??????

Document Sample
?????? Powered By Docstoc
					                     СПИСЪК
 на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик,
  Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2008 г.
              (Обн., ДВ, бр. 1 от 04.01.2008 г.)

       За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд

                   I. Икономически

   Гергана Делчева Добруджалиева, Кърджали, бл. Нов живот, ап. 27, тел. 0361/263 05,
0888781965, счетоводна отчетност
   Делчо Николов Тенев, Момчилград, ул. Ив. Вазов 8, тел. 03631/2388, счетоводител
   Добринка Атанасова Перчинска, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 14, тел. 0361/289 79 и
0361/629 55, счетоводна отчетност
   Дора Златева Милева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 84, вх. Д, ап. 58, тел. 0361/640 39 и
0361/352 35, икономика на труда
   Иван Димов Назъров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 95, тел. 0361/383 40,
икономика и търговия
   Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул. Бураир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679737,
счетоводна отчетност
   Йорданка Тончева Кавръкова, Кърджали, бул. Тракия 23, вх. Г, ап. 31, тел. 0361/331 79,
икономика на вътрешната търговия
   Стефан Панов Деков, Кърджали, ул. Ген.Чернозубов 8, ап. З, тел. 0361/652 76, счетоводство
и контрол
   Татяна Иванова Шопова, Кърджали, бл. Чучулига 2, вх. А, ап. 1, тел. 0361/270 94,
счетоводна отчетност
   Шенол Исмаил Халил, Кърджали, бл. Простор 3, ап. 12, тел. 0361/64625, счетоводство и
контрол
   Станка Вълкова Георгиева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 20, ап. 39, тел. 0361/374 68,
икономика
   Румяна Атанасова Славовска, Кърджали, бл. Персенк 2, ет. 7, ап. 25, тел. 0361/254 71,
0361/663 33, счетоводство и контрол
   Изабела Константинова Николова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 56, вх. Д, ап. 102, тел.
0361/370 91, 0361/628 74, 0887210575, финанси и счетоводство
   Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379/720 80,
0878909592, банково дело
   Стела Манолова Събева, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, икономика и
управление на индустрията
   Светла Владкова Живанкина, Кърджали, ул. Одеса 3, бл. Пирин, вх. А, ап, 6, тел.
0361/23492, 0888216089, икономика и управление на селското стопанство
   Руси Кирилов Виденов, Кърджали, ул. Добрич 24, тел. 0896156741, счетоводство и контрол
   Минко Добрев Петров, Кърджали, ул. Ген. Делов 7, бл. Младост 1, вх. Б, ап. 25, тел.
0361/85520, 0887536321, икономика на строителството

                     II. Технически

   Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ул. П. К. Яворов 14, тел. 0887412157, автомобили,
трактори и кари
   Делчо Георгиев Георгиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 34, вх. А, ап. 12, тел. 0361/611
88, двигатели с вътрешно горене
   Димитър Стефанов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 105, ап. 30, тел. 0888766590,
технология на металите и металообработващи машини
   Дончо Стойнов Драганов, Кърджали, бл. Младост 2, вх. Б, ап. 21, тел. 0887412157,
двигатели с вътрешно горене
   Константин Йорданов Самушев, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 6, тел. 0887719626, минна
електромеханика
   Николай Георгиев Савчев, Кърджали, бл. Рила 2, вх. А, ап. 8, тел. 0889523064, двигатели с
вътрешно горене
   Пенчо Йорданов Стоев, Кърджали, ул. Отец Паисий, бл. 2, вх. 2, ап. 22, тел. 0887583360,
технология на машиностроенето
   Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, aп. 201, тел. 0898348374, технология
на металите и металообработването
   Атанас Стоянов Мирчев, Кърджали, бл. Младост 2, ап. 43, тел. 0361/22185, геология и
проучване на полезни изкопаеми
   Николай Василев Дачев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, ап. 27, тел. 0361/34579,
геология и проучване на полезни изкопаеми
   Георги Атанасов Георгиев, Кърджали, бл. Нов живот, вх. А, ап. 2, тел. 0361/25448, минна
електротехника
   Елена Николова Пейчинова, Кърджали, бул. Беломорски 56, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/20007,
минно маркшайдерство
   Емил Атанасов Янев, Кърджали, ул. Одеса 1, бл. Странджа, вх. В, ап. 30, тел. 0361/24977,
0887989309, промишлено и гражданско строителство - технология
   Иван Димитров Чанков, Кърджали, кв. Гледка, ул. Тина Киркова 18, тел. 0361/27078,
0887319915, оценка на щети по МПС

              III. Строителство, архитектура и геодезия

   Благовеста Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска 13, тел. 0361/21381 и 0887856219,
промишлено и гражданско строителство (ПГС)
   Васил Панчев Бобеков, Кърджали, ул. Калоян 5, вх. Б, ап. 13, тел. 0361/37260, 0361/62957,
промишлено и гражданско строителство (ПГС)
   Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, бл. Младост 1, ап. 114, тел. 0888907156, ПГС
   Георги Тодоров Илиев, Кърджали, ул. Раковска 28, aп. 4, тел. 0361/29447 и 0888907156,
ПГС
   Димитрия Иванова Димитрова, Кърджали, ул. Калоян 5, ап. 5, тел. 0361/36369, ПГС
   Донка Иванова Андонова, Кърджали, бл. Рила 2, вх. А, ап. 8, тел. 0889523064, пътно и
мостово строителство
   Илия Запрянов Запрянов, Кърджали, ул. Люлин 11, вх. Б, ап. 17, тел. 0361/38352,
0887312123, В и К
   Кера Стоянова Василева, Кърджали, ул. Раковска 28, ап. 21, тел. 0361/20212, В и К
   Колю Генчев Колев, Кърджали, ул. Стадионска, бл. 9, ап. 9, тел. 0361/20697, В и К
   Красимира Илиева Анастасова, Кърджали, ул. Мир 14, тел. 0361/26243, ПГС
   Мария Иванова Терзиева, Хасково, ул. Радецки 11, тел. 038/668374, В и К
   Марушка Атанасова Бобекова, Кърджали, ул. Калоян 5, вх. Б, ап. 13, тел. 0361/37260, ПГС
   Ремзи Ибрям Тахир, Крумовград, ул. Иглика 6, тел. 0888962089, ПГС
   Румяна Михайлова Видинска, Кърджали, ул. Драва 6, тел. 0361/25861, ПГС
   Антония Атанасова Христова, Кърджали, ул. Опълченска 19, тел. 0361/24164, геодезия,
фотограметрия и картография
   Димитър Илиев Димитров, Кърджали, ул. Калоян 5, ап. 5, тел. 0361/36369, геодезия,
фотограметрия и картография
   Никола Тодев Делчев, Хасково, ул. Заря 12, тел. 038/620274, геодезия, фотограметрия и
картография
   Стайко Димитров Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, вх. В, ап. 45, тел.
0887437206, геодезия, фотограметрия и картография
   Стефан Георгиев Събев, Кърджали, ул. Дружба 19, тел. 0361/30148, организация на
производството и управление в строителството
   Харитон Христов Лихов, Кърджали, ул. Въча 3, тел. 0361/32610, геодезия и икономика
   Мария Ташева Иванова, Кърджали, ул. Стадионска 9, вх. А, ап. 1, тел. 0361/36156,
строителен техник
   Милка Иванова Здравкова, Кърджали, бул. България 61, ап. З, тел. 0361/28454, строителен
техник
   Недялка Асенова Ружева, Кърджали, бл. Простор 4, ап. 4, тел. 0361/34277, строителен
техник
   Енчо Белев Топалов, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 26, ап. 15, тел. 0361/37918, строителен
техник
   Татяна Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска 13, тел. 0361/86859, 0887761368,
строителен инженер
   Георги Иванов Карабашев, Кърджали, ул. Славянска 19, тел. 0361/82485, 0361/62232,
0889890440, транспортно строителство
   Лиляна Василева Вълчева, Кърджали, ул. Ген.Чернозубов 10, ет. 1, ап. 1, тел. 0361/62150,
0361/64498, 0887244028, хидротехническо строителство
   Инж. Слави Атанасов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Г, ап. 79, тел.
0361/64738, 0361/67374, 0886772572, транспортно строителство
   Инж. Виолета Цветанова Димитрова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, вх. Г, ет. 2, ап. 60,
тел. 0887317423, строителство на сгради и съоръжения
   Георги Костов Костов, Кърджали, кв. Веселчане, ул. Мургаш, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 13, тел.
0361/234 35, 0887333435, архитектура

                      IV. Медицински

   Николай Димитров Маринов, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 62, вх. Г, ап. 80, тел.
0898726066,патоанатом
   Росен Минчев Минчев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, вх. В, ет. 2, ап. 49, тел. 0361/383
83, 0899406073, невролог
   Цветко Вълов Ангелов, Кърджали, ул. Червена стена 8, тел. 0888973962, обща хирургия
   Йорданка Иванова Налбантова, Кърджали, бл. Арда, тел. 0361/6 54 77, педиатър
   Чанко Тодоров Митрев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 27, вх. Б, ап. 19, тел. 0361/3 77 90,
урология
   Росица Михайлова Бурдева, Кърджали, ул. Люлин 5, бл. Бреза 1, вх. Б, ап. 18, тел. 0361/2 53
00, инфекциозни болести
   Дияна Йорданова Ролева, Кърджали, ул. Стадионска, бл. 11, вх. Б, ап. 18, тел. 0361/2 06 84,
акушерство и гинекология
   Елеонора Стоянова Бошняшка, Кърджали, ул. Сан Стефано 1, бл. Мургаш, вх. А, ап. 17, тел.
0361/6 39 79, 0889813741, кожно-венерологични болести
   Жечка Янева Янева-Велева, Кърджали, ул. Опълченска 26, тел. 0361/3 84 85, 098 72 79 90,
детски болести и неонатология
   Петър Димитров Бахчеджиев, Кърджали, ул. Омуртаг 3, вх. А, ет. 1 ап. 3, тел. 0361/3 41 27,
0887 264 9996, анестезиология и интензивно лечение
   Дора Атанасова Матеева, Кърджали, бл. Простор 1, ет. 4, ап. 10, тел. 0361/6 44 37, 0888 67
90 48, вътрешни болести и ревмокардиология
   Румяна Методиева Ангелова, Кърджали, ул. Христо Ботев 1, ап. 4, тел. 0361/2 64 89,
вътрешни болести, ТЕЛК
   Марин Тодоров Мухтаров, Кърджали, ул. Омуртаг 3, вх. Б, ап. 25, тел. 0361/34533,
0888609212, вътрешни болести и гастроентерология
   Огнян Тосков Георгиев, Кърджали, ул. Плиска 1, бл. Явор, вх. А, ап. 7, тел. 0361/24400,
0887984942, ортопедия и травматология
   Асен Янков Грънчаров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, ап. 44, вх. Б, тел. 0361/32989,
ортопедия и травматология
   Кера Колева Налбантова-Димитрова, Кърджали, бл. Рила 4, вх. Б, ап. 27, тел. 0361/222 64,
очни болести
   Марияна Василева Славкова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 42, вх. В, ап. 32, тел. 0361/350
44, 0888265250, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
   Жамал Башир Елбашир, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 99, тел. 0887496314,
ото-риноларингология
   Дамян Йорданов Гетев, Кърджали, бул. България 28, тел. 0361/355 88, психиатрия
   Диана Николова Пеева, Кърджали, ул. Искра 15, вх. А, ап. 7, тел. 0361/275 59, психиатрия
   Румена Георгиева Билюкова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 21, вх. Д, ап. 107, тел.
0361/271 76, психиатрия
   Димитрийка Димитрова Дъгова, Кърджали, ул. Росица 5, вх. А, ап. 4, тел. 0361/355 88,
психиатрия
   Анка Георгиева Вършилова, Кърджали, ул. Отец Паисий 2, вх. А, ап. 7, тел. 0361/282 48,
психиатрия
   Ангел Добрев Кротнев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, вх. Б, ап. 40, тел. 0361/259 20,
психиатрия
   Георги Пейков Велковски, Кърджали, бл. Солидарност, вх. 1, ап. 7, тел. 0361/28340,
психиатрия
   Николина Здравкова Узунова, Кърджали, бул. Беломорски 54, вх. Г, ап. 72, тел. 0361/207 16,
психиатрия
   Белин Георгиев Илчев, Кърджали, ул. Арпезос 9, вх. 2, ап. 12, тел. 0361/392 29, психиатрия
   Поля Христова Базлянкова, Кърджали, ул. Кирил и Методий 18, тел. 0361/240 20,
психология
   Васил Атанасов Казаков, Кърджали, ул. Отец Паисий 10, вх. 2, ап. 23, тел. 0361/252 59,
психология
   Тодор Александров Неделчев, Кърджали, ул. Одеса 5, вх. А, ап. 15, тел. 0361/298 13,
психология и педагогика
   Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, Кър-джали, ул. Одеса 5, ет. 5, ап. 29,тел.
0889905305,психология
   Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК
анализ и идентификация

                       V. Разни

   Андрей Стоянов Андреев, Кърджали, бл. Люляк, вх. В, ап. 11, тел. 0361/36097, полевъдство
   Валентин Желязков Желязков, бл. Младост 2, вх. Г, ап. 82, тел. 0888217468, златарство,
ювелирство
   Георги Костадинов Чичков, Кърджали, ул. Раковска 28, тел. 0361/20212, промишлена
топлотехника
   Димитър Николов Кисьов, Смолян, ул. Соколица 11, тел. 0888332918, противопожарна
техническа безопасност
   Жана Петкова Паничарска, Пловдив, ул. Й. Гавазов 5, тел. 032/451602, лозаро-градинарство
   Живка Вълчева Мюфтиева, Кърджали, бул. Беломорски 8, вх. В, ап. 43, тел. 0361/28193,
горско стопанство
   Зехра Мустафа Мустафа, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 92, вх. В, ап. 41, тел. 0361/3 73 41,
животновъдство
   Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел.
0887302414, 02/9885311, текстилна техника
   Йордан Георгиев Събев, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, техническо-
изчислителна техника
   Наташа Василева Чичкова, Кърджали, ул. Раковска 28, тел. 0361/20212, топло- и ядрена
енергетика
   Тенчо Въчев Тинчев, Кърджали, бл. Нов живот, вх. Г, ап. 15, тел. 0361/39033,
радиоелектроника
   Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. В, ап. 68, тел. 0899742932,
радиоелектронна техника
   Румен Димитров Семерджиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 105, вх. В, ет. 5, ап. 35, тел.
0361/83054, 0889377527, агроном по растителна защита 65764

             За съдебен район на Пазарджишкия окръжен съд

                    I. Икономически

   Атанас Костадинов Костадинов, Пазарджик, ул. Верила 7, тел. 48-19-86, счетоводна
отчетност
   Атанас Георгиев Машев, Пазарджик, ул. Михо Стефанов 6, счетоводна отчетност
   Атанас Спасов Джиев, Пазарджик, ул. Клокотница 8, тел. 2-20-31, счетоводна отчетност
   Веселина Йорданова Ташева, Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 43Б, тел. 441-358,
0887943394, счетоводна отчетност
   Георги Стоянов Василев, Пазарджик, ул. Найчо Цанов 14, тел. 2-76-02, счетоводна
отчетност
   Дафинка Атанасова Джурилова, Батак, ул. П.Пелев 22А, тел. 32-52, икономика
   Димитрийка Александрова Шикирова, Пазар-джик, ул. Цанко Церковски 18, тел. 48-54-45,
0886118656, стоковед
   Евгени Димитров Георгиев, Пазарджик, ул. Райко Даскалов 18, тел. 40-06-46, счетоводна
отчетност
   Иван Василев Попов, Пазарджик, ул. Мусала 1, тел. 2-36-00, счетоводна отчетност
   Иванка Василева Тинкова, Пазарджик, ул. Георги Герасимов 37, счетоводна отчетност
   Мария Лукова Игнатова, с. Ивайло, област Пазарджик, ул. Двадесета 17, тел. 6-17-37,
счетоводна отчетност
   Михайл Николов Николов, Пазарджик, ул. Клокотница 12, тел. 46-49-78, 44-08-09,
счетоводна отчетност
   Любомир Стоицев Црънчев, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 29, тел. 44-26-57, 0887307370,
икономист
   Нина Георгиева Солдатска, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 30, тел. 3-12-32, счетоводна
отчетност
   Ненка Георгиева Проданова, Пазарджик, ул. Княгиня Мария-Луиза 153, тел. 42-85-56,
0886469856, експерт стоковед
   Петруна Димитрова Николова, Пазарджик, ул. Марица 12, ет. 3, ап. 7, тел. 2-32-91,
счетоводна отчетност
   Славка Димитрова Петричанска, Пазарджик, ул. Преспа 61, тел. 3-15-79, счетоводна
отчетност
   Златка Благоева Михайлова, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 30, вх. Б, ет. 6, ап. 24, тел. 2-90-
50, счетоводна отчетност
   Мария Илиева Петкова, Пазарджик, ул. Г. Брегов 13, ет. 6, тел. 44-39-89, 0898-72-99-53,
икономист
   Нели Атанасова Трифонова, Пазарджик, ул. Петър Мусевич 31, тел. 5-63-96, икономист
   Любомир Тодоров Иванов, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 3, вх. Б, финанси и счетоводство
   Мария Маргалова Мирчева, Батак, ул. Тодор Коларов 3б, тел. 0887966631, икономика
   Васил Ангелов Богданов, Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17А, тел. 2-10-85, икономика на
вътрешната търговия
   Илия Димитров Попчев, Пазарджик, ул. Осми март 8, вх. А, ет. 5, ап. 13, счетоводител-
икономист
   Нина Георгиева Солдатска, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 30, тел. 46-56-32, 0888536261,
0895476788, счетоводна отчетност
   Димитър Любенов Бараков, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7, икономист-плановик
   Любка Георгиева Янева-Тонковска, Пазарджик, ул. Градинарска 4, тел. 2-21-18, социално
икономическо планиране
   Петко Спасов Кацарски, Пазарджик, ул. Теофил Бейков 1, тел. 4 5-60-94, финанси и кредит
   Надежда Христова Пиронкова, Пазарджик, ул. Димитър Грегов 12, ет. 7, ап. 20, тел. 2-11-59,
икономика на промишлеността
   Таня Стойменова Герова, Пазарджик, ул. Мария-Луиза 129, вх. Б, тел. 4-05-21, счетоводство
и контрол
   Лидия Трендафилова Панайотова, Пазарджик, ул. Никифор Поп Константинов 38, тел. 8-59-
90, икономика на труда
   Лидия Ангелова Занова, София, ул. Пордим 7, п.к. 7, финанси и счетоводство
   Лушка Николова Атанасова, Панагюрище, ул. Гаврил Кръстевич 14, тел. 45-74, счетоводна
отчетност
   Тинка Динчева Василева, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 75, икономика и
управление на промишлеността
   Васил Илиев Василев, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 75, социално икономическа
информация
   Татяна Викторовна Вълканова, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 13, тел. 55-04, икономика,
труд и работна заплата
   София Георгиева Пейчинова, Батак, ул. Батьовци 2А, магистър по икономика по
специалност “Управление на териториални системи”
   Стоян Филипов Секов, Пазарджик, ул. Мур 2, икономист и агроном
   Маргарита Александрова Стоянова, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ап. 2, тел. 2-78-00,
икономист-счетоводител, електронен инженер - оценка на машини и съоръжения
   Димитър Илиев Терзиев, Велинград, ул. Сергей Киров 2, икономист
   Георги Стоянов Дамянов, Велинград, бул. Съединение 151, икономист
   Галя Атанасова Ламбова, Пещера, ул Хр. Ботев 51, икономист
   Мария Костадинова Нишанджиева, Пещера, ул. Атанас Горов 5, икономист
   Зора Кръстева Мацанова, Велинград, ул. П. Берон 61, икономист
   Петър Стоянов Янакиев, Пазарджик, ул. К. Величков 3, икономист
   Костадин Темелков Тосков Пещера, ул. Опълченска 26, стоковед
   Васил Константинов Генчев, Пазарджик, ул. Княгиня Мария-Луиза 101, икономист и
агроном
   Румяна Димова Александрова, Пазарджик, ул. Пирдоп, бл. 4, вх. Б, тел. 034/48-55-42 и
0886891069.
   Еленка Георгиева Николова, Пазарджик, ул. Беласица 4, ет. 3, ап. 6, тел. 0889390165,
икономист
   Тодор Василев Ушев, Велинград, ул. Ст. Калпазанов 1, икономист
   Васил Борисов Горанов, Велинград, ул. Надежда Крупская 17, тел. 0888580962
   Надка Иванова Москова, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 4, тел. 42-98-42, трудовоправни
въпроси, здравно и осигурително законодателство
   Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Брегов 8А, ет. 3, ап. 6, тел. 48-42-14, оценки
на недвижими имоти
   Снежана Савова Грозданова, Пещера, ул. Симон Налбант 39, агроном-икономист
   Румяна Илиева Митева, гр. Септември, ул. България 69, тел. 0887 077 457, оценител -
земеделски земи
   Георги Димитров Тамахкяров, Пазарджик, бул. Мария-Луиза 78, счетоводство, отчетност и
контрол.
   Милена Миткова Лафчиева, Пазарджик, ул. Петър Трумбев 6, тел. 0888613891, счетоводна
отчетност
   Славейко Стойчев Касабов, Пазарджик, бул. Георги Раковски 1, ап. 46, тел. 45-17-09,
стокознание
   Елена Светославова Гарданска, Костандово, ул. Чепинец 7, тел. 0886320784, оценка
стопанско имущество
   Десислава Светославова Димова, Велинград, ул. Гурко 21, тел. 0889284270, оценка на
стопанско имущество
   Георги Иванов Велков, Пещера, ул. Стефан Караджа 5, тел. 62-44, 45-53 и 0895143112,
икономист, лецензиран оценител

                      II. Технически

   Александър Благоев Терзов, Пазарджик, Областна управа, ул. Екзарх Йосиф 53, тел. 2-83-
27, машиностроене, регистриран по ЗОСОИ
   Ангел Николов Лупов, Пазарджик, ул. Ц. Церковски 19, строителен техник
   Вергиния Василева Вълкова, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 39, тел. 44-85-24, 0888370417,
технически и оценител на недвижими имоти
   Славка Димитрова Колева, Пазарджик, ул. Петър Бонев 61, тел. 5-17-13, изчислителна
техника, сертификат от НЕЦ
   Цветана Александрова Радина, Пазарджик, ул. Димитър Греков 28, тел. 2-30-09,
електротехника, регулация по ЗОСОИ
   Цветана Христова Ковачка, Пазарджик, ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45-24-25,
електроинженер, сертификат от НЕЦ, икономист
   Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, ул. Плиска 9А, тел. 2-23-51, машиностроене и
уредостроене
   Николай Александров Герджиков, Батак, ул. Пионерска 2, тел. 22-10, хранителна
промишленост
   Ненка Георгиева Проданова, Пазарджик, ул. Княгиня Мария-Луиза 153, стоковед
   Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, химико-
технически институт
   Христо Иванов Шондев, Панагюрище, ул. Петър Горанов 4, стопанско управление
   Николина Димитрова Петракова-Стоилова, Пазарджик, ул. Тракийска 35, тел. 2-95-58,
технология в машиностроенето
   Стоян Колев Вълков, Велинград, ул. Васил Априлов 15, машинен инженер
   Пенка Станоева Цанкова, с. Сарая, област Пазарджик, строителен техник
   Атанас Ангелов Димчев, Пазарджик, ул. Батенберг 11, тел. 46-48-36, транспорт и експерт-
оценител на инвестиционен проект
   Благой Спасов Спасов, Пазарджик, ул. Батенберг 53, тел. 2-67-06, транспорт
   Благовеста Христова Ковачка, с. Ветрен, община Септември, тел. 03584/24-59,
електроинженер
   Красимир Ангелов Муртов, с. Драгор, област Пазарджик, тел. 0899290673, машинен
инженер, оценител на машини и съоръжения
   Иван Димитров Радин, Пазарджик, ул. Д. Греков 28, тел. 44-58-35, електротехника - машини
и съоръжения
   Васил Пенчев Пенчев, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 28, тел. 22-733, транспорт
   Васил Димитров Фотев, Пазарджик, ул. Есперанто 5, ап. 12, тел. 33-23-08, транспорт
   Васил Николов Милев, Пазарджик, ул. Одрин 75, вх. Б, тел. 45-20-83, транспорт
   Георги Костов Атанасов, Пазарджик, ул. Г. Брегов 21, ап. 8, тел. 48-36-22 и 44-18-24,
транспорт
   Гинка Иванова Белева, Пазарджик, ул. Христо Ботев 1А, тел. 5-63-88, В и К и оценка на
недвижими имоти, техник
   Запрян Димитров Панчев, Пазарджик, ул. Димитър Греков 91, тел. 2-95-00, транспорт
   Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик, ул. Мария-Луиза 129, тел. 2-97-96, транспорт
   Цветко Стоянов Радулов, с. Ивайло, област Пазарджик, транспорт - ДВГ
   Костадин Димитров Милов, с. Главиница, област Пазарджик, тел. 44-92-43, експлоатация на
ж п транспорт
   Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, ул. Иван Стамболиев 47, тел. 5-62-09, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт
   Васил Илиев Маджаров, Пазарджик, ул. Найчо Цанов 4, вх. А, тел. 42-82-42 - машинен
инженер - автотехнически, оценител машини и съоръжения
   Георги Петков Керемидов, с. Калугерово, тел. 0898281036- автотехнически екпертизи
   Ангел Александров Кацаров, Пазарджик, ул. Цар Самуил 12, тел. 2-28-07, електроинженер,
икономист
   Николай Ангелов Лупов, Панагюрище, ул. Петко Мачев 28, ет. 1, ап. 5, тел. 0885318894,
архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти

              III. Строителство, архитектура и геодезия

   Атанас Спасов Бързаков, Пазарджик, ул. Георги Пенев 26, тел. 8-37-51, архитектура
   Борислав Здравков Генов, Пазарджик, ул. Плиска 9, вх. А, тел. 46-23-51, 0888693257,
архитектура и строителство
   Боряна Петрова Банева, Пазарджик, ул. Пирдоп 4, тел. 8-15-44, архитектура
   Владимир Любенов Воденичаров, гр. Пещера, ул. Стоян Налбантов 50А, тел. 20-42,
строителство и лиценз АП
   Верка Петрова Мануилова, Пазарджик, ул. Васил Априлов 7, вх. Б, тел. 44-34-00,
строителство, регулация по ЗОСОИ
   Веска Стоянова Иванова, с. Главиница, област Пазарджик, тел. 44-95-25, архитектура и
строителство
   Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 30, тел. 40-22-43, геодезия и
регулация по ЗСПЗЗ
   Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Геров 8А, тел. 8-42-14, архитектура и
строителство и оценки на недвижими имоти
   Денка Димитрова Ташева, Пазарджик, ул. Пейо Тодоров 4, тел. 46-10-77, архитектура и
строителство, оценител на недвижими имоти
   Ивайло Стефанов Пеев, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 30, тел. 44-24-96, архитектура
   Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, ул. Славейков 4, тел. 55-35, геодезия
   Илия Димитров Паунов, Пазарджик, ул. Дунав 2, тел. 44-02-04, строителство, лиценз от АП
   Йоана Христова Христова, Пазарджик, ул. Цар Симеон 24, ап. 4, тел. 44-06-44,
строителство, регулация по ЗОСОИ
   Красимира Борисова Райчева, Пазарджик, ул. Веделина 1, вх. Б, тел. 44-00-18, строителство,
регулация по ЗОСОИ
   Пенка Василева Василева, Пазарджик, ул. Марин Дринов 2, тел. 2-87-22, строителство,
регулация по ЗОСОИ
   Славка Григорова Бурова, Пазарджик, ул. Пейо Тодоров 4, тел. 2-53-25, геодезия, регулация
по ЗСПЗЗ
   Славка Костадинова Содева, Велинград, ул. Алеко Константинов 4А, тел. 2-35-07,
строителство
   Стела Янкова Павлова, гр. Пещера, ул. Михайл Такев 37, тел. 36-90, строителство
   Стоянка Атанасова Сотирова-Тодорова, Пазарджик, ул. Васил Левски 62А, тел. 44-44-98
строителство регулация по ЗОСОИ
   Христина Иванова Коцева, Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 91, ет. 5, тел. 5-49-47, геодезия по
ЗСПЗЗ
   Катя Владимирова Илиева-Зумпалова, Панагюрище, ул. Шести септември 14, архитектурен
техник
   Павел Николов Захов, Пазарджик, ул. Тодор Пенев 4, тел. 2-66-76, строителство и
архитектура
   Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 42, вх. Б, ет. 1, техник по
строителство и архитектура
   Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, ул. Камчия 9, тел. 8-27-59, геодезия, фотограметрия,
картография
   Георги Петров Трендафилов, гр. Пещера, област Пазарджик, ул. Владимир Рилски 17,
хидрогеология
   Румяна Илиева Митева, гр. Септември, област Пазарджик, ул. България 69, тел. 23-97,
хидромелиоративно строителство, оценяване на земеделски земи
   Лиляна Георгиева Мурунова, Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 110, ап. 19,
геодезия и картография
   Александър Стефанов Керкенеков, Пазарджик, ул. Стефан Захариев 9А, ет. 3, тел. 2-87-23,
строителство и архитектура
   Иванка Иванова Шулева, Велинград, ул. Иван Ушев 22, строителен техник
   Иван Георгиев Дулев, Велинград, ул. Хан Аспарух 99, строителен техник
   Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, ул. Завоя на Черна 12, ет. 2, тел. 2-17-83, строителен
техник
   Станимир Славев Славов, Пазарджик, ул. С. Раковски 1, тел. 45-42-04, инженер - пътно
строителство

