MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iskola jogi helyzete

Document Sample
MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iskola jogi helyzete Powered By Docstoc
					     MÓDOSÍTOTT
     NEVELÉSI,

PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA
       2009
              TARTALOMJEGYZÉK

1  Az iskola jogi helyzete ___________________________________________________ 6

2  Az intézmény alaptevékenysége____________________________________________ 8

3  A program alapvető jogi alapjai __________________________________________ 10

4  Helyzetelemzés ________________________________________________________ 12

5  A cél meghatározását szolgáló feltételek ___________________________________ 13

6  Az iskola nevelési programja ____________________________________________ 18

7  Iskolánk nevelési munkájának területei ____________________________________ 36

   7.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: ____________________ 36
   7.2 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ________________________ 36
   7.3 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok ______ 37
   7.4 Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek _____________________ 38
   7.5 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok _________________________ 39
   7.6 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program ____________ 40
   7.7 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek ___________________________ 41
   7.8 Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát segítő eszközök
     és felszerelések jegyzéke __________________________________________________ 41
   7.9 A szülő, a tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái,
     továbbfejlesztés lehetőségei _______________________________________________ 42
8  Egészségnevelési program _______________________________________________ 44

9  A környezeti nevelés fő célkitűzései _______________________________________ 45

10  Beiskolázási terv 2009. szeptemberében ____________________________________ 54

   10.1 Székhelyen: 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12.. ___________________________ 54
   10.2 Telephelyen: 1211. Budapest Transzformátorgyár utca 7. ____________________ 55
11  Az iskola helyi tanterve _________________________________________________ 58

   11.1 Felzárkóztató oktatás __________________________________________________ 58
12  Az általános műveltséget megalapozó 9.–10. évfolyam helyi tantervei a kerettanterv
   alapján ______________________________________________________________ 71

13  A speciális szakiskola 9-10. osztályának (megszilárdító szakasz) tanterve ________ 160

14  9.-12. évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás _________ 184


                       2
   14.1 9.-12. középiskolai évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás
     kereskedelem  marketing szakmacsoportban_______________________________ 254
   14.2 9.-12. Középiskolai évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás
     könnyűipari szakmacsoportban___________________________________________ 273
   14.3 9.-12. középiskolai évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás
     vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoportban ______________________________ 285
   14.4 9.-12. Középiskolai évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás
     művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban___________________ 302
15  Felnőttoktatás _______________________________________________________ 320

   15.1 Szakközépiskola _____________________________________________________ 334
   15.2 Gimnázium _________________________________________________________ 338
16  Az egyes szakképesítések központi és helyi programjai _______________________ 341

   Helyi szakmai tantervek szakmacsoportonként és szakmánként ___________________ 342
   16.1.1  OKJ 52-1812-17 Divat-stílustervező asszisztens szakképesítés _______________________342
   16.1.2  OKJ 31 341 01 0000 00 00 számú, Bolti eladó szakképesítés (OKJ 31 341 01 0010 31 02
        Élelmiszer- és vegyiáru eladó, OKJ 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó és OKJ 31 341 01
        0010 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó elágazás) __________________________________344
   16.1.3  OKJ 52 341 05 1000 00 00 Kereskedő szakképesítés ______________________________349
   16.1.4  OKJ 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős szakképesítés ______________________________352
   16.1.5  OKJ 33 811 01 0000 00 00 Cukrász szakképesítés ________________________________356
   16.1.6  OKJ 33-7826-02 Szakács szakképesítés 3 évfolyamos képzés kifutó rendszerben ________359
   16.1.7  OKJ 33 811 03 1000 00 00 Szakács szakképesítés ________________________________361
   16.1.8  OKJ 33-7822-01 Pincér szakképesítés 3 évfolyamos képzés kifutó rendszerben _________363
   16.1.9  OKJ 33 811 02 0000 00 00 Pincér szakképesítés __________________________________365
   16.1.10  OKJ 33 542 05 0010 33 03 Női szabó szakképesítés _______________________________370

   16.2 Helyi rövidített szakmai tantervek szakmánként___________________________ 373
   16.2.1  A helyi adaptált tanmenet a rövidített másodképzésben résztvevő tanulók számára divat-
        stílustervező asszisztens szakképesítés esetében __________________________________373

   16.3 A speciális szakiskola tanulói részére készült nyújtott szakképzések __________ 373
   16.3.1  Élelmiszer- és vegyiáru eladó _________________________________________________373
   16.3.2  Ruházati eladó ____________________________________________________________374
   16.3.3  Bútor- és lakástextil-eladó ___________________________________________________375

   Felnőttoktatás szakmai óratervei _____________________________________________ 377
   16.3.4  Az OKJ 31 341 01 0010 31 02 számú, Élelmiszer- és vegyiáru eladó elágazás helyi program
        óraterve esti oktatási rendszerben ______________________________________________377
   16.3.5  Az OKJ 31 341 01 0010 31 05 számú, Ruházati eladó elágazás helyi program óraterve esti
        oktatási rendszerben ________________________________________________________378
   16.3.6  Az OKJ 52 341 05 1000 00 00 Kereskedő szakképesítés helyi program óraterve esti oktatási
        rendszerben _______________________________________________________________379
   16.3.7  OKJ 33 811 02 0000 00 00 Pincér szakképesítés helyi program óraterve _______________381
   16.3.8  Az OKJ 33 811 01 0000 00 00 Cukrász szakképesítés helyi program óraterve ___________384
   16.3.9  A 33 811 03 1000 00 00 Szakács szakképesítés helyi program óraterve ________________385
17  A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei __________________________ 387

18  Az iskola belső rendje _________________________________________________ 396

   18.1 A tanulók felvételének rendje __________________________________________ 396
   18.2 A felvételre jelentkezés feltételei ________________________________________ 396


                         3
   18.3 Az osztályba sorolás szempontjai _______________________________________ 396
   18.4 A csoportbontás lehetőségei ____________________________________________ 396
19  A tanulói teljesítmények mérése, értékelése, a magasabb évfolyamra lépés feltétele 397

   19.1 A magatartási értékelés formái és következményei _________________________ 397
   19.2 A szorgalmi minősítés formái és követelményei ____________________________ 397
   19.3 Tanulmányi értékelés követelményei ____________________________________ 397
   19.4 A továbbhaladás feltételei _____________________________________________ 398
   19.5 Átlépési lehetőségek biztosítása iskolán belül és más iskolákból érkezők részére is,
     képzéstípusok között ____________________________________________________ 400
   19.6 Tanulói mérés-értékelés a speciális szakiskola tanuló részére ________________ 400
20  Az írásbeli beszámoltatás rendje _________________________________________ 404

   20.1 Az írásbeli számonkérés formái, rendje: _________________________________ 404
   20.2 Az írásbeli számonkérés értékelése, súlya _________________________________ 404
   20.3 Írásbeli számonkérés korlátai __________________________________________ 404
21  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje
   ___________________________________________________________________ 405

   21.1 Az otthoni felkészülés szerepe __________________________________________ 405
   21.2 Az otthoni felkészülés formái ___________________________________________ 405
   21.3 Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése ________ 405
   21.4 Az otthoni felkészülés ellenőrzése _______________________________________ 406
   21.5 Az otthoni felkészülés koordinációja _____________________________________ 406
22  A középszintű érettségi vizsga témakörei __________________________________ 407

23  A tanulók fizikai állapotának felmérése ___________________________________ 420

   23.1 A „Hungarofitt” módszer ______________________________________________ 420
   23.2 A vizsgálatok megszervezése ___________________________________________ 420
   23.3 A mérések általános szempontjai________________________________________ 420
   23.4 A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök ______________________________ 421
   23.5 A vizsgálat gyakorlati végrehajtása______________________________________ 421
   23.6 Felmérés menete:_____________________________________________________ 422
   23.7 A mérés célja ________________________________________________________ 422
   23.8 A felmérés eredményeinek pontértéke ___________________________________ 422
24  Vizsgák _____________________________________________________________ 424

25  A működés szabályozása _______________________________________________ 425

                       4
26  A pedagógiai program nyilvánossága _____________________________________ 425

27  A Pedagógiai Program érvényessége, felülvizsgálata és módosítások ___________ 425

28  Az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye az Egészségnevelési Programról _____ 425

A Pedagógiai Program elfogadásának nyilatkozata ______ Error! Bookmark not defined.426
                      5
 1 Az iskola jogi helyzete

Az iskola elnevezése:           Nagy-Szivárvány      Alapítvány   Gimnáziuma,
                     Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája
Az iskola OM azonosítója:         200479
Az iskola alapításának éve:        2004.
Az iskola jogkörei:            Önálló jogi személy
                     Előirányzatok   feletti  rendelkezési  jogosultság
                     szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező
                     Gazdálkodásának megszervezésének módjára tekintettel:
                     önállóan gazdálkodó személy
Az iskola székhelye:           1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Az iskola központi telefonszáma:     o6-1-347-o95o
Az iskola faxszáma:            06-1-347-0950
Az iskola email címe:           iskola @ szivarvanygszki.hu
Az iskola web címe:            www.szivarvanyszakkepzo.hu
Az iskola telephelye:           Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft.
                     1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.
A fenntartó neve:             Nagy-Szivárvány Alapítvány
                     1149 Budapest, Báróczy utca 15/a
Felügyeleti szerve:            Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal
Az iskola igazgatója:           Kisely Zsuzsanna
A program benyújtója:           Véghelyi Péter, a fenntartó Alapítvány kuratóriumának
                     elnöke
A beiskolázás körzete:          nem korlátozott

Típusa:

  a) Szakiskola fejlesztő, felzárkóztató oktatás 1 vagy 2 évfolyammal
  b) Szakiskola 2 általánosan képző évfolyam
  c) Szakiskola szakképző évfolyamokkal: 1, 2 vagy 3 szakképzési évfolyammal
  d) Speciális szakiskola 9-10. évfolyammal (megszilárdító szakasz)
  e) Speciális szakiskola szakképző évfolyamokkal: 2, 3 vagy 4 szakképzési évfolyammal
   (szakmai vizsgára felkészítő szakasz)
  f) Szakközépiskola szakképzési évfolyammal: 1, 2 vagy 3 szakképzési évfolyammal
  g) Szakközépiskolai képzés 4 évfolyammal
  h) Gimnázium 4 évfolyammal
  i) Felsőfokú szakképzés 2 évfolyammal

       Szakiskola:
       –  Nappali rendszerű szakiskolai képzés, vizsgáztatás,
       –  Nappali rendszerű szakiskolai képzés melletti felzárkózó oktatás és vizsgáztatás
       –  Nappali rendszerű, kizárólag szakképzési évfolyammal működő szakiskolai
         képzés és vizsgáztatás
       –  Szakiskolai felnőttoktatás
       –  Munkaerő-piaci képzés,
       –  Iskolarendszeren kívüli és tanfolyami oktatás

       Szakközépiskola:
       –  Szakközépiskolai képzés 4 évfolyammal
       –  Érettségire épülő két éves OKJ szerinti szakképzés
       –  Szakközépiskolai szakmai érettségire alapuló két éves szakmai kiegészítő képzés

Az intézmény fő tevékenysége:

       Általános műveltséget megalapozó nevelés 9–10. évfolyamon és felzárkóztatás
       szakiskolai képzésben.
                        6
          Szakmai középfokú oktatás (9-12.) szakközépiskolai és szakképző évfolyamokon,
          könnyűipari, kereskedelmi, vendéglátóipari és művészet, közművelődés, kommunikáció
          szakmacsoportokban, valamint egyéb, a fenntartó által meghatározott szakmákban;
          érettségi vizsgára és szakmai vizsgára való felkészítés valamint vizsgáztatás.

Kiegészítő tevékenység:

      -   Tanulószobai foglalkozás
      -   Iskolai intézményi közétkeztetés
      -   Szakmai fejlesztés
      -   Minőségfejlesztés
      -   Tanulói tankönyvtámogatás
      -   Szakmai vizsga hozzájárulás
      -   Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
      -   Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
      -   Pedagógiai szakszolgáltatás
      -   Iskolarendszerű vizsgáztatás
      -   Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése
      -   A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek
         megfelelő felnőttképzési tevékenységek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások végzése *
      -   Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (tanfolyami oktatás) és vizsgáztatás
      -   Munkaerő-piaci képzés, felnőttképzés és vizsgáztatás
      -   Konyha illetve büfé üzemeltetése

Tagozatai:
   a)       Felnőttoktatás

Szakmacsoportok:           -művészet, közművelődés, kommunikáció,
                   -könnyűipar
                   -kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció,
                   -vendéglátás-idegenforgalom
                   -ügyvitel

Az iskola legmagasabb tanulólétszáma:

Az intézmény fenntartó által meghatározott tanulólétszáma igényjogosultságot megalapozó
tevékenységek szerinti bontásban:

    -    Nappali munkarendben: 800 fő (felmenő rendszerben)
    -    Iskolarendszerű felnőttoktatás: 170 fő
  i
*
  Fenti tevékenység részletezése az 1. sz. mellékletben található


                              7
 2 Az intézmény alaptevékenysége

9.-10. évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció (kereskedelem,
könnyűipar, vendéglátás-idegenforgalom, művészet, közművelődés, kommunikáció), nyelvoktatás
angol és német nyelven, szakmai előkészítő ismeretek és szakmai alapozó ismeretek oktatása.

Egy és két éves (tíz, ill. húsz hónapos) felzárkóztató oktatás azon tanulók számára, akik annak a
tanévnek a végéig, amelyben a tizenhatodik életévüket betöltik, nem fejezték be az általános iskola
nyolcadik évfolyamát, (a 2004/2005 tanévtől a felzárkóztató oktatás a 8/2000. (V.24.) OM számú
rendelet alapján folyhat).
Az általános iskola 6. osztályát befejezetteknek két év (20 hónap) felzárkóztató évfolyam.
Az általános iskola 7. évfolyamát befejezetteknek egy év (10 hónap) felzárkóztató évfolyam
Az előírt számú felzárkóztató évfolyam sikeres elvégzése után a tanuló bekapcsolódhat a
szakképzésbe (első szakképzési évfolyamba léphet), általános iskolai záróvizsgára jelentkezhet, illetve
a szakképzési évfolyamokon folytathatja felkészülését az általános iskolai záróvizsgára és
alapműveltségi vizsgára is.

9-10. évfolyamon speciális szakiskolai képzés (megszilárdító szakasz) azon tanulók részére, akik
Szakérőti Bizottság vagy Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleményük alapján nem képesek a
többi tanulóval való együtthaladásra.

A 10. évfolyamot követően a szakképzési évfolyamokon a kereskedelmi, könnyűipari és
vendéglátóipari szakmai vizsgára felkészítés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és az
alábbiakban felsorolt szakképesítések körében:

                                   Évfolyam     Évfolyamok
   OKJ azonosító       Szakképesítés megnevezése
                                   száma       jelölése
 33 811 01 0000 00 00 Cukrász                      3     1/11; 2/12; 3/13
 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer és vegyiáru eladó           2       1/11; 2/12
 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó                  2       1/11; 2/12
 31 341 01 0010 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó            2       1/11; 2/12
 33 542 05 0010 33 03 Női szabó                     3     1/11; 2/12; 3/13
 33 811 02 1000 00 00 Pincér                      3     1/11, 2/12; 3/13
    33 7822 01    Pincér (kifutó rendszerben)           3        3/13
 33 811 03 1000 00 00 Szakács                      3     1/11, 2/12; 3/13
    33 7826 02    Szakács (kifutó rendszerben)           3        3/13


Speciális szakiskolában szakmára felkészítő évfolyamok 2 vagy évfolyammal, kereskedelem
szakmacsoportban:

                                   Évfolyam     Évfolyamok
   OKJ azonosító       Szakképesítés megnevezése
                                   száma       jelölése
 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer és vegyiáru eladó          2 v. 3    1/11; 2/12 (3/13)
 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó                 2v3     1/11; 2/12 (3/13)
 31 341 01 0010 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó           2 v. 3    1/11; 2/12 (3/13)9.-12. évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó oktatás könnyűipar, kereskedelem,
vendéglátóipari és művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban.                           8
Mindazon, hozzánk jelentkező tanulónak, akinek az általános iskolai eredménye megközelíti a jó
eredményt, lehetőséget adunk a középfokú képzésbe történő bekapcsolódásba, a középszintű érettségi
megszerzéséhez.
A 9-10. osztályt jó eredménnyel elvégző tanulóink a különbözeti vizsga sikeres letétele után szintén
bekapcsolódhatnak a középszintű érettségi vizsgával záródó képzésünkbe.

A 12. év végén a tanulók középszintű érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe,
felsőfokú szakképzésre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek.
Képzési idő:
Szakképzési évfolyamon:      4 + 1 év (OKJ szerint),
                 4 + 2 év (OKJ szerint),
                 4 + 3 év (OKJ szerint)
Felsőfokú szakképzésben:     2 év

13-14. évfolyamon érettségire (gimnázium, ill. szakközépiskolai) épülő OKJ szerinti szakmai képzés.
Az oktatás a központi programok alapján szerveződik.
A képzési idő 2 év.
A 14. év végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek

Oktatott szakmák:

    Szakképesítés      OKJ száma       Szakképesítés  Szakmacsoport  Évfolyamok
    megnevezése                     köre              száma
Divat-stílustervező       52-1812-17         A        4        2
asszisztens
Divat-stílustervező       52-1812-17         A        4        1
asszisztens (rövidített
képzés)
Vendéglős         52 811 02 0000 00 00       A        18        2
Kereskedő          52 341 05 1000 00 00      A        17        2

Egyéb szakmai képzések:

Nyújtott oktatás azon tanulók számára, akik (minősített) fogyatékosságuk miatt nem képesek a
szakképesítést megszerezni az előírt idő alatt.
Szakmák:
            Élelmiszer- és vegyiáru eladó    OKJ 31 341 01 0010 31 02
            Ruházati eladó           OKJ 31 341 01 0010 31 05
            Bútor- és lakástextil-eladó     OKJ 31 341 01 0010 31 01

Rövidített oktatás azon tanulók számára, akik már OKJ ruhaipari szakmai végzettséggel
rendelkeznek, és a második szakmai képesítés megszerzésénél lehetőség van az azonos modulok
beszámítására.
Szakmák:
           Divat-stílustervező asszisztens   OKJ 52-1812-17

A tanulmányok befejezéséhez szükséges szakmunkás vizsgák megszervezése és vizsgáztatással
kapcsolatos feladatok ellátása.

Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb iskolarendszeren kívüli felnőttképzés,
vizsgáztatás a Fővárosi Munkaügyi Központ engedélye, a FAT akkreditációja és az illetékes
minisztériumoktól pályázati úton elnyert vizsgáztatási engedély után.
                          9
 3 A program alapvető jogi alapjai

Az iskola pedagógiai és szakmai programja a következő jogszabályok és dokumentumok szem előtt
tartásával készült:
    A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény,
    20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
    végrehajtásáról
    A szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. Törvény,
    2/ 2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
    irányelvéről
    a Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény (többször módosított)
    1/ 2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az OKJ-be történő felvétel
    és törlés eljárási rendjéről (legutóbbi módosítása a 8/2008.(VI. 13) SZMM rendelet)
    8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről,
    valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
    4/2002. (II. 26) OM rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól
    34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről
    20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
    rendjéről
    2/2004. (I. 30.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről
    A 2003. évi LXXXVI. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
    támogatásáról
    A 14/ 2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskolai és szakközépiskola kilencedik évfolyamán
    gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről
    1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról;
    a Szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeit tartalmazó illetékes miniszteri
    rendeletek
    A nevelési-oktatási intézmények működéséről kiadott többször módosított 11/1994. (VI. 8.)
    MKM rendelet
    14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a Képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról
    100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
    40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
    a tanév rendjéről évenként kiadott OKM rendelet- jelenleg a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet
    a 2009-10. tanév rendjéről
    202/ 2007.(VII. 31.) Korm. Rendelet (mely a 243/2003.(XII. 17.) Korm. rendelet módosítása a
    Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiadásáról
    A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM
    rendelet,
    3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről;
    a 277/1997. (XII. 22.) számú, a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról,
    valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
    kormányrendelet;
    23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
    iskolai tankönyvellátás rendjéről
    19/2002 (V. 8.) OM rendelet az iskola műszaki és tárgyi feltételeiről,
    26/1997 (IX. 3) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról;
    16/2004 (V. 18) OM - GyISM együttes rendelete az iskolai sportrendezvényekről;
    Az 46/2003. Országgyűlési Határozat az Egészség évtizedének „Johan Béla” Nemzeti
    programjáról;
    A 96/2000. (XII.11.) Országgyűlési határozattal kiadott „Nemzeti stratégia a kábítószer
    fogyasztás visszaszorítására”.
    Az 1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről.
    OM – Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez;
    OM – Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez;
                        10
  A szervezés során figyelembe vesszük a helyi önkormányzatok rendelkezéseit, a szülői és
  tanulói képviseletekre vonatkozó törvényi előírásokat, valamint a gyakorlati képzés
  megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezetek igényeit.
  Az iskolai Nevelési Pedagógiai és Képzési Program tartalmát a Közoktatási törvény 44. és
  48.§-ai alapján határozzuk meg.
  Tanulóink a KT. 45§ (7) bekezdés értelmében együttműködési megállapodás alapján vesznek
  részt külső képzőhelyeken a szakmai gyakorlati képzésben. (ezeket, a megállapodásokat a
  Pedagógiai Program mellékletei tartalmazzák).
  a szakmacsoportos alapozás tervei az FPPTI. Szakmacsoportos kerettantervi ajánlásai alapján
  a környező fogadó TISZK - ekkel egyeztetett módon készül
                      11
4   Helyzetelemzés

A Nagy-Szivárvány Alapítvány 2004-ben önálló szakképző iskola megalapítását és működtetését
határozta el.
Integrált nevelés és oktatás keretében képezni kívánjuk azokat a tanulókat is, akik testi, érzékszervi,
beszéd-, hallás- és egyéb fogyatékossággal, súlyos beilleszkedési zavarral, tanulási nehézségekkel,
magatartási problémákkal, illetve az organikus vagy nem organikus eredetű megismerő funkcióknak
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek– tehát sajátos nevelési
igényűek – de a szakképzési törvény értelmében szakmai vizsgára, középszintű érettségi vizsgára
felkészíthetők.
Speciális szakiskolai képzés keretében fogadjuk azon sajátos nevelési igényű tanulókat is, akik a többi
tanulóval való együtthaladásra képtelenek, azaz integráltan nem oktathatók (a szakvéleményben
foglaltak alapján).
Várjuk azokat a fiatalokat, akik az általunk kínált szakmák valamelyikéhez vonzódnak, abban akarják
tovább képezni magukat, valamint a szakmai középszintű érettségi megszerzésére alkalmasak (min.
3,50 bizonyítvány).
A gyakorlati oktatás hátterét elsősorban külső gyakorlati képzőhelyeken együttműködési
megállapodás alapján szervezzük meg. Néhány szakmában saját oktatási kabinetet alakítottunk ki vagy
bérlünk a kabinetgyakorlat megszervezésére és lebonyolítására.

A tanulók közössége egyrészt a kereskedelem-, vendéglátás-, könnyűipar-, művészet területén
dolgozók gyermekeiből alakul ki, akik szeretnék követni a családi tradíciókat, másrészt olyan
fiatalokból tevődik össze, akik másságuk, vagy hátrányos helyzetük miatt a többi, hasonló profilú
oktatási intézményből kiszorulnak.
E tanulók közül sokan egészségügyi okok vagy iskolai előéletükben gyökerező problémáik miatt, és
speciális – az átlagtól eltérő – részképesség hiány vagy zavar következtében (pl: dyslexia, dysgraphia)
nem képesek az állami iskola hagyományos feltételei között tanulni.
Sok a szociális vagy más szempontból hátrányos helyzetű tanulónk.
Az Európai Bizottság Tanítani és Tanulni – a kognitív társadalom felé című un. Fehér könyve mint
világjelenséget állapítja meg, hogy „a fiatalok kirekesztettsége az utóbbi évtizedekben olyan
mértékben nőtt, hogy napjaink legnagyobb problémája lett. Mindez különösen igaz a hátrányos
helyzetűek esetében, hiszen általában nem rendelkeznek olyan családi és társadalmi kerettel, amely
lehetővé tenné számukra azt, hogy kihasználják az iskolában nyújtott általános oktatást.”
Az Európa Unió országaiban sokféle intézkedés történt a kedvezőtlen folyamat megállítására. Ezekhez
kapcsolódik az Európa Bizottság állásfoglalása, amely a következők szerint foglalja össze a
tendenciákat és a teendőket: „Az ember társadalmi pozícióját egyre inkább azok az ismeretek fogják
meghatározni, amelyeket meg tud szerezni magának. Szembekerülnek egymással azok, akik tudnak, és
azok, akik nem tudnak. Mindenképpen csökkenteni kell ezt a szembenállást, a társadalmi elkülönülést,
az esélyegyenlőtlenség fokozódását.
Mivel a leszakadó csoportokhoz tartozók nem képesek a tudást a hagyományos oktatás-képzés keretei
között megszerezni, létre kell hozni számukra a „második esélyt adó” iskolákat.
A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS
SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ezt vállalja fel, ennek kíván eleget tenni.

Iskolánk, a NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS
SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, vallási és világnézeti tekintetben semleges, demokratikus szellemű
intézmény. Elfogadja az itt hivatkozott törvények szellemiségét, a tanulók felvétele tekintetében külön
kikötéseket diszkriminációt nem alkalmaz, esélyegyenlőséget biztosít. Fő vezérelvei a másság
elfogadása, a türelem és a tapintat. A tanulók önmagukhoz képest egyéni program szerint végzett
fejlesztése és magas szakmai és általános tudással, életkezdési, érvényesülési ismeretekkel rendelkező
fiatalok kibocsátása – ez az intézmény alapvető célkitűzése.
Az iskola megkülönböztetett figyelmet fordít az iskolával kapcsolatban állók (tanulók és szülők)
emberi méltóságának, személyiségi jogainak tiszteletben tartására. Ezt a képzésben közreműködő
(gyakorlati oktatást végző) szervektől és személyektől is elvárja, szerződési feltételként is rögzíti.
A tantestület számít a tanulók és szülők képviseleti szerveinek közreműködésére, törekszik az általuk
igényelt optimális működési feltételek biztosítására, a törvényesség betartása mellett.

                         12
 5 A cél meghatározását szolgáló feltételek


5.1  Az intézmény személyi feltételei

2004. szeptember elsejétől a szakmai elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról és a szakképzésről
szóló törvényben szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógusok látják el.

A testnevelés és az idegen nyelv és a társadalmi, gazdasági ismeretek oktatását is megfelelő szakmai
és pedagógiai végzettségű pedagógusok végzik (modulórákban, a kötelező csoportbontások szerint)
2004-től indítottuk a 9. és 10. alapműveltségi vizsgára felkészítő évfolyamokat.

2005-től indítottuk a 9.-12. középiskolai évfolyamokon közismereti, illetve az alapozó oktatást
könnyűipar, kereskedelem, vendéglátó-ipari szakmacsoportban.
A pedagógiai munkát végzők a törvényben előírt végzettséggel rendelkeznek (6.1. sz. melléklet).

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi, az egészségnevelői, a könyvtárosi, a diák önkormányzat segítői
és a szabadidő szervezői feladatokat az ennek megfelelő végzettségű vagy képességű szakemberek
részmunkaidőben látják el.

Mivel felmerült az igény a speciális szakiskolai képzés indítására is, 2009. szeptemberétől el kívánjuk
indítani ezen képzéstípust is. Az elméleti tárgyakat oktató pedagógusokat megfelelő végzettséggel
rendelkező gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens és gyermek és ifjúsági felügyelő segíti.

Az integrált osztályok sajátos nevelési igényű gyermekeinek segítésére pedagógiai szakszolgálat
működik: fejlesztő pedagógusokkal, pszichológussal, logopédussal, pedagógiai asszisztenssel.

A pedagógusok pontos összetételét és alkalmazásuk módját és mértékét – a 2009. augusztusában
véglegesített tanulói összetétel illetve az oktatásban induló szakmacsoportok határozzák meg. A KT.
15.§-a szellemében a tantestület több mint 70%-a munkaviszony keretében látja el a végzettségének
megfelelő pedagógiai feladatait.
A KT. 1sz. melléklet alapján biztosítjuk a szükséges nem pedagógus feladatok ellátását szolgáló
technikai létszámot is (6.2. sz. melléklet).
Fontosnak tartjuk, hogy a külső szakmai képzőhelyeken is képzett oktatók segítségével sajátítsák el a
tanulók a szakmai ismereteket, így erre is fokozottan odafigyelünk.


5.2  Az intézmény tárgyi feltételei

Az iskola 2004. szeptemberétől kezdte meg működését.
2008. szeptemberétől a XX. kerület Pöltenberg utca 10-12. szám alatt található iskolaépületet béreljük
a Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzattól.
A tantermek száma: a székhelyen 14, pályaorientációs terem 3, a Csepeli Erőmű Szak- és Átképző
Kft.–nél 4. Intézményünkben, könyvtár számítástechnikai terem, nyelvi labor és fejlesztő szobák is
segíti a törvényben előírt képzés feltételeit. Az iskolaépület közel 6oo m2-es tornacsarnoka a
mindennapi testedzés feltételeit maximálisan bíztosítja.
A 11/1994 MKM rendelet 7. számú mellékletében szereplő előírásoknak megfelelő orvosi szobát
kialakítottuk. Iskolaorvosi rendelés hetente két alkalommal, keddi és csütörtöki napokon van.

Iskolánk szabadidős tevékenységgel segíti a mindennapi oktató-nevelő munkát. Ilyen például:
       –  számítógépes tanfolyamok
       –  tánctanfolyamok
       –  színjátszó kör
       –  önismereti kreatív műhely
       –  gyógytorna-gerinctorna


                         13
       –   sportkör
Kiemelt programként kapcsolódunk a „Mondj nemet!” drogellenes és szenvedélybeteg segítő
programhoz.
Tanévenként kidolgozott tematika alapján minden osztály részt vesz prevenciós oktatásban. Ebben a
témakörben a szülők részére is szervezünk tájékoztató előadásokat.

Folyamatban van olyan oktató bázis létrehozása, ahol mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés
növekvő hosszú távú célkitűzéseit messzemenően biztosítani tudjuk. Az új épület, adottságainál fogva,
még nagyobb mértékben biztosított diákjaink számára az egészséges, biztonságos, kényelmes,
barátságos, esztétikus környezet.

              Az iskola műszaki és általános tárgyi feltételei
                19/2002 (V. 8.) OM rendelet alapján

        Eszközök, felszerelések          Mennyiségi mutató      megjegyzés
                               2     2    2
  Tanterem, szaktanterem székhelyen           45 m - 56 m (2 m / fő)      14

  Informatika terem                    75 m2 (2 m2 / fő)        1
  Pályaorientációs terem (kereskedelmi
                              28 m2 (2 m2 / fő)        1
  szakmacsoport)
  Pályaorientációs terem (vendéglátás
                              75 m2 (2 m2 / fő)        1
  szakmacsoport)
  Pályaorientációs terem (könnyűipari
                              47 m2 (2 m2 / fő)        1
  szakmacsoport, varroda)
  Fejlesztő vezetői szoba                    ~ 16 m2          1

  Fejlesztő szoba (tanulószoba)              47 m2 (2 m2 / fő)        3
  Tanterem, szaktanterem telephelyen
                              58 m2 (2 m2 / fő)        1
  (Csertszak 1211 Bp. Transzformátorgyár u. 7.)
                                      2
  Tanterem, szaktanterem telephelyen              70 – 80 m
                                              3
  (Csertszak 1211 Bp., Transzformátorgyár u. 7.)        (2 m2 / fő)
  Könyvtár (interaktív könyvtár)              iskolánként 1         1
                               iskolánként 1
  Sportudvar, pihenő udvar                               1200 m2
                               (min 100 m2)
  Tornacsarnok (osztható küzdőteres)               573 m2          1
  Tornateremhez kapcsolódó öltözők (2
                             45 m2 nemenként 2-2        4
  zuhanyzó, 1 illemhely, 4 mosdó)
  Tornatermi szertár                       28 m2          1
  Illemhelycsoportok (hideg-meleg vizes mosdó,
                              nemenként öt-öt     nemenként öt-öt
  3db. WC)
                                            székhelyen és
  Nevelőtestületi szoba                 ~ 65,5 m2 (2 m2 / fő)   telephelyeken egy-
                                              egy
  Igazgatói iroda + előszoba                ~ 43 m2 + 4,5 m2        1

  Igazgatóhelyettesi iroda                    ~ 18 m2          1

  Iskolatitkári szoba                      ~ 16 m2          3

  Gazdasági iroda                        ~ 16 m2          1

  Ügyviteli szoba                        ~ 16 m2          1

  Felnőttképzési vezetői szoba                  ~ 16 m2          1

  Orvosi szoba (egészségügyi blokkal)              ~ 19 m2          1                          14
  Konyha, étkező székhelyen és telephelyen
                             ~ 27 m2       1-1
  (nevelőtestület részére)
  Büfé                          ~ 28 m2        1

  Aula, közlekedő, zsibongó, porta, ruhatár      iskolánként egy     2-2
                            épületenként és  mindenhol előírás
  Személyzeti WC
                            nemenként 1-1     szerint
                                     mindenhol előírás
  Mozgássérült WC                   épületenként 1
                                       szerint
  Általános szertár                  ~ 6 m2+ 9 m2   mindenhol egy

  Karbantartó műhely                   ~ 6 m2     mindenhol egy

  Irattár                         ~ 6 m2     mindenhol egy

  Tankonyha, előkészítők                 78 m2        1
  Tankonyhához kapcsolódó öltözők, fürdők,
                             ~ 28 m2     nemenként 1
  WC
  Nevelőtestületi dohányzó helyiség           ~ 12 m2        1

  Nevelőtestületi mosdó, WC              nemenként 2-2   nemenként 2-2

  Tisztítószer, vegyszer, takarítószer tároló       6 m2        3
                                2
  Ebédlő                         98 m         1
  Ebédlőhöz kapcsolódó mosogató, tároló
                             ~ 13 m2        1
  helyiség
  Szaktantermi szertár                   9 m2        2

  Személyzeti öltöző (zuhany, WC)             6,5 m2        2

  Recepció                         6 m2        1


Tanterem, szaktanterem
 –   a tanulólétszámnak megfelelő tanuló pad és tanuló szék
 –   nevelő asztal + szék
 –   fali tábla
 –   vizuál tábla
 –   interaktív tábla vagy eBeam
 –   híradástechnikai kocsi (TV, videó, DVD, magnó, projektor)
 –   falióra
 –   demonstrációs táblák
 –   ruhatároló a tanulólétszám figyelembevételével
 –   szeméttároló
 –   menekülési útvonal tábla
 –   csengetési rend tábla
 –   sötétítőfüggöny ablakonként

Számítástechnikai terem
 –  fali tábla, flipchart
 –  interaktív tábla vagy eBeam
 –  tanári számítógépasztal
 –  tanári számítógép
 –  projektor
 –  vizuál tábla
 –  számítógépasztal tanulónként egy
 –  számítógép és tartozékai tanulónként egy
 –  programok
 –  szeméttároló
                         15
 –   falióra
 –   ruhatároló a tanulólétszám figyelembevételével
 –   menekülési útvonal tábla
 –   csengetési rend tábla
 –   sötétítőfüggöny ablakonként

Nyelvi labor
 –   a tanulólétszámnak megfelelő tanuló pad és tanuló szék
 –   nevelő asztal + szék
 –   fali tábla, vizuál tábla
 –   központi magnó, fejhallgató létszámnak megfelelő
 –   híradástechnikai kocsi (TV, videó, DVD, magnó, projektor)
 –   tanári számítógépasztal
 –   tanári számítógép és tartozékai
 –   programok
 –   falióra
 –   vizuál tábla
 –   demonstrációs táblák
 –   szeméttároló
 –   ruhatároló a tanulólétszám figyelembevételével
 –   menekülési útvonal tábla
 –   csengetési rend tábla
 –   sötétítőfüggöny ablakonként

Fejlesztő szoba
 –   a kis létszámnak megfelelő tanulópad és tanuló szék
 –   fali tábla
 –   vizuál tábla
 –   ülőpárna
 –   magnó
 –   számítógépasztal két darab
 –   számítógépek és tartozékai
 –   programok
 –   fejlesztő játékok
 –   szakkönyvek
 –   videókamera
 –   szeméttároló
 –   ruhatároló a tanulólétszám figyelembevételével
 –   eszköztároló szekrények, polcok
 –   menekülési útvonal tábla
 –   sötétítőfüggöny ablakonként
 –   falióra

Tornaterem
(573 m2, bordásfalak, kosárlabdapalánkok, teremfutball-kapuk)
 –   nemenként 2-2 öltöző és vizesblokk
 –   tanári öltöző
 –   tárgyi eszköz szertár (teremfutball kapuk, szivacsszőnyegek, tollasütők, labdák, zsámolyok,
    ugrálókötelek stb.)
A hőmérsékletnek megfelelően külső sportudvar használata biztosított az iskola területén
A tornaterem és a sportudvar megfelel a jogszabályokban előírt munkavédelmi feltételeknek.
A testnevelés órák megszervezéséhez a jogszabályban előírt minden eszközzel rendelkezik az
intézmény. Kiegészítő tárgyi eszközök állnak rendelkezésre a fejlesztő munka segítésére (prevenciós
torna, gyógytorna)

Nevelőtestületi szoba
 –   íróasztal pedagógusonként

                        16
 –   szék pedgagógusonként
 –   naplótartó
 –   folyóirattartó
 –   irattartó szekrények
 –   ruhásszekrény vagy fogas pedagóguslétszámtól függően
 –   szeméttároló
 –   hirdetőtábla
 –   falióra
 –   tantárgyfelosztás, terembeosztás, csengetési rend
 –   telefon
 –   fax
 –   fénymásoló
 –   számítógép állomások internetes hozzáféréssel
 –   nyomtató
 –   vizuál táblák
 –   sötétítőfüggöny ablakonként
 –   elsősegély- ill. gyógyszerszekrény (zárható)
 –   étkező, konyharész
 –   hűtőszekrény

Igazgatói iroda
 –  íróasztal
 –  szék
 –  tárgyalóasztal + 6 db szék
 –  tárgyaló sarok
 –  iratszekrény
 –  fax, telefon
 –  szeméttároló
 –  fénymásoló
 –  számítógép asztal és szék
 –  számítógép nyomtatóval, internet hozzáféréssel
 –  páncélszekrény
 –  tantárgyfelosztás, terembeosztás, csengetési rend
 –  sötétítőfüggöny ablakonként
 –  ruhafogas
 –  falióra

A HEFOP 3.1.3/B jelű pályázaton iskolánk az alábbi informatikai eszközöket nyerte, melyek 2oo9
júniusában rendszerbe állítva segítik a kompetencia alapu nevelést-oktatást.

 –   Asztali gép 38 db
 –   LCD monitor 38 db
 –   Fejhallgató 30 db
 –   15,4’’ laptop 30 db
 –   Szoftver 60 db


Orvosi szoba kialakítása és berendezése
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet figyelembevételével.
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott iskolaorvos szakmailag felel az orvosi szoba kialakításáért.
                         17
 6 Az iskola nevelési programja


6.1  Az iskola nevelési elvei

Célunk, hogy az iskola magas szintű, komplex szakmai kultúrát nyújtson, széles körben megalapozott
szakmai műveltséget, korszerű ismereteket és gyakorlatot adjon mind az alap-, mind a kiegészítő és
specializálódott szakaszban. A képzés rendszere, szerkezete és színvonala az arra alkalmas
növendékeknek adjon esélyt a továbbtanulásra: akár az iskola saját képzési rendszerén belül, akár más
szakképző iskolatípusokban, felsőfokú szakképzésben, sőt a felsőoktatásban való részvétel keretében
is.
Az iskola tegye képessé tanulóit a folyamatos önművelésre.

A képzés folyamán sajátítsák el a tanulók az általános viselkedési és magatartási kultúrát, továbbá a
képzés szakiránya szerinti öltözködéskultúrát etikett és protokoll ismereteket.

Az alapfokú szakmai képzés során ismerjék meg a könnyűipar, kereskedelem, vendéglátás illetve a
művészet alapfogalmait, feltételrendszerét, a tisztességes üzleti magatartás formáit.
Tudjanak tájékozódni a piaci viszonyok között, rendelkezzenek vállalkozói szemlélettel.
Képesek legyenek a választott idegen nyelven, alapfokon kommunikálni.
A kialakult vállalkozói szemlélet mellett legyen megfelelő döntésképességük, kockázatvállalásuk.
Ismerjék és a gyakorlatban használni tudják a szakmához tartozó korszerű eszközöket, gépeket.

Rendelkezzenek olyan általános és szakmai felkészültséggel, kommunikációs és tanulási készséggel,
hogy képesek legyenek követni a szakma fejlődésével járó új igényeket, illetve a munkaerő-piaci
viszonyok változásait.

Az iskola olyan képzési szisztémát kíván kialakítani, amely a saját rendszerén belül biztosítja a
megszakítás nélküli továbbtanulást, a magasabb vagy kiegészítő specializált szakképesítés vagy
középfokú szakmai képzés megszerzését egymásra épülő moduláris rendszerében.

Alapvető célkitűzésünk, hogy az iskolába felvételt nyert valamennyi fiatal szakmához, vagy
középfokú szakmai végzettséghez, a munkaerő-piac igényeinek megfelelően.

A szakma színvonalának fejlesztését, ezen belül a minőségi munka fontosságának kiemelését, a
szakszerű, pontos munkavégzés hangsúlyozását kiemelt feladatnak tekintjük.
Iskolánk célja a fiatalok személyiségének fejlesztése, amely teljes egységben tartalmazza az oktatást, a
nevelést, és a szakképzést. Célunk a megfelelő általános műveltséggel és konvertálható szakmai
tudással rendelkező, kulturált, a munkaerő-piacon magukat eladni tudó, a társadalomba beilleszkedő
tanulók képzése.

Nagyon fontosnak tartjuk a kisebbségek tudatos beilleszkedését, a társadalomba saját értékeik,
adottságaik megismertetését, kitartásuk és akaraterejű fejlesztését, önbecsülésük, nemzeti önérzetük
erősítését.
Komoly figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, állóképességük, erőnlétük fokozására,
a testi és lelki egészség megőrzésére, az élettiszteletre való nevelésre.

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk az alkohol, a drog és a dohányzás elleni küzdelmet.
Célunk a társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, társas magatartásának
formálása, a kompenzáló megoldások elsajátíttatása, az önmenedzselő, a konfliktuskezelő képességeik
fejlesztése.
A képzési idő alatt olyan ismeretekkel igyekszünk megerősíteni a tanulókat, hogy az iskolából
kikerülve csökkenjen a pályakezdőkre oly jellemző hátrányos munkaerő-piaci helyzetük.

Az iskola felvállalja a sajátos nevelés igényű, de képezhető fiatalok szakképzését és nevelését is
integrált formában, ill. speciális szakiskolai oktatás keretében. E tanulók felzárkóztatása, motiválása

                         18
komoly erőfeszítést, a megfelelő módszerek széleskörű alkalmazását kívánja. Le kell küzdeni a
kommunikációs hátrányokat, el kell sajátítani a hatékony egyéni és csoportkommunikációs
eszközöket.

Csökkenteni kell az iskolai szorongást, biztosítani kell a sikerélményeket az iskolai keretek között, a
hatékonyság növelését. Fel kell kelteni és fejleszteni a tanulás iránti kedvet, fel kell tárni a
sikertelenség okait, új tanulási stratégiákat kell bemutatni és elsajátíttatni. Fejleszteni kell a
meghallgatási és olvasási készséget, a kreativitást.

Igen fontosnak tartjuk a tanulók közötti másság elfogadását, egymás értékeinek, de hibáinak is
elfogadtatását, a megfelelő empatikus képesség kialakítását.
Arra törekszünk, hogy tevékenységünket a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munka és a
differenciáltság hassa át.

Célunk, hogy az iskolánkban folyó szakképzés korszerű szakmai műveltséget, speciális szaktudást
adjon a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához, a fegyelmezett
munkavégzéshez. Alapozzon meg és fejlesszen ki olyan, munkahelyen hasznosítható szakmai tudást,
amelynek birtokában képesek a szakterületükön dolgozók a technikai-technológiai fejlődésből adódó,
változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni.
A tanulók egészségének megőrzése érdekében jelentős hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód
igényének kialakítására, és a saját testének fizikailag és szellemileg uraló, megfelelő cselekvési
biztonsággal rendelkező fiatalok képzésére és nevelésére is.

A tanulói jogvisszonyal iskolánkba kerülő fiatalok számára a tanév elején, a második félév kezdetekor
és a nyári szakmai gyakorlat elején a megfelelő végzettségű szakember bevonásával munkavédelmi-
és balesetmegelőzési előadást tartunk, melynek tényét és tartalmát a munkavédelmi naplóban
dokumentáljuk, és a résztvevő tanulókkal aláíratjuk.


6.2  A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése

A sajátos nevelési igényű meghatározás

A fogalom értelmezését a jelenleg érvényben lévő 1993. évi LXXIX. évi törvény a közoktatásról adja
meg. A korábban fogyatékosnak (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más) nevezett gyermekcsoportot
a 2003. évi LXI. számú törvénymódosítás óta nevezzük sajátos nevelési igényűnek (SNI).
A sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő mértékű és tartalmú egyéniesítés szükségességét jelenti,
utal az ehhez szükséges másfajta és többféle szakértelemre, kiegészítő tárgyi és infrastrukturális
feltételekre, továbbá a mindezekhez szükséges többletfinanszírozásra.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
   esetén halmozottan fogyatékos,
b.) Organikus eredetű megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
   rendellenességű
c.) Nem organikus okra visszavezethető megismerő funkciók, illetve viselkedésfejlődés tartós és
   súlyos rendellenességével küzd

A közoktatási törvény 30.§ (1.) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek,
tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást a gyermek, tanuló életkorától és
állapotától függően, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.                         19
Ennek érdekében alapfeladatként valósítottuk meg:

    -  A többi tanulóval való együtthaladásra képtelen tanulók számára speciális szakiskolai
      oktatást
    -  A tanári kompetenciák és az iskolai szervezet fejlesztését
    -  A finanszírozás megoldását
    -  A segítő hálózat kiépítését
    -  Szociális, gyermekvédelmi háló biztosítását
    -  Támogatások lehetőségeinek biztosítását
    -  Az intézmény szolgáltató szerepét meghatározó befogadott tanulók igényei szerinti oktató-
      nevelőmunka folyamatának a szervezését
    -  Lemorzsolódás elkerülése, befogadó benntartó intézkedéseket

Jelentési kötelezettségek:

    -  közszolgálati szerződés megkötése
    -  szakszolgálatok felé felülvizsgálati kérelmek benyújtása
    -  sajátos nevelési igényű tanuló után járó normatíva igénylése

Intézményünkben a különleges gondozás formái:
 iskolai nevelés és oktatás,
 speciális nevelés, oktatás,
 fejlesztő felkészítés.

Intézményünkben az iskolai nevelés-oktatást és a fejlesztő felkészítést valósítjuk meg tanulóink
életkorát és annak sajátosságait figyelembe véve (tanulóink életkora: 14-24 év).


Integráció-együttnevelés a többi tanulóval való együtthaladásra képes tanulóknál

Ezen tanulóknál a nevelési-oktatási munkánk során az inklúzió formáját valósítjuk meg. Ezen
különleges gondozást igénylő tanulóinkat integráljuk tanulóink közé.
Az integrálás formáját és típusát a tanulói jogviszonyban álló fiatal szakértői véleményében
megfogalmazottak és az egyéni szükségletek határozzák meg.

Iskolánk, a fenntartó Nagy-Szivárvány Alapítvány által létrehozott Nagy-Szivárvány Alapítvány
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája, az integrált nevelés-oktatás mellett a
speciális szakiskolai oktatást tűzte ki pedagógiai céljául.
Az integrálható tanulók esetében ezen oktatási formának egy fejlettebb formáját az inklúzióhoz közeli
módszert alkalmazzuk.
Az integrációhoz képest az inklúzió fejlettebb forma, mivel filozófiájában mindenki felé befogadó, s
ennek a szemléletnek a következménye az együttnevelés.

   INTEGRÁCIÓ (FOGADÁS)           INKLÚZIÓ (BEFOGADÁS)
   A módszer, az óraszervezés nem változik. A módszer, az óraszervezés nem
                       hagyományos.
   Frontális, teljesítményorientált stílus. Differenciáló, önértékelésre is alapozó
                       pedagógia.
   A gondokért maga a gyermek a felelős.  Gondok esetén a pedagógusnak kell
                       változnia.
   A gyógypedagógusra hárul a probléma A gyógypedagógus partner a megoldásban.
   megoldása.
   Csak az osztályfőnök vállal részt az Szemléletváltás a teljes tantestületben,
   integrálásban.              nyitott iskola.

Intézményünk, mint befogadó vagy inklúziv iskola oktatási stílusában az együttműködő tanulási
módszereket, a csoport- és pármunkát alakítja ki. Így igyekszünk fejleszteni a tanulókat részlegesen

                         20
vagy a teljes képzésben. A tanórákon differenciált nevelés-oktatás folyik, megkülönböztetett és
elhatárolható normákkal, melyet a tanórán kívüli gyógypedagógiai fejlesztés egészít ki.

Intézményünkben a funkcionális integrációs törekvések érvényesülnek.

Az integrált nevelés feltételei:

  1. tárgyi és személyi tényezők:
       Alapító okirat, (1. számú melléklet) Pedagógiai Program, speciális tanterv,
       a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus szakember,
       fogadókész, felkészült pedagógusok,
       a tárgyi szükségletek biztosítása,
       osztálylétszám korlátozása.

  2. Módszerek:
      differenciálás:
       eszközei:
           segítségadás módjában, idejében az alkalmazott módszerekben, a közvetítési
           módban,
           a tananyag tartalmában,
           az óraszervezésben,
           tanítási, tanulási ütemben,
           célokban, a megkövetelt szintben,
           számonkérés, értékelés módjaiban, típusában.
       céljai:
        képességfejlesztés,
        helyes tanulási szokások gyakorlása
        önálló tanulás megtanítása,
        sikerélményhez juttatás,
        egyéni lehetőségek fejlesztése,
        együttműködés fejlesztése,
        önellenőrzésre szoktatás,
        reális önértékelés kialakítása.

Személyi feltételek

Az integrált osztályok, a sajátos pedagógiai módszerek gyakorlatban történő megvalósítását:
   fejlesztő pedagógus,
   gyógypedagógus,
   pszichológus,
   logopédus,
   pedagógiai asszisztens,
   gyógytestnevelő munkája segíti.

Külön elkészített egyénre szabott fejlesztési terv alapján végzik az egyéni, vagy kiscsoportos (két-
három fő) szakmai, pedagógiai munkájukat. Munkájuk szorosan összefügg az elméleti és gyakorlati
szaktanárok tevékenységével. A napi kapcsolat során párhuzamos oktató-nevelő munka folyik, nagy
hangsúlyt fektetve a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényeire. Folyamatos visszacsatolás
erősíti a minőségi munkát.
A pedagógusok pontos összetételét és alkalmazásuk módját és mértékét – a 2008. augusztusában
véglegesített tanulói összetétel illetve szakmacsoportok határozza meg. A KT. 15.§-a szellemében a
tantestület több mint 70%-a munkaviszony keretében látja el oktató-nevelő feladatait.
A KT. 1sz. melléklet alapján biztosítjuk a szükséges nem pedagógus feladatok ellátását szolgáló
technikai létszámot is.
                         21
Szakmai kompetencia biztosítása

Pedagógus felvétel:
    - Az iskola vállalt profiljának megfelelő szakemberek felvétele.
    - Szakirányú végzettségű pedagógusok biztosítása
    - A feladatok és az elvárások korrekt ismertetése az intézmény dolgozói által elfogadott
      belső szabályzatok alapján (munkaköri leírás, IMIP, Etikai Kódex stb.)
Pedagógus továbbképzés:
    - Folyamatos képzés biztosítása (továbbképzési terv alapján, 6.1.2. sz. melléklet)
    - Az innováció biztosítása, belső és külső előadókkal

Az iskola helyi műhelyei

Az iskolai szakmai munkaközösségek működése állandó elemző feladatjelölő, értékelő
munkafolyamata az esélyegyenlőség a tehetséggondozás érdekében történik. A szakmai műhelyekben
együttműködő pedagógusok részéről a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók tanulási
nehézségeinek elfogadása, hatékony módszerek technikák alkalmazása, szükség esetén attitűdváltás,
folyamatos szakmai megújulás.
Követő mentori rendszer
A végzett diákok beilleszkedésének utókövetése szervezett találkozók keretében.

Az iskola nevelési programja
Arról, hogy a sajátos nevelési igényű fiatal az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelő
gyógypedagógiai intézménybe (szegregáltan) vagy együttnevelve kortársaival (integráltan) teljesíti-e
tankötelezettségét, a szakértői bizottság dönt. A döntésnél a bizottság figyelembe veszi a gyermek
állapotát (fogyatékosság súlyossági foka és típusa, egészségügyi problémái, személyisége,
szocializálhatósága…), igényét, az intézményi feltételeket és a szülő választását.
A közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a szülő választhat azon intézmények közül, amelyek
rendelkeznek a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez és oktatásához szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel.

Továbbá a közoktatási feladatok zavartalan biztosítása érdekében a fővárosi, megyei önkormányzat a
főváros, megye területén működő önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötését
kezdeményezi a körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésére, így különösen például a sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának megoldására.
Az iskolánkba jelentkező minden fiatal egy úgynevezett tanulási képességvizsgálaton vesz részt,
melyhez a szülő (törvényes képviselő) írásban hozzájárul.

A vizsgálat a következő részekből áll:
  1. felmérő feladatlap kitöltése (hallás utáni írás, szövegértés, írás, olvasás, számolás)
  2. manuális készség vizsgálat: egy fát kell lerajzolni
  3. írásbeli fogalmazás: „Mi leszek tíz év múlva” címmel
  4. intelligencia teszt kitöltése (RAVEN)
  5. egyéni beszélgetés a jelentkezővel és az őt kísérő szülővel/gondviselővel, melynek során
    szakembereink (pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus) értékelik a
    jelentkező:
     tanulási képességét,
     egyéb tanulási akadályozottságát.

Minden jelentkező a képességvizsgálattal párhuzamosan az iskolaorvos és a mellette dolgozó védőnő
által végzett orvosi pályaalkalmassági vizsgálaton vesz részt, melynek célja a választott pályára
történő alkalmasság elbírálása (pl. asztma, mozgásszervi betegségek, érzékszervi betegségek,
belgyógyászati betegségek).
A teljes vizsgálat megtörténtét követően értékeljük a jelentkező fiatalt. A kialakult értékek alapján a
team dönt a tanuló felvételéről.                         22
A felvételt nyert tanulók többségét esetlegesen a kiszűrt egészségügyi problémák alapján további
vizsgálatokra irányítjuk (a már az előző oktatási intézményből hozott szakértői vizsgálatok alapján,
vagy a nálunk elért tanulási képességvizsgálat eredményei alapján).

Fontos megkülönböztetni a pedagógiai szakszolgálatok közül a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladatkörét.

Nevelési Tanácsadó              Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
                       Rehabilitációs Bizottság
Célcsoport:                  Célcsoport:
beilleszkedési, tanulási,           sajátos nevelési igényű
magatartási nehézséggel            tanulók (fogyatékos)
küzdő gyermekek                -értelmi fogyatékos
                        -pszichés fejlődési zavarral küzdő
                        -autista
                        -organikus eredetű megismerő
                        funkcióknak vagy a viselkedés
                        fejlődésének tartós és súlyos
                        rendellenességével küzdenek

-nem organikus eredetű megismerő
 funkcióknak vagy a viselkedés
 fejlődésének tartós és súlyos
 rendellenességével küzdenek
 (pl. dyslexia, dysgraphia,
 dyscalculia, mutizmus,
 kóros hiperkinetikus vagy
 kóros aktivitászavar).

Alkalmazott pedagógiai módszerek

Iskolánk fejlesztési módszerek szerint a tanulókból csoportokat alakít ki. A jó adottságú tanulóknak
többletszolgáltatásokat nyújt, míg a gyengébb adottságúaknak a minimális követelmények elérését
biztosítja.
A gyengébb adottságúaknál módosítjuk a követelményeket és a szokásostól eltérő, nagyobb mértékű,
speciális pedagógiai segítséget nyújtunk. Ez a tanóráról kikért tanuló egyéni, személyre szabott
fejlesztésével valósul meg.

  Alkalmazott módszerek a közvetítési módban:
   feladat megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten,
   feladat kis lépésekre bontása,
   példa bemutatása, mintaadás,
   tanítási stílusok váltakozása,
   több szemléltetés (bekapcsolódás, megtapasztalás, eszközhasználat),
   szükség esetén több ellenőrzés,
   feladaton belüli hangsúlyozás,
   a válaszadás módjainak különbözősége (pl. szóban, írásban),
   tananyag változatos feldolgozása.
   tanulószobában, szaktanárral történő fejlesztés, korrepetálás
   kiscsoportok kialakítása, önálló feladatátadás
   projektmódszer
   kooperatív oktatás

  A tananyag tartalmában:
   változtatás,
   kiváltás,

                        23
    elhagyás, vagy eltolás,
    kompenzálás.

  Óraszervezés:
   frontális helyett csoport, pár, egyéni munka,
   együttműködés előtérbe helyezése,
   ösztönző társ megszervezése,
   tanulók csoportokba rendezése.

  Tanítási ütem:
   lassítás,
   képesség szerinti terhelés.

  Számonkérés módja:
   hagyományos, standardhoz viszonyítás,
   tanuló önmagához mért fejlődéséhez,
   szöveges értékelés,
   tantárgyi, tananyagrészi mentesítések az értékelés alól.

Az imént felsorolt módszerek a következő célok elkérését segítik:
   képességfejlesztés,
   helyes tanulási szokások gyakorlása,
   önálló tanulás megtanítása,
   sikerélményhez juttatás,
   egyéni lehetőségek fejlesztése,
   együttműködés fejlesztése,
   önellenőrzésre szoktatás,
   reális önértékelés kialakítása,
   tananyagi lényegkiemelés,
   tantárgyak közötti párhuzamok felismerése.


Pedagógiai eszközeink
   hazafias nevelés terén: történelmi emlékhelyek meglátogatása; iskolai és osztály- keretben
   rendezett ünnepségek, megemlékezések; állami „jelvények” (iskolazászló) megbecsülése
   családi életre nevelés terén: DADA program; felvilágosító, tájékoztató beszélgetések
   szervezése külső szakemberekkel
   etikai nevelés terén: szakmai etika kérdései szaktantárgyi keretben való tanítása; az iskolai
   házirend önkéntes megtartására szoktatás
   esztétikai nevelés terén: iskolai tárlatok szervezése; színház, hangverseny-látogatás, színjátszó
   kör, énekkar működtetése, szereplés biztosítása
   testi nevelés terén: sportversenyek szervezése; a tömegsport feltételei biztosítása
   logikus gondolkodásra nevelés terén: szaktárgyi és tantárgyi koncentráció
   természettudományos nevelés terén: a tantárgyi programokon túl múzeum (pl. term. tud.,
   technikatörténeti, stb.); kiállítás (pl. Csodák Palotája) megtekintése

  A taneszközök (felszerelések) jegyzéke a 11/1994. (VI.8) MKM R. 7. sz. melléklete szerint;
  valamint az informatikai, közgazdasági szakmai tantervek előírásai szerint (a helyi tantervben
  részletezve).
                         24
6.3  Speciális szakiskolai képzés

A program jogi alapjai

Az alábbi törvények, rendeletek hatályos szövegei:

Törvények

1993. évi LXXIX. többször a Közoktatásról
1993. évi LXXVI. törvény a Szakképzésről
1999. évi CXXI. törvény a Gazdasági kamarákról.
2003. évi LXXXVI. törvény a Szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének
támogatásáról
2001. évi CI. a felnőttképzésről törvény

Rendeletek

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
11/1994. (VI. 8.) MkM rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről
20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról.
28/2000. (IX. 21.) OM rend. a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
14/1994. (VI. 24.) MkM rendelet a Képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról
a szakképzésekért felelős miniszterek rendeletei a szakmai és vizsgakövetelményekről
20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet, a szakmai vizsgáztatásról
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárás rendjéről

Kulcskompetenciák

Anyanyelvi kommunikáció

Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését
szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és
sokszínű nyelvhasználatot. Meg kell tanulni a nyelvnek, mint kifejezési eszköznek, a másokra
gyakorolt hatását, ki kell alakítani az úgynevezett felelős nyelvhasználatot.

Idegen nyelvi kommunikáció

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő
keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén
szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint
például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése során három szempontot kell feltétlenül
figyelembe venni: egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; másrészt azokat a tanulók által
elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a
feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat.

Matematikai kompetencia

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége,
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai

                         25
kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek
alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák,
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.
Hozzá kell járulni ahhoz, hogy olyan pozitív attitűd alakuljon ki, mely segíti az igazság tiszteletét a
logikus gondolkodás érvényességével.

Természettudományos kompetencia

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben,
valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó
folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk
cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való
alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi
tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért
viselt egyéni és közösségi felelősséget.
A kompetencia magában foglalja a kritikus értékelést és kíváncsiságot, az etikai kérdések iránti
érdeklődést és a biztonság és fenntarthatóság iránti tiszteletet önmagunkkal, családunkkal,
közösségünkkel és a globális problémákkal kapcsolatban, különösen a tudományos és technológiai
fejlődés terén.”

Digitális kompetencia

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken,
tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Képessé kell válni arra, hogy az egyént érő információkból a hitelest és megbízhatót ki tudja
választani. Kritikus és megfontolt döntéseket tudjon hozni az egyéni, közösségi és szakmai célok
érdekében.

A hatékony, önálló tanulás

A hatékony tanulás első lépése a tanulási folyamat megismerése. Az ismeret először a rövidtávú
memóriába kerül. A rövidtávú memóriából a hosszú távú memóriába ismételgetéssel, többszöri
átolvasással, a régebbi ismeretek közé illesztéssel építhetjük be. A tudás új helyzetekben csak akkor
működik, ha megfelelően transzferálható, a régebbi és az új tudás közt kapcsolat jön létre. A hatékony
tanulás egyik alapvető titka, hogy a lényeget kell megtalálni és mélyen bevésni. Ezek a kulcsszavak
segítik az ismeretek összekapcsolását.

Szociális és állampolgári kompetencia

Szociális kompetencia: szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely
elősegíti a társadalomba való beilleszkedést (közösségi beilleszkedést), a harmonikus életvitelt.Fő területei:
   Kommunikatív képességek:
      - érzelmi és verbális kommunikáció (a gyermek társas helyzetben nyilvánul meg),
       véleményalkotás,- nyilvánítás.
   Együttélési képességek:
      - értékek képviselete,
      - empátia,
      - csoportkezelő képesség (alkalmazkodás, elfogadás),
      - kapcsolatkezelési és empatikus képesség,
      - kötődési képesség,

                         26
       - eszmények, ideálok befogadására való képesség,
       - nevelő képesség (türelem, empátia),
       - tolerancia,
       - utódgondozó, gondoskodás képessége.
     Együttműködési képességek:
       - felelősségvállalás,
       - segítségnyújtás,
       - szabálykövetés,
       - szabályalkotás.
     Érdekérvényesítő képességek:
       - versengési képesség (a siker és a kudarc elfogadásának képessége),
       - vezetési képesség,
       - alá- és fölérendeltség elfogadása,
       - bizonytalanságtűrés.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

A tudásalapú társadalomban való személyes önmegvalósításhoz javasolt nyolc kulcskompetencia
egyike a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.
A kompetencia alapú oktatás célja, hogy olyan diákokat képezzen, akiknek a tudása a jövőben is
hasznosítható, és olyan készségek és képességek birtokába jussanak, amelyek segítségével rugalmasan
alkalmazkodni tudnak a változó munkaerő-piaci igényekhez, fel tudják készíteni magukat az
élethosszig tartó tanulásra, a mindennapi életben is felhasználható, praktikus tudással rendelkezzenek.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a NAT mindegyik műveltségi területének az
oktatása során megvalósítható, nagyszerű lehetőséget ad a tantárgyak közötti integrációra, a tanári
együttműködésre.
Ez a kompetencia azon a természetes emberi tulajdonságon alapul, amely már az óvodai nevelésben és
az általános iskolai nevelés bevezető, kezdő szakasza során is megvalósul: ez a kreativitás,
önmegvalósítás, céljaink egyre tudatosabb megvalósításának az igénye. Az analizáló-szintetizáló,
fogalomalkotó képességek fejlődésével ez a tudás is szélesedik, megalapozza azokat a vállalkozói
ismereteket, amelyeket már egyre több középiskolában oktatnak menedzsment, vállalkozásirányítás,
marketing, innováció témakörökben.

Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés,
illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a
tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a
zenét, a táncot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti
kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.
A 'kulturális kompetencia' a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene,
tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.6.4    Az iskola által kiemelt fejlesztési feladatok


6.4.1    A helyes énkép és önismeret kialakítása

Fontos szerepet kap az iskolában az önismeret fejlesztése. A tanulás tágabb értelemben vett célja, hogy
a tanuló világszemlélete formálódjon, pozitív önértékelése legyen, valamint környezetével is pozitív
attitűdje legyen. Képesek legyenek integrálni a megszerzett tudást, amelynek segítségével egyre
inkább képessé válnak saját életük irányításában. Alakuljon ki az önfejlesztés és önképzés folyamatos
igénye.


                         27
Hon- és népismeret

A nemzettudat és a nemzeti önismert elmélyítése, népeink értékeinek és eredményeinek megismerése
során a tanuló szociális képességei fejlődnek, szűkebb és tágabb környezetével harmonikus
kapcsolatot alakíthat ki, ami támogatja őt abban, hogy szociális kompetenciái is bővüljenek. Az
otthon, lakóhely, haza, szülőföld szavak pozitív tartalommal töltődjenek meg, amelyek befolyásolják a
tanuló ezekhez való viszonyát.
Fontos feladat a természet-társadalom –és az egyén szoros kapcsolatának, harmonikus együttélésének
tudatosítása.


Rendkívül fontos, hogy értsék meg a tanulók, hogy hazánk az egyetemes európai kultúra szerves része
és az integrációs folyamatok nem ellentétesek a nemzeti identitással, sőt ezt erősítő folyamat.
Az iskola igyekszik a tanulókat képessé tenni arra, hogy észleljék mások érdeklődését, hogy
felismerjék mások érdekeit. A felnövő nemzedék számára fontos, hogy ismerje az Unió történetét,
rendelkezzék nemzetközi kapcsolatokkal, és elfogadjon más kultúrákat, nézeteket, ismerje fel a
problémákat, az ok-okozati kapcsolatokat, és legyen képes azok megoldásra, a nemzetközi
összefogásra. Folyamatosan törekszünk arra, hogy iskolánk széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezzen, amely hatékony segítője a fentieknek.

Aktív állampolgárságra nevelés

Az egyén mindenkori életminőségét erőteljesen befolyásolja, hogy mennyire képes szűkebb és tágabb
környezetében harmonikus együttélésre, betartva a közösségi és jogi normákat.
Olyan közélet iránt fogékony egyénekké kell nevelni a tanulókat, akik érdeklődnek mások és saját
sorsuk iránt, képesek részt venni mindazon folyamatok, amelyek lakóhelyük és a társadalom
kulturális, politikai stb. közösségi életéhez tartoznak.

Gazdasági nevelés

A gazdálkodással, a pénz világával való megismerkedés és alkalmazható tudás megszerzése egyre
fontosabb az ember életében, lényegében az általános műveltség részévé vált. A globalizálódó
világban nélkülözhetetlen, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka iránt, a
felelősségteljes fogyasztóvá válás.
Különösen fontos, hogy alakuljon azon döntési és mérlegelési képesség, amely a kockázatokat, a
hasznot és ráfordításokat együttesen képesek értelmezni. A gazdasági nevelésnek a
személyiségfejlesztés részévé kell válnia.

Környezettudatosságra nevelés

Az iskola célja olyan állampolgárok nevelése, akiknek a magatartása tudatosan követi a környezeti
változásokat, felelősségteljesen alakítja életvitelét, elősegíti a természet fennmaradását és a
társadalmak fejlődését.
A fenntartható fejlődés tartalmának be kell épülni a nevelés - oktatás egész folyamatába és olyan
kreatívan gondolkodó, környezetében eligazodó, jogait és kötelességeit ismerő és alkalmazó
állampolgárt kell nevelni, aki mindenkor felelősséget vállal az egyén és a közösség tetteiért.
Mai iskola feladata már nem egyszerűen az ismeretátadás, sokkal inkább az ismeretszerzési és
feldolgozási képesség kialakítása, ezért fontos a kulcskompetenciák kialakítása: többek között az
intellektuális kompetencia (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás,
kreativitás), személyi és szociális kompetencia (identitás, másokkal való kooperálás), kommunikációs
kompetencia (kommunikációs módok, normák).
Különösen fontos a hatékony tanulási formák, módok megismertetése, elsajátíttatása.
A tanulás színterei lényegesen kibővültek, fontos a könyvtár és az informatikai bázisok rendszeres
felhasználása a tanulási folyamatokban, de rendkívül hasznosak lehetnek az iskolán kívüli színterek is.
                         28
Testi és lelki egészség

Az iskola biztosítja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődéséhez szükséges környezetet. A
maga tárgyi és személyi feltételeivel, segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és
szokásoknak kialakítását. Az egészséges életmódra nevelés céljának nem a betegség megelőzését
jelöljük meg, hanem az egészséges állapot örömteli megélését és az egyén önmagával és
környezetével való harmonikus együttlétet. Fel kell készíteni a tanulókat, azonban arra is, hogy az
ember bizonyos életszakaszaiban hosszabb rövidebb ideig lehet beteg, vagy olyan állapotban,
amelyben másokra szorul, és ez bárkivel előfordulhat, ezért az együttérzés és a segítő empátia
rendkívül fontos.

