RAPOR GV KV BEYAN TASDiK RAPOR oRNEgi 02 by oknc9iq

VIEWS: 31 PAGES: 43

									1999 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  Yeminli Mali MüĢavirlik Tasdik Raporu
Rapor Sayısı:
Ekleri   :     Raporun son sayfasında listelenmiştir.


           Adı-Soyadı :
           Bağlı Olduğu Oda :
Tasdiki     YapanAdresi :
Yeminli     MaliTelefon :
MüĢavirin      Fax :


         Ünvanı :
         Vergi Dairesi :
Beyannamesi TasdikVergi Kimlik No :
Edilen Kurumun  Adresi :
         Faaliyet Konusu :
         Telefon No :
           Faks No :


Dayanak SözleĢmenin Tarihi :
          Sayısı :
Tasdik Dönemi
Sonuç                      Şirket’in (Dönem) dönemi hesaplarının kurumlar
                         vergisi yönünden incelenmesinde matrahın ve
                         hesaplanan verginin mevzuat hükümlerine uygun
                         olduğu sonucuna varılmıştır.
                                                                      3
                                       Update (Tablo:Içindekiler)

Ġçindekiler
1. Genel bilgi .......................................................................................................................................... 7

  1.1. Yasal kapsamı ............................................................................................................................. 7

  1.2. Şirketin faaliyet konusu ............................................................................................................... 7

  1.3. Ortaklara ilişkin bilgiler............................................................................................................... 7

  1.4. Şirket yönetim kurulu .................................................................................................................. 8

  1.5. Şirketin Sermayesi ....................................................................................................................... 9

  1.6. Şirketin iletişim araçları............................................................................................................... 9

  1.7. İstihdam edilen personel .............................................................................................................. 9

  1.8. Şirketin iş hacmi .......................................................................................................................... 9

  1.9. Şirket’in kapasite raporu ve sanayi sicil bilgileri ...................................................................... 10

   1.9.1.   Kapasite raporu ................................................................................................................... 10

   1.9.2.   Kapasite kullanımı .............................................................................................................. 11

   1.9.3.   Sanayi sicil belgesi .............................................................................................................. 11

  1.10. Şirket’in işyerleri ....................................................................................................................... 12

  1.11. Kullanılan krediler ..................................................................................................................... 12

  1.12. Muhasebe Sorumluları ............................................................................................................... 13

  1.13. Mali tablolar .............................................................................................................................. 13

2. Usul incelemeleri ............................................................................................................................. 13

  2.1. Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler ................................................................................. 14

  2.2. Belge, kayıt ve muhasebe düzeni .............................................................................................. 14

  2.3. Aylık beyana dayalı mükellefiyetler .......................................................................................... 14

3. Hesap İncelemeleri ........................................................................................................................... 14

  3.1. Bilanço Hesapları ...................................................................................................................... 14

   3.1.1.   Kasa, alınan çekler ve bankalar .......................................................................................... 14
                                                                   4
 3.1.1.1.   Kasa hesabı ................................................................................................................... 14

 3.1.1.2.   Alınan çekler ................................................................................................................ 15

 3.1.1.3.   Bankalar ....................................................................................................................... 15

3.1.2.  Menkul kıymetler ................................................................................................................ 16

3.1.3.  Ticari alacaklar.................................................................................................................... 17

 3.1.3.1.   Alıcılar.......................................................................................................................... 17

 3.1.3.2.   Alacak senetleri ............................................................................................................ 17

 3.1.3.3.   Yabancı para cinsinden alacaklar ................................................................................. 17

 3.1.3.4.   Şüpheli alacaklar .......................................................................................................... 18

3.1.4.  Diğer alacaklar .................................................................................................................... 19

 3.1.4.1.   Ortaklardan, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar ........................................ 19

 3.1.4.2.   Personelden alacaklar ................................................................................................... 19

3.1.5.  Stoklar ................................................................................................................................. 20

 3.1.5.1.   İç kontrol sistemi .......................................................................................................... 20

 3.1.5.2.   Stok sayımları ............................................................................................................... 20

 3.1.5.3.   Stok değerleme yöntemi ............................................................................................... 20

 3.1.5.4.   Üretilen malın maliyetlendirilmesi .............................................................................. 20

 3.1.5.5.   Stok değer düşüklüğü ................................................................................................... 20

 3.1.5.6.   Stok sayım noksanlık ve fazlalıkları ............................................................................ 21

3.1.6.  Gelecek aylara/yıllara ait giderler ....................................................................................... 21

3.1.7.  Diğer dönen varlıklar .......................................................................................................... 21

 3.1.7.1.   Katma Değer Vergisi hesapları .................................................................................... 21

 3.1.7.2.   Peşin ödenen vergi ve fonlar ........................................................................................ 21

3.1.8.  Mali borçlar ......................................................................................................................... 22

 3.1.8.1.   Banka kredileri ............................................................................................................. 22

 3.1.8.2.   Diğer mali borçlar ........................................................................................................ 22
                                                                     5
  3.1.9.   Ticari borçlar ....................................................................................................................... 23

   3.1.9.1.    Satıcılar......................................................................................................................... 23

    3.1.9.1.1. Mutabakat çalışmaları ............................................................................................... 23

    3.1.9.1.2. Borçların incelenmesi ................................................................................................ 23

    3.1.9.1.3. Vergi Dairesine yazılan yazılar ................................................................................. 23

   3.1.9.2.    Borç senetleri................................................................................................................ 23

   3.1.9.3.    Yabancı para cinsinden borçlar .................................................................................... 23

  3.1.10. Ortaklara, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara olan borçlar ...................................................... 24

3.2. Gelir tablosu hesapları ............................................................................................................... 24

  3.2.1.   Brüt satışlar ......................................................................................................................... 24

  3.2.2.   Satışların maliyeti ............................................................................................................... 25

3.3. Yeniden değerleme ve amortisman hesapları ............................................................................ 25

  3.3.1.   Yeniden değerlemeye ilişkin kayıtlar ................................................................................. 25

  3.3.2.   İnceleme yöntemi ................................................................................................................ 26

  3.3.3.   Kaydi kontrol ...................................................................................................................... 26

  3.3.4.   Hesaplanan değer artış fonu ................................................................................................ 26

  3.3.5.   Dönem amortisman gideri ve birikmiş amortismanlar ....................................................... 27

  3.3.6.   Sermayeye ilave edilebilecek fon tutarı .............................................................................. 28

3.4. İndirim ve istisnalar ................................................................................................................... 29

  3.4.1.   Yatırım indirimi .................................................................................................................. 29

   3.4.1.1.    Önceki dönemden devreden yatırım indirimi tutarı ..................................................... 29

   3.4.1.2.    Dönem yatırım indirimi bilgileri .................................................................................. 31

    3.4.1.2.1. Teşvik belgesi bilgileri .............................................................................................. 31

    3.4.1.2.2. Hesap incelemeleri .................................................................................................... 32

    3.4.1.2.3. Dönem içerisinde gerçekleşen yatırım harcamaları toplamı ve yatırım
    indirimi 33

    3.4.1.2.4. Teşvik belgesiz yatırımlar ......................................................................................... 34
                                                                      6
      3.4.1.2.5. Dönem içerisinde indirim konusu yapılan ve/veya sonrraki dönemlere
      devreden yatırım indirimi .......................................................................................................... 34

   3.4.2.   İştirak kazançları istis....ı .................................................................................................... 35

   3.4.3.   İştirak ve gayrimenkul satış kazanç istis....ı........................................................................ 36

   3.4.4.   Rüçhan hakkı kopon satış kazaçları .................................................................................... 36

   3.4.5.   Emisyon primi ..................................................................................................................... 36

   3.4.6.   Ticari kardan indirilmesi gereken gelirler........................................................................... 36

     3.4.6.1.    Serbest bölge geliri ....................................................................................................... 36

     3.4.6.2.    Diğer indirimler ............................................................................................................ 36

  3.5. Maliyet artış fonu....................................................................................................................... 37

  3.6. Sabit kıymet yenileme fonu ....................................................................................................... 37

  3.7. Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler .......................................................................... 37

   3.7.1.   Finansman gider kısıtlaması ............................................................................................... 37

   3.7.2.   Diğer kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler .......................................................... 37

  3.8. İhracat/Yurt dışı inşaat, onarma ve montaj hizmetleri/ Uluslararası taşımacılık
  hizmetleri götürü gider uygulaması ..................................................................................................... 38

  3.9. Mahsup edilecek önceki dönem zararları .................................................................................. 39

4. Satılan/Üretilen mallar ve stoklara ilişkin kaydi envanter/randıman hesaplamaları ........................ 39

5. Vergi hesabı ..................................................................................................................................... 40

6. Sonuç ................................................................................................................................................ 41
                                               7

1.     Genel bilgi
   ’nin     vergi kimlik numaralı mükellefi olan    “     ” adresinde,    ile
uğraşmaktadır.    ’na bağlı olan Şirket'in   sicil numarası     ’dir.

Şirket .... Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile   tarih ve   sayılı Denetim ve Tasdik
Sözleşmesini imzalamıştır. Bu sözleşmeye istinaden Şirket'in    takvim yılı işlem ve
hesapları Müşavirliğimizce sürekli denetime tabi tutulmuş, 3568 sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve
bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümlerine istinaden    Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Tasdik Raporu düzenlenmiştir.

1.1.    Yasal kapsamı
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu’nun 12. maddesinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye
dayanılarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler ve Tasdike
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (2.1.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi
Gazete)’in tasdikin kapsamını belirleyen 7. maddesinde Yeminli Mali Müşavirlerce
(“YMM”) vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgeler sayılmıştır. Aynı
maddenin son bendinde ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile
tasdike tabi diğer hususların Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğlerle belirleneceğini,
tasdike tabi olarak yönetmelikte sayılan konularda Maliye Bakanlığı’nca tebliğ
çıkarılmadıkça YMM’lerce tasdik işlemi yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı 30.7.1995 tarih ve 22359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 18 no.lu
Genel Tebliğ ile yukarıda açıklanmış olan yönetmeliğin 7/A-a maddesinde ile 7/B-a
bentlerinde tanımlanmış olan “yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunların eki
mali tablolar ve bildirimleri” tasdik kapsamına almıştır.

