Din tainele agentului secret Bujduveanu _documente_

Document Sample
Din tainele agentului secret Bujduveanu _documente_ Powered By Docstoc
					Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)                                   25/11/2011 18:15
 Cautare                                        Cauta            Feeduri RSS | Logare | Creare cont nou | Contact | Parteneri | Arhiva


                     18:15:09
                     Sambata, 26 Noiembrie 2011
                     EDITIE ONLINE NR. 105
 ACASA !TIRI ONLINE COMUNICATE PRESA ANUNTURI LICITA"II SEDINTE CONSILIU LOCAL LEGI UTILE POLITIA ROMANA BLOG TOP 500

   Deschidere editie | Editorial | Politic | Eveniment | Social | Sport | Actualitate | Fotoreportaj | Reportaj | ZIUA satelor | Revista presei locale | Locuri speciale de munca | Horoscop |
   Interviu Online | Re#etele zilei | Catering in Constanta |e-achizitii         | Anunturi imobiliare de la particulari             Anunturi Constanta       |
 Invatamant in Constanta | Rezultatele la bacalaureat $i Evaluarea Na#ional% 2011 | C%s%torii | Divor#uri 2011 (Conform portalului Ministerul Justitiei-Judecatoria Constanta) | Decedati
                                                 | Nasteri
                                                                            Sondaj

 Acasa Actualitate N!scut la Sinoe, acuzat de tr!dare de Guvernul SUA:Din tainele agentului
 secret Bujduveanu (documente)
                                                                            Sunte!i de acord cu ini!iativa
                                                                            USL de suspendare din
 N!scut la Sinoe, acuzat de tr!dare de Guvernul SUA                                                   func!ia de pre"edinte al
 Din tainele agentului secret Bujduveanu                                                        României a lui Traian
                                                                            B#sescu?
 (documente)
                                                                              Da
   Îmi place   Înregistreaz!-te to see what your friends like.
                                                                              Nu

 Luni, 27 Septembrie 2010 | 21:20:08                   PRINT
 Manuela MOLDOVEANU
 Tag-uri: Traian Bujduveanu Gheorghe Vlahbei Sinoe SUA agent secret spion arest           ACTUALITATE
 Iran
 (621)                                            De astazi

                                               Idolii genera!iei '90, East 17, cânt" duminic" la X
                                               Factor
                                               Alin V"duva este înc" sub tratament
                                               Actualitate | Sambata, 26 Noiembrie 2011 | (21)


                                               Cea mai nou! gal! live X Factor d! glas eroilor
                                               muzicii din toate timpurile. Cei opt finali#ti r!ma#i
                                               în competi"ie vor interpreta melodii din repertoriul    Vezi toate ofertele imobiliare
                                               arti#tilor care au scris istorie de-a lungul vremii.
                                                                                   Teren
                                                                                   Constanta, Mamaia
                                               ...
                                                                                   Nord
                                                                                   2201200 !
                                               Din arhiva
                                                                                   Apartament, 2
                                               ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1                 camere
                                               editia din 25 noiembrie 2011                      Constanta, Capitol
                                               Actualitate | Vineri, 25 Noiembrie 2011 | (37)             79000 !

                                                                                   Apartament, 2
                                               ...                                   camere
                                                                                   Constanta, Km5
                                               Germanos - de la un magazin de baterii la                53000 !
 „Spionul“ din Sinoe acuzat de tr!dare de c!tre Guvernul SUA "i aflat acum          cea mai mare re!ea de retail telecom
 într-o temni#! de peste ocean este a"teptat cu bra#ele deschise de c!tre rudele       Actualitate | Vineri, 25 Noiembrie 2011 | (78)          Testeaza gratuit
 din România, care îl cred nevinovat

