AHMET DIN�ER ILK�GRETIM OKULU by 4008kZk

VIEWS: 120 PAGES: 71

									         T.C
     TOKAT VALİLİĞİ
TURHAL AHMET DİNÇER İLKÖĞRETİM OKULU
   AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU
     2010/2014 STRATEJĠK PLANI

           1
2
3
   “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, Ģanlı,
yüksek bir topluluk halinde yaĢatır; ya da esaret ve sefalete
terk eder.”
“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki,
Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk Ģiir ve
edebiyatı bütün güzellikleriyle geliĢir.”
                 Mustafa Kemal ATATÜRK
                 4
                       SUNUġ
    Geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performansları önceden belirtilmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, kurumların stratejik plan hazırlamalarını yasalaĢtıran
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Bu çalıĢma ile artık bizim
kurumsallaĢtığımızı, kurumsallaĢmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaĢmanın önemi için çok
önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik
planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımıĢ, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını
bilmiĢ olacaktır. Bütün bunlar kiĢiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre
yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.

    KurumsallaĢma, her iĢin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu iĢi ben Ģu
araçla Ģu amaç için Ģu zamanda Ģu hedefe ulaĢmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme
güçlüğü çeken bir öğrenci çeĢitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin
öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı
bir birey haline getirmek olduğu iĢin baĢında belirlenmelidir.Bir okulda kitap okumanın önemi ve
kitap okumanın önemini kavrama ile ilgili yeterli bir seviye yakalanamadıysa hedeflenen öğrenci
seviyesini yakalamak ta o kadar uzak demektir.
    Kısaca bu planlama ile belli bir hedefi olan okullar oluĢacak ve hiçbir rüzgar bu okulları
amaç ve hedeflerinden saptıramıyacaktır.
     Okulumuzun bu stratejik planda her öğretmenimizin emeği olduğunu, desteği olduğunu
biliyor ve hepsine teĢekkür ediyorum.Bu hedeflere hep birlikte tüm okul çalıĢanları ve paydaĢlar ile
ulaĢabilmemizi temenni ediyorum.
    Ayrıca planlama sırasında çok emeği geçen stratejik planlama ekibimize ,öğrenci ve
velilerimize teĢekkür ediyorum.
    Saygılarımla…                           ZAFETTĠN GÜL
                                     OKUL MÜDÜRÜ
                          5
                              GĠRĠġ

     GeçmiĢten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda geliĢmiĢliğin ulaĢtığı
hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke
olmanın ve tüm değiĢikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taĢımaktadır. GeliĢen
ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaĢam standardı ve ekonomik yapı; stratejik
amaçlar, hedefler ve planlanmıĢ zaman diliminde gerçekleĢecek uygulama faaliyetleri ile oluĢabilmektedir.

   Okulumuz , daha iyi bir eğitim seviyesine ulaĢmak düĢüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine
ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluĢturmak için eğitim ve öğretim baĢta olmak üzere insan kaynakları ve
kurumsallaĢma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla iliĢkiler ve kurumlar arası iliĢkileri kapsayan 2010-2014 stratejik
planı hazırlanmıĢtır.

    Büyük önder Atatürk‟ü örnek alan bizler ;Çağa uyum sağlamıĢ, çağı yönlendiren öğrenciler yetiĢtirmek için kurulan
okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetiĢip, düĢünce ufku ve yenilikçi ruhu açık
Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taĢıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir
Ģekilde tüm azmimizle çalıĢmaktayız.

 Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu çocuklar yetiĢtirmek değil,
girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıĢık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek
nesiller yetiĢtirmektir. Ġdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuĢ, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini
daha da yükseltecek gençler yetiĢtirmeyi ilke edinmiĢ bulunmaktayız.

 Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulunun stratejik planlama çalıĢmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi
yapılarak baĢlanmıĢtır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalıĢma sonucu ilk
Ģeklini almıĢ, varılan genel sonuçların sadeleĢtirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluĢan beĢ kiĢilik bir kurul
tarafından yapılmıĢtır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aĢamasına geçilmiĢtir. Bu süreçte okulun
amaçları, hedefleri, hedeflere ulaĢmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta baĢarı veya baĢarısızlığın göstergeleri
ortaya konulmuĢtur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taĢıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama
ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne
ölçüde gerçekleĢtirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.
Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulu Stratejik Planı (2010-2014)‟de belirtilen amaç ve hedeflere ulaĢmamızın Okulumuzun
geliĢme ve kurumsallaĢma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

                                              STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ
                                 6
                ĠÇĠNDEKĠLER                       SAYFA NO


                  SUNUġ                         5
                   GĠRĠġ                         6

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU STRATEJĠK PLANLAMA
               SÜRECĠ

                 Yasal Çerçeve                       10

             Stratejik Planlama ÇalıĢmaları                  11

        ĠKĠNCĠ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALĠZĠ
 1.                 Tarihsel GeliĢim                   14
 2.                Yasal Yükümlülükler                   17
 3.            Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler              19
 4.                  PaydaĢ Analizi                    20
 5.                 Kurum Ġçi Analiz
                   5.1 Örgütsel Yapı                   22
                  5.2 Ġnsan Kaynakları                  25
                  5.3 Teknolojik Düzey                  36
                  5.4.Mali Kaynaklar                   38
                  5.5.Ġstatistikî Veriler                 39
 6.                  Çevre Analizi
    6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)
                     Analizi                     48


                                              48
                 6.2.Üst Politika Belgeleri

 7.      GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi       49

         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELĠM

                                              52
 8.              Misyon, Vizyon, Temel Değerler
     Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve     55
 9.
                    Stratejiler
10.                                            70
           Ġzleme, Değerlendirme Raporlama,Eylem Planları
                          7
                      KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ
Kurum Adı               AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU
Kurum Türü              ĠLKÖĞRETĠM OKULU -
Kurum Kodu              617431
Kurum Statüsü              Kamu       Özel
                   Yönetici   : 2
Kurumda     ÇalıĢan   Personel Öğretmen  : 23
Sayısı                Hizmetli   :3
                   Memur    :1
Öğrenci Sayısı              481
Öğretim ġekli                Normal           ikili
Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi
                     KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
                     Tel. : 356-2751822
Kurum Telefonu / Fax
                     Fax : Yok
Kurum Web Adresi             www.ahmetdinçer@meb.k12.tr
Mail Adresi                617431@meb.k12.tr

Kurum Adresi               Mahalle   : Kenan Evren Mah. Gülen Sok.No:21
                     Posta Kodu :60300
                     Ġlçe     : Turhal
                     Ġli      : Tokat
Kurum Müdürü                (Adı ve Soyadı) Zafetdin GÜL GSM Tel: 0 532 517 0983
                     Müdür Yard. 1 :Osman ZEYBEK     GSM Tel: 0 538 814 6801
Kurum Müdür Yardımcısı

                           Okul Bilgileri


Okulun Adresleri, Telefon numarası

E-mail adresi: 617431@meb.k12.tr

Telefon numarası: 0-356- 275 1822

Okul/Kurumun özellikleri (Yatılı, gündüzlü): Gündüz

Okulda gündüzlü ikili (sabahçı-öğleci) eğitim uygulanmaktadır

Okulun/Kurumun Bina Durumu

a)  Binanın özellikleri (Isınma, su ve kanalizasyon): Okulda kaloriferler kömürle çalıĢtırılmaktadır.

b) Derslik sayısı ve yeterliliği: 10 derslikten oluĢmaktadır.Derslik yetersizliği nedeniyle ikili eğitim yapılmaktadır.

c) Laboratuarlar (Araç-gereç durumları): 1 adet Fen laboratuarı bulunmaktadır.Okulun laboratuarında Fen ve Teknoloji
programına göre yeterli düzeyde araç-gereç bulunmamaktadır.

d) Okul/Kurum Kitaplığı: 1 adet kütüphane bulunmaktadır.Kütüphane yetersiz ve küçüktür.Kütüphanede yaklaĢık
595‟e yakın kitap mevcuttur. Çoğunluğu ansiklopediler olmak üzere, hikaye kitapları, yardımcı ders kitapları, romanlar vb.

                                 8
bulunmaktadır. Her sınıfta sınıf seviyesine göre sınıf kitaplıkları oluĢturulmuĢ ve sınıf seviyesine uygun kitaplar
mevcuttur.

e) Atölye ve özel derslik durumu: Atölye ve özel derslik bulunmamaktadır.

f) Depo, ambar ve arĢiv: Okulda merdiven altında küçük bir depo vardır. Bu depoda temizlik malzemeleri bulunmaktadır.
ArĢiv olarak çatı katı kullanılmaktadır.

g) Spor salonu: Okulda spor salonu mevcut değildir.

h) Diğer sosyal faaliyetler için ayrılmıĢ yerler: Okulda çok amaçlı salon vb. bulunmamaktadır.

I)BiliĢim Teknolojileri dersliği ve kullanımı: 1 adet BiliĢim Teknolojileri dersliği mevcuttur.BiliĢim Teknolojileri
dersliğinde 13 adet bilgisayar,1 adet projeksiyon bulunmaktadır. Okulumuzda bütün oda ve sınıflarda internet bağlantısı
mevcuttur.Veli desteği ve bağıĢlar ile hemen hemen tüm dersliklerde projeksiyon aleti bulunmaktadır.

j) Bahçenin alanı, ağaçlandırılması ve korunması: Bahçeye toplam 33 „e yakın ağaç fidanı dikilmiĢ,(21 çam,5 meĢe,2
dut,2 ıhlamur,1 kavak,2 gül,) bahçenin bakımı hizmetliler tarafından yapılmaktadır.
                     BĠRĠNCĠ BÖLÜM
 Ahmet Dinçer Ġlköğretim OKULU/KURUMU STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ

   Yasal Çerçeve                                                  10

   Stratejik Planlama ÇalıĢmaları                                         11
                                 9
                    YASAL ÇERÇEVE
    Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanununda, kamu kuruluĢlarının stratejik planlarını
hazırlamaları ve kuruluĢ bütçelerini bu plan doğrultusunda oluĢturmalarıöngörülmektedir. 5018 sayılı
Kanunun
9. maddesi Ģöyledir;

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlarlar.
    5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli
ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak “Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıĢtır.

    Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanan
stratejik planlar, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen
süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir.
Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9‟uncu maddesine dayanılarak “Kamu Ġdarelerinde
Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıĢtır. Bu yönetmeliğe
göre; okulumuzda stratejik planlama çalıĢmalarının kapsamında kurumumuzun startejik planını
hazırlanması iĢlemi yürütülmüĢtür. Söz konusu geçiĢ takvimine göre okulumuz, Bakanlığımızın ve Ġl
Milli Eğitimimizin 2010‐2014 yıllarını kapsayan planları çerçevesinde okulumuzun 2010-2014
yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını, hazırlayarak yürürlüğe koymuĢtur.


                 STRATEJĠK PLAN DAYANAĞI*5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU
*STRATEJĠK PLANLAMAYA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ
YÖNETMELĠK
*DPT - KAMU KURULUġLARI ĠÇĠN STRATEJĠK PLANLAMA KILAVUZU
* 2007 - 2013 DÖNEMĠNĠ KAPSAYAN 9. KALKINMA PLANI
* 2007 - 2013 EĞĠTĠM ÖZEL ĠHTĠSAS KOMĠSYONU RAPORU
* MĠLLĠ EĞĠTĠM ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT
* 2010 - 2014 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI STRATEJĠK PLANI
* 2010 - 2014 TOKAT MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI
* MĠLLĠ EĞĠTĠM STRATEJĠ BELGESĠ
* BAKANLIK FAALĠYET ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSAL, BÖLGESEL VE SEKTÖREL PLAN VE
PROGRAMLAR
* MĠLLĠ EĞĠTĠM ġURA KARARLARI
* TÜBĠTAK VĠZYON 2023 EĞĠTĠM VE ĠNSAN KAYNAKLARI RAPORLARI
* KASIM 1999 TARĠH VE 2506 SAYILI TD YAYIMLANAN TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ
UYGULAMA YÖNERGESĠ
* ġUBAT 202 TARĠH VE 2533 SAYILI TD. YAPIMLANAN MEB TAġRA TEġKĠLATI TOPLAM KALĠTE
YÖNETĠMĠ UYGULAMA PROJESĠ
*BAKANLIK FAALĠYET ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ TÜM PROJELER

                          10
                STRATEJĠK YÖNETĠM VE PLANLAMA SÜRECĠ

    Yeni kamu yönetimi anlayıĢı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayıĢ içinde
“stratejik yönetim” yaklaĢımına geçilmektedir.
    Stratejik yönetim kapsamında;
* Ortaya konulan yeni anlayıĢa uygun bir Ģeklide geleceğe iliĢkintasarım geliĢtirme,
* Misyon ve vizyon belirleme,
* Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri Ģekillendirme,
* Ölçülebilir baĢarı göstergeleri oluĢturma ve önceden ilan etme,
* Ġnsan kaynaklarını geliĢtirmeunsurları vurgulanmaktadır.

     Bu modelin birinci evresi, stratejik planlama evresidir. Bu evrede okulun vizyonu, misyonu,
stratejileri ve politikaları oluĢturulmaktadır. Bunların oluĢturulmasında çevresel analizler ve içsel
analizler yapılmaktadır. Buna SWOT (GZFT) analizi denmektedir.
     Ġkinci evrede stratejilerin uygulanması söz konusudur. Burada okul kültürünün, yönetici
tarzlarının ve liderliğinin, okul yapısının strateji ile uyumu sağlanmaktadır. Bir taraftan da
uygulamalar ile ilgili olarak
programlar, bütçeler ve süreçler oluĢturulur. Stratejik yönetimde stratejik planlama okulda varsa okul
kültürünü yansıtır. Okul kültürü yoksa yapılan stratejik plana uygun bir okul kültürü oluĢturur.
     Sonuncu evre ise stratejik uygulamaların değerlendirilmesi ve kontrolü sürecidir. Bu süreçte
eksiklikler ve aksayan taraflar her evrede belirlenerek düzeltici önlemler alınır.
                   TABLO 1: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

      Ġġ VE ĠġLEMLER             AġAMALAR        CEVAPLANACAK SORU

         Tarihçe
     Yasal Yükümlülükler
      Ürün/Hizmetler
    Kurum Ġçi ve Çevre Analizi        DURUM ANALĠZĠ         NEREDEYĠZ?
     GZFT (SWOT) Analizi
       PaydaĢ Analizi


   Okul/Kurumun varoluĢ gerekçesi      MĠSYON VE ĠLKELER
       Temel Ġlkeler


      Arzu edilen gelecek           VĠZYON       NEREYE ULAġMAK ĠSTĠYORUZ?


   Orta vadede ulaĢılacak kavramsal     TEMA, AMAÇLAR VE
         amaçlar             HEDEFLER
    Spesifik, somut ve ölçülebilir
         Hedefler


     Amaç ve hedeflere ulaĢma         STRATEJĠLER      GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE
        yöntemleri            FAALĠYETLER VE          NASIL
       Eylem Planları            PROJELER         ULAġABĠLĠRĠZ?
      Maliyetlendirme


        Raporlama              ĠZLEME       BAġARIMIZI NASIL TAKĠP EDER
        KarĢılaĢtırma                       VE DEĞERLENDĠRĠRĠZ?
       Geri besleme         DEĞERLENDĠRME VE
   Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi     PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
     Performans göstergeleri

                            11
                       HAZIRLIK DÖNEMĠ
    Stratejik planlama sürecinde ilk olarak kurum temsilcimizin ve müdür yardımcımızın Ġlçe Ar-
 Ge biriminin planlamaları sürecinde katıldıkları toplantı sonucunda okulumuzun stratejik planlama
 süreci baĢlamıĢtır. Okul GeliĢim Yönetim Ekibinin oluĢturulması ile okul mevcut durumunu
 belirlemek amacıyla anketler düzenlenmiĢ ve bu anketler incelenip sonuçlandırılmıĢtır. Stratejik
 planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kiĢiyi bir araya getiren, kuruluĢ genelinde
 sahiplenmeyi gerektiren,zaman alıcı bir süreçtir.
    Öğretmenlerimizin,çalıĢanlarımızın okulda yapılan çalıĢmalardan habersiz kalıyoruz,en son
bizler duyuyoruz gibi sözleri, yapılan anket sonuçları okul TKY temsilcisi tarafından okul idaresi ile
paylaĢılmıĢtır. Yıl sonu yapılan seminer çalıĢmalarının 3 günü okul çalıĢanlarının bilgilendirilmesi,
okul stratejilerinin, hedeflerininin ve faaliyetlerinin belirlenmesi iĢlemleri için ayrılmıĢ ve her
personelimizin katılımı ile okul stratejik planın ana çatısı hazırlanmıĢtır.Okulumuzun startejik
planının son halinin hazırlanması ve düzenlenmesi için aĢağıda belirtilen stratejik planlama ekibi
oluĢturulmuĢtur.Stratejik planlama ekibi startejik plan takvimi çerçevesinde toplantılar yaparak
okulumuzun 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planı oluĢturulmuĢtur.
                   AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU
                   STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠBi


 Unvanı                   Adı-Soyadı           ĠletiĢim
 Müdür                        Zafettin GÜL     0 532 517 0983
 Müdür Yardımcısı                 Osman ZEYBEK      0 538 814 6801
 Öğretmen                     Abdullah YILDIRIM    0 505 374 5660
 Öğretmen                     Ümran DĠNLER           _
 Öğretmen                       Serdar Aydın     0 505 831 4978
 Öğretmen                  BÖLÜKBAġ
                          Yusuf ASLAN       0 505 66 35825
 Öğretmen                      Ġrfan KAYHAN      0 544 664 5063
 Öğretmen                     Hüseyin YUMLU      0 507 924 3070
 Öğretmen                     Sümeyya TURGUT           _
  Öğrenci                      Onur BAY           _
  Öğrenci                    Zeynep DURAK           _
  Veli                       H.Ġbrahim TIKAÇ     0 535 583 3237
  Veli                      Rahmi DĠRĠCAN       0 506 3892110
 Destek Personeli ( hizmetli v.b.)         Duran TURAN      0 537 938 42 95

 Okul Aile Birliği baĢkanı             Serdar DOĞAN      0 536 368 1239
 Muhtar                       Hasan UÇAR      0 532 485 6543
                             12
             ĠKĠNCĠ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALĠZĠ

  1.  Tarihsel GeliĢim                           14

  2.  Yasal Yükümlülükler                         17

  3.  Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler                 19

  4.  PaydaĢ Analizi                            20

  5.  Kurum Ġçi Analiz

       5.1 Örgütsel Yapı                        22

       5.2 Ġnsan Kaynakları                       25

       5.3 Teknolojik Düzey                       36

       5.4 Mali Kaynaklar                        38

       5.5 Ġstatistikî Veriler                     39

  6.  Çevre Analizi

       6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,
     Ekolojik, Etik) Analizi                       48

       6.2 Üst Politika Belgeleri                    48

  7.  GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi   49
                        13
                      DURUM ANALĠZĠ

                          1.TARĠHĠ GELĠġĠM


    Dilimizin Tarihi Ve Kültürü: “Bu havası hoĢ Ģehrin dört tarafında, bahçe ve bostanlar içinde sular akar.
Bu bahçelerde bülbüllerin ötüĢü, insan ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli ve lâtif olup, her tarafa hediye
olarak gönderilir. Her bağında birer köĢk, havuz, fıskiye ve çeĢitli meyveler bulunur. Halkı zevk ehlidir.
Gariplerle dostturlar; kin tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim ve halim insanlardır. Herkese iyi zanda
bulunurlar. Ġyi geçinirler, hayırlı yapılar yaptırmaya hevesleri çoktur. Camii, saray, köĢk ve imaretleri o kadar
güzel ve metin olur ki, buralara girenler hayran olurlar. ġehir geniĢlik ve çok ucuzluk bir yer olup dünya
yüzünde eĢi yok gibidir. Yılın her zamanında halkının nimetleri boldur. Hacı BektaĢi Veli'nin hayırlı ve
bereketli duaları ile bu eski tarihi Ģehir, âlimler konağı, fazıllar yurdu ve Ģairler yatağıdır..." Evliya Çelebi,
Seyahatname (Cilt: 5 Sayfa: 69-70)
                            1.1.Tokat Tarihi
M.Ö. 4000 yıllarından baĢlayarak 14 devlet ve birçok beyliğin yaĢadığı ve egemen olduğu Tokat; geniĢ ve sulak
vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluĢan bereketli alanların orta yerinde bulunmaktadır.
    Kalkotik ve ilk tunç çağlarından sonra Büyük Hitit Devleti‟ nin doğu federasyonlarına bağlı birçok
kentin, YeĢilırmak'ın kolları Kelkit, Tozanlı ve Çekerek vadileri boyunca kurulması ile baĢlayan, Pers ve
Pontus döneminde doruğa ulaĢan derebeylik dönemi, Tokat, Niksar, Zile ve Turhal'da en tipik ve güçlü Ģeklini
almıĢtır.

