2009 prize by Xw49wjr

VIEWS: 0 PAGES: 52

									;Hd. m%odfkda;aijh
  PRIZE GIVING              structure
    2009     Chief Guest
  Mr. Susil Premajayantha
The Honorable Minister of Education
  D. S. Senanayake College
     Colombo 07.

     2010.02.19


                   01
                                       Hostel    :  3119940
                                       Swimming pool :  2683596
            mdi,a o;a;                02      Gymn asium  :  5376740


mdif,a ku        (  ã' tia' fiakdkdhl úoHd,h
                                                           03
mdif,a wdo¾Y mdGh (     ;udg fmr rg (Country Before Self)

,smskh          (  fkd' 62" f.%.ß mdr" fld<U
07'
                                   f.!rjkSh ix>r;akfhka wjir,
m%d $ f,a' fldÜGdih     (   ;sôß.iahdh
                                   Y%S ,xld m%cd;%dka;s%l iudcjd§ ckrcfha .re
wOHdmk l,dmh       (  fld<U                  wOHdmk wud;H;=uks"
                                   wOHdmk wud;HdxYh" m<d;a" l,dm" fldÜGdi ld¾hd,
wOHdmk fldÜGdih     (  fnd/,a,
                                   ksfhdackh lrk wOHlaI uy;ajreks" wdrdê; mdi,aj,
B-fï,a ,smskh      (  dss@sltnet.lk              úÿy,am;sjreks" ysgmq úÿy,am;sjreks" mdi,a ixj¾Ok
                                   iñ;sh" wdÈ YsIH ix.uh ksfhdackh lrk uy;au
b.ekaùfï NdId udOH      (   1' isxy,     2' fou<     uy;añhks"  wdpd¾h  uKav,fha .=re  uEKsjreks"
                 3' bx.%Sis
                                   mshjreks" wdrdê; wuq;a;ks" ys;j;a fouõmshks"
uq¿ YsIH ixLHdj     (  6030                   wdorKSh mq;Kqjks"

ld¾hd,hSh Web iy e-mail ,smsk (
College Web site     :  www.dssenanayake.org
                                      ã' tia' fiakdkdhl úÿy, iEu jirl u fkdlvjd
     Web e-mail   :  infor@dssenanayake.net
                                   mj;ajk jif¾ úYsIag;u isiqka w.h lsÍfï ;Hd.
     e-mail     :  dss@sltnet.lk
                                   m%odkh ksñ;af;ka wo Èk iemeñKs Tn ieu b;d
     O.B.A. – E-mail :  dsoba@sltnet.lk
     OBA Website   :  www.dsscoba.org             wdorfhka ms<s.ksñ'


ÿrl:k wxlh                                 wm úoHd,fha ;Hd. m%odk W;aijh i|yd .re
     úuiSï      (  2698251                 wOHdmk wud;H;=ud m%Odk;ajh bis,Su iïm%odhls' fuu
     *elaia     (  2698253                 iïm%odhg bv foñka fujr o .re wOHdmk wud;H iqis,a
     O.B.A.     :  5840310
fm%auchka;a ue;s;=ud wo Èk W;aijfha m%Odk          2009 jif¾ Ôj úoHd wxYfha ,xldfõ 05 jk
wdrdê;hd f,i iyNd.sùu wmg wdvïnrhls" Yla;shls'     ia:dkh yd Èjhsfka yd Èia;%slalfha uq,a 50 fokd
                            w;rg wm mq;=ka 05 fofkl= f;aÍu wm úoHd,hg
   idïm%odhsl úÿy,am;s jd¾;dj fjkqjg úÿy,am;s    wdvïnrhls' bxðfkare úoHd mSGh i|yd miq.sh jif¾ Z
mßmd,k jd¾;dj iEu jirl u uqøKh lr bÈßm;a lsÍu;a"    w.h u; isiqka 12 la o" ffjoH mSGh i|yd 12 la o"
tys wvx.= lreKq fuys § lshjkjd fjkqjg ish¨ fokdg    l<ukdlrK mSGh i|yd 01 la o" l,d mSGh i|yd 02 la
,nd§u;a" 1999 ;Hd. m%odkfha isg ud fuu úÿyf,a§     o" 2010 jif¾ úYaj úoHd, m%fõYh ,nd .ekSug iu¾: ù
y÷kajd fok ,o w¨;a fohls' fuu mßmd,k jd¾;dj      we;' óg wu;r j bxðfkare I. II, fN!;sl úoHd"  oka;"
wOHhkh lr 2009 jif¾ mdi, iïnkaO ish¨ u f;dr;=re    mY= ffjoH" Ôj úoHd yd fjk;a mSG i|yd Z w.h u;
,nd .ekSug yelshdj we;'                ;j;a iEfyk isiqka msßila iqÿiqlï ,nd we;' zziEu
                            Wiia fm< isiqfjl= u uQ,sl Wmdêhla ,nd.; hq;=
wOHdmkh                        h'ZZ hk WmfoaYh wm isiqka ksr;=re j bÈßhg weo
                         04
                            ;eîug fya;= ù we;' tfia u úfoaYSh úYaj úoHd, iy
   jir 2020 jk úg ã' tia' fiakdkdhl úÿy, <Õd
                            ms<s.;a jD;a;Sh mdGud,d i|yd isiqka fhduq lsÍu o
lr .; hq;= wOHdmk b,lal flá ld,Sk j yd È.= ld,Sk
                            úoHd,fha WmfoaYk yd ud¾f.damfoaYk tallh u.ska
j w;am;a lr .ekSu i|yd ilia l< zz2020 ±lauZZ
                            bgq flf¾'
(Vision 2020) fuu úoHd,fha §¾>ld,Sk ie,eiau fõ' tys
tl wOHdmk b,lalhla jk jir 2020 § Wiia fm< A 3        úoHd,hSh wOHdmk ixj¾Ok tallh jd¾Isl Èk
idud¾: 200 la ,nd .ekSu yd id' fm< A 9 idud¾: 200   ie,eiau u; l%shd;aul fjñka osh;a lrk lghq;= o
la ,nd .ekSu wmf.a tÈfkod wOHdmk ie,iqïj, wvx.=    b;d úêu;a h' jir wdrïNl Èkfha jd¾Isl jev ie,eiau
                            yd rdcldÍ f,aLkh .=re Nj;=kag Ndr fok w;r bka  05
fõ' ta wkqj hñka 2009 jif¾ ^2008& id'fm< isiqka
49 m%udKhla A 10 la ,nd.;a w;r Wiia fm< ^2009&     úIh m%OdkSkag  mdif,a úfYaIs; jev fldgila mjrd
isiqka A 3 fyda Z w.h tys wjuh jeä isiqka 40      we;' ie,iqï iy.; udisl mÍlaIK yd jdr mÍlaIK ksis
m%udKhla ,nd .ekSu wm ,o ch.%yKhls' .=re Nj;=ka    mßÈ meje;aùu;a" YsIH m%.;s jd¾;d yd W;a;r m;% iy
foudmshka yd isiqkag wmf.a ie,iqï yd b,lal       zzfõÈld m%.;s jd¾;dZZ (Stage Report) fnod §fï
ksr;=rej ±kqj;a lrk w;r wjYH m%;sfmdaIK ,nd      foudmsh Èk ixúOdkh lsÍu;a fuys,d ixúOdk.; j isÿ
foñka th bÈßhg .uka lrñka ;sfí' iEu jirl u id'     fõ' mß.Kl .; lrk ,o udisl yd jdr mÍlaIK m%;sM,
fm< yd W' fm< by< m%;sM, yd iu;a m%;sY; j¾Okh     u; ish¨u fY%AKsj, m%;sfmdaIK yd m%;sld¾h b.ekaùu
ùfuka wdh;khla f,i wm ksYaÑ; wruqKq lrd <Õd      isÿlsÍu;a" 11 yd 13 jir i|yd foaYk" wOHdmk
fjñka isák nj meyeÈ,s h'                l|jqre yd iïuka;%K ud,d meje;aùu ;=<ska wm
wOHdmk ixj¾Ok tallh  wOHdmk  ixj¾Okfhys,d  m%uqL     b;d úêu;a whqßka ilid we;s wm úoHd,hSh úIh
ld¾hhka bgq lrhs'                    iu.dó  l%shdldrlï i|yd  2009  jif¾  wdpd¾h
                            uKav,fhka" mqyqKqlrejkaf.ka yd wdÈ YsIH ix.uh yd
wkd.; wOHdmk ±lau
                            mdi,a ixj¾Ok iñ;sfhka ,enqKq iyfhda.h wf.a l<
   (Vision 2020 Plan) 2020 ±lau ie,iqfï wfmalaIs;   hq;= h' kj l%Svd msáh" .Dyia: l%Svd.drh" msyskqï
wOHdmk wruqKq lrd <Õdùug wjYH fN!;sl jgmsgdjla     ;gdlh" ndialÜ fnda,a" fjd,sfnda,a yd fgksia
ilia lsÍfï ie,iqu wkqj 2009 jif¾ iqúfYaIS iïm;a     l%Svdmsá we;=¿ ish¨ myiqlïj,ska iukaú; wm l%Svd
lsysmhla mdi,g tl;= úks' Wiia fm< úoHd wxYfha      ixj¾Ok wxYh 2009 jif¾o lemS fmfkk úch.%yK ,nd
Y%jKd.drh kùlrKh lr jdhq iólrK iys; j nyqudOH      we;'
tallhla f,i ilia úks' tys isiqka 300 lg muK          úúO l%Svd 30 la hgf;a iEu jhia ldKavhla u
iïuka;%K $ foaYk meje;aùfï ukd myiqlï ie,isks'     ksfhdackh lrk wm l%Svlhka w;=frka 2009 jif¾
ta yd iudk j W' fm< jdKsc wxYhg w¨;ska nyqudOH     l%Svlhka 02 l=" D. S. Lion Èkdf.k we;s w;r 66 l=
tallhla yd mß.Kl tallh 2009 jif¾ § ,nd§ug        fcHIaG j¾K" 64 l= lKsIaG j¾. o Èkd .ekSug iu;a ù
yelsúks' úoHd,hSh f;dr;=re ;dlaIK úIhg jeo.;ajk     we;' ã' tia' j¾K ,nd .ekSug iuia; ,xld Y+r;djh
;j;a mß.Kld.drhla 10$11 jir wxYhg tl;= úks' ta     fyda wkqY+r;djh Èkd.; hq;= neúka by; ch.%yK ,enQ
i|yd o w¨;a mß.Kl 20 la ,nd § we;' mdi,a ixj¾Ok     l%Svl mq;=ka úoHd,hg by< f.!rjhla f.kÿka nj
iñ;sh yd wdÈ YsIH ix.ufha ks,OdÍkaf.a fufyhùfuka    i;=áka m%ldY l< hq;= h'
fuu iïm;a 2009 jif¾§ mdi,g ,nd.ekSug yelsjqkq
w;r th wOHdmk ixj¾Ok l%shdj,shg w;aje,la jkq         úIh iu.dó l%shdldrlï f,i úêu;a j ixúOdkh jQ
we;'                          iñ;s iud.ï 36 la 2009 jif¾§ fyd¢ka l%shd;aul
                            úks' fï w;=frka úúO ;r.j,ska yd foaYSh" úfoaYSh
   úoHd,hSh wOHdmk lghq;= yd noaO fjñka isiqka
                            ksfhdackh lsÍï ;=<ska isiqkaf.a bÈßm;aùfï wjia:d
;=< hym;a udkisl fi!LHhla (Mental Health) we;s lsÍu
                            jeä jQ w;r th ukd fm!reI j¾Okhg uy;a msájy,la
i|yd ks;r mj;ajk foaYk yd l|jqre' foudmshkag
                            jkq we;' 2009 jif¾ bkaÈhdfõ ,lakõ kqjr isá
mj;ajk ,o WmfoaYk ieis o 2009 jif¾ o id¾:l úks'
                            fudkaáfidaß Wiia wOHdmk wdh;kfha úúO ;r. i|yd
úoHd,hSh WmfoaYk yd ud¾f.damfoaYl tallho (Guidance
                            YsIH lKavdhï 04 la iyNd.s jQ w;r bka Wiia
and Counseling Unit) mdi,a ixj¾Ok iñ;sfha   ffjoH  úch.%yK Èkd f.k mdi,g f.!rjhla w;a lr fok ,§'
wkqlñgqj o fuys,d úfYaIfhka odhl úks'          tfia u isx.mamQrefõ f;dr;=re ;dlaIK wud;HdxYh
                            ixúOdkh l< zz;reK udOHfõÈfhdaZZ mqyqKq lsÍfï
úIh iu.dó l%shdldrlï                  jHdmD;shg Y%S ,xld T,sïmsla lñgqfõ ks¾foaY u;
                          06
Y%S ,xldj ksfhdackh lrñka wm mdif,ka isiqfjl=         wmrÈ. ix.S; wxYh 05 jk j;djg;a "Golden Eve"
                     th
iyNd.s lrùu" mdi,g o f.!rjhls' ;jo 9 Indian Model     ngysr ix.S; m%ix.h fujro w,xldrj;a wkaoñka
United National Conference – 2009 iïfï,khg wm úoHd,hSh  mj;ajkakg fhÈks' Tjqka o iudc i;aldrl jHdmD;shla
isiq  lKavdhula    bkaÈhdjg  heùug yelsùu" wm  f,i (C S R Project) wdndê; rKúrejka 10 fofkl= i|yd
isiqkaf.a cd;Hka;r iyNd.s;ajh idlaId;a lr.ekSug      lD;su mdo ,nd§u iudchg uy;a wdo¾Yhls' fujr
yels ùu tla idOlhls' 2009 jif¾ § o bx.%Sis kdgH      uq,aj;djg wmf.a úoHd $ .Ks; wxYh o zzúoHd
lKavdhu fIalaIa*sh¾ kdgH wjika ;r.hg wLKav j       wNskkaok uqj ro iqj|ZZ kñka Wiia l,d;aul
f;areKq w;r bka 02 ia:dkh Èkd .ekSug iu;a úKs'      m%ix.hla meje;aùuo úfYaI;ajhls'

   bÈßm;a lsÍfï yelshdj iy l,d l=i,;d by<          úoHd,hSh Ñ;%l,d ixioh 2009 jif¾§ ;u Ñ;%
kexùfï wruqKska iEu jirlu wLKav j mj;ajk         m%o¾Ykh  l,d.drfha§  meje;ajQ w;r tys  fujr
fi!kao¾hd;aul jev igyka iuQyh o 2009 jif¾ b;d       úfYaI;ajh  jQfha  W;=re"  kef.kysr foudmshka
id¾:l úks' m%d:ñl wxYfha orejkaf.a zzwreK¨ZZ       fkdue;s wkd: jQ fou< orejka 100 la iy rKúre
m%ix.h fujr o 09 j;djg;a foÈkla mqrd mdi,a        orejka 100 la fuu jHdmD;sh (Artistio 2009)  08
                                                   i|yd
fõÈldfõ rÕ ±laúks' fmrÈ. ix.S; wxYfha zziaj;;a      iyNd.s lrùu hs' zztl u rgl" Wiia my;a fío ke;s"
ñhqre rgdZZ 09 m%ix.h fujr t<s±lajqfka 10 jk       cd;s wd.ï úfYaI fldg fkdi,lk foaYhla f,i
j;djg h' foaYSh jdoH NdKav jdokh" foaYSh Wrejg      is;uq'ZZ hk f;audj fï hq.fha ,dxlsl wm ldg;a
by< l,d;aul rihla we;s .S; .dhkh iy m%didx.sl nj     jeo.;a mKsúvhla wm Ñ;% wxYfha orejka úiska
hk wx.j,ska iukaú; (Eastern Classical Music) fmrÈ. jdoH  iudchg ,ndfok ,§'
jDkaoh ,dxlsl mdi,a w;r uq,ajrg tjekakla by<
                                úoHd,hSh lDIsl¾u tallh msysgqjd jir 20 lg
uÜgñka l< mdi, njg m;aj we;' f.ù.sh jir 10 ;=<
                             miqj ,enQ jeo.;a u úch.%yK fï jif¾ § ,o nj
fuu m%ix.h wkqj hñka fndfyda mdi,a ix.S; m%ix.
                             i;=áka m%ldY l< hq;= h' wm lDIs tallh niakdysr
meje;aùug bÈßm;aùu wmg o ishqï i;=gls' fmrÈ.
                             m<df;a wdo¾Y f.dúm, f,i kïlr th wfkl=;a isiqkag
ix.S; lKavdhu iEu jirl u fkdlvjd bgqlr iudc
                             m%dfhda.sl l%shdldrlï i|yd bf.kSfï uOHia:dkhla
i;aldrh (Social Responsibility Project) fujr yïnkaf;dg  f,i  mßj¾;kh lsÍug  niakdysr  m<d;a lDIsl¾u
Èia;%slalfha" ;siaiuydrdu wOHdmk fldÜGdih uQ,sl      wud;HdxYh mshjr f.k we;' 2009 rEmjdyskS ixia:dj
lrf.k meje;ajqkq w;r th kd.ßl iqmsß mdi,aj,        fufyh jQ zzwms jjuq -  rg k.uqZZ ;r.fhka fld<U
orejka jYfhka wm orejkaf.a lD;fõ§ nj ukdj         Èia;%slalfha 01 ia:dkh yd Èjhsfka 02 jk ia:dkfha
ms<sìUq lrk jHdmD;shls'                  o rEmjdyskS ixia:dj ixúOdkh l< rka wiajkq ux.,H
kï §m jHdma; f.j;= j.d ;r.fha ;=kajk ia:dkh Èkd    .=rejreka 30 isà' óg wu;r j Èk 10lg jvd wvqfjka
§ug lDIs wxYh iu;aù u úoHd,hg wdvïnrhls'        ksjdvq ,nd.;a .=re Nj;=ka 38 la isà' ish,a,
                            ie,lSfï § Èk 10g wvq ksjdvq ,nd.;a .=rejreka 80
   wm mdif,a ixj¾Ok iñ;sh yd wdÈ YsIH ix.uh
                            lg wêlh' th wdpd¾h uKav,fhka 1$3 lg jvd jeäh'
iEu jirl u iudch fjkqfjka lrk (C S R) iudc m%cd
                            mdi, l%uj;a j mj;ajd .ekSug fuh o uy;a rel=,ls'
i;aldr w;=ßka 2009 jif¾§ ;siaiuydrdu" ¨Kq.ïfjfyr
wOHdmk  l,dmfha"  l=vd.ïmy  m%d:ñlhg  kj    m%Kduh
f.dvke.s,a,la (100 x 20 ) iy nqÿ ueÿrla idod §u       jir 42 l b;d flá b;sydihla ;=< Èjhsfka b;d
iqúfYaI l%shdldrlula f,i igyka lrñ' tfiau       ckm%sh mdi,la f,i fmruqK .;a ã' tia' úÿmshfia
jõkshdfõ wj;eka l|jqrej," W' fm< yd id' fm<      wOHdmk wxYfhka olaI;d ±lajQ isiqkag Wmydr ms§u
isiqkag wm úoHd,hSh fou< udOH .=re Nj;=ka iEu     i|yd meñKs Y%S ,xld ck rcfha .re wOHdmk wud;H
i;s wka;hl u tys f.dia foaYk meje;aùu o uyÕ=      iqis,a fm%auchka;a ue;s;=uks" Tn;=ud jir .Kkl
iudc i;aldrhls'                    isg Y%S ,xldfõ wOHdmk fCIa;%hg lrk ,o fiajdj wm
   úoHd,hSh mdi,a ixj¾Ok iñ;sh (SDS) yd mdi,a    b;d wf.a fldg i,lk w;r wo Èk W;aijfha uq,iqk
ixj¾Ok lñgqj by< uQ,H m%;sm;a;Skag tlÕ j wdodhï    fynùu ms<sn| udf.a lD;fõ§ nj mqo lrñ'
úhoï lrk nj ikd: lrñka 2009 jif¾ Èjhsfka fyd| u       ã' tia' isiqkag Yla;shla jkakg wo Èk wm yd
jd¾Isl .sKqï jd¾;djg (Best Annual Account 2009) ysñ  w;ane|.;a  wOHdmk wud;HdxYfha  ks<OdÍka" wjg
rkamolalu Èkd .kakd ,§' tfiau wOHdmk wud;HdxYh     mdi,aj, úÿy,am;sjreka" ysgmq úÿy,am;sjre iy
yd AAT wdh;kh ixúOdkh l< by; ;r.dj,sfha Èjhsfka    iïNdjkSh wuq;a;kag udf.a m%Kduh mqo lrñ' ;Hd.
fyd| u mdi,a l%shdldrlï i|yd jk (Best Annual Account  m%odfkda;aijfha ixúOdhl iNdm;s fla' niakdhl uy;d
2009) rka iïudkh o wm úoHd,hg ysñùu iqúfYaIS      we;=¿ ish¨ u .=re uKav,hg;a" wdos .=re uEKsjreka
;;a;ajhls'                       yd mshjrekag;a" wdÈ YsIH ix.uh yd mdi,a ixj¾Ok
                        09
   1999 jif¾  fuu  úoHd,fha jd¾Isl  ;Hd.    iñ;shg;a" isiq kdhlhka yd wdorKSh ish¨ u
m%odfkda;aijhg kjdx.hla f,i tl;=jqKq .=re Nj;=ka    mq;=kag;a fuys,d yomsß ia;+;sh mqo lrñ'
o w.h lsÍu fï jk úg fndfyda ckm%sh mdi,aj,o
l%shd;aulùu wmg i;=gls' tlu ksjdvqjlaj;a fkdf.k    Tng ch
Èkm;d mdi,g meñK ^mka;s ldur W.kajk& .=reNj;=ka    wdpd¾h wfYdal fiakdks fyajf.a
;sfofkl=g 1999 jif¾§ rka iïudk ,ndÿka w;r 2009     úÿy,am;s
jif¾§ tu m%udKh 13 fofkla olajd jeä ù we;' tfia    2010'02'19
u fï jif¾o ksjdvq 05 lg jvd wvqfjka .;a                fN!;sl iïm;a          10
msysàu     (  fld<U 07 f.%.ß mdr" wxl 62   fN!;sl iïm;a iïmdokh yd kv;a;=j
N+ñh   (   wlalr 10 ½                    2009             11
        l%slÜ l%Svdx.kh wlalr 04
                           mdi, isiqjdg m%shukdm ia:dkhla lsÍu
f.dvke.s,s (  f;uy,a f.dvke.s,s   10     fN!;sl iïm;a kv;a;=fjka yd iïmdokfhka wms
        fouy,a f.dvke.s,s   03
                         n,dfmdfrd;a;= jkafkuq' mdi,a ixj¾Ok iñ;sfha
        ;ks f.dvke.s,s 02
                         fN!;sl iïm;a ixj¾Ok lñgqj yd wdÈ YsIH
úoHd.dr         ( 5           ix.ufhka ,efnk ñ< l< fkdyels odhl;ajh mdi,g
mqia;ld,         ( 4           uy;a rel=,ls' fuu jir ;=< wms w¨;a iïm;a
Y%jKd.dr         ( 1           tl;= lsÍu;a" kv;a;=jg;a Wr ÿkafka fufiah'
l%Svd msá        ( 2
msyskqï ;gdl       ( 1
.Dyia: l%Svd.dr     ( 1              foudmsh  iyfhka  mj;ajk  iïm%odhsl
bx.%Sis NdId.dr     ( 2              Y%uodkfhka mka;s ldur w¨;ajeähd lf<uq'
mß.Kl úoHd.dr      ( 3
                            10 fY%aKsh $ jdKsc wxYh i|yd kj mß.Kl
fi!kao¾h tall      ( 7
                            ldur folla isiqkaf.a mßyrKhg m;a lf<uq'
.Dy úoHd.dr       ( 1
m%Odk Yd,d        ( 2              hq.hg .e<fmk mßÈ  kj wdmk  Yd,djla bÈ
wdmk Yd,d        ( 4              lsÍu" YsIH iqN   idOkfha  kj msgqjl
lDIs úoHd.dr       ( 1              werUquhs'
Ôj jdhq W;amdok tall   ( 1
                            úoHd,h ;=< wmøjH m%;sYla;slrKh lrñka kj
yß;d.dr         ( 1
                            ks¾udKhla f,iska mdi, ;=<§u lDIsl¾u
úfYaI wOHdmk tall    ( 1
                            tallhg  wjYH  fldïfmdaiaÜ  fmdfydr
wd.ñl isoaOia:dk     ( 4
                            ksIamdokh lsÍfï jHdmD;shla wdrïN lf<ah'
^fn!oaO" yskaÿ" bia,dï" l%sia;shdks&
                            rfÜ .eg¨jla ù we;s wmøjH ksis l<ukdlrKh
oka; Y,Hd.dr tall    ( 1
                            lsÍfï yqrej ñka isiqyq ,nd .ks;s'
wdÈ YsIH flakaø     ( 1
ks, ksjdi        ( 2              È.= l,l isg kùlrKh lsÍug wmyiq;djfhka
YsIH fkajdisld.dr    ( 1              isá wd¾'whs'à' w,ia Yd,dj iïmQ¾Kfhkau
m%:udOdr tall      ( 1              kùlrKh lsÍug wmg yelsúKs'
mdi,a nexl= ld¾hd,    ( 2
                            úoHd wxYfha Y%jKd.drh kùlrKh   isÿlr
mdi,a fmd;ay,      ( 1
                            nyqudOH tallhla f,i m%j¾Okh   lsÍug
nyq udOH tall      ( 5
   yelsùu  wkd.;  n,dfmdfrd;a;=  u,a  M,  yïnkaf;dg  13'38]                             l¿;r
   .ekaùuls'                   5'51]
                          fudkrd.,   4'72]                             lE.,a,
   m%d:ñl wxYfha mqia;ld,h jdhqiólrKh fldg    8'66]
   isiq mßyrKhg m;a lsÍu wm ,enQ ;j;a      wïmdr    7'08]                             wkqrdOmqrh
   ch.%yKhls'                  2'36]
   m%d:ñl wxYfha bx.%Sis NdId .drfha jdhq    mq;a;,u    4'72]                             uykqjr
   iólrK w¨;ajeähd wm wdrïN lr we;' tho           3'14]
   fkdfnda  Èklska  ksu  lsÍug  wms    nÿ,a,     1'57]                             l=reKE.,
   n,dfmdfrd;a;= jkafkuq'            2'36]
       YsIH fkajdisld.drh           .d,a,    2'36]                             ;%sl=Kdu,h
                        12  2'36]
                                          wkqrdOmqrh                                                   ;%sl=Kdu,
2003 jir YsIHhska 25 fofkl=f.ka werô isiq
                                                   l=reKE.,
fkajdisld.drh  j¾;udkfha  isiqka  130  g
                                           uykqjr


