Grup de recerca sobre infecci� respirat�ria by 8QIW9t

VIEWS: 5 PAGES: 50

									Grup de recerca sobre infecció
     respiratòria

         Membres:
 Miquel Falguera Sacrest. Medicina Interna
 Agustín Ruiz González. Medicina Interna
   Manel Vila Justribó. Pneumologia
  Ricard Pifarré Teixidó. Pneumologia
  Antoni Nogués Biau. Microbiologia
 Mercè García González. Microbiologia
      Línies de recerca
• Estudis sobre pneumònia comunitària
 – Estudis epidemiològics
 – Estudis sobre tècniques diagnòstiques
 – Estudis sobre factors pronòstics
 – Estudis sobre tractament


• Estudis sobre altres infeccions respiratòries
 – Estudis diagnòstics en la MPOC
 – Estudis sobre factors pronòstics en la MPOC
 Principals publicacions recents
• Falguera M, et al. Etiology and outcome of community-acquired
 pneumonia in patients with diabetes mellitus. Chest 2005
• Falguera M, et al. Community-acquired pneumonia as the initial
 manifestation of serious underlying diseases. Am J Med 2005
• Ruiz-González A, Falguera M, et al. Opel-labed randomized
 comparison trial of long-term outcome of levofloxacin versus standard
 antibiotic therapy in acute exacerbations of chronic obstructive
 pulmonary disease. Respirology 2007
• Pifarre R, Falguera M, et al. Characteristics of community-acquired
 pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
 Resp Med 2007.
• Porcel JM, Ruiz-González A, Falguera M, et al. Contribution of a
 pleural amtigen assay (Binax now) to the diagnosis of pneumococcal
 pneumonia. Chest 2007.
• Chorda J, Pifarre R, Falguera M, et al. Nodulos pulmonares cavitados.
 Enf Infecc Microbiol Clin 2007.
   Estudis actualment en curs
• 1) Estudi sobre factors predictius de bacterièmia en malalts
 amb pneumònia adquirida a la comunitat

• 2) Estudi prospectiu per avaluar la utilitat de la pràctica
 d´exploracions microbiològiques als pacients amb pneumònia
 d´ingrés hospitalari

• 3) Colonización e infección bacteriana y viral del árbol
 bronquial en pacientes con EPOC. Implicación en las
 agudizaciones, en la inflamación local y sistémica y en el
 deterioro funcional (en projecte)

• 4) Pneumònia adquirida a la comunidad. Utilitat de la PCR en
 el maneig del fracàs terapèutic
Factors predictius de bacterièmia
  en malalts amb pneumònia
  adquirida a la comunitat
          Fonaments I
• És útil conèixer l´etiologia de les infeccions

  – ens assegura que estem administrant un tractament
   adequat

  – permet fer tractaments d´aspectre més reduït (menor
   impacte sobre l´aparició de resistències), menys tòxics
   (redueix la incidència d´efectes secundaris
   medicamentosos) i més barats

  – ens dóna informació epidemiològica que ens facilitarà
   l´administració de tractaments empírics inicials més
   efectius (coneixement de l´espectre etiològic habitual)
         Fonaments II
• L´espectre etiològic de la pneumònia comunitària és ampli
 i variat

    S. pneumoniae        30-50%
    H. influenzae        5-10%
    M. pneumoniae        5-15%
    C. pneumoniae        5-15%
    C. burnetii         5%
    Legionella         5%
    Aspirativa (anaerobis)   5%
    virus            5-10%
    bacil gram negatius     <5%
    altres           5%
          Fonaments III
Les tècniques diagnòstiques disponibles tenen deficiències


         sensibilitat  especificitat  altres


esput      10 – 30 %   baixa      difícil recollir bona mostra
hemocultius   8 – 15 %    molt alta
serologies    20 – 30 %   alta      diagnòstic retrospectiu
l. pleural    5 – 10 %    molt alta
antígens orina  25 – 30 %   alta      no permet fer antibiograma
PCR       alta      alta      cares i laborioses
  Indicació dels hemocultius

