Yeni Ilk�gretim Programlarin Temel Esaslari ve Bu Esaslarin by OtJb0T0V

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Doğu Anadolu Bölgesi AraĢtırmaları; 2007                                        Etem YEġĠLYURT

   YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI TEMEL
NĠTELĠKLERĠNĠN ÖĞRETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠNE
       GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
                       *Etem YEġĠLYURT
        *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü – ELAZIĞ
                      yesilyurtetem@yahoo.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET
Bu çalıĢma, yeni ilköğretim birinci kademe programları temel niteliklerinin öğretim yöntem ve tekniklerine
göre değerlendirmesini yapmak amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaca ulaĢmak için, yeni ilköğretim birinci kademe
programlarının temel niteliklerinden olan yeni programların öğeleri, öğrenme-öğretme durumlarına iliĢkin
bakıĢ açısı ve kazandırmayı amaçladığı ortak beceriler incelenmiĢ olup problem çözme, proje, iĢbirlikli öğ-
renme, laboratuar, tartıĢma, rol oynama, soru-cevap ve örnek olay yöntemleri ile beyin fırtınası, münazara ve
grup çalıĢması tekniklerinin yeni ilköğretim birinci kademe programları için uygun olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Ġlköğretim Programı, Öğretim Yöntem ve Teknikleri.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    EVALUATION OF THE NEW PRIMARY SCHOOL
   PROGRAM’S BASIC QUALITIES IN THE ASPECTS OF
     TEACHING METHODS AND TECHNIQUES
ABSRACT
This study has been fulfilled in the aim of evaluation of the new primary school program’s basic qualities in
the aspects of teaching methods and techniques. To attain this aim, components of the new program, the new
programs’ view on learning-teaching situations, and its common objectives for students to acquire which are
the basic qualities of the new program are investigated. As a result, it has been determined that the methods
of problem-solving, project, cooperative learning, laboratory studies, discussion, role-playing, inquiry, and
sample event and that the techniques of brain storming, debating, and group working are appropriate for the
new primary school program.
Keywords: The New Primary School Program, Teaching Methods and Techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.GĠRĠġ
    Eğitim, bireylerin davranıĢlarında kendi ya-                 Bu bağlamda yeni ilköğretim programlarını
Ģantıları yoluyla planlı ve kasıtlı olarak istendik             geliĢtirme ihtiyacını doğuran sebeplerden bazıları
yönde davranıĢ değiĢikliği meydana getirme süre-              Ģunlardır (MEB, 2005a); eğitimde kaliteyi arttırmak
cidir. Toplumun her üyesi kendisinden beklenilen              ve eĢitliği sağlamak, öğrencilerin çoğunluğunda
davranıĢları eğitim yoluyla öğrenmekte ve bu öğren-             okulda öğrenmeye ve okumaya tepki düzeyinde bir
me süreci hayat boyu devam etmektedir. Ancak                isteksizlik olması, mevcut öğretim programlarında
bireylerden beklenen davranıĢ Ģekilleri topluma ve             konuların çok kapsamlı ve ezbere dayalı olması,
içinde yaĢanılan zamana göre değiĢmektedir. Top-              okul yaĢantısı ile gerçek yaĢantının uyumsuzluğu,
lumların yaĢadıkları değiĢme eğitim sistemlerini de             dersler arasında yeterli paralelliğin sağlanmamıĢ
etkilemekte ve eğitim sistemleri kendini toplumun              olması ve bireylerin yaratıcılık, eleĢtirel düĢünme,
yeni düzenine göre Ģekillendirmekte ve daha etkili             problem çözme, karar verme, iĢbirliği yeterliklerini
olmak için çaba göstermektedir.                       kazanmalarının öneminin artmasıdır.
