Velkommen! by E6SquRq

VIEWS: 0 PAGES: 86

									          Barnesamtalen
      i spesialpedagogisk praksis

En dialogisk samtalemetode med barn i vanskelige livssitasjoner
      Kari Trøften Gamst, spesialrådgiver, dr. polit,
  RVTS-Ø Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
          selvmordsforebygging. rvts.no      UIO, Institutt for spesialpedagogikk 30.11.09
Bakgrunn

 Doktoravhandling
 • Barn som vitner. En empirisk og
  teoretisk studie av kommunikasjon
  mellom avhører og barn i
  dommeravhør. Utvikling av en
  avhørsmetodisk tilnærming.

  (Gamst&Langballe,2004) Institutt for
  spesialpedagogikk, UIO
Forskningsprosjekt


 Den vanskelige samtalen.
 Barneperspektiv på barnevernsarbeid.
 Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse.

 Langballe, Gamst & Jacobsen 2009
Masteroppgaver knyttet til barnevernprosjektet


• Barnesamtalen i barnevernet
 En studie av barns fortellinger om omsorgssvikt
 Ida Kristine Foss Debes og Marit Jacobsen, masteroppgave,
 ISP, UIO 2007

• Pålitelighet i barns utsagn, en innholdsanalyse av
 barnesamtalen i barnevernet
 Monica Berge og Linda Beate Svalsrød, masteroppgave i
 sosialt arbeid, HIO, 2008

• Barnesamtalen i barnevernet. Hvordan har barnets
 informasjon innvirkning på videre saksbehandling/
 tiltak Astrid Wetrhus, masteroppgave i sosialt arbeid, HIO,
 2009
Resultater forskningsprosjekt “Barn som vitner”
•Kommunikasjonen virker tilfeldig
•Spesielle metoder fremkommer ikke
•Et lukket kommunikasjonsmønster fremkommer
•Avhører utviser en forutinntatt og ledende holdning
•Avhørers hypoteser om det anmeldte forholdet dominerer
•Informasjonen fra barnet blir overhørt og avbrutt

•Barnet som i utgangspunktet virker motivert til å fortelle,
 trekker seg underveis
•Avhører blir ledende, pressende og utspørrende
•Avhører har ingen systematisk opplæring i kommunikasjon
 med barn
       Barnevernprosjektet

• En dialogisk samtalemetode utviklet for rettslige formål
 er gjennom utprøving i naturlige situasjoner i
 barnevernet, tilpasset barnesamtaler i nye
 undersøkelser og oppfølging av igangsatte tiltak

• Målet er å skape nye måter å forstå- og tolke
 barnevernsfaglig kunnskap om barn på
Christoffer –mishandlet til døde av sin stefar

•  Når en kollektiv benektelse på at foreldre kan være barnets
  største trussel, legger et slør over sannheten

•  De fleste barn som kommer inn på sykehus med tegn på vold
  som filleristing, bruddskader eller apati, sendes tilbake til sine
  overgripere

•  Slikt skjer i Norge i 2009

•  Hvem er det vi vil beskytte- oss selv?
”Hjemme verst”- en film av Jarle Eskedal
(Redd Barna/NKVTS)

• De spurte ikke meg om noe, noen gang
• Jeg fikk diplom på skolen for jeg sa ingenting, var
 et stille barn
• Hvis noen hadde våget å spørre meg
• De kunne stilt noen enkle spørsmål
• Det skulle ikke så mye til
• Seksuelle overgrep var vekk, for det var så mange
 andre ting med min mamma som var syk…
Hva er et traume?

•  Overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en
  ekstraordinær psykisk påkjenning for den som utsettes for
  hendelsen, direkte eller som vitne til.

  Type 1 traume

     • Enkelthendelser, voldtekt, dramatisk dødsfall, ulykker etc

  Type 2 traume

  •  Serie traumatiske hendelser som familievold, seksuelle overgrep,
    mishandling, krig etc (Terr 1991)
Konsekvenser av traume erfaringer

•  Flashbacks, gjenopplevelser kommer plutselig
•  Depresjon, skyldfølelse
•  Nedsatt konsentrasjon
•  Forstyrrer følelses- og tankelivet, kobler av
•  Vansker med læring (Too scared to learn)
•  Vansker med samspill med andre/atferdsvansker
•  Virkninger av vold eller seksuelle overgrep blir større jo mer
  hyppig det forekommer og jo alvorlige handlingene er
•  Mest alvorlig er kombinasjonen med andre belastninger i
  familien, som rus, psykiske lidelser
•  Gjentqagende episoder kan gi alvorlige konsekvenser fordi
  barnet blir gående i konstant frykt og bruker mye av ressursene
  på å takle utrygghet og engstelse, og holde vonde minner borte
•  Barnet bruker masse energi for å overleve, grave ned hva som
  har skjedd i egen bevissthet, rope om hjelp på mange direkte
  eller indirekte måter og være på vakt hele tiden
Aktuelle problemstillinger
Hvorfor
• Hvorfor er det viktig å snakke med barn?
• Hvorfor er det viktig å tørre å spørre?

Hvordan
• Grunnleggende prinsipper i en dialogisk
 kommunikasjonsmetode med barn
Inspirasjon

Til økt handlingskompetanse
•  Fra tanke til handling
   • Bry deg
   • Ta bekymringer om barn på alvor
   • Hvordan beskytte barn i utsatte livssituasjoner?


