394 by OtJb0T0V

VIEWS: 0 PAGES: 561

									             T.C.
       ADALET BAKANLIĞI
       EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

    YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ

 Bültenin Kapsadığı Tarihler      Yayımlandığı Tarih       Sayı
31 Aralık 2008 – 12 Ocak 2009       13 Ocak 2009         394
                  ĠÇĠNDEKĠLER

-  Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu
  BaĢkanlığı (MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve
  Denetimi Ulusal Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin
  Finansmanı ile ilgili Mali Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat
  Muhtırası Konulu 2008/14425 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (4. Mükerrer))
-  Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere
  Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında
  2009/14538 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  (R.G. 10 Ocak 2009 – 27106)
-  Ġlgili Mevzuatı Uyarınca Ġstihdam Edilen SözleĢmeli Personelin Ücretlerinin
  Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı
  Kararlarda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 2009/14539 Sayılı Bakanlar
  Kurulu Kararı
  (R.G. 10 Ocak 2009 – 27106)
-  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye
  Ulusal Programı‖ ile ―Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin
  Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine
  Dair 2008/14481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
-  BaĢbakanlıktan ―Yardım Kampanyası‖ Konulu, 2009/1 Sayılı Genelge
  (R.G. 07 Ocak 2009 – 27103)
-  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140, K: 2008/31 (Yürürlüğü Durdurma)
  Sayılı Kararı     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (6. Mükerrer))
-  Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden 3 Adet Karar
  (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
-  Yüksek Seçim Kurulunun 342 Sayılı Kararı
  (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
-  Yüksek Seçim Kurulunun 7 Sayılı Kararı
  (R.G. 7 Ocak 2009 – 27103)
-  Yüksek Seçim Kurulunun 12 Sayılı Kararı
  (R.G. 11 Ocak 2009 – 27107)
-  Yüksek Seçim Kurulunun 13 Sayılı Kararı
     (R.G. 11 Ocak 2009 – 27107)
   -  Yüksek Seçim Kurulunun 16 Sayılı Kararı
     (R.G. 11 Ocak 2009 – 27107)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Çiçek ve Öztemel ve Diğer 6
     Dava/Türkiye)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Özden Bilgin/Türkiye)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Kurt ve Diğerleri/Türkiye Davası)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (TaĢatan/Türkiye)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Oyman/Türkiye Davası)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Osman Yağcı ve Diğerleri/Türkiye
     Davası)
   -  Ġnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Tuncay/Türkiye)
   -  Adalet ve Maliye Bakanlıklarından Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince
     Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere ĠliĢkin 2009 Yılı
     Tarifesi                 (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097)
     (6. Mükerrer))
   -  Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 271)
     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (6. Mükerrer))
   -  Maliye Bakanlığından Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında
     Tebliğ (Sıra No: 7)    (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
   -  Maliye Bakanlığından Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama Tebliği (Sıra No:
     8)         (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
   -  Maliye Bakanlığından Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 32
     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
   -  Maliye Bakanlığından Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve
     Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1)
     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
   -  Gümrük MüsteĢarlığından Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme)
     Seri No: 1      (R.G. 6 Ocak 2009 – 27102)
   -  Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 321)
     (R.G. 7 Ocak 2009 – 27103)
   -  Sağlık Bakanlığından Mıknatıslı Oyuncakların TaĢıması Gereken Sağlık ve
     Güvenlik Risklerini Gösterir Uyarıya Dair Tebliğ
     (R.G. 9 Ocak 2009 – 27105)
   -  2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
     Yapılmasına Dair Tebliğ
     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (7. Mükerrer))
   -  Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2009 Tarihli ve 11 Sayılı Kararı
     (R.G. 11 Ocak 2009 – 27107)
   -  Adalet Bakanlığından 2009 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
     (R.G. 31 Aralık 2008 – 27097) (4. Mükerrer))
              Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2008/14425
   Ekli ―Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu
BaĢkanlığı (MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Denetimi Ulusal
Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile ilgili Mali Ġstihbarat
DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası‖nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 21/11/2008 tarihli ve 13218 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca
28/11/2008 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.

                                 Abdullah GÜL
                                CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
  BaĢbakan
  C. ÇĠÇEK        H. YAZICI        N. EKREN       M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BAġESGĠOĞLU      K. TÜZMEN       N. ÇUBUKÇU       M. ġĠMġEK
 Devlet Bakanı      Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU     M. A. ġAHĠN      M. V. GÖNÜL      B. ATALAY
 Devlet Bakanı      Adalet Bakanı   Millî Savunma Bakanı   ĠçiĢleri Bakanı
  M. AYDIN       K. UNAKITAN        H. ÇELĠK      F. N. ÖZAK
DıĢiĢleri Bakanı V.    Maliye Bakanı    Millî Eğitim BakanıBayındırlık ve Ġskân
Bakanı
 R. AKDAĞ        B. YILDIRIM       M. M. EKER       F. ÇELĠK
 Sağlık Bakanı     UlaĢtırma Bakanı Tarım ve KöyiĢleri BakanıÇalıĢma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN       E. GÜNAY        E. GÜNAY       F. N. ÖZAK
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı V.


 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ, MALĠYE BAKANLIĞI, MALĠ SUÇLARI ARAġTIRMA
                KURULU
  BAġKANLIĞI (MASAK) ĠLE ROMANYA KARAPARANIN AKLANMASININ
              ÖNLENMESĠ
   VE DENETĠMĠ ULUSAL BĠRĠMĠ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE
              TERÖRĠZMĠN
  FĠNANSMANI ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠ ĠSTĠHBARAT DEĞĠġĠMĠNDE ĠġBĠRLĠĞĠNE
          DAĠR MUTABAKAT MUHTIRASI

    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı
(MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Denetimi Ulusal Birimi-
bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karĢılıklı menfaat ve iĢbirliği anlayıĢı
içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı
çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi
değiĢimini kolaylaĢtırmak üzere aĢağıdaki Ģekilde mutabakata varmıĢlardır.
    1-   Amaç
    (1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine
karıĢtığından Ģüphe edilen kiĢilerin analiz, inceleme ve soruĢturmasına yardımcı olabilecek
bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak iĢbirliği yapacaklardır.
    (2) Yetkili Makamlar arasındaki iĢbirliği ve bilgi değiĢimi Yetkili Makamların ulusal
yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
    2- Talebin Gerekçelendirilmesi
    (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aĢağıdaki hususları içerir:
    (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların
kısa bir açıklaması,
    (b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
    (c) Varsa Ģüphelenilen suçlara ve suçlamalara iliĢkin mevcut tüm bilgiler,
    (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
    3- Bilginin Kullanımı
    (1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruĢturma veya
kovuĢturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
    (2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya
belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat
Muhtırasında ifade edilen amaçlar dıĢında kullanılmasına veya açıklanmasına izin
vermeyecektir.
    (3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terör ile ilgili suçlarda
herhangi bir değiĢiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.
    4- Gizlilik
    (1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi,
bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal
mevzuatının Ģart koĢtuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.
    5- Talebin Reddi
    (1) YardımlaĢma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaĢmalara veya ulusal güvenliğe aykırı
olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine
iliĢkin sebepler bildirilecektir.
    6- Prosedür
    (1)    Talepte bulunacak Yetkili Makam diğer Yetkili Makama talebini iletirken
aĢağıdaki iletiĢim araçlarından birini kullanacaktır:
    (a) Egmont Güvenlik Ağı üzerinden elektronik posta veya
    (b) Aslı imzalanmıĢ olarak yazılı (diplomatik kanalla)
    (c) Bilgi iletiminin güvenli koĢullarda gerçekleĢmesini sağlayarak Yetkili Makamlar
tarafından karĢılıklı olarak kararlaĢtırılmıĢ diğer kanallar.
    (2) Yetkili Makamlar arasındaki iletiĢim Ġngilizce olarak gerçekleĢtirilecektir.
    7- DeğiĢiklikler
    (1) Bu Mutabakat Muhtırası karĢılıklı rıza ile Muhtıraya ek bir belge akdedilerek,
Muhtıranın yürürlüğe girmesine iliĢkin öngörülen prosedüre uymak suretiyle Yetkili
Makamlarca her zaman değiĢtirilebilir.
    8-Fesih
    (1) Bu Mutabakat Muhtırası herhangi bir Yetkili Makam tarafından her zaman
feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamın yazılı bildirimi almasından itibaren yürürlüğe
girecektir.
    (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan
yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam
edecektir.
    9- Yürürlük Tarihi
    (1) Bu Mutabakat Muhtırası Muhtıranın yürürlüğe girmesine iliĢkin gerekli iç
prosedürlerin tamamlanması üzerine Yetkili Makamların birbirini diplomatik kanal ile
bilgilendirmek suretiyle son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
    Bu Mutabakat Muhtırası 10 Ekim 2008 tarihinde Ankara'da ve 26 Eylül 2008 tarihinde
BükreĢ'te iki suret Ġngilizce orijinal metin olarak imzalanmıĢtır (Ġngilizce olarak mutabık
kalınan metin sahih metindir ve her bir Yetkili Makam metnin kendi diline tercümesinden
sorumlu olacaktır).

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,          Romanya Karaparanın
Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı         Aklanmasının Önlenmesi ve
(MASAK) adına                      Denetimi Ulusal Birimi adına

ADNAN ERTÜRK                       ADRIANA LUMINITA POPA
BaĢkan                          BaĢkan


Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 31/12/2008. tarihli 4. Mükerrer Resmî Gazete'de
yayımlanmıştır.


            [R.G. 31 Aralık 2008 – 27097 (4. Mükerrer)]
                    —— • ——    Karar Sayısı : 2009/14538
    Ekli "Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının görüĢüne dayanan Devlet Bakanlığının 12/11/2008 tarihli ve
21503 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
"ÖzelleĢtirme Uygulamaları Sonucunda ĠĢsiz Kalan ve Bilahare ĠĢsiz Kalacak Olan ĠĢçilerin
Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Geçici Personel Statüsünde Ġstihdam Edilmelerine
ĠliĢkin Esaslar'a göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/1/2009 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.

                                 Abdullah GÜL
                                CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
  BaĢbakan
  C. ÇĠÇEK        H. YAZICI        N. EKREN       M. AYDIN
Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bakanı
M. BAġESGĠOĞLU      K. TÜZMEN       N. ÇUBUKÇU       M. ġĠMġEK
 Devlet Bakanı      Devlet Bakanı     Devlet Bakanı    Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU     M. A. ġAHĠN      M. V. GÖNÜL      B. ATALAY
 Devlet Bakanı      Adalet Bakanı   Millî Savunma Bakanı   ĠçiĢleri Bakanı
 A. BABACAN       K. UNAKITAN        H. ÇELĠK      F. N. ÖZAK
 DıĢiĢleri Bakanı    Maliye Bakanı    Millî Eğitim BakanıBayındırlık   ve  Ġskân
Bakanı
  R. AKDAĞ       B. YILDIRIM       M. M. EKER       F. ÇELĠK
 Sağlık Bakanı    UlaĢtırma Bakanı Tarım ve KöyiĢleri BakanıÇalıĢma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN     M. H. GÜLER        E. GÜNAY      V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür  ve   Turizm   Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı
  KAMU KURUM VE KURULUġLARINDAKĠ GEÇĠCĠ MAHĠYETTEKĠ ĠġLERĠ
        YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇĠCĠ PERSONEL ĠSTĠHDAMI VE
            BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER
                    HAKKINDA KARAR
    Amaç, kapsam ve dayanak
    MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluĢlarındaki geçici mahiyette
iĢleri yürütmek üzere ekli Listede kurumu, teĢkilatı, adedi ve sözleĢme süresi belirtilen azami
(21.193) kiĢinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan
"ÖzelleĢtirme Uygulamaları Sonucunda ĠĢsiz Kalan ve Bilahare ĠĢsiz Kalacak Olan ĠĢçilerin
Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Geçici Personel Statüsünde Ġstihdam Edilmelerine
ĠliĢkin Esaslar" çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek Ģekilde, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2009 yılında
geçici personel olarak sözleĢmeli çalıĢtırılmasına iliĢkin usul ve esasların belirlenmesidir.
    Aranacak Ģartlar
    MADDE 2 – (1) 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirtilen Ģartlar aranır.
    Ücretler
    MADDE 3 – (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri
dikkate alınmak suretiyle aĢağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
    a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaĢ katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar.
    b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaĢ katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar.
    c) Ġlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 15.000 gösterge
rakamının memur maaĢ katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
    (2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları
memuriyet mahalli dıĢında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre
harcırah ödenir.
    (3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaĢe edilir.
    (4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe
konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır.
    (5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dıĢında herhangi bir ad altında ücret
ödenemez ve sözleĢmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
    (6) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca
ayrıca tespit edilir.
    (7) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kiĢiden yapılacak kesintiler ile gelir
ve damga vergisi dıĢında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.
    Ödeme günü
    MADDE 4 – (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır.
Hizmet sözleĢmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini
takip eden ayın baĢında ödenir.
    ÇalıĢma saatleri
    MADDE 5 – (1) Geçici personelin çalıĢma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet
memurları için tespit edilen çalıĢma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel
kendisine verilen görevleri çalıĢma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
Bu çalıĢma karĢılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.
    BaĢka iĢ yapma yasağı
    MADDE 6 – (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dıĢarıda kazanç getirici baĢka
bir iĢ yapamaz.
    Suç sayılan fiil ve hareketler
    MADDE 7 – (1) ÇeĢitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç
sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel
için de geçerlidir.
    Ġzinler
    MADDE 8 – (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıĢtıkları her
ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.
    (2) Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıĢtıkları her 4 ay için 2 günü
geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aĢması hâlinde aĢan
kısım için ücret ödenmez.
    (3) Geçici personelin isteği üzerine; eĢinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi, annesinin, babasının, eĢinin, çocuğunun veya kardeĢinin ölümü hâlinde ve her olay
için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
    (4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten
itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde,
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu
takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iĢ yerinde
çalıĢabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıĢtığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda
belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaĢından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında
annenin saat seçim hakkı vardır.
    Görev yeri
    MADDE 9 – (1) Geçici personel, bu Kararda belirtilen kurum ve kuruluĢlar dıĢında
çalıĢtırılamaz.
    SözleĢmenin feshi hâlinde tazminat hakkı
    MADDE 10 – (1) Geçici personelin hizmet sözleĢmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya
sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.
    Sosyal sigortaya tabi olma
    MADDE 11 – (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.
    Vize zorunluluğu
    MADDE 12 – (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleĢme
örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize iĢlemi yapılmadan
sözleĢme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.
    Atama teklifleri
    MADDE 13 – (1) Devlet Personel BaĢkanlığınca yapılan atama teklifleri
doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama iĢlemleri tamamlanarak
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen
BaĢkanlığa bilgi verilir.
    ĠĢe baĢlama
    MADDE 14 – (1) Geçici personel, atandıkları yerin iĢ akitlerinin feshedildiği andaki
görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde (1 inci maddede belirtilen
Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri
ikametgâh adresindeki mahallî sınırlarla aynı olması hâlinde) atama emirlerinin kendilerine
tebliğ edildiği günü izleyen iĢ günü, baĢka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama
emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iĢ günü içerisinde iĢe
baĢlamak zorundadırlar.
    (2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen
süreler rapor müddetinin bitiminde baĢlar.
    (3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
baĢlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve baĢlamama hâli iki ayı
aĢtığı takdirde bu kiĢilerin atamaları iptal edilir.
    (4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir Ģekilde görevinden
ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam iĢlemleri
tamamlanmasına rağmen göreve baĢlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.
    (5) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara
iliĢkin süreleri terhislerini takip eden ayın baĢından itibaren baĢlar.
    SözleĢmenin sona ermesi
    MADDE 15 – (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet
sözleĢmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında
emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer.
    Ġstihdam yasağı
    MADDE 16 – (1) Bu Karar kapsamında, özelleĢtirme uygulamaları sonucunda iĢsiz
kalan ve bilahare iĢsiz kalacak olan iĢçiler dıĢında personel istihdam edilemez.
    Yürürlük
    MADDE 17 – (1) Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 18 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            5/1/2009 TARĠHLĠ VE 2009/14538 SAYILI
                KARARNAMENĠN EKĠ
                   LĠSTE

Kurum Adı             TeĢkilatı  Adedi SözleĢme Süresi
Adalet Bakanlığı           TaĢra    2.640  2009 Yılı
ĠçiĢleri Bakanlığı          TaĢra    3.500  2009 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı        TaĢra   10.338  2009 Yılı
Sağlık Bakanlığı           TaĢra    1.750  2009 Yılı
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı     TaĢra    650  2009 Yılı
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TaĢra    200  2009 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı      TaĢra    300  2009 Yılı
Yargıtay BaĢkanlığı         Merkez    115  2009 Yılı
DanıĢtay BaĢkanlığı         Merkez     50  2009 Yılı
Devlet Personel BaĢkanlığı     Merkez     30  2009 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TaĢra      800  2009 Yılı
Vakıflar Genel Müdürlüğü       TaĢra     10  2009 Yılı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü   TaĢra     10  2009 Yılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü           TaĢra   500  2009 Yılı
Orman Genel Müdürlüğü        TaĢra   300  2009 Yılı
                        ————
                        TOPLAM   21.193

                [R.G. 10 Ocak 2009 – 27106]
                    —— • ——
Karar Sayısı : 2008/14481
   Ekli ―Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı‖
ile ―Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar‖ın kabulü; DıĢiĢleri Bakanlığının
10/11/2008 tarihli ve 2408 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu‘nca 10/11/2008 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.

                                Abdullah GÜL
                               CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
  BaĢbakan
  C. ÇĠÇEK        H. YAZICI        N. EKREN      K. TÜZMEN
Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.Devlet Bakanı
V.
M. BAġESGĠOĞLU      K. TÜZMEN       N. ÇUBUKÇU       N. EKREN
 Devlet Bakanı      Devlet Bakanı      Devlet Bakanı   Devlet Bakanı V.
M. S. YAZICIOĞLU     M. A. ġAHĠN     M. BAġESGĠOĞLU      B. ATALAY
 Devlet Bakanı      Adalet Bakanı   Millî Savunma Bakanı V. ĠçiĢleri Bakanı
 A. BABACAN       K. UNAKITAN        H. ÇELĠK      F. N. ÖZAK
 DıĢiĢleri Bakanı     Maliye Bakanı    Millî Eğitim BakanıBayındırlık ve Ġskân
Bakanı
  R. AKDAĞ        B. YILDIRIM       M. M. EKER      F. ÇELĠK
 Sağlık Bakanı     UlaĢtırma Bakanı Tarım ve KöyiĢleri BakanıÇalıĢma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN      M. H. GÜLER      N. ÇUBUKÇU      V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür ve Turizm Bakanı V. Çevre
ve Orman Bakanı

     AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN
         TÜRKĠYE ULUSAL PROGRAMININ UYGULANMASI,
             KOORDĠNASYONU VE ĠZLENMESĠNE
                    DAĠR KARAR
    Genel ilkeler
    MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal
Programı (Ulusal Program), Türkiye‘nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kısa ve orta
vadede gerçekleĢtirilmesi öngörülen çalıĢmaları kapsar.
    (2) Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalıĢmaların temel esas ve unsurlarını
belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır.
    Takvim ve güncelleĢtirme
    MADDE 2 – (1) Tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının, gerekli çalıĢmaları Ulusal
Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleĢtirmeleri esastır.
    (2) Ulusal Program, yıllık gerçekleĢmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi, tarama sonu
raporları, müzakere çerçeve belgeleri ve ilerleme raporları da dikkate alınarak, Ülkemizin
ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde güncelleĢtirilecektir.
    Ġdari düzenlemeler ve hizmet içi eğitim
    MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal
mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari
düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini gerçekleĢtirir.
    Finansman
    MADDE 4 – (1) Ulusal Programda yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması
için gerekli finansmanın karĢılanmasında öncelikle Ulusal Programda yer alan ihtiyaçlar esas
alınır.
    (2) Kamu kurum ve kuruluĢları, Ulusal Programda yer alan hedeflerin yerine
getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde, Mali ĠĢbirliği Programı
kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen katılım öncesi hibelerden yararlanmaları
durumunda;
    a) Mali ĠĢbirliği Komitesinin görüĢleri de alınarak Avrupa Komisyonu ile birlikte
hazırlanan Mali ĠĢbirliği Programında yer alan yatırım ile ilgili projeler, ulusal katkı
paylarının karĢılanabilmesi için yıllık programlarda yer almasının sağlanması amacıyla,
Ulusal IPA (Katılım Öncesi Yardım Mekanizması) Koordinatörü tarafından Devlet Planlama
TeĢkilatı MüsteĢarlığına gönderilir,
    b) Kamu kurum ve kuruluĢları, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına
müracaat eder.
    Ulusal Programın koordinasyonu
    MADDE 5 – (1) Ulusal Programda yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde
yerine getirilebilmesi için gerekli çalıĢmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği tarafından yürütülür. Kamu kurum ve kuruluĢları bu koordinasyonun etkin bir
Ģekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile iĢbirliği içinde gerekli
çalıĢmaları yapar.
    Ġdarelerce yapılacak düzenlemeler
    MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢları, Avrupa Birliği müktesebatına uyum
çerçevesinde, görev alanlarına giren konuların gerçekleĢtirilebilmesi için Ulusal Programda
yer alan tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleĢtirir. Kurumların idari
düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için bu konuda yetkili kurumlarca
azami gayret gösterilir.
    Genel Sekreterliğin görüĢünün alınması
    MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler
doğrultusunda mevcut mevzuatta değiĢiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde,
mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda Avrupa Birliği
müktesebatına uyum açısından önceden incelenerek, Genel Sekreterliğin görüĢü alındıktan
sonra BaĢbakanlığa sevk edilir.
    Ulusal Programın izlenmesi
    MADDE 8 – (1) Türkiye‘nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği geliĢmenin
düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna iletilmesini teminen, kamu kurum ve
kuruluĢları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde oluĢturulan ―Avrupa Birliği Müktesebatına
Uyum Ulusal Veri Tabanı‖na düzenli olarak bilgi aktarır.
    (2) Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer
alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere iliĢkin gerçekleĢmeler, kamu
kurum ve kuruluĢları tarafından, 2009 yılının Ocak ayından baĢlamak üzere üç aylık dönemler
itibarıyla dönem sonunu izleyen onbeĢ gün içinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine
bildirilir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında geliĢmelere iliĢkin olarak
hazırlayacağı bir raporu Bakanlar Kuruluna sunar.
    Yürürlük
    MADDE 9 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 10 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
    AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN
           TÜRKĠYE ULUSAL PROGRAMI

I GĠRĠġ

Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelere ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal bütünlük
içinde, bilgi çağını yakalamıĢ, güçlü ve refah içinde yaĢayan, insan haklarına saygılı, çağdaĢ,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmiĢ ve gelecek kuĢaklara karĢı tarihi
ve ebedi bir sorumluluktur.

ÇağdaĢlaĢmayı temel ilke olarak benimseyen Türkiye, aslında Cumhuriyetin kurulmasından
bu yana siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda her zaman bir yenileme hareketinin içinde
olmuĢtur. ModernleĢme ve ileri görüĢlü reformlarla somutlaĢan bu hareket, Türkiye
Cumhuriyeti‘nin toprak bütünlüğü, en açık ifadesini üniter devlet yapısında bulan siyasi
birliği, her türlü dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik ayırımın ötesine geçen yurttaĢlık bağı ile vicdan
özgürlüğüne dayalı laiklik ilkesinin pekiĢtirilmesi sayesinde güçlenmiĢtir.

Türkiye, çağdaĢ uygarlık düzeyine ulaĢma hedefi doğrultusunda, kalkınmasını en ileri
aĢamalara getirmeye kararlıdır. 21. Yüzyılda Türkiye, dünya standartlarında üreten, gelirini
adil paylaĢan, insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi,
laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü uluslararası standartlarda gerçekleĢtiren, etkili ve yaratıcı
bir devlet olma yönünde çaba harcamaktadır.

Türkiye‘nin, hedeflerine ulaĢmasını sağlayacak en önemli projesi Avrupa Birliği‘ne tam
üyeliktir. Türkiye‘nin Avrupa Birliği ile bütünleĢme emeli, her vatandaĢımızın bugününü ve
yarınını temelden etkileyen toplumsal bir dönüĢüm projesidir. Üretimden tüketime, sağlıktan
eğitime, tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye, adaletten güvenliğe, günlük yaĢamın her
alanında köklü değiĢiklikleri gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara götürecek
büyük bir reform hareketidir. Üyelik yolunda gerçekleĢtirilen siyasi, hukuki, ekonomik veya
toplumsal her reform, bireyin hayat standardını yükseltirken, ülkemizin uluslararası ekonomik
gücünü, demokratik saygınlığını ve güvenliğini de artırmaktadır.

Avrupa Birliği‘ne üyeliğimiz, halkımızın desteklediği ulusal bir hedeftir. Türkiye‘nin stratejik
vizyonunun da ayrılmaz bir parçası olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluĢ felsefesi ve
Atatürk‘ün ulusumuz için belirlemiĢ olduğu çağdaĢ uygarlıkla bütünleĢme ülküsüyle birebir
örtüĢmektedir.

Tarih boyunca Avrupa kıtasının siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının bir parçası olan,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 45 yıldır devam eden ortaklık iliĢkisi, 1999 Helsinki
Zirvesi‘nde Türkiye‘nin adaylığının teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece girmiĢtir. 12-13
Aralık 2002 tarihli Kopenhag Zirvesi‘nde Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu‘nun 2004
Aralık ayında hazırlayacağı rapor ve öneriler doğrultusunda Türkiye‘nin Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirmesi Ģartıyla üyelik müzakerelerinin geciktirilmeksizin açılmasını
taahhüt etmiĢtir. Takiben Avrupa Birliği, 1999 Helsinki ve 2002 Kopenhag Zirveleri ile 16-17
Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi‘nde, alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye‘nin Kopenhag
siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karĢıladığını teslim ederek ülkemizle üyelik müzakerelerinin
3 Ekim 2005 tarihinde baĢlatılmasına karar vermiĢtir. 59. Hükümetin Devlet Bakanı Ali
Babacan, 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere
BaĢmüzakereci olarak görevlendirilmiĢtir. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg‘da toplanan
AB Genel ĠĢler ve DıĢ ĠliĢkiler Konseyi, Aralık 2004 AB Devlet ve Hükümet BaĢkanları
Zirvesi sonrasında yayınlanan Bildiri‘den aldığı yetkiyle Müzakere Çerçeve Belgesi‘ni kabul
etmiĢ, Türkiye‘nin AB‘ye katılım süreci böylece resmen baĢlatılmıĢtır. Müzakerelere yönelik
çalıĢmaların yürütülmesiyle ilgili olarak BaĢmüzakereci‘nin baĢkanlığında, Avrupa Birliği
Genel Sekreteri, BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı, DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı,
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢar Yardımcısı ve AB nezdinde Türkiye Daimi
Temsilcisi‘nden müteĢekkil ―Ġzleme ve Yönlendirme Komitesi‖ oluĢturulmuĢtur.
Katılım Süreci, 33 fasılda Türk ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumuna yönelik
tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının yapılması ve fasılların müzakere edilmesi Ģeklinde
cereyan etmektedir. 12 Haziran 2006 tarihinde Lüksemburg‘da düzenlenen Hükümetlerarası
Konferans‘da taraması biten ilk fasıl olan ―Bilim ve AraĢtırma‖ faslı müzakerelere açılmıĢ ve
aynı gün kapanmıĢtır. Avrupa Birliği ile yakın iĢbirliği içinde devam eden katılım sürecinin
toplumun ilgili tüm kesimlerini içine almasına büyük önem atfedilmekte olup, süreç ilgili
kurum ve kuruluĢlar arasında artan eĢgüdüm ve iĢbirliği halinde yürütülmektedir.
Müktesebata uyum bağlamında kamu bürokrasisinin ilgili tüm birimleri sorumlulukları
dahilinde katılım sürecinde doğrudan yer almakta ve atılacak adımlar ile hedeflerin
saptanmasında söz sahibi olmaktadırlar. Sivil toplumun katılım sürecine katkısı büyük önem
taĢımaktadır. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri, tarama toplantılarının sonuçları hakkında
bilgilendirilmektedir. Ayrıca müzakereye açılacak fasıllar hakkında ülkemiz tarafından
hazırlanan müzakere pozisyon belgesinin kaleme alınmasına yönelik çalıĢmalar sırasında sivil
toplum örgütlerinin de görüĢlerine baĢvurulmaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği‘ne üyelik yolunda hukuksal, siyasi ve ekonomik reformların
gerçekleĢtirildiği dinamik bir süreç içinde bulunmaktadır. Bu süreçte amaç, demokratik
sistemin tüm kurum ve kurallarıyla iĢlerliğinin sağlanmasıdır. Katılımcı demokrasi, hukukun
üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler sadece birer evrensel insanlık değeri değil,
ekonomik ve siyasal istikrarın ve kalkınmanın en güvenilir dayanağıdır. Türkiye, Avrupa
Birliği‘ne üyeliğin Ģartı olan Kopenhag kriterlerini benimseyerek, bugüne kadar
gerçekleĢtirdiği reform ve uyum çalıĢmalarıyla, daha özgürlükçü, daha katılımcı ve daha
çağdaĢ demokrasiye ulaĢma iradesini kanıtlamıĢtır.

Öte yandan, uygulanmakta olan ekonomik programın da etkisiyle Türkiye, serbest piyasa
ekonomisinin kurallarıyla iĢleyen bir düzene sahiptir. Avrupa Birliği içindeki rekabete karĢı
dayanıklılığını ise Gümrük Birliği‘ndeki rekabet gücüyle ortaya koymuĢtur. AB ile
iliĢkilerimizde ekonomik ve ticari açıdan önemi gittikçe artmaya baĢlayan ciddi bir sorun,
Gümrük Birliği yükümlülüklerimiz kapsamında, AB‘nin tercihli ticaret rejiminin üstlenilmesi
sürecinde Türkiye‘nin AB ile eĢit ve/veya benzer koĢulları haiz olmaması nedeniyle,
imzalanamayan Serbest Ticaret AnlaĢmalarının (STA‘lar)Türkiye ekonomisi ve ticaretinde
ciddi sıkıntılara yol açmasıdır. Bu konu Bakanlar düzeyinde gündeme getirilmiĢ, ayrıca
Gümrük Birliği Ortak Komitesi gibi çeĢitli platformlarda Avrupa Komisyonuna müteaddit
defalar vurgulanmıĢtır. Söz konusu sorunların bertaraf edilmesini teminen, taraflar arasında
Gümrük Birliğinin iĢleyiĢ kurallarını belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının, baĢta
16. ve 58. maddeleri olmak üzere, ilgili hükümlerinin iĢletilmesi suretiyle çeĢitli tedbir
mekanizmalarının değerlendirilmesi ve sorunun çözümüne yönelik bir sonuca ulaĢılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.

Türkiye‘nin AB ile müzakere eden ülke konumuna gelmesi ve tam üyelik hedefine daha da
yaklaĢması siyasal, stratejik ve güvenlik bağlamında ülkemizin konumunu güçlendirmektedir.
Türkiye, katılım sürecini baĢarıyla tamamlamakta kararlıdır.

Büyük toplumsal projesini tamamlamıĢ bir Türkiye‘nin 21. Yüzyıl‘a demokratik bir güç odağı
olarak girmesi, bölgesel ve uluslararası barıĢ ve istikrarın tesisi için değeri biçilmez bir fırsat
olduğu kadar, içinde yaĢadığımız çalkantılı bölgede ve daha ötesinde çağdaĢlaĢma arayıĢı
içinde olanlara da bulunmaz bir ilham kaynağıdır. Türkiye‘nin AB ile bütünleĢme projesinin
baĢarıya ulaĢması, Medeniyetler Ġttifakı‘nın yaĢama geçirilmesi, AB‘nin temelinde yer alan
değerlerin evrenselliğinin kanıtlanması ve uluslararası barıĢ ve istikrarın sağlanması
bakımından tarihi bir dönüm noktası olacaktır.
Türkiye‘nin dıĢ politikası Atatürk‘ün ―Yurtta sulh, cihanda sulh‖ ilkesine dayanmaktadır. Bu
çerçevede Türkiye‘nin, komĢularıyla ve mücavir bölgelerle iliĢkilerini güçlendirme çabaları
doğrultusunda, Yunanistan‘la ekonomi/ticaret, ulaĢtırma, enerji gibi çeĢitli alanlarda
iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve ikili sorunların diyalog yoluyla çözümüne yönelik çaba ve
giriĢimleri sürecektir. Türkiye‘nin muhataplarının da aynı yapıcı anlayıĢ içinde olmaları
gereklidir.

Türkiye benzer biçimde Avrupa Birliği'yle güçlendirilmiĢ diyaloğun bir parçası olarak,
Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaĢılması çabalarını desteklemekte, çözümün Ada'daki
gerçekler, iki ayrı halkın ve demokrasinin varlığına dayanan, iki kesimliliğin, iki tarafın siyasi
eĢitliğinin, iki kurucu devletin eĢit statüsünün ve yeni ortaklık devleti parametreleri temelinde,
her iki tarafça kabul edilebilecek bir çözümün bulunması yönünde BM Genel Sekreteri'nin iyi
niyet misyonu çerçevesinde gösterdiği çabaları desteklemeye devam edecektir. Garanti ve
Ġttifak AntlaĢmaları yürürlükte kalacaktır. Türkiye, güven ortamını geliĢtirerek kapsamlı bir
çözüme olanak sağlamaya matuf olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin attığı yapıcı
adımları desteklemektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin en önemli üç temel unsurundan biri sivil
toplum diyaloğudur. Türkiye'nin AB nezdindeki imajını ve AB'nin Türk halkı nezdindeki
imajını yükseltme ve toplumlar arası bağları güçlendirme amacını taĢıyan Sivil Toplum
Diyaloğu süreci kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından uygulanan "AB ve
Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun GeliĢtirilmesi" projesi 2008 yılının Haziran
ayında fiilen baĢlamıĢtır. Proje kapsamında kentler ve belediyeler, meslek örgütleri,
üniversiteler ve diyalog için gençlik giriĢimleri bileĢenleri çatısı altında 19.3 milyon Avro
tutarında 119 hibe projesi uygulanmaktadır. Bundan sonraki aĢamalarda proje daha da
geniĢletilerek, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı hale getirilecektir.

Türkiye‘nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda atacağı adımlar, vatandaĢlarımızın doğrudan
doğruya daha geliĢmiĢ demokrasi ve hukuk değerleri içinde yaĢamlarını sürdürmeleri ve daha
iyi ekonomik ve toplumsal Ģartlara sahip olmalarının hızlandırılmasına yönelik atılımlardır.
Bu nedenledir ki Türkiye, Avrupa Birliği‘ne katılım sürecindeki yükümlülüklerini,
Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve Atatürk‘ün mirasına sahip çıkacak bir anlayıĢla, süratle
yerine getirmek azminde ve kararlılığındadır. Ulusal Program‘la ortaya konulan hususlar,
Türk halkının benimsediği bu yaklaĢımı yansıtmaktadır.

II- SĠYASĠ KRĠTERLER

Türkiye, kapsamlı anayasal ve yasal reformlar gerçekleĢtirmiĢ ve bu reformları uygulamaya
geçirmek üzere gerekli adımları süratle atmıĢtır.

Bu bağlamda, iĢkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik kapsamlı yasal ve idari
düzenlemeler yapılmıĢ ve ―sıfır hoĢgörü‖ politikası uygulamaya konmuĢtur. Ölüm cezası her
koĢulda kaldırılmıĢtır. ―Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‖ (AĠHS) hükümleri ile ―Avrupa
Ġnsan Hakları Mahkemesi‖ (AĠHM) içtihadı ile uyumlu olarak düĢünce, ifade ve basın
özgürlükleri geniĢletilmiĢtir. Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri haklarına iliĢkin
düzenlemeler iyileĢtirilmiĢtir. Kadın-erkek eĢitliğinin geliĢtirilmesi ile kadın ve çocuğa
yönelik Ģiddetle etkin mücadele edilmesine iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. Bütün Türk
vatandaĢlarının kültürel zenginlik ve hakları güvence altına alınmıĢ, Türk vatandaĢlarının
günlük hayatlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi ve
yayın hakkı sağlanmıĢtır.

Ġnsan hakları alanında, Devlet ile sivil toplum arasında Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulları
aracılığıyla kurulan diyalog güçlendirilmiĢtir. Yürütmeye yönelik olarak kuvvetler ayrılığı
ilkesi temelinde yeniden yapılanma çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.

Gayrımüslim cemaatlere mensup vatandaĢlarımıza iliĢkin mevzuatı iyileĢtiren düzenlemeler
uygulamaya geçirilmiĢtir.

Reformların etkin bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hükümetimiz tarafından
kurulan Reform Ġzleme Grubu (RĠG) Eylül 2003 tarihinden bu yana düzenli aralıklarla
toplanmakta ve uygulama konusunda atılan adımları değerlendirerek daha fazla özen
gerektiren konular baĢta olmak üzere reformların süratle ve etkili Ģekilde uygulanması
yönünde kararlar almaktadır.

Diğer taraftan, siyasi kriterlerle ilintili çeĢitli sözleĢmeler imzalanmıĢ veya onaylanmıĢtır.
Bunlar arasında, ―BirleĢmiĢ Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi‖, ―ĠĢkenceye ve
Diğer Zalimâne, Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya KarĢı BM SözleĢmesi‘ne
Ek Ġhtiyari Protokol‖, ―Ölüm cezasının Her KoĢulda Kaldırılmasına ĠliĢkin Avrupa Ġnsan
Hakları SözleĢmesine Ek 13 No.lu Protokol‖, ―Siyasi ve Medeni Haklar SözleĢmesi‘ne Ek
Ġkinci Ġhtiyari Protokol‖, ―Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesine Ek Ġhtiyari Protokol‖ ve
―Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi‖ de bulunmaktadır.

GerçekleĢen reformların aynı zamanda etkili bir Ģekilde uygulanmasına yönelik olarak
baĢlatılan çalıĢmalar sürmektedir. Reformların ruhunu uygulamaya eksiksiz olarak yansıtmayı
amaçlayan birçok idari düzenleme yapılmıĢtır. Bu bağlamda, Türk vatandaĢlarının günlük
yaĢamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime iliĢkin
yönetmelikler uygulamaya konmuĢtur. Cemaat vakıflarının taĢınmaz mallar üzerindeki
tasarruflarına iliĢkin ve derneklerle ilgili yönetmelikler yürürlüğe konmuĢ ve bu
yönetmeliklerin uygulaması içselleĢtirilmiĢtir.

ĠĢkence ve kötü muamelenin önlenmesi bağlamında kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesi
amacıyla genelgeler yayımlanmıĢtır. Kanun uygulayıcıları baĢta olmak üzere, kamu
görevlilerine yönelik insan hakları eğitimi programları yaygınlaĢtırılmıĢ ve insan hakları,
baĢta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm kamu görevlilerine yönelik eğitim programlarının
daimi konusu haline getirilmiĢtir. Hâkim ve savcıların özellikle ―Avrupa Ġnsan Hakları
SözleĢmesi‖ (AĠHS) hükümleri ve ―Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‖ (AĠHM) içtihadı
konusunda bilgilerinin arttırılması amacıyla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile iĢbirliği
halinde geniĢ kapsamlı programlar sürdürülmektedir. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren çeĢitli konulardaki Adalet Bakanlığı genelgeleriyle, gerek AĠHS‘ye ve AĠHM
kararlarına, gerek Anayasamızın 90. Maddesi‘ne atıflar yapılmıĢtır. Ayrıca, 20 Ocak 2006
tarihinde yürürlüğe giren ―Yazılı ve Görsel Basınla Ġlgili Uygulamalar‖ baĢlıklı genelgeyle,
temel hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan ifade ve düĢünce özgürlüğü kapsamında
yapılan inceleme ve soruĢturmalarda AĠHM kararları da dikkate alınarak, yapılan düĢünce
açıklamalarının eleĢtiri sınırları içinde kalıp kalmadığının titizlikle değerlendirilmesi
konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi talep edilmiĢtir.
Tüm bu alanlardaki uygulamalarda reformlara koĢut somut ilerlemeler sağlanmıĢtır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu, uyum yasama çalıĢmalarında etkin bir Ģekilde
rol almaya devam etmektedir.

Temel yasaların tümüyle değiĢmesi uzun sürecek kapsamlı bir yasama faaliyeti olup, bu süreç
içinde ―Türk Ceza Kanunu‖, ―Ceza Muhakemeleri Kanunu‖, ―Basın Kanunu‖, ―Ġskân
Kanunu‖, ―Vakıflar Kanunu‖, ―Dernekler Kanunu‖, ―Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‖, ―Türkiye
Radyo ve Televizyon Kanunu‖ ve ―Belediye Kanunu‖ gibi birçok temel kanun yeniden
düzenlenmiĢtir. Hükümet, temel yasaları bir bütünlük içinde yenileme çalıĢmalarına
önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam etmeyi hedeflemektedir. Uyum çalıĢmaları
çerçevesinde reform süreci, ―Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu‖, ―Hukuk
Muhakemeleri Kanunu‖ ve ―SayıĢtay Kanunu‖ tasarılarının yürürlüğe girmesiyle devam
edecektir. ―Askerî Mahkemeler KuruluĢu ve Yargılama Usulü Kanunu‘nda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun‖ yürürlüğe girmiĢtir.

Hükümetimiz, aĢağıda baĢlıklar altında sıralanan yasal düzenlemeleri tamamlamaya
kararlıdır. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları,
azınlıkların korunması ve saygı görmesi hususlarında yapılan tüm reformların uygulamadaki
etkisinin artmaya devam etmesi ve gerekli görülen tamamlayıcı yasal düzenlemelerin de
ivedilikle hayata geçirileceği konusunda Hükümetin iradesi tam ve kesindir.

Türkiye artık, ağırlıklı olarak siyasi kriterler alanında gerçekleĢtirilen reformların
uygulanmasının iyileĢtirilmesi ve süregelen zihniyet değiĢikliğinin pekiĢtirilmesi dönemine
girmiĢtir.

1 Kamu Yönetiminin ĠĢlevselliği

ġeffaf ve etkin bir idari yapılanmanın gerçekleĢtirilmesi için Genel Ġdari Usul Kanununun
kabul edilmesi yönünde çalıĢmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda Ġdari Yargılama Usulü
Kanununda da değiĢiklik yapılacaktır.

Tam anlamıyla iĢlevsel bir ―Kamu Denetçiliği Kurumu‖ kurulacaktır.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında Türkiye‘de ―Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin
Yönetimin GeliĢtirilmesi Komisyonu‖nun Sekreterya hizmetini yerine getiren BaĢbakanlık
TeftiĢ Kurulu, ―Türkiye‘de iyi yönetiĢim ve Ģeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele
eden kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması‖ ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele
stratejisi geliĢtirilmesi hususlarındaki çalıĢmalarını etkin bir Ģekilde sürdürmeye devam
etmektedir.

―Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun‖la kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük,
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranıĢ ilkelerini belirlemek ve
uygulamayı gözetmek üzere ―Kamu Görevlileri Etik Kurulu‖ kurulmuĢtur. Sözkonusu Kamu
Görevlileri Etik Kurulu, çalıĢmalarına etkin bir Ģekilde devam etmektedir.

Maliye TeftiĢ Kurulu tarafından hazırlanan özel denetim tekniklerini içeren modüllerle
yolsuzluk ve kayıtdıĢı ekonomi ile mücadele alanında baĢlatılan kapsamlı çalıĢma
sürdürülecektir.
―Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi‖ne iliĢkin sürecin süratle tamamlanması için çalıĢılacaktır. Bu Teklif
çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak
saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin
belirlenmesiyle bu doğrultuda görev yapmak ve siyasi etik düzenlemesinin uygulanmasında
etkinliği artırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde Siyasi Etik Komisyonu‘nun
kurulması, görev, yetki, çalıĢma usul ve esaslarının, temiz siyaset ve saydamlık ilkeleri
çerçevesinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu Teklif, siyasi etik alanında yapılan
düzenlemeler ve 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri
çerçevesinde, Mal Bildirimi‘nde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu‘nda değiĢiklik yapılmasına iliĢkin hükümler içermektedir.

T.C. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı‘nın, Paris Ġlkeleri çerçevesinde yeniden
yapılandırılması çalıĢmaları sonuçlandırılacaktır.

―OECD Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Vermenin
Önlenmesi SözleĢmesi‖ hükümleri ile 1997 tarihli Gözden GeçirilmiĢ Tavsiye kararlarının
etkin bir Ģekilde uygulanması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin
katılımıyla kurulan ―Ulusal Görev Gücü‖, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalıĢmalarını
sürdürecektir.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu‘nun (GRECO) I. ve II. AĢama Türkiye
Değerlendirme Raporlarındaki tavsiyelerinin yerine getirilmesi için yapılan çalıĢmalara etkin
bir Ģekilde devam edilecektir.

Siyasi partiler mevzuatı ve siyasi partilerin finansmanı ile ilgili konularda Avrupa ülkeleri
uygulamalarıyla paralellik oluĢturulması için mevcut çalıĢmalar sürdürülecek ve gerekli
hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Bu çerçevede ―Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanun‘da DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı‖na iliĢkin
çalıĢmalar tamamlanacak ve Meclis‘e sevk edilecektir.

Merkezi idareyi yeniden yapılandırmayı ve yerel idarelere yetki devretmeyi hedefleyen yerel
yönetimlere iliĢkin olarak ahiren kabul edilen mevzuatın etkin Ģekilde uygulanmasına devam
edilecektir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerle ilgili olarak bugüne kadar ―Belediye Kanunu‖,
―BüyükĢehir Belediyesi Kanunu‖, ―Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‖, ―Mahalli Ġdare Birlikleri
Kanunu‖ ve ―Ġl Özel Ġdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanun‖ yasalaĢmıĢtır.

Kamu Personel Reformu çalıĢmalarına devam edilecektir.

Ġç güvenlik hizmetinin, Hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine Hükümetin
denetim ve gözetiminde; "hukukun üstünlüğü" ve "insan hak ve hürriyetleri" çerçevesinde,
kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaĢmıĢ birimleri tarafından yerine getirilmesi
esastır. Bu kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç
güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleĢtiren
mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiĢtirilecektir.

2 Sivil - Asker ĠliĢkileri
Milli Güvenlik Kurulu‘nun (MGK) danıĢma organı olma niteliği, Anayasa ve ilgili yasa
değiĢiklikleriyle yeniden tanımlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu reformların etkin Ģekilde
uygulanmasının sağlanmasına ve bu çerçevede, ulusal güvenlik stratejisinin Hükümetin
sorumluluğunda oluĢturulması ve yürütülmesine devam edilecektir.

Anayasa‘nın değiĢtirilmiĢ 160 ıncı maddesi uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin bütün gelir
ve giderleri ile malları SayıĢtay‘ın denetimine tabidir. Geçen yasama döneminde hazırlanmıĢ
olan yeni SayıĢtay Kanunu Teklifi‘nde uygulamayla ilgili teknik düzenlemelerin tümüyle
yerine getirilmesini sağlamak üzere iki maddeye yer verilmiĢtir.
Demokratik hukuk devletinin gerekleri çerçevesinde hazırlanacak Yargı Reformu
Stratejisi‘nin bir parçası olarak askeri mahkemelerin de görev ve yetkilerinin tanımlanmasıyla
ilgili düzenlemelere devam edilecektir.

3 Yargının ĠĢlevselliği ve Verimliliği

AĠHM kararlarına paralel olarak yargılamanın yenilenmesine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini güçlendirmeye yönelik olarak Adalet
Bakanlığı‘nca bir ―Yargı Reformu Stratejisi‖ hazırlanmaktadır. ―Yargı Reformu Stratejisi‖
yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargının tarafsızlığının geliĢtirilmesi, yargının
verimliliği ve etkinliğinin arttırılması, yargıda mesleki yetkinliğin artırılması, yargı örgütü
yönetim sisteminin geliĢtirilmesi, yargıya güvenin arttırılması, adalete eriĢimin
kolaylaĢtırılması, uyuĢmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve
alternatif çözüm yolları ile geliĢtirilmesi ve ceza infaz sisteminin geliĢtirilmesi amaçlarına
yönelik hedefleri içermektedir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha da güçlendirmek, 2010-2014
yıllarına iliĢkin misyon ve vizyonunu oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
hazırlamak amacıyla Adalet Bakanlığı‘nca Stratejik Plan hazırlanmaktadır.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), objektiflik, tarafsızlık, Ģeffaflık ve hesap
verebilirlik temelinde geniĢ tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak ve Kurul
kararlarına karĢı etkili bir itiraz mekanizması oluĢturulacaktır.

Adli Yargı‘da istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilecek ve Ġdari Yargı‘da istinaf
mahkemelerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalıĢmaları sürdürülecektir.

Yargının iĢlevselliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak gerekli altyapı
çalıĢmalarına hız verilmiĢtir. Bu bağlamda, yeni mahkemelerin kurulması ve faaliyete
geçirilmesi; birbirine yakın adliyelerin birleĢtirilmesi; ihtisas mahkemelerinin
yaygınlaĢtırılması; Adli Tıp Kurumu‘nun güçlendirilmesi; hakim, savcı ve yargı çalıĢanı
sayısının yeterli seviyeye getirilmesiyle fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine
iliĢkin çalıĢmalar hızla devam etmektedir.

―Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‖nda bilirkiĢilik müessesesi de gözden geçirilerek,
davaların hızlı, basit ve en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak amacıyla
gerekli değiĢiklikler yapılacaktır. Hukuki uyuĢmazlıklarda arabuluculuk ve uyuĢmazlıkların
alternatif çözüm yollarının geliĢtirilmesi çalıĢmaları devam edecektir. UzlaĢma müessesinin
etkinleĢtirilip geliĢtirilmesi çalıĢmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı‘nca
―Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı‖ hazırlanmıĢtır.

Savcılık ve savunma arasında ―silahların eĢitliği‖ ilkesi açısından, Türk hukuk sisteminin
gelenek ve göreneklerine uygun Ģekilde gerekli görülebilecek tedbirler alınacaktır.

Anayasa‘daki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç
kovuĢturma ve soruĢturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB
ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesi sürdürülecektir.
Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığı‘nca yargının
etkinliği ve iĢlevselliğinin arttırılması amacıyla hâkim, Cumhuriyet Savcısı ile yardımcı
personele yönelik hizmet içi eğitimler sürdürülecektir. Ayrıca, yargı mensuplarına AĠHS ve
AĠHM içtihatları konusundaki eğitimlere devam edilecektir. Bunun yanı sıra, mahkeme
yönetiminin etkinleĢtirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler devam edecektir.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve DanıĢtay mensuplarına yönelik AĠHS ve AĠHM içtihadı,
Türkiye‘nin taraf olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere iliĢkin uluslararası sözleĢmeler
ile AB müktesebatı hakkında bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.

Yargı mensupları için etik kurallar belirlenecektir.

―KiĢisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun‖ çıkarılacaktır.

Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki
çalıĢmalara devam edilecektir. Bu kapsamda denetimli serbestlik hizmetleri etkinleĢtirilerek
yaygınlaĢtırılacaktır.

4 ĠĢkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

―Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‖ ve ―Türk Ceza Kanunu‖ hükümleri ile ―Avrupa
ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesi‖ tavsiyeleri doğrultusunda iĢkence ve kötü muameleye karĢı
―sıfır hoĢgörü‖ politikası kapsamında kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini
kapsayacak Ģekilde uygulanmasına ve cezasızlığın önlenmesine önem verilmeye devam
edilecektir.

Uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karĢı baĢta hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve
kolluk kuvveti mensuplarına yönelik olmak üzere insan hakları ve soruĢturma teknikleri
konusunda eğitim çalıĢmaları devam etmektedir. AĠHS‘nin 3 üncü maddesi, konuyla ilgili
AĠHM içtihadı ve bunların Türk Hukuku‘na yansımaları hakkında eğitimler devam
etmektedir.

ĠçiĢleri ve Adalet Bakanlığı, çıkardığı genelgelerle iĢkence ve kötü muamelenin önlenmesine
yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir Ģekilde uygulanmasını
sağlamaya devam etmektedir.

Ceza soruĢturmalarında evrensel insan hakları uygulamalarıyla paralel olarak modern
soruĢturma tekniklerinin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir.
―Ġstanbul Protokolü‖ çerçevesinde adli tıp personeli ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarına
yönelik tıbbi muayene tekniklerinin etkili bir biçimde uygulanması hususunda eğitimler
devam etmektedir.

Suç analizi ile suç araĢtırma ve soruĢturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin
arttırılmasına devam edilecektir.

GeliĢtirilmiĢ ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullanımı yaygınlaĢtırılacaktır.

Kolluk birimlerinin eğitim sistemi geliĢtirilmeye devam edilecek, çalıĢma Ģartları gözden
geçirilecek, insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik yeni teknolojiler kullanılmak suretiyle
önleyici tedbirlere önem ve öncelik verilmesine devam edilecektir.

Kolluk Etik Ġlkeleri yayımlanmıĢ olup, söz konusu ilkelerin temel ve hizmet içi eğitimlere
yansıtılması için çalıĢmalar yapılacaktır.

―ĠĢkenceye ve Diğer Zalimâne, Gayrı insanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya KarĢı BM
SözleĢmesi‖ne Ek Ġhtiyari Protokol uygun bir zamanda onaylanacaktır.
5 Yargıya EriĢim

Adli yardımın etkinleĢtirilmesi de dahil olmak üzere, adalete eriĢimin kolaylaĢtırılmasına
yönelik çalıĢmalar sürdürülecektir.

―Ceza Muhakemesi Kanunu‖ ve ilgili yönetmelik hükümlerinin insan haklarıyla uyumlu bir
biçimde uygulanmasının titizlikle takip edilmesine devam olunacaktır.

Ġlgili mevzuat çerçevesinde tercüman talebinde bulunan herkese bu hak tanınacaktır.

Nezarethanelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalıĢmalarına devam
edilecektir.

6 Ġfade, Dernek Kurma ve BarıĢçıl Toplanma Özgürlüğü

AĠHS doğrultusunda ve AĠHM içtihadına uygun olarak, basın özgürlüğü de dahil olmak
üzere, ifade özgürlüğünün kullanılmasının teminine devam edilecektir. Nitekim mahkeme
kararlarında AĠHS‘ye yönelik atıflar artmaktadır.

Siyasi partiler mevzuatının AĠHS‘yle uyumlaĢtırılması hususunda çalıĢmalar sürdürülecektir.

―Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Kanunu‖ gözden geçirilecek ve yapılacak değiĢikliklerin etkili
bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.

AĠHS ve ilgili içtihada uygun olarak barıĢçıl toplanma ve gösteri özgürlüğüne iliĢkin tüm
reformların uygulanması doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından orantılı güç kullanımına
yönelik tedbirlerin uygulanması bağlamında ―Türk Polis TeĢkilatı‖nın toplumsal olaylara
müdahale kapasitesi güçlendirilecektir.

Sivil toplumun geliĢimi ve kamu politikalarının Ģekillenmesine katılımı daha da
kolaylaĢtırılacaktır.

Türk sivil toplumunun AB ülkeleri sivil toplumlarıyla diyalog ve iletiĢim kurması ile
iĢbirliğine gitmesi teĢvik edilmeye devam edilecektir.

Ġfade ve basın özgürlüğü ile AĠHS çerçevesinde, Ģiddet içermeyen eleĢtiri mahiyetindeki
ifadelerin cezalandırılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır. Gerekli olan yasal değiĢiklik de
yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 90 ıncı maddesi çerçevesinde, AĠHS ve AĠHM
içtihatlarının uygulamaya tam ve yeknesak olarak yansıtılabilmesi için mülkî idare amirleri,
kolluk personeli, hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına bu konuda yoğun bir Ģekilde verilen
eğitimler artarak devam edecektir.

7 Tüm Bireylerin, Ayırım Yapılmaksızın Temel Hak ve Özgürlüklerden Tam Olarak
Yararlandırılması

―Türk Ceza Kanunu‖nda ayrımcılık fiili suç olarak düzenlenmiĢtir. ―Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun‖da da, infazda ayrımcılık yasağına yer verilmiĢtir.
Namus cinayetlerinin daha ağır Ģekilde cezalandırılmasını öngören yeni ―Türk Ceza Kanunu‖
hükümlerinin etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.
Din özgürlüğünü tam anlamıyla tesis etmek amacıyla, hoĢgörü ortamının oluĢması için gerekli
görülen tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.

―Özel Öğretim Kurumları Kanunu‖ kabul edilmiĢ olup, gayrimüslim cemaatlerin din adamı
ihtiyacının karĢılanması için Anayasa‘mızın temel ilkeleri ve laik milli eğitim anlayıĢı
çerçevesinde uygun görülecek tedbirler alınacaktır.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları
Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‘la beraber Türk vatandaĢlarının
günlük hayatlarında geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçelerde yayın imkânları daha da
geniĢletilmiĢtir. Bu kapsamda, uygulamaya yönelik adımların atılmasına devam edilecektir.

Ders kitaplarında ayırımcılık içerebilecek ifadelerden arınması da dâhil olmak üzere
müfredatın yeniden gözden geçirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir.

Kültürel haklar alanında gerçekleĢtirilen kapsamlı reformların en iyi Ģekilde uygulanmasına
devam edilecektir.

Özel veya resmi tüm hizmetlere engellilerin tam eriĢimi sağlanacaktır. Engellilere yönelik
ayrımcılık Türk Ceza Kanunu‘nda suç kapsamına alınmıĢtır. ĠĢyerinde ve meslekte eĢit
muamele konusunda AB müktesebatına tam uyum gerçekleĢtirilecektir.

8 Kadın Hakları

Kadınların eğitimi, iĢgücü, siyasi ve sosyal hayata katılımları da dahil olmak üzere
toplumdaki statüsü daha da güçlendirilecektir. Bu çerçevede kadın örgütlerinin
desteklenmesine devam edilecektir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hâkim ve savcı, belediye, kolluk kuvvetleri ve ilgili
diğer kurum ve kuruluĢlara yönelik kadın hakları konusunda özel eğitimler verilecektir.
ġiddet tehdidi altında olan kadınlar için belediyelerce sığınma evleri kurulması çalıĢmalarına
devam edilecektir. Kolluk personeline ve sağlık çalıĢanlarına kadınlara yönelik Ģiddetle
mücadeleye iliĢkin bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı eğitimler verilmektedir.

Kadına yönelik Ģiddetin sebep ve sonuçlarının belirlenmesine yönelik faaliyetler
gerçekleĢtirilecektir.

Kadınların iĢgücüne katılımını arttırmak amacıyla çeĢitli illerdeki mikrokredi uygulamalarının
diğer illeri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi sağlanacaktır.

Kadınlara yönelik Ģiddetin önüne geçmek için alınan önlemler, yoğun bir biçimde takip
edilecek ve bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir.
Toplumun, kadına yönelik Ģiddetle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi için kapsamlı ve
yaygın kampanyalar düzenlenmesine devam edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin katılımı
sağlanacaktır.

―Töre Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik ġiddetin Sebeplerinin AraĢtırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırma Komisyon
Raporu‖ Hükümetimizce benimsenmiĢtir. 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi çerçevesinde,
Raporda yer alan kadına yönelik Ģiddet ve töre-namus cinayetlerine iliĢkin tavsiyeler hayata
geçirilmektedir.
9 Çocuk Hakları

Uluslararası standartlar doğrultusunda çocuk haklarının korunmasına iliĢkin çalıĢmalar
sürdürülmektedir. BM ve Avrupa Konseyi‘nin çocuk haklarına iliĢkin uluslararası hukuk
belgelerine taraf olunmaya devam edilecektir.

Sokakta yaĢayan ve/veya çalıĢtırılan çocuklar sorununun çözümüne yönelik çalıĢmalar
sürdürülecektir. Çocuk iĢçiliğiyle mücadele çalıĢmalarına devam edilecektir.

―ġiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı‖ Meclise sevk
edilecektir.

Çocuklara yönelik Ģiddetle mücadele konusunda polislere bilgilendirme amaçlı eğitimler
verilmektedir.

10 Sendikal Haklar

Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi, AB‘deki ortaklar ile iĢbirliğinin kolaylaĢtırılması ve teĢvik
edilmesi yönündeki çalıĢmalar sürdürülecektir.

"2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‖nin yasalaĢması sağlanacaktır.

AB standartlarına ve ilgili ILO sözleĢmelerine uyumlu bir Ģekilde sendikaların kurulması,
grev ve lokavt ile toplu iĢ sözleĢmesi haklarına yönelik tüm sendikal hakların gözetilmesine
yönelik çalıĢmalara devam edilecektir.

11 Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması

―Ottava SözleĢmesi‖ uyarınca mayınların temizlenmesi ve imha edilmesine yönelik çalıĢmalar
gerçekleĢtirilecektir.

―Köye DönüĢ ve Rehabilitasyon Projesi‖ çerçevesinde ülke içinde yerlerinden olmuĢ kiĢilerin
1/3‘ünün köylere dönüĢü sağlanmıĢtır. Gönüllü geri dönüĢler için destek çalıĢmaları
sürdürülecektir.

―Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun‖la
oluĢturulan ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından hem teoride hem uygulamada
etkin ve iĢleyen bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen tazminat komisyonları geçmiĢ
dönemden kalan çalıĢmalarını sürdürecektir.

2008 yılında 8 bölgede Kalkınma Ajansı kurulmuĢ olup, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi
amacıyla, Kalkınma Ajansları da kullanılarak, geri kalmıĢ bölgelerin ekonomik ve sosyal
sorunları için tedbir alınmasına devam edilecektir.

III EKONOMĠK KRĠTERLER

1 Ekonomi Politikasının Öncelikleri
Son yıllarda Türkiye ekonomisi gerek makroekonomik istikrar gerek ekonomik büyüme
açısından önemli geliĢmeler sağlamıĢtır. Kapsamlı yapısal reform süreci ile desteklenen
istikrar odaklı politikalar sayesinde, Türkiye ekonomisi ciddi bir dönüĢüm içine girmiĢtir.

Önümüzdeki dönemde de, Türkiye ekonomisinde uygulanmakta olan istikrar odaklı
makroekonomik politikaların genel çerçevesi korunacaktır. 2007 yılı itibarıyla uygulamaya
konulan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile belirlenen ―Ġstikrar içinde büyüyen,
gelirini daha adil paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüĢen,
AB‘ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye‖ vizyonu çerçevesinde
makroekonomik politikaların öncelikleri; fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin
korunması ve gelirler politikasının makroekonomik istikrara katkı sağlayacak Ģekilde
yürütülmesi olarak belirlenmiĢtir. Bu politikalar yardımı ile temel olarak ekonomik
büyümenin sürdürülmesi için uygun ortamın yaratılarak, toplumun refah seviyesinin
yükseltilmesi ve Türkiye-AB arasındaki geliĢmiĢlik farkının azaltılması hedeflenmektedir.

AB‘ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum ve Maastricht kriterlerine yakınsama
hedefleri, ekonomi politikalarının temel perspektifini oluĢturmaktadır. Türkiye 2004 yılından
bu yana genel devlet brüt borç stoku ve 2005 yılından bu yana genel devlet açığı rakamlarını
Maastricht kriterleri seviyesine indirerek önemli bir aĢama kaydetmiĢtir. Orta vadede bu
baĢarının korunması ve Maastricht kriterlerine tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir.

Kopenhag kriterleri kapsamında piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet
gücünün artırılması öncelikli hedeflerdir. Bu çerçevede, özelleĢtirme programının
uygulanmasına devam edilecek ve gerekli düzenleyici reformların devamına önem
verilecektir. Diğer taraftan AB içerisindeki rekabetçi baskılar ile baĢedebilme kapasitesinin
artırılması açısından özellikle iĢgücü piyasası ve sosyal güvenlik alanındaki çalıĢmalara
öncelik verilecektir. Ayrıca, eğitim, sağlık, enerji ve ulaĢtırma alanlarındaki çalıĢmalar
ülkenin rekabet gücünü destekleyecek nitelikte sürdürülecektir.

Kurumlararası ekonomi politikası koordinasyonunun güçlendirilmesi

Türkiye‘de ekonomi politikalarının oluĢturulması ve uygulanması süreçlerinde görev ve
sorumluluklar açısından kurumlar arasında net bir ayrım bulunmakta ve ekonomi yönetiminde
rol alan kurumların faaliyetlerinde eĢgüdümün sağlanması bağlamında etkin bir koordinasyon
mekanizması iĢletilmektedir. Ekonomik politikalar, DPT koordinasyonunda katılımcılık ilkesi
esas alınarak hazırlanan uzun, orta ve kısa vadeli politika dokümanları vasıtasıyla
oluĢturulmaktadır. Bu çerçevede, Kalkınma Planı Türkiye‘nin ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda bütüncül bir yaklaĢımla gerçekleĢtireceği dönüĢümleri ortaya koyan temel politika
dokümanıdır. Üç yıllık perspektifle yıllık olarak hazırlanan, hedef ve gösterge niteliğindeki
temel ekonomik büyüklükleri kapsayan Orta Vadeli Program DPT tarafından hazırlanmakta
ve söz konusu doküman bütçe sürecini de baĢlatmaktadır. Yıllık Program, Kamu Yatırım
Programı ve bütçe çalıĢmaları ise birbirleriyle uyum içinde ve eĢ zamanlı olarak
yürütülmektedir. Program çalıĢmaları esnasında ortaya konulan temel ekonomik değiĢkenlere
iliĢkin tahminler bütçe çalıĢmalarına da girdi teĢkil etmektedir. Yıllık Program ve Merkezi
Hükümet Bütçesinde yer alan harcama ve gelir büyüklüklerine iliĢkin çalıĢmalar Devlet
Planlama TeĢkilatı, Maliye Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığı tarafından müĢtereken
yürütülmektedir. Borç yönetimi ve maliye politikasının uygulanması Hazine MüsteĢarlığı ve
Maliye Bakanlığı tarafından anayasa ve yasalarca belirlenen görev dağılımı çerçevesinde
yerine getirilmektedir. Para politikasının uygulanmasındaki tek yetkili kurum ise Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasıdır.
Kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması çerçevesinde, kaynakların etkin, ekonomik ve
verimli kullanılmasını, plan – program – bütçe iliĢkisinin güçlendirilmesini amaçlayan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edilmiĢtir. Söz konusu
Kanun, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kurumların görevlerini net bir Ģekilde ortaya
koymuĢtur. Bu çerçevede ekonomi politikalarının oluĢturulmasında ve uygulanmasında yetki
ve sorumluluk açısından herhangi bir muğlaklık söz konusu değildir. Bundan sonra da,
makroekonomik politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kurum ve
kuruluĢlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması, dokümanlar arasında tutarlılığın
sürdürülmesi ve AB ile diyalogun güçlendirilmesine önem verilmektedir. Bu bağlamda,
ekonomiden sorumlu 5 Bakanın üye olduğu1 Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) etkin bir
iĢlev görmektedir. Ayrıca, ekonomi politikalarının oluĢum sürecine sivil toplumun katılımı
açısından önemli olan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) de özel sektör ile kamu sektörü
arasındaki koordinasyon açısından kritik bir iĢlev yürütmektedir. Sosyal diyalog kültürünün
yaygınlaĢtırılması ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla ESK,
fonksiyonel bir yapıya kavuĢturulacak ve etkinliği artırılacaktır.

Türkiye, 26/27 Kasım 2000 tarihli Ekonomik ve Mali ĠĢler Konseyinin (ECOFIN Council)
talebine bağlı olarak, 2001 yılından itibaren Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‘nın
koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik
Program (KEP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. Bu kapsamda, Katılım
Öncesi Mali Ġzleme Süreci çerçevesinde Mali Bildirim ve Katılım Öncesi Ekonomik Program
çalıĢmalarına tüm kurumların katılımıyla her yıl düzenli olarak devam edilecektir.

Maliye politikası

Maliye politikasının temel amaçları, mali disiplinin sağlamlaĢtırılması suretiyle sürdürülebilir
bir büyüme ortamının oluĢmasına katkıda bulunmak, kamu açıklarını kalıcı bir biçimde
azaltarak kamunun finansman yapısını güçlendirmek, enflasyonla mücadeleyi desteklemek,
borç stokunun milli gelire oranını düĢürme sürecini devam ettirebilecek bir kamu faiz dıĢı
fazlası vermektir.

Bu çerçevede; bütçe disiplininin güçlendirilmesi, bütçe kapsamının geniĢletilmesi ve kamu
harcamalarında saydamlık sağlanması amacıyla özel gelir-özel ödenek uygulamalarına son
verilmiĢtir. Bütçe sisteminin uluslararası standartlara göre yeniden tanımlanması, genel
yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde bütçe ve muhasebe birliğinin sağlanması, çok
yıllı bütçeleme ve performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi, kamu mali yönetiminde
verimlilik, etkinlik, hesap verilebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi, kamu kesiminde
saydamlığın artırılması, kamu mali yönetimi ve iç kontrol sisteminde yönetim sorumluluğunu
esas alan yaklaĢımın uygulamaya konulması ve kamu sektöründe uluslararası standartlar ve
Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu yeni bir iç kontrol sisteminin oluĢturulması amacıyla
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 2006 yılı baĢından itibaren 5018 sayılı
Kanunun tam olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çok yıllı bütçeleme anlayıĢına geçilmiĢtir.
2004 yılından itibaren uluslararası COFOG fonksiyonel sınıflandırmayla uyumlu analitik
bütçe sistemine geçiĢ sağlanmıĢtır. 2005 yılında Gelir Ġdaresi fonksiyonel Ģekilde yeniden
yapılandırılmıĢtır. Vergi mevzuatının sadeleĢtirilmesi ve basitleĢtirilmesi, vergi tabanının
geniĢletilmesi, kayıt dıĢılıkla mücadele gibi öncelikler gözetilerek, Kurumlar Vergisi Kanunu

1
 Ekonomi Koordinasyon Kurulu, DPT MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın baĢkanlığında Maliye Bakanı,
Sanayi ve Ticaret Bakanı, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı
olduğu Bakandan oluĢmaktadır.
yeniden düzenlenmiĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. Düzenlemeyle, kurumlar vergisi oranı yüzde
30‘dan yüzde 20‘ye düĢürülmüĢtür. Eğitim, sağlık ve turizm sektörleri baĢta olmak üzere
KDV oranlarında indirime gidilmiĢtir.

Önümüzdeki dönemde kamu gelir, harcama ve borçlanma politikaları bu temel amaçlarla
uyumlu olarak etkin bir biçimde uygulanacak ve mali disiplin korunacaktır. Vergi tabanının
geniĢletilmesi suretiyle vergi gelirleri artırılacak ve kamu harcama reformu kapsamında,
harcamalarda tasarruf ve etkinlik sağlanacaktır. Bu çerçevede;

   Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir
  Ģekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
   Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemi güçlendirilecektir.
   Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması amacıyla, harcama programları gözden
  geçirilerek önceliğini kaybeden harcama programları iptal edilecektir.
   Kamu yatırımlarının rasyonalizasyonu çalıĢmalarına devam edilecektir.
   Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik
  ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatının
  sadeleĢtirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir.
   Piyasa aktörlerinin uzun vadeli ekonomik karar almalarına yardımcı olmak ve
  vergilemede öngörülebilirliği artırmak amacıyla, vergi politikalarının uygulanmasında
  istikrar esas alınacaktır.
   Kamu finansmanında sağlanacak iyileĢme çerçevesinde eğitim, sağlık, Ar-Ge ve
  sosyal nitelikli harcamaların GSYH içindeki payı artırılarak, toplumun yaĢam kalitesinin
  yükseltilmesi, beĢeri sermayenin niteliklerinin geliĢtirilmesi, gelir dağılımının
  iyileĢtirilmesi, yoksullukla mücadele ve bölgesel geliĢmiĢlik farkının azaltılması
  konularında iyileĢtirmeler sağlanması yönünde politikalar uygulanmaya devam
  edilecektir.
   5018 sayılı Kanunla getirilen kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik çalıĢmalar
  sürdürülecek, bu amaçla tamamlanan ikincil ve üçüncül mevzuatın uygulama ayağı
  güçlendirilecektir. Bu kapsamda iç denetçi ve mali hizmetler uzmanları belli programlar
  dahilinde eğitilecek, iç denetim ve teftiĢ görevler ayrılığı net bir Ģekilde belirlenecek,
  merkezi uyumlaĢtırma birimlerinin idari kapasiteleri, fonksiyonel bağımsızlık ve
  tarafsızlık ilkeleri esas alınarak güçlendirilecektir.
   Uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti göz önüne
  alınarak, bütçenin kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuĢturulması
  sağlanacaktır.

Para ve kur politikası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2001 yılından itibaren dalgalı kur rejimi
altında kalıcı fiyat istikrarını amaçlayan bir para politikası yürütmektedir. Bu politika, 2002
yılından 2005 yılına kadar örtük enflasyon hedeflemesi olarak adlandırılmıĢtır. Bu dönemde
enflasyonu düĢürme konusunda önemli bir mesafe alınmıĢ, yıllık tüketici enflasyonu 2001 yılı
sonundaki yüzde 68,5 seviyesinden 2005 yılı sonunda yüzde 7,7 düzeyine gerilemiĢtir. Mali
disiplinin, ekonomik ve finansal istikrarın sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulması
gibi ön Ģartların oluĢması üzerine 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesine geçilmiĢtir.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hedef, tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde
değiĢimi ile hesaplanan yıl sonu enflasyon oranıdır. Hedef üç yıllık bir zaman dilimi için
nokta hedef olarak Hükümet ve TCMB tarafından birlikte belirlenmektedir. Yıllık olarak ise
hedefle tutarlı enflasyon patikası ve bu patika etrafında simetrik belirsizlik aralığı ilan
edilmektedir. 2008 yılı için belirlenmiĢ olan hedef etrafındaki belirsizlik aralığı ±2 puandır.
2007 ve 2008 yılları için enflasyon hedefi yüzde 4 olarak ilan edilmiĢtir. 2007 ve 2008 yılları
için açıklanan Para Politikası duyurularında ise 2009 ve 2010 yıllarına iliĢkin yıl sonu
hedefleri yüzde 4 olarak açıklanmıĢtır.