• Tendència clàssica: “sempre”

• Evidència científica: “mai”
Exemple:“Limited usefulness of initial blood cultures
in community-acquired pneumonia”.
Emerg Med J 2004; 21:446-8
• Per lògica: “en segons quins casos”
         Fonaments IV
Es recomana obtenir hemocultius a tots els malalts que
ingressen a l´hospital

Criteris d´ingrés:
    Criteris mèdics: gravetat clínica
    Criteris no mèdics: vòmits, no suport familiar, patologia
psiquiàtrica o social, …

No hi ha evidències científiques que suportin aquesta
recomanació

Els estudis mostren poca correlació entre gravetat
clínica i positivitat dels hemocultius
 Estudis previs: “Predicting bacteremia in
   patients with community-acquired
pneumonia” Metersky et al. Am J Respir Crit
    Care Med 2004; 169:342-7.
Variable             Estudi derivació  Estudi validació
                 OR (IC95%)     OR (IC95%)
Ús previ antibiòtics       0.5 (0.5-0.6)   0.5 (0.5-0.6)
Hepatopatia            2.3 (1.6-3.4)   1.4 (1.0-2.2)
TA sistòlica < 90 mm       1.7 (1.3-2.3)   1.8 (1.4-2.3)
Tª < 35 / > 40 ºC         1.9 (1.4-2.6)   1.5 (1.1-2.1)
F. cardiaca > 125/minut      1.9 (1.6-2.3)   1.7 (1.4-2.0)
Urea > 30 mg/dl          2.0 (1.8-2.3)   2.2 (1.9-2.5)
Sodi < 130 mmol/L         1.6 (1.3-2.1)   1.8 (1.4-2.2)
Leucòcits <5.000 / >20.000/mm3  1.7 (1.4-2.0)   1.9 (1.6-2.2)
  “Predicting bacteremia in patients with
   community-acquired pneumonia”
        LIMITACIONS
• Estudi basat en informació recollida amb altres
 finalitats
• Població seleccionada: només gent gran
• Estudi de variables limitat (quasi només inclou
 les variables pronòstiques de Fine)
• Inclusió de paràmetres analítics
• Dubtes raonables sobre la població estudiada i
 el diagnòstic real (S. aureus 17%, E. coli 12%;
 en canvi, S. pneumoniae només 36%)

    Tots els malalts tenien pneumònia?
Factors predictius de bacterièmia
  en malalts amb pneumònia
  adquirida a la comunitat

    Material i mètodes
      Fases de l´estudi
• Fase de derivació
 – Base de dades H. U. Arnau de Vilanova
  • Pacients immunodeprimits inclosos
  • Pacients immunodeprimits exclosos
 – Base de dades H. U. Bellvitge

• Fase de validació
 – Validació interna: H. U. Arnau de Vilanova
 – Validació externa: Grup d´infecció respiratòria
  de la Societat Espanyola de Patologia
  Respiratoria (SEPAR)
    Base de dades:
Hospital Universitari Arnau de
   Vilanova de lleida
 Factors de risc de bacterièmia en la
    pneumònia comunitària.
   Estudi H. Arnau de Vilanova
• Periode: 5 anys (2000 – 2004)
• Població: 707 malalts adults amb pneumònia
 comunitària atesos a Urgències (ingressats i no
 ingressats)
• Variables: recollida prospectiva de variables en
 una base de dades
• Criteris d´exclusió: tuberculosi, microorganismes
 oportunistes, pacients sense hemocultius previs
 a l´inici del tractament antibiòtic hospitalari
Comparació de malalts amb/sense
     bacterièmia.
  Variables analitzades: 44
    •  Epidemiològiques
    •  Clíniques
    •  Constants vitals
    •  Radiològiques
    •  Analítiques
    •  Pronòstiques
   Variables epidemiològiques

