praktiko2006 03 09

Document Sample
praktiko2006 03 09 Powered By Docstoc
					       Πραθηηθά ηες Βοσιής ηφλ Αληηπροζϋπφλ
         Η΄ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ΢ - ΢ΤΝΟΔΟ΢ E΄
                    ηρ
              ΢ςνεδπίαζη 9 Μαπηίος 2006
               (Ώπα έναπξηρ: 4.15 μ.μ.)
                   (Αρ. 26)ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
(Β. ΛΤ΢΢ΑΡΗΓΖ΢)
   Καιφ ζαο απφγεπκα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.
   Κεξχζζσ ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαο ηεο        Βνπιήο  ησλ
Αληηπξνζψπσλ. Παξαθαιψ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη απαξηία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
(Θ. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ΢)
   Τπάξρεη απαξηία, έληηκε θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Πξηλ κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζα ήζεια εθ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο λα
αλαθεξζψ ζηελ επέηεην ηεο ζπζίαο ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ήξσεο ηνπ
θππξηαθνχ αγψλα, ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ. Ο Γξεγφξεο Απμεληίνπ πίζηεςε ζηα
ηδαληθά ηνπ έζλνπο θαη ζπζίαζε ηε δσή ηνπ ππεξαζπίδνληάο ηα ζηα βνπλά ηνπ
Μαραηξά, γηα λα δψζεη ζ’ εκάο ηνπο λεφηεξνπο -ζε εζάο ηνπο λεφηεξνπο- παξάδεηγκα
γηα κίκεζε, πνπ ράξαμε κε ην αίκα ηνπ γηα ηε ιεπηεξηά. Χο ειάρηζηε απφδνζε ηηκήο
ζηνλ ήξσα, ηηκψληαο ηελ επέηεην ηεο ζπζίαο ηνπ, ζαο θαιψ ζε κνλφιεπηε ζηγή.
               (Σήξεζε κνλφιεπηεο ζηγήο)
   Αησλία ηνπ ε κλήκε.
   Πξνρσξνχκε ηψξα ζηε λνκνζεηηθή εξγαζία. Σν πξψην ζέκα είλαη «Ο πεξί
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2005».
Τπάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Θα ζέιαηε λα αλαγλσζζεί ε έθζεζε ή λα ζεσξεζεί σο
αλαγλσζζείζα;
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Χο αλαγλσζζείζα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ζ έθζεζε ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
   Παξ’ φια απηά, δε ζα ζεσξήζσ φηη ην ζέκα είλαη νκφθσλν, δεδνκέλνπ φηη
                     1
ππάξρνπλ δηαθσλίεο.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
   γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ
    Ραδηοθφληθοϊ Ηδρϊκαηος Κϊπροσ ηοσ 2006 Νωκος ηοσ 2005»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο           Ησλάο Νηθνιάνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Μαξία Κπξηαθνχ
   ΢ηαχξνο Δπαγφξνπ                 Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ην
πην πάλσ λνκνζρέδην ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 8 θαη 22
Φεβξνπαξίνπ 2006.   ΢ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο θιήζεθαλ θαη
παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, θαζψο
επίζεο ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ
Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ (ΡΗΚ).
   Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΡΗΚ γηα ην έηνο 2006 είλαη ηζνζθειηζκέλνο θαη πξνλνεί
έζνδα θαη δαπάλεο χςνπο £20.770.000.
    Δλεκεξψλνληαο ηελ επηηξνπή, νη αξκφδηνη ηνπ ΡΗΚ δήισζαλ φηη ην ίδξπκα,
αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, έρεη ππνβάιεη
πξνυπνινγηζκφ κε κεησκέλε θξαηηθή ρνξεγία ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκφ. Γηα λα γίλεη απηφ θαηνξζσηφ, έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηα ζρέδηά ηνπ
ηφζν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ φζν θαη γηα ηηο πιεξσκέο ζηo
Σακείo ΢πληάμεσλ. Σαπηφρξνλα, έρεη εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο θαη, φπνπ
είλαη εθηθηφ, κείσζεο ησλ δαπαλψλ.
   ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ην ΡΗΚ έρεη
κεηψζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2006, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνλ ηνπ 2005, ηα θνλδχιηα
πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο πξνζσπηθνχ, ηα γεληθά έμνδα, ηνπο ηφθνπο, ηηο
απνπιεξσκέο δαλείσλ θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ελψ έρεη απμήζεη ηα έμνδα
πξνγξακκάησλ θαη ην θνλδχιη πνπ αθνξά ηηο ζπληάμεηο θαη άιια σθειήκαηα.
    Χο απνηέιεζκα ησλ κεηψζεσλ απηψλ, ην ΡΗΚ ζα έρεη κεησκέλε θξαηηθή ρνξεγία
γηα ην έηνο 2006, χςνπο £15.700.000, ζε ζρέζε κε ηε ρνξεγία χςνπο £18.500.000
πνπ είρε γηα ην έηνο 2005, κείσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 15,1%. ΢χκθσλα κε
ηνπο αξκνδίνπο, ππνινγίδεηαη αχμεζε ησλ άιισλ εζφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαηά
£1.680.000 ή ζε πνζνζηφ 49,6%, πνπ ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ εκπνξηθέο
δηαθεκίζεηο, πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ην ιαρείν ηνπ ΡΗΚ θαη ηελ ηειεηφκπνια
(ΒINGO).
    ΢χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ην έηνο 2006 ην
ΡΗΚ έρεη εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα κεηάδνζεο πνιχ ζεκαληηθψλ αζιεηηθψλ
γεγνλφησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παγθφζκηαο πνδνζθαηξηθήο δηνξγάλσζεο “Μνπληηάι
2006” θαη ηνπ παγθφζκηνπ πξσηαζιήκαηνο “Φφξκνπια Έλα”. Σν ΡΗΚ ζα θαιχςεη
επίζεο ηηο βνπιεπηηθέο, δεκνηηθέο θαη αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο. Δπηπξφζζεηα, ην ΡΗΚ
έρεη αλαθεξχμεη ην έηνο 2006 σο “Έηνο Νενιαίαο” θαη ζθνπεχεη λα εκπινπηίζεη ηα
πξνγξάκκαηά ηνπ κε πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηε λενιαία.

                    2
    Πεξαηηέξσ, ην ΡΗΚ ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα παξνρή πην πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηνπο ηειεζεαηέο φζν θαη ζηνπο αθξναηέο ηνπ. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε νη αξκφδηνη ηνπ ΡΗΚ παξαδέρζεθαλ φηη ην επίπεδν νξηζκέλσλ
ηειενπηηθψλ ζεηξψλ πνπ πξνβάιινληαη δε ζπλάδεη κε ην επίπεδν ηνπ θξαηηθνχ
θαλαιηνχ θαη πξνγξακκαηίδνπλ κέρξη ηνλ πξνζερή Μάην ηε δηαθνπή ηεο κεηάδνζεο
νξηζκέλσλ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. ΢εκεηψλεηαη, φπσο αλέθεξαλ νη ίδηνη αξκφδηνη,
φηη, ιφγσ ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ην
θξαηηθφ θαλάιη θαηάθεξε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα λα απμήζεη ηε ζεακαηηθφηεηα ησλ
εθπνκπψλ ηνπ απφ 14% κέζν φξν ηειεζέαζεο ζε 21% (θαη γηα ηα δχν θαλάιηα καδί,
ΡΗΚ1 θαη ΡΗΚ2).
   ΢ην ζεκείν απηφ κέιε ηεο επηηξνπήο επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο θαη
ηνπ δνξπθνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΗΚ, ην νπνίν, φπσο ζρνιίαζαλ, είλαη
απνγνεηεπηηθφ. ΢πλαθψο, νη αξκφδηνη αλέθεξαλ φηη νη απφδεκνη ιακβάλνπλ ην 60%
κε 70% ηνπ δσληαλνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαλέλαο νξγαλσκέλνο θνξέαο ησλ
απνδήκσλ δελ έρεη εθθξάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα νπνηνδήπνηε παξάπνλν γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δληνχηνηο, δεζκεχηεθαλ λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα.
   ΢ηε ζπλέρεηα, κέιε ηεο επηηξνπήο ηφληζαλ ηελ αλάγθε θαιχηεξνπ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ Σακείνπ ΢πληάμεσλ, ηνπ νπνίνπ ην
κέιινλ, φπσο ππνζηήξημαλ, είλαη αβέβαην κε ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν ιεηηνπξγίαο.
    ΢πλαθψο, ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ αλέθεξε φηη ηα
ζπλνιηθά αλαινγηζηηθά ειιείκκαηα ηνπ Σακείνπ ΢πληάμεσλ αλέξρνληαη ζε £36 εθαηνκ.
πεξίπνπ θαη μεπεξλνχλ ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ πνπ αλέξρνληαη
ζε £32 εθαηνκ. πεξίπνπ, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ξεπζηνπνίεζε ρξενγξάθσλ ή
θαη θαηαζέζεσλ γηα θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζήκεξα αλέξρνληαη
ζε £3,3 εθαηνκ. πεξίπνπ ην ρξφλν. Ήδε νη ζπληερλίεο θαη ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή
ηνπ ηακείνπ δηακαξηχξνληαη θαη ην πξνζσπηθφ αλεζπρεί γηα ηα ζπλερψο απμαλφκελα
ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.
    Δπηπξφζζεηα, επηζεκάλζεθε φηη ε Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη’
επαλάιεςε παξαηεξεί ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ ΡΗΚ ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε
θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ζην ηακείν ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ
αλαινγηζηψλ θαη γη’ απηφ εηζεγείηαη ηελ εηνηκαζία ζπκπιεξσκαηηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απηά ηα έηε, θάηη
πνπ, φπσο δήισζαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ ηδξχκαηνο, έρεη ήδε γίλεη απφ πιεπξάο ηνπ
ΡΗΚ, δελ πξνσζήζεθε φκσο ζηε Βνπιή γηα έγθξηζε.
   Ζ επηηξνπή ελεκεξψζεθε επίζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνζθνξψλ γηα
ζχλαςε δαλείνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ ελνπνίεζε ησλ δαλείσλ ηνπ ΡΗΚ θαη πνπ ζα
νδεγήζεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνχ. ΢πλαθψο, αλαθέξζεθε φηη
θαηά ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία είρε απνθαζηζηεί ε ζχλαςε δαλείνπ απφ ζπγθεθξηκέλε
ηξάπεδα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ φκσο δήηεζε λα γίλνπλ ζεκαληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ζην ηειηθφ έγγξαθν ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ππήξμε
θαζπζηέξεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία. ΢εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή δήηεζε θαη έιαβε
γξαπηψο πεξαηηέξσ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην φιν ζέκα.
   Ζ επηηξνπή έθαλε επίζεο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ πνζνχ
πνπ δηαηίζεηαη γηα ππεξσξίεο θαη δήηεζε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά. ΢πλαθψο θαη
ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ γξαπηψο ζηελ επηηξνπή, αλαθέξεηαη φηη ε
δηεχζπλζε ηνπ ΡΗΚ θαηαβάιιεη έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα πεξηνξηζκφ ησλ ππεξσξηψλ.
΢εκεηψλεηαη φκσο φηη ην ΡΗΚ εξγάδεηαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη ππάξρνπλ
ζεκαληηθά γεγνλφηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη βνπιεπηηθέο εθινγέο, γηα ηελ θάιπςε

                    3
ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηα ίδηα
ζηνηρεία, ε δηεχζπλζε ηνπ ΡΗΚ θαηάθεξε λα κεηψζεη ηηο ππεξσξίεο απφ ην 2003 κέρξη
ην 2005 θαηά 15,5%.
   Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή έιαβε γξαπηή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε ησλ θνκκάησλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΗΚ γηα ηελ πεξίνδν απφ ην
Μάξηην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006.
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ
δηεμήιζε ηηο επηκέξνπο πξφλνηεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκνχ, απνθάζηζε λα
εηζεγεζεί ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζε λφκν γηα ηελ θαηά
λφκν έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΡΗΚ γηα ην 2006.
   Σαπηφρξνλα, ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο ησλ
θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
΢πλαγεξκνχ, θαζψο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο ηνπ Κηλήκαηνο
΢νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ απνθάζηζαλ λα εηζεγεζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ζψκαηνο
ηε δέζκεπζε ηνπ θνλδπιίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 350 -“ηαηλίεο, ελνίθην,
λαχια, θ.ά.”- χςνπο £1.650.000, ψζηε κέξνο ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζφ χςνπο £400.000 θαη αθνξά ηελ ηειεπηαία δφζε πνπ ην ΡΗΚ νθείιεη ζην ειιαδηθφ
θαλάιη ππφ ηελ επσλπκία “ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ ΑΔ” λα κε
δαπαλεζεί, πξνηνχ ελεκεξσζεί αξκνδίσο ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ
θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο εγγξάθσο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε.
            (Με επθξηλή ζρφιηα απφ βνπιεπηέο)
   Ρψηεζα αλ ππάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο∙ δελ ππάξρνπλ. Γεχηεξε
αλάγλσζε.
Γ. ΟΜΖΡΟΤ:
   Εήηεζα ην ιφγν, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Γε ζαο πξφζεμα.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Τπάξρνπλ πάξα πνιινί πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ.
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Πψο ππάξρνπλ πάξα πνιινί, αθνχ δε ζήθσζε θαλέλαο ην ρέξη ηνπ;
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Πεξίκελαλ λα δνπλ πνηνο ζα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ πξψηνο.
Γ. ΟΜΖΡΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε,
   Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ είλαη ν δεκφζηνο ξαδηνηειενπηηθφο ζηαζκφο
                  4
ηεο ρψξαο καο. ΢ηεξίδεηαη ζρεδφλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ρνξεγία ηνπ θξάηνπο.
Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ δελ έρεη απιψο ην δηθαίσκα,
αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα αζθεί απζηεξφ έιεγρν ζηε ιεηηνπξγία, ηελ απφδνζε, ηηο
παξαγσγέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΗΚ.
    Θέισ λα δηαζαθελίζσ φηη ε ΔΓΔΚ ζεσξεί απφιπηε αλάγθε ηελ χπαξμε κηαο
ηζρπξήο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο. ΢ε κηα ζχγρξνλε δεκνθξαηία ε δηαζθάιηζε ηεο
πνιπθσλίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ζην ξαδηνηειενπηηθφ πεδίν πξνυπνζέηεη ηε
ιεηηνπξγία ηζρπξήο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο.     Γηα λα κπνξέζεη ην ΡΗΚ λα
ππεξεηήζεη απηφ ην κείδνλα δεκνθξαηηθφ, θνηλσληθφ θαη παηδεπηηθφ ξφιν, πξέπεη,
έπξεπε λα πξνρσξήζεη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα -θαη επηζεκάλζεθε θαη’
επαλάιεςε απφ απηφ ην ζψκα- ζε κηα πνιηηηθή εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο.
Γπζηπρψο, ε ππνγξάκκηζε απηήο ηεο αλάγθεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ ην βήκα
ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, έρεη θαηαληήζεη απιφ επρνιφγην. Έιεηςε ε
νπζηαζηηθή πνιηηηθή βνχιεζε γηα έλα ζπλεπή πξνγξακκαηηζκφ, πνπ ζα νδεγνχζε
ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. ΢παζκσδηθά, κεηέσξα, απνζπαζκαηηθά κέηξα
δελ ήηαλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε απηήο ηεο κφληκεο πιένλ
παζνγέλεηαο ηνπ ηδξχκαηνο. Δπείγεη ε πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο ε νπνία ζα
εθαξκνζηεί θαηά ηξφπν απζηεξφ θαη ρσξίο δηζηαγκνχο, ρσξίο αλαζηνιέο θαη
παξεθθιίζεηο, ε νπνία ζα πεξηνξίζεη, δξαζηηθά, πεξηηηά έμνδα, ζπαηάιεο, αρξείαζηεο
δαπάλεο. Μηα λνηθνθπξεκέλε πνιηηηθή δε ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε κείσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ επηβαιιφκελνπ επηπέδνπ ηεο θξαηηθήο ξαδηνηειεφξαζεο.
Οπδέπνηε νη αιφγηζηεο δαπάλεο θαη ε θαηαζπαηάιεζε πφξσλ ππήξμαλ πξνυπφζεζε
είηε ηεο πνηφηεηαο είηε ηνπ επηπέδνπ ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή ηδησηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
   Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε είλαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ ΡΗΚ κε ηνλ ηδησηηθφ ηειενπηηθφ ζηαζκφ “Alpha” Διιάδαο. Ζ
ζπλεξγαζία ηνπ ηδξχκαηνο κε ηνλ ηδησηηθφ απηφ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη πάξεη ραξαθηήξα αλεζπρεηηθφ. Δίλαη κηα θαηάζηαζε απαξάδερηε. Γελ
είκαζηε ελαληίνλ ηεο αγνξάο απφ ην ΡΗΚ, κε κέηξν, αξηζκνχ ηαηληψλ, ζεηξψλ,
εθπνκπψλ απφ εηαηξείεο ή ηειενπηηθά δίρηπα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν αληίζεην! Απηφ
φκσο πνπ θαζηεξψζεθε ζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ “Alpha” Διιάδαο είλαη πξσηνθαλέο γηα
κηα δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε. Γελ κπνξεί ην θξαηηθφ θαλάιη λα κεηαηξέπεηαη ζε
αλακεηαδφηε ελφο ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ. Γελ είλαη δπλαηφ λα κεηαδίδνληαη
εθπνκπέο ζπδεηήζεσλ δεθάδσλ σξψλ γηα δεηήκαηα εληειψο άζρεηα κε ηελ θππξηαθή
πξαγκαηηθφηεηα, δεηήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ Κχπξηνπ πνιίηε, δελ
αθνξνχλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ Κχπξησλ πνιηηψλ. Ζ δεκφζηα ηειεφξαζε ζα πξέπεη
λα έρεη ηηο δηθέο ηεο παξαγσγέο, ηα δηθά ηεο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
εκπινπηίδνληαη, πάληα κε θεηδψ, κε ειιεληθέο ή μέλεο παξαγσγέο. Σν ΡΗΚ δηαζέηεη
άμηνπο ιεηηνπξγνχο, κε ηθαλφηεηεο θαη ηαιέλην, πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
αμηφινγεο παξαγσγέο. Αο αμηνπνηεζνχλ ηα ηαιέληα θαη νη ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ
αλζξψπσλ.
   Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη κε ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο πνιηηηθήο, πνπ
κεηαηξέπεη ζηαδηαθά ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΡΗΚ ζε ππνθαηάζηεκα ελφο ηδησηηθνχ
ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ ηεο Διιάδαο. Ζ ΔΓΔΚ δε ζα ζπλαηλέζεη ζηελ έγθξηζε ηέηνησλ
δαπαλψλ, εθηφο αλ αιινησζεί δξαζηηθά ε ζεκεξηλή ζπκθσλία θαη κπεη πάλσ ζε
εληειψο θαηλνχξηα βάζε.
   Σν ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην ζέκα ηεο αληηθεηκεληθήο πξνβνιήο φισλ
ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΡΗΚ γηα ηζφηηκε
κεηαρείξηζε ησλ θνκκάησλ. Καινχκε ην ΡΗΚ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ θαη λα

                    5
απνθεχγεη δπζκελείο δηαθξίζεηο. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη -θαη
ην θαηαζέησ- φηη ε ΔΓΔΚ είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζχκα ηέηνησλ δπζκελψλ
δηαθξίζεσλ. Σν ππνδείμακε θαη δεκνζίσο θαη κε επηζηνιή καο πξνο ην ίδξπκα κε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία ηα ίδην ην ΡΗΚ έρεη απνζηείιεη ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ.
    Θέινπκε λα ειπίδνπκε φηη απηέο καο νη παξαηεξήζεηο ζα ερήζνπλ ζε ψηα
επήθνα. Αλακέλνπκε φηη, ηδηαίηεξα ηψξα, θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ζα ππάξμεη
ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηη ην ΡΗΚ ζα είλαη ππφδεηγκα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο,
βάζξν πξνβνιήο ηζφηηκεο φισλ ησλ απφςεσλ, γηα λα απνηειέζεη θαη πξφηππν γηα ηα
ηδησηηθά ηειενπηηθά θαλάιηα, γηα ηνπο ηδησηηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, πνπ επίζεο
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη θαη λα πξνβάιινπλ
ηζφηηκα φιεο ηηο πνιηηηθέο απφςεηο.
   Απηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο καο, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
ΡΗΚ. Καη βεβαίσο, φπσο έρσ αλαθέξεη, ηδηαίηεξα γηα ηηο πηζηψζεηο πνπ πεξηέρνληαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλαθνξηθά κε ηνλ “Alpha” Διιάδαο, γηα ην νθεηιφκελν πνζφ ζα
ζπκθσλήζνπκε γηα ηε δέζκεπζή ηνπ θαη πξνεηδνπνηνχκε απφ ηψξα φηη νπνηαδήπνηε
λέα ζπκθσλία γηα αγνξά νπνησλδήπνηε πξνγξακκάησλ πξέπεη λα πεξάζεη απφ ην
κηθξνζθφπην ηεο Βνπιήο. Γελ κπνξεί λα ζπλερίδεηαη απηή ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε,
επαλαιακβάλσ, κεηαηξνπήο ηνπ ΡΗΚ ζε αλακεηαδφηε ελφο ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ
θαλαιηνχ ηεο Διιάδαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Παπαπνιπβίνπ.
Α. ΠΑΠΑΠΟΛΤΒΗΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
    Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ην ΡΗΚ, είλαη ην θξαηηθφ καο θαλάιη. Δίλαη
έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη αληιεί ηα βαζηθά ηνπ έζνδα απφ ην θξάηνο,
απφ ηελ ηζέπε δειαδή ησλ πνιηηψλ. Γη’ απηφ πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη έλαλ εζληθφ
ξφιν θαη λα είλαη ν ζηπινβάηεο ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, ηεο
ελεκέξσζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ ηειεζεαηή, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο πνηφηεηαο,
θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο Κχπξνπ θαη ζηνπο απνδήκνπο θαη φρη
λα παίδεη κε ηα ρξήκαηα ηνπ Κχπξηνπ πνιίηε. Έρεη ππνρξέσζε λα πξνσζεί θαιήο
πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα θαη ηδηαίηεξα λα παξέρεη ηζρπξή ππνζηήξημε ζηηο θππξηαθέο
παξαγσγέο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ληφπηνπ πνιηηηζκνχ καο.
    Γπζηπρψο, θάζε άιιν παξά απηφ ην ξφιν δηαδξακαηίδεη ην Ραδηνθσληθφ
Ίδξπκα Κχπξνπ απφ πάξα πνιιά ρξφληα θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Αλαθέξνκαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπκθσλία ηνπ ΡΗΚ κε ηελ “Alpha TV” Διιάδνο, ε
νπνία έγηλε θαηά ηξφπν ζθαλδαιψδε θαη πξνθιεηηθφ. Ο πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ, ρσξίο θακία απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο
γεληθήο δηεχζπλζεο, κεηέβε ζηελ Διιάδα, δηαπξαγκαηεχζεθε, ζπκθψλεζε θαη
ππέγξαςε ζπκθσλία €3.100.000 γηα ηξία ρξφληα γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, ελψ
ππήξρε παξφκνηα ζπκθσλία κε άιιν ηδησηηθφ θαλάιη US$350.000 γηα ηέζζεξα ρξφληα
αληί γηα ηξία ρξφληα, αιιά κε ιηγφηεξα πξνγξάκκαηα.     Απηή ε ζπκθσλία,
επαλαιακβάλσ, είλαη ζθαλδαιψδεο, γηαηί πξάγκαηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
θαηάληεζε λα είλαη έλα ππνθαηάζηεκα ηεο “Alpha TV” Διιάδνο.
   Γη’ απηφ ην ιφγν εκείο, επεηδή απηή ε ζπκθσλία ιήγεη ζηηο 13 ηνπ Γεθέκβξε ηνπ
2006 θαη ε ηειεπηαία δφζε γηα ηε ζπκθσλία ε νπνία έρεη γίλεη… ΢πκθσλνχκε
απφιπηα κε ηε δέζκεπζε απηνχ ηνπ πνζνχ, γηα λα ππνρξεσζεί ε δηεχζπλζε ηνπ ΡΗΚ,
                     6
ηδηαίηεξα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ν πξφεδξφο ηνπ, λα ηεξκαηίζεη απηή ηε ζπκθσλία
θαη λα κελ ηελ αλαλεψζεη.       Πέξαλ ηνχηνπ, επεηδή είκαζηε βέβαηνη φηη
πξνγξακκαηίδεηαη ε αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο -θάησ απφ πνηνπο φξνπο θαη πνηεο
πξνυπνζέζεηο αθφκα είλαη άγλσζην- θαη επεηδή ππάξρεη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πνπ ζα εγθξίλεη ζήκεξα ε Βνπιή έλα θνλδχιη ηεο ηάμεσο ηνπ £1.650.000 γηα ηαηλίεο,
ελνίθηα, λαχια θ.ιπ., θαηαζέησ ηξνπνινγία εθ κέξνπο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, κε ηελ νπνία εηζεγνχκαζηε λα κεησζεί ην πνζφ απηφ
θαηά £1 εθαηνκ., δειαδή λα πεξηνξηζηεί ζηηο £650.000, αθξηβψο γηα λα κελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ λα αλαλεψζεη ηε
ζπκθσλία. Γηαηί ην θάλνπκε απηφ; Δπεηδή, επαλαιακβάλσ, ε ζπκθσλία ιήγεη ζηηο 13
ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2006 θαη εθείλε ε λέα ζπκθσλία ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη απφ εθέηνο, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ εθέηνο. Καη, γηα λα ηζρχζεη απηή ε
ζπκθσλία, πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηαηεζεί, λα πιεξσζεί δειαδή έλα πνζφ σο
πξψηε δφζε. Καη, γηα λα απνηξέςνπκε απηή ηε ζπκθσλία, εηζεγνχκαζηε ηε κείσζε
εθείλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ κε ηελ ηξνπνινγία ηελ νπνία θαηαζέηνπκε.
    Πέξαλ ηνχηνπ, πξέπεη λα ηνλίζσ φηη κε απηέο ηηο αηαζζαιίεο θαη κε απηέο ηηο
εμσθξεληθέο ζπκθσλίεο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΡΗΚ
επηκεθχλεηαη εθείλν ην γεγνλφο, ην ζθαλδαιψδεο επίζεο γεγνλφο ηνπ Σακείνπ
΢πληάμεσλ ησλ ππαιιήισλ, ψζηε απηφ λα παξνπζηάδεη ζήκεξα αλαινγηζηηθά έλα
έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ £36 εθαηνκ. Καη δπζηπρψο ηφζν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
ΡΗΚ φζν θαη ε θπβέξλεζε αδπλαηνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ ή ηνπιάρηζην δελ
θαηαβάιινπλ εθείλε ηελ πξνζπάζεηα, δελ πξνβιέπνπλ ή δελ πξνλννχλ, γηα λα κε
κείλνπλ ππάιιεινη ηνπ ΡΗΚ αησξνχκελνη κε ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, αθνχ ηα £36
εθαηνκ. ππεξθαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο φισλ ησλ πεξηνπζηψλ ηνπ ΡΗΚ. Δίλαη
πεξηζζφηεξα δειαδή ηα £36 εθαηνκ. απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο φζσλ δηαζέηεη ην ΡΗΚ.
Γη’ απηφ ην ιφγν θαινχκε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ιάβεη εθείλα ηα αλαγθαία κέηξα,
νχησο ψζηε επηηέινπο απηφ ην Σακείν ΢πληάμεσλ λα θαιχςεη ηα ειιείκκαηα ζ’ έλα
ρξνληθφ πιαίζην, ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα, γηα λα κε κείλνπλ εθηεζεηκέλνη νη ππάιιεινη
ηνπ ΡΗΚ, απηνί δειαδή νη νπνίνη αθππεξεηνχλ.
    Δπίζεο, ην ΡΗΚ ζα πξέπεη επηηέινπο λα θαζνξίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
ηνπ, γηαηί δπζηπρψο ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ αλέθεξε
ραξαθηεξηζηηθά -φηαλ ξσηήζεθε πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηνπ ΡΗΚ- αλέθεξε επηγξακκαηηθά
φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή ζην ΡΗΚ, δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε πνιηηηθή ηνπ ΡΗΚ. Καη
απηφ αλέθεξαλ θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηελ αξκνδηφηεηα
ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην ΡΗΚ.
   Δίλαη επηηέινπο θαηξφο λα ραξαρζεί κία πνιηηηθή ηνπ ΡΗΚ ηελ νπνία λα
αθνινπζνχλ πηζηά νη δηνηθνχληεο. ΢πκθσλνχκε απφιπηα κε ηελ αληηθεηκεληθή
πξνβνιή -απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ΡΗΚ- φισλ ησλ θνκκάησλ, ε νπνία πξνβνιή
πξέπεη λα είλαη ηζφηηκε. Καη ηδηαίηεξα ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν θαη λα ηνπ δίδεηαη εθείλνο ν απαηηνχκελνο
ρξφλνο, νχησο ψζηε λα αζθεί ηελ θξηηηθή σο θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο,
εθφζνλ θαιείηαη ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κε πεξηζζφηεξα απφ ην έλα
ζπκπνιηηεπφκελα θφκκαηα.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Δξσηνθξίηνπ.
Ρ. ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟΤ:

                     7
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
    ΋ζα ιέρζεθαλ πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά βέβαηα θαη φζα ζα
ιερζνχλ απφ εκέλα -ίζσο θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα κε δηαδερζνχλ ζην
βήκα- κπνξεί γηα θάπνηνπο λα απνηεινχλ θνηλνηνπία, γηαηί θάζε θνξά πνπ έρνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε ππεξςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο
Κχπξνπ αθνχγνληαη θαηά θαλφλα νη παξαηεξήζεηο νη νπνίεο αθνχζηεθαλ κέρξη ηψξα
γηα θαθνδηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο, γηα κε ηζνξξνπεκέλν θαη ηζνινγηζκέλν
πξνυπνινγηζκφ, γηα αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο απμάλνληαη
αιφγηζηα.  Καη επηκέλσ επ’ απηνχ δεδνκέλεο ηεο αλππαξμίαο νπνηνπδήπνηε
εζσηεξηθνχ πνζνηηθνχ ή θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμαγνξάδνληαη,
ηδηαίηεξα απφ μέλα θαλάιηα, φπσο ήηαλ ε ζπκθσλία κε ηνλ “Alpha”.
    Αλ πήξα ην ιφγν, δελ είλαη γηα λα επαλαιάβσ απιψο ηα φζα έρνπλ πεη νη
πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη, γηα λα θαηαγξαθεί θαη ε δηθή καο ζέζε. Θέισ λα πσ
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία φινη πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο θαη
ηδηαίηεξα νη ηνπ ΡΗΚ, πνπ θαηά ηεθκήξην ζα πξέπεη λα ηα γλσξίδνπλ, γηα ηηο δχζθνιεο
κέξεο πνπ έξρνληαη γηα ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα ζηα επφκελα ρξφληα, ζηελ επφκελε
πεληαεηία, ηηο δχζθνιεο κέξεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νινθιεξσηηθή αιιαγή ηνπ
ηνπίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπνκπήο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δειαδή απφ ηε
κεηαιιαγή ή ηε κεηαπήδεζε απφ ηα αλαινγηζηηθά δεδνκέλα ησλ θαλαιηψλ ζηελ
ςεθηαθή ηειεφξαζε. Απηφ εξκελεχεηαη κε απινχο φξνπο σο εμήο: Έλα ηδησηηθφ
ηειενπηηθφ θαλάιη πνπ ζήκεξα εθπέκπεη ζε κηα επαξρία κε ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε
ζα κπνξεί λα εθπέκπεη παγθχπξηα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, φπσο θαη ηα
παγθχπξηαο εκβέιεηαο βεβαίσο θαλάιηα, κε απνηέιεζκα ν ζπλαγσληζκφο γηα ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ ζηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ λα είλαη
εμνπζελσηηθφο.
    Σν ΡΗΚ φκσο ζήκεξα, ελδερνκέλσο θαη ηφηε, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο κεηαιιαγήο ηνπ ηνπίνπ ηεο ηειεζέαζεο απφ ηελ
αλαινγηζηηθή ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε, ζα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί έλα δεζπφδνληα
ξφιν, πνπ ηνλ έρεη θαη ζήκεξα. Πνηνο είλαη απηφο ν δεζπφδσλ ξφινο; ΋ρη βέβαηα
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πξνηηκψληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαηά ηελ αλαινγία
ησλ ηζρπφλησλ ζηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ Αξρή
Σειεπηθνηλσληψλ ή ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη θπξίσο απφ
απηνχο ηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία έρεη έλα κηθξφ
κεξίδην ζηελ πίηα, άξα, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπηηξνπήο
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ, έρνπλ δεζπφδνληα ξφιν.     Έρνπλ έλαλ άιιν
δεζπφδνληα ξφιν, πνπ είλαη εηεξνβαξήο ζε βάξνο ησλ ηδησηηθψλ θαλαιηψλ. Να
είκαζηε δίθαηνη!
    Δκείο δε ζέινπκε λα εθπξνζσπήζνπκε θαλέλα ηδησηηθφ θαλάιη.
Αλαγλσξίδνπκε ην ιφγν θαη ην ξφιν πνπ έρεη λα επηιέμεη ην θξαηηθφ ξαδηνηειενπηηθφ
ίδξπκα ζηελ πνιπθσλία θαη ζηελ ηζνξξνπεκέλε δεκνθξαηία. Γελ κπνξεί φκσο
εμαηηίαο απηήο ηεο πνιπθσλίαο θαη ηεο ηζνξξνπεκέλεο δεκνθξαηίαο, πνπ ρσξίο ην
ΡΗΚ δε ζα είλαη δεκνθξαηία -ην ππεξηνλίδσ- ζα είλαη κνλνπψιην ηδησηηθφ, δελ κπνξεί,
ιέσ, παξά ηε δηαπίζησζε απηή, λα κε δηαθξηβψζνπκε θαη λα κελ επηζεκάλνπκε απηφ
ην δεζπφδνληα ξφιν ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο. Γηαηί; Γηαηί απινχζηαηα παίξλεη
ρξήκαηα απφ ηνλ θξαηηθφ θνξβαλά. Καη ε θαηάιεμε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ “Alpha” ζε
βάξνο ηδησηηθψλ θαλαιηψλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, πνπ δελ έρνπλ ηελ
αιφγηζηε ξνή ή ηε κε ειεγρφκελε ξνή δεκφζησλ ρξεκάησλ, γηαηί πξνέξρνληαη απφ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα ζπλαγσληζηνχλ
απνηειεζκαηηθά ελδερνκέλσο ην θξαηηθφ ξαδηνηειενπηηθφ ίδξπκα, είλαη ε ζπλέπεηα

                    8
απηήο ηεο δεζπφδνπζαο δεκνζηνλνκηθά θαη αληαγσληζηηθά ζέζεο πνπ έρεη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα. Ρεηνξηθφ εξψηεκα: Δπηηξέπεηαη απηφ ζηελ θνηλσλία ηε
ζεκεξηλή, ηελ επξσπατθή πνπ δνχκε; Δπηηξέπεηαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα, ζην πεδίν ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ρσξίο θάπνηνο λα έρεη δεζπφδνληα ξφιν, κε ηελ έλλνηα
φπσο ηελ έρσ εμεγήζεη, πνπ κπνξεί θαη λα ηζνδπλακεί κε δεκφζηα ελίζρπζε, πνπ
απαγνξεχεηαη απφ άιιε λνκνζεζία πνπ ςεθίζακε; Απηφ είλαη άιιν δήηεκα. Μπνξεί
θάπνηνο, επαλαιακβάλσ, ζε απηφ ην πεδίν λα δηαπξαγκαηεχεηαη έρνληαο πίζσ ηνπ
έλα ρσξίο φξην, ρσξίο ηέξκα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφζεκα ρξεκάησλ, ηα νπνία
είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ηθαλφο λα πιεξψζεη ζε βάξνο ηνπ ηδηψηε, ν νπνίνο είλαη ν
ζπλαγσληζηήο θαη βεβαίσο νη πφξνη ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνη; Αο ην δνχκε θαη απφ
απηή ηελ πιεπξά. Δγψ ιέσ πσο φρη. Απαληψ ζην ξεηνξηθφ εξψηεκα.
    Γελ κπνξεί ινηπφλ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα, κέζα ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ζην
λέν ηνπίν ησλ ειεπζεξνπνηήζεσλ, αιιά θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ πνπ δνχκε,
πνπ ζα γίλεη αθφκα πην ειεχζεξνο κε ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε, φπσο έρσ πεη, ηελ
επφκελε πεληαεηία, απηφ ην δεζπφδνληα δεκνζηνλνκηθά θαη αληαγσληζηηθά ξφιν λα
ηνλ θαηαρξάηαη νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ έρεη θαηαρξαζηεί ζε ζρέζε
κε ηε ζπκθσλία κε ηνλ ηδησηηθφ ζηαζκφ ΑLPHA. Να ηνλ θαηαρξάηαη θαηά ηξφπν πνπ
λα αλαγθάδεη ηε Βνπιή -θαη ιππνχκαη πνπ ζα πξέπεη λα ην επηζεκάλσ θαη απηφ- λα
εθηειεί πεξίπνπ νηνλεί εθηειεζηηθέο εμνπζίεο θαη λα ιέεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ή δηάβεκα ζα πξέπεη λα ηχρεη πξψηα ηεο έγθξηζεο ηεο
επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ ή λα κεηψλεηαη ην θνλδχιη, αθξηβψο γηα λα πεξάζεη ην
επηπιένλ ηνπ θνλδπιίνπ πνπ αθαηξείηαη απφ ην £1.650.000, θαη ζην νπνίν πεξηθνπέλ
πνζφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ γηα ηε ζπκθσλία κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΑLPHA, λα
αλαγθάδεη ηε Βνπιή λα ελεκεξσζεί πξψηα θαη κεηά λα ην εγθξίλεη. Απηφ είλαη
εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία. Δίλαη ιεηηνπξγία πνπ δελ έρεη ζρέζε θαη πάξα πνιχ -νθείισ
λα νκνινγήζσ- κε ηα θνηλνβνπιεπηηθά καο θαζήθνληα. Δίκαζηε φκσο αλαγθαζκέλνη
λα ην θάλνπκε. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη εκείο ζα ππεξςεθίζνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ
θαηαηέζεθε απφ ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ.       Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο.
Λππνχκαζηε πξαγκαηηθά πνπ νξηζκέλεο θνξέο, θηλνχκελνη ζηηο παξπθέο ησλ
ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ άπνςε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα
ελεξγνχκε σο θπβεξλψζα Βνπιή ή νηνλεί θπβεξλψζα Βνπιή. Δίλαη ιφγσ ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ησλ ηζπλφλησλ ηνπ ΡΗΚ πνπ
αλαγθαδφκαζηε λα ην θάλνπκε. θαη δελ έρνπκε άιιε επηινγή.
    Αλ ινηπφλ κέζα ζε απηφ ην λέν ηνπίν ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα καδί κε ην
επηπιένλ δεδνκέλν φηη ζην εμσηεξηθφ φπνπ ππφζρεηαη ζπλέρεηα φηη ζα αλαβαζκίζεη ηα
πξνγξάκκαηα, ηζρπξίδεηαη φηη ήδε έρεη γίλεη αλαβάζκηζε θαηά ην 60%, 70% θαη
πξφβαιε σο επηρείξεκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπή «κα, δελ παξαπνληνχληαη νη αξκφδηνη
ησλ απνδήκσλ γηα ηα ππνβαζκηζκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά ζα ην μαλαδνχκε ην
ζέκα»… Δγψ ζα ζαο πσ γηαηί δελ παξαπνληνχληαη νη αξκφδηνη ησλ απνδήκσλ. Γηαηί
απινχζηαηα ηα ηδησηηθά θαλάιηα, θάπνηα απφ ηα ηδησηηθά θαλάιηα ηεο Κχπξνπ ηα
ξαδηνηειενπηηθά εθπέκπνπλ ήδε δνξπθνξηθά ζηνπο απνδήκνπο ησλ Αζελψλ, ηεο
Αγγιίαο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλα πξνγξάκκαηα θαη
δελ έρνπλ ιφγν πηα νη απφδεκνη λα αζρνινχληαη κε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ,
δειαδή λα βιέπνπλ ηα ππνβαζκηζκέλα πξνγξάκκαηα. Καη απηή ε θαηάζηαζε
εμειίζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε βάξνο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ
Ηδξχκαηνο Κχπξνπ πνπ εθπέκπνληαη γηα ηνπο απνδήκνπο.         Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά δε ζέινπλ πνηέ λα ηελ παξαδερηνχλ νχηε λα δνπλ ηα πξάγκαηα
πψο εμειίζζνληαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπίν, γηα λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο
ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο. Δίλαη κφλν ππνζρέζεηο, κφλν δηαβεβαηψζεηο θαη έξγν κεδέλ.
   Αθφκα ηα ειιείκκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ηεξάζηηα. Ζ θαηάζηαζε εγθπκνλεί
                    9
θηλδχλνπο, λαη, γηα ηηο αληνρέο, αιιά θαη ην πξνζδνθψκελν κέιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Τπάξρνπλ £36.000.000 αλαινγηζηηθά ειιείκκαηα ζην Σακείν ΢πληάμεσλ. Πφηε
επηηέινπο ζα θαηαηεζεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γη’ απηφ ηνλ ηνκέα ην ζπγθεθξηκέλν;
Δπηηξέπεηαη γηα έλα ξαδηνηειενπηηθφ θξαηηθφ ηνκέα, φπσο ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ, ζπλέρεηα ηα θεθάιαηα απηά ησλ ειιεηκκάησλ λα θαηαγξάθνληαη ινγηζηηθά
ρσξίο θαλέλαο απφ ηνπο ηζχλνληεο λα ζθεθηεί θαη λα πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή,
κεζνπξφζεζκε ή βξαρππξφζεζκε, ε νπνία είηε ζα πεξηνξίζεη ηα ειιείκκαηα είηε ζα ηα
κεηψζεη είηε ζα ηα αληηκεησπίζεη κε έλαλ νπνηνδήπνηε ηξφπν; Ξέξεηε γηαηί δε γίλεηαη
απηφ; Γε γίλεηαη απηφ, γηαηί είλαη απεξηφξηζηε ε ξνή ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ απφ ηελ
ηζέπε ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα εληζρχνληαη θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ
ηνπο απαζρνιεί ην ζέκα. Αληηκεησπίδνπλ ην φιν ζέκα σζάλ λα είλαη έλα άιιν ηακείν
ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηα γλσζηά ειιείκκαηα ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ,
πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαη ζνπ ιέεη: «Κξάηνο είκαζηε,
θξάηνο είλαη πνπ ζα καο πιεξψζεη, γηαηί λα αζρνιεζνχκε κε ζηξαηεγηθή επίιπζεο
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ;».      Δίλαη απηφ ζχγρξνλε θαη επξσπατθή αληίιεςε
δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ελφο εκηθξαηηθνχ νξγαληζκνχ ή ελφο θξαηηθνχ
ξαδηνηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, φπσο είλαη ην ΡΗΚ, πνπ πιεξψλεηαη απφ ηελ ηζέπε ησλ
πνιηηψλ; Δκείο λνκίδνπκε πσο φρη.
    Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ην δήηεκα ηεο
ηζφηηκεο πξνβνιήο ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ. Έρσ ζεκεηψζεη κε πξνζνρή ηα φζα
έρνπλ πεη νη αμηφηηκνη ζπλάδειθνη πξνεγνπκέλσο. ζπκθσλψ καδί ηνπο.      Θα
πξνρσξήζσ φκσο έλα βήκα πην θάησ.        Γλσξίδνπκε φινη ηη ζπκβαίλεη ζην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, φηη αλάινγα κε ηε βάξδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αξρηζπληάθηε, ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ηδηαίηεξα ηα ΢αββαηνθπξίαθα,
πξνβάιινληαη εηεξνβαξψο νη πνιηηηθέο απφςεηο. Καη πξνβάιινληαη εηεξνβαξψο νη
πνιηηηθέο απφςεηο φρη ζε βάξνο, ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο, εθείλσλ πνπ αλήθνπλ
ζηελ αληηπνιίηεπζε, αιιά, κε άμνλα θχξηα θαη κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ επηθαηξηθή πνιηηηθή ζπδήηεζε, ην Κππξηαθφ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαηά
θαλφλα ππέξ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Τπέξ δειαδή ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο,
φπσο ηελ απνθάιεζε ν αμηφηηκνο ζπλάδειθφο κνπ πξνεγνπκέλσο, γηαηί απινχζηαηα
νη ζπγθεθξηκέλνη αξρηζπληάθηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε βάξδηα πξεζβεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο
πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζεσξνχλ ζεκηηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζηε βάξδηα ηε
ζπγθεθξηκέλε, δειαδή εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο εθείλε ηελ ψξα ηεο αξγίαο ηνπ
΢αββαηνθπξίαθνπ, λα πξνσζήζνπλ, κέζα απφ πνιηηηθέο επηινγέο είηε πξνζψπσλ ηα
νπνία επηιέγνπλ είηε ξεπνξηάδ ηα νπνία επηιέγνπλ ή πξνηάζζνληαο ζπγθεθξηκέλεο
εηδήζεηο πνπ επηιέγνπλ, ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο.
   Δγψ ζέισ λα δψζσ κηα δεκφζηα πξνεηδνπνίεζε απφ ην βήκα απηφ πξνο ηνπο
ηζχλνληεο ηνπ ΡΗΚ:   Να κε λνκίδνπλ φηη εκείο πνπ παξαθνινπζνχκε δελ
θαηαιαβαίλνπκε. Καηαιαβαίλνπκε πάξα πνιχ θαιά ηη γίλεηαη θαη παξαθνινπζνχκε κε
πνιχ κεγάιε πξνζνρή ην ηη γίλεηαη. Καη έρνπκε ζεκεηψζεη πάξα πνιιέο θνξέο φηη,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, απφ ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΗΚ ην ξαδηνθσληθφ -εγψ ζα
θαηνλνκάζσ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα- ζηηο πξσηλέο δψλεο θαηά θαλφλα
απνπζηάδνπλ εθπξφζσπνη ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ πνπ θαηά ηχρε ή θαηά
ζπγθπξία δε ζπκθσλνχλ κε ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηεο
πξσηλήο δψλεο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Αλ θάπνηνη πξέπεη λα έρνπλ
παξάπνλν, δελ είλαη απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ αληηπνιίηεπζε. Δίλαη απηνί πνπ
αλήθνπλ ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ πνηακνχ.
   Λνηπφλ, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαζηε αλαγθαζκέλνη
ηελ ηξνπνπνίεζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρσ πεη, λα ηελ ππνζηεξίμνπκε. Δίκαζηε
αλαγθαζκέλνη θαη πάιη λα ππεξςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δηαθνξεηηθά απηή ε
                    10
δεκνθξαηία, φπσο ηελ αλέιπζα κε πνιχ κεγάιε ζπληνκία ζηελ αξρή, θηλδπλεχεη λα
αλαηηλαρζεί ζηνλ αέξα. Αο κε βαζίδνληαη φκσο ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, νη
ηζχλνληεο θαη ηδηαίηεξα νη αξρηζπληάθηεο ζηελ αλνρή καο επ’ άπεηξνλ ή ζηελ θαιή καο
πίζηε θαη ηελ θαιή καο ζέιεζε λα πξνζηαηεχζνπκε πξαγκαηηθά απηή ηελ ηειενπηηθή
δεκνθξαηία. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ή κε ηελ πάξνδν θάπνηαο ρξνληθήο
πεξηφδνπ, φηαλ ζα δνζεί ε επθαηξία -πηζαλψο ζηελ επφκελε Βνπιή, φρη απηή, γηαηί ε
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε είλαη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο, φπσο φινη μέξνπκε-
εκείο ζα θξνληίζνπκε λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο αγγίδνληαο ην ρέξη επί
ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ. Φηάλνπλ πηα νη γεληθφινγεο δηαπηζηψζεηο. Φηάλνπλ πηα ηα
επρνιφγηα θαη θηάλνπλ πηα νη πξνεηδνπνηήζεηο. Δκείο ζα εηζεγεζνχκε ζπγθεθξηκέλε
ξηδηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, κε θίλδπλν, λαη,
θάπνηνη λα βξεζνχλ πξν ηνπ ελδερνκέλνπ λα ινγνδνηήζνπλ. Καη ζα ινγνδνηήζνπλ
ππνρξεσκέλνη απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηήο ηεο Βνπιήο.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Δπαγφξνπ.
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
   Θα ηνπνζεηεζψ πάλσ ζην ζέκα ηεο πξφηαζεο γηα δέζκεπζε ηνπ θνλδπιίνπ
πνπ αθνξά ηε ζπκθσλία πνπ ζχλεςε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κε ην θαλάιη
“Alpha”, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρεη ζπδεηεζεί απφ ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ. Καη ζηελ νινκέιεηα έρεη ηεζεί ην ζέκα απηήο ηεο ζπκθσλίαο, αιιά
θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφζν ζηελ επηηξνπή Οηθνλνκηθψλ φζν θαη
ζηελ επηηξνπή Δζσηεξηθψλ πάκπνιιεο θνξέο ηέζεθε απηφ ην δήηεκα, εδεηήζεζαλ
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη επεμεγήζεηο, δφζεθαλ νη εμεγήζεηο, δφζεθε θαη ε ίδηα ε
ζπκθσλία, ε νπνία δεηήζεθε απφ πιείζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ, θαη ηέζεθαλ νη
επηθπιάμεηο απφ πιεπξάο ησλ κειψλ ησλ δχν επηηξνπψλ, φπσο επίζεο θαη αξθεηέο
παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ.
   Απνηέιεζκα απηήο ηεο παξέκβαζεο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ήηαλ λα
πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αλακεηαδίδνληαη ή αγνξάδνληαη
απφ ηελ…
               (Θφξπβνο ζηελ αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να παξαθαιέζσ ιίγε εζπρία!
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:
   …ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αγνξάδνληαη ζηε βάζε εθείλεο ηεο ζπκθσλίαο, ε
νπνία ζην ηέινο ηεο εκέξαο έρεη ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο κέξνο πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην.
Γε ζα κπσ ζηελ νπζία ηε ζπκθσλίαο. ΢ε γεληθέο γξακκέο, ζίγνπξα ππήξραλ θαη
πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο, αιιά ζην ζέκα αξρήο πηζηεχσ φηη νξηζκέλνη κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο θάπνπ νδεγνχκαζηε ζε θαθνηνπηέο θαη ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. Δθείλν ην νπνίν πξνθχπηεη ζήκεξα απφ θάπνηεο
ηνπνζεηήζεηο είλαη ην δηθαίσκα ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ λα πξνρσξνχλ θαη λα
ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ ζην ζχγρξνλν
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.