                                                     h
                                    lE.,a,
fkajdisl wjia:d iemhSu f;la m%j¾Okh lsÍug
                                                               r;akmqrh
yels ù we;' fkajdisld.dr ixj¾Ok wkqlñgq
fufyhùu hgf;a mj;akd fkajdisld.drfha wjYH          l¿;r
                           fmdf<dkakr
ish¨u myiqlï m%;sIaGdmkh lsÍug yelsùu i;=gg        ej ud;r
lreKls' m<uq YsIH lKavdhfï isiqka fï jk úg         .d,a,
                              nÿ,a,
w' fmd' i' ^W' fm<& úNd. m%;sM, ;=<ska ffjoH
                                 mq;a;,u
úoHd,hg" foaYSh fukau úfoaYSh úYaj úoHd,j,                                           .ïmy
                                      wïmdr
                                                         yïnkaf;dg
                                             fudkrd.,
Wiia  wOHdmkh ,eîug  iu;a  ù  we;s  w;r
fkajdisld.dr wruqKq idlaId;a lr.ekSug ,eîu
ã' tia' úÿ ud;dj ,enQ ;j;a ch.%yKhls' wOHdmk
lghq;=j,g iu.dój úIh iud.ï l%shdldrlï ;=<ska                  fY%aKs uÜgñka
fkajdisld.dr isiqka ish olaI;d èjks; lsÍu                                                     13
m%ixYkSh fõ'                     6 fY%aKsh     -    15'74]
                                                11                     6
                           7 fY%aKsh     -    18'89] 10
                                               fY%aKsh
     fkajdisld.dr YsIH j¾.SlrKh         8 fY%aKsh     -    29'13]
                                           9fY%aKsh                      fY%aKsh
                           9 fY%aKsh     -    21'25]
                                         fY%aKsh                            7
       Èia;%sla moku wkqj           10 fY%aKsh    -     8'66]                            fY%aKsh
                           11 fY%aKsh    -     6'29]
 r;akmqrh  39'37]      ud;r                                               8
 0'78]                                                           fY%aKsh
 .ïmy    0'78]       fmdf<dkakrej
 0'78]                             wOHdmkh ,nk                 udOH wkqj
                                   Bßhf.d,a,  ue;s;=udf.a wdYs¾jdofhka  1967
                   bx.%Sis             fmnrjdß 10 Èk fhÿkq iqN fudfyd;ska fodr.=¿
            øúv
   isxy, 78'74]          7.08
   øúv   14'17]
            14.17                     újr jq fuu ismayf,a ks¾ud;D úÿy,am;s jQfha
   bx.%Sis 7'08]                          wd¾' whs' á' w,ia uy;dh' tod l+ôlef,a kñka
                                   m%lgj ;snq fuu ia:dkfha wOHdmkh ,eîug
                          isxy, 78.74
                                   uq,skau isiqka 167 fofkl= we;=<;a l< w;r
                                   .=re uKav,h 7ls' tod ukd lemùfuka fiajh l<
         cd;Ska wkqj                     .=re uKav,hg fouõmshkaf.a iy odkm;shkaf.ka
                                   ,enqKq Ok mß;Hd.fhka úÿy, Èfkka Èk ÈhqKqjg
               uqia,sï                 m;a úh' tod lksgq úÿy,la f,i wdrïN jqj;a wo
  isxy,   82'67]
  øúv    3'14] øúv 3.14%                     Èjhsfka uq,a fmf<a cd;sl mdi,la njg m;aj
               14.17%
  uqia,sï  14'17]                          we;s nj b;d i;=áka lsj hq;=h' fuu jir 42 ;=<
                                   úÿy,am;sjre 7 fofkla hgf;a md,kh jq w;r wo
                          isxy,
                          82.67%       mdi,lg wjYH ish¨ fN!;sl iïm;a fulS ld,h ;=<
                                   iïmdokh úh' wo isiqyq 6000 wêl msßila
           wd.ï wkqj                    wOHdmkh ,nk w;r .=re uKav,h 235 lg wêl
                                   m%udKhla fiajh lr;s'
  fn!oaO  79'52]        uqia, l%sia;s
                 sï  hdks                 zz ;udg fmr rg ZZ hk W;=ï wdo¾Y mdGhg
  yskaÿ  3'14]             3.17%
          yskaÿ     14.17%
  uqia,sï 14'17] 3.14]                        wkqj isiq orejka yev.iajk fuu mdif,a ish¨u
  l%sia;shdks                3'17]          cd;Ska iy wd.ï ksfhdackh lrñka iEu fokdgu tl
                                   yd iudkj i,lk mdi,la njg lS¾;shla Èkd we;'
                     fn!oaO
         wfma     mdi, 79.52]              wo fuu mdi, isxy," fou<" uqia,sï" n¾.¾ yd
                                 14  fjk;a  cd;Syq tl  ujlf.a orejka  fuka
   jir 42 muK flá b;sydihlg ysñlï lshk ã'             ifydaor;ajfhka  wOHdmkh  yd  úIh  ndysr
tia' fiakdkdhl úoHd,h Y%S ,xldj ;=< uq,a               ls%hdldrlïys ksr; fj;s' ;jo fn!oaO" yskaÿ"
fmf<a  cd;sl  mdi,la  njg m;aj  we;s nj            uqia,sï yd l%sia;shdks hk wd.ïj, iyÔjkfhka
wNsudkfhka   mejish  hq;= w;r  Èjx.; .re            lghq;= lr;s' fuhska rgg jevodhS .=K.rel
w.%dud;H vâ,s fiakdkdhl ue;s;=udf.a md,k               iudchla ìyslrk uq,a fmf<a cd;sl mdi,la njg
iufha§ .re wOHdmk wud;H whs' weï' wd¾' ta'              kï ord we;'
                         iafldÉ" fydlS" ndialÜ fnda,a" msyskqï" fpia"
   wOHdmkh  w;ska  ffjoH"   bxðfkare"   ckudOH" lÓl" ksfõok" ix.ï wdÈh l%shd;aul fõ'
.Kldêldß" kS;s{ yd jD;a;Sh fõ§ka iEu jirlu
rgg odhdolrk w;r l%Svd fCIA;%fha lemSfmfkk       m%d:ñl wxYh u.ska jir 9 la ;siafia
cd;Hka;r ;,fha l%Svlhka ìyslrk wdh;khla f,i 15  mj;ajkq  ,enQ wreK¨ ixo¾Ykh kj wOHdmk
foia úfoia ys m%p,s; ù we;' jev f,dalhg      m%;sixialrKj, wruqKq /ilau uqÿka muqKqjd
isiqjd yqre lrk ish¨u wx.j,ska fï jk úg mdi,   .ekSug ;rï Yla;shla jQ nj i|yka lf<d;a th
wx. iïmQ¾K ù ;sîu cd;sfha jdikdjls'        ksjerÈh'

m%d:ñl wOHdmkh                     l=vd  l,  isg  fm!reI j¾Okhg  wod<
                         fi!kao¾hd;aul yeÕSï" kdhl;aj ffY,Ska  m%.=K
   kj wOHdmk m%;sixialrKj,g wkq.;j mQ¾K     lsÍu" iduqysl;ajh" ri ú£fï yd ijka   fhduq
fm!reI j¾Okhlska fyì ore le,la iudchg wj;S¾K   lsÍfï yelshdj" bjiSu" iajYla;sfhka   ke.S
                                               16
lsÍfï W;alDIag mrud¾:h fmr±ß lrf.k ã' tia'    isàfï Yla;sh" ;SrK .ekSu" ck Yla;Ska  y÷kd
ixialD;sl yr moaO;sh ie,ls,a,g .ksñka úêu;aj   .ekSfï m%jk;djh wd§ fndfyda foa    wreK¨
wOHdmksl wruqKq iu. tlg .uka lsÍug jev igyka   ixo¾Ykh ;=< wka;¾.;hs'
Èh;a lr we;'
                            m%d:ñl wxYfha wreK¨ m%ix.hg iu.dój
   kj wOHdmk m%;sixialrKj, fmdÿ wruqK jk    msyskqï ;gdlh kùlrKh lsÍu;a zzwreK¨ZZ kñka
fm!reI;ajhg wod< wNsudkj;a mrmqrla ìys lsÍfï   f.dvke.s,a,la isiq whs;shg mejÍu;a bÈßfha§
l¾;jHhg m%d:ñl wxYh m<uq fY%aKsfha isgu      wd¾' whs' à' w,ia Yd,dj kùlrKh lsÍu;a fï w;r
iúu;a wä;d,ula oud we;'              m%Odk ;ekla .kshs'
   ffoksl ld, igyfka úIh ud,djg we;=<;a lr
we;s fpia" msyskqï' ñks fgksia" mß.Kl" Ñ;%       fuhg wu;rj m%d:ñl l%Svd W;aijh" jd¾Isl
l,dj" k¾;kh" ix.S;h" iunr fm!reI j¾Okhg úYd,   is,a msxlu" Ñ;% m%o¾Yk" w¿;a wjqreÿ W;aijh"
rel=,la fõ'                    ñys÷ fmryer" uqia,sï" oñ< W;aij jeks oE o
                         l%shd;aul fõ'
   ffoksl ld,Éfþoj,ska mßndysrj ;+¾h jdokh
ðïkdiaála" l%slÜ" fmda;l nd,olaI" neâñkagka"   oaú;shsl wOHdmkh  ^6 - 11 fY%aKs&
   mßmd,kh jvd;a úuOH.; lrñka oaú;shsl     m%;sfmdaIK  yd  mqkÍCIK  jevms<sfj,  mdi,
wOHdmk mßmd,k wxY 3 la hgf;a l%shd;aul fõ'    wdrïNhg fmr yd miq l%shd;aul fõ'
kj wOHdmk m%;sixialrKj,g wkqj meje;afjk
oaú;shsl wOHdmkh b;d id¾:lj fufyhjkq we;'       fï hgf;a iEu jdr úNd.hlu ,l=Kq jd¾;d
úfYaIfhka úIh yd úIh iu.dó l%shdldrlï b;d     úYaf,aIKh lr isiqka ,l=Kq 50 g wvq 50 - 75
id¾:lj oaú;shsl wOHdmkfha§ l%shd;aulhs' iñ;s   iy
iud.ï iy l%Svd fï w;r lemS fmfkhs' úIh      75 g by< jYfhka LdKav ;=klg fnod ta ta uÜgug
b.ekaùfï§ isiqkaf.a idOkh uekSu i|yd udisl    .e,fmk whqßka ir, ixl,am idOkfha isg ixlS¾K
mÍCIK  b;d id¾:lj meje;aùfuka isiqkaf.a   ixl,am idOkh olajd úfYaI ksnkaOk m%Yak m;%"
wOHdmk uÜgu y÷kd.; yelsh' fï i|yd mdif,a     mejreï ilia lr isiqkag ,nd §u isÿ flf¾'
uqøK wxYh iqúfYaIS fufyhla isÿ lrhs' yr      ish¨u m%Odk úIhhka iïnkaOfhka l%shd;aul jk
úIhka yhla wLKavj;a" udislj;a we.hSug ,laùu    fuu úfYaI jHdmD;sfha wruqKq jkqfha"
wOHdmk ixj¾Okfha .=Kd;aul Ndjh fmkakqï lrhs'   1'  ÿ¾j, isiqka m%ùK;d ,l=Kq lrd f.k tAu
                         2'  ueo uÜgfï isiqka ;j;a by< ,l=Kqla lrd
   6$11  wxYfha  ish¨u fY%aKsj,  m%Odk   f.k tau
úIhkaf.a  ÿ¾j,  isiqka  i|yd  m%;sfmdaIK   3'  oCI isiqka ;j ÿrg;a oCI;d ÈhqKq lr
jevms<sfj,la l%uj;aj l%shd;aul fõ' tu wxYfha   Wmßuhlg <Õd ùug Wmldr lsÍu
udisl mÍCIK l%udkql+,j iEu uilu mj;ajñka
isiqkaf.a idOk uÜgï we.hSug ,la flf¾' jvd       fuu jHdmD;sh i|yd mdi,a ld,fhka miq iy
hym;a bf.kqï b.ekaùï l%shdj,shla mx;sldurh    fmr isiqkaf.a meñKSu b;d by< uÜgul mj;S'
;=< we;s lsÍu i|yd l%shd;aul jk fY%aKs      jßka  jr  fuys m%.;s  iudf,dapkh  lrñka
uÜgfuka wdo¾Yu;a mx;s ldurh f;aÍfï ;r.h   17  isiqkaf.a m%.;sh  uek nef,k  neúka  tys
isiqka ;=< b;d WKqiqï ;r.hla úh' ta ;=<ska    id¾:l;ajh meyeÈ,sj n,d .; yels ùu úfYaI
mx;s ldurh ;=< b;d l%uj;a yd wdl¾IKSh bf.kqï   lreKls'
mßirhla we;s lsÍug yels úh' wdo¾Yu;a mx;s
ldurh f,i iïudk ,enQ mx;s wo Èk iïudkhg md;%      fuu ch.%yKfha ryi 6 - 11 ish¨u .=re
fõ'                        Nj;=ka fï i|yd odhl ùu fY%aKs m%OdkSka" wxY
                         m%OdkSka fï iïnkaOfhka w;s úYsIag ld¾h
   w'fmd'i' ^id'fm<& m%;sM, 2020 b,lalhg    Ndrhla lsÍu iy wOHdmk ixj¾Ok wxYfha ukd uÕ
fhduq  lsÍfï wruqK mdol lr f.k werUQ    fmkaùuhs'
                         fcHIaG wxYh
   w' fmd' i' ^id'fm<& úNd.hg fmkSisá
isiqkag úfYaI iïuka;%K ud,djla Tlaf;daïn¾ ui      Wiia wOHdmkhg fodrgq újrlrk wxYhla f,i
uq, isg fkdjeïn¾ ui wjidkh olajdu l%shd;aul   fuu wxYh ye¢kaúh yel' úfYaIfhka fndfyda
flßKs' tys§ kj l%ufõohkag wkqj ieliQ fmryqre   isiqyq úoHd" .Ks;" jdKsc yd l,d wxYj,ska
                      18
m%Yak m;% ud,djla iEu úIhhla i|ydu ,nd§u     iukaú; fulS wxYfha mq¿,a mrdihla ;=< wOHdmkh
;=<ska isiqka ;=< m%n, wd;au úYajdihla      ,n;s'
f.dvke.Sug;a mdi, fj; isiqka ish¨ fokdu we|
ne| ;nd .ekSug;a yels úh'               w¨;ska wdrïN lrk ,o Wiia fm< úoHd"
                         .Ks;" l,d" jdKsc m%;sfmdaIK jevms<sfj< ;=<
   w' fmd' i' ^id' fm<& orejkaf.a úIh ±kqu  bÈßfha§ iuia; Wiia fm< m%;sM, fj; úYd,
j¾Okh i|yd úfYaI Wmldrl mx;s meje;aùu ndysr   n,mEula  lrkq  we;' úoHd wxYfhys  mej;s
.=rejreka f.kajd meje;ajQ foaYk yd idlÉPd    Y%jKd.drh kùlrKh lrñka th nyqudOH tallhla
j,ska isiq ±kqu j¾Okhg iDcq w;aje,la úh'     f,i m%j¾Okh ùu isiqkaf.a wOHdmksl ixj¾Okhg
l%Svd fCI;%fha cd;sl ;,fha olaI;d fmkakqï    buy;a rel=,ls' ;jo úfYaI jHdmD;sh f,i Wiia
lsÍug 6 - 11 orejkag yelshdj ,eî ;snqKs'     fm< 13 jir isiqka Tjqka jdr úNd.j,È ,nd.;a 19
fuys§  jd¾;d.;  ch.%yK  /ila  yd  úfoia  ,l=Kq wkqj ,l=Kq 50 g wvq 50 - 75 w;r 75 g
ksfhdackhka o ,nd .ekSug mq;=kg f.ù.sh jir    jeä f,i lKavdhï 3 lg fnod ta ta lKavdhug
;=< yelshdj Wod úh' tfiau iñ;s iud.ï" l,d    .e<fmk wdldrhg ir, nfõ isg ixlS¾K;ajh jeäjk
fCI;%fha yelshd yd olaI;d t<s ±la jQ jirla    mßÈ m%Yak m;%" úfYaI ksnkaOk mdi,a ld,h ;=<
f,i y÷kajd Èh yelsh'               yd mdi,a ld,fhka miq l%shd;aul fõ' iEu uilg
                         jrlau tu lKavdhïj, m%.;sh uek n,ñka w'fmd'i'
   úfYaIfhka udisl iy jdr mÍCIK we.hSug    ^W'fm<& m%;sM, o by<g f.k taug wOHdmk ixj¾Ok
,lalr tlS ,l=Kq foudmshka fj; ,nd §ug      wxYh  ork  w;súYd, fufyh  yd ±ä  lemùu
fouõmsh yuq meje;aùu ;=<ska foudmshka yd     m%YxikShhs'
ikaksfõokh mdi,g ,nd .ekSug yelshdj ,eî we;'
fï hgf;a mx;s ldur fukau wjg mßirh w,xlrKh      ;jo w'fmd'i ^W'fm<& isiqkag wd§ YsIH
lsÍfï   jHdmD;s  i|yd  foudmshka  úfYaI   ix.ufha úfYaI wkq.%yh hgf;a zzkj mdvï lsÍfï
odhl;ajhla ,nd § we;'              l%ufõo ZZ ^New study methods& kñka jevuq¿
                         meje;aùu uÕska o mdi,a mdol úfYaI mqkÍCIK
jev igyka uÕskao 13 jif¾ wjidk Nd.fha;a     tys ish¨u .=re uEKsjreka"     mshjreka  olajk
isiqkaf.a meñKSu Wmßu uÜgfuka mj;ajd .ekSug   lemùu b;d by<hs'
úoHd$.Ks;" l,d$jdKsc hk wxY folu iu;aj isàu
wOHdmk ixj¾Ok wxYh ,enQ ch.%yKhls' l,d      bx.%Sis udOH
wxYfha isiqka i|yd meje;a jQ zzriúkaokhZZ kï
iïuka;%Kh  isiqkaf.a  olaI;d by<  kexùug     cd;Hka;r mdi,a YS>%fhka j¾Okh jk fujka
fya;=úKs'                    hq.hl bx.%Sis udOH wOHdmkh Y%S ,xldfõ mdi,a
                         j, wdrïN lr mj;ajdf.k hdu meiish hq;=
   iEu jirlu b;d by< isiqyq msßila úYaj    lreKls'
úoHd, wOHdmkh ,nd .ekSu i|yd iu;a fj;s'
kshñ; ld,hg wkqj úIh ks¾foaYh wjika lr ksis      fulS bx.%Sis udOH wOHdmkh 6 jir isg 13
mßÈ isiqka we.hSulg ,la lsÍug Wiia fm<      jir olajd mka;s j, b.ekaùu fï mdif,a isÿ
wxYfha .=re Nj;=ka .kakd lemùu úfYaIfhka w.h   lrhs' jvd;a l%uj;aj bx.%Sis udOH wxY m%OdkS
l< hq;=h' Wiia fm< wxYfha wOHdmkh i|yd      u.ska ks;sm;d wëCIKhlska hq;=j mj;ajdf.k
úfYaIfhka mdif,ka ,nd fok wkq.%yh by<      hhs' úfYaIfhka isxy, udOH yd iudka;rj mj;ajd
m%ñ;shla ,eîug n,md we;' isiqkaf.a we.hSï    .ekSug wjYH lghq;= ilia lr ;sîu m%YxikShhs'
,l=Kq  wka;¾cd,hg we;=<;a  lsÍu  ;=<ska  6 - 11 isxy, udOH wxYfha l%shd;aul lrk
Tjqkaf.a m%.;sh fouõmshkag ±k .ekSug ;sîu iy   m%;sfmdaIK jev igyka" m%;sM, kexùfï ish¨
orejkaf.a idOk uÜgu ta ;=<ska wjfndaO lr     jHdmD;Ska iy kj wOHdmk m%;sixialrK hgf;a
.ekSug yd ±kqfï wvqmdvq fidhd Bg ms<shï fh§u   lrkq ,nk l%shdldrlï mdi,a mdol bf.kqï -
myiq úh' úfYaIfhka isiqkag uqøs; ksnkaOk yd   b.ekaùï l%shdj,sh ta wdldrfhkau bx.%Sis udOH
mejreï u.ska Tjqkaf.a idOk uÜgï jd¾;d      wxYh ;=<o l%shd;aul fõ'
lsÍfuka ish¨ wvqmdvq uÕ yrjd by< m%;sM,   20
n,dfmdfrd;a;=  úh yels  udkisl;ajhla  fyì      ;jo w;s.re ckdêm;s ;=udf.a ixl,amhla jQ
orejka ìys lsÍug yelsúh' fï wkqj fuh foia    "English as a life skill" jHdmD;sh hgf;a bx.%Sis NdId
úfoia ys lS¾;shla f.k tafï yelshdj iys; oCI   l:kh úIh fCIa;%hg we;=<;a lrñka l%shd;aul l<
isiqka msßila ìys lsÍfuka ã' tia' fiakdkdhl   w;r th 2010 j¾Ih ;=<§ "Speak English our way" hk
úoHd,hg wNsudkj;a f.!rjhla ,nd fok wxYhls'    f;audj hgf;a ixúOdkh lsÍug wms ±kgu;a ie,iqï
fï i|yd wxY m%OdkSka" fY%aKs m%OdkSka fukau   lr we;af;uq'
fou< udOH  - Tamil Unit    BOARD OF MANAGEMENT
              21
                Principal          Mr. Asoka Senani Hewage   SLEAS I   22