2006 ve 2007 yıllarında gıda ve enerji fiyatlarındaki artıĢlar ile, küresel finans piyasalarındaki
belirsizlikler gibi para politikasının kontrolü dıĢındaki dıĢsal nedenlerle enflasyon oranları
belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekleĢmiĢtir.

Bu etkiler 2008 yılının ilk aylarında da devam etmiĢ, yılın ortalarında, gıda ve enerji
fiyatlarındaki artıĢların geçici olmadığına, küresel geliĢmelerden kaynaklanan yapısal bir
değiĢimi yansıttığına ve orta vadede devam edebileceğine iliĢkin görüĢ ve tahminler
güçlenmiĢtir. Arz Ģoklarının beklenenden uzun sürmesi, küresel ekonomideki belirsizliklerin
devam etmesi ve ikincil etkilerin görülmeye baĢlanması nedeniyle, TCMB de enflasyon
tahminlerini önemli ölçüde yukarı yönlü güncellemiĢtir. Nisan ayında yayımlanan Enflasyon
Raporunda, para politikasının sıkı duruĢunun uzunca bir süre devam ettirilmesi durumunda
bile enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 4 seviyesine yaklaĢmasının iki yıldan daha uzun
bir süre alabileceği belirtilmiĢtir. Öte yandan, TCMB içinde yapılan çalıĢmalar enflasyon
beklentileri oluĢturulurken geçmiĢ enflasyona giderek daha fazla ağırlık verildiğini ve mevcut
enflasyon hedeflerinin çıpa rolünün belirgin olarak azaldığını göstermiĢtir.
Bu geliĢmeler, Aralık 2005 tarihli ―Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve
2006 Yılında Para ve Kur Politikası‖ baĢlıklı duyuruda yer alan hedefin değiĢtirilmesi
koĢullarının2 gerçekleĢtiği Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. Bu çerçevede, Hükümet ve TCMB
2009-2011 dönemi için yeni enflasyon hedeflerinin belirlenmesi gerektiği konusunda görüĢ
birliğine varmıĢ ve 3 Haziran 2008 tarihli açık mektupta belirlenen yeni hedefler kamuoyuna
duyurulmuĢtur. Bu çerçevede, enflasyon hedefleri 2009 yılı sonu için yüzde 7,5 ve 2010 yılı
sonu için yüzde 6,5 olarak güncellenmiĢ, 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlenmiĢtir3.
Böylece, yüzde 4 olan orta vadeli hedefe daha kademeli bir geçiĢ öngörülmüĢtür. Enflasyon
hedefleri yukarı yönlü yenilenmekle birlikte, TCMB para politikasının sıkı duruĢunun
önümüzdeki dönemlerde de korunacağını kamuoyuna duyurmuĢtur.

Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, makroekonomik istikrarın ve öngörülebilirliğin
artırılmasının temel koĢuludur. Bu nedenle TCMB, 2006 yılında uygulanmaya baĢlanan
enflasyon hedeflemesi rejimine devam edecektir. Enflasyon oranının nihai olarak Maastricht
kriterlerine uygun bir seviyeye düĢürülmesi hedeflenmektedir.

TCMB‘nin, temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Faiz oranlarına iliĢkin kararlar,
enflasyonun orta vadedeki görünümü ve riskler göz önüne alınarak oluĢturulmaktadır. Ayrıca,
gerekli durumlarda, TCMB zorunlu karĢılık oranları veya etkin likidite yönetimi gibi
destekleyici araçları da kullanabilmektedir. Bu çerçeve önümüzdeki dönemlerde de
korunacaktır.

Etkin bir iletiĢim politikasıyla birlikte Ģeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri baĢarılı bir
enflasyon hedeflemesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu çerçevede, TCMB, enflasyonun
belirsizlik aralığının dıĢına çıkması durumunda, sapmanın nedenleri, hedefe tekrar
yakınsanabilmesi için alınması gerekli önlemler ve riskler konusunda Hükümeti ve
kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ayrıca, TCMB, temel iletiĢim aracı olan üç aylık Enflasyon
Raporunda, enflasyon ve genel makroekonomik geliĢmelerin yanı sıra TCMB‘nin enflasyon
tahminlerini, riskleri, olası politika uygulamalarına iliĢkin bilgileri ve enflasyonun hedeften
sapması durumunda alınacak önlemleri kamuoyu ile paylaĢmaktadır. Bu haliyle, Enflasyon
Raporu hesap verebilirlik ilkesi açısından da önemli bir rol üstlenmektedir. BaĢlangıçta bir
buçuk yıllık bir zaman dilimi için verilen enflasyon tahminleri, 2007 yılından itibaren iki yıl
için verilmeye baĢlanmıĢ, böylece, ekonomik birimlerin önlerini daha iyi görebilmeleri
amaçlanmıĢtır4. Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının ve toplantı özetlerinin
yayımlanması da iletiĢim politikasının diğer önemli araçlarıdır. Bu uygulamalar önümüzdeki
dönemlerde de devam ettirilecektir.

Dalgalı kur rejimi çerçevesinde, döviz kurları döviz piyasasındaki arz ve talep koĢulları
tarafından belirlenmektedir. Ancak, TCMB döviz kurlarında aĢırı oynaklığı gidermeye
yönelik olarak döviz piyasalarına her iki yönde müdahale edebilmektedir. TCMB ayrıca döviz

2
 5 Aralık 2005 tarihli ―Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur
Politikası‖ konulu duyurusunda, önceden açıklanan enflasyon hedefinin, sadece, para politikasının denetimi
dıĢındaki unsurlara bağlı olarak hedeflerden çok büyük ve uzun süreli sapmalar görüleceğinin belirlenmesi ve
orta vadeli hedeflerin anlamsız kalması durumunda değiĢtirilebileceği ifade edilmiĢtir. Yeni hedefin Kanun
gereği yine Hükümet ile beraber saptanacağı da belirtilmiĢtir.
3
 Hesap verme yükümlülüğüne sadık kalmak amacıyla, 2008 yılı sonu için belirlenen hedef değiĢtirilmemiĢtir.
Böylece, TCMB, yılın geri kalan kısmında, yazılması muhtemel açık mektuplarla, enflasyon hedeflerine
ulaĢılamamasının nedenlerini ve alınan ve alınması gereken önlemleri açıklayacağını taahhüt etmiĢtir.
4
 Nisan 2008 Enflasyon Raporu‘nda ise, arz Ģoklarındaki süreklilik nedeniyle enflasyonun uzunca bir süre yüzde
4 hedefinin üzerinde kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle, beklenti yönetimini etkinleĢtirmek amacıyla
tahminler üç yıl için verilmiĢtir.
arzının talebe göre fazla olduğu dönemlerde rezerv biriktirme amaçlı programlı döviz alım
ihaleleri de düzenlemektedir. Döviz kuru politikasının bu çerçevesi devam ettirilecektir.

2 ĠĢleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı

Avrupa Komisyonu 2005 Yılı Ġlerleme Raporunda yaptığı değerlendirmede, Türkiye
ekonomisinin iĢleyen bir piyasa ekonomisi olarak kabul edilebileceğini teyit etmiĢtir.
Önümüzdeki dönemde, Kopenhag kriterleri kapsamında piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi
amacına yönelik olarak özelleĢtirme programının uygulanması sürdürülecek ve gerekli
düzenleyici reformların devamına önem verilecektir.
Özelleştirme

Ekonomik programın ana unsurlarından biri olan özelleĢtirmenin orta vadedeki temel amacı;
ekonomide kamunun ağırlığını azaltarak giriĢimciliğin teĢvik edilmesi, verimliliğin ve maliyet
yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa Ģartlarının diğer yapısal
reformlar ile birlikte desteklenip pekiĢtirilmesidir. Devletin, mal ve hizmet üreticisi
konumundan uzaklaĢarak asli görevlerde yoğunlaĢmasıyla ekonomideki faaliyetlerinin
rasyonel bir gözetim ve düzenlemeyle sınırlı tutulması amaçlanmaktadır.

Son yıllarda büyük mesafe katedilen özelleĢtirme uygulamalarının baĢarısı açısından 2005 yılı
bir dönüm noktası olmuĢtur. Nitekim, satıĢ/devir iĢlemleri tamamlanan özelleĢtirme
uygulamalarının toplam tutarı, 2004 yılında 1,3 milyar dolar iken 2005 yılında 12,5 milyar
dolara ulaĢmıĢtır. 2006 yılının ikinci çeyreği itibarıyla, petrol rafinajı, dağıtımı ve
taĢımacılığı; demir-çelik; tekstil ve hazır-giyim; çimento; havaalanı iĢletmesi, yer hizmetleri-
ikram hizmetleri, alkollü içkiler, metal madenleri (alüminyum, gümüĢ, krom, elektrometalurji,
bakır ve çinko), hayvan yemi, süt ürünleri, gübre, orman ürünleri gibi alanlardan kamu
sektörü çekilmiĢtir. Telekomünikasyon, turizm, kağıt, deniz-liman iĢletmeciliği alanlarında ise
piyasadaki belirleyici hakim konumunu özel sektöre devretmiĢtir.

ÖzelleĢtirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin bankacılık (kısa vade:
Halk Bankası; orta vade: Halkbank tecrübesinin ardından strateji belirlenmek üzere Ziraat
Bankası ve Vakıflar Bankası), hava ve deniz ulaĢımı ile lokomotif ve vagon üretimi, et-balık
ürünleri piyasası, Ģeker, tütün ve çay ürünlerinin iĢlenmesi, petro-kimya sanayi, malzeme
alımı, elektrik dağıtım ve toptan ticareti, Ģans oyunları, ĠMKB, altın borsası, çeĢitli kamu
hizmetleri (araç muayene istasyonları, otoyol/köprü iĢletmeciliği, belediye-çöp/atık toplama
ve yeniden değerlendirme), telekomünikasyon ve turizm alanlarından tamamen çekilmesi;
bunun yanı sıra, elektrik üretimi, su Ģebekesi, kanalizasyon altyapısı, sağlık, eğitim, savunma,
radyo-televizyon yayıncılığı, doğal gaz piyasası, kömür ve diğer maden iĢletmeciliğindeki
payının azaltılması hedeflenmektedir. Buna karĢın, tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu
ulaĢımı altyapısı, petrol arama faaliyetleri, hava meydanları iĢletmesi, posta hizmetleri, kıyı
emniyetinin sağlanması gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmesi öngörülmektedir.

TEDAġ, TEKEL ve Elektrik Üretim A.ġ. gibi sektöründe belirleyici niteliği haiz kuruluĢların
özelleĢtirilmesiyle yerli ve yabancı yeni yatırımcıların da bu piyasalara giriĢinin temin
edilmesi ve böylece rekabetçi bir piyasa yapısının gerçekleĢmesi hedeflenmektedir.

Düzenleyici reformlar

        Enerji sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformları

Elektrik sektörü reformu ve özelleĢtirme stratejisi raporunda, 2010 yılında tüm sektörün
rekabete açılmasıyla tüketicilerin serbest piyasalardan daha fazla elektrik kullanabilme
imkanlarının artırılabileceği öngörülmüĢtür. Dengeleme ve UzlaĢtırma Piyasası, 1 Ağustos
2006 tarihinden itibaren çalıĢır durumdadır. Bu tarihten beri piyasa aktörleri öngöremedikleri
elektrik ihtiyaçlarını bu piyasadan karĢılamaktadır.

Piyasaya yönelik iyileĢtirmelerden ayrı olarak, aynı zamanda önemli bir fiyat reformu da
yapılmıĢtır. Yüksek Planlama Kurulu Kararına (14/2/2008 No. 2008/T-5) göre Maliyet Bazlı
Fiyatlandırma Mekanizması (MBF) Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. MBF enerji
sektöründe faaliyet gösteren dört KĠT‘i (TKĠ, BOTAġ, EÜAġ, TETAġ) ve yirmi adet
bölgesel dağıtım firmasını kapsamaktadır. MBF yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulama
kapsamındaki Ģirketlerin tarifeleri hem geçmiĢ hem de gelecek maliyetlere bağlı bir yapıya
göre revize edilecektir. Revize edilmiĢ tarifeler firmalara, planladıkları yıllık yatırım ve diğer
harcamalarına göre yıllık finansal hedeflerine ulaĢma imkanı verecektir.
MBF sağlıklı bir tarife uyarlama süreci öngörmektedir. Buna göre BOTAġ tarifelerini aylık
olarak uyarlarken diğer firmalar 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde
tarifelerini uyarlayacaklardır. Bu takvim firmalar arasındaki nakit akıĢlarını düzenli ve sağlam
bir zemine oturtacaktır. Bunun bir sonucu olarak, enerji KĠT‘lerinin finansal kapasiteleri
artacak, böylece dağıtım Ģirketlerinin ve EÜAġ‘a ait portföy üretim gruplarının
özelleĢtirilmeleri kolaylaĢacaktır.

MBF 01/07/2008 – 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacaktır. Buna ek olarak Hazine
MüsteĢarlığı MBF‘yi denetleyecektir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtildiği
gibi dağıtım Ģirketleri 2010 yılına kadar tarifelerindeki çapraz sübvansiyonları kademeli
olarak kaldıracaklardır. Ayrıca BOTAġ‘ın mevcut doğal gaz alım sözleĢmelerinin yıllık 4
milyar sm3‘lük kısmının özel sektöre devrine iliĢkin 2005 yılında yapılan ihale
sonuçlandırılmıĢ ve ilgili Ģirketlerle sözleĢme imzalama aĢamasına gelinmiĢtir.

         Tarım sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformları

Tarım sektöründe, gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluĢturulması
temel amaçtır.

Tarım sektöründeki piyasa liberalizasyonu çalıĢmaları KĠT‘lere yönelik uygulamalarla devam
etmektedir. Nitekim, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasasını 2002 yılı öncesinde
Bakanlar Kurulu kararlarıyla açıklanan destekleme alım fiyatlarıyla düzenlerken, 2002 yılı
sonrasında kuruluĢ tarafından ilan edilen fiyatlar aracılığıyla yönlendirmektedir. Ayrıca,
hububat sektöründe AB‘ye uyum amacıyla ve piyasanın daha etkin iĢlemesini teminen 2008
yılında Hububat ve Çeltik Uygulama Yönetmelikleri kabul edilmiĢtir. Türkiye‘de en az iki
ödeme kuruluĢu kurulması planlanmaktadır. Buradaki temel yaklaĢım, mevcut bazı
kuruluĢların ödeme kuruluĢu olarak yeniden yapılandırılması Ģeklindedir. Bu kuruluĢların
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve bu çerçevede yeniden yapılandırılmalarına iliĢkin
yasal çalıĢmaların 2013 yılına kadar tamamlanması öngörülmektedir.

2007 yılında yayımlanan ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararıyla özelleĢtirme
kapsamında olan Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. (TürkĢeker A.ġ.)‘deki kamu hisselerinin
özelleĢtirme programına alınmasına karar verilmiĢtir. ÖYK‘nın 2008 yılı Kararıyla Tekel ve
Sigara Sanayii ĠĢletmeleri ve Ticareti A.ġ.‘ye ait sigara üretim iĢi ile ilgili varlıklar satılmıĢtır.
Kısa vadede tütün ve Ģeker alanlarındaki piyasa serbestleĢmesinin tamamlanması
beklenmektedir.

―Tarım ve Kırsal Kalkınma‖ Faslı açılıĢ kriterlerinin tamamlanabilmesi için tarımsal
destekler, IACS (Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi) / LPIS (Arazi ve Parsel Tanımlama
Sistemi) ve tarımsal istatistiklere iliĢkin strateji belgelerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu
bağlamda sürdürülen çalıĢmalar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından koordine
edilmektedir. Ġlgili birimler bu stratejilerin, Türk tarım sektöründe istenilen değiĢiklikleri
yansıtacak Ģekilde, birbirleriyle bağlantılı olmasını hedeflemektedir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi

2001 yılında yürürlüğe konan Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Reform Programı ile
yatırımların önündeki idari engellerin azaltılması hedeflenmektedir. Program, Yatırım
Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu (YOĠKK) ve Yatırım DanıĢma Konseyi
aracılığıyla yürütülmektedir.

YOĠKK, 12 teknik komite aracılığıyla, yatırım ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan
kurum ve kuruluĢları bir araya getirerek, yatırımcılar açısından daha elveriĢli bir yatırım
ortamı oluĢturulması ve ülkenin verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik ulusal ve
uluslararası yatırımcıların yatırımın her aĢamasında karĢılaĢtıkları idari ve bürokratik
engellerin çözümüne yönelik çalıĢmalar yürütmektedir.
Yatırım ortamının iyileĢtirilmesi çalıĢmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere uluslararası bir
bakıĢ açısı kazandırmak amacıyla, 2004 yılında oluĢturulan ve her yıl düzenli olarak
BaĢbakan baĢkanlığında toplanan Türkiye Yatırım DanıĢma Konseyi toplantıları
gerçekleĢtirilmektedir.

YOĠKK Teknik Komite Eylem Planları çerçevesinde yürütülen çalıĢmalar önümüzdeki
dönemde verimlilik ve istihdam artırıcı tedbirlere odaklanarak ekonomide kayıt dıĢılığın
azaltılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliĢtirilmesi, iĢgücü piyasasının esnekliğinin artırılması
ve ulusal düzeyde rekabet gücünün geliĢtirilmesine ve özel sektörün ekonomideki rolünün
artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Kayıt Dışı Ekonominin Tespiti

Kayıt dıĢılıkla mücadele kapsamında, vatandaĢları bilgilendirmek ve kayıt dıĢı istihdamla
ilgili Ģikayetlerin ve ihbarların alınması amacıyla ―Alo 170 Kayıt DıĢı Ġstihdam ve Sosyal
Güvenlik Bilgi Hattı‖ hizmete girecektir. Ayrıca, 5754 sayılı Kanunla değiĢtirilen 5510 sayılı
Kanun hükümlerine göre; kamu kurumları ve bankalar, iĢlemleri esnasında SGK‘nın sağlamıĢ
olduğu alt yapıyı kullanarak kiĢilerin sigortalılık durumlarını kontrol ederek durumu SGK‘ya
bildirecek ve kayıt dıĢı istihdamın tespitine yardımcı olacaklardır. Yine çalıĢanların
ücretlerinin bankacılık sistemi aracılığıyla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi uygulaması
da istihdamın kayıtlı hale getirilmesinde olumlu bir katkı sağlayacaktır. 2008 yılı, ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ―Kayıt DıĢı Ġstihdam ile Mücadele Yılı‖ olarak
belirlenmiĢtir.

Kayıt dıĢılıkla mücadele stratejisinin hazırlanmasından sorumlu kuruluĢ olan Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığı, kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele etmek ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak için
her türlü ekonomik aktiviteyi geliĢtirmek ve izlemek amacıyla çeĢitli orta ve uzun vadeli
hedefler belirlemiĢtir. Bu kapsamda:

   Kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü, sektörel dağılımı ve sebepleri tespit edilecektir.
  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca, vergi kayıp ve kaçağının boyutları ile niteliği, çeĢitli
  yöntemlerle düzenli olarak araĢtırılacaktır. Vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu
  sektörler belirlenecek ve sebepleri tespit edilerek gerekli önlemler alınmak suretiyle kayıt
  dıĢılığın yaratmıĢ olduğu haksız rekabetin önüne geçilecektir.
   Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için incelenecek mükelleflerin seçiminde
  kullanılacak risk analizine dayalı bir model geliĢtirilecektir. Ayrıca, denetim sürecinin
  etkinliğini ve kalitesini önemli derecede etkileyen denetim standartları geliĢtirilecek ve
  denetim birimleri arasındaki koordinasyonun etkinliği sağlanacaktır. Yapılan vergi
  denetimlerinin etkinliğini ölçmek için denetim performansı düzenli olarak izlenecektir.
  Vergi ceza sistemi rasyonelleĢtirilecektir. Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı, Türkiye
  Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilecektir.
   Ekonomik olayların, gerçek kiĢiler için vatandaĢlık numarası ve kurumlar için vergi
  kimlik numarası altında izlenmesini ve bu bilgilerin denetim birimlerince etkin bir Ģekilde
  kullanılmasını sağlamak üzere geliĢtirilen veri ambarının kapsamı geniĢletilmiĢtir. Mevcut
  veri toplama kapasitesinin ihtiyaçlara uygun olarak daha da geliĢtirilmesinin yanında,
  ekonomik olayları kavramak üzere hali hazırda toplanan gayrimenkul alım-satımı, ihracat,
  mal ve para hareketlerine yönelik bilgilere ilaveten Noterler Birliği gibi kuruluĢlardan
  alınacak bilgilerle veri ambarının kapasitesi geniĢletilecektir. Veri ambarında bulunan
  bilgilerin, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine ve kayıt dıĢı ekonomiyle mücadelenin
  sürdürülmesine yönelik olarak kullanılması planlanmaktadır.
3 Avrupa Birliği Ġçerisindeki Rekabet Baskısı Ġle BaĢ Edebilme

Ulusal Program sürecinde Avrupa Birliği içerisindeki rekabet baskısı ile baĢ edebilme
kapasitesinin artırılması ve gelecekte makroekonomik dengesizliklere yol açabilecek
alanlarda olası risklerin kaldırılması için gerekli olan yapısal reformlara devam edilmesi
hedeflenmektedir. Bu çerçevede; iĢgücü piyasası, sosyal güvenlik ve yardımlaĢma, eğitim,
sağlık, enerji ve ulaĢtırma temel reform alanları olarak ele alınmaktadır.
Ayrıca, önemli konularda toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çözümler
üretilmesi yönünde çalıĢmalar yürütülmektedir. Sanayinin Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi
Daimi Özel Ġhtisas Komisyonu (DÖĠK) bu çalıĢmalardan en önemlisi olarak ortaya
çıkmaktadır.

Diğer taraftan, rekabet hukuku ve politikaları alanında AB mevzuatı ile uyumu sağlamak için
devlet yardımlarının rekabet açısından denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla bir birim
oluĢturulmasını öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiĢ olup
2009 yılı içinde yasalaĢması öngörülmektedir.

İşgücü piyasası

Türkiye‘de iĢgücü piyasasının temel özellikleri; baĢta kadınlar olmak üzere iĢgücüne katılma
ve istihdam oranlarının düĢük olması, çalıĢma çağındaki nüfusun hızla artması, özellikle
gençler arasında görülen yüksek iĢsizlik oranı, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin
sınırlı kalması, kayıt dıĢı istihdamın yüksek olması ve tarımsal ekonomide görülen çözülme
neticesinde yüksek büyüme oranlarına rağmen istihdamın yeterince artmamasıdır.

Bu çerçevede, istihdam imkanlarının geliĢtirilmesi, eğitim ve iĢ piyasası arasındaki bağın
güçlendirilmesi, iĢgücü piyasasının etkinliğinin artırılması, dezavantajlı grupların iĢgücü
piyasasına katılımlarına yönelik eĢit fırsatlar sunulması, iĢgücü piyasası ihtiyaçları esas
alınmak suretiyle aktif iĢgücü programlarının geliĢtirilmesi, kayıt dıĢı istihdamın azaltılması
ve düzgün iĢlerin çoğaltılması istihdam politikasının temel hedefleri olarak ortaya
çıkmaktadır.

ĠĢgücü maliyetlerini azaltıcı, gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdamını artırıcı, aktif
iĢgücü programlarını geliĢtirici, kayıt dıĢılığı azaltıcı, özel istihdam bürolarının açılmasını
kolaylaĢtırıcı, alt iĢverenlik iliĢkisini düzenleyici ve iĢyeri açma formalitelerini azaltıcı
tedbirler içeren ve istihdam paketi olarak adlandırılan 5763 sayılı ĠĢ Kanunu ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 15/5/2008 tarihinde TBMM Genel
Kurulu‘nda kabul edilmiĢ ve 26/5/2008 tarihinde yayımlanmıĢtır. Bu konudaki müktesebat
uyumuna yönelik çalıĢmalar devam edecektir.

ÇalıĢanların değiĢime uyum kapasitesinin artırılması, iĢgücü piyasasında yaĢanan değiĢim ve
geliĢime paralel yeni bilgi ve becerilerin kazandırılması yoluyla sağlanacaktır. ĠĢgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından geliĢtirilip güncellenecek meslek standartları ile belirlenecektir. Bu amaçla Mesleki
Yeterlilik Kurumu ve sosyal tarafların kapasitesi geliĢtirilecektir.

Genç iĢsizlere ve kadınlara iĢ kurma konusunda mesleki eğitim, iĢ geliĢtirme eğitimleri, bilgi,
rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri verilecektir.

ĠĢgücü piyasasındaki değiĢme ve geliĢmelerin yakından takip edilebilmesi, yerel ve ulusal
düzeyde istihdamı artırıcı ve iĢsizliği azaltıcı politika ve stratejilerin belirlenebilmesi, iĢgücü
piyasasının ihtiyaçlarına uygun aktif iĢgücü programlarının belirlenmesi ve etkin
uygulanabilmesi için iĢgücü piyasası bilgi sistemi oluĢturulacaktır. Aktif iĢgücü programları
etkin olarak uygulanacak, yaygınlaĢtırılacak ve bu kapsamda verilen hizmetler
çeĢitlendirilecektir. Bu çerçevede, özellikle tarım sektöründen açığa çıkan vasıfsız iĢgücünün,
gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdam edilebilirliklerini artıracak, nitelik ve beceri
düzeylerini yükseltecek programlara öncelik verilecektir.
Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma

Sosyal sigorta haklarına eriĢebilirlik ve sistemdeki finansman sorunlarının giderilmesi,
herkesi kapsayan adil bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması ve tüm nüfusun sağlık
güvencesi kapsamına alınması, beĢ farklı sosyal sigorta rejiminin birleĢtirilmesi ve sistemde
etkin bir bilgi iĢlem altyapısı kurulması amacıyla yürütülen reform çalıĢmaları kapsamında
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
Reform kapsamında 5754 sayılı Kanunla değiĢtirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ise 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya girmesi ile herkes eĢit kapsam ve kalitede sağlık
hizmeti almaya baĢlayacaktır. Genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeme gücü olmayan
kiĢiler objektif kriterlere göre tespit edilecek ve genel sağlık sigortası primlerinin devlet
tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

Sosyal yardım sisteminin etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturulması amacıyla bu
alandaki kamu kurum ve kuruluĢlarıyla bilgi paylaĢımı, verilerin uyumu ve sosyal yardım
faydalanıcılarının objektif kriterlere göre tespiti konularında çalıĢmalar devam etmektedir.

Sosyal hizmetler sisteminde maliyet etkin ve çağdaĢ hizmet sunumuna iliĢkin olarak
korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bakım sistemleri ve özürlülere yönelik evde bakım
hizmetleri yaygınlaĢtırılmaktadır.

Eğitim

Eğitim programlarının gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki eğitimin iĢgücü
piyasasındaki geliĢmelere cevap verecek esnekliğe kavuĢturulmasına yönelik çalıĢmalara
sosyal tarafların katılımıyla baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimde modüler
ve esnek bir sisteme geçilecek, yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim,
program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüĢtürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli
iĢgücünün yetiĢtirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir.

Eğitim ve iĢgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuĢturulması ve istihdamın ve iĢgücü
verimliliğinin artırılması için, yaĢam boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep
ettiği alanlarda insangücü yetiĢtirilecektir.

Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliĢtirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim
veren kuruluĢların akreditasyonu gibi temel iĢlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik
Sistemine iliĢkin çalıĢmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı
geliĢtirilecektir.

Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliĢtirilmesini desteklemek üzere, yaĢam boyu eğitim
yaklaĢımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, eriĢilebilirliği ve fırsat
eĢitliğine dayalı yapısı güçlendirilecektir.

DeğiĢen ve geliĢen ekonomi ile iĢgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kiĢilerin istihdam
becerilerini artırmaya yönelik yaĢam boyu öğrenim stratejisi geliĢtirilecektir. Bu strateji,
kiĢilerin beceri ve yeteneklerinin geliĢtirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim imkanlarının
artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey iliĢkinin güçlendirilmesini,
çıraklık ve halk eğitiminin bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STK‘ların
bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır.

Toplumda yaĢam boyu eğitim anlayıĢının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dahil, yaygın
eğitim imkanları geliĢtirilecek, eğitim çağı dıĢına çıkmıĢ kiĢilerin açık öğretim fırsatlarından
yararlanmaları teĢvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri
artırılacaktır.

Ġnsan gücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hanehalkının eğitim, istihdam
ve meslek durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek ve iĢgücü piyasası ihtiyaç
analizleri yapılacaktır.
Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araĢtırıcılığı esas alan müfredat
programları ülke geneline yaygınlaĢtırılacak, öğrenciler bilimsel araĢtırmaya ve giriĢimciliğe
teĢvik edilecektir.
Ġlköğretimde okul terklerinin azaltılması için baĢta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik
olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiĢ oranları yükseltilecektir.

Üniversite-iĢ dünyası iĢbirliği çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonominin
gerektirdiği özellikleri içeren ve araĢtırma potansiyelinin geliĢmesine daha çok katkıda
bulunan iĢgücü eğitimi geliĢtirilecektir. Teknik personelin nitelikleri konusunda standartlar
getirilecek, çeĢitli sertifikasyon programları düzenlenerek düzey farklılıkları ortadan
kaldırılacaktır.

Nitelikli insan gücü yetiĢtirilecek ve mevcut iĢletmelerde çalıĢanların mesleki ve teknik
niteliklerinde iyileĢtirmeye yönelik çalıĢmalar desteklenecektir. Eğitim programlarıyla
teknoloji üretimine ve Ar-Ge‘ye yatkın iĢgücü yetiĢtirilmesi sağlanacaktır.

Sağlık

VatandaĢların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve
yaĢam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak sağlık politikasının temel amacıdır.

Bu amaçla, öncelikle ana-çocuk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere temel
sağlık hizmetleri güçlendirilecek ve yaygınlaĢtırılacaktır. Aile hekimliği sistemine geçilerek
birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleĢtirilmesi sağlanacak, sağlık hizmetlerine eriĢim
olanaklarının artırılması amacıyla altyapı ve personel ihtiyacı karĢılanacaktır. Sürdürülmekte
olan Sağlıkta DönüĢüm Programı tamamlanacaktır.

Enerji

Enerji politikasının temel amacı; ekonomik kalkınmanın ve sosyal geliĢmenin ihtiyaç
duyduğu enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir
Ģekilde asgari maliyetle teminidir.

Ekonomik büyüme ve sosyal refah artıĢına paralel olarak birincil enerji ve elektrik enerjisi
talebi hızla artmaktadır. Ancak, 2001 yılından bu yana sürdürülmekte olan enerji sektörünün
liberalizasyonu çalıĢmaları kapsamında geçiĢ sürecinde önemli bir yatırım açığı oluĢmuĢ olup
arz-talep projeksiyonlarına göre orta dönemde elektrik arz açığı gözükmektedir. Bu
çerçevede, orta dönemde elektrik arz açığının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması ile
uzun dönemli enerji arz güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

Enerji sektöründe liberalizasyon sürecinin tamamlanarak düzgün iĢleyen rekabetçi bir serbest
piyasanın oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu Ģekilde, özel sektör yatırımlarının istikrarlı bir
Ģekilde sürdürülmesi ve enerji maliyetlerinin düĢürülmesi öngörülmektedir. Piyasanın düzgün
iĢleyiĢini temin amacıyla kurumsal kapasite artırılacaktır.

Kamu mülkiyetindeki elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarının özelleĢtirilmesi ve bunun
sonucunda verimli bir iĢletmecilik ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi, dağıtımda kayıp-kaçak
oranlarının makul seviyelere indirilmesi ve üretimde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Enerji üretimi ve tüketiminin çevresel etkilerinin ve artan enerji fiyatlarının ekonomik ve
sosyal maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji verimliliğini artırmaya yönelik etkin tedbirler
geliĢtirilecektir.
Enerjide ithalat bağımlılığının azaltılmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda, elektrik
üretiminde çok yüksek bir paya sahip olan doğal gazın payını düĢürmek için yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına hız verilecektir.

Elektrik enerjisinde kaynak çeĢitliliğine, arz güvenliğine ve uzun dönemde maliyetlerin
düĢmesine katkı sağlayacak olan nükleer güç santralları yapımına baĢlanacaktır. Nükleer
güvenlik kalitesinin artırılması amacıyla gerekli yasal mevzuat oluĢturulacaktır.

Doğal gaz kullanımı rekabete dayalı olarak yaygınlaĢtırılacak, mevsimsel talep değiĢimleri de
dikkate alınarak ulusal düzeyde doğal gaz arz güvenliği sağlanacaktır. Petrolde olağanüstü
durum arz stoklarının yeterliliğinin korunması ve etkin yönetimi için stok ajansı kurulacaktır.

Bölgemizde bulunan enerji (petrol, doğal gaz ve elektrik) kaynaklarının uluslararası pazarlara
ulaĢtırılmasında Türkiye‘nin transit güzergahı ve terminal ülke olması için gerekli çalıĢmalar
sürdürülecektir. AB enerji iç pazarına entegrasyon amacıyla gerekli altyapı çalıĢmalarına
öncelik verilecektir.

Ulaştırma

Demiryolu ulaĢtırması için temel amaç, Türk demiryolu ulaĢtırma pazarını rekabete açarak ve
demiryolu iĢletmeciliği ile altyapı yönetimi fonksiyonlarını ayırarak Türkiye‘deki demiryolu
sektörünün kademeli olarak serbestleĢtirilmesini sağlamaktır.

2009 yılı sonuna kadar Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanunu taslaklarının
kanunlaĢtırılması ve söz konusu kanunları tamamlayıcı nitelikteki Demiryolu Emniyeti,
Lisans, KarĢılıklı ĠĢletilebilirlik ve Demiryolu Altyapısına EriĢim Yönetmelik taslaklarının
tamamlanması hedeflenmiĢtir. Kanun taslakları, yeni demiryolu yapımı ile mevcut hatların
rehabilitasyonunun kamu bütçesi ile altyapı yöneticisi tarafından gerçekleĢtirilmesini
sağlayacaktır. Altyapı yöneticisi, altyapının bakım ve onarım iĢlerine mali kaynak sağlamak
için altyapının kullanımını ücretlendirecektir.

TCDD, her biri ayrı tüzel kiĢiliği haiz altyapı yöneticisi ve demiryolu iĢletmesinden oluĢan
yeni bir kuruluĢ olarak yeniden yapılandırılacaktır.

TCDD‘nin ekonomik verimliliği, ihtiyaç duyulan personelin istihdamının kolaylaĢtırılması ve
erken emeklilik teĢvikleri sağlayarak personel sayısının azaltılması gibi entegre personel
politikaları, yeni altyapı ve çeken-çekilen araç yatırımları ve demiryolu iĢletmeciliğinin
geliĢtirilmesi ile artırılacaktır.

Büyük metropol Ģehirler arasında demiryolu ile yolcu taĢımacılığının artırılması amacıyla
hızlı tren hatlarının yapımına öncelik verilmektedir. Ayrıca intermodal taĢımacılığın
geliĢtirilmesi ve demiryolu ile yük taĢımacılığının artırılmasına yönelik olarak Lojistik Köyler
kurulacaktır. Dünya Bankası da dahil olmak üzere özellikle Uluslararası Finans
KuruluĢlarından sağlanacak krediler ile hat ve araç kapasitesini artırmak amacıyla
konvansiyonel hatlar ile demiryolu araçları yenilenecek ve/veya rehabilite edilecektir.

Kamu Özel Sektör ĠĢbirliği modelleri kapsamında, demiryollarına özel sektör yatırımını
desteklemek amacıyla, stratejik planlar hazırlanmakta ve çalıĢmalar sürdürülmektedir.
Özellikle hızlı tren setleri üretmek amacıyla özel sektör ile ortaklaĢa EUROTEM Ģirketi
kurulmuĢtur. Ayrıca Türkiye‘de makas ve travers üretimine yönelik olarak özel sektör ile yeni
fabrikalar kurma çalıĢmaları sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası karayolu taĢımacılığı yapan firmalar serbest rekabet
ortamı içerisinde piyasa ekonomisinin gereklilikleri doğrultusunda faaliyetlerine devam
etmektedir.
        2003 yılına kadar söz konusu karayolu taĢımacılık faaliyetlerini düzenleyen özel bir kanun
        bulunmamakta ve karayolu taĢımacılık sektörü; çağın gerekliliklerine uygun, kurumsallaĢmıĢ
        ve kaliteli taĢımacılık hizmeti veren yapıdan uzak bir görünüm sergilemekteydi. Gerek
        Karayolu TaĢıma Kanunu gerekse bu Kanuna dayanarak çıkarılan Karayolu TaĢıma
        Yönetmeliği ile karayolu taĢıma piyasası ve mesleğe giriĢ koĢullarını belirleyen mevcut AB
        mevzuatına içerik olarak büyük oranda uyum sağlanmıĢtır. Böylece, karayolu taĢımacılığı,
        AB‘ye adaylık sürecinde en hazır sektörlerden biri haline getirilmiĢtir.

        Önümüzdeki dönemde karayolu taĢımacılık politikalarının temel hedeflerinden bir tanesi
        mevcut atıl kapasiteyi azaltmak ve makul bir süre sonunda yok etmektir. Ayrıca, mali ve
        mesleki yeterlilik ile mesleki saygınlığa sahip, güçlü, verimli iĢletmelerin oluĢumuna ve
        geliĢimine imkan sağlamak ve kurumsallaĢmıĢ taĢımacılık iĢletmeciliğini teĢvik
        etmek/büyütmek hedeflenmektedir. Bunların yanında, araçların teknik muayenelerinin, ağırlık
        ve boyut kontrollerinin daha etkin ve sağlıklı bir Ģekilde yapılması suretiyle karayolu trafik
        güvenliğini arttırmak, yakıt ve iĢletme giderlerinde tasarruf sağlamak ve Avrupa Birliği
        müktesebatına uyumlu, hizmet kalite ve standardı ile toplam verimi daha yüksek, düzenli,
        güvenli, seri, ekonomik ve diğer taĢıma modları ile entegre olmuĢ bir karayolu taĢımacılık
        sektörü oluĢturmak da temel hedefler arasındadır.

        Uygulanacak yeni politikaların piyasaya ve sektöre önemli yansımaları olacağı
        düĢünülmektedir. Bu politikalar sayesinde aktörlerin, yapacakları karayolu taĢımacılık
        faaliyetinin türü konusunda daha bilinçli ve seçici davranması ve sektörde faaliyet gösteren
        küçük ve bireysel aktörlerin imkanlarını birleĢtirerek kurumsallaĢmaya yönelmeleri
        beklenmektedir. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren aktörlerin faaliyet alanlarında
        uzmanlaĢacakları düĢünülmektedir. Diğer bir olumlu yansıması ise, haksız rekabetin
        önlenmesi yoluyla daha sağlıklı bir piyasa yapısının oluĢmasıdır.

        AB kriterleri doğrultusunda sektörde kurumsallaĢmayı, kaliteyi ve sorunsuz hizmeti ön plana
        çıkarmak amacıyla ilk defa yurt içi taĢımacılık pazarı için yetki belgesi sistemi getirilmiĢtir.
        Karayolu TaĢıma Yönetmeliği‘nin getirmiĢ olduğu kurallar sayesinde aynı zamanda ucuz ve
        kaliteli iĢgücü piyasasından da güç alan taĢımacılarımızın oluĢturduğu yurt dıĢı filomuz,
        sadece Avrupa‘nın değil dünyanın en büyük ve önemli taĢımacılık filolarından biri haline
        gelmiĢtir. Bu anlamda Avrupa Birliğine giriĢ aĢamasında Avrupa‘daki karayolu taĢımacılık
        piyasasında tam rekabet koĢulları altında ülkemiz taĢımacılarının rekabet gücünün oldukça
        yüksek olacağı düĢünülmektedir.

        IV ÜYELĠK YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠ ÜSTLENEBĠLME YETENEĞĠ

        FASIL 1 MALLARIN SERBEST DOLAġIMI

        Öncelik 1.1 Kullanılmış motorlu araçlar dışındaki ürünler ile ilgili sertifikalara yönelik
        uygun olmayan taleplerin, ithalat izinlerinin ya da lisans şartlarının kaldırılması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 1.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
AntlaĢmasının 28.   2008/6 sayılı Ġthalinde    Gümrük Birliği yükümlülüğümüz çerçevesinde        Sanayi ve Ticaret   20
desi         Garanti Belgesi        serbest dolaĢımdaki eĢyanın ithalatında talep       Bakanlığı
           Aranacak Maddelere      edilen ithal lisansları uygulamasının 2013‘e       DıĢ Ticaret
           ĠliĢkin Tebliğde       kadar aĢamalı olarak kaldırılması             MüsteĢarlığı
           DeğiĢiklik Yapılması     amaçlanmaktadır.
AntlaĢmasının 28.   2008/13 sayılı ĠĢçi      Gümrük Birliği yükümlülüğümüz çerçevesinde ÇalıĢma ve             2011
desi         Sağlığı ve ĠĢ         serbest dolaĢımdaki eĢyanın ithalatında talep   Sosyal Güvenlik
           Güvenliğini Etkileyen     edilen ithal lisansları uygulamasının kaldırılması Bakanlığı
           Bazı Maddelerin        amaçlanmaktadır.
           Ġthaline ĠliĢkin Tebliğ

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        5
        1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla aĢamalı olarak uyum sağlanmasına baĢlanmıĢ olup, uygulamanın 2013 yılına
        kadar kaldırılması amaçlanmaktadır.
        Öncelik 1.2 Kullanılmış motorlu araçlara yönelik ithalat izinlerinin kaldırılmasına yönelik
        Komisyona bir plan sunulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 1.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
           Ġthalat Rejiminin 7 nci KullanılmıĢ motorlu araçlarda ithalat izinlerinin DıĢ Ticaret   Hazırla
           maddesinde kullanılmıĢ kaldırılmasına iliĢkin değerlendirme yapılması MüsteĢarlığı      anal
           motorlu araçlar için                                    çerçev
           değerlendirme yapılması                                  2011 yı
                                                         döne
                                                        değerl
                                                         yapıla

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        Öncelik 1.3 AT Antlaşmasının 28-30. Maddelerine aykırılık teşkil eden düzenlemelerin
        tespitinin tamamlanması, bunların yürürlükten kaldırılmaları için bir plan hazırlanması ve
        Türk yasal sistemine, karşılıklı tanıma şartının getirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 1.3.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
3/C 265/02 sayılı  DüzenlenmemiĢ Alanda   Avrupa Komisyonu 4 Kasım 2003 tarihli       DıĢ Ticaret    20
 irim        KarĢılıklı Tanımaya    yorumlayıcı bildiriminde, düzenlenmemiĢ      MüsteĢarlığı
2/95/AT sayılı   ĠliĢkin Bakanlar Kurulu  alanda Türk ürünlerinin de üye devlet kaynaklı
ar         Yönetmeliği        ürünlerle aynı muameleye tabi tutulması
                       gerektiğini belirtmiĢ, Türkiye‘de üretilmiĢ veya
                       üçüncü ülke menĢeli olsa dahi Türkiye‘de
                       serbest dolaĢıma girmiĢ ürünlerin Topluluk
                       gümrük kapılarında ilke olarak denetime tabi
                       tutulmamalarını talep etmiĢtir.

                       Bu çerçevede, düzenlenmemiĢ alanda, Türkiye
                       ile AB arasında malların serbest dolaĢımını
                       teminen ulusal teknik düzenlemelere karĢılıklı
                       tanıma hükmünün dercedilmesine ve Türkiye ile
                       AB arasında malların serbest dolaĢımını
                       engelleyen ulusal önlemlerin bildirimine dair
                       usul ve esasların belirlenmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 1.4 Beşeri tıbbi ürünlerde düzenleyici veri koruma ile ilgili kalan konuların
         düzenlenmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 1.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
4/27/AT sayılı     BeĢeri Tıbbi Ürünler   Mevcut durumda 2001/83/AT sayılı Direktife    Sağlık Bakanlığı  Tam
 ktif         Ruhsatlandırma      uygun olarak uygulanan veri imtiyazı                 persp
            Yönetmeliğinde      konusunun 2004/27/AT sayılı Direktifin veri             çerçev
            değiĢiklik yapılması   imtiyazına iliĢkin hükümlerine uygun hale              çıkarı
                         getirilmesi
4/24/AT sayılı     Geleneksel Bitkisel    Geleneksel kullanımı bibliyografik olarak yada  Sağlık Bakanlığı   20
 ktif         Tıbbi Ürünlerin      uzman kanıtları ile ispatlanmıĢ ürünleri,
            BasitleĢtirilmiĢ     içeriğini oluĢturan aktif maddelerden bir veya
            Ruhsatlandırılmasına   daha fazlası veya bir veya daha fazla preparat
            ĠliĢkin Yönetmelik    veya bir veya daha fazla sayıda bu tip bitkisel
                         kaynaklı preparatla birleĢen bitkisel maddeler
                         oluĢuna göre tanımlayarak, geleneksel
                         kullanımın denetim altına alınması ve kamu
                         sağlığının olumsuz etkilenmesinin önlenmesi
1/83/AT sayılı     Tıbbi Ürünlerin      Toplum sağlığını korumak üzere          Sağlık Bakanlığı   20
 ktif         Depolanması ve Toptan   ruhsatlandırılmıĢ/izin verilmiĢ beĢeri tıbbi
            Dağıtımına Dair      ürünler ile veteriner tababette kullanılan
            Yönetmelik        veteriner tıbbi ürünlerin güvenli ve istenen
                         kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı,
                         sahte veya bozulmuĢ ürünlerin piyasadan geri
                         çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu
                         ürünlerin alımının, satımının, depolanmasının,
                         nakliyesinin ve dağıtımının ve bu konularda
                         yapılacak olan iĢlemlerin uygun Ģartlarda
                         yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların
                         belirlenmesi
1/83/AT sayılı     1262 sayılı Ġspençiyari  Reçetesiz beĢeri tıbbi ürünlerin reklamına izin  Sağlık Bakanlığı  Tam
 ktif         ve Tıbbi Müstahzarlar   verilmesi                               persp
            Kanununda DeğiĢiklik                                      çerçev
            Yapılması Hakkında                                       çıkarı
            Kanun
        Tablo 1.4.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
 2000 sayılı Tüzük  Yetim Ġlaçlara ĠliĢkin   Ender koĢullardan kaynaklanan rahatsızlıklara   Sağlık Bakanlığı  Tam
           Yönetmelik         muzdarip hastaların da diğer hastalarla eĢit             persp
                        kalitede tedavi görme haklarının olması               çerçev
                        gerektiğine, bu nedenle ilaç sanayiinin ender            çıkarı
                        görülen hastalıklara uygun ilaçları araĢtırması
                        geliĢtirmesi ve piyasaya çıkarmasının teĢvik
                        edilmesi kapsamında, yaĢamı tehdit edici veya
                        kronik olarak zayıf düĢüren bir koĢulun tanısı,
                        önlenmesi veya tedavisi için tasarlanmıĢ olan ya
                        da yaĢamı tehdit edici ciddi olarak zayıf düĢüren
                        veya ciddi ve kronik bir koĢulun tanısı,
                        önlenmesi veya tedavisi için tasarlanmıĢ olan,
                        ancak teĢvik olmadan tıbbi ürünün
                        pazarlanmasının yatırım maliyetini kurtaracak
                        yeterli getiriyi sağlamaması durumunda, bu
                        tanıma giren yetim ilaçların ruhsatlandırılmasına
                        iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi
 2000 sayılı Tüzük  Bir Tıbbi Ürünün Yetim   Nadir görülen hastalık ya da koĢulları tanı,   Sağlık Bakanlığı  Tam
           Tıbbi Ürün Olarak     önleme ve tedavi etmek için kullanılan ilaçları            persp
           Belirlenmesi ve ―Benzer  tanımlamak, üretim maliyetleri ve kullanım              çerçev
           Tıbbi Ürün‖ ile ―Klinik  sıklıkları açısından değerlendirmeler yapmak             çıkarı
           Olarak Üstün‖       suretiyle sınıflandırmalarda bulunmak, benzer
           Kavramlarının       yada klinik olarak üstün kavramlarının üretim ve
           Tanımları Ġçin       kullanım açısından getireceği sorumlulukların
           Kriterlerin Belirlenmesi  belirlenmesi ve üreticilerin bu ilaçları
           ve Uygulanmasına      geliĢtirmeleri ve kullanıma sunmaları için teĢvik
           ĠliĢkin Yönetmelik     edilmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 1.4.2
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı)
 k Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması yolu ile idari kapasitenin güçlendirilmesi                2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 1.4.3
r (Sağlık Bakanlığı)           Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
  Ağı                2009-2013      10.000      30.000
veri tabanı oluĢumu, MedDRA      2009-2013      10.000      30.000
jisinin temini ve devamının
sı, Micromedex ve süreli yayınların
tapların temini
online tesisi ve devamlılığı      2009-2013        425       1.275
                    2009-2013      10.000      30.000
Veri Tabanı oluĢumu)          2009-2013       7.500      22.500
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
 ovijilans konusunda eğitim, staj ve  2009-2013      30.000     145.000
arası toplantılara katılım
 andırma konusunda eğitim, staj ve   2009-2013      15.000      15.000
arası toplantılara katılım
kontrol konusunda eğitim, staj ve   2009-2013      50.000     250.000
arası toplantılara katılım
araĢtırmalar konusunda eğitim, staj  2009-2013      50.000      50.000
lararası toplantılara katılım
manlık
  talebi               2009-2013               25.000
       Tablo 1.4.3 (Devamı)
r (Sağlık Bakanlığı)            Yıl     Ulusal bütçe    AB kaynakları      Diğer   To
üme
ün ilaç güvenliği ile ilgili konularda  2009-2013       10.000
mıĢ olduğu kitapların tercümesi ve

  AB kılavuzlarının tercümeleri    2009-2013                  35.000


ns kitaplar               2009-2013                   5.000
                               192.925        638.775

         FASIL 2 ĠġÇĠLERĠN SERBEST DOLAġIMI

         Öncelik 2.1 Kamu İstihdam Hizmetlerinin, Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ağına
         katılabilmesi için yeterli kapasitenin oluşturulması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 2.1.2
iyaçlar                                                      Y
  ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü)
kiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü (ĠġKUR) veritabanı ve web sitesinin tüm ulusal istihdam olanaklarını içerecek  2010
mde ve EURES altyapısı ile uyumlu çalıĢacak Ģekilde revizyonu ve ilgili personelin/ tarafların eğitimi

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 2.1.3
r (Türkiye ĠĢ Kurumu Genel         Yıl     Ulusal bütçe    AB kaynakları      Diğer   To
ğü)
m
 r donanımı, teçhizat, teknik altyapı)  2010-2012      750.000       2.250.000           3
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                    2010-2012                 1.125.000           1
manlık                  2010-2012                  525.000
üme                   2010-2012                  50.000
750.000  3.950.000  4
        Öncelik 2.2 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların
        güçlendirilmesine devam edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 2.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
8/71, 574/72,     Sosyal Güvenlik      Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun                  Sosyal Güvenlik   20
0/81, 883/2004,    Kurumu Kanununun     uygulanmasının sağlanması                      Kurumu
 2006 ve 859/2003   uygulanmasını sağlamak
 ı Tüzükler      üzere çıkarılacak ikincil
           düzenlemeler6
8/71, 574/72,     Sigorta ĠĢlemleri        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası          Sosyal Güvenlik   20
0/81, 629/2006 ve   Yönetmeliği8          Kanununun uygulanmasının sağlanması              Kurumu
 2003 sayılı
ükler
8/71, 574/72,     Sağlık ĠĢlemleri        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası          Sosyal Güvenlik   20
0/81, 629/2006 ve   Yönetmeliği9          Kanununun uygulanmasının sağlanması              Kurumu
 2003 sayılı
ükler

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 2.2.2
iyaçlar                                                                 Y
Güvenlik Kurumu)
yal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların güçlendirilmesi                          20
        6
         ―Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iĢ teftiĢ de dahil olmak üzere,
        ilgili idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla iĢbirliği içinde güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        7
         Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılacak ikincil düzenlemeler ile ilgili
        AB mevzuatına kısmi uyum sağlanacaktır. Bu mevzuata tam uyum üyelik tarihinden 1 yıl önce tamamlanacak,
        söz konusu mevzuatın uygulanması üyelikle birlikte baĢlayacaktır.
        8
         ―Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iĢ teftiĢ de dahil olmak üzere,
        ilgili idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla iĢbirliği içinde güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        9
         ―Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iĢ teftiĢ de dahil olmak üzere,
        ilgili idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla iĢbirliği içinde güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 2.2.3
r (Sosyal Güvenlik Kurumu)10         Yıl     Ulusal bütçe      AB kaynakları        Diğer   To
m                      2009          15.000          45.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                      2009                     1.050.000            1
manlık
üme


                                   15.000        1.095.000            1


        FASIL 3 Ġġ KURMA HAKKI VE HĠZMET SUNUMU SERBESTĠSĠ

        Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal
        kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı
        bir stratejinin sunulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 3.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
        10
        Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Sosyal Güvenlik Kurumunun Ġdari
        Kapasitesinin Güçlendirilmesi - TR 07.02.22‖ projesi kapsamında finanse edilmektedir.
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
          Strateji         Fasıl açılıĢ kriterinin yerine getirilmesi  BaĢbakanlık      20
                                              Sanayi ve Ticaret
                       Bu fasılla ilgili müktesebata uyum      Bakanlığı
                       sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve   DıĢiĢleri
                       mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla Bakanlığı
                       ilgili takvimi de içeren detaylı bir strateji Maliye Bakanlığı
                       hazırlanacaktır.               ÇalıĢma ve
                                              Sosyal Güvenlik
                                              Bakanlığı
                                              UlaĢtırma
                                              Bakanlığı
                                              Yüksek Öğretim
                                              Kurulu
                                              Devlet Planlama
                                              TeĢkilatı
                                              MüsteĢarlığı
                                              Avrupa Birliği
                                              Genel
                                              Sekreterliği
                                              Kamu Ġhale
                                              Kurumu
                                              Mesleki
                                              Yeterlilik
                                              Kurumu

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT
         sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen eğitimle ilgili asgari
         şartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata
         uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle, mesleki tanınma için akademik
         tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 3.2.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
5/36/AT sayılı     Ulusal seviyede         Ulusal seviyede düzenlenmiĢ mesleklerin bir          Mesleki      20
 ktif          düzenlenecek          envanterinin çıkarılması, herhangi bir mesleki        Yeterlilik
            mesleklere iliĢkin       düzenleme bulunmayan mesleklere iliĢkin bir          Kurumu
            olarak, ilgili tüm       çalıĢma planı hazırlanması ve ilgili tüm
            kurumlarla istiĢare       kurumlarla danıĢmalarda bulunularak bu
            halinde bir strateji      mesleklerde yeterliliklerin belirlenmesine
            belgesi hazırlanması      yönelik kapsamlı bir strateji hazırlanması
5/36/AT sayılı     Mesleki Yeterliliklerin     Ülkemizde belirli mesleklerin edinilmesi ve   Mesleki            2010
 ktif          Düzenlenmesi ve         icrası için gereken mesleki yeterliliklere sahip Yeterlilik
            Tanınması Hakkında       olunması, Avrupa Birliği üyesi devletlerde veya Kurumu
            Kanun11             üçüncü ülkelerde edinilmiĢ mesleklerin
                            ülkemizde kendi iĢyerinde veya baĢkasının
                            yanında çalıĢarak icra edilebilmesi için gerekli
                            mesleki yeterliliklere iliĢkin usul ve esasların
                            belirlenmesi

                            Mesleki yeterliliklerin karĢılıklı tanınması
                            sistemine uyum sağlanması
5/36/AT sayılı     Mesleki Yeterliliklerin     Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve        Mesleki     2010
 ktif          Düzenlenmesi ve         mesleki yeterliliklerin AB mevzuatına             Yeterlilik
            Tanınması Hakkında       uyumunun sağlanarak karĢılıklı tanınması           Kurumu
            Kanunun uygulanması
            için gerekli ikincil
            düzenlemeler
         11
          ―Öncelik 3.6 Özellikle vatandaĢlık Ģartlarının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin karĢılıklı olarak
         tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        Tablo 3.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
5/36/AT sayılı    Mesleki Yeterlilik,  5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Mesleki             20
 ktif         Sınav ve Belgelendirme kapsamına giren tüm yeterliliklere göre Mesleki Yeterlilik
8/C 111/01 sayılı   Yönetmeliği      Yeterlilik Kurumu ve Kurumun yetkilendireceği Kurumu
siye Kararı                 kuruluĢlar tarafından yürütülecek yeterliliklerin
                       geliĢtirilmesi, kuruluĢların yetkilendirilmesi,
                       sınav ve belgelendirme, eğitim ve mali
                       hususlarla ilgili uygulanacak usul ve esasların
                       belirlenmesi

                         Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi,
                         belgelendirilmesi ve bu yeterliliklerin
                         akreditasyonunun sağlanması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 3.2.2
iyaçlar                                                          Y
 Yeterlilik Kurumu)
 sonel eğitimi (meslek standartları ve yeterlilik geliĢtirme, sınav soru bankası, akreditasyon, idari, mali, yönetim  2009
gi sistemi vb. konularda)
slek Standartları ve Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik dokümantasyon ve sistem      2009
apısının oluĢturulması
slek Standartları ve Sınav ve Belgelendirmeye iliĢkin Yönetim Bilgi Sistemi altyapısının oluĢturulması         2009
sleki yeterlilik sisteminin kurulması ve sistemin seçilen öncelikli sektörlerde iĢlevsel hale getirilmesi       2009
rumun ve yeterlilik sisteminin tanıtımına ve farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi      2009
 yal tarafların mesleki yeterlilik sistemini içselleĢtirmesi, Meslek Standartları GeliĢtirme, Bilgi ve Beceri Ölçme-  2009
ğerlendirme Merkezlerinin kapasitesinin arttırılması
pman alımı                                                       2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 3.2.3
r (Mesleki Yeterlilik Kurumu)         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
üme


Mesleki Yeterlilik Sistemini ve      2009-2010         200.000         10.700.000           10
i Yeterlilik Kurumu‘nu
dirmesi12
                                   200.000         10.700.000           10
        12
         Katılım Öncesi Araç (IPA) 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye‘de Ulusal Mesleki Yeterlilik
        Sistemini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nu Güçlendirme – TR.07.02.13‖ konulu proje kapsamında finanse
        edilmektedir. Yukarıda belirtilen tedbirlere iliĢkin personel haricinde ihtiyaç duyulan ekipman, eğitim,
        danıĢmanlık, bilgilendirme vb. hususlar ilgili Proje tarafından finanse edilecektir. Bahsi geçen AB Projesi
        kapsamında sosyal tarafların kapasitesinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.
        Öncelik 3.3 Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma başlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 3.3.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
7/AT, 2002/39/AT Posta Hizmetlerinin  Ülke bütününde posta hizmetlerinin kaliteli,      UlaĢtırma    2009
008/6/AT sayılı Düzenlenmesi Hakkında sürekli, tüm kullanıcılar için karĢılanabilir bir   Bakanlığı
ktifler     Kanun         ücretle, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde
                    sunulması için posta sektörünün kontrollü ve
                    aĢamalı biçimde serbestleĢtirilmesi ve mali
                    açıdan güçlü, istikrarlı ve Ģeffaf bir sektörde,
                    düzenleme ve denetimin gerçekleĢtirilmesi

                       Kanun kapsamında, posta gönderilerinin kabulü,
                       toplanması, iĢlenmesi, sevki, dağıtımı ve
                       teslimine iliĢkin hizmetlerin sunulması,
                       yetkilendirme ve tarife ilkelerinin, hizmet
                       Ģartlarının tespit edilmesi ve Posta Düzenleme
                       ve Denetleme Kurulunun kuruluĢ, görev, yetki
                       ve sorumluluklarının düzenlenmesi
7/AT, 2002/39/AT Posta ve Telgraf      Kamu tüzel kiĢiliğini haiz, faaliyetlerinde özerk UlaĢtırma    2009
008/6/AT sayılı TeĢkilatı Genel       ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, Posta ve   Bakanlığı
ktifler     Müdürlüğünün Görev,     Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğünün
         Yetki ve Sorumlulukları   yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin
         Hakkında Kanun       yürütülmesine iliĢkin usul ve esasların
                       düzenlemesi
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 3.3.2
iyaçlar                                                     Y
ma Bakanlığı)
knik yardım almak amacıyla düzenleme ve denetleme kurulu uzmanlarının yurt dıĢı çalıĢma ziyaretleri       20
 pman alımı                                                   20
rt içi eğitim                                                  20
bancı danıĢmanlık hizmeti alımı                                         20
 cüme Hizmeti (Düzenleme Kurulu Kanununun Ġngilizce ve Fransızcaya çevirisi, uzmanların vereceği brifing için  20
 ültane çeviri, vs.)

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 3.3.3
r (UlaĢtırma Bakanlığı)          Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer   To
m                    2009         19.595         58.786
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m                    2009         20.000         56.000
 manlık                 2009        143.650         34.750
üme                   2009         10.000         7.800


                               193.245        157.336
         Öncelik 3.4 İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili kısıtlamaların
         daha fazla kaldırılması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 3.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
4/38/AT sayılı     Yabancıların ÇalıĢma   Özellikle mesleki hizmetler kapsamında görev    ÇalıĢma ve     2009
 ktif         Ġzinleri Hakkında Kanun  alacak yabancı uyrukluların çalıĢma izin      Sosyal Güvenlik
            ile Bazı Kanunlarda    taleplerine iliĢkin olarak uygulama sürecinde   Bakanlığı
            DeğiĢiklik Yapılmasına  ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve çalıĢma
            ĠliĢkin Kanun       izni verilmesi sürecinin kısaltılması
4/38/AT sayılı     Yabancıların ÇalıĢma   ÇalıĢma izni iĢlemleri uygulama esaslarının    ÇalıĢma ve      20
 ktif         Ġzinleri Hakkında     belirlenmesi                    Sosyal Güvenlik
            Kanunun uygulama                               Bakanlığı
            yönetmeliği
6/123/AT sayılı    Geçici nitelikli hizmet  Mevzuatımızda bulunan geçici nitelikli      Sanayi ve Ticaret   20
 ktif         sunumuna yönelik     hizmetlerin ifasına yönelik boĢluğun giderilmesi Bakanlığı
            düzenleme                                 DıĢiĢleri
                                                 Bakanlığı
                                                 Maliye Bakanlığı
                                                 ÇalıĢma ve
                                                 Sosyal Güvenlik
                                                 Bakanlığı
                                                 Kamu Ġhale
                                                 Kurumu

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 3.4.2
iyaçlar                                                         Y
ve Ticaret Bakanlığı)
 üye devlet örneklerinin incelenmesi amacıyla danıĢmanlık ve teknik yardım hizmeti alımı               2009
li kurumlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Hazine      2009
steĢarlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları) arasında hızlı bilgi
laĢımı için altyapı oluĢturulması
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 3.4.3
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları          Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık                  2009-2011         30.00013          300.000
üme


                                   30.000          300.000
       13
        2009-2011 yıllarında her sene için ulusal bütçeden katkı 10.000 Avro AB Kaynaklarından ise 100.000
       Avrodur. Bu rakamlar 2009-2011 yılı için iki tarafın toplam katkısını göstermektedir.
        Öncelik 3.5 Posta hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 3.5.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
7/AT, 2002/39/AT Posta Hizmetlerinin  Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında       UlaĢtırma     20
008/6/AT sayılı Düzenlenmesi Hakkında Kanunun çıkarılmasının ardından uygulamaya       Bakanlığı
ktifler     Yönetmelik      yönelik usul ve esasların düzenlenmesi
7/AT, 2002/39/AT Posta ve Telgraf       Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğünün UlaĢtırma      20
008/6/AT sayılı TeĢkilatı Genel       Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında    Bakanlığı
ktifler     Müdürlüğünün Görev,     Kanunun çıkarılmasının ardından uygulamaya
         Yetki ve Sorumlulukları   yönelik usul ve esasların düzenlenmesi
         Hakkında Yönetmelik

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 3.6 Özellikle vatandaşlık şartlarının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin
         karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 3.6.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
5/36/AT sayılı     Mesleki Yeterliliklerin     Mesleki yeterliliklerin karĢılıklı tanınması         Mesleki      2010
 ktif          Düzenlenmesi ve         sistemine uyum sağlanması                   Yeterlilik
            Tanınması Hakkında                                      Kurumu
            Kanun14
6/123/AT sayılı     Yabancıların çalıĢma      Hizmetlerin serbest dolaĢımının sağlanmasını         ÇalıĢma ve     Tam
 ktif          izinleri ve vatandaĢlık     teminen, çalıĢma izni verilmesine iliĢkin           Sosyal Güvenlik  persp
            Ģartı aranan mesleklerle    usullerin AB‘deki uygulamalara paralel bir          Bakanlığı     çerçev
            ilgili olarak düzenleme     Ģekilde düzenlenmesi ve çeĢitli mesleklerde          Mesleki     değerlen
                            vatandaĢlık Ģartının mütekabiliyet esasına göre        Yeterlilik
                            kaldırılması                         Kurumu
                                                           DıĢiĢleri
                                                           Bakanlığı

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

         FASIL 4 SERMAYENĠN SERBEST DOLAġIMI

         Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların
         kaldırılmasına devam edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 4.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
         14
          ―Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tanınmasına iliĢkin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT sayılı Avrupa
         Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen eğitimle ilgili asgari Ģartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin
         karĢılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle, mesleki tanınma için
         akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması‖ altında da yer almaktadır.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
AntlaĢmasının 56-   3984 sayılı Radyo ve  Yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerin sektörde               Radyo ve        20
maddeleri       Televizyonların KuruluĢ faaliyetlerini kısıtlayan düzenlemelerin                Televizyon Üst
            ve Yayınları Hakkında iyileĢtirilmesi                             Kurulu
            Kanunda DeğiĢiklik15
AntlaĢmasının 56-   3984 sayılı Radyo ve  Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın                Radyo ve
maddeleri       Televizyonların KuruluĢ kaldırılması                              Televizyon Üst
            ve Yayınları Hakkında                                     Kurulu
            Kanunda DeğiĢiklik16
AntlaĢmasının 56-   2644 sayılı Tapu        Yabancıların ülkemizde taĢınmaz ediniminin AB Bayındırlık ve            Tam
Maddeleri       Kanunu‘nun 35.         prensipleri çerçevesinde düzenlenmesi     Ġskan Bakanlığı            persp
            Maddesi                                    (Tapu ve               çerçev
                                                   Kadastro Genel           değerlen
                                                   Müdürlüğü)
61/AET sayılı     Sigorta ġirketlerince      Yabancı ülkeler tarafından ihraç edilmiĢ ve          Hazine         20
ktif          Teknik KarĢılıkları       yabancı ülke piyasalarında iĢlem gören             MüsteĢarlığı
            KarĢılamak Üzere        derecelendirmeye tabi tutulmuĢ finansal
            Tutulacak Varlıklara      varlıklar ile yabancı ülkelerde bulunan
            ĠliĢkin Tebliğ         gayrimenkullerin teknik karĢılıklara karĢılık
                            olarak gösterilmesine iliĢkin usul ve esasların
                            düzenlenmesi
        15
          ―Öncelik 10.2 Görsel iĢitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat
        uyumuna devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        16
          ―Öncelik 10.2 Görsel iĢitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat
        uyumuna devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        17
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
        birlikte girecektir.
        Tablo 4.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                                     Sorumlu kurum      Yayım
zuatı
61/AET sayılı       Sigortacılık Kanununda AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi                                   Hazine
ktif           DeğiĢiklik Yapılmasına kurallara uyum sağlanması                                          MüsteĢarlığı
             ĠliĢkin Kanun18
61/AET sayılı       Sigorta ve Reasürans   AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi                                  Hazine
ktif           ġirketlerinin KuruluĢ ve kurallara uyum sağlanması                                         MüsteĢarlığı
             ÇalıĢma Esasları
             Yönetmeliğinde
             DeğiĢiklik Yapılmasına
             ĠliĢkin Yönetmelik20
61/AET sayılı       Yabancı Sigorta               AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi                        Hazine
ktif           ġirketlerinin                kurallara uyum sağlanması                               MüsteĢarlığı
             Türkiye‘deki
             Faaliyetlerine ĠliĢkin
             Bakanlar Kurulu
             Kararı22
61/AET Sayılı       4628 Sayılı Elektrik             Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın                        Enerji ve Tabii
ktif           Piyasası Kanunu               kaldırılması                                      Kaynaklar
             Hakkında DeğiĢiklik                                                         Bakanlığı
             Yapılması                                                              ÖzelleĢtirme
                                                                               Ġdaresi
                                                                               BaĢkanlığı
                                                                               Hazine
                                                                               MüsteĢarlığı
        Tablo 4.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                                     Sorumlu kurum      Yayım
zuatı
        18
          ―Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım Ģirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden
        örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        19
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
        20
          ―Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım Ģirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden
        örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        21
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
        22
          ―Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım Ģirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden
        örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        23
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
        24
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
61/AET sayılı     Havaalanları Yer    A Grubu (hizmetlerin tamamı ya da zorunlu     Sivil Havacılık           20
ktif          Hizmetleri Yönetmeliği kısımlarını yerine getiren iĢletmeler) veya C   Genel
            (SHY-22)25       Grubu (zorunlu olmayan hizmetleri yapan      Müdürlüğü
                       iĢletmeler) ÇalıĢma Ruhsatı alacak yer
                       hizmetleri kuruluĢlarının; Ģirketi idare ve temsil
                       etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk
                       vatandaĢı olması ve Ģirket ana sözleĢmesine göre
                       oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması
                       zorunluluğunun kaldırılması
61/AET sayılı     Menkul Kıymetler    Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu            Sermaye      2009
ktif          Borsaları Hakkında 91 ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki           Piyasası Kurulu
            Sayılı Kanun      kısıtların kaldırılması
            Hükmünde
            Kararnamede DeğiĢiklik
            Yapılmasına ĠliĢkin
            Kanun26
61/AET sayılı     Menkul Kıymetler    Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu            Sermaye       20
ktif          Borsalarının KuruluĢ ve ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki          Piyasası Kurulu
            ÇalıĢma Esasları    kısıtların kaldırılması
            Hakkında Yönetmelikte
            DeğiĢiklik27
61/AET Sayılı     Ġstanbul Menkul        Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu        Sermaye       20
ktif          Kıymetler Borsası       ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki       Piyasası Kurulu
            Kotasyon            kısıtların kaldırılması
            Yönetmeliğinde
            DeğiĢiklik28
        Tablo 4.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı

        25
          ―Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini
        amacıyla gerekli iletiĢimi sağlayacak teknik çözümlere yönelik olarak çalıĢılması, Topluluk Tahsisinin tanınması
        sürecine katılım ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir
        strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika
        beyanatının ilgili hüküm ve Ģartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması‖ altında da yer almaktadır.
        26
          ―Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem
        bankacılık sektöründe hem de bankacılık dıĢı mali sektörde ihtiyati ve denetime iliĢkin standartların
        güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        27
          ―Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem
        bankacılık sektöründe hem de bankacılık dıĢı mali sektörde ihtiyati ve denetime iliĢkin standartların
        güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        28
          ―Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem
        bankacılık sektöründe hem de bankacılık dıĢı mali sektörde ihtiyati ve denetime iliĢkin standartların
        güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
61/AET Sayılı     Seri: III No:20 Sayılı     Yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç ve    Sermaye
ktif          Yabancı Sermaye        satıĢı konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri Piyasası Kurulu
            Piyasası Araçlarının      önündeki kısıtların kaldırılması
            Kurul Kaydına
            Alınmasına ve SatıĢına     Sermaye piyasası araçlarının kayda alınması ve
            ĠliĢkin Esaslar        satıĢı ile ilgili olarak AB düzenlemelerinde tek
            Tebliğinde DeğiĢiklik     pasaport esası gibi ancak tam üyelikle birlikte
                           uygulanabilecek düzenlemelerin bulunduğu
                           durumlarda, Avrupa Birliğinde geçerli
                           karĢılıklılık ve üçüncü ülke kuralları dikkate
                           alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat
                           değiĢikliklerinin sektör üzerine aĢırı yük
                           getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise
                           düzenlemelerin tedricen değiĢtirilmesine iliĢkin
                           program ve geçiĢ süreleri benimsenecektir. Bu
                           çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun,
                           tam üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam
                           üyelikle birlikte yürürlüğe girmesi yöntemi
                           benimsenmesi planlanmaktadır.
        29
         Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
        birlikte girecektir.
        Tablo 4.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
61/AET Sayılı     Seri: VII No:14 Sayılı     Yabancı yatırım fonu paylarının ihraç ve satıĢı       Sermaye
ktif          Yabancı Yatırım Fonu      konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri        Piyasası Kurulu
            Paylarının Kurul        önündeki kısıtların kaldırılması
            Kaydına Alınması ve
            SatıĢına ĠliĢkin Esaslar    Yatırım fonu paylarının kayda alınması ve satıĢı
            Tebliğinde DeğiĢiklik      ile ilgili olarak AB düzenlemelerinde tek
                            pasaport esası gibi ancak tam üyelikle birlikte
                            uygulanabilecek düzenlemelerin bulunduğu
                            durumlarda, Avrupa Birliğinde geçerli
                            karĢılıklılık ve üçüncü ülke kuralları dikkate
                            alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat
                            değiĢikliklerinin sektör üzerine aĢırı yük
                            getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise
                            düzenlemelerin tedricen değiĢtirilmesine iliĢkin
                            program ve geçiĢ süreleri benimsenecektir. Bu
                            çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun,
                            tam üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam
                            üyelikle birlikte yürürlüğe girmesi yönteminin
                            benimsenmesi planlanmaktadır.
61/AET Sayılı     Seri: V No:46 Sayılı      Yabancı aracı kuruluĢların Türkiye‘de Ģube         Sermaye
ktif          Aracılık Faaliyetleri ve    açmaları konusu ile ilgili olarak sermaye          Piyasası Kurulu
            Aracı KuruluĢlara        hareketleri önündeki kısıtların kaldırılması
            ĠliĢkin Esaslar Hakkında
            Tebliğde DeğiĢiklik       Aracı kurum sayısındaki sınırlamanın
                            kaldırılmasına iliĢkin mevzuat değiĢiklikleri,
                            piyasa üzerindeki etkileri dikkate alınarak
                            yapılacak, bir AB üyesi devlette alınan yetkiye
                            dayanılarak Topluluk içinde Ģube açma imkanı
                            getiren tek pasaport kuralına yönelik uyum
                            çalıĢmaları ise karĢılıklılık ve üçüncü ülke
                            kuralları kapsamında gerçekleĢtirilecektir. Bu
                            kapsamdaki tam uyumlu düzenlemeler ise tam
                            üyelik tarihinden bir yıl önce tamamlanacak ve
                            tam üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.
        30
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
        birlikte girecektir.
        31
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
        birlikte girecektir.
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuatın, müktesebata uyumuna başlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 4.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
0/2001 sayılı Tüzük Ödeme Sistemleri          Havalenin icra edilmemesi halinde havale     Türkiye           2009-
 /AT ve 2007/64/AT Kanunu32              iĢlemini yapan kurumlarca garanti sağlanması, Cumhuriyet
 ı Direktif                      sınır ötesi Euro ödemelerinde yurtiçi ve yurtdıĢı Merkez Bankası
                            havale ücretlerinin eĢitlenmesi ve ödeme
                            hizmetlerine ve ödeme kuruluĢlarına iliĢkin usul
                            ve esasların belirlenmesi
0/2001 sayılı Tüzük Ödeme Sistemlerine         Havalenin icra edilmemesi halinde havale     Türkiye           2009
 /AT ve 2007/64/AT iliĢkin düzenleme          iĢlemini yapan kurumlarca garanti sağlanması, Cumhuriyet
 ı Direktif                      sınır ötesi Euro ödemelerinde yurtiçi ve yurtdıĢı Merkez Bankası
                            havale ücretlerinin eĢitlenmesi ve ödeme
                            hizmetlerine ve ödeme kuruluĢlarına iliĢkin usul
                            ve esasların belirlenmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

