Regional prislista

Document Sample
Regional prislista Powered By Docstoc
					                                 Regional prislista 2009
         REGIONAL PRISLISTA NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2009
               LÄNSSJUKVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD                                                 Utgåva 3
                           Bilaga nr 5 till Avtal om regionsjukvård 2009-2010
             Sluten vård debiteras enligt NORD-DRG med länspris för vikten 1,0 exkl psyk, rehab och obsplats
             2008 års priser uppräknade med 2,8 % för 2009 enligt nytt pris- och ersättningssysystem. Se 4.1
             NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS (NUS) DEBITERAR 2009 ENLIGT SÄRSKILD PRISLISTA.

                                                                 Regional prislista 2009
Besök, vårdtillfällen för utomlänspatient
                                                       Kr per          Kr per       Kr per
                                                       Vårdtillfälle      Läk besök      sjukv beh
KLINIK                                                    Vårddag
MEDICIN exkl HjärtIVA                                             Flik 2                2,826        1,128
MEDICIN HjärtIVA                                               Flik 2
REUMATOLOGI                                                  Flik 2                2,590        1,033
LUNG                                                     Flik 2                3,895        1,556
INFEKTION                                                   Flik 2                2,767        1,104
HUD                                                      Flik 2                1,816        724
KIRURGI                                                    Flik 2                3,206        1,283
ONKOLOGI                                                   Flik 3                3,086        1,235
UROLOGI                                                    Flik 2                4,227        1,687
ORTOPEDI                                                   Flik 2                2,826        1,128
ÖGON                                                     Flik 2                2,137        855
ÖRON                                                     Flik 2                2,280        914
BARN                                                     Flik 2                3,112        1,247
GYNEKOLOGI                                                  Flik 2                3,040        1,223
FÖRLOSSNING                                                  Flik 2
REHAB                                                             6,853        2,541        1,021
PSYKIATRI                                                           5,416        3,717        1,484
BARNPSYKIATRI                                                         11,757        6,472        2,590
OBSERVATIONS- OCH AKUTPLATS/SJUKSTUGA VID VÅRDCENTRAL                                     4,311
BESÖKSKOSTNAD VID SJUKSTUGA OCH VÅRDCENTRAL                                                    1,662        664
DIALYS                                                                       6,354
AKUTMOTTAGNING                                                                   2,933        1,176
Vårdlandstingets patientavgifter tillkommer till ovanstående priser.
Utskrivningsdagen räknas ej

                           Regionpris NordDRG vikt 1,0 exkl NUS                  45,772


Vanligaste patientavgifterna i resp landsting; akuta besök
                   Vårdcentraler Läkarbesök                 Sjukhus läkarbesök             Besök hos annan än läkare
För kompletta pat-         Dagtid         Jourtid       Akuta      med remiss     med remiss      Vårdcentral   Sjukhus
avgifter klicka nedan:                                    från spec läkare  från Vårdcentral
                                                    5)
Västernorrland            150          300         300       0/300       150/3006)      0/80 se nedan     80
Jämtland               150          250         300       100/2504)      100/2504)        100        100
Västerbotten             100          300         300      100/300 1)     100/300 1)        100        100
Norrbotten              150          250         250        250        250 3)       0/80 se nedan     80
Asylsökande              50           50        "250/300"       50                    25        25
alla 4 landsting

Förklaring 0/80 vid Vårdcentral i Västernorrland och Norrbotten:
Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska är avgiftsfria. Övriga vårdgivare ex sjukgymnast, arbetsterapeut m fl är avgiften 80:-

Förklaring besöksavgifter
1)
  Vid verksamheter inom närsjukvården (Geriatrik, Psykiatri, Rehabcentrum-Ske-å, Beteendemedicin-Umeå och Strokecenter-Umeå) är besöksavgiften 100 kr
Inom specialiserad sjukhusvård är avgiften för läkarbesök 300 kr

3)
  Första besöket efter remiss från vårdcentral är avgiftsfritt
4)
  Första besök med remiss 100:-, övriga planerade besök 250 :-
5)
  akuta besök med remiss från spec läkare 0:- , övriga besök med remiss 300:-
6)
  Första besök med remiss från vårdcentral 150:-, övriga besök 300:-


Kostnader för eventuella röntgen- och laboratorieundersökningar ingår i beloppen.
Finns mellanlänsavtal som reglerar ersättningen skall dessa avtal och priser gälla. För
medicinsk service som inte har samband med besök i öppen vård eller inskrivning i sluten
vård debiteras enligt kostnaden per åtgärd.
Flera besök, vårdtillfällen samma dag debiteras enligt riksavtalets regler
Om vårdlandstinget har 0:- i patientavgift har man rätt att uttaga/debitera hemlandstingets patientavgift

             Regionpris NordDRG vikt 1,0 exkl NUS           45,772
                                      23:1
                                   Regional prislista 2009
HJÄLPMEDEL TILL HANDIKAPPADE
Hjälpmedel skall ordineras efter samråd med patientens
hemlandsting om kostnaden beräknas överstiga                                                        15,025

ERSÄTTNING MEDICINSK SERVICE PRIVATA VÅRDGIVARE MED VÅRDERSÄTTNING
Avgift för medicinsk service i samband med besök hos privat vårdgivare med vårdersättning
                                         262 Kronor per besök

FLYGAMBULANS "Fixed Wings"
Ersättning enligt entreprenörens för tillfället gällande prislista


HELIKOPTERTRANSPORTER                   ersättning per flygtimme

Ersättning enligt respektive landstings entreprenör för tillfället gällande prislista
plus ersättning för ingående medicinsk kompetens.

Ersättning utgår för transport från flygterminal tills helikoptern är åter till terminalen
eller att ett nytt uppdrag påbörjats under återtransport. (Flygning till hämtnings-
plats, transport med patient till vårdinrättning samt återtransport till flygterminal).

