Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

�KOLSKI KURIKULUM O� HUGO BADALIC by 4o8ZWkw

VIEWS: 16 PAGES: 43

									ŠKOLSKI KURIKULUM
OŠ HUGO BADALIĆ
        2009./2010.
     Zakon o odgoju i obrazovanju
     u osnovnoj i srednjoj školi

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske
ustanove

Članak 28.
(1)Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
  programa rada, a uĉeniĉki dom na temelju godišnjeg plana i
  programa rada.

(2) Školski kurikulum utvrĊuje dugoroĉni i kratkoroĉni plan i
  program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a
  donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana
  i programa.

(3) Školski kurikulum odreĊuje nastavni plan i program izbornih
  predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge
  odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema
  smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
(4) Školskim kurikulumom se utvrĊuje:

−  aktivnost, program i/ili projekt,
−  ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta,
−  namjena aktivnosti, programa i/ili projekta,
−  nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova
  odgovornost,
−  naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta,
−  vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta,
−  detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta,
−  naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.
(5) Školski kurikulum donosi školski odbor do 15. rujna tekuće
  školske godine na prijedlog uĉiteljskog, odnosno nastavniĉkog
  vijeća.

(6) Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i
  uĉeniku u pisanom obliku.

(7) Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i
  uĉeniku u pisanom obliku,ako je objavljen na mreţnim
  stranicama škole.
KAZALO

  1.UVOD
  2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI:
  2.1 KULTURNO- UMJETNIĈKO PODRUĈJE
   2.1.1. GLAZBENO PODRUĈJE
   2.1.2.HRVATSKO PODRUĈJE
   2.1.3. KREATIVNO PODRUĈJE
  2.2. SPORTSKO PODRUĈJE
  2.3. OSTALE AKTIVNOSTI
   2.3.1. CVJEĆARI
   2.3.2. CRVENI KRIŢ
   2.3.3. PREVENTIVNI PROGRAM
   2.3.4. ASTRONOMIJA
   2.3.5. GLOBE PROGRAM
3. PROJEKTNA NASTAVA
   VIZIJA I MISIJA ŠKOLE
4. IZLETI I PUTOVANJA
   4.1. GRAD I OKOLICA
   4.2. ŢUPANIJA
   4.3. HRVATSKA
5. PEDAGOŠKI PROJEKTI
   UNICEF
6. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
   ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI
   ŠKOLE
7. NATJECANJA
   ŢUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE
8.IZDAVAĈKA DJELATNOST ŠKOLE
   DISTRIBUCIJA ŠKOLSKOG LISTA I DJEĈIJIH
   ĈASOPISA
9. STRUĈNO USAVRŠAVANJE UĈITELJA
10. POSEBNI PROGRAM
   10.1. DAROVITI UĈENICI
   10.2. UĈENICI S TEŠKOĆAMA
   UVOD


Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve
sadrţaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na
ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako
bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i
tjelesni razvoj uĉenika. On obuhvaća, osim sluţbenih
programa nastave, i druge programe koje škola provodi,
pokazuje brojne aktivnosti uĉenika i uĉitelja, pokazuje po
ĉemu je škola prepoznatljiva.
Školski kurikulum temelji se na uĉeniĉkoj razini znanja,
interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti
obrazovnih interesa i potreba uĉenika, roditelja i lokalne
zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom
oblikovanja uĉenikove osobnosti u svijetu koji se stalno
mijenja.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima
teţimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve
usmjerene na uĉenika i njegov razvoj, , struĉnu
samostalnost i odgovornost uĉitelja, samostalnost i
razvoj škole, te uz potporu uţe i šire društvene zajednice
doprinijeti izgradnji uĉinkovitog i kvalitetnog obrazovnog
sustava.

Školski kurikulum objavljen na mreţnim stranicama
škole, dostupan je uĉenicima, roditeljima i svima
zainteresiranima za ţivot i rad škole.
Kurikulum OŠ Hugo Badalić temeljni je školski dokument
u kojem definiramo naĉin na koji ćemo ostvariti
Nacionalne standarde i odgovoriti na zahtjeve budućega
Nacionalnog kurilkuluma.

