Novinky

Document Sample
Novinky Powered By Docstoc
					Verze 26.11.2011

   Systém. Podpora pro ukládání protokolů z komunikace se SÚKLem a VZP. Je určena pro
    snadnější hledání, v čem spočívají problémy s komunikací.
   Centrální úložiště. Zpřesněno ukládání záznamů o průběhu komunikace.

Verze 25.11.2011

   Lekarty. Opravena chyba z minulé verze, kvůli které se nedala uplatnit nastřádaná sleva.

Verze 24.11.2011

   Elektronické recepty. Podpora elektronických receptů ve verzi 2.20*). Z větší části jde o interní
    změnu, která se na činnosti lékárny neprojeví. Asi jedinou viditelnou novinkou je podpora pro
    vkládání elektronických receptů hromadně pomocí kódu ze SMS zprávy - jednoduše do zboží
    napíšete kód ze SMS (jde o osm písmen a číslic, rozdělených na dvě čtveřice mínusem:
    "J028-00SN") a program postupně nabídne k načtení všechny předpisy, které tomuto kódu
    odpovídají. Před vlastní expedicí (uzavřením výdeje) pak budete muset zadat autorizační kód od
    zákazníka.
    (Pozn.: Zatím je pro jednoduchost podporován pouze případ, kdy je v jednom výdeji jen jedna
    SMS zpráva. Pokud má pacient SMS zpráv více, je třeba je řešit několika samostatnými
    expedicemi.)
   *) Podpora je z naší strany připravena, ale SÚKL ji stále ještě nespustil na provozním prostředí,
    které lékárny používají. Momentálně máme jako termín přislíbeno pondělí 28.11.2011, ale už
    několikrát došlo k odkladu, takže raději podporu v PenWinu zatím nezapínáme (nelze provozovat
    souběžně dosavadní verzi 2.10 a novou 2.20).
   Import PDK. Snad opraveny občasné chyby "nepodařilo se vytvořit zboží podle PDK".
   Lekarty. Podpora pro zákaz jakýchkoliv bonusů na hrazené recepty: Od 1.12.2011 do 1.4.2012
    (asi - záleží na poslancích) lékárna nesmí na hrazené položky poskytovat jakékoliv bonusy,
    například načítat body na lekartu. Dosud PenWin umožňoval jen volbu, na které položky se smí
    uplatnit nastřádaná sleva, teď už ale nelze na hrazené přípravky tu slevu ani střádat. V Nastavení
    lékárny na panelu Lekarty máte proto tři nová zaškrtávátka:
    - "Z bodů vyloučit položky receptů" - Za receptové položky se body nebudou načítat vůbec. To
    není se současnou právní úpravou potřeba, je to jen pro úplnost.
    - "Z bodů vyloučit hrazené položky receptů" - Nebudou se načítat body za ty položky, které mají
    úhradu (jakoukoliv). Budou se ale načítat body na jejich regulační poplatky. Toto nastavení musí
    být v termínu uvedeném výše zapnuté. Ve výchozím stavu ho program zapne sám.
    - "Z bodů vyloučit regulační poplatky" - Nebudou se načítat body za regulační poplatky. Toto
    nastavení také musí být zapnuté, protože regulační poplatek je (zatím) součástí ceny léku.
    Program si ho sám zapne.
   Aktualizace sazby DPH. Do PenWinu byly přidány nové sazby DPH platné od 1.1.2012.
   Podpora pro aktualizaci sazby DPH prováděné "dopředu": Dosud PenWin nedovolil změnit
    sazbu, dokud nezačala nová sazba platit. Nyní můžete ve funkci pro změnu sazeb zadat datum,
    ke kterému se mají nové sazby DPH vztáhnout - tzn. můžete někdy 29. nebo 30.12. spustit
    změnu sazeb k 1.1.2012 a program přepočítá sazby a ceny, jako kdyby už 1.1.2012 bylo.
    POZOR! Pokud toto uděláte, nebudete moci vydávat, dokud sazby skutečně nezačnou platit!
    (Program zahlásí chybu, že zboží má špatnou sazbu a nejde vydat.)
    Pozn.: Pokud budete změnu sazeb provádět "předem", doporučuji napřed udělat uzávěrku za
    období. Není to nezbytné, ale je to vhodné, aby se vám zaznamenal koncový stav skladu ještě ve
    staré sazbě DPH.

Verze 11.11.2011

   Hlášení závad SÚKL. Komponenta pro práci s hlášením závad byla upravena na stejný systém,
    jaký používají hlášení výdejů, hlášení distribuce nebo elektronické recepty. Navenek by se
    nemělo nic změnit, do budoucnosti to umožní lepší udržovatelnost.
   Hlášení distribuce (DIS-13). Přidáno tlačítko pro odeslání prázdného hlášení ("distribuce nebyla
    vykonávána"), bez ohledu na to, co bylo skutečně vydáno.
   Elektronické recepty. Elektronické recepty jsou připraveny na rozhraní verze 2.20. Budou
    aktivovány, jakmile ostré prostředí SÚKL přejde také na verzi 2.20 (předpokládané datum je
    20.11.).
   Online číselníky SÚKL. Podpora pro online číselníky SÚKL. Pokud jste připojeni k centrálnímu
    úložišti, můžete využít službu online číselníků, přes kterou SÚKL zpřístupňuje dokumentaci SPC
    a příbalové letáky k lékům. Ve skladu, sortimentu, v expedici a na dalších místech můžete
    klávesou [CTRL+SHIFT+A] zobrazit dokumentaci SPC pro aktivní položku, klávesou
    [CTRL+SHIFT+B] zobrazíte příbalový leták. Podmínkou je, aby stanice měla přístup k
    centrálnímu úložišti a aby na ní byly nainstalovány programy pro práci se soubory .DOC
    (Microsoft Word, lze použít i Open Office apod.) a PDF (Adobe Acrobat Reader, případně
    některou z mnoha alternativ). Víceméně jde o totéž, co umí AISLP, ale omezené jen na léky
    (nevýhoda) a vždy aktuální a zdarma (výhody).
   Systém. Experimentálně použit nový paměťový manager, který by mohl pomoci s občasnými
    chybami EOutOfMemory. Pokud jste se s těmito chybami setkávali, velmi by mi pomohlo,
    kdybyste mi pak mohli říci, jestli se situace s touto verzí změnila (k lepšímu nebo horšímu) nebo
    ne.

Verze 04.11.2011

   Export IMS. Podpora pro automatické exporty na IMS. Export se provádí samostatným
    programem, podobně jako export na Zentivu; pokud chcete data na IMS posílat, kontaktujte
    prosím svého systémového poradce.
   Informační kanály. Opravena chyba "Access Violation" při vstupu do Zprávy z informačních
    kanálů.
   Číselníky. Aktualizován formát číselníku IVLP.
   Hlášení výdejů SÚKL. Podpora pro hlášení výdejů verze 2.20 (vyžadováno od 1.1.2012,
    používat lze už dnes).
   Retaxace. Opraveno "přepisování" kódů SÚKLu u IVLP s "konkrétními" kódy (např. úhrady
    cytostatik).

