0001 ??????,??????

Document Sample
0001 ??????,?????? Powered By Docstoc
					                            หน้ าที่ 1
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                ้
                     เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                  วิชาเอกอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย (0001)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล             สนามสอบ        ห้ องสอบ
  1     0001-0001 นางเลขา เทือกเถาว์                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  2     0001-0002 นาสาวศิริขวัญ ราชวงษ์                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  3     0001-0003 นางสาวธัญญารัตน์ ศรี ขา                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  4     0001-0004 นางสาวพัดสร ขวัญใจ                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  5     0001-0005 นางแอนนา ศรี บรินทร์  ุ                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  6     0001-0006 นางสาวศิราภรณ์ ปั ดไธสง                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  7     0001-0007 นางสาวดวงหทัย พุทธศรี                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  8     0001-0008 นางสาวพรทิพย์ แดงเจริญ                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
  9     0001-0009 นางสาวนฤมล จาสัตย์                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 10     0001-0010 นางสาวนัฑริ นธร สกุณา                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 11     0001-0011 นางทองใบ แผ่นทอง                    ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 12     0001-0012 นางวรนุช ชาวอุทย     ั               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 13     0001-0013 นางคนึงนิตร เมืองอินทร์                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 14     0001-0014 นางสาวดรุณี ดีสาระ                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 15     0001-0015 นางสาวภรภัทร นิยมชัย                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 16     0001-0016 นางสาววนิชา สนามยุท                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 17     0001-0017 นางสาวสุภาวดี ผกาศรี                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 18     0001-0018 นางสาวกนกขวัญ จีนพุด                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 19     0001-0019 นางสาวปิ ยะนาฎ ลงศรี                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 20     0001-0020 นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์ สชาติ    ุ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 21     0001-0021 นางสาวธนิตา มงคลพรสุข                * ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 22     0001-0022 นางวรรณภา เทพอิสสระ                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 23     0001-0023 นางสุมาลี อ่อนทองคา                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 24     0001-0024 นางงามเนตร สุภราช                    ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 25     0001-0025 นางสาวขวัญชนก แดงนวน                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 26     0001-0026 นางวิไลภรณ์ ขาแปง     ้              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 27     0001-0027 นางณัฐศิริ แสงค้ อม                   ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 28     0001-0028 นางสาวนันทพร พากเพียร                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 29     0001-0029 นางสาวนันทนา ตะเวียงน่าน                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 30     0001-0030 นางสาวฉันติมา เท้ าเฮ้ า               * ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
 31     0001-0031 นายพิเชษฐ ตังบุญชู  ้                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล      1
                          หน้ าที่ 2
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 32     0001-0032 นายไพโรจน์ สุขโร             *  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 33     0001-0033 นางนงนุช เสมาขันธ์              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 34     0001-0034 นางสาวณัฐวดี เสนาะเสียง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 35     0001-0035 นางพนาวัน นับถือตรง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 36     0001-0036 นางสาวศรัณดา ถานา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 37     0001-0037 นางสาววรรณา เฮงน้ อย             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 38     0001-0038 นางสาวหนูจีน แก้ วลาด             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 39                ั
       0001-0039 นางสาวสุกญญา อัยลา              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 40     0001-0040 นางสาวสุภาพ โสมรา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 41     0001-0041 นางสาวประภาพร สอดแนม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 42     0001-0042 นางสาวอนงรัก พรหมเสนา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 43     0001-0043 นางสาวนันทิยา วจีสงห์ิ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 44     0001-0044 นางสาวศิริรักษ์ ผ่องใสศรี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 45     0001-0045 นางสาวศวรรณี อินอ่อน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   1
 46               ิ
       0001-0046 นางสาวฐิ ตรัตน์ จรยาโสวรรณ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 47     0001-0047 นางสาวปั ทมา ประเสริฐสุข           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 48     0001-0048 นางศศรส บุญบางยาง               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 49     0001-0049 นางสิริพร ประดิษฐ์ ศร             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 50     0001-0050 นางสาวดรุณี ประภาวงศ์             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 51     0001-0051 นางสาวเบญจมาศ กุลแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 52     0001-0052 นางสาวขวัญใจ ม่วงกรุง             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 53     0001-0053 นางสาวกาญจนมาศ ศรี อ่อน            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 54     0001-0054 นางสาวเกศรา บุษดี               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 55                 ั
       0001-0055 นางสาวสุกญญา ดอนลาดลี             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 56     0001-0056 นางสาวรัตนภรณ์ พลอานวย            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 57                  ั
       0001-0057 นางสาวสุพตร แสนคาภา              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 58     0001-0058 นางสาวปรี ยวาท น้ อยคล้ าย          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 59     0001-0059 นางกฤษณา ศรี พฒ  ุ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 60     0001-0060 นางสาวอัจฉรา สอนโห              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 61     0001-0061 นางสาวอภิญญารัตน์ เจสันเทียะ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 62     0001-0062 นางสาวกนกพร นกดา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 63                      ั
       0001-0063 นางสาวเราฮ์มะห์ รื่ นพิทกษ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 64     0001-0064 นางสาววนัชพร ประดิษฐจา            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 65     0001-0065 นางสาวกาญจนา โคตรสมบัติ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
                          หน้ าที่ 3
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 66     0001-0066 นางสาววิริดา มาสอน            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 67                 ั
       0001-0067 นางอรดา ศิริชยโชค            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 68     0001-0068 นางจาเนียร อาจจานงค์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 69     0001-0069 นางสาวกมลพรรณ บุญประสิทธิ์        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 70     0001-0070 นางสาวกาญจนา โป๊ ะประนม         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 71     0001-0071 นางสาวเครือวัลย์ แซ่เจี ้ย        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 72     0001-0072 นางบุษกร ลันสันเทียะ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 73     0001-0073 นางอัสนีย์ โล่สาราญ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 74     0001-0074 นางสาวศิริพร สุขมงคล           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 75             ั
       0001-0075 นางสุกลยา ภารสุวรรณ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 76     0001-0076 นางสาวสกาวัลย์ แสงทอง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 77     0001-0077 นางสาวอ้ อยทิพย์ ประลอบพันธ์       ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 78     0001-0078 นางระภีภรณ์ ศรี ทอง           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 79     0001-0079 นางวันวิสาข์ บัวลม            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 80     0001-0080 นางสาวรจนา ยงยุทธ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 81     0001-0081 นางสมนึก ทองทาตา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 82                    ุ
       0001-0082 นางสาวอัจฉรา เกตุสริยงค์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 83     0001-0083 นางสาวมณัสสา ประจิตร           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 84     0001-0084 นางสาวประภาศรี ปั ดธุลี         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 85     0001-0085 นางสาวปฏิณญา ครึนสันเทียะ        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 86     0001-0086 นางสาวจันทนา เกษนุช           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 87     0001-0087 นางกนกวรรณ ศรี จานงค์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 88     0001-0088 นางนิตยา ปิ่ นทอง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 89     0001-0089 นางสาวมะลิ วิชยโยั            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 90     0001-0090 นางสาวรุจิรา เขียวพิมพา         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   2
 91     0001-0091 นางสาวสมนึก รบช้ าง           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 92     0001-0092 นางสาววัชริ นทร์ เหม็นต้ นสาย      ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 93     0001-0093 นางสาวสมหมาย ดีน้ ย  ุ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 94     0001-0094 นางนันท์นภัส เกษตรวงศ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 95     0001-0095 นางสาวหงษ์ ทอง มิ่งศิริ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 96     0001-0096 นางประเทือง ได้ ลาภ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 97               ั
       0001-0097 นางสาวสุภทรา โขมโนทัย          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 98     0001-0098 นางสาวเตือนใจ ลุนลี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 99     0001-0099 นางสาวนันธิตา กาชัย           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
                          หน้ าที่ 4
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 100     0001-0100 นางสาวพิศดาพร จันทะราช          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 101     0001-0101 นางสาวทัศวรรณ โสภากุล           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 102     0001-0102 นางณัฐชา โกลากุล             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 103     0001-0103 นางสาวพรรณนิภา ศรี พรหม          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 104     0001-0104 นางสาวจินตนา เกษศิริ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 105                    ้
       0001-0105 นางสาวจีราวรรณ ฝั นเต็ม          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 106     0001-0106 นางสาวนพรัตน์ สาอางค์ผิว         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 107     0001-0107 นางสาวสุภาวดี บารุงเวช          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 108     0001-0108 นางสมใจ โอเว็น              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 109     0001-0109 นางปาจรี ย์ สังข์วงษา           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 110     0001-0110 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียมพุดซา        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 111     0001-0111 นางมธุรส ปะวะโพตะโก            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 112     0001-0112 นางสาวนางสาวมิตรสินี โมฆรัตน์       ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 113     0001-0113 นางสาวทัศนีย์ จงธรรม์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 114     0001-0114 นางสาวศิริโสภา ประเสริ ฐดี        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 115             ั
       0001-0115 นางสุกญญา บุญเปี่ ยม           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 116     0001-0116 นางวรรณมาศ คาวา              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 117     0001-0117 นางสายฝน อนันทราวัน            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 118              ั ั
       0001-0118 นายวิวฒน์ชย เกลี ้ยงรส          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 119     0001-0119 นางสาวพรรณี โคตรบรรเทา          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 120     0001-0120 นางสาวรุจิรา บุญญรัตน์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 121     0001-0121 นางสาวทวีพร ไชยนาเมือง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 122     0001-0122 นางสาวยุวนิจ พรมจันทร์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 123                 ิ
       0001-0123 นางสาวขันธ์ศริ ขันตี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 124     0001-0124 นางสาวเจนจิรา โชติบญ  ุ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 125     0001-0125 นางนิตยดา โสภาพ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 126     0001-0126 นางอรวรรณ วุทฒิลานนท์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 127     0001-0127 นางสาววริ นทร์ ชญา นันไชย         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 128     0001-0128 นางสาววรรภา กวดวงศ์ษา           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 129     0001-0129 นางวผกาจารี ต้ นประดิษฐ์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 130     0001-0130 นางสาวกัญญาภัค สุแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 131     0001-0131 นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษ์ มงคล        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 132     0001-0132 นางสาวจีรนันท์ ลุยจันทร์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 133     0001-0133 นางสาวเจนจิรา แป๊ ะเส็ง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
                            หน้ าที่ 5
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 134     0001-0134 นายไพโรจน์ ประดับเพ็ชร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 135     0001-0135 นางเนาวรัตน์ มะนาวหวาน            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   3
 136     0001-0136 นางสาวพูลสุข สุขเสริม            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 137     0001-0137 นางวรัญญา เขียวสา              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 138     0001-0138 นางสาวนวพร ขันสิงห์             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 139     0001-0139 นางสาววิราภรณ์ วิศรี ยา           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 140     0001-0140 นางสาวประนอมศรี วงศ์ทมนา           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 141     0001-0141 นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 142     0001-0142 นางสาววาสนา เปาศรี ้             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 143     0001-0143 นางประทุมพร บุญคุ้ม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 144     0001-0144 นางสาววราภรณ์ อุปรี             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 145     0001-0145 นางสาวลักคณา ทัศวดี             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 146     0001-0146 นางสาวจีระนันท์ ชัยจิตร           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 147     0001-0147 นางสาวเกศกนก หิรัญเกิด            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 148     0001-0148 นางยุพารัตน์ แสนแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 149     0001-0149 นางอาไพ ลือดารา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 150     0001-0150 นางสาวสุริยา ประทุมมา            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 151     0001-0151 นางพิศมัย สมงาม               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 152     0001-0152 นางสาวเจนจิรา จูเจ็ก             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 153     0001-0153 นางณัฐธีรา สมบูรณ์              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 154     0001-0154 นายบุญชู เครื อผือ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 155     0001-0155 นางสาวสาวิตรี ปามัน ่            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 156     0001-0156 นางศิริรัตน์ ฤทธิ์นะหาร           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 157     0001-0157 นางสาววาสนา เกษม               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 158     0001-0158 นางกัญญนัฐ พลอยกระจ่าง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 159     0001-0159 นางสาวอาภาพร กุดแถลง             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 160     0001-0160 นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นวิเศษ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 161     0001-0161 นางสาวธิดาภรณ์ คาสร้ อย           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 162     0001-0162 นางสาวรุ่งนภา สายดา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 163     0001-0163 นางสาวมุจริ นทร์ ศรี วิชย ั         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 164     0001-0164 นางสาวจินตนา ค้ าขึ ้น            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 165     0001-0165 นางสาวสุรีรัตน์ ลักษณะกุลบุตร        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 166     0001-0166 นางสาวนันทนิตย์ อริ ยสัจ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 167     0001-0167 นางสาวชนรดา ใหลสกุล             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
                          หน้ าที่ 6
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 168     0001-0168 นางสาวอังคณา หลักตา           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 169                ั
       0001-0169 นางสาวสิวิลย นันทวงค์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 170     0001-0170 นางสาวดารัส คูณขุนทด           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 171     0001-0171 นางสาวประกายวรรณ มีสมบูรณ์        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 172     0001-0172 นางสุวิณา ฤทธิ์จนทึก
                    ั            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 173     0001-0173 นางมณีวรรณ์ เกตุวตรั           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 174     0001-0174 นางสาวศศิธร นึกเว้ น           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 175     0001-0175 นางสาววราภรณ์ สิทธิศกดิ์ ั       ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 176     0001-0176 นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิศกดิ์ ั      ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 177     0001-0177 นางสาวภรณี ขาเกษม            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 178     0001-0178 นางสาวนภาพร สีถา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 179     0001-0179 นางอุดม สุดทอง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 180     0001-0180 นางสาวพันทนา หารคง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   4
 181     0001-0181 นางสาวนุชจริ นทร์ ภู่เนตร        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 182     0001-0182 นางสาวชลธิชา ดินรมรัมย์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 183     0001-0183 นางสาวปาณิศา ฉายแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 184     0001-0184 นางสาวปั ทมา สุนทร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 185     0001-0185 นางสาวศันสนีย์ โพธิ์ศรี         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 186     0001-0186 นางสาววิยะดา ทรัพย์ขา          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 187     0001-0187 นางสาวิภาวดี ขาเจริ ญ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 188                      ่
       0001-0188 นางสาวประดับหงษ์ สุมมาตย์        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 189     0001-0189 นางอรุณ เยาวนารถ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 190     0001-0190 นายเชวง มากนุช              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 191     0001-0191 นางจินตนา สว่างใหญ่           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 192     0001-0192 นางสาวอุมาพร ลามคา            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 193     0001-0193 นายจีรวัฒน์ เถารัมย์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 194     0001-0194 นางสาวกาญจนา ชัยศักดิ์เลิศ        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 195     0001-0195 นางสาวลัดดา ต่อออก            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 196     0001-0196 นายทองพูน พลอยสมบูรณ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 197     0001-0197 นางสาววราลักษณ์ วิแสง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 198     0001-0198 นางสาวศิริรัตน์ รอนไพริน         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 199     0001-0199 นางสาวน ้าฝน คารังษี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 200     0001-0200 นางสาวประวียา โฉมไธสง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 201     0001-0201 นางกัญญารัตน์ สุขกลาง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
                           หน้ าที่ 7
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 202     0001-0202 นางสาวอาภรณ์ แท่นนอก            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 203     0001-0203 นางสาวมาริ สา ผางละมัย           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 204     0001-0204 นางปภานัน สาราญสุข             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 205     0001-0205 นางสาวนุชจริ นทร์ ภาคโพธิ์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 206     0001-0206 นางสาวทิพวรรณ ชัยสุระ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 207     0001-0207 นางสาวพัชริ นทร์ ทองน้ อย          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 208                ุ
       0001-0208 นางสาวชมภูนช กาสุริย์            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 209             ุ ๋
       0001-0209 นางมีสข ปุยนอก               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 210     0001-0210 นางพิสมัย จันทร์ กาจร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 211     0001-0211 นางสาวสายสุนีย์ สีสมบูรณ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 212     0001-0212 นางสาวศิริพร อาโยหะ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 213     0001-0213 นางสาวรติกร ไกรกิจราษฎร์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 214     0001-0214 นางสาวเบญจวรรณ สุขสาราญ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 215     0001-0215 นางสาวศรีบาน โกวฤทธิ์            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 216     0001-0216 นางสาวประภาพร ทองเจริ ญ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 217              ุ
       0001-0217 นางนะรี นช หาบุญมี             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 218     0001-0218 นางสาววิยะดา สติมน  ั่           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 219     0001-0219 นางกันยา เนียมนาค              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 220     0001-0220 นางสาวสุธาสินี ศรี โนนซี          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 221     0001-0221 นางสาวอุไรลักษ์ ไชยนาเมือง         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 222     0001-0222 นางกานดา จันทร์ สวัสดิ์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 223     0001-0223 นางสาวจิตตา พันธ์คณ   ุ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 224     0001-0224 นางสาวกนกพรรณ ตระการจันทร์         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 225     0001-0225 นางอุบลลักษณ์ ไชยบิน            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   5
 226     0001-0226 นางสาวดวงใจ ทัดมาลา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 227     0001-0227 นางสาวศิลานี คงน้ อย            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 228     0001-0228 นางสาวกาญจนา นามศรี             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 229     0001-0229 นางสาวกัญยารัตน์ ทิวจันทึก         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 230     0001-0230 นางสาวสุพรรณี ผุยสุ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 231     0001-0231 นางสาวปิ ยะพร ดวงศรี            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 232     0001-0232 นางสาวเติมศิริ ธุระธรรม           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 233     0001-0233 นางาสาวชลธิชา ประสานพงษ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 234     0001-0234 นางน้ อยนาฏ วงษ์ ภเู ย็น          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 235     0001-0235 นางสาวกษมา โตขา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
                           หน้ าที่ 8
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 236     0001-0236 นางสาวประทุม สังข์ช่วย           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 237     0001-0237 นางสาวกชกร พนัสนอก             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 238     0001-0238 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 239     0001-0239 นางสาวธนาภรณ์ เนือน่วม ้          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 240     0001-0240 นางสาวสมาภรณ์ วะสาร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 241     0001-0241 นางอัจฉรา ผ่องสาราญ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 242     0001-0242 นางสาวเมษา ศรีบตร  ุ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 243     0001-0243 นางสาวเอื ้องเงิน ทองสุข          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 244     0001-0244 นางสาวฤทัย นุ่นอาระ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 245     0001-0245 นางสาวอัจฉรา สมขุนทด            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 246     0001-0246 นางสาวเพียงขวัญ วิชย   ั         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 247               ุ
       0001-0247 นางศรีสดา ประจง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 248     0001-0248 นางสาวศันสนีย์ เฟื่ องนา          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 249     0001-0249 นางสาววิมลพรรณ โฉมรัมย์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 250     0001-0250 นางสาวสุชาดา เถื่อนแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 251     0001-0251 นางธนพร เพชรทราย              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 252     0001-0252 นางสาวถาวร วงษ์ ทามา            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 253     0001-0253 นางวาสนา อนุศาสนนันท์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 254              ิ
       0001-0254 นางชุตมา ชนะศึก              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 255     0001-0255 น.ส.สิริพิชญ์ พิมพิสาร           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 256     0001-0256 นางสาวสกุณา มูดหิน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 257     0001-0257 นางสาวกัณญาภัค จันทโช           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 258     0001-0258 นางสาวกฤษณา ผ่านพินิจ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 259     0001-0259 นางวิภาดา ไชยา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 260     0001-0260 นางเบญจมาศ พฤฒิกานต์จารูญ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 261     0001-0261 นางวารุณี นาวัลย์             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 262     0001-0262 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 263                ั
       0001-0263 นายอภินนท์ สายบุ้งคล้ า          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 264     0001-0264 นางสาววัชรี บัวทอง             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 265     0001-0265 นางสาวสุรีย์ พิมพ์เมือง          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 266     0001-0266 นางสาวจิราวรรณ คร่าทอง           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 267     0001-0267 นางสาวการุณี สีลบสีั            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 268     0001-0268 นางสาวปั ฐถานคร โสลาเพาะ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 269     0001-0269 นางสาวทิพย์วลย์ วีรศักดิ์
                   ั              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
                            หน้ าที่ 9
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 270     0001-0270 นางศรุดา ดวงใจ                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   6
 271     0001-0271 นางสาวสุภาพร รื่ นกลิ่น            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 272     0001-0272 นางสาวอรพิน แซ่ผาน  ่            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 273     0001-0273 นายกิตติ เนียมวีระ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 274     0001-0274 นางนภัสกร ยิ ้มย่อง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 275     0001-0275 นางสาวสมรจิตร จันฤาไชย            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 276               ้
       0001-0276 นางเอื ้องฟา สุขศรี              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 277     0001-0277 นางสาวนุสรา มีบญ  ุ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 278     0001-0278 นางสาวรัศมี ตรงแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 279     0001-0279 นางธัญวรัตน์ วัสนชิน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 280     0001-0280 นางสาววัชริ นทร์ คาจันทร์ ดี         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 281     0001-0281 นางสาวประทุมวรรณ นิพนรัมย์  ั        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 282     0001-0282 นางสาวสุพรรณ จันทาพูน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 283     0001-0283 นางหนึ่งฤทัย บุญโต              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 284     0001-0284 นางสาวจิตกร นามโคตร              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 285     0001-0285 นางสุวรรณณี ศิริโท              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 286     0001-0286 นางสาวพิสมัย สันลักษณ์            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 287     0001-0287 นางสาวภาวินี บุตระ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 288     0001-0288 นางสาวกรรณิการ์ อวยพร             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 289     0001-0289 นางชัชดาภรณ์ เกตุแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 290     0001-0290 นางสาวศิริพร ทิพย์ประพันธ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 291     0001-0291 นางสาวละม่อม ดาผาวัน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 292     0001-0292 นางไพรงาม สุนทรเนตร              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 293     0001-0293 นางวาสิณี ศรีจนทร์ั              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 294     0001-0294 นางสาวอรวรรณ มะณีจนทร์   ั         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 295     0001-0295 นางสาวจารุวรรณ วงศ์สามารถ           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 296              ั
       0001-0296 นางสุนนท์ ส่วนบุญ               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 297                  ั
       0001-0297 นางอรทัย ศรี วฒนา               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 298     0001-0298 นางมลฤดี ชัยดารงค์ตระกูล           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 299     0001-0299 นางสาวสุวิมล ประเสริ ฐศรี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 300     0001-0300 นางมาลี ทองคา                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 301     0001-0301 นางสาวศรัญญา ลักขษร              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 302     0001-0302 นางสาวอัญชลี จันทมงคล             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 303                 ั
       0001-0303 นางสาวสุทธิลกษณ์ คาภา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
                            หน้ าที่ 10
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 304     0001-0304 นางจงจิตร สินมา                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 305     0001-0305 นางสาวบัวผิน เจริ ญสุข            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 306     0001-0306 นางสาวลาพูน บาลี               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 307     0001-0307 นางสาววารุณีย์ อัตไพบูลย์           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 308     0001-0308 นางสาววิลาวัณย์ แก้ วจันลา          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 309     0001-0309 นางสาววนิดา หาญสุโพธิ์            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 310     0001-0310 นางสาวขนิษฐา ชนากลาง             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 311     0001-0311 นางสาวอรุณ ปานกลาง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 312     0001-0312 นางสาวสุธาทิพย์ สีนาม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 313     0001-0313 นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะ          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 314     0001-0314 นางสาวประครอง กุดหอม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 315                ั
       0001-0315 นางสาวศรีอมพร ปานพรม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   7
 316     0001-0316 นางสาววรริ ดา วะชุม              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 317     0001-0317 นางสาวกาญจนา วรรณคา              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 318     0001-0318 นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 319     0001-0319 นางณัฐวดี จันทร์ ศรจักร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 320     0001-0320 นางสาววัชริ นทร์ โตสารเดช           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 321     0001-0321 นายทิชากร พรมพุทธ               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 322     0001-0322 นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 323     0001-0323 นางสาวทิพาศิริ รักสงบ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 324                   ่
       0001-0324 นางสาวนภัสกร สุนนิ่ม             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 325     0001-0325 นางสาวพานทอง จันทะโคตร            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 326     0001-0326 นางสาวภิรมย์ พันพะม่า             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 327     0001-0327 นางอมรรัตน์ บานไธสง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 328     0001-0328 นางสาวจินตะนา มาลีหวล             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 329               ั
       0001-0329 นางสาวสุกญญา จันทร์ อบ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 330     0001-0330 นางสาวสิริมณี รุ่ งเรื อง           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 331     0001-0331 นางสาวเชิดชู ใจตรง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 332     0001-0332 นางสาวเพลินจิตร วงศา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 333     0001-0333 นางสาวจินตนา เพ็งผ่าน             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 334     0001-0334 นางสาวกชนิภา ภัทรเอกสกุล           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 335     0001-0335 นางสาวดาว อุทธวงค์              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 336     0001-0336 นางกองแพง ทองเหลือง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 337     0001-0337 นางสาวสุกานดา แสนวิชา             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
                              หน้ าที่ 11
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 338     0001-0338 นางสาวอุไรรัตน์ แข็งขัน              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 339     0001-0339 นางสาวสุภาพร สาคร                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 340     0001-0340 นางสาววรนุช แจ่มโนนคูณ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 341     0001-0341 นางสาววิไลวรรณ์ ปิ นตาแป็ ง            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 342     0001-0342 นางสาวประทุมรัก คละไฮ               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 343     0001-0343 นางสาวปราณีต อยูรอง   ่             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 344                    ่
       0001-0344 นางสาวอาระยา เพิมเพียร              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 345     0001-0345 นายเสกสรร มาตวังแสง                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 346     0001-0346 นางสาวนริ ศรา ภูนารี               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 347     0001-0347 นางสาวธนพร ติดผาย                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 348                ั
       0001-0348 นางสาวสุกญญา อาพลพร                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 349     0001-0349 นางสาวกาญจนา แก้ วพงค์              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 350     0001-0350 นางสาวละมัย สวัสดิ์แวงควง             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 351     0001-0351 นางสาววิไลลักษณ์ พิพย์วงศา            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 352     0001-0352 นางสาวปิ ยะมาศ จงบรรจบ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 353     0001-0353 นางสาวจุฑาภรณ์ อุนอ่อน  ่            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 354     0001-0354 นางสาวดาวรอน พันมาก                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 355                 ั
       0001-0355 นางสาวสิริลกษณ์ พักใส               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 356     0001-0356 นางฉวีวรรณ รอดสุด                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 357     0001-0357 นางสาวนวพร อุคา                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 358     0001-0358 นางสาวธัญญารัตน์ คงเกาะ              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 359     0001-0359 นางสาวสมคิด หุ่นผักแว่น              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 360     0001-0360 นางนิชรา ชนะพาล                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   8
 361     0001-0361 นางราไพ กอบเกื ้อ                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 362     0001-0362 นางอรุณี สุดตา                  ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 363     0001-0363 นางสาวทิพวัลย์ ไหมทอง               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 364     0001-0364 นางพัชรี ชื่นอารมย์                ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 365     0001-0365 นางสาวนฤมล ประทีปฉาย               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 366     0001-0366 นางสาวธไมยพร ชาติเผือก              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 367                     ั
       0001-0367 นางกัญญารัตน์ อุทยรัตน์              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 368     0001-0368 นางขนิษฐา เตชะนอก                 ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 369     0001-0369 นางสาวจีระนันท์ ทองยิ่ง              ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 370             ั
       0001-0370 นางสุนนทา ธงสันเทียะ               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 371     0001-0371 นางนุชจริ นทร์ สุวรรณภูมิ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
                          หน้ าที่ 12
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 372     0001-0372 นางสาวฉันทนา ศรีชนะ            ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 373     0001-0373 นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 374     0001-0374 นายนพดลย์ กระจ่างสันเทียะ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 375     0001-0375 นางสาวธิณา วรญาโณ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 376     0001-0376 นางจิตรา บรรณวรรณ             ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 377     0001-0377 นางวันทนา เอี่ยมพัชรวุฒิ         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 378     0001-0378 นางสาวแสงอรุณ ธรรมวงษ์          ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 379     0001-0379 นางสาวอาภรณ์ ธรรมเจริ ญพงศ์        ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 380     0001-0380 นางสาวฉวีวรรณ ยิ ้มกระโทก         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 381     0001-0381 นางสาวอุมาพร สุกกล่า           ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 382     0001-0382 นางอุบล มีพี               ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9
 383     0001-0383 นางสาวคนึงนิจ ภูเต้ าน ้า         ร.ร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   9

