??????????? by eMEU65

VIEWS: 1,525 PAGES: 69

									                                            1          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
                      ั่         ั่
          กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทวไปหรือทำงวิทยำศำสตร์ทวไป
  010001         น.ส. ลัลนา      ช้างกรุด
  010002         น.ส. สุกัญญา     คูวิจิตรจารุ
  010003         น.ส. รัตนา      สายะสิทธิ์
  010004         นาง มะลิดา      นิยมศักดิ์
  010005         น.ส. สุปราณี     ทองดอนน้อย
  010006         นาง แวว       สาเนียงสูง
  010007         น.ส. จมาพร      แก้วพันเดิม
  010008         น.ส. ธวัลรัตน์    สงกระสินธุ์
  010009         น.ส. ศุภรัตน์    รัศมีจันทร์ฉาย
  010010         น.ส. ฉัตรกาญจน์   ทองเกิด
  010011         น.ส. พัชรี      คงดี
  010012         นาง คนึงนิตย์    พิทักคีรี
  010013         น.ส. รภัทร      โพธิเ์ งิน
  010014         นาย วิชาญ      กายแก้ว
  010015         นาย สุชิน      สิงหา
  010016         น.ส. ผกา       ประเทืองบุญ
  010017         น.ส. จุฑาทิพย์    ยิ้มประเสริฐ
  010018         น.ส. เรณู      บูชา
  010019         น.ส. อาภา      นาญาติ
  010020         น.ส. นิลวรรณ     เกษมโศธน์
  010021         นาย พิเชษฐ์     อยู่ยงค์
  010022         น.ส. ปรารถนา     ชยธวัช
  010023         น.ส. เพ็ญพักตร์   พรามมณี
  010024         น.ส. ดอกอ้อ       ่
                        พุมกระจ่าง
  010025         น.ส. อุไรวรรณ    นางแย้ม
  010026         น.ส. ยิ่งลักษณ์   อินทร์ทองขาว
  010027         นาง เรณู       กระเป๋าทอง
                                       2เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล         หมำยเหตุ
                     ั่         ั่
         กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทวไปหรือทำงวิทยำศำสตร์ทวไป
  010028       น.ส. สุดารัตน์    การภักดี
  010029       น.ส. ศศิวิมล     ตันหยงธัชชัย
  010030       น.ส. สุชีรา     รุ่งมณีกิจเจริญ
  010031       น.ส. อัญชุลี     แสงวิลย ั
  010032       น.ส. วิชชุดา     ภักดีเจริญ
  010033       น.ส. นพรัตน์     วันเย็น
  010034       น.ส. ปิยะนันท์    จันยุทา
  010035       น.ส. พัชรี      จิตรสุทัศน์
  010036       น.ส. สุพัตรา       ์
                       โพธิกัน
  010037       นาง วันเพ็ญ     ปฏิทัศน์
  010038       น.ส. จิระภัทร์    จันทร์ช่วง
  010039       น.ส. เยาวรัตน์    จันทร์กลัด
  010040       นาย เฉลิมพล     จันทร์คล้าย
  010041       น.ส. จุรีมาศ     ชื่นบุญมา
  010042       นาง ศิริอนงค์    นัดไทยสงค์
  010043       น.ส. นิภาพร     กองบาง
  010044       น.ส. ภัทรา      สระศรีสม
  010045       น.ส. ชโลธร      วิยะรส
  010046       น.ส. สุกัญญา     อุทัยทอง
  010047       นาย สิทธิเดช     ฐานบัญชา
  010048       นาง สรัญญา      แก้วทอง
  010049       นาย ณรวัฒน์     กิจพาณิชย์เจริญ
  010050       นาย สรชัย      จันทร์ที
  010051       นาย ชัชวาล      เพ็ชรชาลี
  010052       น.ส. ลักขณา     คูหา
  010053       นาง ทิพวัลย์     เล่งฮ้อ
  010054       นาย ถาวร       คาลอย
  010055       น.ส. ณิชชยานันท์   นันท์อาณาเขต
  010056       น.ส. ปราณี      สุนทรสนิท
  010057       น.ส. อาพร      ชูนอก
                                       3เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล         หมำยเหตุ
                    ั่         ั่
         กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทวไปหรือทำงวิทยำศำสตร์ทวไป
  010058       น.ส. สุธิดา     อิงคะวะระ
  010059       นาย วัชรพงษ์     คล้ายแจ้ง
  010060       น.ส. กฤติยาณี    เพ่งพินิจ
  010061       น.ส. ปิยวดี     พรมตวง
  010062       นาย นัสฐกร      นาคอก
  010063       น.ส. พัชรา      กันสุข
  010064       น.ส. อัญชลี     อินทร์ไทร
  010065       น.ส. พิมพ์ชนก    มีอินทร์
  010066       น.ส. กันยารัตน์   สาวิระ
  010067       นาย เอกดนัย     ลีวัฒนา
  010068       นาง กนกพร      น้อยสาราญ
  010069       นาย สาเริง      คามี
  010070       น.ส. ปิยนุช     ชัยพฤติตานนท์
  010071       น.ส. วนิดา      สวนดอกไม้
  010072       น.ส. อัญชลี     ศิริพรนพคุณ
  010073       น.ส. ศริญญา     ลานทอง
  010074       น.ส. วรลักษณ์    เอี่ยวเฮ็ง
  010075       น.ส. กาญจน์     ศรีสวัสดิ์
  010076       นาย ธนกฤต      แก้วคชชา
  010077       นาย ประชา      ปากุล
  010078       นาง เยาวเรศ     แก้วกรเมือง
  010079       น.ส. จิตติพร     สิงห์จันทร์
  010080            ิ
            น.ส. ชุตกาญจน์    ใจบางยาง
  010081       น.ส. บุปผา      บัวลอย
  010082       น.ส. ชลิดา      อนุพันธ์
  010083       น.ส. เพ็งพร     พิมพาแสง
  010084       นาย สุชณะ      บ่อคา
  010085       น.ส. จันศรี     นาสวนสุจิตร
  010086       น.ส. เรณู      จันทชัย
  010087       น.ส. เสาวรส     โกสุม
                                       4เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล         หมำยเหตุ
                    ั่          ั่
         กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทวไปหรือทำงวิทยำศำสตร์ทวไป
  010088            ุ
            น.ส. ศรีสดา     มาลัย
  010089       น.ส. บาดูรียะ    เจ๊ะอาแว
  010090       นาง สุนันทา     ตะพัง
  010091       นาย ธีรศักดิ์    ปานลอยวงค์
  010092       น.ส. ทัศนีย์     ภักดีพงษ์
  010093       นาย วิทยา      กล้วยเครือ
  010094       นาง สร้อยนภา     กล้วยเครือ
  010095       น.ส. ทิพวรรณ     สาราญวงษ์
  010096       นาย ทวี       ชวดศรี
  010097       นาย บุญติ่ง     ยนต์วิสตร ู
  010098       น.ส. ลลิตา      ถิ่นวงษ์อินทร์
  010099       น.ส. สมปอง      ด่านปาน
  010100       น.ส. เมธินี     บรรเทิงจิตต์
  010101       น.ส. จันทร์เพ็ญ   ช่วยชู
  010102       น.ส. อุทัยวรรณ        ุ
                       จันทร์สทนพจน์
  010103       น.ส. กนดา      บุตรสิงห์
  010104       น.ส. กฤติยา     กองหิน
  010105       นาย กิจติพงษ์    หอมเย็น
  010106       น.ส. อุไรวรรณ    กาฬภักดี
  010107       น.ส. จิราวรรณ    คาจันทร์
  010108       น.ส. ปภาดา      เจริญสุข
  010109       น.ส. วัชรินทร์    ประภาพันธ์
  010110       นาย ศิรธันย์     เกียรติโสภณรักษา
  010111       น.ส. ณัฏฐ์ชุดา    อ่อนสดทวีชัย
  010112       น.ส. เยาวภา     ผิวเกลี้ยง
  010113       น.ส. ขนิษฐา     สงพรมทิพย์
  010114       น.ส. ปณิธิ      ชานาญดู
  010115       นาง รุ่งนภา     นิลรักษา
  010116       นาง รัตนภรณ์     ปักษา
  010117       นาย รัชพล      พุมแพง
                                       5เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล         หมำยเหตุ
                    ั่          ั่
         กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทวไปหรือทำงวิทยำศำสตร์ทวไป
  010118            ุ ั
            นาย พิสทธิศกดิ์   มามีเจริญภัช
  010119       นาย สมหวัง      คมขา
  010120       น.ส. วราภรณ์     ตระกูลโอสถ
  010121       นาง นุชนาฎ      พูลเกษม
  010122       น.ส. เกษราพร     แจ่มแจ้ง
  010123       น.ส. พิมพ์ฤดี    สว่างวัฒนเศรษฐ์
  010125       นาย สุรัตชัย     บุบผาดี
  010126       น.ส. เกษรา      น้าใจดี
  010127       น.ส. ชัญญา      ทัพมณเทียร
  010128       น.ส. ทิพวรรณ     ยืนยงค์
  010129       น.ส. กิตติมา     อุดมสินค้า
  010132       น.ส. สารภี      เดชจร
  010133       น.ส. นิลวรรณ     สมสะอาด
  010134       น.ส. อาพร      บุญร่วม
  010135       น.ส. รวีพิรุณ    ทุ่นทอง
                                            6          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์หรือทำงคณิตศำสตร์ (ต่อ)
  020001         น.ส. สุวรรณา     จันทร์วิทยากูล
  020002         น.ส. สุมิตรา     ประจักษ์โพธา
  020003         น.ส. จันทร์เพ็ญ   จิระประพันธ์
  020004         นาง วันวิษา     เหลืองไทย
  020005         น.ส. จอมมณี     ศรีเจริญ
  020006         น.ส. มณีรัตน์    บุญท้วม
  020007         น.ส. กนกวรรณ     มาลี
  020008         นาย สุวรรณ      บุญศรี
  020009         นาง พันธ์ตะวัน    จันทร์เพชร
  020010         น.ส. ตะวัน      คาเที่ยง
  020011         น.ส. พรสวรรค์    หันตระการ
  020012         นาย อัครพล      จ้อยทองมูล
  020013         น.ส. เรณู      เจริญทัศนศิริ
  020014         น.ส. นิศารัตน์    เฉียดรัมย์
  020015         นาย สุวิบูลย์    น้าพุดารงเกียรติ
  020016         น.ส. มณฑลี      ราชัย
  020017         น.ส. สุวิชา     แจ่มเหมือน
  020018         น.ส. ธันวา      แสงอรุณ
  020019         น.ส. วงเดือน      ่
                        พุมน้อย
  020020         น.ส. สมรวย      ทองคา
  020021         น.ส. พนิดา      นกขุนทอง
  020022         น.ส. เกสร      พุทธรัษา
  020023         นาย นราเชษฐ     วราเกษมสุข
  020024         น.ส. วรรณิศา     จันทร์เสียงเย็น
  020025         น.ส. ขวัญใจ     ทองยอดเกรื่อง
  020026         น.ส. ณิตยาิ     พรมดี
  020027         น.ส. วิมลรัตน์    เทียนวิมลชัย
                                     7เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์หรือทำงคณิตศำสตร์ (ต่อ)
  020028      น.ส. กิราพร     เชยชัยภูมิ
  020029      นาย อนุกูล      นากสุก
  020030      นาง นิดติยา     เสริมทรัพย์
  020031      น.ส. ภัทรนุช     บุญวัย
  020032      นาย อภินันท์     ลิ้มกุล
  020033      น.ส. โชติกา     พุฒเครือ
  020034      น.ส. จารุวรรณ    สระทองพูน
  020035      น.ส. ยุพิน      กระต่ายทอง
  020036      นาย สุทัศน์     บุญวัย
  020037      น.ส. เบญจมาศ     ซ้อนเสียงดัง
  020038      น.ส. สุจิตรา     นาคนารี
  020039      น.ส. อภิรดา     ทั่นเส้ง
  020040      น.ส. จินตนา     สุดใจ
  020041      น.ส. ชลธิชา     บารุงกิจ
  020042            ั
           น.ส. นงค์ลกษณ์    วงษ์งาม
  020043      น.ส. สุพรรษา     คาภาพันธ์
  020044      น.ส. วาสิณี     นักฟ้อน
  020045      น.ส. อภิญญา     แก้วประเสริฐ
  020046      น.ส. ชไมพร      อยู่พวง
  020047      น.ส. สุพิดา     แย้มนิ่มนวล
  020048      น.ส. ขนิษฐา     บุญเรืองรอด
  020049      นาย เทเวศ      ไชยภักดี
  020050      นาง ศรีไพร      หนูเกตุ
  020051      น.ส. นงเยาว์     ชัยพร
  020052      น.ส. นิตยา      แช่มพุก
  020053      น.ส. อุบล      ชาววาปี
  020054      น.ส. อรสา      คาสุดแสง
  020055      น.ส. เบญจวรรณ      ั
                      สีสนงาม
  020057      น.ส. น้าฝน      กลั่นทิพย์
  020058      น.ส. วันเพ็ญ     ธรรมประชา
                                            8          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษหรือทำงภำษำอังกฤษ (ต่อ)
  030001         น.ส. สุมาลี     แก้วสะแสน
  030002         น.ส. จันทร์เพ็ญ   ธนะฤกษ์
  030003         น.ส. สุลาวัลย์       ์
                        โพธิศรี
  030004         นาย ณัฐพล      กาเนิดรัตน์
  030005         น.ส. รัชนี      เป้าเงิน
  030006         น.ส. ญาติกา     ขุนณรงค์
  030007         น.ส. นันทพร       ่
                        พันเที้ย
  030008         นาง สุริสา      กาญจนภิญพงศ์
  030009         น.ส. สุชีรา     สู้ภัยพาล
  030010         นาง อังคณา      แดงทอง
  030011         น.ส. นารีย์     ทับทิมทอง
  030012         น.ส. ธัญภัทร     ทัศนครองสินธุ์
  030013         น.ส. อาภาพรรณ์    โฆสิตาภา
  030014         น.ส. ปวริศา     ดีพลงาม
  030015         นาง ศุทธินี     ทรงเพียรทรัพย์
  030016         น.ส. อิสริยาภรณ์   ยี่ประชา
  030017         น.ส. ฉัตรไพลิน    จิตต์ภักดีพงศ์
  030018         น.ส. กันยารัตน์   พุทธคุณเมตตา
  030019         น.ส. พรรณี      วันกระจ่าง
  030020         น.ส. ปวีณ์ธิดา    ฉายาลักษณ์
  030021         น.ส. อนุสรา     เกตุแก้ว
  030022         น.ส. เกศรินทร์        ่
                        พวงพัวเพชร
  030023         น.ส. วัชรินทร์    เครือเช้า
  030024         น.ส. เกสรา      แก้วปาน
  030025         นาย ไกรสร      บุตรดี
  030026         น.ส. พรทิพย์     ศรีเกษม
  030027         น.ส. จินตนา     สร้อยสน