                       IV. Разни

   Асен Василев Мандаджиев, Пазарджик, ул. Тодор Христович 1, тел. 44-41-31, маркетинг и
мениджмънд, сертификат от НЕЦ
   Атанас Димитров Маджунов, Пазарджик, бул. Стамболийски 18А, тел. 2-49-50, зоотехника
   Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил и Методий 20, графолог, оценител на
недвижими имоти
   Иван Петров Иванов, Велинград, ул. Пионерска 41, тел. 0359/2-52-11, горско стопанство
   Ганка Георгиева Гендурова, Пазарджик, ул. Д. Греков 10, ап. 15, тел. 2-88-66 и 0888082013,
златар и експерт-оценител МПС
   Георги Костадинов Овчаров, Велинград, ул. Иван Асен II № 14, тел. 0359/5-25-41, инженер
по горско стопанство, оценител
   Васил Владимиров Секулов, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7А, тел. 5-56-13, агроном
   Георги Георгиев Делиев, Пазарджик, ул. Ованес Соваджиян 15, тел. 44-19-68, 0885674546,
лесотехника, лиценз от АП
   Иван Любомиров Маринов, Пазарджик, ул. Булаир 12, тел. 2-23-33, ветеринарна медицина
   Иван Костадинов Петков, с. Мокрище, област Пазарджик, агроном
   Ирина Иванова Тилева, Пазарджик, ул. Никола Ръжанков 39, тел. 2-46-55, лесоинженерство
   Мариана Петрова Колева, Пазарджик, ул. Градинарска 11, тел. 44-13-74, екология
   Петър Стоилов Шопов, Велинград, ул. Съединение 142, лесотехника
   Пенка Петрова Николова, Пазарджик, ул. Антим I № 21, вх. Б, ап. 30, тел. 2-49-20, бизнес
оценител на исторически предмети, нумизматика, скъпоценни камъни и други произведения на
изкуството
   Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик, ул. Градинарска 29, оценка на исторически
предмети, археолог и нумизматика и бизнес оценител
   Илия Димитров Гончев, Велинград, ул. Сергей Румянцев 6, тел. 2-75-75, горско стопанство -
лесовъд
   Минко Илиев Първанов, Пазарджик, ул. Дунав 23, тел. 42-40-10, 0888941065,
криминалистика, графолог
   Олег Борисов Пенчев, гр. Пещера, ул. Антонивановци 72, лесоинженер
   Кирил Тодоров Цанов, Велинград, ул. Братя Маврикови 47, лесовъд
   Христо Николов Сотиров, Велинград, ул. Александър Стамболийски, бл. 4, лесовъд
   Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 32, зооинженер
   Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 32, лозаро-градинарство и
педагогика
   Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, органичен
синтез и каучук
   Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 98-
85-311, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на други активи, дизайн и приложни изкуства
   Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, ул. Васил Левски 62, вх. Б, ап. 19, тел. 2-77-75,
инженер-химик по опазване на околната среда, по техника на безопасността и условията на труд
   Лиляна Георгиева Убчева, с. Елшица, област Пазарджик, тел. 0897907143, инженер-
агроном, оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях
   Тодор Иванов Баров, Панагюрище, ул. Иван Кузмов, бл. 11, вх. А, ап. 20, инженер по
горското стопанство
   Стоян Иванов Юруков, Панагюрище, ул. Оборище 16, лесотехника
   Георги Димитров Пасков, гр. Пещера, ул Михайл Куманов 10, графолог
   Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК
анализ и идентификация
   Лучко Петров Врегов, Панагюрище, ул. Граф Игнатиев 40, тел. 0889501774, експерт
криминалист
   Елена Славчова Янева-Зисова, Велинград, ул. Т.Каблешков 47, тел. 0359/2-70-24,
0887364991, психолог
   Емилия Стоянова Калоферова, Пазарджик, ул. Макгахан 12, ет. 4, тел. 0887704575, психолог
   Делчо Иванов Атмаджов, Пазарджик, бул. Мария-Луиза 125, тел. 44-58-81, 0899484332,
агроном-оценител
   Снежана Георгиева Михова, Пазарджик, ул. Константин Величков 56, вх. А, тел. 45-56-77,
инженер химик
   Марийка Димитрова Фиданова, Пазарджик, ул. Свобода 1, тел. 0878783352, социална
педагогика и психология
   Димитър Иванов Димитров, Пловдив, ул. Амбарица 9, ет. 4, ап. 8, тел. 0888255151,
специалист геодезия, фотограметрия и ландшафт
   Владимир Никифоров Дунчев, Пазарджик, ул. Г. Раковски 9, ап. 27, тел. 45-60-27,
0895761635, психолог

              За съдебен район на Пловдивския окръжен съд

                    I. Икономически

   Александра Николова Маринова, Пловдив, ул. Велико Търново 71, моб. 0889282911,
стокознание
   Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул. Райко Даскалов 10, тел. 032/264696 032/268330
0888626047, организация на промишленото производство
   Ана Александрова Скерлетова, Асеновград, ул. Лозенград 1, сл. 0331/2 20 47; моб. 0888 358
748, счетоводство и работна заплата
   Ана Аристиева Корбетова, Асеновград, ул Цар Иван Асен II № 48, тел. 0888544591, оценка
на стопанско имущество
   Ана Дончева Желязкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 80, вх. А, ет. 7, ап. 28, тел. 032/826822;
0888287802, икономист-счетоводител
   Ангел Димитров Гъров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 209 А, вх. Б, ет. 3, тел. 032/833 344,
счетоводна отчетност
   Ангел Димитров Диков, Асеновград, ул. Отец Паисий 12, тел. 0331/2 44 52, счетоводство
   Анка Иванова Сарандева, Пловдив, ул. Васил Левски 3, дом. тел. 032/96 62 41, финанси и
кредит
   Анна Атанасова Илиева, Пловдив, ул. Георги Икономов 47, ап. 23, тел. 775276, счетоводна
отчетност
   Анна Сергеевна Лозанова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 31, вх. Д, ет. 1, ап. 2, тел. 032/822695;
0887/894 247, финанси и кредит
   Антон Георгиев Маринов, Пловдив, ул. Велико Търново 71, моб. тел. 0889 282911,
счетоводна отчетност
   Атанас Петров Марков, Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 58, тел. 64-37-44, финанси и кредит
   Атанас Стойнев Докузов, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 144, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 048
88 91 83, счетоводство и контрол
   Атанаска Христова Стоилова, с. Ягодово, ул. Цар Калоян 2, тел. 03104/2512; 0888248728,
стопанско управление
   Блага Романова Димитрова, Пловдив, ул. Царевец 8, счетоводни експертизи и оценки на
недвижими имоти
   Благой Георгиев Манолов, Пловдив, ул. Черноморец 5, тел. 633 254 и 230-930, счетоводна
отчетност
   Богдан Павлов Трайков, Пловдив, ул. Весела 29, дом. тел. 62-51-12; моб. 0889339654,
счетоводна отчетност
   Борис Цветанов Моллов, Пловдив, ул. Райно Попович 10, дом. тел. 265-252, счетоводна
отчетност
   Боряна Константинова Неделчева, Пловдив, ул. Мизия 14, ет. 2, ап. 4, тел. 0989 735028,
оценка недвижими имоти
   Валентин Иванов Иванов, Първомай, ул. Елин Пелин 13, дом. тел. 0336/43-40; сл. 032/69-60-
37; моб. 0886 834864, счетоводна отчетност
   Валентина Методиева Шиева, Пловдив, ул. Димитър Талев 124, бл. 1100, вх. Д, ап. 12, тел.
67-27-70, счетоводство и контрол
   Валентина Стайкова Тонева, Пловдив, ул. П.Васков 35, тел. 032/771535; 0887972108,
счетоводство и контрол
   Ваня Александрова Христозова, Пловдив, ул. Брезовска 48, ап. 4, тел. 032/954 846,
счетоводство и контрол
   Ваня Георгиева Ризова, Пловдив, ул. Кн. Богориди 4, Пловдив, бул. Руски 91, ет. 3, тел.
032/661-530; 897899321, оценител на недвижими имоти
   Васил Иванов Димитров, Пловдив, бул. Дунав 2, ап. 24, икономика на строителството
   Велика Георгиева Палевска, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 11, вх. В, ет. 3, ап. 9, тел. 834508,
икономика на промишлеността
   Величка Петкова Йорданова, Пловдив, ул. Пере Тошев 5, тел. 032/676-160; 032/676-166;
моб. 0888/204-265, икономически експертизи
   Величка Цончева Бояджиева, Пловдив, ул. Брезовска 40, ет. 10, ап. 50, 651975; 0888845862,
счетоводна отчетност и контрол
   Венета Петрова Томова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 26, ет. 3, ап. 7, 271-722; 906-313,
икономика и организация на вътрешната търговия
   Весела Иванова Добрева, Пловдив, бул. Шести септември 37А, дом. 032/44 46 80,
счетоводство и контрол
   Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтовнишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/436 041; моб.
098570415, счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни
икономически отношения
   Весела Стоянова Казашка, Пловдив, ул. Хан Телериг 1, тел. 032/65 14 90; 098446654,
счетоводство и контрол
   Веселка Георгиева Иванова, Пловдив, ул. Ралица 8; адрес за кореспонденция:, Пловдив, бул.
Шести септември 180, дом. 27-09-01; сл. 032/620734; моб. 0888/527872, корпоративни финанси
   Веска Василева Григорова, Пловдив, ул. Ген.Д.Николаев 80, ет. 1, ап. 1, тел. 032/64 03 29
032/627896, счетоводство и контрол
   Върбинка Николова Рогова, Пловдив, ул. Брезовска 42, ет. 14, ап. 69, тел. 032 625052; моб.
0887935805, икономика - бизнесадминистрация; счетоводство и контрол
   Гавраил Димитров Фалков, Пловдив, ул. Баучер 4, дом. 64-19-03; сл. 0888 636266,
счетоводна отчетност
   Геновева Стефанова Цветкова, Пловдив, бул. Марица 53, вх. Г, икономика на вътрешната
търговия
   Георги Георгиев Петров, Пловдив, ул. Хъшовска 12, тел. 032/23 01 98, икономика на
селското стопанство
   Георги Колев Траков, Пловдив, ул. Митинчеви градини 7, тел. 888305142, счетоводни
експертизи и финансови анализи
   Георги Николаев Мумджиев, Пловдив, ул. Анри Барбюс 11, тел. 032/622295 032/962276
0887812308 0888912388, финанси и кредит и застрахователно дело
   Георги Стилиянов Христов, Пловдив, ул. Ц. Дюстабанов 28, тел. 032/23 44 75, счетоводна
отчетност
   Грета Георгиева Чилова Пловдив, ул. Прага 6, тел. 032/66 21 84; 0898387969,
макроикономика; счетоводство и анализ
   Даниела Ангелова Брущилска, Пловдив, бул. Копривщица 18, ет. 13, ап. 76, оценка на
недвижими имоти
   Димитрийка Александрова Шикирова, Пазар-джик, ул. Цанко Церковски 18, ет. 3, стоковед
   Димитър Ангелов Лулчев, с. Катуница, ул. Яташка 2а, Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 3, тел.
944894; 944895, счетоводна отчетност
   Димитър Георгиев Илинкин, Пловдив, бул. Свобода 45, дом. 44-28-83, счетоводна отчетност
   Димитър Георгиев Йорданов, Пловдив, ул. Пере Тошев 5, тел. 032/676-160; 032/676-166;
0885/005-085, счетоводство и контрол
   Димитър Желев Димитров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 286, вх. А, ап. 26, тел. 032/861533;
0888333580, икономист
   Димитър Крумов Стоилов, Пловдив, бул. В.Априлов 90, ет. 5, ап. 9, тел. 032/689 316,
счетоводна отчетност
   Димитър Николов Николов, Пловдив, ул. Дръзки 9, ет. 2, ап. 4, 44-16-09, счетоводна
отчетност
   Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул. Д. Талев 84, ап. 6, тел. 032/762960 0888837551,
икономист
   Доброслава Желязкова Сидерова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Е, ет. 3, ап. 11, дом.
032/294-468; сл. 032/62 93 26; моб. 0887 825 983, счетоводство и контрол
   Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 144, ап. 9, тел. 042/602516;
08999112510, експерт-счетоводител
   Дора Димитрова Чипилова, Пловдив, ул. Ландос 46, ет. 4, ап. 11, 898946598, счетоводство и
контрол
   Дочка Петкова Георгиева, Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 102, ап. 42, дом. 670377; моб.
0887242079, счетоводна отчетност
   Душко Георгиев Найденов, Пловдив, бул. Данаил Николаев 100, ет. 1, ап. 3, дом. 032/641
991; моб. 0887/434 262, счетоводна отчетност
   Евелина Ценова Панчева, София, ж.к. Слатина, бл. 5, вх. В, ап. 49, тел. 0888460330; 702553,
организация на производството и управление на промишлеността
   Екатерина Стоянова Христова, Пловдив, ул. Ген.Д.Николаев 90, тел. 032/64 03 60,
организация и заплащане на труда
   Елена Димитрова Тошева, Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 106, тел. 032/694290, финанси и
кредит - машинна обработка на икономическата информация
   Елена Йорданова Георгиева, Пловдив, ул. Райна Княгиня 27, тел. 032/964-344; 888934949,
оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи
   Елена Николова Сукова, Пловдив, ул. Гълъбец 2, ет. 5, ап. 14, тел. 032/26 95 24, икономика -
промишленост и строителство
   Елена Тодорова Диварова, с. Марково, ул. Трети март 30, тел. 03112/287 032/627896,
счетоводство и контрол
   Жана Петрова Величкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 286, вх. Б, ап. 24, тел. 032/86 17 26; моб.
0888 965224, икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството
   Здравка Григорова Далчева, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 147, вх. А, тел. 260389,
счетоводна отчетност
   Златка Янева Минкова, Пловдив, ул. Ст. Стамболов 83, тел. 032/77 35 27; мобилен 099 23 46
45, икономика; планиране и отчетност на търговията и промишлеността
   Ива Георгиева Ангелова, Пловдив, ул. Стою Шишков 10, ап. 13, тел. 032/26 26 64;
032/940029; моб. 0887588002, счетоводство и контрол
   Иван Манов Петканов, Карлово, ул. Петър Юруков 35А, тел. 0335/48 55, счетоводство
   Иван Тодоров Демерджиев, Пловдив, бул Шести септември 210, ет. 4, ап. 8, ул. Братя
Бъкстон 88, ет. 3,тел. 888679734, икономист-счетоводител; лицензиран оценител на недвижими
имоти
   Иванка Стоева Генова, Пловдив, ул. Силиврия 26 и адрес за призоваване бул. Марица 130
(офис), дом. 670 425; сл. 620332, счетоводство и контрол и маркетинг
   Илия Иванов Попов, Пловдив, ул. Найден Геров 17, тел. 032/23 77 77, икономика на
строителството
   Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 29, ет. 3, ап. 7, дом. 032/67-41-
28; моб. 0887/872942, икономика и управление на индустрията; макроикономика
   Йордан Боянов Джамбов, Пловдив, ул. Борба 17, дом. 032/954598; сл. 032/62 8059; моб.
0889265836, експерт-счетоводител
   Катя Аргирова Костова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 182, вх. В, ап. 5, тел. 032/82 28 00,
икономически експертизи
   Катя Иванова Димитрова, Пловдив, ул. Дон 16, сл. 032/69 32 06; дом. 032/235651; моб. 0886
824 191, икономика на вътрешната търговия
   Кина Кръстева Иванова, Пловдив, ул. Ален мак 30, ап. 24, адрес за получаване на призовки:
Пловдив, бул. Марица 55, ет. 2, ап. 6, тел. 032/95 24 19; мобилен 0889 531 429, счетоводна
отчетност
   Кирил Костадинов Цонков, Пловдив, ул. Студенец 47, ет. 3, ап. 13; офис - ул. Райко
Даскалов 53, тел. 0899740664, оценка недвижими имоти
   Костадин Иванов Генев, Пловдив, ул. Асен Христофоров 16, бл. 1110, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел.
032/671179 моб. 0899 820 004, оценка недвижими имоти
   Кунка Атанасова Кискинова, Пловдив, бул. В.Априлов 112, ет. 2, ап. 6, тел. 436480,
финанси и кредит
   Лидия Ангелова Занова, Пловдив, ул. Цанко Церковски 6, тел. 23-85-01; моб. 0888 657062,
икономика на транспорта
   Лиляна Йорданова Христева, с. Цалапица, ул. Охрид 8, тел. 87703112, икономика и
мениджмънт-стоково-оценъчни експертизи
   Любомир Цветков Йотов, София, ж.к. Яворов, бл. 11, вх. А партер, ап. 2, тел. 02/8463902;
02/8462873; 0888220716, международни икономически отношения; митническа и
външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни
системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз
   Маргарита Илиева Топузова, Пловдив, ул. Г.Кирков 83, счет. и контрол, икономист
   Мариана Георгиева Аргирова, Асеновград, ул. Марица 4, дом. 2-98-79; сл. 6-22-80,
счетоводна отчетност
   Маринка Йорданова Веселина, Пловдив, ул. Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел.
032/215073 моб. 0888864032; 0878313014, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
   Мария Ангелова Христова, Пловдив, ул. Георги Мамарчев 7; адрес за кореспонденция:
Пловдив, бул. Шести септември 180, дом. 27-19-37; сл. 62-07-34; моб. 0889 323986, статистика;
корпоративни финанси
   Мария Делчева Мичева, Пловдив, ул. Съборна 13, експерт-счетоводител
   Мария Жорес Димова, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 96, дом. 032/268 390; сл.
032/638 572; моб. 0887 869 399, счетоводна отчетност
   Мария Иванова Чочева (Тончева), София, ул. Христо Белчев 2, ет. 4, сл. 02/9872693; моб.
0888 262214, счетоводна отчетност
   Мария Кръстева Божилова, Пловдив, ул. Стара планина 12А, дом. 032/94 06 71; сл. 032/62
32 14, финанси
   Мария Николова Пимпилова, Пловдив, ул. Константин Геров 40, тел. 770086, счетоводна
отчетност
   Мария Рашкова Шопова, Пловдив, ул. Дунав 100, офис 112, 955172, икономика и
управление на селското стопанство
   Марияна Желязкова Трендафилова, Пловдив, ул. Драган Цанков 34, ет. 1, моб. 0888942334,
икономика на вътрешната търговия
   Марияна Пенчева Пенчева, Пловдив, бул. Н.Вапцаров 111, тел. 032/44 59 39, 032/77 38 48,
0888 72 70 88, икономика и управление на промишлено предприятие
   Милка Енчева Енева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Ж, ет. 5, ап. 18, тел. 032/830 039; моб.
098 658 255, икономика на вътрешната търговия; управление и технология на търговската
дейност
   Мима Петрова Мирчева-Петрова, Пловдив, бул. България 80, тел. 956543; 098 916-370,
организация на производството и управление на промишлеността
   Минка Желева Михайлова, Пловдив, ул. Д-р Никола Ковачев 15, ет. 3, ап. 6, тел.
032/992209, 0889903313, счетоводна отчетност
   Митко Йовчев Делев, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 59, вх. Б, ап. 9, тел.
032/33806, икономист - стокознание
   Михаела Йорданова Абаджиева, Пловдив, ул. Любен Каравелов 9Б, тел. 032 640131; моб.
0899 158671, счетоводни експертизи
   Надка Колева Цинигарова, Асеновград, ул. Свети Врач 16, дом. 0331/28778; сл. 0331/64744;
моб. 0887 378 138, счетоводство и контрол
   Натали Ивановна Кънева, Пловдив, ул. Д. Николаев 112, ет. 5, ап. 10, дом. 032/453940; сл.
0887 75 41 25, счетоводство и контрол
   Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к. Люлин, бл. 533, вх. Д, ет. 7, ап. 116, дом. 032/26
24 80; 888059063, икономика на транспорта; организация и управление на производството в
транспорта
   Недялка Георгиева Герджикова, с. Войводиново, офис, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53; Дом
“Левски”, ет. 2, стая 21, тел. 032/622-808; 0888/994816; 0889/666997; 03101/265, счетоводство и
контрол
   Ненка Пенчева Пирянкова, Хисар, ул. Хан Кубрат 14, тел. 0337/36 68; моб. 0889 50 39 22,
финанси
   Ненчо Петров Лазаров Пловдив, Пловдив, ул. Вечерница 14, ап. 24, тел. 032/44 99 85,
899921444, счетоводство и контрол
   Николай Георгиев Мумджиев, Пловдив, бул. 6-и септември 51, тел. 032/44 39 32; 0889 90 88
71, застрахователно дело
   Николай Йорданов Тасев, Пловдив, ул. Младежка 12б, дом. 032/64 18 63; 888331706,
икономист по строителството
   Николай Михайлов Груев, Пловдив, ул. Антим I № 32, дом. 953-177; сл. 620-537; моб. 098
459177, счетоводна отчетност
   Николай Стефанов Ненков, Пловдив, ул. Кичево 13, тел. 032/766-268; моб. 048 782-649,
счетоводна отчетност
   Нина Димитрова Атанасова, Пловдив, бул. Н. Вапцаров 100, тел. 032/776843, икономика и
отчет в търговията
   Нина Петрова Щильонова, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител № 122,тел. 888604506,
оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи
   Огнян Тодоров Кънчев, Пловдив, ул. Богомил 27, ет. 4, ап. 8, дом. 032 631662; 098 330553,
икономика и управление на промишленото производство
   Олга Ангелова Цветанова, с. Първенец, ул. Съединение 79, тел. 03111-2721; 03111-2281,
финансист-икономист
   Пейо Минев Кисьов, Пловдив, бул. Източен 125, вх. В, ет. 8, ап. 29, тел. 032/643125;
032267478, аграрикономист
   Пейчо Петров Киров, Пловдив, бул. България 162, ап. 10, тел. 032/94 22 90; моб. 0889
353571, икономика на транспорта
   Пенка Ганчева Петрова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 81а, вх. Г, ап. 9, тел. 032/820-641;
0888988245, експерт-счетоводител
   Пенка Димитрова Дженкова, Пловдив, ул. Богомил 122, ет. 5, ап. 13, дом. 271 191; сл.
632651; моб. 0887/450797, счетоводство и контрол
   Пенка Костадинова Златкова, Пловдив, ул. Жълтуга 5, тел. 032/68 15 32, икономическа
отчетност
   Петър Велизаров Миков, София, ж.к. Обеля 2, бл. 233, ет. 4, ап. 12; Пловдив, ул. В.Левски
101, ет. 10, ап. 88, тел. 885800686, счетоводни и финансово-ценови експертизи
   Петър Видев Недев, Пловдив, ул. Победа 50, ет. 6, ап. 17, тел. 032/941-720, счетоводни;
икономически; финансови; данъчни
   Петя Величкова Койнова, Пловдив, бул. Ал.Стамболийски 49, бл. 1115, вх. Е, ет. 3, ап. 9,
тел. 032/69-78-78; моб. 099/92-30-86, счетоводство и контрол; счетоводство и одит
   Петя Добрева Гайдарова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 68, тел. 0897767852, аграрна
икономика
   Пламен Николов Краевски, Пловдив, ул. Даме Груев 32, стоково-оценъчни експертизи
   Радко Стоянов Калапанков, Пловдив, ул. Даме Груев 30, тел. 032/763773; 098589889,
икономист по промишлеността - машиностроене и корабостроене
   Румен Христов Видев, Пловдив, ул. Мара Гидик 40, ет. 2, ап. 6, тел. 032/26-29-13; моб.
0889425429, счетоводство и контрол
   Светослав Юлиев Славов, Пловдив, ул. Иван Вазов 56; адрес за контакт Пловдив, ул. Любен
Каравелов 9Б, тел. 452836; 0888 433685, икономика и организация на труда
   Слави Радуилов Николов, Пловдив, ул. Полк.Сава Муткуров 47, ап. 14, тел. 032/964625;
032/270160-сл.; 098588501, икономист - икономика и управление на транспорта
   Славка Ангелова Каменова, Пловдив, ул. В. Ихчиев 4, оценител на гори и земи от горски
фонд
   Спаска Георгиева Кръстева, Пловдив, ул. Петко Д. Петков 34, бл. 13А, вх. Б, ет. 6, ап. 16,
тел. 032/239 314, научна организация на управленската дейност
   Стефан Савов Варнев, Пловдив, бул. Шести септември 211, ет. 1, ап. 2, тел. 888577561,
оценка на дълготрайни материални активи, на машини и съоръжения, на земеделски земи и
подобрения върху тях
   Стефанка Атанасова Балканджиева, Пловдив, бул. България 39, ап. 13, тел. 032/95 66 11;
мобилен 0889 788 395, счетоводна отчетност
   Стоилка Делова Танчева, гр. Стамболийски, бул. В.Левски 11А, дом. 0339/42-94; 098/922-
894, финансово-счетоводна дейност
   Стоян Димитров Кичуков, Пловдив, ул. Димитър Талев 55, ет. 5, ап. 13, дом. 032/77 67 38,
икономика на строителството
   Стоянка Димитрова Топурова, Асеновград, ул. Пирин 30, тел. 033124708; моб. 0888 787992,
икономика на промишлеността и строителството
   Стоянка Павлова Василева, Първомай, ул. Рожен 3а, тел. 0336/40 27, стопанско планиране
   Таня Петрова Шопова, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 143, вх. В, тел. 032/ 681 588, счетоводство
и контрол
   Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул. Никола Войводов 12, ет. 2,ап. 6, ул. Княз Богориди 4,
тел. 032/661530; 888347410, оценител на недвижими имоти; непарични вноски по чл.72 ТЗ
   Таня Стоянова Костова, гр. Стамболийски, ул. Хаджи Димитър 11, дом. 0339 6342; сл. 0339
2319; моб. 0889 639696, счетоводна отчетност
   Тинка Динчева Василева, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 75, ет. 3, тел. 032/633633;
моб. 0888342046, икономика и управление на промишлеността
   Тодорка Атанасова Бъчварова, Пловдив, бул. Васил Априлов 85, тел. 032/44 94 78,
икономика на промишлеността
   Тошко Стоилов Райчев, Пловдив, ул. Съгласие 7, тел. 272172; 0888211847, социално-
икономическа информация
   Харизан Стоянов Марков, Сопот, ул. Хаджи Димитър 3Б, дом. 35-10, счетоводна отчетност
   Христо Ангелов Белчилов, Пловдив, ул. Княз Черказки 13, тел. 032/23 31 07, икономист
   Христо Борисов Братанов, Карлово, ул. Кирил и Методий 4, тел. 31-53, стопанска отчетност
   Цветана Борисова Гяурова, Пловдив, ул. Трети март 8, 692529, счетоводна отчетност
   Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос 3, ет. 3, ап. 9, тел. 032/838-759; 899304245;
877328583, оценител на недвижими имоти
   Юлия Здравкова Христева, Асеновград, ул. Тракия 23, счетоводство и контрол
   Янко Йорданов Райков, Пловдив, ул. К. Фотинов 16А, тел. 032/23 72 25, счетоводство и
контрол

