DOPUNSKA NASTAVA by 02298B57

VIEWS: 132 PAGES: 20

									7. DOPUNSKA NASTAVA

Dopunski rad predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenike koji
ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njih
organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz
određenih nastavnih područja ili više nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog
predmeta.
Dopunski rad se može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu,
tehničku , tjelesnu kulturu i izborne predmete.


HRVATSKI JEZIK - 1. RAZRED

CILJEVI : usvojiti početno čitanje i pisanje
NAMJENA : organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik
       pomoći učenicima potreban
NOSITELJ: učiteljica, učenici, stručne službe škole
NAČIN REALIZACIJE: u školi
VREMENIK: tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: bilježnice, nastavna pomagala, pribor – 200 kn
NAČIN VREDNOVANJA: redovitim praćenjem rada i napredovanja
       učenika doprinjeti konačnoj ocjeniMATEMATIKA - 1. RAZRED

CILJEVI: usvojiti brojeve, zbrajanje i oduzimanje do 20
NAMJENA: organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik
       pomoći učenicima potreban
NOSITELJ: učiteljica, učenici
NAČIN REALIZACIJE: u školi
VREMENIK: tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: bilježnice, nastavna pomagala, pribor – 200 kn
NAČIN VREDNOVANJA: redovitim praćenjem rada i napredovanja
      učenika doprinijeti konačnoj ocjeni


NJEMAČKI JEZIK    - 1. RAZRED

DOPUNSKA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA , PRVA GODINA UČENJA

CILJEVI AKTIVNOSTI : usvojiti početno znanje iz njemačkog jezika

                                             47
NAMJENA AKTIVNOSTI : organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći
učenicima potreban

NOSITELJI AKTIVNOSTI : učiteljica , učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI : u školi

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom školske godine

TROŠKOVNIK   AKTIVNOSTI : papiri u boji, flomasteri, bojice,plakati, čavlići, nastavnička
pomagala...   ( 100 kn )

NAČIN VREDNOVANJA :     redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika doprinositi
konačnoj ocjeni.HRVATSKI JEZIK - 2. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom, razvijanje jezičnih
sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi, razvijanje čitateljskih interesa i čitateljske kulture te
razvijanje interesa i potreba za sadržajima medijske kulture.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za učenike koji imaju poteškoće u svladavanju
nastavnog programa.
NOSITELJ AKTIVNOSTI: učiteljice, učenici
NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: individualizirani pristup
VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine, tjedno prema potrebi
TROŠKOVNIK: 200 kuna ( sitni inventar) – troškove snosi škola
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: redovito praćenje te
brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmetaMATEMATIKA - 2. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Stjecanje temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke
pismenosti te razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog
programa.
NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljice, učenici
NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: individualizirani pristup
VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine, tjedno prema potrebi
TROŠKOVNIK: 200 kuna ( sitni inventar) – troškove snosi škola


                                                48
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: redovito praćenje te
brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmetaHRVATSKI JEZIK - 3. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI:
Poboljšati elementarna znanja i vještine iz hrvatskog jezika.

NAMJENA AKTIVNOSTI:
Učenicima sporijeg usvajanja znanja.

NOSITELJ AKTIVNOST:
Učenici, učiteljica

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:
Individualnom edukacijom

VREMENIK AKTIVNOSTI:
Tijekom školske godine, jedan sat tjedno

TROŠKOVNIK:
-
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
Brojčanom i opisnom ocjenom u svrhu poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.


MATEMATIKA - 3. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI:
Poboljšati elementarna znanja i vještine iz matematike.

NAMJENA AKTIVNOSTI:
Učenicima sporijeg usvajanja znanja.