VÄGAMBULANSTRANSPORTER               ersättning per kilometer
En liggande patient                                       75 Kronor
Om transportsträckan är kortare än 20 km utgår ersättning ändå med              1,500 Kronor för första patient
Väntetid för en bemannad ambulans ersätts med                         374 Kronor per påbörjad kvart,
dock med undantag för den första kvarten.
Vid flera patienter i samma ambulans
Två liggande patienter                                     85 Kronor       (10 kronor extra per kilometer)
En liggande + en sittande patient                                80 Kronor       (5 kronor extra per kilometer)
Två liggande + en sittande patient                               90 Kronor       (15 kronor extra per kilometer)

Ersättning utgår för transport från ambulansstation tills ambulansen är åter till ambulans-
stationen eller att ett nytt uppdrag påbörjats under återtransport. (Framkörning till hämtnings-
plats, transport med patient till vårdinrättning samt återtransport till ambulansstation).

För Sambulans och Ambuss utgår ersättning med 19 kronor per kilometer och patient.

GEMENSAMMA REGLER FÖR VÄGAMBULANS OCH HELIKOPTER
Vid planerade returresor från ex NUS debiteras endast för faktisk vägsträcka/flygtid med aktuell patient
För planerade behandlingar i öppen vård som patienten väljer enligt hemlandstingets remissregler gäller:

HalluxValgus                              11,686
Fotop Hammartå                             11,686                    I de fall andra ingrepp än vidstående sker i
Op ganglion Hand                            10,017                    öppen vård förutsättes att överenskommelse
Artroskopi Knä                              9,449                    träffats om pris mellan remitterande klinik/-
Artroskopi Axel                             10,440                    landsting och vårdande klinik/landsting.
Cystoskopi                                3,895                    Sådant pris baseras på självkostnad vid
Ultraljud Prostata                            3,005                    vårdande klinik/landsting enligt riksavtalet.
Mellannålsbiopsi prostata                        5,565
Ljumskbråck                               14,920
Ljumskbråck laparoskopiskt                       17,878
Varicer                                 18,190
Gallsten lap                              35,866
Gråstarr                                10,452
Fotodynamisk behandl ögon                        14,941
Op Halsmandlar                             15,025
Utprovning av hörapparat                         8,670 per öra (resp hemlandstings egenavgift gäller)
Läkarbesök, specialist för ställnings-
tagande till behandling/operation                    3,088
Abort dagop                               11,520
Slyngkonisation                             4,593
Sterilisering (medicinska skäl)                     16,127
Skelning                                 6,911 per öga
Medicinsk abort                             7,557
Ätstörning                                4,112Priserna gäller fr o m 1 januari 2009.
                                         23:2
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
001A   Intrakraniell kirurgi för tumör             3.6006                   164,806
001B   Annan intrakraniell kärlkirurgi             8.7196                   399,111
001C   Intrakraniell kir för aneurysm              3.2425                   148,415
001D   Intrakraniell shuntkirurgi                2.9562                   135,310
001E   Annan kraniotomi utan trauma               3.2700                   149,673
002A   Annan kraniotomi med trauma               4.8855                   223,618
002B   Kir för kroniskt subduralhämatom             1.7711                   81,066
4    Op ryggmärg & närligg vävnad               3.0618                   140,144
5    Op extrakraniella kärl                  1.8701                   85,598
6    Op karpaltunnel                     0.5534                   25,330
7    Op hjärnnerv & andra nerver K              1.7294                   79,158
8    Op hjärnnerv & andra nerver U              1.0484                   47,987
9    Sjd & skador ryggmärg                  2.0394                   93,347
10    Tumörer i nervsyst K                   1.4734                   67,440
11    Tumörer i nervsyst U                   0.9434                   43,181
12    Degenerativ sjd nervsyst                 0.8863                   40,567
13    MS & cerebellär ataxi                  0.5960                   27,280
014A   Spec kärlsjd hjärna exkl TIA K              1.6377                   74,960
014B   Spec kärlsjd hjärna exkl TIA U              1.1368                   52,033
15    TIA & ockl precerebr artärer               0.5019                   22,973
16    Ospec kärlsjd hjärna K                  1.0456                   47,859
17    Ospec kärlsjd hjärna U                  0.4270                   19,545
18    Sjd hjärnnerv & perif nerv K               0.9776                   44,746
19    Sjd hjärnnerv & perif nerv U               0.6743                   30,864
20    Inf nervsyst ej virusmeningit              1.3783                   63,087
21    Virusmeningit                      0.6166                   28,223
22    Hypertensiv encefalopati                 1.3461                   61,613
23    Nontraum stupor & koma                  0.5197                   23,788
24    Kramper & huvudvärk >17 K                0.5854                   26,795
25    Kramper & huvudvärk >17 U                0.4031                   18,451
26    Kramper & huvudvärk <18                 0.4124                   18,876
27    Allv traum hjärnskada                  1.0752                   49,214
28    Traum hjärnskada >17 K                  0.8768                   40,133
29    Traum hjärnskada >17 U                  0.5613                   25,692
30    Traum hjärnskada <18                   0.5075                   23,229
31    Hjärnskakning >17 K                   0.3968                   18,162
32    Hjärnskakning >17 U                   0.3387                   15,503
33    Hjärnskakning <18                    0.2587                   11,841
34    Andra sjd i nervsyst K                  0.9231                   42,252
35    Andra sjd i nervsyst U                  0.6484                   29,678
036A   Andra op retina                     0.6341                   29,024
036B   Op retinaavlossning                   0.8858                   40,545
036C   Lokal strålbehandling öga                1.1773                   53,887
036D   Större op öga                      0.8040                   36,800
37    Op orbita                        1.0378                   47,502
38    Primära op iris                     0.6059                   27,733
39    Linsop ej disciss sek katarakt              0.5404                   24,735
040N   Extraokul op ej orbita >17                0.7041                   32,228
41    Extraokul op ej orbita <18                0.5094                   23,316
42    Intraokul op ej ret iris lins              0.6735                   30,827
                              23:3
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
43    Hyphema                         0.3391                   15,521
44    Allvarlig akut ögoninf                  0.8777                   40,174
45    Neurologisk ögonsjd                   0.5876                   26,895
46    Andra ögonsjd >17 K                   0.6159                   28,191
47    Andra ögonsjd >17 U                   0.3958                   18,116
48    Andra ögonsjd <18                    0.4162                   19,050
049A   Andra större op huvud & hals               3.1150                   142,579
049B   Insättning av kokleaimplantat              8.5825                   392,836
050N   Parotidectomy                      1.2759                   58,400
051N   Salivary gland procedure except parotidectomy      0.8831                   40,421
52    Op läpp- & gomspalt                   1.3194                   60,391
053A   Op bihålor                        0.6766                   30,969
053B   Op hörselben & andra ben i öra              0.8660                   39,638
55    Div op öron näsa mun hals                0.9600                   43,941
56    Näsplastik                        0.6863                   31,413
57    Op tons/aden u enbart ekto >17              0.5646                   25,843
58    Op tons/aden u enbart ekto <18              0.5131                   23,485
59    Tons/adenoidektomi enbart >17              0.4950                   22,657
60    Tons/adenoidektomi enbart <18              0.5565                   25,472
63    Andra op öra näsa mun hals                1.0261                   46,966
64    Mal/oklar tum öra näs mun hals              0.8225                   37,647
65    Balansproblem, yrsel                   0.4144                   18,968
66    Näsblödning                       0.3784                   17,320
67    Epiglottit                        1.1924                   54,578
68    ÖLI & otitis media >17 K                 0.6223                   28,484
69    ÖLI & otitis media >17 U                 0.3924                   17,961
070A   ÖLI & otitis media <18 K                 0.4322                   19,783
070B   ÖLI & otitis media <18 U                 0.4134                   18,922
71    Krupp och laryngotrakeit                 0.2418                   11,068
72    Nästrauma & näsdeformitet                0.4596                   21,037
73    Andra sjd öra näs mun hals >17              0.5171                   23,669
74    Andra sjd öra näs mun hals <18              0.4611                   21,105
75    Större toraxoperationer                 2.4691                   113,015
76    Andra op andningsorg K                  2.4065                   110,150
