Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Savez udru�enja gradana by 4JpM8h4V

VIEWS: 249 PAGES: 25

									                Savez udruženja građana
             «Referentna grupa regije Banja Luka»


R.b.  Naziv organizacije   Adresa          Tel/Fax   E-mail        Osoba za
                                              kontakte

   BANJA LUKA
   78000
  1. Plava Sfera       Vojvode Momĉila 16    +387514636  plavasfera@blic.net Ljubo Janjić
                poslovni prostor 32   99      www.plavasfera.or Miroslav
                78000 Banja Luka     +387656221  g          Bašović
                            80
  2. Helsinški parlament   Krfska 84        +387514327  Hcabl1@blic.net    Sanela Pašić
   graĊana         78000 Banja Luka     51
  3. Klub 15-100       Cara Lazara 20      +387514652  Nema e-mail      Mira
                78 000 Banja Luka    15                 Ljubojević
  4. Sunce          Cara Lazara 20      +387514652  Nema e-mail      Bosa Vidović
                78 000 Banja Luka    15                 Rakić
  5. Savez paraplegiĉara i  Aleja svetog Save 32   +387513065  paraplegicari@blic.  Milena
   oboljelih od djeĉje   78000 Banja Luka     59      net          Obradović
   paralize
  6. EDUCA          Vojvode Mišića 27    +387656999  educa@spinter.net   Nenad Kozić
                78400 Gradiška      97
                            +387518142
                            14
  7. Mirna Luka        Skendera kulenovića 33  +387514666  mirnaluka@inecco.   Orhan Fazlić
                78000 Ban ja Luka    36      net

  8. Savez knjiţevnika    Slatinska 21       +387513407  miramakivic@yaho   Mira Makivić
   SRJ odbor Mladen     78000 Banja Luka     74      o.com
   Oljaĉa Banja Luka
  9. Partner         Beogradska 8       +387513278  partner@teol.net   Olivera
                78000 Banja Luka     70                 Mastikosa
  10. Pokret potrošaĉa RS   Nikole Pašića 46     +387513152  Consumers.rs@blic   Dragovan
                78000 Banja Luka     43      .net         Petrović
                            +387655307
                            90
  11. OAZA          Cara Lazara 20      +387514580  oaza@inecco.net    Zorica Zubac
                Banja Luka        71
  12. Udruţenje mentalno   Zdrave korde 1      +387512162  Umnrl.bl@inecco.n   Miroslav
    nedovoljno razvijenih  78000 Banja Luka     42      et          Stanović
    lica Banja Luka
  13. Udruţenje mladih    Novice Cerovića bb    +387655652  novbl@teol.net    M. Labus
    novinara RS       78 000 Banja Luka    30
  14. Forum NVO        Vojvode Mišića 81    +38751816-  Nema e-mail      Đuro Mikić
                78000 Banja Luka     346
                            +387518139
                            63
  15. Genesis project     Kalemegdanska 20     +38751 458  genesis@blic.net   Ljubiš Vasić
                78 000 Banja Luka    560                          1
 16. Omladinski Centar                +387657108  djuricb@teol.net  Đurić Boban
                           33
   GRADIŠKA
   78400
   Forum Gradišĉanaca   Kozarskih ustanika 36  +387518131  gforum@gradiska.c  Ajša
17.              78400 Gradiška     66      om         Hadţihafizov
                                            ić
   Stella         Dubrave bb       +387653742  brany@inecco.net  Fatima
               78000 Gradiška     10                Raković
18.
                           +387658993            Branislava
                           31                Stajĉić
   Udruţenje mentalno   Mihajla Pupina 14    +387518188  Aco_macura@yaho   Macura
19.  nedovoljno razvijenih  78000 Gradiška     10      o.com        Aleksandar
   lica Gradiška
   Gradiška asocijacija  Kozarskih ustanika 36  +387656209  sipkab@rskoming.  Dejan Jojić
20.  mladih         78400 Gradiška     47      net         Nataša Šipka

   NGO Krajina       Nova Topola       +387656026  Ngo.dem@blic.net  Vlado Cvijić
21.
               78400 Gradiska     66
   Izlazak Sunca      Dubrave         +387518603  Nema e-mail     Mevlida Bilić
22.
               78400 Gradiška     93
   Zdrava hrana      Liskovac        +387518605  zdravahrana@rsko  Husref
23.              78400 Gradiška     31      ming.net      Bradarić

   ĈELINAC
   78400
   Pogled         Kralja petra I bb    +387659730  borislav@blic.net  Vidosav
24.
               Ĉelinac         48                Kiĉić
   LAKTAŠI

   Kanarinac        Stari omladinski dom  +387518353  kanarinac@yahoo.c  Dragiša
25.              Laktaši         10      om         Topolović

   KNEŽEVO

   KEP Kneţevo       Kneţevo         +387518912
26.
                           51
                         2
                 Referentna grupa Bihać


R.b.   Grad i naziv      Adresa         Tel/Fax    E-mail      Osoba za
     organizacije                                  kontakte

     BIHAĆ

    1. Ţene sa Une      Krupska br.26      037 220-855  zena-       Hatidţa
                                    una@bih.net.ba  Peĉenković
    2. «Alfa»         Bihaćkih branilaca bb  037 311-426           Dragica
                             061 581-080           Buiković
    3. «Preporod»       Bihaćkih branilaca bb  037 311-533           Samira Muslić