      * หมายเหตุ  - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 13

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                ้
                    เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                        วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (0002)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
  1     0002-0001 นางสาวจิรพร พูนวิเชียร                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  2     0002-0002 นางสาววทัศดาว คาชมภู                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  3     0002-0003 นางสาวบุญญา กุดแถลง                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  4     0002-0004 นายจอมภพ คิ ้วแดง                   ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  5     0002-0005 นางสาวกัลยาณี สมภาร                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  6     0002-0006 นางสาวสมบัติ ครุฑสุวรรณ์                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  7     0002-0007 นางสาวละไม พันธมูล                   ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  8     0002-0008 นางสาวอรัญญา อิ่มชมชื่น                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
  9     0002-0009 นายปริ ญญา บุญเรื องศรี                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 10     0002-0010 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ แสง               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 11     0002-0011 นางสาวธีรยา เหล่าลือชา                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 12     0002-0012 นายบรรจง สิงหวิบลย์     ู             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 13     0002-0013 นางสาวปติกานต์ เกตศิลา                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 14     0002-0014 นายธนวิทย์ จันทะเริ ง                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 15     0002-0015 นางสาวมาศพรรณ พรรณมาตร                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 16     0002-0016 นางสาวกันยา มีบญ     ุ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 17                  ุ
       0002-0017 นางสาวอุทมพร พนมพร                   ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 18     0002-0018 นางสาววันดี กรุมรัมย์                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 19     0002-0019 นางสาวนันทพร จ่าชัย                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 20     0002-0020 นางสาวสุดใจ ยศม้ าว                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 21     0002-0021 นางสาวขวัญกันย์ยา เรื องจันทร์          * ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง        1
 22     0002-0022 นางสาวกาญจนา สุริฉาย                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 23     0002-0023 นางสาววีณา สัตยะมุข                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 24     0002-0024 นายบูรพา สาราญสุข                   ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 25     0002-0025 นางสาวมณีรัตน์ สัจจวิโส                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 26     0002-0026 นางสาวทรรศวรรณ วุฒิรัญญกูล               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 27     0002-0027 นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 28     0002-0028 นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 29     0002-0029 นางสุจิตรา รัตนโน                   ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
 30     0002-0030 นางสาวอัญชลี อ่อนชุม      ่         * ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง        1
 31     0002-0031 นายชัชวาลย์ โยธานัน                  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง       1
                           หน้ าที่ 14

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 32     0002-0032 นางสาวธีรารัตน์ จันทรยะกาย         *  ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 33                   ่
       0002-0033 นางสาววิจิตรา สุมมาตร์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 34     0002-0034 นางสาวเกื ้อกูล อาโพธิ์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 35     0002-0035 นางสาววรรณา ไวยบท                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 36                     ่
       0002-0036 นางสาวนันทวรรณ สุมเมือง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 37     0002-0037 นางสาวกนิษฐา ประโยชน์ยิ่ง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 38     0002-0038 นางสุภาณี จาปาขาว                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 39     0002-0039 นางสาวเตียงคา เตโช               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 40     0002-0040 นายมาโนชญ์ ชานาญ                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 41     0002-0041 นางจรรยงค์ เฉลาพักตร              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 42     0002-0042 นางสาวลาใย พลมณี                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 43     0002-0043 นางสาวสุพะ เริ งรื่ น              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 44                ิ ั
       0002-0044 นางสาวชุตนนท์ สุวรรณสา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 45     0002-0045 นางสุภาพร เกิดบ้ านกอก             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    1
 46     0002-0046 นายธนภัทร นงเยาว์                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 47     0002-0047 นางสาวโสมนัส วงศ์ฟัก              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 48     0002-0048 นายศุภสวัสดิ์ จิระประดิษฐ์ ผล          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 49     0002-0049 นางสาวสุนิษา จุลขุนทด              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 50     0002-0050 นางสาวภัทราพร คาอาษา              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 51     0002-0051 นายอินทรี ย์ จันทรสาขา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 52     0002-0052 นายศตวรรษ ดอนคา                 ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 53     0002-0053 นางสาวศิรินภา พาที               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 54     0002-0054 นางสาวไพเราะ เชื ้อดี              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 55     0002-0055 นางนิรัญญา จารุอินทร์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 56     0002-0056 นางสาวจรรทิมา หลงประไพ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 57     0002-0057 นางสาวสุภาพร หาพา                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 58     0002-0058 นายสนั่น เชียงของ                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 59     0002-0059 นางสาวลาวัณย์ เรืองปราชญ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 60     0002-0060 นางสาวรุจิรา เรื องปราชญ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 61     0002-0061 นางสาวเพ็ญศรี ชัยสุวรรณ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 62     0002-0062 นางสาวลัดดาวัลย์ มะโนรัตน์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 63     0002-0063 นางกัลยาณี ปิ ติการ               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 64     0002-0064 นางเกศินี สายราม                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 65     0002-0065 นางสาวปิ ยวดี ไตรศร               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
                          หน้ าที่ 15

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 66     0002-0066 นางสาวอัญชลี ใจดี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 67     0002-0067 นางสาวน ้าฝน ฉิมพาลี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 68     0002-0068 นายบุญชวน เป็ นเครื อ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 69     0002-0069 นางศิรดา เบญมาตย์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 70     0002-0070 นายเด่น ปั กการะถา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 71     0002-0071 นางนัจฐิ สา เสงี่ยมศรี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 72                   ๋ ุ
       0002-0072 นางสาวสุมาลี ปุยจัตรัส           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 73     0002-0073 นางสาวรัตนาภรณ์ อินโต           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 74     0002-0074 นางสาววีนา สุขนาม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 75     0002-0075 นางสาวดุษฎี พัดพิน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 76     0002-0076 นางสาวจงใจ กองสาสน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 77     0002-0077 นายวิทยา ดวงสินธ์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 78     0002-0078 นางสาวกฤษณา สุบินนาม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 79     0002-0079 นางสาวอารยา เยาวนารถ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 80                ั
       0002-0080 นางสาวสุพตรา แซ่ซิ ้ม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 81     0002-0081 นายศรัณย์ คงไทย              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 82     0002-0082 นางสาวนาตยา โยธาศิริ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 83     0002-0083 นางสาวสุพรรณี ไชยสิทธิ์สร้ อย       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 84     0002-0084 นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 85     0002-0085 นางสาวจริ ยา พรมน้ อย           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 86     0002-0086 นายสันติ พัฒนชัย              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 87     0002-0087 นางสาววาสนา เหลวกูล            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 88                 ิ ั
       0002-0088 ว่าที่ รต. นิตพฒน์ เรืองรัศมี       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 89     0002-0089 นางสาววนิดา โพชาเนต            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 90     0002-0090 นางสาวปรี ยาภรณ์ เสนาหาร          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    2
 91     0002-0091 นางสาวหฤทัย พฤกษชาติ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 92     0002-0092 นางสาวณิชาลักษณ์ จรทะผา          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 93     0002-0093 นางสาวมลริ ยมร สุนทวงศ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 94     0002-0094 นางสาวภิมนต์ภรณ์ สว่างแก้ ว        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 95     0002-0095 นางสาวรันดร บุญรวม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 96     0002-0096 นางสาวจีรภา เจริญวงค์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 97     0002-0097 นางสาวณัฐกานต์ คงสมบูรณ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 98     0002-0098 นางสาวบัวทิพย์ บุตรอุดม          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 99     0002-0099 นายอภิชาติ กิจจะคม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
                          หน้ าที่ 16

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 100     0002-0100 นางเนตรยา หลักคา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 101     0002-0101 นางสาวจันทนา คชสิทธิ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 102     0002-0102 นายวัฒนพงศ์ ปั ญญาวิภาส          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 103     0002-0103 นางสาวอักษราภัค สุขพลู          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 104     0002-0104 นางสาววาสนา กบรัตน์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 105     0002-0105 นางสาวชมัยพร พันชะโก           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 106     0002-0106 นางสาวนิตยา อุดทาคา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 107     0002-0107 นางสาวมะลิสา ตู้ทรัพย์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 108     0002-0108 นายสนิท นาคพินิจ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 109     0002-0109 นางสาวจารุวรรณ เชื ้อปุย         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 110     0002-0110 นางสาวมนัฐสรณ์ มีปาน           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 111     0002-0111 นางสาวณัฐวรรณ กุลชาติ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 112     0002-0112 นางสาวนภศร ใจตรง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 113     0002-0113 นางมยุรี แดงเจริ ญ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 114     0002-0114 นางสุกานดา วานิช             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 115     0002-0115 นางสาววนิดา สิงห์หา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 116     0002-0116 นางสาวนันทกา ประทุมชาติ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 117     0002-0117 นายเสกสรรค์ สนผา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 118     0002-0118 นางมยุรา ลีหวสระั             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 119     0002-0119 นายสราวุธ กิ่งภาพ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 120     0002-0120 นายเทอดพงษ์ โสภาพ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 121     0002-0121 นางสาวนิภาพร กาบทอง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 122     0002-0122 นางสาววันฤดี โถเล็ก            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 123     0002-0123 นางสาววิไลพร วรนาม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 124                 ุ   ุ
       0002-0124 นางสาวชมภูนช หนูนรัตน์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 125                   ่
       0002-0125 นางสาววันดี อยูรักษ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 126     0002-0126 นางกฤษณา ชานาญไพร             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 127     0002-0127 นางสาววราภรณ์ โมคลา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 128     0002-0128 นายอภิชาติ อินถา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 129     0002-0129 นางสาวนิธิมา น้ อยนิล           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 130     0002-0130 นางสาวสุทิศา มะลิเลิศ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 131     0002-0131 นางเพชรธานินท์ พลอยนัด          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 132     0002-0132 นางสาวนิดดา ทับแสง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 133     0002-0133 นางสาวจารุณี ชื่นใจ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
                            หน้ าที่ 17

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 134     0002-0134 นางสาวละออง เขื่อนมัน    ่         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 135     0002-0135 นางสาวฤทัยรัตน์ สนั่นนารี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    3
 136     0002-0136 นางสาวสีร้ ุ ง เปี ยอยู่            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 137     0002-0137 นางจิตราพร ฉลาด                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 138     0002-0138 นางอรนุช ดาวเที่ยง               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 139     0002-0139 นางสาวเขมลดา รัตนวงศ์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 140                ิ ั
       0002-0140 นางสาวชุตนนท์ ใจซื่อ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 141     0002-0141 นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 142     0002-0142 นางสาวสุชาฎา ชาลี               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 143     0002-0143 นางชัชฎาพร สุขประเสริ ฐ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 144     0002-0144 นางสาวปวีณา โหนา                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 145                  ั
       0002-0145 นางสาวสุพสตา งวงช้ าง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 146     0002-0146 นางสาวชัยปราง วงศา               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 147     0002-0147 นางสาวสุพรรษา มาลา               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 148     0002-0148 นางพัฒชะนีย์ แก้ วครอง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 149     0002-0149 นางสาววรุณยุรา ชินฤทธิ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 150     0002-0150 นายวิชิต จันทีนอก               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 151     0002-0151 นางสาวสุพรรษา ศรีพทธิรัตน์ุ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 152     0002-0152 นายขจรศักดิ์ ไชยศลย์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 153                 ั
       0002-0153 นางสาวสุภทรา แพไธสง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 154     0002-0154 นางสาวเบญจา สุขแจ่ม              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 155     0002-0155 นางบังอร ทองย่อย                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 156     0002-0156 นางสาววัชราภรณ์ ไวยุกรรณ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 157     0002-0157 นางสาวศศิมา อินทนะ               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 158     0002-0158 นางสาวณัฐหทัย บุญเสริ ม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 159     0002-0159 นางสาวผกามาศ สุขเกตุ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 160     0002-0160 นางสุมิตรา ดอกหอม               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 161     0002-0161 นางสาวลักขณา จงธรรม์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 162     0002-0162 นางสาวธมลวรรณ พลอยแดง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 163     0002-0163 นางสาวนงเยาว์ แก้ วเจิม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 164     0002-0164 นางสาวนภาวัลย์ ไชยบารุง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 165     0002-0165 นางสาวณัฐกฤตา นบกลาง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 166     0002-0166 นางสาวธารินี โคบารุง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 167     0002-0167 นายประยุทธ ศรี โยธา              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
                          หน้ าที่ 18

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 168     0002-0168 นางสาวศิริพร จันทร์ ทิพย์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 169     0002-0169 นางกฤษณา มงคล               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 170                   ุ
       0002-0170 นางสาวดารุณี ศรีพทธา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 171     0002-0171 นางสาวศศิธร ไชยโชติ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 172     0002-0172 นางสาวเปรมฤทัย สุริโย           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 173               ั
       0002-0173 นางสาวพิลย วงษ์ สเุ ทพ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 174     0002-0174 นางสาวปิ ยวดี ธรรมรส            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 175     0002-0175 นางสาวกนกวรรณ วันศุกร์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 176     0002-0176 นายศิระ วิไลเนตร              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 177     0002-0177 นางสาวสริสรา วรวงศ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 178     0002-0178 นางสาวแจ่มอุรา ธรรมิภกดิ์ ั        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 179     0002-0179 นางลันดอน แทนไธสง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 180     0002-0180 นายชาญชัย ทิทา               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    4
 181     0002-0181 นางสาวสุวรรณา ทาเวียง           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 182     0002-0182 นางสาวกานดา ปานอ่อน            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 183     0002-0183 นางกมลพรรณ ถมภิรมย์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 184     0002-0184 นางสาวกานดา สังข์ชม  ุ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 185     0002-0185 นางสาวสายไหม ปั ญญา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 186     0002-0186 นางสาวอัญชลี สุเทวี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 187     0002-0187 นางสาวยุพิน ยมมูล             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 188     0002-0188 นางธัญนันท์ ชุมเกิด            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 189     0002-0189 นางสาวฉัตรลัดดา ภูวสิทธิถาวร        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 190     0002-0190 นายชัชวาล มูลมณี              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 191     0002-0191 นายสัญชัย เชาว์เครือ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 192     0002-0192 นางสาวปิ ยรัตน์ แสงงาม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 193              ุ
       0002-0193 นายณัฐิวฒิ อินอ่อน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 194     0002-0194 นางสาวจิราพร สิมณี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 195     0002-0195 นางสาวพเยาว์ กนกหงษ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 196     0002-0196 นายจีรเดช เทศพันธ์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 197     0002-0197 นางสาวจุรีย์ พูลพานิชอุปถัมย์       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 198     0002-0198 นางสาวกาญจนา เหิมขุนทด           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 199     0002-0199 นางสาวอมรรัตน์ ศรี สอาด          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 200     0002-0200 นางสาวนพรดา สมใจ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 201     0002-0201 นางสาวรัชนี นพไธสง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
                         หน้ าที่ 19

