??????????????????????? - Excel by FEP1b6i

VIEWS: 735 PAGES: 58

									                                                                หน้า 1


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1       01390       นายปฐม         อินทร์ ปรุ ง
 2       00641       นายธนพงศ์        ประพานศรี
 3       00646       น.ส.ปิ ยฉัตร       แสงงาม
 4       01636       นางมานี         บุญยงศ์
 5       01987       นางสาวบุหลัน       บุญสรรค์
 6       00054       น.ส.ศิริวรรณ       บุญพอก
 7       00326       น.ส.กนิ ษฐา       พูนสกุล
 8       02131       น.ส.วชิรญา       เสนาน้อย
 9       00706       น.ส.รัตนา        วิชุมา
 10       00053       น.ส.กุลธิ ดา       กิ่งมณี
 11       01171       นางสาวปวีณ์กร      หมายสุ ข
 12       01557       นางสาวอภิรดี      บัวสอน
 13       00037       น.ส.สิ ริรัตน์      พุฒิดารง
 14       00753       นายลิขิตพร        พากเพียร
 15       01815       นายธรรมรงค์       เชียวดี
 16       00230       น.ส.วรี เรศ       เจือจันทร์
 17       00343       น.ส.ณัฏฐณิ ชา      ภายโต
 18       01719       น.ส.ธนพร        คนฉลาด
 19       02129       น.ส.ยอแสง        โกวิททวี
 20       01652       นายวัชระ        นาคกระแสร์
 21       01626       นางณัฐธิ ยา       ศัตรู พินาศ
 22       01233       นายอนุชิต        ดมอุ่นดี
 23       00622       นายนัฏฐพร        หายทุกข์
 24       01189       นางสาววีนสยาั      ฤกษ์ดี
 25       02102       นายอัมมร        ชัยโย
 26       00833       นายลิขิต        คมอุ่นดี
 27       02356       น.ส.นิ รมล       มุสิกทัศน์
 28       01802       น.ส.อัจฉราพร      กิ่งแก้ว
 29       00195       น.ส.ณัฐวีร์       ประจุทรัพย์
 30       00307       นายศุภวิชญ์       ขันอ่อน
 31       01951       น.ส.ตรี ยาภรณ์     นาราษฎร์
                                                                หน้า 2


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 32       01976       นายวัชรพงศ์        กะการดี
 33       02383       น.ส.จารุ ณี       เป็ นสุ ข
 34       00335       น.ส.จีรภา         บูรณ์เจริ ญ
 35       00068       น.ส.อรทัย         ภาสดา
 36       01677       น.ส.วราพร        สิ มมา
 37       02080       นายยันต์         ชานิ ยา
 38       00287       น.ส.แสงทอง        ทองด้วง
 39       00429       นายณัฏฐ์         สิ นโพธิ์
 40       01371       นางอรุ ณี        ยืนยาว
 41       01571       นางสุ ชาดา        นาคประดา
 42       02047       น.ส.วรกานต์       ปิ งคะโร
 43       00731       น.ส.ฐิ ติมา        ปิ่ นเพชร
 44       00090       นายวีระศักดิ์       ฉัวศิริพร
                                  ่
 45       01811             ั
                  นายสิ ทธิ ศกดิ์     หมายเจริ ญ
 46       00563       น.ส.นุชนารถ        โอษฐงาม
 47       00183       น.ส.ปั ทมาภรณ์      โสภา
 48       00704       น.ส.จันธิ มา       ผดุงเจริ ญ
 49       01827       นายธนกร         แก้วพินึก
 50       00535       น.ส.สุ ดารัตน์      โพนแป๊ ะ
 51       02357       น.ส.จิรกาล        ดวงแก้ว
 52       00046       นางดารารัตน์       วงศ์เลิศ
 53       00545       นายสามารถ         ชื่ นใจ
 54       02251       นายเอกพงศ์        โภคทรัพย์
 55       00909       นายอานนท์        มุ่งดี
 56       01885       น.ส.นัยนา        ประสมพันธ์
 57       00294       นายกัณตภณ         สมใจเพ็ง
 58       00556       น.ส.รัชนี กร       เพียรดี
 59       00624       นายวสันต์           ้
                               ผูสมเก่า
 60       01697       น.ส.สาวิตรี       ดีออม  ้
 61       01326       นายวัชระ         พอกพูนดี
 62       01960       นางสาวดุจเดือน      จานงดี
                                                                หน้า 3


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 63       01826       น.ส.มาลา         นพเก้า
 64       00324       น.ส.กรกนก          คาวิไชย
 65       00558       นายเชิดชัย         วิเลิศรัมย์
 66       00424       น.ส.นันทกา        แสนสุ ข
 67       01356       น.ส.ชนิ ตา         สุ นทรสวัสดิ์
 68       01911       นายอภิชาติ         มีผล
 69       00004       นายอิสระ          ทองคา
 70       00061       น.ส.ขนิ ษฐา         ทศพร
 71       00106           ั
                  นายสุ วสดิ์         แสงสุ ข
 72       02007       ว่าที่ รต.หญิงพชรภรณ์ หอมนวล
 73       00773       น.ส.จุฑารัตน์        สมในใจ
 74       00739       น.ส.ธัญญรัตน์        ศาลางาม
 75       01605       นายอภินนท์   ั      เครื อจันทร์
 76       00110       นายจักรพงษ์         สุดยิง่
 77       00215       นายอมตะ           โอษฐงาม
 78       02390       นายเฉลิมพล         บูรณ์เจริ ญ
 79       02106       นางบัวหอม         เกษมสุ ข
 80       01387       น.ส.ปั ณฑิตา        ฉายาพร
 81       01535       นางสาวพรพรรษา       ปรัชญามาศ
 82       01252       นายเติมพงศ์        แก้วม่วง
 83       00546       น.ส.ชลธิ ชา         ทะเกิงลาภ
 84       01071       นายจตุวฒน์  ั       มีแยบ
 85       01067       นางสาวจิรภา        รสหอม
 86       00585       นายธนนิ จ          ยิงยงยุทธ
                                 ่
 87       00219       น.ส.พนิ ดา         ไหมทอง
 88       00948       นายนิ สิต         แมนเมือง
 89       00252       น.ส.จุฑามาศ         กล้าเกิด
 90       00400            ั
                  น.ส.สุ พกรัฐ        กล้ าทอง
 91       00687       น.ส.ศิวากร         วรรณู ปถัมภ์
 92       01689       น.ส.วิภาวี        ซื่ อตรง
 93       01551       นางสาวกิตติยา       บุญประสาน
                                                                หน้า 4


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 94       02116       น.ส.นภาพร        รังสรรค์เมธากุล
 95       00635       น.ส.คัมภีรพรรณ      ภูจีรัง
 96       01916       นายชยานุกรณ์       กะมุติรา
 97       00672       น.ส.จิรัฐิติกาล      ห้าวหาญ
 98       01323       น.ส.ปวีณา        ยวนจิต
 99       00468       นายถวิล         ศรี สุข
 100       00474       น.ส.ทิพาวรรณ       เยาว์ลกษณ์ั
 101       01779              ั
                  นายเกียรติศกดิ์     อุตชี
 102       01536       นายอภิชย ั       เพียรพานิชย์
 103       01000       น.ส.ชฎาธาร        ติดใจดี
 104       00108       น.ส.ณัฐยา         แผ่นทอง
 105       01292       น.ส.ธนัชพร        ชุมชัยเวทย์
 106       02346       นายวิโรจน์        บรรลือทรัพย์
 107       00759       นางพรรณาราย        สวยรู ป
 108       01041       นายเกรี ยงไกร      สรรเพชุดาญาณ
 109       01646       นายดารงค์        ใยย้อย
 110       01366       น.ส.ชนกนาถ        เชิดชู
 111       00006       นายวรเชตุ         บุญศรี
 112       01050       นายอธิภาค        บุญพร้ อม
 113       01342       นายเบญจา         พรมดี
 114       00736       นายนริ นทร์        ผิวทอง
 115       00388       นายณัฐภัทร        เนื้ อดี
 116       01606       น.ส.ราพัน        สุ ภิษะ
 117       01848       นายสุ กฤษฎิ์       ดียง ิ่
 118       01354       น.ส.คชาภรณ์       สุ ขบรรณ์
 119       02417       นายไตรทศ         มะโนสด
 120       02179       นางปาริ ฉตร ั      สุ กแสง
 121       00408       น.ส.จันทร์ ทวี      สมกาลัง
 122       01078       นางยุพิน         บุญมาก
 123       01235       นางสาวอุราวรรณ      เรื องสุ ขสุ ด
 124       00798       นายสุ เทพ         บุญเลิศ
                                                                หน้า 5


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 125       01237       นางสาวประโยชน์      ผาสุก
 126       02319       น.ส.อนุสสรา       หายทุกข์
 127       00691       น.ส.ณิ ชชา        ผลเกิด
 128       00482       นายภูมินทร์       เจริ ญสุ ข
 129       00782       นางละออ          แอกทอง
 130       00503       น.ส.นันทิดา       สายยศ
 131       01168       นางสาวรุ่ งนภา      พิลาดี
 132       01694       น.ส.สุ ดถนอม       อิทธิ พลไพศาล
 133       02038       นายอาคม         แสนคม
 134       01302       น.ส.อรพินท์       เกษรบัว
 135       00329       น.ส.เจริ ญศรี       วงศ์สกุล
 136       00865       น.ส.อรสา         ทานะขันธ์
 137       00042       น.ส.สุ กานดา       สุภิษะ
 138       00069       น.ส.อัญชลี        ดอกยีสุ่น
                                   ่
 139       00206       น.ส.สุ จิตราภา      ทองตัน
 140       02366       นายตถัย         ผลเกิด
 141       01158            ั
                  นายสิ ทธิ ชย       บุญเหมาะ
 142       01027       น.ส.จันทร์ เพ็ญ     แสงดี
 143       02408       นายพงศกร         เดชศิริ
 144       00654       น.ส.วริ นทร        แก่นดี
 145       00550       นายภาคภูมิ        เทียนทอง
 146       01931       น.ส.สุ ภิญญา       มณฑาทอง
 147       01942       นางวริ ศราภรณ์      อารยางกูร
 148       01768       น.ส.พัชฬาพรรณ      พุดตา ล
 149       01012       น.ส.จุรี         บุญยงค์
 150       00058       นางกุลเศรษฐ        บานเย็น
 151       00266       นางศรี สรร        ศรี ดา
 152       01284       น.ส.อรพรรณ        จันทร์ สิงห์
 153       00685       นายกฤษฎา         สาแก้ว
 154       00817       นายวรวุฒิ            ั
                              โพธิ วฒน์
 155       00847       นายสุ พรรณ        ทองขาว
                                                                หน้า 6


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 156       00423       นางกฤตยา         สุ ขแสวง
 157       01341       นายอภิชาต         เวลาเกิด
 158       01075       นางสาววชิราภรณ์      ลักขษร
 159       02309       นายพิเชษฐ์ไชย       หารไชย
 160       00152       น.ส.วลัยพร         หวังดี
 161       01733       นายวีรชัย         จองมี
 162       00288       น.ส.รวงทอง         ทองด้วง
 163       00073       นายศักดิ์ชย ั       แสงสุ ข
 164       00097       นายวัชรพงศ์        วงเวียน
 165       00238       น.ส.หนึ่ งฤทัย       ศรดอก
 166       00973       น.ส.วราภรณ์        พรมชาติ
 167       00789       นางสิ ริกร         วงศ์ไพเสริ ฐ
 168       01348       นางวรรณา         ทองพินิจ
 169       00491       นายชันทวิทย์       ควรทอง
 170       02269       นายอภิชน         พิมพลีชย ั
 171       00664       น.ส.ลัดดาวัลย์       บูรณ์เจริ ญ
 172       00019       น.ส.สุ รีรัตน์       บุญทา
 173       01085       นางสาวธิ ดาธรณ์      โหมหัก
 174       00007       นายปฐวีกานต์        จันทะชาติ
 175       01665       น.ส.อาคา         หงษ์ทอง
 176       02420       น.ส.ลัดดาวัลย์      หาสุ ข
 177       00527       น.ส.นิ จจารี ย ์      แผ่นจันทร์
 178       00404       น.ส.เสาวนี ย ์       มีพร้ อม
 179       02135       น.ส.วีธรา         วิปุละ
 180       00300       นายจักรกฤษณ์        กาญจนากาศ
 181       00932       น.ส.สุ วิมล          ่
                               อยูสบาย
 182       00540       นายบัญชา          นามขันธ์
 183       00645       นางมนัสชนก         วรธงไชย
 184       00240       นายชัยวัฒน์        บุญเศษ
 185       00161       น.ส.จีรวรรณ        วังสันต์
 186       00363       น.ส.วชิรกาญจน์       พิมหา
                                                                หน้า 7


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 187       00953       น.ส.วิไล         สมานโสร์
 188       00418       น.ส.นิ โลบล        พุทธานุรักษ์
 189       01641       นายวิชชากรณ์       วันทา
 190       00359       น.ส.ณัฐติยา        เกิดทรัพย์
 191       01248       นางสาวปาจรี ย ์      ศรี พรหม
 192       01597       นายถนอมศักดิ์      กนกวรรณากร
 193       01273       น.ส.กิ่งแก้ว       สมหวัง
 194       01028       น.ส.รุ่ งอรุ ณ      ดีทองหลาง
 195       02412       น.ส.ณัฐภัสสร       สกุลพรหม
 196       00553       นายสมพร          พะละดี
 197       00905       น.ส.เสาวลักษณ์      กูลรัตน์
 198       02024       น.ส.ธัญลักษณ์       จันทร์ หอมฟุ้ ง
 199       00176       น.ส.จรรยา         นุกิจรัมย์
 200       01086       นายธี ระพงษ์       สายบุตร
 201       01396       น.ส.พรพรรณ        นครชัย
 202       01993       นายเชิดศักดิ์         ั
                               สุ พนธ์
 203       00872       นายชัยพจน์        ศุภนาม
 204       00791       น.ส.อนัญญา        เหมือนประสาร
 205       01109       นางสาวสุ ลาวัลย์     สกุลทอง
 206       01154       นางสาวศิวพร        ละม้ายนิ ล
 207       01297       น.ส.อัจฉรา        จันทร์ ภา
 208       00091       นางทัศนี ย ์        พรหมทอง
 209       01161       นายณัฐวุฒิ        ปรากฏชื่ อ
 210       01959       นายปริ ญญา        สื บเสาะเสมอ
 211       02233       น.ส.ณัฐนัทธ์       พรหมพัชรพล
 212       01913       น.ส.สุ รินทิพย์      อุมาธรณ์
 213       00041       น.ส.อาทิตยา        ศรี แก้ว
 214       02120       น.ส.จุฑารัตน์       พิมพ์พอก
 215       01300       น.ส.ธิ ดารัตน์      เยาวลักษณ์
 216       02058       นายวีระชาติ           ั
                               อนุลีจนทร์
 217       00717       นางสกลรัตน์        ลาหนองแคน
                                                                หน้า 8