        FASIL 5 KAMU ALIMLARI

        Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın
        uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 5.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
        32
         ―Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım Ģirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere
        (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun
        sağlanmasına devam edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        33
         AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacak ve üyelikle birlikte uygulamaya
        baĢlanacaktır.
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
           Kamu alımları       Faslın açılıĢ kriterlerinden ilkinin yerine   Maliye Bakanlığı    20
           konusunda bütüncül bir getirilmesine yönelik çalıĢmalar kapsamında
           anlayıĢ içerisinde tutarlı düzenleme yapılması
           ve uygulanabilir bir
           politikanın
           oluĢturulabilmesi ve bu
           politikanın
           uygulanmasının
           izlenmesi görevinin
           yerine getirilmesi için
           gerekli mevzuat

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 5.1.2
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı)
mu alımları konusunda bütüncül bir anlayıĢ içerisinde tutarlı ve uygulanabilir bir politikanın oluĢturulabilmesi ve   20
politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amacı ile Maliye
kanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesindeki mevcut dairenin idari kapasitesinin güçlendirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 5.1.3
r (Maliye Bakanlığı)           Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
 Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol    2009                10.000
Müdürlüğü bünyesindeki mevcut
n idari kapasitesinin güçlendirilmesi
 manlık
üme


                                      10.000
        Öncelik 5.2 Müktesebata uyum amacıyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve mevzuat
        uyumunun sağlanması için gerekli tüm reformları içeren kapsamlı bir stratejinin
        hazırlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 5.2.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
          Kamu Alımları Strateji  Kamu Alımları faslında AB müktesebatına     Maliye Bakanlığı   20
          Belgesi          uyum amacıyla kurumsal kapasitenin
                       güçlendirilmesi ve mevzuat uyumunun
                       sağlanması için gerekli tüm reformları içeren
                       kapsamlı bir stratejinin hazırlanması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 5.3 Kamu alımları strateji belgesinin uygulanması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 5.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
4/17/AT sayılı     Enerji, Su, UlaĢtırma ve  Enerji, su, ulaĢtırma ve posta hizmetleri     Maliye Bakanlığı  2009
 ktif         Posta Hizmetleri      sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluĢların   Kamu Ġhale
            Sektörlerinde Faaliyet   gerçekleĢtirdikleri alımların AB mevzuatıyla   Kurumu
            Gösteren KuruluĢların   uyumlu bir Ģekilde düzenlenmesi
            Alımları Hakkında
            Kanun
4/18 /AT sayılı    Kamu Ġhale Kanunu     AB müktesebatına uyum çerçevesinde        Maliye Bakanlığı  2009
 ktif                       mevzuatımızdaki eksikliklerin ve uygulamada    Kamu Ġhale
                         görülen aksaklıkların giderilmesi, ayrıca kamu  Kurumu
                         ihale mevzuatının kapsam ve istisnalar
                         konusunda AB mevzuatına uyumlu hale
                         getirilmesi için yeni bir Kamu Ġhale Kanunu
                         çıkarılması
4/18/AT sayılı     Bazı Yatırım ve      Dünyada giderek yaygın bir kullanım alanına    Maliye Bakanlığı  2009
 ktif         Hizmetlerin        sahip olan imtiyazların verilmesinde       Kamu Ġhale
            Yaptırılması Ġçin     uygulanacak ihale usullerine iliĢkin düzenleme  Kurumu
            Verilen Ġmtiyazlara    yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,      Devlet Planlama
            ĠliĢkin Yasal Düzenleme  imtiyaz ihalelerinde AB ve diğer çağdaĢ      TeĢkilatı
                         normlara uygunluğun sağlanması          MüsteĢarlığı
                                                  Hazine
                                                  MüsteĢarlığı
4/18/AT sayılı     Bazı Yatırım ve      Altyapı yatırımlarının gerçekleĢtirilmesinde   Devlet Planlama   2009
 ktif         Hizmetlerin Kamu      dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip olan  TeĢkilatı
M/2004/0327 sayılı   Kesimi ile Özel Sektör   Kamu-Özel Sektör ĠĢbirliği modellerine iliĢkin  MüsteĢarlığı
 l Kitap        ĠĢbirliği Modelleri    düzenleme yapılması
            Çerçevesinde
            GerçekleĢtirilmesine    Kanun kapsamında, idareler tarafından
            ĠliĢkin Kanun       gerçekleĢtirilecek bazı yatırım ve hizmetlerin
                         özel hukuk sözleĢmeleriyle gerçek veya tüzel
                         kiĢilere kamu-özel iĢbirliği modelleri
                         çerçevesinde yaptırılmasına iliĢkin usul ve
                         esaslar düzenlenmektedir. Bu çerçevede
                         gerçekleĢtirilecek yatırım ve hizmetlerin ihale
                         usulleri ise Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine
                         tabi olacaktır.
         Tablo 5.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
4/18/AT sayılı     Elektronik Ġhaleye       4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda elektronik        Kamu Ġhale     20
 ktif          ĠliĢkin Esas ve Usuller    ihale konusunda yapılan düzenlemenin hayata        Kurumu
            Yönetmeliği, mevcut      geçirilmesi ile yapılacak diğer değiĢikliklerin
            uygulama            mevcut uygulama yönetmeliklerine aktarılması
            yönetmeliklerindeki
            değiĢiklikler
4/17/AT sayılı     Enerji, Su, UlaĢtırma ve    Enerji, su, ulaĢtırma ve posta hizmetleri         Kamu Ġhale     20
 ktif          Posta Hizmetleri        sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluĢların tâbi     Kurumu
            Sektörlerinde Faaliyet     olacakları kamu ihaleleri kurallarının hayata
            Gösteren KuruluĢların     geçirilmesi
            Alımları Hakkında
            Kanunu Uygulama
            Yönetmeliği34
4/18/AT sayılı     Bazı Yatırım ve        Bazı yatırım ve hizmetlerin yaptırılması için       Kamu Ġhale     20
 ktif          Hizmetlerin          verilen imtiyazlara iliĢkin olarak yapılacak        Kurumu
            Yaptırılması Ġçin       ihalelerin hayata geçirilmesi
            Verilen Ġmtiyazlara
            ĠliĢkin ikincil
            düzenleme35
4/18/AT sayılı     Mal Alımı Ġhaleleri      Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve uygulamada   Kamu Ġhale          20
 ktif          Uygulama            görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4734 Kurumu
            Yönetmeliğinde         ve 4735 sayılı Kanunlarda yapılacak değiĢiklik
            DeğiĢiklik Yapılmasına     ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
            Dair Yönetmelik36       uygulamanın da AB uygulamaları, standartları
                            ve prensipleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi
4/18/AT sayılı     Hizmet Alımı Ġhaleleri     Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve uygulamada   Kamu Ġhale          20
 ktif          Uygulama            görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4734 Kurumu
            Yönetmeliğinde         ve 4735 sayılı Kanunlarda yapılacak değiĢiklik
            DeğiĢiklik Yapılmasına     ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
            Dair Yönetmelik37       uygulamanın da AB uygulamaları, standartları
                            ve prensipleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi
         34
          Enerji, Su, UlaĢtırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KuruluĢların Alımları Hakkında
         Kanunun (Tablo 5.3.1‘deki 1 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         35
          Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaptırılması Ġçin Verilen Ġmtiyazlara ĠliĢkin yasal düzenlemenin (Tablo
         5.3.1‘deki 3 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         36
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         37
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 5.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
4/18/AT sayılı     Yapım ĠĢleri Ġhaleleri    Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve uygulamada   Kamu Ġhale          20
 ktif          Uygulama           görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4734 Kurumu
            Yönetmeliğinde        ve 4735 sayılı Kanunlarda yapılacak değiĢiklik
            DeğiĢiklik Yapılmasına    ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
            Dair Yönetmelik38       uygulamanın da AB uygulamaları, standartları
                           ve prensipleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi
4/18/AT sayılı     DanıĢmanlık Hizmeti      Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve uygulamada   Kamu Ġhale          20
 ktif          Alımı Ġhaleleri        görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4734 Kurumu
            Uygulama           ve 4735 sayılı Kanunlarda yapılacak değiĢiklik
            Yönetmeliğinde        ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
            DeğiĢiklik Yapılmasına    uygulamanın da AB uygulamaları, standartları
            Dair Yönetmelik39       ve prensipleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi
4/18/AT ve       Ġhalelere Yönelik       ġikayetlerle ilgili AB mevzuatına uyum      Kamu Ġhale         20
 65/AT ile       Yapılacak BaĢvurular     çerçevesinde mevzuatımızdaki eksikliklerin ve Kurumu
4/17/AT ve       Hakkında Yönetmelikte     uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi
 3/AT sayılı      DeğiĢiklik Yapılmasına    amacıyla 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda
 ktifler        Dair Yönetmelik40       yapılacak değiĢiklikler ile Enerji, Su, UlaĢtırma
                           ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet
                           Gösteren KuruluĢların Alımları Hakkında Kanun
                           Taslağının yasalaĢması halinde bu
                           düzenlemelerin hayata geçirilmesi, uygulamanın
                           da AB uygulamaları, standartları ve prensipleri
                           doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi
4/18/AT ve       Ġhalelere Yönelik       Kamu Ġhale Kanunu, Enerji, Su, UlaĢtırma ve  Kamu Ġhale           20
 65/AT ile       Yapılacak BaĢvurular     Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet    Kurumu
4/17/AT ve       Hakkında Tebliğ41       Gösteren KuruluĢların Alımları Hakkında Kanun
 3/AT sayılı                     Taslağının yasalaĢması halinde bu kanun ve
 ktifler                       Ġhalelere Yönelik Yapılacak BaĢvurular
                           Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin daha iyi
                           anlaĢılabilmesi ve hak arama özgürlüğünün
                           önündeki engellerin kaldırılması
         38
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         39
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         40
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         41
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 5.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
4/18/AT ve       Kamu Ġhale Genel       AB ile mevzuat uyumu çerçevesinde yapılacak Kamu Ġhale               20
4/17/AT sayılı     Tebliğinde DeğiĢiklik     düzenlemelerin uygulayıcı kuruluĢlar tarafından Kurumu
 ktifler        Yapan Tebliğ42 (4)      daha iyi anlaĢılabilmesi ve iyi uygulanabilmesi
                           amacıyla Genel Tebliğde düzenleme yapılması
4/18/AT sayılı     Bazı Yatırım ve        Kamu – özel sektör ortaklıklarına iliĢkin ikincil     Devlet Planlama     20
 ktif          Hizmetlerin Kamu       mevzuat çıkarılması                    TeĢkilatı
            Kesimi ile Özel Sektör                                  MüsteĢarlığı
            ĠĢbirliği Modelleri
            Çerçevesinde
            GerçekleĢtirilmesine
            ĠliĢkin Kanunun
            Uygulama
            Yönetmeliği43
4/18/AT sayılı   Kamu Ġhale Kanunu ve       Yerli istekliler lehine uygulamalar ve AB‘nin       Maliye Bakanlığı Üyelikle
 ktif        Kamu Ġhale            Ortak Ġhale Terminolojisi (CPV) kullanımı ile       Kamu Ġhale
3/2151 sayılı Tüzük SözleĢmeleri           ilgili olarak uyum sağlanması               Kurumu
          Kanununda DeğiĢiklik
          Yapılmasına ĠliĢkin
          Kanun
1/78/AT sayılı     Standart Formlara       AB‘ye tam üyeliğin gerçekleĢmesi halinde AB Kamu Ġhale            Üyelikle
 ktif          ĠliĢkin Düzenlemelerin    Resmi Gazetesine gönderilecek olan kamu ihale Kurumu
            AB Düzenlemeleri ile     ilanlarının yayımlanmasına iliĢkin standart
            UyumlaĢtırılması       formların alt yapısının oluĢturulması, ayrıca
                           yapılacak bu düzenleme ile tam üyeliğe kadar
                           olan süreçte ülke uygulamasında birlikteliğin
                           sağlanması, uygulamanın kolaylaĢtırılması ve bu
                           yolla Ģeffaflığın sağlanması ve rekabetin
                           artırılması
         42
          Kamu Ġhale Kanununun (Tablo 5.3.1‘deki 2 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         43
          Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör ĠĢbirliği Modelleri Çerçevesinde GeliĢtirilmesine
         ĠliĢkin Kanunun (Tablo 5.3.1‘deki 4 No‘lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         44
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 1 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
         birlikte girecektir.
         45
          Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 1 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
         birlikte girecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 5.3.2
iyaçlar                                                        Y
hale Kurumu)
pılacak olan yeni yasal düzenlemelere paralel olarak Kamu Ġhale Kurumunun yeniden yapılandırılması         2009
‘ye uyumlu hale getirilecek Kamu Ġhale Kanununun uygulanmasına yönelik olarak kamu ihale uzmanları için      2009
icilerin eğitimi programı
ktronik kamu alımlarının yaygınlaĢtırılması için Elektronik Kamu Alımları Platformunun yeniden yapılandırılması  2009
güçlendirilmesi
ktronik Kamu Alımları Platformu kullanıcılarının eğitimi                              2009
‘ye uyum çerçevesinde yapılan değiĢikliklerin özellikle çerçeve anlaĢma, dinamik alım sistemi, elektronik     2009
iltme, elektronik ihale uygulamaları gibi konularda kurum personelinin bilgi birikimini artırmak amacıyla Üye
vletlerde eğitim ve tecrübe değiĢimine yönelik çalıĢmalar yapılması
‘ye uyum çerçevesinde yapılan düzenlemelerle getirilen yenilikler ve bunların uygulanması konusunda paydaĢların  2009
imi. (dinamik alım sistemi ve diğer elektronik ihale uygulamaları konularında)
iyazlar ve Kamu Özel Ortaklığı Kanunun uygulanmasına iliĢkin mevzuatın uygulanmasına yönelik paydaĢların      2009
imi
erji, Su, UlaĢtırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KuruluĢların Alımları Hakkında Kanunun   2009
 ulanmasına yönelik Kamu Ġhale Kurumunun ve ilgili kurumların kapasitesinin arttırılması
ayetlerin incelenmesi sisteminin etkin uygulanabilmesi için ilgili kurumların kapasitesinin arttırılması      2009
mu alımlarında standardizasyonun ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeterliğe iliĢkin sertifikasyon sistemlerinin  2009
Ģturulması
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 5.3.3
r (Kamu Ġhale Kurumu)              Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer   To
m                      2010-2012         4.000.000         12.000.000            16.0
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                      2010-2012         1.000.000          3.000.000            4.0
manlık                   2010-2012          200.000           600.000
üme                     2010-2012          100.000
                      2010-2012           25.000           75.000
                                   5.325.000         15.675.000             21

        Öncelik 5.4 Kamu alımı prosedürlerinde elektronik yöntemlerin kullanılmasının teşvik
        edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında öngörülen mevzuat uyumu çalıĢmaları Tablo 5.3.1‘de verilmiĢtir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 5.3.2‘de verilmiĢtir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 5.3.3‘te verilmiĢtir.

        FASIL 6 ġĠRKETLER HUKUKU

        Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 6.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
        46
         Finansman tablolarında yer alan yatırım rakamları elektronik ihale usullerinin uygulamaya geçirilmesine
        yönelik olarak yapılacak yatırımları yansıtmaktadır.
        47
         Ġmtiyazlar ve kamu özel ortaklığı; enerji, su, ulaĢtırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren
        kuruluĢların alımları; çerçeve anlaĢma, dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme, elektronik ihale uygulamaları
        gibi konularda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluĢları da kapsayacak eğitim faaliyetleri yapılması
        öngörülmektedir.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
 51/AET,        Türk Ticaret Kanunu48     AB Ģirketler hukuku mevzuatının sermaye         Adalet Bakanlığı    20
3/58/AT,                       Ģirketlerine iliĢkin kısmına tam uyum
 1/AET,                       sağlanması, ticari hayatın ve ticari hayat
 55/AET,                       aktörlerinin ihtiyacı olan hukuki alt yapının
 91/AET,                       sağlanması, Ģirketlerimizin uluslararası rekabet
 67/AET,                       gücünün artırılması
 60/AET,
            Türk Ticaret Kanunun     Yeni Türk Ticaret Kanununun, yürürlükteki   Adalet Bakanlığı        20
 49/AET,
            Yürürlük ve Uygulama     Ticaret Kanununun yerine geçiĢi sürecinde
6/43/AT ve
            ġekli Hakkında Kanun     uygulamada oluĢabilecek sorunların giderilmesi
7/36/AT sayılı
 ktifler
6/2002 sayılı Tüzük
 51/AET ve       Ticaret Sicili        Online Ģirket kuruluĢu, tescil ve ilan         Sanayi ve Ticaret   20
3/58/AT sayılı     Tüzüğü‘nde DeğiĢiklik     yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine       Bakanlığı
 ktif         Yapan Tüzük          getirilmesi ve elektronik ortamda eriĢime dair
                           idari yapı ve uygulamaların belirlenmesi
6/43/AT sayılı     Bağımsız Denetleme      Bağımsız denetleme kuruluĢlarının kuruluĢ ve      Sanayi ve Ticaret   20
 ktif         KuruluĢlarının KuruluĢ    çalıĢma esasları ile denetleme elemanlarının      Bakanlığı
            ve ÇalıĢma Esasları ile    niteliklerinin belirlenmesi
            Denetleme
            Elemanlarının
            Nitelikleri Hakkında
            Yönetmelik49
         48
          Türk Ticaret Kanunun yasalaĢmasının ardından Strateji Belgesi ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında
         ikincil düzenlemeler yayımlanacaktır.
         49
          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanununun (Tablo 6.2.1‘deki 10 No‘lu satır) kabul
         edilmesinden sonra bu iĢlev söz konusu Kanun kapsamında yerine getirilecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 6.1.2
iyaçlar                                                           Y
Bakanlığı)
 k Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaĢmasını müteakiben kanunu uygulayacak olan hakimlere ve Sanayi ve Ticaret      2008
kanlığı personeline yeni kanunun uygulanması ve AB Ģirketler hukuku konularında eğitimler verilmesi
ve Ticaret Bakanlığı)
ayi ve Ticaret Bakanlığı ve sicil teĢkilatlarının teknolojik altyapılarının geliĢtirilerek, gerekli donanım ve yazılım  2010
gramı ihtiyacının karĢılanması
ine sicil iĢlemleri uygulamaları konusunda Bakanlık ve sicil personeli ile Ģirketlere yönelik eğitim programları     2010
enlenmesi


        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 6.1.3.1
r (Adalet Bakanlığı)             Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları        Diğer     To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                    2008-2013       1.070.000         500.000             1
manlık
üme


                                1.070.000         500.000             1
        Tablo 6.1.3.2
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)     Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
ve sicil teĢkilatlarının teknolojik  2010-2013    1.000.000     1.000.000      2
ın geliĢtirilmesi için gereken
ve yazılım ihtiyacı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
sicil iĢlemleri uygulamaları     2010-2013    1.000.000     1.000.000      2
nda eğitim
manlık
üme
sicil iĢlemleri uygulamaları     2010-2013     50.000
nda tercüme


                           2.050.000     2.000.000      4
        Öncelik 6.2 Muhasebe ve denetim alanında, AB standartları ile uyumlu ve genel amaçlara
        yönelik bir mali raporlama çerçevesinin kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 6.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 60/AET ve     Türkiye Muhasebe      Kanun tasarısı, Türkiye Muhasebe Standartları  Maliye Bakanlığı   20
 49/AET sayılı   Standartları Kurulu     Kurulunun idari kapasitesinin güçlendirilmesi
 ktifler      Kanunu
6/2002 sayılı Tüzük
60/AET sayılı    Muhasebe Sistemi     Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esas Türk Muhasebe       20
ktif         Uygulama Genel      alınarak Dördüncü Direktife uyum sağlamak  Standartları
           Tebliğini esas alan yeni amacıyla yeni bir tebliğ yayımlanması    Kurulu
           bir tebliğ
60/AET sayılı    Sermaye Piyasasında    Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Sermaye        20
ktif         Mali Tablo ve Raporlara  (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, Piyasası Kurulu
           ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar  SPK tarafından yapılacak düzenleme ile TMSK
           Hakkında Tebliğde     düzenlemelerine uyumlu olarak halka açık
           DeğiĢiklik         Ģirketler için yıllık mali tablolarının AB
                        düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
49/AET sayılı    Konsolide Mali       Yedinci Direktife uyum sağlamak amacıyla yeni Türk Muhasebe      20
ktif         Tablolara iliĢkin yeni bir bir tebliğ yayımlanması            Standartları
           tebliğ                                  Kurulu
49/AT sayılı     Konsolide Finansal     Konsolide finansal tabloların oluĢturulmasına  Hazine        20
ktif         Tabloların         iliĢkin kuralların tespiti           MüsteĢarlığı
           OluĢturulmasına
           Yönelik Tebliğ
         Tablo 6.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
49/AT sayılı      Konsolide Finansal      Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Hazine           20
ktif          Tabloların          (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, MüsteĢarlığı
            OluĢturulmasına       Hazine MüsteĢarlığı tarafından yapılacak
            Yönelik Tebliğde       düzenleme ile TMSK düzenlemelerine uyumlu
            DeğiĢiklik Öngören      konsolide finansal tabloların oluĢturulmasına
            Tebliğ            yönelik kuralların revize edilmesi
49/AET sayılı     Bankaların Konsolide  Kredi kuruluĢu ya da finansal kuruluĢ niteliği        Bankacılık     20
ktif          Finansal Tablolarının taĢımayan bağlı ortaklıkların bankaların           Düzenleme ve
            Düzenlenmesine ĠliĢkin konsolide finansal tablolarına dahil edilmesi         Denetleme
            Tebliğde DeğiĢiklik                                 Kurumu
49/AET sayılı     Sermaye Piyasasında     Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Sermaye          20
ktif          Konsolide Mali        (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, Piyasası Kurulu
            Tablolara ve ĠĢtiraklerin  SPK tarafından yapılacak düzenleme ile TMSK
            MuhasebeleĢtirilmesine    düzenlemelere uyumlu olarak halka açık
            ĠliĢkin Usul ve Esaslar   Ģirketler için konsolide mali tablolarının AB
            Hakkında Tebliğde      düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
            DeğiĢiklik
6/43/AT sayılı     Türkiye Denetim       Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli Maliye Bakanlığı      20
 ktif         Standartları ve Kamu     güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla, denetim
            Gözetimi Kurumu       standartlarını belirlemek, bağımsız denetim
            Kanunu50           kuruluĢlarını yetkilendirmek ve bunların
                          faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim
                          alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz
                          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu
                          Gözetimi Kurumunun kurulması
         50
          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunun yasalaĢmasının ardından Strateji Belgesi
         ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında ikincil düzenlemeler yayımlanacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 6.2.2
iyaçlar                                                               Y
 Muhasebe Standartları Kurulu)
SK‘da görev yapacak yeni uzman yardımcılarının alınması                                      20
SK personelinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları konusunda eğitilmesi                     20
rul tarafından kullanılmakta olan binanın kapasitesinin artırılması                                20
nıĢman ihtiyacının karĢılanması                                                 2009
um sağlanması amacıyla Kurul uzmanlarının eğitilmesi ve danıĢmanlık hizmeti alınması                       2009
e Piyasası Kurulu)
vzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geliĢtirilmesine iliĢkin proje faaliyetlerinin tamamlanması51           2009
        51
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Sermaye Piyasası Kurulunun
        Güçlendirilmesi - TR 08.02.07‖ konulu projenin Ģirketler hukuku alanındaki bileĢenleri kapsamındaki
        faaliyetlere değinilmekte olup, projenin ilgili bileĢenlerine iliĢkin finansman ihtiyacına Tablo 6.2.3.2‘de yer
        verilmektedir.
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 6.2.3.1
r (Türkiye Muhasebe Standartları   Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer    To

m                  2009        300.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel                 2009        150.000
m                 2010-2013      200.000     150.000
manlık               2010-2013      100.000     335.000
üme                2010-2013      150.000


                            900.000     485.000        1


       Tablo 6.2.3.2
r (Sermaye Piyasası Kurulu)      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer    To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                 2009-2011       2.398      45.558      -
manlık               2009-2011       12.598     239.358      -
üme                2009-2011       1.605      30.489      -


                             16.601     315.405
         Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülüğünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel kişilikler ve
         konsolide mali tablolar hakkında, bunları kamuya açık hale getirmek üzere şirketler
         tarafından dosyalanması için gereken genel şartların kabul edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 6.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 1/AET,         Sermaye Piyasası        Türk Ticaret Kanunu‘nun kabulünden sonra          Sermaye       20
 55/AET,        Kanunu52            yapılacak değiĢiklik ile AB Ģirketler hukuku        Piyasası Kurulu
 91/AET ve                       mevzuatına halka açık Ģirketler için uyum
4/25/AT,                        sağlanması
7/36/AT sayılı
 ktifler
1/AET sayılı      Kayıtlı Sermaye      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası             Sermaye       20
ktif          Sistemine ĠliĢkin Esaslar Kanununun kabulünden sonra halka açık              Piyasası Kurulu
            Tebliğinde DeğiĢiklik   Ģirketler için kayıtlı sermaye sisteminin AB
                         düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
55/AET sayılı      BirleĢme ĠĢlemlerine      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası          Sermaye       20
ktif          ĠliĢkin Esaslar        Kanununun kabulünden sonra halka açık           Piyasası Kurulu
            Tebliğinde DeğiĢiklik     Ģirketler için birleĢme iĢlemlerinin AB
                            düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
91/AET sayılı      Hisse Senetlerinin Kurul    Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası          Sermaye       20
ktif          Kaydına Alınmasına ve     Kanununun kabulünden sonra halka açık           Piyasası Kurulu
            Satısına ĠliĢkin Esaslar    Ģirketler için bölünme iĢleminin AB
            Tebliğinde DeğiĢiklik     düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
4/25/AT ve       Halka Açık Anonim       Sermaye Piyasası Kanunu değiĢikliğinden sonra Sermaye              20
7/36/AT sayılı     Ortaklıkların Genel      halka açık Ģirketler için çağrı yoluyla hisse Piyasası Kurulu
 ktifler        Kurullarında Vekaleten     senedi toplama iĢlemlerinin AB mevzuatı ile
            Oy Kullanma ve Çağrı      uyumlu hale getirilmesi
            Yoluyla Hisse Senedi
            Toplanmasına iliĢkin      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
            Esaslar Tebliğinde       Kanunu değiĢikliğinden sonra halka açık
            DeğiĢiklik           Ģirketlerin genel kurullarında uyulacak esasların
                            AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi
         52
          ―Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem
         bankacılık sektöründe hem de bankacılık dıĢı mali sektörde ihtiyati ve denetime iliĢkin standartların
         güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         Tablo 6.3.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum   Yayım
 zuatı
7/36/AT sayılı     Yeni Türk Ticaret       Hisse senetleri borsada iĢlem gören Ģirketler için Sanayi ve Ticaret     20
 ktif         Kanunu‘nun 1527 nci      zorunlu hale gelecek olan elektronik ortamda    Bakanlığı
            maddesinin          genel kurula katılım prosedürlerine iliĢkin tebliğ
            uygulanmasına iliĢkin     hazırlanması
            Tebliğ
 msız Yöneticiler ve SPK Kurumsal Yönetim SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin piyasa              Sermaye        20
 eticilerin     Ġlkelerinde DeğiĢiklik Ģartları da gözetilerek AB düzenlemeleri ile           Piyasası Kurulu
etlerine ĠliĢkin              uyumlu hale getirilmesi
misyon Tavsiye
arları

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

         FASIL 6 ġĠRKETLER HUKUKU

         Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 6.1.1
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum   Yayım
 zuatı
 51/AET,        Türk Ticaret Kanunu53     AB Ģirketler hukuku mevzuatının sermaye         Adalet Bakanlığı   20
3/58/AT,                       Ģirketlerine iliĢkin kısmına tam uyum
 1/AET,                       sağlanması, ticari hayatın ve ticari hayat
 55/AET,                       aktörlerinin ihtiyacı olan hukuki alt yapının
 91/AET,                       sağlanması, Ģirketlerimizin uluslararası rekabet
 67/AET,                       gücünün artırılması
 60/AET,
            Türk Ticaret Kanunun     Yeni Türk Ticaret Kanununun, yürürlükteki   Adalet Bakanlığı        20
 49/AET,
            Yürürlük ve Uygulama     Ticaret Kanununun yerine geçiĢi sürecinde
6/43/AT ve
            ġekli Hakkında Kanun     uygulamada oluĢabilecek sorunların giderilmesi
7/36/AT sayılı
 ktifler
6/2002 sayılı Tüzük
         53
          Türk Ticaret Kanunun yasalaĢmasının ardından Strateji Belgesi ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında
         ikincil düzenlemeler yayımlanacaktır.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
 51/AET ve       Ticaret Sicili        Online Ģirket kuruluĢu, tescil ve ilan         Sanayi ve Ticaret   20
3/58/AT sayılı     Tüzüğü‘nde DeğiĢiklik    yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine       Bakanlığı
 ktif         Yapan Tüzük         getirilmesi ve elektronik ortamda eriĢime dair
                          idari yapı ve uygulamaların belirlenmesi
6/43/AT sayılı     Bağımsız Denetleme      Bağımsız denetleme kuruluĢlarının kuruluĢ ve      Sanayi ve Ticaret   20
 ktif         KuruluĢlarının KuruluĢ    çalıĢma esasları ile denetleme elemanlarının      Bakanlığı
            ve ÇalıĢma Esasları ile   niteliklerinin belirlenmesi
            Denetleme
            Elemanlarının
            Nitelikleri Hakkında
            Yönetmelik54
         54
          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanununun (Tablo 6.2.1‘deki 10 No‘lu satır) kabul
         edilmesinden sonra bu iĢlev söz konusu Kanun kapsamında yerine getirilecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 6.1.2
iyaçlar                                                           Y
Bakanlığı)
 k Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaĢmasını müteakiben kanunu uygulayacak olan hakimlere ve Sanayi ve Ticaret      2008
kanlığı personeline yeni kanunun uygulanması ve AB Ģirketler hukuku konularında eğitimler verilmesi
ve Ticaret Bakanlığı)
ayi ve Ticaret Bakanlığı ve sicil teĢkilatlarının teknolojik altyapılarının geliĢtirilerek, gerekli donanım ve yazılım  2010
gramı ihtiyacının karĢılanması
ine sicil iĢlemleri uygulamaları konusunda Bakanlık ve sicil personeli ile Ģirketlere yönelik eğitim programları     2010
enlenmesi


        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 6.1.3.1
r (Adalet Bakanlığı)             Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları        Diğer     To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                    2008-2013       1.070.000         500.000             1
manlık
üme


                                1.070.000         500.000             1
        Tablo 6.1.3.2
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)     Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
ve sicil teĢkilatlarının teknolojik  2010-2013    1.000.000     1.000.000      2
ın geliĢtirilmesi için gereken
ve yazılım ihtiyacı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
sicil iĢlemleri uygulamaları     2010-2013    1.000.000     1.000.000      2
nda eğitim
manlık
üme
sicil iĢlemleri uygulamaları     2010-2013     50.000
nda tercüme


                           2.050.000     2.000.000      4
        Öncelik 6.2 Muhasebe ve denetim alanında, AB standartları ile uyumlu ve genel amaçlara
        yönelik bir mali raporlama çerçevesinin kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 6.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 60/AET ve     Türkiye Muhasebe      Kanun tasarısı, Türkiye Muhasebe Standartları  Maliye Bakanlığı   20
 49/AET sayılı   Standartları Kurulu     Kurulunun idari kapasitesinin güçlendirilmesi
 ktifler      Kanunu
6/2002 sayılı Tüzük
60/AET sayılı    Muhasebe Sistemi     Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esas Türk Muhasebe       20
ktif         Uygulama Genel      alınarak Dördüncü Direktife uyum sağlamak  Standartları
           Tebliğini esas alan yeni amacıyla yeni bir tebliğ yayımlanması    Kurulu
           bir tebliğ
60/AET sayılı    Sermaye Piyasasında    Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Sermaye        20
ktif         Mali Tablo ve Raporlara  (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, Piyasası Kurulu
           ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar  SPK tarafından yapılacak düzenleme ile TMSK
           Hakkında Tebliğde     düzenlemelerine uyumlu olarak halka açık
           DeğiĢiklik         Ģirketler için yıllık mali tablolarının AB
                        düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
49/AET sayılı    Konsolide Mali       Yedinci Direktife uyum sağlamak amacıyla yeni Türk Muhasebe      20
ktif         Tablolara iliĢkin yeni bir bir tebliğ yayımlanması            Standartları
           tebliğ                                  Kurulu
49/AT sayılı     Konsolide Finansal     Konsolide finansal tabloların oluĢturulmasına  Hazine        20
ktif         Tabloların         iliĢkin kuralların tespiti           MüsteĢarlığı
           OluĢturulmasına
           Yönelik Tebliğ
         Tablo 6.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
49/AT sayılı      Konsolide Finansal      Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Hazine           20
ktif          Tabloların          (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, MüsteĢarlığı
            OluĢturulmasına       Hazine MüsteĢarlığı tarafından yapılacak
            Yönelik Tebliğde       düzenleme ile TMSK düzenlemelerine uyumlu
            DeğiĢiklik Öngören      konsolide finansal tabloların oluĢturulmasına
            Tebliğ            yönelik kuralların revize edilmesi
49/AET sayılı     Bankaların Konsolide  Kredi kuruluĢu ya da finansal kuruluĢ niteliği        Bankacılık     20
ktif          Finansal Tablolarının taĢımayan bağlı ortaklıkların bankaların           Düzenleme ve
            Düzenlenmesine ĠliĢkin konsolide finansal tablolarına dahil edilmesi         Denetleme
            Tebliğde DeğiĢiklik                                 Kurumu
49/AET sayılı     Sermaye Piyasasında     Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‘nun    Sermaye          20
ktif          Konsolide Mali        (TMSK) konu ile ilgili düzenlemelerinden sonra, Piyasası Kurulu
            Tablolara ve ĠĢtiraklerin  SPK tarafından yapılacak düzenleme ile TMSK
            MuhasebeleĢtirilmesine    düzenlemelere uyumlu olarak halka açık
            ĠliĢkin Usul ve Esaslar   Ģirketler için konsolide mali tablolarının AB
            Hakkında Tebliğde      düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
            DeğiĢiklik
6/43/AT sayılı     Türkiye Denetim       Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli Maliye Bakanlığı      20
 ktif         Standartları ve Kamu     güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla, denetim
            Gözetimi Kurumu       standartlarını belirlemek, bağımsız denetim
            Kanunu55           kuruluĢlarını yetkilendirmek ve bunların
                          faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim
                          alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz
                          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu
                          Gözetimi Kurumunun kurulması
         55
          Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunun yasalaĢmasının ardından Strateji Belgesi
         ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında ikincil düzenlemeler yayımlanacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 6.2.2
iyaçlar                                                               Y
 Muhasebe Standartları Kurulu)
SK‘da görev yapacak yeni uzman yardımcılarının alınması                                      20
SK personelinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları konusunda eğitilmesi                     20
rul tarafından kullanılmakta olan binanın kapasitesinin artırılması                                20
nıĢman ihtiyacının karĢılanması                                                 2009
um sağlanması amacıyla Kurul uzmanlarının eğitilmesi ve danıĢmanlık hizmeti alınması                       2009
e Piyasası Kurulu)
vzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geliĢtirilmesine iliĢkin proje faaliyetlerinin tamamlanması56           2009
        56
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Sermaye Piyasası Kurulunun
        Güçlendirilmesi - TR 08.02.07‖ konulu projenin Ģirketler hukuku alanındaki bileĢenleri kapsamındaki
        faaliyetlere değinilmekte olup, projenin ilgili bileĢenlerine iliĢkin finansman ihtiyacına Tablo 6.2.3.2‘de yer
        verilmektedir.
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 6.2.3.1
r (Türkiye Muhasebe Standartları   Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer    To

m                  2009        300.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel                 2009        150.000
m                 2010-2013      200.000     150.000
manlık               2010-2013      100.000     335.000
üme                2010-2013      150.000


                            900.000     485.000        1


       Tablo 6.2.3.2
r (Sermaye Piyasası Kurulu)      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer    To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                 2009-2011       2.398      45.558      -
manlık               2009-2011       12.598     239.358      -
üme                2009-2011       1.605      30.489      -


                             16.601     315.405
         Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülüğünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel kişilikler ve
         konsolide mali tablolar hakkında, bunları kamuya açık hale getirmek üzere şirketler
         tarafından dosyalanması için gereken genel şartların kabul edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 6.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 1/AET,         Sermaye Piyasası        Türk Ticaret Kanunu‘nun kabulünden sonra          Sermaye       20
 55/AET,        Kanunu57            yapılacak değiĢiklik ile AB Ģirketler hukuku        Piyasası Kurulu
 91/AET ve                       mevzuatına halka açık Ģirketler için uyum
4/25/AT,                        sağlanması
7/36/AT sayılı
 ktifler
1/AET sayılı      Kayıtlı Sermaye      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası             Sermaye       20
ktif          Sistemine ĠliĢkin Esaslar Kanununun kabulünden sonra halka açık              Piyasası Kurulu
            Tebliğinde DeğiĢiklik   Ģirketler için kayıtlı sermaye sisteminin AB
                         düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
55/AET sayılı      BirleĢme ĠĢlemlerine      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası          Sermaye       20
ktif          ĠliĢkin Esaslar        Kanununun kabulünden sonra halka açık           Piyasası Kurulu
            Tebliğinde DeğiĢiklik     Ģirketler için birleĢme iĢlemlerinin AB
                            düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
91/AET sayılı      Hisse Senetlerinin Kurul    Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası          Sermaye       20
ktif          Kaydına Alınmasına ve     Kanununun kabulünden sonra halka açık           Piyasası Kurulu
            Satısına ĠliĢkin Esaslar    Ģirketler için bölünme iĢleminin AB
            Tebliğinde DeğiĢiklik     düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi
4/25/AT ve       Halka Açık Anonim       Sermaye Piyasası Kanunu değiĢikliğinden sonra Sermaye              20
7/36/AT sayılı     Ortaklıkların Genel      halka açık Ģirketler için çağrı yoluyla hisse Piyasası Kurulu
 ktifler        Kurullarında Vekaleten     senedi toplama iĢlemlerinin AB mevzuatı ile
            Oy Kullanma ve Çağrı      uyumlu hale getirilmesi
            Yoluyla Hisse Senedi
            Toplanmasına iliĢkin      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
            Esaslar Tebliğinde       Kanunu değiĢikliğinden sonra halka açık
            DeğiĢiklik           Ģirketlerin genel kurullarında uyulacak esasların
                            AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi
         57
          ―Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem
         bankacılık sektöründe hem de bankacılık dıĢı mali sektörde ihtiyati ve denetime iliĢkin standartların
         güçlendirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         Tablo 6.3.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
7/36/AT sayılı     Yeni Türk Ticaret    Hisse senetleri borsada iĢlem gören Ģirketler için Sanayi ve Ticaret   20
 ktif         Kanunu‘nun 1527 nci   zorunlu hale gelecek olan elektronik ortamda    Bakanlığı
            maddesinin        genel kurula katılım prosedürlerine iliĢkin tebliğ
            uygulanmasına iliĢkin  hazırlanması
            Tebliğ
 msız Yöneticiler ve SPK Kurumsal Yönetim SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin piyasa         Sermaye         20
 eticilerin     Ġlkelerinde DeğiĢiklik Ģartları da gözetilerek AB düzenlemeleri ile     Piyasası Kurulu
etlerine ĠliĢkin              uyumlu hale getirilmesi
misyon Tavsiye
arları

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

         FASIL 7 FĠKRĠ MÜLKĠYET HUKUKU

         Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı
         arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

         Fikri Mülkiyet Hukuku faslı müzakere açılıĢ kriteri doğrultusunda talep edilen fikri mülkiyet
         haklarına iliĢkin AB müktesebatının uygulanmasına yönelik Eylem Planı 24 Ocak 2008
         tarihinde Avrupa Komisyonuna resmi olarak iletilmiĢtir. Söz konusu Eylem Planında da atıfta
         bulunulan ―Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu‖, ―Fikri Mülkiyet Hakları
         Teknik Komitesi‖ ve ―Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi‖ fikri mülkiyet haklarının
         uygulanmasından sorumlu bütün kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesini
         sağlayacaktır.

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 7.1.1
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
3/92, 2700/2000,  Gümrük Kanunu ile      Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin Gümrük         20
3/2003 ve 648/2005 Bazı Kanun ve Kanun     arttırılması, ekonomik etkili gümrük rejimlerinin MüsteĢarlığı
 ı Tüzükler    Hükmünde           kullanım izninin verilmesinde gümrük idaresinin
          Kararnamelerde        yetkilendirilmesi, gümrük kontrollerinin, esas
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
           DeğiĢiklik Yapılmasına itibariyle risklerin tespiti ve risk derecesinin
           Dair Kanun58      ölçülmesi suretiyle ve bilgisayar veri iĢleme
                       tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak
                       yapılması; MüsteĢarlığın risk yönetimi
                       çerçevesini oluĢturması ve risk kriterleri ile
                       öncelikli kontrol alanlarını belirlemesi, serbest
                       bölgelerin sınırlarının ve giriĢ çıkıĢ noktalarının
                       belirlenmesi hususunda gümrük mevzuatında
                       bulunan boĢluğun giderilmesi
3/2003, 2454/93 ve Gümrük Yönetmeliğinin Gümrük faaliyetlerinde etkinliğin ve                   Gümrük       20
1/2004 sayılı   DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin verimliliğinin arttırılması                      MüsteĢarlığı
ükler       Yönetmelik59
        58
         ―Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler
        mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi‖, ―Öncelik 29.2 YasadıĢı ticaret ve sahtecilik baĢta
        olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB
        sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi‖ ve ―Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve
        teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara iliĢkin mevzuatın uyumlaĢtırılmasının tamamlanması‖
        altında da yer almaktadır.
        59
         ―Öncelik 29.2 YasadıĢı ticaret ve sahtecilik baĢta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin
        güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam
        ettirilmesi‖ ve ―Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara
        iliĢkin mevzuatın uyumlaĢtırılmasının tamamlanması‖ altında da yer almaktadır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 7.1.2
iyaçlar                                                              Y
Bakanlığı)
den fazla çocuk mahkemesi bulunan yerlerde belli numaralı çocuk mahkemesinin çocuklar tarafından vaki FSH            20
linden kaynaklanan suçlara bakmakla özel olarak görevlendirilmesi
ri mülkiyet hakları ile ilgili bir yıllık toplam soruĢturma sayısı 500‘den fazla olan yerlerde, fikri mülkiyet hakları      20
 lgili soruĢturmaları yürütmekle görevli bir savcılık bürosu oluĢturulması. Ayrı bir büro oluĢturulmasını
ektirecek kadar iĢ yoğunluğu olmaması halinde, fikri mülkiyet hakları soruĢturmalarını yürütme görevinin mevcut
olardan birisine veya belirli Cumhuriyet savcılarına verilmesinin sağlanması
kri ve Sınai Haklar Yargı ĠstiĢare Grubu‖ oluĢturulması                                     20
ri ve Sınai Haklar Ġhtisas Mahkemeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluĢlar arasında elektronik veri alıĢveriĢ ağı        20
Ģturulması
k MüsteĢarlığı)60
ri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gümrük uygulamalarının merkezileĢtirilmesi ve gümrük idarelerince           20
im sağlanabilecek bir bilgisayar veri tabanının oluĢturulması
k analizine yönelik merkezi bir birimin kurulması                                        20
                 61
 gesel risk birimleri kurulması                                                2010
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
 k Polisinin fikri ve sınaî mülkiyet hakları uygulamalarında idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi, yargı,       2008
mrük ve diğer ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluĢlarıyla arasındaki iĢbirliğinin arttırılmasına yönelik AB
eĢtirme Projesi kapsamında eğitim, iĢbirliği seminerleri ve grup çalıĢmalarının yapılması62
        60
          Bu kurumsal yapılanma tedbirlerine iliĢkin finansman ihtiyacı 29 No‘lu Gümrük Birliği faslı altında Tablo
        29.2.3‘te verilmektedir.
        61
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek ―Türk Gümrük Ġdaresinin
        Modernizasyonu-VI‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        62
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Polisinin Fikir ve Sınai
        Mülkiyet Hakları Uygulamalarında Desteklenmesi TR06IBJH05‖ konulu eĢleĢtirme projesi kapsamında finanse
        edilmektedir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 7.1.3.1
r (Adalet Bakanlığı)                Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
erin ve hazırlık soruĢturmalarını       2008-2011          120.000
 Cumhuriyet savcılarının eğitimi63
manlık
üme


ve Sınai Haklar Yargı ĠstiĢare Grubu‖       2009            6.500
ulması
                                     126.500
        63
          2008-2011 yıllarında her sene için ulusal bütçeden katkı 30.000 Avro‘dur.
        Tablo 7.1.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet         Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları        Diğer  To
üdürlüğü))64
m
sinin teknik kapasitesinin        2008-2009         177.500          532.500
sına yönelik teknik malzeme alımı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
erin eğitimi, uzmanlık eğitimleri,    2008-2009         100.000          530.000
ndirme ve iĢbirliği seminerleri,
 ziyaretleri
manlık
k eĢleĢtirme danıĢmanı ile AB Üye     2008-2009                      196.000
uzmanları
üme
 an ve eğitim materyallerinin çevirisi  2008-2009                       50.000


k eĢleĢtirme danıĢmanı asistanı      2008-2009                       24.000
                                  277.500         1.332.500           1
        64
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Polisinin Fikir ve Sınai
        Mülkiyet Hakları Uygulamalarında Desteklenmesi TR06IBJH05‖ konulu eĢleĢtirme projesi kapsamında finanse
        edilmektedir.
        Öncelik 7.2 Özellikle ticari marka taklitleri ve korsanlık konularının ele alınması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu kapsamda uyum sağlanacak temel AB mevzuatı 2004/48/AT sayılı Direktif olup, bu
        direktife uyuma amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ―Öncelik 7.3 Uyum çalıĢmalarına
        devam edilmesi ve fikri mülkiyet haklarının etkin olarak uygulanmasının temini‖ altında
        verilmiĢtir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 7.2.2
iyaçlar                                                           Y
ve Turizm Bakanlığı)
ri Hakların takibi ve korunmasını sağlamak amacıyla ortak bir veri tabanı oluĢturulması ve bu kapsamda 15 teknik      20
sonel istihdam edilmesi
Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde fikri haklara iliĢkin görev yapan personele bandrol ve sertifika uygulaması ile   2008
sanla mücadele konularında eğitim semineri düzenlenmesi
rsanlıkla mücadeleye yönelik spot filmler yaptırılması                                  2008
atent Enstitüsü)
E‘nin idari kapasitesinin arttırılması                                          2008
aî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin arttırılması (sürekli)                    20
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ellikle korsan ve taklitçiliğin yoğun olarak yaĢandığı illerimizde fikri ve sınaî mülkiyet hakları ihlalleri konusunda   20
yiĢten sorumlu birimlerde görevli amir ve memur sınıfı personele yönelik birer günlük bilinçlendirme eğitimi
ilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 7.2.3.1
r (Kültür ve Turizm Bakanlığı)        Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
ik personel alınması             2009      135.000
m
ür ve Turizm Müdürlükleri‘nden       2008-2009     55.250
 162 personel için 3 günlük eğitim
ri
manlık
üme


eri tabanı için yazılım, veri transferi,  2008-2009     800.000
donanım
lıkla mücadele amaçlı spot filmler     2008-2009     37.500
ması
                              1.027.750              1
       Tablo 7.2.3.2
r (Türk Patent Enstitüsü)            Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
memur alınması                 2009           25.000
m
akların uygulanması ve infazı       2008-2009          16.000           94.000
a çalıĢma ziyaretleri, seminerler ve
 lara katılım65
manlık
üme


akların uygulanmasının           2008-2009          60.000         1.200.000           1
 ilmesi66
                                   101.000          1.294.000           1
        65
         Fikri mülkiyet haklarına iliĢkin AB müktesebatının uygulanmasına yönelik eylem planında ayrıntılı olarak
        verilmiĢtir.
        66
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Sınai hakların uygulanması ve
        yürütülmesinin iyileĢtirilmesi için Türkiye‘nin desteklenmesi - TR0702.14‖ konulu proje kapsamında finanse
        edilmektedir. Bu rakam projenin toplam bütçesidir.
        Tablo 7.2.3.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet  Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                2009     30.000
manlık
üme               2009      6.000


                        36.000
         Öncelik 7.3 Uyum çalışmalarına devam edilmesi ve fikri mülkiyet haklarının etkin olarak
         uygulanmasının temini

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 7.3.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 4/AT ve       Patent ve Faydalı Model Patent mevzuatımızın AB ile uyum düzeyinin      Türk Patent      20
4/48/AT sayılı    Kanunu         artırılması ve KHK ile düzenlenmiĢ olan patent    Enstitüsü
 ktifler                   ve faydalı model konusunun yasa ile          Adalet Bakanlığı
 2006 sayılı Tüzük              düzenlenmesi

                        Bu çerçevede, biyoteknolojik çalıĢmalara
                        dayanan buluĢların etkin bir Ģekilde korunması
                        ve patentli farmasötik ürünlerin üretimine iliĢkin
                        zorunlu lisans verilmesine yönelik düzenleme
                        yapılması sağlanacaktır.
                        Ayrıca, hukuki baĢvuru yolları ve hukuki
                        yaptırımlara iliĢkin hükümlerin AB mevzuatı ile
                        uyumlaĢtırılması
 04/AET ve      Markalar Kanunu     Marka mevzuatımızın AB ile uyum düzeyinin      Türk Patent      20
4/48/AT sayılı                 artırılması ve KHK ile düzenlenmiĢ olan marka    Enstitüsü
 ktifler                    konusunun yasa ile düzenlenmesi           Adalet Bakanlığı

                        Ayrıca, hukuki baĢvuru yolları ve hukuki
                        yaptırımlara iliĢkin hükümlerin AB mevzuatı ile
                        uyumlaĢtırılması
 1/AT ve       Endüstriyel      Tasarım mevzuatımızın AB ile uyum düzeyinin Türk Patent           20
4/48/AT sayılı    Tasarımların Korunması artırılması ve KHK ile düzenlenmiĢ olan tasarım Enstitüsü
 ktifler       Hakkında Kanun     konusunun yasa ile düzenlenmesi         Adalet Bakanlığı

                        Ayrıca, hukuki baĢvuru yolları ve hukuki
                        yaptırımlara iliĢkin hükümlerin AB mevzuatı ile
                        uyumlaĢtırılması
4/48/AT sayılı    5147 sayılı Entegre   Hukuki baĢvuru yolları ve hukuki yaptırımlara    Türk Patent      20
 ktif         Devre          iliĢkin hükümlerin AB mevzuatı ile          Enstitüsü
           Topoğrafyalarının    uyumlaĢtırılması                   Adalet Bakanlığı
           Korunması Hakkında
           Kanunda DeğiĢiklik
           Yapılmasına ĠliĢkin
           Kanun
         Tablo 7.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
             Türk Patent Kurumunun TPE‘nin etkinliğinin ve kurumsal kapasitesinin       Türk Patent      20
             Kurulmasına Dair   arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca           Enstitüsü
             Kanun         uzmanların, vekillerin ve özel sektörün
                        üniversite ve AR-GE kurumları ortaklığı ile
                        eğitimine yönelik Sınai Mülkiyet Akademisi
                        kurulması
             Eser Sahipleri ve    Tüm ilgili meslek birliklerinin tek bir çatı   Kültür ve Turizm       20
             Bağlantılı Hak Sahipleri altında ortak hareket etmelerine imkan tanınması Bakanlığı
             Meslek Birlikleri ve
             Federasyonları
             Hakkında Tüzükte
             değiĢiklik
1/84/AT,         5846 sayılı Fikir ve      5846 sayılı Kanunun AB müktesebatı ile tam    Kültür ve Turizm  2009
 3/AET, 96/9/AT,     Sanat Eserleri         uyumun sağlanması                 Bakanlığı
6/116/AT,         Kanununun Bazı                                  Adalet Bakanlığı
 50/AET,         Maddelerinin
6/115/AT,         DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin
4/48/AT ve        Kanun
1/29/AT sayılı
 ktifler
4/AT sayılı Direktif Patent ve Faydalı Model Patent ve Faydalı Model Kanununun uygulaması Türk Patent              20
2006 sayılı Tüzük Kanununun Uygulama konusunda detaylara iliĢkin hükümlerin        Enstitüsü
           ġeklini Gösterir    düzenlenmesi
           Yönetmelik67
04/AET sayılı       Markalar Kanununun       Markalar Kanununda belirtilen marka tescil   Türk Patent       20
ktif           Uygulama ġeklini        baĢvurusunun yeri, zamanı ve baĢvuru evrakının Enstitüsü
4 sayılı Tüzük      Gösterir Yönetmelik68     düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer
                             iĢlemlerde uyulacak usul ve esasların
                             belirlenmesi

                             Marka tesciline uygun markalara belge verilerek
                             korunmalarına iliĢkin esasları, kuralları ve
                             Ģartları kapsamaktadır.
         67
           Patent ve Faydalı Model Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         68
           Markalar Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        Tablo 7.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
1/AT sayılı Direktif Tasarımların Korunması Tasarımların Korunması Hakkında Kanunun             Türk Patent      20
           Hakkında Kanunun    uygulaması konusunda detaylara iliĢkin              Enstitüsü
           Uygulama ġeklini    hükümlerin düzenlenmesi
           Gösterir Yönetmelik69
6/115/AT sayılı    Fikir ve Sanat        Eser sahiplerine eserlerini kiralama ve ödünç      Kültür ve Turizm   20
 ktif         Eserlerinin Kiralanması    verme konusunda tanınmıĢ münhasır hakkın         Bakanlığı
           ve Ödünç Verilmesi      uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların
           Hakkında Yönetmelik      belirlenmesi
1/84/AT,       5846 sayılı Fikir ve   5846 sayılı Kanunda değiĢiklik yapan             Kültür ve Turizm   20
 3/AET, 96/9/AT,   Sanat Eserleri Kanunun maddelerin uygulamasına yönelik hususların           Bakanlığı
6/116/AT,       Bazı Maddelerinin    düzenlenmesi
 50/AET,       DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin
6/115/AT,       Kanunun uygulamasına
4/48/AT ve      yönelik Yönetmelikler70
1/29/AT sayılı
 ktifler
        69
         Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        70
         5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden
        sonra çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 7.3.2
iyaçlar                                                       Y
ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü))
ri mülkiyet haklarının etkin olarak uygulanmasının temini amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde      20
iyet gösteren Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması
slek Birlikleri arasında koordinasyon ve iĢbirliğini geliĢtirici sistemler oluĢturması               20
slek Birliklerinin denetiminin düzenli hale getirilmesi                               20
6 sayılı Kanun‘un 44. Maddesinin 2 fıkrası kapsamında toplanan bedelin belli bir oranının meslek birliklerine    20
n ve adil bir Ģekilde dağılımının sağlanması amacıyla meslek birlikleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığının alt
ılarının güçlendirilmesi
ri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi (düzenli olarak üçer aylık dönemlerde)   2009 ve
atent Enstitüsü)
ai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesinin kurularak faaliyetlerinin sürdürülmesi (sürekli)             2009 ve
k Patent Enstitüsünün idari kapasitesinin artırılması                               2009
aî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin arttırılması (sürekli)               2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 7.3.3
r (Türk Patent Enstitüsü)           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer   To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 uzman ve 38 idari personel        2009-2011        3.816.000                          3
sı71
m
akların uygulanması alanında çalıĢma 2009-2011            162.000           243.000
eri, seminerler ve çalıĢtaylara katılım
manlık
aklar alanında Türk mahkemelerinin     2009-2011                       150.000
kararlarının derlenmesi
üme


aklar ve ihlalleri konusunda        2009-2011        3.200.000                          3
sal bilinçlendirme konferansları ve
 ler72
                                  7.178.000           393.000            7

        FASIL 8 REKABET POLĠTĠKASI

        Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve
        mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet
        yardımları izleme otoritesinin oluşturulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 8.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
        71
         Türk Patent Kurumunun Kurulmasına Dair Kanun, personel ihtiyaçlarının temin edilmesine yönelik ön Ģart
        olarak çıkartılmak durumundadır.
        72
         Bu rakam Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi ĠĢlem Dairesi‘nin 2009–2011 yılları toplam tanıtım ve
        bilinçlendirme bütçesidir. KOB önceliğine münhasır bütçelendirme gösterilememektedir.
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
AnlaĢmasının 87 –   Devlet Yardımları       Devlet yardımları uygulamalarının izlenmesi,        Devlet       20
ncu maddeleri,    Kanunu73           denetlenmesi ve ekonomik koordinasyonu           yardımları
1999 sayılı Tüzük                  sisteminin oluĢturulması                  izleme ve
                                                        denetleme
                                                        otoritesinin
                                                        oluĢturulacağı
                                                        kurum

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 8.1.2
iyaçlar                                                              Y
ardımları izleme ve denetleme otoritesinin oluĢturulacağı kurum)
vlet yardımları izleme ve denetleme otoritesinin oluĢturulacağı kurum bünyesinde devlet yardımları ile ilgili           20
 asite geliĢtirilmesi
        73
        ―Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yardımları alanında Ģeffaflığın sağlanması.
        Yürürlükteki tüm yardım planları hakkında Topluluğun bilgilendirilmesi ve verilmesi öngörülen herhangi bir
        münferit yardımın önceden Topluluğa bildirilmesi‖ altında da yer almaktadır.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 8.1.3
r (Devlet yardımları izleme ve     Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
e otoritesinin oluĢturulacağı

m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
vletlere çalıĢma ziyareti      2009-2010               30.000
manlık
yardımları ile ilgili kapasite    2010-2012              1.000.000      1
lmesi, devlet yardımı veren kurum
luĢlara eğitim verilebilmesine
 danıĢmanlık hizmeti
üme


                                     1.030.000      1
        Öncelik 8.2 Ulusal çelik sektörü yeniden yapılanma programının AB gerekliliklerine uygun
        olarak tamamlanması ve kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 8.2.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
kiye – AKÇT     Demir – Çelik Sektörü 2001 yılından itibaren demir-çelik sektörüne    DıĢ Ticaret      20
 est Ticaret    Ulusal Yeniden    sağlanan devlet yardımlarının Türkiye-AKÇT     MüsteĢarlığı
 aĢması       Yapılandırma Programı Serbest Ticaret AnlaĢması hükümleriyle       Sanayi ve Ticaret
                     uyumlaĢtırılması ve önümüzdeki dönemde de      Bakanlığı
                     sektöre AB‘ye uyumlu devlet yardımı         Devlet Planlama
                     verilebilmesi                    TeĢkilatı
                                               MüsteĢarlığı
                                               Hazine
                                               MüsteĢarlığı

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        Öncelik 8.3 Devlet yardımları alanında ikincil mevzuatın uyumlaştırılması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 8.3.1
 ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
 1999, 794/2004,  Devlet yardımlarının        Devlet yardımlarını izleme ve denetleme      Devlet      2009
8/2006, 68/2001,  denetlenmesi ile ilgili      mekanizmasının iĢlevsel hale getirilmesi için,  yardımları
 001, 1407/2002 ve ikincil mevzuat74         Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı Taslağının   izleme ve
4/2002 sayılı                     yasalaĢmasını müteakip bölgesel, KOBĠ, çevre,   denetleme
ükler                         Ar-Ge, istihdam, eğitim vs. gibi yardım      otoritesinin
1/C 37/03 ve                      alanlarına yönelik olarak yaklaĢık 25 – 30 adet  oluĢturulacağı
6/C 194/02 sayılı                   ikincil mevzuatın çıkarılması           kurum
misyon Kılavuzları
C384/03, 98/C39/02
 000/C 71/07 sayılı
misyon Duyuruları
C 209/03,
C281/03,
2/C043/04,
1/C320/04,
2/C70/05 ve
4/C244/02 sayılı
misyon Bildirimleri
 23/AET sayılı
misyon Direktifi
3/C 317/06,
6/C323/01 ve
5/C297/04 sayılı
 luluk Çerçeve
geleri

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 8.1.2‘de verilmiĢtir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 8.1.3‘te verilmiĢtir.
        74
           Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yardımları alanında şeffaflığın
        sağlanması. Yürürlükteki tüm yardım planları hakkında Topluluğun bilgilendirilmesi ve
        verilmesi öngörülen herhangi bir münferit yardımın önceden Topluluğa bildirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 8.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
AnlaĢmasının 87 –   Devlet Yardımları       Devlet yardımları uygulamalarının izlenmesi,        Devlet       20
ncu maddeleri,     Kanunu75           denetlenmesi ve ekonomik koordinasyonu           yardımları
1999 sayılı Tüzük                  sisteminin oluĢturulması                  izleme ve
                                                        denetleme
                                                        otoritesinin
                                                        oluĢturulacağı
                                                        kurum
6/111/AT sayılı    Kamu Ġktisadi     Kamu idareleri ile kamu iĢletmeleri arasındaki          Hazine      2009
 ktif         TeĢebbüsleri YönetiĢim mali iliĢkilerin Ģeffaf hale getirilmesi             MüsteĢarlığı
            Kanunu

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 8.1.2‘de verilmiĢtir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 8.1.3‘te verilmiĢtir.

        FASIL 9 MALĠ HĠZMETLER

        Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili
        diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal
        holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 9.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
41/AET sayılı     Seyahat Araç Destek      Seyahat Araç Destek Sigortasının kurallarının       Hazine       20
ktif          Sigortası Uygulama      tespit edilmesi                      MüsteĢarlığı
            Esasları Tebliği
        75
         ―Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut Ģeffaflık
        taahhütlerini yerine getirebilecek, iĢlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları izleme otoritesinin
        oluĢturulması‖ altında da yer almaktadır.
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
3/41/AET sayılı    Munzam Vakıf ve        Munzam vakıf ve sandıklar ile çeĢitli       Hazine            20
 ktif         Sandıklar ile Sair       kuruluĢlarda emeklilik hizmeti veren iĢyeri bazlı MüsteĢarlığı
           KuruluĢlardaki         emeklilik planlarının aktüeryal denetimine
           Emeklilik Planlarının     iliĢkin esasların belirlenmesine iliĢkin
           Aktüeryal Denetim       düzenlemelerin yapılması
           Esasları Hakkında
           Yönetmelik
/AET Sayılı      Önemli bedeni hasara      Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali      Hazine           2011 s
ktif         yol açan trafik        Sorumluluk Sigortasına iliĢkin olarak Güvence MüsteĢarlığı
           kazalarından doğan       Hesabının geleneksel ödemeleri arasına, önemli
           maddi hasarların da      bedeni hasara yol açan trafik kazalarından doğan
           Güvence Hesabınca       maddi hasarların da dahil edilmesi
           karĢılanmasına iliĢkin
           Bakanlar Kurulu Kararı
        76
         Mevcut uygulamada Güvence Hesabının geleneksel fonksiyonları kapsamında sadece bedeni zararlar
        karĢılanmaktadır. EĢyaya gelen zararların da karĢılanması Hesabın asıl kuruluĢ gayesi olan bedeni zararların
        tazmini için yeterli fonun tahsis edilememesine neden olabilecektir.
         Tablo 9.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
66/AET Sayılı      Karayolları Trafik        Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali             Hazine       2011 s
ktif          Kanununda DeğiĢiklik       Sorumluluk Sigortasında ülke sınırlarımızda          MüsteĢarlığı
            Yapılmasına ĠliĢkin       düzenli sigorta kontrolünün kaldırılarak
            Kanun              denetimin esnekleĢtirilmesi
/AET sayılı       Karayolları Motorlu       Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali             Hazine        Tam
ktif          Araçlar Zorunlu Mali       Sorumluluk Sigortasında asgari teminatların          MüsteĢarlığı     persp
            Sorumluluk            artırılması                                    çerçev
            Sigortasında Tarife                                                değerlen
            Uygulama Esasları                                                    ir
            Hakkında Yönetmelik
0/26/AT sayılı     Karayolu Motorlu         Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali     Hazine               2011 s
 ktif          Araçlar Zorunlu Mali       Sorumluluk Sigortasında Avrupa Birliği‘nde  MüsteĢarlığı
            Sorumluluk            mevcut kurumların Türkiye‘de de kurulabilmesi
            Sigortasında Bazı        için ülkemiz mevzuatına aktarılması
            Kurumların Ġhdası
            Hakkında Yönetmelik
         77
          Avrupa Birliği‘nde mal, hizmet ve kiĢilerin serbest dolaĢımı bağlamında ülke sınırlarında yapılan düzenli
         sigorta kontrolünün kaldırılması uygulaması ancak Birliğe katılım sürecinde mümkündür. Zira direktiflerle
         kurulan sistem uyarınca sigorta teminatı kapsamına ancak Üye Devletlerde yapılan seyahatler ve Üye Devlet
         vatandaĢları dahildir. Birliğe üye olunmadan diğer bir ifadeyle teminat kapsamına ülkemiz dahil olmadan sınır
         kontrollerinin kaldırılması ülkeye sigortasız giriĢlere neden olacaktır.
         78
          Sigorta sözleĢmesinde asgari teminat tutarlarının üyelik süreciyle uyumlu olarak tedricen artırılması
         sigortacılık sektörünün koĢullarının bir gereğidir. Zira direktifler ile öngörülen sistem ile ülkemiz asgari
         teminatları arasında ihmal edilemeyecek düzeyde fark bulunmakta olup zorunlu olarak teminat sunan sektörün
         Birlikte geçerli teminatları aniden uygulaması mümkün değildir.
         79
          Avrupa Birliği‘nde mal, hizmet ve kiĢilerin serbest dolaĢımı bağlamında mağdur ziyaretçilerin daha kolay
         teminat sağlamaları için getirilen sistemin ön Ģartı Birliğe entegre olmaktır. Zira sistem üye devlet kurumları
         arasında hasar tedviri ve tasfiyesi bağlamında uluslararası iĢbirliği ve karĢılıklılık gerektirmektedir. Aksi takdirde
         ülkemizden Avrupa Birliğine seyahat eden kiĢilerin haklarını korumak için ülkemizde tazminat kurumları ve
         hasar temsilciliği kurulsa bile bu müesseselerin üye devletler nezdinde tanınırlığı olmayacaktır.
       Tablo 9.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
2/83/AT,      Sigortacılık Kanununda AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi               Hazine
 39/AET,      DeğiĢiklik Yapılmasına kurallara uyum sağlanması                      MüsteĢarlığı
 40/AET,      ĠliĢkin Kanun80
 57/AET,
 18/AET,
 9/AET, 95/26/AT,
0/64/AT sayılı
 ktifler
2/83/AT,      Sigorta ve Reasürans   AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi              Hazine
 39/AET,      ġirketlerinin KuruluĢ ve kurallara uyum sağlanması                     MüsteĢarlığı
 40/AET,      ÇalıĢma Esasları
 57/AET,      Yönetmeliğinde
 18/AET,      DeğiĢiklik Yapılmasına
 9/AET, 95/26/AT,  ĠliĢkin Yönetmelik82
0/64/AT,
5/68/AT,
 25/AET,87/334/AE
yılı Direktifler
2/83/AT,      Yabancı Sigorta        AB pasaportu ve menĢe ülke denetimi gibi           Hazine
 39/AET,      ġirketlerinin         kurallara uyum sağlanması85                 MüsteĢarlığı
 40/AET,      Türkiye‘deki
 57/AET,      Faaliyetlerine ĠliĢkin
 18/AET,      Bakanlar Kurulu
 9/AET, 95/26/AT,  Kararı84
0/64/AT sayılı
 ktifler
       80
        ―Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
       edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
       81
        Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
       birlikte girecektir.
       82
        ―Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
       edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
       83
        Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
       birlikte girecektir.
       84
        ―Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
       edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
       85
        AB Pasaportu ilkesinin kabulüne iliĢkin olarak ulusal mevzuatımızda gerekli değiĢikliklerin hızla
       yapılabilmesini teminen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu‘nun 3 üncü maddesinde, yabancı sigorta Ģirketlerinin
       Türkiye‘deki faaliyetlerine iliĢkin kuralların Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi için gerekli yetki devri
       sağlanmıĢtır.
       86
        Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
       birlikte girecektir.
         Tablo 9.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 9/AT ve        5411 sayılı Bankacılık    Kanunun genel amacı olan finansal             Tasarruf      2009
1/24/AT sayılı     Kanununda değiĢiklik     piyasalardaki güven ve istikrarın sağlanması,       Mevduatı Sigorta
 ktifler        yapılması           kredi sisteminin etkin bir Ģekilde çalıĢması ve      Fonu BaĢkanlığı
                           tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
                           korunması
9/AT sayılı Direktif Sigortaya Tabi Mevduat      - Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu         Tasarruf       20
           ve Katılım Fonları ile      türlerine tüzel kiĢilerin dahil edilmesi,         Mevduatı Sigorta
           TMSF'nca Tahsil         - Sigorta kapsamı dıĢında kalacak mevduat ve       Fonu BaĢkanlığı
           Olunacak Primlere Dair      katılım fonu hesaplarının yeniden belirlenmesi,
           Yönetmelik87           - AB bankacılık direktifleri çerçevesinde
                           uygulanmakta olan home-host iliĢkisi dikkate
                           alınarak sigortaya tabi mevduat kapsamının
                           uyumlaĢtırılması
 9/AT ve        Faaliyet Ġzni Kaldırılan   Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı      Tasarruf       20
1/24/AT sayılı     Bankalardaki Sigortalı    mevduatın ödenmesi ile bu bankaların tasfiyesi      Mevduatı Sigorta
 ktifler        Mevduat Ve Sigortalı     sırasında atılan adımların incelenmesi ve         Fonu BaĢkanlığı
            Katılım Fonunun        geliĢtirilmesi ile bankacılık sistemine olan
            Ödenmesi Ġle Bu        güvenin artırılması
            Bankaların Ġflas ve
            Tasfiyesine ĠliĢkin Usul
            ve Esaslar Hakkında
            Yönetmelik88
9/AT sayılı Direktif TMSF‘nin Kaynakları       Fon kaynakları ile Fon kaynaklarının           Tasarruf       20
           ile Kaynakların         kullanımlarının AB direktiflerine uyumlu hale       Mevduatı Sigorta
           Kullanımına Dair         getirilmesi, öngörülen mevzuat değiĢikliklerine      Fonu BaĢkanlığı
           Yönetmelik89           göre revize edilmesi
         87
          5411 sayılı Bankacılık Kanununda değiĢiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1‘deki 10 No‘lu satır)
         kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         88
          5411 sayılı Bankacılık Kanununda değiĢiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1‘deki 10 No‘lu satır)
         kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         89
          5411 sayılı Bankacılık Kanununda değiĢiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1‘deki 10 No‘lu satır)
         kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 9.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2/87/AT sayılı     Finansal Grup         Grup Ģirketlerinin denetiminde sorumlu          Bankacılık    2011
 ktif          ġirketlerin Konsolide     kurumlar arasında koordinasyon sağlanması        Düzenleme ve
            Denetimine ĠliĢkin                                   Denetleme
            Kanun             (Finansal Ģirketler grubunda yer alan Ģirketlerin    Kurumu
                           ülkemiz uygulamasında farklı Kurumlarca         Hazine
                           gözetim ve denetime tabi olması nedeniyle        MüsteĢarlığı
                           finansal Ģirketler grubuna iliĢkin usul ve        Sermaye
                           esasların bankacılık, sigortacılık ve yatırım      Piyasası Kurulu
                           Ģirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden
                           sorumlu olan BDDK, Hazine MüsteĢarlığı ve
                           SPK tarafından belirlenmesi)
6/48/AT ve       Bankaların Ġç Sistemleri   Orantılılık ve önemlilik gibi ilkelere iĢlerlik     Bankacılık      20
6/49/AT sayılı     Hakkında Yönetmelikte     kazandırılması, yönetim kurullarının risk        Düzenleme ve
 ktifler        DeğiĢiklik Yapılmasına    yönetimine iliĢkin sorumluluğunun artırılması,      Denetleme
            Dair Yönetmelik        risk yönetimi ilkeleri ile bankalarca söz konusu     Kurumu
                           risklerin (karĢı taraf riski, piyasa riski, likidite
                           riski, operasyonel risk, bankacılık hesaplarındaki
                           faiz oranı riski ile ülke ve transfer riskleri)
                           sınırlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin
                           belirlenmesi, risk ölçümüne iliĢkin veri toplama
                           ve risk raporlaması süreçlerinin belirlenmesi
6/48/AT ve       Bankaların Sermaye      Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından       Bankacılık      20
6/49/AT sayılı     Yeterliliğinin        oluĢturulan ve söz konusu Direktifler ile AB       Düzenleme ve
 ktifler        Ölçülmesine ve        müktesebatına dâhil edilmiĢ bulunan Sermaye       Denetleme
            Değerlendirilmesine      Ölçümü ve Sermaye Standartlarına (Basel II)       Kurumu
            ĠliĢkin Yönetmelik      uyum sağlanması
6/AT sayılı       Ödeme Sistemleri       Elektronik para kuruluĢlarına iliĢkin usul ve Türkiye           2009
ktif, 2000/46/AT    Kanunu90           esasların belirlenmesi             Cumhuriyet
ı Direktif                      Ödeme sistemlerinde netleĢtirme ve mutabakatın Merkez Bankası
                           nihai ve geri dönülemez olmasının sağlanması
         90
          ―Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuatın, müktesebata uyumuna baĢlanması‖ altında da yer
         almaktadır.
         Tablo 9.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
6/49/AT sayılı    Aracı Kurumların     Sermaye yeterliliği ile ilgili AB düzenlemelerine Sermaye      2010
 ktif         Sermayelerine ve     uyum sağlanması                  Piyasası Kurulu
           Sermaye Yeterliliğine
           ĠliĢkin Tebliğde     (Bu konuda aracı kurumlar ile bankalara iliĢkin
           değiĢiklik        düzenlemeler arasında paralellik sağlanmasının
                        gözetilmesi gerektiğinden Bankaların Özkaynak
                        Gereksinimi Hakkında Yönetmeliğin
                        yayımlanmasından sonra çıkarılacaktır)

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 9.1.2
iyaçlar                                                        Y
lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
k Odaklı Denetim ve Basel II‘ye iliĢkin olarak Kurumun denetimden sorumlu baĢkan yardımcılığı altında yer alan     20
sonelin gerekli yurt içi ve yurt dıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerini almalarının sağlanması
netimden sorumlu meslek personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almalarının sağlanması       2009
k odaklı denetim ve Basel II‘ye iliĢkin altyapının sağlanması                             20

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak
         üzere hem bankacılık sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime
         ilişkin standartların güçlendirilmesi

         2008 KOB‘da ―Mali Hizmetler faslı altındaki ikinci öncelik kapsamında, ―Sigortacılık ve
         bireysel emeklilik sektörlerinde bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin
         kurulması‖na yer verilmektedir. Bilindiği üzere, ülkemizde sigortacılık sektörü Hazine
         MüsteĢarlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Sigortacılık sektörünün
         düzenlenmesi ve buna iliĢkin politikaların uygulanması ile gözetimi Hazine MüsteĢarlığı
         Sigortacılık Genel Müdürlüğü, denetlenmesi ise Sigorta Denetleme Kurulu tarafından
         yapılmaktadır. Her iki birimde düzenleme ve denetlemenin en yüksek seviyede uyumun
         sağlanması açısından Hazine MüsteĢarına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Denetim
         birimi Sigorta Denetleme Kurulunun denetim elemanları olan Sigorta Denetleme Uzmanı ve
         Aktüerleri, müĢterek karar ile atanmakta, herhangi bir otorite, denetim ile ilgili olarak
         kendilerine talimat verememektedir. Bu yönüyle denetim elemanlarının denetim ile ilgili
         bağımsızlığı mevcuttur. Dolayısıyla ―Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde bağımsız
         bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin kurulması‖ hususu ile ilgili olarak tablolarda herhangi
         bir tedbire yer verilmemiĢtir.

