Ihale siralamasi

Document Sample
Ihale siralamasi Powered By Docstoc
					               İHALE SÜRECİ


    İhale Süreci       : İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren
başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere
onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin
imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.




    1- TEMEL İLKELER VE KURALLAR


    2 -TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI


    3- YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİT EDİLMESİ


    4- UYGULANACAK İHALE USULÜNÜN TESPİTİ

    5- İHALE VE /VEYA ÖN YETERLİK DOKÜMANININ HAZIRLANMASI


    6- İHALE ONAYININ ALINMASI

       6.1- İHALE ONAYI


       6.2- İHALE İŞLEM DOSYASI




    7- İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI



    8- İHALE VE / VEYA ÖN YETERLİK İLANI

    8.1- İHALE / ÖN YETERLİK İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR



                                               1
      8.1.1- İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR


      8.1.2- ÖN YETERLİK İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR


  8.2- İHALE İLAN SÜRELERİ


      8.2.1- İHALE TARİHİNİN BELİRLENMESİ


  8.3- İHALE İLANLARININ UYGUN OLMAMASI VE DÜZELTİLMESİ


  8.4- İLAN ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN İHALE USÜLLERİ




  9- İHALE VE/VEYA ÖN YETERLİK         DOKÜMANININ  GÖRÜLMESİ /
SATIN
    ALINMASI / DEĞİŞİKLİK VE AÇIKLAMA YAPILMASI


  9.1- İHALE / ÖN YETERLİK DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI




  9.2- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI




  9.3- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI




  9.4- İHALE GÜNÜNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ




  10- TEKLİFLERİN SUNULMASI


  11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  11.1- İHALE USULLERİNE GÖRE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


      11.1.1- AÇIK İHALE USULÜ

                                     2
         11.1.1.1- TEKLİFLERİN AÇILMASI


         11.1.1.2- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ




      11.1.2- BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ


         11.1.2.1- ÖN YETERLİK BAŞVURULARININ AÇILMASI


         11.1.2.2- ÖN YETERLİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


         11.1.2.3- ÖN YETERLİK SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE İHALEYE DAVET


         11.1.2.4- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ




   11.1.3- PAZARLIK USULÜ


      11.1.3.1- YETERLİK BAŞVURULARININ AÇILMASI


      11.1.3.2- İSTEKLİLERİN YETERLİĞİNİN BELİRLENMESİ


      11.1.3.3- İLK TEKLİFLERİN SUNULMASI VE TEKNİK GÖRÜŞMELER


      11.1.3.4- SON TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


      11.1.3.5- FİYAT GÖRÜŞMESİ




   11.2- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ




   11.3- BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE
İDARENİN SERBESTLİĞİ




   11.1.4- DOĞRUDAN TEMİN

                                        3
   12- İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI VE SÖZLEŞME YAPILMASI

   12.1- KOMİSYON KARARININ ONAYLANMASI


   12.2- KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ


   12.3- İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI


      12.3.1- SÖZLEŞMEYE DAVET


      12.3.2- KESİN TEMİNAT


      12.3.3- SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU


      12.3.4- EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM



   13- İHALE SONUÇ İLANI


   14- İŞE BAŞLAMA




   1. TEMEL İLKELER VE KURALLAR ( KİK Madde : 5, 62 )




   *İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla
sorumludur.
                                         4
    *Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal
alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.


   * Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama
Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmaması amacıyla mal veya
hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.


   * İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü
temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin
yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak Kanunda belirtilen özel hallerde
mümkündür.


   * Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî
yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal XXXXalımları için bir önceki
malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.


   * İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu
gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış
olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek
yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.


    *Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye
kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye
çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin
bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması
zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz
ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri
sonraki yıllarda azaltılamaz.


    * Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate
alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı
kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması
gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması
esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve
hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
   - Aynı yıl içinde başlayıp bitecek işlerde ödeneğin tamamınının
kullanılmasına imkan verecek bir ihale takviminin gözetilmesi,
                                        5
   - Yıllara sari işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması,
gerekir.
    Kamu İhale Genel Tebliği (Birinci Bölüm Madde : XVI)
    “Kanunun anılan maddesinde yer alan düzenlemeyle, ihale konusu işin öngörülen
sürede bitirilmesi ve bu iş için öngörülen ödeneklerin zamanında kullanılması
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal
afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) yılın ilk dokuz ayında ihalenin
sonuçlandırılmasının esas olduğu hükme bağlanmıştır.
    Bu itibarla doğal afetler nedeniyle yapılması gereken işler hariç olmak üzere birden
fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlere ait ihalelerin yılın ilk dokuz ayında
sonuçlanması gerekmektedir. Ancak, bu ilke doğrultusunda hareket edilmesi asıl olmakla
birlikte, anılan düzenleme mutlak olmayıp, hukuken geçerli nedenler bulunması halinde
uygulanmayabilecektir.
    Dolayısıyla, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlere ilişkin ihalelerin,
idarelerin hukuken geçerli nedenleri bulunması halinde, yılın ilk dokuz ayında
sonuçlandırılması yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemelidir. “




    *Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli
hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan
ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi
götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım
işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve
zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi
yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye
çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi
götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve
kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve
doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

    - Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin
araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme
ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve
profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje.

    Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve
zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat
sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği proje.

    Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü
ayrıntısının belirtildiği proje. (4734 Md. 4)

   - Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmaması
gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması durumunda bu duruma ilişkin
                                                  6
açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin
etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilen
ihalelerde ise, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamama nedenleri, “Teklif
Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da (Standart Form KİK001.2/Y) belirtilir. (YİİUY Md.
5/g)


   * İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce
verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen
yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.


   * İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı
alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.


   * Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale
dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön
yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz. İlân
sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale
günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen
ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de
gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân
metinlerinin gönderilmesi zorunludur.


    *İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna
gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu
saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak
tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.


   * Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendi
kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu
amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz.
    - Kurulun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve
22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin
bütçelerine mal alımı amacıyla konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz. İdareler, anılan
maddelerde yer alan parasal limitler dahilinde gerçekleştirecekleri mal alımlarında, bu Kanuna
göre yapılacak mal alımları için ayrılan ve yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek
miktarını dikkate alırlar. (MAİUY Md. 4)
    - Kurulun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve
22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin
bütçelerine hizmet alımı amacıyla konulacak ödeneklerinin %10'unu aşamaz. İdareler, anılan
                                               7
maddelerde yer alan parasal limit dahilinde gerçekleştirecekleri hizmet alımlarında, bu Kanuna
göre yapılacak hizmet alımları için ayrılan ve yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek
miktarını dikkate alırlar. (HAİUY Md. 4)
    - Kurulun uygun görüşü olmadıkça, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d)
bendindeki parasal limit dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine
yapım işleri için konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz. İdareler, anılan parasal limit
dahilinde gerçekleştirecekleri yapım işlerinde, bu Kanuna göre yapılacak yapım işleri için
ayrılan ve yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alırlar. (YİİUY Md. 5)



    2. TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI ( KİK Md.
:12)



    İhale konusu yapım, hizmet veya mal alım işinin teknik ayrıntılarını ve
şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil
edilir.
    - Yapım işleri ihalelerinde zorunlu. (YİİUY md. 22)
    - Mal alım ihalelerinde gerekli görülen hallerde. (MAİUY md. 17)
    - Hizmet alım ihalelerinde gerekli görülen hallerde. (HAİUY md. 24)


    İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamenin idarelerce
hazırlanması esastır.


   Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik
şartnameler bu Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmet sunucularına
hazırlattırılabilir.


   İhale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir.


    Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler
için fırsat eşitliği sağlayacaktır.




                                               8
   Teknik şartnamelerde belirli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya
ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve
tanımlamalara yer verilemez.


   Ancak ulusal veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması
veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması halinde “veya
dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.



   3.YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ (KİK Md. 9 )



   İhale yapılmadan önce idare tarafından, ihtiyaç konusu işin yaklaşık
maliyeti tespit edilir.


   Yaklaşık maliyet;


   a) Ödenek miktarının belirlenmesi,


   b) İhalenin eşik değer altı veya üstü olması,


   c) İhale ilan sürelerinin belirlenmesi,


   d) Yerli istekli veya yerli malını sunan yerli istekli lehine fiyat avantajı
sağlanması,


   e) Yeterlik değerlendirmesinde istenilecek belgelerin tespiti,


   Açısından belirleyicidir. Ayrıca tekliflerin        değerlendirilmesi
aşamasında bir mukayese noktası olarak dikkate alınır.


   * İdareler, ihale konusu işin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik
değerlerin altında kalıp kalmadığını belirler.

                                         9
   * Yaklaşık maliyet, Uygulama Yönetmeliklerinde belirlenen esas ve
usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle
gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde
gösterilir.


   * Yaklaşık Maliyet Katma Değer Vergisi hariç olarak belirlenir.


   * Ödenek miktarının belirlenmesinde ise yaklaşık maliyete katma
değer vergisi dahil edilir.


    * İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu
bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.


   * Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin
korunması zorunludur.


    * İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin
yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak
kaydıyla, yaklaşık maliyet tespiti hizmeti, danışmanlık hizmet sunucularına ihale
edilmek suretiyle de karşılanabilir.


   * Danışmanlık hizmet sunucuları da yaklaşık maliyetin gizliliğini
korumak ve yaklaşık maliyeti gizlilik içerisinde idareye bildirmek
zorundadır.


    * Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarına katılan veya bu bilgiye sahip olan
kişiler ihale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak
zorundadır. Bu gizlilik esasını ihlal edenler hakkında 4734 sayılı KİK’nun 61 inci
maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.


   * Yaklaşık maliyet, idarece gerek duyulduğunda belirlendiği tarihten
ihale ilk ilan tarihine kadar DİE aylık TEFE     değerleri üzerinden
güncellenir.



                                         10
   4. İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİ (KİK : 18,19,20,21)



   Uygulanacak ihale usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18,19,20,21
nci madde hükümlerine göre belirlenir. Bu konuda yetki ve sorumluluk ilgili
idareye aittir.


   Bu belirleme yapılırken önceliğin açık ihale usulüne verilmesi
zorunludur.


    Ancak, ihale konusu işin türü, niteliği, uzmanlık ve yüksek teknoloji
gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda
belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü yada
doğrudan temin yolu ile de alım yapılabilir.


   □ Açık ihale usulü           □ Belli istekliler arasında ihale
                       usulü,
   □ Pazarlık usulü            □ Doğrudan temin (İhale usulü
                       değil, özel bir alım yöntemi)



  5. İHALE VE/VEYA ÖN YETERLİK DOKÜMANININ
HAZIRLANMASI ( KİK : 27)


   İhale edilecek her iş için ihale dokümanı hazırlanır.


    İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere
talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin teknik ayrıntılarını
ve şartlarını gösteren bir teknik şartname (yapım işlerinde projeler) ve gerekli
diğer belge ve bilgiler bulunur.


    Belli istekliler arasında ihale usulünün ön yeterlik dokümanında
adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve
bilgilere yer verilir.

                                         11
   İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşur :


   1. İdari Şartname
   2. Teknik Şartnameler (Yapım işlerinde projeler ve diğer teknik
belgeler dahil) (Mal veya hizmet alımlarında gerekli ise)
   4. Sözleşme Tasarısı
   5. Standart formlar
   6. Gerekli diğer bilgi ve belgeler.


   İdare tarafından ihale dokümanının her sayfasının onaylanması gerekir.


   İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar
kesinleştirir.


   Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik dokümanı ile ihale
dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.


   İhale dokümanının hazırlanmasında KİK tarafından yayımlanmış
standart dokümanlar kullanılır.