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ         ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 202     0002-0202 นางสาวศุภิสรา ไล่กระโทก         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 203     0002-0203 นางสาวจีรนันท์ กาพุฒกลาง        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 204     0002-0204 นางสาวอุดมพร จันทะสอน          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 205     0002-0205 นายสุนทร บัวลี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 206     0002-0206 นางสาวรุ่งนภา ชาวโคตร          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 207     0002-0207 นางสาวจันทกร ทิพย์สงห์ ิ        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 208     0002-0208 นางสาวปิ มยภา วันดีรัตน์        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 209     0002-0209 นางสาวนิราวรรณ ช่างโม          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 210     0002-0210 นางสาวศิริวรรณ แสนละเอียด        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 211     0002-0211 นางสาวรุ่งนภา ปาสานะโก         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 212     0002-0212 นางสาวขนิษฐา สุดใสเมือง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 213                  ั
       0002-0213 นางสาวปราริ ฉตร์ ศรี สวอ ุ       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 214     0002-0214 นางสาวชาลิณี บุญหล้ า          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 215               ั
       0002-0215 นางสาวสุพตรา บุญพิคา          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 216     0002-0216 นางสาวสาวินิตย์ พูนแสนดี        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 217     0002-0217 นางสาวกรรณิการ์ ระบือสันเทียะ      ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 218     0002-0218 นางสาวอนุษา จองดี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 219     0002-0219 นางสาวสมพร ศรี อินทร์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 220     0002-0220 นางสาววาสนาไทย สิงหฬ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 221                 ั
       0002-0221 นางสาวพรสุนนท์ จันทมิฬ         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 222     0002-0222 นางสาวกนิษฐา สาบุตรดี          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 223     0002-0223 นางสาวอนงค์นาฏ ศิลา           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 224             ั
       0002-0224 นางสุภสตา สาราญมาก           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 225     0002-0225 นางมรัชนก จามยิ่งยงค์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    5
 226     0002-0226 นางสาวณัฐภัทร โล้ ช้างสาร        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 227                     ั
       0002-0227 นางสาวพรทิพย์ วงษ์ จนลา         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 228                ุ
       0002-0228 นางสาวไข่มก วรรณทอง           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 229     0002-0229 นางสาวกิจติมา ว่องทรงเจริญ       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 230     0002-0230 นางสาวสมบูรณ์ ศรี เฮียง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 231     0002-0231 นางสาวพรทิพย์ จันทครู          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 232     0002-0232 นางสาวบุญส่ง นระทัด           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 233     0002-0233 นายชาริติ สมศรี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 234     0002-0234 นางสาวสุพรรษา เงินเรี ยง        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 235     0002-0235 นางสาวนิตตรา อุทา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
                         หน้ าที่ 20

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 236     0002-0236 นางสาวสายฝน ราชกระโทก          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 237     0002-0237 นางสาวสรญา เที่ยงทัด           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 238     0002-0238 นางสาวสุนทรี ย์ ประคาไทย         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 239                       ้
       0002-0239 นางสาวบุญรัตน์ เชื ้อลิ ้นฟา       ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 240     0002-0240 นางสาวทัดดาว สว่างเกษม          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 241     0002-0241 นางสาวธิดาวรรณ กระต่ายทอง        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 242     0002-0242 นางสาวสาวณี กรรโณ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 243                ั
       0002-0243 นางสาวอุลย อาจโยธา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 244     0002-0244 นางสาวจันทร์ เพ็ญ พลชานิ         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 245     0002-0245 นางสาวตมิสา อิ่นคา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 246     0002-0246 นางสาวอัมพร คามาวงศ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 247     0002-0247 นางสาวสิริธพร ลวดลาย           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 248     0002-0248 นางสาวยุพาพร เจือจันทร์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 249     0002-0249 นายลิขิต พละดร              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 250     0002-0250 นางนัชนาภรณ์ ชูใจ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 251                   ้
       0002-0251 นางสาวสุรีรัตน์ เนือทอง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 252     0002-0253 นางสาวหทยารัตน์ จานงค์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 253     0002-0254 นางอาพร พิมพ์อินทร์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 254     0002-0255 นางสาวสุดารัตน์ แก่นสลุง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 255     0002-0256 นางสาวฐิ ตมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล
                 ิ               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 256     0002-0257 นางสาวพัขรี พร้ อมมูล          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 257     0002-0258 นางสาวพรพิมล ยอดสิงห์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 258     0002-0259 นายมังกร น้ อยเมล์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 259     0002-0260 นางสาวรัชนู ทศพิมพ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 260     0002-0261 นางสาวสมหมาย ชูช่วย           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 261     0002-0262 นางสาวสายชล คายา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 262     0002-0263 นางสาวนิรมล เต็มราม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 263     0002-0264 นางสาวพวงแก้ ว จันชะดา          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 264     0002-0265 นางสาวเบญจพร หงษ์ สอง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 265     0002-0266 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรี เมือง        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 266     0002-0267 นายนิยม ทองนาเมือง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 267     0002-0268 นางสาวพัชรา เรื องจรัส          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 268     0002-0269 นางสาวพัชราวรรณ ชานาญไพร         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 269     0002-0270 นางสาวดวงพร วรางกูร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
                          หน้ าที่ 21

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 270     0002-0271 นางสาวนฤมล เดชสูงเนิน           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    6
 271     0002-0272 นางสาวรัศมี แสนสีดา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 272                  ิ
       0002-0273 นางสาวพิมพ์สริ อุทโท            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 273     0002-0274 นางสาวประภาพร มิระสิงห์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 274     0002-0275 นางสาวพิมล บุสดี              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 275     0002-0276 นางสาวสุปราณี ซองศิริ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 276     0002-0277 นางสาวนภัทร์ สาราญใจ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 277     0002-0278 นางสาวศิริพรรณ รุ่ งสังข์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 278     0002-0279 นางสาวสุพรรษา บรรพบุตร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 279     0002-0280 นายพีระพงษ์ แก้ วแบน            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 280     0002-0281 นางสาวสมใจ เสน่ห์หา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 281     0002-0282 นางสาวนงค์รักษ์ พิลาสันต์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 282     0002-0283 นางสาวเพ็ญพรรณ ตุลาธร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 283     0002-0284 นางสาวชนัญชิดา วงศ์เมฆ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 284     0002-0285 นางสาวเดือนเพ็ญ ปานศรี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 285               ั
       0002-0286 นางสาวสุกญญา แดนคาสาร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 286     0002-0287 นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 287     0002-0288  นายชาญณรงค์ บุตรคาน           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 288     0002-0289 นางสาวกิตติยา ประครองสุข          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 289                   ุ
       0002-0290 นายศุภวุฒิ ศรี บญเรื อง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 290     0002-0291 นางสาวณัฐทชา คามา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 291     0002-0292 นางสาวทันญา ชิณโคตร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 292     0002-0293 นางสาวนิตยา อามาตย์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 293     0002-0294 นางสาววัลลภา พงษ์ สมัครไทย         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 294     0002-0295 นางสาวสิริรักษ์ ศาลาทอง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 295     0002-0296 นางสาวรัตติยาภรณ์ รัตนแสง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 296     0002-0297 นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 297     0002-0298 นางสาวละมัย บุญช่วย            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 298             ุ
       0002-0299 นายสุขม หาญนอก               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 299                 ั
       0002-0300 นางสาวปาริ ฉตร บาเพ็ญพงษ์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 300     0002-0301 นางสาวนพลักษณ์ จันทร์ พยัพ         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 301                ิ
       0002-0302 นางสาวชุตมา อาจเอื ้อม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 302     0002-0303 นายสุริโย ประโพธิ์ศรี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 303     0002-0304 นายทรงวุฒิ ทองแจ่ม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
                           หน้ าที่ 22

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 304     0002-0305 นางสาวสิรินทร์ ประภา ทองภูธร         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 305     0002-0306 นางสาวพาวิณี โปยขุนทด            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 306     0002-0307 นางสาวนิภาพร สีสน ั             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 307     0002-0308 นางสวนทินี เวศสุวรรณ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 308     0002-0309 นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 309     0002-0310 นางดาวเรื อง รัตนพล             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 310     0002-0311 นางสาวกรวรรณ เจริญศิริ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 311     0002-0312 นางเพ็ญศิริ ทองสถิตย์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 312     0002-0313 นางสาวธวัลรัตน์ วงษ์ ภกดี ั         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 313     0002-0314 นายนเรศ สุดใจ                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 314     0002-0315 นางสาวณัฐกาญจน์ สุทนต์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 315     0002-0316 นางสาวภาณุรัศมิ์ เพ็งประโคน         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    7
 316     0002-0317 นางสาวทินลดา สิทธิวงศ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 317     0002-0318 นายกฤษฎา ปานกลาง               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 318     0002-0319 นางธีรธาดา ตึดสันโดษ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 319     0002-0320 นางสาวรัตนา อินทร์ ดี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 320     0002-0321 นางสาวศันศนีย์ จันทะวงศ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 321     0002-0322 นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 322     0002-0323 นางสาวนวลจรี จันทะวงศ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 323     0002-0324 นางสาวดอกไม้ ชินโคตร             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 324     0002-0325 นางสาวลาดวน เรื องศรีใส           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 325     0002-0326 นางวาสนา คงศักดิ์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 326                  ั
       0002-0327 นายภูมินทร์ ลีพิพฒนกุล            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 327     0002-0328 นางสาวศิรินภา สาชะรุง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 328     0002-0329 นายคณาธิป แสวงผล               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 329     0002-0330 นางสาวริ นนา รินทะระ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 330     0002-0331 นางสาวจินตนา อาศัยสุข            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 331                ั    ่
       0002-0332 นางสาวศิริลกษณ์ ชุมเขียวดี          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 332     0002-0333 นงสาวบุศกร คามูล               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 333     0002-0334 นางบุสรา วงชารี               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 334               ิ
       0002-0335 นางสาวรัตยวรรณ พิมพ์จนทร์  ั        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 335     0002-0336 นางสาวนพมาศ โรตมนันทกฤต           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 336     0002-0337 นางสาววิลาวัลย์ กุลเกษ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 337     0002-0338 นางสุภาวรรณ บุญอ้ วน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
                           หน้ าที่ 23

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 338               ั
       0002-0339 นายฤทธิพนธ์ แปงเครื่ อง           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 339     0002-0340 นางสาวสาวิตรี สุประไตร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 340                 ุ
       0002-0341 นางสาวสุนช สายบุตร             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 341                ั
       0002-0342 นางสาววิลยภรณ์ เมืองพรม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 342     0002-0343 นางสาวบุปผา เพ็งสา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 343     0002-0344 นางสาวสายฝน จันทร์ ทอง           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 344     0002-0345 นางสาววิภาพร แก้ วมณี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 345     0002-0346 นางสาวรัญจวน แก้ วคาภา           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 346     0002-0347 นางสาวพเยาว์ ซารัมย์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 347     0002-0348 นายไชยา หอมจันทร์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 348     0002-0349 นางสุภาพร ปั ญญาดี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 349     0002-0350 นางสาวรุ้งตะวัน จิตรี มิตร์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 350     0002-0351 นางสาวพรนภา ปานเนาว์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 351     0002-0352 นางสาวศิริวรรณ ทองกาเริบ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 352     0002-0353 นายพิศาล อินโท่โล่             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 353     0002-0354 นางสาวทองพูน จิณารักษ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 354     0002-0355 นางสาวปิ ยะรัตน์ คาทาสี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 355     0002-0356 นางสาววัชรี วรรณ บารุงเวช          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 356     0002-0357 นายยุทธนา ปั ญจศิลป  ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 357     0002-0358 นายพันธวัช สมบูรณ์             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 358     0002-0359 นางสาวดวงจันทร์ จาปี กลาง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 359     0002-0360 นางสาวศิริรัตน์ กัลยาณ์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 360                   ่
       0002-0361 นางสาวบุตรี อยูนิ่ม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    8
 361     0002-0362 นายวิชาญ เข็มเพ็ชร             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 362     0002-0363 นายพัชรพงษ์ สุขแสวง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 363     0002-0364 นางสาวพวงเพชร แข็งแรง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 364     0002-0365 นางสาวจงรัก มงกุฎ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 365     0002-0366 นางสวจันทร์ เพ็ญ จันหัวนา          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 366                  ั
       0002-0367 นางสาวสุนีวลย์ ไชยรัตน์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 367     0002-0368 นางสาวไพศานต์ บุรีขนธ์  ั         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 368     0002-0369 นายพงศกร จันทะเป  ้            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 369     0002-0370 นางสาวศรินยา ศรี โพธิ์ชย  ั        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 370     0002-0371 นางรจนา เหลือนับ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 371     0002-0372 นางสาวปกาวรรณ นาปั ญญา           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
                           หน้ าที่ 24

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 372     0002-0373 นางสาววราพร ศรีพรม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 373     0002-0374 นางสาวนริ นทร์ มาชอบ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 374             ั
       0002-0375 นายวิชย ทิพรักษ์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 375                ั
       0002-0376 นางสาวสุกญญา ชมภู่             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 376                   ู
       0002-0377 นางสาวพิมล เกษอินทร์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 377     0002-0378 นางวาสนา คาด้ วง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 378     0002-0379 นางพรทิพย์ ชมภูคา              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 379                 ั
       0002-0380 นางสาวสุกญญา มะกรูดอินทร์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 380     0002-0381 นางศิริรัตน์ สีสนต์ ั            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 381     0002-0382 นางสาวขวัญใจ ขันศรี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 382     0002-0383 นายยุทพลธ์ สีสนต์   ั           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 383     0002-0384 นางสาววรรณิภา เล็กพวงทอง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 384     0002-0385 นายชัชวาล ต้ นสีนนท์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 385     0002-0386 นายนพพร กาแก้ ว               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 386     0002-0387 นางสาวณภัทร นาน ้าเชี่ยว          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 387     0002-0388 นางปิ ยมาภรณ์ ช่างขาว            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 388     0002-0389 นางสาวธนิตา สุวรรณฉิม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 389     0002-0390 นางสาวรัตนา บุตรสิงห์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 390     0002-0391 นางสาวยุพาพร ทัศน์ไพร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 391     0002-0392 นางสาวทัดดาว รัตนชาติ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 392     0002-0393 นางสาววิลาสินี แสนวัฒน์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 393     0002-0394 นางสาวหนูทิพย์ บุญโจม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 394     0002-0395 นางสาวนพรัตน์ สิงห์โห            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 395     0002-0396 นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 396     0002-0397 นางสาวภัทราพร เศษสุวรรณ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 397     0002-0398 นางสาวจันทร์ เพ็ญ สุริเทศ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 398     0002-0399 นางนชก์พร มากะเต              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 399                  ั
       0002-0400 นางสาวสุพทรทรา เทียมเมฆ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 400     0002-0401 นางนันทิยา อินสอาด             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 401     0002-0402 นางสาวเพ็ญนภา สีหาโคตร           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 402     0002-0403 นางศศิธร มงคลทอง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 403     0002-0404 นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงษ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 404     0002-0405 นางสาวนุชศรา บุญใบ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    9
 405     0002-0406 นางสาวไพรัช เหมกุล             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
                          หน้ าที่ 25

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 406     0002-0407 นางสาวสายใหม ต้ อยเที่ยง          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 407                    ่
       0002-0408 นางสาวขวัญเนตร พึงจะแย้ ม         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 408     0002-0409 นางสาวศรีไพร โสมเกษตรินทร์         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 409     0002-0410 นางสาวภัทราพร ช่างเกวียน          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 410     0002-0411 นางสาวบุญนารถ คาแก้ ว           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 411     0002-0412 นางสาวยุพาพร บุญนานเที่ยง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 412     0002-0413 นางสาวเสาวนีย์ ทรายจังหรี ด        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 413     0002-0414 นางสาวบุญญกิจ แซ่ตง้ั           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 414     0002-0415 นางจามรี วรสุนทร              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 415     0002-0416 นางสาวนิตยา แก้ วภักดี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 416     0002-0417 นางสาวชนัญญา คุยบุตร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 417                ุ
       0002-0418 นางสาวอุทมพร สิงห์ปี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 418                  ั
       0002-0419 นางบุษกร ศรี วฒนา             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 419     0002-0420 นายเดชชาติ อุชชิน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 420     0002-0421 นางสาวสาคร อาภูตะมะ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 421     0002-0422 นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 422     0002-0423 นางสาวบุญศรี โคนาบาล            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 423     0002-0424 นางสาวกีรติ ต่าเกษม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 424     0002-0425 นางสาวเรณู บัวสุนทร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 425     0002-0426 นางสาวทัศนีย์ กว้ างเคน          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 426               ุ
       0002-0427 นางสาววิชดา แสงอาวุธ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 427     0002-0428 นายณัฐวัฒน์ ศรี ไพรสนธ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 428     0002-0429 นางสาวอัญชลี ลิขิตปั ญญา          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 429     0002-0430 นางสาวดวงพร กาบขุนทด            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 430     0002-0431 นางสาววัชริ นทร์ ประทุมทอง         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 431     0002-0432 นางสาวนันทนา บัวงาม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 432     0002-0433 นางจรัลลักษณ์ แก้ ววิจิตร         ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 433     0002-0434 นายสุทธิ แก้ ววิจิตร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 434     0002-0435 นายเปรม บุญยืน               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 435     0002-0436 นางสาวนิยากรณ์ เทียงสา           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 436     0002-0437 นายสุรศักดิ์ เนืองภา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 437     0002-0438 นางสาวมาลี มนตรี โพมี           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 438     0002-0439 นางสาวกมลวรรณ คาคีวี            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 439     0002-0440 นางสาวอานาจ ขุนรักษ์ บวรชาติ        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
                           หน้ าที่ 26

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 440     0002-0441 นางสาวณัฐวรา ทันชม             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 441     0002-0442 นางสาวอมรรัตน์ บุญปอด            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 442     0002-0443 นายเรี ยงชัย อุดม              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 443     0002-0444 นายเฉลิมชัย วารี              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 444                ั
       0002-0445 นางสาวสุกญญา ลิ ้มโสภณ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 445     0002-0446 นางสาววิไลวรรณ บอมขุนทด           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 446     0002-0447 นางสาวจินตนา ภูขาว             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 447     0002-0448 นางสาวศรัญยา โสรถาวร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 448     0002-0449 นางสาววาสนา แสนทวีสข    ุ        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 449     0002-0450 นางส่าวอิสราพร เภวินทวงค์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 450     0002-0451 นายหัสชัย ทวีผล               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    10
 451     0002-0452 นายพงศ์เทพ เขม้ นกสิกรรม          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 452     0002-0453 นางสาวกฤษณา กิลาโส             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 453     0002-0454 นางสาวรัตนาภรณ์ คุ้มไพร่          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 454     0002-0455 นายพรเทพ ศรี สข ุ              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 455     0002-0456 นางอรัญ สรวงชัยภูมิ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 456     0002-0457 นายวุชรัณ หนูเย็น              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 457     0002-0458 นางสาวเกษราภร คุนาคม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 458     0002-0459 นายธรรมรัฐ รูปคม              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 459     0002-0460 นายปฏิภาณ เจริ ญใจ             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 460     0002-0461 นายมงคล ประเสริ ฐสังข์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 461     0002-0462 นางรัถยา โวหาร               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 462     0002-0463 นางสาธิดารัตน์ มูลมาตย์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 463     0002-0464 นายชาญชัย คาเสียง              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 464                   ู
       0002-0465 นางสาวพัฒนพิบลย์ เผ่าภูธร          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 465     0002-0466 นางดาราวรรณ ตาคา              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 466              ั
       0002-0467 นายวินย สุริยะ               ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 467     0002-0468 นางสาวจิตติพร สุขพัฒน์           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 468     0002-0469 นางสาวแสงระวี นาบารุง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 469     0002-0470 นางสาวดาวผกาย ฉารี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 470     0002-0471 นางสาวดวงมณี บัวฉุน             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 471     0002-0472 นางสาวปิ ยธิดา การสมชม           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 472                    ั
       0002-0473 นางสาววันพ็ง ระวิพนธ์            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 473     0002-0474 นายสุรพงษ์ วงศ์เพ็ชร            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
                          หน้ าที่ 27