                    11
    Ζ ζέζε ηνπ ΑΚΔΛ είλαη μεθάζαξε: Δκείο, φρη κφλν ηψξα, δηαρξνληθά
ηαζζφκαζηαλ ππέξ ηεο χπαξμεο ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ νξγαληζκψλ
θνηλήο σθέιεηαο θαη σο ηέηνηνπο εκείο αγσληζηήθακε λα ηνπο πξνζηαηεχζνπκε θαη ζα
ζπλερίζνπκε λα αγσληδφκαζηε, γηα λα ππάξρνπλ θαη λα είλαη εθεί λα πξνζθέξνπλ
εθζπγρξνληδφκελνη πνηνηηθέο ππεξεζίεο.
    Δίλαη φιεο νη εθπνκπέο ηνπ ΡΗΚ πνηνηηθέο; ΢ίγνπξα, φρη! Μπνξεί λα
αλαβαζκηζηεί; Μπνξεί. Θα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν; ΢ίγνπξα
θαη λα λνηθνθπξεπηεί θαη ην ίδην ην ΡΗΚ. Τπάξρνπλ πνιιά ηα νπνία κπνξνχλ λα
γίλνπλ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή εκείο ζεσξνχκε φηη ε ζπκθσλία ήηαλ κηα πξνβιεκαηηθή
ζίγνπξα πξνζπάζεηα λα βειηησζεί θαη λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ ΡΗΚ λα θαηαζηεί
αληαγσληζηηθφ. Δίλαη γη’ απηφ ην ιφγν πνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη
πήξακε ηα ζηνηρεία, κειεηήζακε ηα ζηνηρεία, πήξακε ηε ζπκθσλία, εθάλακε
παξαηεξήζεηο, εηζαθνπζηήθακε, εκείο, σο ΑΚΔΛ, δηαθσλνχκε κε ηε δέζκεπζε ηνπ
θνλδπιίνπ θαη παξάιιεια κε απηφ πξέπεη λα πσ φηη ε δέζκεπζε, δεδνκέλνπ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζα θιείζεη ελφςεη ησλ βνπιεπηηθψλ
εθινγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ, ζα επεξεάζεη
ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΡΗΚ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα
ηηκήζεη ηε ζπκθσλία κε φιεο ηεο ηηο αδπλακίεο ηελ νπνία έρεη ζπλνκνινγήζεη κε άιιν
θαλάιη.
    Κιείλνληαο, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ηνλίζσ θαη ην εμήο: Έρεη παξαηεξεζεί
ην θαηλφκελν νξηζκέλεο πνιηηηθέο δπλάκεηο -θαη ηδηαίηεξα απφ πιεπξάο αληηπνιίηεπζεο
θαη αμησκαηηθήο αιιά θαη ππαμησκαηηθήο θαη κηιψ γηα ην ΔΤΡΧΚΟ- λα καζηηγψλνπλ
εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο -θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ- θαη πξνθαζηδφκελνη ή αηηηαδφκελνη θαθέο ζπκθσλίεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ
ηα θαθά ηνπο ζίγνπξα, λα πιήηηνπλ ηνλ ίδην ην ζεζκφ ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο.
Δκείο ζα ζηαζνχκε θαη ζα ππεξαζπηζηνχκε απηφ ην ζεζκφ.
   Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Κνπιίαο.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, ζπγλψκε, λα πσ θάηη γηα ην ππνλννχκελν ηνπ θ. Δπαγφξνπ γηα
“αμησκαηηθή θαη ππαμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε”.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΋ρη. Γε λνκίδσ φηη ζα κπνχκε ζε απηφ.    Δίλαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε…
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Δίλαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα βάδεη απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΋ηαλ ζα ζαο δνζεί επθαηξία, αιιά δελ είλαη ζέκα…
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Θα επαλέιζσ.
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:

                    12
   Κχξηε Πξφεδξε…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΋ρη, δε ζα επηηξέςσ απηή ηε ζπδήηεζε.
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:
   Θα ην απνζχξσ, αλ έρεη ζίμεη νπνηνλδήπνηε…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δληάμεη, αθφκε θαιχηεξα.
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:
   …αιιά είλαη ζέκα ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ηνπ ρηνχκνξ.
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
    Αληηιακβάλνκαη φηη, εάλ εξσηεζεί νπνηνζδήπνηε «ρξεηάδεηαη ν ηφπνο εζληθή
ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε;», ε απάληεζε είλαη αβίαζηα «λαη». Σν ΡΗΚ είλαη έλαο
νξγαληζκφο εκηθξαηηθφο, αλεμάξηεηνο θαη έρεη κία ηζηνξηθή δηαδξνκή. Απφ θάπνπ
μεθίλεζε θαη έθηαζε ζην ζεκεξηλφ επίπεδν. Μάιηζηα, έθζαζε ζε ηέηνην επίπεδν, πνπ
ζήκεξα πνπ ζπδεηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ε δηεπζπληηθή νκάδα ηνπ ΡΗΚ θαη ην
ζπκβνχιην ιάκπνπλ δηά ηεο απνπζίαο ηνπο! Φαληάδνκαη νη ηαγνί ηνπ ΡΗΚ -αλ ηνπο
πάξεη θαλέλαο ηειέθσλν- είκαη βέβαηνο φηη μεθνπξάδνληαη έηζη ψξα∙ είλαη ε ψξα ηεο
μεθνχξαζεο. Γελ θαηαδέρζεθε κηζφο άλζξσπνο λα είλαη παξψλ ηελ ψξα πνπ
ζπδεηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο θαη έπεηηα απφ ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε φιεο
απηέο ηηο εκέξεο, δειαδή δελ ίδξσζε ην αθηί ηνπο, έηζη λα ην πσ, ζηελ θπξηνιεμία.
Καη ιάκπνπλ δηά ηεο απνπζίαο ηνπο!
   Αζθήζεθε θξηηηθή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. ΋κσο
ζνπ ιέεη: «Σνχηνη ελλά ςεθίζνπλ. Ζ θξαηηθή ρνξεγία είλαη θεθηεκέλν. Θα ηελ
παίξλνπκε θαη άζηνπο εθεί λα πνπλ φ,ηη ζέινπλ». Ννκίδσ φηη επέζηε ε ψξα ζην ΡΗΚ
λα κπεη κία επηαμία.
    Δγψ δε ζα αζθήζσ θξηηηθή, αιιά ζα θάλσ αλαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ
ηξφπν πνπ θηλνχληαη θάπνηνη ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα. Σν είπε ν ζπλάδειθνο ν θ.
Δξσηνθξίηνπ, ζα ην ζπλερίζσ ζην εμήο: Κάπνηνη, φπνηνη έρνπλ ηελ εμνπζία εθεί, είηε
ζπληάθηεο είηε αξρηζπληάθηεο, ζηελ νπζία, αληί λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ελεξγνχλ
κέζα απφ ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηελ ειεπζεξνηππία κε ηελ νπνία πξέπεη λα δξα θαη
λα ελεξγεί κία εζληθή ξαδηνηειεφξαζε, έρνπλ κεηαηξέςεη ην θαλάιη ζηελ νπζία ζε
πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε γηα πξνβνιή ησλ δηθψλ ηνπο ζέζεσλ θαη ησλ δηθψλ ηνπο
απφςεσλ. Παξάδεηγκα πξψην, θάλνπλ έλα ηνπξθηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πεξίπνπ,
φηαλ ην αθνχεη θαλέλαο, ιέεη «κα, ηνχηνη είλαη ην εζληθφ Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
ή είλαη θαλέλαο Πφληηνο Πηιάηνο;»! Νηψζεηο φηη λαλνπξίδνπλ ηελ θαηνρή πεξίπνπ. Καη
θηάζακε ζην αθξαίν θαηλφκελν Σνπξθνθχπξηνη ζπκπαηξηψηεο καο, φπσο είλαη ν
΢ελέξ Λεβέλη πνπ ηνπο έγξαςε ν ίδηνο φηη εθεί έρνπλ θαηαληήζεη ην άληξν ηνπ Σαιάη.
Απηφ εγξάθε απφ έλαλ Σνπξθνθχπξην έγθξηην δεκνζηνγξάθν, πνπ είλαη γλσζηφο ζε
φινπο καο. Έρεη ηε ζεκαζία ηνπ απηφ. Δπηπιένλ, θηάζακε ζην αθξαίν ζεκείν, φηαλ
ηνπο δήηεζα εγψ πξνζσπηθά «θχξηνη, κα εδψ ππάξρεη εηζβνιή, θαηνρή. Τπάξρνπλ
ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο, αγλννχκελνη, εγθισβηζκέλνη. Φσλάμεηε θαη ηελ άιιε
πιεπξά λα πιεξνθνξνχληαη ηνπιάρηζην θαη νη Σνπξθνθχπξηνη ζπκπαηξηψηεο καο ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα», δελ εδέεζε θακηά θνξά ν Θεφο λα θσλάμνπλ λα αθνπζηεί θαη

                    13
ε άιιε πιεπξά, γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα δηακνξθψζεη άπνςε.
    Μάιηζηα, φηαλ ππέβαια απηφ ην παξάπνλν, ν ζπγθεθξηκέλνο δεκνζηνγξάθνο,
ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην ζέκα, κνπ είπε: «Κχξηε, έξρεζαη κε ηνλ θ. ΢νγέξ απφςε ε
ψξα πέληε; Αιιά λα ζε παξαθαιέζσ λα ’ζαη ήπηνο». Σνπ ππέδεημα: «Δλλά ηνλ θάκε
ηνλ άλζξσπν; Να πνχκε ηα δίθαηά καο, δηφηη είλαη εθείλνο πνπ θαηαθξαηεί ηα ζπίηηα
καο θαη ηηο πεξηνπζίεο καο. Δίλαη απηνί πνπ θνπβαιήζαλ ηνπο επνίθνπο. Αζθαιψο,
ζα έξζσ λα ππεξαζπηζηψ ηηο ζέζεηο ηηο ζσζηέο, ηηο δηθέο καο». Ζ ψξα έληεθα ηε
λχθηα κνπ ηειεθψλεζε θαη κνπ είπε: «Γελ έξρεηαη ν θ. ΢νγέξ». ΢εκεησηένλ φηη ήηαλ
πεξίπνπ θακηά δεθαξηά εκέξεο, πξνηνχ αλαιάβεη ηελ νχησ θαινχκελε πξσζππνπξγία
ν θ. ΢νγέξ. Γελ μέξσ αλ είλαη ν ΢νγέξ πνπ δελ εξρφηαλ ή άιινη ηνλ ζπκβνπιεχζαλ -
θαηά ηηο έληεθα πνπ μχπλεζαλ, θαληάδνκαη, ην βξάδπ- είπαλ «φρη, λα κε γίλεη απηφ ην
πξάγκα». Να κελ αθνπζηεί θαη άιιε άπνςε! Αζθαιψο, ππήξμε θαη θξηηηθή γη’ απηά
φηη ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο απφ απηφ ην πξφγξακκα θαηαγγέιζεθε φηη ηηο
απνθαινχζαλ “ηνπξθηθέο πεξηνρέο” ή πνιιέο θνξέο γίλνληαλ αλαθνξέο ζε ηνπσλχκηα
πνπ άιιαμε παξάλνκα ν θαηαθηεηήο. Καη απηά απφ πνχ γίλνληαη, ζαο παξαθαιψ
πνιχ; Απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ! Δίλαη πνηέ δπλαηφ απηφ;
    ΢ηελ νπζία, πνχ έρνπκε θηάζεη κε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ; ΋ηαλ
βάδεηο ην ΡΗΚ ή ζα αθνχεηο ηα αγνξαζκέλα πξνγξάκκαηα απφ ηδησηηθά θαλάιηα ή ζα
παίδεη θακηά ινηαξία ή ηα ιαρεία. Γειαδή απφ ΡΗΚ κεηαηξαπήθαλ ζε ινηαξία. Γίλεηαη,
αο πνχκε, ην ξαδηνθσληθφ ίδξπκα… Δληάμεη, ελλά πεη θάπνηνο: «Μα δε ρξεηάδνληαη
ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα;». Αζθαιψο, ρξεηάδνληαη! Αιιά, άκαλ επηλφεζαλ απηφ ην
πεξηβφεην παηγλίδη ην θνπκαξπάδηθν ηεο ινηαξίαο, φηαλ πξνηξέπνπλ κηθξά παηδηά λα
παίξλνπλ ηειέθσλν απφ ην θηλεηφ θαη λα παίδνπλ ηφκπνια, είλαη ζσζηφ; Πνπ κπαίλεη
ζην ζπίηη ηνπ θαζελφο απφ εκάο; Καη έρνπλ εθαηφλ ηέρλεο κε ηηο ζεκεηψζεηο πάλσ
ζηηο νζφλεο φηη κπνξείο λα αγνξάζεηο ην ηάδε θνππφλη πξνο ηφζα, αθνχ ηειεθσλήζεηο
είηε απφ ην ζηαζεξφ ζνπ είηε απφ ην θηλεηφ ζνπ; Δπηηξέπνληαη απηέο νη δηαδηθαζίεο
απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ; Έλ’ ηνχηε ε δνπιεηά ηνπ ΡΗΚ; Έλ’ ηνχηε ε
δνπιεηά κηαο εζληθήο ξαδηνηειεφξαζεο;
    Αζθαιψο, ην πψο παξνπζηάδνληαη ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα
ξαδηνθσληθά έρεη ηε ζεκαζία ηνπ. ΢ίγνπξα, δε ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα θάλεη αλάιπζε
ηνπ ηη ζεκαίλεη κηα εηθφλα ή ηη ζεκαίλεη έλα ζρφιην ή ν ηξφπνο πνπ πξνβάιιεηαη κία
είδεζε ή νη εξσηήζεηο πνπ κπαίλνπλ απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Αο μεθηλήζνπκε απφ
ηελ ηειεφξαζε. Ο Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θάλεη κία
δήισζε ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ -είκαζηε κάξηπξεο φινη φζνη θαηαθέξλνπκε λα δνχκε
εηδήζεηο- ζα απαληήζεη ν θ. Αλαζηαζηάδεο κε δχν ιεπηά δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε.
Ο Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο ζα κηιήζεη ηξηάληα δεπηεξφιεπηα. Καη πξνο επίξξσζηλ
ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ, ζα ζαο πσ ην εμήο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη: Ο πξψηνο ηε
ηάμεη, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, έδσζε ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα “Ζ ΢εκεξηλή”
θαη ηνπ είπαλ ην εμήο: «Κχξηε Πξφεδξε, παξαπνληέζηε φηη δελ πξνβάιιεη ην έξγν ηεο
θπβέξλεζεο ην ΡΗΚ». Καη ε απάληεζε πνηα ήηαλ, ζαο παξαθαιψ; Καη δε λνκίδσ λα
ακθηζβεηεί θαλέλαο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο. Δίπε ηελ εμήο απάληεζε: «Γελ έθακα πνηέ κνπ ηέηνην παξάπνλν.
Δθείλν πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη ην ΡΗΚ είλαη ην πιένλ ερζξηθφ κέζν πξνο ηελ
εθιειεγκέλε θπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ». Άξα ινηπφλ, δε δεηνχκε λα πξνβάιιεη ηηο δηθέο
καο ζέζεηο ή λα αδηθεί ηνπο άιινπο, αιιά λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη ζσζηνί, θχξηνη.
Καη αζθαιψο πνιιέο θνξέο, πάκπνιιεο θνξέο, αλ κηινχλ αμησκαηνχρνη ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ζα είλαη ζε θιάζκαηα ησλ δεπηεξνιέπησλ. Άιινη είλαη πνπ
έρνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ εμήληα δεπηεξνιέπησλ, ηνπ ελφο ιεπηνχ, ησλ δχν
ιεπηψλ, κε ηελ άλεζή ηνπο λα ζρνιηάδνπλ. Φαίλεηαη νη απφςεηο νη δηθέο καο είλαη
βιαπηηθέο γηα ηνλ ηφπν!
                    14
    Θα αλαθέξσ έλα άιιν πξφβιεκα ππαξθηφ πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα ην
παξαθνινπζεί ηα πξσηλά, κε ηηο πξσηλέο εθπνκπέο ηνπ ΡΗΚ. Κάπνηνη δεκνζηνγξάθνη
εθεί είλαη πεξίπνπ φζνη απνηάζεθαλ ζηνλ θππξηαθφ ιαφ θαη πήξαλ απηνί ηελ εμνπζία,
είηε εμειέγεζαλ πξφεδξνη είηε δηνξίζηεθαλ ππνπξγνί είηε είλαη βνπιεπηέο, ν θαζέλαο
θάλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ. Να ζαο πσ έλα πξφζθαην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Αθνχσ
ηελ θ. Βξεηνχ ηεο πξσηλήο εθπνκπήο.      Κάλεη πξφγξακκα θαη έρεη ηνλ θ.
Παπαπέηξνπ… Γηφηη εθηά θαη είθνζη -θαη γλσξίδνπκε φινη πνηεο είλαη νη ψξεο ηεο
αθξνακαηηθφηεηαο- απφ ε ψξα εθηά θαη είθνζη σο ε ψξα νθηψ παξά είθνζη πέληε νη
κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη εθείλε ηελ ψξα πνπ ν θφζκνο πάεη ζηηο δνπιεηέο ηνπ έρεη ηελ
πην ςειή αθξνακαηηθφηεηα. Δθεί πνηνπο ζα αθνχζεη; Θα αθνχζεη ηνλ θ. Παπαπέηξνπ,
ηνλ θ. Αβέξσθ, ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε, ην ζπλάδειθν ην Υξήζην Πνπξγνπξίδε θαη ζα
αλαθεξζψ ζε παξάδεηγκα θαη γηα ηνλ θ. Πνπξγνπξίδε πνπ είλαη θαη παξψλ θαη λα κε
δηαςεχζεη, αλ είλαη δηαθνξεηηθά. Λέεη ν θ. Παπαπέηξνπ, αθνχ έςαιιε θαη έζπξε ηα εμ
ακάμεο, έθηαζε ζην αθξαίν ζεκείν λα ιέεη φηη είκαζηε ην θξάηνο παξίαο, φηη είκαζηε ην
καχξν πξφβαην θαη φηη είκαζηε νη δαθηπινδεηθηνχκελνη ζηελ Δπξψπε. Κπξία Βξεηνχ,
επραξηζηψ πνιχ. ΢πκθψλεζε δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα είπε, θαιά ηνπο έθακε
δειαδή! Καη είπε ε θ. Βξεηνχ: «Θα βάινπκε θαη ηνλ αλαπιεξσηή πξφεδξν ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο λα απαληήζεη». Καη ηη έθαλε ε αζεφθνβε; Λέεη: «Θα
βάινπκε ηνλ Κπξηάθν Σζηνχπξα ηψξα» θαη παίξλεη ηνλ Κπξηάθν Σζηνχπξα απφ ην
Λνλδίλν, ν νπνίνο έθαλε ζρφιην θακηά δεθαξηά ιεπηά, θαη ε ζεηξά ηνπ θ. Κιεάλζνπο
μέξεηε πφηε ήξζε; Ζ ψξα νθηψ παξά δέθα!
Γ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ:
   Ζ θαιχηεξε ψξα!
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Ναη, είλαη ε θαιχηεξε ψξα. ΢αο βνιεχεη!
   Ννκίδσ απηά ηα πξάγκαηα είλαη πξνζβνιή πξνο ηε λνεκνζχλε ηνπ θππξηαθνχ
ιανχ. Απηά δηαδξακαηίδνληαη ζηηο πξσηλέο εθπνκπέο. Μία άιιε παξφκνηα ηζηνξία, κε
άιιν δεκνζηνγξάθν ηψξα, ηνλ θ. Υαηδεπαλαγή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πξνηηκψ λα κε ιέγνληαη νλφκαηα.
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, ηνχηνη έλ’ ιεηηνπξγνί ηνπ ΡΗΚ, έλ’ ηνχηνπο πνπ πιεξψλνπκε.
Ννκίδσ αθνχκε ηνπο ην πξσί.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Χξαία, λα ηα πείηε ζηηο επηηξνπέο.
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Χξαία, άιινο δεκνζηνγξάθνο, λα απνζχξνπκε ην φλνκά ηνπ.
   Αλ βάισ εθηά θαη είθνζη, αθνχσ ην ζπλάδειθν Πνπξγνπξίδε λα ιέεη έηζη κε
έλαλ πεηζηηθφ ηξφπν φηη ν θαιχηεξνο ππεξαζπηζηήο ησλ ζέζεσλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε είλαη ν θ. Αλαζηαζηάδεο θαη φηη ν θαιχηεξνο
ππεξαζπηζηήο ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ είλαη ν θ.
Αλαζηαζηάδεο. Δίπα λα δεηήζσ θαη εγψ παξέκβαζε. Ήηαλ λα ξσηήζσ ην
ζπλάδειθν, αο πνχκε, φιε απηή ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θ. Αλαζηαζηάδε πνπ καο
θαηάγγειιε -θαη κάιηζηα ν θ. Πνπξγνπξίδεο κνχ είπε απφ ην έδξαλν εθεί φηη δελ
                      15
θαηάγγεηιε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αιιά ηνλ Σάζζν Παπαδφπνπιν- πνπ έιεγε φηη
ηνλ ππεξαζπηδφηαλ ζηελ Δπξψπε θαη κάιηζηα είλαη πεπεηζκέλνο ν θ. Πνπξγνπξίδεο,
δηφηη κεηέρεη ζε επηηξνπέο ζηελ Δπξψπε, γλσξίδεη θπβεξλήζεηο θαη μέξεη ην επίκνλν
έξγν πνπ επηηειεί ν θ. Αλαζηαζηάδεο, γηα λα πξνβάιιεη ηηο ζέζεηο ηνπ. Μα, καθάξη λα
ήηαλ έηζη δειαδή! Θα ην ρεηξνθξνηνχζακε πξψηνη θαη θαιχηεξνη, αιιά γλσξίδνπκε
φινη πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηνπ αλδξφο έλαληη ηεο πνιηηηθήο ηνπ θ. Σάζζνπ
Παπαδφπνπινπ. Καη δήηεζα λα παξέκβσ θαη ε απάληεζε πνηα ήηαλ; Σειεθψλεζα
ζην ΡΗΚ θαη ε θνπέια κνχ είπε: «Κχξηε Κνπιία, λα ξσηήζνπκε ηνλ εηδηθφ πνπ θξαηεί ην
κηθξφθσλν». Μνπ απαληά πίζσ: «Δλλά έρνπκε ηελ αζζέλεηα ησλ πνπιεξηθψλ κεηά»!
                   (Γέιηα)
   Απηά δηαδξακαηίδνληαη ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ.
Σ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ:
   Γελ μέξεηο γηα ηα πνπιεξηθά;
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Μάιηζηα. Έλ’ αζηεία, αιιά δπζηπρψο είλαη πξαγκαηηθφηεηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να παξαθαιέζσ λα ζπληνκεχνπκε, δηφηη έρσ αθφκα ηξεηο νκηιεηέο.
Ε. ΚΟΤΛΗΑ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
    Θα πσ θαη ην εμήο: Αζθαιψο, απηνί νη θχξηνη πνπ ρεηξίδνληαη ηα ηνπ
Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ, επεηδή ν ππνθαηλφκελνο ηνπο άζθεζε θξηηηθή,
ζεψξεζαλ ζσζηφ φηη έρνπλ ηελ εμνπζία λα θάλνπλ απνθιεηζκνχο. Μάιηζηα, ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα κνχ είραλ ηειεθσλήζεη απφ ην ΡΗΚ θαη κνπ είπαλ: «Κχξηε
Κνπιία, ζα κηιήζνπκε γηα ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ LTV θαη ηελ
ΑΣΖΚ». Μάιηζηα. «Θα κηιήζεηο αχξην ε ψξα επηά θαη ηξηάληα πέληε». Αθνχ
πεξίκελα λα κηιήζσ, εδέεζελ ν Θεφο ε ψξα νθηψκηζε λα κε πάξεη ε ζπγθεθξηκέλε
θνπέια θαη λα κνπ πεη «μέξεηε δε βξήθακε θαη απφ ηελ ΔΓΔΚ θάπνηνλ λα κηιήζεη θαη
γη’ απηφ δε ζαο βάιακε». Αληηιακβάλνκαη φηη, φηαλ ην πιεξνθνξήζεθαλ νη ηαγνί απφ
πάλσ, έθαλαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθνπέο. Απηφ θαη αλ είλαη επηιήςηκν θαη
επηθίλδπλν, αλ θάπνηνη έρνπλ πξάγκαηη ηέηνηα εμνπζία λα απνθιείνπλ θαηά ην δνθνχλ,
δηφηη θάπνηνη βνπιεπηέο ηνχο άζθεζαλ θξηηηθή!
    Αζθαιψο, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε εηζήγεζή κνπ πξνο
ηελ θνηλνβνπιεπηηθή κνπ νκάδα ήηαλ λα θαηαςεθηζηεί απηφο ν πξνυπνινγηζκφο, αιιά
δελ πέξαζε ην δηθφ κνπ. Διπίδσ φηη ζην ΡΗΚ ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εζληθή
ξαδηνηειεφξαζε ζε κηα εκηθαηερφκελε παηξίδα πξέπεη λα είλαη ν θαιχηεξνο
πξεζβεπηήο ησλ δηθαίσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Νηψζεηε ζήκεξα
φηη ην ΡΗΚ, ην νπνίν εθπέκπεη θαη δνξπθνξηθά θαη θηάλεη ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο,
ππεξαζπίδεηαη θαη πξναζπίδεηαη έλαλ θαηερφκελν ηφπν; Δγψ πξνζσπηθά έρσ
αληίζεηε άπνςε. Δίλαη θαηξφο ηα ρξήκαηα ηνπ πνιίηε, ε ρνξεγία πνπ δίδεηαη ζην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, θάπνηνη λα ηα ρεηξηζηνχλ κε ζσζηφ ηξφπν, κε ζεβαζκφ
θαη πξνο ππεξάζπηζε ησλ δηθαίσλ ηνπ ηφπνπ.
   Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

                    16
   Ήκνπλα πνιχ αηζηφδνμνο, αιιά εδψ έρσ έλα, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε, έμη,
εθηά αθφκα νκηιεηέο. Θα παξαθαιέζσ λα ππάξμεη απηνζπγθξάηεζε, εηδάιισο ζα
δεηήζσ απφ ηε Βνπιή λα νξίζεη ρξνληθά πεξηζψξηα.
   Ο θ. Άληξνο Κππξηαλνχ.
Α. ΚΤΠΡΗΑΝΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
    Γε ζα επεθηαζψ ζε κηα εθ’ φιεο ηεο χιεο ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην ξφιν ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο ζε κηα θνηλσλία, γηαηί είλαη έλα ζέκα
ην νπνίν έρνπκε ζπδεηήζεη θαηά θφξνλ ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Θα ζηαζψ ζε
θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηε ζπδήηεζε ε νπνία έρεη πξνεγεζεί,
γηα λα πσ ηα εμήο:
    Δίλαη γεγνλφο φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ ηαιαλίδεηαη εδψ θαη ρξφληα
απφ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ ή θαιχηεξα
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζην ίδξπκα, κε
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ θαη ηα νπνία βέβαηα, αληηιακβάλεζηε, έρνπλ ηελ
αθεηεξία ηνπο ζε θάπνηνπο άιινπο ιφγνπο, ζην πψο ιεηηνπξγνχζε φια απηά ηα ρξφληα
ην ίδξπκα. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο πξέπεη λα παξαδερζνχκε, αλ ζέινπκε λα είκαζηε
αληηθεηκεληθνί, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαβάιιεηαη κηα πξνζπάζεηα λα
αληηκεησπηζηνχλ θάπνηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην ίδξπκα.
   Τπάξρεη έλα λνηθνθχξεκα. Τπάξρεη κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θάπνησλ
πξνβιεκάησλ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ
Ηδξχκαηνο Κχπξνπ. Καη, επεηδή, εκάο ηνπιάρηζην, δε καο αξέζεη λα κηινχκε κε
ζπλζήκαηα, αιιά λα κηινχκε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζα αλαθεξζψ ζε θάπνηα
παξαδείγκαηα, γηα λα δνχκε θαηά πφζν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαηαβάιιεηαη κηα
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θάπνησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ.       Καη θάλσ κηα
παξέλζεζε εδψ, γηα λα πσ φηη είλαη εθπιεθηηθφ, εηιηθξηλά, ην πψο θάπνηνη μαθληθά,
ελψ γηα ρξφληα νιφθιεξα ζησπνχζαλ κπξνζηά ζηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ
ππήξραλ ζην ίδξπκα, ζήκεξα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην ίδξπκα αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ
πνηφηεηα ησλ ππνινίπσλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
θαηάζηαζε.
   Θα πσ θάπνηα ζηνηρεία: Ζ θξαηηθή ρνξεγία έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
κάιηζηα ζην 2006, ζε ζχγθξηζε κε ην 2005, κεηψλεηαη θαηά 15% . απφ ηα £18,5
εθαηνκ. πεξηνξίδεηαη ζηα £15 εθαηνκ. Τπάξρεη κείσζε ησλ ππεξσξηψλ, παξ’ φιν πνπ
νη αλάγθεο, αληηιακβάλεζηε, είλαη απμεκέλεο, ιφγσ ησλ έθηαθησλ επηθαηξηθψλ
εθπνκπψλ πνπ έρεη εηδηθά ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ππάξρεη κείσζε ινηπφλ
ησλ ππεξσξηψλ θαηά 15,5%. Δ, απηφ δελ είλαη πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο ηνπ
ηδξχκαηνο; Μπνξεί απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε λα αληηκεησπηζηνχλ σο δηά καγείαο
ηα πξνβιήκαηα ηα νηθνλνκηθά ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην ίδξπκα;
   Αθνχγεηαη απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο φηη ζα πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ ηα ηπρεξά
παηρλίδηα γηα ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Αθνχγεηαη ε άπνςε φηη πξέπεη λα
απαγνξεπζεί θαη ε δηαθήκηζε. Πξέπεη λα απαγνξεπζεί θαη ε θξαηηθή ελίζρπζε ε νπνία
παξαρσξείηαη ζην θξαηηθφ ίδξπκα. Καη δηεξσηάηαη θάπνηνο: «Μα, αλ αθνινπζήζνπκε
απηή ηε ζπληαγή, έηζη κεκηάο, πνχ ζα νδεγεζεί ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ;».
Με καζεκαηηθή αθξίβεηα ζην θιείζηκν! Καη δηεξσηάηαη θάπνηνο αλ θάπνηνη, πίζσ απφ
ηα επηρεηξήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνπλ, νπζηαζηηθά ζηνρεχνπλ ζην θιείζηκν ηνπ
                    17
Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ ή ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λα
ελεκεξψλεη ηελ θππξηαθή θνηλσλία. Καη ηα ιέσ φια απηά εθπξνζσπψληαο ην ΑΚΔΛ
θαη ιέγνληαο φηη ην ΑΚΔΛ, φρη κφλν ζήκεξα, δηαρξνληθά ην ΑΚΔΛ αζθνχζε θξηηηθή γηα
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ ρεηξηδφηαλ θαη ηα δεηήκαηα
ηεο αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο θαη ηα δεηήκαηα γεληθφηεξα ηεο ςπραγσγίαο, αιιά θαη
ηεο ελεκέξσζεο κε ηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα, θαζψο θαη γηα ηα πνιιά θαθψο έρνληα ηα
νπνία ππήξραλ ζην ίδξπκα.
    Απμήζεθε ε ζεακαηηθφηεηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο
Κχπξνπ, ησλ ηειενπηηθψλ, απφ 14% ζε 21% ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαη ηα ξαδηνθσληθά
ηνπ θαλάιηα είλαη ηα πην πςειά ζε αθξνακαηηθφηεηα, ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΗΚ.
Απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη έλδεημε φηη ιακβάλνληαη κέηξα δηνξζσηηθά πξνο ηελ νξζή
θαηεχζπλζε; Γελ κπνξείο απφ ηε κηα ζηηγκή λα αληηκεησπίζεηο θαη λα επηιχζεηο
πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπζζσξεπζεί κε ηελ παξέιεπζε πνιιψλ ρξφλσλ θαη
εμαηηίαο πνιιψλ ιαζψλ ηα νπνία έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ.
   Θέισ λα μεθαζαξίζσ γηα αθφκα κηα θνξά φηη εκείο είκαζηε πνιχ πην
απαηηεηηθνί θαη ιέκε φηη ππάξρεη φλησο πξφβιεκα αληηθεηκεληθφηεηαο. Βέβαηα,
αθνχζηεθε ζηε ζπδήηεζε κηα θξηηηθή… Αζθήζεθε κηα θξηηηθή ζην Ραδηνθσληθφ
Ίδξπκα Κχπξνπ απφ δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο:     Απφ ηε κελ
αληηπνιίηεπζε φηη δπζηπρψο δελ ηεο παξαρσξείηαη ν ρξφλνο εθείλνο πνπ πξέπεη σο
δήζελ αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζηνλ ηφπν, ελψ αθνχζηεθε θαη ε θξηηηθή φηη
αθνχγνληαη κφλν απφςεηο πνπ έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε
ζην Κππξηαθφ. Δγψ ιέσ φηη αδηάςεπζηνο θξηηήο γηα ην πνηνη παξνπζηάδνληαη απφ ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ είλαη ε έθζεζε ηελ νπνία καο απνζηέιιεη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ.
    Έρσ ζπγθεληξσκέλα εδψ ηα ζηνηρεία ησλ έμη κελψλ γηα ην πνηνη έρνπλ
εκθαληζηεί, πνηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, εθπξφζσπνη πνησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ έρνπλ
εκθαληζηεί ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, επαλαιακβάλσ, γηα κηα πεξίνδν έμη
κελψλ. Ση ιέεη απηφο ν θαηάινγνο; Ο Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο, ν νπνίνο
δηακαξηχξεηαη εληνλφηαηα, έρεη κηα ηεξάζηηα ππεξπξνβνιή, ιεο θαη είλαη ε κεγαιχηεξε
πνιηηηθή δχλακε ζηνλ ηφπν κε δηπιάζηα πνζνζηά απφ ην δεχηεξν πνιηηηθφ θφκκα . έρεη
εθαηφλ πελήληα έμη πξνβνιέο ζηειερψλ ηνπ ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο ή ην 37%
ηεο πξνβνιήο. Σν ΑΚΔΛ, πνπ είλαη φλησο ε κεγαιχηεξε πνιηηηθή δχλακε ζηνλ ηφπν
καο, πξνβιήζεθε ζ’ απηή ηελ πεξίνδν κφλν ελελήληα ηξεηο θνξέο ή ζε πνζνζηφ 21%
ηεο πξνβνιήο, ιεο θαη έρεη κφλν ηε κηζή δχλακε απ’ φζε έρεη ν Γεκνθξαηηθφο
΢πλαγεξκφο. Καηά ηα άιια, παξαπνληέηαη ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο φηη δελ ηνπ
παξέρεηαη βήκα, γηα λα εθθξαζηεί σο ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. Σν Γεκνθξαηηθφ
Κφκκα έρεη πξνβιεζεί εμήληα ελληά θνξέο ή ζε πνζνζηφ 17% ηεο πξνβνιήο, δειαδή
ζρεδφλ ηφζν φζν θαη ην ΑΚΔΛ. Ζ ΔΓΔΚ έρεη παξνπζηαζηεί ηξηάληα πέληε θνξέο ή ζε
πνζνζηφ 9% ηεο πξνβνιήο. Σν ΔΤΡΧΚΟ είλαη γχξσ ζην 6%, νη Δλσκέλνη
Γεκνθξάηεο γχξσ ζην 5% θαη νη Νένη Οξίδνληεο -ήηαλ Νένη Οξίδνληεο ηφηε- θαη ην
Κίλεκα Οηθνιφγσλ Πεξηβαιινληηζηψλ γχξσ ζην 2,5%. Αλαθέξνκαη ζηα ζηνηρεία ηα
νπνία έρσ.
   Ννκίδσ φηη απηά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζε φ,ηη
αθνξά ηελ πξνβνιή ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ.  Καη εκείο απαηηνχκε λα δηαθνξνπνηεζεί απηή ε θαηάζηαζε.      Να
παξνπζηάδνληαη αληηθεηκεληθά νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ κε βάζε ην πνιηηηθφ
εθηφπηζκα ην νπνίν έρεη ε θαζεκηά θαη ζα είλαη απαίηεζή καο δηαρξνληθή απηή, φρη
κφλν ζήκεξα πνπ είκαζηε εκείο -θαη πηζηεχσ ζα είκαζηε ζπλερψο- ε πξψηε πνιηηηθή
δχλακε ζηνλ ηφπν. Θα πξέπεη ηδηαίηεξα ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε λα δηαζθαιίδεη

                    18
σο έλα απφ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ην
εθηφπηζκα ην νπνίν έρεη ε θαζεκηά πνιηηηθή δχλακε ζηνλ ηφπν, δίρσο λα εκκέλνπκε
κε έλαλ ηξφπν ηζνπεδσηηθφ θαη απφιπην, αιιά πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη κε θάπνηα
αλαινγία απηφ ην εθηφπηζκα ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Καη ν ηειεπηαίνο πνπ
δηθαηνχηαη λα έρεη παξάπνλν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη απφ ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ είλαη ην Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο.
    Σψξα ζέισ λα πσ δπν ιφγηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.
Θέισ λα πσ δπν ιφγηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθπνκπψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο
Κχπξνπ. Δίπα πξνεγνπκέλσο φηη εκείο δηαρξνληθά αζθνχκε θξηηηθή ζην Ραδηνθσληθφ
Ίδξπκα Κχπξνπ. Έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν πνπ έρεη λα
δηαδξακαηίζεη ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε. Πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν
αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο, εθπαηδεπηηθφ, ςπραγσγηθφ κε κηα ζσζηή ηζνξξνπία θαη,
επαλαιακβάλσ, αζθήζακε δηαρξνληθά θξηηηθή. Δ, δελ κπνξνχκε λα θιείλνπκε ηα
κάηηα καο φκσο ζε θάπνηεο βειηηψζεηο νη νπνίεο γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα!
Απμήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε λενιαία θαη κάιηζηα κε
παξνπζηαζηέο άηνκα λενιαίνπο, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Καζηεξψζεθε ην
2006 σο “Έηνο Νενιαίαο” απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ.        Πφηε ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ αλαιάκβαλε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ζην παξειζφλ;
    Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη νη πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο πνπ έρνπλ αξρίζεη
λα δίλνπλ ην έληνλφ ηνπο “παξψλ” απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Καζηέξσζε
πέξζη ην “Έηνο Μίθε Θενδσξάθε” ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Πφηε ε δεκφζηα
ξαδηνηειεφξαζε είρε δηαδξακαηίζεη ηέηνην ξφιν ζηα πνιηηηζηηθά πξάγκαηα ηνπ ηφπνπ;
Απηά ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα ηα αλαγλσξίδνπκε σο βήκαηα πξνο ηα εκπξφο;
   Ζ δψλε γηα ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Θα δηαθσλήζσ κε ην ζπλάδειθν Εαραξία
Κνπιία. Θα δερζψ φηη ππάξρνπλ αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα, αιιά απηή ε εθπνκπή
δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη
αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ θαη ζα πξέπεη λα ηε
ζηεξίμνπκε λα εληείλεη θαη λα δηαδξακαηίζεη επνηθνδνκεηηθά απηφ ην ξφιν ηεο ζηελ
θππξηαθή θνηλσλία. Καη, φηαλ ιέσ θππξηαθή θνηλσλία, αλαθέξνκαη θαη ζηνπο
Σνπξθνθππξίνπο θαη φρη κφλν ζηνπο Διιελνθππξίνπο, γηαηί παξαθνινπζείηαη απηή ε
εθπνκπή θαη απφ Σνπξθνθππξίνπο θαη κάιηζηα ζε ςειά πνζνζηά. Τπάξρνπλ θαη
πνιιά άιια ηα νπνία ζα κπνξνχζα λα απαξηζκήζσ.
    Θέισ λα θιείζσ, ινηπφλ, ιέγνληαο φηη ππάξρεη κηα ζαθήο πξνζπάζεηα,
πξνθαλήο πξνζπάζεηα λα ππάξμεη θάπνηα αιιαγή ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ.
Απαηηείηαη ρξφλνο. Απφ εθεί θαη πέξα, μεθαζαξίδνπκε φηη εκείο, σο ΑΚΔΛ, ζα
θξίλνπκε ηελ θάζε πξάμε ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ μερσξηζηά θαη κε
βάζε ην δηθφ ηεο ην πεξηερφκελν θαη ζα επηθξίλνπκε εθεί θαη φπνπ απαηηείηαη ε ζρεηηθή
επίθξηζε.
    Σν ζέκα φκσο ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ “Alpha” είλαη έλα ζέκα ην νπνίν
ζπδεηήζεθε θαηά θφξνλ ζηελ επηηξνπή Δζσηεξηθψλ, έλα ζέκα ην νπνίν ζπδεηήζεθε
θαηά θφξνλ ζηελ επηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη δηεξσηφκαζηε πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά
θίλεηξα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ φιε απηή ηελ θξηηηθή ε νπνία αζθείηαη ζην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Δκείο ζα ζηεξίμνπκε απηή ηε ζπκθσλία σο κέξνο κηαο
γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ην ίδξπκα, γηα λα δηαδξακαηίζεη
έλαλ πην ζεηηθφ ξφιν ζηελ θππξηαθή θνηλσλία ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δπηκέλσ ζε απηνζπγθξάηεζε, εηδάιισο ζα ζέζσ ζέκα ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ.

