Slide 1 by 32HCUYL

VIEWS: 28 PAGES: 36

									  MEDICINOS FIZIKOS SPECIALISTŲ RUOŠIMAS
  EUROPOJE IR LIETUVOJE EFOMP* POŢIŪRIU
   Violeta Karenauskaitė (VU), Diana Adlienė (KTU)   Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inţinierių asociacijos
                           I suvaţiavimas
                         Vilnius, 2009-02-17


*Medicinos  fizikos organizacijų Europos federacija       1
         MEDICINOS FIZIKAS
           Kvalifikacija (1)

Medicinos fizikas ekspertas yra radiacinės fizikos arba
 radiacinės apšvitos technologijos specialistas, turintis
 oficialiai pripažintą kvalifikaciją. Medicinos fizikas dirba arba
 teikia konsultacijas pacientų dozimetrijos, sudėtingų
 metodikų ir įrangos kūrimo bei naudojimo, radiacinės
 saugos optimizavimo, kokybės laidavimo, tame tarpe ir
 kokybės kontrolės klausimais, bei kitose radiacinės saugos
 srityse, kuriose taikoma medicininė apšvita.

Medicinos fiziko eksperto kvalifikaciją griežtai reglamentuoja
  ES Direktyva EURATOM 43/97 bei LR HN 73-2001
                                2
        MEDICINOS FIZIKAS
           Kvalifikacija (2)

Medicinos fizikas yra fizikos (kitų fizinių ar technologijos
 mokslų) specialistas, turintis oficialiai pripažintą
 kvalifikaciją vienoje ar keliose Medicinos fizikos kryptyse
 (radioterapija, diagnostinė radiologija, branduolinė
 medicina, radiacinė sauga) arba vienoje iš daugelio
 medicinos fizikos šakų, nesusijusių su jonizuojančia
 spinduliuote. MF yra atsakingas už aparatūros, skirtos
 pacientų priežiūrai, kalibravimą, saugą, kokybės laidavimą
 bei kontrolę, naujos įrangos ir metodų kūrimą, pritaikymą ir
 optimizavimą.

EFOMP Malagos deklaracija, 2006;
                             3
    Medicinos fizikos organizacijų Europos
        federacija (EFOMP)

Federacijos misija:
  Harmonizuoti ir skatinti aukščiausiu lygiu Medicinos fizikos
  profesinę, klinikinę ir mokslinę pažangą visoje Europoje.

  Stiprinti ir efektyvinti nacionalinių narių organizacijų veiklas:
  • keičiantis profesine ir moksline informacija,
  • kuriant bendras strategijas,
  • paremiant ir harmonizuojant įvairių lygių Medicinos fizikos
    mokymo programas

Vienas iš EFOMP tikslų:
  Teikti rekomendacijas MF mokymo programų ir jų akreditavimo
  klausimais bei skatinti bendradarbiavimą tarp mokymo institucijų
EFOMP mission statement, aims and purposes, 2009,            4
http://www.efomp.org/docs/mission.html
MF RUOŠIMO SCHEMA      (2008)
           5
        Medicinos fiziko (MF) profesija
  Problemos, reikalaujančios skubių sprendimų *:

   Tiktai 40% Europos šalių turi oficialiai patvirtintas,
   vyriausybines MF akreditacijas
   15 šalių yra vykdoma neoficiali MF akreditacija ( draugijos,
   asociacijos, universitetai)
   MF mobilumas tarp šalių vis dar yra problema
   Daugelyje Europos šalių Medicinos fizika nėra
   reglamentuojama profesija
   Daugelyje Europos šalių nėra nuolat veikiančių MF mokymo
   programų
   Reikalinga skubi programų harmonizacija
                                      6
* Schlegel, W. Future goals of EFOMP in education, profession and science. Second
European Conference on Medical Physicis, 22 September 2008, Krakow, Poland
 ES, EFOMP dokumentai ir švietimo veiklos (1):

   ES       EFOMP dokumentai       EFOMP veiklos
 dokumentai

BOLONIJOS     POLITINĖS GAIRĖS (Policy    Padėti NNO vystyti
DEKLARACIJA –   statements No 1,3,8,9,10    MF mokymo
PROCESAS     ir 12 - gairės MF švietimui,  strategijas,
dėl Europos    mokymui bei jų tęstiniam    harmonizuojant MF
aukštojo mokslo  profesiniam tobulinimui,    ruošimą Europoje
sistemos     (turinys, metodai,
harmonizavimo   mokymosi rezultatai,
         įgyjamos kompetencijos) ir
         juos lydinčios konkrečios
         rekomendacijos