• Edat i sexe
• Presència de malaltia de base
• Presència de: MPOC, diabetis mellitus, neoplàssia (<5
 anys), infecció VIH, hepatopatia crònica, insuficiència renal
 crònica, insuficiència cardiaca
• Presència d´immunodepressió: infecció VIH, neoplàssia
 hematològica, tractament immunosupressor,
 esplenectomia, hipogammaglobulinèmia
• Fumador / enolisme (>60 g/día) / drogaaddicció activa
• Tractament antibiòtic previ (oral o sistèmic en les 24 hores
 previes a l´extracció dels hemocultius)
  Variables clíniques
•  Quadre clínic típic/atípic
•  Inici brusc
•  Febre
•  Esgarrifances
•  Durada de la malaltia (dies)
•  Tos
•  Expectoració
•  Dolor pleurític
•  Semiologia de condensació
•  Disminució de consciència
•  Xoc sèptic
Constants vitals (en el moment de
 l´extracció dels hemocultius)

•  TA màxima
•  TA mínima
•  Temperatura axil.lar
•  Freqüència cardiaca
•  Freqüència respiratòria
•  Saturació d´oxígen (pulsioximetria)
Variables analítiques

•  Leucòcits i neutròfils / mm3
•  Hematòcrit (%)
•  Glucosa (mg/dL)
•  Urea (mg/dL)
•  Sodi (mEq/L)
•  pH
•  pCO2 (mm Hg)
•  pO2 (mm Hg)
Variables radiológiques i pronòstiques


  • Infiltrat lobar/multilobar
  • Presència d´embassament pleural
  • Empiema

  • Classe pronòstica de Fine  • Resultat dels hemocultius
     Estudi microbiològic
• Dos parells d´hemocultius (previs a l´inici del
 tractament antibiòtic)

• Gram i cultiu d´esput (si és possible)

• Serologies (inicial i a les 4-6 setmanes)

• Examen del líquid pleural (si n´hi ha)

• Antígens a orina (pneumococ i legionella)
     Anàlisi estadística.
  Comparació de pacients amb/sense
       bacterièmia

• Anàlisi univariant: selecció de variables associades
• Anàlisi multivariant: selecció de variables
 associades de forma independent
• Assignació de punts (score) de forma proporcional
 a la “odds ratio” de les variables significatives en
 l´anàlisi multivariant
• Elaboració d´una escala predictiva de bacterièmia
 per a cada pacient segons la seva puntuació
   RESULTATS I:

ANÀLISI DEL GRUP COMPLET
    DE PACIENTS
• Bacterièmia detectada en 80 pacients
 (11%)

 Microorganismes            Aïllaments (%)