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 474                 ั
       0002-0475 นางสาวรวินนท์ อิ่มอ้ วน          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 475     0002-0476 นางสาวณัฐนรี มุธุสทธิ์
                     ิ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 476     0002-0477 นางดลธร พลรักษ์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 477     0002-0478 นางอรทัย แก้ วมณี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 478     0002-0479 นางสาวนงลักษณ์ บุตรแสน           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 479     0002-0480 นางสาวกาญจนา เพชรตาด            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 480     0002-0481 นางสาวอนัญพร เพ็ชรจิตติพงษ์        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 481     0002-0482 นางสาวจรรยา ละอองคา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 482     0002-0483 นายสุจิน ไทยวงค์              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 483                  ั
       0002-0484 นายอานนท์ สิริสนต์วชิระ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 484     0002-0485 นางณฐนนพรรณ โพธิ์เดช            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 485     0002-0486 นางสาววัลยา ทาไธสง             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 486     0002-0487 นางสาวพรรณี ภูนารี             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 487     0002-0488 นางสาววิรญา ชัยประโดน           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 488     0002-0489 นายวีระยุทธ สิงหะหล้ า           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 489     0002-0490 นางสาวอัญชัญ ไชยรส             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 490     0002-0491 นางสาวศิริมนัส ขันทนิตย์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 491                ั
       0002-0492 นางสาวสุพฒน์ ภาวะหาญ            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 492     0002-0493 นายสุวิด สิงห์ประเสริ ฐ          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 493     0002-0494 นางสาววาสนา ชาติภธร  ู          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 494     0002-0495 นางสาวณัฐกฤษตา พิมดา            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 495     0002-0496 นางสาวคนึงนิต ปิ ยะวัฒนานนท์        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    11
 496     0002-0497 นายนรงค์ศกดิ์ เขียงกระโทก
                 ั                ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 497     0002-0498 นายมงคล รัตนพลที              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 498     0002-0499 นางสาววราภรณ์ ชูสวัสดิ์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 499     0002-0500 นางสาวจินดารัตน์ สุวพจน์          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 500     0002-0501 นางสาวพนารัตน์ พูลลาภ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 501     0002-0502 นางสาวอโนชา มุณีชย  ั           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 502     0002-0503 นางสาววันทนา กลิ่นรื่ น          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 503     0002-0504 นางสาวปภาดา สีน้อย             ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 504     0002-0505 นางสาวนภัทร ทรัพย์ชม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 505     0002-0506 นายทรงพล ทรัพย์เจริ ญ           ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 506     0002-0507 นางสาวสุวรรณา บุญทุย            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 507     0002-0508 นางนฤมล การวัฒนี              ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
                         หน้ าที่ 28

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ         ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 508     0002-0509 นางสาวสุชาดา เฉลียวไว          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 509     0002-0510 นางเนตรนภา บัวจูม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 510     0002-0511 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ งาม        ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 511     0002-0512 นายนพดล เอี่ยวเฮง            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 512     0002-0513 นางสาวสายฝน ผมหอม            ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12
 513     0002-0514 นายสุภาวดี พลอยกระโทก          ร.ร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    12

      * หมายเหตุ  - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 29

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                  ้
                      เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                         วิชาเอกคณิตศาสตร์ (0003)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ                 ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
  1     0003-0001 นางนิตยา อุปชีวะ                    ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  2                   ี
       0003-0002 นางสาวชุลกร ระวิโรจน์                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  3     0003-0003 นางสาวรุ่งฤดี สนิทพจน์                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  4     0003-0004 นางสาววิยดา ลายคราม                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  5     0003-0005 นางสาวสอ้ อน เกยสันเทียะ                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  6     0003-0006 นางสาวธราภรณ์ ขันบํารุง                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  7     0003-0007 นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์โรจน์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  8     0003-0008 นายนันทวัฒน์ แก้ วเรียน                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  9     0003-0009 นางบุปผา แสงจันทร์                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 10     0003-0010 นายเฉลิมวุฒิ วุฒิรัญญกูล                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 11     0003-0011 นางสาวปั ญจพร จุลประเสริ ฐ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 12     0003-0012 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 13     0003-0013 นางสาวสุภาณี กระจายแสง                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 14     0003-0014 นางสุดาทิพย์ หมู่หวนา    ั              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 15     0003-0015 นางสาวจิตรประภา น้ อยปั ญญา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 16     0003-0016 นางสาวปาริ ชาต พุมพฤกษ์    ่             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 17     0003-0017 นางสาวนภาภรณ์ พงษ์ พิมาย                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 18     0003-0018 นางสาววิไลพรรณ บุตรพรม                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 19     0003-0019 นางสาวศรินรัก นิละปะกะ                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 20     0003-0020 นางสาวเตือนใจ มีสข       ุ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 21     0003-0021 นางสาวอาอุณอร บุญฉลาด                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 22     0003-0022 นางสาวจันจิรา จันทวงษ์                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 23     0003-0023 นางโสภา ศรี สขวัฒนกิจ ุ                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 24     0003-0024 นางสาวลัดดาวัลย์ คัมภีระ                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 25     0003-0025 นางสาวจันทนา พันธ์ เพชร                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 26     0003-0026 นายธนวัฒน์ วันชุลี                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 27     0003-0027 นายประดิษ ภูนบผา                    ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 28     0003-0028 นางรัตนภรณ์ พิกลขาว    ุ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 29     0003-0029 นายชาญวิทย์ อุนประชา  ่                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 30     0003-0030 นางสาวสุดา จันทร์ จริง                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 31     0003-0031 นางสาวรุ่งอรุณ น้ อยวงศ์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
                          หน้ าที่ 30

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 32                 ั
       0003-0032 นางสาวสุพฒรา ทองสุข            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 33     0003-0033 นางสาวสุดายุ วงศ์สงฆ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 34     0003-0034 นางสาววินิต ยิ่งยง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 35     0003-0035 นางสาวดอกไม้ พุ้ยชัย           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 36     0003-0036 นายสมชาย นอนา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 37     0003-0037 นางสาวธนวรรณ สังขสุวรรณ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 38             ิ
       0003-0038 นางธิตมา ศรีหมุน             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 39     0003-0039 นางสาววิไลวรณ์ ชนะภัย           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 40                ั
       0003-0040 นางสาวสุภทตรา ธรรมวิมล          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 41     0003-0041 นายชัยญา คําภูเมือง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 42     0003-0042 นางสาวประภัสสร แก้ วเสน          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 43     0003-0043 นางสาวพัชญา การเร็ ว           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 44     0003-0044 นายนพดล ลือนาม              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 45     0003-0045 นางสาวนงนุช อินทรโคกสูง          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 46     0003-0046 นางสาวทิวา ยาตรา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 47     0003-0047 นายอาคม นาคน้ อย             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 48     0003-0048 นางสาววัชราภรณ์ เขียวกลาง         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 49              ิ
       0003-0049 นางฐิ ตมา บุญพิมล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 50     0003-0050 นายสงกรานต์ โประวะ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 51     0003-0051 นางสาวศิริวรรณ โต๊ ะปั่ ง         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 52     0003-0052 นางสาวลําพึง พรหมลอย           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 53     0003-0053 นางสาวจําเรี ยง ดําจร           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 54     0003-0054 นายทรงพล โนวิรัมย์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 55     0003-0055 นางสาวจารุณี ยอดชะลูด           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 56     0003-0056 นายจําเนียร หงษ์ คํามี          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 57     0003-0057 นางสาวพิมพ์ใจ สมคเณ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 58     0003-0058 นางสาวอรทัย รัตนดา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 59     0003-0059 นางสาวพุทธชาติ หามนตรี          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 60     0003-0060 นางสาวพรพรรณ์ ยางกลาง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 61     0003-0061 นางสาวดวงตะวัน งามแสง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 62               ิ
       0003-0062 นางสาวนิตศาสตร์ บุตรศาสตร์        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 63     0003-0063 นางสาวศิวพร แทนมูล            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 64     0003-0064 นางสาวจิราภรณ์ สายทอง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 65     0003-0065 นางสาวชุมแพ ปรี ดา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
                           หน้ าที่ 31

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 66                    ้
       0003-0066 นางสาวนํ ้าอ้ อย แปนหว่าง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 67               ิ
       0003-0067 นางสาวธิตมา เลาะฟอ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 68                ี
       0003-0068 นางสาวชุลกร กิตมล ิ ู              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 69     0003-0069 นางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 70     0003-0070 นางสาวดรุณวรรณ ศรีวิชา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 71     0003-0071 นางสาวบํารุง สรหงษ์               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 72     0003-0072 นายภานุมาศ เอี่ยมอ่องกิจ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 73     0003-0073 นางสาวจันทร์ จิรา แช่มรัมย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 74     0003-0074 นางสาวพานุพร จงอ่อนกลาง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 75     0003-0075 นางอภิญญา อาจสามารถศิริ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 76     0003-0076 นางนพรัตน์ พันธ์ กสิกร           *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 77     0003-0077 นางสาวปนัดดา ยูรักคุณ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 78     0003-0078 นางสาวสิริยากร ชุดไธสง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 79     0003-0079 นางสาวพัศลา สร้ อยกระโทก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 80     0003-0080 นางสาวเดือน พรมสุข               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 81     0003-0081 นายศรเพ็ชร ศรศรี                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 82     0003-0082 นางสาวจิดาภัทร ประกอบผล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 83     0003-0083 นางสาวสุดารัตน์ นิตรักษ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 84     0003-0084 นายสมยศ วงศ์เขียน                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 85     0003-0085 นางสาวรจนา แก้ วสีสด              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 86     0003-0086 นางสาววัลวิภา แสงผา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 87     0003-0087 นายณัฐนนท์ คําปลิว               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 88     0003-0088 นายชุรนันท์ หิรัญโญภาส             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 89     0003-0089 นางสาวเรณู ไม้ แก่น               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 90     0003-0090 นายศิริพงษ์ ตรัสศรี               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 91     0003-0091 นายสุดเขต อิ่มลา                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 92     0003-0092 นายสมเกียรติ นามตุ้ย              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 93     0003-0093 นางสาวยุพิน สิงห์ทอง              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 94     0003-0094 นางสาวรัชสุดา อุทธบูรณ์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 95     0003-0095 นางสาวชลธิชา โตลาภ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 96     0003-0096 นางสาวสุพิน สงค์ใต้               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 97     0003-0097 นางสาววาสนา จ้ อนแจง              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 98     0003-0098 นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 99     0003-0099 นางสาวศมาพร เชื ้อชัย              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
                          หน้ าที่ 32

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 100     0003-0100 นางสาวสริดา จําปาหอม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 101     0003-0101 นางสาว ปริ ยากร ครูทํานา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 102     0003-0102 นางสาวอลิสา คํางาม             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 103     0003-0103 นางสาววิมลวรรณ จันทะเวช          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 104     0003-0104 นายจตุพงศ์ สายอรุณ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 105     0003-0105 นางรจนา เดชพล               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 106     0003-0106 นางสาวดวงนภา สร้ อยวัน           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 107     0003-0107 นางสาวนิภาพร พรมสุบรรณ์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 108                ั
       0003-0108 นางสาวอุทยทิพย์ วงค์แสนชัย         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 109     0003-0109 นางสาวกฤติยาณี อนุรักษ์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 110     0003-0110 นางสาวลัดดาวัลย์ พงศ์อทธา ุ        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 111     0003-0111 นางสาวอรพร คนสนิท             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 112     0003-0112 นางสาวสุพรรณี พวงภู่            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 113               ิ
       0003-0113 นางสาวฐิ ตมา เชื ้อปุย           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 114     0003-0114 นางสาวอรุณี นรัฐกิจ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 115     0003-0115 นางจรรยา ศรศรี               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 116     0003-0116 นางสาวอัมริ นทร์ พวงปา           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 117     0003-0117 นางสาวลัดดา สมหวัง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 118     0003-0118 นางสาวพิมพ์ระวี เทียนทอง          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 119     0003-0119 นางอรวรรณ ทิพย์โพธิเมือง          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 120     0003-0120 นางสาวนันท์นภัส วรรณเกษม          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 121     0003-0121 นางสาวดาราวรรณ ดําอําไพ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 122     0003-0122 นางสาวสุรารักษ์ แสนเหนือ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 123     0003-0123 นางสาวศรัญญา เมืองขวา           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 124     0003-0124 นายคมสัน แจ้ งมรคา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 125     0003-0125 นางสาวปทุมวดี เทพสร            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 126                 ิ
       0003-0126 นางสาวพิชญ์ สณี ผลาจิตร          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 127     0003-0127 นายจํานงค์ จิตฤทธิ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 128             ิ ั
       0003-0128 นายนิตนย บุดดีจีน             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 129     0003-0129 นางสาวสุทิน เหลี่ยมไธสง          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 130     0003-0130 นางสาวหริ นรัตน์ สพังเงิน         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 131     0003-0131 นางอธิชา ใจบุญ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 132     0003-0132 นางหทัยมาศ เจริญสุข            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 133     0003-0133 นายสมภาร เอมเสียงเพราะ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
                          หน้ าที่ 33

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 134     0003-0134 นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 135     0003-0135 นางสาวสุภาพร ฟั กเนียม           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 136     0003-0136 นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 137     0003-0137 นางสาวจุฑาพร ทอนสูงเนิน          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 138     0003-0138 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝอดสูงเนิน        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 139     0003-0139 นางสาวทิพนารี จําปาน้ อย          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 140     0003-0140 นางสาวนันทยา เจริ ญบุตร          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 141     0003-0141 นางสาวพยอม สายทอง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 142     0003-0142 นางสาวสุพิน บรรเทิงใจ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 143     0003-0143 นางสาววรากรณ์ นามพร            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 144     0003-0144 นางสาวนัยนา จองมี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 145     0003-0145 นางสาววไลพร ไพคํานาม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 146     0003-0146 นางสาวจริ ยกรณ์ พิมพิคร้ อ         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 147     0003-0147 นางสาวพรรณี กล่อมปั ญญา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 148     0003-0148 นางสาวภัทรา จิลาพันธ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 149     0003-0149 นายสมัคร ชูจะหมื่น             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 150     0003-0150 นายอดิศกดิ์ พันธุโพธิ์
                ั                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 151     0003-0151 นายอินทรา นันตา              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 152     0003-0152 นางสาวอารี รัตน์ มาประจง          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 153     0003-0153 นางสาวจงรัก มาประจง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 154     0003-0154 นายสมศักดิ์ สุแพง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 155               ้
       0003-0155 นางสาวเนือน้ อง กูบกระโทก         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 156     0003-0156 นางสาวนํ ้าอ้ อย โยงกระโทก         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 157     0003-0157 นางสาวเจนจิรา ดวงจิต            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 158     0003-0158 นางสาวสุภาพร นาคินชาติ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 159     0003-0159 นางนวลละออง ดลวิชย   ั          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 160     0003-0160 นายปรี ชา กุมภากูล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 161     0003-0161 นางสาวสุวรรณา บุรินรัมย์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 162     0003-0162 นางสาวกานดา วันดี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 163     0003-0163 นางสาวรัญจวน เค็งนอก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 164     0003-0164 นางสาววลัยกร สิงห์เส            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 165     0003-0165 นางสาวมณทิรา สีหะไกร            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 166     0003-0166 นายกิตติพงศ์ ฉัตรเฉลิมเดช         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 167     0003-0167 นายกมลชัย ดํารงค์บญ ุ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
                           หน้ าที่ 34

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 168     0003-0168 นางสาวพัฒนา ชัยมนตรา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 169     0003-0169 นายนิธิวฒน์ อินทสิทธิ์
                ั                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 170             ิ
       0003-0170 นายกิตพงศ์ ไชยช่วย              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 171     0003-0171 นางสาวทิวาพร สกุลฮูฮา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 172     0003-0172 นางพิศมัย บัวทุม               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 173     0003-0173 นางสาวราริ น โคทนา              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 174     0003-0174 นางสาวอนงค์ วงศ์สายตา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 175               ั
       0003-0175 นายสิทธิชย วงศ์ชนะ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 176     0003-0176 นางสาวพรเพ็ญ เจริ ญผล            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 177     0003-0177 นางสาวเพ็ญวดี ปั ตนัย            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 178     0003-0178 นางสาวสุพรรณณี ชูแฉล้ ม           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 179     0003-0179 นายวัชรพงษ์ พรหมวิริยกุล           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 180                  ั
       0003-0180 นางสาวสุภทรา ตันเฮง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 181     0003-0181 นายศิริ ระฆังทอง               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 182                    ้
       0003-0182 นางสาวขวัญใจ ปอมพระเดช            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 183     0003-0183 นางสาวนลินี สายสงค์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 184                 ั
       0003-0184 นางสาวสุกญญา จันทะศรี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 185     0003-0185 นายกฤตกร เสขะกุล               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 186     0003-0186 นายวิทยา สนอุทา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 187     0003-0187 นางสาวพัชรนันท์ จันละออ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 188     0003-0188 นางสาวรัชริ นทร์ พิทยานันท์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 189     0003-0189 นางสาวมยุรา แสงสุวรรณ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 190     0003-0190 นายวิโรจน์ ปิ่ นงาม             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 191     0003-0191 นายนิพนธ์ หมวกแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 192     0003-0192 นายชัยชัย ฤทธิ์อดม ุ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 193     0003-0193 นางสาวสุมาลี ป่ าเส             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 194                ิ
       0003-0194 นางสาวธิตมา โฮนทุมมา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 195     0003-0195 นางสาวอิศราภรณ์ กุลวงศ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 196     0003-0196 นางสาวรัตดา ภายไธสง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 197     0003-0197 นางสาวไพริน สุระ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 198     0003-0198 นายสาวสินจัย นอกสระ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 199     0003-0199 นางสาวสงกรานต์ พุทธรักษ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 200     0003-0200 นางสาวอรณิชา อินต๊ ะสอน           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 201     0003-0201 นางสาวจิรานนท์ หงษ์ ดี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
                         หน้ าที่ 35

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 202     0003-0202 นางสาวเยาวภา นาคทองอินทร์        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 203     0003-0203 นายยุทะนา กงแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 204     0003-0204 นางสาวอภิญญา ศรี หาตา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 205     0003-0205 นางสาวานภารัตน์ สุกตลอด         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 206     0003-0206 นางสาวนุชจรี สีธรรม           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 207     0003-0207 นางสาวเคลือวัลย์ กันยารัตน์       ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 208     0003-0208 นางสาวกชพรรณ สุระศรี           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 209               ั
       0003-0209 นางสาววิลยลักษณ์ จําเริ ญใจ       ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 210     0003-0210 นายอดุลย์ วรรณะปะกะ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 211     0003-0211 นางสาวเจษฎากร นิยบุตร          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 212     0003-0212 นางสาวสิรินทิพย์ สุวรรณวิทย์       ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 213     0003-0213 นางสาวจาริ นี ปรางมาศ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 214     0003-0214 นางสาวทรรศนพรรณ พิทยาพละ         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 215     0003-0215 นางสาวพงศ์ผกา พงษ์ รัสสะ         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 216     0003-0216 นายชาติชาย สายปอง ้           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 217     0003-0217 นางสาวณัฐพิมล ประเสริ ฐสุข        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 218     0003-0218 นางสาวสุนทลี ศักดิ์ศรีบํารุง       ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 219                ั
       0003-0219 นางสาวสุกญญา วงษ์ จนทร์ ั        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 220     0003-0220 นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 221     0003-0221 นายพรทวี สุมาลี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 222     0003-0222 นางสาววนิดา ศรี ปัญญา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 223     0003-0223 นางขวัญชนก สุวพจน์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 224     0003-0224 นายชาญศักดิ์ พิรักษา           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 225     0003-0225 นางสาวสมจิตร พิมพ์จนทร์ั         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 226                    ั
       0003-0226 นางสาวภัทราพร ปุลนรัมย์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 227     0003-0227 นางสาวนงค์ ดอกดวง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 228     0003-0228 นางแจ่มนภา พุทธมอญ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 229     0003-0229 นางสาวขนิษฐา จําปางาม          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 230     0003-0230 นางสาวมธุรส แก้ วกลิ่น          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 231     0003-0231 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉะอุมรัมย์ ่       ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 232     0003-0232 นายปฏิมา สิงห์ศร             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 233     0003-0233 นางสาวจินตนา ทะเรรัมย์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 234     0003-0234 นางสาวเนตรนารี สุโน           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 235     0003-0235 นางสาวธนภร ตุ้มบุญ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
                          หน้ าที่ 36

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 236     0003-0236 นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ ะ         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 237     0003-0237 นางสาวชัชฎาภรณ์ ทะนวนรัมย์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 238     0003-0238 นางสาวกรกนก พันธุ์เขียน          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 239     0003-0239 นางสาวอักษรศรี ราชดา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 240     0003-0240 นางวราภรณ์ บุษดี              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 241     0003-0241 นางสาวเอมอร ทัพธานี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 242     0003-0242 นางสาวลัดดา ไชยแสง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 243     0003-0243 นายธนคมน์ ทองสิงห์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 244     0003-0244 นายชานนท์ ปิ่ นแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 245               ั
       0003-0245 นายกิตติชย สิงห์โสดา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 246     0003-0246 นางสาวบุญรุ่ง สักขี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 247     0003-0247 นางสาวประจบ ทีวงษ์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 248     0003-0248 นางสาวประทุมทิพย์ อโนราช          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 249     0003-0249 นางสาวเกศศินี พนมสี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 250     0003-0250 นางสาวนิตพร บุญหนัก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 251     0003-0251 นางสาวปวีณา สวนดี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 252     0003-0252 นางสาวศุภนุช เกลี ้ยงสมร          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 253     0003-0253 นางสาวไพรลิน ไชโยบัว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 254     0003-0254 นางสาวจรัสศรี แสนรัมย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 255                   ่
       0003-0255 นางสาวทิพาพร อุมอ่อนสี           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 256     0003-0256 นางสาวนิตยา สาดศรี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 257     0003-0257 นายประธาน กชทองรัศมี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 258     0003-0258 นางสาวรัตนาวดี ศรี แก้ ว          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 259                  ุ
       0003-0259 นางสาวสุมาลี วิลนดก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 260     0003-0260 นางสาวณภัทรศรณ์ เจนการ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 261     0003-0261 นางสาวสุมินทร กุงไธสง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 262     0003-0262 นางสาวพิริยา สีสด             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 263     0003-0263 นางสาววัลย์นี ปูสารัมย์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 264              ั
       0003-0264 นายอนุพนธ์ สําเภาทอง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 265     0003-0265 นางสาวสุชาดา พรหมจิตรา           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 266                 ั
       0003-0266 นางนิตยา ศรี จนทร์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 267     0003-0267 นางสาววิมลรัตน์ ชาวนาฮี          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 268     0003-0268 นางสาวปาจรี ย์ สีนนทอง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 269     0003-0269 นางจิตรา วะรัมย์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
                               หน้ าที่ 37