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 218       00793       นายผดุงเกียรติ     เหล่าธี รกาญจนา
 219       00405       น.ส.จีรวรรณ        กลิ่นดี
 220       00299       น.ส.ศศิธร         ชัยสี หนาท
 221       01286       นายรณภพ         ชมเหิ ม
 222       00454       น.ส.อัฉราพร       อินทอง
 223       02059       น.ส.วรัญญา        วารี
 224       01318       นางถนอมศรี        ชมชื่ นดี
 225       01809       น.ส.จันทรา        บุญศิริ
 226       01769       น.ส.กุสุมา        อาจหาญ
 227       01047       นางกรกานต์        พฤกษ์เสถียร
 228       00211       นางปวีรดา         อิ่มจาลอง
 229       00030       น.ส.อรณี         ยิงหาญ
                                ่
 230       01681       นายภานุเดช        สื บสวน
 231       00303       น.ส.ศิริรัตน์       สง่างาม
 232       00708       น.ส.วิมล         สวนงาม
 233       00409       น.ส.วิสาลักษณ์      เกิดกล้า
 234       01648       น.ส.จิตรลดา       ทองสุ ข
 235       00988       นายไกรสิ ทธิ์      ศิริมาก
 236       01334       น.ส.ปิ ยะดา       สามพิมพ์
 237       02013       นายเสกสรร        บุญราศรี
 238       00899       น.ส.วิรัลพัชร      ทองตัน
 239       01049       น.ส.สุ นทราภรณ์     เนิ นแก้ว
 240       01766       นายกีรติ         ปรุ งเกียรติ
 241       00674       น.ส.สิ รินา        หิ มหงษ์
 242       00337       น.ส.แสงจันทรา       จันทรารักษ์
 243       01545       นางธณัฎฐา        พัวพิทยาเลิศ
 244       02234       น.ส.กุสุมาลย์      หงษ์สูง
 245       01588       นางทองเย็น        แยบดี
 246       02161       นางสาวบุษยา       พวงจาปา
 247       01473       น.ส.นิ ตยา        พุ่มพา
 248       01631       นายสมชาย         สุ ขจิต
                                                                หน้า 9


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 249       00766       นายภูวนารถ          มูลศาสตร์
 250       00398       น.ส.นุชนาถ          เป็ นพร้ อม
 251       01265       นางสาวศราวลี        กูลรัตน์
 252       00858       น.ส.เขมินทรา        กล่อมจิต
 253       01491       นายมนตรี          ฤกษ์ไชย
 254       00614       น.ส.เพ็ญพิชชา        มันหมาย
                                  ่
 255       02005       นายวัชรพล             ์ั
                                อารี ยวฒนานนท์
 256       00142       น.ส.จิณณ์กมล         บุตรงาม
 257       00715       น.ส.ฉัตรสุดา         กิมานันทน์
 258       02380       นายอดิเทพ          สมบูรณ์
 259       00670       นายภานุวฒน์ั         เกิดโชติ
 260       00623       นายพิทยา           สงวนชื่อ
 261       01443       น.ส.สิ นีรัตน์       คานทอง
 262       01453       น.ส.จันทร์ ฉาย       ทองเอี่ยม
 263       00283       นายณัฐพล           เรื องโรจน์
 264       00994       น.ส.ธนิ ดา          พอกพูน
 265       01591       น.ส.กฤษณา          ศรี เพชร
 266       00318           ั
                  น.ส.พิพตณ์          สุภิษะ
 267       02130       นางปวริ ศา         แจ่มใส
 268       00155       นายบุญตา           ยอดโพธิ์
 269       00995       น.ส.จิราพร         บุญลับ
 270       00440       น.ส.ธิ ดาวดี        อู่โภคิน
 271       00149       น.ส.ศิวพร          จินดาศรี
 272       00184       น.ส.จิรภรณ์         เพชรวิเศษศักดิ์
 273       01045       นายธนศักดิ์         เรื องเจริ ญ
 274       00314       นายไพฑูรย์          ใจงาม
 275       00333       น.ส.วิลาวัลย์        ดาบจันทร์
 276       02090       น.ส.เกษรา          กนกแก้ว
 277       01884       น.ส.เสาวนี ย ์       ภูนุภา
 278       02321       น.ส.นันทา          ยืนยง
 279       00827       น.ส.อัจฉรา         แสงอรุ ณ
                                                                หน้า 10


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 280       01645       นายรังสรรค์               ั
                               อิทธิ ยาวงศ์สนต์
 281       00289       น.ส.นงลักษณ์        แท่นแก้ว
 282       00551       น.ส.สุ ภาภรณ์       กิ่งแก้ว
 283       01667       น.ส.นภัฐกร        นามเวช
 284       01604       น.ส.รภัชตา         รัฐสมุทร
 285       00105       น.ส.อมรรัตน์        โคมทอง
 286       01772       น.ส.วธัณฑ์ฌญา       เมืองงาม
 287       00665       น.ส.กานต์พิชชา      จารัตน์
 288       00686       น.ส.วัลภา         กองศิริ
 289       01812       นายสุ รสิ ทธิ์      แก้วบุตรดี
 290       00130       น.ส.พิมพ์ลกษณ์ ั      กองศิริ
 291       01319       น.ส.พิมพ์ชนก       รัตนสวัสดิ์
 292       01831       นายสุ รพงษ์        ยิงใจกล้า
                                ่
 293       00597       น.ส.สุ ธาทิพย์       ภูคาศักดิ์
 294       01339       น.ส.สุ รีรัตน์      ฉัตรทอง
 295       00611       น.ส.ศิรินา         ดาศรี
 296       01833            ั
                  น.ส.สุ รีวลย์       เตชปั ญญาสิ ริ
 297       02178       นางอรอุมา         เกิดวุฒิชยั
 298       01791       น.ส.กรรณิ กา       สะปะ
 299       00904       น.ส.สร้อยเพชร       สุ ขพร้ อม
 300       02169       นายศักดิ์ชาย       พิมพ์ศรี
 301       02220       นายศักดิ์ชย ั      ประยงค์หอม
 302       00144       นางวริ ศรา         สมนึ ก
 303       00862       นายพิทกษ์ั        แสงเพชร
 304       00548       น.ส.นิ ตยา         หวังสุ ดดี
 305       01932       น.ส.วรรณทนา        สาละ
 306       00160       นายอัษฎาวุธ        วังสันต์
 307       01929       นายเอกอภิสิทธิ์      ดอกศรี จนทร์ั
 308       02133       น.ส.ชลดา         เพิ่มผล
 309       02374       น.ส.ปณิ ตา        สื บสันต์
 310       00131       น.ส.ศิริวรรณ        นพพิบูลย์
                                                                หน้า 11


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 311       00121       นายมงคล          บรรเทา
 312       00166       น.ส.ผ่องพรรณ        จันทร์ ฝอย
 313       00029       น.ส.นิ ตญา         วันเพ็ง
 314       00165       น.ส.บุศรากร        เพชรศิริโกศล
 315       00035       น.ส.จตุพร         แสนกล้า
 316       01438       นายวัชรา         พงาตุนดถ์ ั
 317       02289       น.ส.สันธินี        เจริ ญผล
 318       02375       นายเจษฎา         ปทุมชาติ
 319       01865       นายสุ รชัย        ไหมพรหม
 320       00824       น.ส.รัตนา         ภิญโย
 321       02138           ั
                  นายภูมิภทร        รัตนผล
 322       00533       น.ส.มานิ ดา        ทรงแก้ว
 323       00451       น.ส.ดวงเดือน       จันทร์ ชื่น
 324       00703       น.ส.วรวรรณ         กองทอง
 325       01546       นางละเอียด        จันทร์ ดา
 326       00469       นางณัฐวรา         บุญแซม
 327       01905       น.ส.นิ ภา         จันทร์ เพ็ญ
 328       00631       น.ส.สุ ทามาส        เป็ นสุ ข
 329       00475       น.ส.วาสนา         รังแก้ว
 330       01277       น.ส.ณัฐภัค        ชูวา
 331       01357       น.ส.ศิณีนารถ       บารุ งชื่ อ
 332       00815       นายถนัด          มณี ไสย
 333       00520       น.ส.วิรัชญา        สู่ ทรงดี
 334       00506       น.ส.อรพันธ์        พวงทอง
 335       02247       นายศิวพงษ์        มณฑล
 336       01726       น.ส.พิไลรัตน์       กระแสร์ โสม
 337       01170       นายดิเรก         หอมจันทร์
 338       01118       นายศุภนิต         ลัทธิ กลุ
 339       02369       นางทิยานัน        ไม้สูงดี
 340       01771       น.ส.เพ็ญศิรินทร์     จินดาศรี
 341       01275       น.ส.อานวยพร        แก้วนะรา
                                                                หน้า 12


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 342       00050       น.ส.นภัสวรรณ         กิมาวะหา
 343       01484       น.ส.อัจจยารักษ์       ดอนชัย
 344       01345       น.ส.สุ ภา              ่
                                บุญเยียม
 345       00368           ั
                  นางสุ กญญา          วรรณู ปถัมภ์
 346       00726       น.ส.อนรรฆรี ยา        หนุนชู
 347       02028       น.ส.อลิษา          นามสว่าง
 348       01707       น.ส.สุ นีย          แจ่มใส
 349       00580       นายนัฐวุฒิ          คงใจดี
 350       00340       นายอาณัติ           ทองเปลว
 351       00001       น.ส.สุ ชาดา         หวังสุ ดดี
 352       01950             ั ั
                  ส.อ.พงศ์พนธ์ศกดิ์       พึ่งชาติ
 353       02124       น.ส.รุ่ งลักษณมณ       นามวงศ์
 354       00823       น.ส.ชนิ ดาภา         บรรจงจัตตุรัส
 355       01180       นายอรรถชัย          บุษบง
 356       00192       น.ส.ศศิวิมล          ขวัญทอง
 357       00733       น.ส.วรพิชชา          เตือนใจ
 358       02140       นายอนุชา           ถือสมบัติ
 359       01359       น.ส.ภัทรนันท์        แก่นแก้ว
 360       02202       น.ส.อัจฉรา          ประสานสุ ข
 361       00222       น.ส.พรณิ ภา          วิยาสิ งห์
 362       00415       น.ส.นิ ตยา          ยอดรัก
 363       01009       นางพจนี ย ์         สอนจันทร์
 364       00126       น.ส.นิ รมล          ศรี ไทย
 365       02427       น.ส.ศศิกานต์         ศรี บริ บูรณ์
 366       01714       นายอดิศกดิ์ั         จันทร์ แดง
 367       02103       นายชนาวุธ          จงใจรักษ์
 368       00312       นายกิตติมศักดิ์        จับใจเหมาะ
 369       01718       นายพยุงศักดิ์        แท่นแก้ว
 370       01784       น.ส.วันเพ็ญ         สารภาพ
 371       00507       น.ส.อรทัย          เหมาะหมาย
 372       01765       น.ส.วรรณภา          หวังผล
                                                                หน้า 13


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 373       01451       น.ส.นุชนารถ        รุ่ งเรื อง
 374       01850       น.ส.ณัฏฐณิ ชา       ใจองอาจ
 375       00140       น.ส.จิรนันท์        ประวาสุ ข
 376       00662       น.ส.จันทา          บุญภา
 377       01062       น.ส.ณัฐติกานต์       มณี วรรณ
 378       00390       น.ส.สมฤดี          คิดสาเร็ จ
 379       01465            ั
                  น.ส.สุ กลยา        ศิริไสย์
 380       00254       นายศรานนท์         ศรี สรสิ ทธิ์
 381       01224       นางสาวนันธิ ยา       สุ ภิษะ
 382       01560       นายวีระพัฒน์        อธิ ดมเสรณี
 383       01046       น.ส.เกษแก้ว        บุราคร
 384       00293       นายโพยม           วัณโณ
 385       01576       นายวิเชียร         จันทร์ คา
 386       00626       น.ส.ทิตยา          บุญยงค์
 387       00525       น.ส.ทยุตา          โชติยา
 388       00153       น.ส.ณิ ชาภัทร        มานุจา
 389       00795       น.ส.อรัตดา         บริ บูรณ์
 390       00701           ุ
                  น.ส.สุ ขมาล         วงศ์สุข
 391       01493       น.ส.วิประภา        พรมจันทร์
 392       01900       น.ส.พรรณิ ภา           ่
                               อยูสบาย
 393       02431       นายพงศ์พิสุทธิ์      ผ่องแก้ว
 394       00938       น.ส.เอมอร         กล้าพร้ อม
 395       01193       นางสมใจ          บุญพัฒน์
 396       01903       น.ส.สุ ธามาศ        บุญมาก
 397       00295       นายเกียรติชย  ั      พอกพูนดี
 398       00937       น.ส.มณี สุกญญาั      แสวงสุ ข
 399       02426       น.ส.รัฐพร         ปุริโส
 400       00838       นายสัญญา          ชนะชัย
 401       01888       น.ส.สิ ทธิ รัตน์      นันท์มนัส
 402       00693       นายสาเร็ จ         เทียมลม
 403       02216       น.ส.นพรัตน์        อยูยอด ่
                                                                หน้า 14


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 404       02301       น.ส.นิ ตยา        สิ งคเสลิต
 405       01949       นางปนัดดา         ยาระษี
 406       01750       น.ส.อัญญา        ลักขษร
 407       01767       น.ส.สิ ริญา       ทุนมาก
 408       01924       น.ส.วิจิตรา       จันทร์ นวม
 409       01968       นางปุณยนุช         การเพียร
 410       00021       น.ส.ยุภา         สาแก้ว
 411       00787       น.ส.รัตนา         ยังมี
 412       01907       น.ส.สุ ฑารัตน์      ร่ วมบุญ
 413       02343       นางหทัยชนก        ตั้งเสริ มสิ ทธิ์
 414       00807       น.ส.ชุติกาญจน์      เรี ยบร้ อย
 415       00078       น.ส.กรรณิ กา       ดัชถุยาวัตร
 416       02208       น.ส.คงศีล        จันทสุ ข
 417       00233       น.ส.รุ่ งนภา       ทาเงิน
 418       00169       นายจารัส         แก้วกอง
 419       01721       นายสุ รัตน์       แป้ นแก้ว
 420       01264       นางสาวหทัยรัตน์     สมานมิตร
 421       00112       น.ส.ธัญภัค        รุ่ งเรื อง
 422       01416       นายวรวุฒิ        ขุมทอง
 423       01287       น.ส.สยุมพร        วันดี
 424       01430       นายยุทธนา        แท่นงา
 425       00434            ั
                  น.ส.จาริ วฒน์      อินทรศรี
 426       00472       น.ส.รัชนี พร       บุญภูมิ
 427       02155       น.ส.สายพิน        เหมาะหมาย
 428       00009       น.ส.นนทชา        แจ่มใส
 429       02235       น.ส.รสริ น        พรหมแก้ว
 430       02294       น.ส.สุ พรรษา       คาหล้า
 431       01117       นางสาวสิ รินภา      ประกอบดี
 432       02286       น.ส.สุ ภาภรณ์      กะการดี
 433       02256       น.ส.พัสตราภรณ์      สาแก้ว
 434       00710       น.ส.ชฎาภรณ์        อักษร
                                                                หน้า 15