 Ġlimiz toprakları üzerinde kurulan Hitit ve Frig yerleĢim alanları, M.Ö. 2500 - 4000 yılları arasında, sanat ve
kültür yaĢamının zirvesine ulaĢmıĢtır. Ġç Anadolu yaylalarını aĢamayan Ġon kültürünün M.Ö. 6. yüzyıldan
itibaren, kolonileri ile birlikte, Karadeniz'den Polemonion ( Ünye) ve Amisos (Samsun ) yolu ile Komana‟ya (
Tokat ) gelmiĢ, güneydeki geleneksel "Kapadokya " ve doğudan gelen Pers kültürü ile kaynaĢmıĢtır. Daha
sonra uzun bir dönem içerisinde Roma ve Bizans egemenliği altına giren Tokat, DaniĢmend ve Selçuklu
Türklerinin siyasi üstünlükleriyle birlikte Maveraünnehir' den gelen Türk Ġslâm kültürü ile tanıĢmıĢtır. 900
yıldan beri de Türk egemenliği altındadır. Selçuklular zamanında Anadolu'nun 6. büyük kenti olan Tokat, 12.
yüzyılda Bizans ve Haçlı orduları, 1243 yılından itibaren de Moğol baskısı altında olmasına rağmen Ġlhanlı
egemenliği sonuna kadar geliĢmesini sürdürmüĢtür. Antik dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de ticaret
geliĢmiĢ, doğu batı yönündeki büyük ticaret kervanlarının konakladığı hanlar, kervansaraylar ile düzenli yol ve
köprüler inĢa edilmiĢtir. Selçuklu Türklerinin Anadolu'da yarattığı, özü güzellik ve sabır olan bu uygarlığın
kültür, sanat, mimarlık, bayındırlık eserlerine Tokat'ta rastlanır. Moğolların yaptığı büyük tahribatın ardından
14. yüzyıl sonunda Osmanlı egemenliğine giren Tokat, yükselme döneminde bölgenin tarım, sanayi ve ticaret
merkezlerinden biri olmuĢtur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Tokat'ın bağ, bahçe ve ovaları Osmanlı
Ordularının konaklama ve gıda ambarı olmuĢ, bakırcılık, ipekçilik, pamuklu dokuma ile çeĢitli sanayi ve el
sanatları geliĢmiĢ, iĢ hanları ve çarĢıları Bağdat, Bursa ve Halep'tekiler ile kıyaslanır olmuĢtur." ifadelerini
kullanmıĢtır.
17. yüzyılın bitimi ile beraber gerileyen imparatorluk döneminde, Tokat olumsuz etkilenmiĢ, geliĢme ve
canlılığını yitirmiĢtir. Osmanlı Devleti'nin gerileme devrinde önemini yitiren ve pek çok ekonomik sorunlarla
karĢılaĢan Tokat, hiçbir geliĢme gösterememiĢ, 1863'ten sonra Sivas'a bağlı bucak, 1878'de mutasarrıflık
(sancak beyliği) 1920'de müstakil liva ve nihayet Cumhuriyetin ilanı ile beraber il olmuĢtur.


                        1.2.TURHAL’IN TARĠHĠ
                       TURHAL’IN BÖLGEDEKĠ YERĠ
    Turhal, Tokat iline bağlı, Orta Karadeniz Bölümü‟nde yer alan, 911 km2 lik yüzölçüme sahip bir ilçedir. Tokat‟ın batıya
açılan kapısı olan Turhal, 40 derece-18 dakika kuzey enlemi ile 36 derece-6 dakika doğu boylamının kesiĢtiği alanda bulunur.
Kuzeyinde Amasya, Erbaa, güneyinde Pazar, batısında Zile, doğusunda ise Tokat il merkezi bulunur.
               TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                  TURHAL’IN ĠDARĠ YAPISI VE COĞRAFĠ KONUMU
Tokat ilinin merkezle beraber 12 ilçesi vardır. Merkez ilçeden sonra en büyük ve geliĢmiĢ ilçesi Turhal‟dır. YeĢilırmak Vadisi‟nde
bulunan Turhal, etrafı dağlar ve yüksek tepelerle çevrili 4 km geniĢliğinde , 10 km uzunluğunda bir ova üzerinde bulunmaktadır. ġehir
merkezinin rakımı 493 metredir.

     Çevredeki belirli yükseltiler: Kamalı Çal Tepesi(1200 m), Kesicik Tepesi(1450 m), Mercimek Tepe (1201 m) olarak
sayılabilir. Ġskele Tepe, Varvara Tepe, Kale Tepe, YeĢilırmak Havzası‟nda her yönden önemli, Eğer Tepesi ise ilçe merkezinde
batıdan doğuya sıralanan yükseltileri oluĢturmaktadır.

    YeĢilırmak Havzası‟nda Turhal Çöküntü Alanı, YeĢilırmak ve YeĢilırmakla karıĢan yan dererlerin getirdiği malzeme ve
alüvyonların birikmesinden meydana gelmiĢtir.

     Türkiye‟nin en büyük akarsularından biri olan YeĢilırmak Turhal Ģehir merkezinin ortasından geçmektedir. YaklaĢık 91100
ha alana sahip olan ilçede, mevcut ormanlık ve fundalık alanlar 40386 ha (% 44), tarım alanları 35380 ha. (% 38.8), çayır ve meralar
8908 ha. (%9.7), tarım dıĢı araziler ise 6426 ha. (%7.5) alan kaplamaktadır.

     Turhal ilçe merkezine bağlı 6 belde, 47 köy bulunur. 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 95536, toplam
nüfusu ise 130985‟tir. 2007 yılı nüfus sayımında ilçe merkezinde 63200 kiĢi kaydedilmiĢtir.

     Turhal‟da yetiĢtirilen en önemli ürünler; Ģeker pancarı be tahıldır. Son yıllarda sebze ve meyve üreticiliği de geliĢmiĢ olup,
özellikle domates üreticiliğinde önemli bir artıĢ olmuĢtur.

                           KARAYOLU ULAġIMI
Turhal‟ın Tokat il merkezine uzaklığı 45 km‟dir. Amasya-Samsun karayolunu Tokat üzerinden Sivas‟a bağlayan karayolunun önemli
noktalarından birini oluĢturan Turhal‟dan Türkiye‟nin her yerine karayolu ile ulaĢım mümkündür. Bu ulaĢımı ilçenin kendi otobüs
seyahat iĢletmeleri sağladığı gibi Tokat ve Zile firmalarının da ilçe ulaĢımına büyük katkısı vardır.

     Turhal, Ġstanbul‟a 740 km, Ankara‟ya 399 km, Ġzmir‟e 933 km, Antalya‟ya 834 km, Samsun‟a 186 km, Van‟a 860 km
uzaklıktadır.

                           DEMĠRYOLU ULAġIMI
    Ġnsanlığın hizmetine sunulduğu günden bu yana önemi gittikçe artan demiryolu ulaĢımından Turhal da payını almıĢtır.
Demiryolu ulaĢımı, Turhal‟ın ekonomik ve sosyal yaĢantısında önemli bir yer tutmaktadır.

Turhal kuzey kıyılarla güney kıyıları bağlayan demiryolu hattı üzerinde bulunur. Doğu ve batı illeri ile olan demiryolu ulaĢımı mise
Kayseri ve Sivas üzerinden aktarmalı olarak sağlanmaktadır.

     Her gün Samsun ve Sivas arasında karĢılıklı yolcu treni seferleri yapılmakta, bu seferler Samsun ve Sivas‟a seyahat eden
yolcular tarafından yolcular tarafından tercih edilmektedir. Yolcu taĢımacılığının yanı sıra Turhal Ekonomisine de katkı sağlayan
demiryolu ulaĢımı; ilçede üretilen tuğla ve kiremit sanayi ürünlerinin Türkiye‟nin her yerine en ucuz biçimde ulaĢtırılmasını
sağlamaktadır.

                           HAVA YOLU ULAġIMI
     Turhal‟a 25 km mesafede Tokat Hava alanı vardır. Bölgenin önemli bir merkez olmasında büyük fayda sağlayacak olan hava
alanına uçak seferleri yapılmaktadır. Kazova Ovası‟nda yetiĢtirilen tarım ürünlerinin hava yolu ile taĢınması için proje çalıĢmaları
yapılmaktadır.

                  TURHAL’IN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
 Turhal‟ın günümüze kadar yazılmıĢ bir tarihi maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihte kimler tarafından kurulduğu
kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan araĢtırmalarda KAġEN KUġAR, KASĠURA, GAYGURA ve TURNALĠT olarak
geçmektedir.

     Turhal Kalesi‟nde bulunduğu söylenen 2 kitabenin Sümer yazısı ile yazılı olması, Turhal‟ın inĢasının Sümerler‟e kadar
dayandığını göstermektedir. Sümerler‟in MÖ 3000‟li yıllarda yaĢadıkları düĢünülürse Turhal‟ın kuruluĢ tarihinin günümüzden
yaklaĢık 5000 yıl öncesine dayandığı anlaĢılmaktadır.

                                 15
               TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI     MÖ 2000-1900‟lü yıllarda Hititler, Amasya, Tokat, Sivas ve çevresini de ele geçirmiĢlerdir. Kaynaklara göre (Eti Kralı
MürĢil‟in Kitabesi) Kral Sebbiliyame (babası) kıĢı KOMANA (Gümenek) da geçirmiĢtir. Bu yüzden ZĠLE, KASĠURA, TURHAL,
KOMANA (Gümenek) gibi sınır boylarındaki yerleĢim birimleri ETĠLER‟le KASKALAR arsında el değiĢtirmiĢtir. MÖ 1200‟lü
yıllarda Batı Anadolu‟dan Frigler‟in YeĢilırmak boylarına kadar ilerlemeleri ile kültürlerinin de Turhal ve Zile‟ye kadar yayıldığı
görünmektedir.

     Ayrıca MÖ 745‟li yıllarda Asurlar‟ın, MÖ 700‟lerde Kimmerler‟in, MÖ 612‟li yıllrda Medler‟in, MÖ 546‟lı yıllarda
Persler‟in Tokat, Amasya, Sivas ve Turhal‟ı hakimiyetleri altına aldıkları görülmektedir. Pers Ġmparatorluğu‟nun çökmeye baĢlaması
ve MÖ 3. yy‟den sonra Büyük Ġskender‟in Anadolu‟yu iĢgal etmesi ile Makedonyalı komutan SABĠKTAS bölgede denetimi
sağlayamayınca Pers asıllı ARĠARETES YeĢilırmak merkezi GAZĠURA “Turhal”da bağımsızlık ilan etmiĢtir.

     MÖ 100‟lerde Tokat çevresi ve Amasya Roma Ġmparatorluğu yönetimine girmiĢtir. MS 395‟te Roma Ġmp. ikiye ayrılınca bu
bölge Doğu Roma‟da kalmıĢ, Tokat ile beraber Amasya‟ya bağlanmıĢtır. Bu dönemde Ġranlı Sasaniler‟in , Müslüman Araplar‟ın
akınlarına maruz kalmıĢtır.

     Alparslan‟ın Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu kapılarını Türkler‟e açması sonucunda bu çevreyi (Tokat-Amasya-Turhal)
DaniĢment Gazi 1074‟de Bizanslılar‟dan almıĢtır. 1178‟de 2. Kılıçarslan tarafından DaniĢmentliler sona erdirilince Anadolu
Selçuklularınca 1335‟de Tokat ve çevresi Eratnaoğulları‟na, 1391‟de Kadı Burhaneddin‟e, 1392‟de Osmanlı yönetimine katılmıĢtır.
Evliya Çelebi 1875‟de yazdığı Seyahatname‟sinde Turhal‟ı Ģöyle anlatır. “Turhal 3000 nüfuslu, Tokat merkez sancağına bağlı büyük
bir nahiyedir. Turhal yerleĢim olarak Kazova‟nın giriĢinde vilayetin 35 mil batısındadır. Nahiyenin etrafı güzel meyve bahçeleriile
çevrilidir. Antik döneme ait harabeler ve en önemlisi bir kale vardır.”

     19. yy ikinci yarısında bölgeyi etkileyen olay göçmenlerin geliĢidir. Kırım SavaĢı, 1855-1859 ġeyh ġamil Ġsyanı ve 1877-
1878 Osm-Rus Harbi‟nden sonra Anadolu‟ya gelen Balkan ve Kafkas göçmenlerinin bir bölümü Turhal yöresine yerleĢmiĢtir.
Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında Turhal M. Kemal‟in önderliğinde tüm varlığını ortaya koymuĢ, KurtuluĢ savaĢı‟nda yüzlerce
Ģehit vermiĢtir.

    Milli Mücadele‟nin en önemli adımı olan Samsun‟dan Amasya‟ya, oradan da Sivas‟a geçen M. Kemal‟in güzergahında
Turhal vardır. ĠĢte bu geçiĢler Turhal‟ın kaderinde dönüm noktası olmuĢtur.

     Turhal 1892 yılında belediye olmuĢ ve 01.09.1944 tarihine kadar Tokat‟a bağlı bucak olarak yer almıĢtır. Bu tarihten itibaren
ilçe merkezi olmuĢtur. 1923‟lerde 300 haneli b,ir bucak iken 19 Ekim 1934‟de ġeker Fabrikası‟nın açılması ile ekonomik ve sosyal
açıdan hızla geliĢmiĢtir. Son nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 100 bine yaklaĢmıĢ ve birçok ilden nüfusça daha büyük bir ilçe
olmuĢtur.

     Turhal adının nereden geldiğiyle iliĢkili olarak çeĢitli olaylar anlatılmakla beraber en dikkat çekicisi KesikbaĢ Efsanesi‟ne
dayanandır. Efsaneye göre “O zamanlar Turhal‟ın yerinde güzel bir Ģehir vardır. Günün birinde düĢmanlar Ģehri kuĢatırlar. SavaĢın
Ģiddetlendiği bir gün namlı yiğitlerden biri, düĢman ordusunun içine dalar, gün batıĢına kadar kılıç sallar. GüneĢin battığı an, bir kılıç
darbesi ile baĢı gövdesinden ayrılır. KesikbaĢ yuvarlanarak kentin dıĢındaki köprüye gelir. O sırada nereden geldiği belirsiz bir ses
“DUR KAL” diye seslenir. Kurulan Ģehre DURKAL adı verilir. Bu ad zamanla “Turhal”a dönüĢür. Turhal‟ın giriĢindeki köprünün
baĢında KesikbaĢ Cami bulunmaktadır. Cami bahçesindeki mezarın da KesikbaĢ‟a ait olduğuna inanılmaktadır.
                        1.3.OKULUMUZUN TARĠHÇESĠ

   Okulumuz Turhal Ġlçe merkezinde 1987 yılında dönemin valisi Recep YAZICIOĞLU tarafından baĢlatılan (kendi okulunu
kendin yap) kampanyası çerçevesinde halkın maddi ve manevi katkıları ile Turhal Belediyesi tarafından sağlanan Ray mahallesi
Tozanlı mevkiinde bulunan 4772 metrekarelik arsa üzerine ,10 derslikli 2 katlı betonarme olarak (Fevzi Çakmak Ġlkokulu) adı ile inĢa
edilmiĢtir.

   Okulumuz 12 Ekim 1987 tarihinde 100. Yıl Ġlkokulundan naklen gelen 352 öğrenci ve 10 öğretmenle eğitim öğretime
baĢlamıĢtır. 1996 yılında ilköğrenimim 8 yıla çıkması ile birlikte okulumuz Ġlköğretim okuluna dönüĢtürülmüĢ ve Fevzi Çakmak
Ġlköğretim Okulu adını almıĢtır. Okulumuz 17 Eylül 2007 tarihinde geçici olarak Ġlçemizde bulunan Kazım Karabekir Ġlköğretim
Okulu‟nun ek binasına taĢınmıĢtır.
                                  16
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI   Okulumuz 2008/2009 Öğretim yılında Kenan Evren mahallesinde bulunan 2005 yılında yapılan Ahmet Dinçer Anadolu
Öğretmen Lisesi‟nin bulunduğu binaya taĢınmıĢtır.Bu tarihten itibaren okulumuz Fevzi Çakmak Ġlköğretim Okulu hayırseverimiz
Ahmet Dinçer‟in yaptırdığı binada ismi Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulu olarak eğitim – öğretime devam etmektedir.Okulumuza
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında yapılan çalıĢmalar ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planları gereği ek bina yapılmak
için planlamalar yapılıp ihale aĢamasına gelinmiĢtir.
    OKULUMUZUN HAYIRSEVERĠ                       EĞĠTĠM GÖNÜLLÜLERĠ
                               17
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                       2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER


                                           Dayanak(Kanun,   Yönetmelik,   Genelge
 Yasal Yükümlülük (Görevler)                             adı ve no’su)


                                           *1739 sayılı kanunun 23. maddesi,
  Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaĢ olmak için gerekli temel bilgi, beceri,
                                           *222 sayılı kanunun 1. maddesi,
 davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıĢına uygun olarak
 yetiĢtirmek.                                    *Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
                                           Maddesi


  Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirerek hayata ve
                                           *1739 sayılı kanunun 23. maddesi.
 üst öğrenime hazırlamak.

 Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti
 Anayasası‟na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar
                                           *Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
 arası sözleĢmelere uygun olarak haklarını kullanma, baĢkalarının haklarına saygı
                                           Maddesi
 duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini
 kazandırmak
                     2.1.Ahmet Dinçer İlköğretim Okulunun
                          Mevzuat Analizi

 ATAMA
 MEB Norm Kadro Yönetmeliği
 MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama
 MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği

 ÖDÜL, SĠCĠL VE DĠSĠPLĠN
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 1702 Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun
 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
 MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği
 MEB Personeline Takdir ve TeĢekkür Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Yönerge
 MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine ĠliĢkin Yönerge
OKUL YÖNETĠMĠ
 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 Ġlköğretim Kurumlar Yönetmeliği
 Okul - Aile Birliği Yönetmeliği
 MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
 MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar
 TaĢınır Mal Yönetmeliği

 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM
 MEB Eğitim Öğretim ÇalıĢmalarının Planlı Yürütülmesine ĠliĢkin Yönerge
 MEB Öğrenci YetiĢtirme Kursları Yönergesi
 Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
 Öğrencilerin Ders DıĢı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik


                                 18
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANIPERSONEL ĠġLERĠ
MEB Personel Ġzin Yönergesi
Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde
Yükseltme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme
Yönetmeliği
MÜHÜR, YAZIġMA, ARġĠV
Resmi Mühür Yönetmeliği
Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkındakiYönetmelik
MEB Evrak Yönergesi
MEB ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği

REHBERLĠK VE SOSYAL ETKĠNLĠKLER
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliği
MEB Ġlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
MEB Bayrak Törenleri Yönergesi
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliği


ĠSĠM VE TANITIM
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
MEB‟na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

SĠVĠL SAVUNMA
Daire ve Müesseseler Ġçin Sivil Savunma ĠĢleri Kılavuzu
Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
24 Saat ÇalıĢma Planı

             3.FAALĠYET ALANLARI VE HĠZMETLERĠN BELĠRLENMESĠ

        FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM – ÖĞRETĠM           FAALĠYET    ALANI:   YÖNETĠM
                                  ĠġLERĠ
            Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri            Hizmet–1 Öğrenci iĢleri hizmeti
            Veli                        Kayıt- Nakil iĢleri
            Öğrenci                       Devam-devamsızlık
            Öğretmen                      Sınıf geçme
                                      Bursluluk

            Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler        Hizmet–2   Öğretmen     iĢleri
            Tiyatro                       hizmeti
            Halk Oyunları                    Derece terfii
            Satranç                       Hizmet içi eğitim
            ġiir                        Özlük hakları
            Koro
            YarıĢmalar

            Hizmet–3 Spor Etkinlikleri             Hizmet-3 Ġdari Faaliyetler
            Futbol                       Okul Aile Birliği ÇalıĢmaları
            Voleybol                      Okul Bütçesi
            Masa Tenisi                     TaĢınır ĠĢlemler
            Kros                        Diğer Kurumlarla ĠliĢkiler
                                      Öğrt. Kurulu


                                19
            TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI           Hizmet–4 Ġzcilik Etkinlikleri
           Egzersiz ÇalıĢmaları

           Hizmet–5 Müfredatın iĢlenmesi
           Derse Girme
           Kurullar

           Hizmet–6 Sınavlar ve Deneme Sınavları
           YetiĢtirme
           Hazırlama

           Hizmet- 7 Proje çalıĢmaları
           AB Projeleri
           Sosyal Projeler
           Fen ve Teknoloji Projeleri
           Matematik Projeleri
                4-PAYDAġ ANALĠZĠ
    PaydaĢlar, kurumumuzun sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve
dolaylı bir seklide etkilenen veya kurumumuzu etkileyen kiĢi, grup ve kurumlardır.
1. Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ içindeki kiĢi, grup veya kurumlardır.
2. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen, kuruluĢ dıĢındaki kiĢi, grup veya kurumlardır.
DıĢ PaydaĢları temel ortak ve stratejik ortak olarak ayırmakta fayda vardır.
a. Temel Ortaklar, kurumun faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, iĢbirliği yapmak zorunda
olduğu paydaĢlarıdır.
b. Stratejik Ortaklar, kurumun vizyonuna ulaĢabilmesi için gönüllü olarak iĢbirliği yaptığı paydaĢlarıdır.
  Bu tanımlamalar çerçevesinde gruplandırılan paydaĢlar aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır.


Ġç PaydaĢlar

                           HĠZMET   TEMEL  STRATEJĠK
  PAYDAġ    LĠDER    ÇALIġANLAR                        TEDARĠKÇĠ
                           ALANLAR   ORTAK   ORTAK

 Ġl-Ġlçe Milli
 Eğitim
                                              
 Müdürlüğü

 Okul
 Müdürü                

 Öğretmenler
                    
 Öğrenciler
                             
 Veliler
                            
 Okul Aile
 Birliği                                          


 Destek                         

                              20
                TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
 Personeli

DıĢ PaydaĢlar

                            HĠZMET TEMEL STRATEJĠK
  PAYDAġ      LĠDER ÇALIġANLAR                     TEDARĠKÇĠ
                           ALANLAR ORTAK  ORTAK

 Yerel
 Yönetimler                                                    

 Medya
                                               
 Üniversiteler
                                                          
 Sivil
 Toplum
                                               
 ÖrgütleriPaydaĢ Hizmet Matrisi

                          Sosyal
    PAYDAġ                                             Avrupa
             Eğitim ve  Yatırım  kültürel ve   Hizmetiçi         Sivil         Toplum
    HĠZMET                                Rehberlik         Birliği
             Öğretim   Donanım   sportif    Eğitim         Savunma         Hizmeti
    MATRĠSĠ                                             Projeleri
                         etkenlikler
             1      1     1                1       1      1
    Milli Eğitim                          3                         1
    Müdürü
    Öğretmenler       3     1      3       1     2       3      2      3
    Öğrenciler       3           3             2       1      1      1
      Veli         3     1      2             2       1            1
   Okul Aile Birliği          3      3                                1
   Destek Personeli      2                   1            3
   Yerel Yönetimler           1                   2       1      1      1
     Medya                    1                    1      1      1
    Üniversiteler                  1       1                   1
                            1       1
    Sivil Toplum            1                          1            1
    KuruluĢları            ( Çok güçlü)       ( Orta derecede iliĢkili)      ( DüĢük derecede ĠliĢkili)
              3                2                   1
                                21
                    5.KURUM ĠÇĠ ANALĠZ

 5.1 ÖRGÜTSEL YAPIAhmet Dinçer Ġlköğretim Okulu KuruluĢ ġeması


       KURULLAR            MÜDÜR        KOMĠSYONLAR
   Öğretmenler Kurulu           Zafettin GÜL   Satın Alma Komisyonu.
   Zümre Öğrt. Kurulu                   Muayene ve Teslim Alma Kom.
   ġube Öğrt. Kurulu                    Yazı Ġnceleme Komisyonu
   Öğrenci Dav. Değer. Kur.     mUS          Sınav Komisyonu
   Sosyal Etkinlikler Kurulu
   Öğrenci Kurulu                                    Hizmetliler
                                Duran Turan,Çetin AKSOY,
   Öğrenci Kulüpleri                        Fatih AHISKA
   Kütüphanecilik Kulübü
   Sosyal YardımlaĢma ve
   DayanıĢma Kulübü
   Kültür Edebiyat –Basın Yayın    MÜDÜR YRD.          Okul Aile Birliği
   Kulübü                          Yönetim Kurulu
                    Osman ZEYBEK
   Spor Kulübü                       Zafetdin GÜL Müdür
   Bilim Fen ve Teknoloji                  Osman ZEYBEK Müdür Yrd.
   Çocuk Hakları Kulübü                   Serdar DOĞAN BaĢkan
   Sivil Savunma Kulübü                   Osman SARIKAYA BaĢk.Yrd.
   Trafik Güvenliği ve Ġlk Yardım              Ġrfan KAYHAN Öğretmen -Üye
                    ÖĞRETMENLER      Rahmi DĠRĠCAN Üye
   Kulübü
                               Soner GÖKDEMĠR Üye
       Branş Öğretmenleri    Sınıf Öğretmenleri       Anasınıfı Öğrt.
      Ümran DĠNLER        Fatma KAYMAZ       Meltem ÖZKAN
      Yusuf ASLAN        Gamze ERSOY
      Selma BÖLÜKBAġ       Öznur ALTINDAL
                                Tuğba DEMĠRKAYA
      Özlem ÇELĠK        Hüseyin YUMLU       ÇağdaĢ BOZKURT
      Betül KÜÇÜKER       Havva YILDIRIM
      Yasemin YAVUZ       Abdullah YILDIRIM
      Suat ADIGÜZEL       Necmiye BAHÇIVAN
      Serdar Aydın BÖLÜKBAġ   D.Volkan ÇABUK
      Ġrfan KAYHAN        Seda ONGUN
      Sümeyye TURGUT       Meryem ARCI
Okullarda OluĢturulan Birimler:

     KURUL/ KOMĠSYON
 S.NO            GÖREVLĠLER       GÖREVLERĠ
     ADI
                                a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
                                b) Öğretim programlarının uygulanması,
                                c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve
                           kurallarına uygun olarak kullanılması,
                                ç) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde iĢleniĢine iliĢkin
                           hususlar,
                                d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
                                e) Ġstenen baĢarı düzeyine ulaĢamayan öğrencilerin
                           yetiĢtirilmesi için alınacak önlemler,
                                f) Öğrencilerin baĢarı, devam ve devamsızlık, ödül ve
                           disiplin durumlarının değerlendirilmesi,
                                g) Yapılacak proje çalıĢmaları,
                                ğ) Kurullar ve komisyonlarla ilgili iĢler,
                                h) Okul çevre iliĢkileri,
                                ı) KardeĢ okul uygulamaları,
                                i) Yurt içi ve yurt dıĢında düzenlenecek bilimsel, sosyal,
     ÖĞRETMENLER     Okulun tüm öğretmen   kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarıĢmalar,
 1              ve idarecileri          j) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
     KURULU
                                k) Mezunların izlenmesi,
                                l) Toplam kalite yönetimi, okul geliĢim ve yönetim ekibi
                           çalıĢmaları ile stratejik planlamaya iliĢkin iĢ ve iĢlemler,
                                m) Genel denetim sonuçları,
                                n) Nöbet uygulamaları,
                                o) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
                                ö) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarıĢma
                           sonuçlarının değerlendirilmesi,
                                p) Öğrenci kulüp ve toplum hizmet çalıĢmaları,
                                r) Rehberlik ve psikolojik danıĢma faaliyetleri,
                                s) Zümre toplantıları,
                                Ģ ) ÜnitelendirilmiĢ yıllık planlar ve ders planları,
                                t) Okul kültürü oluĢturulması çalıĢmaları,
                           ve benzeri konular gündeme alınarak görüĢülür.


                            Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini görüĢerek gerekli
               ġubede derse giren   önlemleri alır. Sınıf öğretmenleri arasında iĢbirliği ve koordinasyonu
     ġUBE ÖĞRETMENLER   öğretmenler, ilgili   sağlar.
 2
     KURULU        müdür yardımcısı


                                a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama
                           sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni
                           kararların alınması,
                                b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin
                           genel amaçları, okulun kuruluĢ amacı ve ilgili dersin programında
                           belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu
                           doğrultuda yapılması,
                                c) Öğretim programlarında yer alması gereken
                           Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalıĢmaların buna
                           göre planlanması,
                                ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranıĢlar
                           dikkate alınarak derslerin iĢleniĢinde uygulanacak öğretim yöntem
                           ve teknikleri ile bunların uygulama Ģeklinin belirlenmesi,
                                d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması,
                           ünitelendirilmiĢ yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması,
     ZÜMRE        Aynı dersi   okutan  uygulanması ve değerlendirilmesine iliĢkin hususların görüĢülmesi,
 3   ÖĞRETMENLER     öğretmenler           e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iĢ
     KURULU                    birliği esaslarının belirlenmesi,
                                f) Bilim ve teknolojideki geliĢmelerin, derslere yansıtılmasını
                           sağlayıcı kararlar alınması,
                                g) Derslerin daha verimli iĢlenebilmesi için ihtiyaç duyulan
                           kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
                                ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,
                           yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
                                h) Öğrenci baĢarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde
                           ortak bir anlayıĢın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların
                           alınması,
                                ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı
                           nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak
                           hususların tespit edilmesi; sınavların Ģekil, sayı ve süresi ile ürün
                           değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
                                i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde;
                           öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre Ģartlarının göz
         TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                          önünde bulundurulması,
                              j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal
                          ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeĢitli sınav ve yarıĢmalarda
                          aldıkları sonuçlara iliĢkin baĢarı ve baĢarısızlık durumlarının ders
                          bazında değerlendirilmesi
                             Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri
                          yürütme komisyonu aĢağıdaki görevleri yapar :

                              a) Rehberlik ve psikolojik danıĢma servisince hazırlanan
                          yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüĢlerini
                          bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.

                              b) Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin yürütülmesi
                          sırasında hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları ve ortaya çıkan sorunları
                          Ġnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne iliĢkin önlemleri
             Okulun tüm        belirler.
             idarecileri, her sınıf
             seviyesini temsilen        c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler,
  PSĠKOLOJĠK      birer sınıf rehber    öğretmenler ve psikolojik danıĢmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu
  DANIġMA VE      öğretmeni, okul aile   iliĢkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüĢür ve yapılacak
  REHBERLĠK      birliği temsilcisi,
4                         çalıĢmaları belirler.
  HĠZMETLERĠ      disiplin kurulu
  YÜRÜTME       temsilcisi, öğrencileri
  KOMĠSYONU      temsilen bir öğreci ve      d) Yönlendirmeye iliĢkin eğitsel ve meslekî rehberlik
             okulda görev yapan    çalıĢmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-
             rehber öğretmenler    öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karĢılıklı olarak
                          yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalıĢmaları belirler.

                             e) Yapılacak çalıĢmalarda birey, aile, ilgili kurum-
                          kuruluĢlara yönelik iletiĢim ve iĢ birliğine iliĢkin önlemleri belirler.

                             Psikolojik   danıĢmanı   bulunmayan   eğitim-öğretim
                          kurumlarında gerektiğinde rehber lik ve araĢtırma merkezinden bir
                          uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.
                          24
                                             5.2 ĠNSAN KAYNAKLARI
                ÖĞRETMEN ĠHTĠYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI
                                                      KADRO DURUMU           EĞĠTĠM DURUMU             HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM
                                                                                                                         Aldığı ödüller ve cezalar
                                                                                          GeçmiĢ yıllar da aldığı
                                                                                                           Son yılki hie süresi
                                                                                          HĠE saati toplamı
                                    Okuldaki kıdemi


                                              Normu var mı?
                                                                                 Yüksek lisans
                                                                                          ortalaması
         Adı soyadı
                                                           SözleĢmeli
                                                                       Ön lisans
                                                      Kadrolu
                                                                 Ücretli
 Sıra no
                                Kıdem
                                                                             Lisans
                   Görev
                           BranĢ
                                                               -   -                                                     3 TeĢekkür,
 1      Zafettin GÜL     Müdür     Sınıf Öğrt.  31      -        E       E                 E      -     -         7 Gün           1 gün
                                                                                                                      1 Aylıkla Ödül
                                                               _   _
 2     Osman ZEYBEK    Müdür Yrd.    Sınıf Öğrt.  15     5        E       E                 _     E     _         58 Gün           7 Gün            2 TeĢekkür
                                                               _   _
 3     Fatma KAYMAZ    Sınıf Öğretmeni  Sınıf Öğrt.  8     3        E       E                 _     E     _         11 Gün           4 Gün                 _
                Sınıf Öğretmeni                                       _   _                                     1 Gün
 4     Gamze ERSOY             Sınıf Öğrt.  8     2        E       E                 _     E     _         18 Gün                         1 TeĢekkür
                Sınıf Öğretmeni                                       _   _                       14 Gün           1 Gün
 5     Öznur ALTINDAL            Sınıf Öğrt.  8     2        E       E                 _     E     _                                     1 TeĢekkür
                Sınıf Öğretmeni                                       _   _                       9 Gün             _
 6     Hüseyin YUMLU             Sınıf Öğrt.  9     2        E       E                 _     E     _                                     2 TeĢekkür
                Sınıf Öğretmeni                                                                  6 Gün            1 Gün              1 Takdir
 7     Havva YILDIRIM            Sınıf Öğrt.  9     2        E       E         _   _     _     E     _
                                                                                                                      1 Aylıkla Ödül
                Sınıf Öğretmeni                                                                  15 Gün           1 Gün              5 TeĢekkür
 8    Abdullah YILDIRIM           Sınıf Öğrt.  10     2        E       E         _   _     _     E     _                                      4 Takdir
                                                                                                                      1 Aylıkla Ödül
                Sınıf Öğretmeni                                                                  8 Gün            2 Gün              3 TeĢekkür
 9    Necmiye BAHÇIVAN            Sınıf Öğrt.  11     _        E       E         _   _     _     E     _
                                                                                                                        1 Takdir
                Sınıf Öğretmeni                                                                  28 Gün           1 Gün
 10     D.Volkan ÇABUK            Sınıf Öğrt.  8     2        E       E         _   _     _     E     _                                     3 TeĢekkür
                Sınıf Öğretmeni                                                                  14 Gün           7 Gün
 11     Seda ONGUN              Sınıf Öğrt.  10     5        E       E         _   _     _     E     _                                          _
                Sınıf Öğretmeni                                                                  17 Gün           1 Gün              2 TeĢekkür
 12     Meryem ARCI             Sınıf Öğrt.  9     3        E       E         _   _     _      E     _
                                                                                                                      1 Aylıkla Ödül
                  Türkçe                                                                    29 Gün           1 Gün
 13     Ümran DĠNLER             Türkçe    4     2        E       E         _   _     _     E     _                                     1 TeĢekkür
                 Öğretmeni
                Matematik                                                                     29 Gün           5 Gün
14      Yusuf ASLAN    Öğretmeni     Matematik   3     1        E       E         _   _     _     E     _                                     1 TeĢekkür
                            TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI            Fen-Teknoloji                                            11 Gün  6 Gün
            Öğretmeni       Fen       4   1    E    E   _   _   _   E   _              1 TeĢekkür
15  Selma BÖLÜKBAġ
            Ġngilizce                                              25 Gün  2 Gün
16   Özlem ÇELĠK  Öğretmeni      Ġngilizce     3   1    E    E   _   _   _   E   _                _

            Ġngilizce                                              40 Gün    _
17   Betül KÜÇÜKER  Öğretmeni      Ġngilizce     2   _    E    E   _   _   _   E   _                _

            Sosyal Bilgiler                                           38 Gün  1 Gün
18   Yasemin YAVUZ            Sosyal      3   _    E    E   _   _   _   E   _            1 Gün MaaĢ Kesimi
            Öğretmeni

            Din Kültürü ve                                            20 Gün  4 Gün
            Ahlâk Bilgisi
19   Suat ADIGÜZEL             Din      15   _    E    E   _   _   _   E   _              1 TeĢekkür
            Öğretmeni

            Beden Eğitimi                                            10 Gün  8 Gün
    Serdar Aydın                                                                1 Aylikla Ödül
20
    BÖLÜKBAġ    Öğretmeni      Beden       5   1    E    E   _   _   _   E   _
                                                                           1 TeĢekkür
            Teknoloji-Tasarım                                          14 Gün  3 Gün
21   Ġrfan KAYHAN  Öğretmeni      Tasarım      5   _    E    E   _   _   _   E   _              1 TeĢekkür

            BiliĢim                                               69 Gün  1 Gün
   Sümeyye TURGUT  Teknolojileri
22                     Bilgisayar     2   _    E    E   _   _   _   E   _                _
            Öğretmeni

            AnaSınıfı                                              28 Gün  1 Gün
23  Meltem ÖZKAN   Öğretmeni      Ana sınıfı     1   1    E    E   _   _   _   E   _                _

            AnaSınıfı                                              28 Gün  9 Gün
24  Tuğba DEMĠRKAYA  Öğretmeni      Anasınıfı     5   1    E    -   E   _   _   E   _                _

            AnaSınıfı
25  ÇağdaĢ BOZKURT  Öğretmeni      Anasınıfı     _   _    E    E   _   _   _   E   _    _      _      _
                                           26
                           Adı
           GÜL