Svi ciljevi i djelatnosti u odgojno – obrazovnom procesu
naše škole temelje se na sluţbenim nacionalnim
dokumentima, ali izrastaju iz naše vizije Osnovne škole
Hugo Badalić.
Što traţi ali i potiĉe kurikulum:
• otvaranje prostora za aktivno uĉešće svih zainteresiranih u
  proces obrazovanja
• samostalnost škole
• ukljuĉivanje vannastavnih aktivnosti u obrazovna podruĉja
• profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika
• kvalitetnu školu
Što je moguće u kurikularnim uvjetima:
1.stalna društvena potpora i briga za uĉinkovitost i kvalitetu
  obrazovnog sustava
2.konstruktivno odgovaranje društvenim izazovima
3.stvaranje cjeloţivotnog uĉenja
     2.1 KULTURNO- UMJETNIĈKO PODRUĈJE
     2.1.1. GLAZBENO PODRUĈJE
     FOLKLORNA SKUPINA
CILJEVI:
- usmjeravanje djece ka poštivanju i prenošenju narodnih obiĉaja, plesova, pjesme i
   djeĉjih narodnih igara
- pozitivan odnos prema svome porijeklu, korijenima
- razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt, te plesne korake
NAMJENA:
- sudjelovanje na sveĉanostima i priredbama unutar i izvan škole
NOSITELJ:
- uĉiteljica
NAĈIN REALIZACIJE:
- u školi svaki drugi tjedan po dva školska sata
- vjeţbanje koreografije
- uĉenje pjesama
- pisanje
- postepeno usvajanje koraka djeĉjih pjesama
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva za izradu narodnih nošnji omogućila je škola
- pomoćna sredstva nabavljena su od roditelja, školskih kolega i prijatelja
VREDNOVANJE:
- priznavanje drugih za uspješnost na sveĉanostima i priredbama
- osobno zadovoljstvo uĉitelja, uĉenika i roditelja
       PJEVAĈKI ZBOR
CILJEVI:
- svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja
-  toĉno i sigurno usvajanje tekstova i melodije razliĉitih, nepoznatih pjesama, te
  njihovo izvoĊenje
- buditi i razvijati reproduktivne i stvaralaĉke sklonosti uĉenika
-  javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama
  kulturnog ţivota škole i sredine u kojoj ţive
NAMJENA:
- uĉenici će uvjeţbavanjem razliĉitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole
NOSITELJ:
- uĉitelji
NAĈIN REALIZACIJE:
- uĉenici će raditi na temama – Dani kruha
               - Sv. Nikola
               - Boţić
               - himna
               - Dan škole
-  njega i obrazovanje glasa(disanje, postava glasa, dikcija, intonacija, osjećanja
  ritma, tempo, dinamika, umjetniĉka izraţajnost)
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- uz pomoć roditelja pripremiti odjevne predmete za svaki nastup uĉenika
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u
   oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole
- analiza rada na kraju školske godine
RITMIKA
CILJEVI:
- svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza
- nastupi u javnosti prigodom obiljeţavanja razliĉitih znaĉajnih datuma i dogaĊaja(Dan škole,
   Sveti Nikola, Boţić, prijam prvaša, natjecanja.....)
NAMJENA:
- uĉenici će smišljati i primjenjivati razliĉite koreografijske odluke
- prikupljati glazbene predloške
- smišljati kako će izgledati kostimi za pojedini nastup
NOSITELJ:
- uĉiteljice razredne nastave
NAĈIN REALIZACIJE:
- sastanci jedanput tjedno, po potrebi ĉešće
- upoznavati glazbene predloške za ritmiĉki izriĉaj; vokalni, vokalno-instrumentalni,
   instrumentalni; kako uz to primjenjivati zadanu koreografiju
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom
VREDNOVANJE:
- ponos i zadovoljstvo pohvalom i ĉestitkom voditeljice ritmiĉke skupine, ostalih uĉitelja i
   uĉenika nakon zapaţenog nastupa
2.1.2.HRVATSKO PODRUĈJE
SCENSKO RECITATORSKA SKUPINA
CILJEVI :
- svladavanje vještine lijepog, izraţajnog, preciznog i toĉnog izgovora rijeĉi, ĉitanja;
razumijevanje proĉitanog teksta
- poticanje ljubavi prema glazbi, plesnim pokretima i lijepom štivu
- samostalna analiza nepoznatih tekstova
- snalaţenje u novim i nepoznatim odgojno - obrazovnim situacijama
- oslobaĊanje straha od javnog nastupa; razvoj samopouzdanja
- rad i trud skupine; kontinuirano praćenje i napredak(objaviti u školskom listu, prikazati na školskim priredbama
NAMJENA:
- uĉenici će suraĊivati, razgovarati i meĊusobno se bolje upoznavati; nastupati će na priredbama u školi prigodom odreĊenih datuma (praznika,
    blagdana)
NOSTELJ:
- uĉitelj
NAĈIN REALIZACIJE:
- uĉenici se okupljaju jednom tjedno po dva školska sata (samo u jutarnjoj smjeni)
Radi se na : obradi teksta- ĉitanje
               - razumijevanje
               - dramatizacija
               - izmišljanje novoga, drugaĉijeg završetka
               - ilustracija
      obradi pjesama - ĉitanje
               - razumijevanje
               - crtanje pjesniĉkih slika
               - pjevanje (pjesme u rimi )
       slušanje glazbe - obrada teksta
                - uĉenje (zapamćivanje) teksta i melodije
                - pokreti uz glazbu
       crtanju, modeliranju, slikanju - štapne lutke ureĊenje panoa
VREMENIK: Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: sredstva koja su skupini potrebna nisu prevelika- dosta papira, boje, CD-ova, DVD - ova i puno dobre volje. Sredstva će se