Raporumuzun konusu münhasıran yönetmeliğin 7/B-a kapsamında, şirketin rapor konusu
dönemdeki “kurumlar vergisi beyanı ve bu beyanname eki mali tablolar ile bildirmlerin” ve
sonuç olarak kurumlar vergisi matrahı, GVK Md. 94/6 uyarınca tevkif edilecek gelir vergisi
ile bunlara bağlı fonların doğruluğunun tespiti amacına yöneliktir. Rapor açıklanan amacı
dışında herhangi bir şekilde kullanılamaz.

1.2.    ġirketin faaliyet konusu
1.3.    Ortaklara iliĢkin bilgiler
Şirket'in (Tarih) tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı “Hazirun Cetveli”ne göre
ortaklarının ad ve soyadları, sermaye pay oranları , ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi
daireleri ile vergi kimlik numaraları aşağıdaki gibidir:
                                                  8

Sıra                      ġirket Ortaklarının

 No  Adı-Soyadı/Ünvanı        Pay Oranı  Adresi – Vergi Dairesi : Vergi Kimlik No

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

    Toplam             0.00Şirket, 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nca halka
açık anonim şirket olarak kabul edildiğinden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca da “halka açık anonim şirket” statüsündedir. (Ek : Ek No 7 SPK Yazısı)

1.4.     ġirket yönetim kurulu
Şirket'in yönetim kurulu aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir (Ek : Ek No):                 ġirket Yönetim Kurulu'nda Yer Alan KiĢinin

Adı-Soyadı         Görevi       Ġkametgah Adresi : Vergi Dairesi- Vergi Kimlik No

              Y.K. Başkanı

              Başkan Vekili

              Üye

              Üye

              ÜyeŞirket Yönetim Kurulu'nun (Yönetim Kurulu kararı tarihi ) tarih ve (Yönetim Kurulu
kararı sayısı) sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden (Temsile Yetkili KiĢinin Adı-
Soyadı-1) ve (Temsile Yetkili KiĢinin Adı-Soyadı-2) Şirket'i müştereken/münferiden temsil
ve ilzama yetkili kılınmışlardır (Ek: Ek No).
                                                  9

1.5.    ġirketin Sermayesi
Şirket'in (esas sermayesi/çıkarılmıĢ sermayesi/kayıtlı sermayesi) (sermaye tutarı) TL'dir.
Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

1.6.    ġirketin iletiĢim araçları
Şirket'in kullanmış olduğu iletişim araçlarının türleri ve numaraları aşağıdaki gibidir:     Sıra            ġirket'in Kullandığı ĠletiĢim Araçlarının

      No       Türü            Numarası          Kullanıldığı Yer

      1

      2

      3
Bu iletişim araçlarının tamamı Şirket'in kendi mülkiyetinde olup aktifine kayıtlıdır.

1.7.    Ġstihdam edilen personel
Şirket'in tasdik döneminde istihdam ettiği personel sayısı (ortalama olarak) aşağıdaki
tablodadır:                  Ġstihdam edilen personel

            Personel         Sayı (Ortalama)

            İşçi

            Büro Çalışanı
1.8.    ġirketin iĢ hacmi
Şirket’in tasdik dönemindeki net satış hasılatı (net satış hasılatı tutarı) TL'dir. Şirket’in
incelenen dönemdeki ve önceki dönemdeki yapmış olduğu üretim-satış tutarlarının
karşılaştırmalı değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
                                                    10

                   ġirketin iĢ hacmi : KarĢılaĢtırmalı değerler

 Üretilen/Satılan          Üretilen Miktar                 Satılan Tutar (MTL)

 Mal/Hizmetin    Birim     Önceki   Cari Dönem    DeğiĢim    Önceki    Cari Dönem    DeğiĢim
 Cinsi              Dönem             (%)     Dönem              (%)

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

                                0.00                     0.00

    Toplam                                0       0        0.00Şirket'in inceleme dönemi içerisinde tüketmiş olduğu enerji kaynaklar itibariyle aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

           Türü          Birim   Kullanılan Miktar

           Elektirik        kwh

           Doğalgaz         m3

           Fuel-Oil        Ton
1.9.     ġirket’in kapasite raporu ve sanayi sicil bilgileri

1.9.1.    Kapasite raporu
Şirket, (Kapasite Raporunu Veren KuruluĢ Adı) (Sanayi/Ticaret) Odası tarafından
verilmiş (Kapasite Raporu Tarihi) tarih ve (Kapasite Raporu Sayısı) sayılı Kapasite
Raporu'na sahiptir. (Ek: Ek No Kapasite Raporu) Kapasite raporunun geçerlilik süresi sonu
(Geçerlilik Süresi) tarihidir. Anılan raporda yer alan bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
                                             11

                   Yıllık üretim kapasitesi

      Üretim konusu              Üretim Miktarı     Birim
                 Yıllık tüketim kapasitesi (*)

      Üretim konusu              Üretim Miktarı     Birim
      (*) Yıllık tüketim kapasitesine ilişkin tabloda ana girdilere
      ilişkin tüketim kapasitelerine yer verilmiştir.1.9.2.   Kapasite kullanımı
Şirketin tasdik dönemindeki kapasite kullanımı aşağıda yer alan tabloda hesaplanmıştır.                   Kapasite kullanım oranı

      Üretim Konusu         Fiili Üretim      Kapasite  Oranı (%)

                                         0.00

                                         0.00

                                         0.00

                                         0.00
1.9.3.   Sanayi sicil belgesi
                                                  12
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş (Sanayi
Sicil Belgesi Tarihi) tarih ve ( Sanayi Sicil Belgesi No) numaralı Sanayi Sicil Belgesi'ne
sahiptir. Sanayi sicil Bu belgeye ilişkin önceki dönem vizeleri tamamlanmış olup, cari
döneme ilişkin yenileme vizesi ise (Vize Tarihi) tarihinde yaptırılmıştır. Şirket'in sanayi sicil
belgesinde yer alan üretim konusu (Sanayi Sicil Belgesinde Yer Alan Üretim Konusu) dır.

1.10.    ġirket’in iĢyerleri
Şirket'in kanuni merkezi dışındaki iş merkezi, şube ve depoları ile bunların adresleri
aşağıdaki gibidir:ĠĢyerinin Türü              Adresi
1.11.    Kullanılan krediler
Şirket'in dönem içerisinde kullanmış olduğu kredilerin türü, kaynağı, kredinin verilme tarihi
gibi bilgiler aşağıdaki gibidir: (Ek :Ek No ):                     Kullanılan kredinin

   Türü       Tarih     Tutar (Ana Para)      Ödenen Tutar     Kalan Tutar

                                         0

                                         0

                                         0

                                         0

                                         0

                                         0

       Toplam        0           0           0             Kullanılan kredi için hesaplanan ve/veya ödenen faiz
                                                 13

 Kredinin Türü    Tarih      Hesapalan Faiz      Ödenen Tutar    Kalan Tutar

                                        0

                                        0

                                        0

                                        0

      Toplam        0           0           0     ġirketin dönem sonu kredi borcu (Ana para ve faiz toplamı)      0
1.12.   Muhasebe Sorumluları
Şirket'in muhasebe ve mali işler sorumlularının ad ve soyadları, görevleri ile 3568 sayılı
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’na göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali
müşavir ünvanlarından birine sahip olup olmadığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:     Adı-Soyadı                  Görevi           Ünvanı
1.13.   Mali tablolar
Tasdik dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım Tablosu raporun ekinde
yer almaktadır. (Ek:1,2,3)
2.     Usul incelemeleri
                                                14

2.1.     Yasal defterlerin tasdikine iliĢkin bilgiler
Şirketin tasdik dönemi içerisinde kullandığı yasal defterlerin onayına ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:    Defterin Adı            Onay Makamı       Onay Tarihi    Onay No

    Yevmiye Defteri

    Büyük Defter

    Envanter Defteri

    Damga Vergisi Defteri
2.2.     Belge, kayıt ve muhasebe düzeni
Şirket'in muhasebesi yeterli bir organizasyona sahip olup, muhasebe bilgisara dayalı olarak
takip edilmektedir. Şirket nezdinde -örnekleme suretiyle- yapılan denetimlerde, defter
kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin yasada öngörülmüş olan şekil şartlarına uygun
olduğu tespit edilmiştir. Belgelerin gerçeğe aykırı olabilecekleri yönünde herhangi bir
emareye rastlanmamıştır. Bu belgelerin, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kayıt nizamına
(VUK’nun 215-219. maddeleri) uygun olarak kayıtlara intikal ettirildiği görülmüştür.

Şirket’in kayıtlarının genel olarak, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilmiş
usul ve esaslar ile genel muhasebe kurallarına uygun olarak tutulmuş olduğu, muhasebede ve
mali tablolarda vergi matrahlarını olumsuz olarak değiştirecek noksanlıklara rastlanmamıştır.

2.3.     Aylık beyana dayalı mükellefiyetler
Tasdik dönemiyle ilgili muhtasar, katma değer vergisi ile benzeri aylık beyannamelerin vergi
dairelerine yasal süresinde verilmiş, tahakkuk eden vergiler zamanında ödenmiştir.
Sözkonusu beyannamelerin usul açısından vergi mevzuatına uygun olduğu görülmüştür.

3.      Hesap Ġncelemeleri
3.1.     Bilanço Hesapları

3.1.1.    Kasa, alınan çekler ve bankalar
3.1.1.1.   Kasa hesabı
Kasa hesabı gözden geçirilerek Şirket'in ödemelerle ve tahsilatlarla ilgili prosedürleri ve
kontrolleri incelenmiş ve aşağıdaki yöntemlerle kasa hesabı bakiyesi doğrulanmıştır.

Fiili kasa mevcudu, (Kasa Sayım Tutanağı Tarihi/dönem sonu) itibariyle sayılarak kasa
                                               15
hesabı bakiyesi ile karşılaştırılmış ve farklılık olmadığı görülmüştür.