                                     9เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษหรือทำงภำษำอังกฤษ (ต่อ)
  030028      น.ส. จุฬาลักษณ์   หอมขจร
  030029      น.ส. สมาพร      หัสชัย
  030030      น.ส. อัญชลี     ชุ่มชื่น
  030031      น.ส. ผุสดี      บัวงาม
  030032      น.ส. กนิษฐา     คงเหลี่ยม
  030033      นาง สิริมา      ปานแย้ม
  030034      น.ส. หทัยชนก     แซ่เฮ้า
  030035      น.ส. อุษา      อ่อนศรี
  030036      นาย อดุลย์      ป้านพุก
  030037      น.ส. สุประวีณ์    ชีวสุขานนท์
  030038      น.ส. มัณฑนา     ปัญญาเจริญธรรม
  030039      น.ส. อรุณ      ยาเครือ
  030040      นาง สมพร       คานุช
  030041      น.ส. ศรัญญา     เมืองพูล
  030042      นาย ปิยวัช      สีกันหา
  030043      นาง พัชริน      อมรกิจปกรณ์
  030044      นาง ปัญจา      ศรัทธาผล
  030045      น.ส. อาทิตยา     กฤษณา
  030046      น.ส. ศตพร      จงใจรัก
  030047      น.ส. วาสนา      รินชม
  030048      น.ส. ศิริพร     นิลกิจ
  030049      น.ส. สุภาภรณ์    เปรมไธสง
  030050      น.ส. ศวรรยา     ทองน้อย
  030051           ิ
           น.ส. กิตยา      อ่อนนาน
  030052      น.ส. สุกานดา     ภูนาเถร
  030053      น.ส. สุนันทา     บุญเส็ง
  030054      น.ส. วรัญญา     รักแจ้ง
  030055      น.ส. อังชรินทร์   เด็ดดวง
  030056      น.ส. มนิสา      จันทร์มาก
  030057      นาย อดิศร      สุริยะคาวงษ์
                                     10เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษหรือทำงภำษำอังกฤษ (ต่อ)
  030058      น.ส. อุไรวรรณ    หงษ์วิเศษ
  030059            ั
           น.ส. ปาริฉตร     เพียรธรรม
  030060      นาย พีรพัฒน์     มนัสกุล
  030061      น.ส. อัจฉรา     อยู่เจริญ
  030062      น.ส. สร้อยเพชร    คนทัศน์
  030063      น.ส. อมรรัตน์       ั
                      ศรีสงเวทย์
  030064      น.ส. รัชดาภรณ์        ิ
                      พิมพ์พิสฐถาวร
  030065      น.ส. สุพัตรา     ขันทอง
  030066      น.ส. ชุตาภา     สืบอาสา
  030067      น.ส. สุธาสินี    สอทา
  030068      น.ส. กนกวรรณ     เขียวน้าชุม
  030069      น.ส. ชลธิชา     ส่วนเสมอ
  030070      น.ส. นวรัตน์     ปั้นหุ่น
  030071      น.ส. พจมาน      สระธรรม
  030072      นาย พิชิต      นามูลเพ็ง
  030073      น.ส. ธารทิพย์    ห้วยหงษ์ทอง
  030074      นาย กิตติมศักดิ์   บูรณะพิทักษ์
  030075      น.ส. กมลชนก     คงไพร
  030076      น.ส. รสริน      สบายยิ่ง
  030077      น.ส. ปนัดดา     นามแสงผา
  030078      นาย โสภณ       บุญเรืองรอด
  030079      น.ส. กรรณทิมา    มิ่งศิริ
  030080      น.ส. ทิพย์พรรณ    ตาดา
  030081      น.ส. ชลธิชา       ุ
                      ภู่สวรรณ์
  030082      นาง ชญานิส      รอดพลอย
  030083      น.ส. สุชาดา     ไวยมยุรา
  030084      น.ส. จันทนา     สุขกุล
  030085      น.ส. ขนิษฐา     สอาดเอี่ยม
  030086      น.ส. ศิวพร      ชัยเจริญ
  030087      น.ส. จิรภาภรณ์    อินละคร
                                      11เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษหรือทำงภำษำอังกฤษ (ต่อ)
  030088      น.ส. เกษมณี     บุญจีน
  030089      น.ส. สมิตา      จุลเขตร์
  030090          ิ
           น.ส. ฐิตรัตน์         ั
                      เกียรติศกดิ์กาธร
  030091      นาง ภัชรีพร     แป้นทอง
  030092      น.ส. นฤมล      สีโสภา
  030093      นาง วรรณรัฏฏ์    รักงาม
  030094      นาย จินดานัย     พิพัฒนคร
  030095      น.ส. จันทน์กาญจน์  พิมพ์กระจ่างพันธุ์
  030096      น.ส. พรพรรณ     ตะพัง
                                            12          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040001         นาย พิรุณ      ประภาจิตสุนทร
  040002         นาย สมภพ       ฮู้ตราทอง
  040003         น.ส. ทัศนี      คาระหงษ์
  040004         น.ส. ผกาภรณ์     ดวงพิมาย
  040005         นาย อัศศิริ     แสนกันคา
  040006         นาย เอกศิษฐ์     เอกสิริไพศาล
  040007         น.ส. อัญชลี     ศรีรุ่งเรือง
  040008         น.ส. วราภรณ์     ว่องวรรณกร
  040009         น.ส. เดือนรุ่ง    ห้วยหงษ์ทอง
  040010         น.ส. สุทธาสินี    ปู่แตง
  040011         น.ส. นิภาพร     ทองคา
  040012         นาย ธนภัทร      ทองดอนพุม  ่
  040013         น.ส. ยุวเรศ     ยินดี
  040014         น.ส. ภารวิณี     พันธ์แก่น
  040015         น.ส. แวยามีละ ๊   อีแมลอดิง
  040016         น.ส. ปัญญทัต     สมหวัง
  040017          นาง จันทร      บุญวระ
  040018         นาย ศรีชล      ร้ายไพรี
  040019         นาย มนตรี      วรรณายก
  040020         น.ส. พรรณทิพา    ตริบุณฑริก
  040021         น.ส. วิชญาภา     เรือนงาม
  040022         น.ส. ระณา      จันทนา
  040023         นาย สรรชัย      เหล่าวัฒนะไพศาล
  040024          นาง ไปรยา      เย็นสรง
  040025          นาง ศิริธร     นุ่มเจริญ
  040026         น.ส. ชนัญฑิดา    หว่านพืช
  040027         นาย ธรรมนูญ     ปรีดาธวัช
                                       13เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040028         น.ส. อัชฉรา    เกตุสง่า
  040029         น.ส. จารุวรรณ   จิตตปรัชญากุล
  040030         น.ส. กาญจนา    ญาติมิ
  040031         น.ส. จันทร์จิลา  เพลียเขมร
  040032         น.ส. รัตนา     ศรีวิลยั
  040033         น.ส. ขนิษฐา    เฉียมวิเชียร
  040034         น.ส. ศิริพร    ชานาญเรือ
  040035         น.ส. ณัฐกฤตา    สุขสว่าง
  040036         น.ส. ชุตมา ิ   คล้ายทอง
  040037         น.ส. ศรินญา    ปลื้มพวก
  040038         นาย ประกอบ     พัดชื่น
  040039         น.ส. ภัทรานี    ภู่ขวัญเมือง
  040040         น.ส. ธิตพริ    สาราญถิ่น
  040041         นาย เอกราช     ไก่แก้ว
  040042         น.ส. ธัญพัฒน    ฉัฐมะ
  040043         น.ส. โสภา     ประกอบธรรม
  040044         น.ส. มัลติกา    บุตรดาวงค์
  040045         นาย นพเชรษฐ์      ุ
                       สิริสริยกมลชัย
  040046         น.ส. ขนิษฐา    สุนธูป
  040047         นาย สิทธิชัย    พันนัทธี
  040048         นาย พิทักษ์    วัดจินดา
  040049         นาย ธรรมนูญ    กามะณี
  040050         น.ส. วนิดา     สายมี
  040051         น.ส. ขวัญตา    มีพันธ์ศรี
  040052         นาย ปริญญา     เหลืองแดง
  040053         น.ส. วันดี      ่
                       พุมเคียง
  040054         น.ส. เกศทิพย์   แก้วกอง
  040055    ว่าทีร้อยตรีหญิง จิราพร
           ่            บุญสม
  040056         นาย สายชล     โสชาติ
  040057         น.ส. วรรณดี    มาลัยแก้ว
                                      14เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040058             ิ
            นาย สุทธิสทธิชัย   มหาเมฆ
  040059       นาย ธันยวีร์     นุ่มนิ่ม
  040060       น.ส. อัจฉรา     สุจิตโต
  040061       น.ส. วิภาภรณ์    สมบูรณ์
  040062       น.ส. วรรธนะ     สวัสดิ์วงษ์
  040063       น.ส. จิรัตติกาล   ถิ่นกาญจน์วัฒนา
  040064       น.ส. ศุภวรรณ์    จิตสุภาพ
  040065       นาย วีระยุทธ     โตทอง
  040066       น.ส. วิไลลักษณ์   วังมะนาว
  040067       น.ส. พรเพ็ญ     อรรถสินธุเ์ ดชา
  040068       น.ส. วราภรณ์     ชูใจ
  040069       น.ส. ธัญรดี     เอี่ยมสอาด
  040070       นาย จารัส      เสริมงาม
  040071       น.ส. วิมลรัตน์    เจริญธัญญากร
  040072       นาย ยศไกร      จีนประชา
  040073       น.ส. รังสิมา     คูหามงคล
  040074           ิ
            น.ส. ฐิตพร      คงแสงงาม
  040075       น.ส. รัตนา      ทุเครือ
  040076       น.ส. พัลลภา     สุขเลี้ยง
  040077       น.ส. กรกมล      ธนะฤกษ์
  040078       น.ส. กมลรัตน์       ุ
                      ศรีสวรรณ
  040079       นาย สิทธิชัย     สุขกาญจนา
  040080       นาย อังกูร      จาปาทอง
  040081       นาย ภาณุพงศ์     มุ่นพลาย
  040082       นาง กาญจนา     ทองโสภา
  040084       นาง ปภพภร        ่
                      เพิมสินทรัพย์
  040085       นาย จามร       วรรณากาญจน์
  040086       น.ส. สุมิตรา     แซ่ตน  ั
  040087       น.ส. สุนีย์     แสงสว่าง
  040088       น.ส. เกษรา      สูชัยยะ
                                      15เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040089       นาย ชาญชัย      ศาลาจันทร์
  040090       น.ส. กิรติภาพัชร์  กษิดศ  ิ
  040091       น.ส. ศิริรัตน์    ธีระประวัติ
  040092       นาย สมชาย      ขวาไทย
  040093       น.ส. แสงรวี        ั
                      ทิฆมพรบรรเจิด
  040094       นาย วรการจักรี    จาปาลี
  040095       น.ส. สุปราณี     เซี่ยงเห็น
  040096       น.ส. อรุชา      วิริยะบุญ
  040097       น.ส. มาลินี     พลายละหาร
  040098       น.ส. ประติมา     แก่นสวาท
  040099       นาง ณัฐกานต์    โตพัฒน์
  040100       น.ส. กมลรัตน์    ชื่นรอด
  040101       นาย มนต์ชัย     จันทร์เทพ
  040102              ั
            น.ส. อารีย์ลกษณ์   วิทยา
  040103       น.ส. สุนันทา     หล่อจิต
  040104       น.ส. พัชรีย์     อินทรศิริ
  040105       นาย ศิขรินทร์    ดาวเรือง
  040106       น.ส. อารียา     บุญเต็ม
  040107       นาย พงษ์วินิส    สุขเผือก
  040108       นาง สุณิสา     หมื่นปราบ
  040109       นาง ชนิตา      จันทร์พฤกษา
  040110       น.ส. มาริสา     ร้อยจู
  040111       นาย อรรถพล      สมรูป
  040112       น.ส. จันทร์เพ็ญ   ปัจจัยเก
  040113       น.ส. ปาริชาติ    แซ่ตน ั
  040114       น.ส. อรทัย      บุญเส็ง
  040115       นาง วิไลวรรณ    ทองจารูญ
  040116       น.ส. กัญญ์ณัชชา   หาดแมน
  040117       นาย ศักดิ์ณรงค์   ทิพวรรณ์
  040118       น.ส. มานิดา     เปรมทอง
                                      16เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040119       น.ส. อัมพร      หวานใจ
  040120       น.ส. กัณฐริกา    ทิพวรรณ
  040121       น.ส. อารีรัตน์    ปริปุณณะ
  040122       นาย ยุทธนา      ลุนคาโรง
  040123       น.ส. ปานวดี     เสือหนู
  040124       นาง กิ่งกาญจน์   ชาวไร่นาค
  040125       น.ส. เก็จแก้ว    เกิดผล
  040126       นาย ศรายุทธ     ดอนเอม
  040127       น.ส. ผุสดี      นาคจาแลง
  040128       น.ส. ช่อพุธ     พันธุเ์ พ็ง
  040129       น.ส. ปริญญารัตน์   โพธิกุล
  040130       น.ส. ธันยรัตน์    ชัยวันดี
  040131       น.ส. สิริมนัส    โยสีดา
  040132       นาย สุรสิทธิ์    ต้นทอง
  040133       น.ส. เปรมทิพย์    สะอาดเอี่ยม
  040134       น.ส. นฤมล      เวสสุวรรณ์
  040135       น.ส. ขวัญจิตต์      ุ
                      อยู่สขสบาย
  040136       น.ส. สุจิตรา     สมทรง
  040137       น.ส. นุชจรี     จินดากูล
  040138       น.ส. ธันยา      นาคนนท์
  040139       น.ส. จริณทิพย์    คาพุฒ
  040140       น.ส. รัฐจันทร์    ชัยชญา
  040141       น.ส. จิตมณี     ผลวิเศษชัยกุล
  040142       น.ส. ภัทราภรณ์    ตรีเพ็ชร
  040143       นาย รวิภาส      โคมากุล
  040144       น.ส. ศิริกัญญา    ใจเลิศ
  040145       น.ส. ศิริรัตน์    แก้วเขียว
  040146       น.ส. นภาวลัย     ครุฑางคะ
  040147       น.ส. วิสา      วงษ์วิจารณ์
  040148       น.ส. สุพรพรรณ    วงษ์ไร
                                      17เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040149       น.ส. ดุลจิต     แดงอร่าม
  040150       น.ส. อารีรัตน์    สวนหลวง
  040151       นาย สกุลชาติ     เรืองทรัพย์
  040152       น.ส. อรณัฐ      สุนทรวงษ์
  040153       นาย ธนะศักดิ์    ขาวปลอด
  040154       น.ส. ธนิสร      เมฆปั่น
  040155       นาย เอกพงษ์     แก้วคชชา
  040156       น.ส. นฤมล      อนันโท
  040157       นาย กนกพรรณ     สุทธิ
  040158       น.ส. ณิชกมล     ด่วนดี
  040159       นาย พรศักดิ์     พัดฉวี
  040160       นาง ภัทราวดี    นาเมือง
  040161       นาย ไตรทศ          ุ
                      จันทร์สทนพจน์
  040162       นาย ธนชัย      อินทร์ดษฐ์ิ
  040163       นาย วราศักดิ์    อินทสิทธิ์
  040164       น.ส. ณัฐพร      โคงาม
  040165       น.ส. นันทพร     ขาวใจผ่อง
  040166       น.ส. ศิริพร     สิทธิวงศ์
  040167       นาง อาไพ      แสงอินทร์
  040168       น.ส. กรองทอง     สุดทวี
  040169       น.ส. สุภาภรณ์    โสภกุล
  040170       น.ส. เบญจรมย์    ผดุงขวัญ