                      II. Технически

   Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул. Райко Даскалов 10, тел. 032/264696; 032/268330;
0888626047, двигатели с вътрешно горене
   Ангел Василев Първанов, Пловдив, ул. Авлига 13, тел. 888626152, транспортна техника и
технологии
   Ангел Начев Калайджиев, Първомай, ул. Родопи 9, тел. 0336/57 93, криминалистични
експертизи
   Ангел Спасов Ангелов, Пловдив, ул. Средец 62а, тел. 098 78 46 39, криминалистични
експертизи
   Атанас Петров Арапов, с. Житница, ул. 34-та 13, община Калояново, област Пловдив,
автотехнически експертизи
   Атанас Христов Чифутов, Пловдив, ул. Трепетлика 3, двигатели с вътрешно горене
   Божидар Георгиев Тодоров, Пловдив, бул. Руски 65а, тел. 032/23 87 20, инженер по горско
стопанство
   Валентин Тодоров Кирков, Асеновград, ул. Мир 12, тел. 0331/2 86 31, криминалистични
експертизи
   Васил Николов Юруков, Пловдив, ул. Сатурн 8, тел. 032/45 32 21, техник; машинен
инженер
   Васил Петров Трендафилов, Пловдив, ул. Орфей 9, тел. 032/44 81 28, инженер технолог
   Васко Петров Божев, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Явор 1, ап. 2, тел. 032/932138; 098784448,
дактилоскопни експертизи
   Величко Тодоров Колев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 142, ет. 10, ап. 38, тел. 032/83 19 13 0889
23 37 93, авиационна техника
   Вельо Димитров Жеков, Пловдив, ул. Петко Д. Петков 42, вх. А, тел. 032/268330
032/634546, инженер металург
   Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтовнишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/436 041; моб.
098570415, технология на металите и металообработваща техника
   Веселин Атанасов Бакалов, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Чорлу 35, ап. 15, тел. 032/933353;
098784456, дактилоскопни експертизи
   Веселин Янков Хаджиев, Пловдив, ул. Ген. Дан. Николаев 48, ет. 5, ап. 10, тел. 032/432545;
624301; мобилен 0888 588 042, инженер по озеленяване
   Гаврил Георгиев Костов, гр. Стамболийски, ул. Хаджи Димитър 11, тел. 0339/6342;
898424582, автотехнически експертизи
   Генади Раднев Коев, Пловдив, ул. Волга 70, бул. България 8, ап. 18, тел. 032/932138;
098784451, дактилоскопни експертизи
   Георги Атанасов Генчев, Пловдив, ул. Баучер 13, ет. 5, ап. 15, автотехнически експертизи
   Георги Борисов Ламбрев, Асеновград, ул. Братя Миладинови 4, тел. 0331/6 32 09,
криминалистични експертизи
   Георги Боянов Попов, Пловдив, ул. Ген.Дан.Николаев 105, тел. 032/447797 - дом. /факс;
0888421242-моб., двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи
   Георги Гаврилов Костов, гр. Стамболийски, ул. Хаджи Димитър 11, дом. 0339/ 63 42; сл. 93
1432 206; мобилен 0889478813, автотехнически експертизи на автомобили и трактори
   Георги Иванов Генов, Пловдив, ул. Силиврия 26; адрес за призоваване, бул. Марица 130,
офис, дом. 032/670 425; сл. 620 332, автотехнически експертизи на автомобили и кари
   Георги Костадинов Мандов, Пловдив, ул. Волга 70, бул. Руски 21, ет. 7, тел. 032/933354;
098792610, балистични, трасологически експертизи
   Георги Николов Каменов, Пловдив, ул. В.Ихчиев 4, тел. 032/ 694401, лесовъд
   Георги Панов Салутов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 175, вх. Б, ет. 8, ап. 24, тел. 032/632203,
автоматизация на производството
   Георги Петров Попов, Пловдив, бул. Хр. Ботев 75, тел. 032/63 32 04, двигатели с вътрешно
горене
   Георги Славчов Георгиев, Пловдив, ул. Данаил Юруков 2а, тел. 887390900, инженер по
двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи
   Георги Стефанов Стефанов, Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 47, вх. В, тел. 032/ 262521;
898448556, боеприпаси
   Георги Филипов Маровски, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Екзарх Йосиф 5, ап. 10, тел.
032/932138; 0889226656, дактилоскопни експертизи
   Гергана Иванова Каукова, с. Войводиново, община “Марица”, ул. Цветарска 6, тел.
031012657, моб. 0899841291, технология на виното и пивото
   Григор Николов Суболиев, Асеновград, ул. Ат. Свещаров 11, двигатели с вътрешно горене,
автотехнически експертизи
   Дело Спасов Спасов, Пловдив, ул. Победа 50, ет. 6, ап. 18, дом. тел.: 944 744; сл. тел. 633
233; мобилен 0888 709 608, автотехнически експертизи
   Димитър Бонев Димитров, Карлово, ул. Ген. Карцов, бл. 86, вх. А, тел. 0335/95176;
0889/314813 - моб., инженерно-технически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение
   Димитър Георгиев Кордев, Пловдив, ул. Волга 70; ж.к. Тракия, бл. 84, вх. Е, ап. 21, тел.
032/933357; 098784434, дактилоскопни експертизи
   Димитър Желев Димитров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 286, вх. А, ап. 26, тел. 032/861533;
0888333580, проектиране и внедряване на автоматизирани системи за управление
   Димитър Спасов Колчев, Пловдив, ул. Д. Талев 144, бл. 1101, ет. 3, ап. 7, тел. 889915201,
геодезия; фотограметрия и картография
   Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул. Д. Талев 84, ап. 6, тел. 032/762960; 0888837551,
машинен инженер
   Димитър Тодоров Бришимов, Асеновград, ул. Чепино 6, тел. 032/63 22 03; 098 76 43 65,
противопожарна техника и безопасност, специалист В и К
   Евгени Павлов Доралийски, Сопот, ул. Дякон Викентий 12, тел. 03353/651, радио- и
телевизионна техника
   Евгения Иванова Ацалова, Асеновград, ул. Кракра 2, обществено хранене и хранителни
продукти
   Евгения Кирилова Попова, Пловдив, ж.к. Тракия бл. 259, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 032/681378
- дом.; 098887435, електроснабдяване и електрообзавеждане
   Емил Тинков Чалмов, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Кр.Раковски 15, ап. 12, тел. 032/933359;
098 78 44 36, графологични експертизи
   Запрянка Дякова Райчева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 195, вх. В, ап. 6, тел. 032/829275;
0889400191, автоматизация на дискретното производство
   Здравко Любенов Лазаров, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Гладстон 36, тел. 032/933351; 098 78
44 33, дактилоскопни експертизи и криминалистични експертизи
   Иван Добрев Ганчев, Пловдив, бул. Копривщица 19, ет. 9, ап. 25, GSM 0884110333, всички
видове криминалистически експертизи
   Иван Евгениев Александров, гр. Стамболийски, ул. Заводска 5, тел. 032/932 403,
криминалистични експертизи
   Иван Любенов Атанасов, Пловдив, бул. Дунав 6, ет. 7, ап. 27, тел. 032/95 03 36; 0898478973,
селскостопански машини; машинен инженер
   Иван Пенев Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 144, вх. В, ет. 8, ап. 23, тел. 032/680523 - дом.;
032/681675 - сл.; 0888722875 - моб., инженер по радиоелектроника
   Иван Тодоров Драгнев, Хисар, ул. Хайдут Генчо 9, тел. 032/932 404, криминалистични
експертизи
   Ивелин Любенов Бъчваров, Пловдив, ул. Люле Бургас 36, eт.4, ап. 12, тел. 032/437898-дом.,
електрически машини и апарати
   Йовко Георгиев Зенков, гр. Раковски, ул. Д. Драгиев 4, тел. 032/932 406, криминалистични
експертизи
   Йордан Павлов Иванов, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Златорог 28, ап. 20, тел. 032/932138;
098784442, дактилоскопни експертизи
   Йордан Петров Димитров, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Г.Байданов 9, тел. 032/933356;
098784453, дактилоскопни експертизи
   Кирил Александров Апостолов, Пловдив, ул. Памир 8, дом. 032/77 07 07; сл. 032/63 14 40,
съобщителна техника
   Кирил Петров Стоянов, Пловдив, бул. Дунав 4, ет. 8, ап. 39, тел. 032/96 64 92, графологични
експертизи
   Константин Атанасов Минков, Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 105, тел. 032/44 55 86; моб.
0888602329, автотехнически експертизи
   Костадин Симеонов Кожухаров, Пловдив, ул. Босилек 12, ет. 1, ап. 1, тел. 032/684168 - дом.;
08885859462, подемно-транспортни, строителни и минни машини
   Красимир Георгиев Панов, Пловдив, ул. Менделеев 29, ет. 2, тел. 032 634445; 0888962458,
експлоатация на жп транспорт
   Красимир Макавеев Цеков, Пловдив, ул. Ген.Радко Димитриев 15, ет. 9, ап. 26, тел.
032/274491; 098742387, инженер авиационна техника
   Кръстан Борисов Самарджиев, Пловдив, ул. Младежка 20а, тел. 032/63 27 05; 032/63 27 19,
автоматизация на производството
   Кръстьо Атанасов Несторов, Пловдив, ул. Калофер 16, тел. 032/66 71 14; 897466381,
оценител на машини и съоръжения; машинен инженер
   Кръстю Георгиев Гаджев, Пловдив, ул. Силиврия 12, ет. 2, тел. 032/ 69 88 10, 898754405,
графологични експертизи
   Лусия Йосифова Кесова, Пловдив, ул. Лозарска 71, патенти за изобретения и полезни
модели
   Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул. Ал. Стамболийски 62, тел. 0335/78 01,
автомобилен транспорт; трактори и кари
   Любомир Антонов Деников, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 4, вх. Г, ап. 5, тел. 032/282-804,
специалист по изчислителна техника; компютри
   Маргарита Иванова Добрева, с. Рогош, ул. П.Р. Славейков 5, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 151,
вх. Ж, ет. 5, ап. 14, тел. 03121/2436 - дом., текстил и плетиво
   Мариана Николова Николова, Пловдив, ул. Г.Мамарчев 15, ап. 9, тел. 098 78 44 59,
криминалистични експертизи
   Марин Богданов Тарев, Карлово, ул. Ген.Карцов 76, вх. В, ап. 5, тел. 0335/ 93174;
888867502, боеприпаси
   Мария Стефанова Тимова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 62, ет. 4, ап. 12, GSM
0888950032, дактилоскопични експертизи
   Мария Стоянова Станчева-Янева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 213, вх. В, ап. 21, тел.
032/834217 - дом.; 098215109, технология на машиностроенето
   Мартин Иванов Кръстанов, Пловдив, бул. Н.Вапцаров 78, ап. 17, тел. 032/932 403,
криминалистични експертизи
   Методи Найчев Консулов, Пловдив, ул. Отец Паисий 39, тел. 032/26 01 21; 888636513,
радиотехника инженер
   Милен Борисов Кацаров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 28, вх. Б, тел. 098 78 44 46,
криминалистични експертизи
   Милена Йорданова Стойчева, Пловдив, ул. Волга 70, бул. 6-и септември 196, ап. 3, тел.
032/933365; 098784427, химически експертизи
   Минко Колев Нешев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 50, вх. Г, ап. 19, дом. тел. 826378; сл. тел. :
638190, физика на полупроводниците и диелектриците
   Минчо Николов Минев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 43, вх. Г, ап. 14, тел. 048/945365, електр.
машини и апарати
   Мирена Генчева Илчева, Пловдив, бул. Македония 67, вх. Б, ет. 1, ап. 6, електронна техника
и микроелектроника
   Мирослав Д. Саханджиев, Пловдив, ул. Брезовска 40, ап. 45, тел. 098 78 44 30,
криминалистични експертизи
   Мирослав Димитров Саханджиев, Пловдив, ул. Волга 70, тел. 032/933360, графологични
експертизи
   Михаил Владимиров Харковски, Пловдив, ул. Спартак 11, автотехнически експертизи
   Надя Ангелова Стефанова, Пловдив, ул. Лазо Войвода 11, ет. 3, ап. 9, тел. 032/624460;
032/267368 - сл., инженер по електроника и автоматика
   Неделчо Атанасов Шопов, Карлово, ул. Юмрук чал 26, GSM 0884110333, дактилоскопични
експертизи
   Недялко Рашков Рашков, Асеновград, кв. Запад, бл. 109, вх. Б, ет. 1, тел. 0331/6 74 58,
пожарна безопасност
   Нейко Гаврилов Ангелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 61, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел. 032/62 66 17;
032/822981; 0888625288, технолог на самолето- и вертолетостроенето
   Нели Иванова Сотирова, Пловдив, бул. Хр. Ботев 152, ап. 43, автоматизация на
производството
   Неофит Неофитов Крумов, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Вечерница 14, ап. 16, тел. 032/933356;
098764733, дактилоскопни експертизи
   Никола Георгиев Гинов, Пловдив, бул. България 130, ет. 2, ап. 18, тел. 032/95 21 12,
криминалистични експертизи
   Никола Христев Шкодров, Пловдив, ул. Бугариево 5, тел. 032/779037-дом.; 048795959,
автомобилен транспорт; трактори и кари
   Николай Георгиев Костадинов, Пловдив, бул. Ал.Стамболийски 92, ет. 6, тел. 098 78 44 38,
криминалистични експертизи
   Николай Запрянов Писанов, Пловдив, ул. Боримечката 20, ет. 3, ап. 9, тел. 032/932-135;
032/671639, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К
   Николай Илиев Козумов, Пловдив, ул. Волга 70, тел. 032/933358; 098784439, дактилоскопни
експертизи
   Николай Стоянов Балевски, Пловдив, ул. Волга 70, бул. 6-ти септември 169, тел.
032/933352; 098792621, балистични, трасологически; графологични
   Огнян Христов Костадинов, Пловдив, ул. Никола Войводов 18, ет. 5, тел. 032/23 77 13; моб.
888287362, водоснабдяване и канализация - пречистване на водите
   Онник Харутюн Таракчиян, Пловдив, ул. Георги Бенковски 22, тел. 885090605,
изчислителна техника
   Павел Иванов Костадинов, Пловдив, бул. Пещерско шосе 125а, тел. 032/43 94 34;
888772477, двигатели с вътрешно горене; машинен инженер
   Павел Николов Ангелов, Пловдив, ул. П. К. Яворов 9, тел. 032/ 23 46 52, машинен инженер -
общо машиностроене
   Павлина Иванова Георгиева, Пловдив, ул. Оборище 12, ет. 4, ап. 12, тел. 032/650142 - дом.;
0888790702 - моб., автом.на производството; машини и апарати в химическата, хранително-
вкусовата и металургичната промишленост
   Панайот Йонков Чепилски, Пловдив, ул. Хаджи Димитър 27, тел. 032/63 22 03,
противопожарна техника и безопасност, специалист В и К
   Пенчо Иванов Кирилов, Пловдив, ул. Волга 70; ж.к. Тракия, бл. 10, вх. Г, тел. 032/933366;
098792241, химически експертизи
   Пеньо Николов Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 141, ет. 7, ап. 25, тел. 032/68 46 75
898739747, боеприпаси
   Петко Динчев Тороманов, Пловдив, бул. Марица 22, ет. 6, ап. 17, тел. 032/433628;
032/945144, технология на микробиологични и ферментационни продукти; технология на пивото
и безалкохолни напитки
   Петко Койчев Семов, Асеновград, ул. Градешница 32, вх. Б, ет. 2, ап. 5, тел. 0331/45789 -
дом.; 0886803072, двигатели с вътрешно горене
   Петър Димитров Димитров, Пловдив, ул. Славянска 87, тел. 032/624521; 032/270662;
098318735, машинен инженер
   Петър Йозов Изевков, гр. Раковски, ул. П.Волов 20, тел. 031512048, криминалистични
експертизи
   Петър Лалев Муратев, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Македония 25, ап. 67, тел. 032/932138; 098
78 65 64, дактилоскопни експертизи
   Петър Любенов Равелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 3, ап. 8, тел. 888003339,
експлоатация на жп транспорт - консултант по сигурността на превоза на опасни товари
   Петър Тодоров Мерджанов, Пловдив, ул. Свети Горазд 12, тел. 032/44 21 33, експерт по
машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
   Пламен Петров Каназирев, Карлово, бул. Освобождение 36, вх. А, тел. 0335/30 20,
криминалистични експертизи
   Пламен Стефанов Петров, Пловдив, бул. Копривщица 7, тел. 032/44 04 83; 0899808581,
експлоатация и ремонт на летателни апарати; машинен инженер
   Радка Станилова Димитрова, Пловдив, ул. Филип Македонски 82а, тел. 0888/680975,
двигатели с вътрешно горене
   Райчо Костадинов Райчев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 195, вх. В, ап. 6, тел. 032/829275 - дом.;
032/696688 - сл., технология на машиностроенето и металорежещите машини
   Росен Георгиев Генчев, Пловдив, ул. В.Левски 103, ап. 59, тел. 098 78 46 42,
криминалистични експертизи
   Румен Любенов Мишков, Пловдив, ул. Асен Златаров 32а, тел. 032/27 20 46, автоматизация
на производството
   Румяна Тодорова Бъчварова, Пловдив, бул. Васил Априлов 85, тел. 032/44 94 78, технология
на машиностроенето
   Румяна Христова Славкова, Пловдив, бул. България 109, тел. 032/957 859; моб. 0887 762
207, металургия на черните метали
   Сава Ангелов Симеонов, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Милеви скали 23, ап. 8, тел. 032/933359;
098 78 44 54, графологични експертизи
   Светослав Александров Велев, Пловдив, ул. Хр. Данов 10, тел. 032/63 83 14, водоснабдяване
и канализация
   Светослав Маринов Вълчев, Пловдив, бул. Руски 93, дом. 032/63 38 88; сл. 032/62 55 66,
съобщителна техника
   Снежанка Тодорова Алексиева, Пловдив, ул. Фр. Ж.-Кюри 18, тел. 032/633373; 0898434017,
технология на машиностроенето
   Спаска Георгиева Георгиева, Пловдив, бул. Стефан Стамболов 21, ет. 4, ап. 9, тел.
032/696433 - дом.; 0887248108, технология на машиностроенето и металите
   Станимир Г. Добревски, с. Костиево, тел. 098 78 44 50, криминалистични експертизи
   Станислав Александров Златанкев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 51, вх. А, ап. 10, тел.
032/681211; сл. 032/604884; 098663738, каростроене и автотранспортна техника
   Стефан Каменов Мутафчиев, Пловдив, ул. Брезовска 46, ап. 66, тел. 032/650407; моб.
098320470, машиностроителни технологии и производствена техника
   Стефан Савов Варнев, Пловдив, бул. Шести септември 211, ет. 1, ап. 2, тел. 888577561,
инженер по двигатели с вътрешно горене
   Стоимен Георгиев Георгиев, Пловдив, ул. Волга 70; ж.к. Тракия, бл. 198, вх. В, ап. 15, тел.
032/933361; 098315511, балистични трасологически
   Стоичко Дойчев Дойчев, Пловдив, ул. Славееви гори 7а, ет. 2, GSM 0888950150,
автотехнически експертизи
   Стоян Димитров Мишинев, Пловдив, ул. Скопие 58, ап. 13, тел. 032/621250 - сл.; 032/773759
- дом.; 0887425785, комуникационна техника и технологии
   Стоян Илиев Бонев, Пловдив, ул. Волга 70, кв. Прослав, ул. Земеделска 4, тел. 032/933364;
098794041, химически експертизи
   Сукиас Онник Дердерян, Пловдив, ул. Мали Богдан 12, ет. 3, сл. 032/623 690; 623691; дом.
032/622884, далекосъобщителна електротехника (инж. телекомуникации)
   Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул Никола Войводов 12, сл. адрес Пловдив, ул.
Р.Даскалов 29 “Имоти консулт” - ООД, тел. 032/231530 - сл.; 032/237990 - дом; 0888347410,
електронна техника
   Тодор Борисов Дачев, Пловдив, бул. България 198, тел. 032/95 41 90, машинен инженер
   Тодор Костов Чифлиджанов, Пловдив, ул. Герлово 22, ап. 4, тел. 032/82 44 04, минен
инженер-геолог
   Тодор Стоянов Ангелов, Пловдив, бул. Дунав 180, ап. 8, тел. 032/94 15 26, електроинженер -
силни токове
   Трендафил Недялков Новаков, с. Крумово, ул. Абагар 1, тел. 03116/24 33; 0888312333,
машинен инженер; автотехнически експертизи
   Христо Аргиров Ставрев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 142, ап. 29, тел. 032/823788 - дом.;
098737051, военен инженер по експлоатация на авиационна техника и технологии
   Христо Николов Николов, Пловдив, ул. Волга 70, бул. България 31, ап. 46, тел. 032/932138;
0888 40 50 26, дактилоскопни експертизи
   Цветко Георгиев Илчовски, с. Бойково, тел. 03108/596, криминалистични експертизи
   Чоно Иванов Чонов, Пловдив, ул. Крали Марко 12-Б, ет. 2, дом. 032/62 37 59 GSM 0889 613
707, машинен инженер
   Янка Георгиева Добрева, Пловдив, ул. Дрин 42, ап. 3, дом. тел. 032/776615; сл. 032/602510;
моб. 0887 22 12 09, технология на пластмасите

               III. Строителство, архитектура и геодезия

    Ана Савова Зайкова, Пловдив, ул. Дарвин 14, тел. 032/442557, строителство и архитектура
    Ангел Кирилов Делипапазов, Асеновград, ул. Съединение 40, тел. 0331/24410, строителен
инженер
    Антоанета Иванова Топалова, Пловдив, ул. Цар Ивайло 3, тел. 032/267580; 032/262775 - сл.,
архитект
    Антон Димитров Тонев, Пловдив, ул. Стоян Заимов 16, вх. В, ап. 20, тел. 032/964660;
0888778293, строителен инженер
    Атанас Иванов Ангелов, Пловдив, ул. Иван Гешев 6, ет. 2, ап. 4, тел. 032/432150; 032/624772
- сл., строителен инженер
    Бина Иванова Калчева-Христова, Пловдив, ул. Богомил 112, ап. 9, тел. 032/273539, архитект
   Борис Кирилов Гиздаков, Пловдив, ул. Брезовска 47, тел. 032/23 15 30; 032/65 33 97; 098 49
29 47, пром. и гражд. строителство
   Ваньо Николов Кръстев, Пловдив, ул. Димитър Талев 63, ап. 21, ет. 5, тел. 032/67 28 81,
геодезия и картография и мелиорации
   Василка Тенева Станева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 187, вх. А, ап. 17, тел. 032/825855;
048943478, инженер геодезист
   Вела Ботева Именова, Пловдив, ул. Васил Левски 5, тел. 032/956158; моб. 0887 93 92 96,
геодезия и картография
   Величка Василева Христозова, Асеновград, ул. Тунджа 3, тел. 0331/18514; 098662842,
строителен инженер
   Веса Костадинова Ризова, Пловдив, ул. Петър Шилев 12, ет. 3, тел. 032/956688; 968237;
мобилен 098322749, строителство и архитектура
   Веселина Борисова Запрянова, Пловдив, ул. Ал. Екзарх 35, дом. 032/264 840 сл. 032/967 778
GSM 0889771825, строителен инженер
   Виолета Михайлова Русинова-Калчева, Пловдив, ул. Прилеп 33, тел. 032/773932;
098274756, инженер геодезист
   Виолета Николова Кумчева, Пловдив, бул. Васил Априлов 105, тел. 032/96 47 38, геодезия и
картография
   Виолета Николова Меченова, Пловдив, ул. Яне Сандански 1, тел. 032/ 68 98 02; 898285436,
промишлено и гражданско строителство
   Георги Борисов Манев, Пловдив, бул. 6-и септември 2, ет. 3, тел. 032/620502; 0887414172,
инженер геодезист
   Георги Запрянов Тименов, Пловдив, ул. Презвитер Козма 12, тел. 032/43 60 95; GSM 0889
987 439, строителен инженер
   Георги Николов Разслабенов, Пловдив, бул. България 144, ет. 1, ап. 1, тел. 032/55 71 25,
инженер геодезист
   Георги Христозов Христозов, Пловдив, бул. Дунав 15, тел. 032/964495; 032/964495;
032/658348 - сл., геодезист; геодезия и картография
   Гергана Иванова Кривошапкова, Пловдив, ул. Богомил 122, ет. 2, ап. 4, тел. 032/625800;
032/629322; 098597936 - моб., строителен инженер по транспортно строителство
   Деян Атанасов Гогалчев, Асеновград, ул. Пенчо Славейков 4, тел. 0331/6 30 95, геодезия и
картография
   Диляна Недялкова Богданова, Пловдив, бул. Дунав 7, тел. 032/959717; моб. 098 23 51 96,
строителство и архитектура
   Димитрийка Иванова Маринова, Пловдив, ул. Върховръх 10, ап. 41, тел. 032/436853;
098905025, строителен техник
   Димитър Атанасов Николов, Пловдив, ул. Младежка 12а, тел. 032/43 35 19, инженер
водостроител
   Димитър Спасов Калъчев, Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 16, тел. 032/23 73 76,
инженер геодезист
   Димитър Спасов Колчев, Пловдив, ул. Д.Талев 144, бл. 1101, ет. 3, ап. 7, 889915201,
инженер геодезист; фотограметрия и картография
   Диньо Славов Караславов, Пловдив, ул. Георги Измирлиев 17, тел. 032/431010; 0889628078,
геодезист
   Елена Ангелова Ковачева, Пловдив, бул. 6-и септември 195, ап. 7, тел. 032/27 03 04;
032/901426; 098462309, пром. и гражд. строителство
   Елена Георгиева Димитрова, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 127, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 032/83 97
06; моб. 0888 58 63 12, геодезия и картография
   Еленка Димитрова Иванова, Пловдив, ул. Елена 45, дом. 032/44 99 52; сл. 60 10 72, геодезия
и картография
   Емилия Василева Шидерова, Пловдив, ул. Кн.Черказки 22, тел. 032/268921; 0888588613,
инженер геодезист
   Емилия Кръстева Гъдева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 132, вх. А, ап. 22, тел. 032/837896; 032/
837896, геодезия; картография и мелиорации; строителен техник
   Златка Йорданова Генова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 104, ап. 114, тел. 032/683975;
032/637116 - сл.; 0889400217, строителен инженер
   Зорка Георгиева Чернева-Димитрова, Пловдив, ул. Чернишевски 31, ет. 3, ап. 7, тел.
032/645-750; 0898379736, архитект
   Зоя Янева Георгиева, Пловдив, ул. Георги Комитата 6, ет. 4, тел. 032/64 44 46; 032/638070;
0888519142, промишлено и гражданско строителство
   Иван Кирилов Шопов, Пловдив, ул. Стоян Заимов 16, вх. В, ап. 6, тел. 032/953971;
032/905235 - сл.; 0889349553, строителен инженер
   Иванка Павлова Атанасова, с. Войводиново, ул. Пирин 11, тел. 03101/326, строителен
инженер по хидромелиоративно строителство
   Иванка Стоева Генова, Пловдив, ул. Силиврия 26; адрес за призоваване бул. Марица 130,
офис, тел. 032/670 425; сл. 620 332, строителство и архитектура
   Илия Иванов Въчонов, Пловдив, ул. Св. Горазд 12, тел. 032/444308; 032/658333 - сл.;
048807999, инженер геодезист
   Йорданка Боянова Йорданова, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 13, вх. Б, ет. 8, ап. 32, тел. 032/833
689; моб. 0888 211 697, геодезия и картография
   Йорданка Димитрова Ангелова, Пловдив, ул. П.Д.Петков 76, тел. 032/620337 - сл.;
0888311960, строителен инженер
   Камен Павлов Гоцев, Асеновград, ул. Стоян Джансъзов 5, бл. 105, вх. Б, ап. 33, ет. 4, тел.
0331/67942; 0888452937, строителен инженер
   Кирил Костадинов Цонков, Пловдив, ул. Студенец 47, ет. 3, ап. 13; офис - ул. Райко
Даскалов 53, тел. 0899740664, строител и проектант промишлено и гражданско строителство
   Кирил Райков Христозов, Пловдив, ул. В.Юго 15а, тел. 032/633962, инженер-геодезист
   Кица Петрова Петкова, Пловдив, ул. Балкан 1, тел. 032/239807; 032/633522 - сл.;
0888651911, инженер геодезист
   Колю Стайков Стайков, Пловдив, ул. Илю Войвода 01, вх. Б, ет. 2, ап. 10, тел. 032/951568,
инженер геодезист
   Косьо Енев Недялков, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 56, тел. 032/63 90 01,
геодезия и картография
   Красимира Ненчева Кръшкова, Пловдив, бул. В. Априлов 132, ап. 8, тел. 032/955643,
архитект
   Красин Димитров Цеков, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 248, вх. Б, ап. 9, тел. 032/837466,
строителен инженер
   Кунка Атанасова Попова, Пловдив, ул. Захари Стоянов 7, тел. 023/432613; 032/658348 - сл.,
строителен инженер
   Любка Иванова Шопова, Пловдив, ул. Стоян Заимов 16, вх. В, ап. 6, тел. 032/953971;
0888784655, строителен инженер
   Любка Йорданова Трайкова, Пловдив, бул. Марица 122, ет. 5, офис 26, тел. 032/270526;
032/638044 - сл., инженер по хидромелиоративно строителство
   Людмила Методиева Ангелова-Цанова, Пловдив, ул. Мара Гидик 40, тел. 032/263028;
0887826619, архитект
   Людмила Христова Лендрова-Енева, Пловдив, ул. П.Д.Петков 76, тел. 032/634431;
032/620337 - сл.; 0888409646, строителен инженер
   Мария Апостолова Георгиева, Пловдив, ул. Младежка 20а, техник по зелено строителство
   Мария Борисова Рускова, Асеновград, ул. В. Левски 21, тел. 0331/2-16-11, строителен
техник
   Мария Кирилова Тодорова, Пловдив, ул. Гладстон 51, ет. 2, тел. 032/436837; 0888586491,
инженер геодезист
   Мария Петрова Михайлова, Пловдив, ул. Борислав 3, тел. 032/633 196; моб. 099 397 897,
строителство и архитектура
   Мая Христева Янакиева, Пловдив, ул. Бугариево 18, ет. 7, ап. 19, тел. 032/763532;
0889987406, строителен техник
   Недка Петкова Стефанова, Пловдив, ул. Средна гора 11, тел. 032/941 574, строителен
техник-геодезист
   Никола Николов Горанов, Пловдив, бул. 6-и септември 171, ет. 4, тел. 032/63 49 66; 032/23
15 88; 0887 20 53 41, промишлено и гражданско строителство
   Никола Райчев Бадев, Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 59, ап. 40, тел. 032/23 08 97; 032/63
18 31, земеустройство
   Николай Стоянов Сотиров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 032/833543;
098383194, инженер геодезист
   Николай Танев Николов, Пловдив, ул. Р. Даскалов 10, тел. 032/27 09 90; GSM 0888 646 349,
инженер земеустроител
   Павел Иванов Христов, Пловдив, бул. Марица 51, вх. Г, ет. 2, ап. 38, тел. 032/95 24 27,
земеустроител инженер
   Павлина Георгиева Паунова, Пловдив, ул. Неофит Рилски 17, тел. 032/ 96 46 67, 888670626,
пътно и гражданско строителство; строителство и архитектура
   Параскева Димитрова Миленкова, Пловдив, ул. Коматевско шосе 198а, тел. 032/678442;
048847241, архитект
   Петка Георгиева Ангелова, Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 16, ет. 7, ап. 102, тел.
032/606580; 0888230515, архитект
   Петко Желязков Стойчев, Пловдив, ул. Кап. Бураго 2а, архитект
   Пеша Станчева Тодорова, Асеновград, ул. Марин Дринов 25, тел. 0331/2-31-23, техник -
геодезия; картография и мелиорации
   Пламен Иванов Кривошапков, Пловдив, ул. Богомил122, ет. 2, ап. 4, тел. 032/625800;
032629322; 099226012 - моб., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство
   Пламен Неделчев Чернев, Пловдив, ул. Победа 46, ап. 18, геодезия, фотограметрия и
картография
   Поля Петрова Любенова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 20, ап. 42, тел. 032/ 68-51-18, строителен
инженер
   Радка Ангелова Палазова, Асеновград, ул. Мир 14, строителен инженер
   Рангел Христов Коев, Пловдив, ул. Арда 2, тел. 032/233239, инженер земеустроител
   Росица Славчева Манова, Пловдив, ул. Спас Гинев 3, тел. 032/432610; мобилен 0887 92 55
81, геодезия и картография
   Румен Николов Лемберов, Пловдив, ул. Филип Македонски 64, тел. 032/440324; 098548227,
строителен инженер
   Румяна Ангелова Николова/Иванова, Пловдив, ул. Р.Даскалов 10, тел. 032/270990;
0888646499, архитект
   Румяна Богданова Кирова, Пловдив, ул. Никола Войводов 12, ет. 4, ап. 11, тел. 032/233235;
032/632867 - сл.; 0888926536, строителен инженер по транспортно строителство
   Светослав Иванов Фъсов, Пловдив, ул. Иван Андонов 24, тел. 032/434078; 0888835543,
архитект
   Свилен Николов Пешев, Пловдив, ул. П.Каравелов 30, тел. 032/ 26 04 92; 032/ 62 39 26;
886743797, инженер по пътно строителство
   Симеон Димитров Кьосев, Пловдив, ул. Цар Борис III Обединител 155, вх. А, тел.
032/232046, строителство и архитектура
   Симеон Димитров Лулев, Пловдив, бул. България 35, тел. 032/95 66 17, геодезия и
картография
   Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, к-с Дружба 27-Б-3, хидравлически машини и
средства за автоматизация
   Стела Цонева Божинова, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 33, ап. 9, тел. 032/952 169,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство
   Стефан Младенов Еленков, София, ул. Одоровци, бл. 26в, вх. Г, ап. 102, тел. 02/209 370,
инженер земеустроител
   Стефан Петров Жеков, Пловдив, ул. Брезовска 42, ет. 2, ап. 7, тел. 032/950668; 0888204389,
строителен инженер
   Стефка Стойчева Караманова, Пловдив, бул. Ст. Стамболов 16, тел. 032/761903, архитект
   Стойко Трифонов Лилков, Пловдив, ул. Владивосток 14, тел. 032/434297, строителство и
архитектура
   Стоян Тодоров Василев, Пловдив, ул. Победа 47, тел. 032/954230, архитект
   Теменужка Димова Грозева, Пловдив, ул. В. Априлов 10, тел. 032/456371; 032/632660 - сл.,
строителен инженер по хидромелиоративно строителство
   Теменужка Иванова Узунова, Пловдив, ул. Мостова 2а, тел. 032/434353; 032/633233;
098997903, строителен техник
   Тодор Кръстев Златков, Пловдив, ул. Хъшовска 10, тел. 032/23 78 60, строителен инженер
   Тодор Николов Цанков, Пловдив, ул. В. Левски 103, тел. 032/956744; 0888238898, инженер
геодезист
   Христо Гавраилов Костадинов, Пловдив, ул. Никола Войводов 18, тел. 032/237713; мобилен
0889852348, инженер геодезист
   Христо Георгиев Полонов, Пловдив, ул. Жан Жорес 1, тел. 032/27 03 16; 032/44 01 88; 0888
80 91 93, промишлено и гражданско строителство
   Христо Иванов Гонев, Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 23, вх. А, тел. 032/62 49 87, архитект
   Цветан Петков Петков, Пловдив, ул. Лайпциг 17, тел. 032/266400, строителен инженер по
пътно строителство
   Цвятко Ангелов Мандуров, Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 36, тел. 03120/2744, след
18 ч., строителство и архитектура
   Чавдар Илиев Косев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 5, вх. Г, ет. 7, ап. 25, тел. 032/827402;
032624312 - сл., инженер земеустроител
   Янка Калчева Шейтанова, Първомай, ул. Иван Асен II 44, тел. 0336/32 76, строителство и
архи-тектура
   Янка Николова Ранделова, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 171, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 032/680266;
032/831548; 0888341437, промишлено и гражданско строителство - конструкции
   Янко Иванов Костадинов, Пловдив, ул. Иван Стефанов Гешев 11, тел. 032/438596,
строителство и архитектура
   Янна Колева Петрова-Шопова, Пловдив, ул. Брезовска 34, ап. 12, тел. 032/ 94 39 21,
геодезия, фото-граметрия и картография

