????????????????? 2 by 14UBD9R5

VIEWS: 143 PAGES: 29

									                 ื้
  ชุดการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ พนฐาน
  รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
     เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้ น

         ชุดที่ 2
 เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร

          โดย
       นางทัศนีย์ ยมนา     โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
   อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
       ้
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
              ่
         คาชี้แจงเกียวกับชุ ดการเรี ยน

1. ชุดการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค33101
  เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
     ั
  มีท้ งหมด 8 ชุดดังนี้
  ชุดที่ 1 เรื่ อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  ชุดที่ 2 เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  ชุดที่ 3 เรื่ อง ความหมายและคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
          สองตัวแปร
  ชุดที่ 4 เรื่ อง กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  ชุดที่ 5 เรื่ อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้กราฟ
  ชุดที่ 6 เรื่ อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีการ
           แทนค่าตัวแปร
  ชุดที่ 7 เรื่ อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีการ
          กาจัดตัวแปร
  ชุดที่ 8 เรื่ อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2. ชุดการเรี ยนฉบับนี้ เป็ นชุดการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
  รหัสวิชา ค33101 ชุดที่ 2 เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  ใช้สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. ชุดการเรี ยนฉบับนี้ ประกอบด้วย
    - คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรี ยน
    - คาแนะนาสาหรับครู
    - คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน
    - สาระการเรี ยนรู้
    - จุดประสงค์การเรี ยนรู้
    - ขั้นตอนการเรี ยนชุ ดการเรี ยน
    - บัตรคาสั่ง
    - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
    - บัตรเนื้อหา , บัตรคาถาม , บัตรเฉลยบัตรคาถาม ,
      บัตรสรุ ปเนื้ อหา
    - แบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ชุดการเรี ยนฉบับนี้ใช้เวลา 1 ชัวโมง
                  ่
              คาแนะนาสาหรับครู
1.  ครู ควรเตรี ยมชุดการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค33101
   ชุดที่ 2 เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรให้เรี ยบร้อย
   ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
2.     ั
   ให้นกเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 2
   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรี ยน
3.                   ั
   แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกเรี ยนทราบ
4.              ั
   แจกชุดการเรี ยนให้นกเรี ยนศึกษาและแนะนาวิธีการศึกษา
                      ั
   ชุดการเรี ยนเพื่อนักเรี ยนจะได้ปฏิบติอย่างถูกต้อง
5.  ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกา
   รเรี ยนรู้ที่ 2
6.      ั
   ให้นกเรี ยนทาแบบฝึ กหัด (บัตรคาถาม)
   เพื่อเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน
   หลังจากศึกษาชุดการเรี ยนแล้ว แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามบัตรเฉลย
7.         ั        ั
   หากมีนกเรี ยนคนใดเรี ยนไม่ทนเพื่อน หรื อเรี ยนไม่เข้าใจหรื อ
   ขาดเรี ยน ครู ควรให้คาแนะนาหรื อมอบหมายงานหรื อให้ศึกษา
   ชุดการเรี ยนในเวลาว่าง
8.        ั
   ให้นกเรี ยนทาแบบสรุ ปเนื้อหา เพื่อฝึ กทักษะการคิด วิเคราะห์ อ่าน
   เขียน และส่ งเสริ มความแม่นยาในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
9.       ั
   ให้นกเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 2
   เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน หลังจากเรี ยนชุดการเรี ยน
   ชุดที่ 2 จบแล้ว
10.  หากมีนกเรี ยนคนใดทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนไม่ผานเกณ
           ั                      ่
   ฑ์ที่กาหนดไว้
                     ั
   ควรจัดสอนซ่อมเสริ มหรื อให้นกเรี ยนได้ศึกษาชุดการเรี ยนใหม่อีกครั้
   ง
11.  การจัดชั้นเรี ยนจะจัดให้นกเรี ยนศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
                 ั
   ก็ได้
             คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1.  อ่านคาชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรี ยนและคาแนะนาสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจ
   ก่อนลงมือศึกษาชุดการเรี ยน
2.  ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุ ดที่ 2 เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรี ยน
   แล้วตรวจคาตอบใน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ตอบถูกได้ 1 คะแนน
   ตอบผิดไม่ได้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ไว้
3.  ศึกษาชุดการเรี ยนโดยศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่ อง กราฟของสมการ
                 ั
   เชิงเส้นสองตัวแปรที่ครู จดเตรี ยมไว้ให้
   แล้วร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู ้โดยครู คอยชี้แนะแนวทาง
   และอธิ บายเพิมเติม
          ่
4.  ทาแบบฝึ กหัดจากบัตรคาถาม
   แล้วเปลี่ยนกันตรวจจากบัตรเฉลยบัตรคาถาม และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้
5.  ทาบัตรสรุ ปเนื้ อหาเพื่อเป็ นการทบทวนและส่ งเสริ มความแม่นยาในการเ
   รี ยนรู้ของนักเรี ยน
6.  ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 2
   เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนชุดการเรี ยน ชุดที่
   2 จบแล้ว
   และตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้วบันทึกคะแนนที่ไ
   ด้ไว้โดยกาหนดเกณฑ์สอบผ่านเมื่อได้ 5-10 คะแนน
7.  นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่บนทึก ั
   ไว้มาศึกษาความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ดวย้
   ร้อยละของความเก้าหน้า