Til økt motivasjon for å lære mer om
•  Hvordan traumatisk stress som vold, overgrep og annen
  omsorgssvikt virker inn på livet til barn og unge
•  Hvordan du som voksen er medansvarlig for hva som skjer i
  kommunikasjon med barn
Barns rett til å bli hørt

• Voksne som arbeider med barn har plikt til å legge til
 rette for at barn som vokser opp med omsorgssvikt,
 vold eller seksuelle overgrep kan få hjelp og støtte til å
 fortelle om hvordan de har det ut fra sitt perspektiv

• Når barn avslører ulike typer overgrep har voksne som
 arbeider med barn plikt til å kartlegge situasjonen,
 gjøre en systematisk risikovurdering, og planlegge
 hvordan barnet skal skjermes og beskyttes
FNs barnekonvensjon (1989 artikkel 12)
Barns egen grunnleggende menneskerettighet

1. Partene skal garantere at et barn som er i stand til å
  danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi
  uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som
  vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig
  vekt i samsvar med dets alder og modenhet

2. For disse formål skal barnet særlig gis anledning til å
  bli hørt i enhver rettslig og administrativ
  saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller
  ved en representant eller et egnet myndighetsorgan
  og på en måte som samsvarer med vedkommende
  lands saksbehandlinger
  I hvor stor grad bygger vi våre avgjørelser i arbeid med
  barn, på kunnskap innhentet fra barnet selv?
•  Innen barnehage, skole, PPT, barnevern er det tradisjonelt
  benyttet arbeidsmetoder som i liten grad gir barnet muligheter til
  å formidle seg om sin situasjon ut fra sitt perspektiv

•  Gjennomføring av hjelpetiltak, opplæringsopplegg og
  forebyggende innsatser bygger på et informasjonsgrunnlag som i
  stor grad blir utledet fra kilder hvor barnet er indirekte informant
  (gjennom samtaler med voksne rundt barnet/foreldre, lærere,
  helsesøstere osv.), og/eller ut fra tester og observasjoner hvor
  barnets svar og atferd blir vurdert ut fra voksen standard og
  logikk

•  Barnet opptrer i egenskap av "noe" som blir undersøkt
  (Gamst&Langballe 2004)

•  Barnet blir gjerne bifigurer i egen sak (Vis 2007)
Barns traumer om vold og overgrep
– fortsatt et tabu både i samfunnet og innad i den
enkelte familien

• Sterke og skremmende opplevelser blir fortiet og
 benektet
• Barn får ikke hjelp til å sette ord på og takle sine
 erfaringer
• Barnet overlates til seg selv for å håndtere smerte og
 redsel
• Ubehaget med å ta opp spørsmål knyttet til mistanke
 om vold og overgrep gjør at vi som voksne lar være å ta
 opp bekymringer for barn, både på jobb eller i
 nærmiljøet
• Vår egen angst hindrer handling
• Det verste er at du aldri kan være trygg hjemme,
 hjemme hos deg selv der alle skal kunne kjenne seg
 trygge!

• Du kan aldri være trygg, ikke når du er hjemme, men
 ikke når du er ute heller, du tenker hele tiden på hva
 som kan skje hjemme

     • Gutt som er vitne til vold mellom foreldrene sine
      Prosjektet ”Barn som lever med vold i familien” ATV/BLD
Skolen og barnehagen som arena til arbeid med heling


•  For noen barn fører overgrepsopplevelser til at de jobber hardere på
  skolen, for andre ødelegger det selvfølelsen, selvtillit og hindrer dem i å
  bli en elev som lykkes
•  Skolen kan være stedet som gjør taus, hvor man blir ydmyket,
  kontrollert og gjort til skamme når man ikke klarer å lære etter
  overgrep
•  Skolen kan være stedet for heling
•  Å ta i mot barnets versjon om stressfylte og traumatiske hendelser, å
  tillate smerten gjennom åpen kommunikasjon har en helende og
  terapeutisk effekt
•  Det handler om å hjelpe barnet å åpne dørene forsiktig, være sensitiv,
  åpen og støttende
•  Det handler om å tørre å spørre, lytte og gå gjennom smerten sammen
  med barnet
Å tørre og ville fortelle

•  Barn forteller ikke lett om opplevelser av mer eller mindre stressfylt og
  traumatisk karakter
•  Det kan være svært vanskelig å finne ordene som beskriver opplevelser
  som barnet aldri har fortalt til noen
•  Overgreps erfaringer skaper en taushet hos barn

Jeg ga dem et lite hint, men jeg ville ikke si alt

•  Barns avsløring relateres til grad av forståelse og tillit fra de voksne
•  Barn utsatt for psykososiale problemer og traumatisk stress trenger
  støtte til å motiveres, og til å ville fortelle om selvopplevde og sensitive
  hendelser
Å tørre å spørre
•  Tenk på et barn du har møtt i din arbeidssituasjon
  Kan de vanskene barnet trenger hjelp for nå, ha noe å gjøre
  med alvorlige belastninger/traumatiske hendelser,
  overgrep/vold?
    - hvis ja pågår dette nå?
    - hvis ja hvordan kan du begynne
    sikkerhetsarbeid/koordinerende tiltak
Din bekymring - du skal ikke stå alene!

