UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES by lbMTmSZR

VIEWS: 89 PAGES: 69

									      UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
      DIREKTORIAUS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 metų birţelio
27 d. sprendimu Nr. 7-70, 176.8 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito Tarybai
uţ praėjusių metų veiklą.
       Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2008 metų veiklos ataskaitoje
pateikta informacija apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam
skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir
specialistų 2008 metų veiklos ataskaitų duomenys.

       ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
       2008 m. administraciją sudarė 15 skyrių, 12 struktūriniių teritorinių padalinių –
seniūnijų ir 5 viešojo administravimo valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius.
       Informacija apie personalą
       2008 m. dirbančiųjų skaičius savivaldybės administracijoje – 199 (patvirtintas etatų
skaičius – 202), iš jų: 91 karjeros valstybės tarnautojas, 108 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
       2008 m. buvo organizuoti 3 konkursai į administracijos karjeros valstybės tarnautojų
pareigas:
       Kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto;
       Investicijų ir uţsienio ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (du etatai).
       Vyko atrankos į Jaunimo laisvalaikio centro direktoriaus, į Ukmergės visuomenės
sveikatos biuro direktoriaus, į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus, į
Savivaldybės administracijos Mokesčių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

       Tarnautojų vertinimas
       2008 m. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų darbas buvo vertinamas
 gerai. Administracijos skyrių vedėjai 13 valstybės tarnautojų darbą įvertino labai gerai, 1 –
 patenkinamai. Valstybės tarnautojų vertinimo komisija labai gerai įvertino 2 valstybės tarnautojus,
 vienam iš jų suteikta aukštesnė kategorija.

       Mokymų organizavimas
       2008 m. iš savivaldybės biudţeto savivaldybės Tarybos narių, administracijos
 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui ir
 mokymui skirta 64 tūkst. Lt; 119 tūkst. Lt savivaldybės darbuotojų mokymams buvo gauta
 įgyvendinant projektą „Ukmergės rajono savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
 didinimas”.

       FINANSAI
       Ukmergės rajono savivaldybės 2008 m. patvirtintas biudţeto pajamų planas – 97420,5
 tūkst. Lt, iš jų 1255,1 tūkst. Lt specialiųjų programų pajamos. Patikslintas pajamų planas –
 107418,4 tūkst. Lt, iš jų 1419,0 tūkst. Lt specialiųjų programų pajamos.
       2008 m. visos savivaldybės biudţeto gautos pajamos, valstybės biudţeto dotacijos,
 kitos lėšos iš valstybės biudţeto ir iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos sudarė
                         2


106535,9 tūkst. Lt, t. y. patikslintas rajono savivaldybės biudţeto pajamų planas įvykdytas 99,2
procento.
       2008 m. iš valstybės biudţeto pagal atskirus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus Ukmergės rajono savivaldybei buvo skirta 9245,3 tūkst. Lt, iš jų didţiausia suma –
8231,4 tūkst. Lt - skirta piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus atkurti, 754,2 tūkst. Lt skirta maţas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo,
224,8 tūkst. Lt - minimaliai mėnesinei algai didinti ir 34,9 tūkst. Lt – palaikų parveţimui. Visos
skirtos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį.
       Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybės biudţetui
buvo skirta 10432,6 tūkst. Lt. Šioms funkcijoms tiesiogiai vykdyti panaudota 9208,5 tūkst. Lt.
       Mokinio krepšeliui finansuoti 2008 m. buvo skirta 23741,1 tūkst. Lt. Visos skirtos
lėšos buvo panaudotos ugdymo procesui.
       Ukmergės rajono savivaldybei pagal Valstybės investicijų programą iš viso buvo
skirta 6858,0 tūkst. Lt, iš jų melioracijai ir polderiams eksploatuoti – 1405,0 tūkst. Lt, biudţetinių
įstaigų pastatų rekonstravimui – 5353,0 tūkst. Lt, iš jų Ukmergės kultūros centrui – 1000,0 tūkst.
Lt, A. Smetonos gimnazijai – 1853,0 tūkst. Lt, Siesikų vidurinei mokyklai – 1500,0 tūkst. Lt,
Uţupio vidurinei mokyklai – 500,0 tūkst. Lt, Ukmergės ligoninės operacinio bloko
rekonstravimui – 500,0 tūkst. Lt bei 100 tūkst. Lt buvo skirta Laičių, III Antakalnio ir
Tulpiakiemio gyvenviečių vandens gerinimo įrenginiams.
       2008 m. savivaldybės biudţeto mokesčių surinkimo patikslintas planas – 52253,0
tūkst. Lt, o buvo gauta 50406,4 tūkst. Lt arba 1846,6 tūkst. Lt maţiau negu buvo planuota. Iš šių
mokesčių daugiausia surinkta gyventojų pajamų mokesčio – 47726,7 tūkst. Lt, iš jų gauta iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos – 29046,7 tūkst. Lt (2558,7 tūkst. Lt daugiau negu planuota), iš
valstybės iţdo – 18680,0 tūkst. Lt (4038,0 tūkst. Lt maţiau negu planuota).
       Turto mokesčių patikslintas planas įvykdytas 86 proc., t. y. gauta 386,3 tūkst. Lt
maţiau pajamų. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkta net 462,1 tūkst. Lt maţiau negu buvo
planuota. Tai atsitiko todėl, kad planuojant savivaldybės biudţetą, buvo planuota padidinti
nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, bet vėliau savivaldybės Taryba šio mokesčio tarifo
nepakeitė.
       Prekių ir paslaugų mokesčių surinkimo planai įvykdyti, iš jų - mokesčio uţ aplinkos
teršimą surinkta 184,7 tūkst. Lt, valstybės rinkliavų – 114,5 tūkst. Lt. Maţiausiai surinkta vietinių
rinkliavų - tik 14,8 tūkst. Lt.
       Turto pajamų surinkta 1715,8 tūkst. Lt, iš jų nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 1653,3 tūkst. Lt. Pajamų uţ prekes ir
paslaugas surinkta 1384,8,0 tūkst. Lt, iš jų 850,2 tūkst. Lt – įmokos uţ vaikų išlaikymą švietimo
įstaigose, 353,0 tūkst. Lt – pajamos uţ atsitiktines paslaugas. Iš baudų ir konfiskacijų gauta 836,0
tūkst. Lt pajamų.
       2008 m. savivaldybės biudţeto išlaidos sudarė 104835,1 tūkst. Lt. Daugiausia
savivaldybės biudţeto lėšų buvo panaudota švietimui – 50487,2 tūkst. Lt arba 48,2 proc. visų
įvykdytų biudţeto išlaidų. Socialinei apsaugai teko 9760,3 tūkst. Lt arba 9,3 proc. visų išlaidų,
bendroms valstybės paslaugoms - 23340,0 tūkst. Lt, iš jų 5222,2 tūkst. Lt sudarė bendrosios
dotacijos kompensacija valstybės biudţetui, poilsiui ir kultūrai panaudota 6428,4 tūkst. Lt,
ekonomikos funkcijai – 5830,6 tūkst. Lt, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 3781,7 tūkst. Lt.
       Ukmergės rajono savivaldybės biudţeto kreditinis įsiskolinimas 2009 m. sausio 1 d.
sudarė 24024,2 tūkst. Lt. Lyginant su 2008 m. sausio 1 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo
3587,8 tūkst. Lt. Šį padidėjimą daugiausia nulėmė išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo
augimas. Negrąţintų paskolų likutis metų pradţioje buvo 11500,0 tūkst. Lt , o metų pabaigoje
siekė jau 14500,0 tūkst. Lt, t.y. išaugo 3000,0 tūkst. Lt. 2008 m. toliau buvo tęsiami biudţetinių
įstaigų pastatų remonto-rekonstrukcijos darbai, vykdomas gatvių, šaligatvių rekonstravimas. Šiam
tikslui buvo panaudotos lėšos iš Valstybės investicijų programos, ilgalaikė banko paskola. Kad
                        3


būtų galima tai atlikti – būtina projektinė dokumentacija. Todėl išaugo kreditinis įsiskolinimas uţ
nematerialiojo turto kūrimą ir įsigijimą (nuo 50,6 tūkst. Lt metų pradţioje iki 542,4 tūkst. Lt metų
pabaigoje). Kadangi nebuvo įvykdytas savivaldybės biudţeto pajamų surinkimo planas,
savivaldybė liko skolinga net 577,2 tūkst. Lt UAB Ukmergės autobusų parkui uţ nuostolius,
susidarančius teikiant visuomenei būtinas keleivinio transporto palaugas.

       SAVIVALDYBĖS ŪKIS
       2008 metais dalyvauta ir rajono infrastruktūros gerinimo programos sudaryme, ir jos
įgyvendinime pagal rajono biudţete numatytų lėšų apimtis, gaunamą ES paramą. Pradėti rengti ir
dalinai įgyvendinti švietimo objektų remonto, rajono komunalinio ūkio, inţinerinės
infrastruktūros rekonstravimo ir plėtros projektai.
       Statyba. Vyko Uţupio vidurinės mokyklos, Siesikų vidurinės mokyklos, Jono
Basanavičiaus gimnazijos, Antano Smetonos gimnazijos rekonstravimo darbai, koreguojama
techninė dokumentacija „Šilo“ vidurinės mokyklos rekonstrukcijai.
       2008 metais parengta projektinė dokumentacija: Jono Basanavičiaus gimnazijos,
Ţelvos vidurinės mokyklos, Deltuvos pagrindinės mokyklos, Sporto, Muzikos mokyklos, Siesikų
vidurinės mokyklos, Antano Smetonos gimnazijos rekonstrukcijai ir 40 butų gyvenamojo namo
statybai. Pateikti duomenys projektinei dokumentacijai rengti uţ 1060 tūkst. Lt.
       Buvo ruošiama konkursinė dokumentacija, organizuojamas darbų pirkimas švietimo
objektų rekonstravimui - remontui uţ 8300 tūkst. Lt, Antano Smetonos gimnazijai - 1853 tūkst.
Lt, Siesikų vidurinei mokyklai - 1500 tūkst. Lt, 40 butų gyvenamojo statybos darbų projekto
įgyvendinimui 8500 tūkst. Lt. Pateikti lopšelių - darţelių „Šilelis“, „Buratinas“, „Ţiogelis“
energijos taupymo ir investicijų projektų duomenys, sąlygos jų projektinės dokumentacijos
parengimui. Rengiama „Šilo“ vidurinės mokyklos su plaukimo baseinu ES investicijų
įgyvendinimo programa, šio objekto rekonstravimo darbams uţ 4135 tūkst. Lt.
       Pagal gautas VIP (Valstybės investicijų programa) investicijas uţ 1 mln. Lt atlikta
Kultūros centro rekonstrukcija: stogo, fasado, šokių salės, holų remontas, šilumos ir priešgaisrinės
sistemų atnaujinimas.
       Paruošta projektinė dokumentacija Ukmergės Ţiedo g. naujų gyvenamųjų namų
kvartalo inţinerinių tinklų įrengimui bei individualių namų kvartalo Ţiedo – Šalpusnių – Gailių –
Asiūklių – Kmynų gatvių inţinerinių tinklų įrengimui ir plėtrai. Buvo vykdoma buvusio karinio
miestelio statinių griovimo darbų prieţiūra (darbų vertė apie 0,5 mln. Lt).
       Buvo atlikti įvairiuose objektuose būsto remonto, avaringumo likvidavimo įvairiuose
objektuose darbai, vykdytas darbų organizavimas (rengti projektai, apklausos, konkursai),
patikrinta pastatų būklė - 58 objektuose, atlikta darbų uţ 330 tūkst. Lt.
       Ruošiama projektinė dokumentacija ekspertizei ir teikiami paaiškinimai ekspertams,
įvertinta 40 pastatų eksploatacinė būklė, nukentėjusių nuo gamtos stichijų, gaisro.
       Dalyvauta Valstybinių komisijų darbe, sprendţiant buities, statybų, remonto,
rekonstravimo klausimus, patalpų ir būsto pritaikymui ţmonėms su negalia. Pateikti duomenys
išduoti techninių sąlygų sąvadą projektinės dokumentacijos rengimui (55 vnt.).
       Nagrinėti gyventojų prašymai dėl gyvenimo sąlygų, aplinkos įrangos gerinimo,
miesto prieţiūros ir kitų nusiskundimų (48vnt.).
       Vandentvarka. Vyko Neries upės baseino investicinės programos I etapo
investicinio projekto Ukmergės mieste įgyvendinimas. Projekto lėšos siekia 20 mln. Lt. Tai ES
Sanglaudos fondo, valstybės biudţeto ir savivaldybės pinigais tvarkomas Ukmergės miesto
vandentvarkos ūkis. Sėkmingai įgyvendinta Neries upės baseino investicinės programos I etapo
investicinio projekto Ukmergės mieste pirmoji dalis ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei
vietinės siurblinės“. Panevėţio tresto filialas ,,Gerbusta“ atliko darbų uţ 13,109 mln. Lt.
        Buvo vykdomos pirkimo procedūros auksčiau minėto projekto antrajai
daliai:,,Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija“ (3,7
                         4


mln. Lt); atliekama trečiosios projekto dalies: ,,Ukmergės miesto vandens ruošimo įrenginių
rekonstrukcija“ pirkimo dokumentų korektūra (4,2 mln. Lt).
       2008 m. baigtas sutarties ,,Neries upės baseino II investicijų paketo projektų ir
pirkimo dokumentų parengimas prioritetiniams objektams Ukmergės rajono savivaldybėje“ Nr.
2007/116/A/U/LT techninio projekto rengimas. Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai
Ukmergės mieste, Pašilėje, vandentiekio ir nuotekų tinklai ir jų įrenginiai Vidiškiuose,
Šventupyje, Ţemaitkiemyje. Šio projekto vertė – 17 mln. Lt.
       Aplinkos ministerija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139
patvirtintų taisyklių 10.2.4 punktu išleido 2008-06-30 įsakymą Nr. D1-351, kuriame sakoma, kad
projektai bus remiami ES ir valstybės lėšomis tik aglomeracijose, kuriose gyventojų skaičius
didesnis nei 2000. Todėl Ţemaitkiemio, Vidiškių, Šventupio vandentvarkos projektai nebus
finansuojami. II etapo projekto finansavimas sumaţėjo iki 12,5 mln. Lt.
       2008 metais buvo teikiami administracijos direktoriui spręsti projektavimo ir
statybos klausimai, duomenys, projektavimo uţduotys galimybių studijoms vandentvarkos ūkio
gerinimui: Taujėnų, Dainavos, Veprių, Šaukuvos gyvenvietėms, Ukmergės miesto lietaus
išleistuvams. Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Atkočių, Krikštėnų, Laičių gyvenvietėse. 2008
metais Ukmergėje, Utenos gatvėje, rekonstruoti ir išplėsti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su
naftos gaudykle. Parengtas Ukmergės miesto Vienuolyno ir Kalno gatvių vandentiekio ir buitinių
nuotekų tinklų rekonstravimo ir plėtros projektas. Metų pabaigoje atliktos Taujėnų, Veprių,
Dainavos, Šaukuvos gyvenviečių vandentvarkos ūkių rekonstravimo galimybių studijos.
Parengtame techniniame projekte numatyta buitinių nuotekų sistemos plėtra Deltuvos
gyvenvietėje.
       Pradėtas rengti Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas.
       Ruošiantis gatvių rekontrukcijoms parengti Maironio, Vaiţganto, Baţnyčios, J.
Basanavičiaus, S. Daukanto, Anykščių gatvių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techniniai
projektai.
       Energetika. Dalyvauta koordinacinės komisijos darbe rengiant Ukmergės miesto
šilumos ūkio specialųjį planą. Seniūnijoje vyko viešas plano aptarimas. Nuspręsta, jog jį UAB
„Ekoprojektas“ turi papildyti dalimi „Sprendinių poveikio aplinkos oro kokybei vertinimo
korektūra“. Skyriaus darbuotojai dalyvavo komisijos Kultūros centro kaimo filialų šildymo katilų
ir šildymo sistemų būklei įvertinti darbe, komisijos SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB
„Šventupė“, UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties
sąlygų vykdymo darbe; įvairiose objektų energetinių įrenginių įvertinimo darbo grupėse. 2008 m.
kartu su konsultantu dr. Vygintu Sidzikausku bei UAB ,,Ukmergės šiluma“ direktoriumi aktyviai
dirbta šiluminės energijos kainų nustatymo, pagrindimo, teikimo, analizės klausimais. Parengta ir
pateikta daug raštų Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos
inspekcijai, UAB „Ukmergės energija“, UAB „Miesto energija“. Svarstyti piliečių prašymai dėl
atjungimo nuo centralizuotos šilumos sistemos.
       Susisiekimo infrastruktūra. Komunalinis ūkis. Rengta ir derinta savivaldybės
Kelių prieţiūros ir plėtros programa 2008 metams, jos objektų ir darbų sąrašas. Organizuojama
vietinių kelių ir gatvių prieţiūra, remontas, rekonstrukcija ar statyba, finansuojama iš savivaldybės
ar Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų bei tikslinių LAKD lėšų, organizuojamos transporto
paslaugų teikimas gyventojams. Atlikta Vytauto gatvės šaligatvių, kelio bortų, prieigų
rekonstrukcija, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie VšĮ Pirminės sveikatos prieţiūros
centr, lopšelio – darţelio ,,Ţiogelis“ teritorijoje. Pradėtas pralaidos per Vilkmergėlės upelį
Vytauto g. remontas ir atlikta darbų uţ 560 tūkst. Lt. Pradėti Rečionių gyv. įvaţiavimo kelių ir
gatvių dangų atstatymo darbai po vandentvarkos ūkio rekonstrukcijos. Įrengtas naujas
privaţiavimo kelias prie Dukstynos kapinių. Išplėstos Pašilės kapinės. 2008 metais sėkmingai
                        5


įsisavintos Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos (4,436 mln. Lt), taip pat daugiau negu 2,5
mln. Lt tikslinių lėšų, skirtų susisiekimo infrastruktūrai.
       Parengti Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių tako rekonstravimo
techniniai projektai. 2009 m. numatoma rekonstruoti Maironio, Vienuolyno, Kęstučio gatves.
Pradėtas rengti automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis Pilies ir Pakalnės g. bei viešojo
tualeto Pakalnės g. įrengimo techninis projektas.
        Būstas. Vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti bei
daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nuostatomis, LR Civilinio kodeso nuostatomis,
2008 metais buvo paruošti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, liečiantys
rajono gyventojų apsirūpinimą gyvenamosiomis patalpomis bei atspindintyss socialinio būsto
nuomos kaitą per šiuos metus, iš jų :
       - 21 įsakymas išnuomoti rajono gyventojams gyvenamąjį būstą;
       - 4 įsakymai, leidţiantys subnuomoti tretiesiems asmenims savivaldybės socialinį
būstą ir tuo pačiu deklaruoti jame savo gyvenamąją vietą;
       - 10 įsakymų nutraukti nuomos sutartis bei išnuomoti būstus rajono gyventojams;
       - 2 įsakymai, kuriais buvi patvirtinti asmenų, pageidaujančių nuomotis savivaldybės
socialinį būstą, sąrašai bei 2 įsakymai, kuriais patikslinti minimi sąrašai;
       2008 m. parengti 9 rajono savivaldybės Tarybos sprendimų projektai, kuriuose buvo
sprendţiami klausimai:
       - savivaldybės socialinio būsto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis ir jų kainos
nustatymo – 4 projektai;
       - įvairių tvarkų (nuomos kainos skaičaivimo, turto disponavimo , naudojimo; bendro
naudojimo objektų tvarkymo ir kt.) – 4 projektai;
       - socialinio būsto nuoma parapijai – 1 projektas.
        Parengta 15 paţymų apie piliečių teisę į valstybės remiamus kreditus. Pateiktos
ataskaitos:
       1. Aplinkos ministerijai:
       - apie socialinio būsto fondo plėtrą 2008 metais;
       - apie lėšų poreikį valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams
grąţintuose namuose, butuose, jų dalyse garantijoms vykdyti.
       2. LR Socialinių įstaigų prieţiūros ir audito departamentui apie grįţtančius politinius
kalinius ir tremtinius.
       3. Statistikos departamentui prie LR Vyriausybės apie socialinio būsto nuomą ir
paţymas dėl paramos būstui įsigyti 2008 m.
       4. Būsto agentūrai apie būsto sektorių.
       Dalyvauta įvairių komisijų darbe:
       1. Nuolat veikiančios komisijos gyvenamųjų patalpų tinkamumui gyventi nustatyti.
       2. Nuolat veikiančios komisijos šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui
kompensuoti.
       3. Savivaldybei priklausančių butų nuomininkų įsiskolinimams įvertinti.
       4. Butų, skirtų socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo komisijos darbe.
       Ukmergės mieste pradėta vykdyti 40 būtų gyvenamojo namo statyba socialinio būsto
fondo plėtrai (8,5 mln. Lt). Buvo atliekamas būsto remontas, avaringumo likvidavimas
savivaldybės socialiniame būste. Palaikomas ryšys ir vykdoma daugiabučius namus
administruojančios įmonės darbo prieţiūra. 2008 m. skyriui vėl buvo deleguotas nuominkų,
gyvenančių savininkams grąţintuose gyvenamuosiuose namuose, butuose, dalinis valstybės
garantijų vykdymas. Buvo ruošiami administracijos direktoriaus įsakymai, susiję su nuomininkų
garantijų turėtojų sąrašais; nuomos iš savininkų įforminimo, maksimalaus nuomos mokesčio
nustatymo bei nuomos sutarčių sudarymo, subnuomos su nuominininkais sutarčių sudarymo;
garantijų vykdymo klausimais – kitų patalpų įsigijimo išlaidų kompensavimo, lėšų skyrimo,
                         6


trišalių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir kitais organizavimo, lėšų panaudojimo
klausimais, vykdoma jų prieţiūra.
       2008 m. paruošti ir per metus tikslinami asmenų, pageidaujančių nuomotis
savivaldybės socialinį būstą, sąrašai. 14 rajono gyventojui išnuomotas socialinis gyvenamasis
būstas, 13 – nutrauktos nuomos sutartys (išvykus gyventi kitur, dėl nuomos ir komunalinių
mokesčių nemokėjimo, šalių susitarimu), 5 - leidimai subnuomoti tretiesiems asmenims
savivaldybės socialinį būstą ir deklaruoti jame savo gyvenamąją vietą. Trims nuomininkams
suteikta galimybė savivaldybės socialinį būstą įsigyti lengvatinėmis sąlygomis.
       Turto valdymas, naudojimas, disponavimas. Nuolat buvo rengiami savivaldybei
perduoto turto – baldų, kompiuterinių klasių įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos, radijo
ryšio, multimedia projektorių, mokymo priemonių ir kt. – perduodamo savivaldybės įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms turto perdavimo – priėmimo dokumentai, taip pat valstybės
perduodamo turto savivaldybei sprendimų projektai.
      2008 m. savivaldybė iš valstybės gavo įvairaus turto uţ 1,89 mln. Lt. Viso gauta turto
uţ 12,33 mln. Lt. Skyriaus balanse apskaitomo turto vertė padidėjo 6,251 mln. Lt, tą įtakojo viso
valstybės nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto perdavimas
į skyriaus balansą. Skyriaus balanse esančio turto balansinė vertė 2008-01-01 sudarė 211 776 109
Lt, o 2009-01-01 sudarė 218 027 613 Lt.
      Vyko nereikalingo ar netinkamo naudoti savivaldybės turto pardavimas viešuose prekių
aukcionuose, mieste esančių ţemės sklypų pardavimas ir nuoma. Buvo nuolat vykdoma
savivaldybės nekilnojamojo turto inventorizacija ir teisinė registracija.
      Parengta Savivaldybės ūkio skyriaus, Ţemės ūkio ir melioracijos skyriaus, VšĮ
Ukmergės ligoninės, Ukmergės PSPC, UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Ukmergės butų
ūkis“ balansuose apskaitomo ilgalaikio materialaus ir nematerialus turto, trumpalaikio materialaus
turto ir finansinio turto balansinė ataskaita uţ 2007 metus ir pateikta Finansų skyriui. Pateikta
Statistikos departamentui statistinė Valstybės turto ataskaita VT-01 uţ 2007 metus, Finansinių
paslaugų statistikos skyriui Savivaldybės turto ataskaita (VT – 02 metinė).
       Per 2008 metus buvo vedama Savivaldybės ūkio skyriuje apskaitomo turto apskaita,
sudarinėjami ilgalaikio turto nusidėvėjimo ţiniaraščiai, apskaitomo ilgalaikio materialaus ir
nematerialus turto, trumpalaikio materialaus turto ir finansinio turto metinės inventorizacijos
apyrašai 2008 m. gruodţio 1 d. būklei.
       Siekiant nustatyti ar, vadovaujantis Civilinio kodekso normomis ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, yra pagrindas pradėti daikto pripaţinimo bešeimininkiu
procesą arba tokių statinių pripaţinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti,
buvo renkama reikiama informacija: statinių teisinė registracija, priklausomybė ir technines
charakteristikos, kuri reikalinga pildant Vyriausybės patvirtintas aktų formas.
       Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
paruoštos ir pateiktos ataskaitos apie pradėtas procedūras dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar
kurių savininkai neţinomi), pripaţinimo bešeimininkiais.
       Juridiniam skyriui surinkti ir pateikti dokumentai, reikalingi kreipiantis į teismą dėl
nekilnojamųjų objektų Pabaisko, Ţemaitkiemio ir Deltuvos seniūnijose įteisinimo savivaldybės
vardu pagal įgyjamąją senatį.
       Surašyti 46 aktai pastatų techninei būklei įvertinti, 152 statinio prieţiūros patikrinimo
aktai (pagal STR 2004 06 21 Nr.DI-347). Išsiųsti 22 raginimai savininkams vykdyti pastatų
techninę prieţiūrą.
       Direktoriaus įsakymu skyriuje sudaryta Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. atliko
paslaugų (14 vnt.), darbų pirkimų (52 vnt.) uţ – 4,274 mln. Lt. Nuo 2008 rugsėjo 15 dienos
pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui, labai pasunkėjo pirkimų administravimas, atsirado daugiau
procedūrinio darbo, dokumentacijos pildymo, apskaitos, pirkimų skelbimo ypatumų.
                        7


      Skyriaus darbuotojai nuolat dalyvavo įvairių komisijų, komitetų, darbo grupių darbe,
teikė reikalingą informaciją ministerijoms ir kitoms valdymo institucijoms, tobulinosi, kėlė
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, pasitarimuose, mokymuose.
      Kartą per ketvirtį tekdavo dalyvauti VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo
centras) stebėtojų tarybos posėdţiuose, vykti į respublikinės tarybos posėdţius dėl darnaus
vandens išteklių naudojimo, baseininio vandenų valdymo. Skyriaus darbuotojai dalyvavo
valstybinių komisijų darbe, pripaţįstant rekonstruotus statinius tinkamais naudoti.
      Buvo rengiami savivaldybės Tarybos sprendimų projektai, mero potvarkiai ir
administracijos direktoriaus įsakymai įvairiais klausimais, susijusiais su statyba, rekonstrukcija,
komunaliniu ūkiu, buitimi, turto valdymu, disponavimu, konkursų dokumentacijos rengimu.

       INVESTICIJOS
       Pagrindinis skyriaus tikslas - inicijuoti ir koordinuoti Ukmergės rajono savivaldybės
investicijų ir uţsienio politikos strategijos įgyvendinimą ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.
   Investicijų ir uţsienio ryšių skyriuje nuo 2008 m. spalio 9 d. dirba 4 darbuotojai.
   Skyrius atsakingas uţ šių funkcijų vykdymą:
   Ukmergės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano kūrimo koordinavimą;
   Investicijų pritraukimą į rajoną;
   Savivaldybės atstovavimą vystant savivaldybės ryšius su uţsienio šalimis ir Europos
Sąjungos institucijomis.

      Įgyvendinant Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategiją 2008-2015 m.
bei siekiant įsisavinti 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšas, numatytos prioritetinės sritys
bei projektai.
      2008 m. kovo 5 d. tarybos sprendimas Nr. 7-262 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
kapitalo investicijų 2008-2010 metams programos patvirtinimo“.
      2008 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimu Nr. 7-190 „Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2008-2015 m. naujos redakcijos patvirtinimo“.
      Skyriaus darbuotojai dalyvauja komisijose ir darbo grupėse, susijusiuose su strateginio
plano įgyvendinimu bei kontrole, projektų, įgyvendinamų iš ES struktūrinių, EEE ir Norvegijos
finansinių mechanizmų Paramos fondų įgyvendinimo koordinavimo grupėse.
      Dalyvauta „Aukštaitijo investuotojų forume“, tarptautinėje parodoje „Miestas.
Nekilnojamas turtas 2008“, siekiant reprezentuoti Ukmergę bei skatinti investicijų pritraukimą į
Ukmergės rajoną.

      2008 m. įgyvendinti projektai, kurių vertė - 6 034 182 Lt.:

      VIP - valstybės investicijų 2008–2010 metų programa
                       8   Projekto pavadinimas                     Projekto vertė
1.  BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0062 „Suvartojamos energijos     2 234 620,00
   maţinimo priemonių įgyvendinimas Ukmergės rajone:
   Ukmergės m. lopšelio - darţelio „Saulutė“, darţelio-
   mokyklos „Varpelis“ ir lopšelio-darţelio „Eglutė“
   rekonstrukcija (renovacija)“
2.  LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0058 „Maitinimo įstaigų        58 007,00
   vadovų kompetencijos tobulinimas, skatinant turizmo
   plėtrą Ukmergės rajone“
3.  BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0017    „Ukmergės  rajono
   savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos    381 192,00
   didinimas“
4.  „Ukmergės miesto paviršinių nuotekų valymas“         105 490,00

5.  VIP „Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos pastato       1 853 000,00
   Ukmergėje, J. Basanavičiaus g. 7, rekonstravimas“
6.  VIP „Siesikų vidurinės mokyklos pastato Siesikuose,     1 500, 00
   Laisvės g. 66, rekonstravimas“
7.  VIP „Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės Ukmergėje,    500 000,00
   Vytauto g. 105, operacinio bloko ir Reanimacijos skyriaus
   patalpų rekonstravimas“
8.  VIP „Ukmergės kultūros centro pastato Ukmergėje, Kauno    1 000 000,00
   g. 8, rekonstravimas“
9.  VIP „Ukmergės Uţupio vidurinės mokyklos Ukmergėje,      500 000,00
   Linų g. 4, rekonstravimas“
10.  Ukmergės J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos         188 000,00
   rekonstravimas (Privatizavimo fondas)
11.  VIP   „Ukmergės   rajono   savivaldybės  Laičių,  100 000,00
   III Antakalnio ir Tulpakiemio gyvenviečių vandens
   gerinimo įrenginių statyba“
12.  VIP „Polderių sutvarkymas“                  50 000,00
13.  VIP „Melioracija“                      1 355 000,00
   Viso:                            6 034 182,00


2008 m. pateikti bei įgyvendinami 2008-2009 m. projektai, kurių vertė - 8 901 859,17 Lt. :
   Projekto pavadinimas                      Projekto vertė
1.  LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0120 „Socialinių paslaugų        58 904,77
   kokybės    gerinimas,    stiprinant   tarpinstitucinį
   bendradarbiavimą bei pritaikant Europos šalių patirtį“
2.  1EEE/NOR-092 „Vaikų ir jaunimo neformalusis švietimas      2 152 886, 40
   organizuojant popamokinę veiklą Vepriuose, Ukmergės
   rajone“
3.  VIP „Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos Siesikų         1 323 068,00
   kadastrinės vietovės Armonos upės ir jos intakų bei juose
   esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“
4.  VIP „Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato       400 000,00
   Ukmergėje, J. Basanavičiaus g. 10, rekonstravimas“
5.  VIP „Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos pastato        500 000,00
                          9


      Ukmergėje, J. Basanavičiaus g. 7, rekonstravimas“
   6.   VIP „Ukmergės Uţupio vidurinės mokyklos pastato         500 000,00
      Ukmergėje, Linų g. 4, rekonstravimas“
   7.   VIP „Ukmergės rajono Siesikų vidurinės mokyklos pastato     500 000,00
      Siesikuose, Laisvės g. 66, rekonstravimas“
   8.   VIP „Ukmergės kultūros centro pastato Ukmergėje, Kauno     2 400 000,00
      g. 8, rekonstravimas“
   9.   VIP „Melioracija“                        1 024 000,00
   10.  VIP „Polderių sutvarkymas“                   43 000,00
      Viso:                              8 901 859,17

   VIP - valstybės investicijų 2009–2011 metų programa

   2008 m. pateikti projektai, kuriems numatomas finansavimas:

      Projekto pavadinimas                       Projekto vertė
1.     Uţugirio (A.Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms     6 600 000,00
2.     Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas        2 500 000,00
      turizmui
a.     Ukmergės „Šilo“ mokyklos pastato rekonstravimas         5 125 000,00
3.     Sporto aikštelių šalia Ukmergės rajono mokyklų įrengimas ir   2 966 400,00
      renovavimas
4.     Ukmergės m. Maironio ir Vienuolyno gatvių, šaligatvių ir
      pėsčiųjų – dviračių takų rekonstrukcija             7 436 714,00
5.     Ukmergės m. esančių šaligatvių ir apšvietimo rekonstrukcija   560 663,00
      – Kęstučio a.
6.     Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra     3 372 041,00
7.     Ukmergės rajono vaikų lopšelio-darţelio "Ţiogelis"        2 725 897,00
      rekonstravimas
8.     Ukmergės rajono vaikų lopšelio-darţelio "Šilelis"        1 241 205,00
      rekonstravimas
9.     Ukmergės rajono vaikų lopšelio-darţelio "Buratinas"       1 183 397,00
      rekonstravimas
      Iš viso:                            33 711 317, 00

          Bendradarbiaujama su verslo įmonėmis, norinčiomis investuoti Ukmergėje,
   rengiami ir įgyvendinami projektai, skatinantys įmonių bendradarbiavimą, dalyvaujama
   tarptautinėse parodose, skatinant investicijų pritraukimą į Ukmergę.

         Savivaldybės atstovavimas vystant savivaldybės ryšius su uţsienio šalimis ir
   Europos Sąjungos institucijomis
         Plėtojami ryšiai su Vakarų Europos šalimis, su miestais partneriais. 2008 m.
   pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Herljungos savivaldybe (Švedija), uţmegzti
   ryšiai su Kiskunmaisa savivaldybe (Vengrija).
         Pagal Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą projektą LLP-LdV-VETPRO-
   2008-LT-0120 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant tarpinstitucinį
   bendradarbiavimą bei pritaikant Europos šalių patirtį“ 10 savivaldybės administracijos darbuotojų
   staţavosi Švedijoje ir Škotijoje.
                           10


      Organizuotas aštuonių oficialių delegacijų priėmimas Ukmergės miesto šventės metu,
bei rajono delegacijų išvykimas į Vengriją, Latviją, Ukrainą, Švediją, Jungtinę Karalystę.