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 9.2.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
3/125/AT sayılı    Finansal Tavsiyelerin  Finansal tavsiyelerin sunumu ile ilgili AB      Sermaye       20
 ktif         Sunumu ve Çıkar     düzenlemelerine uyumun sağlanması           Piyasası Kurulu
            ÇatıĢmalarının
            Açıklanmasına iliĢkin
            Esaslar Hakkında Tebliğ
4/109/AT,       Özel Durumların    Piyasanın kötüye kullanılması ve halka açık  Sermaye            20
3/6/AT,        Kamuya Açıklanmasına Ģirketler için kamuyu aydınlatma yükümlülükleri Piyasası Kurulu
3/124/AT ve      ĠliĢkin Esaslar    ile ilgili AB düzenlemelerine uyum sağlanması
4/72/AT sayılı     Tebliğinde değiĢiklik
 ktifler
74/AET sayılı     Konsolide Finansal     Konsolide finansal tabloların oluĢturulmasına   Hazine        20
ktif          Tabloların         iliĢkin kuralların tespiti             MüsteĢarlığı
            OluĢturulmasına
            Yönelik Tebliğ
        Tablo 9.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
 11/AET, 97/9/AT,   Sermaye Piyasası        Türk Ticaret Kanunun kabulünden sonra AB     Sermaye            20
3/6/AT,        Kanunu91            mevzuatına uyumlu bir Kanun ve ilgili      Piyasası Kurulu
3/71/AT,                       tebliğlerin hazırlanması suretiyle sermaye
4/39/AT ve                      piyasasının mevzuat açısından üyeliğe hazır hale
4/109/AT sayılı                   getirilmesi
 ktifler
                           (Kanun değiĢikliklerini ilgilendiren izahname,
                           kolektif yatırım kuruluĢları, yatırım hizmetleri
                           gibi konulardaki AB düzenlemelerinde tek
                           pasaport esası benimsenmiĢtir. Müktesebatta
                           ancak tam üyelikle birlikte uygulanabilecek tek
                           pasaport kuralları gibi düzenlemelerin
                           bulunduğu durumlarda Avrupa Birliğinde
                           geçerli karĢılıklılık ve üçüncü ülke kuralları
                           dikkate alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat
                           değiĢikliklerinin sektör üzerine aĢırı yük
                           getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise
                           düzenlemelerin tedricen değiĢtirilmesine iliĢkin
                           program ve geçiĢ süreleri benimsenecektir. Bu
                           çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumlu
                           Sermaye Piyasası Kanununun, tam üyelikten bir
                           yıl önce tamamlanması ve tam üyelikle birlikte
                           yürürlüğe girmesi yönteminin benimsenmesi
                           planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ile
                           düzenlenen konulardaki ikincil
                           düzenlemelerdeki değiĢiklikler de bu hususlar
                           çerçevesinde gerçekleĢtirilecektir)
        91
         ―Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülüğünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel kiĢilikler ve konsolide mali
        tablolar hakkında, bunları kamuya açık hale getirmek üzere Ģirketler tarafından dosyalanması için gereken genel
        Ģartların kabul edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         Tablo 9.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
1/34/AT ve       Menkul Kıymetler       Borsalar ile ilgili AB düzenlemelerine uyum        Sermaye      2009
4/39/AT sayılı     Borsaları Hakkında 91     sağlanması                        Piyasası Kurulu
 ktifler        Sayılı Kanun
            Hükmünde           (Borsalarla ilgili AB düzenlemelerinde tek
            Kararnamede DeğiĢiklik    pasaport esasına dayalı hükümler gibi ancak tam
            Yapılmasına ĠliĢkin      üyelikle birlikte uygulanabilecek düzenlemelerin
            Kanun92            bulunduğu durumlarda Avrupa Birliğinde
                           geçerli karĢılıklılık ve üçüncü ülke kuralları
                           dikkate alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat
                           değiĢikliklerinin sektör üzerine aĢırı yük
                           getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise
                           düzenlemelerin tedricen değiĢtirilmesine iliĢkin
                           program ve geçiĢ süreleri benimsenecektir. Bu
                           çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun,
                           tam üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam
                           üyelikle birlikte yürürlüğe girmesi yönteminin
                           benimsenmesi planlanmaktadır. Borsalara iliĢkin
                           ikincil düzenlemelerdeki değiĢiklikler de bu
                           hususlar çerçevesinde gerçekleĢtirilecektir.)
         92
          ―Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         Tablo 9.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
3/71/AT sayılı     Ġhraççıların Muafiyet     Halka arzda izahname esasları ile ilgili AB         Sermaye       20
 ktif          ġartlarına ve Kurul      düzenlemelerine uyum sağlanması               Piyasası Kurulu
            Kaydından
            Çıkarılmalarına ĠliĢkin
            Esaslar Tebliğinde
            değiĢiklik93
3/71/AT sayılı     Menkul Kıymetlerin       Halka arzda izahname esasları ile ilgili AB         Sermaye       20
 ktif          Kurul Kaydına         düzenlemelerine uyum sağlanması               Piyasası Kurulu
 2004 sayılı Tüzük   Alınmasına ve Satısına
            ĠliĢkin Tebliğlerde
            değiĢiklik94
4/109/AT,        Özel Durumların     Piyasanın kötüye kullanılması ve halka açık  Sermaye                  20
3/6/AT,         Kamuya Açıklanmasına Ģirketler için kamuyu aydınlatma yükümlülükleri Piyasası Kurulu
3/124/AT ve       ĠliĢkin Esaslar     ile ilgili AB düzenlemelerine uyum sağlanması
4/72/AT sayılı     Tebliğinde değiĢiklik95
 ktifler
3/6/AT ve        Manipülatif Emir ve      Piyasanın kötüye kullanılması ile ilgili AB         Sermaye       20
3/124/AT sayılı     ĠĢlemler ile Kabul       düzenlemelerine uyum sağlanması               Piyasası Kurulu
 ktifler        GörmüĢ Piyasa
            Uygulamalarının
            Tanınmasına ĠliĢkin
            Esaslar Hakkında
            Tebliğ96
3/6/AT sayılı    Geri Alım Programları       Piyasanın kötüye kullanılması, geri alım          Sermaye       20
 ktif        ve Finansal Araçların       programları ve fiyat istikrarı ile ilgili AB        Piyasası Kurulu
3/2003 sayılı Tüzük Fiyat Ġstikrarının         düzenlemelerine uyum sağlanması
          Sağlanması Ġçin
          Muafiyetler Hakkında
          Tebliğ97
         93
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         94
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         95
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         96
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         97
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben,
         değiĢikliklere paralel olarak gerçekleĢtirilecektir.
         Tablo 9.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
1/34/AT,      Borsa               Yatırım hizmetleri ve borsalar ile ilgili AB         Sermaye       20
4/39/AT sayılı   Yönetmeliklerinde         düzenlemelerine uyum sağlanması               Piyasası Kurulu
 ktifler      değiĢiklik98 99
7/2006 sayılı Tüzük
4/39/AT ve       Seri: V, No. 46 sayılı  Yatırım hizmetleri ve piyasalarla ilgili AB            Sermaye       20
6/73/AT sayılı     Aracılık Faaliyetleri ve düzenlemelerine uyum sağlanması                  Piyasası Kurulu
 ktifler        Aracı KuruluĢlara
7/2006 sayılı Tüzük   ĠliĢkin Esaslar
            Tebliğinde DeğiĢiklik100
            101


11/AET sayılı      Yatırım Fonlarına    Yatırım fonları ile ilgili AB düzenlemelerine           Sermaye       20
ktif          ĠliĢkin Esaslar     uyum sağlanması                          Piyasası Kurulu
            Tebliğinde değiĢiklik102
11/AET sayılı      Menkul Kıymetler        Yatırım fonları ile ilgili AB düzenlemelerine        Sermaye       20
ktif          Yatırım Fonları Mali      uyum sağlanması                       Piyasası Kurulu
            Tablo ve Raporlarına
            ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar
            Hakkında Tebliğde
            değiĢiklik103
 11/AET,        Portföy Yöneticiliği      Yatırım fonları ve yatırım hizmetleri            Sermaye       20
4/39/AT ve       Faaliyetine ve Bu       kapsamında portföy yöneticiliği ile ilgili AB        Piyasası Kurulu
6/73/AT sayılı     Faaliyette Bulunacak      düzenlemelerine uyum sağlanması
 ktifler        Kurumlara ĠliĢkin
            Esaslar Tebliğinde
            değiĢiklik104
         98
          Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         99
          Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve 91 sayılı KHK‘da yapılacak değiĢikliklerin yürürlüğe
         girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak gerçekleĢtirilecektir.
         100
           Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         101
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         102
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         103
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         104
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         Tablo 9.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
4/39/AT ve       Yatırım DanıĢmanlığı      Yatırım hizmetleri ve piyasalarla ilgili AB         Sermaye       20
6/73/AT sayılı     Faaliyetine ve Bu       düzenlemelerine uyum sağlanması               Piyasası Kurulu
 ktifler        Faaliyette Bulunacak
            Kurumlara ĠliĢkin
            Esaslar Hakkında
            Tebliğde DeğiĢiklik105
 6/AT ve        Sermaye Piyasası        Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan    Sermaye           2011
2/47/AT sayılı     Kanununda değiĢiklik      Ödeme Sistemleri Kanununun yürürlüğe       Piyasası Kurulu
 ktifler                        girmesinin ardından gerekli olması halinde,
                            ödeme sistemleri ve finansal teminatla ilgili AB
                            düzenlemelerine uyumlu bir kanun hazırlanması
                            suretiyle sermaye piyasalarımızın mevzuat
                            açısından üyeliğe hazır hale getirilmesi amacıyla
                            gerçekleĢtirilecektir.
/AT sayılı Direktif   Yatırımcıları Koruma      Yatırımcı tazmini ile ilgili AB düzenlemelerine       Sermaye      2011
            Fonu Yönetmelik        uyum sağlanması                       Piyasası Kurulu
            Taslağı106
/AT sayılı Direktif   Aracı Kurumların   Tedrici tasfiye konusunda, yatırımcı tazmini ile Sermaye                2011
            Tedrici Tasfiyeleri  ilgili AB düzenlemelerine uyum sağlanması    Piyasası Kurulu
            Hakkında Yönetmelikte
            DeğiĢiklik107
         105
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         106
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
         107
           Ġlgili çalıĢmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değiĢikliklere paralel olarak
         gerçekleĢtirilecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 9.2.2
yaçlar                                                                  Y
  Piyasası Kurulu)
vzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geliĢtirilmesine iliĢkin proje faaliyetlerinin tamamlanması108              2009

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 9.2.3
r (Sermaye Piyasası Kurulu)            Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları           Diğer   To
m                      2009-2011          324.000           972.000              1
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                      2009-2011           18.081           289.548
manlık                    2009-2011          228.454          2.456.176              2
üme                     2009-2011            4.909           76.278


                                     575.444          3.794.002              4


        FASIL 10 BĠLGĠ TOPLUMU VE MEDYA

        Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar “başlangıç koşullarının” kabul
        edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 10.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
        108
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Sermaye Piyasası Kurulunun
        Güçlendirilmesi - TR 08 02 07‖ konulu projenin mali hizmetler alanındaki bileĢenleri ile SEI kapsamında
        hazırlanmıĢ olan ―Sermaye Piyasası Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi‖ konulu proje
        kapsamındaki faaliyetlere değinilmektedir. Ġlgili projelere iliĢkin finansman ihtiyacına Tablo 9.2.3‘te yer
        verilmektedir.
ürlükteki AB
         Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2/20/AT sayılı  Telekomünikasyon      Ses ve veri hizmetlerine yönelik geniĢbant telsiz Bilgi         20
 ktif      Hizmet ve Altyapılarına  eriĢim hizmetlerinin yetkilendirilmesine iliĢkin Teknolojileri ve
         ĠliĢkin Yetkilendirme   stratejik yaklaĢım ve değerlendirmelerin     ĠletiĢim Kurumu
         Yönetmeliğinin EK A-    oluĢturulmasının yanı sıra, bu hizmetin
         11 ―GeniĢbant Sabit    sunulmasına iliĢkin uygulanacak usul ve
         Telsiz EriĢim Hizmeti‖   esasların belirlenmesi
         ekinin baĢlığı ve
         kapsamının ―GeniĢbant
         Telsiz EriĢim Hizmeti‖
         olarak değiĢtirilmesine
         iliĢkin Yönetmelik
2/19/AT ve    Sanal Mobil ġebeke     Sanal Mobil ġebeke Hizmeti; iĢletmeci       Bilgi         20
2/20/AT sayılı  Hizmeti ĠĢletmeciliğinin  tarafından, adına tahsis edilmiĢ frekans bandı  Teknolojileri ve
 ktif      Yetkilendirilmesine    olmaksızın, mobil telekomünikasyon hizmeti    ĠletiĢim Kurumu
         ĠliĢkin Yönetmelik     sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleĢmesi
                      imzalayan iĢletmecilerin altyapıları üzerinden,
                      kendi markası ile abonelerine mobil telefon ve
                      katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin
                      sunulması
2/20/AT sayılı  Elektronik HaberleĢme   Yetkilendirme konusundaki usul ve esasların    Bilgi         20
 ktif      Sektörüne ĠliĢkin     belirlenmesi                   Teknolojileri ve
         Yetkilendirme                                ĠletiĢim Kurumu
         Yönetmeliği
         Tablo 10.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2/20/AT sayılı    IMT-2000/UMTS       Mobil geniĢbant uygulamalarının           Bilgi         20
 ktif         Hizmet ve Altyapılarına  geliĢtirilmesinin ve yaygın olarak         Teknolojileri ve
           ĠliĢkin          kullanılmasının sağlanması ve bu hizmetin      ĠletiĢim Kurumu
           ―Telekomünikasyon     sunulmasına iliĢkin uygulanacak usul ve
           Hizmet ve Altyapılarına  esasların belirlenmesi.
           ĠliĢkin Yetkilendirme
           Yönetmeliğinde
           DeğiĢiklik Yapılmasına
           Dair Yönetmelik‖
2/20/AT sayılı    Karasal Sayısal      Teknoloji ve hizmetlerin yakınsaması        Bilgi         20
 ktif         Platform Hizmetine    paralelinde Karasal Sayısal Televizyon       Teknolojileri ve
           ĠliĢkin          Yayıncılığına (DVB-T) ek olarak           ĠletiĢim Kurumu
           ―Telekomünikasyon     telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek       Radyo ve
           Hizmet ve Altyapılarına  karasal sayısal platform hizmeti iĢletmecilerinin  Televizyon Üst
           ĠliĢkin Yetkilendirme   ilgili altyapıların kullanım usul ve esaslarının,  Kurulu
           Yönetmeliğinde      hizmetin tanımının ve yetkilendirme türünün
           DeğiĢiklik Yapılmasına  belirlenmesi.
           Dair Yönetmelik‖

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi
         ile ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 10.2.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
 52/AET ve       3984 sayılı Radyo ve     Tanımlar, yargı yetkisi, önemli olaylar, kısa    Radyo ve        2009
7/65/AT sayılı     Televizyonların KuruluĢ   haber hakkı, bağımsız eserlerin teĢviki, Kapsam Televizyon Üst
 ktifler        ve Yayınları Hakkında    (isteğe bağlı TV benzeri program akıĢsız medya Kurulu
            Kanunda DeğiĢiklik      hizmetleri -IPTV, video-on demand vb- ile
            Yapılmasına ĠliĢkin     program akıĢlı geleneksel medya hizmetleri),
            Kanun            yayın ilkeleri, Avrupa eserleri, sayısal yayıncılık
                           ve lisansların verilmesi için hukuki altyapının
                           oluĢturulması, iletim ve yeniden iletim
                           serbestisinin düzenlenmesi, reklam
                           pencerelerinin düzenlenmesi
 52/AET ve       Radyo ve Televizyon     3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler       Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     Yayınlarının Esas ve     doğrultusunda adı geçen yönetmelikte           Televizyon Üst
 ktifler        Usulleri Hakkında      düzenleme yapılması                   Kurulu
            Yönetmelik109
 52/AET ve       Özel Radyo ve        3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler       Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     Televizyon KuruluĢları    doğrultusunda adı geçen yönetmelikte           Televizyon Üst
 ktifler        Ġdari Mali ġartlar      düzenleme yapılması                   Kurulu
            Yönetmeliğinde
            DeğiĢiklik110
 52/AET ve       Radyo ve Televizyon   3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler         Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     KuruluĢlarına Kanal ve doğrultusunda adı geçen yönetmelikte              Televizyon Üst
 ktifler        Frekans Tahsisi ġartları düzenleme yapılması                     Kurulu
            ve Bunlara ĠliĢkin Ġhale
            Usulleri ile Yayın
            Lisansı ve Ġzni
            Yönetmeliğinde
            DeğiĢiklik111
 52/AET ve       Akıllı ĠĢaretler       3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler       Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     Yönetmeliği112        doğrultusunda Akıllı iĢaretler Yönetmeliği        Televizyon Üst
 ktifler                       çıkarılması                       Kurulu


         109
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         110
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         111
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         112
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 10.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
 52/AET ve       Uydu Yayını Lisans ve      3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler         Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     Ġzin Yönetmeliğinde       doğrultusunda adı geçen yönetmelikte             Televizyon Üst
 ktifler        DeğiĢiklik113          düzenleme yapılması                     Kurulu
 52/AET ve       Radyo ve Televizyon       3984 sayılı Kanun da yapılacak değiĢiklikler         Radyo ve      20
7/65/AT sayılı     Üst Kurulu Kablolu       doğrultusunda adı geçen yönetmelikte             Televizyon Üst
 ktifler        Yayın Lisans ve Ġzin      düzenleme yapılması                     Kurulu
            Yönetmeliğinde
            DeğiĢiklik114
AntlaĢmasının 12.    3984 sayılı Radyo ve  Yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerin sektörde              Radyo ve      20
desi          Televizyonların KuruluĢ faaliyetlerini kısıtlayan düzenlemelerin               Televizyon Üst
            ve Yayınları Hakkında iyileĢtirilmesi                            Kurulu
            Kanunda DeğiĢiklik115
                                                                     1
AntlaĢmasının 12.    3984 sayılı Radyo ve  Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın               Radyo ve
desi          Televizyonların KuruluĢ kaldırılması                             Televizyon Üst
            ve Yayınları Hakkında                                    Kurulu
            Kanunda DeğiĢiklik116
         113
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         114
           3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
         ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         115
           ―Öncelik 41 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         116
           ―Öncelik 41 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         117
           Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleĢtirilecek, yürürlüğe üyelikle
         birlikte girecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 10.2.2
iyaçlar                                                         Y
e Televizyon Üst Kurulu)
yıncıların da dahil olduğu Kamu ile ĠstiĢare Forumu kurulması;                             20
 RTÜK kararları hakkında görüĢ ve fikir alıĢveriĢi yapılması
 Düzenleyici süreç içinde kamunun katılımının sağlanması (Radyo ve TV yayıncıları düzenli olarak toplanacak
Foruma davet edilecektir. Forum yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bütün görsel-iĢitsel medya hizmet
sağlayıcılarına açık olacaktır)
faflığın (kararların kamuyla paylaĢılması) sağlanmasına yönelik uygulamanın güçlendirilmesi               20
mevzuat uyumu çalıĢmalarının daha etkin takip edilebilmesi amacıyla mevcut birimin güçlendirilmesi ve ayrı       20
m olarak yapılandırılması
üçüklerin korunması‖ ilkesi kapsamında yürürlüğe giren ―akıllı iĢaretler‖ sisteminin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi  20
 Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi bünyesinde özel bir birimin oluĢturulması
plumun ve yayıncıların radyo ve televizyon konusundaki sorun, beğeni ve Ģikayetlerini değiĢik iletiĢim         20
amlarından ulaĢtırmasını sağlayacak etkili bir Kurumsal ĠliĢki Yönetim biriminin oluĢturulması
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 10.2.3
r (Radyo ve Televizyon Üst              Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları    Diğer    To

m
lacak birimler için ekipman ve         2008-2009        7.085.000                       7
emini
uatın uyumu ve uygulanması
nel
el alımı - 20 kiĢi               2008-2009         700.000
m                        2008-2010          10.000               400.000118
manlık                     2008-2009                        10.000
üme                       2008-2009          15.000


                                     7.810.000           10.000   400.000   8
         118
            Türkiye – Hollanda Ġkili ĠĢbirliği kapsamında proje sunulması öngörülmektedir.
         Öncelik 10.3 Elektronik haberleşme alanında müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve
         uygulanmasına devam edilmesi ve piyasaların tam serbestleşmeye hazırlanması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 10.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
2/22/AT sayılı     5369 sayılı Evrensel      Bilgisayar okuryazarlığı da dahil olmak üzere    UlaĢtırma         Tam
 ktif          Hizmetin Sağlanması ve     bilgi teknolojilerinin yaygınlaĢtırılmasına iliĢkin Bakanlığı         persp
            Bazı Kanunlarda         hizmetler ile dijital yayıncılığa iliĢkin                  çerçev
            DeğiĢiklik Yapılması      hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına dahil                 çıkarı
            Hakkında Kanunun 5.       edilmesine iliĢkin düzenlemelerin AB ile
            maddesi gereğince        uyumlu hale getirilmesi
            çıkarılacak Bakanlar
            Kurulu Kararı
2/22/AT sayılı     Acil Hizmetlerin        112 Acil Arama Numarasının sadece sağlık     ĠçiĢleri Bakanlığı     2009
 ktif          Sağlanmasına ĠliĢkin      alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler
3/558/AT sayılı     Kanun              gibi tüm acil durumları kapsayacak Ģekilde
upa Komisyonu                      hizmet vermesinin sağlanması
siye Kararı

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 10.3.2
iyaçlar                                                                 Y
Bakanlığı)
kiye genelinde acil hizmetler alanında koordinasyonu sağlamak üzere ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel              2008
dürlüğü bünyesinde ayrı bir birimin kurulması
ot uygulama119 sonrasında, her bir ilde acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda sorumlu olacak ayrı birimlerin            2010
Ģturulması
l hizmetlerin yürütülmesi konusunda eğitim ve danıĢmanlık hizmeti yoluyla kurumsal kapasitenin artırılması              2010
         119
          Pilot il olarak seçilen Antalya ve Isparta‘da ilk uygulamalara baĢlatılmıĢ olup, Hollanda Hükümeti ile ikili
         iĢbirliği kapsamında finanse edilen MATRA Programı çerçevesinde 22 personelin eğitimi tamamlanmıĢtır.
         Projenin tamamlanmasının ardından, eğitimlere katılan personelle diğer illerde eğitim verilmesi
         öngörülmektedir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 10.3.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı)              Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer    To
m
 l hizmet birimlerinin oluĢturulması,    2008-2011        5.000.000                            5
ve donanım alımı120 121
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
zmetlerin yürütülmesi konusunda       2008-2011         530.000
görev alacak personelin uygulamaya
 eğitimi, iyi örnekleri görmek üzere
 ziyaretleri122
manlık
acil hizmet sistemin kurulması ve      2009-2011                                  200.000123
n sürdürülmesi
üme
süresince simültane tercüme ve        2008-2009         265.000
an tercümesi


                                   5.795.000                       200.000  5
        120
          Yatırım kapsamında yapılacak harcamaların bir kısmı Ġl Özel Ġdare bütçelerinden karĢılanacaktır, ancak bu
        miktarlar konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.
        121
          112 Acil Yardım Ġçin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapı Kurulumu ĠĢi‘ne iliĢkin Ġhale
        25.12.2007 tarihinde ve SözleĢme ise 04.04.2008 tarihinde Aselsan A.ġ. ile imzalanmıĢtır. Antalya ve Isparta ili
        için alınan yazılımın ve donanım diğer bütün illerde de kullanılacak olması sebebiyle diğer iller için ayrıca
        yazılım alınması gerekmemektedir.
        122
          Pilot il uygulamasını tamamlayıcı olarak, diğer illerde görev alacak personelin iyi örnekleri görmek üzere
        farklı Üye Devletleri ziyaret etmesi, Avrupa‘da acil hizmetlerin uygulanmasından sorumlu kurum temsilcilerinin
        Türkiye‘de seçilecek illerde eğitim vermesi planlanmaktadır.
        123
          Türkiye – Hollanda Ġkili ĠĢbirliği kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin diğer illerde yaygınlaĢması
        konusunda proje kabul edilmiĢtir.
         Öncelik 10.4 Düzenleyici otoritenin bağımsızlığının ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 10.4.1
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 52/AET ve         3984 sayılı Radyo ve      Kıt kaynakların karasal yayıncılık alanında   Radyo ve     20
7/65/AT sayılı       Televizyonların KuruluĢ    kamu yararına etkin kullanılmasının sağlanması Televizyon Üst
 ktifler          ve Yayınları Hakkında     için frekans planlamasına uygun olarak frekans Kurulu
              Kanunda DeğiĢiklik       tahsislerinin yapılması ve lisansların verilmesi
              Yapılmasına ĠliĢkin
              Kanun124

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 10.4.2
iyaçlar                                                           Y
e Televizyon Üst Kurulu)
dyo ve Televizyon Üst Kurulunun iĢlevinin etkinleĢtirilmesi                                 20

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

         FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

         Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi
         Mali Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması

         5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu KuruluĢ ve Görevleri Hakkında
         Kanun 18 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ; anılan
         Kanunu tadil eden 5818 sayılı Kanun da 5 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
         yürürlüğe girmiĢtir.

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 11.1.1
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
         124
            Tablo 10.2.1‘de ilk satırda yer alan mevzuat değiĢikliğinin uygulamasıdır.
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
8/2005, 1085/2006, Katılım Öncesi Mali        Sektörel anlaĢma çerçevesinde kırsal kalkınma   Tarım ve      20
 2007 ve 1974/2006 ĠĢbirliği Aracı Kırsal      bileĢeni için Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının   KöyiĢleri
 ı Tüzükler    Kalkınma Programı         yönetim otoritesi görevine iliĢkin çalıĢma usul  Bakanlığı
          Yönetim Otoritesinin       ve esasların düzenlenmesi
          Görevleri ile ÇalıĢma
          Usul ve Esasları
          Hakkında Yönetmelik
8/2005, 1085/2006, Katılım Öncesi Mali        IPARD kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Tarım ve         20
 2007 ve 1974/2006 ĠĢbirliği Aracı Kırsal      Programı uygulamalarının izlenmesi,       KöyiĢleri
 ı Tüzükler    Kalkınma Programı         değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumlu Bakanlığı
          Ġzleme Komitesinin        Ġzleme Komitesinin teĢekkülü, çalıĢması usul ve
          TeĢekkülü ile ÇalıĢma       esaslarının düzenlenmesi
          Usul ve Esasları
          Hakkında Yönetmelik
 2006, 1663/95,     Tarım ve Kırsal       IPARD kapsamında öngörülen geniĢletilmiĢ     Tarım ve      20
2/2000, 1085/2006    Kalkınmayı Destekleme    merkezi olmayan uygulama sistemi uyarınca     KöyiĢleri
18/2007 sayılı     Kurumunun          Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme       Bakanlığı
ükler          Akreditasyonu ve       Kurumunun akreditasyonu ve akreditasyon
ak IPA Çerçeve     Akreditasyon         kriterleri ile bunların sürdürülebilirliğinin
aĢması ve IPARD     Kriterlerinin        sağlanmasına iliĢkin usul ve esasların
 örel AnlaĢması     Uygulanmasına ĠliĢkin    düzenlenmesi
            Usul ve Esaslar
            Yönetmeliği125
        125
           IPARD Sektörel AnlaĢmasının imzalanmasından sonra yayımlanacaktır.
        Tablo 11.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
0/2005, 1698/2005,   Avrupa Birliğinden      IPARD kapsamında öngörülen geniĢletilmiĢ    Tarım ve     20
5/2006 ve 718/2007   sağlanan Mali        merkezi olmayan uygulama sistemi çerçevesinde KöyiĢleri
 ı Tüzükler       Yardımlar          Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme     Bakanlığı
ak IPA Çerçeve     Kapsamındaki Diğer      Kurumunun bu bileĢen kapsamında kullanacağı
aĢması ile IPARD    Mali Konulara ĠliĢkin    mali yardımlara iliĢkin faiz, ödeme Ģekilleri,
 örel AnlaĢması     Yönetmelik126        hesapların aklanması gibi konuların
                           düzenlenmesi
        126
           IPARD Sektörel AnlaĢmasının imzalanmasından sonra yayımlanacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 11.1.2
iyaçlar                                                          Y
 e KöyiĢleri Bakanlığı)
 ım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kullanacağı yazılım programının kurulması                  20

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 11.1.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)127      Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
m programının kullanımına iliĢkin      2009                         6.000

 eğitimi                   2009                        11.902
 manlık
üme


 antasyon hazırlığı (bilgilendirme      2009                        86.282
i kapsamında)
                                                104.184
        127
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Katılım Öncesi Yardım Aracı
        (IPA) Kırsal Kalkınma Ödeme Ajansının Kurulması - TR 05.03.05‖ konu proje kapsamında finanse
        edilmektedir.
        Öncelik 11.2 Tarım arazilerindeki denetime hazırlık teşkil etmesi açısından, arazi
        tanımlama ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminin geliştirilmesine devam edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 11.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
2/2003 sayılı Tüzük Entegre Ġdare ve    Tarımsal planlama ve desteklemelerin idaresi ve Tarım ve        20
          Kontrol Sistemi (IACS) kontrolü için oluĢturulmuĢ mekanizmaları    KöyiĢleri
          Yönetmeliği      kapsayan bir sistemin kurulması ve sistemin   Bakanlığı
                      destekleme mekanizmasında kullanımının
                      sağlanması
2/2003 sayılı Tüzük Üretimden bağımsız ve    Mevcut bütün gelir ödeme programların entegre Tarım ve     2011
          basitleĢtirilmiĢ tarımsal  edilmesi ve bunların, ödeme hakları ve eĢdeğer KöyiĢleri
          destek sisteminin (SPS)   dekar sayısı olacak Ģekilde çiftlik arazisine Bakanlığı
          uygulanmasına yönelik    dayandırılması ve çapraz uyumun korunması
          kanun
2/2003 sayılı Tüzük Tarım ve Kırsal       Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme   Tarım ve      2011
          Kalkınmayı Destekleme    Kurumunun (ARDSI) SPS kanununda belirtilen KöyiĢleri
          Kurumu (ARDSI)       katılım sonrasında çiftçilere yapılacak  Bakanlığı
          hakkındaki kanunu      ödemelerden de sorumlu olacak biçimde
          değiĢtiren kanun      yapılandırılması
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 11.2.2
iyaçlar                                                       Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
 zi Parseli Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi (IACS) uygulamaları konusunda pilot     20
 ulama kapsamında çalıĢmıĢ personelin deneyimlerini arttırmak ve eğitici konuma yükseltmek için 35 personelin 3
e Devlette 3 hafta süreyle uygulamaları yerinde görmesi
 S veritabanın oluĢturulması                                           2009
praz uyum kurallarının ve bu kurallara uyumun kontrol edilmesine iliĢkin esasların belirlenmesi           20
eme Ajansı içerisinde bir bölüm oluĢturularak tek ödeme sisteminin IACS kullanılarak yönetilmesi         2011
ım ve KöyiĢleri Bakanlığı personelinin IACS konularında eğitilmesi                        2010
k yıllık bitkilere iliĢkin kayıt sisteminin oluĢturulması                              20
CS yazılımının bakımı ve geliĢtirilmesi                                      2010
k yönetimi ve yerinde kontroller konularında eğitim                                 20
CS idare birimi niteliğinde çalıĢacak yönetim biriminde personel istihdamı                    2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 11.2.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)128       Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
tabanın oluĢturulması            2009-2011        6.592.493         19.777.477            26
jansı bünyesinde tek ödeme           2012         3.466.250         10.398.750            13
n IACS kullanılarak yönetilmesi için
oluĢturulması
 bitkilere iliĢkin kayıt sisteminin       2011           38.592           115.776
ması
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
dare birimi niteliğinde çalıĢacak      2009-2012        2.500.000                          2
m birimi için personel ihtiyacı
m
e IACS uygulamaları konusunda          2009           10.000           200.000
 gulama kapsamında çalıĢmıĢ 35
el için 3 Üye Devlette 3 hafta süreyle
 ziyareti
ve KöyiĢleri Bakanlığı personelinin     2010-2011          70.000           210.000
 onularında eğitilmesi
 netimi ve yerinde kontroller          2011           38.333           327.000
 ında eğitim
        128
          Bu tablo hazırlanmasında IACS/LPIS pilot projesinin sonuçları ve fasıl açılıĢ kriterinin karĢılamak amacıyla
        hazırlanan IACS Strateji Belgesinden yararlanılmıĢtır.
       Tablo 11.2.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)      Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
manlık
eritabanın oluĢturulması konusunda   2009-2011    2.282.302    20.540.716      22
anlık hizmeti
uyum konusunda danıĢmanlık        2010               363.660

Ajansı içerisinde bir bölüm olarak   2010-2011     133.144     1.198.296      1
me sisteminin IACS kullanılarak
mesi konusunda danıĢmanlık hizmeti
ve KöyiĢleri Bakanlığı personelinin    2012       59.631     536.684
 onularında eğitilmesi konusunda
anlık hizmeti
lık bitkilere iliĢkin kayıt oluĢturma   2011     2.322.046    20.898.410      23
nda danıĢmanlık hizmeti
azılımının bakımı ve geliĢtirilmesi   201-2011              100.000
nda danıĢmanlık hizmeti
üme                   2009-2010     30.000


onusunda kurumsal yapılanma       2010-2011             255.165
                            17.522.791    74.921.934      92
        Öncelik 11.3 Tarım – Çevre tedbirlerinin gelecekte uygulanabilmesi bakımından, çevre ve
        kırsal bölgelere ilişkin pilot eylemlerin uygulanması için hazırlıklara başlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi
        Tablo 11.3.1
 ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                                Sorumlu kurum   Yayım
 zuatı
8/2005, 1085/2006, IPARD Programı                 IPARD Programı tarım-çevre tedbirlerinin                    Tarım ve       20
 2007 ve 1974/2006 Tarım-çevre                   Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek son                   KöyiĢleri
 ı Tüzükler    tedbirlerinin tedbir              halinin verilmesi                                Bakanlığı
          fiĢlerinin
          sonlandırılması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
        Tablo 11.3.2
iyaçlar                                                                                 Y
 e KöyiĢleri Bakanlığı)
ARD Kapsamında Çevre ve Kırsal Alan Projesi                                                              2009

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 11.3.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)               Yıl         Ulusal bütçe           AB kaynakları               Diğer   To
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m                           2009-2010                                40.000129
 manlık                        2009-2010               85.000            1.015.000130                 1
üme


                                               85.000              1.055.000                 1

        FASIL 12 GIDA GÜVENLĠĞĠ, VETERĠNERLĠK VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

        Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB
        müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve kanunun kabul
        edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 12.1.1
        129
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―IPARD Altında Çevre ve Kırsal Alan – TR.08.02.01‖ konulu proje kapsamında
        finanse edilecektir.
        130
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―IPARD Altında Çevre ve Kırsal Alan – TR.08.02.01‖ konulu proje kapsamında
        finanse edilecektir.
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2002, 852/2004,   Veteriner Hizmetleri,   Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, hayvan      Tarım ve      20
2004, 854/2004,   Gıda ve Yem Kanunu    sağlığı ve refahı ile üretici ve tüketici haklarının, KöyiĢleri
2004 ve 183/2005                çevrenin korunması da gözetilmek suretiyle      Bakanlığı
ı Tüzükler                   düzenlenmesi amaçlanmaktadır

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.1.2
iyaçlar                                                         Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
 a ve Yem güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı mevzuatının uyumlaĢtırılmasına ve uygulanmasına iliĢkin olarak,  2008
ri ve laboratuvar kapasitelerini de içeren kapsamlı bir strateji (çok yıllık kontrol planı) hazırlanması
a Güvenliği Bilgi Sisteminin kurulması ve iĢletilmesi                                2008
a ve Yem güvenliği sistemi konusunda Bakanlık personelinin yurt içi ve yurt dıĢı eğitimi               2008
a güvenliğinde risk analizi sisteminin oluĢturulması için ―Risk Değerlendirme Birimi‖nin oluĢturulması        2010
k Değerlendirme Birimi‘nde istihdam edilmek üzere personel temini (50 Mühendis, Veteriner Hekim, Toksikolog,     2009
etisyen, Ġstatistik Uzmanı, Bilgi ĠĢlem Uzmanı)
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Tablo 12.1.3
                               (Avro)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)     Yıl     Ulusal bütçe   AB kaynakları  Diğer  To
m
m Dahil Gıda Güvenliği Bilgi       2009        400.000
n Kurulması ve ĠĢletilmesi
rlendirmesi için mevcut bilgi ağının   2010        100.000

erlendirme Birimi için alet ve      2010        300.000
 htiyacının karĢılanması
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 ğerlendirmesinde görev alacak     2010-2011      100.000
tlerin katılım payları
m
üvenliği sistemi konusunda ve     2009-2010      212.000
 lı bir strateji (çok yıllık kontrol
 azırlanması için Bakanlık
elinin eğitimi
eğerlendirme Birimi‘nde çalıĢacak   2010-2011      400.000
rsonelin eğitimi
 manlık
üvenliği bilgi sistemi (GGBS)     2008-2010      312.000
nda danıĢmanlık hizmeti
üme


                             1.824.000               1
        Öncelik 12.2 AB müktesebatıyla uyumlu olarak büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi
        ve hareketlerinin kaydı sisteminin işlerliğinin sağlanması ve koyun ve keçilerin
        hareketlerinin izlenmesi için uygun bir sistemin uygulanmaya başlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 12.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
02/AT sayılı     KüçükbaĢ Hayvanların   KüçükbaĢ hayvanların kayıt altına alınması ve   Tarım ve      20
ktif,        Tanımlanması, Tescili   kimliklendirilmesi ve bununla ilgili olarak    KöyiĢleri
004 ve 1505/2006   ve Ġzlenmesi       yapılacak kontroller               Bakanlığı
ı Tüzükler      Yönetmeliği

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.2.2
iyaçlar                                                       Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
yun ve keçi cinsi hayvanların kimliklendirilmesi                                 2010
yun ve keçi cinsi hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla veritabanı kurulması          2010
emin iĢletilmesi için 4 adet BiliĢim Teknolojileri uzmanı istihdamı                       2009
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 12.2.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)131       Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer   To
m
  keçi cinsi hayvan için küpe tedariki   2009-2011        5.525.000        16.575.000           22
uatın uyumu ve uygulanması
nel
T Uzmanı istihdamı              2009-2011         200.000
m
manlık
 Yardım 1: Koyun ve keçilerin kayıt     2009-2011         220.000         1.980.000            2
lınması ve izlenmesi amacıyla
anı kurulması ve yazılım geliĢtirme
 Yardım 2: Koyun ve keçi cinsi        2009-2011         380.000         3.420.000            3
ların küpeleme ve bilgilendirme
nyası
üme


                                   6.325.000        21.975.000           28
         131
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve
         AĢılanması – TR.08.02.08‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
         Öncelik 12.3 Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından, aşılama
         yoluyla şap hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 12.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                  Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
3/85/AT sayılı     ġap Hastalığının        Virüsün tipi ne olursa olsun Ģap hastalığı salgını Tarım ve           20
 ktif          Kontrol Önlemlerine       durumunda uygulanacak asgari kontrol         KöyiĢleri
            ĠliĢkin Yönetmelik132      önlemleri ile Ģap hastalığı ile ilgili olarak, çiftçi Bakanlığı
                            topluluğu ile yetkili makamların farkındalığının
                            ve hazırlıklı olmalarının artırılmasına yönelik
                            belirli koruyucu önlemlerin düzenlenmesi

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 12.5.2‘de verilmiĢtir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 12.5.3‘te verilmiĢtir.
         132
          ―Öncelik 12.5 Hayvan hastalıklarına karĢı kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan sağlığı ile ilgili
         durumun gerektirmesi halinde eradikasyon planlarının oluĢturulması‖ altında da yer almaktadır.
        Öncelik 12.4 AB müktesebatına dayalı olarak tüm tarım- gıda işletmelerinin
        sınıflandırılması ve bu işletmelerin iyileştirilmesi için bir Ulusal Program hazırlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 12.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
2004 ve 853/2004    Hijyen Yönetmeliği     ĠĢletmelerin hijyen standartlarının belirlenmesi  Tarım ve      20
ı Tüzükler                                              KöyiĢleri
                                                   Bakanlığı

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.4.2
iyaçlar                                                         Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
, Et, Su Ürünleri ĠĢleyen Tesisler ile Hayvansal Yan Ürün Tesislerinin iyileĢtirilmesine yönelik Ulusal bir Program  2010
ırlanması
yıt altına alınacak tesislerin listesinin oluĢturulması                                2008

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 12.5 Hayvan hastalıklarına karşı kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan
         sağlığı ile ilgili durumun gerektirmesi halinde eradikasyon planlarının oluşturulması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 12.5.1
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
 6/AET sayılı      Newcastle Hastalığının     Newcastle hastalığının ortaya çıkması halinde        Tarım ve      20
 ktif          Kontrolüne ĠliĢkin       uygulanacak önlemlerin belirlenmesi             KöyiĢleri
            Önlemleri Belirleyen                                    Bakanlığı
            Yönetmelik
3/85/AT sayılı     ġap Hastalığının        Virüsün tipi ne olursa olsun Ģap hastalığı salgını Tarım ve          20
 ktif          Kontrol Önlemlerine      durumunda uygulanacak asgari kontrol         KöyiĢleri
            ĠliĢkin Yönetmelik133     önlemleri ile Ģap hastalığı ile ilgili olarak, çiftçi Bakanlığı
                            topluluğu ile yetkili makamların farkındalığının
                            ve hazırlıklı olmalarının artırılmasına yönelik
                            belirli koruyucu önlemlerin düzenlenmesi
 32/AET,        Sığır Tüberkülozunun      Sınırlarımız içinde tüberkülozun kontrol ve         Tarım ve      20
 91/AET ve       Kontrolü Ġçin Alınacak     eradikasyonu ve resmi olarak tüberkülozdan ari       KöyiĢleri
 2/AET sayılı      Tedbirlere ĠliĢkin       bir statü kazanılması için uygulanacak           Bakanlığı
 ktifler,        Yönetmelik           tedbirlerin tanımlanması
 2002 sayılı
misyon Tüzüğü
 32/AET,        Bruselloz Kontrolü Ġçin    Sınırlarımız içinde brusellozun kontrol ve    Tarım ve           20
 2/AET ve        Alınması Gereken        eradikasyonu ve resmi olarak brusellozdan arilik KöyiĢleri
 8/AET sayılı      Önlemlere ĠliĢkin       statüsünün kazanılması için uygulanması gerekli Bakanlığı
 ktifler,        Yönetmelik           önlemlerin tanımlanması
 42/AET sayılı
 sey Kararı
 2002 sayılı
misyon Tüzüğü
4/226/AT sayılı
misyon Kararı
 32/AET ve       Enzootik Sığır         Sınırlarımız içinde enzootik sığır löykozunun        Tarım ve      20
 2/AET sayılı      Löykozunun Kontrolü      kontrolü ve eradikasyonu ile resmi olarak          KöyiĢleri
 ktifler        Ġçin Alınması Gerekli     enzootik sığır löykozundan arilik statüsünün        Bakanlığı
            Önlemleri Belirleyen      kazanılması için uygulanacak önlemlerin
            Yönetmelik           tanımlanması
         133
           ―Öncelik 12. 3 Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı TeĢkilatı tarafından, aĢılama yoluyla Ģap
         hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması‖ altında da yer almaktadır.
         Tablo 12.5.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
6/88/AT sayılı    Çift Çenetli       Çift çenetli yumuĢakçalar veya kabukluları     Tarım ve      20
 ktifi        YumuĢakçalar veya     etkileyen bazı hastalıkların kontrolü için     KöyiĢleri
9/567/AT ve      Kabukluları Etkileyen   alınması gereken minimum önlemler ve bu      Bakanlığı
3/390/AT sayılı    Bazı Hastalıkların    akuakültür hayvanları ve ürünlerinin piyasaya
misyon Kararları   Kontrolü Ġçin Alınması  sürülmesinde uygulanan sağlık koĢullarının
           Gereken Minimum      belirlenmesi
           Önlemler ve Bu
           Akuakültür Hayvanları
           ve Ürünlerinin Piyasaya
           Sürülmesinde
           Uygulanan Sağlık
           KoĢullarına ĠliĢkin
           Yönetmelik
0/75/AT sayılı    Mavi Dil Hastalığının   Mavi dil hastalığı ile mücadele ve bu hastalığın  Tarım ve      20
 ktif         Kontrolü ve        yok edilmesine yönelik kontrol kurallarının ve   KöyiĢleri
           Eradikasyonu için     önlemlerin belirlenmesi              Bakanlığı
           Spesifik Hükümleri
           Belirleyen Yönetmelik
 19/AET sayılı    Sığır vebası, koyun ve  Sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların Tarım ve        20
 ktif         keçi vebası, domuzların  veziküler hastalığı, geyiklerin epizootik     KöyiĢleri
0/428/AT sayılı    veziküler hastalığı,   hemorajik hastalığı, koyun ve keçi çiçeği,     Bakanlığı
misyon Kararı     geyiklerin epizootik   veziküler stomatit, yumrulu deri hastalığı ve Rift
           hemorajik hastalığı,   vadisi humması çıkıĢında alınacak önlemlerin
           koyun ve keçi çiçeği,   belirlenmesi
           veziküler stomatit,
           yumrulu deri hastalığı
           ve Rift vadisi
           hummasının kontrolüne
           yönelik önlemleri
           belirleyen yönetmelik
        Tablo 12.5.1 (Devamı
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
6/88/AT sayılı    Bazı Balık         Bazı balık hastalıklarının kontrolü için alınması  Tarım ve      20
 ktif        Hastalıklarının Kontrolü  gereken asgari önlemlerin ve balık ile balık    KöyiĢleri
3/466/AT sayılı   için Alınması Gereken   ürünlerinin piyasaya sürümünü belirleyen      Bakanlığı
misyon Kararı    Asgari Önlemleri ve    hayvan sağlığı Ģartlarının belirlenmesi
           Balık ile Balık
           Ürünlerinin Piyasaya
           Sürümünü Belirleyen
           Hayvan Sağlığı
           ġartlarını Ortaya Koyan
           Yönetmelik
 94/AET,       Hayvan Hastalıklarının   Bildirimi zorunlu hayvan hastalıklarının      Tarım ve      20
 32/AET,       Bildirimine ĠliĢkin    bildiriminde uyulması gereken kuralların      KöyiĢleri
 8/AET,       Yönetmelik         belirlenmesi                    Bakanlığı
 19/AET ve
 0/AT sayılı
 ktifler
 2001 sayılı Tüzük
 5/AET sayılı    Afrika At Vebası ile    Afrika At Vebası ile mücadeleye iliĢkin kontrol   Tarım ve      20
 ktif        Mücadeleye ĠliĢkin     kurallarının ve önlemlerin ortaya konması      KöyiĢleri
           Kontrol Kuralları ve                              Bakanlığı
           Önlemlere ĠliĢkin
           Yönetmelik
2/60/AT sayılı    Afrika Domuz        Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Afrika     Tarım ve      20
 ktif        Humması ile Mücadele    Domuz Humması ile mücadele etmede          KöyiĢleri
3/422/AT sayılı   Önlemlerine Dair      uygulanacak önlemlerin tanımlanması         Bakanlığı
misyon Kararı    Yönetmelik
1/89/AT sayılı    Klasik Domuz        Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Klasik     Tarım ve      20
 ktif        Humması ile Mücadele    Domuz Humması ile mücadele etmede          KöyiĢleri
2/106/AT sayılı   Önlemlerine Dair      uygulanacak önlemlerin tanımlanması         Bakanlığı
misyon Kararı    Yönetmelik
 8 (AT),       Çiftlik Hayvanlarının   Ürün ve hizmetinden yararlanılan çiftlik      Tarım ve      20
6/778/AT, 1999/74  Refahı ile Ġlgili     hayvanlarının türleri, geliĢmesi, uyumu ve     KöyiĢleri
), 2002/4/AT,    Yönetmelik         evcilleĢme durumları ile fizyolojik, etolojik    Bakanlığı
 29/AET ve                   ihtiyaçları ve davranıĢları dikkate alınarak
 30/AET sayılı                 bakıldığı ve yetiĢtirildiği koĢulların sağlanması
ükler                      için asgari standartların belirlenmesi
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.5.2
iyaçlar                                                           Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
wcastle, Sığır vebası, Mavidil gibi hastalıklar için Acil Eylem Planlarının Hazırlanması                 2010
 ve Koyun-Keçi vebası hastalıkları için mevcut acil eylem planlarının güncellenmesi                     20
l Eylem Planları için tatbiki eğitimler düzenlenmesi                                   2010
kal ve Ulusal Kriz Merkezinin ekipman ve malzeme olarak güçlendirilmesi                         2008
 his amaçlı testlerde veteriner kontrol ve araĢtırma enstitülerinin referans laboratuvarları öncelikli olmak üzere tüm  2011
erans veteriner kontrol ve araĢtırma enstitüsü ve laboratuvarlarının akreditasyonu
ge laboratuvarlarının tamamının OIE standartlarında testleri yapabilir duruma getirilmesi                2011
y tavukçuluğu rehabilitasyon planının geliĢtirilmesi                                   2008
vuk Vebası hastalığı teĢhisinde uluslar arası standartlarda biyogüvenlik P3 seviyesinde laboratuvarların         2008
 Ģtirilmesi
vuk vebası hastalığının kontrolü için laboratuvarların teĢhis, izleme ve hastalıkla mücadele kapasitesinin        2008
 ırılması amacıyla laboratuvar ekipmanı, analiz kitleri ve veteriner hekimler için koruyucu eĢya alımı
vuk vebası ile mücadele kapsamında mevcut durumun gözden geçirilmesi, strateji geliĢtirilmesi, epidemiyoloji ve     2008
vey programlarının geliĢtirilerek uygulanması ve bu konuda çalıĢan personelin eğitimi konusunda hizmet alımı
vuk vebası ile ilgili olarak hayvan itlafı, Acil Eylem Planlarının uygulanması (Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları da    2008
 il) ile Epidemiyoloji ve survey çalıĢmaları konusunda yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
vuk vebası konusunda halkın bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması                            2008
sal referans laboratuvarlarının ring testleri düzenleme standart materyal temini, metod geliĢtirme ve konfirmasyon    2010
leri v.s gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi
eriner laboratuvarlarının norm kadrolarının belirlenmesi ve bu laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan yetiĢmiĢ       2010
sonel temin edilmesi
 titülerdeki epidemiyoloji ünitelerinin güçlendirilmesi için eğitim verilmesi                      2008
 hastalığına karĢı aĢı ve aĢı ekipmanı alınması ve yoğun aĢılama yapılması                        2008
 hastalığı ile mücadele için sero survey ekipmanı ile temizleme ve dezenfeksiyon malzemesi alımı             2008
        Tablo 12.5.2 (Devamı)
iyaçlar                                                           Y
 hastalığına karĢı bölgesel tazminatlı kesim metodu uygulanması baĢta olmak üzere, hayvan hastalıkları ile        2008
cadele kapsamında yapılan itlaflar için tazminat ödemesi yapılması
duz hastalığına karĢı aĢı alınması ve yoğun aĢılama yapılması, hastalığın teĢhis ve tedavisine yönelik laboratuvar    2008
pmanı ve diğer ekipmanların alınması
duz hastalığı ile mücadele kapsamında personele eğitim verilmesi, aĢı ve eradikasyon programlarının oluĢturulması     2008
 usunda hizmet alımı
kak hayvanları için 3 ilde 3 adet hayvan barınağı inĢa edilmesi ve inĢaat için kontrolörlük hizmeti alınması       2008
boratuvarların teĢhis, izleme ve hastalıkla mücadele kapasitesinin arttırılması için laboratuvar iyileĢtirme planının   2010
 ırlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda teknik yardım alınması ve planın uygulanması
yun-keçi vebası (PPR) hastalığı ile mücadele amacıyla aĢı, dezenfeksiyon ekipmanı ve survey ekipmanı alınması       2009
yoğun aĢılama Yapılması
yun-keçi vebası (PPR) hastalığının kontrolü için aĢı üretim kapasitesinin arttırılması                  2009
 0 veteriner hekim, 500 veteriner sağlık teknisyeni ve BT uzmanı istihdamı                        2008
lama kampanyalarında serbest veteriner hekimlerin geçici istihdamı                            2008
E grubu hastalıklar için risk analizinin yapılması                                    2010
vcut brusella ve tüberküloz kontrol ve eradikasyon programının güncelleĢtirilerek uygulama alanının            2010
iĢletilmesi
arın enfeksiyöz anemisi hastalığının izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki tek         2010
aklı survey uygulanması
k tırnaklı kimliklendirmesi için veri tabanı geliĢtirilmesi                                2010
yvan hastalıkları kontrol projelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak değerlendirmeyle survey, aĢılama        2011ve
enfeksiyon vb. tedbirlerle ilgili bir programlamanın yapılması134
        134
          Bu kurumsal yapılanma tedbirine iliĢkin finansman ihtiyacı hayvan hastalıkları kontrol projelerinin
        tamamlanması sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 12.5.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer    To


bası Hastalığının teĢhisini         2008-2009                                 3.860.000  3
mek amacıyla P3 laboratuvar

lığı ile mücadele amacıyla aĢı       2008-2009        2.111.750          6.335.250             8
6


lığı ile mücadele amacıyla temizlik     2008-2009         275.000           225.000
eksiyon malzemesi alımı137
 lığının yayılımının tespiti amacıyla    2008-2009         109.200           327.600
ey ekipmanı alınması138
        135
          Dünya Bankası kredisiyle yürütülen ―Tavuk Vebası ve Ġnsana Tesir eden salgına karĢı Hazırlık ve Mücadele
        Projesi‖ kapsamında finanse edilmektedir.
        136
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de ġap Hastalığının
        Kontrol Altına Alınması - TR 06.03.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        137
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de ġap Hastalığının
        Kontrol Altına Alınması - TR 06.03.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        138
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de ġap Hastalığının
        Kontrol Altına Alınması - TR 06.03.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       Tablo 12.5.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer    To
stalığının kontrolü amacıyla aĢı     2008-2010         378.437         1.171.313             1
9


 keçi vebası hastalığı ile mücadele    2009-2011        3.825.000        11.475.000             15
aĢı alımı140
feksiyöz anemisi hastalığının       2008-2009        3.328.900                           3
 amacıyla Doğu ve Güneydoğu
ygulanacak tek tırnaklı survey
 çalıĢmaları için ekipman ve
alımı
 arların teĢhis, izleme ve hastalıkla   2010-2011                                  50.000
 kapasitesinin arttırılması için
ar iyileĢtirme planının hazırlanması
ların belirlenmesi konusunda teknik
 nması ve planın uygulanması141
        139
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de Kuduz Hastalığının
        Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        140
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve
        AĢılanması - TR 08.02.08‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        141
          FAO tarafından sağlanacak destek kapsamında teknik yardım alınması planlanmaktadır.
       Tablo 12.5.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer    To
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
vebası ile ilgili olarak hayvan itlafı,   2008-2010                                   570.000
lem Planlarının uygulanması (Sağlık
ğının ihtiyaçları da dahil) ile
iyoloji ve survey çalıĢmaları
nda yurtiçi ve sınırlı biçimde yurtdıĢı
42


vebası hastalığı ile ilgili olarak      2008-2009                                   30.000
n eğitimi143
vebası hastalığı ile ilgili küçük ve     2008-2009                                   30.000
ekli iĢletme çalıĢanlarının eğitimi144
vebası hastalığı ile ilgili halkın      2008-2009                                   232.500
 dirilmesi amacıyla poster, TV,
vb. hazırlanması145
         142
           Dünya Bankası tarafından desteklenen ―Tavuk Vebası ve Ġnsana Tesir eden salgına karĢı Hazırlık ve
         Mücadele Projesi‖ kapsamında finanse edilecektir.
         143
           Dünya Bankası tarafından desteklenen ―Tavuk Vebası ve Ġnsana Tesir eden salgına karĢı Hazırlık ve
         Mücadele Projesi‖ kapsamında finanse edilecektir.
         144
           Dünya Bankası tarafından desteklenen ―Tavuk Vebası ve Ġnsana Tesir eden salgına karĢı Hazırlık ve
         Mücadele Projesi‖ kapsamında finanse edilecektir.
         145
           Dünya Bankası tarafından desteklenen ―Tavuk Vebası ve Ġnsana Tesir eden salgına karĢı Hazırlık ve
         Mücadele Projesi‖ kapsamında finanse edilecektir.
       Tablo 12.5.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer    To
 manlık
hastalığı ile mücadele kapsamında     2008-2009          50.000          150.000
 inĢaatının kontrolörlük hizmeti146
hastalığı ile mücadele kapsamında     2008-2009                       761.500
le eğitim verilmesi, aĢı ve
syon programlarının oluĢturulması
üme


 ve keçi vebası hastalığı ile mücadele   2009-2011         120.000         1.080.000             1
pılacak bilgilendirme ve tanıtım
nyası ve aĢılama faaliyetlerine
47


 talığına karĢı bölgesel tazminatlı    2008-2010       15.000.000                           15
metodu uygulanması baĢta olmak
hayvan hastalıkları ile mücadele
 ında yapılan itlaflar için tazminat
 i yapılması
                                 25.198.287         21.525.663       4.772.500  51
        146
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de Kuduz Hastalığının
        Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        147
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve
        AĢılanması - TR 08.02.08‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Öncelik 12.6 Bilhassa referans laboratuvarları, kalıntı testleri (kontrol planları dahil) ve
        numune alma işlemleri başta olmak üzere, gıda güvenliği ile hayvan ve bitki sağlığı
        alanlarında laboratuvar ve kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 12.6.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
           Gıda güvenliği,      AB‘nin gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki    Tarım ve      20
           veterinerlik ve bitki   sağlığı alanındaki tüm mevzuatına uyum ile     KöyiĢleri
           sağlığı politikası    uygulamanın etkin biçimde             Bakanlığı
           alanındaki AB       gerçekleĢtirilebilmesine yönelik laboratuvar
           müktesebatının      dahil idari kapasitenin geliĢtirilmesine ve
           uyumlaĢtırılması,     hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda
           uygulanması ve      iyileĢtirme yapılmasına yönelik bir stratejinin
           yürütülmesine temel    oluĢturulması ile açılıĢ kriterinin karĢılanması
           teĢkil edecek strateji
2004 sayılı Tüzük  Ulusal Gıda Referans   Tüm laboratuvar hizmetlerinin Avrupa      Tarım ve       20
           Laboratuvarı       Birliğindeki eĢdeğer laboratuvarlar ile eĢit ve KöyiĢleri
           Müdürlüğünün       uygun seviyeye getirilmesi ve Avrupa Birliğinin Bakanlığı
           kurulması ile ilgili   gıda güvenliği politikasına uyum sağlanması
           Yönetmelik
0/AT 92/105/AT ve Bitki pasaportu       AB‘nin Bitki pasaportu uygulamasına uygun bir Tarım ve        20
0/AT sayılı    yönetmeliği         yapının oluĢturulması             KöyiĢleri
ktifler                                           Bakanlığı
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.6.2
iyaçlar                                                        Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
det Veteriner Sınır Kontrol Noktasının inĢaatı ve teçhizi                              2008
ım ve KöyiĢleri Bakanlığında sadece Sınır Kontrol Noktalarından sorumlu bir birimin oluĢturulması          2008
 eriner Sınır Kontrol Noktalarının operasyonel hale gelmesi için ihtiyaç analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin  2008
ilmesi konusunda kısa süreli teknik yardım
eriner Sınır Kontrol Noktalarının inĢaatı için kontrolörlük hizmeti alınması                    2008
eriner Sınır Kontrol Noktaları için personel istihdamı ve bunların operasyonel hale getirilmesi           2010
barlı ve Gürbulak‘ta Veteriner Sınır Kontrol Noktasının inĢaatı ve teçhizi                     2010
ki sağlığı referans laboratuvarlarının kurulması                                  2010
sal Gıda Referans Laboratuvarının kurulması                                     2008
 sal Gıda Referans Laborauvarı kurulması projesinin tedarik bileĢeni ile satın alınamayan cihaz ve ekipmanların   2010
viye edilmesi
sal Gıda Referans Laboratuvarı personelinin uluslararası metotlarla çalıĢabilmeleri ve uygulamayı yerinde      2010
meleri açısından yurtdıĢı eğitimlere gönderilmesi
sal Gıda Referans Laboratuvarının uzman kapasitesini artırmak amacıyla yerli ve yabancı uzmanların istihdam     2010
mesi
sal Gıda Referans Laboratuvarının daha etkin çalıĢması ve verimliliğinin artırılması amacıyla uluslar arası     2010
umların da desteğiyle projeler üretilmesi ve bu doğrultuda bazı personelin eğitilmesi
a güvenliği konusunda ülkemizde mevcut durumun ortaya konması, riskin belirlenebilmesi ve risk değerlendirme    2010
Ģmalarına katkıda bulunulması amacıyla personelin gereken eğitimi alması
neydoğu ve Doğu Anadolu‘da 5 adet karantina kontrol noktasının kurularak minimum analiz ve kontrol yapabilme     20
 apılarının tesisi
ki pasaport sistemi ve operatörlerin kaydı konusunda mevcut kayıt sisteminin ilave sunucu ve yazılım programı ile   20
lendirilmesi
humluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (Ankara) ile Beydere / Manisa Tohum Test Merkezi           20
 dürlüğüne sera yapılması.
        Tablo 12.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                           Y
ki çeĢitlerinin kaydı, tohum sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları tescili ile ilgili merkezi veritabanı oluĢturulması  2008
humluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile 6 adet test merkezi müdürlüklerinin alt yapısının          2008
 lendirilmesi
ni kurulacak Bitki Islahçı Hakları Ofisine ofis ve biliĢim teknolojileri ekipmanı ile referans koleksiyonun alınması   2008
veri tabanının kurulması
m bitki gruplarında tescil sertifikasyon, pazarlama hastalıklar ve veri tabanı oluĢturulması konusunda eğitimler,     20
uluĢların teknik alt yapılarının iyileĢtirilmesi ve veri tabanı sisteminin oluĢturulması
ki pasaportu sisteminin kurulması                                            2010
ır Kontrol Noktalarının inĢaatı için kontrolörlük hizmeti alınması                            2009
ır Kontrol Noktaları için personel istihdamı ve bunların operasyonel hale getirilmesi                  2010
arbakır Tohum Test Laboratuvarının altyapısının güçlendirilmesi                             2008
ki sağlığı konusunda sınır kontrol noktalarında çalıĢacak personelin eğitimi                        20
ni Kurulacak Bitki Islahçı Hakları Ofisi Personelinin YurtdıĢında Eğitimi                        2009
ki Pasaportu sistemine geçiĢ konusunda danıĢmanlık hizmeti alınması                            20
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 12.6.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)       Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
m
 teriner Sınır Kontrol Noktalarının    2007-2009        1.243.357         3.730.071           4

 teriner Sınır Kontrol Noktalarının    2007-2009         149.875          449.725

nır Kontrol Noktalarına ekipman      2007-2009         149.908          449.726

e Gürbulak‘ta Veteriner Sınır       2010-2011         771.570         2.314.761           3
oktasının inĢaatı ve teçhizi
ğu ve Doğu Anadolu‘da 5 adet       2009-2010         750.000         2.250.000           3
 kontrol noktasının kurularak
 analiz ve kontrol yapabilme
 nın tesisi
port sistemi ve operatörlerin kaydı     2009          35.000          105.000
a mevcut kayıt sisteminin ilave
 yazılım programı ile
lmesi148
k Tescil ve Sertifikasyon Merkezi      2009          75.000          225.000
 ü (Ankara) ile Beydere / Manisa
est Merkezi Müdürlüğüne sera
149


lerinin kaydı, tohum sertifikasyonu,   2008-2009                      200.000
çı hakları tescili ile ilgili merkezi
 oluĢturulması150
k Tescil ve Sertifikasyon Merkezi     2008-2009         215.000          645.000
 ü ile 6 adet test merkezi
lerinin alt yapısının
 lmesi151
        148
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Bitki Pasaport Sistemi ve
        Operatörlerin Kaydı - TR 07 IB AG 02‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        149
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Türkiye Tohumculuk Sektörünün
        GeliĢtirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        150
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Türkiye Tohumculuk Sektörünün
        GeliĢtirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        151
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Türkiye Tohumculuk Sektörünün
        GeliĢtirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       Tablo 12.6.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları       Diğer  To
 lacak Bitki Islahçı Hakları Ofisine    2008-2009         625.000         1.875.000         2
T ekipmanı ile referans koleksiyonun
ve veri tabanının kurulması
r Tohum Test Laboratuvarının        2008-2010         200.000          400.000
ın güçlendirilmesi
ığı referans laboratuvarlarının      2009-2010        1.565.000         4.685.000         6

da Referans Laboratuvarının        2010-2012         350.000         1.050.000         1
152


da Referans Laboratuvarı kurulması     2010-2012        2.000.000                       2
 tedarik bileĢeni ile satın alınamayan
kipmanların takviye edilmesi
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
ğlığı konusunda sınır kontrol         2009          20.000           60.000
rında çalıĢacak personelin eğitimi
urulacak Bitki Islahçı Hakları Ofisi    2009-2010          15.000           30.000
elinin YurtdıĢında Eğitimi
Gıda Referans Laboratuvarı         2010-2012         100.000          300.000
elinin uluslararası metotlarla
 lmeleri ve uygulamayı yerinde
eri açısından yurtdıĢı eğitimlere
 lmesi153
        152
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Ulusal Gıda Referans
        Laboratuvarının Kurulması - TR 05.03.04‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        153
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Ulusal Gıda Referans
        Laboratuvarının Kurulması - TR 05.03.04‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       Tablo 12.6.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)               Yıl         Ulusal bütçe            AB kaynakları                Diğer  To
Gıda Referans Laboratuvarının daha           2010-2012                50.000                150.000
alıĢması ve verimliliğinin artırılması
la uluslar arası kurumların da
yle projeler üretilmesi ve bu
uda bazı personelin eğitilmesi154
üvenliği konusunda ülkemizde              2010-2012                50.000                150.000
 durumun ortaya konması, riskin
 ebilmesi ve risk değerlendirme
 larına katkıda bulunulması amacıyla
elin gereken eğitimi alması
 manlık
asaportu sistemine geçiĢ konusunda             2009                                   250.000
anlık hizmeti alınması155
 ontrol Noktalarının operasyonel hale 2008-2009                                           250.000
mesi için ihtiyaç analizi yapılması ve
 eğitimlerin verilmesi konusunda kısa
eknik yardım156
 ontrol Noktalarının inĢaatı için              2009               250.000                750.000                1
 örlük hizmeti alınması157
 Gıda Referans Laboratuvarının             2010-2012               100.000
 kapasitesini artırmak amacıyla yerli
 ncı uzmanların istihdam edilmesi
üme


                                              8.714.710              20.319.283                29
        154
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen―Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının Kurulması - TR 05.03.04‖ konulu proje
        kapsamında finanse edilmektedir.
        155
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı - TR 07 IB AG 02‖ konulu proje
        kapsamında finanse edilmektedir.
        156
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen "Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi - TR 05 03.07" konulu proje
        kapsamında finanse edilmektedir.
        157
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen "Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi - TR 05 03.07" konulu proje
        kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 12.7 Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (TSE) ve hayvansal yan ürünler ile ilgili
        mevzuata uyum sağlanması ve gerekli toplama ve bertaraf sistemlerinin kurulmaya
        başlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 12.7.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
2001 sayılı Tüzük  TSE‘nin Önlenmesi    Canlı hayvanların ve hayvansal kaynaklı      Tarım ve        20
           Kontrol ve Eradikasyon  ürünlerin üretilmesi ve piyasalara sunulmasında  KöyiĢleri
           Kurallarını Belirleyen  uygulanan kuralların, TSE hastalığının      Bakanlığı
           Düzenleme        hayvanlarda eradikasyonu, kontrolü ve       Çevre Bakanlığı
                       önlenmesi ile ilgili AB Tüzüğüne uyumlu hale   ĠçiĢleri Bakanlığı
                       getirilmesi                    (Belediyeler)
                                                Sivil toplum
                                                kuruluĢları
4/2002 sayılı Tüzük 1774/2002 sayılı    Hayvan ve insan sağlığının korunması amacıyla,    Tarım ve       2011
          Tüzüğe uyumlu olarak hayvansal yan ürünlerin toplanması,          KöyiĢleri
          hazırlanacak düzenleme depolanması iĢlenmesi, kullanımı ve imhası ile    Bakanlığı
                      ilgili halk sağlığı ve hayvan sağlığı kurallarının  Çevre Bakanlığı
                      ilgili AB Tüzüğüne uyumlu hale getirilmesi.     ĠçiĢleri Bakanlığı
                                                (Belediyeler)
                                                Sivil toplum
                                                kuruluĢları
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 12.7.2
iyaçlar                                                         Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
eteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü laboratuvarlarında hastalıkla ilgili hızlı test kapasitesinin arttırılması  2010
vey planlarının hazırlanması                                             2010
stalığın teĢhisi ve örnek alınması konularında laboratuvar personeli ve taĢra teĢkilatına eğitim verilmesi      2010
ndering tesislerinin 1774/2002 sayılı Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi                         2012
zbahaların 1774/2002 sayılı Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi                              2012
kma ünitelerinin oluĢturulması                                            2012
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 12.7.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe     AB kaynakları      Diğer    To
m
nitelerinin oluĢturulması         2012 sonrası       175.000         525.000
g tesislerinin 1774/2002 sayılı      2012 sonrası     22.500.000       67.500.000           90
yumlu hale getirilmesi
arın 1774/2002 sayılı Tüzüğe        2012 sonrası     41.622.500      124.867.500           166
ale getirilmesi
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
 iner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü    2010-2012       2.125.000        6.375.000           8
uvarlarında hastalıkla ilgili hızlı test
esinin arttırılması / Survey
 nın hazırlanması / Hastalığın teĢhisi
 k alınması konularında laboratuvar
eli ve taĢra teĢkilatına eğitim
 si
 manlık
üme


                                 66.422.500      199.267.500           265

         FASIL 13 BALIKÇILIK

         Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim
         oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol
         hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 13.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
            Tarım Bakanlığı‘nın      Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu    Tarım ve      20
            Yeniden            merkezi bir birim oluĢturulması         KöyiĢleri
            Yapılandırılmasına                               Bakanlığı
            ĠliĢkin Kanun
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
1/2002, 1447/1999, Su Ürünleri Kanununda      Su ürünleri üretim kaynaklarının          Tarım ve          20
0/86, 2847/93,   DeğiĢiklik Yapılmasına      sürdürülebilirliği, avcılığın düzenlenmesi,    KöyiĢleri
6/96, 26/2004,   Dair Kanun158          balıkçılık filosunun ve su ürünleri sektörünün   Bakanlığı
4/2003, 3561/85,                  faaliyetlerinin kayıt altına alınması, kontrol,
1/87, 1382/87,                   denetim ve izlenebilirliğin sağlanması, ile pazara
5/2001 ve                      ve pazarlamaya yönelik düzenlemelerin
7/2006 sayılı                    yapılması
ükler
1/2002, 1447/1999,  Su Ürünleri      Su ürünleri kanunu değiĢikliği kapsamında             Tarım ve      20
0/86, 2847/93,    Yönetmeliğinde     yapılan düzenlemelerin uygulanmasına yönelik           KöyiĢleri
6/96, 6/2004,     DeğiĢiklik Yapılmasına usul ve esasların belirlenmesi                  Bakanlığı
4/2003, 3561/85    ĠliĢkin Yönetmelik159
1/87, 1382/87 ve
5/2001 sayılı
ükler
6/96, 2065/2001 ve Su Ürünleri Pazarlama Su ürünlerinin pazara yönelik kalite kriterlerinin Tarım ve                20
 2000 sayılı    Standartları ve Tüketici belirlenmesi, geliĢtirilmesi, kontrol ve    KöyiĢleri
ükler       Bilgisi Yönetmeliği160 denetimde izlenebilirliğin sağlanması ve     Bakanlığı
                      tüketicilerin bilgilendirilmesi
        158
          ―Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiĢ Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi‖,
        ―Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme
        sisteminin kurulması‖ ve ―Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koĢullarına uyarlanması‖ altında da yer
        almaktadır.
        159
          Su Ürünleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        160
          Su Ürünleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 13.1.2
iyaçlar                                                  Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
det karaya çıkıĢ noktasında idare binalarının kurulması ve gerekli ekipmanla donatılması        2009
BĠS, tekne izleme sistemi ve veri tabanı bakımının yapılması                      2009

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 13.1.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)       Yıl   Ulusal bütçe     AB kaynakları   Diğer   To
m
 i karaya çıkıĢ noktasında idari       2009       118.558
n kurulması ve gerekli ekipman ve
alımı, altyapı giderleri (elektrik,
l tesisat giderleri, müteahhit giderleri

 i karaya çıkıĢ noktasında idari       2010       118.558
n kurulması ve gerekli ekipman ve
alımı, altyapı giderleri (elektrik,
l tesisat giderleri, müteahhit giderleri

 i karaya çıkıĢ noktasında idari       2011       118.558
n kurulması ve gerekli ekipman ve
alımı, altyapı giderleri (elektrik,
l tesisat giderleri, müteahhit giderleri

kne izleme sistemi ve veri tabanı     2009-2011      110.654
 yapılması
       Tablo 13.1.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)       Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
uatın uyumu ve uygulanması
nel
de ve 9 adet karaya çıkıĢ         2009-2011    3.140.478              3
ndaki balıkçılık idare binalarında
apmak üzere 90 yeni personel
mı
m
 çıkıĢ bildirimi sisteminin         2009       42.154
 lmesi plan ve programlama
 ları, tazelik ve boy kriterlerinin
nması ve denetim ile satıĢ bildirimi
nin yaygınlaĢtırılması konusunda 120
 5 gün süreyle yurt içinde eğitimi
m edilen 90 adet yeni personelin     2009-2011     144.904
 konuları kapsamında 5 gün süreyle
nde eğitimi
ma standartları ve bunlara yönelik     2009       26.346
ma ve denetim altyapısının
ulması amacıyla 30 adet personelin 3
eyle yurt içinde eğitilmesi, (tazelik
kriterlerinin belirlenmesi için gerekli
reç temin edilmesi)
manlık
üme


                             3.820.210              3
        Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanununun
        kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 13.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
1/2002, 1447/1999, Su Ürünleri Kanununda       Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik    Tarım ve           20
0/86, 2847/93,   DeğiĢiklik Yapılmasına      temelinde iĢletilmesi, avcılığın düzenlenmesi,  KöyiĢleri
6/96, 26/2004,   Dair Kanun161           balıkçılık filosunun ve su ürünleri sektörünün  Bakanlığı
4/2003, 3561/85,                   faaliyetlerinin kayıt altına alınması, kontrol
1/87, 1382/87,                    denetim ve izlenebilirlik ile pazarlamaya yönelik
5/2001 ve                      düzenlemelerin yapılması
7/2006 sayılı
ükler

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        161
          ―Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluĢturulması yoluyla
        idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem
        verilmesi‖, ―Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok
        değerlendirme sisteminin kurulması‖ ve ―Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koĢullarına uyarlanması‖
        altında da yer almaktadır.
        Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok
        değerlendirme sisteminin kurulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 13.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
1/2002, 2001/1639, Su Ürünleri Kanununda       Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin  Tarım ve           20
2/2104 ve     DeğiĢiklik Yapılmasına       temelinde; bu kaynakların stok tahminlerinin   KöyiĢleri
1/1382 sayılı   Dair Kanun162           yapılması ve süreklilik arz edecek Ģekilde    Bakanlığı
ükler                         izlenmesi, elde edilecek veri ve sonuçlara dayalı
                           öneriler doğrultusunda, avcılık kotası
                           belirlenmesi de dahil olmak üzere ülke balıkçılık
                           yönetiminde uygulamaya konulmasının
                           sağlanması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 13.3.2
iyaçlar                                                                Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
osistem yaklaĢımı ile kaynakların yönetilmesi için gerekli olan balıkçılık stok tahmini araĢtırmalarının yapılması,        2009
amaçla kurumsal araĢtırma altyapısının güçlendirilmesi
        162
          ―Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluĢturulması yoluyla
        idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem
        verilmesi‖, ―Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiĢ Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi‖
        ve ―Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koĢullarına uyarlanması‖ altında da yer almaktadır.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 13.3.3
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
m
 arlar için ihtiyaç duyulan araç, gereç    2009         2.634.629                        2
me alımı
 in araĢtırmaları             2009-2011       10.538.518                        10
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
üstü eğitim almıĢ ((Su Ürünleri,      2009-2011        1.106.544                        1
lık Teknolojisi, Ziraat Mühendisi (
. Böl. ) Biyolog )) 30 uzman
macı alınması
m
ğerlendirmesi konusunda personelin     2009-2011         120.000         1.000.000           1
ve yurtdıĢı eğitimi163
 manlık
üme


                                 14.399.691         1.000.000           15
        163
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Balıkçılık yönetim
        sisteminde stok değerlendirmesi uygulamasının baĢlatılması TR 07.02.02‖ konulu projenin TR07-IB-AG-01
        No‘lu eĢleĢtirme bileĢeni kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 13.4.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
004 sayılı Tüzük   Su Ürünleri Kanununda Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik             Tarım ve      20
           DeğiĢiklik Yapılmasına temelinde iĢletilmesinin sağlanabilmesi               KöyiĢleri
           Dair Kanun164     kapsamında yasadıĢı, kayıt dıĢı ve düzensiz             Bakanlığı
                       balıkçılık etkinliklerinin önlenmesi amacıyla
                       mevcut filo kayıt siteminin AB ile
                       uyumlaĢtırılmasının temini

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 13.4.2
iyaçlar                                                               Y
ik MüsteĢarlığı)
kiye‘de 15-24 m arasındaki yaklaĢık 800 adet balıkçı gemisinin gros-ton (GT) olarak ölçümlerine iliĢkin              2009
jelerinin hazırlanması konusunda hizmet alımı

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.