77    Andra op andningsorg U                  1.2472                   57,086
78    Lungemboli                        0.9424                   43,135
79    Inf & inflam andningsorg >17 K              1.7288                   79,130
80    Inf & inflam andningsorg >17 U              1.1613                   53,155
81    Inf & inflam andningsorg <18               1.0422                   47,703
82    Tumörer i andningsorganen                1.2683                   58,052
83    Allvarliga toraxskador K                 1.1739                   53,731
84    Allvarliga toraxskador U                 0.6970                   31,903
85    Pleurautgjutning K                    1.0792                   49,397
86    Pleurautgjutning U                    0.6641                   30,397
87    Lungödem & respirationssvikt               1.1484                   52,564
88    Kron obstrukt lungsjd                  0.6664                   30,502
89    Lunginflammation >17 K                  0.9595                   43,918
90    Lunginflammation >17 U                  0.6448                   29,514
091A   Lunginflammation <18 K                  0.9714                   44,463
091B   Lunginflammation <18 U                  0.5543                   25,371
                              23:4
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
92    Interstitiella lungsjd K            1.0848                        49,653
93    Interstitiella lungsjd U            0.6450                        29,523
94    Pneumotorax K                  1.4361                        65,733
95    Pneumotorax U                  0.8587                        39,304
96    Bronkit & astma >17 K              0.6522                        29,852
97    Bronkit & astma >17 U              0.4497                        20,584
098A   Bronkit & astma <18 K              0.7281                        33,326
098B   Bronkit & astma <18 U              0.4773                        21,847
99    Fynd/symptom andningsorg K           0.5578                        25,531
100   Fynd/symptom andningsorg U           0.3971                        18,176
101   Andra sjd andningsorg K             0.7998                        36,608
102   Andra sjd andningsorg U             0.4779                        21,874
103   Hjärttranspl & assist cirk           21.9188                      1,003,261
104A   Op enstaka hjärtklaff U             4.3931                       201,080
104B   Op hjärtklaff, flera eller K          5.8923                       269,701
107A   Koronar bypass U                3.5094                       160,631
107B   Koronar bypass med hjärtkatet          5.0735                       232,223
107C   Koronar bypass K                4.1014                       187,728
108   Andra kardiotorakala op             4.0197                       183,989
109N   Op torakalt aortaaneurysm            7.0275                       321,661
110   Större kardiovask op K             5.8194                       266,364
111   Större kardiovask op U             4.3947                       201,153
112A   Annan perkutan kardiovask åtgärd        2.1043                        96,317
112B   Perkutan ablatio för hjärtarytmi        1.5019                        68,745
112C   PCI ej infarkt U                1.4417                        65,989
112D   PCI ej infarkt K                1.5344                        70,232
112E   PCI vid infarkt U                1.8648                        85,355
112F   PCI vid infarkt K                2.1167                        96,885
113   Amputation cirksjd ej arm/tå          2.7091                       124,000
114   Amputation cirksjd arm/tå            1.4452                        66,149
115A   Removal of permanent cardiac pacemaker or defi 1.1875                        54,354
115B   Revison of cardiac pacemaker or implantation o 1.6229                        74,283
115C   Insättning/byte av defibrillator        4.9487                       226,510
119   Underbindning & stripping            0.6960                        31,857
120   Andra op vid cirkulationssjd          1.4900                        68,200
121   Hjärtinf m kard kompl              1.0674                        48,857
122   Hjärtinf u kard kompl              0.7955                        36,411
123   Hjärtinfarkt död inom 3 d            0.3874                        17,732
124   Cirksjd m hjärtkat K              1.1643                        53,292
125   Cirksjd m hjärtkat U              0.9468                        43,337
126   Akut & subakut endokardit            3.2059                       146,739
127   Hjärtsvikt & chock               0.8311                        38,041
128   Tromboflebit djup ven              0.6222                        28,479
129   Hjärtstillestånd oförklarat           1.6101                        73,697
130   Sjd perifera kärl K               1.0289                        47,095
131   Sjd perifera kärl U               0.7167                        32,805
132   Aterosklerotisk hjärtsjd K           0.5175                        23,687
133   Aterosklerotisk hjärtsjd U           0.4202                        19,233
134   Hypertoni                    0.4308                        19,718
135   Klaffsjd/kongen hjärtsjd >17 K         0.7713                        35,304
                              23:5
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
136   Klaffsjd/kongen hjärtsjd >17 U              0.4878                   22,327
137   Klaffsjd/kongen hjärtsjd <18               0.8306                   38,018
138   Arytmi & överlednstörn K                 0.5954                   27,252
139   Arytmi & överlednstörn U                 0.3383                   15,485
140   Angina pectoris                     0.4295                   19,659
141   Synkope & kollaps K                   0.5020                   22,977
142   Synkope & kollaps U                   0.3570                   16,340
143   Bröstsmärtor u angina pectoris              0.3053                   13,974
144   Andra cirkulationssjd K                 0.8218                   37,615
145   Andra cirkulationssjd U                 0.5675                   25,975
146   Rektal resektion/exstirp K                4.2358                   193,880
147   Rektal resektion/exstirp U                3.0008                   137,352
148   Större tarmoperation K                  3.5872                   164,192
149   Större tarmoperation U                  2.2368                   102,382
150   Adherenslösn & delning brid K              3.1416                   143,796
151   Adherenslösn & delning brid U              1.8376                   84,110
152   Mindre tarmoperation K                  2.3795                   108,914
153   Mindre tarmoperation U                  1.4492                   66,332
154A   Stor op mage matstr duod >17 K              8.3309                   381,319
154B   Andra op mag matstr duod >17 K              4.0927                   187,330
155A   Stor op mage matstr duod >17 U              4.2209                   193,198
155B   Andra op mag matstr duod >17 U              1.5747                   72,077
156   Op mage matstrupe duod <18                2.2316                   102,144
157   Op analregion & stomirev K                0.8775                   40,165
158   Op analregion & stomirev U                0.5643                   25,829
159   Bråckop ej inguinal/fem >17 K              1.3474                   61,673
160   Bråckop ej inguinal/fem >17 U              0.8891                   40,696
161   Op inguinal-/fem bråck >17 K               0.8035                   36,778
162   Op inguinal-/fem bråck >17 U               0.6573                   30,086
163   Bråckoperation <18                    0.8503                   38,920
166N   Appendektomi K                      1.1897                   54,455
167   Appendektomi U                      0.8229                   37,666
168   Op munhåla K                       1.1279                   51,626
169   Op munhåla U                       0.9482                   43,401
170   Andra op mage tarm K                   2.5224                   115,455
171   Andra op mage tarm U                   1.0205                   46,710
172   Malign tumör mage tarm K                 1.2345                   56,505
173   Malign tumör mage tarm U                 0.9008                   41,231