Verze 27.10.2011

   Sklad. Pole "šarže" rozšířeno na 50 znaků.
   Systém. Odstraněny všechny konstrukce, které se podobaly těm, co způsobovaly problémy ve
    verzi 30.9. Tím by měly být odstraněny všechny náhodné chyby v posledních verzích (snad - tím,
    že jsou náhodné, se dost dobře nedají otestovat).
   Aplikační server. Do PenWinu byla přidána podpora pro aplikační server - speciální program,
    který běží na serveru a poskytuje stanicím služby, které musí být centralizovány. Aplikační server
    je nepovinnou součástí PenWinu, pokud ho nechcete používat, nemusíte - pro některé funkce je
    ale vyžadován.
   Instalace: Prvotní instalace by měla proběhnout automaticky v rámci běžné aktualizace.
    Podmínkou pro to je, že aktualizace je spuštěna na serveru a aktualizační program k tomu má
    dostatečná práva. Pokud používáte pro instalaci aktualizací ApaMonitor, jsou obě podmínky
    splněny "samy od sebe". Pokud provádíte aktualizaci ručně, doporučujeme ji tentokrát provést na
    serveru.
   Aktualizace: Aktualizační program počítá s možností aktualizovat Aplikační server. Podmínky pro
    aktualizaci jsou stejné jako pro instalaci - aktualizace musí probíhat na serveru a musí k tomu být
    dostatečná práva. Opět platí, že pokud používáte k aktualizacím ApaMonitor, jsou tyto podmínky
    splněny automaticky. Pokud aktualizujete ručně a součástí aktualizace bude i nová verze
    Aplikačního serveru, musíte buď Aplikační server předem vypnout, nebo provést aktualizaci na
    serveru (pak se Aplikační server vypne na dobu aktualizace sám), v opačném případě dostanete
  chybu, že "někdo používá soubor ...".
  Nastavení: Prvotní nastavení si provede instalační program sám. Pokud budete chtít později
  nastavení měnit, dělá se to v Info -> Nastavení lékárny -> Systém na panelu "Aplikační server":
  můžete globálně zapnout nebo vypnout používání všech funkcí aplikačního serveru
  zaškrtávátkem "Používat" (Pozor! Po instalaci je v nezaškrtnutém stavu, tzn. aplikační server se
  nepoužívá!), změnit adresu a port (doporučujeme měnit pouze po poradě se systémovým
  poradcem nebo se správcem vaší sítě; po provedení změny je třeba ručně restartovat Aplikační
  server, nejsnáze tak, že restartujete počítač, na kterém Aplikační server běží) nebo tlačítkem
  Test ověřit, že aplikační server reaguje.
  Kromě toho lze v Info -> Nastavení stanice -> Prostředí pomocí zaškrtávátka "Povolit používání
  aplikačního serveru" povolit resp. zakázat Aplikační server pro jednotlivé stanice. (Standardně je
  aplikační server povolen pro všechny stanice).
  Stanice, které jsou lokalitami (typicky notebook, se kterým se připojujete do lékárny z domova),
  nikdy nepoužívají aplikační server, bez ohledu na ostatní nastavení.
  Funkce: V této první verzi nabízí Aplikační server pouze dvě funkce:
  1) Ověření, že aplikační server funguje.
  2) Základní služby B2B kanálu od VZP. Podrobnosti viz níže.
  B2B kanál VZP. Aktivována podpora pro B2B kanál VZP. B2B kanál je speciální služba, kterou
  provozuje VZP, a která umožňuje "strojově" provádět řadu operací. V současné verzi PenWinu
  jde o funkce pro rychlé ověření pacienta a lékáře na výdeji - zjednodušeně řečeno: naťukáte
  rodné číslo a program vám řekne, u které pojišťovny je pacient právě teď pojištěn; nebo naťukáte
  IČZ lékaře a program vám řekne, jestli má s VZP uzavřenou smlouvu. Podrobnosti budou
  uvedeny dále.
  Instalace: Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovaný a spuštěný Aplikační server, viz výše.
  Aktualizace: Aktualizace probíhá v rámci aktualizace Aplikačního serveru, viz výše.
  Nastavení: Nastavení se prování v Info -> Nastavení lékárny -> Internet na podzáložce "Portál
  VZP" (třetí zleva). Základem je zaškrtávátko "Používat služby portálu VZP", kterým lze hromadně
  zakázat všechny služby; pod ním jsou pak zaškrtávátka pro jednotlivé podporované služby, zatím
  tedy "Na výdeji ověřovat číslo pojištěnce" a "Na výdeji ověřovat IČZ lékaře".
  Nutnou podmínkou pro správné fungování B2B kanálu je správné nastavení komunikačních
  parametrů:
  1) "Základní URL" je vyplněna automaticky. Neměňte ji, pokud nevíte, proč.
  2) "Přihlašovací jméno" dostanete z VZP jako součást protokolu o přiřazení certifikátu. Má
  podobu cca dvacetiznakového řetězce velkých a malých písmen a číslic, například
  JgMdhyyHpazpgOQZ0L80 (nepoužívejte, to je naše přihlašovací jméno a vám by stejně
  nefungovalo).
  3) "Autentizační certifikát" je certifikát, pod kterým vás VZP zná (ten, pro který vám poslala
  protokol o přiřazení certifikátu). Na rozdíl od certifikátu pro služby SÚKLu je tento certifikát
  společný pro celou lékárnu a musí být i s heslem zadaný předem. Z tohoto důvodu důrazně
  doporučujeme použít pro VZP jiný certifikát než pro SÚKL - zejména je důležité, aby certifikát pro
  VZP nebyl kvalifikovaný, protože ten je vázaný na konkrétní osobu a lze s ním provádět řadu akcí
  s velkým dopadem, např. podávat daňové přiznání. Pokud takový certifikát použijete pro přístup
  ke službám B2B, budete ho muset nahrát do databáze PenWinu, tím pádem k němu i k jeho
  heslu bude mít přístup každý, kdo se dokáže dostat k databázi, a tím pádem je potenciálně
  vysoké riziko zneužití! Určitě použijte pro přístup k VZP komerční nebo dokonce tzv. self-signed
  (vystavený samotným uživatelem) certifikát. Systémový poradce vám s tímto pomůže.
  (Poznámka: Pokud na tom trváte, můžete použít stejný certifikát jako pro služby SÚKL. Ale je to
  nebezpečné a nedoporučené.)
  4) "Podpisový certifikát" je certifikát pro podepisování asynchronních zpráv. Zatím ho můžete
  nechat nevyplněný, protože asynchronní zprávy B2B zatím podporovány nejsou, a i kdyby byly,
  VZP zatím dovoluje použití autentizačního certifikátu i pro podpisy; Aplikační server s tím počítá a
  dokáže v případě potřeby automaticky použít autentizační certifikát, pokud není vyplněn
  podpisový.
  5) "Ukládat protokoly komunikace" je nastavení servisní, za normálních okolností ho nechte
  vypnuté. Využije se pouze pro odhalení příčiny, proč komunikace neběží, jak by měla.
   Služba "Na výdeji ověřovat číslo pojištěnce": Pokud máte zapnutý aplikační server a provedena
    všechna potřebná nastavení, dovoluje PenWin hned na expedici ověřovat rodné číslo pacienta a
    přiřazení ke zdravotní pojišťovně. Poté, co naťukáte rodné číslo pacienta, rovnou na pozadí
    proběhne dotaz na registr pacientů VZP, a velmi rychle (při prvním použití typicky kolem 5
    sekund, při dalším kolem jedné sekundy) by se měl vrátit výsledek. Tento dotaz probíhá na
    pozadí, tzn. pokud by se komunikace někde zasekla, vás to nijak neomezuje v práci - vyplňujete
    prostě další údaje nebo dáváte léky do výdeje a až odpověď přijde, tak se zobrazí. (Pokud
    odpověď nepřijde vůbec, tak se po uzavření receptu všechny dotazy automaticky zruší.)
   Příchod odpovědi se projeví tak, že se barevně vysvítí nadpis "Rodné číslo" a jméno pacienta (v
    dolní části obrazovky). Kromě toho se u pole pro zdravotní pojišťovnu barevně vysvítí kód
    pojišťovny, který má k pacientovi přiřazený VZP. Barevné klíčování je následující:
   1) Zelená: Všechno v pořádku. VZP pacienta zná a má k němu přiřazenou stejnou pojišťovnu,
    jako jste vy napsali na receptu.
   2) Červená: Neznámé rodné číslo. VZP pacienta vůbec nezná, nemá ho ve svém registru.
    Pravděpodobně jde o nepojištěného pacienta. Je však možné, že pacient je pojištěný, ale VZP ho
    ještě nemá zavedeného do svého registru (typicky u novorozenců). Doporučujeme ověřit stav
    pojištění na VZP.
   3) Oranžová: Špatná pojišťovna. VZP pacienta zná, myslí si ale, že je pojištěn u jiné pojišťovny,
    než máte zadáno na receptu. Současně se očekávaný kód pojišťovny vysvítí nad políčkem
    "Pojišťovna". Pozor, registr VZP může být o něco pozadu za skutečností - pokud pacient změní
    pojišťovnu, registr může ještě nějakou dobu vracet pojišťovnu původní. Opět doporučujeme
    ověřit.
   Služba "Na výdeji ověřovat IČZ lékaře": Služba funguje prakticky totožně jako služba pro
    ověřování čísla pojištěnce a má i stejné podmínky použití. Mírně se liší barevné klíčování:
   1) Zelená: Všechno v pořádku.
   2) Červená: Špatný lékař. Vydáváte recept pro VZP, ale VZP s tímto lékařem nemá uzavřenou
    smlouvu.
   3) Oranžová: Možný problém. Lékař není v číselníku lékařu VZP uveden, současně však máte na
    receptu jinou pojišťovnu než VZP. VZP bohužel udržuje pouze číselník lékařů, se kterými má
    smlouvu, tudíž nelze ověřit, jestli je zadaný lékař v pořádku nebo ne.
   U obou služeb platí, že pokud přijde odpověď tak, že ji nevidíte (protože už vyplňujete další
    recept s jiným pacientem a lékařem), tak program po první hvězdičce zobrazí přehled těchto
    "neviditelných" výsledků. Případně si ho můžete vyžádat ručně klávesou [CTRL+ALT+W].

Verze 22.10.2011

   Expedice. Pardon - z minulé verze se nedopatřením vytratilo storno. Vráceno zpět.