NOSITELJ AKTIVNOST:
Učenici, učiteljica

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:
Individualnom edukacijom

VREMENIK AKTIVNOSTI:
Tijekom školske godine, jedan sat tjedno
TROŠKOVNIK:
                                       49
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
Brojčanom i opisnom ocjenom u svrhu poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.ENGLESKI JEZIK - 4. RAZRED

Programski sadržaji

Učenici će nadopuniti svoje znanje u slijedećim temama:

  1. Back to school (Ponovno u školi)
     a) What are they like? / What do they look like?
     b) Who is who?
     c) The new classroom
     d) English alphabet
  2. Home (Dom)
     a) Rooms in the house
     b) Family
     c) On, in, under, between, behind, in front of
     d) Telling the time
  3. PLACES (Mjesta)
     a) Jobs
     b) Must/mustn't
     c) Telephone conversation
  4. Food (Hrana)
     a) Meals
     b) always, usually, often, never
     c) Present Simple with We / They
  5. Daily activities and free time 8Dnevne aktivnosti i slobodno vrijeme)
     a) Daily routine
     b) Present Simple with He / She
     c) Free time activities
     d) Days of the week
     e) School subjects
     f) Wh- questions
  6. Animals – Body – Weather (Životinje – Tijelo – Vrijeme)
     a) An unusual illness
     b) Clothes
     c) Animals in danger


Ciljevi aktivnosti
Cilj dopunske nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za adekvatnu komunikaciju u nekim
budućim komunikacijskim situacijama, te bolje razumijevanje pročitanog.

Namjena aktivnosti
Dopunska nastava engleskog jezika namijenjena je učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju engleskog
jezika

                                                     50
Nositelji aktivnosti
Nositelji aktivnosti su učenici četvrtih razreda, učiteljica engleskog jezika


Način realizacije
Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi.

Vremenik aktivnosti
Aktivnosti će se realizirati tijekom školske godine 2009./2010.

Troškovnik aktivnosti
Za aktivnost je potreban potrošni materijal – papiri, fotokopije, knjige, bilježnice, olovke, krede, bojice,
flomasteri – sveukupno u vrijednosti oko 200 kuna. Troškove snosi škola

Način vrednovanja
Učeničko znanje će se vrednovati testiranjem i sudjelovanjem u projektima

Plan i program aktivnosti je okvirni, te su moguće promjene u realizaciji.
HRVATSKI JEZIK - 4. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoć učenicima u svladavanju nastavnoga gradiva iz Hrvatskog
jezika.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Pisanje domaćih zadaća, uvježbavanje i ponavljanje gradiva
naučenog na redovnim satovima. Rad s učenicima koji rade po prilagođenome programu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljice, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Rad u školi, sastajanje prema potrebi

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Sitni inventar, od 200 kn- troškove snose roditelji

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Individualno praćenje i vrednovanje učenika prema
napredovanju.
MATEMATIKA - 4. RAZRED

                                                        51
CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoć učenicima u svladavanju nastavnoga gradiva iz Matematike.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Pisanje domaćih zadaća, uvježbavanje i ponavljanje gradiva
naučenog na redovnim satovima. Rad s učenicima koji rade po prilagođenome programu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljice, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Rad u školi, sastajanje prema potrebi

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Sitni inventar, od 200 kn- troškove snose roditelji

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Individualno praćenje i vrednovanje učenika prema
napredovanju.
HRVATSKI JEZIK - 5. RAZRED

Ciljevi:
Usvojiti znanje iz hrvatskog jezika iz područja jezika: promjenjive i nepromjenjive vrste riječi,
stupnjevanje pridjeva, uloga riječi u rečenici (subjekt i predikat), pisanje velikog početnog
slova.
Namjena:
Dopunska nastava se izvodi kada se ukaže potreba tj. kada se primijeti da učenik u redovitoj
nastavi ne savladava tijek izvođenja nastave.
Nositelj: učitelj, učenici
Način realizacije: u školi
Vremenik: tijekom školske godine
Troškovnik: bilježnice, nastavna pomagala, pribor (200 kn)
Način vrednovanja:
Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika donosi se konačna ocjena.