        FASIL 14 TAġIMACILIK POLĠTĠKASI

        Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu
        çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin
        birbirinden ayrılmasının sağlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 14.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
        164
          ―Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluĢturulması yoluyla
        idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem
        verilmesi‖, ―Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiĢ Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi‖
        ve ―Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme
        sisteminin kurulması‖ altında da yer almaktadır.
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                            Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
7/68/AET,     Demiryolu Çerçeve          Rekabete dayalı esaslar çerçevesinde kaliteli,  UlaĢtırma        20
0/2007/AT,     Kanunu               sürekli ve emniyetli demiryolu taĢımacılık    Bakanlığı
2/69/AET ve                      hizmetinin uygun ücretle kullanıcılara sunulması
8/70/AET sayılı
ükler.
 40/AET, 95/18/AT,
 8/AT, 2001/12/AT,
1/13/AT,
1/14/AT,
1/16/AT,
4/49/AT,
4/50/AT,
4/51/AT ve 2007/58
 ı Direktifler
2/69/AET sayılı      Türkiye Cumhuriyeti     Demiryolu altyapısını yönetmek ve demiryolu      UlaĢtırma      20
ük.            Devlet Demiryolları     ile yük ve yolcu taĢımacılığı hizmetleri sunmak    Bakanlığı
 40/AET,         Kanunu            üzere Türk Demiryolları KuruluĢunun
1/12/AT,                        kurulmasına iliĢkin usul ve esasların
4/51/AT ve                       düzenlenmesi
7/58/AT sayılı
 ktifler
7/68/AET ve        Demiryolu          Demiryolu taĢımacılığında rekabet kurallarının    Rekabet Kurumu   20
 03/AT sayılı       TaĢımacılığında       düzenlenmesi
ükler           Rekabet Kurallarına
             ĠliĢkin Düzenleme165
1/14/AT ve        Demiryolu Emniyeti      Demiryolu emniyetinin geliĢtirilmesi ve        UlaĢtırma      20
4/49/AT sayılı      Yönetmeliği166        iyileĢtirilmesi                    Bakanlığı
 ktifler
         165
            Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         166
            Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 14.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
8/AT, 2001/13/AT Demiryolu ĠĢletmeciliği Demiryolu taĢımacılık hizmetlerinin      UlaĢtırma             20
004/49/AT sayılı Lisans Yönetmeliği167  güvenilirlik, mali kapasite ve yeterlilik   Bakanlığı
ktifler                 konularında belirlenmiĢ olan yükümlülüklerinin
                     demiryolu iĢletmeleri ve altyapı yöneticileri
                     tarafından yerine getirilmesinin sağlanması
 8/AT, 2001/14/AT, KarĢılıklı ĠĢletilebilirlik    Bu yönetmelikte yer alan Ģartlar ile eklerdeki   UlaĢtırma     20
1/16//AT,     Yönetmeliği168          hususları sağlayan karĢılıklı iĢletilebilirlik   Bakanlığı
4/49/AT,                       bileĢenlerinin ve alt sistemlerin piyasaya
4/50/AT ve                      girmelerinin, hizmete alınmalarının ve
7/32/AT sayılı                    iĢletilmelerinin sağlanması
 ktifler
 40/AET,        Demiryolu Altyapısına    Ulusal demiryolu Ģebekesine dâhil demiryolu    UlaĢtırma     20
1/12/AT,        EriĢim Yönetmeliği169    altyapısına serbest, adil ve ayrımcı olmayan    Bakanlığı
1/14/AT,                       eriĢimin sağlanması
4/49/AT,
4/51/AT ve
7/58/AT sayılı
 ktifler
 9/AT, 96/35/AT ve Tehlikeli Maddelerin       Tehlikeli maddelerin, can, mal, sağlık, iĢçi   UlaĢtırma      20
0/18/AT sayılı   Demiryolu ile           emniyeti ve çevre güvenliği dikkate alınarak   Bakanlığı
 ktifler      TaĢınması Yönetmeliği       demiryolu ile emniyetli bir Ģekilde taĢınmasının
                           sağlanması
                           Yurt içinde ve COTIF üyesi ülkeler arasında
                           demiryolu ile eĢyaların taĢınmasına iliĢkin usul
                           ve esasların belirlenmesi
7/59/AT sayılı     Makinistlerin        Demiryolu emniyetinin geliĢtirilmesine yönelik   UlaĢtırma     20
 ktif          Brövelendirilmesi      olarak makinistlere lisans ve bröve verilmesi   Bakanlığı
            Yönetmeliği         iliĢkin prosedürlerin belirlenmesi
                           Lisans ve bröve verilmesi ile ilgili olarak
                           demiryolu sektöründeki yetkili makamların,
                           makinistlerin, demiryolu iĢletmelerinin, altyapı
                           yöneticisinin ve eğitim merkezlerinin
                           görevlerinin tanımlanması
1/2007/AT sayılı    Yolcu Hakları        Demiryolu yolcu taĢımacılığında yolcu haklarını UlaĢtırma       20
ük           Yönetmeliği         korumak ve demiryolu taĢımacılığının ulaĢtırma Bakanlığı
                           sektöründeki payını artırmak için demiryolu
                           yolcu taĢımacılığının kalite ve etkinliğin
                           artırılması
         167
           Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         168
           Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         169
           Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        Tablo 14.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
0/2007/AT sayılı   Kamu Hizmeti          Kamu Hizmeti Yükümlülüklerinin esas ve        UlaĢtırma      20
ük          Yükümlülüğü          usullerinin belirlenmesi               Bakanlığı
           Yönetmeliği

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 14.1.2
iyaçlar                                                            Y
ma Bakanlığı (TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü))
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında altyapı tahsisi, ücretlendirme, emniyet ve karĢılıklı iĢletilebilirlik      2009 ve
emlerinin oluĢturulması dâhil olmak üzere demiryolu sektörünün rekabete açılmasına yönelik olarak yeniden
ılandırılması çerçevesinin oluĢturulması

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 14.1.3
r (UlaĢtırma Bakanlığı (TCDD         Yıl     Ulusal bütçe      AB kaynakları        Diğer    To
 Genel Müdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
 manlık
üme


emiryolu Sektörünün Reformu170      2007-2011                     3.600.000             3
                                              3.600.000             3
        170
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Demiryolu Sektörünün
        Reformu- TR 07.02.27‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 14.2 Kirliliğin önlenmesinin etkin bir şekilde uygulanmasına özel önem vererek
        denizcilik sektöründe uyum çalışmalarına ve uygulamalara devam edilmesi. Türk filosunun
        emniyet kaydının iyileştirilmesi ve deniz güvenliği müktesebatının uygulanması da dâhil
        olmak üzere denizcilik idaresinin güçlendirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 14.2.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
RPOL (73/78)      Denizlerin Gemiler    PaketlenmiĢ biçimde deniz yoluyla taĢınan      DıĢiĢleri    2009
 eĢmesinin       Tarafından        zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğin     Bakanlığı
9.2003 tarihli III.  Kirletilmesinin     önlenmesi                      Denizcilik
/ IMO         Önlenmesine Ait                               MüsteĢarlığı
            Uluslararası
            SözleĢmenin (MARPOL
            73-78) III. EK‘ine Taraf
            Olunmasının Uygun
            Bulunduğuna Dair
            Kanun
RPOL (73/78)      Denizlerin Gemiler   Ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı      DıĢiĢleri    2009
 eĢmesinin       Tarafından       gemilerden kaynaklanan pis su kirliliğinin      Bakanlığı
9.2003 tarihli IV.   Kirletilmesinin     önlenmesi                      Denizcilik
/ IMO         Önlenmesine Ait                               MüsteĢarlığı
            Uluslararası
            SözleĢmenin (MARPOL
            73-78) IV. EK‘ine Taraf
            Olunmasının Uygun
            Bulunduğuna Dair
            Kanun
 bat 2000 tarihli   1974 Denizde Can   Protokole uygun olarak yürütülen fiili         DıĢiĢleri     20
4 Denizde Can     Emniyeti Uluslararası uygulamaların iç mevzuatımıza aktarılması       Bakanlığı
niyeti Uluslar arası  SözleĢmesine ĠliĢkin                             Denizcilik
 eĢmesine ĠliĢkin   1988 Protokolüne                               MüsteĢarlığı
8 Protokolü      (SOLAS Protokol 1988)
LAS Protokol 1988)   Taraf Olunmasının
            Uygun Bulunduğuna
            Dair Kanun.
7/AT, 2002/59/AT, Deniz Emniyeti Kanunu     Türk bayraklı gemiler, Türkiye‘nin deniz yetki Denizcilik      2009
1/AT, 2001/25/AT                alanlarına giren yabancı bayraklı gemiler ve     MüsteĢarlığı
005/65/AT sayılı                liman, kıyı ve deniz tesisleri ile ilgili Türkiye‘de
ktifler                     deniz emniyetinin sağlanması konusunda gerekli
2004/AT sayılı                 tedbirler ile yetki, görev, sorumluluk ve
ük                       müeyyidelerin belirlenmesi ve gemi kaynaklı
                        kirlenmelerin azaltılması
        Tablo 14.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
0/86/AET sayılı      Gemi ve Deniz          Türk bayraklı gemi ve deniz araçlarının     Denizcilik      20
ük            Araçlarının           tonilatolarının ölçülmesi konusunda usul ve   MüsteĢarlığı
             Tonilatolarının         esasların belirlenmesi
             Ölçülmesi ve
             Belgelendirilmesi
             Hakkında Yönetmelik
2/6/AT sayılı       Türk Limanlarında        Türk limanlarına gelen ve ayrılan Türk ve    Denizcilik      20
 ktif           Raporlama Usulleri       yabancı bayraklı gemilerin tabi oldukları    MüsteĢarlığı
             Hakkında Yönetmelik       raporlama ve bildirim prosedürlerinin
                             kolaylaĢtırılması
5/35/AT sayılı   2872 sayılı Çevre           Türk bayraklı gemiler ve Türkiye‘nin deniz    Çevre ve Orman   20
 ktif 2005/667/JHA Kanununda değiĢiklik          yetki alanlarına giren yabancı bayraklı gemilere Bakanlığı
 ı Karar                         iliĢkin gemi kaynaklı kirliliğe verilecek
                             cezaların düzenlenmesi
5/35/AT sayılı   5237 sayılı Türk Ceza  Türk bayraklı gemiler ve Türkiye‘nin deniz    Adalet Bakanlığı          20
 ktif 2005/667/JHA Kanununda değiĢiklik171 yetki alanlarına giren yabancı bayraklı gemilere
 ı Karar                  iliĢkin gemi kaynaklı kirliliğe verilecek
                      cezaların düzenlenmesi
2003/AT sayılı      Organokalay BileĢeni      Türk bayraklı gemilerde, Türkiye‘de inĢa edilen Denizcilik     201
ük            Ġçeren Antifouling       gemilerde ve Türkiye‘de liman veya kıyı     MüsteĢarlığı
             Sistemlerinin Gemilerde     tesislerine yanaĢan yabancı bayraklı gemilerde
             Kullanımının          biyosid iĢlevi gören organokalay bileĢenlerini
             Kontrolüne Dair         içeren antifouling sistemlerinin kullanımının
             Yönetmelik           azaltılması veya yasaklanması.
        171
           2872 sayılı Çevre Kanununda yapılacak değiĢiklik ile birlikte ele alınacaktır.
        172
           AFS SözleĢmesine taraf olunmasından sonra 1 yıl içerisinde çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 14.2.2
 iyaçlar                                                           Y
 e Orman Bakanlığı)
mi kaynaklı kirlilik ve kargo atıklarına yönelik liman atık alım tesislerine iliĢkin 2000/59/AT sayılı Avrupa       2009
lamentosu ve Konsey
ektifine uyum amacıyla yürürlüğe giren ―Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği‖nin etkin
 ulanması için
nizcilik MüsteĢarlığı ile koordinasyon sağlanarak;
 Ġlgili ulusal mevzuatın uygunluğunun ve yeterliliğinin analizi,
 Deniz trafiği analizlerine göre limanlarda yeterli atık alım kapasitesinin belirlenmesi,
 Atıkların bertaraf edilmesi veya transferi yöntemlerinin belirlenmesi,
 Atık kabul, transfer ve bertarafına iliĢkin ulusal bilgi sisteminin oluĢturulması,
 Liman atık yönetim planlarına esas olacak teknik çalıĢmaların yapılması,
 Yukarıdaki çalıĢmaları sonuçlarına göre belirlenecek bölge ve limanlarda atık alım tesisleri ile atıkların transferi
konusunda teknik kapasitenin yeterli hale getirilmesi,
 Ġlgili personelin eğitimi,
 Küçük limanlar için bölgesel ortak seperasyon sistemlerinin kurulması,
 Tüm büyük limanlarda atık kabul tesislerinin tamamlanması
mniyeti Genel Müdürlüğü)
 siz ĠĢletme Müdürlüğünün (Türk Radyo) teknik ve operasyonel kapasitesinin geliĢtirmesi                 2009 ve
nizlerimizin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine hazırlıklı olma ve müdahale için gerekli gemi, araç,     2009
eç ve ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması173
 ik MüsteĢarlığı)
 k denizlerinde gemi kaynaklı hava kirlenmesinin bölge, gemi cinsi, deniz trafiği, emisyonların cinsi, çevreye      2009 ve
 leri, geleceğe yönelik eğilim temelinde analizi, bölgesel emisyon miktarlarının belirlenmesi, limanlarda gemi
 naklı kirlenmenin belirlenmesi, ilgili uluslararası sözleĢmelerin, IMO kural ve tavsiyelerinin ve AB
 ktesebatının uygulanması ve iyi çevre durumu temelinde hava kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için
 enleyici etki analizi yapılması
        173
           Denizcilik MüsteĢarlığı‘ndan alınacak yetki sonrasında gerçekleĢtirilecektir.
        Tablo 14.2.2 (Devamı)
iyaçlar                                                           Y
 k ve AB deniz ticaret filolarının gemiadamı ihtiyaçlarının karĢılanması ve kaliteli gemiadamı yetiĢtirilmesi        20
acıyla denizcilik eğitimi master planı hazırlanması kapsamında aĢağıdaki çalıĢmaların yapılması;
 Gemiadamı veri tabanı oluĢturulması,
 Türk ticaret filosunun geliĢme trendine göre mevcut ve gelecekteki gemiadamı ihtiyaçlarının belirlenmesi
 AB deniz ticaret filosunun Türk gemiadamı istihdamı trendine göre mevcut ve gelecekteki gemiadamı
 htiyaçlarının belirlenmesi
 Filo dıĢı denizcilik eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Sürdürülebilir denizcilik eğitiminin sağlanması temelinde mevcut gemiadamı yetiĢtiren denizcilik okullarının
kapasitelerinin belirlenmesi ve geliĢme ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Türk denizcilik eğitiminin sorunlarının ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi
 Türk denizcilik eğitimi mevzuatı ve uygulamalarının ilgili uluslararası sözleĢmelere, AB müktesebatına ve IMO
ve ILO kural ve tavsiyelerine uyumunun analizi ve uyumsuzlukların giderilmesi için mevzuat taslaklarının
hazırlanması ve uygulamadaki uyumsuzluklar için tavsiyeler içeren raporların hazırlanması
k limanlarında deniz trafiğinin kolaylaĢtırılması amacıyla aĢağıdaki faaliyetlerin yapılması              2009 ve
 FAL sözleĢmesine taraf olunması ve uygulanması konusunda düzenleyici etki analizi yapılması
 FAL sözleĢmesi ve ilgili AB müktesebatının ulusal uygulanması için ulusal mevzuat taslaklarının hazırlanması
 Ġlgili kamu ve özel kuruluĢlarının idari kapasitelerinin geliĢtirilmesi
 Liman Topluluk Sistemi konusunda eğitim alınması
 kiye‘de muhtemel ciddi petrol kirliliği kazalarında tazmin yükümlülüklerinin ve diğer idari ve destekleyici        20
 iyetlerin etkin olarak yerine getirilmesi için idari kapasitenin geliĢtirilmesi kapsamında aĢağıdaki faaliyetlerin
 ılması
 Erika ve Prestij kazalarındaki deneyimlerin ilgili kamu ve özel kuruluĢlar personeline aktarılması için eğitim ve
seminerler verilmesi
 Ġlgili ulusal mevzuatın analizi, AB üyesi ülkelerden iyi örneklerle karĢılaĢtırılması, açıklıkların belirlenmesi ve
geliĢtirilmesi için gerekli mevzuat taslaklarının hazırlanması
 Ciddi petrol kirliliği kazalarında tazmin yükümlülükleri ve diğer idari ve destekleyici faaliyetlerin etkin
uygulanması için uygulama rehberleri hazırlanması
 Ġlgili kamu kuruluĢlarının konu ile ilgili yapılarının ve görev tanımlarının analizi, AB üyesi ülkelerden iyi
örneklerle karĢılaĢtırılması ve ideal duruma ulaĢmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
 OPRC SözleĢmesi ve AB‘nin 2850/2000 sayılı kararı gereği uluslar arası ve bölgesel iĢbirliği ihtiyaçlarının
giderilmesi amaçlı ulusal bilgi sistemleri ve veri tabanları hazırlanması ve bölgesel ve uluslar arası sistemleri
bağlantılarının oluĢturulması.
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 14.2.3.1
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)        Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
da atık alım tesisleri ile atıkların   2009-2011    1.000.000     3.000.000      4
 onusunda ulusal bilgi sistemi
ması
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
arda atık alım tesisleri ile atıkların  2009-2011              300.000
i konusunda ilgili personelin eğitimi
 manlık
arda atık alım tesisleri ile atıkların  2009-2011              200.000
i uygulamaları
arda yeterli atık alım tesisi     2009-2011               1.000.000      1
esinin ve ortak kullanım imkanlarının
mesine yönelik fizibilite
üme


                             1.000.000     4.500.000      5
       Tablo 14.2.3.2
r (Kıyı Emniyeti Genel             Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
ğü)
m
yonun teknik ve operasyonel        2007-2011         700.000         2.100.000           2
nin geliĢtirilmesi (Tedarik)174
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
adyonun teknik ve operasyonel       2007-2011                       250.000
esinin geliĢtirilmesi (EĢleĢtirme)175
üme


                                   700.000         2.350.000           3
        174
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Emniyetli Denizler: Türk
        Radyonun Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin GeliĢtirilmesi - TR 07.02.26‖ konulu proje kapsamında finanse
        edilmektedir.
        175
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Emniyetli Denizler: Türk
        Radyonun Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin GeliĢtirilmesi - TR 07.02.26‖ konulu proje kapsamında finanse
        edilmektedir.
        Tablo 14.2.3.3
r (Denizcilik MüsteĢarlığı)         Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
 ek liman ve deniz alanlarında gemi    2011-2012    1.000.000     3.000.000      4
hava kirliliğinin sürekli ölçümü ve
 için sistem oluĢturulması
naklı hava kirliliğinin sürekli      2011-2012     250.000     750.000       1
kapsamında bilgi sistemi ve veri
Ģturulması
mı bilgi sistemi ve veri tabanı      2009-2010     250.000     750.000       1
ması
zleĢmesi ve AB‘nin 2850/2000 sayılı    2009-2010     500.000     1.500.000      2
eği uluslar arası ve bölgesel iĢbirliği
nın giderilmesi amaçlı ulusal bilgi
 ve veri tabanları hazırlanması ve
 e uluslar arası sistemleri
rının oluĢturulması
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
 aynaklı deniz kirliliği ile ilgili    2011-2012             500.000
arası mevzuat, ulusal mevzuat ve
malar konusunda tüm taraflara eğitim
 nerler
ve uluslararası gemiadamı mevzuat     2009-2010             200.000
ulamaları konusunda tüm taraflara
ve seminerler
damı bilgi sistemi ve veri tabanının   2009-2010             100.000
 ması konusunda tüm taraflara eğitim
 nerler
e Prestij kazalarındaki deneyimlerin   2009-2010             1.000.000      1
 mu ve özel kuruluĢlar personeline
ması için eğitim ve seminerler
        Tablo 14.2.3.3 (Devamı)
 r (Denizcilik MüsteĢarlığı)        Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
özleĢmesi ve ulusal mevzuatın    2011-2012              300.000
nması konusunda tüm taraflara eğitim
 nerler
 manlık
enizlerinde gemi kaynaklı hava     2011-2012             1.500.000      1
mesinin bölge, gemi cinsi, deniz
 emisyon cinsi ve çevreye etkilerinin
 e yönelik eğilim temelinde analizi,
 l emisyon miktarlarının belirlenmesi,
 rda gemi kaynaklı kirlenmenin
 mesi, ilgili uluslararası
melerin, IMO kural ve tavsiyelerinin
 müktesebatının uygulanması ve iyi
 urumu temelinde hava kalitesinin
 lebilirliğinin sağlanması için
eyici etki analizi yapılması
 nda danıĢmanlık hizmeti
e AB deniz ticaret filolarının     2009-2010            1.000.000      1
 amı ihtiyaçlarının karĢılanması ve
 gemiadamı yetiĢtirilmesi amacıyla
lik eğitimi master planı hazırlanması
nıĢmanlık hizmeti
        Tablo 14.2.3.3 (Devamı)
r (Denizcilik MüsteĢarlığı)        Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
aki konularda danıĢmanlık hizmeti    2009-2010             1.500.000      1
sı;
 petrol kazalarında tazmin ve diğer
 destekleyici faaliyetler ile ilgili
mevzuatın analizi, AB üyesi
den iyi örneklerle karĢılaĢtırılması,
 arın belirlenmesi ve geliĢtirilmesi
 ekli mevzuat taslaklarının
nması
 petrol kirliliği kazalarında tazmin
 ülükleri ve diğer idari ve
eyici faaliyetlerin etkin uygulanması
gulama rehberleri hazırlanması
kamu kuruluĢlarının konu ile ilgili
 nın ve görev tanımlarının analizi,
 si ülkelerden iyi örneklerle
 tırılması ve ideal duruma ulaĢmak
nması gereken tedbirlerin
 mesi
manlarında deniz trafiğinin       2011-2012             1.000.000      1
Ģtırılması için gerekli faaliyetlerin
asında danıĢmanlık hizmeti
üme


                            2.000.000    13.100.000      15
        Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli
        olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık
        Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika beyanatının ilgili hüküm ve
        şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 14.3.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
0/2005/AT sayılı  Hava Sahasının Esnek Hava sahasının esnek kullanımı için temel     UlaĢtırma     Tam
ük         Kullanımı Ġçin Ortak kuralların belirlenmesi              Bakanlığı     persp
          Kurallar Tüzüğüne                            Sivil Havacılık  çerçev
          uyum amaçlı düzenleme                          Genel       çıkarı
                                              Müdürlüğü
                                              Devlet Hava
                                              Meydanları
                                              ĠĢletmesi Genel
                                              Müdürlüğü
2006/AT sayılı   Hava Sahası     Hava sahası sınıflandırılması ve FL 195      UlaĢtırma     Tam
ük         Sınıflandırması   üzerinde görerek uçuĢ kurallarına göre yapılacak  Bakanlığı     persp
          Tüzüğüne uyum amaçlı uçuĢlar ile ilgili temel kuralların belirlenmesi  Sivil Havacılık  çerçev
          düzenleme                                Genel       çıkarı
                                              Müdürlüğü
                                              Devlet Hava
                                              Meydanları
                                              ĠĢletmesi Genel
                                              Müdürlüğü
3/AET sayılı Tüzük Slot Uygulama      Slot Uygulama Prensipleri Talimatının      Sivil Havacılık   20
          Prensipleri Yönetmeliği yönetmelik haline dönüĢtürülmesi.        Genel
                                              Müdürlüğü
6/2005/AT sayılı  Hava Seyrüsefer    Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasında    UlaĢtırma     Tam
ük         Hizmetlerinin     ortak kuralların belirlenmesi           Bakanlığı     persp
          Sağlanması için Ortak                          Sivil Havacılık  çerçev
          Gerekler Tüzüğüne                            Genel       çıkarı
          uyum amaçlı düzenleme                          Müdürlüğü
                                              Devlet Hava
                                              Meydanları
                                              ĠĢletmesi Genel
                                              Müdürlüğü
        Tablo 14.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2004/AT sayılı   Tek Avrupa Seması   Tek Avrupa Semasının oluĢturulabilmesi için    UlaĢtırma     Tam
ük         Çerçeve Tüzüğüne   gerekli yasal çerçevenin oluĢturulması       Bakanlığı     persp
          uyum amaçlı düzenleme                          Sivil Havacılık  çerçev
                                               Genel       çıkarı
                                               Müdürlüğü
                                               Devlet Hava
                                               Meydanları
                                               ĠĢletmesi Genel
                                               Müdürlüğü
2004/AT sayılı   Tek Avrupa Seması - Tek Avrupa Semasında hava seyrüsefer        UlaĢtırma     Tam
ük         Hizmet Sağlama    hizmetleri sağlanması ile ilgili yasal çerçevenin  Bakanlığı     persp
          Tüzüğüne uyum amaçlı oluĢturulması                    Sivil Havacılık  çerçev
          düzenleme                                Genel       çıkarı
                                               Müdürlüğü
                                               Devlet Hava
                                               Meydanları
                                               ĠĢletmesi Genel
                                               Müdürlüğü
2004/AT sayılı   Tek Avrupa Seması -  Tek Avrupa Semasında hava sahasının        UlaĢtırma     Tam
ük         Hava Sahası Tüzüğüne düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili yasal     Bakanlığı     persp
          uyum amaçlı düzenleme çerçevenin oluĢturulması              Sivil Havacılık  çerçev
                                               Genel       çıkarı
                                               Müdürlüğü
                                               Devlet Hava
                                               Meydanları
                                               ĠĢletmesi Genel
                                               Müdürlüğü
2004/AT sayılı   Tek Avrupa Seması -  Avrupa Hava Trafik Yönetim Ağının Birlikte    UlaĢtırma     Tam
ük         Avrupa Hava Trafik   ĠĢlerliğinin sağlanması              Bakanlığı     persp
          Yönetim Ağı Birlikte                           Sivil Havacılık  çerçev
          ĠĢlerlik Tüzüğüne uyum                          Genel       çıkarı
          amaçlı düzenleme                             Müdürlüğü
                                               Devlet Hava
                                               Meydanları
                                               ĠĢletmesi Genel
                                               Müdürlüğü
         Tablo 14.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2/2003/AT sayılı    Ticari Hava TaĢıma       Ticari Hava TaĢıma ĠĢletmelerinin bakım           Sivil Havacılık   20
ük‘ün ekinde yer    ĠĢletmeleri Bakım        sisteminin EASA standartlarında düzenlenmesi         Genel
 PART M         Sistemi Yönetmeliği       ve PART-M‘e uygun olarak Türk tescilinde           Müdürlüğü
            (SHY-M Rev.1)          bulunan sivil hava araçlarının teknik açıdan
                            uçabilirlik kontrolünün yapılması.
7/AT sayılı Direktif Havaalanları Yer    Yer Hizmetleri piyasasına giriĢ koĢuları ve               Sivil Havacılık   20
           Hizmetleri Yönetmeliği hizmet standartlarının düzenlenmesi                   Genel
           (SHY-22)176                                           Müdürlüğü
2004/AT sayılı     Yolcu Hakları          Yolcu mağduriyetiyle ilgili düzenlemelerin          Sivil Havacılık   20
ük           Talimatı177           yapılması                          Genel
                                                           Müdürlüğü
9/89/AET sayılı     Bilgisayarlı      Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin                Sivil Havacılık   20
ük           Rezervasyon Sistemleri iĢletilmesine yönelik kuralların düzenlenmesi             Genel
            Talimatı                                           Müdürlüğü
7/2006/EC sayılı    Hava Yoluyla TaĢınan      Hava yoluyla taĢınan engelli ve hareket           Sivil Havacılık   20
ük           Engelli ve Hareket       kabiliyeti kısıtlı kiĢilerin haklarına iliĢkin        Genel
            Kabiliyeti Kısıtlı       düzenleme yapılması                     Müdürlüğü
            KiĢilerin Haklarına
            ĠliĢkin Yönetmelik
4/36/AT sayılı     Yerli ve Yabancı Hava      Yerli ve Yabancı Hava Araçlarının Emniyet          Sivil Havacılık   20
 ktif178        Araçlarının Emniyet       Değerlendirmesi                       Genel
            Değerlendirmesi                                       Müdürlüğü
            Yönetmeliği
         176
           ―Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam
         edilmesi‖ altında da yer almaktadır.
         177
           ―Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin
         ve uygulama kapasitesinin sağlanması‖ altında da yer almaktadır.
         178
           2004/36/AT sayılı Direktif, 216/2008/AT sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıĢ olmakla birlikte, Tüzüğün
         69 (5) maddesi kapsamında hazırlanmaktadır.
        Tablo 14.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
2/2006 sayılı Tüzük Hava Trafik Kontrol     Hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuĢların  UlaĢtırma     2011
          Üniteleri Arasında     bildirimi, koordinasyonu ve transferi amacıyla   Bakanlığı
          UçuĢların Bildirimi,    uçuĢ bilgisinin değiĢimi için otomatik sistem   Devlet Hava
          Koordinasyonu ve      gerekliliklerine iliĢkin düzenleme yapılması    Meydanları
          Transferi Amacıyla                               ĠĢletmesi Genel
          UçuĢ Bilgisinin                                Müdürlüğü
          DeğiĢimi için Otomatik
          Sistem Gerekliliklerine
          iliĢkin Yönetmelik
3/2006 sayılı Tüzük Tek Avrupa Seması için Tek Avrupa Seması için uçuĢ öncesi safhada       UlaĢtırma     2011
          uçuĢ öncesi safhada  uçuĢ planları için prosedürler üzerine         Bakanlığı
          uçuĢ planları için   gerekliliklere iliĢkin düzenleme yapılması       Devlet Hava
          prosedürler üzerine                              Meydanları
          gerekliliklere iliĢkin                             ĠĢletmesi Genel
          yönetmelik                                   Müdürlüğü
4/2006 sayılı Tüzük Hava seyrüsefer       Hava seyrüsefer hizmetleri içim ortak       UlaĢtırma     Tam
          hizmetleri için genel    ücretlendirme planlarının geliĢtirilmesi.     Bakanlığı     persp
          ücretlendirme                                 Devlet Hava    çerçev
          yönetmeliği                                  Meydanları    çıkarı
                                                  ĠĢletmesi Genel
                                                  Müdürlüğü
2007 sayılı Tüzük  Hava Trafik Kontrol    Hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuĢların  UlaĢtırma     2011
           Üniteleri Arasında     bildirimi, koordinasyonu ve transferi amacıyla   Bakanlığı
           UçuĢların Bildirimi,    kullanılan uçuĢ mesajı transfer protokolünü    Devlet Hava
           Koordinasyonu ve      uygulama gerekliliklerine iliĢkin düzenleme    Meydanları
           Transferi Amacıyla     yapılması                     ĠĢletmesi Genel
           Kullanılan UçuĢ Mesajı                            Müdürlüğü
           Transfer Protokolünü
           Uygulama
           Gerekliliklerine iliĢkin
           Yönetmelik
5/2007 sayılı Tüzük Tek Avrupa Seması için Tek Avrupa Seması için hava – yer ses kanal       UlaĢtırma     2011
          Hava – Yer Ses Kanal   aralığı gerekliliklerine iliĢkin düzenleme      Bakanlığı
          Aralığı Gerekliliklerine yapılması                       Devlet Hava
          iliĢkin Yönetmelik                               Meydanları
                                                  ĠĢletmesi Genel
                                                  Müdürlüğü
        Tablo 14.3.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
5/2007 sayılı Tüzük Hava Trafik         Hava trafik yönetiminde emniyet gözetimine     UlaĢtırma     Tam
          Yönetiminde Emniyet     iliĢkin düzenleme yapılması            Bakanlığı     persp
          Gözetimine iliĢkin                               Sivil Havacılık  çerçev
          Yönetmelik                                   Genel       çıkarı
                                                  Müdürlüğü
                                                  Devlet Hava
                                                  Meydanları
                                                  ĠĢletmesi Genel
                                                  Müdürlüğü
1/2007 sayılı Tüzük Sivil Havacılık     Sivil havacılık hadiseleri üzerine bilginin      UlaĢtırma     Tam
          Hadiseleri ile ilgili  merkezi bir havuzda birleĢtirilmesi için        Bakanlığı     persp
          Bilginin Merkezi bir  uygulama kuralları oluĢturulması            Devlet Hava    çerçev
          Havuzda BirleĢtirilmesi                            Meydanları    çıkarı
          için Uygulama                                 ĠĢletmesi Genel
          Kurallarına dair                                Müdürlüğü
          Yönetmelik
0/2007 sayılı Tüzük Sivil Havacılık      Sivil havacılık hadiseleri üzerine bilginin ilgili  UlaĢtırma     2011
          Hadiseleri ile ilgili   partilere dağıtımı için uygulama kuralları      Bakanlığı
          Bilginin ilgili Partilere oluĢturulması                    Devlet Hava
          dağıtımı için Uygulama                             Meydanları
          Kurallarına dair                                ĠĢletmesi Genel
          Yönetmelik                                   Müdürlüğü

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 14.4 Özellikle karayolu taşımacılığı emniyeti ilgili taşımacılık müktesebatına
         hukuki ve idari uyum çalışmalarının sürdürülmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 14.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
 39/AET,        2918 sayılı Karayolları Ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü              ĠçiĢleri Bakanlığı   20
6/126/AT ve       Trafik Kanununun Bazı belgeleriyle uyumlaĢtırılması ve belirli araçlara         (Emniyet Genel
 /AET sayılı      Maddelerinin      hız sınırlayıcı teknik cihaz takılması             Müdürlüğü)
 ktifler        DeğiĢtirilmesi Hakkında
            Kanun
 2006/AT sayılı     Haftalık ĠĢ Günlerine  Sürücülerin çalıĢma ve dinlenme sürelerinin           ÇalıĢma ve      2011
ük.           Bölünemeyen ÇalıĢma düzenlenmesi                            Sosyal Güvenlik
6/22/AT sayılı     Süreleri Yönetmeliğinde                                 Bakanlığı
 ktif.         DeğiĢiklik Yapılmasına
            Dair Yönetmelik
0/275/AT sayılı     Motorlu TaĢıt         Ülkemizde sürücülere verilen eğitim ile Avrupa Milli Eğitim            20
ar           Sürücüleri Kursu       Birliğine Üye Devletlerdeki sürücü eğitimi   Bakanlığı
3/59/AT sayılı     Yönetmeliği179        arasındaki denkliğin sağlanması
 ktif
04/AT sayılı Karar Karayolları Trafik   Trafik kazalarına iliĢkin AB standartlarıyla             ĠçiĢleri Bakanlığı   20
          Yönetmeliğinde     uyumlu veri tabanı oluĢturulması                   (Emniyet Genel
          DeğiĢiklik Yapılmasına                                    Müdürlüğü)
          Dair Yönetmelik
 5/AT ve        Tehlikeli Maddelerin     Tehlikeli maddelerin taĢınmasında olası riskleri UlaĢtırma            20
0/18/AT sayılı     TaĢınması Hususunda      belirlemek ve bu risklerin insanlara ve çevreye Bakanlığı
 ktifler        Görevli Güvenlik       zarar vermemesi için gerekli önlemlerin
            DanıĢmanlarına ĠliĢkin    alınmasından sorumlu olacak güvenlik
            Tebliğ180           danıĢmanlarının eğitilmesi, atanması ve
                           görevleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi.
         179
           2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanunun kabul
         edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         180
           31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması
         Yönetmeliği‘nin 25. maddesi gereğince çıkarılacaktır.
         Tablo 14.4.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
1/85/AET sayılı    Karayolu        Dijital takograf sisteminin Türkiye‘de kurulması Sanayi ve Ticaret     20
ük          TaĢımacılığında     ve iĢletilmesi                  Bakanlığı
           Kullanılan Kayıt
           Cihazları Yönetmeliği
06/AET sayılı     Kombine Mal       MüĢteriye daha iyi hizmet vermek için kapıdan    UlaĢtırma      2011
ktif         TaĢımacılığı      kapıya ekonomik taĢıma sunulması,          Bakanlığı
           Yönetmeliği       karayollarındaki sıkıĢıklığı, kazaları ve çevre
                       kirliliğinin azaltılması ile enerji tasarrufunun
                       sağlanması, karayolu, denizyolu ve demiryolu
                       ile yapılan taĢımacılıkta, taĢıma yapan her türlü
                       aracın operatör ve sürücülerinin, sorumluluk ve
                       yükümlülüklerinin belirlenmesi, eğitilmesi
0/30/AT sayılı    Ticari Araçların Yol  Karayolunda seyreden ticari araçların teknik    ĠçiĢleri Bakanlığı  2011
 ktif         Kenarında Teknik    denetiminin sağlanarak yol ve yolcu         (Emniyet Genel
           Kontrollerinin     güvenliğinin sağlanması, taĢımacı ve sürücülerin  Müdürlüğü
           Yapılmasına ĠliĢkin   hak, yükümlülük ve sorumluluklarının tespit     UlaĢtırma
           Yönetmelik       edilmesi                      Bakanlığı
1/98/AT sayılı    Karayolları Trafik   AB uygulamalarına paralel olarak araçların      ĠçiĢleri Bakanlığı  2011
ük          Yönetmeliğinde     plakalarında Ülkemizi belirleyen iĢaretin      (Emniyet Genel
           DeğiĢiklik Yapılmasına kullanılması                     Müdürlüğü)
           Dair Yönetmelik
         Tablo 14.4.1 (Devamı)
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
4/54/AT sayılı       Karayolları Genel   Asgari tünel güvenliği kriterlerine dair             Karayolları     2011
 ktif           Müdürlüğünün 8/3/2005 prensiplerin oluĢturulması                    Genel
              tarih ve                                        Müdürlüğü
              B091TCK1303/720/033
              0 sayılı Genelgesinde
              DeğiĢiklik
4/54/AT sayılı       Tünel ĠĢletme         Tünellerin iĢletilmesine dair yeniden yapılanma Karayolları          2011
 ktif           Yönergesinde         kapsamında çalıĢma ilkelerinin belirlenmesi   Genel
              DeğiĢiklik                                  Müdürlüğü
6/AT sayılı Direktif TaĢınabilir Basınçlı  TaĢınabilir basınçlı ekipmanların sahip olması             Sanayi ve Ticaret   20
           Ekipmanlar       gereken Ģartların AB ile uyumlaĢtırılması               Bakanlığı
           Yönetmeliğinde
           DeğiĢiklik Yapılmasına
           Dair Yönetmelik181
9/62/AT sayılı       Otoyol ĠĢletme        Yeni sistemler ve yapılanmaya göre çalıĢma        Karayolları     2011
 ktif           Yönetmeliğinde        prensip ve uygulamalarının yeniden            Genel
              DeğiĢiklik          düzenlenmesi                       Müdürlüğü
4/52/AT sayılı       Elektronik Ücret       Elektronik ücret toplama sistemlerinin birlikte   Karayolları        2011
 ktif           Toplama Sistemlerinin     iĢletilebilirliğine dair prensiplerin oluĢturulması Genel
              Birlikte                                     Müdürlüğü
              ĠĢletilebilirliğine Dair
              Düzenleme
9/62/AT sayılı       Ġstanbul Boğaziçi       Yeni sistemler ve uygulamalara göre çalıĢma        Karayolları     2011
 ktif           Köprüsü ĠĢletme        prensiplerinin belirlenmesi                Genel
              Yönetmeliğinde                                     Müdürlüğü
              DeğiĢiklik
         181
            Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile TaĢınması Yönetmeliğinin kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 14.4.2
iyaçlar                                                       Y
ve Ticaret Bakanlığı)
 1/85/AET sayılı Tüzük ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin TAIEX kapsamında eğitimi         20
36/AT sayılı Direktif ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin TAIEX kapsamında eğitimi         20
 ları Genel Müdürlüğü)
nel güvenliği, yol ücretlendirme ve elektronik ücret toplama sistemleri konularında Karayolları Genel       2009
 dürlüğü‘nün kurumsal kapasitesinin geliĢtirilmesi
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 talık ĠĢ Günlerine Bölünemeyen ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliğinin ilgili AB mevzuatı kapsamında yeniden       2009
 enlenmesi için kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi
 itim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü))
439/AET ve 2003/59/AT sayılı Direktiflere yönelik olarak Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin       20
ğiĢtirilmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesini takiben, uygulanması için gerekli hukuki ve kurumsal
çevenin oluĢturulması ve sürücü kurslarına ait öğretim programlarının hazırlanması
ma Bakanlığı)
53/AT ve 2002/7/AT sayılı Direktifleri uygulamaya yönelik olarak, ticari araçların ağırlık ve boyut ölçümlerini   20
lamak üzere UlaĢtırma Bakanlığının idari kapasitesinin geliĢtirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 14.4.3.1
r (Karayolları Genel Müdürlüğü)     Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2009-2011              1.200.000      1
manlık                2009-2011              600.000
üme
                   2009-2011              200.000
                                     2.000.000      2

       Tablo 14.4.3.2
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
ı)
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
a Genel Müdürlüğü ve Bölge      2009-2013               40.000
üklerinde görevli 150 personelin

Ģ Kurulundaki 150 iĢ müfettiĢinin  2009-2013               40.000

manlık
atın uyumlaĢtırması sırasında    2009-2013              100.000
anlık hizmeti alınması
üme


                                     180.000
        Tablo 14.4.3.3
r (Milli Eğitim Bakanlığı (Özel       Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer    To
Kurumları Genel Müdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
u TaĢıt Sürücüleri Kursu         2009-2012       150.000         300.000
meliği, program, teorik sınav ve
yon sınavı uygulama esasları
 nda kurumsal kapasitenin
 lmesine yönelik eğitim (Motorlu
ürücüleri Kursu Müdürleri, il/ilçe
 ğitimi Müdürlüğü ilgili personeli,
 Ģler ve sınav sorumlularının eğitimi)
u TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmelik    2009                      10.000
ram hazırlama çalıĢmalarına yönelik
 Üye Devletlerdeki uygulamaları
 görme.
 manlık
lerin eğitimine yönelik program,      2009                      1.000
yon sınavı uygulama esasları
üme
u TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmelik    2009          1.000
ram hazırlama çalıĢmalarına yönelik
ma dokümanları


                                151.000         311.000

        FASIL 15 ENERJĠ

        Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve
        elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili
        uygulamaların sürdürülmesi. Doğalgaz iletiminde adil ve ayrım gözetmeyen kuralların
        uygulanmasının sağlanması

        Enerji Topluluğu AntlaĢmasına katılıma iliĢkin görüĢmeler Avrupa Komisyonu ile
        sürdürülmektedir.

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 15.1.1
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
3/55/AT ve      Doğal Gaz Piyasasında Özel sektör ithalatına ve piyasanın         Enerji ve Tabii   20
4/67/AT sayılı    DeğiĢiklik Yapılmasına serbestleĢmesine yönelik hususların        Kaynaklar
 ktifler       ĠliĢkin Kanun     düzenlenmesi ve olağanüstü veya kriz        Bakanlığı
                       durumlarında doğal gaz sektöründe alınması
                       gereken önlemlerin belirlenmesi
                       amaçlanmaktadır

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 15.2 Enerji verimliliği alanında uyuma devam edilmesi ve idari kapasitenin
         güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyonun teşvik edilmesi; uygun ve iddialı hedefler
         ile teşviklerin belirlenmesi dahil olmak üzere ulaştırma, elektrik, ısıtma/soğutma
         alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 15.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
/AT sayılı Direktif  Ev Tipi Buzdolapları,   Teknolojik geliĢmeler sonucu AB tarafından    Sanayi ve Ticaret    20
           Derin Dondurucular,    buzdolaplarının enerji etiketlerine (A Plus) ve  Bakanlığı
           Buzdolabı Derin      (A Plus Plus) düzenlemesi getiren değiĢikliğin iç
           Dondurucular ve      hukukumuza aktarılması
           Bunların BileĢimlerinin
           Enerji Etiketlenmesine
           ĠliĢkin Tebliğde
           değiĢiklik
2/91/AT ve      Milli Eğitim       Okullarda enerji yönetimi sistemi kurulması ve   Milli Eğitim      20
6/32/AT sayılı    Bakanlığına Bağlı     Milli Eğitim Bakanlığına ait binalarda enerji   Bakanlığı
 ktifler       Okullarda Enerji     yöneticisi atanması
           Yönetimi Hakkında
           Yönetmelik
5/32/AT sayılı    Enerji tüketen ürünlerin Ġlgili AB direktifi kapsamındaki ürünlerin     Sanayi ve Ticaret   20
 ktif         eko-tasarım gerekleri ile tasarımı aĢamasında çevrenin korunmasına      Bakanlığı
           ilgili düzenleme     katkıda bulunacak belirli kriterlerin de dikkate
                        alınması
3/30/AT sayılı    Biyoyakıtların      AB‘ye tam üyelik perspektifinde, yerli tarım    Enerji ve Tabii   2011
 ktif         YaygınlaĢtırılmasına   ürünlerinden üretilen biyoyakıtların        Kaynaklar
           ĠliĢkin Kanun       kullanımının teĢvik edilmesi            Bakanlığı
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 15.2.2
iyaçlar                                                           Y
ve Ticaret Bakanlığı)
 5/32/AT Direktifi ve ilgili direktifler hakkında Bakanlık personelinin eğitimi                       20
rlık ve Ġskan Bakanlığı)
 alarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için mevzuat hazırlama,            20
 erlendirme, belgelendirme, program yazılımları geliĢtirme, denetleme, veri tabanı ve araĢtırma-geliĢtirme
 iyetlerini yürütmek üzere bir birim oluĢturulması
 alarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi         20
alarda enerji performansına iliĢkin araĢtırma-geliĢtirme, inceleme ve eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere         20
oratuvar kurulması
 e Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü)
ri ve kurumsal yapının güçlendirilmesi                                           20
ma Bakanlığı)
 7 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa istinaden 9 Haziran 2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmi Gazete‘de          2011
 ımlanan ―UlaĢımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖
 ulamalarına iliĢkin istatistiki verilerin toplanması, değerlendirilmesi için idari kapasitesinin artırılması amacıyla
kanlık bünyesinde idari bir birimin oluĢturulması.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 15.2.3.1
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)     Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
2/AT sayılı direktif ve söz konusu   2009              20.000
 in tadil ettiği 92/42/AET, 96/57/AT
0/55/AT sayılı Direktifler hakkında
 ük eğitim verilmesi
manlık
üme
        Tablo 15.2.3.2
r (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı)    Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
 enerji performansı mevzuatının     2010     50.000     150.000
rı ve uygulamaların denetimi için bir
 turulması çerçevesinde, donanım,
 ı, hesap programları ve araĢtırma-
 ye yönelik yatırım
 enerji performansı mevzuatının      2010    1.500.000     4.500.000      6
ulanabilmesi için CBS altyapılı ―Bina
 veri tabanı kurulması
 ar kurulmasına yönelik olarak cihaz   2010    1.875.000     5.625.000      7
 m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
 da enerji performansı mevzuatının    2009     25.000
 ları ve uygulamalarının denetimi için
 ak birimde görevlendirilmek üzere
 i personel alımı (10 kiĢi)
m
da enerji performansı mevzuatının     2010             100.000
 ları ve uygulamalarının denetimine
eğitim (150 kiĢi x 2 defa)
 da enerji performansı mevzuatının    2010             250.000
ygulanabilmesi için baĢlatılacak
 ndirme programı kapsamında yapı
enler için ‗ekolojik inĢaat programı‘,
 enerjisi kullanımı programı‘ ve ‗sıfır
misyonlu bina eğitim programı‘
 ında eğitim (200 kiĢi)
        Tablo 15.2.3.2 (Devamı)
r (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı)    Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
da enerji performansı mevzuatının     2010             250.000
ygulanabilmesi için baĢlatılacak
 ndirme programı kapsamında enerji
 yapı inĢaat teknikleri konusunda
(200 kiĢi)
 uvar kurulması kapsamında        2010             50.000
uvarda çalıĢacak personelin
uvar faaliyetleri konusunda eğitimi
 x 2 defa)
 manlık
da enerji performansı mevzuatının     2010             150.000
 ları ve uygulamaların denetimi için
birim oluĢturulması kapsamında
anlık hizmeti alınması (1 kiĢi x 1 yıl)
 da Enerji Performansı Direktifi     2010             500.000
91/AT) kapsamında kurumsal
enin geliĢtirilmesi için danıĢmanlık
 alınması
da enerji performansı mevzuatının     2010             750.000
ygulanabilmesi için CBS altyapılı
 nvanter‖ veri tabanı tasarlanması
nıĢmanlık hizmet alımı
 da enerji performansı mevzuatının    2010             750.000
 t yapı stoğunda‖ nasıl
nacağına dair program
 lmesine yönelik danıĢmanlık hizmeti
sı
da enerji performansı mevzuatının     2010             750.000
apılarda‖ nasıl uygulanacağına dair
m geliĢtirilmesine yönelik
anlık hizmeti alınması
        Tablo 15.2.3.2 (Devamı)
r (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı)    Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
da enerji performansı mevzuatının     2010            1.000.000      1
ygulanmasını teminen Belediyeler ile
 k arasında halkı bilinçlendirme
mı geliĢtirilmesi için danıĢmanlık
 alınması
 da enerji performansı mevzuatının    2010             500.000
ygulanabilmesi için enerji verimli
Ģaat teknikleri eğitim programı
da danıĢmanlık hizmeti alınması
da enerji performansı mevzuatının     2010             500.000
ygulanabilmesi için baĢlatılacak
 ndirme programı kapsamında yapı
enler için ‗ekolojik inĢaat‘, ‗güneĢ
 kullanımı‘ ve ‗sıfır CO2 emisyonlu
rogramlarının geliĢtirilmesi ve örnek
maların yapılması için danıĢmanlık
 alınması
da enerji performansı mevzuatının     2010             750.000
ygulanabilmesi için gerekli olan
Önlemlerin‖ mimari ve planlamaya
syonu kapsamında ―Mimari Proje ve
 mi tasarım kriterlerinin‖
 mesine yönelik danıĢmanlık hizmeti

uvar kurulması kapsamında         2010             150.000
anlık hizmeti alınması (1 kiĢi x 1 yıl)
üme
da enerji performansı mevzuatının     2009   60.000
ları ve uygulamaların denetimi için
m oluĢturulması kapsamında örnek
malara iliĢkin belgelerin tercümesi
ayfa)
        Tablo 15.2.3.2 (Devamı)
r (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı)     Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
da Enerji Performansı Direktifi      2009      100.000
 ında kurumsal kapasite geliĢtirilmesi
 sinde AB‘de uygulayıcıların
leri ve denetim sistemleri ile ilgili
Üye Devletlerin ilgili mevzuatının
esi
 uvar kurulması kapsamında         2009       40.000
uvar faaliyetlerine iliĢkin diğer
e ait belgelerin tercümesi (1000 uvar kurulması çerçevesinde       2009-2010     25.000      75.000
uvar sistemlerinin incelenmesi ve
eĢtirmesi
                             3.675.000    16.800.000      20
        Tablo 15.2.3.3
r (Enerji ve Tabii Kaynaklar          Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer    To
ı (Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel
ğü))
m
imliliği eğitim tesisi, eğitim         2010          500.000                    350.000182
 i ve müfredat geliĢtirilmesi, enerji
i portalının geliĢtirilmesi, (e-learning
etilmesi, bilgisayar, eğitim, ekipmanı
ıların güçlendirilmesi ve yenilenmesi
uatın uyumu ve uygulanması
nel                      2010           40.000
m                       2010           30.000          120.000
manlık                     2010                        600.000       400.000183  1
üme                      2009           50.000
                        2010       20.000.000184                           20
                                  20.620.000           720.000        750.000  22
        182
          Hollanda ile ikili iĢbirliği Matra G2G kapsamında gönüllü anlaĢmalara iliĢkin proje kapsamında finanse
        edilecektir.
        183
          AB Üye Devletleri ile ikili iĢbirliği (Fransa ve Hollanda), Global Environment Facility (GEF) Kaynakları
        kapsamında sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik proje baĢvurusu yapılmıĢtır.
        184
          2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu‘nun uygulamaya
        yönelik gereklerini yerine getirebilmek amacıyla önümüzdeki 2 yıl için gerekli finansman kaynağını
        göstermektedir.
       Tablo 15.2.3.4
r (UlaĢtırma Bakanlığı)        Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
da enerji verimliliği yönetmelik  2009-2011              60.000
malarının etkin yürütülebilmesine
 eğitim
manlık
da enerji verimliliği yönetmelik  2009-2011              60.000
malarının etkin yürütülebilmesine
 danıĢmanlık
üme
evzuat uyumuna yönelik tercüme   2009-2011     20.000
                            20.000     120.000
        Öncelik 15.3 Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik
        Sözleşmesine katılım. AB standartları ile uyumlu, yüksek seviyede nükleer güvenlik
        sağlayan bir nükleer kanunun kabul edilmesi

        KullanılmıĢ Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği BirleĢik SözleĢmesine katılıma
        iliĢkin olarak çalıĢmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
        ve DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 15.3.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
leer Güvenlik    Nükleer Kanunu      Ülkemizde nükleer enerjinin ve iyonlaĢtırıcı   Türkiye Atom  2009
eĢmesi                     radyasyonun barıĢçı amaçlı kullanımına iliĢkin Enerjisi Kurumu
                        faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla Türkiye
                        Nükleer Düzenleme Kurumu (TNDK) ile bu
                        faaliyetlerle ilgili olarak araĢtırma, teknoloji,
                        geliĢtirme ve uygulama çalıĢmaları yapmak
                        üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
                        (TAEK) kuruluĢ, görev, yetki ve sorumluklarına
                        iliĢkin esasların belirlenmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 15.3.2
iyaçlar                                                      Y
Atom Enerjisi Kurumu)
EK‘in nükleer güç santrali lisanslamasına iliĢkin düzenleyici kapasitesinin güçlendirilmesi           2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 15.3.3
r (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)          Yıl       Ulusal bütçe       AB kaynakları     Diğer    To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
r güç santrali lisanslama kapsamında      2009-2011        14.400.000                       14
 eleman alımı
m
r güç santrali lisanslaması          2009-2011         1.800.000           900.000  300.000185  3
 manlık
üme


 r güç santrallerinin lisanslaması       2009-2014        10.000.000                 500.000186  10
da ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet
sı
                                    26.200.000            900.000   800.000  27
        185
           Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.
        186
           Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.
         Öncelik 15.4 Düzgün işleyen ve rekabete açık bir enerji piyasası için gereken idari ve
         düzenleyici yapıların daha da güçlendirilmesi ve bağımsızlıklarının sağlanması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 15.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 2/AT sayılı Direktif Türk Petrol Kanunu    Türkiye‘de petrol ve doğal gaz arama ve üretim   Enerji ve Tabii   20
                        faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,   Kaynaklar
                        teĢvik edilmesi, arama ve üretim için gerekli   Bakanlığı
                        bilgi ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi
                        ve kullanıma sunulmasına iliĢkin usul ve
                        esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır
 16/AET ve       Ulusal Petrol Stok    Ulusal petrol stoğunun tutulması ile ilgili tüm  Enerji ve Tabii  2009
 06/AET sayılı     Ajansı BaĢkanlığı ve   gerçek ve tüzel kiĢilerin hak ve yükümlülükleri  Kaynaklar
arlar         TeĢkilatı Hakkında    ile Ulusal Petrol Stok Ajansı BaĢkanlığının    Bakanlığı
 38/AET ve       Kanun          kurulmasına iliĢkin usul ve esasların
6/67/AT sayılı                 belirlenmesi amaçlanmaktadır
 ktifler

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 15.4.2
iyaçlar                                                         Y
Piyasası Düzenleme Kurumu)
erji piyasalarında uygulanan sözleĢmelerin piyasa iĢleyiĢi ve rekabet açısından geliĢtirilmesi konusunda idari     20
 asitenin artırılması
DK‘nın etkin iĢleyiĢini temin etmeye yönelik olarak doğal gaz ve petrol depolama tesislerine üçüncü tarafların     20
imini düzenleme ve izleme yeteneğinin artırılması
 e Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
 sal Petrol Stok Ajansı BaĢkanlığı‘nın kurulması                                   2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 15.4.3.1
r (Enerji Piyasası Düzenleme      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To

m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
 a faaliyet gösteren tüzel kiĢiler ve  2010               102.000
 ler arasında akdedilecek sözleĢmeler
 Devlet uygulamaları
 ebekesi iĢleyiĢ düzenlemeleri ve Üye  2010                75.000
 uygulamaları konusunda eğitim
m Ģebekesi iĢleyiĢ düzenlemeleri    2010                75.000
ve Üye Devlet uygulamaları
 nda eğitim
ma tesislerine üçüncü tarafların    2010               150.000
ve Üye Devlet uygulamaları
nda eğitim
 manlık
üme


                                     402.000
        Tablo 15.4.3.2
r (Enerji ve Tabii Kaynaklar        Yıl    Ulusal bütçe    AB kaynakları       Diğer    To
ı)
m
trol Stok Ajansının kurulmasına     2009-2010     4.000.000                       4
sis ve bilgi iĢlem sistemi
uatın uyumu ve uygulanması
nel
Petrol Stok Ajansı           2009-2010     1.800.000                       1
m
Petrol Stok Ajansı           2009-2010      20.000        60.000
Toplama Sistemi Eğitim Hizmeti              (a+c+e+g)   (a+b+c+d+e+f+g)
s ÇalıĢma Sistemi Eğitim Hizmeti
Eğitim Sistemi
dineli Eylem Eğitim Sistemi
Tutma Eğitimi
Hazırlama Eğitimi
katlar
manlık
Petrol Stok Ajansının kurulmasını    2009-2010      30.000         90.000
ip diğer ülke stok sistemlerinin
mesi
üme
Petrol Stok Ajansı (Eğitim Bağlantılı            10.000
arın ve Belgelerin Tercümesi)


                             5.860.000        150.000           6

        FASIL 16 VERGĠLENDĠRME

        Öncelik 16.1 Alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı
        vergilendirmenin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik uygulanabilir adımların atılması ve
        bunların dışında kalan ayrımcı vergilendirmenin ivedilikle kaldırılması amacıyla,
        Komisyon’un da kabul ettiği ve kilometre taşlarının belirlendiği bir planın sunulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 16.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
             Alkollü ürünler, ithal   Vergilendirme faslında açılıĢ kriterinin    Maliye Bakanlığı   20
             tütün ve ithal sigaraların karĢılanması amacıyla Eylem Planının
             vergilendirilmesine    hazırlanması
             iliĢkin Eylem Planı
4/AET sayılı       ÖTV Oranlarında     Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve  Maliye Bakanlığı   20
ktif           DeğiĢiklik Yapılmasına oranı ile ilgili düzenlemenin yapılması187
             ĠliĢkin Bakanlar Kurulu
             Kararı

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
        187
           Uyum, Eylem Planı doğrultusunda aĢamalı olarak gerçekleĢtirilecektir.
        Öncelik 16.2 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) konusunda,
        özellikle yapıları ve uygulanan oranlar ile ilgili uyumun sürdürülmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 16.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 4/AET, 95/59/AET,  ÖTV Oranlarında      Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve  Maliye Bakanlığı   20
2/10/AT ve      DeğiĢiklik Yapılmasına  oranı ile ilgili düzenlemenin yapılması
 9/AET sayılı     ĠliĢkin Bakanlar Kurulu  Sigaranın vergileme kriterleri ve diğer tütün
 ktifler       Kararı          ürünlerindeki tanımlar ile ilgili düzenlemenin
                        yapılması
3/96/AT,       ÖTV Kanununda     Petrol ve petrol ürünleri ile diğer enerji      Maliye Bakanlığı  2011
 3/AET ve       DeğiĢiklik Yapılmasına ürünlerinin vergileme ölçüsü ve verginin
 2/AET sayılı     Dair Kanun       kapsamına girecek ürünler ile ilgili
 ktifler                   düzenlemenin yapılması
                       ÖTV‘ de vergi antreposu sistemi ve vergi
                       erteleme düzenlemelerinin uygulanmaya
                       baĢlanması ile ilgili düzenlemenin yapılması
6/112/AT,       Katma Değer Vergisi    KDV‘nin yapısı (ekonomik faaliyet, teslim yeri, Maliye Bakanlığı   2011
 80/AET,       (KDV) Kanununda      vergi sorumlusu, vergi matrahı gibi) ile ilgili
 11/AT, 95/7/AT ve  DeğiĢiklik Yapılmasına  düzenlemenin yapılması
 0/AT sayılı     Dair Kanun        Seyahat acentelerinin vergilendirilmesi ile ilgili
 ktifler                    düzenlemenin yapılması
                        Ġthalat sırasında KDV alınmasından
                        vazgeçilerek mali sınırların kaldırılması ile ilgili
                        düzenlemenin yapılması
                        Yatırım amaçlı altının vergilendirilmesi ile ilgili
                        düzenlemenin yapılması
                        MüĢterek bahis, Ģans ve kumar oyunlarında
                        müktesebatla uyumlu düzenlemenin yapılması
                        Küçük iĢletmelerin vergilendirmesinde
                        müktesebatla uyumlu düzenlemenin yapılması
/AT sayılı Direktif  KDV Kanununda     Ġkinci el mallar, sanat eserleri ve koleksiyon    Maliye Bakanlığı  2011
           DeğiĢiklik Yapılmasına parçalarının vergilendirilmesi ile ilgili
           Dair Kanun       düzenlemenin yapılması
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 16.3 Uyumun arttırılması, vergi gelirlerinin toplanmasının iyileştirilmesi ve kayıt
         dışı ekonominin azaltılması amacıyla Bilgi Teknolojisi sektörü de dahil olmak üzere vergi
         idaresinin güçlendirilmesine ve modernizasyonuna devam edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 16.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
 34/AET,        Kurumlar Vergisi     BirleĢme ve bölünmelere iliĢkin ülke içi ile    Maliye Bakanlığı  2011
3/49/AT sayılı     Kanununda DeğiĢiklik   sınırlı düzenlemelerin AB ülkelerindeki
 ktifler        Yapılmasına Dair     Ģirketlerle yapılacak birleĢme ve bölünmelere de
            Kanun          uygulanmak üzere geniĢletilmesi
                        ġirketler arası faiz ve gayrimaddi hak bedeli
                        (royalty) ödemelerinin vergilendirilmesi ile ilgili
                        düzenlemenin yapılması
3/48/AT sayılı     Gelir Vergisi      AB ülkelerinde ikamet eden kiĢilerin faiz     Maliye Bakanlığı  2011
 ktif         Kanununda DeğiĢiklik   gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili
            Yapılmasına Dair     düzenlemenin yapılması
            Kanun
3/2004 ve       Vergi Usul Kanununda ÖTV‘ye tabi ürünlerin AB içinde dolaĢımında      Maliye Bakanlığı  2011
8/2003 sayılı     DeğiĢiklik Yapılmasına bilgi değiĢimine imkân sağlanması
ükler         Dair Kanun       AB üyesi devletler arasında KDV ve doğrudan
 99/AET sayılı                vergiler ile ilgili olarak vergi idarelerinin
 ktif                     karĢılıklı yardımlaĢmasına imkan sağlanması

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 16.3.2
iyaçlar                                                          Y
Bakanlığı)
rürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değiĢiklikler ile ilgili olarak danıĢmanlık hizmeti alınması  2010
rürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değiĢiklikler ile ilgili olarak personele eğitim verilmesi   2010
rürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değiĢiklikler ile ilgili olarak AB ülkelerinin         2010
 ulamalarının nasıl olduğunun ilgili ülkelerde incelenmesi
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 16.3.3
r (Maliye Bakanlığı)          Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2010-2011              350.000
manlık               2010-2011              100.000
üme                 2010-2011               50.000
                                     50.000
                                     550.000
        Öncelik 16.4 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili
        mevzuatın, özellikle de indirim, muafiyet, istisna, vergi iadeleri ve indirimli oranların
        uygulanmasıyla ilgili olarak, AB müktesebatıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 16.4.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
6/112/AT sayılı   KDV Oranlarında     KDV oranları ile ilgili düzenlemenin yapılması    Maliye Bakanlığı  2011
 ktif        DeğiĢiklik Yapılmasına
           ĠliĢkin Bakanlar Kurulu
           Kararı
2/2003/AT sayılı   Vergi Usul         ÖTV‘ ye tabi ürünlerin tam üyelikte AB üyesi   Maliye Bakanlığı  Tam
ar          Kanunundaki        devletler ve ülke içinde dolaĢımı ve takibi için           persp
5/2004, 2073/2004  değiĢikliğe bağlı olarak  bilgisayar sistemi (EMCS), Ortak ĠletiĢim Ağı            çerçev
798/2003 Tüzükler  yapılacak idari      (CCN), ve Ortak Sistem Ara Yüzü (CSI)                çıkarı
 99/AET sayılı    düzenleme         CCN/CSI Ağının kurulması
 ktif                      Bilgi değiĢiminin yetkili birimlerce yapılmasının
                        sağlanması için ÖTV ile ilgili idari iĢbirliği
                        alanında diğer devletlerle temastan sorumlu
                        merkezi irtibat bürosunun (CLO) kurulması
                        KDV‘ de idari iĢbirliği alanında diğer AB üyesi
                        devletlerle idari iĢbirliğinden sorumlu merkezi
                        irtibat bürosunun [CLO] kurulması
                        AB üyesi devletler arasında yapılması öngörülen
                        KDV Bilgi DeğiĢim Sisteminin (VIES)
                        kurulması ve Ortak ĠletiĢim Ağı ve Ortak Sistem
                        Ara Yüzü (CCN/CSI) Sisteminin kurulup
                        iĢletilmesi için gerekli bilgisayar sistemlerinin
                        kurulup çalıĢtırılması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

        FASIL 18 ĠSTATĠSTĠK

        Öncelik 18.1 ESA 95’e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında
        oluşturulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.
       2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

       Tablo 18.1.2
iyaçlar                                                    Y
 Ġstatistik Kurumu)
A 95‘e tam uyumun sağlanması doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi                   2009
sal Hesaplar konusunda danıĢman desteği, çalıĢma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri            2009
vzuatın uygulanması doğrultusunda gerekli organizasyon güncellemesi                    2009
Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü))
nel yönetim kapsamında yer alan tüm kurumların muhasebe verilerinin derlenmesi ve ESA 95‘e uyumlu olarak  2009
tistiksel tabloların hazırlanması amacıyla kapasite geliĢtirilmesi
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 18.1.3
r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması188
nel
m                     2009-2010          16.000          160.000
manlık                  2009-2010          15.000          150.000
üme