Verze 21.10.2011

   Magistraliter. Opravena chyba, kvůli které nešlo generovat magistraliter, pokud obsahovalo
    HVLP.
   Číselníky. Podpora pro víceznakové kódy úhrady (budou se používat od 1.11.2011) při
    generování magistraliter.
   Podpora pro odlišné kódy úhrady, započitatelné doplatky a/nebo preskripce u normální a zvýšené
    úhrady (budou se používat od 1.11.2011).
   Recepty. Ke každému řádku receptu lze klávesou [CTRL+SHIFT+P] přidat poznámku.
    Poznámka je určena primárně pro elektronické recepty, u kterých se posílá na úložiště spolu s
    daty o výdeji (abyste např. mohli pojišťovnu informovat, proč proběhla záměna předepsaného
    léku za jiný), ale může se vám hodit i u normálních receptů jako obyčejná poznámka. U
    normálních (ne-elektronických) receptů se poznámka nikam neposílá.
   Volný prodej. Klávesa [CTRL+SHIFT+P] pro přidání poznámky k řádku výdeje funguje i na
    volném prodeji. Tato poznámka se nikdy nikam neposílá.
   Elektronické recepty. Poznámka k položce, zadaná na expedici pomocí [CTRL+SHIFT+P], se
    odesílá na úložiště.
   Výdeje. V seznamu výdejů se zobrazuje k receptům, volným prodejům a žádankám poznámka -
    jednou jako sloupeček, podle kterého se teoreticky dá vyhledávat (ale bude to pomalé!!), podruhé
    jako řádek ve fialovém náhledu pod tabulkou.
   Zálohy skladů. Změněn způsob zálohy: místo aby se ukládaly všechny položky, ukládají se nyní
    pouze položky, které jsou skladem. Z hlediska obsahu dat se nic nemění, program si ty nulové
    položky umí v případě "dopočítat", ale umožňuje to výrazně zrychlit operaci "vytvoř zálohu
    skladů" (provádí se na ručné vyžádání nebo také automaticky v rámci měsíční uzávěrky nebo
    ukončování inventury). Než se zrychlení skutečně projeví, bude pravděpodobně potřeba vyčistit
    databázi (vytvořit její zálohu a vzápětí ji obnovit).
   Automatické exporty. Přidána podrobnější diagnostika, proč se nepodařilo automatické exporty
    odeslat.
   Systém. Knihovna libxmlsec.xml pro podepisování elektronické komunikace (např. elektronické
    recepty SÚKL) byla aktualizována na verzi 1.2.18.

Verze 12.10.2011

   Recepty. Po minulé verzi program chybně upozorňoval, že poukazy a veterinární recepty ještě
    nebyly odeslány na centrální úložiště. To je samozřejmě nesmysl, tyto doklady nemají na CÚ co
    dělat.
   Číselníky. Podpora pro nový formát číselníku SÚKL používaný od 1.11.2011.
   Ve formuláři číselníku SÚKLu lze nyní klávesou [ENTER] otevřít detailní pohled na obsah
    číselníku, který mimo jiné obsahuje i vysvětlení pro nejdůležitější pole.
   Podpora pro nový formát číselníku PDK verze 7.1, používaný od 1.11.2011. Protože není k
    dispozici testovací číselník, nebyla tato funkce ověřena, ale měla by být funkční.
   Obdobně jako u číselníku SÚKL i u číselníku PDK lze klávesou [ENTER] otevřít detailní pohled
    na položku.
   Faktury. Prodlouženo podle "Vystavil" na několika alternativních tiskových sestavách.
   Systém. Opravena chyba Delphi, kvůli které se na některých počítačích vůbec nedal spustit
    PenWin.

Verze 30.09.2011

   Expedice receptů. Varovnání před nevalidními lékaři se zobrazuje pouze v případě, že je
    vyplněna pojišťovna 111 (jde o to, že "nevalidní" pro VZP znamená "takový lékař, který s námi
    nemá smlouvu", ale to nic neříká o tom, jestli ten lékař není validní pro ostatní pojišťovny).
   Faktury. Na detailní fakturu žádanky se nevešlo jméno uživatele, který fakturu vystavil, pokud
    bylo příliš dlouhé.
   Retaxace. V retaxaci nešlo měnit datum receptu, pokud na receptu bylo vyráběné magistraliter.
   Systém. Aktualizační program chybně instaloval aplikační server. (Aplikační server se zatím
    nepoužívá, bude ale potřeba pro využití služby B2B od VZP.)
   Souhrnné žádanky. Za souhrnnou žádanku jako celek nešlo vytisknout dodací listy.
   Ze seznamu žádanek [CTRL+Z] lze pomocí [CTRL+DEL] odmazávat nepotřebné žádanky.
    Pozor, žádanky lze jenom mazat, vrátit zpátky už ne. Musela by se smazat celá souhrnná
    žádanka a vytvořit nová.

Verze 16.09.2011

   Systém. Zálohovací program v režimu "čištění databáze" řeší požadavek na výhradní přístup k
    databázi podstatně brutálnějším, ale také účinnějším, způsobem - pokud se mu nepodaří získat
    přístup "po dobrém", tak postupně zkouší zastavit všechny instance serveru a zajistit si přístup
    takto. Požadavkem je, že se vyčištění spouští na serveru a že je Firebird nainstalován jako
    služba, potenciálním rizikem pak je, že pokud v okamžiku čištění byla spuštěna nějaká operace,
    tak se zruší. Výhodou pak je, že pro vyčištění už není třeba ručně vypínat PenWin a všechny
    služby - to si zařídí zálohovací program sám.
   Přepracovány tabulky s konfigurací tak, aby byly schopné pracovat i s velmi dlouhými údaji (např.
    certifikáty). Navenek by se to nemělo nijak projevit, protože zatím se žádné dlouhé údaje do
    konfigurace neukládaly.
   Opravena chyba v editaci tabulek, pokud se vyplňuje políčko z některého adresáře a už je
    vyplněna část textu (například: otevřete si Sortiment, zobrazíte detail některé karty, na položce
    ATC smažete poslední znak a zmáčknete [ENTER]; měl by se otevřít číselník ATC a dát vám
    vybrat, ale ve skutečnosti se zobrazilo chybové hlášení).
   Výdeje. Přidán sloupeček "Evid. číslo", ve kterém se zobrazuje evidenční číslo zdravotní
    pomůcky (pokud bylo na expedici pomocí [CTRL+B] zadáno). Podle tohoto pole lze běžným
    způsobem vyhledávat - vyberete si v seznamu, že se má hledat podle pole "Evid. číslo"
    (normálně se hledá podle pole "Název") a pak už můžete do vyhledávacího políčka psát
    evidenční čísla.
   Žádanky. Na tiskové sestavě dodacích listů se tiskne poznámka k položkám, u kterých je
    vyplněna.
   Elektronické recepty. Opravena chyba při párování položek, které mají příznak nezaměňovat.
   Před vydáním nákupu s elektronickými recepty je ověřována funkčnost spojení na centrální
    úložiště. Je to proto, že ze zákona musíte výdej elektronického receptu okamžitě ohlásit úložišti,
    jinak spácháte správní delikt se značnou pokutou. PenWin vám dovolí recept vydat i v případě
    neúspěšného testu, ale doporučujeme dělat to jen v mimořádně závažných případech (pacient
    nutně potřebuje lék teď hned, jinak zemře) a v ostatních případech radši výdej neprovádět.
   Seznam neodeslaných elektronických receptů je přímo dostupný na hlavní obrazovce v menu
    Správce -> Centrální úložiště -> Neodeslané el. recepty. Fungují v něm stejné klávesy
    [CTRL+SHIFT+U] pro odeslání receptů a [CTRL+ALT+U] pro zobrazení protokolu úložiště jako v
    ostatních přehledech.
   Při přihlášení do PenWinu provede program test na neodeslané elektronické recepty. Pokud jsou
    nějaké nalezeny, je zobrazena zpráva. Důrazně doporučujeme na tuto zprávu reagovat -
    poklikáním na ni se zobrazí seznam neodeslaných el. receptů a můžete je odeslat, případně
    zkontrolovat protokoly, proč se je nepodařilo odeslat.
   Obdobný test jako v předchozím bodě se provádí také po zavření okna retaxace z hlavní
    obrazovky. Je to kvůli retaxaci, aby se odeslaly elektronické recepty, které jste během retaxace
    změnili. Opět je nanejvýš vhodné neodeslané elektronické recepty okamžitě odeslat. (Bylo
    zvoleno toto řešení místo okamžitého odeslání na úložiště, protože v retaxaci - narozdíl od
    expedice - neexistuje žádný moment, ve kterém by se dalo říci, "teď je retaxace skončena a
    žádné další opravy se dělat nebudou"; odesílání by se muselo provádět po změně každého
    jednotlivého údaje, což by bylo velmi nepraktické.)
   Retaxace. Byla povolena detailní retaxace ([CTRL+Q], potom [CTRL+G]) elektronických receptů.
    Obecně je preferováno řešení "stornovat recept a vydat ho znovu", ale nyní máte možnost přímo
    měnit údaje, pokud z nějakého důvodu storno a znovuvydání provádět nechcete.