  040171       น.ส. กัลยา      สืบอาสา
  040172       น.ส. ปิยวรรณ     หอมจันทร์
  040173       นาย เปรม       สวนฟัก
  040174       นาง สุทธาทิพย์   อินทะนิน
  040175       นาย พินิจ      วัฒนชัยผดุงชีพ
  040176       น.ส. เสาวนีย์    สระศรีสม
  040177       นาย ภิญโญ      เชียงน้อย
  040178             ั
            นาย กิตติศกดิ์    สิริมงคล
                                      18เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040179       นาย จักรวาล     นาคชุ่ม
  040180           ิ
            นาย กิตพงษ์     เย็นสรง
  040181       นาย อรรถพล       ่
                      พึงพานิช
  040182       นาย ชานาญ      แก้วกาเนิด
  040183       น.ส. อมรรักษ์    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  040184       น.ส. เกตุสดาุ    นะดี
  040185       นาง ทองนพภรณ์    อมรโภคิน
  040186       น.ส. นันทณี     สมวค์ษา
  040187       น.ส. ณัฐพร      ภูตะมี
  040188       นาย วิศรุต      พวงแก้ว
  040189       น.ส. จันทร์เพ็ญ   จีนเบี้ยว
  040190       น.ส. อุทุมพร     วงษ์ไทย
  040191       น.ส. ธารินี     ปรีเปรม
  040192       นาย ปริวัฒน์     แบงเพชร
  040193       นาย กิตติพัทธ์    จงจินากูล
  040194       นาย พจนรินทร์    เหลืองอรัญนภา
  040195       น.ส. ปริศนา     ศรีบูรณากาญจน์
  040196       นาย พิพัฒน์     มั่งมี
  040197       น.ส. สาวิตรี     สิริศรีจันทร์
  040198       นาย นัทธพงศ์     บุญทวีบรรจง
  040199       น.ส. มลภา      อุไทยธุราทร
  040200       นาย วัฒนา      บุญญาลัย
  040201       นาง มณีนาถ     บุญมา
  040202       นาย คมกริช      ทารี
  040203       น.ส. สุรีย์พร    บัวพา
  040204       น.ส. ปราณปรียา    บุญประเสริฐ
  040205       นาย อนุสรณ์     เกตุแก้ว
  040206       นาย อนันต์      โหนา
  040207       น.ส. วัลลี      ยิ้มโสภา
  040208       น.ส. อัมพิกา     ศรีบุญมา
                                      19เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040209       นาย ปัณณวิช     นีละเสถียร
  040210       นาง เสาวนีย์    แก้วสองสี
  040211       น.ส. มลฤดี      โพระดก
  040212       นาย วสันต์      เหลืองทองเจริญ
  040213       น.ส. สุพัตรา     หลักหาญ
  040214       นาง ภูชิดา     เทพเทียน
  040215       นาย ธีรพงษ์     ตันธีระพลชัย
  040216       นาย จิณณวัตร     กังสภัทรกุล
  040217           ิ
            น.ส. กิตญานันท์   ครูทอง
  040218       น.ส. ฉัตรทิพย์    พัวพันธ์ศรี
  040219       น.ส. อรฉัตร     นาคพันธ์
  040220       น.ส. รินรดา     วิเศษสิงห์
  040221       น.ส. ศุภรัตน์    กระต่าย
  040222       น.ส. หฤทชญา     จันทศร
  040223       น.ส. โสภา      กลิ่นสุมาลี
  040224       นาย นพรัตน์     เกษมโศธน์
  040225       น.ส. พูลวรรณ     เรณู ณ อยุธยา
  040226       น.ส. ขนิษฐา        ์
                      โพธิรัตน์
  040227       น.ส. พัชรินทร์    ศิวพรมณฑล
  040228       น.ส. จารุวรรณ    ตรีสาทร
  040229       น.ส. ภัทรา      รุ่งสว่าง
  040230       น.ส. วาสนา      หอมหวน
  040231       น.ส. วิชชุดา     เขม้นดี
  040233       น.ส. กมลวรรณ     ชัชวาล
  040234       น.ส. ธัญลักษณ์    บินดี
  040235       นาย ปรัศน์      ประสมทรัพย์
  040236       น.ส. ประภัสสร    สมัครการ
  040237       น.ส. ดุจดาว     คชรัตน์
  040238       น.ส. ราตรี      พรรธนะจรัส
  040239       น.ส. ชลธิชา     สิงห์ขันธ์
                                      20เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์หรือทำงคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
  040240       น.ส. พรทิพย์     ศีลแดนจันทร์
  040241       น.ส. เกสริน     จงศุภวิศาลกิจ
  040242       นาย เอกสิทธิ์    อาจละออ
  040243       น.ส. แสงตะวัน    ทองชุบ
  040244       นาย กฤตชัย      เกตุศรี
  040245       น.ส. อรนุช      วรรณเกษม
  040246       น.ส. วิไลวรรณ    มาลัย
  040247       น.ส. อิฏฐารมณ์    แสงจิตร์
  040248       น.ส. ประทุมพร    ปลีบุตร
  040249       นาย พิทักษ์พงศ์   แสงสิน
  040250       น.ส. นงนุช      กาแพงจันทร์
  040251       น.ส. อันดา      รักราษฎร์
  040252       น.ส. มัณฑนา     เอกกุล
  040253       น.ส. สาวิตรี     จรรยา
  040254       นาย จักรพันธ์    เจิมจรุง
  040255       น.ส. วสุรัตน์    กาญจนศรัทธา
  040256       นาย ภูวดล      ปิ่นทกูล
                                            21          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ              ชื่อ - ชื่อสกุล           หมำยเหตุ
                  กลุ่มวิชำเคมีหรือทำงเคมี (ต่อ)
  050001          น.ส. จารินี        พูลเพิม่
  050002          น.ส. วันจันทร์      สวัสดี
  050003           นาง นิตยา        เศษวิกา
  050004          น.ส. พรนิภา        ซ้ายก่า
  050005          น.ส. สุรีรัตน์      กองนิมิตร
  050006          นาย สว่าง         บุญธรรม
  050007          น.ส. พรรษา        ตุงคะเศรณี
  050008          น.ส. เนาวรัตน์      สอดแสงอรุณงาม
  050009          น.ส. วันชนก        รักษาจิตร์
  050010          น.ส. พิทยาภรณ์      สิรวณิชย์
  050011          น.ส. เบญจารัตน์      สุธาพจน์
  050012          นาย ณัฏฐ์         พูนดี
  050013          น.ส. สุพรรษา       พลเสน
  050014          นาย ธงชัย         บารุงรัฐ
  050015          นาย ธีระ         อินทร์สว่าง
  050016          น.ส. ชวนพิศ        ผ่องศิริ
  050017          น.ส. สุรัตน์       จินดานิล
  050018          น.ส. สุจิตรา       ภิรมย์นิล
  050019          น.ส. ทัศนีย์       ชานาญดู
  050020          น.ส. ธนวรรณ        รักคง
  050021          น.ส. วิยะดา        นุ่มวัฒนะ
  050022          นาย ดนัย         ใจกล้า
  050023          น.ส. พิชามญชุ์      นาคทอง
  050024          น.ส. วชิราภรณ์      แย้มพราหม
  050025     ว่าทีร้อยตรีหญิง สายน้าผึ้ง
             ่                  ่
                            ศรีตางวงษ์
  050026          น.ส. ปวีณา        บุญรักษา
  050027          น.ส. นิรบล        โค้วถาวร
                                    22เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำเคมีหรือทำงเคมี (ต่อ)
  050028    น.ส. ศุภัทรษร      ขจรภัย
  050029    น.ส. ประวีณา      เมืองศูนย์
  050030    น.ส. อภิญญา       วาชัยศรี
  050031    นาย พงศธร        ดาริห์
  050032    นาย สาเริง       สุวาท
  050033    น.ส. หนึ่งฤทัย     ศรีสวัสดิ์
  050034    น.ส. ฉวีวรรณ      เพ็งพิทักษ์
  050035    น.ส. วาสนา       ฟักประไพ
  050036    น.ส. อัจฉริยา      แน่นทรัพย์
  050037    น.ส. สาวิตรี      สวัสดิ์กระเดื่อง
  050038    น.ส. อาภรณ์ทิพย์    เสนาธง
  050039    น.ส. พจนา        พลชัย
  050040    น.ส. อภิชญา       คชโอฬาร
  050041    น.ส. วนาไพร       ชัยณรงค์
  050042    น.ส. อรอนงค์      โอษคลัง
  050043    น.ส. เบญจมาศ      คาสิงห์
  050044    น.ส. สุดารัตน์     บุญโพธิ์
  050046    นาย ไกรสิภณณ์      พงษ์วิทยภานุ
  050047    น.ส. จิรฐา       เทือกเถา
  050048    น.ส. ขนิษฐา       สกุลไทย
  050049    นาย อภิชาติ       ยอยรู้รอบ
  050050    น.ส. รัชนี          ์ ั
                     พันธุศกดิ์
          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล           หมำยเหตุ
               กลุ่มวิชำฟิสิกส์หรือทำงฟิสิกส์
  060001        น.ส. สุชญาภัค      กฤษหว่าง
  060002        น.ส. วันทนา       พวงแก้ว
  060003        นาย เอกภพ        จันทรกูล
  060004        นาย วิษณุ        คาจันทร์
  060005        น.ส. สุภาวดี       จาวสุวรรณวงษ์
  060006        นาย พงษ์ดนัย       ศรีวิเชียร
  060007        นาย พลวัฒน์       ดารงกิจภากร
  060008        น.ส. ดวงใจ        กุลฉะวะ
  060009        นาย ปิยพงศ์       หนูดา
  060010        นาย สรพงษ์        ชาญเชิงภพ
  060011        นาย เจษฎา        ปาทามา
                                            24          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
             กลุ่มวิชำชีววิทยำหรือทำงชีววิทยำ (ต่อ)
  070001        น.ส. ศิวพร       ชัยวัน
  070002        น.ส. ปริตา       อินทรกุล
  070003        นาย ณรวัฒน์       กิจพาณิชย์เจริญ
  070004        น.ส. บุสดี       แก่นแก้ว
  070005        น.ส. สุพรรณี      ธนวิริยพันธ์
  070006        น.ส. สุรางค์      สุขุมพันธุ์
  070007        น.ส. จิราพร       ลิ้มประเสริฐ
  070008        น.ส. ลินดา       จุฬาวรรณ
  070009        น.ส. ปาริชาต      เย็นอก
  070010        น.ส. ปาริฉตรั      ภู่ทอง
  070011        น.ส. กาญจนา       เอียดสุย
  070012        น.ส. นิชนันท์      ชวนชื่น
  070014        น.ส. สุพัตรา      แย้มโกสุม
  070015        น.ส. นลิน        บุณยปรรณานนท์
  070016        น.ส. ดวงพร       เขียวพระอินทร์
  070017        น.ส. ธัญลักษณ์     ผลอุดม
  070018        นาง กมลทิพย์        ่
                         เพิมสิน
  070019        น.ส. วาสนา       มะลินิน
  070020        น.ส. สุภาภรณ์      มรรคผล
  070021        น.ส. ธิดาพร       จวบบุญ
  070022        น.ส. เอื้อสุข      จิตมุ่งงาน
  070023        น.ส. จารุวรรณ      แตงเที่ยง
  070024        น.ส. กนกพร       พราหมณ์น้อย
  070025        น.ส. อารีย์รัตน์    ขุนณรงค์
  070026        น.ส. พัชดา       ฉายฉันท์
  070027        น.ส. สาริวรรณ      มิสกริม
  070028        น.ส. อารีรัตน์     คุ้มเดช
                                   25เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำชีววิทยำหรือทำงชีววิทยำ (ต่อ)
  070029    น.ส. มณฑา        ทูลยอดพันธุ์
  070030    นาย ชานาญ        สังข์ทอง
  070031    น.ส. ปทุมวดี      พันธ์หนอย
  070032    น.ส. ณัฐญา       เพ็งมี
  070033    นาย สรภพ        สุทธิรักษ์
  070034    น.ส. ธนัชญา       บุญโชติ
  070035    น.ส. อาไพพรรณ      ยินดี
  070036    น.ส. อภิชญา       สังขจันทร์
  070037    น.ส. มัทนี       ทับทิมสี
                                            26          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
            กลุ่มวิชำสังคมศึกษำหรือทำงสังคมศึกษำ (ต่อ)
  080001         นาย ไชยยศ       คชินทร
  080002         นาย ฤทธิชา      บัวศิริ
  080003         น.ส. ชนิกานต์     ศรีทองสุข
  080004         นาย ชัชพล       ศิริกุล
  080005         น.ส. สุภาวดี     กองอินทร์
  080006         น.ส. กฤษณา      ทับแก้ว
  080007         น.ส. ปิยาพัชร       ์
                         โพธิละออ
  080008         นาง กมลชนก      เรืองเดช
  080009         นาย จิระศักดิ์    ทุบจิ๋ว
  080010         น.ส. พิชยา      พุฒชฎา
  080011         นาย สรายุทธ      ชะเกตุ
  080012         นาย อนุพงษ์      พรรณบัตร
  080013         น.ส. อรอนงค์     ตันติธัญญพงษ์
  080014         นาย รุ่งนิรันดร์   สอนเถื่อน
  080015         น.ส. ศศิธร      ลิ้มแสงอุทัย
  080016         นาง กรจุฑา      เพ็ชรน้อย
  080017         น.ส. วิไลลักษณ์    ดวงใจ
  080018         น.ส. สายฝน      พุทธา
  080019         น.ส. สกุณา      จงรักษ์
  080020         น.ส. มาริสา      ทองคา
  080021         น.ส. ศิวพร      เสณะเปรม
  080022         นาย วรวรรธน์     แสงมาลา
  080023         นาย สัณฐิติ      รัตนโฆสิต
  080024            ่
              น.ส. พึงพร      บุญสืบ
  080025         น.ส. อภิญญา      หมายรุน
  080026         น.ส. มาริษา      เสือสอาด
  080027         นาย ระพีพัฒน์     ศรแก้วดารา
                                     27เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำสังคมศึกษำหรือทำงสังคมศึกษำ (ต่อ)
  080028      น.ส. กนิษฐา      พวงสมบัติ
  080029      น.ส. ชัญญานุช     โสรส
  080030      น.ส. วิมล       ทองผิว
  080031      น.ส. อรุณี      จาปานิล
  080032      น.ส. อนันต์      อัมภาวะ
  080033      นาย อาทร       บุญแต่ง
  080034      น.ส. วิลาวรรณ์    ปั้นหุ่น
  080035      นาย จีระศักดิ์    โตสุข
  080036      น.ส. วิภารัตน์    แก้วถึง
  080037      นาง เบญจวรรณ     รุ่งสว่าง
  080038      นาย กมล        การกิจเจริญ
  080039      นาย สุนทร       หนูอินทร์
  080040      น.ส. ภัทรมน      หงษ์เวียงจันทร์
  080041      นาย นพดล       เล็กบาง