    Aday ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan
asıl nüshanın İdarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç
duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde
gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla tercih eden aday veya
isteklilere verilecek olan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc
(CD)” ortamına aktarılabilir.


   İdareler idari şartnameleri hazırlarken; ihale konusu işin özelliğine
göre ihalelerde rekabeti engellemeyecek şekilde 4734/10. maddesi ve ilgili
uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen, isteklilerin ekonomik ve mali
yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bilgi
ve belgeleri isteyebilirler. Bu bilgi ve belgeler ile sunulan belgelerin taşıması
gereken kriterlerin ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan
veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.


                                        12
    İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak yabancı
isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de ihale dokümanı
hazırlanabilir. Talep eden aday veya istekliye yabancı dilde hazırlanan ihale
dokümanı Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanı ile birlikte verilir. Bu
durumda ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile
adaylar veya istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe
metin esas alınır.



  6. İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER İLE YETERLİK
KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ



   6.1. İhaleye katılımda istenecek bilgi ve belgelerin kapsamı
    İhaleye katılımda istenecek bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken
kriterler nasıl belirlenecektir?
   - Uygulama Yönetmeliği
   - Zorunlu ve ihtiyari belgeler
    Kanunun 10 uncu maddesinde ve Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen
yeterlik kriterleriyle ilgili bilgi ve belgeler dışında başka bilgi ve belgeler
istenebilecek midir?
   6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
   Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi kapsamında hangi tür bilgi ve
belgeler istenebilecektir?
   Bankalardan temin edilecek belgeler.
   İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler.
   İsteklinin iş hacmini (cirosunu) gösteren belgeler.
   6.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler
   6.3.1.İş deneyim belgeleri
   6.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin
belgeler
   - Anahtar teknik personel kriteri ve belgelendirme
   Her ihalede anahtar teknik personel istenilmesi gerekli midir?
   Yapım ve hizmet alım ihalelerinde anahtar teknik personelin istekli
bünyesinde belli süredir çalışıyor olması koşulu aranabilecek midir?
                                        13
    Yapım ve hizmet alım ihalelerinde anahtar teknik personelin ihale tarihi
itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması koşulu nasıl tevsik edilecektir?
    Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde anahtar teknik personelin
asgari deneyimi olarak belirlenen beş yıllık süre ihaleyi yapan idarece
değiştirilebilecek midir?
   Yapım işleri ihalelerinde anahtar teknik personelin sahip olması gereken
beş yıllık deneyim süresi nasıl hesaplanacak ve hangi tür belgelerle tevsik
edilecektir?
   Anahtar teknik personel istendiği durumlarda isteklinin kendisini anahtar
teknik personel olarak beyan etmesi mümkün müdür?
   Yapım işleri ihalelerinde anahtar teknik personel olarak tekniker veya
teknisyen de istenebilir mi?
    Anahtar teknik personel olarak gösterilen kişi aynı zamanda Bağ-Kur a
kayıtlı olabilir mi?
   Aynı ihalede, aynı teknik personelin iki ayrı istekli tarafından anahtar
teknik personel olarak gösterilmesi mümkün müdür?
   2531 sayılı Kanunun getirdiği yasaklama anahtar teknik personel ve
taahhüt edilerek çalıştırılan teknik personel için de geçerli midir?
   4708 sayılı Kanuna göre yapı denetim görevlisi olarak çalışan kişilerin
anahtar teknik personel olarak gösterilmesi mümkün müdür?
   Teknik personel taahhütnamesi
   6.3.3. Makine ve ekipmana ilişkin belgeler
   6.4. İhale dışı bırakılma nedenleri ve belgelendirme
   İhale dışı bırakılma nedenleri nelerdir ve bu durumların taşınmadığı
hususunun belgelendirilmesi zorunlu mudur?
   Teklif verme aşamasında, isteklilerden alınan “İhale Dışı Bırakılacak ve
İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”
ne anlama gelmektedir ve bu aşamada istekliler nelere dikkat etmelidir?
   İhale dışı bırakılma sebeplerinden iflas veya tasfiye     durumlarının
taşınmadığı hususu nasıl ve hangi belgelerle kanıtlanacaktır?
   Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı hususu nasıl ve hangi
belgelerle kanıtlanacaktır?
   Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeler
kapsamında BAĞ-KUR prim borcu olmadığına ilişkin belgenin de istenilmesi
gerekli midir?
   Şirket ortaklarının kişisel olarak kesinleşmiş SSK veya BAĞ-KUR prim
borcu bulunması şirketin ihale dışı bırakılmasına neden olacak mıdır?
                                        14
    Kesinleşmiş vergi borcu olmadığı hususundan ne anlaşılmalı ve bu husus
nasıl belgelendirilmelidir?
    Şirket ortaklarının kişisel olarak kesinleşmiş vergi borcu bulunması şirketin
ihale dışı bırakılmasına neden olacak mıdır?
   İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı
kararıyla hüküm giyme durumundan ne anlaşılmalı ve bu husus nasıl
belgelendirilmelidir?
    İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler
sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunma hali nasıl
anlaşılmalıdır?
   İhale dışı bırakılma durumlarının taşınmadığına ilişkin olarak sunulan
belgelerdeki bir kısım eksiklik veya yetersizlikler tamamlanabilecek midir?
    İhale dışı bırakılma durumlarının taşınmadığı hususunu belgelendiremeyen
istekliye uygulanan teminatın gelir yazılması ve yasaklama yaptırımları hukuka
uygunluk açısından nasıl değerlendirilmelidir?
    21 inci maddenin (f) bendine göre yapılan mal alımlarında sözleşme
imzalanmasının öngörülmediği hallerde ihale üzerinde kalan isteklinin ihale dışı
bırakılma durumlarını taşımadığına ilişkin belgeleri vermesi gerekecek midir?



   7. İHALE ONAYININ ALINMASI (KİK md: 6,7 )



   7.1. İHALE ONAY BELGESİ


   İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet
hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay
belgesine (standart form KİK001.0) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince
onaylanır. İdarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya
davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.


