Helysz�n:

Document Sample
Helysz�n: Powered By Docstoc
					2005/6/VIII/2/1. (Szakind) Bs327 SZTE - TTK matematika alapképzési szak indítása
A MAB a matematika alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a bemutatott ismeretanyag biztosítja a
képzési célok megvalósítását a szakirány nélküli képzésben és a tervezett három szakirányon (matematikus,
alkalmazott matematikus, tanári szakirány). A „kiemelt” előadások és gyakorlatok megfelelő keretet nyújtanak a
tehetséggondozáshoz, és az MSc szintű képzés megalapozásához. A képzéshez rendelkezésre álló személyi
állomány, a matematika több területén folyó eredményes tudományos kutatómunka, az infrastruktúra feltételei
biztosítékot jelentenek a színvonalas képzéshez.

2005/6/VIII/2/2. (Szakind) Bs379 PTE - TTK matematika alapképzési szak indítása
A MAB a matematika alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen – tanári
szakiránnyal, informatika szakirány nélkül - támogatja.
Indoklás:
 A tanári szakirány tanterve megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek. Az informatika szakirány
  esetében úgy látjuk, hogy a szakirány nem eléggé átgondolt, ugyanis:
   nem tisztázzák a szakiránynak a már jóváhagyott programtervező informatikus szakhoz való viszonyát,
   az informatika szakirány nem különbözik bizonyos területeken a tanári szakiránytól (pl. az Elemi
    matematika és a Geometria indokolatlanul előfordul az informatikai szakirány tantervében is)
  Ezért a Plénum nem támogatja az alapszakon belül ilyen szakirány indítását. Javasoljuk ugyanakkor a
  tervezett képzést specializációként indítani. Az itt végző hallgatók matematikus diplomát kapnának szakirány
  megnevezése nélkül.
 A képzés személyi feltételei jelenleg teljesítik a MAB akkreditációs elvárásait, de több oktató további
  jogviszonyban dolgozik, néhányuk életkora miatt már csak rövid ideig vehetnek részt a képzésben. Kívánatos
  lenne az egymástól függetlennek látszó, matematikát és informatikát oktató egységek összehangolása a
  gondok enyhítése érdekében.
 Az elmúlt időszakban az intézményben folyó kutatások több matematikai témával is bővültek, így
  megállapítható, hogy működik a kutatásban tudományos műhely. A számítógépes infrastruktúra jó, a
  könyvtári ellátottság még megfelelő.
Megjegyzés:
A MAB a nem az informatika képzési területhez tartozó szakokon különféle informatika szakirányon a képzést
csak abban az esetben támogatja, ha a szakirány informatika specifikus ismeretanyag elsajátítására irányul. A
szakirány megnevezése tükrözze a képzés speciális informatika tartalmát.
Informatika specifikus szakterületek:
diszkrét matematika, numerikus módszerek, számításelmélet, algoritmus- és bonyolultságelmélet, adatstruktúrák,
programozási nyelvek, strukturált programozás, adatbázis-kezelés, operációs rendszerek, szoftvertechnológia,
számítógép-architektúrák, számítógépes és távközlő hálózatok, számítógépes grafika és képfeldolgozás,
adatbiztonság, információ- és kódelmélet, megbízhatóság, mesterséges intelligencia .

2005/6/VIII/2/3. (Szakind) Bs413 ELTE - TTK matematika alapképzési szak indítása
A MAB a matematika alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A tanterv mind a négy tervezett szakirányon (matematikus, alkalmazott matematikus, elemző matematikus, tanári
szakirány) összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a bemutatott tematika alkalmas a
képzési célok megvalósítására. A képzés - az elemző matematikus szakirány kivételével - a mesterképzést készíti
elő, a tanterv keretei között lehetőséget biztosít a kiemelkedő képességű hallgatók segítésére.
Az oktatói állomány létszáma és minőségi összetétele, az országosan és nemzetközileg is elismert tudományos
kutatások, az infrastruktúra feltételei biztosítják egy magas színvonalú képzés bevezetését.

2005/6/VIII/2/4. (Szakind) Bs428 DE matematika alapképzési szak indítása
A MAB a matematika alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a tantárgyak tematikája mindkét
szakirányon (matematikus, tanári szakirány) biztosítja a képzési célok megvalósítását. A képzés megfelelő
alapozást nyújt a mesterképzésbe történő belépéshez, a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programja
intézményes lehetőséget biztosít a kiemelkedő képességű hallgatók előmenetelének szervezett segítésére. A képzés
személyi feltételei az oktatók létszáma és minősítettsége tekintetében is teljesítik a MAB akkreditációs elvárásait.
A “Matematika- és számítástudományok tudományok” Doktori Iskola keretében több témában sikeres
tudományos kutatásokat végeznek, a képzéshez szükséges infrastruktúra biztosított.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                          1
2005/6/VIII/2/5. (Szakind) Bs451 BDF matematika alapképzési szak indítása
A MAB a matematika alapszak indítási engedélyének megadását a Berzsenyi Dániel Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A szak tanterve formailag megfelel a képesítési és kimeneti követelményeknek, de tartalmát tekintve nem. A
legsúlyosabb hiányosság a differenciált szakmai ismeretek blokkjában a tárgyak szűk választéka. A két bírálói
vélemény sok konkrét kifogást tartalmaz a tantervekkel kapcsolatban, javasoljuk ezek eljuttatását a kérelmező
intézményhez.
A személyi háttér (bár formálisan megfelel a MAB-követelményeknek) nem elegendő a szak beindításához.
Mindössze 5 matematika-oktató dolgozik az intézményben, háromnak van tudományos fokozata (egyiküknek
földrajzból). Országosan ismert tudományos műhely nincs. A könyvtárról szinte semmilyen információ nem
szerepel a kérelemben.
Az intézmény x-matematika szakos tanári szakirányra vonatkozó kérelmet is benyújtott. Ilyen szakirányt
„matematika” alapszakon belül akkreditálni nem lehet, azt azonban megállapítottuk, hogy a matematika, mint
második tanári szak 50 kredites anyaga megfelelő.

2005/6/VIII/2/6. (Szakind) Bs262 NyF fizika alapképzési szak indítása
A MAB a fizika alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán támogatja.
Indoklás:
A tanterv megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek, a tantárgyak tematikája, az egyes tanegységek
arányai alkalmasak a képzési célok megvalósítására mindkét szakirányon (alkalmazott környezetfizikai, fizika
tanári). A környezetfizikai szakirány elsősorban a munkaerőpiac gyakorlatiasabb igényeit kívánja kielégíteni. A
fizikatanár szakirányon a mesterszintű képzés megalapozásához bőséges pedagógiai-pszichológiai alapozást
javasolnak, ugyanakkor nagyobb kínálatra lenne szükség emelt szintű matematika és fizika tárgyakból (a
szabadon választható, különösen az elméleti tárgyak kínálata szűkösnek mondható). A tehetséges hallgatók
tudományos diákkörben fejleszthetik tudásukat, az érdeklődő diákoknak egy önálló kutatási laboratóriumot
biztosít az intézmény.
A személyi háttér megfelel a MAB jelenleg érvényben levő akkreditációs elvárásainak, de egy éven belül szükség
lesz a dr. univ. címmel rendelkező törzstantárgy felelős oktató helyett néhány további, PhD fokozattal rendelkező
oktató alkalmazására.
A szakhoz kötődően szakmódszertani műhelyben folynak kutatások, a tervezett hallgatói létszámhoz az
infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.

2005/6/VIII/2/7. (Szakind) Bs318 SZTE-TTK fizika alapképzési szak indítása
A MAB a fizika alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a tantárgyak tematikája biztosítja a
képzési célok megvalósítását. A tervezett szakirányok (fizikus, informatikus fizika, alkalmazott fizika, biofizikus,
csillagász, környezetfizika, fizika tanár, technika tanár) változatos kimeneti lehetőséget tartalmaznak. A tanterv
átgondolt, világos, moduláris szerkezete lehetőséget ad a tehetséges hallgatóknak arra, hogy akár a korábbi
döntésüket módosítva szakirányt váltsanak, illetőleg a választott szakirány elvégzése után egyéb mesterképzésen
folytassák tanulmányaikat. A tehetséges hallgatók a választható tantárgyak bőséges listájáról érdeklődésüknek,
felkészültségüknek megfelelően bővíthetik a képzési programjukat.
A rendelkezésre álló oktatói állomány magas színvonalon teljesíti a MAB BSc képzésekre vonatkozó személyi
elvárásait. A Fizikus Tanszékcsoporton belül számos kiemelkedően sikeres tudományos műhely működik, melyek
a fizika különböző területein évtizedek óta nemzetközi mércével mérve is magas szintű tudományos tevékenységet
folytatnak. A tervezett képzéshez az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.

2005/6/VIII/2/8. (Szakind) Bs375 PTE-TTK fizika alapképzési szak indítása
A MAB a fizika alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a bemutatott ismeretanyag biztosítja a
képzési célok megvalósítását a tervezett három szakirányon (fizikus, alkalmazott fizikus(technika
szakasszisztens), tanári szakirány). A kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozás csak utalás formájában jeleik
meg a beadványban. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a szakmai törzstantárgyak felelősei (akik közül egy
oktató tudományterülete nem állapítható meg) teljesítik az akkreditációs követelményeknek. A további öt
tantárgyfelelős (egyben oktató) a lézerfizika-optika szakterületén folytat tudományos tevékenységet, ami
értelemszerűen nem lehet összhangban a fizika szélesebb területeit felölelő törzsanyaggal. Összességében a
személyi háttér megfelel a BSc szintű képzés elvárásainak.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                          2
A képzés tudományos hátterét az országosan elismert MTA Nemlineáris és Kvantumoptikai Tanszéki
Kutatócsoport jelenti. A Fizikai Intézet szakmai súlyát erősíti a Szegedi Tudományegyetemmel és az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézettel kiépített kapcsolatai. Az utóbbi 10 évben kiépített laboratóriumok
további fejlesztéseket igényelnek egy széles spektrumú, korszerű műszerpark kialakításához.

2005/6/VIII/2/9. (Szakind) Bs398 DE-TTK fizika alapképzési szak indítása
A MAB a fizika alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a tantárgyak tematikája a tervezett
szakirányon (fizikus, alkalmazott fizikus, tanári szakirány) biztosítja a képzési célok megvalósítását. A képzés
megfelelő alapozást nyújt más természettudományi vagy mérnöki mesterképzésbe történő belépéshez is. A
„Tehetséggondozó Programbizottság” létrehozásával, valamint a korai TDK munkák biztosításával lehetőséget
adnak a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakozásához.
A képzés személyi feltételei teljesítik a MAB akkreditációs követelményeit; a DE Kísérleti Fizika -, Elméleti
Fizika - és Szilárdtestfizika Tanszékei országosan elismert kutatási műhelyek, komoly kutatási lehetőséget jelent
az ATOMKI-val kiépített tudományos kapcsolat.
A tervezett hallgatói létszámhoz elegendőnek látszanak a tárgyi feltételek, de a szakirányok közti hallgatói
megoszlástól függően szükség lehet a laboratóriumok műszerezettségének bővítésére.

2005/6/VIII/2/10. (Szakind) Bs367 PPKE mérnök informatikus alapképzési szak indítása
A MAB a mérnök informatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, a tantárgyak tematikája mindkét
szakirányon (akadémiai szakirány, gyakorlati szakirány) biztosítja a képzési célok megvalósítását. A
mesterképzésre való felkészítést a tehetséggondozás szokásos formáin (TDK munkák, demonstrátorkodás) mellett
az akadémiai szakirány is támogatja. A rendelkezésre álló személyi állomány teljesíti a MAB BSc képzésekre
vonatkozó elvárásait. Az oktatók többsége nemzetközi értelemben is kiemelkedő kutatást folytat. A tervezett
képzéshez az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.

2005/6/VIII/2/11. (Szakind) Bs292 VE programtervező informatikus alapképzési szak indítása
A MAB a programtervező informatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel (néhány tantárgy tematikája kissé
túlméretezett: pl. Lináris algebra, Operációkutatás matematikai alapjai, Valószínűségszámítás és matematikai
statisztika), a tantárgyak tematikája biztosítja a képzési célok megvalósítását (szakirányt nem terveznek a
képzésben). A tehetséges hallgatók a TDK munka mellett tanszéki projektekbe is bekapcsolódhatnak.
Összességében a személyi állomány teljesíti a MAB BSc képzésekre vonatkozó elvárásait, de néhány szakmai
törzstantárgy felelősének magas a leterheltsége. Az intézményben az informatika több területén nemzetközileg is
elismert kutatás folyik. Számos nemzetközi vállalattal kutatási-, fejlesztési- oktatási együttműködést építettek ki.
A tervezett képzéshez az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.

2005/6/VIII/2/12. (Szakind) Bs213 ME gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságinformatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A tanterv alapvetően összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel (helyenként az informatikai
tárgyak szemléletében a gazdaságinformatikai orientáltság helyett a műszaki informatika dominál; a
Minőségbiztosítás c. tárgy nem tér ki az informatikai vonatkozásokra). A képzésben szakirányt nem terveznek, de
a szabadon választható tárgyak megfelelő lehetőséget nyújtanak a különböző elméleti (pl. matematikai
modellek), és alkalmazási (WEB, e-kormányzás) irányokba történő elmélyüléshez. Az erős természettudományos
alapképzés és a választható elméleti témakörök jó alapozást adnak a mesterképzésbe történő belépéshez. A
kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozásnak több formája (TDK, tutori rendszer, szaktanszékek munkájában
való részvétel) is említésre kerül a beadványban.
A rendelkezésre álló személyi háttér eleget tesz a BSc szintű képzés elvárásainak. Bár az oktatók között nagy
számban vannak gépészmérnök vagy matematikus végzettséggel rendelkezők, de tudományos hátterükben
megfelelő szintű elméleti és gyakorlati eredményeket tudnak felmutatni az informatika területén. A képzés
kutatási bázisát a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola és a Gazdaságtudományi Kar doktori
képzése adja.
A szükséges infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                          3
2005/6/VIII/2/13. (Szakind) Bs267 NyF programtervező informatikus alapképzési szak indítása
A MAB a programtervező informatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 Formálisan a képzéshez rendelkezésre álló személyi állomány teljesíti az elvárásokat, de a szakmai
  törzsanyag felelős oktatói között egyetlen olyan minősített oktató van, akinek a fő kutatási területe
  informatikai jellegű. A szakmai törzsanyag 18 tantárgya esetében 7 tárgyat tanít olyan minősített oktató,
  akinek a szakmai tevékenysége az adott területhez (is) tartozik.
 Az intézményben az informatika területén nincs országosan ismert szakmai műhely.
Az intézmény kapja meg a bírálatok másolatát.

2005/6/VIII/2/14. (Szakind) Bs395 DE gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságinformatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja,
ugyanakkor javasolja az intézménynek az indoklásban megfogalmazott hiányosságok pótlását.
Indoklás:
A tanterv alapvetően megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek, de az információs rendszerek (pl. IR
architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, stb.) modul súlya alacsony, nagyon kevés alapképzés specifikus
ismeretet tartalmaz. Az erős természettudományos vonulat, a szakmai törzsanyag elméleti erőssége, valamint a
tervezett szakirányok (vállalat irányítási, E-gazdasági) megfelelő alapot adnak (alapismeretként soknak tűnik
statisztika ismeretanyaga, egy részét alkalmazásként kellene oktatni, a diszkrét matematikából néhány fontos
téma hiányzik) a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására, ugyanakkor a gyakorlati kompetenciák
megszerzése kérdésesnek tűnik. A tehetséges hallgatók segítésére külön programot dolgoztak ki.
Az oktatógárda teljesíti a MAB BSc képzésekre vonatkozó elvárásait.
Az intézményben Közgazdasági és Informatikai Doktori Iskola is működik, amelyek a képzéshez megfelelő
kutatási, tudományos hátteret adnak. Az infrastruktúra biztosított a tervezett hallgatói létszámhoz.
Az intézmény kapja meg a bírálatok másolatát.

2005/6/VIII/2/15. (Szakind) Bs258 GDF gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságinformatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Gábor Dénes Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 A tanterv alapvetően összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, de a minimálisan 35
  kredit helyett csak 28 kredit az információs rendszerek alapozó képzés mennyisége. Az MSc képzésre
  felkészítő választható speciális tárgyak nincsenek közelebbről specifikálva, kérdéses az MSc-re szintre való
  felkészítés lehetősége.
 A kérelemből a szakért felelős oktató tudományos tevékenysége és eredményei nem állapíthatók meg. A
  törzstantárgyak felelősei csak formailag tesznek eleget a követelményeknek, kevés szakirányú nemzetközi
  publikációval és folyóiratcikkel rendelkeznek. A további oktatók között – különösen a szakmai
  törzstantárgyaknál – nagyon kevés a minősített oktató. A tervezett hallgatói létszámhoz nincs meg a
  szükséges oktatói kapacitás.
 A szak tudományágában érdemi kutatási eredményekkel csak kevés oktató rendelkezik (az intézmény csak
  oktatástechnikai fejlesztést mutat fel, az informatika területén nincs országosan elismert tudományos
  műhely).

2005/6/VIII/2/16. (Szakind) Bs392 DF gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságinformatikus alapszak indítási engedélyének megadását a Dunaújvárosi Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 A tanterv összhangban van a szak képzési és kimeneti követelményeivel, de mesterképzésre felkészítő
  vonulatot nem tartalmaz. a képzési programban erősíteni kell a természettudományos alapozást; a
  matematikai és számításelméleti alapismeretek kredit száma megfelel a szak képzési és kimeneti
  követelményeinek, ugyanakkor a tematika elég szegényes (pl. hiányoznak a differenciálegyenletek).
 A képzés indításának személyi feltételei (különösen a tervezett hallgatói létszámhoz viszonyítva) csak
  formálisan teljesülnek. A matematikai alapozó tárgyak tantárgyfelelősei közül többen nem matematikából
  szerezték tudományos fokozatukat, ill. a képzésben részt vevő további oktatóknak nincs minősítése. A
  törzstantárgyak felelőseinek publikációs tevékenységében meghatározó a jegyzetek írása, kevés a szakirányú
  nemzetközi publikáció. A tantárgyfelelősök mellett felsorolt további oktató között nagyon kevés minősített.
 A kutatási háttérként megnevezett informatikai szakterületű kutatócsoport 1998 óta kevés publikációval
  rendelkezik.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        4
A plénum javasolja a már akkreditált mérnökinformatikus BSc képzés megerősítését, és ezen belül egy
gazdaságinformatika szakirány indítását.
A benyújtó kapja meg a bírálatok másolatát.

2005/6/VIII/2/17. (Szakind) Bs430 DE villamosmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a villamosmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja,
ugyanakkor javasolja az intézménynek az indoklásban megfogalmazott hiányosságok pótlását.
Indoklás:
A tanterv lényegében megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek, de esetenként a képzés tartalma
kifogásolható: a szakirányok (információtechnikai, automatizálási) differenciált képzése nem elegendő,
alacsony a gyakorlati ismeretek aránya, néhány tantárgy leírása elnagyolt, nincs kellően előkészítve
(Híradástechnika, Informatikai technológiák anyagtudományi alapjai) A mesterképzést erős
természettudományos alapozás támogatja, a két szakirányról ez kevésbé mondható el. Az intézményben
hagyománya van a tehetséges hallgatók segítésének, amit a beadvány részletesen ismertet.
Összességében az oktatói háttér megfelelő, de a képzésben növelni kell a tudományos fokozattal rendelkező
oktatók súlyát. A műszaki szakanyagot oktatók jelentős része meghívott oktató, ami megnehezíti a hallgatókkal
való kooperációt. Több tantárgy esetében a felelős oktató munkássága nem tartozik az oktatni kívánt
szakterülethez (pl. Digitális technika, Mikroelektronika, Villamos energetika, Híradástechnika, Villamos gépek
és hajtások, stb.).
Az intézményben folyó villamosmérnöki kutatások közepesnek mondhatók. Az képzéshez szükséges infrastruktúra
biztosított.
Az intézmény kapja meg a bírálatok másolatát.

2005/6/VIII/2/18. (Szakind) Bs210 NyF közlekedésmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a közlekedésmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Légiközlekedési hajózó és Műszaki logisztika szakirányokon
folyó képzést.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A Matematika és Számítástudományok Bizottság megjegyzése:
Szükség van a matematika területén aktív tevékenységet folytató oktatók bevonására. A tantárgy tematikák
összeállítása nem matematikus gondolatmenetet tükröz. Növelni kell a matematikai tananyag óraszámát (a
kredit-érték megfelelő).

2005/6/VIII/2/19. (Szakind) Bs402 ZMNE közlekedésmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a közlekedésmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Közlekedésszervező és Légiközlekedési szakirányokon folyó
képzést.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A levelező tagozaton a kérelemben feltüntetett 80-100 fős hallgatói létszám helyett 40-50 fős létszám tűnik
reálisnak, ennél nagyobb létszám már veszélyeztetné az oktatás minőségét.
A Matematika és Számítástudományok Bizottság megjegyzése:
Szükség van a matematikusi oktatói háttér megerősítésére.

