Error codes by 91l7j0o

VIEWS: 124 PAGES: 105

									                         Error codes


id     label    translationNL                      translationFR
   6397        Het
      CALC_0001 veld Berekeningscode moet niet meer dan 4 tekens bestaan Le champ Code de calcul ne peut comprend
   6470        Classificatie
      cash.classification                         Classification
   6472        Gebruiker
      cash.currentUser                          Utilisateur
   5537        Huidige gebruiker
      cash.currentUserName                        Utilisateur actuel
   5536        Beschrijving
      cash.description                          Description
   5535        Referentie
      cash.reference                           Référence
   6672  CE_001 Het type havenplaats is niet correct             Le type de lieu du port n'est pas correct
   6678                                     aankomstdatum. U kan lors de opnieuw pr
      CE_002 Er is een fout opgetreden bij het bewaren van de effectieveUne erreur s'est produitehet laterla sauvegar
   6676  CE_009 Het type havenplaats is niet correct             Le type de lieu du port n'est pas correct
   6677                                    Une erreur s'est produite lors de la création d
      CE_010 Er is een fout opgetreden bij het creeëren van de invoerbeweging
   6669  CE_011 De effectieve aankomstdatum werd reeds bevestigd       La date d'arrivée effective a déjà été confirm
   6671  CE_012 De datum kan niet in de toekomst zijn            La date ne peut pas être à l'avenir
   5840  DECL_0001  Vak 1 eerste deelvak is vereist             La case 1, 1ère partie, est exigée
   5915  DECL_0002  Vak 1 tweede deelvak is vereist             La case 1, 2ème partie, est exigée
   6347  DECL_0003  Vak 1 3e deelvak is vereist               La case 1 3e partie est exigée.
   6348  DECL_0004  Vak 2 is vereist                    La case 2 est exigée.
   6349        Nr
      DECL_0005 Document is vereist                    N° Document est exigé.
   6350  DECL_0006  Aantal artikels is vereist               Nombre d'articles est exigé.
   6037  DECL_0007  Plaats van aangifte is vereist             Le lieu de la déclaration est exigé
   6351        Het                           Le
      DECL_0008 veld Referentienr kan niet meer dan 35 tekens bevatten champ N° de référence ne peut comprend
   6352        Het                           Le
      DECL_0009 veld Nr. Document kan niet meer dan 35 tekens bevattenchamp N° de document ne peut compren
   6353        Het                           Le
      DECL_0010 veld (valueDetails) kan niet meer dan 30 tekens bevatten champ (valueDetails) ne peut comprendr
   6354        Het                           bevatten
      DECL_0011 veld Controleresultaten kan niet meer dan 200 tekens Le champ Résultats de contrôle ne peut com
   6355        Het                           Le bevatten
      DECL_0012 veld Uitgestelde betaling btw kan niet meer dan 17 tekens champ Paiement TVA différé ne peut com
   6356        Het                            35 tekens bevatten
      DECL_0013 veld Leveringsvoorwaarden - plaats kan niet meer danLe champ Conditions de livraison - lieu ne pe
   6357        Het                           Le champ raison de bevatten
      DECL_0014 veld reden voor de annulatie van de aangifte kan niet meer dan 250 tekensl'annulation de la déclara
   6358        Het                            4 champ Seconds
      DECL_0015 veld Tweede bijkomende producten kan niet meer danLe tekens bevatten produits supplémentaires
   6359        Het                           Le champ
      DECL_0016 veld plaats van aangifte kan niet meer dan 17 tekens bevatten Lieu de la déclaration ne peut com
   6360        Het                           Le
      DECL_0017 veld (correlationID) kan niet meer dan 29 tekens bevattenchamp (correlationID) ne peut comprendr
   5787  DECL_0018  totaal aantal colli is vereist             Le champ 'Nombre total de colis' est obligato
   5786  DECL_0019  totaal nettogewicht is vereist             Le champ 'Poids net total' est obligatoire
   6024        de                           La somme des
      DECL_0020 som van de nettogewichten moet gelijk zijn aan het totale nettogewicht poids nets doit être égale au
   6025        de                           La
      DECL_0021 som van de collis moet gelijk zijn aan het totaal antal colli somme des collis doit être égale au nomb
   5795  DECL_0022  Minstens één artikel moet gegeven zijn         Au moins un article doit être mentionné
   5796        De
      DECL_0023 naam van de aangever is vereist              Le champ 'Nom du déclarant' est obligatoire
   6361        Het                           bevatten
      DECL_0024 veld Uitgestelde betaling kan niet meer dan 17 tekens Le champ Paiement différé ne peut compren
   6362  DECL_0025  Status is vereist                    Statut est exigé.
   6363  DECL_0026  Informatie douane is vereist              Information douane est exigée.
   6364  DECL_0027  Indiener is vereist                   Soumissionnaire est exigé.
   6335        de
      DECL_0028 adresgegevens (vak14) van de aangever ontbreken      les données d'adresse (case14) du déclaran
   6035  DECL_0029  totaal brutogewicht is vereist             Le poids brut total est exigé
   6036        de                           La somme des
      DECL_0030 som van de brutogewichten moet gelijk zijn aan het totale brutogewicht poids bruts doit être égale au
   6041  DECL_0031  Datum van aanvaarding ontbreekt             La date d'acceptation manque
   6042        De                           La personne telefoon of email vermeldt.
      DECL_0032 contactpersoon van de afzender dient vermeld te zijn indien men fax,de contact de l'expéditeur doit ê
   6043        De                            zijn indien men contact du destinataire doit ê
      DECL_0033 contactpersoon van de geadresseerde dient vermeld te La personne de fax, telefoon of email vermel
   6044        De                           La personne de contact du déclarant doit
      DECL_0034 contactpersoon van de declarant dient vermeld te zijn indien men fax, telefoon of email vermeldt. être
   6039  DECL_0035  Vak 7 commerciële referentie is vereist         La case 7 référence commerciale est exigée
   6796  DECL_0038  Kantoor van validatie is vereist            Le bureau de validation est exigé.
   6794        De                            1 nature
      DECL_0039 aard van transactie moet volledig ingevuld worden (deelLa & 2) de la transaction doit être complété
   4840        Het
      DECL_2001 regimetype van de aangifte is vereist.          Le type de régime de la déclaration est exigé
   4842        Het                           Le n° de document de la déclaration est exig
      DECL_2002 documentummer van de aangifte is vereist en kan hoogstens 35 tekens bevatten.


                           Page 1
                       Error codes


4843      Het
    DECL_2003 veld 'aantal artikels' van de aangifte is vereist.    Le champ 'nombre d'articles' de la déclaratio
4844      De                             Le lieu 17 tekens bevatten.
    DECL_2004 plaats van aangifte van de aangifte is vereist en kan hoogstensde déclaration est exigé et peut comp
4845      De                             La référence commerciale de la déclaration p
    DECL_2005 commerciële referentie van de aangifte kan hoogstens 35 tekens bevatten.
4846      Het                             200 tekens bevatten.
    DECL_2006 veld 'controleresultaten' van de aangifte kan hoogstensLe champ 'résultats du contrôle' de la déclara
4847      Het                            Le champ 'paiement différé' de la déclaration
    DECL_2007 veld 'uitgestelde betaling' van de aangifte kan hoogstens 17 tekens bevatten.
4848      Het                            Le champ tekens bevatten.
    DECL_2008 veld 'uitgestelde betaling BTW' van de aangifte kan hoogstens 17'paiement TVA différé' de la décla
4849      De                             Le lieu des conditions de livraison de la décla
    DECL_2009 plaats van leveringsvoorwaarden van de aangifte kan hoogstens 35 tekens bevatten.
4850      Het                            250 tekens bevatten.
    DECL_2010 veld 'waardedetails' van de aangifte kan niet meer dan Le champ 'détail des marchandises' de la dé
4851      De                             meer dan 4 tekens bevatten.
    DECL_2011 tweede aanvullende code Taric van de aangifte kan nietLe second code Taric supplémentaire de la d
4852      De                             250 tekens bevatten.
    DECL_2012 reden voor annulatie van de aangifte kan niet meer danLes motifs de l' annulation de la déclaration p
4853      De
    DECL_2101 status van de aangifte is vereist.            Le statut de la déclaration est exigé.
4854      De                             L''information liée à la douane' de la déclarat
    DECL_2102 'informatie in verband met douane' van de aangifte is vereist.
4855      De
    DECL_2103 naam van de aangever is vereist.             Le nom du déclarant est exigé.
4856      Het
    DECL_3001 type aangifte van een artikel is vereist.        Le type de déclaration d'un article est exigé.
4857      Het
    DECL_3002 nummer van een artikel is vereist.            Le numéro d'un article est exigé.
4858      Het
    DECL_3003 veld 'aard van de colli' van een artikel is vereist.   Le champ 'type de colis' d'un article est exigé
4859      Het                            Le champ 'description des marchandises' d'u
    DECL_3004 veld 'omschrijving van de goederen' van een artikel is vereist en kan niet meer dan 500 tekens beva
4860      Het
    DECL_3005 nettogewicht van een artikel is vereist.         Le poids net d'un article est exigé.
4861      Het
    DECL_3006 brutogewicht van een artikel is vereist.         Le poids brut d'un article est exigé.
4862      De                             met 10 marchandises d'un article est requis
    DECL_3007 goederencode van een artikel is vereist en kan 8 tot en Le codetekens bevatten.
4863      Het                            meer dan 17 tekens bevatten.
    DECL_3008 veld 'uitgestelde betaling BTW' van een artikel kan niet Le champ 'paiement TVA différé' d'un article
4864      De                             Le lieu dan 35 tekens bevatten.
    DECL_3009 plaats van leveringsvoorwaarden van een artikel kan niet meerdes conditions de livraison d'un article
4865      De                             Le premier code Taric supplémentaire d'un a
    DECL_3010 eerste aanvullende code Taric van een artikel kan niet meer dan 4 tekens bevatten.
4866      De                             La bevatten.
    DECL_3011 borgreferentie van een artikel kan niet meer dan 70 tekensréférence de la garantie d'un article peut c
4867      Het                            Le bureau de
    DECL_3012 borgkantoor van een artikel kan niet meer dan 35 tekens bevatten. garantie d'un article peut comp
4868      Het                            Le champ tekens bevatten.
    DECL_3013 veld 'merken en nummers' van een artikel kan niet meer dan 105 'marques et numéros' d'un article
4869      De                             Le code tekens complémentaire d'un article
    DECL_3014 aanvullende nationale codel van een artikel kan niet meer dan 4 nationalbevatten.
4870      De                             meer dan 4 tekens bevatten.
    DECL_3015 aanvullende nationale codel (2) van een artikel kan niet Le code national complémentaire (2) d'un art
4871      De                             meer dan 4 tekens bevatten.
    DECL_3016 aanvullende nationale codel (3) van een artikel kan niet Le code national complémentaire (3) d'un art
4872      Het                            Le régime d'un article peut comprendre au p
    DECL_3017 regime van een artikel kan niet meer dan 2 tekens bevatten.
4873      Het                            Le régime
    DECL_3018 vorig regime van een artikel kan niet meer dan 2 tekens bevatten.précédent d'un article peut compre
4874      De                             Le règlement national d'un article peut comp
    DECL_3019 nationale regeling van een artikel kan niet meer dan 3 tekens bevatten.
4875      Het
    DECL_3020 veld 'quota' kan niet meer dan 6 tekens bevatten.    Le champ 'quota' peut comprendre au plus 6
4876      De                             meer dan code Taric supplémentaire d'un a
    DECL_3021 tweede aanvullende Taric-code van een artikel kan niet Le second 4 tekens bevatten.
4877      Een artikel kan niet bestaan zonder aangifte.
    DECL_3101                             Un article ne peut pas exister sans déclaratio
6399      Het veld Adreslijn 1 moet niet meer dan 200 tekens bestaan champ Adresse ligne 1 ne peut comprend
    DECL_EO_0001                            Le
6400      Het veld Adreslijn 2 moet niet meer dan 200 tekens bestaan champ Adresse ligne 2 ne peut comprend
    DECL_EO_0002                            Le
6401      Het veld Inschrijvingsnr. moet niet meer dan 17 tekens bestaan
    DECL_EO_0003                            Le champ N° d'inscription ne peut comprend
6402      Het veld Plaats moet niet meer dan 200 tekens bestaan Le champ Lieu ne peut comprendre plus de 2
    DECL_EO_0004
6403      Het veld Contactpersoon moet niet meer dan 35 tekens bestaan
    DECL_EO_0005                            Le champ Personne de contact ne peut com
6404      Het veld Staat of provincie moet niet meer dan 35 tekens bestaan Etat ou Province ne peut compren
    DECL_EO_0006                            Le champ
6405      Het veld E-mail moet niet meer dan 70 tekens bestaan
    DECL_EO_0007                            Le champ E-mail ne peut comprendre plus d
6406      Het veld Fax moet niet meer dan 15 tekens bestaan
    DECL_EO_0008                            Le champ Fax ne peut comprendre plus de 1
6407      Het veld Identificatiecode moet niet meer dan 18 tekens bestaan
    DECL_EO_0009                            Le champ Code d'identification ne peut comp
4878      KBO-nummer is niet geldig
    DECL_EO_001                            Le numéro BCE n'est pas valable
6408      Het veld Naam moet niet meer dan 200 tekens bestaan Le champ Nom ne peut comprendre plus de
    DECL_EO_0010
6409      Het veld Postcode moet niet meer dan 9 tekens bestaan Le champ Code postal ne peut comprendre p
    DECL_EO_0011
6410      Het veld Handtekening moet niet meer dan 100 tekens bestaan
    DECL_EO_0012                            Le champ Signature ne peut comprendre plu
6411      Het veld Telefoonnr. moet niet meer dan 15 tekens bestaane champ N° de téléphone ne peut compren
    DECL_EO_0013                            L
4879      Fout
    DECL_EO_002 bij opzoeking KBO-nummer                Erreur lors de la recherche du numéro BCE
6063      Vak 24
    DECL_EX_0001 aard van de transactie mag niet ingevuld worden La case 24 nature de la transaction ne peut p
6064      Vak 15a mag niet ingevuld worden
    DECL_EX_0002                            La case 15a ne peut pas être complétée


                        Page 2
                        Error codes


6065        Vak 25
    DECL_EX_0003 mag niet ingevuld worden.                 La case 25 ne peut pas être complétée.
6066        Vak 22
    DECL_EX_0004 2e deelvak mag niet ingevuld worden.            La 2e partie de la case 22 ne peut pas être c
6067        Vak 20
    DECL_EX_0005 1e deelvak mag niet ingevuld worden            La 1e partie de la case 20 ne peut pas être c
6068        Vak 20
    DECL_EX_0006 2e deelvak mag niet ingevuld worden            La 2e partie de la case 20 ne peut pas être c
6069        Vak 29
    DECL_EX_0007 mag niet ingevuld worden                  La case 29 ne peut pas être complétée
6070        Vak 4
    DECL_EX_0008 mag niet ingevuld worden                  La case 4 ne peut pas être complétée
6071        Vak 8
    DECL_EX_0009 mag niet ingevuld worden                  La case 8 ne peut pas être complétée
6072        Vak 18
    DECL_EX_0010 mag niet ingevuld worden                  La case 18 ne peut pas être complétée
6073        Vak 21                           La 1e partie mag niet 21 Identité du moyen
    DECL_EX_0011 1e deelvak Identiteit van het grensoverschrijdend vervoermiddelde la caseingevuld worden.
6074        Vak 21                           La 2e partie de mag niet Nationalité du moy
    DECL_EX_0012 2e deelvak Nationaliteit van het grensoverschrijdend vervoermiddella case 21ingevuld worden.
6075        Vak 22
    DECL_EX_0013 1e deelvak mag niet ingevuld worden.            La 1e partie de la case 22 ne peut pas être c
6076        Vak 26
    DECL_EX_0014 mag niet ingevuld worden                  La case 26 ne peut pas être complétée
5803  DECL_EX_0015 Vak 15a is vereist                     La case 15a est exigée
6132        Bij een                          En cas de déclaration du type, le code IM ou
    DECL_EX_0016 aangifte van het type is de code IM of AC in vak 1 niet toegelaten
6365        Aantal
    DECL_EX_0017 ladingslijsten is vereist                 Le nombre de listes de chargement est exigé
6048        Vak
    DECL_IM_00014 mag niet ingevuld worden                 La case 4 ne peut pas être complétée
6049        Vak
    DECL_IM_000215a mag niet ingevuld worden                La case 15a ne peut pas être complétée
6050        Vak
    DECL_IM_000318 1e deelvak mag niet ingevuld worden           La 1e partie de la case 18 ne peut pas être c
6051        Vak
    DECL_IM_000420 1e deelvak mag niet ingevuld worden           La 1e partie de la case 20 ne peut pas être c
6052        Vak
    DECL_IM_000520 2e deelvak mag niet ingevuld worden           La 2e partie de la case 20 ne peut pas être c
6053        Vak
    DECL_IM_000621 2e deelvak mag niet ingevuld worden           La 2e partie de la case 21 ne peut pas être c
6054        Vak
    DECL_IM_000725 mag niet ingevuld worden                 La case 25 ne peut pas être complétée
6055        Vak
    DECL_IM_000826 mag niet ingevuld worden                 La case 26 ne peut pas être complétée
6056        Een                            Le numéro d’entreprise d'un acquéreur comm
    DECL_IM_0009ondernemingsnummer van een communautaire verwerver werd opgegeven terwijl de 1e 2 posities
5868        Vak
    DECL_T2_00011 derde deelvak is vereist                 La case 1, 3ème partie, est exigée
5870        Vak
    DECL_T2_00028 mag niet ingevuld worden                 La case 8 ne peut pas être complétée
6366        Vak
    DECL_T2_00034 is vereist                        La case 4 est exigée.
6163  DECL_T2_0004 De code in vak 1 3e deelvak is niet correct        Le code dans la 3e partie de la case 1 n'est p
4716        geen wisselkoers voor euro
    e_no_exchangeRate                            pas de taux de change pour l'euro
4717  e_no_type dit object type bestaat niet                 ce type d'objet n'existe pas
3825                                      Il existe
          Er bestaat al een rekening met het gegeven identificatienummer déjà un compte avec le numéro d’ide
    e-AccountIdentificationNumber
6588        De adresgegevens                      L'adresse du siège social est obligatoire
    e-allfieldsheadquarterrequired van de maatschappelijke zetel zijn verplicht.
5228        Er moet zowel een naam als adres              L'adresse d'une institution financière, ainsi qu
    e-allMandatoryFieldsFilledInForDomiciliation van een financiële instelling worden ingegeven
2667        De toegestane terugbetaling moet kleiner of gelijk aan de gevraagde terugbetaling zijn doit être inférieu
    e-allowedModification                          Le remboursement autorisé
4718  e-allParam alle velden zijn vereist voor een parameter         tout les champs sont exigés pour un paramè
5725        Maak een keuze                       economische entre la sélection het opérat
    e-alreadyRegisteredOrNew tussen de selectie van een geregistreerdeFaites un choixoperator of tussen d'unregistre
5719  e-amount Het veld 'Bedrag' is verplicht                 Le champ 'Montant' est obligatoire.
2536        Het minimumbedrag moet lager zijn dan het maximumbedrag montant minimal doit être inférieur au mo
    e-amountComparison                           Le
5593        Er werd een bedrag ingevoerd dat de maximum waarde overschrijdt a été introduit qui dépasse la val
    e-amountExceedsMaximum                         Un montant
5723        Het bedrag moet
    e-amountGreaterThanZero groter dan nul zijn               Le montant doit être plus grand que zéro.
6635        Het ingegeven bedrag is te groot
    e-amountTooBig                             Le montant introduit est trop grand
5726        Indien                           moet minstens de naam van de schuldenaa
    e-atLeastName u geen bestaande economische operator selecteert,Si vous ne sélectionnez pas d'opérateur écon
5508        Er moet                          Au moins schuld kan bewaren
    e-atleastOneDebtor minstens één schuldenaar geselecteerd zijn voordat men de un débiteur doit être sélectionné po
5774        Er moet minstens
    e-atleastOneDebtorRemove één schuldenaar geselecteerd zijn.       Au moins un débiteur doit être sélectionné.
5564        Er moet
    e-atleastOneDuty minstens één rechtcode toegevoegd zijn.        Au moins un code légal doit être ajouté.
5651        Er moet minstens
    e-atLeastOneFieldRequired één zoekcriteria ingevuld zijn        Au moins un critère de recherche doit être re
2302  e-AttachmentReq verplicht indien men op artikel 239 beroep doet
          Bijlage                          Une annexe est obligatoire s’il est fait appel à
3391  e-backButton gebruik van de 'Back'-knop is niet toegestaan
          Het                            L’emploi de la touche de retour n’est pas adm
6543        Een binnenlandse circulaire                Un chèque circulaire den 2500 EURO.
    e-belgianRemittanceAmountTooLarge cheque kan enkel voor bedragen die niet groter zijn national n'est possible q
6487        Er werd geen aangifte gevonden voor deze zekerheidsstelling Benelux.
    e-beneluxUnknownDeclaration                       Aucune déclaration n'a été trouvée pour cette
6629        Het saldo moet                       L
    e-beneluxUnsuficientCash '0' zijn voordat er kan worden geregistreerd. e solde doit être à "0" avant tout enregistrem
3627  e-blocked Alle kredietfunctionaliteiten zijn geblokkeerd        Toutes les fonctions de crédit sont bloquées


                         Page 3
                        Error codes


3828  e-Business_0050
         De gebruikersnaam of het wachtwoord is ongeldig      Le nom de l’utilisateur ou le mot de passe n’e
3829       U bent
    e-Business_0060 reeds ingelogd op een kassa             Vous êtes déjà connecté à la caisse
3830       Een andere gebruiker is reeds ingelogd op de kassa
    e-Business_0230                           Un autre utilisateur est déjà connecté à la ca
3831       U kan                            gesloten is
    e-Business_0240 geen kassa ontsluiten die door een andere gebruikerVous ne pouvez pas ouvrir une caisse fermé
3832  e-Business_0250 geen kassan ontsluiten die niet gesloten is
         U kan                           Vous ne pouvez pas ouvrir une caisse qui n’e
3833  e-Business_0260
         De gebruiker is reeds ingelogd op de kassa         L’utilisateur est déjà connecté à la caisse
5298       Het bedrag                         Le montant du compte de crédit n'est pas un
    e-ca3.amountFormat van de kredietrekening is geen geldig positief bedrag
6646       De
    e-ca3NotActivekredietrekening is niet actief             Le compte crédit n'est pas actif
5299       Het bedrag                         Le montant des réservations relatives aux dé
    e-ca4.amountFormat van de reserveringen mbt. aangifte is geen geldig positief bedrag
5300       Het bedrag                         Le montant de garantie
    e-ca6.amountFormat van de zekerheidsstelling douanevervoer is geen geldig positief bedragen matière de transp
5301       Het bedrag                         Le geldig positief bedrag
    e-ca7.amountFormat van de zekerheidsstelling accijnsbeweging is geenmontant de garantie en matière de mouve
5311       Er werd niets gewijzigd.
    e-CAChangeStatus.noChangesMade                    Rien n'a été modifiéRien n'a été modifié.
5302       De reden voor de wijziging moet ingevuld zijn in het notaveld raison de la modification doit être remplie
    e-CAChangeStatus.noteRequired                    La
2165                                    Il est
    e-Cons1 De UCR van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave obligatoire d’introduire l’UCR de l’inform
2174                                    Il est obligatoire d’introduire la date de l’annu
    e-Cons10 De datum van annulatie van de verkoopsvoorwaarde ontbreekt: verplichte ingave
2175                                     cijfer a un format incorrect: le premier cara
    e-Cons11 Ongeldig formaat UCR: het eerste karakter moet de laatsteL’UCRvan het huidige jaartal zijn
2176                                    L’UCR a alpha 2 landencode zijn
    e-Cons12 Ongeldig formaat UCR: het 2e en 3e karakter moet een geldige ISOun format incorrect: les 2ème et 3èm
2177                                    L’UCR a un format incorrect: s’il geldig onde
    e-Cons13 Ongeldig formaat UCR: indien het gaat om een Belgische UCR moet na de landencode eens’agit d’un U
2178  e-Cons14 Ongeldige datum: de datum is niet de datum van vandaag La date n’est pas valable: la date n’est pas c
2179  e-Cons15 De indiener is geen Belgisch bedrijf: vul de adresgegevens Si le demandeur n’est pas une entreprise be
                                       volledig in
2180                                    Si le vendeur
    e-Cons16 De verkoper is geen Belgisch bedrijf: vul de adresgegevens volledig in n’est pas une entreprise belge,
2181  e-Cons17 De indiener is geen Belgisch bedrijf: vul de adresgegevens Si le demandeur n’est pas une entreprise be
                                       volledig in
2182                                    Veuillez
    e-Cons18 De naam van de verkoper moet ten minste 3 karakters bevatten introduire au moins 3 caractères du
2183  e-Cons19 De stad van de verkoper moet ten minste 3 karakters bevattenVeuillez introduire au moins 3 caractères de
2166                                    Il est obligatoire
    e-Cons2 Het ondernemingsnr. van de geadresseerde ontbreekt: verplichte ingave d’introduire le numéro d’entr
2184                                     minste introduire au moins 3
    e-Cons20 De naam van de geadresseerde van de goederen moet tenVeuillez 3 karakters bevatten caractères du
2185                                    Veuillez karakters bevatten
    e-Cons21 De stad van de geadresseerde van de goederen moet ten minste 3 introduire au moins 3 caractères de
2195                                    Le numéro d’entreprise du de Kruispuntbank
    e-Cons22 Het ondernemingsnr. van de indiener van de verkoopsvoorwaarde is niet gekend door demandeur de la
2196                                    Le numéro d’entreprise du vendeur de la vale
    e-Cons23 Het ondernemingsnr. van de verkoper van de verkoopsvoorwaarde is niet gekend door de Kruispuntban
2197                                    Le van de d’entreprise de la destination des
    e-Cons24 Het ondernemingsnr. van de geadresseerde van de goederen numéroverkoopsvoorwaarde is niet geken
2199                                      est obligatoire d’introduire une personne de
    e-Cons25 De contactpersoon bij het bedrijf van de indiener ontbreekt:Ilverplichte ingave
2200  e-Cons26 Het telefoonnr. van de indiener ontbreekt: verplichte ingaveIl est obligatoire d’introduire le numéro de tél
2201                                    Il est obligatoire d’introduire une personne
    e-Cons27 De contactpersoon bij het bedrijf van de geadresseerde van de goederen ontbreekt: verplichte ingave de
2202                                    Il est obligatoire d’introduire le numéro de tél
    e-Cons28 Het telefoonnr. van de geadresseerde van de goederen ontbreekt: verplichte ingave
2203                                    Il est obligatoire d’introduire une personne de
    e-Cons29 De contactpersoon bij het bedrijf van de verkoper ontbreekt: verplichte ingave
2167  e-Cons3 Het ondernemingsnr. van de verkoper ontbreekt: verplichteIl est obligatoire d’introduire le numéro d’entr
                                       ingave
2204                                    Il
    e-Cons30 Het telefoonnr. van de verkoper ontbreekt: verplichte ingave est obligatoire d’introduire le numéro de tél
2168                                    Il est obligatoire d’introduire le numéro d’entr
    e-Cons4 Het ondernemingsr. van de indiener van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave
2169                                    Il est obligatoire
    e-Cons5 De INCO code voor de verkoopsvoorwaarden ontbreekt: verplichte ingave d’introduire le code inco des
2170                                    Il geven ontbreekt: verplichte lieu comme dé
    e-Cons6 De plaats zoals beschreven in de leveringsvoorwaarden in teest obligatoire d’introduire le ingave
2171  e-Cons7 De aard van de transactie ontbreekt: verplichte ingave    Il est obligatoire d’introduire la nature de la tr
2172                                    Il est obligatoire d’introduire le statut de l’info
    e-Cons8 De status van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave
2173                                    Il est verplichte d’introduire la date de la réce
    e-Cons9 De datum van ontvangst van de verkoopsvoorwaarde ontbreekt: obligatoire ingave
2186       O                             Le code des 10 karakters bevatten
    e-ConsLine1 ngeldig formaat goederencode: dit veld moet minimaal 6 en maximaal marchandises a un format incor
2198                                    Le code
    e-ConsLine10 goederencode van de goederenlijn is niet gekend door Tarbel des marchandises de la ligne de ma
         De
2187                                    Il est obligatoire d’introduire le
    e-ConsLine2 et nummer van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave numéro de la
         H
2188                                    Il est ontbreekt: verplichte ingave
    e-ConsLine3 et brutogewicht van de goederenlijn van de verkoopsinformatieobligatoire d’introduire le poids brut de l
         H
2189  e-ConsLine4 e waarde van de goederenlijn van de verkoopsinformatie Il est obligatoire d’introduire la valeur de la lig
         D                              ontbreekt: verplichte ingave
2190                                    Il est obligatoire d’introduire la nature
    e-ConsLine5 e aard van de colli van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave du colis
         D
2191                                    Il est obligatoire d’introduire un code
    e-ConsLine6 e goederencode van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave marcha
         D
2192                                    Il est obligatoire d’introduire une
    e-ConsLine7 e beschrijving van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingavedescription d
         D
2193       H                             Il est obligatoire d’introduire le nombre de co
    e-ConsLine8 et aantal colli van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ingave