  080042      น.ส. พรนิภา      รสภิรมย์
  080043      น.ส. ดวงตา      นาเมือง
  080044          ี
           น.ส. ชุลพร      บัวเจริญ
  080045      น.ส. ขนิษฐา      ขาบางเลน
  080046      นาย อุทัย       นุชนวล
  080047      นาย อิสรารัตน์    ทึมประยงค์
  080048      นาย พงศกร       ชูชื่น
  080049      น.ส. น้าผึ้ง     พรหมชนะ
  080050      น.ส. ณัฏฐ์สริิ    เหนือสี
  080051      น.ส. ดนุกานต์     ศรีสข ุ
  080052      น.ส. ภาวิน      เพาะผล
  080053      น.ส. อัมไพ      ศรีทอง
  080054      นาย ปริญญา      แทวแดง
  080055      นาย อุเทน       เอี่ยมทัศนะ
  080056      นาย ประสาท      โอปาก
  080057      น.ส. สิริมล      ใยเยื่อ
                                     28เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำสังคมศึกษำหรือทำงสังคมศึกษำ (ต่อ)
  080058      นาย วินัย       แจ้งกระจ่าง
  080059      น.ส. กมลฉัตร     กลัดแก้ว
  080060      น.ส. สุชีรา      เชาวสกู
  080062      น.ส. ลดาวัล      อยู่พรหมชาติ
  080063      น.ส. จันทร์ฉาย    เหล่านอก
  080064      น.ส. เสาวลักษณ์    พูลสวัสดิ์
  080065      น.ส. พจนีย์      ศรีรัตนพัฒน์
  080066      น.ส. ณัฏญา      สมุทรักษ์
  080067      นาง วรัญญา         ์ิ
                      โพธิสนสมวงศ์
  080068      นาง ศศินิภา      อุตสาหะ
  080069      น.ส. ธิดา       กาญจนถาวรวิบูล
  080070      น.ส. พิชามญชุ์    กกเปลือย
  080071      น.ส. ดวงพร      มณีวงค์
  080072      น.ส. มีนา       เชียงวงค์
  080073      น.ส. สุวัฒนา     มณีเจริญ
  080074      น.ส. อ้อยใจ      แสงโพธิ์
  080075      นาย กาญจนวัฒน์    อมรสมานกุล
  080076      น.ส. สิรินันท์    วอนเพียร
  080077      นาย ปิ่นชัย      ปิ่นกุมภีร์
  080078      นาย ธนพงศ์      อุไรศรี
  080079      น.ส. ชนิกรรณดา    กิจนพศรี
  080080      นาย อภินันท์     บุญล้อม
  080083      น.ส. วิไลลักษณ์    เพ็งบุญชู
  080084      น.ส. พัชรียาพร    ตอพฤกษา
                                            29          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
             กลุ่มวิชำภำษำไทยหรือทำงภำษำไทย (ต่อ)
  090001        นาย ไพวรรณ      จันทร์โคตร์
  090002        นาย วาเลนไทน์    เอี้ยงชะอุ่ม
  090003        น.ส. วิมล      อยู่สถิตย์
  090004        นาย เฉลิม        ่
                        เพิมนาม
  090005        น.ส. ยุพิน         ่
                        เพิมนาม
  090006             ิ
             นาย วิศษฏ์      พุทธประเสริฐ
  090007        น.ส. สายฝน      เกิดสุข
  090008        น.ส. ผกามาส     หอมกระจุย
  090009        น.ส. อริศรา     แจ้งใจดี
  090010        น.ส. สายสุดา     ตราบดี
  090011        น.ส. ดุษฎียา     ภาดี
  090012        นาง พนิดา      พราหมณ์พรม
  090013        น.ส. เมตตา      เริ่มภักตร์
  090014        น.ส. อาพันธ์ชนก   ศิริงาม
  090015        น.ส. อสมา      แสงเรือง
  090016        น.ส. ปวันรัตน์    เสือวงษ์
  090017        น.ส. ศิรินภา     เกตุพันธ์
  090018        นาย สุเทพ      เอมโอด
  090019        น.ส. ภิรัญรัช    ลือกิจ
  090020        น.ส. กรวรรณ     สืบกลัด
  090021        น.ส. อภิญญา     ศรีเวียง
  090022        น.ส. ปิยะพร     อินเจริญ
  090023        นาง ชลธิชา      เปรมปรีชา
  090024        น.ส. ธิดา      บู่สามสาย
  090025        น.ส. ปานธนา     ทับทองดี
  090026        นาง กัลยาณี     ไตรรัตน์พุทธพร
  090027        น.ส. ศิริวรรณ    ว่องไว
                                  30เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - ชื่อสกุล      หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำภำษำไทยหรือทำงภำษำไทย (ต่อ)
  090028    น.ส. พัชรี      เมืองเชียงหวาน
  090029    น.ส. พนารัตน์    ชื่นอารมย์
  090030    น.ส. นงลักษณ์    แผนสมบูรณ์
  090031    นาย ฐาปกรณ์     กระแจะจันทร์
  090032    น.ส. น้าทิพย์    ทองหลี
  090033    น.ส. สุชาดา        ์
                    โพธิทอง
  090034    น.ส. วชิราพรรณ    คล้ายลักษ์
  090035    น.ส. ปาริมา     บัวหลวง
  090036    นาย ชยพล       เพชรพิมล
  090037    น.ส. ยมนา      ทองใบ
  090038    น.ส. กันยารัตน์   แหวนอ่อน
  090039    นาง สุวภา      โต๊ะบุรินทร์
  090040    น.ส. โสธร      พรมฟ้า
  090041    น.ส. รุจา      ศุภมานพ
  090042    น.ส. ยสวรรณ     ทองดี
  090043    นาย กฤษณะ      เสาพรม
  090044    น.ส. อัจฉรา     นาเมือง
  090045    นาย อาทร       ธูปทอง
  090046    น.ส. ปรียา      พลายพงษา
  090048    น.ส. อริญชยา     สิงหะ
  090049    นาย เกรียงศักดิ์   รอดเล็ก
  090050    น.ส. ลักขณา     โตงาม
  090051    น.ส. สารี      นพรัตน์
  090052    นาง สุชาดา      บัวนาค
  090053    น.ส. สาวิตรี        ั
                    อดิศกดิ์สดใส
  090054    นาย ทวินันท์     ทวิบุตร
  090055    น.ส. แขขวัญ     อุตตะมะ
  090056    น.ส. บูรจิต     พานประเสริฐ
  090057    น.ส. จันทร์สวย    นาทันรีบ
  090058    น.ส. บุบผกา     คงตางาม
                                  31เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - ชื่อสกุล      หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำภำษำไทยหรือทำงภำษำไทย (ต่อ)
  090059    นาง ณิชาภัทร     เกษตรลักษมี
  090060    น.ส. เนตรนภา     วรวงษ์
  090061    น.ส. ปิยภัทร     รภัสสณ์
  090062    น.ส. กิตติยา     รักงาม
  090063    นาง ชมัยพร      แก้วปานกัน
  090064    น.ส. นารี      พิกุล
                                            32          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100001         น.ส. ปริศนา     มูลศาลา
  100002         นาง อิสราภา     สุทโธ
  100003         นาง สุภาพร     อายุสม
  100004         น.ส. จารุณี     เอกจิตร
  100005         นาย มนัส       ไกรเทพ
  100006         น.ส. นันธิภรณ์         ั
                        เกณฑ์สนเทียะ
  100007         น.ส. อัญชนา     ชุมพร
  100008         น.ส. จินดานุช    ชุนเกษา
  100009         น.ส. ราณี      จันทร์เปรม
  100010         น.ส. รสวดี         ุ
                        ศรีสกัญญา
  100011         น.ส. ยองใย      อินทร์กุล
  100012         น.ส. วัชรินทร์    ทองคา
  100013         นาย ณัฐพงศ์     รัตนรังษี
  100014         นาย นิมิตร      ยาจันทร์
  100015         นาง โสมพัฒน์    ทองพุม  ่
  100016         น.ส. สุภัชญา     เตี้ยทอง
  100017         นาง วิมลพรรณ    กล่าทอง
  100018         นาย ดุสต ิ      ภูแด่น
  100019         น.ส. เกสร      สีทับทิม
  100020         น.ส. โสธรา      คารเพ็ชร์ทา
  100021         น.ส. วรวัลล์     ครุชัยวนาสิริ
  100022         นาง สุนีย์     เหล่าโชติ
  100023         น.ส. นิตยา      ภิรมย์ฤทธิ์
  100024         น.ส. ชื่นใจ     จิตร์ประเสริฐ
  100025         นาง สุภัสสรา    กันตะ
  100026         น.ส. ศิวิมล     ณะกองดี
  100027         น.ส. วัลลภา        ์
                        โพธิจริยา
                                     33เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100028      น.ส. วริน      ช้างน้า
  100029       นาง สาลิณี     วรพัฒน์
  100030      น.ส. วารี      แจ่มศรี
  100031      น.ส. ศศิวิมล     พลอยสว่าง
  100032      น.ส. ดาวใจ       ่
                      พึงทอง
  100033       นาง ณวรรณ์ศา    ทองสุข
  100034      น.ส. หนึ่งฤทัย    รุ่งเรือง
  100035      น.ส. ศิริพร     เย็นประเสริฐ
  100036       นาง เพ็ญศรี     บุญรอด
  100037      น.ส. จิตรลดา     ลิมป์กุลวัฒน์
  100038      น.ส. จันทร์ธิมา   จิตสกุลชัย
  100039      น.ส. พรรณทิภา    สุวรรณเจริญ
  100040      น.ส. คณัสนันท์    เพียรสุวรรณ
  100041      น.ส. ปุณยวีร์    ชูปานกลีบ
  100042      น.ส. มณเฑียร       ่
                      เฟืองแก้ว
  100043      น.ส. อนันทพร     แก้วประดิษฐ
  100044      น.ส. ยิ่งรังส์    วรวงศ์
  100045      น.ส. เกษร      หมุ่ยเจริญ
  100046       นาง บังอร      เพิมพูล่
  100047      น.ส. เยาวพร     ใจตรง
  100048       นาง เพ็ญศิริ    ล้อเจริญ
  100049      น.ส. เสาวนีย์    ชาญช่าง
  100050       นาง พิชาพร     รามัญอุดม
  100051      น.ส. ชไมพร      หล่ออุดมทรัพย์
  100052       นาง วารินทร์    โอ่งคา
  100053      น.ส. สุพัตรา     สุดาทิพย์
  100054      น.ส. ขันทอง     ซาลิ้ม
  100055       นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล
  100056      น.ส. มะลิ      อ่วมเทศ
  100057      น.ส. ศุภลักษณ์         ุ
                      กมลวิสทธิพงศ์
                                     34เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100058        นาง วรางคณา     แดงแสง
  100059        นาง ชยกานต์     สุวรรณคังคะ
  100060        น.ส. ชลิดา     เทศสาลี
  100061        นาง สุดใจ      บุตรศรี
  100062        น.ส. ฐิตมาิ     บัณฑิตยนาถ
  100063        น.ส. ภัคศรันย์   ชาปู่
  100064        น.ส. โสภี      พุฒหอมรื่น
  100065        นาย มนตรี      เพ็ชรน้อย
  100066        น.ส. ชญาธร     เชื้อชาติ
  100067        นาง สมใจ      พรจงมั่น
  100068    ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ประเสริฐ ขุนไกรวงษ์
  100069        นาง กิตติวรรณ    คชเสนี
  100070        นาง พัชรีภรณ์    หงษ์วิชุลดา
  100071        น.ส. อุษา      ยะสงคราม
  100072        น.ส. วจี      สมทบ
  100073        นาง ไสว       ไซทอง
  100074        น.ส. นิตยา     สินลือนาม
  100075        นาง ติภาพร     พัชรานุกูลการ
  100076        น.ส. กัญญ์วิมล   แสงโสภณ
  100077        นาง ทิฆมพร ั    ครุฑวงศ์
  100078        น.ส. จีรฉัตร    นวลเนาว์
  100079            ิ
             น.ส. รัตยา     แสงสว่าง
  100080        นาย จรัญ      ศรีเมฆ
  100081        น.ส. วลัยทิพย์   เขมะศิริ
  100082        น.ส. ชลธิชา     จันทร์ตรี
  100083        นาง รัญชิดา     ปรางละออ
  100084        น.ส. สุนีย์     ศรีจันทร์อ่อน
  100085        น.ส. หทัยรัตน์   บุญชัยยะ
  100086        นาง มณฑา      วงษ์ปาน
  100087        น.ส. มาลัย     โสดาดี
                                     35เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100088       นาง สุนันทา     แจ้งอารมณ์
  100089      น.ส. กนกวรรณ     เหลืองน้าเพ็ชร
  100090      น.ส. อรพันธ์     ถิ่นธารใสเย็น
  100091      น.ส. โสพิศ      ประกอบธรรม
  100092       นาง น้าอ้อย     เชื้อสมุทร
  100093      น.ส. สุพรรษา     รุ่งสว่าง
  100094      นาย สถิต       หมีแรต
  100095       นาง สะกาวเดือน   พรมธิดา
  100096       นาง ชลธิชา     เณรแก้ว
  100097      น.ส. ธีรดา      เจริญแก้ว
  100098      น.ส. ประกายกุล    มะสาทานัง
  100099       นาง รัญชนา     อ้นองอาจ
  100100      นาย สันติ      แสนสกุล
  100101      นาย เทพพนม        ์
                      โพธิศรี
  100102      น.ส. นัยนา      ป่องเป็น
  100103       นาง วิไลวรรณ    บัวชุม
  100104      น.ส. อลิษา          ุ
                      จิตตวิสทธิกุล
  100105       นาง อารีรัตน์    ยิ้มเยี่ยมสุข
  100106      นาย สามารถ      อ่อนละมูล
  100107      น.ส. บุญรวม     พูลน้อย
  100108      น.ส. พีรญา      ตาต๊ะ
  100109       นาง วิมลสิริ           ์
                      ทรัพย์พันธุพงศ์
  100110      น.ส. กนกวรรณ     ศิรินันท์
  100111      น.ส. ทัชชญา     ไตรพัฒน์
  100112           ั
           น.ส. พิลยพร     ทิพยาลัย
  100113      น.ส. ปรารถนา     สุคาภา
  100114      น.ส. ปภัสรา     เพ็ชรศรี
  100115      น.ส. รัชดาพร     สิทธิอมร
  100116       นาง ศศิธร      มากมา
  100117      น.ส. นิภาพร     ตาลพวง
                                     36เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100118       นาง สุกัญญา     เชิงทวี
  100119      นาย วิชัย      นวนนาง
  100120      น.ส. พรทิพย์     ศรีเศรษฐ
  100121       นาง ลัดดา      บิลสะเล็ม
  100122       นาง นฤมล      มะลิวัลย์
  100123       นาง ระวีวรรณ    พิมพ์รุน
  100124      น.ส. วิไลวรรณ    ทองขาว
  100125      นาย สราวุธ      เมือบสน
  100126      น.ส. ขนิษฐา       ์
                      โพธิทอง
  100127       นาง สุพัตรา     มายืนยง
  100128       นาง วิชาดา     รัญสันเทียะ
  100129      น.ส. พักตร์ประภา   สกุลหงษ์