2005/6/VIII/2/20. (Szakind) Bs499 BME közlekedésmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a közlekedésmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Közlekedési folyamatok, Logisztika és Járműtechnikai
szakirányokon folyó képzést.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       5
2005/6/VIII/2/21. (Szakind) Bs274 BME mechatronikai mérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a mechatronikai mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását székhelyen kívüli képzésre
(Zalaegerszeg) támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapszak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak a szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/VIII/2/22. (Szakind) Bs421 NYME ipari termék és formatervező alapképzési szak indítása
A MAB az ipari termék- és formatervezői alapszak indítási engedélyének megadását a kérelmező intézményben
támogatja.
Indokolás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapszak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak a szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek.
A Matematika és Számítástudományok Bizottság megjegyzése:
A matematika tanterve éppen elfogadható, de aggályos a két félévre koncentrált matematika képzés, és a
kreditszámhoz képest alacsony óraszám. Az átlépés az MSc-be problematikus.
Többváltozós kalkulust mindenképpen be kell venni a tematikába, az MSc szinthez ez nélkülözhetetlen!!!
Indokolt az oktatógárda erősítése.

2005/6/VIII/2/23. (Szakind) Bs263 NyF kémia alapképzési szak indítása
A MAB a Nyíregyházi Főiskolán a kémia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását megjegyzéssel
támogatja. A tervezett két szakirány, a vegyész és a (kémia) tanári tekintetében az indoklásban foglaltak
megfontolását ajánlja.
Indoklás:
 A tanterv a képzési céllal alapvetően összhangban van, alkalmas az alapszakon elfogadható minőségű képzés
  folytatásához.
 Megjegyzendő, hogy már rövid távon is felvetődhet az oktatói utánpótlás megoldásának kérdése, mivel a
  bemutatott oktatói gárda a képzés szempontjából meghatározó 5 tagjának életkora 58-64 év között változik.
 Több fontos tantárgy felelőse és oktatója tekintetében személyi fejlesztés és az oktatói túlterhelés csökkentése
  szükséges.
 A laboratóriumok alacsonyabb műszerezettsége következtében a vegyész szakirányon végző, gyakorlott,
  „piacképes kémikus” képzésére kevesebb az esély, a tanári szakirányon folytatandó képzés megfelelősége
  valószínűbb.
Az intézmény kapja meg a megjegyzéseket részletező szakvéleményt.
A MAB a soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja, hogy a felsoroltak tekintetében kívánatos
tennivalók, a hiányosságok korrigálása megtörtént-e.

2005/6/VIII/2/24. (Szakind) Bs290 VE kémia alapképzési szak indítása
A MAB a Veszprémi Egyetemen a kémia alapszakon, a tervezett vegyész, valamint a (kémia) tanári szakirányon
a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/VIII/2/25. (Szakind) Bs322 SzTE kémia alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetemen a kémia alapszakon, a tervezett vegyész, klinikai kémikus, analitikus és
méréstechnológus, valamint a (kémia) tanári szakirányon a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/VIII/2/26. (Szakind) Bs377 PTE kémia alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetemen a kémia alapszakon a tervezett szakirányok közül, a vegyész és a (kémia)
tanári szakirányon a képzés indítására az engedély megadását megjegyzés nélkül támogatja. A tervezett másik
három (informatikus vegyész, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, bioanalitikus) szakirány tekintetében az
indoklásban foglaltak megfontolását ajánlja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal alapvetően összhangban van, alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés
folytatásához. A kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         6
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a tervezett évi 24 fős hallgatói létszámra tekintettel öt szakirány indítása
nem tűnik racionális elképzelésnek. Le kell szögezni, hogy a másik három szakirány 60 kreditnyi teljes egészében
nem kémiai (matematikai-informatikai, fizikai ill. biológiai) ismeretanyag átadását tervezi.

2005/6/VIII/2/27. (Szakind) Bs407 DE-TTK kémia alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetemen a kémia alapszakon, a tervezett vegyész, valamint a (kémia) tanári szakirányon
a képzés indítására az engedély megadását egy megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.
Megjegyzendő, hogy a szakmai törzsanyag kis korrekciója, a biológiai alapismeretek, tárgyak beemelése
ajánlatos, annál is inkább, hogy a már tervezés alatt álló, kapcsolódó, orvosi-biológiai irányultságú
mesterképzésekbe belépésre való alapozás is biztosított legyen. Ez a trend ugyanis már érzékelhető.

2005/6/VIII/2/28. (Szakind) Bs454 BDF kémia alapképzési szak indítása
A MAB a kémia alapszak indítására az engedély megadását a Berzsenyi Dániel Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
 A bemutatott tanterv egyes elemei, felépítése, és főként a tervezett szakirányokon folytatandó képzés erősen
  kifogásolható.
  - Pl. a környezetanalitika szakirány képzési terve alapvető szakterületeken nem biztosítaná a gyakorlati
   tudás-szerzést, valamint a kémiai irányultságú mesterképzésekbe való továbblépésre a kellő megalapozást.
  - A technika szakirányt nehéz értelmezni. Mint tanári szakpár-tag létjogosultsága kérdéses, ugyanis az ún.
   technikai ismeretek a korszerű természettudományi alapszakok közül a matematika, fizika, kémia és
   biológia szakok bármilyen párosítása révén elsajátíthatók, szükségtelen kreálni ezen kívül és felül technika
   ismeret-kört, főként szakpár szinten. Egyébként pedig a kémia részterületének azért nem tekinthető.
 A személyi háttér tekintetében meg kell jegyezni, hogy pl. a tanári szakirány felelőse, egyben a
  környezetvédelem tárgy előadója az utóbbi 5 évben egyáltalán nem publikált. Általánosságban elmondható,
  hogy az oktatók szerény publikációs tevékenysége csak részben van összhangban az oktatni kívánt tárgy
  elméleti vagy gyakorlati területeivel. Szakmai tartalmában különböző kurzusok, egy tantárgynév alá rejtetten
  több tantárgy oktatása is előfordul, ez esetben mind az oktatói túlterhelés, mind a szűkebb szakmai
  kompetencia kérdése felmerül. Egyértelműen bővítésre és szakmai fejlesztésre szorul az oktatói gárda.
 A kérelemben közöltek alapján az infrastruktúra szerény szinten, legfeljebb a tanári szakirányon folytatandó
  képzésben biztosítható a tervezett max. 25 fős évfolyamok számára, a környezetanalitika szakirányon
  semmiképp.
A bizottság a fenti megállapítások alapján a kérelmező intézményben a kémia alapszak indítását a tervezett
szakirányokon nem támogathatónak ítélte.

2005/6/IX/2/1. (Szakind) Bs296 KE - ÁTK mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a mezőgazdasági mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Kaposvári Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A bizottság az alapszak szakindítását azzal a megjegyzéssel támogatja, hogy a szak tényleges működésének
megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodik:
- a tantervből hiányzik a KKK-ban megfogalmazott természettudományos és mérnöki alapismereteknél a fizika,
  a nemzetközi mezőgazdasági alapismeretből a gazdasági és humán alapismeretek, valamint a szakmai
  törzsanyagból a vetőmagtermesztés.
- a nagyszámú ( 11) tervezett MSc szak jelentős részét szakirányú továbbképzés formájában már oktatják
- néhány törzstantárgy felelősnél és oktatónál hiányzik a publikációs háttér. Így pl. a kertészet, az
  agrometeorológia és vízgazdálkodás, a precíziós mezőgazdaság.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/2. (Szakind) Bs467 VE - GMK kertészmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a kertészmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett gyümölcstermesztés, szőlészet, zöldségtermesztés
szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        7
A tantervben a kreditrendszerrel kapcsolatos 22/200 Kormányrendeletet csak részben veszik figyelembe. Ezt
korrigálni szükséges, az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/3. (Szakind) Bs269 SzIE - GTK gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak
indítása
A MAB a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett agrárgazdasági szakirányon folyó
képzést is, de a regionális és vidékfejlesztési szakirány elnevezést javasolja vidéki térségek fejlesztése
szakirányra módosítani.
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
A tanterv módosítása szükséges az alábbiak szerint:
környezet-gazdaságtan, agrár-környezetvédelem tantárgyakkal csak az agrárgazdasági szakirány 6. félévében
találkoznak a hallgatók. A vidékfejlesztési szakirány tantárgyai közül hiányzik a társadalmi vonatkozások
megismertetése, a szociológiai szemlélet alapelemeinek elsajátíttatása. Indokolt a szaktanácsadás tantárgy
átütemezése az első félévről. A vidékfejlesztési szakirányban a vidék társadalmi és gazdasági sajátosságainak
külön tantárgyban, de legalább a tematikákban való markánsabb megjelentetése szükséges.
Az egyetem rendelkezik környezetgazdálkodási, területi tervezési, stb tanszékekkel, amelyek oktatói sajnálatosan
nem jelennek meg az oktatásban.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/4. (Szakind) Bs294 DE - AVK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak
indítása
A MAB a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett agrárgazdasági szakirányon folyó
képzést is, de a regionális és vidékfejlesztési szakirány elnevezést javasolja vidéki térségek fejlesztése
szakirányra módosítani.
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
 A differenciált szakmai ismeretek agrárgazdasági irányában nem világos, hogy miért szerepel újra a
  korábban már oktatott környezet-gazdaságtan, hasonló tematikával, ezen változtatni kell. A vidékfejlesztési
  szakirány megalapozásaként gazdaságföldrajzot hallgatnak már a 2. félévben a hallgatók. Mivel a regionális
  gazdaságtan törzsanyag, így nem elfogadható, hogy az azt megalapozó gazdaságföldrajzot csak a
  szakirányosok hallgatják. Főként, hogy a tematika szerint elsősorban a mezőgazdaság földrajzáról van szó.
  Amennyiben - éppen az erős mezőgazdasági orientáció miatt - elválik a földrajz a regionális gazdaságtantól,
  úgy célszerűbb lenne a differenciált tantárgyakat csak a 4. félévtől kezdeni. Ezzel szemben a közigazgatási
  ismeretek, mint alapozó tantárgy az 5. félévről előbbre jöhet.
 A nagyhírű agrárkutatási háttér mellett a szakindítók országosan jegyzett vidékfejlesztési kutatási műhellyel
  nem rendelkeznek. Az universitas más fakultásain és a szintén Debrecenben működő MTA RKK-ban viszont a
  vidékkutatásokban neves kutatók működnek. Az együttműködésre azonban a szakindítási tervben nincsenek
  utalások, oktatóként nem jelennek meg ezek a kollegák. A Debreceni Egyetem földrajz tanszék vezetőjének új
  „Regionális gazdaságtan kézikönyv”-ét még szakirodalomként sem ajánlják. stb.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/5. (Szakind) Bs470 KE – GTK tévesen került a plénum elé gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök alapképzési szak indítása
A kérelem tévesen került a plénum elé, a határozat szeptemberben várható (a bizottság pótlást kért).

2005/6/IX/2/6. (Szakind) Bs181 KRF - MFK környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
A MAB a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert
Főiskolán támogatja. A két szakirányon folyó képzés összesen 17 kreditben tér el egymástól, ezért ezeket vagy
összevonni, vagy diverzifikálni szükséges.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel .Az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Az intézmény a bírálatot kapja meg és érvényesítse az abban foglaltakat.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        8
2005/6/IX/2/7. (Szakind) Bs432 DE - MTK környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
A MAB a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett biotechnológia, környezettudatos
kertészet szakirányokon folyó képzést, de nem javasolja a környezetvédelem és környezettudományi
szakirányokat.
A kérelem nem közli a szakirány felelősök nevét.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tantervben az állattenyésztési tudományok alulreprezentáltak, ez nehezíti az
átjárhatóságot más intézmények MSc képzésére. A környezettudományi szakirány láthatóan
természettudományos alapképzési többletet kívánna adni. Ugyanakkor ezen szakirányon végzett hallgatók
elméleti képzése messze elmarad a környezettan, de még a környezetmérnök BSc szintjétől is. A „műszaki
alapismeretek” és a „géptan” tantárgyak kiterjedtségében pedig el kell érni a 2 félévben a 2+2 óraszámot.
Az intézményben megvannak a szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/8. (Szakind) Bs482 SzIE - MKK környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
A MAB a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett környezet- és tájvédelem, földhasználat
tervezés szakirányokon folyó képzést. De az agrár környezetgazdálkodási programok c. szakirány esetében
névváltoztatást javasol.
Indoklás:
Az KKK-nak megfelelően át kell tekinteni a szak kreditszerkezetét. Kutatási munkával tovább kell hitelesíteni a
képzést.
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel. Az intézményben megvannak a szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/9. (Szakind) Bs440 TSF - MVK környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
A MAB a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Tessedik Sámuel
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett természetvédelmi és területfejlesztési,
településüzemeltető, hulladékgazdálkodási szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel. Az intézményben megvannak a szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek.
Megjegyzés a tantervhez: a „műszaki alapismeretek” és a „géptan” tantárgyak kiterjedtségének el kell érnie a 2
félévben a 2+2 óraszámot.
A bírálatot az intézmény kapja meg, és a szak tényleges működésének megkezdéséig a hiányosságok pótlásáról
gondoskodjanak.

2005/6/IX/2/10. (Szakind) Bs352 DE - MTK természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
A MAB a természetvédelmi mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen azzal a
megjegyzéssel támogatja, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi
hiányosságok pótlásáról gondoskodik:
Szakirányt nem neveznek meg, így az alapképzés nem ad olyan kimeneti kompetenciát, amely a gyakorlati életbe
való azonnali belépést kellően elősegítené azoknak a hallgatóknak a számára, akik nem folytatják
tanulmányaikat MSc szinten. A szak tanterve nincs kellő mértékben összhangban a képzési és kimeneti
követelményekkel: A kérelemben az ökológiai helyett uralkodik a gazdasági, mezőgazdasági és műszaki
alapozás. Talajökológiát ugyan tanulnak, de állat- és növényökológiát nem. A tantervek szemlélete nem mindig
egységes és egyes tantervek tartalmilag is túlhaladottak.
A személyi feltételeknél szembetűnő az integráció hiánya. Sokkal nagyobb mértékben kellene támaszkodni az
Egyetem Természettudományi Karára, a biológus tanszékcsoportra.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/11. (Szakind) Bs465 NyME - EMK természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
A MAB a természetvédelmi mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen támogatja.
Hiányolható, hogy szakirányt nem neveznek meg, így az alapképzés nem ad olyan kimeneti kompetenciát, amely
a gyakorlati életbe való azonnali belépést kellően elősegítené azoknak a hallgatóknak a számára, akik nem
folytatják tanulmányaikat MSc szinten.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        9
Megjegyzés:
A kérelemben bemutatott tantervben alulreprezentált a mikrobiológia, a hidrobiológia, a környezetminősítés
témaköre. Nem tűnik kellően biztosítottnak az informatika, gazdasági és menedzsment, valamint a minőségügyi
ismeretek oktatása. Egyebekben a tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel. Az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/12. (Szakind) Bs353 DE - MTK vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a vadgazda mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető tárgyi
feltételek.
Megjegyzés. pótolni szükséges a szakfelelős személyére tett javaslatot, valamint a levelező tagozat tantervét.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/13. (Szakind) Bs466 NyME - EMK vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a vadgazda mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv a bírálatokban javasolt módosításokkal megvalósítja a képzés célját.
Összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeivel és az intézményben megvannak az
alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek. Az intézmény a bírálatokat kapja meg.

2005/6/IX/2/14. (Szakind) Bs484 SzIE - MKK vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a vadgazda mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel. Az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
Pótolni szükséges a záróvizsga tantárgyainak felsorolását, valamint növelni kell a tudományos fokozattal
rendelkező oktatók létszámát, ugyanis három oktató 5-5 tantárgy felelőse az akkreditációs minimum
követelmény: legfeljebb 3 törzstantárgy.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/15. (Szakind) Bs463 NyME - EMK erdőmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB az erdőmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi Egyetemen tantervi
módosításokkal támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv a javasolt módosításokkal megvalósítja a képzés célját. Összhangban van az
alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeivel. Az intézményben megvannak az alapképzési szak
indításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételek.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/16. (Szakind) Bs337 SzTE - SZÉFK gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési
szak indítása
A MAB a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi
Tudományegyetemen nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv nem felel meg a képzési és kimeneti követelményeknek. A szakmai törzsanyag összes kreditpontjainak
száma nem elégséges. A kontakt órák száma a nappali képzésben 2858, a levelező képzésben 714 óra. Az
óraszám ily mérvű növelését a tematikák alapján semmi nem indokolja. Az elméleti és gyakorlati órák aránya
nem derül ki a tervezetből. A tantárgystruktúra eltér a szokásostól. A szakmai törzsanyag kevesebb tantárgyból
épül fel. A szak tervezett erőssége a marketing, amelyet összesen 135 órában, az informatikánál, a pénzügynél,
az üzemgazdaságtannál, a regionális alaptárgyaknál nagyobb óraszámban sajátíthatnak el a hallgatók. Az
alapozó ismeretek tantárgyain belül a közgazdasági ismeretek az indokoltnál kisebb súlyt képviselnek. A szakmai
törzsanyagon belül az agrár-szakismereti blokkba tartozó tantárgyak az előírtnál kisebb számban és súllyal
jelennek meg. Hiányzanak a műszaki és az agrárszakigazgatási ismereteket lefedő tantárgyak. Az
agrárgazdaságtan, a pénzügy-számvitel, a területi és projekttervezés az azonos szakok tantervébe nagyobbC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       10
óraszámmal épült be. A vállalatgazdálkodási szakirány differenciált szakmai ismereteinél a stratégiai tervezésre
(benne az üzleti tervezésre), a menedzsment technikákra nagyon kevés a tervezett óraszám. A személyi feltételek
sem felelnek meg az akkreditációs minimum követelményeknek. A szakfelelős és egyben egyik záróvizsgatárgy
felelőse csak dr.univ fokozattal rendelkezik. Külön szakirány-felelőst nem adtak meg. A záróvizsgatárgy előadók
egyike és két szakmai tárgy oktatója a Debreceni Egyetem hasonló profilú, ott is szakmai tantárgyat jegyző
szakfelelős.
A nevében vidékfejlesztést tartalmazó szak (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) beindítása a
vidékfejlesztési diszciplína szakmai gyengesége, a nagy óraszámra, de kevés tantárgyra épülő, így jelentős
ismeretköröket kihagyó struktúra, a gyakorlat/elmélet tisztázatlansága és a szakirány kiforratlansága miatt nem
javasolható.

2005/6/IX/2/17. (Szakind) Bs281 BCE - GTK gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak
indítása
A MAB a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti
Corvinus Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett agrárgazdasági szakirányon
folyó képzést is, de a regionális és vidékfejlesztési szakirány elnevezést javasolja vidéki térségek fejlesztése
szakirányra módosítani.
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
A tanterv módosítása szükséges az alábbiak szerint:
Az elméleti és a gyakorlati órák számának ki kell derülnie a dokumentációból. Szakmai gyakorlatot nem
terveznek, ezt pótolni kell   A kertészeti tantárgyak túlsúlyban vannak, az állattenyésztési tárgyak
alulreprezentáltak, az informatika tantárgy kevés óraszámmal szerepel A terület és projekttervezési ismeretek a
törzsanyagból kiszorultak. A vidékszociológiai ismeretek tantárgyat alapozó jellege miatt nem a 6. félévben kell
oktatni. Hiányzanak az EU ismeretek.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/18. (Szakind) Bs473 VE - GMK környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
A MAB a környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett környezetvédelmi, településüzemeltetési,
hulladékgazdálkodási szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel. Az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek. A „műszaki alapismeretek” és a „géptan” tantárgyak kiterjedtségének el kell érnie a 2 félévben a 2+2
óraszámot. Tudományos műhelymunkát ki kell terjeszteni a környezetgazdálkodás gyorsan bővülő területeire is.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/19. (Szakind) Bs471 VE - GMK természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
A MAB a természetvédelmi mérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen
támogatja.
Hiányolható, hogy szakirányt nem neveznek meg, így az alapképzés nem ad olyan kimeneti kompetenciát, amely
a gyakorlati életbe való azonnali belépést kellően elősegítené azoknak a hallgatóknak a számára, akik nem
folytatják tanulmányaikat MSc szinten.
Megjegyzés:
A kérelemben bemutatott tantervben alulreprezentált a mikrobiológia, a hidrobiológia, a környezetminősítés
témakörei. Egyebekben a tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, továbbá az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/IX/2/20. (Szakind) Bs384 KF - KFK gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak
indítása
A MAB a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Kecskeméti
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A szak tanterve nem felel meg a képzés céljának. A beadó intézmény a szak címét nem írta jól a címlapon és a
kísérő levélben sem. Hiányzik a vidékfejlesztés társadalmi szegmensének megértésére és formálására felkészítő
tantárgycsoport. Ebben a blokkban a vidék alulmaradt az általános regionális témákkal szemben. A
vidékfejlesztési szakirányban a vidék társadalmi és gazdasági sajátosságainak külön tantárgyban, de legalább a
tematikákban markánsan meg kellett volna jelennie. Érthetetlen a közigazgatási ismeretek 5. félévre való
ütemezése. Hiányzik az agrárszakigazgatás tantárgy.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        11
Az oktatás személyi feltételei sem felelnek meg az akkreditációs minimum követelményeknek. A szakfelelős 5, a
szakirányfelelős 4 tantárgy felelőse. Az egyik szakirány felelős nem minősített oktató. A regionális és
vidékfejlesztési tantárgyak oktatását összesen három (ebből két külsős) oktatóra alapozták. A főállású oktató és
egyben szakirány-felelős a területen jelentős gyakorlati tapasztalatokkal bír, de kutatási háttérrel,
publikációkkal nem rendelkezik. A tárgykörben oktatók tapasztalata is csak két évre tekint vissza. Egy
tanársegéd 7 szakmai tantárgynál is szerepel. A vidékfejlesztés témakörben az intézmény oktatói nem
rendelkeznek országos hírű kutatásokkal. Kecskeméten működik az MTA RKK ATI központja, mely a
vidékfejlesztési kutatások egyik nemzetközi hírű műhelye. Ez egy adott, és ugyanakkor még kihasználatlan
együttműködés lehetősége.