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 270     0003-0270 นายคมกริ ช สุขแก้ ว                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 271     0003-0271 นางสาวกิราพร เชยชัยภูมิ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 272     0003-0272 นางสาวภัทรมัย สังข์พนธ์  ั             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 273     0003-0273 นางสาวอาทิพร โมสืบแสน                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 274     0003-0274 นายวิฑรย์ ถิตย์อําไพ
               ู                      ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 275     0003-0275 นายสมศักดิ์ ศรี ภิรมย์               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 276     0003-0276 นางสาวสุมาส จันทกุล                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 277     0003-0277 นายคณิต เค้ าษาวงศ์                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 278     0003-0278 นางสาววาสนา อบมาสุย     ่            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 279     0003-0279 นางสาวสาวิตรี อาจหาญ                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 280     0003-0280 นายพยุงศักดิ์ สุดสอาด                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 281     0003-0281 นางจิรา รื่นเริ ง                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 282     0003-0282 นางจิรวดี อักกะมานัง                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 283     0003-0283 นางสาวอาทิตติยา รวดเร็ ว              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 284     0003-0284 นายพุธทวี ชะชินรัมย์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 285     0003-0285 นางจุฬารัตน์ อุ่นพิกล  ุ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 286     0003-0286 นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 287     0003-0287 นายเสกสรรค์ สืบศรี                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 288     0003-0288 นางสาววิไล สุวรรณวงค์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 289     0003-0289 นางสาวนนทยา สุทธิพงศ์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 290     0003-0290 นายวิโรจน์ สูญนวม                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 291     0003-0291 นางสาวปั ทมาภรณ์ พวงเกตุ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 292     0003-0292 นางสาวธิดารัตน์ อาจเวทย์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 293     0003-0293 นางศุภรัตน์ มูลมังคัง
                      ่ ่               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 294     0003-0294 นางสาววรัญญา ปานทอง                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 295     0003-0295 นางสาวอ้ อย ทองภู                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 296     0003-0296 นางสาวนุสรา เทียวประสงค์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 297     0003-0297 นายพิษณุพงศ์ แก้ วไตรรัตน์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 298     0003-0298 นางสาวนิตยา เกษแก้ ว                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 299     0003-0299 นายอิศราวุฒิ สุวน ั                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 300     0003-0300 นางสาวจรรยา นามตุ้ย                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 301     0003-0301 นางสาวชัชดา ครองตน                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 302     0003-0302 นางสาวมฤมล ศรี ทน                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 303     0003-0303 นางอุมาพร สุดาปั น                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
                          หน้ าที่ 38

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 304     0003-0304 นายสุพจน์ รัศมีเพ็ญ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 305     0003-0305 นายสุชาติ พาอยูสข
                    ่ ุ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7
 306     0003-0306 นายสุริยนต์ ชมภูน้อย
                ั                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 7

      * หมายเหตุ   - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 39

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                ้
                     เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                       วิชาเอกภาษาอังกฤษ (0004)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
  1     0004-0001 นางสาวราตรี สิมพล                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  2     0004-0002 นางสาวราตรี ประนามสา                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  3     0004-0003 นางชัญญา พงษ์ ชย     ั               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  4     0004-0004 นางสาวเสาวนีย์ ทรงตระกูล                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  5     0004-0005 นางสาววิไลพร คัดจันทึก                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  6     0004-0006 นางสุขสม เล็กดํารงศักดิ์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  7     0004-0007 นางสาวปาริ ฉตร ยางศรีั                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  8     0004-0008 นางสาวเยาวฤทธิ์ เหลื่อมกุมมาร             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
  9                ิ
       0004-0009 นางชุตมา ยศไกร                     ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 10     0004-0010 นางสาวทัศติกา ถาโท                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 11     0004-0011 นางสาวศิริพร เกษสร                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 12     0004-0012 นางสาวจรัส ตามตะคุ                   ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 13     0004-0013 นางสาวนันทนา พันตาวงษ์                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 14     0004-0014 นางสาวนันทวรรณ มีสวัสดิ์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 15     0004-0015 นางสาวกชมญชุ์ หาลาภ                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 16                  ิ
       0004-0016 นางสาวดุสตา ห้ องกระจก                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 17     0004-0017 นายอํานาจ กันงา                    ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 18     0004-0018 นายธนพงษ์ นงภา                     ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 19     0004-0019 นางสาววัชราภรณ์ ทองทิพย์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 20     0004-0020 นายสมเด็จ พรภูเขียว                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 21     0004-0021 นางเบญจรัตน์ โพธิ์ร่มชื่น             * ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 22     0004-0022 นางวิภาวรรณ นิลสนิท                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 23     0004-0023 นางอรสา ภู่ทองงาม                 * ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 24     0004-0024 นางสาวมะลิวรรณ อาจวิชย       ั         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 25     0004-0025 นางสาวรัชดาภร กัวพิศมัย  ้              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 26     0004-0026 นางสาวกนกวรรณ พรมอ่อน                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 27     0004-0027 นางสาวนิตยา เหลาประเสริ ฐ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 28     0004-0028 นางสาวภัสสราภา แกะมา                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 29     0004-0029 นางสาววันเพ็ญ ยกกลิ่น                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 30     0004-0030 นางสาวศิรพร ศัตรวาหา                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 31     0004-0031 นางธศิยา สุกใส                  * ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
                           หน้ าที่ 40

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 32     0004-0032 นางสาวภาวิณี หวังศิริ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 33     0004-0033 นางสาวศลิษา โตมร                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 34               ั
       0004-0034 นายกิตติชย พลทัสสะ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 35                  ั
       0004-0035 นางสาวสุณฐชา สมบุญ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 36     0004-0036 นางสาวมัณฑกานต์ เสมียนรัมย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 37     0004-0037 นางสาวโสภา ทุนดี                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 38     0004-0038 นางสาวอัญชลี ละอองพาว              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 39     0004-0039 นางสาวรฮุสนา เรืองปราชญ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 40     0004-0040 นางสาวมีนา เส้ นขาว               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 41     0004-0041 นางสาวนัทธมน เกตุพรม              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 42     0004-0042 นางสาวทัศนียา โกมลกระหนก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 43     0004-0043 นางปิ ยนันท์ ยิ่งยง               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 44     0004-0044 นางสาวนงคราญ จันทานวน              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 45     0004-0045 นางสาวกรภัทร์ ทายนต์            *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 1
 46     0004-0046 นางสาวอุราพร เข็มพงษ์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 47     0004-0047 นายธานินทร์ ศรี น้อย              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 48     0004-0048 นางสาวธัญชนก พุมโพธิ์
                      ่              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 49     0004-0049 นางนัยนา สามลทา                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 50     0004-0050 นางสาวสกุลรัตน์ วารี ทิพย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 51     0004-0051 นางสาวสุนทรี เผ่าภูรี              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 52     0004-0052 นางสาวพัชริ นทร์ นันโช             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 53                 ั
       0004-0053 นางสาวสุภสสร ภูมิพรรณา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 54     0004-0054 นางสิริรัตน์ สุขโข               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 55     0004-0055 นางสาวจันทร์ เพ็ญ โพธิสาร            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 56     0004-0056 นางสาวศศิธร รักอ่อน               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 57     0004-0057 นางยุพา พงษ์ ภมร                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 58     0004-0058 นางสาวจารุณี สัจจะวิสย  ั           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 59     0004-0059 นางสาวพัชริ นทร์ สินสวัสดิ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 60     0004-0060 นางสาวจรัญญา ขุนเทพ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 61                ั
       0004-0061 นางสาวนิกญญา หอมรื่ น              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 62     0004-0062 นางสาวปาริ ชาต ไชยบุบผา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 63     0004-0063 นางสาวพัชรี อักษรกลาง              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 64     0004-0064 นางสาวปิ ยเนตร เรืองปราชญ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 65     0004-0065 นางสาวอาภากร บรมรัมย์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
                          หน้ าที่ 41

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 66     0004-0066 นางสาวชวนชม กุลสุวรรณ์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 67                ุ
       0004-0067 นางสาวพิกล แหลมประโคน             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 68     0004-0068 นางสุภาพ แก้ วบัว               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 69     0004-0069 นางสาวกาญจนา งามสมบัติ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 70               ิ
       0004-0070 นางสาวฐิ ตขวัญ จุฑาพรรณาชาติ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 71     0004-0071 นางสาวพรรณรุจี สายทอง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 72     0004-0072 นางสาวรุ่งระวี ศรี นิล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 73     0004-0073 นางสาวนํ ้าหวาน แก้ วเพียร           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 74     0004-0074 นางสาวกรรณิการ์ ทองพุม    ่         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 75     0004-0075 นางสาวอัชรา เอี่ยมแจ้ งพันธุ์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 76     0004-0076 นางสาวมัทนา ชาญกิจ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 77     0004-0077 นางสาวศรีวิไลย์ ฤกษ์ กํายี           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 78     0004-0078 นางสาวมยุรี คําดี               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 79     0004-0079 นายบัญชา บุญเพ็ง                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 80     0004-0080 นางบุษราภรณ์ มารักษ์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 81     0004-0081 นางสาวอําไพ สายศิลป   ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 82     0004-0082 นางสาวอัญชลี พลมนตรี              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 83     0004-0083 นางสาวพนิตา เกตุโรจน์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 84     0004-0084 นางสาวณัฐนรี แสวง               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 85     0004-0085 นางสาวศิริวรรณ สุวินท์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 86     0004-0086 นางสาวกาญจนา สุขสําราญ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 87     0004-0087 นางสาวอารี วรรณ แว่นแก้ ว           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 88     0004-0088 นางสาวปาริ ชาติ โพธิสาร            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 89     0004-0089 นายธวัญชัย อาภะระโณ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 90     0004-0090 นายธีระยุทธ น้ อยศรี              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 2
 91     0004-0091 นางสาวจันทนา สุริพล              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 92     0004-0092 นางกุลนิภา ทะเพชร               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 93     0004-0093 นางสาววัชรี ย์ บุดสาเดช            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 94     0004-0094 นายประพันธ์ คําภากุม              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 95     0004-0095 นางสาวอรัญญา นารีจนทร์   ั        *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 96     0004-0096 นางสาวนราวดี พันพลู              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 97     0004-0097 นางสาวโสภี ปิ ยดา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 98     0004-0098 นางดอกอ้ อ พิมพ์สาร              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 99     0004-0099 นายศุภวัฒน์ เจริญสุข              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
                            หน้ าที่ 42

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 100     0004-0100 นางสาวนรากร รูปเหมาะ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 101     0004-0101 นางสุคลทิพย์ ยิ่งยวด               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 102     0004-0102 นางสาวกัลย์ศรุตา นนทะมา              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 103     0004-0103 นายศรี เพชรวัชร ศรีเมือง             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 104     0004-0104 นางสาวมาทาวี เนื่องชัยศรี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 105     0004-0105 นางสาวจาริ ณี จีรพรชัย              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 106     0004-0106 นางสาวมาฆะมณี เข้ มอนุสข    ุ         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 107     0004-0107 นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 108     0004-0108 นางสาวรัตนา ไชยแสง              *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 109     0004-0109 นางสาวจรรยา สมเย็น                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 110     0004-0110 นางสาวนพดารา ทองคํา                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 111     0004-0111 นางเกศินี เอิบบุญ                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 112     0004-0112 นางสาวพรทิพา วิสลา  ิ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 113     0004-0113 นางสาวสุดตา โพธินาม                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 114     0004-0114 นางสาวเด่นเดือน เขตขันธ์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 115     0004-0115 นายดนุพงษ์ พรมแดง                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 116     0004-0116 นายจิระพันธุ์ จวนสาง               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 117     0004-0117 นายทนงศักดิ์ ศิลปประกอบ
                     ์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 118     0004-0118 นายชํานาญ ไผครบุรี                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 119     0004-0119 นางสาวจุไรรัตน์ ผจงศิลป    ์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 120     0004-0120 นางสาวนริ นทร์ รัตน์ ขาลถม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 121     0004-0121 นางสาวพนาวัน จันทพรม               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 122     0004-0122 นางสาวลักขณาภรณ์ พวงจันทร์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 123     0004-0123 นางสาวศุภากร เทียบโพธิ์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 124     0004-0124 นายบัญชา พรหมโสฬส                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 125     0004-0125 นางสาวขนิษฐา ปราบภัย               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 126     0004-0126 นางสาวปิ ยะพร ทิพย์แสง              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 127     0004-0127 นางสาวสุเมษา น้ อยพะเนา              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 128     0004-0128 นางสาวอัจฉรา ภูครองตา               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 129     0004-0129 นางสาววิริยา บุญปั น               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 130     0004-0130 นางสาวชนิตา พงษ์ เจริ ญ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 131     0004-0131 นางสาวธัญญา จุตมา  ิ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 132     0004-0132 นายไชยรัตน์ สอนไสย์                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 133     0004-0133 นางสาวสุชานันท์ ชมภูน้อย             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
                         หน้ าที่ 43

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 134     0004-0135 นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์ดี           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 135     0004-0136 นางสาวมุทิตา จงอยูสข่ ุ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 3
 136     0004-0137 นางสาววิลาวัลย์ ตรีเมืองปั ก        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 137                     ่
       0004-0138 นางสาวพนมรัตน์ ปลังสกุล           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 138                       ุ
       0004-0139 นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บญครอง        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 139     0004-0140 นางสาววลัยลักษณ์ ชรินทร์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 140     0004-0141 นางสาวพัชชา มหาโคตร             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 141     0004-0142 นางสาวปิ ยนุช เที่ยงสงค์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 142     0004-0143 นางสาวขวัญจิต บุญหลักคํา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 143     0004-0144 นางสาวฟาริดา กลองรัมย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 144     0004-0145 นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 145     0004-0146 นางสาวขวัญสุดา ชมชื่น            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 146     0004-0147 นางสาวดวงกมล บรรพต             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 147     0004-0148 นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 148     0004-0149 นางสาวไกรวัลล์ พานิชย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 149     0004-0150 นางสาวนวลนภา มาหาญ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 150     0004-0151 นางสาวรัศมี สุยะนา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 151     0004-0152 นางสาวจีรภรณ์ สังฆนาค            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 152     0004-0153 นางสาวสุวิมล ประเสริ ฐสมบูรณ์        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 153     0004-0154 นางสาวพาวินี สิมาชัย            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 154                 ั
       0004-0155 นายวิชา สิงห์จนทร์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 155     0004-0156 นางสาวชุมแพ จามรวรรณ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 156     0004-0157 นางสาวสุภาพรณ์ พิลาดรัมย์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 157     0004-0158 นายธรรมนอง ทองทับ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 158     0004-0159 นายปราโมทย์ การะเกตุ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 159     0004-0160 นางกฤษณา ไพใหม่               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 160     0004-0161 นางสาวอุมาริ นทร์ ไลออน         *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 161     0004-0162 นาวสาวเบญจมาศ พรหมราช            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 162     0004-0163 นางสาวชาลิสา หอมไกล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 163     0004-0164 นางสาวนิภาลักษณ์ คงอึม           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 164     0004-0165 นางประไพศรี แรตกระโทก            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 165     0004-0166 นางสาวนิรา มาตย์นอก           *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 166     0004-0167 นางสาวธนิตา อินทมานนท์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 167     0004-0168 นางสาววิภาภรณ์ ทองฟู            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
                           หน้ าที่ 44

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล             สนามสอบ         ห้ องสอบ
 168     0004-0169 นางสาวปิ ยนันท์ วงษ์ ทน             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 169     0004-0170 นางสาวอัจฉรา ผ่องจิตร์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 170     0004-0171 นายอดุล หวังดี                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 171     0004-0172 นางสาวอุไร พันธุ                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 172     0004-0173 นางนภาพร ติวงษา                 ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 173     0004-0174 นางสาวเนาวรัตน์ ดาวัลย์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 174     0004-0175 นางสาวประภาพร คนซื่อ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 175     0004-0176 นางสาวอมรรัตน์ ภูต้องหลง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 176                 ั
       0004-0177 นางสาวจารุลกษณ์ บัวภาเรือง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 177     0004-0178 จ.ท.วสันต์ นาคนวม                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 178     0004-0179 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคํา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 179     0004-0180 นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 180     0004-0181 นางสาวณัฎฐิ รา ทัศน์แก้ ว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 4
 181                ุ
       0004-0182 นางสาวศรีสดา เรียนทํานา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 182     0004-0183 นางสาวธัญญารัตน์ อําลา             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 183     0004-0184 นางสาวจิดาภา ปั ญญาสิม             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 184     0004-0185 นางสาวสุลาลัย สินสุพรรณ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 185     0004-0186 นางสาววันฉวี เพียรพิทกษ์ ั         *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 186     0004-0187 นางสาววรลักษณ์ บัวราษฎร์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 187                       ิ
       0004-0188 นางสาวนุชริ นทร์ จันทร์ ดษฐ์          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 188     0004-0189 นางสาวดวงแก้ ว พุมโพธิ์
                     ่              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 189     0004-0190 นางสาวโศภิษฐ์ ชื่นจิตร์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 190     0004-0191 นางสาวพัชนี พูลทรัพย์              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 191     0004-0192 นางสาววนิดา บุญอาจ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 192                  ้ ู
       0004-0193 นางสาวพักตร์ พริ ง วิฑรย์รัศมี         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 193     0004-0194 นางสาวอสมา ช้ างหมื่นไวย            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 194     0004-0195 นางสาวนฤมล ศรีสมบัติ              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 195     0004-0196 นางสาวกิตติมา อันทปั ญญา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 196     0004-0197 นายจรูญ จิตตะ                  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 197     0004-0198 นายสมสะนุก แสนธิจกร  ั             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 198     0004-0199 นางพรรณี รักธัญการ               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 199     0004-0200 นางสาวศรัณยา สีพบ                ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 200     0004-0201 นางเสาวลักษณ์ ควรชม               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 201     0004-0202 นางอุไร รักาษาภักดี               ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
                         หน้ าที่ 45

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 202     0004-0203 นายเสกศักดิ์ ศรี พล             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 203     0004-0204 นางถกลลักษณ์ ศรีลําไพ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 204     0004-0205 นายอุดมศักดิ์ ทานคํา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 205     0004-0206 นางสาววันเพ็ญ วิเศษนคร           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 206     0004-0207 นางสาวรัชดาภรณ์ เปรือรัมย์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 207     0004-0208 นางสาวจิราภรณ์ จิระ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 208     0004-0209 นางสาวสายสมร ล้ อจงเฮง           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 209     0004-0210 นายกิตติกร พิมขาลี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 210     0004-0211 นางสาวมัณสา เมฆปะคํา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 211     0004-0212 นางสาวอาภรณ์ วีระพงษ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 212     0004-0213 นางสาวสุภาพ แสนเดช             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 213     0004-0214 นางสาวสุภาพ มณีศรี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 214                 ุ
       0004-0215 นางสาวชมพูนช พราหมณะนันทน์         ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 215     0004-0216 นางสาววรพร ไขโพธิ์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 216     0004-0217 นายทวิตย์ วรรณชัยมงคล            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 217     0004-0218 นางดิษยะรัตน์ ศรีเกษม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 218     0004-0219 นางอรทัย ภูมิโคกรักษ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 219     0004-0220 นางสาวสุพิณญา ปารีภา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 220     0004-0221 นางดลฤดี ราชโยธา              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 221               ั
       0004-0222 นางสาววีนส แก้ วมหาวงศ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 222                ี
       0004-0223 นางสาวลชุลพร บํารุงเชื ้อ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 223     0004-0224 นางสาวอัจฉริ ยา สาครวาสี          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 224     0004-0225 นางหทัยกาญจน์ คงคารักษ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 225     0004-0226 นางอําไพ จินดาทิพย์             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 5
 226     0004-0227 นางสาวปาริ ชาด ล้ ออุทย ั       *  ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 227     0004-0228 นางสาวจันทร์ ฉาย พูลสุข           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 228     0004-0229 นางสาววิไลตา พงษ์ ศลา ิ          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 229     0004-0230 นางสาววรันธร กลิ่นเกษร           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 230     0004-0231 นางสาวจิราวรรณ อรัญเวศ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 231     0004-0232 นางสาวทองปี แสนสี              ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 232     0004-0233 นางสาวเยาวดี อินธิเดช            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 233     0004-0234 นางสาวนพวรรณ เสตเตมิย์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 234     0004-0235 นางขวัญเดือน ม่วงสมัย            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 235     0004-0236 นางสาวประภัสสร แสนพินิจ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
                           หน้ าที่ 46