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 435       02257       น.ส.นิ รวรรณ        สาแก้ว
 436       00484       น.ส.นิ พทธาั       เป็ นสุ ข
 437       01897       น.ส.สุ จีรา        นาใจแก้ว
 438       00124       นายจักรกฤษณ์        บุญแย้ม
 439       01038       น.ส.อัจฉรา         คงวัน
 440       01429       น.ส.จริ ยา         ยอดรักษ์
 441       01072       นางสาวแรกขวัญ       เจือจันทร์
 442       01471       นายไกรวิทย์        เสริ มศิริ
 443       01852       น.ส.นิ ธิมา        สมในใจ
 444       01459       น.ส.ธันยภัสสร์       เอี่ยมสะอาด
 445       00175       นายธนกฤต          ศิริโสม
 446       00509       น.ส.นาราชา         โชติยา
 447       00912       นายวรรณยศ         เปี ยจาปา
 448       01051       นายจักรพันธ์        พุ่มพวง
 449       01538       นายสิ ทธิ พงษ์       วรธงไชย
 450       01143       นายอโณทัย         สังข์โกมล
 451       00688       น.ส.อัญชลี         ทองทา
 452       00379       น.ส.วราลักษณ์        ชมชื่ น
 453       01007       น.ส.ธนารัตน์        สุ ดแสนฉุน
 454       00920       น.ส.สิ ทธิ รัตน์      สร้ อยนาก
 455       01344       นายทองจันทร์        คงทรัพย์
 456       01374       น.ส.อาไพ          บุญพึ่ง
 457       00119           ั
                  น.ส.สุ กนยา         งามยิงยืน
                                   ่
 458       02117       น.ส.สมปรารถนา       เหมือนจิต
 459       01563       นางสาวทิพย์สุคนธ์     ชูชมงาม
 460       00761             ั
                  น.ส.นุจรี วลย์       พละศักดิ์
 461       00785       น.ส.สมานลักษณ์       สมถวิล
 462       00549       น.ส.ณัฐธินี         หวังสุ ดดี
 463       01946       นางสาววิลาวัณย์       ศรี ไทย
 464       02228       นายสมศักดิ์        นะกุลรัมย์
 465       00331       น.ส.วรรณวิษา        เสาประโคน
                                                                หน้า 16


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 466       01635       นางนิออน         ปัญญาโรจน์สุข
 467       00724       น.ส.พัชราภรณ์       นามเดช
 468       00422       น.ส.รจนา         วังสันต์
 469       00479       นายอนุรัตน์        ประจา
 470       01915       น.ส.เกษมณี        คาดี
 471       01322       น.ส.พัทธนันท์       บริ สุทธิ์
 472       00634       น.ส.ศิริพร         ฤกษ์ดี
 473       01054       น.ส.ภัคจิราพร       พื้นบน
 474       00216       น.ส.กัษมาพร        หลอดทอง
 475       00649       นางกรวิภา         ทองเกลี้ยง
 476       00851       นายนาวิญ         วิชานนะกุล
 477       00625            ั
                  นายจิราธิ วฒน์       จุนสันติกล ุ
 478       00220       น.ส.พรพิมล         ตาลเสี้ ยน
 479       01627       นายวิวรรธน์        ยศวิจิตรไพศาล
 480       01589       น.ส.รจนา          กองทอง
 481       00490       นางจันทร์ ประคอง     แสงสุ ข
 482       02258       น.ส.วรรณพร        วิบูลย์เพ็ง
 483       01986       นางสาวพรทิพย์       งามเกิด
 484       00346       น.ส.กันยา         นิ คาโม
 485       01700       น.ส.กาญจนา        หอมเนี ยม
 486       02127       น.ส.พรทิพย์        ศรดอก
 487       02217       น.ส.ราณี         ห้องขวาง
 488       00205       น.ส.อัจจิมา        จันทร์ ศิริ
 489       02333       น.ส.จรรยา         บุญทัน
 490       01649       น.ส.สุ ณี         แสนกล้า
 491       00199       น.ส.กิติยา         จินดาศรี
 492       00411       น.ส.กิตติภรณ์       เกิดทวี
 493       02073       นายบุญญฤทธิ์       บูรณ์เจริ ญ
 494       01439       น.ส.วนิ ดา        ปานทอง
 495       00374       น.ส.อัจฉรา         ยืนยง
 496       00772       น.ส.เพชรรัตน์       นนทวงค์
                                                                หน้า 17


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 497       00024       น.ส.อารี ญา        บุญเต็ม
 498       01442       น.ส.นวลฉวี        ดาศรี
 499       00841       นายอภิรักษ์       สุ ภิษะ
 500       00200       น.ส.วรรธิ ดา        ้
                               คุมโศรก
 501       01548       นางสาวภัทราวดี      ใสแจ่ม
 502       00117       ส.อ.ณรงค์         เลิศถมสุ วรรณ
 503       02360       น.ส.กษมา         นับถือดี
 504       02204       น.ส.นภาพร        ขาวดี
 505       01898       น.ส.พิราวรรณ       หมู่ดี
 506       02210       นายสาฤทธิ์        จารัตน์
 507       02402       นางสารวน         ประดุจชนม์
 508       01476       นางจินจุทา        แป้ นทอง
 509       00079       น.ส.กัญญารัตน์      แสวงสุ ข
 510       01523       นายกฤษฎา         ใจกล้า
 511       01633       นางอารี ยา        จันทร์ ศิริ
 512       01816       นายพงศกร         ชมชื่ น
 513       02287       น.ส.ดารารัตน์      สี หะวงษ์
 514       02310       น.ส.เนียนละออ      ภาคูกา
 515       00361       น.ส.ลดาวัลย์       สานนท์
 516       01254       นางสาวเพ็ญประภา     จันโท
 517       01475       นางจันทร์ ทราย      วิเศษสิ ทธิ์
 518       00370       นางสุ จีรัต        พรหมบุตร
 519       00193       น.ส.ณัฐชยา        คงบุญ
 520       00602       นายสาธิ ต         ศรี บุญจันทร์
 521       00930       นายพิเชษฐ์        พลภักดี
 522       02134       น.ส.ขนิ ษฐา       สังข์สุข
 523       01727       น.ส.อุรารัตน์      แต้มทอง
 524       01730       น.ส.ศกุนิชญ์      มณี พร้ าว
 525       00309       น.ส.ตติยา         วิญญูธรรม
 526       00023       น.ส.บุษบา         ดัชถุยาวัตร
 527       00573           ั
                  น.ส.สุ พตรา        ก้านจันทร์
                                                                หน้า 18


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 528       00327       น.ส.อารยา         ศิลปสิ ทธิ์
 529       01203       นางสาวศิรินทิพย์     เจือจันทร์
 530       01823       นายธี ระวัชร       กิ่งวิชิต
 531       01691       นายโสรส          แผ่นแก้ว
 532       02225       น.ส.เสาวลักษณ์      หวังชอบ
 533       02316       นายอุทิศ         สี สนิ ท
 534       01298       นางนภา          ศรี แสน
 535       02288       น.ส.อัมพัน        สิ มมา
 536       01291       น.ส.สมจิตร        ภูมิโคกรักษ์
 537       00425       นายฉลองศักดิ์       ทรงศรี
 538       02373       น.ส.ญาณิ ศา       ทองเสม
 539       00716       น.ส.พูลพิศมัย       วงศ์บุญ
 540       00137       นายบุญมา          พึ่งคา
 541       01873       น.ส.นริ นทิภา       พันธุนา
 542       01990       นายพูนศักดิ์        เกิดลาภ
 543       01829       น.ส.ดวงใจ         เสี ยงสนัน่
 544       01162       นางลาวัลย์        บูรณะ
 545       02279       นายปกป้ อง        ปัญญาพูนตระกูล
 546       01299       นางอัญธิ กา        แก้วกูร
 547       02144       น.ส.นวลจิรา        จรจรัญ
 548       00344       น.ส.น้องนุจ        ศาลางาม
 549       01274       นางนาฎรดา         มันวงศ์
                                ่
 550       02313       นางสุ วรรณา        ผลสมหวัง
 551       02094       นางนภัสวรรณ        มีรี
 552       02350       น.ส.พุทธชาติ       พรหมบุตร
 553       00532       น.ส.สุ กานดา        ธงชัย
 554       00581       น.ส.นิ ภาพร        คงทวี
 555       01527       นางกรรณิ กา        พวงจันทร์
 556       00900       น.ส.ธนิ สร        สุ ขสุ ม
 557       01333       นายวันรัฐ         โสภิณ
 558       01377       นายพร้ อมพงษ์       ถูกหมาย
                                                                หน้า 19


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 559       00966       นางสุ พร         บุญร่ วม
 560       01458       น.ส.ปั ทมา        เรื องโรจน์
 561       01412       น.ส.ปิ ยนุช        สุ วงค์
 562       00417       น.ส.กรรณิ กา       ลาภจิตร
 563       00185       น.ส.วิจิตรา        ผิวงาม
 564       01347       น.ส.สายพิน        สติมน  ั่
 565       00221       นายกฤตวิทย์        เชื้ ออินทร์
 566       00487       น.ส.จิตติยา        ขาวเครื อ
 567       01167       นางสาวดวงฤทัย       สุ ขเลิศ
 568       01513       นายสุ ทธิ ชยั       สื บเทพ
 569       02240       นางรวงลอย            ั
                               ศรี ทบทิม
 570       02264       น.ส.ศรี วลักษณ์      ผจงเจริ ญ
 571       02298       น.ส.จุฑามณี        โพธิ์ แก้ว
 572       02312       นายอุรุพงศ์        คนฉลาด
 573       00836       น.ส.มหัสมา        นวลใส
 574       01565       นางสาวดุจดวงตา      สุ ดใจ
 575       00821       น.ส.บัตรอารี       วิบูลย์ชนม์
 576       02132       น.ส.สุ วรรณี       นาคทับ
 577       01577       นายอติชาต         สร้ อยจิต
 578       01580       นางสาวนารี        ศรี อนุตร
 579       02262       นายธี รภัทร        บุญลอย
 580       01698       น.ส.วิภารัต        วรรณวงษ์
 581       01397       น.ส.ศศิธร         ธรณี วงศ์
 582       01114       นายอัคริ นทร์       ว่องไว
 583       00977       นายกาธร          แข็งกล้า
 584       01040       น.ส.สุ จิตรา       สายยศ
 585       02189       น.ส.วารุ ณี        บูรณ์เจริ ญ
 586       00964       น.ส.เบญจมาศ        มณี โรจน์
 587       00494       น.ส.สุ มาลี        น้ าใจดี
 588       00447       นายวัลลภ         สาลี
 589       01245       นางสาวฏิญญารัตน์     วงศ์คาจันทร์
                                                                หน้า 20


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 590       00452       น.ส.กรรณิ การ์       ศัตรู พินาศ
 591       01213       นางรัชนี          ธรรมวัตร
 592       01004       น.ส.อาภาพร         ทองคา
 593       01857       น.ส.วันทนี         รัศมีสุกใส
 594       01181       นายชัยยงค์         บุญสอน
 595       01327       น.ส.รัชตา          ศรี พรหม
 596       01666       น.ส.สุ พรรณยุภา       แสวงชอบ
 597       00746       น.ส.พภารี          จาปาทอง
 598       02340       นางพวงเพ็ชร         ศรี เทพ
 599       00432       น.ส.นัฐพร          แซ่โค้ว
 600       01715       น.ส.นวลจันทร์       คาโสภา
 601       00173       น.ส.จุไรภรณ์         ชมชื่ น
 602       01468       น.ส.ศุภิสรา         หมายสู นคา
 603       00227       น.ส.เบญจวรรณ         บุญยง
 604       01069       นางสาวอนัฐพร        พานพินิจ
 605       00107       นางวิไลลักษณ์        ทันวัน
 606       01474       น.ส.ทัศนีย ์        สาแก้ว
 607       00505       นายรุ่ งเรื อง       ค้ าคูณ
 608       00135       น.ส.จีรวรรณ         น้ าเต้าทอง
 609       01234       นางสาวอรวรรณ        ประวัติพร
 610       01843       น.ส.อรทัย          แสนเมืองแก้ว
 611       01663       น.ส.มะลิวลย์ ั       กลมเกลียว
 612       01097       นายสมโภชน์         โอษฐงาม
 613       01492       น.ส.รัตติกาล        กองสุ ข
 614       00094       น.ส.วิมล           เกลียวทอง
 615       00923       ว่าที่ร.ต.สนิท       ทองเกลี้ยง
 616       02089       นายจชิรศักดิ์        โรจนกุศล
 617       01785       นางอัญญรัชย์        เรื องบุญ
 618       01091       นางสายใจ          จันทน์เทศ
 619       00927       น.ส.ศศิวิมล         นาคริ นทร์
 620       01554       นางสาวรุ่ งตะวัน      ประดับดี
                                                                หน้า 21


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 621       01329       น.ส.ฉวีวรรณ        บรรดาดี
 622       01737       นายธราเวช         ปรางมาศ
 623       00357            ั
                  น.ส.กิติลกษณ์       ฉิ มงาม
 624       02100       น.ส.ปาริ ชาต       แท่นแก้ว
 625       02022       นายธาดา          เพชรหนู
 626       02163       นายพงศ์สิทธิ์       มุลาลินน์
 627       02200       นางอุไร          ฉัตรเจริ ญพร
 628       02314       น.ส.ปริ ศนา        จองมี
 629       01712       น.ส.สุ พรรษา       บูรณ์เจริ ญ
 630       01947       น.ส.ทิวาพร         บรรพตพิทกษ์ ั
 631       01928       นางวราลี         จันทร์ งาม
 632       01939       นางสาวฉัตรปราณี      ทองสุ ก
 633       01967       น.ส.เชษฐ์สุดา       หวังอยู่
 634       01943       นายพัชระ              ั
                               สังข์สมฤทธิ์
 635       02125       นางยุภี          ด้วงทอง
 636       00372       น.ส.ขนิ ษฐา        มเหษี
 637       01119       นางสาวนิ ศารัตน์     ยิมแย้ม
                                ้
 638       00430       น.ส.วรรณิ ภา       หมายสม
 639       01859           ั
                  นายอดิศกดิ์        หอมขจร
 640       02023       นายเจตริ น        สบายดี
 641       02082       น.ส.ศุภมาส        แกมกล้า
 642       00877       นางขนิ ษฐา        บุญสาลี
 643       01391       น.ส.กันตินนท์ั      กงจักร์
 644       00123       น.ส.จิตราภรณ์       มอสันเทียะ
 645       00352       น.ส.ธิ ดาทิพย์       กองศิริ
 646       00316       น.ส.สุ ธาสิ นี       ฉ่ าศิริกล ุ
 647       02323       นายปฐมพงศ์        อินละคร
 648       01644       น.ส.จิราพร        จังอินทร์
 649       00462       น.ส.ศันสนี ย ์      เหิ มหาญ
 650       00334       นายอภิรักษ์        ดวงใจ
 651       01136       นางสาวสิ ริยากร      แข่งขัน
                                                                หน้า 22


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 652       00235       น.ส.สุ วรรณี       พรมดอนยาง
 653       00375       น.ส.อรวรรณ        ชาวนา
 654       00547       นายสัญชัย         จารัตน์
 655       00820       น.ส.จันธิ รา       ประดวงชื่ อ
 656       01179       นางสาวชลธิ ชา      สิ งคเวหน
 657       00003       น.ส.กฤติยาณี       บุญพัฒน์
 658       00031       น.ส.อัญชลี        สื บเสาะเสมอ
 659       01080       นางสาวกมลรัก       สมานรัตน์
 660       01101       นางสาวดวงกมล       สาราญใจ
 661       01320       น.ส.กมลชนก        รัตนสวัสดิ์
 662       02246       น.ส.ธี รนุช       วิวาสุขุ
 663       02361       น.ส.ปริ ศนา       โสตรุ ดร
 664       01788       น.ส.อัจฉรา        เสาพาน
 665       02041       นางกัญญาวีธ์       เพชรสงคราม
 666       01615       น.ส.นิ รดา        ฉายแก้ว
 667       01647       น.ส.ฐิ ติกาญจน์     ณรงค์ดวง
 668       00139       น.ส.พรเพ็ญ        ใยย้อย
 669       00692       นายณัฐกรณ์        วิยาสิ งห์
 670       01044       นายนิ ยม         ภาคพรม
 671       02237       น.ส.วิไล         พนาวัน
 672       02368       นางดวงดาว        หอสู ติสิมา
 673       01531       นางสาวศุภลักษณ์     เอี่ยมพลี
 674       02385       น.ส.สุ นีย ์       สายกระสุ น
 675       02354       นางอรัญญา        อยูดี่
 676       01696       น.ส.ดาวสวรรค์      วรรณทอง
 677       02050       นายบุญสม         จันทร์ สด
 678       00241       น.ส.จุรีรัตน์       ทิ้งสุ ข
 679       00146       น.ส.ภณิ ดา        หาญบาง
 680       00640       นายพงพันธุ์        กลึงพงษ์
 681       00755       น.ส.ดวงตะวัน       เกษรนวล
 682       01355       น.ส.สุ พรรณษา      สายยศ
                                                                หน้า 23