    4. Ratni vojni invalidi  Krupska 26       037 220-802           Dţafer
     Bihać                                     Alibegović
    5. U.G. Oboljelih od   Krupska 26       037 223-992  bebeka@bih.net.  Rabija Belić-
     celijaklije                  061 864-749  ba        Ibugić
    6. Organizacija      Bihaćkih branilaca 7  061 138-775           Melika
     porodica šehida i                               Kurtović
     poginulih boraca
    7. DC Nove Nade-     Poslovni centar     061 764-850           Samir Halilović
     Bihać         Krajina         037 221-403
    8. «Evolucija»                                  Dino Midţić

    9. Ekološki centar    Srbljani bb       037 302-359           Izrt Bosnić
      djeca svijeta
    10. Udruţenje pisaca   29 novembar bb     061 138-888           Zdravko Tomić

    11. CCI- Bihać      Cazinska bb       037 331-864           Sandi Ĉaušević

    12. Udruţenje ŢOM     Bihaćkih branilaca 89  037 311-005           Fadil
      Bihać                                     Hasanagić
    13. Fondacija Global   Nikole Tesle br 3    037 311-168           Jasmin
      Kontakt                                    Pehadţić
      BOSANSKA
      KRUPA
    14. Ekološki pokret    Dţ. Ĉauševića bb    037 472-777           Alma
      zelenih                                    Hadţipašić
      VELIKA
      KLADUŠA
    15. DOM          Trg Ahmeda       061 755-891           Kenan
                 Mrţljaka br 1                      Keserović
    16. Centar za       Halajlije Sadiković 7                  Husein Murtić
      demokratiju i
      toleranciju
    17. « Sa susjedima do   Irfana Ljubljankića 5  061 370-115           Irma Abdić
      mira»
      KLJUĈ

    18. Kljuĉ budućnosti   Branilaca 1B      037 675-494           Šefika
                             061 581-290           Muratagić                          3
19. Kosmos     Branilaca bb     061 718-337  Azra Kujundţić

  CAZIN

20. EKO-UNA    Trg branilaca 1    061 231-158  Dţevad Harbaš

  BOSANSKI
  PETROVAC
21. «Gracija «              037 882-530  Slavica
                     061 767-812  Novaković
22. «Osjeĉenica»  Skendera Kulenovića  037 881-613  Vlado Salapura
          38          037 881-128
  BUŽIM

23. «Izvor»    505 Buţimske     061 752-697  Jasmina Mehić
          brigade bb
                   4
               Referentna grupa regije BrckoR.b.   Grad i naziv     Adresa     Tel/Fax    E-mail     Osoba za kontakte
     organizacije

     BRĈKO
     76000
  1.  ZUP Krug       Ivana Franje  049 212 950  kmbd@spint   Pero Djuric
     Masina        Jukica br.2   065 649 588  er.net
  2.   Omladinski     Branka     049 218 524  vermont@teo  Damir Radenkovic
     centar Vermont    Radicevica   065 518 289  l.net
               br.2
  3.   Omladinska     Sarajevska   065 822 870  jabh@teol.ne  Sanela Bakovic
     organizacija     br.2             t
     Postignuce
     mladih
  4.   Proni centar za   Maka      049 217 695  pronibrc@teo  Eleonora Emkic
     omladinski razvoj  Dizdara br.27  065 908 492  l.net
     Brcko Distrikt
     BiH
     MODRIĈA
     74480
  5.  Modrica 74480    Kneza      053 810 952  u.g.nbr.md@  Enver Sarvan
     Nezavisni biro za  Milosa br.4   061 164 575  doboj.net
     razvoj
     ODŽAK
     76290
  6.   Centar za      14 Aprila    031 762 627  cgsa.odzak@  Sedika Sejdic
     gradansku      br.8      063 402 911  tel.net.ba
     suradnju i
     aktivnosti
  7.   Udruzenje      14 Aprila bb  063 476 010  cgsa.odzak@  Sefik Maglajcetovic
     gradana                      tel.net.ba
     dijabeticara
     ŠAMAC
     76000
  8.  Udruzenje      Nikole Pasica  054 618 058  divsamac@te  Miodrag Antic
     paraplegicara Div  bb       065 568 058  ol.net
  9.  Udruzenje      Tisina bb    065 964 712         Djuro Ivanovic
     poljoprivrednika i
     korpara
  10.  Udruzenje gluvih   Nikole Pasica 054 611 125   divsamac@te  Stevo Josipovic
     i nagluvih      bb      054 610 450   ol.net
  11.  Udruzenje      Kralja    054 611 802   divsamac@te  Ferid Mujakovic
     gradana       Aleksandra          ol.net
     povratnika      Karadjordjevi
     Bosanski Samac    ca br.21
                          5
12.  Udruzenje     Nikole Pasica  054 610 450  divsamac@te  Miodrag Antic
   izvidaca Mreza   bb              ol.net
13.  Udruzenje     Grebnice    054 480 082         Ilija Markovic
   povratnika
   Odmut bara
   DERVENTA
   74400
14.  Forum nevladinih  Trg       053 310 180  forumnvo.de  Cedomir Coric
   organizacija    oslobodenja   053 332 180  @doboj.net
   Derventa (16    24       053 332 180  ceks@teol.ne
   organizacija)           065 575 879  t
                       6
              Referentna grupa Centralna BosnaR.b.  Grad i naziv       Adresa     Tel/Fax    E-mail         Osoba za
    organizacije                                  kontakte