 V! mai aminti"i de Traian Bujduveanu, agentul secret originar din Sinoe arestat în      Germanos, re"eaua telecom cu cele mai multe
 Statele Unite sub acuza"ia c! ar fi vândut echipamente aviatice militare c!tre Iran?     magazine din România, a împlinit recent 15 ani de
                                               activitate în "ara noastr!.
 Pe adresa redac"iei am primit ieri o scrisoare, în dou! p!r"i, redactat! în limba                                    Vezi toate ofertele imobiliare
 englez!, care ne-a readus aminte de cazul Bujduveanu. E-mailul figureaz! ca fiind      ...
                                                                                   Teren
 trimis de Traian Bujduveanu #i este o prescurtare a numelui companiei Orion
                                                                                   Constanta, Mamaia
 Aviation Corp, care îi apar"ine, îns! nu poate fi verificat! identitatea expeditorului.   ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1
                                                                                   Nord
 Cert este c! mesajul relateaz! am!nun"it povestea const!n"eanului Traian           editia din 24 noiembrie 2011                      2201200 !
 Bujduveanu, originar din satul Sinoe, care a emigrat în anii '70 împreun! cu familia     Actualitate | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (44)
 în Statele Unite. Scrisoarea, care poate fi consultat! integral în edi"ia online a                                          Apartament, 2
 ziarului, prezint! chiar istoricul familiei Bujduveanu #i al leg!turilor cu Statele Unite,  ...                                   camere
 care dureaz! înc! din perioada celui de-al doilea R!zboi Mondial. De asemenea,                                            Constanta, Capitol
 este prezentat! perioada studiilor urmate de c!tre protagonistul pove#tii în America,    Românii ar mai putea avea o zi liber"                  79000 !
 contactul s!u cu guvernul SUA, înfiin"area companiei sale de componente aviatice,      Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (324)


file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive                            Page 1 of 6
Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)                             25/11/2011 18:15

 contactul s!u cu guvernul SUA, înfiin"area companiei sale de componente aviatice,       Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (324)
 cât #i o întreag! teorie a conspira"iei în urma c!reia Bujduveanu ar fi sfâr#it în                                     Apartament, 2
 temni"ele de peste ocean.                                   Propunerea legislativ! care prevedea modificarea       camere
                                                Codului muncii în sensul ca ziua de 30 noiembrie,      Constanta, Km5
 U"a spart! cu explozibil                                                                  53000 !
                                                când este s!rb!torit Sfântul Apostol Andrei, s! fie
                                                declarat! s!rb!toare na"ional! #i zi nelucr!toare a
 Este descris în am!nunt momentul arest!rii lui Bujduveanu, iar autorul scrisorii       trecut miercuri ...
                                                                            Testeaza gratuit
 remise redac"iei noastre, despre a c!rei identitate nu #tim nimic cert, sus"ine c! s-ar
 fi f!cut prin spargerea u#ilor locuin"ei sale din Plantation, Florida, cu explozibil, la   Constantin - „A#tept motiva!ia #i promit c" m" opresc
 #ase diminea"a. De asemenea, se arat! în scrisoare c!, în iunie 2008, mama lui        aici. Dar vreau s-o v"d!"
 Bujduveanu, în vârst! de 84 de ani #i pe jum!tate oarb!, a asistat la întreaga scen!     Comisia de Etic" #i Litigii a PDL este
 a arest!rii fiului, c! ar fi fost chiar împins! de for"ele de ordine #i c! în urma      capabil" de surprize
 interven"iei în for"! ar fi suferit chiar un atac de cord, fiind pân! la urm! stabilizat!.  Lavinia Siclitaru | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (103)
 De asemenea, în scrisoarea primit! pe adresa redac"iei se precizeaz! c!
 Bujduveanu ar fi fost racolat în 1985 de c!tre reprezentan"i ai guvernului american      O spune chiar pre#edintele Alexandru Maxim,
 pentru a-i sprijini în încercarea de a d!râma regimul ceau#ist.                pre#edintele Comisiei de Etic!, Litigii #i Statut a
                                                PDL Constan"a (CJSEL). ...
 A pledat vinovat ca urmare a unor presiuni
                                                Cadou de Mo# Cr"ciun
 Se mai precizeaz! c! Bujduveanu ar fi nevinovat în raport cu acuza"iile ce i s-au       Angaja!ii de la ANIF Dobrogea vor fi
 adus #i în baza c!rora a fost arestat, #i c! ar fi pledat vinovat ca urmare a         disponibiliza!i
 presiunilor exercitate asupra sa. În iunie 2009, Bujduveanu a fost condamnat la 35      Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (175)
 de luni de deten"ie, pentru implicare în exportul de piese de avioane militare c!tre
 Iran, înc!lcând embargoul ce viza Teheranul. Potrivit scrisorii ce a fost trimis! pe     Finalul de an se anun"! a fi unul greu pentru
 adresa redac"iei, Traian Bujduveanu ar urma s! fie eliberat pe 3 ianuarie 2011.        angaja"ii Administra"iei Na"ionale a Îmbun!t!"irilor
                                                Funciare - filiala Dobrogea, care urmeaz! s! fac!
                                                disponibiliz!ri colective. ...