    nabavljati u dogovoru s roditeljima.
VREDNOVANJE: osobno zadovoljstvo uĉitelja, uĉenika i roditelja
LITERARNA SKUPINA
CILJEVI:
- samostalno pismeno izraţavanje u stihu i prozi
- osjetljivost na lijepo govorenje i pisanje
- sudjelovanje u djeĉjim ĉasopisima, literarnim natjeĉajima
- estetsko ĉitanje radova
NAMJENA:
- uĉenici prate natjeĉaje, obljetnice, zanimljivosti, blagdane, godišnja doba
- sudjelovanje u školskom listu
NOSITELJ:
- uĉitelj hrvatskog jezika
NAĈIN REALIZACIJE:
- donošenje plana i programa rada
- pisanje samostalnih radova
- ĉitanje
- slanje radova za Modru lastu
- slanje radova na razne natjeĉaje
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima
VREDNOVANJE:
- osobno zadovoljstvo uĉitelja, uĉenika i roditelja
DRAMSKA SKUPINA
CILJEVI:
- bolje upoznavanje s knjiţevnim tekstovima ( dramskim tekstovima)
- upoznavanje kazališne terminologije
- razvijati osjećaj za glumu
NAMJENA:
- aktivno sudjelovanje uĉenika na sveĉanostima i raznim priredbama
NOSITELJ:
- nastavnica
NAĈIN REALIZACIJE:
- sastajanje jednom tjedno u školi po jedan školski sat
- odabiru se tekstovi za glumu
- odrţavaju se probe ĉitaća
- uvjeţbavaju se igrokazi
- izraĊuju se rekviziti za scenu
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- uĉenici uz suradnju s roditeljima sami izraĊuju rekvizite
VREDNOVANJE:
- osobno zadovoljstvo uĉitelja, uĉenika i roditelja
NOVINARSKA SKUPINA
CILJEVI:
- svladavanje novinarskog umijeća kroz prakticiranje razliĉitih pismenih izriĉaja ( vijesti,
   izvješća, reportaţa)
- shvaćanje uloge fotografije u novinarstvu
- sudjelovanje u javnosti
- priopćavanje znaĉajnih ĉinjenica
NAMJENA:
- uĉenici prate dogaĊanja u školi
- propituju uĉeniĉko mišljenje o razliĉitim temama
- sudjeluju u kreiranju školskih i zidnih novina
- organiziraju intervju
NOSITELJ:
- uĉitelj hrvatskog jezika
NAĈIN REALIZACIJE:
- okupljanje jednom tjedno ili ĉešće po potrebi
- teme koje se obraĊuju: vijesti, izvješće, intervju, uloga fotografije, anketa, reportaţa
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za izdavanje školskog lista
VREDNOVANJE:
- izraţavanje zadovoljstva, kao i kritike u svrhu poboljšavanja rada uĉenika i nastavnika
2.1.3. KREATIVO PODRUĈJE
MALE VEZILJE
CILJEVI:
- poticati i razvijati oblikovano i kreativno mišljenje i sposobnosti kao temelj individualnosti uĉenika
- njegovati kod uĉenika smisao i poticati ţelju za aktivnim stvaralaĉkim sudjelovanjem u kulturnom i
   umjetniĉkom ţivotu sredine kako bi na taj naĉin podizanje razine narodnog folklora i izrade detalja
   narodne nošnje u njoj
- razumijevanje i oĉuvanje prirodne i kulturne baštine zaviĉaja i domovine
NAMJENA:
- razvijati kod uĉenika vizualnu sposobnost
- izgraditi svijest o ĉovjekovoj stvaralaĉkoj moći
- upoznati uĉenike s narodnim folklorom i narodnim nošnjama na tlu Republike Hrvatske
- osposobiti uĉenike da steĉeno iskustvo vezenja i pletenja samostalno primjenjuju u praksi i svakodnevnom
   ţivotu
NOSITELJ:
- uĉiteljica
- uĉenici trećih razreda
NAĈIN REALIZACIJE:
- demonstracija
- pokazivanje
- zornost
VREMENIK:
- utorkom 5 i 6 školski sat prije podne
- petak 5 i 6 školski sat prije podne
TROŠKOVNIK:
- platno, konac u boji i igle kupuju roditelji i uĉiteljica
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika i nastavnika te svaka pohvala roditelja
LIKOVNA SKUPINA
CILJEVI:
- poticati razumijevanje vizualno- likovnog jezika
- razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehniĉko likovno izraţavanje
- rješavanje vizualno- likovnih problema stvaralaĉkim likovnim idejama
- poticati zajedniĉki rad
- steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna
- poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod uĉenika
NAMJENA:
- likovnim stvaralaštvom pratiti vaţne datume i zanimljive dogaĊaje
- sudjelovati na izloţbama
- doprinijeti u izradi školskoga lista
- ureĊivanje panoa u prostorima naše škole
- ukrašavanje pozornica za školske priredbe
NOSITELJ:
- uĉitelji i nastavnik likovne kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje, dizajniranje
- izrada scene
- ureĊenje panoa
- sudjelovanje u izradi izloţbi
- sudjelovanje u izradi školskog lista
VREMENIK:
- tijekom školske godine(1 puta tjedno ili 2 puta u 2 tjedna tj. 35 sati tijekom školske godine)
TROŠKOVNIK:
- uĉenici u radu koriste vlastiti likovni pribor
- dio sredstava dobivamo u školi ( hamer papir, kolaţ papir)
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg
   prostora škole
- analiza rada na kraju školske godine
VJERONAUĈNA SKUPINA "MAK-ovci"
CILJEVI:
- senzibiliziranje uĉenika za dublje upoznavanje svoje vjere i opće kulture
  utemeljene na kršćanski korijenima hrvatskog naroda
NAMJENA:
- stvarati pozitivan natjecateljski duh
- uĉiti redovito
- samostalno sastavljati i postavljati pitanja,te traţiti odgovore na pitanja, naroĉito
  prigodom odreĊenih programa( za Boţić, Uskrs)
- angaţiranje kod izrade školskih panoa
NOSITELJ:
- vjerouĉiteljica
TROŠKOVNIK:
- za papir, škare,bojice , kolaţ trošak snosi škola, a i sami uĉenici i roditelju
  pomaţu u nabavljanju razliĉitih materijala