Verze 05.09.2011

   Retaxace. V seznamu balíčků je nová funkce Vrať balíček [CTRL+ALT+V]. Funguje v zásadě
    obdobně jako vrácení receptu ([CTRL+V] v balíčku), ale s tím rozdílem, že vrátí celý balíček
    najednou a vytvoří nový balíček obsahující recepty v původním pořadí (tudíž pokud už jste z
    vraceného balíčku některé recepty vraceli "samostatně", budou v novém balíčku díry). Funkce je
    určena pro případy, kdy pojišťovna dodatečně (po vrácení několika jednotlivých receptů) vrátí
    celou fakturu a vyžaduje její nové vystavení s novými čísly dávek.
   Na tiskových sestavách průvodních listů byla zvětšena pole pro jméno vystavujícího.
   Objednávky. Upraven způsob výpočtu datumu při generování objednávky podle prodejů "od
    poslední objednávky": Původně se za rozhodné datum považovalo datum nejnovější položky v
    objednávkách, bez ohledu na to, jak se tam dostala. Nyní se zvažují jen generované objednávky
    (všech typů - nejen podle prodejů, ale také podle norem atd.). Stále ještě můžete narazit na
    obtížně pochopitelné výsledky, pokud budete kombinovat různé typy objednávek a ještě v nich
    třeba mazat.
    Obecně je doporučeno používat generování "podle prodejů od poslední objednávky" tak, že
    vygenerujete objednávku, případně ji ručně opravíte, a hned odešlete dodavateli, pak se
    generování bude chovat intuitivně.
   Kontrola pokladny. Neplatné bankovky a mince byly zakázány.
   Lékaři. Opraveno chybné vyplňování pole "validní" u některých lékařů (u kterých bylo z dřívějška
    vyplněno "ne", ale ostatní údaje se nezměnily).
   Inventura. Ukončení inventury smazalo expiraci u položek, které nebyly do inventury vloženy.
    Normálně si toho nikdo nevšiml a ani nemohl, viditelný projev byl pouze v případě lékáren, které
    uzavřely prázdnou inventuru a pak požádaly o obnovení původního skladu.
   Uzávěrkové operace. Byl optimalizován výkon uzávěrkových operací (uzávěrka dne, uzávěrka
    měsíce; některé operace se používají i z dalších míst v programu, včetně možnosti spustit je
    ručně):
   Vytvoř dnešní zboží: Rychlost se nezměnila nebo možná mírně klesla, ale operace je nyní
    podstatně méně náročná na to, co se zrovna v PenWinu děje - zejména už by neměla blokovat
    ostatní operace (ne že by to nastávalo často, ale bylo to myslitelné). Navíc se lépe vypořádá s
    případným úplným vypnutím a novým spuštěním (původně musela operace proběhnout jako
    jeden celek, předčasné vypnutí vlastně všechnu práci zahodilo) a s potenciálními chybami v čistě
    teoretickém případě, kdy by se operace spustila přesně v okamžik, ke kterému bylo platných
    několik číselníků (v praxi to nemohlo nastat bez manipulace se systémovým časem počítače, a i
    pak to bylo extrémně nepravděpodobné).
   Oprav minulé úhrady: Za normálních okolností asi desetinásobně zrychleno. Operace už
    neblokuje další činnost počítače.
   Vyrovnej kumulovaná množství: Za normálních okolností desetinásobně a víckrát zrychleno.
    Operace stále může blokovat některé výdejové operace, ale dopad je minimalizován tím, že by
    neměla trvat déle než cca půl minuty i na rozsáhlých databázích.
   Systém. Do instalace je pokusně přibalena nová knihovna UDF. Neobsahuje žádné nové funkce,
    je určena jen pro ověření, že aktualizační program správně funguje.

Verze 24.08.2011

   Objednávky. Při generování objednávky podle prodejů za období "od poslední objednávky" se
    neuvažovaly objednávky ze stejného dne (tzn. pokud například bylo v 11 hodin objednáno nějaké
    zboží a v 17 hodin se generovala nová objednávka, tak se do ní přidalo i to zboží, které už bylo
    objednáno v 11 hodin).
   Sklad. Filtr na období [F8] nyní pracuje podle data expirace, zatímco dosud to bylo podle data
    zaskladnění. Díky tomu lze jednoduše vyhledávat položky, kterým končí expirace v nějakém
    zvoleném období, např. za účelem jejich zlevnění těsně před expirací (stisknete [F8], vyberete
    období, odkliknete OK a máte seznam položek). Rychlý výběr podle data zaskladnění se ruší,
    pokud by ho někdo potřeboval, dá se k němu dostat trochu složitější cestou přes obecné filtry
    [F9]. (Úvaha za touto změnou je taková, že vyhledávat podle data expirace potřebují lékárny
    častěji než podle data zaskladnění.)
   Uživatel s právem "Správce" nebo v případě, že je v Nastavení lékárny zaškrtnuto "Povolit editaci
    šarží", také každý uživatel, který nemá právo "Sklad jen pro čtení", může dodatečně měnit atest u
    zaskladněných položek.
   Retaxace. Vytvořena nová tisková sestava pro obsah balíčku (seznam receptů), která recepty
    zobrazuje v podobě blízké klasickému papírovému receptu. ovšem jen čtyři na stránku A4.
    Sestava se nazývá "Jako recepty" a je dostupná i ze všech ostatních míst v programu, kde se
    zobrazuje seznam receptů (soupis receptů, nezpracované doklady, neodeslané doklady atd.
    atd.). Pozn.: pokud nechcete tisknout všechny recepty v seznamu, stačí ty, které chcete, označit
    [INSERT]em a teprve pak spustit tisk.
   Pokud jste ve vyfakturovaném souhrnném balíčku dali zobrazit obsah souhrnu [CTRL+Q] a v
    něm obsah balíčku [ENTER], tvářily se všechny doklady jako náležející do jiného balíčku (fialový
    čtvereček). To je nyní opraveno.
   Rezervace. Klávesou [CTRL+S] sečtete buď celou rezervaci, nebo jen označené řádky.
   Systém. Kompletně přepracován způsob, jakým funguje Aktualizace UDF (v menu Servis).
    Vyžaduje nyní, aby databázové servery běžely jako služba (což je normální stav), ale zato
    funguje vždy, i za běhu PenWinu, protože server napřed zastaví, zaktualizuje UDF a opět
    PenWin spustí. Ostatní počítače v síti nahlásí, že došlo ke ztrátě spojení, ale po odklepnutí
    zprávy si zase spojení naváží a všechno bude fungovat jako normálně. Přesto je důrazně
    doporučeno aktualizovat UDF až v době, kdy jsou ostatní počítače vypnuté. (Pozn.: Aktualizace
    se musí provést na serveru, jinde nemá příliš smysl.)
   Pokud budete aktualizace PenWinu provádět na serveru (při automatické aktualizaci z
    ApaMonitoru to tak je vždy, při ruční aktualizaci záleží na tom, na kterém počítači aktualizujete),
    provede se aktualizace UDF sama v rámci aktualizace PenWinu.
   Aktualizační program podporuje instalaci i aktualizaci aplikačního serveru, pokud se aktualizace
    provádí na serveru. Aplikační server zatím neexistuje, ale bude vytvořen co nejdříve, protože je
    nezbytný pro podporu B2B kanálu VZP.
   Při prvním spuštění PenWinu na nové stanici nefungovaly některé operace, zejména Nastavení
    stanice - PenWin se musel ukončit a spustit ještě jednou, pak se to teprve chovalo správně. Nyní
    funguje Nastavení stanice rovnou při prvním přihlášení.
   Výdeje. Opravena chybka, na kterou za celou dobu existence PenWinu až do teď nikdo nepřišel:
    Když se do vyhledávacího políčka napsal hledaný text obsahující mezeru, tak se po [CTRL+T]
    vytisknul jen jeden řádek, ne všechny zobrazené.
   Stejná chyba se vyskytovala i ve všech ostatních PenWinovských tabulkách.
   Uzávěrka za období. Do části "Pohyb peněz" byla přidána položka "Nevyfakturované recepty",
    která zachycuje úhradu pojištovny za položky, které byly vydány ve sledovaném období, ale
    nebyly vyfakturovány pojišťovně.

Verze 12.08.2011

   Rezervace. Nešlo smazat rezervaci s nevyplněným množstvím.
   IZIP. Opravena chyba z minulé verze, kvůli které se program ani nepokusil žádná data odeslat.
   Systém. Nový program pro spouštění síťového PenWinu lokálně (pravděpodobně ho nikdo
    nepoužívá, ale kdyby některá lékárna měla pomalou počítačovou síť a/nebo chtěla provádět
    aktualizace i za běhu PenWinu, tak by se k tomu dal tento spouštěcí program použít).

Verze 02.08.2011

   Platební terminál. Ověřena kompatibilita s platebními terminály Artema připojenými přes síť
    (dosud byly podporovány pouze terminály připojené přes sériový port).
   Při tisku účtenek z terminálu přes paragonovou tiskárnu se zohledňují nastavení stanice
    "Vysouvat paragon příkazem" a "Odřádkování" k vysunutí účtenky před jejím případným
    oříznutím.
   Pokladní šuplík. Případné chyby při otvírání šuplíku jsou ignorovány.
   Export IZIP. Při odesílání exportu přes internet se jako chyba hlásil i případ, kdy nebyla žádná
    data na export (tzn. žádný z pacientů za odesílané období nebyl registrovaný na IZIPu).
   Příjem. Pokud jste při přidávání položky na dodací list vytvářeli novou sortimentní kartu pomocí
    [CTRL+D] a tato karta byla označena jako surovina, tak sice PenWin vyžadoval vyplnění atestu,
    ale nezpřístupnil jeho políčko. Opraveno.
   Za určitých okolností šlo naskladnit dodací list, který mezitím jiný uživatel smazal.
   Žádanky. Pokud byl [INSERT]em označen právě jeden řádek žádanky, zobrazila funkce Součet
    žádanky [CTRL+S] sumu za celou žádanku, ne za ten jeden vybraný řádek. V ostatních
    případech [CTRL+S] pracovalo správně. Opraveno.