174N   Complex peptic ulcer or GI-haemorrhage          0.8715                   39,890
175N   Uncomplicated peptic ulcer or GI-haemorrhage       0.5708                   26,126
179   Inflammatorisk tarmsjd                  0.7647                   35,002
180   Passagehinder mage tarm K                0.6909                   31,624
181   Passagehinder mage tarm U                0.4616                   21,128
182   Buksmärta/gastroenterit >17 K              0.6194                   28,351
183   Buksmärta/gastroenterit >17 U              0.4043                   18,505
184A   Buksmärta/gastroenterit <18 K              0.4178                   19,123
184B   Buksmärta/gastroenterit <18 U              0.3603                   16,492
185   Oral sjd ej tandkir >17                 0.5882                   26,923
186   Oral sjd ej tandkir <18                 0.4063                   18,597
187   Tandkirurgi                       0.5865                   26,845
                              23:6
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
188   Andra sjd matsmältorg >17 K              0.7811                    35,752
189   Andra sjd matsmältorg >17 U              0.5432                    24,863
190   Andra sjd matsmältorg <18               0.5429                    24,849
191A   Pankreastransplantation                16.4000                    750,656
191B   Pankreas-, lever- & shuntop K             6.4160                    293,671
192   Pankreas-, lever- & shuntop U             4.3171                    197,601
193   Gallvägsop ej kolecystekt K              3.8861                    177,873
194   Gallvägsop ej kolecystekt U              2.1203                    97,050
195   Kolecystekt m expl koledok K              2.5291                    115,761
196   Kolecystekt m expl koledok U              2.0718                    94,830
197   Kolecystektomi öppen K                 2.0183                    92,381
198   Kolecystektomi öppen U                 1.2767                    58,437
199   Diagn op lever/gallväg malign             2.0580                    94,198
200   Diagn op lever/gallväg benign             1.1465                    52,477
201   Andra op lever gallv pankreas             1.6684                    76,366
202   Cirros & alkoholhepatit                1.1357                    51,983
203   Malign tum pankr lever gallväg             1.1201                    51,269
204   Sjd i pankreas ej malign                0.7686                    35,180
205   Leversjd ej mal/cirr/alkhep K             1.0888                    49,836
206   Leversjd ej mal/cirr/alkhep U             0.6148                    28,140
207   Gallvägssjukdom K                   0.9557                    43,744
208   Gallvägssjukdom U                   0.5731                    26,232
209A   Prim ledprot nedre extr                1.9631                    89,854
209B   Sek ledprot replant nedre extr             2.6970                    123,446
210   Op höft/lår ej stor led >17 K             1.7592                    80,522
211   Op höft/lår ej stor led >17 U             1.7403                    79,656
212   Op höft/lår ej stor led <18              1.8108                    82,883
213   Amput för sjd musk/ben/bindväv             2.7632                    126,476
214A   Spinal korrektion el komb fusion            5.1908                    237,592
214B   Annan ryggradsfusion K                 4.2336                    193,779
214C   Annan rygg- & halsoperation K             2.0754                    94,995
215B   Annan ryggradsfusion U                 2.9416                    134,642
215C   Annan rygg- & halsoperation U             1.3733                    62,858
216   Biopsi från musk/ben/bindväv              1.7806                    81,501
217   Rev/htrpl musk-skelsjd ej hand             3.9135                    179,128
218   Op fotled underben öarm >17 K             2.0161                    92,280
219   Op fotled underben öarm >17 U             1.3273                    60,753
220   Op fotled underben öarm <18              0.9963                    45,602
221   Knäop ej diagn artroskopi K              1.9361                    88,619
222   Knäop ej diagn artroskopi U              0.9449                    43,250
223   Stor op skuldra/arm & op arm K             1.2414                    56,821
224   Andra armop U                     0.8776                    40,169
225   Fotoperationer                     0.8962                    41,021
226   Bindvävsoperationer K                 1.3410                    61,380
227   Bindvävsoperationer U                 0.7953                    36,402
228   Stor handop hand-handledsop K             0.9303                    42,581
229   Hand-handledsop ej stor led U             0.8380                    38,357
230   Extr int fixmtrl höft/lår               0.7784                    35,629
231   Extr int fixmtrl ej höft/lår              0.6769                    30,983
232   Diagnostisk artroskopi                 0.7407                    33,903
                              23:7
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
233   Andra op musk/ben/bindväv K               1.9766                   90,472
234   Andra op musk/ben/bindväv U               1.3333                   61,027
235   Lårbensfrakturer                     1.2009                   54,967
236   Höft- och bäckenfrakturer                1.3228                   60,547
237   Lux/stukning höft/bäcken/lår               0.5663                   25,921
238   Osteomyelit                       1.3369                   61,192
239   Patol frakt mal musk/ben/bindv              1.0801                   49,438
240N   Bindvävssjukdomar o vaskuliter K             1.1429                   52,312
241N   Bindvävssjukdomar o vaskuliter U             0.7146                   32,708
242A   Infektiösa artriter och bursiter             1.0571                   48,385
242B   Specifik inflamm artropati K               1.0369                   47,461
242C   Specifik inflamm artropati U               0.6788                   31,070
242D   Andra artriter                      0.6056                   27,719
242E   Artroser K                        1.5841                   72,507
242F   Artroser U                        1.3331                   61,018
243   Medicinska ryggsjukdomar                 0.6966                   31,885
244   Andra bensjukdomar K                   1.1755                   53,805
245   Andra bensjukdomar U                   0.8761                   40,101
247   Symtom musk/ben/bindväv                 0.4577                   20,950
248   Bursit tendinit & myosit                 0.5554                   25,422
249   Eftervård sjd musk/ben/bindväv              1.0112                   46,284
250   Fr/stu/lux uarm/hand/fot >17 K              0.8357                   38,251
251   Fr/stu/lux uarm/hand/fot >17 U              0.5637                   25,802
252   Fr/stu/lux uarm/hand/fot <18               0.4170                   19,087
253   Frakt/stu/lux öarm/uben >17 K              1.0614                   48,582
254   Frakt/stu/lux öarm/uben >17 U              0.6793                   31,093
255   Frakt/stu/lux öarm/uben <18               0.4932                   22,575
256   Andra sjd musk/ben/bindväv                0.5611                   25,683
257   Tot mastekt malign tumör K                1.1036                   50,514
258   Tot mastekt malign tumör U                0.9833                   45,007
259   Subtot mastekt malign tumör K              1.0017                   45,850
260   Subtot mastekt malign tumör U              0.8580                   39,272
261   Subtot mastekt benign sjd                0.9311                   42,618
262   Px & lokal exc benign bröstsjd              0.6040                   27,646
263   Rev/hudtrpl sår/cellulit K                3.0742                   140,711
264   Rev/hudtrpl sår/cellulit U                2.5096                   114,869
265   Rev/hudtrpl ej sår/cellulit K              1.6330                   74,745
266   Rev/hudtrpl ej sår/cellulit U              0.9474                   43,364
267   Perianal/pilonidal operation               0.4821                   22,067
268   Plastikkir hud/underhud                 0.9494                   43,456
269   Andra op hud/underhud K                 1.6153                   73,935
270   Andra op hud/underhud U                 0.7160                   32,773