    VITEZ
    72 250
 1.                       061 79 98 19
    Udruţenje za mlade    Divjak bb.   030 71 69 52  vizije@hotmail.co   Enes Vrupa
    «VIZIJE»                        m
 2.               Branilaca   061 40 50 90
    KDB Preporod Vitez    StarogViteza  030 52 10 07             Fezujlah
                 br.1                         Bešo,
 3.               Branilaca
    Otvoreno društvo     StarogViteza  030 52 10 07             Avdulah
    «BEHAR»          br.1                         Zlotrg
    TRAVNIK
    72 270
  4.
    UDRUŢENJE/UDR       Lukacka br.5  030 51 18 57  uput-tr@bih.net.ba   Zoran
    UGA            Travnik                       Gazibarić
    PRIVREDNIKA
    TRAVNIK
  5.
    Udruţenje                030 51 88 50  tctr@bih.net.ba    Armin Šakić
    »TELECENTAR»
    Travnik
  6.                      061 18 58 60
    «Alter Art» Travnik           030 51 02 51  alterart@alterart.ba  Darko
                                            Saraĉević
 7.
    ,,In media res’’             061 79 69 55             Amra
    Travnik                                    Livnjak
 8.
    Udruţenje ţena              030 51 25 76             Advija
    ,,Biser’’ Travnik                               Arnautović
 9.  Udruţenje/udruga
    ,,ROSA BRANDIS”      Lukacka br.5  063 40 43 96             Dario Zorić
    Travnik          Travnik
 10.                      061 782 783
    ,,Prijatelji Travnika’’         030 5119 07              Ešref Kozarić
    Travnik

    DONJI VAKUF
 11.
    ”Anima”D.Vakuf              030 20 59 38             Fatima
                                            Opardija


                          7
12.                       061 34 21 60
   ,,Udruga Povratak’’            030 20 50 32              Nikola Iviĉić
   D. Vakuf
13.  Društvo za zaštitu
   kulturno turistiĉke            061 42 62 85              Amer Ĉolak
   baštine D. Vakuf
   JAJCE
    70 101
14.                              zastita.kultpovpr.jaj
   D.Z.K.P.P.V,Jajce             030 65 67 17  ce@tel.net.ba      Enes Milak
15.
   EKO-Pokret, Jajce     Sv. Luke 15   030 65 50 08  ekojajce@tel.net.ba   Meliha
                                            Šahman
16.
   Udruga ,,Naša djeca’’           030 65 63 07              Erzumana
   Jajce                                      Zejnilagić
17.  Udruţenja
   proizvodţaĉa i      Sv. Luke 15   061 49 48 98  safet.ribic@tel.net.  Ribić Safet
   potrošaĉa zdrave                     ba
   hrane, Jajce
18.  Udruţenje ţena
   «VIKTORIJA 99 «      Kralja     061 79 08 50  uz.viktorija99@tel.   Indira Mehic-
                Tomislava bb          net.ba         Cejvan
19.  Udruţenje ,, Josip                                Muhamed
   Broz Tito’’, Jajce            030 65 77 94              Karahodţić
   BUGOJNO
   70 230
20.
   ”Sumeja”, Bugojno             030 25 23 34  delhaidar@yahoo.c    Delhaida
                                om           Rujanac
21.  Udruzenje gradana             063 37 07 01  sunce_bugojno@ho
   pomagaca u zajednici   Bosanska br.  030 25 19 98  tmail. com,       Olja Babić
   «SUNCE» Bugojno      32

22.  Udruţenje roditelja,
   graĊana i prijatelja za          030 25 48 11  biserka@bih.net.ba   Boţić
   pomoć djeci i                                  Biserka
   omladini sa posebnim
   potrebama ,,LEPTIR”
   Bugojno,
   SIPOVO
   70 270
23.  U.G. Planinarsko             050 37 11 23
   sportsko drustvo             050 37 22 13              Ilija Milicic
   «VITOROG» Sipovo
24.
   Demokratska        Rade      050 37 15 39  best@inec.co.net    Kacar
   inicijativa        Marijanac br.                     Miodrag
                44
25.
   U.G. «NAPRIJED»      Branka     050 32 10 89              Kudic
                Radicevica   050 37 24 04              Dzevad
                br. 13
                         8
   RIBNIK
26.  Ekolosko etnoloski  Rade      065 78 98 69
   pokret «DIMITOR»   Jovanića bb,  050 43 10 04  Kosana
   Previja       Gornji            Todorovic
              Ribnik
                      9
              Referentna grupa ĈapljinaR.b.  Grad i naziv   Adresa     Tel/Fax    E-mail        Osoba za
    organizacije                             kontakte

    ĈAPLJINA
    88300
  1.  DC "Nove     Dalmatinska 036 806 467   nove.nade@tel.net.  Nada
    Nade"       bb,             ba          Decovski
             Tasovĉići          dnada_m@yahoo.c
                            om
  2.  "Nova ideja"                             Mira Hrgota-
             Mostarska   036 808 951  ideja.cap@tel.net.b  Vlašić
             30              a
  3.  EU "Lijepa    A.Starĉević  036 810 320  marinko.dalmatin@   Marinko
    naša"       a 43 C            tel.net.ba      Dalmatin

  4.  Udruţenje     Poĉitelj bb  036 826 386  ugpocitelj@hotmail  Dţevad Ibrulj
    "POĈITELJ"                   .com
    LJUBUŠKI
    88320
  5.  Informativno   A.Šimića bb  039 830 038  tele-         Ivan Bebek
    edukativni klub         039 830 039  dom@tel.net.ba
    "INFO"
    88320 Ljubuški
    GRUDE
    88340
  6.  Informativno   Bili brig bb  039 661 569  teledom-       Boţo Vukoja
    edukativni klub         039 661 469  grude@tel.net.ba
    "TELEDOM"
                       10
                Referentna grupa DobojR.b.  Grad i naziv    Adresa     Tel/Fax    E-mail    Osoba za kontakte
    organizacije

