Arketyper Live� -

Document Sample
Arketyper Live� - Powered By Docstoc
					   Arketyper Live™
 - pusselbitar till ändamålsenlig
vård- och omsorgsdokumentation    Institutionen för medicinsk teknik
       Medicinsk informatik
      Linköpings universitet
         2007-05-30
• openEHR, 13 mars
• SNOMED CT, 17 april
• ”Arketyper live”, 30 maj


• www.imt.liu.se/mi/ehr
Innehåll
  Välkommen (HÅ)                    Scenario 2: VGR samordnad
                             vårdplanering (30 min, MF)
  Grunder & teori (20 min, ES)
    Vad är en arketyp?
                             Framtid & Tillämpningar (20 min, HÅ,
    Referensmodell (13606,              DK)
    openEHR)
                               Igår, idag, imorgon? -- Inmatad
  Verktyg & arketypsamlingar (15 min,           data blir stabil och väldefinierad
  MN)
                               Övergång från ”gamla” till ”nya”
    Arketypeditorer, "Archetype             system
    workbench”
                               Erfarenheter från NHS
    Var hittar man "färdiga" arketyper?
                               Arketyper + SNOMED CT
  Scenario 1: Årlig diabeteskontroll
                               Nationell samordning
    Vårddokumentation (30 min, MN)
       Detaljstruktur: Element, Cluster
       Designmönster 1: Evaluation,        Diskussion & Frågor (60 min, HÅ
       Observation                moderator)
       Sammanhang: Section,
       Composition
    Terminologibindningar (15 min, DK)
    Processer och aktiviteter (30 min, ES, DK)
       Processmodellering
       Designmönster 2: Instruction +
       Action
Grunder & teori
Vad är arketyper? Vad är de inte?
  Inget ”helt nytt”, bygger på
    traditionell objektorientering
    omfattande mångårig analys av krav för patientjournalsystem
    principer om separation av roller & ansvar mellan domänexperter
    och teknikexperter (jfr Excel och kalkylark)
    System av system (Den som gapar över (för) mycket…)
  För många forskare inte så spännande som mål för
  forskning, men intressant bidrag som medel för att kunna
  tillämpa och genomföra annan forskning kring t.ex.
    Beslutsstöd, data mining, kunskapsutvinning
    terminologi/ontologi och deras bindning till informationsmodeller
    användargränsnitt, översikter, navigering
  …och intressant för den som vill skapa logiskt
   sammanhängade system för vård- och
   omsorgsdokumentation som spänner över gränser
   mellan organisationer, leverantörer, nationer…
Vad är en arketyp? – Tankar bakom


  Semantisk interoperabilitet
  Tvålagersmodellering
  ”Gränskontrakt” mellan
  informationsstruktur och
  terminologi/ontologi
  Journalinformationsdelning över
  spåkbarriärer
            Semantisk interoperabilitet?
      Meddelanden eller systemarkitektur i fokus för normering?
                  export/import
                              export/import
                              export/import
  Störningar uppstår vid översättning/transformering mellan
    ”verklighet” och tanke (observation)
    tanke och dokument/it-system
      (o)likheter mellan bedömare? Relevanta, uppdaterade konsensus-modeller?
    mellan (ev.) olika modeller i it-systemen
  Undvik översättning/mappning om möjlilgt!
             Semantisk interoperabilitet?
      Meddelanden eller systemarkitektur i fokus för normering?
                            Normering
                    export/import
                                  export/import
                                  export/import
  Normering av meddelandeformat
  (och ev tillhörande term- och kodlistor tillåtna i meddelandet)
    Ofta en naturlig start för befintliga system och små, väldefinierade informationsmängder..
    Introducerar störningar i form av semantiska omtolkningar för icke-triviala
    informationsmängder. En patientsäkerketsfråga.
    Kräver ändringar i export/import-funktioner hos för varje ny meddelande/tjänstetyp. En
    kostnads- och underhållsfråga
    Exempel på normeringsbeskrivningar: XML-scheman, Arketyper, HL7 CDA Templates
Omtolkningsproblem
  Olika semantisk struktur
  System A      Meddelande (normerat?)     System B
  Fem fält      Tre fält            Fyra fält
  Exempel från Östergötland:
   sju olika sätt att dokumentera läkemedelsöverkänslighet
  Många interoperabilitetsproblem kan ej lösas
  med en algoritm (t.ex. en formel eller
  datorprogram).
    En övertro på automatiserade översättningsprocesser eller
    integrationsplattformar kan innebära patientsäkerhetsrisker
            Semantisk interoperabilitet?
     Meddelanden eller systemarkitektur i fokus för normering?
            Normering
                                     Normering
                  export/import
                             export/import
                             export/import
  Normering av referensmodell och dess användande i ”källsystemen”
    En högre grad av normering? Undviker behov av semantiska omtolkningar.
    Export/import-funktioner blir triviala (algoritmiskt lösbara) och behöver inte göras om vid
    utökning till nya informationsmängder.
    Exempel på normeringsbeskrivningar: Arketyper, …
Vad är en arketyp? – Tankar bakom