                     19
   Ο θ. Υξηζηνθφξνπ.
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
    Πνηα ρξεία άιισλ καξηπξηψλ κπνξεί λα έρνπκε εκείο ηεο αληηπνιίηεπζεο, φηαλ
ε ζπκπνιίηεπζε, κε ηα πην δσεξά ρξψκαηα, θαηέδεημε ην ζιηβεξφ θαηάληεκα πνπ
επηθξαηεί ζε αθφκα έλαλ εκηθξαηηθφ νξγαληζκφ, πνπ επηβεβαίσζε κε ηνλ θαιχηεξν θαη
ηνλ πην εθθξαζηηθφ, εχγισηην θαη παξαζηαηηθφ ηξφπν φηη ε παξνχζα δηαθπβέξλεζε
κε ηε δηθή ηεο δηνίθεζε, επί ησλ εκεξψλ ηεο, θαηφξζσζε λα απνδηνξγαλψζεη θαη λα
δηαιχζεη θαη ην θξαηηθφ θαλάιη! Αθφκα ηη άιιεο καξηπξίεο ζέινπκε φηη αθφκα θαη γηα ην
θξαηηθφ θαλάιη ηα ζπγθπβεξλψληα θφκκαηα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλή, εληαία θσλή!
Οη κελ θαηαθεξαπλψλνπλ, νη δε πξναζπίδνληαη. Οη κελ ιελ φηη είλαη εζληθή απαμίσζε
ην ΡΗΚ λα έρεη ηνπξθηθφ πξφγξακκα κε ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη, ν εθπξφζσπνο
ηχπνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφκκαηνο ηεο παξνχζαο δηαθπβέξλεζεο, ηεο επθαηξηαθήο
ζπγθπβέξλεζεο, απφ ην ΑΚΔΛ πξνεξρφκελνο, καο αλαθέξεη κε ηνλ πην εθθξαζηηθφ
ηξφπν φηη ζηεξίδνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε απηά ηα πξνγξάκκαηα. Καη δηεξσηάηαη ν
Κχπξηνο πνιίηεο πνπ καο αθνχεη πψο είλαη δπλαηφ λα πάεη κπξνζηά ν ηφπνο! Πψο
είλαη δπλαηφ λα πξνρσξήζεη ν θξαηηθφο ή εκηθξαηηθφο κεραληζκφο θαη ηνκέαο, φηαλ
άιια ιελ νη κελ, άιια ιελ νη δε, φηαλ δελ έρνπλ θνηλή γξακκή, θνηλή ζηξαηεγηθή, θνηλφ
πξφγξακκα θαη αο ςήθηζαλ, θαηά ηα άιια, θαη αο εθαξκφδνπλ ην θνηλφ πξνεθινγηθφ
πξφγξακκα ηνπ Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ, πνπ δελ ην ζπκάηαη θαλέλαο πιένλ, γηαηί
δελ εθαξκφδεηαη θαη δελ πινπνηείηαη, αιιά ζπλερίδνπκε κηα δηαθπβέξλεζε ηνπ
“βιέπνπκε θαη πξάηηνπκε”;
    Γη’ απηφ ην ζιηβεξφ θαηάληεκα, πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο αγαπεηνχο
ζπλαδέιθνπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο, εκείο έρνπκε λα πνχκε φηη απνδείμαηε γηα κηα
αθφκα θνξά φηη αλαδεηθλχεζηε ζε θπβέξλεζε ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ησλ ζθαλδάισλ,
ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηάιπζεο ηνπ θξαηηθνχ θαη εκηθξαηηθνχ ηνκέα. Δίλαη ζιηβεξφ
θαη πξαγκαηηθά εθθξάδνπκε ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε ιχπε καο, γηαηί ν θάζε ηφπνο
ζέιεη έλα αμηφπηζην θξαηηθφ θαλάιη. Πέζηε κνπ πνηνο ζήκεξα κπνξεί λα πεηζζεί φηη
είλαη αμηφπηζην απηφ ην θαλάιη, φηαλ βνπιεπηέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
θαηαθεξαπλψλνπλ απηφ ην θαλάιη φηη βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε, φηη απηφ ην θαλάιη
βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο, φηη απηφ ην θαλάιη, ζην νπνίν νη ίδηνη δηφξηζαλ
ηε δηνίθεζε, γηα λα ην δηνηθεί θαη λα ην δηαρεηξίδεηαη, βξίζθεηαη λα πξνσζεί πνιηηηθέο
πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ εζληθή καο ππφζεζε! Απηά δελ ηα έιεγε ε αληηπνιίηεπζε, ηα
είπε ε ζπκπνιίηεπζε πνπ παξήιαζε απφ απηφ ην βήκα.
    Δκείο ζα ζαο πνχκε φηη πξάγκαηη ζα ήηαλ έθπιεμε γηα καο, ζα ήηαλ έθπιεμε
πξαγκαηηθή γηα καο, αλ, κέζα ζ’ απηφ ην γεληθφηεξν αίζζεκα απνδηνξγάλσζεο θαη
δηάιπζεο, ην ΡΗΚ πήγαηλε θαιά. Θα ήηαλ επράξηζηε έθπιεμε, αλ είρακε κηα εμαίξεζε
ζ’ απηφ ηνλ θαλφλα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξηψλ ρξφλσλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ
Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ. Γπζηπρψο, πάκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ ην θαθφ ζην
ρεηξφηεξν θαη απηφ ην ηίκεκα ην πιεξψλεη θαζεκεξηλά ν Κχπξηνο πνιίηεο, γηαηί ην
ηίκεκα ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ ΡΗΚ δελ ην πιεξψλεη ην θφκκα ή ηα θφκκαηα πνπ
απνηεινχλ ηε ζεκεξηλή δηαθπβέξλεζε, ην πιεξψλεη κε ηα £20 εθαηνκ. ν Κχπξηνο
θνξνινγνχκελνο. Καη, αλ πξάγκαηη ην ΡΗΚ, θαηά ηνπο ζπγθπβεξλψληεο, δελ απνδίδεη,
δελ πξνζθέξεη θαη δελ επηηειεί ην ξφιν ηνπ, ζεκαίλεη φηη απηά ηα £20 εθαηνκ., πνπ
βγαίλνπλ κέζα απφ ηηο ηζέπεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνιίηε, δελ πηάλνπλ ηφπν, δελ
παλ ζε θαιή κεξηά. Καη, αλ πξάγκαηη ππάξρεη απηή ε θαθνδηαρείξηζε, πνηνπο
πεξηκέλεηε λα ειέγμνπλ ηε θαθνδηαρείξηζε; ΢ίγνπξα, ελδφκπρα ν ιαφο πεξηκέλεη λα
θχγεη ε παξνχζα θπβέξλεζε, γηα λ’ αλαιάβνπλ θάπνηνη άιινη πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηε
ρξεζηή δηνίθεζε, πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε, πνπ ζα δψζνπλ ιχζεηο
                     20
ζηα πξνβιήκαηα θαη ζα ζηακαηήζνπλ ηε ξνή ησλ ζθαλδάισλ, πνπ έθηαζαλ κέρξη θαη
ζην θξαηηθφ θαλάιη.
    Γπζηπρψο, δπζηπρψο πξαγκαηηθά, ν ηφπνο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη θαη λα
ηαιαλίδεηαη απφ κηα θπβέξλεζε πνπ θπβεξλά ρσξίο πξφγξακκα, ρσξίο
πξνζαλαηνιηζκφ θαη, ην ρεηξφηεξν, πνπ είλαη κηα επθαηξηαθή ζπγθπβέξλεζε θνκκάησλ
πνπ ηα ελψλεη ν θνηλφο ζηφρνο ηεο λνκήο ηεο εμνπζίαο θαη γηα φια ηα ζέκαηα, είηε ΡΗΚ
ιέγεηαη είηε ΑΣΖΚ ιέγεηαη είηε ΑΖΚ είηε θξαηηθφο ηνκέαο, έρεη θαη ην θαζέλα απφ κηα
μερσξηζηή πνιηηηθή. Καη απηή ηελ έιιεηςε ζσζηήο πνιηηηθήο θαη κίαο θαη κνλαδηθήο
πνιηηηθήο ηελ πιεξψλνπλ νη νξγαληζκνί, ηελ πιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη, ηελ
πιεξψλνπλ νη Κχπξηνη πνιίηεο.
    Απ’ απηφ ην βήκα ιέρζεθε κε πνιχ έληνλν ηξφπν φηη ηάραηεο ν Γεκνθξαηηθφο
΢πλαγεξκφο… Γελ έιαβαλ ππφςε -θαη αλέκελα ηδηαίηεξα απφ ηνλ εθπξφζσπν ηχπνπ
ηνπ ΑΚΔΛ, πνπ έρεη ζπλάθεηα κε ηα ΜΜΔ, λα ην ιάβεη ππφςε- φηη καο
παξαθνινπζνχλ θαη νη Κχπξηνη πνιίηεο θαη φηη ζα πξνθαιεί ζίγνπξα θαη ηε λνεκνζχλε
ηνπο, αιιά ζα πξνθαιεί θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, φηαλ πξνζπαζνχλ ιεθηηθά λα ηνπο
κεηαθέξνπλ φηη ηάραηεο ε αληηπνιίηεπζε πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ζην θξαηηθφ θαλάιη
θαη φηη ε αληηπνιίηεπζε έρεη ηελ εχλνηα ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ ζε ζρέζε κε ηε
ζπκπνιίηεπζε. ΋ρη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ αλέθεξε ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηνπ ΑΚΔΛ
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα -αο πάεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Γελάξε, γηα λα
δεη πφζν πξνβιήζεθε ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο θαη πφζν πξνβιήζεθε ν ίδηνο θαη
ην ΑΚΔΛ- αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ησλ θαζεκεξηλψλ εθπνκπψλ,
θάζε άιιν παξά θαηαδεηθλχνπλ απηφ πνπ πξνζπάζεζε θξαζηηθά θαη κφλν απφ ην
βήκα απηήο ηεο Βνπιήο λα θαηαδείμεη.
    Πηζηεχσ φηη απηή ηε ζηηγκή δε ρξεηαδφκαζηε δηθεγφξνπο λα καο ππνδείμνπλ
πφζν πξνβάιιεηαη θαη πφζν παξνπζηάδεηαη ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο ή αλ έρεη ηελ
εχλνηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηνπ ΡΗΚ ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο. Καζεκεξηλά
θαηαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ζέιεηε ηελ αληηπνιίηεπζε λα είλαη έλαο έλαληη
επηά. Αλαθέξαηε αξηζκνχο, αιιά μεράζαηε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, φηαλ θαηεβαίλνπλ
πέληε-έμη θαη επηά θφκκαηα ηεο ζπκπνιίηεπζεο έλαληη ελφο, ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
΢πλαγεξκνχ. Θέιεηε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηζνκέξεηα ζην θξαηηθφ θαλάιη; Δπηά έλαληη
ελφο; Φπζηθά, ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα λα ηνπο
αληηκεησπίζεη, αιιά απηέο ηηο παξαδνμφηεηεο θαη απηέο ηηο αληζνξξνπίεο λα κελ
πξνζπαζνχλ λα καο ηηο πεξάζνπλ σο εχλνηα ζην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ.
    Πέξαλ ηνχηνπ, φκσο, ζα ήζεια λα ζίμσ θαη ηα ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ. Τπάξρεη
θξαηηθφ θαλάιη, ην πιεξψλεη ν θάζε Κχπξηνο πνιίηεο, θαη απαηηνχκε λα έρνπκε
θαιχηεξν ΡΗΚ, γηαηί φινη εκείο είκαζηε ππφινγνη απέλαληη ζηνλ θππξηαθφ ιαφ,
απέλαληη ζηα είθνζη εθαηνκκχξηα πνπ βγαίλνπλ κέζα απφ ηηο ηζέπεο ηνπ. Καη φινη
εζείο, φρη ε αληηπνιίηεπζε, θχγαηε απ’ εδψ απνγνεηεπκέλνη, δεηψληαο θαιχηεξν ΡΗΚ.
Δκείο ζα πνχκε κε φιε ηε δχλακε ηεο ςπρήο καο φηη ην ΡΗΚ κάο απνγνεηεχεη
θαζεκεξηλά. Δκείο θη αλ δεηνχκε θαιχηεξν ΡΗΚ, εκείο θη αλ επηδεηνχκε αλαβάζκηζε
ηεο πνηφηεηαο, εκείο θη αλ επηδεηνχκε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ξφιν!
   Σν ΡΗΚ κέρξη ζήκεξα δε δηαδξακάηηζε θαη δε δηαδξακαηίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ
ξφιν. Δκείο δε ζέινπκε έλα ΡΗΚ λα αληαγσλίδεηαη, ζην βσκφ κάιηζηα ηεο πιεηνδνζίαο
πξνζθνξάο ρξεκάησλ απφ ηηο ηζέπεο ηνπ ιανχ, ηα ηδησηηθά θαλάιηα. Γελ έρεη
ζεκαζία γηα ηνλ πνιίηε αλ ζα δεη ηε «Φφξκνπια Έλα» δσξεάλ απφ ην ηδησηηθφ θαλάιη,
αιιά έρεη ζεκαζία αλ ζα ηε δεη πιεξψλνληαο εθαηνκκχξηα ην ΡΗΚ. Ο πνιίηεο ζέιεη
απηφ ην νπνίν ηνπ πξνζθέξεηαη λα ηνπ πξνζθέξεηαη ζην ρακειφηεξν θφζηνο. Καη,
ελψ έρεη ηελ επρέξεηα λα βιέπεη απφ ηα ηδησηηθά θαλάιηα ή ηηο ηαηλίεο ή ηηο ζεηξέο ή ηε
«Φφξκνπια Έλα» ή άιιεο παξαγσγέο δσξεάλ, πξνζηξέρεη ην ΡΗΚ λα αληαγσληζηεί,
                     21
πιεξψλνληαο απφ πνχ; Απφ ηηο ηζέπεο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Απηή είλαη ε απνζηνιή
ηνπ ΡΗΚ; Να παίδεη ην ξφιν ηνπ αληαγσληζηή κε ηηο ηζέπεο ηνπ Κππξίνπ
θνξνινγνπκέλνπ εηο βάξνο νπζηαζηηθά θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ;
   Δκείο ζέινπκε έλα ΡΗΚ πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν, ελεκεξσηηθφ, πνπ λα ζηέιιεη
ηελ εηθφλα, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπ κε ηα θαιχηεξά ηνπ
πξνγξάκκαηα ζην εμσηεξηθφ. Έλα ΡΗΚ ην νπνίν λα ζπκπιεξψλεη ηελ ηδησηηθή
ξαδηνηειεφξαζε, εθεί θαη φπνπ ε ηδησηηθή ξαδηνηειεφξαζε δελ κπνξεί λα παηήζεη, δελ
κπνξεί λα πάεη, λα πεγαίλεη ην θξαηηθφ θαλάιη, γηα λα δίλεη ελεκέξσζε.
    Φσλάμακε απ’ απηή ηε Βνπιή πνιιέο θνξέο γηα έιιεηκκα ζηελ πιεξνθφξεζε
ηνπ πνιίηε γηα ηελ Δπξψπε. Ίζσο απηφ λα ην επηδηψθνπλ θαη θάπνηνη. Μέρξη ζήκεξα
δελ είδακε άικαηα απφ ην ΡΗΚ. Δίρε εθπνκπέο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ Δπξψπε θαη
ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο θαηήξγεζε. Καηαγξάθεη ην επξσβαξφκεηξν φηη ην 70% ησλ
Κππξίσλ πνιηηψλ είλαη αλελεκέξσηνη γηα ηα ζέκαηα ηεο Δπξψπεο. Ση θάλεη ην θξαηηθφ
θαλάιη; Γηαηί δελ πξνβαίλεη πξνο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ Κππξίνπ πνιίηε;
Πφηε ην θξαηηθφ θαλάιη αλέιαβε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο; Δκείο δε κεδελίδνπκε .
ιέκε φηη ππάξρνπλ ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο, φκσο ζέινπκε θαη άιιεο, γηαηί εθεί είλαη ν
ξφινο θαη ε απνζηνιή ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ. Γελ ηνπ πξνζθέξνπκε ηα ρξήκαηα γηα
λα πιεηνδνηεί ζηηο πξνζθνξέο ησλ ηαηληψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
κεηαδνζνχλ θαη απφ ηα ηδησηηθά θαλάιηα. Καη πηζηεχσ φηη επί ηνχηνπ δελ κπνξεί θαη
δελ πξέπεη λα δηαθσλεί θαλέλαο πνπ ζέιεη πξαγκαηηθά έλα ξφιν εζληθφ, θνηλσληθφ,
πνιηηηζηηθφ, ελεκεξσηηθφ απφ ην θξαηηθφ θαλάιη.
   Μέρξη ζήκεξα εγψ δελ αληηιήθζεθα γηαηί ε κηθξή Κχπξνο πξέπεη λα έρεη δχν
θξαηηθά θαλάιηα. Γελ αληηιήθζεθα γηαηί ρξεηάδεηαη ζψλεη θαη θαιά λα ππάξρεη θαη έλα
δεχηεξν ΡΗΚ, πνπ νπζηαζηηθά είλαη απνζήθε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξψηνπ! Γελ
αληηιήθζεθα γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη έλα θαη κνλαδηθφ, λα θάλεη νηθνλνκίεο θαη λα
έρνπκε έλα αμηφπηζην, έγθπξν, δπλαηφ, πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν. Καη καο αξέζεη λα
επαηξφκεζα φηη έρνπκε δχν θξαηηθά θαλάιηα! Γε καο έπεηζαλ κέρξη ζήκεξα γηαηί
ζψλεη θαη θαιά πξέπεη λα δηαηεξνχκε θαη ηα δχν θαλάιηα!
    Σαπηφρξνλα, φκσο, δε καο έπεηζαλ φηη ζην ΡΗΚ ζπκπεξηθέξνληαη κε ηζνηηκία θαη
κε θνηλσληθά εξγαζηαθά νξζή αληηκεηψπηζε θαη ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ
ππαιιήισλ. Γελ είλαη δπλαηφ ην θξαηηθφ θαλάιη, πνπ είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ θξάηνπο,
λα έρεη δχν, ηξηψλ θαη πέληε θαηεγνξηψλ ππαιιήινπο, ηνπο πςειά ακεηβνκέλνπο, ηνπο
παηξηθίνπο, θαη ηνπο πιεβείνπο, ηνπο είισηεο, θαη απηνχο νη νπνίνη βπζίδνληαη ζηηο
πνιπζξφλεο ηνπο. Γελ αληηιήθζεθα αθφκα γηαηί πξέπεη λα ππάξρνπλ νη έθηαθηνη
ζπλεξγάηεο ππφ εθβηαζκφ, νη νπνίνη παίξλνπλ ηα ςίρνπια θαη νη νπνίνη, εηξήζζσ ελ
παξφδσ, κπνξεί λα είλαη απηνί πνπ ηξαβνχλ ην θνππί γηα ην θξαηηθφ θαλάιη, θαη λα
ππάξρνπλ θαη νη άιινη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άιινπ είδνπο θνξπθέο θαη θιίκαθεο.
Γελ αληηιήθζεθα αθφκα γηαηί λα ζηεξνχληαη απηνί βαζηθψλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ
θαη ην ίδην ην θξαηηθφ θαλάιη, κε ηε ζθξαγίδα ηεο θπβέξλεζεο, λα επηβεβαηψλεη απηή
ηελ εξγαζηαθή αδηθία θαη αληζφηεηα. Καη, φζν ππάξρεη απηή ε αδηθία, ζίγνπξα δελ
πξφθεηηαη λα δψζσ πνηέ ζεηηθή ςήθν γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ΡΗΚ, πνπ
δεκηνπξγεί απηέο ηηο αληζφηεηεο θαη απηέο ηηο απαξάδεθηεο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο.
   Σειεηψλνληαο ζέισ λα πσ γηα κηα αθφκε θνξά φηη νη θπβεξλψληεο απέηπραλ λα
δηνξίζνπλ ζσζηή δηνίθεζε.  Καη απνηπρεκέλε δηνξηζκέλε δηνίθεζε δεκηνπξγεί
απαμησηηθή απνηπρεκέλε θαηάζηαζε ζην θξαηηθφ θαλάιη. Γπζηπρψο, ην θφζηνο θαη ην
ηίκεκα απηψλ ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ -γηα ηηο νπνίεο άκνηξνη επζπλψλ δελ είλαη
θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ, ηελ νπνία απνηεινχλ ηα
θαινχκελα ζπγθπβεξλψληα θφκκαηα- θαιείηαη λα ην πιεξψζεη κέζα απφ ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο θαη άιισο πσο ν Κχπξηνο πνιίηεο.
                     22
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ζ θ. Παπαδνπνχινπ… Ο θ. Πηηηνθνπίηεο; Έλαο απφ ηνπο δχν.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
    Δίρα ηελ εληχπσζε φηη απηή ηε ζηηγκή ζπδεηνχκε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ
Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ. Άθνπζα νηηδήπνηε άιιν εθηφο απ’ απηφ ην
πξάγκα. Φαίλεηαη ζ’ απηφ ηνλ ηφπν κεξηθνί ζα κείλνπλ αδηφξζσηνη ιατθηζηέο, γηαηί
είλαη ην παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ην νπνίν θαηέρνπλ.
    Θα μεθηλήζσ απ’ εθεί πνπ ιέλε φηη νη Κχπξηνη πνιίηεο είλαη αλελεκέξσηνη φζνλ
αθνξά ηελ Δπξψπε. Δ, φηαλ ζπιιακβάλεηο ζπλαδέιθνπο βνπιεπηέο λα βγαίλνπλ ζε
απηφ ην βήκα, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΡΗΚ, πνπ είλαη £16 εθαηνκ.,
θαη κηινχλ γηα £20 εθαηνκ., δηεξσηψκαη πξάγκαηη πφζν ελήκεξνη είλαη θαη πνηα είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ νπνία κηινχλ! Μηιάηε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΡΗΚ, πνπ
είλαη £16 εθαηνκ., θαη έρεη δεθαπέληε ιεπηά πνπ καο κηιάηε γηα £20 εθαηνκ! Καη κεηά
κνπ ιέηε φηη ζρνιηάδεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΡΗΚ!
    ΋ζνλ αθνξά ην ζπκβνχιην, δελ έρσ ηελ θαιχηεξε εληχπσζε γη’ απηνχο, αιιά
είλαη πνιχ θαιχηεξνη απ’ εθείλνπο πνπ δηνξίδαηε. Καη έθαλαλ κηα δεκνζθφπεζε, αλ
ζπκάζηε, ηφηε, θαη ν αξρεγφο ζαο, ν θ. Αλαζηαζηάδεο, επί κία εβδνκάδα δεηνχζε ηελ
θεθαιή ηνπο επί πίλαθη, γηαηί λα δψζνπλ απηά ηα πνζνζηά πξνο ηα έμσ!
Α. ΚΑΡΑ΢:
   Δίλαη θαη απηά κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ;
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   ΋ρη, είλαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ θάλεηε ησλ πνιηηψλ κε ην ιατθηζκφ ζαο!
    Μηιήζαηε γηα ηζνκέξεηα. Καιά, ζπλάδειθε, αλ είλαη επηά θφκκαηα ελαληίνλ
ελφο, γη’ απηφ επζχλνληαη ηα δηάθνξα πνιηηηθά θφκκαηα ή επζχλεζηε εζείο, πνπ κε ηηο
πξάμεηο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζαο νδεγεζήθαηε ζηελ απηναπνκφλσζε;
Μηιάηε γηα ζπγθπβέξλεζε. Δζείο κε πνηνπο ζα ζπγθπβεξλήζεηε; Αθνχ είζηε κφλνη
ζαο! ΢αο είπε θαλέλαο, θχξηε ζπλάδειθε, φηη ζπκθσλνχκε εκείο κε ην ΑΚΔΛ ή κε ηελ
ΔΓΔΚ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θφκκα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ή έλα ζσξφ
άιια ζέκαηα, εθηφο απφ ην πξφγξακκα ην νπνίν θαηαξηίζακε απφ θνηλνχ θαη
θαηαζέζακε θαη κε βάζε ην νπνίν θάλακε ηελ εθινγή ηνπ Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ;
΢αο έρεη πεη θαλέλαο φηη έρνπκε δηαιπζεί θαη έρεη γίλεη έλα θφκκα; Δάλ ηψξα ληψζεηε
κέζα απφ ηε κνλαμηά ζαο θαη ηελ πνιηηηθή ζαο, εθεί πνπ νδεγεζήθαηε, πνπ κέρξη θαη
ην θφκκα ζαο ζαο θαηαδηθάδεη θαηά 66%... Με κέκθεζηε θαη κελ θαηεγνξείηε θαη κελ
θιαίεηε γηα άιινπο!
   Μηιάηε γηα ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, λνηαζηήθαηε θαη γηα ηνπο
ππαιιήινπο, φπσο ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ ζπδεηείην πάιη ν πξνυπνινγηζκφο!
Έρεη θαη άιινπο ππαιιήινπο ΜΜΔ πνπ έρνπλ Σακείν ΢πληάμεσλ; Έρεη θαη άιινπο
ππαιιήινπο ΜΜΔ πνπ έρνπλ ηα ίδηα σθειήκαηα; Έρεηε πξάγκαηη κειεηήζεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη έρεηε αλαιχζεη πφζν είλαη ην θνλδχιη ην νπνίν ζα πάεη πξνο ην
Σακείν ΢πληάμεσλ; Γηαηί, αλ πξάγκαηη ζέιεηε απηά πνπ ιέηε λα ηα ππνζηεξίμεηε,
πξέπεη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ιέηε θαη ηελ αιήζεηα.
   Δκείο, θίινη, δελ έρνπκε θακία ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα έλαληη απηνχ ηνπ
                    23
πξνυπνινγηζκνχ, γηαηί έρνπκε θξηθηά παξάπνλα κε ηελ φιε πνιηηεία θαη ηελ φιε
ζπκπεξηθνξά, εηδηθά απφ παιαηφηεξα. Γηα λα κε ζαο πσ φηη θιήζεθαλ επηζηήκνλεο
άλζξσπνη, γηα ζθνπνχο ζπλέληεπμεο θαη πξφζιεςεο, θαη ηνπο ξψηεζαλ κία εξψηεζε
κφλν, πνηνο είλαη ν πξψηνο ζθφξεξ ηνπ πξσηαζιήκαηνο! Θα ζαο ηα πσ μεθάζαξα,
έρσ ζηνηρεία θαη νλφκαηα. Ρψηεζαλ θάπνηνλ ζε πνην θφκκα αλήθεη θαη ηνπο είπε φηη
είλαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Ζ κνλαδηθή εξψηεζε πνπ ππέβαιαλ ζε απηφ ηνλ
άλζξσπν ήηαλ απηή! Άλζξσπνο επηζηήκνλαο! Πψο γίλνληαλ νη πξνζιήςεηο εθεί κε
καο ιέηε εκάο, γηαηί έρεηε γξάςεη ηζηνξία! Έρεηε γξάςεη ηζηνξία! Καη, φηαλ θακηά
θνξά, ζέιεηε θάζε ιίγν λα γπξίδνπκε ζειίδα, είλαη γηα λα ζβήλεηε απηή ηελ ηζηνξία θαη
απηφ ην παξειζφλ, πνπ είλαη πνιχ βεβαξεκέλν, πάξα πνιχ βεβαξεκέλν.
   Δκείο δελ πξφθεηηαη λα ςεθίζνπκε εθείλν ην ππφινηπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ “Alpha”
Διιάδνο, αιιά ζα ζηαπξψζνπκε απηφ ην θνλδχιη, γηα λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα
επαλέιζνπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ, λα ελεκεξψζνπλ, λα πάξνπλ θαη ην
κήλπκα.   Καη λα κελ αθνχσ γηα αθξνακαηηθφηεηεο, γηαηί, φηαλ αθνχσ γηα
αθξνακαηηθφηεηα, εθείλε ηε ζηηγκή, αλ έρνπλ ηελ φπνηα αθξνακαηηθφηεηα, είλαη ε
αθξνακαηηθφηεηα ηνπ “Alpha” θαη φρη ηνπ ΡΗΚ. Γηα αθξνακαηηθφηεηα λα κηινχλ γηα δηθά
ηνπο πξνγξάκκαηα, κε ηα νπνία είραλ θαη έρνπλ ππνρξέσζε φρη κφλν έλαληη ησλ
Κππξίσλ, αιιά θαη έλαληη ησλ απνδήκσλ καο λα παξάγνπλ πνιηηηζκφ, λα
πξνβάιινπλ ηελ θνπιηνχξα καο, λα ελεκεξψλνπλ ζσζηά θαη φρη κε πξνγξάκκαηα
ζαλ εθείλα πνπ καο έθαλαλ πξν ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, φρη ζαλ εθείλα πνπ καο έθαλαλ
κεηά ηελ απφθαζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Ο θππξηαθφο ιαφο ηα παξαθνινπζεί, ηα
γλσξίδεη.
    Γπζηπρψο, φκσο, παξαδερφκαζηε έλα θαη κνλαδηθφ πξάγκα, απηφο ν ιαφο, γηα
λα αληέμεη ηφζα ρξφληα -δελ έκεηλε βάξβαξνο ή κε βάξβαξνο πνπ δελ θαβαιίθεςε
απηφ ην ιαφ- ζεκαίλεη είρε πνιιή αληνρή, πνιιή δχλακε θαη θξαηήζεθε. Έρεη φκσο
θαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα: δπζηπρψο, μερλά! Έρεη απηφ ην κεηνλέθηεκα απηφο ν
ιαφο. Καη εκείο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζα εμαθνινπζήζνπκε λα ζπκίδνπκε απηφ
ην ιαφ θαη γηα ηα έξγα θαη γηα ηηο εκέξεο ελφο εθάζηνπ, γηαηί εηδηθά ηψξα, κέζα ζηελ
πξνεθινγηθή, είλαη πνιιά πνπ ζα αθνπζηνχλ. Καη πνιιά “ζα” θαη πνιιέο ππνζρέζεηο
θαη πνιιέο κεηακνξθψζεηο. Καη πάιη νη θνπζηαλέιεο έμσ απφ ηα εξκάξηα θαη πάιη ζα
μαλαθαηεβνχλ ηα ζπαζηά! Καη «ηελ παηξίδα νπθ ειάηησ παξαδψζσ» -εθείλε πνπ
άθεθαλ κεξηθνί!- «ηελ παηξίδα νπθ ειάηησ παξαδψζσ» κέρξη ην Λήδξα Πάιαο, πνπ
έλ’ ηα ζχλνξα! Απηά λα κελ ηα μερλάηε θαη εκείο ζα ηα ζπκίδνπκε ζηνλ θππξηαθφ ιαφ.
    Θέινπκε εκείο λα θξαηεζεί ε θξαηηθή ηειεφξαζε. Θέινπκε λα ππάξρεη, γηαηί
νπαί θαη αιίκνλν ζε νπνηαδήπνηε ρψξα αλ δελ έρεη ην θξαηηθφ ηεο θαλάιη, ην θξαηηθφ
ηεο ξαδηφθσλν, πνπ, αλ ζέιεηε, κέζα απφ ηε ζνβαξφηεηα θαη κέζα απφ ηελ
αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο είλαη πνπ ζα πξνζειθχζνπλ θφζκν θαη ζα έρνπλ
αθξνακαηηθφηεηα. Με ην λα αληηγξάθνπκε ή λα παξνπζηάδνπκε ζέκαηα ηα νπνία δελ
ελδηαθέξνπλ θαη ηφζν ηνλ πνιίηε δε ζα απνθηήζνπκε αθξνακαηηθφηεηα. Καη λα ζαο
θέξσ έλα απιφ παξάδεηγκα: Πφζεο θνξέο θαινχληαη ηα ππφινηπα θφκκαηα θαη ην
Γεκνθξαηηθφ Κφκκα είλαη αλχπαξθην ζηελ αληηπξνζψπεπζε εθεί;
    Πέξαλ απηνχ, δελ θαηαλννχλ φηη απηφο ν ιαφο πνπ ηνπο πιεξψλεη δελ κπνξεί
λα παξαθνινπζεί ηφζν αξγά ηνπιάρηζηνλ εθπνκπέο πνπ παξνπζηάδνληαη νη αξρεγνί
ησλ θνκκάησλ καο, νη αμησκαηνχρνη ησλ θνκκάησλ καο ή ζνβαξά ζέκαηα. Γελ
κπνξείηε, θχξηε, λα ηηο παξνπζηάδεηε ε ψξα 10.30 κ.κ. θαη ε ψξα 11.00 κ.κ., γηαηί νη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο νη νπνίνη ζαο εξγνδνηνχλ, δειαδή ν ιαφο, εθείλε ηελ ψξα -
θαη εηδηθά ε χπαηζξνο- είλαη ζην ππλνδσκάηην θαη φρη ζην ζαιφλη λα παξαθνινπζνχλ.
Γελ κπνξνχκε λα επηβάινπκε ζηα ηδησηηθά θαλάιηα γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ηηο ψξεο

                     24
πνπ ζα ηα παξνπζηάδνπλ, αιιά εδψ, πνπ εκείο πιεξψλνπκε, ηνπιάρηζηνλ έπξεπε λα
εμεχξνπλ θάπνην ρξφλν, ψζηε λα δνζεί πεξηζζφηεξε επρέξεηα ζην ιαφ καο γεληθά λα
αθνχζεη φιεο ηηο απφςεηο, θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ θπβέξλεζε
ηνπ Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ, αιιά θαη ησλ θνκκάησλ εθείλσλ ηα νπνία δηαθσλνχλ
θαη είλαη ζηελ αληηπνιίηεπζε. Να ππάξμεη κέζα απφ ηε δεκνθξαηία απηή ε δηαθίλεζε
απφςεσλ θαη ηδεψλ, λα ελεκεξσζεί ζσζηά ν πνιίηεο, γηαηί εκείο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο κφλν απηφ ην πξάγκα ζέινπκε -κφλν- ηελ αιήζεηα θαη ηε ζσζηή
ελεκέξσζε, γηαηί σο Γεκνθξαηηθφ Κφκκα πηζηεχνπκε φηη ν πην ελεκεξσκέλνο πνιίηεο
απνθαζίδεη θαη θαιχηεξα.
   Γη’ απηφ εκείο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ ζα
ηνπο ςεθίζνπκε κε κφλε εμαίξεζε ην θνλδχιη ησλ £400.000, πνπ αθνξά ηε δέζκεπζε
πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε. Καη επίζεο ζέισ λα πσ θαη ζην
ζπλάδειθν φηη εθείλε ε πξφηαζε πνπ έρεη ππνβάιεη ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο γηα
£1 εθαηνκ. δελ έρεη θακηά ζρέζε κε νπνηαδήπνηε κειινχκελε ζπκθσλία ή κε ηνλ
“Alpha”…
Α. ΠΑΠΑΠΟΛΤΒΗΟΤ:
   Καηά ηελ άπνςή ζαο.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Έηζη ην παξνπζηάζαηε, έηζη ην αληηιήθζεθα, θχξηε ζπλάδειθε…
Α. ΠΑΠΑΠΟΛΤΒΗΟΤ:
   Καηά ηελ άπνςή ζαο.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Δπνκέλσο, εκείο, ιέσ, ζα ςεθίζνπκε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε κφλε καο
εηζήγεζε λα ζηαπξσζεί εθείλν ην πνζφ, γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο έρσ αλαθέξεη.
   Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ΢:
   Ο θ. Καηζνπξίδεο.
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη,
   Οη ζπδεηήζεηο πεξί ΡΗΚ έγηλαλ πάκπνιιεο θνξέο θαη πάληα θαηαιήγνπκε
πεξίπνπ ζηνλ ίδην παξνλνκαζηή, ζηηο ίδηεο ζέζεηο νη δηάθνξεο πιεπξέο.
   Σν πξψην πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πην εηιηθξηλείο κε
ηνπο εαπηνχο καο. Νηψζσ φηη απηφ ηνλ θαηξφ δίλνληαη θάπνηεο εμεηάζεηο θαη θάπνηνη
φλησο ηηο πεξλνχλ κε άξηζηα.
   Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δελ κπνξεί λα δηαξθεί ηφζεο δεθαεηίεο έλα
κέλνο ελάληηα ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ -φρη γηαηί δελ έρεη πνιιά θαη δηάθνξα
θαθά- λα ππάξρεη κία ππνθεηκεληθή θαη φρη αληηθεηκεληθή αληίθξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ ιέγεηαη “ΡΗΚ” θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ππάξρεη ε ζηαζεξή δηαθήξπμε φηη ζα είλαη
πεξίπνπ ηξαγσδία, αλ θιείζεη ην ΡΗΚ. Καιά, πψο ζα δήζεη ην ΡΗΚ;
    Δάλ θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ
-θαη ηα δεθαπέληε ρξφληα πνπ είκαη βνπιεπηήο αζρνινχκαη κε ην ΡΗΚ- ζα δείηε φηη
θαηαιήγνπκε ζην εμήο: νχηε θξαηηθή ρνξεγία νχηε εκπνξηθή δηαθήκηζε! Δ, πψο ζα
                   25
επηβηψζεη θαη ιέκε φηη ζέινπκε λα επηβηψζεη; £20 εθαηνκ. πξνυπνινγηζκφο, ηα
δεθαπέληε πεξίπνπ θξαηηθή ρνξεγία, πέληε θαηφξζσζε λα εηζπξάμεη κφλν ηνπ θαη ην
ρηππνχκε ζηα ζεκεία πνπ εηζπξάηηεη απφ κφλν ηνπ! Γηα λα έξζνπκε κεηά, λα πνχκε
ηη; «Δ, αθνχ δελ ηα θαηαθέξλεη ην ίδην λα εηζπξάμεη νηηδήπνηε, απφ πνχ ηδη σο πνχ
απφ ηελ ηζέπε ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα ηνπο ζπληεξνχκε; Σεξκαηίζηε ηνπο!». Γε
λνκίδσ φηη μεγεινχκε ηνλ θππξηαθφ ιαφ, θαλέλαο καο. Έρεη πιήξε ζπλείδεζε ν
θππξηαθφο ιαφο γηα ηα αηζζήκαηα αγάπεο πνπ ηξέθεη ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο γηα
ηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο.
    Σν ηξίην πνπ ζέισ λα πσ ην έρεη ήδε αλαθέξεη ν ζπλάδειθνο Άληξνο
Κππξηαλνχ. Ναη, δελ είκαζηε αληηθεηκεληθνί, φηαλ θξίλνπκε ην ΡΗΚ. Τπάξρνπλ λφκνη
θαη γηα ην ΡΗΚ θαη γηα ηελ ηδησηηθή ηειεφξαζε, ζηελ νπνία εγψ ζα αλαθεξζψ, γηαηί δε
θνβνχκαη, πνπ πξνλννχλ γηα ην ξφιν ηνπο. Γηαηί θαη εδψ δελ είζαζηε αληηθεηκεληθνί.
Υηππάηε κφλν ην ΡΗΚ γηα ηα θαθψο έρνληα πνπ έρεη, αιιά γηα ηα ίδηα πξάγκαηα θαη γηα
ρεηξφηεξα ηεο ηδησηηθήο ξαδηνηειεφξαζεο ηεξείηε ζηγήλ ηρζχνο, θάησ απφ ην
ςεπδεπίγξαθν επηρείξεκα φηη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα επέκβνπκε ζηα ηδησηηθά
θαλάιηα. Καη ζα ην ζρνιηάζσ κεηά απηφ ην πξάγκα, αλ φλησο είλαη έηζη, κε βάζε ηε
λνκνζεζία πεξί ξαδηνηειεφξαζεο.      Γελ είκαζηε αληηθεηκεληθνί, γηαηί ηειηθά
θνξηψλνπκε θαη ηε βειηίσζή ηνπ ζε άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ ην ίδην ην ίδξπκα.
Μα, ζπγλψκε, ε άλνδνο ηεο ηειεζέαζεο ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ, πνπ μεπέξαζε
θάπνηνπο ηδησηηθνχο ζηαζκνχο, νθείιεηαη ζηνλ “Alpha” Διιάδνο; Σν φηη θάπνηεο
επηθαηξηθέο ηνπ εθπνκπέο είλαη πξψηεο απηή ηε ζηηγκή νθείιεηαη ζηνλ “Alpha” Διιάδνο
ή ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο ζην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ; Ή ην γεγνλφο φηη θξαηεί κνλίκσο ηελ πξψηε ζέζε ην
Σξίην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα; Δ, δελ κπνξεί, δελ κπνξεί, φ,ηη είλαη θαιφ λα
πξνέξρεηαη απ’ έμσ, φ,ηη είλαη θαθφ λα νθείιεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα ηνπο
νπνίνπο, θαηά ηα άιια, ιέκε «ακάλ ηνπο θαεκέλνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κελ ηνπο αγγίμεηε!». ΢πγλψκε, ε πξψηε θνξά πνπ
θαηεηέζε πξφηαζε, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ησλ εθηάθησλ ζπλεξγαηψλ, ήηαλ
απφ βνπιεπηή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, ην ΢νθνθιή Υαηδεγηάλλε. Δ, δελ έηπρε
ηεο ζηήξημεο νχηε ηνπ θφκκαηφο ηνπ!
    Μαζηηγψλνπκε, ινηπφλ, ην ΡΗΚ -θαη δηθαίσο- γηαηί ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ
δελ είλαη πνηνηηθά. Καη ιέκε «έρνπκε δηθαίσκα λα ην θάκλνπκε, γηαηί εκείο, ε Βνπιή,
ςεθίδεη ρνξεγίεο πξνο ην ΡΗΚ». Δκείο, ε Βνπιή, απνθαζίζακε φινη καδί νκφθσλα κε
ην λφκν πεξί ξαδηνηειεφξαζεο φηη νη ξαδηνζπρλφηεηεο είλαη εζληθφο πινχηνο θαη φηη
είλαη δεκφζηα ηειεφξαζε θαη ε ηδησηηθή ηειεφξαζε απφ ηελ άπνςε ηνπ ζθνπνχ -αλ
δελ ηα ζπκάζηε, λα ζαο μαλαδηαβάζσ ην λφκν- θαη φηη είλαη ππφρξενη λα ππεξεηνχλ
θαη εθείλνη ζεηξά απφ πνηνηηθά θξηηήξηα φπσο είλαη ε γιψζζα. Πέζηε κνπ, ζαο
παξαθαιψ, πνηα γιψζζα εμππεξεηείηαη ζηηο πην πνιιέο εθπνκπέο; ΋πσο θαη ηα
ζσζηά κελχκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Πψο εμππεξεηνχληαη; Καη
πνιιά άιια ηέηνηα ζέκαηα, πνπ είλαη δηθαίσκά καο, λαη, λα ηα θξίλνπκε. Καη ιέσ φηη
θνβνχκαζηε νξηζκέλνη λα ηα θξίλνπκε. Φνβνχκαζηε φηη δε ζα καο εκθαλίδνπλ. Καη
αο κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο, φινη ηα μέξεηε. Τπάξρνπλ άλζξσπνη
ζ’ απηή ηελ αίζνπζα πνπ δελ αλήθνπλ ζην ΑΚΔΛ πνπ θάπνηε είραλ θνπεί απφ
ζηαζκφ, γηαηί δήισλαλ θίινη κνπ, ηελ επνρή ηεο κεγάιεο ζχγθξνπζεο, γηα λα γίλεη ν
λφκνο ηεο ξαδηνηειεφξαζεο. Αο κελ θξπβφκαζηε, ινηπφλ, πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο!
Έρνπκε ςεθίζεη λνκνζεζίεο πνπ καο παξέρνπλ ηελ ίδηα επρέξεηα λα επεξεάδνπκε ην
ζσζηφ ξφιν θαη ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο ξαδηνηειεφξαζεο.
    Θα θάλσ κηα κηθξή αλαθνξά ζην ζέκα ησλ ζηνηρείσλ. Ο Άληξνο Κππξηαλνχ
θαηέζεζε ηα ζηνηρεία έμη κελψλ -φρη ελφο κήλα· έμη κελψλ- επαξθήο θαηξφο, γηα λα
θξηζεί πνηνο θαη πφζν πξνβάιιεηαη, πνπ έξρνληαη επίζεκα απφ ην Ραδηνθσληθφ
                    26
Ίδξπκα ηεο Κχπξνπ. Απηά ηα ζηνηρεία εηνηκάδνληαη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή, ηνπ θ. Μάξηνπ Μαπξίθηνπ, ζηειέρνπο γλσζηνχ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
΢πλαγεξκνχ. Οχηε εθείλνο ην αξλείηαη νχηε θαληάδνκαη ην θφκκα ηνπ ηνλ απαξλείηαη.
΢θελνζεηεί, καγεηξεχεη ηα ζηνηρεία ν Μαπξίθηνο; Δθαηφ πελήληα έμη θνξέο ζ’ φιεο ηηο
επηθαηξηθέο εθπνκπέο εκθαληζηήθαηε, ελελήληα ηξεηο ην ΑΚΔΛ.
    Άθνπζα θαη απηή ηελ πεξίεξγε άπνςε πεξί δεκνθξαηίαο γηα αθφκα κηα θνξά,
φηη πξέπεη λα αθνχεηαη -θαη ππάξρεη θαη επηζηνιή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ πξνο
ηα θαλάιηα θαη θαλέλαο δελ ηελ απεδέρζε, δηφηη δελ είλαη νχηε νξζή νχηε δεκνθξαηηθή-
φηη πξέπεη λα αθνχεηαη κία θσλή απφ ηε ζπγθπβέξλεζε θαη κία θσλή απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε. Γελ έρνπκε πξψη’ απ’ φια πξνεδξηθέο εθινγέο, δελ έρνπκε δχν
ππνςεθίνπο πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηα δχν κέησπα πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ. Γελ
είλαη θνηλνβνπιεπηηθφ ην ζχζηεκά καο. Έρνπκε θφκκαηα πνπ δηεθδηθνχλ σο
αλεμάξηεηνη πνιηηηθνί νξγαληζκνί ηελ ςήθν ηνπ ιανχ θαη φια έρνπλ δηθαίσκα θαη
πξέπεη φια λα αθνπζηνχλ, γηα λα αθνχεηαη θαη ε δηαθνξά απφρξσζεο. Δκείο θαη ε
ΔΓΔΚ ζεσξνχκε φηη αλήθνπκε ζηξαηεγηθά ζηνλ ίδην ρψξν, θαη πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά.
Δίκαζηε ίδηνη; Αλ ήκαζηαλ ίδηνη, ζα ππήξρε έλα θφκκα. Γελ πξέπεη αθφκα θαη νη
δηαθνξέο απνρξψζεσλ λα αθνχνληαη, γηα λα κπνξεί λα επηιέμεη ν πνιίηεο πνην απφ
ηα αξηζηεξά θφκκαηα λα ςεθίζεη; Γελ είλαη ζηελ θεληξνδεμηά θαη ν ΓΖ΢Τ θαη ην
ΔΤΡΧΚΟ θαη ε ΔΤΡΧΓΖ; Γελ πξέπεη ν πνιίηεο λα έρεη ηελ επρέξεηα λα μερσξίζεη ηηο
δηαθνξέο πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα, γηα λα κπνξεί λα επηιέμεη πνηνλ πξνηηκά απ’
απηνχο φινπο; Απηή είλαη ηζνπέδσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Καη ην αλ έρνπκε επηά, πέληε,
έμη ή νθηψ θφκκαηα ην απνθαζίδεη ν θπξίαξρνο ιαφο. Γελ κπνξεί λα έξρεηαη ν
Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο θαη λα θαηαξγεί ηε βνχιεζε ηελ εθπεθξαζκέλε ηνπ ιανχ,
κε ηε ζέζε «ζα πεγαίλεη κφλν ην ΑΚΔΛ», αο πνχκε, «κε ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ
θαη φινη νη άιινη λα παξαθνινπζνχλ απφ ην ζπίηη ηνπο».
   ΋κσο ππάξρεη θαη κηα αληίθαζε. Έρεη θαηαζηεί, μέξσ ’γψ επεηδή ζέισ λα
εθζπγρξνλίζσ ηνλ φξν γηα ην θίιν κνπ ην Λεπηέξε- φρη θαζέηα, αιιά
επαλαιακβαλφκελν cd φ,ηη...
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   Δίλαη πξνζσπηθφ,    θχξηε  Πξφεδξε.   Ζ  έιιεηςε  επηρεηξεκάησλ  απφ
ζπλαδέιθνπο...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Κχξηε ζπλάδειθε, δε λνκίδσ φηη δηθαηνχζηε λα δηαθφςεηε, γηα λα καο πείηε αλ
ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα ή φρη. ΋ινη αθνχκε θαη θξίλνπκε.
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   Αλαθέξζεθε ζην φλνκά κνπ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Μα, δε ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα φλνκα...
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
    Δγψ ζεσξψ φηη είλαη πξνζβιεηηθφ θη απαμησηηθφ, ειιείςεη επηρεηξεκάησλ, θαη
κάιηζηα θάπνηνη πνπ ην παίδνπλ θαη κεγάιεο εκβέιεηαο πνιηηηθνί, ελψ δελ έρνπλ
επηρεηξήκαηα λα αληηηάμνπλ ζ’ απηά ηα νπνία είπα, λα θαηαθεχγνπλ ζε εθθξάζεηο
ηεηξηκκέλεο, πνπ εθθξάδνπλ κφλν ηνπο ηδίνπο. Καη ηδηαίηεξα...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

                    27
   Κχξηε ζπλάδειθε...
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   ...κέζα ζ’ έλα θφκκα κνλνιηζηθφ, φπσο είλαη ην ΑΚΔΛ...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ...φινη είκαζηε αθξναηέο...
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   ...πνπ πξάγκαηη ιεηηνπξγνχλ κέζσ θαζέηαο!
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Παξαθαιψ! Παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε!
   Δίκαζηε αθξναηέο φινη.     Αλ δσ φηη πξάγκαηη ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα θαη φρη
απιψο νη απφςεηο...
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   Μπνξψ λα πάξσ ζην ηέινο ην ιφγν, θχξηε Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Οη απφςεηο πξέπεη λα ζίγνληαη. Δίκαζηε Βνπιή θαη φρη εθθιεζία θαη επνκέλσο
δηθαηνχηαη ν θαζέλαο λα έρεη φζν πην έληνλεο απφςεηο ζέιεη.
Λ. ΥΡΗ΢ΣΟΦΟΡΟΤ:
   Μφιηο ηειεηψζεη ν ζπλάδειθνο, ζα πάξσ ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Λνηπφλ, ζπλερίζηε θχξηε ζπλάδειθε.
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, έρεηε θαηαλνήζεη αθξηβψο ηη είπα. Οη απφςεηο είλαη σο
επαλαιακβαλφκελν cd. Ο ζπλάδειθνο ζπλερψο ιέεη ην εμήο... Θεσξεί ν ίδηνο
βαξχγδνππν επηρείξεκα... Δθείλα πνπ είπε γηα κέλα ηα πξνζπεξλψ. Γηα ηελ εκβέιεηα
ηνπ θαζελφο καο θξηηήο ζα είλαη ην Μάην ν ιαφο θαη πάιη. Λέεη ινηπφλ: «Μα, είλαη
θπβέξλεζε ηνχηε; Δίλαη ζπγθπβέξλεζε; Δίλαη κηα επθαηξηαθή ζπγθπβέξλεζε, πνπ ν
θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε.» Αλ ινηπφλ έρεη δίθαην, ηη ηνλ ελνριεί ζηελ
ηειεφξαζε λα ρξεζηκνπνηεί απηφ ην επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ζήκεξα, φηη
ηάραηεο δε ρξεηάδεηαη λα κηιήζεη ν ίδηνο θαη φηη απηά πνπ ζα έιεγε ηα είπε ην ΑΚΔΛ, ε
ΔΓΔΚ, ην ΓΖΚΟ; Αθνχ είκαζηε ηφζν ράιηα, ζα ήηαλ ραξά ζαο λα αληηκεησπίδεηε
ηέζζεξηο πνπ αιιεινζπγθξνχνληαη!
   Ζ νπζία αιινχ είλαη. Πξνζπαζεί λα θαηαξγήζεη ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο
ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θάζε θφκκαηνο κε απηφ ην επηρείξεκα πεξί αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο θαη ζπγθπβέξλεζεο. Καη γηαηί, φηαλ ηέζεθε ην ζέκα, ηφηε πνπ
ζπδεηνχζακε αλ ζα έπξεπε λα κπνχκε ζηελ ΔΟΚ ή φρη, πνπ ππήξραλ δχν απφςεηο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο έληαμεο θαη ην ΑΚΔΛ πνπ αληεηίζεην, φρη
κφλν δελ ην ππνζηήξημε, αιιά καο θαηαθεξαχλσζε γηαηί λα ζέζνπκε ζέκα -φρη λα κελ
πεγαίλνπλ φια ηα θφκκαηα, αιιά λα ππάξρεη θάπνηα ηζνκέξεηα ζην ρξφλν- θαη είπε
«γηα φλνκα ηνπ Θενχ, ην θάζε θφκκα δηθαηνχηαη λα πεη ηελ άπνςή ηνπ!». Ή, φηαλ
είρακε ην δεκνςήθηζκα, πνπ ήηαλ ζέκα “λαη” ή “φρη”, έπξεπε έλαο κε έλαλ; Ση
ζεκαίλεη «έλαο κε έλαλ»; ΋ινη είκαζηε ην ίδην; ΋ηαλ απ’ εδψ ν ζπλάδειθνο ηνπ
                    28
ΑΚΔΛ ν ΢ηαχξνο Δπαγφξνπ κίιεζε γηα αμησκαηηθή θαη ππαμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, ν
θ. ΢πιινχξεο εμαλέζηε δηακαξηπξφκελνο θαη ν θ. Πνπξγνπξίδεο αλαθψλεζε απφ ηε
ζέζε ηνπ «κα, δελ ηνπο ζέινπκε λα είλαη αληηπνιίηεπζε!». Ση θαλεξψλνπλ απηέο νη
δχν αληηδξάζεηο; ΋ηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, έζησ θη αλ είλαη θαη νη δχν ζηελ
αληηπνιίηεπζε. Γε ζα πξέπεη λα κηινχλ;
    Σν άιιν πνπ εθεχξε ν ΢πλαγεξκφο είλαη φηη κφλνο ηνπ είλαη ε αληηπνιίηεπζε!
Μα θαη ε ΔΓΖ είλαη αληηπνιίηεπζε θαη ην ΔΤΡΧΚΟ είλαη αληηπνιίηεπζε θαη ε ΔΤΡΧΓΖ
είλαη αληηπνιίηεπζε! Μήπσο άξαγε απηφ ην επηρείξεκα, πέξαλ ηνπ φηη ζηνρεχεη λα
θαηαδείμεη φηη φια ηα θφκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο είλαη κηα “πιάθα”, ζηνρεχεη θαη ζην
λα απνθιείζεη απηνχο πνπ δε ζα ’ζειε λα αθνχνληαη πνηέ; Απηνχο πνπ ήηαλ θάπνηε
ζηνπο θφιπνπο ηνπ;
    Οη δηαθσλίεο, θχξηε Πξφεδξε, κεηαμχ πνιηηηθψλ θνκκάησλ είλαη θπζηνινγηθέο
θαη είλαη θαη πγεία. Καη δελ είλαη επηρείξεκα, γηα λα ην επηθαινχληαη, φηη άιια ιέγεη ην
ΑΚΔΛ γηα ην ΡΗΚ, άιια ε ΔΓΔΚ, άιια ην ΓΖΚΟ -αλ ιέκε άιια επί ηεο νπζίαο- ή γηα
φζα άιια ιέκε! Σν εθπιεθηηθφ είλαη νη δηαθσλίεο λα είλαη εληφο ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο!
Καη δε ζα αλαθεξζψ απιά ζην ζήκεξα. ΢ηε δεθαεηία ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπο, φηαλ
νηθνδνκήζεθε ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ζχγρξνλνπ ΡΗΚ, δήζακε πνιιέο θνξέο ζηελ
επηηξνπή Δζσηεξηθψλ ην θαηλφκελν λα ρξεηάδεηαη δηαηηεηήο, γηα λα ρσξίζεη ηνλ
εθάζηνηε Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, δηνξηζκέλν ζηέιερνο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ,
απφ ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ, δηνξηζκέλν ζηέιερνο ηνπ
΢πλαγεξκνχ! Καη έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ιέεη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ζηνλ ηφηε
πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηη «εγψ απνθαζίδσ!» θαη λα απαληά ν άιινο
«φρη, εγψ απνθαζίδσ!».
    Δίλαη ιππεξφ ην φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ απέλαληη
ζηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη αθνξηζηηθέο, εθζεκειησηηθέο, ζηαζεξά ερζξηθέο.
Απηφ ην πξάγκα, φ,ηη θαη λα θάλεη ν ΢πλαγεξκφο, δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη πηα ζηε
ζπλείδεζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Σνπ ην ιελ νη έξεπλεο πνπ θάλεη ζπλερψο. Γη’ απηφ
έρεη αιιάμεη κηα ζεηξά ηνπνζεηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο.
Πξηλ πέληε κε έμη ρξφληα, απφ απηφ ην βήκα, ν ζπλάδειθνο πνπ εηνηκάδεηαη λα
ζρνιηάζεη θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ φηη δελ
πξνσζνχζε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Μεηά πέξαζαλ ζηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη κεηά
πέξαζαλ ζηηο κεηνρνπνηήζεηο. Ζ πξαγκαηηθή ζέζε ήηαλ ε πξψηε βέβαηα. Σα άιια
ήηαλ ππεθθπγέο, γηα λα επηζηξέθνπκε ζηε γλήζηα ζέζε. Σψξα φκσο, αθνχ βιέπνπκε
ζηηο έξεπλεο έλα πεξίπνπ 80% ηνπ θππξηαθνχ ιανχ λα ηελ απνξξίπηεη, έρνπκε
αλαδηπισζεί θαη κηινχκε γη’ άιι’ αλη’ άιισλ. Καη είλαη απνξίαο άμηνλ, φηαλ γηα έλα
άιιν ζέκα, πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ηελ άιιε Πέκπηε, θαηεγνξείηαη απηή ε ζεκεξηλή
δηαρεηξηζηηθή εμνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ φηη πξνσζεί ηε κεηνρνπνίεζε κε
έλαλ ηδησηηθφ νξγαληζκφ. Καιά, πνχ είλαη ην πξφβιεκα γηα ην ΢πλαγεξκφ; Δίλαη
ερζξφο θαη ησλ κεηνρνπνηήζεσλ ηψξα; Ή κήπσο ην πξφβιεκα είλαη φηη ε
κεηνρνπνίεζε γίλεηαη κε ηνλ άιθα νξγαληζκφ θαη δε γίλεηαη κε ην βήηα νξγαληζκφ, πνπ
καο θηινμελεί κνλίκσο επί ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε κέξεο ην ρξφλν;
   Κχξηε Πξφεδξε, ην ΡΗΚ έρεη θαθψο έρνληα. Σα πιείζηα είλαη θιεξνλνκεκέλα.
Θα παιέςνπκε φινη, γηα λα ηα αληηκεησπίζνπκε, αιιά είκαη βέβαηνο φηη ε πιεηνςεθία
ηεο Βνπιήο ζε θακία πεξίπησζε δε ζα επηηξέςεη ζε θάπνηνπο, απφ ηνλ
“πιαγηφδξνκν”, λα θιείζνπλ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα ηεο Κχπξνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ έμη αθφκα νκηιεηέο. Θα βάισ ρξνληθά φξηα πιένλ,
δηφηη είλαη αδχλαην λα πξνρσξήζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν.