      MOKESČIAI
      Ukmergės rajone 2008-01-01 buvo 60,09 tūkst. ha valstybinės ţemės. Tai 1,4 tūkst. ha
maţiau, nei prieš metus. Didelę mūsų rajono valstybinės ţemės dalį uţima miškų ţemė, kuri
valstybinės ţemės nuomos mokesčiu neapmokestinama.
      Į rajono biudţetą 2008 metais uţ valstybinės ţemės nuomą (naudojimą) buvo
numatyta gauti 1,35 mln. Lt pajamų. Faktiškai buvo gauta 1,66 mln. Lt pajamų, t. y. 23%
daugiau, neţiūrint į tai, kad valstybinės ţemės plotai sumaţėjo. Uţ 1-ą ha Mokesčių skyriuje
įregistruotos   valstybinės      Valstybinės Ukmergės rajono žemės apmokestinimas
ţemės naudojimą buvo gauta                      2008 m
vidutiniškai 116 Lt pajamų.                (viso rajone 60,09 tūkst. ha )
      Didţioji    dalis
(62%) pajamų 2008 metais                                  Neapskaityta
buvo gauta iš įmonių.       Miškų žemė                         10,4
Gyventojai prisidėjo tik 38%.     27,6                           17%
      Pajamų      uţ    46%

valstybinės ţemės naudojimą
                                                  Apmokestinta
padidėjimą        lėmė                                     14,3
neapmokestintų      ţemės                                     24%
naudotojų paieška ir jų               Keliai             Nenaudojama
apmokestinimas. Per 2008               2,8                 5,0
metus tokių ţemės naudotojų             5%                 8%

buvo įregistruota 167 ir metų
pabaigai Mokesčių skyriaus apskaitoje buvo 4358 valstybinės ţemės nuomos mokesčių
mokėtojai, kurie naudojosi 6959 ţemės sklypais ir valdė 14278 ha valstybinės ţemės, tačiau
skyriaus informacinėje sistemoje dar nėra apskaityta apie 10 tūkst. ha rajono valstybinės ţemės.
Daugumoje   tai  rajono   Tarybos
sprendimu atleista nuo mokesčių ţemė:               Įmokų pasiskirstymas
savivaldybės biudţetinių įstaigų, kaimų                  2008 m.
ir miestelių bendruomenių, religinių
bendruomenių, baţnytinių komitetų,
daugiabučių (3 ir daugiau butų) namų.                               Įmonės
                                                  62%
Taip pat neapskaityta ir nenaudojama
valstybinė ţemė. Nacionalinės ţemės        Gyventojai
                           38%
tarnybos duomenimis metų pradţiai
tokios ţemės mūsų rajone buvo apie
5000 ha.
      Rajono     savivaldybės
Taryba per 2008 metus savo sprendimais pagal prašymus rajono biudţeto sąskaita sumaţino
nuomos mokesčius fiziniams ir juridiniams asmenims 12281,80 Lt, kas sudaro 0,74% metinių
pajamų.
      Ne visi ţemės naudotojai tvarkingai moka mokestį. 2008 metų pabaigoje uţ laikotarpį
2003 – 2008 m. gyventojai buvo skolingi 474 tūkst. Lt. Didţiąją dalį laiko skyriaus darbuotojai
skiria darbui su nepriemokininkais. Vien per I-ą metų ketvirtį įvairiomis priemonėmis, ir
teisminėmis (talkina Juridinis skyrius), nepriemokos buvo sumaţintos apie 150 tūkst. Lt. Daug
laiko uţima naudotojų paieška, nes labai daug gyventojų nedeklaruoja gyvenamosios vietos arba
ją deklaruoja prie savivaldybės ir reikia įdėti daug darbo, kad mokestinis pranešimas juos
pasiektų. Tenka ieškoti ir buvusio ţemės naudotojo paveldėtojų, paveldėjusių mirusio ţmogaus
                           11


skolas. Tokių nepriemokų metų pabaigoje buvo 31384,04 Lt. Yra naudotojų, kuriems valstybinė
ţemė suteikta, o jie išvyko į uţsienį, palikę ţemę dirbti giminėms arba paţįstamiems, apie kuriuos
nėra jokios oficialios informacijos. Skyriaus darbuotojams tenka įvairiais kanalais „gaudyti“ tokią
informaciją.
       Liko neapmokestinta dalis ţemės naudotojų, valdančių negyvenamąsias patalpas
kaime, kurių duomenis apmokestinimui, pagal LR Vyriausybės nutarimą, turi pateikti apskrities
administracija, Kadangi ši institucija teigia tokių
duomenų neturinti, rajono biudţetas dėl to neteko            Rajono biudžeto pajamos
                                    už valstybinės žemės nuomą
iki 110 tūkst. Lt pajamų.                             (tūkst. Lt)

       Viena   iš  problemų,   trukdanti   1800

apmokestinti visus valstybinės ţemės naudotojus,      1600

tai teisinės nekilnojamojo turto (ir ţemės)        1400
registracijos nebuvimas Nekilnojamo turto
registre. Valstybė neskatina šio proceso, nes nėra     1200


juridinio akto, kuris nustatytų registravimo        1000

terminus. Be to, pagal šiuo metu galiojančią        800
Vyriausybės nustatytą tvarką registravimo          600
procesas yra labai ilgai trunkantis ir brangus.
       Nuo įkūrimo (2003 m.) iki 2008 metų      400


pabaigos skyrius pervedė į rajono biudţetą 6 mln.      200
                                                     2009
271 tūkst. Lt.
                                 2003 2004  2005  2006  2007 2008
                                                     progn.

       2008 metų pabaigoje skyriui patikėtas    Pajamos 475  620  662  1504  1350 1660 1450


vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų šalinimą
administravimas ir rinkliavos surinkimo organizavimas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

                     APLINKOSAUGA
      2008 metais aplinkosaugos srityje prioritetinė sritis - atliekų tvarkymas. Nuveikta:
      - Įgyvendinant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą,
savivaldybės teritorijoje rekultivuoti (visi 19 vnt.) maţieji sąvartynai.
      - Kaip alternatyva uţdarytiems sąvartynams įrengta 19 vnt. atliekų priėmimo punktų
      - Ukmergės rajono savivaldybės administracija gavo 120 vnt. antrinių ţaliavų
konteinerių bei pateikė paraišką Aplinkos ministerijai gauti 66 vnt. konteinerių antrinėms
ţaliavoms surinkti.
      - Bešeimininkių gręţtinių šulinių tamponavimas. 2008 metais sutvarkyti Vidiškių
seniūnijoje ir dalis (4 vnt.) Taujėnų seniūnijoje esantys arteziniai gręţiniai.
      - Ketvirti metai skiriamas didelis dėmesys biologinės įvairovės išsaugojimo
priemonėms (atgaivinamas Dukstynos entomologinis draustinis, renkama informacija apie
vertingas gamtiniu poţiūriu teritorijas, kurios vėliau galėtų tapti saugomomis, norima paruošti
visų Ukmergės rajone saugomų ir saugotinų gamtinių teritorijų skaitmeninius ţemėlapius).
      - Išduoti 105 leidimai kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti ţeldinius, augančius ne miško
ţemėje.
      - Bendradarbiauta organizuojant renginį ,,Diena be automobilio“ ir renginį, skirtą
Ţemės dienai paminėti.
      - Įtraukiami mokiniai į gamtosauginių mokyklų veiklą.
      Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga rajono savivaldybėje teikiama apie 90
proc. Spaudoje spausdinami straipsniai apie atliekų rūšiavimą, mokyklose organizuotos pamokos
– seminarai apie atliekų rūšiavimą.
      Šiltuoju metu periodu organizuojamos akcijos dėl ţolės deginimo.
                          12


      Taip pat buvo vykdomas projektas ,,Visuomenės informavimas ir dalyvavimo
 skatinimas įgyvendinant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planą“. Viena iš projekto veiklų –
 seminarai apie atliekų tvarkymo sistemos pokyčius bei parodos atliekų rūšiavimo tema.

        2008 m. mokesčių uţ teršimą planuota surinkti 150,0 tūkst. Lt, surinkta -184,7 tūkst.
 Lt, mokesčių uţ medţiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą planuota surinkti 50,0 Lt, surinkta-
 62,4 tūkst. Lt. 2008 m. specialiosios programos lėšos sudarė 315,1 tūkst. Lt. Biologinės įvairovės
 Ukmergės rajone išsaugojimui išleista 2,0 tūkst. Lt. Darbų tęstinumas- pernai sutvarkytose rajono
 vietose nušienautos pievos. Nupjauti ir apgenėti avariniai medţiai Siesikų mstl. kapinėse, Kurėnų
 k., Deltuvos mstl. kapinėse. Darbams apmokėti išleista 13,0 tūkst. Lt. Išpjauti avariniai medţiai
 augę Taujėnų mstl. kapinėse (2,3 Lt), taip pat ypatingai sudėtingomis sąlygomis nupjauti avariniai
 ţeldiniai Siesikų sen., Vidiškių sen., Deltuvos sen. (14,4 tūkst. Lt). Sutvarkyta uţterštų teritorija
 Aviţienių k., Ţemaitkiemio sen. (15,9 tūkst. Lt.) Komunalinių atliekų surinkimui ir išveţimui iš
 Ukmergės miesto priemiestinių ir miesto miškų išleista 14,8 tūkst. Lt. Ţemaitkiemio sen.,
 Ukmergės r. likviduoti 6 nenaudojami arteziniai gręţiniai. Uţ darbus UAB ,,Artva“ buvome
 skolingi 4,2 tūkst. Lt. ir sutvarkyti 4 nenaudojami arteziniai gręţiniai Taujėnų sen. ir 1 gręţinys
 Vidiškių sen. Uţ darbus sumokėta 15,0 tūkst. Lt. Vandens gręţinių sanitarinių zonų įrengimui
 Ukmergės r. išleista 50,0 tūkst. Lt.
       Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai iš
 aplinkos apsaugos specialiosios programos pervesta 20 proc. lėšų – 45,4 tūkst. Lt.
       Uţ 2005 m. medţiojamųjų gyvūnų daromos ţalos prevencinių priemonių įdiegimą
 medţiotojų būreliams ir klubams bei Ukmergės miškų urėdijai kompensuota 14,9 tūkst. Lt. Uţ
 2007 m. prevencinių priemonių įdiegimą kompensuota 31,1 tūkst. Lt.
       Gamtosauginių mokyklų programos koordinavimo išlaidoms pervesta 1,5 tūkst. Lt.
 Įvairių renginių prizų pirkimui šiais metais išleista 1,2 tūkst. Lt, spaudos prenumeratai išleista 3,5
 tūkst. Lt (uţsakyti laikraščiai ,,Ţaliasis pasaulis“ ir ,,Tėviškės gamta“ (bibliotekai ir jos filialams).
 Aplinkos oro kokybės pasyviais sorbentais programai – 9,8 tūkst. Lt.

        PAVELDOSAUGA
        Vyr. specialistė paveldosaugai dalyvavo komisijos pastatų techninę būklę įvertinti
 darbe.
        2008 metais buvo gauti 25 prašymai išduoti projektavimo sąlygas, kultūros paveldo
 objektams arba objektams, esantiems kultūros paveldo teritorijoje, ir išduota 25 specialiųjų
 projektavimo sąlygų kultūros paveldo objektams arba objektams, esantiems kultūros paveldo
 teritorijoje.
        Nuolat vykdoma kultūros paveldo objektų stebėsena, daroma fotofiksacija,
 kaupiama istorinė medţiaga apie rajono paveldo objektus.
        2008 m. Ukmergės rajono savivaldybė kultūros paveldo vertybių tvarkymui skyrė
 200 tūkst. Lt. 2008 metais buvo atlikti tokie darbai: Sliţių kapinių koplyčios fasado sutvarkymo
 darbai (969730,76 Lt), pastato Gedimino g. 3 fasado apdailos ir trinkelių grindinio rekonstrukcija
 (990357,00 Lt), pastato Gedimino g. 1 fasado apdailos sutvarkymo darbai (5480,00 Lt), pastato
 Vytauto g. 49 fasado remonto darbai (977194,37 Lt), Šešuolių baţnyčios altorių restauravimas
 (930000 Lt).

       TERITORIJŲ PLANAVIMAS
       Vyr. specialistė teritorijų planavimui per 2008 m. parengė 121 administracijos
direktoriaus įsakymą dėl ţemės sklypų duomenų patvirtinimo, kurie buvo pateikti Ukmergės rajono
Ţemėtvarkos skyriaus prašymais. Iš jų: 12 įsakymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“, 106 įsakymai
                         13


parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-09 nutarimu Nr. 260 ,,Dėl
naudojamų kitos paskirties valstybinės ţemės sklypų pardavimo ir nuomos“ ir papildomai prie 31
įsakymų Ţemėtvarkos skyriui buvo pateikti ţemės vertės priedai dėl inţinerinių statinių
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr.205 ).
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-11-03 nutarimu Nr. 1335 ,,Dėl ne
ţemės ūkio paskirties ţemės sklypu, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo bei nuomos“ ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-18 nutarimo Nr.1427 ,,Dėl privatizavimo objektų
parengimo privatizuoti tvarkos patvirtinimo“ daliniu pakeitimu, 2008 m. buvo vykdytos
privatizavimo procedūros, priskirtos savivaldybei. Buvo organizuotas viešojo pirkimo konkursas
dėl ţemės sklypų formavimo Kauno g. 66, Klaipėdos g. 17A ir Vasario 16-osios g. 17A objektams
Ukmergės mieste, prie privatizavimo objektams priskirtų statinių.
    Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nuolat organizuojami
viešieji pirkimai detaliųjų planų rengimo paslaugoms pirkti. 2008 m. parengtas Dariaus ir Girėno g.
30 detalusis planas, pradėti rengti Vytauto g. 88, Paupio g. 48, Linų g. 38A, Kęstučio a. 3 ir 9,
Deltuvos g. 43 ir 43A, ir Gruodţio 17-osios g. 52 sklypų prie pastatų bei Ţalgirio gatves teritorijos
detalieji planai. Parengta teritorijos tarp Ţiedo, Ţalgirio, A. Smetonos ir Deltuvos gatvių plano
topografinė dalis. Įvyko viešas konkursas Ukmergė miesto bendrojo plano rengimo paslaugos
pirkimui. Taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvyko viešieji pirkimai ir paregta 41
ţemės sklypo kadastriniai matavimai, kaip piliečių nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą
grąţinimo.
      Per 2008 metus buvo suskaičiuota 42 valstybės parduodamo, nuomuojamo arba
perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne ţemės ūkio paskirčiai (veiklai) ţemės sklypų
vertės Ukmergės mieste ir duomenys pateikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Mokesčių skyriui.
     Remdamiesi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vietovių ir jų ribų įstatymo
(1994-07-19 Nr.1-558) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-11-27 nutarimo
Nr.1395 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr.1231 redakcija)
patvirtintų Pavadinimų gatvėms ir statiniams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių I skyriaus 2
punktu ir pritarus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu suteikti pavadinimai gatvėms, Ukmergėje Ţiedo skersgatvio ir Ukmergės
rajone,Vaitkūnų kaime,,Technikos“ sodininkų bendrijoje (Rytinė g., Pietinė g.) pavadinimai suteikti
pagal 2008-05-29 sprendimą Nr.7-98; ,,Pašilės“ sodininkų bendrijoje (Kalankių g., Kanų g.,
Raktaţolių g., Našlaičių g., Medetkų g., Snieguolių g., Eţiuolių g., Nakvišų g., Vijoklių g.,
Jonaţolių g.) pavadinimai suteikti pagal 2008-04-24 sprendimą Nr.7-76; Vidiškių seniūnijoje
Vidiškių miestelyje – Berţų gatvė, Šaukavos gyvenvietėje - Sodų g., Tujų g., Jaunimo g., Jaunimo
skg., Laukų g., Bimūnų g., Rečonių gyvenvietėje – Eţero g., Viktoro Bergo g., Puošmedţių g.,
Lakštingalų g., Pievų g. pavadinimai suteikti pagal 2008-07-31 sprendimą Nr.7-156.
       Nuolat vedamas ir tvarkomas Ukmergės rajono savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų
planų registras, kuris yra skaitmenynėje laikmenoje.
       Per 2008 metus buvo išduota:
       1. Leidimų statybai - 210;
       2. Leidimų griauti statinius - 8;
       3. Paruošta projektavimo sąlygų sąvadų - 146.
       Buvo atliekama Ukmergės miesto kultūros centro rekonstravimo, A6 Kaunas –
 Zarasai – Daugpilis tilto per Vilkmergėlės upelį rekonstravimo, 40 bt. gyvenamojo namo Dariaus
 ir Girėno g., asfaltbetonio dangų įrengimo, gatvių , šaligatvių dangos remonto Ukmergės mieste
 ir rajone, Vytauto g., Klaipėdos g. šaligatvių įrengimo, vaikų darţelio „Ţiogelis“ teritorijos
 sutvarkymo, PSPC a/m stovėjimo aikštelės rekonstravimo ir kitų objektų statybų techninė
 prieţiūra .
                       14


       ŠVIETIMAS IR SPORTAS
       2008 metais Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus pagrindiniai
veiklos tikslai buvo šie:
       1. Siekti, kad rajono švietimo įstaigos teiktų prieinamas ir kokybiškas paslaugas;
       2. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes;
       3. Formuoti teigiamą rajono gyventojų poţiūrį į kūno kultūrą, sportą ir sveiką
gyvenimo būdą.
       Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų organizuojamoje neformaliojo ugdymo
veikloje 2008-2009 m.m. dalyvavo 4564 mokiniai, t.y. 77,95 % visų besimokančiųjų (palyginant
su praėjusiais mokslo metais – 3 % maţiau). Sąlyginai mokinių uţimtumas po pamokų
nesumaţėjo – 1250 mokinių papildomai ugdėsi neformaliojo ugdymo įstaigose – Dailės, Muzikos
mokyklose ir jų skyriuose, Sporto centre, 150 - dienos centruose.
       Pagrindinės nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje mokyklų nurodytos
prieţastys yra šios: itin didelis mokymosi krūvis formaliajame ugdyme, netinkamas būrelių
organizavimo laikas, pagrindinis uţsiėmimas – kompiuteris, neformaliojo švietimo įstaigų, dienos
centrų lankymas, dalyvavimas projektuose, motyvacijos nebuvimas, netinkamas maršrutinių
autobusų grafikas ar kt. su pavėţėjimu susijusios problemos. Tačiau visokeriopai stengiamasi
pavėţėjimą organizuoti taip, kad visi mokiniai galėtų dalyvauti būrelių veikloje. Aktyviausiai
mokiniai renkasi meninės saviraiškos krypties būrelius (tai sudaro 65,7% visų dalyvaujančių
veikloje), sportinės krypties, sveikos gyvensenos (38,1%). Svarbu, kad mokyklose mokiniams
siūlomos naujos neformaliojo ugdymo sritys – ekonomika, verslumo ugdymas.
        Didelis dėmesys buvo skiriamas laisvalaikio ir uţimtumo organizavimui vasaros
atostogų metu. Programų vykdymui lėšos buvo naudojamos iš įvairių finansinių šaltinių: LR
švietimo ir mokslo ministerijos (106 tūkst. Lt), Ukmergės rajono savivaldybės (31 4 tūkst. Lt),
JAV lietuvių bendruomenės, tėvų ir kt.
        Ukmergės r. Veprių stacionarioje stovykloje poilsiavo per 550 mokinių. Pagrindinis
kriterijus, kuriuo vadovaujantis buvo organizuojamos stovyklos, – uţimtumas vasaros atostogų
metu turi būti prieinamas visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Vykdytos
įvairių profilių uţimtumo programos: gabių muzikai, skautų, kaimo bendruomenių ir kt.
Neformaliojo švietimo programas vasaros atostogų metu vykdė Dailės, Muzikos ir Sporto
mokyklos.
        Vaikų uţimtumas buvo vykdomas ir kitų programų įgyvendinimo metu: bendrosios
socializacijos, psichoaktyvių medţiagų vartojimo prevencijos.
        Didelis dėmesys skirtas mokyklos nelankymo prevencijai: organizuoti pokalbiai su
be pateisinamos prieţasties pamokas praleidţiančiais mokiniais, reidai pamokų metu į jaunimo
lankomas vietas, taikytos minimalios prieţiūros priemonės ir pan.
       Rajono ugdymo įstaigose pirmaeilėse pareigose dirba 757 mokytojai, iš jų atestuota
693 (91,54 ): 62 (8.19 %) – mokytojo kvalifikacinei kategorijai; 443 (58.52 %) – vyresniojo
mokytojo kvalifikacinei kategorijai; 181 (23.91 %) – mokytojo metodininko kvalifikacinei
kategorijai; 7 (0.92 %) – mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai. Neatestuoti 64 (8.45 %)
mokytojai.
       Pagal naujuosius vadovų atestacijos nuostatus 2009 m. sausio 1 d. peratestuota 24
ugdymo įstaigų vadovai: 15 – III, 9 – II kvalifikacinei kategorijai.
       2008 m. zoniniame Meninio skaitymo konkurse Jono Basanavičiaus gimnazijos
mokinių skaitovų grupė iškovojo       I vietą ir teisę dalyvauti respublikiniame etape.
Respublikiniame etape jie laimėjo III vietą.
        Šalies jaunųjų filologų konkurse rajono mokiniai („Šilo“, Ţelvos vidurinių
mokyklų) iškovojo vieną I vietą, tris II vietas, dvi III vietas.
        2008-ieji buvo Skaitymo metai. Rajono ugdymo įstaigose vyko renginiai, skirti
Skaitymo metams. Aktyvesnė tapo rajono mokyklų bibliotekų veikla. Rajono mokyklų
                       15


bibliotekininkai rajono ir respublikinei spaudai teikė publikacijas apie įdomiausius renginius.
Lapkričio mėnesį    Švietimo ir sporto skyriaus, Mokytojų švietimo centro ir mokyklų
bibliotekininkų iniciatyva Antano Smetonos gimnazijoje buvo surengta Skaitymo metų
baigiamoji konferencija „Skaityk. Laisvėk. Tobulėk.“
        Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrąsias programas pradėjo darbą 4 rajono mokyklų (Uţupio, „Šilo“, Taujėnų vidurinių ir
Dukstynos pagrindinės) 13 mokytojų.
        2008 m. pasirengiant atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimui, rajono mokytojams surengti 24 seminarai (144 val.), kuriuose dalyvavo 512 visų
dalykų mokytojų.
        2008 m. spalio mėnesį atliktas rajono ugdymo įstaigų mokyklinių baldų, mokymo
priemonių poreikio tyrimas. Atsiţvelgiant į tyrimo apibendrinimą, parengta Švietimo įstaigų
aplinkos gerinimo 2009-2011 m. programa.
        Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo
reikalavimus ir uţtikrinti kvalifikuotų mokytojų darbą rajono mokyklose, buvo parengtas ir
savivaldybės Taryboje patvirtintas Pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šio aprašo nuostatomis, Ukmergės rajone kelionės
išlaidos kompensuojamos apie 180 mokytojų, vykstančių į kaimo mokyklas. Skatinant mokytojus
siekti ugdymo kokybės, jau antri metai išrenkami ir apdovanojami 3 rajono Metų mokytojai, jiems
įteikiami padėkos raštai, piniginiai prizai.
        Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių, gyvenančių toliau nei 3 kilometrai nuo
artimiausios mokyklos paveţėjimui. 14 rajono mokyklų turi savo autobusus, kiti veţiojami
visuomeniniu transportu. Mokyklose, turinčiose senus autobusus, kyla paveţėjimo problemų,
kurias geranoriškai padeda spręsti Ukmergės autobusų parkas.
        2008 mokslo metais Ukmergėje sėkmingai organizuotas pradinių klasių mokinių
„Šviesoforo“ varţybų zoninis turas. Pirmą kartą 3 rajono mokyklos dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos organizuotoje Bevariklio transporto priemonių vairuotojų mokymo akcijoje, apie 80
5-tų klasių mokinių išlaikė įskaitas ir įgijo dviratininkų paţymėjimus.
       2008 m. buvo parengtas ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14
sprendimu Nr. 7-28 patvirtintas Ukmergės rajono ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo,
vidaus struktūros pertvarkos 2008-2012 m. planas. Įvykdytos plane numatytos 2008 m.
reorganizacijos ir vidaus struktūros pertvarkos:
       nuo 2008-06-22 Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos tipas pakeistas į gimnazijos
tipą;
       nuo 2008-09-01 reorganizuota Jakutiškių pagrindinė mokykla, prijungiant prie
Deltuvos pagrindinės mokyklos (tapo Jakutiškių pradinio ugdymo skyriumi);
       nuo 2008-07-01 nutrauktas pradinio ugdymo programų vykdymas Deltuvos
pagrindinės mokyklos Atkočių ir Ţemaitkiemio pagrindinės mokyklos Valų pradinių ugdymų
skyriuose, skyrių pastatai perduoti seniūnijoms.
       Bendrojo lavinimo mokyklose mokinių skaičius sumaţėjo 348.
       Siekdama uţtikrinti internetinio ryšio nepertraukiamą veikimą mokyklose,
savivaldybė centralizuotai sudarė sutartį dėl radijo ryšio įrangos aptarnavimo su UAB Lema. Tam
2008 metais skirta 20 tūkst. Lt. Iš IKT diegimo programos buvo skirtos lėšos (6 tūkst. Lt) Antano
Smetonos gimnazijos ir Dukstynos pagrindinės mokyklos interneto spartinimo įrangos komplektų
įsigijimui ir montavimui.
       Septyniose rajono mokyklose internetas prijungtas prie plačiajuosčio tinklo RAIN
(Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Ţelvos, Ţemaitkiemio mokyklose).
       2008 metais didesnis dėmesys buvo skiriamas mokytojo darbo vietos
kompiuterizavimui. Iš Švietimas informacinei visuomenei programos gauta 40 pavienių
kompiuterių ir 12 multimedija projektorių, skirtų mokytojo darbo vietai.
                        16


       Jau antri metai rajono mokyklos dalyvauja Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektų
rėmimo konkurse. 2008 m. rajonui buvo skirta 14 tūkst. Lt projektų įgyvendinimui. Dešimties
rajono įstaigų (Dailės, Muzikos mokyklų, Dukstynos, Senamiesčio, Vidiškių, Pašilės pagrindinių
„Šilo“, Siesikų vidurinių mokyklų, Jono Basanavičiaus gimnazijos, Mokytojų švietimo centro)
projektai laimėjo finansavimą. Šiuose projektuose dalyvavo per 560 mokinių.
       Rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas 2008 m. skyrė piniginius
prizus 168 mokiniams, pasiekusiems puikių rezultatų mokslo, meno ir sporto srityse. Iš viso uţ 83
330 Lt. Apdovanoti geriausi Muzikos ir Dailės mokyklų absolventai, mokiniai, gavę 100 balų
valstybinių egzaminų įvertinimus.
       Siekiant formuoti graţią, saugią, švarią, estetiškai patrauklią ir darbingą aplinką, buvo
patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų graţiausios aplinkos konkurso nuostatai.
Mokytojo dienos proga apdovanotos švietimo įstaigos – konkurso nugalėtojos (vaikų lopšeliai-
darţeliai „Eglutė,“, „Saulutė“, „Nykštukas“, darţelis-mokykla „Varpelis“, Ţemaitkiemio,
Rečionių, Dainavos, Deltuvos, Pašilės, Vidiškių pagrindinės mokyklos).
       2007-2008 m.m. bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 355 mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių, tai beveik 6 % visų rajono mokinių.
       Mokyklose jiems pagalbą teikė dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjai, specialieji
pedagogai. Siekiant teikti kokybiškesnę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, mokyklose buvo
steigiami papildomi specialistų etatai. Trijose ikimokyklinio ugdymo įstaigose – vaikų
lopšeliuose- darţeliuose „Nykštukas“, „Eglutė“ bei darţelyje-mokykloje „Varpelis“ – įsteigti
psichologo etatai.
       Savivaldybė, dalyvaudama Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose
konkursuose finansinei paramai gauti steigiant naujus specialistų etatus, gavo per 66 tūkst. Lt.
       2008 m. Ukmergės rajone gimė 405 vaikai, tai 24 vaikais daugiau nei 2007 m.
(2007 m. gimė – 381 vaikas). Institucinio ikimokyklinio ugdymo paslaugomis pasinaudojo 883
ugdytiniai. Miesto darţeliuose beveik visos grupės, o ypač lopšelinio amţiaus, buvo uţpildytos.
Darţeliuose dirbo kvalifikuoti pedagogai, sudaryta funkcionali aplinka, tinkamos sąlygos
svarbiausių kompetencijų ugdymui.
       2008 m. priešmokyklinis ugdymas buvo organizuojamas 28 priešmokyklinio ugdymo
grupėse, kurios dirbo pagal     visos darbo dienos, 4 valandų darbo dienos modelius.
Priešmokyklines grupes lankė 278 priešmokyklinukai.
       Didelis dėmesys buvo skiriamas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų
bendradarbiavimui, dalinimuisi gerąja patirtimi, vyko susitikimai, diskusijos aktualiais
pedagoginiais klausimais.
       Uţtikrinant pagalbą komplektuojant klases, pasinaudojus gyventojų registro
duomenimis, mokykloms pateikta informacija apie rajone gyvenančius ir ugdymo įstaigas
lankančius šešiamečius.
       Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2008-2015 m. uţfiksuota,
kad rajone nepakankamai išplėtota profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema.
Rajono savivaldybėje kuriama ir plėtojama Profesinio orientavimo sistema, kuri teiks pagalbą
profesinio orientavimo ir švietimo klausimais. Savo veiklą vysto12 profesinio informavimo taškų
(toliau – PIT), iš kurių 10 įsteigti bendrojo lavinimo mokyklose Profesinio informavimo taškai
aprūpinti kompiuterine technika, jie turi prieigą prie interneto. 2008 metais sėkmingai
akredituoti Veprių ir Ţelvos vidurinių, Vidiškių ir Dukstynos pagrindinių mokyklų PIT.
Mokykloms, turinčioms įsteigtus PIT„us, reikia aktyviau skleisti informaciją apie teikiamas
paslaugas, neapsiriboti vien tik savo mokyklos bendruomenėmis.
       Vykdydami Ilgalaikėje pilietinio ir tautinio ugdymo programoje numatytas priemones,
organizavome Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų atranką. Pagal pasirašytą sutartį rajonas gavo
37 tūkst. Lt. Dţiugu, kad 24 ugdymo įstaigos labai aktyviai dalyvavo projektų rengime, pagerėjo
ir projektų parengimo kokybė. Malonu, kad į programą įsijungė ir ikimokyklinio ugdymo
                        17


 įstaigos. Finansavimas skirtas 16 projektų. 2008 m. gruodţio mėnesį organizuotos konferencijos
 metu buvo aptarta, kaip sekėsi vykdyti projektus, pasidalyta patirtimi.
       Sėkmingai sekėsi organizuoti ir vykdyti 2008 m. brandos egzaminų bei pagrindinio
 ugdymo pasiekimų patikrinimą. Dţiaugiamės, kad labai atsakingai ir gerai atliko valstybinių
 brandos egzaminų vyresniųjų vykdytojų funkcijas mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai
 ugdymui. Puikios sąlygos vykdyti VBE yra renovuotose Uţupio vidurinėje ir Dukstynos
 pagrindinėje mokyklose. Didţiausias krūvis, vykdant VBE, teko Dukstynos pagrindinės, „Šilo“
 ir Uţupio vidurinių mokyklų bendruomenėms – teko ypač lanksčiai organizuoti ugdymo procesą
 egzaminų metu.
       Ukmergės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba vienintelė rajone pagalbos vaikui,
 šeimai, pedagogui, mokyklai institucija, padedanti spręsti vaiko ugdymo problemas, iškylančias
 šeimoje, ugdymo įstaigoje, visuomenėje.
       Tarnyboje dirba: psichologai, logopedas, specialusis pedagogas, neurologas, socialinis
 pedagogas.
        14 metų dirbdami komandiniu principu, tarnybos specialistai kompleksiškai įvertina
 vaiko raidos ypatumus, atlieka išsamų pedagoginį psichologinį mokinio vertinimą, įvardija
 mokymosi sunkumų prieţastis, parengia vertinimo išvadas, teikia rekomendacijas dėl tolesnio
 vaiko ugdymo. Atlieka vaikų (nuo 2 savaičių iki 5 metų amţiaus) psichofizinės raidos įvertinimą
 DISC metodika, mokyklinės brandos įvertinimus bei profesinio kryptingumo tyrimus 10 ir 12
 klasių mokiniams.
       Per 2008 metus tarnyba suteikė įvairios rūšies paslaugų: 711 suaugusiųjų ir 551
 vaikui. Atlikti 174 kompleksiniai pedagoginiai psichologiniai vaikų vertinimai, iš jų 113 –
 kartotiniai įvertinimai. DISC metodika taikyta 6 ikimokyklinio amţiaus vaikams iki 5 metų.
 Mokyklinė branda nustatyta 48 vaikams. Suteiktos 288 individualios psichologo konsultacijos,
 specialiojo pedagogo ir logopedo bei neurologo konsultacijų prireikė 91 vaikui ir 107
 suaugusiems. Psichologinė anoniminė konsultacija telefonu suteikta 12 klientų. Specialistai skaitė
 pranešimus pedagogams (9), tėvams susirinkimuose (10), parengė 4 paskaitas Trečiojo
 universiteto klausytojams. Sukurta Krizių valdymo rajoninė komanda, parengta dokumentacija,
 dalyvauta komandiniuose mokymuose. Tarnyba atliko apklausą mokyklose, teikė straipsnius
 spaudai, parengė metodines priemones –       Į pagalbą auklėtojui, Moksleiviai, turintys
 savireguliacijos sutrikimų.
       Pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo tęstinį projektą „Iškritusių iš mokyklos
 mokinių grąţinimas“ popamokinio uţimtumo ir ugdymo grupėse vaikams su elgesio, mokymosi
 sunkumais, mokyklos nelankymo problemomis ir turintiems vystymosi sutrikimų.
       Tarnyba dalyvauja programos MTP plius projekte „Pedagoginių psichologinių tarnybų
 infrastruktūros bei darbo aplinkos modernizavimas“ ir ruošiasi naujų tarnybos patalpų
 renovacijai.
       Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda yra stabili, turinti patirtį, dirba
 kryptingai, aprūpinta mokymo priemonėmis, vertinimo metodikomis bei kompiuterine įranga.
       2009 m. bus rengiama sporto, jaunimo uţimtumo ir kultūros plėtotės studija –
 dokumentas, nustatantis Ukmergės rajono penkerių metų fizinio lavinimo, sporto visiems ir sporto
 politiką, jos įgyvendinimo tikslus bei priemones.
       Gerėja rajono sporto bazių būklė. Pradėta eksploatuoti universali dirbtinės dangos

aikštelė Dukstynos pagrindinės mokyklos stadione. Atidaryta šiuolaikiška Technologijų ir verslo
mokyklos sporto salė. Atnaujintose sporto bazėse rengiami respublikiniai, tarptautiniai renginiai.
       Rajono savivaldybės administracija parengė projektą ,,Sporto aikštelių prie Ukmergės
rajono mokyklų įrengimas“ ir pateikė paraišką Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų finansavimui gauti. LR finansų ministerija pritarė projekto finansavimui. 2009-2010
                          18


 metais bus renovuojami Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus gimnazijų, ,,Šilo“ bei Uţupio
 vidurinių mokyklų lauko sporto aikštynai.
        Siekiant optimizuoti Sporto mokyklos ir Miesto stadiono administravimą, įvykdyta
 šių įstaigų reorganizacija. Nuo 2009-01-01 pradėjo veikti neformaliojo vaikų švietimo mokykla -
 Ukmergės sporto centras.
        Sudaromos sąlygos miesto ir kaimo gyventojams, vaikams, veteranams ir
 neįgaliesiems dalyvauti sveikatingumo ir sporto renginiuose. 2008 m. surengtos rajono kaimo
 seniūnijų ţaidynės. Geriausi seniūnijų sportininkai dalyvavo Vilniaus apskrities seniūnijų sporto
 ţaidynėse ir tapo jų nugalėtojais. Šalies finalinėse kaimo seniūnijų ţaidynese ukmergiškiai yra tarp
 6 geriausių komandų. Renginiai organizuojami kartu su sporto klubais, seniūnijomis, sporto šakų
 federacijomis.
        Švietimo ir sporto skyrius rengė rajono mokinių sporto ţaidynes, kurių programoje –
 11 sporto šakų varţybos. Šiose ţaidynėse sudaromos sąlygos dalyvauti visoms rajono mokykloms.
 Remiantis varţybų rezultatais, nustatoma sportiškiausia miesto bei kaimo vidurinė ir pagrindinė
 mokyklos. Geriausios mokyklų komandos dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
 varţybose.
        Sudaromos sąlygos visoms ugdymo įstaigoms nemokamai organizuoti plaukimo
 uţsiėmimus „Šilo“ vidurinės mokyklos baseine.
        Nevyriausybinių organizacijų sportinės krypties projektų vykdymui iš 2008 m.
 savivaldybės biudţeto buvo skirta 150 tūkst. Lt. Rajono sportininkai, sporto klubų komandos
 dalyvavo Lietuvos moterų futbolo čempionato I ir II lygoje, Lietuvos šachmatų komandinėse
 pirmenybėse, Lietuvos moterų krepšinio „A“ lygoje, Lietuvos regionų krepšinio lygoje. Pasiekti
 aukšti rezultatai suaugusių dziudo, sambo imtynių, stalo teniso, bokso, tradicinio karatė
 čempionatuose, jaunimo ir jaunių ţaidynėse bei kituose kompleksiniuose renginiuose.
        Rajono sportininkai, jų komandos dalyvavo bendruose projektuose, sporto renginiuose
 su partneriais iš Italijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Švedijos, Estijos.

        SOCIALINĖ PARAMA
        Socialinės paramos skyriaus misija. Sukurti ir įgyvendinti efektyvią piniginės
socialinės paramos, socialinių paslaugų ir socialinio darbo sistemą, stiprinančią rajono gyventojų
socialinį saugumą.