MATEMATIKA - 5. RAZRED
Ciljevi:
Usvojiti gradivo propisano nastavnim planom i programom za osnovnu školu: računske
operacije s prirodnim brojevima, djelitelj i višekratnik, geometrijski likovi (crtanje, opseg i
površina), računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima.
Namjena:
Dopunska nastava se izvodi kada se ukaže potreba tj. kada se primijeti da učenik u redovitoj
nastavi ne savladava tijek izvođenja nastave.
Nositelj: učitelj, učenici
                                               52
Način realizacije: u školi
Vremenik: tijekom školske godine
Troškovnik: bilježnice, nastavna pomagala, pribor (200 kn)
Način vrednovanja:
Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika donosi se konačna ocjena.
HRVATSKI JEZIK - 6. RAZRED

Ciljevi:
Usvojiti znanje iz hrvatskog jezika iz područja jezika: promjenjive i nepromjenjive vrste riječi,
stupnjevanje pridjeva, uloga riječi u rečenici (subjekt i predikat), pisanje velikog početnog
slova.
Namjena:
Dopunska nastava se izvodi kada se ukaže potreba tj. kada se primijeti da učenik u redovitoj
nastavi ne savladava tijek izvođenja nastave.
Nositelj: učitelj, učenici
Način realizacije: u školi
Vremenik: školska godina
Troškovnik: bilježnice, nastavna pomagala, pribor (200 kn)
Način vrednovanja:
Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika donosi se konačna ocjena.


MATEMATIKA - 6. RAZRED

Ciljevi:
Usvojiti gradivo propisano nastavnim planom i programom za osnovnu školu: računske
operacije s prirodnim brojevima, djelitelj i višekratnik, geometrijski likovi (crtanje, opseg i
površina), računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima.
Namjena:
Dopunska nastava se izvodi kada se ukaže potreba tj. kada se primijeti da učenik u redovitoj
nastavi ne savladava tijek izvođenja nastave.
Nositelj: učitelj, učenici
Način realizacije: u školi
Vremenik: školska godina
Troškovnik: bilježnice, nastavna pomagala, pribor (200 kn)
Način vrednovanja:
Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika donosi se konačna ocjena.
                                               53
NJEMAČKI JEZIK - 6. RAZRED

AKTIVNOST: Dopunska nastava iz njemačkog jezika za učenike 6.razreda; 6.god. učenja.
CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja koje zbog određenih razloga nisu bili u
mogućnosti savladati na satovima redovne nastave.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Dopunska nastava njemačkog jezika namijenjena je učenicima kojima je potrebna
pomoć u učenju te svladavanju određenih nastavnih sadržaja.
NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Dopunsku nastavu njemačkog jezika organizira škola a
održava je predmetni učitelj s učenicima kojima je u datom trenutku potrebna pomoć u učenju i svladavanju
određenih sadržaja. Predmetni učitelj dužan je na što primjereniji način učeniku približiti nastavno gradivo i
pomoći mu u njegovu svladavanju.
NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Dopunska nastava organizira se u određeno vrijeme kada je takav oblik
pomoći učenicima potreban.
VREMENIK AKTIVNOSTI: Dopunska nastava njemačkog jezika provodi se tijekom čitave školske godine,jedan sat
tjedno,a sadržaj rada prati uglavnom sadržaje redovne nastave u skladu s planom i programom rada za 6.r.
DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Za dopunsku nastavu iz njemačkog jezika nema dodatnih troškova.
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Uspjeh učenika u svladavanju gradiva
na satovima dopunske nastave vidljiv je prilikom ponavljanja i provjera na satovima redovne nastave,te se tu i
vrednuje i ocjenjuje.HRVATSKI JEZIK - 7. I 8. RAZRED

AKTIVNOST: Dopunska nastava

CILJEVI AKTIVNOSTI: Svladavanje ključnih pojmova propisanih PIP-om

NAMJENA AKTIVNOSTI: Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na
poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učenici, učitelj

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Učionički tip rada s učenicima jedan sat tjedno
uz korištenje multimedije.