Verze 12.07.2011

   Slevové karty. V Nastavení lékárny je na záložce "Texty na doklady" nové nastavení "Body na
    účtence", které obsahuje titulek, který se na účtence zobrazí vedle počtu bodů nasbíraných na
    lekartě. Standardní hodnota je "Body", tzn. na lekartě se napíše např. "Body ... 1520 /
    Neuplatněná sleva ... 40 Kč", ale můžete zde napsat cokoliv a to se také zobrazí (např. "Cokoliv
    ... 1520 / Neuplatněná sleva ... 40 Kč").
   Diagnózy. Přepočet typu diagnózy (koncová/mezilehlá), který probíhá po importu číselníků, byl v
    některých případech velmi pomalý.
   Export na IZIP. Pokud byl export přerušen v půlce, tak už nefungovalo žádné další automatické
    odesílání exportu.
   Při úspěšném odeslání se chybně zapsala informace o posledním odeslaném datumu, takže se
    odesílalo zase znovu.
   Obecně všechny automatické exporty (nejen IZIP, ale také AMAR, GML apod.) jsou nyní
    nastaveny tak, aby odesílaly od posledního úspěšného odeslání do začátku aktuálního dne. Z
    tohoto důvodu je vhodné plánovat je po půlnoci a ne před půlnocí (např. 0:30 a ne 23:30)
    (uprostřed dne je to jedno).
   Export AMAR. Soubor odesílaný přes internet byl chybně pojmenovaný - obsahoval sice
    správné období, ale název souboru se tvářil, jako kdyby byl obsažen ještě jeden den poté.
   Žádanky. K žádance se při ukončování mohla speciálním postupem přiřadit starší faktura místo
    té skutečné.

Verze 29.06.2011

   Platební karty. Po změnách v minulé verzi nešlo ukončit nákup platební kartou, pokud v
    Nastavení stanice nebyl vybrán vůbec žádný platební terminál.
   Testovací podpora pro platební terminál připojený na jiné stanici. Smyslem funkce je umožnit
    sdílení jednoho terminálu mezi několika počítači, což za normálních okolností terminály
    neumožňují. Podpora je řešena přes virtuální "Terminál na jiném počítači", který se po síti spojí s
    ovladačem opravdového terminálu a zajišťuje překlad z jazyka terminálu do síťových protokolů a
    zpět. Podporovány jsou všechny typy terminálů, které PenWin zná, stačí doplnit standardní
    instalaci terminálu o speciální program pro překlad komunikace.
    Pozor, jde o úplně první verzi programu, navíc řešícího funkci, která normálně vůbec není
    podporovaná. Dá se proto očekávat, že bude obsahovat citlivá místa, která odhalí až praxe - už
    teď víme, že je toto řešení více ohroženo náhodnými výpadky (reset sítě apod.). Zatím také
    vůbec není řešena automatická aktualizace.
   Magistraliter. V některých případech nefungovala bezprostředně po otevření formuláře klávesa
    [CTRL+N] - PenWin zobrazil chybu "Vyplňte množství magistraliter!' a skončil okno pro nové
    magistraliter vůbec neotevřel.
   Žádanky. U některých HVLP nefungovala funkce Vyber šarže [CTRL+mezera], případně
    fungovala neúplně (vrátila jen některé řádky, ne všechny). To je nyní opraveno.
   Stejný problém se týkal také příjmu, výdeje do laboratoře, inventury a dalších míst, kde se funkce
    Vyber šarže vyskytuje. I tyto výskyty jsou nyní opraveny.

Verze 24.06.2011

   Recept. Při zadávání diagnózy je kontrolováno pole Znak na hodnotu "*" (hvězdička) a v případě
    shody se zobrazí hlášení, že tyto diagnozy by neměly být předepisovány. Výdej můžete přesto
    povolit, ale můžete mít problém s proplacením receptu.
   Retaxace. Přidána kontrola na znak hvězdičky u diagnózy (viz výše): přítomnost tohoto znaku je
    signalizována písmenem "d" ve sloupečku s chybami a hlásí ho také funkce Kontrola [CTRL+Y].
    Nejde ale o kritickou chybu, tzn. balíček půjde vyfakturovat.
   Diagnózy. Změněn význam pole "Znak" - z původního "obsahuje hvězdičku: ano/ne" se stává
    kopie číselníkového pole "ZNA" se všemi možnými hodnotami (nic, hvězdička, plus...).
   Platební karty. Podpora pro platební terminály České spořitelny připojené přes sériový port. Pro
    instalaci je třeba připojit terminál k počítači, v Nastavení stanice zvolit terminál "Česká spořitelna"
    a vybrat port, ke kterému je terminál připojen. Potom půjde terminál ovládat přímo z počítače
    podobně jako ostatní terminály (viz novinky k verzi 15.4.2010).
   Přepracována vnitřní struktura ovladačů pro platební karty, aby byla přehlednější a lépe
    udržovatelná i rozšiřitelná. Navenek by se to nemělo nijak projevit.
   Centrální úložiště. 22.6. změnil SÚKL adresy svých serverů a v důsledku toho přestala fungovat
    komunikace s centrálním úložištěm. Routery svoji konfiguraci přenastavily samy, pro
    PenWinovské servery to zařídil ApaMonitor, ale změna se nemusela projevit na jednotlivých
    stanicích (v závislosti na struktuře sítě). PenWin se proto při spuštění na stanici, která ještě
    neměla adresy SÚKLu zaktualizovány, tuto aktualizaci provést; když se to podaří, zaznamená si
    to a příště už nic dělat nebude, v opačném případě vás o tom informuje a zeptá se, jestli se o to
    má příště pokusit znovu. Pokud by to ani potom nedokázala, kontaktujte prosím Jana Matrase
    (tel. 605 228 886), který operaci provede ručně. Pozor, jde o nastavení na stanici, je proto
    vhodné ho provést postupně na všech stanicích!
   Pozn.: Tato změna konfigurace proběhne pouze v lékárnách, které mají zapnutou některou z
    funkcí centrálního úložiště (hlášení výdejů, hlášení závad, elektronické recepty, DIS-13), a to jen
    na stanicích, které navíc mají v konfiguraci stanice zapnutou volbu "Povolit úložiště SÚKL". Na
    ostatních lékárnách a/nebo stanicích se změna konfigurace neprovede, dokud funkce úložiště
    nezapnete.
   Magistraliter. V kusové výrobě magistraliter je v hlavičce receptury [CTRL+Q] možnost výběru
    mezi úplným hrazením a nulovým hrazením (před změnami v IVLP v roce 2009 byly možnosti
    "úhrada 20 procent" a "úhrada 1 haléř", které už dnes neplatí, ale možnost výroby nehrazeného
    IVLP má stále smysl).

Verze 17.06.2011

   Objednávky. Okno "objednávkové akce" se zobrazuje jen v případě, že používáte rozlišení s
    aspoň 768 body na výšku (u stále používaných rozlišení 800x600 totiž zbývá jen velmi málo
    místa na vlastní řádky objednávky).
   MojeLékárna.cz. Formulář pro prohlížení a úpravy pozitivního listu byl upraven tak, aby šlo
    snadno zadávat položky ze skladu [ALT+S], sortimentu [CTRL+Z] a PDK [ALT+P].
   Recepty/Volný prodej. Pokus o odeslání okamžitých položek na úložiště po ukončení nákupu se
    provádí pouze v případě, že stanice má povoleno úložiště SÚKL a/nebo lékárna má povoleny
    elektronické recepty a ve výdeji je aspoň jeden elektronický recept. V opačném případě se
    PenWin ani nepokusí zjišťovat, jestli jsou nějaké okamžité položky na odeslání a hned připraví
    další nákup. Tím by se měla zrychlit reakce na ukončení nákupu. Pro plný efekt doporučujeme na
    výdejových počítačích zkontrolovat, že v "Nastavení stanice -> Prostředí" není zaškrtnuto "Povolit
    úložiště SÚKL".
    (Okamžitými položkami se rozumí elektronické recepty a OTC s omezením, všechno ostatní
    může počkat a PenWin se ani nepokouší to odeslat; ale může mu chvilku trvat, než zjistí, že
    žádné takové položky nejsou, proto ta dnešní úprava).
   Platební karty. Podpora pro platební terminály UniCredit Bank (a další, které používají systém
    Artema). Po instalaci ze strany banky stačí v nastavení stanice zapnout platební terminál typu
    "Artema" a terminál půjde ovládat přímo z počítače stejně jako terminály ČSOB (Monet+) a
    Komerční banky (podrobněji viz novinky k verzi 15.4.2010.
   Lekarty. Pokud se na lekartu zapisovalo rodné číslo a toto rodné číslo bylo v číselníku dvakrát,
    program vyhodil chybu.