   7.2- İHALE İŞLEM DOSYASI


    İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. İhale
işlem dosyası sürekli işleyen bir dosya olup, ihale süresince tüm işlemlere ait
bilgi ve belgeler bu dosyada muhafaza edilir.
                                         15
    Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale
dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları,
yüklenici tarafından sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan on binde beş
oranındaki Kurum payının Kamu İhale Kurumunun banka hesabına yatırıldığına
ilişkin makbuzun aslı gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.


   Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem
dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare
tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.




   8. İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI (KİK Md. 6 )



    İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün
içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak
üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali
işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az
beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate
alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip
yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale
komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler
tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden
sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir.


   İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup,
ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu
Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.


   Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması
gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda
görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu
komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan
personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam

                                        16
edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale
sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.


    İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar
oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu
tarafından yapılır.


   İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.
Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve
üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon
üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon
başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek
imzalanır.



   9. İHALE VE/VEYA ÖN YETERLİK İLANI ( KİK Md.
13,24,25,26 )




   İhale ve ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ihale ve ön yeterlik ilânı
yapılamaz


    4734'ün 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân
yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere
yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.


    İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate
alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.


    Pazarlık Usulünün (b) (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân
yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç
istekli davet edilmelidir.




                                       17
   9.1. İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR


   İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.


   4734/24. maddesine göre ihale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi
zorunludur.


   a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
   b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
    c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise
işin yapılacağı yer.
   d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
   e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgelerin neler olduğu.
   f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
   g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler
lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
   h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
   i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
   j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
   k) Teklif ve sözleşme türü.
    l) Teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4'ü arasında, isteklice
belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.
   m) Tekliflerin geçerlilik süresi.


   İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak
suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan
formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0, KİK003.0
ve KİK004.0)




                                         18
   9.2. İHALE İLAN SÜRELERİ (KİK Md. 13)


    İhale ilan süreleri, yaklaşık maliyetin eşik değere eşit veya üstünde olması
durumunda, uygulanacak ihale usulüne göre, eşik değerin altında olması
durumunda ise Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen parasal limitlere göre
farklılık gösterir. Bu sürelere uygun yapılmayan ilanlar geçersizdir.


    Uluslar arası ilan yapılması durumunda belirtilen asgari ilan sürelerine
oniki gün eklenir.




   9.3. İLANIN UYGUN OLMAMASI HALİ VE DÜZELTME İLANI
(KİK Md. 26)


   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13, 24, ve 25 inci maddelerdeki
hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere
uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.


    Ancak, 13üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine
uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda Kanunun 24 ve 25 inci madde
hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce
ilanların yayımlanmasını takipeden on gün içinde hatalı hususlar için
düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.




  10. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ / SATIN ALINMASI /
DEĞİŞİKLİK VE AÇIKLAMA YAPILMASI (KİK Md. 28,29)




  10.1.    İHALE   DOKÜMANININ      GÖRÜLMESİ     VE   SATIN
ALINMASI


   İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı
ile ihale dokümanı aday veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen
adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
                                        19
    Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu
dokümanın    idarece   onaylanmış   örneklerini  satın   almaları
zorunludur.(standart form KİK005.0/) Ancak, Kamu İhale Kurumunca
belirlenen esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemlerinin idarece
alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc
(CD)” ortamına aktarılmış kopyaları tercih eden aday veya isteklilere
satılabilir.


    Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir
bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir.
Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak
düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına
ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret
talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek,
birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.


   10.2. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (KİK
Md. 29)


    İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik
yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren
sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz
sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.


    Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya
teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya
adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle
ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu
değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en
az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya
ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup
yoluyla gönderilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en
az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.


   Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya
ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
(20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir.

                                        20
    Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını
yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden
teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.




   10.3. İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI (KİK Md.
29)


   İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına
ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün
öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra
yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.


   Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak
açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya
adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir veya imza karşılığı elden
tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru
gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi
olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.


   Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır,
ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez.


    Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön
yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.


   10.4. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ
(KİK Md. 16)


   İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların
bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.



                                         21
    Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği
isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş
olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.


    İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi
nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


   İhalenin iptal edildiği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.
(Standart Form – KİK038.0)


   İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek
yeniden ihaleye çıkılabilir.




   11. TEKLİFLERİN SUNULMASI (KİK Md. 30)



   1- Adaylar / istekliler idari şartnamede istenilen ekonomik ve mali yeterlik
ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri idari şartnamelerde belirlenen
düzünlemelere uygun olarak idareye sunarlar.


    a) İdareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini isterler. Aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön
yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya
bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin
suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Aday veya
istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin
yetkili personelince karşılanması zorunludur.


   b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması
zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz
edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul
edilmez.



                                         22
   c) Teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin noter onaylı
olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme
imzalanmadan önce idareye ibraz edilir.


    d) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin
edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca
onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine
taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi
belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden
muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında
belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı
tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu
ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre
yaptırılabilir. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise,
yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen
belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk
Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin
tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri
istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı
olması zorunludur.


   e)  Uluslararası Akreditasyon  Forumu  Karşılıklı  Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş
belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların
tercümeleri, bu belgelendirme kuruluşlarının veya akreditasyon
kurumlarının    kurulu oldukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden
muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan
teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları
tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu
değildir.


    f) İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak
ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli
şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin
güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında
araştırma yaptırabilirler.