                                                Mugurel Leonard Petcu, un poli!ist local cu
                                                stare (document)
                                                Corina SAMOILA | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (111)

                                                Angajatul lui Radu Maz!re de"ine, potrivit
                                                declara"iei de avere completate pe 17 mai a.c.,
                                                patru terenuri: unul în localitatea $aru Dornei,
                                                jude"ul Suceava, dou! în Jurilovca, jude"ul Tulcea
                                                #i unul în Constan"a ...

                                                Cu Maz"re ca invitat
                                                Realitatea lui Elan face pui la Constan!a
                                                Corina SAMOILA | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (682)

                                                Sta"ia local! Realitatea TV se lanseaz! ast!zi, în
                                                cadru festiv, la Hotelul Iaki. ...

                                                ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1
                                                editia din 23 Noiembrie 2011
 Pentru a vedea dac! rudele sale din România sunt la curent cu povestea lui          Actualitate | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (75)
 Bujduveanu, l-am contactat telefonic pe Gheorghe Vlahbei, v!rul acestuia din
 Sinoe. B!rbatul ne-a declarat c!, din spusele rudelor din SUA, Traian Bujduveanu       ...
 ar fi putut fi eliberat chiar zilele acestea. „Cati, sora lui Traian, a spus c! urma s! fie
 eliberat între 20 #i 25 luna aceasta, din câte am în"eles. Dar nu #tiu sigur. A avut     Po#ta, la Prim"rie
 probleme, pentru c! el este #i bolnav. Din cauza stresului la care a fost supus, are     Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (205)
 unele devieri de comportament. Se mai enerveaz! #i are perioade când sare de pe
 fix. I-a spus #i familia s! se potoleasc!, pentru a putea sc!pa mai repede de         Prim!ria Constan"a a scos la licita"ie serviciile
 închisoare.                                          po#tale. ...
 „A vorbit cu Ceau"escu, cu M!gureanu "i cu $acalul“
                                                ACN-ul cump"r" curent
 Trebuia s!-l elibereze de la Cr!ciunul trecut, dar din cauza comportamentului i-au      Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (102)
 f!cut raport #i a r!mas în continuare în deten"ie“, ne-a declarat Gheorghe Vlahbei,
 ad!ugând c! v!rul s!u este nevinovat. „El se ocupa cu avioanele mai demult. A         Compania Na"ional! Administra"ia Canalelor
 vorbit #i cu Ceau#escu, #i cu M!gureanu (n.r. Virgil M!gureanu), #i îl cuno#tea #i pe     Navigabile organizeaz! licita"ie pentru furnizare
 $acalul (n.r. Carlos $acalul) “, a ad!ugat v!rul agentului secret. B!rbatul crede c!     energie electric!. ...
 imediat ce va sc!pa din închisoare Traian Bujduveanu va reveni în România, în
 satul natal. „Sigur vine s! ne vad! imediat ce-i d! drumul. Nu st! la noi. Prefer! s!     O firm" tulcean" va livra combustibil
 stea la hotel, c! la via"a pe care a dus-o îi place s! fie servit. Este un om foarte bun   pentru Enel Dobrogea
 #i darnic. A fost întotdeauna generos cu rudele“, a subliniat Vlahbei.            Nicoleta BACIU | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (113)