                     29
Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ:
   Έπξεπε απφ ηελ αξρή λα είρε γίλεη...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ναη, ν θ. Πνπξγνπξίδεο ζέιεη θάηη λα πεη.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, ζπάληα δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο ζε απηή ηελ αίζνπζα κε ηνλ
πνιχ εληππσζηαθφ ηξφπν πνπ έγηλε ηψξα θαη πξνβάιινληαη επηρεηξήκαηα. Δκείο, σο
Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο, ελαληηφκεζα λα κπνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί. Θα
ζπδεηήζνπκε... Δγψ ζέισ ίζν ρξφλν λα απαληήζσ ζηνλ θ. Καηζνπξίδε θαη ζηνλ θ.
Πηηηνθνπίηε, πνπ εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ησλ θνκκάησλ ηνπο. Άκα βάιεηε ηψξα
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, δε ζα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζσ ζε απηνχο ηνπο δπν
ζπλαδέιθνπο, πνπ έρσ θάζε δηθαίσκα λα ην θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δγψ δε ζα βάισ. Απιψο ξσηψ ηε Βνπιή αλ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπδεηήζεη.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   ΋ρη. Να ζπδεηήζνπκε φζε ψξα πάξεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Αλ απηή είλαη ε άπνςε ηεο Βνπιήο, λα ζπλερίζνπκε.
   Ζ θ. Αληηγφλε Παπαδνπνχινπ.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, γηα ηε δηαδηθαζία...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
                 (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Ζ θ. Παπαδνπνχινπ.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, γηα ηε δηαδηθαζία ζέισ λα κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ναη.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
    Θέισ λα βεβαησζψ φηη, αλ είλαη απηή ε πξνζέγγηζε, φπσο ηελ έρεη ηνπνζεηήζεη
ν θ. Πνπξγνπξίδεο, θαη αλ δε ζα έρνπκε ελδηακέζσο αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη πάιη,
ζα κπεη θαη ην φλνκά κνπ θάησ, γηα λα κηιήζσ.
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Καηζνπξίδεο.

                      30
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Δπί ηεο δηαδηθαζίαο.
   Γε λνκίδσ φηη κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε άπνςε ηνπ θ. Πνπξγνπξίδε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πην δπλαηά!
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
    Γε λνκίδσ φηη κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε άπνςε ηνπ θ. Πνπξγνπξίδε. Πέξαλ ηνπ
φηη ζέηνπκε έλα πξνεγνχκελν... Γειαδή, πνηα άπνςή ηνπ: ΋ηη ζα ζπδεηήζνπκε έλα
ζέκα απφ ηα ηξηάληα πέληε ηεο λνκνζεηηθήο εξγαζίαο θαη φζν πάξεη, κέρξη ην πξσί
δειαδή. Ννκίδσ φηη δελ είλαη δφθηκε απηή ε ηνπνζέηεζε. Γε ζέισ λα δεκηνπξγεζεί ε
εληχπσζε φηη εκπνδίδνπκε ηνλ θ. Πνπξγνπξίδε λα καο απαληήζεη. Δκείο δελ έρνπκε
έλζηαζε ν θ. Πνπξγνπξίδεο λα πάξεη φζα ιεπηά έρσ πάξεη εγψ, αο πνχκε, ή φζα
ιεπηά έρεη πάξεη ν θ. Πηηηνθνπίηεο ή, αλ ζέιεη λα κηιήζεη θαη ν θ. ΢πιινχξεο, πνπ, σο
αξρεγφο θφκκαηνο, δελ έρεη ηνπνζεηεζεί. Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κηιήζεη θαη ε θ.
Παπαδνπνχινπ... Γειαδή λα κηιήζεη ε θ. Παπαδνπνχινπ -απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ
εκέλα- ν θ. Πνπξγνπξίδεο σο θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
΢πλαγεξκνχ θαη, αλ επηζπκεί, θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΔΤΡΧΚΟ θαη λα θιείζνπκε, γηαηί...
Α. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ:
   ΋ρη. Εεηήζακε θαη εκείο.
Ν. ΚΑΣ΢ΟΤΡΗΓΖ΢:
   Δληάμεη, ζπγλψκε. ΢πγλψκε, θπξία Βαζηιείνπ.
   Γειαδή, ηα θφκκαηα πνπ δελ έρνπλ κηιήζεη θαη λα θιείζνπκε. Γηφηη, λνκίδσ ζα
ζπκθσλήζεη ν θ. Πνπξγνπξίδεο φηη είλαη επηθίλδπλν λα πηνζεηεζεί ε άπνςε φηη γηα έλα
νπνηνδήπνηε ζέκα ζπδεηνχκε επ’ αφξηζηνλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Ζ εηζήγεζε...  Καλέλα ζέκα δελ είλαη επ’ αφξηζηνλ.    Αθφκα θαη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο έρεη ρξνληθά πεξηζψξηα.     Γεδνκέλνπ φηη ν θ.
Πνπξγνπξίδεο δήηεζε, δηθαηνινγεκέλα, λα έρεη ηελ αλάινγε κεηαρείξηζε κε ηνπο
άιινπο θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο, λα γίλεη δεθηή απηή ε εηζήγεζε. Αιιά, έρσ
ηελ εληχπσζε φηη νη ππφινηπνη βνπιεπηέο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα θφκκαηά ηνπο
έρνπλ κηιήζεη, δελ πξέπεη λα κηιήζνπλ πάλσ απφ ηξία ιεπηά. Καη κε απηφ ηνλ ηξφπν,
αληί λα ηνπο ζηεξήζσ νισζδηφινπ ην δηθαίσκα, ηνπο δίλσ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ
γηα ηξία ιεπηά θαη κεηά έρσ ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο κε ην δηθφ ηνπο
ηξφπν λα θιείζνπλ ην φιν ζέκα.
    Κπξία Παπαδνπνχινπ, θνβνχκαη φηη είκαη ππνρξεσκέλνο λα αξρίζσ καδί ζαο
κε ηα ηξία ιεπηά.
Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ:
    Καη εγψ θνβνχκαη φηη είκαη ε κφλε πνπ αδηθείηαη, γηαηί νη ππφινηπνη είλαη
θνηλνβνπιεπηηθνί εθπξφζσπνη θνκκάησλ θαη ζα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.
Δπζεβάζησο, θχξηε Πξφεδξε, ζεσξψ φηη ν ρξφλνο ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή λα είλαη
ηζφηηκνο γηα φινπο θαη φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ην
ηη ζπκβαίλεη ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, φπνπ φινη κηινχλ κφλν γηα ηέζζεξα ιεπηά.
Θα είκαη θεηδσιή, γηαηί έρνπλ ιερζεί πνιιά -ζεσξψ φηη ην λα αθνπζηεί θαη ν
                     31
γπλαηθείνο ιφγνο ζ’ απηή ηελ θξηηηθή πνπ γίλεηαη γηα ην ΡΗΚ είλαη ελδεδεηγκέλε
αλαγθαηφηεηα- θαη ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ πην ήπηα απφ θάπνηνπο
πξνιαιήζαληεο.
    Δγψ δε δηαθαηέρνκαη απφ κέλνο γηα ην ΡΗΚ. Θέισ φκσο ην θξαηηθφ θαλάιη λα
ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα, λα έρεη πνηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή, ηα
πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα, ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ηε ζηειέρσζε. Καη
πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαπηχζζεηαη έλαο πγηήο ζπλδηθαιηζκφο, γηαηί δελ είλαη ιίγεο
νη θνξέο πνπ αθνχκε πνιιά παξάπνλα γηα αληζφηεηεο ζηε κεηαρείξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.
    Πξνζσπηθά ραηξεηίδσ ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκκφξθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ΡΗΚ πξνο ππνβνιή κεησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ
θξαηηθή ρνξεγία. Δπίζεο ραηξεηίδσ ηελ πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη
κείσζε ησλ ππεξσξηψλ. Αλεζπρνχκε φκσο ηδηαίηεξα γηα ηα δηαξθψο απμαλφκελα
ειιείκκαηα, £36 εθαηνκ., πνπ μεπεξλνχλ ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ είλαη
κφλν £32 εθαηνκ. Αλεζπρνχκε γηα ην θπλήγη ηεο πςειήο ηειεζέαζεο ζε έλα
αληαγσληζηηθφ ηειενπηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ απνβαίλεη δπζηπρψο αλαηξεπηηθφ θαη
αληηζηξφθσο αλάινγν πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ. Ναη, ην
ΡΗΚ ρξεηάδεηαη πφξνπο, φπσο είλαη ε θξαηηθή ρνξεγία θαη φπσο είλαη ε εκπνξηθή
δηαθήκηζε. Αο πξνβιεκαηηζηνχκε φκσο πεξηζζφηεξν γηα ηα κελχκαηα πνπ ζηέιιεη ην
ΡΗΚ ζηε λενιαία, θαη ζηα δηθά καο παηδηά, κε ηελ ηειεηφκπνια, ην κπίγθν, πνπ δελ
είλαη παξά δπζηπρψο έλαο εκηθξαηηθφο ηδφγνο. ΋ζν θαη αλ πξνζπαζήζεη ην ΡΗΚ κε
ηελ θαζηέξσζε έηνπο λενιαίαο γηα ην 2006, φζα κελχκαηα ζεηηθά θαη αλ πξνζπαζήζεη
λα ζηείιεη απηφ ην ρξφλν, δπζηπρψο δελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα αλαηξέςεη απηφ ην
κήλπκα πνπ ζηέιιεη, φηη κε ηνλ ηειενπηηθφ ηδφγν νπζηαζηηθά ππάξρεη έλαο εχθνινο
ηξφπνο εηζξνήο ρξεκάησλ γηα ην ΡΗΚ.
   Πξφζθαηα παξαθνινχζεζα κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζην ΡΗΚ θαη θαλαιάξρεο
ησλ ηδησηηθψλ ζηαζκψλ, πνπ έγηλε ζην Cyprus College. ΢πδεηήζεθε αθξηβψο ε
πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξνγξακκάησλ. Ήηαλ πνιχ ζεηηθφ γηα κέλα ην λα δσ φηη
ήηαλ θνηλή δηαπίζησζε φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, θαη ηνπ ΡΗΚ θαη ησλ θαλαιαξρψλ
απφ ηελ ηδησηηθή ξαδηνηειεφξαζε, φηη δπζηπρψο είλαη αλαγθαζκέλνη λα ξίρλνπλ ηελ
πνηφηεηα, γηα λα κπνξέζνπλ, κέζα ζε έλα ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, λα
επηβηψζνπλ. Σα είραλ φινη κε ην ΡΗΚ θαη είραλ μεζπαζψζεη. Καη άιινη ζπλάδειθνη
κπνξνχλ λα ην πνπλ.
    Σν δεηνχκελν απφ ηνλ ελεξγφ πνιίηε, απφ ηνλ πνιίηε ν νπνίνο πιεξψλεη, γηα
λα ιεηηνπξγεί ν θξαηηθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο, είλαη αθξηβψο λα είλαη πην ςειά
αλεβαζκέλνο ν πήρεο φζνλ αθνξά ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα. Καη σο γπλαίθα -
είκαζηε επεξεαζκέλνη θαη απφ ηελ 8ε Μαξηίνπ, Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, γηα
ηελ νπνία ρζεο ζπδεηνχζακε- ηνικψ λα πσ, είλαη θαη ηα πνξίζκαηα έξεπλαο, φηη
ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο φπνπ είλαη αλεπαξθήο ε ελεκέξσζε πνπ πξνβάιιεηαη απφ
ην θξαηηθφ ΡΗΚ. ΢ηα ζέκαηα ηζφηεηαο, ζηα επξσπατθά ζέκαηα ην κάηη καο δελ είλαη
ζηξακκέλν ζηελ Δπξψπε δπζηπρψο, νκθαινζθνπνχκε θαη πξνβάιιεηαη ε αηάθα ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο: φ,ηη πνπιά θαη φ,ηη δπζηπρψο δπζθεκεί ην ηη ζπκβαίλεη ζηε
ζχγρξνλε θππξηαθή θνηλσλία. Δλψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε θαη
ζεηηθά πξφηππα θαη ζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια γεγνλφηα λα αλαδείμνπκε, απηά
δελ πξνβάιινληαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να παξαθαιέζσ...
Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ:
                    32
   Μηιψληαο απφ απηφ ην βήκα...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ...λα νινθιεξψζεηε.
Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ:
   Οινθιεξψλσ, ηειεηψλσ.
   Θα ήζεια αθξηβψο εδψ λα πσ φηη, επεηδή ην ΡΗΚ δηακνξθψλεη θνηλή γλψκε,
αληηιήςεηο, δεκηνπξγεί πξφηππα θαη πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζσζηά θαη αληηθεηκεληθά,
αλακέλνπκε θαη σο κάλεο θαη σο βνπιεπηίλεο, αιιά θαη σο ελεξγνί πνιίηεο
πξαγκαηηθά λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ην πψο ζα θαηαθέξεη λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα
ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ πην απαηηεηηθφ ζχγρξνλν
Κχπξην πνιίηε.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ζ θ. Βαζηιείνπ.
Α. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, ην γεγνλφο φηη αζθνχκε φινη θξηηηθή γηα ην ΡΗΚ είλαη γηαηί φινη
καο νλεηξεπφκαζηε λα έρνπκε έλα θξαηηθφ θαλάιη ην νπνίν λα μερσξίδεη θαη λα είλαη
ςεινχ επηπέδνπ, πνιχ πην πςεινχ απφ ην επίπεδν ησλ ηδησηηθψλ θαλαιηψλ. Δίλαη γη’
απηφ ην ιφγν πνπ φιεο νη θξηηηθέο, πηζηεχσ, πξέπεη λα είλαη θαινδερνχκελεο.
   Δληππσζηάζηεθα πξαγκαηηθά κε ην κέλνο κε ην νπνίν ζπλάδειθνο
πξνιαιήζαο κίιεζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο
Κχπξνπ. Πνιχ θνβάκαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ αζθείηαη κηα πξνιεπηηθή ηξνκνθξαηία,
γηα λα εκπνδηζηνχλ νη δεκνζηνγξάθνη ηνπ ΡΗΚ λα εθπιεξψζνπλ ειεχζεξα θαη
δεκνθξαηηθά θαη αληηθεηκεληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ηδξχκαηνο θαη έλαληη
ηεο θνηλσλίαο. Καη εκείο πξαγκαηηθά ζέινπκε λα θξηηηθάξνπκε απηή ηελ πξαθηηθή.
Αλαθέξζεθε ν ζπλάδειθνο θαη ζην πξφγξακκα ην νπνίν είλαη δηθνηλνηηθήο θχζεο. Θα
έιεγα φηη φια ηα θφκκαηα, ηνπιάρηζην θξαζηηθά, κηινχκε γηα ηξφπνπο ζπκθηιίσζεο
ησλ δχν θνηλνηήησλ, κε ηνπο νπνίνπο ζα θέξνπκε πην θνληά ηηο δχν θνηλφηεηεο. Καη
απηφ ην πξφγξακκα απηφ ην ζηφρν έρεη. Δγψ φζεο θνξέο παξαθνινχζεζα απηφ ην
πξφγξακκα δηαπίζησζα φηη θάζε άιιν παξά πνιηηηθφ πεξηερφκελν έρεη. Δίλαη έλα
πξφγξακκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα ήζε, ζηα έζηκα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δνχζαλ παιηά νη δχν θνηλφηεηεο, δειαδή ζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηηθά
πξέπεη λα ζπκθηιηψζνπκε ηηο δχν θνηλφηεηεο. Καη ειπίδσ θαη εχρνκαη ηέηνηνπ είδνπο
πξνγξάκκαηα φρη κφλν λα ζπλερίζνπλ, αιιά λα απμεζνχλ.
    ΋ζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΡΗΚ κε ηνλ ΑLPHA, πξέπεη λα πσ φηη
ηειεπηαία έλαο έγθξηηνο δεκνζηνγξάθνο ηνπ θξαηηθνχ ειιεληθνχ θαλαιηνχ κε ηνλ
νπνίν κηινχζα δηεξσηήζεθε γηαηί έγηλε απηή ε ζπλεξγαζία θαη πνχ απνζθνπεί. Πνηνλ
εμππεξεηεί; Ση επίπεδα ζέινπκε λα εκπεδψζνπκε κε ηε ζπλεξγαζία απηή; Καη
ζπκάκαη φηη ε απάληεζε πνπ έδσζα εγψ -ην άθνπζα απηφ ην πξάγκα- είλαη φηη δελ
κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε ην θξαηηθφ θαλάιη ην ειιεληθφ, δηφηη ήηαλ αθξηβή ιχζε.
Καη κνπ απάληεζε φηη απηφ δελ είλαη αιήζεηα θαη φηη ν πξφεδξνο ηνπ θξαηηθνχ
ειιεληθνχ θαλαιηνχ ζα ήηαλ πνιχ επηπρήο λα ζπλεξγαζηεί κε ην θξαηηθφ θαλάιη ηεο
Κχπξνπ. Καη δηεξσηψκαη αλ έγηλε πξάγκαηη θάπνηα πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα ηέηνηα
ζπλεξγαζία. Δίκαη ζίγνπξε φηη ζα πξνσζείην πνιχ πεξηζζφηεξν ν ζηφρνο, νη ζηφρνη
πνπ έρνπκε ζέζεη. Αιιά, γηα λα είκαη δίθαηε...
                    33
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Θα παξαθαινχζα λα νινθιεξψζεηε ζχληνκα.
Α. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ:
   Μάιηζηα.
   Γηα λα είκαη δίθαηε φκσο, θχξηε Πξφεδξε, παξαθνινπζψληαο θαη ζπγθξίλνληαο
πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΗΚ κε πξνγξάκκαηα άιισλ ηδησηηθψλ θαλαιηψλ, πξέπεη λα
νκνινγήζνπκε φηη ππήξμε θαιπηέξεπζε ζε πνιινχο ηνκείο, αιιά ρσξίο ακθηβνιία
ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα λα θαιπηεξεχζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΗΚ θαη λα
θηάζεη ην ΡΗΚ ζην επίπεδν πνπ φινη καο νλεηξεπφκαζηε.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ αληηιακβάλνκαη φηη δελ είλαη παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο θ. ΢ηδφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πνηνο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο θ. ΢ηδφπνπινο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Αθφκα. Δίλαη Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ, ΢ηδφπνπινο.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
    Κχξηε Πξφεδξε, ζπδεηνχκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΡΗΚ. Σν πξψην πνπ
ζέισ λα πσ είλαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη £16 εθαηνκ.. είλαη £21 εθαηνκ. Σα
£16 εθαηνκ. είλαη ε θξαηηθή ρνξεγία. ΢πκκνξθψζεθε ην ζπκβνχιην ηνπ ΡΗΚ
κεηψλνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ ηελ θξαηηθή ρνξεγία πψο; Με πεξηθνπέο ζην
Σακείν ΢πληάμεσλ.   Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε.    Σν γεγνλφο απηφ είλαη
απαξάδεθην. Ήδε ππάξρεη θνβεξφ πξφβιεκα κε ην Σακείν ΢πληάμεσλ, ήδε νη
άλζξσπνη πνπ είλαη εθεί θαιψο ή θαθψο, κε θαιά, θαθά πξνγξάκκαηα, θαθέο
ζπκθσλίεο θ.ιπ., δελ πξφθεηηαη λα πάξνπλ ζπληάμεηο. Καη ζα έπξεπε ηνπιάρηζην λα
αλεζπρνχλ απηνί πνπ θάλνπλ δηαρείξηζε, φρη λα αλεζπρνχλ, λα αλεζπρνχκε εκείο λα
δψζνπλ ιχζεηο. Απ’ εθεί θαη πέξα, ηα £16 εθαηνκ. ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο, γηα λα
γίλνπλ £21 εθαηνκ., πνπ είλαη ν πξνυπνινγηζκφο, απηφο πνπ ζέινπκε λα ςεθίζνπκε
ηψξα, πψο γίλνληαη; Έξρνληαη κε επρνιφγην θαη ιέλε «ε δηαθήκηζε ζα απμεζεί 39%».
Γηαηί; Πφηε απμήζεθε ε δηαθήκηζε ζην ΡΗΚ 39% θαη απφ £2,1 εθαηνκ. ζα γίλεη £3
εθαηνκ.; Βάδνπλ αθφκα δηπιαζηαζκφ ησλ εζφδσλ απφ ηελ ηειεηφκπνια θαη θάλνπλ
ηα £21 εθαηνκ. πνπ παξνπζηάδνπλ γηα λα ςεθίζνπκε.       Δίλαη επηζθαιήο ν
πξνυπνινγηζκφο.
    Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο είρε νκνινγήζεη, πξνο ηηκή ηνπ, φηη ην ΡΗΚ ζήκεξα αλ
ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε επηηπρία απηφ ην νθείιεη ζηνπο ζπλεξγάηεο. Δπνκέλσο,
ππελζπκίδνληαο άιιεο καξαζψληεο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ γίλεη ζ’ απηή ηελ αίζνπζα,
εγψ ζέησ ην εξψηεκα: Ση έγηλε κε εθείλν ην δεθαεηέο πξφγξακκα; Δθαξκφζηεθε;
                    34
Δπηηπρψο; Έρεη πινπνηεζεί; Έρνπκε θηάζεη ζήκεξα ζην ζεκείν πνπ ην ΡΗΚ
ιεηηνπξγεί κε ζπλεξγάηεο, ράξε ζηνπο ζπλεξγάηεο, φρη απιψο κε ζπλεξγάηεο, δειαδή
κε έθηαθηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ έρνπλ πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Γελ είλαη εδψ ην δίιεκκα, φπσο έρεη πεη ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΑΚΔΛ
πξνεγνπκέλσο, ζην φηη θάπνηα θφκκαηα ππνζηεξίδνπλ ή φρη ηνπο εθηάθηνπο ή ηνπο
ζπλεξγάηεο ή φρη. Δίλαη ζέκα αηαμίαο. Δίλαη απηφ θξαηηθφ ίδξπκα, φπσο ιέκε φηη
πξέπεη λα είλαη, φηαλ ιεηηνπξγεί ράξε ζε έθηαθηε απαζρφιεζε;
    Σν ηξίην ζέκα είλαη ην φηη αθνχζηεθε σο επλντθή εμέιημε ε κείσζε ησλ
ππεξσξηψλ. Καιψο! Έρνπλ κεησζεί. Γηα ηη πξάγκα κηινχκε; Μεηψζεθαλ θαηά
£43.000. Απφ £213.000 ην 2004 ζε £180.000 ην 2005, πνπ είλαη πξνυπνινγηδφκελν.
Γελ μέξσ ην πξαγκαηηθφ ηη ζα είλαη. Γειαδή, £43.000 ζηα £20 εθαηνκ. Γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα, αιιά ζίγνπξα δελ είλαη επαξθήο. Καη φηαλ, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη ηφζν πειψξην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, φπσο απηφ ηνπ ΡΗΚ,
κε ρξέε, ηφηε ζίγνπξα πξέπεη λα είκαζηε απζηεξνί, πξέπεη λα είλαη απζηεξνί νη
δηαρεηξηζηέο ηνπ ΡΗΚ ζε αγνξά πξνγξάκκαηνο. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα είρε
παξαηεξεζεί φηη ην ΡΗΚ κε ζπκπεξηθνξά ηδησηηθνχ ζηαζκνχ πιεηνδνηνχζε ζε αγνξέο,
γηα λα αγνξάδεη πξνγξάκκαηα, θαη ηψξα αληηκεησπίδνπκε απηή ηε ζπκθσλία κε ηνλ
ηδησηηθφ ζηαζκφ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ νπνία δηεξσηάηαη θαλέλαο, δηεξσηφκαζηε φινη ηη
λφεκα έρεη. Δθφζνλ ζέινπκε λα είλαη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο ξαδηνηειενπηηθφο, ηη
λφεκα έρεη λα εηζάγεη ηδησηηθφ πξφγξακκα, θάηη πνπ κπνξεί λα ην θάλεη ν θαζέλαο;
Μπνξνχλ λα ην θάλνπλ νη ηδησηηθνί ζηαζκνί, κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη νη ίδηνη νη
ειιαδηθνί ζηαζκνί, αλ ην επηζπκνχζαλ. Άξα πνιχ ζσζηά πξνζπαζεί ε Βνπιή λα
αλαθφςεη απηή ηελ εμέιημε. θαη πξέπεη λα αλαθνπεί. Γελ μέξσ αλ ε δέζκεπζε ηνπ
θνλδπιίνπ είλαη αξθεηή. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη κε ηελ ηξνπνινγία ηνπ ζπλάδειθνπ,
γηα λα απνθνπεί πνζφ νχησο ψζηε λα κελ αλαλεσζεί ε ζπκθσλία θαη λα
πξνθαηαιάβεη ην ίδξπκα ηε Βνπιή, πξέπεη λα απαληεζεί. Γελ είλαη επαξθέο λα
δεζκεπηεί ην θνλδχιη γηα ηελ πιεξσκή θαη λα έξζνπλ εδψ λα καο ελεκεξψζνπλ. Θα
έπξεπε λα δεζκεπηεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΡΗΚ -θαη απηή είλαη ε βνχιεζε ηεο
πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο, αληηιακβάλνκαη- γηα ην φηη απηή ε ζπκθσλία δε ζα
ζπλερηζηεί.
   Δπνκέλσο, εγψ πξνζσπηθά κέρξη ζηηγκήο σο κφλν ηξφπν βιέπσ ην λα
ππεξςεθηζηεί απηή ε ηξνπνινγία, λα απνθνπεί έλα πνζφ θαη, αλ αιεζεχεη απηφ πνπ
έρνπλ πεη άιινη ζπλάδειθνη, φηη δελ είλαη γη’ απηή ηε ζπκθσλία, αο έξζνπλ κεηά λα
δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
   Τπελζπκίδσ επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Θα παξαθαινχζα λα νινθιεξψζεηε.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Ναη, θχξηε Πξφεδξε, ηειεηψλσ.
    Θα ήζεια απιψο λα ππελζπκίζσ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πεξζηλήο
ρξνληάο, φηαλ αλαγθάζηεθε ε θπβέξλεζε, αληί ρνξεγίαο, λα εμσζήζεη ην ΡΗΚ ζε
δαλεηζκφ, θαη λα επαλαιάβσ φηη, λαη, πξέπεη λα ιεθζεί, επεηδή θάζε ρξφλν γίλεηαη ε
ίδηα ζπδήηεζε θαη έρνπκε βαξεζεί λα αληηκεησπίδνπκε ην ίδην απηφ πξφβιεκα θαη φινη
λα παξαπνληνχληαη φηη δελ είλαη πνηνηηθά ηα πξνγξάκκαηα, φηη δελ ππάξρεη ζσζηή
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, πξέπεη λα ιεθζεί κηα πνιηηηθή απφθαζε. Δίηε ζα ππάξρεη
εκπνξηθή ινγηθή ζην ΡΗΚ θαη ηφηε ζα πάξεη θαη πξφγξακκα απφ ηδησηηθνχο ζηαζκνχο
θαη ζα δνθηκάζεη λα είλαη εκπνξηθφο ζηαζκφο -θαη ππελζπκίδσ φηη ε εκπνξηθή
                    35
δηαθήκηζε έρεη εμαλεκηζζεί, αζρέησο ηνπ αλ ππάξρεη ή φρη επηηπρία ζηελ ηειεζέαζε-
είηε ζα είλαη θξαηηθφο θνξέαο. Ναη, λα θαηαξγεζεί ε δηαθήκηζε. Γηαηί φρη; Καη λα
απνθαζίζεη ην θξάηνο, ε πνιηηεία πφζε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε ζέιεη. Θέιεη £21
εθαηνκ.; Να ηα πιεξψζεη. Θέιεη £15 εθαηνκ.; Θέιεη £35 εθαηνκ.; Να ηα πιεξψζεη.
    Καηαιήγνληαο, θχξηε Πξφεδξε, ζα πσ φηη ζην πνιηηηθφ δήηεκα, λαη, ππήξμαλ
θαηλφκελα, αθξαία θαηλφκελα θνκκαηηθήο κεξνιεςίαο. Ζ Δπξσπατθή Γεκνθξαηία είρε
θάλεη θαη θαηαγγειία θαη είρε δηθαησζεί απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην. Ναη, είρε παξέκβεη ν γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο ζηε δνπιεηά ησλ
παξνπζηαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθαηξψληαο ζπκκεηέρνληεο θαη δηακνξθψλνληαο
ηε ζχλζεζε ησλ ζπδεηεηψλ ζηελ εθπνκπή. Δίρακε πάξεη ηφηε ηθαλνπνίεζε απφ ην
ρεηξηζκφ πνπ έγηλε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, αιιά, κεηά πνπ άθνπζα, ηηο
πξνάιιεο, ηηο θαηαγγειίεο απφ αξρεγφ θφκκαηνο, απφ ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Έρεη ηειεηψζεη ν ρξφλνο.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
    ...φηη ην ΡΗΚ κεξνιεπηεί, ζέισ λα πσ φηη ην πξφβιεκα ηνπ ΡΗΚ είλαη ην γεγνλφο
φηη είλαη θάησ απφ πνιηηηθή εμνπζία. Σν 2001 ν θ. Αλαζηαζηάδεο δελ θαινχζε, ζηνλ
πξνεθινγηθφ αγψλα, απηνχο πνπ δηνξίζηεθαλ ζην ΡΗΚ, ζην ζπκβνχιην λα
αληαπνδψζνπλ ζην θφκκα πνπ ηνπο δηφξηζε; Άξα ινηπφλ, ζα έπξεπε φινη καδί, γηαηί
θαλείο δελ είλαη ακέηνρνο επζπλψλ, θάπνηα ζηηγκή, ςχρξαηκα, λα ιχζνπκε απηφ ην
πξφβιεκα. Γπζηπρψο, ην ΡΗΚ εμαθνινπζεί λα άγεηαη θαη λα θέξεηαη απφ θνκκαηηθέο
ζθνπηκφηεηεο.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. ΢ηδφπνπινο.
Μ. ΢ΗΕΟΠΟΤΛΟ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε,
   Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ πνιιά απ’ απηά ηα
νπνία ζπκβαίλνπλ ζην ΡΗΚ. Ζ ζηήξημή καο πξνο ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε δε ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη νχηε άθξηηε, αιιά δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη δεδνκέλε
δηαρξνληθά. Χο εθ ηνχηνπ, αλά πάζα ζηηγκή επηθπιάζζνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο ην
δηθαίσκα λα απνθαζίζνπκε θαη λα θξίλνπκε γη’ απηά ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζην ΡΗΚ.
Γελ είκαζηε αληίζεηνη κε ηελ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο. Αξθεί απηή ε
ζπκθσλία λα είλαη ινγηθή, γηα λα εμππεξεηεί ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο
ξαδηνηειεφξαζεο. Γη’ απηφ θαη ζα ζέιακε λα πξνεηδνπνηήζνπκε φηη απφ ηελ πιεπξά
καο δε ζα απνδερζνχκε λα ππάξρεη επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο,
αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο ή δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπκθσλίαο ρσξίο λα ελεκεξσζνχκε
εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα θιεζνχκε εθ ησλ πζηέξσλ απιά λα ηελ επηθπξψζνπκε.
   Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη αλεζπρνχκε γηα κεξηθά ζνβαξά
δεηήκαηα ηα νπνία ρξνλίδνπλ ζηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε.      Αθελφο κελ ην
εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθηάθησλ ζπλεξγαηψλ, εηδηθά ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
ξαδηνθψλνπ, πνπ είλαη κελ ην πξψην ζε αθξνακαηηθφηεηα απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο,
αιιά ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε -θη εδψ ζα ήζεια θαη ην ζπλάδειθν ηνλ Λεπηέξε
ηνλ Υξηζηνθφξνπ λα είλαη παξψλ- φηη ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη ρξφληα˙ δελ είλαη νχηε
ρζεζηλά νχηε πξνρζεζηλά. Δίλαη γηα δεθαπέληε ρξφληα πνπ δελ έρνπλ πάξεη απηνί νη
                     36
άλζξσπνη απμήζεηο ζηηο απνιαβέο ηνπο, δελ έρνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηνπο γίλεηαη
άδηθε απνθνπή ρξεκάησλ γηα επζχλεο ηεο δηεχζπλζεο θαη φρη δηθψλ ηνπο, φηαλ δε
γίλνληαη θάπνηεο εθπνκπέο. Σαπηφρξνλα θαινχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα
εξγαζηνχλ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο εξγαζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο
αβεβαηφηεηαο, φηαλ κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη νηθνγελεηάξρεο θαη απφ
απηφ ην εηζφδεκα εμαξηάηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο επηβίσζε. Θεσξψ φηη είλαη φ,ηη
ρεηξφηεξν κπνξεί λα ππάξμεη θαη, φπσο ηνλίζακε θαη ζηελ επηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, ζα
πξέπεη αλακθίβνια ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΡΗΚ άκεζα λα πξνρσξήζεη θαη λα
απνθαηαζηήζεη επαγγεικαηηθά απηνχο ηνπο ζπλεξγάηεο.
    Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ε
αλαβάζκηζε ηνπ δνξπθνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΗΚ. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν
είλαη απαξάδεθην. Θεσξψ φηη δεκηψλεη ηελ Κχπξν, δεκηψλεη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ, ζηέιιεη ιαλζαζκέλα κελχκαηα. ΋ζεο θνξέο έηπρε λα βξίζθνκαη θαη λα ην
παξαθνινπζήζσ, πέξα απφ θάπνηεο επηθαηξηθέο εθπνκπέο θαη πέξα απφ ηα δειηία
εηδήζεσλ, ην ππφινηπν πξφγξακκα, ζην κεγαιχηεξφ ηνπ θάζκα, είλαη απαξάδεθην.
    Καη ηέινο, ππάξρεη ε έλαξμε κηαο θαηλνχξηαο δηαδηθαζίαο πνπ καο αλεζπρεί.
Αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα δηαδηθαζίεο θαη γηα εξγαζίεο ηηο νπνίεο
ην ίδξπκα κπνξεί απφ κφλν ηνπ απηνδχλακα λα πξαγκαηνπνηήζεη. Μάιηζηα, γηα λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη εξγαζίεο απφ ηελ ηδησηηθή εηαηξεία, παξαρσξνχληαη ηα
κεραλήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θαη ην πιηθφ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ.
Απηφ ζεσξνχκε φηη είλαη θάηη ην νπνίν είλαη απαξάδεθην. Γη’ απηφ θαινχκε ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ΡΗΚ λα αλαζθνπκπσζνχλ, λα κειεηήζνπλ
ζνβαξά ηα θαθψο θείκελα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ
ηδξχκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Υξπζνζηφκνπ.
Α. ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε,
    Οη εκηθξαηηθνί νξγαληζκνί είλαη απηφλνκνη νξγαληζκνί, ζηνρεχνπκε δε λα
βειηηψζνπκε ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ πην επέιηθηνη, γηα λα
είλαη εηο ζέζηλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ νμχ αληαγσληζκφ. ΋κσο δελ απεκπνινχκε ην
δηθαίσκα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. Σα ηξία ηειεπηαία ρξφληα θαηά ηελ εμέηαζε
ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ ΡΗΚ ζηελ επηηξνπή Οηθνλνκηθψλ δεηνχζακε απφ ην ΡΗΚ λα
λνηθνθπξέςεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ. Κχξηε Πξφεδξε, ζα αλαθέξσ έλα κφλν παξάδεηγκα:
Απφ ην 1982 δάλεηα ηνπ ΡΗΚ απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο θέξνπλ 12% επηηφθην. ΋ια ηα
δάλεηα ηνπ ΡΗΚ θέξνπλ επηηφθηα απφ 6% κέρξη 12%. Μαο πιεξνθφξεζαλ θέηνο φηη
έρνπλ πξνθεξχμεη πξνζθνξά, γηα λα ελνπνηήζνπλ ηα δάλεηα κε ρακειφ επηηφθην.
Αλακέλνπκε θαη επειπηζηνχκε φηη απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα ζα αληηκεησπηζηεί
επηηέινπο.
   ΢πληάμεηο. Σα ηακεία ζπληάμεσλ, φρη κφλν ηνπ ΡΗΚ, αιιά θαη ηεο ΑΖΚ θαη ηεο
ΑΣΖΚ, δηαρξνληθά παξνπζηάδνπλ απμαλφκελα ειιείκκαηα, θάηη πνπ δεκηνπξγεί
ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Πξφθεηηαη γηα πάξα πνιχ
ζνβαξφ ζέκα, πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη. Έρσ ήδε αζρνιεζεί ζνβαξά κε
ην ζέκα, κε ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο έρνπκε θάλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο θαη
ζπλεδξηάζεηο, αλακέλεηαη δε λα κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζέκα, γηα λα δνχκε κε πνην
ηξφπν ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα.
   Δηο φ,ηη αθνξά ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ, ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε γηα ηνλ
                   37
πξνυπνινγηζκφ, είρακε πεη θαη είλαη εδψ θαηαγξακκέλν ζηελ έθζεζε φηη, «ν
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, θαζψο θαη ην κέινο ηεο
επηηξνπήο βνπιεπηήο ηνπ Κηλήκαηνο ΢νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ απνθάζηζαλ λα
εηζεγεζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ζψκαηνο ηε δέζκεπζε ηνπ θνλδπιίνπ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 350 -“ηαηλίεο, ελνίθηα, λαχια θ.ά.”- χςνπο £1.650.000, ψζηε
κέξνο ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ χςνπο £400.000 θαη αθνξά ηελ
ηειεπηαία δφζε πνπ ην ΡΗΚ νθείιεη ζην ειιαδηθφ θαλάιη ππφ ηελ επσλπκία “ALPHA
ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ ΑΔ” λα κε δαπαλεζεί, πξνηνχ ελεκεξσζεί αξκνδίσο ε
Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, γηα λα δψζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηεο εγγξάθσο». Θα πξέπεη λα πσ πσο ε ζπκθσλία ηνχηε είρε
απαζρνιήζεη ην ζψκα απφ ην 2003 πνπ είρε ππνγξαθηεί˙ εγθξίζεθε ε ζπκθσλία απφ
ηε Βνπιή θαη πιεξψζεθαλ δφζεηο θαη ην 2004 θαη ην 2005. Παξακέλεη ην ππφινηπν
ησλ £400.000. Καη αλ δεηνχκε ηε δέζκεπζε απηνχ ηνπ πνζνχ θαη κφλν, είλαη γηα λα
καο δνζεί ην δηθαίσκα λα έξζεη ελψπηφλ καο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΡΗΚ θαη λα
ζπδεηήζεη καδί καο ηε ζπκθσλία, λα καο πείζεη λα δερζνχκε λα αλαλεσζεί ή λα κελ
αλαλεσζεί, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζσζηά θαη λα είκαζηε βέβαηνη φηη ε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ιεθζεί ζα είλαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζα εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο. Γελ πξφθεηηαη λα εκπνδίζνπκε ηελ
εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηφηε, γηαηί είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, δηαθνξεηηθά ζα έρεη θαη
άιιεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ην ΡΗΚ. Απηή είλαη ε πξφζεζή καο θαη απηφ
ζηνρεχνπκε λα θάλνπκε.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. ΢πιινχξεο είρε δεηήζεη ην ιφγν ή φρη;
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Μεηά ηνλ θ. Πνπξγνπξίδε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Οξίζηε.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Δίρα δεηήζεη ην ιφγν κεηά ηνλ θ. Πνπξγνπξίδε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ναη, νξίζηε.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Δίρα δεηήζεη ην ιφγν ηειεπηαίνο, ιέσ, κεηά, θαη κπνξεί λα απνθαζίζσ λα κε
κηιήζσ. Δμαξηάηαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Γε λνκίδσ πσο είλαη νξζή θνηλνβνπιεπηηθή ηαθηηθή, αιιά, ελ πάζε πεξηπηψζεη,
εθφζνλ ηψξα δελ ην δεηάηε...
   Τπάξρεη άιινο ν νπνίνο ζέιεη λα κηιήζεη;
   Οπδείο.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
                    38
    Κχξηε Πξφεδξε, κε ζπγρσξείηε, ηη ελλνείηε; Γελ είλαη κε ηε ζεηξά πνπ κπαίλνπλ
νη νκηιεηέο; Δδήηεζα ην ιφγν ηειεπηαίνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΋ρη, πξνηειεπηαίνο.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
    Σειεπηαίνο, κεηά ηνλ θ. Πνπξγνπξίδε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. Πνπξγνπξίδεο αθφκα δελ έρεη δεηήζεη ην ιφγν, γη’ απηφ ξσηψ.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Αθξηβψο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δξσηψ: Τπάξρνπλ νκηιεηέο;
   Ο θ. Πνπξγνπξίδεο.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε,
    Σν ΡΗΚ πξέπεη λα ππεξεηεί ην θππξηαθφ θνηλφ θαη φρη ηελ εθάζηνηε θππξηαθή
θπβέξλεζε. Γπζηπρψο, ην ΡΗΚ δελ πεξλά ηηο εμεηάζεηο ζην δεκνθξαηηθφ απηφ αμίσκα.
Σν ΡΗΚ ζπλερίδεη -θαη ηνλίδσ ηε ιέμε ζπλερίδεη, γηα λα κελ παξεμεγεζψ απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ ΑΚΔΛ φηη εζεινηπθιψ- λα ππεξεηεί ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σν
θππξηαθφ θνηλφ ππεξεηείηαη: α. κε ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε, β. κε ηελ
πξνβνιή ζσζηψλ πξνηχπσλ πξνο ην θππξηαθφ θνηλφ θαη γ. κε ηε ζσζηή ςπραγσγία
ηνπ θνηλνχ. Καη ζηνπο ηξεηο απηνχο ηνκείο ην ΡΗΚ παξνπζηάδεη ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο.
    Σν ΡΗΚ, ζηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο απνζηνιήο ηνπ, ζα πξέπεη θπζηνινγηθά λα
είλαη ην πιένλ ερζξηθφ πξνο ηελ θπβέξλεζε ειεθηξνληθφ κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο,
γηαηί, πξνβάιινληαο αληηθεηκεληθά ηηο απνηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο, δελ έρεη παξά λα
είλαη ην πιένλ ερζξηθφ πξνο ηελ θπβέξλεζε κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο. Καη
επνκέλσο ν Πξφεδξνο Παπαδφπνπινο, φηαλ επαξαπνλείην ζηελ εθεκεξίδα
“΢εκεξηλή” φηη ην ΡΗΚ είλαη ην πιένλ ερζξηθφ πξνο ηελ θπβέξλεζε κέζν καδηθήο
ελεκέξσζεο, έπξεπε νπζηαζηηθά λα ζηνραζηεί θαη λα αλαινγηζηεί ην θπβεξλεηηθφ έξγν
ηεο θπβέξλεζήο ηνπ θαη φρη λα έρεη παξάπνλα απφ ην ΡΗΚ, πνπ, αλ έθακλε ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπ, ζα έπξεπε φλησο λα είλαη ην πιένλ ερζξηθφ πξνο ηελ θπβέξλεζε
ειεθηξνληθφ κέζν. Σν ΡΗΚ νθείιεη λα πξνβάιιεη αληηθεηκεληθά ηηο απνηπρίεο ηεο
θπβέξλεζεο θαη φρη λα πξνζπαζεί λα ηηο εξσνπνηήζεη.
    Γπζηπρψο, δε γίλεηαη απηφ απφ ην ΡΗΚ, αιιά ζπρλά ππθλά πξνπαγαλδίδεη ππέξ
ηεο θπβέξλεζεο. Πνιχ ζπρλά πξνβάιιεη δήζελ έγθπξεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο φκσο
απηέο έγθπξεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ πξνπαγάλδα ησλ
θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ.    ΢πλερίδεη, δπζηπρψο, ηελ ηαθηηθή θαη πξαθηηθή ησλ
πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Καη λα παχζνπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη, κε ηελ πξψηε
επθαηξία πνπ ζα αζθεζεί κηα θξηηηθή ζηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, λα θάκλνπλ ππφκλεζε φηη, «Απηά θαη ρεηξφηεξα
εγίλνλην επί δηαθπβέξλεζεο ηεο δεθαεηίαο πνπ θπβεξλνχζε ην δηθφ ζαο θφκκα». Ο
ιαφο αλακέλεη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε βειηίσζε ησλ φζσλ θαθψλ εζπλέβαηλαλ
ζην παξειζφλ. Καη αζθαιψο ζην παξειζφλ εζπλέβαηλαλ θάπνηα πξάγκαηα ζηνλ
                    39
ηφπν καο πνπ δελ ήζαλ εθείλα πνπ ζα εζέιακελ λα ήζαλ. Σν λα θάκλνπκε αλαθνξά
ζπλερψο ζην ηη εζπλέβαηλε επί πξνεγνχκελεο δηαθπβέξλεζεο δελ εμππεξεηεί θαλέλα
ρξήζηκν ζθνπφ, γηαηί ζήκεξα ν ιαφο ζέιεη λα αθνχζεη ηελ θξηηηθή εθείλε πνπ ζα
βειηηψζεη ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε. Ζ θξηηηθή πξνο ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε δελ
κπνξεί λα απνδψζεη θαλέλα ρξήζηκν θαξπφ, γηαηί δε βξίζθεηαη πιένλ ζηελ εμνπζία,
ελψ ε θξηηηθή πξνο ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε κπνξεί λα απνδψζεη ρξήζηκνπο θαξπνχο,
γηαηί ε θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία θαη κπνξεί λα βειηησζεί.
    Έλαο απφ ηνπο ηνκείο φπνπ δπζηπρψο ην ΡΗΚ απέηπρε παηαγσδψο είλαη ν
ηνκέαο ηεο ηζνκεξνχο θαη έγθπξεο πξνβνιήο ησλ ζέζεσλ ησλ δηάθνξσλ θνκκάησλ.
Δκείο ζαλ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ιέκε φηη, φηαλ ην ΡΗΚ αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ, ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηε κηα ηζνκεξψο θαη
ηζφηηκα νη απφςεηο ησλ θνκκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ηελ άιιε
ηζνκεξψο ησλ θνκκάησλ πνπ αζθνχλ αληηπνιίηεπζε ζηελ θπβέξλεζε.
    ΋ηαλ ιέκε ηζνκεξψο, ηη ελλννχκε; Αο δερζνχκε γηα ζθνπνχο ζπδήηεζεο φηη
έρεη δίθαην ην ΑΚΔΛ θαη ην ΔΤΡΧΚΟ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δίλαη
ζσζηφ ην ΔΤΡΧΚΟ, πνπ δηαζέηεη πνζνζηά ζηε ιατθή βάζε 2%, 3%, 4%, 5%, αο
πνχκε γηα ζθνπνχο ζπδήηεζεο, λα έρεη ηελ ίδηα πξνβνιή κε ην Γεκνθξαηηθφ
΢πλαγεξκφ πνπ εθπξνζσπεί ην 34% ηνπ θππξηαθνχ ιανχ; ΢ε πνηα ρψξα ζπκβαίλεη
απηφ; ΢ε πνηα ρψξα ζ’ έλα θφκκα ηνπ 2% ή 3% δίδεηαη ν ίδηνο ρξφλνο κε έλα θφκκα
ηνπ 35%; Αιιά εδψ, φηαλ κηινχκε γηα αληηπνιίηεπζε, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο
πξνζνρήο καο φηη ζηελ αληηπνιίηεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνκκαηηθή ηεο δχλακε,
πξέπεη λα δίδεηαη ίζνο ρξφλνο κε ηε ζπκπνιίηεπζε, γηαηί απηφ είλαη αμίσκα ηεο
δεκνθξαηίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
    Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε Γεξκαλία; Τπελζπκίδσ ηη
ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη πψο δηαθπβεξλάηαη ζήκεξα ε Γεξκαλία. Ζ θπβέξλεζε ηεο
Γεξκαλίαο ζήκεξα έρεη ζηε ζπκπνιίηεπζε θφκκαηα πνπ εθθξάδνπλ ην 90% ηνπ
γεξκαληθνχ ιανχ. ΢ηελ αληηπνιίηεπζε βξίζθεηαη θνκκαηηθφο κεραληζκφο πνπ είλαη
ιηγφηεξνο ηνπ 10% ζηε Γεξκαλία. Δ, δέζηε ηηο επηθαηξηθέο εθπνκπέο λα δείηε ηη γίλεηαη.
Γίδεηαη ζηελ αληηπνιίηεπζε ηνπ 10% ίζνο ρξφλνο κε ηα θφκκαηα ηεο θπβέξλεζεο.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Απαληάηε... Μπξάβν, ελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζσ.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
    Γηφηη βξίζθεηαη ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη είλαη ε κνλαδηθή αληηπνιίηεπζηο. Γελ
απαληά, θχξηε ΢πιινχξε, ζηνλ εαπηφ ηνπ, πνπ ην θφκκα ζαο δε δηαζέηεη παξά 2%,
3%, λα έρεηε ηελ αληίιεςε φηη ζα κπείηε ζηελ ίδηα κνίξα κε έλα θφκκα ηνπ 33% ή ηνπ
34%. Καη είλαη εδψ πνπ ην ΡΗΚ νθείιεη λα αληηιεθζεί φηη δελ κπνξεί, ελ νλφκαηη ηεο
δήζελ ηζνκεξνχο πξνβνιήο ησλ θνκκάησλ, λα δίδεη πξνβνιή ζε θφκκαηα πνπ έρνπλ
ειάρηζηα πνζνζηά κε ηα θφκκαηα πνπ έρνπλ πνζνζηά ηεξάζηηα. Διέρζεθε απφ ηνλ θ.
Καηζνπξίδε: «Μα, δελ έρνπκε εκείο ην ζχζηεκα ην θνηλνβνπιεπηηθφ φπνπ ππάξρεη
ζπκπνιίηεπζηο θαη αληηπνιίηεπζηο. Έρνπκε πξνεδξηθφ ζχζηεκα». Δ, θαιά, ζηε Γαιιία
ηη γίλεηαη; Καη εθεί έρνπλ πξνεδξηθφ ζχζηεκα. Δίδαηε ζηε Γαιιία λα πξνβάιινληαη ηα
πξάγκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξνβάιιεη ην ΡΗΚ; Αζθαιψο ην ΡΗΚ έρεη ππνρξέσζε
λα δίδεη ίζν ρξφλν, φηαλ ζπδεηνχληαη, επαλαιακβάλσ, ζέκαηα θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο,
ζηε ζπκπνιίηεπζε θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε.
   Σψξα, φηαλ ζα έξζνπκε λα ζπδεηνχκε ζέκαηα θνκκαηηθά, φπσο είλαη ηψξα ε
πξνεθινγηθή πεξίνδνο, αζθαιψο ηα πξάγκαηα εθεί είλαη δηαθνξεηηθά. ΢ε κηα
πξνεθινγηθή πεξίνδν ην ΡΗΚ θαη ην θάζε κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο νθείιεη λα δψζεη
                     40
ρξφλν πξνβνιήο ζε φια ηα θφκκαηα. Αιιά θαη πάιηλ ν ρξφλνο πξνβνιήο ησλ
θνκκάησλ δελ κπνξεί λα κε ιακβάλεη ππφςε ηελ αξηζκεηηθή θαη ηα πνζνζηά ησλ
θνκκάησλ. Δίηε δεκφζηα είλαη ε ξαδηνηειεφξαζε είηε ηδησηηθή είλαη ε ξαδηνηειεφξαζε
νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην κεγάιν απηφ θαη θεθαιαηψδεο δήηεκα ησλ πνζνζηψλ
ησλ θνκκάησλ.
    Δίπε ν θ. Πηηηνθνπίηεο φηη ππάξρνπλ επηά θφκκαηα ηα νπνία είλαη ππέξ ηεο
θπβέξλεζεο θαη ελαληίνλ έλα. Δπηηέινπο, απνθαζίζηε. Γελ κπνξεί ην ΑΚΔΛ λα
θαηαηάζζεη ζηελ αληηπνιίηεπζε ην ΔΤΡΧΚΟ θαη ηελ ΔΤΡΧΓΖ θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπο
θαη ζπλεηαίξνο ηνπο εηο ηελ θπβέξλεζηλ, ν θ. Πηηηνθνπίηεο, λα θαηαηάζζεη ζηελ
αληηπνιίηεπζε κφλν ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ, πνπ είλαη απνκνλσκέλνο θαη ν ιαφο
ηνλ θαηαδίθαζε ζηελ αληηπνιίηεπζε, κφλν θαη κνλαδηθφ ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ.
Απνθαζίζηε, πνηνη είλαη επηηέινπο; Δίλαη ηα επηά θφκκαηα ζηε ζπκπνιίηεπζε θαη κφλν
ν ΢πλαγεξκφο ζηελ αληηπνιίηεπζε, φπσο ιέεη ν θ. Πηηηνθνπίηεο, ή είλαη, φπσο ιέεη ν θ.
Καηζνπξίδεο, εηο ηελ αληηπνιίηεπζηλ θαη ην ΔΤΡΧΚΟ θαη ε ΔΤΡΧΓΖ καδί κε ην
΢πλαγεξκφ θαη φινη νη άιινη είλαη ζηε ζπκπνιίηεπζε; Άκα ηα βξείηε πάλσ ζην ζεκείν
απηφ, ζα ην ζρνιηάζνπκε πεξαηηέξσ.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Αλ ζα γηλφκαζηαλ έλα θφκκα, ελλά ηά βξνπκε, αιιά αθνχ ελ γηλφκαζηε έλα
θφκκα.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Απφ ηε ζηηγκή πνπ δε γίλεζηε έλα θφκκα, αλήθεηε ζηελ ίδηα θπβέξλεζε, θχξηε
Πηηηνθνπίηε, θαη παληνχ ζε φιε ηελ Δπξψπε ηα θφκκαηα πνπ βξίζθνληαη θαη
ππνζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε έρνπλ ηελ ίδηα πξνβνιή κε ηελ αληηπνιίηεπζε.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   ΋πσο θαη ν Παπαπέηξνπ θαη ν Θεκηζηνθιένπο θαη νη άιινη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Παξαθαιψ, φρη δηαθνπέο, ήδε είκαζηε πνιχ θαζπζηεξεκέλνη εηο θάζε ηνκέαλ.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Δδηαθφπηαλ κε θη εκέλα, φηαλ εκίινπλ.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
    Μαο έρεη ιερζεί απφ ηνλ θ. Καηζνπξίδε φηη δελ εθηηκνχκε ηελ φπνηα βειηίσζε
έρεη παξνπζηαζηεί ζην ΡΗΚ. Τπάξρεη θάπνηα βειηίσζε, δελ ην αξλνχκαζηε. Τπάξρεη
βειηίσζε θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ
πξνβάιινληαη νη εηδήζεηο, αιιά είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε
πξαγκάησλ; Κάζε άιιν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθακε ζηελ Δπξψπε -θη εδψ είλαη ε
δηαθνξά καο- εκείο, σο Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο, ιέκε φηη νθείινπκε κε γνξγά
άικαηα, κε γνξγνχο ξπζκνχο λα κηκεζνχκε απηά ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζήκεξα ζηελ
Δπξψπε. Να αληηγξάςνπκε ηα θαιά ηεο Δπξψπεο. Καη ηα θαιά ηεο Δπξψπεο
αληηγξαθφκελα ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα πάξνπκε δξαζηηθά κέηξα βειηίσζεο ηνπ
ΡΗΚ∙ θαη φρη λα εθθξάδνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο πσο έθπγε απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη πήγε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη λα ιέκε φηη απηή είλαη
βειηίσζε! Μπνξεί λα είλαη βειηίσζε -θη είλαη βειηίσζε- αιιά δελ παχεη απφ ηνπ λα
παξακέλεη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60.
   Δίπε ν θ. Καηζνπξίδεο φηη εκείο δελ ηνικνχκε λα ηα βάινπκε κε ηα ηδησηηθά
                     41
θαλάιηα θη είπε ηελ εμήο αληίθαζε: Σελ ίδηα ψξα πνπ δελ ηνικνχκε λα ηα βάινπκε κε
ηα ηδησηηθά θαλάιηα θαη δήζελ ζέινπκε λα ππεξεηνχκε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδησηηθψλ
θαλαιηψλ, καο θαηεγφξεζε φηη εκείο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ δελ
πξνβαιιφκαζηε απφ ηα ηδησηηθά θαλάιηα κε ηνλ ηξφπν πνπ… κάιινλ φηη ηα ηδησηηθά
θαλάιηα πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν θάπνηα άιια θφκκαηα εθηφο απφ ηα θφκκαηα ηεο
ζπγθπβέξλεζεο, εμ νπ θαη ην παξάπνλν ηνπ Πξνέδξνπ Παπαδφπνπινπ φηη ην ΡΗΚ
είλαη ην πην ερζξηθφ. Γειαδή ηα άιια, ηα ηδησηηθά, δελ είλαη ηφζν ερζξηθά πξνο ηελ
θπβέξλεζε, ελψ ην ΡΗΚ είλαη.
    Δκείο ιέκε φηη, λαη, ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζνβαξά ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ
ηα ηδησηηθά θαλάιηα θαη είκαζηε έηνηκνη γηα έλα δηάινγν κε φια ηα θφκκαηα, γηα λα
βξεζνχλ νη ρξπζέο ηνκέο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά. ΢πκθσλνχκε κε ην
ΑΚΔΛ φηη θαη ηα ηδησηηθά θαλάιηα θαη ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε λέκνληαη εζληθφ
πινχην. Κη έρνπλ ππνρξέσζε θαη ηα ηδησηηθά θαλάιηα λα πξνβάιινπλ ηα πξφηππα
πξνο ηελ θνηλσλία, λα δίδνπλ ηζνκεξή πξνβνιή ζηα θφκκαηα θαη γεληθά απηά πνπ
ιέκε φηη νθείιεη λα θάκλεη ην ΡΗΚ ηζρχνπλ αζθαιψο θαη γηα ηελ ηδησηηθή
ξαδηνηειεφξαζε, φηαλ εξρφκαζηε ζην ζέκα είηε ηεο πξνβνιήο ζέζεσλ είηε ηεο
πξνβνιήο πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.
    Με θαλέλα ηξφπν, θχξηνη ζπλάδειθνη, εκείο δε ζέινπκε λα θαηαξγήζνπκε ηελ
αλεμαξηεζία θαλελφο θφκκαηνο νχηε δε ζέινπκε λα πξνβάιινληαη νη ζέζεηο απηψλ
πνπ απνζθίξηεζαλ απφ ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ είηε απηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ
ηνπο θφιπνπο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ θαη ζήκεξα έρνπλ ηα δηθά ηνπο θφκκαηα.
Αληίζεηα εκείο ζέινπκε λα πξνβάιινληαη νη ζέζεηο απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ
αλεδείρζεζαλ απφ ηα ζπιάρλα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, πνιινχο εθ ησλ
νπνίσλ δε ζα ηνπο γλψξηδε θαλ ν ζπξσξφο ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπο, αλ δελ ππήξρε ν
Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο γηα λα ηνπο αλαδείμεη. Καη ζέινπκε λα πξνβάιινληαη νη
ζέζεηο ηνπο απφ ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, γηαηί είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα
πεηχρνπκε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε. Γηφηη φζν αθνχεη ν ζπλαγεξκηθφο
θφζκνο ηα φζα ιέλε γηα ην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ πνπ ηνπο αλέδεημε, ακέζσο
επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε ηνπ θφζκνπ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
΢πλαγεξκνχ.
    Δπνκέλσο ν θ. Καηζνπξίδεο λα κελ εθθξάδεη παξάπνλα ηελ ίδηα ψξα θαη λα
ιέεη φηη ην εθπιεθηηθφ είλαη νη δηαθσλίεο ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο θαη λα καο θάλεη αλαθνξά
ζηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζην παξειζφλ επί δηαθπβέξλεζεο Κιεξίδε, πνπ ν έλαο
ήηαλ ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο θαη ν άιινο ήηαλ πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ θαη έιεγε ν έλαο, «εγψ απνθαζίδσ» θη έιεγε ν άιινο,
«εγψ απνθαζίδσ» θαη ζπγθξνχνληαλ. Μα, θαιά, θχξηε Καηζνπξίδε, είλαη επί
Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ θη επί δηαθπβέξλεζεο Κιεξίδε πνπ νη ππνπξγνί πνπ
αλήθνπλ ζην θφκκα ζαο ςήθηζαλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξσζπληάγκαηνο θαη ην
ΑΚΔΛ κέζα απφ ηε Βνπιή ην θαηαςήθηζε; Δίλαη επί δηαθπβέξλεζεο Γιαχθνπ Κιεξίδε
πνπ νη ππνπξγνί ηνπ ΑΚΔΛ πήξαλ απνθάζεηο ζε κηα πιεηάδα ζεκάησλ θαη ηα έθεξαλ
ζηε Βνπιή θαη ην ΑΚΔΛ είρε δηαθνξεηηθή άπνςε; Γηαηί καο παίξλεηε πίζσ ζηε
δεθαεηία ηνπ Γιαχθνπ Κιεξίδε πνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα βειηηψζνπκε ηα
πξάγκαηα θαη δε καο θέξλεηε ζηα ζεκεξηλά πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηε δηθή ζαο
θπβέξλεζε, γηα λα δνχκε κε πνην ηξφπν βειηηψλνληαη ηα πξάγκαηα κε ηε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε, έηζη πνπ λα κελ απνθαζίδνπλ άιια ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην νη
ππνπξγνί ηνπ ΑΚΔΛ θη άιια λα απνθαζίδεη ζπζηεκαηηθά ην ΑΚΔΛ κέζα ζηε Βνπιή
ησλ Αληηπξνζψπσλ;
   Μαο είπαηε επίζεο θαη γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Δκείο ιέκε φηη ν κνλαδηθφο
νξγαληζκφο γηα ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηδησηηθνπνίεζε θαη πξέπεη