Verze 13.06.2011

   Recept. Při přidávání dalších kusů zboží pípáním dalších čárových kódů se za určitých okolností
    mohlo stát, že množství zůstávalo na jednom kusu. To je nyní opraveno.
   Expedice R/V (dostupné např. z receptu a volného prodeje na [CTRL+G]). Přidán filtr podle data,
    aby se nezobrazovaly hned všechny účtenky za celou historii lékárny.
   Centrální úložiště. Mírně upraveny komunikační soubory, aby zobrazovaly použitý program a
    jeho verzi.
   MojeLékárna.cz. Ověřen import seznamu léků na skutečných datech. Byla provedena drobná
    úprava pro zjednodušení konverze, stále však platí, že nelze použít přímo soubor dodaný
    provozovatelem, ale je třeba ho napřed v Excelu zkonvertovat do formátu CSV. (Lze použít i
    OpenOffice, v tom případě ale musíte změnit výchozí nastavení oddělovače pole z čárky na
    středník.)
   Výdeje. Zrychleno vyhledávání podle čísla účtenky.
   Při použití vyhledávacího formuláře [CTRL+H] program sám zruší omezení na datum ("3 dny
    zpět", "týden zpět" atd.) a orientuje se jen podle období zadaného ve vyhledávání.
   Pokladna. Systém automaticky uzavíral pokladny, ve kterých nebyla hotovost. To ale mohlo být
    matoucí v případech, kdy všechny platby na pokladně proběhly pomocí platební karty, protože
    uživatel nedostal možnost ověřit si účtenky z terminálu. Nyní se takovéhle pokladny automaticky
    neuzavřou.
   Faktury. V souvislosti se změnou "dobropisu" na "opravný daňový doklad" z dubna byla u
    dobropisů, kterých se to týká, změněna tisková sestava, aby obsahovala částky s mínusem.
    Původně se u dobropisu používaly kladné částky, protože samo slovo "dobropis" nese informaci
    o tom, že se peníze vrací; to ale u opravného daňového dokladu neplatí, tam je znaménko
    potřeba.
   Prodej zaměstnancům. Přidán filtr podle data, aby se nezobrazovaly hned všechny slevy za
    celou historii lékárny.

Verze 06.06.2011

   Recept. Z nejasných důvodů se po uzavření nákupu hvězdičkou smazala informace o posledním
    použitém pacientovi, lékaři a pojišťovně, takže nový nákup začínal s čistým záhlavím - i v
    případě, že v nastavení formuláře [CTRL+F1] bylo zaškrtnuto, že se rodné číslo (IČZ lékaře, kód
    pojišťovny) má naplnit poslední použitou hodnotou. Takto to v PenWinu fungovalo už nejméně
    dva roky, ale netuším proč. Chování jsem proto opravil, aby si systém poslední naťukané údaje
    pamatoval.
   Spojování zboží z minulé verze někdy nefungovalo správně v případě rozpracovaného zboží z
    dřívějška. Bylo to způsobené špatným pořadím aktualizačních operací. Nyní je to opraveno i s
    opravou následků.
   Sortiment. Podpora pro přiřazení jednoho zboží do více skupin. Dosud mohlo být jedno zboží
    umístěné jen v jedné skupině, která se určila pomocí políčka "Skupina", a pomocí této skupiny se
    dalo vyhledávat. Políčko "Skupina" zůstává, ale slouží nyní jen pro zobrazování v tabulkách
    (např. sklad), nepoužívá se pro vyhledávání. K vyhledávání nově slouží nastavení na záložce
    "Parametry", kde je nyní možnost přiřadit zboží k libovolnému počtu skupin. Prvotní přiřazení bylo
    zkopírováno z původního políčka "Skupina".
   Na spodní liště přibylo políčko pro zobrazení sortimentních položek ze zvolené skupiny.
    Předvyplněné jsou "Všechny skupiny", tzn. celý sortiment.
   Sklad. Stejně jako v sortimentu přibylo na spodní liště políčko pro výběr podle skupin.
   Skupiny zboží. Klávesou [CTRL+Z] můžete do vybrané skupiny hromadně vložit položky ze
    sortimentu (napřed je klávesou [INSERT] označíte a pak [ENTER] hromadně vložíte).
   Obdobně můžete klávesou [CTRL+S] do vybrané skupiny vložit položky ze skladu.
   Upozornění: Do jedné skupiny je možné vložit neomezený počet položek. Je ale vhodné toho
    nevyužívat - pokud skupina obsahuje méně než 1400 položek, může se zpracovávat
    zjednodušeným postupem, který je výrazně rychlejší (to "výrazně" znamená desettisíckrát nebo i
    víckrát); je proto vhodné držet počet položek v jedné skupině menší než 1400. Není to ale
    vyžadováno - můžete používat větší skupiny, jen budou operace s nimi pomalé.
   Pokud máte nějaký rozsáhlý počítačový zdroj kódů, ze kterého chcete vytvořit skupiny (např.
    Excelovou tabulku s kódy SÚKL nebo PDK), můžeme zařídit jeho strojové načtení přímo do
    PenWinu, aniž by bylo třeba položky přeťukávat. Bude to ale vždy na individuální domluvu,
    obecný import není plánován.
   Statistiky. Vyhledávání podle lékových skupin pracuje podle nových vícenásobných skupin, viz
    sortiment výše.
   Výdeje. Přepracován způsob, jak program zajišťuje, aby nevznikl řetěz zanořených formulářů
    expedice (viz poznámka na konci části "Výdeje" v novinkách k minulé verzi). V důsledku toho je
    nyní operace "Storno" přístupná ze všech verzí výdejového formuláře, ať se do nich dostanete
    jakkoliv (z hlavní obrazovky, ze soupisu receptů apod.), ale program nedovolí provést storno,
    pokud byl někde na cestě formulář výdeje na recept/volný.
   Soupis receptů. Recepty a poukazy lze nyní zrychleně stornovat (viz sekce "Výdeje" v
    novinkách u předchozí verze) také z každého zobrazení receptů - např. "Správce -> Soupisy ->
    Recepty", ale také z "Výdej -> Retaxace receptů" a dalších pohledů, stále klávesou
    [CTRL+ALT+S].
   Vratky. Z uzavřené vratky lze vytvořit dodací list klávesou [CTRL+D] (disketa) resp. [CTRL+H]
    (harddisk) obdobně, jako to funguje u žádanky. Na rozdíl od žádanky to ale ve vratkách nemá
    žádný rozumný smysl, s možnou výjimkou pro lékárny, které jsou současně distributory (osobně
    si myslím, že smysl nemá ani u distributorů - že nebude mít ten účinek, kvůli kterému jsem o
    funkci byl žádán). Ddůrazňuji, že vytvářet diskety má smysl pouze u vydaných vratek, ne u
    nevydaných, protože u nevydaných budou na disketu zapsána nulová množství.
   Centrální úložiště - hlášení závad. Při zobrazování skladových šarží, které byly označeny v
    hlášení [CTRL+D], se vedle pole "šarže" testuje i pole "medicínská šarže".