       Osman
              Zafettin
                            Etkinlik
ZEYBEK
                     Etik Eğitimi Semineri
     X
              X
                    Bina Tesis Güvenlik Ve Koruma
     _
              X
                     Amirliği Semineri/Turhal


                       Eğitimde yönetiĢim
     X
              X
                    Eğitimde Ulusal ve Uluslararası
                                     Yöneticilerin katıldığı hizmet içi seminerler:
              _         Standartlar Kursu
     X
                    BT Kullanım Kursu/TURHAL
              _
     X

                   Ġlköğretim Kurumları Standartları
              _
     X


                         Semineri


                   Öğretmen Programı Liderlik Formu
              _
     X
                       Kursu (MEB-Ġntel                       OGYE SEMĠNERĠ
              _
     X
                       Stratejik Planlama
              _
     X
                   Hızlı Okuma Teknikleri/TURHAL
              _
     X
                     Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale
              _
     X
                       Semineri/TURHAL                   Toplam Kaite Yönetimi/TURHAL
              _
     X
                   Topyekün Savunma Sivil Savunma
              _
     X
                     Hizmetleri Eğitim Semineri

                        Tefbis Semineri
              _
     X
                                 TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                           Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları:
                                                                             YILDIRIM
                           DEMĠRKAYA
                                                                                        BAHÇIVAN
                                                    ALTINDAL
                                                                        YILDIRIM
                                       KAYMAZ
                                                                                             D.Volkan
                                                                  Abdullah
                                                              YUMLU
                                                                                   Necmiye
                                                                                                      ONGUN
                                                                                             ÇABUK
                   ÖZKAN
                                                                                                          Meryem
                                                         Hüseyin
                                                ERSOY
               Meltem
                                            Gamze
                                                                             Havva
                       Tuğba
                                                    Öznur
                                   Fatma
                                                                                                               ARCI
                                                                                                   Seda
Hazırlayıcı Eğitim          X        X            X        X     X         X         X        X        X      X        X        X

Temel Eğitim             X        X            X        X     X         X         X        X        X      X        X        X

Etik Eğitimi             X        X            X        X     X         _         X        X        X      X        X        X

Çevre Uyum Semineri          X        X            _        _     _         _         _        _       _      _        _        _

Okul Sağlığı Semineri         _        _            X        X              _         _        _       _      _        _        _

YeĢil Kutu              _        _            X             X         _         _        _       X      X        X

Hızlı Okuma Teknikleri        _        _            X        X     X         _         _        _       _      _        X        X

Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale      _        _            _        X     _         _         _        _       _      _        X        X

Drama Etkinlikleri          _        _            _        X     _         _         _        _       _      _        _        X

Eğitimde yeni yaklaĢımlar       _        _            _        X     _         _         _        _       X      X        _        _

Fen ve Teknoloji Dersi        _        _            _        _              _         _        _       _      _        _        _
Labaratuvar Malzemaleri                                         X
Kullanımı

Proje Yönetimi            _        _            _        _     X         _         _        _       _      _        _        _

                   _        _            _        _                        _        _       _      _        _        _
                                                              X
Liderlik Temel Kursu


                                                     28
                   TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANITopyekün Savunma Sivil    _  _     _      _    _           _    _  _  _  _  _
                                       X
Savunma Hizmetleri Eğitimi

Ölçme ve Değerlendirme    _  _     _      _    _     _      X    _  _  _  _  X

Toplam Kalite Yönetimi    _  _     _      _    _     _                _  _
                                             X      X  X
Semineri

Rehberlik Eğitim Semineri   _  _     _      _    _     _      X    X  X  X  _  _

Motorlu TaĢıtlar Sınav    _  _     _      _    _     _          _  _  _  _  _
                                             X
Sorumlusu

TKY Ödül Süreci        _  _     _      _    _     _          _  _  _  _  _
                                             X
Değ.Semineri

Bilgisayar ve Ġnternet    _  _     _      _    _     _            _  _  _  _
                                             X    X
Kullanımı

Erozyon ve Çevre       _  _     _      _    _     _      _    X  X  X  _  _

El Sanatları         _  _     _      _    _     _      _    X  _  _  _  _

Model Uçak Sertifikası    _  _     _      _    _     _      _    X  _  _  _  _

Okullarda Toplu Beslenme   _  _     _      _    _     _      _    _    _
                                                   X    X
Eğitimi Semineri

Dyned Ġngilizce Dil Eğitimi  _  _     _      _    _     _      _    _    _  _  _
                                                   X
Tanıtım Semineri

OGYE Semineri         _  _     _      _    _     _      _    _  X  X  _  _

Demokratik VatandaĢlık ve
Ġnsan Hakları Eğitimi     _  _     _      _    _     _      _    _  _  _    _
Semineri                                                   X
                                  29
                           TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                           Branş Öğretmenlerinin Katıldığı Hizmetiçi eğitim Programları
                                          BÖLÜKBAġ
                                                                                                                   BÖLÜKBAġ
                                                                 ADIGÜZEL
                                                                            KÜÇÜKER
                                                                                       KAYHAN
                                                       TURGUT
                                                Sümeyya
                       DĠNLER
                                                                                            Yasemin

                                                                                                   YAVUZ
                                  ASLAN
                                                                                                           ÇELĠK
                   Ümran
                                                                                                       Özlem
                                                                                                               Serdar
                                      Selma
                            Yusuf
                                                                      Betül
                                                                                 Ġrfan
                                                           Suat
    Hazırlayıcı Eğitim          X         X          X          X          X           X           X           X          X        X

     Temel Eğitim            X         X          X          X          X           X           X           X          X        X

     Etik Eğitimi            X         X          X          X          X           _           _           X          X        X

   Çevre Uyum Semineri          _         _          _          X          _           _           _           X

   Okul Sağlığı Semineri         _         X          _          _          _           _           _           _          _        X

      YeĢil Kutu            X         _          _          _          X           _           _           _          _        _

   Hızlı Okuma Teknikleri         X         _          _          _          _           _           _           _          _        _

  Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale        X         _          _          _          X           _           _           _          _        _

    Drama Etkinlikleri          _         _          _          _          _           _           _           _          _        _

  Eğitimde yeni yaklaĢımlar        _         _          _          _          _           _           _           _          _        _

Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar
                       _         _          _          _          _           _           _           _          _        _
   Malzemaleri Kulanımı

     Proje Yönetimi           _         _          _          _          _           _           _           _          _        _

   Liderlik Temel Kursu          _         _          _          _          _           _           _           _          _        _

Topyekün Savunma Sivil Savunma
                       _         _          _          _          _           _           _           _          _        _
    Hizmetleri Eğitimi


                                                     30
                        TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI    Ölçme ve Değerlendirme       _     _      _      _      _      _     _  _  X

  Toplam Kalite Yönetimi Semineri     _     _      _      _      _      _     _  _  _  X

    Rehberlik Eğitim Semineri      _     _      _      _      X      _     _  _  _  _

  Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi
                      _     _      _      _      _      _     _  _  X  _
        Semineri

 Dyned Ġngilizce Dil Eğitimi Tanıtım
                      _     _      _      _      _      _     _  _  _  _
        Semineri

      OGYE Semineri         _     _      _      _            _     _  _  _  X

Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları
                      _    X      _      _      X      _     _  _  _  _
     Eğitimi Semineri

    Kan BağıĢçısı Semineri       X     _      _      _      X      _     _  _  _  _

     Web Tasarım Kursu        _    X      _      _      _      _     _  _  _  _

  Temel Bilgisayar Kullanım Kursu     _    X      _      _      _      _     _  _  _  _

  Vergibilir Projesi Eğitim Semineri   _    X      _      _      _      _     _  _  _  _

Proje Hazırlama ve Uygulama Semineri    _     _      X      _      _      _     _  _  _  _

    Program Tanıtım Semineri      _     _      X      _      _      _     _  _  _  _

  Ġntel Yüzyüze Eğitim Programı     _     _      _      X            _     _  _  _  _

    Sorun Çözme Teknikleri       _     _      _      _      X      _     _  _  _  _

Comenius Gençlik Programları Tanıtımı,
                      _     _      _      _      _      _     _  _  X  _
 Dyned Dil Eğitimi Sistemi Semineri

 Okul Ġçi Beden Eğitimi, Spor ve Ġzcilik
                      _     _      _      _      _      _     _  _  _  X
        Semineri


                                      31
                             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI PHOTOSHOP (Grafik Düzenleme)           _        _         _      _       _        X        _       _  _  _

 Ġlköğretim Kurumları Standartları
                         _        _         _      _       _        _        X       _  _  _
       Semineri

    Özel Eğitim Semineri           _        _         _      _       _        _        X       X  _  _

Yenilenen Ġlköğretim Programlarının
                         _        _         _      _       _        _        X       _  _  _
   Uygulanması Semineri

Ġlköğretim 6-8. Sınıflar Yeni Müfredat
     Tanıtım Semineri
                         _        _         _      _       _        _        _       X  _  _
                                          VELĠ EĞĠTĠM DURUMU

                     TOPLAM         Ġlkokul Mezunu      Ortaokul Mezunu      Lise Mezunu       Üniversite Mezunu

                   Anne    Baba     Anne     Baba    Anne    Baba   Anne      Baba    Anne    Baba
                    163    192      133    79       17     45      11      57      2     11                                              VELĠ Ġġ DURUMU


                   Düzenli bir iĢi olmayan     Kamu sektöründe çalıĢan    Özel sektörde çalıĢan       Kendi iĢ yeri olan


                    Anne      Baba       Anne      Baba     Anne       Baba     Anne      Baba
                     75       58       7       47       7        43       4       44                                                32
              Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı:

             Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan             Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve
                  Yönetici Sayısı                 BaĢlayan Yönetici Sayısı

           2008       2009         2010      2008        2009        2010

TOPLAM        -         -         1        -         -          1

 %          -         -       %100         -         -        %100                  2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:                 GÖREVĠ              ERKEK       KADIN        TOPLAM


   1              Müdür                1         -         1


   2           Müdür Yardımcısı             1         -         1                    YÖNETĠCĠ EĞĠTĠM DURUMU

                                 2010 YILI ĠTĠBARĠ ĠLE
 EĞĠTĠM DÜZEYĠ
                       KĠġĠ SAYISI                    %

   ÖNLĠSANS                  1                       % 50

     LĠSANS                 1                       %50

 YÜKSEK LĠSANS                  -                       -


                 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:

                                   2010 YILI ĠTĠBARĠ ĠLE
     YAġ DAĞILIMI
                           KĠġĠ SAYISI                   %

       20-30                     -                     -

       30-40                     1                     %50

       40-50                     -                     -

       50 +                     1                     %50
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:

                                    2010 YILI ĠTĠBARĠ ĠLE
       Hizmet Süreleri
                             KiĢi Sayısı                   %

1-8 Yıl                            -                      -

8-16Yıl                           1                     %50

16-21 Yıl                           -                      -

21+ üzeri                          1                     %50                        ÇalıĢanların Görev Dağılımı

 S.NO        UNVAN                         GÖREVLERĠ
                    Okul müdürü;
                  1. Ders okutmak
                  2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini
                    yürütmeye,
  1    Okul müdürü      3. Okulu düzene koyar
                  4. Denetler.
                  5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve
                    geliĢtirmesinden sorumludur.
                  6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
                   Müdür yardımcıları
                  1. Ders okutur
                  2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat,
  2    Müdür yardımcısı      yazıĢma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet,
                    koruma, temizlik, düzen, halkla iliĢkiler gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü
                    tarafından verilen görevleri yapar
                  3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
                  1. Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branĢ öğretmenleri tarafından okutulur.
                  2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya Ģubenin derslerini, programda belirtilen
                    esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders
                    dıĢında okulun eğitim-öğretim ve yönetim iĢlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
                    konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
                    yükümlüdürler.
                  3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
                  4. Ġlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek
                    isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil
                    ve bilgisayar dersleri branĢ öğretmenlerince okutulur.
  3    Öğretmenler      5. Derslerini branĢ öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce
                    verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
                  6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili
                    öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen
                    nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince,
                    ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
                  7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan
                    elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.
                  8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
                  9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve iĢliklerdeki eĢyayı, okul
                  kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.                               34
           TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro iĢlerini
                  yaparlar.
                2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya
                  örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
  Yönetim iĢleri ve büro   3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli
4  memuru             tutulmasından sorumludurlar.
                4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili
                  değiĢiklikleri günü gününe iĢlerler.
                5. ArĢiv iĢlerini düzenlerler.
                6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
                1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iĢ
                  bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
                2. BaĢvuru sahiplerini karĢılamak ve yol göstermek,
                3. Hizmet yerlerini temizlemek,
  Yardımcı hizmetler     4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalıĢmak,
5
  personeli         5. Nöbet tutmak,
                6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eĢyayı taĢıma ve
                  yerleĢtirme iĢlerini yapmakla yükümlüdürler.
                7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludurlar.
                8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.
                9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek iĢleri yapar.
6  Kaloriferci(Hizmetlimiz)  10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karĢı
                  sorumludur.
                11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar
                            35
                                                      ÇalıĢanların Gönüllü Yaptıkları ĠĢler:

  S.                                                                                                                   GÖNÜLLÜ
                    ADI SOYADI                             GÖREVĠ                      BRANġI           ĠLGĠ ALANLARI
  NO                                                                                                                 ÇALIġMALARI
                                                                                                                 stratejik planlama
                                                                       Sınıf
       1           Zafettin GÜL                            Müdür                                   Okul GeliĢim ÇaıĢ.              TKY,Tüm iyileĢtirme
                                                                       Öğretmeni
                                                                                                                 çalıĢmaları
                                                                       Sı nıf                                       Okulun her çalıĢmasında,
       2           Osman ZEYBEK                            Müdür Yrd.                                 Okul GeliĢim ÇalıĢ.
                                                                       Öğretmeni                                      tüm iyileĢtirme çalıĢmaları
                                                                       Sı nıf                Spor,TKY , Okul                Tüm iyileĢtirme çalıĢmaları
       3           Abdullah YILDIRIM                         Öğretmen
                                                                       Öğretmeni               GeilĢim                    ve spor çalıĢmaları
                                                                       Sı nıf                                       Okulun internet sitesi ve
       4           Hüseyin YUMLU                           Öğretmen                                  Ġnternet,Okul GeliĢim
                                                                       Öğretmeni                                      tamirat gerektiren iĢler
                   Serdar Aydın                                              Beden Eğitimi                                    Okul takımlarının
       5                                             Öğretmen                                  Tüm spor dalları
                   BÖLÜKBAġ                                                Öğretmeni                                      çalıĢması,hazırlanması
                                                                       Teknoloji                                      Kurslarin
                                                                                          Okul GeliĢim
       6           Ġrfan KAYHAN                            Öğretmen               Tasarım                                       düz.,takibi,deneme
                                                                                          ÇalıĢmaları
                                                                       Öğretmeni                                      sınavlarının yapımı vb.
                                                                       BiliĢim
                                                                                                                 Bilgisayar ile yapılan
       7           Sümeyye TURGUT                           Öğretmen               Teknolojileri             Bilgisayar,
                                                                                                                 iĢlemler
                                                                       Öğretmeni
                                                                                                                 ĠyileĢtirme çalıĢmaları
       8           Tüm personel                            Öğretmen                    -             -


Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri

                               Mevcut Kapasite                                               Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

                                                                                                    Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen
                     Görev Yapan Psikolojik DanıĢman
  Psikolojik DanıĢman Norm Sayısı
                                                                     DanıĢmanlık Hizmeti Alan                   Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet
                                                                                                            Sayısı
                                      Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik
                                                                                                     Öğretmenlere Yönelik
                                                        GörüĢme Odası Sayısı
                                                                                                                      Öğrencilere Yönelik                                                                                                                                 Velilere Yönelik
                                      DanıĢman Sayısı
                                                                                 Öğretmen Sayısı
                                                                      Öğrenci Sayısı
                                                                                             Veli Sayısı
                     Sayısı
              1                 -               1                   -          -           -          -             -               1             2
                                                                    5.3. TEKNOLOJĠK DÜZEY
    Okulumuz teknolojik altyapısı imkânlar çerçevesinde yeterlidir. Tüm sınıflarda bilgisayar olmasına
rağmen bilgisayarlar ve iĢletim sistemleri çok eski olup yenilenmesi gerekmektedir. Tüm sınıflarda veliler ikna
edilerek projeksiyon cihazları kazandırılmıĢtır.Akıllı tahta hiçbulunmamakta ama çağın gereği tüm dersliklerde
olması kaçınılmaz olmuĢtur.. Velilerimizin büyük çoğunluğunun iĢsiz ve geçim sıkıntısı çektiği düĢünülürse
okul imkanları ile bunların kazandırılması mümkün görünmemektedir.
    Okulumuz e-mail adresi ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan yazıĢmalar kâğıt kullanılmadan
yapılmaktadır. Okulumuzun internet sitesi mevcut olup tüm duyuru ve etkinlikler site aracılığıyla
duyurulmakta, sitemiz sürekli güncel tutulmaktadır.Okulumuz        velilerine öğrenci ile ilgili
bilgiler,duyurular,toplantı çağrıları hem okul sitemizden yayınlanmakta, hem de SMS yoluyla velilere
gönderimi için çalıĢılmaktadır.Okulumuzun iç ve dıĢ güvenliği kameralar sayesinde sağlanmaktadır.
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
           Araç-Gereçler       2008      2009      2010      Ġhtiyaç

            Bilgisayar        17       17       17        25
             Yazıcı         2       2        2        3
            Tarayıcı         2       2        2        1
            Tepegöz         1       1        1        -
           Projeksiyon        2       3        9        10
            Televizyon        1       1        1        -
          Ġnternet bağlantısı      1       1        1        1
          Fen Laboratuvarı       1       1        1        -
           Bilgisayar Lab.       1       1        1        1
              Fax          -       -        -        1
             Video         2       2        2        -
           DVD Player         -       1        1        -
         Fotograf makinası        -       -        -        1
             Kamera          -       -        -        1
       Okul/kurumun Ġnternet sitesi    -       -        1        -
       Personel/e-mail adresi oranı    70       75       92        -


Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı:

         Fiziki Mekan           Var     Yok   Adedi    Ġhtiyaç     Açıklama
      Öğretmen ÇalıĢma Odası         X           1

         Ekipman Odası                 X           2


          Kütüphane            X           1      1    Çok küçükyetersiz

        Rehberlik Servisi                X           1
         Resim Odası                  X           1
         Müzik Odası                  X
        Çok Amaçlı Salon                 X           1     VeliYetrsiz
                                                   topl.yeriyok

           Derslik            X           10      8     Ġkili eğitim var

       ĠĢ ve Teknik Atölyesi               X           1

       Bilgisayar laboratuarı        X           1      1      Yeterli değil

         Yemekhane                   X            -
         Spor Salonu                  X           1
          Otopark            X           1
         Spor Alanları          X           1      1      Yeterli değil
           Kantin                   X           1

      Fen Bilgisi Laboratuvarı        X           1              Malzeme
                                                   yetersiz

           ArĢiv                   X           1
                            37                        eksik
           TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                        5.4 Mali Kaynaklar

Okul/Kurum Kaynak Tablosu:

       Kaynaklar         2010    2011     2012      2013   2014
     Genel Bütçe           -    -      -       -     -
     Okul aile Birliği       4.000   4.500    5.000     6.000   6.500
     Özel Ġdare            -    -      -       -     -
     Kira Gelirleri          -    -      -       -     -
     Döner Sermaye          -    -      -       -     -
     Vakıf ve Dernekler        -    -      -       -     -
     DıĢ Kaynak/Projeler       -    -      -       -     -
     Diğer (Simit)         2.000   3.000    3.250     3.250   3.250
     TOPLAM            6.000   7.500    8.250     9.250   9.750


Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu:

     YILLAR              2008            2009           2010
   HARCAMA KALEMLERĠ      GELĠR      GĠDER    GELĠR     GĠDER   GELĠR      GĠDER
 Temizlik                      500            800            1200
 Küçük onarım                    250            300            1300
 Bilgisayar harcamaları               300            350            400
 Büro makinaları harc.               350            750            500
 Telefon                      350            400            450
                                4.750          6500
 Yemek                        _              _             _
 Sosyal faaliyetler                 250            300            450
                3.600
 Kırtasiye                     1450            1800           2100
 Vergi harç vs                    _              _             _
 …………..                       _              _             _
 GENEL             3.600        3450    4.750      4700   6500       6400
                             38
                                5.5 ĠSTATĠKÎ VERĠLER

KarĢılaĢtırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

 YILLAR      ÖĞRETMEN                  ÖĞRENCĠ                   OKUL             ĠL
           Toplam                         Sürekli Devamsız     Derslik baĢına     Derslik baĢına düĢen
                        Öğrenci sayısı
           öğretmen                         Öğrenci Sayısı      düĢen öğrenci       öğrenci sayısı
            sayısı     Toplam    Kız    Erkek     Kız   Erkek       sayısı         Ġlköğretim
                    249
 2007/2008        10             111     138      1      2       31.25             21
                     413
 2008/2009        16             184     229      -      -        41.3            20
                     445
 2009/2010        19             202     243      -      1        45             20
                     481
 2010/2011        23             214     267      -      -        48             20


                            Öğrencilere ĠliĢkin Bilgiler:
                        KarĢılaĢtırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

 ÖĞRETMEN                    ÖĞRENCĠ                    OKUL          ĠL        TÜRKĠYE

                  Öğrenci sayısı                                 Öğretmen       Öğretmen
                                     Toplam       Öğretmen        baĢına        baĢına
   Toplam                                öğrenci      baĢına düĢen       düĢen        düĢen
               Kız          Erkek
 öğretmen sayısı                              sayısı      öğrenci sayısı      öğrenci       öğrenci
                                                           sayısı        sayısı

     23         213          268           481          21.9        20          32
                            2. Ortaöğretime geçiĢ oranları
                       Mesleki Teknik                      Güzel Sanatlar
     Eğitim                             Genel Akademik                    Ortaöğretime
             Mezun       Eğitime Devam                       Lisesine Devam
     Öğretim                             Öğretime Devam                    Devam Etmeyen
            Öğrenci Sayısı     Eden Öğrenci                       Eden Öğrenci
     Yılı                             Eden Öğrenci Sayısı                  Öğrenci Sayısı
                         Sayısı                          Sayısı
           Kız     Erkek  Kız     Erkek      Kız     Erkek      Kız    Erkek     Kız     Erkek
    2007/2008   14     11    1      2        2      3        -     -       11     6
    2008/2009   18     21    3      5        3      2        -     -       12     14
    2009/2010   22     29    7      15       2      1        -     -       13     13


  1.   Anne baba eğitim faaliyetleri,

                           2007/2008             2008/2009              2009/2010
     Yapılan Etkinlik Sayısı            _                 _                  2
        Katılımcı Sayısı              _                  _                 175

                              _                  _          Sait ÇAMLICA (Eğitimci
    Etkinlik Türleri ve isimleri
                                                          Yazar)Konferans
     (seminer, konferans vb.)    3-Okulöncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması yönündeki çalıĢmalar; Okulöncesi eğitim çağındaki çocukların okula kayıt ve
                   devamının sağlanması (okullaĢma oranındaki artıĢ),
                TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                         2008/2009          2009/2010            2010/2011

        ġube Sayısı              2             2                3

                            37            43                53
        Öğrenci Sayısı
     Okulun kayıt kabul alanında          -             -                49
     yaĢayan anasınıfı çağındaki
        çocuk sayısıB.KURUMSAL KAPASİTE


  1.Yöneticiler ve öğretmenler tarafından yapılan aile ziyaretlerinin sayısı,
            Yöneticiler Tarafından                          Yönetici ve Öğretmenler
                         Öğretmenler Tarafından Yapılan
                Yapılan                             Tarafından Birlikte Yapılan
   2009/2010          3                20                     -
C-SOSYAL VE SPORTĠF ÇALIġMALAR

  1.  Okulun düzenlediği sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler (Milli bayramlar     hariç gerçekleĢtirilen sergi, tiyatro,
     halkoyunları, konser vb. gösteri sayısı, okul gezileri vd.),
                    2007/2008             2008/2009            2009/2010
               Öğrencilere    Velilere    Öğrencilere   Velilere    Öğrencilere    Velilere
                Yönelik     Yönelik     Yönelik     Yönelik     Yönelik     Yönelik
      Etkinlik Sayısı     1        1         1       2        3        2
                                        1-Yıl  sonu          1-Yıl  sonu
                                                1-Öğrenci
                       1-Okuma             Ģenliği             Ģenliği
                                                piknik
                       bayramı             2-Okuma             2-Okuma
                                                etkinliği
               1-Meslek             1-Meslek    bayramı             bayramı
                                                2-Resim
     Etkinlik Ġsimleri Liseleri             Liseleri
                                                sergisi gezisi
               gezisi              gezisi
                                                3-Meslek
                                                Liseleri
                                                gezisi  2.  Öğretmenler arasında yapılan sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler,
                      2007/2008           2008/2009           2009/2010
      Yapılan Etkinlik Sayısı                                       5
                                                 1-Kurum arası futbol halı
                                                 saha maçları
                                                 2-Kurum adına Voleybol
                                                 müsabakalarına katılım
                                                 3-Özel günlerde yapılan
                            _                     yemek toplantıları,
        Etkinlik Ġsimleri                         _        4-Okul içi doğum günü
                                                 kutlamaları
                                                 5-Personel arası para günü
                                                 düzenlemesi
            _              _          _                 _


  3.  Sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım (spor müsabakaları, Ģiir, resim yarıĢmaları vb. etkinlikler),
                   Faaliyetin Adı            Katılımcı Sayısı        BaĢarı derecesi
     2007/2008          Resim yarıĢması              2          Ġlçe birincisi ve ikincisi
     2008/2009              -                  -                  -
                                 40
                                      TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                                                                                                                                                        Ġl Birincisi,
             2009/2010                                    Hentbol                                                            10
                                                                                                                                                        Bölge beĢincisi


  1.      Okulda düzenlenen ders dıĢı etkinlikler (egzersiz),
                       2008/2009            2009/2010                                                                                                            2010/2011
         Ders dıĢı etkinlik                                                                                                                                 1
                     -         -       1       -                                                                                                                             -
         (egzersiz) sayısı
          Katılan öğrenci                                                                                                                              16
                     -         -       16       -                                                                                                                             -
            sayısı
                   Öğrencilere    Velilere   Öğrencilere   Velilere                                                                                          Öğrencilere                     Velilere
                   Yönelik      Yönelik    Yönelik    Yönelik                                                                                           Yönelik                       Yönelik
          GerçekleĢtirilen
         gösteri, sunum ve    -         -       -       -                                                                                                      -                      -
            çıktılar


           Etkinlik Ġsimleri                                                                          Futbol                           -                 Hentbol                          -
                                                 -                       -
  1.        Okul bünyesinde açılan öğrenci yetiĢtirme ve sınavlara hazırlama kursları, (kurs ve katılımcı sayıları),
                            2008/2009          2009/2010           2010/2011
              Açılan kurs sayısı                                               -                                               -                                       1
           Katılımcı öğrenci sayısı                                                                                                                                     34
                                                                      -                                               -

  .Yerel ve Ulusal Projelere Katılım:


                                     2007/2008                                                  2008/2009                                                        2009/2010
                           Fen                     Matematik                              Fen                      Matematik                                Fen                    Matematik
                       Ġlde Kabul Edilen
                                                   Ġlde Kabul Edilen
                                                                               Ġlde Kabul Edilen
                                                                                                           Ġlde Kabul Edilen
                                                                                                                                         Ġlde Kabul Edilen
                                                                                                                                                                     Ġlde Kabul Edilen
               Ġl BaĢvurusu
                                          Ġl BaĢvurusu
                                                                        Ġl BaĢvurusu
                                                                                                   Ġl BaĢvurusu
                                                                                                                                  Ġl BaĢvurusu
                                                                                                                                                            Ġl BaĢvurusu
                                     Ulusal
                                                                 Ulusal
                                                                                              Ulusal
                                                                                                                             Ulusal
                                                                                                                                                        Ulusal
                                                                                                                                                                                   Ulusal
                                 Bölge
                                                             Bölge
                                                                                         Bölge
                                                                                                                       Bölge
                                                                                                                                                   Bölge
                                                                                                                                                                               Bölge
  Proje
                 -        -       -     -      -          -       -    -        -        -       -     -      -         -          -      -     2        2          1   -      -         -       -    -
  Sayısı
                                                                                                                                  çalıĢan su pompası

                                                                                                                                  çalıĢan su pompası

                                                                                                                                  çalıĢan su pompası
                                                                                                                                  1-Rüzgar Enerjili

                                                                                                                                  1-Rüzgar Enerjili

                                                                                                                                  1-Rüzgar Enerjili
     Proje Ġsimleri
                 -        -       -     -      -          -       -    -        -        -       -     -      -         -          -      -                           -      -         -       -    -                 -        -       -     -      -          -       -    -        -        -       -     -      -         -          -      -      -        -         -   -      -         -       -    -
                                                                                           41
                      TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                                                                    2-TitreĢimli yastık

                                                                               2-TitreĢimli yastık
   Proje Ġsimleri


              -  -   -  -   -   -    -  -    -  -    -    -    -  -    -  -                              -      -    -   -
                                                                                            -
                                                                                                             -
 1.        Öğrencilerin kitap durumları (Ġlköğretim okulları )
                        Okul Kütüphanesinde Bulunan Kitap
            Öğretim Yılı                                 Okul Kütüphanesinde Öğrenci BaĢına DüĢen Kitap Sayısı
                               Sayısı
            2007-2008                 365                               1.46
            2008-2009                 415                               1.02
            2009-2010                 595                               1.342.      Sınıf tekrarı yapan öğrenciler,
                                    BaĢarısızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarı            Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı
Öğretim Yılı             Toplam Öğrenci Sayısı
                                        Yapan Öğrenci Sayısı                   Yapan Öğrenci Sayısı
                        249
 2007-2008                                           9                                               -
                        413
 2008-2009                                           7                                             1
                        445
 2009-2010                                           3                                             2
     1.1. Personel Sayısı
    YILLAR         YÖNETĠCĠ                      ÖĞRETMEN              MEMUR                               HĠZMETLĠ

    2005-2006                       2                 15                 -                                    2

    2006-2007                       2                 9                 -                                    1

    2007-2008                       2                 10                 -                                    1

    2008-2009                       2                 14                 -                                    1

    2009-2010                       2                 19                 1                                    2

    2010-2011                       2                 23                 1                                    2                                          Öğrenci sayısı

   YILLAR              Anasınıfı       1.      2      3         4      5      6                        7        8        TOP

   2005-2006             10          13      18      17        20      36      37                       28       36        205

   2006-2007             13          -      13      6         24      16      23                       31       24        137
                                                42
             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI2007-2008     15        45     28      31       30    32     35      23    25   249

2008-2009     37        58     58      34       47    49     43      48    39   413

2009-2010     43        57     52      57       42    52     45      46    51   445

2010-2011     53        66     53      55       60    42     52      50    50   481

TOPLAM       171        239     222     200      183   187     235     226    225   1930
                             Deslik Sayısı
       YILLAR            Derslik         Lab.         Salon        Diğer      Toplam

      2005-2006            11             -         -          -        11

      2006-2007            9            1           -          -        10

      2007-2008            8              -         -          -        8

      2008-2009            10           2           -          5        17

      2009-2010            10           2           -          5        17

      2010-2011            10           2           -          5        17
       Yıllara Göre Ortalama Sınıf                      Yıllara Göre Öğretmen BaĢına DüĢen
            Mevcutları                                Öğrenci Sayısı

  2008         2009          2010             2008           2009          2010

  413          445           481             34.4            28           21
                      Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı

          2008                       2009                       2010

                                                                Mezun
 Öğrenci sayısı     Mezun Sayısı     Öğrenci sayısı         Mezun Sayısı       Öğrenci sayısı
                                                                Sayısı

    254           24           384             38            421       51
                                  43
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                 2010-2011 Okulun Öğrenci Mevcutları Tablosu


                    ġUBE SAYILARI          KIZ      ERKEK      TOPLAM

      OKUL ÖNCESĠ              3           20        33       53

       1.SINIFLAR             2           31         35      66

       2.SINIFLAR             2           28         25      54

       3.SINIFLAR             2           25         30      55

       4.SINIFLAR             2           22         38      60

       5.SINIFLAR             2           20         22      42

       6.SINIFLAR             2           23         29      52

       7.SINIFLAR             2           18         32      50

       8.SINIFLAR             2           27         23      50

         TOPLAM             19           213        268       481
                 Öğrencilerin SBS BaĢarılarına ĠliĢkin Bilgiler

                     2008                2009           2010

                  Kız      Erkek      Kız        Erkek    Kız     Erkek

Öğrenci Sayısı           15        10      18        21      22      29

Sınava Giren Toplam Öğrenci     8        6       10        13      14      10
Sayısı (Kız+erkek)
Kazanan öğrenci sayısı       4        4       6         8      7       5

Genel BaĢarı Oranı ( % )     26.66       40      33.33       38.09    31.82    17.24
                               44
             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                   SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCĠ SAYISI

Öğretim Yılı        Toplam Öğrenci Sayısı                 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

2006-2007              137                               1

2007-2008              254                               9

2008-2009              385                               7

2009-2010              421                               3
                            ÖDÜL-CEZALAR

                               2007             2008            2009

                             Öğrenci Sayısı        Öğrenci Sayısı      Öğrenci Sayısı

     Onur Belgesi Alan Öğrenci               0              0             0
          Sayısı

    TeĢekkür Belgesi Alan Öğrenci             48              60             68
         Sayısı

     Takdir Belgesi Alan Öğrenci             45               7             17
          Sayısı

     Disiplin Cezası Alan Öğrenci              0              0             0
          Sayısı


                  2009-2010 Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu :

                      6.Sınıf          7.Sınıf       8.Sınıf
        DERSLER                                          Okul ortalaması
                      Ortalaması        Ortalaması    Ortalaması

         Türkçe           58,58          55,97        60,26        58,17

         Matematik          52,37          40,43        43,61        45,47

        Fen-Teknoloji         54,93          47,91        46,85        49,90

        Sosyal Bilgiler        53,28          47,54           -       50,41

        T.C.Ġnkılâp
        Tarihi ve             -           -         45,69        45,69
        Atatürkçülük

     Yabancı Dil(Ġngilizce)       56,29          44,71        47,31        49,44

        Sınıf Ortalama         55,09          47,31        48.74        49,83                              45
             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI1.  Okul içinde personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için yapılan çalıĢmalar,
                     2007/2008           2008/2009                                             2009/2010
   Yapılan ÇalıĢma Sayısı         _               _                                                 1

                                                                            TKY bilgilendirme ve ekip
    ÇalıĢma Alan/Konuları            _                               _                  çalıĢması,ĠKS
                                                                            bilgilendirme toplantısı


2.   Yönetici ve öğretmenlerin mesleki faaliyetleri,
                     Yöneticiler                                              Öğretmenler
             2007/2008    2008/2009            2009/2010                2007/2008           2008/2009                2009/2010
   Katılınan Hizmet
   içi Eğitim        5        3                    3                  21               24                 40
   sayıları
   Katılınan
   sempozyum,
               _        _                    _                   _               _                   1
   kongre, panel,
   vb. Sayıları
   Katılınan/yapılan
   proje ve         _        _                    _                   _               _                   2
   araĢtırma sayıları
   YayımlanmıĢ
   kitap, makale,      _        _                    _                   _               _                   _
   vb. Sayıları

        Sosyal iliĢkileri kullanarak hayırseverler aracılığı ile eğitime sağlanan mali destek miktarı.
                      Destek Miktarı                                         Genel Bütçedeki Oranı
      2007/2008                     _                                               _
      2008/2009                     _                                               _
      2009/2010                     _                                               _1.  Öğrenci, veli ve çevre memnuniyet oranları,
   Memnuniyet Oranları (%)       2007/2008                             2008/2009                           2009/2010
     Öğrenci Memnuniyeti               -                               -                           %82
      Veli Memnuniyeti               -                               -                          %80.58
     Çevre Memnuniyeti               -                               -                              _
     ÇalıĢan Memnuiyeti               -                               -                           %53
            4-Sosyal kulüp çalıĢmaları (okul ve ilçe çapında uygulanan faaliyet sayısı),
                                  Kulübün      Kulübün                                          Kulübün
                                 Düzenlediği    Düzenlediği                                        Düzenlediği
          Kulüpler         Etkinlik Sayısı    Etkinliklere   Etkinliklere                                       Etkinliklerde
                                Katılan Öğrenci   Katılan Veli                                      Elde Edilen Ürün
                                   Sayısı      Sayısı                                         Sayısı (varsa)
                       2007/2008

                               2008/2009

                                     2009/2010

                                             2007/2008

                                                   2008/2009

                                                            2009/2010

                                                                  2007/2008

                                                                        2008/2009

                                                                                2009/2010

                                                                                       2007/2008

                                                                                              2008/2009

                                                                                                    2009/2010
   Spor Kulübü               _        _      1        _      _      140       _      _        6      _       _      _
          TOPLAM          _        _      1        _      _      140       _      _        6      _       _      _                                           46
            TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
   GZFT analizimizde güçlü ya da zayıf yönümüz olarak ifade ettiğimiz tüm olgu ve durumları bu
bölümde istatistiksel olarak destekledik mi? Evet

    GZFT analizimiz ve istatistiksel verilerimiz kurumumuzdaki tüm iyileĢtirilebilir durumlara iliĢkin
bilgileri kapsıyor mu? Evet
                            47
6.ÇEVRE ANALĠZĠ

6.1.PEST ANALĠZĠ

 Politik-Yasal Faktörler Temel Eğilimler ĠliĢkisi
     Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları, AB uyum süreci çalıĢmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı 2010–2014 stratejik
planlama faaliyetleri ıĢığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaĢım
sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, geliĢim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalıĢmalarla
risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi Ģekilde yerine getirmek için çalıĢmaktadır. Ġlk ve
ortaöğretimde öğrenci merkezli yeni eğitim müfredatının uygulamaya geçirilmiĢ olması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu‟nun uygulanmaya baĢlanmıĢ olması ve Eğitime % 100 Destek Kampanyasının var oluĢu okulumuzu etkileyen
politik faktörlerdendir.


 Ekonomik Faktörler Temel Eğilimler ĠliĢkisi
    Okulumuzun bulunduğu çevre sürekli göç alan bir bölge olduğu için, genel bağlamda ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri
 düĢük seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmamaktadır. ĠĢsizlik
 sorunun varlığı, iĢsiz veli sayısının ağırlıklı oluĢu ekonomik etkenlerdendir.Ayrıca, ekonomik durumu iyi olan velilerimizin
 okulumuza yardımları olmaktadır.