                         Page 4
                        Error codes


2194        D                             Il est obligatoire d’introduire l’unité monétaire
    e-ConsLine9 e munteenheid van de waarde van de goederenlijn van de verkoopsinformatie ontbreekt: verplichte ing
3442        Veld {0} en {1}
    e-contradictoryFieldUse kunnen niet samen gebruikt worden.       Les champs {0} et {1} ne peuvent pas être ut
6814        De ingegeven ondergrens voor de registratiedatum is ongeldig
    e-creationDateFirstLimitTypeMismatch
6815        De ingegeven bovengrens voor
    e-creationDateSecondLimitTypeMismatch de registratiedatum is ongeldig
5132        Het bedrag van de overdracht voor munteenheid {0} mag niet groter zijn dan de overeenkomstige pas êt
    e-CRRules.amount                            Le montant en {0} du transfert ne peut kassa
6342        Het bedrag van                       Le montant en {0} du transfert n'est pas valid
    e-CRRules.amountFormat de overdracht voor munteenheid {0} is geen geldig bedrag. Een bedrag heeft de vorm: 1
6653        Geef gegevens
    e-CRRules.emptyTransfer in voor de overdracht van speciën of cheques  Introduisez les données pour le transfert d'es
6482        Het bedrag van                       Le montant
    e-CRRules.positiveAmount de overdracht voor munteenheid {0} moet positief zijn en {0} du transfert doit être positi
5136        Indien                           Si maximum global dragen bedrag, moet de
    e-CRRules.reasonhet globaal bedrag van de overdracht groter is dan het le montant over te du transfert est plus gran
6473        Selecteer een
    e-CRRules.selectCash kassa                       Sélectionner une caisse
3952  e-currencyAlreadyEnded
          De munteenheid is reeds beëindigd             L’unité monétaire a été clôturée
3905        Er bestaat reeds een munteenheid met de gegeven iso-code.
    e-currencyExists                            Il existe déjà une unité monétaire avec le cod
5191        De suffix moet bestaan uit 3 cijfers en          Le suffixe doit consister en
    e-customeraccountidentificationcodesuffixformat 2 letters, en de letters moeten hoofdletters zijn. 3 chiffres et 2 lett
5190        Het veld 'Bijkomende identificatiecode'
    e-customeraccountidentificationcodesuffixrequired is verplicht.    Le champ 'code d'identification complémenta
6589        Het veld 'Klantenrekening' is verplicht
    e-customerAccountMandatory                       Le champ "Compte client" est obligatoire
6700        Geen van de schuldenaars is eigenaar van de geselecteerde klantenrekening of est le propriétaire de la
    e-customerAccountNotAllowed                      Aucun des débiteurs heeft een mandaat op
6651        De datum van uitvoering                  La date d'exécution par la banque ne peut pa
    e-dateOfExecutionByBankNotInPast door de bank mag niet in het verleden liggen.
5728        Het veld 'verval datum' is verplicht.
    e-debtExpirationDate                          Le champ 'l'écheance de la date' est obligato
5660        Er moet een gewone of gestuctureerde mededeling aanwezig zijn
    e-debtMessage                             Une communication ordinaire ou structurée d
5584        Minstens
    e-debtNoSelection één schuld moet aangevinkt zijn.           Au moins une dette doit être cochée.
5658  e-debtNote Het veld 'nota' is ongeldig                 Le champ 'note' n'est pas valable
5657        De betalingsmededeling is ongeldig
    e-debtPaymentMessage                          La communication de paiement n'est pas val
6681        De betalingsmededeling
    e-debtPaymentMessageTooLarge is te lang                La communication de paiement est trop long
5659        Het veld 'gestructureerde mededeling' is ongeldig
    e-debtStructuredMessage                        Le champ 'communication structurée' n'est p
4393  e-DeclarationCancellationNotAuthorized niet om de aangifte te annuleren
          De gebruiker heeft de rechten               L’utilisateur n’a pas le droit d’annuler une déc
5777        Deze aangifte is reeds                   La déclaration a déjà été
    e-declarationCancelNotAllowed verwijderd of een aanvraag tot annulatie is reeds ingediend annulé ou une dem
4719  e-DeclarationCorrectionIllegal
          De gemaakte correctie is niet toegelaten          La correction effectuée n’est pas admise
4720  e-DeclarationCorrectionNotAuthorized                  L’utilisateur n’a pas le droit de modifier une d
          De gebruiker heeft de rechten niet om de aangifte te wijzigen
3640                                     Les in de aangifte.
          Deingevoerde gegevens komen niet overeen met de gegevens données introduites à l’écran ne corresp
    e-declarationDataIsNotTheSame
6547        De aangever moet gedefinieerd zijn
    e-DeclarationDeclarantUndefined                    Le déclarant doit être défini
5583        Dit type van aangifte mag niet gecorrigeerd worden
    e-declaration-declarationCannotBeModified               Ce type de déclaration ne peut pas être mod
4721  e-DeclarationInvalidReference gevonden
          De aangifte werd niet                   La déclaration n’a pas été trouvée
3637  e-declarationNotFound is niet gevonden
          De aangifte                        La déclaration n’a pas été trouvée
6545        De gebruiker heeft geen rechten om deze operatie uit te voeren
    e-DeclarationOperationNotAuthorized                  L'utilisateur n'a pas le droit de faire cette opé
6581        Het veld 'Aangifte' is verplicht indien          Le champ "Déclaration" est obligatoire lorsqu
    e-declarationRefMandatoryIfTypeDeclaration het type van de reservering 'aangifte' is
6586        De ingegeven
    e-declarationRefTooLong aangifte is te lang              La déclaration introduite est trop longue
3638        Een aangifte in deze status
    e-declarationWrongStatusForDelete kan niet verwijderd worden.     Le statut de cette déclaration ne permet pas
6628        Er moet een                        Un opérateur économique doit is.
    e-delayedPaymentNoEOeconomische operator zijn geselecteerd voordat uitstel met betaling mogelijk être sélection
5581        Geen datum van vaststelling geselecteerd
    e-determinationDate                          Pas de date de constatation sélectionnée
6468        De datum van vaststelling mag niet later zijn dan vandaag. La date de constatation ne peut être postérie
    e-determinationdateTooLarge
5662        Het veld 'Dossier nummer' is verplicht
    e-dossierNrMandatory                          Le champ 'N° dossier' est obligatoire
5665        De waarde
    e-dossierNrTooLarge in het veld 'Dossier nummer' is te lang      La valeur dans le champ 'N° dossier' est trop
3094  e-dueDatePassed
          De vervaldatum kan deze datum {0} niet overschrijden.   La date d’échéance ne peut dépasser cette d
6725        Kan schuldenaar niet toevoegen. Schuldenaar was reeds toegevoegd aan de schuld.ajouté. Ce débiteur
    e-duplicatedDebtor                           Le débiteur peut pas être
5605        De geselecteerde rechtcode is al gebruikt voor deze schuldLe code légal sélectionné a déjà été utilisé po
    e-dutyIsAlreadyUsed
6458                                     Seuls niet ontlast zijn mogen est plus grand
          Alleen rechtcodes waarvan het saldo groter dan nul is en die nog les codes don’t le soldegeselecteerd w
    e-dutyPerDebtAlreadyWrittenOff
5720        Er is geen
    e-dutyPerDebtDebt schuld voor deze rechtcode              Il n'y a pas une dette pour ce code légal
5718        Het veld
    e-dutyPerDebtDuty 'rechtcode' is verplicht               Le champ 'Code légal' est obligatoire.
5509        Er moet een rechtcode worden gekozen voor deze schuld Un code légal doit être choisi pour cette dette
    e-DutyPerDebtNotFilledIn
6541        Het veld 'Reden weigering'
    e-emptyRemittanceRejectionReason is verplicht.             Le champ "Raison refus" est obligatoire
3950                                     La date vallen.
    e-endDateBeforeExchangeRate munteenheid moet na de laatste wisselkoersd’échéance d’une unité monétaire do
          De vervaldag van een
5507        Fout bij het verwijderen van de contactdetails
    e-ErrorRemovingContactDetails                     Erreur lors de la suppression des détails du c


                         Page 5
                        Error codes


3348        Fout bij het bewaren in DB
    e-errorWhileSavingInDB                          Erreur lors garder dans DB
6510        Exact 1 InterestPerDutyDto moet beschikbaar zijn.
    e-exactlyOneInterestPerDutyDto                      Exact 1 InterestPerDutyDto doit être disponib
6769        Exact 1 RegisterCurrency moet beschikbaar zijn.
    e-exactlyOneRegisterCurrency                       1 RegisterCurrency exact doit être disponible
3951                                       Le taux de change pour
    e-exchangeRateAfterEndDate {0} kan niet na de vervaldag ({1}) van de munteenheid vallen. {0} ne peut pas surv
          De wisselkoers voor
5511        Geen
    e-expirationDate vervaldag geselecteerd                  Pas de date d'échéance sélectionnée
6812        De ingegeven ondergrens voor
    e-expirationDateFirstLimitTypeMismatch de vervaldatum is ongeldig
6582        Het veld 'Uiterste
    e-expirationDateMandatory geldigheidsdatum' is verplicht         Le champ "Date limite de validité " est obliga
6603        De eerste datum in                      La première date dan l'intervalle de la date
    e-expirationDateRangeInvalid het interval van uiterste geldigheidsdata moet kleiner zijn dansde tweede datum
6813        De ingegeven bovengrens voor
    e-expirationDateSecondLimitTypeMismatchde vervaldatum is ongeldig
6467        De vervaldag                         La
    e-expirationdateTooSmallmoet groter zijn dan de datum van vaststelling. date d'échéance doit être postérieure à la
4724        Sessie
    e-FormsNotFound verlopen: Forms niet gevonden               Session clôturée : Forms introuvable
3783  e-GoodsAccountability.AccountClosed is reeds afgeschreven.
          De opgegeven Account [{0}]                  L’Account [{0}] mentionné est déjà débité.
3784  e-GoodsAccountability.AccountNotFound [{0}] bestaat niet.
          De opgegeven Account met ID                 L’Account mentionné avec le code [{0}] n’exi
3787        De opgegeven hoeveelheid [{0}] om in reservatie te nemenLa groter dan de [{1}] beschikbare être prise e
    e-GoodsAccountability.AmountToReservNotAvailable             is quantité mentionnée [{0}] pour items.
3786        De opgegeven combinatie komt overeen met meer dan 1 AccountId: [{0}]. mentionnée correspond à pl
    e-GoodsAccountability.MultipleAccountIdsMatch               La combinaison
3785  e-GoodsAccountability.NotEnoughReservation                L’Account [{0}] mentionné n’a pas assez d’élé
          De opgegeven Account [{0}] heeft niet voldoende items in reservatie ({1} ipv. {2} die nodig zijn).
3781        De opgegeven goederenlijn                  La ligne de marchandises [{0}] mentionnée a
    e-GoodsAccountablility.AccountClosed [{0}] werd reeds gebruikt in een afschrijving.
3780        De opgegeven goederenlijn                  La goederencompatibiliteit.
    e-GoodsAccountablility.AlreadyPresent [{0}] is reeds geregistreerd binnenligne de marchandises mentionnée [{0}] e
3782                                       La ligne de marchandises
          De opgegeven goederenlijn [{0}] is niet geregistreerd binnen goederencompatibiliteit. mentionnée [{0}] n
    e-GoodsAccountablility.NotPresent
6758        De gevonden goederenlijn werd reeds volledig aangezuiverd. Er kan geen aanzuivering meer uitgevoerd
    e-goodslineAlreadyWrittenOff                       La ligne de marchandises trouvées a déjà ét
5558        Het veld 'Datum inschrijvingsbewijs dep.- en cons. Kas' is verplicht. 'Date de la preuve d'inscription à la
    e-guaranteecashregisterdcregdaterequired                 Le champ
5559        Het veld 'Nummer inschrijvingsbewijs dep.- en cons. Kas' is verplicht. 'N° de la preuve d'inscription à la c
    e-guaranteecashregisterdcregnrrequired                  Le champ
5766        Het bedrag van de borgtocht
    e-guaranteecashregistergdamountformatis geen geldig positief bedrag Le montant de la caution n'est pas un monta
5560        Het veld 'Bedrag van de borgtocht' is verplicht.
    e-guaranteecashregistergdamountrequired                  Le champ 'Montant de la caution' est obligato
5568        De beschrijving van de verandering moet ingevuld worden La description du changement doit être remp
    e-guaranteegdchangedescriptionrequired
5569        Het veld 'Beschrijving van de                Le champ 'description de la modification' peu
    e-guaranteegdchangedescriptiontolong wijziging' mag maar een lengte hebben van 250
5570        Het veld 'Nieuw bedrag' is geen geldig bedrag.
    e-guaranteegdchangenewamountwrong                     Le champ 'nouveau montant' n'est pas un mo
5751        Het veld 'Datum bij beslissing met hypotheek bezwaard goed aangenomen' islors de la décision accabla
    e-guaranteerealestateitemacceptancedaterequired              Le champ la 'date verplicht
5752        Het veld 'Nummer bij beslissing met             Le champ la 'N° lors verplicht
    e-guaranteerealestateitemacceptancenrrequiredhypotheek bezwaard goed aangenomen' is de la décision accablant
5759        Het bedrag van het onroerend
    e-guaranteerealestateitemamountformat goed is geen geldig positief bedrag Le montant des biens immeubles n'est pas u
5745        Het veld 'Bedrag' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemamountrequired                  Le champ 'montant ' est obligatoire
5750        Het veld 'Datum hypothecaire getuigschrift' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemcertificatedaterequired             Le champ 'date du certificat hypothécaire ' e
5747        Het veld 'Omschrijving' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemdescriptionrequired               Le champ 'description ' est obligatoire
5764        De geschatte waarde is geen geldig positief bedrag
    e-guaranteerealestateitemestimatedamountformat              La valeur estimée n'est pas un montant posit
5753        Het veld 'Geschatte waarde' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemestimatedamountrequired             Le champ 'la valeur estimée' est obligatoire
5755        Het veld 'Bewijs betaling brandverzekering tot' is verplicht Le champ 'la preuve paiement assurance inc
    e-guaranteerealestateitemfireinsurcertexprequired
5765        De tegen brandschade verzekerde waarde is geen geldig positief bedrag
    e-guaranteerealestateitemfireinsuredamountformat             La valeur assuré contre les dommages d'ince
5754        Het veld 'Tegen brandschade verzekerde            Le
    e-guaranteerealestateitemfireinsuredamountrequired waarde' is verplicht champ 'la valeur assuré contre les domm
5746        Het veld 'Kadastrale ligging' is
    e-guaranteerealestateitemlocationrequiredverplicht            Le champ 'la situation cadastrale ' est obligat
5744        Het veld 'Naam' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemnamerequired                   Le champ 'nom ' est obligatoire
5748        Het veld 'Datum hypothecaire inschrijving' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemregdaterequired                 Le champ 'date inscription hypothécaire ' est
5749        Het veld 'Datum vernieuwing hypothecaire inschrijving' is verplicht
    e-guaranteerealestateitemrenewcertdaterequired              Le champ 'date du renouvellement inscription
6587        Het veld 'Naam borgsteller' is
    e-guaranteeregisterfininstnamerequired verplicht.             Le champ "Nom du garant" est obligatoire
5615        Het veld 'Datum van de
    e-guaranteeregistergddaterequired akte' is verplicht           Le champ 'Date de l'acte' est obligatoire
5667        Het veld 'Vervaldatum' is verplicht
    e-guaranteeregistergdexpirationdaterequired                Le champ 'Date de l'écheance' est obligatoire
5614        Het veld 'Aktenr.' is verplicht
    e-guaranteeregistergdnrrequired                      Le champ 'N° de l'acte' est obligatoire
5666        Het veld 'Naam van de borg' is verplicht
    e-guaranteeregisternameguaranteerequired                 Le champ 'Nom de la caution' est obligatoire
5768        Het bedrag van de nominale waarde is geen geldig positief Le montant de la valeur nominale n'est pas u
    e-guaranteeregisternominalamountformat                  bedrag
5616        Het veld 'Nominale waarde' is verplicht
    e-guaranteeregisternominalamountrequired                 Le champ 'la valeur nominale ' est obligatoire
6650        Niet voldoende cash om de schulden vanuit aangifte te betalen de cash suffisant pour payer les dettes d
    e-inSufficientCashForDebtsCreatedByDecl                  Pas
6622        Er is onvoldoende borg op de klantenrekening
    e-insufficientGuaranteeOnCustomerAccount                 La caution sur le compte client est insuffisan
6652        De transactie kan niet worden gemaakt wegens een te groot bedrag
    e-insufficientRemainderForAccountingEntity                La transaction ne peut être faite car le monta


                         Page 6
                        Error codes


6716        Onmogelijk om de interesten                 Impossible de calculer
    e-interestDueDateBeforeBookingDate te berekenen als boekingsdag voor vervaldag valt. les intérêts comme jo
6773        Ongeldige luchthavencode voor vertrek
    e-invalidAirPortOfDepartureCode
6774        Ongeldige luchthavencode voor bestemming
    e-invalidAirPortOfDestinationCode
5506        Het bedrag van                       Le solde de van de doit être plus grand que
    e-InvalidAttemptToRegister de schuld moet groter dan nul zijn en de huidige status la dette schuld moet "In behande
6783        De opgegeven warehouse code is niet geldig
    e-invalidCustomsWarehouseCode
3625        Het
    e-invalidDate ingevoerde tijdstip is incorrect              La période mentionnée est incorrecte
6778        De omschrijving
    e-invalidDescriptionLength moet langer zijn dan {0} en kleiner dan {1}
5533        Dit dossiernummer bestaat al in het systeem, gelieve een ander nummer in te vullen.
    e-InvalidDossierNr                            Ce numéro de dossier existe déjà dans le sy
5722        Bij het wijzigen van                     rechtcode, moet dit bedrag groter dan of ac
    e-invalidDutyPerDebtAmount een bedrag reeds toegewezen aan eenLors de la modification d'un montant, déjàgel
6577        De uiterste                         La date vallen
    e-invalidExpirationDategeldigheidsdatum mag niet vóór de datum van vandaaglimite de validité ne peut être antérie
5594        De
    e-invalidForm ingevoerde gegevens zijn ongeldig             Les données introduites sont non-valables
6481        De status van een                      Le statut d'une caution personnelle ne zijn ê
    e-invalidGdActiveException personele borg mag enkel "Actief" zijn wanneer er voldoende herverzekeringenpeut g
6339        De status van een borgtocht in speciën mag enkel "In behandeling" of "Actief" de garantiemoment van n
    e-invalidGdStatusCashException                      Le statut d'un acte zijn op het en espèces re
5610        De status van een                      Le statut d'une caution dans zijn op het mom
    e-invalidGdStatusException borgtocht in openbare fondsen mag enkel "in behandeling" of "actief" les fonds public
6480        De status van een personele borg mag enkel "In behandeling" statut d'une caution personnelle neregistr
    e-invalidGdStatusPersonalException                    Le of "Actief" zijn op het moment van peut ê
6340        De status van een borgtocht                 Le statut d'un acte of garantie en fonds mom
    e-invalidGdStatusPublicFundsException in openbare fondsen mag enkel "In behandeling" de "Actief" zijn op het publ
6341        De status van een borgtocht                 Le statut d'un acte de zijn op en biens imm
    e-invalidGdStatusRealEstateException in onroerende goederen mag enkel "In behandeling"garantiehet moment va
5612        Er is een fout opgetreden bij                il y en het type gebruik van de rekening waar
    e-invalidGdTypeCombinationException de selectie van het type borgakte a un erreur qui est intervenu lors de la sé
5611        Er is een fout opgetreden bij de selectie van het type borgakte a un erreur qui est intervenu lors de la sé
    e-invalidGdTypeException                         il y
5505        Bij het initieel toewijzen                 de rechtcode, moet dit bedrag montant de la
    e-InvalidInitialDutyPerDebtAmount van een bedrag van de schuld aan Lors de l'attribution initiale d'ungroter dan nul
4382  e-invalidKBONumber is geen geldig ondernemingsnr..
          Het veld {0}                        Le champ {0} n’est pas un n° d’entreprise va
6775        Ongeldige opgegeven
    e-invalidQuantityDeclaredValue aantal
6784        De opgegeven hoeveelheid is niet geldig
    e-invalidQuantityValue
5758        Het bedrag van de onroerende                Le montant des biens immeubles borgtocht.
    e-invalidRealEstateItemsAmountException goederen moet minstens evenveel zijn als het bedrag van de doit être au
6513                                      La bedrag des réassurances doit être au mo
          De som van de herverzekeringen moet minstens 70% van het somme van de borgtocht zijn. Het niet her
    e-invalidReinsuredAmountException
5775        Er bestaat reeds een klantenrekening met opgegeven identificatie
    e-invalidSuffixException                         Un compte client avec cet identification exist
4725  e-InvalidValue bedrag werd niet volledig of niet correct ingegeven
          Een                             Le montant n’a pas été introduit complèteme
6772        Ongeldige waybill nummer
    e-invalidWaybillNumber
6776        Het brutogewicht is
    e-invalidWeightDeclaredValue niet geldig
6755        De aanzuivering                       L'apurement ne peut waarden na en avec l
    e-invalidWriteOffException kon niet uitgevoerd worden met de opgegeven waarden. Kijk depas être exécutéprobee
6753        De opgegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid op de goederenlijn. Verbeter de qu
    e-invalidWriteOffQuantityException                    La quantité donnée est plus grande que la o
6752        De opgegeven eenheid van                  L'unité de nombre d'articles donnée {0} ne co
    e-invalidWriteOffQuantityUnitException aantal artikels {0} komt niet overeen met de eenheid van aantal artikels van
6754        Het opgegeven gewicht                    Le op de goederenlijn. Verbeter de opgegeve
    e-invalidWriteOffWeightException is groter dan het beschikbare gewicht poids donné est plus grand que le poids d
3656        Gebruiker
    e-loginPassIncorrect of wachtwoord is niet correct            Utilisateur ou mot de passe incorrect
5599        Het bedrag kan                       Le gelijk aan het saldo.
    e-LoweredAmountTooMuchmaximaal verminderd worden met een bedragmontant peut être diminué maximalement
3956        Een e-mailbericht kon niet verzonden worden
    e-mailCouldNotBeSent                           Un message e-mail ne peut être envoyé
5304        Selecteer minstens één mandaat
    e-ManageCA.selectOneMandateToDelete om te verwijderen.          Sélectionner au moins un mandat à supprime
5293        Een mandaat moet minstens een gebruik van de rekening toelaten
    e-MandateEOForCA.atLeastOneUse                      Un mandat doit permettre au moins une utilis
5292        Er is een maximaal bedrag gespecifieerd zonder dat het gerelateerde gebruik is aangevinkt. Indien de e
    e-MandateEOForCA.consistency                       Un montant maximal a été spécifié sans que
5303        Enkel de eigenaar van de klantenrekening kan mandaten verwijderen
    e-MandateEOForCA.onlyOwnerAccess                     Seul le propriétaire du comple peut supprime
3511                                      L’annonce is l’arrivée d’un bateau het syste
    e-MaritimeAnnouncementArrivalModify001 van een aankomst van een zeeschip" de niet teruggevonden indevant êt
          De te vervangen "Aankondiging
3512                                       aankomst n’a een zeeschip" te wijzigen (Fo
    e-MaritimeAnnouncementArrivalModify002 de "Aankondiging van deL’utilisateur van pas le droit de modifier l’anno
          De gebruiker heeft geen recht om
3513        De termijn voor wijziging oorspronkelijke gegevens is verlopendélai de modification des données origina
    e-MaritimeAnnouncementArrivalModify003                  Le
3514        Tijdens het valideren zijn er blokkerende fouten gedetecteerd. Het bericht kan zo niet verder verwerkt w
    e-MaritimeAnnouncementArrivalModify004                  Des erreurs bloquantes empêchant la suite d
3375                                      L’utilisateur n’a pas le droit
    e-MaritimeSummaryDeclaration020 recht om een waybill toe te voegen aan de summiere aangifted’ajouter un wayb
          De gebruiker heeft geen
3376                                      Le remplacement n’est
    e-MaritimeSummaryDeclaration021 de termijn voor het wijzigen van de summiere aangiftes pas dans le délai de m
          De vervanging valt buiten
3372        De summiere aangifte ter annulatie is niet teruggevonden La déclaration sommaire pour laquelle une a
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancel001
3373  e-MaritimeSummaryDeclarationCancel002 te annuleren
          De gebruiker heeft geen recht om              L’utilisateur n’a pas le droit d’annuler
3374  e-MaritimeSummaryDeclarationCancel003                  L’annulation n’est pas dans le délai de modif
          De annulatie valt buiten de termijn voor wijzigingen op een summiere aangifte
3358  e-MaritimeSummaryDeclarationCancelContainer001
          De gebruiker heeft geen recht om de container te annuleren L’utilisateur n’a pas le droit d’annuler le conte
3359                                      L’annulation du summiere aangifte
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelContainer002de termijn voor wijzigingen op eenconteneur n’est pas dans le d
          De annulatie van de container ligt buiten
3360        De invoerbeweging, summiere aangifte en           Le mouvement d’importation, la déclaration s
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelContainer003 container zijn niet teruggevonden


                         Page 7
                       Error codes


3361       De container is al geannuleerd
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelContainer004             Le conteneur est déjà annulé
3368                                     L’utilisateur n’a
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelEO001de economische operator te annuleren pas le droit d’annuler l’opérat
         De gebruiker heeft geen recht om
3369  e-MaritimeSummaryDeclarationCancelEO002
         De economische operator ter annulatie is niet teruggevonden L’opérateur économique qui va être annulé e
3370  e-MaritimeSummaryDeclarationCancelEO003                Le numéro unique d’identification de l’opérate
         Het unieke identificatienr. van de economische operator ingevoerd in het annulatiebericht komt niet over
3371                                     L’annulation de l’opérateur économique aan
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelEO004 operator valt buiten de termijn voor wijzigingen op een summieren’est
         De annulatie van de economische
3362  e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill001waybills te annulerenL’utilisateur n’a pas le droit d’annuler les way
         De gebruiker heeft geent recht om de
3363                                     L’annulation du waybill n’est pas
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill002 de termijn voor wijzigingen op een summiere aangiftedans le déla
         De annulatie van de waybill valt buiten
3364       De waybill kan niet geannuleerd worden           L’annulation du waybill est impossible parce
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill003 daar er reeds goederenlijnen van de waybill afgeschreven zijn
3365                                     Le waybill qui doit être annulé aangifte of inv
         De waybill ter annulatie is niet teruggevonden in het systeem (of de opgegeven summiereest introuvable
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill004
3366       De waybill had reeds de status geannuleerd
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill005              Le waybill a déjà le statut annulé
3367       Van het artikelnr. ter annulatie komt het          Pour le numéro d’article à annuler, le numéro
    e-MaritimeSummaryDeclarationCancelWaybill006 ingevoerde waybillnr. niet overeen met het waybillnr. gekend in
5510       Geen
    e-messageType betalingsmededeling type geselecteerd          Pas de type de communication de paiement
2827       Het door                          Le montant que vous avez choisi ne se situe
    e-MinMaxAmount u gekozen bedrag ligt niet tussen de limieten: {0} en {1}
4726       Het rijksregisternummer of het wachtwoord is ongeldig
    e-mockInvalidCredentials                        Le numéro de registre national ou le mot de
4727       Geen economische operator gevonden
    e-mockNoOperatorFoundForUser                      Pas d'opérateur économique trouvé
5222       Er moet een domiciliëringsnummer              Un numéro de domiciliation doit betaald
    e-modifyCASettingsConsistencyStandingOrder worden ingegeven wanneer via domiciliëring zal wordenêtre fourni si
5223       Wanneer er een domiciliëringsnummer             optie 'Domiciliëring' aangevinkt rempli, l'op
    e-modifyCASettingsConsistencyUseStandingOrder is ingevuld moet deSi un numéro de domiciliation estzijn
5224       Er moet een domiciliëringsnummer              Un aanvraag domiciliation doit être
    e-modifyCASettingsGenerateStandingOrder worden ingegeven om een numéro dete kunnen genereren fournu p
6771       Er is ten minste
    e-needsAtLeastOneWaybill één vrachtbrief vereist
5592       Het bedrag moet positief zijn
    e-negativeAmount                            Le montant doit être positif
3908  e-noAccessToAccount economische operator heeft geen rechten opL’opérateur économique connecté n’a aucun
         De ingelogde                         de geselecteerde rekening
2837       Er kan geen rekeningnummer gevonden worden voor dezeIl n’y a pas de numéro de compte pour cet op
    e-noAccountNumber                            Economische Operator
4221  e-noAccountsForEconomicOperator heeft geen debiteurenrekeningen
         De economische operator                   L’opérateur économique n’a pas de comptes
3490       1 <= artikelnummer is een geheel getal <= 9999
    e-noArticleNumber                           1 < n° d'article est un entier <=9999
6489       Het veld
    e-noBeneluxAmount'Bedrag' is verplicht.                Le champ "Montant" est obligatoire
6490       todo
    e-noBeneluxCashPayment                         todo
6488       Het veld 'Betalings
    e-noBeneluxPaymentNumber nummer' is verplicht.             Le champ "Numéro du paiement" est obligato
6627       Het veld 'Registratie
    e-noBeneluxRegistrationDate datum' is verplicht.            Le champ "Date d'enregistrement" est obliga
6492       Het veld
    e-noBeneluxStatus 'status' is verplicht.                Le champ "Statut" est obligatoire
6636       Het veld 'Aangever' is verplicht.
    e-noBeneluxSubmitter                          Le champ "Déclarant" est obligatoire
6491       Het veld
    e-noBeneluxType 'type' is verplicht                  Le champ "Type" est obligatoire
6762       De berekening op het artikel {0}              L
    e-noCalculationFoundOnItemMatchingCodevoor de code {1} ontbreekt. e calcul sur l'article {0} de la déclaration pou
5770       Er moet                           Il de être un intérêt règle de
    e-noCalculationRuleéén interest BerekeningsRegel beschikbaar zijn om doitinteresten te berekenen calcul disponibl
6637       Er
    e-noChange werd niets gewijzigd                    Rien n'a été modifié
5172       Er zijn geen klantenrekeningen gevonden
    e-noCustomerAccountsForEconomicOperator                Aucun compte n'a été trouvée
5552                                     Au voor une dette doit être associée à
    e-noDebt Er moet minstens één schuld geassocieerd zijn aan dit dossiermoinshet geregistreerd kan worden. ce d
5656       Het veld 'MessageType' is verpicht
    e-noDebtMessageType                          Le champ 'MessageType' est obligatoire
5655       Het
    e-noDebtRegNrveld 'regNr' is verplicht                 Le champ 'N°reg' est obligatoire
5609       Bij registratie moet minstens één schuld aangemaakt en geassocieerd zijn met die dossier. un dette d
    e-noDebtsDossier                            Lors de l'enregistrement, au moins
5336       Minstens
    e-noDebtSelection één schuld moet aangevinkt zijn           Au moins une dette doit être coché
5650       Geen aangifte
    e-noDeclarationSelected geselecteerd                  Pas de déclaration sélectionnée
6561       Het veld 'rekeningnummer' is verplicht
    e-noDetailOutputAccountNumber                     Le champ "Numéro de compte" est obligatoir
6560       Het veld 'ChequeNummer' is verplicht.
    e-noDetailOutputChequeNumber                      Le champ "Numéro de chèque" est obligatoir
6559       Het veld 'Chequetype' is verplicht.
    e-noDetailOutputChequeType                       Le champ "Type de chèque" est obligatoire
6563       Het is verplicht
    e-noDetailOutputCurrency een munteenheid te selecteren         Il est obligatoire de sélectionner une unité mo
6556       Het veld 'Bedrag Euro' is verplicht.
    e-noDetailOutputEuroAmount                       Le champ "Montant Euro" est obligatoire
6557       Het veld 'Wijze' is verplicht.
    e-noDetailOutputPaymentMode                      Le champ "Mode" est obligatoire
6558       Het veld 'Bedrag' is verplicht.
    e-noDetailOutputSpecienAmount                     Le champ "Montant" est obligatoire
5661       Geen dossier gevonden voor de opgegeven criteria
    e-noDossierFound                            Pas trouver un dossier pour les critères donn
6751       Er is geen opzoeking                      n'y een opzoeking aan de hand van les va
    e-noFlightDataOrMaritimeData mogelijk met de opgegeven waarden.IlDoea pas de recherche possible aveceen vl
6757       Er werd geen goederenlijn gevonden. Kijk de opgegeven waarden na en de marchandises n'a été trouvé
    e-noGoodslineFound                           Aucune ligne probeer de opzoeking opnieuw
3145       Er moet minstens 1 item verbonden zijn met een aangifte. Au moins 1 item doit être attaché à une décla
    e-NoItemForDeclaration


