RANCANGAN MENGAJAR_present_

					               RANCANGAN MENGAJAR
              SUBJEK: KAJIAN TEMPATAN
                  TAHUN: 4
                  Tahun 4

1.  Ciri-Ciri Kelas
   (Class Characteristics)     1. Pelajar telah mempelajari dan   boleh
                  menceritakan jenis rumahnya dan keistemewaan
   a) Tingkatan / Tahun     rumahnya
    ( Form / Year )
                   2. Pelajar telah mempelajari dan        boleh
   b) Pengetahuan Sedia Ada   menggunakan    internet untuk mencari     bahan
     ( Prior Knowledge )    pelajaran dan tahu menggunakan e-mail.

                   3. Pelajar boleh menggunakan perisian asas MS
                  PowerPoint, MS Excel dan MS Word.


2.   Peruntukan Masa
                   60minit
   ( Time Allocation )


                  Tema      : 1.0  Rumah sebagai keperluan asas
                              Manusia
3.  Tema Pelajaran / Topik
   ( Lesson Theme / Topic )   Sub Topik   : 1.3 Perihal Rumah

                  Perincian topik : iii   Jenis rumah.


4.   a) Hasil Pembelajaran     Pada akhir    sesi  pembelajaran  murid  dapat
     ( Learning Outcomes )  menguasai:

                   Aras1.

                    1. Menamakan jenis rumah yang terdapat di
                     Malaysia.
                    2. Mengelaskan jenis rumah tradisional dan
                     jenis rumah moden.
                Aras2.

                 1. Membandingkan dan membezakan rumah
   b) Nilai Murni         tradisional dan rumah moden.
    ( Noble Values     Aras 3.

                1. Menghargai mempunyai rumah sendiri
                2. Bersyukur kerana rumah tempat selamat untuk
                  didiami.
                3. Rasa sayang dan dapat hidup bahagia.
                4. Berbangga dengan nilai estetika seni bina
                  Rumah di negara kita.
         2.Beke
                1.  Membuka komputer dan menjawab soalan
                   latihan dalam MS PowerPoint , MS Word dan
                   MS Excel .
                2.  Mengakses maklumat jenis rumah dengan
                   menggunakan internet.
7.  Penerapan TMK
                3.  Berkongsi maklumat yang berkaitan dengan
   ( ICT Integration )
                   topik dengan mengambil bahagian dalam
                   forum di laman web sekolah.
                4.  Menghantar tugasan dalam MS Word daripada
                   My Document kepada pelajar / guru melalui e-
                   mail.
                 1. Set Induksi:
9.  Aktiviti Pelajaran
   ( Learning Activities )
                 Mempamer dan meneliti gambar beberapa buah
                 ”rumah” melalui persembahan MS Power Point
                (5 minit) dan bersoal jawab melalui MS
                WordMMMMnMgage).


                2. Pencetusan idea:

                Membuka fail persembahan MS Power Point dan
                membaca maklumat melalui pesembahan MS
                Power Point Perihal rumah dan menjawab
                latihan melalui perisian MS Power Point dan MS
                Excell (15 minit). (Explore). m

                3.Penstrukturan semula idea:

                Meminta pelajar attachement internet melalui e-
                mail (Rujuk laman Web N0 18) (10 minit}

                4. Aplikasi idea:

                Mengadakan sesi perbincangan penyelesaian
                masalah dalam kumpulan dan sesi berinteraksi
                antara kumpulan (15 minit). Explore, Explain
               dan Elaborate).

                5. Penilaian:

                Penilaian rakan sebaya dan guru secara lisan
                berlaku dalam proses pengajaran dan
                pembelajaran (10 minit). (Evaluate)

                6. Penutup:
                  Refleksi pelajaran (5 minit). (Evaluate).
10. Aktiviti Guru       1.Mempamerkan gambar rumah kepada
  ( Teacher’s Activity )    murid melalui persembahan MS Power Point
                2.Bersoal jawab dengan murid melalui perisian
                 MS Power Point.

                3.Minta murid mencari maklumat beberapa aspek
                rumah seperti ruang dan kegunaan rumah, lokasi
                dan yang berkaitan dengan perihal rumah melalui
                persembahan MS Power Point

                4. Meminta pelajar menjawab soalan
                 yang dipaut ke MS PowerPoint.

                5.Meminta pelajar attachement internet melalui e-
                mail (Rujuk laman Web N0 18)


                7.Memantau dan membimbing pelajar.

                8.Menerima e-mail tugasan daripada setiap
                kumpulan pelajar dan menilainya.

                9.Meminta pelajar membuat refleksi tentang aktiviti
                pengajaran dan pembelajaran.
               1. Menelitii, berfikir dan memberi maklum balas
               mengenai gambar rumah melalui persembahan
               MS Power Point (ENGAGE)

               2.Membaca maklumat untuk memahami isi
11. Aktiviti Pelajar     pelajaran melalui persembahan MS PowerPoint
  ( Student’s Activity )  (EXPLORE)

               3.Membuka komputer, fail MS PowerPoint
                untuk menjawab soalan interaktif (EVALUATE)

               5.Mengakses maklumat menerusi internet mengenai
               pembinaan rumah (Rujuk lampiran 18)
               (ELABORATE)
           6. Perbincangan dalam kumpulan kecil (mengikut
           tahap kemampuan) dan kolaborasi / komunikasi
           dengan kumpulan dan    mengakses internet)
           seterusnya menyelesaikan tugasan yang diberi.
           Kumpulan A :
            Membanding dan membezakan dua jenis rumah
            Menggunakan pengurusan grafik.
            Kumpulan B :
            Menjelaskan perbezaan antara rumah moden
            dengan rumah tradisional.
            Kumpulan C :
            Membincangkan keistimewaan rumah.
            (EVALUATE)

           6.Wakil daripada salah satu kelompok kumpulan
           membentangkan hasil tugasan di hadapan kelas
           menggunakan MS Word. Setiap kumpulan akan
           memurnikan tugasan mereka dengan bimbingan
           guru.

           7. Menghantar tugasan kepada guru melalui e-mail.

           8. Membuat refleksi pembelajaran.
18.  Laman Web
   ( Web Sites )
               http://www.geocities.com/CollegePark/Classro
                 om/8711/bab2.htm
               KARYANET - PENERBITAN DALAM TALIAN
               http://www.sciglobal.com/globalite/malay.htm
               http://www.e-haustek.com/
               http://www.propertyenet.com/pi/200107/desain
                 .html
               http://www.propertyenet.com/asri/200105/ruma
    h.html
  http://www.aesthetics-home.com/case1-b.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/26/2011
language:Malay
pages:6