Søk råd
  • Egne kollegaer
  • PPtjenesten
  • Tverrfaglig konsultasjonsteam
  • Barnehuset Oslo eller Barnehuset Hamar
  • Helsesøstertjenesten
  • Politiet
  • Barneverntjenesten
  • Bup
Resultater barnevernprosjektet
”Den vanskelige samtalen”
Den voksnes kommunikasjonskompetanse


•  Kvaliteten på relasjonen mellom den voksne og barnet,
  påvirker barnets forutsetninger til å formidle seg

•  Det påvises en klar sammenheng mellom den voksnes
  kommunikasjonskompetanse og barnets motivasjon og evne
  til å fortelle
Resultater forskningsprosjektet
Effekt av opplæring

•  Barnevernkonsulenter som får opplæring i en dialogisk
  kommunikasjonsmetode, fremskaffer mer kvalitativ
  informasjon fra barna i barnesamtalen

•  Kommunikasjonsmodellen gir et økt og utvidet
  barneperspektiv ved at barnets behov blir mer tydelig, både
  når barnets omsorgssituasjon utredes og igangsetting av tiltak
  følges opp

•  Barnevernkonsulenten blir i større grad oppmerksom på
  alvoret i barnets omsorgssituasjon
Resultater forskningsprosjektet
Læringsbetingelser for praksisendring

•  Det er vanskelig å tilegne seg holdningsbaserte og
  grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for profesjonelle
  samtaler med barn

•  Spesifikke teknikker kan læres ganske raskt, mens innlevelse,
  fleksibilitet, innstilling, forståelse, er vanskeligere å tilegne
  seg. Omsetting av kommunikasjonsferdigheter i praksis krever
  bevisstgjøring av holdninger og verdier
Barnevernkonsulentens opplevelser


• (tidligere) ..Vi fikk vite om hva som har skjedd, og da
 spurte vi ikke mer, for vi tror vi vet hvordan barna har
 det.
Barnevernkonsulentens opplevelser
•  Barn tåler å bli spurt og snakket med om vold og overgrep, men det
  ligger angst hos oss voksne, - angst for å se og høre det som er
  ubehagelig.
•  Det er viktig å spørre seg: Hvor er dette barnet nå, - hva er barnets
  agenda?
•  Jeg har opplevd og erfart at det vi har lært gjør stor forskjell i hvor stor
  grad vi får barn til å fortelle i samtaler.
•  Barnesamtalen vil få en naturlig plass, som også møter med foreldre
  har hatt det hele tiden. Jeg har mye større fokus på hvordan barnet
  faktisk har det, hva det opplever.
•  Vi får mer presis informasjon fra barna. Det bedrer kompetansen til å
  gjøre en faglig bedre jobb i det daglige.
•  Jeg får i større grad frem barnets opplevelse, noe som er avgjørende for
  den videre saksgangen.
Barneperspektivet

 Med barneperspektivet tenker jeg først og fremst helt
 konkret på hvordan verden ser ut for barn,
 - hva barnet selv ser, erfarer og kjenner som sin
 virkelighet (Tiller 1991)

 Det er områder som vi kan gå ut fra som helt sikkert at
 ingen vet bedre enn barnet selv. Det er alt vi kan
 benevne som barnets ”indre liv”, hva barnet føler,
 tenker, drømmer, håper, mener.
 Slik er barnet ekspert på sin egen opplevelse
 (Tiller 1989)
 Barn som informanter

• Kunnskap om barn basert på andres definisjoner og
 beskrivelser er verdifull, men gir et ufullstendig bilde,
 sannsynligvis også et skjevt bilde av barnets situasjon
 og virkelighet (Tiller 1991)

• Iverksetting av tiltak for barn ut fra voksnes antagelser
 om hva som er barnas behov, kan føre til ytterligere
 skader (Tiller 1991)

• Når barn inkluderes som informanter får vi vite noe om
 barnets opplevelser. Bare da kan vi forstå deres
 reaksjoner (Tiller 1984,1988)
Barneperspektivet


• Å innta et barneperspektiv er å innhente kjennskap om
 de forholdene barnet lever under (barnet som objekt)
 og en forståelse av hva barnet sier (barnet som
 subjekt)
Synet på barnet

•  Barnet er ikke et utredningsobjekt

•  Som utredningsobjekt går barnet over fra å bli sett på som
  menneske til å bli sett på som objekt

•  En sak og saker kan man ikke samtale med

•  Bli personlig med barnet

•  Skap en personlig profesjonell kontakt

•  Gi barnet status som aktivt handlende subjekt
Nå er det mye bedre. For nå hører jeg ikke så i hodet mitt hva
pappa sier, nå trenger jeg ikke tenke så mye på det han har
sagt, nå har jeg noen å snakke med. Om at han ikke burde si
stygge ord til mamma, at han skal slutte å si stygge ord til
mamma. For nå har jeg sluppet løs alt jeg hadde å tenke på. Så
hvis jeg har et nytt problem, så neste gang vi skal snakke
sammen, så kan jeg snakke om det. Sånn at, men nå har jeg
det mye bedre Jente 9 år


Jeg føler at jeg er fryktelig trøtt. Og litt sånn… siden jeg
forteller noen om livet mitt… Nå er jeg ikke knust lenger. Ja,
jeg tenker sånn.
Gutt 7 år

