Pedagoski Standardi i normativi osnovne skole najnoviji

Document Sample
Pedagoski Standardi i normativi osnovne skole najnoviji Powered By Docstoc
					                          1
    Na osnovu Čl. 22. i 24., stav 4. Zakona o    cjelini i udovolji zahtjevima nastavnih planova i
Vladi Kantona Sarajevo (“Sluţbene novine        programa pojedinih predmeta. Uvodi se
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 – prečišćeni       primjena, i propisuju uvjeti za realizaciju svih
tekst), Vlada Kantona Sarajevo je na 109.        vidova nastave koju nameću savremena
sjednici odrţanoj 14. 04. 2005. godine donijela     pedagoška nauka i praksa. Promjena se ogleda u
                            individualiziranoj nastavi s manjim brojem
 Pedagoške standarde i opće normative za        učenika u odjeljenju, odnosno grupi s kojom se
  osnovni odgoj i obrazovanje i normative       radi,   radu   s   nadarenim  učenicima,
   radnog prostora, opreme, nastavnih         djecom/učenicima s posebnim potrebama u
 sredstava i uĉila po predmetima za osnovnu       obrazovanju, u kulturnoj i društvenoj
           školu.               djelatnosti, kao i većoj saradnji učenika i
                            nastavnika.

 U V O D                        Standardima se utvrĊuju zajednički kriteriji:
Radi osiguranja odgovarajućih pedagoških i
materijalnih uvjeta u svim osnovnim školama na      1.elementi razvijenosti – broj odjeljenja i grupa,
području Kantona Sarajevo, u skladu sa          2. školski prostor,
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju         3. oprema i nastavna sredstva,
(Sluţbene novine Kantona Sarajevo, br. 10 od       4. broj učenika u odjeljenju i grupi,
22. 04. 2004. g.) utvrĎuju se Pedagoški         5. broj i struktura nastavnog kadra, stručnih
standardi i opći normativi za osnovni odgoj i      saradnika, asistenata u odjeljenju / grupi i
obrazovanje (u daljnjem tekstu Standardi) i       odgajatelja,
Normativi radnog prostora, opreme, nastavnih       6. broj i struktura rukovodnog osoblja,
sredstava i učila po predmetima za osnovnu        7. broj i struktura administrativno-finansijskog
školu (u daljnjem tekstu Normativi) kao           osoblja,
zajednička osnova u osiguranju osnovnih uvjeta      8. broj i struktura pomoćnog i tehničkog
za odgojno-obrazovni rad i uspješno           osoblja,
ostvarivanje ciljeva i zadataka osnovne škole,      9. učenički standard,
odgojnih ustanova, centara, zavoda i dječijih      10. slobodne aktivnosti učenika,
domova.                         11. društvena i kulturna djelatnost odgojno-
Standardima se svim učenicima i nastavnicima      obrazovnih ustanova i
osigurava jednaka polazna osnova za razvoj       12. normativi radnog prostora, opreme,
sposobnosti učenika, što s drugim relevantnim      nastavnih sredstava i učila po predmetima za
aktima sluţi kao osnov za utvrĎivanje          osnovnu školu.
ekonomske cijene odgojno-obrazovnog rada.
Prilikom izrade Standarda naglasak je stavljen     Uĉenicima i zaposlenicima koji ne mogu
na elemente naučne spoznaje, potrebe učenika i     obavljati svakodnevne aktivnosti i potrebe
društveno opredjeljenje, pri čemu osnovno        bez  korištenja  specijalnih  tehniĉkih
obrazovanje čini temelj cjelokupnog odgojno-      pomagala ili ostvarivati komunikaciju bez
obrazovnog sistema. S reformom cjelokupnog       upotrebe specijalne tehnike u skladu s
odgojno-obrazovnog sistema i intencijom         njihovim potrebama, osigurava se opremanje
pribliţavanja i usklaĎivanja s evropskim i       objekata u skladu s vaţećim zakonom.
svjetskim   odgojno-obrazovnim    tokovima     Minimum koji se mora osigurati / zadovoljiti
doprinosi usmjeravanju djelatnosti/aktivnosti na    je neometan pristup svim etaţama i
putu ka priznavanju i nostrifikaciji naše        prostorima odgojno-obrazovne ustanove i
svjedodţbe u    Evropi i svijetu. Oblici      potrebama korisnika prilagoĊen sanitarni
organizovanog rada, na humanizmu i etici        ĉvor.
zasnovanom stručnom radu, predstavljaju         Standardi se   obavezno i u potpunosti
odgovor na potrebe učenika ovog uzrasta, daju      primjenjuju pri izgradnji novih školskih
rezultate i pruţaju smjernice za daljnje        objekata, odnosno verifikaciji novih škola, a
obrazovanje i samoobrazovanje. Namjera je da      u ranije izgraĊenim objektima i verifi-
se osavremeni i potakne nastavni proces u
                              2
kovanim školama dostizat će se postupno i to          2.3.  Površina učioničkog prostora
od dana donošenja za:                         po učeniku .........................  1,4  1,8
- kadrovski, najkasnije za godinu dana,            2.4.  Površina za nastavu tjelesnog
- opća nastavna sredstva, prijevoz uĉenika i             i zdravstvenog odgoja po
sredstva za tekuće odrţavanje, najkasnije za             jednom učeniku na času ........    5   7
godinu dana,                          2.5.  Površina radionice /
- opremu, nastavna sredstva i uĉila po                laboratorije po učeniku .........   2   3
predmetima, najkasnije za pet godina i
- investiciona sredstva za pet godina.             Radi racionalnog korištenja školskog prostora i
Školski prostor i namještaj za muziĉke i            društvenih sredstava, posebnim aktom se
specijalne osnovne škole, odgojne ustanove,          reguliše maksimalna površina za koju se
centre, zavode i djeĉije domove utvrdit će se         priznaju troškovi odrţavanja i čišćenja, pri čemu
posebnim normativima.                     će se posebno cijeniti specifični slučajevi i
                                objektivne okolnosti.
                                Radi realizacije kulturnih i javnih manifestacija
1. ELEMENTI RAZVIJENOSTI – BROJ                u školi, škola ima odgovarajući prostor s
ODJELJENJA I GRUPA                       minimalnom površinom od 200 m2, odnosno
                                optimalnom površinom od 300 m2.
Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uvjeti         Učionički   prostor osigurava minimalnu
funkcionisanja odgojno-obrazovnih ustanova           kubaturu od 4,2 m3, odnosno optimalnu od 5,4
odreĎuje se broj odjeljenja / odgojnih grupa u         m3 po učeniku.
osnovnim školama, centrima, zavodima i             Uz učionicu/kabinet se nalazi predkabinet za
dječijim domovima:                       pripremu nastavnika i ostava - prostor za
                    min  opt  maks    odlaganje opreme, nastavnih sredstava i učila.
1.1.  redovna osnovna škola      18  25  36     Prostor za mokre čvorove (odvojeno prostor za
1.2.  osnovna muzička škola      12  18  32     dječake, prostor za djevojčice) mora osiguravati
1.3.  osnovna baletska škola      8  12  16     minimalno jedan toalet na svakih 30 učenika.
1.4.  specijalna osnovna šk.      9  12  16     Prostor za produţeni i cjelodnevni boravak
1.5.  centar, zavod i pripadajući               jednog učenika definisan je kako slijedi:
    dom - odjeljenja / odgojne               - dnevni boravak za odmor i igru, s kaučem i
    grupe               4   6   8       sklopivim leţajevima, podnom prostirkom
1.6.  dječiji dom - odgojne       5  11  16       od prirodnog materijala za cijelu površinu
    grupe                            poda – minimalno 2 m2, optimalno 2,5 m2,
                                - radni prostor s ormarićem za svakog učenika
                                  – minimalno 1,5 m2, optimalno 2 m2,
2. ŠKOLSKI PROSTOR                       - kuhinja,
                                - trpezarija,
Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški i            - mokri čvor, odvojeno za djevojčice i
zdravstve-    no-higijenski uvjeti i potrebe,          dječake.
ovim standardom za sve tipove osnovnih škola,
odgojnih ustanova, centara, zavoda i domova,          Škola u prirodi
izuzev škole u prirodi, na području Kantona          Zemljište za izgradnju školskog objekta nalazi
Sarajevo, odreĎuje se graĎevinska, odnosno           se izvan prometnih saobraćajnica, a s njima je
korisna površina po jednom djetetu/učeniku:          povezano pješačkim stazama. Školska objekat
                                ne moţe se locirati uz magistralne
           Opis          min  opt    saobraćajnice, a školsko zemljište je udaljeno od
                       m2   m2    puteva višeg reda najmanje 300 m. Općenito,
2.1.  Ukupna površina – zatvoreni               školsko zemljište se nalazi u mirnom predjelu,
    i otvoreni prostor (dvorište i             udaljeno od izvora buke, plina, dima ili prašine.
    sportski tereni) ...................  12   15    Zemljište za izgradnju školskog objekta treba da
2.2.  Ukupna korisna površina                 ispunjava sljedeće sanitarne, urbanističke,
    zatvorenog prostora ............    3   4    tehničko ekonomske i pedagoške uvjete:
                           3
  U sanitarnom pogledu školski objekat locira     penjanje i jamom s pijeskom. Tlo ovih igrališta
  se na zdravom, čistom, dobro provjetrenom i     su travnate površine.
  osunčanom zemljištu koje nije plavno ili       Veličina školskog igrališta odreĎuje se za
  močvarno, a ima relativno nizak nivo         školski objekat kapaciteta do 300 učenika:
  podzemnih voda. Pri izboru školskog         - po jednom učeniku ................................ 5 m2
  zemljišta treba posebno razmotriti: reljef      Učionica u prirodi u savremenoj pedagoškoj
  zemljišta i okoline, vremenske foto-klima      praksi predviĎa se za organizovanje odgojno-
  uvjete (karakteristike godišnjih doba i       obrazovnog rada na otvorenom prostoru, a u
  duţina dana) i utjecaj vjetrova.           vrijeme kada to klimatski uvjeti omogućavaju.
 Urbanistički uvjeti, koji su od značaja za       Učionice u prirodi povezane su s matičnim
  prostorno ureĎenje školskog zemljišta,        učionicama u školskom objektu, ali tako da rad
  odnose se na: postavku i gabarite okolnih      jednog odjeljenja ne ometa odvijanje nastave u
  saobraćajnica, pristupa za vozila i pješačkih    drugim odjeljenjima. Učionica u prirodi je
  prilaza do školskog objekta kao i na glavna     dobro zaštićena od intenzivnog osunčanja ili
  obiljeţja pejzaţnog ureĎenja školskog        jakog vjetra. Tlo učionice je, prema pravilu,
  zemljišta, s ciljem da se sačuvaju glavne      tvrdo, veličine 50 m2 .
  karakteristike prirodne okoline.           Nadstrešnica: sluţi za okupljanje učenika i
 U tehničko-ekonomskom pogledu, zemljište        rekreaciju, a u školama koje nemaju fiskulturnu
  za izgradnju školskog objekta treba da        salu i za izvoĎenje nastave tjelesnog i
  posjeduje odreĎen kvalitet tla i topografske     zdravstvenog odgoja. Nadstrešnica se povezuje
  karakteristike (vodoravno zemljište ili       s vanjskim prilazima za učenike i općim
  zemljište blago nagnuto prema juţnoj         komunikacijama u školskom objektu, a oprema
  strani), a da veličinom i oblikom omogućava     se klupama za sjedenje i higijenskom česmom.
  funkcionalan raspored programskih sadrţaja      Tlo nadstrešnice je, prema pravilu, tvrdo.
  na otvorenom prostoru i etapnu izgradnju.      Veličina nadstrešnice odreĎuje se prema broju
  Školski   objekat  je  mjesto  stalne    učenika u školi, a ako se koristi i za tjelesni i
  koncentracije većeg broja ljudi, što nalaţe     zdravstveni odgoj, veličine je 80 do 100 m2 .
  da se pri izboru školskog zemljišta detaljno     Školski vrt: predviĎa se za nastavno-odgojnu
  razmotre seizmičke karakteristike područja i     svrhu i praktičan rad učenika. Postavlja se na
  svake mikrolokacije ponaosob.            dijelu zemljišta koji je zaštićen od vjetra,
 Školsko zemljište je sastavni dio prostornog      uglavnom na istočnoj strani parcele. UreĎenjem
  kompleksa namijenjenog za organizovanje       i opremom formiraju se površine za sljedeće
  odgojno-obrazovnog rada. Zbog toga ono        namjene: ogledne parcele za botaničke
  treba da, veličinom i oblikom školskog        eksperimente s toplim klijalištem, staklenik i
  objekta omogući i formiranje odgovarajuće      prostor za male ţivotinje (zoobotanički vrtić).
  površine u sljedeće svrhe:              Kada škola raspolaţe većim kompleksom
Školsko dvorište i igralište: koristi se za       zemljišta, onda se uz školski vrt formira
okupljanje, igru, odmor i rekreaciju, a         arboretum, zasad raznovrsnog grmlja i drveća,
angaţovanje učenika u svakodnevnom ureĎenju       koji se u nastavi koristi za posmatranje i
i odrţavanju školskog dvorišta značajna je        proučavanje bioloških procesa. Ogledne parcele
odgojna, zdravstvena i kulturna funkcija škole.     postavljaju se u dijelu školskog vrta s
Lociraju se tako da su osunčani i zaštićeni od      zemljištem jednoličnog sastava, a koriste se za
vjetra, s tim da upotreba ovih površina ne ometa     eksperimente sa različitim sortama biljki, za
rad u školi, naročito u nastavnim prostorijama.     upoznavanje učenika s različitim tehnikama
Dvorište i igralište treba da su dobro povezani     obrade zemljišta, načinima sadnje, njege biljke i
sa školskim objektom, a igralište i sa sanitarnim    ţetve. Uz ogledne parcele, na manjoj površini u
prostorijama uz fiskulturnu salu. Školsko        školskom vrtu ili u toplim lejama i sandučićima
dvorište se oprema klupama za sjedenje i         formira se klijalište, koje sluţi za upoznavanje
higijenskom česmom. Igralište za učenike         učenika s procesom razvoja biljaka, kao i za
razredne nastave organizuje se u školskom        dobivanje rasada.
dvorištu,   a  oprema   se  toboganom,     Veličina školskog vrta zavisi od vrste i
klackalicama, vrteškama, konstrukcijama za        kapaciteta škole, kao i od područja u kome je
                              4
škola locirana. U područjima u kojima je
moguće osigurati optimalnu površinu školskog          Pojedinaĉni uvjeti u pogledu površine i
zemljišta veličina školskog vrta iznosi:            zapremine kao i struktura cjelokupnog
- uz školski objekat kapaciteta do 300 učenika         prostora  koji   nisu  definisani ovim
za vrt se planira oko 8 m2 po učeniku.             standardima moraju zadovoljavati posebne
Školska    ekonomija:   površina    školskog      uvjete date u Normativima za planiranje,
zemljišta namijenjena za praktičan rad učenika         projektovanje,  izgradnju  i  namještaj
u proizvodnji poljoprivrednih kultura i uzgoju         osnovnih škola, Sarajevo 1977.
ţivotinja. Sastoji se od ogledno-proizvodnih
parcela i ogledno-proizvodne farme. Veličina          Za školu u prirodi koja se organizira u
zemljišta za školsku ekonomiju odreĎuje se           skladu sa zakonom i Nastavnim planom i
prema vrsti škole i lokaciji. Za škole u prirodi u       programom, a koja funkcioniše u sastavu
seoskom području ekonomija se organizuje na          neke od javnih ustanova iz nadleţnosti
površini do 1 ha.                       Ministarstva i za koju Kanton Sarajevo
Ekonomsko dvorište: Na školskom zemljištu se,         iskaţe interes, pored nastavnika koje
ovisno od vrste škole i kapaciteta ekonomskih         obezbjeĊuje škola iz koje se u odreĊenom
servisa u školskom objektu, osigurava             periodu nalaze djeca u školi u prirodi, broj
odgovarajuća površina zemljišta za ekonomske          ostalog  osoblja  (pomoćnik   direktora,
svrhe. Poloţaj ekonomskog dvorišta treba da je         administrativno, tehniĉko osoblje ...) normira
takav da njegovo korištenje ne ometa normalan         se u skladu s ovim Standardima kao za školu
rad u školskom objektu ili na ureĎenim             s cjelodnevnim boravkom i organiziranom
otvorenim površinama školskog zemljišta.            ishranom.
Zelene površine: U sklopu školskog zemljišta
treba predvidjeti zelene površine, maksimalne         3. OPREMA I NASTAVNA SREDSTVA
veličine koju omogućava odabrana lokacija.
Prema karakteru škole, zelene površine se           Nastavna sredstva, njihova funkcija, metodička
ureĎuju kao parkovi s kamenjarima, protočnim          zasnovanost i viševarijantna namjena bitan su
tokovima vode ili bazenima, amfiteatrom u           uvjet   intenziviranja,  racionalizacije  i
prirodi, s prostorima za okupljanje, sjedenje itd.       unapreĎivanja nastave.
Veličina školskog zemljišta ovisi od vrste i          Ona su, kao i sva druga sredstva rada,
kapaciteta škole, područja lokacije (manje           pretpostavka uspješne realizacije nastavnih
naselje ili selo), kao i mogućnosti da se odreĎeni       sadrţaja, i utvrĎena su Normativima radnog
vanjski sadrţaji objedine za više škola ili da         prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po
škola koristi sportske komplekse javnog            predmetima za osnovnu školu (Normativi) i
karaktera.   Općenito,  površina    školskog      sastavni su dio ovih Standarda (12. dio).
zemljišta za školski objekat kapaciteta do 300         Škole se opremaju na osnovu Normativa
učenika iznosi 50 m2 po učeniku.                nastavnih sredstava svih predmeta, uvaţavajući
Školski objekat: graĎevinska, odnosno korisna         pri tome njihovu opću namjenu i didaktičku
površina zatvorenog prostora po učeniku iznosi         multimedijsku funkciju.
5,5 m2 s tim da svijetla visina prostorije ne         OPĆA NASTAVNA SREDSTVA
moţe biti manja od 3 m.
Struktura objekta škole:                    Pored stola/klupe projektovanog za jednog ili
1. smještajni prostor – spavaonice s minimalno         dva učenika, prilagoĎenog uzrastu učenika i
2, optimalno 5 do 6 i maksimalno 10              namjeni, i osnovnog namještaja škola / ustanova
slobodnostojećih leţaja                    posjeduje:
- ormarić ili plakar za odlaganje odjeće i stvari -      a) na nivou škole / ustanove:
za jednog učenika                       R.b.       Naziv
                                                   Jedin
                                                       Količ.
2. multifunkcionalni prostor – površine 150 m2                            mjere
                                 1. Aparat za umnoţavanje      kom    1
3. kuhinja
                                  Računari: (odgovarajući,
4. trpezarija                          2. prosječne aktuelne konfigur)
                                                   kom    7
5. mokri čvor s tuševima, odvojeno za dječake i         3. Štampač – laserski crno-bijeli  kom    2
djevojčice – za 15 do 20 djece ....................... 1     4. Štampač – kolor         kom    2
                             5
 5. Video ili digitalna kamera   kom     1      2.   Pluto-tabla - za svako  komada   1
 6. Digitalni fotoaparat      kom     1          odjeljenje
 7. Kasetofon stereo s CD-om                 3.   Aparat za         komada   1
  - za svako odjeljenje     kom     1          plastificiranje - za
  razredne nastave                        školu
  - za školu           kom     6
 8. TV kolor i videorek                   - logopedski kabinet:
  - za razrednu nastavu po    kom     1                       Jedin
                               R.b.      Naziv            Količ.
  razredu                                          mjere
  - za predmetnu nastav     kom     6      1.   Suvag lingua       komada   1
 9. Multimedij projektor      kom     1      2.   Vibrafon         komada   4
10. Školski razglas:                     3.   Delay           komada   1
  - fiksni            kom     1      4.   Ultracurve        komada   1
  - mobilni           kom     1      5.   Računar sa softverom
11. Klavir ili klavinova      kom     1          i pripadajućom
12. Fax – aparat          kom     1          opremom za govorni
                                               komada   1
                                  tretman
b) specijalna nastavna sredstva:               6.   Fleksibilni bolnički
                                               komada   1
- za paralelne škole - muzičku i baletsku:             krevet
                  Jedin           7.   Ogledalo         komada   1
R.b.      Naziv             Količ.
                  mjere           8.   Metronom         komada   1
1.   Klavinova         komada    1      9.   Diktafon         komada   2
2.   Orfov instrumentarij    komada    2      10.  Sredstva za igru,
- specijalne škole – za slušnu i govornu              slikovnice i knjige
rehabilitaciju:                           prilagoĎene
                  Jedin              logopedskom tretmanu
R.b.      Naziv             Količ.        i uzrastu djece i
                  mjere
1.   Verboton G10       komada     8         omladine.
2.   Verboton G20       komada     8
3.   Slušalice         komada     80      - kabinet za muzikoterapiju
                               R.b                Jedin
4.   Vibrator         komada     30              Naziv           Količ.
                               .                 mjere
5.   Vibrafon         komada     10      1.   Orfov instrumentarij    komada   1
6.   Ultracurve        komada     2      2.   Instrumenti: gitara,
                                  harmonika, usna
                                                komada
- specijalne škole - za slijepu i slabovidnu djecu:         harmonika i              1
                                                 po
                  Jedin              jednostavni dječiji
R.b.      Naziv             Količ.
                  mjere              duhački instrumenti
1.   Brajev štampač       komada     2      3.   CD kasetofon i CD-ovi s
2.   Brajev redak        komada     4         prilagoĎenim muzičkim
3.   Govorna jedinica      komada     4         zapisima          komada   1
4.   Fjuzer           komada     1      4.   Delay           komada   1
5.   Termofor          komada     2      5.   Leţaj za relaksaciju    komada   1
6.   Brajeva mašina       komada    50      6.   Videokamera        komada   1
7.   Kasetofon reproduktor   komada    50
8.   Brajev štap        komada    60      - kabinet za psihomotoričku reedukaciju
9.   Lupe            komada    50                       Jedin
                               R.b       Naziv           Količ.
10.  Tele-lupe         komada    20                       mjere
11.  Diktafon          komada    50      1. Švedske ljestve        komada   1
                               2. Strunjače - velike      komada   2
- specijalne škole – za specijalno obrazovanje i odgoj           - male       komada   2
R.b.       Naziv
                   Jedin
                        Količ.
                               3. Medicinske lopte: raznih
                   mjere            boja, veličina i mase     kompl.   1
1.   Ogledalo                        4. Jastuci raznih boja      kompl.   1
    - za svako odjeljenje                 5. Obruči            kompl.   1
    razredne nastave      komada     1      6. Masaţeri - stimulansi     kompl.   1
                            6
   Greda - za svaki od tri   komada    1     4.1.   REDOVNA OSNOVNA ŠKOLA
 7.
   nivoa visine                                            Broj uĉenika
 8.  Trambulin          komada    1                            min/ opt/ mak
 9.  Kutije različitih veličina  kompl.    1
10.  Prečke različitih                       Redovno nekombinovano
   veličina, na poligonu, za  kompl.    1     4.1.1  odjeljenje*........................  18   24  32
   provlačenje                          Razredna nastava:
11.  Predmeti za taktilnu                 4.1.2
                                  Kombinovano odjeljenje
   percepciju: hrapavi,     kompl.    1         dva razreda .................
   glatki, različitih formi -                                     8    14  22
   veliki i mali                         Kombinovano odjeljenje
12.  Ogledalo           komada    1     4.1.3  učenika tri razreda ..........    6    12 20
13.  Slike u nizu         niz slika   6         Kombinovano odjeljenje
14.  Kasete za izvoĎenje                  4.1.4  učenika četiri razreda ......     6    10 18
                  kompl.    1         Predmetna nastava:
   ritmičkih vjeţbi
15.  Bazen ili kada za hidro-               4.1.5  Kombinovano odjeljenje
   kineziterapiju s       komada    1         učenika dva razreda .......      8    12 20
   pratećom opremom                   4.1.6  Kombinovano odjeljenje
                                  učenika tri i više razreda      8    12 18
                              4.1.7 Odjeljenje s nastavom na
c) u svakoj učionici i kabinetu:                  jezicima nacionalnih manjina**
R.b
        Naziv
                  Jedin
                        Količ    4.1.8 Grupa učenika
 .                 mjere             produţenog boravka,
1.  Grafoskop i         komada    1         cjelodnevnog boravka ..        16   24 32
   projekciono platno                  4.1.9 Odjeljenje za obrazovanje
                                 . odraslih ....               8  18 28
                              4.1.10 Kombinovano odjeljenje I
d) učila za dnevni boravak učenika - produţeni           i II godine s dva razreda
boravak, cjelodnevni boravak:                   za odrasle…………........           6  16 26
- Televizor,                        4.1.11  Odjeljenje instruktivne
                                  nastave za odrasle ..........      4   14 24
- Videorekorder,                      4.1.12 Tečajno odjeljenje-grupa..       12   20 28
- Kasetofon s CD-om,                    4.1.13  Redovno odjeljenje rezredne
- Sredstva za igru (lego-kockice, puzzle,              nastave u brdsko-planinskim
domine, šah, stolna košarka i nogomet, čovječe           krajevima, odnosno u
ne ljuti se i druge igre za razvijanje               posebno oteţanim uvjet........      4  12 22
inteligencije),                      4.1.14  U redovnom odjeljenju
- Oprema za kutak / centar: slikovnice i knjige,          učenici s posebnim
- Sva učila iz raspoloţivog fonda odgojno-             potrebama (učenici moraju
                                  imati nalaz i mišljenje
obrazovne ustanove, prema vaţećim                  komisije za kategorizaciju) ..
Standardima i Normativima.                                        1 - 3 učenika
                              4.1.15  Odjeljenje učenika s
                                  posebnim potrebama u
4. BROJ UĈENIKA U ODJELJENJU I
                                  osnovnoj školi...................   4 - 8 učenika
GRUPI PREMA OBLICIMA RADA                 4.1.16  Prilikom organizovanja
                                  praktičnog rada i vjeţbi,
Redovna nastava u osnovnoj školi organizuje se i          odjeljenje se dijeli u dvije
izvodi kao razredna i predmetna po odjeljenjima. S         grupe, osim ako broji manje
namjerom da se osavremeni i dinamizira nastavni           od 20 učenika (prema
proces u cjelini, nastava se izvodi i organizuje          Nastavnom planu i
grupno, individualno, timski i u istraţivačkim,           programu)
studijskim i problemskim oblicima.
Bliţi propisi o oblicima i načinima organizovanja
                              *  Za sve predmete u okviru redovne nastave za koje se
nastave utvrĎeni su Nastavnim planom i programom.     opredijeli manji broj uĉenika i odjeljenje se ne moţe
Broj učenika u odjeljenju i grupi, zavisno od škole,    formirati u skladu s ovim standardom saglasnost o
utvrĎuje se kako slijedi:                 formiranju daje ministar.
                              ** Nastava maternjeg jezika odvija se u redovnom
                              odjeljenju, zasebnom odjeljenju, grupi ili pojedinaĉno
                                     7
4.1.17 Broj učenika za                             Napomena: Broj učenika u odjeljenjima i
    organizovanje izborne i                        odgojnim grupama odnosi se i na ustanove u
    fakultativne nastave .......         16 20 24         kojima se educiraju slijepa, slabovidna, gluha i
4.1.18 Broj učenika za                            nagluha djeca, kao i djeca oboljela od autizma
    organizovanje dopunske,                        ili cerebralne paralize i djeca s mentalnom
    dodatne i instruktivne
                                       retardacijom.
    nastave za popravne ispite          5 7 10
4.1.19 Hor...................................    x... (12-x)
4.1.20 Orkestar............................     x... (12-x)        Usluge obrazovanja za djecu - učenike koja su
                                       pacijenti u bolnici ili su teško ili dugo bolesna i
4.2. OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA.                          nalaze se kod kuće, kao i obrazovanje putem
   OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA                         instruktivno-konsultativne     nastave   za
                       Broj uĉenika           perspektivne ili vrhunske sportiste osigurat će se
                       min/opt/maks           posebnim ugovorom izmeĎu davaoca usluga,
4.2.1. SolfeĎo                9 11 13             odnosno škole kojoj učenik pripada i finansijera.
4.4.2. Instrumentalni odsjeci i
    individualna nastava ...... 9 11 13                  4.4. ZAVOD ZA ODGOJ DJECE I
4.2.3. Balet................................ 6  8 10              OMLADINE
4.2.4.  Pripremno odjeljenje ........       10 12 14                     min/opt/maks
4.2.5.  Hor ...................................  x... (12-x)        4.4.1. Broj štićenika u odgojnoj
4.2.6.  Orkestar ...........................   x... (12-x)           grupi na stalnom smještaju         3  6  12
4.2.7.  Kamerni ansambli ............       x... (2-x)        4.4.2. Broj štićenika u odgojnoj
                                           grupi Dijagnostičko-            3  6  12
4.3 SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA,                            operacionog centra................
CENTAR, ZAVOD I SPECIJALNO ODJELJENJE                     4.4.3. Broj štićenika u odgojnoj
                          Broj uĉenika           grupi dnevnog tretmana.……          3  8  12
                          min/opt/maks       4.5. DJEČIJI DOM
 4.3.1. Predškolska grupa                           (grupu čine djeca prema navedenom uzrastu)
    LMR………...................          3  4    5      4.5.1.  0-9 mjeseci.......………….....       16  20  24
 4.3.2. Odjeljenje I razreda                         4.5.2.  9-18 mjeseci........….............    12  16  20
    LMR……........................        4  5    6      4.5.3.  18-36 mjeseci....…....….......      12  16  20
 4.3.3. Odjeljenje LMR i                           4.5.4.  3-7 godina.......…….............     12  16  20
    učenika s kombinovanim                        4.5.5.  7 godina i više......…....…....     12  16  20
    smetnjama ......................      3   4   6      4.5.6.  Grupa u kojoj ima i djece s
 4.3.4. Specijalna osnovna škola          4   6   9          posebnim potrebama uzrasta
 4.3.5. Odjelenje UMR ..............        3   4   6          od 1-3 god. ...........................  8  10  12
 4.3.6. Odjelenje UMR djece s
      kombinovanim smetnjama ...       2   3   4      5. BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG
 4.3.7. Odjeljenje TMR ..............        2   4   6      KADRA, STRUĈNIH SARADNIKA,
 4.3.8. Odjeljenje TMR s                           ASISTENATA U ODJELJENJU / GRUPI
      kombinovanim smetnjama ...       2   3   4      I ODGAJATELJA
 4.3.9. Odjeljenje autistične
    djece……........................       2   3   4      Broj nastavnika / profesora (u daljem tekstu nasta
4.3.10 Odgojna grupa produţenog                        vnik) odgovarajuće stručnosti, stručnih saradnika i
      stručnog tretmana LMR                       asistenata u nastavi utvrĎuje se na osnovu Nastavnog
      djece i omladine ...................  3   4   6      plana i programa, vrste škole, broja odjeljenja, grupa
4.3.11   Odgojna grupa produţenog                     i programa rada škole / ustanove, kako slijedi:
      stručnog tretmana UMR i
      TMR djece i omladine ........      2   3   4      5.1. NASTAVNICI
4.3.12   Odgojna grupa produţenog                     Nastavnik je stručna osoba za odgoj i obrazovanje
      boravka LMR .....................    3    6    8    učenika koja planira i realizuje nastavne sadrţaje,
4.3.13   Odgojna grupa u internatu        3    6    8    vodi, prati i ocjenjuje rad učenika i njegovo ukupno
4.3.14   Odjeljenje za radno                        napredovanje u osnovnoj školi. Vlastitim angaţma
      osposobljavanje ..............     4    5    6    nom i primjerom osigurava povoljnu radnu klimu u
4.3.15   Odjeljenje za opservaciju                     kolektivu i odjeljenju, cjelovit razvoj i zadovolja
      i dijagnostiku ..................    3   4     6
                                8
vanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba učenika         izborna nastava, u skladu s Nastavnim planom i
osnovnoškolskog uzrasta.                      programom).
Profil i nivo stručne spreme nastavnika utvrĎen je         U specijalnoj školi nastavna norma za tehnički odgoj
Zakonom i Nastavnim planom i programom.               je 19 sati.
Broj nastavnika redovne osnovne škole, osnovne           U paralelnim školama, osnovnoj muzičkoj i
muzičke škole, osnovne baletske škole, utvrĎen je          osnovnoj baletskoj školi nastavna norma za:
prema broju sati neposrednog odgojno-obra              skupno muziciranje, solfeggio, klasični balet i
zovnog rada i nastavne norme.                    historijske igre je 20 časova, a za individualnu
Nastavna norma nastavnika u specijalnoj osnovnoj          nastavu – instrument i korepeticiju 22 časa.
školi, centru i zavodu odreĎena je Nastavnim
planom i programom, a odgajatelja opisom poslova          Napomena: Norma časova sluţi kao okvir za
prema ovim Standardima.                       odreĎivanje broja izvršilaca u školi, a 40-časovna /
Profil i nivo stručne spreme nastavnika u              satna radna sedmica, odnosno godišnja obaveza
produţenom i cjelodnevnom boravku redovne              izvršioca izraţena u satima bit će glavni kriterij za
osnovne škole i odgajatelja u dječijem domu             dodjelu i raspodjelu sredstava, u skladu s Kriterijima
odreĎen je Standardima.                       za finansiranje.
                                  Mentorski rad s pripravnikom – 50 sati po kandidatu
NORMA  ĈASOVA, STRUKTURA I                    i dodatno 10 sati za provedbu empirijskog
OPIS RADNIH ZADATAKA U OKVIRU                    istraţivanja kojeg s univerzitetskim profesorom radi
RADNE  SEDMICE, NASTAVNE I                    stručni saradnik.
ŠKOLSKE GODINE
                                  GLOBALNI PREGLED OBAVEZA
                                  NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE
  NASTAVNE NORME PO VRSTAMA
                                  SEDMICE ZA PUNU NASTAVNU ORMU
    NASTAVE I PREDMETIMA
                                         Neposredni odgojno-
              Norma                         obrazovni rad - 24
              ĉasova                            sata
 5.1.1.                    U skladu s NPiP
                        i koncepcijom
                                                                  dodatna, fakultativna nastava i
                                                                                   Prosjeĉno 50% vremena
                                                                                                        usavršavanje, administarcija,
                                                  kontrolnih i grafičkih radova
                                                  Pregled pismenih zadataka i