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 683       01614       น.ส.ปรี ยา        ทองนา
 684       02159       นางสาวกุลธี รา      ห่อทอง
 685       00944       น.ส.ประธานพร       ผิวขาว
 686       00737       น.ส.กมลชนก        มะลิซอน ้
 687       00151       น.ส.อัจฉราพร       ตรงศูนย์
 688       01944       นายอุทย ั         กาจร
 689       00720       นายอุเทน         ชูวา
 690       00355       น.ส.ขวัญกมล        ชมเมิน
 691       02081       น.ส.สุ ดารัตน์      สมดังใจ
 692       01792       น.ส.วรัญญา        สุ ขเกษม
 693       00345       นางรุ จิรัตน์       ศิลาลาย
 694       00488       น.ส.วิภาวรรณ       บุญรอด
 695       02275       น.ส.เดือนเพ็ญ      สร้ อยจิตร
 696       00921       น.ส.อนงค์รัตน์      ทรงสะดี
 697       00226       น.ส.วิไลวรรณ       อสิ พงษ์
 698       00433              ั
                  นายเกียรติศกดิ์     สุ ขบรรณ์
 699       00427       นางวิภาดา        แข่งขัน
 700       01581       นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มก    ุ
 701       00751       น.ส.ณภัสร์ ชนก      เงางาม
 702       00874       น.ส.ญานิ ศา       สายบุตร
 703       00957       นางนิติญา        จันทกา
 704       01058       น.ส.พัชรี        เรื องสุ ขสุ ด
 705       01070       นางสาวรุ่ งนภา      ทนทาน
 706       01330       น.ส.อรสา         สุ ภาวหา
 707       02111       น.ส.วริ ฐา        หลักคา
 708       01454       น.ส.อรวรรณ        อรุ ณมาศ
 709       01671       น.ส.จันทมณี       มีธรรม
 710       01657       น.ส.ดลฤดี        นิ ลจันทร์
 711       01572       นางสาวธนธร        สวยรู ป
 712       01630       นายหนึ่ ง        สุ ภิษะ
 713       02109       นางธนมน         ไชยโคตร
                                                                หน้า 24


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 714       02213       น.ส.สุ ระชญา       คิดสาเร็ จ
 715       00975       นายกิตติ         แสงนอก
 716       01706       น.ส.สติมา         สุ วรรณแสงศรี
 717       00315       นายมุนินทร์        สิ นสร้ าง
 718       00018       น.ส.ศุภวรรณ        บรรจุสุข
 719       00044       น.ส.ธิ ดารัตน์       เนตรแก้ว
 720       02253       น.ส.วัชราภรณ์       ศัพท์พนธุ์ ั
 721       00808       น.ส.วิจิตรา        ยอดอินทร์
 722       00955       น.ส.กรรณิ การ์      กลิ้งรัมย์
 723       01257       นายนราวุฒ         พรหมทอง
 724       02424       น.ส.ศริ นทิพย์      สนทอง
 725       01065       นางสาวจุฬาลักษณ์     อินทร์ แป้ น
 726       00859       นางวนิดา         ในพรมราช
 727       01672       น.ส.นุชจรี        ทุ่นทอง
 728       01668       น.ส.สุ ภาณี        บุญเสร็ จ
 729       00740       นางเนตรนภา         เพชรจันทร์
 730       01654           ั
                  น.ส.สุ นนทา        สมานวัน
 731       01651       น.ส.ณัฏฐกรวรรณ      ทางดี
 732       01399       น.ส.พัชริ นทร์      ซามาตย์
 733       00561       น.ส.ธนารัตน์        ยีรัมย์
 734       01358       นายพรหมมิน        สมเสมอ
 735       01887       น.ส.ธัญญารัตน์      คาสุมาลี
 736       00531       นายกิตติพงษ์        มีชานาญ
 737       01894       นายเดือน         บุญมัน ่
 738       00225       น.ส.จิรัชญา        คานาม
 739       01532       นางสาวกรรณิ การ์     อินทร์ ทศน์ ั
 740       01456       นายเชาวลิต        สายใจบุญ
 741       00812       นายชวลิต         รื่ นกลิ่น
 742       00118       น.ส.ขวัญตา         ปานทอง
 743       01024       น.ส.กรรณิ การ์      เจริ ญยิง่
 744       01662       นางกาญจนา         พิศวงค์
                                                                หน้า 25


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 745       01385       น.ส.ปิ ยาภรณ์       เสาทอง
 746       01285       น.ส.สุ จิตรา       จันทร์ สิงห์
 747       02096       น.ส.วิมลพันธ์       หวังผล
 748       01723       น.ส.พรเพ็ญ        บุญตา
 749       02046       นายสมชาย         เหิ มหาญ
 750       02056       นายอดิศร์ ราษฎร์     ศรี สวาท
 751       01841       น.ส.นุชจรี ย ์      คงสกุล
 752       00085       นายไพศาล          เย็นใจ
 753       00860       น.ส.สุ ภาพร        หล่อทอง
 754       00636       นายพิทกษ์ ั        หาสุ ข
 755       01026       น.ส.เสาวภา        สาจีน
 756       00132       น.ส.อาภา          ชัยพร
 757       01695       น.ส.พัชยา         จงมังคัง
                                 ่ ่
 758       01111       นางสาวน้ าอ้อย      ต้องถือดี
 759       00572       น.ส.สิ นใจ         ธัญภู
 760       01864       น.ส.วีณา         โต๊ะงาม
 761       00056       น.ส.รัชวรรณ        จันทเขต
 762       01280       น.ส.ไพริ นทร์       เนี ยมหอม
 763       00005       น.ส.เกศินี         แท่นแก้ว
 764       02384       น.ส.วราลักษณ์       สุ ทธิ ยานุช
 765       00435       น.ส.ศิริพร        ทองนริ นทร์
 766       00465       น.ส.ธัญทิพย์       นพพิบูลย์
 767       01639       น.ส.เจนจิรา        กิ่งทวยหาญ
 768       01294       น.ส.วันเพ็ญ        เสาเกลียว
 769       00897       น.ส.นิ ภาพร        สระศรี
 770       00671       น.ส.นิ ตยา         บุญมา
 771       00101           ั
                  นางสุ ภชชา         แสนคม
 772       00560             ั
                  น.ส.สุ รีวลย์       สระทอง
 773       00566       น.ส.รจนารถ         ถนอมวงษ์
 774       01099       นางสาวดวงใจ        หวังเป็ น
 775       00407       น.ส.วราภรณ์       ถุนาพรรณ์
                                                                หน้า 26


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 776       01892       น.ส.สุ ลาวัลย์       ปัญญาเอก
 777       02302       นายอภิชาติ         สว่างภพ
 778       02243       นางวรรณะ          ศิลางาม
 779       01376       น.ส.นภัสวรรณ        จารัตน์
 780       01349       น.ส.อาริ ยา             ั
                                พิมพ์จนทร์
 781       02162               ั
                  นางสาวศริ นทร์ ลกษณ์ มุลาลินนน์
 782       01332       นายวันประทีป        โสภิณ
 783       01745       น.ส.วราภรณ์        จันทบุตร
 784       00536       น.ส.เฉลียว         คามี
 785       00182       น.ส.วีนา          ชื่ นชม
 786       00596       น.ส.วราภรณ์         ประดุจชนม์
 787       00380       น.ส.ปิ ยาภรณ์        ลาภูตะมะ
 788       00111       น.ส.ศิวะพร         สุภิษะ
 789       01090       นางสาวรัตนา        จองชนะ
 790       02400       นายวิทยา          พรรณนา
 791       01790       น.ส.มัลลิกา        ยืนยง
 792       01185       นางสาวปภาวี        ริ้ วลอด
 793       02136       น.ส.วลัยลักษณ์       วงศ์บุญ
 794       02097       น.ส.สุ ภารัตน์       สมสุ ข
 795       00861       น.ส.ณัฐกานต์        สาราญใจ
 796       02387       น.ส.ชณิ สร         เสาร์ แก่น
 797       02266       น.ส.ฤดี          อมรปฐมมงคล
 798       01501       นางสาวแสงเทียน       อินทร์ สาราญ
 799       00758       น.ส.คันธารัตน์       จันโท
 800       00239       น.ส.อภิฬงญาย์        เพ็งพันธ์
 801       01485       น.ส.สไบทิพย์        บุหงา
 802       01569       นางสาวบังอร        พนาริ นทร์
 803       02174       นางสาวดวงพร        เพิ่มทรัพย์
 804       01013       น.ส.ศิริทศั        มันยืน
                                 ่
 805       01566       นางสาวจารุ วรรณ      มากพงศ์
 806       02183       น.ส.อภิญญา         วงศ์นาจ
                                                                หน้า 27


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 807       02177       นางสาวเพียงเดือน      สามันสวน
 808       01372       น.ส.สุ ฑาทิพย์       สุ ขยา
 809       01446       น.ส.อรไท          อานนทสกุล
 810       02405       นางณัชชา          บูรณ์เจริ ญ
 811       01925       นายโสภณ           ปิ ยะไพร
 812       01753       นายศักดิ์ชาญ        ผลสุ ข
 813       01971       นางสาวมัชฌิมา        จารู ญ
 814       00194       น.ส.วิมลรัตน์        เติมกล้า
 815       00248       น.ส.เบญจวรรณ         บุญโต
 816       01934       น.ส.พรพิศ          ผึ่งผาย
 817       00258       น.ส.จิณณพัต         แผ่นจันทร์
 818       00242       นางเสาวลักษณ์        พูลสวัสดิ์
 819       00027       น.ส.พุทธรา          ศรี แย้ม
 820       01926       น.ส.พัชริ นทร์       ถิ่นทับไทย
 821       01568       นางสาวเสาวภา        ทองคา
 822       02268       น.ส.ทัศวรรณ         ใบเนี ยม
 823       01711           ั
                  น.ส.สุ นนทา         สุ ดงาม
 824       00771       น.ส.ดิลกลักษณ์        ขิมทอง
 825       00769       นางนฤมล           ต้นทอง
 826       00008       น.ส.ศิริพร          นันทรัตน์
 827       00032       น.ส.อารี รัตน์        ประดับ
 828       00747       นายเจตนากร          เพลินจิตต์
 829       01068       นางสาวสุ ภาวิณี       จันทร์ งาม
 830       02337       น.ส.ภัทรดา         ฉัตรเงิน
 831       01202       นางสาวนิ ยดา        บานเย็น
 832       01216       นายนริ นทร์         ผลว่า
 833       01196       นางมนัสสา          ภูเขียว
 834       00421       น.ส.ศาตนันท์        มณี พร้ าว
 835       01064       นางสาวสุ ชญา        ยอดเพ็ชร
 836       01247       นางสาวสายฤดี        โยยรัมย์
 837       00979       นางสุ นิมา         ศรี โกตะเพชร
                                                                หน้า 28


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 838       01251       นางสาวนุชรี       สุ ขประเสริ ฐ
 839       02428       น.ส.ณัฐสุ ดา       สุ พิมภพ
 840       01452       นางวีรวรรณ        โอสถานนท์
 841       00521       นายสุ ทธิ ชยั       ตรงศูนย์
 842       00191       น.ส.นุจรี         จันทเขต
 843       00568       นางอรุ ณรัตน์       ทองมาก
 844       00619       นายสนัน ่        บาเพ็ญดี
 845       00519       น.ส.ทัศน์วรรณ       ระเมียดดี
 846       01999       น.ส.พัชรี พร       ละอองดี
 847       02067       น.ส.สิ ริมา       สาลีทอง
 848       00178       นางฐานิดา         ณ ระนอง
 849       00080       น.ส.มุจจลินทร์      ประเมินชัย
 850       02206       น.ส.อรวรรณ        ขอนเงิน
 851       01567       นางสาวดนุชรัตน์     เจริ ญศิริพาณิ ชย์
 852       01406       น.ส.นาริ ฐา       ชาญปรี ชาสมุทร
 853       01461       น.ส.จีรภา        ทรงงาม
 854       02164       นางสาวนันทิดา      ทรงพระ
 855       00413       นายอนุรักษ์       แท่นแก้ว
 856       01220       นางสาวรัชดาภรณ์     นารี
 857       02335       น.ส.ปิ ยะดา       นิ ลม่วง
 858       02030       น.ส.พนารัตน์       ลายทอง
 859       02305       น.ส.วราพร        วานิ ยาม
 860       01232       นางสาวกนกเนตร      วุฒิยา
 861       01002       นางสมจิตร        สนองดี
 862       00846       น.ส.ณฐิ ภาวัล      สุ ขจิตร
 863       01882       นางขวัญใจ        หมายมี
 864       00162       นายนราธิ ป        ดัชถุยาวัตร
 865       00267       น.ส.ยุพา         ทองอ้ม
 866       00338       น.ส.พัตรา         เพราะทอง
 867       00406       น.ส.มัจฉรี        สานักนิ ตย์
 868       02012       น.ส.ดวงฤดี        แก้วพวง
                                                                หน้า 29


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 869       02423       น.ส.อุษณี ย ์        จะมัวดี
 870       01191       นายบรรพต          จิตขยัน
 871       01310       น.ส.สุ ภาภรณ์        ชื่ นยง
 872       02327       น.ส.พัชรี          ทองทวี
 873       00810           ั
                  นายวิสยทัศน์        พรหมขันธ์
 874       01223       นางสาวลาไพ         พรหมสู ง
 875       01661       น.ส.อมรรัตน์        ภาไสย์
 876       00986       น.ส.วนิ ดา         มาลาทอง
 877       01278       น.ส.นิ ภา          วิเศษ
 878       01269       นางสาวปาณิ ศา        สมมี
 879       01317       น.ส.ศุภลักษณ์        สมานมิตร
 880       01225       นางสาวปั ทมา        สู ญตรง
 881       01834       น.ส.ปภัชญา         หวังทรัพย์
 882       01966       นายวีรยุทธ          แยบดี
 883       00567       นายสุ ทธิ พงษ์        แถวทิม
 884       00323       นายโฆษิต           สามพิมพ์
 885       01930       น.ส.กชกร          โพธิ์ เงิน
 886       00055       น.ส.สุ ทธิ วรรณ       จันทเขต
 887       00972       นางนวลจันทร์        กระแสเทพ
 888       02175       นายจรัญ           คชพันธ์
 889       02084       น.ส.หทัยรัตน์        คมคาย
 890       00582       น.ส.นพาวดี         จึงพัฒนา
 891       02092       น.ส.ทัศนีย ์        จุฑาจันทร์
 892       01878       น.ส.ยุพาวดี         แจ่มใส
 893       01253       นายเสรี ชน         ดัชถุยาวัตร
 894       02242            ั
                  นายศิริสมพันธ์       ทองทวี
 895       01896       น.ส.จิตรา          นพเก้า
 896       01308       น.ส.นภาพร          เนตรพันธ์
 897       01693       น.ส.อลิษา          บุญส่ ง
 898       01559       นางสาวชนนาถ         ประยงค์หอม
 899       02320       นายทราวุฒิ         ปุ่ นประโคน
                                                                หน้า 30