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

Nagy hangsúlyt helyez az iskola a pályaorientációra, melynek célja, hogy a tanuló ismerje fel egyéni
adottságait, legyen tisztában képességeivel, rendelkezzen helyes önismerttel, ismerje a legfontosabb
foglalkozási területeket, az ott szükséges követelményeket, lehetőségeket, legyen képes ezeket
összehangolni, és tényekre alapozott döntést hozni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rugalmasság, az
együttműködési készség fejlesztésére, mivel a társadalmi kompetencia fejlesztése szorosan összefügg
a gazdasággal, az általános társadalmi fejlődéssel.


6.4.2   Speciális céljaink

Sajátos nevelési igényű fiatalok képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációval,
rehabilitációval kiegészülve speciális nevelés oktatás biztosításával történik.
Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű, gyermekeket és fiatalokat preventív, korrektív fejlesztés
által, illetve magatartásuk rendezése révén visszajuttatjuk a többségi nevelési – oktatási
mechanizmusba.
A nevelés – oktatás valamennyi színterén kiemelt feladatunk a tehetséges gyermekek fejlesztése.
A pályaválasztásra, életkezdésre oktatás révén az értelmileg enyhe fokban akadályozott fiatalok
bevonása a speciális szakiskolába, a rászorultaknak felzárkóztató oktatással bővített szakképzése során
az alapműveltség hiányzó elmeinek pótlása.
Új OKJ szakmák és alkalmazása a speciális szakképzésben. Életút-nyomkövetés kialakítása és
működtetése.


6.4.3   Az iskola feladatai

Iskolánknak fő feladata az ép értelmű és a sajátos nevelési igényű fiatalok nevelése oktatása és
középfokú szakképzése. Ennek megvalósítása érdekében a következő feladatokat kell megoldanunk:
Alapozó és továbblépést biztosító jelleggel szilárd alapműveltség nyújtása, valamint a meglévő
képességek minél teljesebb kibontakoztatása. A tanulóink közösségi magatartásának optimális
kialakítása, a későbbi konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása. Tanulóinkban
megfelelő erkölcsi alap kifejlesztése, melyre, egy korunkra jellemző és megbecsült, tisztességes
életvitel építhető. Gyakorlati irányultsággal a gyermekek praktikus képességeinek megalapozása,
különös tekintettel a mindennapi életben szükséges egyszerűbb, de elengedhetetlen tevékenységekre.
Az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására való igény kifejlesztése.
Edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges életmód belső
szükségletének kialakítása. Önmaguk és a társak irányában tolerancia, kialakítása, a másság
elfogadása, tiszteletben tartása. Igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az
önképzésre, reális pályaorientáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük
alakulásáról, az életlehetőségekről, a környezet iránti felelősség, minden élő iránti tisztelet, a
mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása, a
hazafias nevelés feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, szülőföldünk, népünk
értékeinek megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink tisztelete, ápolása, idegen nyelv
tanítása, ezen belül is kiemelt szerepet tölt be a nemzetiségi oktatás, elősegítve ezzel a tanulók
személyiségének kibontakozását, kulturális beleélési képességeik fejlesztését, ami fontos tényezője a

                         29
különböző nemzetiségi, etnikai csoportok együttélésének, a környezet iránti érdeklődés felkeltése, a
közéleti tájékozottság igényének kialakítása.
Tanulóink képességeikhez mért tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai
fejlődésében, alkalmazható ismeretek birtoklásában. Pedagógiai céllal és feladattal jó kapcsolattartás a
szülői házzal, az otthonnal, és más népcsoportokkal, ezzel segítve az európai integrációt, a kiemelkedő
képességek pedagógiai támogatása. Az értelmi fejlődés rendellenességének korrigálása, megfelelő
tanulási - és munkakultúra kialakítása; az erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb
helyzetekben is. A tanulók számára lehetőség nyújtása tanulmányaik eredményes befejezéséhez vagy
fejlettségüknek megfelelő, a munkába álláshoz szükséges végzettség megszerzésének biztosítása,
esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzet csökkentése.


6.4.4   Az iskolai csoportok szervezésének pedagógiai indoklása

Pedagógiai programunk felülvizsgálatánál alapul vettük a Közoktatási Törvény módosítását, amely
meghatározza évfolyamonként a heti kötelező tanórák számát, a kötelező egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét, valamint a
nem kötelező, választható tanórai foglalkozások évfolyamra lebontott heti időkeretét, a NAT alapján.
A törvényben meghatározott kötelező, nem kötelező tanórai és a tanórán kívüli, valamint rehabilitációs
célú foglalkozásokat az alábbi pedagógiai elvek alapján szervezzük:
Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési
szükségleteiket, a tehetséges tanulók kibontakoztathatóságához szükséges feladatokat, amelyek
kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez igazítjuk
az iskola belső életét, szerkezetét, a kiegészítő szolgáltatásokat.

Az egyéniesített nevelés – differenciált tartalmakban, módszerekben – tanórákon, kiscsoportban,
egyéni fejlesztő, tehetséggondozó és rehabilitációs órákon valósul meg.
Optimális bánásmóddal, a szükséges nevelési többletszolgáltatásokkal, a tanulási akadályozottság
miatt kedvezőtlen nevelhetőségű tanulók fejlesztése eredményhez vezet.
A sajátos elvek, célok, tartalmak, és a szervezeti keretek mind a sajátos nevelési igényű tanulók
eredményes nevelését szolgálják.
Tanulóink adottságai között sok a nevelés szempontjából kedvezőtlen elem. Ennek okán csak az a
szükséglethez igazított pedagógiai megsegítés hoz kellő eredményt, amely figyelembe veszi a testi –
lelki állapotokban rejlő nevelést nehezítő tényezőket és az életkori sajátosságokat.
Az integrált, vagy szegregált csoportba helyezéskor a tanuló fejlettségi állapota, személyisége mellett
körültekintően megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek a nevelés eredményeit erősíthetik, illetve
gátolhatják, nevezetesen: a család, amelyben él, a csoport, ahová kerül, (pedagógus személyisége,
csoport közösségi szelleme), az időpont a tanuló számára legoptimálisabb kell, hogy legyen.


6.4.5   Integráció, szegregáció

Iskolánkban lehetőség van részleges vagy teljes integrációs formában végezni a tanulók
felzárkóztatását, nevelését – oktatását. E lehetőség egyéni elbírálás alapján valósul meg, a fiatal
adottságaiból kiindulva, a szakvélemények figyelembevételével.
Valljuk, hogy az integrációs formának optimális esetben igen sikeres eredményei lehetnek, de nem
megfelelő feltételek esetén a gyermek és a befogadó csoport tagjainak fejlődésére igen negatív hatást
fejthetnek ki, ami azonnali beavatkozást igényel részünkről.
A csoportbontást érvényes jogszabály alapján végezzük, a számszerűség alapján és a képzési
programnak megfelelően. A szakmai gyakorlóhelyi csoportok kialakításánál a tanuló egyéni
fejlettségét (fejlettségi szint, önállóság), egyéb személyes lehetőségeit (lakóhely, közlekedés) is
figyelembe vesszük. A csoportból való ki és bekerülés, az átjárhatóság a nevelés – oktatás
eredményességének függvényében történik.
                         30
6.4.6    Egységes alapokra épülő differenciálás

A tartalmi szabályozást a Nemzeti Alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló
közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. A
Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges
fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez akkor lehet
eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve) teret enged a színes,
sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét,
együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási
folyamat, tevékenység. A Nemzeti Alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más, mint
a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni:
Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása.
Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek
feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás, különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportoktatásban,
a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeit,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az
értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos
helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a különleges
bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási
zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. Számos tanulásszervezési megoldás
segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti
formák alkalmazását mind az iskolák közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai
munka terén. Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára.


6.5   A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

   Tanórai differenciálás heterogén csoportban Ez a terület - a sikeres integráció egyik feltételeként
   - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszereit
   tartalmazza.
   Kooperatív tanulás A kooperatív tanulás alapelvei az együttnevelés szempontjából lehetőséget
   adnak a legfontosabb kompetenciák fejlesztésére.
   Tevékenységközpontú pedagógiák A cél olyan módszertani és tanulásszervezési eljárások
   megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják
   Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Ez a fejlesztés a pedagógusok saját
   önismeretének, önreflexiós készségeinek megerősítésére, a társadalmi előítéletek tudatosítására,
   azok csökkentésének lehetséges stratégiáira vonatkozó ismeretek bővítésére, az iskolai kultúra és
   környezet átalakítására irányul – a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének
   biztosítása érdekében.
   Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek A cél a pedagógiai
   kompetencia erősítése a tanuló megismerési módszerek kreatív alkalmazásában - a pedagógiai
   megfigyelés, dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén. Ezáltal

                          31
   lehetővé válik, hogy a pedagógusok mélyebben, és egyúttal előítéletmentesen ismerjék meg a
   fiatalok viselkedését meghatározó tényezőket, valamint a tanulókra ható közvetlen környezeti
   jellemzőket.
   Projektpedagógia A cél a projektpedagógia elméletének és gyakorlatának felhasználása, a
   kulcskompetenciák és személyiségjellemzők fejlesztése, valamint a projektmunkáknak heterogén
   csoportban történő megszervezése és lebonyolítása érdekében.


6.6   Szakiskolai szakmai program

6.6.1   Szempontok a szakiskolai szakmai programhoz
Az iskola Pedagógiai Programja érvényes a szakiskolára is. Speciális szakiskolánk és szakiskolánk
képzési programjába belépő fiatalok képességeik szerint igen széles skálán helyezkednek el, de
alapvetően két nagy csoportot alkotnak:
1. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság határozata alapján sajátos
nevelési igényű fiatalok csoportja.
2. Hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel, tanulási zavarral, beilleszkedési zavarral küzdő ép
intellektusú, a többségi középfokú (főleg szakképző) intézményrendszerből kiszorult fiatalok.
Szakmai programunk elkészítésénél figyelembe vett szempontok:
Az esélyegyenlőség megteremtése (felzárkóztatás, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés), az
átjárhatóság, pályakorrekció biztosítása, széles alapú pályaorientálás, szakmai előkészítő, gyakorlati
oktatás és szakmai alapozó képzés, a fiatal egyéni képességeinek megfelelő legmagasabb piacképes
szakképesítés megszerzésére felkészítés.
Feladataink:
   - általános műveltség szinten tartása, bővítése,
   - felzárkóztatás (ismereti hiányok pótlása), tanulási nehézségek oldása, tanulási képességek
   - fejlesztése, habilitációja, rehabilitációja az életkor és egyéni képességek függvényében,
   - pályaorientálás,
   - szakmai előkészítő-gyakorlati oktatás, és szakmai alapozó ismeretek nyújtása,
   - életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismeretek elsajátítása,
   - szakmai képzés (választott szakmában)
   - szakmai vizsgára felkészítés.
   - a személyiség fejlesztése (különös tekintettel: fizikai állóképesség, munkamorál,
     viselkedéskultúra),
   - munkára felkészítés
   - pályakövetés
Szakmai képzésünk: gyakorlatorientált, az egész személyiség fejlesztését szolgáló, egyénre szabott,
differenciált módszereket alkalmazó, amely integrált és szegregált formában történik.
Szakiskolai képzésének egyértelmű célja, hogy a 9. és 10. évfolyamokon, a közismeretei tárgyak
tanulása mellett, a fiatalok elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek a munka világából.
sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és
munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükségesek.
A szakképző évfolyamokon elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok
eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak
az elsődleges munkaerő-piacon.
Az átalakuló modern gazdaság egyre inkább kitágítja az egyes szakmák határait, illetve a gazdasági
átalakulás elmossa a szakmák közti határvonalat. Alapvető iskolafejlesztési és oktatástervezési
koncepciónk, hogy az iskola szakképzési rendszere a következő képességek és tudástípusok mentén
szerveződjön, korszerűsödjön:
   - Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása
   - Megalapozott pályaválasztás képességének kialakítása
   - Az eredeti szakmai tudás folyamatos karbantartása, fejlesztése
   - A kiegészítő informatikai tudás elsajátítása és fejlesztése
   - A nyelvtudás, főképpen a szakmai idegen nyelv elsajátítása
   - Az együttműködési és kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése                         32
6.6.2   Pályaorientáció

A pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak
mind önmagukról, mind a munkaerő - piaci környezetükről és kellőképpen megalapozzák
pályaválasztási döntésüket. Fontos célkitűzés, hogy a tanulók egyéni adottságai és személyes
elképzelésük a választott életpályáról harmonikus egyensúlyba kerüljenek a munkaerőpiaci igények
által meghatározott lehetőségekkel. A szakmai szocializáció, a szakmatanulás igénye egyénre szabott
életvezetési stratégiák kialakulásában jelenjen meg. Sajátítsák el a tanulók az eredményes tanulási
módszereket, tárják fel érdeklődésüket, hajlamaikat, készségüket és személyes tapasztalataik alapján
alakítsanak ki pozitív viszonyt a munkához.
A pályaorientáció a következő legfontosabb területekre terjed ki:
   - érdeklődés és képességek, készségek megismerése
   - a pályaválasztás és szakma, - ill. iskolaválasztás élet- és pályatervek tanulási technikák
   - ismeretek a munka világáról és az egyes szakmacsoportok szakmai követelményeinek
    megismerése
A pályaorientáció keretében a fiataloknak el kell fogadniuk az aktív, dolgozó életmódot, tudatosulni
kell bennük a pályaválasztás fontosságának, és hogy az életpálya építése nem egyszeri döntés
eredménye. Képesnek kell lenniük a terveket és célokat összevetni a valódi lehetőségekkel, továbbá
számon kell tartani a pályájukat befolyásoló tényezőket is.


6.6.3   Gyakorlati oktatás

Szakmai előkészítés a 9. osztályban

A tanterv modulrendszerű, kompetenciaalapú, tevékenységközpontú. Fontos szempont, hogy a
mindennapi életben is felhasználható, értelmes célokkal és ehhez kapcsolódó feladatokkal lássuk el a
tanulókat.

A 9. évfolyamon a képzés céljai:
l.) Személyre-szabott, aktív, élményszerű ismeretszerzés biztosítása.
   - Általános műveltség megszilárdítása
   - Alapismeretek hiánypótlása (differenciált oktatás)
   - Szakképzésbe történő bekapcsoláshoz szükséges ismeretek, képességek, készségek fejlesztése
     (pl: kifejezőképesség, problémamegoldó-képesség)
2.) Alkotás (konstruálás), felfedezés. Saját tudás felépítése, beépítve a tanuló egyéni tapasztalatait.
   - Pozitív élményszerzéshez juttatás
   - Passzivitás feloldása
   - Élethosszig tartó tanulás igényének és képességének kialakítása
3.) Pszichomotoros készségfejlesztés
   - Rajzkészség fejlesztése
   - Tárgykultúra és esztétikai érzék fejlesztése
   - Kulturális értékek megőrzése
4.) Mindennapi teendők megismerése
   - Információszerzés és praktikus felhasználása
   - Erkölcsi és etikai normák betartása
   - Ügyintézéssel, kapcsolatfelvétellel, az álláskereséssel összefüggő tennivalók és viselkedési
     szabályok
Számonkérés: bár a tananyag főként tevékenységközpontú, a tanulók mégis témakörönként
hozzájutnak egy tömör, ám mégis átfogó elméleti anyaghoz. Ismereteiket (kisebb egységekre bontva)
óráról-órára bővítjük, mélyítjük.
A szakmai előkészítő tantárgy során a gyerekek sokféle, a szakmákhoz szorosan kapcsolódó
alapanyaggal megismerkednek, elsajátítják ezek tulajdonságait és jellemzőit, és megtanulják használni
is őket. Elkészített munkáikat szintén érdemjeggyel jutalmazzuk.
                         33
Szakmai alapozó oktatás (10. évfolyam)
A 10. évfolyamon szakmacsoportos szakmai alapozó képzés folyik, amelyek igazodnak az intézmény
szakmai oktatásának struktúrájához. A tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett
megismerkednek az egyes, általuk választott szakmacsoport jellemző technológiáival, a használt
anyagokkal, módszerekkel. A szakmai alapozás rendszerezi, bővíti és elmélyíti a közismereti
tárgyakban tanult, szakmacsoportokhoz kapcsolódó ismereteket is, ezáltal a tanult elméleti ismeret a
mindennapok gyakorlatában hasznosul. A szakmai alapozó oktatás a szakmai ismeretek mellett
különösen fejleszti a kreativitást, a tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képességét, algoritmusok
alkalmazási képességét és természetesen a szakmai kommunikációs képességet. Alapvető cél tehát,
hogy a szakmai képzésbe belépő tanuló rendelkezzen az ahhoz szükséges készségekkel,
képességekkel, hogy az eredményes szakmatanulás után a nyílt munkaerő-piaci körülmények között
sikeres munkavállaló legyen.

Pályakövetési rendszer
A Közoktatási Törvény a szakképzés fejlesztésének összehangolása érdekében közreműködik a
munkaerő-piaci képzési igények szakoktatásban történő megjelenítéséhez. Ennek érdekében
pályakövetései rendszer került bevezetésre, amely folyamatos adatszolgáltatási rendszerével segíti a
szakképzés munkaerő-piaci igényeknek való megfeleltetését. A pályakövetési rendszerbe történő
adatszolgáltatást első alkalommal a 2008/2009. tanévben szakmai vizsgát tett tanulók esetében kell
alkalmazni.

A tanulói nyomonkövetés és pályakövetés az intézményi minőségfejlesztési tevékenységnek
eszköze, mely lehetővé teszi a tanulói életutak, vizsgálatát, úgy, hogy konkrét információval szolgál
minden egyes tanulóra vonatkozóan.

A tanulói pályakövetés az első szakma megszerzése után, a szakmai képzés eredményes lezárultát
követően kezdődik. Ezen szakaszt elsődleges célja, hogy a tanuló a munkaerőpiacra való belépésekor
megkapja azokat a támogatásokat, amelyek a sikeres karrierúthoz szükségesek. A pályakövetési
szakasz a munkaerőpiacra történő belépés utáni 3-5 éven át történik ez az az időszak, amely az első
munkába állásra vonatkozóan információkkal szolgál.

A pályakövetési program célja:
A szakiskolában szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésének
hatékony segítése a szektorok helyi szereplői közötti együttműködéssel, A végzős fiatalok
elhelyezkedési arányának emelése. A program során olyan technikák, módszerek, készségek,
tapasztalatok feltárása és alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a szakiskolában végzett fiatalok
munkába állásának zökkenőmentessé tételét, a munka világában való eligazodását, hatékony
álláskeresési technikák alkalmazását a mindennapokban, illetve elősegíti a tartós munkavállalást.
A végzett fiatalok munkaerő-piaci aktivitásának növelése, a munkavállalás motivációjának erősítése,
az elhelyezkedési esélyek növelése, a munkahelyi beilleszkedés elősegítése. A fiatalok pszichés-
mentális állapotának és közvetve szociális helyzetének javítása személyes, egyéni, és csoportos
megsegítések keretében. Kliensorientált hálózatépítés a régió civil és vállalkozói szférájával. Az
intézmény olyan szolgáltató, támogató és információs központtá alakítása, ahol a célcsoport fiataljai
igényeiknek, helyi szükségleteiknek megfelelő megsegítést kapnak.
Az iskolai oktatásának sikerességét azon is le lehet mérni, hogy az iskola milyen hatékonyan képes
felkészíteni a tanulókat a munkavégzésre. Az oktatás nem öncélú fejlesztő tevékenység, hanem a
sikeres társadalmi integráció egyik eszköze. E társadalmi integráció egyik meghatározó eleme pedig a
munkavállalás.
Az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés sikeressége vagy sikertelensége minősíti az
oktatási rendszert, és meghatározza az intézmény számára a feladatokat is.
A pályakövetési tevékenység legfontosabb célja a társadalmi befogadását elősegítse.

A pályakövetés várható eredményei:
  - Erősödni fog a fiatalok tanulási- és munkamotivációja.
  - Csökkenni fog tudáshiányuk.
  - Növekedni fog munkaerő-piaci tájékozottságuk.
  - Javulni fognak a munkaerőpiac által igényelt kulcsképességeik.

                         34
-  Fejlődni fog szakmai, munkaerő-piaci és szociális hozzáértésük (kompetenciáik).
-  Rendeződhetnek pszichológiai, életvezetési és alkalmazkodási problémáik.
-  Következésképpen javulhat a fiatalfoglalkoztathatósága, s így visszavezethetők az esetleges
  pályakorrekció érdekében az iskolarendszerű, vagy az iskolarendszeren kívüli
-  szakképzésbe, átképzésbe, illetve lehetőségük nyílhat az elhelyezkedésre, valamint
  biztosabban gondoskodhatnak saját és családjuk megélhetéséről.
                      35
  7 Iskolánk nevelési munkájának területei


7.1   A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok:

A minden emberben meglévő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a tanulói
személyiség teljes kibontakoztatásának segítése.

Olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési folyamatnak nem
tárgya, hanem alanya, vagyis amelyben a szükségletei megvalósulnak.
A diákok testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése.

A gyermek nem az életre készül - a gyermek él.
Az ÉN harmóniájára vonatkozó értékek kialakítása (önismeret, önbizalom, önművelés).

A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek kialakítása.

Iskolánkban a képzés jellegzetességéből adódik, hogy a szakképzésben résztvevő tanulóink elméleti és
gyakorlati órái a központi programban meghatározott arányban, váltásban kerülnek megszervezésre.

Az óraszámokból adódóan legtöbb időt a tanulók külső gyakorlati képzőhelyeken fognak tölteni. A
kialakuló rendszerből következik, hogy az elméleti tanárok a tanulófelelősökkel, és a gyakorlati
oktatásvezetővel közösen tudják megismerni a tanuló, illetve a tanulóközösség személyiségi
problémáit.

A személyiség megismerésében a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot segítő
tanár, az osztályfőnök, a gyermek és ifjúsági felügyelő, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus,
gyógytornász és az iskolaorvos együttes munkája szükséges.

A megismert problémákat a tantestületi értekezleteken együttesen megbeszéljük, és az egybehangzó
segítségnyújtás lehetőségét kialakítjuk.
A problémákkal küzdő tanulókat folyamatosan figyelemmel kísérjük, szakmai-tanulási munkájában
segítjük, korrepetáljuk. Előre ütemezett fejlesztésen, felzárkóztatáson vesznek részt a tanév során.

A leggyakrabban előforduló személyiség problémák:

–   beszédkészség
–   értelmi képesség
–   erkölcsi
–   mozgásbeli
–   kapcsolattartási nehézség
–   beilleszkedési zavarok
–   közösségbeli viselkedés (tanár-diák, diák-diák)
–   egészségügyi problémák
–   szociális helyzet
–   tanulási akadályozottság (dyslexia, discalkulia, disgraphia)


7.2   Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A diákok személyiségi és közösségi fejlődésének érdekében olyan szabadon alakítható légkört és
feltételeket teremtettünk meg, amely lehetőséget ad arra, hogy érdeklődésüknek és igényeiknek
megfelelő közösségeket, csoportokat hozhassanak létre és programokat szervezhessenek, illetve
kezdeményezhessék azt.                          36
7.2.1    A diákok öntevékenységének lehetséges területei:

–   a diákok aktív részvétele az ünnepségeken (évnyitó, nemzeti-ünnepek, télapó- karácsonyfa
   ünnepély, farsang, Valentin-nap, szalagavató, ballagás, évzáró, stb.), szavalatokkal, énekkel,
   hangszeres szerepléssel, tánccal, színjátszó-körrel, önálló ajándék készítés
–   üzem, kiállítás és múzeumlátogatások alkalmával egyéni- és csoportos feladatok kidolgozása,
   megoldása és megbeszélése,
–   az iskola dekorációs munkájában közreműködés (általános /aktuális/- és szakmai faliújság, termek
   ellátása szemléltető anyagokkal, stb.),
–   szakmai házi versenyek szervezése (tesztlapok, adott témák kidolgozása, gyakorlati feladatok
   végrehajtása), értékelése, jutalmazása,
–   sport-nap lebonyolítása (erőpróba, akadályverseny, feladatlapok megoldása, egészséges
   életmóddal kapcsolatos programok),
–   iskolaújság készítése,
–   diákbörzék programjába a tanulók bevonása (a helyszínen a diákok tájékoztassák az érdeklődőket
   az iskolában folyó tevékenységről), stb...

Elvárjuk pedagógusainktól, hogy a tanulói kezdeményezések megvalósulását felkarolják és
támogassák az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével.7.3   A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
    feladatok

A tevékenység a csoport szűrésével, személyes elbeszélgetéssel, felvételi pályaalkalmassági
vizsgálattal kezdődik, erre a tanterv megfelelő osztályfőnöki óraszámot biztosít, melynek során az
intézmény szakemberei (fejlesztő team) segítik a pedagógusok munkáját.

A nyilvánvaló egészségügyi, magatartási problémák, személyiségi zavarok már itt észlelhetőek.

A rendszeresen megrendezett tantestületi illetve osztályfőnöki munkaközösségi értekezletekre
hivatalosak a szakoktatók is, hiszen ők lesznek nagyobb óraszámban a szakképzésben résztvevő
tanulókkal.

A fellelt problémák kezelésének első lépése a személyes, négyszemközti elbeszélgetés. Ebben a
pszichológusnak, a gyógypedagógusnak, a fejlesztő pedagógusnak, a szakoktatónak, az
osztályfőnöknek és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek van jelentős szerepe. Sokszor a probléma
megbeszélése már egyben ésszerű kompromisszumot eredményezhet, főként, ha a kezdetek kezdetén
tisztázódnak a problémák, és nem várják meg a felek, ameddig elfajul a helyzet.
Ezen a beszélgetésen kiderülhetnek olyan személyes egészségügyi, lelki, szociális, stb. problémák is,
amelyet nagynyilvánosság előtt titkolni kíván a tanuló.
Szükség esetén további szakember segítségének bevonását kell kezdeményezni.

7.3.1    Leggyakrabban előforduló személyiség problémák:

–   a testi higiénia hiányából adódó problémák
–   túl zárkózott, megközelíthetetlen tanuló
–   túl közlékeny, zavaróan nyüzsgő tanuló
–   az extrém szereplési vágyú tanuló
–   a fogyatékossággal élő tanuló
–   alulképzettséggel élő tanuló
–   felfogási zavarral küzdő tanuló
–   teljes motiválatlansággal, szakma iránti érdektelenséggel élő tanuló
–   túlzott, vagy elégtelen önbizalommal, hibás önértékeléssel élő tanuló
–   a csoportból kiugró tehetségű tanuló

                          37
–   a negatív életszemléletű, pesszimista beállítottságú tanulók
–   megütközést keltő külsőségek: tetoválások, testékszerek, elképesztő színű hajzatok, ruházatok, stb.
–   hipermotilitás
–   deviáns magatartás
–   a szélsőséges politikai nézetek, megnyilvánulások
–   alpári beszéd-, és viselkedés
–   nyílt agresszió
–   vallási meggyőződésből adódó probléma
–   az igazolatlan hiányzás (felelősségérzet teljes- vagy részleges hiánya)


7.3.2    Problémakezelési lehetőségek:

–   a házirend ismertetése, értelmezése, elfogadtatása és betartatása
–   motiválás sikerrel, jutalmakkal, szóbeli dicséretekkel, és egyéb ösztönzőkkel
–   a pedagógus személyes példamutatása
–   iskolai hagyományok tudatos felépítése a tanulók ötleteinek felhasználásával
–   az indokolatlan megkülönböztetések kiküszöbölése a tantestület részéről (pl. „elit képzés”,
   „speciális képzés”, stb.) amely sértő a gyengébb képességű tanulókra
–   az iskolai demokrácia ésszerű alkalmazása (pl. a tanulók véleményezhessék a sportnap, a
   kirándulások, és egyéb programok összeállítását)
–   a házi és az országos versenyekre való felkészítés
–   kompromisszumkeresés sorrendje:
      személyes, négyszemközti beszélgetés
      a szülő bevonása
      gondozó bevonása
      az osztályközösség bevonása
      beszélgetés a tantestület érdekelt személyeinek bevonásával
      a DÖK bevonása
      szaksegítség (pl. orvos, pszichológus) igénybevétele
      a Nevelési Tanácsadó bevonása
      végső kudarc esetén a lehetőség keresése a tanuló személyiségének megfelelőbb képzési
        formába


7.4   Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

             „Mindenki úgy születik, hogy képes a dolgok megértésére, hogy van
             képzelőereje és alkotókészsége, ámde ezt a benső kincset – barlangot
             elfeledtük, és nem hasznosítjuk!‖
                                        /Aurelio Peccei/

A tehetséges tanulók kiválasztása, támogatása, képességeik fejlesztése bonyolult pedagógiai,
pszichológiai, közoktatási probléma. A támogatás elsősorban differenciált oktatással érhető el.

Az elméleti – szakmai tárgyak tanítása során kiemelkedően szereplő tanulók számára szervezett
tanulmányi versenyek motiváló hatásúak, egyben a pedagógus munkájának elismerését is jelentik az
ezeken elért eredmények.

A szakmai pályázatokon való részvételnek fontos szerepe van, a díjnyertes munkák az iskolában
kiállíthatók, ill. a szponzoroknak – a tanulók belelegyezésével – ajándékként átadhatók.

Az idegen nyelv tanítása során kiemelkedően szereplő, ill. továbbtanulni kívánó diákoknak
nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot indítunk. Az alapfokú nyelvvizsgára jelentkezők és azt sikeresen
teljesítő tanulók vizsgadíját az Alapítvány finanszírozza.


                          38
A művészeti nevelés is fontos iskolánk életében (pedagógusaink között dolgozik iparművész,
festőművész, komolyzenei zenekari tag). Kutatjuk tanulóink tehetségét, és támogatjuk
továbbfejlődésüket az irodalom, a nyelvi kultúra a rajz és vizuális kultúra a népi mesterségek és a tánc
területén.

Minden évben kialakítunk önismereti, személyiségfejlesztő csoportokat, önkéntes jelentkezés alapján,
mely egyaránt hasznos az egészséges, pszichésen sérült, hátrányos szociális hátterű tanulóink számára.
Kommunikációt, viselkedéskultúrát is tartalmaz ez a tevékenység, ezzel is fejlesztve a
problémamegoldó, helyzetviselő, alkalmazkodó képességet.

7.4.1   Tanulási képességfejlesztő program

A képességfejlesztő program alapvető célja a hallgatók tanulási,- megismerő- és szellemi
képességeinek fejlesztése, a személyiség potenciális lehetőségeinek mind teljesebb kifejlesztése.

A foglalkozások elméleti alapja a humán pszichológia. A program szerkesztése, felépítése kiemelten
kezeli a jobb és bal agyfélteke működése közötti egyensúly mind teljesebb megvalósulását, az agy
működésének teljesebb kihasználását.

A program fő érdeme az összetett hatás. Egyidejűleg fejleszti az emlékezetet, a figyelmet, a
gondolkodást, a gyors tájékozódást. A gyakorlatok bővítik az emlékezet határait, pontosságát
(részletességét), tartósságát, továbbá növelik a megjegyzés gyorsaságát, a figyelem hatékonyságát, az
átcsoportosítási készséget. Az oktatási anyag a bennük levő alkalmazási példákon keresztül közvetlen
kapcsolatban áll a különböző korcsoportok oktatási tananyagával. Alkalmazásuk adaptálható és
differenciálható a tanulásban akadályozottak megismerő és fejlesztő képzésére is. Ez esetben a
nyújtott idejű képzés mellett a tananyag feldolgozásánál szükséges figyelembe venni az adott réteg
pszichológiai jellemzőit, sajátosságait is.

A 8-10. osztályt végzettek programja a tanulást, az emlékezetet, a figyelmet, a vizuális és
audiovizuális megfigyelő képességet, a logikus és kreatív gondolkodást fejlesztő gyakorlati tömbökre
épül. Szerepelnek a programban a tanulás különböző stratégiái, a nyilvános fellépésekre /előadásokra,
vizsgákra/ felkészítő tréning. A program megismerteti a gyorsolvasás alapjait, az eredményes
jegyzetkészítés technikát, az idegen nyelvek tanulását elősegítő módszert, a hatásos kikapcsolódás,
lazítás gyakorlatait. Gondolkodásbeli hibák feldolgozása is szerepel a tanmenetben a valóság egyes
jelenségeinek észlelése és feldolgozása fejlesztése érdekében.

A fenti területek fejlesztése bizonyítottan eredményezi a tanulás hatékonyságának növelését, az
eredményesebb problémamegoldás elősegítését a hallgatók körében.7.5   Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok


A feladatkört gyermek- és ifjúságvédelemre felkészült pedagógus látja el.

Elsődleges feladatunk a tanulóközösségből a problémás növendékek kiszűrése a pedagógusok, a
fejlesztő team és a szakoktatók segítségével.

A feladatokat nagymértékben a veszélyezettség oka határozza meg, ami lehet: anyagi-, erkölcsi-,
nevelési-, magatartási-, egészségügyi-ok (drog, fogyatékosság).

A hiányzásokat is figyelemmel kísérjük, havonta összesítve, jogosságát felülvizsgálva. Az alaptalan
hiányzásokat a szülők segítségével igyekszünk kiküszöbölni, illetve mérsékelni.
                         39
Együttműködés szükséges a pedagógiai szakszolgálat tagjaival, a pedagógusokkal, a szakoktatókkal a
magatartási, beilleszkedési, tanulási, egészségügyi zavarokkal küzdő tanulókkal kapcsolatos
problémák megoldásában.

A szociális hátránnyal induló fiataloknál fontos a kapcsolatfelvétel a segítséget nyújtó szervezettel,
javaslattétel a támogatásra.

Szoros a kapcsolattartás a kollégiumokkal, illetve a nevelőkkel az adódó problémák megbeszélése,
különös tekintettel a hiányzások megszüntetésére.
Az alapítványi támogatásban részesülő fiatalok tanulmányi értékelése havonta történik.
Külföldi állampolgárságú tanulók ügyeinek elintézésében segítséget nyújtunk. (igazolások, lakhatási
engedély és egyéb felmerülő intézni valók kezelése.)
Szakoktatókkal az általuk felvett problémák közös és hatékony megoldása. Szükség esetén egyéni
foglalkozások, beszélgetések bevezetése.
A kiugróan gyenge tanulók nehézségeinek megoldása – javaslattétel, segítség. Megoldása az
iskolánkban szervezett tanulószoba látogatásával, melynek keretei között szaktanáraink (esetleg a
fejlesztő pedagógus segítségével) személyre szabott korrepetálást folytatnak a tanév során. Kiemelten
fontos szerepe van a tanulóra kidolgozott egyéni fejlesztési tervnek, melyet a fejlesztési team dolgoz
ki.
Külön gondot jelent a fogyatékos növendékek felzárkóztatása. Számukra minden segítséget megadunk
előbbre jutásuk érdekében. Kiemelt feladat a szülőkkel való együttműködés, (esetenként
családlátogatás) a problémák közös megoldása érdekében.

7.5.1   Gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink

–   a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása,
–   a tanuló elemi szükségleteinek (tanszer, munkaruházat) beszerzésének segítése,
–   az iskolaorvosi és iskola fogászati ellátás biztosításának megszervezése
–   a tanulók eredményeinek folyamatos nyomon követése,
–   a tanulók rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése,
–   kiemelt figyelemmel kisérése annak, hogy a tanuló nem használ-e egészségre ártalmas, káros
   anyagokat, szereket és nem folytat-e korára, fejlődésére káros életmódot,
–   krízishelyzetben lévő tanuló személyes segítése, egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése,

A tanulás mellett munkát végző fiataloknak segítünk, szükség esetén érdekvédelmükben eljárunk.
A tanulmányaikat befejező fiataloknak munkahelyszerzésében igényüknek és képességeiknek
megfelelő maximális segítségnyújtás felhasználva a kialakult munkaerő-piaci kapcsolatainkat.

Kiemelten foglalkozunk a problémás növendékek személyiség fejlesztésével, amit a konkrét eset
határoz meg, és a tanuló egyéniségéhez igazodik. (Pl.: magántanulói státuszba vétel, egyéni bánásmód
és módszerek stb.).


7.6   A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A tanítás során a tanárok szembesülnek azzal, hogy a gyerekek különböző személyiségek, egyéni
viselkedésük, sajátos tanulási útjuk van.
Intézményünkbe különböző iskolákból érkeznek a tanulók más-más képességekkel. A tanulók közötti
különbségek kezelésénél gyakran felmerülő alapkérdés pedagógusok körében, hogy miként alakultak
ki az eltérések, „honnan jön” a személyiség.

7.6.1   A tanulás megkezdésénél felmerülő problémák:

–   Érdeklődés felkeltése a választott szakma iránt (szakmai programok, üzemlátogatások, szakfilmek
   megtekintése stb.);
–   Önbizalom erősítése a tehetség kibontakozásában;

                         40
–   Jó kapcsolat kialakítása a tanár – diák és a diákközösség tagjai között;
–   Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, hogy az elméleti és gyakorlati tanulmányaik
   tárgyi eszközfeltételei biztosítva legyenek (pl. munkaeszközökkel).

7.6.2    Tananyag elsajátításában problémás diákokra vonatkozó feladatok:

–   Gyakorlatorientált kompetenciaalapú oktatás
–   Különös figyelmet szentelünk ezen tanulóknak, nem elkülönítve a többi gyerektől;
–   Csoporton belüli különböző képességű párok kialakítása (szimpátia figyelembevételével) egymás
   segítéséhez;
–   Külön foglalkozások, egyéni fejlesztések, felkészítések (tanulószoba, fejlesztő órák);
–   A tananyag szemléletes bemutatása;
–   Az otthoni gyakorló feladatok kiadása;
–   Gyakoribb ellenőrzés és számonkérés;
–   A tanuló együttes értékelése és a kapott érdemjegyek részletes indoklása;
–   Javítási lehetőség biztosítása, igényességre való nevelés;
–   A tanulást segítő programok (tanfolyamok, előadások, stb.) eszközök (könyvek, folyóiratok, stb.)
   ajánlása, bemutatása és az ingyenes hozzáférés biztosítása a diákoknak.
–   A tanulóra szabott, különböző nehézségű feladatok, és azok differenciált értékelése

A tanítási – tanulási folyamatban fontos a tanulók differenciált aktivizálása. Míg vannak olyan
tanulók, akik erős belső motivációval rendelkeznek, önmagukat képesek aktivizálni, és számukra nem
szükséges külön motiválás, addig másoknál erőteljes felébresztő stratégiával lehet csak elérni az
eredményes tanulást: az érthetőség, a fokozatosság, a rendszeresség, a szemléletesség, a differenciálás,
a visszacsatolás, a megerősítés a didaktika elvei szerint.


7.7   Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

A tevékenység a csoport szűrésével, személyes elbeszélgetéssel kezdődik, erre a tanterv megfelelő
osztályfőnöki óraszámot biztosít az elméleti, és a gyakorlati héten is.
E terület koordinálása a személyiségi jogok maximális szem előtt tartása mellett az osztályfőnökök és
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata.
Munkájuk főbb területei lehetnek:

–   tanulók szociális, családi helyzetének figyelemmel kisérése, ha szükséges az okok feltárása
   családlátogatáson illetve környezettanulmánnyal
–   hátrányos helyzet illetve veszélyeztetettség fokának és mértékének megállapítása
–   ha felmerülő okokat iskolán belül pedagógiai módszerekkel nem lehet megszüntetni, akkor a
   tanuló érdekében kezdeményezni kell a kapcsolatfelvételt a lakhely szerint illetékes
   Önkormányzat Szociális Osztályával, és a Gyermekjóléti Szolgálattal.
–   a bejáró és a kollégista tanulók külön rendszeres figyelemmel kisérése.
–   a felmerült másképp nem orvosolható eseteket a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az igazgatóval
   egyetértésben terjessze fel a fenntartó alapítvány kuratóriumának, aki eseti vagy rendszeres
   szociális támogatásban részesítheti (külön belső szabályzat szerint).


7.8   Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát
     segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

A tanárok számára: Az Oktatási Minisztérium által kiadott tájékoztató a Funkcionális taneszköz-
jegyzékről című ajánlás alapján. A tanév megkezdése előtt a tanulók jelentkezésének függvényében
indított szakmákat, figyelembe véve az ott tanító pedagógusok által összeírt eszközök ütemezett
beszerzése.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az adott tanévben induló szakmák gyakorlati képzését
külső cégekkel kötött Együttműködési megállapodás alapján szervezzük meg, kiemelt feladatként

                         41
szem előtt tartva a központi programokban előírt helység és tárgyi eszköz feltételek meglétét.
11/1994.(VI. 08.) MKM rendelet 7. sz. melléklete figyelembe vételével szereztük be az iskola
helységeinek bútorzatait és egyéb berendezési tárgyait.

Szigorúan figyelembe vesszük a tanévkezdéshez elengedhetetlen, feltétlenül szükséges taneszközök,
tárgyeszközök biztosítását. A tárgyi eszközök beszerzésének ütemezést az erre vonatkozó fejezet
tartalmazza.

Elméleti órákhoz
– Tanításra alkalmas tanterem, szaktanterem,
– Tanterv,
– Tanmenet,
– Óravázlatok
– Tankönyv, segédanyagok, mellékletek,
– Funkcionális eszközök,
– Audiovizuális eszközök,
– Vizuális eszközök,
– Szemléltető eszközök,
– Műszaki szakkönyv bázis,
– Eszközök tárolására alkalmas szertár


7.9   A szülő, a tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének
    formái, továbbfejlesztés lehetőségei

Az együttműködési területeit az SZMSZ és az IMIP szabályozza.

A kapcsolattartásnak nagyon sok formája létezik, mely a szülő, az iskola és nem utolsó sorban a tanuló
szempontjából fontos. A folyamatnak több szintje van, melyek egymástól elválaszthatatlanok, ezeknek
a rétegeknek a gondozása folyamatos munkát igényel, minden részvevőtől.


7.9.1   A kapcsolattartás formái:

 Tanuló-szülő
      Igény szerinti rendszeres (napi) kapcsolattartás - ellenőrző, üzenő füzet
 Tanuló-iskolai pedagógus
      Tanév elején meghatározott fogadóórák, illetve igény szerinti egyeztetett kapcsolattartás
      Szülői értekezlet
      (Felelős az igazgatóhelyettes)
 Tanuló-kollégiumi pedagógus
      Telefonon történő igény szerinti kapcsolattartás.
      (Felelős az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős)
 Szülő-iskolai, kollégiumi pedagógus
      Igény szerinti kapcsolattartás (pl. telefon, levél)
      Ellenőrzőkönyv
      Szülői értekezlet
      Negyedéves tanulmányi értesítő
      (Felelős az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős)
 Iskolai pedagógus – kollégiumi pedagógus
      Rendszeres kapcsolattartás (telefon)
      Probléma esetén személyes megbeszélés
      Nevelőtestületi értekezletek
      Osztályozó konferencia
                         42
 Az iskola együttműködése a diákokkal
A tanulók, a tanulóközösségek, és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére tanévkezdéskor
diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményt nyilvánít, javaslattal él az intézmény működésével,
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat alapegysége az osztály
gyűlése. Az osztálygyűléshez kapcsolódó egyik feladattól, a tisztségviselők megválasztásától is
várjuk, hogy jó közösségi szellem alakuljon ki, egymás segítése és elfogadása természetes legyen. A
diákönkormányzat munkáját a Diákönkormányzat segítő tanár és a szabadidő-szervező pedagógus
segíti.

A pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítésében, szervezésében,
tájékoztatásban ugyancsak segítséget nyújt. Ezen túl az alapvető emberi értékek, a nemzeti,
nemzetiségi, kisebbségi hagyományok iskolán belüli megismertetésében a kulturális, etnikai másság
elfogadtatásában is nagy szerepe van.

Tanévenként két alkalommal sor kerül a Diákközgyűlés összehívására, melyen e terület értékelése a
legfontosabb napirend.

7.9.2   Az iskola együttműködése a szülőkkel
A szülő és az iskola kapcsolata kulcsfontosságú szerepet tölt be az oktatás-nevelési kérdések
eldöntésében még a szakképzés időszakában is.
Fontos számunkra, hogy működjön az iskola indításához felállított Iskolaszék, s osztályonként a
Szülői munkaközösség.

A szülő joga, hogy megismerje az intézmény Nevelési, Pedagógiai és Szakmai Programját,
Házirendjét; tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről,
tanulmányi előmeneteléről rendszeresen, részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat,
segítséget kapjon. A szülő kötelezettsége viszont, hogy rendszeresen kapcsolatot tartson a
gyermekével foglakozó pedagógusokkal, elősegítse a gyermekének a közösségbe történő
beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

A tanulójogviszony szerződésben foglaltakat a tanulón kívül a szülő is elfogadja aláírásával.

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi szakembert foglalkoztat, aki a tanulókkal kapcsolatos
problémák kezelésében szakmai segítséget nyújt a pedagógusoknak, a tanulók személyes problémáit
kezeli és kapcsolatban áll a szülőkkel a szociális hátrányok leküzdése és a nevelési nehézségek
megoldása érdekében.
                         43
 8 Egészségnevelési program

A program 12. sz. melléklete tartalmazza
                   44
9    A környezeti nevelés fő célkitűzései

                                "A földet nem apáinktól örököltük,
                               hanem, unokáinktól kaptuk kölcsön"

Az iskolai környezeti nevelés során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére,
tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő
cselekvésre,

Ezért a környezeti nevelés:

    megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő és
    élettelen környezettel,
    kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére,
    felkelti az igényt, képessé tesz:
     ◦ a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,
     ◦ összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok
        megértésére,
     ◦ a problémák megkeresésére, okainak megértésére,
     ◦ kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, ezáltal a lehetséges megoldások
        megkeresésére,
     ◦ a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata,
amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű
kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A
környezeti nevelés, hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra,
személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására.

Többet jelent a környezetszennyezésről való oktatásnál, mert figyelembe veszi az ember és környezete
kölcsönhatásaiból eredő károsító tényezők és elhárítási módok sokféleségét.

A környezeti nevelésnek tehát át kell fognia, és mindezt közvetítenie kell a diákok felé. Fontos, hogy a
felnövekvő nemzedék ökológiai szemléletmódja kialakuljon és élete természetes részévé váljon. A
környezeti nevelésre különösen igaz, hogy az iskola akkor is tanít, ha nem tanít. Komoly
attitűdformáló, értékközvetítő erő lehet az iskola egészének működése és a benne dolgozók környezeti
értékrendje.

A környezeti nevelés nem tantárgy, hanem közös követelmény, ezért az iskolai élet szerves része,
jelen kell lennie a mindennapokban, személyi és tárgyi környezetben, kapcsolatokban.

Iskolánkban a prioritást élvező értékek között szerepel a „Legfőbb érték az ember”, ezért kiemelt
fejlesztési területként kezeljük a környezeti nevelést. Ebből következnek a további értékek, mint:

    Az élet tisztelete. Eleven és élettelen természet védelme
    A természet sokfélesége, kiegyensúlyozottsága, teljessége
    A környezet esztétikuma, szépsége
    A környezet által kínált élmények felhasználása
    A környezettel harmonizáló életvitel kiépítése

Cél:

A természetes és létesített környezet értékeire érzékeny, környezetünk állapotáért felelősséget vállaló,
cselekvésre kész, jogkövető, tudatos magatartást tanúsító, konstruktív életvezetésre képes felnőtté


                         45
váljanak tanítványaink. A környezeti nevelés a jelenben mutassa fel a jövőt, azt kell hangsúlyoznunk,
hogy az „itt és most” a jövő kezdetét jelenti.

9.1   A környezeti nevelés összetevői

Globális környezet          Globális környezet
                   Természetes környezet
                   Mesterséges környezet
Makrotársadalmi környezet      Munka
                   Környezetszennyezés
                   Egészséges életmód-gyógyítás
                   Infrastruktúra
Mikrotársadalmi környezet      Település, lakosság
                   Család
                   Esztétikus környezet
9.1.1   Globális környezet

a. Globális környezet

Feladat:
Tudatosítani kell, hogy a környezeti kultúra az emberibb és jobb életminőség hordozója. A környezet
holisztikus megismertetése (környezetkultúra társadalmi hátterének felvázolása). Tekintsék tanulóink
a környezetvédelmet az életközpontú, bioszférát megóvó tevékenységi rendszernek.
Takarékoskodás az intézményünkben energiával és vízfelhasználással.
Ismerjék fel, hogy a környezetvédelem érdekellentétek ütközését jelenti.
Tevékenység-eszköz:
   Az állampolgári és egyéb közösségi - felelősség felébresztése.
   Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése.
   A környezeti károsodások nemzetközi problémaként való ábrázolása
   A tanulók felkészítése arra, hogyan bánhatnak a természeti erőforrásokkal
   Az ember által felállított tabuk, törvények és erkölcsi szabályozók vizsgálata (elvárások,
     tennivalók a természet védelmében)
   Annak bemutatása, hogy a környezetnek elválaszthatatlan része a belső környezet, a lelki
     (mentális) szféra
   Beszélgetés a világ vezetőinek összefogásáról, felelősségéről (a környezet értelmezése a jövő
     formálásának eszközeként)
   Globális összefüggések megértetése
Követelmény:
   A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” gondolat beépülése a személyiségbe.
   Ismerjék meg az emberiség előtt álló, a Föld egészét érintő problémákat (savas esők, szmog,
     ózon réteg károsodása, üvegházhatás, esőerdők pusztulása stb.).
   Ismerjék a természet és környezet harmonikus fejlődését elősegítő, ill. veszélyeztető
     legfontosabb tényezőket (mit tehetnek az egyéni életükben ezek ellensúlyozására).

Értékelés:
Brainstorming (ötletbörze), és beszélgetések alkalmával a pozitív hozzáállás és példák megerősítése.
                         46
b. Természetes környezet

Feladat:
   Az érdeklődés és kíváncsiság felébresztése a környezet még létező szépsége és sokszínűsége
     iránt
   Az ökológiai kompetencia megteremtése (ember és környezete kölcsönhatásainak megértése,
     bepillantás az összefüggésekbe)
   Tudatosítani, hogy az egészséges, esztétikus környezet iránti szükséglet kielégítése nemcsak
     joga, hanem kötelessége is minden emberek
   Fokozott hangsúlyt kapjanak a természet és ember harmonikus együttélésének lehetőségei
Tevékenység-eszköz:
   Megismertetni tanulóinkkal az ökológiai összefüggéseket, valamint a kedvezőtlen
     kölcsönhatások (pl. katasztrófák) következményeit.
   Tudatosítani tanulóinkban a környezetvédelem jelentőségét, mint állampolgári jogot és
     kötelességet.
     Tevékeny részvétel a virágos osztály és iskola megvalósításában (a Föld napján környezeti
     vetélkedő).
   A környezetre vonatkozó ismeretek átadása tanórákon: A tanórákon hozzárendeljük az adott
     témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi
     élettel kapcsolatos vonatkozások.
     Biológia:
      ◦ A fajok változatosságának jelentősége (ökológiai rendszerek)
      ◦ Természetes körforgás, tápláléklánc (állat és növényvilág védelem)
      ◦ A trópusi őserdők kiirtása által okozott veszélyek
      ◦ Az ember beavatkozása a természetbe (következmények)
     Földrajz:
      ◦ Az éghajlat és az időjárás (fronthatások)
      ◦ Élet más kultúrákban és népeknél
      ◦ Éghajlati viszonyok megváltozásából adódó veszélyek
      ◦ Ökológiai orientációjú közlekedési rendszerek
      ◦ A táj tervezése és megművelése (természetvédelmi területek)
      ◦ Földtörténeti korszakok, az emberi beavatkozás hatásai
      ◦ A Duna földrajza, gazdasági szerepe, állapota
      ◦ Zonalitás, klímaváltozások
      ◦ Tájékozódás
     Kémia:
      ◦ Mesterséges és természetes eredetű anyagok (minőség, különbözőség, hatásuk a
        környezetre)
      ◦ Levegő, víz, talaj szerves és szervetlen alkotói (szennyezés okai, a megelőzés
        lehetőségei)
      ◦ Vízminőségmérés
      ◦ Szennyvíztelep látogatása
     Fizika:
      ◦ Energiafajták előnyei, hátrányai (előállításuk módjai, újrafelhasználás)
      ◦ Zajártalom, hőártalom, ionizáló sugárzás (csökkentésének lehetőségei)
      ◦ Fizikai törvényszerűségek és élőlények életjelenségei közötti analógiák felismertetése
     Történelem, társadalomismeret (etika):
      ◦ Az iparosodás: előnyök hátrányok, esélyek, veszélyek
      ◦ A civilizáció fejlődésével kapcsolatos félelmek (ma és régen)
      ◦ Felelősség az utódainkért
      ◦ Az állat mint az ember társa
      ◦ Helyi történelmi értékek, hagyományok tisztelete
      ◦ Az egyén, az állam, a társadalom felelőssége a globális problémák terén
     Magyar nyelv:
      ◦ A táj ábrázolása a versekben (írók és környezet)
      ◦ Cikkgyűjtemény: viták az ipari társadalom védelmezői és radikális környezetvédők
        között
                        47
     ◦  Anyanyelv védelme
     ◦  Médiaelemzési technikák
     ◦  Viták folytatása
     ◦  Különbségtétel lényeges és lényegtelen információ között
     ◦  Hatékony kommunikációs törekvés
     ◦  Hivatalos iratok (kérvény, javaslat, petíció,...) készítése
    Esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése.
     ◦ Szakmai nyelv igényes és pontos használata írásban és szóban
    Matematika:
     ◦ Környezeti összefüggések matematikai demonstrációja
     ◦ Környezeti mérések értelmezése elemzése statisztikai módszerekkel
     ◦ Táblázatok, grafikonok készítése, elemzése
    Osztályfőnöki órák:
     ◦ 9. évf. Életvezetés, életvezetési szokások a családban.
     ◦ 10. évf. Testi-lelki problémák, a megoldás módjai.
     ◦ 11. évf. A média szerepe. A tájékoztatás erkölcse. Hirdetés, reklám
     ◦ 12. évf. Intézmények, Civil szervezetek.( állampolgári és egyéni felelősség ) A hely ahol
       élünk.
    Kirándulások vagy túrák:
     ◦ Víztisztító felkeresése, látogatás szeméttelepen (szelektív hulladékgyűjtés).
     ◦ Kirándulások alkalmával természetrajzi múzeumok, természetvédelmi területek
       (arborétumok) felkeresése.
    Művészet:
     ◦ Természetes alapanyagok használata.
     ◦ Használati tárgyak és művészeti alkotások ipari hulladékokból.
     ◦ Természet a képzőművészetben.
     ◦ Népi építészet, díszítőművészet.
     ◦ Tartalom és forma összefüggései.
     ◦ Természetes vizeinkkel kapcsolatos népdalok, zeneművek.
     ◦ A természet zenei ábrázolása.
     ◦ A zene közösségteremtő ereje.
    Testnevelés:
     ◦ A különböző sportágak ökológiai és egészségügyi hatása.
     ◦ A sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az együttműködés és a
       tolerancia fejlesztésébe.
     ◦ Természetes anyagokból készült sportszerek.
     ◦ Régi magyar mozgást igénylő játékok megismerése (karikahajtás, gólyalábazás,
       zsákbanfutás, méta)
    Idegen nyelv:
     ◦ Szövegfeldolgozásokkal természetszeretetre érzékenység fejlesztése.
     ◦ Más országok hasonló problémáinak megismerése, környezetvédelmi szervezeteik.
     ◦ Nemzetközi felelősségérzet kialakítása.
    Szakképzés:
     ◦ Egészségkárosodás prevenciói.
     ◦ Gyakorlathoz kapcsolódó természeti és környezetvédelmi ismeretek átadása
     ◦ Szakmához kapcsolódó higiéniai követelmények és ezek alkalmazása
     ◦ Az adott szakma története és környezetre gyakorolt hatása
     ◦ Szakmaspecifikus munkákhoz környezetvédelmi ismeretek
     ◦ Hulladékkezelés
     ◦ Környezetbarát anyagok, technikák, termékek használata
     ◦ Anyag és energiatakarékos gazdálkodási módok
     ◦ Munka és technológiai fegyelem kialakítása
     ◦ Rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás során
Követelmény:
   A természetre vonatkozó alapvető ismereteket sajátítsa el (óvja a környezetet,
    környezetbarátként viselkedjen)!
   A környezet iránti tevékenységét a tudatosság és a felelősség hassa át!

                        48
Értékelés:
   A környezet védelmére irányuló magatartás megerősítése, a környezet-szennyező szokások
    korrekciója.

c. Mesterséges környezet

Feladat:
     Tudatosan környezetkímélő, védő viselkedésmód kialakítása. A mesterséges térigény
      fokozódásából adódó ellentmondások megismertetése
     A biológiai és társadalmi lét fenntartásához (termelés és fogyasztás), anyag- és
      energiafelhasználás, hulladék anyagok által okozott problémák felismerése.
     Képessé tenni a tanulókat a környezetromboló, az emberi életet veszélyeztető felelőtlen
      tevékenységek elleni fellépésre.
     Tiszta, ízlésesen berendezett terek (lakó és egyéb épületek) iránti igény, és ezek megóvására
      való felelősség kialakítása.
     Nevelési törekvéseink alapja az ökológiai morál: tisztelet és szeretet az ember és természet
      iránt.

Tevékenység-eszköz:
   Alkalmazott művészetek elemzése, egyéni élménybeszámolók, kiselőadások formájában.
   Az esztétikai érzékenység fokozása, az alapelemek megismertetése (szín, forma, ritmus,
    kontrasztok).
   A művészeti korok építészeti technikájának, a kor életmódjának élményszintű feldolgozása a
    tantárgyi integrációk során.
   A praktikum és esztétikum egységének szemléltetése a népi építészet és iparművészet hazai
    emlékeinek bemutatásával (értékelemző séták).
   Gyűjtés: jó és rossz példák (az ökológiai, gazdasági és társadalmi hatások összefonódásának
    felismerése).

Követelmény:
   A közvetlen környezet tárgyi és esztétikai értékeinek védelme (ne tűrjék szó nélkül a
    környezetrombolást).
   Tudják, hogy hol, kinél, hogyan léphetnek fel a természet védelméért (vegyék észre a
    veszélyforrásokat).

Értékelés:
   A kívánt magatartásformák megerősítése.

9.1.2    Makrotársadalmi környezet

a. Munka

Feladat:
     Tudatosítani, hogy az ember, teremtő, fogyasztó tevékenysége során valamennyi földi
      szférában változásokat okoz.
     A munka értékteremtő és személyiségformáló szerepének tudatosítása, elfogadtatása (egymás
      munkájának megbecsülése).

Tevékenység-eszköz (kiemelt fontosságú témák):
   A munkamegosztásban elfoglalt hely és a társadalmi helyzet összefüggései
   Munkanélküliség, munkába állás (okok, esélyek)
   Munkahelyi normák
   Fizikai és szellemi munka (azonosság, különbség, megbecsülés)
   Szakma, hivatás, szolgálat
   Gazdasági körülmények és vagyonok differenciálódása (okok, esélyegyenlőség)                          49
Követelmény:
   A tanulás, mint munka megbecsülése
   A tanulás, mint jog és kötelesség elfogadtatása
   A felnőttek munkájának megbecsülése
   A lakás és a házkörüli munka értékeinek elismertetése (háztartásvezetés és családi
    munkamegosztás)
   Legyen képes saját szakmájának gyakorlásakor az egészség- és környezetvédelemre.
   Szakmai gyakorlat előtérbe helyezése
   Kialakítani a környezetvédelmet, munkavédelmet, biztonságtechnikát és a munkaszervezést
    összekapcsoló szemléletmódot
   Ismerjék a környezetbarát anyagok, technológiák fontosságát.

Értékelés:
   Saját életükből merített példák megerősítése, kiigazítása.

b. Környezetszennyezés

Feladat:
     Ismereteket nyújtani tanulóinknak, megalapozva az új ökológiai szemléletet, hiszen csak így
      mérhetők fel döntéseik következményeit.
     Az ember szerepének megismerése a természet egyensúlyának fenntartásában (az egészséges
      és ízléses környezet szükségletének kialakítása).
     A környezeti folyamatok történetiségének érzékeltetése (takarékosságra, mértékletességre
      nevelés). Az erkölcsi normák és a megfelelő viselkedési kultúra kialakítása.

Tevékenység-eszköz:
   A környezetszennyezésről szóló és más természetfilmek megtekintése és megbeszélése
    (környezetkímélő termékek és technológiák előnyben részesítése).
   A szűkebb és tágabb környezet anyag és energiafelhasználásának tervezése, hogy minél
    kevesebb fogyasztással járjon (takarékosság, hulladékok mennyiségének csökkentése).
   Ismerkedés a környezetvédelem alrendszereivel (vízvédelem, talajvédelem, levegővédelem,
    zajhatások mérséklése, állat és növényvilág védelme).
   Szelektív hulladékgyűjtésbe való bekapcsolódás.(iskolában elemgyűjtő tartály).
   Beszéljünk róla: csatornázás, szennyvíz, permetezés, mosószerek, hulladéktemetők, műanyag
    és veszélyes hulladékok.
   Az iskola környezetbarát tisztítószereket használ.

Követelmény:
   Alakuljanak ki diákjainkban értelmi-érzelmi megalapozottságú, pozitív értékek, beállítódások,
    viszonyulások a természet és környezetvédelem iránt.
   Legyenek tisztában a környezetvédelmi alrendszerekben jelentkező problémákkal,
    törekedjenek a prevencióra.
   Vegyenek részt a hasznosítható hulladékok és a szelektív szemétgyűjtésben.
   Fordítsanak gondot saját osztályuk tisztántartására, órák után dobják el saját szemetüket a
    hulladékgyűjtőbe, ne firkáljanak a padra, vigyázzanak a berendezésre.

Értékelés:
   Tanulóinkkal    szemben  támasztott  követelményeknek  való  megfelelésekor,  pozitív
    visszajelzés.

c. Egészséges életmód-gyógyítás

Feladat
     A szennyezett természeti környezet és előírásoknak nem megfelelő munkahely károsító
      hatásairól és ezekből eredő foglalkozási ártalmakról.


                          50
     Az életmódbeli és életmintázat kedvezőtlen hatásairól (mentálhigiéné, szexuális kultúra,
      életcél, boldogság -amiért tenni kell, nem áru-).

Tevékenység:
   A beszélgetések és közös tevékenységek kapcsán készség-és képességfejlesztés, amellyel
    kialakíthatók a kívánt attitűdök.
   Hangsúlyos témakörök:
     ◦ Figyelem és elfogadás embertársainkkal szemben.
     ◦ Empátiás kapcsolatteremtés (türelem és megértés).
     ◦ Önmagunk     koordinálása (impulzuskontroll beépítése az agresszivitás és
       ösztönszexualitás), kontrollálása.
     ◦ Saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciája (élményhelyzetek biztosítása
       közösségekben).
   Az iskolai büfé kínálata bővüljön az egészséges táplálkozás érdekében.

Követelmény:
   Tekintsék értéknek az egészséget. Tudják, hogy a környezeti hatások és szervezet között egy
    állandóan alkalmazkodó folyamat zajlik.
   Legyenek birtokában olyan ismereteknek és készségeknek, hogy a környezeti ártalmakat
    csökkenteni tudják.

Értékelés:
   Az életvitelre vonatkozó pozitív magatartássémák és szokások megerősítése.
d. Infrastuktúra

Feladat:
     Települések zavartalan működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek megismertetése
      (annak felismerése, hogy ezek megléte miként határozza meg a lakóhely arculatát)
     A közlekedéssel kapcsolatban jelentkező környezeti hatások, gondok és megoldási
      lehetőségeire történő figyelemfelhívás
     A gyors információáramlás fontosságának és feltételeinek megismertetése.

Tevékenység-eszköz:
   Beszélgetés a működéshez szükséges dolgokról, ezek rendszerben láttatása, mint:
     ◦ Élelem, szállítás, tisztított víz, energia, közlekedés
     ◦ Karbantartás, korszerűsítés
     ◦ Postai és telefonhálózatok
     ◦ Egészségügyi ellátás, óvoda, iskola, idősek otthona
     ◦ Könyvtár, közösségi ház, sporttelep, játszótér, múzeum
   Az infrastruktúráról információszerzés tapasztalatokról számadás a különböző műveltségi
    területeknél
   A számítógép- és könyvtárkezelés gyakorlása (a sokoldalúan fejlett személyiség alapfeltétele
    az informatikai tudás megszerzése)
   Zöld sarok kialakítása a könyvtárban: szakkönyvek, CD-k, videó anyag, számítógépek...

Követelmény:

     Ismerjék a lakóhely életéhez szükséges infrastruktúrák rendszerét, valamint az ehhez
      szükséges erőforrásokat!

Értékelés:
   Pozitív visszacsatolás a megfelelő magatartásformákra                         51
9.1.3    Mikrotársadalmi környezet

a. Település, lakosság

Feladat:
     Annak tudatosítása tanulóinkban, hogy a szűkebb környezetünk megóvásával tehetjük a
      legtöbbet a Föld védelme érdekében.
     Kiemelt feladat a preventív szemlélet kialakítása (kockázati tényezők elleni védekezés,
      pszichoszociális hatások és stresszhelyzetek kompenzálása).

Tevékenység-eszköz:
   Változások nyomon kisérése a településen (népességi mutatók, egészségi állapot -vezető
    halálokok-, mit tehetünk az ártalmak ellen védőfaktorok érvényesítése)
   Bekapcsolódás az iskola, lakóhely alakításába, rendezésébe

Követelmény:
   Érezzen felelősséget és tegyen a lakóhelye szépségéért, az egészséges környezetért.
   A maguk területén, életvitelükkel, tevékenységükkel egyénileg és összefogva óvják a
    környezetüket a családban, az iskolában és másutt.

Értékelés:
   Szűkebb és tágabb környeztében kapjon megfelelő visszajelzést a kívánt magatartásra.

b. Család

Feladat:
     A család jellemzőinek, feladatainak tudatosítása
     A létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák tudatosítása
     A család fontosságának beépítése az értékrendbe (mint elsődleges szocializációs színtér és
      alapvető meghatározója a személyiségfejlődésnek)

Tevékenység-eszköz:
   Egyéni élmények alapján feldolgozni tanulóinkkal a család társadalmi szerepét (a családot az
    egymás iránt érzett szeretet és felelősség tartja össze). A feldolgozás szempontjai:
     ◦ A család, mint szolidáris közösség (védőbástya és utódgondozó)
     ◦ A család, mint életre nevelő, kultúra közvetítő
     ◦ A társadalom építőköve (reprodukciós funkció)
     ◦ A család gazdasági szerepe (termelés-fogyasztás)
     ◦ A feldolgozás témái:
     ◦ Az együttlét szükséglete (összetartozás, felelősség, bizalom)
     ◦ Különbözőségek megnyilvánulása és elfogadása
     ◦ Érdekek, konfliktusok, megegyezés
     ◦ A másság elfogadása (emberi értékek és kapcsolatok)

Követelmény:
   Életmódok és életvezetési stílusok modellként közvetítése (bevásárlási szokások,
    háztartásvezetés, pénzzel való bánás, mértékletesség).
   Tudják tanulóink, miként tegyenek eleget a higiéniás szükségleteik kielégítésének otthon,
    iskolában, más helyen.
   Fogadja el a családot értékként (tekintse a kötelességérzetet, becsületességet, felelősséget a
    családi értéknek).

Értékelés:
   Saját példáikon keresztül történő megerősítés Esztétikus környezet (esztétikai nevelés)

                         52
c. Esztétikus környezet

Feladat:
     Az iskola tisztaságának javítása
     A lakáskultúra iránti igény fejlesztése (az ember értékeiről a környezete is tanúskodik)
     A világalkotó megértésének és befogadásának segítése (esztétikai érzékenység és nyitottság, a
      szépség iránti fogékonyság kialakítása illetve fejlesztése)
     A hétköznapok esztétikumának tudatosítása (természet, mesterséges környezet, társas
      érintkezés és nyelvhasználat formakultúrájának felismerése)

Tevékenység-eszköz:
   Tanórákon kívül, minden spontán lehetőség kiaknázása a szemlélet formálására (vizuális
    kultúra felhasználása az esztétikai értékekkel való megismerkedésre) A feldolgozás témái:

       ◦  A környezet és építőanyag, lakásgondok
       ◦  A lakás berendezésének szempontjai (díszítés)
       ◦  Növények, állatok a lakásban (lakás és éghajlat)
       ◦  Kortársminták (közerkölcs, jogi szabályok)
       ◦  Vandalizmus (szerepkonfliktusok és elvárások)
Követelmény:
   Minden diák vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra.
   Nyelvi tisztaság, tömör és logikus kifejezőkészség, tartalmi tisztaság (érthetőség), szépen
    artikulált és jó beszédtechnika, megfelelő vitakultúra.
   Fontos követelmény az ízlést értékelő képesség önálló működtetése (véleményformálás-
    indoklás).
   Váljon szükségletté az esztétikus környezet és a szabadidő tartalmas eltöltésének igénye!
   A vizuális információk olvasása a környezetben, a tárgyakban, a művészetekben talált értékek
    megértése, feldolgozása kifejezése.