                       devetogodišnjeg

                                                                  odgojno-obrazovnog rada
                                                                  Ostali oblici neposrednog
                                                                                                        stručni organi, deţurstvo,
     Nastavnici razredne nastave

                                                                  (razredništvo, dopunska,                                                                                   Priprema za (1+2+3)
                                                  programom predviĎenih
                                                                                                                        Svega (5+6)
                         osnovnog
                                                                                               Ukupno (1+2+3+4)

                                                                                                        Ostali poslovi (stručno
                                                                  slobodne aktivnosti)
                                         Redovna nastava
                          odgoja i
                        obrazovanja
                                                                                                        inovacije...)
 5.1.2.  Nastavnici bosanskog,
     hrvatskog, srpskog jezika i       18
     knjiţevnosti
 5.1.3.  Nastavnici stranog jezika,                            1       2                  3            4            5           6               7
     matematike, hemije / kemije i      19         5.2.1.
     fizike                          Nastavnici
 5.1.4.  Nastavnici biologije i                                        24                          12           36            4             40
                          20        razredne
     informatike                        nastave
 5.1.5.  Nastavnici historije / povijesti,              5.2.2.
     geografije / zemljopisa,                 Nastavnici
     tehničkog odgoja, muzičke /                predmeta s    18         3                  3            12           36            4             40
     glazbene kulture*, likovne                normom
     kulture**, tjelesnog i                  18 č.
     zdravstvenog odgoja,                     5.2.3.
     vjeronauke / vjeronauka,                 Nastavnici
     historije / povijesti religija,              predmeta s    19         2                  3            12           36            4             40
     kulture ţivljenja i graĎanskog              normom
     obrazovanja/demokratija i                 19 č.
     ljudska prava              21        5.2.4.
U nastavnu normu ulazi ukupna redovna nastava            Nastavnici
                                           20         1                  3            12           36            4             40
(pojedinačno planirana nastava po predmetima i           s normom
                                  20 č.
                                    5.2.5.
*  Hor i orkestar ulaze u nastavnu normu – po dva ĉasa za     Nastavnici
svaku dionicu.                           predmeta s    21         0                  3            12           36            4             40
** Estetsko ureĊenje škole – 2 ĉasa i                normom
  organizacija izloţbe i izrada kataloga – 1 ĉas, ulaze u     21 č.
nastavnu normu.
                                       9
Direktor škole, prema afinitetu nastavnika,                   Veći broj učenika u odjeljenju od
raspodjeljuje poslove na nastavnike u okviru                   maksimalnog – po učeniku ..................  0,01
neposrednog odgojno-obrazovnog rada na                      Realizacija tri i više programa
najracionalniji način.                              predmetne nastave - po programu .......    0,5
Ostali neophodni poslovi se evidentiraju i                    Ekskurzije, izleti, posjete drugim
                                         institucijama i drugo (za 15 učenika
utvrĎuju kao prosječan broj sati sedmično i to:
                                         jedan nastavnik) - prema poslu
-   stručno usavršavanje i inovacije ............. 1,0 sat
                                         Za kombinovano odjeljenje planiranje
-   rad u stručnim organima......................... 0,5 sati
                                         po odjeljenju …………………………           0, 5
-   saradnja s roditeljima.............................. 0,5 sati
-   rad na pedagoškoj dokumentaciji.......... 0,5 sati
-   deţurstvo.................................................. 1,0 sati       Profil i stručna sprema nastavnika
-   ostali poslovi po nalogu direktora                     redovne osnovne škole u produţenom i
                                         cjelodnevnom boravku učenika utvrĎuje se
PRIPREMA PO JEDNOM ĈASU ZA                            programom rada:
RAZLIĈITE OBLIKE NEPOSREDNOG                              Za realizaciju pojedinih segmenata iz
ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA                             programa rada produţenog ili cjelodnevnog
                                         boravka mogu se angaţirati nastavnici/profesori
                              ĉas  priprema    predmetne nastave ili drugi saradnici.
- Čas redovne nastave ....................         1      0,5
- Pripremno odjeljenje muzičke škole            1      0,5
- Kombinovano odjeljenje dva razr...            1      0,6    NASTAVNICI I ODGAJATELJI U
- Kombinovano odjeljenje tri razr...            1      0,7
                                         SPECIJALNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI,
- Kombinovano odjeljenje četiri razr.           1      0,8
- Čas odjeljenjske zajednice ..........          1      0,5    CENTRU, ZAVODU I DJEĈIJEM DOMU
- Saradnja razrednika s roditeljima ..           1
- Administracija i pedagoški karton                       U specijalnim školama i zavodima ista je
  koje vodi razrednik ......................       1           nastavna norma kao u redovnim osnovnim
- Individualni program –
                                         školama, osim specijalne osnovne škole, centra i
nadoknaĎivanje zaostataka u učenju             1      1
- Izborna nastava ............................       1      1     zavoda u kojima se odvija odgojno-obrazovni
- Nove metodologije rada u razrednoj                       rad s umjereno i teţe mentalno retardiranom
 nastavi – korak po korak i druge ....          1      1     djecom i omladinom gdje je nastavna norma
- Rad s nadarenim učenicima,                           prema Planu i programu rada s umjereno i teţe
 dodatna nastava, školska i općinska
                                         mentalno retardiranom djecom i omladinom 24
 takmičenja ......................................    1      1
- Rad s takmičarima na kantonal-                         sata.
  nom i višim nivoima takmičenja ....           1      2         Za specifičan oblik rada ove ustanove
- Dopunska i instruktivna nastava ....           1      0.5    imaju nastavnike za svaku grupu/razred:
- Slobodne učeničke aktivnosti –                         - tiflopedagoga,
sekcije.................................................  1      0,5
                                         - oligofrenopedagoga,
- Smotre stvaralaštva, kulturna i
javna djelatnost, obiljeţavanje                         - surdopedagoga,
značajnih datuma .....….....................        1      0,5
- Laboratorijske vjeţbe: biologija,                           Profil i nivo stručne spreme odgajatelja:
 hemija / kemija, fizika ....................       1      1     - specijalni pedagozi
- Ogledni/ugledni čas (inovac u nast.)           1      17
                                         - nastavnici/profesori razredne i predmetne
- Testiranje ........................................   1      2
- Hor, orkestar ..................................     1      1
                                         nastave educirani za rad sa djecom s posebnim
                                         potrebama.
OSTALI REDOVNI I VANREDNI POSLOVI
                     sati sedmiĉno                  Profil i nivo stručne spreme radnih
VoĎenje stručnog aktiva ......................  1                instruktora  u  radionicama  za  radno
Deţurstvo nastavnika ………………...          1                osposobljavanje:
Konsultacije s učenicima …………….         1                - odgovarajuća srednja tehnička škola s
Rad ispitnih komisija - po sastanku               0,5       poloţenom    pedagoško-psihološkom   i
Vanredni i popravni ispiti: po kandidatu /                    metodičko-didaktičkom grupom predmeta, viša
učeniku
      - s pismenim ............................       0,5
                                         ili visoka stručna sprema odgovarajućeg
      - usmeni ....................................     0,3       nastavničkog smjera.
                                    10
    Profil i stručna sprema odgajatelja u                POSLOVI U RADNOJ SEDMICI
dječijem domu:                                ŠKOLSKOG ODGAJATELJA U
- za rad s djecom do 6 godina: nastavnik /                  DJEĈIJEM DOMU
profesor predškolskog odgoja,                        Pripreme za školu .................................  6
- za rad s djecom školskog uzrasta: nastavnik /               Pomoć u izradi domaće zadaće učenika          6
profesor razredne ili predmetne nastave.                   Saradnje sa školom ...............................   1
                                       Priprema za objed i objedovanje ..........       4
                                       Slobodne aktivnosti i sekcije ...............     8
POSLOVI U RADNOJ SEDMICI
                                       Organizirane aktivnosti izvan doma ....        6
RADNIH INSTRUKTORA                              Pripreme za odgojni rad .......................    5
Edukacija ..............................................   22
                                       Rad u stručnim organima .....................     1
Individualizirani rad s polaznicima
                                       Stručno usavršavanje i voĎenje evidenc         2
grupe .....................................................  4
                                       Dodatna zaduţenja ...............................   1
Rad u sekcijama – interesnim grupama             2
Kulturna i javna djelatnost u grupi .......          2                    UKUPNO :          40
Pripreme sredstava za obuku i rad u
školskoj radionici .................................      5       5.2. STRUĈNI SARADNICI
VoĎenje dokumentacije ........………...             1,5
Saradnja sa stručnim saradnicima i                          Za praćenje, analiziranje i unapreĎivanje
roditeljima ............................................    2       odgojno-obrazovnog rada u školi, stručnu
Stručno usavršavanje ………………..                 1,5      saradnju s učenicima, nastavnicima, ostalim
                 UKUPNO :          40       stručnim saradnicima, roditeljima, te za
                                       neposrednu koordinaciju s pedagoškom
POSLOVI U RADNOJ SEDMICI                           sluţbom škola s brojem odjeljenja do
ODGAJATELJA U GRUPI ODGOJNO                         optimalnog (25) ima pedagoga-psihologa ili
ZAPUŠTENE DJECE ZAVODA :                           pedagoga ili psihologa. Za obavljanje ovih
Edukacija ..............................................      9     poslova, u posebnoj radnoj prostoriji ima
Grupni rad u odgojnoj grupi ..............             6     priručnu stručnu literaturu, bateriju psiholoških
Individualizirani rad sa štićenicima ...              5     testova i opremu.
Rad u sekcijama – interesnim grupama                2         Za sadrţajan razvoj nastave i rad, brz i
Kulturna i javna djelatnost..................           2
                                       efikasan protok praktičnih i spoznajnih
Deţurstvo nedjeljom, praznikom i dr.                5
Pripreme za odgojni rad ......................          5,5    informacija, škole, centri, zavodi i dječiji
VoĎenje dokumentacije ........………...                2     domovi imaju biblioteku s propisanim fondom
Saradnja sa školama, centrima,roditeljima             2     knjiga, stručne literature i periodike, odnosno
Stručno usavršavanje ………………..                   1,5    notne literature, notnih zapisa i opreme u kojoj
                  UKUPNO :            40     stručne poslove obavlja bibliotekar s
                                       propisanom stručnom spremom.
POSLOVI U RADNOJ SEDMICI                               Za svako odjeljenje preko optimalnog
PREDŠKOLSKOG ODGAJATELJA U                          broja (25 odjeljenja) škola ima dodatnih 0,05
DJEĈIJEM DOMU                                saradnika iz prethodna dva stava.
Aktivnosti oko jutarnjih higijenskih                         Za praćenje, analiziranje i unapreĎivanje
potreba i stvaranje kulturnih navika djece             6    saradnje s porodicom, društvenom sredinom,
Priprema za hranjenje i hranjenje .........             5    institucijama i pedagoško-psihološkom sluţbom
Priprema za usmjerene aktivnosti ........              4    u svrhu preventivnog djelovanja škola ili grupa
Usmjerene aktivnosti ............................         4     škola (izuzev specijalnih) imaju socijalnog
Slobodne aktivnosti u domu .................            8    radnika na svakih 50 odjeljenja (0,02 izvršilaca
Aktivnosti izvan doma ...........………..               6    po odjeljenju).
Stručno usavršavanje i voĎenje evidenc.               2
Sekcije, dekorisanje prostora .....……..               3
Rad u stručnim organima .....................            1        Škola angaţuje defektologa             iz
Dodatna zaduţenja ...............................          1    specijalne ustanove/škole prema potrebi.
              UKUPNO :                40
                                       ***********
                          11
    Za specifične oblike rada u specijalnoj       POSLOVI STRUĈNIH SARADNIKA I
osnovnoj školi, centru, zavodu i dječijem domu,       SOCIJALNOG RADNIKA REDOVNE
ove ustanove imaju sljedeće saradnike:             OSNOVNE ŠKOLE U OKVIRU
- pedagoga, na ustanovu,                   40 - ĈASOVNE RADNE SEDMICE
- pedagoga-psihologa ili psihologa, na ustanovu,
- socijalnog radnika za ustanovu,            1. PEDAGOG-PSIHOLOG, PEDAGOG,
- logopeda, na svakih 25 logopata,            PSIHOLOG
- surdopedagoga na svakih 25 učenika           Za praćenje, analiziranje i unapreĎivanje
oštećenog sluha,                     odgojno-obrazovnog rada u školi, stručnu
- oligofrenopedagoga na svakih 15 učenika s       saradnju s učenicima, nastavnicima, ostalim
kombinovanim      smetnjama,   mentalnom    stručnim saradnicima, roditeljima, te za
retardacijom i slušnim oštećenjem,            neposrednu koordinaciju s pedagoškom
- tiflopedagoga na svakih 15 učenika s          sluţbom škola ima pedagoga-psihologa,
kombinovanim      smetnjama,   mentalnom    pedagoga ili psihologa.
retardacijom i oštećenjem vida,             Profil i nivo obrazovanja utvrĎen je kako slijedi:
- peripatologa na svakih 25 učenika oštećenog        - pedagog-psiholog - prof. pedagogije i
vida,                          psihologije,
- nastavnika za vjeţbe vida na svakih 25          - pedagog - prof. pedagogije,
učenika oštećenog vida,                   - psiholog - diplomirani psiholog ili profesor
- saradnika za izradu tiflotehničkih sredstava i     psihologije.
pomagala na svakih 100 učenika oštećenog         Zadaci su utvrĎeni Zakonom, a rad u okviru
vida,                          radne sedmice kako slijedi:
- psihomotornog edukatora na svakih 100
učenika s kombinovanim smetnjama,                     Radni zadaci             Broj
- ljekara specijalistu na svakih 100 učenika (pri                               ĉasova
čemu se za realizaciju poslova iz ove oblasti      5.1. Koncepcijsko-programski zadaci ..........      3,5
                             5.2. Programiranje, ostvarivanje i
angaţuju specijalisti spoljni saradnici raznih
                               analiza odgojnog rada...........................   2
specijalnosti, prema potrebama učenika / djece:     5.3. Pedagoška dokumentacija...................      3
otorinolaringolog, neuropsihijatar, oftalmolog,     5.4. Stručni rad s nastavnicima i u
pedijatar, fizijatar, stomatolog, fonijatar ...),       stručnim organima škole ......................    2,5
- defektologa ili drugog specijalnog pedagoga      5.5. Rad s učenicima i učeničkim organizacij..       5
prema potrebi za djecu s posebnim potrebama u      5.6. UnapreĎenje nastave .............................   2
dječijem domu,                      5.7. Saradnja s institucijama ........................   1
- pedijatrijsku sestru ili višu medicinsku sestru    5.8. Saradnja s roditeljima ...........................  2,5
u centru / zavodu.                    5.9. Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu      3
                             5.10. Profesionalna orijentacija......................   4
Djeĉiji dom:                       5.11. Istraţivanja u praksi školskog
                             pedagoga-psihologa, pedagoga, psihologa ....       2
- dva odgajatelja na svaku uzrasnu grupu iznad      5.12. Personalni dosje učenika, pedagoški karton     1,5
tri godine starosti u dječijem domu, odgojne       5.13. Pedagoško-psihološka praksa stu-
grupe zavoda/centra na stalnom smještaju,           denata nastavnih fakulteta......................  1
- dvije medicinske sestre-tehničara za svaku       5.14. Pripremanje za rad i stručno usavršavanje      7
uzrasnu grupu djece ispod tri godine starosti u                  UKUPNO:      40
dječijem domu,                      Pedagog-psiholog obavlja i druge stručne
- četiri domaćice za svaku uzrasnu grupu djece      poslove po nalogu direktora i školskog odbora.
u dječijem domu,
- glavnu medicinsku sestru za dječiji dom.        2. BIBLIOTEKAR
                             Za sadrţajan, brz i efikasan protok informacija o
                             odgojno-obrazovnom procesu škole, centri,
                             zavodi i dječiji domovi imaju biblioteku s
                             fondom knjiga, stručne literature i periodike,
                             odnosno notne literature i notnih zapisa, kako
                             slijedi:
                                    12
-  znanstvena stručna literatura i periodika                2.3.2. Poslovi na izdavanju i preuzimanju
  potrebna za rad škole/ustanove                      knjiga ............................................................  15
- prema Nastavnom planu i programu                      2.3.3. Poslovi informisanja ..........................         2
  minimalno komplet od 35 - 45 primjeraka                 2.3.4. Permanentno stručno usavršavanje,
  svakog djela predviĎenog za lektiru i notne               ostali poslovi i radni zadaci ……................            2
  literature i notnih zapisa odnosno, ovisno od                            UKUPNO :   40
  maksimalnog     broja   učenika/djece,              Bibliotekar obavlja i druge stručne poslove po
  odjeljenja/odgojnih grupa škole/ustanove.                nalogu direktora i organa upravljanja.
Zbog općeg značaja školske biblioteke i njene
neposredne nastavne funkcije, bibliotekar u                 3. SOCIJALNI RADNIK
osnovnoj školi je neposredni stručni saradnik i               Za praćenje, analiziranje i unapreĎivanje
izvršilac u nastavnom procesu.                        saradnje s porodicom, društvenom sredinom,
Profil i nivo obrazovanja utvrĎen je kako slijedi:              institucijama   i   pedagoško-psihološkom
- bibliotekar – diplomirani bibliotekar                   sluţbom, u svrhu preventivnog djelovanja škola
Bliţi uvjeti za formiranje biblioteke, odnosno                ima socijalnog radnika.
centra za informacije, definisani su Zakonom o                Profil i nivo obrazovanja utvrĎen je kako slijedi:
bibliotečkoj djelatnosti i podzakonskim aktima.               - socijalni radnik
Bibliotekar u okviru 40 - časovne radne sedmice               - diplomirani socijalni radnik.
obavlja slijedeće radne zadatke:                           Radni zadaci        broj ĉasova
                                       3.1. Koncepcijsko programski zadaci ….....              4
                                       3.2. Programiranje, ostvarivanje i analiza
2.1. Poslovi planiranja                              socijalnog rada ………………….........                 2
2.1.1. Učešće u programiranju rada škole                   3.3. Rad u timu s pedagoško-psihološkom
/ustanove, saradnja s nastavnicima/                        sluţbom i razrednicima ........................         4
odgajateljima u neposrednom planiranju i                   3.4. Saradnja s porodicom, starateljima
izvoĎenju obrazovno-odgojnog rada, poslovi                    - na terenu .............................................    16
planiranja, obnove i nabavke novih knjiga,                  3.5. Saradnja s institucijama:
dopuna bibliotečkog fonda ............................     5         - s centrom za socijalni rad (smještaj,
                                         starateljstvo, sudske odluke, materija-
2.2. Praćenje i realizacija programa                       lne beneficije)
rada škole / ustanove:                               - s komisijom za kategorizaciju ……..              6
2.2.1. Permanentan rad na praćenju                      3.6. VoĎenje socijalnog kartona učenika u
realizacije programskih zadataka škole sa                     okviru pedagoškog kartona ……..........              4
stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke                3.7. Stručno usavršavanje ............................        4
u realizaciji nastavnih i vannastavnih                                 UKUPNO:      40
odgojno-obrazovnih sadrţaja ........................      3      Socijalni radnik obavlja i druge stručne poslove
2.2.2. Rad na pravovremenom informisanju
                                       po nalogu direktora i organa upravljanja.
nastavnika i stručnih saradnika škole /
ustanove o novinama u stručnoj literaturi i
periodici, rad na klasifikaciji i stručnoj                  POSLOVI STRUĈNIH SARADNIKA
obradi periodike.............................................  6      U SPECIJALNOJ ŠKOLI, CENTRU,
2.2.3. Rad s učenicima na popularizaciji                   ZAVODU
knjige, davanje uputa za korištenje i
metodičkih napomena za brzo i efikasno                    ZAVOD ZA ODGOJ DJECE I OMLADINE
stjecanje potrebnih informacija, saradnja s
roditeljima u području korištenja knjigama                  1. PEDAGOG-PSIHOLOG, PEDAGOG,
i pruţanja pomoći učenicima .........................        3    PSIHOLOG, DEFEKTOLOG I SOCIJALNI RADN
2.2.4. Stručna analiza rezultata rada u okviru                1.1. Stručni rad sa štićenicima .....….......      6
realizacije programa rada škole ....................        1    1.2. Individualni i individualizirani rad
                                         sa štićenicima ................................... 9
  2.3. Ostali poslovi i radni zadaci                    1.3. Opservacija, ispitivanja, pregledi i sl. 4
2.3.1. Stručno evidentiranje i klasifikacija                 1.4. Učešće u radu stručnog tima .……...         3
fonda knjiga, fonda stručne knjige i                     1.5. Kulturna i javna djelatnost ................ 2
periodike, dječije i omladinske štampe,                   1.6. Deţurstvo ………………………..... 5
časopisa, naslova po predmetima      i                 1.7. Pripreme za rad ................................ 4,5
nastavnim područjima....................              3    1.8. VoĎenje dokumentacije …………...           2
                                        13
1.9. Saradnja s ustanovama ..................... 3                  4.5. Rad s defektolozima, nastavnicima,
1.10. Stručno usavršavanje ……………. 1,5                           odgajateljima i stručnim organima škole ..             6
      UKUPNO :               40                 4.6. UvoĎenje savremenih metoda i inovacija
                                             u rad s djecom / učenicima ........................        3
SPECIJALNA ŠKOLA, CENTAR, ZAVOD                           4.7. Profesionalna orijentacija...........................       1
 1. LOGOPED                                     4.8. Saradnja s institucijama .............................       2
                                           4.9. Istraţivanja u praksi pedagoga ustanove ...            2
1.1. Logopedska dijagnostika .....................           1
                                           4.10. Pedagoška dokumentacija........................          4
1.2. Logopedske vjeţbe ...........................…          30
                                           4.11. Priprema za rad i stručno usavršavanje ...            7
1.3. Priprema tehničkih sredstava ….......…              1
1.4. Priprema jezičkog materijala ...............           1                              UKUPNO :       40
1.5. Priprema didaktičkog materijala …......              1
1.6. Logopedska dokumentacija .................            2       5. SOCIJALNI RADNIK
1.7. Stručno usavršavanje ..........…….....…             1,5      5.1. Pronalaţenje porodica za smještaj djece            7
1.8. Učestvovanje u radu stručnih organa .........           1       5.2. Rad s privremenom porodicom...............           7
1.9. Rad s roditeljima ..................................       1,5      5.3. Rad s matičnom porodicom ...................          6
                                           5.4. Povremeni obilazak djece u porodicama             2
                UKUPNO :                40
                                           5.5. Rad s roditeljima i djecom ......................       2
                                           5.6. Povremeni obilazak djece u porodicama
 2. PSIHOMOTORNI REEDUKATOR
                                             i posjete porodicama učenika...................        4
2.1. Procjena psihomotorike, elementarnih
                                           5.7. Smještaj djece u druge porodice .............         1
pokreta, vizuelne kontrole, motorike prstiju
                                           5.8. Sklapanje ugovora o smještaju ...............         1
i drugo .........................................................   31,5
                                           5.9. VoĎenje evidencije o smještaju u
2.2. VoĎenje dokumentacije ......……….....                2
                                             hraniteljske porodice …………….…......              4
2.3. Saradnja sa stručnim sluţbama ………                 1
                                           5.10. Podjela odjeće i obuće učenicima..........          2
2.4. Stručno usavršavanje ..........……….....              1
                                           5.11. Rad u stručnim aktivima i stručno
2.5. Rad s roditeljima ..........................…....         1,5
                                              usavršavanje ...............…......................     4
2.6. Praćenje razvoja psihomotorike djeteta               2
2.7. Priprema aparature za tretman .............            1                              UKUPNO : 40
                      UKUPNO :          40      Stručni saradnici specijalnih škola, centara i
                                           zavoda obavljaju i poslove dijagnostičkog
 3. PEDAGOG-PSIHOLOG, PSIHOLOG                           postupka i opservacije djece sa smetnjama u
3.1.    Prijem učenika - administrativni
                                           razvoju kao i pruţanja pomoći u organizaciji
      poslovi ................................................   1