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 900       01879       น.ส.สุ มาลี        พระงาม
 901       01340       นางผุสดี         พระจันทร์
 902       01989       นางสาวเก็จกาญจน์     พันธ์นา
 903       01279       น.ส.นภาลัย        วิบูลย์เพ็ง
 904       00933       น.ส.ปาริ ชาติ       สุ ภาวหา
 905       01125       นางสาวกชพร        เสริ มศรี
 906       01851       น.ส.สมพันธ์        ห้องแก้ว
 907       02270       น.ส.ธัญญาวรรณ       หันตุลา
 908       00436       น.ส.สายชล         หมายดี
 909       00476             ั
                  นายสุ ทธิ ศกดิ์      ดาทอง
 910       01760       น.ส.ศันสนี ย ์      นัดกล้า
 911       01404       นายเจนณรงค์        ยืนยิง่
 912       01025       น.ส.สุ ภาภรณ์       สารวมจิต
 913       00201       น.ส.พุทธชาติ        กะการดี
 914       00342       น.ส.นภาพร         เชือนรัมย์
 915       00088       น.ส.มณี กร         ภาชี
 916       01263       นางสาวบุญเจิม       คงดี
 917       01400       นางญาดา          คาศรี เมือง
 918       02158       นางพิมพร         ใจดี
 919       01283       น.ส.นิ ตยา        ดาทอง
 920       01539       นางสาวแสงดาว       นพพิบูลย์
 921       00554       น.ส.ณศพร         บุญทัน
 922       02009       นายนราศักดิ์       บุญเสร็ จ
 923       00584       นายยุทธศักดิ์       เพชรพิเศษศักดิ์
 924       02379            ั
                  นางวารี นนท์       สุ จิรพงศ์
 925       02118       นางบุญรัตน์        สุ ภิษะ
 926       01832       นายธนาศักดิ์       เสางาม
 927       01022       น.ส.อนงค์        มีสิทธิ์ ดี
 928       01600       น.ส.สรญา          พลาสู รย์
 929       01752       นายมงคล          ไชยโยชน์
 930       01756       น.ส.ปราณี         มันยืน
                                ่
                                                                หน้า 31


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 931       01594       นายวรวุฒ         กาลังหาญ
 932       00613       นางสุ พรรณี        เชาว์ชอบ
 933       00341       นายคณิ ต         ดวงสนาม
 934       00618       นายชาคริ ต        เสพสุ ข
 935       01394       นายประสงค์        เกิดสันโดด
 936       01725       นายดุสิต         จันทเขต
 937       00831       นางไพพนา         ช่างศรี
 938       02160             ั
                  นายเกียรติศกดิ์     ทองอ้ม
 939       02300       นายจักราชัย       เป็ นเครื อ
 940       01131       นางสาวพิมพ์นิภา     พิลึกรัมย์
 941       02342       นายพีรพงศ์        พูนไนย์
 942       01886       นายบุญมี         ลาภูตะมะ
 943       01998       น.ส.ปุณยนุช       ลีตี
 944       01395       น.ส.พิมพิรากูล      โลนะลุ
 945       01526       นางสาวกนกวรรณ      แสนสุ ข
 946       00381       น.ส.นัทธมน        กระแสเทพ
 947       00735       นายโสรเชษฐ์        ชินวงศ์
 948       00734       น.ส.อารี ยา        นามบุตร
 949       00723       นายวิทยา         บุญเติม
 950       01019       น.ส.อรอุษา        กองทอง
 951       01448       น.ส.ลลดา         ควินรัมย์
 952       01006       น.ส.ฤทัยวรรณ       ทิรอดรัมย์
 953       01445       น.ส.มธุรส        ปานทอง
 954       01229       นางสาวกาญจนา       ฤทธิ รณ
 955       01030       น.ส.น้ าฝน        สานักนิ ตย์
 956       00978       น.ส.พรทิพย์       เห็นศิลป์
 957       01746       นายพรศักดิ์       สายทอง
 958       02110       นางเสาวณี ย ์      ดีมน ั่
 959       01383       น.ส.พรชนก        บริ สุทธิ์
 960       02248       น.ส.นวนจันทร์      สันทัด
 961       01739       นางสุ มาลี        สายเสน
                                                                หน้า 32


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 962       01534       นายหัสดิน         สุ ขดี
 963       00229       น.ส.ศุภลักษณ์       คาพร
 964       00776       น.ส.สังวรจิต        แจ่มจันทร์
 965       00255       นายคทาวุธ         บุญวร
 966       00377       น.ส.จารุ วรรณ       ยวงแก้ว
 967       00765       น.ส.จิตติภรณ์       ลือสะท้าน
 968       02196       น.ส.สุ ปราณี       กลีบบัว
 969       01015       น.ส.ประภัสสร       กิติธีระกุล
 970       00999       น.ส.สุ มาลี        แกล้วกล้า
 971       02218       นายสารื่ น        ชมชื่ นดี
 972       02410       น.ส.ปนัดดา        บุญมาก
 973       01214       นางสาวธี ราภรณ์      เบขุนทด
 974       00984       น.ส.จันทิมา        ประสานดี
 975       01561       นางสาวสุ รีรัตน์     พันธ์ไชย
 976       00477       นายณัฐพล         สันทาลุนย  ั
 977       01478       นายเอกสิ ทธิ์       เหล่าธี รกาญจนา
 978       00518       น.ส.จันจิรา        ยาจิตร
 979       00661       น.ส.เพ็ญศรี        ลาดทอง
 980       00707       น.ส.ศิรินภา        ชิงชนะ
 981       01710       น.ส.อรนภา         มณี คา
 982       02311       น.ส.สมจิตร์        เกลียวเพียร
 983       02329       นางวาสนา         ทองประดับ
 984       00141       น.ส.ผกาภรณ์        ประวาสุ ข
 985       01653       น.ส.นกแก้ว        ตั้งสุ จิตร
 986       01650       นายสามารถ         เบ็ญเจิด
 987       02236       น.ส.ปั ญญา        เถาว์ยา
 988       00592       นางปรางค์ทิพย์       ใจเจริ ญ
 989       01683       นายณรงค์ฤทธิ์       สหุนาฬุ
 990       00122       นายระพีพฒน์ ั       นามอภิชน
 991       01732       นางประพันธ์        ร้ อยศรี
 992       00924       น.ส.สุ นีรัตน์          ั
                               ทวีศกดิ์
                                                                หน้า 33


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 993      01593       น.ส.สมบูรณ์         สาลีทอง
 994      01542       นางสาวอุไรรัตน์       เปรี ยบยิง่
 995      00925       น.ส.ปานี ยา         บุญเสริ ม
 996      00393       น.ส.สุ วรรณสาม        หงษ์งาม
 997      01625       น.ส.วิไลรัตน์        ปัญญา
 998      02207       น.ส.ต้องตา         ชาญเชี่ ยว
 999      00828       น.ส.กมลวรรณ         เหง้าสา
 1000      02296       น.ส.ดวงพร          อุส่าห์ดี
 1001      01112       นางพรทิพย์         แก้วเมียน
 1002      01089       นางสาวจุรินธร        นิ จเมืองปั ก
 1003      01215       นางสาวชนิ นพร        นุตโร
 1004      02347       น.ส.สุ มินตรา        ปรารถนา
 1005      00262       น.ส.กมลักษณ์         ควรดี
 1006      01271       นางสาวนงลักษณ์       สุ ระสังข์
 1007      02411       น.ส.พัชริ นทร์       สุ ขชาติ
 1008      00218       น.ส.สุ นิสา         สมัครสมาน
 1009      00552       น.ส.น้องนาง         ยอดเพชร
 1010      01610       นายธี รพงษ์         นึ กถูก
 1011      00754           ั
                  น.ส.ศิวตรา          นามเวช
 1012      02156       นายดารงค์          บุรีรัตน์
 1013      01509       นายอิทธิ พล         นะกุลรัมย์
 1014      02191       น.ส.ขันทอง         พรมแก้ว
 1015      01130       นายปราโมทย์         ลาภจิตร
 1016      01754       น.ส.ชฏารัตน์        สานักนิ ตย์
 1017      01964       นางสาวผกามาศ         คงยืน
 1018      00727       นายธี ระพล          ศรี สุข
 1019      02396       นายกานต์          ทองแท่ง
 1020      01556       นางหยาดพิรุณ        พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 1021      02355       น.ส.กมลวรรณ         ภาสดา
 1022      00188       น.ส.ธนาพร          บูรณะ
 1023      00378       น.ส.ชุลีกร          สุภิมารส
                                                                หน้า 34


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 1024      00913       น.ส.อัมภวัลย์        วิวาสุขุ
 1025      00365       น.ส.จันทร์ จิรี        เมืองงาม
 1026      00915       นางชริ นยา          จันทาวงษ์วุรุฬห์
 1027      01425       นายศักดิ์นริ นทร์      ทองนริ นทร์
 1028      02344       น.ส.รัตนา          หม้อทอง
 1029      00264       น.ส.ปวีณา           ไชยสุ วรรณ
 1030      00412       นายปิ ยบุตร         สะสิ ริ
 1031      01724       น.ส.อรพรรณ          กองทุน
 1032      01159       นางสาววิภารัตน์       แสนกล้า
 1033      01164       นางดวงใจ           ทองร่ อน
 1034      02267       น.ส.น้องรอง         สารภี
 1035      01282       น.ส.วันวิสา         หอมหวน
 1036      01703       น.ส.จันธนา          ช่อมะลิ
 1037      00675       น.ส.สี ประไพ         อุบติั
 1038      00485       นายกัมพล           เลิศถมสุ วรรณ
 1039      00269       น.ส.วีรวรรณ          ยิงยงยุทธ
                                  ่
 1040      00048       นางสุ ภาพร          จงประเสริ ฐวงศ์
 1041      01137       นางสาวสิ ริยาภรณ์      สุ ขตน
 1042      02377       น.ส.สุ ภาภรณ์        คงสุ ข
 1043      01517       นางสาววงศ์ศิริ        ปลดรัมย์
 1044      00660       น.ส.สุ ภา           มะลิซอน้
 1045      00366       น.ส.โชติกา          วงษ์เลิศ
 1046      00134       นางอาพร            เกิดรัมย์
 1047      00250       นายพงษ์รัก          วังสันต์
 1048      00263       น.ส.นงนภัส          สายแสง
 1049      00084       น.ส.บุษบา           ทวีสุข
 1050      00863       น.ส.บรรฑรวรรณ        จันเพ็ชร
                                 ่
 1051      02062       น.ส.อลิษา          พุจารย์
 1052      01293       นายณัฐพงษ์          กมลบูรณ์
 1053      00394       น.ส.แสงเดือน         ไชยา
 1054      01679       น.ส.พุทธรักษ์        รัตนโกสิ นทร์
                                                                หน้า 35


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1055      02181       น.ส.นลินี        มันยืน
                               ่
 1056      00799       น.ส.สาวิตรี       จันทร์ สิงห์
 1057      00802       น.ส.พีรดา        โสดาจันทร์
 1058      00358       น.ส.สุ ภาพร       นริ นทร์ รัมย์
 1059      02388       น.ส.เนตรนภา       จิตเย็น
 1060      02101       น.ส.อรพินท์       ไหมทอง
 1061      02249       น.ส.ปี ใหม่       รักปลื้ม
 1062      02372       น.ส.ธนิ ดา       ดีทวี
 1063      01098       นางสาวจินดา       ยอดเพ็ชร
 1064      01692       น.ส.สุ ภาพ       พูนสกุล
 1065      01093       นางสาววรางคณา      วิบูลย์เพ็ง
 1066      02079       น.ส.เกษรา            ั
                              พิมพ์จนทร์
 1067      00251       น.ส.สุ พิชฌาย์      จันทร์ พวง
 1068      00145       นายเชิดศักดิ์      ลือจันดา
 1069      02095       นายเอกชัย        ชายเพชร
 1070      02195       น.ส.นุชจรี       มีทรัพย์
 1071      00756       น.ส.หนูการณ์       แสงกล้า
 1072      00416       น.ส.ธัญญลักษณ์     กูลรัตน์
 1073      01617       นางอารี ภรณ์       ศิรพัชรางกูร
 1074      00387       นางนุชรี         เจริ ญวัชรวิทย์
 1075      02194       นายถิรสิ ทธิ์      จันทร์ ลา
 1076      02025       น.ส.ทิพารัตน์      กูลรัตน์
 1077      00888       น.ส.พรทิพย์       ดวงศรี
 1078      01003       น.ส.ณัฐธยาน์      ทองรส
 1079      00956       น.ส.กลิกา        สันธิ โร
 1080      00306       นายพินิจ         สว่างผุย
 1081      01688       น.ส.สมจิตร       ศิริปี
 1082      01095       นางสาวสุ นิดา      มะลิซอน้
 1083      02121       น.ส.ทัฐญาพรรณ      เจริ ญศรี
 1084      00516       น.ส.ศศิธร        เถาว์หอม
 1085      01935       น.ส.มาลัย        นพพันธ์
                                                                หน้า 36


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 1086      01457       นางคาพร           สายใจบุญ
 1087      01056       นายจักรพงษ์         จันทะวงษ์
 1088      01846       น.ส.จุรีพร         ชาญศรี
 1089      00743       น.ส.ขวัญนภา         พากเพียร
 1090      01477            ั
                  น.ส.สุ กญญา         สมัญญา
 1091      00128       นายปิ โยรส          เครื อสุ วรรณ
 1092      01036       นายสมศักดิ์         สันทอง
 1093      01243       นางสาวสุ วิมล        ดวงดี
 1094      02165       นางสาวจิตลดา        สาธร
 1095      00893       น.ส.นิ ภา          เจาะเหมาะ
 1096      01346       น.ส.ดาราณี         พรหมบุตร
 1097      00426       น.ส.ปาริ ชาติ        ก้านหญ้ากลาง
 1098      00630       น.ส.ประเดิม         ดุจจานุทศน์ั
 1099      01241       นางอาพร           ศรี ระอุดม
 1100      01447       น.ส.ราไพ          มัคริ นทร์
 1101      00537           ั
                  นางสุ กญญา         เพ่งพิศ
 1102      01763       นายเอกชัย          บ่อศีล
 1103      01296       น.ส.กัลยกร         จรัสใส
 1104      01795       นางสุ มณฑา         จีระมะกร
 1105      00347       น.ส.ศลิษา          วันสุ ข
 1106      01512       นายนิ พนธ์         เรี ยบร้ อย
 1107      02027       น.ส.สุ พิน         บรรลือทรัพย์
 1108      01722       น.ส.ณิ ชานันท์       เจริ ญสกุล
 1109      00526       น.ส.ศิรินทรา         แจ่มใส
 1110      00919       น.ส.ประณี ต         กระแสเทพ
 1111      00290       น.ส.กาญจนา          คงวัน
 1112      00853       น.ส.รัชนี กร        เจริ ญศิริ
 1113      00217       น.ส.อัญชลี          ภิญโญ
 1114      00987       น.ส.ทิชากร         ทิศกลาง
 1115      01498       นางสาวจุรีรัตน์       บุราคร
 1116      00150       นายอานาจ           หวังผล
                                                                หน้า 37