Értékelés:
   Saját értékeik kinyilvánításakor megfelelő visszajelzés
9.2    A pedagógus szerepe a környezeti nevelésben

Saját tantárgyon belül és a tanórákon kívül, minden alkalmat meg kell ragadni a környezetkultúra
fejlesztésére.
Minden diákban tudatosítani kell, hogy ők a jövő letéteményesei, ami önmagukkal és utódaikkal
szemben is felelősségteljes gondolkodást követel.
A környezeti nevelés akkor valósulhat meg, ha felismerjük és objektíven felmérjük tanulóink családi
szocializációban elsajátított értékeit és azt a társadalmi értékrendhez és elvárásokhoz közelítjük.
A pedagógus hatékonyságát ezen a területen befolyásolja a hitelesség és példamutatás, mert a saját
megnyilvánulásaival is értékeket közvetít.
                          53
 10 Beiskolázási terv 2009. szeptemberében

          Terveink szerint a következő képzéseket indítjuk 2009 szeptemberében
       (a létszámok integrált képzésekre vonatkoznak, a számított létszámot mutatják)


10.1 Székhelyen: 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12..


10.1.1  85.31     Általános középfokú oktatás
Szakiskola

   1.9/Fz   osztály     felzárkóztató oktatás                 25 fő
   1.9/Fz   osztály     felzárkóztató oktatás                 25 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.9     osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.10    osztály     általános műveltség megalapozása            28 fő
   1.10    osztály     általános műveltség megalapozása            27 fő
   1.10    osztály     általános műveltség megalapozása            27 fő
                                      ∑      300 fő

Speciális szakiskola megszilárdító szakasz
   1.9/Sp osztály                                  15 fő
   1.9/Sp osztály                                  15 fő
                                      ∑      30 fő

Szakközépiskola

   1.9     osztály                                25 fő
   1.10    osztály                                25 fő
   1.11    osztály                                25 fő
   1.12    osztály                                25 fő
                                        ∑    100 fő


10.1.2  85.32   Szakmai középfokú oktatás
A Nemzeti Szakképzési Intézet Központi Programja alapján készített helyi program szerint a
következő szakképző osztályok indítását tervezzük nappali rendszerben.
Szakiskola

    Élelmiszer- és vegyiáru eladó     OKJ 31 341 01 0010 31 02          20 fő
    Élelmiszer- és vegyiáru eladó     OKJ 31 341 01 0010 31 02          20 fő
    Bútor- és lakástextil-eladó      OKJ 31 341 01 0010 31 01          15 fő
    Ruházati eladó            OKJ 31 341 01 0010 31 05          17 fő
    Ruházati eladó            OKJ 31 341 01 0010 31 05          15 fő
    Pincér                OKJ 33 811 02 1000 00 00          20 fő
    Pincér                OKJ 33 811 02 1000 00 00          15 fő
    Pincér                OKJ 33 7822 01               15 fő
    Szakács                OKJ 33 811 03 1000 00 00          20 fő
    Szakács                OKJ 33 811 03 1000 00 00          28 fő
    Szakács                OKJ 33 7826 02               15 fő
                                          ∑  200 fő

                          54
Speciális szakiskola szakmai vizsgára felkészítö szakasz

     Élelmiszer- és vegyiáru eladó  OKJ 31 341 01 0010 31 02     10 fő
     Bútor- és lakástextil-eladó   OKJ 31 341 01 0010 31 01     10 fő
     Ruházati eladó          OKJ 31 341 01 0010 31 05     10 fő
                                  ∑     30 fő


1.1. Szakközépiskola

     Kereskedő              OKJ 52 3421 05 1000 00 00     20 fő
     Vendéglős              OKJ 52 811 02 0000 00 00      15 fő
     Divatstílus-tervező asszisztens   OKJ 52 1812 17           15 fő
                                       ∑  50 fő

10.1.3  Gimnázium – esti rendszerű - felnőttoktatás

     Gimnáziumi oktatás 10. évfolyam     10. évfolyam           35 fő
     Gimnáziumi oktatás 11. évfolyam     11. évfolyam           35 fő
     Gimnáziumi oktatás 12. évfolyam     12. évfolyam           30 fő
                                       ∑  100 fő

     Szakközépiskola- esti rendszerű - felnőttoktatás

     Kereskedő                OKJ 52 3421 05 1000 00 00    30 fő
                                       ∑  30 fő10.1.4  85.32   Szakmai középfokú oktatás – felnőttoktatás

Szakiskola

     Élelmiszer- és vegyiáru eladó   OKJ 31 341 01 0010 31 02         10 fő
     Pincér              OKJ 33 811 02 1000 00 00         10 fő
     Szakács              OKJ 33 811 03 1000 00 00         10 fő
     Cukrász              OKJ 33 811 01 0000 00 00         10 fő
                                       ∑    40 fő10.2 Telephelyen:        1211. Budapest Transzformátorgyár utca 7.

A Nemzeti Szakképzési Intézet Központi Programja alapján készített helyi program szerint a
következő szakképző osztályok indítását tervezzük nappali rendszerben.

10.2.1  85.32    Szakmai középfokú oktatás
Szakiskola

     Élelmiszer- és vegyiáru eladó   OKJ 31 341 01 0010 31 02         20 fő
     Élelmiszer- és vegyiáru eladó   OKJ 31 341 01 0010 31 02         20 fő
     Női szabó             OKJ 33 542 05 0010 33 03         20 fő
                                       ∑    60 fő


                         55
Szakközépiskola

    Divat-stílustervező asszisztens        OKJ 52 1812 17    20 fő
    Divat-stílustervező asszisztens (rövidített)  OKJ 52 1812 17    10 fő
                                    ∑  30 fő
                         56
   A Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája által indítani kívánt OKJ
                         szakmai képzések

                                                                                Elm-gyak
         Szakképesítés megnevezése             OKJ száma        Szakképesítés köre    Szakmacsoport   Évfolyamok száma           Minisztérium    Rövidítés
                                                                                 aránya
   Élelmiszer- és vegyiáru eladó              31 341 01 0010 31 02         A, B            17        2        40-60     SZMM       E/2/I/A/B
                                                                                                   E/2/I
   Élelmiszer- és vegyiáru eladó              31 341 01 0010 31 02         A             17        2        40-60     SZMM
                                                                                                  E/2/II
   Élelmiszer- és vegyiáru eladó              31 341 01 0010 31 02         A             17        3        40-60     SZMM       E/3/I/Sp
                                                                                                   R/2/I
   Ruházati eladó                      31 341 01 0010 31 05         A             17        2        40-60     SZMM
                                                                                                  R/2/II
   Ruházati eladó                      31 341 01 0010 31 05         A             17        3        40-60     SZMM       R/3/I/Sp
   Bútor- és lakástextil-eladó               31 341 01 0010 31 01         A             17        2        40-60     SZMM        B/2/I
   Bútor- és lakástextil-eladó               31 341 01 0010 31 01         A             17        3        40-60     SZMM       B/3/I/Sp
   Cukrász                         33 811 01 0000 00 00         A             18        3        30-70     SZMM        C/3/I
   Divat-stílus tervező asszisztens               52-1812-17            A              4        2        40-60      OKM        Ds/2/I
   Divat-stílus tervező asszisztens (rövidített képzés)     52-1812-17            A              4        1        40-60      OKM        Ds/1/I
   Kereskedő                        52 341 05 1000 00 00         A             17        2        60-40     SZMM        K/2/I
   Vendéglős                        52 811 02 0000 00 00         A             18        2        40-60     SZMM        V/2/I
   Női szabó                        33 542 05 0010 33 03         A             10        3        30-70      OKM        N/3/I
                                                                                                   P/3/I
   Pincér                          33 811 02 1000 00 00         A             18        3        30-70     SZMM
                                                                                                  P/3/II
   Pincér                            33-7862-01            A             18        3        30-70     SZMM        P/3/III
                                                                                                  Sz/3/I
   Szakács                          33 811 03 100 00 00         A             18        3        30-70     SZMM
                                                                                                  Sz/3/II
   Szakács                            33-7826-02            A             18        3        30-70     SZMM       Sz/3/III

   Szakmacsoport megnevezése:                               Szakképesítés köre:

   4          művészet, közművelődés, kommunikáció                A           Elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető szakképesítés
   10         könnyűipari                            B           Elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
   17         kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció           C           Elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés egy munkakör betöltéséhez
   18         vendéglátás- idegenforgalom

Jelmagyarázat:

31        8. ált. végzett és 16. életévét betöltött:           15. élvetévét betöltötte:
                                         1.     6. ált. + 2 év felzárkóztató után
                                         2.     7. ált. + 1 év felzárkóztató után
33        10. évfolyamra épülő szakképesítések
52        Érettségi vizsgára épülő képzés                                                     57
 11 Az iskola helyi tanterve


11.1 Felzárkóztató oktatás

Célok és feladatok

A nappali rendszerű szakiskolai oktatás keretében megszervezett felzárkóztató oktatásban azok a
tanulók vehetnek részt, akik nem fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát és a
felzárkóztató képzés megkezdésekor betöltötték a 15. életévüket.
A felzárkóztató oktatás befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány szakképzési évfolyamba lépésre,
továbbá az általános iskolában a nyolcadik évfolyamig, illetve a szakiskolában kilencedik-tizedik
évfolyamon osztályozóvizsga letételére jogosít. A tanulók a felzárkóztató oktatás eredményes
befejezése után a szakiskola első szakképzési évfolyamába léphetnek, ahol alapfokú iskolai
végzettséghez - a nyolcadik osztály elvégzéséhez -, a tizedik osztály elvégzéséhez, alapműveltségi
vizsgához kötött és iskolai előképzettséghez nem kötött szakképesítéseket sajátíthatnak el.
A felzárkóztató oktatás biztosíthatja, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó,
gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is képes
fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé teszi a korábban kialakult tudásbeli és
szociális hátrányok felszámolását, a munkaerőpiacon piacképes szakképesítés megszerzését.
A felzárkóztatás célja a tanulókban a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a
tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási
döntés megalapozása, a szakmai vizsgára történő felkészülés előkészítése, a szakmatanuláshoz
szükséges általános ismeretek elsajátíttatása, az alapkészségek és képességek fejlesztése, a tanulók
élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a munkában.
A célok megvalósítása a nevelés előtérbe helyezését igényli, alapvető fontosságú, hogy a
szabálykövető magatartás kialakítása, a képességek fejlesztése, a szakképzés előkészítése és az
általános műveltség ismeretanyagának elsajátíttatása egymással összehangoltan folyjék. A
kerettantervek alapján meghatározott tananyagok elsősorban a szocializációhoz és a
munkatevékenységhez szükséges tudás megszerzését, képességek és készségek fejlesztését szolgálják,
ezért a tananyag feldolgozása nem a tananyag „leadását”, hanem a tanulók cselekvő részvételét
igényli. Ennek érdekében a kerettanterv lehetőséget ad a differenciált tanulásszervezésre, az általános
műveltséget megalapozó és a szakmatanulást előkészítő tartalmak egy részének a gyakorlati oktatással
való összekapcsolására, az általános műveltségi elemek elsajátításának valamilyen konkrét gyakorlati
tevékenység elvégzéséhez, élettapasztalathoz kapcsolására, ami növeli a tanulók szakmatanulás iránti
motivációját, lehetővé teszi sikerélményhez jutásukat.
A felzárkóztató oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció,
szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik elméleti és gyakorlati tanórai
foglalkozások keretében.
A jogszabály csak a belépő tanulók életkorát határozza meg - 15 éves életkor betöltése -, illetve az
általános iskolai végzettség hiányát rögzíti feltételként. Tekintettel azonban arra, hogy csak nappali
rendszerű iskolai oktatásban szervezhető meg, a tanuló csak abban a tanévben kezdhet utoljára
tanévet, amelyben a 23. életévét betölti, sajátos nevelési igényű tanulóknál ez az életkor-határ két
évvel meghosszabbodik. A tantervben két új eszköz segíti a felzárkózást: a személyiségfejlesztő,
szocializáló program, amely - bár a kerettantervben önálló fejezetként szerepel, nem jelenik meg az
óratervben, hanem a különböző általánosan művelő, szakmai előkészítő, alapozó, művészeti és
szabadidős programokhoz illeszkedik, és a szakmai előkészítés-alapozás, amely a gyakorlati
tevékenységek, a műhelyekben folytatott munka során lehetőséget nyújt a fiatalok motiválására,
képességeik feltárására, fejlesztésére, sikerhez juttatásuk.

Személyiségfejlesztés és szocializáció

Alapvető cél a felzárkóztató oktatásban, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves
részeként a személyiségfejlesztés, játékok, sport, szabadidő-szervezés eszközeivel és hatásaival
járuljon hozzá a tanulók pozitív személyiségfejlődéséhez. A felzárkóztató programra jelentkezők
különböző deficitekkel (hiányokkal) érkeznek az iskolába. A harmonikus egység megteremtése
érdekében az egyes területeket minden tanulónál az egyéni szükségletnek megfelelően kell fejleszteni.
Fontos, hogy az életpálya a képességekkel összhangban álljon.
A belépő állapotfelmérés részeként a kötelező adatfelvétel, státusfelmérés az év eleji hetekben
meghatározott időkeretet igényel, a félévet, illetve a tanévet záró értékelést is külön óraszám
biztosítása teszi csak lehetővé. A közötte lévő hetekben a felzárkóztató programot koordináló team a
tanulóközösséggel együtt a szükségleteknek megfelelően maga alakítja ki a személyiségfejlesztés
feltételrendszerét.
A fiataloknak nemcsak a pályaválasztásukat kell segíteni, hanem azt is irányítani kell, hogyan
viselkedjenek, cselekedjenek, éljenek és ítéljenek. A velük született adottságokat, motívumokat,
hajlamokat a környezet kultúrája, szokásai, normái, a velük szemben támasztott elvárások
befolyásolják; ezen körülményektől és hatásoktól függ, hogy a fiatalok személyisége milyenné
formálódik.
Fejlődési szempontból fontos lenne a jó családi légkör, támogató szülői magatartás, a tágabb
környezet elfogadó attitűdje, a kortársközösség pozitív hatása, mindezek azonban ezeknek a
fiataloknak az esetében részben vagy teljesen hiányoznak.
A felzárkóztató oktatásban ezért általános cél fokozatosan, apró lépésekben, módszertanilag
átgondoltan a tanulással, értékekkel, kötelességgel szembeszegülő, társadalmi értékeket tagadó
magatartású fiatalok formálása viszonylag jól beilleszkedő, a tanulást, munkát értéknek tekintő,
megfelelően kommunikáló, tudásszerzésre nyitott személyiségekké. Nagyon fontos feladat érzelmi
kultúrájuk gazdagítása, erkölcsi tudatosságuk erősítése, az értékek egyensúlyának megteremtése,
továbbá annak elérése, hogy a fiatalok képesek legyenek problémáik megfogalmazására, a problémák
kezeléséhez segítségkérésre, majd azok megoldására.
A gyengébb teljesítményű, leszakadó, marginalizálódó fiataloknak nincs más életesélyük, csak a
szabálykövető magatartás, az alkalmazkodás, a szakmatanulás feltételeinek elfogadása. A nappali
iskolákból lemaradók gyakran nem képesek iskolai és társadalmi normákhoz alkalmazkodni, mert
önmagukat e normákon kívül fogalmazzák meg. Ez többnyire azért következik be, mert sem a
társadalom, sem az iskola nem kínál olyan karrierlehetőségeket, amelyek a deviáns magatartás
ellenében tényleges esélyt jelenthet. Ezért szükséges a tanuló elé olyan modelleket állítani, amelyek e
devianciatörekvéseket pozitív formában képesek társadalmilag hasznossá tenni, illetve a tanulók
számára felmutatni azt, hogy az egyéniség eredeti vonásai a társadalmi kötelékeken belül is
fenntarthatók. A fentiek alapján a képzés befejezésével megjelenő személyiségmodellt, kulturális
arculatát nem lehet pusztán a társadalmi elvárás oldaláról meghatározni, hanem önmaga
személyiségstruktúrájának apró, de hosszan tartó módosulását célszerű definiálni, gyakran oly módon
is, hogy saját vonatkozási csoportjain belül kell megmutatni e követhető modelleket. Az oktató-nevelő
munkát végzőknek tehát vitaképesnek kell lenniük a felzárkóztató képzés célját illetően is: a tanulás, a
normakövető magatartás az alacsony karrierlehetőségű helyzetekben sikerek teremtésére lehet képes,
amelyek a társadalom és az egyén számára hasznosulnak.
Ebben a tanulói körben végzett pedagógiai munkának nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a tanuló
elfogadja a pedagógus szerepét, hajlandó legyen együttműködni vele. Ezért az együttműködésért a
pedagógusnak meg kell dolgoznia, és esetenként ennek érdekében kompromisszumokat is kell kötnie.

Szintre hozó modul a felzárkóztató kerettantervek 9-10. évfolyamához

A szintre hozó modul célja azoknak a felzárkóztató programba belépő tanulóknak, akik nem
rendelkeznek az írás-olvasás-számolás, valamint a verbális kommunikáció olyan elemi képességeivel,
amelyek alkalmassá tennék őket a felzárkóztatási programban való eredményes részvételre, ezeknek
megalapozása, kialakítása. E cél eléréséhez az iskolai tanulmányok során már valamilyen mértékben
kifejlesztett, de elhalványult képességek felelevenítése, kibontakoztatása és megerősítése szükséges. A
szintre hozás feladata tehát az írás-olvasás-számolás és a verbális kommunikáció legalapvetőbb
tevékenységformáinak begyakoroltatása.
                         59
A továbbhaladás feltételei

Magyar nyelv, irodalom és kommunikáció

A szintre hozást végző pedagógus megítélése szerint a tanulók egyénenként alkalmassá válnak arra,
hogy a felzárkóztató programba eredményesen bekapcsolódjanak. Ismerik a magyar ábécé kis- és
nagybetűit, kapcsolódási variációit, képesek az automatizált írásmozgást a folyamatos másolásnál és
diktáláskor alkalmazni, betartják a helyesírás köznyelvi normáit. Alkalmazni tudják a néma és értő
olvasást a szövegek tartalmának megértéséhez. Mondanivalójukat a mindennapi beszédben érthető
formában tudják megfogalmazni.

A továbbhaladás feltételei

Matematika

A tanulók a legelemibb kommunikációs készség, számfogalom, műveletfogalom, geometriai szemlélet
birtokában vannak.
Megfelelő a motiváltságuk a tanulást illetően. Képesek 45 percen át figyelni, egy-egy jellel, mondattal
emlékeztetni tudják magukat a hallottakra. Tudnak a tanultakkal kapcsolatban kérdezni.
Képesek számokat (például háromjegyűeket) helyesen kiolvasni, leírni diktálás után, azokkal egyszerű
szóbeli és írásbeli műveleteket elvégezni.
A zsebszámológépet egyszerű esetekben (segítséggel) használni tudják.
Szóbeli utasításra képesek lerajzolni a tulajdonságaival megadott egyszerű alakzatot.
Kézbe adott modelleken észrevesznek és megfogalmaznak egy-két tanult tulajdonságot.
Képesek körzővel és vonalzóval megrajzolni egy-egy nagyon egyszerű alakzatot.
Vonalzóval képesek egy négyzet, téglalap, kör, kocka, téglatest egy-egy adatát megmérni.

                       9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Irodalom

Az irodalmi művekkel kapcsolatos elemi szövegalkotás szóban és írásban, ügyelve a közlés
világosságára és szabatosságára, valamint a rendezett írásra és az elfogadható helyesírásra.
A tanult művek szerzőjének tartalmának, főbb kifejezőeszközeinek ismerete, szereplőinek jellemzése.
A lírai formanyelv stíluseszközeinek felismerése, megnevezése. Az olvasott művekben megjelenített
emberi problémák bemutatása, önálló véleményalkotás.

Magyar nyelv, és kommunikáció

Az anyanyelvi képességeket megalapozó értelmes és összefüggő beszéd, jó színvonalú beszédértés.
Közepes nehézségű szövegek értelmes hangos olvasása. Közepes nehézségű szövegek elolvasása és
megértése, a szöveg értelmezése és vélemény alkotása az olvasottakról, az olvasottak lényegének
világos és szabatos megfogalmazása szóban és írásban. Lényegre törő és áttekinthető vázlat készítése.
A tanult szövegtípusok megírása a tanult szövegszerkesztési ismeretek alkalmazásával.
                         60
                      9-10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Irodalom

Ismeretek a XX. századi magyar irodalomról, néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a
korban. A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése.
Jártasság az önálló könyvtári munkában. Színházi előadás megtekintése, beszámoló készítése a
látottakról.
Lényegkiemelés, vázlatkészítés ismeretlen szövegekből.

A továbbhaladás feltételei

Magyar nyelv és kommunikáció

Elfogadható külsejű és helyesírású fogalmazás készítése. Az alapvető helyesírási esetek ismerete: a
szavak betűkihagyás és durva hiba nélküli leírása. Értelmes előadás (felelet vagy egy megírt szöveg
előadása).
A mindennapi kétszemélyes és kisközösségi kommunikációs normáinak megtartása. A
tömegkommunikáció néhány jellemző műfajának ismerete.


                       9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Matematika

A tanuló legyen képes felfogni és értelmezni a kapott szóbeli és írásbeli utasításokat.
Tudjon megfelelő színvonalon leírni, lejegyezni, elolvasni egyszerű matematikai tartalmú szöveget,
legyen képes azt értőn elemezni (pl. adatokat kiválasztani, a kérdést megérteni).
Gondolatait tudja egyszerűen megfogalmazni, elmondani. Tudja követni a mások gondolatmenetét,
legyen képes ezzel kapcsolatban kérdezni.
Vegyen részt a tanórákon, készítsen írásos feljegyzést a tanultakról, jelölje a problémáit.
Készítse el a házi feladatokat, gyakoroljon. Lemaradás, nem értés esetén legyen képes megfogalmazni
a problémáit, megkérdezni a tanárát, társait az adott témáról.
A tanuló tudja diktálás alapján leírni, írott formából kiolvasni a természetes számokat egymillióig,
tudjon leírni egységtörteket. Tudja a számok tízes, százas, ezres számszomszédait, tudjon kerekíteni.
Tudja a számok helyét a számegyenesen, legyen képes összehasonlítani két szám nagyságát.
Ismerje és értse a szorzótáblát, legyen képes a szorzatok meghatározására.
Legyen képes szóban és írásban elvégezni a négy alapműveletet egyszerű esetekben a természetes
számok körében, nagyobb számok esetén zsebszámológéppel. Ismerje a műveletek helyes sorrendjét.
Tudja megbecsülni egyszerűbb esetekben a várható eredményt (nagyságrendjét), legyen képes a
kapott eredmény helyességének ellenőrzésére.
Tudjon egyszerű diagramokkal, grafikonokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Legyen képes két-
három természetes szám átlagának kiszámítására.
Tudjon egy-két lépéses egyismeretlenes első fokú egyenletet, egyenlőtlenséget megoldani módszeres
próbálgatással, lebontogatással.
Legyen képes egyszerű szöveges feladatokból matematikai modellt készíteni, és a megoldást keresni
és megtalálni, annak helyességéről meggyőződni.
Ismerje az alapvető geometriai fogalmakat, ismerje fel a tanult egyszerű alakzatokat (pl. háromszög,
négyszög [négyzet, téglalap], kör, kocka, téglatest, gömb) és tudja felsorolni egy-két tulajdonságukat.
Legyen képes konkrét számadatok birtokában meghatározni a négyzet és a téglalap kerületét, területét
(rajz, ábra, mérések segítségével).

                         61
Legyen képes felismerni a kocka hálóját, konkrét adatok birtokában meghatározni a kocka felszínét és
térfogatát.
Ismerje a legalapvetőbb, a napi gyakorlatban is használatos mértékegységeket (hosszúság, terület,
térfogat, űrtartalom, tömeg, idő, szög vonatkozásában).
Legyen képes helyesen használni a mérő- és szerkesztőeszközöket (szögmérő, vonalzók, körző).
Tudjon egyszerű másolásokat (pl. szakasz), szerkesztéseket (pl. háromszög, kör) elvégezni.
Legyen képes felismerni egyszerű alakzatok esetében a szimmetriát.
Szükség esetén tudja értőn alkalmazni a zsebszámológépet számítások egyszerűsítéséhez, gyors
elvégzéséhez.


                      10. évfolyam

Matematika

A továbbhaladás feltételei

A tanuló vegyen részt minden, a tananyaghoz kapcsolódó tevékenységben (számítások, rajzolás,
szerkesztés, manipulációk, játékok, bizonyítás). Jegyzetei tartalmazzák az órán (segítséggel) elvégzett,
rögzíthető feladatok megoldását (számítások, ábrázolások). Rendelkezzen az önálló gyakorlást igazoló
jegyzettel (házi feladatok) a hibátlan végrehajtásig gyakorlandó feladatok témaköréből, amelyben a
visszajelzett hibákat javítja.
A tanuló ki tudja olvasni és le tudja írni hibátlanul az egész számokat tízmillióig, a tizedes törteket
milliomod részig; meg tudja állapítani és jelölni tudja nagyságrendi viszonyaikat.
Tudja a négy alapműveletet önállóan, írásban alkalmazni az egész számok és a tizedes törtek körében
(osztás: kétjegyű egész osztóval). Figyelmeztetésre fel tudja ismerni az elkövetett hibát és tudja
korrigálni a számítást.
Segítséggel el tudja végezni helyes sorrendben az alapműveleteket a racionális számkörben. Egyszerű
esetekben (két műveletet tartalmazó feladatok kis nevezőjű törtekkel) önállóan el tudja végezni az
alapműveleteket.
Önállóan el tudja helyezni a negatív számokat és a törteket a számegyenesen, meg tudja állapítani egy
szám 2-vel, 5-tel, 10-zel való oszthatóságát, ki tudja számítani egy szám négyzetét.
Ismerje fel és tudja megnevezni két mennyiség között az egyenes vagy a fordított arányosságot. Képes
legyen az egyenes arányosság ismeretlen mennyiségét szóban és írásban is következtetéssel
kiszámítani.
Tudjon egyszerű, a mindennapi életből vett, alapműveletekre épülő szöveges problémákat számfeladat
formájában megfogalmazni és megoldani. A feladatok megoldásához tudjon hozzákezdeni (adatok
felírása, a művelet jelölése), és elakadás esetén tudja megfogalmazni problémáját.
Tudjon egyszerű (2-3 lépéses) egyenleteket megoldani. Elakadás esetén tudja megfogalmazni a
problémáját, és segítséggel tudjon továbbhaladni. Tudja az egyenletek megoldását önállóan,
behelyettesítéssel ellenőrizni.
Adott alap és százalékláb esetén tudja önállóan, hibátlanul kiszámítani a százalékértéket.
Önállóan tudjon (számtani) átlagot számítani 2, 3 elem esetén.
Ismerje fel egyszerű diagramokon, grafikonokon az ábrázolt mennyiség növekedését, fogyását, és
tudja megnevezni ezt a tulajdonságot.
Tájékozódjon biztosan a koordináta-rendszerben, tudjon konkrét pontokat ábrázolni és leolvasni.
Ismerje a hosszúság; a terület és a térfogat leggyakrabban használt mértékegységeit, és önállóan tudja
átváltani ezeket, ha feladatmegoldás során szükséges.
Tudjon jegyzetei (képletek, mintafeladatok) használatával a mindennapi élethez kapcsolódó
geometriai számításokat önállóan, hibátlanul elvégezni a gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó
tervezőmunka részeként is
     - háromszögek, négyszögek, kör kerülete,
     - négyzet, téglalap, háromszög, kör területe,
     - kocka, téglatest felszíne és térfogata témakörében.
Végezzen el (esetleg segítséggel) minden alapszerkesztést (párhuzamos és merőleges egyenesek
előállítása, szakaszfelezés, szögmásolás, szögfelezés) többször, különböző adatok mellett.


                         62
Legyen tapasztalata háromszögek, speciális négyszögek és kör szerkesztéssel való előállításában,
másolásában.
Tudja biztosan használni a zsebszámológépet (alapműveletek pozitív egész számokkal és pozitív
tizedes törtekkel: önállóan, hibátlanul; egyszerű műveletsor elvégzése, a műveletek sorrendjének
figyelembevételével: tanári segítséggel).
Vegyen részt az előírt matematikai tevékenységekben (pl. manipulációk, könyvtárlátogatás), és tudjon
kérdéseket feltenni a feladatokkal kapcsolatban.

                      9-10. évfolyam

Informatika

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudja az eszközöket be- és kikapcsolni, üzemeltetni, vigyázni a saját és környezete testi
épségére. A keletkezett hibákat ismerje fel és jelentse tanárának. Tartsa be a számítógépes
szaktanterem balesetvédelmi szabályait.
Legyen képes oktatóprogramot, logikai játékot elindítani és használni. Ha elakad a programban,
merjen kérdezni tanárától, és szükség esetén tudjon segédeszközöket (tankönyv, saját jegyzet) is
alkalmazni.
Tudja önállóan kezelni a billentyűzetet, az egeret és a perifériákat játék és dokumentumkészítés,
állományműveletek végzése során.
A tanuló tudjon önállóan rövid nyers szöveget begépelni, szöveget javítani, szerkeszteni, formázni,
menteni, megnyitni és nyomtatni. Tudja a karaktereket formázni. Képes legyen az őt érdeklő, illetve a
számára szükséges egyszerűbb dokumentumokat (pl. más tantárgyak házi dolgozatait, feladatait)
megtervezni, elkészíteni és kinyomtatni. A bonyolultabb - minta alapján készített - dokumentumokat
tanára segítségével tudja elkészíteni.
Tudjon önállóan flopilemezt formázni, könyvtárszerkezetet kialakítani, fájlokat másolni, mozgatni és
törölni. Ha hibázott, ismerje fel a tévedését és tanári segítséggel tudja azt korrigálni.
Gyűjtse flopin az elkészített dokumentumokat.
A tanuló legyen képes segítséggel a rajzolóprogramot alapszinten használni: új rajzlapot kérni,
rajzolni, festeni és szöveget írni, az elkészült képet elmenteni, betölteni, módosítani és szerkeszteni.
Kiadott minta alapján rajzot elkezdeni, tanári segítséggel befejezni. Az előforduló problémákat merje
felvetni, tudjon kérdezni.
Tudja önmagát ellenőrizni és a munkája során elkövetett hibák nagy részét kijavítani.
A tanuló ismerje az internet fogalmát, szerepét a mindennapi élet során.
Tudjon az interneten adott címeket - kis tanári segítséggel - elérni. Tudjon az interneten elérhető
adatbázisokban keresni, az őt érdeklő anyagokat felkutatni, kimásolni, gyűjteni. Tudjon levelezni.
Legyen képes tájékozódni a szakiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Legyen képes
segítséggel információt keresni hagyományos és számítógépes könyvtári forrásokból. Ismerje és
kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs
forrásokban, adatbázisokban. Meg tudja nevezni a könyvtártípusokat.
                         63
                       9-10. évfolyam

Ének-zene

A továbbhaladás feltételei

     Témakörök                        Tartalmak
                A mindennapi élet zajai, a csönd, a szünet jelentősége egy-egy zenei
A hangzás világa
                dallamban, az életben és egyes művészeti ágakban.
Kötöttség és improvizáció a
                A spontán zenei önkifejezés, érzelmi és indulati elemek a zenében.
zenében
                Szabadon választott művek feldolgozása.
A népzene jellegzetes
                A cigányzenekar ősi mintája.
motívumai
                A cigányzene és a magyar műzene kapcsolata.
Egyéni és közös éneklés     Szabadon választott művek alapján.
Zenehallgatás          Szabadon választott klasszikus, modern és kortárs művek alapján.
                A társastánc, a break és egyéb jelenségek történeti előzményei - pl. a török
A zene a mindennapokban     imámok körtáncai, egy-egy tánctípus régebbi történelmi korokból (pl. a
                menüett etikettje).                      9-10. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra

A továbbhaladás feltételei

     Témakörök                        Tartalmak
                Önismeret és külső megítélés. Rajzi-festői-plasztikai vázlatok, fotósorozatok
Énkép és képmás
                készítése.
A kép és a szöveg kapcsolata  Szöveg és illusztráció, szöveg és kapcsolódó kép tervezése.
Közösen megtekintett film
                Egy játékfilm vázlatának elkészítése, képi eszközök megbeszélése.
elemzése
A közvetlen környezet
                Természeti formák, mesterséges formák.
tárgyainak megfigyelése
               Egy képtár, szobortár gyűjteményének megtekintése. Egy esemény
Szobrászok és festők
               megjelenítésének megbeszélése a gyűjteményben látott alkotás alapján.
               Műemlékeink. Városi és falusi építészet. Az építészet szerepe
Építőművészet
               történelmünkben.
A számítógép szerepe a mikro- A valódi tér és a virtuális tér viszonya. Az emberi képzelet
és makrotér formálásában   kimeríthetetlensége. Egy épület tervezése számítógépen.
Önálló egyéni vagy közös
               Szabadon választott.
alkotás létrehozása
                          64
                      10. évfolyam

Történelem és társadalomismeret

A továbbhaladás feltételei

A program elvégzése után a tanuló legyen képes a tanult események kapcsán következtetéseket
levonni történelmi és társadalmi jelenségekről, azokat saját életvitelében is felhasználhatóvá tenni,
használni alapvető történelmi, társadalmi, gazdasági fogalmakat.
Adott helyzetek, feladatok megoldása során eligazodni az állam, az önkormányzatok, különféle
társadalmi szerveződések és az állampolgárok kapcsolatában, részt venni a közvetlen környezet
(család, munkahely) harmonikus viszonyainak kialakításában.


                     9-10. évfolyam

Történelem és társadalomismeret

A továbbhaladás feltételei

A program elvégzése után a tanuló legyen képes a tanult események kapcsán következtetéseket
levonni történelmi és társadalmi jelenségekről, azokat saját életvitelében is felhasználhatóvá tenni,
használni alapvető történelmi-társadalmi-gazdasági fogalmakat.
Adott helyzetek, feladatok megoldása során eligazodni az állam, az önkormányzatok, különféle
társadalmi szerveződések és az állampolgárok kapcsolatában, részt venni a közvetlen környezet
(család, munkahely) harmonikus viszonyainak kialakításában.                      10. évfolyam

Természetismeret, egészségtan

A továbbhaladás feltételei

A tanuló vegyen részt a tananyag feldolgozásához kapcsolódó tevékenységekben (kísérletek, mérések
elvégzése; gyakorlati tevékenység, múzeumlátogatás, kirándulás, terepbejárás, üzemlátogatás; viták,
projektek kidolgozása stb.). E tevékenységek során szerzett tapasztalatait, az előre megadott
szempontok szerinti megfigyelések eredményét tudja ismertetni élőszóban. E tapasztalatokat rögzítse
írásban a foglalkozások során megismert fogalmak, szakkifejezések használatával; egészítse ki
önállóan készített, illetve gyűjtött ábrákkal. Gyűjtse össze írásbeli munkáit.
A foglalkozások, tanórák során készítsen jegyzeteket. Jegyzetei tartalmazzák az elvégzett feladatok
rögzíthető megoldását (számítások, ábrázolások, grafikonok, térképvázlatok stb.).
A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert törvényszerűségek
megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a mindennapi élet, a természeti környezet, a
közlekedés, sport, háztartás, munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek
működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak.
Fel tudja sorolni hétköznapi (háztartási) anyagaink baleset-, tűz-, egészség- és környezetvédelem
szempontjából lényeges tulajdonságait. Tudja értelmezni a használati utasításokat. Ismerje az
elektromos árammal kapcsolatos balesetvédelmi tudnivalókat. Tudjon példát mondani a legfontosabb
háztartási vegyszertípusokra (mosószer, oldószer, vízlágyító stb.), valamint legfontosabb
tápanyagainkra.
Fel tudja sorolni a környezetünkben található élőlények tanult jellemző tulajdonságait, jellemezni
tudja szóban és írásban a Magyarországra jellemző életközösségeket.                        65
A tanuló legyen képes a különböző tartalmú és fajtájú térképek önálló gyakorlati alkalmazására
(útvonalterv, közlekedés megtervezése, megtett út kiszámítása, mérése stb.).
Tematikus térképek alapján szóban jellemezni tudja hazánk nagy tájait.
Meg tudja nevezni a gazdaság legfontosabb ágazatait, tudjon egy-egy jellemző hazai példát mondani
ezekre.
Ismerje a környezetszennyezés (légszennyezés, ózonkárosítás, üvegházhatás fokozódása, élővizeink és
a talajvíz szennyezése, a szennyező anyagok táplálékláncba való bekerülése) legfontosabb okait,
következményeit és a megelőzés lehetőségeit.
Tudja a tanuló, hogy vadon élő növényeink között vannak védettek. Mások hasznosíthatóak (étkezésre
használható növények, gyógynövények stb.), de akadnak egészségkárosító hatásúak is (allergiát okozó
gyomnövények, egyes gombafajok stb.).
Ismerje a házi- és a kedvtelésből tartott állatok igényeit, tartásuk szabályait.
Ismerje az emberi szervek felépítését, működését. Ismerje a táplálékok összetételét: fehérje-, zsír-,
szénhidráttartalmát; meg tudja nevezni a legfontosabb vitaminokat és nyomelemeket.
Ismerje a fertőzések terjedésének és a védekezésnek módozatait. Ismerje a betegség-megelőzés és a
korai felismerés lehetőségeit (szűrővizsgálatok, védőoltások).
Legyenek elemi betegellátási ismeretei (lázcsillapítás, gyógyszerszedés szabályai, sebellátás stb.).
Ismerje az alkoholok, drogok, a dohányzás egészségkárosító hatását, az AIDS és a nemi betegségek
elleni védekezés lehetőségét.


                     9-10. évfolyam

Természetismeret, egészségtan

A továbbhaladás feltételei

A tanuló vegyen részt a tananyag feldolgozásához kapcsolódó tevékenységekben (kísérletek, mérések
elvégzése; gyakorlati tevékenység, múzeumlátogatás, kirándulás, terepbejárás, üzemlátogatás; viták,
projektek kidolgozása stb.). E tevékenységek során szerzett tapasztalatait, az előre megadott
szempontok szerinti megfigyelések eredményét tudja ismertetni élőszóban. E tapasztalatokat rögzítse
írásban a foglalkozások során megismert fogalmak, szakkifejezések használatával; egészítse ki
önállóan készített, illetve gyűjtött ábrákkal. Gyűjtse össze írásbeli munkáit.
A foglalkozások, tanórák során készítsen jegyzeteket. Jegyzetei tartalmazzák az elvégzett feladatok
rögzíthető megoldását (számítások, ábrázolások, grafikonok, térképvázlatok stb.).
A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert törvényszerűségek
megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a mindennapi élet, a természeti környezet, a
közlekedés, sport, háztartás, munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek
működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak.
Fel tudja sorolni hétköznapi (háztartási) anyagaink baleset-, tűz-, egészség- és környezetvédelem
szempontjából lényeges tulajdonságait. Tudja értelmezni a használati utasításokat. Ismerje az
elektromos árammal kapcsolatos balesetvédelmi tudnivalókat. Tudjon példát mondani a legfontosabb
háztartási vegyszertípusokra (mosószer, oldószer, vízlágyító stb.), valamint legfontosabb
tápanyagainkra.
Fel tudja sorolni a környezetünkben található élőlények tanult jellemző tulajdonságait, jellemezni
tudja szóban és írásban a Magyarországra jellemző életközösségeket.
A tanuló legyen képes a különböző tartalmú és fajtájú térképek önálló gyakorlati alkalmazására
(útvonalterv, közlekedés megtervezése, megtett út kiszámítása, mérése stb.).
Tematikus térképek alapján szóban jellemezni tudja hazánk nagy tájait.
Meg tudja nevezni a gazdaság legfontosabb ágazatait, tudjon egy-egy jellemző hazai példát mondani
ezekre.
Ismerje a környezetszennyezés (légszennyezés, ózonkárosítás, üvegházhatás fokozódása, élővizeink és
a talajvíz szennyezése, a szennyező anyagok táplálékláncba való bekerülése) legfontosabb okait,
következményeit és a megelőzés lehetőségeit.
Tudja a tanuló, hogy vadon élő növényeink között vannak védettek. Mások hasznosíthatóak (étkezésre
használható növények, gyógynövények stb.), de akadnak egészségkárosító hatásúak is (allergiát okozó
gyomnövények, egyes gombafajok stb.).

                        66
Ismerje a házi- és a kedvtelésből tartott állatok igényeit, tartásuk szabályait.
Ismerje az emberi szervek felépítését, működését. Ismerje a táplálékok összetételét: fehérje-, zsír-,
szénhidráttartalmát; meg tudja nevezni a legfontosabb vitaminokat és nyomelemeket.
Ismerje a fertőzések terjedésének és a védekezésnek módozatait. Ismerje a betegségmegelőzés és a
korai felismerés lehetőségeit (szűrővizsgálatok, védőoltások).
Legyenek elemi betegellátási ismeretei (lázcsillapítás; gyógyszerszedés szabályai, sebellátás stb.).
Ismerje az alkoholok, kábítószerek, a dohányzás egészségkárosító hatását, az AIDS és a nemi úton
terjedő betegségek elleni védekezés lehetőségét.

                      9-10. évfolyam

Testnevelés és sport

A továbbhaladás feltételei

Alakzatok felvétele és változtatása, szaktanári utasításnak megfelelően. Előkészítő gyakorlatok önálló
végzése, azok hatásának ismerete. Futó-, ugró-, dobófeladatok végzése. Néhány tornafeladat
teljesítése, bemutatása. Legalább egy sportjáték játszása szabályos körülmények között. Az egyéb
sportok megismerése, gyakorlása.


                      10. évfolyam

Pályaorientáció modul

A továbbhaladás feltételei

A tanuló legyen tisztában saját érdeklődésével, képességeivel, tudja kiválasztani a neki leginkább
megfelelő szakképesítést.
Tudjon szöveget értelmezni. Használja megfelelően a különböző tájékoztatókat, ismerje az
információgyűjtési lehetőségeket.
Ismerje a hatékony álláskeresés technikáit (tudja értékelni az álláshirdetéseket, használni a
telefonkönyvet, önéletrajzot írni, ismerje a bemutatkozókártya tartalmát, tudja alkalmazni a meggyőző
telefonálás módszerét). Megjelenése, kommunikációja legyen a helyzethez illő.
Legyen tudatában az első benyomások fontosságának, legyen felkészült a munkáltatóval való
találkozás során előadódó helyzetekre, kérdésekre.
Tudja megszerezni a helyes munkavállalási döntés meghozatalához szükséges információkat. Ismerje
a legális munkaviszony előnyeit, a munkaszerződés tartalmi elemeit, a „fekete” munka veszélyeit.
Tudja megítélni a választott munkahelyen várható munkakarriert, ismerje a munkahelyi beilleszkedés,
a munkahelyi együttműködés és viselkedés legfontosabb szabályait, valamint alakuljon ki benne
pozitív jövőkép saját sorsát, érvényesülési lehetőségeit illetően.

                      10. évfolyam

Pályaorientáció gyakorlat modul

A továbbhaladás feltételei

Egyes szakmacsoportba tartozó tevékenységek megismerése, képesség a munkavégzésre.
A munkavégzéssel kapcsolatos megfelelő együttműködés, alkalmazkodás a körülményekhez,
munkafeltételekhez.
Az utasítások, balesetvédelmi előírások, magatartási és más szabályok maradéktalan betartása.


                      10. évfolyam                         67
A munka világa modul

A továbbhaladás feltételei

A tanulók teljesítményének értékelése pozitívan motiváló hatású legyen. A korábban szerzett
kudarcélmények feloldása érdekében a teljesítmények minősítésekor a pozitív megerősítés növeli az
önbizalmat és ezzel az együttműködés iránti motivációt. A hagyományos osztályozás kerülésével az
elméleti és a gyakorlati tevékenységet egy-egy rész befejezése után a tanár minősítse szóban a tanulók
teljesítményét, kiemelve az eredményességet.
A program abban is különbözik a hagyományostól, hogy kevesebb lexikális tudnivalót kér számon,
inkább a gyakorlati alkalmazás szakszerűségét vizsgálja.
A fentiek alapján az értékelés szempontjai közül hangsúlyos szerepet kap: az elsajátított tananyag és a
tanuló munkával kapcsolatos szemléletének megnyilvánulása a mindennapi tevékenységben. A
programmodul során elsajátított ismeretek gyakorlatban történő bemutatása (pl. meggyőző telefonálás,
a felvételi találkozón a munkáltató által feltett kérdésekre adható helyes válaszok). Szóbeli magyarázat
fűzésének szakszerűsége egy témához (pl. egy szabadon választott önéletrajztípushoz), a munkához
kapcsolódó dokumentumok használatának szakszerűsége (pl. a telefonkönyv, a „sárga lapok”
használatának bemutatása), önálló dokumentumok elkészítése (pl. egy álláshirdetés, önéletrajz
megfogalmazása).

                       10. évfolyam

Elsősegélynyújtás modul

A továbbhaladás feltételei

A tanuló aktívan vegyen részt a foglalkozásokon, tartsa be az ott érvényes magatartási szabályokat.
Fejlődjenek kommunikációs és együttműködési képességei, fogadja el az élet és az egészség feltétlen
tiszteletének szükségességét.
Tudja vészhelyzetben felmérni és betartani kompetenciája határait, tudjon nyugodtan, logikusan
cselekedni, szakszerűen segítséget kérni.
                     10. évfolyam

Vizuális kommunikáció modul könnyűipar szakmacsoport

A továbbhaladás feltételei

A tanuló aktívan vegyen részt a foglalkozásokon, végezze el feladatait, kövesse a kapott utasításokat.
Fogalmazza meg véleményét tárgyakról, látványokról, színekről.
Tárgyak, alakzatok és ábráik helyes összerendelése, rajzi információk értelmezése.
Méretek megadása, egyszerű, arányos vázlatrajz készítése,
Egyszerűbb testek kiterítésének szerkesztése, ábra alapján drótváz és csonkolás készítése.
                         68
                       10. évfolyam

Kézműves gyakorlatok modul könnyűipar szakmacsoport

A továbbhaladás feltételei

A tanuló aktívan vegyen részt a foglalkozásokon, végezze el feladatait, kövesse a kapott utasításokat,
maradéktalanul tartsa be a műhely és a munkatevékenység munkavédelmi és technológiai szabályait.
A munkavégzéshez szükséges anyagok, szerszámok balesetmentes és szakszerű használata.
A kézműves területen alkalmazott anyagok fizikai tulajdonságainak, felhasználási területeinek
ismerete.


11.2   Tantárgyi rendszerek      és   óraszámok   az  1   éves  (10  hónapos)
     felzárkóztatásban


             Tanórai foglalkozás (Tantárgy)   Éves óraszámok

            Magyar irodalom/Kommunikáció          74
            Magyar nyelvtan                37
            Történelem és társadalomismeret        74
            Matematika                   74
            Informatika                  37
            Természetismeret/Egészségtan         185
            Művészetek                   37
            Testnevelés és sport              74
            Osztályfőnöki                 37
            Pályaorientáció                74
            Szakmai előkészítő/alapozó gyakorlat     333
            Kötött óraszám összesen           1036
            Szabadon tervezhető              148
            Kötelező óraszám összesen          1184
11.2.1   Egy éves (10. hónapos) felzárkóztatás modul órái 10. évfolyamban

                                Könnyűipar
                  Modul            Kereskedelem
                                Vendéglátás
          Elsősegélynyújtás                37
          Vizuális kommunikáció             111
          Alapozó oktatás                185
          Szakmai előkészítő/alapozó gyakorlat      333
                         69
11.3 Tantárgyi rendszer        és   óraszámok    a  2  éves   (20  hónapos)
   felzárkóztatásban


           Tanórai foglalkozás (tantárgy)      Éves óraszámok
                             9. évfolyam  10. évfolyam
         Magyar irodalom/Kommunikáció         111      37
         Magyar nyelvtan                37      37
         Történelem és társadalomismeret        74      74
         Matematika                  148      74
         Informatika                  37      37
         Természetismeret/Egészségtan          74      148
         Művészetek                   37      37
         Testnevelés és sport              74      74
         Osztályfőnöki                 37      37
         Pályaorientáció                74       –
         Szakmai előkészítő / alapozó gyakorlat    333      481
         Kötött óraszám összesen           1036     1036
         Szabadon tervezhető              148      148
         Kötelező óraszám összesen          1184     118411.3.1  A kétéves (húsz hónapos) felzárkóztatás kerettanterve

Azok a tanulók, akik nem végezték el az általános iskola hetedik osztályát, általában olyan mértékben
maradnak el, hogy számukra indokolt kétéves (húsz hónapos) felzárkóztató program szervezése.
A kétéves (húsz hónapos) program nem az egyéves (tíz hónapos) program megnyújtása. Ezt
egyértelműen indokolja az a tény, hogy a kétéves (húsz hónapos) programba belépő tanuló készségei,
ismeretei nem azonosak a hatodik osztályig eljutott tanulók belépő szintjével. Esetükben
feltételezhetően halmozódnak a hátrányt előidéző tényezők (szegénység, állami gondozás, drogok,
nem megfelelő lakáskörülmények, magatartászavarok stb.). A kétéves (húsz hónapos) programban
tehát különösen összetett nevelési, motivációs, rehabilitációs feladatok jelentkeznek, amelyek a
hagyományos iskolai munkaformákkal nem oldhatók meg.
A program szervezésekor a tanulók környezetét is figyelembe kell vennünk. Fontos az együttműködés
a családokkal és törekedni kell a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására is.
                          70
 12 Az általános műveltséget megalapozó 9.–10. évfolyam helyi
   tantervei a kerettanterv alapján

Az 1/2006 (VI.29.) OKM kerettantervi rendelete szerint a kilencedik évfolyamon gyakorlati oktatást, a
tizedik évfolyamon pedig szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatást folytatunk.
A tizedik évfolyam megkezdése előtt a tanulók az alábbi szakmai alapozások közül választhatnak:
  - vendéglátóipar és idegenforgalom
  - kereskedelem, marketing és üzleti adminisztráció
  - könnyűipar.

Kifutó rendszerben:
                   Tantárgy         Óraszámok
                               9. évf. 10. évf.
             Magyar irodalom             74   74
             Magyar nyelvtan             37   37
             Magyar nyelv és irodalom        111   111
             Történelem és társadalomismeret     74   74
             Idegen nyelv              111   111
             Matematika               111   111
             Informatika               37   37
             Fizika                 74   74
             Biológia, egészségtan          74   74
             Kémia                  37   37
             Földünk és környezetünk         74   -
             Ének-zene                37   37
             Rajz és vizuális kultúra        37   37
             Testnevelés és sport          74   74
             Gyakorlati oktatás           185   -
             Szakmai alapozás             -   259
             Osztályfőnöki              37   37
             Kötött óraszám összesen        1073   1073
             Fejlesztés             37
             Kötelező óraszám a törvény alapján 1110    1110
Felmenő rendszerben:
                   Tantárgy        Óraszámok
                              9. évf. 10. évf.
              Magyar irodalom          74   74
              Magyar nyelvtan          37   37
              Magyar nyelv és irodalom     111   111
              Történelem és társadalomismeret  74   74
              Idegen nyelv           111   111
              Matematika            111   111
              Informatika            37   37
              Fizika              74    -
              Biológia, egészségtan       74   37
              Kémia               74    -
              Földünk és környezetünk      -   74
              Ének-zene             37   37
              Rajz és vizuális kultúra      -   37
              Testnevelés és sport       92,5  92,5
              Gyakorlati oktatás        148    -
              Pályaorientáció          37    -
              Szakmai alapozás          -   259
              Osztályfőnöki           37   37
              Kötött óraszám összesen     1017,5 1017,5

                      9. évfolyam


                         71
A továbbhaladás feltételei

Irodalom

                                   Kulcskompetenciák
  Témakörök        Tartalmak
          Szövegek témájának és    Az értelmi képességek és a személyiség (a tanulói
          műfajának azonosítása -   adottságokkal, fejlődésükkel, tevékenységekkel,
Csináljunk     szövegértési gyakorlatok.  tapasztalatokkal összhangban lévő)
újságot hozott   Kép és szöveg, illetve    fejlesztése/fejlődése/kibontakozása, a kritikus gondolkodás, a
anyagból      szövegrész tematikus     kreativitás, a problémamegoldás, az érzelmek kezelésének
          összekapcsolása.       fejlesztése

          Okok és okozatok       Fogalmak, összefüggések, koncepciók megértése
          ismeretterjesztő       Az alapelvek és folyamatok alkalmazásának képessége az
          szövegekben, 19. és 20.   ismeretszerzésben és a problémák megoldásában
Indítékok és    századi novellákban, a    Az érvek láncolatát tudja követni és értékelni, legyen képes
következmények   diák által hozott      indokolni az eredményeket, értse meg a bizonyítás folyamatát
          történetekben, televíziós
          fikciókban.         A kritikus és kíváncsi attitűd fejlesztése, az etikai kérdések
                        iránti érdeklődés
          A népszerű tévésorozatok,
          lektűrök és a valóságos   Az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a
          élethelyzetek.        kritikus alkalmazás
Sikerek,
          Emberek és
kudarcok,
          szereplőtípusok.       Előzetes tanulási és élettapasztalatokra építve tudását és
életutak
          Hétköznapi konfliktusok a  képességeit használja
- történetek a
          tévéfilmekben és az     Képes a közös munkára, tudásának másokkal való
képernyőn, az
          irodalomban.         megosztására, saját munkájának értékelésére, szükség esetén
életben és az
          Regény és teleregény.    tanács, információ és támogatás kérésére
irodalomban
          Mitől lesz érdekes a
          történetmondás?       Normatudat kialakítása, az általánosan elfogadott viselkedési
                        és magatartási szabályok megértése
          Kedvenc hírességek,     Hatékony kommunikáció fejlesztése, a különböző nézőpontok
          állatkedvencek, sportok,   megértése és figyelembe vétele, konfliktusmegoldás
          hobbi, zene, film, színház, Személyes előítéletek leküzdése, kompromisszumra való
Kedvencek,     sztárok.           törekvés, az elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése
különcök és    Hősök és különcök, régi és
kedvtelések    mai időtöltések a      Az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és
          bulvársajtóban és az    érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerése
          irodalomban.        A kulturális örökségnek, valamint az egyénnek és
                        közösségeinek a világban elfoglalt helyének tudatosítása,
          Iskolai történetek     művészeti alkotások értő és beleérző ismerete a népszerű és
          novellában, filmben és   kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is
Beilleszkedés és  regényben          A kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésére való igény, a
kívülmaradás    (regényrészletekben).    közízlés fejlesztése, az esztétikum mindennapokban betöltött
          Versek a magányról.     szerepének megértése
                        A művészi önkifejezés tudatosítása, a műalkotások elemzése,
                        saját nézőpont összevetése mások véleményével
                        A művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, az esztétikai
          Humoros, szatirikus,
                        érzék fejlesztése
          ironikus prózai és verses
                        A kulturális életben való részvétel révén emberi
          szövegek, drámai jelenetek
                        viszonylataink, önismeretünk gazdagítása, a világban való
          Rész és egész, film és
Nevetés és                   eligazodás támogatása
          irodalom - a
irodalom
          történetmondás hasonló és
Klasszikusok                  Legyenek képesek és hajlandók részeseivé válni az értékek
          eltérő elemei.
filmen                     megnevezésének, azonosításának, a következmények
          Egy-egy részlet
                        megértésének, ismerjék meg az elsajátított tudás, készségek
          kinagyítása.
                        működését, felhasználhatóságát
          Melyik miben ad többet?
                        Népünk kulturális öröksége jellemző sajátosságainak,
                        értékeinek ismerete, kiemelkedő magyar személyiségek

                          72
               tevékenységének, munkásságának tanulmányozása, a haza
               „megismerése”
               Az egyéni és közösségi tevékenységekhez szükséges
               ismeretek elsajátítása, cselekvésformák gyakorlása, amely a
               szűkebb és tágabb közösségek megismeréséhez,
               megbecsüléséhez és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek
               A különböző életformák, életmódok hagyományainak,
               jellegzetességeinek ismerete

               Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások,
               életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt
               Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az
               összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása
               iránt

               A társadalom és az egyén fejlődésének feltételeként a civil
               társadalomban, a különböző közösségek életében való
               részvétel fontosságának belátása

               Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a
               könyvtári és más információforrások használata révén az
               alapkészségek (értő olvasás, íráskészség) erősítése, az előzetes
               tudás és tapasztalat mozgósítása, a csoportos tanulás
               módszereinek és a kooperatív munka jellemzőinek
               megtapasztalása, az emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési
               módszerek kialakítása, a gondolkodási kultúra fejlesztése
               Az önálló ismeretszerzés érdekében a könyvtári
               ismeretszerzés technikáinak, módszereinek, a különféle
               dokumentumok használatának elsajátítása
               A könyvtári keresés módjának, eszközeinek, a
               dokumentumfajtáknak ismerete, azok tanulásban betöltött
               szerepének, információs értékének tudatosítása
               Az adatgyűjtés, a témafeldolgozás, a forrásfelhasználás, a
               neten való keresés technikáinak elsajátítása
               A gondolkodási képességek (a rendszerezés, a tapasztalás, a
               kombináció, következtetés, problémamegoldás) fejlesztése, az
               analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és
               konkretizálás erősítése
               Új helyzetekben is alkalmazható tudás kialakítása, a kreatív
               gondolkodás fejlesztése, és ezzel összhangban az értékelés, az
               érvelés, a kritikai gondolkodás megerősítése

               A harmonikus, önazonos élet értékként való tisztelete
               A szexuális kultúra és magatartás kérdéseinek differenciált
               vizsgálata, a családi élet, a párkapcsolatok jellemzőinek
               tudatosítása

               Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló
               önismeret fejlesztése, különböző pályák, foglalkozások,
               életutak lehetőségeinek és alternatíváinak tudatosítása, a
               munka világáról való ismeretek bővítése
               A rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság
               kezelése képességének fejlesztése
               Szociális motívumrendszer kialakítása és erősítése, a
               segítéssel , együttműködéssel és versengéssel kapcsolatos
               magatartásmódok kialakítása

               A tanulók önismeretének, együttműködési képességének
               fejlesztése, életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel
               való azonosulásuk fokozatos kialakításának elősegítése

A továbbhaladás feltételei


                 73
Magyar nyelv

                                           Kulcskompetenciák
    Témakörök            Tartalmak

          Kommunikációs helyzetek; a beszélő és a       Az értelmi képességek és a személyiség (a tanulói
          hallgató szerepe.                  adottságokkal, fejlődésükkel, tevékenységekkel,
          A nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök (pl.    tapasztalatokkal összhangban lévő)
          testbeszéd).                     fejlesztése/fejlődése/kibontakozása, a kritikus
Kétszemélyes és  Nyelvi viselkedés: „Ki, mikor, mit, hol, miért,   gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás,
kisközösségi    hogyan s mely eszközök által?” Mindennapi      az érzelmek kezelésének fejlesztése
kommunikáció    szövegek: a bemutatkozás és a bemutatás, a
          névjegy, a meghívó és a meghívás, a köszönés és   Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
          a megszólítás a köszöntés.              vélemények kifejezése és értelmezése szóban és
          A beszélgetés illemtana.               írásban (hallott és olvasott szöveg értése illetve
                                    szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív
          A beszéd dallama, a hangsúlyozás, a         nyelvhasználatot különböző kommunikációs
          beszédtempó, a hangerő, a beszédszünet.       helyzetekben és közegekben (és a kommunikáció
          A kifejező beszéd és a felolvasás.          figyelemmel kísérése, a helyzetnek megfelelő
Beszéd és
          A kiejtési hibák és a beszédhibák javítása.     alakítása)
beszédértés
          Beszédművek meghallgatása, beszámolás a       Az egyén kognitív képességeinek fejlesztése az
          hallottakról.                    anyanyelv által, a megfelelő nagyságú szókincs
                                    kialakítása, a nyelvtan, a nyelvi funkciók ismerete
          A beszéd és az írás.                 A szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az
          Érdekességek az írás történetéről és a különféle   irodalmi és nem irodalmi szövegeknek, a
          írásrendszerekről.                  különféle nyelvi stílusok sajátosságainak,
          A magyar írásrendszer főbb sajátosságai       valamint a nyelv és a kommunikáció
          (hangjelölő és betűíró), kialakulása, a helyesírás  változásainak ismerete különböző helyzetekben
          szabályozása.                    Különféle típusú szövegek megkülönböztetése,
          Az íráskép mint nem verbális kommunikáció: a     felhasználása, információk megkeresése,
          tagolt és rendezett íráskép.             összegyűjtése és feldolgozása, különböző
          A helyesírási szabályzat (AkH.), a helyesírási    segédeszközök használata
Írás
          szótárak.                      Saját szóbeli és írásbeli érveinek a helyzetnek
          Az alapvető helyesírási szabályok megtartása (a   megfelelő módon való és meggyőző
          mondatkezdés és -zárás, a szavak különírása, a    megfogalmazása, kifejezése
          szavakban a betűk pontos és helyes sorrendű     Törekvés a kritikus és építő jellegű párbeszédre,
          leírása).                      az esztétikai minőség tiszteletére, igény mások
          A kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az      megismerésére
          egyszerűsítés elve szerinti írás alapesetei.
          A szótani ismeretek rendszerezése és bővítése.

          A megbeszélés és a vita.
          Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés és a
          magánlevél.
          Szövegszerkesztési ismeretek: a téma
          megjelölése, anyaggyűjtés, az elrendezés, a
Szövegelemzés és
          kidolgozás, a címadás.
szövegalkotás
          A memorizálás és az előadás; a vázlatkészítés.
          A szövegértésben és a szövegelemzésben
          meghatározó jelentőségű szófaji, alaktani és
          mondattani ismeretek ismétlése, kibővítése.

          Olvasástechnikai gyakorlatok (a pontos és a
          szintagmákat egyben tartó olvasás kialakítása,
Olvasás      szintre hozás).
          A szó szerinti, az értelmező (interpretáló), a
          kritikai és a kreatív olvasás fejlesztése.


                         10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Irodalom

                                           Kulcskompetenciák
  Témakörök              Tartalmak


                             74
A meggyőzés    Meggyőzés, rábeszélés reklámokban,       Az értelmi képességek és a személyiség (a
művészete     publicisztikában és szépirodalomban.      tanulói adottságokkal, fejlődésükkel,
          Szerelmes versek a klasszikus és a modern    tevékenységekkel, tapasztalatokkal
          magyar költészetből.              összhangban lévő)
Szerelem      Vágy és valóság, harmónia és diszharmónia.   fejlesztése/fejlődése/kibontakozása, a
          A versben mondás többlete - avagy amit a    kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
          formák fejeznek ki.               problémamegoldás, az érzelmek
          Köznapi és drámai konfliktusok megjelenítése  kezelésének fejlesztése
Konfliktusok
          és elemzése.
          Nemzeti identitásunk, a magyar irodalom     Fogalmak, összefüggések, koncepciók
Örökségünk
          néhány alapszövege.               megértése
          Versek és elbeszélő művek a személyiség     Az alapelvek és folyamatok
Az emberek titkai összetettségéről, szerepek és személyiség,    alkalmazásának képessége az
          személyiség és élettörténet összefüggéseiről.  ismeretszerzésben és a problémák
          Bűnügyi történetek a médiában és a       megoldásában
Erőszak és
          szépirodalomban (pl. egy bűnügyi hír, egy    Az érvek láncolatát tudja követni és
kiszolgáltatottság
          krimi és az Édes Anna összevetése).       értékelni, legyen képes indokolni az
                                  eredményeket, értse meg a bizonyítás
                                  folyamatát

                                  A kritikus és kíváncsi attitűd fejlesztése, az
                                  etikai kérdések iránti érdeklődés

                                  Az információ megkeresése, összegyűjtése
                                  és feldolgozása, a kritikus alkalmazás

                                  Előzetes tanulási és élettapasztalatokra
                                  építve tudását és képességeit használja
                                  Képes a közös munkára, tudásának
                                  másokkal való megosztására, saját
                                  munkájának értékelésére, szükség esetén
                                  tanács, információ és támogatás kérésére

                                  Normatudat kialakítása, az általánosan
                                  elfogadott viselkedési és magatartási
                                  szabályok megértése
                                  Hatékony kommunikáció fejlesztése, a
                                  különböző nézőpontok megértése és
                                  figyelembe vétele, konfliktusmegoldás
Mire jó az     Értekező és szépirodalmi művek az irodalom   Személyes előítéletek leküzdése,
irodalom?      hatásáról, „hasznáról”.            kompromisszumra való törekvés, az
                                  elfogadó és segítőkész magatartás
                                  fejlesztése

                                  Az esztétikai megismerés, illetve
                                  elképzelések, élmények és érzések kreatív
                                  kifejezése fontosságának elismerése
                                  A kulturális örökségnek, valamint az
                                  egyénnek és közösségeinek a világban
                                  elfoglalt helyének tudatosítása, művészeti
                                  alkotások értő és beleérző ismerete a
                                  népszerű és kortárs kultúra és
                                  kifejezésmódok vonatkozásában is
                                  A kulturális és nyelvi sokféleség
                                  megőrzésére való igény, a közízlés
                                  fejlesztése, az esztétikum mindennapokban
                                  betöltött szerepének megértése
                                  A művészi önkifejezés tudatosítása, a
                                  műalkotások elemzése, saját nézőpont
                                  összevetése mások véleményével
                                  A művészi kifejezés sokfélesége iránti
                                  nyitottság, az esztétikai érzék fejlesztése
                                  A kulturális életben való részvétel révén

                          75
   emberi viszonylataink, önismeretünk
   gazdagítása, a világban való eligazodás
   támogatása

   Legyenek képesek és hajlandók részeseivé
   válni az értékek megnevezésének,
   azonosításának, a következmények
   megértésének, ismerjék meg az elsajátított
   tudás, készségek működését,
   felhasználhatóságát

   Népünk kulturális öröksége jellemző
   sajátosságainak, értékeinek ismerete,
   kiemelkedő magyar személyiségek
   tevékenységének, munkásságának
   tanulmányozása, a haza „megismerése”
   Az egyéni és közösségi tevékenységekhez
   szükséges ismeretek elsajátítása,
   cselekvésformák gyakorlása, amely a
   szűkebb és tágabb közösségek
   megismeréséhez, megbecsüléséhez és az
   ezekkel való azonosuláshoz vezetnek
   A különböző életformák, életmódok
   hagyományainak, jellegzetességeinek
   ismerete

   Váljanak nyitottá és megértővé a
   különböző szokások, életmódok, kultúrák,
   vallások, a másság iránt
   Növekedjék érzékenységük a problémák
   lényege, okai, az összefüggések és a
   megoldási lehetőségek keresése, feltárása
   iránt

   A társadalom és az egyén fejlődésének
   feltételeként a civil társadalomban, a
   különböző közösségek életében való
   részvétel fontosságának belátása

   Az önművelés igényének és szokásának
   kibontakoztatása, a könyvtári és más
   információforrások használata révén az
   alapkészségek (értő olvasás, íráskészség)
   erősítése, az előzetes tudás és tapasztalat
   mozgósítása, a csoportos tanulás
   módszereinek és a kooperatív munka
   jellemzőinek megtapasztalása, az
   emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési
   módszerek kialakítása, a gondolkodási
   kultúra fejlesztése
   Az önálló ismeretszerzés érdekében a
   könyvtári ismeretszerzés technikáinak,
   módszereinek, a különféle dokumentumok
   használatának elsajátítása
   A könyvtári keresés módjának,
   eszközeinek, a dokumentumfajtáknak
   ismerete, azok tanulásban betöltött
   szerepének, információs értékének
   tudatosítása
   Az adatgyűjtés, a témafeldolgozás, a
   forrásfelhasználás, a neten való keresés
   technikáinak elsajátítása
   A gondolkodási képességek (a

76
                                 rendszerezés, a tapasztalás, a kombináció,
                                 következtetés, problémamegoldás)
                                 fejlesztése, az analízis, szintézis,
                                 összehasonlítás, általánosítás és
                                 konkretizálás erősítése
                                 Új helyzetekben is alkalmazható tudás
                                 kialakítása, a kreatív gondolkodás
                                 fejlesztése, és ezzel összhangban az
                                 értékelés, az érvelés, a kritikai
                                 gondolkodás megerősítése

                                 A harmonikus, önazonos élet értékként
                                 való tisztelete
                                 A szexuális kultúra és magatartás
                                 kérdéseinek differenciált vizsgálata, a
                                 családi élet, a párkapcsolatok jellemzőinek
                                 tudatosítása

                                 Az egyéni adottságok, képességek
                                 megismerésén alapuló önismeret
                                 fejlesztése, különböző pályák,
                                 foglalkozások, életutak lehetőségeinek és
                                 alternatíváinak tudatosítása, a munka
                                 világáról való ismeretek bővítése
                                 A rugalmasság, az együttműködés és a
                                 bizonytalanság kezelése képességének
                                 fejlesztése
                                 Szociális motívumrendszer kialakítása és
                                 erősítése, a segítéssel , együttműködéssel
                                 és versengéssel kapcsolatos
                                 magatartásmódok kialakítása

                                 A tanulók önismeretének, együttműködési
                                 képességének fejlesztése, életmódjuk,
                                 motívumaik, szokásaik, értékekkel való
                                 azonosulásuk fokozatos kialakításának
                                 elősegítése


A továbbhaladás feltételei

Magyar nyelv

                                      Kulcskompetenciák
  Témakörök           Tartalmak
         Kommunikációs helyzetek (állandósult      Az értelmi képességek és a személyiség (a
         szókapcsolatok, szokványos kifejezések,    tanulói adottságokkal, fejlődésükkel,
         társalgási fordulatok, körülírások, képes   tevékenységekkel, tapasztalatokkal
         kifejezések, szakkifejezések, szólások     összhangban lévő)
Kisközösségi és  megfigyelése, gyűjtése és beépítése a     fejlesztése/fejlődése/kibontakozása, a
tömegkommunik   szövegekbe).                  kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
áció       A tömegkommunikáció összetevői, folyamata   problémamegoldás, az érzelmek
         és eszközei.                  kezelésének fejlesztése
         A sajtó; a rádió és a televízió.
         Nyelvi, nem nyelvi és képi üzenethordozók és  Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
         hatásuk.                    vélemények kifejezése és értelmezése
         A nem nyelvi elemek a szóbeli közlésben: a   szóban és írásban (hallott és olvasott
         tekintet, az arckifejezés, a mozdulat, a    szöveg értése illetve szövegalkotás),
Beszéd és     megjelenés, a testtartás, a hangjelek.     valamint a helyes és kreatív
beszédértés    Az írásos (saját és szépirodalmi) szöveg    nyelvhasználatot különböző
         kifejező előadása.               kommunikációs helyzetekben és
         Hosszabb és igényesebb művek hallás utáni   közegekben (és a kommunikáció

                         77
           követése, beszámolás a hallottakról.       figyelemmel kísérése, a helyzetnek
           Nem nyelvi jelek az írásbeli közlésben: a     megfelelő alakítása)
           margók, a tagolás, a bekezdés, a sorok, a     Az egyén kognitív képességeinek
           szavak és a betűk, a kiemelések, a javítások.   fejlesztése az anyanyelv által, a megfelelő
           Helyesírás: a tulajdonnevek és az összetett    nagyságú szókincs kialakítása, a nyelvtan,
Írás
           szavak fontosabb tanult esetei, gyakoribb     a nyelvi funkciók ismerete
           rövidítések; a számok és a keltezés írása; a   A szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az
           központozás alapesetei; a párbeszéd és az     irodalmi és nem irodalmi szövegeknek, a
           idézés módja.                   különféle nyelvi stílusok sajátosságainak,
           Mindennapi szövegek.               valamint a nyelv és a kommunikáció
           A vita, a megbeszélés, a felszólalás, a      változásainak ismerete különböző
           hozzászólás, az alkalmi beszéd (pl. köszöntő).  helyzetekben
           Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés és a     Különféle típusú szövegek
           magánlevél írásának finomítása, pl. a leírás és  megkülönböztetése, felhasználása,
           az elbeszélés kombinálása, a párbeszédek     információk megkeresése, összegyűjtése és
           beépítése, az idézetek alkalmazása.        feldolgozása, különböző segédeszközök
           Közéleti szövegek: hivatalos levél, önéletrajz,  használata
           kérvény, hirdetés, válasz a hirdetésre,      Saját szóbeli és írásbeli érveinek a
           pályázat.                     helyzetnek megfelelő módon való és
Szövegelemzés és
           Tájékoztató műfajok: a hír, a tudósítás, a    meggyőző megfogalmazása, kifejezése
szövegalkotás
           riport, az interjú, a reklám.           Törekvés a kritikus és építő jellegű
           Véleményt közlő műfajok: a cikk, a        párbeszédre, az esztétikai minőség
           kommentár, a kritika, az olvasói levél.      tiszteletére, igény mások megismerésére
           Szöveg, mondat, mondatfajták, szófaj,
           szóelem (tő és toldalék), mondat- és
           szövegfonetikai eszközök.
           A szöveg nyelvtani és jelentésbeli
           kapcsolóelemeinek szerepe és a szöveg
           értelmezése.
           A beszédhelyzet hatása a szöveg jelentésére.
           A mondatelemzés és a szövegértő olvasás
           összekapcsolása (a mondatrészek és a köztük
           lévő viszonyok felismerése, a főmondat
           megkeresése, a beékelt mondatok elemzése és
Olvasás
           felolvasása stb.).
           A szórend és a hangsúly összefüggése.
           Olvasás a sorok között, a manipuláció
           felismerése.
                          9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Történelem és társadalomismeret


  Témakörök             Tartalmak                     Kódok1
A nemzeti múlt                             H;T
kiemelkedő      Honfoglalás és letelepedés.
eseményei,      Az államalapítás.
sorsfordulói
A honfoglalás és a                           E;H
           A keresztény királyság.
magyar
           Géza és Szent István.
államalapítás
           Fogalmak:
           törzsszövetség, fejedelem, táltos,
           államszervezet, királyi vármegye, ispán,
           legenda, nádor, Szent Korona, székelyek.
           Személyek:
           Árpád, Géza, Szent István, Szent László.
           Helynevek:
           Vereckei-hágó, Erdély, Dunántúl.
           Évszámok:

                            78
           896, 1000

A középkori      Védekezés az oszmán-török terjeszkedés    H;Lk
magyar királyság   ellen.
virágkora       Hunyadi János.
           Hunyadi Mátyás uralkodása.          H;Kr
           Kultúra és művelődés.             I
           Fogalmak:
           főnemes, köznemes, város, végvár, Corvina.
           Személyek:
           Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.
           Helynevek:
           Buda, Nándorfehérvár.
           Évszámok:
           1456

Az önálló magyar                          H;E;Kr
királyság
           A mohácsi vész.
hanyatlása és
           Az ország három részre szakadása.
bukása, a
           Az Erdélyi Fejedelemség.
függetlenségi
harcok
;           A török kiűzése.               E;P
           II. Rákóczi Ferenc szabadságharca.      H;D
           Fogalmak:
           török hódoltság, végvári harcok, hajdúk,
           kuruc-labanc, trónfosztás
           Erdélyi Fejedelemség, Buda felszabadítása.
           Személyek:
           Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi
           Miklós, II. Rákóczi Ferenc
           Helynevek:
           Mohács, Eger.
           Évszámok:
           1526, 1541, 1703, 1711

A polgári       A mezőgazdasági és az ipari forradalom    K;SZk
átalakulás kora    eredményei és következményei.
           A modern társadalmak születése.        E;ÉN;SZk
           Városi és vidéki élet.            K;k
           A XIX. század uralkodó eszméi.        E;TE;É

Az imperializmus   Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi       T;i
kora         szövetségek
           Fogalmak:
           kapitalizmus, gőzgép, szabadverseny,
           munkásmozgalom, nacionalizmus,
           liberalizmus, konzervatizmus, szocializmus,
           nemzeti államok, központi hatalmak, antant,
           gyarmatbirodalom, monopólium
           Személyek:
           Watt
           Helynevek:
           Anglia, Franciaország, USA

A modern       A reformkor.                 H;Lk
Magyarország     Széchenyi István és Kossuth Lajos élete,
megszületése a XIX.  munkássága.
század folyamán.   A reformkori magyar társadalom.
A polgárosodás                           ÉN;H;É
kezdetei       A nemzeti kultúra születése.
Magyarországon
           Fogalmak:

                           79
           reformok, örökváltság, közteherviselés,
           államnyelv, polgárosodás, Akadémia
           Személyek:
           Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kölcsey
           Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc
           Helynevek:
           Évszámok:
Az 1848-1849-es                            T;H;N
           Az 1848-as márciusi forradalom főbb
forradalom és
           eseményei és a szabadságharc eseményei.
szabadságharc
           Fogalmak:
           12 pont, sajtószabadság, felelős kormány,
           jobbágyfelszabadítás, választójog, állami
           függetlenség
           Személyek:
           Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Bem József,
           Görgey Artúr
           Helynevek:
           Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Arad
           Évszámok:
           1848. március 15., 1849. október 6.