Og så ha jeg sagt til han som gjør mamma så mye vondt og
har slått henne og sånn, hvis du rører henne en gang til så sier
jeg det til politiet, og de har jeg på min side, fordi jeg er barn.
Han sa, ikke tru meg med politiet for da truer jeg deg med
barnevernet. Jeg har de meldingene enda, og nå har du fått
dem av meg. Jente 10 år
Den dialogiske kommunikasjonsmetoden
(Gamst&Langballe 2004)

Teoretisk forståelsesramme
•  Dialektisk forståelse
•  Dialogisk kommunikasjonsteori
•  Relasjonell utviklingspsykologi
•  Kognitiv utviklingspsykologi
•  Traumeteori
Dialogisme og monologisme

 Dialogisme:
 Kommunikasjonen foregår i en samspillsprosess(toveis)
 Den voksne og barnets opplevelse og samværsmåter
 forutsetter hverandre
 Den voksne er medansvarlig for den barnets fortelling

 Monologisme:
 Kommunikasjonen foregår uten samspill (enveis).
 Kommunikasjonen er en informasjon-transport
 Barnet er ansvarlig for informasjonen
Teoretikere:

        Buber, M. (1923)
        Mead, G.H. (1967)
        Rommetveit, R. (1972)
        Vygotsky, L. (1978)
        Huneide, K. (1989)
        Bråten, S. (1998)
        Løvlie Schibbye, A.L. (2002)
Den dialogiske samtalemetoden
- strukturert og åpen
•  Barnesamtalen er noe mer enn et spørsmål om metode

•  Barnesamtalen er en levende, uforutsigbar kommunikasjonsprosess

•  Den dialogiske samtalemetoden er strukturert, spesifikk og konkret, og
  samtidig åpen, fleksibel og tilpasset hvert enkelt barn

•  Metoden har en traktstruktur ved at den starter åpent og blir gradvis
  mer fokusert


•  Det handler om å lære seg ”dansetrinnene” og så slippe seg ut i
  ”dansen”

•  Slik er metoden både strukturert og åpen
   Målet for den dialogiske samtalen

• Å oppnå barnets spontane, frie fortelling uten å
 påtvinge unødvendig struktur
• Å oppnå en detaljert og fullstendig fortelling


 Hvorfor fri fortelling?
• Informasjon som fremkommer i en fri fortellende
 form, er alltid bedre i forhold til troverdighet enn
 korte, enkle svar gitt ut fra direkte utspørring

• Å formidle seg fritt og uforstyrret fører til en
 ”intervjueffekt” ved at barnet skaper sine egne
 ledetråder. På denne måten lettes prosessen for
 motivasjon og innhenting av minner
   Fri fortelling

• Fri fortelling er en uavbrutt periode i en dialog hvor
 barnet disponerer talerommet

• To hovedmønstre
- Når barnet på åpent og oppfordrende initiativ forteller
 fritt, og ekspanderer sin fortelling spontant
- Når barnet på direkte spørsmål svarer fritt i fri
 fortelling
Fri fortelling i tre beskrivelseslag    Midtre lag/handlingsbeskrivelser              Indre lag/opplevelsesbeskrivelser

                          Ytre lag/
                          kontekstuelle
                          forhold
Avhører            Tematisk brutt interaksjon   Barn
MIDTRE LAG                          MIDTRE LAG
Prøv å tenk tilbake til første gangen det skjedde  Det begynte med at han slo
MIDTRE LAG                          MIDTRE LAG
Hvor ble du slått?                 Rett på munnen
YTRE LAG                           MIDTRE LAG
Hvor gammel var du da                Jeg husker bare det som har skjedd
YTRE LAG                           YTRE LAG
Hadde du begynt på skolen?             Nei det begynte før skolestart
MIDTRE LAG                          MIDTRE LAG
Så vet jeg at han har slått deg mer         Ja dytta meg rett inni veggen
YTRE LAG                           YTRE LAG
Hvor skjedde det                  I huset hjemme, i          q
                          kjelleren, på badet, på
                          soverommet, kjøkkenet, på
                          biltur, overalt kan han denge meg
 Avhører         Tematisk sammenheng   Barn
             (koherens)


MIDTRE LAG                     MIDTRE LAG
Hva hendte siste gangen         Siste gangen skjedde det imitt rom
MIDTRE LAG                     MIDTRE LAG
Hva skjedde ?              Han tok beltet sitt og slo rett på ryggen min

MIDTRE LAG                    MIDTRE LAG
Hvordan skjedde det           Jeg løp men døra var stengt og da var det
                     ryggen min å slå

MIDTRE LAG                     MIDTRE LAG
Hva sa han                Han skreik din drittunge

MIDTRE LAG                     MIDTRE LAG
Hvordan begynte dette?          Han ville at jeg skulle se porniblader og
                     være med å dusje,
                     Jeg sier ja, men vil ikke, vil aldri det,
                     jeg hadde jo dusja i går, han sier at han
                     trenger å dusje og da slo han når jeg gikk
                     døra, men den var låst
Områder

• Rammebetingelser
• Spesifikk faseoppbygging
• Tematisk utvikling og målstyring
• Kommunikasjonsprinsipper. Fremmende og hemmende
 kommunikasjon
• Nonverbal kommunikasjon
Rammebetingelser


• Fysisk tilrettelegging
 Rydde tid og plass for samtalen
  - Rolige trygge omgivelser
  - Vær uforstyrret

•  Kanalisering av uro (medbevegelse)