 Streptococcus pneumoniae         59 (74%)
 Staphylococcus aureus           7 (9%)
 Streptococcus viridans          4 (5%)
 Haemophilus influenzae          3 (4%)
 Enterococcus faecalis           2 (2%)
 Escherichia coli             2 (2%)
 Pseudomonas aeruginosa          1 (1%)
 Klebsiella pneumoniae           1 (1%)
 Klebsiella oxytoca            1 (1%)
 Enterobacter cloacae           1 (1%)
 2 microganismes aïllats d´un pacient
• 20/44 variables s´associen estadísticament a la
 presència de bacterièmia en l´anàlisi univariant
 Variable                Pacients amb   Pacients sense  Valor p
                      bacterièmia   bacterièmia
 Presència de malaltia de base      52/80 (65)    310/627 (49)  0.009
 Immunosupressió             23/80 (29)    49/627 (8)  <0.001
 Infecció VIH               14/80 (18)    37(590 (6)   0.001
 Absència de tractament previ       62/73 (85)    399/598 (67)  0.001
 Quadre clínic típic           47/80 (59)    286/627 (46)  0.032
 Durada de la malaltia < 3 dies      30/70 (43)    144/591 (24)  0.001
 Dolor pleurític             46/77 (60)    288/618 (47)  0.039
 Xoc                    9/72 (13)    12/593 (2)  <0.001
 Temperatura >38.3 ºC           38/68 (56)    276/585 (47)  0.049
 Freqüència cardiaca >125/minut      14/70 (20)    41/587 (7)   0.001
 Freqüència respiratòria > 30/minut    36/71 (51)    172/588 (29)  <0.001
 Tensió arterial sistòlica < 90 mm Hg   8/71 (11)    16/591 (3)   0.002
 Tensió arterial diastòlica<50 mm Hg    5/71 (7)     7/591 (1)   0.005
 Saturació d´oxígen < 93 %        30/71 (42)    170/603 (28)  0.019
 Leucòcits <3000 - >20000/mm3       23/80 (29)    92/627 (15)  <0.001
 Neutròfils <2500 - >18000/mm3      29/80 (36)    104/627 (17)  <0.001
 Hematòcrit <30%             10/80 (13)    27/627 (4)   0.005
 Urea >64 mg/dL (normal: 10 - 50)     26/80 (33)    85/627 14)  <0.001
 pO2 <60 mm Hg              31/80 (39)    186/627 (30)  0.044
 Pneumònia PORT classes IV-V       33/80 (41)    155/627 (25)  0.003
• 16/36 variables (no analítiques) s´associen esta-
 dísticament a bacterièmia en l´anàlisi univariant
 Variable                Pacients amb   Pacients sense  Valor p
                      bacterièmia   bacterièmia
 Presència de malaltia de base      52/80 (65)    310/627 (49)  0.009
 Immunosupressió             23/80 (29)    49/627 (8)  <0.001
 Infecció VIH               14/80 (18)    37(590 (6)   0.001
 Absència de tractament previ       62/73 (85)    399/598 (67)  0.001
 Quadre clínic típic           47/80 (59)    286/627 (46)  0.032
 Durada de la malaltia < 3 dies      30/70 (43)    144/591 (24)  0.001
 Dolor pleurític             46/77 (60)    288/618 (47)  0.039
 Xoc                    9/72 (13)    12/593 (2)  <0.001
 Temperatura >38.3 ºC           38/68 (56)    276/585 (47)  0.049
 Freqüència cardiaca >125/minut      14/70 (20)    41/587 (7)   0.001
 Freqüència respiratòria > 30/minut    36/71 (51)    172/588 (29)  <0.001
 Tensió arterial sistòlica < 90 mm Hg   8/71 (11)    16/591 (3)   0.002
 Tensió arterial diastòlica<50 mm Hg    5/71 (7)     7/591 (1)   0.005
 Saturació d´oxígen < 93 %        30/71 (42)    170/603 (28)  0.019


   Per què?
 Pneumònia PORT classes IV-V       33/80 (41)    155/627 (25)  0.003
• 6/16 variables es mantenen associades a
 bacterièmia en l´anàlisi multivariant (646
 pacients vàlids)


 Variable             Odds Ratio (IC 95%)  Valor p

 Immunosupressió          6.56 (3.24-12.90)  <0.001
 Xoc sèptic            4.54 (1.54-12.83)   0.006
 Frequència cardiaca >125/minut   3.18 (1.50-6.75)   0.003
 Absència de tractament previ    2.50 (1.13-5.13)   0.023
 Durada de la malaltia < 3 dies   1.80 (1.05-3.23)   0.048
 Dolor pleurític          1.79 (1.01-3.17)   0.046
• De forma proporcional al significat estadístic de
 cada variable s´assigna una puntuació (OR de la
 variable / OR més baix, el qual pren el valor 1)


  Variable             Odds Ratio  Puntuació

  Immunosupressió           6.56     4
  Xoc sèptic             4.54     3
  Freqüència cardiaca >125/minut   3.18     2
  Absència de tractament previ    2.50     1
  Durada de la malaltia < 3 dies   1.80     1
  Dolor pleurític           1.79     1
• Es calcula la probabilitat de bacterièmia per a
 cada pacient en funció de l´assignació de punts
 (646 pacients vàlids)
      Score  Núm de pacients    Núm de
            (%)     bacterièmies (%)
       0    87 (12.3)      2 (2.3)
       1    205 (29.0)     10 (4.9)
       2
       3
           187 (26.4)
           74 (10.5)
                    12 (6.4)
                    15 (20.3)
                            ?
       4    23 (3.3)     3 (13.0)
       5    29 (4.1)     7 (24.1)
       6    27 (3.8)     10 (37.0)
       7    9 (1.3)      5 (55.5)
       8    2 (0.3)      2 (100)
      10    1 (0.2)      1 (100)
      11    2 (0.3)      1 (50.0)
   CONCLUSIONS D´AQUESTA
    PRIMERA ANÀLISI
• En la pneumònia comunitària, el risc de
 bacterièmia és previsible.

