Informatikos-muzikos integruota pamoka 6 klasei by a69hDM0v

VIEWS: 112 PAGES: 8

									     Prienų “Revuonos” vidurinės mokyklos mokytojų
A.Ferevičienės, V.Ažukienės, R.Uleckienės, D. Skučienės parengta
           metodinė medžiaga
 “Komenskio Logo panaudojimas integruotam
  muzikos, dailės ir informatikos mokymui.
  Chemijos testo rengimas, pasinaudojant
       Komenskio Logo”
               2002 m.
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
               Muzikos pamoka 6 klasėje
               Vienos dalies muzikiniai kūriniai
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
      1. Lavinti mokinių muzikinę pažintinę veiklą.
      2. Ugdyti muzikinio skonio suvokimą, kūrybiškumą.
      3. Mokyti integruoti žinias kitų dalykų pamokoje.
      4. Ugdyti mokinių domėjimąsi muzika, jos subtilybėmis.
    Pamokos turinys:
    Pamoka pradedama muzikiniu pasisveikinimu. Paskui seka prasidainavimo pratimai, kurių
metu mokiniai lavina savo dikciją, dainavimo diapazoną.
    Aptariami natų pavadinimai, pauzės, ritminės vertės, rašymas. Paskui dalijamos kortelės,
pagal kurias mokiniai atlieka ritmines pratybas. Paskui mokiniai kuria savo ritmą.
    Sekanti pamokos dalis – solfedžiavimo pratimai: iš rankos, pagal pateiktą melodiją. Paskui
mokiniai sužino apie M.K. Čiurlionį ir klausosi jo kūrinių “Jūra” ir “Miške”
    Baigus klausymą, aptariami kūriniai, jų nuotaika. Aptariame, kas yra melodijos pagrindas,
kas lemia melodines intonacijas, jų skambėjimą. Namuose mokiniai gauna užduotį pagal kurtą ritmą
pamokos pradžioje sukurti melodiją. Tas melodijas jie galės įvesti kompiuterį dirbdami su
Komenskio Logo per bendrąją informatikos-muzikos pamoką.
                                                2
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
     1. Informatikos-muzikos integruota pamoka 6 klasei
     Komanda grok ir jos taikymas melodijoms kurti Komenskio Logo
                  terpėje
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
    1.  Padėti mokiniams suvokti, kad kompiuterio pagalba jie taip pat gali kurti muziką.
    2.  Supažindinti moksleivius su Komenskio Logo komanda grok ir natų žymėjimu šioje
       terpėje.
    3.  Leisti mokiniams patiems pabandyti kurti melodijas kompiuteriu.
    Pamokos turinys:
    Per muzikos pamokas moksleiviai susipažįsta su gama, natomis, jų ilgiu, bando kurti
paprasčiausias melodijas.
    Informatikos pamokoje mokiniams paaiškinama, kad komanda grok liepia vėžliukui atlikti
jūsų užrašytą melodiją, o natos rašomos sekančiai: a-atitinkamai reiškia do, b – re ir t. t. Natų ilgiai
nurodomi prieš natą arba kelias natas, parašius l (el mažoji) raidę ir nurodžius ilgį skaičiumi.
Pavyzdžiui l4-ketvirtinė nata, l8- aštuntinė, l2- pusinė, l16- šešioliktainė. Visa komanda grok
rašoma taip:
    grok [l4 a b c d e f g h] – vėžliukas sugros gamą;
    grok [l2 a b c l4 a b c l8 a b c l16 a b c] – vėžliukas sugros do, re, mi natas kaip pusines, po
to kaip ketvirtines, po to kaip aštuntines ir baigiant kaip šešioliktines.
    Vaikai išbando, kaip skambės gama, skirtingų ilgių natos. Tada vadovavimą pamokai perima
muzikos mokytoja. Ji liepia mokiniams parengti trumputes melodijas, kurias jie kuria patys. Vaikai
dirba, turėdami tikslą išgauti gražesnę melodiją savo būsimam darbeliui Komenskio Logo terpėje.
Darbelio temą jie sugalvoja jau pirmųjų informatikos pamokų metu, padedami informatikos
mokytojos.
    Kai mokiniai sukuria tinkamą melodiją, padedami informatikos mokytojos, jie komandas
sukelia į procedūrą melodija ir darbelį įrašo. Įdomiausios ir gražiausios melodijos autorius, gauna
aukščiausią vertinimą iš muzikos, o tas moksleivis, kuris savarankiškai kuria procedūrą, tinkamai
įrašo darbą ir naudojasi naujai išmokta komanda grok, gauna informatikos pažymį. Kiti mokiniai
taip pat giriami už pasiekimus. Gali būti vertinami atitinkamai už atliktą darbą, mokytojams ir jiems
pageidaujant.
