Slovensk� obchodn� in�pekcia - Download Now DOC by 8QIW9t

VIEWS: 0 PAGES: 47

									           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
          Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0707/99/2009                  Dňa : 21.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – CHENG JIA
s.r.o., Severná 24, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 728 641, kontrola
vykonaná dňa 01.04.2009 v prevádzkovej jednotke – Domáce potreby – hračky, Hlavná 40,
Moldava nad Bodvou, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0195/08/09, zo dňa 22.06.2009, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná
pokuta vo výške 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 12 ods. 2, § 13 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto
                  rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj č. P/0195/08/09, zo
dňa 22.06.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – CHENG JIA s.r.o. - peňaţnú pokutu
vo výške 500 EUR pre porušenie povinnosti § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  Inšpektormi SOI bolo pri vykonanej kontrole zo dňa 01.04.2009 v prevádzke: Domáce
potreby – hračky, Hlavná 40, Moldava nad Bodvou zistené porušenie povinnosti
predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi
o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo o dodávateľovi. Zároveň bolo zistené porušenie
povinnosti uvádzať písomne poskytované informácie uvedené v § 11 a § 12 v štátnom
jazyku.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
o dodávateľovi; uvádzať písomné informácie uvedené v § 11 a § 12 zákona v štátnom jazyku;
čo účastník konania porušil.
  Inšpektori SOI dňa 01.04.2009 vykonali kontrolu v prevádzke: Domáce potreby – hračky,
Hlavná 40, Moldava nad Bodovou, pri ktorej bolo zistené, ţe účastník konania porušil
povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi
o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. Súčasne bolo zistené porušenie
povinnosti uvádzať písomne poskytované informácie uvedené v § 11 a § 12 v štátnom
jazyku. Vykonanou kontrolou SOI bolo zistené, ţe v čase kontroly sa na prevádzke
nachádzalo 27 druhov výrobkov – hračiek v celkovej hodnote 701,39 € (bliţšie uvedených
v rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu, č. P/0195/08/09 zo dňa 22.06.2009),
u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to chýbajúce označenie
údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo o dodávateľovi a uvádzanie písomne
poskytnutých informácií o spôsobe pouţitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho
pouţitia výrobku len v cudzom, nie v štátnom jazyku.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania poukazuje na to, ţe nedostatky odstránil. Uvádza,
ţe nakoľko nedošlo k porušeniu zákona zámerne a nevznikli ţiadne škodlivé následky na
zdraví, ţiada o odpustenie pokuty za zistené nedostatky. Súčasne poukazuje aj na pokles
príjmov a zníţenie stavu zamestnancov z dôvodu uloţenia pokuty.
  K tomu odvolací orgán uvádza, ţe skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania
pokladá za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, ţe došlo k porušeniu
povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán poznamenáva, ţe
preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, ţe
protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný.
  Z popisu skutkového stavu uvedeného v inšpekčnom zázname zo dňa 01.04.2009 vyplýva,
ţe 27 druhov výrobkov - hračiek nebolo zabezpečených prekladom písomných informácií
o spôsobe pouţitia a o nebezpečenstve vyplývajúceho z nesprávneho pouţitia výrobku do
štátneho jazyku, tieto informácie boli poskytnuté len v cudzojazyčných mutáciách. Súčasne na
uvedených výrobkoch chýbalo označenie zákonnom predpísanými údajmi o výrobcovi alebo
aj o dovozcovi alebo dodávateľovi.
  Podľa § 12 ods. 2 predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. Zo znenia cit.
zákonných ustanovení jasne vyplýva povinnosť označiť predávaný výrobok povinnými
údajmi v zmysle zákonných predpisov. Správny orgán má za to, ţe účastník sa citovanými
ustanoveniami neriadil napriek tomu, ţe charakter týchto výrobkov si vyţadoval takéto
informácie poskytnúť. Neposkytnutie uvedených informácií zo strany predávajúceho je
obmedzením práv spotrebiteľa, ktorý pri výbere výrobku nedisponuje údajmi o výrobcovi,
alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, a na základe ktorých by sa mohol rozhodnúť či si
ponúkaný výrobok zakúpi.
  Podľa § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ak sa a informácie uvedené
v § 11 a § 12 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku. Moţnosť súbeţného
pouţívania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov,
nie je týmto dotknutá.
  Súčasne aj § 8 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku uvádza, ţe v záujme
ochrany spotrebiteľa je pouţívanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho
či dováţaného tovaru, v návodoch na pouţívanie výrobkov, najmä potravín a liečiv,
v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa.
  Správny orgán sa nazdáva, ţe cit. ustanovenia vyţadujú splnenie zákonnej povinnosti tak,
aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľa v štátnom jazyku, pričom popritom
nezakazujú označiť predávané výrobky aj v iných jazykoch., čo zo strany účastníka nebolo
splnené. Rovnako správny orgán povaţuje za potrebné poukázať na to, ţe nedodrţanie
informačných povinností bolo zistené u výrobkov určených pre detského spotrebiteľa, čo je
obzvlášť nebezpečné. Predaj takýchto výrobkov sa stáva nebezpečným, keďţe v dôsledku
chýbajúcich informácii v štátnom jazyku môţe byť ohrozené zdravie a ţivot detí, zapríčinené
nesprávnou manipuláciou s uvedeným výrobkom.
  Správny orgán dospel k záveru, ţe účastník konania je objektívne zodpovedný za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom jeho povinnosť je zabezpečiť na prevádzke
dodrţiavanie zákonom stanovených poţiadaviek. K ďalším námietkam účastníka správny
orgán uvádza, ţe účastník konania je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa povinný v určenej lehote odstrániť
zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamţite nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie ako aj podať o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.
  Výšku pokuty odvolací orgán povaţuje za primeranú vzhľadom na charakter a rozsah
zistených nedostatkov ako aj na to, ţe výrobky sú určené detskému spotrebiteľovi. Pokuta je
uloţená na dolnej hranici zákonom stanoveného rozpätia a vzhľadom na uvedené, nemá
dôvod ju zniţovať.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza ţiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky
a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočnosti
pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne
preukázanú. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach zo dňa 01.04.2009, za zistené
nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloţí predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal hlavne na mnoţstvo t.j. 27 druhov
výrobkov s uvedenými nedostatkami ako aj celkovú hodnotu výrobkov s uvedenými
nedostatkami t.j. 701,39 €.
  Ďalej správny orgán prihliadal pri určovaní výšky pokuty na charakter protiprávneho
konania, pri ktorom si účastník nesplnil povinnosť predávané výrobky zreteľne označiť
údajmi o výrobcovi, alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi ako aj uvádzať písomne
poskytované informácie uvedené v § 11 a 12 v štátnom jazyku. Chýbajúce označenie
poţadovanými údajmi by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia a majetku spotrebiteľa a obzvlášť
keď sa jedná o detského spotrebiteľa. Z hľadiska moţných následkov, ktoré tento škodlivý
výrobok mohol spôsobiť povaţujeme uloţenú pokutu za viac ako primeranú.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
01950809.

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
          Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

   Číslo : SK/0929/99/2009                   Dňa : 29.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Jaroslav
Štefančin, miesto podnikania – B.N.V. Nám. L. Berku 2515/2, 085 01 Bardejov, IČO:
35 374 365, kontrola vykonaná dňa 13.05.2009 v prevádzkovej jednotke – Second hand,
Námestie L. Berku 1 (OD), Bardejovská Nová Ves, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0296/07/09, zo dňa
14.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 350 EUR, slovom: tristopäťdesiat
eur, pre porušenie § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa
§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, ţe za porušenie povinnosti
ustanovenej v § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa účastníkovi konania: Jaroslav Štefančin, miesto podnikania – B.N.V. Nám. L.
Berku 2515/2, 085 01 Bardejov, IČO: 35 374 365, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňaţná pokuta vo výške 300 EUR, slovom: tristo eur.
Uloţenú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-02960709.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Jaroslav Štefančin - peňaţnú pokutu
vo výške 350 EUR pre porušenie § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z. (ďalej len zákon o ochrane
spotrebiteľa). Inšpektormi SOI bola dňa 13.05.2009 v prevádzkarni Second hand, Nám. L.
Berku 1, Bardejovská Nová Ves vykonaná kontrola, pri ktorej bolo zistené, ţe na vykonaný
kontrolný nákup uskutočnený dňa 13.05.2009 nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na prehodnotenie výšky
uloţeného postihu. Odvolací správny orgán síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia
povaţuje skutkový stav za presne a spoľahlivo zistený, v odvolacom konaní však napriek
uvedenému pristúpil k zníţeniu výšky uloţeného postihu. S prihliadnutím na § 3 ods. 4
Správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby pri rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, ako aj
s ohľadom na charakter prevádzky a rozsah podnikania účastníka konania, odvolací správny
orgán zastáva názor, ţe dostatočne represívny charakter pre účastníka konania bude mať aj
uloţenie pokuty v niţšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Pokuta bola
preto zníţená na 300 €.
  Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
s uvedením obchodného mena, miesta podnikania fyzickej osoby, adresy prevádzkarne,
dátumu predaja, názvu a mnoţstva výrobku, cenu jednotlivého výrobku a celkovú cenu, ktorú
spotrebiteľ zaplatil, čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe na vykonaný kontrolný nákup,
v ktorom bola zakúpená 1 ks sukňa á 2,99 €, nebol v ţiadnej forme vydaný doklad o zaplatení
odpredaného výrobku. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 16 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1.
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, ţe pokutu povaţuje za neprimerane
vysokú. Zaplatenie uloţenej pokuty by mohlo viesť aţ k likvidácií prevádzky. Účastník
konania ţiada o prehodnotenie výšky uloţeného postihu a zníţenie pokuty a zároveň ţiada
o umoţnenie jej splácania v splátkach, po 50-tich eurách mesačne.
  K tomu odvolací orgán uvádza, ţe po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v odvolacom
konaní prehodnotil výšku uloţeného postihu. Odvolací správny orgán pristúpil k zníţeniu
výšky uloţeného postihu a to vzhľadom na charakter kontrolovanej prevádzky, ako aj
skutočnosť, ţe dostatočne represívna pre účastníka konania bude aj pokuta uloţená v niţšej
výške. Čo sa však týka námietok účastníka konania uvedených v jeho odvolaní, tieto nemajú
ţiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie jeho zákonnej
povinnosti.
  Zo skutkového stavu zaznamenaného v inšpekčnom zázname zo dňa 13.05.2009
jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti vydať doklad o kúpe výrobkov, keďţe doklad
o kúpe nebol inšpektorom SOI vystupujúcim počas kontrolného nákupu v pozícií
spotrebiteľov, vydaný. Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinnosti vyplývajúcej
zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna, ktorej nie je moţné zbaviť sa poukazovaním
na skutočnosť, ţe nedostatok bol spôsobený konkrétnym zamestnancom účastníka konania,
príp. nebol spôsobený úmyselne. Povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať
také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo zo strany jeho zamestnancov k porušovaniu
povinností a zákazov vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Predávajúci totiţ musí spĺňať
všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov
v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
  Zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva skutočnosť, ţe správny orgán
je povinný sankcionovať kaţdé zistené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa, v danom prípade nebolo moţné pristúpiť k upusteniu od uloţenia
postihu. K porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je
tieţ potrebné uviesť, ţe v citovanom ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa nie je síce
presne uvedený okamih vydania dokladu o kúpe, z charakteru dokladu preukazujúceho kúpu
výrobku však vyplýva, ţe má byť vydaný bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny, k čomu pri
kontrolnom nákupe nedošlo. Počas kontrolného nákupu nebol kontrolný nákup ani len
zaregistrovaný v registračnej pokladni.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloţí predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR. Výška postihu bola
v odvolacom konaní zníţená. O moţnosť úhrady pokuty v splátkach je moţné poţiadať na
odbore vymáhania pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte SOI so sídlom v Bratislave.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti. Pri posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená dôleţitosť dokladu o kúpe ako aj
skutočnosť, ţe doklad o kúpe je podstatnou náleţitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za
vady výrobkov a sluţieb. Absencia dokladu o kúpe znemoţňuje spotrebiteľovi dôslednú
kontrolu obsahu a hodnoty svojho nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje navyše existenciu vzniku
kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Zároveň bolo
prihliadnuté aj na to, ţe účastník konania ako predávajúci, je povinný dodrţiavať podmienky
podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa
od začiatku vykonávania podnikateľskej činnosti. Z hľadiska miery zavinenia prihliadol
správny orgán na skutočnosť, ţe účastník konania nesie objektívnu zodpovednosť za
dodrţiavanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov. Vzhľadom na
uvedené bola pokuta správnym orgánom uloţená odôvodnene a od uloţenej pokuty očakáva
odvolací správny orgán preventívny účinok.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0911/99/2009                   Dňa : 29.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – RESTAURANT
SYSTEM & MANAGEMENT, s.r.o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, IČO:
35 696 214, kontrola vykonaná dňa 26.06.2009 v prevádzkovej jednotke – Kaviareň
COFFEE & CO, Farská 3, Ţilina, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj, č. P/0369/05/2009, zo dňa 14.08.2009, ktorým
bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
uloţená peňaţná pokuta vo výške 400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 16 ods. 1
písm. e/ vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj č. P/0369/05/2009, zo
dňa 14.08.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – RESTAURANT SYSTEM &
MANAGEMENT, s.r.o. - peňaţnú pokutu vo výške 400 €, pre porušenie povinnosti
vyplývajúcej z § 16 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI
bolo pri kontrole vykonanej dňa 26.06.2009 v prevádzkovej jednotke Kaviareň COFFEE &
CO, Farská 3, Ţilina zistené, ţe účastník konania na kontrolný nákup vydal doklad o kúpe
s neúplnými náleţitosťami poţadovanými zákonom.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobku aj s uvedením ceny jednotlivého výrobku, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe na vykonaný kontrolný nákup
v celkovej hodnote 3,26 €, bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval cenu jednotlivého
výrobku – dvojitého espressa s mliekom, ale len celkovú cenu dvoch porcií zakúpeného
nápoja. Tým došlo k porušeniu § 16 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Identický nedostatok zistili inšpektori SOI uţ pri kontrole dňa 10.06.2009, kedy bol
účastníkovi konania uloţený záväzný pokyn na odstránenie nedostatku, ktorý predávajúci
nesplnil.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V odvolaní účastník konania uviedol, ţe na odstránenie nedostatku nebol poskytnutý
spoločnosti dostatočne dlhý čas. Spoločnosť bola nútená redukovať stavy zamestnancov
a pracovník, ktorý mohol nedostatok odstrániť je externý dodávateľ z Prahy. V priebehu
12 pracovných dní nebolo moţné zorganizovať jeho príchod do Ţiliny, za čo sa účastník
konania ospravedlňuje. Uvedený nedostatok bol odstránený pár dní po kontrole zo dňa
26.06.2009, o čom sa mali moţnosť presvedčiť inšpektori SOI dňa 17.07.2009. Účastník
konania ţiada o prehodnotenie rozhodnutia, nedostatok odstránil hneď ako to bolo moţné,
pričom výška uloţeného postihu je vzhľadom na obdobie hospodárskej krízy prísnym trestom.