3.2.    Rad s roditeljima ................................      1      realizacije produţenog stručnog tretmana i
3.3.    Uzimanje anamnestičkih podataka .....             2      cjelodnevnog boravka učenika.
3.4.    Psihološka obrada podataka za prijem             9
3.5.    Rad u prijemnoj komisiji ...................         2                  DJEĈIJI DOM
3.6.    Formiranje dosjea učenika ……..……               9
                                           1. PEDAGOG-PSIHOLOG, PEDAGOG,
3.7.    Psihološko ispitivanje ........................        7
3.8.    Obrada rezultata i pisanje nalaza ........          1,5     PSIHOLOG
                                           1.1. Koncepcijsko–programski zadaci ..................       3
3.9.    Rad na profesionalnoj orijentaciji .......          1,5
                                           1.2. Poslovi organizacije i koordinacije
3.10.   Učešće u radu stručnih organa ............          2        rada odjeljenja .....….....................................  14
3.11.   Stručno usavršavanje ...........................       2      1.3. Individualni rad s djecom ............................     7
3.12.   Dostavljanje mišljenja o                         1.4. VoĎenje pedagoške i druge
                                      2
      profesionalnoj orijentaciji ....................                dokumentacije ..............................................  2
                        UKUPNO :         40      1.5. Stručni rad s medicinskim sestrama i
                                             odgajateljima, rad u stručnom timu .............        2
 4. PEDAGOG, SPECIJALNI PEDAGOG                           1.6. Saradnja sa školama, zdravstvenim
4.1. Koncepcijsko-programski zadaci...............             4       i drugim ustanovama ....................................    1
                                           1.7. Kulturna i javna djelatnost, izvještaji,
4.2. Programiranje, ostvarivanje i analiza od-
                                              programi, manifestacije, učenička i
   gojno-obrazovnog rada...............................          3        studentska praksa ......................................   3
4.3. Rad s učenicima, prijem učenika,                        1.8. Saradnja s volonterima i humanitarnim
   otvaranje i voĎenje dosjea učenika,                          radnicima…………...................................       2
   individualni i grupni rad s učenicima ........             2    1.9. Rad u stručnim organima Doma ..............          1
4.4. Saradnja s roditeljima / starateljima,                     1.10. Stručno usavršavanje .…………...….......             5
   savjetodavni rad, pruţanje stručne pomo-                               UKUPNO :                    40
   ći - rekategorizacija učenika.......................          6
                                   14
2. SOCIJALNI RADNIK                            Rad u stručnim organima .....................      1
 2.1. Koncepcijsko–programski zadaci i                  Dodatna zaduţenja ...............................    1
   izvještaj o radu .....................................  2                  UKUPNO :            40
 2.2. Saradnja s organima socijalne zaštite,
   prijem i otpust djece, usvojenja i drugi
   vidovi socijalne zaštite, kategorizacija,              6. BROJ I STRUKTURA RUKOVODNOG
   korespondencija, i dr. prijedlozi mjera         11     OSOBLJA
 2.3. VoĎenje dokumentacije – dosje djece,
   matična knjiga .......................................  1     Radi potpunog definisanja zadataka škole i
 2.4. Saradnja s roditeljima, rodbinom djece,               ustanove, njene organizovanosti, stručne i
   usvojiteljima i hraniteljima ...................     10     praktične   usmjerenosti  u   ostvarivanju
 2.5. Rad s djecom i odgajateljima               4     programskih   zadataka, odnosno odgojno-
 2.6. Rad u odjeljenju za zaštitu majke i                 obrazovnih sadrţaja, te opće funkcije i uloge
   djeteta: administrativni i organizacijski              škole, broj rukovodnog osoblja utvrĎuje se kako
   poslovi i mjere neophodne za prevazi-
                                     slijedi:
   laţenje stanja socijalne potrebe ............      6
 2.7. Saradnja na poslovima zdravstvene
   zaštite i obrazovanja djece ....................     2     Osnovna škola / ustanova
 2.8. Rad u stručnim organima Doma ...........         1     - direktor ..........................................  1,00
 2.9. Organizacija raznih vidova aktivnosti                - škola koja radi u dvije smjene
   prema programu rada - izvan Doma .....          0,5      pomoćnik     direktora-rukovodilac
2.10. Analitičko – istraţivački rad..................     1,5      dijela nastavnog procesa po svakom
2.11. Stručno usavršavanje ...........................     1      odjeljenju preko minimalnog broja
                       UKUPNO : 40           u centralnoj školi............................    0,08
                                     - pomoćnik      direktora-rukovodilac
5.3. ASISTENT U ODJELJENJU / GRUPI                      dijela nastavnog procesa po svakom
Jedan asistent (učitelj – završena učiteljska                odjeljenju u područnoj školi .......         0,05
škola ili gimnazija - pedagoško-psihološko
izborno područje) nastavniku u redovnom                  6.1. POSLOVI I RADNI ZADACI
odjeljenju / grupi, ako se u odjeljenju / grupi i             DIREKTORA
drugim oblicima organizovanog produţenog /                Direktor, kao organ rukovoĎenja, organizuje i
cjelodnevnog boravka ili drugog rada                   usklaĎuje rad škole, izvršava odluke školskog i
predviĎenog ovim standardima nalaze učenici s               nadzornog odbora te stručnih organa škole u
posebnim potrebama s kojima se realizuje                 skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i
individualni prilagoĎeni program.                     obrazovanju i pravilima škole, s pedagoškog i
Jedan asistent u odjeljenju / odgojnoj grupi               menadţmentskog aspekta i zastupa školu prema
specijalne škole, centra, zavoda u kojem se                vanjskim faktorima, drţavnim, društvenim i
realizuje Nastavni plan i program za umjereno i              političkim organizacijama.
teţe mentalno retardiranu djecu i omladinu i               Plan rada direktora škole obuhvata slijedeća
djecu oboljelu od autizma i cerebralne paralize              područja rada:
(medicinska sestra ili fizioterapeutski tehničar).
                                     1. Koncepcijsko-programski zadaci
POSLOVI U RADNOJ SEDMICI ASISTENTA:                    1.1. Plan izrade godišnjeg plana i programa rada
MEDICINSKE SESTRE ILI FIZIOTERAPEUTS.                   škole
TEHNIČARA U RADU S UMR I TMR                       1.2. Plan podjele predmeta na nastavnike
Aktivnosti oko higijenskih potreba i                   1.3. Plan podjele razredništva
stvaranje kulturnih navika djece............          6     1.4. Plan rada nastavničkog i odjeljenjskog vijeća
Priprema za hranjenje i hranjenje .........          5     1.5. Plan općih i odjeljenjskih roditeljskih sastanaka
Priprema za usmjerene aktivnosti ........           4     1.6. Plan obilaska nastave i vannastavnih aktivnosti
Usmjerene aktivnosti ............................       4     1.7. Plan ukupnog fonda sati svih oblika nastave
                                     1.8. Plan ukupnog fonda sati svih oblika vanasta-
Slobodne aktivnosti ........... .................       8     vnih aktivnosti
Aktivnosti izvan ustanove ...........……            6     1.9. Plan učeničkih ekskurzija, posjeta i izleta
Stručno usavršavanje i evidencija ........           2     1.10. Plan popravnih ispita
Sekcije, dekorisanje prostora .....……..            3     1.11. Plan vanrednih ispita
                             15
1.12. Organizuje izradu rasporeda sati nastave i        4.3. Izrada prijedloga mjera za poboljšanje
odjeljenjskih zajednica                    uspjeha
1.13. Raspored sati vannastavnih aktivnosti          4.4. Analiza ostvarivanja godišnjeg plana i
1.14. Plan finansija i investicija               programa rada škole
1.15. Plan nabavke osnovnih sredstava, opreme i        4.5. Analiza ostvarivanja nastavnog plana i
učila
                                programa
1.16. Uvid u plan upisa učenika i polaznika
1.17. Uvid u plan stručnog usavršavanja            4.6. Analiza rada stručnih organa škole
1.18. Uvid u plan i realizaciju programa profesio-       4.7. Analiza odgojnih problema i pojava
nalne orijentacije                       asocijalnog ponašanja
1.19. Uvid u plan zdravstvenih pregleda            4.8. Analiza rada pedagoške sluţbe
1.20. Uvid u plan i realizaciju pregleda školske        4.9. Analiza organizacije rada škole
dokumentacije                         4.10.   Analiza   materijalno-finansijskog
1.21. Uvid u plan i realizaciju stručnih konsultacija i    poslovanja škole
komunikacija s učenicima i roditeljima.
                                              Ukupno 4 sata
                  Ukupno 9 sati
                                5.  Normativno-pravni i finansijski poslovi
2. Organizaciono-materijalna problematika           5.1. Praćenje i primjena zakonskih propisa
2.1. Osiguravanje općih, kadrovskih i             5.2. Pokretanje inicijative i praćenje izrade
materijalnih uvjeta za rad                   normativnih akata
2.2. Organizacija sjednica organa upravljanja         5.3. Učešće u izradi normativnih akata
2.3. Organizacija i voĎenje sjednica stručnih         5.4. Izrada finansijskog plana škole
organa                             5.5. Pregled finansijske dokumentacije
2.4. Praćenje realizacije zaključaka i odluka         5.6. Učešće u izradi završnog računa
2.5. Organizacija rada stručnih sluţbi             5.7.Saradnja sa sekretarom i računovodstvom
(pedagoške, administrat-tehničke, finansijske)         5.8. Saradnja s Prosvjetnom inspekcijom
                                5.9. Prijem radnika u radni odnos i raskidanje
2.6. Organizacija popisa sredstava potraţivanja           radnog odnosa
2.7. Organizacija rada s pripravnicima
2.8. Organizacija zdravstvenih pregleda                           Ukupno 4 sata
2.9. Organizacija polaganja popravnih             6. Zastupanje i predstavljanje škole
   i vanrednih ispita                    6.1. Zastupanje i predstavljanje škole
                                  pred sudom i drugim institucijama
                Ukupno 8 sati          6.2. Ugovaranje poslovnih aranţmana i
3. Pedagoško-instruktivni rad                    zaključivanje ugovora
3.1. Kontinuirano praćenje nastave               6.3. Saradnja sa školskim organima i
3.2. Uvid u pripremanje nastavnika                 organima uprave
3.3. Uvid u analizu testiranja učenika             6.4. Saradnja sa Ministarstvom obrazovanja i n.
3.4. Uvid u oblike i kriterije ocjenjivanja          6.5. Saradnja s Prosvjetno-pedagoškim zavo-
3.5. Pruţanje stručne pomoći nastavnicima              dom, visokoškolskim organizacijama i
3.6. Ocjenjivanje rada nastavnika                  institucijama kulture
3.7. Praćenje oglednih i uglednih sati             6.6. Saradnja s donatorima i
3.8. Učešće u radu Aktiva direktora                 humanitarnim organizacijama
3.9. Uvid u rad stručnih aktiva nastavnika           6.7. VoĎenje evidencije o poslovnim
3.10. Uvid u pedagoški rad s nastavnicima i             kontaktima
učenicima
3.11. Pruţanje stručne pomoći pripravnicima                         Ukupno 5 sati
3.12. Uvid u pedagoški rad s roditeljima            7. Pedagoška dokumentacija
                                7.1. Uvid u pregled odjeljenjskih i matičnih knjiga
3.13. VoĎenje pedagoške dokumentacije
                                7.2. Uvid u knjigu deţurstva
3.14. Kontrola voĎenja dosjea zaposlenika
                                7.3. Potpisivanje svjedodţbi i Ďačkih knjiţica
                Ukupno 5 sati          7.4. Pregled dokumentacije svih vrsta upisa
4. Analitiĉko-studijski rad                  7.5. Pregled i ovjeravanje zapisnika struč. org.
4.1. Učešće u izradi analize uspjeha učenika u         7.6. Praćenje izrade ljetopisa
učenju i vladanju
                                               Ukupno 3 sata
4.2. Uvid u analizu rezultata testa
                              16
8.   Evidentiranje rada                    Napomena: U slučaju da škola nema pravo na
8.1.
  Poslovni sastanci                       pomoćnika direktora ove poslove obavlja direktor.
  Dnevne zabilješke
8.2.
  Pripreme za sjednice
8.3.                               7. BROJ I STRUKTURA
  Korespondencija
8.4.                               ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG
  Opća zapaţanja o osobnom radu i prije-
8.5.                               OSOBLJA
  dlog mjera za unapreĎenje rada                Za obavljanje stručnih administrativno-
             Ukupno 2 sata             finansijskih, normativno - pravnih,
 UKUPAN SEDMIĈNI FOND SATI : 40                 računovodstveno - blagajničkih, obračunskih,
Direktor obavlja i druge stručne poslove po nalogu organa    statističkih, personalnih i drugih stručno-
upravljanja.
                                 administrativnih poslova u ustanovama
                                 osnovnog odgoja i obrazovanja, broj stručnog
6.2. POSLOVI I RADNI              ZADACI
                                 osoblja, profil i nivo obrazovanja odreĎen je
POMOĆNIKA DIREKTORA
Pomoćnik direktora u okviru 40-časovne radne           kako slijedi:
sedmice obavlja radne zadatke u okviru fonda sati                                       izvršilac
kako slijedi:                          - sekretar škole ........................................... 1
 1.  Planiranje rada                      -samostalni referent za plan i analizu ........... 1
1.1. Koncipiranje i izrada programa rada             -administrativni        radnik:       za      svako
   škole i organizacija odgojno-obrazo-            odjeljenje/odgojnu grupu preko optimalnog
   vnog rada ....................……................ 3     broja ........................................................... 0,05
1.2. Studijsko-analitički zadaci za unapre-           Profil i nivo stručne spreme: stručne poslove
   Ďivanje odgojno-obrazovnog rada …..       4     sekretara škole obavlja diplomirani pravnik ili
1.3. Planiranje i pripremanje sjednica              pravnik.
   stručnih organa škole …….…………          1
                                 Stručne računovodstveno-finansijske poslove
1.4. Planiranje kolektivnog i indivi-
   dualnog stručnog usavršavanja …….        3
                                 samostalnog referenta za plan i analizu obavlja
2.   Praćenje i realizacija planiranog rada          ekonomista ili diplomirani ekonomista.
2.1. Praćenje i realizacija programa rada            Administrativne poslove obavlja administrativni
   škole ................……………………..       3      tehničar ili odgovarajuće usmjerenje iz neke
2.2. Pedagoško-instruktivni rad: ogledna             druge srednje škole
   nastava i instruktivna predavanja,
   uvoĎenje inovacija, stručni rad s             SEKRETAR
   članovima kolektiva i pripravni-              Za obavljanje pravno-administrativnih poslova
   cima, pripema za rad .......…………..      9      škola / ustanova ima sekretara.
2.3. Permanentna stručna saradnja, rad s             Sekretar škole / ustanove u okviru radne
   nastavnicima, pedagogom-psiholo-              sedmice obavlja radne zadatke kako slijedi:
   gom, bibliotekarom i ostalim stru-      4
   čnim saradnicima škole .............……
2.4. VoĎenje pedagoške dokumentacije i              1.    Planiranje rada i struĉna saradnja
   evidencije o radu škole i realizaciji           1.1.   Učešće u koncipiranju i izradi programa
   programa rada ……………………..           8           rada, izvještaja, informacija, analiza, sta-
                                      tističkih podataka škole i njihovo
 3. Ostali poslovi
3.1. Koordinacija rada s rukovodiocima                   uvoĎenje u informatički sistem škole,
   stručnih aktiva, izvršavanje odluka                 saradnja s direktorom, pomoćnikom,
   stručnih organa i sluţbi škole ............  3           pedagogom-psihologom, bibliotekarom i
3.2. Organizovanje rada i staranje o radu                 drugim stručnim saradnicima, nastavni-
   stručno-tehničke sluţbe škole …….       1           cima, učenicima, roditeljima, učeničkim
3.3. Organizovanje i planiranje saradnje s                 organizacijama, mjesnom zajednicom,
    društvenom sredinom……………....         1           društvenom sredinom, Prosvjetnom
                                      inspekcijom i drugim organima ............. 6
  UKUPAN SEDMIĈNI FOND SATI :           40
                                 2.    Praćenje i realizacija planiranog rada
Pomoćnik direktora obavlja i druge stručne poslove po      2.1.   Praćenje i realizacija programa rada,
nalogu direktora i organa upravljanja.                   praćenje propisa na području osnovnog
                                      obrazovanja i odgoja i zakonskih propisa
                                      radi primjene i dogradnje normativnih
                                      17
     akata škole ……………………………                    4     površinu - zatvoreni i otvoreni prostor utvrĎuje
3.    Ostali poslovi i radni zadaci:                     broj izvršilaca kako slijedi:
3.1.  Angaţman u pripremanju i odrţavanju                    - domar ......................................................... 1
    sjednica organa upravljanja i stručnih                  - spremačica za jedno odjeljenje ................ 0,25
    organa škole - zapisnici, zaključci, odlu-                - spremačica za objekat u lošem graĎevinskom
    ke i drugo .......................………….…..... 5              stanju* - jedno odjeljenje ....................... 0,30
3.2.  Obavljanje daktilografskih poslova za
                                         - spremačica za specijalnu školu - 1 odjeljenje..
    potrebe škole, poslovi aţuriranja i čuva-
    nja arhive i ostale dokumentacije škole … 7                0,30
3.3.  Prijave i odjave radnika i evidencija o
    odsustvovanju s posla …………………... 3                        Za osiguranje objekta škole/ustanove iz
3.4.  Staranje o dokumentaciji i evidenciji                   stava 1. imaju:
    učenika koji se koriste prijevozom i dr.             3    -1 dnevnog čuvara u smjeni zaduţenog za
3.5.  Upis učenika u I razred, prijevodnice,                  sigurnost
    prijava kandidata za polaganje ispita za                 -2 noćna čuvara. po objektu (Alternativa:
    stjecanje osnovnog obrazovanja                  3    odgovarajući videonadzor, protupoţarna i
    Izdavanje: potvrda, učeničkih knjiţica,                  protuprovalna zaštita).
    svjedodţbi i slično ...................................
3.6.  Poslovi organizacije zdravstvene zaštite i
                                             Za područne škole po objektu:
    osiguranja učenika i zaposlenika škole ..... 2
3.7.  Staranje o općim uvjetima za nesmetan                   - domar/loţač/dnevni čuvar izvršilac ….…. 1
    rad škole (osvjetljenje, grijanje, opravke,                - spremačica:
    odrţavanje i slično) .......................…….... 2                - do 2 odjeljenja - pola radnog vremena
3.8.  Organizovanje i nadzor rada tehničkog i                      - od 3 do 4 odjeljenja ....................... 1
    pomoćnog osoblja škole i obavljanje i                   Ustanove koje imaju vlastito grijanje -
    drugih stručnih poslova i radnih zadataka                 kotlovnicu imaju 1 izvršioca (specijalistu za
    po nalogu direktora, nastavničkog vijeće i                odgovarajuću vrstu kotlovnice), koji je ujedno i
    organa upravljanja ...............……………. 3                radnik na odrţavanju objekta, koji će u
3.9.  Saradnja sa stručnim sluţbama na                     vangrijnoj sezoni obavljati poslove odrţavanja
    ostvarivanju     njihovih       programskih          objekta, posebno s aspekta instalacija za
    sadrţaja ..................................................... 2
                                         grijanje.
    Ukupan sedmiĉni fond sati :                  40
                                         Za organizaciju pripremu i podjelu obroka u
RAĈUNOVODSTVENO-FINANSIJSKI                           školama na svakih 10 učenika utvrĎuje se broj
ZAPOSLENIK                                    izvršilaca kako slijedi:
Za obavljanje računovodstveno-finansijskih i                    - U školama u kojima se organizuje podjela
knjigovodstvenih poslova škola / ustanova ima                  gotovih obroka ........................... 0,02 izvršioca
računovodstveno-finansijskog izvršioca, koji u                  - U školama u kojima se pripremaju topli obroci
okviru radne sedmice obavlja radne zadatke iz                  i organizuje njihova podjela ....... 0,04 izvršioca
domena: praćenja i sprovoĎenja Zakona o
finansijskom   poslovanju,   Zakona   o                  Profil i nivo stručne spreme utvrĎen je kako
računovodstvu, Zakona o knjigovodstvu,                      slijedi:
Zakona o trezoru, Zakona o izvršenju buĎeta i                  - domar – treći stepen: stolar, bravar, moler,
drugih zakonskih propisa donijetih na osnovu                   - spremačica – završena osnovna škola,
zakona iz ove oblasti                              - noćni čuvar – treći ili četvrti stepen stručne
                                         spreme s poloţenim ispitom iz PP zaštite,
8. BROJ I STRUKTURA POMOĆNOG I                          - za distribuciju obroka – treći ili četvrti stepen
TEHNIĈKOG OSOBLJA                                stručne spreme i
                                         - kuhar / servirka – ugostiteljska škola – kuhar.
Za poslove čišćenja, odrţavanja i zagrijavanja
školske zgrade, a prema vrsti ustanove, njenom
                                         * Kriterij "objekat u lošem graĊevinskom stanju"
kapacitetu i specifičnim uvjetima ovim                      odreĊuje komisija resornog ministarstva.
standardom se za objekat i ukupnu korisnu                    Na osnovu ovih kriterija odredit će se kriteriji za
                                         tekuće i investiciono odrţavanje.
                           18
Specijalna osnovna škola, zavod, centar ima 1       Za učenike čiji je materijalni poloţaj ugroţen
kuhara.                          kao i za djecu s posebnim potrebama, osnivač će
Škola, centar, zavod i dom koji imaju djecu na      omogućiti besplatno korištenje udţbenika i
stalnom smještaju i smještaju u toku školske       potrebne literature koju posjeduje.
godine ima sljedeće izvršioce:
- kuhara / servirku…………………...3              10. SLOBODNE AKTIVNOSTI UĈENIKA
- ekonoma –vozač ..………………....1
                             U cilju podsticanja i razvijanja interesovanja
                             učenika, razvoja stvaralačkih sposobnosti i
                             potrebe za proširivanjem znanja o dostignućima
9. UĈENIĈKI STANDARD                   u nauci, tehnici, umjetnosti te razvijanja radnih
                             navika, lične odgovornosti, smisla za zajednički
       1. Prijevoz uĉenika             rad, u školi se organizuju slobodne aktivnosti
Racionalizacija mreţe redovnih osnovnih i         učenika. Školske slobodne aktivnosti su po
drugih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo bitan      svom značaju izjednačene s časovima nastave.
je faktor ekonomičnosti i cijene odgoja i         Slobodne aktivnosti, u saradnji s učenicima i
obrazovanja.                       društvenim organizacijama kulture u svojoj
Ovim standardom, zbog sigurnosti, učenicima        sredini, škola planira godišnjim programom
se priznaje pravo na besplatan prijevoz pod        rada, vodeći računa o masovnosti, sadrţajima i
uvjetom da stanuju na udaljenosti većoj od 2 km      ravnomjernoj zastupljenosti učenika u svim
od škole koju pohaĎaju.*                 njenim vidovima.
Finansijska sredstva za prijevoz učenika osnivač     Školske slobodne aktivnosti, ovisno od veličine
osigurava školi, centru, zavodu ako imaju         škole, karaktera učeničkog interesovanja,
motorno vozilo prilagoĎeno prijevozu djece s       društvenih i kulturnih prilika sredine, škola
posebnim potrebama.                    organizuje samostalno, vodeći računa o
                             slijedećim područjima:
Napomena: Na području Kantona Sarajevo          - kultura i umjetnost - sekcije: dramska, horska,
moţe se organizovati prijevoz učenika iz         muzička, likovna, literarna, recitatorska,
prekobrojnih škola do postojećih s nedovoljnim      folklorna, baletna,
brojem učenika, u kojima su povoljni uvjeti za      - privredna aktivnost - zadrugarstvo, sekcije:
rad (roditelji ne participiraju u troškovima       knjiţar- ska, trgovinska, ratarska, povrtlarska,
prijevoza).                        peradarska, vinogradarska, voćarska, stočarska,
                             pčelarska, uzgoj malih ţivotinja,
       2. Školska kuhinja             - tehnika i tehnologija: sekcije i klubovi mladih
Škola je duţna da organizuje rad školske         tehničara,    radioamatera,    fotoamatera,
kuhinje. Opće kriterije za rad kuhinje          racionalizatora i
utvrĎuje Ministarstvo                   inovatora, modelara, saobraćajaca, kibernetičara
Obrazovanja i nauke, s tim da kategorijama        za računare i drugo,
učenika koji su u stanju socijalne potrebe        - dopuna i proširivanje znanja – stvaralaštvo:
troškove ishrane snosi centar za socijalni rad ili    sekcije   matematičara,   fizičara,  biologa,
druga organizacija. Roditelji ostalih učenika       hemičara, historičara, geografa, stranih jezika,
snose troškove ishrane na način utvrĎen u         lingvista i sekcije ostalih nastavnih predmeta i
kriterijima Ministarstva.                 naučnih oblasti,
                             - tjelesni i zdravstveni odgoj: društvo za fizičku
      3. Besplatni udţbenici            kulturu, male olimpijske igre, te sportske
                             sekcije - atletika,    gimnastika,    ritmička
*
                             gimnastika, dţudo,
 Finansijska sredstva osigurava općina na ĉijem     karate, sportsko streljaštvo, skijanje, plivanje,
podruĉju uĉenik stanuje.                 - promocije zdravlja, prevencije bolesti,
Za uĉenike s posebnim potrebama besplatan         planiranje porodice, prevencija ovisnosti,
prijevoz organizuje i potrebna sredstva osigurava     maloljetničkog    neprimjerenog    ponašanja:
osnivaĉ, neovisno od njihovog mjesta stanovanja i     sekcije i klubovi - Liga trezvenosti, prevencija
škole koju pohaĊaju.
                           19
toksikomanija, ovisnosti, AIDS, reproduktivno i      S istim zadatkom osnovna škola je duţna da
drugo zdravlje, uz osposobljavanje učenika za       svoje školske objekte, vanjske i unutrašnje
edukatore drugih učenika.                 sadrţaje, opremu, sredstva i kadrove, uz
- očuvanje prirodne okoline - sekcije i klubovi      dogovorene odnose, stavi u funkciju šire javne i
mladih prirodnjaka, izviĎača, planinara, gorana,      kulturne djelatnosti škole.
ljubitelja zdrave čovjekove okoline.
Godišnjim planom i programom rada škole
definišu se svi oblici, sadrţaji, načini i raspored
rada. OdreĎuju se i druga značajna pitanja koja
imaju utjecaja na njen rad i nesmetano
ispoljavanje i razvijanje.
Saglasno općim ciljevima i zadacima, škola
planira sve oblike i sve sadrţaje, prati
realizaciju i o slobodnim aktivnostima vodi
pedagošku i drugu dokumentaciju.
Pored aktivnosti na nivou odjeljenja, razreda,
grupa razreda, škola je duţna da ima slobodne
aktivnosti koje će je predstavljati i na širem
društvenom planu. U tom pravcu škola ima hor,
recitatorsko-dramsku,    muzičku, sportsku
sekciju odnosno društvo, školsku zadrugu, te
ostale oblike koji odgovaraju uvjetima i
karakteru škole.