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 236     0004-0237 นางสาวศิรานุช บุญขาว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 237     0004-0238 นางสาวนัชรากรณ์ คําพรรษา          ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 238     0004-0239 นางสาววิมาลา ไชโยบัว            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 239     0004-0240 นางสาวอรอนงค์ สุขศรี            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 240     0004-0241 นางสาวพจนีย์ มะลิเพ็ง            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 241     0004-0242 นางสาวดัชนี คงพันดี             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 242     0004-0243 นางสาวอัญญรัตน์ พระวิสตย์  ั        ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 243     0004-0244 นางสาวพิชชาพร สิมมาวงษ์           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 244     0004-0245 นางสาวดุริยา ชูเชาวน์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 245     0004-0246 นางสาวบุญตา สวนสระน้ อย           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 246     0004-0247 นางสาวอุมาพร ชิณแสน             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 247     0004-0248 นางจีรานุช มูลประเสริ ฐ           ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 248     0004-0249 นางสาวนภา น้ อยคําลือ            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 249     0004-0250 นางสาวสมจิตร จินาวรณ์            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 250     0004-0251 นายสุชาติ เชื ้อเสนา            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 251     0004-0252 นางสาวศศิสร เมืองงาม            ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6
 252     0004-0253 นางศรัญญา ชูเชื ้อ             ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่ งราษฎร์ บารุง 6

      * หมายเหตุ   - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 47
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                ้
                      เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                         วิชาเอกภาษาไทย (0005)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล            สนามสอบ        ห้ องสอบ
  1     0005-0001 นายกฤษฎางค์ พันหอม                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  2     0005-0002 นางปฐมาภรณ์ เจียมตัว                 * ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  3     0005-0003 นางสาวณัฐณิชา สุทธิประภา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  4     0005-0004 นางวันเพ็ญ บุญสม                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  5     0005-0005 นางสาวนัทรี ยา พงษ์ สระ    ุ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  6     0005-0006 นายสมจิตร์ น้ อยราช                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  7     0005-0007 นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  8     0005-0008 นางพวงทิพย์ หาดงาม                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  9     0005-0009 นางนงเยาว์ พวงเงิน                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 10     0005-0010 นางสาววนิตติญา มวมขุนทด                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 11     0005-0011 นางสาวมะลิวน แสนศิริ ั                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 12     0005-0012 นางสาวลาวัณย์ ปั ญญารัมย์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 13     0005-0013 นางสาวดาวรุ่ง ศรี บษย์   ุ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 14     0005-0014 นายประยุทธ ฝอยวารี                  * ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 15     0005-0015 นางสาวจินตนา การรักษ์                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 16     0005-0016 นางเสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 17     0005-0017 นางสาวณัฐพร อมฤกษ์                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 18     0005-0018 นางสาวสุพตรา รอดเรืองฤทธิ์
                     ั                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 19     0005-0019 นายสําเร็ จ สะเริ ญรัมย์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 20     0005-0020 นางสาววันทนีย์ หวังศิริ                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 21     0005-0021 นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 22     0005-0022 นางสาวณัฐินีย์ นรารัมย์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 23     0005-0023 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 24     0005-0024 นางเสงี่ยม ฤทธิ์จอหอ                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 25     0005-0025 นางสาวบุญธิดา สมทวีศลป       ิ ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 26     0005-0026 นางสาวเรวดี ตาทอง                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 27     0005-0027 นางสาวอรจิรา พุมจันทร์  ่               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 28     0005-0028 นางสาวรจเรข เกษสําโรง                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 29     0005-0029 นางสาวอรวี พุกสวัสดิ์                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 30     0005-0030 นางสาวพรสวรรค์ นกจัน       ่           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 31     0005-0031 นายกฤษฎากรณ์ แย้ มสุคนธ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
                          หน้ าที่ 48
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 32     0005-0032 นางวัทนวิภา มิ่งมา            *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 33     0005-0033 นางสาวสิริพร อินทรโอภาส            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 34     0005-0034 นางกมลทิพย์ สุภา               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 35     0005-0035 นางสาวพิทยาภรณ์ จันทร์ แดง        *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 36     0005-0036 นางสาวรัฐนันท์ คนซื่อ           *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 37     0005-0037 นางสาววนิดา นาบํารุง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 38                    ุ
       0005-0038 นางสาวสุภาพร ศรี บญเรือง         *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 39                      ่
       0005-0039 นางพลอยพิมพ์ทอง สุยเฮงวัฒนกิจ         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 40     0005-0040 นางเริ งฤดี โสภาไชย              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 41     0005-0041 นางสาวหทัยวรรณ สาหร่ายทอง         *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 42     0005-0042 นางสาวสมพรประเสริ ฐ พีพิมาย  ่        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 43     0005-0043 นางสาวขวัญฤทัย ศรี นวล            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 44     0005-0044 นางสุมาลี ซาสอนตา               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 45     0005-0045 นางสาวจิตรลัดดา คงเพียร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 46     0005-0046 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 47                ิ
       0005-0047 นางสาวชุตมา กระรัน              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 48     0005-0048 นางกฤษณา พิมพ์ตน  ั             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 49     0005-0049 นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 50     0005-0050 นางสาววรารัตน์ กาหลง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 51                 ั
       0005-0051 นางสาวสุกญญา อุดมโภชน์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 52     0005-0052 นางสาวดารารัตน์ เมืองเจริ ญ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 53     0005-0053 นางสาวมัจฉา จันทร์ เปรี ยง          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 54     0005-0054 นางชฎากานต์ เจริญอินทร์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 55     0005-0055 นางสาวรัชนีภรณ์ ประพงษ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 56     0005-0056 นางสาวดาวเรือง ประสงค์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 57     0005-0057 นางสาวดุลยกิตติ กรณฑ์แสง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 58              ั
       0005-0058 นางสุภินนท์ ทัพภะเวส             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 59     0005-0059 นางสาวพิรญาณ์ นํ ้าคํา          *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 60     0005-0060 นางสาวจงรักษ์ งามวิลย   ั          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 61     0005-0061 นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 62     0005-0062 นางสาวจิราพร อุดม               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 63     0005-0063 นายพัสไสว ไชยทอง               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 64     0005-0064 นางสาวนาตยา มะเส็ง              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 65     0005-0065 นางสาวอมรรัตน์ บุญปั น   ้         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
                            หน้ าที่ 49
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 66     0005-0066 นางสาวดุสดี บุญส่ง                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 67     0005-0067 นายสุรชัย บุญโต                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 68                 ิ
       0005-0068 ว่าที่ร้อยตรี สทธิสรรค์ แววดี         *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 69     0005-0069 นายนิรุต ดีดพิณ                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 70     0005-0070 นายนพพร ศรปั ญญา                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 71     0005-0071 นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุม               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 72     0005-0072 นางสาวปราณี วรรณกางซ้ าย              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 73     0005-0073 นางสาวนงนุช อุปลี                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 74     0005-0074 นางสาวรจนา สิทธิจนทร์ ั              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 75     0005-0075 นางสาวยุราวรรณ์ อาชา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 76     0005-0076 นางวรนุต สังข์ศริ ิ                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 77     0005-0077 นางสาวดุจเดือน ซึมรัมย์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 78     0005-0078 นางปสุตา มณีรัตน์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 79     0005-0079 นางสาวสุชาดา จันทะวงษ์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 80     0005-0080 นางสาวสังวาลย์ เนตรแสงสี              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 81     0005-0081 นางนงนุช สรวลสรรค์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 82     0005-0082 นางสาววารุณี สุฤทธิ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 83     0005-0083 นางราตรี ทิพโชติ                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 84     0005-0084 นายพรชัย ผดุงสุข                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 85     0005-0085 นางสาวจารุณี พานธุใหม่               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 86     0005-0086 นางสุวภา ตุ้มหอม                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 87     0005-0087 นางสาวจิราพร รัตนสิงห์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 88     0005-0088 นางสาวเพลินพิศ แขนโพธิ์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 89     0005-0089 นางสาวแสงจันทร์ นุชารัมย์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 90     0005-0090 นางสาวสุชานาฎ ก้ านมะลิ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 91     0005-0091 นางสาวจิรภา ผ่านไกร                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 92     0005-0092 นายสายัณห์ ลาโพธิ์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 93     0005-0093 นางสาวนัชชนา สว่างชุม               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 94     0005-0094 นายประพันธ์ ปกรณ์ประภาพ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 95     0005-0095 นางสาวนิตยาภร เกลี ้ยงเกลา             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 96     0005-0096 นายณรงค์ เหมือนทรัพย์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 97     0005-0097 นางสาวศิริพร มาลัยรักษ์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 98     0005-0098 นางสาวยุวณี มาลัยรักษ์             *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 99     0005-0099 นางสาวนิตยา เพียรกิจนา               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
                            หน้ าที่ 50
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 100     0005-0100 นางสาววันทนา หนองหว้ า               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 101              ั
       0005-0101 นายวิชย ไกรสร                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 102     0005-0102 ว่าที่ร้อยตรี ร.ต. สุนทร คําทุม          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 103     0005-0103 นางสาวดวงฤมล ทุดปอ                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 104     0005-0104 นายศราวุฒิ โมกกงจักร                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 105     0005-0105 นางสาวสายรุ้ง เก้ าสกุล              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 106     0005-0106 นางสาวอรวรรณ สุรนิตย์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 107     0005-0107 นางสาวรุ่งณะภา แสงวงษ์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 108     0005-0108 นางรัชนี มีดวงจันทร์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 109     0005-0109 นางสาวเกวะริ นทร์ เทพจังหรี ด           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 110     0005-0110 นางสาวจินตนา สิงห์เงิน               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 111     0005-0111 นางสาวตติญา อยูโต   ่              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 112     0005-0112 นางมาริ สา อาจจันดา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 113     0005-0113 นางพนิตตา พิมาย                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 114     0005-0114 นางสาวจิรภิญญา วงศ์ใหญ่              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 115     0005-0115 นางสาวอัญชลี ศรี บญเรืองุ             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 116     0005-0116 นายไพศาล เถาว์ประสาท                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 117     0005-0117 นางสาวไพบูรณ์ วงค์แสน               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 118     0005-0118 นางสาวทัชชุวรรณ เวียงพล              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 119     0005-0119 นางสาววิริญา บัวหงษ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 120     0005-0120 นางอรทัย ศรี สวรรค์              *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 121                  ั
       0005-0121 นางสาวสิริลกษณ์ กองโส               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 122     0005-0122 นางเดือนฉาย สาหร่าย              *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 123                 ั
       0005-0123 นางสาวสิณฐตา นิรันด์พนธ์   ั          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 124     0005-0124 นายพงษ์ อนันต์ พรหมสูงยาง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 125     0005-0125 นางสาวธันวดี ธรรมชน                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 126                ั
       0005-0126 นายสุทธินน ชิงชัย                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 127     0005-0127 นางสาวจริ ญญา บุษราผ่องพักตร์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 128     0005-0128 นางสาวอรนุชย์ ชุมชน                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 129     0005-0129 นางสาววิลาวัลย์ เฉียงเหนือ             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 130     0005-0130 นางสาวทิชากร สารทอง                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 131     0005-0131 นายจักรภพ เมืองสุวรรณ์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 132     0005-0132 นางไพฑูรย์ ภารรักษา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 133     0005-0133 นางสาวอาทิตยา ยืนยง                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
                          หน้ าที่ 51
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 134     0005-0134 นางสาวโสมนัส ใจบุญ               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 135     0005-0135 นางสาวสุพรรณี อาษาพันธ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 136     0005-0136 นายณรงค์ การเพียร               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 137     0005-0137 นางสาวทองใหม่ เกตุแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 138     0005-0138 นางสาวกัญญณัฐ ทองมาก              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 139     0005-0139 นางสาวสายลม ละครพล               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 140     0005-0140 นางสาววรัญอร สุพล               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 141     0005-0141 นางสาวจันทรา โคตรบรม              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 142     0005-0142 นางอรวรรณ ลัคษร                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 143     0005-0143 นางสาวนิดา นิ่มวงษ์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 144     0005-0144 นางสาวนภาพร ปิ นตารักษ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 145     0005-0145 นายไพรัส ชมวนา                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 146     0005-0146 นายสนอง บุดดา                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 147     0005-0147 นางสาวสาวิตรี ชื่นตา              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 148     0005-0148 นางสาวบุศริ นทร์ ไชยทน             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 149     0005-0149 นางสาววันเพ็ญ รอดย้ อย             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 150     0005-0150 นางสาวสิวภรณ์ สัทธรรม           *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 151     0005-0151 นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสน            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 152     0005-0152 นางสาวบุญตา ชะเชม             *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 153     0005-0153 นางสมจิต คุณวิเศษ               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 154     0005-0154 นางสาวราตรี ผลโภชน์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 155     0005-0155 นางสาวอัญรัตน์ อินทบุตร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 156                ุ
       0005-0156 นางสาวกุสมา ไชยหาญ               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 157     0005-0157 นายสิทธิพงศ์ ฤทธิ์สยอง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 158     0005-0158 นางสาวสุภาวดี พิลาคํา             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 159     0005-0159 นางสาวพีร์ บุญนาค               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 160     0005-0160 นายรุ่ งโรจน์ คุณนาม              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 161     0005-0161 นางณัฐกมล พูนคํา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 162     0005-0162 นางสาวทศพร อัตวานิช              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 163     0005-0163 นางสาวเพียงเพ็ญ เพียรสันเทียะ         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 164     0005-0164 นางสาววนิดา ศรี ประทุม             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 165     0005-0165 นางสาวมัทนา ขุนศรี               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 166     0005-0166 นายนพพงศ์ กองไธสง               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 167     0005-0167 นางอุไรภรณ์ กองไธสง            *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
                             หน้ าที่ 52
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 168     0005-0168 นางสุคนธ์ ทิพย์ โพธิ์เย็น            *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 169     0005-0169 นางสาวภาวิตา พันโกฎิ                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 170     0005-0170 นายสัมฤทธิ์ สายนวลเวช                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 171     0005-0171 นายแสง มีดี                     ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 172                    ั
       0005-0172 นายชริ นทร์ ที่พกบ้ านโจด              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 173     0005-0173 นายนพดล สังข์ทอง                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 174     0005-0174 นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญปั ญญา              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 175               ั
       0005-0175 นายศรี วิชย อริ ยสินกุล               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 176     0005-0176 นางนฤมล หนูหล้ า                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 177     0005-0177 นางสาวลําดวน ทองลา                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 178     0005-0178 นางสาวรุ่งฤดี เที่ยงพร             *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 179     0005-0179 นายสุวรรณเมธี เหล่ามาลา             *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 180     0005-0180 นางสาวไพมณี ดากาวงค์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 181     0005-0181 นางสาวอารี ยา ปี แหล่              *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 182     0005-0182 นางสาวทิพย์วรรณ ทองฤทวี               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 183                 ุ
       0005-0183 นางสาวสุขมาภรณ์ กุณฑล              *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 184     0005-0184 นางสาวจุรีรัตน์ กุตระแสง              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 185     0005-0185 นางสาวเกวลี เกรัมย์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 186     0005-0186 นางยุพดี นิลขํา                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 187     0005-0187 นายสนอง ผะเดียงครบุรี                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 188     0005-0188 นางนันทนา คํามิทน   ั               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 189                ั
       0005-0189 นางสาววิลยพร แสงเพชร                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 190     0005-0190 นางสาวเมตตา คลังคําภา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 191     0005-0191 นายมานพ เนือน่วม้                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 192     0005-0192 นางสาวปวริ สา ฤาวงศ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 193     0005-0193 นางสาวเนาวรัตน์ เหมือนโพธิ์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 194     0005-0194 นายสุรชัย คําเสียง                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 195     0005-0195 นางสาวแคธริ ยา โพธิ์ศรี               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 196     0005-0196 นายปรี ชากร นามแสงผา                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 197                   ิ
       0005-0197 นางสาวพิชญ์ สนี เชษฐสิงห์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 198     0005-0198 นางสาวอัญชลี วรรณโกษิ ตย์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 199     0005-0199 นางสาวเรื องรอง สีเขียว               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 200     0005-0200 นางสาวอัญชลี ชัยเสน                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 201     0005-0201 นางธีมาพร แสงจัตรัส   ุ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
                          หน้ าที่ 53
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 202     0005-0202 นางสาวกตชกร ประมวลทรัพย์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 203     0005-0203 นายอนันต์ ปาระพิมพ์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 204     0005-0204 นางสาววิลาวัณย์ วรรณสาร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 205     0005-0205 นางสาวจิรัฐติพร สุวรรณประดิษฐ์        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 206     0005-0206 นางสาวพนมวรรณ ขันนอก             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 207     0005-0207 นางสาวนภัส เสือสิงห์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 208     0005-0208 นางสาวอุไรวรรณ มณีลํ ้า            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 209     0005-0209 นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 210     0005-0210 นายไพโรจน์ สุวรรณดี              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 211               ั
       0005-0211 นายภาณุวฒน์ ปั ดกอง            *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 212     0005-0212 นางสาวณัฐชมนภัทร สังข์สมบูรณ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 213     0005-0213 นางสาวยุภาภรณ์ ศรี สมบัติ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 214     0005-0214 นางสาวอุมาริ นทร์ คําญา            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 215     0005-0215 นางนิตยา สุขสําราญ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 216     0005-0216 นางสาวพาขวัญ จอกทอง              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 217     0005-0217 นางสาวเอมอร อิ่มด้ วยบุญ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 218     0005-0218 นางสาวสุพิญญา แก้ วสายตา           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 219     0005-0219 นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 220     0005-0220 นางสาวโชติกา เปรมสิงห์ชย   ั        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 221     0005-0221 นางสาวชนิษฐา ศรี ถาวร             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 222     0005-0222 นายอาทิตย์ เอกลาภ               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 223     0005-0223 นางสาวลําดวน เจ้ าซ้ าย            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 224     0005-0224 นายสิทธิพงค์ พรหมรส              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 225     0005-0225 นางสาวมัทนียา แก้ วหาญ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 226     0005-0226 นางสาวกรนิภา ภักมณี              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 227     0005-0227 นางสมถวิล เจนดง                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 228     0005-0228 นายวุธยา สืบเทพ                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 229     0005-0229 นางสาวแสงดาว โฉมฉาย              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 230     0005-0230 นายวิเชียร กิตติวิเชียรสกุล          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 231     0005-0231 นางสาวมาลา เสาวรส               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 232     0005-0232 นางอารยา ทรัพย์เจริ ญ           *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 233     0005-0233 นางสาวงามเพ็ญ คําศรีเมือง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 234     0005-0234 นายวิรัตน์ พุมมา               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 235     0005-0235 นางสาววรารัตน์ พลกล้ า            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
                          หน้ าที่ 54
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 236     0005-0236 นายเจริ ญพร เชื ้อแดง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 237     0005-0237 นางสาวละอองดาว ดาบโสมศรี            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 238     0005-0238 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์ แตงอ่อน        *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 239     0005-0239 นางสาวเนาวรัตน์ เอี่ยมพล            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 240     0005-0240 นางสาวนภาพร ชัยวิสย  ั          *  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 241     0005-0241 นางปาหนัน วงศ์วิเศษ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 242     0005-0242 นางสาวแคทรี ยาภรณ์ อินทิพย์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 243                   ุ
       0005-0243 นางสาวสุทินา อุชพงศ์อมร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 244             ั
       0005-0244 นางสุกญญา ชูสกุล                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6

      * หมายเหตุ   - เอกสารไม่ครบ
                           หน้ าที่ 55

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                              ้
                    เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                        วิชาเอกสังคมศึกษา (0006)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
  1                 ั ์
       0006-0001 นายพิชยศิลป สินธุไสย            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  2                  ั
       0006-0002 นายสันติชย อุ้มรัมย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  3     0006-0003 นางสาววาสนา ทํามาคํา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  4     0006-0004 นายธรรมรัตน์ ชูทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  5     0006-0005 นายธาดา ธรรมยาฤทธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  6     0006-0006 นายชัยจิรกิตติ์ อุดพ้ วย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  7     0006-0007 นายวิชิต สุระโส              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  8     0006-0008 นางสาวนวลอนงค์ สีทม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
  9     0006-0009 นางวิภาวรรณ บุญเลี ้ยง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 10     0006-0010 นางสาวรุ่งเรื อง นุ่มสําอางค์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 11     0006-0011 นายทรงศาสตร์ โมคมูล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 12     0006-0012 นางสาวสุจิตรา ศิริพนธ์    ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 13     0006-0013 นายสุเมธวิทย์ ชาวลุมบัว    ่      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 14     0006-0014 นายธนวิน จํานงค์วฒิ    ุ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 15     0006-0015 นางสาวพัชชา ญาณผล             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 16     0006-0016 นางสาวรจนา รุ่ งเรื อง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 17     0006-0017 นางสาววรญา แสงสว่าง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 18     0006-0018 นางสาวภัทราวรรณ สมบรม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 19     0006-0019 นางสาวบังอร จอกนาค             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 20     0006-0020 นางสาวภัทรีญา แก้ วพรม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 21     0006-0021 นายสายันต์ นันทศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 22     0006-0022 นางสาวอําไพ มียอด             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 23     0006-0023 นายบุญมี จันดํา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 24     0006-0024 นางสาววิภาพร วังทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 25     0006-0025 นางสาวมณฑา มณีเรือง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 26     0006-0026 นางสาววันเพ็ญ ขานสระน้ อย         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 27                ิ
       0006-0027 นางจุตรัตนา ระเบียบนา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 28     0006-0028 นางวานิดา สิงห์คํา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 29     0006-0029 นายดําเนิน บุญเดช             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 30     0006-0030 นายเกรี ยงไกร จิ๋วแหยม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 31     0006-0031 นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
                        หน้ าที่ 56