Verze 30.05.2011

   Recept/Volný. Vedle stávajícího systému storna (a reklamace), kdy se předvyplní celý nákup,
    existuje i zrychlený systém pro storno jen některých položek. Požadavek na storno zahájíte
    pomocí [CTRL+ALT+S] jako dosud a jako dosud naleznete požadovanou účtenku. V tuto chvíli
    ale máte tři možnosti, jak pokračovat:
    1) Na položce zmáčknete [ENTER]. Tím se storno spustí jako obvykle, tzn. do expedice se
    předpřipraví celá účtenka, ze které můžete případně odmazat položky, které mají zůstat vydané,
    a hvězdičkou storno zakončíte.
    2) Na položce zmáčknete [CTRL+ENTER]. Tím se do expedice předpřipraví pouze ta položka, na
    které stojíte (buď jen jedna konkrétní položka v případě volného prodeje, nebo celý recept v
    případu receptové položky - stejně jako dosud nelze stornovat jen část receptu). Tento způsob je
    vhodný, pokud chcete zrušit jedinou položku.
    3) Klávesou [INSERT] označíte jednu nebo více položek a následně je potvrdíte klávesou
    [ENTER]. Do expedice se předpřipraví všechny označené položky. Jde tedy o rozšíření
    předchozí funkce pro případ, že chcete stornovat více položek (ale ne všechny). Funkci lze použít
    pouze na položky ze stejné účtenky - pokud chcete vracet zboží z více účtenek, musíte to udělat
    postupně po účtenkách.
   Recept. Experimentálně bylo spuštěno spojování různých zboží se stejným SÚKLem - jde o
    zajištění funkčnosti, že lze na recept vydat jako jednu položku různá zboží se stejným kódem
    SÚKL (např. jeden a ten samý paralen, jen jednou v zelené krabičce a podruhé v modré).
    Zdůrazňuji, že podpora je zatím experimentální a má proto zatím několik omezení, která budou
    později odstraněna:
    - Přiřazení položek jako alternativ se zatím počítá pouze při aktualizaci na tuto verzi PenWinu a
    při založení nové sortimentální karty, ale neprovádí se při dodatečné změně kódu SÚKL na
    existující kartě. Toto bude doplněno v některé budoucí verzi, až bude v praxi ověřeno, že se
    spojování chová rozumně.
    - Pokud vydáte lék a dodatečně chcete změnit jeho kód SÚKL, aniž byste museli výdej stornovat,
    tak sice můžete použít postup jako dosud (najít kartu v sortimentu a přepsat na ní kód), ale bude
    poměrně složité zjistit, kterou konkrétní kartu máte upravovat, protože vztah mezi vydaným
    zbožím a zbožím pro pojišťovnu už není tak přímočarý jako dříve. Do budoucna je ale program
    připraven na to, doplnit funkci pro dodatečnou jednoduchou změnu kódu SÚKLu.
   Výdeje. Zprovozněna funkce pro storno přímo z výdejů: V seznamu výdejů (z hlavní obrazovky
    Výdej -> Výdeje) můžete klávesou [CTRL+DEL] nebo [CTRL+ALT+S] stornovat aktuální položku,
    resp. označené položky (označujete klávesou [INSERT]). Program ověří podmínky použití (vedle
    běžných podmínek pro storno zejména tu, že nemáte rozpracovanou jinou expedici) a v případě
    úspěchu otevře obrazovku expedice s předvyplněnou vybranou položkou (resp. položkami).
    Hvězdičkou můžete storno dokončit, poté se okno expedice zavře a vy se dostanete zpět do
    seznamu výdejů.
    Pozn.: Tuto funkci lze použít pouze ve výdejích, do kterých se dostanete z hlavní obrazovky.
    Pokud do výdejů vejdete z jiných míst programu (např. [CTRL+ALT+G] z expedice, [CTRL+V] ze
    soupisu receptů, apod.), nebude funkce pro storno dostupná - je to proto, aby nemohl vzniknout
    řetěz zanořených výdejů a expedicí (z expedice otevřete seznam výdejů, ze kterého otevřete
    storno expedici, ze které opět otevřete seznam výdejů, atd.)
   Centrální úložiště - hlášení výdejů. Program pro hlášení výdejů byl upraven tak, aby v případě
    nedostupné databáze nečekal na uživatelský vstup, ale prostě zapsal hlášení o nedostupnosti
    databáze do protokolu a počkal 15 sekund na další pokus.
   Zálohování. Zálohovací program už neselže při obnově databáze, pokud neexistuje databázový
    soubor (který by se stejně přepsal, kdyby existoval).
   (Toto je informace pro servis, lékárníci se s ní nemusí zatěžovat, pokud nechtějí.)
    Zálohovací program je podstatně agresivnější v režimu "CLEAN" (čištění databáze, fakticky
    záloha a vzápětí obnova) - před začátkem zálohování odřízne všechny aplikace, které jsou
    případně ještě připojené, pak přesune databázi do dočasného umístění (s dodatečnou příponou
    ".clean"), provede zálohu a obnoví ji do původního umístění. Dosavadní chování mohlo vést k
    tomu, že ještě v průběhu vytváření zálohy někdo zapsal do databáze nová data, která se pak
    ovšem ztratila při následné obnově - týkalo se to zejména programů běžících skrytě na pozadí,
    jako je PWCU (odesílání hlášení na centrální úložiště), Zentiva (odesílání statistik na Zentivu) a
    celý ApaMonitor (automatické aktualizace). Stále je vhodné tyto služby před čištěním databáze
    ukončit, ale teď už by se nemělo ani nešťastnou shodou okolností stát nic špatného, když to
    neuděláte. Navíc je díky tomu databáze chráněna i pro případ, že záloha dopadne dobře, ale už
    nepůjde obnovit.
   Systém. Přísnější a zároveň podrobnější test na shodu verze programu a verze databáze.
    PenWin lze často provozovat i v případě nesouhlasících verzí, ale není dobré to dělat jindy než v
    nejnutnějších případech, a i pak jen co nejkratší dobu, než bude příslušný problém opraven.
   Aktualizace. Aktualizační program nyní zaznamenává do databáze, jestli byl správně ukončen.
    PenWin při spouštění tuto informaci načítá a v případě potřeby buď upozorní uživatele, že
    aktualizace nedoběhla celá, nebo dokonce úplně odmítne spuštění programu (v případě, že se
    měnily kriticky důležité části databáze, které se musí vždy změnit celé). Obecně platí, že
    aktualizační program je třeba nechat, až si skončí sám nebo až napíše nějaké hlášení - nikdy ho
    neukončujte ručně, ani když běží dlouho a navenek se zdá, že se zasekl. Nezasekl.

Verze 24.05.2011

   Systém. PenWin nyní plně podporuje databázový server Firebird ve verzi 2.5.
   Salda. Nešlo tisknout výdejová salda kvůli neznámému políčku CIS_FAK.
   Objednávky. Asi stonásobně zrychleno zobrazení tabulky prodejnosti v případě, že máte
    zapnuto "Počítat podle kódu SÚKLu".
   Exporty. Kompletně přepracován systém automatických exportů (Amar, Grémium majitelů
    lékáren, IZIP) tak, aby se všechny chovaly stejně:
   1) Z exportu pro Amar byla vyřazena funkce odesílání statistiky při prvním spuštění PenWinu (a
    nastavení, jestli se to má dělat a jak často). Všechna automatická odesílání se nyní provádějí
    pomocí Naplánovaných úloh (nebo podobného programu, např. iCronService) spuštěním
    PenWinu s vhodným parametrem - viz soubor crontab.demo v adresáři PenWinu. Pokud jste
    dosud používali automatické odesílání na Amar a chcete v tom pokračovat, kontaktujte nás a my
    vám nastavíme nový systém automatického odesílání.
   2) Byly sjednoceny intervaly, ve kterých se exporty provádějí, v automatickém i ručním odesílání:
    V obou případech systém nabídne interval od posledního odeslaného datumu do předchozího
    dne včetně. (Dosud se takto chovalo automatické odesílání, ale ruční nabízelo minulý týden nebo
    minulý měsíc, bez ohledu na to, jaké období už bylo odesláno). Pro jistotu doporučujeme provést
    první odeslání po aktualizaci ručně, pro případ, že by bylo z dřívějších verzí špatně zaznamenané
    poslední přenesené datum.
   3) Byla sjednocena hlášení o úspěchu nebo neúspěchu automatického exportu.
   MojeLékárna.cz. Podpora pro export statistiky (stav skladu, příjmy za období, výdeje za období).
    Pokud chcete data odesílat přes internet (což je podmínkou pro automatické odesílání), musíte v
    Nastavení lékárny -> Internet -> MojeLekarna.cz vyplnit údaje o FTP serveru (adresu, port a
    přihlašovací údaje). Tyto údaje vám sdělí provozovatel MojeLekarna.cz, my je neznáme.
   Do začátku je přednastaveno odeslání dat za odbobí od 1.1.2010.
   Nový adresář "MojeLékárna.cz - Pozitivní list", zobrazuje vztah mezi PDK kódy (konkurenční
    zboží, které se má zaměňovat, a akční zboží, kterým se má to konkurenční nahrazovat).
    Umožňuje vkládat položky, rušit položky a nahrávat položky ze souboru dodaného
    provozovatelem.
   Pozn.: Adresář "MojeLékárna.cz - Pozitivní list" můžete používat i v případě, že se projektu
    MojeLékárna.cz neúčastníte - položky do něj lze vkládat i ručně pomocí [CTRL+N] a chovají se
    pak stejně jako naimportované.
   Sortiment. Nový sloupeček "MojeLékárna.cz" zobrazuje "A" u akčního zboží, "Z" u
    konkurenčního zboží (jako "zaměňovat") a nic u všeho ostatního. Pokud se účastníte projektu
    MojeLékárna.cz, doporučujeme tento sloupeček přetáhnout myší na začátek tabulky a následně
    rozvržení sloupců uložit [SHIFT+ALT+S].
   V editačním okně se na záložce "Param." také zobrazuje stav "MojeLékárna.cz".
   Hledání ekvivalentů [CTRL+ALT+E] bylo upraveno tak, že pokud stojíte na řádku, který je podle
    "MojeLékárna.cz" označen jako konkurenční zboží ("zaměňovat"), tak se místo hledání
    ekvivalentů podle ATC hledají ekvivalenty podle pozitivního listu MojeLékárna.cz. V ostatních
    případech se hledá podle ATC jako dosud. Tzn. změna se projeví pouze v případě, že používáte
    pozitivní listy MojeLékárna.cz a současně stojíte na zboží, které je označené jako konkurenční.
   Pokud v editačním okně změníte přiřazení sortimentní karty k položce PDK, tak se z číselníku
    PDK aktualizují i kódy (dosud se karta přeřadila k položce PDK, ale kódy zůstaly původní).
   Sklad. Nový sloupeček "MojeLékárna.cz", stejný jako v sortimentu (viz výše).
   Hledání ekvivalentů [CTRL+ALT+E] bylo upraveno stejně jako v sortimentu (viz výše).
   Objednávky. Nový sloupeček "MojeLékárna.cz", stejný jako v sortimentu (viz výše).
   Na formuláři položky se také zobrazuje stav "Moje lékárna", a na formuláři rychlé objednávky
    také.
   Na formuláři položky je nová funkce Ekvivalent [CTRL+ALT+E], která se chová obdobně jako v
    sortimentu výše (pouze nehledá podle ATC).
   Následující nastavení formuláře [CTRL+F1] jsou převedena ze společných na uživatelská (každý
    uživatel má svoje): "Zobrazovat min/max ceny", "Zobrazovat normy", "Zobrazovat prodejnosti",
    "Zobrazovat prodejnosti i v hlavním okně", "Používat opakovaně dodavatele", "Pohled do skladu",
    "Pohled do sortimentu". Ostatní ("Zobrazovat min/max ceny za posledních X dnů", "Předpověď
    objednávky na X dnů", "Kontrolovat duplicitní řádky" a "Počítat podle kódu SÚKLu") jsou i nadále
    společná.
   Recepty/volný prodej. Nový sloupeček "MojeLékárna.cz", stejný jako v sortimentu (viz výše).
   Hledání ekvivalentů [CTRL+E] bylo upraveno stejně jako v sortimentu (viz výše).
   Žádanky. Nový sloupeček "MojeLékárna.cz", stejný jako v sortimentu (viz výše).
   Na formuláři položky se také zobrazuje stav "Moje lékárna".
   Na formuláři položky je nová funkce Ekvivalent [CTRL+ALT+E], která se chová obdobně jako ve
    skladu výše (pouze nehledá podle ATC).
   Centrální úložiště - hlášení výdejů (LEK-13). Zlepšeno získávání ATC pro nehrazená HVLP
    (řeší případ, kdy zboží sice má v sortimentu ATC skupinu, ale v číselníku ne, a úložiště pak
    hlášení odmítlo kvůli chybějící ATC).
   Režie. Funkce "expirované do režie" [CTRL+X] uměla pracovat pouze s celými kusy zboží (např.
    pokud bylo skladem 2,5 kusu, vložily se do režie jen 2 kusy). Nyní už funguje s libovolným
    množstvím.
   Import VZP. Při importu se nepropisovaly správně položky z číselníku KLK (seznam
    registrovaných léčiv) do všech relevantních položek sortimentu, ale vždy jen do jedné z nich.
    Nyní se aktualizují všechny sortimentové položky s daným kódem SÚKLu. To je podstatné
    zejména pro práci s opiáty. Pro opravu stávajícího sortimentu stačí dát nahrát číselník VZP ještě
    jednou; klidně bude stačit, když počkáte na červnový číselník a nahrajete ho, tím bude problém
    vyřešen.
   Systém. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z lékáren byla funkce "Vymazat duplicitní zboží"
    upravena tak, aby fyzické mazání (pomalejší a zcela nevratné, ale zato podstatně účinnější v
    likvidaci zdvojených karet) mohl provádět každý uživatel (pokud má právo Správce,
    pochopitelně), ne pouze uživatelé SERVIS a ADMIN.