        Socialinės paramos skyriaus misijos vizija. Socialinė parama orientuota į tuos
asmenis, kuriems jos tikrai reikia; didesnis dėmesys skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jų
vaikams, senyvo amţiaus, vienišiems asmenims, neįgaliesiems, skurdo, socialinės atskirties, vaiko
teisių paţeidimų prevencijai, pakankama socialinių paslaugų įvairovė, uţtikrinanti kokybiškų
socialinių paslaugų teikimą. Socialinės paslaugos teikiamos sutelkiant savivaldybės ir
nevyriausybinio sektoriaus pastangas. Didėjanti darbuotojų darbo patirtis ir kompetencija, uţtikrinanti
teikiamos socialinės paramos kokybę.

        Socialinės paramos skyriaus uţdaviniai.
        Organizuoti valstybės socialinės paramos įgyvendinimą savivaldybėje.
        Rengti administracinio reglamentavimo teisės aktų projektus (savivaldybės tarybos
  sprendimus, direktoriaus įsakymus), socialinės paramos, socialinių paslaugų, socialinio darbo ir
  kitais socialinės veiklos klausimais.
        Planuoti ir rengti socialines programas, investicinius projektus, socialinių paslaugų
  plėtojimo strategiją.
        Įvertinti socialinių paslaugų poreikį ir tobulinti socialinių paslaugų organizavimą ir
  teikimą savivaldybės gyventojams.
                           19


         2. SOCIALINĖS PARAMOS BIUDŢETAS
        Ukmergės rajono savivaldybės socialinės paramos biudţetą sudaro:

  VALSTYBĖS BIUDŢETO LĖŠOS:

     valstybinės šalpos išmokos;
     transporto išlaidų kompensacijos;
     išmokos vaikams;
     iš dalies būsto pritaikymas ţmonėms su negalia.

     2008 metais iš valstybės biudţeto lėšų minėtai paramai skirta 20597,3 tūkst.Lt. Pagrindinė
  dalis valstybės biudţeto lėšų panaudota valstybinėms šalpos išmokoms (61,4 proc.) ir išmokoms
  vaikams ( 37,9 proc.) mokėti.

  VALSTYBĖS BIUDŢETO LĖŠOS PAGAL SOCIALINĖS PARAMOS RŪŠIS 2008 M.

        Valstybės biudţeto lėšos (tūkst.Lt)
                                              Būsto
               Valstybinės
  Metai    Iš viso            Transporto išlaidų   Išmokos       pritaikymas
               šalpos
        (tūkst.Lt)          kompensacijos      vaikams       ţmonėms    su
               išmokos
                                              negalia
  2008    20597,3   12654,6     44,4          7824,0        74,3
  m.
                                     Lentelė Nr. 1
          VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMUI SKIRTOS LĖŠOS:

  socialinės pašalpos;
  kompensacijos uţ būsto šildymą, karštą         ir  šaltą   vandenį    bei  įsigytą kurą
   būstui šildyti;
  socialinė parama mokiniams;
  laidojimo pašalpos;
  socialinė globa asmenims su sunkia negalia;
  socialinė prieţiūra socialinės rizikos šeimoms;
  SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO LĖŠOS:

  vienkartinė socialinė parama;
  socialinės paslaugos;
  iš dalies būsto pritaikymas ţmonėms su negalia;
  ţmonių su negalia socialinės integracijos programa;
  socialinės paramos programos ir kita parama.
                         20
       2008 metais iš savivaldybės biudţeto minėtai paramai skirta 4811,2 tūkst.Lt.
       Lentelėje Nr. 2 pateikiame duomenis apie savivaldybės biudţeto lėšų išsidėstymą
 pagal socialinės paramos rūšis 2008 metais.

     SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO LĖŠOS PAGAL SOCIALINĖS PARAMOS RŪŠIS 2008 M.

             Savivaldybės biudţeto lėšos pagal socialinės paramos rūšis (tūkst..Lt)
      Socialinei  Piniginė  socialinė  Socialinė   parama  Socialinės paslaugos
      paramai    parama         mokiniams
 Metai   skirtos        Proc. nuo         Proc. nuo        Proc. nuo
      lėšos         soc.            soc.          soc.
             Viso          Viso           Viso
      (tūkst.Lt)       paramai          paramai         paramai
                  skirtų lėšų        skirtų lėšų       skirtų lėšų
 2008   98002,2    4472,1  45,6      1751,6   17,9     3576,5   36,5
 m.
                                   Lentelė Nr. 2

       Iš piniginei socialinei paramai skirtų savivaldybės biudţeto lėšų daugiausia panaudota
 socialinei pašalpai – 1419,5 tūkst.Lt, tai sudaro 30 proc. piniginei socialinei paramai skirtų lėšų.

        3. PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA
        Viena iš Socialinės paramos skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų - Socialinių
išmokų (paramos) administravimas. Socialinės paramos skyriuje priimami prašymai ir būtini
dokumentai socialinėms išmokoms gauti, apskaičiuojami socialinių išmokų dydţiai, priimami
sprendimai dėl socialinių išmokų skyrimo, mokamos socialinės išmokos bei administruojamos
šioms išmokoms skirtos savivaldybės ir valstybės biudţeto lėšos.
         Per 2008 metus į Socialinės paramos skyrių dėl piniginės socialinės paramos ar kitų
 socialinių išmokų kreipėsi 8097 rajono gyventojai.
        Nuolat besikeičianti socialinė situacija rajone, sąlygoja socialinei paramai skiriamų
 savivaldybės biudţeto lėšų pokyčius. Lentelėje Nr. 3 pateikiame pastarųjų penkerių metų duomenis
 apie savivaldybės biudţeto lėšų išsidėstymą pagal socialinės paramos rūšis.
 SAVIVALDYBĖS  BIUDŢETO LĖŠŲ IŠSIDĖSTYMAS PAGAL SOCIALINĖS PARAMOS RŪŠIS        2004-2008
 METAIS

     Bendras     Socialinei   %    nuo   Socialinei paramai skirtos lėšos (tūkst..Lt)
Metai   savivaldybės  paramai    bendro      Piniginė socialinė   Socialinės
     biudžetas    skirtos    savivaldybės   parama         paslaugos
                         21


    (tūkst.Lt)    lėšos     biudžeto          % nuo           % nuo
             (tūkst.Lt)                socialinei        socialinei
                            Iš viso  paramai     Iš viso  paramai
                                 skirtų          skirtų
                                 lėšų           lėšų
1    2        3       4        5     6        7     8
2004  55718,6     7237,6    13,0       6830,2  94,4      407,4   5,6
2005  63028,3     7707,3    12,2       7188,8  93,3      518,5   6,7
2006  75447,2     8450,2    11,2       7061,8  83,6      1388,4  16,4
2007  81041,9     7481,1    9,2       5982,7  80,0      1498,4  20,0
2008  107405,9     9800,2    9,1       6223,7  63,5      3576,5  36,4
                                 Lentelė Nr. 3

       3.1. Išmokos šeimoms ir vaikams
       Siekiant uţtikrinti kiekvieno šeimoje auginamo vaiko rėmimą nuo jo gimimo iki
 pilnametystės, šeimoms, auginančioms vaikus 2008 metais buvo teikiama Išmokų vaikams
 įstatymu reglamentuota valstybės parama.
        Įstatymu reglamentuotos šios išmokos:
       1. Šeimose augantiems vaikams:
       - vienkartinės išmoka gimus vaikui;
       - išmoka įvaikintam vaikui;
       - išmoka vaikui;
       - išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui.
       2. Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba):
       - globos (rūpybos) išmoka;
       - vienkartinės išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.
       3. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.
       Šių išmokų dydis siejamas su minimalaus gyvenimo lygio dydţiu. Didėjant
 baziniam socialinių išmokų dydţiui – didėjo ir mokamos išmokos.
       Priklausomai nuo socialinės situacijos rajone, nuolat kinta išmokų gavėjų skaičius ir
 išmokėtų lėšų sumos.
       2008 m. minėtai paramai iš valstybės biudţeto skirta 7824,0 tūkst.Lt.

       3.2. Piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
 gyvenantiems asmenims
       Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms
 šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nuostatas, nepasiturintiems rajono
 gyventojams buvo mokama socialinė pašalpa ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir
 šaltam vandeniui kompensacijos.
       Ši parama buvo teikiama šeimoms arba vieniems gyvenantiems asmenims, kurie
 neturi galimybių savo jėgomis apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis. Piniginė
 socialinė parama teikiama atsiţvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens savarankiškomis
 pastangomis gautas pajamas bei turimo turto dydį.

       3.3. Socialinė parama mokiniams
       2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Socialinės paramos mokiniams įstatymas,
 reglamentuojantis mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis,
 prasidedant naujiems mokslo metams skyrimą. Šiuo įstatymu buvo siekiama suteikti mokiniams
 pilnavertį maitinimą mokyklose, garantuoti vienodą socialinę paramą visų steigėjų mokyklose bei
                          22


uţtikrinti efektyvų socialinės paramos mokiniams organizavimą bei valstybės ir savivaldybės
biudţeto lėšų panaudojimą.
       Išlaidų socialinei paramai pasiskirstymas 2008 metais    pavaizduotas 1
diagramoje


                                  Valstybinės šalpos išmokos

            3%  6%
        Kaip rodo pateikti duomenys, didţiąją išlaidų socialinei paramai dalį (
                                 Išmokos šeimome,
       16%
                                 auginančioms vaikus
                               47%

                                  Piniginė socialinė parama
                                  mažas pajamas
                                  gaunantiems gyventojams
       1 diagrama
                                Laidojimo pašalpa
       Kaip rodo diagramoje pateikti duomenys, didţiąją išlaidų socialinei paramai dalį -
         28%
47 proc. sudarė valstybinės šalpos išmokos. Išlaidos socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms,
kurios teikiamos įvertinus šeimų gaunamas pajamas ir turimą turtą, sudarė 16 proc. visų socialinei
paramai skirtų lėšų, mokinių nemokamas maitinimas ir parama naujiems mokslo metams
                                Mokinių nemokamas
pasirengti – 6 proc., o išlaidos mirties atveju išmokamai laidojimo pašalpai - 3 proc. socialinei
                                maitinimas ir parama
paramai skirtų lėšų.
                                naujiems mokslo metams
                                pasirengti
       Socialinės paramos gavėjų skaičius ir išlaidos 2007 ir 2008 metais pateikiamos 4
lentelėje.
ŠEIMAI IR VAIKAMS    MOKAMŲ IŠMOKŲ BEI TEIKIAMOS KITOS PARAMOS GAVĖJAI IR IŠLAIDOS
2007 IR 2008 M.
                        2007 m.            2008 m.
Eil.                      Gavėjų   Išlaidų      Gavėjų   Išlaidų skaičius
    Išmokos pavadinimas
Nr.                      skaičius  skaičius      skaičius  (tūkst.Lt)
                             (tūkst.Lt)
1.   Išmokos        šeimoms,
                        x     x         x     x
    auginančioms vaikus, iš jų:
                         23


1.1.  Vienkartinė išmoka vaikui      365    376,9      405    421,2
1.2.  Vienkartinė  išmoka   nėščiai
                      103    26,6       82     21,3
    moteriai
1.3.  Išmoka vaikui            5673    3655,5      9077    6191,1
1.4.  Išmoka privalomosios tarnybos
                      0     0        0     0
    kario vaikui
1.5.  Globos (rūpybos išmoka)       262    989,3      263    986,9
1.6.  Vienkartinė išmoka būstui įsigyti
                      34     127,1      39     203,4
    ir įsikurti
2.   Piniginė socialinė parama, iš jų:  x     x        x     x
2.1.  Socialinė pašalpa          1272    934,4      1436    1419,5
2.2.  Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų
    karštam ir šaltam vandeniui     4200    1052,2      6661    1258,7
    kompensacijos
3.   Vienkartinės pašalpos        352    121,4      333    93,8
4.   Mokinių       nemokamas
                      1872    980,9      2816    1483,4
    maitinimas
5.   Parama    naujiems  mokslo
                      750    176,0      1537    268,2
    metams pasirengti
Lentelė Nr. 4

        Iš pateiktos lentelės matome, kas išlaidos mokamos šeimoms su vaikais 2008 metais,
palyginti su 2007 metais padidėjo. Išmoką vaikui lyginant 2007 ir 2008 metus, paėjusiais metais
gavo didesnis vaikų skaičius – 9077 vaikai, kai tuo tarpu 2007 metais šią išmoką gavo 5673 rajono
vaikai.
        Vadovaujantis rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 7- 46
,,Dėl vienkartinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 2008 metais vienkartinės
pašalpos buvo skiriamos ligos, operacijos atvejais, grįţus iš įkalinimo įstaigų, asmens dokumentų
tvarkymui, įvairių įsiskolinimų daliniam kompensavimui, stichinių nelaimių atvejais ir kt. Per
praėjusius metus vienkartinės pašalpos buvo skirtos 333 asmenims, iš jų 41 asmeniui, grįţusiam iš
įkalinimo bei socialinės psichologinės reabilitacijos įstaigų, jiems išmokėta 93,8 tūkst.Lt.
        2008 metais mokinių nemokamam maitinimui mokyklose buvo skirta 1483,4
tūkst.Lt, t.y. 502,5 tūkst. Lt daugiau nei praėjusiais metais.
        Mokinių iš maţas pajamas gaunančių šeimų aprūpinimui mokinio reikmenimis
naujiems mokslo metams pasirengti 2008 metais buvo skirta 268,2 tūkst.Lt, tuo tarpu 2007 metais
– 176,0 tūkst.Lt.

      4. SOCIALINĖS PASLAUGOS IR SOCIALINIS DARBAS
      Ne maţiau reikšminga kita Socialinės paramos skyriaus kompetencijai priskirta
funkcija socialinių paslaugų administravimas. Skyriuje priimami sprendimai dėl socialinių
paslaugų skyrimo, rengiami socialinių paslaugų planai, administruojamos socialinėms paslaugoms
skirtos savivaldybės ir valstybės biudţeto lėšos.
       Praėjusiais metais Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų
poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą buvo vertinami rajono gyventojų socialinių
paslaugų poreikiai. Priimta 234 sprendimai dėl socialinės prieţiūros, socialinių įgūdţių ugdymo ir
palaikymo, laikino apnakvindinimo, ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo.
      Pagrindinis bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikėjas rajone – savivaldybės
biudţetinė įstaiga Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras. 2008 m. centre dirbo 28
                        24


etatiniai darbuotojai. Per praėjusius metus šioje įstaigoje buvo teikiamos informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, asmeninės
higienos ir prieţiūros (maudymosi, skalbimo), specialios paskirties transporto paslaugos,
gyventojai aprūpinami būtiniausiais daiktais ir avalyne bei techninės pagalbos priemonėmis.
       Taip pat ši įstaiga organizavo bei teikė pagalbos į namus, socialinių įgūdţių ugdymo
ir palaikymo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo paslaugas.
Socialinės rizikos grupės asmenys (neturintys nuolatinės gyvenamosios vietosi bei grįţę iš laisvės
atėmimo vietų) gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Duomenis apie socialinių paslaugų
gavėjus bei Centro suteiktas socialines paslaugas per praėjusius metus pateikiame 5 lentelėje.

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ IR JŲ GAVĖJŲ SKAIČIUS

    Eil.                                Gavėjų
       Paslaugos pavadinimas
    Nr.                                skaičius
    1   2                              3
    Bendrosios socialinės paslaugos
    1.  Informavimas, konsultavimas                 263
    2.  Transporto paslaugų organizavimas              36
    3.  Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis          478
    4.  Aprūpinimas būtiniausiais drabuţiais ir avalyne       164
    5.  Nemokamo maitinimo organizavimas               160
       Asmeninės higienos ir prieţiūros paslaugų
    6.                                 41
       organizavimas
    7.  Sociokultūrinės paslaugos                  235
       Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis       90   šeimų,
    8.                                 kuriose auga
                                      169 vaikai
    Specialiosios socialinės paslaugos
    9.   Socialinės priežiūros paslaugos:
    10.   Pagalba į namus                      68
    11.   Socialinių įgūdţių ugdymas ir palaikymas          264
    12.   Paslaugos savarankiško gyvenimo namuose          50
    13.   Laikinas apnakvindinimas                  13
       Lentelė Nr. 5

       Ilgalaikės socialinės globos paslaugas rajone teikia Deltuvos Švč. Trejybės baţnyčios
senelių namai, Ţelvos parapijos katalikiški senelių namai bei apskrities pavaldumo įstaigos -
Jasiuliškių pensionatas ir Ukmergės vaikų globos namai.
       Įgyvendinant Ţmonių su negalia socialinės integracijos programą 2008 m., bendrąsias
ir specialiąsias socialines paslaugas rajone taip pat teikė Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga,
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto ţmonių globos bendrija ,,Ukmergės
Viltis“ ir kitos socialinės srities nevyriausybinės organizacijos.

   4.1. Socialinės paslaugos senyvo amţiaus ir neįgaliems asmenims
      Rajono bendruomenės senėjimas reikalauja vis daugiau dėmesio skirti pagalbai
senyvo amţiaus asmenims. Didėja neįgaliųjų skaičius – 2007 metais rajone gyveno 3384 asmenys
su negalia, 2008 metais – 3400.   .
                        25


       Pageidaujančių apsigyventi stacionariose globos įstaigose poreikis nemaţėja. Per
2007 metus ilgalaikės socialinės globos įstaigose buvo apgyvendinti 36 asmenys, 2007 metų
pabaigoje dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų eilėje laukė - 40 ţmonių. 2008 metais 26
asmenys buvo apgyvendinti parapijiniuose senelių namuose arba apskričių pavaldumo įstaigose,
šiuo metu dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų eilėje laukia 36 asmenys.
       Per praėjusius metus Deltuvos Švč. Trejybės baţnyčios senelių namuose buvo
apgyvendinti ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo 38 asmenys, Ţelvos parapijos
katalikiškuose senelių namuose – 15 senyvo amţiaus, neįgalių asmenų.
      Nuo 2007 m. sausio 1 d. pagal patvirtintą mokėjimo uţ socialines paslaugas metodiką
uţ Ukmergės vaikų globos namuose ir apskričių pavaldumo ilgalaikės socialinės globos įstaigose
teikiamas socialinės globos paslaugas dalinai apmoka savivaldybė iš savo biudţeto lėšų ar
valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudţetams. Skyriaus specialistai
atsakingi uţ sutarčių dėl apmokėjimo uţ socialinės globos paslaugas minėtose institucijose
rengimą.
      Senyvo amţiaus asmenims, kuriems nėra būtinos ilgalaikės socialinės globos
paslaugos, gyvenantiems savo aplinkoje teikiamos nestacionarios socialinės paslaugos. 2008
metais pagalbos namuose paslaugos buvo teikiamos 67 šeimoms (vieniems gyvenantiems
asmenims), iš jų: 40 neįgalių asmenų, 27 senyvo amţiaus ţmonėms. Visi pagalbos namuose
paslaugas gavę asmenys - Ukmergės miesto gyventojai.
      Teikiant pagalbos namuose paslaugas aktyviai prisideda rajono neįgaliųjų
nevyriausybinės organizacijos. 2008 metais Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga šias paslaugas
teikė 29 neįgaliesiems, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija – 21 asmeniui su negalia.
      Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namuose
2008 metais gyveno ir bendrąsias socialines paslaugas gavo 50 įvairaus amţiaus asmenų su
negalia.
       Dienos socialinės globos     paslaugas vaikams su negalia 2008 m. teikė
Specialiojo ugdymo centras ,,Vyturėlis“. Tai švietimo įstaiga, atliekanti edukacines, socialines,
kultūrines bei neįgaliųjų socialinės integracijos funkcijas ir teikianti socialinę globą vaikams su
negalia.

      4.2. Darbas su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais
      Praėjusiais metais 4 Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai
darbuotojai dirbo (t.y. teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdţių
ugdymo ir kt. paslaugas) su 90 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 169 vaikai. Teikiant šias
paslaugas 1196 kartus lankytasi klientų namuose.
       Trumpalaikė socialinė globa rizikos grupės šeimų vaikams buvo organizuojama
Ukmergės vaikų globos namuose.
       Per 2008 metus Ukmergės vaikų globos namuose buvo apgyvendinti 29 vaikai.

      5. FUNKCIJOS, UŢTIKRINANČIOS SOCIALIAI PAŢEIDŢIAMŲ
GYVENTOJŲ GRUPIŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ
      Lietuvai tapus Europos sąjungos nare, jau keletą metų iš eilės dalyvaujama
priemonėje tiekiant maisto produktus iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems
asmenims Bendrijoje. Tokiu būdu vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nustatytais kriterijais parama ţemės ūkio maisto produktais teikiama remtiniems rajono
gyventojams.
      Organizuojant šią paramą labiausiai nepasiturintiems rajono gyventojams,
Socialinės paramos skyriaus specialistai praėjusiais metais teikė pagalbą religinei bendrijai
Lietuvos Caritas, atsakingai uţ šios akcijos administravimą. Taip pat Socialinės paramos skyrius
tarpininkavo skelbiant apklausas dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų sandėliavimo ir
                        26


transportavimo, rengiant asmenų, kuriems skiriami maisto produktai iš intervencinių atsargų,
sąrašus, dalijant maisto produktus rajono gyventojams. Per 2008 metus intervencinėmis maisto
atsargomis buvo paremti 4024 Ukmergės rajono gyventojai. Ukmergės nestacionarių socialinių
paslaugų centras per 2008 metus priėmė 387 prašymus minėtai paramai gauti.
      Organizuotos Ukmergės rajono Šilo vidurinės mokyklos Antakalnio ir Krikštėnų
pradinių mokyklų moksleivių išvykos į renginius Kėdainių laisvalaikio ir pramogų centre
,,Vikonda“.
       Jau keletą metų iš eilės Lietuvoje organizuojama paramos maisto produktais akcija
,,Maisto bankas“. Socialinės paramos skyriaus specialistai talkino pasirengiant ir vykdant akciją
rajone. Šioje akcijoje praėjusiais metais dalyvavo 5 rajono nevyriausybinės organizacijos, kurioms
padėjo 87 savanoriai. Surinkta įvairių maisto produktų uţ 18,2 tūkst.Lt

       5.1. Ţmonių su negalia socialinės integracijos programa
       Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ir toliau siekiama tenkinti ţmonių su
negalia specialiuosius poreikius, sudaryti jiems lygias galimybes gyventi savo aplinkoje,
bendruomenėje.
       Įgyvendinant skyriaus parengtą Ţmonių su negalia socialinės integracijos 2008 m.
programą, praėjusiais metais 251 rajono ţmogus su negalia buvo aprūpintas būtiniausiomis
slaugos priemonėmis. Šiam tikslui iš programoje numatytų lėšų buvo skirta 20,0 tūkst.Lt.
       Praėjusiais metais ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas Būsto pritaikymui
neįgaliųjų poreikiams organizuoti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. balandţio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 ,,Dėl bazinių būsto pritaikymo
ţmonėms su negalia reikalavimų, būsto pritaikymo ţmonėms su negalia poreikio vertinimo
metodikos ir būsto pritaikymo ţmonėms su negalia finansavimo aprašo patvirtinimo“ Socialinės
paramos skyriuje buvo vertinamas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
poreikis, priimami sprendimai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo bei organizuojamas
ir kontroliuojamas būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Praėjusiais metais
neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyti 5 būstai. Vaikui su negalia įrengtas keltuvas. Šiam tikslui
iš savivaldybės biudţeto buvo skirta 17,8 tūkst. Lt., iš valstybės biudţeto – 71,4 tūkst.Lt.
       Socialinės paramos skyriaus iniciatyva, praėjusiais metais suorganizuotas renginys,
skirtas Pasaulinei žmonių su negalia dienai paminėti. Iš Ţmonių su negalia socialinės integracijos
programoje numatytų lėšų buvo organizuotos išvykos į respublikinius renginius. Prisidėta prie
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos organizuojamos respublikinės neįgaliųjų darbų parodos
organizavimo rajone.
       Viena iš priemonių, numatytų Ţmonių su negalia socialinės integracijos 2007 m.
programoje – vienišų senyvo amţiaus ar negalią turinčių asmenų, taip pat asmenų, turinčių
sveikatos sutrikimų ir neturinčių sveikatos ir socialinio draudimo garantijų, asmenų, kurie dėl
sveikatos sutrikimų negali savarankiškai gyventi, o vaikai dėl objektyvių prieţasčių negali jų
priţiūrėti, išlaikymo VšĮ Ukmergės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje,
uţtikrinimas. Praėjusiais metais šiame skyriuje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas gavo 9
rajono neįgalieji. Socialinės paramos skyriaus specialistai priėmė dokumentus, dalyvavo šiam
tikslui sudarytos komisijos posėdţiuose bei rengė nukreipimus į iš dalies savivaldybės
finansuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos vietas VšĮ Ukmergės ligoninės Palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriuje. Uţ šias paslaugas buvo dalinai kompensuota iš minėtoje programoje
šiam tikslui numatytų lėšų.
       Siekiant uţtikrinti socialinių paslaugų teikimą ţmonėms su negalia neįgaliųjų dienos
centruose, iš Ţmonių su negalia socialinės integracijos programoje numatytų lėšų buvo remiamos
šių centrų veiklos programos. Uţ šios priemonės įgyvendinimą rajone buvo atsakingas Socialinės
paramos skyrius bei Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija.
                        27


       5.2. Specialiųjų poreikio lygio nustatymas
        Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m.
lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A1-316 ,,Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų
bei taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
gruodţio 30 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amţių, invalidumo
grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
specialiųjų poreikių nustatymo bei tenkinimo tvarką, Socialinės paramos skyriuje priimami
prašymai ir būtini dokumentai specialiųjų poreikių lygio nustatymui senatvės pensijos amţiaus
sulaukusiems asmenims, priimami sprendimai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo bei
išduodami neįgaliojo paţymėjimai.
        2008 metais 404 pensinio amţiaus asmenims buvo nustatytas specialiųjų poreikių
lygis (didelių, vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grupės prilygintos specialiųjų poreikių lygiui.

       5.3. Globos (rūpybos) steigimas ir atstovavimas
       Įgyvendinant skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka,
teismuose vykstančiose bylose dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo,
atstovaujami asmenų su negalia, senyvo amţiaus ţmonių interesai. Per praėjusius metus dalyvauta
45 bylose dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo. Dėl įvairių prieţasčių,
t.y. asmens neįgalumo, senatvės, negebėjimo savarankiškai patenkinti būtiniausių poreikių, suvokti
aplinkos veiksnių, specialiųjų poreikių tenkinimo ar notarinių veiksmų atlikimo, 20 asmenų
nustatyta rūpyba ir skirti rūpintojai,12asmenų nustatyta globa ir paskirti globėjai, skirtos 3
institucinės globos, išduoti 3 leidimai parduoti globotinių turtą, paskirti 4 turto administratoriai.

       6. KITOS FUNKCIJOS
       2008 metais skyriaus specialistai dalyvavo įvairių administracijos direktoriaus
įsakymu sudarytų komisijų darbe. Išanalizuota nemaţai socialinių situacijų ir rasti jų sprendimo
būdai, taip pat tirtos įvairių socialinių grupių asmenų gyvenimo ir buities sąlygos. Buvo rengiami
administracijos direktoriaus įsakymų, rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, įvairios
ataskaitos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, neįgaliųjų reikalų departamentui ir kt.
        Įgyvendinant skyriui priskirtas funkcijas, praėjusiais metais įvykdyti 8 viešieji
pirkimai.
        Siekiant gerinti ir skatinti bendradarbiavimą tarp Socialinės paramos skyriaus ir
seniūnijų, 2008 m. buvo organizuojami pasitarimai įvairiais klausimais. Manome, kad tai
pasiteisino ir juos reikėtų organizuoti periodiškai.
        Uţtikrinant greitesnį iš įkalinimo vietų grįţusių asmenų integravimąsi į visuomenę,
praėjusiais metais skyriaus darbuotojai periodiškai jiems skaitė paskaitas Ukmergės rajono
Pataisos inspekcijoje prie Policijos komisariato.

        7. PLANAVIMAS
       Kasmet rengiamas ir rajono savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamas Ukmergės
rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas. Numatytos prioritetinės ţmonių socialinės
grupės, kurioms reikalinga teikti ar plėsti socialines paslaugas (t.y. socialinės rizikos
šeimos ir jų vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, pagyvenę ar seni asmenys
su sunkia negalia, nepakankamas pajamas turintys ir skurstantys asmenys ir jų šeimos) ir
prioritetinės socialinės paslaugos (t.y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, socialinių
įgūdţių ugdymas ir palaikymas, laikino apnakvindinimo paslaugos, intensyvi krizių įveikimo
pagalba).
      Siekiant gerinti Socialinės paramos skyriaus valdymą ir funkcijų vykdymą, 2009 m.
planuojama parengta naują skyriaus nuostatų redakciją, kurioje bus pakoreguota skyriaus struktūra,
                          28


  leisianti optimaliau išnaudoti ţmogiškuosius išteklius, racionaliau teikti gyventojams socialinę
  paramą.
        Siekiant uţtikrinti vieningą socialinių paslaugų teikimo sistemą rajone, 2009 m.
  planuojame parengti Socialinių paslaugų skyrimo, organizavimo ir teikimo tvarką Ukmergės
  rajone.

        8. SKYRIAUS PROBLEMOS
          2008 m. Socialinės paramos skyrius susidūrė su šiomis problemomis, kurios ir 2009
  m. turės įtakos vykdomai veiklai:
          - vis dar pastebima, kad socialinė parama daugiausiai teikiama pašalpų ir išmokų
  forma ir nors teisinė bazė leidţia derinti piniginę socialinę paramą su kitomis socialinės ir
  ekonominės paramos šeimai (asmeniui) kryptimis, savivaldybės lygyje tai įgyvendinti vis dar
  sudėtinga;
          - nors pastaraisiais metais įvairios socialinės išmokos, skirtos rizikos grupės
  šeimoms (asmenims), buvo pervedamos į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro,
  seniūnijų, vartotojų kooperatyvo sąskaitas ar kt., vis dar nepavyksta sugrieţtinti tėvų atsakomybės
  uţ skiriamų išmokų panaudojimą;
          - Skyriaus veiklą apsunkino socialinės apsaugos teisinės bazės tobulinimas, teisės
  aktų analizė pareikalavo nemaţai laiko resursų, specialistų vertinimu kai kurie teisės aktai per
  daug biurokratizuoja socialinio darbo vykdymą;
          - dėl augančio paslaugų gavėjų skaičiaus, besikeičiančios socialinės apsaugos
  teisinės bazės bei paslaugų plėtros didėja naujų etatų poreikis (ypač kaimiškose seniūnijose),
  kurio pagrindimo ir tenkinimo procesas yra lėtas ir ne visada sėkmingas.
          - socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – viena iš svarbiausių socialinio darbo
  ir socialinių paslaugų kokybės gerinimo prielaidų. Socialinių darbuotojų profesionalumas lemia
  socialinės paramos plėtotę bei socialinio darbuotojo vaidmens augimą. Tikimasi, kad 2009 metais
  taip pat bus didinamas darbo uţmokestis socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, socialiniai
  darbuotojai dalyvaus atestacijoje, kels kvalifikaciją įvairiuose lygiuose.


       VAIKO TEISIŲ APSAUGA
      2007 metais Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje
 dirbo 5 etatiniai darbuotojai, kurie veiklą vykdo pagal nustatytas pareigybes, vadovaudamiesi LR
 įstatymais. Kiekvieno darbuotojo darbas yra organizuojamas atsiţvelgiant į vykdomas funkcijas, jų
 principu. Visi darbuotojai yra valstybės karjeros tarnautojai. Visi darbuotojai 2008 metais buvo
 atestuoti, jų veikla įvertinta gerai, jiems palikta ta pati kategorija. Darbuotojai nuolat tobulina savo
 kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, kursuose, dalyvauja projektuose.
        Skyriaus veikla yra vykdoma vadovaujantis skyriaus nuostatais, pagrindinėmis
 kryptimis: vaikų interesų atstovavimas teismuose ir ikiteisminio tyrimo metu, vaikų laikinosios ir
 nuolatinės globos organizavimas, globos prieţiūra šeimose ir institucijoje, įvaikinimas, prevencinis
 darbas su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais, tarpţinybinio bendradarbiavimo,
 globos šeimoje skatinimas ir populiarinimas, prevencinis darbas su rizikos grupių vaikais, ir kt.

 Socialinės rizikos šeimos. 2008 m. pabaigoje Ukmergės rajone Vaiko teisių apsaugos skyriaus
 socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo registruotos 308 šeimos. Jose augo 662 nepilnamečių
 vaikų. Iš 308 šeimų, registruotų socialinės rizikos šeimų apskaitoje, 86 šeimos gyvena mieste ir 222
 šeimų gyvena kaime. Jose augantys vaikai pasiskirsto sekančiai: 360 - berniukų ir 302 – mergaičių;
    Pagal amţių:
     0-3 m.- 62 vaikai
     4-6 m. - 105 vaikų
                           29


      7-9 m. – 152 vaikai
      10-14 m. - 205 vaikai
      15-17 m.- 138 vaikai.

   1 lentelė. Įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą prieţastingumo pokyčiai 2008 metais

   Eil. Nr.   Socialinės rizikos šeimos įrašymo į      Socialinės rizikos šeimų skaičius
         Apskaitą prieţastis
   1.      Girtavimas                  115
   2.      Socialinių įgūdţių stoka           172
   3.      Fizinė ar seksualinė prievarta šeimoje    13
   4.      Valstybės skiriamą paramą naudoja ne     2
         vaiko interesams
   5.      Vaikams nustatyta laikina globa        2
   6.      Kitos prieţastys               4

          Socialinės rizikos šeimų apskaitoje 56 proc. šeimų yra registruotos dėl socialinių
  įgūdţių stokos. Tai rodo, kad dėl tėvystės įgūdţių stokos 374 vaikams nesuteikiamas augumo
  šeimos aplinkoje. Šioms šeimoms yra svarbi socialinių darbuotojų pagalba ugdant įgūdţius ir
  organizuojant bendrąsias paslaugas visiems šeimos nariams.
          Per metus į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtraukta 16 socialinės rizikos šeimų
   (7 mieste ir 9 kaime).
          Lyginant dviejų metų statistinius rodiklius (2007 metais – 315 socialinės rizikos
   šeimos, o 2008 m. -308) galima konstatuoti, kad socialinės rizikos šeimų bendras skaičius
   apskaitoje yra apylygis ir situacija rajone yra stabili.
          2008 metų šeimų įrašymo į apskaitą pokytis yra ţenklesnis.   2 lentelė. Socialinės rizikos šeimų įrašymo/išrašymo apskaitoje pokyčiai 2007-2008 metais.

                  Uţregistruotų   šeimos     Per metus išregistruotų
                  skaičius per metus        šeimų skaičius
   2007              31                126
   2008              16                27

         Šie teigiami Socialinės rizikos šeimų apskaitos pokyčiai galėtų būti traktuotini kaip
   socialinių darbuotojų etatų įsteigimo seniūnijoje poreikio tikslingumo rezultatas. Socialinių
   darbuotojų pagalba ir reikalingos paslaugos skubus suteikimas daro teigiamą įtaką socialinės
   rizikos šeimos gerbūviui. Taip pat nuolatinis darbuotojų kontaktas su šeima ir jos nariais, skatina
   tėvų atsakingumą uţ vaikų prieţiūrą. Efektyvi kontrolė vietoje daro teigiamą poveikį ir visai
   visuomenei bei aplinkai. Be to, Vaiko teisių apsaugos skyriuje dėl vaikų neprieţiūros, šiais metais
   tėvams buvo surašyti 10 administracinės teisės paţeidimų protokolai ir uţ tai tėvams paskirtos
   nuobaudos.
         2008 metais Ukmergės rajone su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais
   dirbo 14 socialinių darbuotojų, kurie teikė įvairias paslaugas šeimoms ir jų nariams. Ukmergės
   Nestacionarių socialinių paslaugų centre dirba - 4 darbuotojos, o kaimo seniūnijose po 1
   darbuotoją.
                        30


       Socialinės rizikos šeimų vaikams yra organizuojama įvairi socialinė parama, siekiant
 išsaugoti prigimtinius vaikų ir tėvų ryšius. Kaimo seniūnijose veikia Visuomeninės vaiko teisių
 apsaugos komisijos, kurių nariai daţnai lankosi šeimose, sprendţia vietoje dėl poveikio priemonių
 šeimai taikymo, organizuoja socialines paslaugas, atsiţvelgiant į indvidualius vaikų ir šeimų
 poreikius, dalijasi informacija. Tačiau daţnoje seniūnijoje tik „ ant popieriaus veikia“
 visuomeninės Vaiko teisių apsaugos komisijos (sektinas pavyzdys visiems Deltuvos, Taujėnų,
 Siesikų VVTA komisijų darbas). Šeima gaunanti ne tik piniginę paramą, bet tinkamas socialines
 paslaugas, galėtų išmokti tinkamai pasirūpinti savo vaikais, jų auklėjimu ir prieţiūra.
       Seniūnijos turi prisidėti rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos gerinimo
 priemones, telkti socialinius partnerius vaikų ir jų tėvų socialinėms ir edukacinėms problemoms
 spręsti, skatinti vietos gyventojus ir bendruomenes šiai veiklai organizuoti.
       2008 m. buvo sudarytos socialinės partnerystės sutartys su VšĮ „ Ukmergės ligoninė“
 ir Ukmergės vaikų globos namais dėl skubaus laikino vaikų apgyvendinimo ir iš minėtų
 organizacijų nupirktos socialinės globos paslaugos 45 vaikams. Lėšos išlaikymui yra numatomos
 iš rajono savivaldybės biudţeto. 2008 m. savivaldybės biudţete buvo skirta 35 000 litų.
       Siekiant gerinti socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų buitį ir socializacijos
 sąlygas Vaiko teisių apsaugos skyrius atstovauja tų šeimų vaikų interesus įvairiose savivaldybės
 administracijos sudarytose komisijose – dėl socialinio būsto skyrimo, dėl socialinių išmokų
 skyrimo išimties tvarka, dėl aprūpinimo mokyklinėmis prekėmis, dėl vaikų ir paauglių
 nusikalstamumo prevencijos priemonių, dėl tarpininkavimo grąţinant į mokyklas ir kt.
        Vaikų globa. 2008 metais Ukmergės rajono Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdė 216
vaikų, likusių be tėvų globos, globos/rūpybos prieţiūrą. 127 vaikai buvo globojami šeimose, 89 –
vaikų globos institucijose.
 3 lentelė. Globojamų/rūpinamų vaikų metinės apskaitos pokyčiai 2007-2008 metais.