271   Kroniska hudsår                     1.4692                   67,248
272   Allv hudsjd & mal melanom K               1.1872                   54,340
273   Allv hudsjd & mal melanom U               0.7688                   35,189
274   Maligna bröstsjukdomar K                 1.2474                   57,096
275   Maligna bröstsjukdomar U                 0.5490                   25,129
276   Benigna bröstsjukdomar                  0.6343                   29,033
277   Cellulit >17 K                      0.8735                   39,982
278   Cellulit >17 U                      0.5441                   24,904
                              23:8
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
279 Cellulit <18                         0.4898                   22,419
280 Trauma utan djup skada >17 K                 0.8349                   38,215
281 Trauma utan djup skada >17 U                 0.5254                   24,048
282 Trauma utan djup skada <18                  0.3197                   14,633
283 Lätt hudsjd inkl skivep ca K                 0.9346                   42,778
284 Lätt hudsjd inkl skivep ca U                 0.5007                   22,918
285 Benamput endokrin/metabol sjd                3.2177                   147,280
286 Hypofys- & binjureoperationer                2.7932                   127,850
288A Mag-tarmoperationer mot fetma                1.7887                   81,872
288B Andra fetmaoperationer                    1.2488                   57,160
289 Bisköldkörteloperationer                   1.0770                   49,296
290 Sköldkörteloperationer                    1.1172                   51,136
291 Op ductus thyreoglossus                   0.8277                   37,885
292 Andra op endokr/metabol sjd K                2.2861                   104,639
293 Andra op endokr/metabol sjd U                1.3595                   62,227
294 Diabetes >35                         0.7229                   33,088
295 Diabetes <36                         1.1357                   51,983
296 Nutritiv/metabol sjd >17 K                  0.8383                   38,370
297 Nutritiv/metabol sjd >17 U                  0.7097                   32,484
298 Nutritiv/metabol sjd <18                   0.6914                   31,647
299 Medfödd metabol sjukdom                   0.6176                   28,269
300 Endokrin sjukdom K                      0.9078                   41,552
301 Endokrin sjukdom U                      0.5088                   23,289
302 Njurtransplantation                     8.3870                   383,887
303 Njur/uretär/blåsop malign sjd                3.1571                   144,506
304 Njur/uretär/blåsop ej malign K                2.8239                   129,255
305 Njur/uretär/blåsop ej malign U                2.2710                   103,948
308 Mindre blåsoperationer K                   1.1305                   51,745
309 Mindre blåsoperationer U                   0.6908                   31,619
310 Transuretrala op K                      0.8130                   37,212
311 Transuretrala op U                      0.6876                   31,473
312 Uretrala op >17 K                      1.2201                   55,846
313 Uretrala op >17 U                      0.8538                   39,080
314 Uretrala op <18                       1.1084                   50,733
315 Andra njur- & urinvägsop                   0.8752                   40,059
316 Njursvikt                          1.1443                   52,377
317 Dialysbehandling                       0.7882                   36,077
318 Njur- & urinvägstumörer K                  1.1403                   52,193
319 Njur- & urinvägstumörer U                  0.6284                   28,763
320 Njur- & urinvägsinf >17 K                  0.8045                   36,823
321 Njur- & urinvägsinf >17 U                  0.5886                   26,941
322 Njur- & urinvägsinf <18                   0.5946                   27,216
323 Urinvägssten K el litotripsi                 0.6970                   31,903
324 Urinvägssten U                        0.4256                   19,480
325 Njur- & urinvägssymtom >17 K                 0.5991                   27,422
326 Njur- & urinvägssymtom >17 U                 0.4568                   20,909
327 Njur- & urinvägssymtom <18                  0.6046                   27,674
329N Uretrastriktur                        0.4222                   19,325
331 Andra njur-/urinvägssjd >17 K                0.8737                   39,991
332 Andra njur-/urinvägssjd >17 U                0.5935                   27,166
                              23:9
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
333 Andra njur-/urinvägssjd <18                 0.8403                   38,462
334 Stor bäckenoperation på man K                2.3085                   105,664
335 Stor bäckenoperation på man U                1.8132                   82,993
336 TUR-P K                           0.9118                   41,735
337 TUR-P U                           0.7800                   35,702
338 Testikelop malign tumör                   0.9627                   44,064
339 Testikelop benign sjd >17                  0.6470                   29,614
340 Testikelop benign sjd <18                  0.5973                   27,339
341 Penisoperationer                       1.2597                   57,659
342 Omskärelse >17                        0.4440                   20,323
343 Omskärelse <18                        0.5468                   25,028
344 Andra op manl genit malign sjd                1.1422                   52,280
345 Andra op manl genit benign sjd                0.6919                   31,669
346 Malign sjd manliga genitalia K                1.1616                   53,168
347 Malign sjd manliga genitalia U                0.9224                   42,220
348 Benign prostatahypertrofi K                 0.5835                   26,708
349 Benign prostatahypertrofi U                 0.5432                   24,863
350 Inflammation manliga genitalia                0.4667                   21,362
351 Manlig sterilisering                     0.3700                   16,936
352 Andra sjd manliga genitalia                 0.4655                   21,307
353 Hysterekt vulvekt bäckenutrymn                2.3312                   106,703
354 Op uter/adn mal sjd ej ovar K                1.9124                   87,534
355 Op uter/adn mal sjd ej ovar U                1.4364                   65,746
356 Rekonstr op kvinnl genitalia                 0.8558                   39,171
357 Op uter/adn vid ovarialcancer                1.9005                   86,989
358 Op uter/adn vid benign sjd K                 1.4965                   68,497
359 Op uter/adn vid benign sjd U                 1.0564                   48,353
360 Op cervix vagina vulva                    0.5708                   26,126
361 Gyn lapskopi öppen steriliser                0.7405                   33,894
362 Sterilisering via skopi                   0.4705                   21,536
363 Skrap/kon/radioimpl malign sjd                0.4591                   21,014
364 Skrapning/konis benign sjd                  0.4165                   19,064
365 Andra op kvinnl genitalia                  1.5138                   69,289
366 Malign sjd kvinnl genitalia K                1.3985                   64,012
367 Malign sjd kvinnl genitalia U                0.5372                   24,589
368 Infektion kvinnl genitalia                  0.5002                   22,895
369 Mensstörning & andra problem                 0.5026                   23,005
370 Kejsarsnitt K                        1.3635                   62,410
371 Kejsarsnitt U                        1.0586                   48,454
372 Vaginal förlossning K                    0.7879                   36,064
373 Vaginal förlossning U                    0.5169                   23,659
374 Vaginal förlossn m steril/evak                0.9374                   42,906
375 Vag förlos m op ej steril/evak                0.7915                   36,228
376 Sjd puerperiet utan op                    0.5272                   24,131
377 Sjd puerperium med op                    0.5127                   23,467
378N Op extrauterin graviditet                  0.8511                   38,956
379 Hotande abort                        0.4632                   21,201