                                                Enel Distribu"ie Dobrogea SA a atribuit contractul
 Scrisoare, partea intai                                   de „Achizi"ionare de combustibil pentru nave
                                                transport fluvial #i b!rci de interven"ie rapid!"
 » Vezi document                                       societ!"ii tulcene Star 2000 SRL. ...

 Scrisoare, partea a doua                                   Mihai Petre despre inten!ia de demitere a
                                                pre#edintelui României
 » Vezi document                                       „Este demersul cuplului de stand-up
                                                comedy Antonescu - Ponta"
                                                Nicoleta BACIU | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (110)
  Manuela MOLDOVEANU - Ultimele (5)
                                                Pre#edintele Organiza"iei Jude"ene de Tineret a
  Arhiva completa Trimite un e-mail autorului
                                                Partidului Democrat Liberal, Mihai Petre,
                                                consider! c! „tentativa de suspendare a
  -  Se lucreaz! la pictur!:Biserica Sfin"ii Mihail #i Gavril din Izvoru Mare, reparat!
                                                pre#edintelui României, Traian B!sescu, este
  în totalitate (galerie foto)                                transpunerea în cotidian a zicalei române#...
  -  A început construc"ia gr!dini"ei noi din Tuzla
                                                Nunt" de trei zile #i trei nop!i, în Grecia,
  -  Se caut! auditor pentru pia"a agroalimentar! din Valu lui Traian            pentru fiul lui Moisoiu (galerie foto)
  -  Restric"ii de trafic în comuna Topraisar                        Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (526)

  -  Pia"a "!r!neasc! de la Casa de Cultur! aniverseaz! un an                Bogdan Grigore Atanasiu Moisoiu, fiul consilierului
                                                local D!nu" Moisoiu, s-a c!s!torit la începutul
                                                acestei toamne cu frumoasa Mihaela. ...

 Comentarii (0)


file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive                      Page 2 of 6
Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)                25/11/2011 18:15 Scrie comentariu (va rugam aveti rabdare pana acesta va fi moderat)

 Nume Email Comentariu
                                                          TOP ARTICOLE »

                                                       Vizionate
                                                       Maz%re a pierdut la Curtea de
                                                       Apel Bucure$ti ... (51)
 micsoreaza | mareste
                                                       Foste vârfuri de lance în PDL
   Am citit si accept Regulile pentru postarea comentariilor.
                                                       Banias $i Mironescu, împreun%
  Adauga comentariu                                             doar la mondenit%#i ... (38)
                                                       Pedeapsă cu suspendare în dosarul lui
                                                       Minea

                                                       A lovit un biciclist, a fugit, s-a
                                                       zvârcolit în pat $i a sc%pat de
                                                       pu$c%rie ... (32)
                                                       Zile de s%rb%toare la $coala din
                                                       Pecineaga ... (32)
                                                       La un pas de tragedie

                                                       Doi const%n#eni, b%ga#i în spital
                                                       de un cet%#ean austric, la Tulcea
                                                       ... (32)
                                                       CA nou la OIL Terminal

                                                       Wagner a sc%pat de pedeaps% ...
                                                       (30)

                                                       Tusac, amendat de Palaz pentru
                                                       recens%mânt ... (27)
                                                       Coleg de serviciu cu soţia