  100130      น.ส. ราตรี      บ่อทอง
  100131      น.ส. สายรุ้ง     ธาราบัณฑิต
  100132       นาง สุขราศี     จันทร์ปุ่น
  100133      นาย ทรงพล      ลือบรรเลง
  100134       นาง วรัญญา     เดชวงษา
  100135       นาง สุนิสา     อร่ามพยอม
  100136       นาง สุพิกา     ต้นสอน
  100137       นาง ภิญญดา     บัวทอง
  100138       นาง วราภรณ์     งามชม
  100139      น.ส. อรภินท์     ถนอมสัตย์
  100140      น.ส. ดวงทิพย์    โผนประสิทธิ์
  100141      น.ส. นิตยา      ภู่ทอง
  100142      น.ส. ปานสุวรรณ์   รวมจิตร์
  100143      น.ส. สราญรัตน์    บุญเรืองประภา
  100144      น.ส. พยอม      สุขมา
  100145       นาง ณิตติญา     ชูวงษ์
  100146       นาง ภคินี      มีวารา
  100147      น.ส. ศุภกานต์    ฝาพับ
                                     37เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100148      น.ส. มุกดา      ฟักประไพ
  100149      น.ส. จารุวรรณ    ฟักเจริญ
  100150      น.ส. วันเพ็ญ     กุลโสภณ
  100151      น.ส. ชมาภรณ์     ชูศรี
  100152       นาง วรรณา      อุทัยฉาย
  100153      น.ส. นริศรา     ป้องนานาค
  100154      น.ส. วชรพรรณ     พลายระหาญ
  100155      น.ส. วรนันต์     ร่มพยอม
  100156       นาง สายชล      ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
  100157      นาย สมบัติ      เงางาม
  100158       นาง นัยนา      เรืองขจร
  100159       นาง กุมารินทร์   อรรถาลา
  100160      น.ส. ปิ่นมณี     เกื้อกาญจน์
  100162           ิ
           นาย พิสษฐ์      ทิพจรูญ
  100163      น.ส. จาลอง      กลับประสิทธิ์
  100164       นาง อังค์วรา    อังศุโรจน์กุล
  100165      นาย วิทยา      เนียมถนอม
  100166      นาย วิทยา      หิรัญพงษ์
  100167       นาง สุพัชชรี    เสนใหม่
  100168       นาง นันธมน     รวบรวม
  100169       นาง ลักษณา     ไชยช่อฟ้า
  100170      น.ส. มยุรี      ศรีมันตะ
  100171      น.ส. อรุณี      ต่างประโคน
  100172      น.ส. เยาวเรศ     พ่วงเอี่ยม
  100173       นาง บุปผา      ไหวพริบ
  100174      นาย วรพล         ิ
                      ธิตวรกิจ
  100175      น.ส. บุญยัง     ตาเสน
  100176      น.ส. น้าอ้อย     ช่างกลึงกูล
  100177      น.ส. ภณิตา      ภู่ระหงษ์
  100178       นาง น้อมจิต     สีมาวงศ์
                                     38เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100179      นาย จักรายุ     เพชรช้าง
  100180       นาง วิลาวัณย์    ชมภูราช
  100181      น.ส. สุกัญญา     สะตอ
  100182       นาง ธัญญาลักษณ์   ฉิมเพชร
  100183      น.ส. วรรณา      ใจกล้า
  100184      น.ส. พิธฐญาพร    สุดจิตร
  100185      นาย ประจักร     วงศ์สระ
  100186      น.ส. ณัฐนันท์    โม้ตา
  100187      น.ส. อารีย์     แดงปลาด
  100188      นาย ภาณุพล      ภูษา
  100189      น.ส. สุนันทา     จาปีเรือง
  100190      น.ส. ผกามาศ     แยกผิวผ่อง
  100191       นาง ชนานันท์    สุวรรณศรี
  100192      นาย พัสกร      พานาง
  100193      น.ส. ศิริพร     วารุรัง
  100194      นาย อนุสรณ์     จันทร์ก้อน
  100195      นาย อนุวัฒน์     แสงพงศธร
  100196      น.ส. นภัสชล     กล่อมเกลี้ยง
  100197      นาย รุ่ง       มังคะลา
  100198      น.ส. ศิรินุช     ตุ้มพันธุ์
  100199      น.ส. พรธิมา     เข็มทอง
  100200      น.ส. ณัฐกิจตา        ้
                      เตี่ยวขุย
  100201       นาง สุพรรณี     สุขสถาพรชัย
  100202      น.ส. อาภาภรณ์    เชี่ยวสมุทร
  100203       นาง วิไลพร     เหมือนมี
  100204      น.ส. ภัทรา      เทียมบุญส่ง
  100205       นาง เกวรินทร์    เทศธรรม
  100206      น.ส. วันวิภา     แตงเกตุ
  100207      น.ส. อรอนงค์     ชูธัญญะ
  100208       นาง ปิยวรรณ     โฉมนาค
                                     39เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100209      นาย จตุรงค์     การดาริห์
  100210      นาย สุภัค      จานแก้ว
  100211      น.ส. สิริภัทร    เกษมวงศ์
  100212      น.ส. จิราภรณ์    บุญรอด
  100213      นาย พระเนตร     บ่อกลาง
  100214       นาง วีณา      แจ้งกระจ่าง
  100215      น.ส. มุกดา      วัฒนันท์
  100216      น.ส. ธัญญรัตน์    ยืนยง
  100217       นาง พัชรี      เหล่าพิเดช
  100218       นาง พัชรินทร์    เจริญลาภตระกูล
  100219       นาง สรัญญา     กุลโชติ
  100220       นาง ธนวันต์     ม่วงสวาท
  100221       นาง สรัญญา     วัฒนวงศ์สโขุ
  100222       นาง สุธัญญา     อ้ายหนู
  100223      น.ส. ธิดารัตน์    ไทยพุทรา
  100224       นาง ศรีนวล     ศรีสขุ
  100225       นาง สุนทรี     จันทนะโสตถิ์
  100226       นาง สมพร      ประจวบวัน
  100227      น.ส. รักษ์สรายุ   วัฒนใย
  100228      น.ส. อาภรณ์     คาพิทักษ์
  100229      น.ส. กฤติยา     สร้อยสวัสดิ์
  100230      น.ส. พรทิพย์     เฉยชมโฉม
  100231      น.ส. พิมลรัตน์    ศรีวรานนท์
  100232      นาย สมบัติ      เปลี่ยนขา
  100233      น.ส. ศรีนงค์     ศรีท้าว
  100234       นาง ลักษิกา         ์
                      กลิ่นโพธิกลับ
  100235      น.ส. อุทัยวรรณ    มีชนะ
  100236      น.ส. มรกฎ      กันพงษ์
  100237      น.ส. กัลยา      เพชรซัด
  100238      น.ส. สุภาภัค     เข็มทอง
                                     40เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100239      น.ส. กัญญาภัทร    อักษรเสือ
  100240       นาง บูรณา      ชนประเสริฐ
  100241      น.ส. อังคณา     บุญลอย
  100242       นาง ไพรินทร์    มั่นคง
  100243      นาย วาสนา      โคตะขุน
  100244      น.ส. สุวิมล     สมพงศ์นวกิจ
  100245       นาง จุฑามาศ     ภูลบั
  100246      น.ส. สุภัทรา     บุญนพ
  100247       นาง พิศมัย     ตาคม
  100248      นาย ธีระ       มีฉวี
  100249       นาง อุษา      โตศรีพลับ
  100250       นาง ธีรตา      แตงกวา
  100251      น.ส. นิสา      ดอมพรหมมะ
  100252      นาย ภัคยศ      ดีรอด
  100253      นาย วันชัย      เสนางค์นารถ
  100254       นาง สุภาพร     มงคุณแก้ว
  100255      นาย ศุภัช         ์
                      โพธิศรีทอง
  100256      น.ส. วรรณธนา     เกิดสินธุ์
  100257      นาย กาชัย      สุวรรณ
  100258      นาย สาราญ      โสทา
  100259      น.ส. นริตา      พ่วงเพ็ชร
  100260      น.ส. ทัศนีย์     พัฒนมาศ
  100261      น.ส. สาลินี     สองสี
  100262      น.ส. สุกัญญา     แก้วเล็ก
  100263       นาง สุภาศินีย์   ให้นุช
  100264      น.ส. มาลวิกา     โกมารทัต
  100265      น.ส. วราศิณี     มณีเนตร
  100266      น.ส. สุพินยา     นาคป้อมฉิน
  100267      น.ส. วันเฉลิม    คนตรง
  100268       นาง ดุษยา      คงความสุข
                                     41เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำประถมศึกษำหรือทำงประถมศึกษำ (ต่อ)
  100269           ิ
           น.ส. ฐิตกานต์    แดงโต
  100270      น.ส. พรพรรณ     ทองสุขมาก
  100271      น.ส. สิริศรา     เสือยง
  100272      น.ส. วิไลลักษณ์   วงษ์ลา
  100273       นาง นพรัตน์     แต้มทอง
  100274      น.ส. พนมพร      ยศอินทร์
  100275       นาง สุดเขตร์    ไชยสงคราม
  100276      น.ส. อาไพ      นาพา
  100277      น.ส. ดวงพร      ชุนฟัง
  100278      น.ส. พรรณปพร     ผลเต็ม
  100279       นาง นันท์นภัส    สุขศิริ
  100280      น.ส. ลัดดาวัลย์   จันทร์ย้อย
  100281       นาง นริศรา     ปานมา
  100282       นาง ปริญญา     เหมเปา
  100283       นาง อาภา      ขุนณรงค์
  100284      น.ส. ดรุณี      สมคิด
  100285      น.ส. พรพรรณ     พิมพา
  100286      น.ส. พิมพ์ชนก    วงศ์จันทร์
  100287       นาง คนิ       บุญล้อม
  100288      น.ส. กัญญามาศ    น้อยพันธ์
  100289      น.ส. ชนิกานต์    สุนทรลิขิต
                                            42          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
           กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110001         น.ส. อารีรัตน์    เรือนทอง
  110002         น.ส. ณฐมน      ชุนประเสริฐ
  110003         น.ส. ชมภูนุช     เพ็งพุฒิ
  110004         น.ส. พิรดา      บางบาล
  110005         นาง วาสนา      ต้นสาลี
  110006         น.ส. พิมพาภรณ์    ชื่นทองคา
  110007         น.ส. จารุวรรณ    บุญนิยม
  110008         น.ส. ปวีณา        ์
                         โพธิจินดา
  110009         น.ส. ฐานิศวร์    แก้วนิมิตรชัย
  110010         นาง วนิดา      บุญรอด
  110011         น.ส. วันเพ็ญ     มงคุณวัด
  110012         น.ส. คัทลียา     ธรรมจง
  110013         น.ส. กิจสนีย์    ศรีโสภา
  110014         น.ส. เยาวภา     คล้ายยิ่งเหมือน
  110015         นาง ชลฎา       อุดแสน
  110016         นาง ธนอร       ปิ่นตบแต่ง
  110017         น.ส. จันทิมา         ั
                         ศุภศิริสตยากุล
  110018         น.ส. พัชรวรรณ    เจริญพร
  110019         น.ส. วนิดา      ศรีมงคล
  110020         น.ส. นลินี      รัตนวงษ์
  110021         นาง กัลยา      บัวศรี
  110022         น.ส. ศศิธร      พันวิลยั
  110023         น.ส. วิภาวรรณ    สมสมัย
  110024         น.ส. อัญชลี     พุทธะ
  110025         น.ส. สร้อยสุวรรณ   เพียรกิจ
  110026         นาง ญาณิศา      ขวัญดี
  110027              ั
              น.ส. ศิริลกษณ์    เจริญใจ
                                      43เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110028       น.ส. วัลยา      ถิ่นวัฒนากูล
  110029       นาง สุฑาทิพย์    มณีรัตนเลิศวานิช
  110030           ิ
            นาง ฐิตรัตน์     ทรัพย์ไพบูลย์
  110031       น.ส. เดือนกมล    เฉลิมวัฒน์
  110032       น.ส. ภาคินี     มณีนพรัตน์
  110033       น.ส. ลัดดาวัลย์   บุญเลิศ
  110034       น.ส. พนิดา      ดวงจันทร์
  110035       นาง รุ่งนภา     อุ่นใจ
  110036       นาง บุบผา      บุญพูล
  110037       นาง พนพพร      หาญกล้า
  110038       น.ส. นาตยา      สิงหา
  110039       นาง มารินทร์     ดาเนินเกษม
  110040       น.ส. สิริรัตน์    ยะนิล
  110041       นาง ไพรินทร์     หลงเปลี่ยว
  110042       น.ส. สุจิภัสมล    สีนวล
  110043            ิ
            นาง นิตกาญจน์    ดาเปลื้อง
  110044       นาง จุฑามาศ     ทองไหร่
  110045       น.ส. ชบาไพร     โมฬา
  110046       น.ส. นิชาภัทร    ดีใต้
  110047       น.ส. จิราภรณ์    ประทุมศรีขจร
  110048       นาง ชนิดาภา     ปาละพันธ์
  110049       นาง ปุณยนุช     มณีโชติ
  110050       น.ส. ภัทรภร     กลีบทอง
  110051       น.ส. จารุณี     วิงวอน
  110052       น.ส. ขนิษฐา     คาเวียงจันทร์
  110053       น.ส. นิตยา      เนียมสอาด
  110054       นาง สุพัชชา     ครุธวงษ์
  110055       นาง อังคณา     วอนเพียร
  110056       น.ส. กาญจนา     ขุนบรรจง
  110057       น.ส. สุพรรณ์     แดงอา
                                      44เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110058       นาง สุวรรณี     วันเย็น
  110059       น.ส. วรรณา      บริรักษ์
  110060       น.ส. ศิริขวัญ         ุ
                      ศรีอินทร์สทธิ์
  110061       น.ส. ฌาณนลี     สัมพันธ์อภัย
  110062       น.ส. ธนพร      ชื่นเพ็ง
  110063       นาง ณัฐศิมา     ปิโย
  110064       น.ส. ศากุล      แก้วเกตุ
  110065       นาง พวงเพ็ญ     กระจ่างฉาย
  110066       น.ส. ทิพรัตน์    พีระประมวล
  110067       น.ส. ชฎาภรณ์     ป้อมสกุล
  110068       น.ส. ณภัทร      ศิริมั่ว
  110069       น.ส. ตุ๊กตา     สิมาเลาเต่า
  110070       นาง กาญจนา      ปู่ดา
  110071       น.ส. กฤติยาณี    ลาทะแย
  110072       น.ส. เจษฎา      จิตบรรจง
  110073       น.ส. จตุพร      วิริยานุภาพ
  110074       น.ส. กณิกนันต์    ภูผา
  110075       น.ส. พรรณิภา     เสียงทองคา
  110076       น.ส. ศิริพร     ผิวทองงาม
  110077       น.ส. สุวิมล     ฤกษ์อนันต์
  110078       น.ส. ญาดา      ชินนะประภา
  110079       นาง ทิพวรรณ     พรนภาเจริญ
  110080           ี
            น.ส. ชุลวัลย์    รักษาภักดี
  110081       น.ส. เสาวลักษณ์   ทาโส
  110082       นาง กาญจนา      ทองแพง
  110083       น.ส. ปริศนา     โคตภูเขียว
  110084       น.ส. ชุตมน ิ     คิดดี
  110085       น.ส. ทิวา      จันทจร
  110086       น.ส. กันยานุช    กระดังงา