                      IV. Медицински

   Адриана Колева Маджурова, Пловдив, ул. Отец Паисий 18, тел. 621-268; 888984300,
професионални заболявания и неврология
   Александър Аргиров Петров, Пловдив, ул. Вик-тор Юго 6, дом. 237-063, психиатрия
   Ангел Андонов Рангелов, Пловдив, ул. Иларион Макариополски 71, ет. 1, ап. 1, вътрешни
болести и фармакология
   Ангел Николаев Димитров, Пловдив, ул. Брезовска 46, тел. 942-382, вътрешни болести и
професионални заболявания
   Анелия Николова Петкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 182, вх. Б, ет. 8, ап. 30, детска
психология
   Антоанета Василева Тричкова, Пловдив, ул. Лагадина 8, ет. 3, ап. 8, 642-080 0888401077,
психиатрия
   Асен Николаев Атанасов, Пловдив, ул. Петьофи 2, тел. : 602-540; 0888 223-893, вътрешни
болести и кардиология
   Атанаска Точева Атанасова, Пловдив, ул. Богомил 15, тел. 032/230 202; 889788516,
професионални заболявания и нервни болести
   Бенямин Леон Анави, Пловдив, ул. Антим I № 7, дом. 633-871, сл. 602-347,
патологоанатомия
   Борис Христов Пеев, Пловдив, ул. Баучер 30, съдебна медицина; патологоанатомия с
цистология
   Боян Бранков Костов, Пловдив, ул. Д.Груев 1А, кожни и венерически болести
   Валентина Василева Майсторова, Пловдив, ул. Лев Толстой 7, тел. 0888528044; 274-530;
дом. 268995, психиатрия
   Васил Иванов Кънчев, Пловдив, ул. Копривщица 22, дом. 442-805, съдебна медицина
   Василка Георгиева Стоянова, Пловдив, ул. В.Левски 97, ап. 74, тел. 0888478635; дом. 942-
554, психиатрия
   Величка Събева Петрова, Пловдив, бул. Марица 96Б, дом. 265-035, психология
   Венцислав Александров Бояджиев, Пловдив, бул. Източен 18, ет. 2, д.тел. 274-579,
пневмология и фтизиатрия
   Веселина Димитрова Влахова-Николова, Пловдив, ул. Жеравна 10, ап. 22, дом. 828-246,
психология
   Ганчо Груев Старибратов, Пловдив, бул. Пещерско шосе 11, ет. 3, дом. 439-874,
неврохирург
   Гергана Николова Тончева, Пловдив, бул. Шести септември 226, ет. 1, ап. 3, тел.
032/826210; 0888523197, психолог - психоанализ в детска и подрастваща възраст
   Глория Велиславова Рангелова, Пловдив, ул. Мали Богдан 15, тел. 032/263121, моб.
0898365344, психолог - съдебен експерт
   Грозданка Куртева Иванова, Пловдив, бул. Васил Априлов 44а, д.тел. 453-093; 430-965,
пневмология и фтизиатрия
   Грозданка Тодорова Вълкова, Пловдив, ул. Перущица 1А, ет. 1, каб.8, тел. 032/644475, в.
255/257; 0889535981, генетика
   Даниела Атанасова Ковачева, Пловдив, ул. Добродол 18, ап. 1, тел. 0888710177; дом. 940-
400; дом. 940-300, психиатрия
   Дафина Атанасова Стаменова, Пловдив, ул. Бунтовнишка 25, тел. 032/963 152; 032/482 362;
032/641 602; 0888442319, очни болести
   Димитрина Валериева Ангелова, с. Злати трап, ул. 38-ма 8, тел. 03128/25 05; 0898737826,
психолог
   Димитър Атанасов Мурджев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 94, вх. Г, ап. 6, д.тел. 839-137,
пневмология и фтизиатрия
   Димитър Георгиев Николов, Пловдив, ул. Борислав 18, тел. 602-943, тел. 272-657;
0887430825, специалист уши-нос-гърло
   Екатерина Георгиева Иванова, Пловдив, ул. Антим I № 22, тел. 630-839; 0888219665,
педиатрия и инфекциозни болести
   Елена Димитрова Дякова, Пловдив, ул. Д.Груев 1А, кожни и венерически болести
   Елена Михайлова Иванова, Пловдив, ул. Космос 6, тел. 642-376; 099266524, дом. 433-095,
психиатрия
   Елиезер Нисим Калев, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 12, тел. 032/62 24 95; 888510853,
хирург
   Елка Илиева Тосева, с. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 110, сл. адрес: РУ СО Пловдив 4002,
ул. Л. Каравелов 7, трудова медицина
   Емил Николов Бъчваров, Пловдив, ул. Васил Ихчиев 1, съдебна медицина
   Жанет Грудева Грудева-Попова, Пловдив, ул. Лозенград 4, тел. 602-502, тел. 234-109; 0888
254-816, вътрешни болести и клинична хематология
   Здравка Христева Ненчева, Пловдив, ул. Балкан 27, дом. 098780493; сл. 651-820, съдебна
медицина
   Здравко Йорданов Димитров, Пловдив, ул. Лука Касъров 4, рентгенология
   Ива Маркова Маркова, Пловдив, бул. Шести септември 126, тел. 236-739; 602-379;
0888351637, съдебна медицина
   Иван Димитров Дойчинов, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 73, тел. 602-379; 765-315;
0888702829, съдебна медицина
   Иван Христов Даскалов, Пловдив, ул. Ян Хус 3, дом. 953-558, сл. 602-510; сл. 602-379;
0887515536, съдебна медицина
   Иванка Илиева Костадинова, Пловдив, бул. Марица 136А, вътрешни болести;
формакология; клинична фармация и терапия
   Илия Ангелов Аролски, Пловдив, бул. България 41, тел. 956-612, вътрешни болести и
професионални заболявания
   Илия Тодоров Гергинов, Пловдив, бул. Руски 48, сл. 602-510, съдебна медицина
   Йовко Минчев Шишков, Пловдив, ул. Околчица 26, дом. 675-978, сл. 602-510, сл. 602-379;
0889122566, съдебна медицина
   Йонка Атанасова Станева, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 73, тел. 602-379, тел. 765-315;
0887686487, съдебна медицина
   Кирил Йорданов Зайков, Пловдив, бул. Данаил Николаев 58, ет. 3, ап. 5, GSM 0889610890,
психологически експертизи
   Костадин Анастасов Попов, Пловдив, ул. Гълъбец 5, дом. 235-173; сл. 602-510, съдебна
медицина
   Красимир Димов Пенев, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 148, вх. Б, ет. II, ап. 6, тел. 0888467054;
дом. 820-258, съдебна психиатрия
   Красимира Николова Милева, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 9, магистър-психолог съдебна
психология
   Крум Иванов Гераксиев, Пловдив, ул. Баучер 30, тел. 990-605; 0885150679, ветеринарна
медицина
   Крум Савов Савов, Пловдив, ул. Иван Вазов 18, 643-702; дом. 631-221, психиатрия
   Лена Иванова Павлова, Пловдив, ул. Г.Вайганд 22, тел. 628-199, вътрешни болести;
професионални заболявания
   Лиляна Иванова Грозданова, Пловдив, УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. В.
Априлов 15а, тел. 032/602-445, медицинска генетика с хромозомни експертизи
   Магдалена Асенова Анастасова, Пловдив, ул. Богомил 29, тел. 0888727220, 642-376, дом.
234-605, психология
   Маргарита Панова Панова, Пловдив, ул. Кап. Райчо 68, тел. 0887834445, 265-881, дом. 642-
376, психиатрия
   Маргарита ТодороваСтефанова, Пловдив, УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул.
В.Априлов 15а, тел. 032/602-445, медицинска генетика с хромозомни експертизи
   Мариана Георгиева Господинова, Пловдив, ул. В. Априлов 115, тел. 098497720, 642-376,
дом. 964-855, психиатрия
   Марин Костадинов Роглев, Пловдив, ул. Царевец 12, дом. 256-478, психиатрия
   Мария Георгиева Пранчева, Пловдив, ул. Петьофи 22, тел. 234-439, анестизиология и
реанимация; токсикология
   Мария Даткова Гърбучкова, Пловдив, ул. Звезда 11, тел. 643-702, дом. 446-972, психиатрия
   Марчо Стоянов Дулев, Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 8, ап. 13, дом. 643-666, сл. 651-857,
098507207, ветеринарна медицина
   Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, ДНК анализ и индентификация
   Милена Ангелова Трендафилова, Пловдив, ул. Ихтимански проход 5, тел. 0889638661, дом.
443-079, психиатрия
   Милена Михайлова Ничева, Пловдив, ул. Йордан Гавазов 1, тел. 642-376, дом. 641-351,
психиатрия
   Милена Панайотова Петкова, Пловдив, бул. В.Априлов 100, ап. 42, кожни и венерически
болести
   Мими Михайлова Тошева- Мазнева, Пловдив, ул. Пепелаша 9, ет. 6, ап. 17, тел. 0888547929,
дом. 434-354, психология
   Надежда Христова Порязова, Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 283, вх. А, ет. 2, ап. 5, тел.
098585944, дом. 822-577, психиатрия
   Ненко Атанасов Машонов, с. Труд, община “Марица”, ул. Люлякова 25, психиатрия
   Николай Ангелов Шишков, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 9, магистър психолог, приложна
психология на детската престъпност
   Павлина Панайотова Василева, Пловдив, ул. Панагюрище 29, ап. 5, тел. 966-111
0887706130, инфекциозни болести
   Петкана Добрева Здравчева, Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 108, ап. 5, тел. : 430-593,
вътрешни болести
   Петър Борисов Русафов, Пловдив, бул. 6-ти септември 19, тел. 602-540, тел. 448-607,
вътрешни болести и кардиология
   Пламен Ангелов Цоков, Пловдив, ул. Силистра 8, тел. 0889644971, дом. 430-933,
психология
   Райна Цветкова Димитрова, Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 18, ап. 120, тел. 0888612517,
642-376, дом. 777-875, психиатрия
   Саша Александрова Кръстева, Пловдив, ул. Борислав 16, тел. 634-985, анестезиология и
реанимация; токсикология
   Светлан Михов Дерменджиев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 93, вътрешни болест и клинична
токсикология
   Светозар Спасов Спасов, Пловдив, бул. Константин Величков 71, ет. 1, ап. 1, тел. 602-510;
627-6761; 0888702185, съдебна медицина
   Славчо Асенов Димитров, Пловдив, ул. Борислав 35, дом. 274-746, сл. 602-957, хирургична
стоматология
   Станка Георгиева Андонова-Кирякова, Пловдив, бул. Шести септември 121, ет. 3, дом. 436-
105, сл. 602-488, вътрешни болести; професионални заболявания и токсикология
   Тамара Иванова Христева, Пловдив, ул. Хр. Г.Данов 10, дом. 634-549, съдебна медицина и
психиатрия
   Теменужка Метева Рангелова, Пловдив, ул. Подофицер Г.Котов 15А, тел. 0888968038, 642-
655, дом. 967-544, психиатрия
   Теодора Иванова Арабаджиева, Пловдив, ул. Лерин 14А, ет. 1, ап. 2, тел. 0888499403, дом.
642-012, психиатрия
   Тинка Иванова Начева, с., Игнатиево, ул. Граф Игнатиев 10, тел. 641-506, дом. 03107-392,
психиатрия
   Тодор Стоянов Добрев, Пловдив, ул. Хан Аспарух 107, дом. 265-369, сл. 602-510; 602-379,
0888807066, съдебна медицина
   Тодорка Стоянова Трифонова, Пловдив, ул. Райно Попович 8, eт. 8, ап. 22, психиатрия
   Томи Колев Томов, Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 32, д.тел. 268-662, пневмология и
фтизиатрия
   Трифон Тодоров Струмелиев, Пловдив, ул. Тракия 13, ет. 1, дом. 236-536, психиатрия
   Филип Филипов Нухов, Пловдив, Кожен диспансер, кожни и венерически болести
   Цаню Борисов Кръстев, Пловдив, УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. В.Априлов
15а, тел. 032/602-445, медицинска генетика с хромозомни експертизи
   Цвета Величкова Юрукова, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 23, тел. 642-376, дом.
950-425, психиатрия
   Цветана Николова Райчева, Пловдив, ул. П.Д. Петков 42, ет. 1, ап. 4, тел. 642-376, дом. 624-
117, психиатрия
   Юри Любенов Калоянов, Пазарджик, ул. Г. Милев 5, тел. 0888403380, 642-376, психиатрия
   Юрий Николов Спаски, Пловдив, ул. Стефан Стамболов 54, 640-816, дом. 675-104,
психиатрия
   Янко Найденов Кумчев, Пловдив, ул. Петьофи 22, дом. 270-835, неврохирург
   Янко Тодоров Илиев, Пловдив, ул. Строител 1, тел.: 032/ 631 000; 0888 211 405, вътрешни
болести и токсикология

                        V. Разни

   Бистра Ангелова Колева, Пловдив, ул. Стръмна 8, тел. 032/624-885, археолог
   Веселин Иванов Василев, Пловдив, ул. Карловска 6, музикална педагогика
   Грозю Денев Грозев, Пловдив, ул. Иван Ст.Гешев 11, дом. 449-175, сл. 956-033; 0889456778,
биолог ихтиолог
   Десислава Бранкова Давидова, Пловдив, бул. В. Априлов 124, ап. 73, тел. 032/635385, 0889
602301, история и нумизматика
   Димитър Иванов Трънгалов, Пловдив, ул. Копривщица 13, ап. 56, тел. 032/437320;
0889330591, агроном - тропично и субтропично земеделие
   Донка Нанова Ватева, Карлово, ул. Ген.Скобелев 6Б, тел. 0335/94759, полевъдство
   Елена Йорданова Георгиева, Пловдив, ул. Райна Княгиня 27, тел. 032/964-344, 888934949,
екология - експерт битови, производствени, опасни отпадъци
   Жени Ангелова Танкова, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог
   Иван Димитров Марковски, Пловдив, ул. Д. Войников 2, GSM 098 21 10 10, дом. 032/27 21
54, агроном-растениевъд
   Иван Неделчев Бобчев, Пловдив, ул. Волга 70, ул. Кап. Райчо 61, ет. 7, тел. 032/933355;
098792236, биологически
   Иво Симеонов Топалилов, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог
   Йорданка Запрянова Атанасова, Асеновград, ж.к. Изток, бл. 9, вх. В, ет. 1, ап. 3, тел. 0331/4
48 83 - дом.; сл. 0331//62 87 30; мобилен 0887692321, полевъдство
   Костадин Атанасов Кисьов, Пловдив, бул. Руски 137, тел. 032/63 17 60, 0888 22 81 53,
археология и нумизматика
   Маринка Йорданова Веселина, Пловдив, ул. Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел.
032/215073, моб. 0888864032, 0878313014, растениевъдство, животновъдство, аграрикономика
   Мая Мартинова Кютова, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/621-963, археолог
   Мая Сергеева Тимофеева, Пловдив, ул. Васил Левски 99, растителна защита
   Милко Георгиев Мумджиев, Пловдив, ул. Ил. Макариополски 72, ет. 1, ап. 1, дом. тел. 63 14
77, полевъдство
   Михаил Владимиров Харковски, Пловдив, ул. Спартак 11, лесоинженерно дело
   Натали Ивановна Кънева, Пловдив, ул. Д. Николаев 112, ет. 5, ап. 10, дом. 032/45 39 40; сл.
0887 75 41 25, технология на микробиологични и ферментационни продукти
   Николина Димитрова Манолкехайова, Пловдив, ул. Босилек 24, бл. 4601, вх. Б, ет. 3,
агроном-полевъд
   Светлана Илиева Геренска, Пловдив, ул. Копривщица 10, тел. 032/44 25 71, 032/62 89 89,
0888 80 90 61, публична и стопанска администрация
   Славка Стефанова Чернева, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/633-106, антично изкуство
   Стефан Георгиев Андонов, Пловдив, ул. Жеравна 22, ет. 5, ап. 13, 99 37 36, 0898309830,
лозаро-градинарство
   Таня Макавеева Стоянова, Пловдив, ул. Борба 7, ет. 11, ап. 55, тел. 032/95 90 10; мобилен
0888499979, агроинженерство - полевъдство
   Христо Минчев Стойков, Пловдив, ул. Ал.Екзарх 29, животновъдство - зооинженер
   Цветана Димитрова Гогалчева, Асеновград, ул. П.Славейков 4, тел. 0331/6 30 95,
полевъдство
   Цветанка Хараланова Ковачева, Пловдив, ул. Н.Попстоянов 9, ап. 10, тел. 032/95 24 56,
полевъдство
   Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос 3, ет. 3, ап. 9, тел. 032/83 87 59,
агроинженерство - агроекология.

              За съдебен район на Смолянския окръжен съд

                    I. Икономически

   Стойка Георгиева Найденова, Смолян, ул. Момина скала 4, вх. Б, ап. 1, тел. 0301/2 32 84;
0888/83 75 18, народностопанско планиране
   Симеон Радев Танев, Смолян, ул. Хаджи Хр.Попгеоргиев 20, вх. А, ап. 10, тел. 0301/4-55-24;
6-27-09; 0888/966029, счетоводство и контрол
   Румяна Запрянова Карагрошева, Смолян, бл. Острица, вх. А, ап. 7, тел. 0301/6 35 00,
счетоводна отчетност
   Цветанка Нейчева Колева, Смолян, ул. Перелик 15, вх. Б, ап. 30, тел. 0301/2 58 16; 0889/84
48 97, счетоводство и контрол
   Георги Иванов Садразанов, Смолян, ул. Младост 4, вх. А, ап. 13, тел. 0301/2 71 72,
икономист - счетоводител
   Стефка Петкова Велева, Смолян, ж.к. Нов център, бл. 27, вх. Б, ап. 25, тел. 0301/2 57 20;
0887/956420, счетоводна отчетност
   Геновева Атанасова Балиева, с. Хвойна, област Смолян, тел. 03053/22 95, 03053/22 62,
счетоводство и контрол
   Людмила Руменова Парунева, Смолян, ул. Спортна, бл. 19, тел. 0301/3 82 92, икономика на
социално-културната сфера
   Илияна Николова Маргаритова, Смолян, ул. Гео Милев, бл. 13, тел. 0301/2 43 25,
счетоводител
   Милко Иванов Мачоков, Смолян, ул. П. Хилендарски 1, вх. Б, ап. 10, тел. 0301/3 36 51,
0301/2 32 74, 098/664519, счетоводител и консултант
   Катерина Христова Маркова, Смолян, ж.к. Нов център, бл. 35, вх. Д, ап. 1, тел. 0301/2 34 69;
0888/7809 33, счетоводство и контрол
   Елена Костадинова Кабасанова, Смолян, ул. Кап. Петко войвода 9, тел. 0301/3-29-40;
048/855606, икономика и управление на строителството
   Веселин Цачев Филков, София, ул. Иларион Драгостинов, бл. 17, тел. 02/84-68-750;
0888/459785, бизнесадминистрация
   Валентина Георгиева Костадинова, Чепеларе, ул. Аспарух 5, ап. 27, тел. 03051/30-42;
0887/971653, счетоводство и контрол
   Георги Апостолов Русев, Смолян, ул. Наталия 9, вх. Г, ап. 28, тел. 0301/2-20-20, 0301/6-23-
04, икономика и управление на производствения процес
   Детелина Сергеева Пенчеджиева, Смолян, ул. Студенец 21, тел. 0301/3-24-94; 0887/293049,
икономика и управление на социално-културните дейности
   Рени Тодорова Радева, Смолян, ул. Ив.Карастойков 16, тел. 0301/2-54-00, 0301/6-01-95,
икономист
   Таня Славчева Андонова, Смолян, ул. Малчика 38, тел. 0301/2-56-79; 0889/365359,
счетоводство и контрол
   Росица Николова Генчева, Смолян, ул. Бяло море 2, бл. 6, вх. В, ап. 29, тел. 0301/6-20-32;
0887/386459, счетоводна отчетност
   Розета Юриева Пелтекова, Смолян, ул. Червена скала 23, тел. 0301/6-36-33; 048/770396,
икономика на промишлеността
   Николина Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Наталия 7, вх. А, ап. 10, тел. 0301/2-18-10;
0888/485377, прогнозиране и планиране на икономическата система
   Елена Костадинова Рафаилова, Смолян, ул. Острица 26, тел. 0301/3-51-93, 6-32-08,
счетоводство и контрол
   Страхил Манолов Лалов, Смолян, ул. Ат.Беров 5, бл. 4, вх. Б, ап. 17, тел. 099/375751,
счетоводство, финанси и контрол
   Никола Ангелов Колев, Смолян, ул. Хр.Смирненски 2, вх. В, ап. 4, тел. 0301/3-38-52;
0888/776919, счетоводна отчетност
   Васил Димитров Измирлиев, Смолян, ул. К.Фичето 6, вх. Б, ап. 15, тел. 0301/2-33-49;
0887/625631, икономика на вътрешната търговия
   Десислав Росенов Георгиев, Неделино, ул. Й.Николова 13А, тел. 03072/24-96; 0887/515446,
финансист
   Борис Стойков Бабачев, Златоград, ул. Ахрида, бл. 1, ап. 11, тел. 03071/41-56, счетоводна
отчетност
   Борислав Йорданов Николов, Златоград, ул. Славей 5, тел. 03071/20-87, 03071/21-26,
финансист
   Дора Христова Бабачева, Златоград, ул. Ахрида, бл. 1, ап. 11, тел. 03071/41-56; 03071/50-47;
098776216, организация на производството и управлението в промишлеността
   Янко Димитров Петров, Смолян, ул. П.Хилендарски 3, вх. А, ап. 3, тел. 0301/3-84-18,
0301/6-21-18, икономист
   Величка Димитрова Бечева, Смолян, бул. България 29, вх. А, ап. 15, тел. 6 36 25, икономика
на вътрешната търговия
   Никула Нецкова Филипова, Смолян, ул. Хаджи Хр. Попгеоргиев 16, вх. А, ап. 9, тел. 0301 /4
60 90; 0301/62933; 0898/830599, икономика на селското стопанство
   Люба Илиева Ангелова, Смолян, ул. Перелик 15, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 32, тел. 0301/65250,
икономика, планиране и отчет
   Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, Смолян, ул. Хан Пресиян 32, тел. 0301/63225;
0301/63096; 0888/806969, икономист и машинен инженер
   Севдалин Росенов Странджалиев, Рудозем, ул. Бук 10, тел. 0306/4949; 0898721546,
счетоводство и контрол
   Бистра Здравкова Русева, Смолян, ул. Димитър Благоев 10, бл. Черни връх 2, вх. Б, ап. 8,
тел. 0301/25637; 0898793354; счетоводство и контрол и външна търговия и международно право
   Малинка Славейкова Бангиева, Смолян, ул. Петър Берон 2, вх. Б, ет. 5, ап. 19, тел. 0301/ 2 78
46; 0887987807; икономика и организация на вътрешна търговия
   Йорданка Георгиева Кръстанова, Смолян, ул. Бяло море 4, бл. Извор 7, вх. Б, ет. 1, ап. 13,
тел. 0301/2 49 85; 0899820577; 0888008422; счетоводство и контрол и финанси
   Пенка Жечкова Йорданова, Смолян, ул. Кольо Шишманов 14, тел. : 0301/ 32557;
0888009679; икономика на търговията
   Росица Филипова Копчева, Смолян, ул. Илинден 2, тел. : 0301 38741; 0887570402; аграрна
икономика
   Величка Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Н. Филипов 2, тел. 0301/86065; 0887315496;
счетоводство и контрол
   Лидия Калинова Делиева, Смолян, ул. Отец Паисий 1, бл. 2, вх. Б, ап. 7, тел. 0301/63329;
0887496832; счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител
   Елка Огнянова Хаджиминева, Златоград, ул. Хан Аспарух 61, тел. : 03071/ 23 16; 0897 533
006, икономика на промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител, оценител на машини и
съоръжения
   Костадин Веселинов Хараламбов, Смолян, ул. Хан Аспарух 13, бл. 5, вх. Б, ап. 3, тел. :
0888885992, макроикономика
   Димитър Щерев Кермедчиев, с. Момчиловци, област Смолян, тел. 03023/2800; 0887959358;
висше икономическо; специалност - счетоводна отчетност и контрол