2005/6/IX/2/21. (Szakind) Bs483 SZIE - MKK természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
A MAB a természetvédelmi mérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A tantárgyi tematika nem felel meg a képzési és kimeneti követelményeknek. A képzés az agrár-tárgyakra
támaszkodik, emiatt koncepciójában nem érvényesül kellőképpen a szak szemlélete. A képzés „lelkét” szolgáltató
biológiai szemlélete statikus. Elsikkad, hogy az élővilággal foglalkozó korszerű védelem alapja nem az egyes
fajok védelme, hanem az ökoszisztéma folyamatszabályozása. A környezetvédelmi agrármérnök szakból adaptált
„alkalmazott ökológia” tantárgyból hiányoznak az alapok, ugyanakkor pl. mezőgazdasági károsítókkal
foglalkozik.
Hiányzik az általános konzervációbiológia, amelynek elemei egyes tantárgyakban felbukkannak ugyan, de az
egységes tárgyalás elmarad, hiányzik a genetika és az evolúcióbiológia a kötelező tárgyak köréből. Nem jelenik
meg a kultúrtörténeti és földtani értékek védelme sem.
Összességében megállapítható, hogy a tantárgyak a meglévő agrárképzéstől nem térnek el olyan mértékben,
amely az új szak indítását indokolná.

2005/6/IX/2/22. (Szakind) Bs164 BMF - RKK környezetmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a környezetmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Műszaki Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett villamosipari és könnyűipari szakirányon folyó
képzést is, azzal a megjegyzéssel, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi
hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
Erősíteni kell a tudományos tevékenységet, növelni a minősített oktatók számát. Csökkenteni az oktatók
leterheltségét, mert a tervezett létszám mellett a szakmai fejlődésük nem biztosított.
A tanterv megfelel, a korábbi kredit egyenlőtlenségeket kijavították. Az összeállítás színvonala sokat javult, de
még most is elnagyolt.
A tudományos tevékenység gyenge, ezen javítani szükséges. A publikációk átlagon aluliak.
Erősíteni kell az oktatók tudományos tevékenységét, a minősítettek számát. A személyi feltételek nem engedik
meg a tervezett létszámot.
Az intézmény a bírálatokat kapja meg.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/23. (Szakind) Bs227 PTE - PMMK környezetmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a környezetmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett ipari és kommunális, valamint környezettechnológiai
szakirányon folyó képzést is, azzal a megjegyzéssel, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig az
intézmény az alábbi hiányosságok pótlásárról gondoskodik:
Bár az infrastruktúra sokat javult, de Kémia Tanszék nincsen. Erősíteni szükséges a tudományos műhelymunkát,
növelni a nemzetközi publikációk számát.
Az alapképzés tantárgyai erősen gyakorlatorientáltak, amely megnehezíti a tehetséges hallgatók MSc
tanulmányokra való jelentkezését.
A bírálatokat az intézmény kapja meg.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/24. (Szakind) Bs389 ME - MFK környezetmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a környezetmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett geokörnyezet, környezettechnika és környezetmenedzser
szakirányon folyó képzést is.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        12
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                      13
2005/6/IX/2/25. (Szakind) Bs265 NyF - TTFK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett természetvédelmi monitorozó, technika és tanári szakirányokon folyó
képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A bírálati véleményt az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/26. (Szakind) Bs291 VE - MK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett környezetkémia, környezetbiológia-limnológia és tanári szakirányokon
folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/27. (Szakind) Bs427 DE - TTK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett környezetmonitorozó és tanári szakirányokon folyó képzést, de nem
javasolja a környezetanalitikus szakirányt.
További megjegyzések:
a szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
az egyes törzstantárgy felelősök kutatási területe és tudományos publikációi vonatkozásában hiányosságok
merülnek fel, főként a kémia, fizika és hidrológia tárgyak estében.
A Matematika bizottság véleménye, hogy a programon változtatni kell. A matematika alapozó tárgy, előadást és
gyakorlatot is szükséges tartani matematikus oktatóval. A tananyagban feltétlenül szerepelni kell analízisnek,
lineráris algebrának, valószínűségszámításnak és statisztikának.
Az oktató tudományos kutatói tevékenységet nem matematikából végez.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/28. (Szakind) Bs414 ELTE - TTK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett környezetkutató, geofizika, geológia, meteorológia,
és tanári szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/29. (Szakind) Bs385 EKF - TTK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását az Eszterházy Károly Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett terepi környész, technika és tanári szakirányokon folyó képzést
is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A bírálati véleményt az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/30. (Szakind) Bs326 SzTE - TTK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett levegőtisztaságvédelem, természetvédelem, tanári és technika
szakirányokon folyó képzést, de nem javasolja a hulladékkezelés és elhelyezés, víz-és talajvédelem, valamint
környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő szakirányokat. Ez utóbbi szakirányok inkább a
környezetmérnöki alapképzés szakirányai lehetnek.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        14
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
A tantervben megjelenő kredit egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni. A 7 szakirány túl sok. A tervezett MSc
szakok száma is túlzott.
A MAB Matematika-és számítástudományok bizottság kialakított véleménye, hogy a matematika programon
változtatni kell. Kevés a matematikai praktikum címen a középiskolai anyag összefoglalása 0+2,2 órában. A
matematika alapozó tárgy, előadást és gyakorlatot is szükséges tartani.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/31. (Szakind) Bs406 DE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását azzal a megjegyzéssel támogatja a Debreceni
Egyetemen, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az alábbi hiányosságok pótlásáról
gondoskodik:
- szakirányok megnevezése nincs összhangban a képzési és kimeneti követelményekkel, helyes megnevezések az
  Informatikai Bizottság véleményével is pontosítva az alábbiak:
  földrajz tanári, táj és környezetföldrajzi (akadémiai), terület és településfejlesztési (akadémiai),
  geionformatika (akadémiai), környezetföldrajzi, térségfejlesztési, geionformatika, idegenforgalmi,
- az akadémiai szakirányok és a nekik megfelelő gyakorlati szakirányok tanterve között igen csekély a
  különbség,
- a szakmenedzser szakirányoknál a képzésnek a menedzseri oldalról történő további erősítése szükséges,
- az egy oktatóra eső magas óraszám létszámfejlesztést indokol.
A MAB Matematikai-és számítástudományi bizottság kialakított véleménye, hogy a programon változtatni kell. A
matematika alapozó tárgy, szükséges előadást és gyakorlatot is tartani matematikus oktatóval.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/32. (Szakind) Bs416 ELTE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett környezetföldrajz, település- és területfejlesztő, és tanári
szakirányokon folyó képzés is, de szakinformatika-regionális elemző szakirány elnevezést javasolja
geoinformatikai-regionális elemző szakirányra módosítani.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A MAB Matematikai-és számítástudományi bizottság kialakított véleménye, hogy a programon változtatni kell.
Kevés a középiskolás anyag ismétlése, a tananyagban feltétlenül szerepelni kell analízisnek, lineráris
algebrának, valószínűségszámításnak és statisztikának. Az oktató nem matematikus.
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény a felsorolt hiányosságok pótlásáról gondoskodjék.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
Az intézmény a bírálatot kapja meg.

2005/6/IX/2/33. (Szakind) Bs387 EKF - TTK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását - beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett
település-és területfejlesztési, térségfejlesztési és tanári szakirányokon folyó képzést is - az Eszterházy Károly
Főiskolán azzal a megjegyzéssel támogatja, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény az
alábbi hiányosságok pótlásáról gondoskodik:
- a szakirányok elnevezését a képzési és kimeneti követelmények szerint korrigálni szükséges;
- a szakirányfelelősök rendelkezzenek tudományos minősítéssel, és legyenek vezető oktatók;
- erősíteni szükséges a törzstárgyak oktatóinak minősítését;
- növelni kell a publikációs tevékenységet, kialakítani tudományos műhelyt.
A MAB a soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja, hogy a felsorolt hiányosságokat pótolták-e.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/34. (Szakind) Bs376 PTE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett település-és területfejlesztési, turizmus, táj-és környezetföldrajz,
térképészet és geoinformatika szakirányon folyó képzést is.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        15
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/35. (Szakind) Bs319 SzTE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett táj-és környezetföldrajz, település-és területfejlesztési,
természetismeret, tanári szakirányokon folyó képzést is, de nem javasolja a geoinformatika és az
idegenforgalmi szakirányokat.
Indoklás: ebben a két szakirányban kevés a minősített oktató. Erősíteni szükséges az oktatói gárdát.
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A MAB Matematika-és számítástudományok bizottság kialakított véleménye, hogy a matematika programon
változtatni kell. Kevés a matematikai praktikum címen a középiskolai anyag összefoglalása 0+2,2 órában. A
matematika alapozó tárgy, előadást és gyakorlatot is szükséges tartani. A tananyagban feltétlenül szerepelni kell
analízisnek, lineráris algebrának, valószínűségszámításnak és statisztikának.
A szak tényleges működésének megkezdéséig az intézmény a felsorolt hiányosságok pótlásáról gondoskodjék:
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.

2005/6/IX/2/36. (Szakind) Bs422 DE - TTK földtudományi alapképzési szak indítása
A MAB a földtudományi alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett geológus, meteorológus, geográfus szakirányokon folyó képzést
is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Az intézmény a bírálatokat kapja meg.

2005/6/IX/2/37. (Szakind) Bs412 ELTE - TTK földtudományi alapképzési szak indítása
A MAB a földtudományi alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett geológus, geofizikus, meteorológus, csillagász,
térképész és geoinformatikus, geográfus, környezettan- és természetismeret tanár szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/38. (Szakind) Bs320 SzTE - TTK földtudományi alapképzési szak indítása
A MAB a földtudományi alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett alkalmazott földtudomány és a geológia szakirányokon folyó
képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/39. (Szakind) Bs388a,b ME – MFK műszaki földtudományi alapképzési szak indítása
A MAB a műszaki földtudományi alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett bánya és geotechnikai, olaj- és gázmérnöki, nyersanyag-
előkészítési szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/40. (Szakind) Bs456 BDF - TTK környezettan alapképzési szak indítása
A MAB a környezettan alapszak indítási engedélyének megadását a Berzsenyi Dániel Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        16
A tantárgyi tematika csak formálisan felel meg a képzési és kimeneti követelményekben leírtaknak. A tantárgyak
számozása és a mögöttük álló tematika között ellentmondás van. Erre az akkreditációs minimum követelmények
formális betartása miatt kényszerültek. A környezeti természeti térinformatika szakirány indítása teljesen
megalapozatlan.
A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma csak a tantárgyak önkényes átnevezésével elégíti ki a MAB
akkreditációs minimum követelményeit. A személyi feltételek nem elégségesek a megfelelő színvonalú oktatás
megvalósításához. A bírálatot az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/41. (Szakind) Bs390 ME - MFK földrajz alapképzési szak indítása
A MAB a földrajz alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen támogatja, beleértve a
kérelemben szakirányként feltüntetett geoinformatika, földrajz-tanári szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/42. (Szakind) Bs325 SzTE - TTK környezetmérnöki alapképzési szak indítása
A MAB a környezetmérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A tanterv nem felel meg a képzési és kimeneti követelményeknek, a képzési céllal nincs összhangban. A kérelem
nem különíti el az alapozó tárgyakat, a szakmai törzsanyagot, valamint a humán és gazdasági ismereteket. A
kreditek inkonzisztensek. A műszaki ismeretek elsajátítását nem valósítja meg hiánytalanul. Az egyes szakirányok
inkább a környezettan tudományágba tartoznak. A 6 szakirány közül csak 3 fogadható el egy mérnöki alapképzés
szakirányaként.
A törzstárgyak oktatói csak részben felelnek meg. Tudományos teljesítményük főként alapkutatási jellegű
publikációkat tartalmaz.
A bírálatokat az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/43. (Szakind) Bs261 NyF – TTFK - biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán támogatja, beleértve a
kérelemben szakirányként feltüntetett biológia tanári (a mesterképzéshez való előkészítésként), bioanalitikus,
hidrobiológus operátor szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A tantárgyi tematikák kidolgozottsága nem kielégítő, ezért ennek pótlása indokolt.
A Matematika bizottság véleménye, hogy a programon változtatni kell. A matematika alapozó tárgy, előadást és
gyakorlatot is szükséges tartani. Kevés a 2x (0+2) összesen 3 kredit matematika. A biomatematika 2+2 óra (4
kredit) kevés. Az anyagban nincs analízis, lineráris algebra, valószínűségszámítás és statisztika, de van
sűrűségfüggvény.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/44. (Szakind) Bs316 SzTE - TTK biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett sejt és molekuláris biológus, szupraindividuális biológus,
biológia tanári (a mesterképzés való előkészítésként), szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A Matematika bizottság véleménye, hogy a programon változtatni kell. A matematika alapozó tárgy, előadást és
gyakorlatot is szükséges tartani. Kevés a középiskolás anyag ismétlése (0+2 kredit), a tananyagban feltétlenül
szerepelnie kell az analízisnek, lineáris algebrának, valószínűségszámításnak és statisztikának.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        17
2005/6/IX/2/45. (Szakind) Bs374 PTE - TTK biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett szupraindividuális biológus, biológia tanári (a mesterképzéshez való
előkészítésként), biológus laboratóriumi operátor szakirányokon folyó képzést is, de a kísérletes biológus
szakirányt névváltoztatással.
A bizottság azzal a megjegyzéssel támogatja a szak indítását, hogy a szak tényleges működésének megkezdéséig
az intézmény az alább felsorolt hiányosságok pótlásáról gondoskodik:
- a tantervben lévő aránytalanságok megszüntetése ,
- az oktatói létszám növelése a tervezett hallgatói létszámhoz,
- a törzstárgyakért felelős oktatók kutatási tevékenységének és publikációjának erősítése a biológia teljes
területére.
A Matematika bizottság véleménye szerint az anyagban nincs lineáris algebra, ezt pótolni kell.
A MAB a soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja, hogy a felsorolt hiányosságokat pótolták-e.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/46. (Szakind) Bs415 ELTE - TTK biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett biológus, biológia tanári (a mesterképzéshez való
előkészítésként), szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A Matematika bizottság véleménye, hogy a programon változtatni kell. A matematika alapozó tárgy, előadást és
gyakorlatot is szükséges tartani. Kevés a 2x (0+2) összesen 3 kredit matematika. A tananyagban feltétlenül
szerepelni kell analízisnek, lineráris algebrának, valószínűségszámításnak és statisztikának. Az 5. félévben van
biometria 1+3 órában (4kr), ezt biológus oktatja.
A MAB soron következő értékelési eljárása során vizsgálni fogja a felsorolt hiányosságok pótlását.
A bírálati véleményeket az intézmény kapja meg.

2005/6/IX/2/47. (Szakind) Bs404 DE - TTK biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja, beleértve a
kérelemben szakirányként feltüntetett biológia tanári (a mesterképzéshez való előkészítésként), biológus
laboratóriumi operátor, biológus ökológus operátor szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A Matematika bizottság véleménye, hogy a programon változtatni kell. A matematika alapozó tárgy, előadást és
gyakorlatot is szükséges tartani. A tananyagban feltétlenül szerepelni kell analízisnek, lineráris algebrának,
valószínűségszámításnak és statisztikának. Kevés a biomatematika és informatika alapjai 2+0, 0+2 (4 kr). Ebben
a tárgyban szerepel pl. "Az R programozási nyelv elemeinek bemutatása." ???
A tárgyat egy ökológus jegyzi, matematikus nem szerepel az anyagban.
Az intézmény a bírálatokat kapja meg.

2005/6/IX/2/48. (Szakind) Bs452 BDF - TTK biológia alapképzési szak indítása
A MAB a biológia alapszak indítási engedélyének megadását a Berzsenyi Dániel Főiskola – TTK-n nem
támogatja.
Indoklás:
A tanterv tantárgyai nevezéktanában és logikai szerkezetében eltér a képzési és kimeneti követelményben
elfogadottaktól. A szakirányok tanterve nem egyértelmű. A szakirányfelelősök nincsenek megnevezve. A
törzstárgyak oktatóinak publikációs és tudományos tevékenysége nincs összhangban az oktatni kívánt
tantárgyakkal. Pl. növényfiziológus oktatná a biokémiát, a genetikát, a mikrobiológiát, a molekuláris biológiát, a
biotechnológiát, az immunológiát, a pókász stb. Az oktatói létszám kevés, mindössze 11 fő. Tudományos műhely
nem működik. Az infrastruktúra bemutatása hiányos. A Matematikai szakbizottság véleménye, hogy az oktatni
kívánt óraszám kevés, 2+0 (2kr), az anyagban nincs lineáris algebra. Van biometria 0+2 órában (1 kr. )az első,
0+3 órában (2 kr.)a hatodik félévben, ezeket biológus tartja.
A bírálatot az intézmény kapja meg.


C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        18
2005/6/IX/2/49. (Szakind) Bs275 DE - EFK ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az ápolás és betegellátás alapszak ápoló,
gyógytornász, valamint mentőtiszt szakirányain a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek mindhárom szakirányon adottak.

2005/6/IX/2/50. (Szakind) Bs339 SzTE - EFK ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az ápolás és betegellátás alapszak ápoló,
valamint gyógytornász szakirányain a képzés indítására a székhelyen, Szegeden az engedély megadását
támogatja.
2005/6/IX/2/51. (Szakind) Bs340szk SzTE - EFK ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az ápolás és betegellátás alapszak ápoló
szakirányán a képzés indítására a székhelyen kívül, Kecskeméten az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez mind a székhelyen, mind azon kívül, Kecskeméten a személyi és tárgyi feltételek
adottak, bár a kutatási háttérre egyelőre főként az orvos oktatók egyéni elismertsége jellemző, az
egészségtudomány művelése, a szakmai műhellyé forrás folyamata legfeljebb érzékelhető.

2005/6/IX/2/52. (Szakind) Bs317 SzTE - EFK egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az egészségügyi gondozás és prevenció
alapszak védőnő szakirányán a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon, a tervezett szakirányon megfelelő minőségű
képzés folytatásához. A kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/IX/2/53. (Szakind) Bs475 SE – EFK egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak indítása
A MAB a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak
népegészségügyi felügyelő, valamint védőnő szakirányain a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a feltételek mindkét szakirányon adottak, bár a személyi háttér megítéléséhez
pontosabb és egyértelműbb adatközlés elvárható lett volna. Erre vonatkozó kritikai megjegyzések
figyelembevételéhez a benyújtó kapja meg a vonatkozó szakvéleményt.

2005/6/IX/2/54. (Szakind) Bs364 TSF - EI ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása
A MAB az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányán a képzés indítására az engedély megadását a
Tessedik Sámuel Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
 Bár a szak kkk-ivel összhangban lévő a tanterv, egyes tantárgyak és tantárgyleírások hiánya, a kredit-
  allokáció tisztázatlansága a közös képzési szakasz, a szakirány és a gyakorlati ismeretek vonatkozásában
  szükségessé teszi az átdolgozást. Egyéb pontatlanságok is korrigálandók.
 A BSc szintről a továbblépésre is alkalmassá tevő képzéshez, a tehetség-gondozáshoz a kívánatos szintű
  elméleti-tudományos háttér az egészségtudomány helyi művelésének hiányában nehezen biztosítható. (Itt is
  felmerül az egészségügyi képzések folytatóinál kívánatos „orvosegyetemi szakmai támogató háttér”
  meglétének kérdése!)
 A képzés személyi háttere az elvárásoknak csak részben felel meg, a törzstárgyak oktatói tekintetében
  minőségi fejlesztés szükséges.
A bizottság a fenti megállapítások alapján a kérelmező intézményben az ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
alapszak indítását nem támogathatónak ítélte.
A benyújtó intézmény kapja meg az esetleges átdolgozáshoz a korrekciókat javasló szakvéleményeket.

2005/6/IX/2/55. (Szakind) Bs253 SZE - ESZI egészségügyi szervező alapképzési szak indítása
A MAB a Széchenyi István Egyetemen az egészségügyi szervező alapszak egészségbiztosítás szakirányán a
képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       19
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a tervezett szakirányon a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/IX/2/56. (Szakind) Bs365 TSF - EI egészségügyi szervező (új szakirány!) alapképzési szak indítása
A MAB az egészségügyi szervező alapszakon, új, ezennel létesítendő egészségturizmus szervező szakirányon a
képzés indítására az engedély megadását a Tessedik Sámuel Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A szakindítási kérelem egyben egy új, a benyújtó intézmény által kidolgozott szakirány „beemelését„ célozza az
alapszakba. Az új szakirányú ismeretanyag tartalmát tekintve más, elsősorban talán a gazdaságtudományi
szakterületből is jelentősen merít (28 kredit), ilyen irányú megítélést is szükségessé tesz.
Ennek értelmében felmerül még a létesülni szándékozó szakirány szakági hovatartozásának kérdése is, azaz hogy
éppen az egészségügyi szervező alapszak harmadik szakirányaként kell-e keresnie a helyét.
A bizottság a fenti megállapítások alapján a kérelmező intézményben az egészségügyi szervező alapszak
indítását egy újonnan létesülő egészségturizmus szakirányon az új szakirány befogadásának problematikussága
okán nem támogathatónak ítélte.