Sosyal-Kültürel Faktörler Temel Eğilimler ĠliĢkisi

    Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı kentleĢme ve yoğun göç olgusu, bireylerin uyum problemlerini de beraberinde
getirmektedir. Ġnsanların değiĢen sosyal yapı ile birlikte geleneklerinden uzaklaĢması ve artan yoksulluk, iĢsizlik gibi sorunlar,
insanlar arasında ki kiĢisel rekabetin artmasına, sosyal dayanıĢmanın zarar görmesine yol açmaktadır. VatandaĢın her Ģeyi devletten
bekliyor oluĢu, Eğitime olan duyarlılığın artması sosyal faktörlerdendir.Ġnsanlar arasında güven iliĢkileri önemli düzeyde
zayıflamıĢtır. Bu öğrenci profilimize de olumsuz bir Ģekilde yansımaktadır. Öğrencilerimzin baĢıboĢ oluĢu ,ailelerin bu konuda
yetersiz ve ilgisisiz oluĢu,parçalanmıĢ ya da problemli ailelerin çokluğu okulumuzun bulunduğu çevrede bu hususlar yoğun bir Ģekilde
oluĢu nedeniyle sosyal ve kültürel alanda okulumuzu etkileyen faktörlerdendir.

Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler ĠliĢkisi

Okulumuz ile ilgili faaliyetlerimiz e-okul sistemi üzerinden yürütülmektedir. Okulumuz bünyesinde teknolojik açıdan bilgisayarlar,
yansıtım (projeksiyon) cihazları, gerekli yazılımlardan mümkün olduğunca yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. Okul bünyesinde BiliĢim
Teknolojileri sınıfı bulunmakta,kadrolu öğretmenizin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında okulumuza atanması ile verimli bir Ģekilde
kullanılmaya baĢlamıĢtır.

  6.2.Üst Politika Belgeleri
MEB 2010/2014 Stratejik Planı
 Tokat Valiliği Ġl Stratejik Planı
Ġlköğretim Genel Müdürlüğü Stratejik Planı
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
               7.GZFT(Güçlü ve Zayıf Yönler,Fırsat ve Tehditler)


7.1.GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ   Okulumuzun Ġlçe merkezinde    olması
   Öğrenci sayılarının uygun olması
   Öğretmenler arası uyumun olması
   ÇalıĢmayı destekleyen istekli bir idarenin olması
   Sınıflarda teknolojik aletlerin varlığı
   Fotokopi makinemizin olması
   Tüm sınıflarda internet bağlantımızın olması
   Bahçesinin geniĢ ve etrafı çevrili ,güvenli olması
   Laboratuvar ve kütüphanesinin olması
   Ġdarecilerimizin tecrübeli olması ve çevreyi iyi tanıyor olması
   DeğiĢik ilgi ve yeteneklere sahip öğretmenlerimizin varlığı
   Okulda olumlu kurum kültürünün varlığı
   Okul bahçemizin spor aktiviteleri, güvenlik, estetik açıdan uygun olup düzenlenmeye uygun olması
   GörüĢ ve önerilere açık olunması ve her türlü sosyal, kültürel etkinliklerin desteklenmesi
   Kalite çalıĢmalarının baĢlatılması
   BiliĢim Teknolojileri sınıfının olması
   Okul binasının yeni olması

   Formatör öğretmenimizin ve Bilgisayarbilgili konusunda öğretmenlerimizin olması
7.2 . ZAYIF YÖNLERĠMĠZ

* Muhtarımızın okula gereken ilgiyi göstermemesi ve desteğini görememiĢ olmamız,
* SBS deki baĢarısız sonuçlar
* DavranıĢ bozukluğu olan öğrencilerin varlığı
* Öğrencilerde okuma alıĢkanlığının olmaması
* Öğrencilerde amaçsızlığın var olması
* Öğrencilerin sosyal yönden eksikliklerinin olması
* Araç gereç eksikliğimizin olması
* Hizmetlilerimizin isteksiz ve ilgisiz olmaları
* Müdür yardımcımızın üzerinde aĢırı görev oluĢu ve memurumuzun etkin kullanılamayıĢı
* Okul Aile Birliğinin etkin kullanılamayıĢı
                              49
             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
7. 3. FIRSATLAR
   Genç dinamik yapıya sahip öğretmenlerin varlığı
   Öğretmen arkadaĢımızın ailesinin yerel televizyon sahibi olması
   Ġl Milli Eğitim Müdürümüzün ve Ġlçe Ar-Ge ekibinin her konuda katkıları
   Velilerimizden ve okul personelimizin ailesinin otobüs firmalarınında çalıĢmaları
   Okul yönetimimizin kurum ve kuruluĢlarla iliĢkilerinin iyi olması ve bunu kuruma yansıtmaları
   Öğrencilerin okula ulaĢım probleminin olmaması
   Velilerimizden bir kısmının belediyede çalıĢmaları7.4. TEHDĠTLER   Rehber öğretmenimizin olmaması
   Velilerin her Ģeyi okuldan beklemeleri
   ParçalanmıĢ aile sayısının çokluğu ve öğrencilerinin baĢıboĢluğu
   Çocuk yuvasından gelen öğrencilerin olması
   Öğrencilere kötü örnek teĢkil eden velilerin varlığı
   Ev ortamlarının öğrenciye uygun olarak düzenlenemeyiĢi
   GeniĢ aileye mensup velilerimizin çokluğu
   Öğrencilerin hazır bulunuĢluklarının çok düĢük olması
   Ġkili öğretimin yapılıyor olması
   DavranıĢ bozukluğu öğrencilerin sayısının çokluğu
   Ek bina ihtiyacımızın olması
   Kayıt bölgesinin geniĢ olması ve adrese dayalı okul kayıtına tam anlamıyla geçilememesi
   Gelir seviyesi düĢük velilerimizin çokluğu
   Spor salonu,konferans salonunun ve kantinimizin olmaması
   Okulun gelirinin olmayıĢı ve etkinliklerimizi etkilemesi
   Velilerimizin herĢeyi bildikleri kanısında olmaları ve çocuklarına iyi örneklem olmamaları.
                              50
        TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
             ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGELECEĞE YÖNELĠM

8.  Misyon, Vizyon, Temel Değerler                       52

9.  Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve  55
   Stratejiler

10.  Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama                     70

11.  Eylem Planları                               70
                       51
               TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                   Okulumuzun Amaçları
1-Öğrencilere iyi bir yurttaĢ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıĢına
uygun olarak yetiĢtirmek

2-Öğrencileri ilgi, istidat ve yetenekleri yönünden yetiĢtirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

3-Ġlköğretim çağındaki gençlere seviyelerine uygun ortak bir genel kültür vermek suretiyle onları kiĢi ve toplum sorunlarını tanıtma,
çözüm yollarını aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.

4-Okul öncesi eğitim çağındaki öğrencileri ilköğretime hazırlamak.

5- Çevrenin eğitim ihtiyacını karĢılamak,8. MĠSYON \ VĠZYON- TEMEL DEĞERLER

 8.1.Misyonumuz
    Bizler Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulu olarak ;
     Sağlam karakterli, dürüst, kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan, insani, milli ve ahlaki değerlerle
 donanmıĢ, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araĢtıran, milli ve evrensel değerleri tanıyan benimseyen,
 araĢtırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi düĢüncelerini savunurken baĢkalarının
 düĢünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler yetiĢtirmek.


 8.2.Vizyonumuz
    Milli kültürle bezenmiĢ, her türlü baĢarıda sınır tanımayan, gözde ve model bir okul olmak.

 8.3..DEĞERLERİMİZ / İLKELERİMİZ

 •  Okulumuzun amacı topluma, milli değerleri yaĢamasını bilen, inançlara saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi
   bilinçli bireyler yetiĢtirmektir.
 •  Hizmet sunduğumuz ailelerimizin ve öğrencilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını belirleyip, bunları
   karĢılamaya çalıĢırız.
 •  Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.
 •  Amacımız baĢarı elde etmektir. BaĢaran bireyleri, baĢarıları takdir etmeyi biliriz.
 •  BaĢarının ancak takım çalıĢmasıyla elde edileceğine inanıyoruz.
 •  Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan amaç ve ilkelere uygun eğitim öğretim veren bir
   okul.
 •  Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun eğitim öğretim veren bir okul.
 •  Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiĢ ve bu doğrultuda eğitim öğretim veren bir okul.
 •  Çoklu zeka kuramını derslerde uygulayan bir okul.

                                 52
                TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
•    Eğitimini, öğretimini velisi ve çevresiyle paylaĢan, öğrencisinin de velisinin de katkısını alan bir okul.
•    Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir okul.
•    Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için hiçbir masraftan kaçınmayan, elindeki bütün imkanları bu
     amaçla kullanan bir okul.
•    Öğrenciyi merkez alan bir okul.
•    Vizyonumuzda ifadesini bulan gözde ve model bir okul.

8.4.TEMEL HEDEFLERĠMĠZ
   Eğitim Hedeflerimiz

  1.  Anayasa‟nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve Ġnkılaplarına bağlı, çağın
     gereksinimlerine uygun bireyler yetiĢtirilmesi
  2.  ÇağdaĢ yönetim tekniklerini kullanarak hatasız, sürekli, daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmak suretiyle çalıĢanların ve hizmet
     alanların memnuniyetinin sağlanması
  3.  Öğretmenlerimiz ve diğer çalıĢanları Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğitmek ve bunların değiĢim sürecine inanmalarını
     sağlayarak, çalıĢanların sorun çözücü yeterliliğe kavuĢturulması
  4.  Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek
  5.  Okulumuzun fiziki mekân, yönetim anlayıĢı ve imkânlar açısından çevreye açık, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin
     gerçekleĢtirildiği bir toplum merkezi haline getirilmesi
  6.  Okulumuzun ve dolayısıyla Ġlimizin eğitim alanındaki baĢarısını ülke genelinin üstüne çıkarmak için çalıĢmalar yapılması
  7.  Öğretim programlarının öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için , farklı metot ve stratejilerin öğretmenlerle beraber
     araĢtırılarak derslerin iĢleyiĢinde görselliğin arttırılması ve okulumuzda eğitim teknolojisinden en üst seviyede
     yararlanılmasının sağlanılması.
  8.  Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin alınması
  9.  Öğretmenlerimizin düzenli olarak meslek ve branĢlarında hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması
  10.  Öğrencilerimize okuma alıĢkanlığı verilmesi, sınıf kitaplıklarının zenginleĢtirilmesi ve okuma saati uygulanması
  11.  Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi
  12.  Öğretmen, öğrenci ve veli iliĢkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin sağlanması
  13.  Öğrencilerin madde bağımlılığı ve zararlı alıĢkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve öğretmenlerimiz,
     öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler verilmesi
  14.  Rehberlik hizmetlerinin amacına uygun olarak iĢlevlerinin artırılması.
  15.  Okulumuzun temizliği konusunda hizmetli kadrosunda bulunanların gerekli özeni göstermeleri için çalıĢmaların yapılması
     ve okulumuzdaki tüm mekanların temiz kullanılması ve temiz bırakılması, öğrencilerimizde temizlik alıĢkanlığının yaĢam
     felsefesi olarak yerleĢtirilmesi için temiz sınıf kampanyasının devam ettirilmesi.

Öğretim Hedeflerimiz

  1.  Öğretmenlerimizin branĢlarında ya da yabancı dil ve bilgisayar konusunda Ġlimizde düzenlenen seminerlere ve öğretim
     programlarına katılmaları konusunda teĢvik edilmesi
  2.  Okulumuzda düzenli olarak uygulanacak seviye belirleme sınavları ile öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi ve alınan
     sonuçlara göre gerekli iyileĢtirmelerin ve ödüllendirmelerin yapılması
  3.  Öğrenci merkezli öğretim yaklaĢımının benimsenmesi
  4.  Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun liselere yönlendirilmesi
  5.  Okulumuzda öğretimde teknolojinin imkanlarının sonuna kadar kullanılması bilgisayar sayısının artırılması, her sınıfın
     bilgisayar, projeksiyon cihazı, vb. ihtiyaçlarının karĢılanması
  6.  Ezbercilikten uzak, sürekli kendini yenileyen, araĢtırmacı bir nesil yetiĢtirmek için; okulumuzda öğrencilerimize okuma
     alıĢkanlığı verilmesi konusunda çalıĢılması
  7.  Öğrencilerin daha baĢarılı olması için planlı çalıĢma alıĢkanlığının kazandırılması ve okulumuzda etüt çalıĢmalarına ağırlık
     verilmesi
  8.  Düzenli ders çalıĢamama, dikkat bozukluğu ve ilgisizlik gibi problemleri olan öğrencilerimizin okula ve çevreye uyumunun
     sağlanması ile ilgili olarak rehberlik çalıĢmalarının düzenli olarak yapılması öğrenciyle, aileyle, öğretmenlerle,.. vb. birebir
     görüĢmeler yapılarak aksaklığı giderici tedbirlerin hep birlikte uygulamaya konulması.
                                  53
              TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
Fiziki Yapıda Hedeflerimiz

 1.  2011 yılı sonuna kadar tüm eksikliklerin giderilerek okulumuzun fiziki donanımının sağlanması, en kısa zamanda
    okulumuzun ek binasının yapılarak binamızın eğitim ve öğretime uygun hale getirilmesi ve ikili eğitimden kurtulup normal
    eğitim vermek,
 2.  Okulumuzun çevre düzenin yapılanması ve korunması.
 3.  Okulumuzun iç donanımının verilen hizmete uygun hale getirilmesi ve öğrencilerimizi bu konuda paydaĢ yaparak onlarda
    aidiyet ve sahiplenme duygularının geliĢtirilmesi
 4.  Okulumuzda teknolojiden güvenlik amacıyla da yararlanılmasının devamı ve geliĢtirilmesi
 5.  BranĢlarına göre branĢ sınıfları oluĢturulması
 6.  Beden Eğitimi , kütüphane, çok amaçlı salon ve giyinme odaları ihtiyaçlarının sağlanması
 7.  Okul bahçesinin öğrenci ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi

Sosyal ve Kültürel ÇalıĢmalardaki Hedeflerimiz

 1.  Okulumuza yapılacak ek binamıza sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilenebileceği bir çok amaçlı salonun yapılması.
 2.  Okullar arası bilgi, Ģiir, kompozisyon , halk oyunları, tiyatro ve çeĢitli yarıĢma etkinliklerine katılımın sağlanarak, ilimizin ve
    okulumuzun tanıtımının yapılması, öğrenci motivasyonunun artırılması ve öğrencilerimize sosyal birey olma olgusunun
    kazandırılması
 3.  Okulumuzun web sayfasının yenilenmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz sitesinden de link verilmek suretiyle eriĢim
    imkanını güçlendirerek, hem okulumuzun tanıtımının yapılması hem de okul çalıĢmalarının her kesimden takip edilmesinin
    sağlanması
 4.  Okulumuzda matematik, fen, tiyatro, satranç, izcilik, çevre vb. kulüp çalıĢmalarının,
 5.  Ġl içi ve il dıĢı tarihi - turistik yerlere geziler düzenlenmesi
 6.  Her yıl anasınıflarında ve 1. Sınıflarda yıl sonu Ģenliklerin düzenlenmesi ve bunun bir kültür haline getirilmesi
 7.  Okulumuzca velilerimizi okulumuzun parçası haline getirecek Ģenlikler düzenlemek

Sportif ÇalıĢmalardaki Hedeflerimiz

 1.  Okulumuzun Ġlimizde ve ülke genelinde sportif faaliyetlere katılması ve iyi dereceler alması için çalıĢmaların yapılması
 2.  Okulumuzda spor-sağlık iliĢkisi hakkında seminerler düzenlenerek, her öğrencinin bu spor faaliyetlerine katılmasının
    sağlanması
 3.  Ġlimizde yapılan basketbol, futbol, kros, masa tenisi, satranç, badminton vb. sportif faaliyetler için eksik tesis ve malzemenin
    belirlenip, temin edilmesi
 4.  Spor dallarında üstün kabiliyetli öğrencilerimizin tespit edilerek, onların baĢarılı oldukları alanlarda ilerlenmesinin
    sağlanması
 5.  Ġl dıĢında yapılan yarıĢmalarda ilimizin olması gerektiği gibi en iyi Ģekilde temsil edilmesi ve Okulumuzu ve Ġlimizi tanıtıcı
    faaliyetlerin yürütülmesi
 6.  Öğrencilerimizin “Bilinçli spor ve dengeli beslenme”yi bir yaĢam tarzı haline getirmeleri için çalıĢılması
 7.  Sportif tesisi olan kurumlardan yararlanılması ve bu kurumlarla iĢbirliğinin geliĢtirilmesi
                                 54
          AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU TEMA- STRATEJĠK AMAÇ- HEDEF TABLOSU

                                                                           PERFORMANS
TEMA 1      STRATEJĠK AMAÇLAR               STRATEJĠK HEDEFLER             FAALĠYET VE PROJELER
                                                                           GÖSTERGELERĠ
                                                                         P.G.1.1.1 Yapılan ziyaret
                                                   1.1.1-Veliler evlerinde ziyaret ederek   sayısı
      Stratejik Amaç 1: Okul öncesi                               ikna edilecek.
                                                                         P.G.1.1.2.Yapılan ,
      eğitiminde çağın standartlarını yakalamak
                              SH.1.1.Okul öncesinde yakalanan                            kazandırılan sınıf sayısı
      .                                             1.1.2-Yeni anasınıfı ortamı
                                 standadartları korumak.
                                                   düzenlenecek.                P.G.2.1.1Yapılan
      Stratejik Amaç -2- Okul öncesinde
                            S.H.2.1-Okul öncesi eğitimde % 7 0 olan                          bilgilendirme sayısı
      gereken önemin anlaĢılmasını sağlamak.
                                                   2.1.1-Okul öncesi eğitiminin önemi
 ERĠġĠM
                            net okullaĢma oranını planlanan dönem
                                                                         P.G. 3.1.2 Öğrenci artıĢ
                             sonuna kadar % 80‟in üstüne çıkarmak.    ve gerekliliği velilere anlatılacak.
      Stratejik Amaç 3-Orta öğretime geçiĢ                                                  oranı
      oranlarını kurum üstü standartlara       S.H.3.1. -%70 olan orta öğretime geçiĢ
                              durumunu planlanan dönemde % 85      2.1.2-Olumlu örnekler velilerle
 EĞĠTĠME
      yükseltmek.                                                              P.G 3.1.1.Orta öğretime
                                   çıkartmak.           paylaĢılacak.
                                                                         devam eden öğrenci sayısı
      Stratejik Amaç 4. Derslik baĢına düĢen
      öğrenci sayılarını çağdaĢ standartlara   SH. 4.1. Derslik baĢına düzen öğrenci     3.1.1.Öğrencilere ve velilerine rehberlik
                                                                         P.G.4.1.1 Yapılan
      uygun hale getirmek.            sayısını, plan dönemi sonuna kadar, 48.1‟den  edilecek
                                                                         yazıĢmalar
                            26‟e indirmek.
                                                   3.1.2.Öğrencilerin takip projesi
                                                   uygulanacak.                P.G.4.1.2.Yapılan ek

                                                   4.1.2. Ek derslik için gerekli yazıĢma   derslik
                                                   ve takibinin yapılması
                                                   TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                                                                             FAALĠYET VE PROJELER           PERFORMANS
TEMA 2                              STRATEJĠK AMAÇLAR               STRATEJĠK HEDEFLER
                                                                                                 GÖSTERGELERĠ