    Ülkemizde son yıllarda etkili bir eğitim mo-                 Yeni ilköğretim programları öğrencilerin
deli hayata geçirmek için yoğun çalıĢmalar yapıl-              araĢtırma, sorgulama, problem çözme ve karar ver-
mıĢtır. Bu çalıĢmalar eğitim sistemimizin fikri altya-           me süreçlerine katılmasını sağlayacak etkinlikleri
pısını oluĢturan tek düze mantık yerine, çoklu sebep            içermekte ve çoklu zekâ kuramının uygulanmasını
ve çoklu sonuçlara dayalı bir anlayıĢın egemen ol-             ön plana çıkarmaktadır (ERG,2005). Bu bağlamda
ması yönünde yoğunlaĢmıĢtır. Eğitim sistemimizin              öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecindeki klasik ro-
davranıĢçı yaklaĢımdan, yapılandırmacı eğitim anla-             lü değiĢmiĢ ve yeni ilköğretim programları, eğitim-
yıĢını içeren bir yöne girmesi, yapılan çalıĢmaların            de öğrenci merkezciliği temele alan ve öğretmenin
amaçlarından birisidir (Gündoğar, 2006).                  rehberlik rolüne ağırlık veren bir yapıda karĢımıza
                                      çıkmaktadır. Dolayısıyla eğitim-öğretim sürecinin,
                                   164
Doğu Anadolu Bölgesi AraĢtırmaları; 2007                             Etem YEġĠLYURT
eğitimin genel ve özel amaçlarına hizmet etmesi         becerilerini geliĢtirmesi bakımından bu tekniğin kul-
için, öğretmenlerin öğretim etkinliklerini planlarken      lanılması yeni programın öğeleri açısından uygun
ve bir konuyu öğrencilere öğretirken hangi strateji,      olacağı beklenmektedir.
yöntem ve teknikleri kullanılacağını bilmelidir (De-          Beyin fırtınası tekniğinin öğrencilerin; akılla-
mirel, 2001: 24).                        rına gelecek fikir ve düĢünceleri çekinmeden söyle-
    Profesyonel ve iĢinin bilincinde olan öğret-      yebilmesi, eğitim süreçlerine aktif katılmalarını sağ-
men, eğitim-öğretimin hedef kitlesi olan öğrenciyi       laması yeni programın öğelerine uyguluğunu açıkça
ve eğitim programlarını her yönden iyi tanımalı ve       göstermektedir.
bilmelidir. Öğretmenler eğitim-öğretim sürecinde            ĠĢbirlikli öğrenme yönteminde öğrencilerin
kullanacağı yöntem ve tekniklerin, öğretim prog-        gruplara ayrılması, her gruptaki öğrencinin aldığı
ramlarının nitelikleriyle uyum içinde olmasına çaba       görevi yerine getirmesi, öğrencilerin küçük gruplar
göstermelidir (Baytekin, 2004: 102).              halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olması,
    Yeni ilköğretim programlarının baĢarıya ulaĢ-      düĢük yetenekli öğrencilerin grup içerisinde ortak
ması için, programın özelliklerine uygun öğretim        çalıĢması (TaĢpınar, 2005) yine programın belirtilen
yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına özen göste-       öğelerine uygunluğunu ortaya koymaktadır.
rilmelidir. Bu bakımdan, bu çalıĢmada yeni ilköğre-           Proje yönteminde öğrencilerin verilen konu
tim programlarının; öğelerinin, eğitim durumlarına       yada problemin çözümü için araĢtırmaları, bilgi elde
iliĢkin bakıĢ açılarının ve kazandırmayı amaçladığı       etmeleri ve elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek
ortak becerilerin öğretim yöntem ve tekniklerine        anlamlı bir ürün ortaya koymaları (Demirel, 2004)
göre değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.              için yapmaları gereken görev ve sorumluluklarının
2.YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLA-                  olması, öğrencileri birlikte çalıĢmaya alıĢtırması
RI ÖĞELERĠNĠN ÖĞRETĠM YÖN-                   program öğeleri açısından önem taĢımaktadır.
TEM VE TEKNĠKLERĠNE GÖRE DE-                      TartıĢma yönteminin öğrencilerin; kendilerini
                                ifade etmesini sağlaması, soru sorma niteliklerini
ĞERLENDĠRĠLMESĠ                         geliĢtirmesi, duygu ve düĢüncelerini rahatlıkla ifade
    Yeni ilköğretim programın öğelerinden bazı-       etmesini kolaylaĢtırması, iletiĢim becerini geliĢtir-
ları; okumaktan ve öğrenmekten zevk alma, duygu         mesi, bilgi ve fikirlerinin paylaĢımını sağlaması yeni
ve düĢüncelerini rahatlıkla ifade etme, birlikte çalıĢ-     programın belirtilen öğeleri uygunluğunu göster-
ma ve iletiĢim kurma, bireyin görev ve sorumlu-         mektedir.
luklarını bireyin kendisinin belirlemesi gerektiğinin
                                    Rol oynama yönteminde öğrencinin öğretim
bilincinde olma (MEB, 2005b) biçiminde ifade
                                etkinliklerine aktif katılımı ve baĢka bir kiĢilik için-
edilmiĢtir. Sayılan bu özelliklerin öğrencilere kazan-
                                de kendi duygu ve düĢüncelerini rolünün gerektirdi-
dırılması için eğitim sürecinde uygun öğretim yön-
                                ği biçimde serbestçe ifade etmesi ile soru-cevap
tem ve tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.