•  Båndopptager (eventuelt)
Barnesamtalerommet
Kommunikasjonsmetodens faseoppbygging

1.Forberedende fase
2.Kontaktetablering
3.Innledende prosedyrer
4.Introduksjon til tema
5.Fri fortelling
6.Sondering
7.Avslutning
8.Oppfølging
METODETILNÆRMING, FASEOPPBYGGING
    FORBEREDENDE FASE

   KONTAKTETABLERING

   INNLEDENDE PROSEDYRER


   INTRODUKSJON TIL TEMA

     FRI FORTELLING


    SONDERENDE FASE      AVSLUTNING

     OPPFØLGING
Fase 1. Forberedende fase

 Mål:
 • Å redusere unødvendig stress og forvirring
 • Å oppnå best mulig forberedelse av barnet
  og deg selv
  Fase 1. Forberedende fase
Kriterier

A: Egen forberedelse
B: Saksopplysninger
C: Forberedelse av barnet
D: Avtale med leder/kollega for sikkerhetsvurdering og
  oppfølging etter barnesamtalen

•  Ny avtale med barnet(samtalerekke)
•  Avtale med foresatte
•  Avtale med leder/kollega for debriefing
Egen forberedelse

•  Hvilke behov er det for å samtale med dette barnet/samtalens
  hensikt?
•  Hva er viktige temaer for dette barnet?
•  Hva er viktig informasjon å gi dette barnet?
•  Hva slags informasjon trenger jeg for å ta vare på dette
  barnet?
•  Hva er barnets behov på kort og lang sikt?
•  Hvordan er min opplevelse av denne ”saken”?
•  Hvordan påvirker den meg følelsesmessig?
•  Hvordan kan jeg forberede meg til å ta imot barnets
  informasjon?
•  Hva slags støtte kan jeg trenge?
Saksopplysninger

•  Hvor kan jeg innhente relevant informasjon?’
•  Fra hvem? På hvilken måte?
•  Kollegaer
•  Foreldre/foresatte
•  Helsevesen
•  Barnevernet
Forberedelse av barnet

•  Avtale sted, tid og tema
Jeg trenger å snakke med deg fordi…
……Du virker litt lei deg, derfor trenger jeg å snakke med deg..
…. Du sa i gymmen at du var redd for pappaen din. Det vil jeg at
  vi skal snakke om…
…..Jeg vet om deg at mammaen din er på sykehus. Jeg trenger å
  vite hvordan det er å være deg da. Det vil jeg at vi skal
  snakke om..
… Jeg vil gjerne vite hvordan det er å være deg når du kommer
  hjem fra skolen og pappa ikke er på jobben nå
….Jeg ser at du tenker på andre ting i timen, det er fint om vi
  kan snakke sammen om det
Fase 2. Kontaktetablering
 Mål:
 •  Å skape kontakt og klima for tillit; å gjøre barnet så trygt og
   avslappet som mulig
 •  Å innføre dialogen som kommunikasjonsform
Empati
-en forutsetning for å skape god relasjon

•  Evne til empati er en grunnleggende forutsetning for å oppnå
  god og åpen kommunikasjon
•  Empati defineres vanligvis som:
  “Evnen til å innta den andres (barnets) perspektiv”
•  Empati innebærer å fange opp både følelser og oppfatninger
  hos den andre (barnets)
Empati som metafor

 Jeg er mest opptatt av hvordan det føles å være i den andres
 (barnets) sko, og går så over i hans sko. Men jeg er også
 opptatt av hvordan hans verden er og hvordan han må handle
 og være i denne verden. Jeg forblir i mine sko, og forlater dem
 ikke et øyeblikk (Katz 1982)
Fase 2. Kontaktetablering (forts.)

 Kriterier

 Den voksne:
 • Tydeliggjør samtalens temaer, den voksnes og barnets
 • Samtale om nøytrale temaer i barnets liv
 • Oppmuntre til fri fortelling på nøytralt tema (handling,
  kontekst og opplevelser)
Kontaktetablering (forts.)

Barnet:
• Uttrykker seg fritt verbalt
• Blikkontakt
• Uttrykker seg personlig
• Dialog oppstår
Eks. Kontaktetablering - handlingsplan

I:  Før vi begynner å snakke om det vi skal snakke om, fortell
   meg hva du liker du å gjøre når du har fri?
B:  Spiller fotball noen ganger
I:  Spiller fotball ja.
B:  Jeg spiller fotball på lag.
I:  Du spiller fotball på lag? Hvilket lag spiller du på?
B:  MIL
I:  MIL ja, det vil jeg gjerne høre mer om, fortell.
B:  Trener hver tirsdag, og noen ganger kamper i helgene.
   Treninga liker jeg for da gjør vi så mye forskjellig. F.eks så
   gjør vi andre ting enn bare å spille fotball. Vi jogger, og
   trener styrke. Det er kjempegøy.
Eks. Kontaktetablering-opplevelsesplan

I: Ja. Du at du likte treninga best. Men hvordan er det å spille
  kamp?
B: Kjedelig
I: Kjedelig, hvordan da?
B: Det er ikke alltid jeg får spilt.
I: Hvordan er det for deg da?
B: Jeg har lyst, men de beste får alltid spille først, jeg blir litt lei
  meg.
Kvaliteter i kommunikasjonen

•  Holdning Respekt
•  Uttrykk   Oppmerksomhet og forståelse for barnets fokus
•  Væremåte Engasjert. Interessert. Empatisk. Kongruent
•  Kommunikasjon
  Sitter vendt mot barnet
  Sitter rolig og avslappet, avbryter ikke barnet
  Fanger opp og bekrefter barnets verbale og nonverbale innspill
  Reflekterer over hva som skjer i relasjonen
  Reflekterer over hva som skjer i deg selv
  Reflekterer over innholdet i barnets budskap
    Fase 3. Innledende prosedyrer

Mål:
• Å  motivere barnet
• Å  redusere ulikhet i maktforholdet mellom voksen og barn
• Å  klargjøre premissene for samtalen
• Å  opprettholde dialogen som samtaleform
Fase 3. Innledende prosedyrer (forts.)