380 Abort utan evakuering                    0.2838                   12,990
381 Abort med evak el hysterotomi                0.4045                   18,515
382 Avstannat värkarbete                     0.2658                   12,166
                             23:10
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
383   Andra sjd gravid m medic kompl             0.5022                    22,987
384   Andra sjd gravid u medic kompl             0.3780                    17,302
385A   Nyfödd död 2d el annan enh 5d             0.4727                    21,636
385B   Sent neonat probl el eftervård             1.1061                    50,628
386N   Nyfödd under 1000g                  15.0187                    687,431
387N   Nyfödd 1000-1499g                   9.5635                    437,738
388A   Nyfödd 1500-2499g multiprobl              6.5186                    298,367
388B   Nyfödd 1500-2499g u multiprobl             3.1158                    142,615
388C   Severe respiratory problem of premature infant     8.9791                    410,989
389A   Nyfödd >1499g med stor op               8.9539                    409,835
389B   Nyfödd >2499g med multiprobl              3.4885                    159,675
389C   Severe respiratory problem of mature infant      1.8340                    83,945
390   Nyfödd >2499g med annat probl             1.0994                    50,321
391   Nyfödd normal                     0.6108                    27,957
392   Mjältextirpation >17                  2.2027                    100,821
393   Mjältextirpation <18                  2.0354                    93,164
394   Andra op blodbildande organ              0.9440                    43,208
395   Sjd i röda blodkroppar >17               0.6299                    28,832
396   Sjd i röda blodkroppar <18               0.4482                    20,515
397   Koagulationsstörningar                 0.8720                    39,913
398   Sjd i RES & immunologisk sjd K             1.1177                    51,159
399   Sjd i RES & immunologisk sjd U             0.7192                    32,919
400   Lymfom/leukemi med stor op               1.9110                    87,470
401   Lymfom/leukemi med andra op K             1.6107                    73,724
402   Lymfom/leukemi med andra op U             0.9458                    43,291
403   Lymfom & leukemi K                   1.8324                    83,872
404   Lymfom & leukemi U                   1.0482                    47,978
405   Akut leukemi utan stor op <18             1.0597                    48,504
406   Mprf sjd ospec tum m stor op K             3.4843                    159,482
407   Mprf sjd ospec tum m stor op U             2.4512                    112,196
408   Mprf sjd ospec tum m andra op             0.9897                    45,300
409   OBS! Strålbehandling i sluten vård ersätts enligt KPP, se särskild prislista
410   Kemoterapi ej akut leukemi                0.5800                   26,548
411   Malignitetsutredn u endoskopi              0.7848                   35,922
412   Malignitetsutredn m endoskopi              0.8419                   38,535
413   Mprf sjd/ospec tumörer K                 1.6573                   75,857
414   Mprf sjd/ospec tumörer U                 0.8620                   39,455
415   Op vid infektionssjd och HIV               2.8680                   131,273
416   Sepsis >17                        1.2697                   58,116
417   Sepsis <18                        1.3368                   61,188
418   Postop & posttraum infektion               0.7397                   33,857
419   Feber av okänd orsak >17 K                0.8219                   37,620
420   Feber av okänd orsak >17 U                0.5977                   27,358
421   Virusinfektion >17                    0.4494                   20,570
422   Virusinf feber okänd orsak <18              0.4320                   19,773
423   Andra infektions- & parasitsjd              0.8246                   37,743
424N   Op psyk sjd eller beroende                1.7649                   80,782
426A   Bipolära syndrom <60                   0.5114                   23,408
426B   Bipolära syndrom >59                   0.8367                   38,297
426C   Övriga förstämningssyndrom <60              0.4289                   19,631
                             23:11
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
426D   Övriga förstämningssyndrom >59             0.8987                    41,135
427A   Ångestsyndrom                     0.3778                    17,293
427B   Maladaptiv stressreakt ej akut             0.5354                    24,506
427C   Maladaptiv stressreakt akut              0.4069                    18,625
427D   Somatoforma/dissociativa syndr             0.7307                    33,445
428N   Personlighetsstörningar                0.2916                    13,347
429A   Organiska psykosyndrom K                1.2976                    59,393
429B   Organiska psykosyndrom U                1.0711                    49,026
430A   Schizofreni < 30                    0.8300                    37,991
430B   Schizofreni 30-59                   0.8300                    37,991
430C   Schizofreni >59                    0.8300                    37,991
430D   Långvarig psykos ej schiz               0.6003                    27,477
430E   Kortvarig psykos ej schiz               0.6679                    30,571
430F   Övriga psykotiska syndrom               0.6520                    29,843
431A   Mental retardation                   1.0988                    50,294
431B   Neuropsykiatriska tillstånd              0.5847                    26,763
431C   Övrigt psyk med ung debut               0.7478                    34,228
432A   Ätstörningar                      0.8264                    37,826
432B   Övrig specific psyk störning              0.4968                    22,739
432C   Ospecific psyk störning                0.4188                    19,169
432M   Psykiatri 29-90 dagar                 6.0893                    278,716
432N   Psykiatri > 90 dagar                 38.7430                   1,773,335
436A   Missbruk/beroende ej psykos K             0.5079                    23,247
436B   Missbruk/beroende ej psykos U             0.3082                    14,107
436C   Missbruk/beroende med psykos              0.3561                    16,299
439   Hudtranspl efter skada                 2.1274                    97,375
441   Handkir op efter skada                 1.0803                    49,447
442   Andra op efter skada K                 2.9028                    132,866
443   Andra op efter skada U                 1.5239                    69,751
444   Trauma >17 K                      0.9048                    41,414
445   Trauma >17 U                      0.4746                    21,723
446   Trauma <18                       0.3687                    16,876
447   Allergiska reaktioner >17               0.2548                    11,663
448   Allergiska reaktioner <18               0.2559                    11,713
449   Förgiftn & tox medicin >17 K              0.4833                    22,121
450   Förgiftn & tox medicin >17 U              0.3165                    14,487
451   Förgiftn & tox medicin <18               0.2954                    13,521
452A   Behandlingskomplikation m op K             1.2772                    58,460
452B   Behandlingskomplikation u op K             0.8235                    37,693
453A   Behandlingskomplikation m op              0.9642                    44,133
453B   Behandlingskomplikation u op              0.4487                    20,538
454   Andra skador & förgiftningar K             0.5362                    24,543
455   Andra skador & förgiftningar U             0.2967                    13,580
456   Brännsk t annan akut inom 5 d             0.4980                    22,794
457   Omfattande brännskada ej op              1.6089                    73,642
458   Mindre brännskada med hudtrpl             2.8234                    129,232
459   Mindre brännskada annan op               1.8379                    84,124
460   Mindre brännskada utan op               0.5551                    25,408
461   Op pga annan sjukvårdskontakt             1.1889                    54,418
462   Rehabilitering                     2.8723                   131,470
                             23:12
                        Regional prislista 2009