  ร้อยละของความก้าวหน้าเป็ นดัชนีบอกนักเรี ยนว่านักเรี ยนมีความสามา
  รถในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละเท่าใด
8. ในการทาบัตรคาถาม แบบทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
     ั
  ขอให้นกเรี ยนทาด้วยความตั้งใจ
  และมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุดโดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
       สาระการเรียนรู้ชุ ดการเรียน ชุ ดที่ 2
    เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
     1 กราฟของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
     2 การหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
     เมื่อกาหนดจุดผ่านของเส้นตรง 2 จุด
      จุดประสงค์การเรียนรู้  1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นได้
  2. หาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมื่อกาหนด
   จุดผ่านของเส้นตรง 2 จุด
      ขั้นตอนการเรียนชุดการเรียน ชุดที่ 2
    เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร    1. อ่านคาแนะนาและบัตรคาสั่ง


     2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน


                        ่
                      ไม่ผานเกณฑ์
3. ศึกษาชุดการเรี ยน โดยปฏิบติกิจกรรม
               ั
    - ศึกษาบัตรเนื้อหา
    - ทาบัตรคาถาม
    - ทาบัตรสรุ ปเนื้ อหา


  4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน        ผลการประเมิน


                      ผ่านเกณฑ์
  5. ศึกษาชุดการเรี ยน ชุดที่ 3 ต่อไป
              บัตรคาสั่ ง1. อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อน ก่อนลงมือศึกษา
  ชุดการเรี ยน
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุ ดที่ 2 เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรี ยน
3. ศึกษาบัตรเนื้ อหา เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่ครู
       ้
  แจกให้ดวยความตั้งใจ
4. ทาแบบฝึ กหัดจากบัตรคาถาม พร้อมทั้งตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
5. ทาบัตรสรุ ปเนื้ อหาเพื่อเป็ นการทบทวนและส่ งเสริ มความแม่นยา
  ในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
6. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 2
  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนชุดการเรี ยน ชุดที่
  2 จบแล้ว
     ั                         ่
7. ถ้ามีนกเรี ยนคนใดทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนไม่ผานเกณฑ์ที่ต้ ั
        ั         ู้
  งไว้ ให้นกเรี ยนปรึ กษาครู ผสอนหรื อศึกษาชุดการเรี ยนอีกครั้ง
8. ในการทาแบบฝึ กทัด (บัตรคาถาม) แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
  ขอให้นกเรี ยนทาด้วยความตั้งใจ และให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด
      ั
  โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
          แบบทดสอบก่อนเรียน ชุ ดที่ 2
       เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
   โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 2 ใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อนเรี ยน
       เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จานวน 10 ข้อ
     2. การตอบแบบทดสอบให้นกเรี ยนกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
                    ั
       ใต้ตวอักษร ก , ข , ค , และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
            ั
       เพียงคาตอบเดียวบนกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
ใช้ กราฟของตัวเลือกต่ อไปนี้ตอบคาถามข้ อ 1 – 4

ก.                                   ข.
                    7                              7

                    6                              6

                    5                              5

                    4                              4

                    3                              3

                    2                              2

                    1                              1   -5    -4    -3  -2  -1    1  2  3  4  5  6    -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6
                    -1                              -1

                   -2                              -2

                   -3                              -3

                   -4                              -4

                   -5                              -5
ค.                                   ง.
                    7                              7