                         Page 8
                        Error codes


6748        Gelieve
    e-noItemNumber een itemnr. op te geven.                 Veuillez donner un n° d'item
6780        De waybill nummer moet uniek zijn binnen de opgegeven Lyst
    e-nonUniqueWaybillNumber
6750  e-noOwner De eigenaar dient ingevuld te zijn.              Le propriétaire doit être rempli
5512        Geen betalingsmededeling ingevuld
    e-noPaymentMessage                            Pas de communication de paiement sélectio
6742  e-noQuantityGelieve aantal artikels in te vullen.            Veuillez remplir le nombre d'articles
6743        De eenheid van aantal artikels dient opgegeven te worden. Unité de nombre d'articles doit être mentioné
    e-noQuantityUnit
5586        Minstens één betaling moet ingebracht worden
    e-noRcpDetailOutputDTOSelected                      Au moins un paiement doit être apporté
6746  e-noReason Gelieve een reden op te geven.                Veuillez donner une raison.
6604        Er werden geen reserveringen gevonden die voldoen aan de zoekcriteria.
    e-noReservationsFound                          Aucune réservation n'a été trouvée pour ce c
6722        Er moet minstens 1                      Au moins de actie "verwijderen" sélectionné
    e-noSelectionGdReinsurances herverzekering aangevinkt worden wanneer men1 réassurance doit êtrekiest
6654        Indien men een                        mandaat zijn geselecteerd
    e-noSelectionOfMandated mandaat wil verwijderen, moet minstens 1 Si l'on souhaite supprimer un mandat, au mo
6661        Geen havenplaats
    e-noShipArrivalCode                           Pas de lieu du port
6662        Geen effectieve aankomstdatum
    e-noShipArrivalDate                           Pas de date d'arrivée effective
6657        Geen aankomst
    e-noShipArrivalEventPort haven opgegeven.                Port d'arrivée non introduit
6659        Geen Lloydsnr.
    e-noShipArrivalLloydsNr                         Pas de n° Lloyds
6660        Geen type
    e-noShipArrivalPlace havenplaats                     Pas de type lieu du port
6658        Geen registratienr.
    e-noShipArrivalRegNr                           Pas de n° d'enregistrement
2838  e-notAllowedAction
          Deze actie is niet toegelaten                Cette action n’est pas admise
5663        Het veld
    e-noteMandatory 'Nota' is verplicht                   Le champ 'Note' est obligatoire
5664        De waarde in het veld 'Nota' is te lang (max. 250)
    e-noteTooLarge                              La valeur dans le champ 'Note' est trop longu
5591        Er werd
    e-nothingSelected niets geselecteerd                   Rien n'a été sélectionné
4374  e-notLoggedInToRegister niet ingelogd op een kassa
          De gebruiker is                       L’utilisateur est déjà connecté à une caisse
6768        Niet meer dan 1
    e-notMoreThenOneTransferTransfer met mag beschikbaar zijn.        Pas plus d'1 transfert ne peut être disponible
6640        Het saldo van rekening is niet toereikend.
    e-notSufficientCreditCustomerAccountException              Le solde du compte n'est pas suffisant
3658  e-NoUserLoggedIn gebruiker ingelogd
          Er is geen                          Aucun utilisateur n’est connecté
6749        Gelieve
    e-noWaybillNumbereen waybill nr. in te geven.              Veuillez donner un n° de waybill
6744  e-noWeightEr is geen gewicht opgegeven.                 Aucun poids n'est rempli
6745        De eenheid van gewicht dient ingevuld te zijn.
    e-noWeightUnit                              Unité de poids doit avoir rempli
5585        Minstens één DutyPerDebt moet aangevinkt zijn
    e-noWriteOffDebtDTOSelected                       Au moins un DutyPerDebt doit être coché.
3779  e-objectNotFound
          Het object is niet gevonden in de database          L’objet est introuvable dans la base de donné
3906        Er bestaat reeds
    e-oneExchangeRatePerDateeen wisselkoers voor {0} op {1}.         Il existe déjà un taux de change pour {0} en {
6578        Een reservering                       Une réservation
    e-oneReservationTypeOnly kan niet voor zowel een vergunning als een aangifte geldenne peut valoir tant pour une
5652        U kan slechts één terugbetalingsopdracht voor uitvoering selecterenpouvez sélectionner qu'un ordre de
    e-oneSelectionForReimbursementOrderExecution               Vous ne
5772        Eén termijn moet voldoen aan de zoek voorwaarden
    e-oneTermToFind                             Un délais doivent remplir les conditions de re
6818        Er kan slechts 1 Transfer aanwezig zijn in het systeem voor een specifieke RegisterCurrency
    e-oneTransferForRegisterCurrencyPossible
4728        De bezitter van                       Le propriétaire d'un
    e-OwnerAuthorizedAgent een rekening is standaard een gemachtigde van zijn rekening. compte est par défaut au
4729  e-ParameterNotFound
          Een verwachte parameter werd niet gevonden          Un paramètre attendu n’a pas été trouvée
6580        Het veld 'Vergunning' is verplicht als het type van de reservering 'vergunning' is.
    e-permitNumberMandatoryIfTypePermit                   Le champ "Autorisation" est obligatoire lorsqu
6585        De ingegeven
    e-permitNumberTooLong vergunning is te lang               L'autorisation introduite est trop longue
3696  e-POAmount totaalbedrag van de overschrijving moet gelijk zijn aan Le montant total du transfert doit être égal au
          Het                             het resterende bedrag van de ordonnantie
3626  e-PONeeded Creëer eerst een ordonnantie om de onkosten te betalen Vous devez d’abord créer une ordonnance p
6707        Postnummer voor Belgische circulaire cheque moet numerisch zijn en groter dan 1000 (max. 9999)
    e-postcodeInvalid                            Le code postal pour chèque circulaire belge d
1291        Het bedrag in kas kan niet negatief zijn en slechts twee decimalen bevatten.
    e-R1notNegative                             Le montant en caisse ne peut pas être négat
1292        Het bedrag van de bestendige borg kan niet negatief zijn en slechts twee decimalen permanente ne peu
    e-R3notNegative                             Le montant de la caution bevatten.
1293        Deze nieuwe deadline kan niet gekozen worden voor deze Ce nouveau délai ne peut pas être choisi pou
    e-R4invalidDeadLine                           rechtcode.
5763        De waarde van het veld 'Nummer bij beslissing met hypotheekvaleur du champ aangenomen'de te décis
    e-realEstateItemAcceptanceNrToLarge                   La bezwaard goed 'numéro lors is la lang
5762        De waarde van het veld 'Omschrijving' is te lang
    e-realEstateItemDescriptionToLarge                    La valeur du champ 'description' est trop long
5761        De waarde in het veld
    e-realEstateItemLocationToLarge 'Kadastrale ligging' is te lang     La valeur du champ 'la situation cadastrale' e
5760        De waarde in het veld
    e-realEstateItemNameToLarge 'Naam' is te lang              La valeur du champ 'nom' est trop longue
6625        Het veld 'reden
    e-reasonChangeMandatoryvan wijziging' is verplicht            Le champ "raison de modification" est obliga
6623        Het veld 'reden
    e-reasonChangeTooLong van wijziging' is te lang             Le champ "raison de modification" est trop lo
6583        Het veld 'Reden van
    e-reasonReservationMandatory reservering' is verplicht          Le champ "Raison de la réservation" est oblig


                         Page 9
                        Error codes


6584        De ingegeven 'Reden van reservering' is te lang
    e-reasonReservationTooLong                       La "Raison de la réservation" introduite est t
6626        Het veld 'reden van
    e-reasonWriteOffMandatory vrijmaking' is verplicht           Le champ "raison de libération" est obligatoir
6624        Het veld 'reden
    e-reasonWriteOffTooLong van vrijmaking' is te lang           Le champ "raison de libération" est trop long
3547        Het ontvangen bedrag kan niet hoger zijn dan het te ontvangen bedrag reçu ne peut pas être supérieur a
    e-receivedAmount                            Le montant
6730        De activiteitsstatus van een register is vereist
    e-register.active-required                       Le statut d'activité de la caisse est obligatoire
6731        Het systeemtype van
    e-register.systemtype-required een register is vereist         Le type système de la caisse est obligatoire
6602        De eerste datum in                     La première de tweede datum
    e-registrationDateRangeInvalid het interval van registratiedata moet kleiner zijn dan date dans l'intervalle de la date
2619        Als de toegestane terugbetaling kleiner is dan de gevraagde, moet er een verklarende nota bij de aanpa
    e-reimbursementNote                           Si le remboursement autorisé est plus petit q
6591        Het veld 'Bedrag
    e-reinsuranceamountrequiredherverzekering' is verplicht         Le champ "Montant réassurance" est obligat
6593        Het veld 'Naam verzekeringsinstelling' is verplicht
    e-reinsuranceinscompanynamerequired                   Le champ "Nom compagnie d'assurance" es
6590        Het veld 'Refertenummer' is verplicht
    e-reinsurancerefnrrequired                       Le champ "Numéro de référence" est obligat
2824        Het restant
    e-remainderInsufficient is ontoereikend om deze actie uit te voeren   Le solde est insuffisant pour exécuter cette a
5690        Alleen rechtcodes die nog niet ontlast           Uniquement
    e-RemitDutyPerDebtAlreadyRemittedException zijn mogen geselecteerd worden. les codes légaux qui sont pas e
5688        Alleen rechtcodes waarvan het saldo groter dan nul is mogen geselecteerd dont le solde est plus grand
    e-RemitDutyPerDebtNoRemainderException                 Seuls les codes worden om te ontlasten.
5621        Het veld 'rejection
    e-remittaceRejectionreason reason' is verplicht             Le champ 'rejection reason' est obligatoire
5698        Enkel de gebruiker die deze overschrijving heeft gecreëerdL'utilisateur qui a créer cet actie te ondernem
    e-remittanceAccessControl                        heeft de rechten om deze virement, a unique
5625        Het rekeningnr. is ongeldig
    e-remittanceAccountNb                          Le n° de compte est non-valable
5617        Het veld
    e-remittanceAmount'Bedrag' is foutief                  Le champ 'montant' est faux
6494        Het bedrag van deze betaling moet positief zijn.
    e-remittanceAmountNegative                       Le montant de ce paiement doit être positif
5630        Het bedrag van de
    e-remittanceAmountTooLarge overschrijving is te groot.         Le montant de virement est trop grand
5675        Het veld 'Land' is verplicht
    e-remittanceBeneficiaryCountry                     Le champ 'Pays' est obligatoire
5672        Het veld 'Nr' is verplicht
    e-remittanceBeneficiaryHouseNumber                   Le champ 'N°' est obligatoire
5674        Het veld 'Plaats' is verplicht
    e-remittanceBeneficiaryLocality                     Le champ 'Lieu' est obligatoire
5626        Het veld 'Naam begunstigde' is ongeldig
    e-remittanceBeneficiaryName                       Le champ 'Nom bénéficiaire' est non-valable
5673        Het veld 'Post nr.' is verplicht
    e-remittanceBeneficiaryPostNumber                    Le champ 'Code postal' est obligatoire
5671        Het veld 'Straat' is
    e-remittanceBeneficiaryStreet verplicht                 Le champ 'Rue' est obligatoire
5631        Het veld
    e-remittanceBicNb 'bic code' is ongeldig                Le champ 'N° BIC' est non-valable
5622        Het veld
    e-remittanceCountry'land' is verplicht                 Le champ 'pays' est obligatoire
5699        Het veld 'beslissing' mag niet langer zijn dan 250 tekens Le champ 'décision' ne peut être plus long qu
    e-RemittanceDecision.decision-maxlength
5700        Het veld 'beslissingsNummer' mag
    e-RemittanceDecision.decisionNr-maxlength niet langer zijn dan 10 tekensLe champ 'N° décision' ne peut être plus long
5702        Het veld 'beslissingsNummer' is
    e-RemittanceDecision.decisionNr-required verplicht           Le champ 'N° Décision' est obligatoire.
5701        Het veld 'beslissing' is verplicht
    e-RemittanceDecision.decision-required                 Le champ 'Décision' est obligatoire.
5694        Om te wijzigen
    e-remittanceEditSelection mag u slechts één selectie maken.       Afin de modifier vous pouvez seulement faire
5632        Het veld
    e-remittanceIbanNb 'Iban nummer' is ongeldig              Le champ 'N° IBAN' est non-valable
5628        Het veld 'taal begunstigde' is ongeldig
    e-remittanceLanguageCode                        Le champ 'Langue bénéficiaire' est non-valab
6709        Bij een circulaire cheque moet de 'taal           worden geselecteerd. De keuze 'Niet gedefin
    e-remittanceLanguageCodeRequiredForCheque van de begunstigde' Lors d'une circulaire chèque, la 'langue du bé
5620        Het veld 'mededeling' is verplicht
    e-remittanceMessage                           Le champ 'Communication' est obligatoire
6544        Het veld 'mededeling'
    e-remittanceMessageTooLong mag maximaal 106 tekens lang zijn. Le champ "communication" peut comprendre
6715        Het veld 'mededeling'
    e-remittanceMessageTooLong90 mag maximaal 90 tekens lang zijn. Le champ "communication" a une longueur m
5692        Er moet een soort
    e-remittanceMessageType mededeling worden gekozen            Une sorte de communication doit être choisie
5678        Het veld 'Landcode
    e-remittanceNoBankCountry bank' is verplicht              Le champ 'Code pays de la banque' est oblig
5685        Het veld 'Plaats'                     Le champ
    e-remittanceNoBankLocalitybij 'Identificatie bank van de begunstigde' is verplicht 'Localité' du cadre 'Identification b
5680        Het veld 'Naam                       Le champ 'Nom
    e-remittanceNoBankName bank' bij 'Identificatie bank van de begunstigde' is verplicht banque' du cadre 'Identificat
5682        Het veld 'Post Nr.'                    Le verplicht
    e-remittanceNoBankPostNb bij 'Identificatie bank van de begunstigde' is champ 'code postal' du cadre 'Identificatio
5677        Het veld 'BIC Code' is verplicht
    e-remittanceNoBicNb                           Le champ 'N° BIC' est obligatoire
5676        Het veld 'IBAN Nr' is verplicht
    e-remittanceNoIbanNb                          Le champ 'N° IBAN' est obligatoire
5689        Het veld 'Verantwoording' is verplicht omdat bedrag > 12500.01
    e-remittanceNoJustification                       Le champ 'Justification' est obligatoire parce
5679        Het veld 'Rekeningnummer' is verplicht
    e-remittanceNoNonIbanBankAccountNumber                 Le champ 'N° de compte' est obligatoire
5687        Het veld 'Rubriek betalingsbalans' is verplicht omdat bedrag > champ 'Rubrique balance paiement' est o
    e-remittanceNoPaymentCode                        Le 12500.01
5691        Er moet een type
    e-remittanceNoPaymentTypebetaling worden geselecteerd          Un type de paiement doit être sélectionné
5618        Het veld 'referentienr. is foutief
    e-remittanceReference                          Le champ 'N° de référence' est faux
5697        Om te weigeren
    e-remittanceRejectSelectionmag u slechts één selectie maken.      Afin de refuser vous pouvez seulement faire


                         Page 10
                         Error codes


5624        Het veld
    e-remittanceStatus 'status' is verplicht                 Le champ 'statut' est obligatoire
5629        De gestructureerde mededeling is ongeldig
    e-remittanceStructuredMessage                       La communication structurée est non-valable
5623        Het veld 'system type' is verplicht
    e-remittanceSystemType                          Le champ 'system type' est obligatoire
5627        Het veld 'titelcode' is ongeldig
    e-remittanceTitleCode                           Le champ 'Code de titre' est non-valable
5619        Het veld 'transactionSource' if verplicht
    e-remittanceTransactionSource                       Le champ 'Source transaction' est obligatoire
3441        Het bedrag                          Le montant van de aangifte
    e-requestedAmount kan niet negatief zijn en mag niet groter zijn dan het bedragne peut pas être négatif et ne pe
3345  e-required Verplicht veld                         Ce champ est obligatoire
3699        Indien reden                          een bijlageveld ingevuld zijn.
    e-requiredAttachment 'Artikel 239' geselecteerd is, moet er minstensSi la raison 'Article 239' est choisie, au moins
3700        Het veld "Gevraagd                      Le champ "Montant demandé" est exigé pou
    e-requiredRequestedAmount bedrag" is verplicht voor elke geselecteerde rechtcode
6770        Er werd een
    e-reservation.number ongeldig reserveringsnummer ingegeven.
6647        Het veld 'Reserveringnummer' is te groot
    e-reservationNumberTooBig                         Le champ "Numéro de réservation" est trop g
6579        Het type van de reservering is verplicht
    e-reservationTypeMandatory                        Le type de la réservation est obligatoire
5158        !
    error.required                              !
4380        Het veld {0} voldoet niet aan de 97-complement test.
    errors.97ComplementTest                          Le champ {0} ne suffit pas au test du complé
4379        Het
    errors.97Test veld {0} voldoet niet aan de 97 test.            Le champ {0} ne correspond pas au test du c
2418  errors.accountNumber is geen geldig rekeningnr.
          Het veld {0}                         Le champ {0} n’est pas un n° de compte vala
2503        Het                              Le champ '{0}' n’est pas un montant correct.<
    errors.amount veld '{0}' is geen geldig bedrag.<br> Het gewenste formaat is d.dddd<br> Gebruik een decimale pun
2434        De datum '{0}' moet gelijk zijn aan de datum '{1}'
    errors.compareDate.EQUAL                         La date '{0}' doit être égale à la date '{1}'.
2437        De datum '{0}' moet groter
    errors.compareDate.GREATERTHAN zijn dan de datum '{1}'          La date '{0}' doit être supérieure à la date '{1}
2438        De datum '{0}' moet groter zijn of gelijk           La
    errors.compareDate.GREATERTHANANDEQUAL zijn aan de datum '{1}' date '{0}' doit être supérieure ou égale à la
2435        De datum '{0}' moet kleiner zijn dan de datum '{1}'
    errors.compareDate.LOWERTHAN                       La date '{0}' doit être inférieure à la date '{1}'.
2436        De datum '{0}' moet kleiner of gelijk
    errors.compareDate.LOWERTHANANDEQUALzijn aan de datum '{1}' La date '{0}' doit être inférieure ou égale à la
2424  errors.creditcard geen geldig credit-card-nr.
          {0} is                            {0} n’est pas un n° de carte de crédit valable.
2417  errors.date {0} is geen geldige datum                   {0} n’est pas une date valable.
2432        Periode van
    errors.date.compareDate.from                       Période du
2433  errors.date.compareDate.to
          Periode tot                          Période jusqu’au
3954        Het veld {0}
    errors.date.futureDate moet een toekomstige datum zijn.          Le champ {0} doit comprendre une date dans
2431                                       Le champ {0} n’est pas
    errors.date.pattern {0} is geen geldige datum. De datum moet het formaat dd/mm/jjjj hebben. une date valable. La
          Het veld
2428  errors.double is geen geldig getal
          {0}                              {0} n’est pas un nombre valable.
2419        Het veld {0} is geen geldige gestructureerde mededeling Le champ {0} n’est pas une communication s
    errors.electronicPaymentMessage
2425  errors.email 0} geen geldig e-mail-adres
          {                               {0} n’est pas une adresse e-mail valable.
4881        Er is een onbekende fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br s'est produite. Errorco
    errors.errormessage.0000                         Une erreur inconnues />Errormessage: {2}
4882        Er is een fout opgetreden bij het bouwen van een DTO.<br Une erreur s'est produite lors la construction
    errors.errormessage.0001                         />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Err
4883        Er is een fout opgetreden bij de toegang naar de DataDescriptorerreur s'est produite lors l'accès vers le
    errors.errormessage.0901                         Une file.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace
4884        Er is een fout opgetreden bij het creëren van een DTO.<br Une erreur s'est produite lors la création/>Err
    errors.errormessage.0902                         />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br d'un
4885        Deze actie is niet                      Cette {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.0903 toegelaten.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace:action n'a pas été admise. <br />Errorc
4886        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1000                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4887        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1001                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4888        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1002                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4889        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1003                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4890        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1004                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4891        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1005                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4892        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1100                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4893        Er is een fout opgetreden bij het inloggen.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {
    errors.errormessage.1101                         Une erreur s'est produite lors le login. <br />E
4894        Er is een fout opgetreden bij het locken van een register.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />E
    errors.errormessage.1102                         Une erreur s'est produite lors le lock d'un reg
4895        Er is een fout opgetreden bij het vrijmaken van een register.<br erreur s'est produite/>Errortrace: {1}<br
    errors.errormessage.1103                         Une />Errorcode: {0}<br lors la libération d'u
4896        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van registers.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace:d{
    errors.errormessage.1104                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste
4897        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de inhoud van het erreur s'est produite lors retirer le conten
    errors.errormessage.1105                         Une register.<br />Errorcode: {0}<br />Errort
4898        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een gebruikerUne ingelogd was aan een register.<br />Erro
    errors.errormessage.1106                          die erreur s'est produite lors retirer un utilisa
4899        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van uitstaande waarborgen.<br />Errorcode: {0}<br
    errors.errormessage.1107                         Une erreur s'est produite lors retirer
4900        Er is een fout opgetreden bij het creëren van een chargetype.<br />Errorcode: {0}<brlors la création d'un
    errors.errormessage.1108                         Une erreur s'est produite />Errortrace: {1}<b
4901        Er is een fout opgetreden bij het updaten van een chargetype.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: d'un
    errors.errormessage.1109                         Une erreur s'est produite lors l'adaption {1}<b


                          Page 11
                        Error codes


4902        Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van een chargetype.<br />Errorcode: {0}<br écarter d'un typ
    errors.errormessage.1110                         Une erreur s'est produite lors />Errortrace: {1
4903        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de chargetype lijst.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1
    errors.errormessage.1111                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
4904        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de rechtcode Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
    errors.errormessage.1112                         lijst.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<
4905        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een chargetype element.<br />Errorcode: {0}<br />Errortra
    errors.errormessage.1113                         Une erreur s'est produite lors retirer l'élémen
4906        Er is een fout opgetreden bij het berekenen van een lasten Une erreur s'est produite {0}<br />Errortrace:
    errors.errormessage.1114                         bedrag.<br />Errorcode:
4907        Er is een fout opgetreden bij het registreren van een lasten Une erreur s'est produite {0}<br />Errortrace:
    errors.errormessage.1115                          bedrag.<br />Errorcode:
4909        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van economische s'est produite lors retirer la liste d
    errors.errormessage.1116                         Une erreur operatoren.<br />Errorcode: {0}<
4910        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een registerContentToTransferDTO.<br />Errorcode: {0}<b
    errors.errormessage.1117                         Une erreur s'est produite lors retirer le registe
4911        Er is een fout opgetreden bij geldtransfer.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<brlors le transfer de l'
    errors.errormessage.1118                         Une erreur s'est produite />Errormessage: {
4912        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van deUne erreur s'est produite retirer la list de lieu
    errors.errormessage.1119                          douane plaats.<br />Errorcode: {0}<br />Err
4913        Er is een fout opgetreden bij de controle van de rekening.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<brcom
    errors.errormessage.1120                         Une erreur s'est produite lors contrôler le />E
4914        Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een betalingUne erreur s'est produite lors exécuter un pa
    errors.errormessage.1121                          waar krediet functionaliteit werd gebruikt.<br
4915        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van bankrekeningen.<br />Errorcode: {0}<br />Erro
    errors.errormessage.1122                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
4916        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van systeem bankrekeningen.<br />Errorcode: {0}<
    errors.errormessage.1123                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
4917        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van betalingsmethodes.<br />Errorcode: {0}<br />E
    errors.errormessage.1124                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
4918        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van betalingsmethodes.<br />Errorcode: {0}<br />E
    errors.errormessage.1125                         Une erreur s'est produite lors retirer la liste d
4919        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst van ontvangstbewijs van ontvangen retirer la liste/>
    errors.errormessage.1126                         Une erreur s'est produite lors betaling.<br d
4920        Er is een fout opgetreden bij het registreren van een betaling.<br />Errorcode: {0}<brlors régistrer d'un p
    errors.errormessage.1127                         Une erreur s'est produite />Errortrace: {1}<b
4921        Er is een fout opgetreden bij het registreren van een niet gelinkte betaling.<br />Errorcode: {0}<br d'un p
    errors.errormessage.1128                         Une erreur s'est produite lors régistrer />Erro
4922        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een dagboek.<br />Errorcode:produite retirer un journal. </
    errors.errormessage.1129                         Une erreur s'est {0}<br />Errortrace: {1}<br
4923        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1200                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4924        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1201                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4925        Er is een fout opgetreden.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
    errors.errormessage.1900                         Une erreur s'est produite.<br />Errorcode: {0
4926        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een generieke lijst.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1
    errors.errormessage.1901                         Une erreur s'est produite lors retirer une liste
4927        Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een generieke DTO.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {
    errors.errormessage.1902                         Une erreur s'est produite lors retirer un DTO
4928        Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een create.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />
    errors.errormessage.1903                         Une erreur s'est produite lors exécuter une c
4929        Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een update.<br />Errorcode: produite lors exécuter une a
    errors.errormessage.1904                         Une erreur s'est {0}<br />Errortrace: {1}<br />
4930        Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een delete.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />
    errors.errormessage.1905                         Une erreur s'est produite lors exécuter une a
3826  errors.errormessage.default                        Une erreur inconnue est survenue. <br/> Veu
          Er is een onbekende fout opgetreden. <br/> Neem a.u.b. contact op met uw systeembeheerder om het
2427  errors.float {0} is geen geldig getal                   {0} n’est pas un nombre valable.
2413        <
    errors.footer /ul></td></tr></table></div><br/>              </ul></td></tr></table></div><br/>
3827  errors.frontend.uc247.userNotLoggedIn niet ingelogd bent op een kassa
          U kan niet uitloggen omdat u                 Vous ne pouvez pas vous déconnecter parce
2412        <div                             <div class='errors'><table><tr><td>Erreurs</
    errors.header class='errors'><table><tr><td>Fouten</td><td style="white-space:normal"><ul class='errors'>
2426  errors.integer is geen geldig getal
          {0}                             {0} n’est pas un nombre valable.
2422  errors.invalid is niet correct.
          {0}                             {0} n’est pas valable.
4226        H
    errors.length et veld {0} moet uit {1} tekens bestaan.          Le champ {0} doit comprendre (1) caractères
2421        Het veld
    errors.maxlength {0} mag niet meer dan {1} tekens bevatten        Le champ {0} ne peut pas comprendre plus d
2420        Het veld {0} moet uit meer dan {1} tekens bestaan
    errors.minlength                             Le champ {0} doit comprendre plus de (1) ca
2439        De maand
    errors.month.required is verplicht                    Le mois est obligatoire
4381        Het veld {0}
    errors.moreRecentThanmag niet ouder zijn dan {1} jaar.          Le champ {0} ne peut pas être plus ancien qu
4227  errors.nationalNumber is geen geldig rijksregisternr.
          Het veld {0}                         Le champ {0} n’est pas un numéro de registr
2414  errors.prefix<li>                             <li>
2423        {0}
    errors.range moet tussen {1} en {2} liggen                {0} doivent se trouver entre (1} et {2}.
2416        Het
    errors.required veld '{0}' is verplicht                  Le champ '{0}' est obligatoire.
3955        De velden '{0}' en '{1}'                   Les champs '{0}' et '{1}' sont exclusifs et l’un
    errors.required.exclusiveFields zijn exclusief en een van deze is verplicht
2429        Selecteer
    errors.required.one minstens één '{0}'                  Choisissez au moins un '{0}'.
4224        Eén van de velden
    errors.required.oneOfFields '{0}' en '{1}' is verplicht.         Un des champs '{0}' et '{1}' est obligatoire.
2430        Maak een
    errors.required.select keuze                       Choisissez
2415  errors.suffix</li>                            </li>
4730        De geselecteerde economische operator is reeds in de lijst L'opérateur économique deze rekening dans
    e-sameAuthorizedAgent                           van gemachtigden voor choisi est déjà
4731        Een economische operator kan geen
    e-security-AnEOCannotHaveAMandateForItself mandaat voor zichzelf hebben  Un opérateur économique ne peut avoir de m
4732        Meer dan één pakhuis gevonden voor de gegeven naam Plus d’un conditionneur trouvé pour le nom in
    e-security-cwAmbiguousFound


                         Page 12
                       Error codes


4733        Geen pakhuis
    e-security-cwNotFound gevonden                     Conditionneur introuvable
4735  e-security-db-dataintegrity-kboNumberAlreadyExists
          Ondernemingsnr. bestaat reeds               Le n° d’entreprise existe déjà
4736  e-security-db-dataintegrity-kboNumberCannotBeNull
          Ondernemingsnr. bestaat reeds               Le n° d’entreprise existe déjà
4738        Ondernemingsnr. is niet gevonden
    e-security-economicOperatorNotFound                  N° d'entreprise introuvable
4739        De gebruiker
    e-security-userNotFound is niet gevonden                Utilisateur introuvable
6712        Er moet één PLDACompany geselecteerd worden uit de lijst met schuldenaars.
    e-selectCustomerAccount                        Un PLDACompany doit être sélectionné de la
5724        U mag maar
    e-selectDebtTooMany één schuld selecteren               Vous ne pouvez sélectionner qu'un dette
6608        Er moet minstens 1 herverzekering aangevinkt zijn wanneer men de actieréassurance doit être cochée l
    e-selectionDeleteReinsuranceItem                    Au moins une "verwijder" kiest.
2615        Het stortbedrag kan niet hoger zijn dan het bankrekening saldo
    e-settlementAmount                           Le montant à verser ne peut pas être supérie
2622  e-singleSelection maar één checkbox tegelijkertijd aangevinkt zijn. On ne peut cocher qu’une seule case à coch
          Er kan
6782        De som van de transferhoeveelheden kan niet groter zijn dan de hoeveelheid van de luchtvrachtbrief
    e-sumOfTransfersExceedsTotal
2542  e-SystemErroris een systeemfout opgetreden. (errorcode={0})
          Er                             Une erreur système est survenue. (code d’er
4740        Interne fout in de Tarbel module
    e-TarbelFailure                            Erreur interne dans le module Tarbel
3385  e-termNotPassed
          De verjaringstermijn is nog niet verstreken        La date anniversaire n’est pas encore atteint
5582        Nog
    e-toImplement niet geïmplementeerd                   Pas encore implémenté
6542        Het veld 'Reden weigering'
    e-tooLongRemittanceRejectionReasonmag maximaal 300 tekens bevatten   Le champ "Raison refus" peut comprendre a
6605        Er werden meer dan                     Plus de 50 réservations ont été trouvées te v
    e-tooManyReservationsFound 50 reserveringen gevonden die voldoen aan de zoekcriteria. Gelieve de criteria pou
5717        Er is een                         Il y a un specificeren en de zoekopdracht op
    e-tooManyResults te groot aantal resultaten, gelieve de zoekcriteria verder tetrop grand nombre de résultats, veui
3701        Het totale gevraagde bedrag moet groter zijn dan nul.
    e-totalRequestedAmount                         Le montant total demandé doit être supérieu
6486        Het bedrag van
    e-transfer.amount-positive de overdracht moet positief zijn      Le montant du transfert doit être positif
3652        Het opgegeven                       Le
    e-transferAmountTooHigh bedrag is hoger dan de inhoud van de kassa montant introduit est supérieur au contenu
4741        Het bedrag mag                       Le montant ne peut rechtcode
    e-TV017RequestedAmount niet negatief zijn en mag niet groter zijn dan het bedrag van depas être négatif et ne pe
4742  e-UC383-DeclarationId-cannot-be-null
          De aangifte-ID is verplicht                L’ID de la déclaration est obligatoire
4743        Aangifte niet gevonden
    e-UC383-Declaration-not-found                     Déclaration introuvable
4744        Vorige aangifte niet gevonden
    e-uc383-previous-declaration-not-found                 Déclaration précédente introuvable
4745  e-UC383-UserId-cannot-be-null
          De gebruiker-ID is verplicht                L’ID de l’utilisateur est obligatoire
6695        Een gebruiker
    e-ucf3035-registerInUse is reeds ingelogd op de geselecteerde kassa  Un utilisateur est déjà connecté à la caisse s
6696        De geselecteerde
    e-ucf3035-registerNotActive kassa is niet actief            La caisse sélectionnée n'est pas activeL'utilis
6697        De gebruiker is reeds ingelogd op
    e-ucf3035-userAlreadyLoggedInToRegister een kassa           L'utilisateur est déjà connecté à une caisse
5602        Rekening UnlinkedPayments moet in het systeem bestaan Le compte UnlinkedPayments doit exister da
    e-ucF3049_WrongPreconditions
6766        Rekening 'Niet geindentificeerde transfer naar bank' moet in het systeem bestaanla banque non identifié
    e-unIdentifiedTransferToBankMustExist                 Compte "tranfert vers
6767        Rekening 'Sommen in beraad' moet
    e-unlinkedPaymentsAccountingEntityMustExist in het systeem bestaan   Compte "sommes en suspens" doit exister d
4746        Use Case {0}
    e-useCaseUnavailable is (nog) niet beschikbaar             Use Case {0} n'est pas (encore) disponible
5757        Het veld 'Wachtwoord' is verplicht
    e-user.password-required                        Le champ 'mot de passe' est obligatoire
5555        De gebruiker is reeds ingelogd
    e-UserAlreadyLoggedInToCashRegister op een kassa            L'utilisateur a déjà ouvert une session sur un
4747  e-user-does-not-have-the-rights de recht
          De gebruiker heeft niet                  L’utilisateur n’a pas le droit
2819  e-UserLoggedIn
          Gebruiker is reeds ingelogd op een register        L’utilisateur est déjà connecté à un registre
3957  e-userNotLoggedIn
          De gebruiker is niet correct ingelogd           L’utilisateur n’est pas connecté correctement
6649        De gebruiker moet ingelogd zijn op een kassa
    e-UserNotLoggedInToCashRegister                    L'utilisateur doit être connecté à une caisse
4748        De user heeft geen type
    e-userTypeNotSetForAuthentication                   L'utilisateur n'a pas de type
4749        The field
    e-Validation_0040 {0} of the entity {1} cannot be null         The field {0} of the entity {1} cannot be null
4750        The field
    e-Validation_0050 {0} of the entity {1} is too short          The field {0} of the entity {1} is too short
4751        The field
    e-Validation_0060 {0} of the entity {1} is too long          The field {0} of the entity {1} is too long
6493        Er werd geen 'customer                   Aucun 'customer account' associé à la dette,
    e-writeOffDebtNoCustomerAccount account' gerelateerd met de de schuld, voor afschrijving.
6338        Het bedrag mag alleen gewijzigd worden wanneer de status van de borgakte "In behandeling" ofsi le sta
    e-wrongChangeInAmountException                     Le montant ne peut être modifié que "Actief"
5312        Het veld 'Nummer                      Le champ "N°
    e-wrongDebitAccountNumber te debiteren rekening' is geen geldig rekeningnummer du compte à débiter" n'est pas
6475        De aangifte mag niet verwijderd              La
    e-wrongDeclarationStatusForCancellation worden in zijn huidige status. déclaration ne peut pas être supprimée da
6474        De aangifte mag niet gecorrigeerd worden in zijn huidige status.
    e-wrongDeclarationStatusForCorrection                 La déclaration ne peut pas être corrigée dan
6562        Het veld 'rekeningnummer'
    e-wrongDetailOutputAccountNumber bevat geen geldig rekeningnummer   Le champ "Numéro de compte" comporte un
5767        De status kan alleen                    Le status peut seulement "In behandeling" ka
    e-wrongStatusChangeException in éénrichting veranderen en moet elke stap doorgaan; dus van changer dans une
5802                                     Le n° d’entreprise ou te données complètes
    ITEM_0001Het ondernemingsnr. of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
5789  ITEM_0002omschrijving van de goederen is vereist            Le champ 'Description des marchandises' es