A polgárosodás                            I;P
           Kiegyezés.
kibontakozása
           Gazdasági felzárkózás.
Magyarországon
           Népességi és nemzetiségi viszonyok.       F;Kr
           Fogalmak:
           kiegyezés, polgárosodás, nemzetiségi
           viszonyok, tőkés fejlődés, Osztrák-Magyar
           Monarchia, közös ügyek, dualizmus,
           nemzetiségi viszonyok
           Személyek:
           Deák Ferenc, I. Ferenc József
           Évszámok:
           1849. október 6., 1867
           Helynevek:
           Pest, Buda, Óbuda
Társadalmi,     A gazdasági-társadalmi és kulturális       E;N
művelődési és    modernizáció felgyorsulása.
kulturális viszonyok A „modern idők” az életforma változásai.     E;i
a századfordulón
Európában és     A hazai kulturális és tudományos élet jelentős  T;Egy
hazánkban.      képviselői.
A „boldog                               F;D
           Életviszonyok a századfordulón hazánkban.
békeidők”
           Fogalmak:
           Millennium, asszimiláció, kivándorlás
           szociáldemokrácia
           Személyek:
           Ady Endre, Csonka János, Eötvös Loránd,
           Jedlik Ányos
Állampolgári                             T;F;Lk
           Az alapvető emberi jogok.
ismeretek
           Az alkotmány fogalma tartalmi elemei,      T;F;SZk
           országos és helyi döntési szintek
           Fogalmak:
           Alkotmány, államforma, demokrácia,
           diktatúra, választójog, közvetett, közvetlen
           választás, jobboldal, baloldal, parlament,
           önkormányzat
                        10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei
                           80
Történelem és társadalomismeret

Tudjon önálló következtetéseket levonni tárgyi, szóbeli és írásos források alapján. Képes legyen
különböző forrásokból gyűjtött információk összevetésére és feldolgozására tanári irányítással.
Tudjon feladatokat megoldani több könyvtári forrás felhasználásával. Legyen képes a tanári
magyarázat vagy egyéb előadás reprodukálására. Tudjon egy-egy témáról önálló kiselőadást tartani.
Képes legyen önállóan vázlatot készíteni egy-egy megadott témából. Ismerje a megtanult történelmi
korszakok legfontosabb időbeli és térbeli jellemzőit.

  Témakörök               Tartalmak                  Kódok1
Az első világháború  Casus belli Események Az első világégés      H;T;Lk
története       traumája A békeszerződések Trianon
           Fogalmak: Casus belli, központi hatalmak,
           antant,
           állóháború,
           Személyek: Gavrilo Princip, Wilson, IV. Károly
           Évszámok: 1914, 1918, 1920. június 4.
Út a második     A békeszerződések következményei          H;E;i
világháborúig     Bethleni-konszolidáció
           A szélsőséges mozgalmak
           A világgazdasági válság és következményei
           Fogalmak: kommunizmus, fasizmus, nácizmus,
           túltermelési válság
           Személyek: Bethlen István, Peyer Károly, Hitler,
           Sztálin, Mussolini, Keynes,
           Évszámok: 1929, 1933, 1936, 1938,
A második       Kitörés                      E;T;N;Ag
világháború      Furcsa háború
története       Az első szakasz
           Frontok a világtérképen
           A fordulat éve: 1943
           Út a bukásig
           Partraszállás
           Békeszerződések
           Magyarország szerepe a második világháborúban
           Fogalmak: koncentrációs tábor, antiszemitizmus,
           fajelmélet, Barbarossa-terv, A leghosszabb nap,
           Személyek: Churchill, Eisenhower,
           Évszámok: 1939. szeptember 1., 1945. május 9.,
           1945. augusztus 6., 9.,
A hidegháború évei  A kommunista hatalomátvétel Magyarországon     H;E;k;i
           Rákosi és rendszere (ÁVH)
           1956-os forradalom és szabadságharc története
           A Kádár-korszak
           A Nyugat harcai
           Korea, Vietnám, Afganisztán
           A SZU bukása
           Fogalmak: hidegháború, Hair, berlini fal,
           vasfüggöny, sztahanovizmus, ÁVH,
           Személyek: Hruscsov, Rákosi Mátyás, Nagy Imre,
           Kádár János, Reagan,
           Évszámok: 1945, 1953, 1956. október 23-
           november 4., 1968, 1972, 1989,
Modern kor      Rendszerváltás,                  H;F;ö
Állampolgári     A mai magyar demokrácia rendszere         H;F;i;ö;gy
ismeretek       Választó és választható
           Jogok és kötelességek
           Környezettudatos élet

                       9-10. évfolyam                          81
A továbbhaladás feltételei

Angol nyelv

a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
                                    Kulcskompetenciák
Megszólítás            Excuse me.             Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőkészség komp.
Köszönés, elköszönés        Good morning. Hello. Goodbye.    Idegen nyelvi kommunikáció k.
                  Bye.                Szociális kompetencia
                  How do you do. How do you do.    Kezdeményezőképesség k.
Bemutatkozás            My name is … This is …       Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség
                                    kompetenciája
Érdeklődés hogylét iránt és arra  How are you? Very well, thank    Szociális kompetencia
reagálás              you.                Kezdeményezőképesség k.
                  Fine, thanks. And you?       Idegen nyelvi kommunikációk.
Engedélykérés és arra reagálás   May/Can I have a drink?       Idegen nyelvi kommunikáció
                  Yes, please.            Kezdeményezőképesség k.
                                    Szociális kompetencia
Köszönet és arra reagálás     Thanks. Thank you very much.    Idegen nyelvi kommunikáció k.
                  Not at all. You are welcome.    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Bocsánatkérés és arra reagálás   I am sorry.             Idegen nyelvi kommunikáció k.
                  That’s all right. No problem.   Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Gratuláció, jókívánságok és arra  Happy Birthday! Happy New      Kezdeményezőképesség k.
reagálás              Year! Congratulations! Thank you.  Szociális kompetencia
                                    Idegen nyelvi kommunikáció k.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás            What a pity.             Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Öröm                 Great! I am very happy.      Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k
Csodálkozás             Really?              Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Bánat                I feel so sad.           Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Bosszúság              Oh, no!              Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés és arra reagálás    Do you like …? What about …?    Idegen nyelvi kommunikációs k.
                   Yes, I do. No, I don’t. It’s nice. Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Egyetértés, egyet nem értés     That’s right. I (don’t) agree.   Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Tetszés, nem tetszés         I (don’t) like it.         Idegen nyelvi kommunikációs k.
                                    Szociális kompetencia
                                    Kezdeményezőképesség k.
Kívánság, képesség, szükségesség, I’d like to … I can … I must … I   Idegen nyelvi kommunikációs k.
lehetőség              have to go.            Szociális kompetencia

                          82
                                      Kezdeményezőképesség k.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek, események   It’s … My friend is …           Idegen nyelvi kommunikációs k.
megnevezése és leírása                           Szociális kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség k.
                                      Önálló tanulás kompetenciája
                                      Digitális kompetencia
Információkérés, információadás    Where can I find a …? It is to the  Idegen nyelvi kommunikációs k.
                   left.                 Szociális kompetencia
                                      Önálló tanulás kompetenciája
                                      Matematikai kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség k.
                                      Digitális kompetencia
Igenlő vagy nemleges válasz     Yes, I can. No, I don’t.        Idegen nyelvi kommunikáció k.
Tudás, nem tudás           I (don’t) know. Who knows?       Idegen nyelvi kommunikáció k.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés                Please, give me a coke. Can I have   Idegen nyelvi kommunikáció k.
                   an ice cream, please?         Szociális kompetencia
                                      Önálló tanulás kompetenciája
                                      Kezdeményezőképesség k.
Tiltás, felszólítás          Sit down! Don’t go!          Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                      Szociális kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség k.
Javaslat és arra reagálás       Let’s go for a walk. OK. Good     Idegen nyelvi kommunikáció k.
                   idea.                 Szociális kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség
Meghívás és arra reagálás       Come and see us tomorrow. Fine.    Idegen nyelvi kommunikáció k
                                      Szociális kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség k..
Kínálás és arra reagálás       Have a coke! Would you like a     Idegen nyelvi kommunikáció k.
                   hamburger?              Szociális kompetencia
                   Yes, please. No, thank you.      Kezdeményezőképesség k.
Segítségkérés és arra reagálás    Help! Can you help me? Of course.   Idegen nyelvi kommunikáció
                   I’m sorry, I can’t.          Szociális kompetencia
                                      Kezdeményezőképesség k.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Visszakérdezés, ismétléskérés   Pardon?                  Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                      Szociális kompetencia
Nem értés               I don’t understand.          Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                      Szociális kompetencia
Felkérés lassabb beszédre       Please, repeat it slowly.       Idegen nyelvi kommunikáció k.
                                      Szociális kompetencia
b) Fogalomkörök
      Fogalomkörök          Fogalomkörök nyelvi kifejezései      Kulcskompetenciák
Cselekvés,                                   Idegen nyelvi kommunikáció k
történés, létezés                                Matematikai kompetencia
kifejezése                                   Önálló tanulás kompetencia
                                        Digitális kompetencia
           Jelenidejűség  Present Simple   When do you get up? I Lásd fent
                             don’t drink milk.
                   Present      Why is she crying?   Lásd fent
                   Continuous     I’m not listening. I’m
                             leaving.

           Múltidejűség  Past Simple    And then she kissed  Lásd fent
                             me. Why didn’t you
                             come yesterday?

           Jövőidejűség  Going to      What are you going to Lásd fent
                             do on Saturday?
                            83
Birtoklás              Past forms of   I didn’t have many    Idegen nyelvi kommunikáció k
kifejezése              have        friends at elementary   Matematikai kompetencia
                            school.          Önálló tanulás kompetencia
                                         Digitális kompetencia
                   Possessive adj.  My, your, his/her/its,  Lásd fent
                            our, their dog

                   Genitive ’s    Kate’s brother      Lásd fent
                   Of
                   Whose?

Térbeli      Irányok,      Prepositions    Here, there, on the    Idegen nyelvi kommunikáció k
viszonyok     helymeghatározá  Prepositional   left, on the right, in,  Matematikai kompetencia
         s         Phrases      on, under, between, in  Önálló tanulás kompetencia
                   Adverbs      front of, behind, …    Digitális kompetencia


                       9-10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Német nyelv

a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok            Kulcskompetenciák
Megszólítás             Entschuldigung,…            Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Köszönés, elköszönés         Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo.    Énkép, önismeret
                   Tschüs.                Szociális
Bemutatkozás             Ich heiße…               Kezdeményezőképesség
Érdeklődés hogylét iránt és arra   Wie geht’s? Danke, gut. Und ….?
reagálás
Engedélykérés és arra reagálás    Kann/Darf ich …?
Köszönet és arra reagálás      Danke schön. Bitte schön.
Bocsánatkérés és arra reagálás    Entschuldigung. Kein Problem.
Gratuláció, jókívánságok és arra   Viel Glück! Alles Gute! Guten
reagálás               Appetit! Danke.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok               Kulcskompetenciák
Sajnálkozás             Es tut mir leid.            Testi-lelki egészség
Öröm                 Toll! Super!              Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Csodálkozás             Wirklich?               Énkép, önismeret
Bánat                Ich bin sehr traurig.         Szociális
Bosszúság              Das ist aber schlimm!
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs        Kulcskompetenciák
szándékok
Véleménykérés és arra reagálás    Wie ist …? Wie finden Sie …?      Felkészülés a felnőttlét szerepeire
                   … ist nett. Interessant. Wirklich   Énkép, önismeret
                   schön.                 Szociális
                   Ist dieser Pullover modisch? Ja.    Matematikai
Egyetértés, egyet nem értés     Das stimmt (nicht). Das ist      Környzettudatosság
                   richtig/falsch.
Tetszés, nem tetszés         Diese Musik gefällt mir (nicht).
Kívánság, képesség, szükségesség, Ich möchte, ich kann, ich muss
lehetőség
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok                Kulcskompetenciák
Dolgok, személyek, események     Das ist meine Freundin.        Felkészülés a felnőttlét szerepeire
megnevezése és leírása                           Énkép, önismeret
Információkérés, információadás   Wo ist die Post? Sie ist in der    Szociális
                   Schillerstraße.            Természettudományos
                   Was machen Sie morgen?         Digitális
                   Was kostet das Zimmer? 12 Mark.
                   Das macht 34 Mark.
Dolgok, személyek, események     Das ist meine Freundin.

                            84
megnevezése és leírása
Információkérés, információadás   Wo ist die Post? Sie ist in der
                   Schillerstraße.
                   Was machen Sie morgen?
                   Was kostet das Zimmer? 12 Mark.
                   Das macht 34 Mark.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok            Kulcskompetenciák
Kérés                Eine Cola, bitte.          Felkészülés a felnőttlét szerepeire
Tiltás, felszólítás         Warten Sie bitte! Man darf hier   Énkép, önismeret
                   nicht rauchen.           Szociális
Javaslat és arra reagálás      Gehen wir schwimmen! Gute Idee!   Kezdeményezőképesség
                   Warum nicht?
Meghívás és arra reagálás      Kommst du mit? Ja, gerne. Nein,
                   danke.
Kínálás és arra reagálás       Möchtest du einen Kaffeee? Ja,
                   bitte. Nein, danke.
Segítségkérés és arra reagálás    Können Sie mir helfen Ja, ich
                   kann. Ich kann leider nicht.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok                 Kulcskompetenciák
Visszakérdezés, ismétléskérés    Wie bitte? Wiederholen Sie bitte!  Énkép, önismeret
Nem értés              Ich verstehe nicht.         Szociális
Felkérés lassabb beszédre      Sprechen Sie etwas langsamer!    Kezdeményezőképessé g
                                     Felkészülés a felnőttlét szerepeire


       Fogalomkörök           Fogalomkörök nyelvi kifejezései      Kulcskompetenciák
Cselekvés,                                        Matematikai
történés, létezés                                    Logikai
kifejezése                                        Anyanyelvi
                    sein,       Ich bin heute zu Hause.
                    es gibt      Hier gibt es keinen
                             Hamburger.
          jelenidejűség    Präsens      Die Sonne scheint.
                    Vokalwechsel,   Der Zug fährt gleich ab.
                    trennbare
                    Verben
          múltidejűség,    Präteritum    Er hatte ein Fahrrad.
                     haben, sein)

                    Perfekt      Ich habe schon gegessen.
          jövőidejűség    Futur (mit    Ich bleibe morgen zu
                    Präsens)     Hause.

          személytelenség   es        Es ist kalt.
                             Es regnet.
Birtoklás
kifejezése
                    haben       Ich habe einen Bruder
                    Wessen?

                    von, -s      das Buch von Peter, Peters
                             Brief
                    Possessiv-    Das ist meine Familie.
                    pronomen
Térbeli
viszonyok
          irányok,               hier, dort, links, rechts
          helymeghatározás           oben, unten, hinten…
                    Präpositionen   Die Vase steht auf dem
                    mit A/D      Tisch.
                             Sie legt die Zeitung auf den
                    Präpositionen   Tisch.
                    mit dem      Gehen Sie über die Straße,

                           85
                    Akkusativ      dann geradeaus.


                    Präpositionen    Die Bücher sind bei Karl.
                    mit dem Dativ    Die Post ist unserer Schule
                              gegenüber.

Időbeli
viszonyok
          gyakoriság      Wie oft?      Ich gehe jeden Morgen in
                    selten,       die Schule.
                    manchmal,
                    immer, nie
          időtartam      wie lange?     eine Stunde, von … bis,
                              den ganzen Tag
          időpont       wann?        im Winter, um 8 Uhr, am
                    in, um, am     Freitag,
                              diese/letzte/ nächste Woche
Mennyiségi
viszonyok
                    Kardinalzahlen   eins, zwei
                    Ordinalzahlen    erste, zweite
          határozott                eine Portion Pommes
          mennyiség                3 Mark
          határozatlan     alles, viel,    Ich habe nicht viel Zeit.
          mennyiség      wenig, nichts    Das ist alles.
                    alle, einige,
                    keine
Minőségi
viszonyok
                    Wie?        Ich bin zufrieden. Das ist
                              prima.
                    Vergleiche     Ich esse lieber Wurst.
                              Am besten warten Sie hier.
Modalitás                mögen, können,   Er kann nicht schwimmen.
                    wollen, müssen,   Ich möchte ein Eis. Er will
                    sollen, dürfen   nach Hause.
                    (Präsens)
          felszólítás               Nehmen Sie bitte Platz!
Esetviszonyok   névszók a      Nominativ,     Bringen Sie mir eine Cola.
          mondatban      Akkusativ,
                    Dativ
Logikai      alárendelések    Kausalsatz     Denn
viszonyok
Függő beszéd              mit dem       Sie sagte, dass sie heute in
                    Präsens       die Schule geht.
Szövegösszetartó  kötőszók,                und/oder/aber/denn/sondern
eszközök
          névmások                 das,
                              ich, mich, mir, mein,
                              dieser
                              man

                        9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Matematika


   Témakörök          Tartalmak       Továbbhaladás feltételei     Kulcskompetenciák2


                           86
Kombinatorikus                                      AK, MK
              Egyszerű kombinatorikai
gondolkodás
              feladatok
fejlesztése.
              A természetes szám, az                    IK, AK, MK
              egész szám és a racionális
                             A tízes számrendszer
A számfogalom        szám fogalma, ellentett,
                             biztos ismerete, a számok
mélyítése, a szaknyelv   abszolút érték, reciprok,
                             írása, olvasása, ábrázolása,
használata.         tört, tizedes tört.
                             összehasonlítása.
              Ábrázolás a
              számegyenesen.
Műveletfogalom                                       IK, MK
                             A négy alapművelet és a
mélyítése, kiterjesztése,  Alapműveletek egész
                             műveleti sorrend ismerete
a szaknyelv megértése.   számokkal és tizedes
                             és alkalmazása véges
A négy alapművelet a    törtekkel.
                             tizedes törtekkel.
zsebszámológépen.
A szöveg értelmezése,                                  AK, TK, MK
megértése, a
következtetési képesség
fejlesztése. A       Arány, aránypár, arányos   A szakmában, a
gyakorlati életben     osztás. Az egyenes és a   mindennapi életben
felmerülő és a       fordított arányosság     előforduló, konkrét
matematikát         fogalma. Arányossági     arányossági és
felhasználó         feladatok.          százalékszámítási
tantárgyakban        Százalékszámítás.      feladatok megoldása.
felmerülő feladatok. Az
eredmények
realitásának vizsgálata.
              Hatványozás pozitív egész                    DK
              kitevőre. Azonosságok.    Azonosságok alkalmazása
Az alapvető műveletek
              Négyzetgyökvonás       a 10 pozitív egész kitevős
a zsebszámológépen.
              zsebszámológép vagy     hatványaira.
              táblázat segítségével.
                             Néhány lépésben         AK, MK
A mérlegelv tudatos     Elsőfokú egyenletek,
                             megoldható egyszerű
alkalmazása. Értő,     egyenlőtlenségek,
                             elsőfokú egyenletek, a
elemző olvasás, az     képletek rendezése.
                             megoldás ellenőrzése.
összefüggések        Egyszerű szöveges
                             Elsősorban a szakmához
felismerése,        feladatok egyenlettel vagy
                             kapcsolódó szöveges
modellezése.        következtetéssel
                             feladatok megoldása.
              A derékszögű koordináta-                    MK
Tájékozottság a                     A pont ábrázolása és a
              rendszer ismerete, pontok
koordináta-                       koordináták leolvasása
              ábrázolása, grafikonok
rendszerben.                       készségszinten.
              készítése, jellemzése.
              A függvény szemléletes                    MK, DK
              fogalma, megadási
Táblázat és grafikon
              módjai. Képlettel
készítése konkrét
              megadott függvény
függvényekhez.
              ábrázolása, jellemzése a
              grafikon alapján.
Változó mennyiségek                                     MK
                                   a
közötti
kapcsolatok, szabályok                           x | ax; x |
felismerése,        Az egyenes és a fordított         -
megfogalmazása       arányosság grafikonja.          x
képlettel.                        ábrázolása konkrét

                             pozitív „a” esetén.

A gyakorlati élethez, a   A hosszúság, terület,                     TK, MK
természettudományi és    térfogat, tömeg, idő     A szabványos
szakmai tárgyakhoz     mértékegységei,       mértékegységek ismerete,
kapcsolódó mérések     átváltásuk. Szögmérés    átváltásuk.
végzése,          (ívmérték is), szögfajták.

                             87
mértékegységek
átváltása.
A rendszerező                                      AK, MK
képesség és a      A háromszögek,
kommunikációs      négyszögek belső
                           A szögösszegek
képesség fejlesztése.  szögeinek összege. A
                           alkalmazása egyszerű
Geometriai alakzatok  háromszög külső
                           feladatokban.
felismerése,      szögének fogalma, a külső
tulajdonságaik     szögek összege.
vizsgálata.
Képesség a tanult                                     MK
            Speciális háromszögek, a
kerület-, terület-,
            háromszögek osztályozása   A háromszögek kerülete,
felszín- és térfogat
            szögek szerint, kerületük,  területe.
számítási képletek
            területük.
alkalmazására.
            Pitagorasz tételének                       MK
                           Pitagorasz tételének
            alkalmazása a hiányzó
                           ismerete.
            adat kiszámítására.
Az eredmények reális  A speciális négyszögek                      MK
                           Speciális négyszögek
voltának és       tulajdonságai, kerületük,
                           tulajdonságai, kerületük,
pontosságának      területük. A kör kerülete
                           területük.
vizsgálata.       és területe.
                           A kocka, a téglatest, az     DK, MK
            A kocka, a téglatest,
                           egyenes hasáb és az
            egyenes hasáb és a
                           egyenes körhenger felszíne
            forgáshenger hálója,
                           és térfogata egyszerű
            felszíne és térfogata.
                           gyakorlati feladatokban.
            Adatok gyűjtése,                       TK, DK, MK
Adatok elemzése,    rendszerezése. Táblázatok   Grafikonok olvasása,
értelmezése.      és grafikonok olvasása,    készítése.
            értelmezése és készítése.
Tapasztalatszerzés   Az átlag kiszámítása                      TK, MK
események        néhány elem esetén.
                           Az átlag kiszámítása
megfigyelésében, a   Valószínűségi kísérletek,
                           néhány elem esetén.
relatív gyakoriság   gyakoriság, relatív
meghatározásában.    gyakoriság.

                         10. évfolyam


A továbbhaladás feltételei

Matematika


   Témakörök         Tartalmak       Továbbhaladás feltételei   Kulcskompetenciák2
            A megismert                            MK
Konkrét halmazok és
            számhalmazok.
halmazműveletek                    Szemléltetés halmazábrán,
            Véges és végtelen
segítségével a                    számegyenesen,
            halmazok. Ponthalmazok.
halmazszemlélet                    koordinátarendszerben.
            Halmazműveletek: unió,
fejlesztése.
            metszet, részhalmaz.
Gyakorlottság az    Kombinatorikai feladatok:                     MK
összes eset       az összes eset áttekintése,  Néhány elem összes
rendszerezett      sorbarendezése és       lehetséges sorrendjének
felsorolásában,     kiválasztása néhány elem   előállítása.
áttekintésében.     esetén.
A hatványozás                                       MK
            A nulla és a negatív egész
fogalmának célszerű                A számok normálalakjának
            kitevős hatvány fogalma.
kiterjesztése,                   biztos ismerete.
            A számok normálalakja.
permanencia elv.


                           88
             Algebrai egész                       IK, MK
             kifejezések azonos
             átalakításai. Nevezetes
A zárójelek szerepe,   azonosságok, két tag
felbontása, a szaknyelv  négyzete, két tag
értő használata.     négyzetének különbsége,
             szorzattá alakítások.
             Egyszerű gyakorlati
             feladatok.
Függvényszemlélet az   Egyszerűbb esetekben a                    MK
                            Helyettesítési értékek
algebrában, a számolási  helyettesítési érték
                            kiszámítása.
készség fejlesztése.   kiszámítása.
Az egyenletek                                     MK
             Elsőfokú egyenletek,
ellenőrzésével az                   Elsőfokú egyenletek biztos
             elsőfokú kétismeretlenes
önellenőrző képesség                  megoldása.
             egyenletrendszerek.
fejlesztése.
Értő, elemző                                    AK, MK, TK
             A mindennapi
szövegolvasás és
             gyakorlatban előforduló
gyakorlottság a
             szöveges feladatok
szöveges feladatok
             megoldása.
megoldásában.
A gyakorlati életben                                 TK, MK
fellépő kamatszámítási  Kamatos kamat számítása.
feladatok.
             Lineáris függvény, a                    MK, DK
             pozitív egészeken
             értelmezett lineáris
             függvény. Az y = ax + b
A függvények       egyenletű egyenes
                           Lineáris függvények
jellemzőinek       ábrázolása, konkrét a és b
                           ábrázolása konkrét
felismerése a       esetén. Két egyenes
                           esetekben.
grafikonon.        metszéspontja.
                 2
             Az x x függvény
             ábrázolása és jellemzése a
             grafikon alapján. Az
             abszolútérték függvény.
A feladatok különböző                                 MK
             Egyenletek,
megoldási
             egyenlőtlenségek
lehetőségeinek
             megoldása grafikusan.
felismerése.
Összefüggések                                     MK
             A szögfüggvények       A hegyesszögek
felismerésével a
             fogalma (hegyesszög     szögfüggvényeinek
függvényszemlélet
             esetén).           felismerése.
fejlesztése.
             A háromszögekkel,                      MK
             négyszögekkel,
Tájékozottság a      sokszögekkel, körrel
                            Gyakorlottság a körző és
megismert síkidomok    kapcsolatos fogalmak
                            vonalzó használatában.
tulajdonságaiban.     rendszerezése és
             kiegészítése, egyszerű
             szerkesztések.
             A hasonlósági                        MK
             transzformáció, a
Középpontosan hasonló   háromszögek
síkidomok, a       hasonlóságainak       A hasonlóság gyakorlati
tulajdonságok       alapesetei.         alkalmazásai.
alkalmazása.       A hasonlóság alkalmazása
             gyakorlati számítási és
             szerkesztési feladatokban.
A szabályszerűségek                                 AK, MK
felismerése,       Körív hossza, körcikk
megfogalmazása, a     területe.
kommunikációs

                            89
készség fejlesztése.

Gyakorlati jellegű    A gúla, a forgáskúp és a  A felszín és térfogat      TK, DK, MK
feladatok, felszín- és  gömb felszíne és      kiszámítási módjának
térfogatszámításra.    térfogata.         biztos ismerete.
             A szögfüggvények                        MK
Síkbeli és térbeli
             alkalmazása kerület-,
tájékozódás, az
             terület-, felszín- és
eredmények helyes
             térfogatszámítási
kerekítése.
             feladatokban.
A valószínűség      A valószínűség                        DK, MK
becslése és kiszámítása  szemléletes fogalma.
konkrét, egyszerű     Statisztikai adatok és
esetekben         ábrázolásuk (kördiagram,
(számítógéppel is).    oszlopdiagram).
                           Az átlag kiszámítása        MK
             Adathalmazok elemzése
                           kisméretű adathalmazok
             (átlag, módusz, medián).
                           esetén.                        9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Informatika

Alapvető állományműveleteket tudjon elvégezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati
kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon
műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Legyen képes
tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Legyen képes információt keresni
hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.
Ismerje a könyvtártípusokat.

   Témakörök               Tartalmak              Kulcskompetenciák

Az informatika   Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű Digitális kompetencia;
alapjai       számítógépek.                       természettudományi
                                       kompetencia; matematikai
                                       kompetencia
Az operációs    Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, Digitális kompetencia;
rendszer használata létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági matematikai kompetencia;
          másolat készítése. Tömörített állomány létrehozása, önálló tanulási kompetencia
          és kicsomagolása. Az operációs rendszer néhány
          jellemzője.
Kommunikáció    Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai Digitális kompetencia;
hálózaton      szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az anyanyelvi kommunikációs
          iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím. kompetencia; matematikai
          Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: kompetencia; interperszonális
          levelek csoportosítása, szűrése. Részletes keresés és szociális kompetencia
          kulcsszavas keresőkkel.
Dokumentumkészítés A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett Digitális kompetencia;
számítógéppel    szolgáltatásai.   Digitális   képek   alkalmazása. esztétikai-művészeti
          Objektum,    táblázat  beillesztése.  A  szöveg kompetencia; anyanyelvi
          formázásának lehetőségei: a fejléc, lábléc, az kommunikációs kompetencia
          oldalszámozás, a lábjegyzet, felsorolás. Tabulátorok
          és felsorolás használata. A szöveg átrendezése,
          keresés, csere, helyesírás-ellenőrzés. Dokumentumok
          készítése   minta   és   feladatleírás  alapján.
          Típusdokumentumok.
Táblázatkezelés   A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Digitális kompetencia,

                           90
           Függvények, képletek. Adattípusok, adatmegjelenítési matematikai kompetencia,
           formák, formázási lehetőségek. Adatmódosítás. A természettudományi
           diagram fogalma. Diagramfajták.           kompetencia
A könyvtárhasználat  Könyvtárismeret: a középiskolai könyvtár raktári Digitális kompetencia;
           rendje, szolgáltatásai.               anyanyelvi kommunikációs
           Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek és kompetencia;önálló tanulási
           szakmai folyóiratok. Dokumentumértékelés       kompetencia
           Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső
           nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok.

                       10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Informatika

A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon néhány diából álló bemutatót
készíteni. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon
információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban. Tudjon információjegyzéket készíteni a
megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon
tájékozódni a közhasznú információs forrásokban.

  Témakörök               Tartalmak               Kulcskompetenciák

Az informatika   Analóg és digitális jelek. Logikai műveletek. A Digitális kompetencia;
alapjai       számítógépes irányítás formái.            matematikai kompetencia;
                                     természettudományi
                                     kompetencia
Az operációs    Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A Digitális kompetencia;
rendszer használata regisztrálás folyamata. Segédprogramok használata.  matematikai kompetencia;
                                     önálló tanulási kompetencia
Dokumentumkészítés A prezentáció készítésének menete. Multimédia- Digitális kompetencia;
számítógéppel    prezentáció. Weblap készítése. Szöveg, kép, ugrópont esztétikai-művészeti
          bevitele. Formázási lehetőségek. A hálózati kompetencia; anyanyelvi
          dokumentumok szerkezete.               kommunikációs kompetencia

Adatbázis-kezelés   Keresési és lekérdezési feladatok. Az adatbázis Digitális kompetencia,
           karbantartása.                      matematikai kompetencia,
                                        természettudományi
                                        kompetencia
Könyvtárhasználat   Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A Digitális kompetencia;
           közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (internet, anyanyelvi kommunikációs
           pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, kompetencia;önálló tanulási
           katalógusok stb.). Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló kompetencia
           bibliográfia.

                       9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Ének-zene


Éneklés
10-12 dallam a tanév anyagából (magyar népdal, más népek dalai, műdal, kánon, ismert műzenei
szemelvény témája) emlékezetből csoportos, esetleg egyéni előadása
Zenehallgatás
Hallás után az egynemű és vegyeskari, a vonós-, fúvós- és szimfonikus zenekari hangzás és a hangzó
anyagból kiemelkedő karakteres hangszerek, hangszínek megkülönböztetése


                         91
A tanult művészeti korszakokból néhány zeneszerző és egy-egy társművészeti alkotás megnevezése,
egy-egy zenei műfaj megnevezése

                        10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Ének-zene


Éneklés
10-12 dallam előadása a tanév anyagából (népdal, más népek dalai, műdal, kánon, ismert műzenei
szemelvény témája) emlékezetből.
Ismerjen különböző élethelyzetekről szóló népdalokat.
Zenehallgatás
Ismerje fel a többször hallott zeneműveket, részleteket.
Tudjon megnevezni a tanult kultúrtörténeti korszakokból legalább egy-két társművészeti alkotást.
Tudjon megkülönböztetni hallás után néhány tanult műfajt a komoly- és a könnyűzene területéről.


                       9-10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Rajz és vizuális kultúra

A vizuális kultúra tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint
közlés és kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat. Segít a kreativitás, a
problémafelismerő- és megoldóképesség, az értelmi képességek, a képi és képzetekben gazdag
gondolkodás, az ízlés, az empátia, a kommunikációs készség, az érzékenység, a nyitottság
kialakulásában, fejlesztésében.   Művészeti jellege miatt értékközvetítő egyben értékteremtő
jellemformáló tevékenység. Nagy szerepe van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet
védő magatartás kialakításában és az értelmi, érzelmi intelligencia kiművelésében.

A rajz továbbhaladás feltételeit – egyben a tárgy értékelését – a munka minősége, a szakmai
tárgyakhoz való köthetőség lehetősége, a bemutatott portfoliós anyag biztosíthatja. Ez utóbbi fontos
eszköze a rendszeres és hatékony alkotó jellegű tantárgyi munkának.

            Kiemelt fejlesztési feladatok             Kulcskompetenciák
Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.      Anyanyelvi kommunikáció
A megfelelő szókincs elsajátítása( művészeti fogalmak, technikák).    kompetenciái
Saját szempontrendszer kialakítása, az elemzett téma kapcsán.
A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből.
Az adott témához kapcsolódó szövegek keresése, információgyűjtés,
rendszerezés, feldolgozás.
Az írásbeli és szóbeli kommunikációhoz különböző segédeszközök
használata.
Önálló vélemények, érzések megfogalmazása képekről, épületekről,
tárgyakról.
Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az
ellenvélemények cáfolására.
Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása.
Saját ötletek megfogalmazása, rendszerezése.
Beszélgetés és vita egy-egy vizsgált alkotásról.
Mások véleményének türelmes meghallgatása, érvelésének összefoglalása
és figyelembevétele.
A vita során kialakult véleménykülönbségek tisztázása.                          92
A számok, mértékek és alapműveletek ismerete és alkalmazása az adott      Matematikai kompetencia
vizuális probléma megértéséhez, elemzéséhez, reprodukálásához.


Az adott témához kapcsolódóan információk keresése, gyűjtése, tárolása.    Digitális kompetencia
A gyűjtött információk önálló rendszerezése és értelmezése.
Információtárolás-kezelés, az Internet által kínált lehetőségek tudatos és
kritikus használata.

Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, tárgyak , épületek, képek     A hatékony és az önálló tanulás
közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott szövegekből, filmekből, a    kompetenciái
tömegkommunikációs eszközökből.
Ismeretszerzés különböző írásos, vizuális forrásokból.
Információk gyűjtése adott témákhoz könyvtárban, médiatárban,
múzeumokban, Interneten.


            Kiemelt fejlesztési feladatok                 Kulcskompetenciák
Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy további ismereteket szerezzenek a   Szociális és állampolgári
helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, természeti értékeiről, az azokat  kompetencia
fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett erőfeszítésekről.
Ismereteket szerezzenek a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek-
köztük a romák- történetéről, kultúrájáról (pl. viseletéről, szokásairól,
mintakincséről, tárgykultúrájáról).
A megismert különböző kultúrák, szokások stb. alapján a sokféleség
elismerésére, személyes előítéletek leküzdésére együttműködésen alapuló
feladatmegoldások, csoportmunkák.
Képességükhöz mérten folytassanak kommunikációt a reklám és
marketinghatások szerepéről, melyet konkrét példával is illusztráljanak.
Kompromisszumra való törekvés fejlesztése.

Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy a kitűzött cél érdekében az egyén   Kezdeményezőképesség és a
információkat gyűjtsön, tároljon, elemezzen, majd a megszerzett ismeretek   vállalkozói kompetencia
alapján terveket készítsen és hajtson végre.
Csapatmunka során legyen lehetősége a tervezésen túl a szervezésre és
vezetésre is.
Tapasztalatait értékelje, megvitassa, egyéni és csapatmunkában történő
feladatmegoldás során is.

A tanulónak legyen lehetősége arra, hogy a közízlés fejlődésének, valamint   Esztétikai- művészeti tudatosság
az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének jelentőségét,        és kifejezőképesség
fontosságát megértse.
Legyen lehetősége olyan feladatok megoldására melyben teret kap a
művészi önkifejezés, műalkotások elemzése, saját nézőpont összevetése
mások véleményével.
Legyen lehetősége ötleteinek megvalósítására.
Legyen lehetősége elsajátítani azokat a tervezést elősegítő folyamatokat,
lépéseket, melyek a kreatív gondolkodást segítik elő, valamint képes legyen
arra, hogy már korábban megszerzett ismereteit tapasztalatit e folyamatba
be tudja építeni .

                         9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Testnevelés és sport

Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. Előkészítő gyakorlatok önálló végzése,
azok hatásának ismerete. Futó-, ugró-, dobóteljesítményének javulása az előző évhez képest. 3-4
talajtornaelem bemutatása. Kísérletek támasz- és függőszeren egy-egy feladat végrehajtására
                            93
(segítségadás mellett). Legalább egy sportjáték játszása szabályos körülmények között. Rendszeres
sporttevékenység a szabadban. Önvédelmi fogások elsajátítása. Egy úszásnem elsajátítása.

   Témakör               Tartalom                  Kulcskompetenciák

Rendgyakorlatok    Menet    megindítása    és    megállítása.  A hatékony, önálló tanulás
           Menetsebesség és lépéshossz változtatása járás
           közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó
           különböző    alakzatokban.    Testfordulatok
           helyben.
Előkészítés,     Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő,     A hatékony, önálló tanulás
alapozás, prevenció  nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve
           szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok.       Esztétikai-művészeti  tudatosság  és
           Kéziszer-gyakorlatok. A biomechanikailag        kifejezőképesség
           helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés
           gimnasztika.
Atlétikai jellegű   Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel.       A hatékony, önálló tanulás
feladatmegoldások   Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással,
           kifutással.
           Keresztezőfutás, futás hátrafelé.
           Szökdelő-, ugróiskola: galoppszökdelés váltott
           lábbal, indiánszökdelés váltott és pároskarú
           lendítéssel.
           Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek
           kombinációi.
           Futó-ugró lépések.
           Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés
           után.
           Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes
           szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy,
           illetve páros lábon súlyterheléssel is.
           Ugrókötél-gyakorlatok.
           Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések
           különböző     állásokból,     helyzetekből
           medicinlabdával,     súlygolyóval,    egyéb
           szerekkel.
           Forgatás ívképzés helyből dobásokkal.
           A láb emelő, forgató mozgását kihangsúlyozó
           dobások.
           Célbadobások.
           Futások
           Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30 m
           távon.
           Fokozófutás, iramfutás.
           Gyorsfutás 60-100 m-en.
           Futóversenyek.
           Ugrások
           Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc
           felett, különböző irányból történő indulással és
           ugrásfeladattal.
           Az egyes ugrástechnikák (lépő, guruló,
           hasmánt, flop) megismertetése.
           A választott ugrástechnikában a megfelelő
           felugrás   (kar-láblendítés,   elrugaszkodás)
           légmunka, talajérés kialakítása.
           Magasugró-versenyek.
           Távolugrás: guggoló és homorító technikával
           ugrás.
           Az    elugrás    biztosítása    erőteljes
           elrugaszkodással, a kar- és láblendítés
           fokozásával.
           Távolugró-versenyek.


                            94
          Dobások
          Kislabdahajítás: távolba helyből és nekifutással,
          ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus
          kialakításával.
          Dobóversenyek, célbadobás. Súlylökés: fiúk 4- A hatékony, önálló tanulás
          5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lökő
          mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból,
          elfordulással.  Oldalfelállásból  súlylökés.
          Súlylökőversenyek.

Torna jellegű                           Esztétikai-művészeti tudatosság  és
feladatmegoldások                         kifejezőképesség
Szergyakorlatok   Talaj                     A hatékony, önálló tanulás
          Gurulóátfordulás   sorozatban  előre-hátra
          különböző kiindulóhelyzetekből, különböző Esztétikai-művészeti    tudatosság  és
          befejező  helyzetekbe. Emelés   fejállásba, kifejezőképesség
          gurulás    előre    állásba. Fellendülés
          kézállásba. Kézen átfordulás oldalt mindkét
          irányba. Mérlegállás. Összefüggő
          gyakorlatok.
                         95
         Szekrényugrás                  A hatékony, önálló tanulás
         Fiúk – függőleges repülés, széltében (4-5 rész)
         guggoló átugrás.                Esztétikai-művészeti tudatosság    és
         Lányok – függőleges repülés, hosszában (3-4 kifejezőképesség
         rész) guruló átfordulás.

         Korlát (fiúk)
         Támasz.
         Támaszban: haladás előre-hátra.
         Karhajlítás, -nyújtás.
         Alaplendület támaszban.
         Ugrás felkarfüggésbe és lendület előre
         terpeszülésbe.
         Terpeszülésből guruló átfordulás terpeszülésbe.
         Kanyarlati leugrás.
         Terpeszpedzés, alaplendület.
         Összefüggő gyakorlat.

         Gyűrű (fiúk)
         Függésben alaplendület.
         Lendület előre zsugorfüggésbe.
         Lebegőfüggés.
         Emelés lefüggésbe.
         Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe.
         Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás.
         Függésben lendület hátra, homorított leugrás.

         Gerenda (lányok)
         Járás előre-oldalt-hátra.
         Különböző testhelyzetek: állások, térdelés,
         guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb.
         Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba.
         Felugrás mellső oldalállásból egy láb
         átlendítésével és 90 fokos fordulattal
         lovaglóülésbe.
         Leugrás: függőleges repülés.
         Összefüggő gyakorlatok.
          Ritmikus gimnasztika (lányok). A ritmikus
         gimnasztika legalapvetőbb elemei, törekedve a
         végrehajtás pontosságára, járások, fordulatok,
         átugrások,            testhelyzetek,
         testtartások. Törekvés  együttmozgásra   a
         zenével. Egyszerű feladatok ugrókötéllel és
         labdával.
Testnevelési és                           Szociális és állampolgári kompetencia
sport-                                Kezdeményezőképesség        és
játékok                               vállalkozói kompetencia
Kézilabda     A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két    Szociális és állampolgári kompetencia
         zavaró játékossal, védők helyezkedése a kijelölt  Kezdeményezőképesség        és
         területeken. A védelem fellazítása, betörés,    vállalkozói kompetencia
         kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben.
         Különböző magasságokból érkező labda
         elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy
         labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény
         kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek
         esetében.
Kosárlabda    Emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal,    Szociális   és    állampolgári
         védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől való    kompetencia
         elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram-  Kezdeményezőképesség       és
         és irányváltoztatással. Alapmozgások labda     vállalkozói kompetencia
         nélkül és labdával: megindulás, megállás,
         sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes
         átadások. Kosárra dobások állóhelyből,

                        96
             labdavezetésből fektetett dobás. Játékhelyzetek:
             1:1; 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték
             két kosárra.
Labdarúgás        Laza   emberfogás   posztok szerint.    A  Szociális   és    állampolgári
             védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől    kompetencia
             gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának    Kezdeményezőképesség       és
             technikai formái. Labdavezetés belsővel.       vállalkozói kompetencia
             Fejelés. Játékhelyzetek 2:1; 3:2 elleni játék.
Röplabda         Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen    Szociális   és    állampolgári
             csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán,     kompetencia
             alkar- és kosárérintéssel. Nyitás: alsó vagy felső  Kezdeményezőképesség       és
             nyitás.                        vállalkozói kompetencia
Természetben       Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli    Természettudományos kompetencia
űzhető sportok      sporttevékenységek.    Tájékozódási    futás,
             kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya
             stb. (a helyi lehetőségektől függően).
Önvédelmi és       Küzdő feladatok és játékok párokban különböző     Szociális   és    állampolgári
küzdősportok       testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok labdával.     kompetencia
             Emelések, hordások különböző             Kezdeményezőképesség       és
             testhelyzetekben. Birkózás, állásban,         vállalkozói kompetencia
             fogáskeresés. Alapvető fogásmódok.
             Grundbirkózó versenyek.
Úszás          Választás szerint egy úszásnem.            A hatékony, önálló tanulás

                          10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Testnevelés és sport

Az utasítások tudatos, fegyelmezett végrehajtása. Fejlődések, szakadozások. Menetsebesség,
lépéshossz változtatása. A nagyobb izomcsoportok önálló erősítése, lazítása, nyújtása. Egészségügyi
testnevelés ismerete, gyakorlatok. Sikerélmény elérése futó-, ugró- és dobószámoknál. Talajtornánál a
fejen átfordulás kivételével az elemek összefüggő bemutatása. Szekrényugrásnál a két technikából a
tanuló által választott végrehajtása segítségadással. Korláton, gyűrűn néhány elem végrehajtása
segítségadással. Két sportjáték szabályos körülmények közötti játékkészsége. Rendszeres
sporttevékenység a szabadban. Önvédelmi fogások elsajátítása.


    Témakörök                    Tartalmak              Kulcskompetenciák
Rendgyakorlatok           Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális      A   hatékony, önálló
                   menetek, futások. Átmenet, járásból futásba és     tanulás
                   vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett
                   magatartásának kialakítása.
Előkészítés, alapozás,        Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint.      A   hatékony,  önálló
prevenció              Biomechanikailag helyes testtartást biztosító     tanulás
                   gyakorlatok.   Kondicionális   alapképességek
                   fejlesztése, erő, állóképesség, szenzomotoros
                   koordinációs    képesség,   teljesítőképesség
                   növelése. Munkaártalmakat megelőző és
                   ellensúlyozó   gyakorlatok.  A   lábboltozat
                   süllyedését gátló, a talp támasztóizmait, valamint
                   a hosszanti boltozatot erősítő gyakorlatok.
                   Légző- és relaxációs gyakorlatok. Zenés
                   gimnasztika.
Atlétikai jellegű          Az atlétika egyes ágainak elsajátításához       A   hatékony,  önálló
feladatmegoldások          szükséges speciális (cél) gyakorlatok.         tanulás
                     Futóiskola,    szökdelő-,    ugróiskola,
                     dobóiskola.
                   A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal
                   (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő

                             97
          végrehajtása.

          Futások
          Gyorsfutás 60-100 m-es távon.
          Rajtgyakorlatok, álló-, térdelőrajt, rajtversenyek.
          Fokozófutás, iramfutás.

          Ugrások
          Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott
          technikával. A végrehajtás (technika) javítása,
          különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és
          a légmunkára.
          Magasugróversenyek.
             Távolugrás: nekifutással guggoló vagy
             homorító technikával, az elugrás után
             kifejezett sodródással.
          Távolugróversenyek.

          Dobások
          Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő
          gyorsítása. 5 lépéses, majd lendületszerzéssel
          való   dobóritmus   kialakítása.  Ívképzés.
          Dobóversenyek. Súlylökés: oldal felállásból
          lendületszerzéssel, szökkenéssel (fiúk 4-5 kg-os,
          lányok 3–4 kg-os súlygolyóval). Elő–feszített
          helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet.
          Súlylökőversenyek.
Torna jellegű    A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal      A   hatékony,  önálló
feladatmegoldások  (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő     tanulás
          végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek
          fokozottabb és tudatosabb felhasználásával.
Szergyakorlatok   Talaj Fellendülés futólagos kézállásból, gurulás   A   hatékony,  önálló
          előre állásba. Kézen átfordulás oldalt (mindkét    tanulás
          oldalra). Fejen átfordulás. Repülő guruló
          átfordulás. Összefüggő talajgyakorlat a 9. és
          10.évfolyamon tanult elemekből. Összekötő
          elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok a
          ritmikus gimnasztika elemeit használják.
                    98
                Szekrényugrás                     A hatékony, önálló
                Fiúk hosszában (4-5 rész) felguggolás,         tanulás
                leterpesztés, terpeszátugrás.
                Lányok hosszában (4-5 rész) felguggolás,
                leterpesztés, keresztben (4-5 rész)
                zsugorkanyarlati átugrás mindkét oldalra.

                Korlát (fiúk)
                Felkarfüggés.
                Alaplendület felkarfüggésben.
                Felkarfüggésben lendület, fellendülés előre
                támasz terpeszülésbe.
                Támaszban lendület, vetődési leugrás.
                Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon
                tanult elemek felhasználásával.

                Gyűrű (fiúk)
                A 9. évfolyamon tanult elemek gyakorlása.
                Hátsómérleg    kísérletek.  Húzódás-tolódás
                kísérletek. Összefüggő gyakorlat.    Gerenda
                (lányok) Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés.
                180   fokos   fordulat   kétlábonállásban,
                guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek.
                Felugrás mellső oldalállásból egy lábátlendítéssel
                oldal ülőtámaszba egy combon. Leugrás
                függőleges repülés különböző feladatokkal.
                Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon
                tanult elemek felhasználásával.     Ritmikus
                gimnasztika Íves és nyújtott kartartások
                variációi. Törzsdöntés fokozatai, törzsívek előre
                és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok,
                futó fordulat egy lábon, keringőlépés. Átugrások
                egyik lábról a másikra.
Testnevelési és sportjátékok  A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal      Szociális és állampolgári
                (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő     kompetencia
                végrehajtása. A 9. évfolyamon választott        Kezdeményezőképesség
                sportjáték anyagát kell feldolgozni.          és       vállalkozói
                                           kompetencia
Kézilabda           Támadásban a védelem széthúzása gyors         Szociális és állampolgári
                adogatással, lövőcselekkel, résekre helyezkedés,    kompetencia
                kapott labdával betörés, kapuralövés. Büntető     Kezdeményezőképesség
                dobás. Egyszerű lövő- és átadáscselek.         és       vállalkozói
                                           kompetencia
Kosárlabda           A 9. évfolyam előírásai szerint emberfogásos      Szociális és állampolgári
                védekezés. Az 1:1; 2:2 elleni játékban betörések,   kompetencia
                befutások, dobások kialakítása. Átadások:       Kezdeményezőképesség
                pattintott, egykezes alsóátadás. Labdavezetés     és       vállalkozói
                irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben   kompetencia
                átvett   labdával.  Játék  osztogatóval   és
                kétkosárra.
Labdarúgás           Támadások    a   támadás    súlypontjának  Szociális és állampolgári
                változtatásával rövid és hosszú átadásokkal.      kompetencia
                Labdavezetés közben irányváltoztatás és        Kezdeményezőképesség
                megállás a védőtől való szabadulás szándékával.    és       vállalkozói
                Belső csüdrúgás. Védők váltása kijátszás esetén.    kompetencia
Röplabda            Pattintó alkar- vagy kosárérintés, önmagának      Szociális és állampolgári
                feldobott labda feladása. Magasívű feladás       kompetencia
                kosárérintéssel a háló melletti társnak.        Kezdeményezőképesség
                Ütőmozdulattal átütés talajról, illetve felugrásból,  és       vállalkozói
                vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy    kompetencia
                felsőnyitás. Röplabdajáték.                          99
Természetben űzhető sportok  A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően  Természettudományos
                szánkózás, korcsolyázás, sízés, jégkorongozás és  kompetencia
                képességfejlesztő gyakorlatok.

Önvédelmi sportok       Küzdőjátékok  párokban   és  csoportosan.   Szociális       és
                Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.),  állampolgári
                versenyek.                     kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                Birkózás (fiúk)                   és      vállalkozói
                Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás      kompetencia
                fekvésből. Páros küzdelmek.
Úszás             A 9. évfolyamon választott úszásnem mellett egy   A hatékony,   önálló
                újabb úszásnem technikájának megismerése.      tanulás

                       9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Fizika

A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és
ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük.
Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására.
Ennek során legyen képes használni a legfontosabb tanult fogalmakat (tehetetlenség, tömeg, erő, súly,
sebesség, gyorsulás, sebesség, energia, munka, teljesítmény, hatásfok, feszültség, áramerősség).
Tudjon egyszerű méréseket végrehajtani, a mért adatokat a mérőeszközről leolvasni. Tudjon megadott
koordinátarendszerben összetartozó adatpárokat, kész grafikonról leolvasni. Tudja az állandó és
változó mennyiségeket megkülönböztetni.
Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni.
Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek
érvényesülésére a természetben, a mindennapi életben, a technikai eszközök esetében.
Egyszerű számításokban tudja alkalmazni az út-idő-sebesség közötti összefüggést, Ohm törvényét, a
munka kiszámítására és az elektromos teljesítményre vonatkozó összefüggést.
Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből
megállapítani.
Tudja, milyen törvények felismerése fűződik Kepler, Galilei és Newton nevéhez, melyik történelmi
korban éltek.

    Témakörök                Tartalmak                Kompetenciák
Mozgások
Az egyenes vonalú       Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.   Anyanyelvi kommunikáció
egyenletes mozgás       Út-idő grafikon készítése és elemzése, a sebesség  kompetenciája
               kiszámítása.                     Matematikai kompetencia
Az egyenes vonalú       A egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás     Természettudományos
egyenletesen változó     kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának    kompetencia
mozgás, szabadesés      értelmezése, átlag- és pillanatnyi sebesség. A    Hatékony, önálló
               gyorsulás fogalma. A szabadesés, a nehézségi     tanuláskompetenciája
               gyorsulás.                      Digitális kompetencia
Körmozgás           Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti
               vizsgálata. A körmozgás kinematikai leírása,
               periódusidő.
A dinamika alapjai
Mozgásállapot-változás és   A tehetetlenség törvénye. Az erő fogalma,      Anyanyelvi kommunikáció
erő              mértékegysége. Newton II. törvénye. Hatás-      kompetenciája
               ellenhatás törvénye.                 Matematikai kompetencia
Erőfajták           Nehézségi erő. Súrlódás, közegellenállás. Rugóerő.  Természettudományos
               Kényszererők.                    kompetencia
                                          Hatékony, önálló
Erők együttes hatása     Az erők vektoriális összegzése, erők egyensúlya.   tanuláskompetenciája
                                          Digitális kompetencia

                         100
A lendületmegmaradás    A lendületmegmaradás törvénye és alkalmazása
              (kísérleti példák, mindennapi jelenségek).

A körmozgás dinamikai    Newton II. törvényének alkalmazása a
vizsgálata         körmozgásra.
              A centripetális gyorsulást okozó erő felismerése
              mindennapi jelenségekben.
Munka, energia
A munka értelmezése és   A munka fogalmának általánosítása.          Anyanyelvi kommunikáció
kiszámítása                                   kompetenciája
                                         Matematikai kompetencia
Mechanikai energia-fajták  Mozgási energia, magassági energia, rugalmas     Természettudományos
              energia.                       kompetencia
Teljesítmény és hatásfok  A teljesítmény és a hatásfok fogalma, kiszámítása  Hatékony, önálló
              egyszerű esetekben.                 tanuláskompetenciája

Rezgések, hullámok
Rezgések          A rugóra akasztott test periodikus mozgásának    Anyanyelvi kommunikáció
              jellemzése. Rezgésidő, frekvencia, amplitúdó, a   kompetenciája
              kitérés, a sebesség és a gyorsulás időbeli      Matematikai kompetencia
              változásának kvalitatív vizsgálata. Newton II    Természettudományos
              törvényének alkalmazása a rugón lévő rezgő testre.  kompetencia
              A rezgés energiaviszonyainak kvalitatív       Esztétikai-művészeti
              vizsgálata. A rezgést befolyásoló külső hatások   tudatosság és
              következményei (csillapodás, rezonancia).      kifejezőképesség
                                         kompetenciája
Hullámok          A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot,
              hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség.
              Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen
              és hullámkádban. Hullámok visszaverődése és
              törése, elhajlás, interferencia. Állóhullámok
              kialakulása kötélen.


Elektrosztatika
Elektromos alapjelenségek  A elektromos állapot, a töltés fogalma, töltött   Anyanyelvi kommunikáció
              testek, megosztás, vezetők, szigetelők. Töltések   kompetenciája
              közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény.         Matematikai kompetencia
Az elektromos tér      A térerősség fogalma. A feszültség fogalma.     Természettudományos
              Vezetők elektromos térben.              kompetencia
                                         Hatékony, önálló
                                         tanuláskompetenciája


Egyenáramok

Az egyenáram        Az egyenáram fogalma, jellemzése. Az         Anyanyelvi kommunikáció
              áramerősséget befolyásoló tényezők, Ohm-       kompetenciája
              törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás.  Matematikai kompetencia
              Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása.     Természettudományos
Elektromos teljesítmény   Az elektromos teljesítmény fogalma. Fogyasztók    kompetencia
              teljesítménye.                    Hatékony, önálló
                                         tanuláskompetenciája
                        101
                       10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Fizika

Ismerje a váltakozó áram tulajdonságait, az effektív feszültség és áramerősség fogalmát. Tudjon
példát mondani az elektromágneses hullámok egyes fajtáira, ismerjen egy-egy gyakorlati alkalmazást.
Ismerje a fénytani alapjelenségeket, az egyszerű optikai eszközök működését.
Tudjon konkrét példákat mondani a tanult hőtani jelenségekre. Ismerje a hőtani folyamatok
energetikai viszonyait. Tudja, hogy a természetben végbemenő folyamatok egyirányúak.
Ismerje az anyag atomos szerkezetére utaló kísérleti tényeket, az atom és az atommag alkotórészeit.
Ismerje a radioaktív sugárzás fajtáit, legfontosabb jellemzőiket, tudjon egy-egy gyakorlati
alkalmazást. Tudja, mi a maghasadás és a magfúzió. Ismerje az atomerőmű működésének alapelveit,
az atomenergia felhasználásának előnyeit és kockázatait. Tudja, hogy a Nap energiájának forrása a
magfúzió.
Ismerje és tudja példákkal illusztrálni a fizika és más természettudományok közti szoros kapcsolatot.
Tudja, hogy a természet megismerése hosszú folyamat. Lássa a fizikában tanult elméleti ismeretek
alkalmazását a technikában, tudja, hogy a természet erőforrásai végesek, ezért különös felelősségünk
van környezetünk védelmében.

     Témakörök              Tartalmak               Kompeteincák

Elektromágneses indukció, elektromágneses hullámok

A mágneses tér          A mágneses tér kísérleti vizsgálata.   Anyanyelvi kommunikáció
                 A mágneses tér jellemzése. A       kompetenciája
                 mágneses indukció, vektor         Matematikai kompetencia
                 fogalma, erővonalak. Áramok        Természettudományos kompetencia
                 mágneses tere.              Hatékony, önálló
Lorentz-erő           Árammal átjárt vezetők mágneses      tanuláskompetenciája
                 térben. Az egyenáramú motor        Digitális kompetencia
                 működésének elve. Mozgó töltések     Esztétikai-művészeti tudatosság és
                 mágneses térben, a Lorentz-erő      kifejezőképesség kompetenciája
                 fogalma.
Mozgási indukció         A mozgási indukció kísérleti
                 vizsgálata, a jelenség magyarázata,
                 az indukált feszültség, Lenz-
                 törvénye. Váltakozó feszültség
                 kísérleti előállítása, váltófeszültség,
                 váltóáram fogalma és jellemzése –
                 effektív teljesítmény, effektív
                 feszültség, effektív áramerősség
                 fogalma.
Nyugalmi indukció        A nyugalmi indukció kísérleti
                 vizsgálata, Lenz-törvénye.
Elektromágneses hullámok     Az elektromágneses jelenségek
                 rendszerezése. Az elektromágneses
                 hullám fogalma. Az
                 elektromágneses hullámok
                 spektruma, elektromágneses
                 hullámok a mindennapi életben. A
                 fény, mint elektromágneses
                 hullám.
Fénytan
Geometriai optika        Geometriai-fénytani alapfogalmak.     Anyanyelvi kommunikáció
                 A tükrös fényvisszaverődés        kompetenciája
                 törvényei. Sík- és gömbtükrök       Matematikai kompetencia
                 képalkotása. A törés jelensége, a     Természettudományos kompetencia
                 törési törvény. Fénytörés         Hatékony, önálló

                          102
                 lencséken, lencsék képalkotása.   tanuláskompetenciája
                 Optikai eszközök.          Digitális kompetencia

Hullámoptika           A fény hullámtulajdonságainak
                 kísérleti vizsgálata: elhajlás,
                 interferencia, fénypolarizáció. A
                 fehér fény színekre bontása.
Termodinamika

Gázok állapotváltozásai     Állapotjelzők (hőmérséklet,     Anyanyelvi kommunikáció
                 térfogat, nyomás,          kompetenciája
                 anyagmennyiség). Kelvin-féle     Matematikai kompetencia
                 hőmérsékleti skála. Az egyesített  Természettudományos kompetencia
                 gáztörvény. Izoterm, izobár,     Hatékony, önálló
                 izochor állapotváltozások      tanuláskompetenciája
                 értelmezése p-V diagramon.      Digitális kompetencia
A hőtan I. főtétele       A belső energia, munka, hő
                 fogalma és kölcsönös viszonya.
                 Termikus kölcsönhatások
                 vizsgálata, szilárd anyagok,
                 folyadékok fajhője.
A hőtan II. főtétele       A spontán folyamatok iránya. A
                 második főtétel kvalitatív
                 megfogalmazása, alkalmazási
                 példák.
Halmazállapot-változások     Olvadás-fagyás, forrás/párolgás –
                 lecsapódás jellemzése.
                 Halmazállapot-változások
                 energetikai vizsgálata.

A hőterjedés           Hősugárzás, hővezetés, hőáramlás.
                 Gyakorlati jelentősége.
Atomfizika

Az anyag atomos szerkezete    Az anyag atomos szerkezetének    Anyanyelvi kommunikáció
                 bizonyítékai , az atomok mérete.   kompetenciája
                                   Matematikai kompetencia
Az elektron mint részecske    Az elektromosság atomos       Természettudományos kompetencia
                 szerkezete – az elemi töltés.    Hatékony, önálló
A fény kettős természete     A fény hullámtulajdonságainak    tanuláskompetenciája
                 összefoglalása. A fényelektromos   Digitális kompetencia
                 jelenség – a fény részecske
                 természete.
Az elektronok hullámtermészete  Elektroninterferencia.

Atommodellek           A modellek kísérleti alapjai,
                 előremutató sajátságai és hibái.
                 Vonalas színkép, fény kisugárzása
                 és elnyelése. Kvantummechanikai
                 atommodell.
Magfizika

Az atommag szerkezete      A nukleonok (proton, neutron), a   Anyanyelvi kommunikáció
                 nukleáris kölcsönhatás jellemzése.  kompetenciája
A radioaktivitás         Alfa-, béta- és gammabomlás     Matematikai kompetencia
                 jellemzése. Radioaktív sugárzás   Természettudományos kompetencia
                 környezetünkben, a sugárvédelem   Hatékony, önálló
                 alapjai. A természetes és      tanuláskompetenciája
                 mesterséges radioaktivitás      Digitális kompete
                 gyakorlati alkalmazásai.       Esztétikai-művészeti tudatosság és
Maghasadás            A maghasadás jelensége,       kifejezőképesség kompetenciája ncia
                 atombomba, atomerőmű, az
                 atomenergia felhasználásának

                         103
                    előnyei és kockázata.

Magfúzió                A magfúzió jelensége, a csillagok
                    energiatermelése, a
                    hidrogénbomba.
Csillagászat

Egyetemes tömegvonzás         A Newton-féle gravitációs törvény;  Anyanyelvi kommunikáció
                    a gravitációs állandó. A       kompetenciája
                    heliocentrikus világkép.       Matematikai kompetencia
                    Bolygómozgás: Kepler-törvények.    Természettudományos kompetencia
                    A mesterséges égitestek mozgása.   Hatékony, önálló
Csillagfejlődés            Galaxisok, csillagok. A csillagok   tanuláskompetenciája
                    születése, fejlődése és pusztulása.  Digitális kompetencia
A kozmológia alapjai          Az Univerzum tágulása.
                    Ősrobbanás elmélet.


                          9. évfolyam

 A továbbhaladás feltételei

 Biológia, egészségtan


 A tanulók legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni, és röviden
 megfogalmazni. Ismerjék fel, hogy hasonló életműködést többféle testfelépítés is biztosíthat.
 Legyenek képesek az élőlények testének szerveződési szintjeit felsorolni és megkülönböztetni.
 Tudjanak példát mondani az állatok és növények életműködéseire.
 Tudják felsorolni az élőlényekre ható legfontosabb környezeti tényezőket.
 A testszerveződés és az anyagcseretípus alapján tudják, hogy a növények, a gombák és az állatok
 miért alkotnak külön rendszertani egységet az élőlények természetes rendszerében.
 Tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
 környezetpusztító magatartás ellen.
 Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni,
 az ilyen ábrákat értelmezni.
 Igényeljék, hogy a biológiai környezetet minél több oldalról megismerjék, használjanak ehhez
 ismeretterjesztő kiadványokat.
 Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják,
 illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, hogy azt az evolúció nem képes követni.
 Minderre csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása hozhat megoldást.
 Tudjanak az élővilág természetes rendszerében tájékozódni, értsék a fejlődéstörténeti rendszer
 lényegét, és tudatosuljon bennük az ember helye és szerepe a földi élővilágban.