  Kriterier: Den voksne
  A: Gir oversikt og struktur
   Vi skal sitte her uforstyrret å prate sammen ca en time, vi kan
   ta en pause underveis osv.
  B: Avklarer den voksnes rolle
   Jeg syns det er viktig å snakke med deg fordi jeg trenger å vite
   hvordan det er å være akkurat deg, for jeg er jo læreren din
   Jeg er her for å høre hva du har å fortelle meg
   Jeg trenger å vil vite hvordan du har det. Det er du som vet
   best hvordan det er å være deg.
  D: Avklarer kommunikasjonsmønstret
   Jeg hører på deg og du forteller. Etterpå trenger jeg å spørre
   deg.
Eksempel- Innledende prosedyrer

I: Når jeg snakker med deg er det viktig at du forteller det som
  er sant/på ordentlig og ikke finner på ting.
B: Mener du å ikke juge
I: Ja det er det jeg mener. Men hva er å juge da?
B: Det er å si at noe ikke er riktig, sånn som det ikke er
I: Ja det er det som ikke er på ordentlig
Fase 4. Introduksjon til tema

 Mål:
 • Tydelig kontekstinnføring
 • Leder fra nøytrale temaer til et fokusert tema/temaer

 Kriterier: Den voksne
 A: Kontekstinnfører tema
       Eksempel- Introduksjon til tema


I: Vi avtalte at du og jeg skulle snakke sammen fordi du sa du er
  redd for pappa . Fortell meg så godt du kan slik at jeg forstår.

I: For å forstå hvordan du har det, trenger jeg deg til å fortelle
  meg alt om hvordan dette er for deg.

I: Det er du som vet best hvordan det er å være deg når pappa
  slår mamma. Fortell så godt du kan slik at jeg forstår.

I: Du sa du blir redd når du kommer hjem fra skolen, fortell hva
  er det som skjer.

I: Hva er det som gjør at du er lei deg. Fortell meg så godt du
  kan.
 Fase 5. Fri fortelling

Mål:
• Å fremskaffe mest mulig spontan og sammenhengende
 fortelling
• Barnet uttrykker seg fritt og uttømmende

Kriterier: Den voksne
A: Bekrefter barnets tema
B: Inviterer til ekspansjon av barnets tema
C: Oppsummerer barnets tema
D: Gir barnet pauser
Fase 5.Fri fortelling (forts.)

Kriterier: Barnet

A: Formidler seg i en fri fortellende form
B: Forteller spontant med egne ord
C: Gjenkaller og relaterer med flere ytringer etter hverandre
D: Detaljer fremkommer
Kvaliteter i kommunikasjonen

•  Holdning Avventende
•  Uttrykk  Oppmerksom, interessert
•  Væremåte Aktiv lyttende
•  Kommunikasjon
   • Ikke avbryte og flytte oppmerksomheten på andre temaer
   • Følge opp barnets tema
   • Gjenta
   • Bekrefte
   • Tåle pauser
   • Oppfordre til å ekspandere informasjonen
Eksempel - Fri fortelling
I:  Jeg vet at politiet var hjemme hos deg i går. For å forstå
   trenger jeg deg å fortelle hva som skjedde. Fortell meg så
   godt du kan.
B:  Jeg kom hjem fra skolen, og jeg skulle se på tv. Mamma og
   pappa kranglet om penger til husleia. Mamma sa at det var
   pappas skyld at vi ikke hadde penger fordi han brukte alle
   pengene på øl. De kranglet hele tiden. Jeg var litt sulten,
   men mamma fikk ikke lov av pappa å lage mat.
I:  Du var litt sulten, mamma fikk ikke lov å lage mat.
B:  Ja. Mamma prøvde å lage mat, men pappa dro henne vekk
   fra kjøkkenet
I:  Ja
B:  Også ville jeg at vi skulle gå ut, men pappa stengte døra for
   oss.
 Fase 6. Sonderende fase
Mål:
• Å fremskaffe detaljert, fullstendig og konsistent informasjon
• Å utdype de enkelte temaene bredest mulig innen kontekst,
 handling og opplevelser/følelser

Kriterier: Barnet
A: Utdyper og tydeliggjør sin fortelling
B: Utdyper temaer innen handling, kontekst, opplevelser
Fase 6.Sonderende fase (forts.)