                      II. Технически

   Димо Георгиев Касабаджаков, Смолян, ул. Пр.Табаков 6, тел. 0301/4-58-55, 0301/6-45-40;
0888/538867, технология на машиностроенето
   Стефан Томов Радев, Смолян, бул. България 42, ап. 9, тел. 0301/3-36-61; 048/902007,
машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ
   Йордан Иванов Йорданов, Смолян, ул. Перелик 3, вх. А, ап. 8, тел. 0301/2-34-06, 0301/6-25-
98, технология на металите
   Иван Георгиев Кратунков, Смолян, ул. Чан 5, вх. А, ап. 9, тел. 0301/2-49-22, 0301/6-01-64;
0888/639802, двигатели с вътрешно горене
   Анастас Михалев Марковски, Смолян, ул. Кап. Петко войвода 15, тел. 0301/3-26-51,
оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата
промишленост
   Манол Тодоров Караманолев, Смолян, ул. Орлица 10, тел. 0301/3-88-69, 0301/6-45-36,
геология и проучване на полезни изкопаеми
   Харитон Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Република 26, ап. 39, тел. 0308/24-01, 0308/21-15;
0889/346289, оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи
   Григор Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Обединение 64, вх. А, ап. 9, тел. 0308/33-20, 0308/44-
52; 048/864036, оценител на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми и
машини и съоръжения
   Елена Костадинова Дишлиева, Смолян, ул. Дичо Петров 2, ап. 7, тел. 0301/2-50-21, 0301/6-
45-40, топлинна и масообменна техника
   Митко Ясенов Асенов, с. Смилян, област Смолян, ул. В.Димитров 21, тел. 0301/3-80-30,
0301/6-45-40, хладилна технология
   Димитър Николов Кисьов, Смолян, ул. Соколица 11, тел. 0301/2-28-86, 0301/6-31-25;
0888/332918, противопожарна техника и безопасност
   Седеф Емилов Симитчиев, Смолян, ул. Зорница 3, бл. 21, вх. Г, ап. 43, тел. 0301/6-51-85, 3-
28-43, 6-26-73 и 0887/799798, механично уредостроене
   Лидия Атанасова Арсова, Смолян, ул. Кольо Фичето 4, бл. 9, вх. А, ап. 9, тел.: 0301/69543;
0889532745; ел. инженер - ел.централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения;
охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика
   Иван Огнянов Николов, Неделино, област Смолян, ул. Комсомолска 1, тел. 03072/25-58;
0898489383, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане
   Атанас Николов Каварджиков, Смолян, ул. Атанас Беров 1, бл. Б-2, вх. Б, ап. 39, тел.
0301/80239, 0887299380, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене

               III. Строителство, архитектура и геодезия

   Артур Иванов Сулинаджиев, Смолян, ул. Момчил юнак 21, вх. Б, тел. 0301/4-52-42, 0301/6-
28-88; 098/621279, инженер-геодезист
   Юлия Димитрова Узунова, Смолян, ул. Д-р Заменхоф 14, тел. 0301/6-35-36, 0301/6-56-74;
0888/811151, промишлено и гражданско строителство
   Росица Христова Крушкова, Смолян, бул. България 29, ап. 15, тел. 0301/3-48-55, 0301/6-56-
74; 0887/438314, промишлено и гражданско строителство
   Костадин Николов Узунов, Смолян, ул. Д-р Заменхоф 14, тел. 0301/6-35-36; 0888/788088,
геодезия, фотограм и картография
   Нели Петрова Щерева, Смолян, ул. Пр.Табаков 4, тел. 0301/4-51-02, 0301/6-01-61;
098/845964, промишлено и гражданско строителство
   Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, Смолян, ул. Деспот Слав 1, ап. 27, тел. 0301/2-79-
04, 0301/6-01-61; 0889/397187, промишлено и гражданско строителство
   Денка Кръстева Стоева, Смолян, ул. К.Иречек 2, тел. 0301/3-28-33, 0301/6-01-62;
098/941840, земеустройство
   Николай Димитров Ружинов, Смолян, ул. Н.Петков 49, тел. 0888/345750, геодезия,
фотограметрия, картография
   Петър Алексиев Щерев, Смолян, ул. Пр.Табаков 4, тел. 0301/4-51-02, геодезия,
фотограметрия, картография
   Анета Колева Петкова, Смолян, ул. Студентска 13, тел. 0301/3-48-21; 0888/750899,
промишлено и гражданско строителство
   Мария Костадинова Палагачева, Смолян, ул. Малчика 13, тел. 0301/6 33-67, 0301/6-56-94;
0887/391653, промишлено и гражданско строителство
   Мария Стойчева Видолова, Смолян, бул. България 15, ап. 28, тел. 0301/3-53-95, промишлено
и гражданско строителство
   Димитър Върбанов Йотов, Смолян, ул. Гео Милев 87, вх. В, ап. 3, тел. 0301/4-51-53,
хидроенергийно строителство
   Иван Георгиев Милин, Смолян, ул. Кокиче 2, вх. Б, ап. 20, тел. 0301/2-55-43; 0887/741460,
геодезия, фотограметрия и картография
   Христина Анастасова Сбиркова, Смолян, ул. В.Райдовски 24Б, вх. Г, ап. 9, тел. 0301/4-56-
90, 0301/6-01-09; 0887/730799, промишлено и гражданско строителство
   Александра Александрова Стаматова, Девин, ул. Хайдушка 1, тел.: 03041/24-74;
0889/849419, промишлено и гражданско строителство
   Манол Илиев Радков, Смолян, ул. Орфей 1, вх. Б, ап. 31, тел.: 0301/2-64-14; 0301/6-25-25,
промишлено и гражданско строителство
   Любен Димитров Стоилов, Смолян, ул. Кокиче 4, вх. А, ап. 7, тел. 0301/2-59-44, геодезия и
строителство
   Божидар Кирилов Иванов, Смолян, бул. България 44, ап. 8, тел.: 0301/3-83-71; строителен
техник
   Димитър Филипов Хаджиев, Златоград, ул. Хан Аспарух 39, тел.: 03071/22-23; 03071/21-37,
архитектура и строителство
   Минка Христова Салагьорова, Златоград, ул. В. Левски 37, тел.: 03071/43-70; 03071/23-33;
0887/251818, промишлено и гражданско строителство
   Фаня Емилова Дюлгерова, Златоград, ул. България 64, тел. 03071/37-98, геодезия и
картография
   Емил Илиев Ехленов, Златоград, ул. Заря 2, тел.: 03071/34-04; 03071/45-34; 0888/654605,
геодезия и картография
   Маргарита Запрянова Гегова, Смолян, ул. Миньорска 3, тел.: 0301/3-36-15; 0301/6-37-53;
0887/658217, промишлено и гражданско строителство
   Руска Христова Гънчарова, Смолян, ул. Оборище 9, тел.: 0301/4-65-38; 0301/6-30-01,
промишлено и гражданско строителство; финанси
   Стефан Райчев Пътников, Неделино, ул. В. Коларов 22, строителство и архитектура -
строителен техник
   Райчо Петров Ангелов, Смолян, ул. Хайдушка 19, тел. 0301/2-44-18, промишлено и
гражданско строителство - строителен инженер
   Златка Манолова Стаматова, Смолян, ул. Хайдушка 19, тел.: 0301/2-44-18; 0301/6-24-75,
хидротехническо строителство - строителен инженер
   Александра Александрова Стаматова, Девин, ул. Хайдушка 1, тел. 03041/24-74,
промишлено и гражданско строителство - строителен инженер
   Албена Свиленова Пейкова, Девин, ул. Цветан Зангов 1, тел.: 03041/4987; 0889486142,
геодезия и картография, оценка на недвижими имоти
   Веселка Иванова Делиева, Златоград, ул. Беловидово 52, тел.: 03071/44 22; 0888 752682,
маркшайдер-геодезист
   Веселин Петков Бичоков, Смолян, ул. Генерал Черевин 7, тел.: 0301/46482; 0898944314,
строителен техник - строителство и архитектура
   Генадий Янков Бакалов, гр. Неделино, област Смолян, ул. Васил Димитров 22, тел.:
03072/3770; 0898479885, строителен техник - строителство и архитектура
   Светлин Стойнев Кьоровски, Смолян, ул. Евридика 10, бл. 13, вх. В, ап. 34, тел.: 0301/3-04-
98; 0884/339005, строителен техник - строителство и архитектура
   Румяна Петкова Стефанова, Смолян, ул. Дичо Петров 13, бл. 38, вх. А, ап. 8, служебен, тел.:
0301/60163; 0878818969, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими
имоти
   Реджеп Кязимов Чанта, с. Гьоврен, област Смолян, тел. : 0895663259, строителен техник -
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти
   Яким Алексиев Ръжев, гр. Неделино, област Смолян, ул. Метакса Гугински 22, тел.
0877050885, строителен техник - строителство и архитектура

                       IV. Разни

   Стефан Христов Беров, Смолян, ул. Хр. Смирненски 2, вх. В, ап. 8, тел. 0301/3-53-05;
098/666895, горско стопанство - лесовъд
   Руси Денев Иванов, Смолян, ул. Малчика 50, тел. 0301/2-36-45; 0887/426866, организация и
управление на горското стопанство
   Андон Вълков Каров, с. Широка лъка, ул. Капитан Петко войвода 53, тел. 03030 /463;
0886019434, горско стопанство - лесовъд
   Владимир Георгиев Даскалов, Смолян, ул. С. Фисински 4, тел. : 0301/ 6 26 60; 0889476737,
инженер по горско стопанство
   Даниела Христова Топова, Смолян, ул. П.Р.Славейков 6, вх. В, ап. 31, тел. : 0301/ 28984;
0898722037, социална приложна психология
   Величка Георгиева Марковска, Смолян, бул. България 57, вх. Б, ап. 26, тел. 0301/3-32-45,
бонитьор-селекционер
   Георги Иванов Караджов, Смолян, ул. В. Левски 28, тел.: 0301/2-57-73; 0888/364463,
металопластика
   Галя Стефанова Тотева, Смолян, ул. К. Аврамиков 26, тел.: 0301/6-34-99; 0887/627042,
инженер-агроном
   Минчо Младенов Станев, Смолян, ул. Карлък 5, тел.: 0301/6-40-12; 0887/385319, инженер
по горско стопанство
   Росен Ивайлов Кубински, Смолян, ул. Зорница 1, бл. 22, вх. В, ап. 33, тел.: 0301/85453;
0894706261, специалност социална приложна психология и професионална квалификация
съдебна психология
             За съдебен район на Старозагорския окръжен съд

                    I. Икономически

   Анна Димитрова Даданска, Стара Загора, ул. Динчо Стаев 54, тел. 0888674016, финанси
   Анна Николова Джанкова, Чирпан, ул. Любен Каравелов 35, тел.: 0416/40-50; 0416/22-25,
икономика
   Антоанета Митева Радева, Стара Загора, ул. Гео Милев 60, тел.: 042/62-66-12; 042/62-11-21;
048785506, счетоводна отчетност
   Ася Хариева Николова, Стара Загора, ул. Свети Климент Охридски 63, тел. 0898541571,
счетоводна отчетност
   Биляна Тотева Симонова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. ЗСК-2, вх. В, ет. 7, ап. 21,
тел. 0887748160, счетоводство и контрол
   Благовеста Алексиева Василева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Б, ет. 4, ап. 26, тел.: 0431/42392;
0888483800, икономика на вътрешната търговия
   Богдана Иванова Джонова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 38, ет. 4, ап. 11, тел.:
042/62-21-20; 042/60-11-28; 0888453444, дипломиран експерт-счетоводител
   Боряна Дочева Симеонова, Казанлък, ж.к. Изток 22Г, ап. 61, тел.: 0431/26063; 0887880896,
финанси и кредит, счетоводна отчетност
   Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, бул. Георги Димитров 56, вх. Г, ап. 48, тел.: 0416/6511;
0416/3034; 0889235906, счетоводство и контрол
   Бялка Златева Касабова, Стара Загора, ул. Самарско знаме 11, тел.: 0887434787; 042/62-25-
52, данъци, одит
   Валентин Цанев Иванов, Стара Загора, пл. Берое 3, вх. 0, ет. 7, ап. 28, тел. 0887600466,
търговия, право
   Ваня Илиева Колева, Стара Загора, ул. Сава Силов 56, тел. 0898559277, икономист-
администратор
   Ваня Станева Русева, Казанлък, ул. Никола Петков 49 п.к. 8, тел.: 0431/21993; 0431/48079;
0888457159, дипломиран експерт-счетоводител
   Велика Иванова Бонева, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26Б, ап. 60, тел.: 042/23-45-96;
0889441277, икономист-счетоводител
   Вера Николова Кабзева, Димитровград, ул. Захари Зограф, тел. 0887457305, оценка на
дълготрайни и оборотни активи
   Веселин Димитров Димитров, Казанлък, ул. Тонзос 4, ап. 9, тел.: 0431/63869; 0431/40043;
0889394363, счетоводна отчетност, управленски контрол, оценки на машини и съоръжения
   Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7, ап. 24, тел.: 042/601856;
0885268983, счетоводна отчетност, корпоративни финанси
   Веселина Иванова Желева, Казанлък, ж.к. Изток 22Б, ап. 30, тел.: 0431/62235; 0898335167,
управление на строителството
   Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, ул. Антон Марчин 1, вх. Г, ет. 6, ап. 87, тел.
0888382190, организация на производството и управление на промишлеността
   Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, ул. Августа Траяна 1, ет. 5, ап. 20, тел.: 042/62-
94-22; 0889245103, счетоводна отчетност
   Виолета Тенева Лазарова, Стара Загора, кв. Три чучура-север 69В, ап. 64, тел.: 042/62-86-28;
042/27-25-96; 0889259547, счетоводна отчетност
   Владимир Ангелов Вълчев, Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30Б, ап. 55, тел.: 042/23-43-54;
0888588136, дипломиран експерт-счетоводител
   Върбан Желязков Колев, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 155, вх. 0, ап. 13, тел.:
042/647526; 0887742377, счетоводна отчетност
   Галина Желязкова Митева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев, бл. 45, вх. Б, ап. 29, тел.: 042/61-
86-60; 0886200797, финанси, психология
   Ганчо Георгиев Колев, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 112, ет. 3, тел.: 042/62-58-21;
0888852461, счетоводна отчетност, банково дело
   Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26, вх. 0, ап. 16, тел.
0888260075, икономика
   Георги Антов Войчев, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 125, тел. 042/62-70-46,
счетоводна отчетност
   Георги Иванов Иванов, Чирпан, ул. Димитър Благоев 59, тел. 0416/60-58, икономист по
промишлеността, банково дело
   Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, ул. Българско опълчение 76, ап. 28, тел.: 042/62-
07-83; 0889998000, икономист-счетоводител
   д-р по икон. Георги Димов Котаров, Стара Загора, ул. Иван Киров Вазов 5Б, ап. 51, тел.:
042/697114; 042/278267; 0888714709, икономика на материално-техническите средства
   Даниела Вълчева Демирева, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 47Б, ап. 47, тел.
0887614348, счетоводна отчетност
   Данка Влайкова Бонева, Казанлък, ул. Тунджа 3, ет. 5, ап. 59, тел.: 0431/29827; 0887992362,
дипломиран експерт-счетоводител
   Дарина Динева Карабилиева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 65, вх. 0, ап. 12, тел.:
042/62-00-66; 042/60-52-63; 0887912590, икономика и управление на промишлеността
   Диана Меранзова Колева, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 32В, ап. 1, тел.: 042/62-37-29;
0888303388, финанси
   Димитрина Йорданова Пашова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 3, ап. 3, тел.: 042/60-08-67;
042/62-16-96, дипломиран експерт-счетоводител
   Димитър Димов Червенков, Казанлък, ул. Старозагорска 2 Б, ап. 9, тел.: 0431/22973;
0888885110, счетоводна отчетност
   Димитър Кънчев Тарлев, Казанлък, ул. Хаджи Димитър 3А, ап. 7, тел. 0888389023,
счетоводна отчетност
   Димитър Стефанов Димитров, Стара Загора, ул. Боруйград 47, ет. 1, ап. 1, тел. 042/23-03-70,
счетоводна отчетност
   Динка Желязкова Кирова, Стара Загора, кв. Казански, бл. 17, ап. 100, тел.: 042/67-17-51;
0886840931, стопанско управление
   Динко Грозев Митев, Стара Загора, ул. Отец Паисий 14, вх. А, ап. 19, тел. 0898831603,
митнически и външнотърговски проблеми
   Динко Иванов Динев, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 76, ет. 1, ап. 2, тел. 0888394518,
счетоводство и контрол, банково дело
   Дияна Иванова Дякова, Стара Загора, ул. Свещ. Клисаров 7Б, ап. 25, тел. 042/25-23-92,
счетоводна отчетност
   Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 144, ап. 9, тел.: 042/60-25-16;
042/61-07-37; 0899112510, данъци, одит, дипломиран експерт-счетоводител
   Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3, вх. В, ап. 13, тел. 0888337765,
счетоводство и контрол, аграрна икономика
   Екатерина Щерева Янева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Е, ап. 116, тел. 0431/48384,
управление на промишлеността
   Елена Дянкова Димова, Стара Загора, ул. Васил Левски 67, ет. 3, ап. 5, тел. 0888260057,
дипломиран експерт-счетоводител
   Елена Колева Ангелова, Стара Загора, ул. Сливница 3, тел. 042/86-30-83, счетоводна
отчетност
   Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30, вх. А, ап. 9, тел. 042/23-02-
07, счетоводство и контрол
   Елена Янкова Димитрова, Раднево, ул. Рашо Костов 5Б, ап. 21, тел. 0888824481,
счетоводство и контрол
   Елеонора Кръстева Червенков, Стара Загора, ул. Отец Паисий 87А, ап. 36, тел. 042/60-11-96,
дипломиран експерт-счетоводител
   Емил Павлов Златев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 67, тел. 0888752435,
счетоводство
   Емилиян Николов Енчев, Стара Загора, ул. Георги Райчев 10, тел.: 042/64-55-05;
0888285971, аграрна икономика, основи на икономическата съдебна експертиза
   Енчо Желев Иванов, Стара Загора, бул. Христо Ботев 124В, ап. 81, тел. 042/64-84-22,
икономика, програмист на счетоводни програми
   Жана Колева Георгиева, Стара Загора, кв. Три чучура-север 60, ап. 23, тел. 042/7-36-23,
финанси и кредит, публична администрация
   Живка Стойкова Дечева, Стара Загора, ул. Августа Траяна 11, ет. 3, ап. 7, тел. 042/63-10-41,
труд и работна заплата, инженер-химик
   Иван Атанасов Джонджоров, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 65А, ет. 3, ап. 40, тел.
0888459395, икономист по отчетността, оценка на земеделски земи
   Иван Върбанов Иванов, Казанлък, ул. Скобелев 28Б, тел.: 0431/23197; 0888588572,
икономика, оценка на земеделски земи, машини и съоръжения, автотехнически експертизи
   Иван Митев Иванов, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 3А, ап. 70, тел.: 042/63-58-39;
0889372272, икономика на строителството
   Иван Петров Антов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3Б, ап. 18, тел.: 042/64-54-68; 0898350851,
счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения,
оценка на машини и съоръжения
   Иван Стойков Ханджиев, Казанлък, ул. Тулово 17А, тел.: 0431/40263; 0878770860,
счетоводна отчетност
   Иван Христов Бабинков, Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 26, вх. В, ап. 42, тел.: 0431/29716;
0898382182, икономика и управление на промишлеността, икономическа информатика
   Иванка Василева Карадонева, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 76, ет. 4, ап. 10, тел.
0888261587, финанси
   Иванка Мънчева Николова, Бузовград, ул. Бачо Киро 2, тел.: 04355/228; 0431/62497;
0888713853; 0887791885, дипломиран експерт-счетоводител
   Иванка Николова Спасова, Пловдив, ул. Никола Карев 37, тел. 032/773693, оценка на
дълготрайни и оборотни активи
   Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 22Б, ет. 7, ап. 67,
тел.: 042/63-01-94; 0899607945, счетоводна отчетност, стоковед, оценка на земеделски земи
   Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, ул. Петко Рачев Славейков 3, ап. 50, тел.: 042/60-33-
01; 0889320771, счетоводство и контрол, аграрна икономика
   Илияна Александрова Асенова, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Г, ап. 55, тел. 0899844649,
икономист - системен организатор
   Ирена Георгиева Дурева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 22А, ап. 42, тел.: 042/62-
42-96; 0898423484, стопанско управление
   Ирина Желева Цонкова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 44, ет. 7, ап. 21, тел. 042/60-21-
68, икономист-счетоводител
   Йоана Иванова Цветкова, Казанлък, ул. Отец Паисий 6, ет. 4, ап. 14, тел. 0431/21060,
икономика на търговията
   Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, ул. Христо Ботев 117Г, ап. 2, тел.: 042/64-21-15;
0898937622, счетоводна отчетност
   Катя Желева Великова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 5Г, ап. 88, тел. 041112637, счетоводна
отчетност
   Костадин Иванов Керацов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 9, вх. 0, ет. 3, ап. 7, тел. 042/635315,
счетоводна отчетност
   Красимира Иван. Панайотова, Казанлък, ул. Мазалат 3, ет. 3, ап. 9, тел.: 0431/20655;
0431/62813; 0888334091, дипломиран експерт-счетоводител.
   Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, ул. Боруйград 29, ет. 2, тел.: 042/64-00-15;
0887478145; финанси и кредит
   Лилия Йорданова Накова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 97, тел. 042/62-56-26,
икономика и организация на търговията
   Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 101, вх. 0, ап. 11, тел.: 042/27-55-29;
0896144236, счетоводна отчетност
   Маргарита Крумова Тонева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 44, ет. 4, ап. 11, тел.
042/642338, икономика на търговията
   Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 42, ап. 4, тел.: 042/62-61-
20; 0885445573, финанси
   Маргарита Николова Кичукова, Стара Загора, ул. Отец Пайсий 122В, тел.: 042/62-30-74;
0888312268, икономика на строителството
   Мариана Димова Ангелова, Димитровград, ул. Отец Паисий 5, ет. 1, тел. 039/127211, оценка
на дълготрайни и оборотни активи
   Марийка Стефанова Абрашева, Стара Загора, ул. 3 март 1, тел.: 042/68-02-70; 042/36-34-06;
0898702121, търговия и маркетинг
   Мария Венкова Христова, Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 46, вх. Б, ап. 29, тел. 0431/48606,
счетоводство и контрол
   Мария Господинова Колева, Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 168А, ап. 33, тел.: 042/63-
42-22; 0888934222, дипломиран експерт-счетоводител.
   Мария Илиева Пенева, Стара Загора, ул. Златан Станчев 6, ет. 3, ап. 3, тел.: 042/230248;
0888957180, счетоводна отчетност, международни стандарти
   Мария Минчева Иванова, Стара Загора, ул. Димитър Караджов 1, вх. В, ап. 17, тел.
042/250687, счетоводство и контрол
   Марин Тонев Маринов, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 104А, ап. 3, тел.: 042/64-36-
58; 0888751791, счетоводство и контрол
   Милена Владимирова Миткова, Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 105, ет. 3, тел.:
042/63-86-46; 0888708035, счетоводна отчетност
   Милена Костова Христова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 38А, ап. 18, тел.
042/601918, счетоводство и контрол
   Милка Маркова Ганчева, Стара Загора, ул. Иречек 30Б, ап. 29, тел. 042/62-68-07,
стокознание
   Мима Кънчева Енева, Казанлък, ул. Сливница 18, тел.: 0431/27866; 0888588055, счетоводна
отчетност
   Минка Златева Христова, Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 8Б, ет. 1, ап. 13, тел.
0431/42815, счетоводна отчетност
   Минка Минева Стоянова, Стара Загора, ул. Армейска 3, ап. 10, тел.: 042/60-19-68;
0889428927, икономист-финансист
   Минка Минчева Тонева, Стара Загора, ул. Райна Княгиня 1, ет. 2, ап. 3, тел.: 042/60-25-35;
0887805159, управление и планиране на народното стопанство
   Минка Христова Славова, Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 17, тел.: 0431/4-76-44;
0889934414, икономика на промишлеността
   Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, ул. Янко Иванов 19, тел.: 0416/3821; 0416/2140; 0898593245,
икономист, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
   Митко Йовчев Делев, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 59, вх. Б, ап. 9, тел. 042/23-
38-06, стоковед
   Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к. Люлин, бл. 533, вх. Д, ет. 7, ап. 116, тел.
02/9854080, организация в производството и управление в търговията
   Неделчо Христов Недялков, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7, ап. 24, тел. 042/60-18-56,
счетоводна отчетност
   Нели Димитрова Шопова, Казанлък, ул. Еделвайс 3, ап. 7, тел.: 0431/62861; 0888809021,
дипломиран експерт-счетоводител
   Нечо Тотев Лесов, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 7А, ап. 13, тел. 042/62-06-19,
счетоводна отчетност
   Николай Стоянов Стоянов, Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 49, вх. 0, ет. 1, ап. 1, тел.
0888282647, счетоводство и контрол
   Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел.: 0379/7-20-80;
0878909592, икономист-счетоводител, банки и банково дело, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи
   Пенка Георгиева Начева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 44, ет. 6, ап. 6, тел. 0888349816,
икономист по строителството
   Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, ул. Братя Даскалови 47, тел.: 0416/55-50; 0416/73-41,
счетоводна отчетност
   Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, ул. Армейска 3, ап. 2, тел.: 042/63-14-63; 042/60-30-
82, счетоводна отчетност
   Пенка Славова Павлова, Стара Загора, ул. Иречек 7, тел. 042/62-01-70, дипломиран експерт-
счетоводител
   Пеньо Цанев Димиев, Стара Загора, ул. Христина Морфова 2В, ап. 39, тел. 042/62-98-31,
икономика на промишлеността
   Петър Гатев Пъдарски, Казанлък, ул. Гладстон 53Г, ап. 71, тел.: 0431/25242; 0431/46237,
финанси и кредит
   Пламен Николаев Петков, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3В, ап. 18, тел.: 042/625477;
042/604443, икономика на търговията
   Радка Атанасова Димитрова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 62А, тел.: 042/643428;
0888831501, счетоводна отчетност
   Радка Димитрова Стойчева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 19, ет. 1, ап. 2, тел. 0886740159,
счетоводна отчетност
   Радка Славова Сирекова, Стара Загора, ул. Цар Калоян 20В, ет. 1, ап. 73, тел. 042/64-60-49,
счетоводна отчетност
   Радослав Стойков Христов, Стара Загора, кв. Казански 25, ап. 75, тел.: 042/60-08-90;
0888202555, икономика, социология
   Радост Тодорова Василева, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 91Б, ап. 31, тел.: 042/60-
57-98; 0888687046, икономика
   Радостина Ганчева Червенкова, Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 112Б, ет. 4, ап. 15, тел.
0899830107, макроикономика, финанси
   Радостина Димитрова Атанасова, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 86А, тел. 0888628076,
счетоводство и контрол
   Радостина Иванова Мурджева, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 5А, ет. 7, ап. 27, тел.:
042/605598; 042/629899; 0888314534, счетоводство и контрол, финанси
   Росица Иванова Танева, Стара Загора, Хаджи Димитър Асенов 74, ет. 2, ап. 5, тел.: 042/62-
22-02; 0888443731, икономист-счетоводител
   Росица Маринова Моллова, Стара Загора, ул. Българско опълчение 1Г, ап. 97, тел.
0888125967, икономика на транспорта, публична администрация, съдебно-технически експертизи
   Росица Радкова Николова-Стефанова, Казанлък, ул. Тракия 6А, ет. 3, ап. 13, тел.:
0431/45083; 0888259304, финанси, социална и политическа психология
   Руска Ботева Стойчева, Стара Загора, ул. Христо Ботев 119А, ап. 2, тел.: 042/62-23-19;
0888038829, счетоводство и финанси
   Руска Нанева Иванова, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 60, ап. 19, тел. 042/23-74-92,
счетоводна отчетност
   Сашо Пейчев Славов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 15А, ап. 40, тел. 042/25-56-11,
икономика на строителството
   Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, ул. Райна Кандева 54, ет. 2, тел.: 042/64-61-50;
0889601611, счетоводство и контрол, технология на машиностроенето и металорежещите
машини, оценка на машини и съоръжения
   Светломира Рафаилова Пантелеева, Стара Загора, ул. Света Богородица 98, тел. 0888260328,
счетоводство и контрол, икономика на индустрията, международни счетоводни стандарти
   Севдалина Стоянова Стоянова, Стара Загора, ул. Г. Апостолов 17, ап. 14, тел. 0888322001,
счетоводна отчетност
   Симеон Цилов Нейчев, Стара Загора, бул. Методий Кусев 31А, ап. 5, тел. 042/62-66-19,
финанси
   Славей Петров Начев, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 116, ап. 6, тел.: 042/64-82-02;
0887849045, счетоводна отчетност
   Соня Колева Стефанова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7Б, ап. 13, тел. 0888494697,
икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти
   Станимир Стоянов Хаджиев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 18, ет. 1, ап. 1, тел. 0899883020,
аграрна икономика, съдебни експертизи - оценка на стопанско имущество
   Станка Добрева Христова, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 140, ап. 54, тел. 042/26-80-12,
счетовод-ство и контрол
   Стефан Иванов Сутров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 45А, ап. 1, тел. 042/63-09-15,
счетоводна отчетност
   Стефан Костадинов Стефанов, с. Енина, ул. Бачо Киро 14, тел. 943262531, счетоводна
отчетност
   Стефанка Атанасова Василева, Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 15, ап. 10, тел.:
042/670119; 0888716886, счетоводна отчетност
   Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, бул. Методий Кусев 7Б, ет. 3, ап. 15, тел. 042/62-65-28,
мениджмънт
   Стоянка Михайлова Петкова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 48, тел.: 042/60-16-37;
0887635731, счетоводна отчетност
   Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 98А, ет. 4, ап. 11, тел.: 042/64-37-
56; 0888420169, финанси, счетоводна отчетност
   Събка Димова Стефанова, Стара Загора, ул. Васил Левски 61, ет. 3, тел.: 042/62-75-29;
0887011913, икономист, оценка на недвижими имоти
   Таня Борисова Коларска, Стара Загора, бул. Методий Кусев 54, ет. 3, ап. 7, тел.: 042/625339;
042/623531, управление на индустрията
   Татяна Енчева Букова, с. Брестовица, област Пловдив, тел. 031422577, оценка на
дълготрайни и оборотни активи
   Тенчо Стефанов Руканов, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 168, ап. 62, тел.: 042/69-34-88;
0886317153, икономика на строителството, мениджмънт
   Теодора Иванова Иванова, Чирпан, ул. Септемврийци 3, тел.: 0416/31-48; 0887201757,
икономист-счетоводител, банково дело, международни счетоводни стандарти
   Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, ул. Константин Иречек 30Б, ет. 5, ап. 29, тел. 042/62-68-
07, стоковед
   Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, ул. Августа Траяна 70А, ет. 2, ап. 6, тел.: 042/60-18-
38; 0888796004, управление на строителството
   Томинка Митева Паскалева, Стара Загора, ул. Васил Левски 8, ап. 9, тел. 0888645325,
счетоводство, финанси и контрол
   Тянка Иванова Захариева, Казанлък, ул. Васил Левски 22А, ап. 18, тел.: 0431/64857;
0431/44857, дипломиран експерт-счетоводител
   Христина Петрова Момчилова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 29, вх. А, ет. 3, ап. 7, тел.:
042/605435; 0887190133, счетоводство и контрол
   Христо Атанасов Христов, Стара Загора, ул. Т. Стоянович 32, вх. 0, ап. 14, тел.: 042/64-81-
13; 0899853048, финанси
   Христо Василев Тодоров, Стара Загора, ул. Генерал Гурко 84, ап. 16, тел.: 042/625754;
0898561425, икономика и управление на промишлеността
   Христо Георгиев Христов, Пловдив, ул. Кичево 22, ап. 15, тел. 0888654837, оценка на
дълготрайни и оборотни активи
   Христослава Веселинова Георгиева, Стара Загора, ул. Боруйград 39, ет. 3, ап. 5, тел.:
042/620167; 0888388003, икономическа информатика
   Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, ул. Васил Левски 2, ап. 43, тел.: 042/23-22-14;
042/63-06-09, счетоводна отчетност, финанси
   Цветанка Стефанова Петрова, Казанлък, ул. Гладстон 82, ет. 2, тел. 0431/35948,
счетоводство и контрол
   Чавдар Георгиев Златев, Пловдив, бул. Стефан Стамболов 87, тел.: 032/772303; 0898242303,
оценка на дълготрайни и оборотни активи
   Шинко Георгиев Забунов, Хасково, ул. Самуил, тел. 0889647351, оценка на дълготрайни и
оборотни активи
   Янка Танева Танева, Стара Загора, ул. Капитан Андреев 1, вх. Б, ап. 42, тел. 042/27-76-70,
икономист- счетоводител