  K tomu uvádzame, ţe sme v odvolacom konaní po preštudovaní obsahu spisu a odvolania
účastníka konania nezistili dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.
Skutočnosti uvedené účastníkom konania v podanom odvolaní nemajú ţiadny vplyv na
zistený skutkový stav a jeho zodpovednosť zaň. Preto účastník konania zodpovedá za
protiprávny skutkový stav zistený dňa 26.06.2009 počas kontroly SOI.
  V súvislosti s chýbajúcimi údajom o cene jednotlivého výrobku na doklade o kúpe je
potrebné uviesť, ţe § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa stanovuje údaje, ktoré je
potrebné na doklade o kúpe uviesť a to bez ohľadu na význam alebo dôleţitosť týchto údajov
z pohľadu samotného podnikateľa. Keďţe z ustanovenia § 16 ods. 1 vyplýva, ţe zákon
nestanovuje ţiadne výnimky ohľadom uvádzania jednotlivých náleţitostí na doklade o kúpe,
bol účastník konania povinný zabezpečiť uvádzanie všetkých poţadovaných údajov na
doklade o kúpe. V súvislosti s prípadom účastníka konania je potrebné poukázať na
skutočnosť, ţe vydávanie dokladov o kúpe s neúplnými náleţitosťami pretrvávalo a to
i napriek výsledku kontroly uskutočnenej na prevádzke účastníka konania dňa 10.06.2009,
uloţenie pokuty teda povaţujeme v danom prípade za odôvodnené. Zastávame názor, ţe zo
strany kontrolného orgánu bol účastníkovi konania poskytnutý dostatočný časový priestor na
to, aby mohol odstrániť nedostatok zistený dňa 10.06.2009 na prevádzke. Vzhľadom na
skutočnosť, ţe nedostatok pretrvával aj v čase kontroly SOI zo dňa 26.06.2009, povaţujeme
postih účastníka konania za opodstatnený.
  Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností vyplývajúcich z cit.
zákona nemá ţiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov, ktoré je
povinnosťou kaţdej kontrolovanej osoby. V prípade zisteného porušenia zákona je totiţ
správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť
k uloţeniu postihu. Čo sa týka výšky uloţeného postihu, úvahy správneho orgánu, ktoré ho
viedli k uloţeniu pokuty vo výške určenej v napadnutom rozhodnutí, sú uvedené
v odôvodnení rozhodnutia. Zastávame názor, ţe správny orgán pri určovaní výšky pokuty
zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj dôvody zisteného porušenia, výšku postihu
pokladáme vzhľadom na skutkové zistenia, za primeranú. Finančné pomery účastníkov
konania zákon neumoţňuje zohľadňovať, sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na
rozhodnutie o uloţení pokuty.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €. Dôvod na zníţenie výšky pokuty sme
nezistili.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Zohľadnená bola skutočnosť, ţe neuvedenie všetkých zákonom
poţadovaných údajov na doklade o kúpe, môţe sťaţiť následný postup spotrebiteľa pri
reklamácií zakúpených výrobkov. Neuvedením ceny jednotlivého výrobku nie je presne
identifikovaný predmet kúpy. Presná identifikácia výrobku spolu s jeho cenou je nevyhnutná
pre následnú kontrolu správnosti účtovania cien výrobku a jeho prípadnú reklamáciu.
Neuvedením tohto údaju na doklade o kúpe tak predávajúci vytvoril reálny predpoklad vzniku
neúspešného uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru. Účastník konania ako predávajúci je
povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodrţiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
03690509.

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
          Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0920/99/2009                  Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – TRILLA s.r.o.,
Februárová 154, 958 01 Partizánske, IČO: 36 736 147, kontrola vykonaná dňa
21.05.2009 v prevádzkovej jednotke – Obuv AMBRA, OC Laugarício, Belá 7271, Trenčín,
proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj, č. P/0217/03/2009, zo dňa 07.08.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške
400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 11 ods. 1, § 13, § 14a ods. 1 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                  rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č.
P/0217/03/2009, zo dňa 07.08.2009 potvrdzuje.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – TRILLA s.r.o. - peňaţnú pokutu
vo výške 400 €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 11 ods. 1, § 13, § 14a ods. 1
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
21.05.2009 v prevádzkovej jednotke Obuv AMBRA, OC Laugarício, Belá 7271, Trenčín,
zistené, ţe si účastník konania nesplnil povinnosť zabezpečiť písomne informácie o spôsobe
pouţitia a údrţby u 1 druhu výrobku. U 4 druhov výrobkov boli v cudzom jazyku poskytnuté
údaje o materiálovom zloţení výrobkov. U 2 druhov výrobkov chýbalo označenie cenami
zákonom poţadovaným spôsobom.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo informovať spotrebiteľa
o spôsobe pouţitia a údrţby výrobku v priloţenom písomnom návode; zabezpečiť, aby
písomné poskytnuté informácie uvedené v § 12 boli uvádzané v štátnom jazyku; označiť
výrobok predajnou a jednotkovou cenou, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe si účastník konania u 5 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 243,66 €, nesplnil informačné povinnosti.
U 4 druhov textilných výrobkov uvedených v odôvodnení napadnutého rozhodnutia boli
poskytnuté informácie o materiálovom zloţení v cudzom jazyku bez zabezpečenia prekladu
týchto informácií do štátneho jazyka. Tým došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 13
zákona o ochrane spotrebiteľa.
V ponuke na predaj sa nachádzal aj 1 druh výrobku – spoločenská kabelka špecifikovaný
v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, u ktorého chýbal návod na pouţitie a ošetrovanie
tohto výrobku. Uvedený nedostatok je porušením § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
keďţe priloţený písomný návod k uvedenému výrobku bol potrebný vzhľadom na povahu
tohto výrobku (výrobok ktorého ošetrovanie nie je všeobecne známe a odlišuje sa v závislosti
od materiálu, z ktorého je zhotovený), spôsob a dobu pouţívania výrobku (jedná sa o výrobok
určený na opakované pouţitie).
V ponuke na predaj pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku uvedených v odôvodnení
napadnutého rozhodnutia u ktorého účastník konania nezabezpečil označenie informáciou
o jednotkovej cene a 1 druh výrobku, u ktorého nebolo zabezpečené označenie predajnou
cenou v hlavnej mene. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, ţe nespochybňuje zistené porušenie
zákona, v odvolaní však uvádza skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky postihu, ktorú
povaţuje za neprimerane prísnu. Ani pri jednej z porušených povinností sa nejednalo o snahu
predávajúceho úmyselne poškodiť spotrebiteľa, ale iba o nepozornosť pracovníkov.
K výrobku spoločenské kabelky dodávateľ tohto výrobku nepriloţil návody na pouţitie,
vzhľadom na mnoţstvo a ceny kabeliek by výška prípadnej škody bola nízka. Výrobky
s materiálovým zloţením v cudzom jazyku boli ponoţkami, údaje o materiálovom zloţení sú
podobné, preto nemohlo dôjsť k poškodeniu zdravia spotrebiteľov, ako sa uvádza
v napadnutom rozhodnutí. U 3 párov jedného modelu obuvi nebola poskytnutá cena v euro,
na ostatných pároch sa táto informácia nachádzala, pravdepodobne nálepky odpadli pri
manipulácii s obuvou. Zákazník si mohol skontrolovať cenu na pároch, ktoré boli správne
označené, k zámene ceny informatívnej za hlavnú v danom prípade nemohlo dôjsť. Na
pribliţne 1800 tovarových poloţkách v predajni sú ceny uvádzané duálne. Účastník konania
navrhuje tieţ zváţenie toho do akej miery je cit. zákonná povinnosť aplikovateľná aj pri
impregnačných prípravkoch. Účastník konania sa pýta či môţe jednotková cena nejako
pomôcť zákazníkovi pri rozhodovaní sa o kúpe. V litrovom balení sa tieto výrobky
nepredávajú a zákazník je preto zbytočne dezorientovaný. Aplikácia uvedeného ustanovenia
má svoje opodstatnenie pri potravinách a nie v prípade impregnačných prípravkov.
Spokojnosť zákazníkov je na prevádzke na prvom mieste, zistené nedostatky boli ihneď
odstránené a účastník konania urobí všetko, aby sa neopakovali. Účastník konania ţiada
o upustenie od uloţenia postihu, ktorý povaţuje za neprimerane tvrdý a to aj vzhľadom na
nepatrnú škodu, ktorá mohla vzniknúť a s ohľadom na to, ţe sa nejednalo o úmysel poškodiť
zákazníka.
  K tomu uvádzame, ţe po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj celého spisového
materiálu k predmetnej veci, sme nezistili dôvod na prehodnotenie výšky uloţenej pokuty.
Tvrdenia uvedené účastníkom konania v podanom odvolaní nemoţno pri preskúmaní
rozhodnutia zohľadniť. Zo znenia porušených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa totiţ
vyplýva, ţe bol účastník konania ako predávajúci, povinný zabezpečiť označenie ním
ponúkaných výrobkov predpísanými údajmi. Bolo preto jeho povinnosťou prijať s ohľadom
na charakter a moţnosti prevádzky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť označenie
výrobkov tak, ako to poţadujú príslušné ustanovenia vyhlášky MH SR č. 370/2008 Z.z.,
a zákona o ochrane spotrebiteľa, príp. predísť odberu nesprávne označených výrobkov.
Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú
z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
  V súvislosti s nezabezpečením návodu na pouţitie a ošetrovanie u 1 druhu výrobku je
potrebné uviesť, ţe bolo povinnosťou účastníka konania zabezpečiť písomné návody k týmto
výrobkom od samotného dodávateľa výrobkov, keďţe informácie o ošetrovaní sú v danom
prípade jednými z najdôleţitejších údajov potrebných pre ďalšie pouţívanie výrobku
spotrebiteľom. Do času doplnenia týchto návodov sa uvedené výrobky nemali nachádzať
v ponuke na predaj pre spotrebiteľa. V prípade všetkých týchto výrobkov mohlo dôjsť k ich
poškodeniu a teda následnej ujme na majetku spotrebiteľa, ak by spotrebiteľ zvolil nevhodný
spôsob ošetrovania výrobku, charakter a závaţnosť tohto konania teda nepovaţujeme za
zanedbateľný. V prípade neposkytnutia údajov o materiálovom zloţení výrobkov v štátnom
jazyku, je charakter uvedených informácií nespochybniteľný, rovnako aj skutočnosť, ţe pre
spotrebiteľa je pri kúpe textilných výrobkov dôleţitá práve informácia o materiálovom
zloţení. Správny orgán pri rozhodovaní v prípade tohto porušenia nevychádzal zo ţiadnych
zistených následkov vzniknutých porušením § 13 cit. zákona, jeho úvahy však majú
opodstatnenie vzhľadom na skutočnosť, ţe materiálové zloţenie výrobkov je spotrebiteľmi
zohľadňované práve z dôvodu alergii na rôzne materiály.
  V súvislosti s neoznačením 2 druhov výrobkov informáciou o cene, sa pri určovaní výšky
postihu zohľadnila skutočnosť, ţe neoznačenie predajnou cenou v platnej mene bolo zistené
iba u 3 párov obuvi, čo potvrdzuje skutočnosť, ţe toto označenie na výrobkoch chýbalo nie
z nevedomosti, ale z nedôslednosti pri označovaní alebo kontrole označenia výrobkov
predajnými cenami. Je potrebné uviesť, ţe predmetom kontroly a následne postihu účastníka
konania neboli v súvislosti s označovaním jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce
sa v čase kontroly na prevádzke, ale len výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.
Inšpektorát SOI tak postupoval v súlade s poţiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona
o ochrane spotrebiteľa Po preskúmaní charakteru 1 druhu výrobku – impregnačného
prípravku zastávame názor, ţe aj u tohto výrobku mal účastník konania povinnosť jeho
označenia jednotkovou cenou, preto plne zodpovedá za protiprávny skutkový stav zistený dňa
21.05.2009 počas kontroly SOI. Vzhľadom na skutočnosť, ţe predmetný 1 druh výrobku bol
ponúkaný v objeme, ktorý nie je jednotkou mnoţstva ako napr. liter, bol účastník konania
povinný označiť uvedený výrobok aj jednotkovou cenou. Jednotkové ceny slúţia
spotrebiteľom na ľahšie zorientovanie sa pri posudzovaní výhodnosti cien jednotlivých
druhov výrobkov, ktoré môţu byť ponúkané v rôznych objemoch.