Verze 12.05.2011

   Uživatelé. V číselníku uživatelů lze nyní každému uživateli nastavit výchozí sklad. Pokud není
    vyplněn (výchozí stav), chová se PenWin jako dosud - použije se výchozí sklad stanice
    (Nastavení stanice -> Prostředí), a pokud není nastaven ten, tak hlavní sklad lékárny.
   Systém. Odstraněna drobná nekompatibilita mezi verzemi databáze, která vedla k falešnému
    varování o neshodě struktury databáze s očekávanou strukturou.
   Aktualizační program se mnohem lépe vypořádá s varováním při pokusu o zrušení neexistujícího
    objektu.
   Faktury. U přijatých faktur je nyní dostupné pole "datum přijetí", do kterého je nanejvýš vhodné
    psát datum, kdy vám faktura přišla. Podle tohoto data se totiž od 1.4.2011 přiřazuje přijatá faktura
    k období (je to vlastně datum zdanitelného plnění lékárny, zatímco pole "datum zdanitelného
    plnění" obsahuje datum zdanitelného plnění výstavce faktury). Toto bylo zohledněno i na
    tiskových sestavách soupisu faktur.
   U dobropisů a vrubopisů je nyní dostupné pole "Původní doklad", ve kterém by mělo být vyplněné
    číslo dobropisované resp. vrubopisované faktury. Toto číslo se automaticky předvyplňuje při
    všech příležitostech, kdy PenWin vytváří dobropis z existujících dat: při tvorbě dobropisu z
    vyfakturovaného balíčku, při stornu receptu/volného prodeje placeného fakturou a při fakturaci
    stornovací žádanky. U ručně vytvářených dobropisů a u všech vrubopisů by měl původní doklad
    vybrat sám uživatel.
   U starých dobropisů se program pokusí dohledat původní doklad automaticky. U žádanek a
    receptů placených fakturou by to mělo zabrat na sto procent, u dobropisů za fakturaci
    pojišťovnám se bohužel není čeho chytit a propojení nebude vytvořeno (zrovna u fakturace
    pojišťovnám by to ale nemělo ničemu vadit).
   Pozor, u všech dobropisů byste měli do pole "Poznámka" vyplňovat důvod, proč se dobropis
    dělá!
   Opraveno zobrazování několika údajů, které sice byly určené pro zobrazení, ale z nějakého
    důvodu se nevyplňovaly nebo zůstávaly skryté (adresa odběratele, datum tisku a storna) apod.
   Storno dobropisu za recepty v balíčku už nepřevede balíček do rozpracovaného stavu.
   UDF. Nová verze knihovny UDF kompatibilní s verzí 2.5 databázového serveru Firebird.
   Při zajišťování kompatibility byly provedeny i následující změny, které ovlivní chování programu,
    ale až od okamžiku, kdy bude knihovna na serveru zaktualizována:
    - Výpočet čísla týdne (používá se (volitelně) v přehledových tabulkách jako jsou statistiky, tržby
    apod.) nyní vrací údaje od nuly (poslední týden minulého roku) výše; dosud začínalo číslování
    jedničkou, což neodpovídalo zvyklostem. (Změna je čistě kosmetická.)
    - Zaokrouhlení na celé půlhodiny (používalo se v některých statistikách) přiřazovalo časy po 45.
    minutě ke špatné hodině. (Také kosmetická změna.)
    S aktualizací UDF není třeba nikam spěchat, klidně to počká, než se někdo ze systémových
    poradců objeví ve vaší lékárně.

Verze 06.05.2011

   Systém. Byly nalezeny další problémy s uživatelskými nastaveními - tentokrát v tom, že některá
    nastavení, která měla být uživatelská, byla v systému vedena jako společná a v důsledku nešla
    změnit (některá nastavení v receptu, např. "rozpracované zadávat rychleji"). Opravdu moc se za
    ty zmatky udělám, ale je třeba tuhle věc sjednotit, protože se čím dál více stávala nezvladatelnou.
   Aktualizační program nesprávně pracoval ve Windows s nastavenými velkými fonty (tlačítka pro
    aktualizaci nebyla vidět).
   Export do IZIPu. Pokud v automatickém exportu do IZIPu nebyla za daný den žádná data
    (protože jste neměli žádného pacienta, který by byl u IZIPu zaregistrovaný), systém to pochopil a
    do hlášení zapsal jako chybu.
   Centrální úložiště - hlášení o závadách léků. Operace "Zobraz šarže" byla přepracována na
    řešení, které je do budoucna lépe udržovatelné a rozšiřitelné. Při té příležitosti byly opraveny i
    všechny známé chyby objevující se při zmáčknutí tlačítka.
   Objednávky. V nastavení formuláře [CTRL+F1] je nová položka u zaškrtávátka "Zobrazovat
    Min/Max ceny", která říká, za kolik dní se mají tyto ceny počítat. Předvyplněno je 365 dní, tzn.
    ceny se budou počítat za poslední rok.

Verze 02.05.2011
  Retaxace. Při přiřazování balíčku k hlavnímu balíčku nebo při fakturaci balíčku si program mohl
  stěžovat, že "některé recepty ještě nebyly odeslané na centrální úložiště ale bohužel nemáte
  práva je odeslat". To bylo špatně, teď už má právo odeslat recepty každý.
  Souhrnné žádanky. Opraveno zobrazování seznamu žádanek v souhrnné žádance - dosud se
  tam zobrazovaly všechny žádanky, ne jen žádanky z té vybrané souhrnné žádanky.
  Souhrnnou žádanku lze nyní vytvořit i v případě, že už jsou otevřené nové žádanky na stejného
  partnera.
  Po vyfakturování souhrnné žádanky se za jistých okolností nemusela natrvalo spojit souhrnná
  žádanka a faktura. Nyní už se to podaří, nebo o tom aspoň budete informováni.
  Systém. Změna práce s uživatelskými nastaveními z minulé verze odhalila nepříjemný problém,
  kdy mnoho starších nastavení, dnes už považovaných za globální (společná pro celou lékárnu),
  byly v databázi uložená jako uživatelská (pro konkrétního uživatele). Navenek se to mohlo
  projevit například tak, že počet receptů na dávku bez zjevného důvodu skočil z obvyklých 900 na
  999. Tato verze obsahuje kód, který chybu opravuje.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/26/2011
language:Czech
pages:16