                        Page 13
                        Error codes


5791  ITEM_0003vak 38 nettogewicht is vereist                Le champ '38 poids net' est obligatoire
5790  ITEM_0004vak 35 brutogewicht is vereist                Le champ '35 poids brut' est obligatoire
6367  ITEM_0005Opeenvolging is vereist                   La succession est exigée.
5788  ITEM_0007aard van de colli is vereist                 Le champ 'Nature des colis' est obligatoire
6040  ITEM_0008Het vak type regeling is vereist               La case type de règlement est exigée
6368                                     Le 10 tekens bestaan
    ITEM_0009Het veld Goederencode moet uit meer dan 7 en niet meer danchamp Code marchandises doit compren
6369                                     Le champ Paiement différé TVA ne peut com
    ITEM_0010Het veld Uitgestelde betaling btw moet niet meer dan 17 tekens bestaan
6370                                     Le champ Conditions
    ITEM_0011Het veld Leveringsvoorwaarden - plaats moet niet meer dan 35 tekens bestaan de livraison - lieu ne pe
6371                                     4 champ Premiers
    ITEM_0012Het veld Eerste bijkomende producten moet niet meer danLe tekens bestaan produits supplémentaire
6372                                     Le champ Description marchandises ne peut
    ITEM_0013Het veld Beschrijving goederen moet niet meer dan 500 tekens bestaan
6373  ITEM_0014Het veld Referentie moet niet meer dan 70 tekens bestaanLe champ Référence ne peut comprendre pl
6374                                     Le champ
    ITEM_0015Het veld Kantoor van de borg moet niet meer dan 35 tekens bestaan Bureau de la garantie ne peut com
6375                                     Le bestaan
    ITEM_0016Het veld Merken en nummers moet niet meer dan 105 tekenschamp Marques et numéros ne peut com
6376                                     Le champ Produits supplémentaires nationau
    ITEM_0017Het veld Nationale bijkomende producten 1 moet niet meer dan 4 tekens bestaan
6377                                     Le champ Produits supplémentaires nationau
    ITEM_0018Het veld Nationale bijkomende producten 2 moet niet meer dan 4 tekens bestaan
6378                                     Le champ Produits supplémentaires nationau
    ITEM_0019Het veld Nationale bijkomende producten 3 moet niet meer dan 4 tekens bestaan
6379                                     bestaan
    ITEM_0020Het veld Procedure - Part 1A moet niet meer dan 2 tekens Le champ Procédure - Partie 1A ne peut com
6380                                     Le champ Procédure - Partie 2 ne peut comp
    ITEM_0021Het veld Procedure - Part 2 moet niet meer dan 2 tekens bestaan
6381                                     Le champ Règlement national ne peut comp
    ITEM_0022Het veld Nationale regeling moet niet meer dan 3 tekens bestaan
6382  ITEM_0023Het veld quota moet niet meer dan 6 tekens bestaan      Le champ quota ne peut comprendre plus de
5783  ITEM_0024nettogewicht mag niet groter zijn dan brutogewicht      Le poids net ne peut pas être plus grand que
5784                                     Les 2
    ITEM_0025de eerste twee posities van vak 37 hebben geen geldige waarde premières positions de la case 37 n’on
5785                                     les marques et om bulkgoederen gaat
    ITEM_0026merken en nummers van de colli moeten ingestuurd worden indien het nietnuméros du colis doivent être
6026                                     Le code pour l'unité statistique a été rempli, m
    ITEM_0027code voor de statistische eenheid werd ingevuld, maar de hoeveelheid ontbreekt
6383                                     Le champ bestaan
    ITEM_0028Het veld Tweede bijkomende producten moet niet meer dan 4 tekensSeconds produits supplémentaires
6384  ITEM_0029Declaration is vereist                    Declaration est exigée.
6781                                     Le numéro d'entreprise ou te données comp
    ITEM_0032Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
6788                                     1 nature
    ITEM_0033De aard van transactie moet volledig ingevuld worden (deelLa & 2) de la transaction doit être complété
6787                                     L
    ITEM_0034De identificatie van het entrepot in vak 49 moet ingevuld zijn 'identification de l'entrepôt doit être complét
6777                                     Le of 1 zijn.
    ITEM_0035Het eerste karakter van de aanvullende code Taric mag niet 0 premier caractère du code additionel Tari
6779                                     Le of 1 zijn.
    ITEM_0036Het eerste karakter van de aanvullende code Taric mag niet 0 premier caractère du code additionel Tari
5798      een
    ITEM_A_0001 factuur is vereist                    une facture est exigée
5801      Vak
    ITEM_A_0002 29 is vereist                       Le champ '29' est obligatoire
5804      Vak
    ITEM_A_0003 25 is vereist                       La case 25 est exigée
5805      Vak
    ITEM_A_0004 30 is vereist                       La case 30 est exigée
5797      bij                             pour une déclaration de type zijn
    ITEM_A_0005een aangifte van het type A moeten de eerste twee posities van vak 37 10,11 of 23A, les 2 premièr
6081      Leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveau voorkomen livraison ne peuvent appar
    ITEM_A_0006                              Les conditions de
6082      Plaats leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveauconditions de livraison ne peut ap
    ITEM_A_0007                              Le lieu des voorkomen
6094      Vak                             La case 24 type de transaction a été introdui
    ITEM_A_0008 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
6083      Vak
    ITEM_A_0009 46 is vereist                       La case 46 est exigée
6385      Het
    ITEM_A_0010 voorafgaand document ontbreekt.              Le document aérien précédent est manquan
5808      bij                             pour une déclaration de type B,
    ITEM_B_0001een aangifte van het type B moeten de eerste twee posities van vak 37 76 of 77 zijn les 2 premièr
5813      Vak
    ITEM_B_0002 20 mag niet ingevuld worden                La case 20 ne peut pas être complétée
5814      Vak
    ITEM_B_0003 24 mag niet ingevuld worden                La case 24 ne peut pas être complétée
5817      Vak
    ITEM_B_0005 17a is vereist                      La case 17a est exigée
6107      Indien de gegevens van de geadresseerde (vak 8) werden Si les données du destinataire (case 8) dit ni
    ITEM_B_0006                              vermeld op hoofdingsniveau, dan mag ont é
6113      Vak
    ITEM_B_0007 30 is vereist                       La case 30 est exigée
6114      Enkel
    ITEM_B_0008 type A is toegelaten in vak 1 2e deelvak         Seul le type A est autorisé dans la 2e partie d
6115      Bij                             En cas d'entrepôt de préfinancement, les don
    ITEM_B_0009 prefinanciering entrepot mogen de gegevens van de geadresseerde niet ingevuld worden.
5818      bij                             pour une déclaration de
    ITEM_C_0001een aangifte van het type C moeten de eerste twee posities van vak 37 31 zijntype C, les 2 premiè
5820      bij                             avec un code 10400 dans les mentions partic
    ITEM_C_0002een code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaande douanregeling 02 of 41 te zijn.
5821      bij                             avec un vermeld te worden in de bijzondere
    ITEM_C_0003een voorafgaande douaneregeling 02 of 41 dient de code 10400 règlement des douanes précédent 0


                        Page 14
                       Error codes


5822      een
    ITEM_C_0004 factuur is vereist                    une facture est exigée
5825      Vak
    ITEM_C_0005 29 is vereist                      La case 29 est exigée
5827      Vak
    ITEM_C_0006 8 mag niet ingevuld worden                La case 8 ne peut pas être complétée
6129      Vak                             La case 24 type de transaction a été introdui
    ITEM_C_0007 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
5832      Vak
    ITEM_C_0008 30 is vereist                      La case 30 est exigée
6116      Leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveau voorkomen livraison ne peuvent appar
    ITEM_C_0009                             Les conditions de
6117      Plaats leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveauconditions de livraison ne peut ap
    ITEM_C_0010                             Le lieu des voorkomen
5829      Vak
    ITEM_C_0011 20 is vereist                      La case 20 est exigée
5830      Vak
    ITEM_C_0012 24 is vereist                      La case 24 est exigée
5831      Vak
    ITEM_C_0013 25 is vereist                      La case 25 est exigée
5833      Vak
    ITEM_C_0014 22 tweede deelvak is vereist               La case 22, 2ème partie, est exigée
5836      Vak
    ITEM_C_0015 17a is vereist                      La case 17a est exigée
6118      Vak
    ITEM_C_0016 46 is vereist                      La case 46 est exigée
5837      bij                             pour une déclaration de
    ITEM_D_0001een aangifte van het type D moeten de eerste twee posities van vak 37 31 zijntype D, les 2 premiè
5838      de                             le règlement zijn.
    ITEM_D_0002voorafgaande douaneregeling in vak 37 moet een opslag in entrepot de douane précédent dans la ca
5839      de                             l’identification de l’entrepôt dans la case 49 d
    ITEM_D_0003identificatie van het entrepot in vak 49 moet ingevuld zijn
5844      Vak
    ITEM_D_0004 24 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
6386      Vak
    ITEM_D_0005 24 mag op artikelniveau niet ingevuld worden       La case 24 ne peut pas être complétée au ni
5845      Vak
    ITEM_D_0006 29 is vereist                      La case 29 est exigée
5846      Vak
    ITEM_D_0007 30 is vereist                      La case 30 est exigée
5843      Vak
    ITEM_D_0008 20 mag niet ingevuld worden               La case 20 ne peut pas être complétée
5849      Vak
    ITEM_D_0009 17a mag niet ingevuld worden               La case 17a ne peut pas être complétée
6131      Vak
    ITEM_D_0010 46 mag niet ingevuld worden               La case 46 ne peut pas être complétée
5850      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A4 en vak 37 (laatste 2 posities) niet gelijk aan 21case 44 égal à 2
    ITEM_E_0001                             code complémentaire de la
5851      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A4 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aancase 44 égal à 2
    ITEM_E_0002                             code complémentaire de la 22
5852      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A5 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aancase 44 égal à 2
    ITEM_E_0003                             code complémentaire de la 21
5853      bij                             pour une déclaration de type E,
    ITEM_E_0004een aangifte van het type E moeten de eerste twee posities van vak 37 21,22,23 zijn les 2 premièr
5854      een
    ITEM_E_0005 factuur is vereist                    une facture est exigée
5861      Vak
    ITEM_E_0006 25 is vereist                      La case 25 est exigée
5863      Vak
    ITEM_E_0007 30 is vereist                      La case 30 est exigée
5867      Vak
    ITEM_E_0008 17a is vereist                      La case 17a est exigée
6141      Leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveau voorkomen livraison ne peuvent appar
    ITEM_E_0009                             Les conditions de
6142      Plaats leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveauconditions de livraison ne peut ap
    ITEM_E_0010                             Le lieu des voorkomen
6153      Vak                             La case 24 type de transaction a été introdui
    ITEM_E_0011 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
5859      Vak
    ITEM_E_0012 20 is vereist                      La case 20 est exigée
5860      Vak
    ITEM_E_0013 24 is vereist                      La case 24 est exigée
5862      Vak
    ITEM_E_0014 29 is vereist                      La case 29 est exigée
5864      Vak
    ITEM_E_0015 22 tweede deelvak is vereist               La case 22, 2ème partie, est exigée
6143      Vak
    ITEM_E_0016 46 is vereist                      La case 46 est exigée
5819                                    pas
    ITEM_EX_0001 afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
        geen
6120      Vak
    ITEM_EX_000233 is vereist                      La case 33 est exigée
6123      Indien                           Si les données de l'expéditeur (case 2) ont é
    ITEM_EX_0003 de gegevens van de afzender (vak 2) werden vermeld op hoofdingsniveau, dan mag dit niet mee
6095      Vak                             La is partie de la case 1 doit être
    ITEM_EX_00041 1e deelvak moet EU zijn want het land van bestemming1e een EVA/VISEGRAD-land UE zijn car
5834      Vak
    ITEM_EX_000537 eerste twee posities is vereist            La case 37, 2 1ères positions, est exigée
5848      Vak
    ITEM_EX_000637 derde en vierde positie zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
6387      Vak
    ITEM_G_0001 8 mag niet ingevuld worden                La case 8 ne peut pas être complétée
6161      Indien de gegevens van de afzender (vak 2) werden vermeld op hoofdingsniveau, dan mag dit niet mee
    ITEM_G_0002                             Si les données de l'expéditeur (case 2) ont é
5871                                    Les 2 geen ondernemingsnummer van de in
    ITEM_H_0001 1e 2 posities van het communautair regime zijn 42 en er werd1ères positions du régime communaut
        De
5872                                    Au niveau de l’en-tête, opgegeven terwijl de
    ITEM_H_0002 hoofdingniveau werd een ondernemingsnr. van een communautaire verwerver le n° d’entreprise d’un
        Op
5873      aanvullende code vak 44 gelijk aan 01a en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 01a et
    ITEM_H_0003                             code complémentaire case 01
5874      aanvullende code vak 44 gelijk aan 01b en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 01b et
    ITEM_H_0004                             code complémentaire case 01
5875      aanvullende code vak 44 gelijk aan 0a6 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 0a6 et
    ITEM_H_0005                             code complémentaire aan 44


                        Page 15
                       Error codes


5876      aanvullende code vak 44 gelijk aan 0a8 en vak 37 (laatste 2 posities) niet gelijk aan 02 44 égal à 0a8 et
    ITEM_H_0006                             code complémentaire case
5877      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a6 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 4a6 et
    ITEM_H_0007                             code complémentaire aan 44
5878      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a7 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 4a7 et
    ITEM_H_0008                             code complémentaire aan 44
5879      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 40 égal à 4a0 et
    ITEM_H_0009                             code complémentaire aan 44
5880      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4B0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4B0 et
    ITEM_H_0010                             code complémentaire aan 40
5881      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4C0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 4C0 et
    ITEM_H_0011                             code complémentaire case 40
5882      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4A4 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4A4 et
    ITEM_H_0012                             code complémentaire aan 41
5883      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4A9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4A9 et
    ITEM_H_0013                             code complémentaire aan 49
5884      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4B9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4B9 et
    ITEM_H_0014                             code complémentaire aan 49
5885      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A2 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A2 et
    ITEM_H_0015                             code complémentaire aan 61
5886      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6B2 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6B2 et
    ITEM_H_0016                             code complémentaire aan 61
5887      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A5 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A5 et
    ITEM_H_0017                             code complémentaire aan 61
5888      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A7 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A7 et
    ITEM_H_0018                             code complémentaire aan 61
5889      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A8 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A8 et
    ITEM_H_0019                             code complémentaire aan 61
5890      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A9 et
    ITEM_H_0020                             code complémentaire aan 61
5891      indien de communautaire regeling 42 is moet de betaalwijze van de BTW B (vrijstelling BTW) zijn le mo
    ITEM_H_0021                             si le règlement communautaire est 42,
5892      indien de eerste twee posities van vak 37 gelijk zijn aan 42si les 2 1ères het eerstede la case 37 vak 1ge
    ITEM_H_0022                              is, dan moet positions deelvak van sont ég
5893      indien het eerste deelvak van vak 1 CO bevat dan mag de eerste positie van vak 37 geen 0 zijn CO, l
    ITEM_H_0023                             si la 1ère partie de la case 1 comprend
5895      Bij                             Au uit de reeks 07966 zijn
    ITEM_H_0024de regeling 42, mag het btw-nr. van de geadresseerde niet règlement 42, le numéro de TVA du desti
5896      Bij                             Au uit de reeks 07965 zijn
    ITEM_H_0025de regeling 45, mag het btw-nr. van de geadresseerde niet règlement 45, le numéro de TVA du desti
5897      bij                             pour une déclaration de type H, les 2 premiè
    ITEM_H_0026een aangifte van het type H moeten de eerste twee posities van vak 37 01,02,07,40,41,42,43,45,4
5898      Bij                             Pour un déménagement de mobilier, le règle
    ITEM_H_0027een verhuisboedel moet ,indien aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is, de communautaire regeli
5899                                    si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
        indien afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
    ITEM_H_0028
5900                                    s’il y débit d’une aan de grens 4 (lucht) te z
        indien afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dient deavervoerwijzedéclaration aérienne somm
    ITEM_H_0029
5901                                    Si le deelvak van vak 1 "EU" zijn.
        Indien het land van herkomst een EVA-land is, dan moet het 1e pays d’origine est un pays de l’AELE, la
    ITEM_H_0030
5902                                    Si la 1ère EVA-land case
        Eerste deelvak van vak 1 is EU, dan moet het land van herkomst eenpartie de lazijn. 1 est "EU", le pay
    ITEM_H_0031
5904      bij                             avec un vermeld te worden in précédent 02
    ITEM_H_0032een voorafgaande douaneregeling 02 of 41 dient de code 10400 règlement de douane de bijzondere
5905      bij                             pour un of 28 te zijn
    ITEM_H_0033een contingent dienen de laatste 2 cijfers van vak 36 20,23,25 contingent, les 2 derniers chiffres de
5906      Indien een luchtwaardigheidscertificaat (A119) vermeld werd,un certificat de transport aérien (A119) a é
    ITEM_H_0034                             Si dan moeten de laatste 2 posities 19 zijn
5907      Indien de laatste 2 positiesvan vak 63 19 is dan moet er in vak 442een luchtwaardigheidscertificaat (A11
    ITEM_H_0035                             Si les dernières positions de la case 63 son
5908      een
    ITEM_H_0036 factuur is vereist                    une facture est exigée
5909                                    Si oorsprongcertificaten vermeld 36 est in
        Indien het eerste karakter van vak 36 1 is dan mogen er geenle premier caractère de la case worden1, ilv
    ITEM_H_0037
5910      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan mogen de certificaten ATR of EUR1de la vermeld worden
    ITEM_H_0038                             Si le premier caractère niet case 36 est 2, il
5911      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère de verklaring op factu
    ITEM_H_0039                             certificaat FORMA of een la case 36 est 2, u
5912      Indien het eerste karakter van vak 36 3 is dan mag het certificaat FORMA niet vermeld worden in vak 44
    ITEM_H_0040                             Si le premier caractère de la case 36 est 3, il
5913      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère of eencase 36 estop fa
    ITEM_H_0041                             certificaat EUR1, ATR de la verklaring 2, u
5916      Vak
    ITEM_H_0045 2 mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
5917      Vak
    ITEM_H_0046 20 is vereist                      La case 20 est exigée
5918      Vak
    ITEM_H_0047 15a is vereist                      La case 15a est exigée
5919      Het                             Le numéro d’entreprise ou les données comp
    ITEM_H_0048 ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
5920      Vak
    ITEM_H_0049 24 is vereist                      La case 24 est exigée
5921      Vak
    ITEM_H_0050 25 is vereist                      La case 25 est exigée
5922      Vak
    ITEM_H_0051 30 is vereist                      La case 30 est exigée
5923      Vak
    ITEM_H_0052 wijze van betaling is vereist              La case mode de paiement est exigée
5924      Vak
    ITEM_H_0053 wijze van betaling btw is vereist            La case mode de paiement de la tva est exig
5925      Vak
    ITEM_H_0054 17a Land van bestemming is vereist            La case 17a Pays de destination est exigée
5926      Vak
    ITEM_H_0055 17b Regio van bestemming is vereist           La case 17b Région de destination est exigé
5927      Vak
    ITEM_H_0056 37 eerste twee posities zijn vereist           La case 37, 2 1ères positions, est exigée
5928      Vak
    ITEM_H_0057 37 derde en vierde positie zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
5929      Vak
    ITEM_H_0058 36 eerste positie is vereist               La case 36, 1ère position, est exigée
5930      Vak
    ITEM_H_0059 36 tweede en derde positie is vereist          La case 36, 2ème et 3ème positions, est exig
5931      Vak
    ITEM_H_0060 33-1 Goederencode is verplicht              La case 33-1 Code marchandises est exigée


                        Page 16
                       Error codes


5932      Vak
    ITEM_H_0061 42 factuurwaarde is vereist               La case 42 Valeur facturée est exigée
6164      Leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveau voorkomen livraison ne peuvent appar
    ITEM_H_0062                             Les conditions de
6165      Plaats leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveauconditions de livraison ne peut ap
    ITEM_H_0063                             Le lieu des voorkomen
6166      Bij                            En cas
    ITEM_H_0064een aangifte van het type is de code EX in vak 1 niet toegelatende déclaration du type, le code EX da
6167      De                             Le C645 ontbreekt.
    ITEM_H_0065 aanvullende code 1190 werd ingebracht en het document code complémentaire 1190 a été introdui
6168      Het                            Le document C645
    ITEM_H_0066 document C645 werd ingebracht en de aanvullende code 1190 ontbreekt a été introduit et le code
6169      Vak                            als het land Région de destination ne peut
    ITEM_H_0067 17b Regio van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17bvan bestemming niet België is p
6170      Het
    ITEM_H_0068 nummer van het contingent in vak 39 ontbreekt      Le numéro du contingent dans la case 39 ma
6171      Het
    ITEM_H_0069 document N823 of N990 ontbreekt             Le document N823 ou N990 manque
6172      Het                             3e positie van vak ou N990 a été aan 15 of
    ITEM_H_0070 document N823 of N990 werd vermeld, maar de 2e en Le document N82336 is niet gelijk communiq
6173                                    Si 8) werd vermeld op hoofdingsniveau, (ca
        Indien het ondernemingsnummer van de geadresseerde (vak le numéro d’entreprise du destinataire dan
    ITEM_H_0071
6180      Vak                            La case 24 type de transaction a été introdui
    ITEM_H_0072 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
6181      Vak                            La case 24 type de transaction a été introdui
    ITEM_H_0073 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
6182      Vak                            La als artikelniveau ingebracht
    ITEM_H_0074 48 Verlegging van betaling BTW werd zowel op hoofding-case 48 Prolongation du paiement de la T
6183      Vak                            La case Mode de paiement TVA a été rempli
    ITEM_H_0075 Wijze van betaling BTW werd zowel op hoofding- als artikelniveau ingebracht
6190      Indien het ondernemingsnummer van de aansprakelijke vertegenwoordiger werd vermeld op hoofdingsn
    ITEM_H_0076                             Si le numéro d'entreprise du représentant res
6197      Indien de gegevens van de intracommunautaire verwerver werden vermeld op hoofdingsniveau, dan ma
    ITEM_H_0077                             Si les données d'un acquéreur intracommuna
6198      identificatie van het entrepot (vak 49) is vereist
    ITEM_H_0078                             l'identification de l'entrepôt (case 49) est exig
6199      identificatie van het entrepot (vak 49) is vereist
    ITEM_H_0079                             l'identification de l'entrepôt (case 49) est exig
6200      Het
    ITEM_H_0080 luchtwaardigheidscertificaat ontbreekt         Le certificat de transport aérien est manquan
6201      Een                            Une attestation de transport aérien
    ITEM_H_0081 luchtwaardigheidsattest werd bijgevoegd maar de bijzondere vermelding 10100 ontbreekt a été join
6202      bij                            les 2
    ITEM_H_0082een ACC4 moeten 1e 2 posities van vak 37 gelijk zijn aan 45 1ères positions de la branche 37 doiven
6203      Het                            Le numéro
    ITEM_H_0083 nummer van het contingent in vak 39 heeft niet de correcte lengte du contingent dans la branche 39
6204      De                             La structure du numéro d'entreprise danois d
    ITEM_H_0084 structuur van het Deens ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingni
6205      De                             La structure du numéro d'entreprise danois d
    ITEM_H_0085 structuur van het Deens ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelnive
6206      De                             La structure du numéro d'entreprise op hoof
    ITEM_H_0086 structuur van het Luxemburgs ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerverluxembo
6207      De                             La structure du numéro d'entreprise op artik
    ITEM_H_0087 structuur van het Luxemburgs ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerverluxembo
6208      De                             La structure du numéro d'entreprise finlanda
    ITEM_H_0088 structuur van het Fins ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingnive
6209      De                             La structure du numéro d'entreprise finlanda
    ITEM_H_0089 structuur van het Fins ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelniveau
6210      De                             La structure du numéro d'entreprise grec d'u
    ITEM_H_0090 structuur van het Griekse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingn
6211      De                             La structure du numéro d'entreprise grec d'u
    ITEM_H_0091 structuur van het Griekse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelniv
6212      De                             La structure du numéro d'entreprise hongrois
    ITEM_H_0092 structuur van het Hongaarse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofd
6213      De                             La structure du numéro d'entreprise hongrois
    ITEM_H_0093 structuur van het Hongaarse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artike
6214      De                             La structure du numéro d'entreprise op hoofd
    ITEM_H_0094 structuur van het Tsjechische ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver tchèque
6215      De                             La structure du numéro d'entreprise op artike
    ITEM_H_0095 structuur van het Tsjechische ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver tchèque
6216      De                             La structure du numéro d'entreprise maltèse
    ITEM_H_0096 structuur van het Maltese ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofding
6217      De                             La structure du numéro d'entreprise maltèse
    ITEM_H_0097 structuur van het Maltese ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelniv
6218      De                             La structure du numéro d'entreprise irlandais
    ITEM_H_0098 structuur van het Ierse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingniv
6219      De                             La structure du numéro d'entreprise irlandais
    ITEM_H_0099 structuur van het Ierse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelniveau
6220      De                              de intracommunautaire verwerver op hoofdi
    ITEM_H_0100 structuur van het Sloveense ondernemingsnummer vanLa structure du numéro d'entreprise slovène
6221      De                              de intracommunautaire verwerver op artikel
    ITEM_H_0101 structuur van het Sloveense ondernemingsnummer vanLa structure du numéro d'entreprise slovène
6222      De                             La structure du numéro d'entreprise hoofdin
    ITEM_H_0102 structuur van het Italiaanse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver opitalien d'
6223      De                             La structure du numéro d'entreprise artikeln
    ITEM_H_0103 structuur van het Italiaanse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver opitalien d'
6224      De                             La structure du numéro d'entreprise op hoo
    ITEM_H_0104 structuur van het Nederlandse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwervernéerland
6225      De                             La structure du numéro d'entreprise op artik
    ITEM_H_0105 structuur van het Nederlandse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwervernéerland
6226      De                             de intracommunautaire verwerver op hoofdin
    ITEM_H_0106 structuur van het Portugese ondernemingsnummer vanLa structure du numéro d'entreprise portugai
6227      De                             de intracommunautaire verwerver op artikeln
    ITEM_H_0107 structuur van het Portugese ondernemingsnummer vanLa structure du numéro d'entreprise portugai
6228      De                             La structure du numéro d'entreprise hoofding
    ITEM_H_0108 structuur van het Spaanse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op espagno
6229      De                             La structure du numéro d'entreprise artikelni
    ITEM_H_0109 structuur van het Spaanse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op espagno
6230      De                             La structure du numéro d'entreprise op hoof
    ITEM_H_0110 structuur van het Oostenrijkse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerverautrichie
6231      De                             La structure du numéro d'entreprise op artik
    ITEM_H_0111 structuur van het Oostenrijkse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerverautrichie
6232      De                             La structure du numéro d'entreprise hoofdin
    ITEM_H_0112 structuur van het Zweedse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op suédois


                        Page 17
                       Error codes


6233      De                             La structure du numéro d'entreprise artikelni
    ITEM_H_0113 structuur van het Zweedse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op suédois
6234      De                             La structure du numéro d'entreprise l'Estonie
    ITEM_H_0114 structuur van het Estse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingniv
6235      De                             La structure du numéro d'entreprise l'Estonie
    ITEM_H_0115 structuur van het Estse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelnivea
6236      De                             La structure du numéro d'entreprise op hoof
    ITEM_H_0116 structuur van het Cypriotische ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver chypriote
6237      De                             La structure du numéro d'entreprise chypriote
    ITEM_H_0117 structuur van het Cypriotishe ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artike
6238      De                             La structure du numéro d'entreprise letton d'u
    ITEM_H_0118 structuur van het Letse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingniv
6239      De                             La structure du numéro d'entreprise letton d'u
    ITEM_H_0119 structuur van het Letse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelnivea
6240      De                             La structure du numéro d'entreprise hoofding
    ITEM_H_0120 structuur van het Litouwse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op lituanien
6241      De                             La structure du numéro d'entreprise artikelni
    ITEM_H_0121 structuur van het Litouwse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op lituanien
6242      De                              intracommunautaire verwerver op hoofdingn
    ITEM_H_0122 structuur van het Poolse ondernemingsnummer van de La structure du numéro d'entreprise polonais
6243      De                              intracommunautaire verwerver op artikelnive
    ITEM_H_0123 structuur van het Poolse ondernemingsnummer van de La structure du numéro d'entreprise polonais
6244      De                             La structure du numéro verwerver Slovaqu
    ITEM_H_0124 structuur van het Slowaakse ondernemingsnummer van de intracommunautaired'entrepriseop hoofd
6245      De                             La structure du numéro verwerver Slovaqu
    ITEM_H_0125 structuur van het Slowaakse ondernemingsnummer van de intracommunautaired'entrepriseop artikel
6246      De                             La structure du numéro d'entreprise britanniq
    ITEM_H_0126 structuur van het Britse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op hoofdingniv
6247      De                             La structure du numéro d'entreprise britanniq
    ITEM_H_0127 structuur van het Britse ondernemingsnummer van de intracommunautaire verwerver op artikelnivea
6248      De                             Le mode de paiement est paiement différé
    ITEM_H_0128 wijze van betaling is uitgestelde betaling en het nummer van de klantenrekening is niet vermeld e
6249      Er                             Un déplacement de la TVA a été demandé m
    ITEM_H_0129werd verlegging van BTW aangevraagd maar het nummer van de ET-machtiging ontbreekt
6250      Er                             Un déplacement de la TVA a été demandé m
    ITEM_H_0130werd verlegging van BTW aangevraagd maar het nummer van de ET-machtiging ontbreekt
6251      De                             La structure verwerver d'entreprise de
    ITEM_H_0131 structuur van het ondernemingsnummer van de intracommunautairedu numéro is niet correct l'acqu
5894      Bij                             Pour une déclaration regeling 01, 02 of ave
    ITEM_H_0132een aangifte met regeling 40 met onderverdeling 4CO dient de voorafgaande avec règlement 40 07 z
6252      Vak
    ITEM_H_0133 36 1e positie is vereist                 La case 36 1e position est exigée
6253      Vak
    ITEM_H_0134 36 2e en 3e positie is vereist              La case 36 2e et 3e position est exigée
6388      Het                             Le numéro d'entreprise du concessionnaire e
    ITEM_H_0135 ondernemingsnummer van de vergunninghouder btw-entrepot ontbreekt.
6389      identificatie van het entrepot (vak 49) is vereist
    ITEM_H_0136                             Identification de l'entrepot (case 49) est exigé
6254      Het                             Le numéro d'entreprise du concessionnaire e
    ITEM_H_135 ondernemingsnummer van de vergunninghouder BTW-entrepot ontbreekt.
6255      identificatie van het entrepot (vak 49) is vereist
    ITEM_H_136                              Identification de l'entrepot (case 49) est exigé
5933      aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A5 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    ITEM_I_0001                             code complémentaire case 44 égal à 5A5 et
5934      aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A6 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    ITEM_I_0002                             code complémentaire case 44 égal à 5A6 et
5935      aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A7 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    ITEM_I_0003                             code complémentaire case 44 égal à 5A7 et
5936      aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A8 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    ITEM_I_0004                             code complémentaire case 44 égal à 5A8 et
5937      bij                             pour une déclaration of 91 zijn
    ITEM_I_0005 een aangifte van het type I moeten de eerste twee posities van vak 37 51,53de type I, les 2 première
5938  ITEM_I_0006                             Si un code complémentaire pour importation
        Indien een aanvullende code voor tijdelijke invoer wordt ingestuurd dient de communautaire regeling 53
5939  ITEM_I_0007                             Si un code complémentaire pour importation
        Indien een aanvullende code voor behandeling onder douantoezicht wordt ingestuurd dient de communa
5940                                    si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
        indien afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
    ITEM_I_0008
5941                                    si de vervoerwijze aan de grens 4 sommaire
        indien afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dientdébit d’une déclaration aérienne (lucht) te z
    ITEM_I_0009
5942                                    Si le deelvak van vak 1 "EU" zijn.
        Indien het land van herkomst een EVA-land is, dan moet het 1e pays d’origine est un pays de l’AELE, la
    ITEM_I_0010
5943                                    Si la 1ère EVA-land case
        Eerste deelvak van vak 1 is EU, dan moet het land van herkomst eenpartie de lazijn. 1 est "EU", le pay
    ITEM_I_0011
5944      Er                             Un code communautaire complémentaire po
    ITEM_I_0012 werd een communautaire aanvullende code voor actieve veredeling in het 2e deelvak van vak 37 opg
5945      De                             Les worden bij een complémentaires 0F1 e
    ITEM_I_0013 nationale aanvullende codes 0F1 en 0F2 kunnen ingestuurdcodes nationauxaangifte behandeling on
5946                                    Lors du traitement d’une déclaration codes
    ITEM_I_0014 een aangifte behandeling onder douanetoezicht dient men een van de nationale aanvullendesous le 0
        Bij
5947      De                             Les codes nationaux complémentaires 0I5, 1
    ITEM_I_0015 nationale aanvullende codes 0I5, 1I5 en 2I5 kunnen ingestuurd worden bij een aangifte tijdelijke invo
5948      Bij                             Le code 10500 a été introduit dans les menti
    ITEM_I_0016 de bijzondere vermeldingen werd de code 10500 ingebracht terwijl het niet om tijdelijke invoer gaat.
5949                                    Lors d’une ingebracht temporaire, les mentio
    ITEM_I_0017 tijdelijke invoer moet in de bijzondere vermeldingen de code 10500 importation worden.
        Bij
5950      bij                             avec un code 10400 dans les mentions spéc
    ITEM_I_0018 een code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
5951      bij                             pour un of 28 te zijn
    ITEM_I_0019 een contingent dienen de laatste 2 cijfers van vak 36 20,23,25 contingent, les 2 derniers chiffres de
5952      Indien een luchtwaardigheidscertificaat (A119) vermeld werd,un certificat de transport aérien (A119) a é
    ITEM_I_0020                             Si dan moeten de laatste 2 posities 19 zijn
5953      Indien de laatste 2 positiesvan vak 63 19 is dan moet er in vak 442een luchtwaardigheidscertificaat (A11
    ITEM_I_0021                             Si les dernières positions de la case 63 son
5954      een
    ITEM_I_0022 factuur is vereist                    une facture est exigée
5955                                    Si oorsprongcertificaten vermeld 36 est in
        Indien het eerste karakter van vak 36 1 is dan mogen er geenle premier caractère de la case worden1, ilv
    ITEM_I_0023
5956      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan mogen de certificaten ATR of EUR1de la vermeld worden
    ITEM_I_0024                             Si le premier caractère niet case 36 est 2, il
5957      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère de verklaring op factu
    ITEM_I_0025                             certificaat FORMA of een la case 36 est 2, u
5958      Indien het eerste karakter van vak 36 3 is dan mag het certificaat FORMA niet vermeld worden in vak 44
    ITEM_I_0026                             Si le premier caractère de la case 36 est 3, il