  Semantisk interoperabilitet
  Tvålagersmodellering
    separation av roller & ansvar mellan domänexperter och
    teknikexperter
    Kan kraftigt underlätta hanteringen av nya/ändrade normerade
    informationsstrukturer för systemleverantörer och systemägare

  ”Gränskontrakt” mellan
  informationsstruktur och
  terminologi/ontologi
  Journalinformationsdelning över
  spåkbarriärer
Systemutveckling vid tvålagersmodellering
   Kontinuerligt arbete            Upphandling utveckling,
   Trädgårdsmästare?             implementation (sällan).
         Systemutveckling
   SKL, SoS, professionen?
                   vid  tvålagersmodellering
                        Eller ”köpa produkt”.
                        Stabil!
”Eget liv”, Snomed CT, ICD…    Upphandling drift
                 (återkommande)
Vad är en arketyp? – Tankar bakom


  Semantisk interoperabilitet
  Tvålagersmodellering
  ”Gränskontrakt” mellan
  informationsstruktur och
  terminologi/ontologi
    Exempel senare av Daniel
  Journalinformationsdelning över
  spåkbarriärer
    Ev. exempel i arketypeditor i mån av tid och intresse
Vad är en arketyp? – Mer konkret?
  “Mallar” för “fristående” (kliniskt meningsfulla)
  bitar av journalen.
  Mindre arketyper kan kombineras och
  användas som byggstenar i större arketyper.
  Bestämmer hur en underliggande generell
  referensmodell får användas i ett visst
  sammanhang.
    Exempel: dokumentation av en viss klinisk undersökning.
  För att begripa detta måste vi veta vilken
  underliggande struktur, ”referensmodell” (RM)
  som skall ”arketypas” och vad den innehåller.
    openEHR RM (används för exempel i detta seminarium)
    CEN / ISO 13606 (standardisering påbörjad)
    HL7 CDA?
openEHRs referensmodell
     (RM)
Övergripande struktur
Composition
Composition


        event v.s. persistent
              Section och Entry
        Vid ITEM_STRUCTURE kan
       godtycklig trädstruktur byggas i
             arketyper
Folder
Section (mellanrubrik)
Meta-model for entry types
  Denna metamodell är inget openEHR-påfund utan
  bygger på andras tidigare foskning (ref. se openEHR-
  dokumentationen)
  Mycket läsvärd FAQ om detta publicerades nyligen på:
  http://www.openehr.org/FAQs/t_entry_types_FAQ.htm
Observation


  Extra stöd för tidpunkter och tidsserier. Minst en tidpunkt:
    (OBSERVATION.data.origin i klassen HISTORY)
  data, state, protocol
History & Event
  RM Data structures, chapter 6
Tid i journalen
Evaluation

  data, protocol
Instruction & Action
  Planer och deras genomförande
  Tillståndsgraf
  Mer i senare pass…
Vad är en arketyp? – Tekniskt sett?