    DOBOJ
    74000
  1.  Udruzenje     Nikole Pasica  053/ 211-630  rgddoboj@te  Nada Jovanovic
    distroficara    57       fax      ol.net
                      053/221-202
                      065/529-645
                      mob.
  2.  SOS Drustvo za           065/511-    sosdrustvo  Milenko Petrovic
    pomoc               944      @teol.net
    bolesnima,
    nemocnima i
    ugrozenima
  3.  MDD''Merhamt' Ul.Kralja      053/226-           Faketa Avdic
            Aleksandra     674
            19         065/875-
                      326
  4.  Udruzenje     Ul.       053/242-    Kaag_rizom  Snezana Seslija
    ''ToPeeR''     Vidovdansk   894      @doboj.net
              a 43      065/879-
                      326
  5.  Udruzenje     Ul. Kneza    053/242-    rdoboj@dob Vojo Stjepanovic
    novinara Regije  Lazara 8    220      oj.net
    Doboj
  6.  Udruzenje za    Ul. Kralja   053/228-           Blagoje Cakarevic
    uzajamnu      Aleksandra   813
    pomoc u
    dusevnim
    krizama ''Nada''
  7.  Udruzenje     Ul. Nikole   053/242-    erc@rojal.n  Sandra Dzigumovic
    ''Edukativno    Pasica 57    184      et
    resursni centar
    za edukaciju,
    informisanje i
    podrsku
    osobama sa
    onesposobljenje
    m''
  8.  Udruzenje     Ul.Vojvode   053/221-    Parapleg_re  Dragica Bekanovic
    paraplegicara,   Misica 32    284      g.do@doboj
    oboljelih od                   .net


                        11
   djecije paralize
   i ostalih
   tjelesnih
   invalida Regije
   Doboj
9.  Savez za sport i  Ul.Nikole   065/666-         Milenko Tripunovic
   rekreaciju     Pasica 57   477
   invalida Doboj

10.  Udruzenje''    Ul.Vojvode  053/224-  humanitasb   Miodrag Bosic
   Razvojni,     Misica 32   101    h@spinter.n
   edukativni                 et
   poslovni centar
   ''Humanitas''
   Doboj
11.  Udruzenje zena   Kralja    053/222-  zenedoboja   Julka Erceg
   '' Zene Doboja''  Aleksandra  607    @hotmail.c
             94A/B          om
12.  Medjuopstinska   Ul. Vojvode  053/227-         Senad Behlulovic
   organizacija    Misica 52   448
   slijepih i
   slabovidnih
   Doboj
13.  Sportsko      Ul.      053/225-  Sp.rib.drust  Borisa Ilic
   Ribolovacko    Karadjordje  575    vo@doboj,n
   Udruzenje     va 4           et
   ''Bosna''Doboj
14.  Odbojkaski     Kralja    065/653-         Zoran Panic
   klub invalida   aleksandra  356
   ''Doboj'' Doboj  56      053/241-
                    748-fax
15. Udruenje       Kralj     065/907-  jupidupi@te  Branka Milutinovic
  roditelja djece   Dagutina bb  417    ol.net
  sa posebnim
  potrebama
  Doboj
  TEŠANJ
  Jelah 74 264
16. Jedinstvena     Ul.Gazi    032/666-  Jom_jelah@ Emir Mesinovic
  organizacija     Ferhad    187    hotmail.com
  mladih-JOM      Bega,     061/647-
  Jelah               789
17. Drustvo       Ul.Osmana   032/650-         Emira Djonlagic
  Crvenog Kriza-    Pobrica 13  463
  Crveni Kriz
  opstine Tesanj
                      12
            Referentna grupa Gornje PodrinjeR.b.   Grad i naziv   Adresa     Tel/Fax    E-mail     Osoba za kontakte
     organizacije

     GORAŽDE
  1.                   038/227-850
     U.G. „ALDI“   Panorama bb          aldi@aldi.ba  Nijaz Ratković
                     038/228-594
  2.                          marijanacara
     NVO „SAVJET
                     065/923-395  pic@yahoo.c  Marijana Ĉarapić
     MLADIH“
                              om
  3.           Zaima
     UNBPK              038/221-556  ek7@bih.net.
             Imamovića                  Elma Kazagić
     „PRIZMA“             061/226-980    ba
             br. 2
  4.  U.Ţ. „ŢENE ZA
     ŢENE       Alije             zzigor@bih.n
                     038/221-608         Amira Drakovac
     INTERNACION   Hodţića              et.ba
     AL“
  5.  U.G.
             M. Tita     038/223-929         Ismet Turković
     „PENZIONERA“
  6.                          vesna987@y
     U.Ţ. „ANIMA“   Trg branilaca  038/228-680         Vesna Kuljuh
                             ahoo.com
     USTIPRAĈA
                            ozsg@paleol.
  7.  NVO „ŠANSA“   Centar 1 bb   058/620-739         Slavko Heleta
                              net
     VISEGRAD
             Svetog Save   058/621-166  keconix@teo
  8.  „ONIX“                            Ana Ĉarapić
             16a       061/534-543  l.net
     RUDO
             Z.K.Petrović  058/700-220  lunabih@teol
  9.  NVO „LUNA“                          Bojan Bajić
             a 37      065/705-967  .net
     FOĈA
     D.C. „NOVE            058/210-012  d.c.novenade
  10.          Njegoševa bb                 Vesna Ĉanĉar
     NADE“              065/678-230  @blic.net
                        13
               Referentna grupa HercegovinaR.b.  Grad i naziv     Adresa     Tel/Fax    E-mail         Osoba za
    organizacije                                kontakte