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom nastavne godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Fotokopirni materijal 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Praćenje učenikova
napretka, Test znanja
                                                      54
DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

7. RAZRED

AKTIVNOST: dopunska nastava matematike za 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI:pomoći učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja matematike,koje
oni nisu uspjeli savladati na redovni satovima zbog objektivnih ili subjektivnih razloga.

NAMJENA AKTIVNOSTI: dopunska nastava iz matematike je namjenjena učenicima kojima
je ona neophodna u svladavanju osnovnih znanja iz matematike tih razreda.

NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST:učiteljica Katarina Borko, više
učenika sedmih razreda i par učenika osmih razreda.Nate satove mogu doći i drugi učenici istih
razreda ukoliko osjete potrebu za pomoć.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:dopunska nastava matematike organizira se 1x tjedno

VREMENIK AKTIVNOSTI:tijekom čitave školske godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:nema dodatnih troškova

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA AKTIVNOSTI:uspjeh učenika dopunske
nastave trebao bi biti vidljiv na redovnim satovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja.


NJEMAČKI JEZIK - 7. RAZRED

AKTIVNOST: Dopunska nastava iz njemačkog jezika za učenike 7.razreda; 7god. učenja.                                               55
CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja koje zbog
određenih razloga nisu bili u mogućnosti savladati na satovima redovne nastave.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Dopunska nastava njemačkog jezika namijenjena je učenicima
kojima je potrebna pomoć u učenju te svladavanju određenih nastavnih sadržaja.NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Dopunsku nastavu njemačkog jezika
organizira škola a održava je predmetni učitelj s učenicima kojima je u datom trenutku
potrebna pomoć u učenju i svladavanju određenih sadržaja. Predmetni učitelj dužan je na
što primjereniji način učeniku približiti nastavno gradivo i pomoći mu u njegovu svladavanju.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Dopunska nastava organizira se u određeno vrijeme kada je
takav oblik pomoći učenicima potreban.

VREMENIK AKTIVNOSTI: Dopunska nastava njemačkog jezika provodi se tijekom čitave školske
godine,jedan sat tjedno,a sadržaj rada prati uglavnom sadržaje redovne nastave u skladu s
planom i programom rada za 7.r.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Za dopunsku nastavu iz njemačkog jezika nema
dodatnih troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Uspjeh učenika u
svladavanju gradiva na satovima dopunske nastave vidljiv je prilikom ponavljanja i provjera
na satovima redovne nastave,te se tu i vrednuje i ocjenjuje.

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE - 8. RAZRED

AKTIVNOST: dopunska nastava matematike za 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI:pomoći učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja matematike,koje
oni nisu uspjeli savladati na redovni satovima zbog objektivnih ili subjektivnih razloga.

NAMJENA AKTIVNOSTI: dopunska nastava iz matematike je namjenjena učenicima kojima
je ona neophodna u svladavanju osnovnih znanja iz matematike tih razreda.

NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST:učiteljica Katarina Borko, više
učenika sedmih razreda i par učenika osmih razreda.Nate satove mogu doći i drugi učenici istih
razreda ukoliko osjete potrebu za pomoć.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:dopunska nastava matematike organizira se 1x tjedno
                                              56
VREMENIK AKTIVNOSTI:tijekom čitave školske godine

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:nema dodatnih troškova

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA AKTIVNOSTI:uspjeh učenika dopunske
nastave trebao bi biti vidljiv na redovnim satovima prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja.


8. DODATNI RAD – RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Oblik je rada u školi koji se organizira za darovite učenike.
Ovim oblikom nastave bit će obuhvaćeni učenici koji pokazuju interes za određeno
područje i koji se pripremaju za natjecanja.