          Globojamų/rūpinamų     Globojamų/rūpinamų     Globos forma
          vaikų šeimose skaičius   vaikų   institucijoje
                                      Laikina   Nuolatinė
          per metus          skaičius per metus
 Iš viso      127             89             32     184
 laikotarpio
 pabaigai:
 2007        19             31             46     4
 2008        14             28             22     20

        Analizuojant duomenis, darytina išvada, kad esminė globos organizavimo problema
 vis dar išlieka – globos šeimoje skatinimo ir propagavimo problema. Taip pat 2008 metais yra
 ţenkliai didesnis vaikams nustatytų nuolatinių globų skaičius. Šie faktai rodo, kad vaiko
 interesams augti biologinėje šeimoje apginti, buvo išnaudotos visos įmanomos priemonės.
        Svarbiausioji prieţastis, dėl ko vaikai neteko tėvų globos, buvo tėvų atsakomybės
 stoka - girtuokliavimas, vaikų neprieţiūra, nusišalinimas nuo pareigos auginti vaiką, netinkamas
 auklėjimas, abejingumas.
        Globos šeimoje propagavimui Ukmergės rajone buvo sudaryta bendradarbiavimo
 sutartis su VšĮ „Teisės ir vadybos sprendimai“. Buvo suorganizuoti mokymai globėjams bei
 įtėviams, išspausdinti straipsniai rajoninėje spaudoje, parengti ir išplatinti lankstinukai, buvo
 surengta tradicinė kasmetinė globėjų šventė „Gerumo puokštė“, kurios metu buvo apdovanoti
 skatinimo dovanomis labiausiai nusipelnę globėjai.
        Įvaikinimas. Per 2008 metus 1 nepilnametis ukmergiškis buvo įvaikintas ir surado
naujus namus. 2008 metais Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo paruošta, įvertinta ir pripaţinta
tinkama tapti įvaikintojais 1 Ukmergės rajono šeima.
                        31


     Vykdant įtėvių paiešką ir įvaikinimo šeimoje populiarinimą, 2008 metais buvo
 suorganizuotas antrasis įtėvių susitikimas. Net aštuonios šeimos mūsų rajono įtėvių yra
 išreiškusios pageidavimą susitikti daţniau, kad pasidalinti savo dţiaugsmais ir rūpesčiais.
        Prevencinė veikla. Bendrųjų vaiko teisių apsaugos nuostatų 8.8 punkte nurodoma,
kad vaiko teisių apsaugos skyrius turi teikti metodinę paramą savivaldybės įstaigų darbuotojams,
kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga. Todėl mūsų skyrius 2008 m. inicijavo tarpţinybinius
pasitarimus su rajono kaimo seniūnijų socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos
šeimomis, nepilnamečių reikalų ir prevencijos poskyrio apylinkių inspektoriais.
        2008 metais Ukmergės rajone veikė 5 nevyriausybinių organizacijų įkurti vaiko
 dienos centrai, kuriuose teikiamos dienos socialinės prieţiūros paslaugos vaikams. Vaiko dienos
 centrai yra finansuojami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir dalinai Ukmergės rajono
 savivaldybės. 4 VD centrai veikė kaimo vietovėse – Deltuvoje ir Jakutiškiuose, Laičiuose ir
 Pašilėje, ir vienas – Ukmergėje. Juose buvo organizuota veikla vaikų laisvalaikiui uţimti bei
 teikta socialinė pagalba vaikų šeimoms. Dauguma vaikų lankančių šias dienos globos įstaigas
 auga nepilnose šeimose, kur tėvai ar jų sugyventiniai yra priklausomi nuo alkoholio, stokoja
 socialinių įgūdţių rūpinti vaikais, nusišalina nuo jų auklėjimo ir prieţiūros. Vaikų tėvams dienos
 centruose buvo organizuotos prevencinės priemonės, konsultacijos, vaikų auklėjimo ir prieţiūros
 klausimais.
        Kartu su švietimos skyriaus specialistais ir Ukmergės PK specialistais kaip ir kasmet
 organizuojami patikros reidai nepilnamečių susibūrimo vietose, uţfiksuojami vaikai, kurie
 pamokų metu nebūna mokymo įstaigoje.
        2008 m. skyrius organizavome 4 Bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos
 posėdţius. Buvo bendrauta su Visuomeninėmis vaiko teisių apsaugos tarybomis kaimo
 seniūnijose, aptartos darbo problemos, pasidalinta patirtimi. Lygiagrečiai šiai veiklai buvo
 organizuojami patikros reidai seniūnijose gyvenančiose socialinės rizikos šeimose.
        Buvo bendraujama su rajoninės spaudos atstovais įvairiais skyriaus veiklos
 klausimais.
        Atstovavimas teismuose. Ukmergės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos
skyriaus darbuotojai, atstovaudami nepilnamečių interesams, 2008 metais dalyvavo 171 civilinėje ar
administracinėje byloje.


              Atstovavimo vaiko teisėms
            teismuose skaičius 2007-2008 m.

         300
         250
         200
         150
         100
                  282              171
         50
          0
                   1               2       2008 metais bendras atstovavimo nepilnamečių interesus teismuose skaičius yra
 maţesnis, tačiau vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė 289 raštiškas išvadas dėl nepilnamečių
 interesų esant ginčui. Kiekvienu atveju buvo vykstama į šeimą, aiškinamasi vaiko gyvenimo ir
 buities sąlygos, renkama papildoma informacija apie bendravimą su tėvais ir vaikui artimais
                         32


 asmenimis, kita informacija susijusi su vaiko interesų uţtikrinimo aplinkybėmis. Daţniausiai
 išvados teismui yra teikiamos ne apie socialinės rizikos apskaitoje esančias šeimas. Todėl išvadai
 pateikti, minėta informacija yra renkama iš naujo, o tai uţima papildomas darbuotojų laiko,
 transporto sąnaudas.
        Vaiko teisių apsaugos skyrius 2008 metais teismui nagrinėti savo iniciatyva pateikė 41
 ieškininį pareiškimą, prašymą. Visi ieškiniai pareiškimai buvo pateikti dėl vaiko teisino statusui
 nustatymo, t.y. tėvų valdţiai apriboti.
        2008 metais Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai dalyvavo 31 nepilnamečių
 apklausoje Ukmergės rajono apylinkės teisme arba Ukmergės PK ikiteisminio tyrimo metu.
        Smurto atvejai prieš vaikus. 2008 m. Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo
 uţregistruota 8 smurto vaikų atţvilgiu atvejai. Dauguma uţregistruotų atvejų yra fizinė prievarta
 šeimoje, smurtaujant vaikui artimiems asmenims. Visais atvejais skyriuje turima medţiaga buvo
 perduota tirti policijos pareigūnams. Visiems nukentėjusiems nuo smurto vaikams, mūsų skyriui
 tarpininkaujant, buvo organizuota psichologo pagalba. 1 vaikams buvo teikta mokyklos socialinio
 pedagogo pagalba, 2 vaikai konsultuoti psichologo, 4 buvo organizuotos socialinio darbuotojo
 paslaugos.
        Administravimas. Per 2008 metus dėl įvairių prieţasčių buvo išsiųsti 173 kvietimai
asmenims atvykti į skyrių, kurių metu yra aiškinamasi situacija, vyksta klientų konsultacijos,
teikiama informacija ir t.t.
        2008 m skyriuje buvo uţregistruoti ir ištirti 453 gyventojų prašymai ir paaiškinimai
 raštu. Visi gyventojų prašymai buvo išnagrinėti, jiems pateikti raštiški skyriaus atsakymai.
        Per 2008 metus buvo gauti ir uţregistruoti 27 telefoniniai pranešimai dėl vaikų teisių
 paţeidimų šeimose. Visus atvejus tyrė ir vertino skyriaus specialistai, organizavo reikiamą pgalbą
 vaikams arba šeimoms, teikė išvadas, pasiūlymus dėl socialinių paslaugų suteikimo, globos
 nustatymo.
        Per 2008 metus Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo uţregistruota ir gauta 955
 uţklausimų iš kitų rajonų vaiko teisių apsaugos skyrių, kitų valstybinių įstaigų ir institucijų mūsų
 rajono gyventojų vaiko teisių paţeidimų klausimais. Visais atvejais buvo aiškinamasi situacija ir
 pateikti atsakymai raštu. Be to per minėtą laikotarpį buvo uţregistruota ir išsiųsta 1353 įvairių
 dokumentų - išvadų, leidimų paimti vaikus iš Ukmergės vaikų globos namų savaitgaliais, švenčių
 ir atostogų dienomis, uţklausimų, atsakymų, - gyventojams ir kitoms įstaigoms bei institucijoms
 vaiko teisių apsaugos klausimais.
        2008 metais skyriaus darbuotojai administravo rajono Socialinės rizikos šeimų
 apskaitą ir organizavo glaudų bendradarbiavimą šioje srityje su socialiniais darbuotojais
 dirbančiais su šeimomis seniūnijose ir Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre.
        Taip pat buvo vykdoma vaiko dienos centrų projektų įgyvendinimo prieţiūros
 kontrolė ir bendradarbiavimas su projektus įgyvendinančiomis organizacijomis.
        Įgyvendinta 2008 metų „Vaiko gerovės programa“
        Problemos
        Nepakankamas dėmesys socialinės rizikos šeimas supančiai aplinkai, artimiesiems,
neišnaudojamos galimybės dėl jų įsikišimo ir tarpininkavimo dirbant socialinį darbą su šeima.
        Nėra socialinių, psichologinių paslaugų šeimai ir vaikams įvairovės. Jau veikiančios
įstaigos maţai orientuotos į darbą su šeima.
        Gana didelė skyriaus funkcijų apimtis, didelis darbuotojų darbo krūvis, jų trūkumas.
        Nėra teikiamos socialinės paslaugos delinkventinio elgesio vaikams ir jų tėvams.
        Trūksta motyvuotų globėjų/įtėvių, kurie pageidautų savo šeimoje auginti tėvų globos
netekusius vaikus.

    UKMERGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS               PREVENCINIO      DARBO
 KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLA
                         33
        2008 m. sausio 14 d. vadovaujantis LR vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros
įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta
prevencinio darbo koordinavimo grupė. Ši grupė susideda iš 13 narių. Prevencinio darbo
koordinavimo grupės nariai yra teritorinės policijos įstaigos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus,
socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitų institucijų,
dalyvaujančių prevencinėje veikloje, atstovai. Grupės darbui vadovauja koordinavimo grupės
pirmininkas arba, jo pavedimu, kitas darbo grupės narys.
        2008 m. vasario 1 d. administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas
prevencinio darbo koordinavimo grupės reglamentas, kuriame yra numatytas grupės valdymas,
funkcijos, teisės, darbo grupės organizavimas ir 2008 m. veiklos planas.
        Nuo prevencinio darbo koordinavimo grupės įsikūrimo įvyko aštuoni susirinkimai.
Penki 2008 metų posėdţiai vyko dėl minimalios ir vidutinės prieţiūros priemonių skyrimo.
Svarstymui dėl minimalios ir vidutinės prieţiūros priemonių paskyrimo pateikta 15 prašymų.
Surinkta reikalinga informacija apie vaikus. Paskirtos 6 minimalios prieţiūros priemonės. Pateiktas
vienas prašymas dėl vidutinės prieţiūros priemonių skyrimo.
        2008 m. vasario 6 d. vyko pasitarimas bendrojo lavinimo mokyklų atstovams,
mokytojams, socialiniams pedagogas, socialiniams darbuotojams dėl minimalios ir vidutinės
prieţiūros priemonių įstatymo taikymo. Posėdyje buvo aptartas įstatymo įgyvendinimas.
        2008 m. balandţio mėn. vyko susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės
bendruomenės sveikatos taryba. Susipaţinta su grupės nariais, organizuojama ir numatoma veikla.
Prevencinio darbo koordinavimo grupės pirmininkė bendruomenės sveikatos tarybai pristatė šios
grupės veiklą.
        Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistai
vasario – gruodţio mėn. koordinavo vaikų socializacijos ir psichoaktyvių medţiagų vartojimo
prevencijos programas.
        Lapkričio – gruodţio mėnesiais vyko švietimo skyriaus specialistų suorganizuotos
metodinės dienos, seminarai mokyklų prevencinėms grupėms. Seminarų ir metodinių dienų tikslas -
socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės, prevencinių programų įgyvendinimas, bei
prevencinių programų darbas mokyklose. Šie seminarai buvo organizuojami: Siesikų ir Ţelvos
vidurinėse mokyklose, Deltuvos, Senamiesčio, Pašilės ir Pabaisko pagrindinėse mokyklose.
        Nuolat kaupiama ir analizuojama informacija apie teisės paţeidimus, narkotinių ir
psichotropinių medţiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, mokyklos nelankymą ir kitais
klausimais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje policiją dominančių vaikų apskaitoje buvo
uţregistruoti 67 vaikai. Administraciniai teisės paţeidimai: per 2008 m. Ukmergės r. PK VTS PP
specialistai dirbantys su nepilnamečiais surašė 171 administracinio teisės paţeidimo protokolą. Iš jų
47 buvo surašyti nepilnamečiams, 124 - suaugusiems. Tėvams arba globėjams uţ tėvų valdţios
nepanaudojimą (LR ATPK 181 str.) buvo surašyta 60 ATP protokolų. Taikant šį straipsnį
daugiausia tėvų buvo patraukta uţ vaikų smulkias vagystes – 21. Uţ vaikų padarytus KET
paţeidimus – 8; uţ vaikų mokyklos nelankymą - 13 (2007 m. buvo 9); uţ vaikų padarytą turto
suţalojimą – 5; uţ chuliganiškus veiksmus – 12; uţ pirotechninių priemonių naudojimą – 1. Uţ
pasirodymą girtam nubaustas 41 nepilnametis. 39 tėvai nubausti dėl vaikų iki 16 metų girtavimo. 3
nepilnamečiai nubausti uţ nedidelį chuliganizmą. Paauglių nuo 14 iki 16 metų tarpe uţ padarytą
nedidelį chuliganizmą nubausti 7. Išaiškinti ir nubausti 4 suaugę asmenys, nugirdę nepilnamečius,
taip pat 3 pardavėjai, pardavę alkoholinius gėrimus nepilnamečiams. Uţ narkotinių ir psichotropinių
medţiagų vartojimą nebuvo nubaustas nei vienas nepilnametis.
        Ukmergės r. PK per 2008 m. uţregistruoti 35 smurto atvejai prieš vaikus.
Nukentėjusių vaikų skaičius 37 (8-14 metų amţiaus 18 vaikų, 15-17 metų amţiaus 14 vaikų). Fizinį
smurtą patyrė – 31 vaikas, seksualinį - 2, psichologinį - 2. Smurtautojų amţius: iki 14 metų - 4; 15-
17 metų - 11; 18 metų ir vyresni - 9.
                         34


        Siekiant nustatyti nelankančius mokyklos moksleivius, nepilnamečių daromus teisės
paţeidimus, prekybos alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais paţeidimus, vykdydami
profilaktinį ir prevencinį darbą buvo organizuota 40 prevencinių ir policinių priemonių, aplankant
nepilnamečių susibūrimo vietas, prekybos vietas, pataisos inspekcijos ir policijos įskaitose esančius
nepilnamečius. Priemonių metu nustatyta: girtų nepilnamečių, 31 praleidinėjantys pamokas, bei
nelankantys mokyklos, 2 prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminių paţeidimai, 1
nepilnametis vairavęs a/m., 5 girti nepilnamečiai ir 4 suaugę, 8 nepilnamečiai nesilaikę elgesio
apribojimų, sulaikytas 1 paieškomas.
        Pagal prevencinę priemonę „Aš saugus“ buvo organizuoti 5 reidai. Kartu su VTAS,
seniūnijų soc. darbuotojais apsilankyta 34 socialinės rizikos šeimose.
        Organizuoti 3 reidai su Švietimo ir sporto skyriaus specialistais. Jų metu nustatyti 26
vaikai praleidinėjantys pamokas, nelankantys mokyklos.

       SVEIKATOS APSAUGA
       Vykdant rajono asmens sveikatos prieţiūros įstaigų plėtros ir restruktūrizacijos planą,
pastaraisiais metais daugiau lėšų ir dėmesio skiriama šių įstaigų patalpų remontui, sveikatos
prieţiūros paslaugų prieinamumui, kokybei gerinti.
       Siekiant pirminės sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės gerinimo,
savivaldybė remia eilę vykdomų rajone sveikatos programų, tai moksleivių sveikatos prieţiūros
programai 2008 m. skirta 57,1 tūkst. Lt (pagerinta mokyklų sveikatos punktų medicininės įrangos ir
inventoriaus kokybė), sveikatinimo plėtros kaimo bendruomenių sveikatos punktuose programai
vykdyti skirta 35 tūkst. Lt (pagerinta bendruomenės sveikatos punktų medicininės įrangos ir
inventoriaus kokybė), odontologijos paslaugų plėtros programai skirta – 55 tūkst. Lt (įsigyta naujos
medicininės įrangos), greitosios medicinos pagalbos skyriaus transporto atnaujinimo programai
skirta - 61 tūkst.Lt (2008 metais baigtas greitosios medicinos pagalbos automobilių parko
atnaujinimas), laboratorinių tyrimų procedūrų kokybės uţtikrinimo Ukmergės PSPC programos
vykdymui skirta 129 tūkst. litų (atlikta laboratorijos patalpų rekonstrukcija). Išskirtinis dėmesys
skiriamas bendruomenės sveikatos punktų rekonstrukcijos programos vykdymui. Per pastaruosius 3
metus perkelti į naujas patalpas, rekonstruoti arba suremontuoti 9 bendruomenės sveikatos punktai,
tai Pivonijos, Pabaisko, Tulpiakiemio, Dainavos, Liaušių, Balelių, Antakalnio, Petronių ir
Šventupės sveikatos punktai. Vadovaujantis savivaldybės mero rekomendacijomis, visose rajono
ambulatorijose ir sveikatos punktuose prekiaujama vaistiniais preparatais ir medicininės paskirties
produktais. Šios priemonės leidţia gerinti pirminės sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės ir jų
prieinamumo gerinimą kaime.
       Paskutiniais metais rajone daugiau dėmesio skiriama antrinei sveikatos prieţiūrai.
Savivaldybė 2008 m. skyrė 300 tūkst. Lt Ukmergės ligoninės neurologijos skyriaus antrojo etapo
remontui, dar 100 tūkst. Lt skirta narkologinės programos vykdymui, 100 tūkst. Lt maisto tvarkymo
skyriaus renovacijos rėmimo programai vykdyti.
       Praėjusiais metais 73 tūkst. Lt skirta 39 vykdomų sveikatos programų finansavimui iš
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Ruošiant sveikatinimo
programas, aktyviai dalyvavo rajono ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos. Daugiausia lėšų
skirta vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos, gyventojų sveikatos ugdymo
projektams. Po ilgų svarstymų įkurtas visuomenės sveikatos biuras, kas leis ateityje sustiprinti
pirminės visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo apimtį ir kokybę.
       Būtina tęsti kaimo bendruomenės sveikatos punktų plėtros ir renovacijos programą ir
ypač spręsti pačių punktų išlaikymo klausimą, stacionaro skyrių renovaciją, didinti darbo
efektyvumą. Būtina ieškoti priemonių medicinos darbuotojų darbo uţmokesčio didinimui, gydytojų
pritraukimui darbui rajono asmens sveikatos prieţiūros įstaigose.
                         35


       Būtina didinti ugdymo įstaigų renovacijos, geriamojo vandens kokybės gerinimo, oro
taršos, triukšmo maţinimo , socialinės paramos ir kitų sveikatinimo programų finansavimą, remti
visuomeninių organizacijų darbą sveikatos ugdymo srityse.

        KULTŪRA
        Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kuruoja tris
biudţetines kultūros įstaigas: Ukmergės kultūros centrą, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado
Šlaito viešąją biblioteką ir Ukmergės kraštotyros muziejų. Kiekviena iš jų turi ir filialus rajono
seniūnijose, atitinkamai, 21, 35, 2. Kultūros centre dirba 129 darbuotojai, iš jų 78 kultūros ir meno
specialistai. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje - 67 darbuotojai iš jų 53 – kūrybiniai. Kraštotyros
muziejuje dirbo 26 darbuotojai iš jų 10 specialistų. Rajone, daugiausiai Kultūros centre, veikia 151
mėgėjų meno kolektyvas, su jų nariais dirba 46 meno vadovai (26 etatiniai, 20 dirba pagal sutartis).
Per metus rajone surengta virš 200 įvairių, rajono saviveiklininkų ir kultūros darbuotojų pajėgomis
parengtų renginių (festivalių, parodų, spektaklių, koncertų, minėjimų, švenčių, konkursų ir pan.),
keliasdešimt koncertų ir spektaklių surengė gastroliuojantys kolektyvai, panašų kiekį renginių
kultūros darbuotojai organizavo kartu su kaimo bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis... Galima konstatuoti, kad rajono gyventojai vos ne kasdieną turėjo galimybę
aplankyti vienokį ar kitokį kultūros renginį. Vykdant šią veiklą, kultūros skyrius dalyvavo aptariant
įstaigų veiklos strategijas, teikė konsultacijas, informacinę ir organizacinę pagalbą. Skyriaus
darbuotojai konsultavo ar teikė pagalbą rengiant kultūros įstaigų renginių projektus, teikiamus
įvairiems valstybiniams fondams ir institucijoms.
        2008 m. Kultūros skyrius toliau dirbo vystant rajono turizmo infrastruktūrą. Skyrius
administravo Ukmergės turizmo infrastruktūros galimybių studijos parengimo paslaugos pirkimą,
papildomo tiraţo pataisyto miesto ir rajono ţemėlapių, schemų su lankytinomis miesto vietomis
išleidimą, turistams patrauklių vietų schemų seniūnijų centruose ir kelio ţenklų su nuorodomis į
lankytinas rajono vietas gamyba. Buvo atnaujintos kelios sunaikintos turistinius maršrutus
ţyminčios nuorodos, parengti du nauji turistiniai maršrutai. Skyriaus darbuotojai rinko duomenis ir
ruošė dokumentus gerbuvio darbų prie Ukmergės piliakalnio pirkimo administravimui, dalyvavo
Šventupės kempingo ir Šventosios pakrantės tvarkymo projektų rengimo darbuose. Skyrius
konsultavo rajono verslininkus ir ūkininkus apie kaimo turizmo sodybų, stovyklaviečių ir
poilsiaviečių įrengimo klausimais, teikė jiems metodinę, informacinę pagalba, informavo galimus
paslaugų pirkėjus apie jų teikimas paslaugas rajono savivaldybės tinklapyje. Šiuo metu rajone yra
10 kaimo turizmo sodybų, trys baidarių nuomos punktai.
        Nemaţa skyriaus veiklos dalis buvo nukreipta į glaudesnį bendradarbiavimą su miesto
ir rajono kūrybine bendruomene, kūrybinės veiklos skatinimą. Skyriaus iniciatyva Kultūros ir
aplinkos tvarkymo fondas prie rajono savivaldybės pertvarkytas į Kultūros ir kūrybinės veiklos
skatinimo programą, rajono biudţete buvo skirtos lėšos rajono kuriančiųjų kūrybinių projektų
koofinansavimui, įkurtos Etninės kultūros globos ir Kultūros tarybos, kuriose didţiąją dalį narių
sudaro įvairių nevyriausybinių kultūros ir kūrybinių kolektyvų atstovai, skyrius padeda šioms
organizacijoms rengti ir įgyvendinti įvairius jų projektus ir uţmanymus. Vis intensyvesnis skyriaus
bendradarbiavimas vyksta su kaimo bendruomenėmis – didėja jų aktyvumas ir dėmesys gimtųjų
kaimų kultūrinei aplinkai, atskiriems renginiams.
        Kultūros skyrius toliau įgyvendino rajono savivaldybės tarybos patvirtintas
„Ukmergės rajono kultūrinės raidos gaires 2007-2013 m.“.
        2008 m. skyriuje vyko darbuotojų pokyčiai – vietoje vyr. specialisčių K. Darulienės ir
A. Eidukaitienės pradėjo dirbti V. Juozapavičiūtė ir L. Gerulskienė.

      ŢEMĖS ŪKIS IR MELIORACIJA
      Ţemės ūkio ir melioracijos skyrius 2008 metais atliko ES ir Kaimo plėtros programų
lėšų administravimo ir kontrolės funkcijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
                        36


ministerijos Kaimo rėmimo programos dokumentais, reglamentuojančiais lėšų naudojimo tvarką.
Taip pat, pagal nustatytas tvarkas, atliko valstybinių melioracijos statinių, perduotų savivaldybei
valdyti ir tvarkyti pasitikėjimo teise, remonto ir rekonstrukcijos darbų valstybės biudţeto lėšų
administravimą ir naudojimo tvarką.
       2008 metais rajone buvo 2150 ūkininkų, įregistravusių savo ūkius. Ţemės ūkio ir
kaimo valdų registre savo valdas buvo įregistravę 7000 ţemės ūkio subjektai, t. t. atnaujinę valdas
apie 4500.
       Ukmergės rajone bendras ţemės fondas sudaro 139528 ha. Ţemės ūkio naudmenos
sudaro 75310 ha, ariama ţemė 65390 ha, nusausinta ţemė sudaro 74464 ha.
       2008 m. ţemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravo 3700 ţemės ūkio subjektai, kas
sudaro 57505 ha. Parama ūkininkaujantiems sudarė apie 25,5 mln. Lt. Pasitraukusių iš ţemės ūkio
gamybos rajone yra 585 ūkininkai.
       Nemaţai ūkininkų domisi ir ruošia projektus ţemės ūkio paskirties ţemės
apţeldinimui mišku.
       Sėkmingai vystomi ekologiniai ūkiai, gaminantys saugius, kokybiškus maisto
produktus, išsaugo ir atkuria gyvybingą dirvoţemį, saugo aplinką nuo taršos. Ukmergės rajone yra
sertifikuoti daugiau kaip 200 ūkių. Nors ekologinių ūkių skaičius ir naudmenų plotas auga,
pagaminamas vis dar nepakankamas ekologiškos produkcijos kiekis būtinas šių produktų
perdirbimui ir eksporto plėtrai.
       Rajone po truputį įgauna pagreitį ir netradicinio ūkio plėtra. Tai- vaistinių ir
prieskoninių augalų auginimas, energetinių augalų – gluosninio ţilvičio auginimas biokurui.
Daugėja auginamų rapsų plotai, kur ūkininkams atsiveria didelė rinka ryšium su numatoma
biodyzelino gamyba.    Vidutinio ūkio dydis rajone jau siekia 12 ha. Rajone kol kas vyrauja
nedideli ūkiai. Tačiau yra ir stambių ūkių, turinčių virš 1000 ha. ţemės, tačiau jų pagrindas yra
nuomojama valstybinė ţemė arba privati ţemė nuomojama iš privačių asmenų. Smulkūs ūkininkai
nesiryţta atsisakyti savo veiklos, todėl ūkių stambėjimo ir maţų ūkių procesas nėra akivaizdţiai
pastebimas.
       Kooperacijos ţemės ūkyje klausimas yra vienas aktualiausių rajone. Ūkininkai norėtų
kooperuotis (ypatingai ekologinio ūkio sferoje), tačiau jiems trūksta informacijos apie kooperacijos
vystymą. Kol kas tokia ūkininkavimo forma nėra paplitusi. Nors yra keletas pakankamai stambių
junginių: „Atkočių agroservisas“, kooperatyvas „Taujėnų sodai“, ţemės ūkio bendrovė „Ţiedas“ ir
keletas kitų ţemės ūkio kooperacijos darinių, tačiau šis skaičius nėra didelis.
       Sekantis svarbus aspektas paţymintis ţemės ūkio sektoriaus specifiką yra menkas
specializcijos lygis. Rajone pagrinde vyrauja mišrūs ūkiai, tačiau tai neskatina bendro ţemės ūkio
produktyvumo rajone, todėl maţina konkurencingumą bei galimybes orentuotis į plastesnę rinką.
Kadangi stambūs ţemės ūkio vienetai, besispecializuojantys konkrečios produkcijos gamyboje yra
ekonomiškai stiprūs ir ganėtinai pelningi, specializacija neabejotinai privalo būti skatinama. Šiuo
metu yra keletas gerai veikiančių specializuotų ūkių. Rajone išauginama daug rapsų, javų. Labai
perspektyviomis laikytinos pieno, gyvulininkystės, mėsininkystės ūkio šakos. Tačiau maţėjančios
produkcijos supirkimo kainos gali privesti šias ūkio šakas prie bankrotų.
       Rajono ūkininkai pakankamai aktyviai naudojasi Europos Sąjungos bendros ţemės
ūkio politikos teikiamomis galimybėmis ir struktūrinių fondų finansine parama. Pagrindinės
investavimo sritys yra ţemės ūkio technikos ir įrengimų įsigijimas ir ūkių reorganizavimas bei
restruktūrizavimas.
       Be to, Europos Sąjungos išmokos ţemės ūkio sektoriui akivaizdţiai pagerino
melioruotų ţemių būklę rajone. Prieš tampant Lietuvai Europos Sąjungos nare ţemės ūkio situacija
buvo gana prasta dėl apleistų dirbamos melioruotos ţemės plotų būklės, tačiau dėl išmokų uţ ţemės
ūkio naudmenas ir pasėlius ţemės plotai buvo pradėti įsisavinti ir dirbti.
       Tačiau problemų melioracijos srityje yra likę. Pagrindinė iš jų – griovių ir drenaţo
būklė.
                         37


       Melioracijos darbams 2008 m. buvo skirta 1 mln.955 tūkst. Lt. Visi numatyti darbai
atlikti. Suremontuota ir rekonstruota 150,00 ha drenaţo sistemų. Suremontuota ir rekonstruota
15,47 km griovių, 10 pralaidų, suremontuotas 1 tiltas Veprių seniūnijoje..
       Kaip pernai metais, taip ir šiais metais buvo teikiama parama ţemės savininkams
melioruotuose plotuose. 2008 m. ši parama sudarė 55 tūkst.Lt. Iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų 2009 metams pateikta paraiška ir pradėta vykdyti 18 km griovių rekonstrukcija Siesikų
seniūnijoje. Paruoštas techninis projektas, atlikti rekonstrukciją tvenkiniui ant Ukmergėlės upelio,
kurio hidromazgo remontas kainuos beveik 350 tūkst.Lt. Atlikta galimybių studija ir poveikio
aplinkai vertinimas Veprių eţero gamtosauginiam sutvarkymui. Šis projektas turi apimti ne tik
eţero išvalymą, bet ir pagerintų miestelio gyventojams ekologinę – higieninę būklę. Eţeras turėtų
tapti kultūrinės, buitinės, rekreacinės, landšaftinės traukos centru. Šiam projektui įgyvendinti iš
Europos sąjungos struktūrinių fondų gamtosauginiam sutvarkymui numatoma skirti iki 2 mln.Lt.
       Melioracijos įrenginiai yra valstybės turtas. Kadangi ūkininkai patys nėra finansiškai
pajėgūs sutvarkyti šį turtą, yra privalus didesnis valstybės įsikišimas į šios ţemės ūkio
infrastruktūros gerinimo klausimus. Nors pinigai iš biudţeto melioracijos įrenginių būklės
gerinimui ( remontui, rekonstrukcijai) ir yra skiriami, jų nepakanka.