     Témakör                 Tartalmak            Fejleszthető kompetenciák


 Az élőlények teste és életműködései

 Vírusok és          A vírusok életciklusa és jelentősége, a       Anyanyelvi kommunikáció
 sejtmagnélküliek       vírusfertőzések és megelőzésük. A baktériumok    Természettudományos
               által okozott emberi megbetegedések.        kompetencia
                                         Önálló tanulás kompetenciája
                                         Szociális kompetencia
                                         Kezdeményezőképesség
                                         kompetenciája
 Az állatok teste és     Az állatok kültakarójának típusai és szerepe. A   Anyanyelvi kommunikáció
 életműködései        különböző szerveződésű állatok mozgása. A      Természettudományos
               környezet, a mozgás és a táplálékszerzés közötti  kompetencia
               kapcsolat. A különböző szerveződésű állatok     Önálló tanulás kompetenciája

                            104
               táplálkozása. A különböző szerveződésű állatok    Szociális kompetencia
               légzése. A különböző szerveződésű állatok       Kezdeményezőképesség
               anyagszállítása. A kiválasztás jelentősége. A     kompetenciája
               különböző szerveződésű állatok szaporodása.Az
               embrionális és posztembrionális fejlődés
               fogalma, az ivadékgondozás. Az állatok
               életműködései szabályozásának alapelemei. Az
               állatok érzékelésének főbb módjai. Az állatok
               kommunikációja.
A növények teste és     A növényi szövetek típusai, funkciói. A        Anyanyelvi kommunikáció
életműködései        növények tápanyagfelvétele, a tápanyagok       Természettudományos
               szállítása és átalakítása. A fotoszintézis lényege.  kompetencia
               A növények és környezetük közötti           Önálló tanulás kompetenciája
               anyagforgalom. A növények szaporodása. Az       Szociális kompetencia
               ivaros és ivartalan szaporodási            Kezdeményezőképesség
               módok. A zárvatermők szaporodása.           kompetenciája
A gombák teste és      A gombák testfelépítésének és életműködésének     Anyanyelvi kommunikáció
életműködései        sajátosságai.                     Természettudományos
               A legfontosabb ehető és mérgező gombák        kompetencia
               felismerése.                     Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája

Az életközösségek általános jellemzői

Az élettelen környezeti   A fény, a víz, a levegő és a talaj legfontosabb    Anyanyelvi kommunikáció
tényezők és ezek       jellemzői.                      Természettudományos
változásai          Víz-, levegő- és talajvédelem.            kompetencia
               Az élőlények tűrőképessége.              Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
                                          Digitális kompetencia
                                          Matematikai kompetencia
Az élő környezeti      Populációk közötti kölcsönhatások.          Anyanyelvi kommunikáció
tényezők           Táplálkozási hálózatok.                Természettudományos
                                          kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
                                          Digitális kompetencia
                                          Matematikai kompetencia
Az életközösségek anyag-   Termelők, fogyasztók, lebontók.            Anyanyelvi kommunikáció
és energia-         Létfontosságú anyagok körforgása a          Természettudományos
forgalma           természetben.                     kompetencia
               Az anyagforgalom és az energiaáramlás         Önálló tanulás kompetenciája
               összefüggése.                     Szociális kompetencia
               Az emberi tevékenység következményei az        Kezdeményezőképesség
               anyagforgalomban.                   kompetenciája
                                          Digitális kompetencia
                                          Matematikai kompetencia
A természetes és       Az élővilág sokféleségének fontossága. Az       Anyanyelvi kommunikáció
mesterséges         ember hatása a természetes életközösségekre.     Természettudományos
életközösségek        Környezetrombolás és környezetvédelem.        kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
                                          Digitális kompetencia                           105
Az élővilág törzsfejlődése és a jelenkori bioszféra

Az evolúció alapjai és     Az evolúció fogalma.                 Anyanyelvi kommunikáció
bizonyítékai          A fajok kialakulása, az evolúció bizonyítékai.    Természettudományos
                                          kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
Az evolúció folyamata     A növény- és állatvilág őseinek kialakulása.     Anyanyelvi kommunikáció
                A szárazföldi növények megjelenése.         Természettudományos
                Az állatok alkalmazkodása a szárazföldhöz.      kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
Az ember evolúciója      A mai ember kialakulásához vezető evolúciós út    Anyanyelvi kommunikáció
                vázlata.                       Természettudományos
                A nagyrasszok kialakulása.              kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája
A jelenkori bioszféra     A Föld globális problémái. Az emberi         Anyanyelvi kommunikáció
                társadalmak hatása a környezetre. A fejlődés     Természettudományos
                alternatív lehetőségei. A bioszféra jövője.     kompetencia
                                          Önálló tanulás kompetenciája
                                          Szociális kompetencia
                                          Kezdeményezőképesség
                                          kompetenciája

                         10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Biológia, egészségtan

A biológiai környezete megismeréséhez használni tudjon néhány ismeretterjesztő folyóiratot, népszerű
ismeretterjesztő könyveket, egyszerű növény- és állathatározókat és egyéb információhordozókat.
Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássa be az egészségkárosító
szokások egyéni és társadalmi hátrányait.
Tudatosan tartsa távol magát a testi és mentális egészségre káros anyagoktól.
Értse meg, hogy a rendszeres testmozgás az ún. civilizált embernek is alapvető szükséglete.
Lássa be, hogy a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják.
Értse meg és fogadja el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat. Lássa be, hogy a
nem kívánt terhességet meg kell előzni.
Legyen képes az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget elősegítő magatartás
elsajátítására.
Jusson el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak, lássa
világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez
legyen természetvédő tevékenységének egyik mozgatója.
Lássa be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják,
illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni. Minderre
csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása hozhat megoldást.


  Témakör             Tartalmak                Fejleszthető kompetenciák


A sejtek felépítése, működése és az öröklődés alapjai

                            106
A sejtek felépítése Szervetlen vegyületek és jelentőségük.    Anyanyelvi kommunikáció
          Szerves vegyületek és jelentőségük.      Természettudományos kompetencia
          A legfontosabb sejtalkotók és funkcióik.   Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
                                 Matematikai kompetenciák
                                 Digitális kompetenciák
A sejtek      A felépítő és lebontó anyagcsere lényege.   Anyanyelvi kommunikáció
anyagcsere                            Természettudományos kompetencia
folyamatai                            Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
Az öröklődés    Örökletes információ a sejtben.        Anyanyelvi kommunikáció
sejttani alapjai  A kromoszóma és a gén fogalma.        Természettudományos kompetencia
          A sejtosztódás és biológiai jelentősége.   Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
Egy gén által    A fenotípus és a genotípus, a homozigóta és  Anyanyelvi kommunikáció
meghatározott    a heterozigóta fogalma.            Természettudományos kompetencia
tulajdonság     A domináns-recesszív öröklődés.        Önálló tanulás kompetenciája
öröklődése     Néhány emberi tulajdonság, betegség      Szociális kompetencia
          öröklődése.                  Kezdeményezőképesség kompetenciája
                                 Matematikai kompetenciák
Ivari        Az emberi ivar kialakulása.          Anyanyelvi kommunikáció
kromoszómák                            Természettudományos kompetencia
részvétele az                           Önálló tanulás kompetenciája
öröklődésben                           Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
                                 Matematikai kompetenciák
A genetikai     A mutáció fogalma, a mutagén hatások és    Anyanyelvi kommunikáció
ismeretek      ezek következményei. A genetikai kutatások  Természettudományos kompetencia
gyakorlati     jelentősége.                 Önálló tanulás kompetenciája
vonatkozásai                           Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája

Az ember életműködései

A szervezet     Az emberi szövetek típusai. Egyes       Anyanyelvi kommunikáció
általános      életműködések szerepe az élet         Természettudományos kompetencia
jellemzői      fenntartásában.                Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
Az idegrendszer   Az idegi szabályozás legfőbb alapelvei.    Anyanyelvi kommunikáció
          Az idegsejtek felépítése és funkciója.    Természettudományos kompetencia
          A reflexív elve.               Önálló tanulás kompetenciája
          Az idegrendszer tagolódása: a környéki és a  Szociális kompetencia
          központi idegrendszer.            Kezdeményezőképesség kompetenciája
          A központi idegrendszer részei.
          Az idegrendszer működésével kapcsolatos
          fontosabb egészségügyi ismeretek.

A keringési     A vér alkotói.                Anyanyelvi kommunikáció
rendszer      A szív működése.               Természettudományos kompetencia
          A szív- és érrendszeri betegségek       Önálló tanulás kompetenciája
          veszélyeztető tényezői és megelőzése.     Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
A táplálkozás    Az emésztés lényege.             Anyanyelvi kommunikáció
          Az emésztőnedvek szerepe.           Természettudományos kompetencia
          A bélcsatorna szakaszai és működésük.     Önálló tanulás kompetenciája
          A táplálkozással kapcsolatos egészségügyi   Szociális kompetencia
          ismeretek.                  Kezdeményezőképesség kompetenciája


                           107
A légzés      A légzőkészülék részei és működése.      Anyanyelvi kommunikáció
          A légzőszervekkel kapcsolatos         Természettudományos kompetencia
          egészségügyi ismeretek.            Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
A bőr és a mozgás A bőr felépítése és egészsége. A csontok    Anyanyelvi kommunikáció
         szerkezete és kapcsolódása, a csontváz     Természettudományos kompetencia
         fontosabb részei. Az izmok funkciója. A     Önálló tanulás kompetenciája
         mozgásszervi betegségek és sérülések, a     Szociális kompetencia
         mindennapos testmozgás jelentősége.       Kezdeményezőképesség kompetenciája
A kiválasztás   A vese működésének elve, a húgyutak       Anyanyelvi kommunikáció
         szerepe. A kiválasztó szervekkel        Természettudományos kompetencia
         kapcsolatos egészségügyi ismeretek.       Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
Az immunitás    Az immunrendszer funkciója. A         Anyanyelvi kommunikáció
          védőoltások. A vércsoportok. Az        Természettudományos kompetencia
          immunrendszerrel kapcsolatos alapvető     Önálló tanulás kompetenciája
          egészségügyi ismeretek.            Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
A hormonális    A hormonális szabályozás fogalma, az     Anyanyelvi kommunikáció
szabályozás     idegrendszer és a hormonrendszer       Természettudományos kompetencia
          együttműködésének elve.            Önálló tanulás kompetenciája
          A legfontosabb belsőelválasztású mirigyek   Szociális kompetencia
          és hormonjaik.                Kezdeményezőképesség kompetenciája
          A cukorbetegség.
Az érzékelés    A szem felépítése és működése.        Anyanyelvi kommunikáció
          A hallószerv felépítése és működése.     Természettudományos kompetencia
          Az érzékszervek védelme és betegségei.    Önálló tanulás kompetenciája
                                 Szociális kompetencia
                                 Kezdeményezőképesség kompetenciája
Az ember      Az ivarsejtek. A hím ivarszervek felépítése  Anyanyelvi kommunikáció
szaporodása és   és működése. A női ivarszervek felépítése   Természettudományos kompetencia
egyedfejlődése   és működése, a ciklus. Az emberi       Önálló tanulás kompetenciája
          szexualitás. A fogamzásgátlás, a nemi     Szociális kompetencia
          betegségek és megelőzésük. A terhesség és   Kezdeményezőképesség kompetenciája
          a szülés. Az embrionális és
          posztembrionális fejlődés fő jellemzői.
Általános      Elsősegélynyújtás. Az orvosi ellátás     Anyanyelvi kommunikáció
egészségtan     igénybevétele, megelőzés, szűrővizsgálatok.  Természettudományos kompetencia
          A veszélyeztető tényezők, civilizációs    Önálló tanulás kompetenciája
          ártalmak, szenvedélybetegségek. Az      Szociális kompetencia
          utódvállalás, családtervezés, genetikai    Kezdeményezőképesség kompetenciája
          tanácsadás. A terhesség megszakításának
          veszélyei. Terhesgondozás. Az emberi
          viselkedés alapjai, a szülő és a gyermek
          kapcsolata. Környezet-egészségtan,
          környezethigiéné. A lelki egészség.


                        9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Kémia


A tanuló legyen képes megkülönböztetni a fémes és nemfémes elemeket, az egyszerű és összetett
anyagokat. Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat. Legyen képes olyan
oldatkészítési számításokat végezni, amelyekre szüksége lesz szakmai tanulmányai, valamint konyhai
műveletek és kertművelés során. Tudja a háztartásban előforduló sav-, bázis- és redoxifolyamatokat.

                          108
   Témakörök                Tartalmak               Fejlesztendő kompetenciák
Az eddig tanultak      Anyagszerkezet                   anyanyelvi kommunikáció
ismétlése          Kémiai jelrendszer, tájékozódás a periódusos    kompetenciája,
              rendszerben.                    matematikai kompetencia,
                                        természettudományos kompetencia,
              Fémek                        hatékony, önálló tanulás
              Fontos fémek (alumínium, vas, réz, arany).     kompetenciája,
                                        kezdeményezőképesség és
              Nemfémek                      vállalkozói kompetencia,
              Nem fémes elemek (szén, oxigén, hidrogén,
              klór, nitrogén).

              Vegyületek
              Vegyületek (víz, szén-dioxid, szén-monoxid).

Oldatok, oldhatóság,    Oldatkészítés, hígítás, keverék szétválasztása   matematikai kompetencia,
kolloidok          (szűrés, bepárlás). Emulzió, szuszpenzió,      természettudományos kompetencia,
              aeroszol, gél.                   hatékony, önálló tanulás
                                        kompetenciája
Kémiai reakciók a      Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai és     matematikai kompetencia,
háztartásban        változásai                     természettudományos kompetencia,
              Reakciósebesség, reakcióhő, katalizátor.      anyanyelvi kommunikáció
                                        kompetenciája,
              Sav-bázis reakciók                 digitális kompetencia,
              Savak és lúgok kimutatása (szódabikarbóna,     hatékony, önálló tanulás
              szappan, mosó- és mosogatószerek, vízlágyítás,   kompetenciája
              ecet, sósav, indikátor hatású növények), fémek
              reakciója savval (ételeinkkel).

              Redoxi-reakciók
              Lassú és gyors égés, rozsdásodás, emésztés,
              fémek oldása savakban, fertőtlenítőszerek,
              fehérítőszerek (hypo, hidrogén-peroxid).

                         10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Kémia


Legyen képes különbséget tenni a megújuló és meg nem újuló energiaforrások között. Ismerje a
tananyagban szereplő, háztartásban előforduló szerves anyagok tulajdonságait. Legyen képes
besorolni tápanyagainkat a szerves vegyületek csoportjaiba. Tudja az egészségkárosító anyagok
hatását.


   Témakörök                Tartalmak             Fejlesztendő kompetenciák
Környezeti és háztartási anyagok
Energiaforrásaink     Megújuló energiaforrások (víz-, szén-, nap-,   esztétikai-művészeti tudatosság és
              geotermikus energia).               kifejezőképesség kompetenciája,
              Nem megújuló energiaforrások (szén, kőolaj    természettudományos kompetencia,
Építkezésnél használt   és földgáz), ezek környezeti kárai.        hatékony, önálló tanulás
anyagok                                   kompetenciája,
              Mészkő, égetett mész, mészoltás, gipsz,      digitális kompetencia,
Műanyagok         cement, festékek és oldószereik, üveg.      anyanyelvi kommunikáció
Növényvédő szerek                              kompetenciája

             Polietilén, PVC, gumi, teflon.
             Használati utasítások elemzése.

                           109
Az élő szervezetet    Szénhidrátok: szőlőcukor, répacukor,        anyanyelvi kommunikáció
felépítő anyagok,    fotoszintézis, keményítő, cellulóz. Fehérjék:   kompetenciája,
tápanyagaink       felépítésük, tulajdonságainak változása fizikai,  természettudományos kompetencia,
             kémiai hatásokra. Zsírok, olajok: összetétel,   matematikai kompetencia,
             romlás. Vitaminok: vízben, zsírban oldódás,    hatékony, önálló tanulás
             élettani hatás. Nyomelemek: élettani hatásuk.   kompetenciája
             Alkohol: erjedés, oxidáció, zsíroldás, hatásuk
             a szervezetre. Karbonsavak: ecetsav, tejsav.

Egészség- és       Levegőben: szén-monoxid, kén-dioxid,        Szociális és állampolgári
környezet-károsító    nitrogén-oxidok, savas eső, üvegházhatás,     kompetencia,
anyagok         szmog, ózonlyuk. Vízben: ivóvízszennyezés,     digitális kompetencia,
             eutrofizáció. Talajban: nitrátosodás,       anyanyelvi kommunikáció
             nehézfémek feldúsulása.              kompetenciája,
             Szenvedélybetegséget okozó vegyületek:       hatékony, önálló tanulás
             drogok, alkohol, nikotin.             kompetenciája,
                                      természettudományos kompetencia
Hulladékok, hulladék-  Növényi, állati eredetű konyhai hulladék, nem   szociális és állampolgári
kezelés         veszélyes, nem lebomló               kompetencia,
             hulladékok. Veszélyes hulladékok:         esztétikai-művészeti tudatosság és
             akkumulátor, szárazelem, fáradtolaj, festékek,   kifejezőképesség kompetenciája,
             hígítók, gyógyszerek.               anyanyelvi kommunikáció
                                      kompetenciája


                        9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

Földünk és környezetünk


A tanuló tudjon egyszerű tájékozódási és mérési feladatokat elvégezni a térképen és a térkép
segítségével. Mutassa be az egyes szférák főbb folyamatainak hatását a mindennapi életre. Ismertesse
a földi szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat.
Magyarázza meg a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető
összefüggéseket. Tudja megnevezni és jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait,
szerepük és jelentőségük változását. Jellemezze a világ, különböző térségeiben és a Magyarországon
végbemenő főbb gazdasági folyamatokat. Mutassa be az egyes térségek, régiók szerepének változását
statisztikai mutatók, tematikus térképek információi alapján

    Témakörök             Tartalmak           Fejlesztendő kompetenciák
Tájékozódás a térképen  A térkép                  Anyanyelvi kommunikáció
és a világegyetemben   A térképi ábrázolás módszerei, a tematikus Természettudományos kompetencia
             térképek.   A   térképi   információk Önálló tanulás kompetenciája
             felhasználása a mindennapi életben.     Szociális kompetencia

              A Föld, mint égitest
             A Föld helye a Naprendszerben. A Föld
             mozgásai és azok következményei. A napi és
             az évi időszámítás.
A Föld gömbhéjai     A kőzetburok földrajza              Anyanyelvi kommunikáció
             A Föld gömbhéjas szerkezete.           Természettudományos kompetencia
             A      lemeztektonikai     folyamatok  Önálló tanulás kompetenciája
             következményei.                  Szociális kompetencia
             Az ásványi nyersanyagok keletkezési
             feltételei, tulajdonságaik, hasznosításuk.
             A belső és külső erők szerepe a felszín
             fejlődésében. Jellegzetes felszínformák.                          110
             A légkör földrajza
             A légkör összetétele, szerkezete.
             A légkör alapfolyamatai: felmelegedés,
             csapadékképződés, légmozgások.
             Az időjárás-változások hatása a mindennapi
             életre.

             A vízburok földrajza
             Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői,
             jelentőségük.
             A szárazföld vizeinek típusai és gazdasági
             jelentőségük.
             A vízgazdálkodás.

             A földi szférák környezeti problémái
A földrajzi övezetesség  Földrajzi övezetesség              Anyanyelvi kommunikáció
             A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség.  Természettudományos kompetencia
             Az övezetek, övek kialakulása, az éghajlatok  Önálló tanulás kompetenciája
             jellemzői.                   Szociális kompetencia
             A vízszintes és a függőleges övezetesség    Kezdeményezőképesség
             rendszere.                   kompetenciája
             A természetföldrajzi övezetesség hatása a    Digitális kompetencia
             gazdasági életre.
Népesség- és        A Föld népessége                Anyanyelvi kommunikáció
településföldrajz     A népességszám változása. A népesség      Természettudományos kompetencia
             összetétele, eloszlása.             Önálló tanulás kompetenciája
             A népesség térbeli mozgásai.          Szociális kompetencia
                                     Kezdeményezőképesség
             A települések fajtái              kompetenciája
             A településtípusok és jellemzőik.        Digitális kompetencia
A gazdasági élet     A gazdaság ágazatai A gazdasági szektorok    Anyanyelvi kommunikáció
jellemzői         jellemzői, szerepük változásai. A gazdasági   Természettudományos kompetencia
             ágazatok fő telepítő tényezői és azok      Önálló tanulás kompetenciája
             jelentősége.                  Szociális kompetencia
                                     Kezdeményezőképesség
                                     kompetenciája
A világgazdaság      Gazdasági fejlettség              Anyanyelvi kommunikáció
             A gazdasági fejlettség földrajzi különbségei: Természettudományos kompetencia
             a fejlett és a fejlődő országok jellemzői.   Önálló tanulás kompetenciája
             A gazdasági növekedés, a gazdasági Szociális kompetencia
             fejlettség mutatói.               Kezdeményezőképesség
                                     kompetenciája
             A világgazdaság jellemző folyamatai
             A   globalizáció   pozitív  és  negatív
             következményei.
             Magyarország helye az európai integrációs
             folyamatokban.
             A nemzetközi szervezetek szerepe a világ
             társadalmi-gazdasági életének alakításában.

Globális problémák    A népesség, a termelés és a fogyasztás     Anyanyelvi kommunikáció
             növekedésének földrajzi következményei.     Természettudományos kompetencia
             A környezeti válság kialakulása, a válság    Önálló tanulás kompetenciája
             leküzdésének lehetőségei.            Szociális kompetencia
                                     Kezdeményezőképesség
                                     kompetenciája                       9. évfolyam

Gyakorlati oktatás

                         111
A gyakorlati oktatás tanításának célja:
A gyakorlati oktatás moduljai a szakiskola 9. évfolyamán azt a célt szolgálják, hogy a tanulókat
sikerekhez, pozitív élmények szerzéséhez juttassák, és passzivitásukat feloldják. Fontos, hogy a
tanulást, ismeretszerzést személyessé, aktívvá, élményszerűvé tegyük.
Az aktív tanulás során a diákoknak olyan gyakorlati tevékenységet célszerű folytatni, mely a
megismerést segíti, amiből felépíthetik saját tudásukat, beépítve tapasztalataikat.
A sikeres tanulási folyamat elengedhetetlen feltétele, a megfelelő motiváció, melyet a személyessé
vált feladat, az egyéni munka értéke, illetve a közös munka sikere, az együttműködés alapoz meg.
A tanulási folyamatot segíti az alkotás (konstruálás), felfedezés. Ehhez nyújtanak segítséget a
gyakorlati oktatás moduljai.
Kiemelkedő helyet kap a programban a személyiségfejlesztés, a kommunikáció és viselkedéskultúra
fejlesztése. A személyiségfejlesztés hatására a tanuló hatékonyabbnak, integráltabbnak, és
funkcionálóbbnak érzi önmagát, reálisan tudja meghatározni énképét, és jövőképét. A gyakorlatok
segítik a tanulót abban, hogy jobban legyen képes önmagát irányítani, nagyobb önbizalommal
rendelkezzen, és hatékonyabb önkifejezési technikákat tudjon alkalmazni. A sikeres fejlesztés
eredményeként a tanuló kommunikációjának hitelessége javul, és konfliktusmegoldó képessége
fokozódik. A szituációs gyakorlatok jó lehetőséget biztosítanak az interakciók gyakorlására, melynek
során fejlődik a tanulók társaikhoz, tanáraikhoz, embertársaikhoz kapcsolódó viszonya.
A pszichomotoros készségfejlesztést segítő manuális gyakorlatok a rajzkészséget, a tárgykultúrát, az
esztétikai érzéket gyarapítják, és a kreativitás kibontakoztatását szolgálják. A produktum
sikerélményhez juttatja a tanulót, és a végtermék egyben az aktuális érzelmek megjelenítésére,
kivetítésére is szolgál. A gyakorlatok lehetőséget biztosítanak a mindennapi életben is szükséges,
hasznosítható, praktikus anyag- és eszközhasználatra.
A kulturális értékek megőrzése modul során megismerkedhetnek a tanulók az egyes történelmi korok,
az eltérő kultúrák jellemzőivel. A feltáró, elemző munka segíti a sajátjuktól eltérő kultúrák megértését,
elfogadását, és erősíti a tolerancia képességét. Hazánk kulturális sokszínűségének, sajátosságainak
megismerése nyitottabbá teszi a tanulókat, és fejleszti az empátiás készségüket.
A mindennapi teendők modul célja azon tevékenységek, és képességek fejlesztése, melyek a
mindennapi életvitel során a tanulók, és családtagjaik számára hasznosíthatók. Mintát ad az
információszerzés módjaira, azok célszerű, praktikus felhasználására, az erkölcsi és etikai normák
betartásával. Szituációs feladatok során a tanulók tapasztalatokat szereznek az ügyintézéssel, a
kapcsolatfelvétellel, az álláskereséssel összefüggő tennivalók, és viselkedési szabályok terén.
Az egyén egészségvédelme, megőrzése, a mai kor kiemelt fontosságú, fejlesztésre váró feladata. A
modul során a tanulók ismereteket szereznek az egészségről, mint dinamikus, változó egyensúlyi
állapotról, az ember legfőbb értékéről, és az ezt veszélyeztető ártalmakról. A tanulók ismeretszerzése,
és tapasztalatainak bővítése a témában, képezi az alapját az egészséges életmód megvalósításának. Az
élvezeti szerek, káros szenvedélyek egészség- és személyiségromboló hatásainak felismerése, és
használatának elutasítása elengedhetetlen a harmonikus életvitel megvalósításhoz.
A tanulók életkori sajátosságainak, adottságainak, és előző iskolatípusában szerzett tapasztalatainak
felmérésével, azok figyelembevételével szükséges a tanulási módszerek, technikák fejlesztése. A
hangsúly tehát nem a tanításon, hanem a tanuláson van. A tanulásmódszertan modul lehetőséget ad a
kifejezőképesség, és problémamegoldó-képesség fejlesztésére, és gyakoroltatására. A pszichés
megismerő tevékenységek fejlesztése egyéni gyakorlás, és kooperatív feladatok megoldásával
valósítható meg.
A sajátos nevelési igényű a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva
elsősorban a következő elvek alkalmazandók:
–    a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség
van;
–    szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak kiválasztás, az ehhez
alkalmazkodó követelmények kialakítása és teljesítése;
–    az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék ezeket a
tanulókat, elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve.


                         112
Kompetencia-szintek:
      Áttekintő képesség (alapszint)             Elemző készség (kiegészítő szint)
Legyen képes rendszerek, folyamatok és kapcsolatok   Legyen képes rendszerek, folyamatok és kapcsolatok
egészben történő felismerésére és leírására.      részekre bontására, a részek közötti összefüggések
                            feltárására és leírására.
Legyen képes a gondolkodás, valamint a cselekvés    Legyen képes a gondolkodás, valamint a cselekvés
elemeit rendszerezni.                 elemi egységeit folyamat jellegű egésszé szervezni.
Legyen képes a logikai összefüggések felismerésére.  Legyen képes a logikus gondolkodással összefüggő
                            műveletek megvalósítására.
Legyen képes konkrét probléma esetén annak       Legyen képes a problémaelemző képesség birtokában
azonosítására.                     ok-okozati relációk meghatározására.
Legyen képes egy problémán belül saját rendszer    Legyen képes a saját logikai rendszerének
felállítására.                     kommunikációjára.
Legyen képes új ismeretek befogadására.        Legyen képes a megtanult ismeretek alkalmazására.
Legyen képes önmaga ellenőrzésére.           Legyen képes feladatkörébe tartozó tevékenységek
                            ellenőrzésére.
Legyen képes egyszerű célok elérése érdekében     Legyen képes az elérendő célok elérése érdekében
meghatározni teendőit.                 meghatározni a szükséges munkafolyamatot.
Legyen képes önálló cselekvés kezdeményezésére.    Legyen képes másokat is önálló kezdeményezésre
                            késztetni.

Állóképesség                Rendelkezzen általános fizikai kondícióval és
                      teljesítőképességgel.
Kiegyensúlyozottság             Legyen magatartása mások számára átlátható; érzelmi
                      megnyilvánulásai álljanak arányban az élethelyzetekkel,
                      történésekkel.
Stressztűrés                Legyen képes a munkával és a mindennapos együttéléssel járó
                      konfliktusok kezelésére.
Alaposság                  Legyen képes a feladat igényelte részletességig hozzávetőlegesen
                      lebontani vagy felépíteni tevékenységét.
Elővigyázatosság              Legyen képes összpontosítani akaratát valamely feladat
                      elvégzésére huzamosabb időn keresztül.
Figyelem                  Legyen képes a feladat igényelte határok, a feladatvégzésből
                      adódó következmények reális felismerésére.
Kitartás/Precizitás             Legyen képes figyelmét általában fenntartani és több eseményt is
                      egyszerre követni, függetleníteni magát a környezeti hatásoktól.
Gyakorlat                  A munkatevékenység során legyen képes eltérni a szokáskövető
                      magatartásról és érdeklődni az új megoldási lehetőségek iránt.
A termelő-eszközök használatának      Legyen képes a tevékenység igényelte ismereteket és készségeket
képessége                  magabiztosan gyakorolni.
Az előírások ismeretek és az azokhoz    Tudásának részét képezze a munkára vonatkozó törvények, a
való igazodás                rendeletek, szabályok felsorolása és figyelembe vétele.
Érvelési képesség              Legyen közléseinek jól érthető logikája.
Idegennyelv-ismeret             Legyen képes az elvárt ismereti szinten alapvető és érthető
                      kommunikációra; helyes írásbeli és szóbeli közlésformákra.
Információgyűjtés/információfeldolgozás   Legyen képes a környezetből érkező hatások általános
képessége                  értelmezésére, korábbi ismeretein nyugvó értelmezésére és az
                      információk sok helyen való fellelésére, megadott szempont
                      szerinti rendezésére.
Önfejlesztő képessége            Legyen képes felismeri hiányosságait és próbálja azokat javítani.
Együttműködő képesség            Legyen képes a feladatai megoldása, céljai elérése során a
                      társaival való közös tevékenységre.
Kultúrák közötti különbségek        Legyen képes a másság elismerésére, elfogadására.
észrevétele
A felelősség vállalás képessége       Legyen képes belátni saját tevékenysége rövid- és hosszú távú
                      következményeit is és vállalja azokat.

Kiemelt fejlesztési feladatok:
A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi
kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.

                           113
Énkép, önismeret: A tanulók a jól megtervezett tanulási folyamatban váljanak aktív részesévé a
normaalkotásnak, mely segít kapaszkodót adni az önmaga és környezete, társai működésének
megismerésében, világszemléletének formálásában.
Hon- és népismeret: Közvetlen és tágabb környezetünk megismerése, a hagyományok ápolásának és
továbbadásának képessége segíti a társadalmi és természeti környezet megbecsülését, az értük való
tenni tudást.
Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra: Váljanak nyitottá és megértővé a különböző
szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt.
Környezeti nevelés: Életmódjukban a környezettudatos magatartás, a természet tisztelete, a
felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
Tanulás: Az önálló tanulás képességének, az eredményes tanulás módszereinek kialakítása alapvető
jelentőséggel bír az élethosszig tartó tanulás képességének, az alapkészségek kialakulásában.
Testi és lelki egészség: Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók
cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezetnek, a tanórai és tanórán kívüli
tevékenységeknek is biztosítaniuk, garantálniuk kell az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Az ön- és pályaismeret, a szociális és társadalmi, valamint a
társadalmi-állampolgári kompetenciák fejlesztése az öntudatos munkavállalói, fogyasztói, vállalkozói
magatartás kialakítása. A szakmaválasztás meghatározó mozzanata életünknek, ezért kiemelt
jelentőséggel bír, hogy a tanulók reális képet kaphassanak önmagukról, és választott szakmai
területükről. Az önfejlesztés képessége akkor lesz fenntartható, ha a szülői ház, és az iskola is el tudja
látni feladatait.
A modulok egy része a személyiség fejlesztését szolgálják (önismeret, társismeret, együttműködés),
míg a manuális készségeket fejlesztő, a pályaválasztást segítő modulok fejlesztési céljai között –az
előzőek mellett- szerepelnek az alap és kulcskompetenciák fejlesztésének feladatai is.
Alapelv, hogy a modulok kiválasztásánál az adottságokból kell kiindulnunk.
Az adottságokat két szinten kell figyelembe vennünk. Az iskola által biztosítható személyi és tárgyi
feltételek alapos felmérése, bővítésének lehetőségei a modulok kiválasztásánál szempont kell legyen,
melynek illeszkednie kell az iskola képzési szerkezetéhez, struktúrájához
A tanulói adottságok figyelembe vétele nagy körültekintést kíván a felvett modulok
témaválasztásánál, és az óraszámok meghatározásánál.
A szakiskolai tanulók tanulási képességének hiánya, a motiválatlanság, az alapképességek
hiányosságai (számolás, olvasás, írás, szövegértés), sokszor terheltek a magatartási, beilleszkedési
zavarokkal, a társadalmilag elfogadott értékék tagadásával. E problémák kiküszöbölése, megoldása
csak akkor lehet sikeres, ha a nevelésben együttműködő tanári közösség meghatározza azokat
legfontosabb fejlesztési feladatokat és módszereket, amelyekkel segíteni kívánja a fejlesztést,
felzárkóztatást, a hiányok pótlását. Ehhez szükséges a bemeneti diagnosztizáló mérés elvégzése, mely
felvilágosítást nyújt, és támpontot ad a feladat-meghatározásban. Csak ezen információk birtokában
lehet kiválasztani a tanítás-tanulás során felhasználandó modulokat, a tanítás-tanulásszervezési
eljárásokat. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy választásunk segítse a pályaválasztást, nyújtson
elegendő információt a tanulónak önmaga teljesítőképességéről éppúgy, mint választandó
szakmacsoportjáról, szakmájáról, ezért érdemes megfontolni a több területet, témát is érintő, kisebb
modulok felvételének lehetőségét.
Személyes kompetenciákat fejlesztő modulok:
                      Egészségfejlesztés
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak        Ajánlott      Elérhető eredmények
                             tevékenységek
Az egészségkultúrával  Egészségkultúra fogalma,   Információgyűjtés,   A tanulók legyenek képesek:
kapcsolatos észlelés,  tartalma, kapcsolata a    elemzés.         értelmezni az
tapasztalás,       kultúra többi elemeivel.                 egészségkultúrát az
információgyűjtés és -                              általános kultúra
értelmezés                                    részeként
lehetőségének
megteremtése önállóan,

                          114
kis- és nagycsoportban.
Ismeretek nyújtása az     Az egészség, mint érték.    Összefüggések       A tanulók legyenek képesek:
egészségről, mint       Az egészség fogalmának     felismertetése a      meghatározni az
dinamikus, változó      értelmezése.          személyi, lelki és      egészség fogalmát,
egyensúlyi állapotról.    A higiéné fogalma és      környezeti higiéné     tágan értelmezni az
Az egészséges         területei.           között.            egészséget,
környezet tervezési      A személyi és környezeti    Beszélgetés és vita     megfogalmazni a
képességének         higiéné kapcsolata.                      személyi és környezeti
fejlesztése.         Lelki egészségvédelem.                    higiéné kapcsolatát,
Az egészségkultúra      Munka, pihenés,                       beszélni a lelki
fejlesztése.         szórakozás.                          egészségvédelemről,
               Beszélgetés és vita egy-egy                 jellemezni a munka,
               témáról.                           pihenés, szórakozás
                                              helyes arányát.
Az egészséget         Az egészséget befolyásoló    Információgyűjtés     A tanulók legyenek képesek:
befolyásoló környezeti    tényezők.            Könyvtár és Internet    rendszerezni a
ártalmak felismertetése.   A környezeti ártalmak      használat           környezeti ártalmakat,
Az egészséges         hatásai az egészségre.     Program-összeállítás    megnevezni az
táplálkozással        A betegség hatása a       Előadástartás         egészséges táplálkozás
kapcsolatos ismeretek     szervezetre.          kortárscsoportnak       ismérveit,
fejlesztése.         Életmód - egészséges      Heti étrendkészítés     segítséggel összeállítani
A tűrő- és állóképesség    életmód.            Egészséges          a kortársaknak szóló
fejlesztése. A        Az életmód szerkezete,     táplálkozás          egészségnevelő előadást.
harmonikus élet        összetevői, azok egymásra    anyagainak
értékeinek tisztelete.    hatása.             bemutatása
               Egészséges táplálkozás     Háziverseny készítése
Az élvezeti szerek,      Szenvedélybetegségek.      Információgyűjtés     A tanulók legyenek képesek:
káros szenvedélyek      Öröm, szenvedély,        Könyvtár és Internet    felsorolni a
egészség- és         függőség.            használat           szenvedélybetegségek
személyiségromboló      Alkoholfogyasztás, drog,    Adatgyűjtés          kialakulásának okait,
hatásainak          dohányzás,           Drogtáska          megmagyarázni a
felismertetése.        gyógyszerfogyasztás.      tanulmányozása        szenvedélybetegségek
Ismeretek nyújtása a     A szenvedélybetegségek     Következmények        következményeit,
káros, függőséghez      megelőzése és a gyógyítás    elemzése.          elmondani a
vezető szokások        lehetőségei.          Tablókészítés         drogfogyasztás
kialakulásának                                       veszélyeit,
megelőzésére.                                       beszélni a
                                              szenvedélybetegségek
                                              megelőzéséről.
A felelős szexuális      A fiúk-lányok barátsága.    Információgyűjtés     A tanulók legyenek képesek:
magatartásról szerzett    A felelős szexuális       Könyvtár és Internet-    a felelősségteljes nemi
ismeretek bővítése.      magatartás.           használat           élet jellemzőit felsorolni,
A szexuális úton terjedő   A nemi úton terjedő       Adatgyűjtés         elmondani a nemi úton
betegségek          betegségek.           Kiselőadás          terjedő betegségek
megismertetése.                        Az eddigi életút, a      megelőzésének
                               jövőbeli elképzelések     lehetőségeit.
                               és a jelenlegi
                               élethelyzet értékelése.
                               Védőeszközök
                               használata

                     Viselkedés és kommunikáció
Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek      Elérhető eredmények
A gyakorlatok során    Ismerkedés egymással.     A csoportszabályok     A tanulók legyenek képesek:
az együttműködési     Jégtörő gyakorlatok.     megalkotása         Csoportszabályokat alkotni,
készség fejlesztése a   A csoportmunka        Csoportmunka         alkalmazni a csoportmunka
csoport tagjaival.     szabályai.                          szabályait.
A csoportszabályok
betartatása.
Reális ön- és       A serdülőkor jellemzői.    Önismereti         A tanulók legyenek képesek:

                             115
társismeret        Ki vagyok én, milyen     gyakorlatok.         felsorolni a serdülőkor
kialakítása.        vagyok én. Képességek    Fejlesztő gyakorlatok.    jellemzőit,
Nyitottság és       rendszere.          Páros gyakorlatok      felismerni önmaguk
megérteni vágyó      Ki milyen képességekkel   Teszt kitöltése,       képességeit.
magatartás         rendelkezik.         elemzése
kialakítása.        Értelmi képességek      Én-bemutatás
              sajátossága.         IQ teszt
A saját személyiség    Érzelem és akarat      Érzelmek, reakciók,   A tanulók legyenek képesek:
és a személyközi      megjelenési formái.     gondolatok, tettek     kifejezni érzelmeiket,
kapcsolatok        Érzelmek, reakciók,     fejlesztésére irányuló    akaratukat a gyakorlatok
kontrolljának és      gondolatok, tettek      gyakorlatok.         során,
befolyásolásának      jellemzői                        kontrollálni reakcióikat,
fejlesztése.                                    felmérni tetteik
                                           következményeit.
A kapcsolati kultúra    Az érintkezés kultúrája.   Verbális és non-     A tanulók legyenek képesek:
pozitív irányú       Kommunikáció fogalma,    verbális kommunikáció   felsorolni a kommunikáció
fejlesztése.        fajtái.           kifejezésére         alapfogalmait,
                            gyakorlatok.        alkalmazni az érintkezés
                                           szabályait.
A konfliktuskezelés    Konfliktusok a        Konfliktusok       A tanulók legyenek képesek:
és             kapcsolatokban.       megoldására szolgáló    a szituációs gyakorlatok
konszenzuskeresés     Kommunikációs        gyakorlatok.         során alkalmazni a
fejlesztése,        zavarok.           Szituációs gyakorlatok    konfliktus-megoldási
elsajátíttatása.      Konfliktus-megoldási                   módokat
              módok.

                     Kulturális értékek megőrzése
 Fejlesztési feladatok      Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
A néphagyománnyal      A hagyomány fogalma,     Gyűjtőmunka, interjú,   A tanulók legyenek
kapcsolatos         jellemzői:          könyvtárazás        képesek:
alapfogalmak          szóbeliség,                       megkülönböztetni az
megismertetése,        hagyományozó                        írott műveltséget
tudatosítása.           nemzedékről                       (magas-kultúra) és a
A néprajzi jelenségek       nemzedékre,                       szájhagyományt
felismerési          közösségi jelleg,                      (paraszti kultúra),
képességének          változatokban él:                    felsorolni ezek fő
fejlesztése.           változat/variáns és                   jellemzőit a konkrét
                 típus fogalma.                      (népzenei és népmesei)
                                              példákon keresztül.
A modern emberétől      Életmód, világkép:      Gyűjtőmunka, interjú,   A tanulók legyenek
eltérő kultúra         a parasztember egy     könyvtárazás,       képesek:
(műveltség)           napja: főzés, étkezés,  Internet, múzeum, tájház   felismerni a
megismertetése,         öltözködés,        látogatás, receptgyűjtés    természetközeli
tudatosítása.          hétköznapi                        életmód és a környezeti
A sajátunktól eltérő       tevékenységei,                      adottságok kapcsolatát,
kultúra elfogadási       a ház és falu                      fogalmat alkotni az
képessége, a tolerancia     (építőanyagok,                      önellátásról,
kialakítása.           háztípusok),                      összekapcsolni a
                világkép, néphit,                      fogalmakat a közösségi
                kapcsolatok:                        társadalom
                 rokonok, falubeliek,                   jellemzőivel.
                 hasonlóság és
                 különbség, „mi és
                 ti”.
Az ünnep fogalmának     Népszokások:         Gyűjtőmunka, interjú,   A tanulók legyenek
elmélyítése, társadalmi-    az esztendő ünnepei,    könyvtárazás,       képesek:
kulturális szerepének      jeles napok (téli     Internet, múzeum,      ismertetni az ünnepek
tudatosítása, eltérő       ünnepkör, farsang,    tablókészítés, tárgyi     helyét, szerepét a
ünnepi szokások         nagyböjt és húsvét,    emlékek gyűjtése, zene,    mindennapokban,
megismertetése          pünkösd, a        táncmotívumok gyűjtése,   jellemezni az esztendő

                             116
(felekezet, nemzetiség,      gazdálkodás         táncház látogatás         ünnepeit,
falu-város).            ünnepei),          Tojásfestés, adventi       beszélni az emberi élet
                az emberélet fordulói     koszorú- naptár készítés,     fordulóiról,
                  (születés,         aratókoszorú, komatál       megfogalmazni a
                  házasságkötés,       összeállítása, esküvő       különbségeket az
                  halál),           megszervezése,          ünnepi kultúrákban.
                különbségek az         vőfélyfeladatok, májusfa,
                  ünnepi kultúrában      pünkösdölés, stb.
                  (eltérő felekezetek,
                  nemzetiségek, falusi
                  és városi ünnepek).
A díszítőművészet és a    Népművészet,           Gyűjtőmunka, interjú,     A tanulók legyenek
kézműves mesterségek     díszítőművészet,         könyvtárazás,         képesek:
jellemzőinek         mesterségek:           Internet, múzeum,        ismertetni az egyes
megismertetése, a helyi     fazekasság           tájházlátogatás,         mesterségek legfőbb
sajátosságok és eltérő       (tárgytípusok,       népművészeti tárgyak       munkafolyamatait és
stílusok              díszítmények),       gyűjtése, tablókészítés      technológiáit,
megismertetése.         szövés, fonás,                         elmondani a díszítési
                  hímzés: öltözködés,                      eljárásokat,
                  a lakás szövött és                     megfogalmazni a
                  hímzett ünnepi                        természetes anyagok
                  textíliái, a vetett ágy,                   szerepét a
                ácsolt és asztalos                        népművészetben,
                  bútorok,                          jellemezni a
                pásztorművészet,                         népművészet
                régi és új stílus a                       stíluskorszakait,
                  díszítőművészetben,                     felismerni és bemutatni
                stílusközpontok.                         a népművészeti
                                                 tárgyakat.
Hazánk kulturális       Táji tagolódás,         Gyűjtőmunka (népmese,     A tanulók legyenek
sokszínűségének        népcsoportok,          népzene, néptánc,       képesek:
tudatosítása.         nemzetiségek:          népszokások népviselet,     felsorolni a
A saját műveltségétől      a négy nagytáj         ételek, használati tárgyak,    Magyarországon élő
eltérő jelenségekre        jellemzői (Alföld,     mondavilág, hiedelmek,      nemzetiségeket,
nyitottá válás           Dunántúl, Felföld,     stb.), interjú,         ismertetni a
kialakítása.            Erdély),          könyvtárazás,           nemzetiségek
A tolerancia fejlesztése.    kistájak, illetve       Internet, múzeum,         legfontosabb
Az etnikum, a           népcsoportok (pl.      tájházlátogatás,         jellemzőit,
kisebbség, a népcsoport      Sárköz, palóc,       tablókészítés          megfogalmazni a
fogalmának, és alapvető      székely, matyó),                       nemzetiségek nyelvi,
kulturális           nemzetiségek a                          kulturális
különbségeinek           Kárpát-medencében:                      különbözőségeit.
megismertetése.          németek, szlovákok,
                  románok, cigányok.
                         Mindennapi teendők
 Fejlesztési feladatok      Témák, tartalmak        Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
Azon készségek,       A mindennapi ismeretek      (írási, helyesírási      A tanulók legyenek
tevékenységek,       gyakorlatának célja,       gyakorlatok, fogalmazás,    képesek:
képességek         feladata. A témakörök       beadványok készítése,      az elvárásoknak
fejlesztése, amelyek    ismertetése: hasznos       kommunikációs eszközök       megfelelő önéletrajzot
a mindennapi        ismeretek a mindennapi      használata Önéletrajz írása.    készíteni,
életvitel során a      életvitel során, ügyintézés.   Magán és hivatalos levél     magán és hivatalos
tanulók,          Önéletrajz típusai,        írása               levelet írni a tartalmi
családtagjaik és      szerkezete. Formai és       Nyomtatványok kitöltése      és formai elvárásoknak
közvetlen          tartalmi követelmények.      Erkölcsi bizonyítvány       megfelelően,
környezetükben élők     Kísérő levél.           igénylése.            formanyomtatványokat
számára           Magán és hivatalos levél     Kérdőívek kitöltése.        értelemszerűen
hasznosíthatók.       írásának tartalmi és formai    Válaszadás megkeresésekre,     kitölteni,
A tanulók          követelményei.          felmérésekre.          használati utasítást
környezettudatos      Személyazonosító                           értelmezni,
                               Használati utasítások

                               117
magatartásának       igazolvány és        értelmezése.             a telefonkönyvet
formálása.         útlevéligénylés.       Telefonkönyvek használata.      rendeltetésszerűen
Az információk       Nyomtatványok        Telefonregiszter készítése.      használni,
megtalálási, elemzési   kitöltésének szabályai.   Legfontosabb             felsorolni a segélyhívó
és felhasználási      Mit hordjunk mindig     telefonszámok listája.        számokat,
képességének        magunkkal.          Segélykérés telefonon.        telefonhívást indítani
fejlesztése.        Tennivalók elveszett     Mentők, rendőrség, tűzoltók      és fogadni,
A rendszerezési és a    személyi okiratok      hívása                postai
lényeg-kiemelési      pótlására.          Fax és fénymásoló           nyomtatványokat
képességek         Tudakozók.          használata.              felhasználható módon
fejlesztése.        A telefonálás (hívás és   Utalvány kitöltése. Távirat-     kitölteni,
Az erkölcsi, etikai    vétel) szabályai.      és csomagküldés. Ajánlott       bemutatni egy interjú
normák felismerési,    Segélykérés telefonon.    és Elsőbbségi küldemény        szituációt,
betartási         Mentők, rendőrség,      feladása.               családi költségvetést
képességének        tűzoltók hívásának      Menetjegyvásárlás és         készíteni,
fejlesztése.        szabályai.          rendelés.               heti étrendet
              Teendők           Internethasználat.          összeállítani,
              katasztrófahelyzet esetén.  Álláskeresési interjú         a szelektív
              Postai ügyintézés.      szituáció gyakorlása.         hulladékgyűjtés
              Menetrend használata.    Az ünnepekre való           lényegét,
              Álláskeresés. Munkáltatók  előkészület és annak         követelményeit
              megkeresése.         megszervezése.            ismertetni,
              Kapcsolatfelvétel. Külső   Családi költségvetés         kidolgozni egy családi
              megjelenés. Viselkedési   készítése.              ünnep forgatókönyvét.
              szabályok.          Heti étrend összeállítása.
              Családi, nemzeti és egyéb  Előkészület a
              ünnepek, ezek jelentősége.  bevásárláshoz. Bevásárlás.
              Környezettudatos       Szelektív hulladékgyűjtés.
              magatartás, életmód a    Kulturális programok
              mindennapokban.       szervezése. Megjelenés a
              Környezetvédelem.      programokon.

                    Kommunikáció és önismeret
 Fejlesztési feladatok      Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A tanulók          Bevezetés             Egyéni            A tanulók legyenek
kapcsolatteremtő      Az érintkezés kultúrája      Csoportos           képesek:
képességének        Az általános           Frontális            az interaktív
fejlesztése. Interaktív   kommunikációban tanultak     Beszélgetés            kapcsolatok
kapcsolatok         felelevenítése.          Kérdés-felelet          törvényszerűségeine
törvényszerűségeinek    Érintkezés kultúrája –      Ötletroham            k alkalmazására
megismertetése. A      Személyészlelés –Érintkezési                   a segítő
segítő kapcsolatokhoz    formák                               kapcsolathoz
szükséges érzékenység    Kommunikáció a segítő                        szükséges
alakítása, fejlesztése   szakmában                              érzékenység
              Segítő szakma értelmezése                      kifejezésére
              Segítő kapcsolatok a szociális
              munkában
A tanulók          Emberi kapcsolatok.        Egyéni és csoportos      A tanulók legyenek
emberismeretének      Üzenetek a kommunikációban    beszélgetés          képesek:
fejlesztése. A hiteles   A szimmetrikus és az       Kérdés-felelet         Az emberi
véleményalkotás       aszimmetrikus kommunikáció    Frontális munka          kapcsolataikban
segítése az emberek     A közvetlen kommunikáció     Szituációs játék         hiteles képet alkotni
viselkedéséről,       szabályszerűségei.        Munkalappal irányított      az emberi
gondolatairól, és      A kapcsolat felvétele és a    munka               viselkedésről,
érzéseiről. A        kapcsolattartás, a kapcsolat                    gondolatairól és
                               Egyéni és csoportos
személyiség észlelés    lezárása                              érzéseiről
                               tevékenység
során magabiztosság,
              Gyakorlat                             magabiztos,
optimizmus, becsvágy,                                      optimista, önzetlen
önzetlenség                                           viselkedés
fejlesztése. Verbális és                                    kapcsolataiban

                            118
non-verbális
kommunikáció
harmonizálása.
A segítő kapcsolat    Segítő kapcsolat         Szituációs játék    A tanulók legyenek
működésének       Segítő magatartás         Döntés játék      képesek:
megismertetése. A    Segítő beszélgetés                     a segítő kapcsolat
segítő magatartás                                   dinamikájának
kialakítása                                      ismertetésére
                                           a segítő magatartás
                                            prezentálására
Gondozási problémák   Problémamegoldás a        Egyéni tevékenység   A tanulók legyenek
felismerése, és     gondozásban            Csoportos tevékenység  képesek:
probléma-megoldási    Esettanulmányok feldolgozása   Esettanulmány       a problémák
stratégiák        Gyakorlatok            feldolgozása        felismerésére,
elsajátíttatása                                    megfogalmazására
                                           probléma-megoldó
                                            technikák
                                            alkalmazására
Önérvényesítő és     Önérvényesítő és felelős     Csoportos gyakorlat   A tanulók legyenek
felelős kommunikáció   kommunikáció, különböző      Kérdőív kitöltés    képesek:
kialakítása különböző  korú személyekkel.                     interaktív
életkorú személyekkel.  Érdekérvényesítési technikák                 kapcsolataikban
Érdekérvényesítő     Asszertivítás                         hatékonyan
technikák        Agresszivitás                         kommunikálni, az
megismertetése.     Nem asszertiv magatartás                   életkornak
             Gyakorlat                           megfelelően
                                           érdekérvényesítő
                                            technikákat
                                            alkalmazni
A csoport        Csoportkommunikáció        Egyéni és csoportos   A tanulók legyenek
jellemzőinek,      Csoportok jellemzői        tevékenység       képesek:
működésének, a team-   Csoportos együttműködés      Projekt munka:      a csoportjelenségek
munka szabályainak és  Sikeres team munka        Ünnepség előkészítése    felismerésére
nehézségeinek      jellegzetességei                      hatékonyan
megismertetése és    Team munka csapdái                      együttműködni a
átélése. A konfliktus  Csoportos döntéshozatal                    csoport tagjaival
helyzetek felismerése,
             alapelvei                          konfliktuskezelési
és megoldási                                      technikák
             Csoportjelenségek
technikák                                       alkalmazására
alkalmazása.       Konfliktuskezelés
             Gyakorlat
A meghallgatás,     A meghallgatás alapelvei     Egyéni és csoportos   A tanulók legyenek
megfigyelés,       Meghallgatás, megfigyelés     tevékenység       képesek:
odafordulás       Odafordulás, értelmezés                   a hangok
képességének       Az aktív hallgatás                      tudatosítására
fejlesztése. Empátiás  Empátia jelentősége                     koncentrálni a másik
készség fokozása.    Az aktív hallgatás jelei,                   személy
Érzelmek                                        meghallgatására
             zavarai
kimutatásának
             Az érzelmek reprodukálása                  értelmezni az
elősegítése.                                      üzenetek jelentéseit
             Gyakorlat
                                           érzelmeit hitelesen
                                            kimutatni
Hatékony         Kommunikációs technikák      Egyéni és csoportos   A tanulók legyenek
kommunikáció       formai követelményei       tevékenység       képesek:
kialakítása       Dialógusra való képesség                  hatékony és
             Megfelelő időzítés, türelem és                eredményes
             várakozás                           kommunikációt
             A kommunikációs technika                   folytatni
             fejlesztése                         kommunikációs
             Eredményes közlés                       technikákat
             kritériumai                          alkalmazni

                           119
             Gyakorlat
A kommunikációs     Tájékoztatás            Egyéni és csoportos  A tanulók legyenek
képességek        Az információ joga         tevékenység      képesek:
gyarapítása. Az     A jó kommunikáció                     a kommunikációs
üzenetek         kritériumai                         készségük
jelentőségének      Üzenetek a kommunikációban                  fejlesztésére
felismerése a      A tömegkommunikáció                    a kommunikációs
kommunikációban. A    jelentősége, hatékonysága,                  üzenetek valós
tömegkommunikáció    felhasználása                        értelmezésére
hatásának helyes
             A jó kommunikáció                     a
értelmezése.       kritériumai                         tömegkommunikáci
             Gyakorlat                          ó hatásainak
                                           célszerű
                                           alkalmazására
A személyiségi jogok   A hallgatáshoz való jog      Egyéni és csoportos  A tanulók legyenek
védelme, titoktartási  Titoktartási kötelezettség     tevékenység      képesek:
szabályainak betartása  Személyiségjogok védelme                  elfogadni az egyén
             Gyakorlat                          hallgatáshoz való
                                           jogát
                                          gyakorolni a
                                           titoktartási
                                           kötelezettséget
Interjúkészítés,     Interjúkészítés, és szabályok, a  Egyéni és csoportos  A tanulók legyenek
beszélgetés       hatékonyság elérése érdekében   tevékenység      képesek:
szabályainak       Gyakorlat             Interjúkészítés     ismertetni a
megismertetése,                                    beszélgetés
szabályos interjú                                   szabályait
készítése                                      interjút készíteni, és
                                           az információt
                                           rögzíteni
A szocializáció és    Szocializáció           Egyéni és csoportos  A tanulók legyenek
családi szocializáció  Családi szocializáció       tevékenység      képesek:
fogalmának        A családfa             Családfakészítés    a szocializáció, és
meghatározása. A     Gyakorlat                          családi szocializáció
családi szocializáció                                 jelentőségét
szerepének                                      ismertetni
megismerése                                     bemutatni a családi
történelmi koronként                                 szocializáció
és kultúránként.                                   jellemzőit történelmi
Hagyományok és                                    koronként és
szerepviselkedés-                                   kultúránként
minták kapcsolatának
hangsúlyozása
Tudósítás, beszámoló   Beszámoló             Egyéni és csoportos  A tanulók legyenek
készítés formai     A riport              tevékenység      képesek:
követelményeinek     Gyakorlat                         beszámolót készíteni
megismertetése.                                    kulturális
Tudósítás, riport                                   eseményekről,
készítése                                       rendezvényekről
                                          alkalmazni a riport
                                           tényközlő jellegét,
                                           modern stílusát,
                                           színes irodalmi
                                           formációkat
Az önismeret       Az önismeret fogalma,                  A tanulók legyenek
fogalmának,       lényege, történeti áttekintése.             képesek:
lényegének és      Az önismereti csoportmunka                 ismertetni az
történetiségének     szabályai.                          önismeret fogalmát,
megismertetése      Fikció, játék, realitás a                  lényegét
             csoportmunka során.


                           120
A személyiség ismert,   Az önismereti kerék és a     Önismereti strukturált    A tanulók legyenek
és rejtett dimenzióinak  Johari - ablak.         gyakorlatok          képesek:
felfedezése. A hiányos   A tanulás és az önismeret                    ismertetni a
önismeret okainak,     összefüggései.                           személyiség
következményeinek     A hiányos önismeret okai és                    dimenzióit
feltárása. A változás és  következményei.                         megfogalmazni a
változtatás        Képességek szerepe a                        hiányos önismeret
szükségességének      pályaválasztásban.                         következményeit
felismertetése. A     A változás és változtatás                    ismertetni a változás
képességek         szükségessége.                           és változtatás,
fontosságának                                         valamint a
felismerése a                                         személyiség
pályaválasztásban. A                                     fejlődésének
tanulás és önismeret                                     összefüggéseit
összefüggéseinek                                      bemutatni a tanulás
feltárása.                                          és az önismeret
                                               kapcsolatát a saját
                                               tanulási szokásaik
                                               tükrében
A testképnek,       Szerep, norma, indulatáttétel,  Önismereti strukturált    A tanulók legyenek
énképnek, mint az     interakció.           gyakorlatok          képesek:
önismeret tényezőinek   A csoportfejlődés fázisai.                    saját személyiség
valós megismerése. Az   Testkép, énkép, énideál.                      jegyeit felsorolni,
önismeret fejlesztése.   Az interperszonális készségek                   önmagát bemutatni
Saját énideál       és személyiségtulajdonságok.                   testképét, énképét
meghatározásával                                       jellemezni
elősegíteni az                                       énideálját
önismeret fejlődését,                                     megfogalmazni
jövőkép kialakítását.                                    interperszonális
Interperszonális                                       készségeiket eltérő
készségek gyarapítása.                                    élethelyzetekben
A személyiség                                         alkalmazni
tulajdonságok                                        a személyiség
erősítése, pozitív                                      tulajdonságaik
irányú változtatása.                                     tudatosítására, és
                                               pozitív irányú
                                               változtatására
                       Tanulásmódszertan
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek       Elérhető eredmények
Szóbeli és írásbeli    Visszatekintés a tanulási Felmérés, probléma       Írásbeli kifejező képesség
kifejezőképesség      előéletemre        feltárása            felmérése után egyéni
fejlesztése                                     tanulástechnikai eljárások
                                           megtervezése, gyakoroltatása
                                           Tudja felismerni saját tanulási
                                           stílusát
A tanuló tanulási     Tanulás, tudás      Elméleti alapok         Tudja megválasztani saját
stílusának fejlesztése   Tanulási stílus      Kérdve kifejtés         tanulási stílusát, tudja ezt
              Tanulás technikája,    Megbeszélés           alkalmazni
              tanulási stratégiák    Vita
              Tanulási orientáció
              Megtanulni tanulni
              Gyenge pontok a
              tanulásban
              Gondolkodási kultúra
              fejlesztése, önművelés
A tanuló olvasási     Magyar nyelv és      Gyakorlás, egyéni és      Tudja kialakítani olvasási
szokásaink és       irodalom tanulásának   csoportmunka          szokásait
szókincsének        technikája                        Tudja szókincsét fejleszteni,
fejlesztése        Olvasás technikája                    Tudja használni az értelmező


                           121
             Olvasási szokások                     szótárt
             Olvasási készségek                    Szerezzen gyakorlatot a
             Olvasási gyakorlatok                   lényegkiemelésben és a
             Szókincsfejlesztési                    jegyzetelésben
             gyakorlatok
             Jegyzetelési gyakorlatok
             lexikonhasználat
             Lényegkiemelési
             gyakorlatok
A tanuló logikai     Matematika tanulásának   Gyakorlás, egyéni és     Logikai képességfejlesztés
képességének a      módszertana         csoportmunka         Hiányzó képességek pótlása
fejlesztése       Logikai játékok                      Tudja fejleszteni koncentrációs
             Koncentrációs                       képességét
             gyakorlatok
             Számolás fejben
             Feladatmegoldások
             Feladatmegoldások
             ellenőrzése
             Házi feladat
             elkészítésének
             módszerei
A tanuló emlékezés és Az idegen-nyelv tanulás    Gyakorlás, egyéni és     Tudja fejleszteni az emlékezés
felidézés képességeinek módszertana         csoportmunka         és a felidézés képességét, tudja
fejlesztése       Emlékezés technikája                   használni az idegen nyelvi
             Felidézés és a                      szótárt, rendelkezzen az idegen
             felismerés különbsége                   nyelv tanulásának
             Memoriterek                        módszereivel, technikájával
             Szótanulási gyakorlatok
             Szótárhasználati
             gyakorlatok
A tanuló számítógép a Számítógépes egyéni      Egyéni munka, tanári     Tudja alkalmazni a
tanulásban használatos tanulást segítő        segítségadás         számítógépes egyéni tanulást
ismereteinek fejlesztése programok                         segítő programokat

Manuális készségfejlesztés- textilmunkák
                   Textíliák feldolgozása 88 óra
 Fejlesztési feladatok   Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek   Szabás, varrás,      Egyszerűbb termékek      Alapszinten a tanulók
és képességek      vasalás.          előállítása különböző     legyenek képesek:
fejlesztése.       Anyagvizsgálatok.     textíliákból kézi varrással.   alkalmazni a
 A szín-, forma-,                  A felhasznált textíliák      munkavégzéssel
arányérzék,                     vizsgálata megfigyeléssel,     kapcsolatos elemi
szemmérték,                     érzékeléssel, lupéval,       munkavégzési szokásokat
esztétikai érzék és                 mikroszkóppal, égetéssel.     (testtartás, rend,
ízlés fejlesztése.                 Ajánlott projektek:        pontosság). Kiválasztani
A pontosság,                     A filc -gyapjú- kézi       a megfelelő anyagokat és
precizitás, a                      varrása.           eszközöket. Szakszerűen
munkamozdulatok                    A pamut kézi varrása.      és balesetmentesen
összerendezettségének                 Öltözékek            használni az alapvető
a kialakítása.                      nyersanyagai.         szerszámokat, eszközöket
A megismerő,                                      Irányítással egyszerű
megfigyelő                                       termékeket, apróárukat
képességek                                       helyes sorrendben,
fejlesztése.                                      gazdaságosan, a minőségi
Az ismeretszerzés                                   előírások szerint
eredményeinek                                     elkészíteni.
feldolgozása,                                    Meghatározni a
értelmezése.                                      felhasznált alapanyagok
Az együttműködési                                   legfontosabb

                            122
készség és a                                       tulajdonságait szubjektív
problémamegoldó                                      módszerekkel és egyszerű
képesség fejlesztése.                                   eszközök segítségével.
Az új iránti                                     Kiegészítő szinten a tanulók
fogékonyság, a                                    legyenek képesek:
kreativitás, az                                     önállóan egyszerű
igényesség                                        termékeket, apróárukat
kialakítása, a                                      helyes sorrendben,
személyiség                                        gazdaságosan, a minőségi
fejlesztése, a tehetség                                  előírások szerint
kibontakoztatása.                                     elkészíteni.
                                            Értelmezni a vizsgálatok
                                             tapasztalatait, és az
                                             eredményeket kiértékelni.
                        A bőr feldolgozása
 Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek    Vágás, ragasztás, varrás.   Egyszerűbb termékek     Alapszinten a tanulók
és képességek                       előállítása különböző    legyenek képesek:
továbbfejlesztése.                     bőrökből, szőrmékből      alkalmazni a
A szín-, forma-,                      kézi műveletekkel.        munkavégzéssel
arányérzék,                        Játékos motorikai        kapcsolatos elemi
szemmérték,                        mozgásfejlesztő         munkavégzési
esztétikai érzék és                    gyakorlatok végzése.       szokásokat (testtartás,
ízlés                           Ajánlott projekt:        rend, pontosság).
továbbfejlesztése.                     A bőr kézi varrása.      Kiválasztani a
A motorikai                                         megfelelő anyagokat
képességek                                         és eszközöket.
fejlesztése.                                       Szakszerűen és
A pontosság,                                        balesetmentesen
precizitás, a                                        használni az alapvető
munkamozdulatok                                       szerszámokat,
összerendezettségének                                    eszközöket
a kialakítása.                                      Irányítással egyszerű
Az együttműködési                                      termékeket, apróárukat
készség és a                                        helyes sorrendben,
problémamegoldó                                       gazdaságosan, a
képesség fejlesztése.                                    minőségi előírások
A munkához való                                       szerint elkészíteni.
pozitív viszony                                     Kiegészítő szinten a
kialakítása.                                      tanulók legyenek képesek:
Az új iránti                                       önállóan egyszerű
fogékonyság, a                                       termékeket, apróárukat
kreativitás, az                                       helyes sorrendben,
igényesség                                         gazdaságosan, a
kialakítása, a                                       minőségi előírások
személyiség                                         szerint elkészíteni.
fejlesztése, a tehetség
kibontakoztatása.

                       Textiltermékek díszítése
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek,     Hímzés.         Egyszerűbb textil termékek   Alapszinten a tanulók
képességek és a                     díszítése különböző hímzési  legyenek képesek:
kreativitás fejlesztése.                technikákkal.          alkalmazni a
A szín-, forma-,                    Ajánlott projekt:         munkavégzéssel
arányérzék, szemmérték,                 Kézi hímzések.           kapcsolatos elemi
esztétikai érzék és ízlés                                 munkavégzési
fejlesztése.                                        szokásokat (testtartás,
A pontosság, a precizitás                                 rend, pontosság).
kialakítása.                                       Kiválasztani a

                             123
Az együttműködési                                   megfelelő anyagokat és
készség és a                                     eszközöket.
problémamegoldó                                   Szakszerűen és
képesség fejlesztése.                                 balesetmentesen
Az új iránti fogékonyság,                               használni az alapvető
a kreativitás, az                                   szerszámokat,
igényesség kialakítása, a                               eszközöket
személyiség fejlesztése, a                             Irányítással egyszerű
tehetség kibontakoztatása.                              termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a
                                           minőségi előírások
                                           szerint díszíteni.
                                         Kiegészítő szinten a tanulók
                                         legyenek képesek:
                                          önállóan egyszerű
                                           termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a
                                           minőségi előírások
                                           szerint díszíteni.
A manuális készségek,    Festés.        Egyszerűbb textil termékek   Alapszinten a tanulók
képességek és a                  díszítése különböző festési  legyenek képesek:
kreativitás fejlesztése.              technikákkal.          alkalmazni a
A szín-, forma-,                  Ajánlott projekt:         munkavégzéssel
arányérzék, szemmérték,              Kézi festés.            kapcsolatos elemi
esztétikai érzék és ízlés                               munkavégzési
fejlesztése.                                     szokásokat (testtartás,
A pontosság, a precizitás                               rend, pontosság).
kialakítása.                                    Kiválasztani a
Az együttműködési                                   megfelelő anyagokat és
készség és a                                     eszközöket.
problémamegoldó                                   Szakszerűen és
képesség fejlesztése.                                 balesetmentesen
Az új iránti fogékonyság,                               használni az alapvető
a kreativitás, az                                   szerszámokat,
igényesség kialakítása, a                               eszközöket
személyiség fejlesztése, a                             Irányítással egyszerű
tehetség kibontakoztatása.                              termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a
                                           minőségi előírások
                                           szerint díszíteni.
                                         Kiegészítő szinten a tanulók
                                         legyenek képesek:
                                          önállóan egyszerű
                                           termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a
                                           minőségi előírások
                                           szerint díszíteni.
                      Textíliák előállítása
 Fejlesztési feladatok     Témák,     Ajánlott tevékenységek      Elérhető eredmények
                tartalmak
A manuális készségek és   Szövés.      Alátét, terítő egyéb apróáru  Alapszinten a tanulók legyenek
képességek fejlesztése.            szövése szövőszéken.      képesek:
A szín-, forma-,                Ajánlott projekt:        alkalmazni a
arányérzék, szemmérték,             Kézi szövés.           munkavégzéssel
esztétikai érzék és ízlés                             kapcsolatos elemi
fejlesztése.                                   munkavégzési szokásokat

                          124
A pontosság, precizitás, a                              (testtartás, rend, pontosság).
munkamozdulatok                                   Kiválasztani a megfelelő
összerendezettségének a                               anyagot és eszközt.
kialakítása.                                    Beállítani, szabályozni,
Az együttműködési                                  tisztítani, szakszerűen és
készség és a                                     balesetmentesen használni
problémamegoldó                                   az alapvető szerszámokat,
képesség fejlesztése.                                eszközöket
Az új iránti fogékonyság,                             Irányítással egyszerű
a kreativitás, az                                  termékeket, apróárukat
igényesség kialakítása, a                              helyes sorrendben,
személyiség fejlesztése, a                              gazdaságosan, a minőségi
tehetség                                       előírások szerint elkészíteni.
kibontakoztatása.                                Kiegészítő szinten a tanulók
                                         legyenek képesek:
                                          önállóan egyszerű
                                           termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a minőségi
                                           előírások szerint elkészíteni.
A manuális készségek és    Kötés, horgolás.   Hajpántok, övek, táskák,  Alapszinten a tanulók legyenek
képességek fejlesztése.               tartók egyéb apróáruk    képesek:
A szín-, forma-,                   kötése, horgolása.      alkalmazni a
arányérzék, szemmérték,               Ajánlott projekt:        munkavégzéssel
esztétikai érzék és ízlés               Kézi kötés.          kapcsolatos elemi
fejlesztése.                                     munkavégzési szokásokat
 A pontosság, precizitás,                              (testtartás, rend, pontosság).
a munkamozdulatok                                 Kiválasztani a megfelelő
összerendezettségének a                               anyagokat és eszközöket.
kialakítása.                                    Szakszerűen és
Az együttműködési                                  balesetmentesen használni
készség és a                                     az alapvető szerszámokat,
problémamegoldó                                   eszközöket.
képesség fejlesztése.                               Irányítással egyszerű
Az új iránti fogékonyság,                              termékeket, apróárukat
a kreativitás, az                                  helyes sorrendben,
igényesség kialakítása, a                              gazdaságosan, a minőségi
személyiség fejlesztése, a                              előírások szerint elkészíteni,
tehetség                                       díszíteni.
kibontakoztatása.                                Kiegészítő szinten a tanulók
                                         legyenek képesek:
                                          önállóan egyszerű
                                           termékeket, apróárukat
                                           helyes sorrendben,
                                           gazdaságosan, a minőségi
                                           előírások szerint elkészíteni,
                                           díszíteni.
                        Rajzi alapgyakorlatok
 Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális          A sík-és        Geometrikus, forgás-és   Alapszinten a tanulók legyenek
képességek és        térábrázolás alapjai.  természetes formák     képesek:
készségek fejlesztése.                ábrázolása különböző     egyszerű beállításokról
A megismerő és                    technikákkal.          szabadkézi rajzot készíteni
megfigyelő képesség                 Ajánlott projekt:        a megfelelő anyagok,
fejlesztése.                      Szabadkézi rajz.       eszközök alkalmazásával.
A sík- és térszemlélet                              Kiegészítő szinten a tanulók
kialakítása.                                   legyenek képesek:
A vizuális                                     a szakmacsoportra jellemző
kommunikációs                                    sík- és térszemléleti
képességek és a                                   alapokat elsajátítani.