                     42
λα παξακείλεη θξαηηθφο θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο είλαη ην ΡΗΚ. Σν ΡΗΚ εθ ηεο
θχζεσο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ πξέπεη λα είλαη θξαηηθφ θαλάιη, πξέπεη λα είλαη ζηελ
ππεξεζία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ θαη λα αλήθεη ζηνλ θππξηαθφ ιαφ. Ηδησηηθά θαλάιηα,
δφμα ζνη ν Θεφο, έρνπκε πνιιά, δε ζέινπκε λα θάλνπκε αθφκα έλα ηδησηηθφ θαλάιη.
Δπνκέλσο νπδέπνηε εηζεγεζήθακε νηηδήπνηε πνπ λα αθνξά ηδησηηθνπνηήζεηο ή
κεηνρνπνηήζεηο ζην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Σψξα, πψο αληηιακβάλεηαη ην
θάζε θφκκα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ -ησλ ππφινηπσλ
εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ- είλαη άιιν ζέκα θη φηαλ έξζεη ε ζηηγκή, ζα ην ζπδεηήζνπκε.
΋πνηε ζέιεηε λα θάλνπκε ηε ζπδήηεζε, γηα λα δνχκε πνηα είλαη επηηέινπο ε
επηθξαηνχζα αληίιεςε ζηελ Δπξψπε, πνηα είλαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε, αλ ε αληίιεςε
είλαη λα κείλνπλ νη εκηθξαηηθνί νξγαληζκνί φπσο είλαη θαη δηνηθνχληαη ζήκεξα θαη ζε
κεξηθά ρξφληα λα θιείζνπλ ή λα ηνπο εθζπγρξνλίζνπκε, γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.
    Έξρνκαη ηψξα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΡΗΚ. Έγηλε αλαθνξά απφ ηνλ θ. Κνπιία
ζε δχν ππαιιήινπο. Δίλαη φ,ηη εθιεθηφηεξν δηαζέηεη ην ΡΗΚ απηνί νη ππάιιεινη.
Απνηεινχλ θφζκεκα γηα νπνηνδήπνηε ζηαζκφ. Γε ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα.
Πεξηνξίδνκαη λα πσ φηη γεληθά ην ΡΗΚ έρεη ππαιιήινπο, ζε δηάθνξεο βαζκίδεο, πνπ
έλαο κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη γη’ απηνχο. Δίλαη άλζξσπνη θαηά θαλφλα πνιχ
ςεινχ επηπέδνπ θαη ζσζηνί επαγγεικαηίεο. Καη είκαη βέβαηνο φηη αλ δελ ππήξραλ νη
παξεκβάζεηο ησλ εθάζηνηε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη ππάιιεινη ηνπ ΡΗΚ ιφγσ ηνπ
ςεινχ επηπέδνπ πνπ δηαζέηνπλ ζα βειηίσλαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηα πξνγξάκκαηα
ηνπ ΡΗΚ. Γπζηπρψο ηα εθάζηνηε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα -θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη
ηψξα- αζθνχλ παξεκβάζεηο θαη δελ επηηξέπνπλ ζ’ απηνχο ηνπο ζσζηνχο ππαιιήινπο
λα θάκνπλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηε δνπιεηά ηνπο, γηα λα ππεξεηήζνπλ ηνλ
θππξηαθφ ιαφ. Κη αλ ζέινπκε ην ΡΗΚ λα νξζνπνδήζεη πξαγκαηηθά, πξέπεη λα θάλνπκε
φ,ηη ηζρχεη ζηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ξαδηφθσλα πξνεγκέλσλ ρσξψλ.
    Γε ζα πάξσ ην BBC πνπ ζεσξείηαη απφ ηα θαιχηεξα. Θα πάξσ ηελ θξαηηθή
γεξκαληθή ξαδηνηειεφξαζε. Δίλαη αδηαλφεην, θχξηνη ζπλάδειθνη, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ λα αζρνιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ην πψο ζπληάζζνληαη νη
εηδήζεηο ή πψο παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα. Θα γίλεη ζπδήηεζε ζηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζηνλ ηχπν γηα κέξεο πνιιέο, αλ επηρεηξεζεί θάηη ηέηνην. ΢ηελ
Κχπξν, δπζηπρψο, θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζα θάκνπλ ηηο
παξεκβάζεηο, ζα δεηήζνπλ απφ ηε δηεχζπλζε, ζα δεηήζνπλ απφ ηνπο ηκεκαηάξρεο
εμεγήζεηο γηα ην άιθα ή ην βήηα. Αλ, γηα παξάδεηγκα, πεη ν θ. Οκήξνπ φηη δελ
πξνβάιιεηαη ε ΔΓΔΚ ζσζηά -θη εγψ ιέσ φηη γηα ζθνπνχο ζπδήηεζεο ζα δερζψ φηη δελ
πξνβάιιεηαη ζσζηά ε ΔΓΔΚ- πνχ πξέπεη λα γίλεη ην παξάπνλν; ΢ην δηεπζπληή ηνπ
ΡΗΚ, φρη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Γελ είλαη ν ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηά
ηα πξάγκαηα. Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη λα ραξάμεη ηελ πνιηηηθή θαη
κφλν γηα ην πψο ην ίδξπκα ζα ιεηηνπξγεί. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο αθνξά άιινπο. Οη
παξεκβάζεηο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην -πνπ γίλνληαη απφ φια ηα θφκκαηα- δίλνπλ
ηελ επθαηξία ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα θάκλεη επεκβάζεηο ζε ζέκαηα πνπ δε
ρξεηάδεηαη λα θάκεη, ζε βάξνο ησλ ππαιιήισλ.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Δθηφο απφ ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Έρεη, θχξηε Πηηηνθνπίηε, κεγαιχηεξε παξέκβαζε απφ απηή πνπ έθακε ν
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ είπε φηη ην ΡΗΚ… έρεη κεγαιχηεξε απφπεηξα
θίκσζεο θη εθθνβηζκνχ ησλ ππαιιήισλ απφ απηά πνπ είπε ν θ. Κνπιίαο απφ ην βήκα

                    43
απηφ, αλαθεξφκελνο ζηα φζα είπε ν Πξφεδξνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε “΢εκεξηλή”;
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Ο Πξφεδξνο δελ έρεη ιφγν λα κηιά;
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
    Έξρνκαη θαη ζε έλαλ άιιν ηνκέα. Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνηθν
ζηνηρείν θαη ηηο γπλαίθεο. Δδψ έλαο κπνξεί λα πεη πνιιά. Υξεηάδνληαη θαη ηα δχν
βειηίσζε νπζηαζηηθή. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο γεληθά είλαη ππνβαζκηζκέλνο απφ ην ΡΗΚ.
Πνιχ ππνβαζκηζκέλνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Θα παξαθαινχζα, αλ είλαη δπλαηφ, λα ζπληνκεχζεηε.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δπραξηζηψ.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
    Αλακέλνπκε απφ ην ΡΗΚ φηη ζα δίδεη πνιχ κεγαιχηεξε πξνβνιή ζηελ
πιεηνςεθία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ πνπ είλαη γπλαίθεο θαη πνιχ κεγαιχηεξε πξνβνιή θαη
ζηηο γπλαίθεο πνιηηηθνχο θαη ζηηο γπλαίθεο ππνςήθηεο, αιιά γεληθά θαη ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε γπλαίθα ηεο Κχπξνπ. Δίλαη άθξσο ππνβαζκηζκέλα ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε γπλαίθα ηεο Κχπξνπ κέζα απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΗΚ. Αο
θάλνπκε κηα ζχγθξηζε κε ην ηη θάλνπλ ηα επξσπατθά θαλάιηα γηα ζέκαηα πνπ
ελδηαθέξνπλ ηηο γπλαίθεο θαη ηφηε ζα θαηαιάβνπκε πφζν δίθαην έρνπκε, φηαλ θάλνπκε
απηή ηελ παξαηήξεζε.
   Κιείλσ κε ηα παξάπνλα ηνπ θ. Κνπιία φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο
Σνπξθνθππξίνπο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα πεξηπνηνχλ ηηκή γηα ην ΡΗΚ. Απηά ηα
πξνγξάκκαηα έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο Σνπξθνθππξίνπο λα κάζνπλ
πξάγκαηα πνπ δε ζα ηα κάζαηλαλ πνηέ, γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Κχπξν. ΢ίγνπξα
ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο, αιιά ην λα πνχκε φηη απηά ηα πξνγξάκκαηα ζηελ
νπζία πξνβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπ Σαιάη απνηειεί κηα κεγάιε ππεξβνιή, πνπ θαζφινπ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
   Κιείλσ, θχξηε Πξφεδξε, κε ην λα πσ φηη εκείο είκαζηε έηνηκνη λα
ζπλεξγαζηνχκε κε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Βνπιήο γηα έλαλ επνηθνδνκεηηθφ θαη ρσξίο
δνγκαηηζκνχο δηάινγν, γηα λα ζπκβάινπκε φινη κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο, έηζη πνπ ην
ΡΗΚ λα θαηαζηεί πξάγκαηη ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε πνπ λα εμππεξεηεί ηνλ
θππξηαθφ ιαφ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη λα παχζεη επηηέινπο λα είλαη θεξέθσλν ηεο
εθάζηνηε θπβέξλεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ο θ. ΢πιινχξεο.
   Θα παξαθαιέζσ, φκσο, θχξηε ΢πιινχξε, πνιχ πνιχ ζχληνκα.      Δίλαη ηξεηο
ψξεο ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:

                     44
   Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.
    Πάληα είκαη ζχληνκνο, εμάιινπ πηζηεχσ φηη απηφ ην ηξίσξν, αλ ην
ρξεζηκνπνηνχζακε γηα λα θάλνπκε πξαγκαηηθέο εηζεγήζεηο γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε
ηνπ ΡΗΚ ζα θέξλακε πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ φ,ηη ζα θέξνπκε κε απηφ ηνλ
ηξφπν ηεο ζπδήηεζεο θαη κε ηα ήζε ηα νπνία θάπνηνη έρνπλ επηδείμεη. Έρσ θαηαιήμεη
απφ πνιχ θαηξφ ηψξα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεγαιχηεξε θαηαμίσζε ελφο Κχπξηνπ
ζήκεξα θαη ηδηαίηεξα πνιηηηθνχ είλαη λα ηνλ δπζθεκεί ν θ. Πνπξγνπξίδεο. Ο θφζκνο
γλσξίδεη πνηνη απνζθίξηεζαλ θαη πνηνη δηαγξάθεθαλ. Κάπνηνη απνζθίξηεζαλ απφ ηηο
βαζηθέο αξρέο επηδίσμεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ γηα πιήξε απνρψξεζε
ζηξαηεπκάησλ, γηα επηζηξνθή φισλ ησλ πξνζθχγσλ θαη γηα παξάδνζε ηεο παηξίδαο
ζηηο κέιινπζεο γεληέο φπσο ηελ πήξακε∙ φρη φπσο ηελ θαηαληήζακε. Κάπνηνη γηα
ηνπο νπνίνπο ε παηξίδα είλαη πάλσ απφ ηα θφκκαηα ζα δηαγξάςνπλ απηνχο πνπ
απνζθίξηεζαλ απφ αξρέο ή ηδέεο θαη ηνπνζεηήζεηο.
    ΋ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηζνκεξνχο έθθξαζεο ή ην δηθαίσκα
πνπ είλαη βαζηθή αξρή ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπξψπεο -πνπ θάπνηνη ππνηίζεηαη
ππεξεηνχλ- ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο πνιπθσλίαο, ηεο έθθξαζεο ηδηαίηεξα ησλ
νιίγσλ, δφζεθε κία εμήγεζε παξάμελε, ζηεξηδφκελε ζε θάπνηα πνζνζηά, 5% γηα ην
Δπξσπατθφ Κφκκα θαη 34% γηα ην ζεκεξηλφ Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ. ΋πσο
πξνθχπηεη φκσο απφ δεκνζθνπήζεηο ηηο νπνίεο εκείο δε ζέινπκε νχηε λα
ακθηζβεηνχκε, φηαλ καο δίλνπλ απηά ηα πνζνζηά, ζην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ
δίλνπλ 20%. Αλ είλαη κε απηά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζην πνηα είλαη ε
ηζνκέξεηα, ηφηε αο πάκε κε ηηο δεκνζθνπήζεηο. Δάλ ζα πάκε φκσο κε ην
θαηαγεγξακκέλν απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ε ζεκεξηλή εγεζία
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, πνπ δηθαηνχηαη πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ 24% κε ηε ινγηθή
ηνπ θ. Πνπξγνπξίδε, πηζαλφλ λα κελ έπξεπε λα κηιά. Αιιά επηπρψο ν ίδηνο ν θ.
Πνπξγνπξίδεο, φπσο ζπλεζίδεη πνιιέο θνξέο λα θάλεη, αλαίξεζε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ
ηνπ, θέξλνληαο ην παξάδεηγκα…
         (Με επθξηλή ζρφιηα απφ ηνλ θ. Ησλά Νηθνιάνπ)
   Γελ είλαη γηα λα ζαο ζπζπεηξψζσ, θχξηε Ησλά, νχηε κε ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα
θνκκαηηθά πνζνζηά φζν νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη. Γελ
αγσλίδνκαη θαη δελ αγσληψ γηα ηα πνζνζηά ησλ θνκκάησλ. Να ην μέξεηε ηνχην ην
πξάγκα θαη λα ην θαηαιάβεηε επηηέινπο!
   Ο ίδηνο ν θ. Πνπξγνπξίδεο, αλαθεξφκελνο ζην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο,
αλαίξεζε ηελ έλλνηα ηνπ πψο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ηα θφκκαηα θαη εθεί ήηαλ
ζσζηφο, φηη ην 10% ζηε Γεξκαλία…
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Δίλαη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε πνπ ην έγξαςε.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   … έρεη ίζν ρξφλν∙ φπσο ε ζηήξημε ζηε Γεξκαλία, θχξηε Πνπξγνπξίδε,
θνκκάησλ πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ -θαη πάξηε ην θαη δέζηε
ην- αθφκα θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα πνζνζηά. Καη αλ
βαζίδνληαη θάπνπ θαη ζην Δπξσθνηλνβνχιην, είλαη ζηνπο αξηζκνχο ησλ βνπιεπηψλ. Γε
ζα κπσ ζε απηή ηε ζπδήηεζε. Δγψ παξακέλσ ζην πψο έρσ αληηιεθζεί ηελ έλλνηα
ηεο δεκνθξαηίαο πνπ εμέθξαζε ν θ. Πνπξγνπξίδεο. Δμάιινπ, ηελ έλλνηα ηεο
δεκνθξαηίαο ηελ εμέθξαζε θαη κε ην ζεβαζκφ ηνπ ζην δεκνςήθηζκα. Γελ κπνξνχλ…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
                    45
   Να παξαθαιέζσ λα ζπληνκεχεηε, θχξηε ΢πιινχξε.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   …νχηε ν θ. Πνπξγνπξίδεο νχηε ν θ. Καηζνπξίδεο νχηε ν θ. Πηηηνθνπίηεο λα
απνθαζίζνπλ γηα καο αλ είκαζηε ζπκπνιίηεπζε ή αληηπνιίηεπζε. Δκείο έρνπκε
απνθαζίζεη λα είκαζηε πξαγκαηηθή, ζχγρξνλε, επνηθνδνκεηηθή αληηπνιίηεπζε. Δζείο,
θχξηε Πνπξγνπξίδε, έρεηε απνθαζίζεη λα είζαζηε αλίθαλε, ηζνπεδσηηθή
αληηπνιίηεπζε, πνπ εληζρχεηε ηα θφκκαηα ηεο ζπκπνιίηεπζεο, επεηδή δελ μέξεηε λα
θάλεηε αληηπνιίηεπζε.
        (Με επθξηλή ζρφιηα απφ ηνλ θ. Κψζηα Κσλζηαληίλνπ)
   ΋ηαλ εγψ ήκνπλ ζην Γεκνθξαηηθφ ΢πλαγεξκφ, θχξηε Κσλζηαληίλνπ, ήμεξα λα
θάλσ πνιηηηθή θαη είλαη ηφηε πνπ πήξε ν Γεκνθξαηηθφο ΢πλαγεξκφο 34%.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να παξαθαιέζσ, ην ζέκα καο ζήκεξα δελ είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
θνκκάησλ. Να παξαθαιέζσ λα επαλέιζεηε ζην ζέκα ηνπ ΡΗΚ. Απαληήζαηε ζ’ φια
απηά∙ πξάγκαηη είραηε ιφγν λα απαληήζεηε ζε νξηζκέλα ζέκαηα θαη ζαο επέηξεςα λα
ην θάλεηε.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, εγψ είρα πεη φηη δήηεζα ην ιφγν, γηαηί…
Α. ΚΑΡΑ΢:
   Σα πήξεο φια θαη έθπγεο!
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
    Αθνχηε θαη θάησ ην επίπεδν ηνπνζεηήζεσλ ησλ βνπιεπηψλ θαη λνκίδσ, θχξηε
Πξφεδξε, φηη πξέπεη είηε λα ηνπο δίλεηε ην ιφγν λα ηα ιέλε θαη απφ ηα κηθξφθσλα, γηα
λα αθνχεη θαη ν θφζκνο πψο ζπκπεξηθέξνληαη, είηε ηνπιάρηζην λα ηνπο ζηακαηάηε απφ
ην λα ελνρινχλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Μα, δελ άθνπζα ηίπνηα. Γελ μέξσ ηη ιέρζεθε.
                   (Γέιηα)
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   Δίλαη επηπρείο νη ζπλάδειθνη πνπ δελ αθνχζαηε, θχξηε Πξφεδξε.      Δίλαη
επηπρέζηαηνη πνπ δελ αθνχζαηε.
    Δγψ δήηεζα ην ιφγν λα κηιήζσ γηα ην ΡΗΚ, αιιά ήκνπλ βέβαηνο φηη ν θ.
Πνπξγνπξίδεο ζα έθεπγε απφ ην ζέκα θαη έηζη αλαγθάζηεθα λα θχγσ θαη εγψ απφ ην
ζέκα, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ναη, αιιά πξέπεη λα θιείζνπκε ην ζέκα.
Γ. ΢ΤΛΛΟΤΡΖ΢:
   ΢πκθσλψ καδί ζαο φηη πξέπεη λα ην θιείζνπκε. ΋ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ΡΗΚ,
λνκίδσ φηη ήξζε ν θαηξφο, αλ ζέινπκε πξάγκαηη λα βνεζήζνπκε ην ΡΗΚ θαη πνιινχο
άιινπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, λα ζηακαηήζνπκε λα ιατθίδνπκε θαη ηδηαίηεξα, φηαλ
                    46
πιεζηάδνπλ εθινγέο. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κία ζπδήηεζε εμ αθνξκήο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΡΗΚ ή θαη ρσξίο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΡΗΚ, γηα λα
θαηαζέζνπκε κε ζεηηθφ ηξφπν πξνηάζεηο κεηαξξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΡΗΚ γηα
πνηνηηθή αλαβάζκηζε, γηα επαλαζρεδηαζκφ ηεο απνζηνιήο ηνπ ΡΗΚ.
    Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ΡΗΚ θαη φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, ηα νπνία -λα
κελ είκαη θξηηηθφο- δελ θαηάθεξε θαλέλαο λα ηα ιχζεη γηα πνιιά ρξφληα. Τπάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζηα ηακεία ζπληάμεσλ, ππάξρεη πξφβιεκα ζην ξφιν ηνπ ΡΗΚ. Οη
απφδεκνη είκαη βέβαηνο φηη φζνη πεγαίλεηε ζην εμσηεξηθφ, αθνχηε φηη θάλνπλ πάξα
πνιιά παξάπνλα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Έρνπκε ζήκεξα έλα αγαζφ∙
ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζην επίπεδν πνπ ηηο έρνπκε, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζην
επίπεδν πνπ ηα έρνπκε. Να επηθνηλσλήζνπκε επηηέινπο ζσζηά κε ηνπο απνδήκνπο
καο, πνπ ειάρηζηα ηνπο αμηνπνηήζακε θαη ειάρηζηα ηνπο ζπκπαξαζηαζήθακε ηφζα
ρξφληα. Πεγαίλεηε ζην εμσηεξηθφ -φινη έρεηε θίινπο θαη ζπγγελείο- λα δείηε ηη
πξνγξάκκαηα εθπέκπεη ην ΡΗΚ ζηνπο απνδήκνπο θαη δηεξσηεζείηε αλ απηά ηα
πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα θέξνπλ θνληά καο ηνπο απνδήκνπο, ηδηαίηεξα φζνπο είλαη
ειηθίαο θάησ ησλ εβδνκήληα ρξφλσλ.
   Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Κχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε έθιεηζε. Θα παξαθαιέζσ ην γξακκαηέα λα
ζέζεη ηελ ηξνπνινγία ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο. Σελ πξψηε ηξνπνινγία γηα ην ζέκα Α.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
    Γίλεηαη εηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα δαπαλψλ ηνπ ππφ ζπδήηεζε
πξνυπνινγηζκνχ ζηε ζειίδα 15 γηα ην άξζξν 350: Έμνδα πξνγξακκάησλ: ηαηλίεο,
ελνίθην, λαχια £650,000.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ζ εηζήγεζε είλαη λα ζηαπξσζεί;
ΒΟΤΛΔΤΣΔ΢:
   Να απνθνπεί.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΋ρη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Να απνθνπεί.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να απνθνπεί.
   Πφζνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο εηζήγεζεο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γεθαηέζζεξηο ππέξ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δλαληίνλ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
                    47
   Δίθνζη ελαληίνλ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Απνρέο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Μία απνρή, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Ζ ηξνπνινγία απνξξίπηεηαη.
   Ζ άιιε ηξνπνινγία;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γίλεηαη ζηαχξσκα ηνπ θνλδπιίνπ απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Παξαθαιψ, θχξηε Υξπζνζηφκνπ. Απηφ πνπ αθνξά ην Α;
Α. ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ:
   Δίλαη €400,000, πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ ΡΗΚ…
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Λίξεο φρη επξψ.
Α. ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ:
   Δπξψ. €400,000, πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ ΡΗΚ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Δπξψ είλαη.
            (Με επθξηλή ζρφιηα απφ βνπιεπηέο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πξνο Θενχ, ζπλάδειθνη! Γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα έπξεπε λα ππάξρεη κηα
γξαπηή εηζήγεζε ελψπηνλ ηνπ ζψκαηνο.
Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ:
   Γίλεηαη ην ζηαχξσκα κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  Έρεη πεξάζεη, δηφηη
πηνζεηήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη εληάρζεθε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Χξαία, ππάξρεη ηξνπνινγία.
Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ:
   Γελ ππάξρεη ηξνπνινγία.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Γε ρξεηάδεηαη ε ηξνπνινγία.
                    48
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να αθνχζνπκε ηελ ηξνπνινγία.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε, ε ηξνπνινγία έγηλε ζηε επηηξνπή απφ ηελ
πιεηνςεθία, έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δάλ ςεθηζηεί σο έρεη ν
πξνυπνινγηζκφο απηή ηε ζηηγκή, είλαη κέζα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πνιχ ζσζηά.
   Λνηπφλ πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   ΢πγλψκε. Ο θ. Δπαγφξνπ.
΢Σ. ΔΤΑΓΟΡΟΤ:
   Ο ζηαπξφο ππάξρεη, ε δέζκεπζε ππάξρεη θαη είλαη απφ δηθήο καο πιεπξάο πνπ
εηζεγνχκαζηε λα κε δεζκεπηεί εθείλν ην θνλδχιη.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Να δηαγξαθεί ν ζηαπξφο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Θέησ ηελ ηξνπνινγία ηνπ ΑΚΔΛ πεξί δηαγξαθήο ηνπ ζηαπξνχ ζε ςεθνθνξία.
   Πφζνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο ηξνπνινγίαο;
Α. ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, λα εμεγεζεί ηη αθξηβψο ςεθίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Φεθίδνπκε λα δηαγξαθεί ν ζηαπξφο.
Α. ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ:
   Μάιηζηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γεθαηέζζεξηο ππέξ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δλαληίνλ:
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Δλαληίνλ, παξαθαιψ.
   Δίθνζη έλαο ελαληίνλ, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
                    49
   Απνρέο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Κακία απνρή, θχξηε Πξφεδξε.
               (Θφξπβνο ζηελ αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Παξαθαιψ, κε κηιάηε, γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο.
   Ζ ηξνπνινγία απνξξίπηεηαη.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε πιεξσκήο απφ ην Σακείν ηνπ ΡΗΚ πνζνχ ΛΚ £20.770.000 γηα ηε
ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006. Άξζξν 2.
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.
   Υξεζηκνπνίεζε πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ γηα θάιπςε ειιείκκαηνο
άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην θεθάιαην. Άξζξν 4.
   Γεκηνπξγία θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ. Άξζξν 5.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. Άξζξν 6.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Σξίηε αλάγλσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ραδηνθσληθνχ
Ηδξχκαηνο Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν επφκελν ζέκα αλαβάιιεηαη.
   ΢αο παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη. Κνπξαζηήθαηε, αιιά ιίγε ππνκνλή!
   Σν ππ’ αξηζκφλ 3 ζέκα είλαη «Οη πεξί Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο
Βαξψλ (΋ξνη Πξφζιεςεο θαη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί
ηνπ 2006».
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Τπάξρεη θαη γηα ην ππ’ αξηζκφλ 2 ζέκα έθζεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γελ ππάξρεη.

                    50
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Τπάξρεη, θχξηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γελ ππάξρεη, εδψ δελ είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Δδψ έρσ φηη αλαβάιιεηαη. Γελ κπνξψ λα αλαηξέζσ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ
κνπ έρεη δνζεί.
   Λνηπφλ, γηα ην ππ’ αξηζκφλ 3, ην ΑΚΔΛ είλαη ελαληίνλ.    Δπνκέλσο, λα
αλαγλσζζεί ε έθζεζε.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, κε φιν ην ζεβαζκφ, ήηαλ εμ αλαβνιήο. Ήηαλ εμ αλαβνιήο ην
δεχηεξν ζέκα θαη ππάξρεη έθζεζε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο δφζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε. Καη φηαλ εηζήιζακε ζηε
ζπδήηεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δελ έγηλε θακία παξαηήξεζε γηα αιιαγή ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καη ε εκεξήζηα δηάηαμε κνπ ιέεη φηη ην ππ’ αξηζκφλ 2 ζέκα
αλαβάιιεηαη.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, εγψ είρα ππνρξέσζε λα ζαο ελεκεξψζσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Χξαία. Δγψ είκαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζσ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Μάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Να αλαγλσζζεί ε έθζεζε γηα ην ζέκα 3.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Να ζεσξεζεί αλαγλσζζείζα, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Αλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
  Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Προζθϊγφλ-Δγθιφβηζκέλφλ-
 Αγλοοσκέλφλ-Παζωληφλ γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί
Κεληρηθοϊ Φορέα Ηζωηηκες Καηαλοκής Βαρϋλ (Όροη Πρωζιευες θαη Τπερεζίας
      Τπαιιήιφλ) (Σροποποηεηηθοί) Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Αξηζηνθάλεο Γεσξγίνπ, πξφεδξνο         Λεπηέξεο Υξηζηνθφξνπ
   Κψζηαο Παπαθψζηαο               ΢νθνθιήο Φπηηήο
                    51
   Κίθεο Γηάγθνπ                 Γηψξγνο Βαξλάβα
   Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ              Υξηζηφδνπινο Σαξακνπληάο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνζθχγσλ-Δγθισβηζκέλσλ-Αγλννπκέλσλ-
Παζφλησλ κειέηεζε ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο ζε ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο, νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 8, 15 θαη 22 Φεβξνπαξίνπ 2006. ΢ην ζηάδην ηεο κειέηεο
ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζκψλ θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηεο Τπεξεζίαο Μεξίκλεο θαη
Απνθαηαζηάζεσο Δθηνπηζζέλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Κεληξηθνχ
Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ. Ζ Παγθχπξηα Έλσζε Πξνζθχγσλ, παξ’ φιν
πνπ θιήζεθε, δελ εθπξνζσπήζεθε ζηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπήο.
    ΢θνπφο ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πεξί ηνπ Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ (΢χζηαζε,
΢θνπνί, Αξκνδηφηεηεο θαη Άιια ΢πλαθή Θέκαηα) Νφκνπ, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ
νκφηηηισλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο πξφζιεςεο θαη ππεξεζίαο
ππαιιήισλ, ψζηε λα πινπνηεζεί θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κεληξηθνχ Φνξέα
Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ ε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα πξνψζεζε ηεο
ζηαδηαθήο επέθηαζεο ηνπ νξίνπ ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ησλ
ππαιιήισλ ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ, θαη’ αλαινγία ηεο ξχζκηζεο πνπ εγθξίζεθε
γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
   ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά
θαλνληζκνχο, ε αθππεξέηεζε θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηνπ
Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ (΋ξνη Πξφζιεςεο θαη Τπεξεζίαο
Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1995, φπσο απηνί έθηνηε ηξνπνπνηήζεθαλ.
    Δηδηθφηεξα, ν Καλνληζκφο 23(1) ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ πξνλνεί φηη ε ειηθία
αθππεξέηεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ
είλαη ε ειηθία ησλ εμήληα εηψλ θαη ν Καλνληζκφο 23(3) πξνλνεί φηη ηα σθειήκαηα
αθππεξέηεζεο ησλ ππαιιήισλ δηέπνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο ησλ
θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο θαζψο θαη νη βνπιεπηέο ηνπ Κηλήκαηνο ΢νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Κφκκαηνο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο έγθξηζεο ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ, φπσο
έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία.
   Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο
νκάδαο ΑΚΔΛ-Αξηζηεξά-Νέεο Γπλάκεηο επηθπιάρζεθαλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηνπο
θαλνληζκνχο απηνχο ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πφζνη ςεθίδνπλ ππέξ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γεθαελλέα ππέξ, θχξηε Πξφεδξε.