        CIVILINĖ METRIKACIJA
        Civilinės metrikacijos skyrius atlieka valstybės paskirtas funkcijas rajone ir svarbiausi
uţdaviniai yra: uţtikrinti teisėtumą, registruojant civilinės būklės įrašus, įgyvendinti teisės aktus,
reglamentuojančius civilinės metrikacijos veiklą, tvarkyti gyventojų registrą. Šiam darbui atlikti
parengta ir patvirtinta veiklos programa.
        2008 m. įrašyta įrašų: 405 – gimimo, 799 – mirties, 262 – santuokos, 120 – santuokos
nutraukimo ir 325 – pakeitimo, papildymo; palyginimui, 2007 m.: 381 – gimimo, 893 – mirties, 287
– santuokos, 137 – santuokos nutraukimo ir 406 – pakeitimo, papildymo.
        Nuo 2008 m. sausio 1 d. civilinės būklės aktų įrašų originalai saugomi civilinės
metrikacijos skyriuje, o jų elektroninė versija tiesioginės kreipties būdu siunčiama Gyventojų
registro tarnybai prie LR Vidaus reikalų ministerijos. Dirbant prijungtinės veiksenos reţimu,
atidţiai ir kruopščiai registruojami ir suvedami duomenys apie gimimus, mirtis, santuokas, ištuokas,
pakeitimus į duomenų bazę, kuriais operatyviai gali naudotis visos Lietuvos metrikacijos ir
migracijos skyriai bei kitų informacinių sistemų vartotojai. Konstruktyviam ir saugiam darbui atlikti
yra įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos, pajungtas SVDP telefonas, apmokytos specialistės.
Medicininiai mirties liudijimai ir kiti mirties faktą liudijantys dokumentai vieną kartą per mėnesį
siunčiami Statistikos departamentui, metinės ataskaitos – Teisingumo ministerijai. Kiekvieną
mėnesį apie mirusiuosius CMS teikia sąrašus savivaldybės administracijos Mokesčių skyriui,
Vilniaus karo prievolės centro teritoriniam skyriui, migracijos poskyriams (teikiami ir mirusiųjų
asmens tapatybės dokumentai). Nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. skyriuje veikia „vieno langelio“
principas, kadangi 2008-07-22 LR Teisingumo ministro įsakymu buvo patvirtinta nauja Civilinės
metrikacijos taisyklių redakcija. Taisyklės buvo parengtos siekiant supaprastinti ir sukonkretinti
civilinės būklės aktų registravimo ar įtraukimo į apskaitą tvarką. Įsigaliojus pakeitimams asmenys
nebeprivalo skyriui teikti tų dokumentų, kuriuos jis gali gauti iš kitų viešojo administravimo
subjektų. Dabar interesantų prašoma pateikti tik tą informaciją, kurios nėra GRT duomenų bazėje.
Nuo 2008 m. lapkričio 4 d. pasikeitė ir vardo, pavardės bei tautybės pakeitimo tvarka, taip pat
pradėjome pildyti naujai patvirtintas civilinės būklės aktų įrašų formas.
        Praeitais metais įregistruoti 405 gimimai. Iš to skaičiaus į apskaitą įtraukta 60
uţsienyje gimusių vaikų: Airijoje – 13, Dţ. Britanijoje – 26, Ispanijoje – 2, Latvijoje – 2,
Norvegijoje – 4, Prancūzijoje – 2, Škotijoje – 2, Švedijoje – 3, Vokietijoje – 2, po vieną – JAV,
Ukrainoje, Belgijoje, Danijoje, Italijoje. Gimimo įrašai įrašyti 183 berniukams ir 222 mergaitėms.
Įregistruotos 2 poros dvynių, 1 įrašas atkurtas, įvaikintas vienas vaikas. Santuokoje gimė 273
vaikai, vienišoms mamoms – 30 vaikų ir 102 vaikams nustatytos tėvystės. 207 mamos sulaukė
                         38


pirmo vaiko, 137 – antro, 38 – trečio, 8 – ketvirto, 9 – penkto, 2 – šešto, 2 – septinto, 1 - aštunto
vaiko. Jauniausia mama – 15 metų, jauniausias tėvas – 17 metų, vyriausia mama – 44 metų,
vyriausias tėvas – 55 metų. Daţniausiai gimdė 1987 m. gimusios moterys, tėvais daţniausiai tapo
1980 m. gimę vyrai. Praeitais metais nustatytos tėvystės 117 vaikų (7 teismo sprendimu), tėvystė
nuginčyta 5 vaikams (tėvystės nustatytos ir nuginčytos gimusiems ne tik 2008, bet ir ankstesniais
metais). Daugelis šeimų anksčiau ar vėliau susiduria su malonia, bet tikrai sudėtinga uţduotimi –
kaip pavadinti kūdikį, kokį vardą išrinkti, kad tiktų ir maţam, ir suaugusiam, lemtų gerą ateitį, tiktų
prie pavardės ir netrukdytų gyventi. Vardas – ne šiaip sau ţodis, ne šiaip tikrinis daiktavardis, net ne
puošmena ar našta. CMS darbuotojos šiame darbe susiduria su tam tikrais sunkumais, nes tėveliai
kartais sugalvoja vaikams labai keistus vardus ir nenori išklausyti patarimų. 2008 metais šalia
Ąţuolo, Dţiugo, Jono, Pijaus, Jurgio daţniau kartojosi Kajaus (9), Luko (5), Nojaus(5), Igno (4),
Arno (4), Roko (4) vardai, buvo suteikti ir Denio, Keno, Kevino, Meto, Enrikio, Dilano, Liudviko,
Liudgirdo, Ichtiandro bei Ūko vardai. Mergaitėms daţniausiai suteiktas Gabijos (12) vardas. Be
daţniau pasikartojančių Viktorijos (8), Karinos (7), Kamilės (6), Ugnės (6), Emilijos (6), Vestos
(5), Viltės (5), Urtės (5), Paulinos (4), Rusnės (4) vardų suteikti ir Ūlos, Upės, Saulės (2), Mios (2),
Mijos, Mėjos (2) vardai. Beje, naujagimės pavadintos ir Marijos (2), Kotrynos (2), Barboros,
Klaudijos, Mortos ir kitais vardais.
        2008 m. įregistruotos 262 santuokos. Iš jų: 2 atkurtos ir 53 apskaitytos. Uţsienyje
registruotų santuokų buvo 17. Mūsų kraštiečiai tuokėsi Dţ.Britanijoje (2), Baltarusijoje (2),
Prancūzijoje (2), Latvijoje, Švedijoje, Albanijoje, Airijoje, Danijoje, Norvegijoje, Vokietijoje,
Rusijoje, Pakistane, Egipte ir Ukrainoje. Baţnyčioje susituokė 36 poros: Vidiškių RKB – 14,
Ukmergės šv. Petro ir Povilo RKB – 7, Taujėnų RKB – 5, Ţemaitkiemio RKB – 2, Šešuolių RKB –
2, Ukmergės šv. Trejybės RKB – 3, Pabaisko RKB, Lyduokių RKB, Veprių RKB.
        Santuokas registravo tokio amţiaus ir šeiminės padėties piliečiai: 18 – 20 metų: 29
moterys ir 14 vyrų (1 vyras - 2 kartą), 21 – 25 metų: 86 moterys ir 62 vyrai (1 moteris - 2 kartą), 26
– 30 metų: 67 moterys ir 78 vyrai (10 moterų ir 4 vyrai - 2 kartą), 31 – 40 metų: 48 moterys ir 65
vyrai (23 moterys ir 17 vyrų - 2 kartą, 3 moterys ir 3 vyrai – 3 kartą, 1 moteris – 4 kartą), 41 – 50
metų: 18 moterų ir 20 vyrų (11 moterų ir 20 vyrų – 2 kartą, 2 moterys – 3 kartą, 1 moteris – 4
kartą). 51 – 60 metų: 8 moterys ir 16 vyrų (5 moterys ir 14 vyrų – 2 kartą, 2 moterys – 3 kartą, 1
moteris – 4 kartą), 61 – 70 metų – 4 moterys ir 4 vyrai (4 moterys ir 2 vyrai – 2 kartą, 1 vyras – 3
kartą), 71 – 80 metų: nebuvo, 81 – 90 metų: 1 vyras – 2 kartą. Susituokė našliai: 4 moterys ir 8
vyrai. Jauniausia nuotaka 18 metų, vyriausia – 70 metų. Jauniausias jaunikis 18 metų, vyriausias –
84 metų.
        Santuokos buvo registruojamos iškilmingai šeštadieniais pagal sudarytą grafiką ir
neiškilmingai trečiadieniais. Pasikeitus Civilinės metrikacijos taisyklėms, suvienodinta santuokos
registravimo procedūra, neišskiriant į neiškilmingą ir iškilmingą bei imant vienodą valstybinės
rinkliavos mokestį (dabar – 70 Lt). Naujoje redakcijoje nustatyta, kad santuoka CM skyriuje
registruojama atsiţvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius. Ukmergėje yra susiklostęs
paprotys, kad poros eina palaiminti santuokos į baţnyčią, bet tą pačią dieną, beveik visos, atvyksta
ir į civilinės metrikacijos skyrių. Vis dėlto santuokos registravimas yra ypatinga šventė ir bent
minimalių iškilmių ţmonės nori. Šiuo metu santuokas registruojame penktadieniais, šeštadieniais ir
prieššventinėmis dienomis, tačiau, pagal pageidavimą sutuokti galime bet kurią darbo dieną
priėmimo valandomis.
        Praeitas metais išduotos 28 Teisingumo ministerijos nustatytos formos paţymos, kad
nėra kliūčių tuoktis su kitos valstybės piliečiais. Mūsų kraštiečiai rengėsi tuoktis: Kipre (4),
Anglijoje (5), Egipte (2), Ukrainoje (4), Vokietijoje (2), Rusijoje (3), Danijoje (2), Latvijoje, po
vieną – Šri Lankoje, Baltarusijoje, Dominykoje, Norvegijoje, Olandijoje.
        Įregistruoti 120 santuokos nutraukimai. Iš jų: į apskaitą įtrauktos 3 uţsienyje
įregistruotos ištuokos (JAV, Lenkijoje, Rusijoje). Skyriuje surašyti 2 santuokos nutraukimo įrašai
su uţsienio valstybės piliečiais: vyrai – Irako ir Ukrainos piliečiai. Ilgiausiai trukusi santuoka – 51
                           39


  metus ir 8 mėnesius, trumpiausiai – 1 metus 1 mėnesį. Jauniausia išsituokusi pora: jam ir jai po 19
  metų; vyriausia pora: jam – 80 metai, jai – 76 metai. Nutrauktos santuokos, trukusios: iki 3 metų –
  15, iki 5 metų – 23 ir daugiau kaip 25 metus – 16.
          2008 metais uţregistruotos 799 mirtys. Mirė 415 vyrų: 183 kaimo ir 232 miesto
  gyventojai; 384 moterys: 195 kaimo ir 189 miesto gyventojos. Seniūnijose mirė: Deltuvos – 62,
  Lyduokių – 45, Pabaisko – 28, Pivonijos – 36, Siesikų – 31, Šešuolių – 27, Taujėnų 47, Veprių –
  15, Vidiškių – 60,
  Ţelvos – 30, Ţemaitkiemio – 17 ţmonių. Mirties prieţastys: miokardo infarktas ir išeminė širdies
  liga (290), kitos širdies ir kraujagyslių ligos (199), vėţiniai susirgimai (121), traumos, nelaimingi
  atsitikimai, saviţudybės (84), kitos ligos (105). Į apskaitą įtraukta 10 mirčių. Mirė: Norvegijoje (3),
  Danijoje, Ukrainoje, Škotijoje, Dţ.Britanijoje, Latvijoje, Airijoje, Baltarusijoje. Du ţmonės teismo
  paskelbti mirusiais, nustatytas 1 juridinis mirties faktas. Uţregistruotos 3 vaikų (iki 16 metų)
  mirtys: 15 metų, 9 mėnesių kūdikis ir neţinomas naujagimis. Mirė 44 karo prievolininkai: 5 – iki
  20 metų amţiaus, 3 – iki 25 metų, 5 – iki 30 metų, likusieji virš 30 metų amţiaus. Vyriausias miręs
  ţmogus turėjo beveik 108 metus, 4 ţmonės mirė virš 100 m. (105 m., 104 m., 101 m. ir 100 m.
  amţiaus) ir 33 ţmonės nuo 90 iki 100 metų amţiaus.
          Per ataskaitinius metus gauti 749, išsiųsti 1167 raštai. Išduota liudijimų: 929 gimimo,
  395 santuokos, 283 ištuokos, 1035 mirties. Pagal pateiktus 75 prašymus parengtos ištaisymo,
  pakeitimo, papildymo ir atkūrimo bylos. Dėl įvairių juridinių faktų nustatymo atstovauta 22 bylose.
          Kiekvienais metais atliekame dokumentų ekspertizę vadovaudamiesi suderintu ir
  patvirtintu dokumentacijos planu ir Vilniaus apskrities archyvo rekomendacijomis. Šiuo metu
  skyriaus archyve laikoma: nuolatinio saugojimo 127 (617 knygų) bylos, ilgo saugojimo – 36 bylos,
  laikino saugojimo – 170 bylų. Civilinės metrikacijos skyriuje saugomi 1940-1983 m. įrašyti
  civilinės būklės aktų įrašai: gimimo (1940-1986) – 75154, santuokos – 22927, ištuokos – 3868,
  mirties – 35842, atstatyto gimimo – 5113, tėvystės nustatymo – 544, įvaikinimo – 374, atstatytos
  santuokos (1949-1958 m.) – 18, pavardės, vardo pakeitimo – 161. Minėti įrašai surašyti lietuvių
  kalba. Saugomos Romos katalikų baţnyčių, valsčių, apylinkių, Smėlių rajono ir Ukmergės miesto
  civilinės būklės aktų įrašų knygos: Deltuvos RKB gimimo 1937-1940 m., santuokos 1922-1931 m.,
  mirties 1922-1940 m.; Pabaisko RKB gimimo 1922-1940., santuokos 1921-1940 m., mirties 1922-
  1940 m.; Siesikų RKB gimimo 1922-1940 m., santuokos 1926-1933., mirties 1922-1927 m. ir
  1936-1940 m.; Šešuolių RKB santuokos 1921-1923 m., mirties 1933-1940 m.; Vaitkuškio RKB
  gimimo 1922-1940 m., santuokos 1924-1940 m., mirties 1922-1939 m.; Veprių RKB gimimo
  1922-1940 m., santuokos 1922-1926 m., mirties 1922-1940 m.; Ukmergės RKB gimimo 1920-1940
  m., santuokos 1921-1940 m., mirties 1927-1940 m.; Ţelvos RKB gimimo 1920-1940 m., santuokos
  1923-1940 m., mirties 1908-1940 m.; Valsčiuose įrašyti įrašai 1940-1950 m.; Smėlių rajono 1950-
  1955 m., apylinkių 1951-1993 m.; Ukmergės miesto 1940-1993 m.
          Ypatingas dėmesys skiriamas ţmonių aptarnavimui, ypač dėl mirčių registravimo
  (mirties įrašai įrašomi visomis savaitės dienomis). Trečiadieniais priėmimo laikas pritaikytas
  interesantų aptarnavimui po darbo valandų ir pietų pertraukos metu. Dalijamos specialiai parengtos
  kortelės su priėmimo valandomis, telefonų numeriais, įmokų kodais. Pagal piliečių prašymus ir
  įstaigų pateiktą medţiagą sprendţiame įvairias ir sudėtingas situacijas, reikalaujančias profesinės
  patirties ir nuodugnių šios srities ţinių, taikome ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės teisės
  normas. Darbuotojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, kursuose, mokymuose, seminaruose,
  dalyvauja projektuose.
          Nors mūsų darbas yra organizuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų, atsiţvelgiant į
  gyventojų poreikius, tačiau yra problemų:
      daugėja įvairiose uţsienio šalyse sudarytų CBA įrašų, kurių įtraukimas į apskaitą yra
  pakankamai sudėtingas, reikalaujantis papildomų ţinių;
                          40


      dėl Gyventojų registro programinės įrangos, kurios pagalba formuojami ir perduodami CBA
  įrašai, trūkumų, pasitaiko nesklandumų, netikslių duomenų (nesuvesti istoriniai iki 1992 metų
  duomenys apie asmenis), todėl ne visada galime veikti „vieno langelio“ principu;
      didelis darbo krūvis tenka darbuotojams, išduodant asmenims (kuriems reikalinga nustatyti
  giminystės ryšius, šeiminę padėtį bei jų kitimo istoriją) pakartotinius archyvinius dokumentus
  paveldėjimui, ţemės nuosavybės atstatymui, pensijų ir pašalpų gavimui. Mūsų darbą apsunkina ir
  tai, kad dauguma ţmonių prastai ţino savo šeimos geneologiją, yra gimę ir susituokę uţsienio
  šalyse.

          JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
           2008 m. toliau buvo koordinuojamas jaunimo politikos įgyvendinimas Ukmergės
   rajono savivaldybėje ir inicijuojamos tam reikalingos priemonės. 2008 m. šios politikos
   įgyvendinimui buvo skirta 10 tūkst. Lt pagal Ukmergės rajono savivaldybės Darbo su jaunimu
   programą 2008-2010 m. Rajone yra sukurta visa struktūra, reikalinga nuosekliam savivaldybės
   jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimui: jaunimo reikalų koordinatoriaus etatas, Jaunimo
   reikalų taryba ir Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga (Apskritasis stalas).
           2007 m. gruodţio mėn. savivaldybės taryba priėmė sprendimą įsteigti VšĮ Jaunimo
   laisvalaikio centrą Jaunimo mokyklos patalpose, Miškų g. 29. 2008 m. geguţės mėn. buvo
   įregistruota viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras. Šio centro steigimo ir veiklos programos
   įgyvendinimui skirta 85 tūkst. Lt. Įsteigus VšĮ Jaunimo laisvalaikio centrą, jaunimui sudarytos
   saviraiškos ir laisvalaikio uţimtumo galimybės. Centro darbuotojų dėka vyksta nuolatinis jaunimo
   uţimtumas ne tik centro patalpose, bet ir kitose miesto erdvėse. Savivaldybės administracijos
   iniciatyva Jaunimo laisvalaikio centro darbuotojai rugpjūčio mėn. miesto jaunimui pristatė
   programą „Jaunimo dienos 2009“. Įvairaus amţiaus jaunų ţmonių grupės galėjo aktyviai
   dalyvauti Tarptautinės jaunimo dienos ir centro atidarymo renginiuose. Apie jaunimo laisvalaikio
   uţimtumą, organizuojamą centre, visuomenė informuojama per rajono spaudą.
           2008 m. jaunimo projektams įgyvendinti buvo skirta 25 tūkst. Lt iš savivaldybės
   biudţeto asignavimų ir 4 tūkst. Lt iš administracijos direktoriaus rezervo. Projektus teikė
   nevyriausybinės jaunimo organizacijos ir kaimo bendruomenės, siekdamos suaktyvinti
   neformalaus jaunimo veiklą kaimo vietovėse.
           2008 m. jaunimui buvo sudarytos realios sąlygos dalyvauti savivaldybės jaunimo
   politikos formavime, ugdomi pilietiniai ir demokratiniai jaunimo įgūdţiai. Savivaldybės
   administracijos iniciatyva Savivaldos dienos renginyje spalio mėn. jauni ţmonės susitiko su
   administracijos atstovais ir diskutavo apie jaunimo veiklos plėtrą rajone.
           Rajono savivaldybės administracija suvokia jaunimo lyderių ugdymo svarbą.
   Birţelio mėn. lyderiams buvo sudarytos galimybės vykti į pajūrį ir dalyvauti jaunimo vasaros
   akademijoje „Kartu mes galim daug!“. Lapkričio mėn. didelė rajono jaunimo delegacija dalyvavo
   Vilniaus apskrities jaunimo reikalų koordinatorių iniciatyva organizuotame projekte „Vilniaus
   apskrities jauno ţmogaus portretas“ Trakuose. Renginys Trasalio turizmo, sveikatingumo ir
   pramogų centre tapo sudedamąja Tarptautinės Europos jaunimo savaitės dalimi Lietuvoje.
   Gruodţio mėn. savivaldybės administracija organizavo jaunimo lyderių mokymus, kuriuose
   dalyvavo rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Dviejų dienų trukmės seminaro metu
   jaunuoliai buvo mokomi paraiškų pildymo technikos, nurodytos paraiškų pateikimo datos ir
   institucijų, į kurias teikiamos paraiškos, adresai. Jaunimo lyderių bendradarbiavimas neformalioje
   aplinkoje sudarė palankias sąlygas ugdyti savitarpio pasitikėjimą ir norą išreikšti savo idėjas.
   Lėšos jaunimo lyderių išvykoms, dalyvavimui renginiuose ir mokymams buvo skirtos iš Darbo su
   jaunimu programos.
          Visus metus jaunimo organizacijos buvo nuolat informuojamos apie renginius,
   konferencijas ir seminarus, vykstančius Lietuvoje ir uţ jos ribų ir skatinamos dalyvauti šioje
   veikloje. Organizacijos taip pat raginamos plėsti savo veiklą, įtraukiant į ją kuo daugiau jaunų
                        41


ţmonių. Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės jaunimą ir jaunimo politikos
įgyvendinimą pateikiama rajono spaudoje, savivaldybės tinklalapyje ir tiesiogiai siunčiama
jaunimo organizacijų vadovams. Savivaldybės administracija ir toliau pasiryţusi glaudţiai ir
betarpiškai bendradarbiauti su jaunimo organizacijų vadovais, ugdyti abipusį pasitikėjimą,
siekiant bendrų tikslų jaunimo labui.

       TEISINIAI KLAUSIMAI
       Savivaldybės dalyvavimas teismuose. 2008 metais, kaip ir kasmet, nuolat
dalyvaujama įvairių instancijų teismo posėdţiuose: apylinkės, apygardos, apygardos
administraciniame, Vyriausiame administraciniame. Per metus savivaldybė, įtraukiama į 50-70
bylų.
       Per 2008 metus nuolat atstovauta Ukmergės rajono savivaldybę įvairiuose Lietuvos
Respublikos teismuose, rengti procesiniai dokumentai – ieškinio pareiškimai, pareiškimai,
atsiliepimai į ieškinius, taikos sutarčių projektai. Taip pat nuolat dalyvavau teismų posėdţiuose
Ukmergės rajono apylinkės teisme, Vilniaus apygardos teisme, Vilniaus apygardos
administraciniame teisme, Vyriausiajame administraciniame teisme, Apeliaciniame teisme. Per
2008 metus buvo nagrinėjamos ypatingai svarbios rajono savivaldybei bylos – byla dėl
moksleivių maitinimo, byla pagal A.Čečeto ieškinio pareiškimą, pateiktas pareiškimas dėl
centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens Ukmergės rajone kainų, pirmoje instancijoje
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė savivaldybės pareiškimą, tačiau šiuo metu ši
teismo nutartis apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pasiekta, kad
Apeliacinis teismas panaikintų dvi Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos
priemonių taikymo, uţdraudţiant vykdyti moksleivių maitinimo paslaugas. Jau beveik baigiamas
procesas dėl praėjimo-erkerio Kauno g. 37 b Ukmergėje. Dalyvauta ir kitose bylose, kur
savivaldybė įtraukta į procesą trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu. Teikiami pareiškimai
Ukmergės rajono apylinkės teismui dėl savivaldybės nuosavybės – butų, kitų statinių – įteisinimo
pagal įgyjamąją senatį.
       Pirminė teisinė pagalba. Vietinėje spaudoje, laikraščiuose „Ukmergės ţinios“ ir
„Gimtoji ţemė“ spausdinami informaciniai pranešimai apie pirminės ir antrinės teisinės pagalbos
turinį bei teikimo sąlygas, pirminę teisinę pagalbą teikiančio asmens kontaktiniai duomenys.
        Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje, seniūnijose,
Ukmergės rajono policijos komisariate, VĮ Registrų centre platinami Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių departamento parengti informaciniai lankstinukai apie
pirminės teisinės pagalbos teikimą.
        Siekiant, kad kuo daugiau rajono gyventojų pasinaudotų valstybės garantuojama
teisine pagalba, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo, pagal nustatytą grafiką, vyksta teikti
pirminę teisinę pagalbą į savivaldybės seniūnijas. Informacija apie išvykas skelbiama vietinėje
spaudoje, seniūnijų patalpose informacinėse lentose.
        Lėšų, skiriamų kaip speciali tikslinė dotacija, pirminei teisinei pagalbai
panaudojimas:
        -darbo uţmokesčiui – 23644,00 Lt, socialinio draudimo įmokoms – 7325,00 Lt,
darbdavio socialinė parama pinigais (ligos pašalpa, kompensacija uţ nepanaudotas kasmetines
atostogas) – 958,00 Lt;
        - sutarčių dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo su advokatais (advokatų
profesinėmis bendrijomis) ar viešosiomis įstaigomis savivaldybė nėra sudariusi;
        -vietos gyventojams informuoti – 1429,00 Lt;
        -asmenų, organizuojančių ar teikiančių pirminę teisinę pagalbą, kvalifikacijai kelti –
200,00 Lt;
        -materialiajam ir nematerialiajam turtui, įskaitant darbo vietos įrengimą:
        - biuro baldai (personalo kėdė bei lankytojų kėdės) – 1172,00 Lt;
                         42


        - kitos, su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusios, išlaidos:
        -ryšių paslaugos – 1328,00 Lt;
        -spaudiniai (teisinė literatūra, teisinės periodikos prenumerata) – 899,00 Lt;
        -kanceliarinės prekės, spausdintuvo ir kopijavimo aparato eksploatacinės medţiagos
 – 4245,00 Lt.
        Visos lėšos, skirtos kaip speciali tikslinė dotacija, pirminės teisinės pagalbos
 teikimui, buvo panaudotos pirminei teisinei pagalbai teikti. Kitoms savivaldybės biudţeto
 reikmėms finansuoti lėšų, skirtų kaip speciali tikslinė dotacija, pirminės teisinės pagalbos
 teikimui, nebuvo panaudota. Į valstybės biudţetą lėšų negrąţinta.
        Lėšos iš savivaldybės biudţeto skirtos pirminei teisinei pagalbai teikti:
        -kitoms, su pirminės teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusioms, išlaidoms
 (tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimui) – 32,50 Lt.
        Pirminė teisinė pagalba 2008-01-01 – 2008-12-31 buvo suteikta 549 pareiškėjams.
        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
 įstatymo 11 str., 5 d., 3 p. atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą 2 pareiškėjams (pareiškėjai
 kreipėsi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų).
        Pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo negauta.
        Surašyta ar padėta surašyti prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą 107 pareiškėjams.
        Parengta 12 dokumentų (prašymų, skundų, raštų dėl informacijos suteikimo ir kt.),
 skirtų valstybės ir savivaldybės institucijoms.
        Licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį dirbta su licencijomis alkoholio, tabako, naftos
produktų prekybai. Licencijos ataskaitiniu laikotarpiu buvo pildomos, tikslinamos, naikinamos,
teikiamos ataskaitos suinteresuotoms institucijoms. Visų metų laikotaryje išduodamos, tikslinamos,
pildomos bei naikinamos licencijos verstis šiomis veiklomis:
      - maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – keletą kartų per metus pasikeituus LR
 alkoholio kontrolės įstatymui, buvo tikrinamos visos duomenų bazėje esančios licencijos (daugiau
 negu 450 ) , dauguma iš jų tikslinamos.
      -maţmenine prekyba tabako gaminiais, šiuo metu galioja daugiau ,kaip 400 licencijų.
      -maţmenine prekyba nefasuotais naftos produktais-1 vnt.
      -taksi veikla-20 vnt.
      - transporto veikla nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais-13 vnt.
      -juodųjų ir spalvotųjų metalų surinkimo ir saugojimo aikštelių-1 vnt.
      -leidimai prekiauti pirotechnikos priemonėmis-12 vnt.
      -šilumos tiekimo licencijos-1 vnt.

       Viešieji pirkimai.
       Per 2008 m. komisija įvykdė 35 viešuosius pirkimus. Šių pirkimų vertė-14200000 Lt.
       Koordinuota šių pirkimų procedūrų eiga, tvarkomi techniniai dokumentai, organizuoti
 komisijos posėdţiai, teikiamos ataskaitos apie įvykdytas pirkimų procedūras, sudarytas sutartis
 bei jau įvykdytas sutartis. Tiektos konsultacijos skyrių specialistms, seniūnijų bei biudţetinių
 įstaigų darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus.
       Parengti viešųjų pirkimų registravimo ţurnalai, kurių pagalba galima analizuoti esamą
 situaciją, kaupti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės administracijos skyriuose atliekamus
 viešuosius pirkimus.
       Įgyvendinta elektroninė viešųjų pirkimų monitorinio sistema. Šiuo metu naudojantis
 šia sistema, perduodami viešųjų pirkimų skelbimai ir ataskaitos.
       Parengtos ir patvirtintos naujos redakcijos pirkimų, atliekamų įprastos komercinės
 praktikos būdu, taisyklės.
                        43


       Darbas su savivaldybės administracijos dokumentais. Nuolat įvairiais teisiniais
klausimai konsultuojami savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir specialistai. Tikrinami
įvairių sutarčių projektai, jie taisomi, teikiamos pastabos. Taip pat nuolat tikrinami savivaldybės
administracijos specialistų rengiami teisės aktų – savivaldybės tarybos sprendimų, mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų – projektai, įvairios rengiamos
tvarkos, taisyklės, aprašai.

       KARO PRIEVOLĖS ADMINISTRAVIMAS
       Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje karo prievolės administravimas 2008 m.
buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, karo prievolės
administravimo tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos viršininko įsakymais, savivaldybės
karo prievolininkų atrankos komisijos nuostatais, kitais teisės aktais, bei vyresniojo specialisto
karo prievolei nuostatais, pareigybinėmis instrukcijomis.
       2008 m. į karinę įskaitą buvo įrašyti 3352 jaunuoliai, iš jų:
        - šauktinio amţiaus 2529;
        - ikišauktinių 823;
        - 1992 m. gimusių ir įrašytų į karinę įskaitą 199, arba 75% nuo įregistruotų
jaunuolių skaičiaus ;
        2008 m. įvyko 10 savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos posėdţių.
        - atvyko šauktinių 601;
        - privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta 449;
        - atleista nuo privalomosios pradinės karo tarnybos 71;
        - pasiųsta į Vilniaus karo prievolės centrą 81;
        - pasiųstų į karo prievolės centrą procentais nuo atvykusių į savivaldybės
atrankos komisiją skaičius 13%;
        2008 m. šaukimo planas į privalomąją pradinę karo tarnybą buvo 17
šauktinių.
        Iki 2008 m. rugsėjo 15d. šaukimo planas į privalomąją pradinę karo tarnybą buvo
13 šauktinių, paskirta į tarnybą 15 šauktinių, planas įvykdytas 115,3%.
        Visas metinis planas nebuvo įvykdytas,       nes rugsėjo 15d. buvo priimtas
Krašto apsaugos ministro įsakymas, dėl šaukimo sustabdymo į privalomąją pradinę karo tarnybą.
        2008 m. pravesta 12 seminarų atsakingiems darbuotojams, tvarkantiems įmonėse,
įstaigose ir organizacijose bei mokymo įstaigose karinės įskaitos apskaitą. Patikrinta 15 įmonių,
kaip jose vedama karo prievolininkų apskaita.
        Ikišauktinio amţiaus jaunuoliams, gim. 1992 m. iš 20 rajono mokyklų išaiškinta
kokia tvarka reikia įsirašyti į karinę įskaitą, kaip numatyta karo prievolės įstatyme.
       2008 m. dėl profesinės karo tarnybos į Teritorinį Ukmergės skyrių kreipėsi 113
jaunuolių. Buvo suformuota 30 asmens bylų. Tinkamų profesinei tarnybai po patikrinimo buvo 8
jaunuoliai.
        2008 m. įvairiais karo prievolės įstatymo klausimais, buvo suteiktos teisinės
konsultacijos 32 asmenims iš rajono mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų ir kurie kreipėsi
elektroniniu paštu.
       Septyniose rajono mokyklose buvo pravesti renginiai apie tarnybą Lietuvos
kariuomenėje.
        Viešas informacijos platinimas apie profesinę karo tarnybą:
 - skelbimai rajoninėje spaudoje 3;
 - skelbimai seniūnijose 13;
- skelbimai mokyklose 21;
- skelbimas darbo birţoje 1;
- dalyvavimas Deltuvos mūšio minėjime;
                        44


      Toliau bendradarbiaujant su Vilniaus Karo prievolės centro specialistais, 2009 metais
yra suplanuota nuveţti moksleivius į Lietuvos Didţiojo Kunigaikščio Gedimino štabo
batalioną, genocido aukų muziejų, Vytauto Didţiojo karo muziejų – Vilniaus skyrių, bei Ruklos
mokomąjį pulką, kur jaunuoliai praeina bazinį kario kursą ir tampa profesionaliais kariais.
        Kadangi šiuo metu šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą yra sustabdytas,
tai su jaunimu dirbama toliau profesionalios kariuomenės supaţindinimo ir pasirinkimo linkme.

       CIVILINĖ SAUGA
       1.Pagrindinės priemonės įvykdytos per metus.
       Ukmergės rajono savivaldybės civilinės saugos veikla 2008 m. buvo organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šį įstatymą lydinčiais dokumentais.
2008 metų Ukmergės rajono savivaldybės civilinės saugos darbo planas sudarytas vadovaujantis
Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodţio 13 d. raštu Nr. (110)-1.2-5065-
(3.31) „Dėl Vilniaus apskrities civilinės saugos 2007 m. darbo apţvalgos ir uţdavinių bei
rekomendacijų 2008 metams“. 2008 m. sausio 7 d. planas suderintas su Vilniaus apskrities
Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento direktoriumi ir patvirtintas Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus. Plane nurodyti PAGD prie VRM Civilinės saugos
valdybos, Vilniaus apskrities Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento ir rajono civilinės
saugos renginiai.
       Pagrindinis dėmesys buvo skirtas rajono ESVC, seniūnijų, įmonių, įstaigų bei
organizacijų ekstremalių situacijų valdymo centrų (grupių) parengties gerinimui, Ekstremalių
situacijų valdymo uţtikrinimui. Nuolat buvo teikiama metodinė pagalba visais civilinės saugos
organizavimo klausimais.
       2. Operatyvinis parengimas.
        Įvyko keturi Ukmergės rajono ESVC posėdţiai. Balandţio 2 dieną vykusiame
posėdyje svarstytas prevencinių priemonių pavasario – vasaros gaisrams atvirose teritorijose
vykdymas. Ukmergės meteorologijos stoties vyr. stebėtojas       Bronislovas Kaselis aptarė
praėjusios ţiemos ir ateinančio pavasario orus, kurių temperatūra 4-5 laipsniais viršijo
standartinę.
       Aptartas prevencinių priemonių pavasario – vasaros gaisrams atvirose teritorijose
pasirengimo planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus balandţio 9 d. įsakymu
Nr. 13-375.
       Birţelio 13 dieną vykusiame ESVC posėdyje svarstytas padidėjęs pavojus kilti
gaisrams atvirose teritorijose.   Posėdyje nuspręsta išleisti savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymą, kuriuo būtų draudţiamas fizinių asmenų lankymasis miškuose. Per vietinę
ţiniasklaidą raginti rajono gyventojus nuolat būti budriems, laikytis priešgaisrinio saugumo
taisyklių. Atkreipti dėmesį į situaciją Kopūstėlių sąvartyne. Birţelio 16 d. savivaldybės, kitų
tarnybų atstovams vykti į Mikėnų durpyną ir vietoje spręsti vandens lygio durpyne esančiuose
surenkamuosiuose kanaluose pakėlimo klausimą. Siūlyti savivaldybei svarstyti galimybę pirkti
puspriekabę, kuri galėtų veţti 15-16 tonų vandens.
       Rugpjūčio 19 dieną vykusiame ESVC posėdyje svarstyta situacija Ukmergės rajono
savivaldybės teritorijoje, dingus elektros energijai Vilniaus apskrityje 3 parom. Apibendrinti
duomenys pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos
departamentui.
       Ukmergės rajono ESVC parengtis patikrinta Apskrities Civilinės saugos ir
mobilizacijos departamento surengtoje treniruotėje: „Savivaldybės civilinės saugos valdymo
struktūrų veiksmai ekstremalų situacijų atvejais, kilus paukščių gripui, UAB ,,Zujų paukštynas“ ir
,,Apskrities ir savivaldybių ESVC bei institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius regioninei
ekstremaliai situacijai gripo pandemijos atveju“.
                        45


       Atlikti kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai AB ,,Elga“ Ukmergės
filiale, AB ,,Vienybė“ ir Uţupio vidurinėje mokykloje.
       Kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai ir stalo pratybos: Šešuolių
seniūnijoje stalo pratybų tema ,,Seniūnijos veiksmai esant uţdūminimo pavojui“; Taujėnų
seniūnijoje stalo pratybų tema ,,Seniūnijos veiksmai esant potvynio pavojui“; Deltuvos ir
Ţemaitkiemio seniūnijose stalo pratybų tema ,,Seniūnijos veiksmai įvykus transporto avarijai“.
        Atliktas kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas ir evakavimosi pratybos
Siesikų vidurinėje mokykloje.
       Treniruotėse ir pratybose dalyvavo savivaldybės ESVC, seniūnijos ir įmonės ESVG,
policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų tarnybų atstovai.
       Surengti du seminarai su seniūnijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų bei operatyviųjų ir
avarinių tarnybų civilinės saugos darbuotojais.
       Patikrintos slėptuvės esančios Kareivinių g. 51, Kareivinių g. 51H, AB ,,Vienybė“
Kauno g. 120 ir VšĮ Ukmergės ligoninė, Vytauto g. 105. Minimalius reikalavimus atitinka tik VšĮ
Ukmergės ligoninė slėptuvė.
       3. Ekstremalių situacijų valdymo sistema.
       3.1. Ukmergės rajono parengties ekstremalioms situacijoms planas sudarytas 2008 m.,
suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos
departamentu ir kompetentingomis institucijomis, patvirtintas 2008 m. vasario 21 d. savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13-190.
       Balandţio 9 d. sudarytas prevencinių priemonių pavasario-vasaros gaisrams atvirose
teritorijose pasirengimo planas.
       Birţelio 16 d. įvyko technikos, skirtos ekstremalių situacijų padarinių šalinimui,
nuomos paslaugų pirkimas, sudarytos sutartys su šešiomis bendrovėmis.
       3.2. Rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centras sudarytas 2007 m.
gruodţio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-202. Ukmergės
ekstremalių situacijų centro vadovas Juozas Varţgalys savivaldybės administracijos direktorius.
       3.3. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau GPIS). Rajone yra 13
elektros sirenų, iš jų 6 centralizuoto valdymo ir 7 vietinio paleidimo.
       2008 m. balandţio 11 d. apie 21 val. 40 min. Ukmergės mieste savaime įsijungė ir
veikė apie porą minučių 5 GPIS sirenos. Yra dvi prielaidos dėl ko suveikė sirenos, tai GPIS sirenų
valdiklių imtuvų antenos galėjo priimti ţaibo išlydţio elektromagnetines bangas arba GPIS sirenų
valdiklių maitinimo grandinėse galėjo būti paleistas maitinimo įtampos šuolio impulsas. Minėtos
prieţastys tikėtinai galėjo sukelti GPIS sirenų valdiklių dešifratoriaus išėjime signalą vienos iš
jame uţkoduotų programų paleidimui, bet ne standartinės, paleidţiamos iš Ukmergės PGT
esančio siųstuvo.
       Centralizuoto valdymo el. sirenas priţiūri VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“. GPIS
sirenų valdymui naudojama šios įmonės sumontuota aparatūra ir turimi ryšio kanalai. Periodinės
prieţiūros darbai buvo atliekami pagal grafiką. Visos elektros sirenos techniškai tvarkingos.
       4. Cheminė, radiacinė ir medicinos apsaugos parengtis.
Ukmergės savivaldybės veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju planas
sudarytas 2008 m., suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir
mobilizacijos departamentu ir patvirtintas 2008 m. vasario 21 d. savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr.13-189.
       5. Radiacijos lygio stebėjimo sistemos būklė.
       Ukmergės rajone yra 7 radiacinio lygio stebėjimo postai, turintys radiacijos
matavimo prietaisus DP-5VM. Turimi prietaisai 2004 m. gruodţio mėn. patikrinti Cheminių ir
radiacinių tyrimų laboratorijoje. Šiuo metu neturi galiojančios patikros.
       6. Gyventojų evakavimo parengtis ekstremalių situacijų atvejais.
                         46


       Ukmergės rajono gyventojų evakavimo planas sudarytas 2003 m. suderintas su
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu ir patvirtintas 2003-
03-19 mero potvarkiu Nr.9-65. Planas ir priedai taisyti sausio mėnesį. Sudarytos sutartys dėl
abipusės pagalbos suteikimo gyventojų evakavimo atveju su: Širvintų rajono savivaldybe 2003-
02-28 Nr. (1.43)-13-42, Panevėţio rajono savivaldybe 2003-03-18 Nr. (8.10) SD 1-358, Anykščių
rajono savivaldybe 2003-03-26 Nr. SD-380, Kėdainių rajono savivaldybe 2003-03-18 Nr. 01-
367-1.
       7. Civilinės saugos pajėgos.
       Ukmergės rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Ukmergės rajono policijos
komisariatas, Greitoji medicinos pagalba. Įvykus ekstremaliai situacijai, dirba avarinės tarnybos.
       8. Civilinės saugos mokymo organizavimas ir vykdymas.
       Civilinės saugos pagrindų mokymas organizuojamas bendrojo lavinimo, profesinėse
mokyklose pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtas civilinės saugos
mokymo programas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos. Ūkio subjektuose ir įstaigose
civilinės saugos pagrindų mokoma remiantis tipinėmis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento parengtomis ir patvirtintomis civilinės saugos mokymo programomis.
       Nedirbantys gyventojai civilinės saugos pagrindų mokosi savarankiškai pagal
Apskrities Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento Parengimo skyriaus specialistų
parengtą atmintinę.
       Atsakingi uţ civilinę saugą mokosi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre bei Vilniaus
apskrities CSMD Parengimo skyriuje. Per metus Vilniaus apskrities CSMD Parengimo skyriuje
apmokyti 28 rajono pareigūnai, o Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo
centre 19.
       9. Ekstremalių situacijų valdymo centro darbo vietos organizavimas.
Ukmergės rajono ekstremalių situacijų valdymo centro darbo vieta - savivaldybės posėdţių salė
(Civilinės saugos vadavietė). Salėje naudojama šiuolaikinė įranga -stacionarus projektorius ir
ekranas, garso kolonėlės, mikrofonas, nešiojamas kompiuteris ir fakso aparatas-spausdintuvas,
interneto linija, penkios telefono linijos. Salėje įrengta 30 elektrifikuotų darbo vietų. Pagal sienas
stovi dar 30 kėdţių. Atsarginė ESVC rinkimosi vieta Ukmergės miesto seniūnijos salė. Salėje yra
interneto linija, dvi telefono linijos, stacionarus projektorius ir ekranas, garso kolonėlės,
mikrofonas, įrengta 20 darbo vietų.
       10. Operatyvinio budėjimo organizavimas ir trūkumai.
       Civilinės saugos budėtojas Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Ukmergės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dispečeris. Dispečerinėje sumontuotas GPIS
valdymo pultas, dispečeris pagal veiksmų instrukciją gali operatyviai susiekti su rajono meru,
savivaldybės administracijos direktoriumi, ESVC vadovu, vyresn. specialistu civilinei saugai ir
kitomis spec. tarnybomis.
       11. Pasiūlymai. Išvados.
       Rajono ekstremalių situacijų valdymo centras, civilinės saugos pajėgos, avarinės
tarnybos yra pasirengusios vykdyti uţduotis ekstremalių situacijų atvejais. Valdymo struktūros
gali teisingai analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti
pagrįstus sprendimus ir uţtikrinti nepertraukiamą valdymą įvedant aukštesnius civilinės saugos
parengties lygius.