  Tekniskt: Arketyper anger namn
  (+sökvägar) samt kombinations- och
  valideringsregler för noder i en
  trädstruktur uppbyggd av objekt från
  referensmodellen (RM*).
  *) RM är en normal objektorienterad modell.
Vad är en arketyp? – Tekniskt sett?
Vad är en arketyp? – Tekniskt sett?
Arketypanvändning? – Tekniskt exempel.
Arketypsamlingar, arketypverktyg
    och Vårddokumentation

         Mikael Nyström

[Exempel kördes ”live” därav få presentationsbilder]
  Arketypbibliotek


  openEHR
    openEHR:s bibliotek
    http://svn.openehr.org/knowledge/archetypes/dev/index.html
  Archetype finder
    Ser ut att innehålla samma arketyper som openEHR:s bibliotek
    Prototyp av ett sökverktyg
    http://www.archetypes.com.au/archetypefinder/archetypefinder
  Arketyp-wiki
    Öppet för vem som helst att hjälpa till att utveckla arketyper
    NHS står bakom
    http://www.ehr.chime.ucl.ac.uk/display/nhsmodels/Home
Arketypeditorer

  LiU Archetype Editor
    Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, Sverige
    http://www.imt.liu.se/mi/ehr/
  Ocean Archetype Editor
    Ocean Informatics, Australien
    http://oceaninformatics.biz/CMS/index.php?option=com_content&ta
    sk=view&id=4&Itemid=25
Arketypbiblioteksverktyg

  ADL Workbench
    Ocean Informatics, Australien
    http://www.oceaninformatics.biz/
    http://my.openehr.org/wsvn/oe_distrib/windows/tools/ADL_Workben
    ch.msi?op=file&rev=0&sc=0
  Arketypexempel
  Element och Cluster
    openEHR-EHR-CLUSTER.symptom.v1.adl
  Observation
    openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory-lipids.v1.adl
  Evaluation
    openEHR-EHR-EVALUATION.problem-diagnosis.v1.adl
  Section
    openEHR-EHR-SECTION.SOAP.v1.adl
  Composition
    openEHR-EHR-COMPOSITION.problem_list.v1draft.adl
     Teminologibindning
         Daniel Karlsson


[Exempel kördes ”live” därav få presentationsbilder]
Bindning till terminologier
Exempel ”live”

  Inbyggd lokal terminologi
  Det mesta kan bindas till externerna terminologier
    Mellanrubriker
    Både ”höger- och vänsterled”
    En arketyp som helhet
    …
  ”at-koder”, terms
  ”ac-koder”, constraints
  Code v.s. Path binding
  UMLS-koppling
Processer och aktiviteter

 Daniel Karlsson och Erik Sundvall
  Vad datoriseras helt respektive delvis? (repris)
     Var finns processer och flöden?      Vård-
    dokumentation
                                    export/import
             Slutsatser;
  Medicinsk      beslutstöd
  kunskap       uppföljning
              m.m.  Vid datorisering:
    Bra att hålla isär modeller (hanterbarhetsfråga)
    Gränsdragningar & konflikter blir förtydligade
  Vilken del av processerna skall gör avtryck i själva
  journalhandlingarna? Bör hanteras av openEHR? Arkivbeständighet?
  Vad skall IT-stöd för processer klara av?
  openEHR & ”workflow”

  “Regarding automation of Instructions, the goal is to enable
  openEHR to support workflow automation without re-
  inventing it. The EHR is treated as a memory device
  available to a workflow engine, but does not try to
  replicate its functionality, nor oblige any automatic workflow
  processing to be done at all”
  Journalen som långtidsminne och faktabank för
  flödeshantering (både manuell och datorstödd)

  Eftersom RM är en vanlig objektmodell kan den vid senare tillfälle byggas ut till att
  omfatta fler delar om så önskas, t.ex. mer omfattande processtöd. Detta utan att
  redan existerande journaldata berörs.
Processer och flöden kommer i många
varianter…
  Olika omfattning och komplexitet
  Olika mängd interaktion med omgivande processer
  Olika syften
  Kan beskrivas på väldigt olika sätt
…olika sätt att att impemetera i it-system kan vara lämpade för
 olika typer.