Dönem sonu itibariyle kasada gözüken yabancı paraların tutarları VUK’nun 280. maddesi
gereği, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan dönem sonu kurlarla değerlenmiştir. Bu
değerlemeden oluşan kur farkı geliri/gideri sonuç hesaplarına intikal ettirilmiş olup,
hesaplamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:      Döviz Cinsi       Tutarı      Kuru         TL Değeri

                                 0

                                 0

                                 0

                                 0

                                 0

        Toplam                      03.1.1.2.  Alınan çekler
Alınan çekler (Sayım Tarihi/dönem sonu) itibariyle sayılmış ve sayım sonuçlarının defter
kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür.

Vadesi 31.12.1999 tarihinden sonraya isabet eden çekler, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği uyarınca Alacak Senetleri hesabına aktarılarak reeskonta tabi tutulmuştur. Reeskont
hesaplamaları örnekleme yoluyla kontrol edilmiş olup, hesaplamalarda herhangi bir hataya
rastlanmamıştır. Reeskont hesaplamalarında Merkez Bankası resmi iskonto haddi
kullanılmıştır. Alacak Senetleri hesabına kaydedilerek reeskonta tabi tutulan vadeli çekler
için hesaplanan (Tutar) TL reeskont tutarı vergi hesabında kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate alındığı tespit edilmiştir.

1998 yılına ilişkin olarak hesaplanan vadeli çek (alınan çekler) reskont tutarı olan (Tutar) TL
dönem hesaplarına gelir olarak aktarılmış, dönem vergi hesabında indirim olarak dikkate
alınmıştır.

3.1.1.3.  Bankalar
Şirket'in 1999 dönem sonu mizanındaki mevcut tüm banka hesapları için -yıl içerisinde işlem
görmeyen ve kapanan hesaplar dahil- bankalara mutabakat mektupları gönderilmiştir. Mektup
gönderilen bankalardan gelen cevaplarla banka hesap bakiyelerinin mutabakatı yapılmış olup,
herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Mektup gelmeyen banka bakiyeleri için ise, Şirkette
bulunan banka ekstreleri kullanılarak mutabakat yapılmış ve herhangi bir farklılığa
rastlanmamıştır.Dönem sonu itibariyle Şirket'in banka hesaplarının bakiyeleri toplamı (Bankalar Hesabı
                                              16
Toplam Tutarı) TL olup, bu tutarın (Döviz Hesaplarının TL Tutarı) TL'lik kısmı döviz
cinsinden banka mevcudunu ifade etmektedir. Şirket'in banka hesapları ile ilgili (herhangi
bir bloke mevduatı yoktur/ [Bloke Mevduat Tutarı] TL'lik bloke mevduatı
bulunmaktadır.)

Bankalarda mevcut döviz cinsinden tevdiat, dönem sonu itibariyle VUK'un 280. maddesine
göre ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kurlarla değerlenmiş; oluşan kur farkı geliri/gideri
sonuç hesaplarına intikal ettirilmiştir. Bu değerlemeye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:       Döviz Türü        Miktarı      Kuru      TL Değeri

                                   0

                                   0

                                   0

                                   0

                                   0

          Toplam                      0Banka hesapları ile ilgili olarak Şirket'in (her ay /üç ayda bir/ yıllık) mutabakat yaptığı,
varsa farklılıkları araştırıp düzelttiği anlaşılmıştır.

Nakit ödemeleri; borç alacak ilişkileri, mal ve hizmet alımları ile uyumlu olup, Şirket ana
sözleşmesinde belirtilmiş amaçlar doğrultusunda bankalar ve diğer finans kuruluşları ile
ilişkilerini sürdürmektedir. Firmanın bankalar ve diğer finans kurumlarından kullanmmış
olduğu    kredilere ilişkin bilgiler raporun "1.11. Kullanılan Krediler" bölümünde
açıklanmıştır.

Şirket’in bankalar nezdinde mevcut hesaplarının dönem sonu bakiyeleri (döviz tevdiat
hesapları dahil) aşağıdaki gibidir:      Banka Ġsmi              Hesap Türü       Bakiye Tutar
            Toplam                  03.1.2.   Menkul kıymetler
                                                17
Dönem sonu itibariyle Şirket'in elinde bulunan menkul kıymetler sayım ve /veya mutabakat
mektupları ile doğrulanmış olup, kayıtlarla herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

Menkul kıymetlerin değerleme hesaplamaları örnekleme yoluyla kontrol edilmiş olup,
herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Şirketin 31.12.1999 tarihi itibariyle bilançosunda mevcut
menkul kıymetler için hesaplamış olduğu gelir/gide sonuç hesaplarına intikal ettirilmiştir.

Dönem sonu itibariyle Şirket'in elinde hisse senetleri ve menkul kıymetler yatırım fonları (%
51’inden fazlası Türkiye’de yerleşik şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlar)’nın katılma
belgeleri için hesaplanan gelir karşılığı tutarı (Tutar) olup, bu tutar vergi hesabında indirim
olarak dikkate alınmıştır.

3.1.3.   Ticari alacaklar

3.1.3.1.  Alıcılar
Dönem sonu itibariyle Şirket'in toplam müşteri bakiyelerinin % (Yüzde Tutar) ini oluşturan
müşterilere mutabakat mektubu gönderilmiş ve gelen cevaplarla kayıtlar karşılaştırılarak alıcı
hesapları için mutabakat yapılmış, herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Cevap gelmeyen
müşteriler için ise bakiyeyi oluşturan faturalar ve bunlarla ilgili yıl sonundan sonra yapılan
tahsilatlar kontrol edilmek suretiyle yapılan alternatif testlerle bakiyeler doğrulanmıştır.

Alıcılar hesabında görünen (Alıcılar Hesabı Bakiyesi) TL olup sözkonusu alacağın tamamı
ticari mahiyettedir.

3.1.3.2.  Alacak senetleri
Dönem sonu itibariyle Şirket'in portföyünde bulunan (Alacak Senetleri Tutarı) TL
tutarındaki alacak senetleri için sayım yapılarak, sayım sonuçları kayıtlarla karşılaştırılmış ve
herhangi bir farklılık görülmemiştir.

Tahsilde ve teminatta olan alacak senetleri için ise, bankalardan ve ilgili üçüncü şahıslardan
teyid yazıları alınarak kayıtlarla karşılaştırılmış ve herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

Alacak senetleri Muhasebe Uygulama Genel Tebliği'ne göre reeskonta tabi
tutulmuĢ/tutulmamıĢ olup, hesaplamalar kontrol edilmiş ve herhangi bir hataya
rastlanmamıştır. Bu reeskont hesaplamaları VUK'un 238 Seri No.'lu Genel Tebliği'nde
açıklanmış olan; Reeskont Tutarı=(Nominal Değer-[(Nominal Değer x 360)/(360 + {Faiz
Oranı x Gün})] formülü ve Merkez Bankası resmi iskonto haddi olan % 80 faiz oranı
kullanılarak yapılmıştır. Bu hesaplamaya göre Şirket (Hesaplanan Alacak Senetleri
Reeskontu Tutarı) TL 'lik alacak senetleri reeskontu hesaplayıp kayıtlarına intikal
ettirmiştir.

1998 yılı için hesaplanan (Hesaplanan Alacak Senetleri Reeskontu Tutarı) TL alacak
senedi reeskont tutarı bu dönem gelir olarak dikkate alınmıştır.3.1.3.3.  Yabancı para cinsinden alacaklar
                                                18
Yabancı para cinsinden olan alacak bakiyeleri VUK’nun 280. maddesi gereği Maliye
Bakanlığı’nca ilan edilen dönem sonu döviz kurları ile değerlenmiş olup, bu değerlemenin
ayrıntısı aşağıdaki gibidir:      Hesap Ġsmi        Döviz Türü     Tutarı     Kuru     TL Değeri
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
      Toplam                                 0


Değerleme sonucu hesaplanan kur farkı geliri (gideri) olarak sonuç hesaplarına intikal
ettirilmiştir.

3.1.3.4.   ġüpheli alacaklar
Şirket, 1999 yılında VUK'un 323. maddesi hükümlerine uygun olarak şüpheli hale gelen
(ġüpheli Hale Gelen Alacak Tutarı) TL tutarındaki alacak için (Ayrılan KarĢılık Tutarı)
TL tutarında karşılık ayırmıştır. Ayrılan bu karşılık tutarı 1999 yılı sonuç hesaplarına gider
olarak   intikal   ettirilmiştir. Şüpheli   hale   gelen  alacaklar  için  Şirket
avukatlarından/yetkililerinden teyid yazıları alınmış, ayrılan sözkonusu şüpheli alacak
karşılıklarının yıl içerisinde dava veya icraya intikal ettirilmiş veya protesto veya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen ödenmeyen küçük alacakların teminata bağlanmamış
kısımlarından oluştuğu tespit edilmiştir.(Ek: Ek No )

Şirket yukarıda açıklanan alacaklardan başka, şüpheli hale gelen (ġüpheli Hale Gelen
Alacak Tutarı) TL tutarındaki alacak için (Ayrılan KarĢılık Tutarı) TL tutarında karşılık
ayırmıştır. VUK'un şüpheli alacaklara ilişkin hükümlerine uygun olmayan ve mali açıdan
gider kabul edilemeyen bu tutar, vergi hesabında ticari kara ilave edilmiştir.

Şirket'in önceki dönemlerde şüpheli hale gelen alacakların tahsilatına ilişkin çalışmaları
dönem içerisinde de sürdürdüğü tespit edilmiştir. Şirket, önceki dönemlerde şüpheli hale
gelen alacaklara ilişkin ayırmış ve gider olarak dikkate almış olduğu karşılıklardan, dönem
içerisinde tahsil edilen tutarları gelir olarak kayıtlara intikal ettirmiştir.Şirketin önceki dönemlerde VUK’nun şüpheli alacaklara ilişkin hükümleri dışında ayırmış
olduğu ve ilgili dönem kurumlar vergisi matrahının hesabında, kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alınmış olan karşılık tutarlarından tahsil ederek dönem gelirlerine dahil
                                                  19
etmiş olduğu (Tahsil Edilen Tutar) TL tutar dönem matrahının tespitinde indirim olarak
dikkate alınmıştır.