                      6                             6

                    5                              5


                    4                              4

                    3                              3

                    2                              2

                    1                              1     -5    -4  -3  -2  -1    1  2  3  4  5  6     -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6
                    -1                             -1

                    -2                              -2

                    -3                             -3

                    -4                              -4

                    -5                             -5
1. ข้อใดคือกราฟของสมการ x + y = 5
2. ข้อใดคือกราฟของสมการ x - 3y = 6
3. ข้อใดคือกราฟของสมการ 2x + y = 3
4. ข้อใดคือกราฟของสมการ y = - x
          ้
ใช้ ตัวเลือกต่ อไปนีตอบคาถามข้ อ 5 – 8
ก.                ข.
               7                             7

               6                             6

               5                             5


               4                             4

               3                             3

               2                             2

               1                             1 -5    -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6    -5  -4  -3  -2  -1     1    2    3    4    5    6
               -1                             -1

               -2                             -2

               -3                             -3

               -4                             -4

               -5                             -5
ค.                             ง.
                7
                                               7

                6
                                               6

                5                               5

                4                               4
                3                               3

                2                               2

                1                               1   -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6    -5  -4  -3  -2  -1      1    2    3    4    5    6
                -1                             -1

               -2                             -2

               -3                             -3

               -4                             -4

               -5                             -5
     5.   ข้อใดคือกราฟของสมการ x - y = -5
     6.   ข้อใดคือกราฟของสมการ 3x – y = 6
     7.   ข้อใดคือกราฟของสมการ x = 5
     8.   ข้อใดคือกราฟของสมการ y = 5
           ่
9. สมการของเส้นตรงที่ผานจุด(-5 , -3) และ (4 , 6) คือข้อใด
    ก. y = -x + 2
    ข. y = 2x – 3
    ค. y = - x + 1
    ง. y = x + 2
            ่
10. สมการของเส้นตรงที่ผานจุด(3 , -2) และ (-4 , 5) คือข้อใด
    ก. y = -x + 2
    ข. y = 2x – 3
    ค. y = - x + 1
    ง. y = x + 2
          กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน ชุดที่ 2
           เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร


     ชื่อ-สกุล................................................................ชั้น...........เลขที่.....


     ตัวเลือก ก        ข     ค    ง      คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม
ข้อที่
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10


                                                    ้
                            ลงชื่อ......................................ผูตรวจ
                               (.......................................)
                            วันที่.........เดือน....................พ.ศ.......
   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 2
เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
         1.  ค
         2.  ก
         3.  ข
         4.  ง
         5.  ข
         6.  ก
         7.  ง
         8.  ค
         9.  ง
         10.  ค
                    ้
                บัตรเนือหา             1. กราฟของของสมการเชิง
                เส้ นสองตัวแปร


      กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ
   กราฟของคาตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ซึ่ งเกิดจากการนาคาตอบไปเขียนกราฟ
      รู ปทัวไปของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ Ax + By + C = 0 เมื่อ A ,
         ่
B , C เป็ นค่าคงตัวที่ A และ B ไม่เท่ากับศูนย์พร้อมกัน แต่ในการเขียนกราฟ
                          ่
เพื่อสะดวกในการหาค่า y จึงนิยมจัดสมการให้อยูรูปใหม่ดงนี้  ั
              เนื่องจาก Ax + By + C = 0
              ดังนั้นจะได้    By = -Ax – C
                         A  C
                       y=  x
                          
                         B  B
                   A     C
             ถ้าให้ a =  และ b = 
                   B     B
               จะได้   y = ax + b


  [เมื่อ a คือ ความชัน และ b เป็ นตาแหน่งที่กราฟตัดแกน y ที่จุด (0 , b)]
        ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b
    ่ ั
ขึ้นอยูกบ a (ความชัน หรื อ slope) ดังนี้
                  y=2x+1(a>0,b 0)
             7

             6

             5       y =2x (a >0 , b = 0)