2005/6/IX/2/57. (Szakind) Bs490 DE - AVK informatikai és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
indítása
A MAB az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett szakigazgatási szakirányon folyó
képzést, de az „informatika” szakirány nevének „információ feldolgozási” szakirány megnevezésre történő
módosításával.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/58. (Szakind) Bs394 BCE – KERTK informatikai és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési
szak indítása
A MAB az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti
Corvinus Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett szakigazgatási szakirányon
folyó képzést, de az „informatika” szakirány nevének „információ feldolgozási” szakirány megnevezésre történő
módosításával.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/IX/2/59. (Szakind) Bs493 KF - KFK informatikai és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
indítása
A MAB az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak indítási engedélyének megadását a
Kecskeméti Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A szak tanterve nincs összhangban a képzési és kimeneti követelményekkel:
A szakképzettség megnevezése hibás.
 - a törzsanyagból hiányzik a döntéstámogató rendszerek, valamint az e-szakigazgatás tantárgy.
 - a differenciált szakmai ismeretekben az informatika szakirány esetében az alábbi eltérések találhatók:
 - internet alkalmazásfejlesztés helyett WEB szolgáltatások tantárgy szerepel,
 - minőségbiztosítás és informatikai rendszerei helyett minőségbiztosítás alapjai tantárgyat terveznek,
 - a távérzékelés hiányzik,
 - az információ menedzsment hiányzik, a tantervben vállalati információs rendszerek tárgy szerepel,
 - a szakigazgatási szakon nem célszerű két féléven keresztül ERP rendszereket oktatni,
 - ágazat specifikus alkalmazási megoldások tantárgy szintén hiányzik.
A személyi feltételek sem felelnek meg az akkreditációs minimumkövetelményeknek:
 - A szakfelelős kertészmérnöki diplomával rendelkezik. A leírtak alapján szakmai tevékenységét,
   irányultságát nem lehet megítélni, mert sem a szakterülethez tartozó 5 publikáció, sem az életmű
   szempontjából legfontosabbnak ítélt alkotások között egyetlen érdemi sem szerepel.
 - A szakfelelős egyben az egyik szakirány felelőse is. Az informatika szakirány felelőse a neveléstudomány
   kandidátusa. Több informatika tárgyat oktatott, de kutatói, publikációs tevékenysége a bemutatottak
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       20
   alapján szerény. Beosztása tudományos főmunkatárs, ügyvivő szakértő, nem vezető oktató, s így nem
   teljesíti a szakirányfelelőstől elvárt követelményt.
 - A 21 törzstantárgy felelősei közül 11 nem vezető oktató, illetve nem oktatói beosztásban dolgozik. Sok
   eltérés mutatkozik az oktatók végzettsége és az oktatott tantárgy között. Ez még az alapozó tantárgyakra is
   igaz.
 - Az oktatók jelentős részének szerény a publikációs tevékenysége, konferenciákra és helyi kiadványokra
   korlátozódik. Így nehéz értékelni azt, hogy tudományos érdeklődésük mennyire kötődik a gondozásba vett
   diszciplinához.
Megjegyzés:
A képzés „informatika” szakirányának megnevezését módosítsák „információ feldolgozási” szakirányra.

2005/6/X/2/1. (Szakind) Bs232 EJF óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös József Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett nemzetiségi cigány-roma, horvát, német, szerb képzést is.

2005/6/X/2/2. (Szakind) Bs247 ME CTFK óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetem Comenius
Tanítóképző Főiskolai Karán támogatja.

2005/6/X/2/3. (Szakind) Bs277 PTE - IGyFK óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének megadását a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett nemzetiségi német képzést is.

2005/6/X/2/4. (Szakind) Bs442 KE - CSPFK óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének véleményezte a KE Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Karán támogatja.

2005/6/X/2/5. (Szakind) Bs460 ELTE - TOFK óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének véleményezte az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Karán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett nemzetiségi német és szerb képzést
is.

2005/6/X/2/6. (Szakind) Bs468 DE - HPFK óvodapedagógus alapképzési szak indítása
A MAB az óvodapedagógus alapszak indítási engedélyének a DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai
Karán támogatja.

2005/6/X/2/7. (Szakind) Bs273 AVKF tanító alapképzési szak indítása
A MAB a tanító alapszak indítási engedélyének megadását az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett a nemzetiségi cigány-roma és német képzést is.

2005/6/X/2/8. (Szakind) Bs278 EJF tanító alapképzési szak indítása
A MAB a tanító alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös József Főiskolán támogatja, beleértve a
kérelemben szakirányként feltüntetett nemzetiségi cigány-roma, horvát, német és szerb képzést is.

2005/6/X/2/9. (Szakind) Bs461 ELTE - TÓFK tanító alapképzési szak indítása
A MAB a tanító alapszak indítását az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán támogatja, beleértve a
kérelemben szakirányként feltüntetett nemzetiségi német és szerb képzést is.

2005/6/X/2/10. (Szakind) Bs486 BDF tanító alapképzési szak indítása
A MAB a tanító alapszak indítását a BDF Testnevelési és Művészeti Főiskolai Karán támogatja.

2005/6/X/2/11. (Szakind) Bs211 NyF szociálpedagógia alapképzési szak indítása
A MAB a szociálpedagógia alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel.
A két szociológus végzettségű és orientációjú oktató mellett a jövőben szükség lenne több szociálpolitika,
szociális munka vagy kifejezetten szociálpedagógiai érdeklődésű és a szociális területen dolgozó munkatárs
teljes-, vagy részállású foglalkoztatására, ill. részükről szociális munka, szociálpolitika területén tudományos
eredmények felmutatására.
A tervezett hallgatói létszámnak megfelelően bővíteni szükséges a gyakorló helyet adó intézmények számát.


C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        21
A benyújtók kapják meg a kiadható anonim bírálatok másolatait.

2005/6/X/2/12. (Szakind) Bs272 AVKF szociálpedagógia alapképzési szak indítása
A MAB a szociálpedagógia alapszak indítási engedélyének megadását az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
támogatja.
Indoklás:
- A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és
  kimeneti követelményeivel, bár az alapvetően pedagógiai fókuszú, ahol a szociális munka elmélete és
  gyakorlata csak háttérként jelenik meg, sem készség- sem ismeretszinten nem kap elegendő hangsúlyt. A
  tanterv összeállítása elmélet-centrikus, a gyakorlati és készségszintű ismeretekre a szükségesnél jóval
  kevesebb súlyt fektet.
- A tantárgyak és oktatók összesített megadásából az oktatók szakmai megfelelése pontosan nem ítélhető meg,
  az mindenesetre kitűnik, hogy a képzés 6-7 minősített oktatóra épül.
A benyújtók kapják meg az anonim bírálatok másolatait.

2005/6/X/2/13. (Szakind) Bs469 EKF szociálpedagógia alapképzési szak indítása
A MAB a szociálpedagógia alapszak indítási engedélyének megadását az Eszterházy Károly Főiskolán
támogatja.
Indoklás:
- A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és
  kimeneti követelményeivel és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető
  személyi és tárgyi feltételek.
- A társadalomtudományok és a szociális szakterületen oktatók és e területen publikálók erőteljesebb jelenléte
  a képzésben megfontolásra ajánlható a jövőben.
A benyújtók kapják meg az anonim bírálatok másolatait.

2005/6/X/2/14. (Szakind) Bs246 VTIF szociálpedagógia alapképzési szak indítása
A MAB a szociálpedagógia alapszak indítási engedélyének megadását a Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképző Főiskolán az alábbi megjegyzésekkel támogatja.
Megjegyzések:
- A tantervben a társadalomismereti, valamint a jogi és jogi igazgatási ismeretek a tantárgyleírások alapján
  nem tűnnek kielégítő, megfelelő ismeretanyagnak, ezzel a kellő megalapozás, a továbblépés lehetősége nem
  biztosított. A finom egyensúlyt a pedagógia, a szociális munka és a szociológia között meg kell találni. A
  szakvéleményekben foglalt javaslatok alapján korrigálás javasolt.
- A szakfelelős munkássága középpontjában nem a szociológia, a szociálpedagógia vagy a szociális munka áll,
  hanem a filozófia és a teológia, illetve a vallás és társadalom viszonya. Publikációi filozófiai és teológiai
  jellegűek; az elmúlt öt évben publikált munkái nem kapcsolódnak a szociológiai tudományághoz. Öt
  legfontosabb publikációja 1989 és 1996 között készült; ezek a szakmában nem ismertek.
- A törzstárgyak 10 tantárgycsoportja közül 6 csoportban rendelkeznek oktatók PhD fokozattal, a tervezett
  oktatói gárdából összesen öten (2 fő a hittudomány, 1 fő a földrajz területéről), a 13 teljes állású oktatóból
  összesen négyen. A szakterület művelése szempontjából kevés számú publikáció vehető figyelembe.
- A kérelem a gyakorlatok tartalmáról, helyszíneiről nem kellően informál.
A benyújtók kapják meg az anonim bírálatok másolatait.
A titkos szavazás eredménye: 13IGEN 10 NEM.

2005/6/X/2/15. (Szakind) Bs144 BCE politológia alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetemen a politológia alapszakon (az egyelőre egyetlen kidolgozott, politikai
menedzser szakirányon) a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/16. (Szakind) Bs229 PTE politológia alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetemen a politológia alapszakon (az egyelőre egyetlen kidolgozott, önkormányzati
szakirányon) a képzés indítására az engedély megadását egy megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.
Megjegyzendő, hogy a tervezett (önkormányzati) szakirányra tekintettel ajánlható a tanterv bővítése több
önkormányzati –közigazgatási tárggyal.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        22
2005/6/X/2/17. (Szakind) Bs457 ELTE politológia alapképzési szak indítása
A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a politológia alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv, - a kurzusleírások ill. irodalmi adatok megadásánál észrevehető apróbb, korrigálható hiányosságok
ellenére – alkalmas az alapszakon a megfelelő minőségű képzés folytatására. Ehhez a kérelmező intézményben a
személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/18. (Szakind) Bs160 SZE nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Széchenyi István Egyetemen a nemzetközi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár a kutatási háttérre egyelőre inkább az
egyéni elismertség jellemző, a szakmai műhellyé forrás folyamata azért érzékelhető.

2005/6/X/2/19. (Szakind) Bs207 BCE nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetemen a nemzetközi tanulmányok alapszakon (az egyelőre egyetlen
kidolgozott, Európa politikák szakirányon) a képzés indítására az engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv – bár egy-két moduljának kurzuskínálata esetleg tágabbra nyitható lehetne- alkalmas a képzés
céljának megvalósítására. Az alapszakon a megfelelő minőségű képzés folytatásához a kérelmező intézményben
a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/20. (Szakind) Bs234 KJF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Kodolányi János Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett európai integráció,
valamint a kül- és biztonságpolitika szakirányokon) a képzés indítására az engedély megadását az indoklásban
szereplő megjegyzésekkel támogatja, ajánlja azok figyelembevételét, különösen a kapacitással kapcsolatos
felvetése megfontolását.
Indoklás:
A tanterv összességében az alapszak képzési és kimeneti követelményeivel összhangban van.
A megfelelő minőségű képzés folytatásához a kérelmező intézményben a tárgyi feltételek adottak. A személyi
feltételeket illetően az alábbiakat kell megjegyezni:
 A tervezett európai integráció szakirány felelősének dokumentált szakmai irányultsága, tudományos
  tevékenysége nem harmonizál a művelendő szakterülettel. (Megjegyzendő még, hogy a minősített, publikáló
  oktatóknak a szorosan szakterületi szakmai irányultsága, valamint a kutatási tevékenységüknek az
  intézményhez való köthetősége eléggé kérdéses.)
 A szakra évi 110 nappali tagozatos és 200-250 levelező tagozatos hallgató felvétele túlzó, az adott személyi
  háttérrel a megfelelő minőségű képzés folytatása nem látszik biztosítottnak. A hallgatói létszám
  újragondolása ajánlatos.

2005/6/X/2/21. (Szakind) Bs289 VE nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Veszprémi Egyetemen a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett Európa-tanulmányok,
valamint a kultúrdiplomácia és kulturális kapcsolatok (francia nyelven) szakirányokon) a képzés indítására az
engedély megadását megjegyzésekkel támogatja, ajánlja azok figyelembevételét, különösen a kapacitással
kapcsolatos felvetése megfontolását.
Indoklás:
A tanterv, az ajánlható kisebb korrekciókkal, a politikatudomány komplexebb felfogását alkalmazva az
alapszakon a megfelelő minőségű képzés folytatását meg tudja valósítani. Ehhez a kérelmező intézményben a
személyi és tárgyi feltételek a tervezettnél (évi 100+50 fő) lényegesen kisebb létszámú évfolyamok indítása
esetén tűnnek racionálisnak és adottnak.

2005/6/X/2/22. (Szakind) Bs450 BDF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Berzsenyi Dániel Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett jelenkori Európa –
elméleti kérdések, illetve -gyakorlat szakirányokon) a képzés indítására az engedély megadását az indoklásban
szereplő megjegyzésekkel támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        23
A tanterv tartalmilag az alapszak képzési és kimeneti követelményeivel összhangban van, bár a közölt tanterv
nem pontos, mind az előírt 180 összkredit, mind a valódi szakirányokhoz rendelendő kredit-mennyiség (min. 30
kredit), valamint az adatlapon közölt 2100 kontaktóra tekintetében nem egyértelmű, ellentmondásos. A megfelelő
minőségű képzés folytatásához a kérelmező intézményben a tárgyi feltételek adottak. A személyi feltételeket
illetően az alábbiakat kell megjegyezni: Az oktatói gárda számos tagja – köztük fontos szaktárgyak oktatói –
„többes foglalkoztatású”, földrajzilag is távol eső más intézmények oktatói. Az adatközlés helyenként
ellentmondásos.

2005/6/X/2/23. (Szakind) Bs480 NyF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Nyíregyházi Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását megjegyzéssel támogatja.
Indoklás: A tanterv tartalmilag az alapszak képzési és kimeneti követelményeivel összhangban van. A megfelelő
minőségű képzés folytatásához a kérelmező intézményben a tárgyi feltételek adottak. A személyi feltételeket
illetően meg kell jegyezni, hogy a szakmailag elismert oktatók száma alacsony.

2005/6/X/2/24. (Szakind) Bs236 KJF szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Kodolányi János Főiskolán a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
az indoklásban szereplő megjegyzésekkel támogatja és ajánlja azok figyelembevételét, különösen a kapacitással
kapcsolatos felvetése megfontolását.
Indoklás:
 A tanterv egészében elfogadható, bár talán túlságosan elméleti jellegű, a szociális munka oldala kissé
  gyengébb, a szak kívánatos mértékű gyakorlati irányultsága nem érvényesül.
 A tervezett 4 szakirány/specializáció (?) ismeretanyag jellegét és volumenét tekintve is inkább
  specializációnak tekintendő. Az alapszakos képzések „bolognai” felfogásával egyébként is ellentétes ennyi és
  ilyen „szakirány” megjelenítése. Ezért ezeket, mint szakirányokat elhagyni javasoljuk.
 A 120 + 140 főre tervezett évi hallgatói felvétel merész elképzelés, az adott személyi háttérrel a megkívánt
  minőségű szociális munkás képzés biztosítása erősen kérdéses.

2005/6/X/2/25. (Szakind) Bs241- Bs243 PTE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetemen a szociális munka alapszakon a székhelyen Pécsett (BTK) ill. Szekszárdon
(IGyFK) folytatandó képzés indítására az engedély megadását támogatja, az ezeken kívüli képzési helyeken az
indoklásban felvetett aggályokat figyelembe venni ajánlja.
Indoklás:
 A tanterv a képzési céllal összhangban van, bár szakmailag talán helyesebb, ha az intenzív terepgyakorlat
  nem a képzés legvégére kerül.
 A személyi háttér tekintetében a minősített oktatók aránya Pécsett, a BTK-n a leginkább megfelelő. Aggályos
  viszont, hogy az EFK Szombathelyen folytatandó képzésében a képzést végző Szociális Munkás Képző Intézet
  oktatói között egyetlen minősített oktató sincs, a tervezett hallgatói felvétel 60+75 fő!
 A PTE- IGyFK-n a székhelyen Szekszárdon, és a székhelyen kívül Székesfehérváron tervezett képzésre
  felveendő évi hallgatószám 80+150. Az oktatás elsősorban 13 „saját” oktatóra épül, közülük 3 oktató
  rendelkezik tudományos fokozattal. Ez komoly oktatói túlterhelést jelenthet és veszélyeztetheti a szociális
  munkás képzés megkívánt minőségét.
A képzőhelyek átgondolása, a kapacitás reálisabb megítélése kívánatos. (A PTE-n szociális munka szakra (4
képzési helyre) felvenni tervezett összes hallgatói létszám kb. évi 400 fő!)

2005/6/X/2/26. (Szakind) Bs244, Bs245 DE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetemen a szociális munka alapszakon, mind a Bölcsészettudományi Karon
Debrecenben, mind az Egészségügyi Főiskolai Karon, Nyíregyházán, a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban van, bár szakmailag talán helyesebb, ha az intenzív terepgyakorlat nem a
képzés legvégére kerül.
Az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához a kérelmező intézményben a személyi és tárgyi feltételek
adottak

2005/6/X/2/27. (Szakind) Bs333 SzTE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetemen a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását az indoklásban foglalt megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        24
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár megjegyzendő, hogy a minősített,
oktatók aránya – elsősorban a szociális munka szakterületen – javítandó, esetenkénti túlterhelésük csökkentendő,
publikációs tevékenységük fokozása kívánatos.

2005/6/X/2/28. (Szakind) Bs382 VHF szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán a szociális munka alapszakon a képzés indítására az
engedély megadását az indoklásban foglalt megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár megjegyzendő, hogy a minősített,
oktatók aránya – főként és elsősorban a szociális munka területén – javítandó, általában is kívánatos a személyi
fejlesztés az oktatói túlterhelés csökkentése érdekében.

2005/6/X/2/29. (Szakind) Bs441 SZE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Széchenyi István Egyetemen a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához, azzal a
megjegyzéssel, hogy az intenzív terepgyakorlat óraszáma lehetne magasabb. A kérelmező intézményben ehhez a
személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/30. (Szakind) Bs459 ELTE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását az indoklásban foglalt megjegyzéssel támogatja, és ajánlja a kapacitással kapcsolatos felvetésének
megfontolását.
Indoklás:
A tanterv alkalmas az alapszakon a megfelelő minőségű képzés folytatására. Ehhez a kérelmező intézményben a
személyi és tárgyi feltételek adottak. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a tervezett 145+110 fős évi felveendő
hallgató az oktatói kapacitáshoz mérten is erősen túlzott, komoly oktatói túlterheléshez vezetne, reális kb. a fele
létszámú hallgatóság lenne.

2005/6/X/2/31. (Szakind) Bs228 PTE társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetemen a társadalmi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, legfeljebb a gyakorlati képzésben felelős
oktatók csoportjában kívánatos a személyi fejlesztés.

2005/6/X/2/32. (Szakind) Bs270 BCE társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetemen a társadalmi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az
engedély megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához, bár a
gyakorlati képzést illetően a kérelem nem informál kellően. A kérelmező intézményben mindazonáltal a tervezett
létszámban indítandó képzéshez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/33. (Szakind) Bs447 PPKE társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a társadalmi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az
engedély megadását támogatja.
Indoklás: A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés
folytatásához. A kérelmező intézményben a tervezett létszámban indítandó képzéshez a személyi és tárgyi
feltételek adottak.

2005/6/X/2/34. (Szakind) Bs231 PTE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         25
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, legfeljebb a módszertan és a gyakorlati
tárgyak blokkját oktatók csoportjában kívánatos a személyi fejlesztés.


2005/6/X/2/35. (Szakind) Bs334 SzTE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/36. (Szakind) Bs338 BCE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben a tervezett létszámban indítandó képzéshez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2005/6/X/2/37. (Szakind) Bs397 DE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. Az
alapszakon ehhez a kérelmező intézményben a személyi és tárgyi feltételek adottak

2005/6/X/2/38. (Szakind) Bs446 PPKE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához,
legfeljebb a megküldendő szakvéleményben ajánlott kisebb tantárgyi korrekciók javasolhatók. A kérelmező
intézményben a tervezett létszámban indítandó képzéshez a személyi és tárgyi feltételek adottak.
A benyújtó intézmény kapja meg a tantervi korrekciókat ajánló szakvéleményt.

2005/6/X/2/39. (Szakind) Bs458 ELTE szociológia alapképzési szak indítása
A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a szociológia alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását az indoklásban foglalt megjegyzéssel támogatja, és ajánlja a kapacitással kapcsolatos felvetésének
megfontolását.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához, bár a
gyakorlati képzés mennyiségi és tartalmi bemutatása nem egyértelmű.
A kérelmező intézményben a személyi és tárgyi feltételek adottak, de az évi 150-200 főre tervezett képzés túlzó
elképzelés, a megfelelő minőségű képzéshez kb. a fele létszámra elegendő a kapacitás.