  110087             ั
            น.ส. ศิริลกษณ์    จีนขาวขา
                                       45เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110088         น.ส. น้าเพชร    ภู่มาลัย
  110089         น.ส. อุษาวดี    ย่อมเจริญ
  110090         น.ส. ธนัญธร     หงษ์ดาเนิน
  110091         น.ส. นิตยา     เทียนชัย
  110092         นาง จันทิมา    เอี่ยมประชา
  110093         นาง ชนาพรรณ    เทพวัลย์
  110094    ว่าทีร้อยตรีหญิง อุษา
           ่            ศรีธรรม
  110095         น.ส. กัลยาณี    บุญศรี
  110096         น.ส. กนกกาญจน์   ทองม่วง
  110097         น.ส. บุปผา     หนุนภักดี
  110098         น.ส. ประภาพรรณ   ไมตรีจิตต์
  110099         น.ส. พรทิพย์    สายยืนยง
  110100         น.ส. ปฏิภา     คีรินทร์
  110101         น.ส. อัมพร     บุญมาลี
  110102         นาง อรปภัส     ยิ่งไทย
  110103         น.ส. เรณู      อัครเอกฒาลิน
  110104         นาง พาณี      ยวงทอง
  110105         น.ส. โสภิตาภัสร์  จินากลึง
  110106         น.ส. สุทิสา     ชีวัน
  110107         นาง บุญธิดา       ์
                        โพธิสมบูรณ์
  110108         น.ส. นภาพร     เอกฉัตร์
  110109         น.ส. นิษา      เฮงรวมญาติ
  110110         นาง สุชาดา     อุนธุโร
  110111         น.ส. ทิพวิมล    เฮงรวมญาติ
  110112         นาง ศศรส      ขาทอง
  110113         น.ส. ธิดารัตน์   คลังนาค
  110114         น.ส. ฐานิตา     ไพบูลย์
  110115         นาง พาเพลิน    สิงห์กลิ่น
  110116         น.ส. กรรณิการ์   เหมมะณี
  110117         น.ส. สมใจ      หนูโดด
                                      46เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110118       นาย สาธิต      บุตรดี
  110119       น.ส. อุไรภรณ์    ปฐมรัตนกุล
  110120       น.ส. ลัดดาวัลย์   พ่วงจั่น
  110121       น.ส. วราภรณ์     เศียรชม
  110122       นาง สุกัญญา     บุญธรรม
  110123       น.ส. นฤมล      มูลชมภู
  110124       น.ส. พรรณี      บัวพันธ์
  110125       น.ส. จินต์จุฑา    ทับทิม
  110126       น.ส. จุรียา     พริ้งรักษา
  110127       น.ส. กนกกาญจน์      ์
                      โพธิบาง
  110128       น.ส. ปัทมานุช    หอมรองบน
  110129       น.ส. ศรัญญา     บุญยงค์
  110130       นาง จรรจิราภรณ์   ขวัญแหวน
  110131       น.ส. ธรกฤตา      ่
                      พุมเพชร
  110132       น.ส. พรเพ็ญ     คชรุ่ง
  110133       นาง อรพรรณ      สุขประเสริฐ
  110134       นาง จตุพร      กาญจนเลิศพรทวี
  110135       นาง เดือน      แก้วนันไชย
  110136       น.ส. พรทิพย์     พินซาย
  110137       น.ส. จรรยา      แก้วไทรแย้ม
  110138       นาง ปนัดดา      พูลสวัสดิ์
  110139       น.ส. ปนิดา      ศรีเมือง
  110140       น.ส. สุภาพร     ทรัพย์ประเสริฐ
  110141       น.ส. อังคณา     กุรุพินท์พาณิชย์
  110142       นาง วรัญญา      ผาปาน
  110143       น.ส. อารีย์     น้าใจดี
  110144       นาง อัญชุลกรี    เมืองบุรี
  110145       น.ส. วิไลภรณ์    โททัสสะ
  110146       น.ส. รัตนา      วัฒนาสิริพงศ์
  110147       น.ส. ศรุตา      กลิ่นจันทร์
                                      47เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110148       น.ส. อริสรา     หลักเป้า
  110149       น.ส. วชรพร      รอบคอบ
  110150       นาง ธาราทิพย์    เพชรจันทรานุกุล
  110151       นาง ปุณยนุช     กาญจนีย์
  110152       นาง สมหมาย      อ่อนเงิน
  110153       น.ส. นริศรา     ศรีพูลพันธ์
  110154       นาง ละเอียด     ยอดปัญญา
  110155       น.ส. จารัส      ด้วงมั่ง
  110156           ิ
            นาง ชุตมณฑน์     ภูศรี
  110157       นาง ไพเราะ      นุสพันธุ์
  110158       น.ส. สายทิพย์    จันทร์จู
  110159       น.ส. รสิตา      ขุนสันเทียะ
  110160       นาง รัชชนก      สามนคร
  110161       น.ส. นราภรณ์     เอกเผ่าพันธุ์
  110162       น.ส. จารุณี     จันทร์ยอแสง
  110163       น.ส. ลัดดาวัลย์   รักสุภาพ
  110164       นาง ขวัญเรือน    มาสาราญ
  110165       น.ส. กนกรัตน์    สุระบุตร
  110166       น.ส. พีรยา      กิตติธรรม
  110167       น.ส. วิภาดา     ผ่องลาเจียก
  110168       น.ส. ส่าหรี     แจ่มจิตต์
  110171       น.ส. วิไลภรณ์    นราพล
  110172       น.ส. ขวัญนภา     จันทรวัฒน์
  110173       น.ส. นวพร      ศรีเหรา
  110174       น.ส. กฤษณา       ่
                      เพิมสุวรรณ์
  110175       น.ส. เบญจวรรณ    แก้วแววน้อย
  110176       นาง นฤชล       กิมเฮี๊ยะ
  110177       น.ส. นิยะดา     สุขีวงศ์
  110178       น.ส. อุมาลัย     ทรัพย์จรัสแสง
  110179       นาง วันดี      สาวเสม
                                      48เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110180       น.ส. อรปรียาภัสสร์  หนูเชื้อเวียง
  110181       น.ส. ชาลินี     จันทรังศรี
  110182       น.ส. พันธ์ทิพย์   นาควิเชียร
  110183       น.ส. สุภาภรณ์    กาจรกิตติคณ ุ
  110184       นาย ณัฐพงค์     กรรณแก้ว
  110185       นาง กาใล       ตรีพงษ์พันธุ์
  110186       น.ส. พรประภา     โมราสุท
  110187       น.ส. สุธินี     แจ่มจารัส
  110188       น.ส. ผกาภรณ์     ปานมา
  110189       น.ส. สมพร      เขียวนิล
  110190       น.ส. วชิราภรณ์    แซ่ลิ้ม
  110191       น.ส. อัญชลี     สระทองเทียน
  110192       นาง ทองจันทร์    อนุอัน
  110193       น.ส. อังคณา     สีม่วง
  110194       นาง อาไพ       ตรีเดชา
  110195       น.ส. อุมาภรณ์    พรมสีใหม่
  110196       น.ส. วรรณนิศา    บัวขาว
  110197       น.ส. ราตรี      เหลืองดารงค์
  110198       น.ส. อังสุมา     มณีสข ุ
  110199       นาง รัชนี      นิลศรี
  110200       น.ส. กรแก้ว     เกิดนาค
  110201       นาง จิรพรรณ     ชะเอม
  110202       น.ส. จิรนัน     เอกเจริญโอสถ
  110203       น.ส. นงลักษณ์    สาลีกงชัย
  110204       นาง ชวนชม      ดาวช่วย
  110205       นาง อารมณ์      สุขกรม
  110206       น.ส. พรพิมล     สอนส้ม
  110207       นาง คูณชิตา     เฮงมี
  110208       น.ส. ศรัญญา      ่
                      พึงบารุง
  110209       น.ส. พิมพรรณ     หล่าน้อย
                                      49เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110210       น.ส. ภัททิรา     น่วมนา
  110211       น.ส. นาตยา      ปิ่นน้อย
  110212       น.ส. อารมณ์     พรมสาร
  110213       นาง สุวรรณ      ทิมหงิม
  110214       นาง ธวัลรัตน์    พุกพบสุข
  110215       น.ส. สุพรรณี     เจริญสุข
  110216       น.ส. วารุณี     สุขแดง
  110217       น.ส. ปรีชญา     ประชุมศรี
  110218       น.ส. กรรณิการ์    บุญถนอม
  110219       น.ส. จันทรา     สังข์ทอง
  110220       น.ส. สุมาลี     เถียรสุข
  110221       นาง ญานี       กาเจริญ
  110222       น.ส. ปุณฑริกา    นิลพัฒน์
  110223       น.ส. นกชนาฏ     แก้วชื่น
  110224       น.ส. ดุษฎี      แสงสีรุ้งเพชร
  110225       นาง วลัยภรณ์     กันประชา
  110226       น.ส. พิไลพร     ว่องวิชชาบูรณ์
  110227       น.ส. ชุดาพร     มากสวาสดิ์
  110228       น.ส. อัญญาภรณ์    จิตมาตย์
  110229            ุ
            น.ส. รัตน์สดา    ใจซื่อ
  110230       น.ส. ชนิดา      ขวัญเมือง
  110231       นาง ณิภาภรณ์     คงเขียว
  110232       น.ส. ชตพร      เรืองศรี
  110233       น.ส. กาญจนา     ปานสวย
  110234       นาง อุทุมพร     จันทร
  110235       นาง เกษณี      แก้วทองคา
  110236       น.ส. ทัศรินทร์    มหาพราหมณ์
  110237       น.ส. ดารุณีย์    สังวาลย์เพชร
  110238       น.ส. แววตา         ุ
                      วงษ์สวรรณ์
  110239       นาง ธารทิพย์     ขวัญใจ
                                      50เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำหรือทำงปฐมวัยศึกษำ (ต่อ)
  110240       น.ส. อัญชลี     ปานคง
  110241       น.ส. ศิริพร     สอิ้งทอง
  110242       น.ส. ลาดวน      คล่องแคล่ว
  110243       นาง กาญจนา      บุญณรงค์
  110244       น.ส. อรพรรณ     อ้วนวิจิตร
  110245       นาง นันทภัค     สุขสาคร
  110246       น.ส. น้าอ้อย     ใจสารวม
  110247       นาง ปทิตตา      อาจจินดา
  110248       น.ส. สุกัญญา     คล้าจีน
  110249       นาง จริยา      จิตต์มณี
  110250       นาง จิรัชยา     คงกระพันธ์
  110251       น.ส. นิภาวรรณ    หมอทอง
  110252       นาง สุดฤดี      อินทมาตย์
  110253       นาง กชพรรณ      สิริศรีเกษตร
  110254       น.ส. สุจิตรา     สพฤกษศรี
  110255       น.ส. มยุรา      พันดนตรี
  110256       นาง สมจิตร      ศิริมั่ว
  110257       น.ส. ลาวัณย์     เขียวเปลื้อง
  110258       น.ส. สุภาพรรณ    เกตุมณี
                                            51         บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
              กลุ่มวิชำดนตรีหรือทำงดนตรี (ต่อ)
  120001        นาย กัมปนาท       สุ่มมาตย์
  120002        นาย เสกสรรค์      เพ็ชรรักษา
  120003        นาย จักรพงศ์      สุขเกษม
  120004        นาย สมพล        คชินทร
  120005        นาย ชัยวัฒน์      ชูทอง
  120006        นาย ทศพร        เจนบาญชี
  120007        นาย ณัฐพงศ์       ปานอาพันธ์
  120008        นาย เจษฎา        พูลสุวรรณ
  120009            ิ
             น.ส. ดุสตา       ปอสุวรรณ์
  120010        น.ส. สุพัตรา      เฮงจันทร์
  120011        นาย พยงค์        อาจคงหาญ
  120012        นาย อภิวัตร       ทองประดิษฐ์
  120013        นาย ชาญเดช       อุปการะ
  120014        น.ส. ศิริพร       ขออาสาชาติสกุล
  120015        นาย อนันต์       ปานแย้ม
  120016        นาย สงกรานต์      บัวพิมพ์
  120017        น.ส. ดารณี       บัณฑิตสาธิสวรรค์
  120018        นาย ปฐมชัย       นาคศิริ
  120019        นาย ทวี         ดิวิหก
  120020        นาย ปราชญ์       คงกลัด
  120021        นาง วนิดา        เจียมกีรติกานนท์
  120022        น.ส. กันทรา       สร้อยสวัสดิ์
  120023        น.ส. ปาริชาต      จงดี
  120024        น.ส. อลิสา       รุ่งสุรีย์
  120025        น.ส. ลัดดา       บุญเชิด
  120026        น.ส. นวลเพ็ญ      พูวิบูลย์
  120027        นาย สมภพ        เหลืองประมวล
                                    52เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำดนตรีหรือทำงดนตรี (ต่อ)
  120028    นาย ณัฐเวช       หุ่นยนต์
  120029    นาย อุทัย        จันทบุตร
  120030    น.ส. ขนิษฐา       บุญมีมา
  120031    น.ส. ฉันทินี      อบนวล
  120032    นาย กีรติ        ทองประดิษฐ์
  120033    นาย เจษฎา        คาแก้ว
  120034    นาย ศุภกร        เจริฐสุขประภา
  120035    นาย พนัส        ประกายวิชากุล
  120036         ุ
         น.ส. ศรีสดา       แก้วบัวดี
  120037    นาย อธิวรรธก์       ่
                     พึงบุญ ณ อยุธยา
  120038    นาง สุวรรณา       ตั้งติพงศ์ตระกูล
  120039    นาย กิตติศกดิ์ั     ศรีทอง
  120040    นาย กฤชณะ        สิงห์กลิ่น
  120041    นาย เดชา        ศรัทธาผล
  120043    น.ส. พรทิพย์      มะสุนสืบ
  120044    นาย กาพู        อักษร
  120045    นาย ธนบัตร       บ่อเงิน
  120046    นาย สุวัฒน์       ศรีดี
  120047    นาย อนุสรณ์       สุยรา
  120048    นาง มณีวรรณ       นันทพันธ์
  120049    นาย สุรศักดิ์      ทรงศรี
  120050    นาย ชาญชัย       สีเสือ
  120051    นาย เอกลักษณ์      เอี่ยมเกิด
  120052    น.ส. วันทนา       ปั้นวงค์
  120053    นาย มนู         ปั้นวงค์
  120054          ์
         นาย วิริทธิพล      ศรีสวัสดิ์
  120055    นาย อาพล        อินทรชนบท
  120056    นาย จะรันย์       ศรีวรรณศิริ
  120057    นาย วัชระ        พาณิชย์วิจิตร
  120058    นาย กชกร        ปู่เถา
                                  53เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ - ชื่อสกุล     หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำดนตรีหรือทำงดนตรี (ต่อ)
  120059    นาย พิษณุ        สุวรรณ
  120060    น.ส. อุษณีย์      ทองเอีย
  120061    น.ส. สุทธาสินี     อุทัยฉาย
  120062    นาย ปฐม         กลั่นงาม
  120063    นาย วีรยุทธ       ปรางค์จันทร์
  120064    นาย คงศักดิ์      พูลสวัสดิ์
  120065    นาย เกรียงศักดิ์    สุขอุดม
  120066    นาย พลากร        สมคิด