VREDNOVANJE:
- pohvale i priznanja s natjecanja
- bitno je i zadovoljstvo samih uĉenika koji s radošću dolaze i stalno traţe nove
  ideje i sadrţaje
2.2. SPORTSKO PODRUĈJE
KOŠARKA
CILJEVI:
- cilj ovog programa da uĉenicima koje pokazuju posebno zanimanje i imaju primjerene psihosomatske predispozicije za
    košarku omogući stjecanje motoriĉkih i teorijskih informacija koja se odnose na usvajanje tehniĉko- taktiĉkih znanja
    iz košarke
NAMJENA:
- uĉenice kao ĉlanice školskog športskog društva predstavlja će našu školu na svim školskim i ostalim sportskim
    natjecanjima
- sudjelovati će u organizaciji i provedbi svih športskih natjecanja u školi
- ureĊivati će panoe školskog športskog društva
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- u školskoj godini uĉenici će jednom tjedno imati trening
- s obzirom na plan i program uĉenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola i odigrati će prema potrebi
    odreĊeni broj prijateljskih utakmica tokom godine
- plan i program rada obuhvaća usvajane sljedećih tema:
1. TEHNIKA KOŠARKAŠKE IGRE
2. TAKTIKA KOŠARKAŠKE IGRE
3. PRAVILA KOŠARKAŠKE IGRE
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za nabavku košarkaških lopti
- potrebna sredstva za nabavku sportskih majica ili dresova
VREDNOVANJE:
tijekom godine se provode mjerenja na temelju kojih se vidi napredak svake pojedine igraĉice
- na samim natjecanjima osvajanje odreĊenih mjesta i dobivanje nagrade za to (pehari, medalje
NOGOMET
CILJEVI:
- omogućit djeĉacima usvajanje osnovnih tehniĉko-taktiĉkih elemenata nogometa
- s obzirom na selekciju djece omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje u nogometu
- osiguravati im adekvatnu afirmaciju u tom sportu
NAMJENA:
- uĉenici postaju ĉlanovi školskog sportskog društva i time predstavljaju školu na svim športskim natjecanjima
   i ostalim sportskim natjecanjima
- sudjelovati će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- u nastavnoj godini treninzi će se odrţavati jedanput u tjednu
- s obzirom na plan i program rada uĉenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola a prema
   potrebi biti će organizirane prijateljske utakmice tokom godine
- planom i programom škole obuhvaćene su ove teme:
1. TEHNIKE NOGOMETA
2. TAKTIKA NOGOMETA
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- potrebna sredstva za nabavku športske opreme koja se odnosi na rekvizite, nogometne lopte i sportske
   dresove kao adekvatnu opremu
VREDNOVANJE:
- analizom mjerenja utvrĊuje se adekvatni napredak kod uĉenika, a na natjecanjima ostvarivanje pojedinog
   plasmana i dobivanje nagrade
BADMINTON
CILJEVI:
- usvajanje osnovnih elemenata i njihova primjena u igri
- razvijati kod uĉenica motoriĉke i psihosomatske sposobnosti
- nauĉiti pravila igre i sustav natjecanja
- nauĉiti primijeniti igru na terenu
NAMJENA:
- uĉenice kao ĉlanice školskog sportskog društva predstavljaju školu na svim natjecanjima i aktivno sudjeluju u
   radu društva
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- planom i programom predviĊeno je 35 sati, što znaĉi da se trening odrţava jednom tjedno
- ekipa je prijavljena za natjecanje na gradskoj razini i planirano je odigrati pet prijateljskih utakmica
- sadrţaji rada:
         1. tehnike badmintona
         2. taktika badmintona
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- oprema( reketi, loptice, mreţa i odgovarajuće majice za nastup)
VREDNOVANJE:
- tijekom godine vrše se mjerenja koja pokazuju napredak i razinu usvojenosti znanja uĉenica
ODBOJKA
CILJEVI:
- uĉenicima koji pokazuju interes i posebno zanimanje, a k tome imaju izraţene motoriĉke i psihosomatske
   predispozicije za odbojku omogući usvajane motoriĉkih i teorijskih znanja iz odbojke
NAMJENA:
- uĉenice predstavljaju školu i sudjeluju na svim natjecanjima unutar škole i izvan nje
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- planom i programom predviĊeno je 35 sati, što znaĉi da se trening odrţava jednom tjedno
- ekipa je prijavljena za natjecanje na gradskoj razini i planirano je odigrati deset prijateljskih utakmica
- sadrţaji rada:
         1. tehnike odbojke
         2. taktika odbojke
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- potrebno je svake godine obnoviti lopte i mreţu ako se pokida, te uĉenicima osigurati majce za nastup
VREDNOVANJE:
- tijekom godine provode se mjerenja pomoću kojih se uoĉava individualni napredak i razina usvojenosti igre
2.3. OSTALE AKTIVNOSTI
2.3.1. CVJEĆARI
CILJEVI:
- razvijati pozitivan odnos prema prirodi
- razvijati ţelju za samostalnim uzgajanjem biljaka
- ĉuvati tradiciju poznavanjem i njegovanjem razliĉitih biljaka
- razvijanje estetskog doţivljaja ukrašavanjem prostora biljkama
- razvijati pravilan odnos prema biljkama
- razvijati ekološku svijest
- ekološki osvješćivati uĉenike
- razvijati odgovorna ponašanja u oĉuvanju okoliša
NAMJENA:
- uĉenici će uzgajati i njegovati sobno bilje
- uĉenici će ukrašavati prostor sobnim biljkama
- aranţiranjem cvijeća pratiti zbivanja i dogaĊanja u školi