                                yönteminin öğrencilerin düĢünceleri ifade edebilme
    Problem çözme yönteminin; öğrencilerde öğ-        becerilerini geliĢtirmesi (TaĢpınar, 2005) belirtilen
renmeye karĢı ilgi ve motivasyonu artırması, öğren-       bu yöntem ve tekniklerin yeni ilköğretim program-
cilerin karĢılaĢtığı problemim çözümüne iliĢkin çö-       ları öğeleri açısından uygun olduklarını ortaya koy-
züm önerilerini rahatça ifade edebilmesi, bilimsel       maktadır.
bir araĢtırma sürecini içermesi, problemin çözümü
için gerekli inceleme, araĢtırma, analiz, sentez vb.      3. YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAM-
iĢlemlerin yapılması, öğrencilerin hem aktif olması-      LARININ EĞĠTĠM DURUMLARINA
nı hem de görev ve sorumluluklarını bilmesini          ĠLĠġKĠN BAKIġ AÇILARININ ÖĞRE-
sağlaması bakımından bu yöntemin yeni ilköğretim        TĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠNE
programının öğelerine uygun olduğu düĢünülebilir.
                                GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
    Gösteri (demontrasyon) yönteminin; öğrenci-
                                    Yeni ilköğretim programlarının eğitim du-
lerin hem görerek hem iĢiterek öğrenmelerini sağla-
                                rumlarına iliĢkin bakıĢ açısı olarak öğrencide araĢ-
ması ve birçok duyu organı iĢe koĢulduğu için bu
                                tırma arzusu ve doğal merakı uyandırma, öğrenci
durumun öğrencinin haz almasına sebep olması bu
                                merkezli etkinliklerde bulunma ve öğrencinin eğitim
yöntemin yeni programın öğelerine uygunluğunu
                                sürecinde aktif rol alması, öğrenilen bilgi ve bece-
göstermektedir.
                                rilerin farklı durumlara aktarılması, öğrencilerin iĢ-
    Grup çalıĢması tekniğinin öğrencilerin öğren-      birliği yaparak öğrenmeleri ve kitap dıĢı kaynaklara
me iĢine aktif olarak katılmasını, kendi görüĢ ve        da yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır (MEB,
düĢüncelerini rahatça ifade etmesini ve kendi ilgi ve      2005b). Bu amaçlara ise uygun öğretim yöntem ve
ihtiyacına göre öğrenmesini kolaylaĢtırması (Göm-        teknikleri kullanılarak ulaĢılabilir.
leksiz, 2004), büyük veya küçük grup tartıĢması
                                    Problem çözme yönteminin; öğrencileri aktif
yöntemi ile öğrencilere ortak görüĢ ve duygu kazan-
                                olarak öğretim sürecine katması ve problemin çözü-
dırması, grup çalıĢmasının doğal gereği olan iletiĢim
                             165
Doğu Anadolu Bölgesi AraĢtırmaları; 2007                            Etem YEġĠLYURT
mü için öğrencilerin ders kitabı dıĢında da çalıĢması     yollarını sorgulama becerileri kazanması ve sorunu
gerektiği (Gömleksiz, 2004), ortada çözülmesi ge-       gidermek için giriĢimlerde bulunması bakımından
reken bir problemin bulunması ve öğrencilerde         bu yöntemin yeni programların kazandırmayı amaç-
problemle ilgili çözüm yollarını ve sonucun nasıl       ladığı ortak becerilere katkı sağlayacağı görünen bir
olacağı merakını uyandırması, ayrıca öğrencilerin       gerçektir.
bilimsel düĢünme ve araĢtırma yöntemlerini kulla-          Proje yönteminde, problemin çözümü için
narak problemin giderilmesini sağlaması, problemi       öğrencilerin araĢtırmaları, okulda ve okul dıĢındaki
giderme yollarını öğrenmesi hem de giderdiği prob-       kaynaklara ulaĢarak bilgi elde etme becerileri kazan-
lemin sonuçlarını ve bu sonuçları değiĢik alanlara       maları (Demirel, 2004) bakımından ortak becerilen
uygulaması bakımından problem çözme yönteminin         kazanılmasına katkı sağlayacağı görülmektedir.
