PROIECT by OtJb0T0V

VIEWS: 0 PAGES: 32

									               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
              AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
                    Nr. 6 din 14.01.2008
Titularul autorizatiei : S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L,
            FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE PADURENI

Locatia activitatii : Extravilanul localitatii PADURENI jud. Timis

Categoria de activitate conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobata prin
Legea nr. 84/2006 :
6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetală având o capacitate de producţie mai
mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială).

Cod CAEN: 1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă
Cod NOSE-P: 105.03 – Productia de produse alimentare si bauturi (intregul grup)
Cod SNAP: 0406 - Productia de produse alimentare si bauturi (intregul grup)

Emisa de : Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii


Data emiterii : 14.01.2008

Data expirarii: 14.01.2018
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
1
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
CUPRINS

INTRODUCERE
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
2. TEMEIUL LEGAL
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE
7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT
8.1. DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN
ACTIVITATE)
8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN
MEDIU
9.1. AER
9.2. APA
9.3. SOL
9.4. ALTE DOTARI
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN
MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
10.2. APA
10.3. ZGOMOT
11. GESTIUNEA DESEURILOR
12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. AER
13.1.1. EMISII
13.1.2. IMISII
13.2. APA
13.3. SOL
13.4. DESEURI
13.5. ZGOMOT
13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA
14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
2
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
ACESTORA
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI
17. VALABILITATE
18.GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:
   Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluării, in special prin recurgerea la cele mai
    bune tehnici disponibile;
   Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;
   Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar
    in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si
    eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
   Utilizarea eficienta a energiei;
   Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;
   Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui
    risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa
    permita reutilizarea acestora.
Sunt respectate principiile BAT.
Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã
prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării
aprobata prin Legea nr.84/2006, şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un
mediu in altul.
Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe
amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi
obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării
cu autorizaţia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.
Adresa: TIMISOARA, B-dul. Cetatii nr.7-9
telefon : 0256/ 492066 fax: 0256 / 490614
e-mail: office@smithfieldferme.ro
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
3
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de SC SMITHFIELD FERME SRL, cu sediul in Timisoara, b-dul
Cetatii nr.7-9, punct de lucru extravilan Parta, jud. Timis, inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr.
3816/13.08.2007 si a completarilor inregistrate ulterior, in urma analizarii documentelor transmise, a
verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea
nr. 265/2006, privind protectia mediului, a H.G. nr. 408/2004, modificata si completata prin H.G. nr.
368/2007, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr.
459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a O.U.G.
nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006, al
Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de
mediu .
2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile
urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin
prevederile Directivelor corespunzatoare :
O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protectia mediului care transpune DC
85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC 96/62/CEE; DC
1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC
2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; RC 259/93; DC
92/43/CEE; DC 79/409/CEE ;
Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei care
transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ;
Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei –cadru a Natiunilor
Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia
2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE ;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.O. nr. 40/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor
de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva
Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului
in mediu ;
Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune
DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93 ;
 O.U.G. nr. 200/2000, modificata si completata de Ord. 53/2006 si H.G. nr. 429/2007, aprobata prin
H.G. nr. 490/2002, care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase ;
 Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea O.U.G
78/2000 privind regimul deseurilor, care transpune DC 75/442/CEE (amendata de DC 91/156/CEE);
DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE ;
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
4
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 5/439/CEE (amendata de DC
87/101/CEE si de DC 91/692/CEE) ;
H.G.nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al
Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista
deseurilor ;
H.G. nr. 621/2005 (M.O. nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a
Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje,
publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva
Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE)
nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a
materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997,
Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date,
publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005 ;
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.1999/31/EC privind
depozitarea deseurilor ;
H.G.nr.1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase, care
transpune Directivele 91/157/CEE si DC 93/86/CEE;
H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune
Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 si Directiva nr. 2003/108/EC
de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice,
publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L345 din 31 decembrie 2003 ;
H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. nr. 27.04.2005) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental
care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul
inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si
managementul zgomotului ;
Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare ;
Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
Ordinul MAPPM nr. 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limita, a
valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si
oxizilor de azot, pulberilor in suspensie PM(10) si PM(2.5), plumbului ,benzenului, monoxidului de
carbon si ozonului in aerul inconjurator;
Legea nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea nr. 311/2004;
H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.O. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G.nr. 188/28.02.2002
(M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
urbane –modificata de Directiva 98/15/CE .


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
5
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;
STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

   Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala
sau penala, dupa caz.
   Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la
suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform OUG 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006 :
6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetală având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone
produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială).

Cod CAEN: 1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă
Cod NOSE-P: 105.03 – Productia de produse alimentare si bauturi (intregul grup)
Cod SNAP: 0406 - Productia de produse alimentare si bauturi (intregul grup)
 Capacitatea maxima de productie : 1600 t/zi (medie trimestriala), 104.000 t/trim. sau 416.000
t/an.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :
  Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C. ECOTECH
  S.R.L.;
  Raport de amplasament intocmit de S.C. ECOTECH S.R.L.;
  Extrase de carte funciara nr. 3958 emisa de comuna Parta ;
  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6083/s din 18.07.2007 ;
  Proces verbal de control al conformarii incheiat in 21.06.2007 ;
  Contract nr. 3801/19.03.2007 incheiat intre SC Smithfield Ferme SRL si SC Retim Ecologic
  Service SA pentru colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor menajere si asimilabile;
  Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis,
  Seria B, Nr.0810681, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000 ;
  Certificat constatator nr. 56311 din 29.11.2006 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe
  langa Tribunalul Timis ptr. sediul secundar din Padureni;
  Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 371/01.08.2007, emisa de Administratia Nationala “Apele
  Romane” – Directia Apelor Banat ;Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
6
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

    AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
    Autorizatie de securitate la incendiu nr. 830008 din 14.01.2008 ;
    Contract de furnizare a energiei electrice nr. A 41.0123.738/03.04.2007 incheiat cu Societatea
     Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice « Enel Electrica Banat »si SC
     Smithfield Ferme SRL ;
    Fisa de siguranta pentru: Vircon S, Lanirat;
    Plan de functionare in conditii anormale
    Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ;
    Plan de interventie in caz de incendiu;
    Politica de prevenire a acidentelor majore;
    Plan de incadrare in zona ;
    Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz,
     canalizare si a forajelor;
    Acord de mediu nr. 20 din 07.11.2007