  120067    นาย ฐานะ        ศรีมหา
  120068    นาย ศิรยุทธ์      ธารงโชติ
  120069    นาย ตฤณ         คงอยู่สข ุ
  120070    นาง ศุภัทรา       สุคนธปฏิภาค
  120071    นาย จิรพงศ์         ์
                     โพธิทอง
  120072    น.ส. ทานตะวัน      สมงาม
  120073    นาย โกศล        กลิ่นจิ๋ว
  120074    นาย คีตภัทร์      ปาลวัฒน์
  120075    นาย นาวิน        สุวรรณโรจน์
  120076    นาง ปิยะธิดา      สุวรรณโรจน์
  120077    น.ส. รวิวรรณ      มาฆะ
  120078    นาย สาวิตร       ทองพรหม
  120079    น.ส. ยุพา        ทองมา
  120080    น.ส. ณัฏฐณิชา      ศรีพิมลปาณี
  120081    นาย พณัฏฐ์       สกุลณา
  120082    นาย บุญรอด       อยู่ศริิ
  120083    นาย จักริน       ชานุ
  120084    นาย พนม         สีปานาค
  120085    นาย ณัฐพัชร       เถกิงกร
  120086    นาย สุมิตร       ศรีทองสุข
  120087    นาย ชัยสิทธ์      สุวรรณศรี
  120088    นาย นรัตน์ชัย      อิ่มสุทธิ์
                                             54           บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล             หมำยเหตุ
             กลุ่มวิชำนำฎศิลป์หรือทำงนำฏศิลป์ (ต่อ)
  130001        น.ส. นัฐพร       มงคลหัตถี
  130002        น.ส. จารุนิภา     ภู่สวัสดิ์
  130003        น.ส. อาภรณ์      แสงทินทอง
  130004        น.ส. ภัสวี       ขุนเทพ
  130005        น.ส. ภาวินี      แตงฉ่า
  130006        น.ส. ออสติน      ฮาต
  130007        น.ส. จารุวรรณ     นิลกรณ์
  130008        น.ส. พิมพ์พร      มาศศิริ
  130009        นาย เก่งกาจ      คิ้วเจริญ
  130010        น.ส. ศิริกัญญา     ขาชัยภูมิ
  130011        น.ส. จุฑามาศ      วรรณฟัก
  130012        น.ส. อารีย์รัตน์    เหลืองเอี่ยม
  130013        น.ส. ฐิตมา ิ      มีเจริญ
  130014        น.ส. เกวลี       แผ้วพลายงาม
  130015        น.ส. กิ่งกมล      ปิยมาดากุล
  130016        นาง เบญจา       ชัยสงคราม
  130017        น.ส. สุดา       ธุวภัทร
  130018        น.ส. นฤมล       วงษ์ปาน
  130019        น.ส. มยุรี       ผลมุข
  130020        น.ส. ปุณฑริกา     ทองปาน
  130021        น.ส. ณฐมน           ิ
                        วรปิตโชติ
  130022            ิ
             นาย ธิตวุฒิ      สาราญดี
  130023        น.ส. หทัยชนก      น้อยประเสริฐ
  130024        น.ส. ศศิวิมล      เอี่ยมสะอาด
  130025        น.ส. พลอยกาญจน์    เพ็งเลา
  130026        น.ส. ศศศรัณย์     นิ่มทัศนศิริ
  130027        น.ส. ฌานิกา      คูเจริญทรัพย์
                                    55เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำนำฎศิลป์หรือทำงนำฏศิลป์ (ต่อ)
  130028    น.ส. วรางคณา      กาฬภักดี
  130029    น.ส. เกษรา       มีคา
  130030    น.ส. กุลนันทร์     แนวนาค
  130031    น.ส. สิริพรรณ     ทัศนพาณิชย์
  130032    น.ส. เนตต์พิศา       ุ
                    วิสทธิวงษ์
  130033    นาง เยาวพา        ่
                    พึงบุญ ณ อยุธยา
  130034    น.ส. จรัสวรรณ         ั
                    สุคนธกุล
  130035    น.ส. จีราพร      สังข์กระสิน
  130036    น.ส. นุชจรีย์     อินงาม
  130037    น.ส. สุกัญญา      อินจีน
  130038    น.ส. บุญส่ง      จานสิบสี
  130039    นาย อนันต์       สุขศรี
  130040    น.ส. ดวงพร       ป้อมสกุล
  130041    น.ส. สาวิตรี      ศรีอนันต์
  130042    น.ส. เดือนเพ็ญ     พงศ์สวรรณ ุ
  130043    น.ส. อัญชนา      ผลอุดม
  130044    น.ส. ชมพูนุท      ล้อถิรธร
  130045    น.ส. ธิดารัตน์     พิชัยวัฒนพร
  130046    นาง เพ็ชรี       รักวงศ์วาน
  130047    น.ส. ณัฐธิดา            ิ
                    พิพัฒน์สริยานันท์
  130048    น.ส. พีระพร      ดวงรักษ์
  130049    น.ส. กรรณิการ์     มาจอมศรี
  130050    น.ส. ขนิษฐา      รื่นรมย์
  130051    นาย ไพโรจน์      อินทรโชติ
  130052    น.ส. เตชินี      หอมจันทร์
  130053    น.ส. อัถติยา      แสนสุดใจ
  130054    น.ส. จันทพร      เมฆจันทร์
  130055    น.ส. พรประภา      นิลบดี
  130056    น.ส. นุชนาฏ      ศรีสข  ุ
  130057    น.ส. พิมพ์ชนก     ปานนก
                                   56เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ - ชื่อสกุล       หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำนำฎศิลป์หรือทำงนำฏศิลป์ (ต่อ)
  130058    น.ส. นัญณา       คล้ายสังข์
  130059    น.ส. นันท์นภัส     เหลี่ยววงศ์ภูธร
  130060    น.ส. สาราญ       วัฒน์ผดุงเกียรติ
  130061    น.ส. พรศิริ      มูลบรรจง
  130062    นาง มาริสา       สินสวัสดิ์
  130063    น.ส. มัลลิกา       ่
                    เพิมทรัพย์
  130064    น.ส. ณิชาภา      เรืองปานกัน
  130065    น.ส. นันท์นภัส     เจียมตน
                                             57          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                    ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมศิลป์หรือทำงอุตสำหกรรมศิลป์ (ต่อ)
  140001         นาย ชุมพล      ม่วงจีน
  140002             ั
              นาย ชูศกดิ์     สงแจ้ง
  140003         นาย เสน่ห์     ทะนันใจ
  140004         นาย จีรวัฒน์    คล้ายแก้ว
  140005         นาย อานาจ      เกตุแก้ว
  140006         นาย สุชาติ     สายแวว
  140007         นาย วิเชษ      แก้วแดง
  140008         นาย วิชิต      ศรีพนม
  140009         น.ส. ญาณรัตนา    ปรีมาท
  140010         นาย อภิชาติ     โตแก้ว
  140011         นาย ไชยวัฒน์    ศรีชนะ
  140012         นาย คเณศวร์     เกิดผล
  140013         นาย ธนานิตย์    สว่างจิตร
  140014         นาย ธีรพล      เมืองวงษ์
  140015         นาย ราชกิจ     พรหมชาติ
  140016         นาย ศิรสิษฐ์    เชื้อทอง
  140017         นาย นรินท์     คลังนุ่ม
  140018         นาย จิรพัฒน์    เชิดวงศ์สงู
  140019         นาย ทิวา      ทองทวี
  140020         นาย จิรยุทธ์    ผิวงาม
  140021         นาย ชัยกฎ      พรหมอินทร์
  140022         นาย วีระ      ชาวนา
  140023         นาย ธวัชชัย     พานแก้ว
  140024         นาย วิฑูรย์     สถิตยานุรักษ์
  140025         น.ส. สมพิศ     อินทร์ปรางค์
  140026         นาย อานาจ      นุ่มฤทธิ์
  140027         นาย ปฏิภาณ     ประสิทธิ์
                                          58เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล          หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมศิลป์หรือทำงอุตสำหกรรมศิลป์ (ต่อ)
  140028        นาย ธีรพล      อ่องนก
  140029        นาย สมมาต      แก่นจันทร์
  140030        นาย ถริม      ขวาขันธ์
  140031        นาย รังสรรค์    ผ่องอาไพ
  140032        นาย กิตติคณ  ุ   เทพคาอ้าย
  140033        นาย บัญชา      กิจเฉลา
  140034        นาย วิโรจน์     พ่วงจันทร์
  140035        นาย ประยูร     อนันต๊ะ
  140036        นาย วัชรพงษ์    ปฏิทัศน์
  140037        นาย ณรงค์      ดิษฐแสง
  140038        นาย กฤษณะ      ธนันทา
  140039        น.ส. ปราณี     มงคลสัจจา
  140040        นาย ปรีชา      อยู่อินทร์
  140041        นาย สาโรจน์     คามหา
  140042        นาย ทินกร      นาคดิลก
  140043        นาย สมเกียรติ    ขจรสิริโชติสกุล
  140044        นาย ศราวุฒิ     ดวงอินตา
  140045        น.ส. อิสริยะ    อุณหกานต์
  140046              ั
             น.ส. สิริลกษณ์   ทองลิ่ม
  140047        นาย ชยพล      อ่อนสาลี
  140048        นาย ศุภวัตร     ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
  140049        นาย ชโยดม      ดีประสิทธิ์
  140050        นาย ณรงค์ชัย    ทองสาร
  140051        น.ส. สะสิประภา       ุ
                       วิศวิสทธิ์
  140052        นาง สายรุ้ง     ประสิทธิ์
  140053        นาย สุเมธ          ิ
                       ประวัตกล้า
  140054        นาย วรพจน์     ครองภิญโญ
  140055        นาย ไพโรจน์     บัณฑิตย์
  140056        นาย ชุมพล      ลาแสดง
  140057             ิ
             น.ส. ณัตนที     จันทร์แดง
                                          59เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล          หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมศิลป์หรือทำงอุตสำหกรรมศิลป์ (ต่อ)
  140058        นาย ภคพัส      เหล่าวัฒนวรรณ
  140059        นาย สมชาติ     เที่ยงธรรม
  140060        นาย สมภพ      นิลจันทร์
  140061        นาย ทวีวัฒน์    เครือมี
  140062        นาย สรรทัศน์    จันทร์สมบัติ
  140063        น.ส. อมรรัตน์    แก้วเขียว
  140064        นาย ทักษิณ     โคทนา
  140065        นาย สุรพงษ์     วชระพันธุ์
  140066        นาง เยาวนา     เชิดชู
  140067        นาย ไมตรี      สุคา
  140068        นาย วุฒิชัย     กองแก้ว
  140069        นาย อานาจ      ปิมแปง
  140070        นาย กิตติภณ     ประไพภักดิ์
  140071        นาย วิเชษฐ     สนธิ
  140072        นาย วิษณุ      ทองบพิตร
  140073        น.ส. วราภรณ์    จอมอินทร์
  140074        นาย บุญจันทร์    ขวัญเมือง
  140075        นาย นิธิศ      กิจขุนทด
  140076        นาย ชัยวัฒน์    อินชื่น
  140077        นาย พรชิตย์     มหาโยธี
  140078        นาย สุขุม      สุขสาราญ
  140080        นาย พลไกร      โพธินาม
  140081        นาย เทวินทร์    ธาตุทอง
  140082             ั
             นาย ภูมิศกดิ์      ู
                       พิศจน์
  140083        นาย นิรุทธ์     รัตนพร
  140084        นาย ขวัญชัย     แป้นทอง
  140085        นาย ไพทูล      คาคอนสาร
  140086        นาย พิเชษฐ์     บุญสนอง
  140087        นาย สุพัฒน์     เพียรกสิกรรม
  140088        นาย ขันทอง     ชมภูพงษ์
                                          60เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล          หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมศิลป์หรือทำงอุตสำหกรรมศิลป์ (ต่อ)
  140089        นาย อนุรักษ์    ศรีเพ็ง
  140090        นาย รวิชญ์     สิทธิปัญญา
  140091        นาย กฤษฎา      จารัสเรืองรอง
  140092        นาย คมสันต์     นุ่มนก
  140093        นาย ไตรภพ      ปัจฉิม
                                            61          บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 / 2553
                ตำแหน่งครูผู้ช่วย
                   ่
  (แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2553)
เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - ชื่อสกุล            หมำยเหตุ
          กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150001          นาย ภานุ      คูเจริญทรัพย์
  150002          นาย ศักรินทร์   ศรีทอง
  150004          น.ส. นภเกตน์    เกษามา
  150005              ิ ั
               นาย กิตศกดิ์      ุ
                        มีสขสินเจริญชัย
  150006          น.ส. ปราณี     พ่วงทองคา
  150007          นาย ปรีชา     โมกะเบ็ญ
  150008          น.ส. จิรวดี    เจริญโห้
  150009      ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล    ห้วยกรุด
  150010          น.ส. จรินทร์    งามแม้น
  150011          นาย ไพฑูรย์    นาวีระ
  150012          น.ส. สิริภา    กล่อมแสง
  150013          น.ส. หนึ่งฤทัย   เพียรพล
  150014          นาง ปุณยนุช    ทองสุข
  150015          น.ส. สุรีย์    ฆ้องแก้ว
  150016          น.ส. กาญนิกา    ศรัทธาธรรม
  150017          นาย สันติ     เฉลิมพันธุ์
  150018          นาย จักรกฤษณ์   เชื้อจันสา
  150019          น.ส. นพวรรณ    เชิงรู้
  150020          น.ส. ฤทัยรัตน์   ปุกแก้ว
  150021          น.ส. อทิตยา    หอศิลป์
  150022          น.ส. เบญจวรรณ   เกษรศักดิ์
  150023          น.ส. มุจรินทร์   ผิวอุบล
  150024          น.ส. อุษณี     คาหมื่น
  150025          นาย สมพร      เพชรสิน
  150026          น.ส. เสาวลักษณ์  ศุภพร
  150027          น.ส. ไพรินทร์   อัตถาหาร
  150028          น.ส. สุภัคชญา   หอมลมัย
  150029          น.ส. อัญชรี    สุกะระมณี
                                       62เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150030        น.ส. ปิตพริ     โอชา
  150031        นาย พงศ์ศกดิ์ั   บางแก้ว
  150032        น.ส. โชติพร     คล่องแคล่ว
  150033        น.ส. ผกาวดี     ชุมพร
  150034        น.ส. ศศิวิมล      ่
                       เพิมลาภ
  150035        น.ส. นงนุษย์    กะชา