Vi börjar vid forskningsfronten i den ”tyngsta” änden…
    Forskningsexempel…
http://www.openehr.org/publications/workflow/t_browne_thesis_abstract.htm
Läsning av åtminstone kap 10 (7 sidor) inger respekt för områdets komplexitet.
Forskningsexempel…
  Forskningsexempel…
  Traditionella ”workflow systems” inte självklart lämpade för
  patienters individuella vårdplaner
  Ytterligare försvårande faktorer: individanpasssningar,
  många aktörer, icke-determinism, komplexitet, ofullständiga
  specifikationer.
  Forskningsexempel…
  Målstyrd processmodellering/hantering intressant för
  interagerande processer (icke-trivialt…)
openEHR & ”workflow” - Gapa över mindre…
  Frestande att omfatta för mycket I samma modell.
  Forskning fortfarande i sin linda (men inte ung).
  Lås inte modell, fånga det som behöver doklumenteras I
  journalen och ge möjlighet att koppla in valfri “workflow
  engine”.
  Tillåt även ickeformaliserade processbeskrivningar I fritext.
    Obligatoriskt, ger bl.a. säkerhet och arkivbeständighet. Möjligt att
    aktörer från vissa organisationer saknar tillgång till eller använder
    annan ”workflow engine” än där journalanteckningen gjordes.
    Text kan med fördel automatgenereras för att undvika dubbeljobb när
    formaliserade processbeskrivningar används.
  openEHR har ”besinnat” sig på denna front…
      Bakgrund, inaktuellt dokument, “Instruction proposal”, (20-25 sidor)
      http://svn.openehr.org/specification/BRANCHES/Release-1.0.1-candidate/publishing/proposals/instruction.pdf

      Nuvarande utformning finns i specifikationen ”EHR Information Model”
      (8-10 sidor)
      Artilkar & avhandling från S. Baretto visar mer komplex struktur än nuvanarde
      instruction+action.
= Möjligheter att ”koppla in”
Eller referera till externa
”workflow engines” etc.
”lagra avtryck”
  …
Titta på exempel (i mån av tid)

  Web
  Editor
Processer och arketyper

  Generaliserade vårdprocesser (Kind-of-patient workflow)
  kan beskrivas i dokumentationsmallar, ex.
  standardvårdplaner
  En standardvårdplan innehåller
    Evidensbaserat vårdprogram
    Standardiserad dokumentationsmall
  Typiska standardvårdplaner kan innehålla observationer
  och instruktioner
Standardvårdplan
Framtid, tillämpningar, diskussion

      Hans åhlfeldt
   Where I come from (Alan Rector)

                        Clinical research &
  Clinical  Data    Clinical        Decision Support   Best
 Terminology  Entry   Record                   Practice


                Healthcare

            Mr Ivor Bigun
            Dun Roamin
            Anytown
            Any country
            4431 3654 90273
 GALEN                     Clinical research
        Data  Electronic                    Best
Ontologies &
Description  Entry  Health                    Practice
                       Decision Support &
  logics        Records
                       Knowledge Presentation
       NHS CFH
       13606 Investigations


Dipak   Kalra, on behalf of Laura Sato
CEN TC/251 Joint Working Group Meeting
Vienna, Austria - February 2007
Dr Dipak Kalra
Centre  for Health Informatics and Multiprofessional Education (CHIME)
University  College London
d.kalra@chime.ucl.ac.uk
NHS Key Conclusions: Expressing clinical
information

+  reading, discussing and designing archetypes relatively
  straightforward
+  techniques for flexible and multiple indexing of archetypes
+  constraint formalism (ADL) support all identified
  requirements
+  openEHR tools may be adapted to conform to 13606
  no detailed rules or guidance for designing archetypes
  distinction between design patterns Observation -
  Evaluation – Instruction – Action (as specialisation of
  ENTRY)
  need for tools and demonstrators
NHS Key Conclusions: Producing and maintaining
a common reference record architecture