2005/6/X/2/40. (Szakind) Bs154 ÁVKF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB az Általános Vállalkozási Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett, európai
integráció, ill. külkapcsolatok szakirányokon) a képzés indítására az engedély megadását nem támogatja.
Indoklás:
 A tanterv valós tartalmi elemzése azt mutatja, hogy az nem kellően kidolgozott, a tantárgyak csoportosítása,
  besorolása nem jól átgondolt, következetlen, a szak képzési és kimeneti követelményeiben előírtaktól eltérően
  pl. a társadalomtudományi alapozó ismeretek nem a megkívánt súllyal szerepelnek. Emellett pl. az általuk
  megfogalmazott cél (szakemberképzés az üzleti élet számára is!) igényelné a közgazdasági tárgyak tágabb
  körét.
 Problematikusnak és kétségesnek látszik a szak valódi „nemzetközi” jellegét biztosító szakmai háttér. A
  szakfelelős, dr. Vastagh Pál, egyéni teljesítménye elismert, a tervezett másik szakirány felelőse tekintetében
  ez már nem állítható. Személyi fejlesztéssel, a szakterületen jártasságot és elismerést szerzett oktatókkal
  bővíteni szükséges a tanári kart, és reálisabb kapacitással számolni a túlzónak tűnő évi 150+50 fős új
  évfolyamok helyett.
A benyújtó intézmény kapja meg a korrekciós javaslatokat részletező szakvéleményeketC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        26
2005/6/X/2/41. (Szakind) Bs423 DE politológia alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetemen a politológia alapszakon (a tervezett Európa-politika szakirányon) a képzés
indításához az engedély megadását nem támogatja.
Indoklás:
 A tanterv az alapszak képzési és kimeneti követelményeivel, a képzés céljával összhangban van, bár kitűnik a
  gyakorlatias, módszertani jellegű ismeretek hiánya, főként a jelzett munkaerőpiaci lehetőségekre tekintettel!
 Nagyobb gond a személyi háttér volumenének elégtelensége. Az összesen 8 bemutatott oktatóból álló tanári
  karra épülő képzésben az egyes oktatókra az elfogadható max. 3 törzstárgynál jóval több, valójában
  jellemzően 5-nél is több tárgy gondozása / oktatása hárul, még a PhD hallgató tanársegédre is 7 tantárgy
  jut. A szűkebb szakmai jártasság, kompetencia vizsgálata így fel sem vethető. Még az évenként 35-40 főre
  tervezett képzésnél is aggályos ilyen rendkívül alacsony létszámú oktatói kar.
  (Ezt az aggályát a MAB jelezte az intézménynek a politológia képzése 2002/2003-as éves jelentésére adott
  értékelő válaszában!)

2005/6/X/2/42. (Szakind) Bs224 NÜF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Nemzetközi Üzleti Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett nemzetközi és
európai tanulmányok, valamint a nemzetközi üzleti kapcsolatok szakirányokon) a képzés indítására az engedély
megadását nem támogatja.
Indoklás:
 A tanterv tartalmi elemzéséből az tűnik ki, hogy a gazdasági-üzleti ismeretek domináns jellege és a
  politikatudományi ismeretek nagyfokú mellőzöttsége következtében sokkal inkább a nemzetközi gazdálkodás
  alapszak profilja érvényesül. Egy, a politikatudományi képzési ágba tartozó nemzetközi tanulmányok
  alapszak tantervében a társadalomtudományi alapismeretekből nem hiányozhat teljesen a politikatudomány.
  Megjegyzendő, hogy a továbblépés lehetőségét, irányát is az üzleti jellegű mesterképzésekben látják.
 A tervezett nemzetközi és európai tanulmányok szakirány kötelező tárgyai szinte kizárólag EU-s tárgyak, a
  szak képzési és kimeneti követelményeiben képzési célként megfogalmazott valódi „nemzetközi” jelleg az
  egész szak tekintetében sérülni látszik.

2005/6/X/2/43. (Szakind) Bs315 KRE szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetemen a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását nem támogatja.
Indoklás:
 A tanterv nem megfelelő, átgondolatlan, nagyon sok hibával terhes, így a továbblépés lehetőségét sem
  biztosítja. A szakvéleményekben foglalt javaslatok alapján átdolgozása javasolt.
 A szakfelelős - nyilatkozata szerint – 2006. aug. 1-től ígéri teljes idejű alkalmazásba kerülését, jelenleg más
  oktatási intézmény oktatója.
 A szakmai törzstárgyak oktatói között kevés a teljes munkaidejű foglalkoztatott, közülük szociális munkás
  végzettségű egyetlen fiatal oktató van, egyelőre tudományos vagy gyakorlati tapasztalat nélkül. Éppen a
  szoros értelemben vett szakmai tárgyak oktatói esetében nem teljesülnek az akkreditáció számszerű, de
  tartalmi követelményei sem. Ez aggályos.
 Az oktatói–szellemi kapacitáshoz mindenképpen túlzottnak mondható a tervezett 75 fős levelező tagozat.
Az esetleges átdolgozáshoz a benyújtó intézmény kapja meg a korrekciókat ajánló szakvéleményeket.

2005/6/X/2/44. (Szakind) Bs366 TSF szociális munka alapképzési szak indítása
A MAB a Tessedik Sámuel Főiskolán a szociális munka alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
nem támogatja.
Indoklás:
 A tantervben a gyakorlatok szétaprózottak, sok átfedéssel, célszerű a tantárgyrendszert újra átgondolni,
  átírni egy egyszerűbb, a szociális munkára felkészítés nélkülözhetetlen elemeit jobban ki hangsúlyozó
  struktúrába.
 A szakfelelős (szűkebb vagy tágabb) szakterülete reprezentáns személyiségének nem mondható, a közölt
  publikációs adatok alapján referált, szakmailag nívós helyen megjelent közleménye nincs.
 A szakmai törzstárgyak oktatói között a szociális területen végzettek arányát növelni szükséges.
 Az oktatói –szellemi kapacitáshoz túlzottnak mondható a tervezett 30+100 fős évi felvett hallgató, legfeljebb
  30+30 lenne elfogadható.

2005/6/X/2/45. (Szakind) Bs331 SzTE politológia alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetemen a politológia alapszakon a képzés indítására az engedély megadását
támogatja.


C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        27
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár távlatilag ajánlatos személyi
fejlesztéssel egyes esetekben az oktatói terhelések könnyítése.

2005/6/X/2/46. (Szakind) Bs329 SzTE nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetemen a nemzetközi tanulmányok alapszakon a képzés indítására az engedély
megadását megjegyzéssel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a képzési céllal összhangban alkalmas az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatásához. A
kérelmező intézményben ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár a kutatási hátteret illetően
megjegyzendő, hogy a szakterületen kifejezetten ismert szakmai műhely még csak kiforróban van, inkább az
egyéni teljesítmények elismertek.

2005/6/X/2/47. (Szakind) Bs479 EKF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
A MAB az Eszterházy Károly Főiskolán a nemzetközi tanulmányok alapszakon (a tervezett regionális
közpolitikai, valamint az esélyegyenlőségi szakirányokon) a képzés indítására az engedély megadását az
indoklásban szereplő megjegyzésekkel támogatja.
Indoklás:
A tanterv a kisebb, javítható hiányosságok (pl. a tervezett szakirányok nem kellő tartalmi koherenciája)
korrigálásával lehetővé teszi az alapszakon megfelelő minőségű képzés folytatását. Ehhez a kérelmező
intézményben a személyi és tárgyi feltételek adottak, bár a kutatási hátteret illetően megjegyzendő, hogy a
kifejezetten szakterületi képzési-kutatási előzmény hiányában ismert szakmai műhely még legfeljebb
kialakulóban lehet, az intézményi „saját” oktató-kutató gárdát ki kell alakítani.

2005/6/X/2/48. (Szakind) Bs372 EHF katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak indítása
A MAB a katekéta – lelkipásztori munkatárs szak indítását az Egri Hittudományi Főiskolán támogatja.
Indokolás:
A beadott szakindítási kérelemben a képzés felépítése összhangban van a MAB által meghatározott
követelményrendszerrel. Mindkét alapképzési szakirányon, illetve az MA képzésre előkészítő vonalon megfelelő
az előírt kreditszámok aránya és elosztása.
Mind a szakfelelős, mind a szakirányokért felelős oktatók teljes munkaidőben alkalmazott, és szakmailag
kiválóan alkalmas oktatók. Biztosítva vannak a személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/49. (Szakind) Bs373 PPKE katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak indítása
A MAB a katekéta – lelkipásztori munkatárs szak indítását a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen támogatja.
Indokolás:
A tanegység-leírások mintaszerűek. A szakfelelős és a szakirányfelelősök megfelelnek a követelményeknek. A
tervezett hallgatói létszámhoz a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A tanterv teljességgel megfelel
a képzés céljának.

2005/6/X/2/50. (Szakind) Bs410 SzAGKHF katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak indítása
A MAB a katekéta – lelkipásztori munkatárs szak indítását a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi
Főiskolán támogatja.
Indokolás:
A szakindítási program alapvetően megfelel a képzés céljának és kimeneti követelményeinek. A szakfelelős és a
szakirányfelelősök megfelelnek a követelményeknek A tanterv belső struktúrája logikus és áttekinthető. A
személyi és tárgyi feltételek összességében biztosítva vannak.

2005/6/X/2/51. (Szakind) Bs488 DRHE katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési szak indítása
A MAB a katekéta – lelkipásztori munkatárs szak indítását a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A tanterv szakmailag megfelelő, a KKK-val összhangban van, a képzés célját megvalósítja.
A képzés tantárgyai összességükben megfelelnek a képzés céljának és az előírt kívánalmaknak, szerkezeti
beosztásuk azonban nem megfelelő, sem a modulok elosztásában, sem a kötelező, kötelezően választható és
szabadon választható egységek elosztásában
A személyi feltételek messzemenően teljesülnek.
Az intézményi kapacitás mind a személyi, mind a tárgyi feltételek vonatkozásában messzemenően elegendő a
tervezett hallgatói létszám magas szintű képzésére.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                          28
Középfokú A vagy B vagy C típusú nyelvvizsgát irányoznak elő. Megjegyzendő azonban, hogy az új Felsőoktatási
törvény középfokú C típusú nyelvvizsgát kíván meg. A törvény életbelépése után ezt mindenképpen tekintetbe kell
venni.


2005/6/X/2/52. (Szakind) Bs230 PTE - BTK kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és médiatudomány alapszak indítási engedélyének
megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett
Médiakultúra, Interkulturális kommunikáció, Hálózati kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
13 éves múlttal rendelkező, erős, átgondolt, magas színvonalú képzés, annak teljes spektruma (FSz-DI). A
beadvány a sajátos profil megőrzéséről tanúskodik. Az egyes modulokhoz rendelt kreditek megfelelnek az
előírtaknak. A mesterképzésre való felkészítés messzemenően biztosított (indítását 2009-re tervezik). A
tehetséggondozásra az intézmény nagy gondot fordít: élénk tudományos diákköri munka, lehetőség önképzésre,
demonstrátori rendszer. A szakon oktatók nemcsak megfelelnek a követelményeknek, de a szakma itthon és
külföldön is elismert személyiségei, adott témakörök gyakorlott oktatói, kutatói. Egy-két helyen van némi
távolság a tudományos tevékenység és az oktatott tárgy között. Magas viszont a fokozattal nem rendelkező
oktatók aránya. A Tanszék a kommunikációs kutatások első számú magyarországi műhelye,
kutatószemináriumok évtizedes múltja jellemzi az intézményt, nemzetközi tudományos konferenciák szervezése
stb. Az általános infrastruktúra megfelelő (2000 kötetes saját könyvtár, multimédiás munkaszobák), külső
együttműködő partnerek eszközparkja is rendelkezésre áll. Kiváló külsős szakemberek segítik a képzést, mind a
személyi, mind a tárgyi feltételek megfelelőek a tervezett hallgatói szám képzéséhez. A nyelvi követelmények
teljesítéséhez való hozzásegítéséről a kérelem szűkszavú tájékoztatása alapján az intézmény Idegennyelvi
Lektorátusa gondoskodik.

2005/6/X/2/53. (Szakind) Bs250 ZsKF kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a a Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapszak indítási engedélyének
megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Üzleti
kommunikáció, Közéleti kommunikáció, Nemzetközi kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A tantervben megjelölt kreditek megfelelnek az előírtaknak. A képzés társadalomtudományi jellegű, a
Humánorientáció hangsúlyos, mert a cél nem újságírók, hanem kulturális kommunikátorok képzése. A
szakirányok tartalma, a tárgyak egymásra épülése, tematikája átgondolt, alapos. A tehetséggondozás keretében
a hallgatókat bevonjánk a konferenciák szervezésébe, tudományos folyóiratokban publikálási lehetőséget
biztosítanak számukra, demonstrátori státuszok, OTDK, hatékony kommunikációs rendszer hallgatók-fogadó
munkaadók között. A szak oktatói alkalmasak a szak irányítására, szakmailag megfelelőek, az általuk oktatott
tárgyak tudományos tevékenységükkel megfelelő mértékben - két oktató esetében felmerül az oktatott tárggyal
való összhang (Csanády Márton), illetve a fokozat (Béres István) kérdése - összhangban állnak. Az oktatók döntő
többsége tudományos fokozattal rendelkezik, az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója. A vezető
oktatók a médiatudomány témákban érdekes, úttörő kutatást folytattak eddig is. A tanszéken sokirányú kutatási
tevékenység folyik, az intézmény kétségtelen eredményeket ért el a tankönyvek kiadása terén. Rendszeres szakmai
konferenciák szervezése. Az általános infrastruktúra megfelelő, technikai eszközök korszerűek. A tervezett
hallgatói létszám közlése ellentmondásos, de megfelelő, ellátásuk az intézményben biztosítottnak látszik. Az
idegennyelvi követelmények teljesítéséhez a főiskola Idegennyelvi Lektorátusa nyújt segítséget.

2005/6/X/2/54. (Szakind) Bs341 SzTE - BTK kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítási
engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett
Nyomtatott sajtó, Elektronikus sajtó, Médiainformatika, Public Relations, Nemzetközi kommunikáció és turizmus
szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A képzés (n, szhk.) tanterve megfelelő. Az intézményben zajló korábbi oktatási-kutatási előzményekre való
építkezés egyértelmű, emellett számos új elem, innovatív megoldás is megjelenik. A képzés gazdag elágazási
választási lehetőséget biztosít. 4 mesterképzés indításának szándéka jelenik meg a kérelemben, ezek közül 2-t
részletesen is ismertet a beadvány. Intézményen belüli és intézmények közötti átjárhatóság biztosítottnak látszik.
A tehetséggondozással kapcsolatos elképzeléseket a kérelem bemutatja (tudományos és gyakorlati készségek
fejlesztésének ösztönzése, támogatása).
A szakfelelős megfelelő, a szakirányfelelősök közül ketten inkább gyakorlati szakemberek, így nem rendelkeznek
tudományos fokozattal, de szakmailag alkalmasak a szakirányok vezetésére. Nagy a pályakezdő oktatók aránya,
sok régen közreműködő külső gyakorlati jellegű tárgyat oktató szerepel a szak oktatói között. Az oktatók közöttC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        29
több országosan elismert, vagy nemzetközi értelemben is számon tartott kutató, de a tanszék köré csoportosuló
oktatók közössége nem tekinthető felsőoktatási kutatóhelynek. Az infrastrukturális feltételek minden igényt
kielégítenek, a gyakorlati képzés feltételei az országos helyzethez képest kiemelkedőek, belső, külső színvonalas
gyakorlóhelyek biztosítottak. A szakirodalom felsorolása nem kellően részletes. A személyi és tárgyi feltételek
tekintetében a szak indításának feltételei biztosítottnak látszanak. A tantervben nem szerepel a szaknyelvi rutin
elsajátításához hozzásegítő elemek. Javaslat: a szaknyelvi stúdiumok valamilyen formában jelenjenek meg a szak
tantervében.
Megjegyzés:
A megküldhető bírálatokat a támogatáshoz szükséges fontos bírálói észrevételek és javaslatok megfontolása
érdekében a bizottság a kérelmező intézménynek megküldésre javasolja.

2005/6/X/2/55. (Szakind) Bs342 SzTE- BTK (szhk: Budapest) kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása
lásd 2005/6/X/2/54. számú határozat

2005/6/X/2/56. (Szakind) Bs426 BCE kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítási
engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett
Közéleti kommunikáció, Szervezeti kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A képzés komoly előzményekkel bír az intézményben, kreditek megfelelnek, igen átgondolt, magas színvonalú,
logikus képzési terv. A mesterképzésre való felkészítés megfelelő. Az intézmény komolyan foglalkozik a
tehetséggondozással (TDK, szakkollégium, személyes konzultációk, nemzetközi oktatási és kutatási projektek). A
szakfelelős és a szakirányfelelősök teljesítik az elvárásokat. A törzstárgyfelelősök tudományos tevékenysége
összhangban áll az általuk oktatott tárgyakkal, az oktatók döntő többség rendelkezik tudományos fokozattal. A
tanszéken kifejezetten kommunikáció- és médiatudományos kutatómunka folyik, EU-s projektekben vesznek részt,
a tananyagfejlesztés folyamatos. Az infrastrukturális feltételek jók (kommunikációs laboratórium). A nyelvi
követelmény teljesítéséhez az intézmény segítséget nyújt.
Fentiek alapján a bizottság a kérelmet feltétel nélkül, kiemelten támogatja.
A támogatás mellé a szakbizottság a képzés megkezdéséhez hasznosnak ítélt bírálói észrevételek, javaslatok
megküldését javasolja a kérelmező intézménynek.
Megjegyzés:
A szakbizottság a szakértői vélemények kérelmező intézménynek való megküldését javasolja.

2005/6/X/2/57. (Szakind) Bs209 NyF - GTFK kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a Nyíregyházi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapszak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben nem támogatja.
Indoklás:
A nem megfelelően átgondolt tanterv összeállítását átfedések, bizonytalanságok, inkonzisztencia jellemzi,
amelyen túl egyéb szakmai problémák is megállíthatók. A bizottság a tantervi rész alapos újragondolását
javasolja.
Megjegyzés:
A bizottság javasolja a kiadható bírálói vélemények intézménynek való megküldését.

2005/6/X/2/58. (Szakind) Bs396 VTIF kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
A MAB a Vitéz János Római Katolikus Tanárképző Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési
szak indítási engedélyének megadását a kérelmező intézményben nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv több ponton szerkezeti problémákról tanúskodik, így a képzési cél megvalósítása nehezen állapítható
meg. A kérelemben nincs MA tervezet, ezért annak irányába történő esetleges felkészítés nem megítélhető. A
beadvány az elvárható „tehetséggondozási” mintákat megnevezi, de annak bemutatása sematikus, nincs
kialakult érdemi elképzelés. A szakfelelős szakmailag alkalmas a szak vezetésére, ismert személyiség. Az egyik
szakirány felelőse teljesíti az elvárásokat, míg a másik szakirányfelelős, bár ismert közéleti személyiség,
irodalmi-díjas, nincs tudományos fokozata. A szak oktatói összességében megfelelnek a követelményeknek, de a
bemutatott teljesítmények nem tekinthetők egyenletesnek. A minősített oktatók aránya megfelelőnek látszik, de
jelentős fejlesztésre van szükség. A kutatási tevékenység a beadványból megítélhetetlen, az infrastrukturális
feltételek teljesülése sem megítélhető, de mivel a képzés már folyik, így feltehetően rendelkezésre áll. A személyi
és tárgyi feltételek a tervezett hallgatói létszám arányában a fenti fenntartások mellett megfelelőnek tűnnek. A
nyelvi követelmények teljesítéséhez való intézményi segítségnyújtás megfelelő.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         30
A bizottság a fent megnevezett számos kifogás miatt a szakindítási kérelmet nem tudja támogatni. A tervezet
újragondolását javasolja.
Megjegyzés:
A szakbizottság a szakértői vélemények kérelmező intézménynek való megküldését javasolja.2005/6/X/2/59. (Szakind) Bs239 BCE alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
A MAB az alkalmazott közgazdaságtan alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus
Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/60. (Szakind) Bs205 SzIE emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/61. (Szakind) Bs219 BGF emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági Főiskola
székhelyén támogatja, a zalaegerszegi és salgótarjáni képzési helyeken a személyi feltételek megléte a beadvány
alapján nem megállapítható.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel és a budapesti székhelyen megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és
tárgyi feltételek. Mivel a beadvány szerint Zalaegerszegen és Salgótarjánban a budapesti képzési helytől
elkülönülten folyik a szak oktatása, ezért az akkreditációs személyi feltételeket ezeken a képzési helyeken is
biztosítani kell. Erre vonatkozóan azonban a beadvány táblázatai nem adnak eligazítást.