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 32     0006-0032 นางฤทัยรัตน์ วรรณภานันท์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 33     0006-0033 นายจารึก ใจหมัน   ่         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 34     0006-0034 นางสาวปราณี แก้ วพรม         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 35     0006-0035 นางสาวลัดดาวัลย์ เปิ นขุนทด      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 36     0006-0036 นางสาวขนิษฐา ปิ ตพรม         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 37     0006-0037 นายชัยวัฒน์ ชมมา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 38     0006-0038 นางสาวจุฑารัตน์ ทิศกระโทก       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 39     0006-0039 นาสาวกาญกมล เพ็ชรกอง         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 40     0006-0040 นางสาววิลาวัลย์ จินะ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 41     0006-0041 นางสาวธิชากร รุ่ งนามา        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 42     0006-0042 นางสาวธนวรรณ เจริญชัยวัฒน์      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 43     0006-0043 นางวัฒนา แจ้ งสุข           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 44     0006-0044 นางเรณู จําปานิน           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 45     0006-0045 นายคํารณ เพ็ญทอง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (1)
 46     0006-0046 นายบรรเจิด มีกล  ุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 47     0006-0047 นางอัจฉรี วรรณ ปั นทะโชติ       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 48     0006-0048 นางสาวนงเยาว์ สุทธิแย้ ม       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 49                ุ
       0006-0049 นางสาวพิกล เงินก้ อน         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 50     0006-0050 นางสาวกัญพิธา ไกรสิงห์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 51     0006-0051 นางเนาวรัตน์ เชื ้ออ่อน        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 52     0006-0052 นางสาวพรทิพย์ เหลือนาง        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 53     0006-0053 นายเชษฐา กันนา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 54     0006-0054 นางสาวเพ็ญ สาสังข์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 55     0006-0055 นางสาวภัทรอัปสร จิตนุพงศ์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 56     0006-0056 นางสาวอนงค์ ประทุมปี         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 57     0006-0057 นายธีระพล ผดุงทรัพย์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 58     0006-0058 นางสาวแก้ วใจ แซ่กอ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 59     0006-0059 นางสาวสุดใจ มุทาพร          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 60     0006-0060 นางสาวสุรัลชนา เสมารัมย์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 61     0006-0061 นายอนุชาติ นาดี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 62     0006-0062 นายธีรวัฒน์ กําแพงเพ็ชร        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 63     0006-0063 นายไตรจักร จันทรสมบัติ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 64     0006-0064 นายนิรุตต์ มูลสี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 65     0006-0065 นางสมจิตร สุเรรัมย์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
                           หน้ าที่ 57

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ         ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 66     0006-0066 นายธงชัย สุเรรัมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 67     0006-0067 นางดวงกมล โพธิลกษณ์    ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 68               ิ
       0006-0068 นางสาวชุตภรณ์ พวงเกษ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 69     0006-0069 นางสาวสุทธีรนันท์ พึงเพียร ่        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 70     0006-0070 นางสาวกนธิชา พงษ์ ประเสริฐ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 71     0006-0071 นางสาวประภาพรรณ จงใจรักษ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 72     0006-0072 นายศรายุทธ ภาคาแพทย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 73     0006-0073 นายจรัญญา พันธ์ ยิ ้ม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 74     0006-0074 นางสาวนิภาวรรณ์ แสนเสนาะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 75     0006-0075 นายเจ็ดทะนาน นาคประสม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 76     0006-0076 นางสไบแพร เบญมาตย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 77     0006-0077 นางรักชนก คําศรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 78     0006-0078 นางไพรัตน์ ญาติฉิมพลี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 79     0006-0079 นายประวิทย์ สุขกระชอน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 80     0006-0080 นางสาวพิยดากรณ์ โดยพิมาย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 81                ั
       0006-0081 นางสาวสุพตรา สุตะพันธ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 82                 ั
       0006-0082 นางสาวสุพตรา คําสุข             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 83     0006-0083 นางสาววรรณภา ติละบาล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 84     0006-0084 นางสาวเกษมสุข ศิริมงคล           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 85     0006-0085 นางจาตุพร อยูศริ   ่ ิ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 86                  ั
       0006-0086 นางสาวสุพฒสา สุพรมพิทกษ์    ั      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 87     0006-0087 นายวีระชาติ กันประดับ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 88     0006-0088 นางสาวปิ ยวรรณ ภูนาสูง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 89     0006-0089 นางสาณิชมน ชูในเมือง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 90     0006-0090 นางสาวณัฐมน แก้ วเกล็ด           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (2)
 91     0006-0091 นายสมพงษ์ นาคเสน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 92     0006-0092 นางสาวทนีวรรณ ศรีสงห์     ิ       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 93     0006-0093 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 94     0006-0094 นางสาวพิลารัตน์ คุ้มเผ่า          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 95     0006-0095 นางสาวชนิกรรณดา กิจนพศรี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 96     0006-0096 นายนพรัตน์ สอ้ าง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 97     0006-0097 นายวิรัช รัตนโกสุม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 98     0006-0098 นางสาวสุพรรณิการ์ วงสวาห์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 99     0006-0099 นางสาวพัชริ นทร์ เศียรนอก          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
                         หน้ าที่ 58

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 100     0006-0100 นายทรงธรรม ตันเจริ ญ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 101     0006-0101 นางอุษา ลดหวัน   ่           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 102     0006-0102 นางลํายอง คุ้มปรางค์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 103     0006-0103 นางจิราพร ทิพย์ประเสริ ฐ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 104     0006-0104 นายฤชัย คุณพล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 105     0006-0105 นายมโนธรรม ทองมหา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 106     0006-0106 นางโสภา ลําพูน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 107     0006-0107 นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 108     0006-0108 นายธีระพล ใจประเสริ ฐ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 109     0006-0109 นางสาวนฤมล กองสุวรรณ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 110     0006-0110 นางสาวสิรินภา สุขแจ่ม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 111     0006-0111 นางธิดารัตน์ นนศรีภกดี   ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 112     0006-0112 นางสาวนิสา แก้ วบุตร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 113     0006-0113 นางสาวธัญญรัตน์ เคนจอหอ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 114     0006-0114 นายอัศนัย ดําพิทกษ์ ั          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 115     0006-0115 นางสาวสุกรรญา พึงพะลัย  ่        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 116     0006-0116 นายสุขเกษม ทิพโชติ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 117     0006-0117 นางสาวอําพร ไพฑูรย์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 118     0006-0118 นายธนาทร แสงเพ็ชร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 119     0006-0119 นายกิตติพงศ์ เทียมมล           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 120     0006-0120 นางสาวบัอร รอบรู้            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 121                  ่
       0006-0121 นายธีรวัฒน์ อุนทรัพย์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 122     0006-0122 นางสาวอัจฉรา จันทร์ ผอง   ่      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 123     0006-0123 นายวิทยา พลเทพ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 124              ั
       0006-0124 นายอนุวฒร์ แสงวัน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 125     0006-0125 นางสาวอภิรักษ์ เรื อนทองคํา       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 126     0006-0126 นางสาวเบญจวรรณ สงวนธรรม         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 127                 ุ
       0006-0127 นางสาวทิพย์สดา สุริยะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 128     0006-0128 นางสาวอมรศรี พิลยกุล  ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 129     0006-0129 นายสุชาติ ตาบทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 130     0006-0130 นายก้ องเกียรติ ศรี น้อย         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 131     0006-0131 นางยุพินธุ์ จันทร์ กระมล         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 132     0006-0132 นางสาวลมูลเพชร มะณี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 133     0006-0133 นางพิศมัย ศรีเสมอ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
                       หน้ าที่ 59

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล          สนามสอบ         ห้ องสอบ
 134     0006-0134 นางสาวยุพิน อ่อนห้ างหว้ า      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 135     0006-0135 นางสาวขันทอง พิชย   ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (3)
 136     0006-0136 นางสาวทิพย์มงคล ปิ สายะโส      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 137     0006-0137 นางนุชจริ นทร์ โลตุฤทธิ์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 138     0006-0138 นายประดิษฐ์ ชื่นบาน         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 139     0006-0139 นายวัฒนา แข่งขัน           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 140     0006-0140 นางสาวสไบพร คําภิรมย์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 141     0006-0141 นางสาวเกษร ศรีทองสุข         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 142     0006-0142 นางทรงศรี สมบูรณ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 143     0006-0143 นางสาวสมฤทัย ปิ ยะรัตน์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 144     0006-0144 นายกฤษณพงษ์ พระไตรยะ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 145     0006-0145 นายสราวุธ อินทร์ เอี่ยม       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 146     0006-0146 นายไพฑูรย์ มนชะอุม   ่      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 147     0006-0147 นางสุมาลี ปิ ยะพันธ์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 148     0006-0148 นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 149     0006-0149 นายจริ นทร์ ตาบทอง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 150     0006-0150 นางสาวกาญจนา เสมอโภค         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 151     0006-0151 นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 152     0006-0152 นายอินทัช ราชอาจ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 153               ิ
       0006-0153 นางสาวฐิ ตญา ปาระบุญ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 154     0006-0154 นางธนิตา สังข์บวศรีั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 155     0006-0155 นางสาวสังวาลย์ จ้ อยนุแสง      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 156     0006-0156 นายธนากร ไกรแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 157     0006-0157 นางสาวประดับดวง หุบกระโทก      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 158     0006-0158 นางสาวทิพากร การสรรพ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 159     0006-0159 นางสาวนาตยา นาคแสง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 160     0006-0160 นางสาวรุ่งนภา ก้ อนแก้ ว       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 161     0006-0161 นายปั ณณวัฒน์ สนเล็ก         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 162     0006-0162 นายเดชา ราชชมภู           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 163     0006-0163 นางสาวริ นดา สีสะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 164                ุ
       0006-0164 นางสาวนิลบล วรรณลักษณ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 165     0006-0165 นางสาอัญชนก คงพินิจ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 166     0006-0166 นางสาวลัดดาวรรณ นัดดาเทพ       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 167     0006-0167 นางสาวกรรณิการ์ พานทอง        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
                          หน้ าที่ 60

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ        ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 168     0006-0168 นางสาวนิภาพร พนมเขต            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 169     0006-0169 นายสุรพล วงศ์สวรรคกร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 170     0006-0170 นายอรรถพงษ์ ส่งแสง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 171     0006-0171 นางจันทนา อยูแก้ ว  ่           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 172     0006-0172 นางสาวสายพิน สวยสม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 173     0006-0173 นางรุ้งทิพ ขุนทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 174     0006-0174 นางสาวรัตนา ดาวเรื อง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 175     0006-0175 นายสรรเสริ ญ อรรถเนตร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 176     0006-0176 นางสางอริ สศรา โพธิ์ชยเลิศ ั        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 177     0006-0177 นางสาวมุกดา ยอดเสน่ห์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 178     0006-0178 นางสาววริ ศรา อรัญภูวนารถ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 179     0006-0179 นางสาวพรรณทิพย์ ศิริจนทพันธุ์ ั      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 180              ั
       0006-0180 นายสุพฒน์ สีไลรัมย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (4)
 181     0006-0181 นางสาววราภรณ์ บุญเสร็ จ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 182     0006-0182 นางสาวปาริ ชาติ หวังดี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 183     0006-0183 นายเอกรัตน์ สวรรค์พรเพ็ญ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 184     0006-0184 นางสุชาดา วรพันธ์ พานิช          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 185     0006-0185 นางสาววนัณรัตน์ ศรีด้วง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 186     0006-0186 นางบัวลํา นอมี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 187     0006-0187 นางสาวอรอุมา พรหมศรี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 188     0006-0188 นายสุนทร โมฆรัตน์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 189     0006-0189 นางสาวรัตนาภรณ์ เทินเทา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 190     0006-0190 นายอรุโณทัย เนือเทศ   ้         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 191     0006-0191 นายอโนทัย หมันกิจ ่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 192     0006-0192 นางสาวบุญนาค โมกศิริ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 193     0006-0193 นางจันทร์ พิมล จันทร์ ยก          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 194     0006-0194 นางสาวปานทอง ผลเลขา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 195     0006-0195 นางสาววรรณา ขาวนิ่ม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 196                ั
       0006-0196 นางสาวรุจิลกษณ์ ศรีคทธะนาม  ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 197     0006-0197 นายเบญจ แก้ วการ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 198     0006-0198 นายเกษม สุจริต               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 199     0006-0199 นายประสานศิลป จึงเจริญ ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 200     0006-0200 นางสุรีย์พร รุ่ งเรื อง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 201     0006-0201 นางสมฤดี เพ็งลาย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
                          หน้ าที่ 61

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล             สนามสอบ         ห้ องสอบ
 202     0006-0202 นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 203     0006-0203 นางสาวพรทิพย์ นวลจันทร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 204     0006-0204 นายอนุ อารมณ์ชื่น             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 205     0006-0205 นายอดิศร ใจสิงห์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 206     0006-0206 นางสาววรนุช ตระกูลดี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 207     0006-0207 นางสาวผุสดี เท้ าสิงห์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 208     0006-0208 นางสาวพจมาน ผ่องจิตร์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 209     0006-0209 นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 210     0006-0210 นางสาวสมบัติ กวางแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 211                ิ
       0006-0211 นางสาวชุตมา เศรษฐพันธ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 212     0006-0212 นางสาวภัทรภร บุญสร้ อย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 213     0006-0213 นางสาวจินตนา สีบตร   ุ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 214     0006-0214 นายสุวิทย์ สามีโคตร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 215     0006-0215 นางสาวขรพรรษ ธรรมรส            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 216     0006-0216 นางสาวสุพรรษา นากองศรี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 217     0006-0217 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคํา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 218     0006-0218 นางรวิวรรณ วงศ์มณี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 219     0006-0219 นางสาวมยุรี ชิณวัง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 220     0006-0220 นางสาววรรณา มาดี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 221     0006-0230 นายสันทยา พลศรีดา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 222     0006-0231 นายศิวเทพ ศรี พอ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 223     0006-0232 นางสาวปริ สนา พึขนทด ุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 224     0006-0233 นางสาวอัญชลี อินทร์ โอภาศ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 225     0006-0234 นางภัทรสุดา ไชยปั ญหา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (5)
 226     0006-0235 นายเสียน ดวงมณี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 227     0006-0236 นายประกาย ชุมมาก ่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 228             ั
       0006-0237 นางสุกญญา หมู่เจริ ญ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 229     0006-0238 นายชโลธร เดชบาล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 230     0006-0239 นางสาวนัยนา ชํ่าชอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 231     0006-0240 นางสาวจันทนา มังมี ่           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 232     0006-0241 นางสาวอุดม พุทธานุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 233     0006-0242 นายกิตติศกดิ์ ต่ายสุวรรณ์
                 ั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 234     0006-0243 นางสาวบุษริน วงศ์คําตา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 235     0006-0244 นายอลงกรณ์ นามไพร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
                        หน้ าที่ 62

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 236     0006-0245 นายนิรันดร์ จันร์ ไพสิชฐ์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 237             ั
       0006-0246 นายพิชย ใช้ ช้าง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 238     0006-0247 นางสาวศิริประภา ไชยอินทร์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 239     0006-0248 นางสาวทศวรรณ วงศ์ตะวัน         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 240     0006-0249 นางสวนิตยา โคตรแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 241     0006-0250 นางสาวภาวินี เพ็งพัด          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 242     0006-0251 นางสาวธัญชนก หมวกขุนทด         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 243     0006-0252 นางสาวกันธิชา นวลดอกรัก        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 244     0006-0253 นายวิชชา ไชยเพ็ชร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 245     0006-0254 นายสุเทพ จุลพรรณ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 246     0006-0255 นายนิกร วงษ์ ทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 247     0006-0256 นางสาวนภาพร แต้ มทอง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 248     0006-0257 นางลดาวดี ใจสู้ศก   ึ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 249     0006-0258 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 250     0006-0259 นายสมพงษ์ มิตราช            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 251     0006-0260 นางสาวกัลยา สิมมา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 252     0006-0261 นางสาวสมจิต ห่อทอง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 253     0006-0262 นายธนาวัฒน์ ทิพรักษ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 254     0006-0263 นางสาวเมธิณี เครื่ องพาที       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 255     0006-0264 นางสาวนํ ้าฝน ประจุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 256     0006-0265 นางสาวธนิดา สุราษฎร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 257     0006-0266 นายธวัชชัย หมื่นไธสง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 258     0006-0267 นางสาวปราณี ปรางทอง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 259                  ั
       0006-0268 นายโฆษิ ต วิวธวานนท์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 260     0006-0269 นยพีระพัฒน์ ศรแก้ วดารา        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 261     0006-0270 นายสุนทร สิทธิศกดิ์ ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 262     0006-0271 นางเนาวรัตน์ ทิพย์ขนทด ุ       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 263     0006-0272 นายประหยัด ศรี อ้วน          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 264     0006-0273 นางพัชนี ถวิลไพร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 265     0006-0274 นายเอกสิทธิ์ ปิ่ นทอง         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 266     0006-0275 นางสาวน ้าผึ ้ง กัลปดี         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 267     0006-0276 นางสาวพวงผกา การคุณี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 268     0006-0277 นายสหชัย คาไวย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 269     0006-0278 นายณัฐพงศ์ เทียมเพ็ง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
                         หน้ าที่ 63

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ       ชื่อ - สกุล            สนามสอบ         ห้ องสอบ
 270     0006-0279 นางวิจิตร ตาลเลี่ยม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (6)
 271     0006-0280 นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชย   ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 272     0006-0281 นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 273     0006-0282 นางสาวสมฤทัย พยอมหวล           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 274     0006-0283 นางสาวจันทนี หริ นทรานนท์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 275     0006-0284 นางอําพัน ฉิมปาน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 276     0006-0285 นางสาวโกโสภา ประภารัตน์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 277     0006-0286 นายจตุวฒน์ วลีวงษ์
                 ั               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 278     0006-0287 นายสายันต์ วิลาจันทร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 279     0006-0288 นายนพพร โฉมนาด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 280     0006-0289 นายสมศักดิ์ โททอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 281     0006-0290 นายวัชระ หมู่มหาพิทกษ์ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 282     0006-0291 นางสาวสุพชฌา ประมา
                  ั              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 283     0006-0292 นางสาววาสนา โนรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 284     0006-0293 นางสาวจารุวรรณ ควรแถลง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 285     0006-0294 นายวีระยุทธ หามนตรี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 286     0006-0295 นางณัฐนันท์ นุประพันธ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 287     0006-0296 นายธนพจน์ โพสมัคร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 288     0006-0297 นายมงคล กีธันวา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 289     0006-0298 นางสาวลักขณา บุราสิทธ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 290     0006-0299 นางสาวศิริวรรณ จันทริ ก         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 291     0006-0300 นายศิริชย เอี่ยมพันธ์
                ั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 292     0006-0301 นายณัฐชัย พลังกูร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 293     0006-0302 นางสาวกมลวรรณ คะเรรัมย์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 294     0006-0303 นางสาวเพชร โตเมศร์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 295     0006-0304 นายดํารงศักดิ์ ทวินนท์
                      ั          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 296     0006-0305 นายเอกรัตน์ ดาราโอภาส          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 297     0006-0306 นางลักขณา ภาคโภคี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 298     0006-0307 นายวิสยทัศน์ พรหมขันธ์
               ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 299     0006-0308 นางสาวอําพร ศรี คริ นทร์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 300     0006-0309 นางสาวมานิตา ปิ่ นเกศ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 301     0006-0310 นายปราโมทย์ กระแสเทพ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 302     0006-0311 นายกิรายุทธ อาษานอก           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 303                      ั
       0006-0312 นางณัฐธยาน์ กิตติพชราวิชญ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
                        หน้ าที่ 64