             4
                    y = 3 (a = 0, b 0)
             3

             2

             1  -5  -4  -3  -2  -1   1  2   3  4  5  6
             -1

             -2
                    y = -2x + 2 (a <0, b 0)
             -3

             -4
                    y = -2x (a < 0 , b = 0)
             -5
จากรู ป
           ่
  1. ถ้า a > 0 (ไม่วา b จะเท่ากับหรื อไม่เท่ากับ 0)
    กราฟจะทามุมแหลมกับแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
            ่
  2. ถ้า a < 0 (ไม่วา b จะเท่ากับหรื อไม่เท่ากับ 0)
    กราฟจะทามุมป้ านกับแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
  3. ถ้า a = 0 และ b ≠ 0 กราฟจะขนานกับแกน X
  ส่ วน b เป็ นตาแน่งที่กราฟตัดแกน Y ที่จุด (0 , b)
               ่
        ข้ อสั งเกตเกียวกับสมการ y = ax + b         ่
1. ถ้า b = 0 ไม่วา a > 0 หรื อ a < 0 กราฟจะผ่านจุดกาเนิด (0 , 0) เสมอ
2. สมการใด ๆ ที่มี a เท่ากัน แต่ b มีค่าไม่เท่ากัน จะได้กราฟขนานกัน
                    ่
3. ในกรณี ที่ a และ b = 0 สมการจะอยูในรู ป y = (0)x + 0 หรื อ y = 0
  ลักษณะของกราฟจะเป็ นเส้นตรงทับแกน X เพราะไม่วา x    ่
  จะมีค่าเท่ากับเท่าใดก็ตาม y จะมีค่าเท่ากับ 0 เสมอ ในทานองเดียวกัน
  สมการ x = 0 ลักษณะของกราฟที่ได้จะเป็ นเส้นตรงทับแกน Y
4. เนื่องจากกราฟของสมการ y = ax + b เป็ นเส้นตรง
  ดังนั้นในการเขียนกราฟของสมการดังกล่าวจึงสามารถทาได้ง่าย ๆ
  โดยหาจุดเพียง 2 จุดที่แทน (x , y) แล้วทาให้สมการนั้นเป็ นจริ ง
  ก็สามารถเขียนกราฟได้แล้ว
              สรุ ป


        กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   เป็ นกราฟของคาตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ซึ่ งเกิดจากการนาคาตอบไปเขียนกราฟ
        2. การหาสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
        เมื่อกาหนดจุดผ่ านของเส้ นตรง 2 จุด   ขั้นตอนการหาสมการเส้นตรง
1.  เขียนสมการมาตรฐานของกราฟเส้นตรงลงไปก่อน คือ y = ax + b
2.  ให้นาค่า x และ y
   ที่ได้จากจุดผ่านของเส้นตรงทั้งสองจุดนั้นไปแทนในสมการมาตรฐา
                     ั
   นที่ละครั้งจะได้สมการ 2 ชั้น ซึ่ งมีตวไม่ทราบค่า เป็ น a และ b
3.    ิ
   ใช้วธีแก้สมการ 2 ชั้นช่วยในการหาค่าของ a และ b
4.  นาค่า a และ b ที่ได้ไปแทนในสมการมาตรฐาน
   จะได้สมการของกราฟเส้นตรงตามต้องการ
                    ่
    ตัวอย่าง จงหาสมการเส้นตรงที่ผานจุด (2 , 3) และ (-1 , 12)
  วิธีทา จาก       y    =    ax + b ………………..(1)
      แทนค่า x = 2 และ y = 3 ใน (1) จะได้
             3    =    2a + b
        2a + b      =    3 …………………….(2)
      แทนค่า x = -1 และ y = 12 ใน (1) จะได้
             12   =    -a + b
             -a + b =    12 …………………..(3)
      นา (2) – (3) จะได้ 3a =    -9
             a    =    -3
      แทนค่า a ใน (3) จะได้
        -(-3) + b     =    12
             b    =    9
      แทนค่า a และ b ใน (1) จะได้
             y    =    -3x + 9
        3x + y – 9    =    0
         ่
สมการเส้นตรงที่ผานจุด (2 ,3) และ (-1 , 12) คือ สมการ 3x + y – 9 = 0 ตอบ

     สรุ ป        การหาสมการเส้นตรง เมื่อกาหนดจุดผ่านของเส้นตรง
              ่
   2 จุด เขียนสมการให้อยูในรู ป y = ax + b นาค่า x และ y
   ที่บอกมาไปแทนในสมการที่ละครั้ง
     ิ
   ใช้วธีแก้สมการช่วยในการหา a และ b แทนค่า a และ b
   จะได้สมการของกราฟ
                  บัตรคาถาม

        ั
 คาชี้แจง ให้นกเรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้
      ถูกต้อง

1. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนแกนคู่เดียวกัน
1) y = 2x + 4  x    -2    0     2
        y = 2x + 4  …….      4     ……..