                Deputy Principal       Mrs. J. Sumedha Jayaweera  SLEAS III
                (Education Development)

                Deputy Principal       Mrs. Lilani Samaranayake  SLEAS III
                (Administration Finance
                and Co-curricular)                ASSISTANT PRINCIPALS
                Administration &       Mrs. C. Wickramasinghe   SLPS II
                Primary Education
                Education Development    Mr. H. M. Dissanayake    SLPS I


                SECTIONAL HEADS
                Primary Stage (1 – 5) Mrs. Nishanthi Amarasooriya    SLTS 2I
                Junior Stage (6 – 7)   Mr. Ranjith Premathilake    SLPS II
                Junior Stage (8 – 9)   Mr. Bandula Senavirathna    SLTS I
                Senior Stage       Mr. Wasantha Gamini      SLTS 2I
                Grade (10-11)

                Senior Stage       Mr. S.K.B.L. Silva       SLTS I
                (A/L) Science
                Senior Stage       Mr. P. N. Jayasekara      SLPS II
(A/L COM)                                        Grade 5             Mrs. Aloka De Silva
                                            Grade 6             Mr. S. P. Manawadu
Tamil Stream          Mrs. N. Ameen              SLTS I     Grade 7             Mrs. Nimale Kuruppu
                                            Grade 8             Mrs. Samanthi Priyadarshani
Tamil Stream          Mr. T.P. Parameshwaram          SLPS II     Grade 9             Mr. Sanath Illeperuma
co-ordinator                                      Grade 10             Mrs. Manel Chandrika
                                            Grade 11             Mr. Prince Matharage
English Stream         Mrs. Rupika Weerakkody          SLTS 2I     Grade 12 Science / Maths     Mr. G. Koggalahewa
co-ordinator                                      Grade 12 Commerce & Art     Mr. A.N.P. Adikari
                                            Grade 13 Science / Maths     Mr. W.H. Mahinda De Silva
                                            Grade 13 Commerce & Arts     Mr. P.R.D.K. Wijesinghe
CO – ORDINATORS            -  HEADS                  23
                                                SUBJECT CO-ORDINATORS (OVERALL)
Prefect of Games (Indoor Games)            Mr. J.A.K.Janakantha                                       24
Prefect of Games (Outdoor Games)                            Sinhala Language (6 – 11)  -  Mr. R. Pathmananda
                           Mr. S.R.S.M. Samarakkody
Co-Curricular Activities (Societies)                          English Language      -  Mr. S. D. Hettiarachchi
Evaluation / Time Table / Examination & Relief Work  Mr. K. Basnayake         Tamil Language       -  Mrs. S. M. B. Malik
Discipline & Career Guidance             Mr. R.P.S. Rajapaksha       Buddhism          -  Rev. T. Saddathissa
SBA (O/L)                       Mrs. Harsha Perera        Christianity        -  Miss. P. T. D. G. Monika
SBA (A/L)                       Mrs. Ganga Liyanage        Islam            -  Mr. M. S. M. Zufer
Maintenance                      Mrs. C. Wicramasinghe       Science           -  Mrs. Suneetha Perera
Projects (A/L) Science                Mrs. Kanthi Ranasinghe      History           -  Mr. Gamini Gunasekara
        Commerce               Mrs. P.A.D.R.K. Wijesinghe    Mathematics         -  Mr. Ananda Ranasinghe
Prefects Guild                    Mr. Bandula Senavirathna     Aesthetics – Dancing    -  Mrs. Jeewani Wijesinghe
Teachers Welfare (Thrift & Credit)          Mr. S. Illeperuma               – Music     -  Mrs. S. R. Henadeera
Teachers Welfare Society               Mrs. R. Wijesinghe              – Arts     -  Mr. Sarath Bandara
Multimedia Centre                   Mrs. Ganga Liyanage        P.T.S.           -  Mrs. Yapa Bandara
Libraries                       Mr. S. M. Wijesinghe       Physical Education     -  Mr. K.K.S. Jayantha
Laboratories                     Mr. B. W. Dhesapriya       Physics Grade 13      -  Mrs. Pushpa Gunasinghe
Counseling Unit (Sinhala)               Mr. Ranjith Bandara        Physics Grade 12      -  Mr. Vipula Dissanayake
Environment Conservation Unit             Mr. A. Wijesundara        Chemistry Grade 13     -  Mrs. Manel Nanayakkara
Media Unit                      Mr. Ranjith Bandara        Chemistry Grade 12     -  Mrs. Kanthi Ranasinghe
Clunseling Unit (Tamil)                Mr. K. Arulanandasivam      Combined Maths Grade 13   -  Mrs. M. R.L. Rathnayake
Free School books                   Mrs. R. U. Somarathne       Combined Maths Grade 12   -  Mrs. Shantha Perera
                                            Biology Grade 13      -  Mrs. C.K. Ukwaththa
GRADE CO – ORDINATORS                                  Biology Grade 12      -  Mrs. W. Abenayake
                                            Agriculture Unit I     -  Mrs. Deepa Mendis
Grade 1                        Mrs. K. Y. W. Perera       Agriculture Unit 2     -  Mrs. D.M.T.K. Dissanayake
Grade 2                        Mrs. W.M.C.H. Wanigasekara
                                            Accounts          -  Mr. B.D.I.K. Karunarathne
Grade 3                        Mrs. Nalani Mallika
Grade 4                        Mrs. A. D. J. Pushpakanthi    Business Studies      -  Mr. G.V. Susil Palitha
                                            Economics          -  Mr. Gamini Wilson
Logic            -  Mr. K. Basnayaka                     8/9    -  Mrs. Deepika Dissanayaka
Political Science      -  MrS. K. S. Abeywardana                  10/11   -  Mrs. Harsha Perera
Sinhala           -  Mr. L.R. Perera
Buddhist Culture      -  Rev. T. Saddhatissa
Home Economics       -  Mrs. A. S. Boralugoda
Japanese          -  Mrs. M. D. Upamalika         English      6/7    -  Mrs. D. Adihetty
Group Subject 1       -  Mrs. S. Ahangama                     8/9    -  Mrs. Manoja Athapatthu
Group Subject 2       -  Mrs. S. T. Gurusinghe
Group Subject 3       -  Mr. Hemantha Wijesinghe                 10/11   -  Mrs. Indumini Abeykoon
                                             12/13   -  Mr. Sudath Hettiarachchi
SUBJECT CO-ORDINATORS
                                 25  ENGLISH MEDIUM (OVERALL)
                                                                    26
Sinhala       6/7   -  Mrs. Padmini Silva          Science              Mrs. Ira Kannangara
          8/9   -  Mrs. Malani Tennakoon         History              Mrs. R.M.W. Kumari Weerakkody
          10/11  -  Mrs. K.A.D. Susila          Mathematics            Mrs. Nilmini Gunasekara
                                   Health & Physical Education    Mrs. Dilrukshi Rajapaksha
Buddhism      6/7   -  Mrs. Niranji Anusha Dunuwila     Physics Grade 12/13        Mrs. M.M.T.U. Kumarihamy
          8/9   -  Mrs. R. Kusumalatha          Chemistry Grade 12/13       Mrs. Manoja Jayasinghe
          10/11  -  Rev. M. Uparathana          Combined Maths Grade 12/13    Mr. Rajarathnam
                                   Biology Grade 12/13        Mrs. C.K. Ukwaththa
                                   Accounts             Mrs. B.D.I.K. Karunarathne
                                   Business Studies         Mrs. Champa de Silva
Science       6/7   -  Mrs. V. Sooriyarachchi
                                   Economics             Mr. S.A.S.P. Senanayake
          8/9   -  Mrs. Jeewa Jayasundara
          10/11  -  Mrs. Sunitha Perera
                                   SUBTECT CO-ORDINATORS - TAMIL MEDIUM