11. DRUŠTVENA I KULTURNA
  DJELATNOST ODGOJNO-
  -OBRAZOVNIH USTANOVA

Škola/ustanova u svom radu ostvaruje stalnu,
neposrednu saradnju i povezanost s radnim
ljudima i graĎanima na svom području, putem
kulturnih, sportskih i drugih oblika djelovanja.
Posebnu društvenu aktivnost škola ostvaruje na
manifestacijama u povodu Dana škole, Dana
drţavnosti, te u povodu ostalih drţavnih i
vjerskih praznika, jubileja i godišnjica.
Oblici ostvarivanja saradnje izmeĎu škole i
društvene sredine (područja gdje je škola
locirana - mjesne zajednice i općine), realizuju
se putem kulturno-umjetničkih, sportskih i
drugih manifesta- cija, likovnih izloţbi,
prezentacija literarnih radova, raznih vidova
predavanja, zajedničkih i javnih akcija, te u
raznim drugim oblicima.
U okviru društvene i kulturne djelatnosti škola
ima trajnu obavezu da ureĎuje, dopunjuje i
odrţava školske i prateće školske objekte,
dvorišta, igrališta i ostale vanjske prostore,
fasade, poljoprivredno i drugo zemljište, na
način da je to usklaĎeno s općim ciljevima i
zadacima škole i njenim ugledom u društvenoj
sredini.
                             20
                                Za rukovodne organe, stručne saradnike i druga
       OBRAZLOŢENJE                   stručna lica kao kriterij su uzeti optimalni broj
                                odjeljenja / odgojnih grupa, broj učenika i neki
Standardi su ujedno i kriteriji za ujednačavanje        elementi iz propisa o radnoj sedmici, nastavnoj i
uvjeta rada osnovnih, specijalnih osnovnih škola,       školskoj godini.
centara, zavoda i domova i značajna su pretpostavka      Kod administrativno-financijskog i drugog osoblja u
za skladniji razvoj sistema osnovnog obrazovanja i       obzir je uzet Zakon o radu.
odgoja. Oni su uvjet za blagovremeno uključivanje       Pri planiranju potrebnog broja pomoćnog osoblja (za
osnovne škole u zahtjeve vremena, u sve brţe tokove      čišćenje, grijanje, odrţavanje školskog objekta,
razvoja društva, razvoj naučnih, tehničkih i teh-       rukovanje) kao kriterij u obzir su uzeti broj i stanje
noloških dostignuća, protok kvalitetnih infor-         objekata, vrsta grijanja, ukupna korisna površina –
macija, koje izmeĎu ostalog u svojoj osnovi          otvoreni i zatvoreni prostor i opremljenost.
podrazumijevaju i nove pedagoške koncepte,           U ovom materijalu svi poslovi i radni zadaci, po
radikalne promjene u racionalizaciji i efikasnosti       unaprijed odreĎenom principu, svrstani su po
rezultata nastave, nova područja učenja i savremene      prioritetima, vodeći računa o njihovom obimu,
metode, uz pomoć kojih se sigurnije nalaze           sloţenosti, teţini, značaju i odgovornosti. Za
univerzalne zakonitosti saznanja.               nastavno osoblje pošlo se od dvadeset i četiri časa
Navedena pitanja već duţi niz godina okupiraju našu      neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Prilikom
paţnju, našu spoznaju, praktičnu pedagošku i širu       opredjeljivanja osnovni motiv je bio da se
društvenu javnost u smislu iznalaţenja validnih        neposrednom izvršiocu nastavnog procesa olakša
kriterija za stvaranje jednakih startnih uvjeta za sve     rad, ali da se i naglasi veća odgovornost za rezultate
vrste osnovnih škola, odgojnih ustanova, centara,       u radu s učenicima.
zavoda i dječijih domova na području Kantona          Sa šireg aspekta, cilj primjene tog principa je
Sarajevo.                           stvaranje uvjeta za podizanje pedagoškog standarda i
Ovim se utemeljuju vrijednosti u formi pedagoških       kvalitata nastave u osnovnoj školi.
standarda, čija osnova, pored ostalog, mora da ima i      Pri vrednovanju neposrednog odgojno-obrazovnog
sigurnu materijalnu i društvenu definisanost.         rada pošlo se od činjenice da nastavu treba inovirati i
Da bi se tom zahtjevu udovoljilo, Pedagoškim          unaprijediti u načinu izvoĎenja, primjeni metoda i
standardima za osnovnu školu utvrĎuju se isti         sadrţaja, tako da od ukupne radne sedmice
osnovni uvjeti za racionalniju i kvalitetniju         neposrednom radu pripadaju 24 sata ili 60%. U
realizaciju svih vidova odgojno-obrazovnih zadataka      nastojanju da se naglasi odgojna funkcija nastave,
koji proizlaze iz zakonske regulative o osnovnoj        pored redovne nastave u školi su zastupljeni i ostali
školi, Nastavnog plana i programa i zadataka koji su      oblici - rad u odjeljenjskoj zajednici, slobodne
u skladu sa širim društvenim opredjeljenjima.         aktivnosti učenika, što podrazumijeva značajna
Za daljnji razvoj i modernizaciju, osnovnoj školi se      poboljšanja rada i podizanja kvaliteta i efikasnosti.
moraju osigurati sigurnije startne pretpostavke. U       U drugu grupu radnih zadataka nastavnika svrstani
traţenju puteva i načina kako ostvariti te procese,      su poslovi na individualnom stručnom usavršavanju,
uraĎeni    su   ovi   pedagoški    Standardi.    rad u stručnim aktivima, saradnja s roditeljima, pe-
Prilikom procjenjivanja ukupne efikasnosti osnovne       dagogom-psihologom, bibliotekarom i ostalim stru-
škole i opterećenosti nastavnika, ne samo normom        čnim osobama, rad u okviru javne i kulturne
sati za realizaciju programskim sadrţaja već i         djelatnosti škole, rad na pedagoškoj dokumentaciji,
brojem učenika u odjeljenju, došlo se do zaključka       te učešće u ostalim poslovima škole.
da je to značajan činilac koji usporava daljnji razvoj     Ove Pedagoške standarde kojima su definisani
i unapreĎivanje nastave. Zbog toga se pri procjeni, u     osnovni elementi za jednake startne uvjete rada
svim mogućim kombinacijama organizovanja            osnovnih škola, ne treba shvatiti kao konačne.
odjeljenja i grupa, nastojalo utvrditi optimalan broj     Naprotiv, treba ih shvatiti otvorenim za promjene i
učenika i na taj način stvoriti povoljne uvjete za rad.    poboljšanja. Standardima se definiše jednaka startna
Pri utvrĎivanju potrebnog broja stručnog nastavnog       osnova koja je uvjet za pozitivne promjene u smislu
kadra autori Pedagoških standarda posluţili su se       brţeg, sadrţajnijeg i kvalitetnijeg razvoja sistema
dosadašnjom pozitivnom praksom, obimom i            osnovnog obrazovanja i odgoja.
strukturom zadataka iz Nastavnog plana i programa i
utvrĎenim obavezama u okviru radne sedmice,
nastavne i školske godine. Isti princip primijenjen je
i kod drugih vidova osnovnih škola, s tim da su
uzete u obzir njihove specifičnosti u radu -
specijalna škola, odgojna ustanova, centar, zavod i
dječiji dom.
                                      21

12. NORMATIVI RADNOG PROSTORA,                          STRANI JEZICI
OPREME, NASTAVNIH SREDSTAVA I                          R.
                                                 NASTAVNA SREDSTVA
                                                                       jed.
                                                                       mjera
                                                                            kolièina
                                         br.
UĈILA PO PREDMETIMA ZA OSNOVNU                             A. VIZUELNA SREDSTVA
ŠKOLU                                      1.  Tematske zidne slike po programu za svaki
                                            razred                        kompl.     1
Normativima se utvrĊuju:                             2   Zidne slike i fotografije prema programskim
1. radni prostor – specijalizirane učionice, kabineti,                 sadrţajima                      kompl.     1
                                         3.  Komplet za početnu nastavu stranih jezika
pretkabineti i ostave                                 (aplikacije, slike...)                kompl.     1
2. oprema, nastavna sredstva, učila i školski namještaj             4.  Dijapozitivi, dijafilmovi ili filmovi u skladu
                                            s programskim sadrţajima
                                            B. AUDITIVNA SREDSTVA                kasete
       RAZREDNA NASTAVA                          1.  Za svaki jezik koji se uči i za svaki razred u
                                            kojem se jezik uči, po jedna kaseta koja       kompl.
                                            prati udţbenik                            1
                                         2.  Kasete s tekstovima i pjesmicama za
PROSTOR - specijalizirana učionica – kabinet sa tablom s                razumijevanje slušanjem
                                                                      kompl.
                                                                              1
više krila i višestrukom namjenom, zastakljenim                    C. AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
ormarima prilagoĎenim uzrastu učenika, za odlaganje               1.  Nastavni filmovi i videokasete po tematici
učeničkih radova, dječije lektire, enciklopedija, časopisa i              predviĎenoj u programu
                                         2.  Edukativni softveri koji podrţavaju
pribora za rad, kojim se učenici sluţe tokom časa                   programske sadrţaje                 kompl.     1
- pretkabinet za pripremu nastavnika, s priručnom                   D. PISANI MATERIJAL
stručnom literaturom (pravopisni priručnici, rječnici              1.  Rječnici (jednojezični i dvojezični)
stranih riječi), sveskama za pismene pripreme nastavnika,            2.  Gramatike
                                         3.  Stručni časopisi
pismene vjeţbe i kontrolne radove učenika.                    4.  Časopisi za mlade na stranom jeziku
Prostorije su fizički povezane i s kabinetom čine                5.  Stručna metodička literatura
jedinstvenu / integralnu cjelinu.
- jedna ostava za sve predmete razredne nastave, s
ormarima i vješalicama za odlaganje opreme, učila i               MATEMATIKA
didaktičkog materijala.                             R.                                  koli-
                                                NASTAVNA SREDSTVA            jed. mjere
                                                                            čina
                                         br.
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće                     A. ŠTAMPANI MATERIJAL
normative nastavnih sredstava na nivou škole, potreban je            1.  Zidne brojevne slike               kompl.     1
                                         2.  Zidne slike i ilustracije (skupovi,
školski namještaj prilagoĎen uzrastu učenika i posebna                 brojevi, operacije)               kompl.     1
oprema kako slijedi za:                             3.  Panoi raĎeni prema programskim
                                            sadrţajima                    kompl.     1
                                            B. STATIĈNI VIZUELNI
                                            MATERIJAL
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI                            1.  Univerzalna magnetna tabla s
JEZIK I KNJIŢEVNOST                                  matematičkim simbolima za skupove,
                                            brojeve, operacije, relacije i dr.
                                                                  kom. za 2
                                                                  odjeljenja     1
                                                                  kompl. za 1
R.                            JEDINICE  KOLI-
                                         2.  Računaljka s 20 kuglica           odjeljenje     1
br.  NASTAVNA SREDSTVA                  MJERE   ĈINA
                                         3.  Poziciona računaljka (Švedska)        kompl.       1
   A. VIZUELNA SREDSTVA                            4.  Računaljka za savladavanje tabličnog
1.  Slovarica-ćirilica i latinica (za učionicu, koje                 niza                     kompl.       1
   izraĎuje nastavnik)                kom.    1      6.  Didaktički materijal
2.  Fotografije knjiţevnika                             - magnetni ţetoni              kompl.       30
   (po izboru stručnog aktiva)            kom.    1         C. POKRETNI VIZUELNI I
3.  Panoi koji prate programsko gradivo        kompl.   1         AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
   B. AUDITIVNA SREDSTVA                                                     kompl. za 4
                                         1.  Filmovi za razrednu nastavu         odjeljenja
1.  Audiokasete, videokasete i CD-ovi sa
   snimljenim sadrţajem, prilagoĎenim uzrastu,                2.  Modeli mjera za masu                 “     1
   po tematici predviĎenoj u programu                     3.  Modeli mjera za tečnost                “     1
   - Kasete s tekstovima i pjesmicama za                   4.  Modeli mjera za vrijeme                “     1
                             kompl.   1
   razumijevanje slušanjem                             (demonstracioni brojači, časovnik)
   - Snimci tekstova iz usmene i pisane                    5.  Modeli geometrijskih tijela - ţičani         “     1
   knjiţevnosti naroda Bosne i Hercegovine      kompl.   1      6.  Modeli geometrijskih tijela - plastičnih       “     1
   - Akcenatske vjeţbe prema programu,        kompl.   1         šupljih
   vezane za izraţajno čitanje                        7.  Modeli mreţe geometrijskih tijela           “     1
   - Edukativni softveri – izbor tekstova prema                8.  Modeli rimskih cifara                 “     1
   Nastavnom planu i programu i dramatizacija     kompl.   1      9.  Filmovi (proporcionalnost, geometrijska
   s poznatim glumcima                               mjesta tačaka u ravni: jednakost
   C. ŠKOLSKA BIBLIOTEKA S                             mnogouglova, površine trougla i        komada (po 1
   ĈITAONICOM                                    površina paralelograma)           za svaki razred)  4
1.  Oprema s literaturom, stručnom periodikom,                 10.  Matematička vaga               komada       1
   dječijim i omladinskim listovima prema                   11.  Vaga s tegovima                 komplet za 4
                                                                            1
                                                                     odjeljenja
   Standardima                                12.  Libela i visak                    “     1
                                         13.  Linijar / ravnalo (duţinski)           komad (za 2
                                                                            1
                                                                     odjeljenja)
                                          22
14.   Šestar za tablu                    “       1      5.   Prostor i uslove za skok udalj                     1
15.   Trokut (jednokraki-pravokutni)            “       1         C. INSTRUMENTI ZA MJERENJE
16.   Trokut (raznokraki-pravokutni)            “       1         REZULTATA
17.   Model mjera za duţinu (metar drveni koji se                   1.   Vaga                          kom.      1
    rasklapa na decimetar, metar od platna, metar  kompl. (za     1      2.   Centimetarska traka                   kom.      1
    zidarski, metarska pantljika od 10 cm, uţe od  4 odjeljenja)
    40 m)                                         Ostala sredstva (pribor)
18.   Model mjera za površinu i zapreminu                       1.   Radno odijelo i obuća za nastavnika           kompl.     1
    (kvadratni metar izdijeljen na kvadratne              1      2.   Kompjuter                        kompl.     1
                            kompl. (za
    decimetre, kubni decimetar smješten u limenu                  3.   Krede u boji                      kompl.     1
    kutiju radi demostracije odgovarajuće      4 odjeljenja)
                                            4.   Prva pomoć                       kompl.     2
    zapremine tečnosti, kubni metar od ţice)
                                            Sva oprema i rekviziti iz navedenog spiska se koriste,
                                            prilagoĊeni uzrastu uĉenika i programu razredne
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ                              nastave.