• Immunodepressió i xoc sèptic són factors de gran
 importància.

• Taquicàrdia, absència de tractament antibiòtic
 previ, durada curta de la malaltia (<3 dies) i dolor
 pleurític també tenen un valor predictiu, però
 menor.
   RESULTATS II:

QUINS RESULTATS OBTENIM
 SI EXCLUÏM ELS PACIENTS
  IMMUNODEPRIMITS?
• 15/42 variables s´associen estadísticament a la
 presència de bacterièmia en l´anàlisi univariant
 Variable                Pacients amb   Pacients sense  Valor p
                      bacterièmia   bacterièmia
 Hepatopatia crònica            6/57 (11)     19/578 (3)  0.018
 Absència de tractament previ       45/53 (85)    373/562 (66)  0.003
 Quadre clínic típic           34/57 (60)    261/578 (45)  0.025
 Durada de la malaltia < 3 dies      24/50 (48)    133/557 (24)  <0.001
 Dolor pleurític             33/55 (60)    272/578 (47)  0.045
 Xoc sèptic                6/52 (12)     11/557 (2)  0.002
 Freqüència cardiaca >125/minut      10/51 (20)     40/552 (7)  0.006
 Freqüència respiratòria > 30/minut    26/51 (51)    160/552 (29)  0.001
 Tensió arterial sistòlica < 90 mm Hg   6/51 (12)     14/557 (3)  0.004
 Tensió arterial diastòlica<50 mm Hg    3/51 (6)     6/557 (1)  0.033
 Leucòcits <3000 - >20000/mm3       17/54 (31)    86/573 (15)  0.003
 Neutròfils <2500 - >18000/mm3      19/54 (35)    93/573 (16)  0.001
 Hematòcrit <30%              5/50 (10)     14/555 (3)  0.015
 Urea >64 mg/dL (normal: 10- 50)     14/50 (28)    83/553 (15)  0.018
 Pneumònia PORT classes IV-V       26/57 (46)    144/577 (25)  0.001


 Variables excloses: presència de malaltia de base, immunodepressió, infecció VIH,
 temperatura >38.3º, pO2<60 i saturació O2. Variable inclosa: hepatopatia crònica
• 11/34 variables (no analítiques) s´associen
 estadísticament a la presència de bacterièmia en
 l´anàlisi univariant
 Variable                Pacients amb   Pacients sense  Valor p
                      bacterièmia   bacterièmia
 Hepatopatia crònica            6/57 (11)    19/578 (3)   0.018
 Absència de tractament previ       45/53 (85)    373/562 (66)  0.003
 Quadre clínic típic           34/57 (60)    261/578 (45)  0.025
 Durada de la malaltia < 3 dies      24/50 (48)    133/557 (24)  <0.001
 Dolor pleurític             33/55 (60)    272/578 (47)  0.045
 Xoc sèptic                6/52 (12)    11/557 (2)   0.002
 Freqüència cardiaca >125/minut      10/51 (20)    40/552 (7)   0.006
 Freqüència respiratòria > 30/minut    26/51 (51)    160/552 (29)  0.001
 Tensió arterial sistòlica < 90 mm Hg   6/51 (12)    14/557 (3)   0.004
 Tensió arterial diastòlica<50 mm Hg    3/51 (6)     6/557 (1)   0.033
 Pneumònia PORT classes IV-V       26/57 (46)    144/577 (25)  0.001
• 7/11 variables (sense considerar dades
 analítiques) es mantenen significatives en
 l´anàlisi multivariant (590 pacients vàlids)