HRVATSKI JEZIK – 1. i 2. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijanje kulture pisanja i govorenja u hrvatskom jeziku – rad s darovitim
učenicima.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za
predmet, a imaju i predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti.
NOSITELJI: učiteljica, učenici
NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školi
VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine (1 sat tjedno)
TROŠKOVNIK: 200 KUNA – sitni inventar
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: ankete, upitnici, natjecanja
u RO i među RO


MATEMATIKE - 2. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja- rad s darovitim
učenicima.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za
predmet, a imaju i predznanja koja kroz ovaj oblik nastava žele proširiti.
NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljice. učenici
NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školi
VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)
TROŠKOVNIK: 200 kuna ( sitni inventar) – troškove snosi škola
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: ankete, upitnici,
natjecanja u odjelu i među odjelima


                                               57
HRVATSKI JEZIK– 3.RAZRED
CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje kulture pisanja i govorenja u hrvatskom jeziku - rad s darovitim
učenicima.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za
predmet, a imaju i predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica Milica Vadlja, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školi

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom šk. god. 2009./10.

TROŠKOVNIK: 200 kuna za sitni inventar, troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: ankete, upitnici,
natjecanja u odjelu i među odjelimaMATEMATIKA – 3.RAZRED
CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja - rad s darovitim učenicima.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za
predmet, a imaju i predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica Katarina Mihalic, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školi

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom šk. god. 2009./10.

TROŠKOVNIK: 200 kuna za sitni inventar, troškove snosi škola,

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: ankete, upitnici,
natjecanja u odjelu i među odjelima
HRVATSKI JEZIK – 4. RAZRED
CILJEVI AKTIVNOSTI:    Razvijati sposobnost uporabe hrvatskoga standardnoga jezika.
             Osposobljavati učenike za slušanje i govorenje, čitanjer i pisanje.
             Poticati razvoj intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti učenika.
             Razvijati tolerantnost i prihvaćanje drugačijeg mišljenja.


                                                 58
NAMJENA AKTIVNOSTI: Aktivnost se organizira za darovite učenike koji su izrazito
           zainteresirani za predmet i imaju predznanja koja kroz ovaj oblik
           nastave žele proširiti.
NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica Nikolina Košir, učenici 4.a razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:
          Edukacijom i individualnim pristupom na nastavi i na satovima Dodatne
          nastave.
VREMENIK AKTIVNOSTI:Tijekom godine - 35 sati godišnje, 1 sat tjedno ili prema potrebi.

TROŠKOVNIK:         200 kuna godišnje za sitni inventar. Troškove snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
          Redovito praćenje rada i napredovanja učenika i opisno
          ocjenjivanje.


MATEMATIKA - 4. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Rad s učenicima koji u matematici ostvaruju natprosječne rezultate ili koji
pokazuju poseban interes za Matematiku.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Dodatno proširiti novim matematičkim znanjima predviđene
nastavne sadržaje.Provesti školsko natjecanje, sudjelovati na izvanškolskom natjecanju za
matematičare svih osnovnih škola.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljice, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Tjedni rad, školsko takmičenje, izvanškolsko takmičenje.

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Sitni inventar-oko 200 kn, troškove snose roditelji

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Školsko takmičenje.


MATEMATIKA – 5. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI: Rad s učenicima koji u matematici pokazuju poseban interes i koji
žele naučiti više.

NAMJENA AKTIVNOSTI: proširiti i produbiti matematička znanja predviđena nastavnim
planom i programom,naučiti samostalno pronalaziti rješenja pojedinih zadataka,provesti školska
natjecanja.
                                              59
NOSITELJ AKTIVNOSTI: učitelj, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: tjedni rad,školsko natjecanje,izvanškolsko natjecanje.

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje-svake druge srijede 2 predsata.

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nabava posebnog udžbenika i bilježnice (cca 200
kuna),troškove snose roditelji.