                                                                             5.1.1.Okul bahçesindeki futbol
                                                                                              P.G.5.1.1 Oyun alanlarının
          (ĠNSAN KAYNAKLARI VE MALĠKAYNAKLAR)                                                    SH.5.1.Okul bahçesinin güzel görünümünü      sahasının çizilmesi, kalelerde
                             Stratejik Amaç 5.Okul bahçesini                                                  gerçekleĢtirme oranı
                                                    sağlamak ve oyun alanlarını oluĢumunu       file bulundurulması ve voleybol
                             düzenlemek ve etkin kullanımını sağlamak   sağlamak.                     sahasının oluĢturulması      P.G 5 .1.2.Okul bahçesinde
                             Stratejik Amaç 6.Velileri okulumuzun bir                                             düzenlenen alan sayısı
                                                                             5..1.2 Basketbol potalarına
                             parçası haline getirmek, kararlara      SH. 6.1.Veli,öğretmen ve öğrenci
KURUMSAL KAPASĠTE
                                                                             filelerin temin edilmesi ve
                             katılımını arttırmak ve memnuniyetlerini   görüĢleri ile kararlara katılımlarını                        P.G. 6.1.1 Yapılan anket
                                                                             basketbol sahasının
                             arttırmak.                  sağlamak.                                      sonuçları
                                                                             düzenlenmesi
                                                    SH. 6.2 Velilere okul ile bilgileri
                             Stratejik Amaç 7.Okulu temiz (hijyenik)
                                                    zamanında verebilmek               5.1.3.Okul bahçesinde çizim    P.G.6.1.2 Yıllık gelen istek
                             bir eğitim yuvası haline getirmek
                                                                             yapılarak oyun alanları      sayısı ve gerçekleĢtirilen istek
                                                     SH. 6.3. Veli memnuniyet oranını %75
                             Stratejik Amaç 8. Anne baba eğitim                               oluĢturulması           sayısı
                                                     den planlanan dönem sonunda %85 e
                             faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak         çıkarmak                    6.1.1.Veli öğrenci öğretmen    P.G.6.2 .1 Veli Bilgilendirme
                                                    SH. 6.4. Öğretmenler ve yöneticiler        görüĢmelerinin ve         panosu ve panoda yıllık
                                                    tarafından yapılan aile ziyareti sayısını yılda  memnuniyetinin anketlerle     yapılan bilgilendirme sayısı
                                                    23‟den 50‟ye çıkarmak.              sorgulanması ve geribildirim
                                                                             yapılması             P.G.6.2.2 Velilere yılda
                                                                                              gönderilen mesaj sayısı ve
                                                    SH. 7.1.Okulda daha temiz (hijyenik) bir     6.1.2 Veli dilek ,istek      katılım artıĢ oranı
                                                    ortam oluĢturmak                 kutusunun bahçeye yapılması ve
                                                                             aylık isteklerin listelenmesi   P.G.6.2.3 Okul web
                                                    SH. 8.1. Yılda yapılan veli bilgilendirme                      sitesi ve yılda
                                                    çalıĢmalarını (seminer, konferans vb.) plan    6.2.1 Veli bilgilendirme      paylaĢılan bilgi
                                                    dönemi sonuna kadar 2‟den 20‟ye          panoları yapılması ve tüm     sayısı
                                                    çıkarmak.                     giderlerin belgelerinin asılması  P.G.6.3.1.Veli
                                                    SH. 8.2. Yapılan veli eğitimi çalıĢmalarına                     memnuniyet oranı
                                                                             6.2.2 Veli SMS sisteminin
                                                    katılımı yılda ortalama %10 arttırmak.                        P.G.6.4.Yapılan
                                                                             oluĢturulması
                                                                                              ziyaret sayıları
                                                                             6.2.3 Web sitesinin yenilenmesi  P.G.7.1.1Koridordaki afiĢ ve
                                                                             ve içeriğinin düzenlenmesi     yazılar
                                                                             6.3.Veli memnuniyetleri
                                                                             ölçülecek.

                                                                     56
TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                     6.4.Veli ziyaretleri yapılacak.
                                       PG 8.1. Aile eğitimi
                     7.1.1 Temizlik konusunda
                     koridorlara kalıcı afiĢler ve    düzenlenen seminer sayısı.
                     yazılar asılması           P.G.8.2.Eğitimlere katılan veli
                                       sayısı
                     7.1.2.Okul bahçesindeki su
                     biriken alanın düzenlemesinin
                     yapılması
                     8.1.1.Ġlçe Ar-Ge birimi ile
                     iletiĢime geçip Anne-Baba
                     Eğitimi faaliyetlerinin istenmesi
                     8.1.2.Okul rehber öğretmenin
                     veli eğitim toplantıları
                     düzenlemesinin sağlanması.
                     8.2.1.Velilere eğitimlere katılımı
                     için davetiye gönderilmesi ve
                     bilgilendirilmesi
               57
                                       TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                                                                               FAALĠYET VE         PERFORMANS
TEMA 3                       STRATEJĠK AMAÇLAR                   STRATEJĠK HEDEFLER
                                                                               PROJELER         GÖSTERGELERĠ              ÇALIġMALAR
                                                                            9.1.1.Okulumuz bünyesinde    P.G.9.1.Düzenlenen
                                                                            bulunan ana sınıflarının yıl  etkinlik sayısı
SOSYAL                                                                            sonu Ģenliği düzenlenecek.
                     Stratejik Amaç 9. Düzenlenen sosyal,                                                     P.G.10.1.iL,ilçe
                                                                            9.1.2. Yıl sonunda 1.
                     kültürel ve sanatsal etkinlikleri (Milli                                                   müsabakalara katılım
                                                                            sınıflar ile okuma bayramı
                     bayramlar hariç gerçekleĢtirilen sergi, tiyatro,                                               sayısı
                                                                            yapılacak
                     halkoyunları, konser vb. gösteri sayısı, okul   SH.9.1. Düzenlenen sosyal.kültürel ve sanat
                                                                                            P.G.11. Lisanslı sporcu
                     gezileri vd.) yaygınlaĢtırmak.           etkinliklerini(kermes, okul gecesi, okul gezisi vb.) her  9.1.3. Yıl sonu         sayısı ve artıĢ oranı
                                              yıl %10 arttırmak                     Ģenlikleri,kermes vb.
                     Stratejik Amaç 10. Öğrencilerin sosyal,      SH.10.1. Ġl ve ilçe düzeyinde sosyal, sportif, sanatsal  etkinlikler düzenlenecek.
                                                                                            P.G.12.1.1.Okulda
     KÜLTÜREL SPORTĠF
                     sportif, sanatsal ve kültürel yönden sürekli    ve kültürel faaliyetlere (spor müsabakaları, Ģiir, resim
                                              yarıĢmaları vb. etkinlikler) katılımı her yıl %10     10.1.1. Sosyal faaliyetlere   yılda kutlanılan doğum
                     geliĢimlerini arttıracak fırsatlar oluĢturmak ve
                                              arttırmak                         katılımın önemli olduğunun   günü sayısı
                     katılımlarını arttırmak
                                                                            öğrenciye kavratılması için   P.G.12.1.2.Ziyaete
                                              S.H.10.2. Ulusal ya da bölgesel düzeyde sosyal sportif
                                                                            bilgilendirme toplantıları   gidilen ve
                                              ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlamak (spor
                     Stratejik Amaç 11. Öğrencilerin                                        yapılacak.           hediyelendirilen
                                              müsabakaları, Ģiir, resim yarıĢmaları vb. etkinlikler),
                     yeteneklerine uygun spor dallarında                                                      personel sayısı
                     profesyonelleĢmesini sağlamak           SH. 11. 1. YetiĢtirilen lisanslı sporcuların sayısını   10.2.1.Okul içerisinde masa
                                              planlanan dönemde %20 oranında arttırmak,.                         P.G.12.1.3.Kurumca
                                                                            tenisi, voleybol, futbol,
                     Stratejik Amaç.12.Personelimizin                                                       katınılan müsabaka
                     motivasyonunu ve kuruma bağlılığı artırmak     SH.12.1. Öğretmenler arasında yapılan sosyal, sportif   satranç, badminton vb.
                                                                                            sayısı
                                              ve sanatsal etkinlikleri yaygınlaĢtırmak ve kuruma     faaliyetler ine yönelik
                                              bağlılığı arttırmak                    egzersiz çalıĢmaları      P.G.12.1.4.Personelin
                                                                            düzenlenecek.          yılda yaptığı müsabaka
                                                                                            sayısı
                                                                            11.1.1.ÇeĢitli spor dalları
                                                                            tanıtılarak öğrencilerin ilgi
                                                                            alanları belirlenip,lisans
                                                                            çıkartılacak.                                                                            12.1.1.Personelin doğum
                                                                            günleri takip edilip bütün

                                                          58
TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                              personelle kutlanması
                              sağlanacak.

                              12.1.2.Personelimizin
                              doğum,ev alma,düğün
                              vb.alanlarda kurum adına
                              altın hediye verilecek.

                              12.1.3.Ġlçede düzenlenen
                              spor müsabakalarına kurum
                              adına katılım sağlanacak.

                              12.1.4.Kurum personeli halı
                              saha müsabakalarına
                              düzenli katılım yapılması
               59
                                   TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                                                                                      PERFORMANS
TEMA 4                    STRATEJĠK AMAÇLAR                STRATEJĠK HEDEFLER           FAALĠYET VE PROJELER
                                                                                      GÖSTERGELERĠ
                                                                   13.1.1 Sınav sonrası soru ve    P.G.13. 1SBS baĢarısı
                                                                   cevapların duyurulması       PG 13.1.1 SBS hazırlık
 ÖĞRETĠM

                  Stratejik Amaç 13. Öğrencilerin akademik       SH.13.1. Okulumuzun SBS deki baĢarısını
                                             %23,53 den, her yıl %10 arttırarak %65‟e                    kursları
                  baĢarısını arttırmak                                        13.1.2 BoĢ geçen derslerin etkin
                                                    çıkarmak.           olarak değerlendirilmesi      P.G.13.1.3. DPYB sınav
                  Stratejik Amaç 14. Yerel ve Ulusal projelere     SH.13.2. Anadolu ve Fen liselerine                        sonuçları
                  katılımı artırarak okulda proje kültürü oluĢturmak  gidebilecek Öğrenci sayısını planlanan    13.2.1.Okul bünyesinde her     PG 13..1.4.Ders yıl
                  Stratejik Amaç 15. Okuma alıĢkanlığıve        dönem sonunda %20 artırmak.          dönem en az 3 kazanım       sonu baĢarı puanları
                  kültürü kazanmıĢ bireyler yetiĢtirmek.                               değerlendirme sınavı yapmak,
                                            SH.13.3. DPYB sınavlarında baĢarı oranını                    P.G.13.1.5.Açılan
                                                                   sonuçları okul panosuna asarak
                                            her yıl %5 artırmak.                               Hazırlık kursları
                                                                   öğrenciler arasında rekabet
                                            SH.13.4. . Okul derslerindeki baĢarı     ortamı oluĢturmak         P.G.13.1.6.Yılda
      SÜREÇLERĠNĠN NĠTELĠĞĠ
                                            durumunu 6,7,8 lerde %49,83‟den                         Çözülen test ve
                                                                   13.2.2. Sınavlara hazırlık
                                            planlanan dönem sonunda %65‟e çıkarmak                      değerlendirme çalıĢması
                                                                   kursları düzenlemek
                                            SH.14.1. Fen Bilimleri ve Matematik                       sayısı
                                                                   13.3.1.Okul bünyesinde her
                                            projelerine baĢvuru sayısını 2.‟den 10‟a                     PG 14.1.1 Fen Bilimleri
                                                                   dönem en az 3 kazanım
                                            çıkarmak.                                    ve Matematik Proje
                                                                   değerlendirme sınavı yapmak,
                                            SH.15.1. Kitap okuma alıĢkanlığını                        baĢvuruları
                                                                   sonuçları okul panosuna asarak
                                            kazandırmak ve geliĢtirmek. için       öğrenciler arasında rekabet    PG 15.1.Üye olan
                                            kütüphanelere üye olan öğrenci sayısını ve  ortamı oluĢturmak         öğrenci sayısı ve
                                            kütüphanelerdeki kitap sayısını her yıl                     Kütüphanedeki kitap
                                                                   13.3.2.BoĢ geçen derslerin etkin
                                            %15 arttırmak.                                  sayısı
                                                                   olarak değerlendirilmesi
                                                                                     P.G.15.
                                            SH.15.2. Kitap okuma alıĢkanlığı       13.4.1 . Öğrenme güçlüğü çeken
                                                                                     P.G.15.2.1Okunan kitap
                                            kazanmak için okunan kitap sayısını her yıl  öğrencilere destek eğitimler
                                                                                     sayısı
                                            %10 arttırmak.                vermek
                                                                                     P.G.15.2.2.Kitap okuma
                                                                   13.4.2 Okul rehberlik servisince
                                            SH.15.3.Türkçemizin doğru ve güzel                        da ödüllendirilen
                                                                   “Verimli Ders ÇalıĢma
                                            kullanımının özendirilmesini sağlamak.                      öğrenci sayısı
                                                                   Yöntemleri” hakkında bilgi
                                                                   vebeceri kazandırıcı çalıĢmalar  P.G.15.2.3.Yıllık sınıf
                                                                   yapmak               bazında okunan kitap
                                                                                     sayısı
                                                                   13.4.3.Konu sonlarında
                                                                   değerlendirme sorularıu ile    P.G.15.3.1. “Türkçesi

                                                    60
TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                           öğrenmeleri pekiĢtirmek ve test  Varken Panosu”
                           deneyimlerini arttırmak
                           13.4.4.Derslerin mümkün
                           olduğunca görsel materyaller
                           kullanılarak iĢlenmesi

                           14.1.1 Projelere baĢvuru yapmak


                           15.1.1.Sınıf kitaplıklarına 100
                           Temel eserin kazandırılmasını
                           sağlamak.
                           15.1.2.Kitap kazandırma
                           kampanyaları
                           düzenlemek,Yayınevleri ve
                           kardeĢ okul ile bağlantı
                           kurularak desteklerini almak
                           15.1.3.Öğrencilerin Ġlçe
                           kütüphanesine üye olmalarını
                           sağlanamak
                           15.2.1 Belirlenen okuma
                           saatlerine titizlikle uyulması
                           15.2.2 Okul içinde kitap okuma
                           yarıĢmaları düzenlemek ve
                           ödüllendirmek
                           15.2.3.Sınıflar bazında en çok
                           kitap okuyan öğrenciyi
                           belirleyip,ödüllendirmek.
                           15.2.4.Okuduğunu
                           anlama,anlatma etkinliklerine
                           yer vermek.
                           15.3.1. Koridorda “Türkçesi
                           Varken” panosu oluĢturmak
                           15.3.2.Tüm sınıfların

               61
                         TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                                                           kitaplıklarına Yazım-Ġmlâ
                                                           Kılavuzu temin ettirmek.
                                                                FAALĠYET VE        PERFORMANS
 TEMA 5          STRATEJĠK AMAÇLAR                  STRATEJĠK HEDEFLER
                                                                 PROJELER        GÖSTERGELERĠ
                                                             16.1.1.Öğrencilere rehberlik
        Stratejik Amaç 16. Öğrencilerin amaçlı birey
                                                             servisince hedef edinme    P.G.16.1.Yapılan
        olmalarını sağlamak.
YÖNLENDĠRME
REHBERLĠK VE
                                   SH.16.1.Öğrencilerin geleceğe dönük hedef
ÇALIġMALARI
                                                             toplantıların yapılması.    bilgilendirme
                                   oluĢturmalarını sağlamak.                             topl.sayısı
                                                             17.1.Mesleki rehberlik
        Stratejik Amaç 17. Öğrencilerimizin ilgi ve      SH. 17.1. Mesleki rehberlik ve yönlendirme                     P.G.17.1.1.Yapılan
                                                             amacıyla amaçlı geziler    gezi sayısı
        yeteneklerine uygun ortaöğretim kurumlarına      amacıyla yapılan etkinlik (gezi, seminer vb.)
                                                             yapmak             P.G.17.1.2.Yapılan
        devam edebilmeleri için nitelikli mesleki rehberlik  sayısını 1‟den 5‟e çıkarmak.
                                                             17.1.2.Mesleki yönlendirme   mesleki yönlendirme
        ve yönlendirme fırsatları sunmak.                                                    semineri
                                                             amaçlı seminer yapılması.
                                           62
                             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
                 AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠ OKULU HEDEF-SORUMLULUK-MALĠYET TABLOSU

 STRATEJĠK AMAÇ       STRATEJĠK HEDEFLER                 FAALĠYETLER/PROJELER           SORUMLU KĠġĠ/BĠRĠM         MALĠYET
                               1.1.1-Veliler evlerinde ziyaret ederek ikna edilecek.
                                                              Ana Sınıfı Öğretmenleri
                                                              ve Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme     _
Stratejik Amaç 1: Okul                                                   ve Veli GeliĢimini Sağlama
                SH.1.1.Okul öncesinde                                         Ekibi
öncesi eğitiminde çağın
standartlarını yakalamak   yakalanan standadartları                                     Ġdare ve Ana Sınıfı
.                                                                Öğretmenleri
                    korumak.                                      Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               1.1.2-Yeni anasınıfı ortamı düzenlenecek.
                                                                                900 TL
                                                              Veli GeliĢimini Sağlama
                                                                   Ekibi


                               2.1.1-Okul öncesi eğitiminin önemi ve gerekliliği velilere
Stratejik Amaç -2-     S.H.2.1-Okul öncesi eğitimde   anlatılacak.                         Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
Okul öncesinde gereken                                                  Veli GeliĢimini Sağlama     _
              % 7 0 olan net okullaĢma
önemin anlaĢılmasını                                                   Ekibi
sağlamak.          oranını planlanan dönem
              sonuna kadar % 80‟in üstüne                                  Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               2.1.2-Olumlu örnekler velilerle paylaĢılacak.        Veli GeliĢimini Sağlama     _
              çıkarmak.
                                                             Ekibi

 STRATEJĠK AMAÇ       STRATEJĠK HEDEFLER                FAALĠYETLER/PROJELER            SORUMLU KĠġĠ/BĠRĠM         MALĠYET
                               3.1.1.Öğrencilere ve velilerine rehberlik edilecek      Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
Stratejik Amaç 3-Orta
                S.H.3.1. -%70 olan orta                                   Veli GeliĢimini Sağlama       _
öğretime geçiĢ oranlarını                                                       Ekibi
               öğretime geçiĢ durumunu
kurum üstü standartlara
               planlanan dönemde % 85
yükseltmek.             çıkartmak.       3.1.2.Öğrencilerin takip projesi uygulanacak.
                                                                   Ġdare           _
                                              63
                            TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANIStratejik Amaç 4.
Derslik baĢına düĢen
öğrenci sayılarını çağdaĢ  SH. 4.1. Derslik baĢına düzen
standartlara uygun hale   öğrenci sayısını, plan dönemi
                                 4.1.2. Ek derslik için gerekli yazıĢma ve takibinin yapılması        Ġdare        _
getirmek.          sonuna kadar, 48.1‟den 26‟e
              indirmek.                               5.1.1.Okul bahçesindeki futbol sahasının çizilmesi, kalelerde file     Spor Kulübü ve
                               bulundurulması ve voleybol sahasının oluĢturulması          Sosyal,Sportif ve Kültürel  400 TL
                                                                  Etkinlikler Koordine Ekibi
Stratejik Amaç 5.Okul    SH.5.1.Okul bahçesinin güzel                                     Spor Kulübü ve
bahçesini düzenlemek    görünümünü sağlamak ve      5..1.2 Basketbol potalarına filelerin temin edilmesi ve basketbol  Sosyal,Sportif ve Kültürel
ve etkin kullanımını                     sahasının düzenlenmesi                                       200 TL
              oyun alanlarını oluĢumunu                                       Etkinlikler Koordine Ekibi
sağlamak          sağlamak.
                                                                 Spor Kulübü ve
                               5.1.3.Okul bahçesinde çizim yapılarak oyun alanları oluĢturulması  Sosyal,Sportif ve Kültürel
                                                                                 100 TL
                                                                 Etkinlikler Koordine Ekibi