                             125
kreativitás fejlesztése.

A manuális          Montázsok és     Montázsok és kollázsok     Alapszinten a tanulók legyenek
képességek, készségek    kollázsok.      készítése a fotó        képesek:
és a kreativitás                 felhasználásával.         színeket, formákat
fejlesztése.                   Ajánlott projekt:          kiválasztani, átalakítani és
Gondolatok, érzelmek,                Montázsok, kollázsok.       összerendezni egy megadott
hangulatok kifejezése.                                témában.
                                         Kiegészítő szinten a tanulók
                                         legyenek képesek:
                                          színeket, formákat
                                           kiválasztani, átalakítani,
                                           összerendezni és ezzel
                                           gondolatokat, érzelmeket,
                                           hangulatokat kifejezni egy
                                           megadott témában.
                       Nemezelés, fonatolás
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek és    Nemezelés, fonatolás.  Nemezelt tárgyak,      Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.                fonatok, készítése.     legyenek képesek:
A szín-, forma-,                                   alkalmazni a
arányérzék, szemmérték,                                 munkavégzéssel
esztétikai érzék, a                                   kapcsolatos elemi
pontosság, a precizitás és                               munkavégzési szokásokat
az ízlés fejlesztése.                                  (testtartás, rend,
A munkamozdulatok                                    pontosság).
összerendezettségének                                 Kiválasztani a megfelelő
kialakítása.                                      anyagokat és eszközöket.
Az együttműködési                                   Szakszerűen és
készség és a                                      balesetmentesen
problémamegoldó                                     használni az alapvető
képesség fejlesztése.                                  szerszámokat,
Az új iránti fogékonyság,                                eszközöket.
a kreativitás, az                                   Irányítással egyszerű
igényesség kialakítása, a                                termékeket, apróárukat
személyiség fejlesztése,                                helyes sorrendben,
a tehetség                                       gazdaságosan, a minőségi
kibontakoztatása.                                    előírások szerint
                                            elkészíteni.
                                          Kiegészítő szinten a tanulók
                                          legyenek képesek:
                                           önállóan egyszerű
                                            termékeket, apróárukat
                                            helyes sorrendben,
                                            gazdaságosan, a minőségi
                                            előírások szerint
                                            elkészíteni.
Vásárlás, eladás, vendéglátás
                 Boltok áruházak helyiségei és berendezései
   Fejlesztési feladatok      Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenység    Elérhető eredmények
Felkelteni az érdeklődést a    Baleset-, munka- és   Hallgassa meg tanára      A tanuló képes lesz:
kereskedelmi szakma iránt.    tűzvédelmi oktatás.   magyarázatát a baleset-,     a balesetvédelmi
Az értékesítő helyek       Boltok, áruházak     munka- és tűzvédelemről.      szabályokat
felépítésének, helyiségeinek,   helyiségei, a      Ismerje meg a           betartani a
a helyiségek kapcsolati      helyiségek rendszere.  munkahelyeken alkalmazott     munkahelyek
rendszerének megismerése.     Boltok, áruházak     jelzéseket, értelmezze       meglátogatása
                 látogatása        jelentésüket.           során,
                 (ráhangolás)       Ismerje meg a tűzoltó-      a megfigyelési
                              készülékek fajtáit,        szempontok alapján

                             126
                           használatát.              bemutatni a boltok
                           A magyarázat közben          helyiségeit,
                           készítsen feljegyzést.         berendezési tárgyait
                           Projektfeladat megoldása:       és a helyiségek
                           A projekt címe:            kapcsolódását,
                           Boltok, áruházak helyiségei      elkészíteni a
                           és berendezései.            kereskedelmi
                           Megfigyelési szempontok        egység alaprajzát.
                           szerint
A bolt külső képéhez     A bolt külső képe   Projektfeladat megoldása:     A tanuló képes lesz:
kapcsolódó elemek                  A projekt címe:           megállapításait
megismerése, esztétikai érzék            A bolt külső-belső képe:        írásban rögzíteni és
fejlesztése.                      Figyelje meg a bolt külső      bemutatni,
                             képének legfontosabb      egy bolt külső
                             elemeit (portál, feliratok,    képét rajz
                             kirakat, színek,         formájában vagy
                             nyitvatartási tábla),       számítógéppel
                             készítsen feljegyzést!      megtervezni.
                            Fogalmazza meg
                             véleményét a látottakról!
                            Tegyen javaslatot az
                             esetleges változtatásra!
                            Tervezze meg egy tanára
                             által meghatározott bolt
                             külső képét!
A bolt belső képéhez     A bolt belső képe,    A színek alkalmazásáról     A tanuló képes lesz:
kapcsolódó elemek       helyiségei:         és összhangjáról,        - kritikusan
megismerése, az önálló     árusító tér,       világítási megoldásokról,     értékelni a bolt
ismeretszerzés, esztétikai   üzemi helyiség,      a bolt nagyságáról és       belső képét,
érzék, véleményalkotási     iroda,          felépítéséről mondjon      - ismertetni
képesség fejlesztése.      szociális         véleményt,            helyiségeit,
                 helyiségek.     A tanár által kiosztott       berendezéseit,
                             kártyákat, amelyek       -
                             tartalmazzák az egyes         összehasonlítan
                             berendezési tárgyak és      i a hagyományos és
                             eszközök neveit,         az önkiszolgáló
                             helyezze a megfelelő       értékesítési módon
                             helyre a bolt alaprajzán!     árusító boltok
                                              eladóterének
                                              részeit.
Az értékesítő helyek     Felszerelések,       Berendezések és        A tanuló képes lesz:
berendezéseinek és      berendezések:        felszerelések          a megismert
felszereléseinek        árusítótér, pénztár    működtetésének          berendezéseket és
megismerése, az ismeretek     és a raktár       bemutatása,            felszereléseket
alkalmazási képességének     berendezése és     Felszerelések           jellemezni,
fejlesztése.           felszerelése      működtetésének         - a megismert
                             gyakoroltatása.          berendezéseket és
                                              felszereléseket
                                              működtetni.
Önálló ismeretszerzés     A helyiségek      Hallgassa meg egy gyakorló     A tanuló képes lesz:
képességének, az ismeretek  kapcsolódása      szakember előadását egy       a helyiségek ideális
integrálásának fejlesztése.             ideális bolt, áruház          kapcsolatát
                           kialakításáról és a          meghatározni,
                           gyakorlatban alkalmazott       alaprajzot készíteni
                           kapcsolódási rendszerekről.

                   Az áru útjának megismerése
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenység   Elérhető eredmények
Felkelteni az érdeklődést az Az áru útjának       Projektfeladat megoldása: A tanuló képes lesz:
áruforgalmi folyamat     megismerése.        A projekt címe:       az áru útjának

                          127
elemei iránt.         Az áruforgalmi folyamat  Áruforgalom – Az áru       bemutatására,
Az esztétikai érzék,      elemeinek megismerése:   útjának megismerése        - elkészíteni a
manuális készség,        Az áru beszerzése,     Vizsgálják meg, hogy      polctervet, a terv
csoportban végzett munka     Az áru készletezése,     a tanár által megadott    alapján az árut
képességének fejlesztése.     tárolása,          termékcímkéken        elhelyezni,
                 Az áru értékesítése.     szereplő áruk honnan     - egyszerű
                                származnak,         árucsomagolást
                              Helyezzék el a         készíteni.
                                térképen az egyes
                                termékek
                                szimbólumát,
                                származási helyük
                                szerint,
                              Tanári útmutatás
                                alapján,
                                csoportmunkában
                                készítsenek
                                meghatározott áruk
                                elhelyezésére
                                polctervet és a terv
                                alapján helyezzék ki
                                az árut a kabinetben.
                                Véleményezzék a
                                csoportok egymás
                                munkáját!
                              Készítsenek a tanulók
                                fogyasztói és
                                díszcsomagolást.
                       Az eladás szereplői
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak    Ajánlott tevékenységek      Elérhető eredmények
Felkelteni az       A kereskedő feladatai –  Projektfeladat        A tanuló képes lesz:
érdeklődést a       bolti munkakörök     megoldása:           bemutatni az egyes bolti
kereskedelmi munka    Vevőtípusok        A projekt címe:         munkaköröket,
iránt.          megismerése:       Ki a jó kereskedő       felsorolni a jó kereskedőre
Az emberismeret,     A vevők csoportosítása:   A meglátogatott        jellemző tulajdonságokat.
empátia,          magatartásforma,       boltban gyűjtsék    A tanuló képes lesz:
kommunikációs        életkor,           össze, hogy milyen    felismerni és jellemezni az
készségek fejlesztése    nem szerint.         munkakörök vannak.     egyes vevőtípusokat,
és gyakorlati                     A boltvezetővel       bemutatni az egyes
alkalmazása.                       beszélgessenek arról,    vevőtípusokkal való
                             hogy milyen         bánásmódot.
                             tulajdonságai vannak
                             a jó kereskedőnek,
                             készítsenek a
                             látogatás során
                             feljegyzést.
                          Projektfeladat
                          megoldása:
                          A projekt címe:
                          Vevőtípusok
                          megismerése
                           A szaktanár
                             útmutatása alapján
                             párokban szituációs
                             feladatok megoldása
                          Értékeljék a párok
                          feladatmegoldását.

                  Gasztronómia alapanyagai és termékei
 Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek     Elérthető eredmények

                           128
Fogalom-megértés,     Alapfogalmak:         Vezetett beszélgetések.  A tanulók legyenek
problémamegoldó       élelmiszer,         Egyéni és/vagy      képesek:
gondolkodás,          ételnyersanyag,     csoportmunka keretében   meghatározni,
ismeretalkalmazási       segédanyagok, stb.,   fogalomalkotások,       rendszerezni a
képesség, az        étel (hideg-,        kategóriák kialakítása.    legfontosabb
összefüggések         melegkonyhai                      alapfogalmakat,
rendszerezése.         készítmény),                     példákat felsorolni az
              cukrászati termék,                    egyes alapfogalmakra.
              italok, stb.
Fejlődjön az ismeret-   Alapanyagok:         Projektek készítése.   A tanulók legyenek
elemző, az alkalmazási, a  szárazáruk: liszt,     Alapvető élelmiszerek   képesek:
csoportosítási         pékáruk, cukor, méz,   (fűszerek) felismerése.   felismerni az egyes
képességük.          konzervek,        Egyéni, csoportos       alap- és segédanyagok
A fontosabb élelmiszerek    száraztészták,      gyakorlati feladatok     szerepét az
felismerése.          fűszerek, száraz     adása.            ételkészítésben, a
Alakuljon ki az önálló     húskészítmények, stb.  Otthoni feladat adása.    cukrászatban,
tanulás és         földesáruk:         Falitáblák készítése.    példákat felsorolni az
feladatmegoldás igénye.    zöldségek, gombák,    Tanüzemi tevékenységek.    egyes termékcsoportok
                gyümölcsök,                      ételkészítési és
              hűtést igénylő                      cukrászati
                termékek: tej és                    felhasználására,
                termékei, hús és                   csoportosítani az
                húskészítmények,                    italokat,
                stb.,                        megismerni a
              italok:                          cukrászati és
                alkoholtartalmúak,                   ételkészítési termékek
                alkoholmentesek,                    segédanyagait.
                alkaloidtartalmúak
                (kávé, tea).
              Cukrászati és
                ételkészítési
                termékek
                segédanyagai
Problémamegoldó      Élelmiszerek         Projektek készítése.  A tanulók legyenek
gondolkodás,       feldolgozása:         Vezetett beszélgetések. képesek:
ismeretalkalmazási     a feldolgozás célja,    Egyéni és/vagy      megismerni a
képesség fejlesztése, az    szerepe,         csoportmunka.        feldolgozás célját,
összefüggések        a főbb formái:       Tanüzemi tevékenységek.   szerepét,
rendszerezése.         előkészítő, elkészítő,               csoportosítani a fő
                befejező (pl.                    élelmiszer-feldolgozási
                csomagolás)                     műveleteket,
                műveletek,                     példákat felsorolni az
              élelmiszerek                      egyes előkészítő,
                tartósítása.                     elkészítő és befejező
                                          műveletekre.
Ismeretalkalmazási,    Termékek:          Projektek készítése.  A tanulók legyenek
csoportosítási,       félkésztermékek:      Egyéni, csoportos   képesek:
rendszerezési képesség     cukrászati,       gyakorlati feladatok   felsorolni a cukrászati,
fejlesztése.          ételkészítési,      adása.           az ételkészítési félkész-
               késztermékek:       Tanüzemben a termékek    , és késztermékeket és
               ételkészítési       megtekintése.        italtermékeket,
                termékcsoportok                  meghatározni a félkész-
               cukrászati termékek                  és a késztermék közötti
               italtermékek.                     különbségeket,
                                         rendszerezni, példákat
                                          mondani az egyes
                                          ételkészítési és
                                          cukrászati félkész- és
                                          késztermékekre.
                          129
                     Gasztronómiai alapgyakorlatok
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak       Ajánlott tevékenységek     Elérthető eredmények
Közös           Tankonyha:          Projektek készítése.      A tanulók legyenek képesek:
munkafeladatok       kialakítása,        Egyéni, csoportos gyakorlati   felsorolni a tankonyha
elvégeztetése, az      helyiségei         feladatok adása.          helyiségeit,
együttműködés         (áruátvevő,       Berendezési tárgyak        értelmezni az egyes
fejlesztése.          raktárak,        alaprajzon való elhelyezése.    helyiségek kapcsolatát,
Alakuljon ki a         előkészítők,       Tevékenységek a tankonyhán.    a beérkező áruk útját
tankonyhai           konyha, tálaló,                       követni,
eszközhasználati        kiegészítő, szociális                   megismerni az alapvető
alapismeretük.         helyiségek),                         tankonyhai
Rajzkészség,        helyiségkapcsolatok                       berendezéseket,
kreativitás          (az áru útja),                        felszerelési eszközöket,
fejlesztése.        kiképzése,                           gépeket.
              főbb konyhai
                berendezések,
                gépek, eszközök,
                felszerelési tárgyak.
A balesetmentes,     Biztonságos          Projektek készítése.      A tanulók legyenek képesek:
biztonságos        munkavégzés:         Egyéni, csoportos gyakorlati   megnevezni, alkalmazni a
munkavégzés         a tankonyha baleseti    feladatok adása.          tankonyhai baleseti
(elsősegély-nyújtási      lehetőségei és      Esettanulmányok          lehetőségeket, munka-,
alapok,            megelőzésük,       megbeszélése.           tűzvédelmi utasításokat,
munka-,           elsősegély-nyújtási     Elsősegély-nyújtási táblázatok  elsajátítani az elsősegély-
tűzvédelem).          alapok,         tanulmányozása.          nyújtási alapokat,
A környezetvédelmi     munka-, tűzvédelmi                      környezettudatos
szemlélet           utasítások,                         magatartást kialakítani.
kialakítása.        környezetvédelmi
                előírások (pl.
                szelektív
                hulladékgyűjtés),
              élelmiszerbiztonság:
                HACCP,
              a tankonyha rendje.
Munkájuk,         Ételkészítési         Projektek készítése.     A tanulók legyenek képesek:
tevékenységük       alapműveletek,        Egyéni, csoportos gyakorlati  megkülönböztetni a
legyen átgondolt,     tevékenységek:        feladatok adása.         különböző ételkészítési
eredményes.         élelmianyagok        Élelmiszerpiaci látogatás.    alapműveleteket,
A gyakorlatok         kiválasztása,      Ételkészítési gyakorlatok   egyénileg és/vagy
végzéséhez           beszerzése,       (alapvető munkafolyamatok    csoportban a
szükséges          előkészítő         elvégzése tankonyhán, néhány   legalapvetőbb
alapképességek,        műveletek (pl.      egyszerű étel elkészítése).   konyhatechnológiai
alapkészségek         nyersanyagok                       alapműveleteket,
kialakítása.          kiválasztása,                       tevékenységeket
                szeletelése,                       elvégezni.
                tisztítása, mérése,
                válogatása, stb.),
              elkészítő (pl.
                hőközlő) műveletek,
              készentartás,
              befejező műveletek
                (pl. díszítés, tálalás
                stb.).
             Ételek készítése.

                     A hazai gasztronómia története
 Fejlesztési feladatok      Témák, tartalmak         Ajánlott        Elérthető eredmények
                                 tevékenységek
Fejlődjön az ismeret-    A magyar konyha         Projektek készítése.   A tanulók legyenek képesek:
elemző, az alkalmazási,   jellemzői.           Vezetett közös       felsorolni a magyar konyha

                              130
a csoportosítási     A magyar konyha       beszélgetések         jellemzőit,
képességük.        kialakulása, fejlődése:   osztálykeretben.       nyomon követni a
Alakuljon ki az önálló   honfoglalás előtti    Egyéni és/vagy         gasztronómiánk változását,
szakmai tanulás és       korok,         csoportmunka          fejlődését az egyes
feladatmegoldás igénye.   a honfoglalást követő   keretében           századokban.
                századok,       szövegolvasás a
              a középkor,        szakirodalomból.
              a XVII-XIX. század,    Kiselőadások tartása.
              a XX. század.       Gyűjtőmunka, képek
             A magyar konyha       tanulmányozása.
             napjaikban.
A jövőkép kialakítása.  A szakács szakma hazai   Projektek készítése.  A tanulók legyenek képesek:
A szakmaválasztás     történeti kialakulása.   Egyéni és/vagy      megismerni a szakács
elősegítése.       Ismert szakácsmesterek.   csoportmunka        szakma kialakulását,
                           keretében         felsorolni neves
                           szövegolvasás.       szakácsmestereket.
                           Gyűjtőmunka,
                           kiselőadások tartása.
                           Interjúk készítése.
A jövőkép kialakítása.  A cukrászat hazai történeti Projektek készítése.  A tanulók legyenek képesek:
A szakmaválasztás     kialakulása.        Egyéni és/vagy      megismerni a cukrász
elősegítése.       Híres cukrászdák.      csoportmunka        szakma kialakulását,
             Ismert cukrászmesterek.   keretében         felsorolni neves
                           szövegolvasás.       cukrászdákat,
                           Gyűjtőmunka,        cukrászmestereket.
                           kiselőadások tartása.
                           Interjúk készítése.
A jövőkép kialakítása.  A pincér szakma hazai    Projektek készítése.  A tanulók legyenek képesek:
A szakmaválasztás     történeti kialakulása.   Egyéni és/vagy      megismerni a pincér
elősegítése.                     csoportmunka        szakma kialakulását.
                           keretében
                           szövegolvasás.
                           Gyűjtőmunka,
                           kiselőadások tartása.
                           Interjúk készítése.

                        Higiéniai alapok
   Fejlesztési      Témák, tartalmak       Ajánlott tevékenységek     Elérthető eredmények
   feladatok
Fejlődjön az     A higiénia fogalma, szerepe.   Vezetett beszélgetések      A tanulók legyenek
ismeret-elemző, az  A mikroorganizmusok       osztálykeretben.         képesek:
alkalmazási, a    csoportjai.           Egyéni és/vagy           megismerni a
csoportosítási    A mikroorganizmusok       csoportmunka keretében        higiénia
képességük.     életfeltételei.         fogalomalkotások, kategóriák     alapfogalmait,
                           kialakítása.            felsorolni a
                                              mikroorganizmusok
                                              csoportjait,
                                             felsorolni a
                                              mikroorganizmusok
                                              életfeltételeit.
Alakuljon ki a    Személyi higiénia:        Projektek készítése.       A tanulók legyenek
személyi higiénia   a vendéglátásban dolgozók   Egyéni, csoportos gyakorlati   képesek:
betartásának az     egészségügyi         feladatok adása.          megismerni a
igénye.         alkalmasságának feltételei,  Tisztálkodási technikák       vendéglátásban
            a dolgozó testének       bemutatása, gyakorlása.       dolgozók
            tisztántartása,                          egészségügyi
            a munka-, a védőruha                        alkalmasságának
            megléte és tisztántartása,                     feltételeit,
            a vendéglátási dolgozó                      alkalmazni a
            helyes magatartása.                        személyi higiéniát.

                           131
Alakuljon ki a     Vendéglátó helyiségek (pl.     Projektek készítése.      A tanulók legyenek
munkahelyi       raktárak, előkészítők, konyha,   Egyéni, csoportos gyakorlati  képesek:
higiénia        étterem, kiegészítő-, szociális  feladatok adása.         elsajátítani a
betartásának az    helyiségek) higiéniája.      Vendéglátóegységek         vendéglátó
igénye.                          látogatása.            helyiségek (pl.
                                               raktárak, előkészítők,
                                               termelő helyiségek,
                                               étterem) higiéniai
                                               előírásait.
Ismeretek       Tisztítási-, fertőtlenítési    Projektek készítése.      A tanulók legyenek
alkalmazási      tevékenységek:           Egyéni, csoportos gyakorlati  képesek:
képessége, a       mosogatás,            feladatok adása.         megismerni,
problémamegoldó     takarítás (munka közbeni-,    Tanüzemi látogatás,        alkalmazni a
gondolkodás        napi-, heti-, havi-, évi    bemutatások.            mosogatási, a
kialakítása.        takarítás),                            takarítási, a mosási, a
             mosás,                               hulladékkezelési, a
             hulladékkezelés                           tisztítási, a
              (kommunális hulladékok,                      fertőtlenítési
              veszélyes hulladékok,                       eljárásokat.
              fertőzési veszélyt jelentő
              hulladékok),
             rovar- és rágcsálóirtás.
                  Munka- és környezetvédelem, higiénia
   Fejlesztési     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek      Elérhető eredmények
   feladatok
Munkavédelmi      A munkavédelem       Információ gyűjtése a    A tanulók legyenek képesek:
alapfogalmak.     fogalma, fő területei.  tanulók tapasztalatainak    A munkavédelem elemeit
A fogalmak pontos   A baleset fogalma és   felhasználásával         alkalmazni,
defiiniálása,     megelőzésének                      a balesetek megelőzésének
precizitás elvárása.  szabályai.                         módjait ismertetni,
            Foglalkozási                       a foglalkozási ártalmak
            ártalmak.                         megelőzési módjait alkalmazni.
Környezetvédelmi    Környezetvédelem a    A tanult ismeretek      A tanulók legyenek képesek:
alapfogalmak. A    mezőgazdaságban és    felismerése a         a környezetvédelmi
fogalmak pontos    az élelmiszeriparban.   mezőgazdasági és         alapismereteket felhasználni,
definiálása.                   élelmiszeripari üzemek     felismerni a környezeti károkat
                         látogatása során.        a mezőgazdaság és
                                         élelmiszeripar területén.
Higiénia.       A higiénia fogalma    A kémiában tanult      A tanulók legyenek képesek:
Fogalmak pontos    és területei.       ismeretek rendszerezése,    elsősegélyt nyújtani,
definiálása,      A személyi higiénia.   ismétlése.            sérüléseknél, mérgezéseknél
kifejezések      Tisztító- és                        segédkezni.
szakszerű       fertőtlenítőszerek.
használata.
Elsősegélynyújtás.   Elsősegélynyújtás     A kémiában tanult      A tanulók legyenek képesek:
A sérülések      sérülésnél,        ismeretek rendszerezése,    elsősegélyt nyújtani,
ismerete.       csonttörésnél, égési   ismétlése.            sérüléseknél és mérgezéseknél
A munka során     sérülésnél,                        segédkezni.
előforduló egyszerű  mérgezésnél.
sérülések ellátása.
Kommunikációs
készség fejsztése.

                        Szakmai tanulmányút
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
(Tan)üzem,         Kereskedelmi,        A kereskedelmi,      A tanulók legyenek képesek:
kereskedelmi egység     vendéglátóipari,       vendéglátóipari,       az üzemlátogatáson
látogatása.         könnyűipari üzem       könnyűipari termelés      tapasztalt ismereteket
A tanultak         működésének         higiéniai és          rendszerezni,

                             132
rendszerezése és     tanulmányozása.     munkavédelmi          a tapasztalatok alapján
következtetések                 feladatainak          következtetéseket
levonása a                    megfigyelése,          levonni,
tapasztalatok alapján.              következtetések levonása.    az üzemlátogatásokat
Komplex információk                               dokumentálni.
kezelése.
Kritikai gondolkodásra
nevelés.

Ellenőrzés, értékelés módszerei
Egy kooperációra épülő pedagógiai program az ötfokú skálán értékelt dolgozatok és feleletek
rendszerénél tágabb értékelési lehetőséget nyújt. Fontos szerepet kap a szöveges értékelés, a csoport
tanár általi és önértékelése. A feladatlapok feldolgozása során végzett munka értékelésén túl lehetőség
van a megszerzett készségek és képességek értékelésére. Mindehhez megfelelő méréseket kell
kidolgozni (pl. önálló kísérlet, projekt bemutatása, témához csatlakozó újságcikk értelmezése, önálló
kutatómunka eredményének bemutatása, az együttműködés egyszerű közös feladatban, önálló
munkavégzés, eszközkészítés). Az értékelés során olyan általános kompetenciák jelennek meg, mint
előadókészség, lényeglátás, lényegkiemelés, szövegértés, forráshasználat, prezentáció készítése,
együttműködési készség stb.)
A tantárgystruktúrában a teljes tananyagmennyiség egyetlen egységet jelent. Egyetlen tantárgyi
érdemjegy írható a dokumentumokba.
Az elméleti tudás vagy a megértés ellenőrzése történhet szóban vagy írásban.
A gyakorlati tevékenységek megítélése komplex feladat, melyben szerepet kap a munka
eredményessége, munkaszervezés, időbeosztás, dokumentálás. Mivel a gyakorlati modul
elméletigényes, ezért nem elegendő csak a gyakorlat manuális részének értékelése, hanem
feladatlapokkal, tesztekkel, számítási feladatokkal az elméleti ismeretek elsajátítását is ellenőrizni
szükséges.
A produktum, a gyakorlati munkadarab értékelésekor érdemes figyelembe venni az eszközök
kezelésének szakszerűségét, a balesetmentes munkavégzést és az igényességet is.
Az előre közölt ellenőrzési és értékelési szempontok motiválhatják a tanulókat. A humánus és
igazságos értékrend következetes alkalmazása és a fejlődés elismerése a tanulók számára szintén
motiváló tényező lehet.
Az osztályzatok mellett mindig fontos a szöveges értékelés, mely felhívja a figyelmet a hibákra,
hiányosságokra, kiemeli a pozitívumokat, megmutatja a további fejlődési lehetőségeket. Az értékelés
igazodjon a tanulók eltérő adottságaihoz és egyéni fejlődési üteméhez. Az értékelésbe vonjuk be a
tanulókat, saját és mások munkájának elemzésére.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a gyakorlati oktatás elsődleges feladata, felkészíteni diákjainkat a
megfelelő szakmaválasztásra, segíteni az egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
A taneszköz-kiválasztás elvei:
A taneszköz-lista egy szűkített tárgyi feltételrendszer meghatározó része. A javaslat törekszik az
oktatás széles körű és rugalmas támogatására.
A program tevékenység centrikus, gyakorlat orientált, interaktív (tanulói közreműködés vagy
foglalkoztatás), mérés jellegű és gyakoroltató célú (tanműhely, taniroda) szervezési kereteket
feltételez.
Az óraszám és a tananyag komplexitása ebben az oktatási formában szoros tantárgyi koncentrációt
igényel, amely speciális hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók esetében.
Mindezek figyelembevételével minimálisan egy speciálisan felszerelt szaktanterem és egy a
munkavédelmi előírásoknak is eleget tevő műhely/labor szükséges.
A tanítás-tanulás infrastruktúrájának két eleméhez kapcsolódóan fogalmazzuk meg elveinket.
1.A tantermek, gyakorlóhelyek, tanirodák kérdése a tanulásszervezésnek meghatározó eleme. Az új
módszerekhez nehezen illeszkedik a normál tantermek padsora. A hagyományos berendezés esetén,
még az alapvető kommunikáció is lehetetlen, hiszen a tanulók egymásnak háttal ülnek.
Csoportmunkára, differenciálásra, projektekre ez a tantermi forma alkalmatlan. Ezért ajánljott a
normál tantermek átrendezését és kistantermek bekapcsolását, ha erre lehetőség van.
Az audiovizuális technika kiegészítheti, illetve pótolhatja ennek egy részét. A könyvek és az egyéb
eszközök alkalmasak kell, hogy legyenek a csoportos, az egyéni és az önálló tanulás segítésére, tehát a


                         133
tantermek berendezése döntő jelentőségű a tanulásszervezés szempontjából. Gondolnunk kell arra is,
hogy a szakiskolai tanulók jelentős része csak az iskola által teremtett keretek között tud tanulni.
2. A taneszközök fajtáinak többféle rendszerezése ismeretes: nyomtatott, grafikai, auditív eszközök,
vizuális információhordozók, audiovizuális eszközök, tanulókísérleti, tanári demonstrációs eszközök,
oktatócsomagok, szerszámok, kisgépek, oktatástechnikai eszközök.
A taneszközök egy része a tanári képességek kiterjesztésére irányul, vannak olyanok is, amelyek az
önálló ismeretszerzést célozzák. Minden esetben szükséges a tanári irányítás, tehát a tanárt egyetlen
eszköz sem pótolja.
Fokozottan ajánlott az audiovizuális hordozók bekapcsolása a tanítás - tanulási folyamatba. A képi
látásmód segíti az élmények iránti fogékonyság kialakulását.
A szakiskolák tanulói számára a konkrét cselekvésen alapuló gondolkodásfejlesztés az alaplehetőség,
amely felébresztheti még a tanulás iránti igényt, megalapozhatja az élethossziglan tartó tanulást.
A tankönyvválasztás szempontjai közül a külső formai jegyek (színesség, jó tördelés, egyszerű
áttekinthetőség, rövid mondatok, megfelelő betűméret, sok vizuális élmény: ábra, rajz, fénykép, és
elfogadható oldalszám), s a minimálisan szükséges tananyagtartalomra épülő változatos és fokozatos
nehézségű gyakorlati feladatok sokasága segítheti céljainkat. Az a legtermészetesebb
alapkövetelmény, hogy a szükséges minimális tananyagtartalom didaktikai szempontból kifogástalan
legyen. A tankönyvnek segíteni és pozitívan motiválni kell az önálló tanulást is, hiszen később, az élet
problémáinak megoldásánál nem lesz mindig mellettünk egy tanár.
A szemléltetést és a felfedeztető cselekvést támogató eszközök egy részét a tanulók is elő tudják
állítani, de szükséges beszerezni a gyakorlati oktatáshoz elengedhetetlen eszközöket is a tanműhely
számára.
Neveljük a tanulókat az eszközök megbecsülésére azzal is, hogy vigyázunk rájuk, rendben tarjuk
azokat, s helyükre rakva mások számára is elérhetővé, élvezhetővé tesszük a velük való foglalkozást.

A taneszközök kiválasztásának másik alapelve, hogy vegyük figyelembe a tantervből választott
modulok jellegét, szerkezetét, a követelményeket.
 Módszertani ajánlások
Javaslatok a tanterv adaptálására, felhasználására a helyi tantervekben
A tanév során a modulok sorrendje felcserélhető, több modul párhuzamosan és integráltan is
feldolgozható, de a modulok zárásaként fontos az összegzés, a rendszerezés. A modulokon belüli
témák mennyiségének meghatározása, ütemezése szaktanári feladat.
Javaslatok az egyes tananyagrészek fejlesztő- és alkalmazásközpontú feldolgozására
  - Élményszerű, változatos, felfedező-felismerő, tapasztalatszerző, aktív tanulási folyamat.
  - Tanár és tanuló együttes tevékenysége.
  - Kooperatív módszerek alkalmazása.
  - Projektmódszer alkalmazása (technikai projektek).
  - Differenciált csoportmunka alkalmazása a felzárkóztatás elősegítésére.
  - A tanórai munka kérdés-feleletes feldolgozása, irányítottan megfigyelő, elemző,
    ötletrohammal való feldolgozása.
  - A módszerek szükség szerinti keverése, amelyek igazodnak a tanulók igényeihez.
  - Önálló otthoni kreatív feladatokra való ösztönzés, vagy feladatok otthoni befejezése.
  - A szakmacsoport tevékenységéhez kapcsolódó múzeumok és kézműves műhelyek látogatása.
  - Beszélgetések, interjúk készítése a szakmacsoport neves képviselőivel.
  - A szakmacsoport tevékenységeihez kapcsolódó filmek megtekintése.
  - A szakmacsoport tevékenységeihez kapcsolódó anyagok gyűjtése internetről, könyvekből.
  - Anyaggyűjtemények, portfoliók, dokumentációk összeállítása.
  - Az elkészített termékek kiállítása a teremben, az iskolában, iskolán kívüli rendezvényeken.
  - Videofelvételek készítése és a tevékenységek elemzése.
  - Motorikai mozgásfejlesztő gyakorlatok játékos alkalmazása.
  - Folyamatos, változatos mérés, fejlesztő értékelés.

A gyakorlati oktatás kompetenciaalapú, tevékenységközpontú feldolgozása indokolja valamennyi
modulja esetén a csoportbontás alkalmazását a tanítási folyamat megszervezésekor.


                       10. évfolyam

                         134
Szakmai alapozás

Vendéglátás-idegenforgalom, Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráci, Könnyűipar
szakmacsoport

A szakiskola 9. évfolyamán folyó képzés elsődleges célja az általános műveltség megszilárdítása, az
alapismeretek hiánypótlása, alap- és kulcskompetenciák, valamint a szakképzésbe történő
bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése és az élethosszig tartó
tanulás igényének, képességének kialakítása. A 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó képzés célja a
megalapozott szakmaválasztás elősegítése.
A 10. évfolyamon a modulok feldolgozása során törekedni kell az integrált elmélet-gyakorlat
megvalósítására.
A szakmai alapozás kompetenciaalapú, tevékenységközpontú feldolgozása indokolja egyes modulok
esetén a csoportbontás alkalmazását a tanítási folyamat megszervezésekor.


A vendéglátás-idegenforgalom szakmai alapozás tanításának célja
A szakiskolában a 10. évfolyamokon a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás keretében a
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban a szakmai alapozó ismeretek elsajátítása, az
alapkészségek fejlesztése folyik.
A szakmai alapozás motiválhatja a tanulókat a választandó szakmáik megismerésére; képességeik,
készségeik kipróbálására, elősegítve a megalapozott pályaválasztási döntésüket.
A szakmai alapozás:
   –  biztosítson lehetőséget a szakmacsoport fontosabb munkaköreiben szükséges magatartási
     formák megismeréséhez,
   –  segítse elő a tanulási és a szakmai motiváció fejlesztését, megerősítését,
   –  biztosítson olyan feltételeket, tevékenységeket, amelyek elősegíthetik azt, hogy a tanulók
     kipróbálhassák képességeiket, és elmélyedhessenek a szakmai érdeklődésüknek megfelelő
     vendéglátási területeken,
   –  adjon lehetőséget a tanulóknak a képzés során megszerzett tapasztalataik rendszerezésére,
     értékelésére, elemzésére,
   –  segítse a logikai gondolkodás képességének, az ok-okozati alapösszefüggések felismerésének
     a kialakulását,
   –  készítse fel a tanulókat az önálló és a csoportban történő munkavégzésre,
   –  segítse a tanulókat a leendő szakmájuk kiválasztásában,
   –  adjon lehetőségét a tanulóknak arra, hogy a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos,
     felelősségteljes magatartás alakuljon ki,
   –  alakítsa ki a tanulókban a pontos, minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni
     felelősségérzetet,
   –  hozza felszínre és fejlessze a tanulók beleélő képességét,
   –  fejlessze ki a tanulói problémakezelő képességet és a kreativitását,
   –  segítse a tanulóknak az új osztály (iskola) közösségbe történő beilleszkedését, valamint azon
     személyi attitűdök kialakítását, amelyek a társadalmi együttélés folyamán, illetve a
     vendéglátási területen kiemelten fontosak,
   –  járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók pozitív élményeken alapuló és eredményes munkát
     végezhessenek majd a választott vendéglátási életpályájukon,
   –  segítse elő a személyre szabottabb szakmaválasztást, fokozódjon a szakma iránti
     elkötelezettségük, valamint a tanulók tágabb képet kapjanak az egyes vendéglátási szakmák
     munkaterületeiről, tevékenyégi köreiről.

1.    Kompetencia-szintek


                         135
     Alapmodulok kompetenciái               A tanulók legyenek képesek
alaposság                a feladat igényelte részletességig lebontani és felépíteni a
                    tevékenységeket
állóképesség              átlagos fizikai kondícióra és teljesítőképességre
döntési képesség            a lehetőségek közti választásra
együttműködési készség         a feladataik megoldása, céljaik elérése során a hozzá közel állókkal való
                    közös tevékenységre
figyelem                a figyelmet rövidtávon fenntartani
gyakorlatias feladatértelmezés     egyszerű célok elérése érdekében meghatározni teendőiket
idegen nyelvismeret           az elvárt ismereti szinten alapvető és érthető kommunikációra
írásos kommunikáció képessége      a kapott írásos közlések alapján dolgozni
kezdeményezőkészség           önálló cselekvés kezdeményezésére
kitartás                a cél vagy a feladat által igényelt energia-befektetés fenntartására
kompromisszumra való képesség      mások véleményét figyelembe venni
konfliktuskezelő készség        az élethelyzetek, a munkaszituációk során, vitás, nehéz helyzetek,
                    érdekütközések kezelésére
megbízhatóság              elvégzi a rábízott feladatokat
munkához való hozzáállás        a feladatokat kellő hozzáállással elvégezni
munkaszervezés             saját tevékenységét megfelelő módon szervezi
önismeret                ismerni saját erősségeit és gyengeségeit
pontosság                a rábízott feladatot az elvárt módon elvégezni
precizitás               a munkája pontosságára ügyelni
rendszerező képesség          saját rendszer felállítására
segítőkészség              mások felé támogató magatartást tanúsítani
szakmai ismeret             a tevékenység igényelte ismereteket és készségeket a szakmai
                    alapozáshoz megszerezni
szóbeli kommunikációs készség      megfelelő, érthető beszédkészséggel rendelkezni
tanulási képesség            új ismereteket befogadni
utasítások megértésének képessége    rendelkezni a tudatos odafigyelési szándékkal

2.      A Vendéglátás-idegenforgalom szakmai alapozás kiemelt fejlesztési feladatai
A modulok tanulása során:
   –    a tanulók készüljenek fel a felnőtt lét szerepeire,
   –    fejlődjön az ismeret-elemző és az alkalmazási képességük,
   –    munkájuk, tevékenységük legyen átgondolt, célszerű, eredményes,
   –    fejlődjön az írásos és a szóbeli szakmai kommunikációs képességük,
   –    alakuljon ki, erősödjön a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége,
   –    törekedjenek a szóbeli kommunikációban a nyelv, a szakkifejezésesek szabatos használatára,
   –    alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, a feladatmegoldás igénye,
   –    érezzék meg az eredményeik, tevékenységük értékét, örömét,
   –    váljanak képessé különböző ismeretforrások használatára, az információk helyes
       értelmezésére, az ismeretek alkalmazására,
   –    tevékenységeikben az embertársainak és a vendég tisztelete váljék meghatározóvá,
   –    fejlődjenek a tanulók ismeretalkotó, önálló tapasztalatszerző, valamint a gyakorlati
       feladatmegoldó képességei,
   –    használják fel a mindennapi életükben, az iskolai tevékenységükben az iskolai éveik során
       elsajátított szakmai alapozó ismereteket,
     –  alakuljon ki a személyi-, a munkahelyi-, a technológiai higiénia betartásának az igénye,
     –  erősödjék a szakmai motivációjuk, váljon tudatossá a szakmaválasztásuk,
     –  ismerjék meg a szakmai tevékenységekhez szükséges információk kiválasztásának,
       rendszerezésének a módjait,
     –  alakuljon ki az alapvető vendéglátási eszközhasználati ismeretük.

3.      A 10. évfolyam óraterve:
                           136
Óraszámjavaslat a 10. évfolyamon összesen: 185 óra
                    Modul neve                 óraszám

        Gasztronómiai alapgyakorlatok*                       74
        Ismerkedés a vendéglátó üzletekkel                     37
        Vendéglátás dolgozói, vendégek                       37
        Kommunikáció és viselkedéskultúra*                     37
        Összesen                                 185
      * csoportbontásban tanítandó

A 10. évfolyam kerettantervi tartalma

                 18 10 01 Gasztronómiai alapgyakorlatok
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek   Elérthető eredmények
Fejlődjön az ismeret-  Ételkészítési-cukrászati     Egyéni és/vagy       A tanulók legyenek
elemző, az        alapok:             csoportmunka keretében   képesek:
alkalmazási, a      -  színterei,         fogalomalkotások,     -  elsajátítani az
csoportosítási      -  ételkészítési, cukrászati  kategóriák kialakítása.     ételkészítési, cukrászati
képességük.          tevékenységek,                       alapfogalmakat.
             -  a termékek értékesítése,
               stb.
Közös munkafeladatok Tankonyha-tancukrászda:       Projektek készítése.    A tanulók legyenek
elvégeztetése, az    -  kialakítása, helyiségek   Egyéni, csoportos     képesek:
együttműködés         (raktárak, előkészítők,   gyakorlati feladatok    -  értelmezni az egyes
fejlesztése.         termelőhely, kiegészítő   adása.             helyiségek kapcsolatát,
Rajzkészség,         helyiségek, szociális    Berendezési tárgyak    -  a beérkező áruk útját
kreativitás fejlesztése.   helyiségek),        alaprajzon való         követni,
             -  helyiségkapcsolatok (az   elhelyezése.        -  megismerni az
               áru útja),                         alapvető ételkészítési,
             -  kiképzése,                         cukrászati
             -  főbb ételkészítési,                     berendezéseket,
               cukrászati berendezések,                  felszerelési eszközöket,
               gépek, eszközök,                      gépeket.
               felszerelési tárgyak.
A balesetmentes,     Biztonságos munkavégzés:     Projektek készítése.   A tanulók legyenek
biztonságos       a tankonyha, tancukrászat    Elsősegély-nyújtási    képesek:
munkavégzés       baleseti lehetőségei és     táblázatok        -  megnevezni,
(elsősegély-nyújtási   megelőzésük,           tanulmányozása.        alkalmazni a
alapok,         elsősegélynyújtás,        Esettanulmányok        tankonyha,
munka-, tűzvédelem)   munka-, tűzvédelmi        megbeszélése.         tancukrászati baleseti
kialakítása.       utasítások,                           lehetőségeket, munka-,
             környezetvédelmi előírások.                   tűzvédelmi
                                             utasításokat,
                                          -  elsajátítani az
                                             elsősegély-nyújtási
                                             alapokat,
                                          -  környezettudatos
                                             magatartást kialakítani.
A gyakorlatok       Ételkészítési, cukrászati    Projektek készítése.   A tanulók legyenek
végzéséhez szükséges   alapműveletek,         Egyéni, csoportos     képesek:
alapképességek,      tevékenységek:         gyakorlati feladatok   -  megkülönböztetni a
kialakítása.       -  előkészítő műveletek,   adása.             különböző
Munkájuk,         -  alapműveletek,       Ételkészítési, cukrászati   ételkészítési, cukrászati
tevékenységük legyen   -  befejező műveletek.    gyakorlatok (néhány      eljárásokat,
átgondolt, eredményes.                  alapvető munkafolyamat     műveleteket,
                             elvégzése, alapvető    -  egyénileg és/vagy
                             ételek, cukrászati       csoportban a
                             termékek elkészítése).     legalapvetőbb
                                             ételkészítési,


                            137
                                              cukrásztechnológiai
                                              alapműveleteket
                                              elvégezni.
Fejlődjön az ismeret-  Értékesítés:           Projektek készítése.    A tanulók legyenek
elemző, az        -  szerepe,           Egyéni és/vagy       képesek:
alkalmazási, a      -  színterei,          csoportmunka keretében   -  elsajátítani az
csoportosítási      -  folyamatai,         fogalomalkotások,        értékesítési
képességük.       -  munkakörök, stb.       kategóriák kialakítása.     alapfogalmakat.
Közös munkafeladatok Tanétterem:              Projektek készítése.    A tanulók legyenek
elvégeztetése, az    -  kialakítása,         Egyéni, csoportos     képesek:
együttműködés      -  a helyiségkapcsolatok,    gyakorlati feladatok    -  az étel útját követni,
fejlesztése.       -  főbb éttermi         adása.           -  megismerni a
Rajzkészség,         berendezési, felszerelési  Berendezési tárgyak       felszolgálás alapvető
kreativitás fejlesztése.   tárgyak, eszközök,      alaprajzon való         felszerelési,
             -  rendje.           elhelyezése.          berendezési tárgyait,
                                              eszközeit.
A balesetmentes,      Biztonságos munkavégzés:    Projektek készítése.    A tanulók legyenek
biztonságos        a tanétterem baleseti      Esettanulmányok      képesek:
munkavégzés (munka-,    lehetőségei és megelőzésük,   megbeszélése.       -  megnevezni,
tűzvédelem)        elsősegélynyújtás,                       alkalmazni a tanéttermi
kialakítása.        munka-, tűzvédelmi                       baleseti lehetőségeket,
              utasítások.                           munka-, és tűzvédelmi
                                              utasításokat.
A gyakorlatok       Felszolgálási alapműveletek:  Projektek készítése.    A tanulók legyenek
végzéséhez szükséges    -  a felszolgálás általános  Egyéni, csoportos     képesek:
alapképességek,         szabályai,         felszolgálási gyakorlati  -  megkülönböztetni a
kialakítása.        -  az éttermi felszolgálás  alapfeladatok adása,      különböző
Munkájuk,            munkafolyamatai:      végzése.            felszolgálási
tevékenységük legyen    -  előkészületek, a vendég                  eljárásokat,
átgondolt, eredményes.     fogadása, az ételek,                    műveleteket,
                italok felszolgálása, a                -  egyénileg és/vagy
                vendég távozása utáni                   csoportban a
                feladatok.                         legalapvetőbb
                                              felszolgálási
                                              alapműveleteket
                                              elvégezni.

                18 10 02 Ismerkedés a vendéglátó üzletekkel
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek    Elérthető eredmények
Fogalom megértés,      Vendéglátási         Vezetett, irányított    A tanulók legyenek képesek:
problémamegoldó       alapfogalmak:         beszélgetések       -  felsorolni a vendéglátás
gondolkodás,         a vendéglátás fogalma,    osztálykeretben.        feladatait, tevékenységi
ismeretalkalmazási      feladatai, formái,      Egyéni és/vagy         köreit,
képesség fejlesztése, az   jelentősége,         csoportmunka keretében   -  megmagyarázni a
összefüggések        kapcsolata az         fogalomalkotások,        vendéglátás és az
rendszerezése.        idegenforgalommal,      kategóriák kialakítása.     idegenforgalom
Alakuljon ki az önálló    vállalkozási formák,     Gyűjtőmunka.          kapcsolatát,
tanulás, és a        a vendéglátás hazai                   -  megismerni
feladatmegoldás igénye.   története, kialakulása                    vendéglátásunk rövid
               a vendéglátás tevékenységi                  történetét,
               körei,                          -  értelmezni a
               vendéglátás                          vendéglátás
               tevékenységének tárgyi,                    tevékenységi köreit,
               személyi feltételei.                   -  felsorolni a vendéglátás
                                              tárgyi és személyi
                                              feltételeit.
A problémamegoldó      A vendéglátó üzletek:     Projektek készítése.    A tanulók legyenek képesek:
gondolkodás, az       fajtái,            Vendéglátó üzletek     -  rendszerezni a
ismeretalkalmazási      tevékenységei,        látogatása, megadott      vendéglátó üzletek
képesség fejlesztése.                   szempontok alapján       fajtáit,

                             138
Rajzkészség, kreativitás  főbb helyiségei,        megfigyelése.        - megismerni az egyes
fejlesztése.        helyiségkapcsolatok,      Berendezési tárgyak      vendéglátó egységek
              főbb berendezési tárgyai,   alaprajzon való        főbb tevékenységeit,
              gépei, eszközei.        elhelyezése.       -  csoportosítani a
                                             vendéglátó üzletek
                                             helyiségeit, berendezési
                                             tárgyait, gépeit,
                                             eszközeit,
                                          -  meghatározni az egyes
                                             tárgyak, gépek,
                                             eszközök szerepét.
A megfigyelések      Látogatások különböző     Projektek készítése.   A tanulók legyenek képesek:
rendszerezése.       vendéglátó egységekben.    Berendezési tárgyak    -  a meglátogatott
Az áru útjának nyomon                   alaprajzon való        vendéglátó egységekről
követése.                         elhelyezése.          megadott szempontsor
Rajzkészség, kreativitás                 Irányított megfigyelések.   alapján írásban és/vagy
fejlesztése.                       Videók, fotók készítése.    szóban megfigyeléseket
                                             végezni, beszámolni,
                                             illetve különböző
                                             megadott
                                             projekttevékenységeket
                                             végezni.

                18 10 03 Vendéglátás dolgozói, vendégek
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak       Ajánlott tevékenységek     Elérthető eredmények
Fogalommegértés,      A vendéglátás dolgozói:     Projektek készítése.      A tanulók legyenek
problémamegoldó      -  a vendéglátási szakmák,   Találkozás neves        képesek:
gondolkodás,          munkakörök,         vendéglátós          -  felsorolni a
ismeretalkalmazási     -  a szakmai szépségek,     szakemberekkel.           vendéglátási
képesség fejlesztése, az    nehézségek,         Interjúkészítés.          szakmákat,
összefüggések       -  a vendéglátóssal                         munkaköröket,
rendszerezése.         szemben támasztott                     -  megismerni az egyes
A jó vendéglátós        követelmények (pl.                        szakmák szerepét,
ismérveinek          általános, szakmai,                       feladatait,
megismerése.          erkölcsi, stb.).                      -  felsorolni a
                                                vendéglátásban a
                                                dolgozókkal
                                                kapcsolatos alapvető
                                                követelményeket.
A vendégtípusok, a     A vendég:            Projektek készítése.      A tanulók legyenek
vendégigények       fogalma,             A kapcsolatteremtés (pl.    képesek:
rendszerezése,       igényei,             vendég-pincér)         -  megismerni a vendég
megismerése.        jogai.              szabályai.             szerepét, jogait,
Alakuljon ki az önálló   Fogyasztói érdekvédelem.     Szituációs gyakorlatok.    -  rendszerezni a
szakmai tanulás, és    Vendégtípusok.          A konfliktuskezelési        vendégigények fajtáit,
feladatmegoldás igénye.                   technikák, a          -  megérteni a
                              konfliktusok            fogyasztói
                              megoldására szolgáló        érdekvédelem
                              gyakorlatok végzése.        szerepét,
                                              -  csoportosítani,
                                                jellemezni a főbb
                                                vendégtípusokat.
A jövőkép kialakítása.   A szakácsokkal szemben      Projektek készítése.      A tanulók legyenek
A szakmaválasztás     támasztott követelmények:    Szakácsok meghívása.      képesek:
elősegítése.        -  képességek, készségek,    Irányított, vezetett      -  felismerni a
Az érdeklődés felkeltése  -  személyiségjegyek,      beszélgetések            szakácsokkal
a szakács szakma iránt.  -  szakmai           osztálykeretben.          szemben támasztott
                követelmények,        Interjúkészítés.          alapvető
              -  egészségügyi                           képességeket,
                alkalmassági feltételek.                     készségeket,


                            139
                                              személyiségjegyeket,
                                              szakmai
                                              követelményeket,
                                           -  megismerni az
                                              egészségügyi
                                              alkalmassági
                                              feltételeket.
A jövőkép kialakítása.    A cukrászokkal szemben     Projektek készítése.   A tanulók legyenek
A szakmaválasztás      támasztott követelmények:   Cukrászok meghívása.   képesek:
elősegítése.         -  képességek, készségek,   Irányított, vezetett   -  felismerni a
Az érdeklődés felkeltése   -  személyiségjegyek,     beszélgetések         cukrászokkal
a cukrász szakma iránt.   -  szakmai          osztálykeretben.        szemben támasztott
                 követelmények,       Interjúkészítés.        alapvető
               -  egészségügyi                       képességeket,
                 alkalmassági feltételek.                 készségeket,
                                              személyiségjegyeket,
                                              szakmai
                                              követelményeket,
                                           -  megismerni az
                                              egészségügyi
                                              alkalmassági
                                              feltételeket.
A jövőkép kialakítása.    A pincérekkel szemben     Projektek készítése.   A tanulók legyenek
A szakmaválasztás      támasztott követelmények:   Pincérek meghívása.    képesek:
elősegítése.         -  képességek, készségek,   Irányított, vezetett   -  felismerni a
Az érdeklődés felkeltése   -  személyiségjegyek,     beszélgetések         pincérekkel szemben
a pincér szakma iránt.    -  szakmai          osztálykeretben.        támasztott alapvető
                 követelmények,       Interjúkészítés.        képességeket,
               -  egészségügyi                       készségeket,
                 alkalmassági feltételek.                 személyiségjegyeket,
                                              szakmai
                                              követelményeket,
                                           -  megismerni az
                                              egészségügyi
                                              alkalmassági
                                              feltételeket.

                18 10 04 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek   Elérthető eredmények
Fogalom megértés,       A kommunikáció:       Vezetett beszélgetések  A tanulók legyenek
problémamegoldó        fogalma,           osztálykeretben.     képesek:
gondolkodás,          elemei,           Egyéni és/vagy      -  elsajátítani a
ismeretalkalmazási       folyamata,          csoportmunka keretében     kommunikáció
képesség, az összefüggések   formái.           fogalomalkotások,       alapfogalmait,
rendszerezése.                       kategóriák kialakítása.  -  megismerni,
                                              alkalmazni a
                                              kommunikáció
                                              folyamatát, formáit.
Az önjellemzés, a saját    Önmegismerés:        Projektek készítése.   A tanulók legyenek
imázs kialakítás                      Szituációs szerepjátékok. képesek:
                veleszületett adottságaink
eszközeinek tudatos                     Kommunikációs       -  mások figyelmét
                és a tanult viselkedés.
alkalmazása.                        gyakorlatok.          felkelteni,
                ki vagyok én?
Az önértékelés szerepének                  Vezetett beszélgetések  -  a másokban keltett
                a serdülőkor.
megismerése.                        osztálykeretben.        benyomást tudatosan
                A kívánt saját imázs
Személyiségfejlesztés.
                kialakítása:         Serdülőkori önismereti     irányítani,
                              gyakorlatok.       -  kialakítani a saját
                mozgás,
                                              imázsukat,
                hanghordozás,
                                           -  felismerni önmagunk
                öltözködés.                         képességeit.
A csoportmunka         Csoportmunka szabályai,   Projektek készítése.   A tanulók legyenek

                            140
fontosságának felismerése.  tevékenységeinek      Vezetett beszélgetések  képesek:
Etikai, erkölcsi (jog)    vizsgálata:         osztálykeretben.     -  alkalmazni a
szabályok tudatos      mások meghallgatása,    Szituációs szerepjátékok.   csoportmunka
alkalmazása, szabálykövető  előítélet legyőzése,    Kommunikációs         szabályait,
magatartás kialakítása.   figyelem mások iránt,    gyakorlatok.       -  különböző
               empátia,                          élethelyzetekben
               etikai, erkölcsi                      kapcsolatot létesíteni
               (jog)szabályok                       csoporttársaikkal,
               alkalmazása.                     -  felismerni a kudarc és
                                            a siker összetevőit,
                                          -  felismerni az etikai,
                                            erkölcsi
                                            (jog)szabályok
                                            jelentőségét,
                                          -  alkalmazni ezeket a
                                            szabályokat.
Kapcsolatteremtés      Kapcsolatteremtés      Projektek készítése.   A tanulók legyenek
szabályainak tudatos     szabályai, tevékenységei:  Szituációs szerepjátékok. képesek:
alkalmazása.         köszönés,          Kommunikációs       -  felismerni a
               bemutatkozás,        gyakorlatok.          kapcsolatteremtés
               megszólítás,                        fontosságát,
               társalgás.                      -  tudatosan alkalmazni
                                            a helyes
                                            bemutatkozási,
                                            megszólítási,
                                            köszönési, társalgási
                                            formákat.
A kommunikációs eszközök   Kommunikációs        Projektek készítése.   A tanulók legyenek
szakszerű kiválasztása és  eszközök:          Kommunikációs       képesek:
alkalmazása.         beszéd,           eszközök helyes      -  kommunikációs
Személyiségfejlesztés.    írás,            kiválasztása, használata.   eszközöket
               jelek,                           kiválasztani és
               képek.                           alkalmazni.
               Metakommunikáció
               (testbeszéd).
Konfliktuskezelési      Konfliktusok a       Projektek készítése.   A tanulók legyenek
technikák alkalmazása.    gyakorlatban.        Szituációs szerepjátékok. képesek:
               Konfliktusok megoldási   Konfliktus megoldására -    szituációs
               lehetőségei.        szolgáló gyakorlatok      gyakorlatokban
                             elvégzése.           alkalmazni a
                                            konfliktus megoldási
                                            módokat.
Az öltözködés és a személyi Öltözködés, higiénia:    Projektek készítése.   A tanulók legyenek
higiénia fontosságának   testi higiénia,       Szituációs szerepjátékok. képesek:
felismerése.        személyi higiénia,      Kommunikációs       -  felismerni a személyi
              az öltözködés fontossága.  gyakorlatok.          higiénia, az
                                            öltözködés
                                            fontosságának
                                            szerepét,
                                          -  alkalmazni az
                                            alapvető testi ápoltság
                                            jellemzőit,
                                          -  megismerni,
                                            alkalmazni az
                                            alkalomnak
                                            megfelelő öltözködési
                                            módokat.

A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmai alapozás tanításának célja:


                           141
A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmai alapozó ismeretek és gyakorlatok
oktatásának célja olyan ismeretrendszer és alkalmazható tudás kialakítása, amely megalapozza és
formálja a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemléletet.
A szakmacsoport aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával:
  –  felhívja a tanulók figyelmét a szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések sajátosságaira,
  –  felkelti a tanulók érdeklődését az egyes szakképesítések iránt,
  –  bemutatja a pálya szépségét, nehézségeit, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók
    tevékenységét,
  – elősegíti a tanulók szakmaválasztását, egyéni életpályájuk reális megtervezését,
  – lehetőséget biztosít a szakmacsoport munkaköreihez szükséges magatartás, képesség
    kialakításához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez,
  – kialakítja a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni
    felelősségérzetet,
  – fejleszti a logikus gondolkodást,
  – bővíti a tanulók ismereteit környezetükről, kialakítja a tanulók önálló ismeretszerzésének
    igényét.
A szakmai alapozás feldolgozása modulrendszerben történik.
E kerettanterv a szakiskola 10. osztályok számára a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoportban ad ajánlást az iskolák számára a szakmai alapozó képzés tartalmára, időbeli
tagolására, időkereteinek és arányainak a meghatározására.
A tevékenységközpontú oktatás, a projektjellegű feldolgozási módszer alkalmazása elősegítheti a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, motiválását, a szakmaválasztásra történő felkészítését.
A kerettanterv rugalmas, moduláris struktúrájú, lehetőséget ad a helyi pedagógiai programban
megfogalmazottak megvalósítására is.


Kompetencia-szintek
 A kerettanterv lehetőséget ad a szakmai alapozó oktatás keretében a kompetenciák fejlesztésére is.

  Alapmodulok kompetenciái               A tanulók legyenek képesek


alaposság             a feladat igényelte részletességig lebontani és felépíteni a
                  tevékenységeket
állóképesség            átlagos fizikai kondícióra és teljesítőképességre
döntési képesség          a lehetőségek közti választásra
együttműködési készség       a feladataik megoldása, céljaik elérése során a közös tevékenységre
figyelem              a figyelmüket fenntartani
gyakorlatias feladatértelmezés   a célok elérése érdekében meghatározni teendőiket
idegen nyelvismeret        az elvárt ismereti szinten érthető kommunikációra
írásos kommunikáció képessége   a kapott írásos közlések alapján dolgozni
kezdeményezőkészség        önálló cselekvés kezdeményezésére
kitartás              a cél vagy a feladat által igényelt energia-befektetés fenntartására
kompromisszumra való képesség   mások véleményét figyelembe venni
konfliktuskezelő készség      az élethelyzetek, a munkaszituációk során, vitás, nehéz helyzetek,
                  érdekütközések kezelésére
megbízhatóság           elvégzi a rábízott feladatokat
munkához való hozzáállás      a feladatokat kellő hozzáállással elvégezni
munkaszervezés           saját tevékenységét megfelelő módon szervezi
önismeret             ismerni saját erősségeit és gyengeségeit
pontosság             a rábízott feladatot az elvárt módon elvégezni
precizitás             a munkája pontosságára ügyelni
rendszerező képesség        saját rendszer felállítására
segítőkészség           mások felé támogató magatartást tanúsítani
szakmai ismeret          a tevékenység igényelte ismereteket és készségeket a szakmai
                  alapozáshoz megszerezni

                         142
szóbeli kommunikációs készség     megfelelő, érthető beszédkészséggel rendelkezni
tanulási képesség           új ismereteket befogadni
utasítások megértésének képessége   rendelkezni a tudatos odafigyelési szándékkal

A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmai alapozás kiemelt fejlesztési feladatai
A modulok teljesítése során:
  –  a tanulók készüljenek fel a felnőtt lét szerepeire,
  –  fejlődjön a tanulók ismeret-elemző és az alkalmazási képessége,
  –  a tanulók munkája, tevékenysége legyen átgondolt, célszerű, eredményes,
  –  fejlődjön a tanulók írásos és a szóbeli szakmai kommunikációs képessége,
  –  alakuljon ki, erősödjön a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége,
  –  a tanulók törekedjenek a szóbeli kommunikációban a nyelv, a szakkifejezésesek szabatos
     használatára,
  –  alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, a feladatmegoldás igénye,
  –  a tanulók érezzék meg az eredményeik, tevékenységük értékét, örömét,
  –  a tanulók váljanak képessé különböző ismeretforrások használatára, az információk helyes
     értelmezésére, az ismeretek alkalmazására,
  –  a tanulók tevékenységeiben az embertársainak a tisztelete váljék meghatározóvá,
  –  fejlődjenek a tanulók ismeretalkotó, önálló tapasztalatszerző, valamint a gyakorlati
     feladatmegoldó képességei,
  –  a tanulók használják fel a mindennapi életükben, az iskolai tevékenységükben az iskolai éveik
     során elsajátított szakmai alapozó ismereteket,
  –  alakuljon ki a személyi-, a munkahelyi-, a technológiai higiénia betartásának az igénye,
  –  erősödjön a szakmai motiváció, váljon tudatossá a szakmaválasztás,
  –  a tanulók ismerjék meg a szakmai tevékenységekhez szükséges információk kiválasztásának,
     rendszerezésének a módjait,
  –  alakuljon ki a tanulók alapvető eszközhasználati ismerete.

A 10. évfolyam óraterve
   A 10. évfolyamon összesen: 185 óra

                  Modul neve                 10. osztály
        Kommunikáció és viselkedéskultúra*                  111
        Család, háztartás                           37
        Tágabb környezetünk                          37
        Évi óraszám:                           185 óra
                   * csoportbontásban tanítandó

A 10. évfolyam kerettantervi tartalma:

                17 10 01 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak    Ajánlott tevékenység     Elérhető eredmények
Olvasási, szövegértési     Kereskedelemmel     Gyűjtsön           A tanuló képes lesz:
készség, a szóbeli       kapcsolatos írások   kereskedelemmel        -  az olvasott szöveg
kifejezőkészség fejlesztése.  megbeszélése.      kapcsolatos írásokat helyi,    tartalmát ismertetni,
                            vagy országos szakmai     -  gondolatait
                            lapokból, Internetről.       önállóan, érthetően
                            Ismertesse társaival az      megfogalmazni.
                            olvasott szöveg tartalmát.
                            Szövegértést ellenőrző
                            tesztek kitöltése tanára
                            által kijelölt szöveg
                            alapján.

                           143
Reális ön- és társismeret   Beszédgyakorlatok.    Projektfeladat megoldása:  A tanuló képes lesz:
kialakítása, ezen       Ki vagyok én, milyen   A projekt címe:       -  szóban vagy írásban
képességek gyakorlati     vagyok én.        Ki vagyok én?           bemutatkozni,
alkalmazása.          Képességek rendszere.  Bemutatkozás, bemutatás   -  társait bemutatni.
                Ki milyen        (család, barát, iskola).
                képességekkel      Önismereti, fejlesztő
                rendelkezik.       gyakorlatok végrehajtása
                Tulajdonságaim –     a tanár útmutatása
                melyek azok a      alapján.
                tulajdonságok, amiket  Személyiséglista készítése
                fontosnak tartok.    feladatlapok és kérdőív
                Családfa megbeszélése.  segítségével.
                            Családfa készítése.
                            Házi dolgozat készítése:
                            „A szüleim meséltek
                            rólam” címmel.
A csoportban végzett      A csoportmunka      Csoportmunka a kiadott    A tanuló képes lesz:
munka képességének       fontosságának,      feladatok alapján.      -  csoportban munkát
kialakítása.          szabályainak       Szituációs feladatok.       végezni,
Fejlesszük a tanulók      megismerése.       A konfliktusok        -  alkalmazkodni a
-  problémamegoldó      Konfliktusok a      megoldására szolgáló       csoport tagjaihoz,
   képességét,        kapcsolatokban,     szituációs gyakorlatok.   -  bemutatni a végzett
-  kritikai gondolkodását,  konfliktus-megoldási                    munka eredményét,
-  együttműködési      módok.                        -  alkalmazni a
   képességét,        Az egyéni érdek és                     konfliktus
-  kommunikációs       csoportérdek                        megoldási módokat.
   képességét.        érvényesítése a
                csoportmunkában.
Személyiségtípusok       Személyiségtípusok:   Hallgassa meg tanára     A tanuló képes lesz:
megismerése, megfigyelő    -  egyén,       előadását az egyes      -  felismerni az egyes
képesség fejlesztése, a    -  személyiség,    személyiségtípusokról.      személyiségtípusoka
tanultak gyakorlati      -  személy,      Határozzák meg egymás       t,
alkalmazása.          -  személyiségi,    személyiségjegyeit és    -  a csoport tagjait
                -  jellem,       véleményezzék, hogy        jellemezni.
                            pozitív vagy negatív
                -  vérmérséklet
                            „töltése” van!
                  típusok,
                            Készítsen házi dolgozatot
                -  alkati típusok,
                            „Hogyan tudom
                -  önismeret.
                            akaratomat érvényesíteni”
                            címmel
A szóbeli kifejezőkészség,   Előadás, disputa     Csoportokban         A tanuló képes lesz:
kompromisszumkészség,                  folytassanak a tanár által  -  felismerni az önálló
fejlesztése, a                     megadott témában vitát!      és csoportban való
kapcsolatteremtés,                   A vita eredményét a        munkavégzéshez
konfliktuskezelés                    csoport vezetője         szükséges
szabályainak tudatos                  fogalmazza meg!          tulajdonságokat,
alkalmazása.                      Véleményezzék egymás     -  értelmesen,
                            munkáját!             világosan kifejezni
                                             önmagát.
Infokommunikációs       Infokommunikációs    Egyszerű szöveg írása a   A tanuló képes lesz:
eszközök megismerése,     eszközök használata   tanára által megadott    -  egyszerűbb
alkalmazása.          (telefon, telefax,    témában, formázása,        szöveget esztétikus
A pontosság, a precizitás,   számítógép).       továbbítása.           formában
az igényesség kialakítása, a  Szövegszerkesztés,    Meghatározott témában       elkészíteni,
kreativitás fejlesztése.    Internet használat.   információ gyűjtése a    -  a kommunikációs
Kommunikációs eszközök                 megismert eszközök        eszközök
szakszerű kiválasztása.                 segítségével.           segítségével
                            Folytasson beszélgetést      továbbítani (sms,
                            telefonon társával a       telefax, e-mail)
                            megadott témában. A     -  a telefonálás
                            telefonálás szabályait

                           144
                              figyelembe véve társaival     szabályainak
                              értékeljék a beszélgetést.    megfelelően
                                               telefonbeszélgetést
                                               folytatni.