       REGIONAL PRISLISTA NordDRG ÅR 2009 för sluten vård
                                                       Utgåva 3
 Prislista för sluten vård vid läns- och länsdelssjukhus i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

                   NordDRG Classic vikter 2009                      45,772
Nord-DRG 2009 m prospektiva vikter


                           Vikt NordDRG
DRG              Text              2009                     Pris 2009
463   Kliniska fynd & symtom K                0.7543                    34,526
464   Kliniska fynd & symtom U                0.5414                    24,781
465   Eftervård malign sjd                  1.1250                    51,493
466   Eftervård annan sjd                  0.6291                    28,795
467   Annan påverkan på hälsotillst             0.4485                    20,529
468   Tyngre sällsynt el fel komb              2.8842                    132,015
470   Ej gruppbar pga saknad inform             1.1211                    51,315
471N   Bilat el multipel ledop arm/ben            3.2529                    148,891
472   Större brännskada med op                9.8705                    451,790
473   Akut leukemi utan stor op >17             2.8482                    130,367
475   Luftvägssjd m ventilatorstöd              2.7247                    124,714
477   Annan sällsynt el fel komb               1.3425                    61,449
478   Övriga kärlop K                    1.9747                    90,385
479   Övriga kärlop U                    1.6422                    75,166
480   Levertransplantation                 19.0333                    871,186
481A   Annan stamcellstranspl                 5.5420                    253,667
481B   Allogen stamcellstranspl >17             15.4298                    706,248
481C   Allogen stamcellstranspl <18             18.2542                    835,526
482   Trakeostomi ÖNH-sjd                  6.0770                    278,155
483   Trakeostomi ej ÖNH-sjd                18.5182                    847,609
484   Kraniotomi vid multitrauma               9.1090                    416,934
485   Reimpl/höft-lårop multitrauma             4.0594                    185,806
486   Andra op multitrauma                  6.3761                    291,845
487   Multitrauma ej op                   1.9861                    90,907
489   HIV m allvarlig relaterad sjd             1.6756                    76,695
490   HIV u allvarlig relaterad sjd             0.9267                    42,417
491   Stor reimpl/ledprotesop på arm             2.0806                    95,233
492   Kemoterapi akut leukemi bidiag             0.9021                    41,291
493   Laparoskopisk kolecystektomi K             1.4070                    64,401
494   Laparoskopisk kolecystektomi U             0.9385                    42,957
495   Lungtransplantation                  24.9676                   1,142,809
501A   Rekonstruktion av bröst K               4.6431                    212,523
501B   Rekonstruktion av bröst U               1.1857                    54,272
502   Mastektomi med rekonstruktion             1.5328                    70,159
509   Andra op vid bröstkörtelsjd              0.7366                    33,715
520   Sömnapnésyndrom                    0.2110                     9,658
521   Op för sömnapnésyndrom                 0.7287                    33,354
530   Behandl m större anestesi, annat            0.6122                    28,021
531   Behandl m större anestesi, neuro            1.0008                    45,808
534   Behandl m större anestesi, resp            0.7900                    36,160
535   Behandl m större anestesi, cirk            0.3350                    15,334
537   Behandl m större anestesi, lever            0.9736                    44,563
538   Behandl m större anestesi, ort             0.6343                    29,033
541   Behandl m större anestesi, uro             1.3033                    59,654
                             23:13
                         Regional prislista 2009

                   Strålbehandling

Onkologiska klinken m fl:
Strålbehandling- sluten vård

DRG 409                 Kostnad per vårddag             5,532 kr
Ny poäng-och prissättning fr om 2009-07-01: (Den separata produktprislistan utgår)
                    Strålbehandling, pris per poäng        108.40Strålbehandling- öppen vård
Ny poäng-och prissättning fr om 2009-07-01: (Den separata produktprislistan utgår)
                  Strålbehandling, pris per poäng          108.40
Tillkommer kostnader för övernattning på patienthotell
                              23:14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:11/26/2011
language:Swedish
pages:14