Şirket'in şüpheli alacak karşılık hesabının özeti aşağıdaki gibidir:  Açıklama                                        Tutar

  Önceki Dönemlerde Ayrılmış Şüpheli Alacak Karşılıkları

  Önceki Dönemin Şüpheli Alacaklarından Dönem İçinde Yapılan Tahsilat

  1999 Yılı İçin Ayrılan Karşılıklar (Mali Açıdan Gider Olarak Dikkate Alınan)

  1999 Yılı İçin Ayrılan Karşılıklar (Mali Açıdan Gider Kabul Edilmeyen)

  31.12.1999 Tarihli Bilançoda Yer Alan KarĢılık Tutarı                03.1.4.    Diğer alacaklar
3.1.4.1.   Ortaklardan, iĢtiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar
Dönem sonu itibariyle Şirket'in ortakları, iştirak ve bağlı ortaklıklarından olan alacak
bakiyeleri aşağıdaki gibidir.Alacaklar                        Ticari         Ticari Olmayan
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
İlgili Diğer Şirketlerden Alacaklar
Toplam                      0             0
Toplam Alacak Tutarı                            0Yukarıda açıklanan alacaklarla ilgili yıl içindeki işlemler, ilgili dökümanları ile
karşılaştırılarak incelenmiş ve Şirket kaynaklarının Şirket'in aleyhine olacak şekilde
kullandırılmadığı, Şirket'in yukarıdaki tabloda yer alan ticari ilişkiye dayanmayan, finansman
teminine ilişkin olan alacakları üzerinden (aylık/yıllık) % (Faiz Oranı) ve Bu Faiz Oranının
....ıl Tespit Edildiği Yazılacak) ile (Hesaplanan Faiz Tutarı) TL faiz hesaplandığı
görülmüştür. Hesaplanan bu faiz tutarı gelir olarak dikkate alınmıştır.

3.1.4.2.   Personelden alacaklar
Şirket personelinden olan alacaklar, Şirket görevlilerine verilen iş avansları ile Aralık 1999
                                                20
döneminde verilen ücret avanslarından oluşmaktadır. Bu tip alacaklar Şirket yönetimi
tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak personelden tahsilatlar yapılmaktadır.

3.1.5.   Stoklar

3.1.5.1.  Ġç kontrol sistemi
Şirket'in stoklarla ilgili işlemleri gözden geçirilerek, stok alımları, stokların fiili emniyeti,
stok hareketleri, kayıtların düzenliliği, stokların kalitesi ve miktar kontrollerinin yeterli
şekilde yapıldığı kanaatine varılmıştır.

3.1.5.2.  Stok sayımları
Şirket'in (dönem sonu/Stok Sayım tarihi) itibariyle yaptığı fiili stok sayımına gözlemci
olarak katılınmıştır.

Yıl sonunda şirket tarafından hazırlanan envanter ile Şirket'in sayım sonuçları karşılaştırılmış,
kayıtlardaki stoklarla sayımların uygun olduğu görülmüştür.

3.1.5.3.  Stok değerleme yöntemi
Şirket'in 31.12.1999 tarihi itibariyle stoklarının tutarı (Stok Tutarı) TL, mal alımı ile ilgili
olarak verilen avansların dönem sonundaki tutarı ise (Verilen avansların tutarı) TL'dir. Stok
değerleme yöntemi FĠFO/Yıllık Ortalama/Ağırlıklı Ortalama Maliyet/LĠFO olup,
değerlemeler örnekleme yoluyla hesaplanarak kontrol edilmiş ve doğru olduğu görülmüştür.

Satın alınmış stokların, örnekleme yoluyla faturalarına dönülerek maliyetleri kontrol edilmiş
ve herhangi bir hataya rastlanmamıştır.

İthal edilen malların stok hesaplarına kaydedildiği tarihe kadar (fiili ithal tarihine kadar)
oluşan kur farkları stok maliyetlerine intikal ettirilmiştir.

3.1.5.4.  Üretilen malın maliyetlendirilmesi
Üretilmiş stoklarla ilgili maliyet yöntemleri gözden geçirilmiş, kullanılan yöntem ile yapılan
uygulamalar ve hesaplamalar örnekleme yoluyla test edilerek üretim maliyetinin doğru bir
şekilde ve Şirket faaliyetine uygun olarak yapıldığı kanaatine varılmıştır. Uygulanan maliyet
sisteminin önceki yıllarla tutarlı olduğu görülmüştür.

3.1.5.5.  Stok değer düĢüklüğü
Stokların kullanılabilir ve satılabilirliği test edilmiş ve bundan hareketle stoklarla ilgili
herhangi bir değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmasına gerek olmadığı kanaatine
varılmıĢtır./ ġirket yıl sonunda, bozulmuĢ ya da değeri düĢmüĢ mallar için Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca [KarĢılık Tutarı] TL'lik stok değer düĢüklüğü
karĢılığı ayırmıĢtır. Ayrılan karşılıklar gözden geçirilmiş, hesaplamalar örnekleme yoluyla
kontrol edilmiş ve herhangi bir hataya rastlanmamıştır.

Şirket'in stok değer düşüklüğü nedeniyle ayırdığı karşılıkların tamamı /[Takdir Komisyonu
Kararı Ġle Yazılan Kısım] (Takdir Komisyonu Kararı Tarihi) tarih ve (Takdir
                                                  21
Komisyonu Kararının Sayısı) sayılı Takdir Komisyonu Kararı ile tespit edildiğinden,
aynı tutar mali karın tespitinde gider olarak dikkate alınmıĢtır.

3.1.5.6.  Stok sayım noksanlık ve fazlalıkları
Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu sayımlar sonucunda (Tutar) TL sayım
noksanlığı/fazlalığı tespit etmiştir. Sayımlar sonucunda sebebi bulunamayan sayım ve
tesellüm noksanlıkları/fazlalıkları, ilgili Kar/Zarar hesaplarına intikal ettirilmiş, tespit
edilen sayım ve tesellüm noksanlıklarının evvelce indirim konusu yapılan KDV tutarı
düzeltilerek KDV beyanına dahil edildiği görülmüştür.

3.1.6.   Gelecek aylara/yıllara ait giderler
Şirketin peşin ödenen giderleri (Tutar) TL.dır. Peşin ödenen bu giderlerin cari yıla ait
olanları, gelecek dönem ve yıllara ait olan tutarlar örnekleme yoluyla ilgili dökümanları
incelenerek test edilmiş ve cari yıla ait tutarların ilgili gider hesaplarına ve gelecek yıllara ait
olan tutarlarının peşin ödenen giderler hesabına doğru olarak kaydedildiği görülmüştür.

3.1.7.   Diğer dönen varlıklar

3.1.7.1.  Katma Değer Vergisi hesapları
Aylık olarak incelenen KDV hesaplarında devir işlemlerinin, uygun şekilde ilgili hesaplara
kaydedildiği ve beyannamelerin kayıtlara ve belgelere dayalı olarak hazırlandığı görülmüştür.

Aylık olarak düzenlenen KDV beyannameleri, tahakkuk fişleri ile kontrol edilmiş ve
herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

3.1.7.2.  PeĢin ödenen vergi ve fonlar

3.1.7.2.1. Geçici vergi

Şirketin 1999 takvim yılı içerisinde hesaplayarak beyan ettiği ve ödediği geçici vergilere
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.   Dönem (1999)        Döneme iliĢkin     Mahsup suretiyle    Ödenen GV (Mahsup

                 hesaplanan GV        ödenen       edilecek tutar)

   Ocak-Mart                                           0

   Nisan-Haziran                                         0

   Temmuz-Eylül                                         0

   Ekim-Aralık                                          0

   Toplam                    0            0            0
Şirketin yukarıdaki tabloda yer alan geçici vergi tutarlarına ilişkin şirketin işlemleri
örnekleme suretiyle kontrol edilmiş, vergi dairesine verilen beyannamelerde hesaplanan
                                                22
geçici vergi tutarlarının gerçek durumu yansıttığı kanatine varılmıştır.

3.1.7.2.2. Stopaj suretiyle ödenen vergiler

Şirketin dönem içerisinde elde etmiş olduğu gelirleri üzerinden stopaj suretiyle kesilen
kurumlar vergisi ve fon payı tutarlarından mahsup edilmesi gereken vergi ve fon tutarları
aşağıdaki gibidir:      Gelir Türü               Kesilen GV       Kesilen Fon
      Toplam                         0           03.1.8.     Mali borçlar

3.1.8.1.    Banka kredileri
Banka kredileri için bankalara doğrulama mektupları gönderilmiştir. Gelen cevaplardaki
kredi bakiyesi, tahakkuk eden faizler, faiz oranları, verilen garantiler ve kredi vadeleri Şirket
kayıtları ile karşılaştırılmış ve bu tutarların kayıtlara doğru olarak intikal ettirildiği
görülmüştür. Ayrıca kredi anlaşmaları incelenmiş, kredi alımları, faiz oranları, geri ödemeler
vb. konularda kredi anlaşmalarına aykırılık tesbit edilmemiştir. Kredi anlaşmalarına göre
anapara ve faiz tahakkuklarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmiş, uzun ve
kısa vadeli ayrımlarının doğru olarak kayıtlarda yer aldığı saptanmıştır.

Bankalar ve diğer kuruluşlardan kullanılmış olan kredilere ilişkin rakamsal bilgilere "1.11.
Kullanılan krediler” bölümünde yer verilmiştir.
3.1.8.2.    Diğer mali borçlar
                                                23
Bankalar dışında temin edilmiş krediler varsa bilgi verilecek.

3.1.9.    Ticari borçlar
3.1.9.1.   Satıcılar

3.1.9.1.1. Mutabakat çalıĢmaları

Dönem sonu itibariyle Şirket'in toplam satıcı bakiyelerinin % (Mutabakat mektubu ile teyit
yapılan satıcıların toplam içerisindeki oranı)'e mutabakat mektubu gönderilmiş, gelen
cevaplarla kayıtlar karşılaştırılarak mutabakat yapılmış ve herhangi bir farklılığa
rastlanmamıştır. Cevap gelmeyen satıcılar için ise, bakiyeyi oluşturan faturalar ve bunlarla
ilgili yıl sonundan sonra yapılan ödemeler kontrol edilmek suretiyle yapılan alternatif
testlerle bakiyeler doğrulanmştır.