  Povinnosti vyplývajúce z porušených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa viaţe
zákon o ochrane spotrebiteľa priamo na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b/ cit.
zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistený nedostatok na
základe objektívnej zodpovednosti, ktorej nie je moţné zbaviť sa poukazovaním na
skutočnosť, ţe nedostatok bol spôsobený neúmyselne. Bolo predovšetkým povinnosťou
účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností
vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Je potrebné zdôrazniť, ţe za porušenie povinností
vyplývajúcich zo zákona ochrane spotrebiteľa zodpovedá kontrolovaná spoločnosť a to bez
ohľadu na zavinenie, príp. skutočnosť, ţe nedostatok bol spôsobený zamestnancom
spoločnosti.
  Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ako aj uskutočnenie opatrení
s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je povinnosťou kontrolovanej osoby a nie je
okolnosťou, ktorá by mohla byť zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia v odvolacom konaní.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, teda v čase
kontroly zo dňa 21.05.2009. V prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný
pristúpiť k uloţeniu postihu, čo vyplýva zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
preto nemoţno pristúpiť k upusteniu od uloţenia postihu. Nemoţno súhlasiť ani s tvrdením,
ţe uloţená pokuta je neprimeraná okolnostiam prípadu, keďţe napriek tomu, ţe nebolo
preukázané spôsobenie ţiadnej škody sankcionovaným protiprávnym konaním, charakter
konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj moţné následky pre spotrebiteľa
nesplnením si uvedených povinností zo strany účastníka konania spočívajúce v moţnom
poškodení alebo znehodnotení spotrebiteľom zakúpených výrobkov, odôvodňujú uloţenie
pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Sankcionované konanie síce nemôţe
ohroziť zdravie a ţivot spotrebiteľov, no spôsobenie moţnej škody na majetku spotrebiteľov,
je v tomto prípade nepochybné. Finančné pomery účastníkov konania zákon neumoţňuje
zohľadňovať, sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uloţení pokuty.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloţí predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR. Uloţenú
pokutu povaţujeme za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť veci, spôsob a následky porušenia povinnosti.
Keďţe účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, je
nezanedbateľná skutočnosť, ţe nedodrţaním odporúčaného spôsobu údrţby by mohlo dôjsť
najmä k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri ich
nesprávnom ošetrení. Nezanedbateľnou je v tomto prípade skutočnosť, ţe nedostatok
v označení výrobku údajmi o jeho údrţbe bol zistený u výrobku určeného na dlhodobé
pouţívanie, kde je potreba jeho údrţby ako aj informovania o spôsobe údrţby o to väčšia.
Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, ţe pri kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa
informácia o materiálovom zloţení jednou z dôleţitých informácií, preto musí byť poskytnutá
riadne a v štátnom jazyku. Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu
bol charakter informácií, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť,
celková hodnota výrobkov, u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí 243,66 €, ako aj
zistený rozsah porušených povinností, keďţe nedostatky boli zistené u 5 druhov výrobkov.
Zohľadnený bol samotný charakter porušenej povinnosti, ktorý spočíval v neposkytnutí
informácie o jednotkovej cene predávaných výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania
spotrebiteľa kúpiť výrobok, jedným z dôleţitých faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, ţe
uvedený nedostatok bol zistený u 1 druhu výrobku. Zohľadnená bola i skutočnosť, ţe
jednotková cena slúţi spotrebiteľovi na ľahšie zorientovanie sa spotrebiteľa pri posudzovaní
výhodnosti cien jednotlivých druhov výrobkov. Informácie o cene predávaného výrobku
v platnej mene, ktorá nebola poskytnutá u 1 druhu výrobku, je v podmienkach slovenského
trhu jednou z najdôleţitejších informácii, ktoré spotrebiteľ zohľadňuje pri rozhodovaní sa
o kúpe výrobku. Správny orgán zároveň prihliadol na to, ţe účel sledovaný zákonom
vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého má kaţdý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, nebol v zákonom poţadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako
predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov,
za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené, pokladáme výšku uloţeného postihu za
adekvátnu zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
02170309.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0829/99/2009                  Dňa : 21.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – LUTIX s.r.o.,
Michalovská 23, 040 11 Košice, IČO: 44 278 306, kontrola vykonaná dňa
27.04.2009 v prevádzkovej jednotke – Kaviareň ADMIRAL, OC DUBEŇ, Vysokoškolákov
52, Ţilina, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline
pre Ţilinský kraj, č. P/0191/05/2009, zo dňa 21.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške
300 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 15 ods. 1 písm. a/, b/, c/ vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj č. P/0191/05/2009, zo
dňa 21.07.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – LUTIX s.r.o. - peňaţnú pokutu vo výške 300 €
pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 15 ods. 1 písm. a), b), c) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 27.04.2009 na
prevádzke Kaviareň ADMIRAL, OC DUBEŇ, Vysokoškolákov 52, Ţilina zistené, ţe si
účastník konania nesplnil povinnosť označenia kontrolovanej prevádzky zákonom
poţadovanými údajmi.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia ak sú preto dôvody, odvolací orgán
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho, meno
a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkovú dobu určenú pre
spotrebiteľa, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 27.04.2009 presne a spoľahlivo zistené,
ţe účastník konania nezabezpečil, aby kontrolovaná prevádzka bola na viditeľnom mieste
označená obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa. Týmto
došlo k porušeniu § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, ţe kontrolovaná prevádzka sa nachádza
spolu s ďalšou prevádzkou v jedných priestoroch v OC Dubeň. Táto druhá prevádzka je
označená tabuľkou na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do kaviarne, na ktorej sú
uvedené všetky potrebné údaje týkajúce sa spoločnosti Slov-Matic s.r.o. včítane otváracích
hodín, ktoré platia aj pre kaviareň. Meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzky je uvedené v nápojových lístkoch, ktoré sú vyloţené na stoloch a sprístupnené
zákazníkom. Nedostatky boli ešte v deň kontroly odstránené. Účastník konania ţiada
o prehodnotenie závaţnosti nedostatku.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme nezistili dôvod na zmenu
alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Skutkový stav popísaný v inšpekčnom zázname zo
dňa 27.04.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený, tvrdenia uvedené účastníkom konania
v podanom odvolaní sme vyhodnotili ako bezpredmetné a nemajúce vplyv na skutkové
zistenia ako aj na jeho zodpovednosť za porušenie zákona.
  Zdôrazňujeme, ţe účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so
stavom poţadovaným právnymi predpismi, ktorých dodrţiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého
vyplýva porušenie povinnosti označiť prevádzku zákonom poţadovaným údajmi
o obchodnom mene a sídle predávajúceho, osobe zodpovednej za činnosť prevádzky
a prevádzkovej dobe na vhodnom a viditeľnom mieste. Pri kontrole SOI bolo zistené, ţe
kontrolovaná prevádzka nebola označená ţiadnym z údajov vyplývajúcich z § 15 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. V súvislosti s označením prevádzky nie je moţné akceptovať
označenie akýmikoľvek údajmi, ale len informáciami aktuálnymi a zodpovedajúcimi údajom
spoločnosti, ktorá kontrolované zariadenie prevádzkuje. Ţiadnymi takýmito údajmi však
kontrolovaná prevádzka nebola označená. Údaje, ktorými bola označená ďalšia prevádzka,
ktorá sa nachádza v rovnakom priestore s kontrolovanou prevádzkou sa nezhodujú s údajmi
(z hľadiska identifikácie predávajúceho) aktuálnymi pre kontrolovanú prevádzku kaviarne
Admiral. Skutkové zistenia tieţ nespochybňuje skutočnosť, ţe identifikácia vedúceho
prevádzky sa nachádzala v nápojových lístkoch, keďţe poskytnutie tejto informácie nie je
v súlade s poţiadavkou vyplývajúcou z § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré
poţaduje označenie prevádzky na vhodnom a viditeľnom mieste týmto údajom.
  Zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva skutočnosť, ţe správny
orgán je povinný sankcionovať kaţdé zistené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ako aj
uskutočnenie opatrení s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je povinnosťou kontrolovanej
osoby a nie je okolnosťou, ktorá by mohla byť zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia
v odvolacom konaní. Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúci stav zistený v čase
kontroly, teda v čase kontroly zo dňa 27.04.2009. Po preskúmaní obsahu napadnutého
rozhodnutia sme zistili, ţe prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol
skutočnosti, ktoré zohľadnil pri určovaní výšky postihu, výška postihu je teda podľa nášho
názoru riadne odôvodnená a pokladáme ju vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny
orgán pri jej určovaní, za primeranú skutkovým zisteniam. Finančné pomery účastníkov
konania zákon neumoţňuje zohľadňovať, sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na
rozhodnutie o uloţení pokuty.
  Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za preukázanú, nezistili sme v odvolacom konaní dôvod na zrušenie
alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Neoznačením prevádzkarne neboli spotrebiteľovi poskytnuté
informácie dôleţité najmä z hľadiska uplatnenia práv zo zodpovednosti za prípadne vady
výrobkov a sluţieb. Neoznačenie prevádzkarne údajom o osobe zodpovednej za činnosť
prevádzkarne neumoţňuje spotrebiteľovi zistiť osobu, ktorá je osobne zodpovedná za činnosť
prevádzky a prípadne nedostatky. Správny orgán prihliadol tieţ na skutočnosť, ţe účel
sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má kaţdý spotrebiteľ
okrem iného právo na informácie, nebol v zákonom poţadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta správnym orgánom uloţená odôvodnene, v adekvátnej výške.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
01910509.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0832/99/2009                  Dňa : 21.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania –
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, PD Gader, 038 15 Karlová,
IČO: 00 196 533, kontrola vykonaná dňa 28.05.2009 v prevádzkovej jednotke – Hotel **
GADER, Blatnica, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Ţiline pre Ţilinský kraj, č. P/0280/05/2009, zo dňa 09.07.2009, ktorým bola podľa § 24
ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo
výške 450 EUR, slovom: štyristopäťdesiat eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. b/ vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj č. P/0280/05/2009, zo
dňa 09.07.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Poľnohospodárske druţstvo GADER Blatnica -
peňaţnú pokutu vo výške 450 € pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 1 písm. b)
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
28.05.2009 v prevádzkovej jednotke Hotel** GADER, Blatnica zistené, ţe si účastník
konania nesplnil povinnosti vyplývajúce z poţiadaviek uvedených vo Vyhláške MH SR č.
277/2008 Z.z..
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia ak sú preto dôvody, odvolací orgán
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo poskytovať sluţby
v predpísanej kvalite ustanovenej osobitným predpisom – Vyhláškou MH SR č. 277/2008
Z.z., čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe kontrolované ubytovacie zariadenie
– Hotel** GADER - svojou vybavenosťou a úrovňou poskytovaných sluţieb nezodpovedalo
poţiadavkám Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Kontrolou dodrţania všeobecných poţiadaviek vyplývajúcich z cit. vyhlášky bolo zistené, ţe
zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, nemali označenie alebo odev, ktorý by
ich odlíšil od hostí. Tým nebolo rešpektované ustanovenie § 6 ods. 4 cit. vyhlášky.
Nesplnenie predpísaného vybavenia izieb pre danú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia
spočívalo v tom, ţe vo všetkých izbách chýbal telefón so spojením mimo hotela cez centrálu,
na kontrolovaných izbách č. 26, 28, a 31 chýbali poháre a na izbe č. 28 chýbali ešte 2 kusy
vešiakov. Nesplnenie predpísaných poţiadaviek vyplývajúcich z cit. vyhlášky ako osobitného
predpisu je porušením § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.
   Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, ţe uloţenú pokutu povaţuje za
neprimerane vysokú vzhľadom k zisteným nedostatkom. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do
kontaktu so zákazníkmi, majú uţ v súčasnosti označenie, ktoré ich líši od hostí. Chýbajúci
inventár bol ihneď doplnený. Kaţdá izba je vybavená nadštandardne vlastnou kúpeľňou
s WC, hostia majú k dispozícii osušku, predloţku pred vaňu, vlasový šampón, čalúnené
stoličky. Hotel sa dosiaľ nepodarilo vybaviť telefónom so spojením mimo hotela cez centrálu,
čo si vzhľadom na obdobie ekonomickej krízy účastník konania ani nemôţe dovoliť. Hostia
doposiaľ takéto vybavenia ani nepoţadovali. Ako protisluţba im je poskytnutý bezplatný
prístup na internet, dva salóniky a zimná záhrada. Účastník konania verí v zohľadnenie
uvedených skutočností, ako aj toho, ţe sa hosťom snaţí vychádzať v ústrety a z ich strany
dosiaľ nezaznamenal ţiadne sťaţnosti.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme nezistili dôvod na
zníţenie uloţeného postihu. Skutkový stav popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa
28.05.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený, tvrdenia uvedené účastníkom konania
v podanom odvolaní sme vyhodnotili ako bezpredmetné a nemajúce vplyv na skutkové
zistenia ako aj na jeho zodpovednosť za porušenie zákona.
  Zdôrazňujeme, ţe účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so
stavom poţadovaným právnymi predpismi, ktorých dodrţiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého
jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti poskytovať sluţby v kvalite ustanovenej
osobitným predpisom a to Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z.z.. Skutkové zistenia
zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 28.05.2009 napokon nespochybnila ani prítomná
vedúca prevádzky. Zo samotného inšpekčného záznamu vyplýva, ţe kontrolované ubytovacie
zariadenie bolo označené poţadovanými údajmi a teda aj údajom o kategórii a triede
ubytovacieho zariadenia, z čoho vychádzali aj inšpektori SOI pri preverovaní či ubytovacie
zariadenie spĺňa poţiadavky stanovené pre Hotel**. V danom prípade vychádzali inšpektori
SOI z kategorizácie, ktorú si zvolil samotný účastník konania. Predmetom postihu účastníka
konania sú nedostatky zistené počas kontroly SOI vykonanej dňa 28.05.2009. Účastníkom
konania popísané nadštandardné vybavenie izieb a spoločných priestorov nepochybne zvyšuje
kvalitu ubytovania hostí, pri kontrole SOI však boli zaznamenané nedostatky spočívajúce
v tom, ţe ubytovacie zariadenie nespĺňalo viaceré predpísané poţiadavku pre danú kategóriu
a triedu ubytovacieho zariadenia. Postih účastníka konania preto povaţujeme v danom
prípade za opodstatnený.
  Následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou účastníka konania a nemá
vplyv na jeho zodpovednosť za zistené porušenie zákona. Čo sa týka uloţenej pokuty,
uvádzame, ţe zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva skutočnosť, ţe
správny orgán je povinný sankcionovať kaţdé zistené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo
zákona o ochrane spotrebiteľa, teda nebolo moţné v danom prípade upustiť od uloţenia
postihu. Po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia sme zistili, ţe prvostupňový správny
orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol skutočnosti, ktoré zohľadnil pri určovaní výšky
postihu, pričom pokutu pokladáme vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny orgán pri
jej určovaní, za primeranú skutkovým zisteniam. Vznik majetkovej ujmy spotrebiteľovi nebol
zistený, sankcionovaným konaním však bolo porušené právo spotrebiteľa chránené
dotknutým zákonným ustanovením.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za preukázanú. V odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zníţenie
výšky uloţeného postihu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Nedodrţaním kvality ustanovenej osobitným predpisom nebola
dosiahnutá poţadovaná akosť a úroveň poskytovaných sluţieb a tým bol spotrebiteľ ukrátený
na jeho práve na poskytovanie sluţieb v predpísanej kvalite. Zohľadnený bol rozsah
a charakter zistených nedostatkov nezodpovedajúcich všeobecným poţiadavkám uvedeným
vo Vyhláške MH SR č. 277/2008 Z.z.. Správnym orgánom bol zohľadnený aj vplyv zistených
nedostatkov na kvalitu sluţieb poskytovaných spotrebiteľom. Účastník konania ako
predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta
správnym orgánom uloţená odôvodnene, v adekvátnej výške.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
02800509.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
            Slovenská obchodná inšpekcia
 Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
          Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

   Číslo : SK/0893/99/2009                   Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Sabína
Molnárová, miesto podnikania – Moravské Kračany 83, 930 03 Kostolné Kračany, IČO:
44 449 721, kontrola vykonaná dňa 30.06.2009 v prevádzkovej jednotke – Elektroshop,
Kukučínova 470/22, Dunajská Streda, podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský
kraj, č. P/218/2/2009, zo dňa 25.08.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 650 EUR,
slovom: šesťstopäťdesiat eur, pre porušenie § 12 ods. 2, § 13 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                  r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, ţe za porušenie povinností
ustanovených v § 11 ods. 1, § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa účastníkovi konania: Sabína Molnárová, miesto podnikania – Moravské
Kračany 83, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 44 449 721, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňaţná pokuta vo výške 400 EUR, slovom: štyristo eur.
Uloţenú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-02180209.

                Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Sabína Molnárová - peňaţnú pokutu
vo výške 650 €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 12 ods. 2 a § 13 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 30.06.2009
v prevádzkovej jednotke Elektroshop, Kukučínova 470/22, Dunajská Streda, zistené, ţe u 10
druhov výrobkov nebol zabezpečený preklad návodov na pouţívanie a bezpečnostných
upozornení do štátneho jazyka. U 2 druhov výrobkov účastník konania nezabezpečil návody
na pouţitie výrobkov.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na zmenu právnej kvalifikácie
skutku spočívajúceho v nezabezpečení návodov na pouţívanie k 2 druhom výrobkov.
Uvedené konanie bolo zo strany prvostupňového správneho orgánu kvalifikované ako
porušenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, teda porušenie povinnosti označiť
výrobky údajmi o spôsobe pouţitia. Keďţe z popisu skutku vyplýva, ţe účastníkovi konania
je vytýkané, ţe nezabezpečil návod na pouţitie výrobkov, je potrebné uskutočnil zmenu
právnej kvalifikácie na § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Ustanovenie § 11 ods. 1 cit.
zákona výslovne poţaduje, aby predávajúci zabezpečil uvedenie údajov o spôsobe pouţitia
v priloţenom písomnom návode, ak to vyţaduje povaha výrobku, spôsob a doba jeho
pouţívania. Odvolací správny orgán okrem tejto zmeny pristúpil aj k prehodnoteniu výšky
uloţeného postihu. Odvolací správny orgán síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia
povaţuje skutkový stav za presne a spoľahlivo zistený, v odvolacom konaní však napriek
uvedenému pristúpil k zníţeniu výšky uloţeného postihu. Vzhľadom na celkovú hodnotu
výrobkov so zistenými nedostatkami, ako aj obmedzenú schopnosť účastníka konania uhradiť
pokutu určenú v prvostupňovom rozhodnutí, zastáva odvolací správny orgán názor, ţe
dostatočne represívny charakter pre účastníka konania bude mať aj uloţenie pokuty v niţšej
výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Za primeranú pokutu v danom prípade
povaţuje odvolací správny orgán pokutu vo výške 400 €.
  Povinnosťou účastníka konania bolo informovať spotrebiteľa o spôsobe pouţitia výrobku
v priloţenom písomnom návode; informácie uvedené v § 11 ods. 1 cit. zákona – informácie
o spôsobe pouţitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho pouţitia výrobku,
poskytnuté písomne, uvádzať v štátnom jazyku, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe sa v ponuke na predaj pre
spotrebiteľa nachádzalo 12 druhov výrobkov – elektrospotrebičov v hodnote 1 534 €,
u ktorých si účastník konania nesplnil informačné povinnosti.
Konkrétne u 2 druhov výrobkov špecifikovaných v odôvodnení napadnutého rozhodnutia
chýbal návod na pouţívanie týchto výrobkov. Uvedený nedostatok je porušením § 11 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa, keďţe priloţený písomný návod k uvedeným výrobkom bol
potrebný vzhľadom na povahu týchto výrobkov (výrobky sú elektrospotrebičmi, ktorých
spôsob pouţívania nie je všeobecne známy a odlišuje sa v závislosti od ktorého modelu
spotrebiča), spôsob a dobu pouţívania výrobkov (jedná sa o výrobky určené na opakované
pouţitie, ktoré je moţné pouţívať len spôsobom presne stanoveným výrobcom).
U 4 druhov výrobkov bliţšie špecifikovaných v odôvodnení napadnutého rozhodnutia boli
informácie o nebezpečenstve vyplývajúcom z nesprávneho pouţitia týchto výrobkov uvedené
priamo na výrobkoch, poskytnuté len v cudzom jazyku, bez zabezpečenia prekladu do
štátneho jazyka. U 6 druhov výrobkov bliţšie špecifikovaných v odôvodnení napadnutého
rozhodnutia, účastník konania nezabezpečil preklad cudzojazyčného návodu na obsluhu
výrobku ako aj informácií o nebezpečenstve vyplývajúcom z nesprávneho pouţitia výrobkov
poskytnutých len v cudzom jazyku, do štátneho jazyka. Tým došlo k porušeniu § 13 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V odvolaní účastník konania poţiadal o prehodnotenie výšky uloţenej pokuty, príp.
umoţnenie splácania pokuty v menších splátkach. Účastník konania poukázal na skutočnosť,
ţe je v súčasnosti nezamestnaný, k odvolaniu priloţil kópiu rozhodnutia o zaradení do
evidencie uchádzačov o zamestnanie zo dňa 12.08.2009. Vzhľadom na finančnú situáciu
účastníka konania, ako aj skutočnosť, ţe účastník konania nemôţe uhradiť uloţenú pokutu, je
výška postihu privysoká.
  K tomu uvádzame, ţe sme v odvolacom konaní po preštudovaní obsahu spisu a odvolania
účastníka konania zistili dôvody na prehodnotenie výšky uloţeného postihu a jej následné
zníţenie na sumu uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia.
  K samotným zisteniam uvádzame, ţe zo znenia porušených ustanovení zákona o ochrane
spotrebiteľa vyplýva, ţe bol účastník konania ako predávajúci, povinný zabezpečiť
poskytnutie návodov o spôsobe pouţitia výrobkov k výrobkom, u ktorých si to vyţaduje ich
charakter, ako aj bol povinný poskytnúť údaje o spôsobe pouţitia a o nebezpečenstve
vyplývajúcom z nesprávneho pouţitia výrobku v štátnom jazyku. Bolo preto povinnosťou
účastníka konania ako predávajúceho prijať s ohľadom na charakter a moţnosti prevádzky
potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť označenie výrobkov tak, ako to poţadujú príslušné
ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Z popisu skutkového stavu uvedeného v predmetnom inšpekčnom zázname vyplýva, ţe
došlo k poskytnutiu bezpečnostných upozornení ako aj návodov na pouţitie u 10 druhov
výrobkov v cudzom jazyku bez zabezpečenia ich prekladu do štátneho jazyka. Keďţe sa jedná
o informácie v zmysle § 11 ods. 1 cit. zákona, bol účastník konania ako predávajúci povinný
ponúkať a predávať predmetné výrobky spotrebiteľovi iba v prípade, ţe bude zabezpečený ich
preklad do štátneho jazyka. V ponuke pre spotrebiteľa sa tieţ nachádzali 2 druhy výrobkov –
automatická pračka a LCD televízor, ku ktorým nebol zabezpečený návod na pouţívanie, hoci
si to povaha týchto výrobkov ako aj spôsob a doba ich pouţívania, vyţadovali.
  Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností vyplývajúcich z cit.
zákona nemá ţiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov, ktoré je
povinnosťou kaţdej kontrolovanej osoby. V prípade zisteného porušenia zákona je správny
orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloţeniu
postihu. Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností vyplývajúcich z § 11 ods. 1
a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna, ktorej nie je moţné zbaviť sa
poukazovaním na skutočnosť, ţe nedostatok bol spôsobený neúmyselne. Povinnosťou
účastníka konania bolo v danom prípade prijať také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo
z jeho strany k porušovaniu povinností a zákazov vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Čo
sa týka výšky uloţeného postihu, táto bola v odvolacom konaní primerane zníţená.
O moţnosť úhrady pokuty v splátkach je moţné poţiadať na odbore vymáhania pohľadávok
na Ústrednom inšpektoráte SOI so sídlom v Bratislave.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
   Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Keďţe účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku
spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, ţe nedodrţaním odporúčaného spôsobu pouţitia
by mohlo dôjsť najmä k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených
výrobkov pri ich nesprávnom pouţití. V súvislosti so zisteným porušením informačných
povinností, skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu bol charakter
informácií, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková
hodnota výrobkov, u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí 1534 €, ako aj zistený rozsah
porušených povinností, keďţe nedostatky boli zistené u 12 druhov výrobkov. Správny orgán
zohľadnil aj charakter ponúkaných výrobkov u ktorých boli zistené nedostatky, keďţe nimi
boli elektrospotrebiče. Z hľadiska dĺţky trvania zisteného protiprávneho stavu bola
zohľadnená skutočnosť, ţe účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu
v čase kontroly SOI. Správny orgán zároveň prihliadol na to, ţe účel sledovaný zákonom
vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého má kaţdý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, nebol v zákonom poţadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
  Účastník konania ako predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0836/99/2009                  Dňa : 21.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Jaromír Červenka
SEW., miesto podnikania – J. Hollého 568/26, 027 43 Niţná, IČO: 30 532 965, kontrola
vykonaná dňa 12.06.2009 v prevádzkovej jednotke – Textil JUMOD, M. R. Štefánika 5,
Trstená, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline
pre Ţilinský kraj, č. P/0328/05/2009, zo dňa 27.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške
250 EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur, pre porušenie § 18 ods. 4, § 18 ods. 6, § 18 ods. 9
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj č. P/0328/05/2009, zo
dňa 27.07.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Jaromír Červenka SEW - peňaţnú pokutu vo
výške 250 €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 18 ods. 4, § 18 ods. 6, § 18 ods. 9
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
12.06.2009 v prevádzkarni Textil JUMOD, M. R. Štefánika 5, Trstená zistené, ţe účastník
konania nesplnil povinnosť predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie počas prvých
12 mesiacov od kúpy, pri zamietnutí reklamácie spotrebiteľa doloţiť svoje zamietavého
stanovisko odborným posúdením, pričom predmetnú reklamáciu nevybavil ani v zákonom
stanovenej 30-dňovej lehote. Účastník konania si nesplnil ani povinnosť vydať spotrebiteľovi
písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní od jej uplatnenia.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu
spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v prípade reklamácie
výrobku uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, vybaviť reklamáciu zamietnutím len
na základe odborného posúdenia; vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do
30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, čo bolo porušené.
  Inšpektormi SOI bolo kontrolou vykonanou na základe podnetu spotrebiteľa č. 300/2009
presne a spoľahlivo zistené, ţe účastník konania ako predávajúci vybavil reklamáciu
spotrebiteľa uplatnenú dňa 23.04.2009 zameranú na kvalitu detských riflí zakúpených
v predajnej cene 8,27 € dňa 09.04.2009. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy,
môţe predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím na základe odborného posúdenia. Keďţe
uvedený postup účastník konania nedodrţal, zodpovedá za porušenie § 18 ods. 6 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania v prípade reklamácie uplatnenej spotrebiteľom dňa 23.04.2009 nezabezpečil
jej vybavenie ani jedným zo spôsobov uvedených v § 2 písm. m) zákona o ochrane
spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie. Keďţe
zákonom stanovenú lehotu účastník konania nedodrţal, zodpovedá za porušenie § 18 ods. 4
zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania ako predávajúci tieţ nevydal spotrebiteľovi
do 30 dní od uplatnenia reklamácie zo dňa 23.04.2009 doklad o vybavení reklamácie. Tým
došlo k porušeniu § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V odvolaní účastník konania uviedol, ţe po uskutočnení kontroly zo strany SOI vykonal
nápravu. Pri vybavovaní reklamácií postupoval účastník konania vţdy zodpovedne a v dobrej
viere, ţe reklamácia bude vybavená v súlade so zákonom. K porušeniu zákona o ochrane
spotrebiteľa došlo z nedbanlivosti, pokutu preto povaţuje účastník konania za neprimeranú.