SCOPUL

• Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în
prezenta Autorizaţie integrată de mediu.
• Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea
nr. 265/2006).
• Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 25 alin
a,b,c,d din OUG nr.152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006.
• In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va
notifica la ARPM Timisoara.
• Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.
• Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau
este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi
cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic,
combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice
schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor
mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau
impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al ARPM Timisoara.
• Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel
ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului,
apei şi solului.
• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul
operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.
• Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare
până la punctul de eliminare sau recuperare.Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
7
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel
incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau
recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului .
5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care
sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate
optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si
minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si
sarcinilor de mediu, astfel :
   Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu.
    Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .
   La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele
mentionate in Tabelele nr. 12 si nr. 13 .
5.3. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP)
Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.R.P.M. sunt cele specificate prin prezentul
document, anual. Contributia la REP va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de
Autoritatea de Protectiea Mediului si va fi depusa/transmisa ca parte a RAM.
5.4. Documentatia
Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de
mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. Timisoara .
5.5. Constientizare si instruire
Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii
consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si
masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate
privind instruirile vor fi pastrate.
Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta
adecvata .
Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror
sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii .
5.6. Responsabilitati
Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi
in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.R.P.M. Timisoara .
5.7. Comunicare
Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele
de mediu ale titularului activitatii.
Titularul Autorizatiei va depuna la A.R.P.M., nu mai tarziu de 31 ianuarie in fiecare an, un RAM
(raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca
cerintele A.R.P.M. Timisoara. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in
Tabelul nr. 12 si Tabelul nr.13.


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
8
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 1
                                    Modul de ambalare,
Materii prime si auxiliare    Impact asupra mediului
                                      depozitare

                                  Doua silozuri metalice pentru
     Materii prime:                      cereale umede de 891 m3/buc.
  Porumb, grau, tarate, srot   Nu au impact asupra      si in soproane.Cerealele uscate
   soia, coaja de soia, srot      mediului          sunt depozitate in 3 silozuri
     floarea soarelui                     avand o capacitatet intre 16.000
                                      t si 18.000 t/buc.


                                  Materiile auxiliare lichide se
   Materii auxiliare:                       depoziteaza in 3 rezervoare
  inlocuitori lapte praf,                      metalice de 100 m3/buc.,
grasimi vegetale si animale,                    aminoacizii in 2 rezervoare de
  aminoacizi sintetici,      Nu au impact asupra       45 m3/buc. , mineralele sunt
   macroelemente,           mediului          depozitate in 6 buncare de
  microelemente,colina                        beton. Celelalte materii
 clorhidrica, antibiotice,                    auxiliare sunt depozitate in big
   enzime premixuri                        baguri, saci, cutii in magazii
                                        inchise.
       Apa :
                  Nu are impact asupra
   - producerea aburului                     Este preluata direct din foraje.
                     mediului
      -menajer
                                 Rezervoare standard: 24x5.000
                 Substanta nominalizata a fi   m3, montate in conformitate cu
        GPL
                    periculoasa        normele specifice pe platforme
                                      betonate.
                  Substanta nominalizata
      Motorina                         Cisterna mobila de 3.000 l
                    inflamabila
Materiale dezinfectante ptr.    Nu prezinta risc asupra       Depozitate temporar in
 dezinfectie/dezinsectie         mediului             magazie inchisa
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
9
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA
1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar şi tehnologic:
1.1.Sursa: 2 foraje: H 1= 150 m; H 2 = 150 m
1.2. Volume şi debite de apă autorizate:
         - zilnic maxim = 182,34 m3/zi
         - zilnic mediu = 181,95 m3/zi
         - volum anual = 66412 m3/an.
   Funcţionarea este: 260 zile/an, 20 ore/zi.
1.3. Instalatii de captare :
   Apa este preluata din forajul 1 cu ajutorul electropompelor, forajul 2 este dezafectat.La punerea in
functiune a forajului 2 pe conducta de refulare se monteaza un contor de apa in vederea masurarii
debitului captat.
1.4. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:
   Din conducta de aductiune apa este inmagazinata intr-un rezervor de incendiu V=220 m3.
1.5. Reteaua de distributie a apei potabile:
   Distributia apei la consumatori se realizeaza prin conducte de apa, presiunea fiind asigurata de
hidrofor, aceasta fiind utilizata pentru: nevoi igienico-sanitare ale salariatilor, intretinere si curatenie,
pentru producerea aburului tehnologic
2. Apă pentru stingerea incendiilor:
  Apa pentru stingerea incendiilor se va asigura din forajul functional.Fabrica este dotata cu hidranti de
incendiu interiori, precum si hidranti exteriori..
3. Volume de apa asigurate in surse:
  Pentru alimentarea cu apa a folosintei, volumul de apa anual este de 66412 m3/an .
4. Modul de folosire:
4.1. Necesarul total de apa:
  - maxim – 182,34 m3/zi
  - mediu – 181,95 m3/zi
4.2. Cerinta totala de apa:
  - maxim – 182,34 m3/zi
  - mediu – 181,95 m3/zi
4.3. Apa nu se recircula.
5. Norme de apa pentru principalele produse de fabricatie
  - 20 l/om tesa/zi;
  - 60 l/om muncitor/zi;
  - 9 m3/h necesar tehnologic pentru producerea aburului.
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
10
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
6. Evacuarea apelor uzate

Tabel 2
Categoria apei       Receptori autorizaţi  Volum total evacuat      Volum anual
                           zilnic (m3/zi)        (m3/an)
                         maxim    mediu
Ape uzate menajere     Bazin vidanjabil de   1,87     1,56         569
              20 m3 se vidanjeaza la
              Aquatim

5. Statii de preepurare si epurare:
  Nu exista.
6. Apa pluviala:
  Apele pluviale de pe platforme sunt colectate de pe acoperisuri in reteaua de canalizare pluviala si
evacuate in canalul ANIF.