3.1.9.1.2. Borçların incelenmesi

Satıcılar hesabında görünen (Satıcılar Hesabı Bakiyesi) TL'lik borcun tamamı ticari
mahiyettedir.

3.1.9.1.3. Vergi Dairesine yazılan yazılar

Şirket'in satıcılar hesabının yıl içerisindeki tutarları belirli rakamların üzerinde olanlarının
teyid edilmesi amacıyla, bu satıcıların bağlı oldukları vergi dairelerine yazılar yazılarak, bu
şirketlerin mükellefiyet bilgilerinin gerçek ve şirketlerin faal yükümlü oldukları, haklarında
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve/veya kullanmak suçlarından
herhangi bir rapor düzenlenmediği tespit edilmiştir.

3.1.9.2.   Borç senetleri
Şirket'in dönem sonu itibariyle bilançosunda görülen borç senetleri tutarı (Borç Senetleri
Tutarı) TL'dir. Anılan borç senetleri, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre
reeskonta tabi tutulmuĢ/tutulmamıĢ olup, hesaplamalar kontrol edilmiş ve herhangi bir
hataya rastlanmamıştır. Bu reeskont hesaplamaları "Alacak Senetleri" bölümünde açıklanmış
olan reeskont formülü ve Merkez Bankası resmi iskonto haddi olan % 80 faiz oranı
kullanılarak yapılmıştır. Bu hesaplamaya göre şirket (Hesaplanan Borç Senetleri
Reeskontu Tutarı) TL'lik borç senetleri reeskontu hesaplayıp, kayıtlarına intikal ettirmiştir.

1998 yılı için hesaplanan (Hesaplanan Borç Senetleri Reeskontu Tutarı) TL'lik borç
senedi reeskont tutarı, bu dönemde hesaplara gider olarak intikal ettirilmiştir.

3.1.9.3.   Yabancı para cinsinden borçlar
Yabancı para cinsinden olan borç bakiyeleri VUK’nun 280. maddesi gereği Maliye
Bakanlığı’nca ilan edilen dönem sonu döviz kurları ile değerlenmiş olup, bu değerlemenin
ayrıntısı aşağıdaki gibidir:      Hesap Ġsmi        Döviz Türü    Tutarı     Kuru     TL Değeri
                                                  24

                                           0

                                           0

                                           0

                                           0

                                           0

                                           0

                                           0

     Toplam                                   0Değerleme sonucu hesaplanan kur farkı gideri (geliri) olarak sonuç hesaplarına intikal
ettirilmiştir.

3.1.10.   Ortaklara, iĢtiraklere ve bağlı ortaklıklara olan borçlar
Dönem sonu itibariyle Şirket'in ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına olan borç bakiyeleri
aşağıdaki gibidir:     Alacaklar                     Ticari         Ticari Olmayan

     Ortaklardan Alacaklar

     İştiraklerden Alacaklar

     Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

     İlgili Diğer Şirketlerden Alacaklar

     Toplam                   0            0

     Toplam Alacak Tutarı                       0Yukarıda açıklanan alacaklarla ilgili yıl içindeki işlemler, ilgili dökümanları ile
karşılaştırılarak incelenmiş ve Şirket kaynaklarının Şirket'in aleyhine olacak şekilde
kullandırılmadığı, Şirket'in yukarıdaki tabloda yer alan ticari ilişkiye dayanmayan, finansman
teminine ilişkin olan alacakları üzerinden (aylık/yıllık) % (Faiz Oranı) ve Bu Faiz Oranının
....ıl Tespit Edildiği Yazılacak) ile (Hesaplanan Faiz Tutarı) TL faiz hesaplandığı
görülmüştür. Hesaplanan bu faiz tutarı gider olarak dikkate alınmıştır.3.2.     Gelir tablosu hesapları
3.2.1.    Brüt satıĢlar
                                               25
Şirket'in aşağıdaki uygulamalarla ilgili iç kontrol sistemi gözden geçirilmiş ve yeterli
kontrollerin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

     Siparişin kontrolü,

     Satışın yapılıp faturalanması,

     Yollama emirlerinin hazırlanması,

     Kayıtlara geçirilmesi.

Fatura ve irsaliyelerde basılı sıra numaraları örnekleme yoluyla kontrol edilerek, bunların
kayıtlara doğru olarak geçirildiği, kullanılmayan veya iptal edilen faturaların ayrıca muhafaza
edildiği görülmüştür.

Satışların ürün, miktar ve tutar bazında, hem dönem içinde hem de bir önceki sene ile yıllık
olarak karşılaştırması yapılmış; aradaki dalgalanmalarla ilgili açıklamalar alınmış ve
satışların makul ölçülerde arttığı kanaatine varılmıştır.

Satış yevmiyesinden örnekleme yoluyla seçilmiş satış işlemlerinin fatura ve belgelerine
bakılmış ve satışların kayıtlara doğru olarak geçirildiği kanaatine varılmıştır.

3.2.2.     SatıĢların maliyeti
Şirket'in satış maliyet yöntemi gözden geçirilmiş, örnekleme yoluyla yapılan hesaplamalarda
hata olmadığı tesbit edilmiştir.

(Üretim Ģirketlerinde, maliyet tespit yöntemine iliĢkin bilgiler verilebilir.)

3.3.      Yeniden değerleme ve amortisman hesapları

3.3.1.     Yeniden değerlemeye iliĢkin kayıtlar
Şirket'in önceki dönemlerden devreden yeniden değerleme değer artış fonu tutarı (Tutar)
TL.dır. Anılan bu tutarın doğruluğu, aşağıda belirtilen YMM raporları ile tasdik edilmiştir. Tasdik Yılı   Tasdik Eden YMM     Rapor Tarihi  Rapor Sayısı   Raporun Türü
Şirket’in önceki dönemden devreden değer artış fonundan (Sermayeye Ġlave Edilen Tutar)
TL.lık kısmı dönem içerisinde sermayeye ilave edilmiştir. Sermayeye ilave işlemi Yeminli
Mali Müşavir (YMM Ġsim-Soyisim) tarafından düzenlenmiş olan (Rapor Tarihi) tarih ve
(Rapor Sayısı) sayılı rapor ile tasdik edilmiştir. Yapılan incelemede sermayeye eklenen
fonun mevzuata uygun olarak (Sermaye Hesabı'na aktarılarak) muhasebeleştirildiği
                                               26
görülmüştür.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artış
fonları ve bunların hesap şekilleri ayrıntılı olarak kayıtlarda gösterilmiştir.

Amortisman ayrılmasına ilişkin kayıtlar yasal defterlere usulüne uygun olarak işlenmiştir.

3.3.2.   Ġnceleme yöntemi
Önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan yeniden değerlemeler –yukarıda açıklanan-
raporlarla tasdik edilmiş olduğu için bu tutarlar ve dönemlere ilişkin herhangi bir inceleme ve
değerlendirme yapılmamış, bu tutarlar veri alınarak dönem yeniden değerleme işlemleri
yapılmıştır.

Değerleme kapsamına alınan sabit kıymetlerden kanaat için yeterli sayıda örnekler alınarak,
bunlar üzerinde kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde, gerekli kontroller yapılmıştır.

3.3.3.   Kaydi kontrol
Şirket'in defterleri ile bunların detayını teşkil eden yardımcı defter kayıtlarının tetkiki
sonucunda, 1999 döneminde yapılan yeniden değerlemede, değerlemeye tabi tutulan sabit
kıymetlerin her birinde;

(a)  Kanunun öngördüğü şartların mevcut olduğu, boş arsa ve arazi gibi kıymetlerle, kur
   farklarının değerleme kapsamına alınmadığı,

(b)  Cari yılda alınan kıymetlerin değerlemeye dahil edilmediği,

(c)  Tamamen amorti (itfa) olmuş kıymetlerin değerlemeye alınmadığı,

(d)  Her bir ünitenin ilk maliyet kayıtlarının doğru ve dayanağı belgelerin sıhhatli oldukları,

(e)  Zilyedlik durumu ve tapu kayıtları itibariyle, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi
   kıymetlerin Şirket'in mülkiyetinde oldukları ve işletmede fiilen kullanıldıkları,

(f)  Yapılan kontroller sonucu değerleme ile ilgili aritmetik işlemlerin doğru olduğu,

(g)  Yeniden değerlemeye tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin
   belgelerin incelenmesi sonucunda, bu belgelerin kayıtlara doğru olarak intikal
   ettirilmiş olduğu, tesbit edilmiştir.