PROSTOR
- sala za sport u skladu s normativ. prostora
                                            MUZIĈKA / GLAZBENA KULTURA
- kabinet za nastavnika
- svlačionice za učenike, odvojeno za dječake i djevojčice               R.b.       NASTAVNA SREDSTVA               jed. mjere  količina

- mokri čvor, odvojeno za dječake i djevojčice                         A. ŠTAMPANI MATERIJAL
                                            1.   Štampani notni primjeri za izvoĎenje muzike
- spremište za odlaganje sprava i rekvizita                          pjevanjem i sviranjem prema NP              zbirka     1
                                            2.   Zbirka tema poznatih djela domaćih i stranih
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative                    autora prema nastavnom programu             zbirka     1
nastavnih sredstava, na nivou škole potrebna je i posebna                3.   Zbirka sevdalinki, gradskih pjesama           zbirka     1
oprema kako slijedi:                                      B. STATIĈKI VIZUELNI MATERIJAL
                              Jedinica
                                    količina
                                            1.   Fotografija većeg formata istaknutih
R.b..      NASTAVNA SREDSTVA              mjere               kompozitora i poznatih interpretatora -
    A. SPRAVE I REKVIZITI                                 domaćih i stranih                     kompl.    1
    SPRAVE                                     2.   Fotografije ili slajdovi instrumenata
1.   Gimnastički sanduk                kom.       2          simfonijskog orkestra i tradicionalnih
2.   Vratilo                      kom       1          narodnih instrumenata u Bosni i
3.   Kozlić (mali)                   kom.       1          Hercegovini                        kompl.    1
4.   Kozlić (veliki)                  kom.       1      3.   Fotografije ili slajdovi orkestara i horova,
5.   Konopac za penjanje                kom.       4          vokalnih i instrumentalnih ansambala           kompl.     1
6.   Ripstol 100 x 260                 kom.      16      4.   Zidne slike ljestvica                  kompl.     1
7.   Strunjača                     kom.       6      5.   Grafofolije za osnove muzičke pismenosti         serija    100
8.   Strunjača sunĎer 200 x 150 x 40          kom.       2          C. ZVUĈNI MATERIJAL
9.   Odskočna daska                  kom       2      1.   Gramofonske ploče, audio-kasete ili CD-ovi
10.   Gimnastičke klupe                 kom.       2          sa snimljenim djelima prema nastavnom
11.   Greda niska                    kom.       1          programu                         kompl.    2
12.   Stalci za skok uvis                par       1      2.   Odlomci iz poznatih opera, solo i horske
13.   Stalci za mreţu i mreţa za odbojku        gar.       1          pjesme za upoznavanje svih pjevačkih
                                                glasova i vrsta horova                  kompl.     1
14.   Koševi                      gar.       1
15.   Golovi za rukomet                 kom.       2      3.   Zvučni snimci instrumenata simfonijskog
                                                orkestra u solističkoj funkciji i u manjim
16.   Stol za stoni tenis                kom.       2
                                                kamernim ansamblima                   kompl.     1
    REKVIZITI
                                            4.   Zvučne reprodukcije tradicionalnog
1.   Palice                      kom.      36
                                                narodnog pjevanja i sviranja iz svih krajeva
2.   Medicinke 2,3 kg i 5 kg              kom.      15
                                                Bosne i Hercegovine i primjeri
3.   Lopte za odbojku                 kom.      15          novokomponirane narodne muzike              kompl.    1
4.   Lopte za košarku                 kom.      15      5.   Audiokasete ili CD-ovi sa snimljenim
5.   Lopte za rukomet                 kom.      15          prigodnim kompozicijama za praznike i
6.   Lopte za nogomet                 kom       6          svečanosti                        kompl.    1
7.   Vijača – kratka                  kom.      36          D. POKRETNI VIZUELNI I
8.   Vijača – duga                   kom.       2          AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
9.   Konopac za navlačenje               kom.       1      1.   Filmovi iz ţivota poznatih kompozitora i
10.   Obruči                      kom.      15          izvoĎača                          kom.    8-10
11.   Lopte gumene (ritmičke)              kom.      10      2.   Videokasete, CD-ovi s horskom muzikom
12.   Prepone                      kom.       2          (dječiji, ţenski, muški i mješoviti hor)         kompl.     1
13.   Koţne loptice 200 gr. (za bacanje u cilj)     kom.       6      3.   Videokasete, CD-ovi s orkestralnom
14.   Štoperice                     kom.       2          muzikom (gudački, duvački, simfonijski,
15.   Pumpa za lopte                  kom.       1          narodni, zabavni)                    kompl.     1
16.   Meta-daska                    kom.       2      4.   Videokasete, CD-ovi sa solističkom vo-
17.   Pištaljka                     kom.       5          kalnom muzikom (sopran, alt, tenor, bas)         kompl.     1
18.   Mreţice za stoni tenis sa zatezačima       garnitura    2      5.   Videokasete i CD-ovi solističke instrumentalne
19.   Reketi za stoni tenis               kom.       8          muzike (violina, violončelo, kontrabas, flauta,
                                                klavir, klavičembalo, orgulje, gitara, harmonika,
    B. OPREMA ZA OTVORENI                                 saksofon), kamernih ansambala, (klavirski trio,
    SPORTSKI TEREN                                     kvartet i kvintet, gudački kvartet i kvintet, duvački
1.   Vrata za rukomet usadna              kom.       2          kvartet i kvintet)                    kompl.     1
2.   Koševi s kontrukcijom fiksni           kom.       2      6.   Videokasete, CD-ovi sa snimcima tradicionalnog
3.   Stalci za odbojku sa zatezačima ili usadni i                      narodnog pjevanja i sviranja u Bosni i Hercegovini
    mreţom s čeličnom ţicom              garnitura    1          i vrijednih primjera novokomponirane narodne
                                                muzike                          kompl.     1
4.   Stalci za tenis sa zatezačima ili usadni i
    mreţom s čeličnom ţicom              kom.       1      7.   Videokasete, CD-ovi sa snimcima narodnih
                                                igara iz Bosne i Hercegovine               kompl.     1
                                      23
    E. PROGRAMIRANI MATERIJAL                        6.   Noţ za rezanje papira i kartona             komad      1
1.   Programi:                                7.   Noţ za rezanje polivinila                komad      1
    - za savladavanje osnova muzičke teorije i               8.   Stolić (stalak) za postavljanje modela
    solfeĎa i                                    (mrtve prirode)                     komad     1
    - za demonstriranje zvučnosti različitih    kompl.    1     9.   Paleta za slikanje (od lesonita ili plastična,
    muzičkih instrumenata, ljudskih glasova i                    garnitura od 20 komada)                 garnitura    1
    stilskih pravaca u muzici                        10.   Zidna magnetna tabla s aplikacijama
    F. MUZIĈKI INSTRUMENTI I                            (raznobojni elementi kvadratnog i kruţnog
    APARATI                                     oblika i sl.) za kabinet                garnitura    1
1.   Klavir (pijanino)                kom.     1     Sva oprema i rekviziti iz navedenog spiska se koriste,
2.   Sintesajzer                   kom.     1
3.   Melodika                    kom.     10
                                        prilagoĊeni uzrastu uĉenika i programu razredne
4.   Dječiji instrumenti (zvečka, praporci, def,               nastave.
    triangl, činele, štapići, doboš, čegrtaljka,
    kastanjeta, zvončići, metalofon, ksilofon,
    timpani)                    kompl.    1     PRIRODA I DRUŠTVO
5.   Orfov instrumentarij              kom.     1     R. b.                                     jed.
                                                 NASTAVNA SREDSTVA              količina
                                                                               mjere
Sva oprema i rekviziti iz navedenog spiska se koriste,                  A. VIZUELNA SREDSTVA
prilagoĊeni uzrastu uĉenika i programu razredne                 1.    Prirodni predmeti (biljke, ţivotinje)         2     zbirke
nastave.                                    2.    Prirodni primjeri (voda, vrste tla i dr.)       4     zbirke
                                        3.    Model Zemlje (globus)                 1     kom.
                                        4.    Model Sunčevog sistema                 1     kom.
LIKOVNA KULTURA                                 5.    Model cvijeta                     1     kom.
 R.
        NASTAVNA SREDSTVA
                            jedin.  koliĉi-    6.    Model čovjeka                     1     kom.
 br.                          mjere    na      7.    Maketa ureĎaja za navodnjavanje            1     kom.
 A. STATIĈKI VIZUELNI MATERIJAL                         8.    Maketa hidroelektrane                 1     kom.
    FOTOGRAFIJE,                              9.    Maketa vjetrenjače                   1     kom.
    REPRODUKCIJE, DIJAPOZITIVI                       10.    Maketa naselja (selo, grad)              2     kom.
                                        11.    Tijela različitog sastava oblika i           1     garnitu
1.   Fotografije većeg formata istaknutih                       zapremine                             ra
    likovnih umjetnika, domaćih i stranih      kompl.   1      12.    Spektralna prizma                   1     kom.
2.   Reprodukcije (ili dijapozitivi) svih                  13.    Prirodni magneti (magnetski štap,
    likovnih djela predviĎenih nastavnim                       potkovica, igla)                    1     kom.
    programom                    kompl.   1      14.    Plastični linijar / ravnalo              1     kom.
3.   Fotografije ili dijapozitivi prirodnih,                 15.    Termometar sa ţivom                  1     kom.
    arhitektonskih i drugih kulturno-
                                        16.    Termometar s alkoholom                 1     kom.
    historijskih znamenitosti u Bosni i
                                        17.    Toplomjer za mjerenje tjelesne
    Hecegovini                   kompl.   1
                                             temperature                      1      kom.
4.   Reporodukcije ili dijapozitivi
                                        18.    Termometar za mjerenje temperature           1     kom.
    reprezentativnih djela iz svih oblasti
    primijenjenih umjetnosti i dizajna       kompl.   1      19.    Barometar                       1     kom.
5.   Reprodukcije ili dijapozitivi grafičkih                 20.    Higrometar                       1     kom.
    djela u raznim tehnikama            kompl.   1      21.    Vjetrokaz                       1     kom.
6.   Reprodukcije ili dijapozitivi vajarskih     kompl.         22.    Ogledalo (ravno, udubljeno, ispupčeno)         3     kom.
    djela (razne tehnike i motivi)               1           B. VIZUELNE REPRODUKCIJE
                                             skice i crteţi, fotografije i ilustracije, trans-
    MODELI I DRAPERIJE                                parentne slike, dijapozitivi, dijafilmovi
1.   Zbirke gipsanih odljevaka reljefa, glava i               1.    Ţivotne zajednice (šuma, livada,
    figura – tipični primjeri            kompl.   1           rijeka, jezero, more, bara i dr.)
2.   Zbirka kubusa i drugih geometrijskih tijela               2.    Rad vode u prirodi
    od jednobojnih lakih materijala (svijetlo-
                            kompl.         3.    Rad vjetra u prirodi
    sivo) većeg formata                     1
                                        4.    Znaci promjene vremena
3.   Zbirka grnčarskih predmeta, različitih
                                        5.    Sastav Zemljine kore
    oblika i veličina, jednobojnih i višebojnih,
                            kompl.         6.    Crtaţi i skice pojava na nebu
    bez glazure i glaziranih                  1
                                        7.    Fotografija Zemlje iz kosmosa
4.   Zbirka jednobojnih i višebojnih draperija
    (bijelo, sivo, oker, ţuto, plavo, crveno,                8.    Infektivne bolesti čovjeka
    crno)                      kompl.   1           (dijapozitivi u boji)
    GOTOVI ELEMENTI ZA SLIKANJE                       9.    Duhan i zdravlje
    I ARANŢIRANJE                              10.    Alkoholizam i zdravlje
1.   Zbirka lakog materijala za slaganje                   11.    Lična higijena
    mozaika u više boja (plavo, ţuto, crveno,                     C. GRAFIĈKO-SIMBOLIĈKA
    zeleno, smeĎe, narandţasto, bijelo, crno)    komplet   1           SREDSTVA
 B.  POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL               1.    Shema isparavanja vode i
1.   Filmovi iz ţivota istaknutih likovnih                       kondenzacija vodene pare
    umjetnika - domaćih i stranih          kom.   8-10     2.    Shema prelaza vode iz jednog u drugo
2.   Videofilmovi iz oblasti likovnih                         agregatno stanje
    umjetnosti prema nastavnom programu       komplet   1      3.    Shema ureĎenja Zemlje i posljedice
 C.  ALAT, PRIBOR I UREĐAJI                          4.    Shema Sunčevog sistema
1.   Uzorci materijala (podloge i materijali s                5.    Tabelogrami i tablice (rasprostranje-
    kojima se radi) prema programu                          nost vode, praćenje vremenskih
                            kolekcija  1
                                             prilika, povezanost ţivog svijeta i dr.)
2.   Četkice (kistovi) za akvarel (mekane,
                                        6.    Dječiji listovi i časopisi, literatura o
    okrugle) u tri veličine (br. 22, 6, 10)     garnitura  1
                                             prirodi (Brem: Ţivot ţivotinja, Čineri,
3.   Četkice (kistovi) za temperu (čvrste,                       1000 ideja za prirodoslavca, Riznica
    pljosnate, ravne) u tri veličine (br. 2, 6, 10) kompl.   1           znanja za mlade, Vasiona, Zemlja i
4.   Makaze manje (dječije, zatupljene)       kom.    10           vrijeme, Biljke, Ţivotinje i dr.
5.   Makaze veće (dječije, zatupljene)        kom.    10
                                              24
7.   Kalendar prirode                                    R.
                                                        NASTAVNA SREDSTVA
                                                                              jed.
                                                                                   koliĉina
                                                br.                            mjere
    D. AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
1.   Ţivjeti s prirodom (odabrani dijelovi                             A. VIZUELNA SREDSTVA
    iz TV obrazovne emisije)                 zbirka    5        1.  Tematske zidne slike po programu za svaki
2.   Prva pomoć (nastavni film)                kompl.    3           razred                       kompl.     1
3.   Filtriranje i dezinfekcija vode             kompl.    1        2   Zidne slike i fotografije prema programskim
    E. OSTALA OPREMA                                       sadrţajima                     kompl.    1
1.   Laboratorijska čaša                   kom.     3        3.  Geografska karta zemlje čiji se jezik uči     kom.     po 1
2.   Graduirana laboratorijska tikvica            kom.     2        4.  Komplet za početnu nastavu stranih jezika
3.   Staklene tegle                      kom.     5           (aplikacije, slike...)               kompl.     1
4.   Različito obojene staklene pločice            kompl.    1        5.  Dijapozitivi, dijafilmovi ili filmovi u skladu
5.   Stakleno zvono                      kom.     1           s programskim sadrţajima
6.   Svijeća s postoljem                   kom.     1           B. AUDITIVNA SREDSTVA                kasete
7.   Pribor za njegu biljaka                 kompl.    1        1.  Za svaki jezik koji se uči i za svaki razred u
8.   Kutak biljaka, terarijum, sobni                                kojem se jezik uči, po jedna kaseta koja      kompl.
    akvarijum, kavezi sa ţivotinjama                               prati udţbenik                          1
9.   Pribor i materijal za izradu modela i                          2.  Kasete s tekstovima i pjesmicama za
                                                                             kompl.
    maketa konstruktorske kutije               kompl.    2           razumijevanje slušanjem                      1
10.   Pribor i alat za rad u vrtu i voćnjaku          kompl.    2           C. AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
11.   Pribor za uvoĎenje učenika u samo-                           1.  Nastavni filmovi i videokasete po tematici
    stalne istraţivačke aktivnosti (male                             predviĎenoj u programu
    zbirke iz biologije, hemije i fizike)          kompl.    3        2.  Edukativni softveri koji podrţavaju
Napomena: Koristiti prema potrebi nastavna sredstva za                        programske sadrţaje                kompl.     1
biologiju, hemiju, fiziku, geografiju i kulturu ţivljenja.                      D. PISANI MATERIJAL
                                                1.  Rječnici (jedno i dvojezični)
                                                2.  Gramatike
                                                3.  Stručni časopisi
                                                4.  Časopisi za mlade na stranom jeziku
      PREDMETNA NASTAVA                                  5.  Stručna metodička literatura


BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI                                   MATEMATIKA
                                                PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet za matematiku
JEZIK I KNJIŢEVNOST                                       s pretkabinetom i ostavom.
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet s pretkabine-                   OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
tom i ostavom.                                         nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i posebna oprema
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative                     kako slijedi:
nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i posebna oprema                 R.
                                                      NASTAVNA SREDSTVA              JED. MJERE
                                                                                    KOLI-
                                                                                    ĈINA
                                                br.
kako slijedi:                                          1.  Osnovni pribor za geometrijsko crtanje    kompl.
R.                                 JEDINICE    KOLI-
br.       NASTAVNA SREDSTVA                  MJERE     ĈINA                              za 4 odjeljenja    1
   A. VIZUELNA SREDSTVA                                   2.  Razmjernik                  kom.         1
1.  Fotografije knjiţevnika                                  3.  Model trougla s unutrašnjim i
   (po izboru stručnog aktiva)                  kom       1         spoljašnim uglovima             kompl.        1
2.  Zidne karte                                        4.  Model i vrste uglova, zbir uglova trougla
   - Zidna karta: Juţnoslavenski jezici, dijalekti                                               kompl.        1
   i narječja bosanskog, hrvatskog i srpskog                         5.  Model kruga po dijelovima          kompl.        1
   jezika i knjiţevnosti                     kom       1      6.  Model obima i površine kruga         kompl.        1
   - Zidna karta: Jezici naroda i narodnosti u                        7.  Model centralnog i periferijskog ugla    kompl.        1
   Bosni i Hercegovini                      kom       1      8.  Model uglova s paralelnim kracima      kompl.        1
   B. AUDITIVNA SREDSTVA                                   9.  Model uglova s paralelnim i normalnim
1.  Gramofonske ploče, mangetofonske trake ili                           kracima                   kompl.        1
                                                10.  Model Pitagorine teoreme           kom.         1
   CD-ovi
   - Snimci tekstova iz usmene i pisane knjiţevnosti naroda                 11.  Model ravnih geometrijskih figura za
                                  zbirka     1
   Bosne i Hercegovine                                       pretvaranje jednih u druge          kompl.        1
   - Primjeri štokavskog i drugih dijalekata, narječja
   bosanskog, hrvatskog , srpskog jezika i knjiţevnosti
                                  zbirka     1      12.  Model površine geometrijskih figura     kom.         1
   - Akcenatske vjeţbe prema programu vezane za izraţajno    zbirka     1
                                                13.  Modeli geometrijskih tijela – plastičnih,
   čitanje
   - Edukativni softveri – izbor tekstova prema novom
                                                   šupljih                   kompl.        1
   Nastavnom planu i programu i dramatizacija s poznatim     zbirka     1
                                                14.  Modeli geometrijskih tijela od ţice     kompl.        1
   glumcima                                         15.  Model geometrijskog tijela - plastičnih
   C. ŠKOLSKA BIBLIOTEKA S                                     na rasklapanje                kompl.        1
   ĈITAONICOM, PREMA SPISKU                                 16.  Modeli omotača geometrijskih tijela     kompl.        1
   ŠKOLSKE LEKTIRE                                      17.  Obla i rogljasta tijela konstruisana za
1.  Oprema s literaturom, stručnom periodikom,                           mogućnost pretvaranja jednih u druge     kompl.        5
   dječijim i omladinskim listovima prema                          18.  Šuplji model prizme i piramide jednakih
   normativu općih nastavnih sredstava                               osnova i visina za eksperimentalni dokaz
                                                   zapremine piramide              kompl.        1
                                                19.  Model roglja                 kompl.        1
                                                20.  Modeli raznih geometrijskih figura za
STRANI JEZICI                                             demonstraciju obrtnih tijela         kompl.        1
                                                21.
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet za strani jezik s                    Model koordinatnog sistema          kompl.        1
                                                22.  Model kvadriranja binoma           kompl.        1
pretkabinetom i ostavom.
                                                23.  Model za prikaz operacija s cijelim
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative                        brojevima                  kom.         1
nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i posebna oprema                 24.  Stalak za matematičke modele         kom.         1
kako slijedi:                                          25.  Model presjeka pruge i ugla         kom.         1
                                        25
26.  Model za klasifikaciju trouglova       kom.           1    16.  Ormar za sredstva zaštite na radu      kom.   1
27.  Model aksioma o paralelogramu        kom.           1    17.  Stalak za projekcione aparate        kom.   1
28.  Pantograf (školski)             kom.           1    18.  Školska tabla                kom.   1
29.  Grafofolija za pojedine teme         kompl.          1    19.  Projekciono platno              kom.   1
                          kompl. (za        1    20.  Ormar za didaktički materijal
30.  Prazne grafofolije i olovke za grafoskop
                          svaki razred)              (dijafilmovi, folije, filmovi i dr.)     kom.   2
    PROGRAMSKI MATERIJAL                             21.  Police od poda do plafona za
1.  Obrazovni softveri iz matematike koji                        trodimenzionalna nastavna sredstva      m2    9
   podrţavaju programske sadrţaje        kompl.          1    22.  Stolarska tezga               kom.   1
   PRIBOR                                     23.  Pult sa osam stega (škripova)        kom.   1
1.  Linijar (duţinski)              kom. za 2 odjelj.    1    24.  Kompjuter s kompletnom opremom        kom.   4
2.  Šestar za tablu                  “         1    25.  Sto za kompjuter               kom.   4
3.  Trougaonik (jednokraki-pravougli)         “         1           NASTAVNA SREDSTVA
4.  Trougaonik (raznokraki-pravougli)         “         1        A. AUDIOVIZUELNA NASTAVNA
5.  Komplet računarskih programa koji                                  SREDSTVA
   podrţavaju programske sadrţaje        kompl.          1    1.  Dijapozitivi ili grafoskopske folije za:
                                              - serija dijapozitiva - po razredima
                                              predmetne nastave              kompl.  1
INFORMATIKA                                     2.
                                           3.
                                              Gramofon
                                              Dijaprojektor
                                                                    kom.
                                                                    kom.
                                                                         1
                                                                         1
PROSTOR - specijalizirani kabinet za informatiku s                     B. MAŠINE I APARATI
pretkabinetom i ostavom.                               1.  Univerzalna mašina za obradu drveta     kom.   1
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće                    2.  Stona elekrtična bušilica          kom.   1
normative nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je               3.  Dvostrana brusilica             kom.   1
i posebna oprema kako slijedi:                            4.  Aparat za zavarivanje            kom.   1
1. Računari PC Pentium najnovijeg tipa    15 kom.                5.  Univerzalna mašina za obradu drveta s
                                              postoljem                   kompl.  1
  Osnovne performanse.
                                           6.  Transformator s ispravljačem od 0 do 24 V
  RAM MEMORIJA 128 mb                                   (sa izvodima jednosmjerne i naizmjenične
  Tvrdi disk 40 - 80 GB                                  struje)                    kom.   1
  CD ROM                                      7.  Bicikl                    kom.   1
  Fax/modem                                     8.  Bicikl s motorom               kom.   1
  Zvučna kartica                                  9.  Električni štednjak              kom.   1
  Grafička kartica                                 10.  Hladnjak s komorom za zamrzavanje       kom.   1
  Server (interno umreţavanje)                           11.  Grijalica                   kom.   2
2. Štampači – crno-bijeli laserski       2 kom.                12  Pegla                     kom.   1
  Štampači - kolor              2 kom.                 13.  Stone poluţne makaze             kom.   1
3. Skener                   2 kom.                 14.  Aparat za zavarivanje plastičnih folija    kom.   1
4. Sistem za projekciju slike s računara    1 kom.                15.  Mašina za šivanje               kom.   1
5. Softver                                      16.  Stiroterm (alat za rezanje stiropora)     kom.   1
                                           17.  Električna bušilica prenosiva         kom.   1
Pored sistemskog softvera DOS i WINDOWSA instalirati
                                           18.  Ručni prenosivi cirkular           kom.   1
programski jezik BASIC za osnovnu školu.
                                           19.  Glodalica s brusnom trakom          kom.   2
6. Uspostaviti A i CD-teku po vlastitom izboru.                   20.  Aparat za rezanje šperploča (vibrator)    kom.   1
Obavezno instalirati program za demonstraciju hardverskih              21.  Električno brojilo              kom.   1
komponenti računara     (Mogvom Shortcut to Winpci)                  C. KONSTRUKTORSKE KUTIJE
                                              Za realizaciju programskih sadrţaja svih
                                              razreda potrebne su konstruktorske kutije
TEHNIĈKI ODGOJ                                       iz oblasti mehanotehnike, elektrotehnike,
PROSTOR - specijalizirana učionica – kabinet,                       elektronike i graĎevinarstva. Prema izboru
                                              na trţištu odabrati 60 konstruktorskih
pripremna soba-pretkabinet za pripremanje materijala za                  kutija
praktične radove i vjeţbe i ostava za potrošni materijal i opremu.             D. A L A T I I P R I B O R I
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative               1.  Čelični linijar milimetarske podjele s
                                              ručkom                    kom.   16
nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i posebna oprema
                                           2.  Metar čelični                 kom.   16
kako slijedi:                                    3.  Igla za obiljeţavanje             kom.   16
R.                          jedinica   koli-
br.       A.  NAMJEŠTAJ            mjere     čina       4.  Ugaonik drveni                kom.   16
1.   Radionički sto (za dva radna mjesta)     kom.        8      5.  Ugaonik s naslonom (bravarski)        kom.   16
2.   Stolić za sjedenje s regulacijom visine   kom.       16      6.  Čekić (bravarski od 100 do 250 gr.)      kom.   16
3.   Sto za nastavnika              kom.        1      7.  Šilo                     kom.   16
4.   Stolica za nastavnika            kom.        1      8.  Modelarski noţ                kom.   16
5.   Sto za elektrotehniku            kom.        1      9.  Makaze za papir                kom.   16
6.   Stalak za bušilicu              kom.        1      10.  Noţ za papir (za otvaranje koverata)     kom.   16
7.   Stalak za dvostranu brusilicu        kom.        1      11.  Četkice za nanošenje boje           kom.   16
8.   Sto za montaţu, ureĎaje i aparate za                     12.  Igla za šivanje koţe (veća)          kom.   16
    zajedničko korištenje            kom.       1       13.  Probojac  3                 kom.   16
9.   Stalak za stone poluţne makaze        kom.       1       14.  Probojac  5                 kom.   16
10.   Sto za bojenje, lemljenje i slično      kom.       1       15.  Probojac  6                 kom.   16
11.   Ormar s ladicama za smještaj učeničkih                    16.  Knjigovezačka igla              kom.   16
    kompleta alata                kom.        4      17.  Dlijeto stolarsko (raznih veličina)      kom.   8
12.   Ormar za smještaj grupnog alata       kom.        4      18.  Rezbarski luk                 kom.   16
13.   Ormar za smještaj konstruktorskih kutija   kom.        3      19.  Rezbarska stega                kom.   16
14.   Vitrina za učeničke radove          kom.       12      20.  Rezbarska daščica               kom.   16
15.   Pano (zidni) za izloţbe           kom.        1      21.  Turpija za drvo poluokrugla, gruba (rašpa)  kom.   16
                                26
22.  Turpija za drvo pljosnata (fina)       kom.  16    93.  Univerzalni mjerni instrument (avometar)   kom.   4
23.  Lopatica za kit               kom.  8    94.  Kliješta za skidanje izolacija        kom.   8
24.  Paralelno crtalo               kom.  2    95.  Čekić 1000 gr.                kom.   8
25.  Ručna testera listarica (gruba)       kom.  16    96.  Čekić 500 gr.                 kom.   8
26.  Odvijač 5 mm                 kom.  16    97.  Izvijač 3 mm                 kom.   16
27.  Tačkaš                    kom.  8    98.  Izvijač 8 mm                 kom.   16
28.  Bravarski šestar               kom.  8    99.  Hoblić                    kom.   8
29.  Čekić plastični               kom.  8    100.  Turpija za drvo okrugla            kom.   8
30.  Turpija pljosnata (gruba)          kom.  8    101.  Fangla                    kom.   4
31.  Turpija pljosnata (fina)           kom.  8    102.  Mistrija                   kom.   4
32.  Turpija poluokrugla (gruba)         kom.  8    103.  Lopatica (špahtla) 50 mm           kom.   8
33.  Turpija okrugla (gruba raznih )       kom.  8    104.  Lopatica (špahtla) 20 mm           kom.   8
34.  Turpija okrugla (fina raznih )       kom.  8    105.  Osigurači komplet               kom.   16
35.  Kombinovana kliješta s izolovanim               106.  Jednopolni prekidač              kom.   16
   drškama                   kom.  8    107.  Taster prekidač                kom.   16
36.  Pljosnata kliješta s izolovanim drškama   kom.  8    108.  Izmjenični prekidač              kom.   16
37.  Okrugla kliješta s izolovanim drškama    kom.  16    109.  Serijski prekidač               kom.   16
38.  Probojac (dušlag)              kom.  8    110.  Utičnica sa zaštitnim kontaktom        kom.   16
39.  Pinceta                   kom.  8    111.  Utičnica obična                kom.   16
40.  Ram testere za metal             kom.  16    112.  Utikač sa zaštitnim kontaktom         kom.   16
41.  Odvijači 3 mm                kom.  16    113.  Utikač obični                 kom.   16
42.  Sječice (s izolovanim drškama)        kom.  16    114.  Sijalično grlo                kom.   16
43.  Lampa 12 i 220 v               kom.  16    115.  Sijalice 24 V E 27              kom.   20
44.  Noţ za skidanje izolacije          kom.  16    116.  Razvodna kutija Ø 60             kom.   16
45.  Komplet probojaca za koţu          kom.  1    117.  Rasklopne kutije Ø 80             kom.   16
46.  Stolarska kliješta              kom.  8    118.  Električno zvonce               kom.   16
47.  Rende fino                  kom.  4    119.  Wecco stezaljke                kom.   100
48.  Rende grubo                 kom.  4        MAKETE, ZBIRKE, OĈIGLEDNA
49.  Četkice za boju ili lak           kom.  8        SREDSTVA
50.  Drveni čekić                 kom.  8    1   Dinama                    kom.   1
51.  Stege stolarske (metalne 300 do 500)     kom.  4    2   Elektropokretač (alnaser)           kom.   1
52.  Burgije za drvo od 3 do 25 mm        kom.  50    3   Razvodnik paljenja              kom.   1
53.  Kamen za oštrenje noţeva           kom.  2    4   Regulator-regler               kom.   1
54.  Razmetač za testere             kom.  1    5   Platinska dugmad               kom.   1
55.  Turpije trouglaste za oštrenje testera            6   Presjeci elemenata kućnih instalacija za
   (razne)                   kom.  10        vodovod i kanalizaciju: slavine, ventili,
56.  Visak                    kom.  1        koljena, račva, spojnice, sifoni, vodomjer,
57.  Libela                    kom.  1        WC ispirač i drugo              kom.   po 1