2005/6/X/2/62. (Szakind) Bs283 VE emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen támogatja,
amennyiben a veszprémi és a keszthelyi képzési helyen a képzés a beadványban bemutatott, azonos személyi
feltételek mellett történik. A nagykanizsai képzési helyre vonatkozóan a tárgyi és személyi feltételeket külön
beadvány alapján meg kell vizsgálni, ennek eredményéig ott a képzés nem indítható.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
- szakirányok meghirdetését ezen az alapszakon nem javasolunk;
- szakmai gyakorlatot ezen a szakon a KKK nem tartalmaz, a szak 180 kredittel indítható;
- a Matematika- és számítástudományok bizottsága javasolja, hogy a lineáris algebra és az operációkutatás is
  jelenjen meg tematikákban;
- a tervezett létszámokat a realitásokhoz kell igazítani.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/63. (Szakind) Bs303 PTE emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/64. (Szakind) Bs310 KRF emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán támogatja.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       31
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.2005/6/X/2/65. (Szakind) Bs350 BCE emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/66. (Szakind) Bs150 NyME gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Üzleti informatika és Közszektor
menedzsment szakirányokon folyó képzést is, de az előbbinek a nevét javasolja Üzleti információs rendszerek-re
változtatni (az Informatika Bizottság nem támogatja az Üzleti informatika elnevezést), ugyanakkor korrekciós
javaslatokkal él, s kéri az intézményt, vizsgálja meg a jelzett javaslatokat és felvetett problémákat, és rövid időn
belül (lehetőleg a szakindítás előtt) gondoskodjék a hiányosságok megszüntetéséről, amit a soron következő
értékelési eljárása során a MAB meg fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Ugyanakkor az óraszámok és a kreditpontok közötti nincs következetes kapcsolat, a választható tárgyak körét
indokolt bővíteni, a vállalatgazdaságtan tárgy oktatását a tantervben előbbre kellene vinni, s ki kell küszöbölni a
vezetés-szervezés témakörű tárgyak közötti tartalmi átfedéseket.
A MAB nem támogatja az Üzleti gazdaságtan, Alkalmazott marketing, Vállalkozásfinanszírozás, Projektvezetés
és Integrált menedzsment szakirányok indítását, mivel vagy a szak profiljától idegenek, vagy túl szűk területet
fednek le. Az Intézménynek újra kell gondolnia a differenciált szakképzés megvalósításának módját.

2005/6/X/2/67. (Szakind) Bs156 ÁVF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását az Általános Vállalkozási
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Vállalkozás-szervezés, Kontrolling,
Logisztika és Üzleti kommunikáció szakirányokon folyó képzést is. Ugyanakkor korrekciós javaslatokkal él, s
kéri az intézményt, vizsgálja meg a jelzett javaslatokat és felvetett problémákat, és rövid időn belül (lehetőleg a
szakindítás előtt) gondoskodjék a hiányosságok megszüntetéséről, amit a soron következő értékelési eljárása
során a MAB meg fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek. Ugyanakkor szükséges a tantárgyak egymásra épülésének újragondolása, a
vállalatgazdaságtan tárgy oktatásának előbbre helyezése, a szakirány tárgyak elaprózottságának korrigálása.
A MAB nem támogatja a Humán erőforrás és Piactervezés szakirányok indítását, mivel azok idegenek az adott
alapszak profiljától (más alapszakokhoz tartozók). Az Intézménynek újra kell gondolnia a differenciált
szakképzés megvalósításának módját.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik a valószínűség számítás tematikája, nem megfelelőek a személyi feltételek.

2005/6/X/2/68. (Szakind) Bs163 SzIE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Széchenyi István
Egyetemen támogatja, de nem támogatja a kérelemben szakirányként feltüntetett Nemzetközi vállalkozási és
Pénzügyi szakirányokon folyó képzést.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek. A Nemzetközi vállalkozási és Pénzügyi szakirányok önálló alapképzési szakokhoz
kapcsolódnak, így azok indítását a Gazdálkodás és menedzsment szakon belül a MAB nem támogatja.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         32
2005/6/X/2/69. (Szakind) Bs167 ME gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Vállalkozási és a Köz- és szociális menedzsment
szakirányokon folyó képzést is, de javasolja azoknak Vállalkozás-szervezés, illetve Közszektor menedzsment
átnevezését.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben megvannak a szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek. A MAB nem támogatja a Humán erőforrás szakirány indítását, mert e szakterületen önálló alapképzési
szak indul.
Az egyik bíráló több kifogást és hasznosítható észrevételt tett a tantervre vonatkozóan, amelyek megfontolását
erősen javasoljuk. Az erre vonatkozó bírálatot az intézmény kapja meg.

2005/6/X/2/70. (Szakind) Bs184 TSF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Tessedik Sámuel Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Regionális gazdaságfejlesztés és Üzleti informatika
szakirányokon folyó képzést is (az első esetben a Regionális gazdálkodás, a másodikban az Üzleti információs
rendszerek megnevezés használatát javasolva. Ez utóbbinál az Informatika Bizottság az eredeti elnevezést nem
támogatja). A MAB ugyanakkor korrekciós javaslatokkal él, s kéri az intézményt, vizsgálja meg a jelzett
javaslatokat és felvetett problémákat, és rövid időn belül (lehetőleg a szakindítás előtt) gondoskodjék a
hiányosságok megszüntetéséről, amit a soron következő értékelési eljárása során a MAB meg fog vizsgálni.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak
kimeneti és képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges
személyi és tárgyi feltételek. Ugyanakkor a heti tantárgy- és óraszámokat csökkenteni, a tantárgyi tematikákat
pontosítani, az oktatók kutatási tevékenységét jelentősen növelni szükséges.

2005/6/X/2/71. (Szakind) Bs187 EKF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását az Eszterházy Károly
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Regionális gazdálkodás és Vállalkozás-
szervezés szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/72. (Szakind) Bs206 SzIE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Ellátási lánc menedzsment és Üzleti informatika
szakirányokon folyó képzést is (az első esetben a Logisztika, a másodikban az Üzleti információs rendszerek
megnevezést javasolva. Ez utóbbinál az Informatika Bizottság az eredeti elnevezést nem támogatja).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/73. (Szakind) Bs216 MÜTF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Modern Üzleti
Tudományok Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Controlling és Kis- és
középvállalkozások szakirányokon folyó képzést is (a Kontrolling, illetve a Vállalkozás-szervezés megnevezéseket
javasolva), ugyanakkor korrekciós javaslatokkal él, s kéri az intézményt, vizsgálja meg a javaslatokat és felvetett
problémákat, és rövid időn belül (lehetőleg a szakindítás előtt) gondoskodjék a hiányosságok megszüntetéséről,
amit a soron következő értékelési eljárása során a MAB meg fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Ugyanakkor javasoljuk, hogy a tantárgyak felelősei között növeljék a tudományos fokozattal rendelkező oktatók
számát.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         33
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik a lineáris algebra, nem megfelelő az oktatók szakmai felkészültsége, korrekciót és
összességében legalább 8 óra gazdaságmatematikát javasolnak.

2005/6/X/2/74. (Szakind) Bs220 BGF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Vállalkozás-szervező, Közgazdász
informatikus és Statisztikus elemző szakirányokon folyó képzést is (a javasolt elnevezések sorrendben:
Vállalkozás-szervezés, Üzleti informatikai rendszerek és Üzleti elemző. A Közgazdász informatikus szakiránynál
az eredeti elnevezést az Informatika Bizottság nem támogatja).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/75. (Szakind) Bs233 KJF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Kodolányi János
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Kis- és középvállalkozások szakirányon
folyó képzést is (helyette Vállalkozás-szervezés megnevezést javasolva), ugyanakkor korrekciós javaslattal él, s
kéri az intézményt, vizsgálja meg a jelzett javaslatot és rövid időn belül (lehetőleg a szakindítás előtt)
gondoskodjék a hiányosságok megszüntetéséről, amit a soron következő értékelési eljárása során a MAB meg
fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
A MAB ugyanakkor javasolja a félévenkénti tantárgyak számának csökkentését.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik a lineáris algebra és az operációkutatás, a tárgyfelelősnek nincs gazdaságmatematikai
kutatási háttere, korrekciót javasolnak.

2005/6/X/2/76. (Szakind) Bs279 BMGE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben megvannak a szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.
Az egyik bíráló több kifogást és hasznosítható észrevételt tett a tantervre vonatkozóan, amelyek megfontolását
erősen javasoljuk. Az erre vonatkozó bírálatot az intézmény kapja meg.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: bár a matematikai alapozás nagyon erős, szinte „mérnöki” ugyanakkor hiányzik a valószínűség
számítás és az operációkutatás; korrekciót javasolnak.

2005/6/X/2/77. (Szakind) Bs284 VE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Vállalkozás-szervezés és Média-menedzsment
szakirányokon folyó képzést is (utóbbi esetében az Üzleti kommunikációs elnevezést javasolva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/78. (Szakind) Bs301 PTE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        34
2005/6/X/2/79. (Szakind) Bs321 SzTE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi
Tudományegyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/80. (Szakind) Bs347 BCE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Kisvállalkozás, Üzleti kommunikáció,
Gazdálkodáselméleti, Környezetmenedzsment és DSG német nyelvű szakirányokon folyó képzést is (a javasolt
elnevezések    sorrendben:  Vállalkozás-szervezés,   Üzleti  kommunikáció,   Gazdálkodáselmélet,
Környezetgazdálkodás, illetve Összehasonlító üzleti tanulmányok, német nyelven).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/81. (Szakind) Bs429 DE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen
támogatja, de nem támogatja a tervezett szakirányokon folyó képzés beindítását.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.
A tervezett szakirányok közül a Bank és biztosítási a Pénzügyi alapszak profiljához kapcsolódik, az Üzletvitel és
szervezés szakiránynak pedig nincs fókusza. Az Intézménynek újra kell gondolnia a differenciált szakképzés
megvalósításának módját.

2005/6/X/2/82. (Szakind) Bs481 NyF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Nyíregyházi Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Közigazgatás, Vállalkozás-szervezés és Logisztika
szakirányokon folyó képzést is (az elsőként említett szakiránynál a javasolt elnevezés: Közszektor menedzsment).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.
A MAB ugyanakkor nem támogatja a Pénzintézeti, Piactervezési és EU-menedzsment szakirányok indítását,
mivel ezeken a területeken önálló alapképzési szakok indulnak.

2005/6/X/2/83. (Szakind) Bs240 BCE gazdaságelemzés alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságelemzés alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/84. (Szakind) Bs162 SzE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Széchenyi István Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Kereskedelmi szervező és Marketingelemző
szakirányokon folyó képzést is (az első esetében Kereskedelem-szervező elnevezést ajánlva).
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/85. (Szakind) Bs165 ME kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        35
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Értékesítés és Marketingkommunikáció
szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.2005/6/X/2/86. (Szakind) Bs204 SzIE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Szent István Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Élelmiszergazdasági marketingmenedzsment,
Ellátási lánc menedzsment és Marketinginformációs menedzsment szakirányokon folyó képzést is, de helyettük
Élelmiszer-marketing, Ellátási lánc szervezés és Marketing-információ elnevezéseket javasol).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/87. (Szakind) Bs215 MÜTF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Modern Üzleti Tudományok
Főiskoláján támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Marketingkommunikáció és E-gazdaság
szakirányokon folyó képzést is (az utóbbit E-kereskedelem elnevezés alatt).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/88. (Szakind) Bs217 BGF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Kereskedelem, Marketing-kommunikáció,
Minőségmenedzsment és TQM, ill. Nemzetközi marketing szakirányokon folyó képzést is (a Kereskedelem helyett
Kereskedelem-szervező, Minőségmenedzsment és TQM esetében csak Minőségmenedzsment elnevezést
javasolva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/89. (Szakind) Bs305 PTE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/90. (Szakind) Bs323 SzTE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/91. (Szakind) Bs348 BCE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Marketing-kommunikáció és Nemzetközi marketing
szakirányokon folyó képzést is.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                      36
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/92. (Szakind) Bs356 SzF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Szolnoki Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Értékesítés-kereskedelem szakirányon folyó képzést
is (helyette Értékesítés-szervezés elnevezést javasolva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A MAB az EU üzleti környezet szakirányt nem támogatja, mert tartalmilag nem ehhez a szakhoz illeszkedik.

2005/6/X/2/93. (Szakind) Bs311 KRF közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán támogatja, –
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Közigazgatási menedzser és Nonprofit menedzser
szakirányokon folyó képzést is – de helyettük Közigazgatási gazdálkodás és Közintézményi gazdálkodás
elnevezéseket javasol.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben összességében megvannak a szak indításához szükséges személyi
és tárgyi feltételek.
Mejegyzés:
 - a tárgyfelelősöknek a diszciplínával kapcsolatos kutató munkája esetenként nem elég érdemi és célirányos;
 - a Nonprofit menedzser szakirányon hiányos a speciális jogi ismeretek oktatása.
 A soron következő értékelési eljárás során a MAB külön meg fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket.

2005/6/X/2/94. (Szakind) Bs141 BKF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Kommunikációs
Főiskolán támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Nemzetközi kommunikáció, Gazdasági és külpolitikai
újságírás és a Corp. and Business Communication szakirányokon folyó képzést is (a második elnevezését
Külgazdasági újságírás, a harmadikét Business Communication-re egyszerűsítve).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A MAB - a Matematika- és számítástudományok bizottságának véleményére alapozva - javasolja, hogy
gondolják át a matematika tantárgy tematikájának tartalmát, hogy szakmailag koherensebb, szervesen egymásra
épülőbb tartalmat alakítsanak ki.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/95. (Szakind) Bs222 BGF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodás alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági Főiskolán
támogatja, beleértve a Külgazdasági vállalkozások, a Gazdaságdiplomácia és a Nemzetközi üzleti
kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzés indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/96. (Szakind) Bs349 BCE nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen
támogatja, beleértve a Külgazdasági vállalkozás, Európai integráció és a Világgazdasági szakirányokon folyó
képzést is.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       37
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/97. (Szakind) Bs358 SzF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Szolnoki Főiskolán támogatja,
beleértve a Külgazdasági vállalkozások és az Európai vállalkozásfejlesztési szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
 - a szakmai gyakorlat teljesítésére két megoldást tartalmaz a kérelem. A gyakorlatot egyféleképpen indokolt
  szervezni az azonos szakon és képzési formában résztvevő hallgatók számára;
 - a Matematika- és számítástudományok bizottsága az operációkutatás oktatásának beállítását és legalább 8
  óra matematika-oktatást javasol.
 A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/98. (Szakind) Bs183 TSF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Tessedik Sámuel Főiskolán
támogatja.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak
kimeneti és képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges
személyi és tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A tanterv egyetlen szakirányának tárgyainak többsége az alapszak moduljába sorolható, indítását nem
támogatjuk. A mintatantervet az előbbiek figyelembe vételével korrigálni szükséges.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/99. (Szakind) Bs218 BGF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügy, valamint Számvitel szakirányokon folyó képzést is.
A Salgótarjánban és a Zalaegerszegen tervezett képzések feltételeit a kérelem nem mutatja be, ennek hiányában
a MAB a képzés indítását ezeken a helyszíneken nem támogatja.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/100. (Szakind) Bs312 KRF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett Adóigazgatási, Államháztartási, Jövedéki és vámigazgatási, Hitelintézeti,
valamint Számviteli szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A tervezett szakirányok száma túl sok és túlzott specializációhoz vezetnek. Három szakirány (Államháztartási,
Hitelintézeti és Számviteli), további választási lehetőségekkel bőven elegendő lenne.

2005/6/X/2/101. (Szakind) Bs346 BCE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügy, valamint Számvitel szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak képzési és
kimeneti követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/102. (Szakind) Bs401 ZMNE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                      38
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügyi szakirányon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/103. (Szakind) Bs176 HJF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Harsányi János Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett szállodai menedzsment és rendezvény-szervezés szakirányokon
folyó képzést is (az első esetében szálloda-szervezés elnevezést ajánlva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés: A színvonalas és egyedien kidolgozott programban a városi-térségi turizmus szakirányt nem
támogatjuk, a téma nem indokol egy önálló szakirányt. Ezt az ismeretanyagot választható tantárgyként lehet a
tananyagba építeni. A számonkérés módját is pontosítaniuk kell.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/104. (Szakind) Bs221 BGF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Gazdasági Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett idegenforgalom és szálloda, valamint vendéglátás és szálloda
szakirányokon folyó képzést is, de helyettük szálloda-szervezés és vendéglátás-szervezés elnevezéseket javaso-
lunk
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés: A jelenlegi tanterv szerint a szakirány tárgyakat már az első félévben fel kellene venniük a
hallgatóknak, azaz nem a KKK szerint épül fel a tanterv s ez nem felel meg az új képzés koncepciójának, az
átjárhatóságnak, és a későbbi szakosodás gyakorlatának.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezt külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/105. (Szakind) Bs235 KJF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Kodolányi János Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett szállodai menedzsment, vendéglátás menedzsment, valamint
turisztikai termékek és szolgáltatások szakirányokon folyó képzést is, de helyettük szálloda-szervezés,
vendéglátás-szervezés és turisztikai szolgáltatások elnevezéseket javasolunk.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/106. (Szakind) Bs288 VE turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett szállodai menedzsment, vendéglátás menedzsment, utazás és rendezvény-
szervezés, valamint turizmusmarketing szakirányokon folyó képzést is, de az első három helyett szálloda-
szervezés, vendéglátás-szervezés és rendezvény-szervezés elnevezések használatát javasoljuk.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzések: A vendéglátás szakirány felelőseként feltüntetett oktató szakmai előélete és munkássága
szempontjából nem megfelelő, sürgősen felváltandó.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezt külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/107. (Szakind) Bs362 SzF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       39
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Szolnoki Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett vendéglátás menedzsment és egészségturizmus szakirányokon
folyó képzést is, de az első helyett vendéglátás-szervezés elnevezést javasolunk.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/108. (Szakind) Bs501 HFF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Heller Farkas Gazdasági és
Turisztikai Szolgáltatások Főiskoláján támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett egészségturizmus,
kongresszus és rendezvényszervezés szakirányokon folyó képzést is, de az utóbbiból javasolja a „kongresszus és”
elhagyását, tehát csak rendezvény-szervezés elnevezés használatát.
Indoklás: A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető
személyi és tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A „szabadidő, rekreáció, animáció” ill. a „térségi turizmus menedzsment” szakirányokat nem támogatjuk, mivel
a témák nem indokolnak önálló szakirányokat, ismeretanyagaikat be lehet építeni a tananyagba választható
tantárgyakként.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/109. (Szakind) Bs251 ZsKF emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Zsigmond Király Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv
 - az alapképzési szak kimeneti és képzési követelményeivel ellentétben 180 kreditnél többet tartalmaz;
 - olyan szakmai gyakorlat is megjelenik 30 kredit értékben, amely a KKK-nak nem része;
 - a tanári előkészítő modul szintén nincs összhangban a képzési követelményekkel.
Az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételekben is lényeges hiányosságok
találhatók, például:
 - nincs megadva, hogy egy oktató hány törzstárgyat/tárgyat tanít;
 - a törzstárgyak 30%-ánál nem vezető oktató a tárgyfelelős;
 - a törzstárgyak oktatóinak mintegy harmada nem rendelkezik az általa oktatott területen szakmai
  publikációval;
Az infrastruktúra a tervezett létszámot csak lényeges fejlesztés után tudja ellátni.

2005/6/X/2/110. (Szakind) Bs143 BKF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Kommunikációs
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
Az elutasítás alapvető okai a személyi feltételekben megjelenő hiányosságok. Az alapozó és szakmai tárgyak
közül több tárgy felelősének dr. univ fokozata sincs. 6 törzstárgy felelőse nem vezető oktató, egy közülük több
mint 3 törzstárgy felelőse. 33 teljes munkaidős és 10 fő nem teljes munkaidős oktatóból 7 fő a Főiskola
„kizárólagos” oktatója (többnyire ők sem közgazdászok), további 5 fő második munkaviszonyban dolgozik a
főiskolán, a többi csak jövőbeli lehetséges kapacitást jelent, máshol áll munkaviszonyban.
A Főiskola korábban nem végzett ilyen szakos képzést. A korábbi kommunikációs képzést „viszi át” a
gazdálkodási szakra, de ebből valójában az egyik szakirányban van csak „múltja” és megfelelő szakmai bázisa.
Több esetben kritizálható a tanterv szerkesztése és a tantárgyak egymásra épülése is (pl. nemzetközi
gazdaságtan, vállalati gazdaságtan).
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a tárgyfelelős (szociológus)
személyével és a tárgy tematikájával szemben, javasolva a tematika alapos újragondolását és szakmailag
megfelelőbb tárgyfelelős megjelölését.

2005/6/X/2/111. (Szakind) Bs175 HJF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Harsányi János Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
Vitatható több tárgy esetében a tananyagok korszerűsége, illetve azok mennyisége, előfordul a tananyagok
ismétlődése is. A személyi feltételek rendelkezésre állása nem teljesen megfelelő. A szak (és egyúttal az egyikC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       40
szakirány) felelőse biológia-földrajz szakos tanár, a földrajztudomány kandidátusa, a másik szakirány felelőse
első helyen más oktatási intézményben dolgozik, vagyis kérdéses, hogy mennyi időt és energiát tud a szakirány
vezetésére fordítani. A törzstárgyak felelősei közül 7 fő nem vezető oktató. A 18 főállású oktató közül csak 9
főnek az első főállású munkahelye, s ebből 4 fő nyelvtanár. A Főiskola szakmai profilja, kutató munkája nem a
gazdálkodási szakterületre irányul.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik a valószínűség számítás és az operációkutatás, összesen legalább 8 óra
gazdaságmatematika lenne indokolt.