(h)  Özel maliyet bedeline ilişkin not3.3.4.   Hesaplanan değer artıĢ fonu
Şirket dönem sonu itibariyle yeniden değerleme işlemlerini, mevzuatın öngördüğü esaslar
çerçevesinde yapmış olup, yapılan yeniden değerleme işlemleri ile ilgili hesapların özeti
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
                                             27      1999 YILI YENĠDEN DEĞERLEME TABLOSU

Değerleme Oranı

Yeniden  Değerlemeye   Tabi  Ġktisadi 0

Kıymetler Tutarı

Yeniden  Değerleme  Sonucu  Bulunan 0

Değer

Yuvarlama Farkı (-/+)

Sabit Kıymetlerde Meydana Gelen Değer 0
ArtıĢı

Yeniden     Değerlemeye     Tabi 0

Amortismanların Tutarı

Yeniden  Değerleme  Sonrası  Bulunan 0
Amortisman Tutarı

Yuvarlama Farkı (-/+)

BirikmiĢ  Amortismanlarda    Meydana 0

Gelen Değer ArtıĢı

Yeniden Değerleme Öncesi Net Defter 0

Değeri

Yeniden Değerleme Sonrası Net Defter 0

Değeri

1999 Yılı Değer ArtıĢ Fonu         0Döneme ilişkin yapılan yapılan yeniden değerleme işlemlerine ait (ayrıntılı/icmal) tablolar
ropora (Ek No) numaralı ek olarak alınmıştır.3.3.5.   Dönem amortisman gideri ve birikmiĢ amortismanlar
Şirket'in 1999 yılında VUK'un mükerrer 298 , 313 ve izleyen madde hükümlerine uygun
olarak, sabit kıymetleri üzerinden hesaplanmış olan amortisman tutarlarını içeren tablo
aşağıdaki gibidir:
                                                   28
                  BirikmiĢ  Satılan Sabit    Cari Yıl            BirikmiĢ

Hesap Adı            Amortismanlar  Kıymetler   Amortisman   Değer ArtıĢı  Amortismanlar

                 ‘31/12/1998’  Amortismanı     Gideri           ‘31/12/1999’

                   Tutarı                            Tutarı

Arazi ve Arsalar                                        0

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenler                                 0

Binalar                                            0

Tesis Makina ve Cihazlar                                    0

Taşıtlar                                            0

Demirbaşlar                                          0

Özel Maliyet Bedelleri                                     0

Gayri Maddi Haklar                                       0

                                                0

      Toplam       0        0       0       0        0
3.3.6.    Sermayeye ilave edilebilecek fon tutarı
(Tasdik Raporu Yazılan ġirket ĠĢmi)'nin 1999 yılı Kanuni defterleri ve müstenidatı
belgelerin, yeniden değerleme işlemleri ve amortisman uygulamaları açısından incelenmesi
sonucunda;

       (a) Yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin işletmenin mülkiyetinde
       ve fiilen kullanılmakta oldukları, bunlarla ilgili yeniden değerleme işlemlerinin
       mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı,

       (b) Değerleme sonucu hesaplanan (Değer ArtıĢ Fonu Tutarı) TL tutarındaki
       değer artış fonu ile, bilançoya dahil sabit kıymetler üzerinden 1996 yılı için
       hesaplanan (Dönem Amortisman Gideri Tutarı) TL amortismanın tamamiyle
       gerçeği yansıttığı ve ilgili belgelerin kayıtlara uygun olduğu,

       (c) Hesaplanan yeniden değerleme fonunun VUK mükerrer 298. maddesi
       hükmüne göre bir aykırılık taşımadığı,

tespit edilmiştir.
                                                      29
   Şirket'in, önceki dönemlerden devreden (açılış bilançosunda yer alan) değer artış fonları, bu
   döneme ilişkin hesaplanan fon tutarı, bu tutarlardan 1.1.1997-31.12.1997 döneminde
   sermayeye eklenmiş olan fon tutarları ile 31.12.1997 tarihli bilançoda yer alan ve sermayeye
   eklenmesi mümkün olan değer artış fonu tutarı aşağıdaki gibidir.Açıklama                                   Değer ArtıĢ Fonu

1.1.1997 Tarihli Tutar                                  0

1995 Takvim Yılı

1996 Takvim Yılı

1997 Takvim Yılı

1998 Takvim Yılı

1999 Yılı İçin Hesaplanan

1999 Yılında Sermayeye İlave Edilen Fon Tutarı

1999 Yılında Satılan Sabit Kıymet Fon Tutarları

31.12.1999 Tarihli Fon Tutarı (Sermayeye Eklenebilecek Tutar)               0
   3.4.     Ġndirim ve istisnalar
   Şirket'in tasdik dönemi işlemlerinin indirim ve istisnalar yönünden incelenmesinde; fiili ve
   hukuki durumun defter, belge ve kayıtlara uygun olduğu görülmüş olup, kurumlar vergisi
   matrahından indirilebilecek olan indirim ve istisnaların aşağıdaki gibi olduğu tespit
   edilmiştir.

   3.4.1.    Yatırım indirimi

   3.4.1.1.   Önceki dönemden devreden yatırım indirimi tutarı
   Şirket'in aşağıda belirtilen teşvik belgesi/belgeleri kapsamında yapmış olduğu yatırım
   harcamaları üzerinden hesplanan ve önceki dönemlerde mali karın yetersizliği nedeniyle
   indirim konusu yapamadığı, bu döneme devreden yatırım indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:

   TeĢvik Belgesinin     Yatırım Ġndirimi  Yararlanılan Yat.      Devreden Yat. Ġndirimi

  Tarihi     No        Tutarı       Ġnd. Tutarı  E. Tabi Tutar (*)    E.Tabi Olm. T. (**)
 Toplam            0          0         0            0
                                                     30

Devreden toplam yatırım indirimi                             0

  (*) Endekslemeye tabi olan yatırım indirimi tutarı
  (**) Endekslemeye tabi olmayan yatırım indirimi tutarı.

  Tabloda görüldüğü üzere, 1999 takvim yılında Şirket'in önceki dönemden devreden yatırım
  indirimi tutarı (Devreden Toplam yatırım Ġndirimi) TL’dir.

  Önceki yıllara ilişkin olarak indirilemeyen ve sonraki dönemlere indirim olarak devreden
  yatırım indirimi tutarlarından; (Tablodaki Endekslemeye Tabi Kısım) TL'lik kısmı,
  1.1.1995 tarihinden sonra alınmış teşvik belgelesi/ri kapsamında anılan tarihten sonra
  yapılmış olan yatırım harcamalarından oluşan indirim tutarlarını ifade etmektedir. Bu tutarın
  teşvik belgeleri itibariyle dağılımı ile 1999 döneminde ve/veya sonraki dönemlerde indirim
  olarak dikkate alınacak -GVK'nın 4108 sayılı Kanun'la değişik Ek 4.maddesi hükmü gereği-
  ilgili yıl yeniden değerleme oranı ile revize edilerek hesaplanmış yatırım indirimi tutarları
  aşağıdaki gibidir.   TeĢvik Belgesinin        YDO Ġle     YDO      Tasdik Döneminde      Yatırım
   Tarihi     No      Artırıma Tabi    (1999)    Ġndirilebilecek Y.Ġ Ġndiriminin
                  Tutulacak Y.               Tutarı      Yapıldığı Yıl
                    Ġndirimi
      Toplam         0                 0


  Önceki dönemden devreden yatırım indiriminin, endelemeye tabi tutulan kısımlara ilişkin
  yapılan hesaplamalar sonucunda oluşan ve bu dönem indirim olarak dikkate alınacak tutarı
  aşağıdaki gibidir.     TeĢvik Belgesinin        Devreden Yatırım Ġndiriminin        Toplam Yatırım

     Tarihi     No     Endekslemeye Tabi   End.Tabi Kısmın YDO      Ġndirimi

                    Olmayan Kısmı    ile ArtırılmıĢ Tutarı
                                               31
      Toplam       0         0            0
Yukarıda devreden yatırım indirimi tutarları ile endeksleme suretiyle artırılan yatırım indirimi
tutarları defter kayıtlarında, Nazım Hesaplar'da (Hesap Numarası) no.'lu hesapta
izlenmektedir.

3.4.1.2.  Dönem yatırım indirimi bilgileri

3.4.1.2.1. TeĢvik belgesi bilgileri

Şirket’in Gelir Vergisi Kanunu'nun ek maddelerinde yer alan şartlar dahilinde, aşağıda
belirtilen teşvik (belgesi/belgeleri) kapsamında yapmış olduğu yatırımı dolayısıyla "yatırım
indirimi" uygulaması yapmaktadır.

Şirket'in almış [gerek bu dönemde almıĢ olduğu, gerekse önceki dönemlerde almıĢ
olduğu ve yatırım harcamaları devam eden teĢvik (belgesinde/belgelerinde)] yer alan
bilgiler aşağıdaki gibidir. (Ek.Ek no)

                  TEġVĠK BELGESĠ BĠLGĠLERĠ

  TeĢvik Belge No

  TeĢvik Belgesi Tarihi

  BaĢlama Tarihi

  BitiĢ Tarihi

  Yatırım Tutarı

  Yatırımın Cinsi

  Yatırım Yeri

  Yatırım Kapasitesi

  Toplam Yatırım Tutarı (MTL)

       Arazi-Arsa

       Bina-İnşaat

       Makina-Teçhizat

       İthal

       Yerli

       Diğer

  Gümrük Vergi ve Resimleri

  ĠĢletme Sermayesi
                                                 32

  Yatırım Ġndirimi Oranı

  Özkaynak Oranı

  Özel ġartlar          1)

                  2)
Yukarıdaki tabloda bilgileri verilen belgesi/belgelerinde gerçekleşen değişiklikler, bu
değişikliklerin vize tarihleri ve değişiklik sonrası yenilenen şartlar aşağıdaki gibidir.                  TeĢvik Belgesinde Yapılan DeğiĢiklikler

 T.B Tarih-No   GerçekleĢen DeğiĢiklik   Vize Tarihi           OluĢan Yeni Durum

          Yatırım Süresi

          Yatırım Tutarı

          Özkaynak Oranı
3.4.1.2.2. Hesap incelemeleri

Şirket yatırım indirimi uygulamasını, önceki bölümde verilen teşvik belgelerindeki şartlar,
GVK'nın Ek 1-6. maddeleri hükümleri ve 187 sıra no.'lu GVK Genel Tebliği'nde belirtilen
açıklamalar çerçevesinde yürütmektedir.

Yatırım indirimi uygulamasının, alınan Yatırım Teşvik Belgesine göre yapılan harcamalara
ilişkin olduğu, dönem içinde yatırım indirimi hesaplamasında dikkate alınan yatırım
harcamalarının, Yatırım Teşvik Belgesi'nde belirtilen yatırıma başlama tarihinden sonra
yapılan harcamalardan oluştuğu tespit edilmiştir.

İzin ve Teşvik Belgesi'nde yer alan özel şartların yerine getirildiği belirlenmiştir. İlgili
kayıtlar raporumuzun ekindeki Teşvik Belgesi'nde yer almaktadır. (Ek: Ekno)

Yapılan fiziki kontrolde yatırım indirimine konu aktif değerlerin yeni olduğu kanaatine
varılmıştır.

Yatırım indirimi oranı olarak, Yatırım İndirimi Belgesi'nde görülen % (yatırım indirimi
oranı/oranları) oranı/oranları uygulanmıştır.