                                                                 Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               6.1.1.Veli öğrenci öğretmen görüĢmelerinin ve memnuniyetinin
                                                                 Veli GeliĢimini Sağlama
               SH. 6.1.Veli,öğretmen ve    anketlerle sorgulanması ve geribildirim yapılması                           _
                                                                 Ekibi
               öğrenci görüĢleri ile
               kararlara katılımlarını                                       Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               6.1.2 Veli dilek ,istek kutusunun bahçeye yapılması ve aylık
               sağlamak.                                              Veli GeliĢimini Sağlama
Stratejik Amaç                        isteklerin listelenmesi                                       100 TL
                                                                 Ekibi
6.Velileri okulumuzun
bir parçası haline                                                        Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               6.2.1 Veli bilgilendirme panoları yapılması ve tüm giderlerin
getirmek, kararlara                                                        Veli GeliĢimini Sağlama
                               belgelerinin asılması                                        200 TL
                                                                 Ekibi
katılımını arttırmak ve
memnuniyetlerini                                                         Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
arttırmak.                          6.2.2 Veli SMS sisteminin oluĢturulması               Veli GeliĢimini Sağlama
              SH. 6.2 Velilere okul ile                                                      750 TL
                                                                 Ekibi
              bilgileri zamanında verebilmek
                                                                 Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                                                                 Veli GeliĢimini Sağlama
                               6.2.3 Web sitesinin yenilenmesi ve içeriğinin düzenlenmesi                     100 TL
                                                                 Ekibi                                              64
                             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
              SH. 6.3. Veli memnuniyet                                        Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                                                                  Veli GeliĢimini Sağlama
              oranını %75 den planlanan
                               6.3.Veli memnuniyetleri ölçülmesi                   Ekibi               _
              dönem sonunda %85 e
              çıkarmak
              SH. 6.4. Öğretmenler ve
                                                                  Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
              yöneticiler tarafından yapılan  6.4.Veli ziyaretleri yapılması.                     Veli GeliĢimini Sağlama
              aile ziyareti sayısını yılda                                             Ekibi
                                                                                   _
              23‟den 50‟ye çıkarmak.                                             Ve tüm personel

 STRATEJĠK AMAÇ       STRATEJĠK HEDEFLER                 FAALĠYETLER/PROJELER                SORUMLU KĠġĠ/BĠRĠM       MALĠYET
                                                                  Fiziksel GeliĢimi Sağlama ,
Stratejik Amaç                        7.1.1 Temizlik konusunda koridorlara kalıcı afiĢler ve yazılar    Güvenlik ve Temizlik
7.Okulu temiz (hijyenik)                   asılması                               Standartlarını Yakalama     200 TL
bir eğitim yuvası haline  SH. 7.1.Okulda daha temiz                                        Ekibi
getirmek          (hijyenik) bir ortam
              oluĢturmak                                               Fiziksel GeliĢimi Sağlama ,
                               7.1.2.Okul bahçesindeki su biriken alanın düzenlemesinin       Güvenlik ve Temizlik
                               yapılması                               Standartlarını Yakalama     500 TL
                                                                  Ekibi

              SH. 8.1. Yılda yapılan veli    8.1.1.Ġlçe Ar-Ge birimi ile iletiĢime geçip Anne-Baba Eğitimi
              bilgilendirme çalıĢmalarını    faaliyetlerinin istenmesi
                                                                  Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
              (seminer, konferans vb.) plan                                       Veli GeliĢimini Sağlama
Stratejik Amaç 8. Anne   dönemi sonuna kadar 2‟den                                              Ekibi         _
                               8.1.2.Okul rehber öğretmenin veli eğitim toplantıları          Ve Rehber Öğretmen
baba eğitim        20‟ye çıkarmak.          düzenlemesinin sağlanması.
faaliyetlerini
yaygınlaĢtırmak
              SH. 8.2. Yapılan veli eğitimi
              çalıĢmalarına katılımı yılda                                       Veli ĠletiĢimi GeliĢtirme ve
                               8.2.1.Velilere eğitimlere katılımı için davetiye gönderilmesi ve
                                                                   Veli GeliĢimini Sağlama
              ortalama %10 arttırmak.      bilgilendirilmesi                                 Ekibi         _


                                                                  Sosyal,Sportif ve Kültürel
Stratejik Amaç 9.     SH.9.1. Düzenlenen
                               9.1.1.Okulumuz bünyesinde bulunan ana sınıflarının yıl sonu Ģenliği  Etkinlikler Koordine Ekibi
Düzenlenen sosyal,     sosyal.kültürel ve sanat                                                        1000 TL
                               düzenlenecek.
kültürel ve sanatsal    etkinliklerini(kermes, okul
                                              65
                             TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANIetkinlikleri (Milli     gecesi, okul gezisi vb.) her yıl                                     Sosyal,Sportif ve Kültürel
bayramlar hariç       %10 arttırmak            9.1.2. Yıl sonunda 1. sınıflar ile okuma bayramı yapılacak      Etkinlikler Koordine Ekibi
                                                                                  1000 TL
gerçekleĢtirilen sergi,
tiyatro, halkoyunları,                                                        Sosyal,Sportif ve Kültürel
konser vb. gösteri sayısı,                                                      Etkinlikler Koordine Ekibi
okul gezileri vd.)                        9.1.3. Yıl sonu Ģenlikleri,kermes vb. etkinlikler düzenlenecek.
                                                                                  4000 TL
yaygınlaĢtırmak.

               SH.10.1. Ġl ve ilçe düzeyinde    10.1.1. Sosyal faaliyetlere katılımın önemli olduğunun öğrenciye   Sosyal,Sportif ve Kültürel
               sosyal, sportif, sanatsal ve    kavratılması için bilgilendirme toplantıları yapılacak.       Etkinlikler Koordine Ekibi
                                                                                   _
Stratejik Amaç 10.      kültürel faaliyetlere (spor
Öğrencilerin sosyal,     müsabakaları, Ģiir, resim
sportif, sanatsal ve                                                         Sosyal,Sportif ve Kültürel
               yarıĢmaları vb. etkinlikler)
                                                                   Etkinlikler Koordine Ekibi
kültürel yönden sürekli   katılımı her yıl %10 arttırmak
geliĢimlerini arttıracak                     10.2.1.Okul içerisinde masa tenisi, voleybol, futbol, satranç,
               S.H.10.2. Ulusal ya da                                          Spor Kulübü
fırsatlar oluĢturmak ve                     badminton vb. faaliyetler ine yönelik egzersiz çalıĢmaları
               bölgesel düzeyde sosyal sportif   düzenlenecek.
katılımlarını arttırmak                                                                        _
               ve kültürel faaliyetlere katılımı
               sağlamak (spor müsabakaları,
               Ģiir, resim yarıĢmaları vb.
               etkinlikler),

Stratejik Amaç 11.                                                          Sosyal,Sportif ve Kültürel
                                                                   Etkinlikler Koordine Ekibi
Öğrencilerin         SH. 11. 1. YetiĢtirilen lisanslı
yeteneklerine uygun     sporcuların sayısını planlanan   11.1.1.ÇeĢitli spor dalları tanıtılarak öğrencilerin ilgi alanları
                                                                   Spor Kulübü
spor dallarında       dönemde %20 oranında        belirlenip,lisans çıkartılacak.                                  500 TL
profesyonelleĢmesini     arttırmak,.
sağlamak

 STRATEJĠK AMAÇ        STRATEJĠK HEDEFLER                  FAALĠYETLER/PROJELER               SORUMLU KĠġĠ/BĠRĠM      MALĠYET
                                                                   Sosyal,Sportif ve Kültürel
Stratejik          SH.12.1. Öğretmenler        12.1.1.Personelin doğum günleri takip edilip bütün personelle
                                                                   Etkinlikler Koordine Ekibi
Amaç.12.Personelimizin    arasında yapılan sosyal, sportif  kutlanması sağlanacak.                                      1250 TL
motivasyonunu ve       ve sanatsal etkinlikleri
kuruma bağlılığı       yaygınlaĢtırmak ve kuruma      12.1.2.Personelimizin doğum,ev alma,düğün vb.alanlarda kurum     Sosyal,Sportif ve Kültürel
artırmak           bağlılığı arttırmak         adına altın hediye verilecek.                    Etkinlikler Koordine Ekibi  7500 TL
                                                 66
                          TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                             12.1.3.Ġlçede düzenlenen spor müsabakalarına kurum adına katılım  Sosyal,Sportif ve Kültürel
                             sağlanacak.                             Etkinlikler Koordine Ekibi  700 TL

                             12.1.4.Kurum personeli halı saha müsabakalarına düzenli katılım   Sosyal,Sportif ve Kültürel
                             yapılması                              Etkinlikler Koordine Ekibi   _

                                                               Akademik BaĢarıyı
            SH.13.1. Okulumuzun SBS                                       Arttırma Ekibi
                             13.1.1 Sınav sonrası soru ve cevapların duyurulması
            deki baĢarısını %23,53 den,
            her yıl %10 arttırarak %65‟e
            çıkarmak.                                              Akademik BaĢarıyı
                                                               Arttırma Ekibi
                             13.1.2 BoĢ geçen derslerin etkin olarak değerlendirilmesi
                             13.2.1.Okul bünyesinde her dönem en az 3 kazanım değerlendirme
                             sınavı yapmak, sonuçları okul panosuna asarak öğrenciler arasında  Akademik BaĢarıyı
            SH.13.2. Anadolu ve Fen     rekabet ortamı oluĢturmak                      Arttırma Ekibi
Stratejik Amaç 13.   liselerine gidebilecek Öğrenci
Öğrencilerin akademik  sayısını planlanan dönem
baĢarısını arttırmak  sonunda %20 artırmak.
                                                               Akademik BaĢarıyı
                             13.2.2. Sınavlara hazırlık kursları düzenlemek           Arttırma Ekibi

                                                                             2500 TL

                             13.3.1.Okul bünyesinde her dönem en az 3 kazanım değerlendirme
            SH.13.3. DPYB sınavlarında                                      Akademik BaĢarıyı
                             sınavı yapmak, sonuçları okul panosuna asarak öğrenciler arasında
            baĢarı oranını her yıl %5                                      Arttırma Ekibi
                             rekabet ortamı oluĢturmak
            artırmak.
                             13.3.2.BoĢ geçen derslerin etkin olarak değerlendirilmesi

                             13.4.1 . Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek eğitimler     Akademik BaĢarıyı
                             vermek                               Arttırma Ekibi
            SH.13.4. . Okul derslerindeki
            baĢarı durumunu 6,7,8 lerde                                     Akademik BaĢarıyı
            %49,83‟den planlanan dönem    13.4.2 Okul rehberlik servisince “Verimli Ders ÇalıĢma       Arttırma Ekibi ve Rehber
            sonunda %65‟e çıkarmak      Yöntemleri” hakkında bilgi vebeceri kazandırıcı çalıĢmalar yapmak  Öğretmen

                             13.4.3.Konu sonlarında değerlendirme sorularıu ile öğrenmeleri   Akademik BaĢarıyı
                             pekiĢtirmek ve test deneyimlerini arttırmak             Arttırma Ekibi
                                                                 Ve Tüm personel
                                            67
                           TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                              13.4.4.Derslerin mümkün olduğunca görsel materyaller kullanılarak
                              iĢlenmesi                                 Tüm personel      _

Stratejik Amaç 14.
             SH.14.1. Fen Bilimleri ve
Yerel ve Ulusal
             Matematik projelerine baĢvuru   14.1.1 Projelere baĢvuru yapmak
projelere katılımı                                                       Fen Teknoloji Öğretmeni
             sayısını 2.‟den 10‟a çıkarmak.                                                  500 TL
                                                                ve Matematik Öğretmeni
artırarak okulda proje
kültürü oluĢturmak
                                                                Okuma AlıĢkanlığı-
                              15.1.1.Sınıf kitaplıklarına 100 Temel eserin kazandırılmasını    Kültürü OluĢturma ve
                              sağlamak.                              Okumayı GeliĢtirme Ekibi
             SH.15.1. Kitap okuma
             alıĢkanlığını kazandırmak ve                                     Okuma AlıĢkanlığı-
             geliĢtirmek. için         15.1.2.Kitap kazandırma kampanyaları düzenlemek,Yayınevleri ve   Kültürü OluĢturma ve
             kütüphanelere üye olan      kardeĢ okul ile bağlantı kurularak desteklerini almak        Okumayı GeliĢtirme Ekibi
             öğrenci sayısını ve
             kütüphanelerdeki kitap sayısını
Stratejik Amaç 15.
             her yıl %15 arttırmak.
Okuma alıĢkanlığı                                                       Okuma AlıĢkanlığı-
ve kültürü kazanmıĢ                    15.1.3.Öğrencilerin Ġlçe kütüphanesine üye olmalarını sağlanamak  Kültürü OluĢturma ve
                                                                Okumayı GeliĢtirme Ekibi
bireyler
                                                                             2800 TL
yetiĢtirmek.

                                                                 Okuma AlıĢkanlığı-
                                                                Kültürü OluĢturma ve
             SH.15.2. Kitap okuma       15.2.1 Belirlenen okuma saatlerine titizlikle uyulması       Okumayı GeliĢtirme Ekibi
             alıĢkanlığı kazanmak için
             okunan kitap sayısını her yıl
                              15.2.2 Okul içinde kitap okuma yarıĢmaları düzenlemek ve       Okuma AlıĢkanlığı-
             %10 arttırmak.                                             Kültürü OluĢturma ve
                              ödüllendirmek
                                                                Okumayı GeliĢtirme Ekibi
                              15.2.3.Sınıflar bazında en çok kitap okuyan öğrenciyi         Okuma AlıĢkanlığı-
                              belirleyip,ödüllendirmek.                      Kültürü OluĢturma ve
                                                                Okumayı GeliĢtirme Ekibi
                                             68
                           TURHAL AHMET DİNÇERİLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANI                                                                  Okuma AlıĢkanlığı-
                              15.2.4.Okuduğunu anlama,anlatma etkinliklerine yer vermek.      Kültürü OluĢturma ve
                                                                 Okumayı GeliĢtirme Ekibi
                                                                  ve Tüm personel
                              15.3.1. Koridorda “Türkçesi Varken” panosu oluĢturmak
              SH.15.3.Türkçemizin doğru ve                                       Türkçe Öğretmeni
              güzel kullanımının
                              15.3.2.Tüm sınıfların kitaplıklarına Yazım-Ġmlâ Kılavuzu temin     Okuma AlıĢkanlığı-
              özendirilmesini sağlamak.                                       Kültürü OluĢturma ve
                              ettirmek.
                                                                 Okumayı GeliĢtirme Ekibi
Stratejik Amaç 16.
                              16.1.1.Öğrencilere rehberlik servisince hedef edinme toplantıların
Öğrencilerin amaçlı
              SH.16.1.Öğrencilerin geleceğe  yapılması.                              Rehber Öğretmen ve Okul
birey olmalarını
              dönük hedef oluĢturmalarını                                          Ġdaresi
sağlamak.
              sağlamak.

Stratejik Amaç 17.
Öğrencilerimizin ilgi ve  SH. 17.1. Mesleki rehberlik ve  17.1.1Mesleki rehberlik amacıyla amaçlı geziler yapmak
yeteneklerine uygun    yönlendirme amacıyla yapılan
ortaöğretim kurumlarına  etkinlik (gezi, seminer vb.)
devam edebilmeleri için                                                     Sosyal Bilgiler Öğretmeni  500 TL
              sayısını 1‟den 5‟e çıkarmak.
nitelikli mesleki
                              17.1.2.Mesleki yönlendirme amaçlı seminer yapılması.
rehberlik ve
yönlendirme fırsatları
sunmak.

TOPLAM MALĠYET                                                                        25.700  TL
                                             69
                    10-Eylem Planları
    Okul/kurumumuzda, plan dönemi süresinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem
planı aracılığıyla belirlenecektir. Eylem planları beĢ yıllık bir dönem için hazırlanmıĢ olan stratejik planın yıllık
uygulama dilimleri olacaktır. Aynı zamanda stratejik planın bütçe ile iliĢkisi eylem planları aracılığıyla
yapılacaktır. Eylem planları stratejik planın her bir yılı için hazırlanacaktır.
            11.ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

        Ġzleme, Ahmet Dinçer Ġlköğretim Okulu‟nun Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak takip
 edilmesi ve raporlanması anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
 ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
        Okulumuzun   Stratejik Planının onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve
 değerlendirmesi de baĢlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere iliĢkin sorumlu ve koordine birimler plan
 aĢamasında tespit edilmiĢ (EK 7   ) ve bu sayede ekiplere sorumlu oldukları hedefler konusunda bilgilendirilmiĢ
 ve ön çalıĢmalar yapma imkanı sağlanmıĢtır.
        Bu EK-7 te belirtilen ekipler dönem sonlarında raporlarını 2 nüsha halinde düzenleyip 1 tanesini
kendi dosyalarına,1 tanesini de düzenleyerek Stratejik Planlama Ekibine en geç Dönem tatil bitimine 1 hafta kalaya
kadar teslim edeceklerdir.Dönem tatilinin son haftası belirlenen uygun bir günde Stratejik Planlama Ekibi toplanarak
değerlendirme yapıp ilgili ekiplere geribildirimlerde bulunacaklardır. Bütün bu iĢlemler 2014 yılına kadar planın
uygulanması yönünde bu Ģekilde yürütülecektir. Ekipler gerekli düzeltme ve önlemleri alarak hedeflenen Stratejik
Amaçlara ulaĢılması hedeflenmektedir.
               AHMET DĠNÇER ĠLKÖĞRETĠM OKULU

              2011/2014 STRATEJĠK PLANI ONAY TUTANAĞI
  Osman ZEYBEK           Abdullah YILDIRIM          Serdar Aydın BÖLÜKBAŞ

  Okul Müdür Yrd.           Sınıf Öğretmeni           Beden Eğitimi Öğretmeni
Ümran DĠNLER    Yusuf ASLAN           Ġrfan KAYHAN              Sümeyya TURGUT

Türkçe Öğretmeni   Matematik Öğretmeni     Teknoloj-Tasarım Öğretmeni       BiliĢim Teknolojileri
                        Öğretmeni
Hüseyin YUMLU     Duran TURAN         Serdar DOĞAN                Hasan UÇAR

 Sınıf Öğretmeni     Hizmetli        Okul Aile Birliği BaĢkanı             Muhtar
  Zeynep DURAK           Onur BAY      H.Ġbrahim TIKAÇ      Rahmi DĠRĠCAN

     Öğrenci            Öğrenci           Veli            Veli
                                  Uygun görüĢle arz ederim.

                                      …/…/2010

                                      Zafettin GÜL

                        OLUR

                       …/…/2010

                                      Adı SOYADI

                                      Okul Müdürü

                     Mehmet YILDIZ

                   Ġlçe Milli Eğitim Müdür V.

								
To top