                        Page 18
                       Error codes


5959      Indien het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère of eencase 36 estop fa
    ITEM_I_0027                             certificaat EUR1, ATR de la verklaring 2, u
6390      Vak
    ITEM_I_0030 2 mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
6391      Vak
    ITEM_I_0031 2 mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
5964      Vak
    ITEM_I_0032 20 is vereist                      La case 20 est exigée
5965      Vak
    ITEM_I_0033 15a is vereist                      La case 15a est exigée
5966      Het                             Le numéro d’entreprise ou les données comp
    ITEM_I_0034 ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
5967      Vak
    ITEM_I_0035 24 is vereist                      La case 24 est exigée
5968      Vak
    ITEM_I_0036 25 is vereist                      La case 25 est exigée
5969      Vak
    ITEM_I_0037 30 is vereist                      La case 30 est exigée
5970      Vak
    ITEM_I_0038 wijze van betaling is vereist              La case mode de paiement est exigée
5971      Vak
    ITEM_I_0039 wijze van betaling btw is vereist            La case mode de paiement de la TVA est ex
5972      Vak
    ITEM_I_0040 17a Land van bestemming is vereist            La case 17a Pays de destination est exigée
5973      Vak
    ITEM_I_0041 17b Regio van bestemming is vereist           La case 17b Région de destination est exigé
5974      Vak
    ITEM_I_0042 37 Eerste en tweede posities zijn vereist        La case 37, 2 1ères positions, est exigée
5975      Vak
    ITEM_I_0043 37 Derde en vierde posities zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
5976      Vak
    ITEM_I_0044 36 Eerste positie is vereist               La case 36, 1ère position, est exigée
5977      Vak
    ITEM_I_0045 36 Tweede en derde positie zijn vereist         La case 36, 2ème et 3ème positions, est exig
5978      Vak
    ITEM_I_0046 33-1 Goederencode is verplicht              La case 33-1 Code marchandises est exigée
5979      Vak
    ITEM_I_0047 42 Factuurwaarde is vereist               La case 42 Valeur facturée est exigée
6256      Leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveau voorkomen livraison ne peuvent pas p
    ITEM_I_0048                             Les conditions de
6257      Plaats leveringsvoorwaarden kunnen niet op hoofding- en artikelniveauconditions de livraison ne peuven
    ITEM_I_0049                             Le lieu des voorkomen
6258      Bij                             Code EX
    ITEM_I_0050 een aangifte van het type is de code EX in vak 1 niet toegelaten dans la case 1 n'est pas admis dan
6259      Vak                             Case 17b Région destination
    ITEM_I_0051 17b Regio van bestemming is niet vereist als het land van bestemming niet België isn'est pas exigé
6260      Het
    ITEM_I_0052 nummer van het contingent in vak 39 is vereist      Le n° du contingent dans case 39 est exigé
6261      Het
    ITEM_I_0053 document N823 ontbreekt                 Le document N283 manque.
6262      Het                             Le document N283 gelijk aan 15 of 23
    ITEM_I_0054 document N823 werd vermeld, maar de 2e en 3e positie van vak 36 is niet a été communiqué, mais
6263                                    Si 8) werd vermeld op hoofdingsniveau, (ca
        Indien het ondernemingsnummer van de geadresseerde (vak le numéro d’entreprise du destinataire dan
    ITEM_I_0055
6270      Vak                             La case 24 Tpe de transaction a été remplie
    ITEM_I_0056 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
6271      Vak                             La case 24 Tpe de transaction a été remplie
    ITEM_I_0057 24 Type transactie werd zowel op hoofding- als op artikelniveau ingebracht
6272      Vak                             La als artikelniveau ingebracht
    ITEM_I_0058 48 Verlegging van betaling BTW werd zowel op hoofding-case 48 Prolongation du paiement TVA a
6273      Vak                             La case Mode de paiement TVA a été rempli
    ITEM_I_0059 Wijze van betaling BTW werd zowel op hoofding- als artikelniveau ingebracht
6274      Indien het ondernemingsnummer van de aansprakelijke vertegenwoordiger werd vermeld op hoofdingsn
    ITEM_I_0060                             Si le numéro d'entreprise du représentant res
6281      Het                             Le n° du contingent dans case 39 n'a pas la
    ITEM_I_0061 nummer van het contingent in vak 39 heeft niet de correcte lengte
6282                                    Les données worden
    ITEM_I_0062 gegevens van de intracommunautaire verwerver mogen niet ingevuldde l’acquéreur intracommunaut
        De
6283      De                             Le mode de paiement est paiement différé
    ITEM_I_0063 wijze van betaling is uitgestelde betaling en het nummer van de klantenrekening is niet vermeld e
6284      Er                             Un déplacement de la TVA a été
    ITEM_I_0064 werd verlegging van btw aangevraagd maar het nummer van de ET-machtiging ontbreektdemandé m
6285      Er                             Un déplacement de la TVA a été
    ITEM_I_0065 werd verlegging van btw aangevraagd maar het nummer van de ET-machtiging ontbreektdemandé m
6286      identificatie van het entrepot (vak 49) is vereist
    ITEM_I_0066                             Identification de l'entrepot (case 49) est exigé
6045      Vak
    ITEM_IM_0001 34a Land van oorsprong is vereist            La case 34a Pays d'origine est exigée
6057      De code 1198 dient in het vijfde deelvak van vak 33 ingevuld te worden doit être complété dans la 5èm
    ITEM_IM_0002                             Le code 1198
5903      bij een                           avec un code 10400 dans la mention particu
    ITEM_IM_0003 code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
5980      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A1 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_J_0001                             code complémentaire case 44 égal à 7A1 et
5981      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A2 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_J_0002                             code complémentaire case 44 égal à 7A2 et
5982      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A3 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_J_0003                             code complémentaire case 44 égal à 7A3 et
5983                                     het une déclaration de type
    ITEM_J_0004 een aangifte van het type J dan moet de identificatie vanpour entrepot ingevuld zijn J, l’identification
        bij
5984      bij                             pour une déclaration de type
    ITEM_J_0005 een aangifte van het type J moeten de eerste twee posities van vak 37 71 of 78 zijn J, les 2 premièr
5985                                    pour une F zijn.
    ITEM_J_0006 aangifte van het type J moet het entrepot van het type A,B,C,E of déclaration de type J, l’entrepôt doi
        bij
5986      bij                             avec un code 10400 dans les mentions spéc
    ITEM_J_0007 een code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
5987      Vak
    ITEM_J_0008 20 mag niet ingevuld worden               La case 20 ne peut pas être complétée
5990      Het                             Le numéro d’entreprise ou les données comp
    ITEM_J_0009 ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
5991      Vak
    ITEM_J_0010 24 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
5992      Vak
    ITEM_J_0011 24 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée


                        Page 19
                       Error codes


5993      Vak
    ITEM_J_0012 30 is vereist                      La case 30 est exigée
5994      Vak
    ITEM_J_0013 17a Land van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17a Pays de destination ne peut pas
5995      Vak
    ITEM_J_0014 17b Regio van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17b Région de destination ne peut p
5996      Vak
    ITEM_J_0015 37 1e 2 posities is vereist               La case 37, 2 1ères positions, est exigée
5997      Vak
    ITEM_J_0016 37 3e en 4e positie is vereist              La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
5998      Vak
    ITEM_J_0017 36 1e positie mag niet ingevuld worden          La case 36 1ère position ne peut pas être co
5999      Vak
    ITEM_J_0018 36 2e en 3e positie mag niet ingevuld worden       La case 36 2ème et 3ème positions ne peut
6000      Vak
    ITEM_J_0019 39 mag niet ingevuld worden               La case 39 ne peut pas être complétée
6001      Vak
    ITEM_J_0020 42 factuurwaarde mag niet ingevuld worden        La case 42 Valeur de facture ne peut pas êtr
6002      Vak                             L
    ITEM_J_0021 43 methode waardebepaling mag niet ingevuld worden a case 43 Méthode de paiement de la valeu
6287      Bij                             Code EX ou AC
    ITEM_J_0022 een aangifte van het type J is de code EX of AC in vak 1 niet toegelaten dans la case 1 n'est pas adm
6288                                    Si 8) werd vermeld op hoofdingsniveau, (ca
        Indien het ondernemingsnummer van de geadresseerde (vak le numéro d’entreprise du destinataire dan
    ITEM_J_0023
6295                                    Les données worden
    ITEM_J_0024 gegevens van de intracommunautaire verwerver mogen niet ingevuldde l’acquéreur intracommunau
        De
6296      Vak
    ITEM_J_0025 1 1e deelvak is vereist                 La case 1 1e partie est exigée
6297      Vak
    ITEM_J_0026 1 2e deelvak is vereist                 La case 1 2e partie est exigée
6298      Vak                             La
    ITEM_J_0027 aanpassing statistische waardr mag niet ingevuld worden case modification la valeur statistique ne
6299      Het                             Le montant de frais de douane totaux ne peu
    ITEM_J_0028 bedrag van de totale douanekosten mag niet ingevuld worden.
6300      De                             Le niet ingevuld de change ne peut pas être
    ITEM_J_0029 code van de wisselkoers van de totale douanekosten mag code de tauxworden.
6301      Het
    ITEM_J_0030 bedrag van de totale btw-kosten mag niet ingevuld worden.Le montant de frais tva total ne peut pas être
6302      De                             Le ingevuld worden.
    ITEM_J_0031 code van de wisselkoers van de totale btw kosten mag nietcode de taux de change de frais tva total
6303      De                             Les
    ITEM_J_0032 aanvullende codes van vak 33 mag niet ingevuld worden. codes additionnels de la case 33 ne peu
6304      De                             Les
    ITEM_J_0033 aanvullende codes van vak 33 mag niet ingevuld worden. codes additionnels de la case 33 ne peu
6305      De                             Les
    ITEM_J_0034 aanvullende codes van vak 33 mag niet ingevuld worden. codes additionnels de la case 33 ne peu
6306      De                             Les
    ITEM_J_0035 aanvullende codes van vak 33 mag niet ingevuld worden. codes additionnels de la case 33 ne peu
6307      De                             Les
    ITEM_J_0036 aanvullende codes van vak 33 mag niet ingevuld worden. codes additionnels de la case 33 ne peu
6308      De                             La modification de valeur statistique ne peut
    ITEM_J_0037 aanpassing van de statistische waarde mag niet ingevuld worden.
6309      De                             La
    ITEM_J_0038 aanpassing van de factuurprijs mag niet ingevuld worden. modification du prix d'une facture ne peut
6312      De
    ITEM_J_0039 btw kosten mogen niet ingevuld worden.          Les frais tva ne peuvent pas être complétés.
6313      De
    ITEM_J_0040 gegevens van de borg mogen niet ingevuld worden.     Les données de la caution ne peuvent pas êt
6314      De
    ITEM_J_0041 gegevens van de borg mogen niet ingevuld worden.     Les données de la caution ne peuvent pas êt
6003      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A1 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_K_0001                             code complémentaire case 44 égal à 7A1 et
6004      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A2 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_K_0002                             code complémentaire case 44 égal à 7A2 et
6005      aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A3 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    ITEM_K_0003                             code complémentaire case 44 égal à 7A3 et
6006  ITEM_K_0004aangifte van het type K moet het entrepot van het type Dpour une déclaration de type K, l’entrepôt do
        bij                             of E zijn.
6007      bij                             pour 37 déclaration
    ITEM_K_0005een aangifte van het type K moeten de 1e 2 posities van vak une71 of 78 zijn de type K, les 2 premièr
6008                                    pour une déclaration de type
    ITEM_K_0006een aangifte van het type K dan moet de identificatie van het entrepot ingevuld zijn K, l’identification
        bij
6009      bij                             avec un code 10400 dans les mentions partic
    ITEM_K_0007een code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaande douanregeling 02 of 41 te zijn.
6010      een
    ITEM_K_0008 factuur is vereist                    une facture est exigée
6011      Vak
    ITEM_K_0009 2 mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
6012      Het                             Le numéro d’entreprise ou les données comp
    ITEM_K_0010 ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
6013      Vak
    ITEM_K_0011, 24 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
6014      Vak
    ITEM_K_0012 24 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
6015      Vak
    ITEM_K_0013 30 is vereist                      La case 30 est exigée
6016      Vak
    ITEM_K_0014 17a Land van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17a Pays de destination ne peut pas
6017      Vak
    ITEM_K_0015 17b Regio van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17b Région de destination ne peut p
6018      Vak
    ITEM_K_0016 37 1e 2 posities is vereist               La case 37, 2 1ères positions, est exigée
6019      Vak
    ITEM_K_0017 37 3e en 4e positie is vereist              La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
6020      Vak
    ITEM_K_0018 33-1 Goederencode is verplicht              La case 33-1 Code marchandises est exigée
6021      Vak
    ITEM_K_0019 39 mag niet ingevuld worden               La case 39 ne peut pas être complétée
6022      Vak
    ITEM_K_0020 42 factuurwaarde mag niet ingevuld worden        La case 42 Valeur de facture ne peut pas êtr
6023      Vak                             L
    ITEM_K_0021 43 methode waardebepaling mag niet ingevuld worden a case 43 Méthode de paiement de la valeu
6334      Bij                             Code EX
    ITEM_K_0022 een aangifte van het type is de code EX in vak 1 niet toegelaten dans la case 1 n'est pas admis dan


                        Page 20
                       Error codes


6317  ITEM_K_0023                              vermeld op hoofdingsniveau, dan mag ont é
         Indien de gegevens van de geadresseerde (vak 8) werden Si les données du destinataire (case 8) dit ni
6323                                     Les données worden
    ITEM_K_0024 gegevens van de intracommunautaire verwerver mogen niet ingevuldde l’acquéreur intracommunau
         De
6324       Vak
    ITEM_K_0025 36 1e positie mag niet ingevuld worden          La case 36 1e position ne peut pas être com
6325       Vak
    ITEM_K_0026 36 2e en 3e positie mag niet ingevuld worden       La case 36 2e et 3e positions ne peut pas ê
6326       Vak
    ITEM_K_0027 1 1e deelvak is vereist                  La case 1 1e partie est exigée
6327       Vak
    ITEM_K_0028 1 2e deelvak is vereist                  La case 1 2e partie est exigée
6328       Het                            Le montant des frais de douane totaux ne pe
    ITEM_K_0029 bedrag van de totale douanekosten mag niet ingevuld worden.
6331       Het
    ITEM_K_0030 bedrag van de totale BTW-kosten mag niet ingevuld worden. Le montant des frais tva total ne peut pas êtr
6332       De
    ITEM_K_0031 gegevens van de borg mogen niet ingevuld worden.     Les données de la caution ne peuvent pas êt
6333       De
    ITEM_K_0032 gegevens van de borg mogen niet ingevuld worden.     Les données de la caution ne peuvent pas êt
6315       Vak
    ITEM_K_0033 33 is vereist                       La case 33 est exigée.
4758  KBO_1   Geen KBO-nummer opgegeven                 Pas de numéro BCE introduit
4759  KBO_2   KBO-nummer moet beginnen met 'BE'             Le numéro BCE doit commencer par ‘BE’
4760  KBO_3   KBO-nummer is onvolledig                  Numéro BCE incomplet
4761  KBO_4   Ongeldig KBO-nummer                    Numéro BCE non valable
4762       KBO is
    kbo_access_error niet beschikbaar                   BCE indisponible
4763  kbo_invalid_number_errorwerd niet herkend door KBO
         KBO-nummer                         Le numéro BCE n’est pas reconnu par la BC
4401       nettogewicht mag niet groter zijn dan brutogewicht
    old-DECL_0001                             Le poids net ne peut pas dépasser le poids b
4402                                     Les 2
         de eerste twee posities van vak 37 hebben geen geldige waarde premières positions de la case 37 n’on
    old-DECL_0002
4403                                     les marques niet om bulkgoederen gaat
         merken and nummers van de colli moeten ingestuurd worden indien het et numéros du colis doivent être
    old-DECL_0003
4404       totaal
    old-DECL_0004 nettogewicht is vereist                 le poids net total est exigé
4405       totaal
    old-DECL_0005 brutogewicht is vereist                 le poids brut total est exigé
4406       totaal
    old-DECL_0006 aantal colli is vereist                 le nombre total de colis est exigé
4407       aard
    old-DECL_0007 van de colli is vereist                 la nature des colis est exigée
4408       omschrijving van de goederen is vereist
    old-DECL_0008                             la description des marchandises est exigée
4409       vak
    old-DECL_000935 brutogewicht is vereist                la case 35 poids brut est exigée
4410       vak
    old-DECL_001038 nettogewicht is vereist                la case 38 poids net est exigée
4411       De categorie van het document is vereist
    old-DECL_1001                             La catégorie du document est exigée
4412       Het
    old-DECL_1002type van het document is vereist             Le type du document est exigé
4413  old-DECL_1003
         De locatie van het document is vereist           L’emplacement du document est exigé
4414       Minstens één artikel moet gegeven zijn
    old-DECL_1004                             Au moins un article doit être mentionné
4415       De naam van de aangever is vereist
    old-DECL_1005                             Le nom du déclarant est exigé
4416       bij een                          pour une déclaration de type zijn
    old-DECL_A_0001aangifte van het type A moeten de eerste twee posities van vak 37 10,11 of 23A, les 2 premièr
4417                                     pas
         geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    old-DECL_A_0002
4418       een factuur is vereist
    old-DECL_A_0003                            une facture est exigée
4419       Vak 1 1e
    old-DECL_A_0004 deelvak is vereist                  La case 1, 1ère partie, est exigée
4420       Vak 1 2e
    old-DECL_A_0005 deelvak is vereist                  La case 1, 2ème partie, est exigée
4421       Vak 29
    old-DECL_A_0006 is vereist                      La case 29 est exigée
4422                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
         Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_A_0007
4423       Vak 15a
    old-DECL_A_0008 is vereist                      La case 15a est exigée
4424       Vak 20
    old-DECL_A_0009 is vereist                      La case 20 est exigée
4425       Vak 24
    old-DECL_A_0010 is vereist                      La case 24 est exigée
4426       Vak 25
    old-DECL_A_0011 is vereist                      La case 25 est exigée
4427       Vak 30
    old-DECL_A_0012 is vereist                      La case 30 est exigée
4428       Vak 22
    old-DECL_A_0013 2e deelvak is vereist                 La case 22, 2ème partie, est exigée
4429       Vak 37
    old-DECL_A_0014 1e 2 posities is vereist               La case 37, 2 premières positions, est exigée
4430       Vak 37
    old-DECL_A_0015 3e en 4e positie is vereist              La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4431       Vak 17a
    old-DECL_A_0016 is vereist                      La case 17a est exigée
4432       bij een                          pour une déclaration de type B,
    old-DECL_B_0001aangifte van het type B moeten de eerste twee posities van vak 37 76 of 77 zijn les 2 premièr
4433                                     pas
         geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    old-DECL_B_0002
4434       Vak 1 1e
    old-DECL_B_0003 deelvak is vereist                  La case 1, 1ère partie, est exigée
4435       Vak 1 2e
    old-DECL_B_0004 deelvak is vereist                  La case 1, 2ème partie, est exigée


                        Page 21
                       Error codes


4436      Vak 29
    old-DECL_B_0005 is vereist                      La case 29 est exigée
4437                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_B_0006
4438                                     Le numéro d’entreprise ingevuld te zijn.
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadresseerde dienenou les données comp
    old-DECL_B_0007
4439      Vak 15a
    old-DECL_B_0008 is vereist                      La case 15a est exigée
4440      Vak 20
    old-DECL_B_0009 mag niet ingevuld worden               La case 20 ne peut pas être complétée
4441      Vak 24
    old-DECL_B_0010 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
4442      Vak 25
    old-DECL_B_0011 is vereist                      La case 25 est exigée
4443      Vak 22
    old-DECL_B_0012 2e deelvak mag niet ingevuld worden          La case 22, 2ème partie, ne peut pas être co
4444      Vak 37
    old-DECL_B_0013 1e 2 posities is vereist               La case 37, 2 premières positions, est exigée
4445      Vak 37
    old-DECL_B_0014 3e en 4e positie is vereist              La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4446      Vak 17a
    old-DECL_B_0015 is vereist                      La case 17a est exigée
4447      bij een                           pour une déclaration de
    old-DECL_C_0001aangifte van het type C moeten de eerste twee posities van vak 37 31 zijntype C, les 2 premiè
4448                                     pas
        geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    old-DECL_C_0002
4449      bij een                           avec un code 10400 dans les mentions partic
    old-DECL_C_0003code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaande douanregeling 02 of 41 te zijn.
4450      bij een                           avec un vermeld te worden in de bijzondere
    old-DECL_C_0004voorafgaande douaneregeling 02 of 41 dient de code 10400 règlement des douanes précédent 0
4451      een factuur is vereist
    old-DECL_C_0005                            une facture est exigée
4452      Vak 1 1e
    old-DECL_C_0006 deelvak is vereist                  La case 1, 1ère partie, est exigée
4453      Vak 1 2e
    old-DECL_C_0007 deelvak is vereist                  La case 1, 2ème partie, est exigée
4454      Vak 29
    old-DECL_C_0008 is vereist                      La case 29 est exigée
4455                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_C_0009
4456      Vak 8 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_C_0010                            La case 8 ne peut pas être complétée
4457      Vak 15a
    old-DECL_C_0011 is vereist                      La case 15a est exigée
4458      Vak 20
    old-DECL_C_0012 is vereist                      La case 20 est exigée
4459      Vak 24
    old-DECL_C_0013 is vereist                      La case 24 est exigée
4460      Vak 25
    old-DECL_C_0014 is vereist                      La case 25 est exigée
4461      Vak 30
    old-DECL_C_0015 is vereist                      La case 30 est exigée
4462      Vak 22
    old-DECL_C_0016 tweede deelvak is vereist               La case 22, 2ème partie, est exigée
4463      Vak 37
    old-DECL_C_0017 eerste twee posities is vereist            La case 37, 2 1ères positions, est exigée
4464      Vak 37
    old-DECL_C_0018 derde en vierde positie is vereist          La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4465      Vak 17a
    old-DECL_C_0019 is vereist                      La case 17a est exigée
4466      bij een                           pour une déclaration de
    old-DECL_D_0001aangifte van het type D moeten de eerste twee posities van vak 37 31 zijntype D, les 2 premiè
4467      de voorafgaande douaneregeling in vak 37 moet een opslag in entrepot de douane précédent dans la ca
    old-DECL_D_0002                            le règlement zijn.
4468  old-DECL_D_0003                            l’identification de l’entrepôt dans la case 49 d
        de identificatie van het entrepot in vak 49 moet ingevuld zijn
4469                                     pas
        geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    old-DECL_D_0004
4470      Vak 1 eerste deelvak is vereist
    old-DECL_D_0005                            La case 1, 1ère partie, est exigée
4471      Vak 1 tweede deelvak is vereist
    old-DECL_D_0006                            La case 1, 2ème partie, est exigée
4472                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_D_0007
4473      Vak 8 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_D_0008                            La case 8 ne peut pas être complétée
4474      Vak 15a
    old-DECL_D_0009 mag niet ingevuld worden               La case 15a ne peut pas être complétée
4475      Vak 20
    old-DECL_D_0010 mag niet ingevuld worden               La case 20 ne peut pas être complétée
4476      Vak 24
    old-DECL_D_0011 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
4477      Vak 25
    old-DECL_D_0012 mag niet ingevuld worden               La case 25 ne peut pas être complétée
4478      Vak 29
    old-DECL_D_0013 is vereist                      La case 29 est exigée
4479      Vak 30
    old-DECL_D_0014 is vereist                      La case 30 est exigée
4480      Vak 22
    old-DECL_D_0015 tweede deelvak mag niet ingevuld worden        La case 22, 2ème partie, ne peut pas être co
4481      Vak 37
    old-DECL_D_0016 eerste twee posities zijn vereist           La case 37, 2 premières positions, est exigée
4482      Vak 37
    old-DECL_D_0017 derde en vierde positie zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4483      Vak 17a
    old-DECL_D_0018 mag niet ingevuld worden               La case 17a ne peut pas être complétée
4484      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A4 en vak 37 (laatste 2 posities) niet gelijk aan 21case 44 égal à 2
    old-DECL_E_0001                            code complémentaire de la
4485      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A4 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aancase 44 égal à 2
    old-DECL_E_0002                            code complémentaire de la 22
4486      aanvullende code vak 44 gelijk aan 2A5 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aancase 44 égal à 2
    old-DECL_E_0003                            code complémentaire de la 21
4487      bij een                           pour une déclaration de type E,
    old-DECL_E_0004aangifte van het type E moeten de eerste twee posities van vak 37 21,22,23 zijn les 2 premièr


                        Page 22
                       Error codes


4488                                     pas
        geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    old-DECL_E_0005
4489      een factuur is vereist
    old-DECL_E_0006                            une facture est exigée
4490      Vak 1 eerste deelvak is vereist
    old-DECL_E_0007                            La case 1, 1ère partie, est exigée
4491      Vak 1 tweede deelvak is vereist
    old-DECL_E_0008                            La case 1, 2ème partie, est exigée
4492                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_E_0009
4493      Vak 8 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_E_0010                            La case 8 ne peut pas être complétée
4494      Vak 15a
    old-DECL_E_0011 is vereist                      La case 15a est exigée
4495      Vak 20
    old-DECL_E_0012 is vereist                      La case 20 est exigée
4496      Vak 24
    old-DECL_E_0013 is vereist                      La case 24 est exigée
4497      Vak 25
    old-DECL_E_0014 is vereist                      La case 25 est exigée
4498      Vak 29
    old-DECL_E_0015 is vereist                      La case 29 est exigée
4499      Vak 30
    old-DECL_E_0016 is vereist                      La case 30 est exigée
4500      Vak 22
    old-DECL_E_0017 tweede deelvak is vereist               La case 22, 2ème partie, est exigée
4501      Vak 37
    old-DECL_E_0018 eerste twee posities zijn vereist           La case 37, 2 premières positions, est exigée
4502      Vak 37
    old-DECL_E_0019 derde en vierde positie zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4503      Vak 17a
    old-DECL_E_0020 is vereist                      La case 17a est exigée
4504      Vak 1 derde deelvak is vereist
    old-DECL_G_0001                            La case 1, 3ème partie, est exigée
4505                                     Le numéro d’entreprise ou te données comp
        Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de afzender dienen ingevuld leszijn.
    old-DECL_G_0002
4506      Vak 8 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_G_0003                            La case 8 ne peut pas être complétée
4507                                     Les 2 geen ondernemingsnummer van de in
    old-DECL_H_0002 posities van het communautair regime zijn 42 en er werd1ères positions du régime communaut
        De 1e 2
4508  old-DECL_H_0003                            Au niveau de l’en-tête, le numéro d’entreprise
        Op hoofdingniveau werd een ondernemingsnummer van een communautaire verwerver opgegeven terw
4509      aanvullende code vak 44 gelijk aan 01a en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 01a et
    old-DECL_H_0005                            code complémentaire case 01
4510      aanvullende code vak 44 gelijk aan 01b en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 01b et
    old-DECL_H_0006                            code complémentaire case 01
4511      aanvullende code vak 44 gelijk aan 0a6 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 0a6 et
    old-DECL_H_0007                            code complémentaire aan 44
4512      aanvullende code vak 44 gelijk aan 0a8 en vak 37 (laatste 2 posities) niet gelijk aan 02 44 égal à 0a8 et
    old-DECL_H_0008                            code complémentaire case
4513      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a6 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 4a6 et
    old-DECL_H_0009                            code complémentaire aan 44
4514      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a7 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 02 égal à 4a7 et
    old-DECL_H_0010                            code complémentaire aan 44
4515      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4a0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 40 égal à 4a0 et
    old-DECL_H_0011                            code complémentaire aan 44
4516      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4B0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4B0 et
    old-DECL_H_0012                            code complémentaire aan 40
4517      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4C0 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijk aan 44 égal à 4C0 et
    old-DECL_H_0013                            code complémentaire case 40
4518      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4A4 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4A4 et
    old-DECL_H_0014                            code complémentaire aan 41
4519      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4A9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4A9 et
    old-DECL_H_0015                            code complémentaire aan 49
4520      aanvullende code vak 44 gelijk aan 4B9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 4B9 et
    old-DECL_H_0016                            code complémentaire aan 49
4521      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A2 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A2 et
    old-DECL_H_0017                            code complémentaire aan 61
4522      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6B2 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6B2 et
    old-DECL_H_0018                            code complémentaire aan 61
4523      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A5 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A5 et
    old-DECL_H_0019                            code complémentaire aan 61
4524      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A7 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A7 et
    old-DECL_H_0020                            code complémentaire aan 61
4525      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A8 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A8 et
    old-DECL_H_0021                            code complémentaire aan 61
4526      aanvullende code vak 44 gelijk aan 6A9 en vak 37(eerste twee posities) niet gelijkcase 44 égal à 6A9 et
    old-DECL_H_0022                            code complémentaire aan 61
4527      indien de                          si le règlement communautaire est 42,
    old-DECL_H_0023 communautaire regeling 42 is moet de betaalwijze van de BTW B (vrijstelling BTW) zijn le mo
4528      indien de                           is, dan moet positions deelvak van sont ég
    old-DECL_H_0024 eerste twee posities van vak 37 gelijk zijn aan 42si les 2 1ères het eerstede la case 37 vak 1ge
4529      indien het                          si la 1ère partie de la case 1 comprend
    old-DECL_H_0025 eerste deelvak van vak 1 CO bevat dan mag de eerste positie van vak 37 geen 0 zijn CO, l
4530      indien eerste twee posities van vak 37 gelijk zijn aan 45, dan moeten de laatste 2 posities van37 sont ég
    old-DECL_H_0026                            si les 2 1ères positions de la case vak 37 ge
4531      Bij een                           Pour une déclaration regeling 01, 02 of ave
    old-DECL_H_0027aangifte met regeling 40 met onderverdeling 4CO dient de voorafgaande avec règlement 40 07 z
4532      Bij de regeling 42, mag het btw-nr. van de geadresseerde niet règlement 42, le numéro de TVA du desti
    old-DECL_H_0028                            Au uit de reeks 07966 zijn
4533      Bij de regeling 45, mag het btw-nr. van de geadresseerde niet règlement 45, le numéro de TVA du desti
    old-DECL_H_0029                            Au uit de reeks 07965 zijn
4534      bij een                           pour une déclaration de type H, les 2 premiè
    old-DECL_H_0030aangifte van het type H moeten de eerste twee posities van vak 37 01,02,07,40,41,42,43,45,4
4535      Bij een                           Pour un déménagement de mobilier, le règle
    old-DECL_H_0031verhuisboedel moet ,indien aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is, de communautaire regeli
4536                                     Pour un déménagement de communautaire
    old-DECL_H_0032verhuisboedel moet, indien nog niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan,demobilier, le règle
        Bij een
4537                                     Pour un mariage, communautaire regeling 4
    old-DECL_H_0033huwelijk moet indien aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan dient dele règlement communautai
        Bij een
4538                                     Pour un mariage, dient de communautaire r
    old-DECL_H_0034huwelijk moet indien nog niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaanle règlement communautai
        Bij een
4539  old-DECL_H_0036