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI:školsko natjecanje

POVIJEST - 6. RAZRED

IZRADILA: Aleksandra Đurić, prof.
1. AKTIVNOST
dodatna nastava iz povijesti

2. CILJEVI AKTIVNOSTI
Ciljevi izvannastavne aktivnosti usmjereni su na:
razvijanje interesa za izučavanje povijesti i zanimanja za
sadašnjost, odnosno razvijanje povijesnog mišljenja
- razvijanje i njegovanje spoznajnih sposobnosti djeteta, opažanja, pamćenja, mišljenja,
otvorenosti za nova iskustva učenja
-      poticanje i osposobljavanje djece za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja
(govorno izražavanje, obogaćivanje rječnika, pismeno izražavanje – pisanje eseja)
- osposobljavanje za snalaženje u vremenu i prostoru
- razvijanje radoznalosti i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolini
- odgovorno sudjelovanje u društvenom životu i preuzimanje odgovornosti za njegov
demokratski razvoj
- poticanje učenika na odgovoran odnos prema povijesnoj baštini
- razvijanje interesa za svoju kao i kulturu drugih naroda (poticanje multikulturalnosti)
3. NAMJENA AKTIVNOSTI
Dodatna nastava služiti će produbljivanu nastavnih sadržaja iz povijesti i obradu novih
nastavnih sadržaja za koje učenici pokazuju interes. Povijesna grupa će omogućiti
učenicima da razviju svoje intelektualne sposobnosti koje omogućuju analizu te kritičko i
odgovorno tumačenje informacija kroz dijalog, kroz potragu za povijesnim činjenicama, kroz
otvorenu diskusiju, posebice kontroverznih i osjetljivih tema, zasnovanih na
multiperspektivnosti. Organizira se na određeno vrijeme. Namjenjeno je učenicima s voljom
za tu aktivnost.

NOSITELJI AKTIVNOSTI
4. Nositelji aktivnosti su nastavnik, učenici, muzejski pedagozi, kustosi, arheolozi.
                                            60
5. NAČIN REALIZACIJE
Nastava će se realizirati u učionici i na terenu:   arheološko nalazište, u muzej, knjižnica,
arhiv, samostan, dvorci (TERENSKA NASTAVA)
6. VREMENIK AKTIVNOSTI
- školska godina
Sadržaji rada:


Interesi i očekivanja
Učimo povijest
Povijest kao znanost o prošlosti
Povijesne pomoćne znanosti
Povijesni izvori i rad na njima
Muzeji
Uporaba novih tehnologija: povijest na internetu
Usmena povijest
Zavičajna povijest
Misteriji i kontroverze u povijesti
Učenici će posjetiti muzej grada Čakovca, samostan u Šenkovcu, Hrvatski državni arhiv u
Štrigovi, dvorce Hrvatskog zagorja, nalazište Hušnjakovo brdo kod Krapine, arheološko
nalazište Šćitarjevo
7.   TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI
Posjet Muzeju grada Čakovca, samostan u Šenkovcu, Hrvatski državni arhiv u Štrigovi: ~ 100
kn po učeniku
Dvorci hrvatskog zagorja, nalazište Hušnjakovo brdo: ~ 350 kn po učeniku
Nalazište Šćitarjevo: 300 kn po učeniku
Nastavni materijal: 350 kn
Sudjeluju roditelji (u realizaciji školskih ekskurzija) i škola (u nabavi nastavnog materijala)
8.   NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA
Učenik će u diskusiji pokazati svoje razumijevanje nastavnih sadržaja i razvoj svojeg
povijesnog mišljenja. U povijesnom istraživanju, koje zahtijeva skupljanje podataka iz različitih
primarnih i sekundarnih povijesnih izvora te njihovo proučavanje, učenici bi trebali znati
samostalno istraživati služeći se različitim izvorima i vrednujući ih u povijesnom kontekstu.
Istraživanje će biti primjereno dobi učenika, a rezultati će biti objavljeni na internetskoj
stranici škole ili u tiskanim medijima. Učenici bi trebali znati prezentirati svoje istraživačke
sadržaje u obliku power point prezentacije. Svaka samostalna inicijativa od strane učenika
će se također vrednovati jer se iz nje može očitati motivacija učenika za rad. Učenici će
također dobiti anonimne ankete kojima će vrednovati rad nastavnika.