                     17 10 02 Család, háztartás
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak       Ajánlott tevékenység    Elérhető eredmények
A tanulói készségek      Gazdálkodás az idővel.     Időmérleg készítése     A tanuló képes lesz:
fejlesztése, valamint olyan  Gazdálkodás a pénzzel     (tervezés, becslés,     -  elkészíteni családja
szemléletmód kialakítása,   (bevétel, kiadás,       számolás)            költségvetését,
amely során előtérbe kerül  megtakarítás).         Projektfeladat megoldása:  -  felismerni az
a:              Gazdálkodás az emberi     A projekt címe:         életminőség
-   takarékosság,      erővel.            Családi költségvetés.      fontosságát,
-   a tudatos tervezés,   Életmód, életvitel:      Egy költségvetés      -  az összefüggéseket
-   ismeretek        -  az ember és lakása,    értelmezése tanári        felismerni a piac
   alkalmazási       -  lakás a világban,     segítséggel.           működési zavarai
   képessége.       -  táplálkozás,       Saját költségvetés        és az életminőség
A tanulókkal felismertetni     ruházkodás, higiénia,   készítése.            alakulása között.
az életminőség           egészségmegőrzés,     Készítsen lakás
fontosságát.         -  gondoskodás a       alaprajzot, majd rendezze
Megismertetni a          gyerekekről,       be azt!
háztartásokra ható piaci      idősekről, betegekről.  Gyűjtsön példát a
működési zavarok és az    A piac működési zavarai    különböző országok
életminőség kapcsolatát.                   lakáskultúrájából.
                               Állítson össze napi
                               étrendet, beszélgessenek
                               a ruházkodási
                               szokásokról, a higiénia
                               jelentőségéről az
                               egészség megőrzésében.
                               Hallgassa meg tanára
                               előadását az alap- és a
                               speciális gondoskodásról.
                               Határozzák meg társaival
                               közösen az életminőség
                               lényegi elemeit.
                               Projektfeladat
                               megoldása:
                               A projekt címe:
                               A piac működési
                               zavarai
                               Gyűjtsön példát
                               környezetéből a piac
                               működési zavaraira,
                               társaival vitassák meg a
                               példát.
                               Vizsgálják meg, milyen
                               hatással vannak az egyes
                               problémák az
                               életminőség alakulására!

                    17 10 03 Tágabb környezetünk
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak       Ajánlott tevékenység    Elérhető eredmények
Az egyes           A gazdálkodás         Hallgassa meg tanára     A tanuló képes lesz:
nemzetgazdasági ágak     körfolyamata. Gazdaság    magyarázatát a        -  felsorolni a
termelési körfolyamatban   szereplői, ágai.       gazdálkodás            gazdálkodás
betöltött szerepének     A kereskedelem szerepe    körfolyamatáról.         körfolyamatának
értelmezése. A        a gazdálkodásban.       Tanári irányítás mellett,     elemeit,
kereskedelem                        csoportmunkában gyűjtsék   -  ismertetni az egyes
gazdaságban betöltött                    össze, és fogalmazzák       gazdasági ágakat,

                            145
szerepének értelmezése.                meg, hogy mi a feladata    -  felismerni az egyes
A megismerő, az                    az egyes nemzetgazdasági     nemzetgazdasági
információkat alkalmazó                ágnak.              ágak szerepét,
képességek fejlesztése.                Projektfeladat        -  felismerni és
                           megoldása:            elmagyarázni a
                           A projekt címe:          kereskedelmi munka
                           Vállalkozások formái       lényegét,
                           A tanulók gyűjtsenek       jelentőségét.
                           össze környezetükben     -  leírni az egyes
                           működő vállalkozásokat      szereplők közötti
                           és szerezzenek          kapcsolatot.
                           információt arról, hogy
                           mivel foglalkoznak.
                           Csoportmunka keretében
                           az összegyűjtött
                           vállalkozásokat sorolják
                           be a megfelelő
                           nemzetgazdasági ágba.
                           Keressenek kapcsolatot az
                           egyes vállalkozások
                           között.
A kereskedelem       Kereskedelem felépítése.  Tekintsen meg filmet a    A tanuló képes lesz:
szerkezetének                     kereskedelem         -  bemutatni a
megismerése, önálló                  tagozódásáról!           kereskedelem
ismeretszerzés                    Vizsgálják meg, hogy a       szerkezetét.
képességének és az                  tanár által megadott listán
ismeretek                       szereplő áruk honnan
alkalmazásának,                    kerülnek a boltokba!
képességének kialakítása               Látogassanak meg kis- és
                           nagykereskedelmi
                           egységeket és gyűjtsék
                           össze kikkel állnak üzleti
                           kapcsolatban!


A könnyűipai szakmai alapozó oktatás célja:
A könnyűipar területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának a
tapasztalati úton való kibővítése, a szakmacsoportra jellemző képességek és készségek fejlesztése
tevékenységorientált módszerek alkalmazásával.
A szakmai érdeklődés felkeltése, a megalapozott pályaválasztási döntés elősegítése.
Tájékoztatás a könnyűipari szakmák kialakulásáról, az öltözködés- és divattörténet főbb állomásairól.
A szakmacsoportban leggyakrabban felhasznált nyersanyagok fajtáinak, tulajdonságainak,
feldolgozhatóságának, használhatóságának és viselési jellemzőinek a megismertetése.
A vizuális megismerő és az esztétikai befogadó képesség kialakítása, a kreatív és produktív
képességek kibontakoztatása.
A könnyűiparra jellemző alapvető munkaműveletek kézi és gépi kivitelezése a választott ruha-, textil-,
bőr-, szőrme-, cipőipari területen. Az eszközök és gépek biztonságos, balesetmentes használata a
minőségi előírások betartásával.
Kompetenciaszintek
A tanuló legyen képes:
  –  megérteni a szakmai kifejezéseket,
  –  betartani a szakma alapvető biztonsági szabályait,
  –  felismerni az egészség és a környezet közötti kölcsönhatásokat
  –  munkáját a környezetvédelmi szabályok betartásával végezni,
  –  munkája során tudatos, egészségvédő magatartást tanúsítani,
  –  szakmai tapasztalatait, eredményeit dokumentálni,

                         146
  –  cselekedeteit kontrollálni és szabályozni,
  –  manuális tevékenysége során a szabályokat, utasításokat végrehajtani,
  –
A könnyűipari szakmai alapozó oktatás fejlesztési feladatai
A könnyűipari szakmák iránt az érdeklődés felkeltése a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket
bemutató gyakorlati foglalkozások során, a szakmai kompetenciák kialakítása. A megismerés-
befogadás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás és az információk alkalmazási képességének
fejlesztése.
A kézügyesség, az arányérzék, a térlátás, az ízlés, a műszaki műveltség, az írásos és szóbeli szakmai
kommunikációs képesség, a kép- és ábraolvasási, az értelmezési képesség fejlesztése.
Az együttműködési készség és a problémamegoldó képesség fejlesztése.
A megfelelő önértékelés kialakítása és mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének a
tisztelete.
A tevékenységközpontú feldolgozás során a viselkedéskultúra, az önismeret és a kommunikáció
fejlesztése.


A 10. évfolyam óraterve
  Óraszámjavaslat a 10. évfolyamon: 185 óra
     Sorszám                Modul neve                Óraszám
                                             20
   12.1  10 10 01. 12.2   Öltözékek nyersanyagai
     10 10 02.   Öltözködéskultúra                        17
     10 10 03.   Aránytanulmányok az emberi testről                10
     10 10 04.   Színek keverése                          5
     10 10 05.   Az alapruhatár és kiegészítői                  17
     10 10 06.   A műszaki ábrázolás alapjai                    5
     10 10 07.   Bevezetés a varrás világába*                   10
     10 10 08.   Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése*        60
     10 10 09.   Varrat-és varrástípusok*                     15
     10 10 10.   Kisalkatrészek készítése*                    26
            Évi óraszám:                          185 óra
               * csoportbontásban tanítandó


A 10. évfolyam kerettantervi tartalma:
                  10 10 01. Öltözékek nyersanyagai
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak    Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
A megismerő, megfigyelő   Természetes és vegyi   Vizsgálatok         Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.   szálasanyagok:      megfigyeléssel,       legyenek képesek
Az ok-okozati        -  Anyagvizsgálatok   érzékeléssel, lupéval,   -  meghatározni az
összefüggések        -  A szálasanyagok   mikroszkóppal, égetéssel.    alapanyagok
logikájának kialakítása.     fajtái        Kiválasztás a vizsgálati     legfontosabb
Az ismeretszerző,      -  A szálasanyagok   eredmények alapján.       tulajdonságait
értékelő gondolkodás       csoportosítása    Rendszerezés a          szubjektív
fejlesztése.                     tapasztalatok alapján.      módszerekkel és
Az önálló ismeretszerzés               A természetes és vegyi      egyszerű eszközök
képességének és az                  szálasanyagok fajtáinak     segítségével.
ismeretek alkalmazási                 felelevenítése, eredetük,  -  Ismertetni,
képességének kialakítása.               viselési és feldolgozási     rendszerezni, és
A szóbeli és írásos                  tulajdonságaik          megkülönböztetni a
szakmai kommunikációs                 rendszerezése.          könnyűiparban
képességek fejlesztése.                Ajánlott projekt:        felhasznált
A szakkifejezések                   -  Öltözékek          nyersanyagokat
szakszerű használatának                  nyersanyagai.        eredetük, viselési


                          147
kialakítása.                                      tulajdonságaik,
                                            feldolgozhatóságuk
                                            és
                                            felhasználhatóságuk
                                            alapján.
                                         -  Kiegészítő szinten a
                                            tanulók legyenek
                                            képesek értelmezni a
                                            vizsgálatok
                                            tapasztalatait, és az
                                            eredményeket
                                            kiértékelni.
Az önálló ismeretszerzés  Bőrök és műbőrök.    Fajtái, eredetük, viselési  Alapszinten a tanulók
képességének és az                  és feldolgozási       legyenek képesek
ismeretek alkalmazási                tulajdonságaik        -  ismertetni a
képességének kialakítása.              rendszerezése.          könnyűiparban
A szóbeli és írásos                                  felhasznált
szakmai kommunikációs                                 nyersanyagokat
képességek fejlesztése.                                eredetük, viselési
A szakkifejezések                                   tulajdonságaik,
szakszerű használatának                                feldolgozhatóságuk
kialakítása.                                      és
                                            felhasználhatóságuk
                                            alapján.
Az önálló ismeretszerzés  Szőrmék.         Származásuk, viselési és   Alapszinten a tanulók
képességének és az                  feldolgozási         legyenek képesek
ismeretek alkalmazási                tulajdonságaik        -  ismertetni a
képességének kialakítása.              rendszerezése.          könnyűiparban
A szóbeli és írásos                                  felhasznált
szakmai kommunikációs                                 nyersanyagokat
képességek fejlesztése.                                eredetük, viselési
A szakkifejezések                                   tulajdonságaik,
szakszerű használatának                                feldolgozhatóságuk
kialakítása.                                      és
                                            felhasználhatóságuk
                                            alapján.

                    10 10 02. Öltözködéskultúra
  Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek   Elérhető eredmények
A megismerő, a befogadó   Ókori viseletek.     Egyiptomi, görög és     Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a               római öltözetek       legyenek képesek
műalkotások,                     összehasonlítása.      -  felismerni a
kompozíciók elemzése.                Egyszerű lepelruhák        különböző korok
Az ismeretszerzési                  készítése, a redőzés       legalapvetőbb,
képességek fejlesztése, a              technikájának és         jellegzetes viseleteit,
párhuzamok keresése a                öltözetformáló          felismerni a divat
történelmi korok, a                 szerepének elsajátítása.     jelentőségét és
művészeti alkotások és a               Ajánlott projekt:         szerepét a kulturált
viseletek között.                  -  Öltözködéskultúra      öltözködés
                           -  Egyiptom ppt.        kialakításában.
                           -  Görög ppt.
                           -  Római ppt.
A megismerő, a befogadó   Középkori viseletek.   A bizánci, a román kor és  Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a               a gótika öltözeteinek    legyenek képesek
műalkotások,                     fejlődéstörténeti      -  felismerni a
kompozíciók elemzése.                összehasonlítása.         különböző korok
Az ismeretszerzési                  A női és férfi viselet      legalapvetőbb,
képességek fejlesztése, a              különválásának elemzése.     jellegzetes viseleteit,
párhuzamok keresése a                Szabással kialakított       felismerni a divat
történelmi korok, a                 ruhaformák jellemzése,      jelentőségét és


                          148
művészeti alkotások és a               egyszerű rajzi ábrázolása.    szerepét a kulturált
viseletek között.                   Ajánlott projekt:         öltözködés
                           -   Öltözködéskultúra      kialakításában.
                           -   Bizánc ppt.
                           -   Román ppt.
                           -   Gótika ppt.
A megismerő, a befogadó   Az újkor öltözetei.    A reneszánsz, a barokk és  Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a                a rokokó viseletek formai  legyenek képesek
műalkotások,                     változásának         -  felismerni a
kompozíciók elemzése.                 összehasonlítása.         különböző korok
Az ismeretszerzési                  A korra jellemző női vagy     legalapvetőbb,
képességek fejlesztése, a               férfiviselet ábrázolása      jellegzetes viseleteit,
párhuzamok keresése a                 rajzban.             felismerni a divat
történelmi korok, a                  Kollázs készítése a        jelentőségét és
művészeti alkotások és a               korszakra jellemző        szerepét a kulturált
viseletek között.                   alapanyagok            öltözködés
                           felhasználásával.         kialakításában.
                           Műalkotásokról képek
                           gyűjtése a viselet
                           jellemzőinek
                           figyelembevételével.
                           Ajánlott projekt:
                           -   Öltözködéskultúra
                           -   Reneszánsz ppt.
                           -   Barokk ppt.
A megismerő, a befogadó   A XIX. század       A klasszicizmus, az     Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a   divatirányzatai.     empire, a romantika, a    legyenek képesek
műalkotások,                     historizmus és a       -  felismerni a
kompozíciók elemzése.                 szecesszió jellegzetes      különböző korok
Az ismeretszerzési                  ruhadarabjainak          legalapvetőbb,
képességek fejlesztése, a               összehasonlítása.         jellegzetes viseleteit,
párhuzamok keresése a                 Divatlapokból képek        felismerni a divat
történelmi korok, a                  gyűjtése szoknyák,        jelentőségét és
művészeti alkotások és a               nadrágok formáiról, és      szerepét a kulturált
viseletek között.                   összehasonlításuk a XIX.     öltözködés
                           század stílusjegyeivel.      kialakításában.
                           Ajánlott projekt:
                           -   Öltözködéskultúra
                           -   XIX. század ppt.
A megismerő, a befogadó   A XX. század divatja.   Divatlapokból,        Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a                könyvekből, régi       legyenek képesek
műalkotások,                     újságokból vagy       -  felismerni a
kompozíciók elemzése.                 divattörténeti korokból      különböző korok
Az ismeretszerzési                  képek gyűjtése a         legalapvetőbb,
képességek fejlesztése, a               jellegzetes sziluettekről.    jellegzetes viseleteit,
párhuzamok keresése a                 Tetszőlegesen választott     felismerni a divat
történelmi korok, a                  tervező munkásságának       jelentőségét és
művészeti alkotások és a               bemutatása,            szerepét a kulturált
viseletek között.                   dokumentálása.          öltözködés
                           Képek gyűjtése és         kialakításában.
                           rendszerezése az öltözet
                           egyes elemeiről,
                           díszítéseiről.
                           Ajánlott projekt:
                           -   Öltözködéskultúra
                           -   XX. század ppt.
A megismerő, a befogadó   Magyar viseletek.     Képek, rajzok gyűjtése a   Alapszinten a tanulók
képesség fejlesztése, a                jellegzetes magyar      legyenek képesek
műalkotások,                     viseletről és        -  felismerni a magyar
kompozíciók elemzése.                 átalakulásáról a         viselet

                          149
Az ismeretszerzési                     honfoglalástól a XVIII.      fejlődéstörténetének
képességek fejlesztése, a                  század végéig.           legalapvetőbb,
párhuzamok keresése a                    Egy történeti korszak       jellegzetes
történelmi korok, a                     öltözetének,            öltözetelemeit.
művészeti alkotások és a                  díszítőelemeinek stilizált
viseletek között.                      ábrázolása a jellegzetes
                              színek használatával.
                              Ajánlott projekt:
                              -  Öltözködéskultúra
                              -  Magyar viseletek
                                 ppt.

               10 10 03. Aránytanulmányok az emberi testről
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek és    Az emberi test sematikus   A testfelosztás egysége    Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.    figurája.           alapján női arányfigura    legyenek képesek
Az arányérzék, a                      szerkesztése a nevezetes   -  meghatározni a
szemmérték, esztétikai                   szintvonalak            normál emberi test
érzék és ízlés fejlesztése.                 bejelölésével.           arányait az egyes
A munkamozdulatok                      Ajánlott projekt:         testrészek szakszerű
pontosságának,                       -  Aránytanulmányok       megnevezésével, és
összerendezettségének                      az emberi testről       elkészíteni a felnőtt
fejlesztése.                                          emberi test arányos
                                                vázlatrajzát.
A manuális készségek és    A fej, a kéz és a láb     Az arc elöl- és oldalnézeti  Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.    szerkesztése, ábrázolása.   szerkesztése vízszintes    legyenek képesek
Az arányérzék, a                      osztásokkal, különböző    -  meghatározni a
szemmérték fejlesztése.                   kéz- és lábtartások        normál emberi test
                              ábrázolása.            arányait az egyes
                              Egyszerű fotók,          testrészek szakszerű
                              művészeti portrék alapján     megnevezésével, és
                              vázlatrajzok készítése.      elkészíteni a fej, a
                              Ajánlott projekt:         kéz és a láb
                              -   Aránytanulmányok       vázlatrajzát.
                                 az emberi testről
A manuális készségek és    A mozdulat kialakítása,    A test            Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.    kontraposztos vázlatok    szimmetriatengelyének     legyenek képesek
Az arányérzék, a       készítése.          elhajlása egyszerű      -  meghatározni a
szemmérték fejlesztése.                   vonalakkal felvázolva a      normál emberi test
Az ismeretszerző,                      mozdulat statikájának       arányait az egyes
befogadó és megfigyelő                   elemzésével.            testrészek szakszerű
képességek fejlesztése.                   Az ellentétes irányú        megnevezésével, és
A vizuális emlékezet és                   mozgásokból összetevődő      elkészíteni a felnőtt
alkotó fantázia                       egyensúlyi helyzetek        emberi test arányos
fejlesztése.                        reprodukálása.           vázlatrajzát
                              Az arányfigura kivágott      kontraposztállásban.
                              testrészeivel a
                              mozdulatok modellezése.
                              Ajánlott projekt:
                              -   Aránytanulmányok
                                 az emberi testről
A manuális készségek és    Testalkattípusok a törzs   A hosszú és rövid törzsű   Alapszinten a tanulók
képességek fejlesztése.    és a láb arányai szerint.   alkat arányainak       legyenek képesek
Az arányérzék, a                      kialakítása egyszerű     -  meghatározni a
szemmérték fejlesztése.                   „pálcika” figurán.         különböző
Az ismeretszerző,                      Különböző alkati          testalkattípusok
befogadó és megfigyelő                   sajátosságok            jellemzőit, és
képességek fejlesztése.                   megfigyelése, jellemzése      ábrázolni a törzs
Önálló esztétikai                      és vonalas ábrázolása.       arányai szerint.
ítélőképesség,                       Ragasztással az


                             150
önkifejezési készségek                arányfigura kivágott
megvalósításának                   testrészeinek elmozdítása
fejlesztése.                     az alkatoknak
                           megfelelően.
                           Ajánlott projekt:
                           -   Aránytanulmányok
                              az emberi testről

                    10 10 0 4. Színek keverése
 Fejlesztési feladatok    Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
A manuális készségek   Színkeverés.         A főszínek         Alapszinten a tanulók
és képességek                     kiválasztása, a második  legyenek képesek
fejlesztése.                      és a harmadik rend     - a színeket keverni,
Az ismeretszerző és                  színeinek előállítása a     alkalmazni a
befogadó képesség                   színkeverés szabályai,     színkeverés elvét,
fejlesztése.                      törvényszerűségei        a színek
A vizuális nyelv                    alapján.            tulajdonságait, és
tudatos alkalmazása.                  Színátmenetek          kiválasztani a
Az esztétikum, az ízlés                készítése.           színkeveréshez
fejlesztése.                      A főszínek           szükséges
                            átmeneteivel          eszközöket.
                            mellékszínek
                            kikeverése.
                            Ajánlott projekt:
                            - Szinek keverése
A manuális készségek   Színkör, a színek      12 színből álló színkör  Alapszinten a tanulók
és képességek       telítettsége.        szerkesztése a főszínek,  legyenek képesek
fejlesztése.                      a második és a       - színkört készíteni,
Az ismeretszerző és                  harmadik rend         a színeket keverni
befogadó képesség                   színeinek bejelölésével,    és kiválasztani a
fejlesztése.                      és megfestésével. A      színkeveréshez
Az ízlés, önálló                    színóra minden egyes      szükséges
esztétikai                       színének, a feketével     eszközöket.
ítélőképesség,                     három fokozatban,
önkifejezési készségek                 fehérrel négy
megvalósításának                    fokozatban történő
fejlesztése.                      keverése.
                            Ajánlott projekt:
                            - Színek keverése
A manuális készségek   Színszerkezetek.       A nevezetes        Alapszinten a tanulók
és képességek                     színszerkezetek alapján  legyenek képesek
fejlesztése.                      harmonikus és       - alkalmazni a
Az ismeretszerző és                  kontraszthatású        színkeverés elvét,
befogadó képesség                   színkompozíciók        a színek
fejlesztése.                      készítése.           tulajdonságait,
A kreativitás                     A négy évszak         különböző
fejlesztése.                      hangulatának,         színkontrasztokat
A szín-, forma-, és                  alapszínének          és színharmóniákat
arányérzék,                      kiválasztása alapján      összeállítani.
szemmérték, esztétikai                 színkompozíciók      - Kiegészítő szinten
érzék, ízlés, a                    kialakítása színes       a tanulók legyenek
munkamozdulatok                    papírok            képesek formához
pontosságának,                     felragasztásával        rendelten
összerendezettségének                 Öltözetvariációk        alkalmazni és
fejlesztése.                      készítése tetszőleges     bemutatni a színek
                            színcsoportosításokkal,    egymásra

                         151
                           színszerkezetekkel.        gyakorolt hatását,
                           Ajánlott projekt:         a színkombinációk
                           - Szinek keverése         hatásait, a
                                            színarányok
                                            szerepét adott
                                            felületen.

                 10 10 05. Az alapruhatár és kiegészítői
 Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek   Elérhető eredmények

A kézügyesség, a szín- és  Modell- és        Egyszerű ruhadarabokról    Alapszinten a tanulók
arányérzék, az ízlés, az  gyártmányrajzok.     elöl-- és hátulnézeti síkba  legyenek képesek
esztétikai érzék                   kiterített rajzok készítése  -  kiválasztani az
fejlesztése.                     a próbababa segítségével.     alapvető öltözékek
Az ismeretszerző,                  Divatlapból kiválasztott      elemeit,
befogadó, elemző                   ruhadarab modell- és        meghatározni a
képesség fejlesztése.                gyártmányrajzának         jellemző
Az ok-okozati                    elkészítése.            divatvonalakat,
összefüggések                    Ajánlott projekt:         valamint a modellek
felismerése.                     -   Az alapruhatár és      technológiai
A rajzos szakmai                      kiegészítői         szempontból fontos
kommunikáció                                      részleteit különböző
fejlesztése.                                      technikákkal
Az igényesség, a                                    divatlapok, fotók,
szakszerűség kialakítása.                                filmek, modellrajzok
                                            tanulmányozása
                                            alapján. Megrajzolni
                                            az alapruhaformákat
                                            és azok
                                            részletmegoldásaina
                                            k variációit.
                                          -  Ismertetni az
                                            anyagtársítások
                                            szakmai és esztétikai
                                            szempontjait.
A kézügyesség, a szín- és  Sziluettek.       Divatlapokból,        Alapszinten a tanulók
arányérzék, az ízlés, az               képzőművészeti        legyenek képesek
esztétikai érzék                   könyvekből, régi       -  a testalkattípusok
fejlesztése.                     újságokból vagy          öltöztetésénél
Az ismeretszerző,                  divattörténeti korokból      szakszerűen
befogadó, elemző                   képek gyűjtése a          alkalmazni az
képesség fejlesztése.                jellegzetes sziluettekről.     öltözéktípusokat,
Az ok-okozati                    Kompozíciók készítése az      ruhasziluetteket, és
összefüggések                    arányfigura és az egyes      különböző
felismerése.                     sziluettek betűjelével.      technikákkal
A rajzos szakmai                   Vonalas ábrázolással        vázlatait elkészíteni.
kommunikáció                     öltözéktervek készítése a   -  Meghatározni a
fejlesztése.                     különböző sziluettek        jellemző
A tehetség                      felhasználásával.         divatvonalakat,
kibontakoztatása.                  Ajánlott projekt:         valamint a modellek
Az igényesség, a                   -   Az alapruhatár és      technológiai
szakszerűség kialakítása.                 kiegészítői         szempontból fontos
                                            részleteit divatlapok,
                                            fotók, filmek,
                                            modellrajzok
                                            tanulmányozása
                                            alapján.
A kézügyesség, a szín- és  Az alapruhatár.     Rajzok, képek gyűjtése és   Alapszinten a tanulók
arányérzék, az ízlés, az               rendszerezése az       legyenek képesek
esztétikai érzék                   alapruhatár elemeiről,    -  különböző
fejlesztése.                     részleteiről.           technikákkal

                          152
Az ismeretszerző,                   Az adott testalkatnak       különböző stílusú és
befogadó, elemző                    legmegfelelőbb modellek      típusú öltözetek
képesség fejlesztése.                 kiválasztásával          vázlatait elkészíteni,
Az ok-okozati                     harmonikus          -  ismertetni az
összefüggések                     öltözékvariációk         anyagtársítások
felismerése.                      összeállítása.          szakmai és esztétikai
A problémamegoldó                   Háromrészes            szempontjait, illetve
képesség fejlesztése.                 öltözékvariáció tervezése.    anyagtársítási
A szakmai érzék                    Ajánlott projekt:         mintákat
fejlesztése a különböző                -  Az alapruhatár és      összeállítani.
alapanyagok, ruhaformák                   kiegészítői       -  Ismertetni a
és mintázatok stílusos                                  különféle célú
társítására.                                       öltözetek
A rajzos szakmai                                     összeállításának
kommunikáció                                       szempontjait,
fejlesztése.                                       kiválasztani az
A tehetség                                        alapvető öltözékek
kibontakoztatása.                                    elemeit,
                                             meghatározni a
                                             jellemző
                                             divatvonalakat és a
                                             modellek
                                             technológiai
                                             szempontból fontos
                                             részleteit divatlapok,
                                             fotók, filmek,
                                             modellrajzok
                                             tanulmányozása
                                             után..
A kézügyesség, a szín- és  Kiegészítők.        Képek gyűjtése, rajzok    Alapszinten a tanulók
arányérzék, az ízlés, az                készítése különböző     legyenek képesek
esztétikai érzék                    öltözékkiegészítőkről, és  -  különböző
fejlesztése. A szakmai                 párosításuk az          technikákkal
érzék fejlesztése a                  öltözetvariációkkal.       különböző stílusú és
különböző alapanyagok,                 Viselettörténeti képek      típusú ruha-, cipő- és
ruhaformák és mintázatok                gyűjtése, a régi fejfedők,    öltözékkiegészítő
stílusos társítására.                 cipők átalakítása napjaink    modellek, öltözetek
Az ismeretszerző,                   divatjának megfelelően      vázlatait elkészíteni.
befogadó, elemző                    átalakítva, beillesztésük  -  Ismertetni az
képesség fejlesztése.                 az alapruhatárba.         anyagtársítások
Az ok-okozati                     Ajánlott projekt:         szakmai és esztétikai
összefüggések                     -  Az alapruhatár és      szempontjait,
felismerése.                        kiegészítői         anyagtársítási
A problémamegoldó                                    mintákat
képesség fejlesztése.                                  összeállítani, és
A rajzos szakmai                                  -  ismertetni a
kommunikáció                                       különféle célú
fejlesztése.                                       öltözetek
A tehetség                                        összeállításának
kibontakoztatása.                                    szempontjait.
                                          -  Kiválasztani a
                                             legmegfelelőbb
                                             kiegészítőket egy
                                             adott öltözethez
                                             figyelembe véve
                                             azok pozitív és
                                             negatív
                                             öltözetformáló
                                             szerepét.
A kézügyesség, a szín- és  Divatrajz-olvasás,     Divatfotók alapján      Alapszinten a tanulók
arányérzék, az ízlés, az  divatrajz gyakorlatok.   modellrajzok,        legyenek képesek
esztétikai érzék                    divatgrafikák készítése.   -  különböző

                           153
fejlesztése.                       Arányjavító vízszintes       technikákkal
Az ismeretszerző,                    osztásokkal kialakított      különböző stílusú és
befogadó, elemző                     egy-, két-, és háromrészes     típusú ruha-, cipő- és
képesség fejlesztése.                  ruha tervezése.          öltözékkiegészítő
Az ok-okozati                      Ajánlott projekt:         modellek, öltözetek
összefüggések                      -  Az alapruhatár és       vázlatait elkészíteni.
felismerése.                         kiegészítői       -  Meghatározni a
A problémamegoldó                                      jellemző
képesség fejlesztése.                                    divatvonalakat
A rajzos szakmai                                      divatlapok, fotók,
kommunikáció                                        filmek, modellrajzok
fejlesztése.                                        tanulmányozása
A tehetség                                         alapján, és a
kibontakoztatása.                                      modellek
Az igényesség, a                                      technológiai
                                              szempontból fontos
szakszerűség kialakítása.
                                              részleteit.
                                            -  Kiegészítő szinten a
                                              tanulók legyenek
                                              képesek igényesen
                                              alkalmazni a
                                              különböző
                                              színkontraszthatások
                                              at az öltözetek
                                              összeállításánál, és
                                              modelleket tervezni
                                              az aktuális
                                              divattrendekhez
                                              igazodva.

                 10 10 06. A műszaki ábrázolás alapjai
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A megfigyelő és       Rajzi alapismeretek:    Az országos és a       Alapszinten a tanulók
ismeretszerző képesség    -  a műszaki ábrázolás  nemzetközi szabványok     legyenek képesek
fejlesztése.           szabványai,      megismerése.         -  rendeltetésszerűen
A pontosság, a precizitás,  -  rajzfajták.      Diagramok,             használni a
az igényesség fejlesztése.  A műszaki rajz alaki    nomogramok,            szükséges
A térlátás fejlesztése.   követelményei:       funkcionális vázlatok,       rajzeszközöket,
Az ábraolvasási képesség   -  rajzeszközök,     alkatrészrajzok,          kiválasztani a helyes
fejlesztése.         -  a rajzlapok méretei,  munkadarabrajzok,         méretarányokat és
A műszaki műveltség     -  a műszaki rajzok    készítése, értelmezése.      szabványos
kialakítása.           vonalai.        Vonalzók, körző,          méreteket,
A képzelet, az emlékezés                 betűsablonok            vonalvastagságokat.
               Szabványírás.
és a logikai készség                   használatának elsajátítása,  -  Elvégezni a sík- és
               Méretmegadás a műszaki
fejlesztése.                       begyakorlása.           térmértani
               rajzokon.
                             A vonalfajták           alapszerkesztéseket.
                             alkalmazásának        -  Értelmezni a rajzos
                             begyakorlása.           dokumentációkat.
                             Az álló és a 75-os
                             dőlésszögű
                             szabványbetűk
                             elsajátítása.
                             Méretek elhelyezése,
                             méretháló kialakítása a
                             szabványnak
                             megfelelően.
                             Ajánlott projekt:
                             -  A műszaki ábrázolás
                               alapjai
A térlátás fejlesztése.   Vetületi ábrázolás:     A merőleges, ferde és     Kiegészítő szinten a
Az ábraolvasási képesség   -  vetítési módok,     középpontos vetítés      tanulók legyenek képesek

                           154
fejlesztése.         -  térnegyedek       értelmezése.         -   vetületi és
                 értelmezése,      Az európai és amerikai       axonometrikus
               -  képsíkok.        módszer értelmezése és       ábrákat készíteni.
                             alkalmazása.
                             Ajánlott projekt:
                             -  A műszaki ábrázolás
                               alapjai

                 10 10 07. Bevezetés a varrás világába
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak     Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
A manuális készségek és   A varrógép szakszerű és   A varrógép szakszerű és   Alapszinten a tanulók
képességek          balesetmentes kezelése,   balesetmentes        legyenek képesek
továbbfejlesztése.      karbantartása. Egyszerű   kezelésének, egyszerű    -  alkalmazni a
A motorikai képességek    varrási műveletek.     karbantartásának         munkavégzéssel
fejlesztése.                       elsajátítása.           kapcsolatos elemi
A szín-, forma-,                     Egyszerű alakzatok        munkavégzési
arányérzék, szemmérték,                 készítésének           szokásokat
esztétikai érzék és ízlés                begyakorlása papíron és      (testtartás, rend,
továbbfejlesztése.                    textílián.            pontosság).
A pontosság, precizitás, a                Ajánlott projekt:      -  Beállítani,
munkamozdulatok                     -   Bevezetés a varrás     szabályozni,
összerendezettségének a                    világába          tisztítani,
kialakítása.                                        szakszerűen és
                                              balesetmentesen
                                              használni az
                                              alapvető
                                              szerszámokat,
                                              eszközöket, gépeket,
                                              berendezéseket,
                                           -  Egyszerű
                                              alakzatokat helyes
                                              sorrendben,
                                              gazdaságosan, a
                                              minőségi előírások
                                              szerint elkészíteni.
                                           -  Kiegészítő szinten a
                                              tanulók legyenek
                                              képesek hibájukat
                                              felismerni és
                                              kiküszöbölni.

          10 10 08. Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek    Elérhető eredmények
A manuális készségek és   Egyszerűbb darabok,     Terítők, párnahuzatok,    Alapszinten a tanulók
képességek          apróáruk, ajándékok     egyéb apróáruk,       legyenek képesek
továbbfejlesztése      készítése.         ajándéktermékek       -  beállítani,
A szín-, forma-,                     készítése különböző        szabályozni,
arányérzék, szemmérték,                 technológiai és díszítési     tisztítani,
esztétikai érzék és ízlés                megoldásokkal.          szakszerűen és
továbbfejlesztése.                    Ajánlott projekt:         balesetmentesen
A pontosság, precizitás, a                -  Terítő készítése       használni az
munkamozdulatok                     -  Párnahuzat készítése     alapvető
összerendezettségének a                 -  Ajándékok készítése     szerszámokat,
kialakítása.                                        eszközöket, gépeket,
Az új iránti fogékonyság,                                 berendezéseket.
a kreativitás, az                                   -  Kiválasztani a
igényesség kialakítása, a                                 megfelelő anyagokat
tehetség kibontakoztatása.                                 és eszközöket a
Az együttműködési                                     különféle
készség és a                                        feldolgozási


                            155
problémamegoldó                                        technikákhoz.
képesség fejlesztése.                                  -   Egyszerű
Saját és mások                                        termékeket,
munkájának,                                          apróárukat,
teljesítményének                                       ajándéktermékeket
értékelése, a személyiség                                   helyes sorrendben,
fejlesztése.                                         gazdaságosan, a
                                               minőségi előírások
                                               szerint elkészíteni,
                                               díszíteni.
                                            -   Kiegészítő szinten a
                                               tanulók legyenek
                                               képesek hibájukat
                                               felismerni és
                                               kiküszöbölni.
                                            -   Pontosn, szakszerű
                                               és kitartó munkát
                                               végezni.

                   10 10 09. Varrat-és varrástípusok
  Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek és   A leggyakrabban       Mintavarratok és varrások   Alapszinten a tanulók
képességek          alkalmazott varrat-és    készítése.          legyenek képesek
továbbfejlesztése      varrástípusok, a nedves   Ajánlott projekt:       -  beállítani,
A szín-, forma-,       hőmegmunkálás.        -  Varrat- és          szabályozni,
arányérzék, szemmérték,                    varrástípusok         tisztítani,
esztétikai érzék és ízlés                                  szakszerűen és
továbbfejlesztése.                                      balesetmentesen
A pontosság, precizitás, a                                  használni az
munkamozdulatok                                       alapvető
összerendezettségének a                                   szerszámokat,
kialakítása.                                         eszközöket, gépeket,
Az új iránti fogékonyság,                                  berendezéseket.
a kreativitás, az                                    -  A leggyakrabban
igényesség kialakítása, a                                  alkalmazott varrat-és
személyiség fejlesztése, a                                  varrástípusokat a
tehetség kibontakoztatása.                                  mintakendőn
                                               gazdaságosan,
                                               helyes sorrendben, a
                                               minőségi előírások
                                               szerint elkészíteni.
                                            -  Kiegészítő szinten a
                                               tanulók legyenek
                                               képesek hibájukat
                                               felismerni és
                                               kiküszöbölni.
                                            -  Pontos, szakszerű és
                                               kitartó munkát
                                               végezni.
                                            -  Használni a
                                               könnyűiparban
                                               használatos
                                               szakkifejezéseket.

                   10 10 10. Kisalkatrészek készítése
 Fejlesztési feladatok     Témák, tartalmak      Ajánlott tevékenységek     Elérhető eredmények
A manuális készségek és   Kisalkatrészek készítése,  A ruházati termékeken     Alapszinten a tanulók
képességek          a ragasztás technológiája.  leggyakrabban         legyenek képesek
továbbfejlesztése.                    alkalmazott          -  beállítani,
A szín-, forma-,                     kisalkatrészek elkészítése.    szabályozni,

                            156
arányérzék, szemmérték,               Ajánlott projekt:       tisztítani,
esztétikai érzék és ízlés              -  Kisalkatrészek       szakszerűen és
továbbfejlesztése.                   készítése         balesetmentesen
A pontosság, precizitás, a                             használni az
munkamozdulatok                                  alapvető
összerendezettségének a                              szerszámokat,
kialakítása.                                    eszközöket, gépeket,
Az új iránti fogékonyság,                             berendezéseket.
a kreativitás, az                               -  A leggyakrabban
igényesség kialakítása, a                             alkalmazott
személyiség fejlesztése, a                             kisalkatrészeket
tehetség kibontakoztatása.                             gazdaságosan,
                                          helyes sorrendben, a
                                          minőségi előírások
                                          szerint elkészíteni.
                                        -  Kiegészítő szinten a
                                          tanulók legyenek
                                          képesek hibájukat
                                          felismerni és
                                          kiküszöbölni.
                                        -  Pontos, szakszerű és
                                          kitartó munkát
                                          végezni.
                                        -  Használni a
                                          könnyűiparban
                                          használatos
                                          szakkifejezéseket.

Ellenőrzés, értékelés módszerei
Egy kooperációra épülő pedagógiai program az ötfokú skálán értékelt dolgozatok és feleletek
rendszerénél tágabb értékelési lehetőséget nyújt. Fontos szerepet kap a szöveges értékelés, a csoport
tanár általi és önértékelése. A feladatlapok feldolgozása során végzett munka értékelésén túl lehetőség
van a megszerzett készségek és képességek értékelésére. Mindehhez megfelelő méréseket kell
kidolgozni (pl. önálló kísérlet, projekt bemutatása, témához csatlakozó újságcikk értelmezése, önálló
kutatómunka eredményének bemutatása, az együttműködés egyszerű közös feladatban, önálló
munkavégzés, eszközkészítés). Az értékelés során olyan általános kompetenciák jelennek meg, mint
előadókészség, lényeglátás, lényegkiemelés, szövegértés, forráshasználat, prezentáció készítése,
együttműködési készség stb.)
A tantárgystruktúrában a teljes tananyagmennyiség egyetlen egységet jelent. Egyetlen tantárgyi
érdemjegy írható a dokumentumokba.
Az elméleti tudás vagy a megértés ellenőrzése történhet szóban vagy írásban.
A gyakorlati tevékenységek megítélése komplex feladat, melyben szerepet kap a munka
eredményessége, munkaszervezés, időbeosztás, dokumentálás. Mivel a gyakorlati modul
elméletigényes, ezért nem elegendő csak a gyakorlat manuális részének értékelése, hanem
feladatlapokkal, tesztekkel, számítási feladatokkal az elméleti ismeretek elsajátítását is ellenőrizni
szükséges.
A produktum, a gyakorlati munkadarab értékelésekor érdemes figyelembe venni az eszközök
kezelésének szakszerűségét, a balesetmentes munkavégzést és az igényességet is.
Az előre közölt ellenőrzési és értékelési szempontok motiválhatják a tanulókat. A humánus és
igazságos értékrend következetes alkalmazása és a fejlődés elismerése a tanulók számára szintén
motiváló tényező lehet.
Az osztályzatok mellett mindig fontos a szöveges értékelés, mely felhívja a figyelmet a hibákra,
hiányosságokra, kiemeli a pozitívumokat, megmutatja a további fejlődési lehetőségeket. Az értékelés
igazodjon a tanulók eltérő adottságaihoz és egyéni fejlődési üteméhez. Az értékelésbe vonjuk be a
tanulókat, saját és mások munkájának elemzésére.
A taneszköz-kiválasztás elvei:


                         157
A program tevékenység centrikus, gyakorlat orientált, interaktív (tanulói közreműködés vagy
foglalkoztatás), mérés jellegű és gyakoroltató célú (tanműhely) szervezési kereteket feltételez.
Az óraszám és a tananyag komplexitása ebben az oktatási formában szoros tantárgyi koncentrációt
igényel, amely speciális hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók esetében.
Mindezek figyelembevételével minimálisan egy speciálisan felszerelt szaktanterem és egy a
munkavédelmi előírásoknak is eleget tevő műhely/labor szükséges.
A tanítás-tanulás infrastruktúrájának két eleme:
1.A tantermek, műhelyek kérdése a tanulásszervezésnek meghatározó eleme. Az új módszerekhez
nehezen illeszkedik a normál tantermek padsora. A hagyományos berendezés esetén, még az alapvető
kommunikáció is lehetetlen, hiszen a tanulók egymásnak háttal ülnek. Csoportmunkára,
differenciálásra, projektekre ez a tantermi forma alkalmatlan. Ezért ajánlott a normál tantermek
átrendezése és kistantermek bekapcsolása, ha erre lehetőség van.
Az audiovizuális technika kiegészítheti, illetve pótolhatja ennek egy részét. A könyvek és az egyéb
eszközök alkalmasak kell, hogy legyenek a csoportos, az egyéni és az önálló tanulás segítésére, tehát a
tantermek berendezése döntő jelentőségű a tanulásszervezés szempontjából. Gondolnunk kell arra is,
hogy a szakiskolai tanulók jelentős része csak az iskola által teremtett keretek között tud tanulni.
2. A taneszközök fajtáinak többféle rendszerezése ismeretes: nyomtatott, grafikai, auditív eszközök,
vizuális információhordozók, audiovizuális eszközök, tanulókísérleti, tanári demonstrációs eszközök,
oktatócsomagok, szerszámok, kisgépek, oktatástechnikai eszközök.
A taneszközök egy része a tanári képességek kiterjesztésére irányul, vannak olyanok is, amelyek az
önálló ismeretszerzést célozzák. Minden esetben szükséges a tanári irányítás, tehát a tanárt egyetlen
eszköz sem pótolja.
Fokozottan ajánlott az audiovizuális hordozók bekapcsolása a tanítás - tanulási folyamatba. A képi
látásmód segíti az élmények iránti fogékonyság kialakulását.
A szakiskolák tanulói számára a konkrét cselekvésen alapuló gondolkodásfejlesztés az alaplehetőség,
amely felébresztheti még a tanulás iránti igényt, megalapozhatja az élethossziglan tartó tanulást.
A tankönyvválasztás szempontjai közül a külső formai jegyek (színesség, jó tördelés, egyszerű
áttekinthetőség, rövid mondatok, megfelelő betűméret, sok vizuális élmény: ábra, rajz, fénykép, és
elfogadható oldalszám), s a minimálisan szükséges tananyagtartalomra épülő változatos és fokozatos
nehézségű gyakorlati feladatok sokasága segítheti céljainkat. Az a legtermészetesebb
alapkövetelmény, hogy a szükséges minimális tananyagtartalom didaktikai szempontból kifogástalan
legyen. A tankönyvnek segíteni és pozitívan motiválni kell az önálló tanulást is, hiszen később, az élet
problémáinak megoldásánál nem lesz mindig mellettünk egy tanár.
A szemléltetést és a felfedeztető cselekvést támogató eszközök egy részét a tanulók is elő tudják
állítani, de szükséges beszerezni a szakmai alapozáshoz elengedhetetlen eszközöket is a tanműhely
számára..
Neveljük a tanulókat az eszközök megbecsülésére azzal is, hogy vigyázunk rájuk, rendben tarjuk
azokat, s helyükre rakva mások számára is elérhetővé, élvezhetővé tesszük a velük való foglalkozást.


A taneszközök kiválasztásának másik alapelve, hogy vegyük figyelembe a tananyag jellegét,
szerkezetét, a követelményeket.


Módszertan
A tanév során a modulok sorrendje felcserélhető, több modul párhuzamosan és integráltan is
feldolgozható, de a modulok zárásaként fontos az összegzés, a rendszerezés. A modulokon belüli
témák mennyiségének meghatározása, ütemezése szaktanári feladat.
Az egyes tananyagrészek fejlesztő- és alkalmazásközpontú feldolgozása:
  – Élményszerű, változatos, felfedező-felismerő, tapasztalatszerző, aktív tanulási folyamat.
  – Tanár és tanuló együttes tevékenysége.


                         158
  –  Kooperatív módszerek alkalmazása.
  –  Projektmódszer alkalmazása (technikai projektek).
  –  Differenciált csoportmunka alkalmazása a felzárkóztatás elősegítésére.
  –  A tanórai munka kérdés-feleletes feldolgozása, irányítottan megfigyelő, elemző,
    ötletrohammal való feldolgozása.
  –  A módszerek szükség szerinti keverése, amelyek igazodnak a tanulók igényeihez.
  –  Önálló otthoni kreatív feladatokra való ösztönzés, vagy feladatok otthoni befejezése.
  –  A szakmacsoport tevékenységéhez kapcsolódó múzeumok és műhelyek látogatása.
  –  Beszélgetések, interjúk készítése a szakmacsoport neves képviselőivel.
  –  A szakmacsoport tevékenységeihez kapcsolódó filmek megtekintése.
  –  A szakmacsoport tevékenységeihez kapcsolódó anyagok gyűjtése internetről, könyvekből.
  –  Anyaggyűjtemények, portfoliók, dokumentációk összeállítása.
  –  Az elkészített termékek kiállítása a teremben, az iskolában, iskolán kívüli rendezvényeken.
  –  Videofelvételek készítése és a tevékenységek elemzése.
  –  Motorikai mozgásfejlesztő gyakorlatok játékos alkalmazása.
  –  Folyamatos, változatos mérés, fejlesztő értékelés.

A gyakorlatokon a tanulói alkotóvágy tudatos kihasználásával a művelettanítás jól szolgálhatja a
fegyelemre, figyelemre és pontosságra nevelés lehetőségeit.
                        159
13 A speciális szakiskola         9-10.    osztályának      (megszilárdító
  szakasz) tanterve


                             Szakaszok – Évfolyamok


Tantárgyak                         Megszilárdító szakasz


                      9. évfolyam            10. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom             4                 4
Történelem és állampolgári ismeretek       2                 2
Élő idegen nyelv                 2                 2
Matematika                    3                 3
Informatika                   1,5                2
Környezetismeret                 0                 0
Természetismeret                 0                 0
Természetismeret – Biológia, egészségtan     1                 1
Természetismeret – Fizika, kémia         2,5                2,5
Földrajz                     1,5                1,5
Ének-zene                     0                 0
Rajz és kézművesség                0                 0
Életvitel és gyakorlati ismeretek         0                 0
Pályaorientáció                  2                 0
Szakmai előkészítő                4,5                0
Szakmai alapozó                  0                6,5
Testnevelés és sport               2,5                2
Osztályfőnöki                   1                 1
Kötött óraszám                  27,5               27,5
                      160
               MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
                MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                  (9–10. évfolyam)
Célok
 A későbbi tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás
  (szövegértés és szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése, melynek célja a beszédkultúra, az
  önkifejezést segítő kommunikáció kialakítása.
 Olyan nyelvi integráció kialakítása a nyelvhasználatban, amely lehetővé teszi a biztonságos, az
  egyénre jellemző nyelvhasználati gyakorlat, a nyelvi igényesség kialakulását.
 A helyes erkölcsi, esztétikai érzék formálása, normák megerősítése.
 Megfelelő önkifejezés megteremtése, a kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek
  szintetizálása.
Feladatok
 Az irodalom, a művészet önismereti, az önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek
  tudatosítása.
 Felkészítés a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a
  kulturált nyelvi magatartásra.
 Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése.
 Az ismeretszerzés kulturált technikáinak megismertetése és használata.
 A nyelvtani ismeretek rendszerezése, a helyesírási tudás megerősítése.
 A korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintetizálása.
 A kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességek bővítése, továbbfejlesztése.
 Az önállóság erősítése, kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban.
 Az értékrend alakítása, a problémafelismerő és -megoldó képesség fejlesztése a megismert
  irodalmi művek és köznapi élmények kapcsán.
 A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és
  célszerű használatára nevelés.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
       Témakör                     Tartalom
Kommunikáció           Kommunikációs folyamatok tényezői.
Beszédművelés          Véleménynyilvánítás szélesebb kommunikációs körben.
                 Szövegformálás. Kiejtési gyakorlatok.
                 Kulturált vita.
                 Nyelvi konfliktusok. Írásbeli és szóbeli kifejezésmód.
Tömegkommunikáció        A tömegkommunikációs rendszerekben megjelenő üzenetek:
                 – hír,
                 – történet
                 – reklám.
                 Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
                 Memoriterek – a szövegfonetikai eszközök alkalmazásával.
Nyelvtani ismeretek       Jelentéstani ismeretek bővítése.
                 Szöveg–mondat megkülönböztetése.
                 Mondattani ismeretek bővítése (egyszerű – összetett mondat)
                 A magyar nyelv rendszere, elemei.
Nyelvhelyességi ismeretek    Állandó szókapcsolatok. Szólások – közmondások. Párbeszéd.
                 A szövegtani ismeretek analizálása – szintetizálása.
                 A legfontosabb szövegtípusok.
                 Mondattani, szótani, fonetikai ismeretek rendszerezése.
Helyesírás            Tantárgyi szakkifejezések, szakszavak helyesírása.
                 A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása
                 szövegalkotáskor.
                 A helyesírás alapelvei szerinti írásmód.
                 A helyesírási szótár használata.
Fogalmazási ismeretek,      Összefüggő szöveg szerkesztése.
szövegértés, szövegalkotás    Szövegelemzés, szövegátalakítás.
                 Az eddig tanult fogalmazási műfajok áttekintése, rendszerezése

                        161
                  (elbeszélés, leírás, levél, önéletrajz, hivatalos levél, jellemzés,
                  kérvény, postai nyomtatványok kitöltése).
                  Vázlatkészítés, vázlat alapján különböző műfajú szövegek alkotása.
                  Lényegkiemelési gyakorlatok.
                  A tetszésnyilvánítás formái.
                  Az irónia és a gúny.
                  A humor kommunikációs funkcióinak megismerése a szövegekben.
                  Különböző műfajú irodalmi szövegek értelmező olvasása.
                  Véleménykifejtés, beszámoló.
Irodalomolvasás, tájékozódás    Az irodalom születése. Teremtésmítoszok.
az irodalmi kifejezésformákban A Biblia. Mesék, mondák, legendák.
                  Tegnapjaink, napjaink:
                  – Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós  élete, versei, kora,
                  – válogatás napjaink irodalmából.
                  Lírai műfajok, novellák, regényrészletek a magyar és a
                  világirodalom köréből.
                  A tanult irodalmi műfajok rendszerezése.
                  Költői képek és alakzatok.
                  A megyéhez kapcsolódó írók, költők munkássága, egy-egy
                  alkotásának részlete.
                  Válogatás a mai magyar irodalomból.
                  Ismerkedés a világirodalommal.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
  Közéleti kommunikációs helyzetek elemzése, szóbeli és írásbeli kommunikációs műfajok
   gyakorlása.
  A kritikai érzék és az önkontroll fejlesztése.
  Kulturált vitakészség fejlesztése különböző kommunikációs szinteken.
  Szókincsgyakorlatok, szólások, közmondások gyűjtése, megfelelő alkalmazása saját
   nyelvhasználatban.
  Mondatok átalakítása bővítéssel, szűkítéssel.
  Szószerkezetek gyűjtése irodalmi és ismeretterjesztő szövegből.
  Szövegformálási gyakorlatok: szöveg átírása, kiegészítése, hangnemváltás.
  Epikai és verses művek hangsúlyos, kifejező bemutatása, feldolgozása felkészülés után.
  Verstani ismeretek szélesítése, a regény fogalmi bővítése.
  Vizsgálódás a könyvtárban, a korosztálynak szánt sajtótermékek használata a tárgyalt irodalmi
   művekkel kapcsolatban.
  A nyelvi rendszerről szerzett ismeretek rendszerezése.
  A tudatos nyelvhasználat képességének fejlesztése.
  Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása, elemzése a jellemzés
   műfajában.
  Szövegalkotások, beszámolók, vélemények élményről, irodalmi műről.
  Példagyűjtés irodalmi művekben a korokhoz kötődő témákra, problémákra.
  Olvasónapló összeállítása házi olvasmányról.
  Önéletrajz készítése; hivatalos nyomtatványok, űrlapok (csekk, meghatalmazás, bejelentőlap)
   kitöltése.
A szakasz végére elvárható követelmények
  Tudjon a hétköznapi kommunikációs helyzetekben biztonságosan eligazodni, tartsa be az alapvető
   kommunikációs szabályokat.
  Alkalmazza a kulturált, illő nyelvi eszközöket.
  Tudjon véleményt mondani, szabatos nyelvhasználattal egyszerű, áttekinthető témákban érvelni,
   cáfolni, meggyőzni, bizonyítani.
  Legyen képes kifejező hangsúlyozással bemutatni, felolvasni – áttekintés után – egyszerűbb
   stílusú 1–1½ oldal terjedelmű prózai vagy verses művet.
  Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
  Tudjon szöveget alkotni különböző műfajokban – szóban és írásban.
  Ismerjen néhány művet a magyar irodalom legjelentősebb alkotóitól.
  Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult művek jelentéséről, azok hatásának irodalmi

                         162
  eszközeiről.
  Ismerje fel az irodalmi művekben rejlő erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket,
  értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez fűződő érzéseket.
  Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására, magán- és hivatalos
  levelek írására.
                       163
                    ÉLŐ IDEGEN NYELV

                 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                    (9–10. évolyam)
Célok
A nyelvtanulás segítségével az érdeklődés felkeltése, pozitív viszonyulások kiépítése más népek élete
és kultúrája iránt.
Feladatok
 Az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv tanulása iránt.
 Beszédszándék, a kommunikációra való késztetés kialakítása.
 Sikerélmények nyújtásával folyamatos ösztönzés a rendszeres nyelvtanuláshoz.
 Az idegen nyelv tanulásához legalkalmasabb egyéni tanulási technikák megtalálása.
Fejlesztési feladatok
Beszédszándék
 Az idegen nyelven való megszólalással kapcsolatos gátlások oldása.
 Az idegen nyelv lehetőségeinek felhasználása a világ jobb megismeréséhez.
 A tanuló önálló szóbeli kommunikációjának elősegítése.
Beszédértés
 A témákban begyakorolt szavak, tőmondatok, egyszerű kérdések, információk, utasítások
  megértésének segítése, a kapcsolatfelvétel serkentése a tanult témakörben.
Beszédkészség
 Megfigyelés, utánzás, memorizálás, játékos szituációs gyakorlatok alkalmazásával a páros és
  csoportos kommunikációs helyzetek megteremtése, a kommunikációs készség fejlesztése.
 Az idegen nyelvi környezetben való elemi szintű tájékozódás megsegítésére alkalmas kifejezések,
  beszédfordulatok, konvenciók megtanulása és alkalmazása.
 A mindennapi két- vagy többszereplős beszélgetések szervezése (jobb képességű tanulók
  esetében). Idegen nyelvű feliratok, utasítások, információk felismerése.
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándék – beszédszándék
A társadalmi érintkezéshez szükséges beszédértés, beszédkészség
 A tanár egyszerű utasításainak megértése. Biztatás, tiltás, kérés.
 Kapcsolatfelvétel: napszaknak megfelelő köszönés, bemutatkozás.
 Kérés, megköszönés társadalmilag elfogadott formái.
 Néhány alapvető információ önmagunkról: név, életkor, osztály, nem, lakcím.
 Hazánk, lakóhelyünk neve.
 Ünnepek: ünnepnapok neve.
 A család tagjai, foglalkozások.
 Testrészek.
 Az időjárás – az évszakok, hónapok, napok, napszakok nevei.
 Környezetünk növényei, állatai.
Információk kérése
 Útirány, járművek, jegyváltás.
 A pontos idő utáni érdeklődés.
 Betegség jelzése, segítsége kérése: orvos, kórház, gyógyszertár, posta, rendőrség utáni érdeklődés.
Tárgyak, dolgok azonosítása, információcsere
 Mindennapi tevékenységek, cselekvések megnevezése.
 Tisztálkodás, takarítás, öltözködés – ruhaneműk.
 Főzés, terítés, ételek nevei.
 Bevásárlás, üzlettípusok neve.
 Számok, színek, formák. A szókincs folyamatos gyarapítása a tanult témakörökben. Helyzetek,
  irányok.
 Tő- és egyszerű bővített mondatok alkotása.
 Jelölések, gyakori feliratok felismerése, megértése: kijárat–bejárat, szabad–tilos, indulás–érkezés,
  pályaudvar, élelmiszerbolt, áruház, WC.
A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célú feladatai
 A kommunikációs bátorság erősítése.
 A vizuális, akusztikus észlelés pontosságának fejlesztése.


                        164
  A pontos fonémahallás, hallásdifferenciálás kialakítása.
  Az akusztikus emlékezet fejlesztése.
  A szándékos tanulás erősítése.
A tanulók értékelésének elvei
Az idegen nyelv tanulásában kiemelt szerepe van a folyamatos és következetes értékelésnek. Az
értékelés alapja a tanulók önmagukhoz mért fejlődése. Az értékelés legfontosabb célja az ösztönzés.
A szakasz végére elvárható követelmények
 Legyen pozitív szándéka az idegen nyelv megismerésére.
 Érdeklődjön az idegen nyelvi közlések, feliratok jelentése iránt.
 Értse a tanár gyakran használt utasításait, kéréseit.
 Tudjon udvarias formában köszönni, megköszönni, kérni.
 Bővüljön az önmagával és környezetével kapcsolatos szókincse.
 Legyen képes a tanult témakörökben szavakkal, tőmondatokkal információkat adni, segítséget
  kérni egyszerű szavak, tőmondatok alkalmazásával.
 Ismerje fel a leggyakoribb idegen nyelvű feliratokat, jelzéseket.

                    MATEMATIKA
                 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                   (9–10. évfolyam)
Célok
 A környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak racionális szinten való megismertetése.
 Függvényszerű gondolkodás alapozása. A problémák elvont szintű megoldása.
 A mérések és számítások alkalmazása életszerű helyzetekben, alkalmazásképes matematikai
  műveltség kialakítása a tanulmányok folytatására.
Feladatok
 A racionális szám fogalmának elmélyítése. A műveletfogalom elmélyítése, bővítése a törtszámok
  körében. Készségszintű műveletvégzés a racionális számok körében.
 A geometriai alakzatok tulajdonságainak bővítése, új szabványmértékek bevezetése.
 Szerkesztési alapismeretek bővítése.
 Segítség nyújtása az absztrakt információkezeléshez, az ismeretek rendszerezéséhez.
 A problémák több úton való megközelítésének segítése, a letapadt gondolkodás oldása.
 Az önértékelés, tevékenységszervezés képességének megszilárdítása.
 Az önálló munkavégzéshez szükséges képességek szokások kialakítása.
 A műveletvégzés eszközként való használatának kialakítása.
 A már kialakult ismeretek, képességek folyamatos megerősítése.
 A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése.
 A problémamegoldás fejlesztése.
 Az ismeretszerzéshez szükséges sajátos szokások, egyéni módszerek kialakításának segítése.
 Önbizalom növelése a problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
1. Tantárgyspecifikus képességfejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tudástartalom transzformálása, új ismeretek megszerzése. Taktikai gondolkodás, kombinatorikus
  gondolkodás fejlesztése.
 A számfogalom elmélyítése, számköri ismeretek megerősítése. A számok rendszerének, azok
  összefüggéseinek megértése, a műveletek értelmezése az a gyakorlatban való alkalmazás szintjén.
  Jelenségek, tények, cselekvéssorok ellenkező irányú értelmezése a kritikai gondolkodás szintjén.
 Összefüggéslátás a mértékek, az alakzatok kapcsolatában. Elemzőképesség fejlesztése. A
  problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
 Az alkalmazási képesség fejlesztése. Az arányosság értelmezése. A valóság térformáinak és
  mennyiségi viszonyainak értelmezése.
 A következtetési képesség fejlesztése. Pontosságra nevelés. Az elemzőképesség fejlesztése.
2. Általános képességek és készségek fejlesztése
 Az önfejlesztési igény kialakítása. Gondolkodási képesség fejlesztése: állítás, tagadás értelmezése,
  megfordítása. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
 Az egyéni lehetőségek és korlátok tudatosítása. Cselekvéstervezés, önálló kivitelezés,
  befogadóképesség fejlesztése. Önfejlesztő programok kialakításának segítése.
 A külső kapcsolatokban is érvényesíthető szociális viselkedés szabályszerűségének felismerése. Az


                        165
   együttműködés használata a mindennapi életben.
 Tantárgyi tartalmak, témakörök
    Témakör                      7.1  Tartalom
Gondolkodási      Elemek elhelyezése adott halmazokba.
módszerek alapozása Közös elemeket tartalmazó elemek uniója.
            Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata
            – nincs közös elemük;
            – van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak; illetve
             – egyik halmaz része a másiknak.
            A logikai ―és”, ―vagy‖ alkalmazása.
            A ―minden‖, ―van olyan‖, ―van, amelyik nem‖, ―egy sem‖ használata.
            Fogalmak értelmezése, rendszerezése.
Számtan, algebra
Számfogalom,      A természetes- és racionálisszám-fogalom, mennyiségfogalom elmélyítése.
számköri ismeretek   Racionális számfogalom bővítése.
            Közönséges törtek, tizedes törtek.
            Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, rendezése.
            Átváltások, egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás, rendezés.
            Összeg, különbség, szorzat alakok.
            Negatív számok a mindennapi életben.
Műveletek        Műveletek természetes és racionális számokkal, tanult műveletek gyakorlása.
            Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás, egyjegyű
            osztóval osztás szóban.
            Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.
            Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a mindennapi
            élethez kapcsolódó gyakorlatban.
            Tizedes törtek osztása két- és háromjegyű osztóval.
            Tizedes tört osztása egész számmal és tizedes törttel.
            A százalék fogalma.
            A százalékérték kiszámítása.
            Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása egész számmal,
            közönséges törttel.
            Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság.
            Százalékszámítás: kamat-, adószámítás.
            Fizetések, vásárlások részletre.
Szöveges feladatok   Egyszerű, összetett, fordított szövegezésű feladatok természetes és racionális
            számokkal a tanult alapműveletek alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz
            kapcsolódóan.
Geometria, mérések
Geometriai alakzatok,  Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése,
tulajdonságaik     tulajdonságok elmélyítése.
            Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult
            tulajdonságok alapján.
            Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével, részhalmazok
            közötti kapcsolat bemutatása.
            Venn-diagramok.
            A kör és alkotórészei.
            Az átmérő és a sugár kapcsolata.
Gyakorlati mérések,   Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton.
mértékegységek,     Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, majd mért
számítások       adatok alapján.
            Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, összefüggések
            megállapítása, elmélyítése.
            Szakmaorientált feladatvégzések.
Szerkesztések      A tanult szerkesztések gyakorlása.
            Helyiségek méretarányos alaprajza – adott és mért adatok alapján.
            Testek nézeteinek lerajzolása.

                         166
Összefüggések,     Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.
függvények,       Egyenes arányosság ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.
sorozatok:       Állandó és változó különbségű sorozatok, hányados sorozatok, egész és tört
            számokkal.
            Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása.
            Függvények megadása ellenpárokkal, táblázattal, nyíllal, szabállyal.
            Függvények jellemzése grafikonok alapján.

Valószínűség,       Kísérleti játékokban események összehasonlítása – melyik a valószínűbb.
kombinatorika,      Táblázatkészítés, ábrázolás grafikonon.
statisztika:       Az átlag kiszámítása.
             Mindennapi élethelyzetekhez kötődő statisztikai adatok elrendezése, grafikon
             készítése (szakmaorientáció).
 A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célú feladatai
  Valóságos viszonyok becslése térkép alapján, térképkészítési elvek megértése. Térbeliség
  ábrázolása két dimenzióban: takarás, célszerű síkmetszetek.
  A távolság és a számok abszolút értékének, kapcsolatának értelmezése. A mennyiségi jellemzők
  kifejezése racionális számokkal, a mértékegységek megváltoztatásával.
  Számmemória fejlesztése, összefüggésekre való emlékezés műveleti sémákhoz kapcsolva. Szóbeli
  és írásbeli információkra, adatokra és összefüggésekre való együttes emlékezés, emlékezést segítő
  vázlat készítése.
  Gondolkodási funkciók és műveletek erősítése: az ismeretek rendszerezése, fogalmi gondolkodás.
  Kijelentések, tagadások igazságtartalmának eldöntése. Algoritmusok követése. Oksági kapcsolat
  megfogalmazása, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel.
  Fogalmak viszonyának rendezése részhalmazokba való rendezésével. Rendszerezést segítő
  eszközök megismerése.
  Algoritmusok felismerése, ismeretek mozgósítása életszerű helyzetekben.
  A gyakorlatban is létező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése,
  megbeszélése, alternatív megoldása. Az eredmény ellenőrzése.
  Események megjelenítése szimbolikus jelekkel. Alakzatok reprodukálása szerkesztéssel. Fogalmak
  egymás alá rendezése. Fogalmak alkotása önállóan.
  Szükséges kifejtések fokozatos megismerése, a saját vélemény megvédése.
  A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támogatása,
  értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.
  A matematikai ismeretek felhasználása más tantárgyak problémáinak megoldására.
 A tanulók értékelésének elvei
  A tanuló munkájának folyamatos megfigyelése, a tapasztalatok, mérések regisztrálása.
  A tanuló személyisége alakulásának, a tanulási képesség fejlődésének figyelembevétele.
  A szöveges és szummatív értékelés alkalmazása.
  A dicséret, a biztatás alkalmazása a tanulói motiváció erősítésére.
  Év végi szintmérés, szummatív és szöveges értékelés.

 A szakasz végére elvárható követelmények
  A tanuló használja a halmazok és a logikai megfogalmazásokat, ismereteit alkalmazza a
  gondolkodási műveletek végzésekor különböző módon.
  Legyen biztos szám- és műveletfogalma az adott számkörben.
  Ismeretének alkalmazása gyakorlati példákban (szakmaorientáció).
  Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben.
  Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalmazása gyakorlati példákban.
  Sorozatok folytatása felismert szabály alapján egész és tört számokkal mindkét irányban. Adott
  szabály alapján táblázat kitöltése, ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben. Függvények
  jellemzése grafikon alapján.
  Összefüggések biztos felismerése. Egyenes arányosság ábrázolása.
  Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, rendezése, táblázat készítése,
  valószínűségi esemény becslése, fogalmak használata.
  A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmának ismerete.                         167
                   INFORMATIKA
                 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                   (9–10. évfolyam)
Célok
  Az információs kultúra alapjainak tevékenységcentrikus, gyakorlatorientált megismerésével a
    tanulók hozzásegítése a munkájukhoz, az életvitelük alakításához szükséges információk
    korszerű, gyors megszerzéséhez, feldolgozásához és alkalmazásához.
Feladatok
 Az informatikai eszközök szerepének, fontosságának tudatosítása az élet különböző területein.
 Az informatika azon eszközeinek, fogalmainak és módszereinek megismertetése, amelyek lehetővé
  teszik informatikai személetük kialakulását, késztetik az informatika alkalmazására.
 Az önálló számítástechnikai produktum (pl.: rajz, levél, névjegy, stb.) létrehozásának élménye.
 Az alkotás élményének biztosítása;
 Az esztétikai érzék fejlesztése.
Fejlesztési feladatok, tevékenység, tanulásszervezés
 Adott informatikai eszközök tudatos használata.
 A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás a legszükségesebb perifériák használatával.
 Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kézi szöveg feldolgozása.
 Szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció szerkesztése.
 Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
 Egyszerű problémák megoldása önállóan.
 Egyszerűbb algoritmusok használata.
 Ismert adatokból eredmény meghatározása.
 Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése.
 Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről.
 Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása.
 Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.
 Tanulmányi feladatokhoz kereső kérdések megfogalmazása.
 Információk keresése a helyi adatbázisban.
 Médiumok megkülönböztetése, irányított feldolgozása.
 Dokumentumválasztás.
 Bibliográfia készítése.
 Saját mágneslemez készítése.
 Adatgyűjtés – játék az adatokkal, csoportosítás, rendezés, összehasonlítás, elemzés.
 Szakkatalógus böngészése.
 Információs játékok.
 „Szörfözés” a hálón.
 Saját hivatalos irat (pl. önéletrajz, pályázat) készítése.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
        Témakör                         Tartalom
Számítástechnika
Algoritmusok               Algoritmus kódolása programnyelvre, utasítások gyakorlása,
                     programfuttatás, hiba, hibaüzenet, hibajavítás.
Dokumentumkészítés            Ismerkedés alapvető dokumentumformákkal, szoftverekkel.
                     Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés.
Adatkezelés                Az iskolai élet adatai: saját gyűjtésű adatok számítógépes
                     adatállományának elkészítése.
                     Az adatkezelés etikai szabályai.
Táblázatkezelés              Kész táblázat gépbe vitele. Adatmódosítás a táblázatban.
Számítógéppel segített          Paraméterek változtatása, a programmódosítás lépései, hatása:
problémamegoldás             matematikához, fizikához kapcsolódó paraméterek közötti
                     kapcsolatok.
Számítógépes hálózat           A számítógépes hálózat funkciója, információszerzés egyszerű
                     keresőprogrammal.
Könyvtárhasználati ismeretek


                         168
Dokumentumismeret           Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás számítógépes
                    adatbázisaival. Keresés kijelölt feladatra, dokumentum
                    választása adott tantárgyi feladathoz.
                    Az osztály életével kapcsolatos dokumentumok létrehozása,
                    nyers szöveg formázása: önéletrajz, rövid hivatalos levél
                    elkészítése, nyomtatása.
Általános könyvtárhasználati      Különböző könyvtártípusok: iskolai, szak- és közkönyvtárak.
ismeretek               Az önálló könyvtári ismeretszerzés főbb lépései.
                    A megszerzett könyvtári ismeretek rendszerezése az aktuális
                    érdeklődéshez igazodva.