       DARBŲ SAUGA IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGA
       2008 metais buvo įgyvendinta nemaţai prevencinių priemonių, gerinant darbų saugą,
priešgaisrinę apsaugą įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Pernai Ukmergės rajono savivaldybės
teritorijoje esančiose įmonėse uţregistruoti 62 nelaimingi atsitikimai, kurių metu buvo suţaloti
                        47


 dirbantieji. Iš jų 58 lengvi , 3 sunkūs, 1 mirtinas nelaimingas atsitikimas. Uţregistruotas vienas
 nedraudiminis nelaimingas atsitikimas.
       Pagrindinės nelaimingų atsitikimų prieţastys, susijusios su saugos ir sveikatos
 norminių teisės aktų paţeidimais, nesaugių darbo priemonių naudijimas neatitinkančių saugos ir
 sveikatos aktų reikalavimamų, darbuotojų nesinaudojimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 Nebuvimas reikiamos vidinės kontrolės, kai darbuotojams leidţiama dirbti neblaiviems.
       2008 metais Ukmergės mieste ir rajone įvyko 407 eismo įvykiai, 2007 metais - 809.
 2007 metais ţuvo 3 ţmonės, 2007 metais 22. 2008 metais eismo įvykiuose buvo suţeista 39
 ţmonių. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2008 metais įvyko įskaitinių eismo įvykių 9, 2007 metais
 - 19.
       Ukmergės mieste eismo reguliavimo priemonių eksploatacijai išleista 106102,00 Lt.
 Mieste ir rajone yra eksploatuojamas 1091 kelio ţenklas ir 3 šviesoforai. Eismo reguliavimo
 priemonių įrengimui išleista 22488,57 Lt. 2008 metais pastatyti 77 kelio ţenklai. Ukmergės
 mieste gatvių ir aplinkkelio horizontaliam ţenklinimui išleista 46000,00 Lt. Avaringiausios miesto
 gatvės: Vilniaus, Deltuvos, Vytauto, Kauno gatvės.
       2008 metais Ukmergės mieste kilo 93 gaisrai, 2007-110 gaisrų, kaimo vietovėse:
 2008-160, 2007-170 gaisrai. Nuostoliai sudarė; 2008 metais mieste - 57950 litų, kaimo vietovėje -
 756550 litų.
       Gaisrų pieţastys: nustatyti padėgimo atvejai, elektros įrangos ir eksploatavimo
 taisyklių paţeidimai, krosnių įrengimo ir eksplotavimo taisyklių paţeidimai, neatsargus elgesys su
 ugnimi.

        CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
        Ukmergės rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius)
2008 metais veiklą vykdė vadovaudamasis 2008-01-10 patvirtintu ir su savivaldybės
administracijos direktoriumi suderintu Skyriaus 2008 m. veiklos planu bei 2004-11-10 savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-1552 patvirtintais Skyriaus nuostatais. Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavedimu, atliko metiniame veiklos plane nenumatytus vidaus auditus.
        2008 metais buvo atlikti šie vidaus auditai:
        1. Ukmergės rajono pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo
 vidaus auditą;
        2. Šešuolių pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio lėšų trūkumo prieţasčių
 vertinimas 2007 – 2008 metais;
        3. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdomo projekto Nr. BPD2004-
 ESF-2.2.0-02-05/0001 „Ukmergės rajono savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
 didinimas“ vidaus auditą;
        4. Všį Ukmergės pirminės sveikatos prieţiūros centro veiklos vidaus auditą;
        5. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus veiklos vidaus auditą;
        6. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo uţmokesčio lėšų
 panaudojimo vidaus auditą;
        7. Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2008 metams, vidaus auditą.
        Audituotų subjektų vadovams buvo pateiktos 27 rekomendacijos dėl vidaus auditų
 metu rastų trūkumų ar neatitikimų pašalinimo.
        Be to, 2008 metais Skyrius pastoviai konsultavo Ukmergės rajono savivaldybės
 administracijos struktūrinių padalinių vadovus bei darbuotojus, kitų viešųjų juridinių asmenų,
 kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą bei juo disponuoja, vadovus ir darbuotojus vidaus
 kontrolės ir vidaus audito klausimais.

       UKMERGĖS MIESTO SENIŪNIJA
                        48


       Ukmergės miesto seniūnijos teritorijoje gyvena apie 29 tūkstančius gyventojų.
Seniūnijos plotas – 20,45 kv. km. Teritoriją tvarko ir priţiūri UAB „IZOBARA“, UAB „Ukmergės
versmė“, UAB „Ukmergės paslauga“ bei privačių valdų savininkai. Gyvenamuosius namus mieste
administruoja UAB „Ukmergės butų ūkis“, taip pat įsteigta 68 daugiabučių namų savininkų
bendrijos.
       2008 metais miesto seniūnija nuolatinį dėmesį skyrė Lietuvos Respublikos įstatymų,
 Vyriausybės nutarimų, teisės aktų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių,
 administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimui ir pastoviai teikė miesto gyventojams
 informaciją apie atliekamą darbą.
       Miesto seniūnija 2008 metais panaudojo biudţeto lėšų uţ 1,9 milijono litų. Lėšos
 naudojamos pagal patvirtintas sąmatas. Išaugus kainoms, jaučiamas lėšų trūkumas miesto
 tvarkymui. 2009 m. sausio 1 dienai miesto seniūnijos skola rangovams sudarė 443 tūkstančius
 litų.
       Prisidėjome prie nedarbo maţinimo mieste. Tam tikslui panaudota 80 tūkstančių litų
 Buvo įdarbinta 56 ţmonės, iš jų 37 moksleiviai iš socialiai remtinų šeimų. Dirbo grįţę iš
 įkalinimo įstaigų, neįgalūs, ilgai neturintys darbo ţmonės. 14 ţmonių dirbo nemokamus
 viešuosius darbus, atsiųsti iš rajono policijos komisariato, bausti teismo sprendimu, uţ pašalpas.
 Viešųjų darbų darbininkai daţė trijų gyvenamųjų namų, stačiatikių baţnyčios, seniūnijos pastato
 fasadus, remontavo Senamiesčio pagrindinę mokyklą, „Nykštuko, „Varpelio, „Saulutės“ vaikų
 lopšelius-darţelius, spec. ugdymo centrą „Vyturėlis“, religinių bendruomenių pastatus,
 architektūrinius paminklus, vaikų ţaidimo aikšteles, muziejų, tvarkė parkus, miesto gėlynus,
 kapines, paplūdimius, grąţino miesto aplinką, padėjo invalidams, dirbo labdaros akcijoje,
 dalinant maistą iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų, sodino medelius bei dirbo kitus darbus.
       Tikslinga, kad miesto gyventojai, gaunantys kompensacijas šildymui, karštam
 vandeniui išimties tvarka, jų šeimos nariai atidirbtų visuomenei naudingus darbus.
       Seniūnija rūpinosi miesto švara ir tvarka, gyventojų saugumu, jaunimo uţimtumu. Per
 pastaruosius du metus suremontuotos ir naujai pastatytos 55 vienvietės – dvivietės vertikalios
 supynės vaikams prie daugiabučių namų. Atstatyti du mediniai tilteliai per Vilkmergėlės upelį.
 Suremontuotos skelbimų lentos, autobusų sustojimo paviljonai, perdaţyti suoleliai, šiukšlių dėţės.
 Išmontuoti nenaudojami reklaminiai stendai mieste. Atnaujintos miesto kapinių informacinės
 lentos, perdaţyti vartai, arkos, suoliukai, sutvarkyti apleisti kapai.
       Gyventojų iniciatyva praplėstos automobilių stovėjimo aikštelės Miškų, Jaunimo,
 Veterinarijos, Vytauto, S.Daukanto gatvėse. Prie 8 daugiabučių namų yra paruošti projektai
 aikštelių praplėtimui. Tačiau automobilių parkavimo klausimas prie daugiabučių namų aštrėja,
 automobiliais išvaţinėjami ţalieji plotai, gadinami šaligatviai.
       Išplatinta 250 atmintinių gyvūnų laikymo ir prieţiūros bei rinkliavos, 80- dėl
 stambiųjų bei butų remonto atliekų tvarkymo, 60 – Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo
 tvarkos, 45 – raginimai dėl prekybinių kioskų teritorijos prieţiūros darbų ir jų estetinio vaizdo
 gerinimo klausimais.
       Su kontroliuojančiomis organizacijomis pastoviai rengiami įvairūs reidai –
 patikrinimai. Surašyti 26 nurodymai, keturi įspėjimai, šeši teisės paţeidimų protokolai dėl
 aplinkos prieţiūros, statybos, prekybos kioskų, gyvūnų laikymo ir kitų paţeidimų.
       Šiais metais numatyta paruošti ir patvirtinti miesto tvarkymo ir švaros, kapinių
 prieţiūros taisykles.
       Organizuotos pavasario bei rudens miesto aplinkos tvarkymo talkos. Ypač jose
 aktyviai dalyvavo rajono savivaldybės administracija , jos skyriai, rajono jaunimo centras,
 „Bočių“ ir „Pagraţinkime Lietuvą“ draugijos, miesto mokyklos, trys įmonės, Socialdemokratų ir
 Darbo partijų rajono skyriai, dalis rajono savivaldybės Tarybos narių.
       Į talkos akciją „Mes kviečiame gyventi graţiau“ trečius metus iš eilės pakvietė
 mokyklų mokinius prekybos centras „IKI“. Su miesto seniūnijos pagalba šioje akcijoje dalyvavo
                        49


keturių mokyklų mokiniai, globos namų auklėtiniai. Talkininkai tvarkė Šventosios upės,
Vilkmergėlės upelio pakrantes, parkus, „Šilo“ mišką, karių ir ţydų kapines ( Vilniaus ir Linų
gatvių kampas), teritorijas, esančias prie garaţų bendrijos „Vairas“, „Ratas“, Anykščių,
S.Daukanto, Veterinarijos, Ţiedo, Ąţuolų, Nuotekų, Kauno, Linų gatvių pakeles, neuţstatytas ir
nepriţiūrimas bei kitas miesto teritorijas. Visų dėka buvo surinkta virš 2000 po 100 – 160 litrų
talpos maišų šiukšlių.
       Nuo 2007 m. liepos 1 d. gyventojai savo gyvenamąją vietą deklaruoja ar į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami ne migracijos tarnyboje, o jų
gyvenamąją vietą aptarnaujančiose seniūnijose. 2008 metais miesto seniūnijoje gyvenamąją vietą
deklaravo 1310 miesto gyventojų. 102 gyventojai išvyko į uţsienį, 159 – įtraukti į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduota 3091 paţyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Daugėja asmenų, neturinčių pastovios gyvenamosios vietos.
       Išduota 421 leidimas palaidoti mirusius miesto kapinėse, tai 35-iais maţiau nei 2007
metais.
       Atlikti 365 notariniai veiksmai.
       Išduoti 73 leidimai ţemės kasimo darbams, buvo sugrieţtinta šių darbų vykdymo
kokybė.
       Į miesto seniūniją su įvairiais prašymais kreipėsi 2680 gyventojų, kuriems buvo
išduotos įvairios paţymos, suteikta tam tikra informacija, išnagrinėti 79 raštiški gyventojų
prašymai bei pasiūlymai.
       Organizuoti šeši seminarai miesto gyventojams dėl daugiabučių namų
modernizavimo, automobilių aikštelių praplėtimo prie daugiabučių namų, gyvūnų laikymo,
smulkaus verslo plėtros mieste ir kitais klausimais. Lapkričio mėnesį grupelė daugiabučių namų
komendantų ir bendrijų pirmininkų buvo išvykę į Panevėţį, kur susipaţino su daugiabučių namų
renovacija šiame mieste.
       Išradingiau buvo papuošta kalėdinė eglutė priešais miesto kultūros centrą, Kauno,
Vytauto, Vilniaus gatvės, Kęstučio aikštė.
       Miesto seniūnija rūpinasi vietinių kelių, gatvių, parkų, kapinių, ţeldinių prieţiūra,
gatvių ir kitų vietovių apšvietimu. Seniūnija sugrieţtino miesto tvarkančiųjų organizacijų
atliekamų darbų kontrolę, nuo liepos mėnesio seniūnijoje pradėjo dirbti komunalinio ūkio
specialistas.
       Aktyviai dalyvaujama savivaldybės įvairių komisijų veikloje, teikiami pasiūlymai.
       Remiamos visuomeninių organizacijų iniciatyvos, susijusios su viešųjų savivaldos
reikalų tvarkymu, aktyviai dalyvaujama organizuojamuose renginiuose ir atstovaujama rajono
savivaldybės administracijos interesus.
       Buvo parengtas miesto seniūnijos veiklos planas metams. Jo vykdymas analizuojamas
seniūnijos darbuotojų pasitarimuose, tariamasi dėl problemų sprendimo būdų. Remiamas
seniūnijos darbuotojų iniciatyvumas, darnus kolektyvo darbas, seniūnijos darbuotojai pastoviai
gilina ir tobulina teorines bei praktines ţinias įvairiuose seminaruose, mokymuose.
Bendradarbiaujama su rajono ţiniasklaida.
       Veikia rajono savivaldybės internetinės svetainės miesto seniūnijos puslapis, kuris
pastoviai atnaujinamas.
       Seniūnijos darbuotojams organizuota išvyka į Utenos miesto seniūniją. Pasidalinti
patirtimi į Ukmergę buvo atvykę Trakų, Elektrėnų, Vievio seniūnijų atstovai.
       Paruoštas miesto seniūnijos darbo planas 2009 metams, kuris patalpintas miesto
seniūnijos internetiniame puslapyje, su kuriuo gali susipaţinti kiekvienas miesto gyventojas.

      DELTUVOS SENIŪNIJA
                           50


          Deltuvos seniūnija 2008 m. vykdė LR Vietos savivaldos įstatyme nustatytas bei
  seniūnijos veiklos nuostatuose patvirtintas funkcijas, rajono tarybos sprendimus, savivaldybės
  administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus.
          1. Seniūnijos viešasis administravimas:
          1.1. Vertino atskirų šeimų (asmenų) buities ir gyvenimo sąlygas, teikė savivaldybės
   administracijos Socialinės paramos skyriui siūlymus dėl socialinės paramos skyrimo seniūnijoje
   gyvenančių įvairių socialinių grupių asmenims. Vykdė prevencinį darbą, siekiant uţtikrinti vaiko
   teisių saugumą šeimoje.
          1.1.1. Parašė 123 buities tyrimo aktus.
          1.1.2. Priėmė ir išdavė 471 asmeniui intervencines maisto atsargas.
          1.1.3. Vedė ir tvarkė:
           - 25 socialinės rizikos šeimų apskaitą;
           - 42 socialinės rizikos asmenų apskaitą;
           - 82 nemokamų maitinimo mokyklinio amţiaus vaikų bylas.
          1.1.4. Teikė bendrąsias socialines bei iš dalies specialiąsias socialines paslaugas 66
   seniūnijos vienišiems, pagyvenusiems ir turintiems negalią gyventojams.
          1.2. Išleido seniūno įsakymų:
           - 30 seniūnijos veiklos klausimais;
           - 30 personalo klausimais;
           - 11 atostogų klausimais.
          1.3. Vedė ir tvarkė seniūnijos teritorijoje esančių 68 kaimų namų ūkio knygas;
          1.4. Pateikė:
           - 647 informacinius siunčiamuosius dokumentus valstybinėms įstaigoms,
   savivaldybės administracijai, notarų biurui;
          - 490 paraiškų tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
   2008 m. gauti;
           - 11 rekomendacijų ugdymo įstaigų, visuomeninių organizacijų pateiktų projektų
   finansinei paramai gauti.
          1.5. Išdavė:
          - 62 leidimus laidoti;
          - 151 paţymą gyventojams apie šeimos sudėtį;
          - 442 paţymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
        1.6. Priėmė:
          - 194 gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą;
          - 525 prašymus atnaujinti ţemės ūkio ir kaimo valdą LR Ţemės ūkio ir kaimo verslo
   registre.
        1.7. Atliko 239 notarinius veiksmus.
        1.8. Uţregistravo seniūnijoje 27 mirtis.
        1.9. Išnagrinėjo 25 rašytinius gyventojų skundus ir pareiškimus.
        1.10. Organizavo:
           - civilinės saugos mokymus gyventojams;
-            14 gyventojų sueigų seniūnijos teritorijoje;
-            seniūnijos visuomeninės vaiko teisių apsaugos komisijos darbą;
-            seminarus seniūnijos gyventojams šiais klausimais:
              atliekų tvarkymas ir rūšiavimas;
              vandens kokybės gerinimas ir analizė;
              ţemės ūkio ir kaimo plėtros;
              smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo;
              ţemės ūkio konsultavimo ir finansinės apskaitos;
              socialinės paramos, šalpos, socialinių išmokų.
                         51


     1.11. Deltuvos seniūnija dalyvavo Lietuvos ir JAV iniciatyvų fondo kartu su
 Bendruomenių kaitos centru vaiko teisių apsaugos ir monitoringo mechanizmo kūrimo projekte.
     1.12. Vykdė finansinę veiklą, administravo 554690,00 Lt skirtų asignavimų, t. sk.
 specialiųjų programai 14791,00 Lt. Debitorinis įsiskolinimas 2009 m. sausio 1 d. buvo 21093,46
 Lt, kreditorinis įsiskolinimas- 216576,32 Lt.
       2. Viešųjų paslaugų organizavimas:
       2.1. Organizavo:
     - viešuosius darbus per laikotarpį nuo 2008-04-07 iki 2008-10-14 įdarbino 13 ţmonių,
 šiam tikslui panaudojo 19462,00 Lt savivaldybės skirtų lėšų;
     - vietinių kelių, kurių bendras ilgis 118 km, prieţiūrą. Keliai su ţvyro danga buvo
 sistemingai greideriuojami 3-4 kartus pavasario - rudens sezono metu. Kai kurie kelių ruoţai
 atnaujinti frakcionuoto ţvyro danga. Seniūnijos gyvenvietėse suremontuotos asfaltbetonio duobės.
     - talkas kartu su kaimo bendruomenėmis Dainavos ir Atkočių kaimuose;
       2.2. Vykdė:
     - seniūnijos teritorijoje esančių Deltuvos, Jakutiškių, Lokėnų, Milašiūnų kapinių ir
 neveikiančių kapinių prieţiūrą;
     - Deltuvos, Dainavos, Jakutiškių, Atkočių gyvenviečių viešųjų teritorijų ( parkų, skverų ),
 kultūros paveldo objektų prieţiūrą. Šiose teritorijose atliko šienavimo, medţių genėjimo, krūmų
 kirtimo, atliekų tvarkymo darbus, panaudojant viešiesiems darbams skirtas lėšas;
     - vietinės reikšmės viešųjų kelių pakelių šienavimo darbus.
     - Deltuvos, Dainavos, Atkočių, Jakutiškių, Statikų gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų
 eksploataciją;
     - atliekų rūšiavimo aikštelių prieţiūrą.
       2.3. Skerdimų kalne, pasitelkiant Dainavos pagrindinės mokyklos moksleivius,
 atnaujino paminklą sukilėliams, atstatė buvusią suniokotą paminklo tvorelę;
       2.4. Įgyvendino Atkočių kaimo vandens gerinimo projektą, įrengiant konteinerinio
 tipo geleţies iš vandens šalinimo įrenginius.
       2.5. Atliko Deltuvos parapijinių senelių namų stogo dangos ir ţaibosaugos įrengimo
 darbus. Pastariesiems darbams gauta parama iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos
       2.6. Toliau seniūnijoje diegė konteinerinę atliekų tvarkymo sistemą. Tarpininkavo
 atliekų tvarkymo įmonei sudarant sutartis su gyventojais bei aprūpinant juos konteineriais. Tačiau
 atliekų tvarkymas išlieka viena didţiausių problemų, ypač prie didesnių seniūnijos gyvenviečių
 bei kolektyvinių sodų bendrijose.
       3. Seniūnija dalyvavo bendruomeninėje, kultūrinėje ir sportinėje veikloje:
       3.1. Kartu su Ukmergės kultūros centru organizavo 1812 m. Deltuvos mūšio
 inscenizaciją. Vyko bendradarbiavimas su kaimo kultūros namų, bibliotekų darbuotojais,
 bendruomenių atstovais. Organizavo ir rėmė literatūrinius renginius, seniūnijos sporto ţaidynes,
 graţiausių sodybų apţiūras, steigė apdovanojimus.
       3.2. Seniūnija rėmė kaimo bendruomenių veiklą, partnerystės pagrindais dalyvavo
 bendruose projektuose.

       LYDUOKIŲ SENIŪNIJA
       Seniūnijoje yra 29 kaimai. Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios dvi sodų bendrijos:
„Pušelė“ ir „Šilas“.
       Šiuo metu seniūnijoje gyvena 1183 gyventojai.
       2008 metais seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų, iš jų 8 administravimo ir 3 komunalinio
 ūkio padalinyje.
       2008 metais seniūnijoje buvo vykdomos funkcijos ir atliekami darbai:
       Vedamos ir tvarkomos seniūnijos teritorijoje esančių 29 kaimų namų ūkių knygos.
                        52


       Uţregistruota 11 mirčių.
       Išduoti 35 leidimai laidojimui seniūnijos teritorijoje veikiančiose kapinėse.
       Atlikti 206 notariniai veiksmai.
       Išduota 117 įvairių paţymų seniūnijos gyventojams.
       Pateikti 586 informaciniai siunčiamieji dokumentai savivaldybės administracijai,
kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms, organizacijoms.
       Teikiami ikimokyklinio amţiaus vaikų sąrašai Lyduokių pagrindinei mokyklai.
       Vertinama atskirų šeimų (asmenų) buities ir gyvenimo sąlygos ir teikiama
savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui siūlymai dėl socialinės paramos skyrimo
seniūnijoje gyvenančių įvairių grupių asmenims. Buvo surašyti 155 buities tyrimo aktai.
       Seniūnijoje vedama socialinių grupių apskaita.
       Seniūnijoje įregistruoti 38 socialinės rizikos asmenys.
       Dokumentai kompensacijoms uţ kietą kurą gauti sutvarkyti 53 seniūnijos
gyventojams.
       Intervencinius maisto produktus seniūnijoje gavo 203 asmenys. Produktai buvo
dalinami 5 kartus per metus. Viso buvo išdalinta 5,1 tonos produktų.
       Slaugos ir tikslinės prieţiūros kompensacijų gavimo dokumentai sutvarkyti 5
seniūnijos gyventojams.
       Pagalbinėmis judėjimo ir ortopedinėmis priemonėmis        aprūpinti 5 seniūnijos
gyventojai.
       Seniūnijai teko pasirūpinti 2 vienišų asmenų, neturėjusių artimųjų, laidotuvėmis.
       Sutvarkytos 23 bylos nemokamam maitinimui gauti.
       Seniūnijos teritorijoje 2008 metų pradţioje įregistruota 15 socialinės rizikos šeimų,
kuriose auga 32 vaikai. Per metus 5 seniūnijos šeimos buvo išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų
sąrašo, o naujai buvo įregistruotos 4 šeimos. Metų pabaigoje seniūnijoje buvo įregistruota 14
socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 25 vaikai. Vienos socialinės rizikos šeimos 4 vaikams skirta
nuolatinė institucinė globa.
       Lankantis seniūnijos socialinės rizikos šeimose, auginančiose vaikus, buvo surašyta
130 buities tyrimų aktų.
       2008 metais seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 76 asmenys.
       Išduota 145 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
       2008 metais 5 seniūnijos gyventojai išvyko iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6
mėnesių laikotarpiui.
       Tvarkoma seniūnijos buhalterinė apskaita, ruošiamos mėnesinės, ketvirtinės ir
metinės ataskaitos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui, buhalterijai, išduodamos
paţymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo uţmokestį.
       Tvarkomas seniūnijos archyvas.
       Teikiamos ataskaitos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, atskiriems
administracijos skyriams, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ukmergės skyriui,
valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės rajono skyriui, Ukmergės darbo birţai
ir Vilniaus regiono departamento Aplinkos apsaugos Ukmergės rajono agentūrai.
       Renkamos statistinės ţinios apie seniūnijos ūkininkų ir gyventojų pasėlius, ţalienų
plotus, laikomus gyvulius, išaugintą produkciją ir teikiamos ataskaitos Vilniaus teritorinės
statistikos valdybos Ukmergės skyriui.
       Per seniūnijos kasą mokamos socialinės pašalpos, išmokos vaikams ir kompensacijos
uţ kietą kurą.
       Leidţiami seniūno įsakymai seniūnijos veiklos, personalo ir atostogų klausimais.
       Dalyvauta pasitarimuose su skyrių vedėjais ir seniūnais, atstovauta seniūnijai
savivaldybės tarybos posėdţiuose, įvairiuose susirinkimuose, susitikimuose ir renginiuose.
                        53


       Įvairiais klausimais priimti ir konsultuoti seniūnijos gyventojai. Išnagrinėta 17
seniūnijos gyventojų pareiškimų ir skundų.
       Išdalinti 95 pranešimai pieno gamintojams apie apskaičiuotas papildomas nacionalines
nuo gamybos atsietas tiesiogines išmokas uţ 2008 metais rinkai patiektą pieną.
       Vykdytas seniūnijos gyventojų ţemės ūkio ir kaimo valdų duomenų patikslinimas
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo registre. Atliktas 269 valdų patikslinimas.
       Priimta 285 paraiškos iš seniūnijos ūkininkų ir gyventojų tiesioginėms išmokoms uţ
ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
įvairias programos priemones gauti.
       Pateikti įvairūs dokumentai 37 pieno gamintojams.
       Informuoti 27 pareiškėjai, kurie nesilaiko įsipareigojimų pagal 2007-2013 metų
programų priemones išmokoms gauti.
       Suorganizuotas susitikimas seniūnijos ūkininkams ir gyventojams su Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos ţemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistais.
       Kartu su ţemės ūkio rūmų atstove Ukmergės rajonui seniūnijoje ūkininkams
organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal neformaliojo tęstinio profesinio mokymo
programą „Dalyvavimas aplinkosauginėse priemonėse ir jų įgyvendinimas“.
       Pasaulinės Ţemės dienos proga pasodinti 5 ąţuoliukai Inkilų kaime.
       Gausiai dalyvauta rajoninėje ţemdirbių šventėje, pristatant seniūnijos ūkininkus, jų
išaugintą ir pagamintą produkciją bei seniūnijos saviveiklininkus.
       Vykdyta seniūnijai priklausančių kelių prieţiūra: greideriavimas, ţvyravimas,
asfaltbetonio duobių taisymas, kelkraščių atstatymas, slidţių kelio ruoţų barstymas smėlio-
druskos mišiniu ir sniego valymas. Iš viso seniūnija turi 61,9 km kelių. 2008 metais seniūnijos
kelių prieţiūrai buvo skirta 45369 litai piniginių lėšų. Pagrindiniai seniūnijos keliai buvo
greideriuojami 3 kartus, o likusieji 2 kartus (pavasarį ir rudenį). Viso seniūnijos kelių
greideriavimui buvo sunaudota 8462 litai skirtų lėšų. Kelkraščiai buvo atstatomi keliuose
Virkščiai – Valai ir Nuotekai – Inkilai. Jų atstatymui buvo sunaudota 1907 litai. Asfaltbetonio
duobių buvo uţtaisyta 113 m2. Iš jų Lyduokių gyvenvietės gatvėse 84 m2 ir Nuotekų bei
Juodausių gyvenviečių gatvėse 29 m2. Šiems darbams sunaudota 10000 litų. Lyduokių
gyvenvietės Klevų gatvės atšakai prie kapinių, seniūnijos kelių: Lyduokiai – Grieţionys, Inkilai –
Pempiai, Inkilai – Juodkiškiai, Juodkiškiai – Grauţiečiai, Asfaltbetonio bazė – Jogvilai, Nuotekai
– Inkilai, Virkščiai – Valai ir Lyduokiai – Rimeisiai atskirų atkarpų ir duobių ţvyravimui buvo
panaudota 608 m3 ţvyro ir sunaudota 25000 litų piniginių lėšų.
       Organizuoti ir vykdyti viešieji darbai. Tam skirta 34300 litų. Iš jų 17400 litų
savivaldybės lėšos ir 16900 litų darbo birţos lėšos. Dirbti viešuosius darbus buvo įdarbinta 15
seniūnijos gyventojų, iš jų 1 moksleivis.
       Per viešuosius darbus atlikti šie darbai: pagalbiniai statybos remonto ir baldų
surinkimo darbai Lyduokių kaimo bendruomenės namuose šeimos paramos centre (buvęs
Lyduokių vaikų darţelio pastatas), vykdyti šio pastato teritorijos prieţiūros darbai; vykdyta
Lyduokių dvaro parko ir tvenkinių prieţiūra, tvarkymas, šienavimas ir avarinių medţių šalinimas;
vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių kapinių prieţiūra ir tvarkymas, šiukšlių tvarkymas, medţių
ir krūmų šalinimas, patvorių prieţiūra, gyvatvorių karpymas; buvo šienaujamos seniūnijos kelių
pakelės ir šalinami krūmai (kelyje į kapines, kelyje Kurėjai-Grieţionys, kelyje Lyduokiai-
Rimeisiai); vykdytas avarinių medţių šalinimas; vykdyta autobusų sustojimų ir antrinių ţaliavų
surinkimo aikštelės prieţiūra; vykdyta bendro naudojimo šaligatvių Lyduokių ir Nuotekų
gyvenvietėse prieţiūra ir remontas; ruoštos malkos seniūnijos administracinio pastato katilinės
kūrenimui; remontuoti seniūnijos administracinio pastato laiptai; talkinta technika ir darbo jėga
statant koplytstulpį Inkilų kaimo kapinėse, atskirai tvarkyta šių kapinių aplinka ir teritorija;
vykdyti Lyduokių miestelio skvero ir Lyduokių baţnyčios šventoriaus bei aplinkos prieţiūros
                         54


darbai; vykdyti gamtos paminklų – Lentvorų ir Felinkos ąţuolų prieţiūros darbai; tvarkyti ir
priţiūrėti istorijos ir kultūros paminklai ir objektai esantys seniūnijos teritorijoje.
       Organizuotas leidimų išdavimas medţių ir krūmų kirtimui bei genėjimo darbams 9
seniūnijos gyventojams.
       Organizuotas palaidų, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas seniūnijos teritorijoje.
       Eksploatuoti Lyduokių, Virkščių, Nuotekų, Juodausių ir Inkilų gyvenviečių gatvių
apšvietimo tinklai. Gatvių apšvietimui seniūnijai buvo skirta 9600 litų lėšų. Visos minėtos lėšos
buvo panaudotos.
       Nutiesta 210 metrų ilgio vandentiekio trasa į Lyduokių kapines.
       Rekonstruota 400 metrų ilgio vandentiekio trasos atkarpa Taikos, Miško ir Sodų
gatvėse, o taip pat 30 metrų ilgio atkarpa Taikos ir Juknonių gatvėse Lyduokių gyvenvietėje.
       Rekonstruota 60 metrų ilgio vandentiekio trasos atkarpa Nuotekų gyvenvietėje.
       Uţdarytas buitinių atliekų sąvartynas Slabados kaime.
       Toliau diegiama konteinerinė buitinių atliekų surinkimo iš gyventojų bei seniūnijoje
veikiančių įmonių ir įstaigų technologija. Konteineriais šiuo metu jau naudojasi 69,4% seniūnijos
gyventojų.
       Ruošiami dokumentai antrinių ţaliavų surinkimo aikštelių įrengimui Virkščių ir
Nuotekų gyvenvietėse.
       Naujais plastikiniais langais pakeisti 9 seni seniūnijos administracinio pastato langai.
       Organizuoti 4 seniūnijos visuomeninės vaiko teisių apsaugos reidai į atskiras
problemines seniūnijos šeimas, kurios nesirūpina vaikų prieţiūra ir auklėjimu.
       Organizuoti seniūnijos gyventojų susitikimai su valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Ukmergės skyriaus, rajono darbo birţos darbuotojais ir Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos nariais.
       Organizuotas reidas su rajono miškų urėdijos, policijos ir Vilniaus regiono
departamento Aplinkos apsaugos Ukmergės rajono agentūros darbuotojais dėl sausos ţolės
deginimo.
       Vykta į reidus su seniūnijos policijos inspektoriumi viešosios tvarkos palaikymo
klausimais ir dėl palaidų šunų laikymo.
       Dalyvauta budėjimuose, palaikant viešąją tvarką jaunimo poilsio renginių metu.
       Kartu su Lyduokių kaimo bendruomene įgyvendintas projektas „Lyduokių kaimo
bendruomenės namai. Šeimos paramos centras“. Geguţės mėnesį įvyko šio pastato atidarymas.
       Kartu su Lyduokių kaimo bendruomene ir Lyduokių pagrindine mokykla organizuotas
šeštasis seniūnijos kaimų vasaros maţojo futbolo turnyras Lyduokių taurei laimėti.
       Kartu su Lyduokių kaimo bendruomene organizuotas graţiausiai tvarkomų seniūnijos
sodybų apţiūros konkursas ir nugalėtojų pagerbimas.
       Dalyvauta Ukmergės miesto šventėje, pristatant seniūnijos amatus.
       Pasveikinti Lyduokių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai Rugsėjo 1-osios
proga ir mokytojai tarptautinės Mokytojų dienos proga.
       Pasveikinti seniūnijos gyventojai Šv. Velykų, Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių
progomis. Kartu su Lyduokių kaimo bendruomene ir kultūros darbuotojais organizuoti kalėdiniai
ir naujametiniai renginiai seniūnijos gyventojams ir jų vaikams.
       Kelta kvalifikacija įvairiuose kursuose, mokymuose ir seminaruose. Dalyvauta
kaimiškųjų seniūnijų seniūnų mokymuose valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre
„Dainava“ Druskininkuose, valstybės tarnautojų įvadiniuose mokymuose, civilinės saugos
mokymuose Nemenčinėje.
       Problemos
       1. Prasta seniūnijos vietinių kelių ir gatvių būklė.
       2. Seniūnijai reikalinga antra transporto priemonė. Turimas automobilis yra senas
(pagaminimo metai 1988), neekonomiškas ir daţnai genda.
                         55


       3. Reikalinga įrengti vandens valymo filtrus Nuotekų gyvenvietėje (prasta vandens
 kokybė).
        4. Nuolatiniam darbui reikalingi vienas arba du komunalinio ūkio darbininkai, nes su
 viešųjų darbų darbininkais dėl jų sugebėjimų stokos darosi sunku atlikti įvairius aplinkos
 tvarkymo darbus (nesugeba dirbti su benzopjūklu, krūmapjove, neturi traktorininko kvalifikacijos
 ir pan.).
        5. Didėja seniūnijos gyventojų, neturinčių darbo skaičius.
        6. Smarkiai maţėja moksleivių skaičius Lyduokių pagrindinėje mokykloje, todėl
 sunku sudaryti klasių komplektus kitiems mokslo metams, mokykloje atsiranda nenaudojamų
 patalpų.
        7. Reikalinga atlikti seniūnijos administracinio pastato stogo (praleidţia gamtinius
 kritulius) ir vidaus patalpų remonto darbus.
        8. Reikia pratęsti vandentiekio trasą Lyduokių gyvenvietės Butkiškių gatvėje
 (pageidauja 7 šeimos).
        9. Reikalingos naujos patalpos Nuotekų medicinos punktui, bibliotekai ir rinkiminei
 apylinkei (įsikūrusios privačiose patalpose).