    TREBINJE
    89 101
 1.  Solidarnost za    Trebinjskih   059/261-661  solidarnost@paleol.n  Stanko Buha
    jug         brigada 8    065/982-298  et
                              jelenalikic@yahoo.co
                              m
 2.  Liga za zaštitu   Njegoševa    059/261 491  liga@teol.net     Milajn Vuković
    privatne svojine i  b.b.      065/832-374
    ljudskih prava
 3.  Agencija za     Preobraţensk  065/987-288  promo_info@hotmail   Mirjana
    promociju i     a 22              .com          Miljanović
    konsalding malih
    i srednjih
    preduzeća
    «Promo-info»
 4.  Nezavisni-      Preobraţensk  065/525-250  office@koronaonline.  Rašo Ivanković
    otvoreni radio    a 21              com
    «Korona»
 5.  .Juţnjaĉko plavo   Trebinjskih   065594283   vodoherc@teol.net   Toholj Duško
    nebo         brigada 4
 6.  Alternativna     ĐurĊevdansk   065563621   stevovic@teol.net   Blaţo Stevović
    scena «Zoran     a b.b. Gorica
    Radmilović»
 7.  Forum mladih,    Dom mladih,   065651000               Zoran Jakšić
    Trebinje       Sjeverni
               Logor
 8.  Centar za razvoj   Dom mladih,   065/587-394  crh@teol.net      Slobodan
    Hercegovine     Sjeverni                       Vulešević
               Logor
 9.  Kulturna scena-   Dom mladih,   065/627693   malestb@teo.net    Ţeljko
    Male stvari     Sjeverni                       Milošević
               Logor
 10.  NVO Sonata      Sokolska b.b.  065/867-575              Miholjka
               Centar za                       Janković
               mentalno
               zdravlje
 11.  UG Informativno   Petrovo Polje  065/597-520;  sasakojovic@yahoo.c  Aleksandar
    edukativni      bb       059/270-520;  om           Kojovic
    razvojni centar
 12.  Ciciban       Stari grad,   059/224 025              Jovanka
               b,b                          Bakmaz
 13.  Udruţenje      Nikšićki put,  059/280829
    paraplegiĉara,    b.b.
                                          Dragan Marić
    Trebinje       89 101
               Trebinje


                         14
14.  Udruţenje      Sjeverni    059/ 261096  Sunce.tb@teol.net   Mijat Šarović
   roditelje djece I  logor b.b.
   omladine sa     89 101
   posebnim      Trebinje
   potrebama”Sunce
   nam je
   zajedniĉko
   Ĉudesna Zemlja   Police b.b.
                                       Siniša
15.            89 101
                                       Šijaković
             Trebinje
   Oaza        Trţni centar
16.            b.b. 89 101  065 663 946             Neška Ilić
             Trebinje
   GACKO

17.  Centar razvojnih  Njegoševa bb  065/923-349  ntg@spinter.net    Vasilije Laţetić
   inicijativa     Gacko
   NEVESINJE

18.  Omladinska     Nevesinjska  065/924-360  omladina@teol.net   Ţivorad
   inicijativa     puska bb                      Kovaĉević
   Nevesinja
19.  Teledom       Nevesinjska         ic_nevesinje@hotmai  Sinisa Stanisić
                     065/671 526
   Nevesinje      puska bb           l.com
                       15
               Referenta grupa Mostar