                      II. Технически

   Албена Иванова Тодорова, Стара Загора, ул. Васил Левски 2, ап. 43, тел. 042/61-53-06,
хидро- и пневмотехника
   Александър Колев Ганев, Стара Загора, бул. Руски 5А, ап. 6, тел. 042/25-08-08,
машиностроене
   Андрей Иванов Дечев, Стара Загора, кв. Загорка 9В, ап. 63, тел. 0898512201,
радиоелектроника, икономика
   Андрей Петров Иванов, Стара Загора, ул. Г. Апостолов 16, ап. 12, тел. 042/65-70-40, минно
инженерство
   Благой Петров Димитров, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 170А, ап. 11, тел. 042/26-41-94,
машиностроене
   Борис Стоянов Курдов, Стара Загора, ул. Цар Калоян 53А, ап. 6, тел. 042/62-55-15,
електротехника
   Боряна Панайотова Манолова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг, ЗСК 2А, ап. 14, тел.
041179432, подемно-транспортни машини
   Бончо Русев Братанов, Стара Загора, ул. Самарско знаме 65, тел. 042/26-80-10,
селскостопанска техника
   Валентина Ангелова Желева, Стара Загора, кв. Железник, бл. 22, ап. 17, тел. 0899533939,
електроенергетика
   Ваня Иванова Георгиева, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис I № 93, ет. 6, тел.: 042/62-01-52;
0899801922, автоматизация на производството на хранителната и вкусова промишленост
   Васил Динев Ганев, Гълъбово, бул. Република 70, тел.: 0418/63464; 0888658892, минен
инженер - технология на минното производство, ремонт на ръчно огнестрелно оръжие
   Васил Танев Стайков, Стара Загора, ул. Отец Паисий 96, ет. 1, ап. 1, тел.: 042/60-57-04;
0889190076; 0897734509, радиоелектронна техника, експерт по криминалистика
   Веселин Панчев Партенев, Стара Загора, ул. Братя Жекови 31А, ет. 7, ап. 37, тел.
0888567376, изчислителна техника
   Галина Колева Христозова, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 86, вх. 0, ет. 4, ап. 13, тел.
0885907178, силнотокова електротехника, приложна психология
   Георги Михайлов Шишков, Казанлък, ул. Генерал Гурко 4, ап. 3, тел. 0431/23250,
електроинженер
   Господинка Иванoва Танчева, Стара Загора, ул. Априлско въстание 8, тел.: 042/627198;
042/629038; 0889421904, хранителна промишленост
   Гошо Генов Георгиев, Стара Загора, ул. Илия Куртев 10А, ет. 2, ап. 5, тел. 0888295248,
технология на машиностроенето и технология на металите, оценка на цели държавни и общински
предприятия, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
   Десислава Иванова Танева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 39, ап. 44, тел.:
042/60-03-13; 0888934446, електроинженер
   Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, ул. Старозагорско въстание 24, тел.: 042/258173;
0888790274, минна електромеханика
   Димитър Денев Димитров, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 39, ет. 11, ап. 41, тел.
0888419548, електроинженер-метролог, електрически и механични измервания, измерване на
обем и разход на течности и горива
   Димитър Станков Александров, Стара Загора, ул. Юрий Венелин 10А, ет. 5, ап. 17, тел.
042/24-65-96, електроинженер, безопасност и охрана на труда
   Димитър Тодоров Тодоров, Стара Загора, ул. Сава Силов 25, ап. 10, тел. 0887700253,
механично уредостроене
   Димо Киров Василев, Стара Загора, бул. Свети Патриарх Евтимий 91Б, ет. 1, ап. 31, тел.
042/60-57-98, корабни машини и съоръжения
   Динко Тотев Тотев, Чирпан, ул. Георги Димитров 26, ап. 26, тел.: 0416/49-11; 0885842597,
двигатели с вътрешно горене
   Здравка Димитрова Вълчева, Стара Загора, ул. Берое 3, ет. 6, ап. 22, тел. 042/63-99-44,
инженер-химик
   Здравко Янчев Янчев, Стара Загора, ул. Антон Марчин 45, ап. 2, тел. 0888975047,
машиностроене
   Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, ул. Св. Троица 206, тел. 0889620257,
комуникационна, съобщителна техника, компютърна техника
   Иван Дочев Чакъров, Казанлък, ул. Шипченска епопея 26, тел.: 0431/28836; 0888424814,
машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи
   Иванка Първанова Атанасова, Стара Загора, ул. Г. Байданов 48А, ап. 48, тел. 042/234466,
технология на силикатите
   Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел.:
029885311; 0887302414, инж. текстилна техника
   Иванка Станчева Нанкова, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 118, ап. 27, тел.: 042/60-18-46;
042/62-23-90; 042/62-67-37, геометрични измервания
   д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович 13, ап. 201, тел.: 052/383466;
052/302788; 0898348374, технология на металите, ДВГ, автоексперт
   Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, ул. Радецки 30В, ап. 76, тел.: 042/62-02-89;
0888751049, машинни технологии, електроенергетика, счетоводство и контрол
   Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 64, ап. 8, тел.: 042/681215;
0888578602, хидро-, пневмотехника, помпи и помпени системи, ремонт на енергетично
оборудване, оценка на машини и съоръжения, автоексперт-оценител
   Костадин Радев Костадинов, Стара Загора, бул. Методий Кусев 35, ап. 14, тел.: 042/23-17-
83; 041171719, инженер-химик
   Костадин Стефанов Вълдобрев, Стара Загора, ул. Августа Траяна 14, ап. 6, тел. 042/62-98-
93, хранителна промишленост и химическо машиностроене
   Красимир Ненчев Ташков, Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 36, вх. Г, ап. 58, тел.: 0431/2-
10-93; 0887367509, автоматизация на производството - проектиране на гражданско и специално
производство
   Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, кв. Казански, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 61, тел.
0886609662, технология на машиностроенето и уредостроенето, оценки на машини и съоръжения
   Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, бул. Методий Кусев 7, вх. Г, ап. 11, тел.: 042/623970;
048981248; 0877100643, двигатели с вътрешно горене
   Наско Иванов Маджаров, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 3А, ап. 65, тел. 0899281286,
подемно-транспортни и строителни машини
   Никола Стефанов Георгиев, Стара Загора, кв. Три чучура 56, вх. 0, ап. 72, тел. 042/7-29-71,
технология на машиностроенето, промишлена електроника
   Николай Тенев Колев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 36А, ап. 40, тел.: 042/69-72-60; 042/62-
37-72; 0899707368, механично уредостроене
   Петко Тодоров Георгиев, Стара Загора, ул. Българско опълчение 58, вх. 0, ап. 2, тел.: 042/66-
32-48; 0887507205, ел. снабдяване и обзавеждане
   Петър Дончев Петров, Стара Загора, ул. Александър Батенберг 89А, ап. 8, тел. 042/60-37-50,
електроинженер
   Петър Митев Джадъгюлиев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168, вх. 0, ет. 3, ап. 12,
тел. 042/868626, митнически и външнотърговски проблеми, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, оценка на машини и съоръжения
   Росица Дончева Костадинова, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 105, ап. 6, тел.: 042/60-
06-99; 0887241180, радиотехника
   Руен Петров Павлов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 21А, ап. 99, тел.: 042/67-07-56;
0889267537, инж. химия
   Светла Костадинова Тачева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 86, ап. 17, тел. 042/64-26-36,
радиотехника
   Светослав Димитров Диамандиев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 117, тел. 042/62-
07-04, машиностроене
   Славчо Господинов Кисьовски, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 27А, ап. 7, тел.: 042/61-31-
27; 0898447473, компютърна техника
   Станислав Генков Станилов, Стара Загора, ул. Старозагорско въстание 20, тел.: 042/62-33-
93; 042/62-76-47; 0888139460, радиоелектроника
   Стефан Милков Петров, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 149А, ет. 5, ап. 12, тел.
0898569774, компютърни системи и технологии
   Стефан Русев Велев, Стара Загора, ул. Боруйград 58, ап. 1, тел.: 042/65-38-06; 042/69-85-11;
0889298858, механично уредостроене
   Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора, ул. Дим. Караджов 1А, ап. 9, тел. 0887015307,
инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост
   Тихомир Минчев Зюмбюлев, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 100Б, тел. 042/88-84-49,
химическо машиностроене
   Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 127, вх. Г, ап. 20, тел.
0899541617, инженерна геоекология
   Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, ул. Г. Байданов 48А, ап. 48, тел.: 042/630261;
0887663040, технология на машиностроенето
   Тодорка Добрева Христова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 40, ап. 22, тел. 0899092745,
инж. отопление
   Христина Иванова Терзиева, Казанлък, ул. Тулово 16, вх. А, ап. 4, тел. 0886377492,
машинен инженер, оценки на машини и съоръжения
   Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 92, ап. 2, тел.
0887899536, инженер-химик, технология на пластмасите, оценка на машини и съоръжения
   Христо Стефанов Каличков, Казанлък, ул. Опълченска 31, тел. 0885293513, технология на
машиностроенето и металите, оценка на машини и съоръжения
   Цветан Цонев Мирчев, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 28Г, ап. 95, тел.: 0431/40987; 0431/25886,
технология на металорежещите машини, стопанско управление

                      Транспорт

   Александър Иванов Сaвов, Стара Загора, ул. Братя Жекови 67, ап. 19, тел. 042/62-57-32,
автотранспорт
   Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, ул. Еделвайс 6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0431/22941;
0431/26928; 0898572198, технология и организация на автомобилния транспорт
   Александър Стоянов Александров, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 42Б, тел. 042/27-27-01,
двигатели с вътрешно горене
   Ангел Янков Биков, Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 49, ап. 43, тел.: 042/646069;
0888260065, автотранспорт, криминалистични експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни
активи
   Валентин Василев Спасов, Казанлък, ул. Глад-стон 53Б, ап. 34, тел.: 0431/62256; 0431/25717,
автотранспорт
   Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, ул. Света Троица 206, ап. 1, тел.: 042/25-66-65;
0889816479, автотранспорт
   Васил Тодоров Петров, Стара Загора, бул. Симеон Велики 139, вх. 0, ап. 9, тел.: 042/26-02-
98; 0888493906, автотранспорт
   Георги Желязков Гочев, Стара Загора, кв. Железник, Младост 12А, ап. 31, тел. 0888685998,
механизация на селското стопанство
   Емануил Велев Стоянов, Стара Загора, ул. Александър Батенберг 89А, ет. 4, ап. 17,
специалист по дизелови локомотиви
   Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел.: 0418/4585;
0898894688, транспорт и енергетика
   Иван Вълев Иванов, Стара Загора, ул. Чая 23, ет. 6, ап. 12, тел. 0888935449, транспорт и
автомобилно дело
   Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 27, тел.: 042/64-50-40; 042/62-39-
93; 0888722478, транспортна техника
   Калоян Матев Матев, Стара Загора, ул. Генерал Ст. Тошев, бл. 8, вх. 0, ет. 5, ап. 15, тел.:
0896727208; 0887385342; 042/60-52-93, земеделска техника, ремонт и техническо обслужване на
МПС
   Наско Антонов Тонев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 47, ап. 19, тел. 042/63-81-
15, автотранспорт
   Николай Александров Савов, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 82, ет. 2, ап. 5, тел.
0888543769, автотранспорт
   Николай Минчев Минчев, Стара Загора, ул. Васил Левски 2, тел. 042/64-20-59,
автотранспорт
   Николай Райков Колев, Казанлък, бул. Княз Александър Батенберг, вх. Б, ет. 6, ап. 34, тел.:
0431/40373; 0888249656, технология и управление на транспорта
   Николай Русев Карабойков, Стара Загора, ул. Поп Богомил 8, ет. 4, ап. 14, тел.: 042/26-60-
26; 0877324511, двигатели с вътрешно горене, автоексперт-оценител, оценка на машини и
съоръжения
   Петко Танчев Петков, Стара Загора, ул. Проф. Кожухаров 15, ап. 5, тел. 048864512,
трактори и кари
   Радостина Митева Йосифова, Казанлък, ул. Кайнарджа 22, ет. 1, ап. 1, тел. 0889809439,
двигатели с вътрешно горене
   Росица Тодорова Цветкова, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 12, ет. 8, ап. 29, тел. 0431/47612,
0888293385, технология и организация на автомобилния транспорт
   Руска Желева Нягулова, Чирпан, ул. Иван Асен II № 8, тел. 0416/6357, 0886521998,
автотехника
   Слави Николаев Николов, Стара Загора, Цар Иван Асен II № 135А, тел. 042/62-99-58,
0888985672, трактори и кари
   Доц. д-р Станимир Карапетков, Сливен, к-с Дружба 27-Б-3, тел. 044/667709, 044/73139,
0888878493, 0889231349, автотранспорт, механика и механични технологии
   Таньо Златанов Дженев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 161В, ап. 44, тел. 042/26-66-
29, екс-плоатация на транспорта
   Тихомир Александров Александров, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 126, ет. 2, тел.
042/26-84-44, 0887317690, технология и управление на транспорта
   Тихомир Живков Танчев, Стара Загора, ул. Младост 27Б, ап. 56, тел. 0898834780,
автоексперт-оценител, аграрна икономика
   Тодор Демирев Тодоров, Стара Загора, кв. Казански 7А, ет. 5, ап. 10, тел. 041171697, 042/62-
22-98, ремонт и експлоатация на автомобили
   Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, ул. Сво-бода 1, тел. 042/644488, 0887603298,
транспорт и енергетика
   Христо Ганчев Христов, Казанлък, ул. Васил Левски 46Б, ап. 29, тел. 0431/48606, двигатели
с вътрешно горене

               III. Строителство, архитектура и геодезия

   Банко Венелинов Банков, Стара Загора, ул. Отец Паисий 222, тел. 042/25-61-81, 0888639189,
архитектура
   Благо Йорданов Стоев, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 3Б, ап. 3, тел. 042/62-75-85,
042/60-05-41, 0887941235, архитектура
   Димитрина Стефанова Григорова, Стара Загора, кв. Железни, ул. Иван Пашинов 20, ап. 6,
тел. 042/25-30-56, архитектура
   Диньо Митев Динев, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 33А, ап. 6, тел. 0897954225,
архитектура
   Живка Стоянова Кирчева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 91, тел. 042/62-70-42,
042/60-18-43, архитектура
   Иван Динев Кирчев, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 141, ет. 3, ап. 5, тел. 042/62-
25-35, 042/60-18-43, 0888213501, архитектура
   Йордан Григоров Ангелов, Чирпан, ул. Тане Пеев 3А, тел. 0888733036, железопътно
строителство
   Нина Стефанова Желева, Стара Загора, ул. Иван Вазов 11А, ет. 9, тел. 042/63-98-53,
архитектура
   Петър Филипов Влахов, Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 48, ап. 24, тел. 042/60-36-
40, 0888611168, архитектура
   Ангел Христов Байков, Стара Загора, ул. Братя Жекови 87, тел. 042/64-25-13,
водоснабдяване и канализации
   Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 19, вх. А, ап. 15, тел. 0431/43744,
0888849411, промишлено и гражданско строителство
   Боян Христов Симеонов, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 81Б, ап. 4, тел. 042/25-90-63,
промишлено и гражданско строителство
   Василка Станева Динева, Стара Загора, кв. Три чучура-юг 51А, ап. 44, тел. 042/65-07-46,
042/63-80-92, 0889938959, водоснабдяване и канализации и санитарно инженерство (ХЕИ)
   Величка Маринова Монева, Стара Загора, ул. Васил Левски 95А, ап. 64, тел. 042/61-48-44,
042/25-11-37, геодезия и картография
   Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 148, ет. 6, ап. 24, тел.
042/647201, 0888135604, промишлено и гражданско строителство
   Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий 61, ап. 19, тел. 042/62-13-
92, 042/64-53-39, 0888937597, промишлено и гражданско строителство
   Виолета Иванова Ангелова, Стара Загора, ул. Константин Иречек 30, тел. 042/627016,
промишлено и гражданско строителство
   Виолета Недкова Генчева, Стара Загора, ул. Единство 28, ап. 37, тел. 042/88-47-65,
промишлено и гражданско строителство
   Въчо Георгиев Въчев, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 138, ап. 49, тел. 042/55789,
промишлено и гражданско строителство
   Генка Андонова Крушева, Чирпан, ул. Я. Иванов 51, тел. 0416/3624, 0416/9611, геодезия и
картография
   Георги Илиев Илиев, Стара Загора, ул. Васил Левски 89А, тел. 042/62-95-36, 048781017,
0896689617, геодезия и картография
   Георги Николов Видев, Казанлък, ул. Антон Страшимиров 16, тел. 0896741758, геодезия и
картография, оценка на земеделски земи
   Господин Стайков Тотев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 4, ап. 14, тел. 042/60-40-10,
0897453758, геодезия и картография
   Груда Христова Илиева, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 137Б, ап. 66, тел. 042/862442,
0877179497, хидростроителство
   Диана Стойчева Христова, Стара Загора, ул. Кирил и Методий 49, ап. 7, тел. 042/64-85-55,
промишлено и гражданско строителство
   Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, ул. Тюлбенска 62А, вх. А, ап. 5, тел. 0431/49903,
0878319262, промишлено и гражданско строителство
   Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, ул. Цар Калоян 20, ап. 73, тел. 042/64-60-49,
0888495342, промишлено и гражданско строителство
   Димитър Недев Димитров, Стара Загора, ул. Тодор Пъндев 1, ап. 25, тел. 042/65-64-30,
промишлено и гражданско строителство
   Димо Кирев Димов, Стара Загора, ул. Генерал Гурко 135, вх. Д, ет. 4, ап. 132, 042/62-98-99,
0887538485, инженер по хидромелиоративно строителство, лиценз за оценки на машини и
съоръжения
   Донка Пеева Тачева, Стара Загора, ул. Славянска 35, ап. 3, тел. 042/634820, 0889035381
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения
   Дончо Милев Дончев, Казанлък, ул. Гладстон 57, ап. 62, тел. 0431/48098, 0888893915,
геодезия и картография
   Евгения Петкова Панова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 18Б, ап. 13, тел. 042/23-
19-93, 0888095631, промишлено и гражданско строителство
   Екатерина Тодорова Петкова, Казанлък, ул. Бузлуджа 4А, тел. 0431/20030, промишлено и
гражданско строителство
   Елена Петкова Борисова, Стара Загора, ул. 12 пехотен полк 24, тел. 042/60-51-13,
0889903917, земеустройство
   Женя Сталева Пеева, Стара Загора, ул. Хан Аспарух 8В, ап. 35, тел. 0888771153,
водоснабдяване и канализации
   Живка Колева Кондева, Стара Загора, ул. Христо Ботев 104, ап. 7, тел. 042/639959,
промишлено и гражданско строителство
   Здравка Тодорова Стоева, Казанлък, ул. Капрони 1, тел. 0431/25967, 0885407731,
промишлено и гражданско строителство
   Иван Александров Иванов, Стара Загора, кв. Три чучура-север, бл. 72В, ет. 6, ап. 72, тел.
0888295245, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия
   Иван Атанасов Георгиев, Стара Загора, ул. Васил Левски 24Б, ап. 21, тел. 042/628231,
промишлено и гражданско строителство
   Иван Видев Минчев, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 137, ап. 16, тел. 042/26-80-58,
0895929207, геодезия и картография
   Иван Тодоров Тодоров, Стара Загора, ул. Георги Апостолов 16, ет. 8, ап. 24, тел. 042/64-20-
62, 0887424579, строителство и архитектура
   Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, ул. Българско опълчение 76, ап. 10, тел. 042/681208,
0898667717, водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти
   Иван Христов Филипов, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52А, ап. 8, тел. 042/63-03-38,
промишлено и гражданско строителство
   Илия Тодоров Пандев, с. Горно Сахране, ул. Орлик 8, водоснабдяване и канализация
   Йовко Илиев Йовчев, Стара Загора, ул. Раковски 65, тел. 042/64-40-62, 0887995563,
промишлено и гражданско строителство
   Йордан Радев Радев, Казанлък, ул. Рахила Душанова 17, тел. 0431/22364, промишлено и
гражданско строителство
   Кольо Цанев Бошнаков, с. Дунавци, ул. Еделвайс 7, тел. 04348266, кадастър и регулация
   Красимира Костадинова Златева, Стара Загора, бул. Свети Патриарх Евтимий 165, ет. 9,
ап. 46, тел. 0884117732, водоснабдяване и канализации, педагогика
   Лиляна Андреева Димитрова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 39, тел. 042/60-27-
11, 0888256092, пътно строителство
   Мария Вълева Генова, Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 32А, ап. 13, тел.
042/64-86-81, промишлено и гражданско строителство
   Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, ул. Хр. Ботев 30А, тел. 0416/3904, геодезия и
картография
   Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, ул. Трапезица 1А, ап. 5, тел. 0431/21807,
0897678122, геодезия и картография
   Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 36, вх. 0, ап. 15, тел.
042/62-03-68, 042/60-23-77, 0885433011, промишлено и гражданско строителство
   Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 31А, ап. 26, тел. 042/62-87-72,
0898778222, земеустройство, дейности по кадастъра, оценка на недвижими имоти и земеделски
земи
   Неделчо Пенев Неделчев, Чирпан, ул. Ангел Пеев Стоянов 13, тел. 0887710404, геодезия и
картография
   Николай Нанев Николов, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17В, ап. 64, тел. 042/25-81-73,
0888426091, пътно строителство
   Нина Ганчева Желязкова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 69, ет. 5, ап. 15, тел. 042/25-
10-95, промишлено и гражданско строителство - конструкции
   Пенка Колева Ситева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 76, тел. 042/62-22-62,
промишлено и гражданско строителство
   Пенка Николова Колева, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 46, ап. 1, тел. 042/628501,
0889432240, земеустройство, правоспособност за извършване дейности по кадастъра
   Пенка Пеева Русинова, Казанлък, ул. Васил Левски 15, ап. 2, тел. 0888782796, промишлено
и гражданско строителство
   Радка Митева Трендева, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 3Б, ап. 34, тел. 042/641012,
0888333966, технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти
   Райна Георгиева Русева, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 23А, ап. 63, тел. 042/63-00-09,
042/61-46-81, 0887626544, промишлено и гражданско строителство
   Росица Иванова Шумарева, Казанлък, ул. Милуша 2, тел. 0431/26460, 0888210620,
промишлено и гражданско строителство
   Росица Николoва Балабанова, Стара Загора, кв. Железник, ул. Иван Пашинов 31, тел.
042/670089, 042/603409, земеустройство
   Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 85, ап. 1, тел. 042/62-01-
27, 0888475818, промишлено и гражданско строителство
   Румяна Методиева Микова, Стара Загора, ул. Христо Ботев 117В, ап. 12, тел. 042/60-42-52,
промишлено и гражданско строителство
   Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, ул. Св. Кирил и Методий 52, тел. 042/64-99-55,
0887013942, промишлено и гражданско строителство
   Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора, ул. Г. Байданов 7, ап. 16, тел. 042/234305,
0888693574, строителство и архитектура
   Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 133, ет. 3, ап. 6,
тел. 042/64-21-62, 042/61-32-54, промишлено и гражданско строителство
   Стоянка Йорданова Николова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17В, ап. 64, тел. 0888790274
042/25-81-73, пътно строителство
   Н.с. Стоян Петров Колев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 101, ап. 18, тел. 042/63-
05-69, промишлено и гражданско строителство
   Стоян Христов Георгиев, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 33В, ет. 7, ап. 60, тел. 0431/29523,
0888222274, хидротехническо строителство, оценка на недвижими имоти
   Таня Димитрова Панчева, Стара Загора, ул. Боруйград 53, тел. 042/60-06-80, 042/63-84-40,
042/63-30-01, 0889438735 промишлено и гражданско строителство
   Таня Коева Стайкова, с. Зетьово, община Чирпан, тел. 0416/2377, геодезия и картография
   Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52Б, ап. 12, тел. 042/62-51-99,
0888937560, геодезия и картография
   Тодорка Димитрова Маринова, Казанлък, ул. Войнишка 46А, ап. 9, тел. 0431/49256,
промишлено и гражданско строителство
   Христо Димитров Радоев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 44, ап. 20, тел. 042/63-85-43,
водоснабдяване и канализации
   Христо Желязков Христов, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 127, тел. 042/63-03-06,
0883309394, промишлено и гражданско строителство
   Христина Коева Тодорова, Стара Загора, ул. Раковски 94В, ап. 76, тел. 042/63-30-01, 042/60-
56-76, промишлено и гражданско строителство
   Цветана Димитрова Лападатова (Кадиева), Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. 107, вх. А,
ап. 17, ет. 5, тел. 0897695634, 0899198202, промишлено и гражданско строителство
   Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, ул. Васил Априлов 2, тел. 042/63-95-52, 0888961472,
хидротехнически съоръжения