                                          23
    g) İdareler, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe
ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeleri, ilk ilan veya davet tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya
yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar
üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine
çevirerek değerlendirir.


    h) Yabancı istekliler, ihale dokümanında istenen belgelerin, kendi
ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunarlar. Bu belgelerden
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılanların isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin
bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma
ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Ancak bu hususun yabancı gerçek kişi isteklinin
uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin
bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki
Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur


  2. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili hususlar 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesine göre:


   a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere idari ve teknik
şartnamelerde ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa
konulur.
   İstekliler/adaylar idarelerce mesleki ve teknik yeterliği ile ekonomik ve
hizmeti yeterliği standart formlar ile belgelendirilmesi isteniyorsa, istekli/adaylar
bu standart formları kullanmak zorundadır.
    Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.
     Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.


  b) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.
     Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade
edilir.


    c) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması
şarttır.
                                          24
   Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.


   d) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.


    e) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve
isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre
açısından, süre uzatımından dolayı yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine
kadar uzatılmış sayılır.



   11.TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI (KİK Md. 36)



   Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar
idareye verilir.


   İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş
olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye
başlanır.


   İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.


   Kamu ihale kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun
olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.


    Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez,
teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.


   Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum
kapatılır.




                                        25
   12.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KİK Md. 37)




    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tip idari şartnamenin
ilgili maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.


   12.1. TEKLİFLERE AÇIKLIK GETİRİLMESİ


    İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi,
karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan
hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklanmasını isteyebilir.


    Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya
ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale
getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde
kullanılamaz.


   İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı
olacaktır.


   12.2. BELGE VE BİLGİ TAMAMLAMA


    İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen
belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan
eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik
belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.


   Ancak,


   a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu
hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından

                                       26
teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması
halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,


    b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve
kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar
dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi
düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgeler,


   idarelerce tamamlatılır.


    Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine
ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir
tamamlama süresi verilir.


    İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen
süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale
tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya
isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını
sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.


   * İsteklilerden teklifleri kapsamında sunulması istendiği halde sunulmayan
belgelerden   hiç  birisi,   önemli  önemsiz   ayrımı  yapılmaksızın
tamamlanamayacaktır.


   * İdarece istenen belgelerin teklif zarfı içerisinde eksiksiz biçimde
sunulma zorunluluğu, belgelerin usulüne uygun biçimde düzenlenmiş olma
zorunluluğu da kapsamaktadır.




                                         27
    - İstekli tarafından sunulan yapı araçları taahhütnamelerinin noter onaysız
olduğu ve bu hususun belgedeki bilgi eksikliği kapsamına girmediği, dolayısıyla
söz konusu taahhütnameler sebebiyle asgari yeterlik kriterleri karşılanmadığından
isteklinin yeterli kabul edilmesi mümkün görülmemektedir1.
   - İdari Şartnamenin 7.5.1 maddesinde yer alan " İstekliler, yukarıda sayılan
belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek
zorundadırlar" düzenlemesi karşısında, iş deneyim belgesini fotokopi olarak
sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır2.
   - Başvuru sahibinin onaysız nüfus cüzdan fotokopisi sunduğu, ayrıca idari
şartnamenin 7.3.2 nci maddesi gereğince şikayetçinin sunduğu "3 personelin 120
gün kesintisiz çalıştığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu" nun ilgili kurumdan
alınmış veya onaylatılmış bir belge olmadığı anlaşıldığından teklifinin
değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir3.
    - Başvuru sahibinin İdare tarafından istenilen belgelerin aslını, veya aslının
aynı olduğunu gösterin noter onaylı örneğini veya aslının İdarenin personeli
tarafından görülen suretini teklif dosyası içerinde sunması gerekirken İdari
Şartnamenin 7.3.3 maddesi gereğince sunduğu Satışını Yaptıkları Kömürlere Ait
Uygunluk Belgesinin anılan özellikleri taşımadığı anlaşıldığından ihale
komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır4.
    - İdari şartnamenin "kapasite, araştırma -geliştirme, standart ve kaliteye
ilişkin belgeler" başlıklı 7.3.3 üncü maddesi ve ihale ilan metninin 3.3 üncü
maddesi "kiralanacak yazılımın ISO 9000 veya üstü standartlardan herhangi
birine uygunluk belgesi olacaktır. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslar arası
Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi
zorunludur." düzenlemesine karşın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yurt
dışından alınmış (AQA İnternational tarafından düzenlenmiş) ISO 9001 ve
Q9001-2000 Kalite Güvence Sistem Belgesinin idareye sunulduğu, ancak söz
konusu belgenin teyidine ilişkin TÜRKAK onaylı düzenlenmiş bir belgeye ihale
işlem dosyasında rastlanılmamıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın
değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, ihalenin bu firma üzerinde
bırakılması mevzuata aykırıdır5.

   1
     2005/UY.Z-703 sayılı karar; 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı R.G
   2
     2005/UM.Z-670 sayılı karar; 30.05.2005 tarih ve 25830 sayılı R.G
   3
     2005/UH.Z-609 sayılı karar; 28.05.2005 tarih ve 25828 sayılı R.G
   4
     2005/UM.Z-329 sayılı karar; 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı R.G
   5
     2005/UH.Z-201 sayılı karar; 24.03.2005 tarih ve 25765 sayılı R.G
                                         28
   - Makine-ekipmana ilişkin taahhütnamenin noter onaysız biçimde
sunulması nedeniyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata
uygundur6.
    - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 ve İdari Şartnamenin
belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.5.1 maddesi uyarınca noter onaylı
sunulması gereken TSE Uygunluk Belgesi ile İmalatta Yeterlik Belgesinin ihale
tarihinden sonra notere onaylattırılarak bahse konu eksikliğin giderilmesi ve bu
şekilde teklifin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir7.
   - Yapı araçları taahhütnamesinin noter onaysız biçimde sunulması
nedeniyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygundur8


   *Önemsiz bilgi eksiklikleri tamamlanmalıdır.
   1. İsteklinin kendisi tarafından düzenlenen belgeler
   Bu belgeler; başta teklif mektubu olmak üzere, isteklinin kendisi tarafından
düzenlenip imza altına alınan taahhütname, beyan ve beyanname gibi belgelerdir.