R.  Grad i naziv                              Kontakt
B.  organizacije   Adresa        Tel/fax  e-mail        osoba
   MOSTAR
   88000
01.  «Ţena BiH» Mostar Ivana Krndelja 5   036/550  zenabih@cob.net.b  Aldijana Trbonja
                       334    a
   Savez udruţenja za
02.  uzajamnu pomoć u   Juţni logor bb  036/577  mrg@bih.net.ba    Fadil Šiširak
   duševnoj nevolji u           090
   BiH
   Humanitarna
03.  organizacija     Alekse Šantića  036/580  altruist_mostar@ya  Dubravka Andrić
   «Altruist»      57 A       227    os.com
   Udruga roditelja
04.  djece sa posebnim
   potrebama
   »Vedri osmjeh»
   Udruga oboljelih
05.  od cerebralne
   paralize «Danas u   Franje      036/327  Ivica        Ivica Mikulić
   obitelji a gdje    Miliĉevića 33   349    mikulic@tel.net.ba
   sutra» u HNK/Ţ
06.  Savez udruga     Kliniĉki centar
   oboljelih od     Mostar      036/651  danijela       Danijela Zovko
   celijakije u BiH            125    zovko@tel.net.ba
07.  Udruţenje za
   uzajamnu pomoć u   Juţni logor bb  036/577  mrg@bih.net.ba    Sulejman Zilić
   duševnoj nevolji            090
   HNK/Ţ «Behar»
08.  MeĊunarodni
   forum «Bosnia»    Mile Budaka 87  036/333  Toni         Toni Pehar
                       785    pehar@cob.net.ba
09.  Centri Civilnih    KalajĊića 7    036/556  milas@ccibh.org   Vesna Milas
   Incijativa               511
10.  Udruţenje Roma             063/449
   «Neretva»       Juţni logor bb  887              Šemsi Supnaj
                       036/576
                       588
11.  Udruţenje roditelja
   djece sa posebnim   Juţni logor bb  036/577            Erna Kotlo
   potrebama «Sunce»            707
12.  EKO «Terra»      Ante Starĉevića  036/322  vahida
              54        295    bebanić@hotmail.c  Vahida Bebanić
                            om
13.  Humanitarna
   organizacija     Mladena      036/551  pira.mo@bih.net.ba  Ivanka Balić
   «Piramida»      Balorde 13    773
14.  Humanitarna
   organizacija     Vrapĉići bb    036/557  ramiza        Ramiza
   «Prijateljice»             040    z@bih.net.ba     Zukanović                       16
15.  Udruga «Forma F»   Alekse Šantića  036/580  formaf@cob.net.ba   Mirjana Penava
              25        124
16.  OKC»Abrašević»    Ante Starĉevića  036/561  husein@atlantbh.co  Husein Oruĉević
              87        107    m
17.  S.O.S. Kinderdorf
   Djeĉiji vrtić    Rade Bitange 7  036/580  kindermo@bih.net.   Berima Haĉam
                       134    ba
18.  Omladinski centar
   Bijelo Polje     Potoci bb     036/574  sumejja@bih.net.ba  Saja Ĉorić
                       207
19.  Udruţenje
   penzionera Sjever  Potoci bb     036/574  sumejja@bih.net.ba  Omer Omanović
                       207
20.  GERC «Sumejja»    Potoci bb     036/574  sumejja@bih.net.ba  Saja Ĉorić
                       207
21.  Udruţenje
   privrednika     M.Balorde 13   036/580  usom@bih.net.ba    Vehbija Bilić
   Mostara                118
22.  Udruţenje
   nezaposlenih u BiH  Ante Starĉevića  036/322  dhabibija@yahoo.c   Jadranka Dragoje
              30        295    om
23.  Udruţenje graĊana
   ljubitelja pasa   Vukovarska 15   036/310             Ana Budimir
                       662
   JABLANICA

24.  Omladinski centar
   «Pod istim               036/753  okcip@bih.net.ba   Ozren Islamović
   suncem»                475
25.  EKO «Neretva»    Zgrada Muzeja   036/753  eko_ner@bih.net.b   Idriz Ĉilić
                       656    a
   KONJIC

26.  Humanitarna
   organizacija     Kolonija 57    036/729  mguska@bih.net.ba   Mirjana Guska
   «Centar ţivota»            269
27.  Udruţenje osoba sa  Centar za
   duševnim       mentalno     036/753             Elharun
   smetnjama      zdravlje     656               Selimović
28.  Udruţenje ţena    X.hercegovaĉke  036/729             Jasna Dţumhur
   Konjica       12        707
   PROZOR –
   RAMA

29.  Hrvatska
   demokratska     Kralja      036/770  Dar-         Zoran Stojanović
   alternativa Rame   Tomislava bb   690    rama@tel.net.ba
   «DAR»
30.  Udruga djrce sa
   posebnim       Kralja      036/770             Delfa Juriĉić
   potrebama «Djeca   Tomislava bb   429
   nade»
31.  Omladinski centar           06374044  omladinski
   «Fenix»       Kralja      90     centar.fenix@tel.ne  Mario Fofić


                       17
             Tomislava bb  036/770  t.ba
                     948
   ŠIROKI BRIJEG

32.  Udruga osoba sa
   posebnim      Kneţpolje   039/701            Tatjana Glavina
   potrebama             417
   LJUBUŠKI

33.  EKO Ljubuški    Stube bb    039/831            Memnuna Mahić
                     373              Milada Orman
                     039/831
                     227
   STOLAC

34.  Udruţenje graĊana
   «Privrednik»    Podgrad bb   036/854  privrednik@aplus.b  Ernes Dţonko
                     353    a
                     18
                Referentna grupa PrijedorR.b.    Grad i naziv   Adresa     Tel/Fax    E-mail         Osoba za
      organizacije                               kontakte

      PRIJEDOR
      79000

  1.             Kralja     052 231-155,
      UG “DON”     Aleksandra   Fax: 052    don@prijedor.com    Murisa Marić
               20       213-236
  2.    UG «Pro et            tel/fax:052
               4. Jula bb           drdrazic@teol.net    Dragan Draţić
      contra»              234-826
  3.                     tel/fax 052  azrapasalic@prijedor.
      NVO “Familija”  Stari Grad bb                     Azra Pasalić
                       234-789    com
  4.             Gertrude
      “ Ĉeška beseda”          052 215-517  beseda@poen.net     Zvonko Mann
               Šteko 5
  5.             Milana             bolprijedor@softhom   Danko
      Hljeb Ţivota           052 233-517
               Vrhovca bb           e.net          Malešević
  6.             Trg
      P.R.E.D.A     OsloboĊenja   052 216-988  preda@prijedor.com   Mišo Reljić
               1
      SANSKI MOST

    7.  UG «Omladinsko  Prijedorska
                      037/681-790   o.vijece@bih.net.ba   Mirjana Banovi
      vijeće»      14
    8.           Banjaluĉka
      UG «U.P.O.D.P»         037 684-749               Refik Ibragić
               42/II S. Most
    9.           S. Most,
       UG «Merjem»           037 686-444              Cerić Soko
               Muhići 43
      NOVI GRAD