History       6/7   -  Mrs. Shriyani Satharasinghe      Physical Education        Mrs. N. Thayamathy
          8/9   -  Mrs. M. Kalubowila          Maths               Mrs. S. Jagasingam
          10/11  -  Mr. Gamini Gunasekara         Science              Mrs. A.B. Sathyamoorthy
                                   History              Mrs. N.R. Saleem
                                   Commerce             Mr. A. Thisai Weerasingham
                                   Aesthetics / Music        Mrs. H. Kabiladas
Mathematics     6/7   -  Mrs. P. G. Kanthi Amarasooriya
                                   Art                Mr. V. Satsoruban
Chemistry                 Mrs. K. Yogendra          DISCIPLINARY UNIT
Physics                  Mrs. K. Shantha Soruban       Head   – Deputy Principal      Mrs. Lilani Samaranayake
Biology                  Mr. S. Sarvananda          Secretary               Mr. R.P.S. Rajapaksha
Combined Mathematics            Mr. V. Rajarathnam         Grade 10 – 11             Mr. Wasantha Gamini
                                        A/L Science / Maths          Mr. S.K.B.L. Silva
Accounts                  Mr. K. Kalaichelwan         A/L Com /Arts             Mr. S. A. S. Samaraweera
Econ                    Mr. A. Sriharan           Grade 6 – 7              Mr. Ranjith Premathilake
Christianity                Mrs. S. Sriwathany             8–9               Mrs. Sanath Ileperuma
                                        Primary/Prefects & discipline     Mr. Saman Dharmappriya
Islam                   Mr. M.I.M.Firdhous         Tamil Medium              Mr. T.P. Parameshwaran
                                        P.O.G. (Indoor)            Mr. J.A.K. Janakantha
SECRETARIAT                                             ACADEMIC STAFF 2009
                                                                          28
Secretary – (Sports Council)          Mr. S. R.S.M. Samarakkody 27                             SERVICE
                                                        Name
Secretary – (Grounds)             Mr. S. R.S.M. Samarakkody                                GRADE
Secretary – (Gymnasium)            Mrs. Thamara Wanniarachchi     1  MR. K. BASNAYAKE               S.L.T.S.I
Secretary – (Swimming)             Mr. S.M. Wijesinghe        2  MR.E.M.GAMINI                S.L.T.S.I
                                         3  MRS.P.A.D.R.K.WIJESINGHE           S.L.T.S.I
Secretary – (Teachers Guild)          Mrs. Ranjani Wijesinghe
                                         4  MRS.R.PASKERANATHAN             S.L.P.S.II-II
Secretary – (Teachers Welfare)         Mr. S. Ileperuma          5  MR.K.KALEICHELVAN              S.L.T.S. I
Thrift & Credit                                  6  MR.M.A.D.S.K.PERERA             S.L.T.S. I
Secretary – (Student Welfare)         Mrs. U.K.D. Ukwattha
                                         7  MRS.K.K.L KANNANGARA             S.L.T.S. I
Secretary – (Counseling) 1 – 5         Mrs. N. Amarasuriya        8  MR.H.A.S.JAYARATNE              S.L.T.S. I
             6–9         Mrs. T. Gurusinghe         9  MRS.G.M.S.PADMINI SILVA           S.L.T.S. I
             12-13 commerce    Mr. Malkantha Kalubowila     10  MRS.H.C.K. JAYAWARDANA            S.L.T.S. I
             10-11        Mr. S. Ahangama          11  MRS.H.V.A.S.PERERA              S.L.T.S. I
             12-13 Science    Mrs. Chandani Jayawardana     12  MRS.A.H.K. PERERA              S.L.T.S. I
Secretary – (Vocational Guidance)       Mr. R. P. S. Rajapaksha      13  MRS.M.H. LALITHA RANJANI           S.L.T.S. I
                                         14  MRS. T.R. WEERAKKODY             S.L.T.S. II-I
Secretary – (Public Examinations)       Mr. K. Basnayake
                                         15  MR.T.M.S.M.B. GOHAGODA            S.L.T.S. I
Secretary – (Sports Meets)           Mr. K. K. S. Jayantha
                                         16  MRS. R.U. SOMARATHNA             S.L.T.S. I
Secretary – (Students Certificates)      Mr. B. A. Chandradasa
                                         17  MRS.N.R. SALEEM               S.L.T.S. I
Secretary – (Tamil Stream Activities)     Mr. V. Rajarathnam
                                         18  MRS.U.K.D. UKWATTA              S.L.T.S. I
Secretary – (Examination Results)       Mrs. S. Ahangama         19                         S.L.T.S. I
                                            MR.S.K. B.L. SILVA
Secretary – (Media Unit)            Mrs. Dhammi Adhihetty       20  MR.A.N.P ADIKARI               S.L.T.S. I
Secretary – (Scholarships)           Mrs. U.K.D. Ukwatta        21  MRS. J.G.JAYASUNDARA             S.L.T.S. II-I
Secretary –                                   22  MR. B.A.I.LAL SUDHARMAN           S.L.T.S. II-I
(Sports / Extra Activities Tamil Medium)    Mr. T.P. Parameswaran       23  MRS. H.N.D.GUNASEKARA            S.L.T.S. I
Secretary – School Quality Input        Mrs. Manel Chandrica       24  MRS. U.H.T.ALOKA DE SILVA          S.L.T.S. I
Secretary – National Identity Card       Mrs. T.N. Waniarachchi      25  MRS. B.A.C.P.DAMAYANTHI           S.L.T.S. I
26  MR. H.M.D.B.A.SENAVIRATHNA    S.L.T.S. I      62  MRS. A.K.K.KALPAGE      S.L.T.S. I
27  MR. R.P.S.RAJAPAKSHA       S.L.T.S. II-I     63  MISS.D.D1LRUKSH1 RAJAPAKSHA  S.L.T.S. III-I
28  MRS. T.C.RAVEENDRAN       S.L.T.S. II-I     64  MR. W.A.WASANTHA GAMINI    S.L.T.S. II-I
29  MRS. U.M.S.M.RANASINGHE     S.L.T.S. I      65  MRS.J. DEEPTHIKA RANASINGHE  S.L.T.S. II-I
30  MRS. W.M.C.M.WANIGASEKARA    S.L.T.S. I      66  MRS. H.S. SATHARASINGHE    S.L.T.S. II-II
31  MRS. C.A.K.JAYASUNDARA      S.L.T.S. II-II    67  MR. K.R.P. BANDARA      S.L.T.S. II-I
32  MRS. D.S.M. THENNAKOON      S.L.T.S. I      68  MRS. P.G.C. AMARASEKARA    S.L.T.S. II-I
33  MRS. S.B.M.MALIK         S.L.T.S. I      69  MRS.A.D.J.PUSHPAKANTHI    S.L.T.S. I
34  MR. W.RANJITH PREMATHILAKA    S.L.P.S. II-II    70  MR.D. ANANDA RANASINGHE    S.L.T.S. II-I
35  MR. S.SARVANANDA         S.L.T.S. I      71  MRS: K.A. LALITHA       S.L.T.S. II-II
                    SERVICE                         SERVICE
          Name                            Name
                    GRADE     29                    GRADE     30
36  MRS. J.A.JAWADH         S.L.T.S. II-II    72  MRS. K.A.D. SUSILA      S.L.T.S. I
37  MRS. W.THIRIKUMARAN       S.L.T.S. II-I     73  MR.R. PATHMANANDA       S.L.T.S. II-I
38  MR. M.S.M.ZUFER         S.L.T.S. II-II    74  MRS. W.H.LEELAWATHIE     S.L.T.S. II-I
39  MRS. F.H.A.MUNAWAR        S.L.T.S. I      75  MRS. NALANI MALLIKA      S.L.T.S. I
40  MRS. A.B.SATHYAMOORITHY     S.L.T.S. II-I     76  MRS, INDUMINI ABEYKOON    S.L.T.S. II-II
41  MR P.N.JAYASEKARA        S.L.P.S. II-I     77  MRS. N.G. NANAYAKKARA     S.L.T.S. I
42  MRS. G.V.L. LIYANAGE       S.L.T.S. II-I     78  MRS.D.Z FALEELDEEN      S.L.T.S. II-I
43  MR. J.A.K. JANAKANTHA      S.L.T.S. II-II    79  MRS. K.V.D.A.M.KALUBOWILA   S.L.T.S. I
44  MRS.K.YOGENDRA          S.L.T.S. I      80  MRS.NAYANA KUMARASINGHE    S.L.T.S. I
45  MRS. N.AMEEN           S.L.T.S. I      81  MRS. A.G.HEENMENIKE      S.L.T.S. I
46  MRS. N.B.ORLOFF         S.L.T.S. II-II    82  MRS.H.G.MANEL CHANDRIKA    S.L.T.S. II-I
47  MRS. S.R.HENADEERA        S.L.T.S. I      83  MR.K.K.S. JAYANTHA      S.L.T.S. II-I
48  MRS.D.S.EDIRISOORIYA       S.L.T.S. II-I     84  MRS.R.M.L.RATHNAYAKE     S.L.T.S. I
49  MRS. K.Y.W.PERERA        S.L.T.S. I      85  MRS. P.GUNASINGHE       S.L.T.S. I
50  MR. S.A.S.P. SENANAYAKE     S.L.T.S. I      86  MR. B.D.I.K.KARUNARATNE    S.L.T.S. II-II
51  MR. B.A.CHANDRADASA       S.L.T.S. I      87  MR. B.N.P.NIZAJ        S.L.T.S. II-I
52  MR.J.P.R. MATHARAGE       S.L.T.S. II-I     88  MR. A.THESAIWEERASINGAM    S.L.T.S. I
53  MR.S.A.S. SAMARAWEERA      S.L.T.S. I      89                 S.L.T.S. II-II
                                 MRS.H.KABILATHAS
54  MISS. P. ILANGANAGE       S.L.T.S. I      90                 S.L.T.S. I
                                 MRS. P.L.D.PERERA
55  MRS. N. PALIHENA         S.L.T.S. I      91                 S.L.T.S. II-I
                                 MR. S.D.HETTIARACHCHI
56  MRS .M.A.J.C. AMARASINGHE    S.L.T.S. II-II    92  MRS. W. CHULAWATHIE      S.L.T.S. I
57  MR.S.R.S.M. SAMARAKKODY     S.L.T.S. II-I     93  MRS. S.JEGASINGHAM      S.L.T.S. I
58  MRS.N.P.W, ARUMAPPERUMARACHCHI  S.L.T.S. II-I     94  MRS. W.K.P.DE ALWIS      S.L.T.S. II-II
59  MR.G.V. SUSIL PALITHA      S.L.T.S. I      95  MRS. S.A.N.S.YAPA BANDARA   S.L.T.S. I
60  MR. A.WIJESUNDARA        S.L.T.S. I      96  MRS. A.N. BORALUGODA     S.L.T.S. II-II
61  MRS. A.SRIHARAN         S.L.T.S. II-I
97  MRS. R.K. SAMARASEELI     S.L.T.S. II-I     132  MR. SARATH BANDARA      S.L.T.S. II-I
98  MRS. P.D.S.S. KARUNARATHNE  S.L.T.S. II-I     133  MR. T.P.PARAMESHWARAN    S.L.T.S. II-II
99  MRS. W.D.J. GUNATILAKE    S.L.T.S. II-II    134  MRS. M.P. JAYASINGHE     S.L.T.S. II-II
100  MRS. D.M. INDRAWATHIE     S.L.T.S. II-II    135  MR. R.P.S.G. GUNASEKARA   S.L.T.S. II-I
101  MRS. K.G. SENANAYAKE     S.L.T.S. I      136  MRS. K.P. GUNASEKARA     S.L.T.S. II-II
102  MRS. R.A.D.K. RANASINGHE   S.L.T.S. I      137  MRS. S. DILRUKSHI      S.L.T.S. II-II
103  MRS. K.D.C. PADMINI      S.L.T.S. II-II    138  MRS. T.D. EDIRISOORIYA    S.L.T.S. I
104  MRS. C.D.S. PRIYADARSHANI   S.L.T.S. II-I     139  MRS. B.L.L. AMARAKOON    S.L.T.S. I
105  MR. T.K.M.R. THUTTIRIPITIYA  S.L.T.S. III-I    140  MRS. D. ADIHETTY       S.L.T.S. II-II
106  MRS. T.N. WANNIARACHCHI    S.L.T.S. I      141  MR. B.W.R. DESHAPPRIYA    S.L.T.S. I
                   SERVICE                         SERVICE
           Name                           Name
                   GRADE                          GRADE
107                 S.L.T.S. I    31  142                S.L.T.S. II-I  32
   MRS. S.R. WIJESINGHE                   MRS. K.A.N.H. KURUPPU
108  MRS. D.M.T.K. DISSANAYAKE   S.L.T.S. II-I     143  MR. LR.PERERA        S.L.T.S. I
109  MRS. S. AHANGAMA       S.L.T.S. I      144  MRS. K.A.N.ATAPATTU     S.L.T.S. II-II
110  MRS. N.D.S. MENDIS      S.L.T.S. II-II    145  MRS. Y. SIVAPALAN      S.L.T.S. II-II
111  MISS. K.A.D. DAMAYANTHI    S.L.T.S. II-II    146  MR. H.G.GAMINI WILSON    S.L.T.S. I
112  MRS. K.C.N. SILVA       S.L.T.S. II-II    147  MR. J.R.S.K.JAYAWARDANA   S.L.T.S. I
113  MRS.H.K. MENAKA RANJANI    S.L.T.S. II-II    148  MR. M.M.GALAPPATHTHI     S.L.T.S. II-II
114  MR. M.H.M. ARUJIL       S.L.T.S. I      149  MR.ASOKA GALAHITIYAWA    S.L.T.S. II-I
115  MR. J.D. VIPULASIRI      S.L.T.S. I      150  MR.G. KOGGALA HEWA      S.L.T.S. II-I
116  MRS. VASANTHI THAVENDRA    S.L.T.S. II-I     151  MRS. W.A.R. J.WIJAYASINGHE  S.L.T.S. II-I
117  MR. A.M. ARIYAPALA      S.L.T.S. II-I     152  MRS. S. JAYASUNDARA     S.L.T.S. I
118  MR. V. RAJARATHNAM      S.L.T.S. I      153  MRS. S.M.WIJESINGHE     S.L.T.S. II-II
119  MRS. K. SHANTHA SORUBAN    S.L.T.S. II-I     154  MRS.S.SIVAPRIYA       S.L.T.S. II-II
120  MRS. S.M.K. SAMARAKOON    S.L.T.S. II-II    155  MR. K.S.P.KUMARA       S.L.T.S. II-II
121  MRS. M.S.T. GURUSINGHE    S.L.T.S. I      156  MRS.C.M.WICKRAMARATNE    S.L.T.S. II-II
122  MR. H.G.S.K. WIMALASIRI    S.L.T.S. III-I    157  MISS.P.T.D.G.MONICA     S.L.T.S. III-I
123  MRS. R.M.R. NILANTHI     S.L.T.S. II-II    158  MRS. R.KUSUMALATHA      S.L.T.S. II-I
124  MR. S.K. ILEPERUMA      S.L.T.S. II-II    159  MRS T.P.RANASINGHE      S.L.T.S. II-I
125  MR. G.R. DEEPAL ALWIS     S.L.T.S. II-II    160  MRS. C.K. UKWATTA      S.L.T.S. II-II
126  MRS. N.A.S. DAHANAYAKE    S.L.T.S. II-II    161  MRS. M.D.UPAMALIKA      S.L.T.S. III-I
127  MISS. H.D.K. HETTIARACHCHI  S.L.T.S. II-II    162  MISS. H.M.W.K.IRIYAGOLA   S.L.T.S. II-II
128  MRS. M.M.T.U. KUMARIHAMY   S.L.T.S. II-I     163  MISS.N.NAJEEMA        S.L.T.S. III-I
129  MRS. N. AMARASOORIYA     S.L.T.S. II-II    164  MRS.SHEELA KODITHUWAKKU   S.L.T.S. II-II
130  MRS. DEEPIKA DISSANAYAKE   S.L.T.S. II-I     165  MR. K.P.D.SILVA       S.L.T.S. III-I
131  MR. R.M.A. HAMEED       S.L.T.S. II-II    166  MR. T.MOHANARANGAN      S.L.T.S. III-I
167  MR. S. P. MANAVADU       S.L.T.S. II-I     202  MRS. S.M.C.J.K.P. WICKRAMASINGHE  S.L.T.S. II-II
168  MRS. T.H. DULANI SILVA     S.L.T.S. II-II    203  MRS. S.H. AMEENUDEEN        S.L.T.S. II-II
169  MRS.W.M.S.ABAYADEERA      S.L.T.S. I      204  REV. T. SADDHATHISSA        S.L.T.S. II-II
170  MR. SAMAN DHARMAPRIYA     S.L.T.S. II-II    205  MR. D.D.A.N.J. FERNANDO      S.L.T.S. II-I
171  MRS. S.D. LOKUGAMAGE      S.L.T.S. II-I     206  MR. B.N.M. NAYANANANDA       S.L.T.S. II-II
172  MRS. S. SRIVADANI       S.L.T.S. II-I     207  MR. I.U. WEERAKKODY        S.L.T.S. III-I
173  MR. P. PANDITHARATHNA     S.L.T.S. II-I     208  MR. K.M.A.S. KONARA        S.L.T.S. III-I
174  MRS. W.D.N. PRADEEPIKA     S.L.T.S. III-I    209  MRS. H.S.M. MENDIS         S.L.T.S. II-II
175  MR. D.N. EDIRISINGHE      S.L.T.S. II-I     210  MRS. H.K.G.D. SAMARAWICKRAMA    S.L.T.S. I
176  MRS. S.M.N. GUNATHILAKE    S.L.T.S. II-I     211  MRS. S.M.B.M. ANSAAR        S.L.T.S. II-II
                   SERVICE                            SERVICE
           Name                            Name
                    GRADE                             GRADE
177                 S.L.T.S. III-I  33  212                   S.L.T.S. II-II  34
   MR. M.W.M.H. WIJESINGHE                  MRS. A.C.M.R. MUNAWWARA
178  MISS. M.W.G. PRIYADARSHANI   S.L.T.S. III-I    213  MR. C. BAMUNUGE          S.L.T.S. I
179  MRS. N. THAYAMATHI       S.L.T.S. III-I    214  MRS. N.G. AMARASINGHE       S.L.T.S. III-I
180  MRS. W.A.K. PERERA       S.L.T.S. I      215  MRS. H.A.A.K. PERERA        S.L.T.S. III-I
181  MRS. K.S. ABEYWARDANA     S.L.T.S. II-I     216  MR. S.R. SUDUSINGHE        S.L.T.S. II-I
182  MR. K. ARULANANDASIVAM     S.L.T.S. II-II    217  MRS. A.M. SANDYA MANOHARI     S.L.T.S. III-I
183  MR. V. SATSORUBAN       S.L.T.S. III-I    218  MRS. K.D. NILEEKA ATHUKORALA    S.L.T.S. III-I
184  MRS. T.W. ABEYNAYAKE      S.L.T.S. II-I     219  MRS. R.A.N.M. KARUNANAYAKE     S.L.T.S. III-I
185  MISS. C.D. DEVARAJA      S.L.T.S. II-I     220  MRS. V. BASKARAN          S.L.T.S. III-I
186  MRS. H.G.N.A. DUNUWILA     S.L.T.S. III-I    221  MR. M.C.S. BANDARA         S.L.T.S. III-I
187  MISS. NIRASHA L GAMAGE     S.L.T.S. III-I    222  MRS. B.P.S. ARIYAWARDHANA     S.L.T.S. III-I
188  MRS. D. MENUWARAGE       S.L.T.S. III-I    223  MRS. M.A.A. PRIYADHARSHANI     S.L.T.S. III-I
189  MR. M.T.M. FIRDHOWS      S.L.T.S. III-I    224  MR. M.M. MOHOMED ANSAF       S.L.T.S. III-I
190  REV. M. UPARATHANA       S.L.T.S. III-I    225  MISS. P.U.D. THILAKARATHNE     S.L.T.S. III-I
191  MRS. A.N.F.R. RIZNA HAFEEL   S.L.T.S. III-I    226  MISS. P.L.S. KULARATHNE      S.L.T.S. III-I
192  MR. D.J. VITIYALADEVA     S.L.T.S. II-II    227  MISS. D.L. RANASINGHE       S.L.T.S. III-I
193  MRS. W.A.K. IRINIE       S.L.T.S. I      228  MISS. H.A.L. HETTIARACHCHI     S.L.T.S. III-I
194  MRS. V. SOORIYARACHCHI     S.L.T.S. II-II    229  MR. M.SM.M. BAHJAN         S.L.T.S. III-I
195  MRS. R.M.U. LALANIKKA     S.L.T.S. II-II    230  MISS. M.Z.F. SHIFR         S.L.T.S. III-I
196  MRS. N.T.P.G. MANEL      S.L.T.S. I      231  MRS. S.A.R. WAYDYASEKARA      S.L.T.S. III-I
197  MRS. C.D. LIYANAGE       S.L.T.S. I      232  MRS. KAJANTHAN SASILEKA      S.L.T.S. III-I
198  MR. U.J. DIAS         S.L.T.S. II-I     233  MRS. L.D. PANNILARATHNE      S.L.T.S. III-I
199  MRS. R.W.S. KUMARI WEERAKODY  S.L.T.S. III-I    234  MRS. M. PUSHPARAJA         S.L.T.S. III-I
200  MRS. ANUSHA SIVAPALAN     S.L.T.S. II-II    235  MRS. K.C. DISSANAYAKE       S.L.T.S. III-I
201  MR. S. JEYARATHNAM       S.L.T.S. II-I     236  MRS. KA.N. RATHNAYAKE       S.L.T.S. III-I
 237  MR. S.N. RATHNAYAKE             S.L.T.S. III-I    bx.%Sis Wmdê           ^bx.%Sis úIhla      04
 238  MR. P. SUJEEWAN               S.L.T.S. III-I              YdÍßl wOHdmkh 01
 239  MRS. W.A.R. WALALLAWITA           S.L.T.S. III-I
                                               f,i iu;a&        fmrÈ. ix.S;h 01
 240  MRS. L.H. MUNASINGHE             S.L.T.S. III-I
 241  MRS. M.S. LIYANARACHCHI           S.L.T.S. III-I    mß.Kl Wmdê            01            ngysr
 242  MR. I. KAPILA PRADEEP            S.L.T.S. III-I    ix.S;h    02
                                                      96
                                             l¾kdgl ix.S;h 02
                                                           kegqï      01

         wdpd¾h uKav,fha Yla;sh                                       ;dlaIK úoHdj 02
                                   35                       lDIsl¾uh    02
        WmdêOdÍka                                               Ñ;% l,d     01
mqyqKq .=re iy;slOdß                                                 m%xY NdId    01
                                                                   119
Ydia;%fõ§ -    ^l,d Wmdê&  44     m%d:ñl      30
úµdfõ§    -  ^Ôj úµdj&  12     úµd        14
       -  ^fN!;sl úµdj&    14           .Ks;h
       13
       -  ^lDIs úµdj& 01      isxy,
.Ks;h             07     isxy, fojk ni 01             rcfhka jegqma ,nk .=re uKav,h - 2009           36
jdKscfõ§            13     lf;da,sl wd.u 02
                                      wxYh        isxy, udOH   tl;=j  fou< udOH    tl;=j
wOHdmkfõ§           01     yskaÿ wd.u    01
                                                ia;%  mqreI      ia;%  mqreI
                      fou<
                                                S           S
                      bx.%Sis      30
                                      ld¾hd,h       03   02    05  01    01   02
                      jdksc úoHdj    01
                                      m%d:ñl wxYh     35   03    38  07    00   07
,,s; l,dfõ§    -      ^Ñ;% l,dj&          04
                                      6-7  wxYh     20   07    27  04    01   05
         ks¾udK ;dlaIKh 02
                                      8-9  wxYh     23   06    29  04    03   07
       ^fmrÈ. ix.S;h& 03       iudc wOHhkh    06
                                      10-11 wxYh      21   18    39  05    04   09
         kdgHlrKh   -      úfYaI wOHdmkh 04        úµd wxYh       13   18    31  02    02   04
         ^kegqï $ix.S;h&     02               jdKsc wxYh      08   12    20  01    02   03
       .Dy úoHdj     02
          123  66    189   24     13    37     4     06  276        01  42   318
tl;=j
                                       5     06  252        01  42   294
                                       6     07  312  02  90  02  92   494
                                       7     07  324  02  90  02  85   499
                                       8     07  314  02  89  02  81   484
                                       9     07  324  02  89  02  80   493
.=re jegqma iy wkOHhk ld¾h uKav,fha jegqma -
          2009                           10     07  306  02  86  02  61   453
                                       11     07  313  02  93  02  68   474
                 udisl    jd¾Isl jegqm          11 fojk   -   -   -   -   -  -   -
                 jegqma                   jr
  ld¾hd,h           199792.50     2346900.00         12 úoHd  07  236  02  64  01  24   324
  m%d:ñl wxYh         937884.00    10645873.00         12 l,d   02   55     -     -   55

  6-7 wxYh           567674.00     6666503.00         12     04  150  01  41  01  24   215
                                       jdKsc
  8-9 wxYh           689312.00     7654764.00
                                       13 úoHd  08  224  01  28  01  24   276
  10-11 wxYh         1089920.00    12374195.00
                                       13 l,d   02   58     -   -      58
  úoHd wxYh          818110.25     9229123.00
                                       13     04  137  01  15  01  39   191
  jdKsc wxYh          514015.62     5418787.44         jdKsc
  wkOHhk ld¾h uKav,h      406635.00     4544940.00         13 úoHd  07  233  01  13  01  20   266
  tl;=j            5223343.37    58881085.44         fojk jr
                                       13 l,d   01   28     -         28
                                       fojk jr
                                       13 jdKsc  05  109  01  18  01  17   144
     2009 YsIH ixLHd f;dr;+re - 2009                 37  fojkjr
                                       úfYaI   01   22     -     -   22
      isxy, isxy bx.%Sis bx.%Sis fou< fou< tl;=j
                                       wOHdmk
       udOH udOH udOH   udOH  udOH udOH
mka;sh   mka;s    mka;s     mka;s                 tl;=j   113  4489  19  716  23  825  6030
      ixLHdj   ixLHdj     ixLHdj
1       06  274              01    41  315       w'fmd'i' idudkH fm< úNd.h – 2008 m%;sM,
2       06  282              01    42  324              úYaf,aIKh             38

3       06  260              01    43  303
          A   B   C  S  W   fmkS  fmk wiu;a iu;a iu;a   cmka      02  01  01  02  06  -  12  06  06  50%
   úIhh                  fkdis   S .Kk .Kk m%;sY;
                        á               N+f.da, úoHdj  23  11  06  02  03  -  45  03  42  93.3%
                           is        h
                            á            fou< idys;H   08  05  08  06  05  -  32  05  27  84.3%
nqoaO O¾uh     303  35  20  05  06  03   368  06  36 98.3%
                                 2
ffYj O¾uh     10  2   4  -  01  01   17  01  16 94.17%                                     39
l%sia;= O¾uh    05  04  -  -   -   -   09   -  09  100%
^frda' l'&
l%sia;= O¾uh    07   -  06  02  01   -   09  01  08  88.8%
^frda' l' fkd'&
bia,dï O¾uh    43  07  05  01  -   -   56   -  56  100%
m<uq NdIdj isxy,  134  125  99  38  06  03   402  06  396  98.5%
bx.%Sis NdIdj   184  69  82  78  40  04   459  41  418  91%
úoHdj yd      160  97  98  81  23  04   459  23  436  95%
;dlaIKfõoh                                             2009 Wiia fm<
.Ks;h       203  62  84  72  38  04   459  38  421  91.7%
m<uq NdIdj fou<  23  12  08  10  04  02   57  04  53  93%
ks¾uKlrKh yd    14  10  09  05  -  01   38   -  38  100%
;dlaIKfõoh
kdgH yd rx. l,dj  13  19  41  21  04  02   97  04  93  99%
Ñ;% l,dj      08  19  38  28  01  01   94  01  93  99%
fmrÈ. ix.S;h    18  12  06  01  02   -   39  02  37  94.8%
ngysr ix.S;h    14  02   -  01  -   -   17   -  17  100%
k¾;kh ^isxy,&   07  07  14  05  01   -   34  01  33  97%
bx.%Sis idys;H   26  23  45  32  03  01   129  10  119  92%
b;sydih      225  86  92  45  11  04   459  11  448  97.6%
l¾Kdgl ix.S;h   02  01  02  -  01  01   06  01  05  83.3%
lDIsl¾uh      08  01  03  02  02   -   16  02  14  87.5%
jHdmdr yd     147  76  85  55  14  05   377  14  363  96.2%
.sKqïlrKh
úÿ,sh yd
bf,lafg%dksla
;dlaIKh
.Dy wd¾Ól úoHdj   -   -  01  02  -      03  -  03  100%
ikaksfõok yd    02  03  03  -  -   -   08  -  08  100%
udOH wOHhk
fi!LH yd YdÍßl   138  37  16  09  05  02   205  05  200  97.5%
wOHdmkh
bx.%Sis idys;H
isxy, idys;H    07   -  02  01  -   -   10  -  10  100%
ixj¾Ok wOHhkh
mqrjeis wOHhkh   10  01  02  01  02   -   16  02  14  87.5%
yd m%cd md,kh
isxy, ^fojk ni&  01  03  03  -  -   -   07   -  07  100%
f;dr;=re ;dlaIKh  100  52  26  06  04  01   188  04  184  97.8%
fou< ^fojk ni&
40
                        41

    w'fmd'i Wiia fm< úNd. m%;sM, 2009

   úYaj úoHd, m%fõYhg iqÿiqlï ,nd.;a isiqka        fmkS isá   úYaj úoHd,
     úIh  ixLHdj   m%fõYhg iqÿiqlï
    Odrdj         ,;a ixLHdj        m<uq jr   ixLHdj
                   m%;sY;h
                    %
    úoHd    110    63    57%

    .Ks;    279    126   45%

    l,d    42     13    30%

    jdKsc   187    129   69%

    tl;=j   618    331   64%


              fojk jr
     úoHd          39         35        90%          Mrs. A.D.J. Pushpakanthi
                                             Mr. S.M.N. Gunathilake
                                                            04
                                                            04½
                                             Mrs. D.M.T.K. Disanayake   04½
     .Ks;          99         50        51%          Mrs. C.M. Wickramarathna   05
                                             Mrs. A.M. Sandya Manohari  05
     l,d          04         03        75%          Mr. I.U. Weerakkody     05
                                             Mrs. K. Yogendra       05
     jdKsc         20         18        90%          Mrs. P.W. Abenayake
                                             Mrs. C. K. Ukwatta
                                                            05
                                                            05
                                             Mrs. S. R. Wijesinghe    05
     tl;=j         162        106        65%