    a) Teklif mektubu
    Teklif mektubu üzerinde, önemsiz bilgi eksikliği olarak görülen hususlara
ilişkin verilen örnek Kamu İhale Kurulu kararlarına göre :
    - İdari şartnamede ihale konusu hizmetin adı "hazır yemek hizmet alımı"
olarak belirtilmesine rağmen teklif mektubunda işin adının "yemek pişirme,
dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası temizlik hizmetleri" olarak farklı şekilde
yazıldığı görülmekle birlikte, sunulan teklif zarfı ve geçici teminat mektubundaki
işin adı bilgileri de incelendiğinde bu aykırılığın teklifin değerlendirme dışı
bırakılmasını gerektirmediği anlaşılmaktadır9.
    - Birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde ihaleye
katılan şirketin ticaret unvanı ve şirket yetkilisinin imzası bulunmasına rağmen,
şirket yetkilisinin ad ve soyadının yazılmamış olması, teklifin değerlendirme dışı
bırakılmasını gerektiren bir aykırılık değildir10.
    - Teklif mektubuna ihale kayıt numarasının yazılmamış olması teklifin
değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmez11.
    - Teklif mektubu üzerinde yer alan bilgilerden ihale tarihinin hatalı
yazılmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmez12.

   6
     2005/UH.Z-179 sayılı karar; 22.03.2005 tarih ve 25763 sayılı R.G
   7
     2005/UM.Z-858 sayılı karar; 06.06.2005 tarih ve 25837 sayılı R.G
   8
    2004/UK.Z-1120 sayılı karar; 23.10.2004 tarih ve 25622 sayılı R.G
   9
    2005/UH.Z-1162 sayılı Karar; 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı R.G.
   10
     2005/UM.Z-786 sayılı Karar; 06.06.2005 tarih ve 25837 sayılı R.G.
   11
     2005/UY.Z-321 sayılı Karar; 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı R.G.
   12
     2004/UK.Z-138 sayılı Karar; 12.03.2004 tarih ve 25400 sayılı R.G.
                                        29
   - Teklif mektubuna teklif sahibinin uyruğunun yazılmamış olması teklifin
esasını değiştirecek bir eksiklik değildir13.

    b) Diğer belgeler
    İstekli tarafından düzenlenerek teklif kapsamında sunulan taahhütname,
beyanname gibi belgelerde14 de ihale kayıt numarası, hitap ifadelerindeki hata ve
eksiklikler15, tarih eksikliği, maddi hata gibi önemsiz bilgi eksiklikleri
tamamlanabilecektir.

    2. Başka merciler tarafından düzenlenen belgeler
    Bu belgeler başta iş deneyim belgesi ve teminat mektubu olmak üzere,
isteklinin talebi üzerine ve onun durumuyla ilgili olarak başka mercilerce
düzenlenen belgelerdir. Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik
değerlendirilmesinde kullanılacak olan bilanço, gelir tablosu, banka referans
mektubu, anahtar teknik personele ilişkin sigorta belgesi, meslek odası kayıt
süresini gösteren belgeler bu cümledendir.

    a) Teminat mektubu
    Örnek Kamu İhale Kurulu kararlarına göre;
    - Teklif mektubunda, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 180
gün olduğu belirtilmesine karşın sunulan geçici teminat mektubunun geçerlik
süresi olarak “ihale tarihinden itibaren 30 gün süreyle geçerliliğini koruyacağı”
nın belirtilmesi 4734 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile Uygulama Yönetmeliği
eki İdari Şartnamenin 27 nci maddesine ve KİK029.0/M no’lu Standart Form
düzenlemesine aykırı olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
gerekmektedir16.
    - Geçici teminat mektubunun başlığında "geçici" ibaresi olmadığı için
değerlendirme dışı bırakılan şikayetçi firmanın geçici teminat mektubu
incelendiğinde; geçici teminat mektubunun başlığında "geçici" ibaresinin
bulunmadığı, bu haliyle teminat mektubunun başlığının standart forma uygun
olmadığı görülmekle birlikte teminat mektubunun içeriğinde mektubun geçici
teminat mektubu olduğunun açıkça belirtilmiş olması ve teminat mektubunda


     13
       2003/UK.Z-514 sayılı Karar; 06.11.2003 tarih ve 25281 sayılı R.G.
     14
       Taahhütname ve beyannamelerin sunuluş ve değerlendiriliş yöntemiyle ilgili olarak 10 uncu maddenin
incelendiği bölümde “Diğer Belgeler” başlığı altında gerekli açıklamalar yapılmıştır.
     15
       2003/UK.Z-579 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; “Şikayetçinin, teklif mektubunda sunduğu
KİK029.0/Y no’lu İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin
Taahhütnamenin, tarihsiz ve başlığın “İSKİ İhale Komisyonu Başkanlığına” hitaben yazılması gerekirken, “Yeterlilik
Belgesi Komisyonu Başkanlığına” hitaben yazıldığı nedeniyle ihale komisyonunca teklifi değerlendirmeye bırakılmış ise
de, anılan eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak görülmeyip, söz konusu belge veya bilgi
eksikliğinin, ihale komisyonunca tamamlattırılması gerekirken, tamamlatma yoluna gidilmeden teklifin değerlendirme
dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.” (22.11.2003 tarih ve 25297 sayılı R.G)
     16
       2004/UK.Z-812 sayılı karar; 24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı R.G.
                                                           30
başka bir aykırılık bulunmaması nedeniyle, İdare tarafından bu belgenin kabul
edilerek söz konusu teklifin değerlendirmeye alınması gerekmektedir17.
    - Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine katılan isteklinin teminat mektubunda
işin adı bölümüne "akaryakıt ürünleri alımı" yazmış olması, Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen standart forma aykırılık teşkil etmediğinden teklifin
değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmez18.
    - Hangi ihale için verildiği yazılı olmayan teminat mektubunun kabulü
mümkün olmayıp, bu nitelikli teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekir19.
    - Finansbank A.Ş. Ostim Şubesi tarafından ...... lehine düzenlenen
22.08.2003 tarihli 3 (üç) milyar liralık Geçici Teminat Mektubunda, işin adının
“T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 UT. Tipi Helikopterin 1 yıllık
sigortasının yaptırılması” şeklinde yazılması gerektiği halde, ilgili Banka
tarafından helikopter tipinin “T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 VT.”
şeklinde “U” harfi yerine “V” harfinin yazılmış olması teklifin esasını
değiştirecek nitelikte bir hata olmayıp önemsiz bilgi eksikliği olarak
değerlendirilmek suretiyle istekliye tamamlattırılması gerekir20.