yeni ilköğretim programlarının eğitim durumları
için uygun olduğu tespit edilmiĢtir.                 Bir konunun lehinde veya aleyhinde konuĢul-
                                ması esasına dayanan münazara tekniğinin her iki
    Beyin fırtınası tekniğinin öğrencilerin baĢka     grupta kendi fikirlerini savunmaları, hem yaratıcı
alanlarda öğrendiği bilgi, beceri ve yeteneklerini       fikir geliĢtirmeleri hem de karĢı tarafın fikirlerini
kullanarak, görüĢülen konu hakkında fikir ileri sür-      olumlu ya da olumsuz yönde eleĢtirmelerini sağla-
melerine yardımcı olması; proje yönteminin öğren-       ması, ortak kazanıma katkı sağlaması bakımından
cilerin problem çözümü için araĢtırma yapmaları ve       yeni program için uygun bir tekniktir.
bilgi elde etmeleri (Demirel, 2004), araĢtırmayı na-
sıl, nerede ve ne zaman yapmaları gerektiğini merak          Ayrıca beyin fırtınası tekniğinin hızlı düĢü-
etmesi ve ilgili problemin çözülmesi için öğrencile-      nerek konu hakkında fikir üretilmesini sağlaması,
rin istek ve merak duyması, problemin giderilmesi       soru-cevap yönteminin öğrencinin ilgisini çekmesi
için öğrencilerin baĢka alanlardaki bilgi ve becerile-     ve öğrenciyi düĢünmeye yöneltmesi ve rol oynama
rini var olan problemin giderilmesinde kullanması;       yönteminin ise oynanan roller konusunda farklı gö-
laboratuar yönteminin öğrencilerde bilginin yeniden      rüĢ ve düĢünceleri dinleyerek öğrencilerin eleĢtirel
keĢfedilme arzu ve merakı uyandırması belirtilen bu      düĢünme becerilerini geliĢtirmesi bakımından sayı-
yöntem ve tekniklerin yeni programın eğitim du-        lan bu yöntem ve tekniklerin kullanılması yeni
rumlarına uygunluğunu ortaya koymaktadır.           ilköğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği
                                ortak becerilerin kazanılmasında önemli teknik ve
3. YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAM-                  yöntemler olduğu görülmektedir.
LARININ KAZANDIRMAYI AMAÇ-                   4. SONUÇ
LADIĞI ORTAK BECERĠLERĠN ÖĞ-                     Yeni ilköğretim programlarında özellikle bir
RETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ-                  öğretim yöntem veya tekniği belirtilmemekle birlik-
NE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ                   te, verdiği örneklerde daha çok iĢbirlikli, araĢtırmacı
    Yeni ilköğretim programlarının kazandırmayı      ve öğrencinin kavram oluĢturmasına yönelik yöntem
amaçladığı ortak beceriler olarak öğrencilerde; eleĢ-     ve tekniklerin kullanılmasını önermektedir. Önerilen
tirel düĢünme becerisi, yaratıcı düĢünme becerisi,       bu yöntemlere baktığımızda öğrencinin; aktifliğini,
iletiĢim becerisi, araĢtırma-sorgulama becerisi, prob-     yaratıcılığını, düĢünmesini, bilgilerini baĢka alanlar-
lem çözme becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma       da da kullanmasını, yaparak ve yaĢayarak öğrenme-
becerisi, giriĢimcilik becerisi geliĢtirme ve bu bece-     sini sağlayıcı yöntem ve teknikler olduğunu görebil-
rileri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir        mekteyiz.