          THE STUDENTS & THE ADMINISTRATION OF                         NON ACADAMIC STAFF (OFFICE)
          D. S. SENANAYAKE COLLEGE
                                           42   Mrs. W.A. Piyaseeli          Mrs. S. N. R. Weerakoon       43
          ARE GRATEFUL TO TEACHERS
                                              Mrs. D. K. Thimavitharana       K. V. G. Deepa Thamarani
          WHO HAVE ATTENDED THE SCHOOL IN ALL                   Mr. D. K. D. Prabath Amarasinghe   Mrs. Chamila Subani
          WORKING DAYS                              Mrs. J.A.K. Shiromani
Mrs. C. Wickramasinghe      Mrs. W.H. Leelawathi   Mr. V.Rajarathnam
Mr. J. A. K. Janakantha      Mr. K. K. S. Jayantha   Mrs. R. Kusumalatha                       MINOR STAFF
Mr. J.P.R. Matharage       Mrs. H. Kabiladas     Mr. S.P. Manawadu
Mr. S. R. S. M. Samarakkody    Mrs. N. D. S. Mendis   Mrs. H.G.N.A. Dunuwila     Mrs. K.A.D Dulani           Mr. W. A. Prasanna Wickramasinghe
Mrs. A. Sriharan                                      Mr. G.L. Ananda            Mr. Sanath Nissanka
                                              Mr. K. M. Piyasiri          Mr. E. D. Piyasiri
 TEACHERS WHO HAVE TAKEN            TEACHERS WHO HAVE TAKEN
 LEAVE LESS THAN 05 DAYS            LEAVE LESS THAN 10 DAYS
                                              Mr. Thillenadan            Mr. D.P.D. Silva
                                              Mr. S.L.R. Perera           Mr. K.W.M.C. Kulathunga
Mr. A. S. Hewage        01     Mrs. T. R. Weerakkody      05 ½       Mrs. M. Jayalatha           Mrs. H.K. Ajith Kumara
Mrs. W. K. P. De Silva     01     Mrs. S. Sirivathany       05 ½
                                              Mr. Sujeewa Perera          Mrs. K.A.J. Rupika Jayawardana
Mr. S. Sarwananda       01     Mrs. H.G. Manel Chandrika    05 ½
                     Mrs. K.S. Abeywardhane      05 ½       Mr. M.L.P. Chamila Purnika      Mrs. S. A. Lilani
Mrs. R. U. Somarathna     01
Mrs. S. D. Lokugamage     01½    Mrs. N.P.W. Arumaperumarachchi  06        Mr. Chamila P. Dissanayake      Mr. Hemantha Perera
Mrs. N. Ameen         02     Mr. Saman Dharmapriya      06        Mrs. K.A.N. Priyadharshani      Mr. Anura Priyantha Marasinthe
Mrs. K. A. Lalitha       02     Mrs. S.A.S. Samaraweera     06        Mr. Amila Ruwan Katugampola      Mr. Iresh Udayanga
Mrs. H. K. Menaka Ranjani   02     Mrs. S.M.K. Samarakoon      06        Mrs. M.A. Kanthi           Mr. Amila Sadaruwan
Mrs. P.A.D.R.K. Wijesinghe   02     Mrs. K.D. Nalani Mallika     06 ½       Mrs. K.P.N. Damayanthi        Mr. A.D. Sadun Sampath
Mr. T. P. Parameswaran     02     Mr. E.M. Gamini         06 ½       Miss. R.A. Nishadi Chathurika     Miss. Nadisha Madushani
Mrs. N.T.P.G. Manel      02½    Mrs. Nelika Athukorala      06 ½
                                              Mr. H.A.D.P.L. Perera         Mr. Chamila Lalinda Gekiyanage
Mrs. W.A.R. Wijesinghe     02 ½    Miss. Nirosha Gamage       07
                     Rev. T. Saddhatissa       07        Mr. S. Ajith Priyantha        Mr. G. Piyal Wasantha
Mrs. M.L.N. Samaranayake    03                              Mrs. B. Inoma Perera         Mr. Gowinda Dananjaya
                     Mr. P.N. Jayasekara       07
Mrs. W.U.D.J. Gunathilake   03                              Mr. A. S. Galagedara
                     Mrs. Aloka De Silva       07 ½
Mrs. Nayana Kumarasinghe    03
                     Mr. Ranjith Premathilaka     07 ½
Miss. D. L. Ranasinghe     03
                     Mrs. D.S. Edirisuriya      08
Mrs. M.H. Lalitha Ranjanee   03
                     Mrs. S. Jayasundara       08                     NON ACADAMIC STAFF
Mr. S.K.D.L. Silva       03 ½
Mrs. G.V.L. Liyanage      03 ½
                     Mrs. W.A.K. Perera        08           SALARY PAYMENT BY SCHOOL DEVELOPMENT FUND
                     Mrs. N.A.S. Dhanayake      08
Mrs. P.D.S.S. Karunarathna   04                              Mr. Thilakasiri Silva           Mrs. G.K. Chandima Lakmali
                     Mrs. T.N. Wanniarachchi     08
Mrs. T.H. Dulani Silva     04                              Mr. Sanjeewa Silva            Mr. B. Nishantha
                     Mrs. M.W.G. Priyadharshani    08
Mrs. D. Dilrukshi Rajapaksha  04
                     Mr. Asoka Galahitiyawa      08        Mrs. Nilika Imashy            Miss. Samitha Kumary
Mrs. H.C.K. Jayawardhane    04
                     Mrs. P. Gunasinghe        08½       Mrs. Shiromy Disna Kumary         Mrs. Manoji Shamila
                     Mrs. U.K.D. Ukwaththa      08½
                     Mrs. P. Illangankonge      09
                     Mrs. N.G. Amarasinghe      09
                     Mrs. A. G. Heenmanike      09½
                     Mrs. Y. Sivapalan        09 ½
 Mr. Isuru Upul Karunarathna       Miss. Shiwanthi Attanayake
 Mrs. Shiromy Damayanthi         Mr. Gamini Jayatissa           ;Hd.        30 000.00  úÿ,sh yd ÿrl:k      4 658 041.00
 Miss. S. Kavipriya           Mr. D. Ranga Madurajith Wijerathna    m%odfkda;aij
 Mr. P.T.N.R. Nanayakkara        Mr. Rejinoldy               h
 Mrs. R.A. Violet            Mr. Gananadane              ia:djr              kv;a;= iy Y%uodk
                                                   476 623.00                 963 428.00
 Mr. Sani Botheju            Mrs. S. Anna Mary
                                          ;ekam;= udre
 Mrs. W. Mallika             Mrs. Kusumalatha
 Mrs. Kalyani              Mrs. V. Ganawathi             lsÍu yd
 Mrs. S.J. Sarashwathi          Mrs. M. Wadiwel              fmd<sh
 Mr. J. A. Padmasiri           Mr. U. S. Nimalasena           fjk;a      5 540 530.00  fjk;a          6 740 376.00
 Mr. Andro Perera            Mr. Mohamed
 Mr. R. Mohan              Mr. S. M. N. Pramanayake                          uq¿ úhou        19 044 228.00
           mdi,a ixj¾Ok iñ;sh
                                       44                  fYaIh b' f.'         584 553.00
uQ,H ú.%yh ^2009-01-01 isg 2009-12-31 olajd&
                                                  19 628 781.00              19 628 781.00
   ,eîï       remsh,a        f.ùï        remsh,a

2008-01-01       448 548.00  wdrlaIl           2 303 621.00
Èkg fYaIh                                      SCHOOL DEVELOPMENT SOCIETY 2008 /2009
mdi,a ixj¾Ok     6 144 874.00  l%Svd             532 213.00     Management Committee                          45
iñ;s                                         Mr. A. S. Hewage       (Chairman / Principal)
odhl;ajh
^W'fm'                                        Mr. Anil Karunarathna     (Secretary)
we;=¿j&                                        Mrs. Lilani Samaranayake   (Treasurer / D. Principal)
l%Svd         1 265 823.00  uqøK yd ,smsøjH       1 695 939.00
                                           Committee
iñ;s iud.ï        58 000.00  iñ;s iud.ï          200 804.00     Mrs. J. Sumedha Jayaweera   (Deputy Principal)
                                           Mrs. Chithra Wickramasinghe  (Asst. Principal)
YsIH jd¾;d       131 830.00  m%jdyk lghq;=        1 459 893.00     Mrs. Nishanthi Amarasuriya  (Primary Section)
fmd;a
úNd. lghq;=      199 000.00  jegqma iy §ukd       3 448 218.00     Mrs. A. Ameen         (Tamil Section)
                   iy w¾: idOl                   Mrs. P. N. Jaysekera     (Commerce Section)
                   wruqo,
                                           Mr. J. A. K. Janakantha    (POG)
Y%uodk         903 048.00  ;Hd.             517 892.00
                   m%odfkda;aijh
kv;a;=        2 491 750.00  úNd. lghq;=          251 050.00     Aesthetic Arts        -   Mr. Pradeep Rathnayake
                                           Arunalu Development      -   Mr. Upali Gunaratne
úÿ,s yd        1 938 755.00  ia:djr ;ekam;a        164 990.00
ÿrl:k                mqia;ld, fmd;a                  Education Development     -   Mr. Ganesh Dharmawardane
Finance          -  Mr. N. B.G. Nanayakkara
Ground Development     -  Mr. P. Watakepotha
Indoor Games Development  -  Mr. Kamal Sugathapala        Treasurer
Information Technology   -  Mr. S. Pathiraja        Mr. Harsha Rajapakse
Library and Laboratory   -  Mr. R. M. B. Madawala
Media           -  Mr. A. A. M. Nizardeen
                                Assistant Treasurer
Medical          -  Dr. Jayaruwan Bandara
                                Mr. Sudheera Pannila
Physical Resources     -  Mr. Anil Fernando
Security & Environmental  -  Mr. Roshan Perera
Sports Development     -  Mr. Sason Asmoon        Immediate Past President
Swimming Pool       -  Mr. Mahinda Rodrigo       Mr. W.S. Weeraman

           Our
                             46               47
       Old Boys Association


           President
         Mr. Sudath Mendis


         Vice President
       Mr. Nalaka Senanayake


        General Secretary
       Mr. Channa Ranasinghe


        Assistant Secretary
       Mr. Hiran Nanayakkara
48
        úIh iu.dó ls%hdldrlï
                        49
         iñ;s iud.ï 2009
   fn!oaO ix.uh
   hym;a l,al%shdjlska orejd ieliS u wm ix.ufha
   wruqK hs' ta wkqj my; jHdmD;Ska jir mqrdjg u
   wms isÿ lf<uq'

     fuu jir mqrdjg ffoksl j úydr ukaÈrfhys
     iïnqoaO mQcdj iys; f;rejka jkaokdj mka;s
     uÜgñka isÿ lsÍu'
     jd¾Isl YS, jHdmdrh wei< fmdfydh b,lal
     lrf.k meje;aùu' fY%aKs uÜgñka ish¨ u
     isiqkaf.a iyNd.s;ajh i;=gg lreKls'
     rKúre ieureu ksñ;s lrf.k" rd.u rKúre
     mqkre;a:dmk frdayf,a fkajdisl rKúrejka
     iu. iqyo yuqjla meje;aùu'
  wefußldkq  wdÈ  YsIH  lKavdhu  yd
  ´iafÜ%,shdkq wdÈ YsIH lKavdhu yd tlaj
  YsIH;ajOdÍka 450 la i|yd YsIHdOdr jev
  igykla l%shdjg kexùu wm ,enQ úYsIag
  ch.%yKhls'
  f,a oka§fï jHdmD;sh id¾:l j ixúOdkh lrk
  ,§'
l%sia;shdks ix.uh
   2009 j¾Ifha ckjdß ui uyr.u ms,sld
frdayf,a fn!oaO iñ;sh úiska ixúOdkh lrkq ,nk
;eô,s odkh i|yd wm iñ;sfha o odhl;ajh ,nd
fok ,§'
   2009 j¾Ifha l%sia;shdks $ lf;da,sl
mq;=kaf.a wOHd;añl fmdaIKh lsÍfï jev igyk
f,i  p;dßl  j;ams<sfj;a  fnd/,a,  ish¨
idka;=jrhkaf.a foajia:dkfha § mj;ajk ,§' tu
foajia:dkfha § mdokuialdr Nla;s wNHdihla yd
ÈjH mQcdj meje;aùug ixúOdkh lr thg wm mdif,a
l%sia;shdks yd lf;da,sl m%cdj iyNd.s jQy'
   wm mdif,a isÿ flfrk YS, jHdmdrfha§ fndÿ
fidfydhqrka yd wm" fidfydhqr fmu fmr±ß
fldgf.k wms tla jQfhuq'
   fn!oaO iñ;sh úiska ixúOdkh lrkq ,nk f,a
oka §fï jHdmD;sh id¾:l lr .ekSug wdydr mdk
imhñka iyh ±laúh'
   fujr k;a;,a W;aijh "CHRISTMAS BREEZE"
kñka foieïn¾ ui 4 Èk wm mdif,a m%Odk Yd,dfõ§   bia,dóh uÊ,sih
meje;ajQ nj i;=áka m%ldY lrkafkuq'     50
                                               51
                          2009 j¾Ifha § úoHd,hSh bia,dóh uÊ,sih
Hindu Society                  úiska ixúOdkh lrkq ,enQ jHdmD;s my; mßÈ fõ'
   ffoksl j mdi, wdrïNhg  m%:u  uiaðofhys  ix.uh fufyhùu yd l,d Wf<, meje;aùfï j.lSu
   wd.ñl j;dj;a meje;aùu'           mjrK ,§'
   úoHd,hSh isiqka w;r bia,dóh ±kqu j¾Okh
                            2009  jir  i|yd  fhdod.;a  jevigyka
   lsÍfï lghq;= lsÍu'
                         fndfyduhla id¾:l j ksul< w;r 12" 13 l,d mx;s
   wka;¾ mdGYd,hSh yd cd;sl uÜgfï ;r.j,g    04  ys  fufyhùfuka  meje;ajQ  isxy,  .S;
   iyNd.S ù úoHd,hg lS¾;sh w;alr §u'      ridiajdokh ux fm;a fy<s l< .S meÿr ckm%sh;u
   úoHd,hSh Wmka Èk ieureu" rKúre ieureu    jevigykla úh' idys;H iïuka;%K" wka;¾ mdi,a
   hkd§ W;aij wjia:djka ys § bia,dñl      idys;H ;r.dj,sh mdi, wNHka;r j meje;a jQ
   ,íêlhska ksfhdackh lsÍu'          idys;H yd ks¾udK ;r.dj,sh ;j;a jeo.;a
                         ksudjla l< jev igykla úh' 2009 jir l,d Wf<,
   jd¾Islj mj;ajkq ,nk Y=oaO jQ rduidka
                         2010 meje;aùug ;SrKh l< w;r th uykqjr hq.h
   udifha Wmjdih ksudlr,Sfï b*a;d¾ W;aijh
                         f;aud fldgf.k 2010 ud¾;= 05 jk Èk meje;aùug
   ixúOdkh'
                         ixúOdhl lñgqj ;SrKhla f.k we;'
   úoHd,hSh uqia,sï isiqkaf.a bia,dóh ±kqu
   j¾Okh lr fiiq mdi,a isiq isiqjkaf.a       tÈk jevigykg iudka;r j hñka jd¾Isl
   iyNd.S;ajfhka bia,dóh Èkh meje;aùu'     ks¾udK iÕrdjg zzúlis; mshqulaZZ t<s±laùug
                         lghq;= iQodkï lr we;' ±kg jir 03la ;siafia
                         wLKav j mj;ajdf.k hk ks¾udK mqjrej zzlevm;ZZ
isxy, idys;H ix.uh
                         ;=<ska fndfyda isiqkaf.a ieÕù we;s ks¾udK
   ã' tia' fiakdkdhl úoHd,fha úúO jQ ix.ï    l=i,;d t<s±la fõ' bka ìys jQ 13C5 fY%aKsfha
w;r ish¨u wxY talrdYSlr mj;ajd f.khk merKs u   ^2009&  zz;ß÷  Okxch  fojk  .=re  flaj,
ix.uhla f,i isxy, idys;H ix.uh ye¢kaúh yels    jHdmD;shZZ f,i ldjH ks¾udK tl;=jla iïmdokh
h' jir mqrd Èfjk úúO jev igyka iu. isiqkaf.a   lf<a h' thg fyd| u flaj, jHdmD;shg ysñ
ks¾udKYS,S yelshdjka Tma kxjd .ekSug wjia:dj   ;Hd.hg o Wreulï lSug yelsúh'
fuu ix.uh u.ska Wodlrf.k we;' w;S; iïm%odh"
mdi,ska w'fmd'i' ^W' fm<& ,shd wjikajk         kj jir i|yd újdo ;r.dj,shla" ix.S; wxYh
isiqka úiska l,d Wf<, lghq;= fufyhùu jqj;a    iu. tla j bÈßm;a lrk fmdfidka Nla;s .S; jev
miq.sh jif¾ isg úoHd,fha w'fmd'i' ^W' fm<& g   igykla kdgH yd rx. l,dj ixi|h iu. tlaj kdgH
                      52
fmkS isák 13 fY%aKsfha YsIH lKavdhug l,d     Wf<,la  w'fmd'i' ^W'  fm<& isiqka  i|yd
iïuka;%K ud,djla o u.=,a uvq ixo¾Ykhla o    1'  2001 isg jirla mdid w;s id¾:l f,i
meje;aùug lghq;= fhdod we;' iuia; mdi,a       mj;ajkakd jQ iaj;;a ñhqre rgd m%ix.h 10
moaO;sh u ueÈfldg f.k fuu ix.ufha lghq;= isÿ     jk jrg;a fuu jif¾ w;s W;al¾Ij;a wkaoñka
flfrk neúka mdif,a ish¨ wxYj, Woafhda.Su;a      fõÈld uia;lm%dma; l< j. hs'
iyfhda.hla Bg ,eî we;'             2'  fld<U m%foaYhg muKla iSud jQ zziaj;;a
                           ñhqre rgdZZ m%ix.h yïnkaf;dg ÿIalr
                           m<d;lg o f.dia wNsudkhla ksryxldrlula
                           iksgqyka lrñka wms m%o¾Ykh lf<uq'
Tamil Literary Association
                        3'  fjila fmdfydh ksñ;sfldg f.k meje;ajQ
                      53
                           zzNla;s .S;ZZ m%ix.h ldf.;a ie±yej;a
                           is;=ú,s Woa§mkhg foijk újr jqKs'
                           ÿIalr m<d;aj, .dhk l=i,;djhkaf.ka fyì
                                              54
                           isiq isiqúhka y÷kdf.k Tjqka Èß.ekaùu
                           msKsi iy;sl yd ;Hd. ,nd§ug lghq;=
                           lf<uq' wvq wdodhï,dNS mjq,aj, isiqkag o
                           wOHdmk wdOdr ,nd §ug o wms lghq;= lr
                           we;af;uq'

                           wfmalu iqrlsk fmrÈ. ix.S; wxYh wm idi,g
                           wdf,dalhls'