         X      -2    0    2
2) y = 2x – 5  Y=2x-5    …….    -5    ……..3) y = 2x     X     -2    0     2
         Y = 2x   …..    0     …..

4) y = 2x – 3   X     -2    0     2
        Y=2x-3    …..   -3    …..
                     7

                     6

                     5

                     4

                     3

                     2

                     1  -5    -4   -3    -2   -1         1    2    3    4    5    6
                    -1

                    -2

                    -3

                    -4

                    -5
และตอบคาถามต่อไปนี้
              ั
ก. เส้นกราฟทั้งสี่ ตดแกน Y ที่จุดใดบ้าง ..................................................
                            ั
ข. เส้นกราฟทั้งสี่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนอย่างไร ........................................
  ............................................................................................................
ค. จะสรุ ปลักษณะของเส้นกราฟจากสมการนี้วาอย่างไร........................ ่
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
2. จงเติมคาตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
                    ่
  2.1 กราฟของสมการที่ผานจุด (-2 , 1) และ (2 , 1) คือสมการ.............
    .....................................................................................................
  2.2 กราฟของสมการที่ขนานกับแกน Y และห่างจากแกน Y
    เป็ นระยะ 5 หน่วยทางขวา
    คือสมการ.............................................................
                     ั
  2.3 กราฟของสมการที่ต้ งฉากกับแกน X และผ่านจุด (-1 , 0)
    คือสมการ......................................................................................
    ..
             บัตรเฉลยบัตรคาถาม


                   7
                       y = 2x + 4
                   6

                   5               y = 2x -5
                         y =2x
                   4

                   3
                            y = 2x - 3
                   2

                   1        -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3    4  5   6
                   -1

                  -2

                  -3

                  -4

                  -5
 1) (2 , 8) , (-2 , 0)           2) (2 , -1) , (-2 , -9)
 3) (2 , 4) , (-2 , -4)          4) (2 , 1) , (-2 , -7)
ก. (0 , 4) , (0 , -5) , (0 , 0) , (0 , -3)
ข. ขนานกัน
ค. กราฟทั้งสี่ ขนานกัน เพราะมี ค่า a = 2 เหมือนกัน และ
กราฟจะตัดแกน X ที่จุด (0 , b)
2.
   2.1 x + 2y = 0
   2.2 x = 5
   2.3 x = -1
                          ้
                     บัตรสรุปเนือหา

        ั
คาชี้แจง ให้นกเรี ยนสรุ ปเนื้ อหาจากบัตรเนื้อหาของชุดการเรี ยน ชุดที่ 2
      ตามหัวข้อต่อไปนี้
 ชื่อ- สกุล.....................................................ชั้น...............เลขที่..............

  1. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร หมายถึง...................................
  .................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  2. จงเขียนขั้นตอนการหาสมการเส้นตรง
     เมื่อกาหนดจุดผ่านของเส้นตรง 2 จุด
  .................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
                           แบบทดสอบหลังเรียน ชุ ดที่ 2

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 2 ใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อนเรี ยน
       เรื่ อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จานวน 10 ข้อ
     2. การตอบแบบทดสอบให้นกเรี ยนกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
                    ั
        ใต้ตวอักษร ก , ข , ค , และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
            ั
        เพียงคาตอบเดียวบนกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
ใช้ กราฟของตัวเลือกต่ อไปนี้ตอบคาถามข้ อ 1 – 4

ก.                                      ข.
                    7                                 7

                    6                                 6

                    5                                 5

                    4                                 4

                    3                                 3

                    2                                 2

                    1                                 1   -5    -4    -3  -2  -1   1  2  3  4    5    6    -5  -4  -3  -2  -1     1    2    3    4    5    6
                    -1                                -1

                   -2                                -2

                   -3                                -3

                   -4                                -4

                   -5                                -5
ค.                                      ง.
                    7                                7

                    6                                6

                    5                                5

                    4                                4

                    3                                3

                    2                                2

                    1                                1     -5    -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5    6      -5  -4  -3  -2  -1   1    2    3    4    5    6
                    -1                               -1

                    -2                               -2

                    -3                               -3

                    -4                               -4

                    -5                               -5
1. ข้อใดคือกราฟของสมการ x + y = 5
2. ข้อใดคือกราฟของสมการ x - 3y = 6
5. ข้อใดคือกราฟของสมการ 2x + y = 3
6. ข้อใดคือกราฟของสมการ y = - x
          ้
ใช้ ตัวเลือกต่ อไปนีตอบคาถามข้ อ 5 – 8
ก.                ข.
              7                            7