7.2. ENERGIE
Alimenatrea cu energie electrica a fabricii se realizeaza direct din reteaua existenta in zona, prin doua
posturi de transformare, a caror caracteristici sunt urmatoarele:

      Specificaţie                      Date tehnice
 Număr post trafo             2767 (existent)           nou
 Proprietar                    SC SMITHFIELD FERME SRL
 Tip transformator            TTU 20/0,4kV         TTA 20/0,4kV
 Număr transformatoare/post           2 buc            2 buc
 Putere (kVA)                 2 x 1000           2 x 2000
 Tip ulei                   TR 30              -
 Serie                     105228             -
                        105289
 An fabricaţie                 1981             2006
 Condensatori             27 buc. cu PCB 15kVAr     1 baterie automată tip
                      (în funcţiune)     415041032 (Italia) cap 600
                                   kVAr, 400 V, 805 A,
                                      în 12 trepte
 Date despre generator           Fără generator     Generator de 250 kVA,
                                  rezervor motorină de cca
                                       500l
Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
11
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului
de combustibil si cresterea eficientei energetice.
Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit
privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al
Autorizatiei.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. DOTARI
     Obiectivul este situat în partea de sud-vest a judeţului Timiş, la sud de municipiul Timişoara, pe
teritoriul administrativ al comunei Parţa.
Vecinătăţi :
    Nord - terenuri agricole; Valea Găvojdia la 2 km, la 4,5 km localitatea Şag şi râul Timiş ;
     Nord şi Vest - Ferma zootehnică Pădureni
     Est - linia CF Timişoara-Moraviţa ; localitatea Pădureni la 2 km
     Sud - terenuri agricole ; Timişul Mort şi localitatea Jebel la 2,5 km.
Accesul în zonă se face de pe DN 59 Timişoara – Moraviţa, km 22,5.
    Folosinţa actuală este de teren cu spaţii de producţie şi auxiliare, drumuri şi platforme, proprietate
a S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., conform extrasului CF nr. 3958/Ned - Parţa, jud. Timiş.
Bilanţul teritorial pentru întreg amplasamentul:
       - suprafaţă totală – 107.995 m2,
din care: - suprafaţă construită – 32.699 m2
       - suprafaţă parcare auto şi manevră – 37.849 m2
       - suprafaţă platforme şi căi acces – 37.447 m2

8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

     Producerea nutreţurilor combinate în instalaţiile existente pe amplasamentul FNC Pădureni, cu o
capacitate de ansamblu de 80 t/h, timp de functionare 20 h/zi, 5 zile/saptamana presupune următoarele
etape:
RECEPTIILE de materii prime, atat pentru transportul vagonabil CF, cat si pentru transportul auto;
DEPOZITAREA cerealelor recepţionate se face în 2 silozuri de cereale umede şi în şoproanele din
incintă.
CONDIŢIONAREA materiilor prime se face într-o instalaţie de uscare performantă care are în
componenţă:
       - 2 silozuri pentru depozitarea cerealelor umede ;
       - uscatorul propriu-zis ;
       - 2 curatatoare de cereale, proiectate sa aspire, sa decojeasca materialele mari, sa cearna
materialele mici, si/sau sa sorteze produsele ;Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
12
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
        - silozul de temperare, care permite compensarea/egalizarea continutului de umiditate si
temperatura a intregului volum de cereale uscate si curatate.
TRANSFERUL cerealelor uscate si curatate din instalatia de conditionare in silozurile de depozitare
existente, se va face prin linii de transfer;
DEPOZITAREA cerealelor uscate şi curate în silozuri de beton.
MĂCINAREA materiilor prime se face în două mori cu ciocane, având o capacitate de 50 t/h.
Instalaţiile aferente procesului de măcinare sunt enumerate în continuare:
       - Instalaţia regenerare / recuperare cereale
       - Recepţia cereale, amestecuri si minerale
       - Instalaţia pre-dozare
       - Instalaţia microingrediente
       - Instalaţia de dozare si amestecare
       - Instalaţia de granulare / peletizare
       - Instalaţia de încărcare
       - Instalaţiile de lichide

- Alte instalatii (complementare) :
         - instalatia de aer comprimat ;
         - postul de transformare tip TTU 20/0, 4 kV, ulei tip Tr30 :
         - centrala termica ;
         - depozitul de GPL (24 rezervoare de cate 5000 l).

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

RECEPTIA, USCAREA SI CURATAREA CEREALELOR
a. Instalatia pentru receptia cerealelor
Camioanele care transportă cereale (porumb şi grâu) , dupa cantarire sunt descarcate în buncărul de
receptie. Capacitatea instalaţiei de recepţie este de 200 tone/h.
Din instalaţia de recepţie, prin transportor cerealele cu umiditate crescuta sunt transportate de catre un
transportor mecanic catre doua silozuri de depozitare pentru cereale umede avand o capacitate de 891
tone/siloz. Aceste cereale vor fi transportate din silozurile pentru cereale umede catre un utilaj de pre-
curatare care va elimina corpurile straine. Cerealele cu umiditate mare se transporta intr-un uscator.
Uscarea cerealelor se face prin contact direct cu aerul cald. Temperatura amestecului de aer cald este
reglata de senzori de temperatura prin dozarea gazelor de ardere si a aerului proaspat. Dupa uscare,
cerealele vor fi trecute prin al doilea curatator.
Cerealele uscate si curatate, prin intermediul instalatiei de transport vor ajunge in instalatia de
temperare.Silozurile de temperare sunt constituite din metal si au o capacitate de stocare de 9370
t/siloz.
FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE
Cerealele uscate si temperate din instalatia de uscare si temperare se stocheaza in silozuri de depozitare,
impreuna cu ingredientele pentru nutreturi (amestecuri si minerale), care au fost receptionate si