Pri určení výšky postihu správny orgán podľa názoru účastníka konania nedostatočne
prihliadol na charakter protiprávneho konania, závaţnosť a rozsah zistených nedostatkov ako
aj ich následky. Reklamácia bola po prehodnotení vybavená dňa 12.06.2009 kladne,
zákazníčka bola s vybavením reklamácie spokojná. Po vrátení reklamovaného tovaru bola
zákazníčke vrátená kúpna cena výrobku. Na základe uvedeného ţiada účastník konania
o prehodnotenie uloţenej pokuty a jej následné odpustenie, resp. zníţenie. K podanému
odvolaniu pripojil kópiu vyjadrenia predávajúceho k reklamácií zo dňa 12.06.2009 ako aj
kópiu reklamačného protokolu č. 26.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme nezistili dôvod na
prehodnotenie výšky postihu. Čo sa týka vytýkaných porušení zákona, skutkový stav
popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 12.06.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený,
tvrdenia uvedené účastníkom konania v podanom odvolaní vo vzťahu k týmto porušeniam
sme vyhodnotili ako nemajúce vplyv na skutkové zistenia ako aj na jeho zodpovednosť za
porušenie zákona.
  Účastník konania bol povinný dodrţať zákonom o ochrane spotrebiteľa poţadovaný postup
v prípade vybavovania reklamácií spotrebiteľov. Odvolací orgán má za to, ţe skutkový stav
bol spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť nepochybne preukázaná. Počas kontroly účastník
konania ako predávajúci relevantným spôsobom nepreukázal, ţe by reklamáciu spotrebiteľa
uplatnenú dňa 23.04.2009, vybavil zákonom stanoveným spôsobom. Predmetná reklamácia
bola riadne zaznamenaná v evidencii spotrebiteľských reklamácii a bola vybavená
zamietnutím, avšak bez zabezpečenia odborného posúdenia. Je tieţ potrebné uviesť, ţe
predmetom kontroly bolo preverenie postupu účastníka konania v prípade jednej reklamácie
spotrebiteľa, samotnou kontrolou nebol spochybnený postup vybavovania iných reklamácií
spotrebiteľov zo strany účastníka konania. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá účastníkovi
konania ako predávajúcemu povinnosť zabezpečiť odborné posúdenie výrobku v prípade
zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej v priebehu 12 mesiacov od kúpy výrobku.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje aj pojem odborné posúdenie v § 2 písm. n) zákona kde
na účely cit. zákona sa odborným posúdením rozumie vyjadrenie znalca – podľa zákona č.
382/2004 Z.z. alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou
osobou podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č. 90/1998 Z.z. alebo stanovisko osoby
oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. V danom prípade výrobok nebol
zaslaný na odborné posúdenie v zmysle cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, keďţe účastník
konania nepreukázal, ţe by bolo posúdenie výrobku spracované osobou oprávnenou na túto
činnosť samotným výrobcom. Postih účastníka konania za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej
z § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto povaţujeme za opodstatnený.
  Vo vzťahu k povinnosti vyplývajúcej účastníkovi konania z § 18 ods. 9 zákona o ochrane
spotrebiteľa je potrebné uviesť, ţe síce ţiadny právny predpis nestanovuje formu alebo vzor
pre písomný doklad o vybavení reklamácie, zo samotného ustanovenia § 18 ods. 9 zákona
o ochrane spotrebiteľa však vyplýva, ţe má byť vydaný zo strany predávajúceho a má
obsahovať základné údaje vo vzťahu k spôsobu riešenia reklamácie spotrebiteľa. Skutočnosť,
ţe tento doklad musí byť vydaný spotrebiteľovi do 30 dní od uplatnenia reklamácie (a nielen
pripravený pre spotrebiteľa na prevádzke), potvrdzuje i konštrukcia a gramatický výklad
uvedeného ustanovenia, ktoré predpokladá, ţe doklad o vybavení reklamácie bude
spotrebiteľovi vydaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  Účastník konania plne zodpovedá za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly
SOI a to bez ohľadu na dôvody a skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom odvolaní. V prípade
zisteného porušenia zákona je správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloţeniu postihu, preto nemoţno pristúpiť k upusteniu od
uloţenia postihu. Zároveň pokladáme za potrebné uviesť, ţe zo strany SOI je účastník
konania sankcionovaný za to, ţe nebol dodrţaný formálny postup pri vybavovaní reklamácie
poţadovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vyriešenie otázky ako predávajúci rozhodne
o prijatej reklamácii, je v kompetencii samotného predávajúceho, SOI do procesu
rozhodovania nezasahuje. Na konštatovanie dozorného orgánu o porušení niektorej
z povinností vzťahujúcich sa k reklamačnému konaniu predávajúcim nemá ţiadny vplyv
opodstatnenosť reklamácie, predávajúci je povinný kaţdú reklamáciu, teda aj z jeho pohľadu
neopodstatnenú, vybaviť zákonom poţadovaným spôsobom. Následné odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov je povinnosťou kaţdej kontrolovanej osoby a teda nie je dôvodom na
upustenie od uloţenia postihu. Po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia sme tieţ
zistili, ţe prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol skutočnosti, ktoré
zohľadnil pri určovaní výšky postihu, výška postihu je teda podľa nášho názoru riadne
odôvodnená a pokladáme ju vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny orgán pri jej
určovaní, za primeranú skutkovým zisteniam. Je potrebné uviesť, ţe pri kontrole SOI bolo
zistené zo strany predávajúceho porušenie viacerých povinností vzťahujúcich sa práve
k reklamačnému konaniu. Účastník konania pripojil k odvolaniu kópiu vyjadrenia
predávajúceho k reklamácií zo dňa 12.06.2009 ako aj kópiu reklamačného protokolu č. 26,
ktoré preukazujú vybavenie predmetnej reklamácie spotrebiteľky vrátením kúpnej ceny
výrobku. Ako uţ bolo vyššie uvedené, predmetom kontroly bolo preverenie formálnych
povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré neboli
preukázateľne splnené. Samotné vybavenie reklamácie v prospech spotrebiteľa bolo podľa
nášho názoru uţ zohľadnené pri určovaní výšky postihu, ktorá sa nachádza v spodnej hranici
zákonom stanovenej sadzby.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
   Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Nesplnením si povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 4
zákona o ochrane spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na vybavenie reklamácie
v zákonom stanovenej lehote. Porušením povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18
ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne
vybavenie reklamácie spôsobom ustanoveným zákonom. V súvislosti s porušením povinnosti
vyplývajúcej z § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho
práve mať k dispozícii doklad preukazujúci skutočnosť, ţe spotrebiteľ výrobok reklamoval
a tieţ o tom, akým spôsobom predávajúci reklamáciu vybavil. Nevydanie dokladu o spôsobe
vybavenia reklamácie zo strany predávajúceho znemoţňuje spotrebiteľovi v prípade potreby
preukázať čas trvania reklamačného konania, potrebný pre počítanie ďalšieho trvania záručnej
lehoty a súčasne mu znemoţňuje vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie si svojich
práv zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný so
spôsobom vybavenie reklamácie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv
spotrebiteľa chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami. Účastník konania ako
predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov,
za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
03280509.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0825/99/2009                    Dňa : 22.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – EXIsport s.r.o.,
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, kontrola vykonaná dňa
29.04.2009 v prevádzkovej jednotke – EXIsport, Europa SC, Na Troskách 25, Banská
Bystrica, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici
pre Banskobystrický kraj, č. P/0434/06/09, zo dňa 31.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške
400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 12 ods. 2 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, ţe

- pre nedodrţanie povinnosti predávajúceho zistenej pri kontrole SOI uskutočnenej dňa
29.04.2009 na prevádzke EXIsport s.r.o., Europa SC, Na Troskách 25, Banská Bystrica
   Zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa
    osobitných predpisov, keď v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy prilieb
    v celkovej hodnote 483,83 €, ktoré neboli označené informáciami v zmysle STN EN
    1078 bod 6 písm. d) a h) v znení „Prilba pre cyklistov, pouţívateľov skejtbordov
    alebo kolieskových korčúľ.― a „Túto prilbu nesmú pouţívať deti pri horolezectve
    alebo iných aktivitách, kde je riziko priškrtenia/obesenia ak sa dieťa zachytí helmou.―

vyplývajúcej z § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa účastníkovi konania: EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 25, Banská Bystrica, IČO:
31 723 420, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňaţná
pokuta vo výške 400 EUR, slovom: štyristo eur. Uloţenú pokutu je účastník konania
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou
poukáţkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-04340609.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – EXIsport s.r.o. - peňaţnú
pokutu vo výške 400 €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 12 ods. 2 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 29.04.2009
v prevádzkovej jednotke EXIsport, Europa SC, Na Troskách 25, Banská Bystrica zistené, ţe
si účastník konania nesplnil povinnosť zabezpečiť písomne informácie v zmysle predpisu
STN EN 1078 u 4 druhov výrobkov.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na zmenu napadnutého
rozhodnutia. V novom rozhodnutí odvolací správny orgán odstránil nedostatok týkajúci sa
určitosti a zrozumiteľnosti výroku rozhodnutia. Dôvod na zmenu kvalifikácie či
prehodnotenie výšky postihu odvolací správny orgán v novom konaní nezistil.
  Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne
označené informáciami podľa osobitných predpisov – STN EN 1078, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe si účastník konania
u 4 druhov výrobkov v celkovej hodnote 483,83 €, nesplnil informačné povinnosti.
U 4 druhov výrobkov (11 ks cyklistických prilieb BRENDA model FM-170/2908 á 24,90
€/ks, 4 ks prilieb ROLLERBLADE TBS model YJ-216 á 29,99 €/ks, 2 ks prilieb
ROLERBLADE model V10N-B á 29,99 €/ks, 1 ks prilba ROLLERBLADE model S-1 B
á 29,99 €/ks) chýbali informácie v zmysle STN EN 1078 bod 6 písm. d) a h) a to informácie
v znení „Prilba pre cyklistov, pouţívateľov skejtbordov alebo kolieskových korčúľ.―
a upozornenie „Túto prilbu nesmú pouţívať deti pri horolezectve alebo iných aktivitách, kde
je riziko priškrtenia/obesenia ak sa dieťa zachytí helmou.―. Tým sa účastník konania dopustil
nezabezpečenia označenia výrobkov informáciami v zmysle osobitného predpisu, čím porušil
povinnosť vyplývajúcu z § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania poukázal na nepreskúmateľnosť, nesprávnosť
a nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. Výrok rozhodnutia nie je podľa účastníka konania
formulovaný presne, určito, zrozumiteľne a stručne a neobsahuje špecifikáciu predmetu
konania. Porušenia právnych predpisov uvedené vo výroku rozhodnutia nesúvisia
s porušeniami právnych predpisov uvedenými v odôvodnení tohto rozhodnutia. Účastník
konania tieţ poukázal na svoje doterajšie vyjadrenia, v ktorých nesúhlasil so skutkovými
zisteniami inšpektorov SOI ako aj s právnym posúdením veci. Zistený nedostatok nebol
závaţného charakteru a bol počas kontroly SOI odstránený. Inšpektorát SOI sa v napadnutom
rozhodnutí vôbec nevysporiadal so skutočnosťami, ku ktorým mal dospieť v rámci úvahy pri
určovaní výšky postihu. Inšpektorát SOI ani neuviedol aké podklady zhromaţdil, akými
úvahami sa riadil pri vydávaní rozhodnutia, čo je v rozpore s § 46 a § 47 ods. 3 Správneho
poriadku. Správny orgán nedal účastníkovi konania ani dostatočnú moţnosť vyjadriť sa ešte
pred vydaním rozhodnutia k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia. Napadnuté
rozhodnutie povaţuje účastník konania za nepreskúmateľné a zmätočné, nezodpovedajúce
skutkovému a právnemu stavu a preto navrhuje jeho zrušenie v plnom rozsahu.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme v rámci odvolacieho
správneho konania pristúpili k spresneniu špecifikácie protiprávneho konania v samotnom
výroku napadnutého rozhodnutia. Ostatné námietky účastníka konania uvedené v jeho
odvolaní však povaţujeme za neopodstatnené. Skutkový stav popísaný v inšpekčnom
zázname zo dňa 29.04.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený, skutočnosti uvedené
účastníkom konania v podanom odvolaní sme vyhodnotili ako bezpredmetné a nemajúce
vplyv na skutkové zistenia ako aj na jeho zodpovednosť za porušenie zákona.
  Zo znenia porušeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, ţe bol účastník
konania ako predávajúci, povinný zabezpečiť označenie ním ponúkaných výrobkov
predpísanými údajmi. Bolo preto jeho povinnosťou prijať s ohľadom na charakter a moţnosti
prevádzky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť označenie výrobkov tak, ako to poţadujú
príslušné ustanovenia osobitného predpisu STN EN 1078 a zákona o ochrane spotrebiteľa,
príp. predísť odberu nesprávne označených výrobkov. Predávajúci musí spĺňať všetky
podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov
v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
  Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ako aj uskutočnenie opatrení
s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je povinnosťou kontrolovanej osoby a nie je
okolnosťou, ktorá by mohla byť zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia v odvolacom konaní.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, teda v čase
kontroly zo dňa 29.04.2009.