        PABAISKO SENIŪNIJA
        Pabaisko seniūnijoje gyvena 1431 gyventojas. Bendras ţemės ūkio naudmenų plotas
5862 ha. Pagrindinės gyvenvietės: Pabaiskas, Antakalnis, Varinė, Daumantiškiai, Kulniškiai,
Girgţdţiai, Sargeliai, Savidonys, Sukiniai, Vaitkuškis.
        Ţiemą seniūnijoje organizuojamos gyventojų sueigos, kuriuose buvo diskutuota
aktualiais klausimais. Į svečius pasikvietėme Sodros, Darbo birţos atstovus, Socialinės paramos
skyriaus darbuotojus. 2008 metų pavasarį prasidėjo nelegalių šiukšlynų tvarkymas, šiukšlių
rinkimas Pabaisko, Antakalnio, Vaitkuškio ir kitose gyvenvietėse, talkų organizavimas bendrai su
mokykla. Greideriuojami visi seniūnijai priklausantys keliai keturis kartus per metus.
        Pabaisko mūšio vieta ir jos prieigos buvo tvarkomos ruošiant įkurti Lietuvos
kariuomenės ąţuolyną ir parką, čia atnaujinta kelio ţvyro danga, įrengtas tualetas, iškapoti
menkaverčiai krūmai, sugrėbta sena ţolė. Geguţės 10 dieną buvo įkurtas Lietuvos kariuomenės
ąţuolynas, įvyko šventė, kurioje dalyvavo LR krašto apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės
vadas, savivaldybės darbuotojai ir kiti pareigūnai. Renginio metu pasodintas ąţuolynas, įrengtas
informacinis stendas.
        Pasitelkus darbininkus pagal viešųjų darbų programą buvo šienaujamos pakelės,
sutvarkytos Jutkonių, Kulniškių, Maţeikiškių, Pabaisko kapinės, jas nušienautos, surenktos
šiukšlės, iškirsti krūmai.
        Vyksta pastovus bendradarbiavimas ir darbas su seniūnijos ūkininkais, ţemdirbiais.
Priimamas pasėlių deklaracijos. 2008 metais buvo priimta ir uţregistruota 382 ūkininkai, kurie
deklaravo 3596,83 ha ţemės. Daugelis ţemdirbių atnaujino savo ūkio valdas, gavo informaciją apie
nacionalinės nuo gamybos atsietas tiesiogines išmokas uţ rinkai pateiktą pieną. Organizavome
seminarus ţemdirbiams, kuriuose dalyvavo ţ. ū. konsultavimo tarnybos specialistai.
        Seniūnijoje atliekamas gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimas, yra 40
daugiavaikių šeimų, 80 senelių virš 80 metų, 100 šeimų, kurioms reikalinga parama. Socialinis
darbas atliekamas pastoviai, rūpinantis seneliais, kurie yra silpnos sveikatos, neturi giminių, pagal
jų prašymus talpinama į gydymo įstaigas, senelių namus, rūpinamasi, kad senyvo amţiaus ţmonės
galėtų nusipirkti maisto produktų ar kitų būtinų prekių. Kontroliuojama geriančių ar kitokį asocialų
gyvenimą gyvenančių šeimų padėtis, rūpinamasi, kad tose šeimose esantys vaikai turėtų sąlygas
mokytis, būtų pamaitinti, švarūs. Kasmet padedame katalikiškajai bendruomenei dirbti ūkinius
darbus.
        Dalyvavome tradicinėje „Ţemdirbių šventėje“, „Pabaisko mūšio“ minėjime, bėgimo
starte „ Pabaiskas- Ukmergė“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
                         56
       PIVONIJOS SENIŪNIJA
       2008 metais Pivonijos seniūnijoje įvyko eilė teigiamų pokyčių. Buvo pastatyti
 geleţies šalinimo iš vandens įrenginiai Laičių ir Krikštėnų gyvenvietėse. Atnaujinta 2 kilometrų
 ilgio ištisinė asfalto danga kelyje į Antakalnio III kaimą; dalinai suremontuotos ţvyruoto kelio
 dangos Gailiūnai - Ţukliai ir Ţukliai – Pabaiskas kryptimis. Pradėtas kapinių išplėtimas Krikštėnų
 kaime. Pradėta derinti Ţeimių gyvenvietėje gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbus.
       Bendraujant su seniūnijos gyventojais, sprendţiant jų problemas per 2008 metų 115
 gyventojų buvo išrašytos šeimos sudėties paţymas, dėl įvairių paţymų kreipėsi 121 gyventojas;
 60 gyventojų buvo atlikti 156 notarinio veiksmo įrašai; vykdant susirašinėjimą buvo gauta bei
 atsakyta į 295 raštus savivaldybės skyriams bei kitoms organizacijoms ( policijos komisariatui,
 apylinkės teismui).
       Finansinė veikla. 2008 metais seniūnija iš savivaldybės gavo 295208 Lt, kuriuos
panaudojo :
        1. 158237 Lt – buvo panaudoti darbo uţmokesčiui (kartu su viešų darbų
 darbininkais).
        2. 49063 Lt – soc.draudimo įmokoms (kartu su viešų darbų darbininkais).
        3. 10600 Lt - gatvių apšvietimo išlaidoms.
        4. 32400 Lt – kapinių Krikštėnų kaime sutvarkymo išlaidoms.
        5. 1792 Lt – traktoriaus eksploatacijos išlaidoms.
        6. 10347 Lt – automašinos eksploatacijos išlaidoms.
        7. 3237 Lt – ryšių paslaugoms.
        8. 6245 Lt – seniūnijos administracinio pastato (darbuotojų kabinetų) šildymui.
        9. 1781 Lt – apmokėjimui uţ sunaudotą elektros energiją.
        10. 237 Lt – apmokėjimui uţ vandenį.
        11. 496 Lt – apmokėjimui uţ kvalifikacijos kėlimą, spaudinius, seminarus.
        12. 2100 Lt – apmokėjimui uţ krūmapjovę.
        13. 3000 Lt – šiluminio mazgo remontui.
        14. 1900 Lt – Antakalnio III bei Laičių kaimų bendruomenių projektams apmokėti.
        15. 13739 Lt – gyvenviečių tvarkymui, pirktoms prekėms bei kitoms išlaidoms.
        16. 34 Lt – nedarbingumo pašalpų dėl ligos išmokėjimui.
       67325 Lt buvo gauti iš spec.programų, kuriuos gauname uţ patalpų nuomą ir
 komunalinius patarnavimus ir naudojame darbininko (0,5 etato) bei 3-jų sezoninių kūrikų darbo
 uţmokesčiui, sodros įmokoms bei įmokoms uţ komunalinius patarnavimus, seniūnijos kaimuose
 Antakalnio III, Krikštėnų, Ţeimių) esančiuose pastatuose, apmokėti. Uţ patalpų nuomą gautas
 lėšas naudojame seniūnijos administracinio pastato remontui. 2008 metais buvo sudarytos nuomos
 sutartys su keturiomis įstaigomis, o panaudos sutartys su vienuolika įstaigų. Uţ patalpų nuomą
 buvo gautą 3734 litai.
       2008 metais seniūnija gavo 22008 Lt iš darbo birţos viešų darbų darbininkų darbo
 uţmokesčiui ir sodros įmokoms mokėti.
       Iš savivaldybės socialinės paramos skyriaus seniūnija gavo 42897 Lt pašalpoms
 socialinės rizikos šeimoms mokėti.
       Viešieji pirkimai. 2008 metais seniūnija atliko 10 supaprastintų viešųjų pirkimų, iš jų
 8 pirkimai atlikti ţodinės apklausos būdu ir 2 apklausos raštu būdu. Iš viso atlikta viešųjų pirkimų
 uţ 233728,81 Lt. Pirkta prekių uţ 7012,56 Lt, darbų uţ 225686,61 Lt ir paslaugų uţ 1059,64 Lt.
 Didţiausias viešasis pirkimas - Krikštėnų gyvenvietės geleţies iš vandens šalinimo įrenginių
 įrengimo darbai. Sudarytos sutartys 2008-2009 metų seniūnijos gatvių ir kelių prieţiūrai ţiemos
 metu, automobilio remonto paslaugoms.
                        57


        Ţemės ūkio klausimai. 2008 metais buvo priimtos 383 paraiškos tiesioginėms
išmokoms uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei atliktas jų pirminis sutikrinimas. Šios
paraiškos buvo uţregistruotos dokumentų priėmimo registruose bei informacinėje sistemoje.
        9 seniūnijos gyventojams naujai uţregistruotos valdos ţemės ūkio ir kaimo verslo
 registre.Atnaujino ţemės ūkio ir kaimo valdų duomenis 378 gyventojai.
        Pieno gamintojams buvo išdalinti 162 pranešimai apie apskaičiuotas atsietąsias
 papildomas nacionalines tiesiogines išmokas uţ pieną.
        Sprendţiant ţemės ūkio klausimus pastoviai yra bendraujama su rajono Ţemės ūkio ir
 melioracijos skyriumi, nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais.
        Socialiniai klausimai. 2008 metų pradţioje seniūnijoje buvo įregistruotos 22
socialinės rizikos šeimos. Socialinė situacija metų eigoje keitėsi tuo pačiu keitėsi ir socialinės
rizikos šeimų skaičius. Kadangi 3 šeimos yra išvykusios arba deklaravusios gyvenamąją vietą ne
Pivonijos seniūnijoje, tai šiuo metu dirbama su 19 šeimų. Jose auga 60 nepilnamečių vaikų.
        Maţiausiai tris kartus per savaitę buvo lankomasi 10 labiausiai problematiškiausiose
 socialinės rizikos šeimose (nors socialiniams darbuotojoms automobilis neskirtas, neţiūrint į tai
 kad turime daug problemų), tikrinamos buities ir gyvenimo sąlygos, aiškinamasi socialinė
 situacija.
        19 socialinės rizikos šeimų buvo nustatytos socialinių paslaugų poreikis ir teikiama
 socialinė prieţiūra. Buvo renkama ir kaupiama informacija apie šių šeimų problemas, jų socialinę
 aplinką.Visoms socialinės rizikos šeimoms buvo suformuotos bylos.
        7 socialinės rizikos šeimoms buvo padedama spręsti materialines, buitines problemas,
 pradedant nuo aprūpinimo maistu ir baigiant komunalinių mokesčių mokėjimo klausimu. 4
 socialinės rizikos šeimos, dėl socialinių įgųdţių stokos, nemokėjo tikslingai panaudoti socialines
 išmokas. Pastovios kontrolės dėka 3 šeimos lyg ir suprato kaip tvarkyti šeimos biudţetą, o su
 viena šeima dirbama toliau.
        Dėl girtavimo ir vaikų neprieţiūros 3 šeimų tėvams buvo laikinai apribota tėvų
 valdţia. Vaikai buvo paimti iš šeimų ir apgyvendinti valdiškose įstaigose. Intensyviai dirbant su
 šiomis šeimomis, vaikai grąţinti į šeimas. 2 mamos pripaţino problemą ir gydosi nuo
 alkoholizmo.
        2008 metais buvo uţregistruoti 56 prašymai nemokamam maitinimui gauti. Visos
 socialinės rizikos šeimos, savo gyvenamąją vietą deklaravusios Pivonijos seniūnijoje, gavo
 paramą mokinio reikmenimis įsigyti, o vaikai, lankantys mokyklą, nemokamą maitinimą.
        2008 metais seniūnijoje buvo 10 vienišų senyvo amţiaus ţmonių, 8 socialinės rizikos
 šeimos, 27 socialinės rizikos asmenys. Šie asmenys buvo lankomi kartą į mėnesį, o kai kurios
 šeimos bei asmenys yra lankomi kas savaitę. 3 asmenys buvo patalpinti į ligoninę, 2 į slaugos
 skyrių. Surašyta 80 buities tyrimo aktų.
        340 ţmonių buvo sutvarkyti dokumentai ir jie gavo maisto produktus iš intervencinių
 atsargų. Per metus buvo išdalinta 7524 kg maisto.
        Buvo gauta parama maisto produktais iš samariečių draugijos, kurią išveţiojome
 nepasiturintiems seniūnijos gyventojams.Kėdainių labdaros organizacija taip pat skyrė paramą
 maisto produktais šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, kurią irgi padėjome išveţioti.
        Gyvenamosios vietos deklaravimas. 2008 metais gyvenamąją vietą deklaravo 84
asmenys. Dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos išduotos 209 paţymos. Gauti 9 prašymai
dėl duomenų taisymo, pagal kuriuos buvo priimti sprendimai taisyti duomenis. Taip pat gauti 2
prašymai panaikinti duomenis, pagal kuriuos priimti sprendimai naikinti duomenis. 2 asmenys
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
        Viešieji darbai. Nedarbas seniūnijoje siekė 7 % 2008 metais. Seniūnijoje
organizuojamuose viešuosiuose darbuose buvo įdarbinti 24 seniūnijos gyventojai. Iš jų 2 ţmonės
dirbo 6 mėnesius, likusieji 1-2 mėnesius. Viešųjų darbų darbininkai sutvarkė 17 ha kapinių, 2,5 ha
parkų, 3,5 ha pakrančių, 6 kultūrinius objektus, remontavo 2 objektus ir sutvarkė 21,3 km seniūnijos
                          58


 teritorijos pakelių; visą vasąrą tvarkė keturių didţiausių seniūnijos gyvenviečių aplinką; remontavo
 seniūnijos administracinio pastato palanges; paruošė malkas Antakalnio III ir Krikštėnų kaimų
 administracinių patalpų šildymui. Iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro dirbti
 visuomenei naudingus darbus per metus buvo atsiųsti 2 asmenys. Iš Ukmergės policijos komisariato
 dirbti nemokamus viešus darbus per metus buvo atsiųstas 1 asmuo.Viešųjų darbų darbininkams
 priskaičiuota 44016 Lt darbo uţmokesčio, iš jų 22008 Lt padengė Darbo birţa.

         SIESIKŲ SENIŪNIJA
         2008 metais seniūnijos darbuotojai aktyviai padėjo seniūnijos gyventojams integruotis
  į europines struktūras, rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas, aktyviai dalyvavo
  sprendţiant socialines problemas. Buvo organizuoti susitikimai su Siesikų, Petronių, Tulpiakiemio
  ir kitų kaimų gyventojais bei bendruomenių nariais. Susitikimų metu buvo aptarti patys aktualiausi
  kaimo ţmonėms      rūpimi klausimai. Vyko susitikimai su Ukmergės rajono savivaldybės
  administracijos Ţemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistais, ţemės ūkio konsultavimo
  tarnybos, Policijos komisariato ir kitų tarnybų darbuotojais.
         Patvirtinus 2008 m. biudţetą seniūnija gavo 341068 Lt lėšų, kurios buvo panaudotos:
1.     Komunalinio ūkio plėtrai – 28360 Lt,
2.     Gamtos apsaugai – 3816,00 Lt
3.     Darbui su socialinės rizikos šeimomis – 20688,00 Lt,
4.     Savivaldos institucija - 131358,00Lt ,
5.     Kitoms bendroms valstybės paslaugoms - 2441,00 Lt,
6.     Gatvių apšvietimui – 15700,00 Lt ,
7.     Ţemės ūkio specialistui - 25503,00 Lt,
8.     Socialiniam darbuotojui – 27649,00 Lt.
9.     Bendruomenių projektams -5200,00 Lt,
10.     Kapinių sutvarkymo išlaidos – 37903,00 Lt,
11.     Darbo birţa – 25752,00 Lt,
12.     Socialinių paslaugų ir krizių centrui - 5898,00 Lt
          Specialiosios programos 11200,00 Lt buvo panaudotos buhalterės ir pirtininko darbo
   uţmokesčiui ir kitoms išlaidoms.
         Didesnis dėmesys buvo skiriamas darbui su socialinės rizikos ir probleminėms
   šeimoms. Pastoviai buvo lankomasi šiose šeimose, aiškinama kokį poveikį daro vaikams tėvų
   ţalingi įpročiai ir vaikų neprieţiūra. Padėjome spręsti susidariusias buitines ir kitas problemas.
   Seniūnijos socialinių darbuotojų pagalba toliau sprendţiamas buities pagerinimo klausimas
   Janinos Smailytės buityje. Per metus buvo organizuoti 39 pirminiai apsilankymai socialinės
   rizikos šeimose, 189 pakartotini apsilankymai tose šeimose., 5 kartus vykta gavus pranešimus dėl
   girtavimo arba paliktų vaikų be prieţiūros.
         Seniūnijos darbuotojai kartu su Vaiko teisių apsaugos komisija rengė reidus, ėmėsi
   įvairių poveikio priemonių uţkirsti kelią alkoholizmui, vaikų neprieţiūrai ir netvarkai namuose.
   Kiekvieną ketvirtį komisija rengė posėdţius, kurių metu aptariamas probleminių šeimų elgesys,
   ieškoma būdų padėčiai pagerinti. Šių šeimų tėvai kviečiami į komisijos posėdţius pasiaiškinti
   dėl jų ar jų vaikų netinkamo elgesio. Ši priemonė duoda teigiamų rezultatų, jiems patariama
   daugiau bendrauti su savo šeimų nariais, kreiptis pagalbos į socialinius darbuotojus seniūnijoje,
   bendrauti su mokyklos socialine darbuotoja ar psichologe. Tokių pokalbių metu, kuriuose
   dalyvavo tėvai ir vaikai davė teigiamų rezultatų, tėvai pradėdavo su vaiku kalbėtis, tartis,
   bendrauti, o ne šaukti ant jo. Socialinė darbuotoja su socialinės rizikos šeimomis į reidus kvietėsi
   Vaiko teisių tarnybos darbuotojus, Ukmergės r. PK nepilnamečių reikalų skyriaus darbuotojus.
          Sausio mėnesį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo teikta paraiška
   dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos 2008 m.
   konkurse. Seniūnijos darbuotojai kartu su bendruomenės atstovais buvo parengė projektą
                           59


   „Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centras“. Sutartyje numatyti įsipareigojimai įvykdyti,
   pateiktos ataskaitos.
           Projektas „Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centras“ sėkmingai praėjo atranką ir
   buvo gautas 315000,00 Lt finansavimas iš socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos.
   Šis projektas įgyvendintas apleistame buvusio Siesikų vaikų darţelio pastate.
   Šiame, šviesiame ir dar daţais kvepiančiame, pastate įvyko kalėdinė popietė vaikams, kurie jau
   daugelį metų gyvena atskirai nuo tėvų - Ukmergės vaikų globos namuose. Į susitikimą buvo
   pakviesti šių vaikų tėveliai, broliai ir seserys.
          Didelis dėmesys buvo skiriamas darbui su senais vienišais ir neįgaliais seniūnijos
   gyventojais, pas kuriuos buvo apsilankyta 82 kartus. Per viešųjų darbų programą buvo suteikta
   pagalba jų namuose tvarkant buitį. Dviems seniūnijos gyventojams sutvarkyti dokumentai ir
   pateikti EKG komisijai neįgalumo nustatymui. Šiuo metu šie ţmonės gauna neįgalumo pašalpas,
   turi pragyvenimo šaltinį, turi uţ ką nusipirkti valdyti, susimokėti uţ elektros energiją, dujas.
          Dėl įvairios pagalbos į seniūniją kreipėsi:
1.     Dėl kieto kuro kompensacijos – 50 gyventojų,
2.     Dėl apgyvendinimo globos įstaigose – 2 gyventojai, iš jų 2 apgyvendinti,
3.     Dėl nemokamo maitinimo talonų – 5 gyventojai iš jų 5 gavo,
4.     Dėl vienkartinės pašalpos -7 asmenys, pašalpa paskirta 7 asmenims,
5.     Dėl nemokamo maitinimo ir apsirūpinimo mokinio reikmėmis – 89 šeimos, iš jų
   apsirūpinimą mokinio reikmėmis gavo 161 asmenys,nemokamus pusryčius ir pietus gavo -169
   asmenys,
6.     Dėl intervencinės paramos kreipėsi ir ją gavo 115 šeimų( 359 asmenys
      Išdalinta 11285 kg. maisto produktų.
7.     Socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliktas -70 socialinės rizikos asmenų.
          Buvo įdarbinta 13 seniūnijos gyventojų dirbti viešųjų darbų. Per viešuosius darbus
   buvo tvarkomas ir priţiūrimas Siesikų miestelis, Tulpiakiemio bei Petronių kaimų teritorijos,
   bendro naudojimo poilsio vietos prie Siesikų eţero. Visą vasaros sezoną buvo priţiūrimi prie kitų
   seniūnijos vandens telkinių esantys Petronių ir Toliūnų bendrojo naudojimo paplūdimiai bei
   kitos poilsio aikštelės- atveţta smėlio, įrengtos šiukšliadėţės, pastatyti suolai. Siesikų paplūdimio
   teritorijoje įrengta tinklinio aikštelė. Per viešųjų darbų programą buvo atliekami renovuojamame
   „Socialinių paslaugų ir krizių centro“ paruošiamieji darbai. Ardomos pertvaros, grindys,
   lyginamas ţvyras.
          Priţiūrimos ir tvarkomos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės. Siesikų kapinėse
   išpjauti seni medţiai, kiti apganėti, iškirsti krūmai nepriţiūrimose kapavietėse. Tulpiakiemio ir
   Monteikių kapinėse iškirsti krūmai neuţlaidotoje teritorijoje, šienaujama ţolė. Apleistose, jau
   neveikiančiose kapinėse buvo šalinami krūmai, surastos ir priţiūrimos dar išlikusios kapavietės.
   Nuo Siesikų, Tulpiakiemio ir Monteikių kapinių buvo pastoviai išveţamos šiukšlės, prieš šventes
   atveţama smėlio, šalinami krūmai ir šienaujama ţolė.
          Buvo tvarkomas Lokinės ir Vaivadiškių dvarų teritorijos ir parkai. Parkuose pašalinti
   išvirtę medţiai, nušienauta ir pašalinta ţolė.
          Paruoštas ir patvirtintas 2009 metų dokumentacijos planas, papildymų sąrašas,
   suvestinė. Sutvarkytas ir paruoštas priduoti į Vilniaus apskrities archyvą 2006-2007 m. nuolatinio
   ir ilgalaikio saugojimo dokumentų apyrašas, atrinktos laikino saugojimo 1990-1999 metų bylos
   naikinimui.
          Praėjusiais metais priimtos 381 paraiškos tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio
   naudmenų ir pasėlių plotus 2008 m. gauti ir perduotos Ukmergės rajono savivaldybės ţemės ūkio
   skyriui.
          Priimti 203 prašymai duomenų atnaujinimui apie turimą ţemės ūkio ir kaimo valdą.
   Duomenys įvesti į ţemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę. Pastoviai buvo
   konsultuojami ţemdirbiai jiems rūpimais ir aktualiais klausimais
                        60


       Seniūnijoje uţregistruota 15 mirčių. Gyventojams išduota šeimos sudėtį bei kitokią
faktinę padėtį patvirtinančių 322 paţymos. Gyvenamąją vietą deklaravo 31 gyventojas, išvyko iš
šalies – 2 seniūnijos gyventojai, išduota apie asmens gyvenamą vietą 117 paţymų.
       Renkami ir teikiami duomenys Statistikos departamento Ukmergės statistikos įstaigai.
       Teikiamos ataskaitos Ukmergės rajono savivaldybės administracijai apie seniūnijos
ūkinę ir finansinę veiklą.
       Visi gyventojų pageidavimai ir skundai buvo išklausyti, išanalizuoti, aptarti ir pagal
seniūnijos kompetenciją išspręsti arba gyventojas buvo nukreiptas į kitą instituciją, kuri gali jas
išspręsti. Vasaros metu daugiausia problemų kildavo dėl netinkamai priţiūrimų galvijų, kurie
niokoja kaimynų darţus. Gyventojai skundėsi dėl laukinių paukščių ir ţvėrių padarytų nuostolių
jų darţuose, dėl palaidų šunų, kurie puldinėja praeivius, vaikus ir kt. klausimais, taip pat kreipėsi
dėl ţemės ribų patikslinimų, dėl medţių iškirtimo. Toliūnų kaimo gyventojai kreipėsi dėl pakelės
medţių išsaugojimo. Visas šias problemas sprendėme kartu su ţemėtvarkos darbuotojais,
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atsakingais skyrių darbuotojais bei medţiotojų ir
ţvejų draugijos nariais.
       Nuolat bendradarbiaujama su PSPC Siesikų ambulatorijos gydytoju , Siesikų
girininkijos girininku, Siesikų vidurinės mokyklos direktoriumi, Siesikų kultūros namų
darbuotojais, kaimo bendruomenių pirmininkais, kurie yra aktyvūs pagalbininkai sprendţiant
įvairius seniūnijos veiklos ūkinius, kultūrinius bei socialinius klausimus.
       Kartu su kultūros namų darbuotojais buvo organizuoti Sausio 11-osios, Vasario 16-
osios , Kovo 11- osios ir kitų atmintinų švenčių minėjimai.
       Taip pat kartu su seniūnijos kultūros darbuotojais, bendruomenių nariais ir kitais
aktyviais gyventojais, dalyvavome Ukmergės miesto šventėje. Rajoninės ţemdirbių šventės metu,
Siesikų seniūnijos kiemelyje buvo organizuota vietinių ūkininkų pieno gaminių mugė, buvo
prekiaujama namine duona, dalyvauta didţiausios darţovės rinkimuose. Organizuota seniūnijos
Joninių šventė. Siesikų seniūnija, įamţinusi Siesikų istorijos dalelyte paveiksle iš augalų –
uţėmė pirmąją vietą.
       Rudenį, seniūnija, bendruomenės ir kultūros namų darbuotojai organizavo tradicine
tapusią rudens šventę „Kaip gyveni, kaimyne, rudens sulaukęs“, kurios metu seniūnijos
bendruomenės išradingai, originaliai paruošė savo kiemelius su pavadinimais ir prisistatymais.
Šventės metu vertingais prizais buvo apdovanoti graţiausių sodybų ir tvarkingai besitvarkančių
sodybų šeimininkai, ūkininkai, gausiausių patiekalų, skaniausių valgių šeimininkės, kultūros
darbuotojai ir saviveiklininkai. Visus linksmino grupė „Ţentai“. Kartu su Siesikų miestelio
bendruomene organizuota šventė, skirta tarptautinei vaikų dienai paminėti ir sportinė šventė
„Sportas- sveikata“, kurioms finansavimas buvo gautas vykdant projektus.
       Dalyvauta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir Ukmergės rajono tarybos
organizuotuose seminaruose, susirinkimuose, svarstymuose ir posėdţiuose.
       Organizuota Kalėdinė eglutė seniūnijos iki mokyklinio amţiaus vaikams.
       Organizuota popietė - susitikimas vaikų gyvenančių vaikų globos namuose su
artimaisiais. Dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos
tarnybos vadovė, seniūnijos darbuotojai, tėvai ir šių vaikų artimieji.
       Socialinės atskirties maţinimui pasirinkta tema „Nebūk vienišas“. Į šią adventinę
popietę buvo sukviesti vieniši ir vyresnio amţiaus ţmonės. Popietėje dalyvavo Siesikų parapijos
klebonas Simonas Vytautas Guogis, Siesikų miestelio bendruomenės pirmininkė Leokadija
Talalienė, renginį vedė Siesikų kultūros namų direktorė Valentina Karaliūnienė.

      ŠEŠUOLIŲ SENIŪNIJA
      2008 metais atlikti darbai:
       Įrengtas Butkūnų kaimo gatvės apšvietimas.
                         61


      Pastatytas kryţius Butkūnų kaime, suorganizuota kryţiaus šventinimo bei Butkūnų
 kaimo gyventojų šventė.
      Atliktas bendruomenės namų grindų remontas. Pakeistos senos salės grindys
 naujomis.
      Atliktas bendruomenės namų tualetų remontas.
      Buvo atliekami kelių prieţiūros darbai: greideriavimas, duobių taisymas, sniego
 valymas.
      Organizuoti susitikimai kaimuose su gyventojais.
      Nuolat bendraujama su ţmonėmis, suteikiama informacija jiems rūpimais klausimais.
      Viešieji darbai:
      -seniūnijos šiltnamyje išauginti gėlių daigai, sutvarkyti gėlynai,
      -pavasarį parkuose ir pakelėse nugenėti medţiai,
      -pastoviai tvarkomos kapinės, parkai, aplinka, poilsiavietės prie Pilionių tvenkinio ir
 Šešuolių eţero,
      -įrengta poilsiavietė prie Šešuolių eţero: priveţta smėlio, pastatytas tualetas ,
 persirengimo kabinos,
      -šienautos pakelės,
      -paruoštos malkos seniūnijos administracinio pastato apšildymui, Liaušių kultūros
 namų ir bibliotekos apšildymui
      Socialinis darbas - pastoviai organizuojamas socialinės paramos teikimas socialiai
 remtinoms šeimoms ir asmenims.
      Ţemės ūkis:
      - priimtos paraiškos tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
 2008 m. gauti ir perduotos ţemės ūkio skyriui,
      -priimti prašymai duomenų atnaujinimui apie turimas ţemės ūkio ir kaimo valdas;
 duomenys įvesti į Ţemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę.
      - pastoviai teikiamos konsultacijos gyventojams ţemės ūkio klausimais.
      Buvo organizuota sodybų apţiūra ir paruošta medţiaga graţiausių sodybų stendui
 įrengti.
      Atliktas 251 notarinis veiksmas.

       TAUJĖNŲ SENIŪNIJA
       Seniūnijos ateities vizija – išvystyta infrastruktūros, turizmo ir poilsio zona, su
natūraliu kraštovaizdţiu, mikroįmonių gausa, stipriu ţemės ūkiu, aukštesnis ţmonių gyvenimo
lygis.
        Pagrindinis seniūnijos veiklos tikslas 2008 metais buvo padėti seniūnijos teritorijoje
įgyvendinti rajono Tarybos sprendimus, atlikti išsamią analizę Taujėnų miestelio ir kaimo vandens
tiekimo klausimais, rūpintis seniūnijos gyventojų socialiniais-kultūriniais reikalais.
       Seniūnijoje uţdarytas sąvartynas. Gyventojai naudojasi asmeniniais konteineriais, jau
 72% seniūnijos gyventojų juos įsigijo. Prie kapinių pastatyta 14 konteinerių. Seniūnija atlieka
 didelį švietėjišką darbą, kad atliekų tvarkymo sistema tinkamai funkcionuotų, duotų laukiamų
 rezultatų, kad gyventojai suprastų, kad nuo kiekvieno ţmogaus priklauso mūsų ateitis, aplinkos
 groţis, kad šio klausimo svarbą suprastų ir įvertintų jaunimas.
        Domėtasi seniūnijos teritorijoje esančių mokyklų, kultūros namų, bibliotekų,
 medicinos įstaigų, kaimo bendruomenių bei kitų seniūnijos teritorijoje esančių įstaigų ir
 organizacijų veikla. Esant reikalui, pagelbėta šioms įstaigoms ir organizacijoms realiais darbais,
 pasiūlymais. Seniūnija padėjo apsirūpinti malkomis kultūros namams ir bibliotekai,
 bendruomenėms pagebėjo organizuojant ir įvykdant projektus, rengiant talkas, šventes ir kt.
       Nuolat bendrauta su savivaldybės Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos
 skyriais, vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, teiktos rekomendacijas šiems
                        62


skyriams dėl socialinės paramos teikimo reikalingumo ir padėta organizuoti socialinės paramos
teikimą. 23 socialinės rizikos šeimoms nustatytas socialinių paslaugų poreikis, kontroiuotos 5
šeimų socialinės išmokos. Darbuotojai lankė socialinės rizikos šeimas, vienišus asmenis bei kitus
socialinės pagalbos prašančius asmenis, finansinių sunkumų ištiktiems asmenims siūlyta dirbti
viešuosius darbus. Seniūnija organizavo ir tarpininkavo vienišų asmenų patalpinimui į slaugos
skyrių, į senelių globos namus, reguliariai buvo lankomi 8 ţmonės - jiems teikiamos bendrosios
paslaugos: konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas bei socialinė prieţiūra, pagalba
namuose. Per metus pas pagalbos stokojančius senus ir neįgalius ţmones apsilankyta 361 kartą.
Priimti dokumentai ir perduotos 37 bylos kieto kuro kompensacijoms gauti. 373 seniūnijos
gyventojai 5 kartus per metus gavo paramą maisto produktais labiausiai nepasiturintiems
asmenims. Iš viso per metus išdalinta 8343,07 kg intervencinių maisto produktų. Priimti 92
prašymai socialinei paramai mokiniams gauti. 143 Taujėnų seniūnijoje gyvenamąją vietą
deklaravusiems mokiniams paskirta socialinė parama mokiniams, parašyti 73 buities tyrimo aktai,
39 siunčiami raštai, 334 kartus lankėmės socialinės rizikos šeimose. Dalinomės patirtimi su
Molėtų r. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi ir paslaugų centru , periodiškai vyko VVTA
komisijos darbas, įvyko 3 išvaţiuojamieji ir vienas susirinkimas seniūnijoje.
       Seniūnija priţiūri seniūnijos teritorijoje esančius parkus, skverus, paplūdimius,
kapines bei kitas valstybei priklausančias niekieno nepriţiūrimas teritorijas.
        Viešuosius darbus dirbo 14 asmenų. Įsisavinta 18350 Lt viešiesiems darbams skirtų
savivaldybės lėšų. Darbų spektras labai įvairus: pašalinti avariniai medţiai Taujėnų miestelyje,
Kraupėnų ir Uţupušių kapinėse, apgenėti medţiai įvaţiavimuose į kapines, iškirsti krūmai prie
seniūnijai priklausančių kelių ( 10,1 km.), nauja tvora aptvertos Uţulėnio kapinės, prie Uţupušių
kapinių įrengtas naujas tualetas, sutvarkyti priėjimai prie vandens, nuolat priţiūrimi seniūnijos
teritorijoje esantys paminklai, kryţiai, vejos.
        Gyventojams išduota 200 įvairių paţymų pagal seniūno kompetenciją.
       Įregistruoti 26 mirties liudijimai.
       Organizuota seniūnijai priklausančių kelių prieţiūra, seniūnijos gatvių ir kaimų
apšvietimas tamsiu paros metu.
       Teikti pasiūlymai dėl naujų seniūnijos patalpų rekonstrukcijos. Seniūnijos patalpų
remonto darbai atlikti, persikėlėme į naujas patalpas.
       Seniūnija organizavo susitikimus su gyventojais. Vyko gyventojų susitikimai su
Darbo birţos, Ţemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojais, su Policijos komisariato viršininku
ir darbuotojais. Vyko susitikimas su rajono savivaldybės meru.
       Kartu su bendruomenių pirmininkais, įstaigų atstovais, seniūnijos ūkininkais ir
verslininkais, seniūnija dalyvavo ir atstovavo seniūnijai bei rajonui rajoniniuose, respublikiniuose
ir tarptautiniuose renginiuose. Administruoti bendruomenės projektai, finansuojami iš
savivaldybės biudţeto.
       2008 metais toliau vykdytas ţemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, valdos
atnaujintos, duomenys suvesti į duomenų bazę, priimamos pasėlių deklaracijos, dalinti
informaciniai laiškai apie priskaičiuotas tiesiogines išmokas uţ kvotinį pieną, Nacionalinei
mokėjimo agentūrai išduotos paţymos apie ţemės ūkio veiklą, konsultuota įvairiais ţemės ūkio
klausimais ir kt.
       Toliau vykdyta deleguota funkcija – gyvenamosios vietos deklaravimas. Per metus
priimti 177 gyventojų prašymai dėl deklaruotos gyvenamosios vietos ir deklaruotos 69 naujos
gyvenamosios vietos.