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
13
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
analizate in vederea utilizarii. De aici, impreuna cu microingredientele (vitamine si alte ingrediente
necesare formulei de nutreturi), dozate in instalatia de dozare, intra in instalatia de amestecare.
Buncarele sunt proiectate la o capacitate de 5,56 t.
In timp ce instalatia de pre-dozare umple unul din cele doua buncare, celalalt buncar tampon descarca
dozajul de ingrediente pentru nutreturile de macinat. Ingredientele dozate si macinate se descarca din
morile cu ciocan prin intermediul transportoarelor elicoidale in buncare de depozitare. De aici
ingredientele macinate si dozate impreuna cu microingredientele, dozate in instalatia de dozare, intra in
instalatia de amestecare.
Nutreturile amestecate se vor descarca in sortatorul de nutreturi care va inlatura bulgarii
supradimensionati. Apoi nutreturile amestecate in distribuitor se descarca in 4 buncare de granule
zdrobite. Fiecare din aceste buncare este echipat cu un indicator de nivel inalt. In timp ce buncarele se
vor umple, aerul va fi eliminat din instalatie prin intermediul unui ventilator. Apoi nutreturile
amestecate vor fi trecute in instalatii de granulare/peletizare, instalatie proiectata sa transforme
nutreturile amestecate in pelete/granule de 4 mm. Masina de conditionat pelete este proiectata sa
conditioneze materialul pentru pelete prin adaugare de abur si timp de retentie in masina. Atunci cand
materialul pentru pelete a ajuns la temperatura, gradul de umiditate si conditionare dorita, masina de
conditionat pelete va descarca materialul in moara de peletizare. Aceasta va transforma materialul in
pelete de 4 mm cu ajutorul unei matrite si unui cutit rotativ, apoi vor fi descarcate intr-un racitor.
Peletele/granulele se descarca apoi in camera de pulverizare, unde lichide precum grasimi sau enzime,
sunt pulverizate pe pelete. De aici, peletele vor fi descarcate in 10 rezervoare de descarcare de unde
ajung in instalatiile de incarcare proiectate sa transporte, cantareasca si sa incarce, manual sau automat,
nutreturile combinate in camion.
Rezervoarele pentru lichide se afla intr-o incapere izolata si incalzita cu abur pentru a pastra lichidul la
o consistenta corespunzatoare pentru a putea fi pompate si transferate din rezervoare in zona
nutreturilor.
Alte instalatii:
Instalatia de aer comprimat este pozitionata la nivelul solului in partea de vest a cladirii de receptie a
cerealelor. Instalatia de aer comprimat este folosita pentru furnizarea de aer comprimat necesar
acţionării diferitilor robineti şi clapete din procesul tehnologic. Instalatia de aer comprimat are o
capacitate de 270.7 m3/h.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN
MEDIU

9.1 . AER
  a ) Emisii dirijate in atmosfera

Tabelul 3. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia emisiilor de gaze in
      atmosfera
Nr.crt.   Denumire sursa            Punct de emisie
  1.    CENTRALA TERMICA           H = 15 m


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
14
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
         CONSUM GPL                Θ = 400 mm
                             H total = 10.35 m
         FILTRU PRAF
                             Q= 19209 m3/h
   2.     EFF106/3000 CONE
                             Θ = 800 mm

                             H total = 18.00m
         FILTRU PRAF
                             Q= 800 m3/h
   3.     DFB 16/1200TT
                             Θ = 200 mm

         FILTRU PRAF               H total = 10.95 m ,
   4.     EFF 136/3000WBTR CONE          Q = 28910 m3/h

                             H = 21.40m
         FILTRU PRAF
                             Q = 15300 m3/h
   5.     EFF82/3000 WB TR
                             Θ = 500 mm

                             H = 21.40m
         FILTRU PRAF
                             Q = 15300 m3/h
   6.     EFF82/3000 WB TR
                             Θ = 500 mm

                             H = 1.51m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1300 m3/h
   7.     DFAK 9/1800
                             Θ = 200 mm

                             H = 4.9 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1825 m3/h
   8.     DFAK 9/2400
                             Θ = 200 mm

                             H = 18.5 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1300 m3/h
   9.     DFAK 9/1800
                             Θ = 200 mm

                             H = 57.00 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1825 m3/h
   10.     DFB16/1800
                             Θ = 200 mm

                             H= 57.00 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1825 m3/h
   11.     DFB16/1800
                             Θ = 200 mm
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
15
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
                             H = 4.9 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1400 m3/h
   12.     DFB9/1800
                             Θ = 200 mm

                             H = 58.35 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1000 m3/h
   13.     DFAK 6/2400
                             Θ = 200 mm

                             H= 4.9 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1825 m3/h
   14.     DFAK 9/2400
                             Θ = 200 mm

                             H = 59.20 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1300 m3/h
   15.     DFAK 9/1800
                             Θ = 200 mm

                             H = 59.20 m
         FILTRU PRAF
                             Q = 1300 m3/h
   16.     DFAK 4/1800
                             Θ = 200 mm

         FILTRU PRAF               H = 59.30 m
   17.     DFAK 4/1800               Q = 600 m3/hb ) Emisii difuze / fugitive in aer

   Tabel 4.
   Sursa                            Poluanti
   Emisii de la diverse faze de pregatire a materiilor
   prime din fluxul tehnologic                 Pulberi totale

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:
- apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 20 m3apoi evacuate la statia de epurare
a municipiului Timisoara;
- pe amplasament nu rezulta ape uzate tehnologice.
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro              Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro           Fax: 0256 246594, 0256 200526
16
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
- apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor si a cailor de acces, respectiv platforme betonate
sunt evacuate in reteaua de descarcare ANIF, dupa ce in prealabil sunt trecute prin separatoare de
produse petroliere.

9.3. SOL

 - pubele pentru colectarea deseurilor menajere;
- cai de acces, platforme de manevra si spatii de asteptare a mijloacelor de transport sunt betonate,
prevazute cu rigole de colectare pentru apele pluviale;
- bazin de stocare apa menajera etans.

9.4. ALTE DOTARI

 - tractoare cu remorcă (3 buc.)
 - încărcătoare frontale de diferite tipuri (9 buc.) şi motostivuitoare (3 buc.)
 - locomotive (doar pentru manevre interne) – 2 buc.
Aceste mijloace auto folosesc drept carburant motorina. Alimentarea lor se face dintr-o cisternă mobilă
de 3000 litri, amplasata pe platforma betonata (lângă depozitele din stânga intrării).Consumul total de
motorină este de cca 3000 litri pe lună.