                    52
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πφζνη ελαληίνλ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Γψδεθα ελαληίνλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Απνρέο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Οπδεκία απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Με δεθαελλέα ςήθνπο ππέξ θαη δψδεθα ελαληίνλ, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 4 ζέκα είλαη «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ Γεκφζησλ
Γαλείσλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη
αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
 γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ Σακείοσ
        Γεκωζηφλ Γαλείφλ ηοσ 2006 Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο          Ησλάο Νηθνιάνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Μαξία Κπξηαθνχ
   ΢ηαχξνο Δπαγφξνπ                 Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ην
πην πάλσ λνκνζρέδην ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 22 θαη 27
Φεβξνπαξίνπ 2006.    ΢ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο παξεπξέζεθαλ
εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, θαζψο θαη
ν Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο.
   Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηακείνπ γηα ην έηνο 2006 πξνβιέπεη έζνδα χςνπο
£7.526.590 θαη δαπάλεο χςνπο £6.710.503, δειαδή παξνπζηάδεη πιεφλαζκα χςνπο
£816.087.
   ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, νη
θπξηφηεξεο πεγέο εζφδσλ ηνπ ηακείνπ είλαη νη απνπιεξσκέο θαη νη ηφθνη ησλ
πθηζηάκελσλ δαλείσλ, θαζψο θαη δηάθνξεο επηδνηήζεηο επηηνθίσλ. ΋ζνλ αθνξά ηηο
δαπάλεο, πνζφ χςνπο £6.269.903 πξννξίδεηαη γηα ηελ έθδνζε λέσλ δαλείσλ θαη ην
ππφινηπν αθνξά θπξίσο ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηφθνπο θαη έμνδα δηαρεηξίζεσο.
    Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ, κέιε ηεο επηηξνπήο
ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη ε δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο, αιιά θαη ε γεληθφηεξε
πνιηηηθή πνπ αθνξά ην πνηνη θαη ππφ πνηνπο φξνπο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ δάλεην
ρξεηάδνληαη εθζπγρξνληζκφ. Χο παξάδεηγκα αλαθέξζεθε φηη θάπνηνη πεξηνξηζκνί νη
                   53
νπνίνη ηζρχνπλ γηα ρνξήγεζε θνηηεηηθψλ δαλείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απηνί πνπ
ππνρξεψλνπλ ηνπο ιήπηεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κχπξν γηα εξγαζία κεηά ην πέξαο
ηεο θνίηεζήο ηνπο ρξήδνπλ άκεζεο αλαζεψξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Κχπξνο
εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
   Πεξαηηέξσ, κέιε ηεο επηηξνπήο αλέθεξαλ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
παξαηεξείηαη κία επηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππνπξγείσλ, κε
απνηέιεζκα λα γίλεηαη πεξηηηή δνπιεηά θαη λα θαζίζηαηαη ε φιε δηαδηθαζία
αληηπαξαγσγηθή θαη αληηιεηηνπξγηθή.
   ΋ζνλ αθνξά ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο, αξκφδηνη ηνπ ηακείνπ αλέθεξαλ φηη ν
ξφινο ηνπ είλαη εθηειεζηηθφο θαη δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα δηακνξθψλεη πνιηηηθή. Παξά
ηαχηα, ην ηακείν έρεη ήδε δηεμαγάγεη κειέηεο, ηηο νπνίεο έρεη ζέζεη ελψπηνλ ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη κε ηηο νπνίεο εηζεγείηαη κέηξα γηα βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο, θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ απφ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα
δαλεηνδφηεζεο. Παξάιιεια, δεηήζεθε λα γίλεη δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ αξκφδησλ
ππνπξγείσλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα βξεζεί ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο βειηίσζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο δαλεηνδφηεζεο.
    ΢ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ρνξεγίεο πνπ
δίλνληαη ζηηο εηαηξείεο ιεσθνξείσλ (αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ), γηα ηηο νπνίεο κέιε ηεο
επηηξνπήο εμέθξαζαλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηφληζαλ φηη, γηα λα ζπλερηζηεί ε ελίζρπζε,
ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
Ηδηαίηεξνο πξνβιεκαηηζκφο εθθξάζηεθε θαη γηα ηνλ πςειφ κέζν φξν ειηθίαο ησλ
ιεσθνξείσλ απηψλ.
    Δπ’ απηνχ, αξκφδηνη ηνπ ηακείνπ αλέθεξαλ φηη έρεη δεηεζεί ε εηνηκαζία κειέηεο
απφ ην Τπνπξγείν ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη φηη ην ηακείν ηεξεί πνιχ απζηεξά
θξηηήξηα δαλεηνδφηεζεο γηα ηηο εηαηξείεο απηέο.
    ΢πκπιεξψλνληαο, νη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ
δήισζαλ φηη έρεη ήδε εηνηκαζηεί κειέηε, κε ηελ νπνία γίλεηαη εηζήγεζε γηα
αληηθαηάζηαζε ησλ ιεσθνξείσλ, ψζηε ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο λα κεησζεί ζηα
πέληε ρξφληα θαη φηη ζχληνκα αλακέλεηαη ν θαζνξηζκφο επίζεκεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο ζην ζέκα απηφ.
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ
δηεμήιζε ηηο επηκέξνπο πξφλνηεο ηνπ ππφ αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ, νκφθσλα
εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζε λφκν, γηα ηελ
θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ Γεκφζησλ Γαλείσλ γηα ην έηνο
2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε πιεξσκήο απφ ην Σακείν Γεκνζίσλ Γαλείσλ πνζνχ £6.710.503 γηα
ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006. Άξζξν 2.
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.
                    54
    Υξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ       γηα   θάιπςε
ειιείκκαηνο άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην Κεθάιαην. Άξζξν 4.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. Άξζξν 5.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 5;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 5 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ
Γεκφζησλ Γαλείσλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 5 ζέκα είλαη «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2005 Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ ΢σκβοσιίοσ
       Διαηοθοκηθϋλ Προχωληφλ ηοσ 2005 Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο           Νηίλνο Υαηδεληθφια
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Ησλάο Νηθνιάνπ
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο               Μαξία Κπξηαθνχ
   Γηάλλνο Λακάξεο                  Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ην
πην πάλσ λνκνζρέδην ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 22 θαη 27
Φεβξνπαξίνπ 2006.    ΢ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο παξεπξέζεθαλ
εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν γεληθφο
δηεπζπληήο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ (΢ΔΠ).
    Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΢ΔΠ γηα ην 2005 πξνβιέπεη δαπάλεο χςνπο £509.873
θαη έζνδα χςνπο £648.688.
    ΢εκεηψλεηαη φηη ν ππφ ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκφο θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή
θαζπζηεξεκέλα, γηαηί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ, είρε ππνβιεζεί
θαζπζηεξεκέλα ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην πξνο έγθξηζε. ΢χκθσλα κε ηα ίδηα
ζηνηρεία, ε θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε λέα λνκνζεζία πνπ αθνξά
ην ΢ΔΠ [Αξ. Νφκνπ 26(Η) ηνπ 2005] ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 18 Μαξηίνπ 2005 θαη ν δηνξηζκφο ηνπ λένπ
                    55
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έγηλε ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2005.
   ΢εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη ν ίδηνο πξνυπνινγηζκφο είρε θαηαηεζεί ζηε Βνπιή
ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2005, αιιά κεηά ηελ πξψηε ππεξεζηαθή κειέηε δηεθάλε φηη
εκπεξηείρε ζνβαξά ιάζε ζηνλ πίλαθα ησλ πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο, ηα
νπνία επεξέαδαλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ νπνίσλ εδεηείην ε έγθξηζε δηάζεζεο
κε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην.  Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
πξνβιεπφκελσλ νιηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ δεηνχκελσλ πηζηψζεσλ θαη γηα ην ιφγν
απηφ ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε ηελ απφζπξζή ηνπ θαη ηελ
ππνβνιή ηνπ εθ λένπ ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην, κε ζθνπφ λα επαλαθαηαηεζεί ζηε
Βνπιή δηνξζσκέλν θαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο.
   ΢πλαθψο κε ηα πην πάλσ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε επηζηνιή ηνπ,
εκεξνκελίαο 11 Ηαλνπαξίνπ 2006, πιεξνθφξεζε ηελ επηηξνπή φηη ην ΢ΔΠ επηιήθζεθε
ησλ ιαζψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη πξνέβε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
θαηάζεζε ζηε Βνπιή λένπ αλαζεσξεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΢ην κεηαμχ ν ππφ
ζπδήηεζε αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο απνζχξζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2006 θαη ζηε
ζέζε ηνπ θαηαηέζεθε αλαζεσξεκέλνο ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ.
   ΢ην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ππφ αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ, ε επηηξνπή
ελεκεξψζεθε απφ ηνπο αξκνδίνπο φηη ε θξαηηθή ρνξεγία πξνο ην ΢ΔΠ αλέξρεηαη γηα
ην 2005 ζηηο £137.000. Οη ίδηνη αξκφδηνη πιεξνθφξεζαλ επίζεο ηελ επηηξνπή φηη,
ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο πξνψζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2005 ζηε Βνπιή θαη ηεο
θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξήζεθε, ην ΢ΔΠ απνθάζηζε, ζχκθσλα θαη κε γλσκάηεπζε
ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, λα πξνβεί κφλν ζηηο δαπάλεο εθείλεο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, δειαδή θπξίσο ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ.
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ
δηεμήιζε ηηο επηκέξνπο πξφλνηεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκνχ, νκφθσλα
εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζε λφκν γηα ηελ
θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢ΔΠ γηα ην 2005.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε πιεξσκήο απφ ην Σακείν ηνπ ΢πκβνπιίνπ Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ
πνζνχ £509.873 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005. Άξζξν
2.
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.
    Υξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ
ειιείκκαηνο άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην Κεθάιαην. Άξζξν 4.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. Άξζξν 5.
   Λεηηνπξγνί ππεχζπλνη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Άξζξν 6.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

                     56
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 6;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 6 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2005 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 6 ζέκα είλαη «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ ΢σκβοσιίοσ
       Διαηοθοκηθϋλ Προχωληφλ ηοσ 2006 Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο           Νηίλνο Υαηδεληθφια
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Ησλάο Νηθνιάνπ
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο               Μαξία Κπξηαθνχ
   Γηάλλνο Λακάξεο                  Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ην
πην πάλσ λνκνζρέδην ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 22 θαη 27
Φεβξνπαξίνπ 2006.    ΢ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο παξεπξέζεθαλ
εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν γεληθφο
δηεπζπληήο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ (΢ΔΠ).
    Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΢ΔΠ γηα ην 2006 πξνβιέπεη δαπάλεο χςνπο £763.998
θαη έζνδα χςνπο £871.668.
   ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ηα έζνδα
ηνπ ΢ΔΠ γηα ην 2006 πξνυπνινγίδεηαη λα πξνέιζνπλ απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο:
1.  Σφθνη εηζπξαθηένη: £18.900
2.  Αλαιχζεηο ειαηνιάδνπ: £14.000
3.  Τπεξεζίεο ζε παξαγσγνχο: £74.770
4.  Κξαηηθή ρνξεγία: £763.998
   ΢χκθσλα κε ηα θαηαηεζέληα ζηνηρεία, επεηδή ε θαηάξηηζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε
πξνυπνινγηζκνχ έγηλε ζηε βάζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνέθπςε κεηά

                    57
ηελ ςήθηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ απηφ ην 2005, δελ ππάξρεη
εκπεηξία αληίζηνηρσλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα πξνεγνχκελα έηε θαη γηα ην ιφγν
απηφ είλαη δπλαηφ λα ρξεηαζηεί αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2006.
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ
δηεμήιζε ηηο επηκέξνπο πξφλνηεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκνχ, νκφθσλα
εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζε λφκν γηα ηελ
θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢ΔΠ γηα ην 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε πιεξσκήο απφ ην Σακείν ηνπ ΢πκβνπιίνπ Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ
πνζνχ £763.998 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006. Άξζξν
2.
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.
    Υξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ
ειιείκκαηνο άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην Κεθάιαην. Άξζξν 4.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. Άξζξν 5.
   Λεηηνπξγνί ππεχζπλνη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Άξζξν 6.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 6;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 6 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 7 ζέκα δελ είλαη έηνηκν. Σν ππ’ αξηζκφλ 8 ζέκα είλαη «Οη πεξί
΢χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΢ρεδίνπ Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνί)
Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
                    58
 γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί ΢ϊζηαζες θαη Λεηηοσργίας
  ΢τεδίοσ Προζηαζίας Καηαζέζεφλ (Σροποποηεηηθοί) Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο          Νηίλνο Υαηδεληθφια
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Ησλάο Νηθνιάνπ
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο              Μαξία Κπξηαθνχ
   Γηάλλνο Λακάξεο                 Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ηνπο
πην πάλσ θαλνληζκνχο ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27
Φεβξνπαξίνπ 2006.   ΢ηε ζπλεδξίαζε απηή παξεπξέζεθε εθπξφζσπνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
   Με ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 34(2)
ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ, ζθνπείηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ
θαλνληζκψλ, ψζηε λα γίλνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζην παξάξηεκα, ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΢ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Καηαβνιήο
Απνδεκηψζεσο ζε Καηαζέηεο Σξαπεδψλ.
   ΋πσο είλαη γλσζηφ, απφ ηελ 1ε ΢επηεκβξίνπ 2000 ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί,
κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ην Σακείν Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ, ην νπνίν απνηειεί
μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα θαη ην νπνίν πξνζθέξεη απνδεκηψζεηο ζε θαηαζέηεο πνπ
δηαηεξνχλ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζρέδην, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ ηηο θαηαζέζεηο ζε απηέο.
    Σα κέιε, δειαδή νη ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζρέδην,
αλαθέξνληαη ζε εηδηθφ παξάξηεκα ησλ θαλνληζκψλ, ην νπνίν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη, ελ πάζε
πεξηπηψζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε ζρέζε κε ηα ζπκκεηέρνληα κέιε. Δπηπξφζζεηα, νη
αιιαγέο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ
εκεξήζην ηχπν.
    ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, επηά
ηξάπεδεο κέιε ηνπ ζρεδίνπ έρνπλ πξνβεί ζε αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηνπο. Δηδηθφηεξα,
έρνπλ πξνβεί ζε αιιαγή ε “Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ”, ε “Λατθή
Κππξηαθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ”, ε “Διιεληθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία
Ληδ”, ε “Universal Bank Public Ltd”, ε “Κππξηαθή Σξάπεδα Αλαπηχμεσο Γεκφζηα
Δηαηξεία Ληδ”, ε “Παγθππξηαθή Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ” θαη ε “FBML Bank Ltd”.
Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ έρεη αλαθαιέζεη ηελ άδεηα δηεμαγσγήο
ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηεο “Joint Stock Commercial Agroindustrial Construction Bank”
(JSC ASB Bank).    ΢πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
παξαξηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ.
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ην θσο
ησλ πην πάλσ, πηνζεηεί ηνπο ζθνπνχο ησλ ππφ ζπδήηεζε θαλνληζκψλ θαη γη’ απηφ
νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζή ηνπο, φπσο απηνί έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ
εθηειεζηηθή εμνπζία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;

                    59
   Γελ ππάξρνπλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 9 ζέκα είλαη «Ο πεξί Δγγπήζεσο ηεο Υξεκαηνδνηήζεσο ηνπ
Γήκνπ ΢ηξνβφινπ (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Οηθολοκηθϋλ θαη Προψποιογηζκοϊ
    γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Δγγσήζεφς ηες
  Υρεκαηοδοηήζεφς ηοσ Γήκοσ ΢ηροβωιοσ (Κσρφηηθως) Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Άξηζηνο Υξπζνζηφκνπ, πξφεδξνο           Λεπηέξεο Υξηζηνθφξνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                  Μαξία Κπξηαθνχ
   ΢ηαχξνο Δπαγφξνπ                  Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεζε ην
πην πάλσ λνκνζρέδην ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 2006.
΢ηε ζπλεδξίαζε απηή παξεπξέζεθε εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
   ΢θνπφο ηνπ λφκνπ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ν
δήκνο ΢ηξνβφινπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Depha Investment Bank Ltd γηα ηελ
παξαρψξεζε πξνο απηφλ δαλείνπ χςνπο £3.671.000 ζε λφκηζκα επξψ.
   ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ην ελ ιφγσ
δάλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ έξγνπ «Κάιπςε ησλ
δεκφζησλ αξγαθηψλ Κνθθίλσλ, Μάληηζζαο, ΢αξαληάζπειηνπ θαη κέξνο Παξηζζηλνχ».
   Οη φξνη ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ είλαη νη αθφινπζνη:
1.  Νφκηζκα: επξψ.
2.  Δπηηφθην: έμη κελψλ Euribor ζπλ πεξηζψξην 0,40%.
3.  Πεξίνδνο απνπιεξσκήο: δψδεθα ρξφληα.
4.  Δμαζθάιηζε δαλείνπ: θπβεξλεηηθή εγγχεζε.
5.  Δθάπαμ δηθαηψκαηα: 0,15%.
6.  Ννκηθά θαη άιια έμνδα: 13.800 επξψ.
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, πηνζεηψληαο
ην ζθνπφ ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ, νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζή
ηνπ ζε λφκν γηα ηελ θαηά λφκν θχξσζε ηεο πην πάλσ ζπκθσλίαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
                    60
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Δξκελεία. Άξζξν 2.
   Κχξσζε ηεο ΢πκθσλίαο. Άξζξν 3.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 3;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 3 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δγγπήζεσο ηεο Υξεκαηνδνηήζεσο
ηνπ Γήκνπ ΢ηξνβφινπ (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 10 ζέκα είλαη  «Ο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη
αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής ΢σγθοηλφληϋλ θαη Έργφλ γηα ηο
   λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Αρτής Ληκέλφλ Κϊπροσ
          (Σροποποηεηηθως) Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Πηηηνθνπίηεο, πξφεδξνο           Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ               Γεψξγηνο Σάζνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                 Γηψξγνο Βαξλάβα
   Κπξηάθνο Σπξίκνο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εμέηαζε ην ππφ
αλαθνξά λνκνζρέδην καδί κε ζπλαθείο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο
ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ, ηνπο νπνίνπο απνθάζηζε λα
πξνσζήζεη γηα έγθξηζε απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο αξγφηεξα, ζε δχν ζπλεδξίεο
ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη 7 Μαξηίνπ 2006. ΢ηηο
ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπήο θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ, ε
δηεπζχληξηα Σεισλείσλ θαη Έθνξνο ΦΠΑ θαη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ ΠΑ΢ΤΓΤ, ΢ΖΓΖΚΔΚ-ΠΔΟ, ΟΜΟΠΔΓΔ-΢ΔΚ, ΢ΤΑΛΚ, ΓΔΔΚΓΟΚΧ-

                    61
ΓΔΟΚ θαη ΢ΤΠΤΑΛΚ.
    ΢θνπφο ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο βαζηθήο πεξί
Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ λνκνζεζίαο, ψζηε λα θαηαξγεζεί ε ex officio ζπκκεηνρή ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ ηνπ δηεπζπληή Σεισλείσλ θαη
Δθφξνπ ΦΠΑ θαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ
επηά ζε ελλέα.
    ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην λνκνζρέδην απηφ, ε ex
officio ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή Σεισλείσλ θαη Δθφξνπ ΦΠΑ ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ απνζθνπνχζε ζηελ νκαιή κεηαβίβαζε ησλ
ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηε λενζχζηαηε ηφηε Αξρή Ληκέλσλ
Κχπξνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάζεζε ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ζηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή
Σεισλείσλ γηα έλα δσηηθφ ηνκέα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. ΢ήκεξα νη ιφγνη απηνί έρνπλ
εθιείςεη.
    Οη εθπξφζσπνη ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ, ε δηεπζχληξηα Σεισλείσλ θαη
Έθνξνο ΦΠΑ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζπκθψλεζαλ κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ ζε
λφκν, φπσο απηφ θαηαηέζεθε απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 2.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 2;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 θαη 2 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 11 ζέκα είλαη «Ο πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ
Οδηθνχ Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                   62
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής ΢σγθοηλφληϋλ θαη Έργφλ γηα ηο
 λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί ηες Πρωζβαζες ζηο Δπάγγεικα ηοσ
     Οδηθοϊ Μεηαθορέα (Σροποποηεηηθως) Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Πηηηνθνπίηεο, πξφεδξνο           Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ               Γεψξγηνο Σάζνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                 Γηψξγνο Βαξλάβα
   Κπξηάθνο Σπξίκνο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εμέηαζε ην ππφ
αλαθνξά λνκνζρέδην, θαζψο θαη ηνπο νκφηηηινπο θαλνληζκνχο, ηνπο νπνίνπο ε
επηηξνπή απνθάζηζε λα πξνσζήζεη γηα έγθξηζε απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο
αξγφηεξα, ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη 7
Μαξηίνπ 2006. ΢ηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπήο θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ν
αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, εθπξφζσπνη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο, ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ΠΔΔΑ, ΢ΔΑΚ, ΠΟΒΔΚ θαη ηνπ
Παγθχπξηνπ ΢πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Αδεηψλ Α΄ (Π΢ΔΑ).
    ΢θνπφο ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ είλαη ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ
κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ
Μεηαθνξέα Νφκνπ. Πεξαηηέξσ, κε ην ππφ αλαθνξά λνκνζρέδην, κε ην νπνίν ε
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θνηλνηηθή Οδεγία 84/647/ΔΟΚ, γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε κηζζσκέλσλ νρεκάησλ ρσξίο νδεγφ ζηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε
Γεκνθξαηία λα κηζζψλνπλ νρήκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί θαη γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί
άδεηα θπθινθνξίαο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα κηζζψλνπλ νρήκαηα πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζην θξάηνο απηφ.
    ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην λνκνζρέδην, πξνηείλεηαη
ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ απφ έμη κήλεο, πνπ πξνβιεπφηαλ αξρηθά, ζε ηξία ρξφληα, έηζη ψζηε νη
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχζαλ ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο σο επάγγεικα ηα ηειεπηαία ηξία
ρξφληα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ
ηελ 1ε ΢επηεκβξίνπ 2003, λα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα απφθηεζε ηεο άδεηαο
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. Ζ παξάηαζε απηή θξίζεθε
αλαγθαία, δηφηη κέρξη ζήκεξα δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε άδεηα
ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηαθνξείο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ν πην
πάλσ λφκνο.
   ΢χκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, ε
Αξρή Αδεηψλ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ δεηείηαη κε ηελ
πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε, φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνπο
κεηαθνξείο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ππφ
θαζεζηψο παξαλνκίαο.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη
                    63
Έξγσλ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ ζε
λφκν, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηειηθά απφ θαζαξά λνκνηερληθή άπνςε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 2.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 3.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 3;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 3 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ
Οδηθνχ Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 12 ζέκα είλαη «Οη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο
Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής ΢σγθοηλφληϋλ θαη Έργφλ γηα ηοσς
 θαλοληζκοϊς ποσ ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί Μεταλοθηλήηφλ Οτεκάηφλ θαη
    Σροταίας Κηλήζεφς (Σροποποηεηηθοί) Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Πηηηνθνπίηεο, πξφεδξνο           Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ               Γεψξγηνο Σάζνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                 Γηψξγνο Βαξλάβα
   Κπξηάθνο Σπξίκνο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εμέηαζε ηνπο ππφ
αλαθνξά θαλνληζκνχο ζε ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 31 ε
                    64
Ηαλνπαξίνπ, ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ 7ε Μαξηίνπ 2006. ΢ηηο ζπλεδξίεο απηέο
θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ν αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ
Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, εθπξφζσπνη ηνπ Γξαθείνπ
ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ Παγθχπξηνπ
΢πλδέζκνπ Μεραλνιφγσλ Απηνθηλήησλ, ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ΢ΔΑΚ-
ΠΔΔΑ, Π΢ΔΑ θαη ΠΟΒΔΚ θαη ηνπ Παγθχπξηνπ ΢πλδέζκνπ Ηδηνθηεηψλ Κέληξσλ
Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΠΑ΢ΗΚΣΔΟ).
    ΢θνπφο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηεηηθψλ θαλνληζκψλ, πνπ εθδίδνληαη κε
βάζε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη
ηελ ηξνραία θίλεζε, είλαη ε ελαξκφληζε ηεο θππξηαθήο λνκνζεζίαο κε ην θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν θαη εηδηθφηεξα κε ηελ Οδεγία 2003/27/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Απξηιίνπ
2003, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Οδεγίαο 96/96/ΔΚ ζηελ ηερληθή πξφνδν φζνλ αθνξά
ηηο δνθηκέο ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.
   Δηδηθφηεξα, κε ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο αληηθαζίζηαληαη κε λέα ηα
ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαπζαεξίσλ ησλ νρεκάησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο.
    Ο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ αλέθεξε
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο φηη ηα ζεκεξηλά πξνδηαγξαθφκελα φξηα γηα ηηο δνθηκέο ησλ
εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, ζε ζρέζε κε νρήκαηα πνπ έρνπλ θηλεηήξεο λεφηεξεο
πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ κπνξεί λα
επηηχρεη ζηελ πξάμε έλα φρεκα, εθφζνλ ζπληεξείηαη ζσζηά. Δπνκέλσο, ζπλέρηζε ν
ίδηνο, ηα φξηα δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ζα έπξεπε, γηα λα δηεπθνιπλζεί ν
εληνπηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ πξνθαινχλ κεγάιεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ. Οη
εθπξφζσπνη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
αζηπλνκίαο ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ αλαθνξά θαλνληζκψλ.
   Οη εθπξφζσπνη ηνπ ΠΑ΢ΗΚΣΔΟ ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο, εμέθξαζαλ φκσο ηελ επηθχιαμή ηνπο αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πνπ ζα
απαηηεζεί γηα λα απνζβεζηεί ε αμία ηνπ λένπ κεραλήκαηνο κεηξήζεσο εθπνκπψλ
θαπζαεξίσλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ην νπνίν απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα
πην πάλσ θέληξα ειέγρνπ.
   Οη εθπξφζσπνη ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ΢ΔΑΚ-ΠΔΔΑ θαη ΠΟΒΔΚ
θαη ηνπ Παγθχπξηνπ ΢πλδέζκνπ Μεραλνιφγσλ Απηνθηλήησλ ζπκθψλεζαλ κε ηνπο
πξνηεηλφκελνπο θαλνληζκνχο.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζε ησλ ππφ αλαθνξά θαλνληζκψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 13 ζέκα είλαη «Ο πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο [Δηδηθέο Απαηηήζεηο
Δπζηάζεηαο γηα Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά Πινία (Ro-Ro)] (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο
ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.

                    65
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής ΢σγθοηλφληϋλ θαη Έργφλ γηα ηο
  λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Δκπορηθής Νασηηιίας [Δηδηθές
  Απαηηήζεης Δσζηάζεηας γηα Δπηβαηεγά Οτεκαηαγφγά Πιοία (Ro-Ro)]
          (Σροποποηεηηθως) Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Πηηηνθνπίηεο, πξφεδξνο          Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ
   Εαραξίαο Κνπιίαο                Γεψξγηνο Γεσξγίνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ              Γεψξγηνο Σάζνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                Γηψξγνο Βαξλάβα
   Κπξηάθνο Σπξίκνο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ εμέηαζε ην ππφ
αλαθνξά λνκνζρέδην ζε δχν ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 28
Φεβξνπαξίνπ θαη 7 Μαξηίνπ 2006. ΢ηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπήο θιήζεθαλ θαη
παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ
Κππξηαθνχ Ναπηηιηαθνχ ΢πκβνπιίνπ, ηνπ ΢πλδέζκνπ Ναπηηιηαθψλ Πξαθηφξσλ
Κχπξνπ, ηεο Κππξηαθήο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ, θαζψο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο
Πεηξειαηνεηδψλ θαη Γεσξγίαο Κχπξνπ ηεο ΢ΔΚ. Ζ Παγθχπξηα ΢πληερλία Μεηαθνξψλ,
Ληκελεξγαηψλ, Ναπηεξγαηψλ θαη Γεληθψλ Δξγαηνυπαιιήισλ ηεο ΠΔΟ, αλ θαη
θιήζεθε, δελ εθπξνζσπήζεθε ζηε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο.
   ΢θνπφο ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο [Δηδηθέο Απαηηήζεηο Δπζηάζεηαο γηα Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά
Πινία (Ro-Ro)] Νφκνπ, ψζηε λα ελαξκνληζηεί ε θππξηαθή λνκνζεζία κε ηα θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 2005/12/ΔΚ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ
παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 2003/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο
επζηάζεηαο γηα επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία (Ro-Ro).
   ΢πγθεθξηκέλα, κε ην ππφ αλαθνξά λνκνζρέδην ηξνπνπνηείηαη ε εξκελεία ηνπ
φξνπ “Οδεγία 2003/25/ΔΚ”, ψζηε λα θαιχπηεη ελλνηνινγηθά ηφζν ηελ ηξνπνπνηεηηθή
Οδεγία 2005/12/ΔΚ φζν θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο.
    Πεξαηηέξσ, κε ην λνκνζρέδην, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ πην πάλσ Οδεγία,
εηζάγνληαη ζηελ θππξηαθή έλλνκε ηάμε πξφλνηεο αλαθνξηθά κε κηα αλαζεσξεκέλε
κέζνδν δνθηκήο κνληέινπ πινίνπ, καδί κε ζπλαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο
αλζεθηηθφηεηαο ελφο επηβαηεγνχ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά ζηε
ζάιαζζα. Σαπηφρξνλα, εηζάγεηαη λέα πξφλνηα κε ηελ νπνία παξέρεηαη ζην θνηλφ ην
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην θείκελν ηεο Οδεγίαο 2003/25/ΔΚ, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη
ή αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά.
   ΢εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε επηηξνπή, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ
Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,
πηνζέηεζε ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε αξκφδηα αξρή ζα έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη κε εγθχθιην ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ έθδνζε ηξνπνπνηεηηθήο Οδεγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε πξηλ αθφκε ε Οδεγία απηή εηζαρζεί ζηελ θππξηαθή έλλνκε ηάμε. Με απηφ ηνλ
                   66
ηξφπν ζα δηαζθαιίδεηαη ε ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ κεξψλ απφ κειινληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο.
    Ο εθπξφζσπνο ηνπ Κππξηαθνχ Ναπηηιηαθνχ ΢πκβνπιίνπ αλέθεξε φηη ζπκθσλεί
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ, θαηαζέηνληαο ηαπηφρξνλα ζρεηηθή
επηζηνιή πξνο ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
   Οη εθπξφζσπνη ηεο Κππξηαθήο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο
Πεηξειαηνεηδψλ θαη Γεσξγίαο Κχπξνπ ηεο ΢ΔΚ ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ππφ
αλαθνξά λνκνζρεδίνπ.
   Ο ΢χλδεζκνο Ναπηηιηαθψλ Πξαθηφξσλ Κχπξνπ, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ
επηηξνπή, δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηηο πξφλνηεο ηνπ λνκνζρεδίνπ.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ΢πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ ζε
λφκν, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηειηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πην πάλσ
ηξνπνινγίαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 2.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ κε ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ ακέζσο κεηά
ην άξζξν 2 απηνχ. Άξζξν 3.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 3;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 3 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο [Δηδηθέο
Απαηηήζεηο  Δπζηάζεηαο  γηα  Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά Πινία  (Ro-Ro)]
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 14 ζέκα είλαη «Ο πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)

                    67
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής γηα ηα Αλζρϋπηλα Γηθαηϋκαηα γηα
  ηελ πρωηαζε λωκοσ ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Γηελέργεηας Δράλφλ
          (Σροποποηεηηθως) Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   ΢νθνθιήο Φπηηήο, πξφεδξνο            Γηαλλάθεο Οκήξνπ
   Σάθεο Υαηδεγεσξγίνπ               Υξίζηνο Κιεξίδεο
   Κπξηάθνο Σπξίκνο
   Διέλε Μαχξνπ                   Με κέιε ηεο επηηξνπήο:
   Νίθνο Σνξλαξίηεο                 Αλδξνχια Βαζηιείνπ
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα κειέηεζε ηελ πην
πάλσ πξφηαζε λφκνπ, πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
βνπιεπηέο θ. Διέλε Μαχξνπ εθ κέξνπο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ΑΚΔΛ-Αξηζηεξά-
Νέεο Γπλάκεηο, θ. Διέλε Θενράξνπο εθ κέξνπο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, θ. ΢νθνθιή Φπηηή, πξφεδξν ηεο επηηξνπήο, εθ κέξνπο
ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, θ. Γηαλλάθε Οκήξνπ εθ
κέξνπο ηνπ Κηλήκαηνο ΢νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ, θαζψο θαη ην κε κέινο ηεο
επηηξνπήο βνπιεπηή θ. Αλδξνχια Βαζηιείνπ εθ κέξνπο ησλ Δλσκέλσλ Γεκνθξαηψλ,
ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2006.      ΢ηε
ζπλεδξίαζε απηή θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο εθπξφζσπνη
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ν έπαξρνο Λεπθσζίαο, ν νπνίνο
εθπξνζψπεζε θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, εθπξφζσπνη ηνπ Αξρεγείνπ
Αζηπλνκίαο, ηνπ Παγθχπξηνπ ΢πκβνπιίνπ Δπεκεξίαο, ηεο Παγθχπξηαο Οκνζπνλδίαο
΢πλδέζκσλ Παζρφλησλ θαη Φίισλ θαη ηνπ “ΣΔΛΔΘΟΝ”.
   ΢θνπφο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο λφκνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ, ψζηε λα παξέρεηαη εμνπζία ζε θάζε κέινο ηεο
αζηπλνκίαο, είηε θέξεη είηε δε θέξεη ζηνιή, λα πξνβαίλεη ζε ζχιιεςε πξνζψπνπ πνπ
δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη ζε θαηάζρεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ εξάλνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα
απηφθσξν αδίθεκα.    Πεξαηηέξσ, γίλεηαη εηζήγεζε, ζε πεξίπησζε κέινπο ηεο
αζηπλνκίαο πνπ δε θέξεη ζηνιή, απηφ λα νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ
ηαπηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, πξηλ πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
αλσηέξσ.
   Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, ζηα πιαίζηα ηεο απηεπάγγειηεο εμέηαζεο
απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ζέκαηνο «Ζ νξγαλσκέλε δεηηαληά ζηελ Κχπξν», ην νπνίν
ελέγξαςε ην κε κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο θ. Κίθεο Γηάγθνπ, δηαθάλεθε ε αλάγθε
φπσο θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ε παξνχζα πξφηαζε λφκνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα πάηαμεο
ηεο νξγαλσκέλεο δεηηαληάο, ζέκα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο,
πξνζβάιιεη ηελ θππξηαθή πνιηηεία θαη πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ζηνπο πνιίηεο.
Παξάιιεια, ε επηηξνπή έθξηλε ζθφπηκν καδί κε ηελ παξνχζα πξφηαζε λφκνπ λα
εγγξάςεη θαη λα κειεηήζεη απηεπάγγειηα θαη ην ζέκα «Ζ δηελέξγεηα εξάλσλ θαη ε
πψιεζε ιαρείσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη», ηνπ νπνίνπ ε εμέηαζε
άξρηζε θαη ζπλερίδεηαη.
    Ο έπαξρνο Λεπθσζίαο, ηνπνζεηνχκελνο ζην φιν ζέκα, αλέθεξε φηη ε
Δπαξρηαθή Γηνίθεζε δηαπίζησζε αδπλακίεο ζηνλ πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ Νφκν θαη,
σο εθ ηνχηνπ, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ζπληνληζκφ κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο, ψζηε ν λφκνο απηφο λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, γηα λα θαηαζηεί πην
ιεηηνπξγηθφο, κε ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ή θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο νξγαλσκέλεο
                    68
δεηηαληάο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Ο ίδηνο παξαηήξεζε επίζεο φηη ζηνλ πεξί
Γηελέξγεηαο Δξάλσλ Νφκν πξέπεη λα εηζαρζεί πξφλνηα πνπ λα απαηηεί ηελ έθδνζε
αδεηψλ γηα δηελέξγεηα εξάλσλ, αιιά θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ γηα πψιεζε ιαρείσλ κε
ζθνπφ ηνλ έξαλν. Πεξαηηέξσ, εηζεγήζεθε λα δεκηνπξγεζεί αξρή πνπ λα εθδίδεη
ηέηνηεο άδεηεο, λα απμεζνχλ νη πνηλέο πνπ πξνλννχληαη ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο ζην
χςνο ησλ £5.000 γηα ην πξφζηηκν θαη ζηα δχν ρξφληα θπιάθηζε. Δπηπιένλ,
εηζεγήζεθε λα εηζαρζεί πξφλνηα πνπ λα θαηαζηήζεη ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ απφ ηηο
πξάμεηο απηέο πην απνηειεζκαηηθφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ιεηηνπξγφο ηνπ
Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη αλαιάβεη λα εηζεγεζεί ηξφπνπο
γηα ην πψο ζα δηεμάγεηαη ν έιεγρνο απηφο.
    Ο ίδηνο εηζεγείηαη επίζεο λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ αλαθεξφκελν πην πάλσ λφκν
λέεο πξφλνηεο, πνπ λα επηηξέπνπλ ζε ηξάπεδεο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα
ειέγρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα θάπνηνπ, πξηλ πξνβνχλ ζε δηαθήκηζή ηνπ. Ο έπαξρνο
Λεπθσζίαο επηζήκαλε επίζεο κηα αδπλακία ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, κε ηελ νπνία δε
δίλεηαη ην δηθαίσκα ζε θάπνηα αξρή λα ειέγρεη πνχ πάλε ηα ρξήκαηα κεηά ηε
δηεμαγσγή εξάλσλ. Σέινο, ν ίδηνο αλέθεξε φηη, κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ,
απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή εξάλνπ ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, ζηηο δηαζηαπξψζεηο
θαη ζην κέζν ησλ νδψλ, φκσο ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ
θαλνληζκψλ απηψλ έρεη ε Αζηπλνκηθή Γχλακε Κχπξνπ.
   ΋ινη νη πξνζθεθιεκέλνη αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο
κε ηελ ππφ αλαθνξά πξφηαζε λφκνπ, γη’ απηφ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ςήθηζεο ηεο
πξφηαζεο λφκνπ ζε λφκν.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα δηακφξθσζε ηηο αθφινπζεο ζέζεηο:
    Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ
νκάδσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ΑΚΔΛ-Αξηζηεξά-Νέεο Γπλάκεηο θαη ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ ΢πλαγεξκνχ, θαζψο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο ηνπ
Κηλήκαηνο ΢νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ςήθηζεο ηεο πξφηαζεο
λφκνπ ζε λφκν. Σν κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κφκκαηνο θ.
Υξίζηνο Κιεξίδεο ηάζζεηαη ελαληίνλ ηεο πξφηαζεο λφκνπ, δηφηη, σο ζέκα αξρήο, είλαη
αληίζεηνο κε ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχιιεςεο απφ κέιε ηεο αζηπλνκίαο
ρσξίο λα θέξνπλ ηε ζηνιή ηνπο.
   Σν κε κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο θ. Αλδξνχια Βαζηιείνπ δήισζε φηη ην
Κίλεκα Δλσκέλσλ Γεκνθξαηψλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο ςήθηζεο ηεο πξφηαζεο λφκνπ ζε
λφκν.
   Με ηελ επθαηξία απηή, ε επηηξνπή θαιεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία λα
πξνρσξήζεη ηάρηζηα ζηε ζθαηξηθή κειέηε ηνπ λφκνπ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ θαη λα
εηζεγεζεί ηηο αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε απηφο λα θαηαζηεί πην ιεηηνπξγηθφο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Αληηιακβάλνκαη φηη ην Δπξσπατθφ Κφκκα είλαη ελαληίνλ.    Θα ήζειαλ λα
κηιήζνπλ;
ΥΡ. ΣΑΡΑΜΟΤΝΣΑ΢:
   ΋ρη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ.
                    69
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 2.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 2;
ΥΡ. ΣΑΡΑΜΟΤΝΣΑ΢:
   Δγψ ζα ηεξήζσ απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Σα άξζξα 1 θαη 2 εγθξίλνληαη, κε ηελ απνρή ηνπ θ. Σαξακνπληά.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηεο πξφηαζεο λφκνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη       σο   ν  πεξί  Γηελέξγεηαο  Δξάλσλ
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ε πξφηαζε λφκνπ ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ε πξφηαζε λφκνπ ςεθίδεηαη ζε λφκν.
΢εκεηψλεηαη ε απνρή ηνπ θ. Σαξακνπληά.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 15 ζέκα είλαη «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Παηδείας γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ
ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ Αλοηθηοϊ Παλεπηζηεκίοσ Κϊπροσ
             ηοσ 2006 Νωκος ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Nίθνο Σνξλαξίηεο, πξφεδξνο             Γηάλλνο Λακάξεο
   Γεψξγηνο Σάζνπ                   Αληηγφλε Παπαδνπνχινπ
   Ησλάο Νηθνιάνπ                   Αζελά Κπξηαθίδνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                  Γηψξγνο Βαξλάβα
   Σάθεο Υαηδεγεσξγίνπ                Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο εμέηαζε ην πην πάλσ λνκνζρέδην ζε δχν
ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 21ε θαη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2006. ΢ην
ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ θιήζεθαλ θαη παξέζηεζαλ ελψπηνλ ηεο
επηηξνπήο εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,
ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.

                    70
   ΢ηνλ ππφ αλαθνξά πξνυπνινγηζκφ ππάξρεη πξφλνηα γηα έζνδα χςνπο
£673.000, θαζψο θαη πξφλνηα γηα ηζφπνζα έμνδα.
   Σα πξνυπνινγηδφκελα έζνδα αλαιχνληαη ζηα αθφινπζα θαηά θεθάιαην:
                            £
1.  Υνξεγίεο θαη ζπλεηζθνξέο            575.000
2.  Σέιε θαη δίδαθηξα θαη άιια δηθαηψκαηα      98.000
3.  Έζνδα θαη δάλεηα                  ----
4.  Γηάθνξεο εηζπξάμεηο                  ----
   ΢χλνιν                     673.000.
   Σα πξνυπνινγηδφκελα έμνδα αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δαπάλεο θαηά
θεθάιαην:                    £
1.  Απνδνρέο πξνζσπηθνχ              241.027
2.  Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο             100.500
3.  Γηαρεηξηζηηθά έμνδα              152.000
4.  Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο            178.000
5.  Με πξνβιεπφκελεο δαπάλεο
   θαη απνζεκαηηθφ                 1.473
   ΢χλνιν                    673.000.
   Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
  ΢ηα πιαίζηα ηεο “Γηά Βίνπ Μάζεζεο” θαη γηα λα θαηαζηεί εθηθηφο ν ζεζκφο ηεο
   εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ηδξχζεθε κε λφκν ην Αλνηθηφ
   Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Ζ πξνζσξηλή δηνηθνχζα επηηξνπή, πνπ έρεη δηνξηζηεί
   ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
   Πνιηηηζκνχ, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
   απηνχ, πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ΢επηέκβξην ηνπ 2006 κε ηα
   αθφινπζα δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα: Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη
   ΢πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε.
  Σν Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζηεγάδεηαη ζην παξφλ ζηάδην ζηε Λεπθσζία
   ζε ελνηθηαδφκελα γξαθεία θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
   απαηηνχληαη γηα ηε ζηέγαζή ηνπ εθπνλνχληαη κειέηεο θαηαιιειφηεηαο δηάθνξσλ
   ρψξσλ θαη θηηξίσλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ
   ρψξσλ ηνπ ΑΣΗ κειεηάηαη επίζεο ε ελδερφκελε ζηέγαζε ηνπ Αλνηθηνχ
   Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κε ηελ παξαρψξεζε ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζ’ απηφ.
  Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2006 πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ην 2007 δχν
   επηπξφζζεηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμεηδίθεπζε ζηα
   πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηηο ζπνπδέο ζηνλ
   ειιεληθφ πνιηηηζκφ ζε πηπρηαθφ επίπεδν.
  Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ γηα ην 2006, ν νπνίνο
   δηακνξθψζεθε ζε ζπκθσλία κε ηα εκπιεθφκελα κέξε, απνηειεί ην δεχηεξν

                    71
   αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. Δηδηθφηεξα, πεξηέρεη πξφλνηεο γηα
   ηέζζεξηο λέεο ζέζεηο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα πιεξσζνχλ εληφο ηνπ
   2007. Οη ζέζεηο απηέο ζα πιαηζηψζνπλ ηα πξνηεηλφκελα λέα πξνγξάκκαηα
   ζπνπδψλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
   Οη απμήζεηο ζηηο ηξέρνπζεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο νθείινληαη θπξίσο ζην
   γεγνλφο φηη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πξφθεηηαη λα δερζεί ηνπο
   πξψηνπο θνηηεηέο ην ΢επηέκβξην ηνπ 2006 θαη εληφο ηνπ έηνπο απηνχ ζα
   πξνζιεθζεί ην πξψην δηνηθεηηθφ θαη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ
   πξνζθνξά ησλ πξψησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
   Ο πξφεδξνο ηεο πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο επηηξνπήο αλέθεξε φηη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηφ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί δχν ζέζεηο πνπ είραλ δεηεζεί θαη
αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζπγθεθξηκέλα νη ζέζεηο Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ,
γεγνλφο ην νπνίν δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε ζσζηή ζηειέρσζε θαη δνκή ηεο
ππεξεζίαο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. ΋πσο αλέθεξε ν ίδηνο, ηα εκπιεθφκελα
ππνπξγεία είραλ πξνβάιεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηθαηνινγία φηη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ δελ έρεη εζσηεξηθνχο θνηηεηέο. Γη’ απηφ, φπσο επηζήκαλε ν ίδηνο, ζα πξέπεη
ε θπβέξλεζε λα θαηαζέζεη ζχληνκα ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ψζηε λα
παξαρσξεζνχλ θαη νη δχν πην πάλσ ζέζεηο.
   Ο εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ αλέθεξε φηη ην Τπνπξγηθφ
΢πκβνχιην έρεη ήδε πξνγξακκαηίζεη ηνλ θαηαξηηζκφ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ φζν θαη ηνπ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, κε βάζε θαη ηα αηηήκαηα πνπ ζα ηνπ ππνβιεζνχλ απφ απηά.
   Ζ επηηξνπή, αθνχ δηεμήιζε ηηο επηκέξνπο πξφλνηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ππέβαιε αξηζκφ εξσηήζεσλ γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο.
   Δπηπξφζζεηα, ε επηηξνπή επηζήκαλε ην γεγνλφο φηη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα πξνσζήζεη ηελ πξνζθνξά
πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ζε πηπρηαθφ επίπεδν θαη ζε ζπνπδέο νη νπνίεο λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
   Με βάζε ηα πην πάλσ, ε επηηξνπή νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε
ηνπ λνκνζρεδίνπ ζε λφκν γηα ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Ο θ. Πξνδξφκνπ.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, απφ ηε ζέζε κνπ, αλ κνπ επηηξέπεηε.
    Απιψο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη είλαη επηπρέο ην γεγνλφο φηη ην ΢επηέκβξην
μεθηλά επηηέινπο -ειπίδνπκε φηη μεθηλά- ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Δίλαη αηπρέο ην φηη ε
κέρξη ηψξα θαζπζηέξεζε ήηαλ αδηθαηνιφγεηε. Θέισ λα ππνγξακκίζσ φηη απφ απηά
πνπ δήηεζε ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ηα πνιχ ιίγα -γηαηί κηιάκε γηα έλα
πξνυπνινγηζκφ θάησ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ- έρνπλ αθφκα πεξηθνπεί δχν ζέζεηο,
απφ φ,ηη θαίλεηαη θαη ζηελ έθζεζε. Καη γηα αθφκα κηα θνξά ζα εθθξάζσ ηελ αληίζεζή
καο ζην γεγνλφο φηη δε γίλεηαη έλαο ζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
αλάπηπμεο, αιιά έλαο ζρεδηαζκφο κε ην θνκκάηη. Γίλεηαη κηα νηθνλνκηθίζηηθε
πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο, πνπ έρεη ζχκαηα, φπσο ήηαλ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην
κέρξη ηψξα θαη φπσο ζα είλαη θαη ην Σερλνινγηθφ, πνπ ζα δνχκε ακέζσο κεηά.
                     72
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Οξίζηε, ν θ. Λακάξεο.
Γ. ΛΑΜΑΡΖ΢:
   ΢χληνκα, θχξηε Πξφεδξε, απφ ηε ζέζε κνπ.
   Βεβαίσο, είλαη επράξηζην ην φηη μεθηλά απηή ηε ρξνληά ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην,
κηα αλαγθαηφηεηα ζηνλ ηφπν καο. Έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηε δηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ
νη πξνυπνινγηζκνί.
   Δγψ, θχξηε Πξφεδξε, ζέισ λα πσ πνιχ, πάξα πνιχ ζχληνκα πσο ηνλίζακε θαη
άιιεο θνξέο ηελ αλάγθε λα πξνζθεξζνχλ επηηέινπο πηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη φρη
κφλν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ο πξψηηζηνο ζηφρνο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
δελ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ
κεηαπηπρηαθφ, γηα λα αλειηρζνχλ ζηελ φπνηα ππεξεζία, είηε δεκφζηα είλαη απηή είηε
νηηδήπνηε άιιν, λα ην απνθηήζνπλ.
    Καη ζέισ κε απηή ηελ επθαηξία λα επηζεκάλσ ην εμήο: ΋ηαλ είπακε ζε
πξνεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ πσο ππάξρεη δήηεζε ζε πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο θαη
νηθνλνκίαο θαη πιεξνθνξηθήο, νη αξκφδηνη καο είπαλ φηη δελ ππάξρνπλ πξνζθεξφκελα
έηνηκα πξνγξάκκαηα απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο ζε απηά ηα ζέκαηα,
γη’ απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν εθείλε ηε ζηηγκή. Σψξα βιέπνπκε πσο εηνηκάδνληαη, κέζσ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ, γηα πξνζθνξά ζηελ πιεξνθνξηθή κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο. Πξνθχπηεη κηα αληίθαζε απφ ηα ιεγφκελά ηνπο, ηελ επηζεκαίλνπκε
θαη ιέκε φηη καο ελνριεί ην φηη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα
πξνζθνξάο πηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
    Σειεηψλσ κε ην εμήο: Γε ζα ζπκθσλήζνπκε επίζεο κε ηελ πξφζεζε ε
δηαδηθαζία πξνζθνξάο ησλ ζέζεσλ λα γίλεη κε θαλφλεο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ.
΢ε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα, γηα ηα νπνία ππάξρεη κεγάιε
δήηεζε, είλαη κε δεκφζηα θιήξσζε πνπ πξνζθέξνπλ ζέζεηο, αλνηθηά, γηαηί αθξηβψο ηα
θξηηήξηα εκπεξηέρνπλ ηνλ ππνθεηκεληζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Γη’ απηφ εκείο θαινχκε ηε
δηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ λα θάλεη δεχηεξεο ζθέςεηο, έηζη πνπ
πξαγκαηηθά λα δψζεη αλνηθηά θαη κε δηαθάλεηα ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε λα
δηεθδηθήζεη ζέζε ζην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ άιινη νκηιεηέο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε Πιεξσκήο απφ ην Σακείν ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
πνζνχ £673.000 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006. Άξζξν
2.
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.