   VEPRIŲ SENIŪNIJA
   Įgyvendindami 2008 metų seniūnijos strateginį planą, seniūnija atliko nemaţus darbus.
                        63


   Pagal turimas lėšas organizuotas gatvių apšvietimą: įrengta 12 naujų kokybiškesnių laiko
nustatymo prietaisų, pastatytas 1 naują šviestuvas prie neapšviestos teritorijos. Bendra išlaidų
suma – 13064 litai.
   Viešuosius darbus dirbo 15 asmenų. Įsisavinta 23300 litų viešiesiems darbams skirtų
savivaldybės lėšų ir 23300 litų Ukmergės darbo birţos skirtų lėšų. Darbų spektras labai įvairus;
įvairių objektų smulkūs remonto darbai, aplinkos tvarkymo darbai, krūmų kirtimai, malkų
ruošimas ir kt.
   Uţtaisyta 83,5 m² asfalto duobių uţ 7500 Lt, 4 kartus nugreideriuoti 70,5 km vietinės
reikšmės kelių uţ 12600 Lt, o taip pat uţ 32300 Lt keliai paţvyruoti. Bendra išlaidų suma -
52400 Lt.
   Bendradarbiaujant su savivaldybės Ţemės ūkio ir melioracijos skyriumi buvo atlikta tilto per
Riešės upelį rekonstrukcija.
   Pastatyti nauji modernūs nuotekų valymo įrenginiai Bečių kaime, į kuriuos nuotekos suteka
iš Veprių miestelio.
   Kūrenimo sezonui paruoštos 2 seniūnijai priklausančios katilinės: atlikti katilinių einamieji
remontai, išvalyti kaminai, atlikti katilų ir šilumos sistemų bandymai, tinkamai išmokyti kūrikai.
Seniūnijos patalpų apšildymui paruošta 35 m³, Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriui – 55 m³,
Veprių pirčiai – 15 m³malkų.
   Seniūnija organizavo kultūros, istorijos, gamtos paminklų ir jų aplinkos tvarkymo darbus:
atliktas smulkus remontas, retinti krūmai, rinktos šiukšlės, šienautos teritorijos.
   Atliktas hipodromo pastato sienų ir stogo kasmetinis smulkus remonas, tvarkyta hipodromo
aplinka.
   Kartu su Ukmergės miško urėdija pavasarį tvarkytas Kalvarijų miškas, Kalvarijų takai,
stotys.
   Veprių baţnyčios šventoriuje pasodinti ir priţiūrėti 25 raudonlapius ąţuolai, padovanoti
Ukmergės miškų urėdijos.
   Toliau tvarkytas seniūnijos pastatas. Iš sutaupytų darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo
lėšų seniūnijos pastate buvo įstatytos 3 plastikinės durys, plytelėmis išklotos I aukšto holo
grindys ir laiptinės laiptai, suremontuotos ţemės ūkio specialistės it vyresniosios specialistės
kabinetų lubos, naujai įţemintos seniūnijos patalpose esančios rozetės, kompiuterizuota antros
socialines darbuotojos darbo vieta.
   Nuolat rinktos šiukšlės nuo visų seniūnijos teritorijoje esančių kelių pakelių, neţiūrint jų
priklausomumo.
   Priţiūrima, kad nebūtų šiukšlinami uţdaryti Rizgonių ir Samantonių sąvartynai. Stebėta, kad
nebūtų uţterštos naujos teritorijos. Pastebėjus ne vietoje išpiltas šiukšles, stengiamasi jas greitai
išveţti. Organizuota Veprių ir Sliţių spalvotų konteinerinių aikštelių prieţiūra ir tvarkymas.
Priţiūrimas seniūnijai priklausantis hidromazgas ir prie Riešės upelio esančias 2 uţtvankos.
Nuolat prieţiūrimi septyni parkai, Veprių miestelio centre ir Sliţių centre esančios autobusų
stotelės, ţalieji plotai, aikštelės, šaligatviai, pėsčiųjų takeliai bei kitos bendro naudojimo vietos.
   Suremontuoti Veprių maudyklos įrenginiai. Nuolat tvarkoma ir priţiūrima maudyklos ir kitų
poilsio vietų, Veprių eţero pakrančių aplinka.
   Pagal galimybes šienavome pakeles, iškirtome menkaverčius krūmus.
   Sutvarkytas 60 arų kemsynas Veprių miestelyje: išlygintas gruntas, atveţta ţemės, ji apsėta
vejine ţole.
   Priţiūrimos seniūnijai priklausančios kapinės, prie Sliţių kapinių pastatytas lauko tualetas,
Veprių ir Sliţių kapinėse pastatyti stendai, kuriuose išdėstytos kapinių tvarkymo taisyklės. Kartu
su Sliţių kaimo bendruomene nutiestas akmeninis takas į koplyčią.
   Šiais metais suremontuotos ir nudaţytos Sliţių koplyčios sienos, įdėti nauji langai ir grindys,
jie nudaţyti, atlikti kiti smulkūs šios koplyčios remonto darbai.
   Seniūnijai tarpininkaujant, naujai uţdengtas Sliţių kultūros namų stogas.
                        64


    Tvarkyta mokyklinio amţiaus vaikų (iki 16 metų) apskaita, gyventojams išduotos 284
paţymos pagal seniūnijos kompetenciją.
   Sušaukta 13 gyventojų sueigų, organizuoti po 2 gyventojų susitikimai su rajono
savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Darbo birţos, Sodros, Ţemės ūkio konsultavimo
tarnybos darbuotojais, 1 susitikimą su rajono policijos komisariato viršininku ir kitais policijos
darbuotojais. Organizavome 2 susitikimus su rajono Tarybos narėmis Elena Mirinavičiene, Zofija
Belickiene, 3 susitikimus su savivaldybės skyrių darbuotojais, kurių metu buvo aptarti bendri
rajono ir seniūnijos reikalai, atsakyta į gyventojų klausimus. Vyko planuojamos ūkinės veiklos
„Veprių eţero išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas“ programos pristatymas Veprių
bendruomenei bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos aptarimas.
   Šiais metais toliau registruotos ţemės ūkio ir kaimo valdos, atnaujintos 354 valdos,
duomenys suvesti į duomenų bazę. Taip pat priėmtos 272 pasėlių deklaracijos, išdalinti 97
informaciniai laiškai apie priskaičiuotas tiesiogines išmokas uţ kvotinį pieną, konsultuota įvairiais
ţemės ūkio klausimais.
   Toliau vykdėme seniūnijai deleguotą funkciją – gyvenamosios vietos deklaravimą. Išduota
150 paţymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 48 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą.
   Socialinį darbą seniūnijoje dirba 2 socialinės darbuotojos. Senyvo amţiaus ir neįgalūs
asmenys aplankyti 104 kartus. Surašyti apsilankymo aktai. 57 asmenims surašyti buities tyrimo
aktai. 30 asmenų kreipėsi dėl kieto kuro kompensacijų. Nemokamam mokinių maitinimui priimti
47 prašymai. Paramą intervenciniais maisto produktais gavo 227 asmenys. 5 asmenims išdalintos
būtinosios slaugos priemonės. 4 šeimos gavo velykinius dovanų paketus. Bendradarbiaujant su
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, buvo išdalinti
kalėdiniai dovanų paketai, kuriuos gavo 21 neįgalus asmuo. 5 seniūnijos rekomenduotos šeimos
gavo kalėdinius paketus iš Ukmergės PK, Ukmergės dekanato ir Rotary klubo. Seniūnija ir Sliţių
kaimo bendruomenė dalyvavo Valstiečių laikraščio labdaros fondo „Kaimo vaikai“ rengtame
projekte „Stebuklingos šventos Kalėdos“ - kalėdines dovanas, kurių vertė 1 asmeniui apie 70 litų,
gavo 5 seniūnijos šeimos ir visi Veprių vidurinės mokyklos Sliţių ikimokyklinio ugdymo ir
Sliţių pradinio udymo skyrių vaikai.
   Socialinės rizikos šeimose lankytasi 307 kartus. Bendrauta su medikais dėl tuberkuliozės
profilaktikos ir gydymo. Septyni vaikai iš 3 socialinės rizikos šeimų buvo gydyti beveik 3
mėnesius Valkininkų sanatorijoje. Bendradarbiauta su Nestacionarių socialinių paslaugų centru
dėl priemonių pedikuliozei gydyti ir parazitams naikinti. Tarpininkaujant Veprių ambulatorijos
medikėms buvo nustatytos 6 socialinės rizikos šeimos, kuriose vaikai buvo uţsikrėtę utėlėmis.
Gautos priemonės panaudotos utėlių naikinimui.
   Bendradarbiauta su Ukmergės PK darbuotojais dėl probleminių vaikų elgesio ir mokyklos
nelankymo.
   Seniūnija įregistravo 4 mirtis, išdavė 28 leidimus laidojimui Veprių ir Sliţių kapinėse, atliko
32 notarinius veiksmus.
   Seniūnijos darbuotojai buvo pagrindiniai seniūnijos masinių švenčių - Joninių, Naujųjų metų
sutikimo Veprių miestelio centre prie lauţo ir kt. - organizatoriai. Seniūnijos salėje organizuoti 4
knygų pristatymai, 4 meno šakų parodos. Darbais prisidėta prie Sliţių kaimo bendruomenės
laimėto projekto „Ţydinčios vyšnios šakelės“, o taip pat projekto „Savam krašte ir tvoros ţydi“
įgyvendinimo; Veprių kaimo bendruomenės projekto „Susitikimo vieta - autobusų stotelė“
įgyvendinimo. Kaip lygiaverčiai partneriai seniūnija kartu su Veprių ir Sliţių kaimo
bendruomenėmis įgyvendino projektą „Šventoji jungia ir skiria“ – tai buvo puiki seniūnijos ir
bendruomenių sporto šventė. Svečių teisėmis dalyvauta Jonavos rajono Upninkų seniūnijos
Upninkų kultūros centro parengtame projekte „Kaimynėli, būki sveikas!“, kurio metu Upninkų
seniūnijos ţmonėms surengtas koncertas, kuriame dalyvavo virš 50 Veprių seniūnijos
saviveiklininkų - nuo darţelinukų iki garbaus amţiaus ţmonių. Seniūnijos sportininkai rajono
seniūnijų sportinėse varţybose uţėmė bendrą III vietą, o taip pat dalyvavo Ţemės ūkio
                         65


 ministerijos organizuotose kaimo seniūnijų sportinėse varţybose. Su nemaţu būriu atlikėjų
 dalyvavome respublikinėje folkloro šventėje Vilniuje „Skamba, skamba kankliai“. 5 seniūnijos
 gyventojų delegacija dalyvavo tiesioginėje Marijos radijo laidoje apie Veprių kalvarijas.
 Seniūnijoje buvo išaiškintos graţiausios kaimo sodybos, jų šeiminikai pagerbti atskiruose
 kultūriniuose renginiuose Sliţiuose ir Vepriuose. Seniūnija kartu su Veprių kaimo bendruomene
 yra laikraščio „ Šventosios vingis“ leidėjai.
    Seniūnijos strateginio plano įgyvendinime dalyvauja seniūnija, bendruomenės, gyventojai,
 įstaigos, ūkininkai, verslininkai. Dirbant visiems kryptingai ir sutartinai Veprių miestelis 2008
 metais tapo Lietuvos kaimo gyvenamosios vietovių apţiūros-konkurso, kurį organizavo Ţemės
 ūkio ministerija ir draugija Lietuvai pagraţinti, prizininku Vilniaus apskrityje.
    Nuolat bendrauta su Veprių ir Sliţių kaimo bendruomenėmis, stengtasi dalyvauti jų veikloje,
 projektų vykdyme. Palaikyti ryšiai su mokykla ir jos skyriais, kultūros namais, bibliotekomis,
 medicinos įstaigomis, baţnyčia, VO „SOS Vepriuose“, verslininkais, ūkininkais, siekian juos
 įjungti į talkas, labdaringą veiklą, socialinį darbą, į seniūnijos kultūrinį gyvenimą ir kt.
    Ateityje seniūnioja numato visokeriopai prisidėti prie Veprių eţero dalies išvalymo projekto
 įgyvendinimo.
    Seniūnija aktyviai dalyvavo ruošiant studiją Veprių vandentiekio ir kanalizacinių tinklų
 išplėtimui ir rekonstrukcijai.
    Lietuvos tūkstantmečio garbei, o taip pat Veprių 625-mečio paminėjimui seniūnija, kaip
 lygiavertė partnerė, numato įsijungti į tokių Veprių ir Sliţių kaimo bendruomenių, VO „SOS
 Vepriuose“ projektų kaip: „Veprių 625-mečio šventė, pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį“, vaikų
 kūrybinės iniciatyvos projekto „Lai skambančių varpelių sodai ţydi“, „Naujas ţvilgsnis į Veprių
 krašto muziejaus teritoriją – „Dabarties ir ateities kartoms“, „Ţydinčios vyšnios šakelė“ ir
 kelionės į Ţalgirio mūšio vietą bei ryšiams su Punsko lietuviais uţmegzti ir kt. įgyvendinimą.
 Seniūnija numato ir toliau būti pagrindine seniūnijos vasaros šventės – Joninių – organizatore.
 Taip pat šiais metais, susiderinusi su aplinkotvarkos specialistais, seniūnija tvarkys Veprių
 piliakalnį: šalins menkaverčius krūmus, medţius, įrengs laiptelius, sutvarkys išraustas duobes,
 piliakalnio viršuje įrengs parką.
    Labai norėtųsi, kad būtų atlikta Veprių pirties pastate esančio Veprių ikimokyklinio ugdymo
 skyriaus patalpų rekonstrukcija ir šios patalpos būtų perduotos Veprių vidurinei mokyklai .
 Seniūnija galėtų pasilikti šio pirties pastato katilinę ir pirties patalpas.
    Opi problema yra Pageleţių ir Mankūnų kaimų            dalies teritorinis sutvarkymas:
 gyvenamosios vietos deklaravimo, mokinių maitinimo, kieto kuro kompensacijos, socialinės
 globos ir rūpybos, vaiko teisių ir kt. funkcijas atlieka Veprių seniūnija, nors šių dviejų kaimų
 teritorijų dalis priklauso Deltuvos seniūnijai (Deltuvos seniūnija tvarko kelius, gatvių apšvietimą,
 vandentiekio, kanalizacijos, šiukšlių išveţimo, pasėlių deklaravimo ir kt. ūkinius klausimus).
    Ir toliau Veprių miestelis, kaip vienas iš graţiausių Vilniaus apskrityje, bus tvarkomas,
 didesnį dėmesį skiriant apţeldinimui, apleistų vietų sutvarkymui.
    Neramina turto fondui priklausančių pastatų: Veprių dvaro, buvusio Veprių vaikų darţelio ir
 oranţerijos pastatų būklė ir teritorijų prieţiūra, o taip pat Ukmergės verslo ir technologijų
 mokyklai priklausančių pastatų ir teritorijos būklė ir prieţiūra.
    Seniūnija ir jos ţmonės aktyviai bendradarbiauja su „Versmės“ leidykla ir prisideda prie
 medţiagos rinkimo ir jos patalpinimo ruošiamai monografijai apie Veprių valsčių, kuri turėtų
 pasirodyti 2010 metais.

       ŢELVOS SENIŪNIJA
       Ţelvos seniūnija ir seniūnas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos,
Viešojo administravimo įstatymais ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais
seniūnijos veiklos nuostatais. Seniūnija kaip administracijos padalinys, padeda įgyvendinti Vietos
savivaldos įstatyme administracijai pavestus uţdavinius.
                          66


I.        Ţelvos seniūnija 2008 metais vykdė seniūnijos vidaus administravimą:
   - paruošė ir išdavė 120 paţymėjimų;
   - paruošė ir išdavė 121 paţymas apie šeimos sudėtį;
   - teikė gyventojams vietos deklaravimo paslaugas (69-gyventojai deklaravo gyvenamą vietą ,
   išduota 185 paţymos apie deklaruotą gyvenamą vietą);
   - išdavė 12 mirties liudijimų;
   - išdavė 26 leidimus laidoti;
   - kartu su Ţelvos, Tolučių-Bajorų ir Laumėnų bendruomenėmis vykdė Pilietinės visuomenės
   instituto projektą „Lietuvos gyventojų dalyvavimo savivaldos procesuose stiprinimas seniūnijų
   lygmenyje“.
         Ţelvos seniūnija 2008 metais atliko šį socialinį darbą seniūnijoje
   - organizavo intervencinių maisto atsargų priėmimą ir skirstymą Ţelvos seniūnijos gyventojams
   ( 5 kartus, bendras produktų kiekis – 6227 kg, soc.remt.gyventojų skaičius – 288);
   - vykdė 5-ių soc. rizikos šeimų pastovią prieţiūrą bei stebėjo kitas soc. rizikos šeimas Ţelvos
   seniūnijoje;
   - pastoviai informavo vaiko teisių apsaugos skyrių apie situaciją 19-je Ţelvos seniūnijos soc.
   rizikos šeimų;
   - kartu su Ţelvos vid. m-klos soc. pedagoge ir policijos įgaliotiniu dirbo prevencinį darbą soc.
   rizikos šeimose;
   - paruošė dokumentaciją 48-iems Ţelvos seniūnijos moksleiviams, kuriems priklauso nemokamas
   maitinimas;
   - paruošė dokumentaciją      50-čiai Ţelvos seniūnijos gyventojams, kuriems priklauso
   kompensacija    uţ šildymą.
         Ţelvos seniūnija 2008 metais vykdė ţemės ūkio administravimą:
   - priėmė 410 gyventojų paraiškų tiesioginėms išmokoms uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių
   plotus 2008 m,. gauti;
   - atnaujino ir naujai registravo 325 ūkininkų valdą valdų registre;
   - padėjo Ukmergės ţemės ūkio skyriui administruoti pieno kvotas bei organizuoti susitikimus su
   Ţelvos seniūnijos ūkininkais;
   - informavo seniūnijos ūkininkus įvairiais ţemės ūkio klausimais.

         Ţelvos seniūnija 2008 metais organizavo ir atliko šiuos pagrindinius ūkinės
   veiklos darbus:
   1. Organizavo vietinių Ţelvos seniūnijos kelių dangos gerinimo darbus:
   -asfaltuota Darţelio g-ės atkarpa Ţelvoje – 26000 Lt;
   -vietinio karjero ţvyro-smėlio mišiniu atnaujintas kelias Kazliškių ir Gelbutiškio kaimuose –
   13159 Lt;
   -uţtaisytos duobės Ţelvos, Laumėnų ir Tolučių gatvėse - 15000Lt;
   -sijotu ţvyru ţvyruoti kiti Ţelvos seniūnijos vietiniai keliai – 35200 Lt.
   2. Organizavo ir vykdė viešųjų darbų programą (17 ţm.- 19354 Lt):
     - vietinių kelių pakelių šienavimas, krūmų ir pavienių medţių šalinimas, melioracijos griovių
   tvarkymas (7 ţm.- 7137 Lt);
     - Ţelvos miestelio, Tolučių, Laumėnų gyvenviečių viešųjų vietų tvarkymas, vejų pjovimas (7
   ţm.- 9437 Lt.);
     - kaimo kapinaičių tvarkymas (3 ţm.- 2780 Lt);
   3. Organizavo Ţelvos miestelio, Tolučių ir Laumėnų gyvenviečių viešųjų vietų, gatvių, šaligatvių
   prieţiūrą ir apšvietimą.
   4. Padėjo rinkti mokesčius uţ atliekų surinkimą ir organizuoti indiv. konteinerių uţsakymus
   Ţelvos seniūnijos gyventojams.
   5. Tinkamai priţiūrėjo 8-ias Ţelvos seniūnijoje esančias kapines ir „Makio“ poilsiavietę.
                          67
  Ţelvos seniūnijoje 2009 m. numatomi pagrindiniai darbai:
         Rekonstruoti Šešuolių gatvės apšvietimą;
         Restauruoti 1918 -1920 m. kovų karių-savanorių paminklą (derinti su kraštotyros-
istorijos specialistais) Ţelvos senose kapinėse;
         Restauruoti paminklą rezistencijos kovų partizanams Ţelvos miestelyje;
         Suremontuoti šaligatvį Laumėnų kaime (apie 100 m.);
         Įrengti persirengimo kabiną „Makio“ poilsiavietėje;
         Inicijuoti konteinerinę atliekų surinkimo aikštelės įrengimą Tolučių kaime;
         Įrengti laiptus į Paţelvių piliakalnį (iki 2009 m. liepos mėn.);
         Remontuoti vietinius viešuosius kelius bei įrengti naują kelią iš Laumėnų kaimo į
Gojiškio kaimą (apie 1,2 km.);
         Paruošti paraišką ir vykdyti socialinių paslaugų centro steigimo projektą panaudos
teise įsigytame Ţelvos parapijos pastato I-me aukšte (kartu su VO „Ţelvos bendruomenės
iniciatyva“).
         Kartu su Ţelvos, Laumėnų ir Tolučių – Bajorų bendruomenėmis organizuoti
bendruomenines šventes, skirtas Lietuvos tūkstantmečio jubuliejui (liepos 6 d. ir rugpjūčio 1-2
dienomis).
         Ţelvos seniūnija aktyviai dalyvauja ir 2009 metais toliau tęs darbą Pilietinės
visuomenės instituto projekte, dirbant kartu su visuomenine taryba prie Ţelvos seniūnijos. Šiai tarybai
padedant, seniūnija tikisi išsspręsti 2009 metais dalį Ţelvos seniūnijos problemų.

        ŢEMAITKIEMIO SENIŪNIJA
        Ţemaitkiemio seniūnijoje dirba darbuotojai: seniūnė, vyresnioji specialistė,
 specialistė, specialistė ţemės ūkiui, socialinė darbuotoja. Komunalinaim ūkiui tvarkyti turime 2.5
 etato: komunalinio ūkio specialistas -1,0, kapinių priţiūrėtojas -0.5, elektrikas -0.5 ir darbininkas-
 0,5 etato.
        2008 metais pagal išlaidų sąmatą gauta 278504,00Lt, iš jų 988,00 Lt specialiųjų
 programų. Didţiausia dalis lėšų panaudota darbo uţmokesčiui - 172034 Lt, 13804,00Lt panaudota
 pagal viešųjų darbų programą, 10234,00 Lt panaudota darbo uţmokesčiui 8 darbininkams,
 piliakalnių, paplūdimių, aplinkos tvarkymui, 3500,00 Lt panaudojo bendruomenės savo projektams
 vykdyti.
        Seniūnijoje išduota gyventojams 38 paţymos apie šeimos sudėtį, išsiųsta 142
 informaciniai raštai, išduotos 132 paţymos apie deklaruotą gyvenamą vietą, naujai savo gyvenamą
 vietą deklaravo 38 ţmonės, uţregistruota 12 mirčių.
     Organizuota 11 susitikimų su gyventojais įvairiuose kaimuose, aptartas seniūnaitijų
 steigimas.
     Ţemaitkiemio seniūnija yra viena iš maţiausių seniūnijų Ukmergės savivaldybėje. Plotas
 8800 ha, gyvena 871 gyventojai , 30 kaimų, iš kurių didesni: Ţemaitkiemio miestelis, Valų,
 Martnonių, Radiškių. Pagrindinėje mokykloje mokosi 51 mokinys. Ţemaitkiemyje yra Šv.
 Kazimiero baţnyčia, ambulatorija, kuri aptarnauja ir Lyduokių seniūnijos gyventojus, 4
 parduotuvės, iš kurių- 3 Ukmergės vartotojų kooperatyvo, viena- privati, pašto skyrius, 2
 bibliotekos- Ţemaitkiemio ir Valų, keletą stipresnių ūkininkų. Verslo įmonių seniūnijoje nėra.
 Ţemaitkiemio miestelyje ir Valų kaime yra vandentiekis, kurį aptarnauja UAB “Ukmergės
 vandenys”.
        Seniūnijoje yra 4 veikiančios kapinės: Ţemaitkiemio, Valų, Berzgainių ir Martnonių,
 bei 6 neveikiančios kapines:Antatilčių-1 osios ir 2 – osios, Klepšių, Valtūnų, Šimaičių ir Kildiškių,
 4 piliakalniai: Berzgainių, Antatilčių 3 piliakalniai , iš kurių du su senovės gyvenviete, Raganų
 kalnas, dar vadinamas “Čerauninkių kalnu”, esantis Valtūnų kaime, Kopūstėlių akmuo, esantis
 Kopūstėlių kaime. Seniūnijos ţinioje yra 3 paplūdimiai, prie trijų eţerų: Ţemaitkiemio, Klepšių bei
                         68


Alaušo ( Balninkų ), 61.05 km viešųjų kelių, iš jų kelių su danga- 48.95 km, grunto kelių 12.20 km,
gatvių ilgis 8.15 km, iš jų su asfalto danga-5.90 km..Gatvių apšvietimas įrengtas trijuose kaimuose
(Valų, Martnonių ir Radiškio) ir Ţemaitkiemio mst.
        Seniūnijos teritorijoje teka Plaštakos, Kirnės, Zizdros upės ir kitos smulkios upelės, o
ribojasi su Siesarties bei Šventosios upėmis. Yra du draustiniai: Plaštakos hidrografinis ir Siesarties
geomorfologinis. Likusi seniūnijos teritorija yra kalnuota, miškinga, tačiau labai graţi.
Ţemaitkiemio seniūnijoje yra 32 graţiai tvarkomos sodybos: ūkininkų Alfonsos ir Regimanto
Bielskių (Antatilčių k), Alės ir Vyto Ališauskų ( Valų k), Irenos ir Kazio Šalaviejų (Prauslių k),
Irenos ir Algirdo Štarų (Radiškio k), Irenos ir Osvaldo Dabrickų (Ţemaitkiemis) ir kt. Kasmet tokių
sodybų skaičius didėja.
        Seniūnijos pastate patalpas nuomoja pagal panaudos sutartį biblioteka, Ţemėtvarkos
tarnyba. Pastato dalį turi įsigijęs paštas. AB “Teo” nuomoja patalpas pagal nuomos sutartį. Nuo
2008 metų liepos 1 dienos, uţdarius Valų mokyklą, seniūnija priţiūri buvusį mokyklos pastatą,
kuriame įsikūrusi biblioteka ir Valų kaimo bendruomenė.
        Daug laiko ir darbo pareikalavo ir ţemės ūkio reikalai: išdalintos 65 pieno kvotos,
pildyti įvairūs prašymai dėl kvotų, registruoti ir pildyti ţmonių prašymai dėl jų ţemės ūkio valdų
registravimo, atnaujintos 164 ţemės ir kaimo valdos, duomenys suvesti į kompiuterines laikmenas,
uţpildytos 255 ţemės ūkio deklaracijos, patai visus neatitikimus rinkome ţemės nuomos mokesčius
iš gyventojų, konsultavome ūkininkus tiesioginių išmokų gavimo, agrarinės aplinkosaugos
priemonių administravimo, pieno kvotų perleidimo ir susigrąţinimo iš rezervo ir kt. klausimais.
    Seniūnijoje gyvena 16 vienišų senyvo amţiaus ţmonių, 20 socialinės rizikos asmenų, 7
socialinės rizikos šeimos. Dvi šeimas tenka lankyti labai daţnai, surašyti 28 buities tyrimo aktai,
uţpildyta 102 rizikos šeimų aplankymo aktų. Nuolat lankytos ne tik šeimos, bet ir kiti asmenys,
kuriems buvo reikalinga pagalba -11 vyresnio amţiaus vienišų ţmonių. 181 gyventojas gavo maisto
iš intervencinių atsargų, bei įvairią labdarą. Tvarkyti dokumentai dėl įvairių išmokų bei pašalpų,
keletą vienišų ţmonių pavėţėjome pas gydytojus. Stengtasi gyventojus supaţindinti su naujovėmis
socialinėje srityje.
     Kalėdų proga aplankyti socialiai remtini ir vieniši asmenys, įteiktos dovanėlės.
Organizuotas neįgaliųjų pavėţėjimas į jų šventes, kartu su bendruomenėmis kurti ir įgyvendinti
projektai, iš gyventojų renkama labdara nepasiturintiems asmenims.
      Tvarkyti dokumentai nemokamam moksleivių iš nepasiturinčių šeimų maitinimui gauti.
 Atstovauta vaiko interesams teismuose. Bendradarbiauta su Socialinės paramos skyrium, Vaiko
 teisių apsaugos skyriumi, medicinos įstaigomis, darbo birţa, nestacionarių paslaugų centru,
 neįgaliųjų organizacijomis, policija, pagelbėjom dalinant būtinosios slaugos priemones bei
 kalėdinius paketus.
      Kartu su bendruomenių pirmininkais bei organizacijų vadovais sukurta seniūnijos
 strategija, aptarti metų darbuai, organizuota „šluotos“ šventė, graţiausių sodybų savininkų
 pagerbimo vakaronė, kartu su bendruomenėms tvarkytos jiems reikalingas teritorijas.
      2008 –ais metais komunaliniame ūkyje įvairiems darbams atlikti panaudota 6960,00Lt ,
 gatvių apšvietimui- 11300,00 Lt Atlikti tokie darbai:
 1. Sutvarkytas privaţiavimas prie Martnonių kapinių, įrengti laipteliai.
 2. Kartu su bendruomene ruošėme miestelio jubiliejinę miestelio šventę- Ţolinę, pagelbėjome
 leidţiant knygą, vokus ir medalius, organizuojant šventę, bei tvarkant aplinką.
 3. Organizuotas kelių valymas, greideriavimas, ţvyravas.
 4. Ruoštasi vandentiekio rekonstrukcijai: surinkti ţmonių prašymai dėl vandentiekio, tikslinti
 projekto duomenys, gyventojai supaţindinti su vandentiekio ir nuotekų rekonstrukcija.
 5. Tvarkyti Berzgainių ir Antatilčių piliakalniai ir jų aplinka, į Berzgainių piliakalnį įrengti nauji
 laiptai.
 6. Ruoštos malkas.
 7. Trijuose paplūdimiuose pastatyti suoliukai, tiltas, tualetas.
                          69


 8. Uţdarėme Aviţienių šiukšlyną, bei seniūnijoje įrengtos 3 atliekų rūšiavimo aikštelės.
 9. Seniūnijoje yra 4 veikiančios ir 2 neveikiančios kapinės: jos buvo nuolat tvarkomos.
 10. Seniūnijoje yra 4 gatvių apšvietimo tinklai - keisti kai kurie laidai bei šviestuvai.
 11. Kirsti pakelės krūmai.
 13. Kartu su Ukmergės rajono savivaldybės viešąja biblioteka seniūnija tvarkė poeto Vlado Šlaito
 muziejų, padėjo ruošti poezijos šventę.
 14. Nuolat šienauti visus miestelio gazonai, paplūdimiai, piliakalniai.

        Nemaţa liko neišspęstų problemų:
        1. Keliai ir gatvės, kurių būklė tapo labai prasta. Keletą gatvių reikėtų ištisai asfaltuoti
 , ypač Radiškio kaimo gatvė, Ţemaitkiemyje - prie mokyklos. Visus ţvyrkelius reikėtų daugiau
 ţvyruoti bei greideriuoti. Daugelis kelių ir gatvių nebeturi profilių, stovintis vanduo gadina arba
 netgi pavasarį išplauna, ţiemą, kada pusto, ten suneša didţiules pusnis, nes kelias tapo ţemesnis
 uţ šalia esančius laukus- jie greit tampa išvis nepravaţiuojami.
        2. Pakelėse auga krūmai, kurie gadina kelius, juos daug kur iškirtome, tačiau jie labai
 greitai atauga, manau, reiktų pavasarį, jiems tik išsprogus, nupurkšti chemikalais.
        3. Trūksta informacinių ţenklų apie kapinaites, piliakalnius, pilkapius, senkapius,
 paplūdimius, nėra eţerų ir kaimų pavadinimų.
        4. Paplūdimių įrengimas bei nuolatinė prieţiūra, reikalinga įrengti tualetus, daţniau
 valyti, bei daugiau pastatyti šiukšlių dėţių.
        5. Būtina sutvarkyti ir atidengti Antatilčių piliakalnį, įrengiant privaţiavimą bei
 stovėjimo aikštelę.
        6. Išspręsti stovėjimo aikštelės prie paplūdimio šalia Klepšių eţero problemą, ji dulka
 ir teršia orą, bei eţerą.
        7. Yra daug griūvančių pastatų su dar daugiau savininkų, pastatai yra avarinės būklės
 ir teršia aplinką, dauguma jų neaiškūs savininkai, nes neįregistruoti registrų centre , mirus
 savininkams.
        8. Gatvių apšvietimo įrenginiai yra pasenę, neekonomiški, trūksta lempų, bei pinigų
 apšvietimui šviesti nors 3-4 valandas per vakarą 4 mėnesiams.
        9. Labai blogos kokybės yra vandentiekio vanduo Ţemaitkiemyje ir Valuose, daug
 miestelio ţmonių neturi vandentiekio ir vasarą turi atsiveţti, Ţemaitkiemyje nėra nuotekų tinklų-
 rezervuarai. Sudėtinga vandens padėtis Martnonių kaime, vandentiekis yra privatus, nėra nuotekų
 surinkimo tinklų. Radiškyje visai nėra vandentiekio, ţmonės naudojasi šachtiniais šuliniais...
        10. Kapinių tvoras jau būtina tvarkyti ir daţyti.
        11. Seniūnijos stogą ir 4 langus būtina keisti.

    Tokie pagrindiniai savivaldybės darbai, pagrindinės veiklos kryptys. Apie jas nuolat
informuojama visuomenė - gyventojams aktuali informacija, tarybos posėdţių darbotvarkės,
sprendimai, tarybos sprendimų santraukos spausdinami vietinėje spaudoje, skelbiami savivaldybės
internetiniame puslapyje. Taip pat ţiniasklaidoje nušviečiamos savivaldybės naujienos, talpinama
informacija apie kultūros ir kitus renginius, į internetu gautus klausimus administracijos specialistai
operatyviai pateikia atsakymus.
    Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija,
2008 metais sėkmingai ir efektyviai vykdė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme
numatytas savivaldybės funkcijas, įgyvendino savivaldybės Tarybos sprendimus, administravo
Tarybos viešųjų paslaugų teikimui įsteigtų įstaigų veiklą, uţtikrino kokybišką savivaldybės
kompetencijai priklausančių sričių administravimą, paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje.

 Administracijos direktorius                      Juozas Varţgalys

								
To top