10. CONCENTRATII        DE  POLUANTI      ADMISE    LA   EVACUAREA      IN   MEDIUL
INCONJURATOR

10.1. AER
10.1.1. Emisii

Titularul activităţii are obligaţia de a cunoaste cele mai bune tehnici existente, la nivel european .
Concentratia poluantilor rezultati în gazele de ardere de la instalaţiile de ardere precum si in evacuarile
de la sistemele de ventilatie nu vor depasi valorile limita de emisie pentru pragul de alerta prevazute in
Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 si Ord. 756/2003 si BAT. În momentul atingerii valorii pragului de
alertă ( 70% din VLE ) se impune luarea de măsuri suplimentare de urmărire a procesului.

Tabel 5.

 Nr.        Sursa    Date       Indicator         V.L.E. conform
                tehnice                   Ord. 462/1993*
 Crt              despre                     (mg/m3 N)
                punctele de
                emisie
      Centrala termica  H = 15 m     pulberi              5
   1.
                         Monoxid de carbon        100


Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
17
                 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                   Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
                          Oxizi de sulf           35
                          (exprimati in SO2)
                          Oxizi de azot          350
                          (exprimati in NO2)

 Nota: *- marime de referinta : valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al
afluentilor gazosi de 3 %


Nr.           Sursa      Date tehnice despre     Indicator     VLE conform
                     punctele de emisie                BAT *
Crt                                            (mg/m3 )

                     H total = 10.35 m
       FILTRU PRAF
                     Q= 19209 m3/h
   1.   EFF106/3000 CONE                     Pulberi          20
                     Θ = 800 mm

                     H total = 18.00m
       FILTRU PRAF
                     Q= 800 m3/h
   2.   DFB 16/1200TT                      Pulberi          20
                     Θ = 200 mm

       FILTRU PRAF
                     H total = 10.95 m ,
       EFF 136/3000WBTR
   3.                 Q = 28910 m3/h       Pulberi          20
       CONE

                     H= 21.40m
       FILTRU PRAF
                     Q = 15300 m3/h
   4.   EFF82/3000 WB TR                     Pulberi          20
                     Θ = 500 mm

                     H= 21.40m
       FILTRU PRAF
                     Q = 15300 m3/h
   5.   EFF82/3000 WB TR                     Pulberi          20
                     Θ = 500 mm


Nota : * Documentul de referinta BAT - Alimente, bautura si lapte industrial august 2006

10.1.2. Imisii

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera, determinati ca imisii la limita amplasamentului, nu vor
depasi valorile limita prevazute de Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 si concentratiile maxime admisibile
stabilite prin STAS 12574-87.


Strada Amurgului nr. 1            www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278          E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
18
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
   Tab. 6.
                                    V.L.E
   Nr.             Perioada                        Data atingerii
                                   Ord. 592/2002
    crt.     Indicator   de mediere                         VLE
                                    Anexa 1
     1   Dioxid de sulf   Valoarea limita orara       350 μg/mc       01.01.2007
                  Valoare limita zilnica       125 μg/mc       01.01.2007
                  Valoare limita anuala        20 μg/mc       01.01.2007
     2   Dioxid de azot   Valoarea limita orara       200 μg/mc       01.01. 2010
        si oxizi de azot  Valoare limita anuala        40 μg/mc       01.01. 2010
                  Valoare limita anuala        30 μg/mc       01.01. 2007
                  ptr. Protectia vegetatiei
     3   Monoxid de     Valoare limita-maxima        10 mg/mc       01.01. 2007
        carbon       zilnica a mediilor / 8 ore
     4   Pulberi in     Valoare limita zilnica       50 μg/mc       01.01.2007
        suspensie     Valoare limita anuala        40 μg/mc       01.01.2007
        (PM 10)


                                          C.M.A.
     Nr.   Indicator              Perioada de mediere     STAS 12574-87
     crt.
     3    Pulberi sedimentabile        lună             17 g/m2/lună

10.2. APA
Apele uzate descărcate în staţia de epurare a orasului Timisoara vor respecta limitele maxim admise
prin HG 352/2005 – NTPA 002, care modifică şi înlocuieşte HG 188/2002.
Apele pluviale colectate de pe platforma betonata vor respecta parametrii din NTPA 001/2005 pentru a
se putea descarca in canalul ANIF, conform tabelului :

 Tabel 7
INDICATOR         Unitatea de masura Valorile admise conform Legii
                       Nr.352/2004
pH             Unit. PH      6.5-8.5
amoniu           mg/l        30
Consum chimic de oxigen  mg O2/l      500
Consum  biochimic   de mg O2/l      300
oxigen


Strada Amurgului nr. 1            www.arpmv5.ro            Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278          E-mail: office@arpmv5.ro         Fax: 0256 246594, 0256 200526
19
                 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

      AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                     Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
   Materii in suspensie      mg/l             350
   Substante extractibile in eter mg/l             30
   de petrol

   10.3. ZGOMOT

   10.4.1. Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi / sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună
   de funcţionare.
   10.4.2. Anual operatorul va realiza măsurători privind zgomotul la limita incintei.
   În conformitate cu prevederile STAS 10.009-88, limita maximă admisă pentru nivel de zgomot
   echivalent exterior clădirilor, măsurat la limita zonei funcţionale (incintei), este de 65 dBA în cazul
   incintelor industriale. sau egală cu 100 m.