58.  Gladilica                  kom.  8    7.   Komplet elemenata za elektroinstalacije    kompl.  1
59.  Rezač za staklo               kom.  2    8.   Makete uzemljenja               kompl.  1
60.  Pomićni ugaonik               kom.  4    9.   Maketa kućne elektroinstalacije        kompl.  1
61.  Stega za obradu drveta            kom.  8    10.  Maketa vodovodne i kanalizacione
62.  Testera s ramom (gruba)           kom.  2        instalacije                  kompl.  1
                                  11.  Zbirka termoregulatora            kompl.  1
63.  Testera s ramom (fina)            kom.  2
64.  Sjekira tesarska               kom.  1    12.  Zbirka elektrotehničkih izolatora       kompl.  1
65.  Ugaonik limarski (veći)           kom.  1    13.  Presjeci električnih provodnika        kompl.  1
66.  Sjekači (razni) garnitura          kom.  8    14.  Zbirka mašinskih elemenata          kompl.  1
67.  Ručna stega za metal             kom.  4    15.  Zbirka čeličnih profila            kompl.  1
68.  Prsna bušilica                kom.  4        SLIKE
                                  1   Razne slike postupaka obrade materijala    kompl.  1
69.  Spiralne burgije za metal od 1 do 10 mm   kom.  60
70.  Čelična četka za čišćenje turpija      kom.  4    2   Slike iz saobraćaja              kompl.  1
71.  Električna lemilica 20 do 200 W       kom.  8    3   Slike zaštite na radu, šeme proizvodnih
72.  Pomično mjerilo (šubler)           kom.  8        procesa, ureĎaja               kompl.  1
73.  Makaze za lim ručne (veće)          kom.  4    4   Ostale slike vezane za nastavne sadrţaje   kompl.  po 1