                     IV. Медицински

   Проф. д-р Атанас Михайлов Шишков, Стара Загора, ул. Армейска 16, тел. 042/60-08-48,
психиатър
   Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 115, ет. 1, ап. 1, тел.
0417/82346, 0417/82586, 0887639668, психиатър
   Д-р Антония Иванова Терзиева, Стара Загора, ул. Раковска 146Б, ап. 101, тел. 0417/82346,
0417/82586, 0899305095, психиатър
   Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 44, ап. 2, тел. 042/68-01-71,
042/64-80-14, психолог
   Д-р Ваня Георгиева Тешева, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 38, тел. 0417/82346,
0417/82586, 042/62-52-94, психиатър
   Виолета Василева Златанова, Стара Загора, ул. Поручик Кисьов 5, тел. 042/26-61-00,
0899128553, психолог
   Д-р Владимир Нейчев Трънов, Стара Загора, бул. Симеон Велики 286, ап. 33, тел.
0417/82346, 0417/82586, 0898539919, психиатър
   Галина Димитрова Господинова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, ап. 4, тел.
042/601887, 0888362715, психология, история
   Галина Желязкова Митева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев, бл. 45, вх. Б, ет. 4, ап. 29,
социална и юридическа психология
   Д-р Георги Динев Кръстев, Стара Загора, кв. Дъбрава 5, тел. 0887093132, психиатър
   Гергана Иванова Иванова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 24А, ет. 4, ап. 36, тел.
042/25-56-61, 0899801754, психология
   Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, пл. Батенберг 21, тел. 042/64-88-77,
0898277673, психиатър
   Д-р Диана Михайлова Влаева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 167, тел. 042/60-59-74,
0888428293, психиатър
   Д-р Донка Стойчева Терзиева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 28В, ап. 84, тел.
0417/82346, 0417/82586, 0887845771, психиатър
   Д-р Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 65, ап. 132, тел.
042/63-85-24, 0898652336, психолог
   Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 143А, ет. 5, ап. 38,
тел. 042/25-15-38, 042/68-01-71, 0898944597, психиатър
   Д-р Иван Добринов Иванов, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 115А, ап. 23, тел. 0417/82346,
0417/82586, 0888305694, психиатър
   Д-р Илина Йорданова Топчева, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 5, ап. 3, тел.
0417/82346, 0417/82586, 0898210759, психиатър
   Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 97А, ет. 1 ап. 1, тел.
0417/82346, 0417/82586, 0887995663, психиатър
   Камелия Филипова Мирчева-Димитрова, Стара Загора, бул. Славянска 37, ет. 1, ап. 1, тел.
042/23-75-07, 0888753124, психолог
   Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17, вх. Б, ап. 21, тел. 0888739025,
психолог
   Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, бул. Методий Кусев 7, тел. 042/60-06-44,
042/25-01-91, 0877166369, психолог
   Д-р Людмила Христова Лозанова, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26, вх. Г, ап. 84, тел.
042/63-04-42, 0888608248, психиатър
   Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 147А, тел. 0887060282,
психолог
   Д-р Мария Николова Митева, Стара Загора, ул. Берое 2Б, ап. 15, тел. 0417/82346,
0417/82586, 048977562, психиатър
   Д-р Мими Иванова Матева, Стара Загора, ул. Антим I № 72 aп. 6, тел. 0417/82346,
0417/82586, 0888470552, психиатър
   Д-р Мирослава Петкова Петкова, Стара Загора, ул. Армейска 16, ап. 9, тел. 0887357817,
психиатър
   Д-р Пенка Димитрова Нешкова, Стара Загора, ул. Митьо Станев 7А, ап. 3, тел. 0417/82346,
0417/82586, 042/62-18-88, психиатър
   Д-р Пенка Добрева Грозева, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 39, ап. 11, тел. 0417/82346,
0417/82586, 042/63-86-16, психиатър
   Д-р Радка Ботева Джелебова, Стара Загора, ул. Сава Силов 38, тел. 042/63-30-97,
0888467723 психиатър
   Д-р Стефан Трендаф Гарванов, Стара Загора, ул. Руси Аргов 2, тел. 042/23-28-38,
0888432649, психиатър
   Д-р Тихомира Кирева Томова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 32, ап. 15, тел. 042/62-98-49,
психиатър
   Христо Стойчев Колев, Стара Загора, бул. Руски 38А, ет. 1, ап. 28, тел. 0417/82346,
0417/82586, 0888967116, клиничен психолог
   Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, ул. Димчо Стаев 42, ап. 16, тел. 042/60-23-99,
0899936441, съдебна медицина
   Доц. Мария Младенова Грозева, Стара Загора, ул. Атанас Илиев 10, тел. 0888414173,
съдебна медицина
   Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, ул. П.Р.Славейков 114, тел. 042/60-23-99,
съдебна медицина
   Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, ул. Българско опълчение, бл. 58, ап. 7, тел.
042/601804, 0888749014, съдебна медицина
   Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, ул. Армейска 16, ап. 39, тел. 0888713439, съдебна
медицина
   Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 81, тел. 042/66-43-95,
0887483026, съдебна медицина
   Д-р Георги Николов Шомов, Стара Загора, ул. Армейска 16, ап. 18, тел. 042/60-54-88,
0888433946, патоанатом
   Д-р Стефан Петров Стратиев, Стара Загора, ул. Гео Милев 1, ет. 7, ап. 37, тел. 042/664/275,
патоанатом
   Д-р Стефан Николов Попов, Стара Загора, ул. Гладстон 15, ет. 2, ап. 6, тел. 0888388815,
клинична токсикология
   Д-р Атанас Михайлов Янкабаков, Стара Загора, ул. Атанас Илиев 16В, ет. 1, ап. 3, тел.
0888439393, неврохирург
   Д-р Мариус Иванов Кирков, Стара Загора, ул. Г. Кюмюрев 5А, тел. 042/66-44-47,
0897850997 неврохирург
   Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, ул. Райна Княгиня 2, вх. 0, ап. 24, тел.
0888368609, неврохирург
   Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 20А, тел. 0888809022,
неврохирург
   Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора, ул. Одринска епопея, бл. 7, вх. А, ап. 32, тел.
042/60-26-36, 0888937569, невролог
   Д-р Татяна Вълчева Стоянова, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 109А, ет. 4, ап. 7, тел.
042/62-77-75, 0887869103, нефролог-терапевт
   Д-р Евгения Христакиева, Стара Загора, пл. Батенберг 51Д, ап. 89, тел. 042/664/364,
дерматолог
   Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, ул. Васил Левски 49, тел. 0888809121,
акушерство и гинекология
   Д-р Желчо Велев Желев, Стара Загора, ул. Ст. Стамболов 16, тел. 042/62-38-75, 042/25-10-
46, акушерство и гинекология
   Д-р Миролюбка Здравкова Тодорова, Стара Загора, ул. Захари Княжевски 38, ап. 3, тел.
0898222609, акушерство и гинекология
   Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора, ул. Антон Марчин 49, ап. 1, тел. 0888303063,
ортопед- травматолог
   Д-р Явор Димитров Пиперов, Стара Загора, бул. Гурко 74, тел. 0898519173, 042/664448,
042/664242, ортопед-травматолог
   Д-р Жанета Рачева Проданова, Стара Загора, кв. Самара 3, бл. 9, ет. 14, ап. 105, тел.
0887261224, трудова медицина
   Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 117, вх. Д, ет. 3,
ап. 12, тел. 042/60-12-62, 0899505614, трудова медицина
   Д-р Гео Михайлов Цировски, Стара Загора, ул. Армейска 16А, ап. 16, тел. 0888817430,
хирургия и онкология
   Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, ул. Армейска 16Б, ет. 2, ап. 26, тел. 0888310461,
хирургия
   Д-р Иван Господинов Рачков, Стара Загора, кв. Три чучура-север 62В, ап. 69, тел
0887702958, хирургия
   Д-р Петя Найденова Колева-Койчева, Стара Загора, ул. Петър Парчевич 37, ет. 4, ап. 11, тел.
0888638417, детска стоматология
   Д-р Радослав Петков Славчев, Стара Загора, ул. Боруйград 60, ет. 3, ап. 9, тел. 0888261579,
лицево-челюстен хирург и стоматолог
   Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 79, вх. Б, ап. 12, тел.
042/605126, 0888388337, стоматолог
   Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 30, тел. 0888626892,
уши-нос-гърло
   Д-р Валентин Георгиев Маринов, Стара Загора, ул. Армейска 16В, ап. 24, тел. 0887497721,
042/60-14-03, уши-нос-гърло
   Д-р Валентин Костов Стоянов, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 75Б, ап. 13, тел.
0888611104, 042/60-34-32, уши-нос-гърло
   Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, ул. К.Ганчев 51, ап. 5, тел. 0888817397, 042/62-77-21,
уши-нос-гърло
   Д-р Димитър Николов Джелебов, Стара Загора, ул. Козлодуй 5, тел. 042/60-37-36, 042/60-30-
06, 0888303210, офталмолог
   Д-р Златко Иванов Трифонов, Стара Загора, бул. Столетов 47, тел. 042/60-43-42, офталмолог
   Д-р Ивайло Стефанов Дочев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 45, вх. Б, ет. 1, ап. 6, тел. 042/60-
44-80, офталмолог
   Д-р Кирилка Хараламбиева Рускова, Стара Загора, ул. Димчо Стаев 1, ап. 60, тел. 042/25-06-
90, 042/66-42-56, 0888649599, офталмолог
   Д-р Донко Петков Дончев, Стара Загора, ул. Августа Траяна 3, вх. 0, ап. 12, тел. 042/62-24-
41, 0888130739, вътрешни болести и кардиология
   Д-р Даниела Денчева Котивска, Стара Загора, Парчевич 35, ет. 3, ап. 9, тел. 0899842243,
лекар-ординатор
   Пенка Минчева Лукич, Стара Загора, ул. Г. Михайловси 36, ап. 89, тел. 0889213079,
медицинска сестра, оценки на стопанско имущество

                        V. Разни

   Ваня Трендафилова Донева-Ценкова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален
исторически музей, тел. 042/60-02-99, 042/62-52-96, историк - Възраждане
   Васко Иванов Василев, Стара Загора, ул. Венера 6а, ет. 4, ап. 26, тел. 0888636823,
механизация на горското стопанство и горската промишленост
   Вера Стоянова Петрова, Стара Загора, кв. Железник, ул. Арх. Христо Димов 11, вх. 0, ет. 3,
ап. 7, тел. 0898561488, публична администрация, оценител на дълготрайни и оборотни
материални активи
   Георги Тенев Динев, Стара Загора, ул. Христо Ботев 69, вх. Б, ап. 72, тел. 042/64-81-34,
042/60-05-79, 0888724346, преводач по английски език
   Георги Янев Георгиев, Стара Загора, ул. Гео Милев 7, къща-музей Гео Милев, тел. 042/60-
02-99, 042/62-52-96, специалист класическа и съвременна литература
   Диана Джанкова Славова, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 90, вх. 0, ет. 6, ап. 17, тел.
042/664299, 0887902002, биолог-ентомолог
   Димитър Янков Димитров, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален исторически
музей, тел. 042/60-02-99, 042/62-52-96, средновековна археология
   Димо Косев Генов, Стара Загора, ул. Руски 27, Градска художествена галерия, тел. 042/60-
02-99, 042/62-52-96, живопис
   Дора Иванова Петрова, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 4, ап. 14, тел. 042/613417,
специална педагогика
   Д-р Евгения Иванова Иванова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален исторически
музей, тел. 042/60-02-99, 042/62-52-96, етнография и нова история
   Златко Петров Златков, Стара Загора, тел. 042/64-61-50, 0888398570, трудовоправни
проблеми
   Д-р Косьо Зарев Панайотов, Казанлък, ул. Петко Рачев Славейков 8, Исторически музей
“Искра”, етнограф
   Красимир Василев Бойчев, Казанлък, бул. Александър Батенберг 113Б, ет. 5, ап. 38,
0431/44131, 0898749887, противопожарна техника и безопасност
   Красимира Стефанова Георгиева, Казанлък, ул. Петко Рачев Славейков 8, Исторически
музей “Искра”, археолог
   Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, кв. Три чучура-север 80В, тел. 042/67-21-33,
0886728143, фармация
   Мариана Петрова Минкова, Ст. Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален исторически
музей, тел. 042/60-02-99, 042/62-52-96, нумизматика
   Марин Дончев Добрев, Стара Загора, ул. Руски 27, Градска художествена галерия, тел.
042/60-02-99, 042/62-52-96, изкуствовед
   Мария Маркова Камишева, Ст. Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален исторически
музей, тел. 042/60-02-99, 042/62-52-96, антична археология
   Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365,
биохимик-клиничен химик, ДНК анализ и идентификация
   Милена Петкова Андонова, Чирпан, ж.к. Младост 6, тел. 0416/4064, 0887662538, социолог
   Мима Събева Димитрова, Чирпан, ул. Васил Левски 28, тел. 0416/3243, биология, химия
   Михаил Косев Генов, Стара Загора, ул. Руски 27, Градска художествена галерия, тел.
042/60-02-99, 042/62-52-96, специалист-график
   Петя Стефанова Шаламанова, Казанлък, ул. Княз Батенберг 119А, ап. 3, тел.: 0431/34232;
0898722476, микробиология и химия
   Пламен Асенов Караилев, Раднево, ул. Ал. Стамболийски 2А, Исторически музей, археолог
   Пламен Стефанов Стефанов, Казанлък, ул. Петко Рачев Славейков 8, Исторически музей -
Искра, историк
   Н.с. д-р Светла Бориславова Димитрова, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 11, Регионален
исторически музей, тел.: 042/60-02-99; 042/62-52-96, съвременна история
   Славена Динева Грънчарова, Стара Загора, ул. Христо Ботев 69В, ет. 5, ап. 85, тел.
0888677687, екология и опазване на околната среда, фермерство, оценка на стопанско имущество
   Стела Иванова Кехайова, Казанлък, ж.к. Изток 28А, ап. 20, тел.: 0431/47207; 0888429559,
държавна администрация, международно право
   Стоян Иванов Тодоров, Стара Загора, ул Георги Апостолов 16, ет. 8, ап. 24, тел.:
042/642062; 0889297110, публична администрация
   Цвета Петрова Димитрова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. 21, вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел.
0888444785, екология и опазване на околната среда, оценка на стопанско имущество

                     Криминалисти

   Александър Ангелов Биков, Стара Загора, ул. Екзарх Антим I, бл. 49Б, ап. 43, тел.
0887678884, криминалистика
   Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 28А, ап. 86, тел. 0886738974, всички
(без физико-химични) експертизи
   Петър Захариев Зарков, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 42, ап. 2, тел.: 0878900985;
0898726100, балистика, почеркови и трасологични експертизи
   Георги Иванов Радев, Стара Загора, кв Три чучура-север 78, ет. 6, ап. 27, тел. 0898702772,
микробиологични експертизи
   Георги Минчев Танев, Стара Загора, ул. Георги Кюмюрев 52, ап. 4, тел. 0888938793, всички
(без физико-химични) експертизи
   Павлин Янков Георгиев, Стара Загора, ул. Искър 10, тел.: 042/62-36-41; 0888750108,
дактилоскопични експертизи
   Станчо Колев Станчев, Стара Загора, кв. Казански 28, вх. 0, ап. 33, тел.: 042/67-07-38;
0898702130, дактилоскопични експертизи
   Димитър Николов Чувитев, Казанлък, ул. Батенберг 119, ап. 7, тел.: 0431/34332;
0898722417; 0898482652, всички (без физико-химични) експертизи
   Николай Иванов Колев, Раднево, ул. Люлин 2, тел.: 0417/4596; 0898702497, физико-
химични експертизи
   Антон Нейков Нейков, Раднево, тел.: 0417/4433; 0888472979, дактилоскопични експертизи
   Иван Ганев Танев, Стара Загора, ул. Захари Зограф 4, тел.: 042/60-71-64; 0898702373,
одорологични експертизи
   Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, ул. Цар Калоян 28, тел.: 0431/28655; 0898722218,
дактилоскопични експертизи
   Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка 31, ап. 35, тел. 0898787800,
дактилоскопични експертизи
   Мирослав Стоянов Братанов, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 81, ап. 17, тел.: 042/63-12-
69; 0888946245, дактилоскопични експертизи
   Михаил Драгиев Михов, Гълъбово, тел.: 0418/6-37-76; 0898702723, дактилоскопични
експертизи
   Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, ул. Толбухин 20, вх. А, ап. 27, тел.: 042/62-19-38;
0898702143, дактилоскопични експертизи
   Петър Василев Василев, Чирпан, тел.: 0416/21-20; 0898795857, дактилоскопични експертизи
   Пламен Петров Стоянов, Казанлък, тел.: 0431/2-80-62; 0898722466, дактилоскопични
експертизи
   Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, ул. Стръмна 13, тел.: 042/64-01-02; 0898702239,
одорологични експертизи
   Христо Минчев Златев, Казанлък, тел.: 0431/2-09-52; 0898722452, дактилоскопични
експертизи
   Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 49, ап. 12, тел.: 042/637062;
0887351407, балистика, почеркови и трасологични експертизи
   Минчо Величков Христов, Казанлък, тел.: 0431/42114; 0888874382, балистика, почеркови и
трасологични експертизи
   Петко Господинов Петков, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 172, ап. 38, тел.: 042/86-
30-13; 0888285822, балистика, почеркови и трасологични експертизи, оценка на МПС
   Георги Господинов Манов, Раднево, ул. Георги Димитров 30, ап. 9, тел.: 0417/82052;
0885249865, балистика, почеркови и трасологични експертизи
   Неделчо Денев Кучешев, Мъглиж, ул. Незабравка 7, тел. 0432/33-78, съдебно-графологични
експертизи
   Тодор Храбъров Баирбаканов, Чирпан, тел.: 0416/55-53; 0888940117, балистика, почеркови
и трасологични експертизи
   Иво Бончев Чолаков, Стара Загора, ул. Братя Жекови 107, ап. 3, тел.: 0888898518;
0898547160, всички (без почеркови и физико-химични) експертизи
   Цветелина Танева Загорова, Стара Загора, кв. Три Чучура, бл. 27Г, ет. 2, ап. 82, тел.
0885446596, физико-химични експертизи
   Валентин Данчев Велков, Чирпан, тел.: 0416/6634; 0898391147, всички (без почеркови и
физико-химични) експертизи
   Свилен Христов Янков, Раднево, тел. 0898744315, всички (без почеркови и физико-
химични) експертизи
   Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, ул. Гвардейска 1А, ет. 3, тел. 0898702184, всички
(без почеркови и физико-химични) експертизи
   Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 228Б, ет. 1, ап. 10, тел.:
0898702661; 0886246136, дактилоскопични експертизи

               Земеделие и животновъдство

   Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, ул. Боруйград 16, ап. 19, тел.: 042/64-37-75;
0877471343, агроном-полевъд
   Андон Желязков Кондузов, Стара Загора, ул. Васил Левски 24А, ет. 3, ап. 10, 0885002285,
горско стопанство
   Антонина Пройкова Пещерска, Стара Загора, ул. Боруйград 16, ап. 6, тел.: 042/24-05-04;
042/62-22-89; 0888588106, агроном, публична администрация
   Доц. Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора, ул. Братя Жекови 38А, ет. 1, ап. 33, тел.
0889111365, ветеринарна медицина
   Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. 39, вх. 0, ет. 3, ап. 12, тел.
042/67-28-27, 0878459510, агроном, оценка на стопанско имущество
   Борис Желязков Вълчев, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 27, вх. Г, ет. 6, ап. 89, инженер агроном-
полевъд
   Борис Славчев Тодоров, Гълъбово, ул. Александър Стамболийски 1, тел. 0889320862,
горско стопанство
   Д-р Борис Стоев Пещерски, Стара Загора, ул. Боруйград 16, ап. 6, тел. 042/24-05-04, 042/62-
92-58, 0886803115, ветеринарна медицина
   Боряна Иванова Колева, Стара Загора, бул. Руски 20, ап. 7, тел. 0898854271, ветеринарна
медицина
   Весела Петрова Игнатова, Стара Загора, бул. Руски 32, тел. 042/62-67-09, животновъдство,
оценка на стопанско имущество
   Владимир Иванов Атанасов, Казанлък, ул. Генерал Радецки 5Б, ет. 2, тел. 0889320895,
горско стопанство
   Д-р Генади Станчев Ганчев, Стара Загора, ул. Васил Левски 75, вх. Б, ап. 13, тел.
0888228252, ветеринарна медицина
   Генка Георгиева Папазова, Чирпан, ул. Я.Кочев 9А, ет. 5, ап. 15, тел. 0416/23-74, горско
стопанство
   Д-р Димитринка Славчева Динева, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 2А, тел. 0887298339,
ветеринарна медицина
   Димчо Динев Радев, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 4, ет. 7, ап. 45, тел. 0889320919,
горско стопанство
   Д-р Добри Желев Ярков, Стара Загора, Студентски град, бл. 4, вх. Б, ап. 44, тел. 042/699230,
0888128627, ветеринарна медицина
   Драгомир Христов Ташев, с. Турия, област Стара Загора, тел. 3916/282, 0889321763, горско
стопанство
   Д-р Цветка Лазарова Лазарова, Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович 32, вх. А, ет. 5,
ап. 24, тел. 042/63-44-02, 042/64-60-43, 0889815691, ветеринарна медицина
   Васил Николов Базитов, Стара Загора, бул. Руски 41, ап. 6, тел. 0886728702, агроном-
полевъд, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
   Венко Минчев Воев, Стара Загора, ул. Св. княз Борис I № 43А, тел. 042/65-20-59,
0888739796, дървообработване
   Веселин Димов Иванов, Стара Загора, кв. Три чучура-север, к-с Панорама, стая 409, тел.
0898266577, инженер по животновъдство, счетоводство и контрол
   Георги Димитров Бързев, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17А, ап. 5, тел. 0888564386
ветеринарна медицина (оценки на коне и селскостопанско имущество)
   Георги Петров Генчев, Стара Загора, ул. Слънчева 4, тел. 042/62-42-65, дървообработка
   Дарина Стефанова Станева, Казанлък, ул. Мазалат 3, ет. 3, ап. 12, тел. 0888668814, горско
стопанство
   Денка Георгиева Илиева, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 135А, ап. 31, тел. 042/98-04-29,
0885855966, зоотехника, ветеринарна медицина
   Димитър Делчев Димитров, Стара Загора, ул. Братя Митеви 10, тел. 0889320906, горско
стопанство
   Проф. Димитър Иванов Костов, Пловдив, ул. Васил Левски 3, тел. 032/956076, 048790605,
агроном, качество на хранителните продукти
   Евгений Кръстев Кръстев, Стара Загора, ул. К. Иречек 4, тел. 0887864392, горско
стопанство, механизация на горското стопанство
   Елена Найденова Трифонова, Стара Загора, кв. Казански, бл. 25Г, ет. 4, ап. 106, тел. 042/67-
29-17, 0896992295, агроном, ветеринарен техник, оценка на стопанско имущество
   Живка Петрова Гърбачева, Казанлък, ул. Бяло море 5, ет. 3, тел. 0431/23190, 0888303169,
агроном
   Иван Боев Боев, Стара Загора, кв. Три чучура 30А, ап. 13, тел. 042/63-01-45, 042/27-63-52,
зооинженер
   Иван Монев Стоянов, Стара Загора, ул. Люлин 4, тел. 0888793605, фермерство
   Йордан Николов Георгиев, Стара Загора, ул. П. Р. Славейков 114, ап. 3, тел. 042/64-21-90,
животновъдство
   Катя Тахова Стойкова, Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 19Б, ап. 22, тел. 0431/6-42-21,
агроном
   Кристиян Стоянов Колев, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 49, вх. А, ап. 45, тел.
0889533540, горско стопанство
   Кънчо Ангелинов Курумилев, гр. Шипка, ул. Стефан Орешков 37, тел. 0889320907, горско
стопанство
   Д-р Лазарин Великов Лазаров, Стара Загора, Тракийски университет, тел. 0889371272,
ветеринарна медицина
   Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, бул. Александър Батенберг 111Б, ап. 29, тел.
0896880061, лозаро-градинарство
   Мария Иванова Костадинова, с. Горно Сахране, ул. Стара планина 11, тел. 0885250983,
горско стопанство
   Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, ул. Цар Освободител 2, ап. 6, тел. 0431/35962,
агроном
   Минка Тенева Ковачева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 139, ет. 3, ап. 8, тел.
0885796288, лозаро-градинарство, съдебни експертизи, икономика и мениджмънт
   Надежда Добрева Тухчиева-Иванова, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 45, ап. 68, тел.
0889534057, горско стопанство, оценка на гори и земи
   Недялко Димитров Митев, Гурково, ул. Индже 1, тел. 0887524182, горско стопанство
   Павел Нанев Павлов, Казанлък, ул. Преображение 1, ет. 11, ап. 43, тел. 0431/4-18-97,
0896912845, зооинженер, оценка на селскостопански стокови масиви и съоръжения, оценка на
недвижими имоти
   Петко Манчев Игнатов, Чирпан, ул. Илия Желев 22А, тел. 0889320877, горско стопанство
   Петко Танев Карушков, Стара Загора, кв. Самара 3, бл. 6, вх. 0, ет. 3, ап. 8, тел. 042/68-05-68,
0888605454, планиране на регионалното развитие, зооинженер, оценка на стопанско имущество
   Петър Светославов Еремиев, Чирпан, ул. Георги Димитров 26, тел. 0416/4488, ветеринарна
медицина
   Радка Койчева Попова, Чирпан, ул. Георги Димитров 54, тел. 0416/4502, агроном
   Радомир Георгиев Чакъров, Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 146, тел. 0889320902,
горско стопанство, икон. по горско стопанство
   Радослав Василев Проданов, Казанлък, ул. Опълченска 43, тел. 0889320928, горско
стопанство
   Румен Георгиев Бинев, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 87А, ап. 16, тел. 042/26-86-13,
ветеринарна медицина
   Силвия Русева Георгиева, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 165, вх. 0, ет. 13, ап. 65, тел.
048890015, агроном, оценител на земеделски продукти в митници и тържища
   Проф. Среброзар Кръстев Златев, Казанлък, ул. Генерал Радецки 9Б, ап. 11, тел. 0431/20230,
агроном
   Стефан Колев Иванов, Казанлък, ул. Иван Недялков 14, тел. 0431/27203, 0899292393,
механизация на горското стопанство и дърводобива, лесовъд, педагогика
   Стефка Вълчева Бояджиева, Стара Загора, ул. Боруйград 70А, ап. 79, тел. 0888832772,
инженер-технолог на зърнени продукти
   Стефчо Банов Петков, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 166А, ап. 79, тел. 0899872028,
агроном по растителна защита
   Стоянка Петкова Балабанова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг 101А, ап. 49, тел. 042/699387,
0899444601, зооинженер
   Събчо Ангелов Будаков, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 82А, ап. 91, тел. 042/25-54-
75, 0895676896, ветеринарна медицина
   Тенчо Банков Тенев, Казанлък, ул. Генерал Скобелев 5Б, тел. 0431/21973, агроном
   Тошо Минчев Петров, Казанлък, ул. Л. Кабакчиев 6, тел. 0885825931, горско стопанство,
лиценз за частна лесовъдна практика
   Цонка Павлова Александрова, Стара Загора, кв. Три чучура 25Г, ет. 3, ап. 89, тел. 042/7-62-
13, агроном
   Ярослав Александров Ярославов, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 2, ет. 3, ап. 28,
тел. 0889320858, горско стопанство