2005/6/X/2/112. (Szakind) Bs178 TPF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Tomori Pál Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
Hiányosak, nem jól strukturáltak a tantervi összeállítások. Több esetben vitatható, megítélésünk szerint helytelen
a tárgyak egymásra épülése (pl. menedzsment alapismeretek az I. félévben, statisztika a III-IV. félévben).
Egyenetlen a tantárgyi programok kifejtése. A program megvalósítása esetén nem látjuk biztosítottnak a mester-
szakra való belépés feltételeinek való megfelelést.
Hiányosak a személyi feltételek. Több olyan tárgy is van, amelynek felelőse egyetlen publikációt sem tud
felmutatni a tárgy témakörében. A szak vezetőjén kívül szakirány-vezetők más munkahelyen is felelős beosztást
töltenek be, a szakirány vezetése így nem kellően biztosított. Összességében is kevés a megfelelő szakmai
háttérrel rendelkező saját oktató, akikre biztosan lehetne építeni a képzést.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik az operációkutatás, korrekciót javasolnak.

2005/6/X/2/113. (Szakind) Bs223 NÜF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Nemzetközi Üzleti
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv csak formai tekintetben felel meg a KKK-nak. A tantárgyleírások alapján megállapítható, hogy a tárgy
megnevezése és tartalma számos esetben nincs összhangban egymással. Nem egyenletesen kidolgozott, illetve
hiányos a tananyagok meghatározása. Több esetben átgondolatlan a tárgyak egymásra építése is (vállalati
gazdaságtan, számvitel, nemzetközi jog, vállalati menedzsment, és csak ezek után mikroökonómia stb.).
Összességében kétséges a mester-szakra való belépés feltételeinek megteremtése.
A személyi feltételek is csak részben teljesülnek. A törzstárgyak felelőseinek 30%-a nem vezető oktató.
Tudományos és publikációs tevékenységük többüknél nincs összhangban a gondozni kívánt tárgy témakörével,
másoknál abszolút hiányzik a publikációs tevékenység és/vagy szakmai és oktatási előzmény. A minősített oktatók
száma, illetve aránya nem éri el az akkreditációs követelmény alsó határát.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: a képzés angol tematikára épül, tematikai korrekciót és összességében legalább 8 óra
gazdaságmatematikát javasolnak.

2005/6/X/2/114. (Szakind) Bs255 BMF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Műszaki
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A tantervben az egyes tantárgyak tartalma és szakirodalmi háttere nem megfelelően kidolgozott: több esetben
hiányzik a részletes tematika és a kötelező irodalom. A gazdálkodási és menedzsment szakos képzésnek a
Főiskolán nincs hagyománya (korábban műszaki menedzser és gazdasági informatikus képzést folytatott), talán
ezért is nem épültek ki az üzleti képzéshez szükséges személyi feltételek. A Főiskolán összességében – a szakhoz
kapcsolódó – oktatói állomány felkészültségére vonatkozóan a kérelem többfajta adatot is közöl. Az életrajzok
átnézése alapján ugyanakkor kétségtelenné válik, hogy a Főiskola nem rendelkezik a szak kielégítő színvonalú
működtetéséhez megfelelő oktatógárdával.

2005/6/X/2/115. (Szakind) Bs259 GDF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Gábor Dénes Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
A tematika több ellentmondást tartalmaz: pl. az Emberi erőforrás menedzsment oktatása megelőzi a Szervezeti
magatartás tárgyat, az Agrárinformatikai szakirányt nem alapozza meg agrárgazdaságtani ismeretanyag.
Vitatható, hogy a Gazdálkodás és menedzsment szakon belül indokolt-e Agrárinformatikai szakirány indítása.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        41
A pályázat legnagyobb hiányosságai az oktatói háttérben találhatók. A kötelező szaktárgyak felelőseinek több
esetben nincs tudományos fokozata, de még dr. univ. címe sem (Számviteli alapismeretek, Kontrolling, Vezetői
számvitel, Könyvelői rendszerek. A Vállalati pénzügy tárgy felelősének nincs publikációja e szakterületen.
A MAB Matematikai Szakbizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel kapcsolatban:
hiányzik az operációkutatás, korrekciót javasolnak.

2005/6/X/2/116. (Szakind) Bs309 KRF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv igyekszik alkalmazkodni a KKK előírásaihoz, de annak követelményeit csak részben teljesíti (vannak
témakörök, amelyek egyáltalán nem szerepelnek a kötelező stúdiumokban).
A szakért felelős oktató kandidátus, megfelelő oktatási tapasztalattal rendelkezik, publikációs aktivitása viszont
nem megfelelő a szakvezetői pozíció betöltéséhez. A 6 (!) tervezett szakirányhoz nincsenek szakirányfelelős
oktatók megnevezve. Az oktatók egy elég jelentős részének a szakmai múltja nem felel meg az előírt szakmai vagy
formai elvárásoknak (az oktatási feladat és a szakmai/publikációs tevékenység, eddigi oktatási tevékenység nincs
összhangban).
A kimutatások, elemzések sok helyen pontatlanok, egymásnak ellentmondóak, hiányosak. A nappali és levelező
tagozatra felvenni tervezett hallgatók száma nagyon magas a rendelkezésre álló oktatókhoz viszonyítva.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik az operációkutatás.

2005/6/X/2/117. (Szakind) Bs351 KE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Kaposvári Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
Gazdálkodási jellegű (pénzügyi orientációjú) képzés a 2002/2003-as tanévtől folyik az Egyetemen. A tanterv
egyik komoly tartalmi hiányossága, hogy szemeszterenként 6-8 kötelező tárgyat terveztek, amelyet további 3-4
választható tárgy egészít ki (összes tárgyak száma meghaladhatja a 10 tárgyat). Az alaptárgyak követelménye és
szakirodalma nem biztosítja a magasabb szintű képzésre való felkészítést. A tanterv összefüggő szakmai
gyakorlatot nem tartalmaz.
Komolyabb probléma, hogy nincs biztosítva elegendő és stabil – a Budapesti Corvinus Egyetem jelentős
támogatásától függetleníthető – főállású, szakképzettségben és tudományos munkásságban megfelelő,
tudományos fokozattal rendelkező oktató. A szak (egyúttal az egyik szakirány) felelőse T2 státuszú, ami
formailag megengedhető, tartalmilag ténylegesen megkérdőjelezi a szak érdemi irányítását. Több oktató esetén a
képesítés, illetve a tudományos munkásság eltér az oktatandó tárgy jellegétől (agrár képesítéssel közgazdasági
tárgyak felelősei).
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: hiányzik a lineáris algebra és az operációkutatás, s nem elégséges a matematikai alapozás.

2005/6/X/2/118. (Szakind) Bs408 EJF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását az Eötvös József Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv egyik komoly tartalmi hiányossága, hogy szemeszterenként 6-8 kötelező tárgyat terveztek, amelyet
további 3-4 választható tárgy egészít ki (összes tárgyak száma meghaladhatja a 10 tárgyat). A kreditszám nem
kiegyenlített, szemeszterenként 22-39 kreditpont között mozog. Az alaptárgyak követelménye és szakirodalma
nem biztosítja a magasabb szintű képzésre való felkészítést.
Az alapvető személyi feltételek hiányoznak. A Gazdálkodási és menedzsment alapszak terve alapvetően egy
tanszékre épül. A szak felelőse történelem szakos tanár, gazdaságtörténeti tárgyú PhD fokozattal, T2 státuszban,
ami formailag megengedhető, tartalmilag ténylegesen megkérdőjelezi a szak érdemi irányítását. Több esetben a
tárgy témakörétől eltérő a felelős képesítése és tudományos munkássága (közgazdasági tárgyak felelősei
pedagógiai, jogi, nyelvi, filozófiai képesítéssel rendelkező oktatók). Első helyen foglalkoztatott tudományos
minősítéssel rendelkező közgazdász oktatóval nem rendelkeznek.

2005/6/X/2/119. (Szakind) Bs438 BDF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodási és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Berzsenyi Dániel
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        42
A tárgyak egymásra épülése a tantervben nem eléggé átgondolt (pl. a vállalati gazdaságtan elhelyezése). A
mester-képzésre való felkészítés nem bizonyított, erre az előterjesztő sem helyez különösebb hangsúlyt.
A szakfelelős gazdálkodástani PhD-vel rendelkező főiskolai docens, egyidejűleg 4 kötelező tárgy felelőse. A
három tervezett szakirány-felelős közül egynek csak dr. univ címe van. A 39 oktató közül tudományos
minősítéssel csak 15 főállású és 4 részfoglalkozású oktató rendelkezik. A minősített oktatók közül mindössze
négyen szereztek fokozatot ill. címet a gazdaságtudományok területén.
Fontos szakmai alapozó tárgyakat PhD-hallgatók tanítanának. A törzstárgyak esetében 12 tárgy felelőse nem
vezető oktató, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya 61%. A gazdálkodás és menedzsment szakterületen
elismert tudományos munka az intézményben nem folyik.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: a tematika egyes elemeket ragad csak ki, nem nyújt elégséges alapozást.2005/6/X/2/120. (Szakind) Bs151 NyME kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen nem támogatja.
Indoklás:
A szakirány felelősök és a szaktárgyakat oktatók publikációs tevékenysége csak érintőlegesen kapcsolódik a
marketinghez és a kereskedelemhez. Az öt szakirány közül három (gazdaságkommunikáció, regionális fejlesztés,
turizmus) nem illeszkedik a szakhoz. A szaktárgyaknál a vezető oktatók aránya igen alacsony, és igazolt szakmai
gyakorlatuk sem éri el a MAB által megkövetelt 40 %-ot. A törzstárgyak oktatóinak csak 67,7 %-a teljes állású.
A kutatási háttér csak csírájában van jelen.

2005/6/X/2/121. (Szakind) Bs285 VE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A tantervből hiányzik a szakmai törzstárgyak jelentős része. A szakfelelős kutatási területe és publikációs
tevékenysége nem illeszkedik a szakhoz. A szakmai tárgyakat oktató tanárok zömének hiányzik az oktatni kívánt
tárgyhoz illeszkedő szakmai (publikációs) tevékenysége és gyakorlati tapasztalata. Az intézmény nem rendelkezik
kereskedelem és marketing területén ismert kutatóbázissal, kutatási eredményekkel sem.

2005/6/X/2/122. (Szakind) Bs293 DE kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A szakindítási kérelem nem felel meg a gyakorlatorientált képzés követelményének. A szakmai gyakorlat teljes
egészében hiányzik a tantervből. Az oktatók publikációs tevékenységében a kereskedelem és marketing
témakörök csak érintőlegesen jelennek meg. Néhány marketingjelzővel ellátott tantárgyban más
tudományterületek ismeretanyaga szerepel (pl. marketing pénzügyek, marketing audit), s mindegyiküknél a
Kotler-könyv a kötelező irodalom. Az egyéni kutatási eredmények nem érték el azt a mértéket, amely alapján
országosan ismert szakmai műhelyről beszélhetnénk.

2005/6/X/2/123. (Szakind) Bs142 BKF közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Kommunikációs Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 a szakindítás személyi feltételei hiányoznak: a beadvány által felsorolt 29 (valójában 30) oktatóból
  mindössze 9 fő áll ténylegesen a főiskola alkalmazásában;
 a gazdaságtani és módszertani alapismeretek 16 tantárgya közül 10 esetében vitatható a tárgyfelelős szakmai
  megfelelése;
 a tantárgyi kompetencia 7 törzstárgy esetében is megkérdőjelezhető, vagy nyilatkozat, ill életrajz hiányában
  nem állapítható meg;
 az egyik szakirány (kommunikáció) vezetőjének szakmai megfelelése erősen kérdéses;
 a tanárok többségének nincs a közszolgálati képzéssel kapcsolatos kutató tevékenysége;
 számos tantárgy esetében részben elavult, ill. nem a magyar nyelven elérhető alapmunkákat tüntetik fel;
 egyes tárgyak tematikái között jelentős átfedések vannak;
 a matematika alapozó tantárgy tanterve elfogadhatatlan;
 nem látjuk biztosítottnak a mester-szakra való belépés feltételeinek való megfelelést;C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       43
2005/6/X/2/124. (Szakind) Bs155 ÁVF közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását az Általános Vállalkozási Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 a szakmai törzstárgyaknál nem teljesül a 40 százalékos tudományos minősítési arány;
 a 42 alapozó és szakmai törzstantárgy közül legalább 20 esetben vitatható a tárgyfelelős szakmai
  megfelelése;
 az egyik szakirány (non-profit) szociológus vezetőjének szakmai megfelelése erősen kérdéses;
 számos tantárgy esetében részben elavult, ill. nem a magyar nyelven elérhető alapmunkákat tüntetik fel;
 egyes tárgyak tematikái között jelentős átfedések vannak;
 a matematika alapozó tárgy tanterve elfogadhatatlan;
 nem látjuk biztosítottnak a mester-szakra való belépés feltételeinek való megfelelést;
A kérelem súlyos formai hibákat is tartalmaz (pl. a tanterv összeállítása, a teljes állásúak nyilatkozatának
hiánya).

2005/6/X/2/125. (Szakind) Bs179 TPF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Tomori Pál Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 a kérelemben bemutatott tanterv nincs összhangban az alapképzési szak képzési és kimeneti
  követelményeivel. Alapvető belső tantervi aránytalanságok mutatkoznak a kötelező és választható tantárgyak,
  ill. törzs- ill. más szaktárgyak beállításánál, és a törzstárgyak ismeretköreinek meghatározása sem felel meg
  az elvárható követelményeknek;
 kevés a minősített oktató, különösen a törzstárgyak oktatásánál;
A Matematika- és számítástudományok bizottsága szerint hiányzik az operációkutatás.

2005/6/X/2/126. (Szakind) Bs439 BDF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Berzsenyi Dániel Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
 a szakmai törzsanyagban sok, a szak KKK igényeinek nem, vagy csak áttételesen megfelelő tantárgy szerepel,
  miközben fontos nemzetközi ismeretanyagok hiányoznak, ezért a szakértő bírálók szerint is jóval
  átgondoltabb, erősebben külgazdasági (közgazdasági) irányultságú tantervre lenne szükség;
 alapvető gond a szakirányú minősített oktatók nem kellő létszáma is. A szakfelelős terhelése túlzott, miközben
  a feladathoz nincs meg a szakmai háttere. Az egyik szakirány felelőse pl. bölcsészettudományi fokozattal
  rendelkezik.

2005/6/X/2/127. (Szakind) Bs225 NÜF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Nemzetközi Üzleti Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
 a tantárgyak egymásra épülése nem felel meg a szakmai követelményeknek;
 a törzstantárgyak oktatóinál a publikációs tevékenység sokszor nincs összhangban az oktatni/gondozni kívánt
  tárggyal;
 a szakfelelősnek nincs oktatási gyakorlata és publikációs tevékenysége az általa gondozni kívánt
  szaktárgyaknál;
 a nyelvtanári végzettségű oktatók többségének nincs meg a szakmai kompetenciája az általa oktatott
  tárgynál;
 hiányzik a képzés megfelelő kutatási háttere.

2005/6/X/2/128. (Szakind) Bs195 NYME - ATFK turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi Egyetem
ACSJTFK-n nem támogatja.
Indoklás:
A szakfelelős nem rendelkezik tudományos fokozattal. A harmincöt törzstárgyból húsznak nem vezető oktató a
felelőse. Az egyik szakirány felelős bölcsész, akinek vendéglátásból semmilyen publikációja sincs. Hiányzik a
kutatási háttér.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        44
2005/6/X/2/129. (Szakind) Bs313 KRF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
Sem a tanterv, sem a személyi feltételek nem tesznek eleget az előírt szakmai követelményeknek. A tantárgyak
között jelentős átfedések tapasztalhatók. Egy szembetűnő koncepcionális tantervi hiba például, hogy a
gyógyturizmust és a wellness turizmust, amelyek az egészségturizmus részei, egymással párhuzamosan, három
különálló tantárgyként kínálják. A beadvány nem tünteti fel a szakirány felelősöket. A szakfelelős publikációs
tevékenységében sem a gazdálkodási vonulat, sem a szakirányoknak megfelelő ismeretek nem lelhetők fel. A
törzstárgyak oktatóinak egy részénél hiányzik az alapszaknak megfelelő szakmai kompetencia. Általában
gyakran nincs meg az összhang az oktatott tárgyak tartalma és az oktatók szakterülete között. Az oktatók
publikációs tevékenysége igen alacsony számú és színvonalú, a helyi konferenciákon tartott előadások
dominálnak a feltüntetett publikációk között.

2005/6/X/2/130. (Szakind) Bs280 BMGE alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
A MAB az alkalmazott közgazdaságtan alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen támogatja, ugyanakkor korrekciós javaslatokkal él, s kéri az intézményt,
vizsgálja meg a jelzett javaslatokat és felvetett problémákat, és rövid időn belül (lehetőleg a szakindítás előtt)
gondoskodjék a hiányosságok megszüntetéséről, amit a soron következő értékelési eljárása során a MAB meg
fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
A tantervben nem kellenek, különösen nem az első félévben, a Marketing alapjai, a Menedzsment alapjai
kötelező tantárgyak. Hiányos a valószínűségszámítás és az operációkutatás oktatása, de a statisztika oktatása is
hagy maga után kívánni valót. Az egyik bíráló részletezte a tantervre vonatkozó észrevételeket, amelyek
megfontolását erősen javasoljuk. Az erre vonatkozó bírálatot az intézmény kapja meg.

2005/6/X/2/131. (Szakind) Bs282 VE alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
A MAB az alkalmazott közgazdaságtan alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen
támogatja, ugyanakkor korrekciós javaslatokkal él, s kéri az intézményt, vizsgálja meg a jelzett javaslatokat és
felvetett problémákat, és rövid időn belül (lehetőleg a szakindítás előtt) gondoskodjék a hiányosságok
megszüntetéséről, amit a soron következő értékelési eljárása során a MAB meg fog vizsgálni.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
A két tervezett szakirány (Közösségi gazdaságtan, ill. E-gazdaságtan) indítását nem támogatjuk. Az első egy
önálló közgazdasági (közszolgálati) szakba illő specializációt kíván szakirányként indítani. A másik szakirány,
részben profilidegen, és túlságosan szűk területről építkezik, és nem megfelelőek a személyi háttér.
Némi bizonytalanságra ad okot, hogy a vezető tanárok többsége a fővárosból ingázik, jelentős más irányú
elkötelezettségek mellett, s nincs mögöttük megfelelő, pótlásukra alkalmas oktató.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottságának megjegyzése: hiányzik a tantervből a lineáris algebra.

2005/6/X/2/132. (Szakind) Bs302 PTE alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
A MAB az alkalmazott közgazdaságtan alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/133. (Szakind) Bs188 EKF emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását az Eszterházy Károly Főiskolán
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                         45
Megjegyzések:
- a szak tantervének kreditszámát a KKK által előírthoz kell igazítani;
- a 4. félév utáni kredit nélküli 6 hetes nyári szakmai gyakorlat nincs összhangban a kreditrendelet
  szellemével;
- a Matematika- és számítástudományok bizottsága javasolja, hogy a matematika tárgyak óraszámát legalább
  8 órára emelni, és a lineáris algebra, operációkutatás megjelenítését a tematikákban;
- az oktatói állományt erősíteni kell a PhD-t megszerzett fiatal oktatók révén.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/134. (Szakind) Bs300 PTE gazdaságelemzés alapképzési szak indítása
A MAB a gazdaságelemzés alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek. A Bevezetés a közgazdaságtanba tantárgy helyett megfontolásra ajánljuk a Mikroökonómia két
félévre való kiterjesztését.

2005/6/X/2/135. (Szakind) Bs149 NyME közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Közszolgálati menedzser és Európai közszolgálati
szervező szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
 - a MAB a Közszolgálati szakpolitikai szervező és Állami pénzügyi menedzser szakirányokat nem támogatja,
  mert azok nem illenek az alapszak profiljába;
 - az országosan ismert oktatók és a fiatalabb oktatók kutatási és oktatói munkájában a tervezettnél nagyobb
  összhangot kell megteremteni.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/136. (Szakind) Bs161 SzIE közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Széchenyi István Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett Település- és térségi menedzser szakirányon folyó képzést is,
Területfejlesztés elnevezéssel. A Közcélú szervezetek kommunikációja szakirány indítását elegendő tantárgyi
kompetencia hiányában nem támogatjuk.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/137. (Szakind) Bs238 BCE közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/138. (Szakind) Bs431 DE közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja, beleértve
a kérelemben szakirányként feltüntetett Közmenedzser és Nemzetközi szervezetek szekértője szakirányokon folyó
képzést is, Közintézményi gazdálkodás, ill. Nemzetközi szervezetek elnevezésekkel.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/139. (Szakind) Bs152 NyME nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       46
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen támogatja, beleértve az Európai üzleti kapcsolatok, a Nemzetközi kommunikáció és
Régiógazdaságtan szakirányokon folyó képzést is (az utóbbi helyett Regionális fejlesztés elnevezést ajánlva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzés indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/140. (Szakind) Bs169 ZsKF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Zsigmond Király Főiskolán
támogatja, beleértve a Gazdasági diplomácia és a Nemzetközi kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
 - a Fejlesztésmenedzsment szakirányt a Szakbizottság nem támogatja, mert belső tartalmát illetően ez a
  szakirány nem illeszkedik a szakhoz;
 - a Szakbizottság, – egyetértve a Matematika- és számítástudományok bizottságával – javasolja a matematika
  oktatásának kibővítését, legalább többlet 8 óra beállítását.
 A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/141. (Szakind) Bs214 MÜTF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Modern Üzleti Tudományok
Főiskoláján támogatja, beleértve a Kereskedelem az EU-ban és a Regionális fejlesztés szakirányokon folyó
képzést is (az elsőre EU-kereskedelem elnevezést ajánlva).
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzés indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek
Megjegyzés:
A Matematika- és számítástudományok bizottsága javasolja a lineáris algebra és az operációkutatás témáinak
beállítását a matematika tantervébe.