                                7
  ES, EFOMP dokumentai ir švietimo veiklos (2):

  ES       EFOMP dokumentai       EFOMP veiklos
dokumentai
EUROPOS     MALAGOS DEKLARACIJA –     Medicinos fizikus
PARLAMENTO    „EFOMP„s Position on Medical  prilygina sveikatos
IR TARYBOS    Physics in Europe“,      priežiūros
DIREKTYVA    pasirašyta 2006 m. spalio   profesijoms, siekia
2005/36/EB    5d., patvirtinta 2008m.    MF profesijos
dėl profesinių                 įtraukimo į ES
kvalifikacijų                  direktyvomis
pripažinimo                   reglamentuojamų
                        profesijų sąrašą,
                         siekiant užtikrinti
                        MF specialistų
                        pripažinimą visose
                        ES šalyse     8
 ES, EFOMP dokumentai ir švietimo veiklos (3):

ES dokumentai EFOMP dokumentai        EFOMP veiklos
        ir rekomendacijos
EUROPOS     Sukurtos         Įkurtas MF mokyklų
PARLAMENTO IR  rekomendacijos      europinis tinklas
TARYBOS     tęstiniam profesiniam   (ENMPS), skirtas
REKOMENDACIJA  tobulinimui(si) :     harmonizuoti ir
2008/C 111/01  Politinės gairės PS 6,  koordinuojantis MF
dėl europinių  8, 10) ir jas lydinčios  tęstinio profesinio
kvalifikacijų  rekomendacijos      tobulinimo (CPD)
sistemos viso  (IPEM, 2008)       kursus Europoje;
gyvenimo                 Europos medicinos
mokymuisi                 fizikos mokykla (ESMF)
įkūrimo

                               9
        EFOMP veiklų numatoma nauda


   Reglamentuota MF profesija ES šalyse (Europoje)

   Laisvas MF judėjimas ir įsidarbinimas ES šalyseTodėl EFOMP primygtinai rekomenduoja naudoti
  terminą “Medicinos fizikas” , siekiant harmonizuoti
  šios profesijos apibūdinimą ES narėse.


                                        10
Cristofides S. et al. “Physics and Society: the Medical Physics Profession and its
Contribution to Healthcare”, 2008
 Konferencija ir kongresas
 (www.wc2009.org/world-congress-2009)

  The 3rd European Conference on Medical Physics by
  EFOMP will be held in conjuction with the World
  Congress 2009 on Medical Physics and Biomedical
  Engineering in September 2009 at Munich, Germany.
Mokslinės programos temose yra tema, susijusi su MF švietimu :
Research on biomedical physics education for Medical Physicists


Deadline for paper submission 22 th of February, 2009 !
                                  11
     MF specialistų poreikis Lietuvoje


 Bendras poreikis Lietuvos gydymo įstaigose galėtų būti ne
 mažiau 100-150 medicinos fizikos specialistų*
 Nuo   2003   m.  Kauno  technologijos  universitete,
 bendradarbiaujant su Kauno Medicinos universitetu, yra
 vykdoma Medicinos fizikos studijų programa (baigė 23
 absolventai)
 VU Onkologijos institute ir Santariškių klinikose dirba keli
 medicinos fizikai, MF išsilavinimą įgiję užsienio valstybių
 mokymo institucijose
 Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose daugiausiai dirba
 specialistai, turintys fiziko, biofiziko, biologo, mediko
 bazinį išsilavinimą


*VU Onkologijos instituto (dr. S.Letautienė) ir Santariškių klinikų (dr.,
                                   12

doc. A.Tamošiūnas) pateiktais duomenimis
   VU Medicinos fizikos studijų programa*
  Medicinos fizikos studijų     programa yra plečiamoji,
  taikomojo   pobūdţio      magistrantūros  studijų
  programa
- gilinamos bakalauro studijų metu įgytos fizikos žinios ir gebėjimai
   medicinoje taikomų metodų ir technologijų kontekste;
- praplečiamos specifinėmis biomedicinos mokslo žiniomis;
- derinamos teorinės studijos su profesinių gebėjimų ugdymu;
- ugdomi mokslo-tiriamojo darbo įgūdžiai.
  Buvo rengiama ir bus vykdoma pasitelkiant VU Fizikos,
  Medicinos fakultetų dėstytojus ir VUOI bei Santariškių
  klinikų specialistus
  Planuojama priimti studijuoti kiekvienais metais dienine
  forma 10 klausytojų, o į mokamas studijas – 5
  klausytojus.
                                 13
  *Programa  pristatyta į ŠMM įregistravimui
 VU MF programos sandara, turinys ir studijų
         metodai

 Trukmė 2 metai.