                        k¾;k wxYh
                           2009 iuia; ,xld kegqï yd uqød kdgH
                        ;r.fha újD; tal, ^msßñ& fnr jdok ;r.hg
                        iyNd.s jQ wm úoHd,hSh k¾;k lKavdhu tys iuia;
                        ,xld f;jk ia:dkh ysñ lr .;af;ah'
fmrÈ. ix.S; wxYh
                           1'   î' ta' ã' cks;a cfhakaø nuqKqwdrÉÑ
                           2'   fla' ix§m .hdIdka lyj,
   3'  fla' tï' ã' ta' tia' fyÜáwdrÉÑ      fmrÈ. ix.S; wxYh fufyhjkq ,enQ zziaj;;a
   4'  ví,sõ' ta' ysrdka pdur          ñhqre rgdZZ m%ix.hg k¾;k lKavdhï bÈßm;a
   5'  tÉ' tï' jhs' tï' wfíj¾Ok         lsÍu'
                           yïnkaf;dg Èia;%slalfha w;s ÿIalr mdi,lg
l< fufyh mdi,a uõ;=ñhg wNsudkhls'          wm mdi, u.ska idod ÿka f.dvke.s,a, újD;
                           lsÍfï W;aijfha§;a iaj;;a ñhqre rgd
   2009 iuia; ,xld kegqï yd uqød kdgH       m%ix.h iu.ska f.dia k¾;k wx. bÈßm;a
;r.fha lKsIaG ^my;rg ir, lú& iuQy k¾;kh       lsÍu'
bÈßm;a jQ wms l,dm fojk ia:dkh ysñ lr
                           úoHd,hSh Ñ;% wxYh u.ska ixúOdkh lr
.;af;uq'
                           fld<U úydruydfoaù t<suyka rx. mSGfha
                           meje;a jQ "artistio – 09" m%o¾Ykfha § Ñ;%
k¾;k wxYh mdi,g wdNrKhls' ta ukao h;a"
                           ;r.hg iu.dój wdrïN W;aijfha § u.=,a fnr
l<dm
                           jdok iemhSu yd k¾;k wx. boßm;a lsÍu wms
  2009 iuia; ,xld kegqï yd uqød kdgH       mgka .;af;uq'
   ;r.fha l,dm ;r.hg bÈßm;a jQ k¾;k wx.
                           úoHd,hSh j¾K rd;%sh j¾Kj;a lsÍug k¾;k
   folska  újD; tal,  fnr  jdokh m%:u
                           lKavdhu ldf.;a meiiqug ,laúKs'
   ia:dkh;a ir, lú;d, ^lKsIaG& my;rg iuQy
                           uyck nexl=j u.ska fufyhjkq ,enQ zzisiq
   k¾;k wxYh fojk ia:dkh;a ysñlr .;af;ah'
                      55    Wodk  YsIH;aj  m%odkhgZZ  úoHd,hSh
m<d;a uÜgñka
                           ksfhdackh lrñka k¾;k lKavdhï bÈßm;a
   újD; tal, fnr jdokh niakdysr m<d;a m%:u
                           lsÍu'
   ia:dkh ysñ lr .ekSug iu;a úKs'
                           úoHd,hSh m%Odk Yd,dfõ§ meje;ajQ iafldÉ
                           l%Svdfõ jd¾Isl j¾K m%odkhg;a jdKsc wxYh
iuia; ,xld uÜgñka
                           fufyhjkq ,enQ jdKsc Èkhg u.=,a fnr yd
   újD; tal, fnr jdokh iuia; ,xld f;jk
                           k¾;k lKavdhï odhl;ajh wms ,nd ÿksuq'
   ia:dkh ysñ lr .ekSu wfma Yla;sh úoyd
                           úoHd,hSh m%d:ñl wxYh jd¾Isl ixúOdkh
   mdkakls'
                           lrkq ,nk zzwreK¨ZZ m%ix.hg fujr o k¾;k56
úoHd,hSh k¾;k wxYh odhl;ajh ,nd ÿka m%ix. yd     wxYfha isiqkaf.a odhl;ajh ,nd § th
W;aij my; ±lafjhs'                  id¾:l lr .ekSug iyfhda.h ±laùuq'
   j¾I wjidk m%idx." 9 fY%aKsh yd 10      fygla yd Y%S ,xlka thd¾ ,hskaia fiajh;a
   fY%aKsh ^ge,kaÜ fIda& j,§ mj;ajk ,o     hqks,Sj¾ wdh;kh m%Odk ;dÊ iuqød fydag,h
   m%ix.j, § ta ta jirj, isiqkaf.ka k¾;k    we;=¿ úYd, wkq.%dyl m%N+ yd iudc fiajd
   wxYh ksfhdackh lrñka wms iyfhda.h ,nd    ixúOdk /il iyh fuu l¾;jHhg ,eìKs' fuu l¾;jH
   ÿksuq'                    i|yd iyh m, l< Wla; wdh;j,g;a" mqoa.,hskag
                          yd udOH wdjrK iemhQ CNN, BBC cd;Hka;r
Ñ;% l,d moku                    kd,sldj,g;a cd;sl rEmjdyskS ixia:djg forK yd
                          isri hk ish¨ u kd,sldj,g;a kka whqßka iyh
   2009 j¾Ih Ñ;% l,d mokug iqúfYaIS jirls'   ±lajQ ieug;a Ñ;% l,d moku ish W;alDIaG
tod fuod ;=r ix.uh u.ska muKla fkdj úoHd,h     yDohdx.u ;=;sh m, lr isà'
u.ska mjd fufyh jQ úYd,;u l¾;jHhla fkdjeïn¾
ui 03 yd 04 foÈk mqrd cd;sl l,d Njk" úydr
uyd foaù t<suyka rx. mSGh yd úoHd, mßY%h      kdgH yd rx. l,d ixioh
wdY%s; j meje;aúK' W;=f¾ wj;eka l|jqrej,
isák wirK orejka ishhlg wêl m%udKhla w.kqjrg      È.= b;sydihlg Wreulï fkdlSj o ã' tia'
f.kajd foÈkla mqrd Tjqkag ish Ôú;hg ,o       fiakdkdhl úoHd,hSh kdgH yd rx. l,d ixioh"
i;=gqodhlu  w;a±lSï  iïNdrhla  tla  lsÍug   Èjhsfka l%shdldÍ ;u mdi,a kdgH yd rx. l,d
úoHd,hSh Ñ;% l,d moku mshjr .kakd ,§' l,d     ixioj,ska tlls'
Njk ;=< foÈk mqrd Ñ;% m%o¾Ykhla yd úydruyd
foaù mßY%h wdY%s; j jevuq¿jl=;a úoHd,fha §       wm Èkd.;a ch.%yK w;r iuia; ,xld mdi,a
.sksue, ixo¾Ykhla we;=¿ úfYaIdx. rdYshla      kdgHh yd rx.l,d ;r.dj,sfha wNsrEmK rx.k
meje;aúKs' úoHd,fha úÿy,am;s;=ud" Ñ;% l,d     wxYfha fojk ia:dkh o f.da;ó nd,sld úoHd,fha
wxY Ndr ir;a nKavdr .=remshdKka yd mdi,a      kdgH ix.uh ixúOdkh l< wdrdê; mdi,a kdgH
ixj¾Ok iñ;sfha fi!kao¾h wkqlñgq m%OdkSka jk    ;r.dj,sfha wm bÈßm;a l< kdgHhg fyd| u k¿jd
m%§ma  r;akdhl  uy;d yd  risld  f,dl=f.a   fyd| u ks<sh" fyd| u msgm;" fyd|u fõÈld
uy;añh;a lghq;=j, uQ,sl;ajh f.k l%shd l<y'     miq;,h we;=¿ l=i,;d iïudk o m%uqL jYfhka
tfukau iudc fiajd yd iqN idOk lghq;= ms<sn|    i|yka l< yel'
ksfhdacH wud;H;=uka yd udOH f,alïjrhd;a" .re
wOHdmk weu;s iqis,a fm%auchka;a ue;s;=ud;a"  57
                            wm kdgH lKavdhu l,dmfha mdi,a w;r
fld<U Èia;%sla 306 B isxy iudch;a" ;dreKHhg    ,nd.;a ckm%sh;ajh ksid u wkq,d" ñhqishia"
f.da;ó"  hfYdaord" wdkkao" rdclSh jeks                úoHd ix.uhg wod< ks, fjí wvúh ks¾udKh
úoHd,j, kdgH Èk yd úúO W;aij i|yd kdgH wx.                lsÍu wm ,enQ úYsIag ch.%ykhls'
bÈßm;a lr we;'                              iuia; ,xld úoHd ±kqu ñkqu ;r.dj,sh
                                     ixúOdkh lsÍug yelsùu wfma Nd.Hhls'
   tfukau mdi, ;=< fiakdkdhlShhkaf.a rx.k
                                     úoHd  wxYfha  isiqka  i|yd iïuka;%K
l=i,;d Tma kexùu i|yd m%ùK l,dlrejkaf.a
                                     ud,djla meje;aùu ;=<ska wfma ±kqu Tmj;a
iïm;a odhl;ajfhka kdgH jevuq¿ folla o" rx.k
                                     úKs' úoaj;=kaf.a yrnr foiqï wfma ±kqu
l=i,;d we;s fiakdkdhlShka y÷kdf.k Tjqka f.a
                                     jeä ÈhqKq lsÍug fya;= úKs'
olaI;d we.hSug zzrx.dNsfhda. 2009ZZ kñka
                                     úoHd ix.ufha ±kqu ñkqu lKavdhug miq.sh
rx.k ;r.dj,shla o" Tjqkaf.a olaI;d t<s
                                     jif¾ ,nd.;a ch.%yK fufia h'
±laùug yd ifydaor mdi,a iu. iqyo;djh j¾Okh
lr.ksñka ±kqu fnod .ekSug o w;s W;al¾Ij;a
wkaoñka kdgH Èk Wf<, o ixúOdkh lr we;'                  1.  rdclSh úoHd,fha ixúOdkh lrk ,o
                                       iuia;  ,xld  úoHd  ±kqu  ñkqu
                                       ;r.dj,sfha m%:u ia:dkh'
Western Music Association
                                     2.  ;¾iagka úoHd,h ixúOdkh lrk ,o iuia;
                                58
   "Golden Eve 2009" was a momentous occasion in the            ,xld úoHd ±kqu ñkqu ;r.dj,sfha m%:u
school calendar which was organized by the Western Music           ia:dkh'
Association of the college, for the 7th successive year.         3.  ,skaâfia nd,sld úoHd,h ixúOdkh lrk 59
                                       ,o  iuia; ,xld  úoHd ±kqu ñkqu
   All the children who were studying western music from          ;r.dj,sfha m%:u ia:dkh
grade 6 to grade 11 participated in this variety entertainment      4.  Ydka; f;dauia úoHd,h ixúOdkh lrk ,o
under the theme of "make a better world tomorrow."              iuia; ,xld ±kqu ñkqu ;r.dj,sfha
                                       fojk ia:dkh
   The Western Music Association got together with our
                                     5.  ñ,d.sßh Ydka; mdjq¨ nd,sld úoHd,h
principal and staff and supported 10 soldiers to have a "better
                                       ixúOdkh lrk ,o ±kqu ñkqu ;r.dj,sfha
tomorrow" by donating artificial limbs. Under the guidance of the
                                       fojk ia:dkh
M.I.C. Swarna Gurusinghe.
                                     6.  isßudfjda nd,sld úoHd,h ixúOdkh lrk
                                       ,o iuia; ,xld ±kqu ñkqu ;r.dj,sfha
úoHd ix.uh
                                       ;=kajk ia:dkh
                            2009 jir ;=< lDIsl¾u tallfha úfYaI
                         ÈhqKqjla iy ch.%yK rdYshla ysñlr .ekSuo lemS
                         fmkqKs' tu tallh ,nd.;a ch.%yK w;r
jdKsc úoHd ix.uh

2009 jir mqrdjg wm l< jev               lDIsl¾u  ixj¾Ok  yd  f.dúck  fiajd
                         wud;HdxYh úiska l%shd;aul lrk zzwms jjuq rg
   úIhh iïuka;%K                k.uqZZ foaYSh wdydr ksIamdok Èß .ekaùfï
   -    úYaj  úoHd,  lÓldpd¾hjrekaf.a  cd;sl fufyhqu hgf;a 2008$2009 j¾Ih i|yd
     iyNd.s;ajfhka bgq lsÍu'         mj;ajk ,o mdi,a f.j;= j.d ;r.fhka m%dfoaYSh
                         f,alï fldÜGdi" fld<U Èia;%slal yd niakdysr
   úfYaI jevuq¿ meje;aùu'           m<d;a ;r.j,ska m%:u ia:dkh;a iuia; ,xld fojk
   - f,dal wd¾Ólh yd ne÷Kq ld,Sk .eg¨     ia:dkh;a wm mdi,g ysñ úh'
     idlÉPd lsÍu' - úoaj;a foaYkh'
   - f,dal wd¾Ólfha bÈß .uka u. ms<sn|       2008$2009  cd;sl  rEmjdysksh  u.ska
     ±lau ms<sn| m%ùK udOHfõ§ fudydka     ixúOdkh lrk ,o rEmjdysks rka wiajkq ux.,H kï
     iurkdhl uy;df.a foaYkh          jQ §m jHdma; f.j;= j.d ;r.fhka iuia; ,xld
   - ifydaor mdi,a jdKsc Èk ;r. i|yd      ;=kajk ia:dkh ysñ úh'
     bÈßm;a ù ch.%yK ,nd .ekSu'
   - mdi,a jdKsc ix.uh u.ska .re wOHdmk
                            zzwms jjuq -  rg k.uqZZ cd;sl fufyhqu
     weu;s;=udf.a m%Odk;ajfhka nKavdrkdhl
                         hgf;a wOHdmk wud;HdxYh u.ska ixúOdkh lrk ,o
     cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ jdKsc Èkh
                         niakdysr m<d;a lDIsl¾u m%o¾Ykh wm mdif,a
     wdrdê; mdi,a 40 lg wêl ixLHdjla
                         lDIsl¾u tallh u.ska w;s W;al¾Ij;a whqßka
     iïnkaO fldg f.k meje;aùu'
                         mj;ajk ,§'


                       60    tfukau mßir ys;ldó lDIsl¾ufha fhfoñka
lDIsl¾u tallh                   wdydrhg .;yels fnda. WoHdklrKhg fhdod .ksñka
                         mdi,a N+ñ w,xlrKh u.ska orejka f.a uki
                         fmdaIKh lsÍu o úfYaIfhka olakg ,efí'
                        lghq;= ,nd§u" fldgqj fndaïn m%ydrfhka ñh.sh
                        fíiafnda,a lKavdhu fjkqfjka meje;a jQ Wmydr
                        W;aijfha úldYk lghq;= ixúOdkh lsÍu" ;Hd.
±kqu ñkqu ix.uh                 m%Odk W;aijh" j¾K rd;%sh" jd¾Isl msß;a
                      61
                        iÊ®dhkdj i|yd úldYk lghq;= ixúOdkh lsÍu lemS
   fï jk úg ±kqu ñkqu ix.uh 6 fY%aKsfha    fmfka' mdif,a meje;afjk iEu W;aij yd /iaùï
isg 13 fY%aKsh olajd jk isiqka ishhg wêl    i|yd Yío úldYk lghq;= wdjrKh lsÍu wm ix.uh
ixLHdjlska mßmQ¾K j we;'            úiska isÿlrhs' 2010 j¾Ih i|yd úfYaI jHdmD;s
                        lsysmhla  wm   úiska  l%shdj  ke.Sug
   2009 j¾Ifha mej;s ±kqu ñkqu ;r. .Kkdjlg  n,dfmdfrd;a;=fjka isà'
iyNd.s fjñka" tys§ lemS fmfkk ch.%yKhka
,nd.ekSug úoHd,hSh ±kqu ñkqu ix.uh iu;a úh'
tys§ isxy iudch úiska ixúOdkh lrk ,o ±kqu    iqr;,a uiqka we;slsÍfï ix.uh
                                                      62
ñkqu ;r.fha § m<d;a uÜgñka 6 jk ia:dkhg m;a     jir 2009 ckjdß ui fuu tallh tia'
úh' ±kg fuu ix.ufha idudðlhska isl=rdod Èkj,  i¾jdkkaod uy;d úiska Ndr.;a miq úúO jevigyka
mqyqKqùï mj;ajdf.k hkq ,efí'          id¾:l j l%shdjg kexùug yels úh'
                           fuu tallh u.ska u;aiHhka we;slsÍu" c,
                        wdY%s; jHdmD;s ms<sn| j YsIHhkag mQ¾K ±kqula
.=jka úÿ,s ix.uh
                        ,nd§fï jevigyka l%shd;aul flreKs' 2010 ckjdß
                        ui meje;a jQ jd¾Isl uyd iNd /iaùfuka lñgq
   jir ;syla ;rï fm!V b;sydihla we;s     idudðlhka f;dardm;a lr.kq ,enQ w;r m<uq
ã'tia' fiakdkdhl úoHd,hSh .=jka úÿ,s ix.uh   ld¾hh jYfhka mdi,a N+ñh ;=< we;s u;aiH gexls
mdif,a ix.ï l%shdldrlï w;r iqúfYaI;djhla    mú;% lsÍfï jevigykla l%shd;aul flreKs' fuu
Wiq,k ix.uhla nj wújdofhka ms<s.; hq;= h'    jir i|yd id¾:l jevigyka rdYshla l%shdjg
ffoksl mdi,a lghq;= i|yd rel=,la fjñka fuu   kexùu" tallfhys n,dfmdfrd;a;=j hs'
ix.uh isÿlrk fufyh w;suy;a h'
                        United Nations Association
   2009 j¾Ifha isÿlrk ,oaod jQ iqúfYaI
l¾;jHhka w;r l%Svd W;aijh w;r Yío úldYk       The year 2009 was one of the most eventful years for the
                        United Nations Association over abundant of achievements and
experiences alike bringing forth both fame and pride to our alma       We participated in numerous competitions & IT days
mater.                                organized by Visakha Vidyalaya. Bishops College, Museaus
                                   College, Gothami Balika Vidyalaya, St. Thomas' College,
   The delegation from D. S. Senanayake college that took part
                                   Nalanda College, St. Johns College and Institute of Information
in the Sri Lanka Model United Nations conference, were pre-
                                   Technology.
conference favorites, after the achievement of Best Delegate
award at the same conference, in the preceding year.
                                       We are proud to say that our society conducted after
   This year too, living up to the expectations, Zaimul Meeadh   school classes for our members on 3D Studio Max, and Ubuntu.
of the Association, was a member of the executive committee of    IT Teachers were also frlicitable at this event
the conference, as the vice president of the Economic and Social
                                      Computer Society organized a seminar sponsored by
Council, while Senel Waniarachchi secured the award for the Best
                                   "IDM" for "GIT" Students in November 2009.
Delegate, for the second consecutive year in the human rights
council.                                   The highlighting and the focal point of the year was
   Considered the second largest Model United Nations       "Ninithi Quiz" based on the theme "Nano Technology" which
conference in the world and the best of its kind in the island, to  was a forecourt for Twenty One schools in the suburbs to enrich
hold an executive position and to be awarded of this caliber is    and harness their IT knowledge.
equally prestigious and difficult. This year, D. S. Senanayake  63  Community Service Club
                                                                    64
college had the honour of being among the selected handful of
                                   1st Project
schools invited for the Indian Model United Nations conference.
The delegation was led by Mrs. W. A. Shiromi Dunuwille, as the    Art and Essay Camp – 2008
teacher in charge with Zaimul Meeadh, Jihan Riza, Senura
                                       The community Service Club organized its innagural
Senadeera, Sulaiman Rameez and Hasitha De Silva. It was an
                                   project in the Primary Section of D. S. Senanayake college, An
excellent exposure to help students develop a global perspective
                                   Art and Essay competition with the participation of around 400
and an understanding of the dynamics of international politics and
                                   students. The Prize Giving was held at the Multimedia Room on
diplomacy. This is also the first time, a delegation from D. S.
                                   2nd of December 2008.
Senanayake college participated in Model United Nations
conference, overseas.
                                   2nd Project
Computer Society                           Shramadana Campaign – 2009

    In the Year 2009 Computer Society engaged in many          The Shramadana Campaign was held at the Primary
activities.                              Section of the School successfully on the 15th March 2009 with
the participation of the committee members. The main objective       2009 j¾Ifha § ã' tia' fiakdkdhl úoHd,hg
of this project was to eradicate Dengue.               tla jQ kj ix.uhla jk GLOBE mßir ix.uh" mßirh
3rd Project                              ms<sn| úoHd;aul m¾fhaIK lrk cd;Hka;r mßir
                                   jev igykls' jdhqf.da,h" c,h" mi" jkdka;r
Inter School Quiz Competition – 2009                 ms<sn| o;a; ,nd .ekSu wm ix.ufha m%Odk;u
    The First round of the competition was held on the school   ld¾hh Ndrh fõ'
main hall on the 10th of October 2009 with the participation of 16      GLOBE (Global Learning and observation to Benifit the
schools. Many schools from outstation too participated. The      Environment) jev igyfka m%Odk;u ±lau jkafka"
competition was held in all 3 languages. The semi finals and the   mßirfha hym; Wfoid úYajh ksÍlaIKh yd wOHhkh
final round was held on 15th of November 2009 at the OBA       hs'
headquarters Auditorium. The Chief guest for the Prize giving
was Mr. Laxman Perera Habitat programme Manager for Sri          jirla ;rï flá ld,hla ;=< mdi, fjkqfjka
Lanka UN HABITAT – COLOMBO, The Winners were St.           úYd, ld¾hNdrhla bgq lsÍug wm iu;a ù we;'
Joseph College.
                                       mdi, ;=< ld,.=K úoHd tallhla msysgqùu'
                                       ffoksl j ld,.=K o;a; ,nd .ekSu yd wka;¾
                                       cd,hg tla lsÍu'
Dreams and Teams
                                       f,dal  ld,.=K  Èkh  fjkqfjka ld,.=K
                                 65     fomd¾;fïka;=j fufyh jk jev igyka i|yd
     This project has been conducted by British Council with
                                       odhl ùu'
the funding of Youth Trust Fund and has been carried out for
many years. The senior local tutors of this project are Mr. Asoka      .af,daí mßir jevuq¿ meje;aùu'
Galahitiyawa, Mr. Rizan M.A.Hameed, Mr. Hemantha               UNDP ixúOdkh fufyh jQ c,dOdr fmdaIl
Wijesinghe is the link teacher of the project .The D&T conducted       m%foaY ms<sn| .fõIKhlg isiqka iyNd.s  66
many festivals , maintained the link with the Earn Integrated        lrùu'
school in Northern Ireland and had done many successful events.       cd;Hka;r mßir ;r. i|yd jHdmD;s bÈßm;a
we were able to conduct many training camps to train young          lsÍu fï w;r m%Odk fõ'
leaders and carry out 10 festivals to make their practice into        ;jo bÈßfha § o;a;   tla lsÍu ;=<ska
realistic experience.                            bÈßhg hdu;a" mdi,a isiqka ;=< mßirh
                                       ms<sn| úoHd;aul ±kqu jeä lsÍug ;j;a
GLOBE mßir ix.uh                               jHdmD;s rdYshla bgq lsÍug n,dfmdfrd;a;=
                                       fõ'
                        wjÈfhka isáfhuq' wm wdorKSh mdi,a ud;djf.a
mßir ix.uh                   iqkaor mßirh /l .ekSug wm yd ieuúg u w;aje,a
                        ne| .ksñka iyfhda.h ,nd fok Tn ieug u wmf.a
   mßir ixrlaIKh" w,xlrKh i|yd lKavdhï    f.!rjh'
jHdmD;s l%shd;aul lsÍu" Tiq Whk ;=< fldfydU"
i÷ka wd§ me, j.d lsÍu yd ;sfnk me, ixrlaIKh   mßir kshuq Ng lKavdhu
lsÍu" mßir ys;ldó Tjoka iys; flá foaYk"
ksfõok" Wodik /iaùï ld,fha§ ckudOH ljfha       2009'01'21 Èk mßir kshuq Ng lKavdhu
iyfhda.fhka bÈßm;a lsÍu" mßir jevuq¿ i|yd    i|ydkjl idudðlhska n|jd .ekSu isÿl< w;r mßir
isiqka iyNd.s lrùu" úúO ixúOdk" mdi,a u.ska   wêldßfha wkque;sh yd u. fmkaùu we;sj 2000
ixúOdkh lrk ,o ±kqu ñkqu ;r.j,g isiqka     j¾Ifha isg fuu ix.uh l%shd;aul fõ'
iyNd.s lrùu yd ch.%yK ,nd .ekSu' Ôj úoHd úIh     j¾Ih  mqrd jákd  l%shdldrlï rdYshla
ks¾foaYh i|yd wjYH uvq ^iSlia& Ydl frdamkh   ;=<ska w;a±lSï ,nd.;a" kshuq Ng lKavdhu mdi,
lsÍu'                      ksfhdackh lrñka iuia; ,xld mßir W;aij i|yd
   úYdLd úoHd,hSh mßir Èk ;r.fha § m<uqjk   iyNd.s ù ;Hd. iy iy;sl m;a ,nd.kakd ,§'
ia:dkh yd uydkdu úoHd,hSh mßir Èk ;r.fha §
fojk ia:dk ,nd .ekSu' uOHu mßir wêldßh u.ska  jk Ôù ix.uh
mj;ajkq ,enQ úúO ;r.j,ska ch.%yK ,nd .ekSu      mßirhg" jk i;=kg wdorh lrkakd jQ wkd.;
uOHu mßir wêldßh yd tlaj ma,diaála wmøjH    mrmqrla ;ekSfï Wodr mrud¾:h fmr±ß lr.ksñka
or,Sug lghq;= lsÍu'
                        l%shd;aul jkakd jQ wm ix.uh tu wruqK Wfoid
   mdi, ;=< ì;a;s mqj;am;la mj;ajd f.k hdu  úúO jHdmD;s /ila mj;ajk ,§' 2009-1-20 Èk
yd ta ;=<ska wm YsIHhkaf.a l=i,;d jeä ÈhqKq   meje;a jQ i¾mhka y÷kd .ekSfï foaYkh yd
lsÍu yd mßir ys;ldñ;ajh mßir ixfõ§;djh ;j    jevuq¿j bka úfYaI ia:dkhla .kshs'
;j;a j¾Okh lsÍu'
                           fmnrjdß 02 f,dal f;;a ìï Èkh fjkqfjka
   in|" ksn| iqrlskak mßirh hk f;audj ;=<      mdi,a N+ñfha me< isgqùu'
wm rgg wk.s fiajdjla lrkq ,nk yß; jk ixioh      j¾Ih mqrd 6-7 t<suyka mka;s   ldurfha
iu. w;aje,a ne|f.k lghq;= lsÍug fhduq ùu fuu     weka;+ßhï j.dlr id;a;= lsÍu'
jif¾ wm ,enQ úYd, Nd.Hhls'              06'05 mßir Èkh fjkqfjka úoHd,fha isg
                           úydruydfoaú WoHdkfha mej;s W;aijh olajd
   mdi, ;=<ska fvx.= Wjÿr msgq ±lSug úúO
jHdmD;Ska isÿ lrñka miq .sh ld,h ;=<u wm
                      67
     mßir fmdaiag¾ yd nek¾ /.;a md   .ukla   j¾Ih mqrd mej;s fmda;l nd,olaI lghq;=j,g
     Èh;a lsÍu yd k¾;khlska odhl ùu'        iyNd.s ù Wkkaÿfjka yd lemùfuka lghq;= lr
     fmd,s;Ska msgq ±lSu yd l=re¨ f,dj wisßh    we;'
     fmkaùu i|yd mdßißl Ñ;%má f.kajd isiqka
     ±kqj;a lsÍu'                   fykaß fmaøsia WoHdkfha mej;s u,, l%Svd
   yß; jk ixiofha jevuq¿j,g iyfhda.h §u'       Wf<," jks.;=x. l=i,dkh" f.da,afmaia msáfha
nd,olaI iuQyfha ch.%yK                 mej;s irex.,a ;r.h wdÈhg iyNd.s ù ch.%yK ,nd
                         68  ;Hd. Èkd iy;slm;a ,nd we;' ;jo nd,olaI jev
1'    2009 j¾Ih ;¾iagka úoHd,h úiska meje;a     i;sh" úydr uyd foaù WoHdkfha mej;s 46 jk
     jQ nd,olaIhskaf.a msysKqï ;r.dj,sfhka     cïfndaßh" B. P. Èk ieureï W;aij" f,dal <ud Èkh
     B. P. wNsfhda.;d Y+r;djh ,nd .ekSu'      yd .=re Èkh ieuÍu fjkqfjka úfYaI jev igyka
                            bÈßm;a  lsÍu"  zz.sks  ue,fhka  fõÈldjgZZ
2'    uykqjr ;%s;aj úoHd,fha mßir ix.uh fufyh    jevigyk i|yd k¾;k bÈßm;a lsÍu' k;a;,a ne;s  69
     jQ .%Ska whs .fõIK ;r.dj,sfha m%:u      .S i|yd iyNd.s ùu iy óß.u ,S oikdhl l|jqf¾
     ia:dkh ,nd.ekSu'               fmda;l ksjdvq Èk pdßldj id¾:l j ksu lsÍu"
                            2009 j¾Ifha jevigyka fm< .eiafï id¾:l j ksu
3'    Y%S ,xld nd,olaI ix.uh 2009 j¾Ih i|yd     l< wx. njg iksgqyka ù we;' tfuka u úoHd,fha
     ixúOdkh l< bkaÈhdkq nd,olaI zz.=âú,aZZ    ;Hd. m%odfkda;aijh" l%Svd W;aijh wdÈfha §
     pdßldj i|yd 60 fofkl=f.ka hq;a Y%S ,xld    f.!rj f>daIdj § m%Odk wuq;a;d ms<s.ekSu
     lKavdhu i|yd wm úoHd,fhka nd,olaIhska     fmda;lhska  úiska  isÿ  lrkq  ,eîu  uy;a
     17 fofkl= iyNd.s úh'             wNsudkhls'