74.  Makaze manje (izolirske)           kom.  4        E. PRIBOR ZA TEHNIĈKO
75.  Mikrometar                  kom.  4        CRTANJE
76.  Garnitura mašinskih ključeva         kom.  1    1.   Tabla za tehničko crtanje formata A3     kom.   16
77.  Garnitura čeličnih brojeva          kom.  1    2.   T lenjir za tablu A3             kom.   16
78.  Garnitura čeličnih slova           kom.  1    3.   Komplet trouglova za tehničko crtanje
                                      (veći)                    kom.   1
79.  Nakovanj                   kom.  1
                                  4.   Šabloni za pisanje (komplet)         kom.   1
80.  Čelična ploča za ispravljanje        kom.  8
                                  5.   Komplet krivuljara              kom.   1
81.  Garnitura turpija za ključeve        kom.  4
                                  6.   Komplet šestara                kom.   1
82.  Obuhvatni šestar               kom.  4
83.  Nareznice i ureznice, garniture       kom.  8
84.  Zumba                    kom.  2    Napomena: Normativi su raĎeni na bazi 16 učenika / grupe s
85.  Privlakač, oblikač, podmetač (za zakivanje  po        kojom se radi. Svaki učenik ima svoje radno mjesto. Osnovni
   zakivaca)                  kom.  8    alat za realizaciju radnog zadatka dat je za svakog učenika, a
86.  Kliješta za blok zakovice (pop nitne)    kom.  1    alati koji se povremeno koriste dati su u manjem obimu.
87.  Garnitura odvijača (veća)          kom.  1    Normativom nije predviĎen potrošni materijal za izvoĎenje
88.  Garnitura odvijača (manja)          kom.  1    vjeţbi, koji predstavlja veoma značajnu stavku i nije ga moguće
89.  Paralelna stega bravarska 80 mm       kom.  16    predvidjeti jer zavisi od izabrane vjeţbe.
90.  Kovačka stega                kom.  2
91.  Lemilica od 18 do 20 W            kom.  8
92.  Slušalica 4000 do 6000            kom.  2
                                     27  14.  Strma ravan                     kom.   1
                                       15.  Strma ravan kod koje se moţe mijenjati nagib     kom.   1
FIZIKA                                    16.
                                       17.
                                          Modeli prostih mehanizama              kolek.  1
                                          Aparat za provjeravanje Pascalovog zakona      kom.   1
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet,                 18.  Pribor za ispitivanje pritiska tečnosti       kompl.  1
pripremna soba - pretkabinet s priručnom stručnom               19.  Hidrostatička vaga                  kom.   1
literaturom i ostavom u kojoj se odlaţu instrumenti.             20.  Model hidraulične prese               kom.   1
OSNOVNA OPREMA:                                21.  Pribor za provjeravanje Arhimedovog zakona      kompl.  1
- Demonstracioni sto za nastavnika sa priključcima za             22.  Kalorimetar s termometrom              kompl.  6
                                       23.  Gravesandov prsten                       1
   struju u gradsku mreţu i na transformisan napon 6V i                                        kompl.
                                       24.  Pribor za demonstraciju prenošenja količine
   12V istosmjerne i naizmjenične struje i sa                   toplote                       kompl.  1
   priključkom za vodu                           25.  Elektrostatičko klatno                kompl.  2
- Radni stolovi za učenike.                          26.  Elektrostatička mreţa                kompl.  1
   Raspored i broj radnih stolova treba omogućavati             27.  Faradejev kavez                   kompl.  1
                                       28.  Elektrofor                      kompl.  1
   izvođenje ogleda, i grupno i pojedinačno, za
                                       29.  Pribor za demonstraciju električnog polja      kompl.  1
   odjeljenje od 30 učenika. Uobičajeno je da se radni           30.  Model pločastog kondenzatora             kom.   1
   stolovi postavljaju tako da kabinet može imati ulogu           31.  Model kondenzatora promjenjivog kapaciteta      kom.   1
   učionice. Sredinom učionice mogu se odvojiti radni            32.  Kondenzatori (listasti, elektrolitički, keramički,
   stolovi pultom koji sadrži priključke za struju u               promjenjivog kapaciteta               kolekc.  1
   gradsku mrežu i na transformisan napon 6V i 12V             33.  Voltin element                    kom.   1
                                       34.  Leklanšeov element                  kom.   1
   istosmjerne i naizmjenične struje, za svaki radni sto          35.  Presjek olovnog akumulatora             kom.   1
   posebno.                                 36.  Fotoelement                     kom.   1
- Plakari za odlaganje opreme.                        37.  Provodnici, izolatori, poluprovodnici        kolekc.  1
- Pokretna kolica za pripremu demonstracionih ogleda             38.  Pribor za demonstraciju električne struje u
   u pretkabinetu.                                tečnostima                      kompl.  1
                                       39.  Pribor za demonstraciju električne struje u
- Sto za opremu za multimedijsku prezentaciju                    gasovima                       kompl.  1
   (mobilna varijanta)                           40.  Pribor za ispitivanje električnog otpora
                                                                     kompl.  1
POSEBNA OPREMA:                                41.  Otpornici (s ručicom, keramički, grafitni s
Pored navedene u Standardima za opće normative                   kliznim kontaktom i dr.)               kolekc.  1
nastavnih sredstava na nivou škole, kabinet za fiziku             42.  Makete za rednu i serijsku vezu otpornika      kom.   1
oprema se kompjuterom i sistemom za projekciju i               43.  Pribor za Oerstedov ogled              kompl.  1
posebnom opremom kako slijedi:                        44.  Pribor za demonstraciju magnetskog polja       kompl.  1
R.                           Jed.   koli-
                                       45.  Stalni magneti (šipke, potkovice, magnetne igle)   kolekc.  1
        NASTAVNA SREDSTVA            mjere  čina     46.  Deklinator – inklinator               kom.   1
br.
                                       47.  Kompas                        kom.   1
   A. OSNOVNA SREDSTVA
                                       48.  Demonstracioni elektromagnet             kom.   1
1.  Mehanika (ogledi iz kinematike i dinamike)    kompl.  1      49.  Pribor za demonstraciju djelovanja magnetskog
2.  Pribor sa magnetskim drţačima za oglede iz                  polja na provodnik sa strujom            kompl.  1
   statike                      kompl.  1      50.  Električno zvonce                  kom.   1
3.  Precizna vaga s tegovima             kompl.  1      51.  Modeli električnih mjernih instrumenata       kolekc.  1
4.  Kalorika                     kompl.  1      52.  Galvanometar                     kom.   1
5.  Elektrostatika                  kompl.  1      53.  Aparat za provjeravanje Lencovog pravila       kom.   1
6.  Elektrostatički generator             kom.   1      54.  Model transformatora                 kom.   1
7.  Električna struja                 kompl.  1      55.  Simulator prenošenja električne energije       kompl.  1
8.  Ispravljač (4 V, 6 V, 12 V, 24 V)         kom.   1      56.  Optički elementi (ogledala, sočiva,
9.  Niskonaponski transformator (4 V, 6 V, 12 V,                 planparalelena ploča, prizma)                 1
                                                                     kolekc.
   24V)                       kom.   1      57.  Sijalice na postolju (6 x 4,5 V; 5 V; 12 V; 24 V)  kolekc.  9
10.  Školski transformator (univerzalni)        kompl.  1      58.  Laserski izvor (gasni laser)             kom.   1
11.  Generatori i elektromotori            kompl.  1
                                          C. PRIBOR ZA MJERENJE
12.  Rumkorfov induktor                kompl.  1      1.  Čelična mjerna traka (15m)              kolekc.  1
13.  Optička klupa s dodatnim priborom za oglede iz             2.                             kolekc.
                                          Milimetarska mjerna traka                   6
   geometrijske optike s laserskim izvorom      kompl.  1                                   kolekc.
                                       3.  Linijar (2 x 0,5 m; 2 x 0,6 m; 2 x 0,7; 2 x 1 m)        8
14.  Magnetna ploča ili ploča s magnetnim drţačima i                                          kolekc.
                                       4.  Mjerilo sa nonijusom                      6
   dodatnim priborom                 kompl.  1                                   kolekc.
                                       5.  Mikrometarski zavrtanj                     6
   B. EKSPERIMENTALNI UREĐAJI ZA                                                   kolekc.
                                       6.  Hronometar                           6
   DEMONSTRACIONE OGLEDE I
                                       7.  Dinamometar (1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N)       garnit.  1
   LABORATORIJSKI RAD UĈENIKA
                                       8.  Dinamometar (3 x 2 N, 3 x 5 N, 3 x 10 N)       garnit.  9
1.  Ţlijeb za Galileiev ogled             kom.   1
                                       9.  Tegovi s kukicama (1 N, 2 N, 5 N, 10 N)       garnit.  3
2.  Pribor za demonstraciju inertnosti tijela     kom.   1
                                       10.  Termometar (R, F, C, K)               kom.   1
3.  Pribor za provjeravanje Drugog Newtonovog
   zakona                      kom.   6      11.  Laboratorijski termometar (0 C – 100 C)      kom.   6
4.  Pribor za demonstraciju akcije i reakcije     kom.   1      12.  Laboratorijski termometar (-5C – 100 C)      kom.   1
5.  Pribor za demonstraciju padanja tijela      kom.   1      13.  Ţivin termometar                   kom.   1
6.  Pribor za ispitivanje trenja           kom.   1      14.  Metalni termometar                  kom.   1
7.  Aparat za ispitivanje stabilnosti tijela     kom.   1      15.  Termometar s alkoholom                kom.   1
8.  Pribor za ispitivanje ravnoteţe tijela      kom.   1      16.  Barometar sa ţivom                  kom.   1
9.  Oscilator (mehanički)               kom.   1      17.  Barometar – aneroid                 kom.   1
10.  Klatno                      kom.   6      18.  Manometar s vodom (otvoreni)             kom.   1
11.  Maksvelov točak                  kom.   1      19.  Manometar sa ţivom                  kom.   1
12.  Demonstraciona poluga (jednostrana, dvostrana)  kom.   2      20.  Metalni manometar                  kom.   1
13.  Nepomični i pomični kotur             kom.   2      21.  Elektrometar                     kom.   1
                                       28
22.  Demonstracioni električni mjerni instrumenti                 2.  Papirne trake, milimetarski papiri, filter-papir,
   (ampermetar, voltmetar)                 kom.   2        staniolska folija, grafofolija, flomasteri za staklo
23.  Voltmetar (10 V)                     kom.   6     3.  Konac, najlonski konac, izolirna traka,
24  Ampermetar (0,5 A)                    kom.   6        univerzalni ljepak
25.  Galvanometar                       kom.   1     4.  Gumena crijeva, plastične i staklene cijevi
26.  Univerzalni mjerni elementi               kom.   1        različitog poprečnog presjeka i duţine
27.  Otpornik s čepovima (10 , 3 x 100 , 100 )       kom.   1     5.  Opiljci od gvoţĎa, drveta, olovna sačma
28.  Otpornik s kliznim kontaktom (3 x 10 , 6 x 55                6.  Čepovi od gume, pluta i plastike
   , 2 x 100 )                      kom.   11    7.  Krokodil-štipaljke, drvene štipaljke, razne kuke,
29.  Otporna dekada (1-11.000)                kom.   1        drţači, hvataljke i markeri
30.  Menzura (2 x 100 ml, 6 x 500 ml, 3 x 1 l)        kom.   11    8.  Ţice od različitih tvari, različitog poprečnog
31.  Epruveta (2 x 50 ml, 2 x 100 ml)             kom.   4        presjeka i duţine
32.  Pipeta (različitih zapremina)              kom.   2     9.  Ploče od metala, polivinila, stakla, kartona
33.  Vertikalna skala-visinomjer               kom.   2
                                          10.  Destilovana voda, alkohol, eter, ulje, ţiva
                                          11.  Kuhinjska so, fluorescin, kalijev permanganat
   PRIBOR OD STAKLA
                                          12.  Plastelin, pijesak
1.  Laboratorijska čaša (1 l)                kom.   2
                                          13.  Sijalica za projekcione aparate i druge potrebne
2.  Duboka staklena kada (5 l)                kom.   1
3.  Plitka staklena kada (5 l)                kom.   1        sijalice                        kom.  4
                                          14.  Suha baterija
4.  Staklena čaša (6 x 1 l, 2 x 0,5 l)            kom.   8
5.  Laboratorijska tikvica (s ravnim dnom i                      G. PRIRUĈNI ALAT
   pokretnim klipom)                    kom.   1     1.  Čekić, kombinovana kliješta, odvijači, noţ,
6.  Stakleni lijevak                     kom.   1        makaze za papir i listovi papira
7.  Spojena posuda s više cijevi (različitog prosjeka)    kom.   1     2.  Pribor za lemljenje
8.  Graduirani stakleni cilindri (različitog oblika,
   jednakog poprečnog presjeka pri dnu)           kom.   3     Napomena: Alternativa za gore navedenu opremu moţe biti
9.  Slog kapilara                      kom.   1     oprema sadrţana u setovima učila sortiranih po oblastima, koji
10.  Staklene ploče (različitih površina)           kom.   5     omogućavaju izvoĎenje laboratorijskih vjeţbi i demonstracionih
11.  Staklena posuda (0,1 1)                 kom.   2     ogleda predviĎenih nastavnim programima iz fizike, i
12.  Staklena cijev oblika slova T              kom.   1     kompjuterizirana mjerna oprema.
   D. SLIKE, GRAFIĈKA SREDSTVA,                         Broj setova se za svaku oblast odreĎuje prema broju grupa.
   NASTAVNI FILMOVI, VIDEOSNIMCI,                        Grupu koja radi s jednim setom čini 4 do 6 učenika.
   OBRAZOVNI SOFTVERI                              Kompjuterizirana mjerna oprema sadrţi uz postojeću opremu
1.  Prikaz sistema mjernih jedinica - SI
                                          odgovarajuće senzore i sistem koji omogućava automatsku
2.  Slike najpoznatijih fizičara
                                          akviziciju i obradu podataka na kompjuteru uz grafički i
3.  Tablice, grafikoni i dijagrami odgovarajućih
   fiizikalnih veličina, odnosno pojava                     tabelarni prikaz.
4.  Polarizirani transparenti (Optika I, II, III) serija 1  serija  1     Osnovni elementi kompjuterizirane mjerne opreme su:
5.  Nastavni filmovi:                                -  kompjuter
   - rad i promjena energije                            -  softver
   - indukacija napona
   - struktura materije
                                            -  interface (USB link – 2 komada),
6.  Videosnimci fizikalnih pojava i procesa (ogleda)                 1. Mjerna oprema za mehaniku
7.  Edukacioni softveri – fizika                             -   dinamička klupa sa dodatnim priborom
8.  Set folija sa sistematizacijom gradiva iz fizike po                  -   senzor kretanja (2 komada)
   oblastima, u vidu tabelarnog prikaza osnovnih                     -   senzor sile (2 komada)
   fizikalnih veličina i zakona.                             -  komplet za laboratorijske vjeţbe (6 kompleta)
9.  Časopisi iz fizike i stručna literatura prilagoĎena                     -  senzor kretanja
   učenicima osnovne škole (popularna                             -  senzor sile
   interpretacija moderne fizike)                               -  sakupljač podataka (data logger)
   E. DOPUNSKA OPREMA                                     -  kolica
1.  Spiralne opruge (zavojnice) različitog
                                                 -  refleksna ploča
   koeficijenta istezanja                  garnit.  2
2.  Slog jednakih pločica                  slog    1
                                                 -  tajmer
3.  Drţač s dvostrukom kukom                 kom.    3            -  mjerna traka
4.  Različita postolja                    kom.   10            -  opis vježbi
5.  Visak                          kom.    1      2. Mjerna oprema za vjeţbe iz termodinamike
6.  Bimetalna traka                     kom.    1         -   osnovna sredstva
7.  Plamenik                         kom.    1         -   senzor temperature
8.  Termos-boca                       kom.    1         -   senzor vodljivosti
9.  Emajlirana posuda (0,5 l)                kom.    6         -   senzor pritiska
10.  Korito s pijeskom (provodno)               kom.    1         -   senzor apsolutnog pritiska
11.  Točak s lopaticom                    kom.    1         -   barometar senzor
12.  Električni grijač (rešo)                 kom.    6         -   senzor zagaĎenosti
13.  Električni razvodnik                   kom.    2         -   opis vjeţbi
14.  Prekidač (jednopolni, dvopolni)             kom.    8      3. Mjerna oprema za vjeţbe iz elektriciteta i magnetizma
15.  Kušalica (kuglica na dršci od izolatora)         kom.    1         -   osnovna sredstva
16.  Zavojnica (1200 navoja) i druge             garnit.  1
                                              -   senzor naboja
17.  Sijalica s mliječnim staklom               garnit.  1
18.  Univerzalni stalak                         11
                                              -   senzor struje (6 komada)
                                garnit.
19.  Laboratorijski stalak                  garnit.  6         -   senzor napona (6 komada)
20.  Izolacioni stalak                         10         -   senzor napon – struja (6 komada)
   F. POTROŠNI MATERIJAL                                 -   senzor magnetnog polja
1.  Tijela nepravilnog i pravilnog geometrijskog                     -   sakupljač podataka iz kompleta za mehaniku
   oblika različite zapremine napravljena od                       -   opis vjeţbi
   različitih tvari
                                   29
   4. Mjerna oprema za talase, zvuk i optiku              -  Edukacioni softveri – hemija
     -  osnovna sredstva                       -  TV aparat i videorekorder
     -  senzor svjetlosti                       -  Videokasete (po izboru nastavnika)
     -  senzor napona
     -  zvučni senzor                         3. Aparati i instrumenti:
     -  opis vjeţbi                          -  Precizna tehnička vaga s utezima (osjetljivost 0,01 g.)
   Osnovna sredstva moraju biti usklaĊena sa senzorima.         -  Termometri (50, 100 i 200 C)
                                      -  Hofmanov aparat (elektroliza vode)
                                      -  Kipov aparat (razvijanje gasova)
HEMIJA / KEMIJA                              -  Aparatura za destilaciju vode
PROSTOR:                                  -  Eksikator (sušionik)
Laboratorij – kabinet za hemiju.                      4. Pomoćni didaktiĉki materijal:
Prostorija u kojoj se izvodi eksperimentalna nastava iz hemije       -  Mapa periodnog sistema elemenata
treba da je svijetla, s umjetnom rasvjetom, s mogućnošću dobrog      -  Tehnološke table
provjetravanja.                              -  Zidne slike
Pripremna soba – pretkabinet, koristi se za pripremanje vjeţbi,      -  Šeme i crteţi (usklaĎeni s programskim potrebama)
odrţavanje opreme i radne potrebe nastavnika.               -  Modeli (kristalne rešetke, atomi, molekule)
Ostava - sluţi kao magacin za hemikalije. Ovi prostori fizički su     -  Zbirka ruda i minerala
povezani s kabinetom i s njima čine jedinstven blok.
OPREMA: Oprema potrebna za realizaciju nastave hemije           5. Laboratorijsko staklo:
planira se na bazi 30 učenika, (5 grupa) i sastoji se iz slijedećih    - Epruvete, 16 x 160 mm               5 kom.
segmenata:                                 - Čaša od 250 ml                  100 kom.
1. Osnovna oprema                             - Čaša od 150 ml                  5 kom.
2. Audiovizuelni izvori informacija                    - Čaša od 100 ml                  5 kom.
3. Aparati i instrumenti                          - Stakleni lijevak (R= 10 cm)            5 kom.
4. Pomoćni didaktički materijal                      - Balon okruglog dna (250 ml)            5 kom.
5. Laboratorijsko staklo                          - Balon s ravnim dnom (100ml)            5 kom.
6. Hemikalije (najneophodniji reagensi)                  - Erlenmaerove tikvice (100 ml)           5 kom.
7. Pomoćni pribor                             - Erlenmaerove tikvice (150 ml)           5 kom.
8. Zaštitna (sigurnosna) oprema                      - Staklena kada, dvije veličine           2 kom.
                                      - Lijevak za odvajanje               5 kom.
   1. Osnovna oprema:                          - Menzure (10, 25, 50, 100 ml)           po 2 kom.
-  Demonstracioni sto za nastavnika s priključcima za struju,      - Petrijeve šolje (R= 10 cm)            10 kom.
   vodu i plin.                             - Porcelanska zdjela (R= 10 cm)           5 kom.
-  Radni stolovi za učenike prekriveni plastičnom masom         - Tarionik s tučkom (2 veličine)          po 5 kom.
   otpornom na hemikalije. Ako je kapacitet stola 6 učenika,       - Satno staklo                   20 kom.
   onda je 5 stolova dovoljno za odjeljenje od 30 učenika.        - Staklene cijevi (R=8mm)              10 m
   Raspored stolova uslovljen je dimenzijama prostorije, kao       - Stakleno zvono                  2 kom.
   i rasporedom instalacija. Poloţaj stolova omogućava          - Bireta (25)                    5 kom.
   izvoĎenje ogleda i grupno i pojedinačno. Uobičajeno je da       - Vodeno hladilo (Libigovo)             5 kom.
   se radni stolovi instaliraju u centralnom nizu. Svaki sto       - Odmjerne tikvice za pripremu rastvora       5 kom.
   treba da ima slavinu za vodu i slivnik. Ukoliko to nije        - Pipete trbušaste i graduirane           po 5 kom.
   moguće, onda se slivnik s nekoliko slavina montira na         - Stakleni štapići                 30 kom.
   centralnom dijelu prostorije ili se nalazi sa strane stola.
   Iznad slivnika se najčešće postavlja boca s destilovanom       6. Osnovne kemikalije potrebne za izvoĊenje laboratorijskih
   vodom. Radni stolovi imaju priključke za struju i plin. s       vjeţbi i demonstracionih ogleda definisanih Nastavnim
   ladicom u kojoj se drţi radni materijal (praktikum, sveske,      planom i programom za predmet Hemija / Kemija.
   filter-papiri, makaze i dr.), i ormarić u kojem se drţi
   metalni pribor (stalci, plamenici, kleme i sl.).           7. Pomoćni pribor:
-  Police za reagense, koji se najčešće koriste, postavljaju se     - Tacne plastične                  10 kom.
   po duţini radnih stolova.                       - Stalci za epruvete                5 kom.
-  Stolice na zavrtanj čija se visina moţe regulisati, tako da se    - Drvene štipaljke za epruvete           30 kom.
   moţe raditi sjedeći.                         - Četkice za pranje epruveta            10 kom.
-  Školska tabla, što duţa (zbog pisanja hemijskih jednačina).      - Osnovni alat (noţ, turpija, kliješta, makaze)   po 5 kom.
   Preporučuje se iznad table instaliranje duge neonske cijevi.     - Komplet bušača za čepove             1 kom.
-  Projekciono platno fiksirati sa strane ili iznad table.        - Gumeni čepovi raznih dimenzija          60 kom.
-  Digestor (ormar za izvlačenje otrovnih gasova) priključen       - Gumeno crijevo (R= 8 mm)             10 m
   na dimnjak. U dimnjaku se instalira ventilator kako bi se       - Metalni stativi visine 60 cm           5 kom.
   pojačalo uvlačenje gasova i para.                   - Metalni prstenovi                 5 kom.
-  Učioničke klupe i stolice na bazi 30 učenika. Moguća je        - Metalne kleme i mufovi              po 5 kom.
   kombinacija jednosjeda, dvosjeda ili trosjeda, zavisno od       - Tronošci i mreţice                5 kom.
   veličine prostorije i rasporeda osnovne opreme.            - Lakmus-papir (plavi i crveni)           po 5 pak.
-  Ormari s policama za hemikalije, laboratorijsko staklo i       - Filter-papir                   5 tabli
   stručnu literaturu. Ovi ormari obično su sa ustakljenim        - Kašičice ili špatule               5 kom.
   vratima i postavlalju se duţ jednog zida učionice.          - Izvori toplote (špiritne lampe, plinske lampe)  po 5 kom.
                                      - Svijeće, šibice                  po 10 kom.
2. Audiovizuelni izvori informacija:
-  Grafoskop, episkop i epidijaskop                   8. Zaštitna oprema:
-  Kompjuter i projektor za korištenje edukacionih softvera        - Protivpoţarna oprema (ručni aparat za gašenje poţara sa CO2,
                                  30
sanduk pijeska s lopatom, azbestne rukavice)
- Ormarić za pruţanje prve pomoći u kome su lijekovi, rastvori
                                     BIOLOGIJA
kemikalija i zavojni materijal                      PROSTOR
                                     Specijalizirana učionica - kabinet koju čine:
- Sredstva za uklanjanje otrova (dekontaminaciju)
                                     - laboratorij,
PRAVILA    ZA   SIGURAN     RAD   UĈENIKA     U     - pripremna soba - pretkabinet za pripremanje materijala za
                                     praktične radove i vjeţbe i ostava za potrošni materijal,
LABORATORIJU                               kemikalije, instrumente, aparate, potreban alat i dr.
Osnovna pravila sigurnosti u hemijskom laboratoriju jesu         - kutak ţive prirode – za gajenje biljaka i ţivotinja potrebnih za
poznavanje svega onog što se odnosi na rad u laboratoriju i       demonstracije, oglede i vivisekciju, u kojoj učenici i nastavnici
strogo pridrţavanje sljedećih mjera predostroţnosti:           obavljaju dugotrajna posmatranja i oglede.
- U prostoriji gdje su smješteni pribor i hemikalije i gdje će se    Prostorije biološkog kabineta fizički su povezane s kabinetom i s
izvoditi eksperimenti ulazi se samo uz prisustvo ili odobrenje      njima čine jedinstvenu / integralnu cjelinu.
nastavnika.                               OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
- U laboratorij ulazimo mirno i mirno izlazimo iz njega.         nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna
- Na radnom mjestu u laboratoriju ne treba drţati ništa         oprema kako slijedi:
nepotrebno (osim materijala potrebnog za eksperiment, na stolu      R.                           jed.  koli-
                                            NASTAVNA SREDSTVA
                                     br.                          mjere  čina
mogu stajati: praktikum, sveska i pribor za pisanje).
                                        OPREMA PROSTORA
- U laboratoriju se ne jede i ne pije zbog mogućnosti trovanja.     1.  Tabla s dva krila                kom.   1
- Učenici sami odrţavaju čistoću svog radnog stola i labora-       2.  Demonstracioni sto s lavaboom i
torijskog pribora s kojim rade.                        priključak za plin, struju i vodu        kom.   1
- Otpaci što nastaju tokom eksperimenta bacaju se na za to        3.  Laboratorijski stolovi s keramičkom radnom
odreĎeno mjesto.                                površinom, priključcima za plin i struju,
- Moramo rukovati paţljivo instalacijama za vodu, el. struju i         mobilnim pločama za pisanje i odgovarajućim
plin.                                     stolicama za 12-16 učenika
- Prije eksperimenta treba paţljivo pročitati uputu za rad, a      4.  Ormari za kemikalije, od kojih je jedan
takoĎer dobro slušati nastavnikove upute kako bi se savladala         pogodan za čuvanje lahko zapaljivih otrovnih
                                        kemikalija                   kom.   3
pravila rukovanja navedenim vrstama supstanci.
                                     5.  Ormari za stakleni i laboratorijski pribor   kom.   4
- Da bismo zaštitili sebe, svog kolegu i svoju okolinu,         6.  Klupe sa stolicama, po mogućnosti za 30
poštujemo sljedeće zahtjeve:                          učenika (uvjetno)
1. Ne razlijevajmo i ne rasipajmo hemikalije.              7.  Zavjese za zamračivanje prostora
2. Za eksperiment uzimajmo uvijek minimalnu količinu tvari,       8.  Komplet za ličnu i protivpoţarnu zaštitu
ukoliko u uputi ne stoji drugačije.                      OPREMA ZA EKSPERIMENTALNI RAD
3. Hemikalije ne dirajmo rukama, jer mnoge su ili otrovne ili         A. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
nagrizaju koţu ili sluzokoţu.                      1.  Staklene kade raznih veličina           kompl. 1
4. Čvrste tvari vadimo iz boce samo kašičicom, a tečne          2.  Reagens-boce (250, 500, 199 ml)          kompl. 1
pipetom ili sipamo preko lijevka.                    3.  Pipete 10 ml                    kompl. 1
5. Čep s boce u kojoj je hemikalija drţi se u ruci ili stavlja na    4.  Erlenmajerove tikvice (10, 100, 250, 400 ml)    kompl. 5
sto, ali tako da se ne odloţi na onu stranu koja je bila okrenuta    5.  Stakleni lijevci                  kompl. 1
prema hemikaliji.                            6.  Univerzalni stativ 60 cm na ploči         kom.  1
                                     7.  Stakleno zvono                   kom.  2
6. IzvaĎenu hemikaliju ne vraćajmo ponovo u posudu.
                                     8.  Tarionica (porculanski i stakleni) s tučkom    kom.  5
7. Ne smijemo ostavljati otvorenu bocu iz koje smo uzeli
                                     9.  Špiritne lampe s tronošcima i azbestnom
reagens i vraćajmo je uvijek na njeno prvobitno mjesto.            mreţicom                      kom.  5
8. Pri sipanju baza ili kiselina ne naginjemo se iznad njih.       10.  Stalak za epruvete                 kom.  30
9. Ne mirišimo supstance direktno iznad boce, već mašimo         11.  Epruvete                      kom.  100
rukom iznad otvora boce prema licu dok se miris ne osjeti.        12.  Laboratorijske čaše (vatrostalne, raznih
10. Prije zagrijavanja tečnih tvari dodajemo staklene perlice ili       veličina)                     kom.  20
kamenčiće da ne bi došlo do prskanja pri ključanju.           13.  Tegle prahovke (razne veličine)          kom.  20
11. Pri zagrijavanju tečnosti budimo oprezni, jer moţe biti        B. LABORATORIJSKI PRIBOR, APARATI, INSTRUMENTI
izbačena iz posude.                           1.  Mikroskopi i mikroprojektori s priborom
12. Tvari u ćasi miješajmo staklenim stapićima, a u epruveti          Školski mikroskop, uvećanje 600 puta i više    kom.  8
laganim lupkanjem kaţiprstom po njoj.                     Mikroskopska lampa                 kom.  8
                                     2.  Pribor za mikroskopiranje:
13. Da bismo zaštitili odijelo od nagrizajućih supstanci,
                                        - predmetna stakla                 kom.  100
prilikom eksperimenta obavezno nosimo radnu kecelju.
                                        - pokrovna stakla                 kom.  100
14. Radove s lako zapaljivim supstancama ne izvodimo u
                                        - mikroskopske igle                kom.  12
blizini plamena. U slučaju da se zapale, gasimo ih pijeskom ili
                                        - tikvice s kapaljkama               kom.  10
pamučnom tkaninom, a ne vodom.                         - ţileti za preparate               kom.  10
-   Po završetku eksperimenta sav upotrijebljeni pribor dobro        - Lupe (uvećanja 5 i 10 puta)           kom.  10
   operimo, očistimo i ostavimo na mjesto.                 AKVARIJ S PRIBOROM                 kom.  1
-   Prije i poslije izvoĎenja eksperimenta treba dobro            AKVARIJ S TERARIJEM                kom.  1
   provjetriti prostoriju.                         INSTRUMENTARIJ                   kom.  1
-   Moramo znati gdje u prostoriji u kojoj izvodimo          1.  Pribor za disekciju i vivisekciju: kada, skalpeli,
   eksperiment stoji priručna apoteka, a gdje su protupoţarna        pincete, makaze, lancete, igle           kompl. 5
   sredstva.                                SLIKE
-   Pri napuštanju laboratorija treba zatvoriti instalacije za     1.  Ţivotne zajednice - biocenoze
   vodu ili plin i isključiti električne ureĎaje.              - šuma                       kom.  1
Škole su obavezne da prate najnovija dostignuća u nastavnoj          - livada                      kom.  1
                                        - bara                       kom.  1
tehnologiji i nabavljaju nastavna sredstva za unapreĎivanje
                                        - more                       kom.  1
nastave.                                    - rijeke i jezera                 kom.  1
                                     31
   - jestive biljke                    kom.   1       - larva insekta i rast lutke            kom.       1
   - jestive ţivotinje                  kom.   1    3.  Zoopreparati mokri
   - zaštita vode                     kom.   1       - unutrašnji organi ribe              kom.       1
   - zaštita zemljišta                  kom.   1       - unutrašnji organi ţabe              kom.       1
   - zaštita vazduha                   kom.   1       - unutrašnji organi guštera             kom.       1
   - lanci ishrane (u šumi, na livadi, u bari, u                 - unutrašnji organi ptice              kom.       1
   moru)                         kom.   1       - razvoj ribe                    kom.       1
2.  Biljni svijet                                 - razvoj sisara                   kom.       1
   - tabla: ćelija (stanica)               kom   1       - razvoj ptice                   kom.       1
   - tabla: bakterije i alge               kom   1       - razvoj ţabe                    kom.       1
   - tabla: gljive i lišaji                kom   1       - tipovi mozga kod kičmenjaka            kom.       1
   - tabla: mahovine i paprati              kom   1       - disajni organikod kičmenjaka           kom.       1
   - tabla: golosjemenjače                kom   1       - tipovi srca kod kičmenjaka            kom.       1
   - tabla: familije ljutića i bukava           kom   1       - organi za varenje sisara             kom.       1
   - tabla: familije leptirnjača i pomoćnica       kom   1    4.  Modeli čovjeka – plastični
   - tabla: familije ljiljana i trava           kom   1       - kostur čovjeka                  kom.       1
3.  Slike iz botanike u više boja: pupoljak, stablo,                - trup čovjeka s glavom na rasklapanje       kom.       1
   korijen, list, (anatomija i morfologija), cvijet,               - mozak na rasklapanje               kom.       1
   cvat, (oprašivanje) plodovi (mesnati, suhi,                  - presjek koţe                   kom.       1
   ostali plodovi)                         1       - muskulatura čovjeka                kom.       1
   Slike iz anatomije ţivotinja:                         - grlo                       kom.       1
   - bezkičmenjaci: sunĎeri i dupljari, člankovite                - jezik                       kom.       1
   gliste, kišna glista, ljuskari - riječni rak, pauci-              - srce                       kom.       1
   pauk krstaš, insekti - pčela, školjke -                    - nervne ćelije                   kom.       1
   slatkovodna školjka, puţevi - vinogradski puţ,                 - koljeni zglob                   kom.       1
   bodljokošci - morski jeţ                kompl.  1       - bubreg                      kom.       1
   - kičmenjaci: hrskavičave ribe, ribe s                     - vilična kost sa zubima              kom.       1
   akoštanim skeletom, vodozemci - zelena ţaba,                  - oko                        kom.       1
   unutrašnji organ ţenke ţabe, gmizavci -                    - uho                        kom.       1
                              kompl.
   zelembać, ptice - golub, sisari - zec (kunić)          1    5.  Mikropreparati
4.  Slike iz anatomije čovjeka – kaširane:                     - botanički mikropreparati (citologija,
   - unutrašnji organi                  kom.   1       histologija, embriologija i sistematika)
   - srce i krvni sudovi                 kom.   1       garnitura 1/140                   kompl.      1
   - srce I i II                     kom.   1       - mikropreparati zoološki (iitologija,
   - govorni organi                    kom.   1       histologija, embriologija, sistematika) garnitura
   - krvotok čovjeka                   kom.   1       1/140                        kompl.      1
   - krv I i II                      kom.   1       - mikropreparati iz genetike                     1
                                                                    kompl.
   - bubrezi                       kom.   1
                                       6.  Videokasete (videofilmovi)
   - jetra                        kom.   1
   - varenje                       kom.   1       - sadrţaj iz botanike                kom.       1
   - crijevni paraziti                  kom.   1       - sadrţaj iz sistematike biljaka          kom.       1
                                          - sadrţaj iz sistematike ţivotinja         kom.       1
   - disajni organi                    kom.   1
   - limfni sudovi                    kom.   1       - sadrţaj iz genetike                kom.       1
   - nervni sistem čovjeka                kom.   1       - sadrţaj iz ekologije i zaštite ţivotne sredine  kom.       1
                                          - sadrţaj iz evolucije               kom.       1
   - uslovni refleksi                   kom.   1
   - organi sluha                     kom.   1    7.  Grafofolije                     kom.       1
   - oko I i II                      kom.   1       - grafofolije (čiste)                kompl.      1
   - koţa                         kom.   1       - serija pripremljenih grafofolija         kompl.      1
   - mokraćni i polni organi               kom.   1       - flomasteri crni i u boji za grafofolije      kompl.      2
   - ćelija, tkivo, organ                 kom.   1    8.  Audiovizuelni izvori informacija
   - ţlijezde s unutrašnjim lučenjem           kom.   1       - dijaprojektor                   kom.       1
   - dioba ćelija                     kom.   1       - videorekorder s televizorom            kom.       1
   - graĎa kostura                    kom.   1       - episkop A4 1000 W                 kom.       1
   - graĎa muskulature                  kom.   1       - friţider zapremine 125 litara           kom.       1
   - faze embrionalnog razvitka čovjeka          kom.   1       - edukacioni softver za interaktivno nastavu
   MODELI                                     biologije koji podrţavaju programske sadrţaje    kom       1
1.  Plastični modeli iz botanike                          - projekciono platno 125x125            kom       1
                                          - oprema potrebna za korištenje edukacionih
   - cvijet jabuke                    kom.   1
                                           softvera                     kom       1
   - cvijet graška                    kom.   1
   - cvijet suncokreta                  kom.   1
   - cvijet pšenice                    kom.   1
   - cvijet koprive                    kom.   1    KULTURA ŢIVLJENJA
   - cvijet tulipana                   kom.   1    PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet s
   - oplodnja sjemenog zametka              kom.   1
                                       pretkabinetom i ostavom.
   - model biljne ćelije                 kom.   1
   - korijen u zoni usisavanja              kom.   1    OPREMA - specifikacija opreme na bazi petnaest
   - stabljika monokotila                 kom.   1    učenika, jedne grupe. Pored navedene u Standardima za opće
   - stabljika dikotila                  kom.   1    normative nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i
   - struktura lista                   kom.   1    posebna oprema kako slijedi:
   - dioba i razvoj jajne ćelije             kom.   1    R.                          JED.     KOLI-
   - presjek plodnika i prašnika             kom.   1    br.
                                             NASTAVNA SREDSTVA            MJERE     ČINA
   - smjena generacija kod prašnika            kom.   1       A. OBLAST ISHRANE
   - smjena generacija kod paprati            kom.   1    1.  Demonstracioni sto s ormarom za pribor    kom.       1
2.  Zoopreparati suhi (u staklenoj vitrini i                 2.  Šporet, električni              kom.       1
   modeli) mimikrija – insekti koji mijenjaju boju             3.  Kuhinjski element sa sudoperom        kom.       1
   - prema potrebi                    kom.   1    4.  Friţider                   kom.       1
   - korisni insekti                   kom.   1    5.  Ekspres-lonac 5 ili 7 l           Kom       1
   - štetni insektir                   kom.   1
                                      32
6.  Emajl i teflon-tave              Kom     2        4.  Videokasete – srednjovjekovna kultura     kompl.  1
7.  Garnitura šerpi i lonaca           kom     1        5.  Videokasete – turska osvajanja Balkanskog
8.  Plehovi raznih veličina            Kom     3           poluostrva                   kompl.  1
9.  Plastične kade raznih veličina        Kom     3        6.  Videokasete – Kapitalistička privreda     kompl.  1
10.  Pribor za pripremanje jela: kuhinjska                   7.  Videokasete – Evropa i svijet u XVIII i XIX
   vaga, ručni i električni mikser, zdjele za                    stoljeću                    kompl.  1
   miješanje, cjediljke, noţevi, ribeţi,                   8.  Videokasete – Jugoslavenski narodi u XVIII        1
   varjače, kutije za namirnice i dr. )     kompl.   1           i XIX stoljeću                 kompl.
11.  Sokovnik                   kom.    1        9.  Videokasete – Revolucija 1848./49. godine   kompl.  1
12.  Pribor za jelo (stolnjaci, salvete,                    10.  Videokasete – Naši narodi krajem XIX i          1
   posluţavnici, zdjele, tanjiri, tanjirići,                    početkom XX stoljeća              kompl.
   zdjelice, korpice za hljeb, sahani,                    11.  Videokasete – BiH u I i II svjetskom ratu   kompl.  1
   slanici, kašike, viljuške, noţevi, šoljice,                12.  Videokasete – BiH poslije II svj. rata     kompl.  1
   čaše i drugo, u garniturama)         kompl.   1           D. POTROŠNI MATERIJAL
13.  Sanduče za prvu pomoć             Kompl.   1        1.  Čisti listovi grafofolija           kompl.  1
   B. OBLAST ODIJEVANJA                            2.  Luminal i druge hemijske olovke        kompl.  2
1.  Šivaća mašina sa svim priborom za                     3.  Videokasete                  kompl.  5
   šivanje i vezenje               kompl.   1        4.  Blok-papir za izradu slijepih karata      kompl.  10
2.  Pribor za šivanje, pletenje i vezenje     Kompl.   1        5.  Olovke u boji                 kompl.  10
3.  Mašina za pletenje s priborom         Kompl.   1        6.  Papir za crtanje                kompl.  10
4.  Daska za peglanje               kom.    1
5.  Pegla                     kom.    1
6.  Ostali pribor i sredstva za čišćenje i
   odrţavanje odjeće i obuće           kompl.   1
                                         GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS
   C. OBLAST STANOVANJA                            PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet s pripremnom
1.  Mašina za pranje rublja            kom.    1        sobom / pretkabinetom s drţačima za odlaganje karata,
2.  Električni usisivač s priborom        kom.    1        vitrinama za stručnu literaturu, stolom za pripremanje panoa,
3.  Aspirator                   kom.    1        popravljanje oštećenih karata i ostavom: za geografske
4.  Brisač poda (zooger)             kom.    1        instrumente, folije za grafoskop, teleskope i drugo.
5.  Ostali pribor i sredstva za čišćenje i                   OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
   odrţavanje stana               kompl.   1        nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna
6.  Model stana                  Kompl.   1        oprema kako slijedi:
7.  Maketa porodične kuće             Kompl.   1        R.                           JED.  KOLI-
                                         br.      NASTAVNA SREDSTVA           MJERE  ĈINA
   EDUKATIVNA SREDSTVA
1.  Mape iz ishrane, stanovanja i odijevanja                     A. INSTRUMENTI – MODELI
2.  Videokasete iz oblasti ishrane,                      1.  Globus – fizički                kom.   2
   stanovanja i odijevanja                          2.  Globus – indukcioni              kom.   1
3.  Edukativni softveri koji podrţavaju                    3.  Globus – reljefni               kom.   1
   programske sadrţaje iz kulture ţivljenja                  4.  Zbirka minerala                kom.   1
                                         5.  Busola                     kom.   30
                                         6.  Vjetrokaz                   kom.   1
HISTORIJA / POVIJEST                               7.  Termometar (obični, minimalni, maksimalni)   kom.   po 7