+  NHS stakeholders have indicated interest in using 13606
  / openEHR
+  13606 / openEHR are generally more easily understood
  by clinicians than HL7 v3
+  13606 / openEHR have a potential to provide a common
  record architecture
+  archetypes are designed for re-use and support indexing
  for retrieval
  no large scale implementations or evaluations yet
  available
  limited support for developing a hierarchy of linked
  archetypes
  semantic coherence between archetypes must be
  supported by guidelines from a “clinical semantic
  framework”
RM + AM vs. SNOMED CT


  The SCT association Finding informer would be captured
  by the RM (as part of its medico-legal context)
  The SCT association Interprets, and its inverse Has
  Interpretation, are not described clearly enough in the
  SNOMED CT User Guide …
  Use of the two sub-classes of Clinical Finding: Finding
  and Disorder?
  Some aspects of the SCT context model define high-level
  linkages from a Clinical Finding to other Clinical Findings
  or to other high-level concepts. In an EHR these links
  would normally be between entries (through a LINK
  association), rather than be captured within a single
  entry.
  Basic entry structure: the openEHR EVALUATION is
  supported by the tools
                  Substance – Organism –                     Qualifier value
                  Physical fource – Physical
        Finding method
        0..N        object – Procedure - Product             Gradual – Sudden
                                            Gradual - Sudden
                                            onset
 Finding site                             Onset 0..1
 0..N                Associated with
                   0..N
                                    Severity 0..1   Severities

         Clinical finding                  Episodicity 0..1   Episodicities

                                    Course 0..1    Courses

                                  Occurrance 0..1    Periods of life

                                                  Finding informer 0..1


    Disorder           Finding                    Subject of record – Provider
                                           of history – Performer of
            Has definitional                       method – Subject of record
            manifistation 0..N
Pathological
process 0..N   Causative agent 0..N              After 0..N     Procedure – Clinical finding -
                                 Due to 0..N
                                           Event
        Substatance – Organism
        Substance – Organism – –
                 Object –
        Physical fource – Physical
        object – prod.
        Pharma Pharma product
                                  Interprets 0..1  Laboratory procedure –
                                           Evaluation procedure –
Pathological process                                 Observable entity
RM + AM + SNOMED CT ~ mapping of
SCT relations to 13606/openEHR-
structures
  Severity, Occurrence, Onset, Course, Episodicity (0:1)
  represented as an ELEMENT
  Finding site (0:n) represented as CLUSTER (0:n)
  Associated morphology (0:n) represented as an
  ELEMENT with unbound upper limit
  ……
  Has definitional manifestation ~ Is manifested by
  Associated with ~ Is related to the same health issue
  Due to ~ Is caused by
  After ~ Is sequel
  Interprets ~ Is cause, Revised interpretation, Evidence for
  Has interpretation ~ Is caused by, Is justified by
Utredningen
  Förslag på pilotprojekt

  ”Arketypande”
    erfarenheter från modellering av vårddkokumentation mha arketyper
    erfarenheter från termbindning (SNOMED CT, ICF m fl terminologisystem)
    utveckling av ”referensarketyper”
    avgjutningsarketyper mot befintliga system
    Jfr. NHS Investigations on CEN 13606
  CEN 13606/openEHR-baserade systemkomponenter
    vidareutveckling av systemkomponenter (bl a utvecklade inom SemanticMining)
    Strukturerad DataInmatning (SDI) baserat på openEHR, ”från arketyp till SDI”
  Pilot för processorienterat informationssystem baserat på CONTsys
  del 2 + openEHR/arketyper alt. HL7 CDA
  TIS V-TIMs kravbild re-representerad med openEHRs
  referensmodell

  Översättning – mappning – demo SNOMED CT
  Patientöversikt
  ”från vårddokumentation till kvalitetsregister”
 Diskussion

• EHRCom/openEHR, CONTsys, HL7 v3… vs. lokala
 modeller
 Öppna specifikationer vs. slutna system

• Aktörer: verksamhetsföreträdare + konsulter +
 systemleverantörer + akademi + myndigheter + politik …