Yatırım  henüz   tamamlanmadığından     özkaynak/yabancı   kaynak    mukayesesi
yapılmamıştır./Tamamlanan yatırım ile ilgili olarak teşvik belgesinin özel şartlar bölümünde
yer alan (Özkaynak Oranı) şartının sağlandığı tespit edilmiştir. Özkaynak oranına ilişkin
hesaplamalar aşağıdaki gibidir:     1  Yatırım Harcamaları Toplam Tutarı
                                                        33

       2   Yatırımın Başındaki Özkaynak

       3   Yatırım Dönemi Başındaki Bağlı Değerler

       4   Yatırım Dönemi Başındaki Serbest Özkaynak (2-3)         0

       5   Yatırım Dönemi Sonundaki Özkaynak

       6   Yatırım Dönemi İçerisindeki Özkaynak Artışı (5-2)        0

       7   Yatırıma Sevk Edilebilecek Özkaynak Tutarı (4+6)         0

       8   Yatırımın Özkaynakla Karşılanma Oranı (7/1) (%)        0.00

       9   Teşvik Belgesindeki Özkaynak Oranı (%)Yukarıdaki tabloda 8.satırda hesaplanan oran, teşvik belgesinde yer alan özkaynak oranına (9.
satır) eşit/büyük olduğu için yatırım dönemi sonu itibariyle özkaynak oranı şartı sağlanmıştır.

Esasen teşvik mevzuatı uyarınca yatırım için gerekli özkaynak yerine getirilip getirilmediği
belge kapanışını yapan (Hazine Müsteşarlığı) tarafından kapatma tarihi itibarıyla kontrol
edilmekte ve ona göre belge kapanışı yapılmaktadır. Tasdik dönemimi itibariyle yatırım
harcamaları tamamlanmış olan (TB Tarihi ) tarihli ve (TB No) no.lu teşvik belgesi gerkli
koşulların yerine getirilmiş olduğu anlaşıldıktan sonra kapatılmıştır.

Yatırıma konu iktisadi kıymetler için açılan akreditifler, makinaların fiili ithali yapıldıktan
sonra indirime konu edilmiş olup, sözkonusu malın devri, satışı ile birleşme; devir ve nev'i
değişikliğine ilişkin herhangi bir uygulama olmamıştır.

3.4.1.2.3. Dönem içerisinde gerçekleĢen yatırım harcamaları toplamı ve
         yatırım indirimi
1999 yılında gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı (Harcama Tutarı) TL’dir. (Ek:Ek No.
Yatırım Ġndirimine iliĢkin tablolar). Tasdik dönemi sonu itibariyle teşvik belgesi ve global
liste kapsamında öngörülen yatırım harcamaları, bu harcamalardan 1.1.1999 tarihinden önce
yapılan harcamalar tutarı ile 1.1.1999-31.12.1999 döneminde yapılan harcama tutarları ana
kalemler itibariyle aşağıdaki gibidir.          ..........Tarih ve ...........No.lu TeĢvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırım Harcamaları

Harcama Kalemleri      Öngörülen Tutar   Ö. Dönemler    Dönem Harcama       Toplam Harcama    Gerç.

                                     Tutarı                   Oranı

Arazi-Arsa                                         0             0.00

Bina-İnşaat                                        0             0.00

Yerli Makina Teçhizat                                   0             0.00

İthal Makina Teçhizat                                   0             0.00

Diğer Harcamalar                                      0             0.00
                                                34

Toplam          0         0        0          0          0.00
Not: Yatırımın Gerçekleşme Oranı ("Gerç.Oranı") % olarak ifade edilmiştir.

Şirket'in 31.12.1999 tarihi itibariyle 1999 döneminde yapmış olduğu yatırım (teşvikli
yatırımlar) harcamaları üzerinden hesapladığı yatırım indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:        TeĢvik Belgesinin     Toplam Yatırım    Yatırım  Hesaplanan Yatırım

       Tarihi      No       Harcaması    Ġndirimi    Ġndirimi

                                 Oranı

                                      0

                                      0

                                      0

                                      0

                                      0

            Toplam     0                  0
3.4.1.2.4. TeĢvik belgesiz yatırımlar

Şirket'in 1999 yılında teşvik belgesiz olarak yapmış olduğu (TeĢvik belgesiz yatırım tutarı)
TL'lik yatırım için, % (yatırım indirimi oranı) oranı ile (yatırım indirimi tutarı) TL
yatırım indirimi hesaplanmıştır.

Sözkonusu yatırım (yatırımın konusu) olup, bu yatırım ile ilgili olarak, yatırım indirimi
uygulamasına ilişkin, (yazının tarihi) tarih ve (yazının sayısı) sayılı yazı ile (vergi dairesi
adı) Vergi Dairesi'ne başvuruda bulunulmuştur. Yatırım indirimine konu harcamaların bu
bildirim tarihinden sonraki dönemlerde yapılmış harcamalardan oluştuğu tespit edilmiştir.

Yatırım tutarı 195 sayılı GVK Genel Tebliği'nde belirlenmiş olan ve her yıl azami/asgari
hadler içerisinde kalmaktadır. Yatırım anılan tebliğde yer alan süreler içerisinde
tamamlanmış olup, yatırımın tamanlandığı (yazının tarihi) tarih ve (yazının sayısı) sayılı
yazı ile (vergi dairesi adı) Vergi Dairesi'ne bildirilmiştir.

3.4.1.2.5. Dönem içerisinde indirim konusu yapılan ve/veya sonrraki
      dönemlere devreden yatırım indirimi
Şirket'in 31.12.1999 tarihi itibariyle 1999 döneminde yapmış olduğu teşvikli- teşviksiz
yatırım harcamaları üzerinden hesapladığı, önceki dönemden devreden, bu dönemde indirim
konusu yapılan ve sonraki dönemlere yararlanmak için devreden yatırım indirimi tutarları
aşağıdaki gibidir:
                                                   35
  TeĢvik Belgesinin        Önceki     Bu Dönemde     Dönem     Devreden
  Tarihi     No     Dönemden      GerçekleĢen  Ġçerisinde       Yatırım
                  Devreden      Yatırım  Kullanılan       Ġndirimi
                  Yatırım       Ġndirimi    Tutar
                Ġndirimi (*)
                                           0
                                           0
                                           0
                                           0
                                           0
                                           0
 TeĢviksiz Yatırımlar                                0
      Toplam        0          0       0         0
  (*) Önceki dönemden devreden yatırım indirimi tutarı, devreden tutarların yeniden
  değerleme oranı ile artırılmış tutarlarını ifade etmektedir.

3.4.2.    ĠĢtirak kazançları istis....ı
Şirket'in 1999 yılı içerisinde tam mükellef kurum iştiraklerinden Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8/1. maddesi kapsamında elde ettiği kar payı (temettüler) toplamı (ĠĢtirak
Kazancı Tutarı) TL’dir. Bu tutarın elde edilen şirketlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: ĠĢtirak   Kazancı   Elde    Edilen Vergi Dairesi-Vergi Kimlik ĠĢtirak Kazancı Tutarı
 Kurumun                    No               (TL)
        Toplam                             0
                                              36Şirket'in gelirleri arasında yer alan ve iştirak kazancı tutarı olarak yukarıdaki tabloda
hesaplanan iştirak kazancının safi kurum kazancından indirilmesi uygundur.3.4.3.    ĠĢtirak ve gayrimenkul satıĢ kazanç istis....ı

3.4.4.    Rüçhan hakkı kopon satıĢ kazaçları
3.4.5.    Emisyon primi

3.4.6.    Ticari kardan indirilmesi gereken gelirler

3.4.6.1.   Serbest bölge geliri
Şirket (Serbest Bölge Adı) Serbest Bölgesi'nde ayrı bir şube olarak faaliyette bulunmaktadır.
Şirket'in anılan serbest bölge faaliyeti sonucunda elde etmiş olduğu (Dönem) dönemine ait
(Transfer Edilen Kar Tutarı) TL karı kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yurt içine
transfer edilmiş ve kayıtlara gelir olarak intikal ettirilmiştir. (Ek : Kar transfer belgesi)

Şirket'in ticari karına dahil edilmiş olan ve tamamen Serbest Bölge faaliyetlerinden oluştuğu
tespit edilmiş olan serbest bölge gelirleri; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun
6/3.maddesi hükmü gereği kurumlar vergisinden muaf tutulduğundan vergi hesabında, mali
kara ulaşılırken ticari kar tutarından tenzil edilmiştir.

3.4.6.2.   Diğer indirimler
Şirket'in Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri doğrultusunda gelir kaydettiği, fakat vergi
kanunları açısından henüz tahakkuk etmemiş sayılan gelir unsurları aşağıdaki gibidir:     Mali açıdan tahakkuk etmemiĢ gelirler ve diğer indirimler    Tutar (MTL)

     Serbest bölge geliri (Rp. Bölüm 3.4.6.1)
                   Toplam             0Yukarıda tabloda yer alan ve ticari karın tespitinde dikkate alınan tutarlar, vergi matrahının
hesabında ticari kardan tenzil edilmiştir.
                                               37
3.5.    Maliyet artıĢ fonu
Şirket  1999   yılı  içerisinde  gerçekleştirmiş  olduğu  gayrimenkul/iĢtirak
hissesi/amortismana tabi iktisadi kıymetler satışları dolayısıyla (Maliyet ArtıĢ Fonu
Tutarı) TL tutarında maliyet artış fonu hesaplamıştır. (Ek: Ek No) Hesaplanan fon tutarı
31.12.1999 tarihli Şirket bilançosunun pasifinde yer almaktadır.

Hesaplanan fon tutarı, en az iki yıldır işletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkul/iĢtirak
hissesi/amortismana tabi iktisadi kıymetler'in satış karını geçmemek üzere ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak hesaplanmıştır.