                                         8.  Barometar (Aneroid)              kom.   1
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet s                  9.  Barograf                    kom.   1
priručnom bibliotekom u zastakljenim vitrinama,                 10  Kišomjer                    kom.   1
pretkabinetom sa drţačima za karte i ostavom.                  11.  Kurvimetar                   kom.   1
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative             12.  Metarska vrpca                 kom.   15
nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna            13.  Pantograf                   kom.   1
                                         14.  Planimetar                   kom.   1
oprema kako slijedi:
R.                           Jedin.          15.  Lupe sa svjetlom i bez svjetla         kom.   30
                                  Koli-
br.    NASTAVNA SREDSTVA              mjere    ĉina     16.  Planetarij                   kom.   1
   A. ŠTAMPANI MATERIJAL                           17.  Teleskop školski                kom.   1
1.  Zidne karte                   kom.     1      18.  Telurij                    kom.   1
   Mape slijepih karata               kompl.    4      19.  Durbin                     kom.   5
   Grčka u starom vijeku              kom.     1         B. ŠTAMPANI MATERIJAL
   Rimsko carstvo                  kom.     1      1.  Karta svijeta – fizička            kom.   2
   Hronološka karta I dio, od prahistorije do                 2.  Karta svijeta - politička           kom.   1
   geografskih otkrića               kom.     1      3.  Karta Evrope – fizička             kom.   2
2.  Hronološka karta II dio, od geografskih                  4.  Karta Evrope – politička            kom.   1
   otkrića do savremenog doba            kom.     1      5.  Karta Evrope – ekonomska            kom.   1
3.  Juţni Slaveni u ranom feudalizmu         kom.     1      6.  Karta rasprostranjenosti stanovništva Evrope  kom.   1
4.  Srednjovjekovna bosanska drţava         kom.     4      7.  Karta Azije – fizička             kom.   1
5.  Doba velikih geografskih otkrića         kom.     1      8.  Karta Afrike – politička            kom.   1
6.  Evropa u XVII stoljeću              kom.     1      9.  Karta Sjeverne Amerike – fizička        kom.   1
7.  Evropa od 1815. - 1848.             kom.     1      10.  Karta Juţne Amerike – fizička         kom.   1
8.  Evropa u XIX stoljeću              kom.     1      11.  Karta Australije i Oceanije – fizička     kom.   1
9.  Jugoslavenske zemlje u XIX i XX stoljeću     kom.     1      12.  Politička karta Sjeverne i Juţne Afrike    kom.   1
10.  Prvi svjetski rat, Evropa 1914. -1930.      kom.     1      13.  Karta Juţne Evrope – fizička          kom.   1
11.  Svijet – politička karta             kom.     1      14.  Karta Bosne i Hercegovine – fizička      kom.   2
   B. STATIĈKI VIZUELNI MATERIJAL                       15.  Karta Bosne i Hercegovine - demografska    kom.   1
1.  Kompleti grafofolija od I. do VII. Dijela    kom.     po 1     16.  Karta B i H - topografska R 1:50.000      kom.   5
   C. POKRETNI VIZUELNI MATERIJAL                       17.  Karta Bosne i Hercegovine - geološka      kom.   1
1.  Videokasete – stari vijek            kompl.    1      18.  Karta Bosne i Hercegovine - ekonomska     kom.   2
2.  Videokasete – srednji vijek           kompl.    1      19.  Plan grada                   kom.   1
3.  Videokasete – feudalizam             kompl.    1      20.  Mape slijepih karata za svaki kontinent    kompl.  3
                                        33
    C. STATIĈNI VIZUELNI MATERIJAL                       8.  Strunjača sunĎer 200 x 150 x 40        kom.    2
1.   Slajd-šema: Zemljine sfere            kom.     1      9.  Odskočna daska                 kom     2
2.   Slajd-šema: Sunčev sistem             kom.     1      10.  Gimnastičke klupe               kom.    2
3.   Slajd-šema: Mjesečeve mijene           kom.     1      11.  Greda niska                  kom.    1
4.   Slajd-šema: Satne zone na Zemlji         kom.     1      12.  Stalci za skok uvis              par     1
5.   Slajd-šema: Geografska širina           kom.     1      13.  Stalci za mreţu i mreţa za odbojku       gar.    1
6.   Slajd-šema: Geografska duţina           kom.     1      14.  Koševi                     gar.    1
7.   Slajd-šema: Kartografski znaci          kom.     1      15.  Golovi za rukomet               kom.    2
8.   Slajd-šema: Apsolutna i relativna visina     kom.     1      16.  Stol za stoni tenis              kom.    2
9.   Slajd-šema: Bore i rasjedi u reljefu       kom.     1         REKVIZITI
10.   Slajd-šema: Riječna erozija            kom.     1      1.  Palice                     kom.    36
11.   Slajd-šema: Lednička erozija           kom.     1      2.  Okretišta                   kom.    10
12.   Slajd-šema: Abrazija               kom.     1      3.  Medicinke 2,3 kg i 5 kg            kom.    15
13.   Slajd-šema: Kraška erozija            kom.     1      4.  Lopte za odbojku                kom.    15
14.   Slajd-šema: Eolska erozija            kom.     1      5.  Lopte za košarku                kom.    15
15.   Slajd-šema: Vulkanske i seizmičke zone na                  6.  Lopte za rukomet                kom.    15
    Zemlji                      kom.     1      7.  Lopte za nogomet                kom     6
16.   Slajd-šema: Klimatske zone na Zemlji       kom.     1      8.  Vijača – kratka                kom.    36
17.   Slajd-šema: Vegetacijske zone na Zemlji      kom      1      9.  Vijača – duga                 kom.    2
18.   Slajd-šema: Ljudske rase na Zemlji        kom.     1      10.  Konopac za navlačenje             kom.    1
    D. POKRETNI VIZUELNI MATERIJAL                       11.  Obruči                     kom.    15
1.   Videokasete s dokumentarnim TV                       12.  Lopte gumene (ritmičke)            kom.    10
    emisijama                     kompl.    1      13.  Prepone                    kom.    2
    Gradovi Bosne i Hercegovine            kompl.    1      14.  Koţne loptice 200 gr. (za bacanje u cilj)   kom.    6
    Planine Bosne i Hercegovine            kompl.    1      15.  Kugla 3 i 4 kg                 kom.    2
    Rijeke Bosne i Hercegovine                         16.  Metar – čelični 25 m              kom.    1
2.   Videofilmovi                   kom.     1      17.  Startni blokovi                kom.    4
    TV-prijemnik                   kom.     1      18.  Koturaljke                   kom.    5
    VideoureĎaj                    kom.     1      19.  Klizaljke                   kom.    5
    Kompjuter s pratećom opremom           kom.     1
                                          20.  Skije za trčanje                kom.    17
    Digitalna kamera                 kom.     1
                                          21.  Sanke                     kom.    2
    Digitalni projektor                kom.     1
                                          22.  Štoperice                   kom.    2
3.   Fototeka                     kompl.    1
                                          23.  Startni pištolj                kom.    1
    E. POTROŠNI MATERIJAL
                                          24.  Pumpa za lopte                 kom.    1
1.   Čisti listovi grafofolija             kom.     100
                                          25.  Brojevi od platna (za kros)          kom     30
2.   Vodootporni flomasteri              kom.     2
                                          26.  Ručni semafor ili elektronski semafor     kom.    1
3.   Videokasete                    kompl.    5
                                          27.  Meta-daska                   kom.    2
4.   Blok-papir za izradu slijepih karata       kom.     30
                                          28.  Pištaljka                   kom.    5
5.   Olovke u boji                   kompl.    30
                                          29.  Palica za hokej (na parketu, travi, ledu)   garnitura  1
6.   - Pribor za crtanje (linijar, šestar)       kompl.    30
                                          30.  Mreţice za stoni tenis sa zatezačima      garnitura  2
    - Geografska literatura (udţbenici,
    priručnici, geografske čitanke i druga stručna               31.  Reketi za stoni tenis             kom.    8
    literatura)                                    B. OPREMA ZA OTVORENI
    - Atlasi                                     SPORTSKI TEREN
    - Pedagoška literatura (metodike nastave                  1.  Vrata za rukomet, usadna            kom.    2
    geografije, didaktike, opća pedagogija i                  2.  Koševi s kontrukcijom, fiksni         kom.    2
    psihologija)                                3.  Stalci za odbojku sa zatezačima ili usadni i
    - Časopisi                                    mreţom s čeličnom ţicom            garnitura  1
    - Geografski atlas svijeta (poznatih svjetskih               4.  Stalci za tenis sa zatezačima ili usadni i
    izdavača)                                     mreţom s čeličnom ţicom            kom.    1
    - Diskete, CD-ovi                              5.  Jama za skok udalj               kom.    1
                                          6.  Segmenti za bacanje kugle           kom.    1
TJELESNI I ZDRAVSTVENI DGOJ                                INSTRUMENTI ZA MJERENJE
 PROSTOR                                         REZULTATA
- sala za sport u skladu s normativom prostora                   1.  Karton (knjiţica) tjelesnog razvoja      kom.
                                             učenika, mali i veliki             za 1 uč   1
- kabinet za nastavnika                               2.  Antropometar                  kom.    1
- svlačionice za učenike, odvojeno za dječake i djevojčice             3.  Kaliper                    kom.    1
- mokri čvor, odvojeno za dječake i djevojčice                   4.  Dinamometar                  kom.    1
- spremište za odlaganje sprava i rekvizita                     5.  Vaga                      kom.    1
                                          6.  Taping-ploča                  kom.    1
                                          7.  Centimetarska traka              kom.    1
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative               8.  Metodologija rada               kom.    1
nastavnih sredstava na nivou škole potrebna je i posebna oprema           9.  Kriterijske tablice              kom.    1
kako slijedi:
R..                           Jedinica
                                             Ostala sredstva
        NASTAVNA SREDSTVA                  količina    1.  Dijafilmovi - Lična higijena          kom.    1
br...                           mjere
    A. SPRAVE I REKVIZITI                                    - Pravilno drţanje tijela      kom.    1
    SPRAVE                                   2.  Kinogrami - Higijena ishrane          kom.    1
                                                  - Higijena odmora          kom.    1
1.   Gimnastički sanduk                kom.     2
                                                  - Higijena tjelesnog vjeţbanja    kom     1
2.   Vratilo                     kom      1
                                          3.  Videorikorder i TV               kom.    1
3.   Kozlić (mali)                  kom.     1
4.   Kozlić (veliki)                 kom.     1
                                             Ostala sredstva (pribor)
                                          1.  Radno odijelo i obuća za nastavnika      kompl.   1
5.   Konopac za penjanje               kom.     4
                                          2.  Smučarska oprema nastavnika          kompl.   1
6.   Ripstol 100 x 260                kom.     16
                                          3.  Pribor za obuku u plivanju           kompl.   1
7.   Strunjača                    kom.     6
                                            34
4.  Kompjuter                        kompl.     1       7.  Videokasete, CD-ovi sa snimcima narodnih
5.  Krede u boji                      kompl.     1          igara iz Bosne i Hercegovine           kompl.     1
6.  Prva pomoć                       kompl.     2       8.  Videokasete ili CD-ovi s odlomcima iz
   PREPORUĈUJE SE:                                       opera: Figarova ţenidba (V.A. Mozarta),
1.  Razboj                         kom.      1          Seviljski brijač (Đ. Rosini), Trubadur,
2.  Krugovi                         kom.      1          Nabuko, Aida (Đ. Verdi), Karmen (Ţ. Bize),
3.  Konj s hvataljkama                   kom.      1          Prodana nevjesta (B. Smetana), Faust (Š.
4.  Visoka greda                      kom.      1          Guno), N. Š. Zrinski (I. Zajc), Ero s onoga
                                                 svijeta (J. Gotovac)               kompl.     1
MUZIĈKA / GLAZBENA KULTURA                                 9.  Videokasete s odlomcima iz baleta:
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet s                          Labudovo jezero, Ščelkunčik (P.I.
pretkabinetom i ostavom za štampani materijal i                          Čajkovski), Kopelija (L.de Lib), Ohridska
                                                 legenda (S. Hristić), Derviš i smrt (V.
instrumente.                                           Komadina), Đavo u selu (F. Lotka)
                                                                          kompl.     1
                                                 E. PROGRAMIRANI MATERIJAL
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće
                                              1.  Programi:
normative nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je                     - za savladavanje osnova muzičke teorije i
i posebna oprema kako slijedi:                                  solfeĎa i
R.
        NASTAVNA SREDSTVA               jed. mjere  količina       - za demonstriranje zvučnosti različitih     kompl.     1
br.
                                                 muzičkih instrumenata, ljudskih glasova i
   A. ŠTAMPANI MATERIJAL                                    stilskih pravaca u muzici
1.  Štampani notni primjeri za izvoĎenje muzike
                                                 F. MUZIĈKI INSTRUMENTI I
   pjevanjem i sviranjem prema NP              zbirka     1
                                                 APARATI
2.  Zbirka tema poznatih djela domaćih i stranih                     1.  Klavir (pijanino)                kom.      1
   autora prema nastavnom programu             zbirka     1
                                              2.  Sintesajzer                   kom.      1
3.  Zbirka sevdalinki, gradskih pjesama           zbirka     1
                                              3.  Harmonika, 80 basova               kom.      1
4.  Muzička literatura za dječije horove, vokalne
                                              4.  Gitara klasična                 kom.      1
   sastave, instrumentalne ansamble i orkestre       zbirka     6
                                              5.  Blok - flauta - sopran              kom.      20
   B. STATIĈKI VIZUELNI MATERIJAL
                                                         - altova             kom.      8
1.  Fotografija većeg formata istaknutih                                    - lenora                     6
   kompozitora i poznatih interpretatora -                                  - basova                     4
   domaćih i stranih                     kompl.    1
                                              6.  Melodika                     kom.      10
2.  Fotografije ili slajdovi instrumenata
                                              7.  Dječiji instrumenti (zvečka, praporci, def,
   simfonijskog orkestra i tradicionalnih
                                                 triangl, činele, štapići, doboš, čegrtaljka,
   narodnih instrumenata u Bosni i
                                                 kastanjeta, zvončići, metalofon, ksilofon,
   Hercegovini                        kompl.    1
                                                 timpani)                     kompl.     1
3.  Fotografije ili slajdovi orkestara i horova,
                                              8.  Instrumenti za formiranje školskog orkestra
   vokalnih i instrumentalnih ansambala           kompl.     1
                                                 (harmonikaški, mandolinski, tamburaški ili
4.  Zidne slike ljestvica                  kompl.     1          mješoviti)                    kompl.     1
5.  Grafofolije za osnove muzičke pismenosti         serija    100      9.  Tradicionalni narodni instrumenti iz uţeg i
   C. ZVUĈNI MATERIJAL                                     šireg zavičaja                  kompl.     1
1.  Gramofonske ploče, audiokasete ili CD-ovi                       10.  Zvučna viljuška s rezonantnom kutijom      kom.      1
   sa snimljenim djelima prema nastavnom
   programu                         kompl.    2
2.  Odlomci iz poznatih opera, solo i horske
   pjesme za upoznavanje svih pjevačkih
                                kompl.
                                              LIKOVNA KULTURA
   glasova i vrsta horova                         1
                                              PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet za likovnu
3.  Zvučni snimci instrumenata simfonijskog
   orkestra u solističkoj funkciji i u manjim
                                              kulturu s namještajem prilagoĎenim potrebama realizacije
   kamernim ansamblima                   kompl.     1       programa likovne kulture
4.  Zvučne reprodukcije tradicionalnog                          - pretkabinet i ostava za odlaganje dječijih radova i potrošnog
   narodnog pjevanja i sviranja iz svih krajeva                     materijala.
   Bosne i Hercegovine i primjeri                            OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
   novokomponirane narodne muzike              kompl.    1       nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna
5.  Audiokasete ili CD-ovi sa snimljenim                         oprema kako slijedi:
   prigodnim kompozicijama za praznike i                         R.                          jedin.  koliĉi-
   svečanosti                        kompl.    1       br.     NASTAVNA SREDSTVA            mjera    na
   D. POKRETNI VIZUELNI I
                                              A. STATIĈKI VIZUELNI MATERIJAL
   AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
1.  Filmovi iz ţivota poznatih kompozitora i                          FOTOGRAFIJE,
   izvoĎača                          kom.    8-10         REPRODUKCIJE, DIJAPOZITIVI
2.  Videokasete, CD-ovi s horskom muzikom                         1.  Fotografije većeg formata istaknutih
   (dječiji, ţenski, muški i mješovitii hor)        kompl.     1          likovnih umjetnika, domaćih i stranih     kompl.    1
3.  Videokasete, CD-ovi s orkestralnom                          2.  Reprodukcije (ili dijapozitivi) svih
   muzikom (gudački, duvački, simfonijski,                           likovnih djela predviĎenih nastavnim
                                kompl.               programom                   kompl.    1
   narodni, zabavni)                            1
4.  Videokasete, CD-ovi sa solističkom vo-                        3.  Fotografije ili dijapozitivi prirodnih,
   kalnom muzikom (sopran, alt, tenor, bas)         kompl.     1          arhitektonskih i drugih kulturno-
5.  Videokasete i CD-ovi solističke instrumentalne                       -historijskih znamenitosti u Bosni i
   muzike (violina, violončelo, kontrabas, flauta,                       Hecegovini                   kompl.    1
   klavir, klavičembalo, orgulje, gitara, harmonika,                   4.  Reporodukcije ili dijapozitivi
   saksofon), kamernih ansambala, (klavirski trio,                       reprezentativnih djela iz svih oblasti
   kvartet i kvintet, gudački kvartet i kvintet, duvački                    primijenjenih umjetnosti i dizajna       kompl.    1
   kvartet i kvintet)                    kompl.     1
                                              5.  Reprodukcije ili dijapozitivi grafičkih
6.  Videokasete, CD-ovi sa snimcima tradicionalnog                                               kompl.
   narodnog pjevanja i sviranja u Bosni i Hercegovini
                                                 djela u raznim tehnikama                  1
   i vrijednih primjera novokomponirane narodne                     6.  Reprodukcije ili dijapozitivi vajarskih
   muzike                                           djela (razne tehnike i motivi)         kompl.    1
                                kompl.     1
                                     35
   MODELI I DRAPERIJE                               Stolić (stalak) za postavljanje modela
                                        12.                          kom.
1.  Zbirke gipsanih odljevaka reljefa, glava i                   (mrtve prirode)                       1
   figura – tipični primjeri            kompl.   1         Paleta za slikanje (od lesonita ili plastična,
                                        13.
2.  Zbirka kubusa i drugih geometrijskih tijela                  garnitura od 20 komada)             garnitura  1
   od jednobojnih lakih materijala (svijetlo-                14.  Zidna magnetna tabla s aplikacijama
   sivo) većeg formata               kompl.   1         (raznobojni elementi kvadratnog i kruţnog
3.  Zbirka grnčarskih predmeta, različitih                     oblika i sl.) za kabinet             garnitura  1
   oblika i veličina, jednobojnih i višebojnih,               15.  Mala grafička presa (za A2 ili A3 format)    garnitura  1
   bez glazure i glaziranih            kompl.   1      16.  Keramička peć (manja za kabinet)         komada   1
4.  Zbirka jednobojnih i višebojnih draperija
   (bijelo, sivo,oker, ţuto,plavo,crveno, crno)  kompl.   1
 B. POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
1.  Filmovi iz ţivota istaknutih likovnih                  VJERONAUKA / VJERONAUK
   umjetnika - domaćih i stranih          kom.   8-10
2.  Videofilmovi iz oblasti likovnih                     PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet i pretkabinet s
   umjetnosti prema nastavnom programu       komplet   1      ostavom.
C. ALAT, PRIBOR I UREĐAJI                           OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
1.  Uzorci materijala (podloge i materijali s                nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna
   kojima se radi) prema programu         kolekcija  1      oprema kako slijedi:
2.  Četkice (kistovi) za akvarel (mekane,                  R.                             JED.  KOLI-
                                               NASTAVNA SREDSTVA
   okrugle) u tri veličine (br. 22, 6, 10)     garnitura  1      br.                            MJERe  ČINA

3.  Četkice (kistovi) za temperu (čvrste,                     A. ŠTAMPANI MATERIJAL
   pljosnate, ravne) u tri veličine (br. 2, 6, 10) kompl.   1      1.  Tematske zidne slike po programu          kompl.    1
4.  Ploča (tabla) za miješanje grafičke boje                 2.  Metodika nastave                  kom.     1
   (lesonit, polivinil)              kom.    10      3.  Priručnici                     kompl.    1
5.  Gumeni valjak za grafiku            kom.    1      4.  Udţbenici                     kompl.    1
6.  Makaze manje (dječije, zatupljene)       kom.    10      5.  Stručni časopisi i ilustrovani listovi       kompl.    1
7.  Makaze veće (dječije, zatupljene)        kom.    10      6.  Komplet grafofolija koji prati programske
8.  Noţ za rezanje papira i kartona         kom.    1         sadrţaje                      kompl.    1
9.  Noţ za rezanje polivinila            kom.    1         B. AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
                           garnitura        1.  Audiokasete sa snimljenim tekstovima koje
10.  Noţići i pera za linorez            kompleta  10
                          garnit.
                                           prate udţbenik                   kompl.    1
11.  Noţići i pera za drvorez           kompleta  10
12  Videokasete s tematikom prema                      11.  Priručna stručna literatura
   programskim sadrţajima            kompl.    1       12.  Grafofolije – termo i obične
   C. TEHNIĈKA SREDSTVA                              B. TEHNIĈKA SREDSTVA
1.  Edukacioni softveri koji podrţavaju                      POKRETNI VIZUELNI I
   programske sadrţaje              kom.     1          AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
2.  Oprema potrebna za korištenje                      1.  Edukacioni softveri koji podrţavaju
   edukacionih                  kom.     1          programske sadrţaje                kom.     1
   softvera                                 2.  Oprema potrebna za korištenje edukacionih
3.  TV                      kom.     1          softvera                      kom.     1
4.  Videorekorder                 kom.     1       3.  TV                         kom.     1
   D. POTROŠNI MATERIJAL                          4.  Videorekorder                   kompl.    1
1.  Grafofolije - termo i obične         kompl.    1       5.  Videokasete                    kom.     1
2.  Vodootporni flomasteri            kompl.    1       6.  Audiokasete                    kom.     1
3.  Olovke u boji                 kompl.    1       7.  Nastavni filmovi                  kom.     1
4.  Papir za crtanje               kompl.    1       8.  Dijapozitivi                    kom.     1
5.  Videokasete                  kom.     1       9.  Upute za pravilnu upotrebu materijala       kom.     1
6.  Audiokasete                  kom.     1


OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATIJU I
GRAĐANSKE SLOBODE
PROSTOR - specijalizirana učionica - kabinet i pretkabinet za                            Broj: 02-05-15911-6.2 /05.
pripremu s ostavom.
OPREMA - pored navedene u Standardima za opće normative
nastavnih sredstava na nivou škole, potrebna je i posebna
                                                         Sarajevo: 14.04.2005. godine
oprema kako slijedi:
R.                           JED.   KOLI-
br.
       NASTAVNA SREDSTVA            MJERE   ČINA

   A ŠTAMPANI MATERIJAL
   Karte, slike, šeme
1.  Metodika nastave                kom.      1                                  PREMIJER
2.  Enciklopedije                  kompl.     1
3.  Leksikoni                    kompl.     1
4.  Udţbenici                    kompl.     1                             Mr. Denis Zvizdić
5.  Zbirka radova - tekstova            kompl.     1
6.  Konvencija o pravima djeteta          kom.      20
7.  Ljudska prava i graĎanske slobode        kom.      20
8.  Mi, narod - Projekt graĎanin          kom.      20
9.  Vodič za nastavnike               kom.      2
10.  Časopisi i ilustrirani listovi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:764
posted:11/26/2011
language:Croatian
pages:35