GEOGRAFIJA - 7. I 8. RAZRED

Ciljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva i priprema za natjecanja iz
geografije.
                                               61
Namjena: Učenicima sa sposobnostima i voljom za tu aktivnost.
Nositelji: Učitelj, učenici
Način realizacije: Rad u školi.
Vremenik: Školska godina
Troškovnik: Bilježnice, nastavna pomagala, pribor (hamer-papir, flomasteri i sl.) = 250 kn.
Način vrednovanja: Redovitim praćenjem rada i aktivnosti koji će doprinositi konačnoj ocjeni
učenika.
ENGLESKI JEZIK - 7. RAZRED

Programski sadržaji
Učenici će nadopuniti svoje znanje u sljedećim sadržajima :
•    gramatika – glagolska vremena , pasiv , pridjevi / prilozi , određeni i neodređeni
članovi , pogodbene rečenice , modalni glagoli , zamjenice , upravni i
         neupravni govor , upitne čestice , množina imenica , prijedlozi , brojevi ,
    imperativ / infinitiv …
• jezik – vježbe vokabulara , slušanje , čitanje i pisanje s razumijevanjem …
• elementi kulture i civilizacije
• ostalo
Cilj aktivnosti
Cilj dodatne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za adekvatnu
komunikaciju u nekim budućim komunikacijskim situacijama .
Namjena aktivnosti
Dodatna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji u tom nastavnom
predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za engleski jezik .
Nositelji aktivnosti
Nositelji aktivnosti su učenici , učitelji i škola .
Način realizacije
Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi i na terenu - sudjelovanjem na priredbama ,
različitim projektima i natjecanjima za engleski jezik ( školsko , županijsko , državno ) .
Vremenik aktivnosti
Aktivnost će se realizirati u vremenu od 1. rujna 2008. do 10.lipnja 2009. godine .
Troškovnik aktivnosti
Za aktivnost je potreban potrošni materijal – papiri , fotokopije , knjige , bilježnice , olovke ,
krede … , materijali potrebni za izradu scene ( kartoni , škare , ljepilo , flomasteri… ) , lutke,
kostimi , kazetofon , audio i video zapisi i drugo . Osim toga , uključen je i prijevoz učenika na
priredbe i natjecanja izvan mjesta . Ukupna cijena je oko 1000 kuna .

Način vrednovanja
                                                62
Učeničko znanje će se vrednovati testiranjem , sudjelovanjem na priredbama , različitim
projektima te natjecanjima ( školsko , županijsko , državno ) .


NJEMAČKI JEZIK - 8. RAZRED

AKTIVNOST: Dodatna nastava njemačkog jezika za učenike 8.-ih razreda; 5.god.učenja.

CILJEVI AKTIVNOSTI: Za učenike koji uspješno svladavaju nastavne sadržaje i pokazuju interes
za dodatno učenje njemačkog jezika pripremiti dodatne sadržaje,aktivnosti i zanimljivosti te
ih pripremiti za školsko i županijsko natjecanje iz njemačkog jezika.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za predmet organizira se dodatna
nastava u koju se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Škola organizira dodatnu nastavu koju
provodi predmetni učitelj a učenici se uključuju na temelju vlastitog interesa u svrhu
produbljivanja znanja,te postizanja što boljih rezultata na školskim i županijskim natjecanjima.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti se realiziraju u toku čitave školske godine,
posebno organiziranim i osmišljenim radom s učenicima koji su sami pokazali interes za
dodatni rad iz njemačkog jezika.

VREMENIK AKTIVNOSTI: Aktivnosti se provode tokom čitave školske godine a teme i vrste
aktivnosti najviše ovise o interesu učenika,te određenom razdoblju u toku šk.god.
Npr. 10./11.mj.- Ponavljanje i sistematizacija gradiva
     12.mj.- Teme vezane uz Božić i Novu godinu
    1./2.mj.-Pripreme za natjecanja
      3.mj.-Školsko i županijsko natjecanje
    4./5.mj.-Aktivnosti i teme prema izboru