               За съдебен район на Хасковския окръжен съд

                     I. Икономически

   Стефана Трифонова Стоицова, София, ул. Цар Борис III 163-А-12, п.к. 1000, тел. 02 944-19-
74 и 02 946-17-85 - експерт-счетоводител
   Eлмон Жирай Дайлерян, Хасково, ул. Македония 9, п.к. 6300, тел. 038/62 46 61, GSM 0888
30 29 52 62 46 61, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-
оценител на недвижими имоти
   Татяна Трендафилова Ванчева, Хасково, ул. Г. Кирков 16, ап. 76, п.к. 6300, тел. 3-37-42,
финансово-счетоводни заключения във връзка със селското стопанство и застрахователното дело
   Милчо Владимиров Тричков, Димитровград, ул. Раковски 21-Б-5, п.к. 6400, тел. 0391/2-47-
87, икономика на транспорта
   Калин Александров Найденов, Хасково, ул. Г. Кирков 86, ап. 4, п.к. 6300, тел. 3-47-14,
счетоводни и общоикономически експертизи
   Мария Лунова Цанева, Хасково, ж.к. Орфей 38-Б-55, п.к. 6300, тел. 64-42-26, 62-91-95 и
GSM 0888/824980, счетоводство и контрол
   Димитър Методиев Топалов, Хасково, ж.к. Орфей 14-А-68, п.к. 6300, тел. 64-46-65,
финансово-счетоводни експертизи
   Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул. Отец Паисий 8А, п.к. 6500, тел. 0379/44-40; 42-53
и 0888/930-400, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Лиляна Миткова Фотева, Свиленград, ул. В. Преслав 4, п.к. 6500, тел. 0379/55-73 и
0888/876-365, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Георги Стратиев Василев, Харманли, ул. Хр. Ботев 29А, п.к. 6540, тел. 0888/578-998,
експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Радка Иванова Цветкова, Хасково, ул. Иларион Макариополски 4а, тел. 62-73-36, GSM 0887
092 967, икономист-счетоводител
   Пламен Атанасов Атанасов, Хасково, ул. Братя Миладинови 1, п.к. 6300, тел. 66-11-36,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи
   Милко Янчев Тенев, Хасково, ул. Ал. Стамболий-ски, бл. 13, ап. 10, п.к. 6300, тел. 3-14-40 и
0888/782-092, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Надежда Трифонова Желязкова, с.Бодрово, област Хасково, тел. 03932/213, експерт
съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Николай Желязков Николов, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 14, вх. Г, ап. 11, п.к. 6300, тел. 64-46-
83, експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Бонка Матеева Тодорова, Хасково, ул. Булаир 27-29-Б-28, п.к. 6300, тел. 3-14-38,
счетоводни експертизи
   Георги Сотиров Вълчев, Димитровград, ул. Ш. Петьофи 10, п.к. 6400, тел. 0391/5-51-75,
експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи
   Руска Динева Тодорова, Димитровград, ул. П. Евтимий 6-Б-9, п.к. 6400, тел. 0391/5-60-09 и
098/302-554, оценител на предприятия и съдебно-счетоводни експертизи
   Танка Христова Киркова, Хасково, ул. Стара планина 45 - 51, п.к. 6300, тел. 62-73-85,
съдебно-счетоводни експертизи
   Аню Костадинов Величков, Хасково, ул. Граф Игнатиев 10, ап. 3, п.к. 6300, тел. 62-92-13,
счетоводител
   Делчо Тончев Овчаров, Хасково, ул. Първи май 4-В, п.к. 6300, тел. 62-80-68, счетоводител
   Златка Николова Митева, Хасково, ул. Граф Игнатиев 10, ап. 3 п.к. 6300, счетоводител
   Даниела Гочева Кирева, Димитровград, ул. Бузлуджа 13, п.к. 6400, тел. 0391/6-36-76,
счетоводство и контрол
   Кети Вълкова Райчева, Хасково, ул. Единство 27-А-2, п.к. 6300, тел. 62-85-18, счетоводител
   Маргарита Петрова Делчева, Хасково, ул. Г. Кирков 11, п.к. 6300, тел. 62-86-19,
счетоводител
   Милена Георгиева Тодорова, Хасково, ж.к. Орфей 36-А-54, п.к. 6300, тел. 66-23-66 и 62-40-
74, икономист по транспорта, специалност организация на производството и управление на
транспорта, оценител на недвижими имоти
   Кунка Йорданова Кацарова, Хасково, ул. Одрин 33, п.к. 6300, тел. 62-08-71, счетоводител и
експерт по трудови дела
   Руска Милкова Кръстева, Хасково, ж.к. Орфей 3-А-71, п.к. 6300, тел. 62-00-52 и 0889/527-
389, счетоводител
   Стефан Захариев Славчев, Хасково, ул. Сан Стефано 16А, п.к. 6300, тел. 62-67-80,
счетоводител
   Стефан Атанасов Александров, Свиленград, ул. Г. Кирков 11, п.к. 6500, тел. 0379/45-85,
счетоводни и финансово-икономически експертизи
   Делчо Лозев Ванчев, Димитровград, ул. Отец Паисий 1-Б-12, п.к. 6400, тел. 0889/930-399,
счетоводни експертизи
   Йоана Блажева Георгиева, Димитровград, ул. Д. Благоев 25Б, п.к. 6400, счетоводител
   Димитър Кръстев Желев, Димитровград, ул. Хр. Ботев 7, п.к. 6400, счетоводител
   Снежана Ненкова Ненкова, Хасково, ул. Единство 17, ап. 1, п.к. 6300, тел. 3-24-10,
счетоводител
   Костадинка Георгиева Ненова, Харманли, кв. Дружба, бл. 4, ет. 3, ап. 4, п.к. 6540, тел.
0373/71-40, счетоводител
   Калинка Господинова Иванова, Хасково, кв. Бадема, бл. 6, вх. А, ап. 1, п.к. 6300, тел. 66-74-
50, счетоводител
   Кера Страхилова Ванкова, Ивайловград, ул. Ангел Кънчев 21, п.к. 6570, тел. 03661/40-77 и
31-62, финансово-счетоводни експертизи
   Дарина Димова Димова, Хасково, ул. Ком 4, вх. А, ап. 12, п.к. 6300, финансово-счетоводни
експертизи
   Мария Георгиева Иванова, Хасково, ул. Светлина 56А, п.к. 6300, тел. 62-74-57, 60-92-55 и
0888/95-83-94, съдебно-счеводни експертизи
   Евгени Димов Генчев, Хасково, ул. Стефан Стамболов 27А-54, п.к. 6300, тел. 2-45-31 и
0887/440-775, съдебно-счетоводни експертизи
   Иван Иванов Георгиев, Хасково, ул. Драгойна 12-14, ап. 9, тел. 0888/96-99-44, икономист-
счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”
   Радостина Апостолова Жекова, Димитровград, ул. Захари Зограф 23, п.к. 6400, тел. 0391-2-
63-04, оценител на недвижими имоти
   Цветомила Иванова Шишманова, Димитровград, ул. Хр.Ботев 47 -Б-4, п.к. 6400, тел. 0391/6-
65-48, 5-63-85 и 0888/553-758, оценител на недвижими имоти и оценител на предприятия
   Светла Димитрова Стоилова, Хасково, ул. Княз Дондуков 11, п.к. 6300, оценител на
недвижими имоти
   Иван Георгиев Кьосев, Хасково, ул. Македония 39а, п.к. 6300, тел. 3-31-68, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения
   Марина Василева Кавракирова, Хасково, ул. Драгоман 39, п.к. 6300, тел. 62-48-66, оценител
на машини и съоръжения
   Трайко Атанасов Кавракиров, Хасково, ул. Драгоман 39, п.к. 6300, тел. 62-48-66, оценител
на машини и съоръжения
   Елена Димитрова Михайлова, Хасково, ул. Илинден 32 - 38, вх. Б, ап. 6, п.к. 6300, тел. 3-88-
46, оценител на апарати, машини и съоръжения в химическата и хранително-вкусовата
промишленост
   Мариана Димова Ангелова, Димитровград, ул. Отец Паисий 5 - 1, п.к. 6400, 0391/2-72-11 и
098/652-126, оценител на движими вещи и недвижими имоти
   Иван Стайков Иванов, Хасково, ул. Подем 4, п.к. 6300, тел. 3-21-82, оценител на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях
   Петко Михов Михов, Хасково, ул. Дервент 19, п.к. 6300, тел. 3-53-40 и 2-21-20, оценител на
оборотни и дълготрайни активи
   Петър Танев Ценов, Димитровград, ул. Захари Зограф 32-А-18, п.к. 6400, тел. 0391/2-59-01 и
048/800-249, оценител машини и съоръжения
   Стоянка Михайлова Славова, Хасково, ул. Дунав 32-А-13, п.к. 6300, тел. 3-90-80, оценител
на зеделски земи и подобрения върху тях
   Анушка Спасова Вальова, Хасково, ул. Страшимир 5 - 9, ап. 45, п.к. 6400, тел. 3-80-49 и 2-
20-37, оценител на земеделски земи и инженер ПГС
   Атанас Илиев Янаджиев, Хасково, ул. Ст. Стамболов 8 - 19, п.к. 6300, тел. 2-15-26, оценител
на зеделски земи
   Веско Сталев Сталев, Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 82А, п.к. 6300, тел. 2-62-32,
оценител на земеделски земи
   Валентина Георгиева Трайкова, Хасково, ул. Г. Грозев 40 - 56, вх. Д, ап. 21, п.к. 6300, тел. 3-
25-64, оценител на земеделски земи
   Веселин Георгиев Попов, Хасково, ул. Одрин 19-А-37, п.к. 6300, тел. 65-24-33, оценител на
земеделски земи
   Георги Петров Яйцаров, Хасково, ул. Сливница 24-Г-42, п.к. 6300, тел. 3-41-28, оценител на
зеделски земи
   Георги Тенчев Пеев, Хасково, ул. Св.св.Кирил и Методий 105, п.к. 6300, тел. 2-85-49,
оценител на земеделски земи
   Драгомир Енев Колев, Хасково, ул. Видин 9-А-15, п.к. 6300, тел. 66-23-46, оценител на
земеделски земи
   Донка М.Воденичарова, Хасково, бул. България 0188-А-8, п.к. 6300, тел. 3-74-14, оценител
на земеделски земи
   Димитър Янев Йорданов, Хасково, ул. Бузлуджа 31 - 33, ап. 1, п.к. 6300, тел. 3-33-31 и 2-22-
27, оценител на земеделски земи
   Емил Любенов Миланов, Хасково, ул. Аида 5-А-39, п.к. 6300, тел. 2-93-30, оценител на
земеделски земи
   Иван Борисов Димов, Хасково, ул. Сан Стефано 7-А-2, п.к. 6300, тел. 6-21-50, оценител на
земеделски земи
   Иван Стоянов Чакъров, Хасково, ул. Дунав 6-Б-93, п.к. 6300, тел. 2-02-15, оценител
земеделски земи
   Йордан Христов Атанасов, Хасково, ул. Крали Марко 22, п.к. 6300, тел. 3-61-60, оценител
на земеделски земи
   Павлина Добрева Недева, Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 17, п.к. 6300, тел. 2-02-74,
оценител на земеделски земи
   Стефан Иванов Ганев, Хасково, ул. Ятак 14а, п.к. 6300, тел. 098/315-772, оценител на
земеделски земи
   Славка Петрова Аракчиева, Хасково, ул. Марони 8, п.к. 6300, тел. 6-12-60, оценител на
земеделски земи
   Тончо Георгиев Загоров, Хасково, ул. Добруджа 21 - 23, п.к. 6300, тел. 3-62-73, оценител на
земеделски земи
   Тачо Делчев Чакъров, Хасково, ул. Ал. Константинов 1, п.к. 6300, тел. 3-84-83, оценител на
земеделски земи
   Таня Ангелова Димитрова, Хасково, ул. Ал. Стамболийски 17, ап. 7, п.к. 6300, тел. 2-92-61,
оценител на земеделски земи
   Янка Настева Николова, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 26, ап. 39, п.к. 6300, тел. 2-46-98,
оценител на земеделски земи
   Петя Иванова Димитрова, Хасково, ул. Аида 5, ап. 15, п.к. 6300, тел. 3-31-00, експерт на
медицински, дълготрайни и оборотни активи
   Георги Рангелов Цуков, Димитровград, ул. Иван Богоров 5, п.к. 6400, тел. 0989/906820,
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи
   Даниела Георгиева Стоянова, Хасково, бул. Илинден 32 - 38, вх. Б, ап. 12, тел. 0888/819-639,
икономист, специалност “Организация на производството в промишлеността”
   Иван Григоров Петрунов, Хасково, ул. Тимок 65, п.к. 6300, тел. 038/62-53-44, GSM
0886/836-562, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-
счетоводен експерт” - лицензиран оценител на недвижими имоти
   Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, п.к. 6420, ул. Желю
Дяков 6, тел. 03936/610, GSM 0898/90-70-12, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи
   Нина Иванова Вълкова, Хасково, ул. Иван Асен 23 - 27, ап. 17, вх. А, п.к. 6300, експерт по
цени на оборотни материални активи
   Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, п.к. 6500, тел.
0379/7-20-80, GSM-0878/90-95-92, експерт по оценка на машини и съоръжения, активи - движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти.
   Миглена Велинова Велинова, Хасково, п.к. 6300, ж.к. Орфей, бл. 39, вх. А, ет. 7, ап. 74, тел.
038/604 722, GSM 0896/649-652, експерт по икономически дела (съдебно-счетоводни експертизи)
   Хубин Димитров Хубинов, Хасково п.к. 6300, ул. Дунав 22, ет. 4, ап. 8, тел. 038/63-37-06,
GSM 0887/263 796, икономист, плановик, синтетик, квалификация - управление и планиране на
народното стопанство
   Шинко Георгиев Забунов, Хасково п.к. 6300, ул. Цар Самуил 17, ет. 8, ап. 24, тел. 038/ 65-
41-28, GSM 0889/647 351, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи и
оценител на недвижими имоти, експерт по цени и ценообразуване

                      II. Технически

   Богдан Иванов Машонов, Хасково, ж.к. Орфей 4, ап. 7, п.к. 6300, тел. 4-44-92, минен
инженер
   Владимир Георгиев Матеев, Хасково,ул. Сан Стефано 24, п.к. 6300, тел. 2-59-51, инженер-
лесовъд
   Петър Ангелов Венков, Хасково, ул. Светлина 26, п.к. 6300, тел. 3-25-69, 0887/311013,
машинен инженер
   Атанаска Славилова Тенева, Хасково, ул. Червена стена 7-А-16, п.к. 6300, тел. 3-10-30 и 3-
19-81 - машинен инженер
   Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково, ул. Узунджово 8, п.к. 6300, тел. 2-41-55, машинен
инженер
   Петко Стоянов Петров, Хасково, ул. Кокиче 16, ап. 4, ет. 2, п.к. 6300, тел. 3-28-41, GSM
0898/45-74-97, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза
   Иван Стоянов Иванов, Хасково, ул. Драгоман 68, ап. 6, п.к. 6300, инженер по горско
стопанство
   Никола Господинов Андонов, Хасково, кв. Бадема 15-А-10, п.к. 6300, тел. 66-70-03,
машинен инженер
   Малина Петрова Панайотова, Хасково, ул. Патриарх Евтимий 5, п.к. 6300, тел. 3-37-84,
дърводелство
   Илчо Атанасов Марашев, Хасково, кв. Бадема 19А, п.к. 6300, дърводелство
   Димитър Петков Костадинов, Хасково, кв. Бадема 18-Б-36, п.к. 6300, тел. 3-23-57 и тел. 3-
23-54, двигатели с вътрешно горене
   Димитър Тенчев Тенчев, Хасково, ул. Ген.Колев 2, п.к. 6300, тел. 2-23-72, двигатели с
вътрешно горене
   Димо Колев Димов, Хасково, ул. Ген.Колев 22, вх. Б п.к. 6300, тел. 3-73-10, инженер -
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата промишленост.
   Нели Калоянова Френгова, Димитровград, ул. Захари Зограф 31-А-10, п.к. 6400, тел. 2-29-
21, двигатели с вътрешно горене
   Недю Леков Недев, Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 17, п.к. 6300, тел. 3-16-82,
двигатели с вътрешно горене
   Христо Генов Русев, Хасково, ул. Одрин 21 - 27Б, п.к. 6300, тел. 2-80-35, 4-20-93, двигатели
с вътрешно горене
   Васил Вълков Първанов, Хасково, ул. Гочо Грозев 14, п.к. 6300, тел. 2-27-72, слаби токове
   Георги Иванов Атанасов, Хасково 6300, ул. А. Кожухаров 48, тел. 038/ 63-49-33, слаби
токове
   Иван Димитров Костадинов, Хасково, ул. Червена стена 13, п.к. 6300, тел. 3-38-58,
електроника
   Петър Илиев Янакиев, Хасково, ул. Г. Делчев 2 - 4, п.к. 6300, тел. 66-37-41 и 2-24-69,
оценител на машини и съоръжения
   Георги Стойчев Стаматов, Хасково, ул. Доган Хисар 7, п.к. 6300, тел. 3-48-80, оценител на
машини и съоръжения и ДМА
   Петър Сталев Найдев, Хасково, ул. Добруджа 45-Б-33, п.к. 6300, тел. 2-35-83, електрически
централи и мрежи
   Митко Иванов Христов, Хасково, ул. Дондуков 13, п.к. 6300, тел. 2-59-79, зооинженер
   Слави Димитров Юруков, Хасково, ул. Момчил войвода 12, п.к. 6300, двигатели с вътрешно
горене
   Димитър Милев Стоев, Хасково, кв. Орфей 27А, вх. А, ап. 50, п.к. 6300, тел. 0888/04-52-42,
машинен инженер, квалификация “Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата”
   Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. Ф, ет. 2, ап. 68, п.к. 6600, тел.
0361/8-49-55, GSM- 0899/742-932, експерт по радиоелектронна техника и оценка на материални
активи
   Христо Асенов Араклиев, Хасково 6300, ул. Цар Страшимир 19, GSM 0878 140 091,
специалност “Съобщителна и осигурителна техника и системи”, квалификация - измерване в
кабелни линии и съоръжения, селищни и магистрални кабелни линии, трафикът в съобщителните
системи

               III. Строителство, архитектура и геодезия

   Василка Ангелова Димова, Хасково, ул. Добруджа 21 - 23, вх. А, ап. 16 п.к. 6300, тел. 3-56-
24, архитект
   Георги Спасов Николов, Хасково, ул. Узунджово 23 п.к. 6300, тел. 3-63-64, архитект
   Никола Тодев Делчев, Хасково, ул. Заря 12, п.к. 6300, тел. 62-02-74, 0888-975-807, инженер-
геодезист, оценител на недвижими имоти и на зеделски земи
   Донка Иванова Янчева, Хасково, ул. Г. Кирков 56-Г-11, п.к. 6300, тел. 3-91-95, 0887/414163,
геодезист и фотограметрия и картография
   Димитър Илиев Хаджиев, Хасково, ул. Вихър 3, ап. 6, п.к. 6300, тел. 3-70-27, геодезист
   Мария Георгиева Атанасова, Хасково, ул. Одрин 9-А, п.к. 6300, тел. 3-29-95, геодезист
   Тодор Вълчев Ташев, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 27б, вх. В, ет. 8, ап. 62 п.к. 6300, тел. 64-49-
26, геодезист - оценител на недвижими имоти
   Делчо Русев Джаков, Хасково, ул. Бузлуджа 31 - 33, п.к. 6300, тел. 2-72-77 и 2-72-74
   Радю Добрев Радев, Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 1, п.к. 6300, тел. 2-04-36,
геодезист
   Тачо Делчев Чакъров, Хасково, ул. Ал. Константинов 1, п.к. 6300, тел. 3-84-83
   Катя Делчева Димова, Хасково, ул. Македония 39, п.к. 6300, тел. 66-46-17 и 0888/626-555,
строителен инженер и оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения
   Лидия Пенчева Господинова, Хасково, ул. Ст. планина 41 - 45, п.к. 6300, тел. 3-17-87,
строителен инженер и оценител на недвижими имоти
   Веселина Лозева Русева, Хасково, ул. Г.Бенковски 24 - 32, п.к. 6300, тел. 2-61-79,
строителен инженер и оценител на недвижими имоти
   Кинка Хараланова Матанова, Хасково, ул. Оборище 33, п.к. 6300, тел. 2-23-33, строителен
инженер и оценител на недвижими имоти
   Татяна Милкова Мирчева, Хасково, ул. П.Р.Славейков 3, ет. 1, п.к. 6300, тел. 3-57-05 и
0887/66-36-14, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти,
зеделски земи
   Лидия Василева Атанасова, Хасково, кв. Орфей 36-А-63, п.к. 6300, тел. 4-35-71, В и К
инженер
   Донка Иванова Янчева, Хасково, ул. Г.Кирков 56-66 Г-11, п.к. 6300, тел. 65-91-95 и
0887/414163, инженер по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти,
правоспособно лице по кадастъра
   Стоян Делчев Матев, Хасково, ул. Ив.Вазов 4, п.к. 6300, тел. 2-88-69, В и К инженер
   Веселина Емилова Филипова, Хасково, ул. Драгоман 13, п.к. 6300, тел. 2-09-09, промишлено
и гражданско строителство
   Мариана Тодорова Тодорова, Хасково, ул. Цар Калоян 19 - 25, вх. А, ап. 44, п.к. 6300, тел. 3-
72-58 и 62-48-89, строителен инженер
   Христо Петров Стоев, Хасково, ул. Граф Игнатиев 6 - 10, п.к. 6300, тел. 2-58-78, строителен
техник и геодезист
   Христо Иванов Кьосев, Хасково, ул. Толбухин 69, п.к. 6300, тел. 2-56-66, строителен техник
   Мариана Георгиева Тодорова, Хасково, ул. Добруджа 43, п.к. 6300, тел. 66-43-66, 62-03-08 и
0889/515773, хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти и земеделски
земи
   Петко Милоров Ангелов, Хасково, ул. К. Величков 21 - 23, п.к. 6300, тел. 2-57-46,
строителен техник
   Грозьо Милев Петров, Хасково, ул. Раковска 30, п.к. 6300, тел. 62-54-17, строителен техник
   Александър Иванов Попов, Хасково, ул. 19 февруари 5, п.к. 6300, тел. 2-78-06, строителен
техник
   Стойчо Тенев Попов, Хасково, ул. Г.Иванов 105, п.к. 6300, тел. 2-95-76, строителен техник
   Нели Христова Енчева, Димитровград, ул. Хан Аспарух 16, тел. 0391/ 2-21-01; 0887 747 728,
експерт по геодезия и картография, машини и апарати на ХВП, оценител на земеделски земи,
трайни насаждения и недвижими имоти
   Петко Николов Рашев, Хасково, ул. Св.св. Кирил и Методий 57, вх. Б, ет. 2, ап. 4, п.к. 6300,
инженер по геодезия, картография и фотограметрия, консултант по безопасността при превоз на
опасни товари по шосе от товари с UN с 1202, 1203, 1223
   Запрян Йорданов Запрянов, Хасково, ул. Г. Кирков 71, вх. Б, ет. 3, ап. 30, п.к. 6300, инженер
по метеорология, геодезия и картография
   Екатерина Александрова Стоева, Хасково, ул. Ал. Стамболийски 25, ет. 2, п.к. 6300,
инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции.

                     IV. Медицински

   Георги Иванов Боев, Хасково, ул. Чепино 5, п.к. 6300, тел. 2-25-32, ортопед-травматолог
   Петър Кирилов Силверов, Хасково, ул. Дунав 5, п.к. 6300, тел. 3-56-42, ортопед-травматолог
   Румен Латев Иванов, Хасково, ул. Македония 86, п.к. 6300, тел. 62-54-97 и 0888/96-15-92,
ортопед-травматолог
   Снежана Делчева Параскова, Хасково, ул. Дунав 5, п.к. 6300, тел. 3-56-42, УНГ
   Стефка Славчева Андреева, Хасково, ул. Рила 8, п.к. 6300, тел. 3-17-52, гинеколог
   Стефка Христова Илиева, Хасково, бул. България 116, п.к. 6300, тел. 2-88-73 и 62-24-32,
гинеколог
   Христо Димитров Еленски, Хасково, “МБАЛ” - АД, п.к. 6300, тел. 66-53-51 и 0888/499-495
и 098/706-632, съдебна медицина
   Йордан Павлов Михайлов, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-88-50, психиатър
   Надя Тодорова Стойчева, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-81-97 и 2-76-41,
психиатър
   Недялка Янева Въкова, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-81-97 и 3-44-18,
психиатър
   Теодора Борисова Борисова, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 66-81-97, психиатър
   Ирина Запрянова Караманова, Хасково, ТУБ диспансер, п.к. 6300, тел. 66-80-53 и 048-98-14-
12, специалист по белодробни заболявания
   Дора Янкова Владимирова, Хасково, ТУБ диспансер, п.к. 6300, тел. 66-89-76, специалист по
белодробни заболявания
   Павлина Стоянова Куюмджиева - Хасково, ул. Антим I № 1, п.к. 6300, тел. 60-73-14,
вътрешни болести
   Георги Николов Гелов, Хасково, “МБАЛ” - АД, п.к. 6300, тел. 66-44-81, хирург
   Делчо Латев Каравасилев, Хасково “МБАЛ” - АД, п.к. 6300, тел. 66-44-81 и 2-39-91,
неврохирург
   Христо Петров Искрев, Димитровград, “МБАЛ” - АД, п.к. 6400, тел. 0391-2-10-41, ортопед-
травматолог
   Дани Хусеин Раед, Димитровград, “МБАЛ” - АД, п.к. 6400, тел. 0391/ 2-10-41 и 0889/203-
131, хирург
   Георги Иванов Димитров, Димитровград, “МБАЛ” - АД, п.к. 6400, тел. 0391 /2-10-41,
ортопед-травматолог
   Веселин Николов Туртов, Димитровград, “МБАЛ” - АД, п.к. 6400, тел. 0391/2-10-41,
ортопед-травматолог
   Веселин Георгиев Русев, Димитровград, “МБАЛ” - АД, п.к. 6400, тел. 098/205-903,
психиатър
   Гого Янков Гогов, Хасково, ул. Светлина 11, п.к. 6300, тел. 2-06-70, ветеринарен лекар
   Петко Атанасов Кирчев, Хасково, ул. Толбухин 57, п.к. 6300, тел. 2-33-11, ветеринарен
лекар
   Стефан Христов Бозалиев, Хасково, ул. Антим I № 13, п.к. 6300, тел. 66-44-81, ортопед-
травматолог
   Д.м. Михаил Крумов Икономов, Хасково, ул. Стара планина 6 - 12, вх. А, п.к. 6300, тел.
038/62-52-51 GSM 0885/55-28-56, невролог и трудово-лекарска експертиза на нервните
заболявания

                       V. Разни

   Колю Минков Христов, Хасково, ул. Асен Златаров 18А, п.к. 6300, тел. 2-68-64, агроном
   Марин Петров Петров, Хасково, ул. Ленин 13А, п.к. 6300, тел. 3-89-66, агроном
   Стайко Вълчев Черкезов, Хасково, ул. Раковски 15Б, п.к. 6300, тел. 3-84-95, 66-61-61,
агроном
   Златка Димитрова Долапчиева-Балабанова, Ивайловград, ул. Ал. Стамболийски 6, п.к. 6570,
тел. 03661/40-30 - дом.; 25-57 - служебен, агроном
   Стефан Любенов Вангелов, Хасково, ул. Цар Симеон Велики 1 - 4, п.к. 6300, агроном
   Росен Колев Панев, Хасково, ул. Бузлуджа 30, п.к. 6300, тел. 2-58-84, агроном
   Дучко Георгиев Христов, Хасково, ул. Булаир 27А, п.к. 6300, тел. 2-71-60, рационализации
   Димитър Кирев Димитров, Хасково, ул. Драгоман 28, п.к. 6300, тел. 2-34-65, парни котли
   Иван Димов Янков, Хасково, ул. Спорт 6, п.к. 6300, тел. 2-72-22, технолог по тютюна
   Мария Кръстева Радиева, Хасково, ул. Тимок 73, п.к. 6300, заплащане по труда
   Христо Йорданов Йорданов, Хасково, ул. Войводска 10, п.к. 6300, тел. 2-79-98, метеоролог
   Крум Стефанов Арнаудов, Хасково, ул. Калоян 13-А-6, п.к. 6300, тел. 2-38-40, почеркови
експертизи
   Димитър Желев Бойчев, Хасково, ул. Г.С.Раковски 30-В-4, п.к. 6300, тел. 3-46-93, телефоно-
телеграфен инспектор
   Никола Стоянов Стоянов, Хасково, ул. Одрин 18-Б-21, п.к. 6300, тел. 3-11-51 - стоков
контрол
   Дора Димчева Господинова, Хасково, ул. Патриарх Евтимий 13, ап. 19, п.к. 6300,
електронна техника и микроелектроника
   Делка Георгиева Стойнова, Хасково, ул. Ген.Колев 18, п.к. 6300, тел. 2-89-27, техник
млекопреработване
   Елена Атанасова Вълчева, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 28Б, п.к. 6300, тел. 66-08-40, ТРЗ
   Таня Иванова Зъмбарова, Хасково, ул. Отец Паисий, п.к. 6300, тел. 2-88-17, ТРЗ
   Николай Благоев Недялков, Хасково, ул. Перперик 6, п.к. 6300, тел. 2-74-27 и 0898/79-12-80,
експерт оръжие и боеприпаси
   Тодор Славчев Тодоров, Димитровград, ул. Кирил и Методий 3, ап. 5, п.к. 6400, тел. 0391/6-
33-21, в. 258, и 2-25-11 и 0886/824-865, експерт по графически, дактилоскопни, трасологически,
балистически, техническо изследване на текстове
   Йордан Ангелов Раков, Свиленград, ГКПП “Капитан Андреево, п.к. 6500,
криминалистически изследвания
   Любомир Цветков Йотов, София 1124, ж.к. Яворов, бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02 846
39 02; 02 846 28 73; 0888 220 716, икономист, специалност “Международни икономически
отношения, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически
информационни системи
   Златка Василева Игнатова-Станкова, Димитровград, ул. Иван Богоридов 11, п.к. 6400, тел.
0888/428801
   Димитрийка Николова Трендафилова, п.к. 6400, Димитровград, ул. Емилиян Станев, бл. 7,
вх. Е, ап. 17, тел. 0391/5-21-28, труд и работна заплата, управление на персонала и кадри
   Валентин Маринов Мишков, Хасково, бул. Илинден 57, п.к. 6300, тел. 62-53-45, GSM
0898/701924, физико-химични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови
експертизи и техническо изследване на документи
   Добромир Петров Порязов, Смолян, п.к. 4700, бул. България 1, тел. 6-24-57, експерт по
криминалистически изследвания: на експертни справки и експертизи за техническо изследване на
документи
   Ангел Петров Тодоров, Смолян, п.к. 4700, бул. България 1, тел. 6-24-57, експерт по
криминалистически изследвания: на експертни справки и експертизи за техническо изследване на
документи
   Венета Миткова Добрева, Кърджали, кв. Възраждане 3, GSM 0897-801-122; 0899/147-621,
експерт по биологични и екологични проблеми и тяхна оценка
   Христина Спасова Димитрова, Хасково, п.к. 6300, ул. Г. Кирков 16, ет. 3, ап. 13, GSM
0898/311-326, експерт по: митнически проблеми и оценка на материални активи
   Мая Иванова Кичева, София, п.к. 1000, ул. Неофит Рилски 25, д-р по биохимия -
специалност “Молекулярна и функционална биохимия, квалификация - биохимия - ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране, молекулярна биология - ДНК и РНК анализ
чрез PCR
   Ирко Иванов Петров, Хасково 6300, ж.к. Бадема, бл. 23, тел. 038/62-49-31, специалност
археология
   Мариана Ангелова Славова, Хасково 6300, ул. Черешово топче 7 - 9, тел. 038/62-49-31,
специалност нумизматика
   Станислав Стоянов Илиев, Хасково 6300, ул. Иван Асен 7 - 9, ап. 6, тел. 038/62-49-31,
специалност археология
   Розалина Иванова Гогова, Хасково 6300, ул. Драгоман 90, тел. 038/62-42-28, специалност
етнография
   Красимира Цветанова Узунова, Хасково 6300, ул. Бенковски 52а, тел. 038/62-45-08,
специалност етнография
   Владимир Митков Димитров, Хасково 6300, ул. Дондуков 5, тел. 038/62-42-28, специалност
художник-реставратор
   Емануил Димитров Манолов, Хасково 6300, ул. Беласица 11-15-А-14, тел. 038/62-29-01,
специалност художник.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:598
posted:11/25/2011
language:Bulgarian
pages:66