   11. GESTIUNEA DESEURILOR

 Tabel 8
Nr. Cod   Denumire deseu        Periculozita
Crt deseu                 te,   conf.          Gestiunea deseurilor
  conf. HG                Anexei I.E
  856/2002                din OUG        Stocare    Valorificare    Eliminare
                      78/2000
1.    20 03 01   Deşeuri menajere  Nepericulos    Se      -
                               colectează în           Deponeu
                               pubele              autorizat

2     02 03 99   Corpuri străine   Nepericulos            Se predau la
                                       terţi
3     15 01 06   Ambalaje      Nepericulos                     Deponeu
            (mat.textil+hartie)                           autorizat
4     02 03 99   Pulberi       Nepericulos            Se reintrocuc
                                       în  procesul
                                       tehnologic

   11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot
   fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea
   acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.
   11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in
   zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.
   Strada Amurgului nr. 1            www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
   Timişoara , cod 300278          E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
   20
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminarea pot fi transportate
numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor OMMGA 2/2004. Deseurile trebuie
transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta
semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
11.4. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin
depreciere sa duca la formarea de deseuri.
NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.R.P.M.
Timisoara.
Se vor respecta prevederile:
a) Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea O.U.G nr. 61/2006pentru modificarea si completarea O.U.G
nr.78/2000, privind regimul deseurilor;
b) Legea nr. 431/27 10 2003 privind aprobarea OUG nr. 61/ 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din
OUG nr. 16/ 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
c) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
d) H.G nr.1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;
e) H.G.R. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
f) H.G.R. nr. 621/2005, modificata si completata de H.G nr.1872/2006, privind gestionarea ambalajelor
si deseurilor de ambalaje;
g) H.G.R. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
h) Legea nr. 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor
chimice periculoase;
i) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor,
modificata si completata prin Legea 505/2004;
j) O.U.G. nr. 200/2000, modificata si completata de Ord. Nr.53/2006 si H.G. nr.429/2007, aprobata prin
H.G. nr.490/2002, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase;
l) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ , modificat prin Ord.986/2006, nr.211/6.02.2004/, modificat si completat de
Ord.2188/2006, nr. 118/2.03.2004, modificat si completat de Ord. 821/2006, pentru aprobarea
Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul Romaniei.
m)Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Gestiunea substantelor toxice si periculoase
Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substanta chimice periculoase: gaz propan lichefiat si
motorina. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea
modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu
substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
21
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara

12.1. Fabrica de nutreturi combinate Padureni se încadrează în prevederile HG 804 / 2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase la risc minor.
12.2. Titularul autorizatiei se va asigura ca exista o politica de prevenire a accidentelor care se va
adresa pericolelor de pe amplasament în relatie cu un posibil impact asupra mediului. Politica de
prevenire a accidentelor se va concretiza printr-un Plan operativ de prevenire si management al
situatiilor de urgenţă.
Planul va trata pericolele de pe amplasament, în special în legatura cu prevenirea accidentelor cu un
posibil impact asupra mediului si va contine cel putin:
- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;
- Planul retelelor de canalizare;
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;
- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;
- Caracteristicile si amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate în situatii de urgenta.
12.3. Acest plan include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului, aparute în urma
oricarei situatii de urgenta.
12.4. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta va fi revizuit anual si
actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru
inspectia efectuata de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.
12.5. Titularul activitatii trebuie sa notifice Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara prin
fax si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie în aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii. Notificarea va cuprinde: data si
ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate
pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei.
12.6. Titularul activitatii trebuie sa înregistreze orice incident. Aceasta înregistrare trebuie sa include
detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere
incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea
reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul ARPM Timisoara raportul
privind incidentul.
12.7. În cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor
anunta, dupa caz si alte autoritati, în cel mai scurt timp posibil

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Titularul activităţii are următoarele obligaţii :
Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
22
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

    AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
- să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu,
prin analize efectuate ( conform standardelor de prelevare şi analiză adecvate) de către laboratoare
acreditate;
- să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării în forma stabilită prin prezenta autorizaţie
şi la termenele solicitate ;
- să transmită orice alte informaţii solicitate, să asiste şi să pună la dispoziţie datele necesare pentru
desfăsurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii
pentru verificarea respectării prevederilor autorizaţiei;

13.1. AER

13.1.1. Emisii
Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer pentru fiecare sursa
din tabelul 5,in conditiile stabilite in tabelul 9:

Tabelul 9
 Nr.
Crt.    Indicatori          Frecventa               Metoda de analiza
 1 Monoxid de carbon (CO)                         SR ISO 8186:1997
 2  Pulberi PM10                             SR EN 13284-1/2002 sau
                         Trimestrial        ISO 9096:92 sau
                                      ISO 10155:95
  3   Oxizi de sulf                          ISO 7934: 89
  5   Oxizi de azot                          ISO 11564 : 98 sau
                                     ISO 10849 : 96Tabelul 10 Imisii
 Nr     Indicatori             Frecventa        Metoda de analiza
 crt
 1
 . Pulberi in suspensie ( PM10)                  SR EN 12341:2002
 crt                                Metoda de analiza ce va fi
 .
 2 Monoxid de carbon              Semestrial     avizata  de  Ministerul
                                  Sanatatii
3    Dioxid de sulf                      STAS 10194/89
4    Dioxid de azot                      STAS 10329/75
7    Pulberi sedimentabile                   STAS 10195/75
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
23
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
 13.2. APA
Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere vidanjate la statia de epurare, trebuie sa
respecte limitele prevazute de H.G. 352/2005 – Normativul NTPA 002.
Frecventa de deterninare de catre beneficiar, a indicatorilor de calitate este conform prevederilor legale
– la fiecare vidanjare. respectiv periodic pentru apele pluviale evacuate in canalul ANIF.
Apele pluviale care se colecteaza prin reteaua de canalizare pluviala si care se descarca in canalul ANIF
vor fi monitorizate conform tabelului:

Tabelul 11.
Indicator           Frecventa         Metoda de analiza
pH
amoniu
Consum chimic de oxigen
Consum    biochimic   de
                  Trimestrial       Conform standardelor in vigoare
oxigen
Materii in suspensie
Substante extractibile in eter
de petrol

13.3 SOL
Platforma e in intregime betonata, nu este necesara monitorizarea solului pe amplasament.

13.4 DEŞEURI

 Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până
la punctul de eliminare sau recuperare.