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:- Troškovi nabavke dodatnih udžbenika,materijala,CD-a
–250,00kn
Troškovi odlaska na županijsko natjecanje-100,00kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Najbolji način
vrednovanja su rezultati učenika postignuti na školskom ili županijskom natjecanju koji mu
mogu pomoći i kao dodatni broj bodova kod upisa u srednju školu.
                                               63
FIZIKA - 8. RAZRED

-  CILJ: osposobiti učenike za primjenu temeljnih fizikalnih spoznaja potrebnih za
razumijevanje prirodnih pojava u svakodnevnom životu

-    NAMJENA: proširivanje znanja iz fizike i priprema za natjecanje

-    NOSITELJI: učenici i voditelj

-    NAČIN REALIZACIJE: jedan sat tjedno

-    VREMENIK: tijekom školske godine (rujan - lipanj)

-    TROŠKOVNIK: 500 kn (potrošni materijal i odlazak na natjecanje)

  -   NAČIN VREDNOVANJA: testovi za provjeru znanja i sposobnosti
BIOLOGIJA – 7. I 8. RAZREDCILJEVI AKTIVNOSTI: rad s učenicima koji u nastavi biologije pokazuju poseban interes za sadržaje
biologije sedmog razreda (razvoj života na Zemlji – geološka doba; građa stanice; autotrofni i heterotrofni
organizmi; mikroskop i mikroskopiranje), te nastavne sadržaje osmog razreda (nasljeđivanje; DNK molekula;
građa i funkcija ljudskog organizma, evolucija čovjeka).


NAMJENA AKTIVNOSTI: proširiti i produbiti znanje predviđeno nastavnim planom i programom biologije
sedmog i osmog razreda. Naučiti samostalno mikroskopirati i pronalaziti rješenja zadanih problema. Provesti
školska natjecanja.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: učenici sedmog i osmog razreda i predmetni učitelj.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: tjedni rad, školsko natjecanje, izvanškolsko natjecanje.

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje, svaki drugi tjedan, sedmi razred – jedan sat, osmi razred – jedan
sat.

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: 500 kn – potrošni materijal, 300 kn – izrada mikroskopskih preparata, troškovi
fotokopiranja.

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: školsko natjecanje.
                                                       64
HRVATSKI JEZIK . 7. I 8. R.
VJERONAUK – 5.-8.R.


AKTIVNOST, PROGRAM
Vjeronaučna grupa, za učenike 5-ih do 8-ih razreda, 70 sati

CILJEVI AKTIVNOSTI
  - priprema djece 5 – 8 razreda za natjecanje „Vjeronaučna olimpijada“

NAMJENA AKTIVNOSTI
 - potaknuti djecu da što bolje žive svoju vjeru, da je upoznaju i da je pretvore konkretnim akcijama u
  djelo

NOSITELJI AKTIVNOSTI
 - učenici, učitelji

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI
 - u školi
                                                      65
  -  u crkvi

VREMENIK AKTIVNOSTI
Rujan: - uvodni sat, upoznavanje sa radom grupe
  - važnost i značaj „Vjeronaučne olimpijade“ za svakog pojedinca

Listopad: obrada tekstova Malog koncila kao priprava za olimpijadu
  - na kraju mjeseca ogledni test

Studeni: obrada tekstova Malog koncila kao priprava za olimpijadu
  - na kraju mjeseca ogledni test

Prosinac: obrada tekstova Malog koncila kao priprava za olimpijadu
- ponavljanje

Siječanj: - ponavljanje
  - obrada tekstova Malog koncila kao priprava za olimpijadu

Veljača: - odlazak na natjecanje „Vjeronaučna olimpijada“

Ožujak: - ponavljanje gradiva iz Malog koncila

Travanj: - priprema programa za Uskrs

Svibanj: - priprava za Majčin dan

Lipanj: - priprema za završnu priredbu na Dan škole


TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI
 - prijevoz djece na natjecanje „Vjeronaučna olimpijada“ cca 800 kn, izvor sredstava: škola
 - sitni inventar cca 500 kn, izvor sredstava: škola


IZVOR VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA
  - pismeno i usmeno ispitivanje
                                                66

								
To top