                                                       Ce avere are comandantul
                                                       Grupului 1 Constan#a - Palas
                                                       (document) ... (23)
                                                       Idolii generaţiei '90, East 17, cântă
                                                       duminică la X Factor

                                                       Alin V%duva este înc% sub
                                                       tratament ... (21)
                                                       Înc% o AGA nelegal% la ARGUS?!
                                                       ... (21)

                                                       Comentate
                                                       Ocazie! Teren pe Insula ADA - (1)
file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive        Page 3 of 6
Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)                25/11/2011 18:15
                                                              Anunturi Constanta

                                                       ! Instalatii electrice
                                                        interioare si exterioare
                                                       ! execut instalatii electrice
                                                        joasa tensiune si curenti
                                                        slabi
                                                       ! intravilan Mihail
                                                        Kogalniceanu
                                                       ! Curs perfectionare
                                                        inspector resurse umane
                                                       ! loturi teren de 400 mp in
                                                        lazu
                                                       ! Meditatii matematica


                                                       ! Teren intravilan, 300 mp
                                                        cartier de vile
                                                       ! Binoclu ior 7x40


                                                       ! Chevrolet kalos


                                                       ! Daewoo Matiz
                                                                      Cauta
                                                         NEWSLETTER »

                                                       Aici va puteti abona la newsletterul
                                                       Ziua de Constanta


                                                                      Abonare
                                                         Inscrie-te
                                                         Anulare inscriere

                                                               Publicitate
file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive         Page 4 of 6
Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)              25/11/2011 18:15
                                                             Publicitate
                                                             Publicitate
                                                        Laptop HP Pavilion
                                                         dv6-3150eq cu
                                                         procesor Intel®
                                                         CoreTM i3-350M
                                                       2.26GHz, 4GB, 500GB,
                                                        ATI Radeon HD5470
                                                         512MB, Microsoft
                                                         Windows 7 Home
                                                        Premium, Argintiu
                                                          3100 lei 2789    lei
                                                          Livrare gratuita oriunde!
                                                       Partenerul dv. sforaie?
                                                            Bucurati-va de o noapte
                                                            linistita si odihnitoare,
                                                            datorita dispozitivului cu
                                                            forma de ceas Snore Stopper!
file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive       Page 5 of 6
Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)                                           25/11/2011 18:15
                  Ultimele articole adaugate:                                      Buna ziua Constanta:

                  23:00: TEREN INTRAVILAN 2000 MP, DESCHIDERE 30 M,                           SPANACUL LUI POPEY, TRABUCUL LUI MAZARE
                  STR.MIHAI EMINESCU, VEDERE SUPERBA LA MARE,                              DIRECTOAREA DOSPINESCU NASESTE O COLEGA DIN
                  TOATE UTILITATILE, 600 EURO/MP/NEG. RELATII LA                            PRIMARIE
                  0724-275781 - (1294)                                         LIBERALUL CUPSA SI-A DUS SOTIA IN CARAIBE
                  23:00: IDOLII GENERA%IEI '90, EAST 17, CÂNT& DUMINIC&                         (GALERIE FOTO)
                  LA X FACTOR                                              NU E CRIZA-N PRIMARIE
                  ALIN V&DUVA ESTE ÎNC& SUB TRATAMENT - (19)
                  23:00: CA NOU LA OIL TERMINAL
                  WAGNER A SC&PAT DE PEDEAPS& - (30)
                  23:00: PEDEAPS& CU SUSPENDARE ÎN DOSARUL LUI
                  MINEA
                  A LOVIT UN BICICLIST, A FUGIT, S-A ZVÂRCOLIT ÎN PAT $I
                  A SC&PAT DE PU$C&RIE - (32)
                  23:00: ZILE DE S&RB&TOARE LA $COALA DIN PECINEAGA -
                  (32)
                  $TIRI ONLINE      Primul Salon Japonez              Catering de calitate maxima            ASCULTATI MUZICA MP3 IN             Un nou sistem de reclama
                                                      MASINA
                                                                                      Vrei ca reclama ta sa apara
             Maiestria unui bucatar              Festivitati, aniversari, nunti,         Daca nu aveti un sistem care           aici? Sistemul de reclama
             japonez ce manuieste cu             botezuri, petreceri private,          va permite citirea fisierelor          "You pay mE" iti poate
             talent cutitele in prepararea          intalniri de afaceri, targuri          Mp3, iata solutia! Acest             aduce mii de vizitatori zilnic.
             de sushi                                             modulator FM cu USB .
                             Publicitate Abonamente Confidentialitate Drepturi de autor Termeni juridici English Frontpage