    b) Diğer belgeler
    İsteklinin teklifi kapsamında sunduğu, başka kurum, kuruluş ve kişilerce
düzenlenen belgelerdeki önemsiz bilgi eksiklikleri konusunda verilen örnek
Kamu İhale Kurulu kararlarına göre:
    - Sunulan iş bitirme belgesinin belgeyi düzenleyen mercii yerine başka bir
merci tarafından onaylanmış olması bilgi eksikliği kabul edilmeli ve belgenin
yetkili mercie onaylattırılmak suretiyle ibrazı sağlanmalıdır21.
    - Standart forma uygun düzenlenmemiş olan iş deneyim belgesindeki bu
aykırılık bilgi eksikliği olarak kabul edilmeli ve istekliye tamamlatma fırsatı
verilmelidir22.
    - Başvuru sahibinin ihalede sunduğu 01.01.2003 tarihinden önce
düzenlenmiş iş deneyim belgesinde, keşif tutarları yer almakla birlikte belge
tutarının yer almaması hususu teklifin esasını değiştirecek nitelikte bilgi eksikliği
olmayıp, belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi
eksikliğidir23. Anılan Yönetmeliğin 62 nci maddesi hükmü gereğince, bu bilgi
eksikliğinin giderilmesi ile ilgili olarak idarece tevsik edici bilgi ve belgeler
istenerek tamamlatma yapılması ve akabinde iş deneyim belgesinin tutarı ve işin
bünyesindeki lojman ve idari bina yapımı işinin belge tutarının ne kadarına
tekabül ettiği, son 15 yıl ve aynı zamanda belge sahibinin görev yaptığı süre
   17
     2004/UK.Z-336 sayılı karar; 20.04.2004 tarih ve 25439 sayılı R.G.
   18
     2004/UK.Z-232 sayılı karar; 30.03.2004 tarih ve 25418 sayılı R.G.
   19
     2003/UK.Z-675 sayılı karar; 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı R.G.
   20
     2003/UK.Z-636 sayılı karar; 08.12.2003 tarih ve 25310 sayılı R.G.
   21
     2005/UH.Z-1162 sayılı karar; 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı R.G.
   22
     2005/UM.Z-855 sayılı karar; 06.06.2005 tarih ve 25837 sayılı R.G.
   23
     2004/UY.Z-1813, 2004/UY.Z-1765 sayılı kararlar da aynı doğrultudadır.
                                         31
içerisinde % 50 kriterinin karşılanıp karşılanmadığı hususlarının incelenerek
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, şikayetçinin ihalede sunduğu iş
deneyim belgesinde söz konusu bilgi eksikliği tamamlatılmadan teklifinin
değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır24.
    - Sunulan iş bitirme belgesinde işin süresi, işin gerçekleşme tutarı belli
olmadığı halde idare tarafından belgeyi düzenleyen idareden eksik bilgilere
ilişkin araştırma yapılmadan belgenin geçerli olarak kabul edilmesi mevzuata
aykırıdır25.
    - Sunulan iş deneyim belgesine konu yapının toplam maliyeti içinde, inşaat
mühendisliğinin denetim alanına giren kısmının maliyeti belgeyi düzenleyen
idareden temin edilerek iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınması
gerekmektedir26.
    - Başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesi ekindeki hak edişteki iş
kalemlerinin ihale dokümanında tanımlanan benzer işle örtüştüğü ve iş bitirme
oranının da bilgi eksikliğini tamamlatma yoluyla giderilmesi mümkün
bulunduğundan, ihale komisyonu tarafından şikayetçinin iş deneyim belgesinde
yer alan benzer iş kalemlerinin toplam miktarları tespit edilerek, iş deneyim
belgesi için öngörülen yeterlik kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı hususunda
belirleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, isteklinin iş deneyim belgesinin
yeterli olmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakılması yerinde değildir27.
    - İhale indirimi gösterilmediği için belge tutarı hesaplanamayan iş deneyim
belgesi üzerindeki ihale indirimine yönelik bilgi eksikliğinin ilave yazılarla
tamamlattırılması gerekmektedir28.
    - İş deneyim belge tutarının yazılmamış olması önemsiz bilgi eksikliği
olarak değerlendirilip istekliye tamamlattırılmalıdır29.
    - Şikayet konusu ihalede; …….. İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
tarafından teknik personel asil adayı olarak önerilen elektrik mühendisi (C) (A)
‘nın Konya Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen meslek odası
kayıt belgesinde, odaya kayıt tarihinin belirtilmemiş olması nedeniyle, söz
konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak değerlendirilmeyerek ihale komisyonunca
değerlendirme dışı bırakılması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir30.
    - Anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin SSK işe başlama
bildirgelerinde tarih ve sayı bulunduğu ancak SSK ilgili müdürlük mührünün
bulunmadığı tespit edilmişse de, söz konusu belgelerin isteklilerce hangi Sigorta
Müdürlüğüne    verildiği  hususu   belgelerdeki   bilgiler  doğrultusunda
anlaşılamadığından, anılan eksikliğin ihale komisyonu tarafından bilgi eksikliği