  150036        น.ส. สุดารัตน์   วิมูลชาติ
  150037        นาย บุญนา      คงยนต์
  150038        น.ส. บุญธิชา    โพธิศรี ์
  150039        น.ส. สุรีรัตน์      ิ
                       มุสกพันธ์
  150040        น.ส. จุฑามาศ    หอมไกร
  150041        น.ส. ภาลิณี     โอกาส
  150042        น.ส. สุธี       ่
                       วุนหนู
  150043        นาย ณรงค์กร     ชาญชัย
  150044        นาย จิรัฏฐ์     ฉัตรคล่องแคล่ว
  150045        นาย สิริโสภณ    เรืองดา
  150046        น.ส. สุดใจ     จันทสิทธิ์
  150047        นาย วินัย      ยางธิสาร
  150048        น.ส. นิจธา     พัทศร
  150049        นาย สุชาติ     ทองสี
  150050        นาง สุรักษา     ภุมรินทร์
  150051        นาย มาวิน      คงเมือง
  150052        นาย วุฒิชัย     อุไรมาลย์
  150053        น.ส. ภิรฎา     แซ่อึ้ง
  150054        น.ส. สุธาทิพย์   เจียรสถิต
  150055        นาง นุชนาท     รักเมือง
  150056        น.ส. กวิสรา     ตู้จินดา
  150057        น.ส. แววดาว     มะหามิตร
  150058        น.ส. ปวีณา     เพ็งจันทร์
  150059        น.ส. รุ่งรัตน์   ผิวทองงาม
  150060        น.ส. บุญจิรา    แสนพร
                                       63เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150061        นาง สวภัทร์     ม่วงคู
  150062        น.ส. สุกัญญา    ชื่นยินดี
  150063        น.ส. รัตติกาญจน์  ศรีเมือง
  150064        น.ส. มนัสนันท์   ศิริเขตกิจ
  150065        น.ส. สุพัตรา    ไกรนรา
  150066        น.ส. ศุภร      บ่อเกิด
  150067        นาย ปิยะศักดิ์   ไชยเวช
  150068        นาย มณฑล      ทิมจ้อย
  150069        นาย อนุชา      มาศสุข
  150070        น.ส. นุสรา     แสงโคตร
  150071        นาง อามาน๊ะ     ยะวะหาบ
  150072        นาย ศุภฤกษ์     เนืองจานงค์
  150073        น.ส. รัศมี     ชัยมณี
  150074        นาย สุทัศน์     สัตย์ประเสริฐ
  150075        นาย อลงกรต์     สาเล็ก
  150076        น.ส. ศศิธร     พุฒตาล
  150077        น.ส. กนกวรรณ    สุวรรณรัตน์
  150078        น.ส. อรพรรณ์    รัตนบุรี
  150079        น.ส. กัญญารัตน์   ทองแป้น
  150081        น.ส. จันทนี     สุทธิรักษ์
  150082        นาย สมเกียรติ    ฉ่าอ้วน
  150083        น.ส. จงจิณ     ชมจันทร์
  150084        นาย ธีรณัฎฐ์    แห้วเพ็ชร
  150085        น.ส. สาลินี     กองพด
  150086        น.ส. พิมลพร     ขาวเป็นใย
  150087        น.ส. พิมพนิต    เอกพรประสิทธิ์
  150088        นาย พุทธินันท์   โกมโลทก
  150089        น.ส. กฤษณา     ลาภเวที
  150090        น.ส. สายฝน     ปลูกไม้ดี
  150091        น.ส. ฟาฎีมะห์    เถาวัลย์
  150092        น.ส. วนิดา     ตระกูลไทยพิชิต
                                       64เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150093        นาย ดนุพันธ์    เนตรทิพย์
  150094        น.ส. จิตรเกษม    เมี่ยงคลองคราม
  150095        น.ส. นิภา      ศรีทองคา
  150096        น.ส. สาริศา     เอี่ยมสอาด
  150097        นาย เอกลักษณ์    คีรีนิล
  150098        นาง วัลลภา     บัวทอง
  150099        นาง ชณิตา      สิงห์ทอง
  150100        น.ส. คัคนางค์    บัวเทศ
  150101        น.ส. อัชฌา     เฉลยจิตร์
  150102        นาย ยุทธนา     ณัฐรุจาสกุลพงศ์
  150103        นาย วิชิต       ่
                       พุมไพจิตร
  150104        นาย ศรราม      โชติบุตร
  150105        น.ส. พรฤดี     ช้างขาว
  150106        น.ส. ภัทรภรณ์    แย้มดอกบัว
  150107        นาย สุวิทย์        ุ
                       ปรีสวรรณ
  150108        น.ส. กัญญนัช    เทวี
  150109        นาง บุญยานุช    เกษวิเชียร
  150110        นาย สุรินทร์    หมินหมัน
  150111        นาง นงนุช      ทับศรี
  150113        น.ส. ทิฆมพรั    นุ่นงาม
  150114        น.ส. ผุสดี     ทับธานี
  150115        น.ส. ศิริรัตน์   ดีรอด
  150116            ิ
             น.ส. ชุตมา     บุญล้อม
  150117        น.ส. นันท์นภัส   เนียมทอง
  150118        น.ส. กาญจนา     คาพระมัย
  150119        นาย จิรารุวัฒน์   ประสาทธนกุล
  150120        น.ส. ภุมริน     วงศ์เณร
  150121        น.ส. ปัญจรัตน์   ทรัพย์มี
  150122        น.ส. กัญญาณัฐ    ทองเงิน
  150123        น.ส. แพรพรรณ    คาภามิ่ง
  150124        นาย อรรถสิทธิ์   เจริญองอาจ
                                       65เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150125        นาย อนุรักษ์    จานแก้ว
  150126        น.ส. สาธินี       ่
                       เขือนปัญญา
  150127        น.ส. เพรียว     บางเขม็ด
  150128        นาย ทิพยวัฒน์    เนื่องจากจันทร์
  150129        นาย ภาณุวัฒน์    ทองเพิม  ่
  150130        นาง กัณฑ์ณพัชร   ธนาชยุตพงศ์
  150131        นาย สฐาปกร     มีเฉย
  150133        น.ส. รสสุคนธ์    นุ่มโต
  150135        นาย ฟาอิส      แวเยะ
  150136        นาย ปัญญา      สมีกลาง
  150137        น.ส. กาญจนา     เหลืองเอี่ยม
  150138        นาง วนิดา      รุยหะชู
  150139        น.ส. ขวัญฤดี    รุ่งโรจน์
  150140        น.ส. ปกฉัตร     นุ่มสารพัดนึก
  150141        นาย พัชรพล     พิวขุนทด
  150142        น.ส. สมลักษณ์    แก้วโรจน์
  150143        น.ส. วรรษมน     จันทร์สมวงศ์
  150144        น.ส. อรดา      ธรรมเที่ยง
  150145        น.ส. อังคณา     มาตสม
  150146        นาย เอกลักษณ์    คุณติสข   ุ
  150147        นาย ปรีชา          ุ
                       ศรียุคณธร
  150148        น.ส. ธฤตมล     จดชัยภูมิ
  150149        นาง พัชรัตน์    ศิรภัณฑะมากุล
  150150        น.ส. อัจฉรา     สิงห์ทองชัย
  150151        น.ส. กมลพร     ชูช่วย
  150152        นาง ปิยะดา     อยู่พ่วง
  150153        นาง สุภาวรรณ    สถิตพงศ์พิพัฒน์
  150154        นาย ชัชวาลย์       ์
                       โพธิแจ้ง
  150155        น.ส. มยุรี     ดีขุนทด
  150156        นาย บุญลาภ     กลิ่นอุบล
  150157        นาย กฤต       สามนคร
                                       66เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150158         น.ส. วิมลพรรณ   ษัฏเสน
  150159         นาย สุมิตร    โกลาตี
  150160         น.ส. วิภาวี       ์
                       ฤทธิบารุง
  150161         น.ส. ศรินณา    พลายละหาญ
  150162         นาย ปราการ    เหลืองทองคา
  150163         นาย ศรทอง     มโนนที
  150164         น.ส. น้าเพชร   บุญศรี
  150165         นาย ฤทธิชัย    สุวพานิช
  150166         น.ส. นิภาวรรณ   ศิริจันทร์
  150167         นาย เศรษฐาณัฐ       ิ
                       อมัตรัตน์
  150169         น.ส. จิตลภา    นัยพร
  150170             ั
              น.ส. สุลกขณา   ปวะภูตา
  150171         น.ส. พรทิพย์   ทิมแท้
  150172    ว่าที่ร้อยตรี วัฒนสิน   กลมเกลียว
  150173         นาง ชมพูนุช    เงินดิษฐ
  150174         น.ส. วทันยา    อ่าพันธ์
  150175         นาง เรวดี     มาหะมะ
  150176         น.ส. สุรีรัตน์  พูลเปี่ยม
  150177    ว่าที่ร้อยตรี สมพร     กรินทะ
  150178         นาง สีวิกา    คล้ายน้อย
  150179         น.ส. ลลนา     มังประโคน
  150180         นาง วีณา     ทองขวัญ
  150181         น.ส. คอลีเยาะห์  ดาแม
  150182         น.ส. พัชนี    พิมพไกร
  150183         น.ส. อารีย์    พรานเจริญ
  150184         น.ส. ยุภาภรณ์   จีระออน
  150185         น.ส. นุจรินทร์  อิ่มเสถียร
  150186         น.ส. ธนพร     กาญจโนทัย
  150187         น.ส. พณัชญา    สระนพงษ์
  150188         น.ส. สุดารัตน์  บุญมาก
  150189         นาย พงษ์กานต์   อุทะโก
                                       67เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150190         น.ส. สมจิตร์   พุทไธสง
  150191         น.ส. หทัยชนก   บุญปลูก
  150192         น.ส. ทัศนีย์   สวนแก้ว
  150193         น.ส. ฌาทิตยา   พงหนาม
  150194    ว่าทีร้อยตรีหญิง ลัดดาวรรณ
           ่           บุญช่วย
  150195         น.ส. พัชรินทร์  พิมณฑา
  150196         นาย ชูเกียรติ  วงศ์โชติวนิช
  150197         นาย พยุง     ปักกาเวสังข์
  150198          นาง ชลิศา    ชุมพงศ์
  150199         น.ส. กนกวรรณ      ์
                       พันธุภักดี
  150200         น.ส. จิราพร   เพชรรัตน์
  150201         น.ส. พรรณรัตน์  ชินพัณณ์
  150202          นาง สาวิตรี   สอนแก้ว
  150203         นาย ฑิภวัฒน   รังสิวรารักษ์
  150204         นาย ประกิจ    พวงมะลิ
  150205         น.ส. มณีรัตน์  ป้องทอง
  150206         น.ส. วณิชนันท์  แก้ววงศ์
  150207         น.ส. นัฐการณ์  เสนาะคา
  150208         น.ส. ขวัญเมือง  ครเมือง
  150209         นาย วิชญเดช   รักษาแก้ว
  150210         น.ส. วันวิสาข์  ชมศิริ
  150211         น.ส. ศิวนารถ   ชื่นตา
  150212         นาย เก้าเหมย   แซ่จ่าว
  150213     ว่าที่ร้อยตรี พิเชฐ   ทองนาวา
  150214         นาย รมย์รวินท์  เชิดชู
  150215         น.ส. ยุพาพร   ประไพย์
  150216         นาย พนิตย์    ทองดี
  150217         นาย พังงา    ดัชถุยาวัตร
  150218         นาย สุรศักดิ์  แก้วกัน
  150219         น.ส. สุภาพร   พร้อมเพรียง
  150220         น.ส. วิลาวัลย์  รักคา
                                       68เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150221        น.ส. ดวงนภา     จริตงาม
  150222        น.ส. นิภาวรรณ    รูปดี
  150223        นาย นพคุณ      จันทรภักดี
  150224        นาย ไตรกฤษ     วังคะฮาต
  150225        นาย นิวัฒน์     เจริญศิริ
  150226        น.ส. ศราศรัย        ุ
                       วงษ์สวรรณ
  150227        นาย นิพล      ดงสมบัติ
  150228        นาง กรรณิการ์    ธรรมจง
  150229        น.ส. อมรา      เมืองงาม
  150230        น.ส. ปริญญา     โมสาลี
  150231        นาง ธวัลกร     สุ่มมาตร
  150232        นาย ชวลิต      อุตรา
  150233        น.ส. สุวรรณา    ม่วงสวย
  150234        น.ส. มณีนุช     บุราณรัตน์
  150235            ิ
             น.ส. ฐิตกานต์    อินไชยะ
  150236        นาย พีรพัฒน์    คงสบาย
  150237        น.ส. กุลณัฏฐา    เพชรธันยธรณ์
  150238        นาย ณัฐภัทร     สุดจิตต์
  150239        นาง ณัฐธิชา     เชื้องาม
  150240        นาย คเณศ      เข็มปัญญา
  150241        น.ส. ปัทมา     มาลินี
  150242        น.ส. รัชนก     คงทน
  150243        นาย อนุรักษ์    ยืนยงชาติ
  150244        นาย วิรพงษ์     สุทธิธรรมพาณิช
  150245        นาง พนิดา      ภู่ทอง
  150246        นาย อารีฟี     เกษา
  150247        น.ส. อรอนงค์    สุวรรณน้อย
  150248        น.ส. บัวเรียน    วงรินยอง
  150249        นาย ธนวิตร์     พัฒนะ
  150250        น.ส. สุรีรัตน์   สิงห์น้อย
  150251        นาย พรเทพ      ตรีโพลา
                                       69เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - ชื่อสกุล        หมำยเหตุ
         กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
  150252        น.ส. จีรารัตน์   เทียมรอด
  150253        นาย พรชัย      เจริญพร
  150254        นาย พงษ์พันธ์    บุตรพรม
  150255        นาย วิจิตต์     วิมลศิลปิน
  150256        น.ส. อัมรัตน์    ปลาทอง
  150257        นาย พลวัฒน์     เขียวพะวงศ์
  150258        น.ส. รชยา      ปิยะธนากุล
  150259        น.ส. ศิริพร     จันทะสอน
  150260        น.ส. ปราณี     ซึรัมย์
  150261        นาย ณัฐนันท์    หาญกิจ
  150262        น.ส. บริมาส     ศิริตรานนท์
  150263        น.ส. พัชรศิริ    ทัศนศรี
  150264        นาย สมบูรณ์     นครชัย
  150265        นาย สุชาย      วิเศษสินธุ์
  150266        น.ส. กัญญาภัค    ชมภูวิเศษ
  150267        น.ส. ดอกจันทร์   รัตนวงศ์
  150268        น.ส. จุฑารัตน์   ชานุชิต
  150269        นาย จารัส          ั
                       เฉยมีศกดิ์
  150271        น.ส. สุรีย์พร    สุขสถาพร
  150272        นาย ทศพล      พนมเขต
  150273        น.ส. สุดารินทร์   ผาฤพล
  150274        นาง อารีรัตน์    แหวนเงิน
  150275        น.ส. สมกานดา    จันทะราคา
  150276        น.ส. เทพรัตน์    ทิพย์นาพา
  150277        น.ส. พรพิมล     ฤทธาพรม
  150278        น.ส. ศศิวิมล    สิทธิบูรณะ
  150279        นาย วิชัย      สันลักษณ์
  150280        นาง นิภา      ทะแยง

								
To top