                                                   3
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
           Informatikos-dailės pamoka 6 klasėje
      Naudojimasis grafiniu redaktoriumi Paint, kuriant foną darbui
              Komenskio Logo terpėje
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
    1.  Padėti mokiniams suvokti, kad piešti galima ir naudojantis kompiuteriu, grafinio
       redaktoriaus pagalba.
    2.  Siekti, kad mokinių darbeliai būtų kuo kruopštesni ir vertingesni.
    3.  Padėti mokiniams įvaldyti darbo su grafiniu redaktoriumi techniką.
    4.  Suteikti mokiniams galimybę dirbti panaudojant kelias programas, perkeliant darbą iš
       vienos į kitą.
    Pamokos turinys:
    Pamoką veda dailės ir informatikos mokytojos. Pamokos pradžioje demonstravimo būdu
informatikos mokytoja paaiškina, kaip naudotis grafiniu redaktoriumi: supažindina su mygtukais ir
jų funkcijomis, parodo, kaip darbelį įrašyti. Visi mokiniai, padedami mokytojos įrašo tuščią savo
lapą. Vėliau mokytoja nuolat stebi, kad piešdami jie nepamirštų naudotis File Save komanda.
Mokiniai gauna užduotį – nupiešti foną savo darbeliui, kurį kurs Komenskio Logo terpėje. Jiems dar
kartą paaiškinama, kad fonas – tai aplinka, kur vyks veiksmas, kad ten reikia piešti tik tai, kas
nejudės. Fono temą vaikai renkasi laisvai, tik ji turi būti susieta su būsimo darbelio Komenskio Logo
aplinkoje tema.
    Darbo metu informatikos mokytoja juos konsultuoja, kaip naudotis grafiniu redaktoriumi, o
dailės mokytoja atkreipia dėmesį į darbelių trūkumus, duoda naudingų patarimų. Vaikai visada turi
pasirinkimo teisę, kuriais patarimais pasinaudoti, kuriuos ignoruoti. Pamokos gale jie gauna
pažymius už piešinėlio meniškumą (dailė) ir už darbą Paint’u (informatika).
                                                  4
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
           Informatikos-dailės 2 pamokos 6 klasei
     Veikėjo kūrimas. Darbas su kaukių redaktoriumi Komenskio Logo
                 terpėje.
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
    1.  Supažindinti mokinius su kaukių redaktoriaus pagrindinių mygtukų funkcijomis.
    2.  Išmokyti mokinius, kaip kuriamas veikėjas, naudojantis Paint’u ir kaukių redaktoriumi,
       kaip planuojamas judesys.
    Pirmos pamokos turinys:
    Dailės pamokų metu mokiniai šiek tiek supažindinami su animacija ir jos pagrindais, su
veikėjų kūrimu ir judesio planavimu. Pamokos pradžioje mokytoja parodo jiems, kaip Paint’e
sumažinti darbo lapą, kad jo matmenys būtų 255x255. Tai didžiausia kaukė, kurią galima sukurti.
Tuomet mokiniai, padedami dailės ir informatikos mokytojų, kuria grafiniu redaktoriumi savo
pagrindinį veikėją. Baigus darbą, informatikos mokytoja kiekvienam individualiai pademonstruoja,
kaip veikėją įkelti į kaukių redaktorių, padidinus jo langą, komandos Parinktys Dydis pagalba iki
matmenų 255x255 ir panaudojant     mygtuką. Mokinių dėmesys atkreipiamas į tai, kad fonas
aplink veikėją turi būti permatomas, todėl jiems parodomas    permatomos spalvos mygtukas ir
   spalvinimo mygtukas. Norint peržiūrėti darbą, svarbu tinkamai sureguliuoti židinio parametrus
(maždaug 100x100), naudojant komandą Parinktys Židinys, bei mygtuką       , leidžiantį įjungti
sukurtos kaukės peržiūros langą.
    Pamokos gale informatikos mokytojos padedami mokiniai įrašo kaukes, komandos Byla
Įrašyti pagalba, bei veikėjus sukurtus Paint’u.
    Antrosios pamokos turinys:
    Pamokos pradžioje mokiniai, padedami informatikos mokytojos susiranda savo darbelius
kompiuteryje. Tada jie supažindinami su pieštuvės mygtukais   -kadrui prieš sukurtą kadrą įterpti,
bei   kadrui po sukurto kadro įterpti, bei su galimybe peržiūrėti kadrus        rodykliukių
pagalba, spaudant jas peliuko kairiu klavišu.