  10.            Vidovdanska   Tel/fax052               Vladimir Mirić
      “Dar prirode”                  mirics@teol.net
               10       751-534
  11.            Miloša     052 751-534,
      “Lira”                      lira@teol.net      Vesna Vozni
               Obilića 1    756-445
  12.            Ograde BNO   Tel/Fax. 052  diainfo@teol.net    Brane
      “DIA”
               32       720-070                Dmitrasinovic
      KOZARSKA
      DUBICA
  13.                     052 420-060
               Davidov trg
      “Korak”              fax 052 420-  korak@prijedor.com   Branko Savić
               1
                       061
  14.
      “21. vijek”    K. Dubica bb  052 414-080  amir007@gmx.de     Namka Ćoralić
  15.                    052 437-138
                                           Ljiljana
      “OKO”       K. Dubica bb   fax052 411-
                                           Pupavac
                       134
  16.   Udruţenje     Kostajnica,S
                      Tel/fax: 052   Vasicm@prijedor.c    Vasić
      farmera      vetosavska
                      662-103      om           Miroslav
      Kostajnica    1


                          19
20
                 Referentna grupa Zvornik


R.b.   Grad i naziv    Adresa      Tel/Fax    E-mail     Osoba za kontakte
     organizacije

     ZVORNIK
     75 400

  1.  U.G.«Centar    Ul.Svetog Save  056 210 412  cipp@rstel.ne Milena Savic
     informativno –   bb /hotel    065 520 338  t
     pravne pomoci   «Drina»
     «         75 400 Zvornik
     Zvornik
  2.  U.G.»Povratnik   Ul.Brace     056 583 307  udruzenjegra  Hasan Grebic
     a opstine     Jugovica bb   065 600 359  djana@spinte
     Zvornik «     75 400 Zvornik         r.net
  3.  H.U.G.»Ego»Z    Ul.Svetog Save  065 963 674  superego@rst  Dr.Cvijan Djapanovic
     vornik       73 a       056 211 358  e.net
              75 400 Zvornik
  4.  Udruzenje     Ul.Svetog Save  056 210 244          Spasan Milosevic
     penzionera     blok «D»
              75 400 Zvornik
  5.  Udruzenje     Ul. Brace    065 678 535  slavisa    Slavisa Pejic
     mladih Zvornik   Jugovica bb.          1401@
              75 400 Zvornik         yahoo.com
  6.  Citaonica     Ul. Brace    056 583 584  vejnovic@rst  Branko Vejnovic
     /Demokratski    Jugovica bb.   056 210 626  el.net
     Centar»Nove    75 400 Zvornik
     Nade»
     Zvornik
  7.  Opstinska     Zgrada TV    056 210 891          Dusan Gotovac
     organizacija    Zvornik     065 992 297
     zarobljenih,pog  75 400 Zvornik
     inulih
     Zvornik
  8.  Opstinska     Ul.Svetog Save  056 210 602          Radenko Jovanovic
     organizacija    75 400 Zvornik  056 583 698-
     slijepih              kuca
     Zvornik
  9.  U.G.»Sportovi   Naselje Divic  061 365 986          Mustafa Tuhcic
     na vodi « Divic  75 400 Zvornik  056 210 933
     –Zvornik
     SREBRENICA
     75 430
  10.  H.O.»Prijateljic  Ul.Svetosavska  065 815 870  amicas@blic.  Vesna Jovanovic
     e» Srebrenica   bb        056 385 679  net
              75 430      056 387 816-
              Srebrenica    kuca

  11.  Centar za     Ul.Srebrenicko  056 386 511  dcnnsreb@bl  Slavica Leka
     demokratizacij   g odreda            ic.net
     u «Nove Nade    75 430                         21
   «         Srebrenica
   Srebrenica
12.  Udruzenje zena  Dom kulture   056 386 542  Sarasreb@rst  Stana Medic
   i mladih «Sara»  75 430      056 386 677  e.net
   Srebrenica    Srebrenica
13.  U.G.»Leptir»   Dom kulture   056 385 080  leptir@rstel.n Zeljka Katanic
   Srebrenica    75 430      056 881 098-  et
            Srebrenica    kuca      katanic@teol.
                            net
14.  Udruzenje     Dom kulture   056 385 729  drinasr@inet. Svjetlana Jukic
   «Drina»      75 430      056 385 556-  ba
   Srebrenica    Srebrenica    kuca
.   BRATUNAC
   75 420
15.  «Forum zena «   Ul.Kosovska   056 882 143  forumbratuna  Stanojka Tesic
   Bratunac     bb        056 885 392-  c@
            75 420      kuca      rstel.net
            Bratunac            forumzena@
                            yahoo.com
16.  Udruzenje zena  Naselje     056 480 000  majadj@    Nada Djukanovic
   «Maja       Kravica             spinter.net
   «Kravica-     75 420             djukanovicna
   Bratunac     Bratunac            da@
                            yahoo.com
17.  Udruzenje zena  Ul.Gavrila    056 881 896          Stanojka Avramovic
   «Podrinja»Brat  Principa bb   056 885 092-
   unac       75 420      kuca
            Bratunac
18.  Udruzenje zena  Ul.Svetog Save  065 414 801  priroda@teol. Zeljana Pjevalica
   «Priroda»     bb        056 881 662  net
   Bratunac     75 420
            Bratunac
   MILIĆI
   75 446
19.  U.G.»Milicanin  Ul.Ustanicka   056 740 706  mmiljan@rst  Mladen Mimic
   »         br.20.      065 865 407  el.net
   Milici      75 446 Milici
20.  Udruzenje zena  Ul.Solunskih   056 740 706  mmiljan@rst  Stana Mimic
   «Zora»      junaka bb    056 741 307  el.net
   Milici      75 446 Milici
   SEKOVIĆI
   75 450
21.  «Centar za    Zgrada      065 598 765  cam_sekovici  Vladan Vasilic
   afirmaciju    Skupstine            @
   mladih «     opstine             yahoo.com
   Sekovici     Sekovici
            75 450
            Sekovici
22.  Udruzenje zena  Zgrada      065 469 324  nora@teol.ne  Svetlana Vlacic
   i mladih     «Elastika»    056 743 335-  t
   «Nora»      75 450      kuca
   Sekovici     Sekovici
   KLADANJ
   75 280