 Apimtis 80 kreditų (120 ECTS). Bendras valandų skaičius
 3200, tarp jų auditorinių valandų – 1862 val. Studentų
 savarankiškas darbas viršija 30% visos programos apimties

  Programoje numatyta 240 val. mokslo tiriamajam darbui,
  120 val. pažintinei mokslo tiriamajai praktikai ir 680 val.
  magistro baigiamajam darbui parengti

 Programą sudaro 2 dalykų grupės: gilinamieji ir plečiamieji
 dalykai bei individualūs tyrimai.

 Numatyti dėstytojai yra atitinkamų sričių mokslų daktarai
 arba habilituoti daktarai, iš jų 11 profesorių, 10 docentų, 7
 mokslo daktarai.
                              14
         MF studijų programos dalykai
  (EFOMP ir IPEM parengtos MF ir BI mokymo rekomendacijos)


   Radiotherapy
   Radiation Protection     Medical Physics
                   Subjects
   Diagnostic Radiology
   Nuclear Medicine 14
   Magnetic Resonance Imaging
   Ultrasound
   Medical Imaging
   Non-Ionising Radiations
   Physiological Measurement
   Biomechanical Evaluation and Function
   Information and Communications Technology
   Design of Medical Electronic Instrumentation       Clinical
                                Engineering
   Assistive Technology                   Subjects
   Medical Engineering Design
   Medical Equipment Management

                                     15
Konkreti VU Medicinos fizikos magistrantūros programos struktūra pateikiama
toliau, lyginant su KTU programa.
Problemos išryškėjusios, rengiant programą Nėra parengti medicinos fiziko, kaip SAM licenzijuojamos
 profesijos, normatyviniai kvalifikaciniai reikalavimai.

 Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
 Biofizikos magistras, o ne Medicinos fizikas! ( nėra LR
 Mokslo šakų klasifikatoriuje, 2007)

 Diskusijos dėl programos administravimo (pasirinktas VU
 Medicinos fakultetas)                              16
        MEDICINOS FIZIKA
           Teisinė bazė 1992 m. įstatymiškai įteisinta medicinos fiziko
 profesija.
 1995-2001  m.   LR Higienos  normų   pagrindu
 reglamentuota medicinos fizikų veikla, kvalifikacija,
 kompetencija ir atsakomybė.
 1999 m. priimtas LR Radiacinės saugos įstatymas.
 2000m. priimta LR Radiacinės saugos programa,
 kurioje LR ŠMM, RSC, KTU, KMU įvardintos
 atsakingomis už medicinos fizikų rengimą ir
 universitetinių studijų organizavimą
 2002m. Parengta ir pasiūlyta medicinos fizikų karjeros
 koncepcija

                            17
          MEDICINOS FIZIKA
             ProblemosMedicinos fizikų veikla yra įteisinta nuo 1992m.

- Formaliai, kiekvienas fiziko, inžinieriaus ar kitokį lygiavertį
  bakalauro laipsnį turintis asmuo gali būti įdarbintas
  “medicinos fiziku”

- Medicinos fiziko veikla nėra licencijuota
                                18
       MEDICINOS FIZIKA
    Dirbantieji medicinos fizikais (2003)45.0%
40.0%
35.0%   33.3%

30.0%             26.6%        Fizikai
                         Biofizikai
25.0%
        20.0%               Medicinos fizikai
20.0%
                         Elektronikos inžinieriai
15.0%                       Mechanikos inžinieriai
10.0%         6.7%      6.7% 6.7%  Matematikai
5.0%
0.0%                                   19
          MEDICINOS FIZIKA
          Įteisinimo problemos
  PRIEŠTARA tarp įstatyminių aktų ir realių galimybių:


-  Sveikatos priežiūros institucijose taikant jonizuojančiąją
   spinduliuotę pacientams gydyti privalo dalyvauti
   medicinos fizikas:
-  1 MF/ 400 pacientų per metus
                       (HN 95-2005)
                               20
       MEDICINOS FIZIKA
           Poreikiai 1Remiantis EFOMP rekomendacijomis (2001), vidutinis
 privalomas medicinos fizikų skaičius šalyje, kurioje
 gyvena ~3,6 Mln gyventojų (Lietuvos atveju) turėtų
 būti:

Spindulinėje terapijoje   11 (max.24)
Diagnostinėje radiologijoje   4
Branduolinėje medicinoje     5
                            21
       MEDICINOS FIZIKA
             Poreikiai 2

Gydymo įstaiga       Dabartinis  Perspektyvi
              poreikis   nis
                     poreikis
VU Onkologijos
institutas
Santariškių klinikos

VšĮ Klaipėdos ligoninė    Etatai      2
               užimti
KMU onkologijos       Etatai      1
ligoninė           užimti
KMUK            Visi etatai    3
               užimti
VšĮ Šiaulių ligoninė      ?       2


                            22
        MEDICINOS FIZIKAS
            Kvalifikacija


Medicinos fizikas ekspertas yra radiacinės fizikos arba
 radiacinės apšvitos technologijos specialistas, turintis
 oficialiai pripažintą kvalifikaciją. Medicinos fizikas
 dirba arba teikia konsultacijas pacientų dozimetrijos,
 sudėtingų metodikų ir įrangos kūrimo bei naudojimo,
 radiacinės saugos optimizavimo, kokybės laidavimo,
 tame tarpe ir kokybės kontrolės klausimais, bei kitose
 radiacinės saugos srityse, kuriose taikoma medicininė
 apšvita.

Medicinos fiziko eksperto kvalifikaciją griežtai reglamentuoja
  ES Direktyva EURATOM 43/97 bei LR HN 73-2001
                              23
                 MEDICINOS FIZIKA
         Karjeros schema (2002 m. redakcija)

Lygis  Iki 2005-07-01              Nuo 2005-07-01          EFOMP (Europos medicinos fiziku
                                             organizaciju federacija)

1    Bakalauro arba jam prilyginto išsilavinimo diplomas*, ≥4 metai


    -Darbas klinikinėje aplinkoje       Magistrantūros studijų programa  Podiplominės studijos:
    medicinos fiziko pareigose, ≥5metai,   „Medicinos fizika“, 2 metai    Teorinė dalis (300-400 val)
    -specializuoti kursai (ESTRO, XX,                      Praktika ≥2 metai praktinio darbo
    YY)                                     klinikinėje aplinkoje

             MEDICINOS FIZIKAS


2    -Teorinis mokymas, ≥ 300 val.       Rezidentūra, 2 metai
    (pagal aprašus)              (Nauja studijų programa)
    -Kvalifikacinis egzaminas         LICENCIJUOTAS MEDICINOS FIZIKAS                  Kvalifikuotas medicinos fizikas

3    Tęstinis profesinis mokymas, 5 metų ciklas, kreditų sistema

                    MEDICINOS FIZIKAS EKSPERTAS                        24
        MEDICINOS FIZIKA
     Magistrantūros studijų programa
Studijų programa buvo patvirtinta ir įregistruota
  2003 m.
Programa buvo rengiama:
 Bendradarbiaujant su Švedijos ir Anglijos universitetais
  Švedijos radiacinės saugos institutu bei EFOMP;
 Įdiegiant TEMPUS S JEP-112402-97 projekto“Joint Baltic
  master courses in Biomedical engineering and Physics”
  rezultatus;
 Dalyvaujant regioniniame TATENA projekte RER/6/008
  “Building capacity in Medical physics”


                             25
       MEDICINOS FIZIKA
    Magistrantūros studijų programa


 Valstybinis kodas      62102B102
 Studijų sritis       Biomedicinos mokslai
 Studijų kryptis       Biofizika 02B
 Studijų programa      Medicinos fizika
 Studijų rūšis        Magistrantūra
 Studijų forma ir trukmė   Dieninė, 2 metai
 Programos apimtis      80 kreditų
 Suteikiamas laipsnis    Biofizikos magistras
 Minimalus išsilavinimas   Bakalauras

                            26
Programos įregistravimo duomenys: 2003-05-29, Nr.ISAK-763
           MF programų palyginimas (2002)
LIETUVA                    ŠVEDIJA                       JUNGTINĖ KARALYSTĖ
KTU                      Lund University                   King‘s College London
                       Göteborg University                 College of London
                       Karolinska University, Sockholm