4'    2009 j¾Ih ;=< ckdêm;s   nd,olaIhska  04    bÈß j¾Ih Tjqkag cfhka ch u   fõ jd !
     fofkl= iïudk ,nd .ekSu'
                            ckudOH tallh
fmda;l nd,olaI ix.uh                    ckudOH tallh u.ska jir mqrdu úúO
                            jevigyka l%shd;aul lrk ,§' <uqkaf.a ksfõok
  2009 j¾Ifha fmda;l nd,olaI idudðl ixLHdj      yelshdj jeä ÈhqKq lsÍu jia udOH jevuq¿ 2la
100lg wêl jk w;r wod< wjYH;djka imqrd f,dalv      ixúOdkh  lrk ,o w;r  mdi, ;=< ksfõok
;rej" ߧ ;rej yd rka ;rej Èkd we;' Tjqka
;r.dj,shla mj;ajd olaIhskag iy;sl m;a ,nd§ug    wxYfha ta' wd¾   ,lakd;a fukaäia iy    mS'ã'
lghq;= lrk ,§'                   rkaÈu iquqÿ hk   isiqka úiska iïudk    (Merit)
                          iy;sl Èkd .;ay'
   úúO  mdi,aj,ska ,enqKq wdrdOkd wkqj
Tjqkaf.a ckudOH ;r. i|yd isxy,' bx.%Sis"      újdo ix.uh
fou< udOHj,ska <uqka iyNd.s lrjñka mdi,g
ch.%yK w;alr fok ,§' mdif,a mej;s iEu          wm úiska ã' tia' fiakdkdhl wkqiaurK
W;aijhlu udOH wdjrKh isÿlsÍfï mqfrda.dój      újdo ;r.dj,sh mj;ajk ,o w;r úoHd,hSh lKavdhu
lghq;= lrk ,§' iEu jirlu fukau fujr;a       2009 j¾Ih ;=< my; i|yka ch.%yK ysñlr f.k
m%jD;a;s we;=<;a zzishm;ZZ iÕrd 3la ksl=;a     we;'
lrñka ;u fufyjr fkdmsßfy,d bgq lrk ,§'
                                flaÍ úoHd,fha jdKsc Èk Y+r;djh
fhdjqka kj ksmehqïlrejkaf.a ix.uh                ldka;d úoHd,hSh wkqY+r;djh
                                mdkÿr nd,sld Y+r;djh
   wm ix.ufha idudðlhska ks;r kj ksmehqï           ó.uqj ksjqiagâ nd,sld    úoHd,hSh
ksmoùu flfrys ±ä we,aula olaj;s' tfia u fuu           újdo ;r.dj,sfha Y+r;djh
jif¾§ mdif,a wfkl=;a isiqka fuu wxYh ms<sn|           le,Ksh O¾udf,dal úoHd,fha    újdo
±kqj;a lsÍu yd ;dlaIKsl ±kqu ,nd §ug Y%S            ;r.dj,sfha wkqY+r;djh
,xld bxðfkare wdh;kfha (IESL) bxðfkare m%idoa
isßj¾Ok  uy;df.a   m%Odk;ajfhka   úfYaI   r;=l=rei ix.uh
iïuka;%Khla mj;ajkq ,eî h' (IESL) wdh;kh u.ska   iqj fiajd lghq;=
jd¾Islj ixúOdkh lrkq ,nk §m jHdma; fhdjqka  70
kj ksmehqï m%o¾Ykhg wm úoHd,fha isiqkaf.a kj      úoHd,hSh jd¾Isl .=re YsIH idhkh
ks¾udK /ila bÈßm;a lf<uq'               úoHd,hSh jd¾Isl  .=re  YsIH  ffjoH  idhkh
                            meje;aùu'
   tfia  u fuu  jif¾§;a  fudrgqj úYaj      kjl idudðlhka yd mdi,a m%cdj i|yd yÈiais
úoHd,fha úoHq;a yd úÿ,s ixfoaY bxðfkare        wdmod l<ukdlrKh yd uQ,sl m%:udOdr lghq;=
fomd¾;fïka;=j u.ska ixúOdkh lrkq ,nk úoHd yd      iïnkaOfhka úfYaIs; mqyqKqjla ,nd§u'
;dCIKsl m%o¾Ykh bf,lafg%daksl wxYfha kj
                                                   71
ks¾udK bÈßm;a l< w;r tys § Wiia fm< .Ks;
  fn!oaO ix.uh iuÕ taldnoaO f,a oka§fï msxlu    mej;s iKi W;aij i|yd úoHd,h     fjkqfjka
  ixúOdkh lsÍu'                  m%:udOdr fiajd l%shd;aul lrk ,§'
  fvx.= u¾ok jHdmdrh
  ^Y%uodkh fmdaiag¾" nek¾" m;%sld yd ±kqj;a    cd;sl r;= l=rei l%Svd W;aijhg m%:udOdr
  lsÍfï lghq;= yd m%;sldr iïnkaOfhka mdi,a     ,nd§ fyd|u iafjÉcd lKavdhug ysñ m%:u
  m%cdj ±kqj;a lsÍu'                ia:dkh m%:udOdr i|yd ,nd .kakd ,§'
  úoHd,hSh m%:udOdr l|jqre meje;aùu'
  ,xldfõ m%:u r;=l=rei n,ldh ia:dmkh lsÍu'
                         m%cd i;aldr fiajd
                                                 72
m%:udOdr lghq;=                   jd¾Isl okai, fn!oaOdf,dal  fjila  f;uÕ=,
  fnd/,a, we;=, oiaikdrdufha mdrñ;d fmryer"    fjkqfjka meje;aùu'
  mkaksmsáh foõrï úydrfha fmryer" lsre,mK     w'fmd'i' ^id'fm<& isiqka i|yd m%;sfmdaIK
  iqux.,drdufha jd¾Isl fmryer" fldaÜfÜ rcuyd    jev igyka ixúOdkh lsÍu'
  úydrfha fmryer" fn,a,kaú, rcuyd úydrfha     ms<shkao, O¾urdc  úoHd,fha r;= l=rei
  fmryer yd n;a;ruq,a, iqkkaodrdufha fmryer    idudðlhska i|yd mdi,a WmlrK yd fmd;a ,nd
  wdÈ fmryer 7 la i|yd fkdñf,a m%cd        §u'
  i;aldrhla f,i;a ish fiajh uekúka bgq       jd¾Isl msß;a msxlu i|yd wdf,dal mQcdjla
  lf<ah'                      ixúOdkh lsÍu'

  iuia;  ,xld  fn!oaO uyd  iïfï,kfha
  fn!oaOdf,dal fjila f;uÕ=, fjkqfjka yd tu   mdi,a ud;djf.a kduhg w;alr ÿka lS¾;Ska
  wdh;kh úiska ixúOdkh lrk ,o úúO W;aijj,§     fld<U Èia;%slalfha fyd| u iafjÉPd lKavdhug
  iyfhda.h olajk ,§'                ysñ m%:u ia:dkh ,nd .ekSu'
                           ,xldfõ m%:u r;= l=rei m%:udOdr     n,ldh
  w;s.re ckdêm;s;=udf.a m%Odk;ajfhka iq.;odi    ia:dms; lsÍu yd l%shd;aul lsÍu'
  .Dyia: l%Svdx.Kfha meje;s iKi    ixj¾Ok    fld<U Èia;%slalfha <dnd, u ;reK iNdm;sjrhd
  nexl=fõ jd¾Isl iïfï,kh yd wm úoHd,fha      f,i r;= l=rei iNdm;sjrhd m;a lsÍu'
  jir 06 lg miq úoHd,hSh m%:udOdr tallh          .=reuEKsjreka  iy mshjreka fjkqfjka
  ksfhdack lrñka cd;sl r;= l=rei ;reK l|jqr        wlaIs ffjoH idhkhla iy yDo frda.
  fufyhùfï ;Hd.h ysñ lr .ekSu'               idhkhla meje;aùu'
                               jd¾Isl  j meje;afjk  cd;Hka;r fmd;a
m%:udOdr tallh                        m%o¾Ykfha § m%:udOdr myiqlï ie,iSu'
   2009 j¾Ih ;=< m%:udOdr tallh mdi,a'           fn,a,kaú, iy foõrï fjfyr          fmryerj,    §
Èia;%sla iy cd;sl uÜgñka ffjoH wkqlñgqj yd          m%:udOdr myiqlï ie,iSu'
tlaj jYd, ld¾hNdrhla isÿlrk ,§'
   2009 j¾Ifhys isÿlrk ,o jHdmD;s ms<sn|      Aeronautical Society
ixlaIsma; jd¾;dj
    ffoksl j ffjoHjrfhl= ffjoH uOHia:dkfha        Aeronautical Society has come to its optimum levels
    fiajfha fhoùu'                during the year 2009. The first project initiated was to extend
    1" 4 iy 7 jirj, isiqka i|yd mdi,a ffjoH    membership by improving the motivation in the Aeronautical field
    lñgqj yd tlaj ffjoH idhkh meje;aùu'      among the members. And we have started after school workshop
    7 iy 8 jirj, isiqkag jeäysá msg.eiau iy73   in order to improve the knowledge about aeronautics throughout
    refn,a,d tkak; ,nd §ug lghq;= lsÍu'      the year. We have organised a field trip to the Sri Lankan air lines
    1 iy 2 jirj, foudmshka   ±kqj;a  lsÍfï  which helped the members to observe theories in reality.
    jevigyka l%shd;aul lsÍu'               Our main project in the year was AD ASTR 2009 Inter
                                                             74
    fvx.=  jeks jix.;  frda. me;sr  hk    school Aeronautical quiz competition and workshop. Through this
    wjia:dj, § tajd u¾okh lsÍfï jevigyka iy    we were able to improve interaction among the aeronautical
    ±kqj;a lsÍfï jev igyka wxY uÜgñka       societies in other schools.
    l%shd;aul lsÍu'
                              Finally year 2009 has become a successful year for the
    Wiia fm< mka;s  i|yd  WmfoaYk  jevigyka
                           Aeronautical society, which we could brought glory to the mother
    l%shd;aul lsÍu'
                           D. S.
    m%:udOdr ldurh w¨;ajeähd lsÍu'
    .=reuEKsjreka  iy  mshjreka   fjkqfjka
                           YsIH kdhl ixÑ;h
    jd¾Isl ffjoH idhkh meje;aùu'
   ã' tia' fiakdkdhl úoHd,fha YsIH kdhl       tfuka u wreK¨ m%ix.h" jd¾Isl ;Hd. m%odk
ixÑ;h 2009 j¾Ih mqrd mdi, ;=< iEu lghq;a;l §   W;aijh" j¾K m%odk W;aijh yd u,, l%Svd
u Wkkaÿfjka yd ld¾hlaIu j odhl úh' mdif,a    W;aijj,§ jeks lghq;=j, § iyfhda.h ,ndfoñka
ffoksl lghq;=j, § mdi,a mßmd,k uKav,hg      2009  j¾Ifha  mdif,a  jevlghq;=j,g  Wmßu
iyfhda.h foñka úYd, l¾;jHhla bgq lrkq ,eî h'   iyfhda.h ,nd fok ,§'

   2009 j¾Ifha § YsIH kdhl ixÑ;h YsIH     wdÈYsIH ix.uh
kdhlhska 120 fofkl=f.ka muK iukaú; úh' fuhg
                           jir 28 l b;d flá b;sydihla we;s fuu
m%Odk YsIH kdhl" fcHIaG ksfhdacH YsIH
                         úoHd,fha wdÈYsIH ix.uh 2009 jif¾ § úoHd,fha
kdhlhska fofofkl=" ksfhdacH m%Odk YsIH kdhl
                         ÈhqKqj fjkqfjka iqúfYaI ld¾hNdrhla bgqlr
fofofkl= iy wfkl=;a YsIH kdhl uKav,h fcHIaG
                         we;' wdpd¾h uKav,h yd mdi,a ixj¾Ok iñ;sh iu.
YsIH kdhlhska yd iafõÉPd YsIH kdhlhskaf.ka
                         b;d iyfhda.fhka lghq;= lrk wm wdÈ YsIH ix.uh
iukaú; úh'
                         jirlg mdi, fjkqfjka ñ,shk 20 la muK jeh
                         lrhs' jd¾Isl ;Hd. m%odfkda;aijfha wdpd¾h
   2009 j¾Ih YsIH kdhl ixÑ;hg fnfyúka ld¾h
                         uKav,fha ;s,sK' jd¾Isl j¾K m%odfkda;aijh"
nyq, j¾Ihla njg m;ajQ w;r jHdmD;Ska rdYshla
                         .=re  iqNidOkh"  YsIH iqNidOkh"  YsIH;aj
id¾:l j ksud lr .ekSug wmg yels úh' fuu
                         jevigyk' foaYk iïuka;%K i|yd iqNidOkh" l%slÜ
j¾Ifha § jHdmD;Ska f,i lrk ,oafoa"
                         yd r.¾ we;=¿ l%Svd i|yd odhl;ajh ,ndfoñka
                         b;d mq¨,a mrdihl úysÿkq fiajdjla fuu ix.uh
      jd¾Isl .=re Èkh            u.ska bgqfõ' yeu ld¾hhlska u fmkakqï lrkqfha
      jd¾Isl jdyk fia§fï jHdmD;sh      lD;fõ§ nj hs'
      YsIH kdhlhska i|yd meje;ajQ f;Èk
      mqyqKq l|jqr ^fuys§ wjidk Èkh  75  mdi,a ixj¾Ok iñ;sh $ mdi,a ixj¾Ok lñgqj
      kdÉÑu,fha rlaIs; jkdka;rfhys jk.;
      md .ukla l%shd;aul úh'&          iEu jirl u fuu úoHd,hSh mdi,a ixj¾Ok
      mdi, ;=< kdumqjre iúlsÍfï jHdmD;s   iñ;sh yd mdi,a ixj¾Ok lñgqj mdif,a ixj¾Ok
      mdi,a Wmka Èkh            jevigyka fjkqfjka úYd, lemlsÍula lrkq ,nhs'
      YsIH kdhl Èkh jeks jHdmD;Ska h'    uQ,H jYfhka  mdi,a ixj¾Ok iñ;sh jirlg ñ,shk


                                              76
18 muK o mdi,a ixj¾Ok lñgqj ñ,shk 06 ^,laI    ks¾udK (Web site Designing), Turn coat, Power Point
60& muKo úhoï lrhs'               ;r.hg;a" bkaÈhdfõ § foieïn¾ ui mej;s XII
  fï i|yd  mdi,a ixj¾Ok iñ;sfha foudmshka   ICSQCC cd;Hka;r ;;a;aj lj ;r.hg;a" iyNd.s ù
ksfhdackh lr ldrl iNslhka 14 fokd wkqldrl    wfma mq;a;= cd;Hka;r mkakrh ,enQy' fkdjeïn¾
iNd 14 g fjka lr tys iNdm;sjre f,i m;a lr    ui kjÈ,a,s kqjr mej;s 9th Indian Model United Nation
we;' tu wkqlñgq i|yd foudmshka 10la o ne.ska
                         Conference – 2009 iïfï,khg iyNd.s ù cd;Hka;r
m;a lr we;s w;r iEu uil u mdi,a ixj¾Ok iñ;s
                         woyia yqjudre lr .ekSfï wjia:dfjys w;a±lSï
lñgq /iaùug wod< wkqlñgqj, udisl m%.;sh yd
                         w;s úYsIag f,i ,nd .;ay' W.;=ka ueo W.f;l=
bÈß jev bÈßm;a lrkq ,nhs' fuu ld¾hh fn§u yd
                         ùfï ixl,amh fï ;=<ska wms n,dfmdfrd;a;=
úêu;a ie,eiau ksid foudmsh iydh úoHd,hg
                         jkafkuq'
fkduo j ,efí'