Editii locale:                                               Utile:
ZIUA de Cluj / Ziua de Vest                                         Primaria Constanta / Politia Romana / Monitorul Oficial / Vanzari auto / Anunturi Ziare
Publicatii online:                                             Business:
Buna Ziua Constanta / Buna Ziua Iasi / Buna Ziua Navodari / www.ora7.ro / Sport               Vrajitorul.eu / Lista Firme / Tarife RCA / Tomis Plus / Pro Koncept / Reclama / Imobiliare in toata
Portaluri ziare:                                              Romania

Ziare.ro / Presa-Online / ZIAR.com / Info-Ziare / Stiri locale / e-Ziare / Ziare.tv / Ziare Live      Timp liber:

Bloguri:                                                  Judetul tau / Vila Ana / www.ganduri-online.ro / Pariuri Sportive / Casa Pariurilor
Constanta Blog / CT Life / Little Bro / Blogul lui Bobby Voicu / Mircea Badea                Job-uri:
                                                      MyJob
         Site-ul www.ziuaconstanta.ro este optimizat pentru browser-ele Internet Explorer, Mozilla Firefox si Google Chrome, cu rezolutia minima de vizualizare de 1024x768 pixeli.
                       Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro

                                       © 2011 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.
file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive                                    Page 6 of 6

				
DOCUMENT INFO
Description: Jeff Bush, Department of Justice, ICE Agent Sammy Cruzcoriano, Jeffrey H. Sloman, Acting United States Attorney for the Southern District of Florida, David Kris, Assistant Attorney General for National Security, Michael Johnson, Special Agent in Charge, U.S. Department of Commerce, Office of Export Enforcement, Anthony V. Mangione, Special Agent in Charge, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Office of Investigations, and Amie R. Tanchak, Resident Agent in Charge, U.S. Department of Defense, Government Conspiracy,Defense Criminal Investigative Service, R. Alexander Acosta, United States Attorney for the Southern District of Florida, Michael Johnson, Special Agent in Charge, U.S. Department of Commerce, Office of Export Enforcement, Anthony V. Mangione, Special Agent in Charge, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Office of Investigations, and Christopher Amato, Special Agent in Charge of the Pentagon's Defense Criminal Investigative Service, Southeast Field Office, Revolution in Romania,R. Alexander Acosta, U.S. Attorney for the Southern District of Florida; David Kris, Assistant Attorney General for National Security; Michael Johnson, Special Agentin Charge, U.S. Department of Commerce, Office of Export Enforcement; Anthony V. Mangione, Special Agent in Charge, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Office of Investigations; and Amie R. Tanchak, Resident Agent in Charge, U.S. Department of Defense, Defense Criminal Investigative Service, Judge Patrick A. White, Judge Patricia A. Seitz, Judge John M. O’Sullivan, Attorney Mark Eiglarsh, Attorney Michael Cohen,C.I.A.,Defende Intelligence Agency,National Intelligence Agency,Department of State,Department of Navy,Interpol,F.B.I., National Security Agency, FBI Special Agent in Charge, Michael Johnson,Traian Bujduveanu,Revolution in Iran,Attorney Robert G. Amsel