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 1117      00115       น.ส.ขวัญฤทัย         บูรณะ
 1118      02407       นายบุญสงค์         พวงนาค
 1119      02004       น.ส.สุ ภาวดี        มีศิริ
 1120      02104       น.ส.กิตติยา         มีศรี
 1121      00696       น.ส.ฒาลิษา          สมุห์เงิน
 1122      01783       นายอาทิตย์         บัวงาม
 1123      01673       น.ส.กัลยา          ขยันดี
 1124      02167       นางสาวกินรี         ศิริมา
 1125      00848       น.ส.แสงสุคนธ์        ดันนอก
 1126      02166       นางสาวนารี         พอกพูน
 1127      00328       น.ส.อุษณี ย ์        ผลจันทร์
 1128      00014       น.ส.สาวิตรี         กกรัมย์
 1129      01803       น.ส.วิชชา          พลบูรณ์ศรี
 1130      02114       นางสัมริ นทร์        จิตรสวัสดิ์
 1131      01010       น.ส.เครื อวัลย์       ไชยประโคน
 1132      02339       น.ส.นิ ศาชล         สิ มอุด
 1133      00332            ั
                  นายศักดิ์ภทร         ดวงใจ
 1134      01972       นางวรรณิ ศา         วสุ วชร์ั
 1135      01108       นางสาวรัตนา         มากแสน
 1136      00136       นายธนวันต์          วิจิตรธรรม
 1137      01798       นายยอดพล          สายรัตน์
 1138      00386       นายอภิเดช          สุวงศ์
 1139      02016       น.ส.แสงรวีย ์        พรหมดี
 1140      00989       น.ส.รัตติยา         ดีแก่
 1141      00391       นายกัมพล           ทวีสุข
 1142      01889       น.ส.ปิ ยฉัตร        พลศรี
 1143      01240       นายชวภณ           ไพเราะ
 1144      02336       นางศศิธร          คงถือมัน  ่
 1145      02285       นายแปลง           บรรลือทรัพย์
 1146      01507       นางสาวจินตนา        ร่ าเริ ง
 1147      00837       น.ส.ชาคริ ยา        จาปาเทศ
                                                                หน้า 38


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1148      02299       นายสุ ทธิ พงษ์       ปะระกรรม
 1149      01222       นางสาวมะนิ ล        เจนจัด
 1150      01782       น.ส.รักติพน ู       บุญสอน
 1151      01992       นางสาวจันทร์ เพ็ญ     เชยรัมย์
 1152      01389       นายภัทรกร         สุ ภิษะ
 1153      00459       น.ส.พรพิมล         พิรมรัมย์
 1154      00650       น.ส.ยุพา              ั
                                วสุ วฒน์
 1155      00127       น.ส.ฐิ ตานันท์       พิสุทธิ์ สกุลศิลป์
 1156      01353       น.ส.สุ วิมล        สมานมิตร
 1157      00224       นายยุชดนัย         มีสิทธิ์
 1158      01906       น.ส.นภัสวรรณ        พันธ์อินทร์
 1159      01544       นางสาวนิ ชาภา       ประสานดี
 1160      00922       นางอัจฉรา         แพลอย
 1161      02018       น.ส.กัลยามิตร       พิมพ์ทอง
 1162      02057       น.ส.เนตรนภา        เหนี่ ยวบุปผา
 1163      01847       น.ส.ชุลีรัตน์       ช่วงไธสง
 1164      00969       น.ส.ศิโรรัตน์       ใยมุง
 1165      01500       นางสาวธัญญธร        ดวงเวาว์
 1166      00371       นายณัฐพงษ์         มิถุนดี
 1167      00402       น.ส.รัฐสดี         คงทวี
 1168      01616       น.ส.ดวงดาว         ผ้าผิวดี
 1169      00099       น.ส.วิกานดา         ฉิ มงาม
 1170      00034       น.ส.มุทิกา         การงานดี
 1171      01313       น.ส.รุ่ งพรรษา       สุ ขกล้า
 1172      01508       นางพนัดดา         อินทร์ งาม
 1173      02006       น.ส.สุ ฎา         ดีมน ั่
 1174      00100       น.ส.รุ่ งนภา        แสนกล้า
 1175      00593       น.ส.สิ ริรัตน์       เจียงทอง
 1176      00684       น.ส.สุ ภาพร         สิ งห์โต
 1177      01419       น.ส.พัทธนันท์       ภาสดา
 1178      01262       นางสาวจิราพร        ฉัตรเกาะ
                                                                หน้า 39


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1179      01388       นางพัชริ นทร์       เพิ่มพูน
 1180      01259       นางสาวอัจฉรา       ยอดรัก
 1181      00732       น.ส.ณัฐกาญจน์       ศรี สุราช
 1182      01250            ั
                  นายกิตติศกดิ์       ศรี แก้ว
 1183      01057       นางพิมพ์วรี ย ์      หงษ์สูง
 1184      00397       น.ส.มะลิวลย์  ั      นาดี
 1185      00918       น.ส.ธันยาภัทร์      พิรุณ
 1186      01467       น.ส.ธิ ติพร        ดาศรี
 1187      01486       นายอติยะ         เงางาม
 1188      01163       นายปรี ชา         เงางาม
 1189      00844       นายอดิศร         บุญล้ า
 1190      00072       น.ส.เนตรนภา        สวากัลป์
 1191      01530       นางสาวณัฐธิ ตา      กาลังมา
 1192      01110       นางสาวพนาวรรณ       บุญสวัสดิ์
 1193      01037       นายรณรุ จน์        แผ่นจันทร์
 1194      02068       นายภาณุ วฒน์ ั      เอติยติั
 1195      01922       น.ส.จันทร์ จิรา      ขาวดี
 1196      00444       น.ส.ปาริ ชาติ       นานรัมย์
 1197      00223       น.ส.ทัศนีย ์        ดาเนิ นงาม
 1198      00296       นายปิ ยะ          ปั ญญาเหลือ
 1199      00642       น.ส.ณัฐริ ณีย ์      ก่อแก้ว
 1200      00873       น.ส.ศิริรัตน์       หุนารัตน์
 1201      00788       นายเอกชัย         จันทกุล
 1202      00958       น.ส.อัปษรศรี       สนทอง
 1203      01228       นางสาวจันทนา       ถือชัย
 1204      01032       น.ส.จันทรา        เสกกล้า
 1205      01244       นางสาวภานิ ช       เห็นถูก
 1206      02416       น.ส.ศิริรักษ์       จันทร์ ศิริ
 1207      01628       น.ส.วรรณดี        คงกล้า
 1208      01985       นายเจษฎา          ชุมพลรักษ์
 1209      01434       น.ส.ศศิธร         แต้มทอง
                                                                หน้า 40


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1210      01863       นายนราศักดิ์      บุญรอด
 1211      00663            ั
                  น.ส.สุ พชชพร       คาหาญ
 1212      00064       น.ส.โศภิษฐา       ลอดทอง
 1213      01789       นายสมเกียรติ      มงคล
 1214      00627       นายพรชัย         สวัสดี
 1215      00523       น.ส.ชัชดา        กิ่งแก้ว
 1216      00364       น.ส.นุจรี        สมนาค
 1217      00174       นางอนงค์         บุญร่ วม
 1218      00231       น.ส.จุรีวรรณ       จุฑาจันทร์
 1219      00369           ั
                  น.ส.สุ กญญา       จาเนี ยรกุล
 1220      01014       นางนันตพร        ภัคคะธารา
 1221      00950       น.ส.พัชริ นทร์     ทีอุปมา
 1222      01337       น.ส.ชริ นรัตน์     ภาสดา
 1223      01437       น.ส.บุษบง        วชิมาเภท
 1224      01378       น.ส.ณัฐพัชร์      คาวินวิทย์
 1225      01747       น.ส.กาญจนา       จองดี
 1226      02115       น.ส.สุ ภาทิญา      แก้วแสงใส
 1227      02152       น.ส.ปั ทมาภรณ์     มะเค็ง
 1228      00321       นายพรชัย         กรวยทอง
 1229      00615       น.ส.กฤติกา        ทองนา
 1230      00702       น.ส.วิลาวรรณ       ใหมทอง
 1231      01079       นายสุ ชาติ       นพพิบูลย์
 1232      01701       น.ส.รดา         เสมารัมย์
 1233      01773       นายสุ เทพ        แสงเพชร
 1234      02229       นายคะนึ ง        ชงโค
 1235      02367       นายสันติชย ั      รอบรู ้
 1236      01150       นางสาวนภัสสร      หิ่ งห้อย
 1237      00163       น.ส.นันทิยา       จุฑาจันทร์
 1238      00990       น.ส.เบญจวรรณ      จิตสัตย์
 1239      01331       น.ส.ชบา         จอกแก้ว
 1240      01368       น.ส.บุหงา        ดาศรี
                                                                หน้า 41


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1241      01362       น.ส.ทิชากร         แหลมแจ่ม
 1242      01464            ั
                  นายกิจติศกด์        ธรรมพุมา
 1243      01550       นางสาวเภาวดี        สมานโสร์
 1244      01540       นางสาวสิ รินทิพย์     นามสว่าง
 1245      02026       น.ส.วิภาไล         สุ ขดี
 1246      02397       นางพรพิมล         วารี
 1247      02293       น.ส.รัตติมา        ออกแดง
 1248      02034       น.ส.ยุวดี         แสนศรี
 1249      01945       นางสาวปรี ดาภรณ์      บุญทัน
 1250      01940       นางสาวจันทา         นิ คาโม
 1251      01974       นางสาวจันทรา        ช่อเพชร
 1252      00062       น.ส.ศศิร์ธา         หงษ์ขวาง
 1253      00385       นายธนายุทธ         บุญศรี
 1254      00555       น.ส.กัญญลักษณ์       ขบวนดี
 1255      00658       น.ส.สุ วรรณี        ร่ าเริ ง
 1256      00885       น.ส.ศิรินทรา        เครื อศรี
 1257      00792       น.ส.มัชฉา          ชอบจิต
 1258      01008       น.ส.พจมาลย์        ทิพย์ศร
 1259      01124       นางสาวปริ ศนา       ดัดถุยาวัตร
 1260      01094       นางสาวกรรณิ การ์      มันหมาย
                                 ่
 1261      01140       นางสาวอรอนงค์       อุ่นใจ
 1262      01305       น.ส.จันทิมา        ดัชถุยาวัตร
 1263      01856       น.ส.อุษา          สิ นสวัสดิ์
 1264      01417       น.ส.สุ ภาพร        รี บเร่ งดี
 1265      02211       น.ส.เพ็ญนภา        บุญอาจ
 1266      02317       นายอุทิตย์         ยืนยง
 1267      02303       น.ส.ปาณิ สรา        สมานไทย
 1268      02363           ั
                  น.ส.สุ กนยา        โกรธกล้า
 1269      02404       นายจีรศักดิ์        เครื อเนียม
 1270      00167       นายสมชาติ         ประทิพย์เนตร
 1271      00467       นายจักร          มะลิซอน  ้
                                                                หน้า 42


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1272      01100       นางสาวปนัดดา       ทราจารวัตร
 1273      00281            ั
                  น.ส.สุ รีวลย์       แสนโภชน์
 1274      00356       น.ส.จารุ ณี        เจริ ญสกุล
 1275      01301       น.ส.มยุรา         สมวาจา
 1276      01524       นางสาวอรุ ณี       แทนดี
 1277      01312       น.ส.สุ ภาพร            ้
                               สิ งห์ดวง
 1278      01682       น.ส.นุชจรี        สนศรี
 1279      02078       นายณัฐพล         ทองเกลี้ยง
 1280      01830       นางวรางคณา        ดาทอง
 1281      02086       น.ส.น้ าฝน        พรหมมา
 1282      00246       น.ส.เกศรา         ยศวิจิตรไพศาล
 1283      02260       น.ส.อัสริ ยาภรณ์     ทิพย์รักษ์
 1284      02362       นายวัฒนา         ชมบุญ
 1285      02119       นางสุ พิน         กองกูล
 1286      01875       นายสิ ทธิ พร       ผาสุก
 1287      02107       น.ส.ศิรินภา        ก้านเพ็ชร
 1288      01311       น.ส.นุชจรี        ลัดดาหอม
 1289      01504       นางสาวกนกวรรณ       พันมหา
 1290      00806       นายการัญญู         อสัมภินชาติ
 1291      00016       น.ส.ปิ ยะภรณ์       สมไทย
 1292      00010       นายอุทย ั         ประทัยงาม
 1293      02122       นายวุฒินนท์ ั       กองแก้ว
 1294      01613       น.ส.สุ ราวรรณ       แฟมไธสง
 1295      01424       น.ส.รัตนา         ครบพร
 1296      01624       นายเรื องศักดิ์      วิจิตรธรรม
 1297      01608       นางวัฒนา          หวังทรัพย์
 1298      00998       น.ส.ศศิธร         โด่งดัง
 1299      01749       นายวีรศักดิ์       ปกคุม ้
 1300      00063       น.ส.วัชราวลี        สายน้อย
 1301      01751       น.ส.ภัทรา         พลภูเมือง
 1302      00310       นายเจริ ญ               ั
                               กาญจนรุ จวิวฒน์
                                                                หน้า 43


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1303      01502       นายวรพรภัฏ       ปัดภัย
 1304      01956       นางอนงค์วรรณ       คงชัย
 1305      01713       น.ส.นภาขวัญ       เอ็นยอด
 1306      01982       นายโกวิท         สติภา
 1307      02222       น.ส.เพ็ญนภา       ธนาบูรณ์
 1308      02037       น.ส.หทัย        เจริ ญศรี
 1309      02212       น.ส.กรรณิ การ์     นึ กชอบ
 1310      01623       น.ส.ทัศนีย ์      จันทร์ หอม
 1311      01246       นางสาวทราภรณ์      จินพละ
 1312      01680       นายจานงค์        แก่นเดียว
 1313      01462       น.ส.อรศรี            ั
                              บุตรดีขนธ์
 1314      00960       น.ส.ศิริฟ้า       ทันวัน
 1315      02282       น.ส.จิตรานุช      เชื่ อดี
 1316      01890       นายธนะศักดิ์      โพธิ์ ทอง
 1317      00667       นายสรเพชร        นกพรม
 1318      00243       น.ส.วิยะดา        ปิ่ นทอง
 1319      01742       น.ส.กรรณิ การ์     ศรี โกศล
 1320      00320       น.ส.ศิวพร        เป็ นไทย
 1321      01876       นายพิทยา        ครอบแก้ว
 1322      01005       น.ส.ณัชวรัตม์      สุ ขจิต
 1323      00816       น.ส.วารุ ณี       บรรเทา
 1324      00819       น.ส.ธันยพร       ดีสมบูรณ์
 1325      01217       นางจุฑาทิพย์      ดัชถุยาวัตร
 1326      01584       นางสาวพัชราพร      ศรี อนุตร
 1327      01582       นางสุ ดารัตน์      ไขแสง
 1328      01637       นางอาพร         แย้มงามธนสิ ทธิ์
 1329      02187       น.ส.ชโลทร        โหมหัก
 1330      01817       น.ส.อุไร        ภิญโญ
 1331      02192       น.ส.เนตรนภา       ศรี ผยุ
 1332      01016       นายพรพรหม        วรรณู ปถัมภ์
 1333      00348       น.ส.กิติยา        บูรณะ
                                                                หน้า 44