  Nemoţno súhlasiť s tvrdením účastníka konania, ţe skutok popísaný vo výroku
napadnutého rozhodnutia nesúvisí s porušením právneho predpisu uvedeného v odôvodnení
rozhodnutia, keďţe v odôvodnení rozhodnutia je bliţšie popísaný skutok nachádzajúci sa vo
výroku rozhodnutia, ktorý je rovnakým spôsobom právne posúdený v oboch častiach
napadnutého rozhodnutia. Účastník konania tieţ s poukazom na § 47 ods. 3 Správneho
poriadku opakovane poukazuje na svoje doterajšie vyjadrenia vo veci na ktorých trvá.
Odvolací správny orgán však nezistil, ţe by sa prvostupňový správny orgán nevysporiadal
s jeho vyjadreniami, keďţe ţiadne písomné vyjadrenia účastníka konania, s výnimkou
podaného odvolania zo dňa 17.08.2009, neboli prvostupňovému správnemu orgánu doručené.
K vykonanej kontrole sa vyjadril jedine vedúci prevádzky v závere inšpekčného záznamu,
skutkové zistenia však ţiadnym spôsobom nespochybnil. Rovnako nemoţno súhlasiť
s tvrdením účastníka konania, ţe nemal dostatočnú moţnosť vyjadriť sa ešte pred vydaním
rozhodnutia, keďţe v oznámení o začatí správneho konania, ktoré bolo účastníkovi konania
doručené dňa 06.07.2009, bol účastník konania oboznámený o moţnosti vyjadriť sa
k zisteným nedostatkom do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Uvedenú moţnosť však
účastník konania nevyuţil.
  Ďalšie námietky účastníka konania sa vzťahovali k odôvodnenosti pokuty ako aj
k samotnej výške uloţeného postihu. Zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
vyplýva, ţe zákonom je uloţená obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloţeniu
pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa,
preto bolo začaté správne konanie o uloţení pokuty i v prípade účastníka konania. Napriek
tomu, ţe nebolo preukázané spôsobenie ţiadnej škody sankcionovaným protiprávnym
konaním, charakter konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj moţné následky
pre spotrebiteľa spočívajúce v moţnom poškodení alebo znehodnotení spotrebiteľom
zakúpených výrobkov, odôvodňujú uloţenie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí
inšpektorátu SOI. Účastník konania tieţ porušil právo spotrebiteľov na informácie – v tomto
prípade na informácie v zmysle osobitného predpisu a to majúce charakter bezpečnostného
upozornenia. Nemoţno sa teda stotoţniť s názorom účastníka konania, ţe pouţívaním
výrobku bez poskytnutia informácií poţadovaných v STN EN 1078 nemohlo dôjsť
k ohrozeniu zdravia uţívateľov týchto výrobkov. Zastávame názor, ţe správny orgán pri
určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj dôvody zisteného
porušenia, na základe čoho výšku sankcie povaţujeme vzhľadom na skutkové zistenia, za
primeranú. Dôvod na jej zníţenie sme nezistili. Zastávame tieţ názor, ţe pokuta v stanovenej
výške nevybočuje z rozmedzia v akom sú ukladané pokuty iným účastníkom konania za
porušenie ich informačných povinností. Prvostupňový správny orgán sa podľa nášho názoru
dostatočným spôsobom zaoberal jednotlivými kritériami rozhodujúcimi pre určenie výšky
postihu, výšku postihu teda povaţujeme za primeranú a riadne odôvodnenú.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloţí predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť veci, spôsob a následky porušenia povinnosti.
Keďţe účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je
nezanedbateľná skutočnosť, ţe nedodrţaním odporúčaného spôsobu pouţitia by mohlo dôjsť
najmä k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri nesprávnom pouţití zakúpených výrobkov.
Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu bol charakter informácií,
pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov,
u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí 483,83 €, ako aj zistený rozsah porušených
povinností, keďţe nedostatky boli zistené u 4 druhov výrobkov. V dôsledku absencie
informácií poţadovaných STN EN 1078 mohlo dôjsť k vzniku ohrozenia zdravia
spotrebiteľov – mladistvých pri nesprávnom pouţívaní výrobkov. Správny orgán prihliadol
tieţ na skutočnosť, ţe účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého
má kaţdý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, nebol v zákonom poţadovanej miere
a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný dodrţiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom
na uvedené, pokladáme výšku uloţeného postihu za adekvátnu zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0876/99/2009                   Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – S HOTEL, s.r.o.,
Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 36 424 285, kontrola vykonaná dňa
02.06.2009 v prevádzkovej jednotke – Hotel Steve**, 1. mája 699, Liptovský Mikuláš, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj, č. P/0304/05/2009, zo dňa 16.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 420 EUR,
slovom: štyristodvadsať eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. b/, § 5 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, ţe za porušenie povinnosti stanovenej
v § 4 ods. 1 písm. b/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
sa účastníkovi konania: S HOTEL, s.r.o., Brnice 166, Liptovská Sielnica, IČO: 36 424 285,
podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňaţná pokuta vo výške
300 EUR, slovom: tristo eur. Uloţenú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-03040509.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre
Ţilinský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – S HOTEL, s.r.o.- peňaţnú pokutu vo
výške 420 € pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 1 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
02.06.2009 v prevádzkovej jednotke Hotel Steve**, 1. mája 699, Liptovský Mikuláš zistené,
ţe si účastník konania nesplnil jednu z poţiadaviek uvedených vo Vyhláške MH SR č.
277/2008 Z.z.. Pri kontrole SOI bolo tieţ zistené, ţe účastník konania uvádzal dvojzmyselné
údaje o triede ubytovacieho zariadenia.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Podľa § 3 ods. 4 prvá veta Správneho poriadku rozhodnutia správnych orgánov musia
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.
  V zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 Správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť
presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre
rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia ak sú preto dôvody, odvolací orgán
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na zmenu napadnutého
rozhodnutia. Odvolací správny orgán totiţ zastáva názor, ţe porušenie § 5 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Postih za
porušenie § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa postavil správny orgán na zistení
inšpektorov SOI, ţe „...na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne bola zle
označená trieda ubytovacieho zariadenia, keď ubytovacie zariadenie bolo zatriedené do triedy
** a bolo označené ako Hotel ***...―. V následnom rozhodnutí o uloţení postihu zo dňa
16.07.2009 prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol, ţe „...na všetkých
vstupných dverách vedúcich do hotela bol uvedený nápis Hotel Steve ***...―, čo však
nevyplýva vôbec z inšpekčného záznamu zo dňa 02.06.2009 a ani zo ţiadneho iného dôkazu
získaného správnym orgánom zákonným spôsobom. Posúdenie skutku spočívajúceho
v porušení § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nie je preto vzhľadom na nedostatočne
zaznamenaný skutkový stav moţné. Preto bolo pristúpené k upusteniu od postihu za porušenie
§ 5 ods. 1 cit. zákona, pričom aj výška postihu bola primerane zníţená.
  Povinnosťou účastníka konania bolo poskytovať sluţby v predpísanej kvalite ustanovenej
osobitným predpisom – vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z.z., čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe kontrolované ubytovacie zariadenie
– Hotel Steve** - svojou vybavenosťou a úrovňou poskytovaných sluţieb nezodpovedalo
poţiadavke Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Nesplnenie predpísaného vybavenia izieb pre danú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia
spočívalo v tom, ţe v dvojlôţkových izbách č. 301, 302 chýbal telefón so spojením mimo
hotela cez centrálu. Nesplnenie predpísanej poţiadavky vyplývajúcej z cit. vyhlášky ako
osobitného predpisu je porušením § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania namieta proti postihu za porušenie § 5 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa z dôvodu neúplného a nesprávne zisteného skutkového stavu
veci. Z uvedených zistení vyvodil, podľa názoru účastníka konania, správny orgán nesprávny
záver. Účastník konania poukázal na svoje vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho
konania, v ktorom poukázal na skutočnosť, ţe označenie zariadenia ** je riadne umiestnené
na vstupných dverách hotela, rovnako aj v priestoroch recepcie. Umiestnenie troch
hviezdičiek v logu názvu hotela je súčasťou grafického spracovania loga hotela bez
akýchkoľvek úmyslov klamať spotrebiteľa. K tvrdeniu správneho orgánu, ţe na všetkých
vstupných dverách do hotela bol uvedený nápis Hotel Steve***, účastník konania uviedol, ţe
vedľa loga bolo umiestnené označenie triedy **. Zobrazenie troch hviezdičiek nijako
neporušuje ustanovenia vyhlášky č. 277/2008 Z.z., uvedené logo je uţ niekoľko rokov
v rovnakej grafickej úprave objednávané prostredníctvom reklamnej agentúry. Inšpektori SOI
boli na kontrole v prevádzke uţ 16.01.2007, pričom nezistili ţiadne porušenia zákona,
grafické vyobrazenie loga bolo v čase oboch kontrol rovnaké. K podanému odvolaniu
účastník konania priloţil kópiu inšpekčného záznamu zo dňa 16.01.2007, poţaduje zrušenie
napadnutého rozhodnutia.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme upustili od postihu za
porušenie § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom výšku postihu sme vzhľadom na
uvedenú skutočnosť primerane zníţili. Čo sa týka porušenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa, skutkový stav týkajúci sa uvedeného porušenia popísaný
v inšpekčnom zázname zo dňa 02.06.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený.
  Zdôrazňujeme, ţe účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so
stavom poţadovaným právnymi predpismi, ktorých dodrţiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého
jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti poskytovať sluţby v kvalite ustanovenej
osobitným predpisom a to Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z.z.. Skutkové zistenia
zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 02.06.2009 týkajúce sa uvedeného porušenia
napokon nespochybnila ani prítomná konateľka spoločnosti. Zo samotného inšpekčného
záznamu vyplýva, ţe kontrolované ubytovacie zariadenie bolo označené poţadovanými
údajmi a teda aj údajom o kategórii a triede ubytovacieho zariadenia, z čoho vychádzali aj
inšpektori SOI pri preverovaní či ubytovacie zariadenie spĺňa poţiadavky stanovené pre
Hotel**. V danom prípade vychádzali inšpektori SOI z kategorizácie, ktorú si zvolil samotný
účastník konania. Postih účastníka konania preto povaţujeme v danom prípade za
opodstatnený.
  Následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou účastníka konania a nemá
vplyv na jeho zodpovednosť za zistené porušenie zákona. Čo sa týka uloţenej pokuty, táto
bola v odvolacom konaní primerane zníţená. Zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa vyplýva skutočnosť, ţe správny orgán je povinný sankcionovať kaţdé zistené
porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa, teda nebolo moţné
v danom prípade upustiť od uloţenia postihu. Pokutu pokladáme vzhľadom na zohľadnené
kritéria, za primeranú skutkovým zisteniam. Vznik majetkovej ujmy spotrebiteľovi nebol
zistený, sankcionovaným konaním však bolo porušené právo spotrebiteľa chránené
dotknutým zákonným ustanovením.
  Napriek skutočnosti, ţe odvolací správny orgán upustil od postihu účastníka konania za
porušenie § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v rozhodnutí vzhľadom na potrebu
výchovného pôsobenia správneho orgánu, uvádzame stanovisko aj k zistenému porušeniu.
Účastník konania poukázal na skutočnosť, ţe označenie tromi hviezdičkami je súčasťou loga
hotela, ktoré pouţíva uţ niekoľko rokov. Odvolací správny orgán vzhľadom na skutočnosť, ţe
súčasťou inšpekčného záznamu je aj informačný leták ubytovacieho zariadenia, ktorého
súčasťou je namietané označenie hotela, povaţuje za potrebné poukázať na skutočnosť, ţe
označenie hviezdičkou sa pouţíva na označenie triedy ubytovacieho zariadenia podľa
poţiadavky vyplývajúcej z § 2 písm. c) vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., preto pouţitie
hviezdičky v akejkoľvek veľkosti pri označení ubytovacieho zariadenia evokuje nielen
u kontrolného orgánu, ale aj u beţného spotrebiteľa, ţe ide o označenie triedy ubytovacieho
zariadenia. Pouţitie hviezdičky spôsobom, aký zvolil samotný účastník konania, moţno preto
oprávnene pokladať za klamanie spotrebiteľa, aj v prípade, ak by sa napr. na recepcii alebo na
inom viditeľnom mieste prevádzky nachádza aj informácia o skutočnej triede ubytovacieho
zariadenia.
  Čo sa týka porušenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, skutkový stav
v prípade tohto skutku povaţujeme za spoľahlivo zistený a protiprávnosť konania za
preukázanú. V odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Nedodrţaním kvality ustanovenej osobitným predpisom nebola
dosiahnutá poţadovaná akosť a úroveň poskytovaných sluţieb a tým bol spotrebiteľ ukrátený
na jeho práve na poskytovanie sluţieb v predpísanej kvalite. Zohľadnený bol rozsah
a charakter zisteného nedostatku nezodpovedajúceho predpísanému vybaveniu izieb
uvedenému vo Vyhláške MH SR č. 277/2008 Z.z.. Správnym orgánom bol zohľadnený aj
vplyv zisteného nedostatku na kvalitu sluţieb poskytovaných spotrebiteľom. Účastník
konania ako predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov a poskytovania sluţieb, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda
bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené je
pokuta zníţená v odvolacom konaní odôvodnená a plní preventívnu funkciu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0860/99/2009                  Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Ing. Alena
Danajková, miesto podnikania – Uhoľná 135/1, 054 01 Levoča, IČO: 40 861 091, kontrola
vykonaná dňa 14.04.2009 v prevádzkovej jednotke – Lacný textil, Uhoľná 1, Levoča, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský
kraj, č. P/0244/07/09, zo dňa 06.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 200 EUR,
slovom: dvesto eur, pre porušenie § 13, § 16 ods. 1 písm. d/, § 16 ods. 3, § 18 ods. 1 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0244/07/09, zo
dňa 06.07.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Ing. Alena Danajková - peňaţnú
pokutu vo výške 200 €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 13, § 16 ods. 1 písm. d),
§ 16 ods. 3, § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri
kontrole vykonanej dňa 14.04.2009 v prevádzkovej jednotke Lacný textil, Uhoľná 1, Levoča
zistené, ţe si účastník konania u 11 druhov výrobkov nesplnil povinnosť zabezpečiť preklad
údajov o materiálovom zloţení výrobkov do štátneho jazyka. Účastník konania tieţ riadne
neinformoval spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov prostredníctvom reklamačného poriadku prístupného na kontrolovanej prevádzke.