2005/6/X/2/142. (Szakind) Bs286 VE nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen
támogatja, beleértve az Európai Unió és a Nemzetközi kommunikáció szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzés indításához az alapvető személyi és tárgyi
feltételek.
Megjegyzés:
A Matematika- és számítástudományok bizottsága javasolja a lineáris algebra és az operációkutatás témáinak
beállítását a matematika tantervébe.

2005/6/X/2/143. (Szakind) Bs166 ME pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügy, valamint Számvitel szakirányokon folyó képzést is.
Indokolás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak kimeneti és
képzési követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A többlet 30 kreditpont értékű szakmai gyakorlatra két változatot tartalmaz a kérelem. A gyakorlatot
egyféleképpen indokolt szervezni az azonos szakon és képzési formában résztvevő hallgatók számára.

2005/6/X/2/144. (Szakind) Bs252 ZsKF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Zsigmond Király Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Bank és tőzsde, valamint Vállalati pénzügyek szakirányokon folyó
képzést is.C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       47
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak képzési és
kimeneti követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzések:
- a mintatantervben kimutatott kreditpontok száma meghaladja a 180-at. A képzési és kimeneti
  követelményekben foglaltak betartása mellett a kreditpontokat 180-ra kell módosítani;
- a Szakbizottság nem támogatja az alapképzési szakon Pénzügypolitika szakirány bevezetését;
- a Szakbizottság – egyetértve a Matematika- és számítástudományok bizottságával – javasolja a matematika
  oktatásának kibővítését, legalább többlet 8 óra beállítását.
A soron következő értékelési eljárás során a MAB ezeket a kérdéseket külön meg fogja vizsgálni.

2005/6/X/2/145. (Szakind) Bs287 VE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Veszprémi Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügy, valamint Számvitel szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/146. (Szakind) Bs295 DE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett Pénzügy, valamint Számvitel szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/147. (Szakind) Bs306 PTE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/148. (Szakind) Bs330 SzTE pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Szegedi Tudományegyetemen
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek.

2005/6/X/2/149. (Szakind) Bs360 SzF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Szolnoki Főiskolán támogatja,
beleértve a kérelemben feltüntetett Banki, valamint Kontrolling szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összességében eleget tesz az alapképzési szak képzési és
kimeneti követelményeinek, és az intézményben alapvetően megvannak a szak indításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek.
Megjegyzés:
A szakmai gyakorlat teljesítésére két megoldást tartalmaz a kérelem. A gyakorlatot egyféleképpen indokolt
szervezni az azonos szakon és képzési formában résztvevő hallgatók számára.

2005/6/X/2/150. (Szakind) Bs308 KRF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Károly Róbert Főiskolán
támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett Kereskedelmi menedzser és Marketing-menedzser szakirányokon
folyó képzést is (az első helyett Kereskedelem-szervező elnevezést javasolva).
Indoklás:C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                     48
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program összhangban van az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeivel, és az intézményben megvannak az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és
tárgyi feltételek.

2005/6/X/2/151. (Szakind) Bs148 NyME alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
A MAB az alkalmazott közgazdaságtan alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen nem támogatja.
Indoklás:
 - a tanterv összeállítása, az egyes tantárgyak témaköri csoportosítása nem elég következetes, a tantárgyak
  egymásra épülése több esetben nem biztosított. A tanterv szétaprózott, túl sok (7-9) a félévenként tanulandó
  tantárgyak száma;
 - az intézményben hiányosak az alapszak indításához szükséges személyi feltételek. A szakfelelős és a két
  szakirányért felelős oktató kutatási és publikációs tevékenysége nem elégséges. Több szakmai tárgyért felelős
  oktatónak a képesítése nincs összhangban az oktatott tantárggyal. A szak vezető tanárainak életkora magas,
  jelentős más irányú elkötelezettségei vannak, és a szükséges utánpótlás nem látszik biztosítottnak;
 - a két tervezett szakirány (Pénz- és tőkepiaci, ill. Portfolió-menedzsment) közül az első egymással nem kellően
  összehangolt tárgyakból épül fel, s a személyi feltételei is hiányosan teljesülnek. A másik a szak profiljától
  idegen (inkább a gazdálkodási szakterületbe illő) tantárgyakból épül fel.

2005/6/X/2/152. (Szakind) Bs185 TSF emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Tessedik Sámuel Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program nem mond ellent az alapképzési szak kimeneti és képzési
követelményeinek, azonban az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételekben
lényeges hiányosságok találhatók, például:
- a szakfelelős főiskolai docens szakmai munkássága nem az emberi erőforrások területére esik, ugyanakkor 4
  tantárgy felelőse, több mint 27 kreditértékben, amely meghaladja az egy oktatóhoz tartozó maximális értéket;
- a szakmai törzsanyagnak a szakképzettség szempontjából meghatározó része a szakmai törzs helyett a
  szakirányban jelenik meg;
- a törzstárgyak felelőseinek nagy számban nincs tudományos fokozata;
- a 44 nevesített oktatónak az utóbbi 5 évben nincs érdemi hozzájárulása a magyar emberi erőforrás-
  gazdálkodás elméletéhez és gyakorlatához, ezáltal az oktatáshoz szükséges kutatási-tudományos háttér nem
  biztosított;
- a bemutatott infrastruktúra a felfutás létszámához elégtelen.

2005/6/X/2/153. (Szakind) Bs477 DE - HPFK emberi erőforrások alapképzési szak indítása
A MAB az emberi erőforrások alapszak indítási engedélyének megadását a Debreceni Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A kérelemben bemutatott tanterv, tantárgyi program lényeges hiányosságokat mutat:
- egyes fontos szakmai kompetenciák hiányoznak (pl. személyügyi tevékenység, személyügyi kontrolling);
- a szakirányok tervezése elhibázott koncepción és tartalmon alapul;
- a KKK szellemétől idegen, hogy 1 és 2 kreditpontos tantárgyak is nagy számban vannak a tantervben;
- a tananyagokat nem körültekintően választották ki (van olyan tankönyv, amely hat különböző tantárgyban
   fordul elő);
- szakmai hibák maradtak a tantárgyi leírásokban: pl. a vállalati pénzügyeket pénzügytani, a pénzügytant
   vállalati pénzügyi tankönyvből oktatnák;
- a tanterv, és főleg a tantárgyi tartalmak nem biztosítják, hogy a hallgatók megfelelő felkészítést kapjanak a
   mesterszintű képzésre történő továbblépésre.
Az alapképzési szak indításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételek hiányosságai:
 - a kutatási háttér nem megfelelő, az oktatók publikációs jegyzékei hiányosak;
Az idegen nyelv oktatására vonatkozó megállapodás részleteit nem ismertetik.

2005/6/X/2/154. (Szakind) Bs170 ZsKF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
A MAB a gazdálkodás és menedzsment alapszak indítási engedélyének megadását a Zsigmond Király Főiskolán
nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv kidolgozása nem szakszerű, a tárgyak elosztása, ütemezése nem egyenletes. A heti óraszám 16 és 25
között, a kreditszám 24 és 35 között szóródik. Nem világos az üzleti szakon belül a tanári felkészítő modul helyeC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        49
és szerepe. Erősen vitatható több tárgy időrendi elhelyezése (vállalati pénzügy, marketing az I. félévben,
vállalati gazdaságtan az 5. félévben, vezetés és stratégia párhuzamosan stb.).
Az elutasítás alapvető oka a személyi feltételekben megjelenő hiányosságok is. A szak- és a szakirányok
vezetőinek nincsenek a képzés területéhez közvetlenül kapcsolódó szakmai publikációi. Több (11) tárgy felelőse
nem vezető oktató. Két olyan oktató is van, akik legalább 6-6 tárgy felelősei. A 38 fokozattal rendelkező közül
csak 15 származik gazdálkodási/közgazdasági tudományterületről. Az oktatók mintegy felének az elmúlt öt évben
egyáltalán nincs szakmai publikációja, vagy csak oktatási anyagot írt.
A Matematika- és Számítástudományok Bizottsága külön is kritikát fogalmazott meg a szakindítási kérelemmel
kapcsolatban: kevés a 4 óra, az oktatóknak nincs gazdaságmatematikai hátterük. Legalább 8 óra
gazdaságmatematikát és színvonalasabb oktatókat kérnek.

2005/6/X/2/155. (Szakind) Bs435 WSÜF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
A MAB a kereskedelem és marketing alapszak indítási engedélyének megadását a Wekerle Sándor Üzleti
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
A tanterv CD modulja a minimális minőségi elvárásoknak sem felel meg. A szakirányok a szaktól idegenek
(TQM és EU). A szakfelelős minőségbiztosítással foglalkozó mérnök, akinek kereskedelem és marketing
témakörben egyetlen publikációja sincs. Az estlegességet sugalló személyi állomány összetétele és kötődése az
intézményhez nem ad alapot a hosszabb távú, a hallgatók érdekeit szem előtt tartó működés feltételezésére.

2005/6/X/2/156. (Szakind) Bs437 WSÜF közszolgálati alapképzési szak indítása
A MAB a közszolgálati alapszak indítási engedélyének megadását a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán nem
támogatja.
Indoklás:
Az alkalmazni tervezett oktatók közül 11 főnek az adott tantárgyban nincs tudományos munkássága, sem pedig
elegendő oktatói gyakorlata. A tantárgyak 30 százaléka esetében hiányzik az oktatói kompetencia.

2005/6/X/2/157. (Szakind) Bs168 ME nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Miskolci Egyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A tanterv egyedien, a KKK-nak nem megfelelően és szakmailag nem indokolhatóan kezeli a szakmai alapozó és a
törzstárgyak beállítását a tantervbe. Olyan meghatározó szakmai törzstárgyakat nem szerepeltet kötelező
módon, mint a nemzetközi marketing, nemzetközi pénzügyek, interkulturális menedzsment, tárgyalástechnika,
külgazdasági politika, stb. Ugyanakkor EU-ismeretköröket szinte minden modulban szerepeltet többféle
elnevezéssel. Alapvető gond tehát a rossz tantervi szerkezet, amely nem biztosítja a kimeneti kompetenciákat
elsajátítását.

2005/6/X/2/158. (Szakind) Bs436 WSÜF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása
A MAB a nemzetközi gazdálkodási alapszak indítási engedélyének megadását a Wekerle Sándor Üzleti
Főiskolán nem támogatja.
Indoklás:
- a kérelemben bemutatott tanterv ugyan összhangban van az alapképzési szak képzési és kimeneti
  követelményeivel, de a kérelmében a szakirányok keverednek és értelmezhetetlenek. A formális feltételeknek
  ugyan megfelelő anyag adatlapjában pl. szakirányként az Európai Unió és a TQM van megadva, miközben a
  mintatantervben a kontrolling szakirányt jelzik, amely utóbbi belső tartalmában szakmailag is kifogásolható;
- a szakindítási kérelem indoklásánál, ill. e fejezet kifejtésénél a Kereskedelem és Marketing alapszakra
  vonatkozó ismertetést adják, ilyen módon információkat sem kapunk e szak mesterképzési lehetőségeinek
  felvázolásáról, a képzési kapacitás bemutatásáról, a tervezett hallgatói létszámról, stb.
- mivel a szakfelelős egy szakirányért is felelős, terhelése túlzott, és főként az aggályos, hogy ugyanilyen
  jellegű és mértékű feladatot lát el egy másik – 200 km-re lévő – intézmény ugyanilyen szakán;
- a meghatározó oktatók egy része országosan ismert és elismert szakember ugyan, de vagy az egyéb
  kategóriában szerepelnek, vagy ha teljes foglalkoztatásúak is, átlagban további két-három intézményben
  tantárgyfelelősök, ill. más tisztségeket töltenek be, ami a minőség szempontjából szintén kifogásolható.

2005/6/X/2/159. (Szakind) Bs153 NyME pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
A MAB a pénzügy és számvitel alapszak indítási engedélyének megadását a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
nem támogatja.
Indoklás:
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                       50
A képzés túlzottan elméleti jellegű, a gyakorlati képzés kritériumait nem teljesíti. A szaktárgyaknál a vezető
oktatók aránya igen alacsony, és igazolt szakmai gyakorlatuk sem éri el a MAB által megkövetelt 40 %-ot A
tanterv szétaprózott, a tantárgyak száma – a két félévben tanított tárgyakat egynek tekintve – összesen 55,
félévenként 9-10 darab. A tervezett szakirányok képzési célja kérdéses, nem valós munkaerő-piaci igényt
tükröznek. Összességében a tanterv nem tesz eleget az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek.

2005/6/X/2/160. (Szakind) Bs307 PTE turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Pécsi Tudományegyetemen nem
támogatja.
Indoklás:
A benyújtott tervezet egy rendszerszemléletű képzési anyag, ami sokkal inkább a mesterképzés sajátja lehet. Az
oktatói kar nagy része földtudományból szerzett tudományos fokozatot, s így a tantárgyi programokban a
vállalkozási és gazdálkodási ismeretek csak érintőlegesen szerepelnek. A tantervben kevés a vendéglátás
tantárgyainak óraszáma. A törzstárgyak felelősei több esetben nem vezetőoktatók. Hiányzik a számonkérés
bemutatása is, és néhány tárgy esetében elavult az irodalomjegyzék.


2005/6/X/2/161. (Szakind) Bs345 BCE turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
A MAB a turizmus-vendéglátás alapszak indítási engedélyének megadását a Budapesti Corvinus Egyetemen
nem támogatja.
Indoklás:
A színvonalasan kidolgozott program a KKK követelményekből csak a mesterképzésre való felkészítésnek felel
meg. A tantervben nagyon kevés a vendéglátó ismeret. A szakirányok közül egy tartalmilag nem illeszkedik az
alapszakhoz. Az oktatóknak nincs publikációja sem idegenforgalomból, sem vendéglátásból. A kutatási háttér a
szolgáltatásmenedzsmentre koncentrálódik.

2005/6/X/2/162. (Szakind) Bs172 RTF rendészeti igazgatási alapképzési szak indítása
A MAB a Rendőrtiszti Főiskola rendészeti igazgatási alapképzési szak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett büntetés-végrehajtási, határrendészeti,
igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és a vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A szakindítási kérelem teljes mértékben megalapozott, megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek. Az
elmélet-gyakorlat arány optimálisnak tekinthető, a tanterv megfelelő az elvárt kompetenciák kialakításához. Az
intézmény szervezett tehetséggondozó tevékenységet folytat és az alapszak biztosítja a mesterképzésre való
felkészítést is. A személyi feltételek kielégítik a MAB követelményeit. A szükséges infrastruktúra rendelkezésre
áll, az intézményben önálló kutatói csoport működik és a meghívott előadók száma is magas.

2005/6/X/2/163. (Szakind) Bs173 RTF bűnügyi igazgatási alapképzési szak indítása
A MAB a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi igazgatási alapképzési szak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben megjelölt bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi
nyomozó és pénzügyi nyomozó szakirányokon folyó képzést is.
Indoklás:
A tantervek jól áttekinthető pontos követelményrendszert tükröznek, az alapozó és a szakmai törzstárgyak
megfelelően épülnek egymásra. A mesterképzésre való továbblépéshez kielégítő alapokat nyújt a tervezett
alapszak, a kiemelkedő képességű hallgatókkal szervezett keretek között foglalkoznak. A személyi feltételek
megfelelőek, a törzstantárgyak oktatói valamennyien felkészült oktatók, publikációs tevékenységük megfelelő, de
javasolt lenne az oktatás során a nem főiskolai szerzők műveinek szélesebb körű igénybevétele.
A szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, a tervezett hallgatói létszám megfelelőnek látszik.

2005/6/X/2/164. (Szakind) Bs186 BCE igazgatásszervező alapképzési szak indítása
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetem igazgatásszervező alapképzési szak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben támogatja.
Indoklás:
A tanterv szakmailag elfogadható, az egyes tárgyak logikusan egymásra épülnek, a tehetséggondozás
hagyományos fórumai az új szak esetében is jól alkalmazhatóak. A szak indításához szükséges személyi feltételek
rendelkezése állnak, az infrastrukturális háttér megfelelő. A Karon folyó kutatások biztosítják az
igazgatásszervező képzés tudományos megalapozását.

2005/6/X/2/165. (Szakind) Bs212 PTE igazságügyi igazgatási alapképzési szak indításaC:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        51
A MAB a Pécsi Tudományegyetem igazságügyi igazgatási alapképzési szak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben támogatja.
Indoklás:
A szak tanterve, a tantárgyak tematikai és időbeli keretei megfelelnek a képzési célnak, a mesterképzésre a szak
megfelelően felkészíti a hallgatókat. Az oktatói háttér megfelelő, bár a gyakorlati foglalkozásokat oktatók
tekintetében nem teljesülnek a MAB követelményei, a szakbizottság azonban egyetértett abban, hogy a kiváló
gyakorlati szakemberek nagy számú bevonása ennél a szaknál szükségszerű és az elvárt kompetenciák
megteremtésének előfeltétele. A szak oktatásához szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, a Karon több
országosan is elismert tudományos/szakmai műhely van.

2005/6/X/2/166 (Szakind) Bs354 ME igazságügyi igazgatási alapképzési szak indítása
A MAB a Miskoci Egyetem igazságügyi igazgatási alapképzési szak indítási engedélyének megadását a
kérelmező intézményben támogatja.
Indoklás:
A képzés főbb tanulmányi területei és a tantárgyi programok leírása szakmailag megalapozott, a különböző
modulok és tárgyak megfelelően épülnek egymásra. A mesterképzésre történő felkészítés megfelelő, kiemelkedő
az a módszertani elképzelés, amivel a hallgatói képességek fejlesztését összekapcsolja a hallgatók jövőbeli
mesterképzésével, így a felsőbb fokú képzésre a hallgató már az alapképzéshez tartozó modulok kiválasztásával
előkészülhet. Az oktatói háttér messzemenően megfelel a MAB követelményeinek, a törzsmodulok oktatói
kiemelkedő nemzetközi publikációs tevékenységgel és kutatási kapcsolatokkal rendelkeznek. A karon kiemelkedő
kutatómunka folyik, a szak oktatásához szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll.

2005/6/X/2/167. (Szakind) Bs328 SzTE munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak
indítása
A MAB a Szegedi Tudományegyetem munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak indítási
engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben feltüntetett munkaügyi
kapcsolatok tanácsadó és társadalombiztosítási tanácsadó szakirányon folyó képzést is.
Indoklás:
A képzési terv és a hozzá kapcsolódó tanterv összhangban van a képzési és kimeneti követelményekkel. A
szakfelelős nemzetközileg elismert oktató, a MAB akkreditációs követelményeinek megfelel, ő egyben az egyik
szakirány felelőse is. A másik szakirány felelősének PhD eljárása folyamatban van, alapos tárgyi tudással
rendelkező oktató, aki alkalmas a szakirány vezetésére. A kutatási háttér és az infrastruktúra megfelelő, a
tervezett képzés alkalmas a mesterképzésre való felkészítésre és a kiemelkedő tehetségek segítésére.

2005/6/X/2/168. (Szakind) Bs399 DE igazgatásszervező alapképzési szak indítása
A MAB a Debreceni Egyetem igazgatásszervező alapképzési szak indítási engedélyének megadását a kérelmező
intézményben támogatja.
Indoklás:
Az alapképzési szak tanterve megfelel a képzési célnak és a képzési és kimeneti követelményeknek, a
tantárgyleírások igazodnak az egyes jogágak követelményeihez. Az átfogó és részletes ismeretanyag alkalmassá
teszi a hallgatókat arra, hogy az alapképzést követően további képzésben vegyenek részt. A szak karon már
működő tehetséggondozó rendszer keretében segíti a kiemelkedő képességű hallgatókat egyénre szabott
foglalkozások igénybevételével. A személyi háttér megfelelő, az oktatók tudományos és publikációs tevékenysége
kiváló alapot teremt a képzés színvonalas ellátásához. A szak indításához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

2005/6/X/2/169. (Szakind) Bs355 ME munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak
indítása
A MAB a Miskolci Egyetem munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak indítási
engedélyének megadását a kérelmező intézményben támogatja, beleértve a kérelemben szakirányként feltüntetett
munkaügyi kapcsolatok tanácsadó és társadalombiztosítási tanácsadó szakirányon folyó képzést is.
Indoklás:
A tanterv megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek, a tantervi háló jól felépített. A szakmai törzsmodulok
tantárgyi anyagai átfogják az igazgatási tevékenységek teljes ismeretanyagát. A támasztott követelményekre
tekintettel a képzés alkalmasnak látszik a mesterképzésre való előkészítésre. A személyi háttér maradéktalanul
eleget tesz a MAB követelményeinek, a szakfelelős és a szakirány felelősök oktatói és publikációs tevékenysége
kiemelkedő és általánosan elismert. A Kar a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén országosan
kiemelkedő kutatóhely. Az infrastrukturális háttér a tervezett hallgatói létszámnak megfelel.
C:\Docstoc\Working\pdf\36e4f493-7b93-43fe-b45c-9ebab769a118.doc                        52

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:60
posted:11/26/2011
language:Hungarian
pages:52