                    73
    Υξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ       γηα  θάιπςε
ειιείκκαηνο άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην Κεθάιαην. Άξζξν 4.
   Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ. Άξζξν 5.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. ΢πκπιήξσκα. Άξζξν 6.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 6;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 6 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν ππ’ αξηζκφλ 16 ζέκα είλαη «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σερλνινγηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Παηδείας γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ
 ηηηιοθορείηαη «Ο περί Προψποιογηζκοϊ ηοσ Σετλοιογηθοϊ Παλεπηζηεκίοσ
           Κϊπροσ ηοσ 2006 Νωκος ηοσ 2006»
   Νίθνο Σνξλαξίηεο, πξφεδξνο            Αληηγφλε Παπαδνπνχινπ
   Γεψξγηνο Σάζνπ                  Αζελά Κπξηαθίδνπ
   Ησλάο Νηθνιάνπ                  Γηψξγνο Βαξλάβα
   Σάθεο Υαηδεγεσξγίνπ                Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ
   Γηάλλνο Λακάξεο
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο εμέηαζε ην πην πάλσ λνκνζρέδην ζε
ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2006. ΢ηε ζπλεδξίαζε
απηή θιήζεθαλ θαη παξέζηεζαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ
Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (ΣΔΠΑΚ).
   Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΣΔΠΑΚ είλαη ηζνζθειηζκέλνο θαη παξνπζηάδεη έζνδα
χςνπο £4.218.275 θαη ηζφπνζα έμνδα.
   Δηδηθφηεξα:
   Σα πξνυπνινγηδφκελα έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
        Έζοδα θαηά θεθάιαηο            Προψποιογηζκως 2006

                    74
1. Κπβεξλεηηθή ρνξεγία                        £4.218.275
2. Σέιε/Γίδαθηξα θαη άιια δηθαηψκαηα                    -
3. ΢χλαςε δαλείσλ                              -
4. Δηζνδήκαηα απφ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζίαο                  -
5. Δηζθνξέο, δσξεέο, ρνξεγήκαηα, θιεξνδνηήκαηα               -
6. Σφθνη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο                    -
7. Άιια έζνδα                                -
                                  ------------------
΢χλνιν εζφδσλ                            £4.218.275
Σα πξνυπνινγηδφκελα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
          Γαπάλες θαηά θεθάιαηο          Προψποιογηζκως 2006
1. Σξέρνπζεο δαπάλεο                        £381.275
2. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο                       £110.000
3. Γηαρεηξηζηηθά έμνδα                       £387.000
4. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο                    £3.240.000
5. Με πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη απνζεκαηηθφ             £100.000
                                ------------------
΢χλνιν δαπαλψλ                          £4.218.275
   ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία     πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ       ηεο   επηηξνπήο,
επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:
1.  Καηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα
   πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζχκθσλα θαη κε ηε γεληθή πνιηηηθή ζηνλ επξχηεξν
   δεκφζην ηνκέα θαη ιήθζεθαλ ππφςε νη αλάγθεο γηα ηα έξγα ππνδνκήο θαη ηηο
   άιιεο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σερλνινγηθνχ
   Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.
2.  Ο πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ αθφινπζσλ
   ζρνιψλ θαηά ηκήκαηα:
   α.   ΢ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ:
       i.    Σκήκα  Ζιεθηξνιφγσλ    Μεραληθψλ    θαη     Σερλνινγηψλ
           Πιεξνθνξηθήο.
       ii.   Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
           Τιηθψλ.
       iii.   Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
   β.   ΢ρνιή Τπεξεζηψλ Τγείαο:
           Σκήκα Ννζειεπηηθήο.
   γ.   ΢ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο:

                      75
      i.  Σκήκα Γηνίθεζεο, Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνχ.
      ii.  Σκήκα Δκπνξίνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο.
   δ.  ΢ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο:
      i.  Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
         Σξνθίκσλ.
      ii.  Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο.
   ε.  ΢ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Δπηθνηλσλίαο:
      i.  Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΢πνπδψλ Γηαδηθηχνπ.
      ii.  Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ.
   Οη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αλέθεξαλ φηη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΣΔΠΑΚ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί, ζπκθσλήζεθε κε φια ηα
εκπιεθφκελα κέξε. Δηδηθφηεξα, φπσο αλέθεξαλ νη ίδηνη εθπξφζσπνη, ηα λέα ηκήκαηα
ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ην 2008 αθνξνχλ ην Σκήκα Δκπνξίνπ,
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο. Σν
ηκήκα ην νπνίν δελ εγθξίζεθε αθνξά ην Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο θαη Δπηδεκηνινγίαο.
  ΋πσο αλέθεξαλ νη εθπξφζσπνη ηεο πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ
ΣΔΠΑΚ, αλακέλεηαη απηφ λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 2007 ζηε Λεκεζφ.
    Αλαθνξηθά κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη ίδηνη
αλέθεξαλ φηη αξρηθά είραλ δεηήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο γηα ην αθαδεκατθφ θαη
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά ηειηθά ζπκθψλεζαλ κε απηά πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηφ.
   Ζ επηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δηεμήιζε ηηο
επηκέξνπο πξφλνηέο ηνπ θαη ππέβαιε αξθεηέο εξσηήζεηο γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο
ελεκέξσζεο θαη θαηάζεζεο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ.
   Δηδηθφηεξα, ε επηηξνπή δήηεζε ελεκέξσζε, κεηαμχ άιισλ, γηα ηα άξζξα πνπ
αθνξνχλ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη βειηησηηθέο εξγαζίεο, ηα δηθαηψκαηα
εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκβνχισλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηα δηθαηψκαηα θαη επηδφκαηα
ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ.
   ΢ε ζρέζε κε ηα πην πάλσ, ην ΣΔΠΑΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ππνπξγείν
δεζκεχηεθαλ λα απνζηείινπλ ζηελ επηηξνπή ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα
ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη βειηησηηθέο εξγαζίεο.
   Ζ επηηξνπή δήηεζε επίζεο ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
νκάδαο θαζεγεηψλ ηνπ ΑΣΗ νη νπνίνη έρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν.
    ΋πσο επηζήκαλαλ φκσο νη εθπξφζσπνη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ
ΣΔΠΑΚ, νη θαζεγεηέο απηνί δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ δπζκελή επαγγεικαηηθή εμέιημε
θαη δελ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θιίκαθεο ρακειφηεξεο απ’ απηέο ζηηο νπνίεο
ήδε ππεξεηνχλ.
   Με βάζε ηα πην πάλσ, ε επηηξνπή νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζε
ηνπ ππφ αλαθνξά λνκνζρεδίνπ ζε λφκν γηα ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
                   76
   Ο θ. Πξνδξφκνπ.
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε,
    Καη απηφ ην παλεπηζηήκην -ην δεχηεξν νπζηαζηηθά θξαηηθφ παλεπηζηήκην-
αλακέλεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ην 2007 θαη ππνγξακκίδσ -γηαηί πάληα γίλεηαη ε
ζπδήηεζε- ζηε Λεκεζφ. Βεβαίσο, ην δήηεκα ηνπ ηη ζα γίλεη ζην ΑΣΗ… Κάπνηε ζα
πξέπεη λα ιεθζεί κηα απφθαζε θαη λα ελεκεξσζεί θαη ε Βνπιή. Ήδε ν πξνεγνχκελνο
πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπδεηήζακε αλαθέξεη -φρη ν πξνυπνινγηζκφο, αιιά ε έθζεζε-
φηη πηζαλφηαηα ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην λα πάεη ζην ΑΣΗ. Πνιιά πξάγκαηα πάλε θαη
έξρνληαη ζηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΣΗ. Θα πξέπεη θάπνηε μεθάζαξα λα
ζρεδηαζηεί θαη λα απνθαζηζηεί ην ηη ζα γίλεη.
    Θέισ λα εθθξάζσ -θαη πηζηεχσ φηη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο ην ίδην
ληψζνπλ- επαξέζθεηα, δηφηη θάπνηα ηκήκαηα, ηδηαίηεξα ην Σκήκα Ναπηηιίαο, πνπ αθνξά
ζίγνπξα πνιχ ηελ Κχπξν, ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, πνπ
επίζεο καο αθνξά πάξα πνιχ, έρνπλ επαλέιζεη θαη είλαη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
΋κσο, θχξηε Πξφεδξε, είλαη θξίκα λα γίλεηαη νιφθιεξνο πφιεκνο, λα γίλεηαη
αληηπνιίηεπζε θαη απφ ζπκπνιηηεπνκέλνπο θακηά θνξά, δηφηη είραλ γίλεη πεξηθνπέο,
γηα λα έξζνπλ πίζσ. Θα επαλαιάβσ ηε γεληθή παξαηήξεζε. Θα έπξεπε λα γηλφηαλ
έλαο ζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο θαη λα κελ αθνχκε θάζε θνξά ην Γξαθείν
Πξνγξακκαηηζκνχ λα παίξλεη ην ιφγν, γηα λα καο εμεγήζεη πψο πξνγξακκαηίδνληαη
θαη ζρεδηάδνληαη ηα παλεπηζηήκηα.
   Σειεηψλσ ιέγνληαο φηη θαη ζε απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε πξνζσξηλή δηνηθνχζα
επηηξνπή κάο είπε ζηε Βνπιή φηη δεηνχζαλ, είραλ αλάγθε ζε απηή ηε θάζε αλάπηπμεο
ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο. Έρνπλ πεξηθνπεί. Σν λα ιέκε
ηψξα φηη ζπκθψλεζαλ κε ηηο πεξηθνπέο, ε… ηη ζα έθαλαλ; ΋πσο θαη νη άιινη ηνπ
Αλνηθηνχ ζπκθψλεζαλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο θαη ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
ζπκθσλεί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ… Γη΄ απηφ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρεη θαη
θάπνην άιιν αξκφδην φξγαλν πνπ λα έρεη έλαλ πην έγθπξν ιφγν θαη πην ακεξφιεπην,
γηα λα μέξνπκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απηφ πνπ ππνςηαδφκαζηε, φηη φλησο
ρξεηάδνληαη νη ζέζεηο γηα πην γξήγνξε αλάπηπμε, δηφηη -γηα λα πσ ηελ αιήζεηα-
πξνζσπηθά ειπίδσ φηη ζα μεθηλήζεη ην 2007. Γελ είλαη ε πξψηε δηαβεβαίσζε πνπ
παίξλνπκε. Δίλαη ε δεχηεξε ή ε ηξίηε.
   Με απηέο ηηο ζθέςεηο θπζηθά ζα εγθξίλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
   Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ άιινη νκηιεηέο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Πξννίκην. ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Έγθξηζε πιεξσκήο απφ ην Σακείν ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα £4.218.275 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2006. Άξζξν 2.

                    77
   Δηδίθεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ. Άξζξν 3.
    Υξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηζζεχκαηνο νξηζκέλσλ άξζξσλ γηα        θάιπςε
ειιείκκαηνο άιισλ άξζξσλ θάησ απφ ην ίδην ή άιιν Κεθάιαην. Άξζξν 4.
   Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. ΢πκπιήξσκα. Άξζξν 5.
   ΋ξνη θαη άιιε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Νφκν απηφ. Άξζξν 6.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ 1 κέρξη 6;
   Δπεηδή δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 6 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σερλνινγηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη ζε λφκν.
   Σν επφκελν ζέκα είλαη «Οη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ΢ρνιείσλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη
ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Παηδείας γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ
  ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί Λεηηοσργίας ηφλ Γεκωζηφλ ΢τοιείφλ Μέζες
      Δθπαίδεσζες (Σροποποηεηηθοί) Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Σνξλαξίηεο, πξφεδξνο            Αζελά Κπξηαθίδνπ
   Γεψξγηνο Σάζνπ                  Γηψξγνο Βαξλάβα
   Ησλάο Νηθνιάνπ                  Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο
   Σάθεο Υαηδεγεσξγίνπ                Με κέιε ηεο επηηξνπήο:
   Γηάλλνο Λακάξεο                  Μαξίλνο ΢ηδφπνπιoο
   Αληηγφλε Παπαδνπνχινπ
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο κειέηεζε ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο
καδί κε ην λνκνζρέδην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ παγθχπξησλ εμεηάζεσλ ζε αξθεηέο
ζπλεδξίεο ηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 24
Ηαλνπαξίνπ θαη 28 Φεβξνπαξίνπ 2006. ΢ην ζηάδην ηεο κειέηεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
θαλνληζκψλ, θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο εθπξφζσπνη ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,
                    78
ηεο ΟΔΛΜΔΚ, ηεο ΟΛΣΔΚ θαη ηεο Παγθχπξηαο ΢πλνκνζπνλδίαο Οκνζπνλδηψλ
΢πλδέζκσλ Γνλέσλ Γεκφζησλ ΢ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο.     Ζ Παγθχπξηα
΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ, παξ’ φιν πνπ θιήζεθε, δελ εθπξνζσπήζεθε ζηελ
επηηξνπή.
   ΢θνπφο ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Κνηλνηηθψλ ΢ρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 3(2) θαη 4 ησλ πεξί Μεηαβηβάζεσο ηεο Αζθήζεσο ησλ
Αξκνδηνηήησλ ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο ΢πλειεχζεσο θαη ηεο Ηδξχζεσο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο Νφκσλ ηνπ 1965 έσο 1969, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ
θαλνληζκψλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο, ψζηε νη πξφλνηέο ηνπο λα
ελαξκνληζηνχλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ
Νφκνπ, ν νπνίνο ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή.
   Οη ππφ αλαθνξά θαλνληζκνί έηπραλ θνηλήο εμέηαζεο κε ηνλ πην πάλσ λφκν θαη
ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ππνκλεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ
επηηξνπή απφ πιεπξάο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ εθηίζεηαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε
ηεο επηηξνπήο ε νπνία θπθινθφξεζε, φηαλ ν πην πάλσ λφκνο πξνσζείην γηα ςήθηζε
απφ ηε Βνπιή.
    Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο νκφθσλα
εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ, φπσο απηνί έρνπλ θαηαηεζεί απφ
ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν επφκελν ζέκα είλαη «Οη πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ ΢πνπδψλ Αλψηεξεο θαη
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ΢ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Σξνπνπνηεηηθνί)
Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ έθζεζε ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Παηδείας γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ
  ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί Αλαγλϋρηζες Σίηιφλ ΢ποσδϋλ Αλϋηερες θαη
Αλϋηαηες Δθπαίδεσζες θαη Παροτής ΢τεηηθϋλ Πιεροθορηϋλ (Σροποποηεηηθοί)
              Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Νίθνο Σνξλαξίηεο, πξφεδξνο            Γηάλλνο Λακάξεο
   Γεψξγηνο Σάζνπ                  Αληηγφλε Παπαδνπνχινπ
   Ησλάο Νηθνιάνπ                  Αζελά Κπξηαθίδνπ
   Θάζνο Μηραειίδεο                 Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ
   Σάθεο Υαηδεγεσξγίνπ
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο κειέηεζε ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο
                    79
ζε αξθεηέο ζπλεδξίεο ηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
κεηαμχ 15 Ννεκβξίνπ 2005 θαη 21 Φεβξνπαξίνπ 2006. ΢ην ζηάδην ηεο κειέηεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ θαλνληζκψλ θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΔΤ), ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (ΔΓΤ), ν πξφεδξνο θαη εθπξφζσπνη ηνπ Κππξηαθνχ
΢πκβνπιίνπ Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ ΢πνπδψλ (ΚΤ΢ΑΣ΢), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,
ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Πηπρηνχρσλ Αμηνινγεκέλσλ Κιάδσλ Νεπηαγσγψλ Ηδησηηθψλ
Κνιεγίσλ Κχπξνπ θαη ηνπ ΢πλδέζκνπ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ
(΢ΗΑΔΚ). Ζ Παγθχπξηα Οκνζπνλδία Φνηηεηηθψλ Δλψζεσλ (ΠΟΦΔΝ), ε ΢πληνληζηηθή
Δπηηξνπή Φνηηεηψλ Ηδησηηθψλ ΢ρνιψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε Παγθχπξηα
΢πληνληζηηθή Δπηηξνπήο Μαζεηψλ (Π΢ΔΜ), παξ’ φιν πνπ θιήζεθαλ, δελ
παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο.
    ΢θνπφο ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ ΢πνπδψλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ΢ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ, ν νπνίνο, φπσο είλαη
γλσζηφ, ηξνπνπνηήζεθε πξφζθαηα, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ νκφηηηισλ θαλνληζκψλ,
ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ νη πξφλνηέο ηνπο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ λφκνπ.
Δηδηθφηεξα κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηηπγράλεηαη ε επηηάρπλζε ζηε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην ΚΤ΢ΑΣ΢ θαη δηεπθνιχλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δεηνχλ
αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ή ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο κέζσ ηεο
αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο εμεηάζεσλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ή απφ άιια
αλαγλσξηζκέλα επξσπατθά παλεπηζηήκηα.      Πεξαηηέξσ, κε ηηο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο θαζνξίδνληαη θαη ηα επίπεδα αλαγλψξηζεο ηίηισλ ζπνπδψλ.
   ΢ηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ, θαηαηέζεθαλ
ππνκλήκαηα απφ πιεπξάο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη εθθξάζηεθαλ απφςεηο θαη
εηζεγήζεηο επί ησλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη εθηελψο ζηελ
έθζεζε πνπ θπθινθφξεζε, φηαλ πξνσζείην γηα ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ην λνκνζρέδην
κε βάζε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ν βαζηθφο λφκνο.
   Με βάζε ηα πην πάλσ, ε επηηξνπή απνθάζηζε λα δηακνξθψζεη κέξνο ησλ ππφ
αλαθνξά θαλνληζκψλ, ψζηε απηνί λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
επήιζαλ ζην βαζηθφ λφκν θαη πηνζεηψληαο ηηο εηζεγήζεηο ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, θαη παξάιιεια πξνέδξνπ ηνπ ΚΤ΢ΑΣ΢.
   ΢ηε βάζε ησλ πην πάλσ, νη ππφ αλαθνξά θαλνληζκνί πξνλννχλ ηα αθφινπζα:
1.  Σν ΚΤ΢ΑΣ΢ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη ζε αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά
   ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ ή ζε άιια αλαγλσξηζκέλα επξσπατθά παλεπηζηήκηα ηε
   δηνξγάλσζε εηδηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο αηηεηέο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε
   ηζνηηκίαο ή ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο.
2.  Σν ΚΤ΢ΑΣ΢ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαγλσξίδεη σο κέξνο ησλ πηζησηηθψλ
   κνλάδσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ,
   πηζηψζεηο απφ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη κεηαθνξά
   πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ αλαγλσξηζκέλεο εμσηεξηθέο εμεηάζεηο.
    Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε επηηξνπή θαηά πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο
εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ, φπσο απηνί έρνπλ ηειηθά
δηακνξθσζεί.
   Σν κέινο ηεο επηηξνπήο βνπιεπηήο ηεο Δπξσπατθήο Γεκνθξαηίαο θ.
Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ ζηε βάζε ησλ ζέζεψλ ηνπ, φπσο απηέο έρνπλ αλαιπζεί ζηελ
                    80
έθζεζε πνπ θπθινθφξεζε γηα ην λνκνζρέδην ην νπνίν ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή,
δηαθσλεί κε ηελ έγθξηζε ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Αληηιακβάλνκαη ε ΔΤΡΧΓΖ θάηη ζέιεη λα πεη;
ΠΡ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ:
   Απιψο απνρή, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Με κία απνρή νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν επφκελν ζέκα είλαη «Οη πεξί Εσνηξνθψλ θαη Πξνζζεηηθψλ ησλ Εσνηξνθψλ
(Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Υξήζεσο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ
2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Γεφργίας θαη Φσζηθϋλ Πωρφλ γηα
ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί Εφοηροθϋλ θαη Προζζεηηθϋλ
   ηφλ Εφοηροθϋλ (Έιεγτος Ποηωηεηας, Προκήζεηας θαη Υρήζεφς)
         (Σροποποηεηηθοί) Καλοληζκοί ηοσ 2006»
Παξφληεο:
   Υξίζηνο Μαπξνθνξδάηνο, πξφεδξνο          Γεψξγηνο Σάζνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ               ΢νθνθιήο Φπηηήο
   Νηίλνο Υαηδεληθφια
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γεσξγίαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ εμέηαζε ηνπο πην
πάλσ θαλνληζκνχο ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ
2006. ΢ηε ζπλεδξίαζε απηή θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Σκήκα
Γεσξγίαο) θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.
   ΋πσο είλαη γλσζηφ, ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή ηξνπνπνηεηηθφο
ελαξκνληζηηθφο λφκνο γηα ηε λνκνζεζία πεξί Εσνηξνθψλ θαη Πξνζζεηηθψλ ησλ
Εσνηξνθψλ (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Υξήζεσο), κε βάζε ηνλ νπνίν
δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ
απνθάζεσλ γηα ηηο δσνηξνθέο θαη ηα πξνζζεηηθά ηνπο.
   Με ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλνληζκνχο, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ην άξζξν
31 ηεο πην πάλσ λνκνζεζίαο, θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία γηα ζθνπνχο εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο. Δπηπξφζζεηα, κε ηνπο
θαλνληζκνχο απηνχο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία δήισζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ
ζχλζεησλ δσνηξνθψλ θαη ξπζκίδεηαη ν έιεγρνο ηεο παξαζθεπήο θαη θπθινθνξίαο ησλ
απηνχζησλ πξνζζεηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηα θνθθηδηνζηαηηθά θαη ινηπέο θαξκαθεπηηθέο
νπζίεο, ζηηο ηζηνκνλνζηαηηθέο νπζίεο θαη νπζίεο πξνάγνπζεο ηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη
ησλ πξνκεηγκάησλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ νπζηψλ.
                    81
   Ζ εμέηαζε ησλ ελ ιφγσλ θαλνληζκψλ απφ ηελ επηηξνπή πξαγκαηνπνηήζεθε
παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ηνπ πην πάλσ ηξνπνπνηεηηθνχ ελαξκνληζηηθνχ λφκνπ, γη’
απηφ ε εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη ζηνπο θνηλνηηθνχο
θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ πνπ ηνπο
αθνξνχλ έρνπλ ήδε γίλεη ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ είρε εηνηκαζηεί θαη θπθινθνξήζεη,
φηαλ πξνσζήζεθε γηα ςήθηζε ν λφκνο απηφο.
   Ζ επηηξνπή, κε βάζε ηα πην πάλσ, πηνζεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο
ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ θαη γη’ απηφ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζή ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
    Σν επφκελν ζέκα είλαη «Οη πεξί Ληπαζκάησλ Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ έθζεζε
είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
 Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Γεφργίας θαη Φσζηθϋλ Πωρφλ γηα
 ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ ηηηιοθοροϊληαη «Οη περί Ληπαζκάηφλ Καλοληζκοί ηοσ
                 2006»
Παξφληεο:
   Υξίζηνο Μαπξνθνξδάηνο, πξφεδξνο          Γεψξγηνο Σάζνπ
   Γηψξγνο Υαηδεγεσξγίνπ               ΢νθνθιήο Φπηηήο
   Νηίλνο Υαηδεληθφια
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γεσξγίαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ εμέηαζε ηνπο πην
πάλσ θαλνληζκνχο ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ
2006. ΢ηε ζπλεδξίαζε απηή θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Σκήκα
Γεσξγίαο) θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.
   ΋πσο είλαη γλσζηφ, ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή ελαξκνληζηηθή
λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα ιηπάζκαηα, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε ελφο εληαίνπ θαη
εχρξεζηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ ην νπνίν λα δηέπεη ηελ παξαζθεπή, αλάκεημε,
ζπζθεπαζία, ζχλζεζε θαη εκπνξία ησλ ιηπαζκάησλ.
    ΢θνπφο ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε βάζε ην
άξζξν 17 ηεο λνκνζεζίαο πεξί Ληπαζκάησλ, είλαη ε πηνζέηεζε ησλ δνκψλ,
δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο
ελ ιφγσ λνκνζεζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ δεζκεπηηθνχ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ θνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ 2003/2003/ΔΚ.
    Ζ εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ απφ ηελ επηηξνπή πξαγκαηνπνηήζεθε
παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ηεο αλαθεξφκελεο πην πάλσ λνκνζεζίαο, γη’ απηφ θαη ε
εθηελήο αλαθνξά ζην ζρεηηθφ θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, θαζψο θαη ε παξάζεζε ησλ
ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ έρνπλ ήδε γίλεη ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ
                   82
είρε εηνηκαζηεί, φηαλ πξνσζήζεθε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην γηα ςήθηζε απφ ηε Βνπιή.
   Ζ επηηξνπή, κε βάζε ηα πην πάλσ, πηνζεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο
ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ, γη’ απηφ θαη νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζή
ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Γελ ππάξρνπλ. Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν επφκελν ζέκα είλαη «Ο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ
Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
2005». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
  Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Δργαζίας θαη Κοηλφληθϋλ
Αζθαιίζεφλ γηα ηο λοκοζτέδηο ποσ ηηηιοθορείηαη «Ο περί Ίζες Μεηατείρηζες
Αλδρϋλ θαη Γσλαηθϋλ ζηελ Απαζτωιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεσζε
          (Σροποποηεηηθως) Νωκος ηοσ 2005»
Παξφληεο:
   ΢σηεξνχια Υαξαιάκπνπο, πξφεδξνο         Νίθνο Πηηηνθνπίηεο
   Θάζνο Μηραειίδεο                 Μαξίλνο ΢ηδφπνπινο
   Αλδξέαο Παπαπνιπβίνπ
   Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ εμέηαζε
ην πην πάλσ λνκνζρέδην ζε ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 12
Ηαλνπαξίνπ, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ θαη ζηηο 2 Μαξηίνπ 2006. ΢ηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο
ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηνπ Δζληθνχ
Μεραληζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα
ηεο Γεκνθξαηίαο, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ΠΔΟ θαη ΓΔΟΚ, ησλ
εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ΟΔΒ θαη ΚΔΒΔ, ηνπ ΓΚ ΠΟΓΟ, ηνπ γπλαηθείνπ νκίινπ
“Πξσηνπνξία”, ηεο ΢νζηαιηζηηθήο Γπλαηθείαο Κίλεζεο, ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε, ηεο ΓΟΔΓ θαη ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ Δπαγγεικαηηψλ (ΚΟΓΔΔ).
   Ζ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ΢ΔΚ, ε Παγθχπξηα Κίλεζε Ίζα Γηθαηψκαηα-Ίζεο
Δπζχλεο, ε ΓΟΓΖΚ, ε ΓΟΓΖ΢Τ, ε ΠΟΔΓ, ε ΟΔΛΜΔΚ θαη ε ΟΛΣΔΚ, παξ’ φιν πνπ
θιήζεθαλ, δελ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπήο.
   Ζ ΠΑ΢ΤΓΤ απέζηεηιε ηηο απφςεηο ηεο ζηελ επηηξνπή κε ζρεηηθφ γξαπηφ
ππφκλεκα.
   ΢θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ είλαη ε ελαξκφληζε ηεο θππξηαθήο
λνκνζεζίαο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 2002/73/ΔΚ, ε
νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία 76/207/ΔΟΚ, βάζεη ηεο νπνίαο ςεθίζηεθε θαη ηέζεθε ζε
εθαξκνγή ν βαζηθφο λφκνο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ
Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Νφκνο (205(Η)/2002), πνπ

                    83
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν 191(Η) ηνπ 2004.
   ΢εκεηψλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε φθεηιαλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ Οδεγία
2002/73/ΔΚ κέρξη ηηο 5 Οθησβξίνπ 2005 θαη ην παξφλ λνκνζρέδην θαηαηέζεθε
ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2005.
    ΢πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα φζα θαηέζεζε ζηελ επηηξνπή ν δηεπζπληήο ηνπ
Σκήκαηνο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηα
φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην λνκνζρέδην απηφ,
κε ηνλ πξνηεηλφκελν λφκν:
1.  αληηθαζίζηαληαη νη νξηζκνί ησλ φξσλ «άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» θαη
   «έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» κε λένπο επξχηεξνπο φξνπο,
2.  ηξνπνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθή παξελφριεζε», εηζάγεηαη ν
   νξηζκφο ηνπ φξνπ «παξελφριεζε» θαη αληηθαζίζηαηαη ην ζρεηηθφ άξζξν 12 ηνπ
   Νφκνπ, ψζηε λα απαγνξεχνληαη θαη ηα δχν είδε παξελνριήζεσλ,
3.  πξνζηίζεληαη πέληε λέα άξζξα ζην βαζηθφ λφκν (18Α, 18Β, 19Α, 19Β θαη 32Α),
   πνπ αθνξνχλ, αληίζηνηρα, ηα αθφινπζα:
   α.  Ννκηκνπνίεζε νξγαλψζεσλ γηα εθπξνζψπεζε αηφκσλ πνπ ζίγνληαη.
   β.  Πξνψζεζε θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ίζε κεηαρείξηζε ησλ θχισλ.
   γ.  Πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
   δ.  Γηάινγν κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
      αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
   ε.  Γηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ηαθηά
      ρξνληθά δηαζηήκαηα.
    ΋πσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, κε βάζε ηελ θαζηεξσκέλε
δηαδηθαζία, ηξηκεξήο ηερληθή επηηξνπή ηνπ Δξγαηηθνχ ΢πκβνπιεπηηθνχ ΢ψκαηνο
εμέηαζε ηελ πην πάλσ Οδεγία θαη αθνινχζσο ζπλέηαμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή
Τπεξεζία, ζρεηηθφ λνκνζρέδην κε ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ην Δξγαηηθφ
΢πκβνπιεπηηθφ ΢ψκα ζπκθψλεζε νκφθσλα.     Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη δεκνζηνλνκηθφ
θφζηνο.
    Ζ εθπξφζσπνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, αλαθεξφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ
ιφγσ λνκνζρεδίνπ, επηζήκαλε θάπνην ιάζνο ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ελ
ιφγσ ηξνπνπνηεηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ θαηέζεζε εθ λένπ ζηελ
επηηξνπή ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε νπνία θαη ελζσκαηψζεθε ζην ππφ
εμέηαζε λνκνζρέδην. Δηδηθφηεξα, ζην λέν άξζξν 12 πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα πνπ
αλαθέξεη φηη νη εξγνδφηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ θάζε πξφζθνξν θαη
έγθαηξν κέηξν, ψζηε λα απνηξέςνπλ νπνηεζδήπνηε πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ
παξελφριεζε ή ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή απνηεινχλ άκεζε ή έκκεζε δπζκελή
κεηαρείξηζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφλνηαο απηήο ζεσξείηαη φηη ιακβάλνπλ ηέηνηα
κέηξα, φηαλ εηζάγνπλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα απνηξνπή ηέηνησλ πξάμεσλ θαη
ιακβάλνπλ επαξθή πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη ζε
ηέηνην θψδηθα. Με ηελ πην πάλσ πξφλνηα ζπκθψλεζαλ ηφζν ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
φζν θαη φινη νη παξεπξηζθφκελνη.
   Ο εθπξφζσπνο ηεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο ΟΔΒ αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα
δνζνχλ θάπνηα θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο/εξγνδφηεο, έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ ηα

                    84
θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα παξελφριεζεο. Έλα ηέηνην θίλεηξν
ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε χπαξμε πξφλνηαο ζην λφκν γηα απαιιαγή ηνπ
εξγνδφηε απφ ηελ επζχλε, αλ ν ίδηνο έρεη ιάβεη, κε ηελ πηνζέηεζε ζηελ επηρείξεζή
ηνπ ελφο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα απνθπγή ηέηνησλ
θαηαζηάζεσλ.
   Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΒΔ εμέθξαζε ηε ζπκθσλία ηνπ ηφζν κε ηηο απφςεηο ηεο
ΟΔΒ φζν θαη γεληθφηεξα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ.
   Ο εθπξφζσπνο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο
αλέθεξε φηη ζπκθσλεί κε ηε θηινζνθία ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ.
    Ζ εθπξφζσπνο ηεο ΓΟΔΓ αλέθεξε φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε εθαξκνγή
θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη εμέθξαζε ηελ επρή λα εθαξκνζηεί ν
λφκνο θαη νη εξγαδφκελνη λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
    Ζ εθπξφζσπνο ηνπ ΓΚ ΠΟΓΟ αλέθεξε φηη ζπκθσλεί κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ελ
ιφγσ λνκνζρεδίνπ, ελψ επηζήκαλε φηη νη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεινχλ ην
έξγν γηα ην νπνίν έρνπλ ζρεηηθή εληνιή.
   Οη εθπξφζσπνη ησλ νξγαλψζεσλ “΢νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε” θαη ηεο
Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ Δπαγγεικαηηψλ (ΚΟΓΔΔ)
αλέθεξαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ. Ζ εθπξφζσπνο
ηεο ΚΟΓΔΔ αλέθεξε φηη ραηξεηίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο
εθπξνζψπεζεο ησλ επεξεαδφκελσλ γπλαηθψλ απφ ηηο νξγαλψζεηο, ηφζν ελψπηνλ
δηθαζηεξίνπ φζν θαη εμσδηθαζηεξηαθά, φπσο επίζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ
δηαιφγνπ κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο.
    Ζ ΠΑ΢ΤΓΤ, ζε ππφκλεκα πνπ έζηεηιε πξνο ηελ επηηξνπή, αλαθέξεη φηη
εθηίκεζή ηεο είλαη φηη κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε αλακέλεηαη λα ζεκεησζνχλ
νπζηαζηηθά βήκαηα βειηίσζεο ζην θεθαιαηψδεο ζέκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. ΢ην ελ ιφγσ ππφκλεκα επηζεκαίλεηαη φηη
ε ζπκπεξίιεςε ζην λφκν πξνλνηψλ γηα λνκηκνπνίεζε ησλ νξγαλψζεσλ γηα
εθπξνζψπεζε ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ αηφκσλ πνπ ζίγνληαη, θαζψο θαη νη πξφλνηεο γηα
θνηλσληθφ δηάινγν γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζα ζπκβάινπλ
δξαζηηθά πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε.
    Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αθνχ έιαβε ππφςε φια φζα ηέζεθαλ ελψπηφλ ηεο, πηνζεηεί
ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ππφ ζπδήηεζε ηξνπνπνηεηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη
γη’ απηφ νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ ςήθηζή ηνπ ζε λφκν, αθνχ ελζσκαησζεί
ζ’ απηφ ην λέν θείκελν ηνπ άξζξνπ 12, φπσο απηφ θαηαηέζεθε απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία, θαη αθνχ ηξνπνπνηεζεί ν ηίηινο ηνπ, ψζηε λα αλαθέξεηαη σο «Ο πεξί Ίζεο
Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006».
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Ζ θ. Κιεξίδνπ.
Κ. ΚΛΖΡΗΓΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε,
                   85
   Με αθνξκή ηελ ςήθηζε απηήο ηεο λνκνζεζίαο θαη έρνληαο ππφςε φηη ρζεο ήηαλ
ε Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, ζα ήζεια λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ηεο Βνπιήο ζε
κηα έθζεζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο αξρήο ηζφηεηαο,
ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο θαη
Πξνζσπηθνχ, λα κελ αλαλεψλνληαη ηα ζπκβφιαηα ησλ εθηάθησλ ππαιιήισλ πνπ
βξίζθνληαη ζε άδεηα κεηξφηεηαο ή άδεηα αζζέλεηαο ιφγσ εγθπκνζχλεο. Τπάξρεη
απφθαζε ηεο Δπηηξφπνπ φηη απηφ ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ λφκνπ πεξί Ίζεο
Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζεσξψ φηη δελ είλαη αξθεηφ
λα ςεθίδνπκε λνκνζεζίεο, αιιά πξέπεη σο Βνπιή λα έρνπκε έλλνηα απηέο νη
λνκνζεζίεο λα εθαξκφδνληαη. Θα ήζεια σο Βνπιή λα ελψζνπκε ηε θσλή καο κε απηή
ηεο αξρήο ηζφηεηαο θαη λα ζπζηήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα φηη απηή ε πξαθηηθή
πξέπεη λα αιιάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ άιινη νκηιεηέο;
   Γελ ππάξρνπλ.
   Πξνρσξνχκε ζηε δεχηεξε αλάγλσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   ΢πλνπηηθφο ηίηινο. Άξζξν 1.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 2.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 3.
   Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Άξζξν 4.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ 18Α θαη 18Β
ακέζσο κεηά ην άξζξν 18 απηνχ. Άξζξν 5.
   Σξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ 19Α θαη 19Β
ακέζσο κεηά ην άξζξν 19 απηνχ. Άξζξν 6.
    Σξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ κε ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 32Α, ακέζσο
κεηά ην άξζξν 32 απηνχ. Άξζξν 7.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ηα άξζξα 1 κέρξη 7 εγθξηζνχλ;
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ηα άξζξα 1 κέρξη 7 εγθξίλνληαη.
   Πξνρσξνχκε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:
   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη
Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνο ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη έλζηαζε φπσο ην λνκνζρέδην ςεθηζηεί ζε λφκν;
                 (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, ην λνκνζρέδην ςεθίδεηαη νκφθσλα ζε λφκν.

                    86
    Σα ζέκαηα απφ ηνλ αξηζκφ 22 κέρξη ηνλ αξηζκφ 27 έρνπλ θνηλή έθζεζε. Σα
ζέκαηα απηά είλαη «Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ
Τπεξεζηψλ - Ννζειεπηηθφο Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελνπ/εο
Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ, Πξψηνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ, Ννζειεπηηθνχ
Λεηηνπξγνχ θαη Ννζνθφκνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί
Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ - Κιάδνο
Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελεο Λεηηνπξγνχ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο,
Πξψηεο Λεηηνπξγνχ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο, Αλψηεξεο Δπηζθέπηξηαο Τγείαο θαη
Δπηζθέπηξηαο Τγείαο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί
Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ - Ννζειεπηηθφο
Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη
Βνεζνχ Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί
ηνπ 2006», «Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο
(΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ -Θέζε Γηεπζπληή (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη «Οη πεξί
Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ - Θέζεηο Λεηηνπξγνχ
Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄ θαη Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη
Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006». Ζ
έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Νοκηθϋλ γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ
        αλαθέροληαη ζηο επηζσλεκκέλο παράρηεκα
Παξφληεο:
   Ησλάο Νηθνιάνπ, πξφεδξνο           Εαραξίαο Κνπιίαο
   Καίηε Κιεξίδνπ                Γηαλλάθεο Οκήξνπ
   Αξηζηνθάλεο Γεσξγίνπ             Υξηζηφδνπινο Σαξακνπληάο
   Άγηο Αγαπίνπ                 Αλδξνχια Βαζηιείνπ
   Αλδξέαο Αγγειίδεο
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ κειέηεζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζην επηζπλεκκέλν παξάξηεκα ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 2 Μαξηίνπ 2006.
    ΢θνπφο ησλ πξψησλ θαλνληζκψλ είλαη ε κεηαθνξά ησλ ππφ αλαθνξά ζρεδίσλ
ππεξεζίαο απφ ην θεθάιαην ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο
Τγείαο ζην θεθάιαην “Τπνπξγείν Τγείαο - Γηνίθεζε”. ΋πσο αλαθέξεηαη ζηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο, κε ηε δεκηνπξγία
ηεο Γηεχζπλζεο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε
κεηαθνξά φινπ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (γεληθήο θαη ςπρηαηξηθήο
λνζειεπηηθήο) ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο επηβάιιεηαη ε αλάινγε
δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηίηινπο ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο γηα ζθνπνχο εχξπζκεο
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ νη ππάιιεινη απηνί αλήθνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη φρη ζην Σκήκα Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ.
   ΢θνπφο θαη ησλ δεχηεξσλ θαλνληζκψλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε κφλν ησλ ηίηισλ
ησλ ππφ αλαθνξά ζρεδίσλ ππεξεζίαο.     Λφγσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ Κιάδνπ
Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2005 απφ ηηο Ηαηξηθέο
Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
απαηηείηαη δηαδηθαζηηθά ε δηαθνξνπνίεζε φισλ ησλ ηίηισλ ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ
                   87
ππεξεζίαο.
   ΢θνπφο ησλ ηξίησλ θαλνληζκψλ είλαη ε έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο ηνπ
Βνεζνχ Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ, Ννζειεπηηθνχ Κιάδνπ Φπρηθήο
Τγείαο γηα ηηο λέεο ζέζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2005. Παξάιιεια, κε ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο ζθνπείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ ππεξεζίαο ηεο ζέζεο Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ.
΢πγθεθξηκέλα, ζηα “θαζήθνληα θαη επζχλεο” ησλ Πξντζηάκελσλ Ννζειεπηηθψλ
Λεηηνπξγψλ πξνζηίζεληαη αλαβαζκηζκέλα θαζήθνληα ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο
ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηα “απαηηνχκελα πξνζφληα” απαηηείηαη ηξηεηήο
ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζηε ζέζε Βνεζνχ Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ.
    ΢θνπφο ησλ ηέηαξησλ θαλνληζκψλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ κε
ην λέν ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο ιφγσ ηνπ φηη
απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ δελ ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππνςήθηνη, πνπ λα έρνπλ
ζπλνιηθή ππεξεζία δεθαέμη εηψλ ζηε ζέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ, ψζηε λα πιεξνχλ
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαη λα κπνξνχλ λα πξναρζνχλ.
΢πγθεθξηκέλα, ε ζεκείσζε πνπ αθνινπζεί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ λένπ
ζρεδίνπ ππεξεζίαο νξίδεη φηη, αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ζπλνιηθή ππεξεζία
δεθαέμη εηψλ ζηε ζέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ, κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη θαη
ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχζαλ ζηε ζέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ θαηά ηε 16 ε
Φεβξνπαξίνπ 1996 θαη νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζην δεθαηξηψλ εηψλ ππεξεζία ζηε
ζέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ ή/θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 2 εο
θαη 3εο Σάμεο/Γεληθνχ Γξαθέα, απφ ηελ νπνία κνλνεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζηελ
θιίκαθα Α7. ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ έγθξηζε
θαλνληζκνχο, ην ελ ιφγσ ζρέδην ππεξεζίαο ζπδεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ (ΜΔΠ).
    ΢θνπφο ησλ πέκπησλ θαλνληζκψλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο
ηεο ζέζεο Γηεπζπληή ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κε ζηφρν ηελ
απάιεηςε αζαθεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πθηζηάκελν ζρέδην ππεξεζίαο θαη ην
γεληθφηεξν εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ ππεξεζίαο, αθνχ απηφ ηζρχεη απφ ην
1968 ρσξίο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε κέρξη ζήκεξα. ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή
έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο, ην ελ ιφγσ ζρέδην ππεξεζίαο
ζπδεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε ζηελ αξκφδηα ππνεπηηξνπή ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο
Πξνζσπηθνχ (ΜΔΠ).
    ΢θνπφο ησλ έθησλ θαλνληζκψλ είλαη, πξψηνλ, ε έγθξηζε ηνπ λένπ ζρεδίνπ
ππεξεζίαο ηεο ζέζεο Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
Α΄ θαη, δεχηεξνλ, ε αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο
Λεηηνπξγνχ ΢πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο ιφγσ ηεο κεηνλνκαζίαο ηεο ζε ζέζε Λεηηνπξγνχ
Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ. ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή
έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο, κε ηνλ πεξί
΢πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν ηνπ 2005 εγθξίζεθε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο
Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, κε ηελ νπνία
δεκηνπξγήζεθαλ νθηψ λέεο ζέζεηο Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο
΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄, ελψ νη ζέζεηο Λεηηνπξγνχ ΢πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο
κεηνλνκάζζεθαλ ζε ζέζεηο Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο Δηαηξεηψλ.
΢χκθσλα κε ηελ ίδηα εηζεγεηηθή έθζεζε, ηα ελ ιφγσ ζρέδηα ππεξεζίαο ζπδεηήζεθαλ
θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο
Πξνζσπηθνχ (ΜΔΠ).
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ,
πηνζεηψληαο ηα πξνηεηλφκελα κε ηνπο ππφ ζπδήηεζε θαλνληζκνχο ζρέδηα ππεξεζίαο,
                    88
νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ, φπσο απηνί έρνπλ ηειηθά
δηακνξθσζεί απφ λνκνηερληθή άπνςε.
                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.  Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ -
   Ννζειεπηηθφο Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ
   Λεηηνπξγνχ, Πξψηνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ, Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ
   θαη Ννζνθφκνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
2.  Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ -
   Κιάδνο Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελεο Λεηηνπξγνχ Δπηζθεπηξηψλ
   Τγείαο, Πξψηεο Λεηηνπξγνχ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο, Αλψηεξεο Δπηζθέπηξηαο
   Τγείαο θαη Δπηζθέπηξηαο Τγείαο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
3.  Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ -
   Ννζειεπηηθφο Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ
   Λεηηνπξγνχ θαη Βνεζνχ Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
4.  Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
5.  Οη πεξί Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Θέζε Γηεπζπληή (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
6.  Οη πεξί Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ - Θέζεηο
   Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄ θαη
   Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο;  Αλ δελ ππάξρνπλ, ζα πάξσ έλα έλα ηνπο θαλνληζκνχο
ρσξηζηά γηα έγθξηζε.
   Οξίζηε.
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Κχξηε Πξφεδξε, γηα ην ππ’ αξηζκφλ 25 ζέκα, πνπ είλαη «Οη πεξί Σκήκαηνο
Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί
ηνπ 2006», παξαθαινχκε φπσο έρνπκε κηα βδνκάδα αλαβνιή, κέρξη ηελ εξρφκελε
Πέκπηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρεη εηζήγεζε γηα κηα εβδνκάδα αλαβνιή.
   Οξίζηε.
Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ:
   Κχξηε Πξφεδξε, ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ππεξεζίαο ην είδακε ζήκεξα ζηελ
επηηξνπή Ννκηθψλ, ην ζπδεηήζακε θαη νκφθσλα είρακε ζπκθσλήζεη λα…
Ν. ΠΗΣΣΟΚΟΠΗΣΖ΢:
   Ναη, θχξηε ζπλάδειθε, δελ ήκνπλ ελήκεξνο. Σν είδα...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
                    89
   Σψξα, αλ ππάξρεη κία αίηεζε γηα κηα εβδνκάδα αλαβνιή, δε βιέπσ ην ιφγν λα
κε δνζεί.
ΥΡ. ΠΟΤΡΓΟΤΡΗΓΖ΢:
   Γελ ππάξρεη έλζηαζε, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Πξνρσξνχκε ηψξα ζηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 22 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 23 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 24 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Οη ππ’ αξηζκφλ 25 θαλνληζκνί αλαβάιινληαη γηα κηα βδνκάδα.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 26 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 27 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
    Σα ζέκαηα απφ ηνλ αξηζκφ 28 κέρξη ηνλ αξηζκφ 33 έρνπλ θνηλή έθζεζε. Σα
ζέκαηα απηά είλαη «Οη πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο - Θέζεηο Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ
Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ Α΄, Λεηηνπξγνχ
Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ θαη Πξψηνπ Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή (΢ρέδηα Τπεξεζίαο)
Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Θέζεηο
Σαρπδξνκηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Γηαλνκέα (΢ρέδηα Τπεξεζίαο)
Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο
- Θέζεηο Γηαηηνιφγνπ Α΄ θαη Γηαηηνιφγνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο, Γηνίθεζε - Θέζεηο Οηθνλφκνπ θαη Βνεζνχ Οηθνλφκνπ
(΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006», «Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε
Λεηηνπξγνχ Δξγαζίαο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη «Οη πεξί
Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε - Θέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ
Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ
2006». Ζ έθζεζε είλαη νκφθσλε θαη ζεσξείηαη αλαγλσζζείζα.
                (Ζ ζρεηηθή έθζεζε)
Έθζεζε ηες Κοηλοβοσιεσηηθής Δπηηροπής Νοκηθϋλ γηα ηοσς θαλοληζκοϊς ποσ
        αλαθέροληαη ζηο επηζσλεκκέλο παράρηεκα
                    90
Παξφληεο:
   Ησλάο Νηθνιάνπ, πξφεδξνο           Εαραξίαο Κνπιίαο
   Καίηε Κιεξίδνπ                Γηαλλάθεο Οκήξνπ
   Αξηζηνθάλεο Γεσξγίνπ             Υξηζηφδνπινο Σαξακνπληάο
   Άγηο Αγαπίνπ                 Αλδξνχια Βαζηιείνπ
   Αλδξέαο Αγγειίδεο
    Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ κειέηεζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζην επηζπλεκκέλν παξάξηεκα ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 2 Μαξηίνπ 2006.
   ΢θνπφο ησλ πξψησλ θαλνληζκψλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο
γηα ηηο ζέζεηο Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ, Λεηηνπξγνχ
Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ Α΄, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ θαη Πξψηνπ
Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή. ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ
αλαθνξά θαλνληζκνχο, ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο
Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο
Πξντφλησλ Α΄ θαη Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ θαηέζηε αλαγθαία κεηά ηε
κεηαθνξά ηεο Τπεξεζίαο Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο.
    ΋ζνλ αθνξά ην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε Πξψηνπ Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή,
επεηδή απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ λα έρνπλ ηελ
απαηηνχκελε πείξα γηα πξναγσγή, κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη πξνζηίζεηαη
ζεκείσζε ζηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ζέζε πνπ πξνλνεί φηη γηα ηα πξψηα ηξία
ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο, αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε
ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζηε ζέζε Αλψηεξνπ Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή, κπνξνχλ
λα είλαη ππνςήθηνη θαη ππάιιεινη κε εμαεηή ηνπιάρηζην ζπλνιηθή ππεξεζία ζηηο
ζέζεηο Αλψηεξνπ Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή θαη Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή 1εο Σάμεο, απφ
ηελ νπνία δχν ρξφληα ηνπιάρηζην λα είλαη ππεξεζία ζηε ζέζε Αλψηεξνπ Γεσξγηθνχ
Δπηζεσξεηή. ΢χκθσλα κε ηελ ίδηα εηζεγεηηθή έθζεζε, ηα ελ ιφγσ ζρέδηα ππεξεζίαο
ζπδεηήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο ηεο Μηθηήο
Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ (ΜΔΠ).
   ΢θνπφο ησλ δεχηεξσλ θαλνληζκψλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
ζρεδίσλ ππεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο Σαρπδξνκηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ
Γηαλνκέα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ
αλαθνξά θαλνληζκνχο, ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ
Σαρπδξνκηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Γηαλνκέα θξίζεθε αλαγθαία
πξνθεηκέλνπ, πξψηνλ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κηζζνδνηηθή θιίκαθα θαη ησλ δχν
ζέζεσλ νη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ πνπ ιήθζεθε ζηηο 19 Απξηιίνπ 2001, δεχηεξνλ, λα αθαηξεζεί απφ ην
ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Λεηηνπξγνχ ε πξφλνηα γηα εθηέιεζε
θαζεθφλησλ δηαλνκήο θαη ζπλαθφινπζα ε απαίηεζε γηα θαηνρή άδεηαο νδεγνχ ή
καζεηεπφκελνπ νδεγνχ κνηνζηθιέηαο ή κνηνπνδειάηνπ θαη, ηξίηνλ, λα αληηθαηαζηαζεί
ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα ηε
ζέζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Γηαλνκέα γηα ηελ απαηηνχκελε θαηεγνξία άδεηαο νδεγνχ,
ψζηε απηή λα ζπλάδεη κε ηηο λέεο θαηεγνξίεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, πνπ
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004.