 Variable                 Odds Ratio (IC 95%)     Valor p


 Hepatopatia crònica             3.39 (1.03-11.14)     0.044
 Xoc sèptic                 3.04 (0.97-9.55)      0.056
 Freqüència cardiaca >125/minut       2.58 (1.14-5.83)      0.023
 Durada de la malaltia < 3 dies       2.25 (1.19-4.26)      0.013
 Freqüència respirat >30/minut        2.22 (1.17-4.22)      0.014
 Absència de tractament previ        2.14 (0.95-4.84)      0.068
 Dolor pleurític               1.91 (1.01-3.63)      0.046

Variables excloses: immunodepressió.
Variables incloses: hepatopatia crònica, freqüència respiratòria > 30
• De forma proporcional al significat estadístic de
 cada variable s´assigna una puntuació (OR de la
 variable / OR més baix, el qual se li dóna valor 1)


  Variable             Odds Ratio  Puntuació


  Hepatopatia crònica         3.39     2
  Xoc sèptic             3.04     2
  Freqüència cardiaca >125/minut   2.58     1
  Durada de la malaltia < 3 dies   2.25     1
  Freqüència respirat >30/minut    2.22     1
  Absència de tractament previ    2.14     1
  Dolor pleurític           1.91     1
• Es pot calcular la probabilitat de bacterièmia per a
 cada pacient en funció de l´assignació de punts
 (590 pacients vàlids)


     Score  Nº de pacients  Nº de bacterièmies
            (%)        (%)

      0     56 (9.5)      1 (1.8)
      1     174 (29.5)     8 (4.6)
      2     195 (33.1)     7 (3.6)
      3     104 (17.6)     15 (14.4)
      4     39 (6.6)     10 (25.6)
      5     18 (3.1)     6 (33.3)
      6     4 (0.6)      2 (50.0)
 CONCLUSIONS D´AQUESTES
     ANÀLISIS

• Variables epidemiològiques, clíniques i
 determinades constants vitals permeten
 seleccionar els malalts amb alt risc de
 bacterièmia

• Són necessaris estudis de validació:
 – Intern
 – Extern
 Base de dades:
Hospital de Bellvitge
 Factores de risc de bacterièmia en la
    pneumònia comunitària.
  Estudi retrospectiu de la sèrie de
     l´Hospital Bellvitge
• Periode: 10 anys (1996-2005)
• Població: 2159 pacients adults amb
 pneumònia comunitària atesos a Urgències.
• Tipus d´estudi: retrospectiu
• Variables, criteris d´inclusió i d´exclusió,
 estudi microbiològic i estudi estadístic: els
 mateixos que a la sèrie de Lleida
• Bacterièmia detectada en 281 pacients
 (13%)

 Microorganismes               Aïllaments (%)

 Streptococcus pneumoniae            242 (86%)
 Staphylococcus aureus              2 (1%)
 Streptococcus viridans             12 (4%)
 Haemophilus influenzae             17 (6%)
 Streptococcus pyogenes              3 (1%)
 Escherichia coli                 3 (1%)
 Pseudomonas aeruginosa              6 (2%)
 Klebsiella pneumoniae              2 (1%)
 Serratia marcescens               1 (0.5%)
 2 microganismes aïllats d´un mateix malalt en 7 casos
• 16/36 variables (excloses les dades analítiques)
 s´associen estadísticament a la presència de
 bacterièmia en l´anàlisi univariant
      Variable               Valor p

      Edat                 0.031
      Hepatopatia crònica         0.017
      Absència de tractament previ     0.000
      Durada de la malaltia < 3 dies    0.012
      Inici brusc             0.000
      Esgarrifances            0.004
      Dolor pleurític           0.000
      Confusió               0.006
      Xoc sèptic              0.000
      Freqüència cardiaca >125/minut    0.000
      Freqüència respiratòria > 30/minut  0.002
      TA sistòlica < 90          0.001
      Embassament pleural         0.032
      Empiema               0.009
      Infiltrat multilobar         0.007
      Pneumònia PORT clases IV-V      0.003
• Comparació de les variables significatives en les
 dues anàlisis estadístiques univariants