Kriterier: Den voksne
A: Utdyper og klargjør temaer barnet har nevnt
B: Innfører nye temaer innen handling, kontekst,
  opplevelser/følelser
C: Oppklarer utydeligheter/selvmotsigelser
D: Oppklarer misforståelser
Sonderende fase
Eksempel- Handlingsplan

I:  Hva gjorde du da pappa stengte døra for deg?
B:  Jeg gikk på rommet mitt fordi pappa sa at jeg måtte det.
I:  mmm
B:  Jeg var der litt, men så hørte jeg mamma skrek. Da forta jeg
   meg ut og prøvde å stoppe pappa.
I:  Stoppe pappa?
B:  Ja jeg prøvde å dra pappa bort fra mamma.
I:  Hva gjorde pappa?
B:  Han slo mamma i ansiktet, hun blødde fra nesen. Det var
   masse blod. Jeg fikk blod nederst på genseren min. Jeg tok
   med meg broren min inn på rommet. Så tok vi dynene over
   hodet med jeg var forsiktig fordi broren min hadde så vondt i
   ryggen. Så prøvde vi å være veldig og stille.
Sonderende fase – fra handling til opplevelsesplan

  I: Du forteller i sted at de slåss og at pappa slår broren din.
  Jeg trenger å forstå akkurat hvordan dette skjer. Fortell så
  godt du kan.
  B: Det var da vi skulle prøve å dra ut så var broren min ikke
  rask nok til å komme seg vekk. Pappa tok tak i broren min
  og slo han i ryggen så han ramla. Da kunne ikke jeg gå fordi
  broren min trengte hjelp. Han mistet nesten pusten.
  I: Hvordan er det for deg når broren din blir slått?
  B: Jeg er skikkelig redd. Jeg tør ikke å grine fordi da kan
  pappa bli mer sint på meg og.
  I: Hvordan er det for deg da når pappa blir sint?
  B: Da vet jeg at han slår meg også. Det er skummelt.
  ...............
Eksempel- Sonderende fase
I:  Du forteller at du og broren din lå under dyna på rommet
   ditt? Hvordan var det for deg å ligge der?
B:  Jeg var redd for at pappa skulle høre at broren min gråt,
   men de skreik så fælt i stua så han hørte ikke noe.
I:  Skreik de i stua?
B:  Det var skikkelig fælt. Mamma skreik og det dunka i
   veggen. Pappa ropte at han skulle drepe mamma. Jeg ble
   livredd.
I:  Hva gjorde du da?
B:  Jeg tok dyna og holdt dyna foran ørene så jeg ikke skulle
   høre, men det hjalp ikke. Til slutt løp jeg inn til mamma så
   slo jeg pappa i armen så han skulle stoppe.
I:  m.m.
B:  Så dytta pappa meg bort sånn at jeg ramla i veggen. Så slo
   pappa mamma midt i trynet så hun begynte å blø fra nesa.
   Mamma ropte jeg skulle løpe inn på rommet mitt. Og det
   gjorde jeg.
I:  Hva tenker du om at pappa slår?
B:  Pappa slår bare når han drikker øl. Han er egentlig snill.
Åpen kommunikasjon
          ÅPENT
        Åpen oppfordrende
    Åpen konstaterende/lyttende
        Følger barnets tema
        Sammenheng i tema
          Symmetri

         FOKUSERT
       Åpen kontekstinnførende
        Åpen sonderende
        Følger barnets tema
       Naturlig skifte av tema
         Symmetri
       Sammenheng i tema
Lukket kommunikasjon

           STYRENDE
     Plutselig skifte av tema/overhøring
       Usammenhengende tema
     Ukorrekt gjengivelse/fortolkning

           LEDENDE
      Styring til forventet svar
      Plutselig innføring av nytt
      tema/avbrytelse/overhøring
            Utspørring
           Asymmetri
    Usammenhengende, fragmenterte temaer
Kvalitativ informasjon-hva er viktig informasjon?- Eksempler:
  TANKER, FØLELSER OG OPPLEVELSER (INDRE LAG)
  •Følelsesmessige reaksjoner før, under og etter en hendelse
     •Hvordan er det du egentlig har det? Hvordan er dette for deg? Hvordan
     har du det inni deg når dette skjer? Hva tenker du om det som skjer?
     Hvordan opplever du det? Hva følte du da?
  •Sanseopplevelser;smak, lukt, farge
     •Hvordan kjentes det på kroppen?
  •Refleksjon og ettertanke om; tvang, skyld, trusler, instruksjoner,
  fortielse, misforståelser, styrke, lettelse, tristhet når historien er
  fortalt, konsekvenser av å ha fortalt
     •Hva tenker du skal til for at det skal bli bedre? Hva tenker du når du har
     fortalt meg dette? Hva tenker du skal skje fremover?
     •Hvordan vil du det skal være? Hva er bra? Hva er dårlig?

   INFORMASJON OM HANDLING, INVOLVERTE PERSONER (MIDTRE
   LAG)
   •Beskrivelse av hendelser
     •Når pappa slår, hva skjer? Tenk at du er der nå, hva skjer?Hvordan
     skjer det? Fortell fra begynnelsen til slutt. Fortell hvordan det vanligvis
     skjer.
   •Beskrivelse av samhandling og reaksjonsmønstre
     •Tenk tilbake, hva gjør du, hva sier dere til hverandre?
   •Gjengivelse av samtaler

   INFORMASJON OM KONTEKST (YTRE LAG)
   •Beskrivelse av kontekst/hvor/når/hvem, utseende
Sonderende direkte, konkrete spørsmål

•  Får du ha kroppen din i fred?
•  Er det noen som gjør deg vondt?
•  Har han/hun slått deg ?
Fase 7. Avslutning