    Dailės mokytoja primena, kad norint išgauti judesį, reikia nežymiai kažką pakeisti jau
sukurtame veikėjo paveikslėlyje. Vaikai įterpia antrą kadrą savo darbeliuose ir Paint’u bando keisti
savo veikėjo paveikslą, tada jį kelią į kaukių redaktorių. Informatikos mokytoja stebi, kad jie
nepamirštų pakeisti židinio parametrų, nuspalvinti tinkamai fono ir pan. Sukūrus du kadrus,
mokiniai atidaro peržvalgos langą ir gali vertinti rezultatą, be to jiems parodoma, kaip sulėtinti

(pagreitinti) peržiūros tempą, naudojantis                       , bei, kaip
stebėti kadrų kaitą po žingsnelį, komandos Žingsniuok pagalba. Vaikai įrašo kaukės keitimus ir
savo darbus Paint’e. Jie gauna dailės vertinimus už sukurto veikėjo paveikslą, bei informatikos
įvertinimus už darbą su kaukių redaktoriumi bei Paint’u. Vertinant atsižvelgiama į tai, ar mokinys
dirbo daugiau savarankiškai, ar daug kartų jam reikėjo mokytojo pagalbos, ar daug klaidų jis darė,
kaip įvaldė darbo su grafiniu redaktoriumi techniką.
                                                 5
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
                 Informatikos pamoka 6 klasei
                   Fono ir veikėjo įkėlimas
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
    1.    Išmokyti mokinius įkelti sukurtus grafiniu redaktoriumi fonus į Komenskio Logo
         darbinį lapą.
    2.    Išmokyti mokinius, kaip kuriamas vėžliukas ir kaip jam dedama kaukė.
    3.    Supažindinti mokinius su koordinačių reikšme Komenskio Logo terpėje.
    Pamokos turinys:
    Pamokos pradžioje mokiniai išmokomi naudotis komanda įklvl fonui įkelti. Kai vaikai
įkelia foną į savo darbelius ir tą komandą panaudoja pačių sukurtoje procedūroje, kurią mokytojo
patariami gali pavadinti vaizdas, tada jie mokomi komandos kurk.vėžliuką. Svarbu pabrėžti, kad
vaikai nepamirštų nuorodos Naudosim kadrus, kitaip veikėjas bus negyvas.
    Sukurtam vėžliukui atsiradus ekrane, mokiniams vėl liepiama kurti procedūrą, kurią jie gali
pavadinti Atsirado1 (procedūrų pavadinimai gali būti kitokie). Toje procedūroje talpinama vėžliuko
sukūrimo komanda. Mokiniai ją kopijuoja ir įkelia į procedūros langą.
    Vaikams užkliūva, kad veikėjas stovi ne ten, kur jie norėtų. Mokytoja pasiūlo perkelti
vėžliuką pelės pagalba, naudojant komandas Eisim ir Perkelti vėžliuką. Ji perspėja, kad toks
veikėjo pernešimas laikinas, kad jam atlikus judesį, kitą kartą jis jau bus kitoje vietoje. Norint, kad
vėžliukas būtų visada toje pačioje vietoje, paleidžiant darbelį, reikia naudoti koordinates. Kokios
dabar veikėjo koordinatės, galima sužinoti surinkus komandą koks.x.y Tada renkame vėžliukui
komandas Dėmesio ... eisim eik.x.y ... ... Vietoje taškelių po komandos Dėmesio renkamas vėžliuko
vardas, o sekančių taškelių vietose įrašomos parodytos koordinatės. Jei mokiniai teisingai atliko
užduotį, jų veikėjas turėtų pasilikti ten, kur jį nunešė pasinaudodami pele. Mokytojas turi atkreipti
dėmesį ir į komandą Dėmesio. Jos pagalba aktyviu tampa paminėtas vėžliukas. Tai svarbu, kai
ekrane keli veikėjai. Vaikai panaudotas vėžliuko vietos nustatymo komandas Dėmesio ... eisim
eik.x.y ... ... perkelia į naują procedūrą vieta. Darbas įrašomas.
                                                   6
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________
            Informatikos pamoka 6 klasei
    Komandų kartok ir keisk.kadrą panaudojimas judesio kūrime. Starto
                procedūra
    Pamokos tikslai ir uždaviniai:
        1.  Priminti mokiniams kartok komandą.
        2.  Išmokyti mokinius kurti judesio procedūrą.
        3.  Išmokyti mokinius naudoti Starto procedūrą.
    Pamokos turinys:
    Pamokos pradžioje mokiniams primenama komanda kartok. Vaikai atsiverčia savo darbus.
Tada mokytojas užrašo lentoje kartok 10 [keisk.kadrą 1 lauk 600 keisk.kadrą 2 lauk 600].