   24
     2005/UY.Z-599 sayılı karar; 26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı R.G.
   25
     2005/UH.Z-307 sayılı karar; 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı R.G.
   26
     2004/UY.Z-1765 sayılı karar; 30.01.2005 tarih ve 25712 sayılı R.G.
   27
     2004/UH.Z-1424 sayılı karar; 13.12.2004 tarih ve 25669 sayılı R.G.
   28
     2003/UK.Z-786 sayılı Karar; 19.12.2003 tarih ve 25321 sayılı R.G.
   29
     2003/UK.Z-763 sayılı Karar; 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı R.G.
   30
     2005/UY.Z-1118 sayılı karar; 24.07.2005 tarih ve 25885 sayılı R.G.
                                         32
olarak değerlendirilerek isteklilerden bu hususun tamamlattırılması ve komisyon
tarafından söz konusu belgelerin geçerliliğinin incelenerek karar alınması
gerekmektedir31.
    - Ortaklık hisse beyanı verilmesine rağmen standart forma aykırılık varsa
bu bilgi eksikliği kabul edilerek tamamlanmalıdır32.
    - Adres beyanına ilişkin belgede firmanın kaşesinin ve yetkili kişinin
imzasının olmaması bilgi eksikliği olarak kabul edilip tamamlattırılabilir33.
    - İhale üzerinde bırakılan isteklinin yerli istekli olduğunu tevsik amacıyla
vermesi gereken nüfus cüzdanı suretini vermediği halde, teklif zarfında noter
onaylı olarak mevcut bulunan imza sirküsünde yer alan ve yerli istekli olduğunu
gösteren bilgilerin idarece değerlendirmeye alınması ve eksik nüfus cüzdanı
suretinin bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılmış olması
mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir34.
    - İstekli tarafından sunulan bilanço rasyolarına ilişkin belgelerdeki bilgi
eksikliklerinin tamamlattırılması gerekir35.
    - Üzerinde sayı ve mühür bulunmasına rağmen yetkili kişinin imzasını
taşımayan vergi borcuna ilişkin yazı üzerindeki imza eksikliğinin
tamamlattırılması gerekir36.
    - Banka referans mektubunda imza sahiplerinin isim ve unvanları ile işin
adının bulunmaması tamamlattırılması gereken bilgi eksiklikleridir37.




   12.3. ARİTMETİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ


   İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.


   Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım
ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen
birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu
tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif,

   31
     2005/UY.Z-1069 sayılı karar; 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı R.G.
   32
     2005/UH.Z-451 sayılı karar; 03.04.2005 tarih ve 25775 sayılı R.G.
   33
     2005/UM.Z-81 sayılı karar; 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı R.G.
   34
     2004/UY.Z-1237 sayılı karar; 03.11.2004 tarih ve 25632 sayılı R.G.
   35
     2004/UK.Z-148 sayılı Karar; 24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı R.G.
   36
     2004/UK.Z-35 sayılı Karar; 22.02.2004 tarih ve 25381 sayılı R.G.
   37
     2003/UK.Z-800 sayılı Karar; 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı R.G.
                                        33
isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile
bildirilir.


   İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş
(5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi
kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap
vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir
kaydedilir.


  12.4. AŞIRI  DÜŞÜK          TEKLİFLERİN      TESPİTİ   VE
SORGULANMASI (KİK Md. 38)


      İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.


   İhale komisyonu;


   a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik
olması,


   b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini
veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,


   c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,


    Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate
alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda,
açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin
teklifleri reddedilir.


  11.5. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN
İPTAL EDİLMESİ


                                        34
   İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.


    İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal
bildirilir.


    İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal
edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.



   12. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
(KİK Md. 40)




    4734 sayılı Kanunun 37 ve 38 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme
sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde
bırakılır.


    Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına
göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım
maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat
dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların
parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak
ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi
ağırlıklar belirlenir.


   Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler
lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da
uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.


   En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif

                                        35
edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı
takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.


   İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına
sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller,
ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir.


   İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale
kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.


   İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılır.


   İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale
üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını
anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına
eklemek zorundadır.



  13. KEZİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ VE
SÖZLEŞMEYE DAVET (KİK Md. 41, 42)



    İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren
bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile
tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.


   İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya
uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte
bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile
gerekçelerini bildirmek zorundadır.


                                         36
    İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da
isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.


    41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya
Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının
bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan
istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle
sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli
taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ
tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.



  14. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SÜRECİ VE KARŞILIKLI
YÜKÜMLÜLÜKLER (KİK Md. 43, 44, 45, 46)




  14.1. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE
SORUMLULUĞU


    İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra
geçici teminat iade edilir.


   İhale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına dair belgeleri sözleşme yapma süresi içerisinde ilgili mercilerden
temin ederek idareye vermesi gerekmektedir.


   Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir
kaydedilir ve 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanır.


    Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda
belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan

                                         37
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci
maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde
tebligat yapılır.


   Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi
imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir.



  14.2. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE
SORUMLULUĞU


   İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması
hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.


   İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir
noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.


   Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı
belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.


  Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı
madde hükümleri uygulanır.


   14.3. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI


    Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece
hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.


   Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin
bütün ortakları tarafından imzalanır.



                                         38
   İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve
onaylattırılması zorunlu değildir.


   İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.


   Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale Bilgi
Formu” imza tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde Kamu İhale
Kurumuna gönderilir.




    15- İHALE SONUCUNUN İLAN EDİLMESİ (KİK Md. 47)



    Sözleşme bedeli bir trilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları,
sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin
gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil
edildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak
suretiyle ilân edilir. ( Standart Form: KİK025.0 )


   İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt
içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı
veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler.


   İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:
   a) İhaleyi yapan idare.
   b) İhale tarihi.
   c) İhale usulü.
   d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri.
   e) İhaleye katılan istekli sayısı.
   f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı.
   g) Sözleşme bedeli.
   h) Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı.
   i) İşin başlama ve bitiş tarihi.
                                        39

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:92
posted:11/26/2011
language:Turkish
pages:39