                                   31.000          310.000
       188
        Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
       GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 18.2 AB gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik
        bilgi toplanması için metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 18.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
           Tarım istatistikleri   Fasıl kapanıĢ kriterinin yerine getirilmesi    Tarım ve        20
           Strateji Belgesi (2008-                           KöyiĢleri
           2012)                                    Bakanlığı
                                                 Türkiye Ġstatistik
                                                 Kurumu
5/EEC sayılı Tüzük Çiftlik Muhasebesi Veri Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı‘nın kurulmasına      Tarım ve        20
          Ağının Kurulmasına   yönelik hukuki ve idari prosedürler ile pilot     KöyiĢleri
          Yönelik Yönetmelik   çalıĢmalara iliĢkin kural ve usullerin         Bakanlığı
                      belirlenmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 18.2.2
iyaçlar                                                          Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
ateji Belgesinin (2008-2012) uygulaması için Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının istatistik kapasitesinin         2009
 lendirilmesi
tlik muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde kurulması                                   2008
tlik muhasebesi veri ağının uygulanması, yaygınlaĢtırılması ve sürdürülebilirliğinin temini için Tarım ve KöyiĢleri  2010
kanlığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
       Tablo 18.2.2 (Devamı)
iyaçlar (Türkiye Ġstatistik Kurumu)                                                   Y
 Ġstatistik Kurumu)
 gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik bilgi toplanması için metodolojinin ve          2011
ütsel yapının uyumlaĢtırılması
tistiki Çiftçi Kayıt Sisteminin Kurulması ve tamamlanması189                                     2011
kisel üretim istatistiklerinin uyumlulaĢtırılması                                          2011
nlı hayvan, et, süt, yumurta istatistiklerinin uyumlulaĢtırılması                                  2011
asal tarım (agro-monetary) istatistiklerinin uyumlulaĢtırılması                                   2011
ımsal ĠĢletmelerin Yapısına iliĢkin çalıĢmanın 2011 Genel Tarım Sayımı kapsamında yapılması                       20
ket uygulanması                                                            2008
ımsal ĠĢletmelerde Hayvansal Üretim Anketi                                              2008
        190
ğcılık Anketi                                                              20
ımsal ĠĢletmelerde Ekonomik Yapı Anketi                                                 20
egre OlmuĢ ĠĢletmelerde et, süt ve yumurta istatistiklerinin aylık derlenmesi                            2011 ve
                                               191
tistiki amaçlı oluĢturulacak Çiftçi Kayıtlarının güncelleme çalıĢması (sürekli)                           2011 ve
ımsal ĠĢletmeler Yapı AraĢtırması                                                    20
ım Ġstatistiklerinin iyileĢtirilmesi konusunda danıĢmanlık alınması                                  2008
sonelin eğitimi ve çalıĢma ziyaretlerine katılım                                           2008
         189
           Tarımsal iĢletme kayıtları Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından oluĢturulacak, güncellenecek ve TÜĠK
         gerekli katkıyı sağlayacaktır.
         190
           Bağcılıkla ilgili kayıtlar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından 2009 yılının ilk yarısında oluĢturulduğu
         takdirde Bağcılık Anketi 2009 yılında yapılacaktır. Aksi durumda bu takvim ertelenebilir
         191
           Tarımsal iĢletme kayıtları Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından oluĢturulacak, güncellenecek ve TÜĠK
         gerekli katkıyı sağlayacaktır.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 18.2.3.1
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)        Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uhasebesi veri ağının 9 pilot ilde     2008-2009         160.000          480.000
 için ekipman alımı192
alımı193                  2009-2011          50.000          150.000
uhasebesi veri ağının uygulanması,     2010-2012          12.500           37.500
 ırılması ve sürdürülebilirliğinin
n ekipman alımı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
 manlık
muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde     2008-2009                       600.000
asına yönelik eĢleĢtirme194
 yardım195                 2009-2011                       950.150
muhasebesi veri ağının uygulanması,     2010-2012         195.000         1.755.000           1
aĢtırılması ve sürdürülebilirliğinin
çin teknik yardım
üme


                                    257.500         2.892.650           3
        192
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri
        Ağı Kurulumu - TR 06.03.01‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        193
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının
        istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR 07.02.25‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        194
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri
        Ağı Kurulumu - TR 06.03.01‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        195
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının
        istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR 07.02.25‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Tablo 18.2.3.2
r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                     2008-2010                     90.480196 197
manlık                  2008-2009                      405.200198
üme


ma                    2008-2009       2.160.000199        578.400200 201           2
                                  2.160.000          1.074.100            3
       196
         PHARE 2006 Çok Yararlananlı Ġstatistiki ĠĢbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
       197
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
       GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       198
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
       GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       199
         Ulusal Bütçe ile yapılacak anketlerin tahmini bütçesidir.
       200
         PHARE 2006 Çok Yararlananlı Ġstatistiki ĠĢbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
       201
         PHARE 2005 Çok Yararlananlı Ġstatistiki ĠĢbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 18.3 İş kayıtlarının oluşturulmasının tamamlanması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 18.3.2
iyaçlar                                                         Y
 Ġstatistik Kurumu)
 kiye‘de ĠĢ Kayıtları sisteminin kurulması için kalifiye personel kapasitesinin en kısa zamanda arttırılması     2008
Kayıtları Sisteminde kullanılması düĢünülen kurumların, kayıtlarındaki veri kalitesi ve standartlarını arttırmaları  2008
 çalıĢmalar yapılması
Kayıtları grubunun yeniden yapılandırılması                                      2008
 ayıtları uygulamasının geliĢtirilerek tamamlanması                                  2008
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 18.3.3
r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
m                       2008-2009         500.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
  yardımcısı (10 kiĢi)           2008-2009         145.000
ontrol Elemanı (30 KiĢi)           2008-2009         270.000
m202                     2008-2009                        50.000
manlık203                   2008-2009                       110.000
üme
204
                       2008-2009                        36.000
                                     915.000           196.000            1
         202
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
         GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
         203
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
         GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
         204
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
         GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 18.4 Verinin zamanında toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla
        TUİK’in koordinatör rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 18.4.2
iyaçlar                                                          Y
 Ġstatistik Kurumu)
ateji ve kalite yönetimi                                                2008
formans değerleme ve yönetimi konusunda danıĢmanlık hizmeti alınması                          2008
formans değerleme ve yönetimi konusunda eğitim ve çalıĢma ziyaretleri                         2008
plam kalite yönetimi konusunda danıĢmanlık hizmeti alınması                              2008
plam kalite yönetimi konusunda eğitim ve çalıĢma ziyaretleri                              2008
atejik yönetim konusunda çalıĢma ziyaretleri                                      2008
mi Ġstatistik Programı                                                 2008
k yıllı Resmi Ġstatistik Programı ve ilgili tüm kamu kurum/kuruluĢları ile olan koordinasyonun güçlendirilmesi ve   2008
 meye yönelik mekanizmaların geliĢtirilmesi için danıĢmanlık hizmeti alınması
mi Ġstatistik Programı konusunda eğitim ve çalıĢma ziyaretleri                             2008
k Ġstatistik Sisteminin GeliĢtirilmesi Programı faaliyetleri (Eğitim ve DanıĢmanlık)                  2008
rupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla, istatistiki ve kurumsal  2008
 asitenin geliĢtirilmesi alanlarında bilgi düzeyinin arttırılması için, eğitim, çalıĢma ziyaretleri ve danıĢmanlık
metlerinin alınması
rupa Birliği müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullanılan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal Ġstatistik      2008
slerindeki uygulamaları ile ilgili eğitim, çalıĢma ziyaretleri ve danıĢmanlık hizmeti alınması
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 18.4.3.1
 r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)          Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması205
 nel
  Yardımcısı (4 kiĢi)            2008-2010          89.568
m
mans değerleme ve yönetimi          2008-2010          3.000           12.000
 nda eğitim
m kalite yönetimi konusunda eğitim      2008-2010          5.000           12.000
 Ġstatistik Programına iliĢkin eğitim     2008-2010                       20.000
 Birliği ve diğer uluslararası örgütler   2008-2009                       30.000
dan finanse edilen projeler
 ıyla, istatistiki ve kurumsal
enin geliĢtirilmesi konusunda eğitim
 Birliği müzakere sürecinde geçerli 2008-2009                           70.000
r, kullanılan yöntemler ve sürecin AB
 lusal Ġstatistik Ofislerindeki
maları ile ilgili eğitim
 manlık
mans değerleme ve yönetimine iliĢkin     2008-2010          4.000           18.000
 anlık
m kalite yönetimine iliĢkin          2008-2010          8.000           12.000
 anlık
 Ġstatistik Programına iliĢkin        2008-2010                       15.000
 anlık
         205
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türk Ġstatistik Sisteminin
         GeliĢtirilmesi – II - TR 05-03.16‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Tablo 18.4.3.1 (Devamı)
 r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)        Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
 Birliği ve diğer uluslararası örgütler  2008-2009              10.000
dan finanse edilen projeler
 ıyla, istatistiki ve kurumsal
enin geliĢtirilmesi konusunda
 anlık
 Birliği müzakere sürecinde geçerli 2008-2009                15.000
r, kullanılan yöntemler ve sürecin AB
 lusal Ġstatistik Ofislerindeki
maları ile ilgili danıĢmanlık
üme
m kalite yönetimine iliĢkin        2008-2010       750       3.000
 anların tercümesi
 k yönetime iliĢkin dokümanların      2008-2010       500       1.200
 esi


mans değerleme ve yönetimine iliĢkin    2008-2010     10.000      15.000
 ziyaretleri, seminerler vb.
m kalite yönetimine iliĢkin çalıĢma    2008-2010     15.000      22.500
 eri, seminerler vb.
 k yönetime iliĢkin çalıĢma        2008-2010      6.000      20.000
 eri, seminer vb.
 Ġstatistik Programına iliĢkin çalıĢma   2008-2010              22.500
 eri, seminer vb.
                               141.818     298.200
        Tablo 18.4.3.2
r (Türkiye Ġstatistik Kurumu)           Yıl       Ulusal bütçe       AB kaynakları           Diğer    To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m206                     2008-2011                        3.401.334              3
manlık207                   2008-2011                        5.200.000              5
üme
  (Veri Toplama)              2008-2010                         925.000
                                                    9.526.334              9

        FASIL 19 SOSYAL POLĠTĠKA VE ĠSTĠHDAM

        Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların
        tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde, etkili bir sosyal
        diyalog için koşulların oluşturulması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 19.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                   Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
e 98 sayılı ILO    2821 sayılı Sendikalar      2821 sayılı Sendikalar Kanununun ve 2822           ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri        Kanununu ile 2822         sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt          Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı    sayılı Toplu ĠĢ          Kanununun sendikal özgürlükleri artıracak           Bakanlığı
            SözleĢmesi, Grev ve        biçimde yeniden düzenlenmesi
            Lokavt Kanununda
            DeğiĢiklik Yapılmasına
            Dair Kanun
98 ve 151 sayılı ILO 4688 sayılı Kamu          Kamu görevlilerine tanınan sendikal              ÇalıĢma ve      20
 eĢmeleri      Görevlileri Sendikaları       özgürlükleri arttıracak biçimde Kanunun            Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı   Kanununda DeğiĢiklik        yeniden düzenlenmesi                     Bakanlığı
           Yapılması Hakkında                                        Devlet Personel
           Kanun                                               BaĢkanlığı
        206
          2009 yılı için gösterilen rakamlar Türk Ġstatistik Sisteminin GeliĢtirilmesi Programı ve PHARE Çok-
        Yararlananlı Ġstatistik ĠĢbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmıĢ bütçe
        tutarlarıdır. 2010 ve 2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür
        faaliyetler için tahmini tutarlardır.
        207
          2009 yılı için gösterilen rakamlar Türk Ġstatistik Sisteminin GeliĢtirilmesi Programı ve PHARE Çok-
        Yararlananlı Ġstatistik ĠĢbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmıĢ bütçe
        tutarlarıdır. 2010 ve 2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür
        faaliyetler için tahmini tutarlardır.
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                              Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
e 98 sayılı ILO   ĠĢkolları Tüzüğü208      2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı      ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri                      Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt           Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı                  Kanununda yapılacak değiĢiklikler            Bakanlığı
                          doğrultusunda düzenleme yapılması
e 98 sayılı ILO   ĠĢçi ve ĠĢveren Sendika    2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı      ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri       ve Konfederasyonlarının    Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt           Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı   Denetimine ĠliĢkin      Kanununda yapılacak değiĢiklikler            Bakanlığı
           Tüzük209           doğrultusunda düzenleme yapılması
e 98 sayılı ILO   Toplu ĠĢ SözleĢmesi      2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı      ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri       Yapacak Yetkili        Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt           Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı   Sendikanın Tespiti ile    Kanununda yapılacak değiĢiklikler            Bakanlığı
           Ġlgili Usul ve Esaslar    doğrultusunda düzenleme yapılması
           Hakkında Yönetmelik210
        208
          Sendikalar Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine
        Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        209
          Sendikalar Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine
        Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        210
          Sendikalar Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine
        Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        Tablo 19.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
e 98 sayılı ILO   Hakeme ve Resmi   2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı          ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri       Arabulucuya BaĢvurma Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt              Sosyal Güvenlik
upa Sosyal ġartı   Yönetmeliği211    Kanununda yapılacak değiĢiklikler               Bakanlığı
                     doğrultusunda düzenleme yapılması
e 98 sayılı ILO   Grev ve Lokavt Halinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı         ÇalıĢma ve      20
eĢmeleri       Alınacak Tedbirlere  Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt             Sosyal Güvenlik
                    212
upa Sosyal ġartı   ĠliĢkin Yönetmelik   Kanununda yapılacak değiĢiklikler              Bakanlığı
                      doğrultusunda düzenleme yapılması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 19.1.2
iyaçlar                                                            Y
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü))
dikal hakların geliĢtirilmesi konusunda görevli olan ÇalıĢma Genel Müdürlüğüne bağlı Daire BaĢkanlıklarının         20
umsal kapasitesinin geliĢtirilmesi
        211
          Sendikalar Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine
        Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        212
          Sendikalar Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine
        Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 19.1.3
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
ı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
 822 ve 4688 sayılı Kanunların ve   2009        10.000
önetmeliklerin ILO ve AB normlarına
hale getirilmesi için yapılacak
emeler ve bu düzenlemeler ve
nmaları konusunda ÇalıĢma Genel
 üğü personeli ile sosyal tarafların

manlık
üme


                              10.000
Öncelik 19.2 Türkiye’deki kayıtdışı çalışmayla ilgili bir analiz yapılması ve müktesebatın
tüm iş gücünü kapsayacak şekilde uygulanması için genel bir eylem planı çerçevesinde bu
problemi çözmek için bir plan tasarlanması

Fasıl açılıĢ kriterinin yerine getirilmesi amacıyla 2009 yılında tamamlanması öngörülen eylem
planı kapsamında ele alınacaktır.

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
Öncelik 19.3 Ortak Sosyal İçerme Belgesi (JIM) ve İstihdam Politikası Öncelikleri Ortak
Değerlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili çalışmaların bitirilmesi ve her iki izleme sürecinin
aktif olarak uygulanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.
Ancak, Avrupa Sosyal Ġçerme Stratejisi ve Avrupa Ġstihdam Stratejisine karĢılık gelmek
üzere, Ortak Sosyal Ġçerme Belgesi (JIM) ve Ġstihdam Politikası Öncelikleri Ortak
Değerlendirme Belgesinin (JAP) hazırlıklarının, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından 2009 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.
Ancak, JIM ve JAP izleme süreçlerinin aktif olarak uygulanması için izleme komitelerinin
oluĢturulması planlanmaktadır.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iş teftiş de
         dahil olmak üzere, ilgili idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla işbirliği içinde
         güçlendirilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 19.4.1
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
0/79/AT sayılı       Hava ĠĢ Kanunu        Hava taĢıma iĢlerinde çalıĢanların çalıĢma   ÇalıĢma ve     2009
 ktif                          koĢullarının özel bir yasa ile düzenlenmesi  Sosyal Güvenlik
                                                    Bakanlığı
0/79/AT sayılı       Uçucu Personelin    Hava taĢıma iĢlerinde çalıĢanların çalıĢma      ÇalıĢma ve      20
 ktif           Dinlenme ve Günlük   koĢullarının düzenlenmesi              Sosyal Güvenlik
              Ġhtiyaçlarına Uygun                             Bakanlığı
              Olarak, Gündelikler ile
              Konaklamaya ĠliĢkin
              Esas ve Usuller
              Hakkında Yönetmelik213
0/79/AT sayılı       Uçucu Personelin UçuĢ     Hava taĢıma iĢlerinde çalıĢanların çalıĢma   ÇalıĢma ve      20
 ktif           Süresi, UçuĢ Görev      koĢullarının düzenlenmesi           Sosyal Güvenlik
              Süresi, Ġstirahat Süresi                           Bakanlığı
              ve Tıbbi Kontrol
              Sürelerine ĠliĢkin Usul
              ve Esaslar Hakkında
              Yönetmelik214
3/AT sayılı Direktif 4857 sayılı ĠĢ           Kanunun 71 inci maddesine göre 15 yaĢın     ÇalıĢma ve     2009
           Kanununda DeğiĢiklik        altındaki çocukların çalıĢtırılması yasaktır.  Sosyal Güvenlik
           Yapılması Hakkında         Ancak ĠĢ Kanunu çocukların çalıĢtıkları tüm   Bakanlığı
           Kanun                alanları kapsamamaktadır. Onsekiz yaĢını
                             doldurmamıĢ çocukların, sinema, tiyatro, müzik,
                             bale, dans gibi güzel sanatlar kapsamındaki
                             iĢlerle sirk, radyo, televizyon, film çekimi,
                             reklamcılık ve modellik gibi sanatsal
                             faaliyetlerde çalıĢtırılmasına yönelik olarak
                             mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin
                             yapılması
         213
            Hava ĠĢ Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         214
            Hava ĠĢ Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         Tablo 19.4.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
Sayılı ILO       Çocuk ĠĢçiliğinin       Çocuk ĠĢçiliğinin Önlenmesi Ġçin Zamana Bağlı ÇalıĢma ve            20
eĢmesi         Önlenmesi Ġçin Zamana     Politika ve Program çerçevesinde belirlenen     Sosyal Güvenlik
            Bağlı Politika ve       hedef gruplardaki çocuk iĢçiliğinin (sokakta    Bakanlığı
            Program Çerçevesine      çalıĢma, küçük ve orta büyüklükteki iĢlerde ağır
            Dair BaĢbakanlık       ve tehlikeli iĢlerde çalıĢma ve tarımda aile iĢleri
            Genelgesi           dıĢında gezici ve mevsimlik tarım iĢlerinde
                           çalıĢma) 10 yıllık bir süre içerisinde, bütüncül,
                           katılımcı ve çok taraflı yaklaĢımlarla önlenmesi
91/AET sayılı      ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği    ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki AB           ÇalıĢma ve      20
ktif          Kanunu215           mevzuatına uyum sağlanması                 Sosyal Güvenlik
                                                         Bakanlığı
                                                         Devlet Personel
                                                         BaĢkanlığı
4/40/AT sayılı     ÇalıĢanların Sağlık ve    ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenliklerinin Fiziksel      ÇalıĢma ve    2011
 ktif          Güvenliklerinin        Faktörlere Maruziyetten Korunmasına ĠliĢkin        Sosyal Güvenlik
            Elektromanyetik Alan     AB Direktifine uyum sağlanması               Bakanlığı
            Maruziyetinden
            Kaynaklanan Risklere
            KarĢı Korunması
            Hakkında Yönetmelik
         215
           ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne bağlı olarak çıkarılmıĢ olan yönetmeliklerin dayanak maddeleri, ĠĢ Sağlığı
         ve Güvenliği Kanunu kabul edildiğinde, 2009 yılında değiĢtirilecektir. Söz konusu yönetmelikler ve ilgili
         oldukları direktifler Ģunlardır: Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği (92/58/AET, 2007/30/AT), Ekranlı
         Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği (90/270/AET, 2007/30/AT), Gürültü
         Yönetmeliği (2003/10/AT, 2007/30/AT), TitreĢim Yönetmeliği (2002/44/AT, 2007/30/AT), Yapı ĠĢlerinde
         Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (92/57/AET, 2007/30/AT), Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve
         Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (98/24/AT, 2000/39/AT, 2006/15/AT, 2007/30/AT ), Patlayıcı
         Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/AT, 2007/30/AT), Kanserojen
         ve Mutajen Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (2004/37/AT),
         Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (83/477/AET, 91/382/AT,
         98/24/AT, 2003/18/AT, 2007/30/AT), ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
         ĠliĢkin Yönetmelik (89/654/AET, 2007/30/AT), ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları
         Hakkında Yönetmelik (89/655/AET, 2001/45/AT, 2007/30/AT), KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerinde
         Kullanılması Hakkında Yönetmelik (89/656/AET, 2007/30/AT), Elle TaĢıma ĠĢleri Hakkında Yönetmelik
         (90/269/AET, 2007/30/AT), Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Hakkında
         Yönetmelik (92/104/AET, 2007/30/AT), Sondajla Maden Çıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık ve Güvenlik ġartları
         Hakkında Yönetmelik (92/91/AET, 2007/30/AT), Geçici veya Belirli Süreli ĠĢlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
         Hakkında Yönetmelik (91/383/AET, 2007/30/AT), Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
         Hakkında Yönetmelik (2000/54/AT), Balıkçı Gemilerinde Yapılan ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
         Hakkında Yönetmelik (93/103/AT, 2007/30/AT), Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla
         Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (92/85/AET, 2007/30/AT).
         Tablo 19.4.1 (Devamı)
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
6/25/AT sayılı       Optik Radyasyon        ĠĢyerlerinde çalıĢanların maruz kaldığı yapay  ÇalıĢma ve     2011
 ktif           Yönetmeliği          radyasyondan korunmak için asgari sağlık ve   Sosyal Güvenlik
                             güvenlik Ģartlarının belirlenmesi        Bakanlığı
70/AET,          Kamu Görevlilerinin ĠĢ Kamu görevlilerinin iĢ sağlığı ve güvenliğine     Devlet Personel    20
56/AET,          Sağlığı ve Güvenliğine iliĢkin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren     BaĢkanlığı
91/AET,          ĠliĢkin Yönetmelikler216 gerekli olan ikincil düzenlemelerin
55/AET,                       gerçekleĢtirilmesi
83/AET ve
5/AET sayılı
ktifler
 9/AT, 2001/23/AT, Bazı Kanunlarda            22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu,   ÇalıĢma ve    2011
 33/AET, 97/81/AT, DeğiĢiklik Yapılması         sosyal politika ve istihdam alanında yer alan AB Sosyal Güvenlik
3/88/AT, 99/70/AT, Hakkında Kanun217           müktesebatı dikkate alınarak hazırlanmıĢ olsa  Bakanlığı
 3/AT, 96/71/AT,                     da, gerek bu Kanunda ve gerekse Devlet
2/74/AT,                         Memurları Kanunu, Deniz ĠĢ Kanunu, Türk
1/86/AT,                         Ceza Kanunu ve Medeni Kanun gibi kanunlarda
3/72/AT,                         halen değiĢiklik yapılması
2/14/AT, 94/45/AT,
2/15/AT,                         Bununla birlikte 4857 sayılı Kanunun
5/47/AT,                         kabulünden sonra AB mevzuatının bir kısmında
 83/AET, 99/95/AT,                    değiĢiklikler yapılmıĢtır.
 87/AET,
6/54/AT,                         Bunlardan ayrı olarak sosyal politika ve
4/113/AT,                        istihdam alanında düzenleme yapan kanunların
 13/AET                         da değiĢen koĢullara göre revizyon ihtiyacı
0/78/AT ve                        vardır. Sosyal Politika ve Ġstihdam alanında
0/43/AT sayılı                      halen uyum sağlanamamıĢ olan hususlarda
 ktifler                         hazırlanacak eylem planı çerçevesinde
                             gerçekleĢtirecek düzenlemeleri içeren bir
                             pakettir.
         216
            ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
         217
            Sosyal uyum paketi Ģeklinde çıkarılacaktır.
        Tablo 19.4.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
 9/AT, 2001/23/AT,  Bazı Kanunlarda       22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu,   ÇalıĢma ve       2011
 33/AET, 97/81/AT,  DeğiĢiklik Yapılması     sosyal politika ve istihdam alanında yer alan AB Sosyal Güvenlik
3/88/AT, 99/70/AT,  Hakkında Kanunun       müktesebatı dikkate alınarak hazırlanmıĢ olsa  Bakanlığı
 3/AT, 96/71/AT,   uygulanmasına iliĢkin    da, gerek bu Kanunda ve gerekse Devlet
2/74/AT,       yönetmelikler218       Memurları Kanunu, Deniz ĠĢ Kanunu, Türk
1/86/AT,                     Ceza Kanunu ve Medeni Kanun gibi kanunlarda
3/72/AT,                     halen değiĢiklik yapılması
2/14/AT, 94/45/AT,
2/15/AT,                     Bununla birlikte 4857 sayılı Kanunun
5/47/AT,                     kabulünden sonra AB mevzuatının bir kısmında
 83/AET, 99/95/AT,                değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bunlardan ayrı olarak
 87/AET,                     sosyal politika ve istihdam alanında düzenleme
6/54/AT,                     yapan kanunların da değiĢen koĢullara göre
4/113/AT,                     revizyon ihtiyacı vardır.
 13/AET
0/78/AT ve
0/43/AT sayılı
 ktifler
4/AT ve       Devlet Memurları       Doğum nedeniyle verilen ücretsiz iznin anne ve Kadının Statüsü       20
5/AET sayılı     Kanunu ve ĠĢ         baba arasında paylaĢılmasıyla ebeveyn izni   Genel
ktifler       Kanununda DeğiĢiklik     oluĢturulması                 Müdürlüğü
           Yapılmasına Dair
           Kanun
        218
         Sosyal uyum paketi Ģeklindeki "Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun"un kabul
        edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 19.4.2
iyaçlar                                                          Y
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü))
 ıĢma Genel Müdürlüğünün ve bölge müdürlüklerinin iĢ hukuku mevzuatının uygulanmasını etkin bir biçimde         2009
 yebilmesi ve bundan sonra uyumlaĢtırılacak mevzuat ile ilgili çalıĢmaları sürdürebilmesi için kurumsal kapasitenin
 Ģtirilmesi
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı))
Hukuku alanında iç hukukumuza aktarılan AB müktesebatının uygulanmasına katkıda bulunmayı sağlamak üzere ĠĢ       2009
 tiĢ Kurulu BaĢkanlığı‘nın etkin ve sürekli teftiĢ yapmadaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
 adet iĢ müfettiĢi yardımcısı alınması                                          20
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü))
 ağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün kapasitesinin, iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması         2009
 usunda güçlendirilmesi (optik radyasyon alanında uygulamanın sağlanması219, bölge laboratuvarlarının
 lendirilmesi ve iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasının teĢvik edilmesi)
Bakanlığı)
mahkemelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni iĢ mahkemeleri kurulması                      2009
        219
         Bu alanda, Optik Radyasyon Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra, bir projenin uygulamaya konması
        planlanmaktadır, ancak projenin bütçesi daha sonra belirleneceğinden, finansman ihtiyacı ve kaynakları
        bölümünde söz konusu proje hakkında bilgiye yer verilmemiĢtir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 19.4.3.1
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
ı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
 a Genel Müdürlüğüne 3 mütercim    2009-2010       90.000
 sı
 a Genel Müdürlüğüne 10 çalıĢma    2009-2010      360.000
 yardımcısı alınması
m
 a Genel Müdürlüğü ve Bölge      2009-2010       20.000     170.000
 üklerinde görevli 1100 personelin
 B mevzuatı hakkında eğitimi
 a Genel Müdürlüğü ÇalıĢan Çocuklar 2009-2010                 4.000
nin, çalıĢan gençlerin iĢyerinde
ması (94/33/AT sayılı Direktif)
da eğitilmesi
 manlık
 ukuku, cinsiyet eĢitliği ve     2009-2010               300.000
 lıkla mücadele hakkındaki
atın uyumlaĢtırılması sırasında
 anlık hizmeti alınması
 a Genel Müdürlüğü ÇalıĢan Çocuklar 2009-2010                 6.000
ne, çalıĢan gençlerin iĢyerinde
ması (94/33/AT sayılı Direktif)
da danıĢmanlık hizmeti verilmesi
üme
       Tablo 19.4.3.1 (Devamı)
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik         Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
ı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü))


 politika ve istihdam alanında     2009-2010                        50.000
 dirmeye yönelik kitap, bülten, broĢür
erleri
a Genel Müdürlüğü ÇalıĢan Çocuklar 2009-2010                           1.000
nin düzenleyeceği seminere iliĢkin
r
a hayatında toplumsal cinsiyet      2009-2011         50.000          950.000           1
nin geliĢtirilmesi220
                                  520.000         1.481.000           2
        220
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―ÇalıĢma Hayatında Toplumsal
        Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi- TR 080 218‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Tablo 19.4.3.2     (Avro)
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik        Yıl       Ulusal bütçe      AB kaynakları       Diğer  To
ı (ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı))
atın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
üme


 sisteminin güçlendirilmesi221      2008-2009          74.880         1.300.000         1
                                   74.880         1.300.000         1
        221
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―ĠĢ TeftiĢ Sisteminin
        Güçlendirilmesi- TR 0603.10‖ konulu eĢleĢtirme projesi kapsamında finanse edilmektedir.
         Tablo 19.4.3.3
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik         Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
ı (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel
ğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
üme


inde iĢ sağlığı ve güvenliğinin      2009-2011         143.000         3.932.000           4
ilmesi222
ğı ve güvenliği bölgesel       2009-2011                        1.800.000           1
uvarlarının geliĢtirilmesi (ĠSGÜM)223
                                   143.000         5.732.000           5
        222
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve
        Güvenliğinin ĠyileĢtirilmesi - TR 0702.20‖konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        223
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel
        Laboratuvarlarının GeliĢtirilmesi - TR 0702.21‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Tablo 19.4.3.4
 r (Adalet Bakanlığı)           Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
 ı planlanan toplam 76 yeni iĢ     2009-2010    1.500.000               1
 si için hakim odası, duruĢma salonu
 tefriĢ gideri
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
ması planlanan toplam 76 yeni iĢ    2009-2010   30.000.000              30
mesinin her birine bir hakim, üç
 ir yazı iĢleri müdürü ve bir
 rin alınması
m
 erin eğitimi             2009-2010     150.000     150.000
 manlık
üme


                           31.650.000     150.000      31
        Öncelik 19.5 İşgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme kapasitesinin
        artırılması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 19.5.2
iyaçlar                                                        Y
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
slek danıĢma merkezlerinin Türkiye ĠĢ Kurumunun 81 Ġl Müdürlüğüne yaygınlaĢtırılması, varolanların         2010
asitelerinin güçlendirilmesi, tüm il müdürlüklerindeki mevcut ve yeni oluĢturulacak merkezlerin AB standartlarına
munun sağlanması
sal, sektörel ve yerel düzeyde insan kaynakları geliĢimine yönelik tespit, analiz ve planlama yapmak üzere 81    2010
kiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğünde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
el düzeyde meslek barometreleri ve iĢgücü profilleri oluĢturularak yerel ve ulusal düzeyde iĢgücü piyasasındaki   2010
Ģmelerin izlenmesi, Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının politika üretme ve iĢbirliği kapasitesinin
Ģtirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 19.5.3
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik          Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer     To
ı)224
m                      2010-2012          600.000          2.400.000               3
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m                      2010-2012         1.250.000          3.750.000               5
 manlık                   2010-2012                       2.000.000               2
üme


 tihdam tedbirleri ve Türkiye ĠĢ       2008-2009         4.000.000         16.000.000               20
una yerel düzeyde destek
ması225
                                    5.850.000         24.150.000               30

        FASIL 20 ĠġLETMELER VE SANAYĠ POLĠTĠKASI

        Öncelik 20.1 Kapsamlı ve güncel bir sanayi stratejisinin kabul edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 20.1.1
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                 Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
            Sanayi Stratejisi        Fasıl kapanıĢ kriterinin yerine getirilmesi         Sanayi ve Ticaret   20
                                                          Bakanlığı

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 20.1.2
iyaçlar                                                                  Y
ve Ticaret Bakanlığı)
 ayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliĢtirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için idari kapasitenin          2009
rılması;
 Sanayi stratejisi Ģubesinin, sektör Ģubelerinin ve iç paydaĢların idari kapasitelerinin artırılması


        224
          Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA I.BileĢeni) 2009 yılı Programı çerçevesinde 19.5.2 altında yer alan 1., 2. ve
        3. ihtiyaçları karĢılamak üzere ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü
        tarafından proje teklifinde bulunulacaktır.
        225
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Aktif Ġstihdam Tedbirleri ve
        Türkiye ĠĢ Kurumuna Yerel Düzeyde Destek Sağlanması - TR 0602.03‖ konulu proje kapsamında finanse
        edilmektedir.
 Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimler kurulması
 ayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliĢtirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi;              2009
 Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimlerin kapasitesinin
geliĢtirilmesi
 ayi politikası ve stratejisi konusunda kamu ve ilgili paydaĢlar (özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları) arasındaki  2009
aloğun güçlendirilmesi amacıyla sektörlere yönelik sanayi platformunun geliĢtirilmesi ve izlenmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 20.1.3
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)       Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
ı öngörülen birim ihtiyaçlarının      2009      300.000
ası amacıyla ofis altyapısı ihtiyaçları
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 l Ģubelerde görevlendirilmek üzere     2009      540.000
 yi uzmanı, sanayi politikası ve
si koordinasyonunda 5 sanayi
 , istatistikçi ve veri analizi
nda çalıĢmak üzere 5 uzman
m
stratejisi Ģubesinin, sektör       2009-2011     80.000     720.000
inin ve iç paydaĢların idari
elerinin güçlendirilmesine yönelik

geliĢtirme, uygulama, izleme ve      2009-2010     50.000     450.000
ndirme, süreç yönetimi, veri analizi
ında eğitim
manlık
de durum tespiti amacıyla anket       2009       4.370      39.330
ı, uygulanması ve değerlendirilmesi
nda danıĢmanlık hizmeti alınması
 örnek uygulamalarının incelenmesi     2009       18.000     162.000
nda danıĢmanlık hizmeti alınması
 uygulamaların etki analizlerinin     2009       24.000     216.000
ası konusunda danıĢmanlık hizmeti
sı
eyici etki analizlerinin yapılması     2009       8.000      72.000
nda danıĢmanlık hizmeti alınması
        Tablo 20.1.3 (Devamı)
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)       Yıl    Ulusal bütçe    AB kaynakları      Diğer  To
erin rekabet edebilirlik analizlerinin   2009        10.000        90.000
ası için danıĢmanlık hizmeti alınması
 geliĢtirme, uygulama, izleme ve      2009        6.000        54.000
ndirme sürecinin iyileĢtirilmesi
la izleme ve değerlendirme
zmaları ile izleme ve değerlendirme
nın geliĢtirilmesi konusunda
anlık hizmeti alınması
 stratejisinin izlenmesi ve       2009-2011      40.000        360.000
 ndirmesi çalıĢmaları esnasında
 acak verileri toplamak ve analiz
amacıyla, Sanayi envanterinin
ulması ile sayısal sanayi haritasının
ulması konusunda hizmet alınması
platformunun izlenmesi ve çıktıların   2009-2011       4.000        36.000
ndirilmesi konusunda danıĢmanlık
 alınması
üme
maya konulacak olan politika ve      2009        4.000        36.000
dokümanlarının tercüme edilmesi


l çalıĢma grupları toplantıları      2009        2.020        199.980
 150-200 kiĢi)
k takımı (vizyonerler grubu)        2009        4.900        44.100
 ları
 60-70 kiĢi)
 ar ile toplantılar (2 adet, 150-200    2009        2.020        199.980

a sonuçları değerlendirme toplantıları             8.000        72.000

nan dokümanların basımı ve tanıtımı    2009        20.000        180.000
                              1.125.310       2.931.390         4

        FASIL 21 TRANS-AVRUPA AĞLARI

        Öncelik 21.1 TINA çalışması kapsamında belirlenen projelere öncelik verilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
        Tablo 21.1.2
iyaçlar                                                      Y
ma Bakanlığı)
 Ģtırma politikası oluĢturulması sürecinde; istatistik, modelleme, değerlendirme ve bilgi alıĢveriĢi konularını  20
ütmek ve kurumlar arası koordinasyon ile planlama sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere, UlaĢtırma
kanlığı bünyesinde istiĢari ―UlaĢtırma Koordinasyon Birimi‖nin kurulması. Ayrıca söz konusu birimin TINA
 ıĢmasında öngörüldüğü üzere çekirdek ağ üzerinde yapılacak yatırımların; proje planlamasının desteklenmesi,
ar verme ve izlemenin sağlanması fonksiyonlarını da yürütmesi

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 21.1.3
r (UlaĢtırma Bakanlığı)           Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer   To
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m                     2009                     90.000
 manlık                  2009                     60.000
üme


                                            150.000
        Öncelik 21.2 Avrupa Topluluğu Trans-Avrupa Ağları Enerji Kılavuz İlkelerinde listelenen
        ortak çıkar projelerine öncelik verilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir mevzuat uyumu çalıĢması öngörülmemektedir.

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 21.2.2
iyaçlar                                                     Y
 Elektrik Ġletim A.ġ. (TEĠAġ))
 kiye‘de sınır ötesi elektrik ticaretinin en etkin AB uygulamaları ile uyumu için koĢulların güçlendirilmesi  20
TE ile senkron paralel iĢletim için Türkiye elektrik sistemi frekans kontrol performansının rehabilitasyonu   20
Piyasası Düzenleme Kurumu)
ğal gaz iletim hatları teknik esasları ile Ģebekelerin birlikte iĢletilebilirliği konusunda idari kapasitenin  20
lendirilmesi
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Tablo 21.2.3.1
r (TEĠAġ)                    Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
 manlık
üme


 esi elektrik ticareti için koĢulların     2009                      1.380.000            1
dirilmesi226
k sistemi frekans kontrol            2009                      2.500.000            2
mansının rehabilitasyonu227
                                                3.880.000            3
         226
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'de Sınır Ötesi Elektrik
         Ticaretinin En Etkin AB Uygulamaları ile Uyumu için KoĢulların Güçlendirilmesi- TR.06 IB EY 01‖ konulu
         projenin eĢleĢtirme bileĢeni kapsamında finanse edilmektedir.
         227
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programına sunulan ―UCTE ile Senkron Paralel ĠĢletme için Türkiye
         Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performansının Rehabilitasyonu - TR0702.05‖ konulu proje kapsamında
         finanse edilmektedir.
        Tablo 21.2.3.3
r (Enerji Piyasası Düzenleme       Yıl      Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer     To

m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
doğal gaz iletim hatlarının tarife  2009-2010                     20.000
lojileri ve yatırım programları
nda eğitim
lerin birlikte iĢlerliği konusunda  2009-2010                     20.000
programı
manlık
üme


                                             40.000

        FASIL 22 BÖLGESEL POLĠTĠKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDĠNASYONU

        Öncelik 22.1 Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB
        katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde,
        programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol
        alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının
        pekiştirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 22.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
5/2006 ve 718/2007 4587 sayılı Avrupa      Katılım sürecinin getirdiği iĢ yüküne bağlı    Avrupa Birliği   20
 ı Tüzükler    Birliği Genel        olarak, tam üyelik perspektifi çerçevesinde    Genel
          Sekreterliği TeĢkilat ve   çalıĢmaların verimli ve etkili bir Ģekilde     Sekreterliği
          Görevleri Hakkında      sürdürülebilmesini ve kurumlararası
          Kanunda DeğiĢiklik      koordinasyonun etkinleĢtirilmesini teminen,
          Yapılması Hakkında      üstlendiği görevler ile teĢkilat yapısı arasında
          Kanun            uyumun sağlanması amacıyla yeterli sayı ve
                        nitelikteki personelin istihdamı yoluyla Avrupa
                        Birliği Genel Sekreterliğinin kurumsal kapasite
                        ihtiyacının karĢılanması
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                    Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
5/2006 ve 718/2007 IPA Yapılanmasına   IPA kapsamında AB fonlarının kullanılmasına  DıĢiĢleri       20
 ı Tüzükler    ĠliĢkin BaĢbakanlık  yönelik programlama, uygulama, izleme ve   Bakanlığı
          Genelgesi       denetlemeye iliĢkin kuralların düzenlenmesi  Maliye Bakanlığı
                                            Devlet Planlama
                                            TeĢkilatı
                                            MüsteĢarlığı
                                            Hazine
                                            MüsteĢarlığı
                                            Avrupa Birliği
                                            Genel
                                            Sekreterliği
                                            Program
                                            Otoritesi
                                            Bakanlıklar
        Tablo 22.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
5/2006 ve 718/2007 Hazine Kontrolörleri   IPA düzenlemesinde yer alan Denetim Otoritesi Hazine         20
 ı Tüzükler    Kurulu Yönetmeliğinin   görevlerinin Yönetmelikte yer alması     MüsteĢarlığı
          DeğiĢtirilmesi
5/2006 ve 718/2007 4059 sayılı Hazine   IPA düzenlemesinde yer alan ―Denetim       Hazine        2009
 ı Tüzükler    MüsteĢarlığı ile DıĢ  Otoritesi‖ görevlerine yönelik olarak 4059 sayılı MüsteĢarlığı
          Ticaret MüsteĢarlığı  Kanunun 5/b maddesinin değiĢtirilmesi
          TeĢkilat ve Görevleri
          Hakkında Kanunda
          DeğiĢiklik Yapılmasına
          ĠliĢkin Kanun
5/2006 ve 718/2007 EĢ Finansmana Yönelik AB katılım öncesi yardımlarından katkı       Maliye Bakanlığı   20
 ı Tüzükler    Yasal ve Kurumsal   sağlanan çevre altyapı projelerinin eĢ finansmanı  Çevre ve Orman
          Düzenleme       için bir mekanizma ve buna dair yasal dayanak    Bakanlığı
                     oluĢturulması                    Devlet Planlama
                                               TeĢkilatı
                                               MüsteĢarlığı
                                               Hazine
                                               MüsteĢarlığı
                                               Avrupa Birliği
                                               Genel
                                               Sekreterliği
                                               Ġller Bankası
        Tablo 22.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
5/2006 ve 718/2007 4856 sayılı Çevre ve    IPA kapsamında AB mali yardımlarından      Çevre ve Orman    2009
 ı Tüzükler    Orman Bakanlığı      faydalanabilmek amacıyla Çevre ve Orman     Bakanlığı
          TeĢkilat ve Görevleri   Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Çevre
          Hakkında Kanunda      Operasyonel Programının etkin bir Ģekilde
          DeğiĢiklik Yapılmasına   yönetilmesi ve uygulanması için kurulan
          ĠliĢkin Kanun       birimlerin hukuki dayanaklarının
                       güçlendirilmesi
5/2006 ve 718/2007 3146 sayılı ÇalıĢma ve   IPA kapsamında AB mali yardımlarından      ÇalıĢma ve      2009
 ı Tüzükler    Sosyal Güvenlik      faydalanabilmek amacıyla ÇalıĢma ve Sosyal   Sosyal Güvenlik
          Bakanlığının TeĢkilat ve  Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda       Bakanlığı
          Görevleri Hakkında     hazırlanan Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
          Kanunda DeğiĢiklik     Operasyonel Programının etkin bir Ģekilde
          Yapılmasına ĠliĢkin    yönetilmesi ve uygulanması için kurulan
          Kanun           birimlerin hukuki dayanaklarının
                       güçlendirilmesi
5/2006 ve 718/2007 3143 sayılı Sanayi ve   IPA kapsamında AB mali yardımlarından      Sanayi ve Ticaret  2009
 ı Tüzükler    Ticaret Bakanlığının    faydalanabilmek amacıyla Sanayi ve Ticaret   Bakanlığı
          TeĢkilat ve Görevleri   Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan
          Hakkında Kanunda      Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
          DeğiĢiklik Yapılmasına   Programının etkin bir Ģekilde yönetilmesi ve
          ĠliĢkin Kanun       uygulanması için kurulan birimlerin hukuki
                       dayanaklarının güçlendirilmesi
5/2006 ve 718/2007 3348 sayılı UlaĢtırma   IPA kapsamında AB mali yardımlarından      UlaĢtırma      2009
 ı Tüzükler    Bakanlığının TeĢkilat ve  faydalanabilmek amacıyla UlaĢtırma Bakanlığı  Bakanlığı
          Görevleri Hakkındaki    koordinasyonunda hazırlanan UlaĢtırma
          Kanunda DeğiĢiklik     Operasyonel Programının etkin bir Ģekilde
          Yapılmasına ĠliĢkin    yönetilmesi ve uygulanması için kurulan
          Kanun           birimlerin hukuki dayanaklarının
                       güçlendirilmesi
        Tablo 22.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
5/2006 ve 718/2007 AB mali yardımlarının      AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik        Çevre ve Orman     20
 ı Tüzükler    kullanılmasına yönelik      Bakanlıkların kuruluĢ kanunlarında yapılacak        Bakanlığı228
          düzenlemeler           değiĢikliklerle iliĢkili olarak uygulama usul ve      ÇalıĢma ve
                          esaslarının düzenlenmesi                  Sosyal Güvenlik
                                                        Bakanlığı229
                                                        Sanayi ve Ticaret
                                                        Bakanlığı230
                                                        UlaĢtırma
                                                        Bakanlığı231
        228
          4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
        ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        229
          3146 sayılı ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik
        Yapılmasına ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        230
          3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına
        ĠliĢkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        231
          3348 sayılı UlaĢtırma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin
        Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 22.1.2
iyaçlar                                                        Y
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
ıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, IPA‘nın Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi bileĢeninin yönetiminden     2009
umlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde çalıĢacak ilave personelin temini ve eğitimi
ıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı       2009
çevesinde ihale, sözleĢme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve
evlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini
ve Ticaret Bakanlığı)
 gesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, mali  2009
 etimi ve kontrolünden sorumlu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
 gramı Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin idari kapasitesinin güçlendirilmesi
 ayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve Uygulama        2009
rkezinde, Operasyonel Program çerçevesinde ihale, sözleĢme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu
ulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini
ma Bakanlığı)
 Ģtırma Bakanlığı bünyesinde, IPA‘nın 3. BileĢeni altında ulaĢtırma sektörüne sağlanacak AB fonlarının       2009
 etiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde çalıĢacak ilave personelin temini
eğitimi
 Ģtırma Bakanlığı bünyesinde, IPA‘nın 3. BileĢeni altında UlaĢtırma Operasyonel Programı çerçevesinde ihale,    2009
leĢme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
erli sayı ve nitelikte personelin temini
e Orman Bakanlığı)
vre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA‘nın 3. BileĢeni altında çevre sektörüne sağlanacak AB fonlarının      2009
 etiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde çalıĢacak ilave personelin temini
eğitimi
vre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA‘nın 3. BileĢeni altında Çevre Operasyonel Programı çerçevesinde ihale,   2009
leĢme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
erli sayı ve nitelikte personelin temini
nkası)
 katılım öncesi yardımlarından katkı sağlanan çevre alt yapı projelerinin eĢ finansmanına dair bir mekanizma    2009
Ģturulması
r Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi                                2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        IPA Sürecinde Program Otoritesi olarak belirlenen Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇalıĢma ve
        Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı‘nın kurumsal
        yapılanma ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik finansman ihtiyacının ilgili operasyonel
        programların teknik yardım bileĢeninden karĢılanması öngörülmektedir. Bununla birlikte
        uygulama sürecinde bu kapsamda değerlendirilemeyecek ihtiyaçlar için IPA I. BileĢen
        altından finansman talebi olabilecektir.

        Tablo 22.1.3
r (Ġller Bankası)232              Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer    To
m
edilen projelerin izlenmesi,        2009-2011          45.000          135.000          -
si ve raporlanması iĢlerine yönelik
mini
u ve atıksu proje çözümü,
e, statik hesap, akifer parametresi
esi iĢlerine yönelik yazılım temini
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
m
 ğitimi                  2009-2011                       94.000
 seçimi ve değerlendirmesi eğitimi
 sal yönetim ve kontrol eğitimi
 m projelerinin kredilendirilmesi ve
mik-finansal analiz konularında

u ve içmesuyu sektöründe güncel
 jilerin uygulanması ve ilgili AB
atı konularında eğitim
G-FIDIC eğitimi
 manlık                  2009-2011                       915.000
üme                    2009-2011                       120.000


                                    45.000         1.264.000             1
        232
         ―2006 SEI‖ çerçevesinde yürütülen ―Ġller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik
        Destek‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Öncelik 22.2 Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak,
        idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 22.2.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum Yürürl
zuatı
3/2006 sayılı Tüzük Düzey 2 (NUTS II)     Tüm bölgelerde Ajansların kuruluĢ iĢlemlerinin   Devlet Planlama   20
          Bölgelerinde Kalkınma   gerçekleĢtirilmesi ve hizmetlerinin baĢlatılması  TeĢkilatı
          Ajanslarının                                  MüsteĢarlığı
          Kurulmasına iliĢkin
          Bakanlar Kurulu
          Kararları
3/2006 sayılı Tüzük 3152 sayılı ĠçiĢleri    Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin     ĠçiĢleri Bakanlığı  20
          Bakanlığı TeĢkilat ve   yetki ve kapasitelerinin artırılarak il düzeyindeki
          Görevleri Hakkında     planlama, programlama, koordinasyon ve izleme
          Kanun, ĠçiĢleri      kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Ġl
          Bakanlığı Planlama     Koordinasyon Kurullarının daha etkin
          Uzmanlığı Yönetmeliği,   çalıĢmasının sağlanması
          Ġl Planlama ve
          Koordinasyon
          Müdürlükleri KuruluĢ
          Görev ve ÇalıĢma
          Yönetmeliği ile iliĢkili
          diğer ikincil ve üçüncül
          düzenlemeler
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

        FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

        Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması

        1 Mevzuat Uyum Takvimi

        Tablo 23.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                            Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
upa Konseyi      Türkiye Hâkimler ve       Hâkimlik ve savcılık mesleğine mensup       Adalet Bakanlığı   20
anlar Komitesinin   Savcılar Birliği        olanların müĢterek ihtiyaçlarının karĢılanması,
4)12 sayılı Tavsiye  Kanunu233            meslekî faaliyetlerinin kolaylaĢtırılması, bu
arı                          mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
                           geliĢmesinin sağlanması
           Ġdari Yargılama Usulü      Görev ve yetkiye iliĢkin konularda yeni      Adalet Bakanlığı   20
           Kanununda DeğiĢiklik      düzenlemeler getirilmesi, uygulamadaki bazı
           Yapılmasına ĠliĢkin       teknik sorunların çözülmesi ve yargılama
           Kanun234            sürecinin kısaltılması
           Genel Ġdari Usul        Ġdari iĢlemlere karĢı hangi kuruma hangi sürede Adalet Bakanlığı    20
           Kanunu235            baĢvurma veya dava açma hakkının
                           bulunduğunun belirtilmesi zorunluluğunun
                           getirilmesi
upa Konseyinin    Hukuk Muhakemeleri       Yargılama sisteminin daha basit hale getirilmesi, Adalet Bakanlığı   20
6)12 sayılı Tavsiye  Kanunu             terim birliğinin sağlanması, kanun sistematiği
arı                          bakımından, yargılama akıĢına uygun, takip
upa Konseyinin                    edilmesi kolay, mantıkî, sade ve basit bir sistem
1)7 sayılı Tavsiye                  getirilmesi
arı
upa Konseyinin
4)5 sayılı Tavsiye
arı
        233
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        234
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        235
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        Tablo 23.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                                Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
upa Konseyinin R Hukuk                Yargının üzerindeki yükün hafifletilmesi,          Adalet Bakanlığı   20
 12 sayılı Tavsiye  UyuĢmazlıklarında        uyuĢmazlıkların en az giderle çözümlenmesi ve
arı         Arabuluculuk Kanunu236     tarafların mahkeme ortamı dıĢında ―onarıcı
upa Konseyinin R                   adalet‖ ilkesine uygun olarak daha barıĢçıl ve
 1 sayılı Tavsiye                  uzlaĢmacı Ģekilde tatmininin sağlanması
arı
upa Konseyinin R                   Yargı reformunun bir gereği olarak; davaların
 19 sayılı Tavsiye                  hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde
arı,                         görülmesine imkân tanınacak biçimde ve bir
upa Konseyinin R                   kısım uyuĢmazlıkların çekiĢmeli yargı Ģeklinde
 2) 10 sayılı Hukuki                 mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh,
 ularda UzlaĢma                   uzlaĢma gibi yöntemlerle çözümünün
arı                         sağlanması
upa Konseyinin R    ÇekiĢmesiz Yargı ve      Yargı reformu çerçevesinde olmak üzere;           Adalet Bakanlığı  2009
 12 sayılı Tavsiye   Alternatif UyuĢmazlık     davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir
arı          Çözüm Yollarına ĠliĢkin    biçimde görülmesine imkân tanınması, bazı
upa Konseyinin R    Kanun237           uyuĢmazlıkların çekiĢmeli yargı Ģeklinde
 1 sayılı Tavsiye                  mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh,
arı                         uzlaĢma gibi yöntemlerle çözümünün
upa Konseyinin R                   sağlanması
 19 sayılı Tavsiye
arı,
upa Konseyinin R
 2) 10 sayılı Hukuki
 ularda UzlaĢma
arı
            Yargıtay Kanununda   Ġstinaf mahkemelerinin oluĢturulması suretiyle           Adalet Bakanlığı  2009
            DeğiĢiklik Yapılmasına Yargıtay‘ın iĢ yükünün hafifletilmesinin
            Dair Kanun238     sağlanması
3/88, 2988/95,     SayıĢtay Kanunu239      Anayasa ve 5018 sayılı Kanuna uyum             SayıĢtay       20
4/97 ve 1267/1999                  sağlanarak hesap verebilir ve saydam bir kamu        BaĢkanlığı
 ı Tüzükler                     mali yönetim sistemi oluĢumuna dıĢ denetimin
                           katkısının sağlanması
        236
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        237
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        238
          Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
        239
          ―Öncelik 32.2 SayıĢtay‘ın iĢleyiĢinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI)
        standartları ve ilkeleri ile uyumlu olmasının sağlanması için, beklemekte olan mevzuatın kabul edilmesi‖ altında
        da yer almaktadır.
        Tablo 23.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
          Ġnfaz ve Ceza Uygulama Mahkumiyet kararlarının infazı ve infaz         Adalet Bakanlığı  2009
          Hakimliği Kanunu    hakimliği müessesesi konusunda çalıĢmalar
                      yapılması
          Ġdari Yargılama     Yargılama usullerinde paralellik esası      Adalet Bakanlığı      20
          Usulünde Ġstinaf Kanun  gözetilerek idari yargıda istinaf kanun yolunun
          Yolunun OluĢturulması  hayata geçirilmesi açısından hakim, personel,
          Hakkında Kanun      bina ve diğer araç-gereç yönünden yeterli
                       düzeyde olan idari yargıda, mahkemeler teĢkilatı
                       ve yargılama usulünün yeniden düzenlenmesi
          Yargı BiliĢim Kanunu   Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay,        Adalet Bakanlığı   20
                       UyuĢmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar
                       Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, adli ve
                       idari yargı birimleri, Bakanlık merkez ve taĢra
                       teĢkilatı, bağlı ve ilgili kuruluĢlarıyla iĢbirliği
                       yaparak, yargı sisteminin güvenilirliğinin ve
                       doğruluğunun en üst düzeyde sağlanması ve
                       iĢleyiĢine hız kazandırılması
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 23.1.2
iyaçlar                                                        Y
Bakanlığı)
 gı Eğitici Havuzunun oluĢturulması                                          20
mu Denetçiliği Kurumunun kurulması                                           20
kuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Arabuluculuk Daire BaĢkanlığının kurulması                  20
 slararası yönü olan yargılamaların ve yargı alanındaki AB ve diğer uluslararası örgütler ile etkin iĢbirliği     20
çekleĢtirmek üzere YurtdıĢı Ġrtibat Hakimliği Kurumunun kurulması
 gı Basın Sözcülüğü Kurumunun kurulması                                        20
kim savcıların idari yüklerini azaltarak yargının iĢleyiĢi ve etkinliğini hızlandırmak amacıyla hakim savcı ve kalem  20
soneli arasında Adli Hizmet Uzmanlığı kadrosunun ihdası
ge Adliye Mahkemelerinin kurulması                                           20
ge Ġdare Mahkemelerine adli yargıdaki düzenlemelere paralel olarak istinaf yetkisi verilmesini sağlayacak yasal    20
enlemenin yapılması suretiyle bu mahkemelerin istinaf mahkemeleri pozisyonunda çalıĢmalarının sağlanması
 gı BiliĢim Kurumunun kurulması                                            20
       3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 23.1.3.1
r (Adalet Bakanlığı) Kamu       Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
ği Kurumu
m                   2009         5.000
uatın uyumu ve uygulanması                                  1
nel
m                   2009                1.170.000
manlık
üme


                              5.000     1.170.000      1

       Tablo 23.1.3.2
r (Adalet Bakanlığı) Arabuluculuk   Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
kanlığı
m                   2009        75.000     225.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                   2009        200.000     3.800.000      4
manlık
üme


                             275.000     4.025.000      4
       Tablo 23.1.3.3
r (Adalet Bakanlığı) YurtdıĢı Ġrtibat      Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları          Diğer     To
 Kurumu
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                      2009                        250.000
m                       2009          100.000          900.000               1
manlık                     2009                        250.000
üme                      2009                        250.000
                        2009                        250.000
                                    100.000         1.900.000               2

        Tablo 23.1.3.4
r (Adalet Bakanlığı) Yargı Basın        Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer240    To
ü Kurumunun kurulması ve Yargı
 vuzunun oluĢturulması
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                      2009                                     200.000
m                       2009                                     200.000
manlık
üme                      2009                                     50.000
                        2009                                     50.000
                                                              500.000
        240
         22.10.2007 tarihinde imzalanan ve Ġsveç ile bazı alanlarda iĢbirliği öngören mutabakat zaptı kapsamında
        finanse edilmektedir.
       Tablo 23.1.3.5
r (Adalet Bakanlığı) Adli Hizmet         Yıl      Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer241   To
ı
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                        2009         250.000     4.750.000   250.000  5
manlık
üme                       2009                  250.000


                                   250.000     5.000.000   250.000  5

       Tablo 23.1.3.6
r (Adalet Bakanlığı) Bölge Adliye         Yıl      Ulusal bütçe  AB kaynakları-   Diğer    To
leri
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                        2010         40.000      360.000
manlık
üme


                                    40.000      360.000
       241
          Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecektir.
        Tablo 23.1.3.7
r(Adalet Bakanlığı) Bölge Ġdare  Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları-  Diğer  To
lerinin Ġstinaf Mahkemelerine
 lmesi
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                2011             100.000
m                 2011             300.000
manlık
üme                2011             100.000
                 2011             100.000
                                600.000
        Öncelik 23.2 Yolsuzlukla Mücadele

        1 Mevzuat Uyum Takvimi

        Tablo 23.2.1
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
           5176 Sayılı Kamu     Dört yıllık ilk uygulama süresi içerisinde ortaya Kamu         2009
           Görevlileri Etik Kurulu  çıkan aksaklıkların yasadan kaynaklanan      Görevlileri Etik
           kurulması ve Bazı     bölümlerinin giderilmesi (GRECO ve AB       Kurulu
           Kanunlarda DeğiĢiklik   ilerleme raporlarında da gündeme getirilen baĢta
           Yapılması Hakkında    personel ve bütçe konuları olmak üzere yeterli
           Kanun‘da değiĢiklik    bağımsızlığın sağlanması, yargıya yansıyan
           yapılması         konuların incelenememesi v.d.)

                        Görev alanlarındaki paralellik nedeniyle Kamu
                        Denetçiliği Kurumu Kanunu ile birlikte
                        değerlendirilmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 23.2.2
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı (TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı))
 tiĢ Kurulunun yolsuzlukla mücadele kapasitesinin geliĢtirilmesi amacıyla yeniden yapılanma ve eğitim çalıĢmaları  2009
Görevlileri Etik Kurulu)
mu Görevlileri Etik Kurulu‘nun görevleriyle uyumlu nitelikte bir bütçe ve sekreteryaya sahip olmasının sağlanması  2009
Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))
kiye‘nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin uygulanması ve örgütlü suçlar, uyuĢturucu, insan ticareti,  2009
andırıcılık, yolsuzluk ve kara paranın aklanmasına karĢı mücadelenin güçlendirilmesi kapsamında yolsuzlukla
cadele alanında eğitici yetiĢtirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 23.2.3.1
r (Maliye Bakanlığı (TeftiĢ Kurulu   Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları-  Diğer  To
ğı))
m                  2009-2010      150.000      450.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2009-2010               400.000
manlık                2009-2010               150.000
üme                 2009-2010                50.000
                   2009-2010               400.000
                             150.000     1.450.000      1

      Tablo 23.2.3.2
r (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)    Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2009-2010               500.000
manlık
üme


ltürünün geliĢtirilmesi için kamu,  2009-2010      200.000      500.000
ite ve sivil toplum tarafından
ak çalıĢmalara destek verilmesi
                             200.000     1.000.000      1
        Tablo 23.2.3.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma   Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları-  Diğer  To
 mutanlığı))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                 2009-2010            2.500.000      2
manlık
üme                2009-2010             500.000


                                  3.000.000      3
         Öncelik 23.3 Temel Haklar

         1 Mevzuat Uyum Takvimi

         Tablo 23.3.1
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
 zuatı
 52/AET ve      Türk VatandaĢlarının    5767 sayılı Kanunla değiĢik 2954 sayılı Türkiye Radyo ve        20
7/65/AT sayılı    Günlük YaĢamlarında    Radyo ve Televizyon Kanunun 21. maddesine    Televizyon Üst
 ktifler       Geleneksel Olarak     uyumlu olarak Türk vatandaĢlarının günlük    Kurulu
           Kullandıkları Farklı Dil  yaĢamlarında geleneksel olarak kullandıkları
           ve Lehçelerde Yapılacak  farklı dil ve lehçelerde yayınları düzenleyen
           Radyo ve Televizyon    yönetmeliğin kamu ve özel yayıncıları içerecek
           Yayınları Hakkında     Ģekilde yeniden düzenlenmesi
           Yönetmelik
upa Ġnsan Hakları   Türk Medeni        Evlilik dıĢında doğan çocukların, babaları ile  Adalet Bakanlığı   20
 eĢmesi        Kanununda DeğiĢiklik    aralarındaki soy bağlarının, tanıma veya hakim
upa Ġnsan Hakları   Yapılmasına Dair      kararı ile kurulması hususlarının
 kemesi Kararları   Kanun           çağdaĢlaĢtırılması
eĢmiĢ Milletler
ınlara KarĢı Her
ü Ayrımcılığın
enmesi SözleĢmesi
Kasım 1989 tarihli  Sokakta YaĢayan      Sokakta yaĢayan ve/veya çalıĢtırılan çocuklara  Sosyal Hizmetler   20
 Çocuk Hakları    ve/veya ÇalıĢtırılan    ve ailelerine hizmet veren Çocuk ve Gençlik   ve Çocuk
 eĢmesi        Çocuklara ve ailelerine  Merkezlerinin çalıĢma usul ve esaslarının    Esirgeme
           hizmet veren Çocuk ve   düzenlenmesi                   Kurumu Genel
           Gençlik Merkezleri                             Müdürlüğü
           Yönetmeliği
        Tablo 23.3.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
Kasım 1989 tarihli  Koruma Bakım ve    Suça sürüklenen, suça sürüklenme riski bulunan,   Sosyal Hizmetler    20
 Çocuk Hakları    Rehabilitasyon Merkezi ceza infaz kurumundan salıverilip de korunma    ve Çocuk
 eĢmesi       Yönetmeliği      ve desteğe ihtiyacı olanlardan, haklarında bakım  Esirgeme
                      tedbiri kararı/korunma kararı alınan çocukların;  Kurumu Genel
                      temel gereksinimlerinin karĢılanması, fiziksel,   Müdürlüğü
                      duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının
                      belirlenerek gerekli mesleki müdahalelerin
                      gerçekleĢtirilmesi, aile ve yakın çevrelerine
                      dönmelerinin veya bir sonraki sosyal hizmet
                      modeline hazır hale gelmelerinin sağlanması
                      amacıyla oluĢturulan ve/veya iĢbirliği
                      protokolleriyle iĢletilen Koruma Bakım ve
                      Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluĢ, teĢkilat
                      ve iĢleyiĢi ile ilgili düzenlemelerin yapılması
Kasım 1989 tarihli  Bakım ve Sosyal    Suç mağduru olan çocukların temel          Sosyal Hizmetler    20
 Çocuk Hakları    Rehabilitasyon Merkezi gereksinimlerinin karĢılanması, fiziksel,      ve Çocuk
 eĢmesi       Yönetmeliği      duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının    Esirgeme
                      belirlenerek gerekli mesleki müdahalelerin     Kurumu Genel
                      gerçekleĢtirilmesi, aile ve yakın çevrelerine    Müdürlüğü
                      dönmelerinin veya bir sonraki sosyal hizmet
                      modeline hazır hale gelmelerinin sağlanması
                      amacıyla oluĢturulan ve/veya iĢbirliği
                      protokolleriyle iĢletilen Bakım ve Sosyal
                      Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluĢ, teĢkilat
                      ve iĢleyiĢi ile ilgili düzenlemelerin yapılması
Kasım 1989 tarihli  Çocuk Hakları Ġl Çocuk  Çocuk Hakları Ġl Çocuk ve YetiĢkin        Sosyal Hizmetler    20
 Çocuk Hakları    ve YetiĢkin Komiteleri  Komitelerinin çalıĢma usul ve esaslarıyla,    ve Çocuk
 eĢmesi       çalıĢma usul ve     uygulamada karĢılaĢılan sorunların çözümü,    Esirgeme
           esaslarına iliĢkin    farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve   Kurumu Genel
           BaĢbakanlık Genelgesi  uygulamada birlikteliğin sağlanması için     Müdürlüğü
                       uyulması gereken hususların düzenlenmesi
 ımcılığın Genel   Ayırımcılığın Genel   Ayırımcılık yapılmaması ilkesi gereğince tam ve DıĢiĢleri         20
 ak Yasaklanmasına  Olarak Yasaklanmasına  ve etkin bir eĢitliğin sağlanması için alınacak her Bakanlığı
 in AĠHS‘ye Ek 12  ĠliĢkin AĠHS‘ye Ek 12  türlü tedbirin objektif ve makul bir gerekçeye   Adalet Bakanlığı
 u Protokol     No.lu Protokolün     dayanması
           Onaylanmasının Uygun
           Bulunduğuna Dair
           Kanun
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 23.3.2
iyaçlar                                                       Y
e Televizyon Üst Kurulu)
k vatandaĢlarının günlük yaĢamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yapılacak yayın  2009
metlerinin 3984 sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasını takip etmekle görevlendirilecek
me uzmanlarının eğitimi

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 23.3.3
r (Radyo ve Televizyon Üst        Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer    To

m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                   2009-2011        30.000
manlık
üme


                                30.000
        Öncelik 23.4 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çalışması ve bağımsız bir veri
        koruma denetleme otoritesinin kurulması

        1 Mevzuat Uyum Takvimi

        Tablo 23.4.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
sel Verilerin     KiĢisel Verilerin    KiĢisel veri toplanması, iĢlenmesi ve muhafazası Adalet Bakanlığı    20
 tronik Ortamda    Korunması Kanunu    konularında temel ilkelerin tayin edilmesi
nmesi Bağlamında               suretiyle, kiĢinin dokunulmazlığı, maddi ve
 ylerin Korunmasına              manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerinin
 Avrupa Konseyi               korunması
 eĢmesi,
 6/AT sayılı Direktif
6/AT, 91/308/AET Ticari Sır, Banka Sırrı   Ticarî iĢletme ve Ģirketler, bankalar, sigorta   Adalet Bakanlığı   20
ı Direktifler  ve MüĢteri Sırrı       Ģirketleri ve mali piyasalarda faaliyet gösteren
         Hakkında Kanun        aracı kurumlarının ticarî sır, banka sırrı ve
                       müĢteri sırlarının talep edilmesi, verilmesi,
                       kullanılması ve korunmasına iliĢkin esas ve
                       usullerin düzenlenmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 23.4.2
iyaçlar                                                        Y
Bakanlığı)
isel Verilerin Korunması Kurulunun oluĢturulması                                   20
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 23.4.3
r (Adalet Bakanlığı)            Yıl     Ulusal bütçe    AB kaynakları      Diğer    To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                    2009                    250.000
m                     2009         100.000        900.000           1
manlık                  2009                    250.000
üme                    2009                    250.000
                     2009                    250.000
                                100.000       1.900.000            2

        FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĠK

        Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin
        güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası
        işbirliğinin geliştirilmesi dahil olmak üzere AB standartlarıyla uyumlaştırılmasına devam
        edilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 24.1.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
 k Gümrük Ġzleme    485 sayılı Kanun     Ortak Gümrük Ġzleme Operasyonlarına yasal   Gümrük     2011
rasyonlarına iliĢkin  Hükmünde         zemin hazırlanması               MüsteĢarlığı
 tabı hakkındaki 9   Kararnamede DeğiĢiklik  Uluslararası veya ikili anlaĢmalardan
iran 1997 tarihli   Yapılmasına Dair     kaynaklanan yükümlülüklere bağlı olarak
sey Ġlke Kararı    Kanun           yapılacak operasyonlar ile bilgi ve belge
                         değiĢimine imkan tanınması
upa Birliği      Gümrük Ġdareleri   Gümrük Ġdareleri arasında iĢbirliği ve       Gümrük     2011
 aĢmasının K.3     Arasında ĠĢbirliği ve yardımlaĢmanın artırılması             MüsteĢarlığı
 desi uyarınca     YardımlaĢmaya ĠliĢkin
rılan Gümrük      SözleĢmenin
eleri Arasında     Onaylanmasının Uygun
 liği ve        Bulunduğuna Dair
dımlaĢmaya ĠliĢkin   Kanun
 eĢme
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                  Sorumlu kurum  Yayım
 zuatı
 Bilgi Teknolojisinin  Bilgi Teknolojisinin Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı    Gümrük     2011
mrük Amaçlı       Gümrük Amaçlı    Kullanımına yasal zemin hazırlanması   MüsteĢarlığı
 anımına ĠliĢkin    Kullanımına ĠliĢkin
 eĢme          SözleĢmenin
            Onaylanmasının Uygun
            Bulunduğuna Dair
            Kanun
 Bilgi Teknolojisinin  Bilgi Teknolojisinin  Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı   Gümrük     2011
mrük Amaçlı       Gümrük Amaçlı     Kullanımına yasal zemin hazırlanması  MüsteĢarlığı
 anımına ĠliĢkin    Kullanımına ĠliĢkin
 eĢme          SözleĢmenin
            Onaylanmasına ĠliĢkin
            Bakanlar Kurulu Kararı
        Tablo 24.1.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
asım 2008 tarihli     Europol ile Operasyonel Veri Koruma Kanunu‘nun yasallaĢmasını      ĠçiĢleri Bakanlığı      2010
opol‘ün Üçüncü      Düzeyde ĠĢbirliği    müteakip, Europol ile Operasyonel düzeyde
 letler ve AB       AnlaĢması        iĢbirliği yapma imkânı sağlanması ve dolayısıyla
uluĢu Olmayan                   uluslararası suçla mücadelede daha ileri bir
mlerle DıĢ                    aĢamaya geçilmesi
 ilerini Düzenleyen
 sey Tasarrufu
 9/C 26/04)
Mart 1999 tarihli
opol‘ün Üçüncü
 letlere ve üçüncü
 lara kiĢisel veri
mi kurallarını
enleyen Konsey
arrufu
asım 1998 tarihli     Mevcut Evrak         Europol ile ülkemiz arasında paylaĢılacak bilgi, Adalet Bakanlığı    2010
opol Bilgi Güvenliği   Güvenliği‘nin Europol     belge ve dokümanın kullanım, değerlendirme ve ĠçiĢleri Bakanlığı
 sey Yasası        Bilgi Gizliliği kuralları   gizlilik eĢdeğerleri belirlenerek bilgi
 llarını değiĢtiren 5   ile uyumlaĢtırılması ve    değiĢiminde ortak gizlilik, kullanım ve
iran 2003 tarihli     yasal altyapısının      değerlendirme kodlarının kullanılması
 sey Tasarrufu      oluĢturulması
AntlaĢması K.3      Europol Ulusal        Mevcut düzenleme ile Europol Ulusal        Adalet Bakanlığı  2010-
desi kapsamında      Birimi‘nin görev ve      Birimi‘nin görev tanımlaması, hukuki kimliği ve ĠçiĢleri Bakanlığı
upa Polis Ofisinin    sorumlulukları ile ilgili   yapısı netleĢtirilerek HENU (Heads of Europol
ulmasına Dair       düzenleme           National Units) tavsiye kararları doğrultusunda
eĢme (Europol                      diğer kurum temsilcilerini de içeren ortak iĢ akıĢ
eĢmesi)                         ve çalıĢma düzenlemelerinin yapılması
8/2001 sayılı       Kalpazanlık ve Sahte     Yapılacak düzenleme ile özellikle 32. Fasılda   Adalet Bakanlığı   2010
üğün 8. Maddesi      Euro ile Mücadelede      yer alan Euro Sahteciliği ile Mücadele baĢlığı  ĠçiĢleri Bakanlığı
             NCO ve ENU iĢ         kapsamında somut ilerlemeler kaydedilmesi     Maliye Bakanlığı
             akıĢlarının          Bununla birlikte özellikle Euro sahteciliği ile
             düzenlenmesi         Avrupa Merkez Ofisi olarak belirlenen Europol
                            ile ülkemiz NCO arasındaki bilgi değiĢiminin
                            düzenlenmesi
        242
           Europol Operasyonel ĠĢbirliği AnlaĢmasından sonra çıkarılacaktır.
        Tablo 24.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
7/2006 sayılı Tüzük, Sirene Ofisi ile SIS   AB üyeliği ile birlikte ülkemizde kurulacak SIS Adalet Bakanlığı     Tam
7/533/JHA sayılı   II‘nin kurulumu ve    II‘nin teknik ve yasal zeminin oluĢturulması  ĠçiĢleri Bakanlığı    persp
sey Kararı      gerekli hukuki ve teknik                                     çerçev
           altyapıların                                           çıkarı
           oluĢturulması
engen Müktesebatı - Sirene Ofisi ÇalıĢma ve   Schengen SözleĢmesi Polis ĠĢbirliği BaĢlığı    ĠçiĢleri Bakanlığı  Tam
iran 1985 tarihli  ĠĢ AkıĢı Düzenlemesi    Altında özellikle 39-40-41 ve 101. maddeler               persp
elüx Ekonomik                  doğrultusunda ve Schengen Katalogları                 çerçev
 ği ile Federal                 çerçevesinde Sirene Ofislerinde farklı kolluk             çıkarı
 anya Cumhuriyeti                birimleri temsilcilerinin iĢ akıĢ ve çalıĢma
 ransa Cumhuriyeti               usulleri belirlenmesi
 nda ortak
 larındaki
 rollerin kademeli
ak kaldırılmasına
 anlaĢmanın
ulama sözleĢmesi
engen Müktesebatı -  Ulusal Schengen Bilgi   Schengen SözleĢmesinin Polis ĠĢbirliği BaĢlığı ĠçiĢleri Bakanlığı    Tam
iran 1985 tarihli   Sisteminin Kurulması   Altında özellikle 96-97-98-99-ve 100 maddeleri             persp
elüx Ekonomik     (N-SIS) ve kullanıcı   içeren Ulusal Schengen Bilgi Sistemi tesis               çerçev
 ği ile Federal    eriĢimlerinin       edilmesi ve bu bilgi sisteminden bilgiler               çıkarı
 anya Cumhuriyeti   belirlenmesi       Merkezi Schengen sistemine C-SIS‘e
 ransa Cumhuriyeti               aktarılması
 nda ortak                   Ayrıca N-SIS‘e eriĢimler 101 madde
 larındaki                   doğrultusunda temin edilmesi
 rollerin kademeli
ak kaldırılmasına
 anlaĢmanın
ulama sözleĢmesi
upa Komisyonunun   Bomba Ġmha ve       Terörizmle etkin bir mücadele kapsamında     ĠçiĢleri Bakanlığı  2011
sey ve Avrupa     Ġnceleme Birimleri    uluslar arası ve bölgesel iĢbirliğini arttırmak
amentosuna -     KuruluĢ, Görev ve     amacıyla bir eğitim merkezi ile Avrupa-
let, Özgürlük ve   ÇalıĢma Yönetmeliği ile  Ortadoğu Patlayıcı Maddeler ve Bomba
enlik alanında    Terörle Mücadele ve    AraĢtırma, Ġnceleme ve Eğitim Merkezinin
upa Birliği      Harekat Dairesi      kurulması
tikalarının      BaĢkanlığı
erlendirilmesi    Yönetmeliğinin
M(2006) 332 final)  Revizyonu
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.1.2
iyaçlar                                                          Y
Bakanlığı)
luk personelinin, AB müktesebatı ve AB üyesi ülkelerin kolluk teĢkilatlarının görev ve yetkileri ile adli birimlerle  2009
Ģma iliĢkilerini düzenleyen mevzuat konularında eğitimi amacına yönelik olarak Mevzuat Uygulamaları Eğitim
jesinin (MUYEP) uygulama alanının geniĢletilmesi ve etkin kullanılmasının sağlanması
Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))
nbul Ġlinde Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarı Kurulması                               2009
darma Kriminal Daire BaĢkanlığı bünyesinde Araç Kazaları Ġnceleme Laboratuvarı kurulması                2009
rupa ve Akdeniz Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri ve Jandarmalar Birliği (FIEP) ve Avrupa Jandarma Kuvveti       2009
eleri ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ana, Diyarbakır ve Ġzmir Ġllerinde Emniyet Bölge Kriminal Laboratuvarı Kurulması                    2009
örizmle etkin bir mücadele kapsamında uluslararası ve bölgesel iĢbirliğini arttırmak amacıyla; radikalleĢmenin     2011
enmesi, terörizmin insan, mali ve teknolojik kaynaklarının engellenmesi konularında terörle mücadele eden
mlerin kapasitesinin güçlendirilmesi
slararası nitelikte, AB standartlarına uygun yeni hizmet içi eğitim ünitesinin kurulması                2009
vcut Evrak Güvenliği‘nin Europol Bilgi Gizliliği Kuralları ile UyumlaĢtırılması ve Kurumsal Altyapısının        2009
Ģturulması
opol Ulusal Birimi‘nin Görev ve Sorumlulukları ile Ġlgili Düzenleme                          2009
pazanlık ve Sahte Euro ile Mücadelede Milli Büro (NCO) ve Europol Ulusal Bürosunun (ENU) ĠĢ AkıĢlarının        2009
zenlenmesi
                                                             2
ene Ofisi ile SIS II‘nin Kurulumu ve Gerekli Hukuki ve Teknik Altyapıların OluĢturulması
                                                             2
ene Ofisi ÇalıĢma ve ĠĢ AkıĢı Düzenlemesi
                                                             2
sal Schengen Bilgi Sisteminin Kurulması (N-SIS) ve Kullanıcı EriĢimlerinin Belirlenmesi
er Suçları SoruĢturma, Önleme ve AraĢtırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi                        2010
        243
          Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
        244
          Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
        245
          Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.1.3.1
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
 mutanlığı))
m
 inde jandarma bölge kriminal        2009-2012         1.853.250          5.559.750           7
arı inĢası ve ileri seviye laboratuvar
ın temini246
 nde araç kazaları inceleme         2010-2011          750.000          2.250.000           3
arı inĢası ve tefriĢi
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                      2010-2011          75.000          1.425.000           1
manlık                   2009-2011                        300.000
üme                     2009-2011                        140.000


el eğitimi esnasında kullanılacak      2010-2011                        150.000
ateryal (kağıt, fotokopi, broĢür
 yaka-isimlik kartı vb. kırtasiye)
                                   2.678.250          9.824.750           12
        246
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Türkiye‘nin adli tıp kapasitesinin
        artırılması – TR 08.02.14‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Tablo 24.1.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet         Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları          Diğer  To
üdürlüğü))
m
yarbakır ve Ġzmir Ġlinde Emniyet      2009-2012         4.796.750         14.390.250           19
minal Laboratuvarı inĢası ve

 e etkin bir mücadele kapsamında      2011-2013         5.250.000         17.250.000           22
ası ve bölgesel iĢbirliğinin
 lmesi
ların SoruĢturulma, Önleme ve       2011-2013         5.250.000         17.250.000           22
 a Kapasitesinin Güçlendirilmesi
uatın uyumu ve uygulanması         2010-2012         5.000.000         15.000.000           20
nel
m                     2009-2012          60.000          1.140.000           1
manlık                   2009-2012          25.000           225.000
üme


                                  20.381.750         65.255.250           85
        247
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Türkiye‘nin adli tıp kapasitesinin
        artırılması – TR 08.02.14‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Öncelik 24.2 Türkiye’nin “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının” uygulanması konusunda
        bir yol haritasının kabul edilmesini de içeren çabaların devam ettirilmesi, AB müktesebatı
        ile uyumlu “bir iltica otoritesinin kurulmasını da içeren” kapsamlı bir iltica kanunun
        kabulü için hazırlıkların yapılması ve yasadışı göçle mücadele konusunda uluslararası
        standartlarla uyum içerisinde kapasitenin artırılması248

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 24.2.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
sterdam AntlaĢması:   ĠçiĢleri Bakanlığı‘na    ĠçiĢleri Bakanlığı‘na bağlı yeni bir göç ve iltica     ĠçiĢleri Bakanlığı  2009
upa Birliğine Üye    bağlı bir Ġltica ve Göç   biriminin tesis edilmesi
letlerin        Biriminin Kurulmasına
andaĢları için Ġltica  ĠliĢkin Kanun
kında Protokol
        248
          Bu öncelik, AB‘ye katılım sürecinde, Türkiye'nin iltica, göç ve yabancılar mevzuatının ve sisteminin AB
        müktesebatı ve sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi için uyumlaĢtırma sürecinde yürürlüğe konması gereken
        yasal düzenlemeleri, idari yapılanma ve fiziki alt yapının tamamlanması için gereken yatırım projelerini ve
        alınması gereken tedbirleri içeren, 25.03.2005 tarihinde BaĢbakanlık Makamınca imzalanarak yürürlüğe giren
        ―Ġltica ve Göç Ulusal Eylem Planı‖ esas alınarak hazırlanmıĢtır.
        Tablo 24.2.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                    Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
01/55/AT,       Ġltica Kanunu   Ġltica, göç ve yabancılar hususundaki Türk  ĠçiĢleri Bakanlığı  2009
3/09/AT,                 mevzuatının mevcut coğrafi kısıtlamanın
4/83/AT ve                korunması suretiyle AB müktesebatı ile uyumlu
5/85/AT sayılı              hale getirilmesi
 ktifler
 sahibi üçüncü
 lerle ilgili
elelere
mlulaĢtırılmıĢ bir
 aĢım hakkında 30
 m ve 1 Aralık 1992
 li Kararlar
 venli üçüncü
 lere iliĢkin
67/02 sayılı Konsey
 irisi
 nel olarak ciddi bir
 m riski bulunmayan
 ler hakkında 30
 m ve 1 Aralık 1992
 li Ġlke Kararları
 ıkça temelsiz olan
nma baĢvuruları
kındaki 30 Kasım ve
 alık 1992 tarihli
 Kararları.
 ca usulleri için
 ri teminatlar
kında Konsey Kararı
msterdam
 aĢması: Avrupa
 ğine Üye
letlerin vatandaĢları
 iltica hakkında
okol
00/596/AT,
1/275/AT,
2/307/AT ve
2/46/AT sayılı Ġlke
arları
1/2004 sayılı Tüzük
        Tablo 24.2.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                      Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
 H/Com-Ex (99) 13 Yabancılar Kanunu   Vizelerin tanımı ve türlerinin (tek ve çok giriĢli ĠçiĢleri Bakanlığı  2009
engen Müktesebatı-            vize) AB vize türleriyle uyumlu hale getirilmesi DıĢiĢleri
 k Kılavuz ve Ortak           YasadıĢı göç ve istihdamla mücadelenin usul ve Bakanlığı
 solosluk                mevzuat çerçevesinin belirlenmesi
 ergelerinin Nihai
 haları Hakkında 28
 n 1999 Tarihli Ġcra
mitesi Kararı
91/2001/AT sayılı
ük
 sadıĢı göç ve
 dıĢı çalıĢma ile
 adele araçlarını
mlu hale getirmek
 unlarla alakalı
 rol usullerini
 tirmek konusunda
 sey Tavsiyesi
 üncü ülke
 ndaĢlarının
 mak için Üye
 letler topraklarına
ul edilmelerinin
 landırılması
kında 20 Haziran
4 ve 30 Kasım 1994
 li Ġlke Kararları
hengen
 eĢmesi‘nin 11, (1),
 e 21. maddeleri
 tak Konsolosluk
 ergeleri Bölüm I,
3
        Tablo 24.2.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
01/55/AT,       Ġltica Kanununun    Çıkarılması öngörülen Ġltica Kanunun       ĠçiĢleri Bakanlığı  2010
3/09/AT,       Uygulanmasına ĠliĢkin  uygulanmasına iliĢkin ikincil düzenleme olarak
4/83/AT ve      Yönetmelik       çıkarılması
5/85/AT sayılı
 ktifler
 sahibi üçüncü
 lerle ilgili
elelere
mlulaĢtırılmıĢ bir
 aĢım hakkında 30
 m ve 1 Aralık 1992
 li Kararlar
 venli üçüncü
 lere iliĢkin
67/02 sayılı Konsey
 irisi
 nel olarak ciddi bir
 m riski bulunmayan
 ler hakkında 30
 m ve 1 Aralık 1992
 li Ġlke Kararları
 ıkça temelsiz olan
nma baĢvuruları
kındaki 30 Kasım ve
 alık 1992 tarihli
 Kararları.
 ca usulleri için
 ri teminatlar
kında Konsey Kararı
msterdam
 aĢması: Avrupa
 ğine Üye
letlerin vatandaĢları
 iltica hakkında
okol
00/596/AT,
1/275/AT,
2/307/AT ve
2/46/AT sayılı Ġlke
arları
1/2004 sayılı Tüzük
        Alt Öncelik 24.2.1 ĠçiĢleri Bakanlığı’na bağlı bir iltica ve göç biriminin kurulması, bu
        alanda çalıĢacak personele uzmanlık statüsü kazandırılması ve istihdam edilmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.1.2
iyaçlar                                                       Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
vcut personelin kapasitesinin artırılarak uzmanlık statüsünün yaygınlaĢtırılması                 2009
vcut personelin yabancı dil kapasitesinin artırılması                              2009
Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))
sa dıĢı göçle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla kolluk personeline AB müktesebatı kapsamında eğitim  2009
ilmesi
leĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte Mülteci Hukuku konusunda seminerler     2009
 enlenmesi

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.1.3.1
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet       Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları     Diğer     To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                     2010        500.000       2.000.000            2
manlık                   2010                   400.000
üme                    2010                   100.000


                                500.000       2.500.000            3
        Tablo 24.2.1.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma    Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer    To
 mutanlığı))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                 2010-2011             900.000   600.000  1
manlık
üme


                                   900.000   600.000  1
        Alt Öncelik 24.2.2 Ġltica eğitim müfredatının oluĢturulması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.2.2
iyaçlar                                                          Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara iliĢkin 01 Aralık 2005 tarih  2010
2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi‖ (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde eğitim akademisinin
stitüsü)tesisi
sonelin kapasitesinin arttırılarak uzmanlık statüsünün yaygınlaĢtırılması                       2010

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.2.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet       Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer     To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                    2010-2011        128.000         192.000
manlık                 2010-2011                    50.000
üme                   2010-2011                    400.000


el eğitimi esnasında kullanılacak    2010-2011                    50.000
ateryal (kağıt, fotokopi, broĢür
 yaka-isimlik kartı vb. kırtasiye)
                                128.000         692.000
        Alt Öncelik 24.2.3 Ġltica sistemi için tercüman kadrosu oluĢturulması ve tercümanlara
        iltica hukukuna iliĢkin eğitim verilmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.3.2
iyaçlar                                                          Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara iliĢkin 01 Aralık 2005 tarih  2010
2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi‖ (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde iltica eğitim müfredatının
Ģturulması

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.3.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet       Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer     To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                   2010-2011        120.000
m                    2010-2011                    10.000
manlık
üme                   2010-2011        20.000


                                140.000         10.000
         Alt Öncelik 24.2.4 Ġltica sistemi için tercüman kadrosu oluĢturulması ve tercümanlara
         iltica hukukuna iliĢkin eğitim verilmesi

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Tablo 24.2.4.2
iyaçlar                                                               Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara iliĢkin 01 Aralık 2005 tarih       2009
2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi‖ (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde MenĢe Ülke ve Ġltica Bilgi
 emlerinin Tesisi
  Kabul KoĢulları Direktifi çerçevesinde sığınmacı/mülteciler için kabul sisteminin oluĢturulması               2009
HEY Programında ve AB Kabul KoĢulları Direktifinde belirtildiği üzere Sığınmacı Kabul, Barınma Merkezlerinin           2009
Mülteci Misafirhanelerinin Tesis edilmesi

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.4.3.1
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet          Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
üdürlüğü))249
m                        2009         2.500.000         7.500.000            10
uatın uyumu ve uygulanması
nel                       2009          400.000
m                        2009                      1.500.000             1
manlık
üme                       2009                        100.000


                                   2.900.000         9.100.000            12
         249
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―MenĢe Ülke ve Ġltica Bilgi
         Sisteminin Kurulması - TR 06.01.01‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Tablo 24.2.4.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet         Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
üdürlüğü))250
m                     2009-2011       15.300.000         45.900.000           61
uatın uyumu ve uygulanması
nel                    2009-2011         500.000
m                     2009-2011                      1.200.000           1
manlık                  2009-2011                       400.000
üme                    2009-2011                       100.000


                                 15.800.000         47.600.000           63
        250
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Sığınmacı ve Mülteciler Ġçin
        Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin Tesisi - TR 07.02.17‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        Alt Öncelik 24.2.5 Ġltica sistemi içerisinde ilk aĢama kararlar için itirazları
        değerlendirme kurulu oluĢturulması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.5.2
iyaçlar                                                      Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
                                                         2
ca usulleri için minimum garantiler hakkında 20 Haziran 1995 tarihli Konsey Kararı çerçevesinde Ġltica sistemi
 isinde ilk aĢama kararlar için bir itirazları değerlendirme kurulu oluĢturulması

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.5.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet           Yıl      Ulusal bütçe  AB kaynakları     Diğer   To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                         2011                 1.000.000         1
manlık                      2011                  50.000
üme                        2011                  50.000


                                            1.100.000         1
        251
           Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
        Alt Öncelik 24.2.6 Toplu nüfus hareketlerinin takibi ve değerlendirilmesi amacıyla iltica
        ve göç biriminin idari kapasitesinin arttırılması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.6.2
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
 lerinden edilen kiĢilere toplu nüfus hareketi olaylarında geçici koruma verilmesi için minimum standartlara ve bu  2009
kiĢileri kabul eden ve sonuçlarını üstlenen Üye Devletler arasındaki gayret dengesinin teĢvik edilmesine dair
emlere iliĢkin 20 Temmuz 2001 tarih ve 2001/55/AT sayılı Konsey Direktifi çerçevesinde toplu nüfus
eketlerinin takibi ve değerlendirilmesi amacıyla Ġltica ve Göç Biriminin idari kapasitesinin artırılması

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.6.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet       Yıl     Ulusal bütçe     AB kaynakları       Diğer     To
üdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                    2011         60.000
m                     2011                    1.200.000             1
manlık                  2011                     10.000
üme                    2011                     10.000


                                60.000        1.220.000             1
        Alt Öncelik 24.2.7 Dublin SözleĢmesinin uygulanabilmesi için parmak izi veri tabanının
        oluĢturulması

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.7.2
iyaçlar                                                     Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
                                                        2
 üçüncü ülke vatandaĢı tarafından Üye Devletlerden birinde yapılan bir sığınma baĢvurusunun incelenmesinden
umlu Üye Ülkenin belirlenmesine yönelik kriter ve mekanizmaların belirlendiği 18 ġubat 2003 tarihli (EC)
 /2003 sayılı Konsey Tüzüğü (Dublin II Tüzüğü) çerçevesinde Dublin SözleĢmesinin uygulanabilmesi için parmak
veri tabanının oluĢturulması

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.7.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet           Yıl      Ulusal bütçe   AB kaynakları   Diğer  To
üdürlüğü))
m                         2011         1.250.000     3.750.000       5
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
üme


                                    1.250.000     3.750.000       5
        252
           Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
        Alt Öncelik 24.2.8 Ġltica ve göç birimi binasının tesisi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.8.2
iyaçlar                                                                  Y
Bakanlığı)
ca ve göç birimi binasının tesisi253                                                  2009

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.8.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı)              Yıl       Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer   To
m                       2009-2011         2.500.000          7.500.000             10
uatın uyumu ve uygulanması
nel                      2009-2011         1.200.000                            1
m                       2009-2011                         300.000
manlık                    2009-2011                         400.000
üme                      2009-2011                         360.000


                                    3.700.000          8.560.000             12
        253
          2003 yılı Türkiye Ulusal Programında,ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde mülteci statüsünün tespitine iliĢkin karar
        vermede merkezi ve tek yetkili bir ihtisas kurumu kurulması ve faaliyet kapasitesinin geliĢtirilmesi için mevzuat,
        teĢkilatlanma, idari yapı ve altyapı ihtiyaçlarının karĢılanması‖ taahhüdü yer aldığından,25.03.2005 tarihinde
        BaĢbakanlık Makamınca imzalanarak yürürlüğe giren ―Ġltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının
        Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Eylem Planı (Ġltica Göç Ulusal Eylem Planının) 4.1.inci maddesinde
        ―Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ihtisas biriminin oluĢturulması için kurumsal
        yapılanmaya gidilecektir.‖ifadelerine yer verilmiĢtir.. Bu çerçevede, Ġltica Göç Ulusal Eylem Planının Madde
        4.4.2. Ġltica Birimi Binasının Tesisi baĢlığı altında ―Ġltica birimi için proje fiĢi geliĢtirilerek, Ankara‘da uygun
        bir bina inĢa edilmeli veya tespit edilecek uygun bir bina yeniden restore edilerek gerekli ekipman desteği de
        sağlanmak suretiyle faaliyete hazır hale getirilmelidir.‖ ifadeleri yer almaktadır. Eylem Planının ekindeki
        uygulama tablosunda ise (Analitik Grid Tablosunda) Ġltica ihtisas biriminin 2012 yılına kadar gerçekleĢtirilmesi
        son tarih olarak belirtilmektedir.
        Alt Öncelik 24.2.9 Göç ve yasadıĢı göç

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.2.9.2
iyaçlar                                                            Y
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))
ç, yasadıĢı göç konularında görev yapan personelin eğitimi                                 2009
bancı geri gönderme merkezlerinin kurulması                                        2009


        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.2.9.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet        Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer   To
üdürlüğü))254
m                     2009-2011        4.450.000         13.350.000           17
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                     2009-2011                     1.700.000            1
manlık
üme


                                 4.450.000         15.050.000           19
        254
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―YasadıĢı Göçle Mücadele ve Geri
        Gönderme Merkezlerinin Tesisi Ġçin Türkiye'nin Kapasitesinin Artırılması - TR 07.02.16‖ konulu proje
        kapsamında finanse edilmektedir.
         Öncelik 24.3 Açıklayıcı bir yol haritasının tanımını da içeren “Türkiye’nin Entegre Sınır
         Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının” uygulanması
         çabalarının sürdürülmesi. Sınır yönetimine ilişkin yeni bir birim kurulması için gerekli
         adımların atılması

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 24.3.1
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
83/95 ve 334/2002   Türk vize etiketinin AB Vize etiketlerinin AB müktesebatı ile uyumlu    DıĢiĢleri        20
 ı Tüzükler      Schengen vize etiketine hale getirilmesi                  Bakanlığı
hengen         uyumlu hale getirilmesi                           ĠçiĢleri Bakanlığı
aloğunun vize     için uygun düzenleme                            Maliye Bakanlığı
enlemesine iliĢkin
iyeler ve en iyi
ulamalar bölümü
tak Konsolosluk
 ergeleri Bölüm VI
tak Konsolosluk
 ergeleri Ek No. 8,
0 ve 13
5/60/AT ve       Gümrük Ġdaresine     Yolcuların beraberlerinde bulunan likit değerler Gümrük          20
6/70/AT sayılı     Yapılacak Açıklamaya   hakkında gümrük idaresine yapacakları      MüsteĢarlığı
 ktif         ĠliĢkin Usul ve Esaslar  açıklamaya ve buna bağlı olarak idari para    Maliye Bakanlığı
            Hakkında         cezası verilmesine iliĢkin usul ve esasların
            Yönetmelik/Tebliğ     düzenlenmesi
 197/JHA sayılı    5682 Sayılı Pasaport   Havaalanı transit vizesi düzenlenmesiyle, sınır  ĠçiĢleri Bakanlığı  2009
 k Eylem       Kanununun Bazı      güvenliğinin temin edilmesi ve yasadıĢı      DıĢiĢleri
 H/Com-ex (99) 13   Maddelerinde       geçiĢlerle mücadele faaliyetlerine katkı     Bakanlığı
 ı Schengen Ġcra   DeğiĢiklik Yapılması   sağlanması
mitesi Kararı     Hakkında Kanun
 tak Konsolosluk
 ergeleri Ek No. 3
        Tablo 24.3.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
msterdam AnlaĢması   ĠçiĢleri Bakanlığına    Türkiye‘nin tüm sınır kapıları ile yeĢil ve mavi ĠçiĢleri Bakanlığı      2010
 u AnlaĢma‘ya      bağlı sınır güvenliği    sınırlarında görev yapmak üzere profesyonel bir
 nen ve Schengen    biriminin kurulmasına    sınır güvenlik teĢkilatının kurulması ile ilgili
ktesebatı‘nı Avrupa   iliĢkin yasal        çalıĢmalar yapılması
 ği çerçevesiyle    düzenlemeler255
 nleĢtiren
okolün 8. maddesi.
ġubat 2002'de
 rlanan Schengen
aloğu
hengen Uygulama
aĢmasının 6.
 desi
 2001, 2414/2001,    Sınır kapılarında ita Sınır kapılarında bandrol vize uygulamasının         DıĢiĢleri      AB me
 2003 ve 851/2005    edilen vizelerde AB  uzun vadede kaldırılması                   Bakanlığı       tam
 ı Tüzükler       uygulamalarına uyum                                 ĠçiĢleri Bakanlığı   persp
            sağlanması ve bu                                             çerçev
            çerçevede 51 ülkeye                                              uy
            uygulanan bandrol kaĢe                                          sağlan
            vize itasına son
            verilmesine dair
            genelgeler
B Ortak         AB‘nin Negatif ve    AB vize negatif ve pozitif listelerine uyum        ĠçiĢleri Bakanlığı  AB me
 solosluk Talimatları  Pozitif Vize Listelerine sağlanması                         DıĢiĢleri       tam
 No.1)         uyum sağlanması                                   Bakanlığı       persp
9/2001/AT,       amacıyla, Vize Rejim                                           çerçev
4/2001/AT,       Tablomuzdaki vizeye                                              uy
 2003/AT,        tabi veya vizeden muaf                                          sağlan
 2005/AT sayılı     ülkelerin vize
ükler          rejimlerinin yeniden
            düzenlenmesine iliĢkin
            Bakanlar Kurulu Kararı
            ve/veya Genelgeler
        255
          AB müktesebatına uygun hazırlanan ve 27 Mart 2006 tarihinde BaĢbakanlık Makamının Onayı ile kabul
        edilen Türkiye‘nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planında
        öngörülen öncelikler temelinde ele alınacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.3.2
iyaçlar                                                           Y
Bakanlığı)
egre Sınır Yönetimi Eylem Planının detaylandırılması, sınır birlikleri ve birimlerinin teknik ihtiyaçlarının tespiti   2009
hukuki değiĢikliklerin belirlenmesi
leri Bakanlığına bağlı bir sınır yönetimi teĢkilatının kurulmasına kadar bütün sınırlardaki birliklerin idari ve teknik  2009
ılarının güçlendirilmesi ve personel eğitimi
leri Bakanlığına bağlı bir sınır yönetimi teĢkilatının kurulması için mevzuat, teĢkilatlanma, idari yapı ve altyapı    2009
yaçlarının karĢılanması
rupa Birliğinin Entegre Sınır Yönetimi politikasına uyumu sağlamak için Türkiye‘nin yasal, kurumsal ve teknik       2009
 asitesinin geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla AB‘nin açık ve güvenli sınır genel stratejisine ulaĢmak
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.3.3.1
r (ĠçiĢleri Bakanlığı)256           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m                     2009-2010        1.128.250          3.384.750           4
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                     2009-2010                      1.200.000           1
manlık                   2009-2010                      4.900.000           4
üme                    2009-2010                       350.000


                                  1.128.250          9.834.750          10

        Tablo 24.3.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı)257           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m                     2010-2011        6.717.220         19.951.660           26
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                     2010-2011                       262.000
manlık                   2010-2011                       738.000
üme


                                  6.717.220         20.951.660           27
        256
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Entegre Sınır Yönetimi Eylem
        Planı-AĢama 1 - TR 07.02.15‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde
        bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü proje
        kapsamındadır.
        257
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Entegre Sınır Yönetimi Eylem
        Planı-AĢama 2 - TR 08.02.10‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde
        bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü proje
        kapsamındadır.
        Öncelik 24.4 “Türkiye’nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin” uygulanması.
        Örgütlü suçlar, uyuşturucu, insan ticareti, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara paranın
        aklanmasına karşı mücadelenin güçlendirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 24.4.1
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                      Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
 Ģturucuyla     ĠçiĢleri Bakanlığı ile  ĠçiĢleri Bakanlığı ile Gümrük MüsteĢarlığı  ĠçiĢleri Bakanlığı   20
 adelede Polis-   Gümrüklerden sorumlu arasındaki iĢbirliği seviyesinin artırılması   Gümrük
mrük iĢbirliğine   Devlet Bakanlığı                            MüsteĢarlığı
 in 29/11/1996    arasında Kaçakçılıkla
 li Konsey Kararı  Mücadele alanında
           Mutabakat ve ĠĢbirliğine
           Dair Protokol
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.4.2
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı)
gütlü suçlarla mücadele strateji belgesi kapsamında eylem planı hazırlanması                     2009
an ticareti ile mücadele stratejisinin uygulanması                                  2009
kiye‘nin Kırsal Alanda UyuĢturucu ile Mücadele Eylem Planı hazırlanması                       2009
kiye‘nin insan ticareti ile mücadele çabalarının ve tüm insan ticareti mağdurlarının adalete eriĢimlerinin      2009
teklenmesi
 acil yardım hattı aracılığıyla Türkiye ve kaynak ülkelerde insan ticaretini önleme ve bilinçlendirme faaliyetleri  2009
 edilmesi
an Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü'ne destek olacak bir birimin oluĢturulması                 2009
 luk Personelinin insan ticaretiyle mücadele alanında adli ve idari kapasitesinin artırılması            2009
 ülkelerindeki kaçakçılık ve örgütlü suçlarla mücadele uygulamalarına iliĢkin kolluk personelinin eğitimi      2009
li Kontrol Faslı Çerçevesinde oluĢturulması planlanan Sahtecilikle Mücadele Birimi (AFCOS)‘ne irtibat personeli   2009
evlendirilmesi
 luk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alanındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi                  2009
 luk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi                 2009
rdeki uyuĢturucu ile mücadele birimlerinin güçlendirilmesi ve kolluk personelinin mobil eğitim timi vasıtasıyla   2009
Ģturucu ile mücadele eğitimi verilmesi
minal uzmanlık alanlarında AB üyesi ülkelerden eğitim desteği sağlanması                       2009
 analizine yönelik paket analiz programlarının temini ve kullanımının yaygınlaĢtırılması amacıyla AB üyesi      2009
elerle iĢbirliğinin geliĢtirilmesi
kiye ve ana kaynak ülkeler arasında insan ticaretine koordineli bir karĢılığın desteklenmesi için bir veri toplama  2009
eminin oluĢturulması
 luk kuvvetlerinin biliĢim suçlarıyla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi                     2009
        Tablo 24.4.2 (Devamı)
iyaçlar                                                                 Y
Bakanlığı (TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı))
liye TeftiĢ Kurulunun, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ile ilgili mücadele kapasitesinin                2009
 Ģtirilmesi ve diğer kuruluĢlarla (MASAK, EGM/KOM, J.Gn.K., Gümrük MüsteĢarlığı ve Adalet Bakanlığı)
rliğinin artırılması amacıyla yeniden yapılanma ve eğitim çalıĢmaları
Bakanlığı (Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı))
li Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) bilgi güvenliği ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla           2009
ılım ve donanım temin edilmesi
k MüsteĢarlığı)258
k analizine yönelik merkezi bir birimin kurulması                                           20
                 259
gesel risk birimleri kurulması                                                    2010
        258
          Bu kurumsal yapılanma tedbirleri, ―Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari
        kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliĢtirilmesi ile bunların statü ve iĢleyiĢlerinin, kurumlar arası iĢbirliğinin
        geliĢtirilmesi dahil olmak üzere AB standartlarıyla uyumlaĢtırılmasına devam edilmesi‖ ve ―Öncelik 24.3
        Açıklayıcı bir yol haritasının tanımını da içeren ―Türkiye‘nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin
        Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının‖ uygulanması çabalarının sürdürülmesi. Yeni bir sınır kolluk
        kuvveti biriminin kurulması için gerekli adımların atılması‖ için de geçerli olup, bunlara iliĢkin finansman
        ihtiyacı 29 No‘lu Gümrük Birliği faslı altında Tablo 29.2.3‘te verilmektedir.
        259
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek ―Türk Gümrük Ġdaresinin
        Modernizasyonu-VI‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.4.3.1
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma         Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
 mutanlığı))260
m
alımı                   2009-2010         217.500           652.500
uatın uyumu ve uygulanması
nel                    2010-2011          50.000
m                     2009-2011                      1.800.000           1
manlık                                              500.000
üme                      2009                        200.000


                                   267.500          3.152.500           3

        Tablo 24.4.3.2
r (ĠçiĢleri Bakanlığı)261            Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                       2009                       1.600.000           1
manlık                     2009                       1.400.000           1
üme


                                                3.000.000           3
        260
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Kırsal Alanda UyuĢturucu Ġle
        Mücadele Ġçin Kapasitenin Artırılması - TR 06.01.06‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
        261
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye'nin Ġnsan Ticareti Ġle
        Mücadele ÇalıĢmalarının Desteklenmesi ve Ġnsan Ticaretine Maruz KalmıĢ KiĢilerin Adalete EriĢiminin
        Sağlanması - TR 06.01.07‖ konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
       Tablo 24.4.3.3
r (Maliye Bakanlığı (TeftiĢ Kurulu  Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
ğı))
m                  2009     125.000     375.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2009             950.000
manlık                2009             150.000
üme                 2009              50.000


                         125.000     1.525.000      1

       Tablo 24.4.3.4
r (Maliye Bakanlığı (Mali Suçları  Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
a Kurulu BaĢkanlığı))
m                  2009     135.000
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
manlık
üme


                         135.000
        Öncelik 24.5 Adli konulardaki müktesebatın Türk mevzuatı ile uyumunun sağlanması ve
        bu alandaki müktesebatın uygulanması için adli kapasitenin güçlendirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 24.5.1
 ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum   Yayım
 zuatı
 6/AT sayılı Direktif DNA Verileri ve   Kan ve doku örneği gibi kiĢisel verilere ihtiyaç Adalet Bakanlığı    2009
C 193/02 ve 2001/C Türkiye Millî DNA Veri duyulan durumlarda gerekli bilgilerin elde
 01 sayılı Kararlar Bankası Kanunu    edilmesi ve depolanması ile kiĢi temel hak ve
                     hürriyetlerine dahil bu bilgilerin mahremiyetinin
                     korunması arasında bir denge kurulması
8/2000 sayılı Tüzük Tebligat Kanunu        Dünyada ve ülkemizde yaĢanan sosyal,     Adalet Bakanlığı  2009
                         ekonomik ve teknolojik geliĢmelere paralel
                         olarak düzenlemeler getirilmesi

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 24.5.2
iyaçlar                                                       Y
Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) - Adalet Bakanlığı)
zaevlerinin dıĢ korumasının Adalet Bakanlığına devredilmesi                            2009
 luk personelinin adli iĢbirliği konularında ulusal ve uluslararası eğitimi                    2009
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 24.5.3
r (ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma     Yıl      Ulusal bütçe     AB kaynakları      Diğer    To
 mutanlığı) - Adalet Bakanlığı)
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m                  2010-2011        75.000        1.425.000           1
manlık
üme


                               75.000        1.425.000           1

        FASIL 26 EĞĠTĠM VE KÜLTÜR

        Öncelik 26.1 Artan iş yükü ile başa çıkabilmek için Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
        programlarını uygulayan Ulusal Ajansın (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi)
        idari kapasitesinin güçlendirilmesi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 26.1.1
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                        Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
9/2006/AT ve    Türkiye Eğitim ve     AB eğitim ve gençlik programlarının 2007-2013 AB Eğitim ve     20
0/2006/ AT sayılı  Gençlik Ajansı      dönemine iliĢkin mevzuatına uyum sağlanması Gençlik
arlar        BaĢkanlığı KuruluĢ ve                          Programları
          Görevleri Hakkında    Bu düzenleme AB eğitim ve gençlik       Merkezi
          Kanun           programlarının ne Ģekilde yürütüleceğini   BaĢkanlığı
                       kapsamaktadır.
9/2006/AT ve    Türkiye Eğitim ve   AB eğitim ve gençlik programlarının 2007-2013    AB Eğitim ve    20
0/2006/ AT sayılı  Gençlik Ajansı     dönemine ve Ajansın geniĢletilen faaliyet      Gençlik
arlar        BaĢkanlığı Ġnsan    alanına uygun bir personel rejimi oluĢturulması   Programları
          Kaynakları Yönetmeliği                           Merkezi
                      Bu düzenleme personel rejimi ile ilgili tüm     BaĢkanlığı
                      hususları kapsamaktadır.
9/2006/AT ve    Türkiye Eğitim ve     Ajansın çalıĢma usul ve esaslarının 2007-2013  AB Eğitim ve    20
0/2006/ AT sayılı  Gençlik Ajansı      dönemi için öngörülen kriterlerine ve faaliyet  Gençlik
arlar        BaĢkanlığı ÇalıĢma    alanındaki geniĢlemeye uygun olması       Programları
          Usul ve Esasları                              Merkezi
          Hakkında Yönetmelik    Bu düzenleme kurumun iĢleyiĢi ile ilgili     BaĢkanlığı
                       hususları kapsamaktadır.
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                      Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
9/2006/AT ve    Türkiye Eğitim ve    2007-2013 dönemine iliĢkin olarak bütçe ve  AB Eğitim ve    20
0/2006/ AT sayılı  Gençlik Ajansı      muhasebe alanında öngörülen değiĢikliklere  Gençlik
arlar        BaĢkanlığı Bütçe ve   uyum sağlanması ve faaliyet alanındaki    Programları
          Muhasebe         geniĢlemeye paralel bir düzenleme yapılması  Merkezi
          Uygulamalarına ĠliĢkin                         BaĢkanlığı
          Usul ve Esaslar     Bu düzenleme Ajansın bütçe ve muhasebe
          Hakkında Yönetmelik   uygulamalarına iliĢkin usul ve esasları
                       kapsamaktadır.
          2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

          Tablo 26.1.2
iyaçlar                                                                Y
im ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı)
ve personel alınması ve eğitimlerin artırılması                                          2009

          3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 26.1.3
r (AB Eğitim ve Gençlik               Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer   To
 arı Merkezi BaĢkanlığı)
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel                      2009-2011        935.805262        1.246.795263            2
m
 manlık
üme


  biliĢim teknolojileri           2009-2011        534.035264         711.965265            1
                                    1.469.840          1.958.760            3

          FASIL 27 ÇEVRE

          Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık
          döneminde, çevre faslı açılıĢ kriterinin karĢılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi
          çalıĢmaları devam ettiğinden her iki çalıĢma arasında paralellik sağlanmıĢ olmakla birlikte
          özellikle finansman ihtiyacı ile ilgili rakamlar strateji belgesinin nihai hale gelmesiyle netlik
          kazanacaktır.

          Öncelik 27.1 Müktesebatın kademeli olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve
          yürürlüğe girmesi için, kilometre taşlarının ve takvimin belirlendiği ve ulusal, bölgesel ve


          262
            Programlar 2013‘te sona ermekle birlikte, Orta Vade 2011‘de tamamlanacağından 2011 yılına kadar
          uygulanacak faaliyetlere iliĢkin rakam verilmiĢtir.
          263
            2006/1719/AT sayılı Kararın ―EK – Faaliyetler – 4.7 Program Yapıları için Destek‖ ile 2006/1720/AT sayılı
          Kararın ―EK – Ġdari ve Mali Hükümler – B Mali Hükümler – 12 Ulusal Ajanslar‖ bölümleri kapsamında
          Komisyon tarafından, ilgili Programları uygulayacak olan Ulusal Ajansların operasyonel bütçelerine mali katkı
          yapılmaktadır.
          264
            Programlar 2013‘te sona ermekle birlikte, Orta Vade 2011‘de tamamlanacağından 2011 yılına kadar
          uygulanacak faaliyetlere iliĢkin rakam verilmiĢtir.
          265
            2006/1719/AT sayılı Kararın ―EK – Faaliyetler – 4.7 Program Yapıları için Destek‖ ile 2006/1720/AT sayılı
          Kararın ―EK – Ġdari ve Mali Hükümler – B Mali Hükümler – 12 Ulusal Ajanslar‖ bölümleri kapsamında
          Komisyon tarafından, ilgili Programları uygulayacak olan Ulusal Ajansların operasyonel bütçelerine mali katkı
          yapılmaktadır.
        yerel düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik
        planları da içeren kapsamlı bir stratejinin kabul edilmesi

        Çevre faslı birinci açılıĢ kriteri kapsamlı bir strateji hazırlanmasını gerektirmektedir. Anılan
        strateji, yatay ve çerçeve müktesebat ile Topluluğun taraf olduğu uluslararası sözleĢmelerin de
        uyumlaĢtırılıp uygulanmasını kapsayacaktır.

        Stratejide yer alan ana bölümler; ―Kurumlar‖, ―Müktesebatın uyumu ve uygulanması‖, ―Ġdari
        kapasitenin güçlendirilmesi‖ ve ―Mali kaynaklar‖ olacaktır:
          - ―Kurumlar‖ bölümünde, çevre alanında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetki ve
          sorumluluk sahibi olan kurumlar, yetki ve sorumluluklar, denetim yetkisi olan birimler
          yer almaktadır.
          - ―Müktesebatın uyumu ve uygulanması‖ bölümünde, tarama raporundaki konu
          sıralaması dikkate alınmaktadır ve hedef takvimler verilecektir.
          - ―Ġdari kapasitenin güçlendirilmesi‖ bölümü, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geleceğe
          yönelik planlamaları kapsayacaktır.
          - ―Mali kaynaklar‖ bölümünde, AB‘nin tüm çevre müktesebatının üstlenilip
          uygulanmasının doğuracağı tahmini mali yük ortaya konulacaktır.

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 27.1.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
           Strateji Belgesi     Fasıl açılıĢ kriterinin yerine getirilmesi     Çevre ve Orman   20
                                                 Bakanlığı

        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         Öncelik 27.2 Ulusal Atık Yönetimi Planının kabul edilmesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.2.1
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
6/12/AT sayılı       Ulusal Atık Yönetimi      AB mevzuatına uygun olarak Avrupa          Çevre ve Orman   20
 ktif           Planı266            Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü‘nce Mayıs Bakanlığı
                             2003‘te yayınlanan ―Atık Yönetim Planı
                             Hazırlanması-Metodolojik Kılavuz‖unda
                             belirtilen formatta ulusal veya bölgesel/yerel
                             atık yönetim planı hazırlama konusunda
                             tecrübeli uzman/uzmanlarca, atık yönetim
                             planları ile ilgili daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların
                             çıktılarının ve bazı Üye Devletlerin atık yönetim
                             planlarının incelenip gözden geçirilmesini
                             müteakip ―Atık Yönetim Planı Hazırlanması-
                             Metodolojik Kılavuz‖una uygun olarak ülkemiz
                             için ulusal ve bölgesel/yerel atık yönetim
                             planlarının hazırlanması

         2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

         Bu öncelik altında, bu aĢamada ilave bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

         Bu öncelik altında, bu aĢamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
         266
            Bir proje baĢlamıĢ olup çalıĢmalar sürdürülmektedir.
         Öncelik 27.3 İdari kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra, özellikle, sınır aşan durumları
         da içeren çevresel etki değerlendirmesi gibi yatay mevzuatın, çerçeve mevzuatın,
         uluslararası çevre sözleşmeleri ile doğa koruma, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel
         kirlilik, risk yönetimi ve atık yönetimi ile ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve
         uygulanmasına devam edilmesi

                            Alt Öncelik 27.3.1 Yatay Mevzuat

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.1.1
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                            Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
1/42/AT sayılı       Stratejik Çevresel       Çevreyi korumak ve sürdürülebilir kullanımını   Çevre ve Orman    20
 ktif           Değerlendirme (SÇD)      sağlamak üzere çevre üzerinde önemli etkiler    Bakanlığı
              Yönetmeliği267         yapması muhtemel plan ve programların
                             hazırlanması aĢamasında, sürdürülebilir
                             kalkınma ilkelerinin entegre edilmesi
4/35/AT sayılı       Çevresel Sorumluluk      ―Kirleten öder‖ ilkesine dayalı olarak,      Çevre ve Orman   2011
 ktif           Hakkında Kanun         faaliyetleri çevresel zarara sebep olan      Bakanlığı
                             iĢletenlerin bu zararın iyileĢtirilmesinden mali  Adalet Bakanlığı
                             olarak sorumlu tutulması, bu konuda
                             mevzuatımızda bulunan çeĢitli hükümlerin bir
                             araya getirilmesi ve ilave hükümler konulması
3/4/AT sayılı       Çevresel Veri ve Bilgi     Çevresel veri ve bilgi paylaĢılmasına iliĢkin usul Çevre ve Orman   2011
 ktif           PaylaĢılmasına ĠliĢkin     ve esasların belirlenmesi             Bakanlığı
              Usul ve Esasların       Çevresel Bilgiye Halkın EriĢimine ĠliĢkin     BaĢbakanlık
              Belirlenmesine Dair      2003/4/AT sayılı Direktife kısmen uyum
              Yönetmelik268         sağlanması
92/AT sayılı        Raporlama Mevzuatının Avrupa Komisyonuna çeĢitli direktifler           Çevre ve Orman   2011
ktif            Uygulanmasına Dair  hakkında yapılacak ulusal raporlamaların          Bakanlığı
              Yönetmelik      düzenlenmesi
         267
            Espoo SözleĢmesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
         268
            Aarhus SözleĢmesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
         Tablo 27.3.1.1 (Devamı)
ürlükteki AB
              Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
3/87/AT sayılı       Emisyon Ticaretine      Emisyon ticaretine yönelik usul ve esasların  Çevre ve Orman    2011
 ktif           Yönelik Düzenleme269     belirlenmesi                  Bakanlığı
                                                    Enerji ve Tabii
                                                    Kaynaklar
                                                    Bakanlığı
                                                    Sanayi ve Ticaret
                                                    Bakanlığı
                                                    Maliye Bakanlığı
                                                    Bayındırlık ve
                                                    Ġskan Bakanlığı
                                                    DıĢTicaret
                                                    MüsteĢarlığı
                                                    Sermaye
                                                    Piyasası Kurulu
                                                    Devlet Planlama
                                                    TeĢkilatı
                                                    MüsteĢarlığı
 2004/AT sayılı      Sera Gazlarının        Sera Gazlarının Ġzlenmesine yönelik usul ve  Çevre ve Orman    2011
ar             Ġzlenmesine Dair       esasların belirlenmesi             Bakanlığı
              Yönetmelik                                  Enerji ve Tabii
                                                    Kaynaklar
                                                    Bakanlığı
                                                    UlaĢtırma
                                                    Bakanlığı
                                                    Tarım ve
                                                    KöyiĢleri
                                                    Bakanlığı
                                                    Türkiye Ġstatistik
                                                    Kurumu
7/2/AT sayılı       Mekânsal Veri Altyapısı Ülkemizde bu alanda ulusal düzenleyici        Çevre ve Orman    2011
 ktif           Yönetmeliğini      otoritenin kurulması ve ulusal mekânsal       Bakanlığı
              UyumlaĢtıracak     planlama veri / bilgi altyapısının oluĢturulması
              Yönetmelik
         269
            Kyoto Protokolüne taraf olmaya bağlı olarak gereken düzenleme yapılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.1.2
iyaçlar                                                        Y
e Orman Bakanlığı)
D Direktifine (97/11/AT ve 2003/35/AT sayılı Direktifler ile değiĢik 85/337/AET sayılı Direktif) iliĢkin olarak;   20
- ÇED Yönetmeliğinin etkin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi
- ÇED sürecine dahil tüm ilgi gruplarının kapasitesinin geliĢtirilmesi
- Ġlgili kamu kurumları için etki değerlendirme teknikleri konusunda eğitimler düzenlenmesi
- Sektörel rehberlerin güncellenmesi, söz konusu rehberlere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
- ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezinin kapasitesinin geliĢtirilmesi
- ÇED izleme ve raporlama ile ilgili kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi
- Altyapı (araç, gereç, yazılım ve donanım) yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi
zı planlar ve programların çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine iliĢkin 27 Haziran 2001 tarih ve    2009
 1/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifi)
 samında;
- Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi
- SÇD sürecine dahil tüm ilgi gruplarının kapasitesinin geliĢtirilmesi
- SÇD konusunda eğitimler verilmesi
- Sektörel rehberlerin hazırlanması, söz konusu rehberlere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
- Halkın bilinçlendirilmesine ve SÇD sürecine etkin katılımı sağlanması
- Altyapı (araç, gereç, yazılım ve donanım) yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi
e Orman Bakanlığı (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
atejik Çevresel Değerlendirme (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;         2009
- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot çalıĢma uygulamasının yapılması
        Tablo 27.3.1.2 (Devamı)
iyaçlar                                   Y
Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı)
D (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;  2009
- Personel eğitiminin sağlanması
ma Bakanlığı)
D (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;  2009
- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot proje yürütülmesi
ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü))
D (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;  2009
- Personel eğitiminin sağlanması
 e KöyiĢleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü))
D (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;  2009
- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot proje yürütülmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 27.3.1.3.1
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)        Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
 ktifinin uygulanmasına yönelik     2009-2011     350.000     300.000
 iyaçları (araç, gereç, donanım ve

 ktifinin uygulanmasına yönelik     2009-2010     291.000
 iyaçları (araç, gereç, donanım ve

 coğrafi bilgi sistemi amaçlı donanım   2010       150.000     600.000
m temini (2007/2/AT sayılı
 e iliĢkin)
 servisi ve diğer INSPIRE         2010       200.000     650.000
 inin uygulanması, INSPIRE veri
veri entegrasyonun yapılması
AT sayılı Direktifine iliĢkin)
gi DeğiĢim Ağı Kurulması Projesi    2009-2010    1.625.000     4.875.000      6
alımı
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2011     4.750.000               4

onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2010     3.938.160               3

m
 irektifinin uygulanmasına yönelik   2009-2011              300.000

onusunda tüm paydaĢların eğitimi    2009-2010              242.000
       Tablo 27.3.1.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl         Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
 ve TaĢra TeĢkilatı çalıĢanlarının ve   2009-2010                      150.000
urum ve kuruluĢlardan çevresel bilgi
ni kullananların eğitimi
Bilgi ve Gözlem ağı bileĢenlerine      2009           30.000          570.000
 yurt dıĢında eğitim
 Bilgi Sistemi kullanımının         2009                       200.000
aĢtırılmasına yönelik
2007/2/AT Direktifine iliĢkin)
 Mekânsal Veri Altyapısı (INSPIRE)      2009                       200.000
malarına yönelik eğitim(2007/2/AT
fine iliĢkin)
n algılama çalıĢmaları ve projelerine    2009                       200.000
 eğitim(2007/2/AT Direktifine

manlık
irektifinin uygulanmasına yönelik     2009-2010                      400.000
al kapasitenin geliĢtirilmesine
 danıĢmanlık hizmeti alınması270
Bilgi Sisteminin bakımı ve      2009-2010                         500.000
 lmesine yönelik danıĢmanlık hizmeti
sı
 el Bilgiye EriĢim Konusunda     2009-2010                       5.000.000           5
at çalıĢması ve bilgi değiĢim ağı
 asına yönelik danıĢmanlık hizmetinin
sı
el verilerin ve değiĢkenlerin        2009                       400.000
esine yönelik INSPIRE temelli
erin geliĢtirilmesi (2007/2/AT
fine iliĢkin)
        270
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek ―Stratejik Çevresel
        Değerlendirmenin Uygulanması Ġçin Türkiye‘nin Desteklenmesi‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir
       Tablo 27.3.1.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
 mekansal veri altyapısı        2009               400.000
malarının ülkemize uygulanması için
anlık hizmeti alınması (2007/2/AT
fine iliĢkin)
üme
knik dokümanların tercümesi (1.000  2009-2010     200.000
ve simultane tercüme (10 defa x 10

irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2011              50.000
ne tercüme (6 toplantı x 5 gün)


                           11.534.160    15.037.000      26
        Tablo 27.3.1.3.2
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
u ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2010             80.000

irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2010             100.000
 vletlerdeki uygulamaları görmeye
 teknik ziyaret
manlık
irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2010             300.000
oje
üme
irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2010             24.000
ne tercüme (6 toplantı x 5 gün)
irektifinin etkin uygulanabilmesi için 2009-2010             48.000
oje simultane tercüme (6 toplantı x                                     552.000
        Tablo 27.3.1.3.3
r (Devlet Planlama TeĢkilatı      Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
lığı)
m
ktifinin uygulanmasına yönelik    2009-2010      8.000
iyaçları (araç, gereç, donanım ve

uatın uyumu ve uygulanması
nel
onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2010     120.000

m
onusunda ilgili personelin eğitimi  2009-2010               6.500
manlık
üme


                            128.000       6.500
       Tablo 27.3.1.3.4
r (UlaĢtırma Bakanlığı)         Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
m
ktifinin uygulanmasına yönelik    2009-2010      8.000
iyaçları (araç, gereç, donanım ve

uatın uyumu ve uygulanması
nel
onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2010     80.000

m
onusunda ilgili personelin eğitimi  2009-2010               6.500
manlık
üme


                             88.000       6.500
       Tablo 27.3.1.3.5
r (Kültür ve Turizm Bakanlığı      Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü))
m
ktifinin uygulanmasına yönelik    2009-2010      8.000
iyaçları (araç, gereç, donanım ve

uatın uyumu ve uygulanması
nel
onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2010     80.000

m
onusunda ilgili personelin eğitimi  2009-2010               6.500
manlık
üme


                             88.000       6.500
       Tablo 27.3.1.3.6
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı     Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
l Üretim ve GeliĢtirme Genel
ğü))
m
ktifinin uygulanmasına yönelik    2009-2010      8.000
iyaçları (araç, gereç, donanım ve

uatın uyumu ve uygulanması
nel
onusunda çalıĢtırılmak üzere personel 2009-2010     80.000

m
onusunda ilgili personelin eğitimi  2009-2010               6.500
manlık
üme


                             88.000       6.500
                        Alt Öncelik 27.3.2 Atık Yönetimi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.2.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                          Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
9/31/AT sayılı    Düzenli Depolama      Atık depolama alanlarının insan sağlığına zarar  Çevre ve Orman   20
 ktif         Yönetmeliği        vermesine, sera etkisi yaratmasına, yer altı    Bakanlığı
                         sularını ve akarsuları kirletip hava kirliliğine
                         sebep olmasına engel olunması veya etkilerinin
                         azaltılması
9/31/AT sayılı    Tehlikeli Atıkların    Atık depolama alanlarının insan sağlığına zarar  Çevre ve Orman   20
 ktif         Kontrolü          vermesine, sera etkisi yaratmasına, yer altı    Bakanlığı
           Yönetmeliğinde       sularını ve akarsuları kirletip hava kirliliğine
           DeğiĢiklik Yapılmasına   sebep olmasına engel olunması veya etkilerinin
           Dair Yönetmelik      azaltılması
9/31/AT sayılı    Katı Atıkların Kontrolü  Atık depolama alanlarının insan sağlığına zarar  Çevre ve Orman   20
 ktif         Yönetmeliğinde       vermesine, sera etkisi yaratmasına, yer altı    Bakanlığı
           DeğiĢiklik Yapılmasına   sularını ve akarsuları kirletip hava kirliliğine
           Dair Yönetmelik      sebep olmasına engel olunması veya etkilerinin
                         azaltılması
9/31/AT sayılı    Tıbbi Atıkların Kontrolü  Atık depolama alanlarının insan sağlığına zarar  Çevre ve Orman   20
 ktif         Yönetmeliğinde       vermesine, sera etkisi yaratmasına, yer altı    Bakanlığı
           DeğiĢiklik Yapılmasına   sularını ve akarsuları kirletip hava kirliliğine
           Dair Yönetmelik      sebep olmasına engel olunması veya etkilerinin
                         azaltılması
2/96/AT sayılı    Atık Elektrikli ve     Elektrikli ve elektronik eĢya atıklarının geri   Çevre ve Orman   20
 ktif         Elektronik EĢyaların    dönüĢümü, geri kazanımı ve bertarafının      Bakanlığı
           Kontrolü Yönetmeliği    sağlanması
6/21/AT sayılı    Maden Atıklarının     Madenlerin doğal ortamdan çıkarılması sırasında Çevre ve Orman     20
 ktif         Kontrolü Yönetmeliği    ortaya çıkan hafriyat toprağı, bitkisel toprak,  Bakanlığı
                         pasa ve madenin ekonomiye kazandırılması
                         amacıyla iĢlenmesi sürecinde meydana gelen
                         atıkların çevre ve insan sağlığına zarar
                         vermeyecek Ģekilde atık üretiminin önlenmesi,
                         azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi,
                         taĢınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve
                         bertaraf edilmesine iliĢkin teknik ve idari
                         hususlar ile uyulması gereken genel kuralların
                         düzenlenmesi
         Tablo 27.3.2.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
0/53/AT sayılı    Ömrünü TamamlamıĢ    Hurda taĢıtların çevre ile uyumlu geri       Çevre ve Orman   20
 ktif         Araçların Kontrolü    dönüĢümünün ve bertarafının sağlanması       Bakanlığı
           Yönetmeliği
3/2006 sayılı Tüzük Atık TaĢınımı       Atıkların gideceği yer ve menĢei, atıkların     Çevre ve Orman   20
          Yönetmeliği        gideceği yerde uygulanacak iĢlemlerin Ģekli,    Bakanlığı
                        taĢınan atıkların cinsi, taĢıma güzergahına bağlı
                        olarak atıkların taĢınması için kontrol rejimleri
                        ve usullerin belirlenmesi
3/2006 ve       Tehlikeli Atıkların   Atıkların gideceği yer ve menĢei, atıkların     Çevre ve Orman   20
0/1999 sayılı     Kontrolü         gideceği yerde uygulanacak iĢlemlerin Ģekli,    Bakanlığı
ükler         Yönetmeliğinde      taĢınan atıkların cinsi, taĢıma güzergahına bağlı
           DeğiĢiklik Yapılmasına  olarak atıkların taĢınması için kontrol rejimleri
           Dair Yönetmelik     ve usullerin belirlenmesi
76/AET sayılı     Titanyum Dioksit     Titanyum Dioksit kullanımının kontrol altına    Çevre ve Orman  2011
ktif         Endüstrisinden      alınması                      Bakanlığı
           Kaynaklanan Atıkların
           Kontrolü Yönetmeliği
6/66/AT Sayılı    Atık Pil ve       Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek      Çevre ve Orman  2011
 ktif         Akümülatörlerin     özelliklere sahip pil akümülatörlerin üretiminin  Bakanlığı
           Kontrolü         sağlanmasına ve bu ürünlerin doğrudan veya
           Yönetmeliğinde      dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin
           DeğiĢiklik        önlenmesine, atık pil ve akümülatörlerin geri
                        kazanım veya nihai bertarafı için toplama
                        sisteminin kurulmasına ve yönetim planının
                        oluĢturulmasına iliĢkin prensip, politika ve
                        programların düzenlenmesi
                        Pil ve akümülatör ürünlerinin iĢaretlenmesine,
                        etiketlenmesine, üretiminde ve ithalatında
                        yasaklama ve sınırlamalara, atık pil ve
                        akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı olarak
                        toplanmasına, taĢınmasına, geri kazanılmasına
                        ve bertarafına iliĢkin hükümler getirilmesi
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.2.2
iyaçlar                                                         Y
e Orman Bakanlığı)
k Çerçeve Direktifinin (75/442/AET) uygulanması için;                                 2009
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Geri kazanım ve bertaraf tesislerine lisans verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalıĢan
personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Lisanslandırma iĢlemine tabi olmayan atık toplama ve tasıma kurum/kuruluĢların kayıt altına alınmasına yönelik
sistemin oluĢturulması
- Yerel otoritelerde entegre atık yönetiminden sorumlu birimin oluĢturulması ve personelin eğitimi
- Atık miktarı, ara depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve mevcut bertaraf ve geri kazanım tesisleri
gibi konularda bilgiye eriĢimin sağlanması için veri ağı kurulması
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluĢturulması
- En uygun teknolojilerin kullanımıyla atık azaltımı için ayrı toplama sistemlerinin oluĢturulması ve geri kazanım
sistemlerinin güçlendirilmesi
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine iliĢkin planların oluĢturulması
kma Direktifinin (2000/76/AT) uygulanması için;                                    2009
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Bertaraf ve geri kazanım tesislerine lisans verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalıĢan
personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi, söz konusu tesislerin isletilmesinde yer alan personelin
sertifikalandırılması
- Yerel otoritelerde atık yakmadan sorumlu birimin oluĢturulması ve personelin eğitimi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluĢturulması
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine iliĢkin planların oluĢturulması
- Atık kabul prosedürlerinin oluĢturulması
zenli Depolama Direktifi (99/31/AT) uygulanması için;                                 2009
-Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
-Bertaraf ve geri kazanım tesislerine lisans verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalıĢan
personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi, söz konusu tesislerin isletilmesinde yer alan personelin
sertifikalandırılması
-Yerel otoritelerde entegre atık yönetiminden sorumlu birimin oluĢturulması ve personelin eğitimi
-Katı Atık Karakterizasyon Verilerinin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluĢturulması
-Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine iliĢkin planların oluĢturulması
-Atık kabul prosedürlerinin oluĢturulması
        Tablo 27.3.2.2 (Devamı)
iyaçlar                                                         Y
kların nakliyesine dair Konsey Tüzüğünün (1013/2006) uygulanması için;                        2009
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Tasıma lisansı verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalıĢan personelin eğiticilerin
eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluĢturulması
hlikeli Atık Direktifinin (91/689/AET) uygulanması için;                               2009
 - Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
 - Tehlikeli atık envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
 - Geri kazanım, ara ve geçici depolama tesislerine lisans verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu
 konuda çalıĢan
 - personelin eğitimi
 - Merkez, taĢra teĢkilatı ve yerel otorite personelinin eğitilmesi
 - Sanayicilerin eğitilmesi ve halkın bilgilendirilmesi
 - Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine iliĢkin planların oluĢturulması
el atıkların yönetimi konusunda direktiflerin (Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/AET), Poliklorürlü bifenil  2009
Poliklorürlü Terfenillerin Bertarafı (PCB/PCT) Direktifi (96/59/AT), Bazı tehlikeli maddeler ihtiva eden piller ve
 mülatörlere iliĢkin direktif (2006/66/AT), Ömrü dolmuĢ araçlara iliĢkin direktif (2000/53/AT), maden atıkları
ektifi (2006/21/AT), Atık elektrik ve elektronik Cihazlar Direktifi (2002/96/AT) ve Elektrik ve elektronik
azlardaki tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması direktifinin (2002/95/AT)) uygulanması için;
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Özel atıklar için ayrı toplama sistemlerinin oluĢturulması
- Yerel otoritelerin teknik açıdan güçlendirilmesi
- Özel atık envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
- Geri kazanım tesislerine lisans verme iĢlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalıĢan personelin
eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine iliĢkin planların oluĢturulması
- En uygun teknolojilerin kullanımıyla atık azaltımı için ayrı toplama sistemlerinin oluĢturulması ve geri kazanım
sistemlerinin güçlendirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 27.3.2.3
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer     To
m
Atıkların taĢınması, atık          2009-2015                               129.000.000271  129
syonu için ayrı toplama sistemlerinin
ması ve geri kazanım sistemlerinin
 lmesi, bölgesel tehlikeli atık
nin oluĢturulması ve bu bilgiye göre
 tık bertaraf sistemlerinin, yakma
n kurulması ve direktiflere uyumlu
netilmesi
arın direktiflere uyumlu olarak       2009-2015         3.600.000         13.800.000     118.000.000272  135
si
Atıklarının taĢınması, atık azaltımı    2009-2015       967.000.000         360.000.000             1.327
oplama sistemlerinin oluĢturulması
 zanım sistemlerinin güçlendirilmesi,
epolanması, eski çöplüklerin
 sı, kompost tesislerin kurulmasını,
 islerinin kurulmasını, inĢaat ve
klarının geri kazanılması ve
 e uyumlu olarak yönetilmesi273
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
ık yönetimi personel ihtiyacı        2009-2015        29.385.000                            29
 li atık yönetimi personel ihtiyacı     2009-2015        27.376.000                            27
ye atıkları yönetimi personel ihtiyacı   2009-2015        50.558.000                            50
 yi ve merkez dahil)
        271
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
        272
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
        273
          Tarihler ve finansman ihtiyaçları, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce
        belirlenmiĢtir. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman
        içerisinde gözden geçirilecektir.
       Tablo 27.3.2.3 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)          Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer     To
m
ık yönetimi eğitim ihtiyacı         2009-2015         557.000           759.000      304.000274   1
 li atık yönetimi eğitim ihtiyacı      2009-2015         320.000           250.000      100.000275
 rın, tehlikeli atık sınıfında kabul
 eri için gerekli kimyasal kriterlerin,
arın tespiti ve hangi cins atığa hangi
f yönteminin uygulanması kararına
eğiticilerin eğitimi.
uygulama için eğitim
 amaya yönelik olarak Lisans
 si ve denetim eğitimi
ye atıkları yönetimi eğitim ihtiyacı    2009-2015        4.150.000                            4
 manlık
üme