Radiacinė sauga ir saugumas, 4kr.       Radiation protection, 5P.              Radiation protection

Radiobiologija, 2kr              Radiation biology, 5P                Radiobiology

Žmogaus anatomijos ir fiziologijos, 4kr.   Human anatomy, 5P                  Anatomy and physiology

Statistika ir matematinis modeliavimas, 2kr  Biostatistics for physicists, 5P          Biomedical statistics

                       Interaction of ionizing radiation with matter, 5P  Interaction of nonionizing and ionizing radiation
Spinduliuotės sąveika su medžiaga, 4kr.
                                                 with matter
                       Imaging systems and imaging, 5P           Imaging systems
Vizualizacijos metodai medicinoje, 4kr.
                       (Photon imaging)
                       Mathematical methods and image processing,     Basic signal processing in medical imaging
Vaizdų analizė ir atpažinimas, 4kr.
                           including applied system analysis, 5P

Spinduliuotės detektoriai ir registracijos  Radiation detectors and measurements, 5P      Radiation detectors and dosimetry
metodai, 4kr
Diagnostinė spinduliuotės fizika       Diagnostic radiology, 5P              Diagnostic radiology
(Spindulinė diagnostika), 4kr
Spindulinės terapijos fizika (Spindulinė   Physics of radiotherapy, 5P             Physics of radiotherapy
terapija), 4kr.
Dozimetrija, 2kr.               Radiation dosimetry, 5P

Taikomoji nejonizuojančiosios         Imaging systems and imaging, 5P           NMR imaging
spinduliuotės fizika, 4kr.                                    Ultrasound imaging

Taikomoji radionuklidų fizika (Branduolinė  Nuclear medicine, 5P                Nuclear medicine
medicina) 2kr.
Laisvai pasirinkti, 4kr.
Magistro baigiamasis darbas, 20kr.      MSC. Degree project, 20P
            MF programų palyginimas (2009)
                   KTU                                VU
Radiacinė sauga ir saugumas, 4kr.                Sauga (radiacinė, elektrinė, mechaninė, cheminė, biologinė ir kt.), 4kr.
Radiobiologija, 2kr                       Radiobiologija 3 kr
Žmogaus anatomijos ir fiziologijos, 4kr.             Žmogaus fiziologijos ir anatomijos pagrindai, 4 kr.
Statistika ir matematinis modeliavimas, 2kr           Statistiniai metodai medicinoje ir matematinis modeliavimas, 3kr.
Spinduliuotės sąveika su medžiaga, 4kr.             Jonizuojančioji spinduliuotė, jos sąveika su biologiniais objektais, 3kr.
Vizualizacijos metodai medicinoje, 4kr.             Vaizdinimo metodai medicinoje 1, 7kr.
Vaizdų analizė ir atpažinimas, 4kr.               Vaizdinimo metodai medicinoje 2, 5kr.
Spinduliuotės detektoriai ir registracijos metodai, 4kr
Diagnostinė spinduliuotės fizika (Spindulinė diagnostika), 4kr  Kokybės užtikrinimo ir kontrolės principai medicinoje, 3kr
Spindulinės terapijos fizika (Spindulinė terapija), 4kr.     Spindulinė terapija. Dozimetrija, 5kr
Dozimetrija, 2kr.
Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika,4kr.     Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika, 4kr
Taikomoji radionuklidų fizika 2kr.                Taikomoji radionuklidų fizika,4kr.
                                 Branduolinė medicina ir molekulinis vaizdinimas, 3kr.
                                 Nanomedicinos pagrindai,3kr.
Laisvai pasirinkti, 4kr.                     Laisvai pasirinkti, 3kr.
Tiriamasis darbas, 12kr.                     Tiriamasis darbas, 6kr
                                 Pažintinė mokslo tiriamoji praktika, 3 kr.
Magistro baigiamasis darbas, 20kr                Magistro baigiamasis darbas, 17kr
Branduolio ir neutronų fizika, 4kr.               Ultragarso taikymai medicinoje,3kr
Kvantinė mechanika, 4kr.                     Lazerių taikymai medicinoje, 3kr.
Biomedicininių sistemų modeliavimas, 4kr.            Fiziologiniai matavimai (EKG, EEC, audiologija ir kt.),3kr.
Radioaktyvi aplinkos tarša, 4kr.
                    MEDICINOS FIZIKA
                   Dirbantieji medicinos fizikais