                        Page 23
                       Error codes


4540                                     Pour voldaan dient de communautaire regel
    old-DECL_H_0037erfopvolging moet indien aan de vrijstellingsvoorwaardenune succession, le règlement communa
        Bij een
4541                                     Pour une succession, dient de communauta
    old-DECL_H_0038erfopvolging moet indien nog niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaanle règlement communa
        Bij een
4542                                     Pour des biens mobiliers et les indien niet o
        Voor roerende goederen en voorwerpen voor het meubileren van een tweede woning moetobjets d’ameu
    old-DECL_H_0039
4543                                     Pour des biens mobiliers et les indien nog n
        Voor roerende goederen en voorwerpen voor het meubileren van een tweede woning moetobjets d’ameu
    old-DECL_H_0040
4544                                     Pour les vêtements, les studenten moet indie
        Bij uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren of effets scolaires et les
    old-DECL_H_0041
4545                                      goederen van scholieren of studenten et les
    old-DECL_H_0042uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerendePour les vêtements, les effets scolaires moet
        Bij een
4546                                         P
        Bij kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aanour des
our des biens d’investissement et d
    old-DECL_H_0043                             bedrijven die activiteiten van een derde land
4547                                     Pour les biens d’investissement uitoefenen o
        Voor kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan personen die een vrij beroep et les autres
    old-DECL_H_0044
4548      Voor voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard VN-materiaal moet de comm
    old-DECL_H_0045                            Pour du matériel NU à caractère éducatif, sc
4549      Voor de                           Pour voorwerpen van opvoedkundige, weten
    old-DECL_H_0046 in bijlage II van verordening (EEG) nr. 918/83 vermelde les biens à caractère éducatif, scientifiq
4550                                     Pour voorwerpen van opvoedkundige, weten
    old-DECL_H_0047 in bijlage II van verordening (EEG) nr. 918/83 vermelde les biens à caractère éducatif, scientifiq
        Voor de
4551                                     Pour culturele aard (reserveonderdelen,...) m
        Voor Voorwerpen van opvoedkundige aard,wetenschappelijke ofdu matériel à caractère éducatif, scienti
    old-DECL_H_0048
4552      Voor uitrusting die voor niet-commerciële doeleinden wordtPour des équipements importés à des fins no
    old-DECL_H_0049                            ingevoerd door of voor rekening van een ins
4553      Voor proefdieren moet de communautaire regeling 40 en de aanvullende code 4A0 te zijn. Tevens dien
    old-DECL_H_0050                            Pour les animaux de laboratoire, le règlemen
4554  old-DECL_H_0051                            Pour les animaux de laboratoire, le règlemen
        Voor proefdieren, indien nog niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is, moet de communautaire re
4555  old-DECL_H_0052
4556                                     Pour les droits d’auteur, zijn aangevraagd.
        Bij auteursrechten dient de communautaire regeling 40 en er vrijstelling van BTW tele règlement commu
    old-DECL_H_0053
4557  old-DECL_H_0054                            Pour la documentation à caractère touristiqu
        Bij documentatie van toeristische aard dient de communautaire regeling 40 en er vrijstelling van BTW te
4558                                      en er vrijstelling van BTW le règlement com
        Bij diverse bescheiden dient de communautaire regeling 40Pour les documents divers,te zijn aangevraa
    old-DECL_H_0055
4559                                     Pour du matériel de barrage, le règlement
        Bij stuwmateriaal dient de communautaire regeling 40 en er vrijstelling van BTW te zijn aangevraagd. co
    old-DECL_H_0056
4560                                     Pour des communautaire regeling 40 en er v
        Bij referentiestoffen voor kwaliteitscontrole geneesmiddelen dient de matériaux de référence de contrôle
    old-DECL_H_0057
4561                                     communautaire pharmaceutiques (événem
        Bij farmaceutische producten (sportevenementen) dient de Pour les produitsregeling 40 en er vrijstelling
    old-DECL_H_0058
4562  old-DECL_H_0059                            Pour la philanthropie, le règlement communa
        Bij filantropie dient de communautaire regeling 40 en er vrijstelling van BTW te zijn aangevraagd.
4563                                     Pour les images, gravures,… pour les aveug
        Bij prenten, gravures,… voor blinden dient de communautaire regeling 40, de aanvullende code 4A0 en
    old-DECL_H_0060
4564      Bij andere                          Pour les autres objets pour les aveugles, le r
    old-DECL_H_0061 voorwerpen voor blinden dient de communautaire regeling 40, de aanvullende code 4A0 en e
4565                                     Pour bepaalde pour les autres handicapés (h
        Voor voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die les objets instellingen of organisaties in
    old-DECL_H_0062
4566                                     Pour bepaalde pour les autres handicapés (h
        Voor voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die les objets instellingen of organisaties in
    old-DECL_H_0063
4567                                     Pour rampen dient de importées en faveur
        Bij goederen die worden ingevoerd ten bate van slachtoffers vanles marchandisescommunautaire regel
    old-DECL_H_0064
4568                                     Pour les distinctions et rémunérations de aa
        Bij als eerbewijs verleende onderscheidingen en beloningen dient de communautaire regeling 40,à cara
    old-DECL_H_0065
4569                                     Pour les cadeaux de communautaire regelin
        Bij geschenken ontvangen in het kader van internationale betrekkingen dient reçus dans de cadre de re
    old-DECL_H_0066
4570                                     Pour les gebruikt, dient de communautaire r
        Bij goederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te worden marchandises destinées à l’usage d
    old-DECL_H_0067
4571                                     Pour les échantillons importés destinés code
    old-DECL_H_0068 klantenwerving ingevoerde monsters dient de communautaire regeling 40, de aanvullende à la c
        Bij voor
4572                                     Pour ingevoerd, dient de communautaire reg
        Bij drukwerk en voorwerpen die voor reclamedoeleinden wordenles imprimés et objets importés à des fi
    old-DECL_H_0069
4573                                     Pour les produits utilisés dient de communau
        Bij producten die worden gebruikt of verbruikt tijdens tentoonstellingen en dergelijke ou consommés dur
    old-DECL_H_0070
4574                                     Pour les produits importés à des indien rech
        Bij producten die worden ingevoerd met het oog op onderzoek, analyses en proefnemingen, fins de aan
    old-DECL_H_0071
4575                                     Pour les produits importés à des indien rech
        Bij producten die worden ingevoerd met het oog op onderzoek, analyses en proefnemingen, fins de nog
    old-DECL_H_0072
4576                                     si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
        indien afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
    old-DECL_H_0073
4577                                     s’il y débit d’une aan de grens 4 (lucht) te z
        indien afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dient deavervoerwijzedéclaration aérienne somm
    old-DECL_H_0074
4578                                     Si le deelvak van vak 1 "EU" zijn.
    old-DECL_H_0075 land van herkomst een EVA-land is, dan moet het 1e pays d’origine est un pays de l’AELE, la
        Indien het
4579                                     Si la 1ère EVA-land case
    old-DECL_H_0076deelvak van vak 1 is EU, dan moet het land van herkomst eenpartie de lazijn. 1 est "EU", le pay
        Eerste
4580                                     Pour les autres matériaux pour aveugles, zij
    old-DECL_H_0077 voorwerpen voor blinden dient de communautaire regeling 40 en er vrijstelling van BTW tele r
        Bij andere
4581      bij een                           avec un code 10400 dans la mention particu
    old-DECL_H_0078code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
4582      bij een                           avec un vermeld te worden in précédent 02
    old-DECL_H_0079voorafgaande douaneregeling 02 of 41 dient de code 10400 règlement de douane de bijzondere
4583      bij een                           pour un of 28 te zijn
    old-DECL_H_0080contingent dienen de laatste 2 cijfers van vak 36 20,23,25 contingent, les 2 derniers chiffres de
4584      Indien een luchtwaardigheidscertificaat (A119) vermeld werd,un certificat de transport aérien (A119) a é
    old-DECL_H_0081                            Si dan moeten de laatste 2 posities 19 zijn
4585      Indien de                          Si les dernières positions de la case 63 son
    old-DECL_H_0082 laatste 2 positiesvan vak 63 19 is dan moet er in vak 442een luchtwaardigheidscertificaat (A11
4586      een factuur is vereist
    old-DECL_H_0083                            une facture est exigée
4587                                     aanvullende code 4A0 sol, definitieve vrijst
        Bij gronduitrusting dient de communautaire regeling 40, de Pour un équipement auen erle règlement com
    old-DECL_H_0084
4588                                     Pour de la documentation touristique, aanvu
        Bij toeristisch documentatiemateriaal - Met EEG reclame dient de communautaire regeling 40, dele règle
    old-DECL_H_0085
4589  old-DECL_H_0086                            Pour les colis postaux refusés par les chemin
        Bij geweigerde postcolli - Door de spoorweg bij vergissing uitgevoerde goederen dient de communautair
4590                                     Si oorsprongcertificaten vermeld 36 est in
    old-DECL_H_0087 eerste karakter van vak 36 1 is dan mogen er geenle premier caractère de la case worden1, ilv
        Indien het
4591      Indien het                          Si le premier caractère niet case 36 est 2, il
    old-DECL_H_0088 eerste karakter van vak 36 2 is dan mogen de certificaten ATR of EUR1de la vermeld worden


                        Page 24
                       Error codes


4592       Indien het                          certificaat FORMA of een la case 36 est 2, u
    old-DECL_H_0089 eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère de verklaring op factu
4593       Indien het                          Si le premier caractère de la case 36 est 3, il
    old-DECL_H_0090 eerste karakter van vak 36 3 is dan mag het certificaat FORMA niet vermeld worden in vak 44
4594       Indien het                          certificaat EUR1, ATR de la verklaring 2, u
    old-DECL_H_0091 eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère of eencase 36 estop fa
4595       Vak 1 eerste deelvak is vereist
    old-DECL_H_0092                            La case 1, 1ère partie, est exigée
4596       Vak 1 tweede deelvak is vereist
    old-DECL_H_0093                            La case 1, 2ème partie, est exigée
4597       Vak 2 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_H_0094                            La case 2 ne peut pas être complétée
4598       Vak 20
    old-DECL_H_0095 is vereist                       La case 20 est exigée
4599       Vak 15a
    old-DECL_H_0096 is vereist                       La case 15a est exigée
4600  old-DECL_H_0097                            Le numéro d’entreprise ou les données comp
         Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
4601       Vak 24
    old-DECL_H_0098 is vereist                       La case 24 est exigée
4602       Vak 25
    old-DECL_H_0099 is vereist                       La case 25 est exigée
4603       Vak 30
    old-DECL_H_0100 is vereist                       La case 30 est exigée
4604       Vak wijze
    old-DECL_H_0101 van betaling is vereist                La case mode de paiement est exigée
4605       Vak wijze
    old-DECL_H_0102 van betaling btw is vereist              La case mode de paiement de la tva est exig
4606       Vak 17a
    old-DECL_H_0103 Land van bestemming is vereist             La case 17a Pays de destination est exigée
4607       Vak 17b
    old-DECL_H_0104 Regio van bestemming is vereist            La case 17b Région de destination est exigé
4608       Vak 37
    old-DECL_H_0105 eerste twee posities zijn vereist           La case 37, 2 1ères positions, est exigée
4609       Vak 37
    old-DECL_H_0106 derde en vierde positie zijn vereist          La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4610       Vak 36
    old-DECL_H_0107 eerste positie is vereist               La case 36, 1ère position, est exigée
4611       Vak 36
    old-DECL_H_0108 tweede en derde positie is vereist           La case 36, 2ème et 3ème positions, est exig
4612       Vak 33-1
    old-DECL_H_0109 Goederencode is verplicht               La case 33-1 Code marchandises est exigée
4613       Vak 42
    old-DECL_H_0110 factuurwaarde is vereist                La case 42 Valeur facturée est exigée
4614       aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A5 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    old-DECL_I_0001                            code complémentaire case 44 égal à 5A5 et
4615       aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A6 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    old-DECL_I_0002                            code complémentaire case 44 égal à 5A6 et
4616       aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A7 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    old-DECL_I_0003                            code complémentaire case 44 égal à 5A7 et
4617       aanvullende code vak 44 gelijk aan 5A8 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 51
    old-DECL_I_0004                            code complémentaire case 44 égal à 5A8 et
4618       bij een                           pour une déclaration of 91 zijn
    old-DECL_I_0005 aangifte van het type I moeten de eerste twee posities van vak 37 51,53de type I, les 2 première
4619       Indien                            Si un code complémentaire pour importation
    old-DECL_I_0006 een aanvullende code voor tijdelijke invoer wordt ingestuurd dient de communautaire regeling 53
4620       Indien                            Si un code complémentaire pour importation
    old-DECL_I_0007 een aanvullende code voor behandeling onder douantoezicht wordt ingestuurd dient de communa
4621                                     si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
    old-DECL_I_0008 afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
         indien
4622                                     si de vervoerwijze aan de grens 4 sommaire
    old-DECL_I_0009 afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dientdébit d’une déclaration aérienne (lucht) te z
         indien
4623                                     Si le deelvak van vak 1 "EU" zijn.
    old-DECL_I_0010 het land van herkomst een EVA-land is, dan moet het 1e pays d’origine est un pays de l’AELE, la
         Indien
4624                                     Si la 1ère EVA-land case
    old-DECL_I_0011 deelvak van vak 1 is EU, dan moet het land van herkomst eenpartie de lazijn. 1 est "EU", le pay
         Eerste
4625       Er werd                           Un code communautaire complémentaire po
    old-DECL_I_0012 een communautaire aanvullende code voor actieve veredeling in het 2e deelvak van vak 37 opg
4626       De nationale aanvullende codes 0F1 en 0F2 kunnen ingestuurdcodes nationauxaangifte behandeling on
    old-DECL_I_0013                            Les worden bij een complémentaires 0F1 e
4627                                     Lors du traitement d’une déclaration codes
    old-DECL_I_0014 aangifte behandeling onder douanetoezicht dient men een van de nationale aanvullendesous le 0
         Bij een
4628  old-DECL_I_0015                            Les codes nationaux complémentaires 0I5, 1
         De nationale aanvullende codes 0I5, 1I5 en 2I5 kunnen ingestuurd worden bij een aangifte tijdelijke invo
4629       Bij de                            Le code 10500 a été introduit dans les menti
    old-DECL_I_0016bijzondere vermeldingen werd de code 10500 ingebracht terwijl het niet om tijdelijke invoer gaat.
4630                                     Lors d’une ingebracht temporaire, les mentio
         Bij tijdelijke invoer moet in de bijzondere vermeldingen de code 10500 importation worden.
    old-DECL_I_0017
4631       bij een                           avec un code 10400 dans les mentions spéc
    old-DECL_I_0018 code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
4632       bij een                           avec un règlement de douane 53, le code 10
    old-DECL_I_0019 douaneregeling 53 dient de code 10500 vermeld te worden in de bijzondere vermeldingen
4633       bij een                           avec un code 10500 dans les mentions partic
    old-DECL_I_0020 code 10500 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaande douanregeling 53 te zijn.
4634       bij een                           pour un of 28 te zijn
    old-DECL_I_0021 contingent dienen de laatste 2 cijfers van vak 36 20,23,25 contingent, les 2 derniers chiffres de
4635       Indien                            Si dan moeten de laatste 2 posities 19 zijn
    old-DECL_I_0022 een luchtwaardigheidscertificaat (A119) vermeld werd,un certificat de transport aérien (A119) a é
4636       Indien                            Si les dernières positions de la case 63 son
    old-DECL_I_0023 de laatste 2 positiesvan vak 63 19 is dan moet er in vak 442een luchtwaardigheidscertificaat (A11
4637       een factuur is vereist
    old-DECL_I_0024                            une facture est exigée
4638                                     Si oorsprongcertificaten vermeld 36 est in
    old-DECL_I_0025 het eerste karakter van vak 36 1 is dan mogen er geenle premier caractère de la case worden1, ilv
         Indien
4639       Indien                            Si le premier caractère niet case 36 est 2, il
    old-DECL_I_0026 het eerste karakter van vak 36 2 is dan mogen de certificaten ATR of EUR1de la vermeld worden
4640       Indien                            certificaat FORMA of een la case 36 est 2, u
    old-DECL_I_0027 het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère de verklaring op factu
4641       Indien                            Si le premier caractère de la case 36 est 3, il
    old-DECL_I_0028 het eerste karakter van vak 36 3 is dan mag het certificaat FORMA niet vermeld worden in vak 44
4642       Indien                            certificaat EUR1, ATR de la verklaring 2, u
    old-DECL_I_0029 het eerste karakter van vak 36 2 is dan moet er een Si le premier caractère of eencase 36 estop fa
5962       Vak 2
    old-DECL_I_0030mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée


                        Page 25
                       Error codes


5963       Vak 2
    old-DECL_I_0031mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
4645       Vak 2
    old-DECL_I_0032mag niet ingevuld worden                La case 2 ne peut pas être complétée
4646       Vak 20
    old-DECL_I_0033 is vereist                      La case 20 est exigée
4647       Vak 15a
    old-DECL_I_0034 is vereist                      La case 15a est exigée
4648  old-DECL_I_0035                            Le numéro d’entreprise ou les données comp
         Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
4649       Vak 24
    old-DECL_I_0036 is vereist                      La case 24 est exigée
4650       Vak 25
    old-DECL_I_0037 is vereist                      La case 25 est exigée
4651       Vak 30
    old-DECL_I_0038 is vereist                      La case 30 est exigée
4652       Vak wijze van betaling is vereist
    old-DECL_I_0039                            La case mode de paiement est exigée
4653       Vak wijze van betaling btw is vereist
    old-DECL_I_0040                            La case mode de paiement de la TVA est ex
4654       Vak 17a
    old-DECL_I_0041 Land van bestemming is vereist            La case 17a Pays de destination est exigée
4655       Vak 17b
    old-DECL_I_0042 Regio van bestemming is vereist            La case 17b Région de destination est exigé
4656       Vak 37
    old-DECL_I_0043 Eerste en tweede posities zijn vereist        La case 37, 2 1ères positions, est exigée
4657       Vak 37
    old-DECL_I_0044 Derde en vierde posities zijn vereist         La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4658       Vak 36
    old-DECL_I_0045 Eerste positie is vereist               La case 36, 1ère position, est exigée
4659       Vak 36
    old-DECL_I_0046 Tweede en derde positie zijn vereist         La case 36, 2ème et 3ème positions, est exig
4660       Vak 33-1 Goederencode is verplicht
    old-DECL_I_0047                            La case 33-1 Code marchandises est exigée
4661       Vak 42
    old-DECL_I_0048 Factuurwaarde is vereist               La case 42 Valeur facturée est exigée
4662       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A1 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_J_0001                            code complémentaire case 44 égal à 7A1 et
4663       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A2 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_J_0002                            code complémentaire case 44 égal à 7A2 et
4664       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A3 en vak 37 (eerste twee posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_J_0003                            code complémentaire case 44 égal à 7A3 et
4665                                     het une déclaration de type
    old-DECL_J_0004 aangifte van het type J dan moet de identificatie vanpour entrepot ingevuld zijn J, l’identification
         bij een
4666       bij een                           pour une déclaration de type
    old-DECL_J_0005 aangifte van het type J moeten de eerste twee posities van vak 37 71 of 78 zijn J, les 2 premièr
4667                                     pour une F zijn.
         bij aangifte van het type J moet het entrepot van het type A,B,C,E of déclaration de type J, l’entrepôt doi
    old-DECL_J_0006
4668       communautaire code vak 44 gelijk aan F31, F32, F33 en F34 le code communautaire posities van vak 3
    old-DECL_J_0007                            Si moeten de eerste twee de la case 44 est
4669                                     si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
    old-DECL_J_0008afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
         indien
4670                                     si de vervoerwijze aan de grens 4 sommaire
    old-DECL_J_0009afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dientdébit d’une déclaration aérienne (lucht) te z
         indien
4671       bij een                           avec un code 10400 dans les mentions spéc
    old-DECL_J_0012 code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaandedouanregeling 02 of 41 te zijn.
4672       Vak 20
    old-DECL_J_0013 mag niet ingevuld worden               La case 20 ne peut pas être complétée
4673       Vak 15a
    old-DECL_J_0014 mag niet ingevuld worden               La case 15a ne peut pas être complétée
4674       Vak 2 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_J_0015                            La case 2 ne peut pas être complétée
4675  old-DECL_J_0016                            Le numéro d’entreprise ou les données comp
         Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
4676       Vak 24
    old-DECL_J_0017 mag niet ingevuld worden               La case 24 ne peut pas être complétée
4677       Vak 25
    old-DECL_J_0018 mag niet ingevuld worden               La case 25 ne peut pas être complétée
4678       Vak 30
    old-DECL_J_0019 is vereist                      La case 30 est exigée
4679       Vak 17a
    old-DECL_J_0020 Land van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17a Pays de destination ne peut pas
4680       Vak 17b
    old-DECL_J_0021 Regio van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17b Région de destination ne peut p
4681       Vak 37
    old-DECL_J_0022 1e 2 posities is vereist               La case 37, 2 1ères positions, est exigée
4682       Vak 37
    old-DECL_J_0023 3e en 4e positie is vereist              La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4683       Vak 36
    old-DECL_J_0024 1e positie mag niet ingevuld worden          La case 36 1ère position ne peut pas être co
4684       Vak 36
    old-DECL_J_0025 2e en 3e positie mag niet ingevuld worden       La case 36 2ème et 3ème positions ne peut
4685       Vak 39
    old-DECL_J_0026 mag niet ingevuld worden               La case 39 ne peut pas être complétée
4686       Vak 42
    old-DECL_J_0027 factuurwaarde mag niet ingevuld worden        La case 42 Valeur de facture ne peut pas êtr
4687       Vak 43                           L
    old-DECL_J_0028 methode waardebepaling mag niet ingevuld worden a case 43 Méthode de paiement de la valeu
4688       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A1 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_K_0001                            code complémentaire case 44 égal à 7A1 et
4689       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A2 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_K_0002                            code complémentaire case 44 égal à 7A2 et
4690       aanvullende code vak 44 gelijk aan 7A3 en vak 37 (1e 2 posities) niet gelijk aan 71
    old-DECL_K_0003                            code complémentaire case 44 égal à 7A3 et
4691       bij aangifte van het type K moet het entrepot van het type Dpour une déclaration de type K, l’entrepôt do
    old-DECL_K_0004                            of E zijn.
4692       bij een                           pour 37 déclaration
    old-DECL_K_0005aangifte van het type K moeten de 1e 2 posities van vak une71 of 78 zijn de type K, les 2 premièr
4693                                     pour une déclaration de type
    old-DECL_K_0006aangifte van het type K dan moet de identificatie van het entrepot ingevuld zijn K, l’identification
         bij een
4694       communautaire code vak 44 gelijk aan F31, F32, F33 en F34 le code communautaire de lavak 37 71 en
    old-DECL_K_0007                            Si moeten de 1e 2 posities van case 44 est
4695                                     si dient de vervoerwijze aan de grens 1 (zee
         indien afschrijving van een maritieme summiere aangifte dan débit d’une déclaration maritime sommaire
    old-DECL_K_0008


                        Page 26
                         Error codes


4696                                        si de vervoerwijze aan de grens 4 sommaire
         indien afschrijving van een summiere aangifte lucht dan dientdébit d’une déclaration aérienne (lucht) te z
    old-DECL_K_0009
4697                                        Si le deelvak van vak 1 "EU" zijn.
    old-DECL_K_0010 land van herkomst een EVA-land is, dan moet het 1e pays d’origine est un pays de l’AELE, la
         Indien het
4698                                        Si la 1ère EVA-land case
    old-DECL_K_0011deelvak van vak 1 is EU, dan moet het land van herkomst eenpartie de lazijn. 1 est "EU", le pay
         Eerste
4699       bij een                             avec un code 10400 dans les mentions partic
    old-DECL_K_0012code 10400 in bijzondere vermeldingen dient de voorafgaande douanregeling 02 of 41 te zijn.
4700       Indien de                            avec un dan 10500 douanregeling 53 te zij
    old-DECL_K_0013 code 10500 vermeld werd in de bijzondere vermeldingen, codedient dedans les mentions partic
4701       een factuur is vereist
    old-DECL_K_0014                               une facture est exigée
4702       Vak 15a
    old-DECL_K_0015 mag niet ingevuld worden                  La case 15a ne peut pas être complétée
4703       Vak 2 mag niet ingevuld worden
    old-DECL_K_0016                               La case 2 ne peut pas être complétée
4704  old-DECL_K_0017                               Le numéro d’entreprise ou les données comp
         Het ondernemingsnummer of de volledige gegevens van de geadressseerde (vak 8) dienen ingevuld te
4705       Vak 24
    old-DECL_K_0018 mag niet ingevuld worden                  La case 24 ne peut pas être complétée
4706       Vak 25
    old-DECL_K_0019 mag niet ingevuld worden                  La case 25 ne peut pas être complétée
4707       Vak 30
    old-DECL_K_0020 is vereist                         La case 30 est exigée
4708       Vak 17a
    old-DECL_K_0021 Land van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17a Pays de destination ne peut pas
4709       Vak 17b
    old-DECL_K_0022 Regio van bestemming mag niet ingevuld worden La case 17b Région de destination ne peut p
4710       Vak 37
    old-DECL_K_0023 1e 2 posities is vereist                  La case 37, 2 1ères positions, est exigée
4711       Vak 37
    old-DECL_K_0024 3e en 4e positie is vereist                 La case 37, 3ème et 4ème positions, est exig
4712       Vak 33-1
    old-DECL_K_0025 Goederencode is verplicht                  La case 33-1 Code marchandises est exigée
4713       Vak 39
    old-DECL_K_0026 mag niet ingevuld worden                  La case 39 ne peut pas être complétée
4714       Vak 42
    old-DECL_K_0027 factuurwaarde mag niet ingevuld worden           La case 42 Valeur de facture ne peut pas êtr
4715       Vak 43                              L
    old-DECL_K_0028 methode waardebepaling mag niet ingevuld worden a case 43 Méthode de paiement de la valeu
5792       De categorie van het document is vereist
    PREV_DOC_0001                                Le champ 'catégorie du document' est obliga
6047       Het type                             Le
    PREV_DOC_0002 van het voorafgaand document (vak 40-2) is vereist type du document précédent (case 40-2)
5794  PREV_DOC_0003
         De locatie van het document is vereist              L’emplacement du document est exigé
6416       Het veld
    PREV_DOC_0004 Locatie moet niet meer dan 11 tekens bestaan Le champ Localisation ne peut comprendre p
6417       Het veld
    PREV_DOC_0005 Locatie moet niet meer dan 36 tekens bestaan Le champ Localisation ne peut comprendre p
6418       (previousDocumentReference) is vereist
    PREV_DOC_0006                                (previousDocumentReference) est exigé.
6078                                        pas
         geen afschrijving van de goederencomptabiliteit lucht en zee d’amortissement de la comptabilité marc
    PREV_DOC_0007
6420       Het veld                             Le champ bestaan
    PROD_DOC_0001 (archiveRelatedLocationCode) moet niet meer dan 25 tekens(archiveRelatedLocationCode) ne
6421  PROD_DOC_0002
6422       Het veld
    PROD_DOC_0003 Referentie moet niet meer dan 35 tekens bestaanLe champ Référence ne peut comprendre pl
6423       Het veld
    PROD_DOC_0004 Kantoor moet niet meer dan 70 tekens bestaan Le champ Bureau ne peut comprendre plus d
6060       De instantie die het invoercertificaat heeft uitgereikt ontbreekt.
    PROD_DOC_0006                                L'instance délivrée par le certificat d'importat
6061       De instantie die het invoercertificaat heeft uitgereikt is niet gekend
    PROD_DOC_0007                                L'instance délivrée par le certificat d'importat
6062       Het nummer van het invoercertificaat begint niet met M (manueel certificaat) of E (elektronisch certificaa
    PROD_DOC_0008                                Le numéro du certificat d'importation ne com
6079       De instantie die het uitvoercertificaat heeft uitgereikt ontbreekt.
    PROD_DOC_0009                                L'instance délivrée par le certificat d'exportat
6080       De instantie die het uitvoercertificaat heeft uitgereikt is niet L'instance délivrée par le certificat d'exportat
    PROD_DOC_0010                                gekend
6030       Code voor bijgevoegde documenten is vereist
    PROD_DOC_0011                                Le code pour des documents annexés est ob
6034       Nummer
    PROD_DOC_0012 van het bijgevoegd document is vereist            Le numéro du document ci-joint est obligatoi
4806  Validation_0030
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is ongeldig         Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est incorrect
4807  Validation_0040
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is verplicht        Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est obligatoire
4808  Validation_0050
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is te kort         Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est trop court
4809  Validation_0060
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is te lang         Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est trop long
4810  Validation_0170
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is ongeldig         Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est incorrect
4811  Validation_0180
         Het veld '{0}' van de entiteit '{1}' is te kort         Le champ '{0}' de l’entité '{1}' est trop court
6450  VALUE_0001 Bedrag is vereist                        Montant est exigé.
6451       Gecreëerd
    VERIF_CHAN_0001 door is vereist                       Créé par est exigé.
6452       Geldig voor
    VERIF_CHAN_0002 uitvoer is vereist                     Valable pour exportation est exigé.
6453       Geldig voor
    VERIF_CHAN_0003 invoer is vereist                      Valable pour importation est exigé.
6454       (id) is vereist
    VERIF_CHAN_0004                               (id) est exigé.
6455       Lokale regel is vereist
    VERIF_CHAN_0005                               Régle locale est exigée.
6456       Geldigheidsdatum (van) is vereist
    VERIF_CHAN_0006                               Date de validité (de) est exigé.
6457       Verificatiecircuit is vereist
    VERIF_CHAN_0007                               Circuit de vérification est exigé.