• Samordning mellan nationella projekt: NI – TIS – NTKR
 (SNOMED CT) – RIV …

• Modellering  Standardiserad referensmodell 
 Demonstrator/pilot  System/applikation
  – Demonstratorers roll som katalysator för systemutveckling v1.0
  – Iterativ systemutvecklingsprocess
Forskningens roll

• Evidensbaserad medicin

• Evidensbaserad medicinsk informatik
  – Vad är gjort tidigare? Erfarenheter?
  – Metod- och systemutveckling
  – State-of-the-art + frontlinjeforskning
  – Emerging evidence … jfr. Cochrane-studier
    • Standarders tillämplighet? EN13606/openEHR versus HL7 CDA?
    • Hur bygger vi en sammanhållen informationsstruktur och IT-arkitektur?
    • Vi har ett antal pusselbitar, men vad är målbilden? Ändamålsenlig vård-
     och omsorgsdokumentation!


• Samverkan enligt Trippel-Helix
  – universitet + näringsliv + hälso- och sjukvård (offentlig verksamhet)
Reservbilder följer…
MI@LiU


  Hans Åhlfeldt, prof
  Hans Gill, forskningsingenjör
  Daniel Karlsson, tekn dr
  Håkan Petersson, tekn dr
  Nosrat Shahsavar, doc
  Leili Lind, fil dr
  Amir Reza Razavi, doktorand
  Mikael Nyström, doktorand
  Erik Sundvall, doktorand
  ……
  Exjobbare
  Studenter
  ……
  www.semanticmining.org

•  Principles in ontology engineering
   –  examples: FMA, GO, SNOMED CT
•  Terminology systems in laboratory medicine
   –  communication between bioinformatics, laboratory medicine and the
     EHR
•  Multi-lingual medical dictionaries
   –  English, German, French, Portuguese, Spanish, Swedish
•  Data/text mining in bioinformatics
   –  IR applied in biomedicine (at EBI)
•  What can ontologies do for health statistics?
   –  study on semantic distance, use of SNOMED CT for aggregation
•  SNOMED CT
   –  strategies for evaluation and translation
•  The semantic-based EHR
   –  reference models based on open standards
Enkla men viktiga principer

  Informations- och
  kunskapmodellering
    Allt skall inte dokumenteras eller modelleras i
    vårddokumentationssystem.
    Gränsdragningar till terminologisystem
  Semantisk interoperabilitet
    Undvik semantiskt riskabla omtolkningar. Normera så
    nära ”källan” som möjligt.
  Hållbart ekosystem
    Dimensioner av skalbarhet, system av delsystem,
    iterativ utveckling
                     ”Journal”

                  2


            1              3
1. Generell medicinsk kunskap
  •  Domänkunskap, riktlinjer, generella processbeskrivningar, terminologisystem m.m.
2. Vård- och omsorgsdokumentation
3. Slutsatser (epidemiologi, uppföljning, beslutsstöd m.m.)
  •  processer och metoder för att utvinna ny kunskap ur patientdokumentation eller att
    relatera patientinformation till existerande kunskap
  Vad datoriseras helt respektive delvis?
                     export/import
  Bra att hålla isär modeller även
  vid datorisering
  Gränskonflikter blir förtydligade
Arketyphantering
  openEHR-hybris?
  I och för sig intressant och mer substans än i vissa konkurrerande
  världsbilder…
Integration
    Syntactic + semantic conversion
    Risk när de blandas ihop och görs innan de når målsystemet
    (Jfr fara i beskrivet fast XML-format, inkl semantik, för import)
    Semantisk omvandling fortfarande farlig (!) men mycket original-lik data
    finns i alla fall lätt tillgängligt vid tveksamheter.
    Från: http://svn.openehr.org/specification/TAGS/Release-1.0.1/publishing/architecture/rm/integration_im.pdf
Spårbarhet, feeder audit (common_im.pdf)
Spårbarhet, feeder audit
     För- och nackdelar för…
…systemleverantörer, vårdgivare, vårdtagare?
                      export/import
             export/import
  Hur påverkas marknad och roller nationellt? Internationellt?
  Kan man ”ta sina journaler” och byta systemleverantör?
  Om informationsmodeller är givna, är de resterande delarna
  å intressanta att utveckla och konkurrera kring? (T.ex.
  användargränssnitt, drift, lagring, prestanda, tjänster)
Individual Patient workflow
       Vad datoriseras helt respektive delvis? (repris)
    Procedures such as many types of
    surgery and complex, personalised
          Var finns processer och flöden?
    medications such as anti-coagulation
    and chemotherapy will usually be
    specific to the patient, even if the
    overall model is more or less the same
    for all patients of that category.
    Additionally , many simple
    medications are also specific to the
    patient at least in dose if not duration,
    particularly those use for chronic
    problems such as decongestants,
    insulin, thyroxin etc.