                       22
23.  U.G.»Radio     Krs bb      035 621 007          Fehim Mezetovic
   klub'       75 280 Kladanj  061 178 133
   Kladanj
   KALESIJA
   75 260
24.  U.G.»Agrorazv   Naselje Gojcin  035 619 189  agrorazvoj@   Garic Milisav
   oj»        bb        061 956 555  yahoo.com
   Gojcin-Kalesija  75 260 Kalesija
25.  U.G.»Civilnih   Ul.Novo      035 630 673          Hamdija Fejzic
   zrtava rata    Naselje bb
   opcine Kalesija'  75 260 Kalesija
   Kalesija
26.  U.G.»Eko      Naselje Memici 035 615 218           Prof.Muhamed
   zeleni»      75 260 Kalesija 061 727 831           Omerovic
   Memici –
   Kalesija
   BIJELJINA
   76 300
27.  U.G.»Bona     Ul.Skendera    055 222 040  bonafides@   Jasmina Ivosevic
   fides»       Kulenovica    055 222 042  rste.net
   Bijeljina     br.20       065 539 451  bonafides@
             76 300             spinter.net
             Bijeljina
28.  Udruzenje zena   76 300      055 204 654  Iskra_bn@    Gordana Tanasic
   «Iskra»Bijeljin  Bijeljina     065 951 186  yahoo.com
   a
29.  U.G.»Glas     76 300      055 204 312          Slobodan Lukic
   javnosti»     Bijeljina
   Bijeljina
30.  O.Z.»Lara»Bije   Bijeljina 76   055 220 255  lara@rstel.ne  Mara Radovanovic
   ljina       300               t
                        23
                Referentna grupa Livno


R.b.  Naziv organizacije   Adresa           Tel/Fax    E-mail          Osoba za
                                                 kontakte


    LIVNO

 01.  UŢ « Li – Woman »   Stjepana Radića 15.    034/ 202 166  emira.hodzic@tel.n    Emira
                             063/ 344 831  et.ba          Hodţić
 02.  Udruga roditelja                                     Marija
    djece s posebnim                         koraci.livno@tel.ne   Milanović i
               Ul. Kralja Tvrtka bb    034/ 203 454
    potrebama « Koraci »                       t.ba           Jasminka
                                                 Pekić
03.  OO « TEN »       Trenutno bez stalne            bracika-
                                                 Ibrahim Balić
               adrese/ preseljenje /   063/ 445 724  junior@yahoo.com
                                                 I
               slati na adresu CPCD-a   061/ 864 363  fatimacefo@hotmai
                                                 Fatima Ćefo
               Livno                   l.com
04.  Centar za graĊansku                                    Sonja Garić i
               Gabrijela Jurkića 8a    034/ 202 770  cgs-li@tel.net.ba
    suradnju                                         Zulka Baljak
05.  Crveni kriţ Livno   Stjepana II                oo.crvenogkriza.liv   Miroslav
                             034/ 200 325
               Kotromanjića bb              no@tel.net.ba      Liović
06.  CCI Livno                     034/ 243 215  centri.civilnih.inicij  Josipa
               Bila bb
                             063/ 359 590  ativa@tel.net.ba     Milanović
07.  Komunikacijsko-
                             034/ 201 587  Jasminka.borkovic    Jasminka
    edukacijski Centar   Stjepana Radića 17
                             034/ 202 166  @tel.net.ba       Borković
    KEC
    BOSANSKO GRAHOVO

               Obljaj bb         034/ 850 097  danka.zelic@tel.net   Danka zelić
 08.  UG « Grahovo »
                             063/ 332 294  .ba
 09.  UŢ « Struga »     Peći bb          063/ 375 448              Ţeljka Prša

    DRVAR

               Bihaćki put bb       034/ 819 678  boris.d@inecco.net Bogdan
 10.  RRS Drvar
                             061/ 629 399            Runić
               Bihaćki put bb       034/ 819 001  kud.drvar@tel.net.b Mira Lukaĉ
 11.  KUD Drvar
                             034/ 820 229  a
               Bihaćki put bb              zemljoradnicka.za Jovanka
    Zemljoradniĉka
 12.                           065/ 772 346  druga.drvar@tel.n Runić
    zadruga Drvar
                                    et.ba
    KUPRES

    OO « Kupreški     Duvanjska bb               kupgorst@yahoo.     Ivica Lovrić
 13.                           063/ 370 093
    Gorštak »                            com
    GLAMOĈ

    UŢ « Bolje sutra»                        tele-
                                                 Ana Gvero i
 14.             Bez stalne adrese     034/ 272 484  dom.glamoc@tel.n
                                                 Nurka Bašić
                                    et.ba
                          24
   TOMISLAVGRAD


   UŢ « Duvanjke »              034/ 353 847  duvanjke@tel.net.b  Semka
15.           Mijata Tomića bb
                        034/ 352 265  a          Dizdar
                      25

								
To top