              6                            6

              5                            5

              4                            4

              3                            3

              2                            2

              1                            1   -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6    -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3    4    5    6
              -1                           -1

              -2                           -2

              -3                           -3

              -4                           -4

              -5                           -5
ค.                            ง.
               7                            7

               6                            6

               5                            5

               4                            4

               3                            3

               2                            2

               1                            1   -5  -4  -3  -2  -1   1  2  3  4  5  6    -5  -4  -3  -2  -1   1  2    3    4    5    6
              -1                           -1

              -2                           -2

              -3                           -3

              -4                           -4

              -5                           -5
5. ข้อใดคือกราฟของสมการ x - y = -5
6. ข้อใดคือกราฟของสมการ 3x – y = 6
7. ข้อใดคือกราฟของสมการ x = 5
8. ข้อใดคือกราฟของสมการ y = 5
            ่
9. สมการของเส้นตรงที่ผานจุด(-5 , -3) และ (4 , 6) คือข้อใด
    ก. y = -x + 2
    ข. y = 2x – 3
    ค. y = - x + 1
    ง. y = x + 2
             ่
10. สมการของเส้นตรงที่ผานจุด(3 , -2) และ (-4 , 5) คือข้อใด
    ก. y = -x + 2
    ข. y = 2x – 3
    ค. y = - x + 1
      ง. y = x + 2
          กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1
             เรื่อง สมการเชิงเส้ นสองตัวแปร


     ชื่อ-สกุล................................................................ชั้น...........เลขที่.....


     ตัวเลือก ก        ข     ค    ง      คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม
ข้อที่
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10


                                                    ้
                            ลงชื่อ......................................ผูตรวจ
                               (.......................................)
                            วันที่.........เดือน....................พ.ศ.......
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2
 เรื่อง สมการเชิงเส้ นสองตัวแปร
         1. ค
         2. ก
         3. ข
         4. ง
         5. ข
         6. ก
         7. ง
         8. ค
         9. ง
         10. ค
                   บรรณานุกรม

กนกวลี อุษณกรกุล. คณิ ตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, ม.ป.ป.
กานดา ลือสุ ทธิวบูลย์ และคณะ. คู่มือคณิ ตศาสตร์ ม.3. กรุ งเทพฯ : เดอะบุคส์, ม.ป.ป.
          ิ                              ๊
ชนันทิตา ฉัตรทอง และวิสุทธิ์ เวียงสมุทร. สื่ อการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
     การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สัมฤทธิ์ มาตรฐานคณิ ตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 3
     ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, 2548.
ณรงค์ ปั้ นนิ่ม และคณะ. คู่มือเตรี ยมสอบคณิ ตศาสตร์ รวม ม. 1-2-3.
               ั
     กรุ งเทพฯ : ภูมิบณฑิต, ม.ป.ป.
ทรงวิทย์ สุ วรรณธาดา. คู่มือเตรี ยมสอบคณิ ตาสตร์ ม.3.
     กรุ งเทพฯ : กรุ งสยามการพิมพ์, ม.ป.ป.
           . แบบฝึ กหัดพื้นฐานแม็คคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 3 เล่ม 1 ภาคเรี ยนที่ 1
     ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. กรุ งเทพฯ : เซเว่นพริ้ น กรุ๊ ป, ม.ป.ป.
ยุพิน พิพิธกุล และสิ ริพร ทิพย์คง. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานคณิ ตศาสตร์ ม.3. กรุ งเทพฯ :
     พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548.
วาสนา ทองการุ ณ. ติวเข้มคณิ ตศาสตร์ เทอมต้น ค011. กรุ งเทพ : เดอะบุคส์. ม.ป.ป.
           . สาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1. กรุ งเทพ :
     เดอะบุคส์. 2550.
สุ ชิน ทามาหากิน. คู่มือคณิ ตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 – 2. กรุ งเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2543.
          . คู่มือคณิ ตศาสตร์ แนวใหม่ ม.3 ภาคเรี ยนที่ 1. กรุ งเทพฯ :
     พัฒนาศึกษา, 2550.
สุ พล สุ วรรณนพ และคณะ. สื่ อการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
     กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3). กรุ งเทพฯ : นิยมวิทยา, 2548
ส่ งเสริ มการสอนคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์
     พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. กรุ งเทพฯ :
     กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.

								
To top