            Vård-
          dokumentation
                                                  export/import
                     Slutsatser;
        Medicinsk         beslutstöd
        kunskap          uppföljning
                      m.m.      Vid datorisering:              Any-patient workflow
    Kind-of-patient workflow (hanterbarhetsfråga)
        Bra att hålla isär modeller
      Many workflows, such as simple           Ex inskrivning 
      
      surgery and many anti-biotic drug
        Gränsdragningar & konflikter blir förtydligade utskrivning
      administrations, follow exactly
        the same process definition for all
       patients del av processerna
       Vilkenofanyparticular category. For skall gör avtryck i själva
       example,
             a
               otherwise
       journalhandlingarna? Bör hanteras av openEHR? Arkivbeständighet?
       healthy adult for whom the diagnosis
       is “giardiasis” might be given
       metronidazole 500mg.              Källa:
       Vad skall IT-stöd för processer klara av?    http://svn.openehr.org/specification/BRANCHES/R
                               elease-1.0.1-candidate/publishing/
                               proposals/instruction.pdf
Terminologi
    Terminologi
    [Bilder av Mikael Nyström
  från första openEHR-seminariet]
      Terminologi inom referensmodellen

  En speciell typ av terminologier finns ”inbyggd” i
  referensmodellen
  Terminologierna understöder informationen i referensmodellen
  Terminologitypen ska inte blandas ihop med kliniska
  terminologier som ICD-10, ICF och SNOMED CT
  Exempel på vad den här typen av terminologier kan innehålla:

    Språk                Signeringstyp
    Länder               Matematiska funktioner
    Teckenuppsättningar         Tillståndsmaskins tillstånd
    Mediatyper             Mätbara storheter
    Kompressionsalgoritmer       Typ av deltagande
    Kontrollsiffrealgoritmer      Typ av relation till
                      patienten
      Terminologi inom arketyper

  En arketyp innehåller en egen terminologi i sin ”ontologidel”
  Terminologin lagras som en platt lista med kod (”at-kod”), term
  och beskrivning
  Termen och beskrivningen kan finnas översatta till flera språk
  Fördelar med att arketyper innehåller egen terminologi är:
    Arketyper är användbara utan koppling till terminologiservrar
    Översättningar behöver inte ta hänsyn till termernas sammanhang
    Möjlighet att använda egna termer
    Arketyper kan delas oavsett externa terminologisystem
  Terminologins koder används till att:
    Identifiera en datanod i en arketyp
    Vara värdemängder i lövnoder
Terminologibindningar från arketyper

  En arketyps interna terminologis koder kan bindas till en
  eller flera termer i externa terminologisystem
  Terminologibindningar gör arketypens termer bättre
  specificerade
  Bindningarna kan göras generellt till en kod eller till en
  kod i en viss nod i arketypen
  Arketyper stöder (ännu) inte bindningar till
  postkoordinerade termer i externa terminologisystem
Terminologibindningar från arketyper till
värdemängder
  Värdemängder i arketyper kan slås upp från externa
  terminologier
  En speciell typ av kod (”ac-kod”) skapas i arketypen och
  binds till en fråga som slår upp en (eventuellt
  strukturerad) värdemängd i externa terminologisystem
  Frågan är tänkt att exekveras i en terminologiserver
  Det finns (ännu) inte någon standard för frågespråket
Utdelade diagram följer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/26/2011
language:Swedish
pages:100