        40%
        35%
        30%
        25%                                                   2003
        20%                                                   2007
        15%                                                   2008
        10%
        5%
        0%
                                                       i
              ai
                     ai
                             ai
                                       i
                                                i                                                     ika
                                     r ia
                                               ia
                    og
            zik
                             ik
                                              er
                                    ie
                                                    at
                           f iz
                    ol
                                            ni
           Fi
                                   žin
                                                   em
                   Bi
                                           ži
                          os
                                          in
                                 in
                  i+
                                                  at
                         in
                ika
                                          s
                                  s
                                                  M
                        ic
                                         ko
                                 ko
                       ed
                iz
                               ni
                                       ni
               of
                      M
                                      ha
                             tro
              Bi
                                    ec
                            ek                                    M
                           El
2008 m. pradžioje gydymo įstaigose medicinos fizikais dirbo 7+1 medicinos fiziko išsilavinimą ir 22 kitą išsilavinimą  29
turintys specialistai (duomenis pateikė A.Miller, VU OI)
           Problemos?


 Problemos susijusios su studijomis

 Nepakankamas “susikalbėjimas” su darbdaviais

 Ne visi medicinos fizikai gali rinktis darbą darbą pagal
 specialybę

 Nėra parengti medicinos fiziko, kaip SAM licenzijuojamos
 profesijos, normatyviniai kvalifikaciniai reikalavimai.

 Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
 Biofizikos magistras, o ne Medicinos fizikas!

                               30
       MEDICINOS FIZIKA
           Problemos•Lietuvoje šiandien nėra nė vieno profesoriaus,
dirbančio konkrečiai medicinos fizikos srityje;
•Trūksta įrangos, specializuotų laboratorijų
•Vykdant reikalavimą dėl medicinos fizikų
atstovavimo sveikatos priežiūros institucijose, kurių
veikla susijusi su jonizuojančiąja spinduliuote,
darbdaviai renkasi asmenis, turinčius ilgametę darbo
patirtį, tačiau neinvestuoja į jaunus specialistus, kurie
savarankišką darbą galėtų pradėti tik po 2 metų
“praktikos” periodo


                              31
        MEDICINOS FIZIKA
              Absolventai

     Studijų programos MEDICINOS FIZIKA absolventai

 70%


 60%

 50%

                            Medicinos fizikai
 40%
                            Gretuitinė specialybė
                            Doktorantai
 30%
                            Kiti

 20%

 10%


  0%
    2003-2005  2004-2006  2005-2007  2006-20082003-2008 m. Medicinos fizikos studijų programą baigė 23 magistrai       32
                 MEDICINOS FIZIKA
           Karjeros schema (2008 m. redakcija)

Lygis  Iki 2005-07-01              Nuo 2005-07-01          EFOMP (Europos medicinos fiziku
                                             organizaciju federacija)

1    Bakalauro arba jam prilyginto išsilavinimo diplomas*, ≥4 metai


    -Darbas klinikinėje aplinkoje       Magistrantūros studijų programa  Podiplominės studijos:
    medicinos fiziko pareigose, ≥5metai,   „Medicinos fizika“, 2 metai    Teorinė dalis (300-400 val)
    -specializuoti kursai (ESTRO, XX,                      Praktika ≥2 metai praktinio darbo
    YY)                                     klinikinėje aplinkoje

      MEDICINOS (JAUNESNYSIS???) FIZIKAS


2    -Teorinis mokymas, ≥ 300 val.       Darbas klinikinėje aplinkoje,
    (pagal aprašus)              prižiūrint patyrusiam medicinos
    -Kvalifikacinis egzaminas         fizikui; praktinis ir teorinis
                         mokymas (pagal aprašus) ≥ 2
                         metai

         LICENCIJUOTAS MEDICINOS FIZIKAS                  Kvalifikuotas medicinos fizikas

3    Tęstinis profesinis mokymas, 5 metų ciklas, kreditų sistema

               MEDICINOS FIZIKAS SPECIALISTAS/EKSPERTAS                       33
Praktiniai problemų, susijusių su medicinos fizikų
licencijavimu, studijomis, tęstiniu mokymu,
sprendimo būdai bus aptariami 7 –ojoje
tarptautinėje konferencijoje– seminare
“Medical Physics in the Baltic Sates2009”,
kuri vyks 2009 m. spalio 9-11d. Kauno
technologijos universitete (www.medphys.lt)                           35
violeta.karenauskaite@ff.vu.lt
diana.adliene@ktu.lt


                 36

								
To top