Mål: Å avslutte samtalen på en positiv måte for barnet,og gi barnet en
  opplevelse av å bli ivaretatt, forstått og tatt på alvor

Kriterier:
A: Foretar oppsummering og avklarer videreføring av informasjon
B: Gir informasjon om videre saksbehandling og avklarer behov for
  strakstiltak
C: Forbereder neste gjøremål
D: Avtaler ny samtale og tar farvel
Kvaliteter i kommunikasjonen


•  Holdning Ivaretagende
•  Uttrykk Oppmerksomhet
•  Væremåte
   • Vise respekt
   • Strukturerende
   • Bekreftende
   • Ikke evaluerende
Eksempel- Avslutning

I:  Nå har du fortalt meg mye slik at jeg forstår. Du har fortalt
   om at pappa slo mamma og broren din i går, og at han
   dyttet deg i veggen.
B:  Nei han dytta meg ikke, han slang hardt.
I:  Ja det var sånn det var ja. Også har du fortalt hvordan dette
   var for deg og at du ønsker at pappa skal slutte å drikke øl.
B:  m.m.
I:  Alt du har fortalt meg er viktig. Jeg trenger å snakke med
   noen andre voksne sånn at vi kan finne ut om det er trygt
   for deg å dra hjem i dag. Mens jeg snakker med de andre
   voksne om dette, skal du få sitte her sammen med Lise.
Fase 8. Oppfølgingsfase

Mål: Planlegge videre saksgang med fokus på barnets situasjon
 og behov for ivaretakelse

Kriterier:
A: Drøfting med leder/kollega og andre instanser for
  sikkerhetsvurdering / behov for strakstiltak
B: Plan for videre oppfølging og ny avtale med barnet
C: Plan for videre oppfølging av foresatte, evt. søsken og andre
  involverte voksne
D: Plan for egen oppfølging og ivaretakelse
     Fremmende og Hemmende
     kommunikasjon
Fremmende             Hemmende

Åpne spørsmål         Lukkede spørsmål
A: Imperativ form        A: Ja/nei-spørsmål
B: Deskriptiv form        B: Årsaksorientert for
                 C: Vid og generell form

Ikke ledende           Ledende
A: Nøkkelspørsmål/referanse   A: Ledende spørsmål til
til tidligere utsagn/        forventet svar
                 B: Valgspørsmål
                 C: Projisering
    Fremmende og Hemmende kommunikasjon
Aktiv lytting          Passiv lytting
A: Gjentagelse         A: Overhøre
B: Bekreftelse         B: Tvil/benekting
C: Oppsummering         C: Skifte av tema
                D: Press/kjøpslåing

Klargjørende           Tilsørende
A: Sonderende spørsmål      A: Utspørring
B: Personlig form/jeg-budskap  B: Du- form
C: Barnets språk         C: Voksnes språk
D: Metakommunikasjon       D: Flere spørsmål
E: Speiling
F: Pauser
G: Nåtids form
• rvts.no/ø
Litteratur

• Undervisningsmateriale- Dvd og manual. Se min kjole.
 Oda i dommeravhør. RVTS-Ø og NKVTS.
• Barn og traumer- en håndbok for foreldre og hjelpere
 (Dyregrov 2000)
• Bjørnen sover- om vold i familien (Storberget 2007)
• Sveket I. Barn i risiko-og omsorgssviktsituasjoner
 (Killèn 2009)
• Kunnskap, mot og trygghet. En opplæringsguide om vold
 og overgrep mot barn for barnevernet og andre kommunale
 instanser som arbeider med og for barn. Redd Barna 2009.
Litteratur

• Undervisningsmateriale- Dvd og manual. Se min kjole.
 Oda i dommeravhør. RVTS-Ø og NKVTS.
• Barn og traumer- en håndbok for foreldre og hjelpere
 (Dyregrov 2000)
• Bjørnen sover- om vold i familien (Storberget 2007)
• Sveket I. Barn i risiko-og omsorgssviktsituasjoner
 (Killèn 2009)
• Kunnskap, mot og trygghet. En opplæringsguide om vold
 og overgrep mot barn for barnevernet og andre kommunale
 instanser som arbeider med og for barn. Redd Barna 2009.
Litteratur
•  Barn som vitner. En empirisk og teoretisk studie av
  kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør.
  Utvikling av en avhørsmetodisk tilnærming.
  (Gamst&Langballe,2004) Institutt for spesialpedagogikk, UIO
•  Undervisningsmateriale- Dvd og manual. Se min kjole. Oda i
  dommeravhør. RVTS-Ø og NKVTS.
•  Barn og traumer- en håndbok for foreldre og hjelpere (Dyregrov
  2000)
•  Bjørnen sover- om vold i familien (Storberget 2007)
•  Sveket I. Barn i risiko-og omsorgssviktsituasjoner (Killèn 2009)
•  Kunnskap, mot og trygghet. En opplæringsguide om vold og
  overgrep mot barn for barnevernet og andre kommunale instanser
  som arbeider med og for barn. Redd Barna 2009.
•  Den vanskelige samtalen.
  Barneperspektiv på barnevernsarbeid.
  Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse.
  Langballe, Gamst & Jacobsen 2009
•  Barnesamtalen i barnevernet- en håndbok i kommunikasjon
  med barn (Gamst, Hotvedt& Lindland) under utarbeidelse.

								
To top