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ           ชื่ อ - สกุล                     หมายเหตุ
 1334      00089       นายรัชวีร์       จันทร์ ปรุ ง
 1335      01011       นายสันทัด       ไชยประโคน
 1336      01708       นายวัฒนา        นามวัฒน์
 1337      00951       นางศจีมาศ       ศิรประภาพูน
 1338      00869       น.ส.อาทิตยา      เจริ ญศิริ
 1339      00943       น.ส.พัณณภัทร      พวงลัดดา
 1340      01031       น.ส.ศราเนตร      ท้วมนอก
 1341      01177       นางสาวยุพา       จันทร์ แก้ว
 1342      01165       นางสาวภานิ ดา     โสภา
 1343      01182             ั
                  นางสาวสุ กญญา     ยงเพชร
 1344      01547       นางสาวอุไรพร      เศษวงศ์
 1345      01325       น.ส.อัมรา       นุสกรรม
 1346      01938       นายประวิทย์      แนบทางดี
 1347      01948       นางประชุมศรี       คงทน
 1348      00880       นางกานต์ธีรา      พวงเพชร
 1349      00600       น.ส.วัชรี        พูนชัย
 1350      00604       น.ส.นิ สาพร       เที่ยงธรรม
 1351      00934       น.ส.ปิ ยนุช      บุญหลัง
 1352      01369       น.ส.พจมาน       วงเวียน
 1353      01208       นางสาวนิ ภา      นพพิบูลย์
 1354      01854       นายสิ ทธา       งามมี
 1355      02231       น.ส.น้ าฝน       สระแก้ว
 1356      01912       นายโกสิ นทร์      ยิงได้ชม
                              ่
 1357      02325       น.ส.วรรณี       ใจหนึ่ ง
 1358      02399       นายจาเนี ยน      สารภี
 1359      00414       น.ส.สุ ดาพร      คาทอง
 1360      02061       นายสมพงษ์       สุ ขสนิ ท
 1361      01192       นายจักรพงษ์      คงสุ ข
 1362      00045       นายสมภพ         ภูเขียว
 1363      00907       น.ส.จงจิตร       เพียงตา
 1364      01211       นางสาวอาภา       ผดุงดี
                                                                หน้า 45


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1365      01460       นางจิราพร        ธรรมพุมา
 1366      01314       น.ส.อรนุช          ั
                              กุลตถ์นาม
 1367      01510       นางสาเนี ยง       พางาม
 1368      01820       น.ส.จิราพร        สุ ภาวหา
 1369      01731       นายสายัน         มากแสน
 1370      02113       น.ส.สุ ภาพร       นารี
 1371      02353       นางภัทรารัตน์      ชิดชอบ
 1372      02291       น.ส.วิจิตรา       มาลีหวล
 1373      02304           ั
                  นายสุ พฒน์        โพธิ์ คา
 1374      02201       น.ส.จันทร์ เพ็ญ     วิเศษสิ ทธิ์
 1375      01603       น.ส.ดวงกมล        หงษ์ทอง
 1376      01774       นางนงนุช         วานุนาม
 1377      00020       น.ส.ชุลีกร        เครื อเพชร
 1378      00376       น.ส.จิตรเลขา       พุทธะระสุ ข
 1379      00198       น.ส.อัจฉรา        อุส่าห์ดี
 1380      02254       น.ส.กรรณิ กา       การกระสัง
 1381      01687       น.ส.ธิ ดารัตน์      คชเสนา
 1382      01804       น.ส.สุ กญญาั       ปลายงาม
 1383      01519       นางสาวกาญจนา       วันสุ ข
 1384      01515       นางสาวคณิ ศรา      วิเศษยา
 1385      02392       นายภูวนาถ        หอมใจ
 1386      00774       น.ส.วีรนุช        งามงอน
 1387      00401       น.ส.ณัฐชยา        สุขพราว
 1388      00809       นายอนุรักษ์       เจือจันทร์
 1389      01620       น.ส.จิราพร        ยอดพรหม
 1390      01573       นายศรายุทธ        สัตตารัมย์
 1391      01001       น.ส.ศิริพร        สี เข้มงาม
 1392      00499       นายเสฐียรพงษ์      บุญหมัน ่
 1393      00709       น.ส.วันเพ็ญ        ทองสอาด
 1394      00086       น.ส.รุ่ งฤดี       สว่างผุย
 1395      00256       น.ส.อุไร         สาเร็ จดี
                                                                หน้า 46


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1396      02352       น.ส.เพ็ชชรี       ดนัยรุ่ งรัตน์
 1397      00504       น.ส.กนกอร        พุทธวิริยนันท์
 1398      01489       น.ส.พลอยไพลิน      ชูตาลัด
 1399      00653       น.ส.สุ มาลี        เจือจันทร์
 1400      00666       น.ส.ฉมานันท์       บุญเหมาะ
 1401      01991       นางสุ ดท้าย        แสนสวาท
 1402      02255       นายวีระพงค์       คงครบ
 1403      01909       น.ส.สุ เพียบ       จุดาบุตร
 1404      01176       นางสาวรัตนา       เจริ ญศิริ
 1405      01743       น.ส.แสนสุ ข       ยิงได้ชม
                               ่
 1406      01997       น.ส.ธิ ดากาญจน์     เหลาคม
 1407      00389       น.ส.อมรรัตน์       บุญสิ ทธิ์
 1408      00970       น.ส.วรรณวิสา       บุญเสริ ม
 1409      01321       น.ส.ชนาภา        ประภาสัย
 1410      02205       น.ส.ศิรดี          ่
                              อยูสบาย
 1411      01643       น.ส.สุ ดาทิพย์      อินควร
 1412      00129       นายสุ ดสาคร        พงษ์สุวรรณ์
 1413      01393       นายพัชรพงษ์       ดัชถุยาวัตร
 1414      01392       น.ส.ปริ ญชาติ      อุดม
 1415      00680       นางสุ รีย ์        สมบัติ
 1416      01087       นางสาวโนรี        จันทมน
 1417      01839       น.ส.พรรษา        บุญล้ า
 1418      00963       น.ส.กฤษณา        มุลาลินน์
 1419      01379       น.ส.เรี ยม        ลาสะคู
 1420      01866       นางบุญญาภาณิ์      วังเวงจิตร
 1421      02199       นายพิทกษ์ั        สายเสมา
 1422      02091       น.ส.วัชริ นทร์      สุ กใส
 1423      02149       นางนิภา         หมอกโพธิ์
 1424      02137       น.ส.มลฤดี        เหง่าพันธ์
 1425      01266       นางสาวเบญจมาศ      เหมือนใจนึ ก
 1426      02185       น.ส.ฐิ ติกานต์      อินทะนะ
                                                                หน้า 47


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1427      00914       น.ส.ณัฐพร       กิ่งแก้ว
 1428      02365       นางนภัสสร        เสี่ ยงตรง
 1429      01384       น.ส.ลัดดา        การะเกษ
 1430      01505       นายวีรศักดิ์      ปะทะทอง
 1431      01937       นายศิริพงษ์       เอื้อจรัสพันธุ์
 1432      00232       น.ส.อินทุอร       เชื้ ออินทร์
 1433      01306       นายเอก         แกมรัมย์
 1434      01060       น.ส.สุ พร        พอกพูน
 1435      02170       นายคารณ         ภูเขียว
 1436      01516       นางสาวนันธิ ดา     มุลาลินน์
 1437      02069       น.ส.มนธิ ภา       สมไทย
 1438      01288       น.ส.อนันตพร       แสนกล้า
 1439      00015       น.ส.สิ ลดา       เหง่างาม
 1440      00460       น.ส.จามจุรี       มุ่งดี
 1441      01518       นายศักดิ์พล       บรรดาศักดิ์
 1442      00282       น.ส.พัฒนาพร       วงศ์สวัสดิ์
 1443      02020       นายเด่นชัย       จิตสม
 1444      02150       น.ส.บุษบง        ดาศรี
 1445      02382       นางอัจฉรา        ปัญตะยัง
 1446      00941       น.ส.วิภาภรณ์      พากเพียร
 1447      01133       นางกัตติกา       มุ่งงาม
 1448      01901       น.ส.นิ ภาพร       สมานผิว
 1449      01304       น.ส.ประภาพร       สาลีทอง
 1450      02154       น.ส.นิ ศา        สุ ดคนึ ง
 1451      01786       น.ส.สุ มาลี       ม่วงศรี
 1452      00189       นายธนากร         การณรงค์
 1453      00349       น.ส.น้ าฝน        บูรณะ
 1454      02241           ั
                  น.ส.สุ กญญา       ชะฎาแก้ว
 1455      01122       นางสาวประภัสสร     ชานาญการ
 1456      01728       น.ส.ชลณี        บุญมี
 1457      00492       น.ส.ลัดดา        พรหมทอง
                                                                หน้า 48


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1458      01198       นางสาววิภาดา       หยิบล้ า
 1459      01018       นายศักดิ์ณรงค์      สมานมิตร
 1460      01973       น.ส.วรรณวิษา       สิ งหานุสงค์
 1461      00589       น.ส.อุทุมภรณ์       ไข่มก ุ
 1462      00103       นางกาญจนา         คาดี
 1463      00583       น.ส.กฤติพร         สาแก้ว
 1464      01962       นางสาวขนิ ษฐา       สี มา
 1465      02221       น.ส.วรรณาภรณ์       กรวยทอง
 1466      02036       นายสุ ริยา        คิดชนะ
 1467      02044            ั
                  น.ส.สุ พตรา        แท่งทอง
 1468      01129           ั
                  นายวิสนต์         สุ ขไสว
 1469      02019       นายบัญชา         หวังดี
 1470      01104       นางสาวนริ นทิพย์     อุตสาหะ
 1471      00748       นางยุพดี          อินทร์ หอม
 1472      02066       นายฉกาจ          พรรณสน
 1473      00856       น.ส.ธิ ดารัตน์      รู ้รักษา
 1474      02203       น.ส.ชลนิ ภา        เลานวดวัน
 1475      01621       นางเสาวนิ ตย์       สถิตอินทาพร
 1476      00493       น.ส.ชัญญานุช       นับงาม
 1477      01704       น.ส.สุ ดารัตน์      อัปรมาตย์
 1478      00881       นางเพ็ญนภา        คาสุมาลี
 1479      01017       น.ส.กมลเนตร        มีแก้ว
 1480      02409       น.ส.สุ ธาลิณี       หล่าบรรเทา
 1481      00351       นายมานิ ช         โชติช่วง
 1482      01705       น.ส.พรทิพย์        จงสุ ขกายใจ
 1483      01427       นายสาราญ         ภาสดา
 1484      01744       น.ส.จันทร์ ทิพย์     วรรณธรรม
 1485      01806       นายอรรครา         เติมสุ ข
 1486      02359       นายอรรถพงศ์        ยอดเสาร์
 1487      00512       น.ส.ดวงรัตน์        พูนดังหวัง
 1488      00738       น.ส.ภัทยา         สุขดี
                                                                หน้า 49


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1489      02188       น.ส.อารี รัตน์      ทองศรี
 1490      01020       น.ส.สมใจ         ประมูปถัมภ์
 1491      02180       น.ส.เพชริ นทร์      สวยสะอาด
 1492      02326       น.ส.วณิ ดา        ยินดีงาม
 1493      02430       น.ส.นันท์นภัทร์     คงสุ ขดี
 1494      01952       นางสาวนภา          บีกขุนทด
 1495      00209       น.ส.ลลิตภัทร       จินดาศรี
 1496      00543       น.ส.เสาวนี ย ์      สร้ างดี
 1497      00257       น.ส.เธี ยรณา       สาเร็ จดี
 1498      01281       น.ส.นภัสสร        ชัยสอน
 1499      00911       น.ส.พิยดาภรณ์      โดยพิมาย
 1500      01415       น.ส.ศิริชล        ผลเจริ ญ
 1501      01506       นางสาวสุ พรรณี      สุ ดเอี่ยม
 1502      01552       นางสาวประนอม       หอมจันทร์
 1503      01842       น.ส.อมรรัตน์       เชิดชูวิภาส
 1504      02432       นายณรงค์ศกดิ์ั      อินทรบุตร
 1505      01343       น.ส.กนกรัตน์       บูรณะ
 1506      00698       น.ส.มะลิลา        เผ่าพันธ์
 1507      01074       นางสาวออมจันทร์     เรื องศิริ
 1508      01145       นางสาวจินตนา       พรมริ้ ว
 1509      01872       นางเกศริ นทร์      บุญฤกษ์
 1510      01549       นายศรากร         บุดดางาม
 1511      01414       น.ส.พรพิมล        ปิ่ นเพชร
 1512      01309       น.ส.ณัฐชนา        มีแยบ
 1513      02072       น.ส.ภัทรวรรณ       ศิริมาก
 1514      02283            ั
                  นายกิตติพนธ์       ศรี เมือง
 1515      02297       น.ส.นุศรา        ทองนา
 1516      01375       นายสิ งหา        แท่นแก้ว
 1517      01590       น.ส.ชุติกาญจน์      สุพรรณ
 1518      00508       น.ส.ชนัญญ์ธรณ์      จันทร์ หอม
 1519      00039       น.ส.อลิศรา        จันทะชาลี
                                                                หน้า 50


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1520      00682       น.ส.นงนุช         ปานเพชร
 1521      00396            ั
                  นายศรี ศกดิ์        แป้ นทอง
 1522      00517       น.ส.พัชรี พร        แสนกล้า
 1523      00577       น.ส.ณัฐยา         อินทร์ โสภา
 1524      00302       น.ส.รัตนาพร        อินธิ สาร
 1525      00903       นายสุ ริยน  ั      มณี วงศ์
 1526      01440       นายพิชย ั        สาแก้ว
 1527      01514       นางสาวณันทริ ญา      เยาวลักษณ์
 1528      01893       น.ส.คนึ งนิ จ       จันดา
 1529      02008       นายจาลอง         นามวิเศษ
 1530      02035       นายนัณธวุฒิ          ่
                               อยูแล้ว
 1531      02075       น.ส.อรนุช         บุษบง
 1532      02085       นางกมลวรรณ        ราชกิจ
 1533      02276       นางกัลยาณี        สกุลทอง
 1534      02389       นายจอมพล         เจือจันทร์
 1535      00981       น.ส.เจนจิรา        ชิดชอบ
 1536      00786       นายสมควร          นพพิบูลย์
 1537      01800       นายกิตติศกดิ์ ั     เป็ นสุ ข
 1538      01035       น.ส.จุฑามณี        ไม้หอม
 1539      01039       น.ส.นิ ตติยา       สาคร
 1540      00965       น.ส.รุ่ งนภา       เชาว์ชอบ
 1541      00442       นายอัคร์ ครา       บุญชัย
 1542      00952       น.ส.ราพึง         โสวภาค
 1543      02141       นายจักริ นทร์       หมายชอบ
 1544      01777       น.ส.อัจฉรา        กาสิ งห์
 1545      01801       น.ส.สุ รภี        บุญบรรลุ
 1546      02053       นางรจนา          สังเกตกิจ
 1547      00382       น.ส.เกศินี         โพธิ์ คา
 1548      00588       น.ส.สมใจ          อินทรี
 1549      01488       น.ส.กรองแก้ว       กะภูทิน
 1550      00894       น.ส.ศิริพร        แก้วแฉล้ม
                                                                หน้า 51