                         Page 27
                                 Error codese de calcul ne peut comprendre plus de 4 caractères
 du port n'est pas correct
 t produite lors de la sauvegarde de la date d'arrivée effective. Vous pouvez réessayer plus tard.
 du port n'est pas correct
 t produite lors de la création du mouvement d’importation
 e effective a déjà été confirmée
 t pas être à l'avenir
  partie, est exigée
 e partie, est exigée
 artie est exigée. claration est exigé
 e référence ne peut comprendre plus de 35 caractères
 e document ne peut comprendre plus de 35 caractères
ueDetails) ne peut comprendre plus de 30 caractères
ultats de contrôle ne peut comprendre plus de 200 caractères
 ment TVA différé ne peut comprendre plus de 17 caractères
ditions de livraison - lieu ne peut comprendre plus de 35 caractères
 n de l'annulation de la déclaration ne peut comprendre plus de 250 caractères
onds produits supplémentaires ne peut comprendre plus de 4 caractères
 de la déclaration ne peut comprendre plus de 17 caractères
 elationID) ne peut comprendre plus de 29 caractères
mbre total de colis' est obligatoire
 s net total' est obligatoire
 poids nets doit être égale au poids net total
 collis doit être égale au nombre total de colis
 ticle doit être mentionné
m du déclarant' est obligatoire
 ment différé ne peut comprendre plus de 17 caractères

uane est exigée.

adresse (case14) du déclarant manquent

 poids bruts doit être égale au poids brut total
ptation manque
e contact de l'expéditeur doit être mentionnée si on mentionne le fax, le téléphone ou l'adresse mail
e contact du destinataire doit être mentionnée si on mentionne le fax, le téléphone ou l'adresse mail
e contact du déclarant doit être mentionnée si on mentionne le fax, le téléphone ou l'adresse mail
 ence commerciale est exigée
 alidation est exigé.
 transaction doit être complétée entièrement (parties 1 et 2)
me de la déclaration est exigé.
ment de la déclaration est exigé


                                  Page 28
                                 Error codes


 bre d'articles' de la déclaration est
aration est exigé et peut comporter
ommerciale de la déclaration peut co
 ltats du contrôle' de la déclaration
 ment différé' de la déclaration peut
 ment TVA différé' de la déclaration
 ditions de livraison de la déclarat
 il des marchandises' de la déclarati
e Taric supplémentaire de la déclarat
 annulation de la déclaration peu
déclaration est exigé.
ée à la douane' de la déclaration
 arant est exigé.
 aration d'un article est exigé.
n article est exigé.
 de colis' d'un article est exigé.
cription des marchandises' d'un article est requis et ne peut contenir plus de 500 caractères
un article est exigé.
 un article est exigé.
andises d'un article est requis et peut contenir de 8 à 10 caractères
 ment TVA différé' d'un article peut
 ditions de livraison d'un article p
 e Taric supplémentaire d'un article
e la garantie d'un article peut comp
 arantie d'un article peut comprendre
ques et numéros' d'un article peut co
al complémentaire d'un article peut
al complémentaire (2) d'un article p
al complémentaire (3) d'un article p
 article peut comprendre au plus 2 s
 édent d'un article peut comprendre a
 ational d'un article peut comprendre
 a' peut comprendre au plus 6 signes.
e Taric supplémentaire d'un article p
eut pas exister sans déclaration.
 sse ligne 1 ne peut comprendre plus de 200 caractères
 sse ligne 2 ne peut comprendre plus de 200 caractères
 inscription ne peut comprendre plus de 17 caractères
 ne peut comprendre plus de 200 caractères
 onne de contact ne peut comprendre plus de 35 caractères
 ou Province ne peut comprendre plus de 35 caractères
ail ne peut comprendre plus de 70 caractères
ne peut comprendre plus de 15 caractères
e d'identification ne peut comprendre plus de 18 caractères
E n'est pas valable
 ne peut comprendre plus de 200 caractères
e postal ne peut comprendre plus de 9 caractères
 ature ne peut comprendre plus de 100 caractères
e téléphone ne peut comprendre plus de 15 caractères
a recherche du numéro BCE
ure de la transaction ne peut pas être complétée
 peut pas être complétée


                                  Page 29
                                Error codes


peut pas être complétée.
 la case 22 ne peut pas être complétée.
 la case 20 ne peut pas être complétée
 la case 20 ne peut pas être complétée
peut pas être complétée
eut pas être complétée
eut pas être complétée
peut pas être complétée
 la case 21 Identité du moyen de transport pour le passage à la frontière ne peut pas être complétée.
 la case 21 Nationalité du moyen de transport pour le passage à la frontière ne peut pas être complétée.
 la case 22 ne peut pas être complétée.
peut pas être complétée

aration du type, le code IM ou AC dans la case 1 n'est pas autorisé
 stes de chargement est exigé.
eut pas être complétée
 peut pas être complétée
 la case 18 ne peut pas être complétée
 la case 20 ne peut pas être complétée
 la case 20 ne peut pas être complétée
 la case 21 ne peut pas être complétée
 peut pas être complétée
 peut pas être complétée
ntreprise d'un acquéreur communautaire a été mentionné, alors que les 2 1ères positions du règlement dans La case37 ne sont pas égales à
 e partie, est exigée
eut pas être complétée

a 3e partie de la case 1 n'est pas correct
 change pour l'euro

n compte avec le numéro d’identification introduit
 ège social est obligatoire
e institution financière, ainsi qu'un numéro de compte en banque doivent être remplis
ment autorisé doit être inférieur ou égal au remboursement demandé
s sont exigés pour un paramètre
 entre la sélection d'un opérateur économique enregistré ou entre l'enregistrement d'un débiteur. Quand on sélectionne un opérateur économ
 tant' est obligatoire.
 imal doit être inférieur au montant maximal.
 té introduit qui dépasse la valeur maximum
  être plus grand que zéro.
 oduit est trop grand
 ctionnez pas d'opérateur économique existant, vous devez au moins remplir le nom du débiteur.
ébiteur doit être sélectionné pour pouvoir sauvegarder une dette
ébiteur doit être sélectionné.
 de légal doit être ajouté.
 tère de recherche doit être rempli
 t obligatoire s’il est fait appel à l’article 239
 ouche de retour n’est pas admis.
 ulaire national n'est possible que pour des montants inférieurs à 2500 EUROS.
ation n'a été trouvée pour cette mise en sécurité Benelux
 re à "0" avant tout enregistrement
 tions de crédit sont bloquées


                                 Page 30
                                Error codes


 isateur ou le mot de passe n’est pas valable.
 connecté à la caisse
teur est déjà connecté à la caisse
z pas ouvrir une caisse fermée par un autre utilisateur
z pas ouvrir une caisse qui n’est pas fermée
 déjà connecté à la caisse
 compte de crédit n'est pas un valable montant positif
 it n'est pas actif
  réservations relatives aux déclarations n'est pas un montant positif valable
 garantie en matière de transport sous douane n''st pas un valable montant positif
 garantie en matière de mouvements accises n'est pas un montant valable positif
odifiéRien n'a été modifié.
 modification doit être remplie dans le champ "note".
e d’introduire l’UCR de l’information de vente
e d’introduire la date de l’annulation des conditions de vente
mat incorrect: le premier caractère doit être le dernier chiffre de l’année en cours
mat incorrect: les 2ème et 3ème caractères doivent être un code pays ISO alpha 2 correct
mat incorrect: s’il s’agit d’un UCR belge, un numéro d’entreprise valable doit suivre le code pays
as valable: la date n’est pas celle du jour
ur n’est pas une entreprise belge, l’adresse complète doit être introduite
 est pas une entreprise belge, l’adresse complète doit être introduite
ur n’est pas une entreprise belge, l’adresse complète doit être introduite
 ire au moins 3 caractères du nom du vendeur
 ire au moins 3 caractères de la ville du vendeur
e d’introduire le numéro d’entreprise de la destination des marchandises
 ire au moins 3 caractères du nom de la destination des marchandises
 ire au moins 3 caractères de la ville de destination des marchandises
ntreprise du demandeur de la valeur de vente n’est pas connu par la base de donnée Carrefour des Entreprises
ntreprise du vendeur de la valeur de vente n’est pas connu par la base de donnée Carrefour des Entreprises
ntreprise de la destination des marchandises de la valeur de vente n’est pas connu par la base de donnée Carrefour des Entreprises
e d’introduire une personne de contact dans l’entreprise du demandeur
e d’introduire le numéro de téléphone du demandeur
e d’introduire une personne de contact dans l’entreprise de destination des marchandises
e d’introduire le numéro de téléphone de la destination des marchandises
e d’introduire une personne de contact dans l’entreprise du vendeur
e d’introduire le numéro d’entreprise du vendeur des marchandises
e d’introduire le numéro de téléphone du vendeur
e d’introduire le numéro d’entreprise du demandeur des informations de vente
e d’introduire le code inco des conditions de vente
e d’introduire le lieu comme décrit dans les conditions de livraison
e d’introduire la nature de la transaction
e d’introduire le statut de l’information de vente
e d’introduire la date de la réception des conditions de vente
archandises a un format incorrect: ce champ doit avoir au moins 6 caractères et au plus 10
archandises de la ligne de marchandises n’est pas connu en Tarbel
e d’introduire le numéro de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire le poids brut de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire la valeur de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire la nature du colis de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire un code marchandises de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire une description de la ligne de marchandises des informations de vente
e d’introduire le nombre de colis de la ligne de marchandises des informations de vente


                                 Page 31
                                 Error codes


e d’introduire l’unité monétaire de la valeur de la ligne de marchandises des informations de vente
 et {1} ne peuvent pas être utilisés ensemble.


{0} du transfert ne peut pas être plus grand que le contenu de caisse correspondant
{0} du transfert n'est pas valide. Un montant a le format: 12345.12
données pour le transfert d'espèces ou de chèques
{0} du transfert doit être positif
 obal du transfert est plus grand que le montant maximum à transférer, la raison doit être rempli

 re a été clôturée
ne unité monétaire avec le code iso introduit.
consister en 3 chiffres et 2 lettres, et les lettres doivent être en majuscule.
e d'identification complémentaire ' est obligatoire.
mpte client" est obligatoire
 teurs est le propriétaire de la compte de client sélectionnée ou a un mandat sur la facture de client sélectionnée
ution par la banque ne peut pas être dans le passé.
 eance de la date' est obligatoire.
 ation ordinaire ou structurée doit être présente
dette doit être cochée.
 ' n'est pas valable
 ion de paiement n'est pas valable
 ion de paiement est trop longue
 munication structurée' n'est pas valable
 pas le droit d’annuler une déclaration
a déjà été annulé ou une demande d'annulation a déjà été envoyé
 fectuée n’est pas admise
 pas le droit de modifier une déclaration
 troduites à l’écran ne correspondent pas à cette déclaration.

 aration ne peut pas être modifié
n’a pas été trouvée
n’a pas été trouvée
 pas le droit de faire cette opération
 laration" est obligatoire lorsque le type de la réservation est "déclaration".
 ntroduite est trop longue
 te déclaration ne permet pas la suppression de la déclaration
 conomique doit être sélectionné pour qu'un report de paiement soit possible.
 constatation sélectionnée
statation ne peut être postérieure à aujourd'hui.
 ossier' est obligatoire
 le champ 'N° dossier' est trop longue
ance ne peut dépasser cette date (0).
ut pas être ajouté. Ce débiteur est déjà lié à la dette.
 électionné a déjà été utilisé pour cette dette
s don’t le solde est plus grand que zéro et qui ne sont pas encore déchargés, peuvent être sélectionnés afin de décharger.
 dette pour ce code légal
 e légal' est obligatoire.
doit être choisi pour cette dette
son refus" est obligatoire
ance d’une unité monétaire doit être postérieure au dernier taux de change.
a suppression des détails du contact


                                  Page 32
                                  Error codestPerDutyDto doit être disponible
ency exact doit être disponible.
nge pour {0} ne peut pas survenir après la date d’échéance ({1}) de l’unité monétaire.
 chéance sélectionnée

e limite de validité " est obligatoire
te dans l'intervalle de la date limite de validité doit être natérieure à la seconde date.

ance doit être postérieure à la date de constatation
 e : Forms introuvable
 mentionné est déjà débité.
 ionné avec le code [{0}] n’existe pas.
 ntionnée [{0}] pour être prise en réservation est plus grande que les [{1}] éléments disponibles.
n mentionnée correspond à plus de 1 AccountId: [{0}].
 mentionné n’a pas assez d’éléments en réservation ((1) au lieu de {2} nécessaires).
 chandises [{0}] mentionnée a déjà été utilisée pour un débit.
 chandises mentionnée [{0}] est déjà enregistrée dans la comptabilité marchandises.
 chandises mentionnée [{0}] n’est pas enregistrée dans la comptabilité marchandises.
 chandises trouvées a déjà été complètement apurée. Aucun apurement ne peut plus être exécuté sur cette ligne.
e de la preuve d'inscription à la caisse de dépôt et de consignation' est obligatoire
 e la preuve d'inscription à la caisse de dépôt et de consignation' est obligatoire
 a caution n'est pas un montant positif valable
 tant de la caution' est obligatoire.
du changement doit être remplie
cription de la modification' peut seulement avoir une longueur de 250
veau montant' n'est pas un montant valable
ate lors de la décision accablante de l'hypothèque bien acceptés' est obligatoire
 ° lors de la décision accablante de l'hypothèque bien acceptés' est obligatoire
  biens immeubles n'est pas un montant positif valable
 tant ' est obligatoire
  du certificat hypothécaire ' est obligatoire
cription ' est obligatoire
 ée n'est pas un montant positif valable
aleur estimée' est obligatoire
 euve paiement assurance incendie' est obligatoire
 é contre les dommages d'incendie n'est pas un montant positif valable
aleur assuré contre les dommages d'incendie, ' est obligatoire
 uation cadastrale ' est obligatoire
  ' est obligatoire
  inscription hypothécaire ' est obligatoire
  du renouvellement inscription hypothécaire ' est obligatoire
m du garant" est obligatoire
e de l'acte' est obligatoire
e de l'écheance' est obligatoire
 e l'acte' est obligatoire
m de la caution' est obligatoire
 a valeur nominale n'est pas un montant positif valable
aleur nominale ' est obligatoire
 ffisant pour payer les dettes de déclaration
 e compte client est insuffisante
ne peut être faite car le montant est trop grand


                                   Page 33
                                  Error codes


calculer les intérêts comme jour d'imputation pour l'échéance tombe.


dette doit être plus grand que zéro et le statut actuel de la dette doit être "en traitement" pour que la dette puisse être enrégistrée.

ntionnée est incorrecte

 dossier existe déjà dans le système, veuillez fournir un autre numéro.
 fication d'un montant, déjà accordée à un code légal, ce montant doit être plus grande ou égal au zéro.
 e validité ne peut être antérieure à la date d'aujoud'hui
 troduites sont non-valables
 caution personnelle ne peut être qu'"Actif" lorsque suffisamment de réassurances sont spécifiées
 cte de garantie en espèces ne peut être qu'"En traitement" ou "Actif" au moment de l'enregistrement
 caution dans les fonds publics peut être uniquement "dans traitement" ou "active" au moment de l'enregistrement
 caution personnelle ne peut être qu'"En traitement" ou "Actif" au moment de l'enregistrement
 cte de garantie en fonds publics ne peut être qu'"En traitement" ou "Actif" au moment de l'enregistrement
 cte de garantie en biens immeubles ne peut être qu'"En traitement" au moment de l'enregistrement
 qui est intervenu lors de la sélection du type un d'acte de caution et le type d'utilisation du compte sur laquelle s'applique cet acte
 qui est intervenu lors de la sélection du type un d'acte de caution
 tion initiale d'un montant de la dette au code légal, ce montant doit être plus grand que zéro.
 ’est pas un n° d’entreprise valable.


 biens immeubles doit être au moins autant que le montant de la caution.
 réassurances doit être au moins égale à 70% du montant de la caution. La partie non réassurée peut s'élever à 3740 €.
 nt avec cet identification existe déjà.
 pas été introduit complètement ou correctement


  peut pas être exécuté avec les valeurs données. Contrôlez les valeurs données et recommencez.
 née est plus grande que la quantité disponible sur la ligne de marchandises. Corrigez la valeur donnée.
 bre d'articles donnée {0} ne correspond pas à l'unité de nombre d'articles de la ligne à apurer {1}. Donnez une autre unité de nombre d'article
 est plus grand que le poids disponible sur la ligne de marchandises. Corrigez la valeur donnée.
mot de passe incorrect
ut être diminué maximalement avec un montant raison au solde.
 mail ne peut être envoyé
u moins un mandat à supprimer
 permettre au moins une utilisation du compte
 ximal a été spécifié sans que l'utilisation relative soit sélectionnée. Si l'opérateur économique doit être mandaté pour cette utilisation, elle do
 aire du comple peut supprimer les mandats
 arrivée d’un bateau devant être remplacé n’a pu être retrouvée dans le système (mouvement d’importation inconnu) (code d’erreur B31)
 pas le droit de modifier l’annonce de l’arrivée d’un bateau (code d’erreur 001)
 dification des données originales est écoulé
 quantes empêchant la suite du traitement du message ont été détectées durant la validation
 pas le droit d’ajouter un waybill dans la déclaration sommaire
 nt n’est pas dans le délai de modification des déclarations sommaires
 sommaire pour laquelle une annulation doit avoir lieu est introuvable
 pas le droit d’annuler
est pas dans le délai de modification des déclarations sommaires
 pas le droit d’annuler le conteneur
 conteneur n’est pas dans le délai de modification des déclarations sommaires
 d’importation, la déclaration sommaire et le conteneur sont introuvables


                                   Page 34
                                Error codes


 st déjà annulé
 pas le droit d’annuler l’opérateur économique
onomique qui va être annulé est introuvable
que d’identification de l’opérateur économique tel qu’introduit dans le message d’annulation ne correspond pas au numéro d’identification enr
 l’opérateur économique n’est pas dans le délai de modification des déclarations sommaires
 pas le droit d’annuler les waybills
 waybill n’est pas dans le délai de modification des déclarations sommaires
 waybill est impossible parce que des lignes de marchandises du waybill sont déjà débitées.
 oit être annulé est introuvable dans le système (ou la déclaration sommaire mentionnée ou le mouvement d’importation est inconnu)
 à le statut annulé
 d’article à annuler, le numéro de waybill introduit par l’utilisateur ne correspond pas au numéro de waybill connu par le système PLDA.
 communication de paiement sélectionné
e vous avez choisi ne se situe pas da
 egistre national ou le mot de passe erroné
 r économique trouvé
domiciliation doit être fourni si le paiment se fera par domiciliation
 e domiciliation est rempli, l'option "Domiciliation" doit être sélectionnée
domiciliation doit être fournu pour pouvoir générer une demande


onomique connecté n’a aucun droit sur le compte choisi
numéro de compte pour cet opérateur économique
onomique n’a pas de comptes débiteurs
est un entier <=9999
ntant" est obligatoire

méro du paiement" est obligatoire
e d'enregistrement" est obligatoire
 ut" est obligatoire
 larant" est obligatoire
e" est obligatoire
 rticle {0} de la déclaration pour le code {1} est manquant.
 térêt règle de calcul disponible pour calculer les intérêts

 n'a été trouvée
dette doit être associée à ce dossier pour qu'il puisse être enrégistré.
 sageType' est obligatoire
 g' est obligatoire
 strement, au moins un dette doit être créer et associé avec ce dossier
dette doit être coché
tion sélectionnée
méro de compte" est obligatoire
méro de chèque" est obligatoire
 e de chèque" est obligatoire
e de sélectionner une unité monétaire
ntant Euro" est obligatoire
de" est obligatoire
ntant" est obligatoire
 dossier pour les critères donnés
 echerche possible avec les valeurs données. Faites une recherche sur base d'un numéro et date de vol ou sur base d'un numéro lloyds et d
e marchandises n'a été trouvée. Contrôlez les valeurs données et recommencez la recherche.
m doit être attaché à une déclaration.


                                 Page 35
                                 Error codes


 un n° d'item

 doit être rempli
 nication de paiement sélectionnée
 le nombre d'articles
 re d'articles doit être mentionés
aiement doit être apporté

ation n'a été trouvée pour ce critère de recherche
 ssurance doit être sélectionnée quand on choisit l'action "supprimer".
 supprimer un mandat, au moins 1 mandat doit être sélectionné

 rrivée effective
est pas admise
e' est obligatoire
 le champ 'Note' est trop longue (max 250)

 déjà connecté à une caisse
 nsfert ne peut être disponible.
mpte n'est pas suffisant
ur n’est connecté
 un n° de waybill

doit avoir rempli
utyPerDebt doit être coché.
 uvable dans la base de données
n taux de change pour {0} en {1}.
n ne peut valoir tant pour une autorisation que pour une déclaration
z sélectionner qu'un ordre de remboursement pour exécution
 nt remplir les conditions de recherche
e RegisterCurrency
 d'un compte est par défaut autoris
attendu n’a pas été trouvée
orisation" est obligatoire lorsque le type de la réservation est "autorisation".
ntroduite est trop longue
al du transfert doit être égal au solde de l’ordonnance
 bord créer une ordonnance pour payer les frais
 pour chèque circulaire belge doit être numérique et supérieur à 1000 (max. 9999).
 caisse ne peut pas être négatif et ne comprend que deux décimales
 a caution permanente ne peut pas être négatif et ne comprend que deux décimales
 lai ne peut pas être choisi pour ce code légal.
 amp 'numéro lors de la décision accablante de l'hypothèque bien acceptés 'est trop longue
 amp 'description' est trop longue
 amp 'la situation cadastrale' est trop longue
 amp 'nom' est trop longue
on de modification" est obligatoire
on de modification" est trop long
son de la réservation" est obligatoire


                                  Page 36
                                  Error codes


 la réservation" introduite est trop longue
 on de libération" est obligatoire
 on de libération" est trop long
 u ne peut pas être supérieur au montant à percevoir
 ité de la caisse est obligatoire
 e de la caisse est obligatoire
 te dans l'intervalle de la date d'enregistrement doit être antérieure à la seconde date.
ement autorisé est plus petit que demandés, une note explicative doit être jointe à l'adaptation
ntant réassurance" est obligatoire
m compagnie d'assurance" est obligatoire
méro de référence" est obligatoire
suffisant pour exécuter cette action
s codes légaux qui sont pas encore décharger peuvent être sélectionner.
s dont le solde est plus grand que le zéro peuvent être sélectionnés afin de décharger.
ction reason' est obligatoire
 a créer cet virement, a uniquement les droits pour entreprendre cette action
 e est non-valable
 tant' est faux
 ce paiement doit être positif
 virement est trop grand
s' est obligatoire
est obligatoire
 ' est obligatoire
m bénéficiaire' est non-valable
 e postal' est obligatoire
  est obligatoire
BIC' est non-valable
s' est obligatoire
 sion' ne peut être plus long que 250 charactéres
 écision' ne peut être plus long que 10 charactéres
Décision' est obligatoire.
 sion' est obligatoire.
 r vous pouvez seulement faire une sélection.
BAN' est non-valable
gue bénéficiaire' est non-valable
ulaire chèque, la 'langue du bénéficiaire 'doit être sélectionnée. Le choix 'Pas déterminé' n'est pas valable.
mmunication' est obligatoire
 munication" peut comprendre au maximum 106 caractères
 munication" a une longueur maximale de 90 caractères.
ommunication doit être choisie
 e pays de la banque' est obligatoire
alité' du cadre 'Identification banque du bénéficiaire' est obligatoire
m banque' du cadre 'Identification banque de bénéficiaire' est obligatoire
e postal' du cadre 'Identification banque du bénéficiaire ' est obligatoire
BIC' est obligatoire
BAN' est obligatoire
 ification' est obligatoire parce que le montant est plus grand que 12500.01
 e compte' est obligatoire
 rique balance paiement' est obligatoire car le montant est plus grand que 12500.01
ement doit être sélectionné
 e référence' est faux
 vous pouvez seulement faire une sélection.


                                   Page 37
                                 Error codes


ut' est obligatoire
 ion structurée est non-valable
em type' est obligatoire
e de titre' est non-valable
rce transaction' est obligatoire
peut pas être négatif et ne peut pas être supérieur au montant de la déclaration

 cle 239' est choisie, au moins une annexe doit être complétée.
ntant demandé" est exigé pour chaque code légal choisi

méro de réservation" est trop grand
 servation est obligatoire

e suffit pas au test du complément de 97.
e correspond pas au test du complément de 97.
’est pas un n° de compte valable.
n’est pas un montant correct.<br> Le format désiré est d.dddd<br> Utilisez un point décimal et un maximum de 4 décimales.
t être égale à la date '{1}'.
t être supérieure à la date '{1}'.
t être supérieure ou égale à la date '{1}'.
t être inférieure à la date '{1}'.
t être inférieure ou égale à la date '{1}'.
 n° de carte de crédit valable.
 e date valable.


oit comprendre une date dans le futur.
’est pas une date valable. La date doit être dans le format jj/mm/aaaa.
 nombre valable.
’est pas une communication structurée.
 e adresse e-mail valable.
 nnues s'est produite. Errorcode : {0} Errortrace : {1} Errormessage : {2}
t produite lors la construction d'un DTO. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors l'accès vers le DataDescriptor file.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors la création d'un DTO. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 pas été admise. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors le login. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors le lock d'un registre.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors la libération d'un registre.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer la liste des registres.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer le contenu d'un registre.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer un utilisateur étant connecté au registre. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer
t produite lors la création d'un type de charge.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors l'adaption d'un type de charge. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}


                                  Page 38
                                 Error codes


t produite lors écarter d'un type de charge. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer la liste d'un type de charge. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer la liste de codes légaux. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
t produite lors retirer l'élément de type de charge. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}


 t produite lors retirer la liste des opérateurs économiques. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer le registerContentToTransferDTO.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors le transfer de l'argent. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite retirer la list de lieu de douane. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors contrôler le compte. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors exécuter un paiement
 t produite lors retirer la liste de comptes banquaire. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer la liste de comptes banquaire système. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer la liste de méthodes de paiement. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer la liste de méthodes de paiement. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer la liste de la liste de récépissé recevoir du paiement.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors régistrer d'un paiement. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors régistrer d'un paiement non-linked. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite retirer un journal. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite.<br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer une liste générique. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors retirer un DTO générique. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors exécuter une création. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors exécuter une adaptation. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 t produite lors exécuter une annulation. <br />Errorcode: {0}<br />Errortrace: {1}<br />Errormessage: {2}
 nnue est survenue. <br/> Veuillez prendre contact avec votre gestionnaire du système afin de résoudre le problème suivant<br/><br/> Code
 nombre valable.
</table></div><br/>
z pas vous déconnecter parce que vous n’êtes pas connecté à la caisse
ors'><table><tr><td>Erreurs</td><td style="white-space:normal"><ul class='errors'>
 nombre valable.

oit comprendre (1) caractères.
e peut pas comprendre plus de (1) caractères.
oit comprendre plus de (1) caractères.

e peut pas être plus ancien que (1) ans.
’est pas un numéro de registre national valable.

rouver entre (1} et {2}.
est obligatoire.
 }' et '{1}' sont exclusifs et l’un d’eux est obligatoire
moins un '{0}'.
s '{0}' et '{1}' est obligatoire.


 nomique choisi est déjà dans la lis
conomique ne peut avoir de mandat pour lui-même.
tionneur trouvé pour le nom introduit


                                  Page 39
                                 Error codes se existe déjà
 se existe déjà


 any doit être sélectionné de la liste avec les débiteurs.
z sélectionner qu'un dette
 éassurance doit être cochée lorsque l'action "Supprimer" est choisie.
erser ne peut pas être supérieur au solde du compte bancaire
 her qu’une seule case à cocher.
 eid van de luchtvrachtbrief
 ème est survenue. (code d’erreur
dans le module Tarbel
 saire n’est pas encore atteinte

son refus" peut comprendre au maximum 300 caractères
ervations ont été trouvées pour ce critère de recherche. Veuillez affiner votre critère.
and nombre de résultats, veuillez spécifier les critères de recherche plus en détail et démarrer le recherche de nouveau.
al demandé doit être supérieur à zéro.
 transfert doit être positif
 oduit est supérieur au contenu de la caisse
 peut pas être négatif et ne peut pas être supérieur au montant du code légal
 ration est obligatoire

 cédente introuvable
 eur est obligatoire
est déjà connecté à la caisse sélectionnée
 tionnée n'est pas activeL'utilisateur est déjà connecté à une caisse L'utilisateur était déjà connecté à une caisse. L'utilisateur est maintenan
 déjà connecté à une caisse
 nkedPayments doit exister dans le système
 rt vers la banque non identifié" doit exister dans le système.
 es en suspens" doit exister dans le système
 est pas (encore) disponible
 de passe' est obligatoire
 éjà ouvert une session sur une caisse

 déjà connecté à un registre
st pas connecté correctement
 être connecté à une caisse

 the entity {1} cannot be null
 the entity {1} is too short
 the entity {1} is too long
er account' associé à la dette, pour amortissement, n'a été trouvé
peut être modifié que si le statut de l'acte de garantie est "En traitement" ou "Actif".
du compte à débiter" n'est pas un n° de compte valable
ne peut pas être supprimée dans son statut actuel
ne peut pas être corrigée dans son statut actuel
méro de compte" comporte un numéro de compte non valable
seulement changer dans une direction et doit donc de "dans le traitement" on peut uniquement vers "activement", de "activement" uniqueme
 se ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
cription des marchandises' est obligatoire


                                  Page 40
                                  Error codes


 oids net' est obligatoire
 oids brut' est obligatoire

ure des colis' est obligatoire
 e règlement est exigée
e marchandises doit comprendre entre 7 et 10 caractères
 ment différé TVA ne peut comprendre plus de 17 caractères
ditions de livraison - lieu ne peut comprendre plus de 35 caractères
miers produits supplémentaires ne peut comprendre plus de 4 caractères
cription marchandises ne peut comprendre plus de 500 caractères
 rence ne peut comprendre plus de 70 caractères
 au de la garantie ne peut comprendre plus de 35 caractères
ques et numéros ne peut comprendre plus de 105 caractères
 uits supplémentaires nationaux 1 ne peut comprendre plus de 4 caractères
 uits supplémentaires nationaux 2 ne peut comprendre plus de 4 caractères
 uits supplémentaires nationaux 3 ne peut comprendre plus de 4 caractères
 édure - Partie 1A ne peut comprendre plus de 2 caractères
 édure - Partie 2 ne peut comprendre plus de 2 caractères
 ement national ne peut comprendre plus de 3 caractères
a ne peut comprendre plus de 6 caractères
 peut pas être plus grand que le poids brut.
 s positions de la case 37 n’ont pas de valeur valable
 numéros du colis doivent être introduits s’il ne s’agit pas de marchandises en vrac
unité statistique a été rempli, mais la quantité manque
onds produits supplémentaires ne peut comprendre plus de 4 caractères

ntreprise ou les données complètes de l'expéditeur
 transaction doit être complétée entièrement (parties 1 et 2)
de l'entrepôt doit être complétée.
actère du code additionel Taric ne peut pas être 1 ou 2.
actère du code additionel Taric ne peut pas être 1 ou 2.

est obligatoire


ration de type A, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 10,11 ou 23
de livraison ne peuvent apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
ditions de livraison ne peut apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
e de transaction a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'article

érien précédent est manquant
ration de type B, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 76 ou 77
peut pas être complétée
peut pas être complétée

 du destinataire (case 8) ont été introduites au niveau de l'entête, celles-ci ne pourront plus être introduites au niveau de l'article

est autorisé dans la 2e partie de la case 1
 ôt de préfinancement, les données du destinataire ne peuvent pas être introduites
ration de type C, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 31
 0400 dans les mentions particulières, le règlement des douanes précédent doit être 02 ou 41.
 ent des douanes précédent 02 ou 41, le code 10400 doit être mentionné dans les mentions spéciales