ık yönetimi ekipman ihtiyacı        2009-2015         909.500          1.140.500      220.000276   2
 li atık yönetimi ekipman ihtiyacı     2009-2015          80.000         1.005.000              1
ye atıkları yönetimi ekipman ihtiyacı    2009-2015        1.629.000                            1
atıkları direktifinin (2006/21/AT)     2009-2013         515.000          4.085.000              4
mevzuata aktarılması277
                                1.086.079.500         381.039.500    247.624.000278  1.714
        274
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
        275
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
        276
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
        277
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Maden atıkları yönetimi – TR
        08.02.05‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        278
          Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
                          Alt Öncelik 27.3.3 Hava Kalitesi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.3.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
 3/AT ve        Uçucu Organik      Uçucu organik bileĢiklerden kaynaklanan             Çevre ve Orman    201
4/42/AT sayılı     BileĢiklerden      kirliliğin kontrolüne iliĢkin esas ve usullerin         Bakanlığı
 ktifler        Kaynaklanan Kirliliğin belirlenmesi
            Kontrolü Yönetmeliği279
3/AT sayılı Direktif Petrol depolamadan        Petrol ve petrol ürünlerinin depolanması,         Çevre ve Orman    20
           kaynaklanan uçucu        doldurulup boĢaltılması ve taĢınmasından         Bakanlığı
           organik bileĢiklerin       kaynaklanan uçucu organik bileĢik             UlaĢtırma
           kontrolüne iliĢkin        emisyonlarının kontrol edilmesi              Bakanlığı
           düzenlemeler                                        Enerji ve Tabii
                                                        Kaynaklar
                                                        Bakanlığı
                                                        Enerji Piyasası
                                                        Düzenleme
                                                        Kurumu
1/81/AT sayılı     Ulusal Emisyon        Ulusal Emisyon Tavanlarının belirlenmesi         Çevre ve Orman  2011 s
 ktif          Tavanlarına iliĢkin                                   Bakanlığı
            Yönetmelik
         279
           ―Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi‖ altında da yer almaktadır.
         280
           Yönetmelik içerisinde kademeli geçiĢ süreleri öngörülecektir.
         281
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi
         konusunda kapasitenin geliĢtirilmesi‖ konulu proje kapsamında düzenlemenin hazırlanıĢ ve uygulama takvimi
         belirlenecektir. Göteborg Protokolüne ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.3.2
iyaçlar                                                       Y
e Orman Bakanlığı)
va Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) ve KardeĢ Direktiflerinin uygulanması için;               2008
- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetkili otoritenin tayini
- Bakanlığın teknik ve idari yönden güçlendirilmesi,
- Ön değerlendirme çalıĢmalarının yapılması,
- Bölge ve alt bölgelerin belirlenmesi ,
- Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulması,
- Bölgesel ağ merkezlerinin oluĢturulması,
- Laboratuvar alt yapısının oluĢturulması,
- Güvenli ve kaliteli ölçüm verilerinin sürekliliğini sağlayarak raporlanacak düzeyde temininin sağlanması,
- Kirletici emisyonlara iliĢkin emisyon envanterinin elde edilmesi,
- Hava kalitesi değerlendirmesi,
- Hava kalitesinin sağlanamadığı alanlarda hava kalitesini iyileĢtirecek planların hazırlanması ve uygulanması,
- Hava kalitesi konusunda görev yapacak elemanların mevzuat ve teknik konularda eğitimi,
- Hava kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik sistemin oluĢturulması ve/veya güçlendirilmesi
rmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi çerçevesinde;                2008
- Bölgesel Temiz Hava Merkezi,
- Bölgesel ağ yapısı,
- 39 tane ölçüm istasyonu,
- Bölgesel Kalibrasyon Laboratuvarı,
- Bölgesel Veri Merkezi,
- Analitik Laboratuvarın kurulması ve iĢletilmesi;
- Hava kalitesi değerlendirme,
- Modelleme, emisyon verisi,
- Temiz hava planı hazırlanması
isyon Kontrolünün GeliĢtirilmesi Projesi çerçevesinde;                              2009
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin Hava Kalitesi Mevzuatı ile uyumlaĢtırılması
- Ulusal Emisyon Envanteri ve SO2, NOx, VOC, NH3 emisyon projeksiyonlarının geliĢtirilmesi
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uygulanmasına iliĢkin Düzenleyici Etki Analizinin hazırlanması
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uyumlaĢtırılmasına yönelik kurumsal yapı ve teknik kapasite
oluĢturulması
        Tablo 27.3.3.2 (Devamı)
iyaçlar                                                       Y
rol ürünlerinin depolama ve dağıtımından kaynaklanan uçucu organik bileĢiklere iliĢkin Direktif (1994/63/AT)   2010
samında
- Yetkili makamın belirlenmesi
- Depolama ve taĢıma tesisleri için standartların ve onay usullerinin belirlenmesi
- Kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyonun sağlanması
- Tesislerin mevcut durumlarının belirlenerek, yapılması gereken yatırımlara karar verilmesi ve uygulamaya
geçilmesi
- Petrol depolama tesislerinde, terminallerdeki yükleme boĢaltma ekipmanlarında, hareketli konteynerlerde ve
servis istasyonlarındaki depolama tesislerinde özel uçucu organik madde emisyonları azaltma tasarımı ve iĢletme
önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının denetlenmesi
ve Ticaret Bakanlığı)
kıt Ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda eğitimler vasıtası ile idari kapasitenin güçlendirilmesi          20
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 27.3.3.3.1
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)          Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
m
bölgesinde hava kalitesi alanında     2008-2010        1.295.000         3.885.000            5
yapılandırma kapsamında yatırım

 tesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) ve   2008-2014       26.500.000                         26
ktiflerinin uygulanması için altyapı
ı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 alitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT)   2008-2014       14.415.000                         14
 Direktiflerinin uygulanması için
el istihdamı283
ürünlerinin depolama ve          2009-2015        1.085.037                         1
 ından kaynaklanan uçucu organik
 ere iliĢkin Direktif (1994/63/AT)
 ında personel istihdamı
m
 alitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT)   2008-2014        8.500.000                         8
i Direktiflerinin uygulanması için
 htiyacı
ürünlerinin depolama ve          2008-2014          30.000            8.000
 ından kaynaklanan uçucu organik
 ere iliĢkin Direktif (1994/63/AT)
 ında uygulayıcıların eğitimi
        282
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Marmara Bölgesinde Hava
        Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi - TR 07.02.07‖ konulu proje kapsamında finanse edilen tutarı
        da içermektedir.
        283
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Marmara Bölgesinde Hava
        Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi - TR 07.02.07‖ konulu proje kapsamında finanse edilen tutarı
        da içermektedir.
       Tablo 27.3.3.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl          Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer   To
manlık
depolama ve taĢıma tesisleri için     2008-2014                       170.000
tların ve onay prosedürlerinin
 mesi
depolama tesislerinin mevcut        2008-2014                       700.000
 arının belirlenerek, yapılması
n yatırımlara karar verilmesi ve
maya geçilmesi
depolama tesislerinde,           2008-2014                       170.000
 llerdeki yükleme boĢaltma
 nlarında, hareketli konteynırlarda ve
stasyonlarındaki depolama
inde özel uçucu organik madde
nları azaltma tasarımı ve iĢletme
erinin belirlenmesi ve
nmasının denetlenmesi
üme


ra bölgesinde hava kalitesi alanında    2008-2011                      1.900.000            1
al yapılandırma284
 n kontrolünün geliĢtirilmesi285      2009-2011         140.000         1.910.000            2
ürünlerinin depolama ve        2008-2014            18.000
 ından kaynaklanan uçucu organik
 ere iliĢkin Direktif (1994/63/AT)
 ında kurumlararası iĢbirliği ve
nasyonun sağlanması, yetkili
 ın belirlenmesi konusunda toplantılar
enmesi
                                  51.983.037         8.743.000            60
        284
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Marmara Bölgesinde Hava
        Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma - TR 0702.07‖ konulu projenin eĢleĢtirme bileĢeni kapsamında
        finanse edilmektedir.
        285
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Emisyon Kontrolünün GeliĢtirilmesi
        - TR08 02 03‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Tablo 27.3.3.3.2
r (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)  Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
uatın uyumu ve uygulanması
nel
m
konomisi ve CO2 emisyonu     2009             75.000
nda eğiticilere yönelik çalıĢma

manlık
üme
erde simültane çeviri       2009             12.000


rilerinin toplanması       2009             10.000
                                97.000
                   Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.4.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
8/1/AT sayılı      Entegre Kirlilik Önleme Önemli endüstriyel tesislerden kaynaklanan           Çevre ve Orman
                                                                   2
 ktif          ve Kontrol (Entegre   kirliliğin bütüncül olarak kaynağında kontrol          Bakanlığı
            Çevre Ġzni) Yönetmeliği altına alınması
0/76/AT sayılı     Atık Yakma          Atıkların yakılmasının çevre üzerindeki olumsuz Çevre ve Orman        20
 ktif          Yönetmeliği          etkilerinin, özellikle hava, toprak, yüzeysel ve Bakanlığı
                           yer altı sularının kirlenmesi suretiyle insan
                           sağlığı için ortaya çıkan risklerin önlenmesi
                           veya azaltılması
0/76/AT sayılı     Tehlikeli Atıkların      Atıkların yakılmasının çevre üzerindeki olumsuz Çevre ve Orman        20
 ktif          Kontrolü           etkilerinin, özellikle hava, toprak, yüzeysel ve Bakanlığı
            Yönetmeliğinde        yer altı sularının kirlenmesi suretiyle insan
            DeğiĢiklik Yapılmasına    sağlığı için ortaya çıkan risklerin önlenmesi
            Dair Yönetmelik        veya azaltılması
1/80/AT sayılı     Büyük Yakma Tesisleri Enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu            Çevre ve Orman   200
 ktif          Yönetmeliği      atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve          Bakanlığı
                       aerosol halindeki emisyonların kontrol altına
                       alınması, insanın ve çevresinin hava alıcı
                       ortamındaki kirlenmelerden doğacak
                       tehlikelerden korunması
         286
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Entegre Kirlilik Önleme ve
         Kontrolü – TR 08 02 04‖ konulu proje kapsamında uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.
         287
           Yönetmelik içerisinde kademeli geçiĢ süreleri öngörülecektir.
         Tablo 27.3.4.1 (Devamı)
 ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum    Yayım
 zuatı
 3/AT ve        Uçucu Organik      Uçucu organik bileĢiklerden kaynaklanan           Çevre ve Orman     201
4/42/AT sayılı     BileĢiklerden      kirliliğin kontrolüne iliĢkin esas ve usullerin       Bakanlığı
 ktifler        Kaynaklanan Kirliliğin belirlenmesi
            Kontrolü Yönetmeliği288
 2/AT sayılı Direktif Büyük Endüstriyel       Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluĢlarda       Çevre ve Orman     20
           Kazaların Kontrolü      büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve        Bakanlığı
           Hakkında Yönetmelik      muhtemel kazaların, insanlara ve çevreye olan     ÇalıĢma ve
                          zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek    Sosyal Güvenlik
                          seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak     Bakanlığı
                          için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi
 17/AET sayılı     Asbestten Kaynaklanan    Tehlikeli kimyasalların üretimine ve kullanımına Çevre ve Orman        20
 ktif         Kirliliğin Azaltılması ve  sınırlama veya yasaklama getirilerek tehlikeli  Bakanlığı
            Önlenmesine ĠliĢkin     atıkların azaltılması
            Düzenleme          Çevre ve insan sağlığının kimyasalların zararlı
                          etkilerinden korunması
0/2000 sayılı Tüzük Eko-etiket Yönetmeliği     Çevre dostu ürünleri yaygınlaĢtırarak       Çevre ve Orman      2011
                          kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması, Bakanlığı
                          tüketicilere bu ürünler hakkında rehberlik ederek
                          doğru ve bilimsel bilgilerin sunulması
2001/AT sayılı     Eko-Yönetim ve        KuruluĢlar tarafından çevre yönetim          Çevre ve Orman   2011
ük           Denetim (EMAS)        sistemlerinin (ÇYS) oluĢturulması ve          Bakanlığı
            Programına          uygulanması
            KuruluĢların Gönüllü     KuruluĢların çevresel performanslarının
            Katılımına iliĢkin      değerlendirilmesi ve iyileĢtirilmesi
            düzenlemeler290
 2006/AT Sayılı    Ġlgili düzenlemeler     Kirletici emisyonlarının kaydı ve raporlanması.    Çevre ve Orman    Tam
ük                                                     Bakanlığı      persp
0/479/AT sayılı                                                        çerçev
misyon Kararı                                                        değerlen
                                                                   i
         288
           ―Alt Öncelik 27.3.3 Hava Kalitesi‖ altında da yer almaktadır.
         289
           Yönetmelik içerisinde kademeli geçiĢ süreleri öngörülecektir.
         290
           SEI programı kapsamında ―EMAS Tüzüğü‘nün ĠçselleĢtirilmesi ve Türkiye‘de EMAS Sisteminin Kurulması‖
         konulu projenin sonuçlarına göre uygun düzenlemeler yapılacaktır.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.4.2
iyaçlar                                                         Y
e Orman Bakanlığı, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Ġl Özel Ġdareleri/Belediyeler)
egre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT sayılı Konsey Direktifi kapsamında;              2010
- Türkiye için ―En Ġyi Tekniklerin (Best Available Techniques)‖ belirlenmesi ve uyum gerekliliklerinin ve maliyet
analizlerinin yapılmasına baĢlanması
- Teknik ve idari altyapı oluĢturulması
- Uygulayıcı personel için uygulama kılavuzlarının hazırlanması
- Sektörler için uygulama kılavuzlarının hazırlanması
- Ekonomik ve teknik olarak uygun emisyon sınırlarının uygulanması
- Entegre izin uygulamalarının baĢlatılması
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman temini, alt yapının kurulması ve ölçüm kalite sisteminin
oluĢturulması
egre kirlilik önleme ve kontrol Projesi (IPA-1 2008 Programlamasına sunulmuĢtur) kapsamında;             2009
- Tesis envanterinin çıkarılması
- Uygulama için gerekli kurumsal çerçevenin belirlenmesi
- Mevzuat uyumlaĢtırması ve detay uygulama planı
- Yetkili kuruluĢlarda ve ilgili taraflarda gerekli teknik, idari ve finansal kapasitenin belirlenmesi
- Gerekli teknik kapasitenin oluĢturulmasına yönelik kapasite geliĢtirme programları
- Uygulayıcılar, iĢletmeciler,v.b. için uygulama kılavuzlarının hazırlanması
egre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT sayılı Konsey Direktifi ve Avrupa Kirletici Emisyon Kaydının  200
 ER-European Pollutant Emission Register) uygulanmasına dair 17 Temmuz 2000 tarih ve 2000/479/AT sayılı       sonr
 ar ve Avrupa Kirletici Salım ve TaĢınım Kaydına (E-PRTR) dair Tüzük çerçevesinde;
- Kirletici emisyonlara iliĢkin envanterin hazırlanması
- Envanterin raporlamaya uygun bir Ģekilde kayda alınması
- Raporlama sisteminin oluĢturulması ve iĢletilmesi
        291
           Uygulamaya üyelikle birlikte geçilebilecektir.
        Tablo 27.3.4.2 (Devamı)
iyaçlar                                                         Y
yük yakma tesislerinden havaya yayılan bazı kirletici maddelerin sınırlanması hakkında 23 Ekim 2001 tarih ve    2009 ve
 1/80/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında;
- Büyük yakma tesislerinin envanterinin çıkarılması
- Belirlenen emisyon sınırlamasını sağlayıcı teknolojik değiĢimlerin maliyet analizlerinin çıkarılması
- Teknoloji, arıtma yöntemleri gibi konularda envanter çalıĢmasının yapılması
- Emisyon envanterinin çıkarılması
- Düzenleyici etki değerlendirmesi gerçekleĢtirilmesi
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ölçüm kalite sisteminin oluĢturulması
irli sanayi çalıĢmalarında kullanılan organik çözücülere iliĢkin 1999/13/AT sayılı Direktif kapsamında;        2010
- Kapsam envanterinin hazırlanması
- Hükümlerin ve sınır değerlerin ulusal mevzuatta yer alması
- Solvent azaltım ve değiĢim programları oluĢturulması
- Solvent azaltım ve değiĢim programları, VOC emisyonları ölçüm ve hesaplama yöntemleri konusunda ilgili
personelin eğitimi
- VOC emisyonları ölçüm ve hesaplama kriterlerinin belirlenmesi
- Ġzin ve denetim mekanizmasının oluĢturulması ve etkinleĢtirilmesi
irli boya ve verniklerde ve otomobil boyamasında kullanılan ürünlerde organik çözücülerin kullanılmasından      2010
naklanan uçucu organik bileĢiklerin emisyonlarının sınırlandırılmasına dair 21 Nisan 2004 tarih ve 2004/42/AT
ılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında;
- Uygun boya kriterlerinin oluĢturulması ve standart hazırlanması,
- Üretilen ve kullanılan boyaların direktife uygunluğunun belirlenmesi
hlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne iliĢkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/AT sayılı Konsey   2009
 ektifinin uygulanması (aĢamalı olarak gerçekleĢtirilecektir) için;
 - Personel istihdamı ve eğitimi,
 - Mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak eğitim ve ekipman ihtiyaçları yönünden idari ve kurumsal kapasitenin
 geliĢtirilmesi,
 - Büyük kazaların araĢtırılması ve bunun için prosedürler oluĢturulması eğitimi
 - Denetim eğitimi
 - Acil durum planları ve güvenlik yönetim sistemi eğitimi
 - KuruluĢların risk analizi ve kaza senaryoları eğitimi
 - Domino etkisini ve risk arzeden kuruluĢ gruplarını belirleme eğitimi
 - Raporlama eğitimi
 - Kamunun bilgilendirilmesi eğitimi
 - Yerel yönetimler ve iĢletmeciler için bir eğitim programının hazırlanması ve uygulanması
 - Kayıt sisteminin oluĢturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
        Tablo 27.3.4.2 (Devamı)
iyaçlar                                                       Y
o-Etiket ile ilgili 1980/2000 (AT) Sayılı Tüzük ile ilgili olarak;                        2008
- Yönetmeliğe dayanak olacak kanuni düzenlemenin yapılması (Gerek 2872 sayılı Çevre Kanununda gerekse 4856
sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda sayılan Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında, bu uyumlaĢtırma çalıĢmasına kanuni dayanak oluĢturacak herhangi madde
mevcut değildir.)
- Yetkili otoritenin belirlenmesi (Yönetmeliğin tam uygulanması için Çevre ve Orman Bakanlığının Avrupa
Komisyonu tarafından yetkili otorite olarak tanınması gereklidir, dolayısıyla bir bakıma tam uyumlaĢtırma ve
uygulama Türkiye‘nin tam üyelik durumuna bağlıdır)
- Eko-etiket için baĢvuru mekanizmasının oluĢturulması
- Eko-etiket için kullanım Ģartlarının belirlenmesi.
- Uygun bir izleme ve denetim mekanizmasının oluĢturulması
- Tüketiciler, üreticiler ve genel kamuoyu için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
- Ürün grupları için kriterlerin ve ulusal mevzuatla uyumlaĢtırılması ve ilgili dokümanların (broĢür baĢvuru
kılavuzu vb.) oluĢturulması
o-Yönetim ve Denetim Programı 19 Mart 2001 tarih ve 761/2001/AT sayılı Konsey Tüzüğü‘nün uygulanması için;    2008
- Personelin eğitimi
- Mevzuat hazırlanmasına yönelik idari kapasitenin geliĢtirilmesi
- Gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması
- Kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler için bir eğitim programının hazırlanması ve uygulanması
- Akreditasyon Sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Belgelendirme sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Kayıt sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Bildirim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
hlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne dair 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/AT sayılı Konsey  2009
 ektifinin uygulanması için;
 - Büyük endüstriyel kazalar mevzuat eğitimi
 - Güvenlik raporu incelemesi eğitimi
 - Güvenlik Yönetim sistemi eğitimi
 - Bildirim sistemi, bilgisayar programı tanıtımı
 - Sahada teftiĢ uygulaması (üst seviyeli kuruluĢlar için 2 iĢyeri)
 - Sahada teftiĢ uygulaması (alt seviyeli kuruluĢlar için 2 iĢyeri)
 - Büyük endüstriyel kazaların incelenmesi ve raporlandırılması eğitimi
 - Güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi kapsamında yapılacak risk değerlendirmesi vb. simülasyon
 ve yazılımlar konusunda bilgilendirme
 - Büyük endüstriyel kaza bürosunun altyapısının güçlendirilmesi
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 27.3.4.3.1
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)          Yıl      Ulusal bütçe      AB kaynakları          Diğer  To
m
                        292
AT)                                 5.000.000         15.000.000           20
 in uygulamaları ve ekonomik ve
 rak uygun emisyon sınırlarının
 ası konularında altyapı yatırımı
 )
                        293
AT)                                 2.500.000          7.500.000           10
 rin sürekli ölçülmesi için ekipman,
e ölçüm kalite sistemi
AT) ve 2000/479/AT          2010 sonrası           620.000         1.860.000            2
 a Sisteminin oluĢturulması ve
 i (30.000 Avro x 81 il + 50.000 Avro

T)                     2009-2015           2.250           6.750
alımı
 0 (AT))                  2008-2015           2.000           6.000
 alımı
 0 (AT))                  2013-2015          12.500           37500
 r ve baĢvuranlar için internet tabanlı
 ulması
1/AT)                    2008-2014           8.250           24.750
alımı
        292
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Entegre Kirlilik Önleme ve
        Kontrolü – TR 08 02 04‖ konulu proje kapsamında finansman takvimi belirlenecektir.
        293
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Entegre Kirlilik Önleme ve
        Kontrolü – TR 08 02 04‖ konulu proje kapsamında finansman takvimi belirlenecektir.
       Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
uatın uyumu ve uygulanması
nel
1/AT, 2000/479/AT, 166/2006/AT)   2010 ve   288.000.000               288
el istihdamı             sonrası
80/AT)                2009 ve    40.000.000               40
el istihdamı             sonrası
AT, 2004/42/AT)           2010-2015   40.000.000               40
el istihdamı
AT)                 2009-2015     520.000
el istihdamı
2000 (AT))             2008-2013     143.000
el istihdamı
001/AT)               2008-2014     860.000
el istihdamı
m
AT)                 2009-2011     10.000      30.000
 azaltım ve değiĢim programları,
misyonları ölçüm ve hesaplama
leri konusunda ilgili personelin

1/AT)                2009-2012             432.000
 personelin eğitimi
1/AT)                2009-2012             1.500.000       1
 Ģı çalıĢma ziyareti
1/AT)                2009-2012     375.000     1.125.000       1
ersonelin eğitimi
1/AT)                2009-2012     548.000
 çalıĢma ziyareti
       Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer    To
 ilerin sürekli ölçülmesi için ekipman  2009-2012     540.000       8.000
apının ve ölçüm kalite sisteminin
ulması
1/AT, 2000/479/AT)            2009-2012              28.000
 n verilerinin hazırlanarak Avrupa
yonuna gönderilmesi
42/AT)                  2009-2012      9.600      24.000
n ve kullanılan boyaların direktife
uğunun belirlenmesi konusunda
 yurt dıĢı
42/AT)                  2009-2012     30.000       8.000   38.000
n ve kullanılan boyaların direktife
uğunun belirlenmesi konusunda

1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,       2009-2012              20.000
2/AT)
m envanterinin hazırlanması
 nda eğitim
1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,       2009-2012      4.000      10.000
2/AT)
 arası ve AB birleĢtirilmiĢ emisyon
maları ile ilgili olarak uzmanların
- yurt dıĢı
1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,       2009-2012               9.800
2/AT)
 arası ve AB birleĢtirilmiĢ emisyon
maları ile ilgili olarak sektör
usu (PCP) staj/iĢbaĢı eğitimi
       Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl       Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
AT)                     2009        2.900       8.700
k endüstriyel kazaların araĢtırılması
un için prosedürler oluĢturulması

k endüstriyel kazalar ile ilgili
m eğitimi
AT)                     2010        6.000      18.000
k endüstriyel kazalar ile ilgili acil
planları ve güvenlik yönetim sistemi

k endüstriyel kazalar ile ilgili
 ların risk analizi ve kaza senaryoları

 AT)                     2012        3.750      11.250
 endüstriyel kazalar ile ilgili
 ma eğitimi
2000 (AT))
 ket sisteminin kurulmasına yönelik    2008-2015       11.250      33.750
konusunda yerinde inceleme
001/AT)                  2008-2009               10.000
 genel bilgilendirme
001/AT)                   2010                15.000
 sisteminin kurulmasına yönelik
konusunda yerinde inceleme
001/AT)                  2011 sonrası              15.000
 mevzuat eğitimi
001/AT)                  2011 sonrası              15.000
S genel Ģartlar eğitimi, çevresel
 yıcıları için mevzuat eğitimi
S denetimi yönünden örnek
ma faaliyeti
 manlık
1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,        2008-2010              2.236.000      2
2/AT)
m envanterinin hazırlanması
       Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,      2008-2009             2.037.000      2
2/AT)
sal yapı gereklilikleri analizinin
ası ve yetki karmaĢasının giderilmesi,
ullerindeki aksaklıkların giderilmesi
 min basitleĢtirilmesi
42/AT)                  2008-2009             203.700
riterlerinin oluĢturulması, bu konuda
 t hazırlanması
AT)                   2008-2009             204.000
misyonları ölçüm ve hesaplama
rinin belirlenmesi
 AT)                   2008-2009             204.000
 ve sınır değerlerin ulusal mevzuatta
 ası ve solvent azaltım ve değiĢim
mları öngörülmesi konularında
at hazırlanması
80/AT)                  2008-2009             68.000
 n envanterinin çıkarılması
80/AT)                  2008-2009             71.000
 n yüklerinin azaltılmasına yönelik
mların oluĢturulması
üme
atın tercümesi (1.000 sayfa)       2008-2015             20.000
eknikler referans dokümanların      2008-2015             600.000
esi (30.000 sayfa)
zların tercümesi (10.000 sayfa)     2008-2015             200.000
aporları ve çalıĢma belgelerinin     2008-2015             200.000
eleri (10.000 sayfa)
       Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl         Ulusal bütçe      AB kaynakları        Diğer     To
2000 (AT))                2008-2015         18.750          56.250
001/AT)                   2011           2.500           7.500


1/AT, 2001/80/AT)             2008-2009         45.000          135.000
 Tekniklerin‖ belirlenmesi, uyum
 iklerinin ve maliyet analizlerinin
asına baĢlanması konusunda çalıĢma
 ları
1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT,      2008-2009           2.000           6.000
2/AT)
sal yapı gereklilikleri analizinin
ası ve yetki karmaĢasının giderilmesi,
ullerindeki aksaklıkların giderilmesi
 min basitleĢtirilmesi konusunda
 toplantıları
1/AT)                   2008-2009         18.000
 yıcı personel için kılavuzların
nması ve sektörlere yönelik
 ların hazırlanması için çalıĢma
 ı
80/AT)                  2008-2009         18.000
 knolojilere geçiĢ için mali
 ların ve zaman periyotlarının
ması amacıyla ilgili taraflarla
 lar düzenlenmesi
e Kirlilik Önleme ve Kontrol294      2009-2011         175.000         2.325.000              2
 Tüzüğü‘nün ĠçselleĢtirilmesi ve     2008-2009                      200.000
e‘de EMAS Sisteminin Kurulması295
                                379.487.250        36.530.250         38.000  416
        294
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―Entegre Kirlilik Önleme ve
        Kontrolü – TR 08 02 04‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        295
          SEI programı kapsamında ―EMAS Tüzüğü‘nün ĠçselleĢtirilmesi ve Türkiye‘de EMAS Sisteminin Kurulması‖
        konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
        Tablo 27.3.4.3.2
r (Ġl Çevre ve Orman             Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
kleri)
m
 düstriyel kazaların kontrolü       2009-2015              93.000
 da ekipman alımı
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
 endüstriyel kazaların kontrolü      2009-2015    5.700.000               5
 ında personel istihdamı
m
 endüstriyel kazaların araĢtırılması ve   2009       11.500      34.500
 çin prosedürler oluĢturulması eğitimi
k endüstriyel kazalar ile ilgili      2010       31.000      93.000
m eğitimi
k endüstriyel kazalar ile ilgili dahili
 um planları ve güvenlik yönetim
 eğitimi
k endüstriyel kazalar ile ilgili harici   2011       33.750     101.250
 um planları eğitimi
k endüstriyel kazalar ile ilgili
 ların risk analizi ve kaza senaryoları

 endüstriyel kazalar ile ilgili       2012       18.250      54.750
 ma eğitimi
 manlık
üme


                             5.794.500     376.500      6
       Tablo 27.3.4.3.3
r (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik      Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
ı)
m
düstriyel kazaların kontrolü     2009-2010     41.000     123.000
da ekipman alımı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
endüstriyel kazaların kontrolü    2009-2010    2.600.000               2
ında personel istihdamı
m
endüstriyel kazaların kontrolü     2009       18.300      54.900
 ında;
uat eğitimi
nlik raporu incelemesi
 im sistemleri
im sistemi, bilgisayar programı
ı                    2010       33.550     100.650
 a teftiĢ uygulaması (üst seviyeli
 lar için 2 iĢyeri)
 a teftiĢ uygulaması (alt seviyeli
 lar için 2 iĢyeri)
incelenmesi ve raporlandırılması
nlik raporu, büyük kaza önleme
 belgesi kapsamında yapılacak risk
ndirmesi vb. simülasyon ve
 lar
manlık
üme


                           2.692.850     278.550      2
                         Alt Öncelik 27.3.5 Kimyasalların yönetimi

        1 Mevzuat uyum takvimi

        Tablo 27.3.5.1
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                            Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
48/AET sayılı       Tehlikeli Madde ve       Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve   Çevre ve Orman      20
ktif           Müstahzarların         müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerindeki Bakanlığı
             Sınıflandırılması,       olumsuz etkilerine karĢı etkin kontrolünü ve
             Ambalajlanması ve       verimli gözetimini sağlamak üzere
             Etiketlenmesi Hakkında     sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve
             Yönetmelik           ambalajlanmasına iliĢkin idari ve teknik usul ve
                             esasların düzenlenmesi
2008/AT sayılı      Tehlikeli Kimyasalların Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına       DıĢ Ticaret     2011
ük            Ġthalat ve Ġhracatına  iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi          MüsteĢarlığı
             ĠliĢkin Mevzuat                                  Çevre ve Orman
                                                      Bakanlığı
/AT sayılı Direktif    Biyosidal Ürünler       Biyosidal ürünlerin piyasaya arzından önce     Sağlık Bakanlığı   200
             Yönetmeliği          insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili risklerin
                             değerlendirilmesi, biyosidal ürünlerin üretimi,
                             fason üretimi, ithalatı, sınıflandırılması,
                             piyasaya arzı ve özel kullanım yöntemleri ve bu
                             ürünlerin denetiminde uygulanacak usul ve
                             esaslar ile ruhsatlandırılmıĢ ürünlere iliĢkin
                             uygulamaların belirlenmesi
2004/AT sayılı      Kalıcı Organik         Kalıcı organik kirleticilerin ve bunları içeren  Çevre ve Orman   2011
ük            Kirleticilere ĠliĢkin     teçhizatların ortadan kaldırılması ve bertaraf   Bakanlığı
             Düzenleme           edilmesi ve kalıcı organik kirleticiler hakkında
                             kamunun bilgilendirilmesi
6/507/AT Sayılı      Kalıcı Organik    Kalıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin Stockholm DıĢiĢleri             2009
sey Kararı        Kirleticilere ĠliĢkin (POPs) Stockholm SözleĢmesine taraf olunması Bakanlığı
             Stockholm (POPs)
             SözleĢmesinin
             Onaylanmasının Uygun
             Bulunduğuna Dair
             Kanun
        296
           Yönetmelik içerisinde kademeli geçiĢ süreleri öngörülecektir.
        Tablo 27.3.5.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                             Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
3/106/AT sayılı   Rotterdam          Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin DıĢiĢleri          20
sey Kararı      SözleĢmesinin        Uluslararası Ticaretinde Uygulanacak Ön    Bakanlığı
           Onaylanmasının Uygun     Bildirimli Kabul Prosedürüne ĠliĢkin Rotterdam
           Bulunduğuna Dair       SözleĢmesine taraf olunması
           Kanun
7/2006/AT sayılı   Ġlgili düzenlemeler297    Kimyasal maddelerin kendi halinde, müstahzar      Çevre ve Orman   2

ük                        içerinde veya eĢya içerisinde kullanımına,       Bakanlığı
                         üretimine ve piyasaya arzına iliĢkin hükümler
        297
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08 02
        02‖ konulu projenin sonuçlarına göre uygun düzenlemeler yapılacaktır.
        298
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08 02
        02‖ konulu proje kapsamında uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.5.2
iyaçlar                                                          Y
e Orman Bakanlığı)
hlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına iliĢkin Tüzük (304/2003/AT) hükümlerinin uygulanması için gerekli      2009
 umsal yapının geliĢtirilmesi
 terdam SözleĢmesi (22003A0306(01)) için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemenin yapılması               2009
 ıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin Tüzüğün (850/2004) uygulanması için mevcut kurumsal yapının geliĢtirilmesi      2009
hlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine iliĢkin Direktife (67/548/AET) uyum       2009
 lamak amacıyla;
 - Kurumsal yapının geliĢtirilmesi ve gerekli eğitimlerle güçlendirilmesi
 - Kimyasallar konusunda bir strateji oluĢturulması
kiye‘nin Kalıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin Stockholm (POPs) SözleĢmesine taraf olmasıyla birlikte;          2009
- Sekretarya, bilgi değiĢimi ve raporlama konularında sorumlu olacak birimlerin ve uzman ağının kurulması
- AraĢtırma, geliĢtirme ve izleme ile ilgili uluslararası giriĢimlere katılımın sağlanması
- Teknik destek ve mali kaynakların temin edilmesi
                                                              3
myasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Ġzni ve Kısıtlanmasına ĠliĢkin Tüzüğün (1907/2006) uygulanması için
ekli kurumsal yapının geliĢtirilmesi299
        299
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08 02
        02‖ konulu projenin sonuçlarına göre gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları ve belirlenecektir.
        300
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08 02
        02‖ konulu proje kapsamında uygulama takvimi belirlenecektir.
        3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

       Tablo 27.3.5.3.1
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
m
maddelerin sınıflandırılması,        2009-2011          37.000
nması ve etiketlenmesine iliĢkin
(67/548/AET) uyum sağlamak için
alımı
kimyasalların ithalat ve ihracatına     2009-2011          11.000
zük (304/2003) hükümlerinin
ası için ekipman alımı
ganik Kirleticilere ĠliĢkin Tüzüğün     2009-2011          74.000
4) uygulanması için ekipman alımı
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 li kimyasalların ithalat ve ihracatına   2009-2011          310.000
 üzük (304/2003) hükümlerinin
nması için personel istihdamı
organik kirleticilere iliĢkin Tüzüğün    2009-2011          620.000
004) uygulanması için personel
mı
 li maddelerin sınıflandırılması,      2009-2011          93.000
jlanması ve etiketlenmesine iliĢkin
 e (67/548/AET) uyum sağlayan Türk
atının uygulanması için personel
mı
 alların Kaydı, Değerlendirilmesi,      2009-2011          181.000
 Kısıtlanmasına ĠliĢkin Tüzüğün
2006) uygulanması için gerekli
el alımı301
        301
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR
        08.02.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 Avro olarak
        belirlenmiĢtir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danıĢmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer
        çalıĢmalar proje sonunda belirlenecektir.
       Tablo 27.3.5.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı)      Yıl                         Ulusal bütçe              AB kaynakları                   Diğer    To
m
 li kimyasalların ithalat ve ihracatına            2010-2012                                         62.500
 üzük (304/2003) hükümlerinin
nmasına yönelik eğitim
 li maddelerin sınıflandırılması,               2008-2009                   40.750
jlanması ve etiketlenmesine iliĢkin
in (67/548/AET) uygulanmasına
 eğitim
 alların Kaydı, Değerlendirilmesi,              2009-2011                   48.200                  440.000
 Kısıtlanmasına iliĢkin Tüzüğün
2006) uygulanmasına yönelik
02


 manlık
H‘in ülkemizde uygulanabilmesi için              2009-2011                                      1.590.000                    1
altyapının oluĢturulabilmesi için
alımı303
H‘in ülkemizde uygulanması halinde              2009-2011                                        320.000
sektörüne olabilecek etkilerin tespiti
 met alımı304
üme
 alların Kaydı, Değerlendirilmesi,              2009-2011                                         33.000
 Kısıtlanmasına iliĢkin Tüzüğün
2006) ve gerekli yardımcı
anların tercümesi305


                                                   1.414.950                  2.445.500                    3
        302
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08.02.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi
        2.500.000 Avro olarak belirlenmiĢtir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danıĢmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalıĢmalar proje sonunda belirlenecektir.
        303
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08.02.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi
        2.500.000 Avro olarak belirlenmiĢtir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danıĢmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalıĢmalar proje sonunda belirlenecektir.
        304
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08.02.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi
        2.500.000 Avro olarak belirlenmiĢtir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danıĢmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalıĢmalar proje sonunda belirlenecektir.
        305
          Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen ―REACH Kimyasallar – TR 08.02.02‖ konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi
        2.500.000 Avro olarak belirlenmiĢtir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danıĢmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalıĢmalar proje sonunda belirlenecektir.
                           Alt Öncelik 27.3.6 Su yönetimi

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.6.1
ürlükteki AB
            Taslak Türk mevzuatı Kapsam                               Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
0/60/AT sayılı     Çerçeve Su Kanunu306     Uygulamada meydana gelen aksaklıkların ve         DıĢiĢleri     2011 s
 ktifi                        kanun boĢluğunun giderilmesi               Bakanlığı
                                                        Enerji ve Tabii
                                                        Kaynaklar
                                                        Bakanlığı
                                                        Çevre ve Orman
                                                        Bakanlığı
                                                        Tarım ve
                                                        KöyiĢleri
                                                        Bakanlığı
76/AET Sayılı      Tarımsal Kaynaklı       Tarımsal kaynaklı nitratın yüzey ve       Tarım ve          2011
ktif          Nitratın Neden Olduğu     yeraltısularında neden olduğu kirlenmenin tespit KöyiĢleri
            Kirliliğe KarĢı Suların    edilmesi, azaltılması ve gelecekteki olası    Bakanlığı
            Korunması           kirlenmenin önlenmesi
            Yönetmeliğinin
            değiĢtirilmesi
 71/AET ve       Atıksu Altyapı ve Evsel    Atıksu altyapı yönetimleri ve belediyeler     Çevre ve Orman        20
0/60/AT sayılı     Katı Atık Bertaraf      tarafından atıksu altyapı ve katı atık bertaraf  Bakanlığı
 ktifler        Tesisleri Tarifelerinin    tesislerinin kurulması, iĢletilmesi, bakımı,
            Belirlemesinde        onarımı, toplanması, taĢınması, ıslahı ve
            Uyulacak Usul ve       kapatma sonrası bakımı ve izlenmesi giderlerini
            Esaslara ĠliĢkin       karĢılayabilecek tam maliyetli ücret tarifelerinin
            Yönetmelik          değerlendirilmesi ve ayarlanması suretiyle
                           çevresel altyapı hizmetlerinin
                           sürdürülebilirliğine katkı sağlanması
         306
           Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ve 2007 yılı sonunda baĢlanan 2 yıl
         süreli ―Türkiye‘de Su Sektörü Ġçin Kapasite GeliĢtirilmesi – TR.06.03.04‖ konulu projenin eĢleĢtirme bileĢeni
         kapsamında ülkemizin su yönetimi konusunda mevzuat analizi yapılacaktır.
         307
           Ġlgili AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.
        Tablo 27.3.6.1 (Devamı)
ürlükteki AB
             Taslak Türk mevzuatı Kapsam                           Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
71/AET sayılı       Kentsel Atıksu Arıtımı Kentsel atıksular ile belirli endüstriyel        Çevre ve Orman   20
ktif           Yönetmeliği      sektörlerden kaynaklanan atıksuların deĢarjının     Bakanlığı
                         olumsuz etkileri nedeniyle ötrofik olduğu
71/AET sayılı       Hassas ve Az Hassas Su                             Çevre ve Orman   20
                         belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa
ktif           Alanları Tebliği                                Bakanlığı
                         yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek tatlı su
                         kaynaklarını, haliçler ve kıyı sularını, önlem
                         alınmaması halinde yüksek nitrat
                         konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini
                         amaçlanan yüzeysel tatlı suları ve daha ileri
                         arıtma gerektiren diğer alanları korumak
                         amacıyla, hassas ve az hassas su alanlarının
                         belirlenmesi
 8/AET ve         Yeraltısularının        Yeraltısuyunun kirlenmesini önlenmesi ve     Çevre ve Orman   200
6/118/AT sayılı      Kirlenmeye ve         kontrol edilmesi amacıyla; iyi yeraltısuyu    Bakanlığı
 ktifler         Bozulmaya KarĢı        kimyasal durumunun değerlendirilmesi için
             Korunması Hakkında       kriterlerin tanımlanması, yeraltısuyunun artan
             Yönetmelik           kimyasal durum bozulmasını tespit edilmesi,
                             iyileĢtirmeye dönüĢün baĢlangıç noktasının
                             tanımlanması ve kimyasal durumunu
                             iyileĢtirilmesi, yeraltısuyu kaynaklarının iyi
                             kalitesinin korunması ve bozulmasının
                             önlenmesi
64/AET sayılı       Tehlikeli Maddelerin Su Yeni tanımların eklenmesi, verilen tarihlerin      Çevre ve Orman   20
ktif           ve Çevresinde Neden   revize edilmesi ve uygulamadaki güçlüklerin       Bakanlığı
             Olduğu Kirliliğin    giderilmesi                       Tarım ve
             Kontrolü                                    KöyiĢleri
             Yönetmeliğinde                                 Bakanlığı
             değiĢiklik
        308
           Yönetmelik içerisinde kademeli geçiĢ süreleri öngörülecektir.
         Tablo 27.3.6.1 (Devamı)
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum   Yayım
zuatı
6/44/AET sayılı    Balık YaĢamının      Doğal farklılık gösteren yerli türler veya su  Tarım ve        20
 ktif         Desteklenmesi       yönetimi amaçları için varlığı gerekli olan   KöyiĢleri
           Amacıyla Koruma ve    türlere iliĢkin balıkların yaĢayabildiği ya da  Bakanlığı
           ĠyileĢtirme Gereksinimi  kirlenmenin azaltılması veya yok edilmesi
           Bulunan Tatlı Suların   halinde yaĢayabilecekleri, koruma ve iyileĢtirme
           Kalitesine Dair      gereksinimi olduğu belirlenen akan ya da durgun
           Yönetmelik        tatlı suların kalitesinin korunması veya
                        iyileĢtirilmesi
6/7/AT Sayılı     Yüzme Suyu Kalitesi    Yüzme havuzu ve tedavi amaçlı sular        Sağlık Bakanlığı  2011
 ktif         Yönetmeliğinde      haricindeki yüzme suları ile ilgili olarak insan  Çevre ve Orman
           değiĢiklik        sağlığının korunması amacıyla yüzme suyu      Bakanlığı
                        kalitesinin sürdürülmesi ve korunması için
                        yüzme suyunun izlenmesi, sınıflandırılması ve
                        halkın bilgilendirilmesi
7/60/AT sayılı    Düzenleme         TaĢkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve      Çevre ve Orman   2011
 ktif         (GerçekleĢtirilmesi    Yönetimi                      Bakanlığı
           öngörülen proje
           çerçevesinde gerekli
           düzenleme
           belirlenecektir.)
        2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

        Tablo 27.3.6.2
iyaçlar                                                              Y
e Orman Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü))
zı tehlikeli maddelerin su ortamlarında oluĢturduğu kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih ve 76/464/AET sayılı Konsey       2009-2
 ektifi ve ilgili direktiflerinin uygulanması kapsamında;
- Bakanlık ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi,
- Envanter çalıĢmalarının devamı,
- Çevre kalite standartlarının meydana getirilmesi,
- Ġzleme sisteminin oluĢturulması,
- Organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerini denetleyecek personel alımı ve Bakanlık personeli ve sanayicilerin
eğitimi
e Devletlerde içme suyu amacıyla kullanılacak yüzeysuyu kalitesine dair 16 Haziran 1975 tarih ve 75/440/AET          2009-2
ılı Konsey Direktifi ve Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yüzeysularının ölçüm metotları,
ekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 1979 tarih ve 79/869/AET sayılı Konsey Direktiflerinin
 ulanması kapsamında;
- Kalite standartlarının izlenmesini sağlamak,
- Kategorilerin ve mevcut arıtma tesislerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesini sağlamak,
- Mevcut arıtma tesisi tipi uygun olmayan idarelerce arıtma tesisinde yapılacak olan revizyonlara ve yeni arıtma
tesislerinin inĢaasına baĢlanmasını sağlamak,
- Ġçmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan tüm yüzeysel suların özellikle A3 kategorisinde yer
alan yüzeysel suların iyileĢtirilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan sistematik bir içme suyu havza koruma planının
hazırlanmasını sağlamak,
- Yönetmeliğe uygun olarak toplanan verilerin kayıtlarını tutmak amacıyla merkez ve taĢra teĢkilatına personel
alımı ve eğitimi, ekipman alımı
ımsal kaynaklardan gelen nitratın sebep olduğu kirliliğe karĢı suların korunmasına iliĢkin 2 Aralık 1991 tarih ve        2009
676/AET sayılı Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanması kapsamında ötrofikasyonun izlenmesine iliĢkin
vcut kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve personelin eğitimi
        309
          Mevzuat uyumu, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Tehlikeli
        Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği‖ ile sağlanmıĢ olup, bu direktif ile
        yönetmelikte tanımlanan geçiĢ sürelerine göre yönetmeliğin tam olarak uygulanması süreci 2014 yılı itibariyle
        sağlanmıĢ olabilecektir.
        310
          Söz konusu direktifler ile ilgili mevzuat uyumu, 20.11.2005 tarih ve 25999 sayılı Resmi Gazete‘de
        yayımlanarak yürürlüğe giren ―Ġçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine
        Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değiĢik 75/440/AB)‖ ile sağlanmıĢ olup bu direktif ile ilgili vade 2009-2011
        olarak tanımlanmıĢ olmakla birlikte; yönetmelikte tanımlanan geçiĢ sürelerine göre yönetmeliğin tam olarak
        uygulanması süreci 2014 yılı itibariyle sağlanmıĢ olabilecektir.
        Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                          Y
tma çamurunun tarımda kullanılması halinde çevrenin ve özellikle toprağın korunması hakkında 12 Haziran 1986     2011
h ve 86/278/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için;
- Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi kapsamında Çevre Referans Laboratuvarının arıtma çamurları ve
toprak analizleri konularında akreditasyon çalıĢmaları
- Arıtma çamurunun ve uygulandığı toprakların envanterinin oluĢturulması
- Arıtma çamuru üreticilerinin, kullanıcılarının ve merkez ve taĢra personelinin eğitilmesi ve halkın
bilgilendirilmesi
- Arıtma çamuru kullanılan toprakların izleme çalıĢmalarının düzenli yapılabilmesi için merkez ve taĢraya personel
alımı
- Merkez ve taĢra personeli için eğiticilerin eğitimi programının gerçekleĢtirilmesi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılmasına yönelik bir sistem oluĢturulması
- Çamur yönetimi ve azaltımına yönelik planların oluĢturularak yatırımların gerçekleĢtirilmesi
ntsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ve denetimi    2009
 ;
- Merkez ve taĢra teĢkilatına personel alımı ve eğitimi
- Hassas alanlar ve toplama alanlarının belirlenmesi, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin mevcut durum
analizlerinin yapılması
ntsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ve denetimi    2009
 ;
- Hassas alanlar, toplama alanları, arıtma sistemleri ve tüm alıcı su ortamları için izleme ve envanter sisteminin
oluĢturulması
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
buklu deniz ürünleri yetiĢen suların kalitesi hakkındaki iptal edilen 30 Ekim 1979 tarih ve 79/923/AET sayılı    2009 ve
nsey Direktifi ve 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/113/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin
 ulanması için kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi çalıĢmaları kapsamında;
- Personel Ġhtiyacı
- Kirlilik azaltım programlarına iliĢkin personel eğitimi
- Ekipman Ġhtiyacı
zme sularının kalitesine dair 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/AET sayılı Konsey Direktifi kapsamında          2009 ve
- Yüzme suyu ve rekreasyon amacıyla kullanılan alanların izlenmesine ve raporlanmasına yönelik laboratuvar
kapasitesinin geliĢtirilmesi
- Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su ortamlarını olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde deĢarj
yapılmasını sağlamak amacıyla arıtma tesisleri, atıksu deĢarj ve dezenfeksiyon sistemlerinin denetimi
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
- Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilatına personel alımı ve eğitimi
- Ġzleme sisteminin kurulması ve geliĢtirilmesi
- Ekipman Ġhtiyacı
- Kirlilik haritalarının hazırlanmasına iliĢkin personel eğitimi
- Raporlamaya iliĢkin personel eğitimi
        Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                                Y
e Orman Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
zı tehlikeli maddelerin oluĢturduğu yeraltısuyu kirliliğinin önlenmesine dair 17 Aralık 1979 tarih ve 80/68/AET           2011
ılı Konsey Direktifi ve Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunmasına ĠliĢkin 12 Aralık 2006 tarih
2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi‘nin uygulanması amacıyla311 312;
- Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi,
- Ġyi yeraltısuyu kimyasal durumunun değerlendirilmesi için kriterlerin ve prosedürlerin geliĢtirilmesi,
- Tehlikeli maddelerin tanımlanması,
- EĢik değerlerin belirlenmesi,
- Yeraltısuyunun artan kimyasal durum bozulmasının tespit edilmesi, iyileĢtirmeye dönüĢün baĢlangıç noktasının
tanımlanması için kriterlerin geliĢtirilmesi,
- Yeraltısuyu kütlelerine insan aktivitelerinin etkisinin değerlendirilmesi,
- Ġzleme programlarının yapılması,
- Yeraltısuyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi,
- Yeraltısularının kimyasal durumunun değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerin konması,
- Ġzleme verilerinin değerlendirilmesi ve verilerin envanterinin yapılması,
- Yeraltısuyu koruma alanlarının belirlenmesi,
- Yeraltısuyu kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi için stratejilerin geliĢtirilmesi,
- Önlem programlarının belirlenmesi,
- Yeraltısuyunun ekonomik kullanımının analizi,
- Ücretlendirme sisteminin geliĢtirilmesi ve uygulanması,
- Halkın katılımının sağlanması,
- Yeraltısuyu yönetim planlarının oluĢturulması amacıyla mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi,
yeraltısularının kalite açısından izlenebilmesini teminen laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, laboratuvar sarf
malzemeleri ve ihtiyaçlarının alımı, merkez ve taĢra teĢkilatına personel alımı, eğitimi ve ekipman alımı.
        311
          2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi ve 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi‘nin yeraltısuyuna iliĢkin
        hükümleri dikkate alınarak ―Yeraltısularının Tehlikeli Maddeler Tarafından Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı
        Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı‖ hazırlanmıĢ olup söz konusu taslak 80/68/AET sayılı Konsey
        Direktifi‘nin hükümlerini birebir içermemekle birlikte söz konusu yönetmelik taslağında doğrudan ya da dolaylı
        hiçbir deĢarja izin verilmemesi nedeniyle bu hükümlerden daha kısıtlayıcı esaslar içerdiği söylenebilir. Taslak
        yönetmeliğin 2009 yılının IV. çeyreğinde tamamlanması düĢünülmektedir. Mevzuat uyumuna paralel olarak ve
        öngörülen yeniden yapılanma ile birlikte uygulama ile ilgili süreçler tanımlanacaktır.
        312
          Bu Direktifler ile ilgili olarak Hollanda Hükümetince desteklenen ―Türkiye‘de Sürdürülebilir Yeraltısuyu
        Yönetimi Hakkında Kapasite GeliĢtirme Projesi‖ (PPA05/TR/7/8) Ocak 2006 da baĢlamıĢ olup Ocak 2008‘de
        tamamlanmıĢtır. Bu projenin temel çıktıları; Avrupa Birliği Mevzuatı içerisinde yeraltısularının yönetimi ile
        ilgili olan 80/68/AET sayılı Konsey Direktifi, 2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi ve 2000/60/AT sayılı Su
        Çerçeve Direktifi‘nin yeraltısuyu ile maddelerinin yasal uyumunun sağlanması için ülkemizdeki bu direktifler ile
        ilgili mevzuat ve yeraltısuyu yönetimi ile ilgili kurumsal yapı ve uygulama ile ilgili kapasite gözden geçirilmiĢ,
        boĢluk analizi yapılmıĢ ve yasal uyumun sağlanması amacıyla taslak yönetmelik hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Küçük
        Menderes Havzasında örnek bir ―Yeraltısuyu Yönetim Planı‖ hazırlanmıĢtır.
        Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                              Y
çerçeve direktifinin (2000/60/AT)313 uygulanması kapsamında;                                  2010
- Havza yönetim planlarının hazırlanmasına yönelik personel alımı ve eğitimi
- Havza yönetim planlarının hazırlanması için coğrafi bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve Avrupa Su
Bilgi Sistemine uygun alt yapının geliĢtirilmesine yönelik donanım ve yazılım alımı, personelin eğitimi ve
danıĢmanlık hizmeti alınması
- Biyolojik izleme çalıĢmalarının güçlendirilmesine yönelik olarak laboratuvarların altyapı ve ekipman
ihtiyaçlarının karĢılanması, personel alımı ve eğitimi
- Sulak alanların akılcı kullanımının sağlanmasına yönelik alt çalıĢmalarından biri olan yeraltısuyu statüsünün
korunması için yeraltısuyu suni besleme çalıĢmalarının geliĢtirilmesi ve yeraltısuyu statüsünün korunması için
yeraltısuyu mutlak koruma alanlarının tespiti ve izlenmesine yönelik personel alımı ve eğitimi
e Orman Bakanlığı (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
440/AET sayılı Üye Devletlerde içme suyu için kullanılacak yüzeysuyu kalitesine dair Konsey Direktifi ile            2009
869/AET sayılı Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yüzeysularının ölçüm metotları ve örnekleme
analiz frekansları hakkında Konsey Direktifine iliĢkin olarak;
- Personel alımı
- Personelin eğitimi
676/AET sayılı Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratın Sebep Olduğu Kirliliğe KarĢı Suların Korunması               2009
ektifine iliĢkin olarak;
- Baraj Göllerinde Ötrofikasyonun izlenmesine yönelik personelin eğitimi
 7/60/AT TaĢkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi‘ne ĠliĢkin Direktife yönelik;                     2009
- Uygulama için gerekli kurumsal ihtiyaçların tespiti
        313
         Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ―Türkiye‘de Su Sektörü için
        Kapasite GeliĢtirme Desteği – TR 06.03.04‖ konulu projenin eĢleĢtirme bileĢeni ile ülkemizin Avrupa Birliği‘ne
        katıldığı tarihte AB su müktesebatının tam olarak uygulanmasını sağlamak üzere, özellikle 2000/60/AT sayılı Su
        Çerçeve Direktifi, 91/271/AET sayılı Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, 76/464/AET sayılı Tehlikeli Maddeler
        Direktifi ve bağlantılı Direktifler ile aynı çizgi içerisinde bir su yönetimi oluĢturmak amaçlanmaktadır. Söz
        konusu proje neticesinde elde edilecek uygulama planları sayesinde Su Çerçeve Direktifi‘nin tam uyumlaĢtırma
        ve uygulamasına yönelik idari ve teknik kapasiteye yönelik ihtiyaçlar ile uyumlaĢtırma ve uygulama takvimi
        belirlenebilecektir. Ġlgili kurum ve kuruluĢların maliyet hesaplarının bu çerçevede belirlenmesi daha doğru
        olacaktır. Yatırım ihtiyaçları, personel alımı, personel eğitimi, danıĢmanlık ve tercüme hizmetlerinin
        belirlenmesi ve maliyetinin hesaplanmasına yönelik olarak proje çerçevesinde detaylı analizler yapılacaktır.
        Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                        Y
e KöyiĢleri Bakanlığı)
ımsal kaynaklardan gelen nitratın sebep olduğu kirliliğe karĢı suların korunmasına iliĢkin 2 Aralık 1991 tarih ve  2009
676/AET sayılı Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanması için;
- Hassas alanların belirlenmesi
- Ġyi tarımsal uygulama kodlarının belirlenmesi
- Eylem Programlarının OluĢturulması
- Yüzeysel ve yeraltısularının izleme ağlarının oluĢturulması
- Yüzeysel ve yeraltısularının izlenmesi
- Ulusal Ġzleme ve raporlama sisteminin kurulması
- Mobil Laboratuvarların alımı ve bazı laboratuvarların altyapısının güçlendirilmesi
- Personel eğitimi
ık yaĢamını desteklemeye yönelik koruma ve iyileĢtirme gerektiren tatlı suların kalitesi hakkındaki 6 Eylül 2006  2009
h ve 2006/44AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanması için kurumsal kapasitenin
 Ģtirilmesi çalıĢmaları kapsamında;
- Direktifin uygulanması hakkında eğitim
- Balık alan çalıĢması konusunda eğitim
- Su kalitesinin izlenmesine yönelik örnekleme ve izleme sisteminin oluĢturulması konusunda eğitim
- Analiz metotları konusunda eğitim
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
- Bilgi veri tabanı oluĢturulması
- Ulusal izleme ve raporlama sisteminin kurulması
- Kirlilik azaltma programlarının hakkında eğitim
buklu deniz ürünleri yetiĢen suların kalitesi hakkındaki 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/113/AT sayılı Konsey      20
ektifinin uygulanması için kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi çalıĢmaları kapsamında;
- Personel ihtiyacı
- Personel eğitimi
- Ġzleme sisteminin kurulması ve geliĢtirilmesi
- Ekipman ihtiyacı
        Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
iyaçlar                                                         Y
Bakanlığı)
zme sularının kalitesine dair 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi kapsamında;         2009
- ―Halk sağlığının korunmasına yönelik su alanındaki mevzuatın uyumlaĢtırılması ve uygulanmasında Sağlık
Bakanlığının güçlendirilmesi eĢleĢtirme projesi‖ kapsamında bu proje ile birlikte yüzme suları analizine yönelik
olarak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı (RSHM) tarafından geliĢtirilen standart iĢlem
prosedürlerinin yüzme suyu izleme çalıĢması yapan 33 il halk sağlığı laboratuvarına yaygınlaĢtırılması
- RSHM tarafından akreditasyon çalıĢmalarının sürdürülmesi
- Su EĢleĢtirme Projesi kapsamında pilot illere yönelik olarak hazırlanmıĢ olan veri tabanı prototipinin
geliĢtirilerek, yüzme suyu izleme çalıĢmasının yapıldığı 33 ile yönelik veri tabanı sisteminin oluĢturulması,
- Personel eğitimi (yüzme alanının belirlenmesi, numune alımı, analiz, veri toplama, veri akıĢı, sezon sonu
raporlama, uygunsuzluk durumlarının yönetimi, yüzme suyu profilleri, halkın bilgilendirilmesi)
 6/7/AT Sayılı Direktifi kapsamında;                                         2015
-Veri tabanı sisteminin oluĢturulması
-Veri toplanması, veri analizi ve değerlendirilmesi
-Yüzme suyu veri setinin oluĢturulması
-Yüzme suyunun kalite sınıflamasının yapılması
-Yerel ve ulusal raporlamanın oluĢturulması
- Mikrobiyolojik analiz yöntemlerinin güncellenmesi veya değiĢtirilmesi
-Siyanobakteri analizlerine iliĢkin laboratuvar alt yapısının kurulması ve teknik destek sağlanması
-Siyanobakteri veya alglerden kaynaklanan sağlık risklerinin belirlenmesi, ve alınması gereken önlemler
-Yüzme suyu profillerinin oluĢturulması için ilgili kurumlarla koordinasyonun gerçekleĢtirilmesi ve teknik destek
sağlanması
- Direktifin uygulanmasına iliĢkin olarak Bakanlık merkez kadro, Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi (RSHM), il
sağlık müdürlükleri, il halk sağlığı laboratuvarları ve Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüklerinde görev yapacak personelin
eğitimi
-Toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalıĢmaların geliĢtirilmesi,
         3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

        Tablo 27.3.6.3.1
 r (Çevre ve Orman Bakanlığı            Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer     To
 önetimi Genel Müdürlüğü))
m
AET) Bakanlık ve laboratuvar         2009-2014         1.200.000           200.000               1
 ın güçlendirilmesi, Laboratuvar
si
AET) Merkezde ve taĢrada çalıĢacak      2009-2014          236.606
n ofis ihtiyaçları
AET)                     2009-2011          125.000           375.000
 ve laboratuvar altyapısının
 lmesi (Laboratuvar Malzemesi, büro
 i örnekleme ekipmanı, sarf
 i)
 izleme sisteminin oluĢturulması için
 nanım ve yazılım
AET) Atıksu arıtma tesislerinin        2007-2023     11.392.000.000        6.148.000.000     543.000.000315  18.083
 , iĢletilmesi ve yenilenmesi
 lere ait altyapı yatırımlardır)314
AET, 79/869/AET) Merkezde ve         2009-2010          64.841
 lıĢacak personelin ofis ihtiyaçları
ET, 2006/118/AT) Merkezde ve           2010          122.658
 lıĢacak personelin ofis ihtiyaçları
         314
           Tarihler ve finansman ihtiyaçları, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce
         belirlenmiĢtir. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman
         içerisinde gözden geçirilecektir.
         315
           DıĢ kredi alınarak finanse edilecektir.
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl          Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
ET, 2006/118/AT) Ġzleme, denetim        2012         1.500.000         3.750.000            5
 manın yapılabilmesi için316;
uvar
 raç
 Kuyusu Açımı
 zemesi
 izleme sisteminin oluĢturulması için
 nanım ve yazılım
AET) Hassas alanlar, toplama alanları, 2009-2011           500.000         1.500.000            2
 temleri ve tüm alıcı su ortamlarını
zleme sisteminin oluĢturulması için
 ağının güçlendirilmesi
AET) Verilerin toplanıp, raporlamanın 2011 sonrası          200.000
 için bir sistem oluĢturulması
AET) Merkezde ve taĢrada çalıĢacak     2008-2009          65.662
n ofis ihtiyaçları
AET) Ġzleme, denetim ve          2009-2015          95.763          287.290
 nın yapılabilmesi için
uvar
 raç
 zemesi
 izleme sisteminin oluĢturulması
        316
          80/68/AET, 2006/118/AT direktifleri için belirtilmiĢ olan yatırım bedelleri Avrupa Birliği Yeraltısuyu
        Mevzuatının uygulanabilmesi teminen Çevre ve Orman Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet
        Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yatırımı göstermektedir. Sunulacak projeler ile yatırım
        maliyetinin 3.750.000 Avro‘su AB kaynaklarından, 1.250.000 Avro‘su ulusal bütçeden ve iĢletme gideri olan
        250.000 Avro‘nun da yine ulusal bütçeden karĢılanması düĢünülmektedir.
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl          Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
uatın uyumu ve uygulanması
nel
4/AET) Merkez ve taĢra teĢkilatına     2009-2014        12.873.264                         12
el alımı
3/AET, 2006/113/AT) Merkez ve       2009-2014        1.304.629                         1
Ģkilatlarına personel alımı
0/AET) Merkez ve taĢra teĢkilatlarına   2009-2015        28.043.049                         28
el alımı
0/AET, 79/869/AET) Merkez ve taĢra 2009-2013            5.810.400                         5
 ına personel alımı317
AET, 2006/118/AT) Merkez ve taĢra     2010-2013        8.883.456                         8
ına personel alımı318
6/AET) Merkez ve taĢra teĢkilatına     2008-2010        3.253.824                         3
el alımı
1/AET) Merkez ve taĢra teĢkilatına     2009-2022        38.000.000                         38
el alımı
8/AET) Merkez ve taĢra teĢkilatına     2008-2009        1.911.730                         1
el alımı
        317
          Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
        (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiĢ olup ulusal bütçeden karĢılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine
        uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
        318
          Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
        (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiĢ olup ulusal bütçeden karĢılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine
        uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl      Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
m
4/AET) Sanayicilerin eğitilmesi ve   2009-2011              300.000
 ak çalıĢmaların düzenlenmesi için
önelik eğiticilerin eğitimi semineri ve

4/AET) Tehlikeli Maddeler Ġçin      2009-2011              11.590
Kalite Standartlarının oluĢturulması

4/AET) Temiz üretim teknolojilerinin   2009-2011             200.000
 vletlerdeki uygulamalarını görmek
 nik incelemeler
4/AET) TaĢra teĢkilatının ve       2009-2014             150.000
 inin eğitimi
4/AET) Kirlilik azaltma          2009-2014             150.000
mlarının meydana getirilmesi eğitimi
3/AET, 2006/113/AT) Kirlilik       2009-2014     10.000
 programlarının hazırlanması ve
 sonuçlarının raporlanması
0/AET) Yüzme suyu kalitesinin        2015               137.500
esi ile ilgili çalıĢmalarda kullanılmak
ğitim
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl           Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
0/AET, 79/869/AET) Üye              2010                         300.000
 erde uygulama ile ilgili süreçler,
ma örnekleri ve Su Çerçeve Direktifi
 isi hakkında yurt içi ve yurt dıĢı
seminerleri319
0/AET, 79/869/AET) Üye              2010                         300.000
 erde içme suyu amacıyla kullanılan
el su kategorilerinin tespiti, arıtma
eri ve bu suların korunması ile ilgili
mların ve tecrübelerin paylaĢılması
 nda yurt içi ve yurt dıĢı
 /eğitim semineri320
0/AET, 79/869/AET) Ġçme suyu           2011                         150.000
 la kullanılan ve/veya kullanılması
 an özellikle A3 kategorisinde yer
 zeysel suların iyileĢtirilmesi
 la yapılan ve/veya yapılacak olan
 konusunda yurt içi ve yurt dıĢı
programları321
0/AET, 79/869/AET) Ġçme suyu        2011 sonrası                       150.000
 la kullanılan ve/veya kullanılması
 an özellikle A3 kategorisinde yer
 zeysel suların iyileĢtirilmesi
 la yapılan ve/veya yapılacak olan
 konusunda yurt içi ve yurt dıĢı
programları322
        319
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        320
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        321
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        322
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl           Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
AET, 2006/118/AT) Üye devletlerde        2010                         185.000
in uyumlaĢtırılması ve uygulanması
i süreçler ve deneyimlerin
lması, yeni yeraltısuyu direktifi ile
evzuat uyum çalıĢmaları ve
ma örneklerinin görülmesi için yurt
urt dıĢı eğitim seminerleri323;
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu          2010                          50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi324
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu          2011                          50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi325
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu       2011 sonrası                        50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi326
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu       2011 sonrası                        50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi327
8/AET) Eğiticilerin eğitimi           2009                          13.765
8/AET) Direktifin uygulanması ve         2009                         119.642
m süreci için merkez ve taĢra
elinin eğitim
1/AET) Eğiticilerin yurt içi ve yurt     2009-2021          122.000           122.000
 timi semineri


        323
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        324
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır
        325
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır
        326
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır
        327
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu
        kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile
        gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve
        MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl         Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
1/AET) Direktifin uygulanması ve     2009-2021        433.000          433.000
m süreci için merkez ve taĢra
elinin eğitimi
1/AET) Direktife yönelik Üye       2009-2021                      250.000
 erdeki uygulamaları görmek için
 ncelemeler
 manlık
4/AET) DanıĢmanlık hizmeti        2009-2014                      200.000
0/AET, 79/869/AET) DanıĢmanlık      2010-2011                      270.000
 328


AET,2006/118/AT) Üye devletlerde       2010                       180.000
in uyumlaĢtırılması ve uygulanması
i süreçler ve deneyimlerin
lması konusunda danıĢmanlık
 329


 AET,2006/118/AT) Yeraltısuyu        2011                       180.000
 koruma alanlarının ve eĢik
 rinin belirlenmesi konusunda
 anlık hizmeti330
 AET,2006/118/AT) Yeraltısuyu      2011 sonrası                     180.000
 koruma alanlarının ve eĢik
 rinin belirlenmesi konusunda
 anlık hizmeti331
 AET,2006/118/AT) Yeraltısuyu      2011 sonrası                     180.000
 koruma alanlarının ve eĢik
 rinin belirlenmesi konusunda
 anlık hizmeti332
        328
          DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
        baĢvurulması planlanmaktadır.
        329
          DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
        baĢvurulması planlanmaktadır.
        330
          DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
        baĢvurulması planlanmaktadır.
        331
          DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
        baĢvurulması planlanmaktadır.
        332
          DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
        baĢvurulması planlanmaktadır.
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl    Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
önetimi Genel Müdürlüğü))
1/AET) DanıĢmanlık hizmeti       2009-2011             75.000
8/AET) DanıĢmanlık hizmeti       2009-2010             200.000
üme
4/AET);                2009-2014             50.000
 tane tercüme
tifin uygulanmasına yönelik rehber
anların ve Üye Devlet çalıĢmalarının
esi (1500sayfa)
0/AET, 79/869/AET);          2009-2010             50.000
 tane tercüme
tifin uygulanmasına yönelik rehber
anların ve Üye Devlet çalıĢmalarının
esi (1500sayfa)
AET, 2006/118/AT);           2008-2009             50.000
tane tercüme
tifin uygulanmasına yönelik rehber
anların ve Üye Devlet çalıĢmalarının
esi (1500sayfa)
8/AET);                2009-2010             80.000
 tane tercüme
tif kapsamındaki kaynakların
esi
4/AET);                2009-2014             50.000
 tane tercüme
tifin uygulanmasına yönelik rehber
anların ve Üye Devlet çalıĢmalarının
esi (1500sayfa)
       Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl    Ulusal bütçe   AB kaynakları   Diğer      To
önetimi Genel Müdürlüğü))
1/AET);                2009-2011              50.000
 tane tercüme (seminer ve workshop)
lantı)
tifin uygulanmasına yönelik rehber
anlar ve Üye Devlet çalıĢmalarının
esi (1.000 sayfa)


                         11.496.755.882   6.159.079.787  543.000.000  18.198
        Tablo 27.3.6.3.2
r (Çevre ve Orman Bakanlığı           Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
u ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
m
ET, 2006/118/AT) Merkezde ve          2010           64.652
 lıĢacak personelin ofis ihtiyaçları333
uatın uyumu ve uygulanması
nel
 AET sayılı Üye Devletlerde içme       2009-2011        1.800.000                         1
in kullanılacak yüzeysuyu kalitesine
rektif ve 79/869/AET sayılı Üye
erde içme suyu elde edilmesi
nan yüzeysularının ölçüm metotları
kleme ve analiz frekansları hakkında
f
AET, 2006/118/AT) Merkez ve taĢra      2010-2013        3.873.600                         3
ına personel alımı334
m
 AET sayılı Üye Devletlerde içme       2009-2011                       100.000
in kullanılacak yüzeysuyu kalitesine
rektifi ve 79/869/AET sayılı Üye
erde içme suyu elde edilmesi
nan yüzeysularının ölçüm metotları
kleme ve analiz frekansları hakkında
f
         333
          Söz konusu ofis ihtiyaçları ulusal bütçeden karĢılanacaktır.
         334
          Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
         (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiĢ olup ulusal bütçeden karĢılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine
         uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
        Tablo 27.3.6.3.2 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl                      Ulusal bütçe             AB kaynakları                 Diğer    To
u ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
AET, 2006/118/AT) Üye devletlerde               2010                                      92.500
in uyumlaĢtırılması ve uygulanması
i süreçler ve deneyimlerin
lması, yeni yeraltısuyu direktifi ile
evzuat uyum çalıĢmaları ve
ma örneklerinin görülmesi için yurt
urt dıĢı eğitim seminerleri335
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu                 2010                                      50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi336
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu                 2011                                     100.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi337
 AET, 2006/118/AT) Yeraltısuyu             2011 sonrası                                      50.000
 alanlarının ve eĢik değerlerinin
 mesi338
 AET Tarımsal Kaynaklardan Gelen             2009-2011                                      80.000
n Sebep Olduğu Kirliliğe KarĢı
 Korunması Direktifi (Baraj
nde Ötrofikasyonun izlenmesi)
 manlık
 AET sayılı Üye Devletlerde Ġçme             2009-2011                                     300.000
 in Kullanılacak Yüzeysuyu
 ine Dair Direktifi ve 79/869/AET
Üye Devletlerde Ġçme Suyu Elde
 si Amaçlanan Yüzeysularının Ölçüm
arı ve Örnekleme ve Analiz
sları Hakkında Direktif
        335
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl
        Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için
        TAIEX ve MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        336
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl
        Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için
        TAIEX ve MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        337
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl
        Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için
        TAIEX ve MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        338
          Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların ve bu kurum ve kuruluĢların varsa taĢra teĢkilatının (Ġl
        Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için
        TAIEX ve MATRA gibi programlara baĢvurulması planlanmaktadır.
        Tablo 27.3.6.3.2 (Devamı)
r (Çevre ve Orman Bakanlığı       Yıl         Ulusal bütçe      AB kaynakları         Diğer  To
u ĠĢleri Genel Müdürlüğü))
 AET,2006/118/AT) Yeraltısuyu         2011                       300.000
 koruma alanlarının ve eĢik
 rinin belirlenmesi konusunda
 anlık hizmeti339
 AET,2006/118/AT) Yeraltısuyu       2011 sonrası                     150.000
 koruma alanlarının ve eĢik
 rinin belirlenmesi konusunda
 anlık hizmeti340
0/AT TaĢkın Risklerinin           2009-2011                     1.000.000           1
endirilmesi ve Yönetimi‘ne ĠliĢkin
f
üme


 AET sayılı Üye Devletlerde içme      2009-2011        300.000
 in kullanılacak yüzeysuyu kalitesine
 rektif ve 79/869/AET sayılı Üye
 erde içme suyu elde edilmesi
 nan yüzeysularının ölçüm metotları
 kleme ve analiz frekansları hakkında
 f ile 80/68/AET sayılı Bazı tehlikeli
 erin yarattığı yeraltısuyu kirliliğinin
 esine dair Direktif (laboratuvar sarf
meleri ve kimyasal maddeler)
                                  6.038.252         2.222.500           8
         339
           DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
         baĢvurulması planlanmaktadır.
         340
           DanıĢmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara
         baĢvurulması planlanmaktadır.
        Tablo 27.3.6.3.3
                                           (Avro)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)     Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları     Diğer  To
m
AET)                  2008-2010     941.250     2.823.750        3
 Su Numune Alma Cihazları
 madde alımı
 ar ağı sistemi
 boratuvarlar
materyalleri
uvar ekipmanları
AT)                  2009-2016    1.300.000     3.600.000        4
uvar malzemesi alımı
 zemesi Alımı
AET, 2006/113/AT)            2009       50.000
klu yumuĢakçalar üretim alanlarından
 e ekipmanı temini
AET, 2006/113/AT)            2009      225.000
klu yumuĢakça üretim alanlarının
 teminin kurulması
uatın uyumu ve uygulanması
 nel
6/AET)                 2008-2011   26.030.592                 26
el istihdamı
44/AT)                 2009-2015   30.007.488                 30
el istihdamı
3/AET, 2006/113/AT)           2009      227.340
 ve TaĢra TeĢkilatlarına Personel
       Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)    Yıl   Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
m
6/AET)                  2009     50.000     100.000
 etimi
6/AET)                  2009     50.000     100.000
çevesini ve mevzuatını da içeren ama
a sınırlı kalmayan tematik konularda

6/AET)                  2009     50.000     200.000
 aboratuvarların kullanımı konusunda

6/AET)                  2009     75.000     300.000
 ve su kirliliği laboratuvarları, saha
 eknikleri ile örnekleme, araĢtırma
 ları ve değerlendirme
6/AET)                  2009     50.000     100.000
 irektifinin uygulanması (izleme ve
 içeren)
6/AET)                  2009     25.000     500.000
msal uygulamalar
6/AET)                  2009     25.000      50.000
ama
6/AET)                  2010     50.000     100.000
an verilerin ve kirlilik haritalarının
 ndirilmesi
6/AET)                  2010     50.000     200.000
msal uygulamalar kodları ve bu
n uygulanması
6/AET)                  2010     25.000     150.000
yönetimi
       Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı)
r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)    Yıl  Ulusal bütçe  AB kaynakları  Diğer  To
6/AET)                 2010     25.000      50.000
 yönetimi
6/AET)                 2010     25.000      50.000
 ullanım yönetimi
44/AT)                 2009     30.000      58.000
meliğin uygulanması hakkında eğitim
44/AT)                 2009     30.000      58.000
lan çalıĢması
44/AT)                 2009     30.000      58.000
 esinin izlenmesine yönelik etkili
 me ve izleme sisteminin
ulması
44/AT)                 2010     40.000      88.000
lan çalıĢması
44/AT)                 2010     40.000      88.000
 esinin izlenmesine yönelik etkili
 me ve izleme sisteminin
ulması
44/AT)                 2011     90.000     180.600
eri tabanı hakkında eğitim
44/AT)                 2013     90.000     170.100
 Azaltma Programlarının
nması
3/AET, 2006/113/AT)          2009      5.000
el eğitimi
        Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı)
 r (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı)    Yıl     Ulusal bütçe  AB kaynakları   Diğer  To
 manlık
6/AET)                   2009               189.000
manlık Hizmeti (Eğitim Ġhtiyaç Analiz
 )
6/AET)                   2009               281.000
manlık Hizmeti (AB mevzuatı içeren
 konularda)
6/AET)                   2009               200.000
manlık Hizmeti (toprak ve su kirliliği
 uvarları, saha analiz teknikleri ile
 me, araĢtırma hazırlıkları ve
 ndirme)
6/AET)                   2009               160.000
manlık Hizmeti (iyi tarım uygulamalar
 e bu kodların uygulanması)
6/AET)                   2010               170.000
manlık Hizmeti (Mobil
 uvarların kullanımı)
 44/AT)                 2009-2010              38.000
manlık Hizmeti (Su Yapılarının
 dırılması)
44/AT)                  2009-2010              38.000
manlık Hizmeti (numune alma
 rının seçimi ve analiz yöntemleri)
üme


                            59.636.670    10.100.450      69
       Tablo 27.3.6.3.4
r (Sağlık Bakanlığı)               Yıl      Ulusal bütçe       AB kaynakları         Diğer  To
m
AET) Yüzme suyu veri tabanı         2009-2011          20.000           60.000
 in geliĢtirilerek yüzme suyu izleme
 yapan illerle gerekli ağ bağlantısının
 ve veri tabanı sisteminin
ması341
AT) Yüzme suyu veri tabanı için         2015           40.000

AT) Siyanobakteri veya alg analizleri 2015 sonrası            40.000
n laboratuvar alt yapısının kurulması
uatın uyumu ve uygulanması
 nel342
0/AET) Yüzme suyu kalitesinin        2009-2015        97.658.463                         97
esi, yüzme suyu analizi ve yüzme
 litesinin değerlendirilmesi
maları
7/AT) Yüzme suyu kalitesinin        2015 sonrası       97.658.463                         97
esi, yüzme suyu analizi ve yüzme
 litesinin değerlendirilmesi
maları
         341
           76/160/AT kapsamında veri tabanının yaygınlaĢtırılması için yatırım ihtiyacının bir kısmının AB
         kaynaklarından karĢılanması planlanmaktadır.
         342
           Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
         (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiĢ olup ulusal bütçeden karĢılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine
         uzanan bir finansman ihtiyacıdır. GeliĢmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
       Tablo 27.3.6.3.4 (Devamı)
r (Sağlık Bakanlığı)          Yıl          Ulusal bütçe       AB kaynakları          Diğer  To
m343
0/AET)                   2009-2015         362.279
 suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme
 alizi ve değerlendirilmesi
 ında eğitim;
nlık merkez teĢkilatı
 lık Müdürlüğü
 Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
 lığı
Sağlığı ve Bölge Hıfzıssıhha
 üğü laboratuvarları
7/AT)                   2015 sonrası        300.000           300.000
fin uygulanmasına iliĢkin olarak
 k merkez kadro, Refik Saydam
ıha Merkezi (RSHM), il sağlık
 ükleri, il halk sağlığı laboratuvarları
ge Hıfzıssıhha Müdürlükleri
elinin eğitimi
 manlık
üme


                                 196.079.205           360.000           196
         343
          Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karĢılanabilmesi için TAIEX gibi programlara baĢvurulması
         planlanmaktadır.
            Alt Öncelik 27.3.7 Doğa Koruma ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

         1 Mevzuat uyum takvimi

         Tablo 27.3.7.1
ürlükteki AB
           Taslak Türk mevzuatı Kapsam                       Sorumlu kurum    Yayım
zuatı
3/AET ve       Doğa ve Biyolojik    Ülkemizin sahip olduğu doğal değerlerin,      Çevre ve Orman  2011
09/AET sayılı     ÇeĢitliliği Koruma   biyolojik çeĢitliliğin ve gen kaynaklarının     Bakanlığı
ktifler        Kanunu         korunması ve koruma-kullanma dengesi
                       gözetilerek belirli bir plan dahilinde
                       sürdürülebilir kullanımının sağlanması, Ģimdiki
                       ve gelecek kuĢaklar için Türkiye‘nin
                       sürdürülebilir kalkınmasına katkıda
                       bulunulması, biyolojik çeĢitliliğinin korunması
                       için alan belirleme kriterleri ve yönetim
                       sorumluluklarıyla birlikte biyolojik çeĢitliliği
                       koruma sisteminin oluĢturulması, eko-sistemler,
                       türler ve yaĢam alanlarının ve bunların sunduğu
                       hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, doğa ve
                       biyolojik çeĢitliliğin karakteristik özellikleri ve
                       güzelliği ile rekreasyonel değerlerinin
                       sürekliliğinin sağlanması, cansız doğal varlıklar
                       ve doğal değerler, tarihi, kültürel değerler ve
                       ülke peyzajının korunması
 1/AT ve       Biyogüvenlik Kanunu   Taraf olduğumuz BM Cartagena Biyogüvenlik Tarım ve          2009
1/18/AT sayılı                Protokolü ve AB müktesebatına uyumlu olarak, KöyiĢleri
 ktifler                   modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen   Bakanlığı
6/2003 sayılı                 GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek
ükler                     risklerin önceden belirlenmesi ve bu risklerin
                       kontrol edilebilmesi için sistemler bütünü olarak
                       ele alınması, gerekli sistemin kurulması,
                       geliĢtirilmesi, uygulanması ve ülke bütünlüğü
                       içinde tek elden yönetiminin sağlanması
        Tablo 27.3.7.1 (Devamı)
ürlükteki AB
          Taslak Türk mevzuatı Kapsam                         Sorumlu kurum  Yayım
zuatı
97 ve 865/2006   Nesli Tehlike Altında   - CITES SözleĢmesinin uygulanması         Çevre ve Orman   20
ı Tüz