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1551      01184       นายประเวชัย        จันอุด
 1552      00354       น.ส.พัชราภรณ์       ต่อดอก
 1553      01877       นายณัฐดนัย        ทองปลิว
 1554      02045       น.ส.เครื อมาส       มณฑาทอง
 1555      00781       น.ส.นงนุช         ขาวงาม
 1556      00565       น.ส.เลิศลักษณ์       นามอภิชน
 1557      00811       นายสุ รชาติ        ไชยพร
 1558      01428       นางทัสนี         ภาสดา
 1559      00699       น.ส.สมฤดี         ใจดี
 1560      00202       น.ส.จันทิรา        บุตรดี
 1561      00719       น.ส.ปรี ยานุช       สร้ อยทรัพย์
 1562      00544       น.ส.มลทิรา         หวังสุ ดดี
 1563      01328       น.ส.ทิพย์วิมล       ใจนวล
 1564      01221       นายอรุ ณสวัสดิ์      เปรี ยบยิง
                                   ่
 1565      01908       น.ส.ชุติมา        พลบูรณ์ศรี
 1566      00431       น.ส.ดารา         เพ็งสว่าง
 1567      01155       นางรจนา          มะนู
 1568      02001       นางสมพอง         เสาะสื บงาม
 1569      00770       น.ส.เกษราภรณ์       ชูกลิ่น
 1570      00213             ั
                  น.ส.สุ ทธิ ลกษณ์      จารัตน์
 1571      01609       นายธวัชชัย         ดาบัว
 1572      00049       นางกวินนา         สุจินพรัหม
 1573      01902       น.ส.สายฝน         บรรลือทรัพย์
 1574      01081       นางสาวยุภา        แพงประโคน
 1575      02148       น.ส.สุ วรรณ        สารวมจิตร
 1576      01411       นายสมชาญ         หาสุ ข
 1577      02378       น.ส.จันทรา        คาเสี ยง
 1578      01755       น.ส.สาลี         บุราคร
 1579      00541       น.ส.วิชุตา         เพชรเก่า
 1580      01420       น.ส.วีณา         นิ พลรัมย์
 1581      02364       น.ส.รุ่ งนภา       บุญเลื่อน
                                                                หน้า 52


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1582      01479       นายภูวนัย         จับใจเหมาะ
 1583      00562       น.ส.จุไรรัตน์       ปิ่ นแก้ว
 1584      00542       น.ส.เบญจมาศ        ผ่องศรี
 1585      02123       นายศราวุฒิ        เติมสุ ข
 1586      01403       นายพุทธิชย  ั      อุปถัมภ์
 1587      00639       น.ส.วิธิตา         มีรัตน์
 1588      00116       น.ส.พรสิ ริ           ั
                               สิ มยนาม
 1589      01367       น.ส.เอื้องฟ้ า      การะเกต
 1590      00464       น.ส.อาภา         หวลระลึก
 1591      01574       นางสาวอรวรรณ       เหลือดี
 1592      02238       น.ส.รัชนี กร       บุญร่ วม
 1593      02054       น.ส.ประนูญ        ประดับดี
 1594      01175       นางสาวเพ็ญแข       พูนดังหวัง
 1595      01522       นายวีรชัย         แสนสวาท
 1596      00745       น.ส.สมฤดี         เจือจันทร์
 1597      00228       น.ส.สุ จิรา        บุญมัน ่
 1598      00399       น.ส"ณัฐธิดา        ปั ญญาเหลือ
 1599      00013       น.ส.นรารัตน์        ศรี ธีรประเสริ ฐ
 1600      00392       นายสุ ทธิ พงศ์       สานักนิ ตย์
 1601      01660       น.ส.นภัสวรรณ       กนกนาก
 1602      00887       น.ส.แสงจันทร์       จินดาศรี
 1603      01869       น.ส.อิสรี ย ์       อบอุ่น
 1604      01289       น.ส.สิ ตานัน          ่
                               อยูสบาย
 1605      00070       น.ส.สุ ภาพร        สาลี
 1606      02280       นายวิทย์ชระ        สมร่ าง
 1607      00902       นายสุ ทธิ กร       นนท์ชนะ
 1608      02425       น.ส.บุษราคัมวงศ์     บุญตอง
 1609      01634       น.ส.วีรนุช        ยงคง
 1610      02147       น.ส.เกศริ นทร์      ระหาร
 1611      01316       น.ส.ภัฎฎินีรัตน์     สะแกทอง
 1612      00822       น.ส.ป้ อม         กระสังข์
                                                                หน้า 53


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1613      02219       นายชาญยุทธ       ชัชวาลไตรภพ
 1614      01883       น.ส.สาวณี ย ์      สุ ขบรรเทิง
 1615      01455       นายทนงศักดิ์      หวังสม
 1616      00441       น.ส.สุ พิชา       หาญยิง  ่
 1617      00274       นายไพศาล         ทวีโคตร
 1618      00591       น.ส.ดาว         นิ พรรัมย์
 1619      02318       น.ส.ธิ ดารัตน์     ปรุ งเกียรติ
 1620      00870       น.ส.พนิ ตอนงค์     สกาวสกุลศิริ
 1621      00395       น.ส.ชนิ ดาภา       เดชศรี มงคลกุล
 1622      01602       น.ส.วารุ ณี       สุขมณี ใส
 1623      01808       น.ส.สุ จิตรา      วังสันต์
 1624      01734             ุ
                  นางกัญญ์กลณัช      บารุ ง
 1625      01127       นางสาวอรุ ณี      แสงงาม
 1626      01197       นางสาวสิ รินาฏ     อินทะสาร
 1627      00768       นายเอกริ นทร์      โสภีย ์
 1628      01619       นางภาวินี        สะเก็มมะวา
 1629      01717       น.ส.นวลจันทร์      มีลาภ
 1630      01914       นายเสกสรร        รุ่ งเรื อง
 1631      01655       นายสุ รวุฒิ       หมายกล้า
 1632      02245       น.ส.ทิติยา       ดัชถุยาฉัตร
 1633      01107       นางสาวนภาลัย      เพิ่มพูน
 1634      01761       น.ส.จุฑารัตน์      ศิลาชัย
 1635      02370       นายสราวุธ        เสี่ ยงตรง
 1636      02065       น.ส.รานา        โสรกนิ ษฐ์
 1637      02419            ั
                  น.ส.ศิริกญญา      เจริ ญศิริ
 1638      02209       นางกุลจิรา       บุญเชิด
 1639      00896       น.ส.อภิสรา       วงศ์พานิ ชย์
 1640      02105       น.ส.ชลธร        สุ ราช
 1641      02042       นายพิชิต        ก่อแก้ว
 1642      02010       นายกิตติคุณ       ผิวเหลือง
 1643      02271       นายบรรณกร        สงวนดี
                                                                หน้า 54


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1644      02261       นายกฤตเมธ        สมัครสมาน
 1645      01413       นายฉัตรชัย       ศรี สุข
 1646      02332       น.ส.รัตนา        บุญธรรม
 1647      01977       น.ส.ณัฐกานต์      ปัญญาแก้ว
 1648      00892       นายสายชล        มณฑาทอง
 1649      01541       นายฉลองรัฐ       ริ้ วเจ
 1650      00891       นายสิ ทธิ ชย ั     อุดมทวี
 1651      00783       น.ส.มัณฑนา        คิดไว
 1652      00353       นายลิ้มธรรมราช      สมหวัง
 1653      02039       น.ส.อัมพร        นวนิ ล
 1654      00962       น.ส.พรรณี        บุญมาก
 1655      02198       นายทนงศักดิ์      ผลจันทร์
 1656      02040       นายบุญเรื อง      วิชุมา
 1657      02265       น.ส.วิไล        ศรี ราม
 1658      01212       นางสาวนลินทร์      สุ ดใจ
 1659      00757       น.ส.สุ วรรณา       ใหมทอง
 1660      00801       น.ส.กรรณิ การ์      จินดาศรี
 1661      00197       นายอนัณย์กรณ์      พิญญพงษ์
 1662      01533       นางนัยน์รัตน์      แก้วสถิตย์
 1663      02000       น.ส.ทิภารัตน์      เจือจันทร์
 1664      01716       น.ส.กนกพร        บุญบาล
 1665      02239            ั
                  น.ส.ปาริ ฉตร      ประสานดี
 1666      01868       นายฐิ ติพงษ์      ปันทะรส
 1667      02290       น.ส.พรรณธิ พา      เวียงวีระ
 1668      01096       นางสาวพัชรี       สายยศ
 1669      00866       น.ส.นภัสณัช      สกาวสกุลศิริ
 1670      01735       นายสัญญา        ขาวงาม
 1671      00779       น.ส.ขวัญดาว       เส้นศูนย์
 1672      01380       นายแสงสุ รีย ์     ดัชถุยาวัตร
 1673      01381       นายมนต์เสน่ห์      เจือจันทร์
 1674      01421       นายธี ระศักดิ์     ภูมิฐาน
                                                                หน้า 55


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ            ชื่ อ - สกุล                    หมายเหตุ
 1675      02176       นายอดิศร         กอบสุ ข
 1676      02349       นายนิ รัญ        สักแสง
 1677      02393       นางรัตนา         เกิดครบ
 1678      01276       น.ส.รุ่ งทิวา      ประกอบดี
 1679      01838       น.ส.กนิ ษฐา           ั
                              วงศ์ภกดี
 1680      00501       น.ส.มยุรี        กระแสเทพ
 1681      01923       น.ส.มธุกร        เครื อเพชร
 1682      01398       น.ส.กาญจนา        เที่ยงธรรม
 1683      01529       นายวรวิทย์        บานเย็น
 1684      00384       น.ส.ขบวนหญิง       อินทยุง
 1685      01336       นางสมพร         ก่อแก้ว
 1686      01199       นายอภิเชด        นูนโสภา
 1687      01183       นายชวิศร์        พรหนองแสน
 1688      01690       น.ส.สมนึ ก        โพธิ์ คา
 1689      00879       น.ส.ชฎารัตน์       ส่ งคืน
 1690      01787       นายธงชัย         ดนัยรุ่ งรัตน์
 1691      00690       นายสาเรศ         วิยาสิ งห์
 1692      01813       นางสริ นยา        คูณมาศ
 1693      02391       น.ส.ปิ ยะวดี       มาตศรี
 1694      00524       น.ส.จันทิมา        อุดมทวี
 1695      00574       น.ส.ศิริมาส        ยอดชลูด
 1696      01525       นายศุภมาส        ค้ าคูณ
 1697      02230       น.ส.สุ พรรณี       ผาวงศ์
 1698      02093       นายศรี วิชย ั      มีรี
 1699      01496       นางสาววิลาวัณย์     เพียรแก้ว
 1700      02328       น.ส.นิ ตยา        สมสุ ข
 1701      00794       นายธี รศักดิ์       สนทอง
 1702      01255       นายอนุรักษ์       แย้มดวง
 1703      00942       นายการุ ณ        สุ ขอยู่
 1704      01307       นายฐานคีรี        มณี ศรี
 1705      01495       นายอนุชา         บุญเสริ ม
                                                                หน้า 56


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ             ชื่ อ - สกุล                   หมายเหตุ
 1706      00138            ั
                  น.ส.สุ กญญา        แต้มทอง
 1707      01981       นายเสริ มชัย          ั
                               นิ สยกล้า
 1708      00273       น.ส.รจนา          ยอดเสาร์
 1709      00576       น.ส.นิ ตยา         แสนศิลา
 1710      00876       นายสมเด็จ         กล้วยไธสง
 1711      01043       น.ส.จารุ ณี        จันทร์ ทอง
 1712      01840       น.ส.กันยา         ทองศรี
 1713      01401       นายพัชระพงษ์       ลาภูตะมะ
 1714      01146       นายภัทรพงศ์        สมบัติ
 1715      01423       น.ส.ยุพิน         แสงสว่าง
 1716      00780       น.ส.ณิ ชาภรณ์       เส้นศูนย์
 1717      00181           ั
                  นายสุ พฒน์         สมสุ ข
 1718      01980       นางสาวลัดดา        มาลาล้ า
 1719      01128       นางสาวกรรณิ การ์     ดอกจันทร์
 1720      02263       น.ส.อนงค์         ประชากูล
 1721      02049       นายพรชัย         เพ่งพิศ
 1722      02071       น.ส.หัสธิ ญา       บุษบง
 1723      02244       น.ส.อริ ศรา        หงษาล้วน
 1724      01810       นายภูวิวจจ์  ั      หมอกเทพ
 1725      01835       น.ส.ประภาพร        รัตนะวัน
 1726      00322       นายเรวัต          ยวงทอง
 1727      02403       นายศิริชย  ั       ศรี วิเศษ
 1728      00659       นางธัญพิชชา         จุมพิต
 1729      01979       นางสาวไมตรี        สื บสนธ์
 1730      00383       น.ส.จิตรลดา        นึ กมี
 1731      00210       นางกรรณิ การ์       บุญตั้ง
 1732      00403       น.ส.อภิสรา         การะเกต
 1733      00767       น.ส.สมัยพร         ยืนยาว
 1734      01034       น.ส.สุ ภาวดี       จันทอง
 1735      01497       น.ส.สุ เพียร       พงษ์สุข
 1736      01126       นางสาววิภารัตน์      มณี คา
                                                                หน้า 57


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 1737      01867       น.ส.อัจฉรา         ชูโฉมงาม
 1738      01218       นางสาวปิ ยฉัตร       สงครามรอด
 1739      01077       นายสามพราน         จันทร์ เทพ
 1740      02051       นายปองชัย          ชมชื่ นดี
 1741      01463       น.ส.น้ าค้าง        แพงแสน
 1742      01975       นางสาวพนิ ดา         คามันตรี
 1743      00575       น.ส.สาสิ นีย ์        แท่นแก้ว
 1744      00985       น.ส.นภาพร          ช่วงชัยชนะ
 1745      00683       นายสุ รชาติ         โพธิ์ เงิน
 1746      00278       น.ส.กานต์นภัส        พันสุ เภาดี
 1747      02345       น.ส.รัชนู          เจือจันทร์
 1748      01482       น.ส.ศศิธร          เชาว์ฉลาด
 1749      00564       น.ส.อุไรวัลย์        ปิ่ นแก้ว
 1750      01409       น.ส.อัจฉริ ยา        ทองวิจิตร
 1751      01741       น.ส.นุจริ นทร์       หมายมี
 1752      00976       นายมินทดา          เสพรัมย์
 1753      01187       นางสาวบัวหลวง        หมายดี
 1754      01194       นางสาวพรจันทร์       อุ่นใจ
 1755      00669       น.ส.นิ พา          แป้ นแก้ว
 1756      01970       นางสาววรรณภา         เพิ่มมี
 1757      01503       นางสาวนิ ภา         แอกทอง
 1758      00854       นายศราวุธ          บุญพรม
 1759      01352       น.ส.ลภัสรดา         สุ ขสวัสดิ์
 1760      00967       นางมลจิรา          บุญร่ วม
 1761      01444       นายโกยง           ศรี ลาชัย
 1762      00839       น.ส.ทศกาณ์         อินทร์ ฉลาด
 1763      00945       นายทัศนัย          เผ่าพันธุ์
 1764      01487       นางจันทนา          ดีประดวง
 1765      01702       นายณัฐวุฒิ            ่
                                อยูครบ
 1766      01386       น.ส.ธณัฐชญาพร        โอบอ้อม
 1767      00071       นายวัลลภ           ยอดดา
                                                                หน้า 58


                                                 ้
 บัญชีรายชื่ อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างทางานธุรการแทนครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
                           ้
          แนบท้ ายประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552

ลาดับที่   เลขประจาตัวสอบ              ชื่ อ - สกุล                  หมายเหตุ
 1768      01153   นายถาวร              บุญโต

								
To top