13.4.1. Deseuri tehnologice
Vor fi tinute la zi urmatoarele sisteme de evidenta pentru deseuri :
- Evidenta gestiunii deseurilor, în conformitate cu HG 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase pentru fiecare tip de
deseu. Datele se vor centraliza anual si se vor transmite la autoritatea teritoriala pentru protectia
mediului, la solicitare ;
- Evidenta transporturilor de deseuri efectuate, conform Ordinului comun 2/211/118/2004 privind
transportul deseurilor pe teritoriul României; se vor păstra , la dispozitia autorităţilor care au atributii
privind controlul transporturilor de deseuri , următoarele documente :
- un exemplar al Aprobarii de transport conf. Anexei 1 pentru transporturile de deseuri periculoase;
- copia formularului de expeditie / transport conf. Anexei 2, atât pentru transporturile de deseuri
periculoase cât si pentru cele nepericuloase;
- registru de evidenta a transporturilor de deseuri;Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
24
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
Se va urmari respectarea urmatoarelor reglementari legislative privind gestionre deseurilor :
  1. Ordonanta de urgenta 78/2000 şi Legea nr. 426 /2001 pentru aprobarea ordonantei de urgenta
    privind regimul deseurilor;
  2. Ordonanta de urgenta nr. 16 / 2001 şi Legea nr. 465 / 2001 privind gestionarea deseurilor
    industriale reciclabile;
  3. HG 662 / 2001 privind gestionarea uleiurilor uzate , cu modificarilr si completările ulterioare;
  4. HG 1057 / 2001 privnd regimul bateriilor si acumulatorilor ce contin substante periculose;
  5. HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
  6. HG 124 / 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest;
  7. HG 662/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

13.4.2. Ambalaje

Se vor respecta prevederile legislative privind cantitatile de ambalaje folosite pentru ambalarea
produselor comercializate pe piata româneasca, conform Ord. 927/2005; raportarea datelor referitoare
la ambalaje si deseuri de ambalaje la agentia teritoriala pentru protectia mediului se face anual, pâna la
data de 25 februarie.

13.5 ZGOMOT

Monitorizarea se va realiza anual, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului, urmarindu-se
incadrarea in limitele prevazute de STAS 10.009/1988.
Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi / sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de
funcţionare.


13.6   ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta
Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al ARPM Timisoara după evaluarea rezultatelor
testărilor.
Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi
monitorizare.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI
PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel :

Tabel 12 - Rapoarte periodice:
       Raport          Frecventa raportarii     Data depunerii raportului


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
25
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
Raportul anual de mediu (RAM)     anual            01 februarie anul urmator
                                  raportarii
Inventarul anual al emisiilor de  anual              01 februarie anul urmator
poluanti atmosferici, conform                    raportarii
Chestionarului - Declaratie,
transmis de APM Timis
Monitorizarea emisiilor in aer                   In primele 10 zile ale lunii
 (Valoarea masurata si valoarea Trimestrial             urmatoare raportarii
calculata a emisiilor in conditiile                 ( incluse in RAM )
de referinta si compararea cu
valoarea limita admisa conform act
reglementare ).
Monitorizarea imisiilor       semestrial           In primele 10 zile ale lunii
                                  urmatoare raportarii
                                  ( incluse in RAM )
Monitorizarea zgomotului        anual            Odata cu depunerea RAM
Monitorizarea indicatorilor pentru   anual            Odata cu depunerea RAM
apa din forajul existent
Notificare privind poluarile      ori de câte ori apar     Maxim o ora de la producere
accidentale
Notificare privind accidentele     ori de cate ori apar     Maxim o ora de la producere
majore in conformitate cu
prevederile H.G. 804 / 2007
Situaţia gestiunii deşeurilor     anual            Odata cu depunerea RAM
Situaţia cantităţii ambalajelor    data inscrisa in       Conform solicitarii APM
gestionate anual            chestionare         Timis
Situaţia gestiunii deşeurilor,     data inscrisa in       Conform solicitarii APM
conform chestionarelor statistice   chestionare         Timis
anuale
Reclamaţii (acolo unde apar)      ori de câte ori apar     Zece zile de la încheierea lunii
                                  pentru care se face raportarea
Raportarea emisiilor conform
OM MAPAM 1144/2002           anual              30 ianuarie an următor
                                    raportării
privind "Registrul poluanţilor
emisi"

Tabel 13 - Rapoarte singulare:
Raport                  Data de depunere a raportului
Plan de închidere definitiva       Odata cu cererea pentru Acord de
(dezafectare) a instalatiei        mediu pentru dezafectareStrada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
26
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara


Notificare privind poluarile    Maxim o ora de la producere
accidentale
Planul de prevenire si combatere a Odata cu documentaia de solicitare a
poluarii accidentale        autorizatiei, actualizare anuala
Reclamatii (acolo unde apar)    10 zile de la încheierea lunii in care
                  se face reclamatia     Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si
anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei
integrate de mediu.
Raportul va cuprinde, cel putin , urmatoarele informatii :
- date de identificare a titularului activitatii ;
- date privind desfasurarea activitatii ( date privind productia in anul incheiat );
- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare / consumuri specifice ; masuri de
  minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice ;
- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa,
  energie si gaze naturale ( utilizarea eficienta a utilitatilor ) ;
- impactul activitatii asupra mediului : centralizarea rezultatelor privind monitorizarea
  aerului (emisii / imisii ), apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;
- modul de gestionare a deseurilor ;
- reclamatii , sesizari / mod de rezolvare a problemelor sesizate ;
- realizarea masurilor din planul de actiuni ;
- costuri de mediu ;
- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a
  acestora;
- diverse notificari

-Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările,
calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţiei.
-Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a
activităţii şi care pot crea un risc de mediu.
-Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea
activităţii.
-Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele
reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru
privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.


Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
27
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
-Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Timisoara în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii. Un rezumat privind numărul şi natura
reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.
- Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile
pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate, în orice moment.
- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, aşa cum sunt
ele menţionate , trebuie depuse la sediul ARPM Timisoara în conformitate cu termenele stabilite. Un
original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.
- Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate
cu cerinţele Ord. MAPAM nr. 1144/2002.
-Toate procedurile scrise,deţinute de operator, sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.
-Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi
modificate cu acordul scris al ARPM Timisoara după evaluarea rezultatelor.
-Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul ARPM
Timisoara şi la sediul unităţii.
Acest dosar trebuie să conţină minimum:
-Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între ARPM Timisoara şi
titularul autorizaţiei
-Autorizaţia integrată de mediu
-Raportările anuale către ARPM Timisoara
-Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru
protecţia mediului şi a publicului revine titularului de activitate, iar răspunderea pentru corectitudinea
lucrărilor prevăzute la alin. (1) art.21 din OUG 195 / 2005, revine autorului acestora.
15.2. Titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile competente pentru protecţia mediului cu
privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la
accidente sau pericole de accidente.
15.3. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi
la încetarea activităţii, după caz, conform art.l7, din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului,
precum şi la sancţionarea celor vinovaţi.
-Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în
prezenta autorizaţie integrată de mediu.
15.4. Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii care va rezulta
sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi
cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, fluxul tehnologic,
combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice
schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celorStrada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
28
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau
impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al ARPM Timisoara.
15.5. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. În această situaţie autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia
integrată de mediu sau condiţiile din aceasta.
15.6. Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, sub controlul
operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.
15.7. Titularul autorizaţiei trebuie să notifice ARPM Timisoara prin fax si/sau nota telefonica şi
electronic, dacă este posibil, la sediul ARPM Timisoara, imediat ce se confruntă cu oricare din
următoarele situaţii:
a. Orice funcţionare defectuoasă , avarie sau oprire a echipamentului de control sau a echipamentului
de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe
amplasament.
b. Orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului.
c. Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.
15.8. Titularul autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii
privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea
emisiilor şi evitarea reapariţiei.
15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Această înregistrare
trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele
care l-au generat. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea
incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După
notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la ARPM
Timisoara raportul privind incidentul.
Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Timisoara ca parte a
RAM.
15.10. Titularul trebuie sa trimită o notificare scrisă către ARPM Timisoara, in urmatorele situatii:
* la încetarea definitiva a funcţionarii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;
* la încetarea funcţionarii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o
 perioadă care depăşeste un an şi repornirea activităţii în întegime sau parţial;
15.11. Operatorul va înştiinţa în scris ARPM Timisoara, în cazul în care apar urmatorele situatii:
 * orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,
  declarate în documentaţia de solicitare
 * modificarea sediului social al operatorului;
 * orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate , preluare de active , vânzare, cesionare,
actiuni întreprinse în scopul declarării falimentului, lichidării;
15.12. Titularul autorizatiei are obligatia achitarii sumelor la Fondul pentru mediu in conformitate cu
legislatia in vigoare

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEIStrada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
29
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                  Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
16.1. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de
actiuni, vanzari de active, fiziune, divizare, concesionare sau alte situatii care implica schimbarea
titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, este
obligatorie solicitarea si obtinerea Avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, potrivit art.
10 din Ordonanata de Urgenta nr. 195/ 2005.
In termen de 60 de zile de la data semnarii / emiterii documentului care atesta incheierea uneia din
procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru
protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.
16.2. In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul
activitatii trebuie sa dezvolte un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia
mediului. Prevederile planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general
( pct. 18). In planul de inchidere trebuie sa fie incluse minimum urmatoarele :
- planuri ale tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor subterane ;
- orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a
altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa, sol ;
- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe
amplasament ;
- masuri de eliminare si, acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor si golirea
completa de continutul potential periculos ;
- eliminarea azbestului sau a altor substante potential daunatoare, daca nu s-a stbilit ca este acceptabil a
se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari.
16.3. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele financiare necesare pentru punerea lui in
practica si , de asemenea, sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor surse, indiferent de
situatia financiara a titularului activitatii.
16.4. Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de
dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare
aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act tehnico – juridic se face de catre
reprezentantii Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara,
Garzii Nationale de Mediu, Comisariatul Judetean Timis si Agentiei pentru Protectia Mediului
Timis.

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005 :
  - autorizaţia integrată de mediu emisă fara plan de acţiuni este valabilă 10 ani.
Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
30
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
   Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii,
dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai
mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

   In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M.
Timisoara dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de
mediu.

  Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de
Mediu Comisariatul Judetean Timis, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara si
APM Timis.

  A.R.P.M. Timisoara isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de
poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei
Comunitatii Europene in legislatia nationala .

18. GLOSAR DE TERMENI

1   Autoritatea competenta pentru
    protectia mediului         Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
                     Timisoara(ARPM) Str.Amurgului nr.1, Agentia pentru
                     Protectia Mediului Timis (APM) Str.Amurgului nr.1.
2.   Autoritatea cu atributii de    Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Timis
    control,inspectie si sanctionare
    in domeniul protectiei
    mediului
3.   Autoritatea centrala pentru    Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
    protectia mediului         Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti
5.   BAT                Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
6.   BREF                Documentul de Referinta BAT
7.   EMAS                Schema de Audit si Management de Mediu
8.   EWC                Catalogul European al Deseurilor
9.   RAM                Raport anual de mediu
10.  EPER                Registrul European al Emisiilor Poluante
11.  IPPC                Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii
12.  Instalatie IPPC          Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara
                     una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a
                     O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct
                     legata, sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe
                     acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte
                     asupra emisiilor si poluarii.


Strada Amurgului nr. 1           www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278         E-mail: office@arpmv5.ro         Fax: 0256 246594, 0256 200526
31
               MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

   AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                 Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timişoara
13.  R                 Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere
                     concisa a riscului prezentat de substantele si
                     preparatele chimice periculoase pentru om si mediul
                     inconjurator conform SR13253/1996
14.  H                 Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie
                     periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu
                     modificari de Legea nr.426/2001
15.  Cod CAEN             Standard de nomenclatura a activitatilor economice
16.  Cod NOSE-P            Standardul de nomenclatura a surselor de emisie
17.  Cod SNAP 2            Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii
18.  VLE                Valorile limita de emisii
19.  CBO 5               Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
20.  CCO-Cr              Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de
                     potasiu
21.  dB (A)              Decibeli (curba A de zgomot)
22.  TOC (COT)             Carbon organic totalDIRECTOR EXECUTIV,                    SEF SERVICIU ACC,
Gabriela LAMBRINO                     Aurelia POMPARAU
INTOCMIT,
Loredana CIOCĂRLIE
Strada Amurgului nr. 1          www.arpmv5.ro             Tel: 0256 491795, 0256 200526
Timişoara , cod 300278        E-mail: office@arpmv5.ro          Fax: 0256 246594, 0256 200526
32

								
To top