NOSITELJ:
- uĉiteljica
NAĈIN REALIZACIJE:
- uĉenici će se okupljati jedanput tjedno te raditi na temama
             - osnovne upute za razvoj i njegu sobnog bilja
             - ţivot biljke
             - sobne biljke u vrtu
             - ljekovite biljke
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- zemlju, posude, pribor za rad i gnojivo osigurava škola
VREDNOVANJE:
- ljubav prema cvijeću, zadovoljstvo uĉenika, uĉitelja zbog uspjeha
2.3.2.CRVENI KRIŽ
CILJEVI:
- stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji ţivot
- razvijanje svijest o humanim vrednotama
NAMJENA:
- dati osnovne zdravstvene izobrazbe
- razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad
- poticati humane osjećaje i djelovanja
NOSITELJ:
- uĉitelj
NAĈIN REALIZACIJE:
- uĉenici će se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi
- obraditi će se teme:
1.kad smo zdravi
2. prehrana i ĉistoća
3. navika koje pospješuje zdravlje
4.prevencija ponašanja koje vodi ka ovisnosti
5. teĉaj 1.pomoći u CK
6. sakupljanje dobrovoljnog priloga
7. prodaja znaĉki, markica
8. sakupljanje hrane i odjeće
9. prava djece, ĉovjeka
10. emocije i odnosi meĊu spolovima
11. naĉela CK
VREMENIK:
 -tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- panoi, slike, markeri, bojice, ljepilo
VREDNOVANJE:
- izlaganje panoa u školi i gradu
- provedene humanitarne akcije
- druţenje uĉenika
- zadovoljstvo uĉenika i nastavnika
2.3.3. PREVENCIJA OD OVISNOSTI
CILJEVI:
- smanjiti interes mladih za uzimanje sredstva ovisnosti
- upozoriti uĉenike na opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstva ovisnosti
- upoznati ih s utjecajem droga na organizam
- pomoći im u formiranju odbojnog stava prema uzimanju sredstva ovisnosti
NAMJENA:
- uĉenici će aktivno sudjelovati u okviru zadanih tema putem razgovora, izrade plakata, prezentacija, osmišljavanje igrokaza
NOSITELJ:
- uĉenici
- nastavnik biologije
- školski pedagog
- školski defektolog
NAĈIN REALIZACIJE:
- rad u skupini jednom tjedno u okviru tema:
1. Što se shvaća pod ovisnošću
2. Znakovi koji upozoravaju na zlouporabu sredstva ovisnosti kod adolescenata
3. Kako reći NE drogama
4. Kako prepoznati narkomana poĉetnika i kroniĉnog narkomana
5. Vrste droga
6. Droge na ekskurzijama
7. Kako se doţivljava prevencija na internetu
8. Hoće li svijetom zavladati droga
9. Posljedice zlouporabe droge
10. Anketa o pušenju
11. Lijeĉenje, rehabilitacija i resocijalizacija
12. Rješavanje problema razvojem kreativnosti
13. Nezaposlenost, kriminal i narkomanija
VREMENIK:
-tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima
VREDNOVANJE:
- ozbiljnost u shvaćanju ovisnosti kao prisutnog problema u društvu
- aktivno sudjelovanje u radu
- pozitivan stav prema mogućnosti rješavanja ne samo problema ovisnosti već i drugih prepreka u odrastanju
2.3.4. ASTRONOMIJA
CILJEVI:
- priprema uĉenika za izradu samostalnog istraţivaĉkog projekta koja ukljuĉuje savladavanje potrebnih teorijskih osnova; planiranje,
   organizaciju i provoĊenje odgovarajućih opaţanja i mjerenja; pripremu pisanog rada i javnu prezentaciju istraţivaĉkog projekta
NAMJENA:
- uĉenici će izabrati njima zanimljivu i uzrastu primjerenu temu iz podruĉja astronomije
- izvoditi će konkretna mjerenja
- analizirati rezultate mjerenja u pisanom obliku
- pripremiti odgovarajući poster i power point prezentaciju za javno izlaganje
- saţetak projekta pripremiti će se za školski list i info pano u školi
NOSITELJ:
- voditelj astronomske skupine
NAĈIN REALIZACIJE:
- sastanci astronomske skupine jednom tjedno u trajanju dva školska sata; vrijeme sastanka povezano je s potrebama
   opaţanja/teleskopiranje i ovisi o vremenskim uvjetima i dobu dana kada je objekt opaţanja vidljiv na nebu
VREMENIK:
I. – rujan
II. – rujan/listopad
III. – listopad/studeni- sve dok je objekt vidljiv na nebu
IV./V. – po završetku opaţanja, rad tijekom jednog mjeseca
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za izradu ili nabavu odgovarajućeg ureĊaja
- za nabavu dodatne struĉne literature (karte neba)
- sredstva za izradu postera i printanja pisanog dijela rada
VREDNOVANJE:
- analiza uspješnosti realizacije istraţivaĉkog projekta kao cjeline
- sumarna analiza ostvarenih ciljeva/odgovara na primarno postavljena pitanja/potvrde hipoteze
- osvrt na uspješnost eksperimentalnog dijela rada
- osvrt na vremenske prilike za planirani period promatranja
- zadovoljstvo uĉenika ostvarenim i nauĉenim tijekom izrade projekta
2.3.5. GLOBE PROGRAM
CILJEVI:
- primijeniti školska teoretska znanja iz razliĉitih predmeta na konkretnim primjerima iz okoliša
- integrirati GLOBE program u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti
- razvijati svijest o potrebi oĉuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša
NAMJENA:
- motivirati uĉenike za istraţivaĉki rad
- razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti, preciznosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritiĉkog promišljanja,
    komunikacijskih vještina
- koristiti raĉunala za unos podataka i izradu školskog GLOBEbloga (http://globeoshb.blog.hr)
- obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa kemije, prirode, geografije, informatike
NOSITELJ:
- Kristina Krtalić, uĉiteljica informatike
- uĉenici/ce ukljuĉene u GLOBE skupinu
NAĈIN REALIZACIJE:
- svakodnevno (kontinuirano) prikupljanje atmosferskih podataka (min., max. i trenutna temperatura zraka, vrste oblaka, pokrivenost neba
    oblacima, tragovi kondenzacije, tlak zraka)
- svakodnevno prikupljanje podataka za tlo (temperatura tla na 5 cm i 10 cm)
- jednom tjedno prikupljanje hidroloških podataka (mjerenjima po GLOBE protokolima temperature, pH, alkaliteta, kisika, nitrata, nitrita i
    prozirnosti vode rijeke Save)
- uvoĊenje novih mjerenja
- unos prikupljenih podataka u GLOBE bazu
- pripremanje istraţivaĉkog projekta za drţavnu GLOBU smotru
- sudjelovanje na meĊuţupanijskoj i drţavnoj GLOBE smotri
- ostvarivanje suradnje s ostalim GLOBE školama
- obiljeţavanje eko-datuma
- upoznavanje uĉenika, uĉitelja i roditelja s radom GLOBE skupine (ureĊivanje panoa u hodniku škole, ureĊivanje stranice u školskom listu)
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za potrošni materijal (rukavice, pH papirići, kitovi za otopljeni kisik, alkalitet, nitrate, nitrite)
- sredstva potrebna za mjerne ureĊaje (digitalni termometar za tlo, termometar za temperaturu zraka, kišomjer, cijev za prozirnost vode)
- sredstva potrebna za odlazak na meĊuţupanijsku i drţavnu GLOBE smotru
VREDNOVANJE:
- sudjelovanje na meĊuţupanijskoj i drţavnoj GLOBE smotri
- prezentacija istraţivaĉkog projekta na drţavnoj smotri
 3. PROJEKTNA NASTAVA
3.1. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE
HUGINI DANI
CILJEVI:
- promocija škole i njezinog imena
- promocija Huginog ţivotnog i knjiţevnog rada
- upoznavanje i educiranje uĉenika i nastavnika sa ţivotnim radom Huge Badalića
NAMJENA:
- uĉenici i uĉitelji sudjeluju u projektu Hugini dani kroz razliĉite aktivnosti u kojima prisustvuju i roditelji i
   mediji
NOSITELJ:
- uĉitelji razredne nastave, nastavnici hrvatskoga jezika, nastavnica likovne kulture, nastavnici glazbene
   kulture
NAĈIN REALIZACIJE:
- organiziraju se kvizovi, pjesniĉke veĉeri, izloţbe likovnih i literarnih radova, kreativne radionice, integrirana
   nastava (povijest,hrvatski jezik, likovni jezik, geografija,glazbena kultura)
VREMENIK:
- u tjednu roĊenja Huge Badalića
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom
VREDNOVANJE:
- sudjelovanje na Huginim veĉerima
- sudjelovanje na izloţbi
4. IZLETI I PUTOVANJA
4.1. GRAD I OKOLICA
CILJEVI:
- upoznati uĉenike sa znamenitostima i bogatstvima našega grada
- upoznati uĉenike sa radom u banci,Gradskoj knjiţnici,muzejima
- uĉenike trećih razreda upoznati s gradskim prometnicama
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uoĉavanje unutarpredmetnih i meĊupredmetnih veza
NOSITELJ:
- Uĉitelji i razrednici
NAĈIN REALIZACIJE:
- kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi uĉenici
   lakše povezali teoriju i praksu
VREMENIK:
- tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK:
- izlete će djelomiĉno financirati škola, a djelomiĉno roditelji
VREDNOVANJE:
- razgovor s uĉenicima o nauĉenom i uoĉenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za
   uĉenike koji su se posebno istaknuli radom
 4.2. ŢUPANIJA
CILJEVI:
- upoznati uĉenike drugih razreda sa znamenitostima i bogatstvima naše ţupanije
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uoĉavanje unutarpredmetnih i meĊupredmetnih veza
NOSITELJ:
- uĉitelji drugih razreda
NAĈIN REALIZACIJE:
- organizirano putovanje autobusom kroz našu ţupaniju
- obilazak svih poznatijih znamenitosti u našoj ţupaniji
VREMENIK:
- prvo polugodište, deseti mjesec
TROŠKOVNIK:
- izlete će djelomiĉno financirati škola, a djelomiĉno roditelji
VREDNOVANJE:
- razgovor s uĉenicima o nauĉenom i uoĉenom, evaluacijski listići, ocjena iz
  predmeta za uĉenike koji su se posebno istaknuli radom