úfoaY pdßld
                                    Sports Council – 2009
                                                          77
   cd;Hka;r   uÜgfï  olaI;d  yd  yelshd
jeäÈhqKq lsÍu wrUhd wm isiqka cd;Hka;r      Mr.Ashoka Senani Hewage       -   Principal
;r.$iïuka;%Kj,g wms iyNd.s lrkafkuq' fï     Mrs. Lilani Samaranayake       -   Deputy Principal
;=<ska wms fm!reI j¾Okh we;s lrkafkuq'      Mr.J.A.K.Janakantha         -   P.O.G.
isiqjdf.a   wNsu;h;a   cd;Hka;r   uÜgfï  Mr. S.R.S.M. Samarakkody       -   P.O.G.-Secretary
l%shdlrefjl= ùug yqrejla isiqjd <Õd lr
                                        Members
.;af;a h' 2009 Tlaf;dan¾ ui isx.mamQre
                         1.  Mr.B.N.P. Nisaj         -   D.P.O.G. – (Year 1-5)
rdcHfhys f;dr;=re ikaksfõok wud;HdxYh fufyh
                         2.  Mr.K.K.S.Jayantha        -   Athletics
jQ ;reK udOHfõ§ka mqyqKq lsÍfï l|jqrg" Y%S    3.  Mr.Ashoka Galahitiyawa     -   Basketball
,xld cd;sl T,sïmsla lñgqfjys ks¾foaY u;     4.  Mr.S.M.Manawadu         -   Badminton
fiks,a jkakswdrÉÑ mq;d Y%S ,xldj ksfhdackh    5.  Mr.Deepal Alwis         -   Band
lrñka iyNd.s ùu mdi,g o f.!rjhls' bkaÈhdfõ    6.  Mr.Gamini Wilson        -   Baseball
,lakõ kqjr mej;s XIV Quanta 2008 cd;Hka;r    7.  Mr.Ananda Ranasinghe      -   Chess
                         8.  Mr.Nihal Fernando        -   Cricket
;r.fha § úoHdj" .Ks;h" ;drld úoHdj yd mß.Kl
                         9. Mr.K.S.P.Kumara          -   Football
úoHd.drhg;a 2009 wfm%a,a ui bkaÈhdfõ ,lakõ
                         10. Mrs.L.Arumaperamarachchi     -   Gymnastics
kqjr mej;s Quest – 2009 cd;Hka;r ;r.fha§ újdo"  11. Mrs.Kanchana Alwis        -   Hookey
±kqu ñkqu' iïuka;%K" w;alï' fmdaiagia" fjí
12. Mr.M.S.M.Zufer          -    Judo              U – 17              Mrs. J.P. Ranasinghe
13. Mrs.H.G.N.A.Dunuwila       -    Karate             U – 19              Mr. Ashoka Galahitiyawa
14. Mr.Sanath Ileperuma        -    Rugger
15. Mr.Gamini Gunsekara        -    Scouting            Badminton
16. Mrs.R.M.U.Lalanika        -    Scrabble            Overall in Charge        Mr.S.P.Manawadu
17. Mrs.T. N. Wanniarachchi      -    Squash             U – 9 - 11            Mrs.P.D.S.S.Karunarathne
18. Mr.S.N.Wijesinghe         -    Swimming            U – 12 – 13           Mrs.R.W.S. Kumari Weerakkody
19. Mr.Palitha Panditharathne     -    Table Tennis
20. Mrs.Chmpika Wickramasinghe    -    Tennis             U – 14 – 15           Mrs. N.G. Amarasinghe
21. Mr.A.A.N.P.Adikari        -    Wushu             U – 16 – 17           Mrs. S. Priyadarshani
22. Mr. Deepal Alvis         -    Volley Ball          U – 19              Mr. S.P.Manawadu
23. Mr. S.A.S.P. Karunarathne     -    Wrestling                            Mrs. A.B. Sathyamoorthy
24. Mr. S.A.S.P. Senanayake      -  Body Building/Weightlifting
25. Mr.Lal Sudharman         -    Caram
            SPORTS SECTION                    Band
                                    78
                                       Overall in Charge        Mr.Deepal Alwis        79
     MASTERS / TEACHER IN CHARGE SPORTS                 Cadet Band (Western/Eastern)   Mr.Deepal Alwis
                                       Western Band (Junior / Senior)  Mrs.M.S.T.Gurusinghe
       Game            Master in Charge
                                       Western Band (Primary)      Mrs.Deepthika Ranasinghe
 Athletic
                                       Eastern Band (Primary)      Mrs. T.M. Wickramarathne
 Overall in Charge        Mr.K.K.S.Jayantha              Eastern Band (Junior)      Mr. Lal Sudarman
 U 9 – 15            B.M.N. Nayanananda                    (Senior)      Mr. Geeth De Silva
                 Mrs. N. Thayamathi                              Mrs. H. Kabiladas.
 Junior             Mrs. K.K.S. Jayantha
                 T. Thawasothi                Base Ball
                                       Overall in Charge        Mr.Gamini Wilson
 Basket Ball                                 U – 13              Mrs.Aloka De Silva
 Overall in Charge        Mr.Ashoka Galahitiyawa           U – 19 – 20           Mrs. Champa De Silva
 Mini Basket Ball        Mrs.M.A.C.J. Amarasinghe          U – 15 – 17           Mr. Gamini Wilson
                 Mrs. Kalyani Kalpage
 U – 13             Mrs.R.M.R. Nilanthi             Chess
 U – 15             Mrs. Upamalika               Overall in Charge        Mr.Ananda Ranasinghe
U – 10 – 12        Mrs.A.D.J.Pushpakanthi      Hockey
U – 14          Miss.Piyasili Ilangange      Overall in Charge     Mrs.Kanchana Alwis
U – 16          Mr.K. Arulanandasivam       U 9/13          Mrs.Kanthi Amarasekara
             Mrs. L. Amarakoon         U 13           Mrs.K.Yogendra
U – 19          Mr.Ananda Ransinghe        U 15           Mr.K.M.S.Konara
                              U 17/19          Mrs.Kanchana Alwis
Cricket
Overall in Charge     Mr.Nihal Fernando         Judo
U – 19 – Team 1st Xi   Mr.Nihal Fernando         Overall in Charge     Mr.M.S.M.Zufer
         2nd Xi  Mr.Manjula Galappaththi      Junior          Mrs.W.H.Leelawathi
U – 17– Team D i     Mr.Nihal Fernando         Senior          Mrs. Harsha Perera
U – 17– Team D iii    Mr. Hemantha Wijesinghe
U – 15– Team D i     Mr. Hemantha Wijesinghe
U – 15– Team D ii     Mr. M.M. Galappaththi
                              Karate
U – 13– Team D i     Mr. Chaminda Bandara
                              Overall in Charge     Mrs. N. Anusha Dunuwila        81
         D ii   Mr. N.S. Ansar
                            80  Junior          Mrs.Nilmini Gunasekara
         D iii  Mr. W.H.E. Wanigasekara
                              Senior          Mrs. N. Anusha Dunuwila
Cricket Academy
                                           Mr. Mohanarangan
Overall In - charge    Mrs. W.H.E. Wanigasekara
             Mrs. Manel Nanayakkar       Rugger
                              Overall in Charge     Mr.Sanath Ilepruma
Foot Ball                          U – 10-12 (Mini Rugger)  Mr.M. K. Saman Dharmapriya
Overall in Charge     Mr.K.S.P.Kumara          U /14           Mr.A.Satsoruban
Junior          Mr.M.I.M.Firdhows         U /16           Mr. Indunil Weerakkody
Senior          Mr.K.S.P.Kumara          U /18-20         Mr.Sanath Ilepruma
             Mrs. Nirasha L. Gamage
             Mr. Jayarathnam          Scouting
                              Overall in Charge     Mr. R.P.S.C. Gunasekara
Gymnastics / Aerobics
Overall in Charge     Mrs. N. Arumaperumarachchi
                              Scouting cubs       Mrs. Dilrukshi Rajapaksha  (Akela)
Senior          Mrs. A.Shiharan                       Mrs. Indumini Abeykoon   (Akela)
Junior          Mrs. D. Samarasekara                    Mrs. Jeevani Wijesinghe   (Akela)
                Mrs. S. Sivapriya        (Akela)    Primary       Mrs. Nirmala Gunathilake
                Mrs. Sheela Kodithuwakku     (Akela)              Mrs. C.A.K. Jayasundara
                Mrs. H.A.A.K. Perera       (Akela)
                                        Junior       Mrs. V. Sooriyarachchi
Scrabble
                                        Senior       Mrs. Champika Wicramasinghe
Overall in Charge       Mrs.R.M.U.Lalanika
Senior             Mrs. R.M.U. Lalanika
Junior             Mr. S. Sarwananda
                                        Volley Ball
                                        Overall in Charge  Mr.Deepal Alwis
Squash
Overall in Charge       Mrs.Thamara Wanniarachchi
                                        Senior       Mr.Deepal Alwis
Senior             Mrs.Thamara Wanniarachchi            Junior       Mrs. Achala Boralugoda
Junior             Mrs. S. Jayasundara
                Mrs. T.C. Raveendran

Swimming & Water Polo Diving                          Wushu
Overall in Charge       Mr.S.M.Wijesinghe                Overall in Charge  Mr.A.A.N.P.Adikari       83
Primary            Mrs.Nalani Mallika               Senior       Mr.A.A.N.P.Adikari
U–7–9             Miss.H.M.W.K.Eriyagolla          82  Junior       Mr.S.K.S.Abeywardena
U – 11             Mrs. R. Pushpakanthi
U – 13             Mrs. S. Srivadani / Mrs. R. Paskaranatha
U – 15             Mrs.Santhasuruban                Caram
Senior             Mr. S.M. Wijesinghe               Overall in Charge  Mr. Lal Sudharman
Senior             Mrs. Deepika Dissanayake
                                        Wrestling
Table Tennis                                  Overall in Charge  Mr. B.D.I.K. Karunarathne
Overall in Charge       Mr. Palitha Panditharathne                     Mr. M.H.M. Arujil
U–9              Mrs. Anoma Perera
U – 11             Mrs. A. Sivapalan                Body Building /
U – 13                                     Weightlifting    Mr. S.A.S.P. Senanayake
                Mrs. M. Ranjani
U – 15
                Mrs. Jeewa Jayasundara             Overall in Charge  Mr. J.K.M.R. Thuththiripitiya
U – 17 / 19
                Mr. Palitha Panditharathne
                Mrs. S. Jegasingham
Tennis
Overall in Charge       Mrs. Champika Wicramasinghe
                        uy;au uy;aóka Ndr wdpd¾hjreka jYfhka      88
                        fofkl=f.a iy mqyqKqlrejka 34 fofkl=f.a fiajh
                        l%Svd ixj¾Okhg uQ,sl jYfhka ,nd .kakd ,§'
                        l%Svd mßmd,khg yd úúO lghq;= iïnkaOfhka
                        m%;sm;a;suh  ;SrK  i|yd  iEu  l%Svdjla  u
                        ksfhdackh  jk  mßÈ  úÿy,a  l%Svd  uKav,h
                        l%shd;aul fõ' tfukau iEu l%Svdjla i|yd u
                        iu.dó j msysgqjd we;s foudmshka - wd§
                        YsIHhka ksfhdackh jk mßÈ msysgqjd f.k we;s
                        l%Svd  ixj¾Ok  wkq  lñgq  l%Svd  ixj¾Ok
                        l%shdj,shg úYd, Yla;shla ù we;' óg wu;rj wd§
                        YsIH ix.uh iDcq ksfhdackhla     mj;sk l%Svd
                        lssysmhla  i|yd  jqj;a"   olajkafka  m%n,
                        odhl;ajhla iy wkq.%yhls' tfuka u l%Svd
      2009 jir l%Svd wxYh       84
                        mßmd,kuh  yd  iïnkaëlrK   lghq;=  úêu;aj
                        mj;ajdf.k hEu Wfoid l%Svd mßmd,ljre fofofkla
   úoHd,hSh l%Svd wxYfha lemS fmfkk úYsIag  m;a lr isà'   m%d:ñl yd oaú;shsl wxYh i|yd
oCI;d rdYshla w;alr .ekSug yels jQ jirla f,i  ksfhdacH l%Svd mßmd,ljreka fofofkla m;alr
2009 jir ye¢kaúh yels h' miq.sh jir lsysmh   we;s  w;r  Tjqkaf.a   lemùu  i;=gqodhl  nj
yd ixikaokh lsÍfï§ 2009 jir miq.sh jirj,g    úfYaIfhka u i|yka l< hq;=h' l%Svdjkag
jvd ch.%yK w;ska bÈßhg meñKs jirls' fuu     w;sf¾lj yd fN!;sl iïm;a úêu;aj mj;ajd .ekSu"
úYsIag;ajh i|yd l%Svd mßmd,k lghq;= úêu;aj   msyskqï ;gdlh" kj l%Svd.drh" kj l%Svdx.kh
yiqrjd .ekSug úÿy,a mßmd,kh iu;aùu" l%Svd    wd§  úúO   wxYhka  ;=<   mj;sk  mßmd,kuh
ixj¾Okhg wjYH fN!;sl iïm;a iïmdokh yd úêu;aj  l%shdj,sfha iy uQ,Huh l<ukdlrKfha ixlSrK;dj
il%Shj mj;ajd .ekSu" Ndr wdpd¾hjrekaf.a yd   u; l%svd mßmd,ljreka fofofkl= m;aùu ;=<ska
wod< mqyqKqlrejkaf.a ukd jQ odhl;ajh" mdi,a   iuia; l%Svd wxYh u Yla;su;a ù we;' ta ;=<ska
ixj¾Ok iñ;sfha iy wd§ YsIH ix.ufha l%shdldÍ   l%Svd  wxYfha  ;jÿrg;a   ld¾hCIu;djhla  yd
m%cd odhl;ajh" l%Svl mq;=kaf.a wêIaGkYS,S    M,odhs;djhla n,dfmdfrd;a;= fõ' l%Svd wxYh
lemùu yd Wkkaÿj fnfyúka bjy,a úh'        hgf;a mj;akd jQ kj l%Svdx.kh" kj l%Svd.drh
                        iy msyskqï ;gdl lghq;= mj;ajd f.k hdu i|yd
                        l<uKdlrefjl= iy Tyq hgf;a jQ ld¾h uKav,hla
w'  udkj iïm;a odhl;ajh
                        wdh;ksl ld¾h Ndrh u; fjka fjka j m;a lr we;'
   2009 jir  ;=< § m%Odk l%Svdjka 26 mdi,
;=< l%shd;aul  jQ w;r úúO jhia iSudjka - tlS  ^wd& fN!;sl iïm;a odhl;ajh (-
jhia iSudjka  ;=< jHqy.; jQ jhia iSud $
fY%aKs.; lsÍï  fyda l=Y,;d j¾.SlrKh u; .=re
   úoHd,h  ;=<  ia:dms; j  mj;sk  iEu
l%Svdjlau ndOdjlska f;drj úêu;aj mqyqKqùï   3'  ldhj¾Ok uOHia:dkh
mj;ajd .ekSug wjYH ish¨u fN!;sl iïm;a                           86
iïmdokh lsÍug yels ù we;s w;r th l%Svdfõ      kj l%Svd.drhg wkqnoaê; j f.k hk fuu ldh
ÈhqKqjg w;HjYH wx.hls' ta ;=<ska l%Svdjkays  j¾Ok uOHia:dkh úoHd,hSh l%Svlhskago ish
ÈhqKqj m%;sM, j¾Okh ùug lrk n,mEï jvd;a    l=Y,;d ixj¾Okhg fhdod.; yels wdldrhg kùk
jeo.;a fõ' fN!;sl iïm;a hgf;a jQ ish¨u wdh;k  myiqlïj,ska iukaú;j ia:dms; lr we;'
±l=ïl¨ wkaoñka mßir ys;ldó j mj;ajd .ekSug
yelsùu i;=gg lreKls'              5'  kj l%Svdx.kh
                          l%slÜ" fydlS" mdmkaÿ" r.¾" fíiafnd,a"
1'  kj l%Svd.drh               u,, l%Svd hk l%Svdjka i|yd wjYH myiqlï iys;
                        h' tfuka u l%Svd uKavmh" fv%iska rEï"
   csïkdiaála" cqfvda" jqIq" lrdfÜ" fÜn,a  fNdackd.drh" l%Svd WmlrK weiqreï ldur" l%Svl
fgksia" neâñkagka jeks l%Svdjka i|yd uQ,slj  fkajdisld.drh" úêu;a ikSmdrCIl moaO;sh wd§
ia:dms; lr we;s w;r tu l%Svdjka i|yd wjYH   uQ,sl myiqlïj,ska o ia:dm;h' j¾;udkh jk úg
ish¿u myiqlï mj;S' l%Svd.drh" ±j ìulskao"   l%slÜ l%Svl mq;=kaf.a oCI;d   j¾Okh msKsi
úÿ,s wdf,dal udOHh o" kdk ldur" jeisls,s"   zzfnda,sx ueIskaZZ tllska o" weiafg%da g¾*a
fv%isx rEï" c,k," ÿrl:k myiqlï wd§ kùk     tllskao iukaú; h'
wxf.damdx.hkaf.ka iukaú;h' mqoa.,sl wxYfha
odhl;ajfhka ldh j¾Ok uOHia:dkhlao" fuhg    6'  msyskqï ;gdlh
wkqnoaê;j  msysgqjd  we;'  mdi,a  l%Svd
mqyqKqùïj,g w;sf¾lj" mdi,a ix.ï   - wOHdmk    úÿy, w;alr.;a fN!;sl iïm;a iïmdokfha
wud;HdxYh ixúOdkh lrk ;r.dj,s jd¾Isl j fuu   WÉp;u wjia:dj f,i msyskqï ;gdl ixlS¾Kh
l%Svd.drfha meje;a fõ' ;j o úúO ndysr wdh;k  ye¢kaúh yels h' fÜ%ksx mQ,a tllska iy f,aka
i|yd l=,s moku u; m'j'5'00 isg rd;%S 9'00   wglska iukaú; m%Odk msyskqï ;gdlhlska o
olajd ffokslj l%Svd.drh újD;j mj;S'      iukaú; jk w;r ish¨ u myiqlï wdrïNfha mgka u
                        ia:dms; lsÍug yelsúh' msyskqï ;gdlh Ndú;d
                        lrk wm úÿy,a l%Svlhska fulS iïm;a Wmßu f,i
2'  iafldIaa l%Svd.drh            Ndú; lsÍfï m%;sM,hla f,i cd;sl ;,fha msyskqï
                        l%Svlhska ùug;a msyskqï cd;sl jd¾;d wNsnjd
   kj l%Svd.drhg wkqnoaê; j l%shd;aul jk   hdug;a j¾;udkh jk úg iu;a ù we;s nj
iafldma   l%Svd.drh   cd;Hka;r   uÜgfï  úfYaIfhka u i|yka l< hq;= h' úÿy,a msyskqï
l%Svd.drhls' iafldma l%Svd.drhlg wjYH ish¨u  ldKavdhfï iy fjdag¾ fmdaf,da l%Svlhskag
myiqlï yd m%ñ;s wxYj,ska iukaú; w;r tu     muKla iSud fkdù úÿy,a wfkla l%Svlhskag o
l%Svlhskag th úYd, Yla;shls' cd;sl ;,fha    jHdhdï msKsi msysKqï ;gdlh Ndú; lsÍfï
l%Svlhska lsysm fofkl= u úoHd,h ;=<ska ìys   wjia:dj Wod ù we;' ;j o úoHd,hSh 1 - 5 jir
lsÍug fuu l%Svd.drh mdol ùu i;=gg lreKls'
m%d:ñl wxY isiqkg msyskqï l%Svdj úIhla
                         1'  iafldIa  -   iuia; ,xld mdi,a nd,l
jYfhka mx;s ld, igykg we;=<;a lr we;' fuys
                                 ;r.dj,sfha wkqY+r;djh'
úêu;a kv;a;=j mj;ajd .ekSug úYd, uQ,Huh
                         2' meismkaÿ   -  wjq( 17 my< ^ì& wka;¾
msßjehla ±Íug isÿj we;s ksid m'j' 5'00 isg
                                 mdi,a ;r.dj,sfha Y+r;djh'
rd;%S 9'00 olajd w;sf¾l jYfhka ndysr wdh;khg
                         3' ðïkdiaála -   cd;sl mdi,a 2009 iuia;
mqoa.,hskag f.ùï moku u; msyskqï l%Svdfõ
                         wkqY+r;djh'
kshe,Sug wjia:j we;'
                         4' neâñkagka -    wjq( 19 my< iuia; ,xld
                         mdi,a Y+r;djh'
7'  kj meismkaÿ  l%Svd msáh
                         5' ldhj¾Ok   iuia;  ,xld  wka;¾ mdi,a
   cd;Hka;r m%ñ;Skag wkql+, j ia:dms; lr      ;r.dj,sfha wkqY+r;djh'
we;s úÿy,a kj meismkaÿ l%Svd msáh - meismkaÿ   6' msyskqï wka;¾ mdi,a jhia iSud ;r.dj,sh
l%Svd  ixj¾Okhg  buy;a  odhl;ajhla imhhs'   wkqY+r;djh'
tfukau úÿ,s wdf,dal uOHfha l%Svd lsÍug wjYH87
m%ñ;s.;   wdf,dal   moaO;shlskao  úÿy,a   Outdoor Games
meismkaÿmsá iukaú; h'               1' fydlS    wjq( 15 my< iuia; ,xld f;jk
                         ia:dkh
7'  l%Svd yd iïnkaO fjk;a fN!;sl iïm;a   90
                         2' fíia fnda,a   wjq( 15 ka my< iuia;
                         ,xld iu Y+r;djh
   jg wdjrK iys; .=Kd;aul ;;a;ajfha fgksia
                                 wjq( 14 ka yd 17 ka my<
l%Svd msáhlao" fjd,sfnda,a l%Svd msáhlska o
                         Y+r;djh'
hq;= úÿy,a wNHka;r l%Svdx.kh úÿy,a wfkl=;a
                         3' r.¾     wjq( 14 my< iuia; ,xld l=i,dk
l%Svdjkaf.a uQ,sl mqyqKqùï i|yd jeä jYfhka
                                 Y+r;djh'
m%fhdackj;a fõ' ish¨ u l%Svd welvñ fuu
l%Svdx.kh wdY%s; j mqyqKqùï lsÍu isÿjk w;r    4' l%slÜ    wjq(  17  my< III fldgfia
iuia; ;K ks,a, kùlrKh lr we;'           wkqY+r;djh'
                                               88

2009 l%Svd wxYh ch.%yK

    úÿy,a l%Svd wxYh mßmd,kuh myiqj msKsi
fuka u jeä M,odhs;ajhla j¾Okh lsÍu msKsi
2009 jir ;=< § wNHka;r yd ndysr jYfhka (indoor
/ outdoor) l%shd;aul jQ w;r my; i|yka ch.%yK
iuia; ,xld Y+r;d $ wkq Y+r;d ysñlr .ekSug
iu;a úh'
Indoor Games
92

								
To top