A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célú feladatai
 Érzékszervi megismerések.
 Térbeli és időbeli tájékozódás.
 A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.
 A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség
 Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.
 Analízis, szintézis.
 Algoritmikus, problémamegoldó gondolkodás.
A tanulók értékelésének elvei
 Az értékelés kifejezi a tanuló az önmagához mért fejlődését, differenciált, személyre szóló, a
  tanuló fejlettségéhez, állapotához igazított.
 Az értékelés alapja nem csupán az adott helyzetnek való megfelelés, hanem a tantárgyi
  specifikumoknak megfelelő – már begyakorolt – tanulási és munkaszokások alkalmazása.
 Az értékelés alapja:
  ― az informatikai eszközök szerepének, fontosságának megértése,
  ― az operációs rendszer segítséggel történő kezelése,
  ― munkálkodás a számítógéppel a képességeinek és korosztályának megfelelő feladatok során,
  ― az alapvető algoritmusok végrehajtása,
  ― dokumentumformák és rajzi dokumentumformák ismerete,
  ― az esztétikus külalak kialakításának igénye.
A szakasz végére elvárható követelmények
 A tanuló legyen képes rövid programokat önállóan futtatni, elakadásnál konkrét segítséget kérni.
 Értékelje a szövegszerkesztő program előnyeit.
 Tudjon néhány soros dokumentumot beírni a számítógépbe, és tegyen lépéseket a
  szerkesztőműveletek megismerésére, egyszerű rajz készítésére.
 Legyen képes rákérdezni az adatbázis megfelelő adataira.
 Tudjon egyszerű adatokkal adatállományt létrehozni.
 Ismerjen fel a táblázatban elhelyezett adatokat.
 Ismerje az adatkezelés etikai szabályait.
 Alakuljon ki jártasság a problémamegoldásban, a tapasztalaton alapuló vizsgálatok végzésében.
 Érzékelje a paraméterek módosító hatásait, megfigyeléseit legyen képes megfogalmazni.
 Tudjon a számítógépes hálózatból információt lekérni, rövid elektronikus üzenetet küldeni.
 Ismerje a hálózati viselkedés szabályait.
 Érzékelje a szerkesztőprogramok gyakorlati hasznosságát.
 Ismerje és tudja használni az iskolai és a lakóhelyi könyvtárat.
 Biztosan tájékozódjon az iskolai, a lakóhelyi könyvtárban, ismerje állományait, használja egyéb
  szolgáltatásait.
 Tudja segítséggel kiválasztani feladatmegoldásához, az érdeklődéséhez megfelelő
  információhordozót.
 A szerzett információkat használja fel tanulmányaiban, önművelésében.

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET
            13.1.1.1.1 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                     (9–10. évfolyam)
   Témakör                    Tartalom
 Korunk történelme A rendszerváltás, a demokratikus viszonyok.

                        169
 Hazánk Európában    Hazánk az európai tájak rendszerében. Közép-európai elhelyezkedés. Hazánk
 és a nagyvilágban   kapcsolata a szomszédos országokkal.
            A határon túl élő magyarság.
            Magyar állampolgárok külföldön. Útlevél, vízum, nagykövetség.
 A globalizálódó    A kettészakadt világ, népességrobbanás, világélelmezési válság, AIDS – a
 világ         globalizáció problémái.
            Az ENSZ tevékenysége. Az európai biztonsági rendszer és intézményei.
            Az Európai Unió, az egységes pénznem, az euró.
 Hazánk, a Magyar    A demokratikus állam, az államterület. Az alkotmány mint alaptörvény.
 Köztársaság      A választási rendszer, a képviseleti demokrácia szervei – az országgyűlés, a
            helyi önkormányzat képviselőinek választása. A személyes részvétel
            lehetőségei a törvényhozásban – népszavazás, népi kezdeményezés.
            Állampolgárság – állampolgári jogok és kötelességek. Az élethez, az emberi
            méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog mint alapjogok. A
            gyermekek jogai. Gazdasági, szociális és kulturális jogok.
 A kormányzati     Az országgyűlés, a törvényhozás. Kormány- és ellenzéki pártok.
 rendszer        Miniszterelnök, minisztériumok, helyi önkormányzatok. Végrehajtás,
            ellenőrzés.
 Az állam feladatai   A belső rend védelme. A rendőrség. A bűnüldözés, a közrend és a biztonság
            védelme. Közlekedés-rendészet, rendészeti szervek, a polgárőrség.
            A honvédelem.
            Külpolitikai, diplomáciai feladatok.
            Az igazságszolgáltatás. A bíróságok. Polgári és büntető eljárások. Az
            ügyészségek. A védelemhez és az ártatlansághoz való jog.
            Művelődésügy – a műveltség társadalmi szerepe.
            A közoktatás. Az iskolán kívüli művelődés.
            Az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás, a szociálpolitika.
 Gazdasági       A háztartás. Családi munkamegosztás, családi szükségletek, a családi
 ismeretek       költségvetés. Megtakarítási lehetőségek.
            A vállalkozás. Fajtái, az alapítás feltételei. A sikeres vállalkozás kritériumai
            – nyereség, társadalmi hasznosság.
            A munka világa. A munkaviszony létesítésének szabályai. A
            munkaszerződés. Munkanélküliség, munkaügyi szervezetek. Érdekvédelmi,
            érdekképviseleti szervezetek.
            A nemzetgazdaság. Termelés, fogyasztás, felhalmozás.
            A gazdaság főbb sarokpontjai egy-egy egyszerű példán keresztül: gazdasági
            növekedés, foglalkoztatottság, infláció, költségvetés, fizetési mérleg.
            Állami bevételek, az állami adók.
            A külgazdaság. Külkereskedelem, nemzetközi gazdasági szervezetek.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
Újságok olvasása, televíziós, rádiós hírek hallgatása, ismeretszerzés a kapott információkból,
beszámoló.
 Vázlat, ábra, rajz készítése tanári segítséggel.
 Statisztikai adatok gyűjtése, felhasználása, elemzés, következtetések levonása.
 Saját élményből gyakorlati tapasztalatgyűjtés.
 Történetek, események elbeszélése.
 Történelmi események okainak és következményeinek elemzése.
 Látogatás a helyi közigazgatási és szolgáltató intézményekben (polgármesteri hivatal, bíróság,
  családsegítő központ, utazási iroda).
 A helyi közélet eseményeinek követése.
 Szituációs játékok (ügyintézés, tárgyalás, vita, sajtókonferencia, riportkészítés, tudósítás).
 Kérdőívek, kérvények kitöltése.
 Részvétel osztály- vagy iskolai újság írásában. Hirdetések fogalmazása.
 Naplóvezetés.
A szakasz végére elvárható követelmények
 Legyenek elemi ismeretei a világot érintő nagy problémakörökről.
 Ismerje a külföldre utazás gyakorlati tudnivalóit.

                         170
  Tudjon egyszerű példákat mondani a demokratikus társadalmi részvétel tanult színtereiről.
  Értse, hogy az emberek az eseményeket, a változásokat különbözőképpen is érzékelhetik,
  értékelhetik.
  Legyen képes néhány mondatban véleménye mellett érvelni, mások érvelését figyelembe venni.
  Tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból.
  Tudjon egyszerű és képes információból származó ismeretet értelmezni, abból következtetéseket
  levonni.
  A tanult történelmi események kapcsán tudja megkülönböztetni a tényeket és az ehhez kapcsolódó
  véleményeket.
  Tudja egyszerű példával bemutatni a folyamatosság és a változások szerepét a társadalmi-
  történelmi folyamatokban.
  Tudjon egyszerű példát mondani az értékek őrzésére, a fejlődésre.
  Legyen képes konkrét események kapcsán a jelen és a múlt megkülönböztetésére.
  Használjon kronológiai táblázatokat.
  Tudja megnevezni Magyarország államformáját, állam- és kormányfőjét, legyen képes felsorolni
  néhány minisztert.
  Tudja, mit jelent a hatalommegosztás, tudjon példákat mondani a törvényhozás, a végrehajtás, az
  ellenőrzés megvalósulásának színtereiről.
  Ismerje az igazságszolgáltatás szerveit. Legyen tisztában az Alkotmánybíróság szerepével.
  Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket.
  Legyenek konkrét ismeretei a közrend, a haza védelméről..
  Ismerje az alapvető gazdasági ágazatokat (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, szolgáltatás), értse a
  termelés és az életszínvonal közötti összefüggéseket.
  Tudjon példákat mondani a különböző vállalkozási formákról.
  Ismerje a munkába állás, a munkavállalás szabályait.
  Ismerje a munkanélkülivé válás esetén szükséges teendőket.
  Ismerje az adók fajtáit, tudja, hogy a szerzett jövedelem után adózni kell.
  Ismerje a munka világával kapcsolatos helyi intézményeket, tudja, hol lehet segítséget kérni.
  Tudjon családi költségvetést készíteni.
  Állampolgári ismeretei tükröződjenek a magatartásában.

                  BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN
                    FIZIKA – KÉMIA

                 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                   (9–10. évfolyam)
Óraszámok
                       Szakaszok – évfolyamok
                        Megszilárdító szakasz

                       9.           10.
                          Biológi, egészségtan
           Heti óraszám       1              1
           Éves
                       37             37
           óraszám
                           Fizika – kémia

        Heti óraszám         2,5           2,5
        Éves
                       92,5           92,5
        óraszám
Témakörök ütemezése
Biológia
                             Megszilárdító szakasz
               Témakör
                              9.         10.

                          171
  Az ember szervezete és     x
     működése
Környezet- és munka-       x  x
egészségtani ismeretek
              172
Fizika – kémia
                            Megszilárdító szakasz
              Témakör
                               9.         10.
          Fény- és hangtani
                               x
          alapismeretek
          Elektromos alapjelenségek                   x
          A kémia tudomány
                               x
          jelrendszere
          Anyagszerkezeti ismeretek – a
                                         x
          mindennapok kémiája
          Szerves kémia                         x
A tanulók értékelésének elvei (a biológia, egészségtan; fizika – kémia tantárgyaknál)
A tanulók értékelésének célja a tanulók fejlesztése.
Szempontjai
  Helyes képzetek kialakulása, a tanult és begyakorolt szakkifejezések használatának fejlettsége.
  A megismert, megtapasztalt összefüggések felismerése, megfogalmazásának szintje.
  A természettudományos megismerés szintje – a tanuló fejlettségének figyelembevételével.
  A kísérletekben történő részvétel, egyszerű vizsgálódások, kísérletek önálló, vagy párokban
  történő megoldása.
  A gondolkodási funkciók, műveletvégzések szintje, alkalmazásuk önállóan vagy irányítás mellett.
  Ismeretek gyakorlati alkalmazása saját életvitelében.
  Tantárgyspecifikus tanulási szokások, az önálló vagy az irányított tanulás szintje.
  A tanulmányok során elsajátított magatartási és viselkedési szakaszok bensővé válása.
  A jelenségek, folyamatok közül az emberre, a környezetre veszélyt jelentők felismerése,
  környezettudatos fogyasztói magatartás.
  A tanuló részvétele a közös munkában, feladatokban, egyéni vállalásokban.
A tantárgyak kiemelt habilitációs, rehabilitációs céljú feladatai
Gyakorlati problémák felismerése, korszerű életvezetés
  Példák, gyakorlati feladatok segítségével tudatosítani az iskolában tanultak és az iskolán kívüli
  világ közötti kapcsolatot.
  Pozitív életvezetési stratégiák kialakítása, elfogadtatása, az életvezetési készségek fejlesztése.
Egészség- és környezetvédelem:
  Az egészség- és környezetvédelmi ismeretek megerősítése hétköznapi példákkal, rávezetéssel,
  tudatosítással, gyakorlati alkalmazással.
  A környezetvédő magatartás kialakítása.
  A természetbarát, ökologikus szemlélet formálása, példák bemutatása, összefüggések feltárása az
  érzelmi intelligencia mozgósításával.
Gondolkodási műveletek fejlesztése, megerősítése
  A gondolkodás rugalmasságának, a kritikai, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése sok
  életszerű példán, gyakorlaton át.
  A tanult analógiák transzfer hatásának megerősítése új feladatban, tevékenységben.
Az általános képességek fejlesztése
  A kommunikációs, a téri irányok, téri viszonyok, a térbeli szókincs, az időészlelés pontossága,
  tudatossága.
  Kommunikáció változó helyzetekben, különféle vélemények, nézetek egyszerű kifejezése.
  Az önálló tanulás erősítése, az információhordozók használatának képessége.
                  BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN
Célok
  Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test működéséről az egészséget
  megóvó életvezetési szabályok kialakítása érdekében.
  A felnőtté válással járó lehetőségek és kötelezettségek megismertetése, a felelősség tudatosítása a
  családdal és a tágabb környezettel kapcsolatban.
  A felnőtt életben való sikeres helytállás megkönnyítése, az egészséget veszélyeztető szokások és
  az egészség megőrzését segítő lehetőségek gyakorlati megismertetése útján.


                         173
Feladatok
  Elemi balesetvédelmi és munka-egészségügyi ismeretek nyújtása.
  Hazánk egészségügyi hálózatának, társadalombiztosítási rendszerének és a fontosabb
  betegjogoknak a megismertetése.
  Az egészséges életmód előnyeinek tudatosítása, a megelőzés jelentőségének felismertetése.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
      Témakör                       Tartalom
 Az ember szervezete és       A hormonális szabályozás alapelvei. Hormonhiány vagy -
 működése              túltermelés következtében fellépő leggyakoribb betegségek (a
                  pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb
                  hormonjai).
                  A hormonok szerepe az ivari szabályozásban.
                  Az immunitás. Védőoltások. Vércsoport.
                  Az emberi szexualitás. Párválasztás, felkészülés a családi életre.
                  A fogamzásgátlás módjai. Utódvállalás, családtervezés,
                  genetikai tanácsadás
                  A terhesség, terhesgondozás, az embrionális fejlődés. A szülés.
                  A terhességmegszakítás veszélyei.
                  A szülő és gyermek kapcsolata. Csecsemőápolás. A
                  kisgyermekek gondozása. A felnőttek felelőssége a gyermekek
                  egészséges felnevelésében.
 Környezet- és munka-        Lakó- és munkahelyi környezetünk higiéniája.
 egészségtani ismeretek       Az egészséget veszélyeztető szokások: a dohányzás, az
                  alkoholizmus, a drogok használata, a felelőtlen szexualitás, az
                  AIDS.
                  A szűrővizsgálatok, fogászati kezelés, a megfelelő pihenés,
                  regenerálódás, korszerű táplálkozási szokások kialakítása.
                  Egészséges életvezetés a felnőttkorba lépéskor.
                  Egészségügyi ismeretterjesztő kiadványok megismerése.
                  A betegségek általános tünetei. Házi betegápolás orvosi
                  ellenőrzés mellett. Fertőző betegségek, járványok. Idős emberek
                  leggyakoribb egészségügyi problémái. Idősebb családtagok
                  egészségvédelme, ápolásuk iránti felelősség.
                  Gyógyszerek tárolása, kezelése, használatának szabályai.
                  Egészségügyi intézmények és azok rendeltetés szerinti
                  igénybevétele.
                  Háziorvosi és szakorvosi kórházi ellátás.
                  Az egészségbiztosítási rendszer. A tb-ellátásra jogosultság
                  feltételei. A jogosultság megőrzésének fontossága
                  munkanélküliség esetén is.
                  Munkaalkalmassági vizsgálatok, munkavédelmi előírások, a
                  munkahely sajátos munkavédelmi szabályai. Baleset-megelőzés.
                  Munkahelyi balesetek – ügyintézés.
                  Lakó- és munkahelyi környezetünk higiéniája.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
       Tapasztalatok az emberi szervezet működéséről, egészségéről
  Példákon keresztül felismertetni az emberszabályozó szervrendszerének működését.
  Megismertetni a nemi szervek egészségét biztosító személyi higiénés tennivalókat.
  Vélemények, tapasztalatok gyűjtése az abortusz társadalmi megítéléséről.
  Figyelem felhívása az anya terhesség alatti életmódja és a születendő gyermek egészségi állapota
  közötti összefüggésre.
  A korán kezdett nemi élet veszélyeinek megismertetése.
  Szituációs, kommunikációs szerepjátékokon át a kockázatos, veszélyes viselkedési módok
  elkerülésének, élethelyzetek megoldásának bemutatása.
  Az egészségmegóvás szabályainak, az egészségügyi intézmények szolgáltatásai igénybevételének,
  a gyógyszerfogyasztás és -kezelés szabályainak elsajátíttatása.


                        174
       Tevékenységek
  Megfigyelések, összehasonlítások az egészséges és beteg szervezetről.
  Véleményalkotás.
  A tanult ismeretek felhasználása a segítségnyújtásban, a saját élet szervezésében.
  Egészségügyi ismeretterjesztő kiadványok, lexikonok önálló tanulmányozása.
  Az elsősegélynyújtás modellálása, szituációs gyakorlatok végzése.
  Higiéniai ismeretek önálló alkalmazása a mindennapokban.
  Látott, tapasztalt élmények kritikus értékelése.
  Véleménynyilvánítás, ítéletalkotás a feldolgozott témakörökkel kapcsolatosan.
A szakasz végére elvárható követelmények
  A tanuló tudjon példákat mondani a hormonális szabályozás fontosságára.
  Ismerje a védőoltások szerepét az egészség megóvásában.
  Ismerje a terhességmegszakítás veszélyeit.
  Tudatosodjon benne a korai szexualitás veszélye.
  Alakuljon ki a felelősségtudat a családalapítással kapcsolatban.
  Tudja, hogy a szülők felelősséggel tartoznak gyermekeik neveléséért.
  Váljék igényévé az otthoni és munkahelyi környezet higiéniája.
  Utasítsa el az egészséget károsító szokásokat.
  Tudja, hogy saját egészsége megőrzéséért tudatosan tenni kell.
  Ismerje fel a betegségek általános tüneteit. Ismerje a hőmérő használatának szabályait, a
  gyógyszerek tárolási és használati rendjét.
  Tudja, hogy a fertőző betegeket el kell különíteni egészséges társaiktól.
  Ismerje az elsősegélynyújtás elemi szabályait.
  Legyenek ismeretei a munkába álláshoz szükséges orvosi vizsgálatok lebonyolítási lehetőségeiről.
  Tudja, hogy a munkahelyek balesetveszélyesek, a balesetek bekövetkezte ellen a szabályok pontos
  betartásával lehet védekezni.
  Ismerje lakóhelye egészségügyi intézményeit és igénybevételük módját.
                        FIZIKA
Célok
  A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető fizikai jelenségekkel
  kapcsolatban, a környezetkímélő, -óvó magatartás tudatos vállalására nevelés.
Feladatok
  A napi problémák megoldásához szükséges a fizika tudománya által nyújtott ismeretek
  hasznosságának felismerése.
  A gyakorlati élet szempontjából fontos ismeretek adása a hang- és a fénytan körében.
  Az ember életvitele szempontjából elengedhetetlenül fontos fizikai ismeretek összekapcsolása az
  emberi érzékszervek működésével (hallás, látás).
  A hangtan eredményeit felhasználó – a mindennapi gyakorlatban alkalmazott – eszközök
  működési elvének és kezelési módjának megismertetése.
  Az elektromos jelenségek és az elektromos áram hatásainak megismerése a háztartásban és
  munkahelyen előforduló elektromos gépek, berendezések biztonságos használata érdekében.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
     Témakör                       Tartalom
 Fény- és hangtani       A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése.
 alapismeretek         A fényhullám tulajdonságainak megfigyelése kísérletekben. Az
                árnyékjelenségek. A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti
                vizsgálata. A sík, domború és homorú tükrök gyakorlati alkalmazása.
                A fénytörés jelensége. Fénytörés a prizmán. A színek. A fehér fény
                színeire bontása. Az emberi szem és a látás. A szemüveg alkalmazása.
                A hullámmozgás, a hullámok terjedése. A hang mint hullám. A hang
                jellemzői, hangforrások. Rezonancia. Hallószervünk védelme. A
                hangszerek fizikája. A mindennapi életben gyakran előforduló,
                hanghatáson alapuló eszközök megfigyelése, kezelése.
 Az elektromos         Az elektromos töltés kísérleti megfigyelése. A testek elektromos
 alapjelenségek        állapota. Az elektromos áram, az áramkör – tanári demonstrációval.
                Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása. Az elektromos feszültség
                elemi fogalma. Az elektromos munka és teljesítmény.

                        175
                Az elektromos ellenállás. Az elektromos és mágneses mező
                kölcsönhatásai.
                Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazása.
                Elemi atomfizikai ismeretek. Hogyan működik az atomerőmű? Miért
                pusztít az atombomba? Miért veszélyes a sugárzás? Káros és hasznos
                sugárzások. Sugárzásvédelem.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
  Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon alapuló tudásbővítés az anyagokról.
  A gondolkodási képesség ejelsztése.
  A gondolkodási műveletvégzés fejlesztése.
  A megfigyelő, kísérletező, problémafelismerő, összehasonlító, cselekvési, döntési és önálló
  tanulási képesség kialakítása.
  Az iskolai kísérletekben tapasztaltak összekapcsolása a mindennapok történéseivel.
  A fizika társadalmi hasznosságának felismertetése.
  A fizikában tanultak széleskörű kiterjesztése az ember egészségének és környezetének védelmére,
  a károsító tényezők, hatások megelőzésére.
  A modern fizikatudomány eredményeinek, veszélyeinek megmutatása.
Tevékenységek
  Kísérletek megfigyelése, egyszerű kísérletek önálló végzése.
  Mérések, méréseredmények leolvasása.
  Könyvtár- és médiahasználat. Fizikai problémák megoldásához terv készítése, indoklása, a feladat
  elvégzése.
A szakasz végére elvárható követelmények
  A tanuló ismerje a fény egyenes vonalú terjedését. Tudja, hogy a fény gyorsabban terjed, mint a
  hang.
  Legyen ismerete a tükrök alkalmazási lehetőségeiről.
  Tudjon példát mondani a lencsék alkalmazására.
  Ismerje a szem védelmével kapcsolatos tudnivalókat.
  Sorolja fel a hang jellemzőit és néhány hangforrást.
  Ismerje az emberi fül szerkezetét és hallószervünk védelmének módját.
  Tudja kezelni a környezetében előforduló, hanghatásokon alapuló eszközöket.
  Alakuljon ki benne olyan általános fizikai tájékozottság, amely a választott szakma tanulásának
  megkezdését lehetővé teszi.
  Indokolja az elektromosság fontosságát a gyakorlati életen.
  Tudjon felsorolni elektromos jelenségeket, és mondjon ezekre példákat.
  Alkalmazza az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvető biztonsági szabályokat,
  ismerje a baleset-megelőzés fontosságát.
  Mondjon példákat az elektromos áram hatásaira a mindennapok gyakorlatából.
  Soroljon fel elektromos háztartási gépeket és csoportosítsa őket fogyasztásuk alapján.
  Tudja, hogy milyen fizikai jelenség alapján működik a transzformátor. Mondjon példát a
  transzformátor gyakorlati alkalmazásaira.
  Tudja, hogy minden anyag atomos szerkezetű.
  Legyen ismerete arról, hogy az ember békés és romboló céllal is felhasználhatja az atomenergiát.
  Ismerje a legalapvetőbb sugárvédelmi szabályokat.
  Tudja ismereteit önállóan is bővíteni különféle információhordozók felhasználásával.
                        KÉMIA
Célok
  Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása a kémia tárgyköréből az elsajátított
  környezetvédelmi ismeretek aktivizálása, a környezettudatos magatartás kialakítása.
Feladatok
  Önálló véleményalkotásra nevelés a mindennapokban adódó kémiai jellegű problémákkal
  kapcsolatosan.
  Annak tudatosítása, hogy a környezetünk számos energiaforrása nem megújuló, szükség van a
  gazdaságosságra, a takarékosságra.
  Baleset-megelőző cselekvési eljárások elsajátíttatása a kémiai anyagok felhasználása során.
  Motiválás a népszerű tudományos folyóiratokból, lexikonokból és az elektronikus
  információhordozókból történő további ismeretszerzésre.

                        176
  Annak felfedeztetése, hogy a természet egységes egész, melyet csak a megismerés folyamatában
  tagolunk részekre (tudományágakra).
  A mindennapi élet gyakorlati problémáinak megoldásához nyújtott segítséggel az aktív
  környezetvédő magatartás kialakításának segítése.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
    Témakör                        Tartalom
 Anyagszerkezeti       A periódusos rendszer vizsgálata.
 ismeretek – a        A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének
 mindennapok kémiája     megismerése.
               A vizek szerepe az emberi életben. Természetes vizek kémiája: édesvíz,
               tengervíz. Vízkeménység, vízkő, vízlágyítás. Víztisztítás – szennyvizek.
               A levegő. Ózon, ózonlyuk. Szén-monoxid, kén-dioxid a levegőben.
               Megújuló energiaforrások: szén, kőolaj, földgáz.
               Savak és lúgok a háztartásban. Szóda. Szódabikarbóna, szappan, sósav,
               mosó- és mosogatószerek. A felhasználás szabályai, a használati utasítás
               helyes értelmezése.
               Fertőtlenítőszerek, Hypo, hidrogén-peroxid.
               Egyszerű oldatkészítési, hígítási számítások a konyhai és kertészeti
               munkák során.
               A rozsdásodás (lassú égés) és meggátolása környezetünkben.
               Csomagolóanyagok: papír, fém, üveg. Újrahasznosításuk. Szelektív
               hulladékkezelés.
               Az építkezésnél használt anyagok: mészkő, égetett mész. A mészoldás.
               Baleset-megelőzés a mésszel való munkáknál. Cement, beton, vasbeton,
               habarcs, gipsz, üveg, szilikátok, tégla, cserép.
               Az építőanyagok alapanyagainak előfordulása a természetben.
               Mészkőbarlangok képződése.
 Szerves kémia        A szerves kémia. Szerves vegyületek, anyagok és felhasználásuk: szén,
               szénvegyületek, kőolaj, alkohol.
               Fontosabb természetes szénvegyületek: szénhidrát, szőlőcukor,
               répacukor.
               Tápanyagaink: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok.
               A műanyagok – a természetes ésa mesterséges műanyagok csoportjai.
               Műanyag-hasznosítás.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
Tájékozottság az anyagokról és felhasználásukról
  Tudatosság a célirányos megfigyelésekben, elemzésben, az adatok lejegyzésében.
  A tanuló egyéni fejlettségi szintjének megfelelően a jelenségek, folyamatok közötti hasonlóság,
  különbség észrevétele, megfogalmazása szóban és írásban a tanult szakkifejezések használatával.
  A kísérletekben realizált elméleti ismeretek és a mindennapi gyakorlat összekapcsolása példákon
  keresztül.
  A kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák felismertetése.
  Elővigyázatossági szabályok megismerése a háztartási szerek használatánál, tárolásánál.
  A szerves vegyületek és anyagok fontosságának megértése, életünkben betöltött szerepe,
  gazdaságos felhasználása.
Tevékenységek
  Megfigyelés és összehasonlítás a tanári és tanulói kísérletek során. Tapasztalatok gyűjtése,
  megfogalmazása, következtetések levonása. Gyakorlat szerzése a mértékegységek használatában.
  Összefüggések felfedezése. A tapasztalatok felhasználása a mindennapi gyakorlatban. Elemi
  jártasság szerzése az információk felkutatásában.
  Gyűjtőmunka. Megfigyelések rögzítése tanári segítséggel.
  Egészséges veszélyérzet kialakítása a kémiai anyagokkal kapcsolatosan. Szabályok értelmezése és
  gyakorlása.
  Modellezés. Verbális fejlesztés, a szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése, használata.
A szakasz végére elvárható követelmények
  A tanuló szerezzen elkötelezettséget a környezetkímélő és -védő életmód iránt.
  Ismerje a háztartásban használatos vegyszerek kezelésének módját, a balesetek megelőzésének

                        177
  lehetőségét és a teendőket baleset esetén.
  Tudjon példákat mondani a vízlágyítás szükségességére és módjára.
  Ismerje fel a kémiai vonatkozásokat a mindennapok történéseiben.
  Tudja, hogy a Föld energiaforrásai végesek, ismerje a takarékosság fontosságát.
  Törekedjen a sokoldalú, kiegyensúlyozott táplálkozásra.
  Vegye észre lakóhelyén és környékén a környezetszennyezést.
  Fogalmazza meg tanári segítséggel, majd fokozódó önállósággal a vizsgált anyagok
  tulajdonságait.
  Tudja, hogy a lúg veszélyes méreg, ismerje kezelésének szabályait.
  Mondjon példát a lúgok hasznosítására.
  Ismerje a tanult elemek és vegyületek nevét, tudjon példát mondani felhasználásukról,
  jelentőségükről az ember életében.
  Ismerje azokat a veszélyeket, amelyeket a tanult kémiai anyagok jelenthetnek, tartsa be kezelésük,
  tárolásuk szabályait.
  Tudja, hogy a vásárolt termékek használata előtt mindig el kell olvasnia a használati utasításokat
  és azokat maradéktalanul be kell tartania.
  Tudjon szerves anyagokat felsorolni és példákat mondani felhasználásukra.
  Ismerje az alkohol emberi szervezetre gyakorolt káros hatását. Utasítsa el a drogok, az alkohol és
  a nikotin használatát.
  Tudjon egyszerű számításokat végezni a mindennapi élethez szükséges oldatok készítéséhez.
  Ismerje a rozsdagátlás néhány lehetőségét.
  Különböztesse meg a lebomló és nem bomló hulladékokat. Ismerje a veszélyes hulladékok
  elhelyezésének helyes módját.


                    FÖLDRAJZ
                 MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                   (9–10. évfolyam)
Célok
 A természetföldrajzi, társadalmi, gazdasági ismeretek bővítése, rendszerezése.
 Az emberek életteréül szolgáló Föld természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak többirányú,
  kölcsönös függőségének megértetésével, az önálló ismeretszerzés módszereinek elmélyítésével a
  tantárgyspecifikus tanulási szokások, tevékenységek megerősítése, a hazáért, a régióért, a világ
  problémáiért érzett felelősség felismertetése.
Feladatok
 A topográfiai ismeretek, a tér-idő fogalmak bővítése, megerősítése, a tanulók eljuttatása a
  fejlettségüknek megfelelő általános földrajzi tájékozottsághoz.
 A komplex ismeretanyag révén hozzájárulás a tanulók önálló életvezetéséhez, a munka világában
  történő eligazodásukhoz.
 A tanulók eljuttatása a tanult földrajzi szakkifejezések, fogalmak, topográfiai ismeretek szóban és
  írásban történő pontos használatához.
 Felkészítés az ismerethordozók által közvetített információk értelmezésére, napi használatára, az
  igényes válogatásra.
 A termelés-fogyasztás korlátainak, a természeti erőforrások takarékos felhasználása fontosságának
  bemutatása.
 Ráébresztés a Föld globális problémáira, ezek következményeire, a tennivalókra.
 A környezettudatos, takarékos életmód fontosságának megerősítése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Ismeretszerzés, tanulás
 A téma feldolgozását segítő térképek, napilapok, könyvek, statisztikai kiadványok
  tömegkommunikációs források kiválasztása, értelmezése tanári segítséggel.
 Egyszerű, rövid szöveg önálló feldolgozása.
Tájékozottság a földrajzi térben
 Alapvető tájékozottság a Földön – elemi ismeretek a Naprendszerről.
 Az ismert tér fokozatos kitágítása és annak érzékeltetése modellel, képek, filmek segítségével.
 A legfontosabb topográfiai fogalmak felismerése, megnevezése a térképen, a földgömbön.
 Anyagok rendszerezése, a levegő, a víz, a kőzetek, a talaj felismerése a földi élet szempontjából.


                        178
  Környezetkárosító anyagok ismerete – a szennyezés elutasítása.
  A helyes magatartás megértése a fenntartható fejlődés érdekében.
Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben
 Nyitottság, érdeklődés felkeltése a környezeti problémák és megoldások iránt.
 Folyamatos információszerzés, hírek, napilapok, filmek útján a globális problémákról.
 A környezeti-földrajzi problémák felismertetése a mindennapokban, a saját környezetben.
 Adatok gyűjtése, hírek keresése példák a nemzetközi összefogásra, a világproblémák kezelésére.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
      Témakör                     Tartalom
A Föld természetföldrajzi    Folyton változó égitestünk, a Föld. A belső és külső erők
képe.              felszínformáló hatása – ásványok, kőzetek, nyersanyagok,
A naprendszer.          energiahordozók. A levegőburok. A levegő anyagai, a
                 légkör jelenségei. Légszennyeződés, ózonprobléma,
                 üvegházhatás.
                 A vízburok, a víz anyagai, víztípusok. A vízburok, a talaj és
                 az élővilág kapcsolata. A földrajzi övezetesség.
                 A Naprendszer égitestei. Az űrkutatás eredményei.
A világ gazdasági és       A világnépesség számszerű változása. Népességelosztás,
társadalmi képe.         települési különbségek. Urbanizáció. A gazdasági ágak,
                 változások a gazdasági folyamatokban. Piacgazdaság, a
                 tőke szerepe. Nyersanyagszükséglet – energiaigény.
                 Gazdasági, társadalmi események összefüggései.
                 Gazdaságunk húzóágazatai.
Globális környezeti       Népesedési problémák, éhínségövezet, egészségügyi
problémák.            gondok. Példák a természetkárosításokra – tájpusztítás,
                 esőerdők kiirtása, a víz, a levegő szennyezése, a savas eső,
                 az ózonréteg vékonyodása, globális felmelegedés.
                 Energiahordozók, nyersanyagok túlzott használata,
                 pazarlás. A fogyasztói társadalom veszélyei.
                 Környezetvédelmi kötelezettség és jog. A világ nagy
                 természetvédelmi területei. Hazánk nemzeti parkjai,
                 természetvédelmi területei.
A szakasz végére elvárható követelmények
 Tudjon különböző méretarányú és tartalmú térképeken készségszinten tájékozódni.
 Tudjon példákat sorolni a Nap földi életet meghatározó jellemzői közül.
 Legyen képes – szempontsor segítségével – a földrészek legfőbb természetföldrajzi jellemzőit
  kiemelni, szóban megfogalmazni.
 Ismerje az éghajlati övezetességet, soroljon példákat a természetföldrajzi övezetességre.
 A térkép használatával tudjon példákat keresni az egyes kontinensek főbb természeti kincseire,
  nyersanyagaira
 Rendelkezzen ismeretekkel a magyar utazókról, felfedezőkről.
 Használja pontosan a tanult földrajzi szakkifejezéseket, topográfiai fogalmakat.
 Értse a természeti erőforrások takarékos felhasználásának fontosságát, a földrajzi folyamatok
  kölcsönös függőségét.
 Értse a természeti adottságok és a gazdálkodási lelhetőségek összefüggőségeit. Tudjon példákat
  mondani a társadalom és a természet kapcsolatára.
 Szerezzen ismereteket a Föld népességének területi elhelyezkedéséről és ennek környezeti
  hatásairól.
 Tudjon példát mondani az urbanizáció következményeire.
 Ismerje kötelezettségeit a környezet- és természetvédelemben.
 Ismerje, nevezze meg a gazdasági ágazatokat, legfőbb termékeiket, szolgáltatásaikat.
 Tudjon hazai példát mondani gazdasági ágakra.
 Ismerje a gazdasági ágazatok környezetkárosító hatásait.
 Tudja az emberi tevékenység hatását az ember egészségére és környezetére.
                       179
TESTNEVELÉS
                  MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                    (9–10. osztály)
Célok
  Olyan személyiségjegyek kialakítása, amelyek alapján a sportolás rendszeres
  tevékenységformává, az életmód meghatározó részévé, az önkifejezés eszközévé válik.
  A munkavégzéshez szükséges fizikai képességek kifejlesztése.
Feladatok
  Koordináltan végrehajtott mozgásmechanizmusok tökéletesítése, gazdaságos mozgáskivitelezés
  létrehozása.
  Felkészítés a mindennapi élet feladatainak ellátására.
  A kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz
  igazított fejlesztése, edzettségi állapot megtartása.
  Megfelelő teherbíró képesség kialakítása.
  A higiéniai szokások erősítése.
  Sportolási élmények nyújtása.
  Szabályismeret, szabálytudat fejlesztése.
  A csapatjátékokban a kollektív siker és a tevékenység örömének kialakítása.
  Személyiségvonásaik fejlesztése. Önismeretre, önelfogadásra nevelés.
A tantárgy habilitációs/rehabilitációs célú feladatai
  Általános fizikai (kondcionális) és koordinációs képességek fejlesztése, az egyéni fejlettségi szint
  függvényében. A kitartó mozgás fejlesztése, a tűrőképesség növelése.
  Az iskola által választott sportági képességek fejlesztése, ezen belül: a kreativitás, a koncentráló-,
  a cselekvésbiztonság-, az improvizációs, az önszabályozó képességek erősítése.
  A munkavégzéshez szükséges képességek és a teherbíró képesség fejlesztése. Az önelfogadás
  képességének építése.
  Az egészség fenntartásához szükséges önállóság képességének növelése.
  Morális és akarati képességek fejlesztése: együttműködés, önfegyelem, akaraterő, a másik
  elfogadása, egymás segítése.
A tanulók értékelésének elvei
Az értékelés célja a motiválás, a mozgás örömének megélése. A pozitívumokra koncentrál, egyéni
célokat, fejlesztési területeket jelöl meg. Jellemzője a rendszeresség, a következetesség, alapoz a
tanuló aktív részvételére.
Jellemzői:
  elemző,
  pozitívumokat kiemelő,
  hiányokat feltáró, fejlesztő,
  reális elvárásokat tisztázó.
Figyelembe veszi:
  az életkori sajátosságokat, a tanuló mozgásállapotát,
  az általános és speciális, egyénre szabott fejlesztési célkitűzések, feladatkijelölések alapján az
  egyéni fejlődés mértékét.
Értékelendő területek:
  együttműködés a habilitációs munka folyamatában,
  aktivitás,
  az elsajátítottak önálló alkalmazására való törekvés,
  a tanuló önálló mozgáskezdeményezése,
Az értékelés szempontjai:
  a tanuló önmagához mért fejlődése.
Az értékelés módja:
  szóbeli – folyamatos visszajelzés, a tanórák végén összefoglaló elemzés és értékelés.
  Írásbeli – szöveges minősítés, amely a habilitációs célokhoz viszonyítva történik.
Tantárgyi tartalmak, témakörök
    Témakör                     Tartalom
              Vezényszavakkal a rendgyakorlatok teljes köre; pontos, tudatos
 Rendgyakorlatok
              végrehajtással.
                          180
            Menetelések, ellenvonulások.
 Gimnasztika      Pontos, tudatos végrehajtással.
            Menetelések, ellenvonulások.
            Önálló bemelegítés 8-10 gimnasztikai gyakorlattal.
            Domináljon a nagy izomcsoportok célirányos bemelegítése.
            Előkészítő szabad-, társas- és szergyakorlatok; állásban, járásban,
            elemkombinációkkal.
            Zenére végzett bemelegítő és szabadgyakorlatok; statikus,
            dinamikus, táncos elemek beépítésével.
 Atlétika        Futások: kitartó futás, futás terepen, mesterséges akadályok
            között.
            Gyorsfutás, fokozódó futás, vágtafutás.
            Rajtgyakorlatok, indulások különböző kiindulási testhelyzetből.
            Álló- és térdelőrajt: vezényszavak alkalmazásával.
            Ugrások: ugróiskola feladatai. Távolugrás guggoló technikával.
            Magasugrás lépő- vagy gurulótechnikával.
            Dobások: távolba és célra, különböző méretű és súlyú labdákkal,
            helyből és nekifutásból, egy és két kézzel. Kislabdadobás
            keresztlépéssel. Súlylökés oldalállással, 2kg-os tömött labdával,
            nemeknek megfelelő súlygolyóval.
 Torna         Talajtorna: ismert elemek gördülékeny egymáshoz kapcsolása.
            Statikus és dinamikus elemek folyamatos váltakoztatása. Önálló
            gyakorlat összeállítása, ritmikus sportgimnasztikai elemek
            beemelésével zenére. Támaszugrások: ismert elemek gyakorlása,
            lendületes nekifutás, erőteljes elrugaszkodás, magas repülési ív,
            biztos talajfogás.
            Függésgyakorlatok: gyűrűn, bordásfalon. Fogásmód,
            elemkapcsolások.
 Testnevelési és    Labdaügyességet fejlesztő feladatok.
 sportjátékok      Labdavezetés kézzel, lábbal, védekező játékosok között. Kapura
            rúgás, kosárra dobás védőkkel szemben. Egy-egy elleni támadási,
            védekezési megoldások.
            Labdás sportjátékok alapelemeinek tudatos alkalmazása,
            gyakorlása, csapatjátékban, sportágaknak megfelelő szabályokkal
            (kosárlabdázás, röplabdázás, labdarúgás).
 Természetben űzhető  A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sportágak és
 sportok        sporteszközök.
 Könnyített       Az egyénre előírt gyakorlatok pontos, tudatos végrehajtása,
 testnevelés      valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavalt tananyagok.

 Úszás (lehetőség     Szárazföldi gyakorlatok. Célgimnasztika.
 szerint)         Vízbiztonsági gyakorlatok.
             Mell- és gyorsúszás helyes légvétellel, kar- és lábtechnikával.
             Szabályos rajt-, fordulótechnikák.
             Vízből mentés elemi szabályai.
             Versenyszerű úszás.
             Vízi játékok.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek, tanulásszervezés
1. Tantárgyspecifikus képességfejlesztési feladatok
Az edzettség fokozása, fizikai aktivitás fenntartása.
  Általános és sokoldalú képzés a hátrányok leküzdése érdekében.
  A teljesítményképes tudás fokozása az atlétikai versenyszámokban.
  A tornában tanult mozgáselemek, gyakorlatsorok rögzítése.
  Törekvés a mozgásfeladatok tökéletes kivitelezésére.
  A szertornához szükséges izomerő fejlesztése.
  A már ismert labdás sportjátékok technikai elemeinek alkalmazása, versenyhelyzetekben is.

                        181
  A választott két úszásnem begyakoroltatása, a természetes vizek veszélyeinek megismertetése.
  Alapvető versenyzési magatartási formák gyakoroltatása.
  Az önismeret, önelfogadás megerősítése.
  Továbbfejleszthető tudás megszilárdítása egyénenként.
  A munkavégzéshez szükséges képességek, fizikai állapot szinten tartása, fejlesztése.
2. Általános képességek fejlesztése
  Az észlelés, figyelem-összpontosítás, elemzés, rendezés, megformálás, kivitelezés.
  Utasítás pontos megértése, követése, helyes munkatempó megválasztása, fenntartása.
  Hosszú távú emlékezet fejlesztése: vizuális, akusztikus, motoros.
  A lényegkiemelés képességének fejlesztése, koncentráló képesség növelése.
  Tanuláshoz való viszonyulás képességének fejlesztése: feladattudat, kitartás, érdeklődés,
  kreativitás, önmegvalósítás.
  A beszédkészség fejlesztése, a szókincs bővítése, a megnyilatkozás képességének formálása,
  bátorítás.
  Erkölcsi értékek, normák kiépítése.
  Társas kapcsolatok megteremtési, megtartási, élési képességének fejlesztése: helyzetfelmérés,
  alkalmazkodás, együttműködés, belátás, együttérzés.
  Önismeret, önértékelés formálása.
  Esztétikai érzék fejlesztése.
A szakasz végén elvárható követelmények
  A tanuló tudjon önállóan 8-10 gyakorlattal bemelegíteni.
  Tudjon szabadgyakorlatot önállóan összeállítani és végrehajtani.
  Törekedjen a megismert ugrótechnikák minél tökéletesebb végrehajtására.
  Alkalmazza önállóan a dobásoknál szerzett ismereteket.
  Tudjon legalább 4 elemből álló talajgyakorlatot szép tartással bemutatni.
  Ismerje és alkalmazza a legismertebb kéziszereket.
  Törekedjen a maximális biztonságra a mozgások végrehajtása során.
  Legyen képes a zene és a mozgás összehangolására.
  Ismerje és tudja betartani három sportjáték elemi szabályait.
  Ügyeljen maga és társai testi épségére, tanúsítson sportszerű magatartást.
  Alkalmazza célszerűen az elsajátított úszásnemeket.
  Alkalmazza a legfontosabb testtartásjavító gyakorlatokat.
                        182
                       OSZTÁLYFŐNÖKI

                   MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZ
                       (9–10. évfolyam)
Tantárgyi tartalmak, témakörök
     Témakör                        Tartalom
Az emberi természet        A kíváncsiság. Önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Indulatok,
                 érzelmek. Előítélet és nyitottság, megértés. Gyávaság és bátorság.
                 Erőszak és jogos önvédelem.
                 A normák. Az illendőség, az igazságosság. Jó és rossz. Választás és
                 döntés. A hiba és a bűn. A lelkiismeret, az erkölcs. A helyes
                 életvezetés. Őszinteség és hazugság. Rokonszenv, ellenszenv.
A felnőtt életünk szerepei    Felelősség önmagunkért, a családért. Erőfeszítések a család
                 biztonságának megteremtésére.
                 Mit tehetünk másokért, a betegekért, az idős családtagokért, a
                 szegényekért? Szociális érzékenység. Jogkövető magatartás.
                 Szerepek értelmezése: a társ szerepe, házastársi, szülői,
                 munkavállalói, állampolgári szerepek.
Tantárgyspecifikus fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Az ember biopén, pszichopén, szociopén oldalának bemutatásával hozzájárulni a tanulók
  önismeretének elmélyítéséhez, mások megértéséhez.
 A normák, szabályok, értékek megismerésével, elfogadásával fejleszteni a környezetben, a
  társadalomban való eligazodás képességét, a felelős döntést.
 Példákon, helyzetelemző gyakorlatokon, szituációs játékokon keresztül bemutatni, megérteni a
  felnőtt élet szerepét, felelősségeit.
 Érzékenység növelése mások problémája iránt, a közösség gondjai tekintetében.
Tevékenységek
 Helyzetgyakorlatok, dramatikus játékok az emberi természetről, döntésekről, cselekedetekről.
 Irodalmi részletek a szerepekről, a lelki élet, a párkapcsolat problémáiról – viták, beszélgetések.
 Film megtekintése az emberi természetről, szerepkonfliktustól, feloldásukról.
 Milyen felnőtt szeretnél lenni? Elképzelések a jövőről – szóban, írásban, rajzban megjelenítve.
A szakasz végére elvárható követelmények
 Önmaga és lehetőségeinek pontos ismerete. Azonosuljon szerepeivel. Szerepeivel való azonosulás.
 Felelősségtudat önmaga és mások iránt.
  Felkészültség a felnőtt élet szerepeire fejlettségének megfelelően.
                            183
14 9.-12. évfolyamon közismereti, illetve szakmacsoportos alapozó
  oktatás


Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom

                        9. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: művelődéstörténeti korszak, korstílus,
antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, ellenreformáció, barokk, mítosz,
testamentum, evangélium, próféta, példázat, parabola, zsoltár, eposz, eposzi kellékek, in medias res,
deus ex machina, hübrisz, katarzis, konfliktus, prológus, epilógus, akció, dikció, retardáció, hármas
egység, kardal, időmértékes verselés, verslábak, disztichon, legenda, trubadúr, vágáns, lírai ballada,
tercina, kommentár, novella, szonett, Balassi-strófa. Epikai, drámai és lírai formák, és a tanult
műfajok felismerése. Az epikai és drámai művek szereplőinek és a köztük lévő kapcsolatok
jellemzése, a művek szerkezetének bemutatása. A lírai művek szerkezeteinek, főbb elemeinek
megnevezése.
A megismert alkotások irodalomtörténeti elhelyezése, a fontosabb alkotók életrajzi adatainak
ismerete. Az európai és a magyar irodalom közti kapcsolatok felismerése. Az időmértékes és az
ütemhangsúlyos verselés felismerése, és néhány alapvető versforma ismerete. Memoriterként néhány
sor az eposzokból, a Halotti beszéd és könyörgésből, legalább 2 vers a magyar és a világirodalomból.

    Témakörök             Tartalmak        Választható tartalmak       Kódok1
 Alapozás            Bevezetés az irodalom                      T;i;Ig;f
                világába, rendszerezés.
                Az általános iskolában tanult
                műnemek és a műfajok.
                Az irodalomtörténeti anyag
                rendszerezése.
                Verstani ismeretek felidézése.
 A politeista világ irodalma  Mítoszok, mitológiák,      Teremtéstörténetek       E;Lk;Ig;f
I. - a mítoszok világa     mitologizálás,          összevetése
                teremtésmítoszok,
                pusztulásmítoszok (részletek a
                Gilgamesből és a görög
                mitológia teremtés-
                történetéből).
 A politeista világ irodalma  A görög mitológia főbb      A római költészet főbb     T;N;Dg;szö
II. - a görög-római kultúra  alakjai, történetei; a      alakjai: Catullus, Vergilius,
irodalma            homéroszi eposzok; a görög    Horatius, Ovidius.
                líra főbb alakjai: Szappho,
                Anakreon és/vagy a római
                költészet legalább egy alakja;
                a görög dráma és színjátszás;
                Szophoklész: Antigoné című
                drámája.
 A zsidó-keresztény világ    A Biblia szerkezete,       Bibliai témák és műfajok    ÉN;E;k;Kg;úa
irodalma            keletkezése; néhány (legalább  továbbélése a magyar és a
- a Biblia           2-2) ó- és újszövetségi     világirodalomban,
                történet, ezek értelmezése, a  képzőművészetben és a
                kereszténységben betöltött    zenében; a tananyagban nem
                szerepe; zsoltárok.       tárgyalt bibliai történetek
                                megismerése.
                                (operák világa: Vö.: Verdi:
                                Nabucco, filmes
                                kapcsolódások: vö.: Passió,

                          184
                                 Ben-Hur)
 A középkor vallásos és világi A középkor világnézete,      A középkor világának    E;D;Vm;ö
irodalma            művészeti stílusai (romantika,  bemutatása a
                gótika); Szent Ágoston:      filmművészetben: a Napfivér,
                Vallomások (részletek);      Holdnővér vagy az Excalibur
                himnuszok (Todi: Stabat      vagy A rózsa neve című film
                Mater, Ómagyar Mária-       megtekintése videón.
                siralom); Halotti beszéd és
                könyörgés; legendák (Szent
                Ferenc-legenda, Margit-
                legenda); lovagi epika (Artus)
                és líra (Walter von der
                Vogelweide); a vágáns
                költészet (Carmina Burana).
 Dante és Villon        Dante: Isteni színjáték -     Dante és Villon (Kaláka:   K;Kr;gy
                Pokol (részletek), keletkezése,  Villon megzenésített versei)
                szerkezete, jelentősége,     életének és költészetének
                világnézete; Villon-versek (A   részletesebb megismerése.
                jó tanítás balladája a rossz
                életűeknek, Ellentétek)
                keletkezése, tartalmi és formai
                elemzése.
 A reneszánsz irodalma     A reneszánsz világszemlélet,   Egyéb novellák a     F;N;Ig;úa
I. - Petrarca és Boccaccio   stílus és a humanizmus;      Dekameronból; ismerkedés a
                Petrarca szonett-költészetének  reneszánsz képzőművészet
                bemutatása 2-3 szonetten     alkotásaival. (Fellini:
                keresztül; 2-3 novella      Dekameron feldolgozásai)
                Boccaccio: Dekameron című
                művéből, keletkezése,
                szerkezete, a novella műfaja;
                a szonettek és a novellák
                reneszánsz vonásai.
 A reneszánsz irodalma     Az angol reneszánsz dráma     Egy szabadon választott   ÉN;F;P;Ag;Vm
II. - az angol reneszánsz   és színjátszás; Shakespeare    Shakespeare-vígjáték
dráma             életénék főbb állomásai,      feldolgozása; egy
                drámái; egy dráma         Shakespeare-dráma
                feldolgozása; a 75. szonett.    megtekintése színházban vagy
                                 videón, ennek megbeszélése.
 A reneszánsz irodalma      A magyar reneszánsz       A magyar reformáció     H;I;i;szö
III. - a magyar reneszánsz két  jellemzői, az európaitól eltérő irodalma (Tinódi Lantos
nagy alakja:           vonásai, a reformáció hatásai; Sebestyén, Heltai Gáspár,
Janus Pannonius és Balassi    Pannonius életének főbb     Bornemisza Péter, Szenczi
Bálint              eseményei, elégia- és      Molnár Albert).
                 epigrammaköltészetének
                 jellemző vonásai néhány
                 versen keresztül;
                 Balassi Bálint életének főbb
                 állomásai, szerelmi, istenes és
                 végvári, költészetének
                 bemutatása néhány versen
                 keresztül.
 A barokk irodalma        Az ellenreformáció        Szemelvények Pázmány    H;SZk;f
- Zrínyi Miklós: Szigeti     művészeti, irodalmi hatásai, a Péter, Mikes Kelemen
veszedelem            barokk stílus jellegzetességei; műveiből.
                 Zrínyi Miklós életének főbb
                 állomásai, tevékenysége;
                 Zrínyi: Szigeti veszedelem
                 (részletek) keletkezése, műfaji
                 sajátosságai, szerkezete, a mű
                 alapkoncepciója, célja, stílusa,
                 verselése, nyelvi eszközei.                          185
                        10. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus,
romantika, nyelvújítás, komikus eposz, rapszódia, kaland-, levél-, utazó-, tézis-, történelmi regény,
verses regény, tabló, idő- és értékszembesítő verstípus, létösszegző vers, enciklopédia, irónia, pátosz,
szimultán verselés, epikus ballada, klasszikus strófaszerkezetek.
A tárgyalt művekben megjelenő konfliktusok, álláspontok megértése, újrafogalmazása. A művek
jelentésének, erkölcsi tartalmának felfogása és szóbeli, írásbeli ismertetése. Az alkotások tartalmi és
formai jellemzőinek összefoglalása. A tanult irodalomtörténeti korszakok és alkotók ismerete.
Memoriterként 2-5 vers a magyar irodalomból, 1 próza- és/vagy drámarészlet.

      Témakörök          Tartalmak          Választható tartalmak       Kódok1
Ismétlés            A 9. évfolyam anyagának                      K;úa
               rövid áttekintése,
               rendszerezése.
 A klasszicista dráma     A francia klasszicista dráma    Egy fel nem dolgozott    ÉN;F;P;Ag;Vm
               és színjátszás jellegzetességei.  Moličre-dráma megismerése;
               Moličre drámái; egy vígjáték    lehetőség szerint egy dráma
               feldolgozása.           megtekintése színházban
                                 vagy videón, ennek
                                 megbeszélése; a francia
                                 klasszicista dráma más
                                 szerzőinek (Corneille,
                                 Racine) és műveinek
                                 megismerése.
Az európai felvilágosodás   Az európai (angol, francia,    A kor irodalmából egy    E;P;Ag;gy
               német) felvilágosodás főbb     szabadon választott epikai
               irányzatai, gondolatai,      vagy drámai mű (pl. Swift:
               képviselői; irodalmi        Gulliver, Diderot: Az apáca,
               megjelenése, a klasszicista    Schiller: Ármány és szerelem)
               stílus az irodalomban néhány    bemutatása.
               példán keresztül.
 A magyar felvilágosodás    A magyar felvilágosodás      A magyar felvilágosodás     H;Lk;Ig;f
kezdete            kezdetének jellegzetességei,    irodalmi élete; a nyelvújítási
               képviselői; a magyar        harc és annak eredményei; a
               klasszicista irodalom néhány    „testőrírók” munkái.
               alakja (Bessenyei György,
               Kazinczy Ferenc és Batsányi
               János) és műveik,
               tevékenységük.
 Csokonai Vitéz Mihály     Csokonai Vitéz Mihály       Csokonainak a tananyagban    T;H;k;Kr;Ag;szö
               életének, költői pályájának    fel nem dolgozott vagy nem
               főbb állomásai, költészetének   szereplő verseinek, a
               jellemzői néhány versén      Dorottya című művének
               keresztül (pl. Az estve,      megismerése.
               Konstancinápoly, Jövendölés
               az első oskoláról a
               Somogyban, Szegény Zsuzsi,
               a táborozáskor, A
               rózsabimbóhoz, Tartózkodó
               kérelem, A tihanyi ekhóhoz,
               A reményhez).
 Berzsenyi Dániel       Berzsenyi Dániel életének,     Berzsenyinek a tananyagban T;H;k;Kr;Ag;szö
               költői pályájának főbb       fel nem dolgozott vagy nem
               állomásai, óda- és         szereplő verseinek
               elégiaköltészetének        megismerése; episztolái
               bemutatása néhány versén      (Dukai Takács Judithoz,
               keresztül (pl. A magyarokhoz    Vitkovics Mihályhoz, A Pesti
               I., A magyarokhoz II.,       Magyar Társasághoz).
               Osztályrészem, A közelítő tél,

                          186
                Levéltöredék barátnémhoz).
Az európai romantika      Az európai (angol, francia,   A tananyagban nem tárgyalt E;I;SZk;ö
                német, orosz) romantika     vagy nem szereplő
                jellegzetességei, válogatás a  romantikus alkotók (pl. Poe)
                romantikus szerzők (Byron,    művei; az európai romantika
                Shelley, Keats; Hugo,      képzőművészeti alkotásai.
                Lamartine; Hoffmann, Heine;
                Puskin) művei közül.
 A magyar romantika       Katona József írói pályájának  A magyar nyelvű színjátszás H;ÉN;F;P;Ag;
I. - a nemzeti drámairodalom  főbb állomásai; Bánk bán     a XIX. század első felében. Vm
kezdete            című művének keletkezése,
                elemzése, értelmezése.
 A magyar romantika       Kölcsey Ferenc életének,    Kölcsey Ferencnek a     T;H;k;Kr;Ag;szö
II. - Kölcsey Ferenc      költői pályájának főbb     tananyagban fel nem
                állomásai és költészetének   dolgozott vagy nem szereplő
                jellemzőinek bemutatása     verseinek megismerése;
                néhány versén keresztül (pl.  értekező prózája: részletek a
                Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi  Parainesis Kölcsey
                második ének, Vanitatum     Kálmánhoz és az
                vanitas, Huszt, Emléklapra).  Országgyűlési Napló című
                                művekből.
 A magyar romantika       Vörösmarty Mihály életének, A költő életének, pályájának T;H;k;Kr;Ag;szö
III. - Vörösmarty Mihály    költői pályájának főbb     részletesebb megismerése, a
                állomásai és költészetének   tananyagban fel nem
                jellemző vonásai néhány     dolgozott vagy nem szereplő
                versén keresztül (pl. Szózat,  művének megismerése; a
                Gondolatok a könyvtárban, A Csongor és Tünde
                Guttenberg-albumba, Az     megtekintése színházban
                emberek, Országháza, Késő    vagy videón.
                vágy, Ábránd, A merengőhöz,
                Előszó, A vén cigány); a
                Csongor és Tünde című
                drámája.
Petőfi Sándor          Petőfi Sándor életének, költői Az apostol és más a      T;H;k;Kr;Ag;szö
                pályájának fontosabb      tananyagban nem szereplő
                állomásai, költészetének    Petőfi-mű megismerése.
                jellemző vonásai, változásai
                néhány versén keresztül (pl.
                A virágnak megtiltani nem
                lehet, Befordultam a
                konyhára, Sors, nyiss nekem
                tért, Egy gondolat bánt
                engemet, A XIX. század
                költői, Arany Jánoshoz,
                Beszél a fákkal a bús őszi
                szél..., Szeptember végén,
                Minek nevezzelek? A puszta,
                télen, Nemzeti dal,
                Föltámadott a tenger..., Itt
                benn vagyok a férfikor
                nyarában, Európa csendes,
                újra csendes..., Szörnyű
                idő...); epikus művei közül A
                helység kalapácsa.
Arany János           Arany János életének, költői Petőfi és Arany barátságának T;H;k;Kr;Ag;szö
                pályájának fontosabb      irodalmi emlékei; a
                állomásai, nagyepikai művei tananyagban fel nem
                közül a Toldi estéje,      dolgozott vagy nem szereplő
                balladáinak rendszerezése    balladák, lírai alkotások
                példákkal (pl. V. László,    megismerése.
                Ágnes asszony, Zách Klára,
                Szondi két apródja, A walesi
                bárdok, Az örök zsidó,

                          187
              Tengeri-hántás, Híd-avatás,
              Vörös Rébék, Tetemre hívás);
              lírai alkotásai (Letészem a
              lantot, Kertben, Epilógus,
              Mindvégig, A tölgyek alatt).
 A magyar romantikus regény Jókai Mór életének, írói      Jókai életének, írói    K;F;Lk;i;Vm
- Jókai Mór         pályájának főbb állomásai;    pályájának részletesebb
              egy romantikus regény       megismerése; a tananyagban
              (Fekete gyémántok vagy      fel nem dolgozott vagy nem
              Eppur si mouve! És mégis     szereplő regény megismerése.
              mozog a föld! vagy Az
              aranyember) elemzése.


                       11. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: realizmus, pozitivizmus, naturalizmus,
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, futurizmus, expresszionizmus,
szürrealizmus, aktivizmus, kubizmus, hangulatlíra, szerepvers, önmegszólító verstípus, képvers,
fejlődésregény, karrierregény, regényciklus, drámai költemény, analitikus dráma, karcolat, paródia,
szimultanizmus, szabad vers, képvers, kevert ritmusú vers, szimbólum, publicisztika.
A XIX. és a XX. századi művek elemzése, megbeszélése során önálló vélemény kialakítása, érvekkel
való indoklása, képviselése. Közösen meg nem tárgyalt irodalmi művek elemzése megadott
szempontok alapján. A művek szóbeli és írásbeli bemutatása, összehasonlító elemzése.
Stílusirányzatok (az impresszionizmustól az avantgárd irányzatokig) jellegzetességeinek bemutatása.
A magyar irodalomban felmerülő történelmi, társadalmi és erkölcsi kérdések megértése,
újrafogalmazása szóban és írásban. Memoriterként szállóigék (legalább 3) Az ember tragédiájából,
legalább 2 Ady-vers.

      Témakörök         Tartalmak         Választható tartalmak     Kódok1
 Ismétlés           A 10. évfolyam anyagának                   K;úa
               rövid áttekintése,
               rendszerezése.
 Madách Imre: Az ember    Madách Imre élete: Az      A mű megtekintése lehetőség H;E;Kr;TE;P;Ag
tragédiája          ember tragédiája keletkezése,  szerint színházban vagy
               elemzése, értelmezése.      videón.
 A XIX. század második    Művek a realista epikából:    A naturalista irodalom   ÉN;F;D;Dg;szö
felének világirodalma    egy francia (Stendhal, Balzac,  jellegzetességei egy Zola-
I. - epika          Maupassant) és egy orosz     regényben; a tananyagban
               (Gogol, Tolsztoj,        nem tárgyalt epikus mű
               Dosztojevszkij) mű elemzése.   megismerése.
 A XIX. század második    A francia modern költészet    Walt Whitman: Téli     E;SZk;Kg;ö
felének világirodalma    néhány nagy alakja és műveik   mozdony; a tananyagban nem
II. - líra          (Baudelaire: Kapcsolatok, Az   tárgyalt művek megismerése.
               albatrosz; Verlaine:
               Költészettan, Őszi chanson;
               Rimbaud: A magánhangzók
               szonettje, A meghökkentek).
 A XIX. század második    A modern drámairodalom      A tananyagban szereplő, de  ÉN;F;P;Ag;Vm
felének világirodalma    kezdete: egy Csehov-dráma:    nem tárgyalt dráma
III. - dráma         A cseresznyéskert vagy a     megismerése; lehetőség
               Három nővér vagy a Ványa     szerint Csehov- és Ibsen-
               bácsi; és egy Ibsen-dráma: a   drámák megtekintése
               Nóra vagy a Vadkacsa       színházban vagy videóról.
               elemzése.
 Vajda János         Vajda János költészetének    Vajda János életének, költői T;H;k;Kr;Ag;szö
               jellemzői néhány versén     pályájának részletesebb
               keresztül (pl. A virrasztók, A  megismerése; a tananyagban
               vaáli erdőben, Az üstökös,    fel nem dolgozott vagy nem
               Credo, Nádas tavon, Húsz év   szereplő verseknek, illetve

                         188
             múlva, Harminc év után).    röpiratainak (Önbírálat,
                             Polgárosodás) megismerése.
Mikszáth Kálmán      Mikszáth Kálmán életének,    Mikszáth életének és írói  K;F;Lk;i;Vm
             írói pályájának főbb      pályájának részletesebb
             állomásai; novelláinak (Bede  megismerése, a tananyagban
             Anna tartozása, Tímár Zsófi   fel nem dolgozott vagy nem
             özvegysége) és egy       szereplő művek megismerése,
             regényének (A Noszty fiú    illetve tárcái (Korlátfa, A
             esete Tóth Marival vagy a    pénzügyminiszter reggelije).
             Különös házasság vagy A
             fekete város vagy a Beszterce
             ostroma vagy Új-Zrínyiász)
             elemzése.
Móricz Zsigmond      Móricz Zsigmond életének,   Móricz életének és írói    K;F;Lk;i;Vm
             írói pályájának főbb      pályájának részletesebb
             állomásai, a Barbárok, a    megismerése, a
             Tragédia és a Szegény     törzsanyagban fel nem
             emberek című novellák közül  dolgozott vagy nem szereplő
             kettőnek, illetve egy     művek megismerése, illetve
             regényének (az Úri muri vagy  Krúdy Gyula, Kaffka Margit,
             a Rokonok) elemzése.      Csáth Géza, Füst Milán
                             műveivel való találkozás.
Az új magyar költészet   Ady Endre életének, költői   Ady Endre életének és költői T;H;k;Kr;Ag;szö
megjelenése - Ady Endre  pályájának főbb állomásai és pályájának részletesebb és a
             költészetének bemutatása    tananyagban fel nem
             néhány versén keresztül (pl.  dolgozott vagy nem szereplő
             Góg és Magóg fia vagyok    műveinek és
             én..., A magyar ugaron, Páris, publicisztikájának (pl. Egy kis
             az én Bakonyom, Párisban    séta) megismerése.
             járt az Ősz, Lédával a bálban,
             Elbocsátó, szép üzenet, Új
             vizeken járok, Sírni, sírni,
             sírni, Harc a Nagyúrral,
             Fölszállott a páva, Vér és
             arany, A fekete zongora, A
             magyar Messiások, A téli
             Magyarország, A Sion-hegy
             alatt, A muszáj Herkules,
             Nekünk Mohács kell,
             Szeretném, ha szeretnének,
             Séta bölcsőhelyem körül, A
             Tűz csiholója, Történelmi
             lecke fiúknak, Hunn, új
             legenda, Mag hó alatt, Intés
             az őrzőkhöz, Ifjú szívekben
             élek, Őrizem a szemed,
             Ember az embertelenségben,
             Nézz, Drágám, kincsemre,
             Emlékezés egy nyáréjszakára,
             Krónikás ének 1918-ból, De
             ha mégis?).
Az avantgárd        Az avantgárd általános     Az avantgárd képzőművészet E;I;Lk;Ig;f
             bemutatása, a főbb irodalmi  alkotásaival való
             irányzatok; Guillaume     megismerkedés.
             Apollinaire költészetének
             jellemző vonásai néhány
             versén keresztül (pl.
             Kikericsek, A megsebzett
             galamb és a szökőkút, A
             Mirabeau híd, Égöv); Kassák
             Lajos életének, írói-költői
             pályájának főbb állomásai,
             költészetének jellegzetességei

                       189
                a Mesteremberek és/vagy A
                ló meghal, a madarak
                kirepülnek című versein
                keresztül.


                        12. évfolyam

A továbbhaladás feltételei

A következő fogalmak megértése, helyénvaló használata: egzisztencializmus, tömegkultúra,
posztmodern, ekloga, idill, bukolika, tárgyias, költészet, négysoros, egysoros, egyperces novella,
szonettciklus, groteszk, abszurd dráma, epikus dráma és színház, dokumentumregény, utópia,
ellenutópia, síkváltás, toposz, parabola, abszurd, utópia, antiutópia.
Az olvasott művek szövegének értelmezése, irodalomtörténeti jelentőségének és helyének
meghatározása, stilisztikai jellemzőinek felismerése. A megismert szerzők életműveinek, alkotói
pályáinak ismerete. Témák és műfajok változásainak figyelemmel kísérése az irodalomtörténetben,
illetve ezek megfogalmazása szóban és írásban. Portrékészítés a magyar és világirodalom nagy
alakjairól.
Memoriterként legalább 2 József Attila-vers, 2 vers Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula,
Tóth Árpád, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós művei közül.

     Témakörök           Tartalmak        Választható tartalmak      Kódok1
 Ismétlés           A 11. évfolyam anyagának                  K;úa
               rövid áttekintése,
               rendszerezése.
 A Nyugat első költői-írói   Babits Mihály életének, írói-  Babits Mihály életének és T;H;k;Kr;Ag;szö
nemzedéke           költői pályájának főbb      írói-költői pályájának
I. - Babits Mihály      állomásai, k