 Variable               Significativa a Lleida  Significativa a Bellvitge

 Edat                       No            Si
 Hepatopatia crònica               Si            Si
 Absència de tractament previ           Si            Si
 Durada de la malaltia < 3 dies          Si            Si
 Inici brusc                   No            Si
 Esgarrifances                  No            Si
 Dolor pleurític                 Si            Si
 Quadre clínic típic               Si            No
 Confusió                     Si            Si
 Xock sèptic                   Si            Si
 Freqüència cardiaca >125/minuto         Si            Si
 Freqüència respiratòria > 30/minuto       Si            Si
 TA sistòlica < 90                Si            Si
 TA diastòlica < 50                Si            No
 Embassament pleural               No            Si
 Empiema                     No            Si
 Infiltrat multilobar               No            Si
 Pneumònia PORT clases IV-V            Si            Si
• Variables significatives en l´anàlisi multivariant,
 excluint les dades analítiques (sèrie de l´Hospital
 de Bellvitge)  Variable             Odds Ratio (IC 95%)   Valor p

  Hepatopatia crònica       1.853 (1.038 – 3.309)  0.037
  Xoc sèptic            2.376 (1.340 – 4.214)  0.003
  Freqüència cardiaca >125/minut  1.582 (0.989 – 2.530)  0.056
  Confusió             1.678 (1.077 – 2.614)  0.022
  Freqüència respirat >30/minut  1.346 (0.986 – 1.836)  0.061
  Absència de tractament previ   2.709 (1.719 – 4.268)  0.000
  Dolor pleurític         2.433 (1.772 – 3.341)  0.000
• Estudi comparatiu de les variables significatives
 en les dues anàlisis estadístiques multivariants
 (Lleida / Bellvitge)


  Variable             Estudi Lleida  Estudi Bellvitge


  Hepatopatia crònica          Si        Si
  Xoc sèptic              Si        Si
  Freqüència cardiaca >125/minut    Si        Si
  Confusió               No        Si
  Freqüència respirat >30/minut     Si        Si
  Absència de tractament previ     Si        Si
  Dolor pleurítico           Si        Si
  Durada de la malaltia < 3 dies    Si        No
Estudis prospectius de validació en
       curs:

Estudi intern: H. U. Arnau Vilanova
Estudi extern: Grup TIR (SEPAR)
   Estudi de validació intern
• Inclusió de dades dels malalts a l´ingrés
 (previament al coneixement del resultat de
 l´hemocultiu)

• Periode: 3 anys (2005 – 2007)

• Nombre previsible de malalts: 400

• Variable a avaluar: aplicació de l´score predictiu
 de bacterièmia (càlcul de la fiabilitat)
   Estudi de validació extern
• Participació de 15 hospitals espanyols
   Hospital Universitari La Fe (València)
   Hospital Clínic (Barcelona)
   Hospital Cruces (Bilbao)
   Hospital Central de Asturias
   Hospital San Jorge (Huesca)
   Hospital de Valme (Sevilla)
   Hospital Joan XXIII (Tarragona)
   Hospital Miguel Servet (Zaragoza)
   Hospital de Galdakao
   Hospital de la princesa (Madrid)
   Hospital Carlos Haya (Málaga)
   Hospital de Germans trials i pujol (Badalona)
   Hospital Doctor Negrín (Las Palmas de Gran Canaria)
   Hospital de Bellvitge (Barcelona)
   Hospital Clínic (València)
   Estudi de validació extern
• Inclusió de dades dels malalts a l´ingrés
 (previament al coneixement del resultat de
 l´hemocultiu)

• Periode: 2 anys (2006 – 2007)

• Nombre previsible de malalts: 2000

• Variable a avaluar: aplicació de l´score predictiu
 de bacterièmia (càlcul de la fiabilitat)

								
To top