Mokiniai padaro tą patį savo darbuose. Jiems sukelia daug džiaugsmo, kad jų veikėjas juda. Kai kam
atrodo, kad per lėtai ar per greitai. Mokytojas paaiškina, kad judėjimo spartą lemia skaičius po
komandos lauk: kuo jis didesnis, tuo lėčiau veikėjas juda.
    Svarbu, kad mokiniai išmoktų ne tik atgaivinti veikėją, bet ir pastumti jį reikiama kryptimi.
Tam tikslui jiems siūloma išbandyti Dėmesio ... eisim kartok 10 [keisk.kadrą 1 lauk 600 pr 15
keisk.kadrą 2 lauk 600 pr 15]. Vaikai pamato, kad dažnai veikėjas eina ne ten, kur jiems reikia.
Tada mokytojas primena žvelk komandą. Galutinė judėjimo tam tikra kryptimi išraiška Dėmesio ...
eisim žvelk ... kartok 10 [keisk.kadrą 1 lauk 600 pr 15 keisk.kadrą 2 lauk 600 pr 15]. Mokiniai
pritaiko ją savame darbe ir sukuria naują procedūrą juda, perkeldami į ją išbandytas komandas.
    Darbai įrašomi.
    Mokiniai dažnai pastebi, kad veikėjas be komandos juda surinkimo nejuda paleidus darbą.
Mokytojas pataria visas procedūras, kurias mokiniai sukūrė sudėti į vieną naują procedūrą Startas ta
tvarka, kuria norime, kad procedūros vyktų. Mūsų atveju būtų melodija vaizdas atsirado1 vieta
juda. Mokytojas gali pademonstruoti, kad procedūros startas pradžioje galima naudoti pp ir vl
komandas, kurios užgarantuos, kad ekrane nebūtų priklydusių daugiau nereikalingų vėžliukų ir būtų
rodomas tik vėžliuko laukas, jei komandų eilutė mums nereikalinga. Mokiniai sukuria savo starto
procedūras, jas išbando, įrašo darbus, juos dar kartą atverčia ir stebi kaip veikia Starto procedūra
paleidus darbą. Vaikai gauna vertinimus už tinkamai sukurtą starto ir judesio procedūrą, darbo
įrašymą ir atvertimą.
    Sekančių pamokų metu jie jau patys savarankiškai kuria veikėjus, fonus, užbaiginėja
darbelius.
                                                  7
              Prienų “Revuonos” vidurinė mokykla
          A.Ferevičienė, V.Ažukienė, R.Uleckienė, D. Skučienė
 Komenskio Logo panaudojimas integruotam muzikos, dailės ir informatikos mokymui. Chemijos
           testo rengimas, pasinaudojant Komenskio Logo
  _________________________________________________________________________

                   Chemijos pamoka 10 klasei
                 Išeitos temos apibendrinimas
Situacijos analizė:
    Chemija svarbiausias gamtos mokslas, tačiau ir sunkiausias. Tik nedaugelį moksleivių
pavyksta sudominti šiuo mokomuoju dalyku. Didžioji dauguma chemijos pamokas lanko tik todėl,
kad reikia ir didelio entuziazmo nerodo. Tam, kad kuo labiau sudominti moksleivius, derinu įvairius
aktyvius darbo metodus: darbą grupėse, projektinį darbą, žaidybinius elementus, kryžiažodžius,
testus ir pan. Tačiau vienoks mokinių darbingumas ir susidomėjimas yra, kuomet jie sprendžia jau
pateiktus testus ir visiškai kitoks, kai patys juos kuria.
Uždavinys:
    Sukurti cheminijos pateiktos temos testą.
Tikslai :
    Pakartoti išeitą medžiagą.
    Lavinti mokinių loginį mąstymą ir kūrybiškumą.
    Mokytis pritaikyti informacines technologijas per chemijos pamokas.
Pamokos eiga:
    Mokiniai supažindinami su pamokos tikslais ir užduotimi. Jiems paaiškinama, jog jie turi
sukurti cheminį testą, kurį naudojant būtų galima patikrinti moksleivių įgytas žinias. Pabrėžiama,
kad tie, kurie turi galimybes, gali kurti ir kompiuterinį testą. Toliau moksleiviai rinkosi darbo
metodą ( individualų arba grupinį ) ir pradėjo dirbti. Pradėtą klasėje darbą, pabaigė namuose.
Rezultatai:
    Faktiškai testus sukūrė visi moksleiviai. Vienų išsamūs ir gražiai apipavidalinti, kitų
prastesni. Kompiuterinį testą sukūrė vienas moksleivis A.Kneižys. Mokinys dirbo su Komenskio
Logo sistema, padedamas informatikos mokytojos A.Ferevičienės.
                                                 8

								
To top