(MEB, 2005b). Belirtilen bu hedeflere varmak için           Yeni ilköğretim programlarının temel özelliği
uygun olan öğretim yöntem ve tekniklerini kullan-       öğrencinin düz mantıktan kurtulup, sorgulayan ve
mak en önemli kilometre taĢı görevini yerine getirir.     içselleĢtiren bir mantıkla derslerin öğrenilmesini
    TartıĢma yöntemi öğrencilerin; bilgi ve fikir-     sağlamayı amaçlamıĢ olmasıdır. Bilgiye ulaĢma yol-
leri paylaĢmasını sağlaması, tartıĢma ortamında kar-      larını bilen, bilgiyi üretebilen ve kullanabilen öğren-
Ģı düĢüncenin doğru veya yanlıĢ olduğunu savunma-       cilerin yetiĢmesi, eğitim sistemimizin vazgeçilmez
sı, eleĢtirel düĢünme becerisini geliĢtirmesi, yeni      bir niteliği olmuĢtur. Bu bakımdan yeni ilköğretim
fikirlerin ortaya çıkmasını sağlaması bakımından        programları; sınıf içerisinde sesini çıkarmayan, pa-
yeni programların kazandırmasını amaçladığı ortak       sif, zihnini düĢünmeye ve yaratıcılığa çalıĢtırmayan,
beceriler bakımından uygun bir yöntem olduğu          soru sormayarak öğretmenini yormayan, yaparak ve
belirlenmiĢtir.                        yaĢayarak öğrenme faaliyetlerinde bulunmayıp mad-
                                di ve manevi zorluk çıkarmayan özelliklere sahip
    Problem çözme yönteminin öğrencilere çok
                                öğrenciler ile bu özelliklerdeki öğrenci tipleri daha
yönlü düĢünme alıĢkanlığı kazandırması (TaĢpınar,
                                çok iĢime geliyor diyebilen öğretmenleri, mevcut
2005), problemin çözümüne iliĢki orijinal ve yaratı-
                                durumlarının tam tersi duruma sokmaya çalıĢmak-
cı fikirlerin sunulması, öğrencilerin bilimsel düĢün-
                                tadır.
me ve araĢtırma becerilerini kullanarak var olan
problemin çözümüne iliĢkin araĢtırma ve çözüm
                             166
Doğu Anadolu Bölgesi AraĢtırmaları; 2007                           Etem YEġĠLYURT
    Dolayısıyla sayılan özelliklerin tam tersi      problem çözme, proje, iĢbirlikli öğrenme, laboratu-
özelliklere sahip öğrenci ve öğretmen tipleri yeni      ar, tartıĢma, rol oynama, soru-cevap ve örnek olay
programların temel niteliklerinden olup, bu nitelik-     yöntemleri ile beyin fırtınası ve grup çalıĢması tek-
ler eğitim sürecinde uygun öğretim yöntem ve tek-      niğinin yeni ilköğretim birinci kademe programları
nikleri yardımıyla hayata geçirilebilir. Bu durumda     için uygun olduğu tespit edilmiĢtir.
5. KAYNAKLAR
1.  Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme Öğretme Tek-        7.  Gömleksiz, N. (2004). Öğretimde Strateji Yön-
   nikleri ve Materyal GeliĢtirme. Ankara: Anı         tem ve Teknikler. (Editör: Mehmet GÜROL)
   Yayıncılık.                         Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme.
2.  Bulut, Ġ. (2006). Yeni Ġlköğretim Birinci Kade-       Üniversite Kitabevi. ELAZIĞ.
   me Programlarının Uygulamadaki Etkinliğinin       8.  ĠĢler, A. (2004). Sanat Eğitiminde Disiplinlera-
   Değerlendirilmesi. YayınlanmamıĢ Doktora Te-         rası-Tematik YaklaĢım. Milli Eğitim Dergisi.
   zi, ELAZIĞ                          Sayı.163,http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler
3.  Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program GeliĢ-         /163/isler.htm. EriĢim Tarihi: 20.04.2006
   tirme. Pegem Yayıncılık. ANKARA.            9.  MEB (2005a). Ġlköğretim 1–5. Sınıf Program-
4.  Demirel, Ö. ve diğerleri. (2001). Öğretim          ları, http://www.iogm.meb.gov.tr/files/io1-5si
   Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme. Ankara:        nifprogramlaritanitimkit.doc. EriĢim Tarihi:
   Pegem A Yayıncılık.                     24.04.2006.
5.  ERG, (2005). Yeni Öğretim Programlarını Ġn-       10. MEB, (2005b).Programların YaklaĢımı. http://
   celeme ve Değerlendirme Raporu http://www.         www.programlar.meb.gov.tr/program_giris/yak
   erg.sabanciuniv.edu/docs/mufredat_raporu.doc.        lasim. EriĢim Tarihi: 24.04.2006
   EriĢim Tarihi: 18. 04. 2006               11. TaĢpınar, M. (2005). Kuramdan Uygulamaya
6.  Gündoğar, A. (2006). Yeni Ġlköğretim Progra-        Öğretim Yöntemleri. Üniversite Kitabevi.
   mına Genel BakıĢ. YayınlanmamıĢ Y.Lisans          ELAZIĞ.
   Semineri, ELAZIĞ.
                            167

								
To top