Na kontrolný nákup bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval správny názov
odpredaného výrobku ako aj vyznačenie skutočnosti, ţe bol odpredaný pouţitý výrobok.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo informácie uvedené v § 12 cit.
zákona, uvádzať v štátnom jazyku; vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku aj s uvedením
názvu výrobku; pri predaji pouţitého výrobku, túto skutočnosť v doklade o kúpe zreteľne
vyznačiť; reklamačný prostriedok umiestniť na viditeľné miesto dostupné spotrebiteľovi, čo
porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe si účastník konania celkovo
u 11 druhov textilných výrobkov v hodnote 29,00 €, nesplnil informačné povinnosti.
U 11 druhov textilných výrobkov špecifikovaných v odôvodnení napadnutého rozhodnutia,
neboli poskytnuté údaje o materiálovom zloţení týchto výrobkov v štátnom jazyku, hoci sa
jedná o informácie uvedené v § 12 ods. 2 cit. zákona, konkrétne informácie podľa osobitného
predpisu – Vyhlášky MH SR č. 370/2008 Z.z.. Tým došlo k porušeniu § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Na vykonaný kontrolný nákup, v ktorom bol zakúpený výrobok zavinovacia sukňa v cene
3,00 € bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval názov odpredaného výrobku, keďţe
odpredaný výrobok bol označený ako „Dámsky textil―. Tým došlo k porušeniu § 16 ods. 1
písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa.
V prípade zakúpeného výrobku sa jednalo o pouţitý výrobok, účastník konania ako
predávajúci však uvedenú skutočnosť nevyznačil v doklade o kúpe. Tým došlo k porušeniu
§ 16 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre spotrebiteľa nebol na viditeľnom preňho dostupnom mieste na prevádzke umiestnený
reklamačný poriadok, čím si účastník konania nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z § 18
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania poţiadal o preskúmanie napadnutého rozhodnutia
v odvolacom konaní.
  K tomu uvádzame, ţe po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj celého spisového
materiálu k predmetnej veci, sme nezistili dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého
rozhodnutia.
  Z popisu skutkového stavu uvedeného v predmetnom inšpekčnom zázname vyplýva, ţe
došlo k poskytnutiu informácií vyplývajúcich z osobitného predpisu. Tieto informácie boli
poskytnuté v cudzích jazykoch bez zabezpečenia ich prekladu do štátneho jazyka. Keďţe sa
jedná o informácie v zmysle § 12 ods. 2 cit. zákona, bol účastník konania ako predávajúci
povinný ponúkať a predávať predmetné výrobky spotrebiteľovi iba v prípade, ţe bude
zabezpečený ich preklad do štátneho jazyka. Ako vyplýva zo skutkových zistení preklad
uvedených informácií do štátneho jazyka nebol zabezpečený v čase kontroly u 11 druhov
ponúkaných výrobkov. Z inšpekčnému záznamu vyplýva, ţe sa uvedené výrobky nachádzali
v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, kontrolovaná prevádzka bola v čase kontroly SOI
otvorená, čiţe prístupná aj pre spotrebiteľov, účastník konania mal teda zabezpečiť, aby
uvedené informácie boli v zmysle poţiadavky zákona poskytnuté v štátnom jazyku, ktorým je
na území Slovenskej republiky slovenský jazyk. Bolo preto jeho povinnosťou prijať
s ohľadom na charakter a moţnosti prevádzky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť
označenie výrobkov tak, ako to poţadujú príslušné ustanovenia zákona o ochrane
spotrebiteľa, príp. predísť odberu nesprávne označených výrobkov. Predávajúci musí spĺňať
všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov
v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti. V súvislosti s chýbajúcim správnym
názvom odpredaného výrobku na doklade o kúpe je potrebné uviesť, ţe § 16 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa stanovuje údaje, ktoré je potrebné na doklade o kúpe uviesť a to bez
ohľadu na význam alebo dôleţitosť týchto údajov z pohľadu samotného účastníka konania.
Keďţe z ustanovenia § 16 ods. 1 vyplýva, ţe zákon nestanovuje ţiadne výnimky ohľadom
uvádzania jednotlivých náleţitostí na doklade o kúpe, bol účastník konania povinný splniť si
povinnosť vyplývajúcu z uvedeného zákonného ustanovenia v kaţdom prípade. Pre určenie
názvu výrobku je rozhodujúce pomenovanie výrobku, ktoré ho jednoznačne odlišuje
a umoţňuje ho identifikovať aj pri prípadnej reklamácií výrobku, z čoho vyplýva, ţe
predávajúcim vydaný doklad o kúpe pri kontrolnom nákupe, nespĺňal poţiadavku
vyplývajúcu z § 16 ods. 1 písm. d) cit. zákona, doklad o kúpe navyše neobsahoval ani
skutočnosť, ţe sa jednalo o kúpu pouţitého výrobku. Zdôrazňujeme tieţ skutočnosť, ţe
účastník konania bol v zmysle právnej úpravy účinnej od 01.07.2007 povinný umiestniť na
viditeľné pre spotrebiteľa dostupné miesto reklamačný poriadok.
  Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ako aj uskutočnenie opatrení
s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je povinnosťou kontrolovanej osoby a nie je
okolnosťou, ktorá by mohla byť zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia v odvolacom konaní.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, teda v čase
kontroly zo dňa 14.04.2009. V prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný
pristúpiť k uloţeniu postihu, čo vyplýva zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
preto nemoţno pristúpiť k upusteniu od uloţenia postihu. Čo sa týka výšky uloţeného
postihu, úvahy správneho orgánu, ktoré ho viedli k uloţeniu pokuty vo výške určenej
v napadnutom rozhodnutí, sú uvedené v odôvodnení rozhodnutia. Zastávame názor, ţe
správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj dôvody
zisteného porušenia, výšku postihu pokladáme vzhľadom na skutkové zistenia, za primeranú.
Je potrebné uviesť, ţe pri kontrole SOI bolo zistené zo strany predávajúceho porušenie
viacerých povinností vzťahujúcich sa k informáciám, ktoré by mali byť poskytnuté
spotrebiteľom v kaţdom prípade. Nemoţno súhlasiť ani s tvrdením, ţe uloţená pokuta je
neprimeraná okolnostiam prípadu, keďţe napriek tomu, ţe nebolo preukázané spôsobenie
ţiadnej škody sankcionovaným protiprávnym konaním, charakter konania, rozsah zisteného
porušenia povinnosti, ako aj moţné následky pre spotrebiteľa nesplnením si uvedených
povinností zo strany účastníka konania, odôvodňujú uloţenie pokuty vo výške stanovenej
prvostupňovým správnym orgánom. Pre spotrebiteľa, ktorého práva na informácie boli
ohrozené protiprávnym konaním účastníka konania, nie je významná dĺţka podnikania tohto
predávajúceho, táto skutočnosť, nie je zohľadňovaná správnym orgánom ani pri ukladaní
sankcie, keďţe ani ustanovenie § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa takúto skutočnosť
nepovaţujúce za rozhodujúce kritérium pre určenie výšky postihu. Porušené povinnosti
vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaţe samotný zákon priamo na predávajúceho,
ktorým je v zmysle § 2 písm. b/ cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania
zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti, ktorej nie je moţné
zbaviť sa poukazovaním na skutočnosť, ţe nedostatok nebol spôsobený úmyselne, príp. nebol
spôsobený priamo účastníkom konania. Podnikateľské pomery, na ktoré účastník konania
poukazuje, rovnako ako aj jeho finančná situácia, sú skutočnosti čisto subjektívneho
charakteru, ktoré SOI neskúma a zákon ich pri ukladaní pokút nezohľadňuje.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloţí predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR. Uloţenú
pokutu povaţujeme za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť veci, spôsob a následky porušenia povinnosti.
V súvislosti so zisteným porušením informačných povinností, skutočnosťami, ktoré boli
zohľadnené pri určovaní výšky postihu bol charakter informácií, pri ktorých si účastník
konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov, u ktorých boli zistené
nedostatky, ktorá činí 29,00 €, ako aj zistený rozsah porušených povinností, keďţe nedostatky
boli zistené u 11 druhov výrobkov. Tým, ţe účastník konania na svojej prevádzke neumiestnil
reklamačný poriadok v ktorom by bol spotrebiteľ riadne informovaný o podmienkach
a spôsobe uplatnenia reklamácie, bolo spotrebiteľom sťaţené domáhanie sa ich oprávnení
vyplývajúcich im zo zodpovednosti za vady predávaných výrobkov. Správny orgán zároveň
prihliadol na to, ţe účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého
má kaţdý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, nebol v zákonom poţadovanej miere
a úrovni dosiahnutý. Zohľadnená bola aj skutočnosť, ţe neuvedenie všetkých zákonom
poţadovaných údajov na doklade o kúpe, môţe sťaţiť následný postup spotrebiteľa pri
reklamácií zakúpených výrobkov. Neuvedením názvu výrobku tak nie je zrejmé, čo je
predmetom kúpy. Presný názov odpredaného výrobku je nevyhnutný pre následnú kontrolu
správnosti účtovania cien výrobku a jej prípadnú reklamáciu. Neuvedením tohto údaju na
doklade o kúpe tak predávajúci vytvoril reálny predpoklad vzniku neúspešného uplatnenia
zodpovednosti za vady tovaru. Z hľadiska moţného reklamačného konania je pre uplatnenie
práv spotrebiteľa v reklamačnom konaní tieţ dôleţité, aby v prípade predaja pouţitého
výrobku, bola uvedená skutočnosť, vyznačená na doklade o kúpe. Účastník konania ako
predávajúci je povinný dodrţiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov,
za dodrţiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené, pokladáme výšku uloţeného postihu za
adekvátnu zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou
poukáţkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-02440709.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
       Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
    Číslo : SK/0736/99/2009                   Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – AUTOTIP spol.
s r.o., Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava, IČO: 35 832 789, kontrola vykonaná
dňa 05.03.2009 v prevádzkovej jednotke – AUTOTIP, Francúzskych partizánov, Martin, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský
kraj, č. P/0077/05/2009, zo dňa 17.06.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 500 EUR,
slovom: päťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. h/, § 18 ods. 4, § 18 ods. 8, § 18 ods. 9
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, ţe za porušenie povinností
ustanovených v § 18 ods. 4, § 18 ods. 8, § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov sa účastníkovi konania: AUTOTIP spol. s r.o., Podháj
2939/151, 841 03 Bratislava, IČO: 35 832 789, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňaţná pokuta vo výške 250 EUR, slovom: dvestopäťdesiat
eur. Uloţenú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-00770509.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre
Ţilinský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – AUTOTIP spol. s r.o. – peňaţnú
pokutu vo výške 500 € pre porušenie povinností podľa § 4 ods. 1 písm. h/, § 18 ods. 4, § 18
ods. 8 a § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  Inšpektormi SOI bolo pri kontrole dňa 05.03.2009 v prevádzkarni – AUTOTIP,
Francúzskych partizánov, Martin pri šetrení spotrebiteľského podnetu evidovaného pod
číslom P- 134/2009 zistené porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj výrobkov
a poskytovanie sluţieb spôsobom, ktorý umoţňuje ich riadne vykonávanie. Súčasne bolo
zistené porušenie povinnosti predávajúceho vybaviť reklamáciu v zákonnom stanovenej
30-dňovej lehote ako aj vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ďalej bolo kontrolou zistené
porušenie povinnosti o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo odvolací orgán zistil, ţe
postihovanie účastníka „pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj výrobkov
a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne vykonávanie― je nedôvodné.
Odvolací orgán sa stotoţnil s argumentáciou účastníka, ktorý v podanom odvolaní uvádza, ţe
„za podstatné prekročenie ceny súdna prax povaţuje prekročenie ceny aspoň o 10%, čo
v uvedenom prípade nebolo splnené.― Správny orgán má za to, ţe na zákazkovom liste je
odhadovaná cena uvedená 19 000,-Sk a konečná cena 20 854,-Sk, a teda v uvedenom prípade
sa nejednalo o podstatné prekročenie odhadovanej ceny. Vzhľadom na to odvolací orgán
upustil od postihovania účastníka za porušenie povinnosti § 4 ods. 1 písm. h/ a primerane
zníţil výšku pokuty na 200 EUR.
  Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu v zákonnom stanovenej
30-dňovej lehote; vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie; vydať o vybavení reklamácie
písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo účastník konania
porušil.