                                   Page 41
                                  Error codes
eut pas être complétée
e de transaction a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'article

de livraison ne peuvent apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
ditions de livraison ne peut apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'articleme partie, est exigée


ration de type D, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 31
 douane précédent dans la case 37 doit être un stockage en entrepôt.
 e l’entrepôt dans la case 49 doit être complétée
peut pas être complétée
peut pas être complétée au niveau de l'article


peut pas être complétée
 peut pas être complétée
peut pas être complétée
entaire de la case 44 égal à 2A4 et case 37 (2 dernières positions) différente de 21
entaire de la case 44 égal à 2A4 et case 37 (2 premières positions) différente de 22
entaire de la case 44 égal à 2A5 et case 37 (2 premières positions) différente de 21
ration de type E, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 21, 22, 23
de livraison ne peuvent apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
ditions de livraison ne peut apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
e de transaction a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'articleme partie, est exigée

ement de la comptabilité marchandises air et mer

 de l'expéditeur (case 2) ont été introduites au niveau de l'entête, celles-ci ne pourront plus être introduites au niveau de l'article
 la case 1 doit être UE zijn car le pays de destination est un pays EVA/VISEGRAD
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 eut pas être complétée
 de l'expéditeur (case 2) ont été introduites au niveau de l'entête, celles-ci ne pourront plus être introduites au niveau de l'article
sitions du régime communautaire sont 42 et il n’y a pas de numéro d’entreprise de l’acquéreur intracommunautaire.
en-tête, le n° d’entreprise d’un acquéreur communautaire a été mentionné, alors que les 2 1ères positions
entaire case 44 égal à 01a et case 37 (2 1ères positions) différent de 01
entaire case 44 égal à 01b et case 37 (2 1ères positions) différente de 01
entaire case 44 égal à 0a6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02


                                   Page 42
                                Error codes


entaire case 44 égal à 0a8 et case 37 (2 dernières positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4B0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4C0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4A4 et case 37 (2 1ères positions) différente de 41
entaire case 44 égal à 4A9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 49
entaire case 44 égal à 4B9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 49
entaire case 44 égal à 6A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6B2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A5 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A8 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
 communautaire est 42, le mode de paiement de la TVA doit être B (exonération de la TVA)
 ositions de la case 37 sont égales à 42, la première partie de la case 1 doit être égale à IM ou EU
 de la case 1 comprend CO, la 1ère position de la case 37 ne peut pas être 0
 2, le numéro de TVA du destinataire ne peut pas se trouver dans la série 07966
 5, le numéro de TVA du destinataire ne peut pas se trouver dans la série 07965
ration de type H, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
 agement de mobilier, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération sont complété
éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).
 ne déclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
gine est un pays de l’AELE, la 1ère partie de la case 1 doit être "EU".
e de la case 1 est "EU", le pays d’origine doit être un pays de l’AELE.
 ent de douane précédent 02 ou 41, le code 10400 doit être mentionné dans les mentions spéciales
 ent, les 2 derniers chiffres de la case 36 doivent être 20, 23, 25 ou 28
de transport aérien (A119) a été mentionné, les 2 dernières positions doivent être19
es positions de la case 63 sont 19, un certificat de transport aérien (A119) doit être mentionné dans la case 44,

aractère de la case 36 est 1, il ne peut pas y avoir de certificat d’origine mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, il ne peut pas y avoir de certificat ATR ou EUR1 mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat FORMA ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 3, il ne peut pas y avoir de certificat FORMA mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat EUR1, ATR ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
eut pas être complétée


ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.de paiement est exigée
de paiement de la tva est exigée
ays de destination est exigée
égion de destination est exigée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 e position, est exigée
me et 3ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée


                                 Page 43
                                 Error codes


eur facturée est exigée
de livraison ne peuvent apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
ditions de livraison ne peut apparaître ni dans l'entête ni au niveau de l'article
aration du type, le code EX dans la case 1 n'est pas autorisé
émentaire 1190 a été introduit et le C645 manque
 645 a été introduit et le code complémentaire 1190 manque
égion de destination ne peut pas être complétée lorsque le pays de destination n'est pas la Belgique
contingent dans la case 39 manque
 823 ou N990 manque
 823 ou N990 a été communiqué, mais la 2e et la 3e position de la case 36 n'est pas égale à 15 ou 23
entreprise du destinataire (case 8) a été communiqué dans l'entête, il ne pourra plus être introduit au niveau de l'article
e de transaction a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
e de transaction a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
 longation du paiement de la TVA a été introduite tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
de paiement TVA a été remplie tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
entreprise du représentant responsable a été mentionné au niveau de l'en-tête, il ne faut plus le mentionner au niveau de l'article
 d'un acquéreur intracommunautaire ont été mentionnées au niveau de l'en-tête, il ne faut plus les mentionner au niveau de l'article
 e l'entrepôt (case 49) est exigée
 e l'entrepôt (case 49) est exigée
 transport aérien est manquant
 de transport aérien a été jointe mais la mention particulière 10100 est manquante.
 itions de la branche 37 doivent être égales à 45 chez un ACC4
contingent dans la branche 39 n'a pas la longueur correcte
 numéro d'entreprise danois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise danois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise luxembourgois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise luxembourgois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise finlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise finlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise grec d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise grec d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise hongrois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise hongrois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise tchèque d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise tchèque d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise maltèse d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise maltèse d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise irlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise irlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise slovène d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise slovène d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise italien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise italien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise néerlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise néerlandais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise portugais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise portugais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise espagnol d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise espagnol d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise autrichien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise autrichien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise suédois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte


                                 Page 44
                                 Error codes


 numéro d'entreprise suédois d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise l'Estonie d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise l'Estonie d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise chypriote d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise chypriote d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise letton d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise letton d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise lituanien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise lituanien d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise polonais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise polonais d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise Slovaquie d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise Slovaquie d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 numéro d'entreprise britannique d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'en-tête n'est pas correcte
 numéro d'entreprise britannique d'un acquéreur intracommunautaire au niveau d'article n'est pas correcte
 ement est paiement différé et le numéro du compte client n'est pas indiqué
nt de la TVA a été demandé mais le numéro d'autorisation ET est manquant
nt de la TVA a été demandé mais le numéro d'autorisation ET est manquant
 numéro d'entreprise de l'acquéreur intracommunautraire n'est pas correcte
 ration avec règlement 40 avec répartition 4CO, le règlement précédent doit être 01, 02 ou 07
 position est exigée
 et 3e position est exigée
ntreprise du concessionnaire entrepôt-TVA manque
e l'entrepot (case 49) est exigée.
ntreprise du concessionnaire entrepôt-TVA manque
e l'entrepot (case 49) est exigée.
entaire case 44 égal à 5A5 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A8 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
ration de type I, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 51,53 ou 91
 plémentaire pour importation temporaire est introduit , le règlement communautaire doit être 53 et l’exonération de TVA doit avoir été deman
 plémentaire pour importation temporaire est introduit, le règlement communautaire doit être 53 et l’exonération de TVA doit avoir été deman
 éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).
 éclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
gine est un pays de l’AELE, la 1ère partie de la case 1 doit être "EU".
e de la case 1 est "EU", le pays d’origine doit être un pays de l’AELE.
 unautaire complémentaire pour amélioration active a été introduit dans la 2ème partie de la case 37, alors que le règlement communautaire
onaux complémentaires 0F1 et 0F2 peuvent être introduits lors du traitement de la déclaration sous le contrôle de la douane
 ent d’une déclaration sous le contrôle de la douane, il faut mentionner un des codes nationaux complémentaires 0F1 ou 0F2.
onaux complémentaires 0I5, 1I5 et 2I5 peuvent être introduits pour une déclaration d’importation temporaire.
 a été introduit dans les mentions particulières, alors qu’il ne s’agit pas d’une importation temporaire.
ortation temporaire, les mentions spéciales doivent comporter le code 10500.
 0400 dans les mentions spéciales, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.
 ent, les 2 derniers chiffres de la case 36 doivent être 20, 23, 25 ou 28
de transport aérien (A119) a été mentionné, les 2 dernières positions doivent être19
es positions de la case 63 sont 19, un certificat de transport aérien (A119) doit être mentionné dans la case 44,

aractère de la case 36 est 1, il ne peut pas y avoir de certificat d’origine mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, il ne peut pas y avoir de certificat ATR ou EUR1 mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat FORMA ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 3, il ne peut pas y avoir de certificat FORMA mentionné dans la case 44


                                 Page 45
                                 Error codes


aractère de la case 36 est 2, un certificat EUR1, ATR ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
 eut pas être complétée
 eut pas être complétée


ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.de paiement est exigée
de paiement de la TVA est exigée
ays de destination est exigée
égion de destination est exigée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 e position, est exigée
me et 3ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée
eur facturée est exigée
de livraison ne peuvent pas paraître aux niveaux de l'entête et de l'article
 ditions de livraison ne peuvent pas paraître aux niveaux de l'entête et de l'article
 la case 1 n'est pas admis dans une déclaration de ce type.
on destination n'est pas exigée si le pays de destination n'est pas la Belgique.
 gent dans case 39 est exigé
 283 manque.
 283 a été communiqué, mais la 2e et 3e position de la case 36 n'est pas égale à 15 ou 23
 entreprise du destinataire (case 8) a été communiqué dans l'entête, il ne pourra plus être introduit au niveau de l'article
  de transaction a été remplie tant dans l'entête qu'au niveau de l'article.
  de transaction a été remplie tant dans l'entête qu'au niveau de l'article.
 longation du paiement TVA a été remplie tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
de paiement TVA a été remplie tant dans l'entête qu'au niveau de l'article
entreprise du représentant responsable a été mentionné au niveau de l'en-tête, il ne faut plus le mentionner au niveau de l'article
 gent dans case 39 n'a pas la longueure correcte.
e l’acquéreur intracommunautaire ne peuvent pas être complétées
 ement est paiement différé et le numéro du compte client n'est pas indiqué
nt de la TVA a été demandé mais le numéro d'autorisation ET est manquant
nt de la TVA a été demandé mais le numéro d'autorisation ET est manquant
e l'entrepot (case 49) est exigée.
ays d'origine est exigée
 oit être complété dans la 5ème partie de La case33
 0400 dans la mention particulière, le règlement des douanes précédent doit être 02 ou 41.
entaire case 44 égal à 7A1 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A3 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
ration de type J, l’identification de l’entrepôt doit être complétée
ration de type J, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 71 ou 78
ration de type J, l’entrepôt doit être du type A, B, C, E ou F.
 0400 dans les mentions spéciales, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.
peut pas être complétée
ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.
peut pas être complétée
peut pas être complétée


                                  Page 46
                                  Error codesays de destination ne peut pas être complétée
égion de destination ne peut pas être complétée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
e position ne peut pas être complétée
me et 3ème positions ne peut pas être complétée
peut pas être complétée
eur de facture ne peut pas être complétée
 hode de paiement de la valeur ne peut pas être complétée
C dans la case 1 n'est pas admis dans une déclaration de type J.
 entreprise du destinataire (case 8) a été communiqué dans l'entête, il ne pourra plus être introduit au niveau de l'article
e l’acquéreur intracommunautaire ne peuvent pas être complétées
 artie est exigée
 artie est exigée
cation la valeur statistique ne peut pas être complétée
 frais de douane totaux ne peut pas être complété.
 x de change ne peut pas être complété.
 frais tva total ne peut pas être complété.
x de change de frais tva total ne peut pas être complété.
 tionnels de la case 33 ne peuvent être complétés.
 tionnels de la case 33 ne peuvent être complétés.
 tionnels de la case 33 ne peuvent être complétés.
 tionnels de la case 33 ne peuvent être complétés.
 tionnels de la case 33 ne peuvent être complétés.
 de valeur statistique ne peut pas être complétée.
 du prix d'une facture ne peut pas être complétée.
 peuvent pas être complétés.
e la caution ne peuvent pas être complétées.
e la caution ne peuvent pas être complétées.
entaire case 44 égal à 7A1 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A3 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
ration de type K, l’entrepôt doit être du type D ou E.
ration de type K, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 71 ou 78
ration de type K, l’identification de l’entrepôt doit être complétée
 0400 dans les mentions particulières, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.

eut pas être complétée
ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.
peut pas être complétée
peut pas être complétée

ays de destination ne peut pas être complétée
égion de destination ne peut pas être complétée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée
peut pas être complétée
eur de facture ne peut pas être complétée
 hode de paiement de la valeur ne peut pas être complétée
 la case 1 n'est pas admis dans une déclaration de ce type.


                                   Page 47
                                  Error codes


du destinataire (case 8) ont été introduites au niveau de l'entête, celles-ci ne pourront plus être introduites au niveau de l'article
e l’acquéreur intracommunautaire ne peuvent pas être complétées
position ne peut pas être complétée
et 3e positions ne peut pas être complétée
artie est exigée
artie est exigée
 frais de douane totaux ne peut pas être complété..
 frais tva total ne peut pas être complété.
e la caution ne peuvent pas être complétées.
e la caution ne peuvent pas être complétées.

 BCE introduit
E doit commencer par ‘BE’E n’est pas reconnu par la BCE
 peut pas dépasser le poids brut.
s positions de la case 37 n’ont pas de valeur valable
 numéros du colis doivent être introduits s’il ne s’agit pas de marchandises en vrac


 de colis est exigé
olis est exigée
es marchandises est exigée
s brut est exigée
s net est exigée
 document est exigée
ument est exigé
 du document est exigé
ticle doit être mentionné
 arant est exigé
ration de type A, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 10,11 ou 23
ement de la comptabilité marchandises air et mer

 partie, est exigée
 e partie, est exigée

ntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
me partie, est exigée
remières positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée

ration de type B, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 76 ou 77
ement de la comptabilité marchandises air et mer
 partie, est exigée
 e partie, est exigée


                                   Page 48
                                Error codesntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
ntreprise ou les données complètes du destinataire doivent être complétés.

peut pas être complétée
peut pas être complétée

me partie, ne peut pas être complétée
remières positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée

ration de type C, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 31
ement de la comptabilité marchandises air et mer
 0400 dans les mentions particulières, le règlement des douanes précédent doit être 02 ou 41.
 ent des douanes précédent 02 ou 41, le code 10400 doit être mentionné dans les mentions spéciales

 partie, est exigée
 e partie, est exigée

ntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
eut pas être complétée
me partie, est exigée
ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée

ration de type D, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 31
 douane précédent dans la case 37 doit être un stockage en entrepôt.
 e l’entrepôt dans la case 49 doit être complétée
ement de la comptabilité marchandises air et mer
 partie, est exigée
 e partie, est exigée
ntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
eut pas être complétée
 peut pas être complétée
peut pas être complétée
peut pas être complétée
peut pas être complétée


me partie, ne peut pas être complétée
 remières positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 peut pas être complétée
entaire de la case 44 égal à 2A4 et case 37 (2 dernières positions) différente de 21
entaire de la case 44 égal à 2A4 et case 37 (2 premières positions) différente de 22
entaire de la case 44 égal à 2A5 et case 37 (2 premières positions) différente de 21
ration de type E, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 21, 22, 23


                                 Page 49
                                Error codes


ement de la comptabilité marchandises air et mer

 partie, est exigée
 e partie, est exigée
ntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
eut pas être complétée
me partie, est exigée
remières positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée

 e partie, est exigée
ntreprise ou les données complètes de l’expéditeur doivent être complétés.
eut pas être complétée
sitions du régime communautaire sont 42 et il n’y a pas de numéro d’entreprise de l’acquéreur intracommunautaire.
en-tête, le numéro d’entreprise d’un acquéreur communautaire a été mentionné, alors que les 2 1ères positions
entaire case 44 égal à 01a et case 37 (2 1ères positions) différent de 01
entaire case 44 égal à 01b et case 37 (2 1ères positions) différente de 01
entaire case 44 égal à 0a6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 0a8 et case 37 (2 dernières positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 02
entaire case 44 égal à 4a0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4B0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4C0 et case 37 (2 1ères positions) différente de 40
entaire case 44 égal à 4A4 et case 37 (2 1ères positions) différente de 41
entaire case 44 égal à 4A9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 49
entaire case 44 égal à 4B9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 49
entaire case 44 égal à 6A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6B2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A5 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A8 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
entaire case 44 égal à 6A9 et case 37 (2 1ères positions) différente de 61
 communautaire est 42, le mode de paiement de la TVA doit être B (exonération de la TVA)
 ositions de la case 37 sont égales à 42, la première partie de la case 1 doit être égale à IM ou EU
 de la case 1 comprend CO, la 1ère position de la case 37 ne peut pas être 0
 ositions de la case 37 sont égales à 45, les 2 dernières positions de la case 37 doivent être égales à 80, 81, 82, 83
 ration avec règlement 40 avec répartition 4CO, le règlement précédent doit être 01, 02 ou 07
 2, le numéro de TVA du destinataire ne peut pas se trouver dans la série 07966
 5, le numéro de TVA du destinataire ne peut pas se trouver dans la série 07965
ration de type H, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
 agement de mobilier, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération sont complété
 agement de mobilier, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0, si les conditions d’exonération ne sont pas e
 e, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération sont complétées. L'exemption de
 e, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0, si les conditions d’exonération ne sont pas encore complétées.
                                 Page 50
                                 Error codes


ession, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération sont complétées. L'exonérat
ession, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0, si les conditions d’exonération ne sont pas encore complété
 mobiliers et les objets d’ameublement d’une seconde résidence, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, q
 mobiliers et les objets d’ameublement d’une seconde résidence, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0, s
ents, les effets scolaires et les autres biens mobiliers d’écoliers ou d’étudiants, le règlement communautaire doit être 40 et le code complém
ents, les effets scolaires et les autres biens mobiliers d’écoliers ou d’étudiants, le règlement communautaire doit être 40 et le code complém
 s biens d’investissement et d’autres équipements appartenant à des entreprises déplaçant leurs activités d’un pays tiers vers la communaut
d’investissement et les autres équipements appartenant à des personnes exerçant une activité indépendante ou à des personnes juridiques
el NU à caractère éducatif, scientifique ou culturel, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0. La prolongation
à caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés en annexe II du règlement (CEE) n° 918/83, le règlement communautaire doit être
à caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés en annexe II du règlement (CEE) n° 918/83, le règlement communautaire doit être 4
el à caractère éducatif, scientifique ou culturel (éléments de réserve,…), le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire
 ements importés à des fins non commerciales par ou pour compte d’une institution ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son s
 ux de laboratoire, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0. La prolongation du paiement de la TVA doit être
 ux de laboratoire, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération ne sont pas enco

 d’auteur, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
entation à caractère touristique, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
ments divers, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 el de barrage, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 iaux de référence de contrôle de qualité, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 ts pharmaceutiques (événements sportifs), le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 ropie, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 s, gravures,… pour les aveugles, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir é
  objets pour les aveugles, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été dem
 pour les autres handicapés (hors aveugles) importés par des institutions ou des organisations, le règlement communautaire doit être 40, le
 pour les autres handicapés (hors aveugles) importés par des institutions ou des organisations et qui ne satisfont pas aux conditions d’exoné
 andises importées en faveur de victimes de catastrophes, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonér
 tions et rémunérations à caractère honorifique, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TV
 ux reçus dans de cadre de rencontres internationales, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonératio
 andises destinées à l’usage des souverains et chefs d’Etat, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exoné
 tillons importés destinés à la clientèle, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit av
més et objets importés à des fins publicitaires, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA
 ts utilisés ou consommés durant une exposition ou assimilé , le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été
 ts importés à des fins de recherche d’analyse ou de prise d’échantillons, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA do
 ts importés à des fins de recherche d’analyse ou de prise d’échantillons, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA do
 éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).
 ne déclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
gine est un pays de l’AELE, la 1ère partie de la case 1 doit être "EU".
e de la case 1 est "EU", le pays d’origine doit être un pays de l’AELE.
  matériaux pour aveugles, le règlement communautaire doit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 0400 dans la mention particulière, le règlement des douanes précédent doit être 02 ou 41.
 ent de douane précédent 02 ou 41, le code 10400 doit être mentionné dans les mentions spéciales
 ent, les 2 derniers chiffres de la case 36 doivent être 20, 23, 25 ou 28
 de transport aérien (A119) a été mentionné, les 2 dernières positions doivent être19
 es positions de la case 63 sont 19, un certificat de transport aérien (A119) doit être mentionné dans la case 44,

 ment au sol, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
umentation touristique, le règlement communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demand
 ostaux refusés par les chemins de fer en cas d’erreur sur les marchandises exportées, le règlement communautaire doit être 40, le code co
aractère de la case 36 est 1, il ne peut pas y avoir de certificat d’origine mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, il ne peut pas y avoir de certificat ATR ou EUR1 mentionné dans la case 44


                                  Page 51
                                Error codes


aractère de la case 36 est 2, un certificat FORMA ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 3, il ne peut pas y avoir de certificat FORMA mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat EUR1, ATR ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
 partie, est exigée
 e partie, est exigée
eut pas être complétée


ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.de paiement est exigée
de paiement de la tva est exigée
ays de destination est exigée
égion de destination est exigée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 e position, est exigée
me et 3ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée
eur facturée est exigée
entaire case 44 égal à 5A5 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A6 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A7 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
entaire case 44 égal à 5A8 et case 37 (2 1ères positions) différente de 51
ration de type I, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 51,53 ou 91
 plémentaire pour importation temporaire est introduit , le règlement communautaire doit être 53 et l’exonération de TVA doit avoir été deman
 plémentaire pour importation temporaire est introduit, le règlement communautaire doit être 53 et l’exonération de TVA doit avoir été deman
 éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).
 éclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
gine est un pays de l’AELE, la 1ère partie de la case 1 doit être "EU".
e de la case 1 est "EU", le pays d’origine doit être un pays de l’AELE.
 unautaire complémentaire pour amélioration active a été introduit dans la 2ème partie de la case 37, alors que le règlement communautaire
onaux complémentaires 0F1 et 0F2 peuvent être introduits lors du traitement de la déclaration sous le contrôle de la douane
 ent d’une déclaration sous le contrôle de la douane, il faut mentionner un des codes nationaux complémentaires 0F1 ou 0F2.
onaux complémentaires 0I5, 1I5 et 2I5 peuvent être introduits pour une déclaration d’importation temporaire.
 a été introduit dans les mentions particulières, alors qu’il ne s’agit pas d’une importation temporaire.
ortation temporaire, les mentions spéciales doivent comporter le code 10500.
 0400 dans les mentions spéciales, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.
 ent de douane 53, le code 10500 doit être mentionné dans les mentions spéciales
 0500 dans les mentions particulières, le règlement de douane précédent doit être 53.
 ent, les 2 derniers chiffres de la case 36 doivent être 20, 23, 25 ou 28
de transport aérien (A119) a été mentionné, les 2 dernières positions doivent être19
es positions de la case 63 sont 19, un certificat de transport aérien (A119) doit être mentionné dans la case 44,

aractère de la case 36 est 1, il ne peut pas y avoir de certificat d’origine mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, il ne peut pas y avoir de certificat ATR ou EUR1 mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat FORMA ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 3, il ne peut pas y avoir de certificat FORMA mentionné dans la case 44
aractère de la case 36 est 2, un certificat EUR1, ATR ou une déclaration sur facture doit être mentionné dans la case 44
eut pas être complétée


                                 Page 52
                                Error codes


eut pas être complétée
eut pas être complétée


ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.de paiement est exigée
de paiement de la TVA est exigée
ays de destination est exigée
égion de destination est exigée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 e position, est exigée
me et 3ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée
eur facturée est exigée
entaire case 44 égal à 7A1 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A3 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
ration de type J, l’identification de l’entrepôt doit être complétée
ration de type J, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 71 ou 78
ration de type J, l’entrepôt doit être du type A, B, C, E ou F.
munautaire de la case 44 est égal à F31, F32, F33 ou F34, les 2 1ères positions de la case 37 doivent être 71 ou 78.
 éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).
 éclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
 0400 dans les mentions spéciales, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.
peut pas être complétée
 peut pas être complétée
eut pas être complétée
ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.
peut pas être complétée
peut pas être complétée

ays de destination ne peut pas être complétée
égion de destination ne peut pas être complétée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
e position ne peut pas être complétée
me et 3ème positions ne peut pas être complétée
peut pas être complétée
eur de facture ne peut pas être complétée
 hode de paiement de la valeur ne peut pas être complétée
entaire case 44 égal à 7A1 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A2 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
entaire case 44 égal à 7A3 et case 37 (2 1ères positions) différente de 71
ration de type K, l’entrepôt doit être du type D ou E.
ration de type K, les 2 premières positions de la case 37 doivent être 71 ou 78
ration de type K, l’identification de l’entrepôt doit être complétée
munautaire de la case 44 est égal à F31, F32, F33 ou F34, les 2 1ères positions de la case 37 doivent être 71 ou 78.
 éclaration maritime sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 1 (mer).


                                 Page 53
                                 Error codes


éclaration aérienne sommaire, le mode de transport doit se trouver à la frontière 4 (air).
gine est un pays de l’AELE, la 1ère partie de la case 1 doit être "EU".
e de la case 1 est "EU", le pays d’origine doit être un pays de l’AELE.
 0400 dans les mentions particulières, le règlement de douane précédent doit être 02 ou 41.
 0500 dans les mentions particulières, le règlement de douane doit être 53.

 peut pas être complétée
eut pas être complétée
ntreprise ou les données complètes du destinataire (case 8) doivent être complétés.
peut pas être complétée
peut pas être complétée

ays de destination ne peut pas être complétée
égion de destination ne peut pas être complétée
 ères positions, est exigée
me et 4ème positions, est exigée
 ode marchandises est exigée
peut pas être complétée
eur de facture ne peut pas être complétée
 hode de paiement de la valeur ne peut pas être complétée
 gorie du document' est obligatoire
ument précédent (case 40-2) est exigé
 du document est exigé
 lisation ne peut comprendre plus de 11 caractères
 lisation ne peut comprendre plus de 36 caractères
mentReference) est exigé.
ement de la comptabilité marchandises aviation et maritime
hiveRelatedLocationCode) ne peut comprendre plus de 25 caractères

 rence ne peut comprendre plus de 35 caractères
 au ne peut comprendre plus de 70 caractères
 rée par le certificat d'importation manque
 rée par le certificat d'importation n'est pas connu
certificat d'importation ne commence pas par M (certificat manuel) ou E (certificat électronique)
 rée par le certificat d'exportation manque
 rée par le certificat d'exportation n'est pas connu
es documents annexés est obligatoire
document ci-joint est obligatoire
de l’entité '{1}' est incorrect
de l’entité '{1}' est obligatoire
de l’entité '{1}' est trop court
de l’entité '{1}' est trop long
de l’entité '{1}' est incorrect
de l’entité '{1}' est trop court


 portation est exigé.
 portation est exigé.


 (de) est exigé.
cation est exigé.


                                  Page 54
Error codes
 Page 55
Error codes
 Page 56
                               Error codes
dans La case37 ne sont pas égales à 42 ou 63
 on sélectionne un opérateur économique enregistré les autres champs doivent être vides.
                                Page 57
                Error codes
ée Carrefour des Entreprises
                Page 58
           Error codes
afin de décharger.
           Page 59
Error codes
 Page 60
                                Error codes
e puisse être enrégistrée.
quelle s'applique cet acte
 'élever à 3740 €.
 z une autre unité de nombre d'articles.
mandaté pour cette utilisation, elle doit être sélectionnée.

ion inconnu) (code d’erreur B31)
                                Page 61
                                Error codes
nd pas au numéro d’identification enregistré en PLDA
ent d’importation est inconnu)

bill connu par le système PLDA.
 ou sur base d'un numéro lloyds et d'un numéro de résidence.
                                Page 62
Error codes
 Page 63
Error codes
 Page 64
             Error codes
mum de 4 décimales.
br />Errormessage: {2}
             Page 65
                                Error codes
>Errormessage: {2}
rormessage: {2}
r />Errormessage: {2}
rormessage: {2}
rormessage: {2}
rtrace: {1}<br />Errormessage: {2}
le problème suivant<br/><br/> Code d’erreur: {0} <br/> Message d’erreur: {1} <br/> Détails de l’erreur: {2}
                                 Page 66
                                Error codes
che de nouveau.
e caisse. L'utilisateur est maintenant automatiquement déconnecté sans que le contenu de la caisse soit vérifié.
ivement", de "activement" uniquement vers "annulés", de "annulés" uniquement vers "débloqués" et de "débloqués" uniquement vers"renvoy
                                 Page 67
               Error codes
tes au niveau de l'article
               Page 68
              Error codes
es au niveau de l'article
es au niveau de l'article
               Page 69
                                Error codes
49, 61, 63, 68
onditions d’exonération sont complétées. L'exemption définitive de la TVA doit être abandonnée.
dans la case 44
                                 Page 70
                Error codes
veau de l'article
nner au niveau de l'article
 onner au niveau de l'article
                 Page 71
                          Error codes
 nération de TVA doit avoir été demandée.
nération de TVA doit avoir été demandée.
ors que le règlement communautaire n’est pas 51.
ontrôle de la douane
mentaires 0F1 ou 0F2.
                          Page 72
               Error codes


 dans la case 44
veau de l'article
nner au niveau de l'article
                Page 73
          Error codes
veau de l'article
           Page 74
               Error codes


tes au niveau de l'article
               Page 75
Error codes
 Page 76
                                Error codes
49, 61, 63, 68
onditions d’exonération sont complétées. L'exemption définitive de la TVA doit être abandonnée.
onditions d’exonération ne sont pas encore complétées. L'exonération provisoire de la TVA doit être abandonnée.
 ion sont complétées. L'exemption de la TVA doit être abandonnée.
 ion ne sont pas encore complétées. L'exonération provisoire de la TVA doit être abandonnée.
                                Page 77
                                Error codes


nération sont complétées. L'exonération de la TVA doit être abandonnée.
nération ne sont pas encore complétées. L'exonération provisoire de la TVA doit être abandonnée.
 40 et le code complémentaire 4A0, que les conditions d’exonération soient ou ne soient pas complétées.
 40 et le code complémentaire 4B0, si les conditions d’exonération ne sont pas encore complétées. .
taire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonération sont complétées.
taire doit être 40 et le code complémentaire 4B0, si les conditions d’exonération ne sont pas encore complétées.
 s d’un pays tiers vers la communauté, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0, si les conditions d’exonérat
dante ou à des personnes juridiques exerçant une activité sans but lucratif, et que les conditions d'exonération soient complétées ou pas,
 omplémentaire 4A0. La prolongation du paiement de la TVA doit être abandonné.
 règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4A0,
règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0 si les conditions d’exonération sont complétées.
oit être 40 et le code complémentaire 4A0. La prolongation du paiement de la TVA doit être abandonné.
de recherche scientifique ayant son siège hors de la communauté,
ation du paiement de la TVA doit être abandonné.
 ions d’exonération ne sont pas encore complétées. La prolongation du paiement de la TVA doit être abandonné.


 oir été demandée.


VA doit avoir été demandée.
 TVA doit avoir été demandée.

0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 onération de TVA doit avoir été demandée.
ment communautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 satisfont pas aux conditions d’exonération, le règlement communautaire doit être 40 et le code complémentaire 4B0.
code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 émentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
 code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
e 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
mentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
oit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée, si les conditions d’exonération sont complétées.
oit être 40 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée, si les conditions d’exonération ne sont pas encore complétées.
 é demandée.
TVA doit avoir été demandée.
ration de TVA doit avoir été demandée.
mmunautaire doit être 40, le code complémentaire 4A0 et l’exonération de TVA doit avoir été demandée.
                                 Page 78
                          Error codes
 dans la case 44
 nération de TVA doit avoir été demandée.
nération de TVA doit avoir été demandée.
ors que le règlement communautaire n’est pas 51.
ontrôle de la douane
mentaires 0F1 ou 0F2.
 dans la case 44
                          Page 79
        Error codes
tre 71 ou 78.
tre 71 ou 78.
         Page 80
Error codes
 Page 81
Error codes
 Page 82
Error codes
 Page 83
Error codes
 Page 84
Error codes
 Page 85
Error codes
 Page 86
Error codes
 Page 87
Error codes
 Page 88
Error codes
 Page 89
Error codes
 Page 90
Error codes
 Page 91
Error codes
 Page 92
Error codes
 Page 93
                    Error codes
"débloqués" uniquement vers"renvoyés"
                     Page 94
Error codes
 Page 95
Error codes
 Page 96
Error codes
 Page 97
Error codes
 Page 98
Error codes
 Page 99
Error codes
Page 100
Error codes
Page 101
Error codes
Page 102
Error codes
Page 103
Error codes
Page 104
                     Error codes
aire 4A0, si les conditions d’exonérat
ération soient complétées ou pas,


nt complétées.
mentaire 4B0.
encore complétées.
                     Page 105

								
To top