3.6.    Sabit kıymet yenileme fonu
Şirket'in bilançosunda (Yenileme Fonu Tutarı) TL tutarında Sabit Kıymet Yenileme Fonu
yer almaktadır. Bu tutarın (1999 Yılında Ayrılan Tutar) TL tutarındaki kısmı 1999 yılı
içerisinde satışı yapılan ve yenilenmesine karar verilmiş olan amortismana tabi iktisadi
kıymet/kıymetlerin satış karı/karları üzerinden ayrılmıştır. Satılan sözkonusu iktisadi
kıymetin/kıymetlerin yenilenmesine Şirket Yönetim Kurulu'nun (Yönetim Kurulu Karar
Tarihi) tarih ve (Yönetim Kurulu Karar Sayısı) sayılı kararı ile karar verilmiştir. (Ek :
Yönetim Kurulu Kararı)

Şirket'in geçmiş dönemlerde ayırmış olduğu ve henüz kullanılmamış yenileme fonu tutarları
aşağıdaki gibidir:

           Dönem       Yenileme Fonu Tutarı (MTL)
           ToplamŞirket'in yenileme fonu hesabında üç yıldan fazla bekleyen tutarı mevcut değildir. / (Üç yılı
aĢan fon tutarı)TL sabit kıymet yenileme fonu bu dönem sonuç hesaplarına gelir olarak
aktarılmıĢtır.

3.7.    Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler
3.7.1.   Finansman gider kısıtlaması

3.7.2.   Diğer kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler
Şirket'in ticari karın hesabında gider olarak dikkate aldığı ancak mali mevzuat açısından gider
                                                38
kabul edilmeyen veya dönem ticari gelirlerine dahil etmediği halde vergi hesabında ticari
kara ilave edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.  Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler              Tutar (MTL)

  Finansman gider kısıtlaması mü....ebetiyle KKEG yazılan Finansman

  Gideri (Rapor Böl. 3.7.1)

  Kıdem tazminatı karşılığı

  Ödenmemiş SSK primleri

  Vergi cezaları ve gecikme faizleri

  Motorlu taşıt vergileri

  Bu yıla dahil edilmiş geçmiş/gelecek yıl giderleri

  Vadeli çek reeskont gelirleri

  Verilen çekler önceki dönem reeskont gideri

  Gider kabul edilmeyen bağışlar
  Toplam                               0

3.8.     Ġhracat/Yurt dıĢı inĢaat, onarma ve montaj hizmetleri/
       Uluslararası taĢımacılık hizmetleri götürü gider uygulaması
Şirket, 1997 yılına ilişkin yapmış olduğu ihracat/yurt dıĢı inĢaat, onarma ve montaj
hizmetleri/ uluslararası taĢımacılık hizmetleri işleri ile ilgili olarak belgelenemeyen
giderlerine karşılık olarak yıl içerisinde (hesap no) no.'lu hesaba (gider tutarı) TL kanunen
kabul edilmeyen gider yazmıştır.

Şirket'in ihracat/yurt dıĢı inĢaat, onarma ve montaj / uluslararası taĢımacılık
faaliyetlerinden döviz olarak elde etmiş olduğu hasılat tutarı (hasılat tutarı ) TL'dir. Bu tutar
üzerinden hesaplanması gereken, belgesiz giderler karşılığı olarak dikkate alınacak
maksimum tutar ( hasılat tutarı x % 0.5=) (hesaplanan götürü gider tutarı) TL olarak
hesaplanmıştır.

(Gider yazılan tutar hesaplanandan fazla ise)

Şirket'in ihracat/yurt dıĢı inĢaat, onarma ve montaj / uluslararası taĢımacılık faaliyetleri
nedeniyle belgelenemeyen gider olarak, kanunen kabul edilmeyen gider hesaplarına intikal
ettirilen ve yukarıda hesaplanan gider tutarı; Şirket'in götürü gider olarak dikkate alabileceği
ve yine yukarıda hesaplanan tutardan fazla olamayacağı için, hesaplanan götürü gider rakamı
olan (hesaplanan götürü gider tutarı) TL kanunen kabul edilmeyen giderlerden çıkarılarak
(hesap no) no.'lu (hesap ismi) hesaba, mali karın da tespitinde dikkate alınmak üzere
                                               39
kaydedilmiştir. Şirket'in bu faaliyetleri için kayıtlarında kalan ve kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alınan tutar ise (KKEG yazılan gider- götürü gider olarak hesaplanan
tutar=)( Tutar) TL'dir.

(Gider yazılan tutar hesaplanandan az ise)

Şirket'in ihracat/yurt dıĢı inĢaat, onarma ve montaj / uluslararası taĢımacılık faaliyetleri
nedeniyle belgelenemeyen giderlerine karşılık olarak kanunen kabul edilmeyen giderler
hesabına kaydettiği tutar, götürü gider olarak dikkate alabileceği - yukarıda hesaplanmış olan-
maksimum tutardan düşük olduğu için bu tutar kanunen kabul edilmeyen giderlerden
çıkarılarak (hesap no) no.'lu (hesap ismi) hesaba, mali karın da tespitinde dikkate alınmak
üzere kaydedilmiştir.

3.9.    Mahsup edilecek önceki dönem zararları
Şirketin önceki dönemlerde oluşmuş bilançosunda önceki dönem zararları olarak gözüken
zararların oluştukları dönemlere göre dökümü aşağıdaki tabloda yer almaktadır.        Dönemler                   Tutar (MTL)

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        Mali açıdan indirim inkanı kalmayan

        zararlar

        31.12.1998 Bilanço Toplamı      0Şirketin vergi hesabında mahsup edebileceği zarar tutarı (Tutar) TL.dır.

4.     Satılan/Üretilen mallar ve stoklara iliĢkin kaydi
      envanter/randıman hesaplamaları
                                             40
5.      Vergi hesabı
Raporun önceki bölümlerinde açıklanan bilgiler doğrultusunda    yılı kurumlar vergisi,
asgari kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopaj matrahları ve hesaplanan vergi ve fonlar
aşağıdaki gibidir.                         KURUMLAR VERGĠSĠ 1  Dönem kazancı (ticari bilanço kar/zararı)               0

 2  Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler (Bölüm 3.7)        0

 3  Önceki dönem finansman fonu                      0

 3  İndirimler (Bölüm 3.4.6)                        0

 4  İstisnalar ve zarar mahsubu öncesi mali kar                 0

 5  Zarar olsa bile indirilecek istisna ve indirimler           0

 5.1 Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazançları (KVK 8/1)    0

 5.2 Rüçhan Hakkı Kuponlarının Satışından Sağlanan Kazançlar (KVK 8/5)    0

 5.3 Emisyon Primleri (KVK 8/5)                       0

 5.4 Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Karları (KVK Geç. 28)       0

 5.5 Üretim Tesislerinin ve Buna İlişkin Gayrimenkullerin Ayni Sermaye Olarak 0

   Tahsisinden Doğan Kazançlar (KVK Geç. 28)

 5.6 Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan 0

   Kazançlara İlişkin İstisna (KVK Geç 24)

 6  Zarar mahsubuna esas mali kar                     0

 7  Mahsup edilen geçmiş yıl zararları                   0

 8  Zarar mahsubu sonrası mali kar                     0

 8  Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler      0

 8.1 Turizm hasılatı istis....ı (kvk 8/3)                  0

 8.2 Yatırım indirimi                            0

 8.3 Cari dönem ayrılan fi....man fonu                    0

 9  Kurumlar vergisi matrahı                        0
                                              41

 10  Kurumlar vergisi                          0

 11  Mahsup edilecek vergiler                      0

11..1 Geçici Vergi                            0

11..2 Diğer Stopaj Suretiyle Ödenen Vergiler               0

 12  Ödenecek kurumlar vergisi                     0

 13  Hesaplanan fon tutarı (1 x %10)                  0

 14  Mahsubu gereken fon tutarı                     0

 15  Ödenecek fon tutarı                        0
                 GELĠR VERGĠSĠ STOPAJI HESABI (GVK Md.94/6) 1  Kurumlar vergisinden istisna kazançlar (Emisyon primi hariç)    0

 2  Matrahın tabi olduğu oran                     % 15

 3  İstisna edilen kazançlardan hesaplanan GV stopajı         0

 4  Dağıtılan kar                           0

 4.1 Dağıtılan karın indirim ve istisnalara isabet eden kısmı      0

 4.2 Dağıtılan karın stopaja tabi kısmı                 0

 5  Matrahın tabi olduğu oran                     (% 5 veya % 15)

 6  Dağıtılan kar üzerinden hesaplanan GV stopajı           0

 7  Toplam stopaj matrahı                       0

 8  Hesaplanan GV Stopajı                       0

 9  GV stopajı fon payı                        0

6.      Sonuç
    ’nin     takvim yılına ilişkin hesap ve işlemlerinin 3568 sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve
bu kanuna ilişkin Genel Tebliğler hükümlerine istinaden yapılan genel denetiminde hukuki
ve fiili durumun defter, belge ve kayıtlara uygunluğu araştırılmış;

(a)  Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne ve gerçeğe uygun olduğu,

(b)  Defter kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile açıklanan
    muhasebe ilkeleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olarak tutulduğu,

(c)  Rapora ekli tablolarda yer aldığı ve raporun önceki bölümlerinde de ayrıntılı olarak
    açıklandığı üzere, Şirket'in dönem ticari karının (Ticari Kar Tutarı) TL ve kurumlar
                                            42
   vergisi matrahının (KV Matrahı) TL olduğu, bu matrah üzerinden hesaplanan vergi ve
   fon tutarlarının aşağıdaki gibi olduğu,

(d)  Şirket'in    takvim yılına ilişkin olarak    ’ne verdiği Kurumlar Vergisi
   Beyannamesinin raporun önceki bölümlerinde hesaplanan vergi ve fon payı tutarlarına
   uygun olarak doldurulmuş olduğu sonuçlarına varılmıştır.   Vergi ve Fon     Hesaplanan      Mahsup Edilen     Ödenmesi Gereken

   Kurumlar Vergisi

   Fon Payı

   GV Stopajı

   Fon Payı
Yeminli Mali
 MüĢavir
                                           43

Ekler
1  Bilanço

2  Gelir Tablosu

3  Kar Dağıtım Tablosu

4  Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Harcamaları Listesi

5  Yöneti Kurulunun Atanmasına İlişkin Türkiye Ticaret Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza
  Sirküleri

6  Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi

7  1999 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Örneği

8  1999 yılı Tam Tasdik Sözleşmesi

9  Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu Bilgi Formu

								
To top