                   91
    ΢θνπφο ησλ ηξίησλ θαλνληζκψλ είλαη, πξψηνλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε Γηαηηνιφγνπ Α΄, γηα λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο
ζέζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο
Γεκφζηαο Τγείαο, θαη, δεχηεξνλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε
Γηαηηνιφγνπ κε ηελ πξνζζήθε σο απαηηνχκελνπ πξνζφληνο ηεο εγγξαθήο ζην
Μεηξψν Κιηληθψλ Γηαηηνιφγσλ Κχπξνπ. ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ
ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο, ηα ελ ιφγσ ζρέδηα ππεξεζίαο
ζπδεηήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο ηεο ΜΔΠ.
   ΢θνπφο ησλ ηέηαξησλ θαλνληζκψλ είλαη ε έγθξηζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ
ππεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο Οηθνλφκνπ θαη Βνεζνχ Οηθνλφκνπ κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο
απφθαζεο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθνχ ηνπ 2000 γηα ελνπνίεζε ησλ ζέζεσλ
Οηθνλφκνπ θαη Βνεζνχ Οηθνλφκνπ ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο
Τγείαο κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο
ζηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ψζηε νη αλάγθεο ηφζν ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο
θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο φζν θαη ζηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο λα
θαιχπηνληαη απφ ην πξνζσπηθφ απηφ. ΢χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά θαλνληζκνχο, ηα λέα ζρέδηα
ππεξεζίαο ζπδεηήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο
ηεο ΜΔΠ.
    ΢θνπφο ησλ πέκπησλ θαλνληζκψλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο
γηα ηε ζέζε Λεηηνπξγνχ Δξγαζίαο, ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληα, ζηηο
επζχλεο θαη ζηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν ΢χκβνπινο
Απαζρφιεζεο.
   ΢χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ππφ αλαθνξά
θαλνληζκνχο, ε αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ηνπ
Λεηηνπξγνχ Δξγαζίαο δηαθάλεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 1.1 “Δλίζρπζε θαη
Δθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο”, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΢ηφρνο 3, θαη εηδηθφηεξα θαηά
ηελ πξνψζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Σν ζρέδην
ππεξεζίαο ζπδεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αξκφδηαο ππνεπηηξνπήο
ηεο ΜΔΠ.
   ΢θνπφο ησλ έθησλ θαλνληζκψλ είλαη ε έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα ηε
λέα ζέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, ε νπνία
δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην
Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε.
   Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ,
πηνζεηψληαο ηα πξνηεηλφκελα κε ηνπο ππφ ζπδήηεζε θαλνληζκνχο ζρέδηα ππεξεζίαο,
νκφθσλα εηζεγείηαη ζηε Βνπιή ηελ έγθξηζή ηνπο, φπσο απηά έρνπλ ηειηθά
δηακνξθσζεί απφ λνκνηερληθή άπνςε.
                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.  Οη πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο - Θέζεηο Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο
   Πξντφλησλ, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ Α΄, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο
   Πξντφλησλ θαη Πξψηνπ Γεσξγηθνχ Δπηζεσξεηή (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί
   ηνπ 2006.
2.  Οη πεξί Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Θέζεηο Σαρπδξνκηθνχ
   Λεηηνπξγνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Γηαλνκέα (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ
   2006.
                    92
3.  Οη πεξί Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο - Θέζεηο
   Γηαηηνιφγνπ Α΄ θαη Γηαηηνιφγνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
4.  Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο, Γηνίθεζε - Θέζεηο Οηθνλφκνπ θαη Βνεζνχ
   Οηθνλφκνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
5.  Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Λεηηνπξγνχ Δξγαζίαο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο)
   Καλνληζκνί ηνπ 2006.
6.  Οη πεξί Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε - Θέζε
   Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
   Τπάξρνπλ νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο;
   Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ, πξνρσξνχκε ζηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 28 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 29 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 30 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 31 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 32 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Τπάξρεη έλζηαζε ζηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκφλ 33 θαλνληζκψλ;
                (Κηππά ηε ζθχξα.)
   Δθφζνλ δελ ππάξρεη έλζηαζε, νη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη.
   Σν Κεθάιαην Γεχηεξν, ε θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ, έρεη δνζεί. Σα
πξνηεηλφκελα λνκνζεηήκαηα θαηαηίζεληαη θαη παξαπέκπνληαη ζηηο αξκφδηεο
θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ έρεη ήδε
δηαλεκεζεί.
          (Ζ θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ)
Νοκοζτέδηα, θαλοληζκοί,      Καηαηέζεθαλ         Παραπέκποληαη

                    93
έγγραθα, εθζέζεης        απω ηα σποσργεία     ζηης επηηροπές
1.  Ο πεξί Φφξσλ        Οηθνλνκηθψλ        Οηθνλνκηθψλ θαη
   Καηαλάισζεο                      Πξνυπνινγηζκνχ
   (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2)
   Νφκνο ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.095.2006)
2.  Ο πεξί ηεο ΢χκβαζεο πεξί  ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ  Δμσηεξηθψλ
   Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
   (Διάρηζηα Δπίπεδα)
   (Κπξσηηθφο) θαη πεξί
   ΢πλαθψλ Θεκάησλ
   (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.096.2006)
3.  Ο πεξί Αλάπηπμεο      Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ  Δξγαζίαο θαη
   Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ    Αζθαιίζεσλ        Κνηλσληθψλ
   (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο                Αζθαιίζεσλ
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.097.2006)
4.  Ο πεξί ηεο ΢χκβαζεο     Δμσηεξηθψλ        Δμσηεξηθψλ
   Πξνζρψξεζεο ζηε
   ΢χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ην
   Δθαξκνζηέν Γίθαην ζηηο
   ΢πκβαηηθέο Δλνρέο
   (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ
   2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.098.2006)
5.  Ο πεξί Υαξηνζήκσλ      Οηθνλνκηθψλ        Οηθνλνκηθψλ θαη
   (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο                Πξνυπνινγηζκνχ
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.099.2006)
6.  Έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ    Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ  Οηθνλνκηθψλ θαη
   πξφζιεςε έθηαθησλ      Αζθαιίζεσλ        Πξνυπνινγηζκνχ
   ππαιιήισλ απφ ηελ
   Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο
   Ννεηηθά Καζπζηεξεκέλσλ
   Αηφκσλ, δπλάκεη ηνπ
   άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ πεξί
   Πξνζιήςεσο Έθηαθησλ
   Τπαιιήισλ ζηελ Τπεξεζία
   Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
   Γεκφζηνπ Γηθαίνπ Νφκνπ.
   (Αξ. Φαθ. 10.10.021)
7.  Έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ     Δζσηεξηθψλ        Δζσηεξηθψλ
   Δζσηεξηθψλ πξνο ηε Βνπιή
   ησλ Αληηπξνζψπσλ,
   δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
   άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ 74 ηνπ
                   94
   1988.
   (Αξ. Φαθ. 06.03.001)
8.  Έγγξαθα (αξ. 9 θαη        Οηθνλνκηθψλ         Οηθνλνκηθψλ θαη
   10/2006) απνζηαιέληα απφ                   Πξνυπνινγηζκνχ
   ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
   ζηηο 9 Μαξηίνπ 2006,
   ζχκθσλα κε ην εδάθην (1)
   ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί
   Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ
   ηνπ 2006 [Ν. 66(ΗΗ)/2005].
   (Αξ. Φαθ. 13.04.003)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
    Πξνρσξνχκε ζην Κεθάιαην Σξίην: Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Απηέο έρνπλ ήδε
δνζεί γξαπηψο.
              (Οη εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ)
 Δρϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.254, εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή
      εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Νίθοσ Σορλαρίηε
   «Παξαθαιείηαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί, ψζηε λα επηιπζεί ην
πξφβιεκα ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκίσλ
πεληαεηνχο θνίηεζεο (πηπρίν, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ) απφ ηελ
Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
   ΢εκεηψλεηαη φηη ε αλαγλψξηζε ησλ ελ ιφγσ πηπρίσλ απφ ηελ ΔΓΤ γίλεηαη κε
βάζε ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ, κε απνηέιεζκα φζνη απνθνίηεζαλ πξηλ απφ
ην 2003 λα βξίζθνληαη ζε δπζκελή ζέζε θαη λα ζηεξνχληαη σθειεκάησλ θαη
πξναγσγψλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία.»
 Δρϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.255, εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή
      εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Νίθοσ Σορλαρίηε
   «Παξαθαιείηαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα ελεκεξψζεη ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηδφκελε εθινγή ησλ ζρνιηθψλ εθνξηψλ
ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην θαη ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία πνπ ππάγνληαη ζηε ΢ρνιηθή Δθνξία
Λεπθσζίαο, ελψ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά φξηα ΢ηξνβφινπ.
    Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ν Νφκνο 108(Η) ηνπ 1997, άξζξν 4(Η), αλαζέηεη ηε
δηαρείξηζε ζηε ΢ρνιηθή Δθνξία Λεπθσζίαο, κε πνην ηξφπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
εθινγή;»
 Δρϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.256, εκεροκελίας 3 Μαρηίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή
     εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Γηϋργοσ Περδίθε
   «Έρσ πιεξνθνξεζεί φηη ν ζάιακνο ππεξβαξνχο νμπγνλνζεξαπείαο (ζάιακνο
απνπίεζεο) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξλαθαο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2005.
   Παξαθαιείηαη  ην   αξκφδην  ππνπξγείν   λα  ελεκεξψζεη  ηε  Βνπιή  ησλ
Αληηπξνζψπσλ:
1.  γηαηί νη αξκφδηνη δελ έρνπλ εηδνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα, σο φθεηιαλ, ηφζν ηνλ
   Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ φζν θαη ηελ Δζληθή Φξνπξά (Μνλάδα
                     95
   Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθψλ), αιιά θαη ηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ (ΑΠΑ εηδηθή
   κνλάδα), ηηο θαηαδπηηθέο ζρνιέο θαη γεληθά ηνπο ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ
   αζρνινχληαη κε ην άζιεκα ησλ ππνβξχρησλ θαηαδχζεσλ,
2.  ζε πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνβεί ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα άκεζε επηδηφξζσζε ηεο
   βιάβεο ηνπ ζαιάκνπ, ν νπνίνο απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν απνζεξαπείαο ηεο
   λφζνπ ησλ δπηψλ θαη γεληθά ην κνλαδηθφ εξγαιείν ηεο θαηαδπηηθήο ηαηξηθήο, θαη
3.  πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ
   παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηαδπηηθήο ηαηξηθήο θαη
   ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζαιάκνπ απνπίεζεο ζηελ Κχπξν.»
 Δρϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.257, εκεροκελίας 7 Μαρηίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή
      εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Νίθοσ Σορλαρίηε
   «Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε γηα κεηαηξνπή ηνπ Θ΄ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ Πάθνπ
ζε ππνρξεσηηθφ νινήκεξν ζρνιείν, παξαθαιείηαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα
πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ αλ έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, φπσο:
1.  αλ έρνπλ ελεκεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη εγγξάθσο νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ
   θνηηνχλ ζην ζρνιείν˙
2.  αλ έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην
   ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν˙
3.  πνηεο ελέξγεηεο δηεμάγνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην θαηάιιειν
   δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ˙
4.  αλ πξνηίζεηαη ην ππνπξγείν λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία εηδηθήο αίζνπζαο γηα ηε
   ζίηηζε ησλ καζεηψλ, ζηελ παξνρή εμνπιηζκνχ θαη ζηε ζηειέρσζε ηνπ
   ζρνιείνπ γηα ζθνπνχο ζίηηζεο.»
 Δρϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.258, εκεροκελίας 7 Μαρηίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή
      εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Νίθοσ Σορλαρίηε
   «Παξαθαιείηαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα πιεξνθνξήζεη ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί, νχησο ψζηε λα επηιπζεί ην
πξφβιεκα ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο
Τπεξεζίαο θαη ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (ΔΓΤ) φζνλ αθνξά ηνπο
απνθνίηνπο παλεπηζηεκίσλ πεληαεηνχο θνίηεζεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη θαη κεηαπηπρηαθφ.
   ΢εκεηψλεηαη φηη ε ΔΓΤ απνδέρεηαη σο ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ
πηπρίσλ ην ρξφλν απφθηεζεο, λννπκέλνπ φηη απηφο δελ είλαη πξνγελέζηεξνο ηνπ
ρξφλνπ έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 2003, κε απνηέιεζκα φζνη
απνθνίηεζαλ πξηλ απφ ην 2003 λα βξίζθνληαη ζε δπζκελή ζέζε θαη λα ζηεξνχληαη
σθειεκάησλ θαη πξναγσγψλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία.»
          (Οη απαληήζεηο ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ)
  Απάληεζε εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ ΢σγθοηλφληϋλ θαη
 Έργφλ θ. Υάρε Θράζοσ ζηελ ερϋηεζε κε αρ.23.06.008.04.673, εκεροκελίας
 21ες Φεβροσαρίοσ 2005, ηοσ βοσιεσηή εθιογηθής περηθέρεηας Ακκοτϋζηοσ θ.
               Γηϋργοσ Βαρλάβα
   «Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο πηλαθίδεο ζηελ ειεχζεξε πεξηνρή
Ακκνρψζηνπ κε ην ηνπσλχκην “Βξπζνχιιεο”, ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
                    96
   Ζ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ λα αλαγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο πηλαθίδεο
ην ηνπσλχκην “Αρεξίηνπ (Βξπζνχιιεο)” ηέζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ ζηελ
επίζθεςή ηνπ ζηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ηεο ειεχζεξεο πεξηνρήο ηεο επαξρίαο
Ακκνρψζηνπ ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2005.
    Δπεηδή κε ηελ εηζήγεζε απηή δηαθψλεζαλ ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
Αρεξίηνπ θαη δήηεζαλ φπσο αλαθέξεηαη θαη ε πεξηνρή Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηηο πηλαθίδεο
απηέο, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ αλέθεξε φηη ην ζέκα ζα ζπδεηεζεί μαλά κε ην Σκήκα
Γεκνζίσλ Έξγσλ.
    Δλφςεη ησλ πην πάλσ, αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ ζα
δηεπζεηήζνπλ επηηφπηα επίζθεςε κε εθπξφζσπν ηνπ επάξρνπ Ακκνρψζηνπ γηα
επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο.»
   Απάληεζε εκεροκελίας 7 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ Δργαζίας θαη
  Κοηλφληθϋλ Αζθαιίζεφλ θ. Υρίζηοσ Σαιηαδϋροσ ζηελ ερϋηεζε κε αρ.
 23.06.008.05.019, εκεροκελίας 25 Ασγοϊζηοσ 2005, ηοσ βοσιεσηή εθιογηθής
         περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Γηϋργοσ Περδίθε
   «Αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα κε θάιπςε εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο
πγξαεξίνπ απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο, ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
    ΢ηελ ηζρχνπζα πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία λνκνζεζία, νη
εξγνδφηεο φισλ ησλ ππνζηαηηθψλ, εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. πξέπεη λα δηαζέηνπλ γξαπηή
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηεμάγεηαη εξγαζία, θαζψο θαη αλαθνξά
γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα κείσζε ή εμάιεηςή ηνπ.
   Ζ πξφζθαηε ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία πεξί ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ θαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ε νπνία αθνξά ζηε
ζήκαλζε πξντφλησλ, φπσο είλαη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε (pressure equipment) θαη ηα
κεηαθεξφκελα δνρεία πίεζεο (transportable pressure equipment) κε ηε ζήκαλζε
ζπκκφξθσζεο “CE”, πξνλνεί φηη νη δηαηάμεηο ηεο εθαξκφδνληαη κέρξη θαη ηε δηάζεζε
ζηελ αγνξά ηέηνησλ δνρείσλ πίεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο απηήο
αξκφδην ππνπξγείν γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ελψ γηα ηα
κεηαθεξφκελα δνρεία πίεζεο αξκνδηφηεηα έρνπλ ην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ΢πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ. Ζ λνκνζεζία απηή δελ πξνβιέπεη γηα πεξηνδηθή επηζεψξεζε ή έιεγρν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ.
    Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δελ
έρεη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ νπνηαδήπνηε λνκνζεζία επηβάιιεη ζηνπο έρνληεο
ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο πγξαεξίνπ ζηελ Κχπξν ηελ ππνρξέσζε λα
εμαζθαιίδνπλ νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ κε ην ζέκα πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο.
    ΢εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε πεξί πεηξειαηνεηδψλ λνκνζεζία πεξηέρεη πξφλνηεο
ζρεηηθέο θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ ζηελ Κχπξν. Αξκνδηφηεηα γηα ηε
λνκνζεζία απηή έρεη ην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
   Λππνχκαη γηα ηελ θαζπζηέξεζή καο λα απαληήζνπκε.»
Απάληεζε εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ Παηδείας θαη Ποιηηηζκοϊ
 θ. Πεϊθηοσ Γεφργηάδε ζηελ ερϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.195, εκεροκελίας 27
 Γεθεκβρίοσ 2005, ηες βοσιεσηοϊ εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Διέλες
                 Μαϊροσ
                   97
   «Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ζηε ζηειέρσζε ηνπ εηδηθνχ         ζρνιείνπ
“Δπαγγειηζκφο” κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
    ΢ην εηδηθφ ζρνιείν “Δπαγγειηζκφο” Γεξίνπ θνηηνχλ 42 παηδηά, ηα νπνία έρνπλ
θαηαλεκεζεί ζε ελλέα νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κε πέληε παηδηψλ ε θάζε νκάδα, γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε αγσγή θαη εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά, ελψ ην
ζρνιείν ζηειερψλεηαη κε εθπαηδεπηηθνχο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ. ΢πγθεθξηκέλα, ζην
ζρνιείν εξγάδνληαη έληεθα (11) δάζθαινη εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα λνεηηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα, δχν (2) δάζθαινη εηδηθήο γπκλαζηηθήο (27
πεξίνδνη), κία εθπαηδεχηξηα μπινπξγηθήο (15 πεξίνδνη), δχν (2) δάζθαινη
εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο (18 πεξίνδνη), κία (1) δαζθάια ινγνζεξαπείαο (29
πεξίνδνη), κία (1) δαζθάια κνπζηθνζεξαπείαο (29 πεξίνδνη), έλαο (1) δάζθαινο
θπζηνζεξαπείαο (29 πεξίνδνη) θαη κία (1) δαζθάια εξγνζεξαπείαο (16 πεξίνδνη).
Παξάιιεια, ζην ζρνιείν εξγνδνηνχληαη ελλέα (9) ζρνιηθνί βνεζνί/ζπλνδνί γηα παηδηά
κε εηδηθέο αλάγθεο, κία (1) παηδνθφκνο θαη κία (1) λνζειεχηξηα, θαζψο θαη άιιν
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (θαζαξίζηξηεο θαη νδεγνί).
    Οη αλάγθεο φισλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δηάθνξσλ
εηδηθνηήησλ παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη ηθαλνπνηνχληαη θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ησλ
αξκφδησλ επαξρηαθψλ επηηξνπψλ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ
παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, ζηα πιαίζηα,
πάληα, ηεο νξζνινγηζηηθήο αμηνπνίεζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ.
    Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπήο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Λεπθσζίαο, ε νπνία
είλαη ην αξκφδην ζψκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ηε θνίηεζή ηνπο, κεηαμχ
άιισλ, θαη ζην εηδηθφ ζρνιείν “Δπαγγειηζκφο”, έρεη ζπζηήζεη θιηκάθην απφ εηδηθνχο
κέιε ηεο επηηξνπήο, νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν γηα αμηνιφγεζε θαη ππνβνιή
ζπγθεθξηκέλσλ εηζεγήζεσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ,
ηεο δνκήο ή/θαη ηεο ζηειέρσζεο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ.
   Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζα πξνρσξήζεη ζε νπνηεζδήπνηε
αιιαγέο ηπρφλ απαηηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηε ζηειέρσζε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ
“Δπαγγειηζκφο”, αλάινγα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ εηδηθψλ.»
Απάληεζε εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ Παηδείας θαη Ποιηηηζκοϊ
 θ. Πεϊθηοσ Γεφργηάδε ζηελ ερϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.196, εκεροκελίας 27
 Γεθεκβρίοσ 2005, ηες βοσιεσηοϊ εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Διέλες
                 Μαϊροσ
   «Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ζηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ
“Δπαγγειηζκφο”, ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
    Με βάζε ηνλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νφκν
113(Η)/1999, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί ελδεδεηγκέλε ε θνίηεζε παηδηνχ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ δε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
ζηελ νπνία δηακέλεη ην παηδί, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηε δσξεάλ
κεηαθνξά ηνπ παηδηνχ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν.
    Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πξνβαίλεη θάζε ρξφλν ζε πξνθήξπμε
πξνζθνξψλ γηα κεηαθνξά, απφ ελδηαθεξφκελνπο πξνζθνξνδφηεο, ησλ παηδηψλ φισλ
ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Πξφζθαηα έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ 2006-Φεβξνπαξίνπ 2007. ΢ηα
έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ππήξραλ εηδηθνί φξνη, πνπ δίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο
δηεπζχλζεηο θάζε ζρνιείνπ εηδηθήο αγσγήο, αλάινγα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ
                    98
παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην θάζε ζρνιείν, ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο ηνπ, ηα ιεσθνξεία
πνπ δεηνχληαη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νδεγψλ θαη ζπλνδψλ ησλ ιεσθνξείσλ. Γηα
ην εηδηθφ ζρνιείν “Δπαγγειηζκφο”, κε βάζε ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ, δεηήζεθε θαη
εμαζθαιίζηεθε ε δξνκνιφγεζε ελφο αλαπεξηθνχ ιεσθνξείνπ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο
δξνκνινγίνπ πνπ πεξηιάκβαλε παηδηά ζε αλαπεξηθά θαζίζκαηα. ΋ια ηα ιεσθνξεία
πνπ δξνκνινγνχληαη, κε βάζε ηηο πξνζθνξέο, ειέγρνληαη ζπλερψο ζρεηηθά κε ηελ
θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη εμαζθαιίδεηαη, θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθνξψλ, ην φηη
δηαηεξνχλ φιεο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο νδηθήο ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη.
    Κάπνηα απφ ηα δξνκνιφγηα ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο
γίλνληαη απφ νδεγνχο πνπ εξγάδνληαη ζην ζρνιείν κε ιεσθνξεία πνπ παξαρσξνχληαη
απφ ην Τπνπξγείν ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ (Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Τπεξεζηψλ) θαη ζπληεξνχληαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζρνιείσλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, φπσο θαη άιια ππνπξγεία,
ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ηηο αλάγθεο ηνπ ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ θαη ε
εμαζθάιηζή ηνπο γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ κε ηε δηαδηθαζία
ησλ πξνζθνξψλ.
   ΢ην εηδηθφ ζρνιείν “Δπαγγειηζκφο” ζην Γέξη εξγνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ δχν νδεγνί, νη νπνίνη εθηεινχλ δχν απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ
ζρνιείνπ θαη κεηαθέξνπλ παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπεξηθά θαζίζκαηα. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, κεηά απφ αίηεκά καο έρνπλ παξαρσξεζεί ζην ζρνιείν απφ ην Τπνπξγείν
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ δχν αλαπεξηθά νρήκαηα θαη δχν άιια κηθξά ζπλεζηζκέλα
ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθνξά παηδηψλ ζε δηάθνξεο επηζθέςεηο.
   Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε
νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη άιιν εμνπιηζκφ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2006 πξνο ην
Τπνπξγείν ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ε δηεχζπλζε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ
“Δπαγγειηζκφο” απέζηεηιε έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ
κε ηελ νπνία ελεκέξσλε ην ζρνιείν φηη ην αλαπεξηθφ ιεσθνξείν κε αξ. εγγξαθήο
ΔΝΚ 560 βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ θαη γηλφηαλ εηζήγεζε γηα
αλάινγεο ελέξγεηεο γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ.
    Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κεηά ηελ πην πάλσ ελεκέξσζε
πξνρψξεζε άκεζα ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαλ πξνο ην Τπνπξγείν
΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη θαηάθεξε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο
ηνπ 2006 θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πην πάλσ ιεσθνξείνπ κε λέν αλαπεξηθφ
ιεσθνξείν. Παξάιιεια, έρεη εμαζθαιίζεη επηπξφζζεηε εηδηθή πίζησζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα νπνηαδήπνηε επηδηφξζσζε απαηηεζεί γηα ην ιεσθνξείν
κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.»
Απάληεζε εκεροκελίας 8 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ Δζφηερηθϋλ θ. Αλδρέα
 Υρίζηοσ ζηελ ερϋηεζε κε αρ. 23.06.008.05.204, εκεροκελίας 30 Γεθεκβρίοσ
 2005, ηοσ βοσιεσηή εθιογηθής περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Γηϋργοσ Περδίθε
   «Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φζνπο
ζθπβαιφηνπνπο έρεη ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
    Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη αλαζέζεη ζε ζπκβνπιεπηηθφ νίθν ηε δηεμαγσγή
κειέηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ηνπηθψλ ζθπβαιφηνπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. Ζ ελ ιφγσ κειέηε αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκε κέρξη
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ
κειεηεηψλ, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζα πξνρσξήζεη ζηαδηαθά ζηνλ ηεξκαηηζκφ
ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζθπβαιφηνπσλ.»

                    99
   Απάληεζε εκεροκελίας 2 Μαρηίοσ 2006 ηοσ Τποσργοϊ Γεφργίας, Φσζηθϋλ
     Πωρφλ θαη Περηβάιιοληος θ. Σίκε Δσζσκίοσ ζηελ ερϋηεζε κε αρ.
   23.06.008.05.213, εκεροκελίας 17 Ηαλοσαρίοσ 2006, ηοσ βοσιεσηή εθιογηθής
          περηθέρεηας Λεσθφζίας θ. Γηϋργοσ Περδίθε
    «Αλαθνξηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ επηδφηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ζπάλησλ
νηθφζηησλ θπιψλ θππξηαθήο αγειάδαο θαη αηγνπξνβάησλ, ζαο δηαβηβάδεηαη ε
αθφινπζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο:
    “΢ρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, παξαζέησ ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ Μέηξνπ
2.3.2.β ηνπ ΢ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ηε δηάζσζε ζπάλησλ θπιψλ
αγξνηηθψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έρεη
θαζπζηεξήζεη ε θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ επηδνκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
   Σν Μέηξν πξνλνεί ηελ παξαρψξεζε ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο αηηεηέο πνπ
απνδεδεηγκέλα δηαηεξνχλ ληφπηεο αγειάδεο θαη ληφπηα πξφβαηα σο αθνινχζσο:
1.   £116,00/ρξφλν γηα θάζε ληφπηα αγειάδα αλαπαξαγσγήο θαη γηα θάζε ληφπην
    ηαχξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θπζηθή νρεία.
2.   £17,00/ρξφλν γηα θάζε πξνβαηίλα θαη γηα θάζε θξηφ αλαπαξαγσγήο.
    Σα επηιέμηκα δψα πξέπεη λα είλαη θαζαξφαηκα ληφπηαο θπιήο, λα δηαηεξνχληαη
γηα έλα ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθφ έηνο, λα ζηεγάδνληαη θαη λα ηπγράλνπλ
πεξηπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκν θαη ε ειηθία ηνπο γηα
ηηο αγειάδεο λα κελ είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν εηψλ θαη γηα ηα πξφβαηα ηνπ ελφο έηνπο,
φηαλ ζα θαηαβιεζεί ε επηδφηεζε.
   Ζ ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζπκκεηνρήο ζην θαζεζηψο κεηά
απφ επηζεψξεζε θαη δηαπίζησζε φηη ηα δψα βξίζθνληαη ζηε δσή θαη ηπγράλνπλ
ζσζηήο δηαρείξηζεο.
    ΋πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα
έηνο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, φκσο θαηά ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ ΢ρεδίνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηεο
ζρεηηθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα πην θάησ:
1.   Καζπζηέξεζε ζηελ εηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ
    ζπζηήκαηνο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ κεραλνγξαθηθψλ ειέγρσλ ιφγσ
    έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
2.   Καηά ηελ επίζθεςε θιηκαθίνπ ειεγθηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην Γεθέκβξην
    ηνπ 2005 θαη ελψ είραλ γίλεη φιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ
    δηθαηνχρσλ, έγηλε ππφδεημε φηη έπξεπε λα ππνγξαθνχλ πεληαεηή ζπκβφιαηα
    αληί ησλ εηήζησλ πνπ είραλ ππνγξαθεί. Έηζη, κέρξηο φηνπ εηνηκαζηνχλ θαη
    ππνγξαθνχλ ηα λέα ζπκβφιαηα κε ηνπο δηθαηνχρνπο, ζεκεηψζεθε θάπνηα
    θαζπζηέξεζε.
   ΢πκπιεξσκαηηθά, ζαο αλαθέξσ φηη θαηά ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ ΢ρεδίνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ππνβιήζεθαλ 39 αηηήζεηο. Απφ
απηέο νη έμη ήηαλ εθπξφζεζκεο, νη ηέζζεξηο απνζχξζεθαλ θαηφπηλ γξαπηήο επηζηνιήο
ησλ αηηεηψλ, ηξεηο αηηήζεηο έρνπλ απνξξηθζεί, ελψ εθθξεκεί ε έγθξηζε ηεο πιεξσκήο
κηαο αίηεζεο. Οη ππφινηπεο 25 ζηάιζεθαλ ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ θαη έγηλε ήδε ε πιεξσκή ηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο.”.»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

                     100
   Γε ζα κπνχκε ζην Κεθάιαην Γ΄ ζήκεξα. Ζ επφκελε ζπλεδξία νξίδεηαη γηα ηελ
εξρφκελε Πέκπηε, ζηηο 16 Μαξηίνπ 2006, ζηηο 4.00 ην απφγεπκα, κε ηελ αθφινπζε
εκεξήζηα δηάηαμε:
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ:     Νοκοζεηηθή εργαζία
            1.  Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κππξηαθνχ
               Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
               (Αλαπνκπή).
               (Αξ. Φαθ. 23.01.222.2005)
            2.  Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ
               Αζιεηηζκνχ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.056.2006)
            3.  Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2006 (Σξνπνπνηεηηθφο)
               (Αξ. 1) Νφκνο ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.074.2006)
            4.  O πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ
               Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.069.2006)
            5.  Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ
               ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.014.2006)
            6.  Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ
               Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο)
               Καλνληζκνί ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.03.055.2006)
            7.  Οη πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ (΋ξνη
               Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί)
               Καλνληζκνί ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.03.019.2006)
            8.  Οη πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
               (΋ξνη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί)
               Καλνληζκνί ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.03.020.2006)
            9.  Οη πεξί Δπηηξνπήο ΢ηηεξψλ Κχπξνπ (Γηάξζξσζε θαη
               ΋ξνη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί)
               Καλνληζκνί ηνπ 2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.03.022.2006)
            10.  Ο πεξί Ννκηθήο Αξσγήο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
               2006.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.039.2006)
            11.  Ο πεξί Οξηζκέλσλ Αμησκαηνχρσλ ηεο Κππξηαθήο
               Γεκνθξαηίαο (Γήισζε θαη Έιεγρνο Πεξηνπζίαο)
               (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2005.
               (Αξ. Φαθ. 23.01.241.2005)
            12.  Οη πεξί Δηδηθψλ Αζηπλνκηθψλ (Γηαδηθαζία Γηνξηζκνχ

                   101
   θαη ΋ξνη Τπεξεζίαο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί
   ηνπ 2005.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.096.2005)
13.  Οη πεξί Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο θαη
   Πξνζσπηθνχ - Γεληθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ - Θέζε
   Βνεζνχ Γξαθείνπ Α΄ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.039.2006)
14.  Οη πεξί Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ - Θέζε
   Πξψηνπ Φνξνζέηε (Φφξνπ Κιεξνλνκηψλ) (΢ρέδηα
   Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.074.2006)
15.  Ο πεξί ΢πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ ΢πζθεπαζηψλ
   (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2005.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.247.2005)
16.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Παξνπζίαζε θαη Πεξηερφκελν Αίηεζεο Έθδνζεο
   Άδεηαο Κπθινθνξίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.060.2006)
17.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Γηαδηθαζία θαη Πεξηερφκελν Δμεηάζεσλ γηα Άδεηα
   Υνλδξεκπνξίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.061.2006)
18.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Σέιε) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.062.2006)
19.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Καλφλεο Καιήο Παξαζθεπήο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.063.2006)
20.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Υξσζηηθέο Οπζίεο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.064.2006)
21.  Οη πεξί Κηεληαηξηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ
   (Φαξκαθνχρεο Εσνηξνθέο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.065.2006)
22.  Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
   ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.048.2006)
23.  Ο πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.082.2006)
24.  O πεξί ΢ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.051.2006)

       102
25.  Oη πεξί Δπηζεσξεηψλ θαη Πξψησλ Λεηηνπξγψλ
   Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σνπνζεηήζεηο θαη
   Μεηαζέζεηο) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.043.2006)
26.  Οη πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο
   (Υνξήγεζε Αδεηψλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ
   2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.044.2006)
27.  Ο πεξί ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ίδξπζε
   θαη Λεηηνπξγία) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
   (Πξφηαζε λφκνπ).
   (Αξ. Φαθ. 23.02.029.2006)
28.  Ο πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2005.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.034.2005)
29.  Ο πεξί ΢ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006.
   (Πξφηαζε λφκνπ).
   (Αξ. Φαθ. 23.02.022.2006)
30.  Ο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006.
   (Πξφηαζε λφκνπ).
   (Αξ. Φαθ. 23.02.001.2006)
31.  Ο πεξί Οίθσλ ΢ηνηρεκάησλ, Οίθσλ Κπβείαο θαη
   Παξεκπνδίζεσο ηεο Κπβείαο (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006.
   (Πξφηαζε λφκνπ).
   (Αξ. Φαθ. 23.02.013.2006)
32.  Οη πεξί ησλ Μεζφδσλ Γεηγκαηνιεςίαο θαη Αλάιπζεο
   γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Μεγίζησλ Πεξηεθηηθνηήησλ
   Βελδν(a)ππξελίνπ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.081.2006)
33.  Ο πεξί Κηεκαηνινγηθνχ θαη Υσξνκεηξηθνχ Σκήκαηνο
   (Σέιε θαη Γηθαηψκαηα) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
   2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.078.2006)
34.  Ο πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ
   (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.01.079.2006)
35.  Οη πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Παξαρψξεζε Σίηισλ
   Ηδηνθηεζίαο ζε Δθηνπηζζέληεο) (Δηδηθνί) Καλνληζκνί
   ηνπ 2006.
   (Αξ. Φαθ. 23.03.076.2006)
36.  Ο πεξί Αξραηνηήησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
   2006.

       103
             (Αξ. Φαθ. 23.01.042.2006)
          37.  Οη πεξί Αξραηνηήησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί
             ηνπ 2006.
             (Αξ. Φαθ. 23.03.048.2006)
          38.  Οη πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (΋ξνη Τπεξεζίαο
             Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
             (Αξ. Φαθ. 23.03.049.2006)
          39.  Οη πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ
             Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
             (Αξ. Φαθ. 23.03.054.2006)
          40.  Οη πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Αζθάιεηα
             Αεξνζθαθψλ Σξίησλ Υσξψλ ηα Οπνία
             Υξεζηκνπνηνχλ Αεξνιηκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο)
             Καλνληζκνί ηνπ 2006.
             (Αξ. Φαθ. 23.03.077.2006)
          41.  Ο πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Δηζθνξέο)
             (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006.
             (Αξ. Φαθ. 23.03.030.2006)
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:  Καηάζεζε λοκοζτεδίφλ θαη εγγράθφλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:   Δρφηήζεης θαη απαληήζεης
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  Θέκαηα εγγραθέληα γηα ζσδήηεζε
          1.  «Ζ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
             πξνζθεξφκελεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο
             ζην ιαφ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΔ΢Τ».
             (Θέκα εγγξαθέλ κε εηζήγεζε ηνπ βνπιεπηή θ.
             Μαξίλνπ ΢ηδφπνπινπ).
             (Αξ. Φαθ. 23.05.006.2005)
          2.  Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
             Πεξηβάιινληνο γηα ην ζέκα πνπ ηηηινθνξείηαη: «Ζ
             αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο Λίκλεο ζηελ Πφιε
             Υξπζνρνχο απφ δξαζηεξηφηεηεο, επεκβάζεηο θαη
             πξνγξακκαηηδφκελα έξγα κε πεξηβαιινληηθέο
             επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο».
             (Απηεπάγγειηε εμέηαζε κε απφθαζε ηεο
             Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο).
             (Αξ. Φαθ. 23.04.337.2001)
          3.  Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
             Παξαθνινπζήζεσο ΢ρεδίσλ Αλαπηχμεσο θαη
             Διέγρνπ Γεκφζησλ Γαπαλψλ γηα ην ζέκα πνπ
             ηηηινθνξείηαη: «Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΑΣΖΚ θαη
             ηνπ ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ ζπλδξνκεηηθνχ θαλαιηνχ
             LTV».
             (Απηεπάγγειηε εμέηαζε έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ
             βνπιεπηή θ. Πξφδξνκνπ Πξνδξφκνπ).
             (22.2.2006).

                 104
              (Αξ. Φαθ. 23.04.045.2006)
 Κεξχζζσ ηε ιήμε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο.
             (Ώξα ιήμεο: 7.30 κ.κ.)
             Παρωληες βοσιεσηές
Αγαπίνπ Άγηο              Λπζζαξίδεο Βάζνο
Αγγειίδεο Αλδξέαο           Μαχξνπ Διέλε
Βαξλάβα Γηψξγνο            Μηραειίδεο Θάζνο
Βαζηιείνπ Αλδξνχια           Νηθνιάνπ Ησλάο
Γεσξγίνπ Αξηζηνθάλεο          Οκήξνπ Γηαλλάθεο
Γεσξγίνπ Γεψξγηνο           Παπαδνπνχινπ Αληηγφλε
Γηάγθνπ Κίθεο             Παπαθψζηαο Κψζηαο
Γεκεηξίνπ Μηζηανχιε ΢ηέιια       Παπαπνιπβίνπ Αλδξέαο
Δξσηνθξίηνπ Ρίθθνο           Πεξδίθεο Γηψξγνο
Δπαγφξνπ ΢ηαχξνο            Πηηηνθνπίηεο Νίθνο
Εαραξίνπ Εαραξίαο           Πνπξγνπξίδεο Υξήζηνο
Θενράξνπο Διέλε            Πξνδξφκνπ Πξφδξνκνο
Θσκά Γηαλλάθεο             ΢ακςψλ ΢σηήξεο
Καξάο Αληψλεο             ΢ηδφπνπινο Μαξίλνο
Καηζνπξίδεο Νίθνο           ΢πιινχξεο Γεκήηξεο
Κιεάλζνπο Νίθνο            Σαξακνπληάο Υξηζηφδνπινο
Κιεξίδεο Υξίζηνο            Σνξλαξίηεο Νίθνο
Κιεξίδνπ Καίηε             Σπξίκνο Κπξηάθνο
Κνπιίαο Εαραξίαο            Υαξαιάκπνπο ΢σηεξνχια
Κππξηαλνχ Άληξνο            Υαηδεγεσξγίνπ Γηψξγνο
Κπξηαθίδνπ Αζελά            Υαηδεγεσξγίνπ Σάθεο
Κπξηαθνχ Μαξία             Υξηζηνδνπιίδεο Γψξνο
Κσλζηαληίλνπ Κψζηαο          Υξηζηνθφξνπ Λεπηέξεο
Κσλζηαληίλνπ Νεφθπηνο         Υξπζνζηφκνπ Άξηζηνο
Λακάξεο Γηάλλνο
      Παρωληες αληηπρωζφποη ζρεζθεσηηθϋλ οκάδφλ
            Υαηδεξνχζνο Αληψλεο
            Αηακηάλ Βαράθ
            Μαληνβάλε Μπελίην

                  105
                ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.  Αλαθνξά ηνπ πξνεδξεχνληνο ηεο ζπλεδξίαζεο θ. Βάζνπ Λπζζαξίδε ζηελ
   επέηεην ηεο ζπζίαο ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ θαη ηήξεζε κνλφιεπηεο ζηγήο.
2.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ραδηνθσληθνχ
   Ηδξχκαηνο Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2005», νη αγνξεχζεηο πνπ
   αθνινχζεζαλ (Γ. Οκήξνπ, Α. Παπαπνιπβίνπ, Ρ. Δξσηνθξίηνπ, ΢η. Δπαγφξνπ,
   Ε. Κνπιίαο, Ά. Κππξηαλνχ, Λ. Υξηζηνθφξνπ, Ν. Πηηηνθνπίηεο, Ν. Καηζνπξίδεο,
   Υξ. Πνπξγνπξίδεο, Α. Παπαδνπνχινπ, Α. Βαζηιείνπ, Πξ. Πξνδξφκνπ, Μ.
   ΢ηδφπνπινο, Ά. Υξπζνζηφκνπ, Γ. ΢πιινχξεο, Η. Νηθνιάνπ) θαη ςήθηζή ηνπ ζε
   λφκν.
3.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Κεληξηθνχ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο
   Βαξψλ (΋ξνη Πξφζιεςεο θαη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) (Σξνπνπνηεηηθνί)
   Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή ηνπο.
4.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ Γεκφζησλ
   Γαλείσλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
5.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
   Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2005 Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
6.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
   Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
7.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί ΢χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΢ρεδίνπ
   Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή
   ηνπο.
8.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Δγγπήζεσο ηεο Υξεκαηνδνηήζεσο ηνπ
   Γήκνπ ΢ηξνβφινπ (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
9.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
10.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί ηεο Πξφζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ
   Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
11.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη
   Σξνραίαο Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή ηνπο.
12.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο [Δηδηθέο Απαηηήζεηο
   Δπζηάζεηαο γηα Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά Πινία (Ro-Ro)] (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
13.  Έθζεζε γηα ηελ πξφηαζε λφκνπ «Ο πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2006» θαη ςήθηζή ηεο ζε λφκν.
14.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αλνηθηνχ
   Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006», νη ζχληνκεο παξαηεξήζεηο
   ησλ θ. Πξφδξνκνπ Πξνδξφκνπ θαη Γηάλλνπ Λακάξε θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
15.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σερλνινγηθνχ
   Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηνπ 2006 Νφκνο ηνπ 2006», νη παξαηεξήζεηο ηνπ θ.
   Πξφδξνκνπ Πξνδξφκνπ θαη ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
16.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ΢ρνιείσλ
   Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή ηνπο.
                   106
17.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ ΢πνπδψλ
   Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ΢ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ
   (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή ηνπο.
18.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Εσνηξνθψλ θαη Πξνζζεηηθψλ ησλ
   Εσνηξνθψλ (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Υξήζεσο) (Σξνπνπνηεηηθνί)
   Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζή ηνπο.
19.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο «Οη πεξί Ληπαζκάησλ Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη
   έγθξηζή ηνπο.
20.  Έθζεζε γηα ην λνκνζρέδην «Ο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ
   ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Σξνπνπνηεηηθφο)
   Νφκνο ηνπ 2005», νη ζχληνκεο παξαηεξήζεηο ηεο θ. Καίηεο Κιεξίδνπ θαη
   ςήθηζή ηνπ ζε λφκν.
21.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο:
   α.  «Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ
      Τπεξεζηψλ - Ννζειεπηηθφο Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο
      Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ, Πξψηνπ/εο Ννζειεπηηθνχ
      Λεηηνπξγνχ, Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη Ννζνθφκνπ (΢ρέδηα
      Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   β.  «Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε    Ννζειεπηηθψλ
      Τπεξεζηψλ - Κιάδνο Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο - Θέζεηο     Πξντζηάκελεο
      Λεηηνπξγνχ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο, Πξψηεο Λεηηνπξγνχ    Δπηζθεπηξηψλ
      Τγείαο, Αλψηεξεο Δπηζθέπηξηαο Τγείαο θαη Δπηζθέπηξηαο  Τγείαο (΢ρέδηα
      Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   γ.  «Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηνίθεζε) - Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθψλ
      Τπεξεζηψλ - Ννζειεπηηθφο Κιάδνο Φπρηθήο Τγείαο - Θέζεηο
      Πξντζηάκελνπ/εο   Ννζειεπηηθνχ  Λεηηνπξγνχ  θαη  Βνεζνχ
      Πξντζηάκελνπ/εο Ννζειεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο)
      Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   δ.  «Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο
      (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   ε.  «Οη πεξί Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Θέζε Γηεπζπληή (΢ρέδηα
      Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   ζη.  «Οη πεξί Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
      - Θέζεηο Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
      Α΄ θαη Λεηηνπξγνχ Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο ΢πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
      (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   αλαβνιή ησλ θαλνληζκψλ «Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Δξγαηηθνχ
   Λεηηνπξγνχ 1εο Σάμεσο (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006» θαη έγθξηζε
   ησλ ππφινηπσλ θαλνληζκψλ.
22.  Έθζεζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο:
   α.  «Οη πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο - Θέζεηο Aλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ
      Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ, Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ Α´,
      Λεηηνπξγνχ Δπηζεψξεζεο Πξντφλησλ θαη Πξψηνπ Γεσξγηθνχ
      Δπηζεσξεηή (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,

                   107
   β.  «Οη πεξί Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Θέζεηο Σαρπδξνκηθνχ
      Λεηηνπξγνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Γηαλνκέα (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί
      ηνπ 2006»,
   γ.  «Οη πεξί Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο - Θέζεηο
      Γηαηηνιφγνπ Α΄ θαη Γηαηηνιφγνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ
      2006»,
   δ.  «Οη πεξί Τπνπξγείνπ Τγείαο, Γηνίθεζε - Θέζεηο Οηθνλφκνπ θαη Βνεζνχ
      Οηθνλφκνπ (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   ε.  «Οη πεξί Σκήκαηνο Δξγαζίαο - Θέζε Λεηηνπξγνχ Δξγαζίαο (΢ρέδηα
      Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»,
   ζη.  «Οη πεξί Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε - Θέζε
      Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε
      (΢ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2006»
   θαη έγθξηζή ηνπο.
23.  Καηάζεζε λνκνζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ.
24.  Δξσηήζεηο βνπιεπηψλ:
   Απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ πεληαεηνχο θνίηεζεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ
   ΔΓΤ θαη Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο - Δθινγή ζρνιηθψλ εθνξηψλ - Ζ
   βιάβε ζην ζάιακν απνπίεζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξλαθαο - Οη
   ελέξγεηεο γηα κεηαηξνπή ηνπ Θ΄ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ Πάθνπ ζε νινήκεξν
   ζρνιείν.
25.  Απαληήζεηο ππνπξγψλ ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο βνπιεπηψλ:
   Ζ αλαγξαθή ζηηο πηλαθίδεο ηεο νξζήο νλνκαζίαο ηεο θνηλφηεηαο Αρεξίηνπ -
   Πιεξνθνξίεο γηα κε θάιπςε εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο πγξαεξίνπ απφ
   πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο - Πξφβιεκα ζηε ζηειέρσζε ηνπ εηδηθνχ
   ζρνιείνπ “Δπαγγειηζκφο” κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ - Πξφβιεκα ζηε κεηαθνξά
   ησλ καζεηψλ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ “Δπαγγειηζκφο” - Μέηξα απνθαηάζηαζεο
   ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φζνπο ζθπβαιφηνπνπο έρεη ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο
   - Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ επηδφηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ζπάλησλ νηθφζηησλ θπιψλ
   θππξηαθήο αγειάδαο θαη αηγνπξνβάησλ.
                   108

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/26/2011
language:English
pages:108