4.3. HRVATSKA
CILJEVI:
- upoznavanje uĉenika ĉetvrtih razreda s glavnim gradom Hrvatske
- upoznavanje uĉenika trećih razreda sa Slavonijom i Baranjom
- odlazak uĉenika ĉetvrtih razreda u školu prirode- Primorje
- posjet uĉenika petih razreda Bizovcu
- ekskurzija uĉenika šestih razreda Zagorje- Varaţdin- Trakošćan
- posjet uĉenika sedmih razreda Plitviĉkim jezerima
- obilazak grada Vukovara,osmi razredi
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uoĉavanje unutarpredmetnih i meĊupredmetnih veza
NOSITELJ:
- Uĉitelji i razrednici
NAĈIN REALIZACIJE:
- kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi uĉenici lakše povezali
   teoriju i praksu
VREMENIK:
- tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK:
- izlete će djelomiĉno financirati škola, a djelomiĉno roditelji
VREDNOVANJE:
- razgovor s uĉenicima o nauĉenom i uoĉenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za uĉenike koji su se
   posebno istaknuli radom
5. PEDAGOŠKI PROJEKTI
5.1.UNICEF-ov projekt Za sigurno i poticajno okruţenje u školama
CILJEVI:
- Povećati svijest o problemu nasilja meĊu djecom i o mogućim rješenjima, kako bi se nasilno i zlostavljajuće ponašanje uĉinilo socijalno neprihvatljivim.
- Povećanjem informiranosti svih sudionika osigurati prepoznavanje rizika i obrazaca nasilniĉkog i zlostavljajućeg ponašanja.
- Povećati efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole, definiranje izvora pomoći izvan škole (druge struĉne sluţbe), protokola
    postupanja te povećanjem struĉnih znanja.
- Osigurati primjereniju pomoć djeci ţrtvama i poĉiniteljima nasilja.
NAMJENA:
- Uĉenici će kroz radionice uĉiti prepoznavati nasilno ponašanje, stjecati uvid u vlastito ponašanje, osvještavati osjećaj vlastite vrijednosti. Roditelji će osvijestiti
    vlastite roditeljske stilove, prepoznavati vlastitu odgovornost za ponašanje. Uĉitelji i ostali djelatnici škole reagirat će na nasilje jedinstveno u skladu s
    protokolom o postupanju.
NOSITELJI:
- koordinator, ravnatelj, koordinacijski odbor, struĉni suradnici, razrednici i svi ostali uĉitelji, uĉenici (vršnjaci pomagaĉi)
NAĈIN REALIZACIJE:
- radionice na satovima razrednika:
               odreĊivanje pravila razrednog odjela
               što nas vuĉe k nasilju
               kako reagiramo na nasilje
               oporavak od nasilja
               odgovornost za ponašanje
               tko sam ja
               je li u redu biti osjećajan
- roditeljski sastanci na temu nasilja meĊu djecom
- primjena protokola o postupanju
- deţurstva nastavnika
- postavljanje sanduĉića povjerenja
- aktivnosti vršnjaka pomagaĉa
- suradnja s lokalnom zajednicom
VREMENIK:
-Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
-Sredstva potrebna za izradu plakata s razrednim pravilima, sredstva potrebna za provoĊenje radionica i rad vršnjaĉkih skupina
VREDNOVANJE:
- Primjena upitnika za uĉenike, roditelje i nastavnike.
6. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
6.1. ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE
DAN ŠKOLE
CILJEVI:
- obiljeţavanje dana škole kroz kulturni i sportski program
- prezentacija postignuća uĉenika i uĉitelja tokom školske godine
NAMJENA:
- promocija škole
- suradnja s medijima
- shvaćanje vaţnosti zajedniĉkog rada i upornosti
- njegovanje kolektivnog duha
NOSITELJI:
- uĉitelji, nastavnici, ravnateljica, uĉenici (cijela škola)
NAĈIN REALIZACIJE:
- djelatnici škole i uĉenici tijekom školske godine pripremaju se razliĉitim aktivnostima za dan
  škole
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika i uĉitelja
KAZALIŠNI I FILMSKI PROGRAM
CILJEVI:
- upoznavane uĉenika s kazalištem i filmom kroz prigodne predstave
- njegovanje odnosa prema kulturi i kulturnim dogaĊanjima , znaĉajnim obljetnicama, kulturnoj
   baštini svoga kraja
- stjecanje novih iskustava
- bogaćenje duha
NAMJENA:
- posjeti kazališno- koncertnoj dvorani Ivana-Brlić Maţuranić, kinu, izloţbama, muzejima,
   gradskim knjiţnicama
NOSITELJ:
- uĉitelji i uĉenici škole
NAĈIN REALIZACIJE:
- tijekom školske godine za vrije prigodnih dana
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika i uĉitelja
7. NATJECANJA
ŢUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE
CILJEVI:
- omogućiti svim uĉenicima i nastavnicima s podruĉja naše ţupanije što kvalitetnije i ugodnije
   ţupanijsko natjecanje iz astronomije
NAMJENA:
- uĉenici će u odreĊenom vremenskom roku imati pismeni ispit gdje će pokazati svoje znanje
   iz astronomije
NOSITELJ:
- voditelji astronomske skupine
NAĈIN REALIZACIJE:
- uĉenici od petog do osmog razreda podijeljeni su u nekoliko skupina koji u razdoblju od dva
   školska sata pišu pismeni ispit
- komisija će ispraviti ispite, nakon ĉega će biti proglašeni najbolji uĉenici
VREMENIK:
- tijekom drugog polugodišta
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru sa školom
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉenika i uĉitelja postignuti rezultatima
8.IZDAVAĈKA DJELATNOST ŠKOLE
DISTRIBUCIJA ŠKOLSKOG LISTA I DJEĈIJIH ĈASOPISA
ZORA
CILJEVI:
- svladavanje novinarskog umijeća
- usavršavanje medijskog izraţavanja
- korištenje informatiĉkih tehnologija u cilju edukacije uĉenika- novinara
- prezentacija „Zore“, školskog lista u cilju promocije škole
NAMJENA:
- praćenja dogaĊaja unutar i izvan škole
- zajedniĉki rad uredništva
NOSITELJ:
- uredništvo „Zore“: uĉitelji, knjiţniĉarka i uĉenici
NAĈIN REALIZACIJE:
- tijekom školske godine odrţavaju se sastanci uredništva i donose se glavne odrednice i smjernice
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom
VREDNOVANJE:
- kroz zadovoljstvo uĉenika i uĉitelja što su njihovi radovi i radovi njihovih prijatelja objavljeni u ĉasopisu
9. STRUĈNO USAVRŠAVANJE UĈITELJA
CILJEVI:
- cjeloţivotno obrazovanje nastavnika
- usavršavanje struĉnih kompetencija
- stjecanje znanja iz metodike, didaktike, razvojne psihologije, pedagogije
NAMJENA.
- svi se uĉitelji i nastavnici struĉno usavršavaju, radi osuvremenjivanja nastave i poboljšanje meĊusobnih
   odnosa
NOSITELJI:
- svi uĉitelji i nastavnici
NAĈIN REALIZACIJE:
- individualno usavršavanje: ĉitanjem literature
                   praćenje struĉnih ĉasopisa
                   praćenje novosti na web-u
- usavršavanje putem struĉnih vijeća i nastavniĉkih vijeća
- sudjelovanje na seminarima u organizaciji MZOŠ, ASO, AZOO, AOO, NCVVO
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- ovisno o mjestu odrţavanja seminara i njihovom trajanju
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo uĉitelja i nastavnika
10. POSEBNI PROGRAM
10.1. DAROVITI UĈENICI
Rad sa skupinom darovitih uĉenika
CILJEVI:
- razvijati kreativno mišljenje kod uĉenika
- razvijati suradnju meĊu uĉenicima
NAMJENA:
- uĉenici će nauĉiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijat će suradniĉki naĉin
   rada
NOSITELJI:
- psiholog
NAĈIN REALIZACIJE:
- radionice za uĉenike koji su izabrani u skupinu darovitih na temelju intelektualnih sposobnosti
   pokazanih na psihologijskim testovima i iskazanih vještina uoĉenih od strane uĉitelja
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za izradu plakata, sredstva potrebna za provoĊenje radionica
VREDNOVANJE:
- odaziv uĉenika na radionice, upitnici
10.2.UĈENICI S TEŠKOĆAMA
CILJEVI:
- Poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih predmeta
- Uĉiti uĉenike kako je lakše uĉiti i poticati razvoj radnih navika
- Omogućiti svakom uĉeniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti, vještina i svijesti o vaţnosti uĉenja
- Inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju
NAMJENA:
Pouĉavanje uĉenika koji sporije usvajaju znanje zbog odreĊenih teškoća u razvoju. Primijeniti razliĉite individualizirane metode i
   postupke u edukacijskom i rehabilitacijskom radu, a uĉenicima nastavu prilagoditi smanjenim individualiziranim odgojno
   obrazovnim programima (IOOP).
NOSITELJI:
- uĉitelji, defektolog i povremeno ostali struĉni suradnici, roditelji
NAĈIN REALIZACIJE:
Uĉenici su rasporeĊeni u manje homogene skupine
radi kvalitetnijeg pouĉavanja. Ima 9 uĉenika koji se školuju po modelu djelomiĉne integracije, rasporeĊeni su u dvije skupine za
   pouĉavanje kod defektologa jednom tjedno po tri sata.
Po modelu individualizacije školuje se 30 uĉenika koji pomoć u uĉenju dobivaju jednom tjedno po jedan sat. Na primarnoj
   pedagoškoj opservaciji ima 11 uĉenika u prvom razredu i 3 uĉenika na sekundarnoj opservaciji. S obzirom na povećan broj
   uĉenika na opservaciji dijagnosticiranje će se produţiti u drugom obrazovnom razdoblju do kraja školske godine
VREMENIK:
- svaki uĉenik ide jednom tjedno defektologu tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, koverte i telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostalim suradnicima
VREDNOVANJE:
- poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha uĉenika
- vrednovanje zadovoljstva uĉenika uĉitelja i roditelja
- praćenje redovitosti dolaska uĉenika i ostvarenosti planiranih zadataka

								
To top