  Inšpektormi SOI bolo dňa 05.03.2009 presne a spoľahlivo zistené, ţe účastník konania
nevybavil reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Kontrolou bolo zistené, ţe
spotrebiteľ s predávajúcim uzavrel dňa 18.12.2008 zmluvu o dielo – dohodu o oprave veci –
motorového vozidla zn. OPEL ZAFIRA, no 050BB. Oprava motorového vozidla bola
vykonaná dňa 18.12.2008 a na vykonané práce bola vystavená faktúra č. 82111211 na cenu
20 854,-SK (692,22 €). Dňa 26.01.2009 spotrebiteľ uplatnil na vykonané práce reklamáciu,
pričom predávajúci nevedel správnemu orgánu preukázať, ţe spotrebiteľovi bolo vydané
potvrdenie o prijatí reklamácie ako ani vybavenie reklamácie v zákonnom stanovenej
30-dňovej lehote. Rovnako nevedel preukázať to, ţe vydal doklad o vybavení reklamácie
najneskôr do 30 dní.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1. zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, ţe nesúhlasí s rozhodnutím Inšpektorátu
SOI v tom, ţe podanie pani J. uplatnené formou e-mailu vyhodnotil ako reklamáciu. Uvádza,
ţe oprávnený podať reklamáciu bol objednávateľ opravy vozidla - pán J. a nie pani J..
Nesúhlasí s odôvodnením správneho orgánu, ţe z totoţného priezviska spotrebiteľky, ktorá
podala e — mailom reklamáciu je zrejmé, ţe sa jedná o príslušníkov spoločnej domácnosti
a má za to, ţe nie je jeho povinnosťou skúmať, ţe kto je príslušník domácnosti pani J..
  Účastník poukazuje na judikatúru R/1989, z ktorej vyvodzuje záver, ţe oprávnený podať
reklamáciu bol objednávateľ opravy, teda pán J. a nie pani J., ktorá je vlastníčkou motorového
vozidla. Uvádza, ţe pokiaľ podanie pani J. bolo zaslané e-mailom, nemoţno toto podanie
uznať ako riadne uplatnenie reklamácie.
  Súčasne sa vyjadruje, ţe pani J. bola upozornená, aby poţiadala pána J., aby sa ako
objednávateľ dostavil s motorovým vozidlom do prevádzky, kde by definoval svoju
poţiadavku, na základe ktorej by sa dalo usúdiť, či ide o reklamáciu a potom postupovať
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvádza, ţe nebolo jeho povinnosťou k takémuto
konaniu - teda k riadnemu uplatneniu reklamácie vyzývať. Účastník sa domnieva, ţe
nemoţno deň zaslania, resp. prijatia podania formou e-mailu povaţovať aj za začiatok lehoty,
ktorá plynie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pre vybavenie reklamácie.
  Účastník ďalej poznamenáva, ţe ak sa jedná o reklamáciu motorového vozidla, resp.
opravu motorového vozidla, toto musí byť pristavené v prevádzke. Teda ak si chcel pán J.
uplatniť reklamáciu, tak mal auto pristaviť do servisu. Ďalej konštatuje formálne pochybenie
v rozhodnutí a upozorňuje, ţe § 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa má odlišné znenie
ako aj na to, ţe § 18 ods. 9 ako aj § 18 ods. 10 sa v cit. zákone vôbec nenachádza. Na záver
ţiada rozhodnutie zrušiť a konanie ako nedôvodné zastaviť.
  K tomu odvolací orgán poznamenáva, ţe vo svojom odvolaní účastník konania neuvádza
skutočnosti, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky a zistený skutkový
stav nepopiera. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia povaţuje odvolací správny orgán aj
naďalej skutkový stav za spoľahlivo zistený, pričom zistené skutočnosti neboli popreté
účastníkom konania ţiadnym relevantným spôsobom.
  SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu posudzuje formálny postup reklamačného konania
a neposudzuje subjektívnu stránku reklamácie, t.j. či reklamácia bola opodstatnená. Slovenská
obchodná inšpekcia rovnako nezasahuje do rozhodnutia o vybavení reklamácie. Z podkladov
k rozhodnutiu jednoznačne vyplýva, ţe účastník konania porušil zákonnom stanovenú
povinnosť a to tým, ţe spotrebiteľ si dňa 26.01.2009 uplatnil reklamáciu, ktorú účastník
konania nevybavil v lehote nie dlhšej ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  Reklamáciu moţno povaţovať za vybavenú vtedy, ak predávajúci vie preukázať, ţe bolo
reklamačné konanie ukončené a to buď odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku,
vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím.
  Ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne stanovuje lehotu na
vybavenie reklamácie, ktorá účastníkom nebola dodrţaná. S tvrdením účastníka, ktorý
vyhodnotil uplatnenú reklamáciu ako sťaţnosť, odvolací orgán nesúhlasí a má za to, ţe zo
zisteného skutkového stavu vyplýva, ţe si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu v súlade so
zákonnými predpismi, s poukazom na to, ţe zákon pripúšťa podanie reklamácie aj
prostriedkami diaľkovej komunikácie, t.j. e - mailom. Správny orgán chce poukázať aj na
znenie e-mailovej správy prostredníctvom ktorej si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, a z ktorej
jasne vyplynulo, ţe sa jedná o „reklamáciu na vykonané práce a ich fakturácie“ a nie
o sťaţnosť ako to uvádza účastník.
  Správny orgán je toho názoru, ţe na posúdenie reklamácie nemá vplyv na to, či si
reklamáciu e-mailom uplatnil p. J. alebo jeho manţelka p. J.. Predmetné motorové vozidlo je
vo vlastníctve manţelov a obidvaja sú oprávnení uplatniť si reklamáciu, bez ohľadu na to, kto
z nich reklamované vozidlo pristaví na obhliadku. K uvedenému chce však správny orgán
podotknúť, ţe tvrdenia účastníka, ţe „objednávateľom reklamácie bol p. J.― povaţuje za
chybné. Zo zákazkového listu č. 3618 vyplýva, ţe p. V. J. bola objednávateľom zmluvy
o dielo, rovnako aj reklamáciu podala p. J., pričom p. J. motorové vozidlo len pristavil do
autoservisu. Povinnosťou predávajúceho bolo dodrţať formálny postup pri uplatňovaní
reklamácie, čo účastník preukázateľne nesplnil.
  K vyjadreniu účastníka, ktorý poukazuje na to, ţe „ak sa jedná o reklamáciu motorového
vozidla, resp. opravu motorového vozidla, toto musí byť pristavené v prevádzke―, odvolací
orgán uvádza, ţe reklamované vozidlo bolo pristavené p. J., čo samotný účastník uznal
v stanovisku k uvedenej reklamácii, a teda spotrebiteľ účastníkovi vytvoril vhodné podmienky
na to, aby mohlo dôjsť k riešeniu reklamácie.
  Podľa § 18 ods. 8 cit. zákona predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať
spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
spotrebiteľovi ihneď; ak nie je moţné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie
o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má moţnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
  Podľa § 18 ods. 9 cit. zákona je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať
písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uvedené povinnosti
účastník nesplnil, keď pri reklamácii nevydal potvrdenie o uplatnení reklamácie ako ani
písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  Účastník sa ďalej v odvolaní vyjadruje, ţe „ustanovenia 18 ods. 9 a 10 sa v zákone
nenachádzajú,― s čím sa správny orgán nestotoţňuje a má za to, ţe v zákone o ochrane
spotrebiteľa sú uvedené vyššie citované ustanovenia, za ktoré je účastník sankcionovaný.
  Odvolací orgán zohľadnil námietky uvádzané účastníkom v odvolaní a priklonil sa
k názoru, ţe za podstatné prekročenie ceny súdna prax povaţuje prekročenie ceny aspoň
o 10%, čo v uvedenom prípade nebolo splnené. Má za to, ţe na zákazkovom liste je
odhadovaná cena uvedená 19 000,-Sk a konečná cena 20 854,-Sk, a teda nešlo o podstatné
prekročenie odhadovanej ceny. Vzhľadom na to odvolací orgán upustil od postihovania za
porušenie povinnosti § 4 ods. 1 písm. h/.
  Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčných záznamoch zo
dňa 05.03.2009. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Na
základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, správny orgán zistil v odvolacom
konaní dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených týmto
zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa
pokutu aţ do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti, ako aj poškodenie práv spotrebiteľa pri nedodrţaní povinnosti vybaviť reklamáciu
zákonom stanoveným spôsobom. Nesplnením si tejto povinnosti účastník konania ukrátil
spotrebiteľa na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie v lehote uloţenej zákonom.
  Správny orgán prihliadol na skutočnosť, ţe ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje sluţby, je predávajúci povinný dodrţiavať
všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania sluţieb. Za ich
dodrţiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
  Správny orgán má za to, ţe pokuta uloţená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-
výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0834/99/2009                   Dňa : 28.12.2009

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Mária Lucká,
miesto podnikania – Krásna Hôrka 71, 027 44 Tvrdošín, IČO: 30 533 619, kontrola vykonaná
dňa 09.06.2009 v prevádzkovej jednotke – Čerpacia stanica SLOVNAFT, Niţná nad Oravou,
proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre
Ţilinský kraj, č. P/0322/05/2009, zo dňa 27.07.2009, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloţená peňaţná pokuta vo výške 300 EUR,
slovom: tristo eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. e/ vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Ţiline pre Ţilinský kraj č. P/0322/05/2009, zo
dňa 27.07.2009 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Ţiline pre
Ţilinský kraj rozhodnutím uloţil účastníkovi konania – Mária Lucká - peňaţnú pokutu vo
výške 300 €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 09.06.2009
v prevádzkarni Čerpacia stanica SLOVNAFT, Niţná nad Oravou, zistené, ţe si účastník
konania nesplnil povinnosť zabezpečiť hygienické podmienky pri poskytovaní sluţieb
ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a poţiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania.
  Proti rozhodnutiu o uloţení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť hygienické
podmienky pri poskytovaní sluţieb ustanovené osobitným predpisom – Vyhláškou MZ SR č.
533/2007 Z.z., čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, ţe účastník konania nezabezpečil
v predsieni záchodov umývadlo s prívodom teplej vody s minimálnou teplotou 45°C, čo je
v rozpore s § 6 ods. 7 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a poţiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. je všeobecne záväzným
osobitným právnym predpisom, ktorý ustanovuje hygienické podmienky predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb, pričom nesplnením poţiadavky vyplývajúcej z § 6 ods. 7 citovanej
vyhlášky účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol ţiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, ţe v doručenom oznámení o začatí
správneho konania bolo chybne uvedené, ţe chýbalo umývadlo s prívodom teplej vody.
Nedostatok bol odstránený v lehote 6 dní, čo mali moţnosť preveriť aj inšpektori SOI počas
kontroly uskutočnenej dňa 01.07.2009. Účastník konania ţiada zohľadnenie promptného
odstránenia nedostatku pri prehodnocovaní výšky postihu.
  K tomu uvádzame, ţe preskúmaní napadnutého rozhodnutia sme nezistili dôvod na
zrušenie napadnutého rozhodnutia. Skutkový stav popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa
09.06.2009 pokladáme za spoľahlivo zistený, tvrdenia uvedené účastníkom konania
v podanom odvolaní sme vyhodnotili ako nemajúce vplyv na skutkové zistenia ako aj na jeho
zodpovednosť za porušenie zákona.
  Zdôrazňujeme, ţe účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so
stavom poţadovaným právnymi predpismi, ktorých dodrţiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať, pričom počas kontroly SOI uskutočnenej dňa 09.06.2009 bolo presne
a spoľahlivo zistené, ţe účastník konania nerešpektoval všetky poţiadavky vyplývajúce z § 6
ods. 7 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a poţiadavkách na zariadenia
spoločného stravovania. Z ustanovenia § 6 ods. 7 citovanej vyhlášky vyplýva, ţe bol účastník
konania povinný zabezpečiť v predsieni záchodu prívod teplej vody s teplotou najmenej 45°C.
Toto zistenie nespochybnila ani pri kontrole prítomná podnikateľka. Nedodrţaním jednej
z podmienok zakotvených v citovanom osobitnom predpise, účastník konania porušil § 4
ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre zodpovednosť za nedodrţanie povinností
uvedených v tomto zákone je rozhodujúce, ţe bol porušený citovaný zákon, čo bolo
nepochybne zistené. Účastník konania poukázal tieţ na chybný popis skutku v oznámení
o začatí správneho konania zo dňa 23.06.2009, ktoré mu bolo doručené dňa 26.06.2009.
K uvedenej námietke účastníka konania je potrebné uviesť, ţe popis poţiadavky vyplývajúcej
z § 6 ods. 7 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z., ktorú si účastník konania nesplnil, vychádza
presne zo znenia vyššie uvedeného ustanovenia.
  Účastník konania plne zodpovedá za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly
SOI a to bez ohľadu na dôvody a skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom odvolaní. Zastávame
názor, ţe správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj
dôvody zisteného porušenia, na základe čoho výšku sankcie povaţujeme vzhľadom na
skutkové zistenia, za uloţenú v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Účastníkovi
konania nebolo síce preukázané spôsobenie ţiadnej materiálnej škody spotrebiteľovi,
sankcionovaným konaním však došlo k poškodeniu práv spotrebiteľa na hygienické
podmienky poskytovania sluţieb.
  Zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva skutočnosť, ţe správny
orgán je povinný sankcionovať kaţdé zistené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ako aj
uskutočnenie opatrení s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je povinnosťou kontrolovanej
osoby a nie je okolnosťou, ktorá by mohla byť zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia
v odvolacom konaní. Finančné pomery účastníkov konania zákon neumoţňuje zohľadňovať,
sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uloţení pokuty.
  Na základe hore uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú a preto sme nezistili v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloţí predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu aţ do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závaţnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Pri zohľadňovaní výšky postihu bolo prihliadnuté na skutočnosť, ţe
účastník konania nesplnil jednu z hygienických poţiadaviek na dodrţiavanie osobnej hygieny
spotrebiteľov. Nedodrţanie hygienických poţiadaviek zniţuje deklarovanú úroveň
poskytovaných sluţieb. Účastník konania ako predávajúci je povinný dodrţiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodrţiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, ţe pokutu uloţenú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloţenou poštovou poukáţkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
03220509.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloţenej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

								
To top