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ      ชื่อ - สกุล           สนามสอบ         ห้ องสอบ
 304     0006-0313 นายคาพันธ์ คุ้มไพฑูรย์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 305     0006-0314 นางสาววธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 306     0006-0315 นายวัชระ วิริยา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 307     0006-0316 นายนคร เมืองจันทร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 308     0006-0317 นางสาววงเดือน สีหะวงษ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 309     0006-0318 นางสาวจุฑามาศ บุตรงาม         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 310     0006-0319 นายเจริ ญ บุษบงกรด          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 311     0006-0320 นางสาวปวีณา สนพลอย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 312     0006-0321 นายอุไทย โกยชัย            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 313     0006-0322 นางบังอร ดาสนม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 314     0006-0323 นายเกรี ยงศักดิ์ แอมกระโทก      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 315     0006-0324 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ ทะนี      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (7)
 316     0006-0325 นางสาวสนิท สุกนาค           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 317     0006-0326 นายพีรยุทธ สารวจวงศ์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 318     0006-0327 นายประจักษ์ เอี ้ยงเถื่อน       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 319     0006-0328 นางสาวนวพันธ์ เกสอินทร์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 320     0006-0329 นางสาวพัทธถิรา ชาลี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 321     0006-0330 นางสาววรรณภา เสาเวียง         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 322     0006-0331 นายคมสินธุ์ ต้ นสีนนท์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 323     0006-0332 นายสราวุธ วงษาเดิม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 324     0006-0333 นายสมชาย หูตาชัย           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 325     0006-0334 นายพินิจ คนเสงี่ยม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 326     0006-0335 นางสาวสุมาลี คล่องแคล่ว        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
 327     0006-0336 นายนพดล สุริยะ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (8)
       * หมายเหตุ - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 65
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                 ้
                       เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                         วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (0007)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล            สนามสอบ        ห้ องสอบ
  1                    ั
       0007-0001 นางสาวสุพตรา บุญภักดี                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  2     0007-0002 นางสาวพรรณเอมอร ชินวงษ์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  3     0007-0003 นางสาวพจนารถ อาแพงพันธ์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  4     0007-0004 นางสาวจันทรัตน์ สนพลอย                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  5     0007-0005 นายปริ ชญา สมพงศ์                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  6     0007-0006 นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  7     0007-0007 นางสาวจันทนา ติ๊บแก้ ว                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  8     0007-0008 นางสาวจิราภา พลารักษ์                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
  9     0007-0009 นางสาวพรรวิภา อินทิม                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 10     0007-0010 นางสาววัชรา เนาแสง                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 11     0007-0011 นางสาวสุรินดา แจ่มใส                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 12     0007-0012 นางสาวสุนีรัตน์ วิลาวรรณ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 13     0007-0013 นางสมฤทัย แก้ วดา                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 14     0007-0014 นางอัศวิน บุญแย้ มวงษ์                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 15     0007-0015 นายกิตติศกดิ์ เทศศรี
                     ั                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 16     0007-0016 นางสาวนพวรรณ พากเพียร                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 17     0007-0017 นางปิ่ นฤทัย พวงพิกล     ุ             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 18     0007-0018 นางสมพร บุญประกอบ                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 19     0007-0019 นายไพทูล ผักเชต                     ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 20     0007-0020 นางสาววัชราภรณ์ จอมทรักษ์                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 21     0007-0021 นางจริ ยา ศุภผล                     ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 22     0007-0022 นายกิตติ สุรวิทย์                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 23     0007-0023 นางสาวรัชฎาพร โพธิ์ศรี                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 24     0007-0024 นางสาวพรสวรรค์ ศรีเหรา                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 25     0007-0025 นายวัชระ รักษาพล                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 26     0007-0026 นางสาวปาจารี ย์ บุญรอด                 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 27     0007-0027 นางสาวสายพันธ์ มีแดง                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 28     0007-0028 นางพานิช แสนกล้ า                    ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 29     0007-0029 นางมณีรัตน์ เกษมดาย                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 30     0007-0030 นางสาววิภาวี ยัสโยธา                  ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
 31     0007-0031 นางสาวกนกอร พานอิน                   ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร      1
                          หน้ าที่ 66
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 32     0007-0032 นางสาวชฎาภรณ์ สนิมคล ้า          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 33     0007-0033 นางสาวอัจฉรัตน์ ใจกล้ า          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 34     0007-0034 นางสาวอารี ย์ ศรี นรา           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 35                 ั
       0007-0035 นางสาวสิริลกษณ์ ศรีสว่าง          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 36     0007-0036 นางสาวอุษา นัดทะยาย            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 37     0007-0037 นางสาววาสนา โง้ วสกุล           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 38     0007-0038 นางสาวนุชรี แก่นลา             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 39     0007-0039 นางปรี ยาภรณ์ ชมสุข            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 40     0007-0040 นางสาวสมหมาย ภู่พิจิตร           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 41     0007-0041 นางสาวปรัศมน นามบุราณ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 42     0007-0042 นางสาวเญาวเรศ ปิ่ นอยู่          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 43             ิ
       0007-0043 นางฐิ ตพร ภูผา               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 44     0007-0044 นางสาวกมลลักษณ์ เกตุแจ่ม          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 45     0007-0045 นางสาวจิราวรรณ บุญชู            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   1
 46     0007-0046 นางสาวศยามล เรื อนไทย           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 47              ั
       0007-0047 นายอุทย ลุนพิจิตร             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 48                  ั
       0007-0048 นางสาวสุทธินนท์ เกิดแก้ ว         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 49     0007-0049 นางสาวจิณรพัฎ บุญปลูก           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 50     0007-0050 นางสาวมะลิพร แดงตะขบ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 51     0007-0051 นายชวลิตร ผิวอ่อน             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 52     0007-0052 นางสาวสินิชา คุณทะวงษ์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 53     0007-0053 นางสาวโสภิดา แคนมี             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 54     0007-0054 นางสาวจิราพร วิจิตร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 55     0007-0055 นายขันธ์ พิชิต บารุงผล           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 56     0007-0056 นางสาวนริ ศรา แหวนนาค           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 57               ั
       0007-0057 นายอิทธินนท์ พันธ์รัตน์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 58     0007-0058 นางนวลจันทร์ เข็มเพชร           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 59                ิ
       0007-0059 นางสาวนิตยา ศิริพจน์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 60     0007-0060 นางสาวพนิตา เฉลิมชัย            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 61     0007-0061 นางกรรณิการ์ สุดตาชาติ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 62     0007-0062 นางสาวศุภลักษณ์ คล่องสังสอน ่       ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 63     0007-0063 นางสาวสุมนา วรรณวัตร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 64     0007-0064 นางสาวอัจฉรา เปรมสนธิ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 65     0007-0065 นางสาวนิสาชล โพธิ์ทอง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
                          หน้ าที่ 67
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 66     0007-0066 นางสาววันทนีย์ ส้ มเกลี ้ยง        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 67     0007-0067 นางจิราวรรณ์ หยดย้ อย           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 68     0007-0068 นางสาวนัยนา จาปาโพธิ์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 69     0007-0069 นายสิงหา จาปาถิ่น             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 70     0007-0070 นางสาวรัตนวลี สรรพเจริญ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 71     0007-0071 นางสาวจุฑารัตน์ มนกระโทก          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 72     0007-0072 นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 73     0007-0073 นางขนิษฐา พรมปอ  ้            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 74     0007-0074 นายชนินทร์ วงศ์แก้ ว            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 75     0007-0075 นางสาวจริ ยา จันทโร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 76     0007-0076 นางรัชฎา พูลพันธุ์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 77     0007-0077 นางสาวนัฏกาญจน์ วิจารณ์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 78     0007-0078 นายบัญชา เพ็ชรบุรี             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 79     0007-0079 นางสาวศิรินาฏ เต้ นรัมย์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 80     0007-0080 นางสาวรัตติมา ไชยบุศย์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 81     0007-0081 นายปรี ดา ถาแสง              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 82     0007-0082 นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 83     0007-0083 นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 84     0007-0084 นางสาวทวีทรัพย์ บรรจงกุล          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 85     0007-0085 นางสาวภรณี ขาแย้ ม             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 86     0007-0086 นางสาวเกศินีนาฏ จันทรา           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 87     0007-0087 นางสาววาทินี สิทธิพงษ์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 88     0007-0088 นางสาวศิรประภา แซงรัมย์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 89     0007-0089 นางบุศมาศ ชมเชย              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 90                     ิ
       0007-0090 นางสาวนุสรี รุจิรัตน์ศริ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   2
 91     0007-0091 นางสาวสุภาวดี แสงการ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 92     0007-0092 นางสาวสกาวรัตน์ ชมสลุง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 93     0007-0093 นายสกนธ์ สุวพจน์              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 94     0007-0094 นางสาวนภัสวรรณ สินคงปอง   ้       ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 95     0007-0095 นางสาวจิรนันท์ ปั ญญพิมพ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 96     0007-0096 นางสาวนันทิยา ผาสุข            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 97     0007-0097 นางสาวกาญจนา บัวขิ่น            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 98     0007-0098 นางสาวบุตรศริน ยงยืน            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 99     0007-0099 นางสาวทิพวรรณ ศรี บรม           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
                          หน้ าที่ 68
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 100                     ุ
       0007-0100 นางสาวสาอางค์ เกตุสวรรณ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 101     0007-0101 นางสาวจันทร์ จิรา ซามาตย์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 102     0007-0102 นางสาวนันท์นภัส ไม้ น้อย         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 103     0007-0103 นายณัฐจักษ์ บัวกีบ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 104     0007-0104 นางสาวอุษณี กล้ าณรงค์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 105     0007-0105 ว่าที่ร้อยโทชนาธิป รอดเมือง        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 106     0007-0106 นางสาวกาไร รุจิชอบ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 107     0007-0107 นางสาวยุวมล ประเสริฐสังข์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 108     0007-0108 นางสาววรนุช คาสุข             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 109     0007-0109 นางสาวพวงเพ็ญ ยิ่งยงค์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 110     0007-0110 นายพิทยา ปฏิโค              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 111     0007-0111 นางสาวดาราณี ทองดวง            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 112     0007-0112 นางสาวนุชริ นทร์ ล่าสัน          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 113     0007-0113 นางสาวฤทัยชนก ธารี สบ  ื        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 114     0007-0114 สิบเอกนิพนธ์ วิลน ุ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 115     0007-0115 นางสาวนวลปรางค์ หุ่นสุวรรณ์        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 116     0007-0116 นางสาวลักขณา เก่วใจ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 117                 ั
       0007-0117 นางสาวทวีนนท์ ถนิมกาญจน์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 118     0007-0118 นางสาวจตุพร สถิตรัชตสถาพร         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 119     0007-0119 นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 120     0007-0120 นางสาวชัญญานุช นามมันทะ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 121     0007-0121 นางสาวปั ทมา พรหมศร            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 122     0007-0122 นางมณีจนทร์ โพธิ์จิตร
                  ั               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 123     0007-0123 นางสาวสุภาพร พลช่วย            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 124     0007-0124 นายบุญจันทร์ ก้ านอินทร์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 125     0007-0125 นางสาวญาณิศา ยี่สน ุ่          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 126     0007-0126 นางสาวประภาพร อ่างหิรัญ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 127     0007-0127 นายบุญล้ าน ช่างดี            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 128     0007-0128 นางสาววรรณภา เย็นมนัส           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 129     0007-0129 นางสาวภัทรัฒน์ ศรีทองสุข         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 130     0007-0130 นางสาวอรอนงค์ พงษ์ พล           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 131     0007-0131 นางสาวขนิษฐา ภูเงิน            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 132     0007-0132 นางสาวนาริ นทร์ ฉิมพลีพนธุ์ั       ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 133               ั
       0007-0133 นายพิพฒน์ ศรี ประกายแก้ ว         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
                          หน้ าที่ 69
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 134     0007-0134 นายสมชาย สัพโส               ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 135     0007-0135 นางสาวอนงค์ ลาฮาม             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   3
 136     0007-0136 นางสาวจารุวรรณ สุทธิประภา         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 137     0007-0137 นายกฤษณะ สุมนนอก              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 138     0007-0138 นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 139                ้
       0007-0139 นายเมธา ปุมกระโทก             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 140     0007-0140 นางสาวอรทัย ปรากฏรัตน์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 141     0007-0141 นางเนาวรัตน์ จิตมาตย์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 142     0007-0142 นางสาวสุภาวดี สิงห์สมบูรณ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 143     0007-0143 นางสาวอลิษา ติ๊บคา             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 144     0007-0144 นางสาวนุชนาฎ เชื ้อคาวปพันธ์        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 145     0007-0145 นางสาวอุมาภรณ์ ลาเภาพันธ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 146     0007-0146 นางสมปอง เดชรักษา             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 147     0007-0147 นางศิวพร คล้ ายเจ๊ ก            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 148     0007-0148 นางสาวจีระนันท์ อินทรสิทธิ์        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 149     0007-0149 นางสาวณัฐสุดา จินดามัง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 150     0007-0150 นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 151     0007-0151 นางสาวเลียบลาวรรณ สมรัตน์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 152     0007-0152 นางสาวดาราวรรณ เจือแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 153     0007-0153 นายเชียบ ยอดนางรอง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 154     0007-0154 นางสาวกรกนก สีเมืองแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 155     0007-0155 นางสาวสุธานี ทองย่อม            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 156     0007-0156 นางสาวศิริขวัญ กุไรรัตน์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 157     0007-0157 นางสาวมยุรี สุวรรณา            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 158     0007-0158 นายไพรวัลย์ รัตนานิพนธ์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 159     0007-0159 นายโกวิทย์ พันธ์จรุง            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 160     0007-0160 นางสาวพรรณทิพา คาสิงห์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 161     0007-0161 นายชัยพร กางถิ่น              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 162     0007-0162 นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน์       ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 163     0007-0163 นางสาวประวีณา เหมพนม            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 164               ั
       0007-0164 นางสาวอุลยพร เรื องไชย           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 165     0007-0165 นางสาววรรณา ทับทอง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 166     0007-0166 นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 167     0007-0167 นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
                          หน้ าที่ 70
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 168     0007-0168 นางสาวนุชนาถ ผาน้ อย            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 169     0007-0169 นางสาวไพรฑูนย์ สุดชารี           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 170     0007-0170 นางสาวสุนนทา พักตร์ สวัสดิ์
                 ั                ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 171     0007-0171 นางสาวนันทวรรณ มันรอด่           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 172     0007-0172 นางสาวเมธาพร ศรี โชค            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 173     0007-0173 นางสาววีรยา กองสนธิ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 174     0007-0174 นางสาวพิมล ไกรจันทร์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 175             ั
       0007-0175 นายวิชย สิงห์ใหม่             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 176     0007-0176 นางสาวบุญเรื อง ซีแพง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 177     0007-0177 นางนนทิยา สายหยุด             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 178     0007-0178 นางสาวมาลี นันกระโทก            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 179     0007-0179 นางสาวกนกวรรณ บุญอินทร์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 180     0007-0180 นางสาวจันทนา ยวงสร้ อย           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   4
 181     0007-0181 นางสาวสายะภัณฑ์ นันทะแสน          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 182     0007-0182 นายศราวุธ ตันศิริ             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 183     0007-0183 นางสาวน้ องรัก เสงี่ยมวงษ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 184     0007-0184 นางสาวฟองนวล จินดาธรรม           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 185     0007-0185 นางสาวนิตยารัตน์ จันโทกุล         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 186                ่
       0007-0186 นายสันติ เพือนสงคราม            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 187     0007-0187 นางสาวจารุณี นามไธสง            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 188     0007-0188 นางกุลนารี แย้ มสุข            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 189     0007-0189 นางศันสนีย์ เหมพิจิตร           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 190     0007-0190 นางสาวสรัญญา ภูษาทอง            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 191     0007-0191 นางสาวซาเตียง ชัยเด็นพงษ์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 192     0007-0192 นางสาวชิษณุชา ทุมภา            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 193     0007-0193 นายสรศักดิ์ บุญบารุง            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 194     0007-0194 นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 195     0007-0195 นางสาวเรณู รื่ นสุข            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 196     0007-0196 นางสาวประมวล นิลพัฒน์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 197     0007-0197 นางสาวจิราภรณ์ โตนวม            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 198     0007-0198 นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 199     0007-0199 นางสาวบุษกร บุญพิมพ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 200     0007-0200 นางสาวสุทธิรัตน์ สมอเนือ ้        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 201     0007-0201 นางสาววิไลรัตน์ นาสอนใจ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
                          หน้ าที่ 71
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 202     0007-0202 นางสาวอารี รัตน์ เสนภูงา          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 203     0007-0203 นายพวงศวิตร แว่นรัมย์           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 204     0007-0204 นางสาวนุชรี บังอร             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 205     0007-0205 นางสาวศิริกมล สาริ ผล           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 206     0007-0206 นายรัฐเขต จามรวรรณ             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 207     0007-0207 นางสาวฤทัยรัตน์ การบรรจง          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 208               ั
       0007-0208 นางสาวสิริฉตร ลัทธิ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 209     0007-0209 นางสาวรัชดาภรณ์ รอไธสง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 210     0007-0210 นางสาวเบญจพร สุบรรณโรจน์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 211     0007-0211 นางสาวเปรมฤดี ทักญาติ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 212     0007-0212 นางสาวอุมาภรณ์ ฟูมบุญ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 213     0007-0213 นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริ ญ          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 214     0007-0214 นางอนงรัก สายยศ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 215     0007-0215 นางสาวนภัสวรรณ กิมาวะหา          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 216     0007-0216 นายพิเชฎ พรมพิมพ์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 217     0007-0217 นางวิชชุดา พรมพิมพ์            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 218     0007-0218 นางสาวสายลม สุวรรณภักดี          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 219              ์
       0007-0219 นายศิลปชัย พุตฉาย             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 220     0007-0220 นางสาวศุภลักษณ์ บุญอาจ           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 221     0007-0221 นางสาวกัลยา คงนาค             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 222     0007-0222 นางสาวจีระวรรณ เทนไธสง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 223     0007-0223 นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 224     0007-0224 นางสางรพีภรณ์ สามเตี ้ย          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 225                  ุ
       0007-0225 นางสาวสุดา พิกลทอง             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   5
 226     0007-0226 นางสาวจิราภรณ์ ผิวหอม           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 227     0007-0227 นางสาวปิ ยวรรณ หอมจันทร์          ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 228     0007-0228 นางสาวเกษร อาภรแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 229     0007-0229 นายสุรพงศ์ สายวาริน            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 230     0007-0230 นายชีวะ สิมมาวงษ์             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 231     0007-0231 นางสาวเจียรนัย สาลี            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 232     0007-0232 นายมิตรชัย ชัยสาร             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 233     0007-0233 นายสุรเดช คนสิน              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 234     0007-0234 นางรุ่งนภา คาต่อ              ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 235     0007-0235 นายสมชาย หลบภัยพาล             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
                          หน้ าที่ 72
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 236     0007-0236 นางสาวจันทรเพ็ญ ทรัพย์เจริ ญ        ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 237     0007-0237 นางสาวทัศน์วรรณ์ ดาดวง           ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 238     0007-0238 นางสาวกัญธภรณ์ ศรีเมืองแมน         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 239     0007-0239 นางสาวสุภาวดี สังสมานันท์         ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 240     0007-0240 นางสาวพรวดี มีเชื ้อ            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 241     0007-0241 นางอมรา คุ้มจันอัด             ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6
 242     0007-0242 นางสาวนุชจารี ประดู่            ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร   6

      * หมายเหตุ   - เอกสารไม่ครบ
                            หน้ าที่ 73

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่ งขันเพื่อบรรจุแต่ งตังบุคคลเป็ นพนักงานครู เทศบาล ตาแหน่ งครู ผ้ ูช่วย
                                ้
                     เทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
                          วิชาเอกทั่วไป (0008)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล             สนามสอบ        ห้ องสอบ
  1     0008-0001 นายทนงศักดิ์ วัฒนอมาตย์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  2     0008-0002 นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  3     0008-0003 นางสาวเพ็ญศรี ทองอินทร์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  4     0008-0004 นางสุรจิตร์ ขาเกิด                  * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  5     0008-0005 นายธีรพงศ์ สารเถื่อนแก้ ว                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  6     0008-0006 นางสาวสุนิสา ประณุทกระสานติ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  7     0008-0007 นางเจริ ญศรี จันทร์ ควง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  8     0008-0008 นางสาวกัลยา ขาวซัง                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
  9     0008-0009 นางสมจารี กาญจนาภรณ์                 * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 10     0008-0010 นางสาวพรสวรรค์ ฤาชัย                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 11     0008-0011 นางสาวเพชรศรี เสาธง                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 12     0008-0012 นางสาวเสาวนีย์ สุหสปรีชา  ั             * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 13     0008-0013 นางสาววิภาวดี บุญไชยศรี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 14     0008-0014 นางสาวมลฤดี ผลอ้ อ                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 15                     ุ
       0008-0015 นางสาวจันทร์ จฬา ใจกว้ าง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 16     0008-0016 นายอัษฎาวุธ ช้ อยชด                 * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 17     0008-0017 นางบัวสวรรค์ มาลิตต์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 18     0008-0018 นางชญาภรณ์ พงษ์ นาค                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 19     0008-0019 นางโสภา รัตนโสม                   * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 20     0008-0020 นางสาวเบญญา เหมือนแก้ ว               * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 21     0008-0021 นางสาวบุรัสกาญ สุวรรณ์                * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 22     0008-0022 นางเนตรนภา บ่างสุวรรณ์                * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 23     0008-0023 นางศิชลรดา กะปิ นชลานนท์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 24     0008-0024 นายพยอม จันทร์ มา                  * ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 25     0008-0025 นางสาวประภาพร ศรึมสูงเนิน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 26     0008-0026 นายชัยธวัช ตนตรง                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 27     0008-0027 นางพรรษา สารวัน                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 28     0008-0028 นางบุบผา สมศักดิ์                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 29     0008-0029 นางสาวปิ ติพร เพชรสุก                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 30     0008-0030 นางสาวพรทิพย์ คาวัฒน์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
 31     0008-0031 นางสุรีรัตน์ เหลืองจินดา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์      1
                          หน้ าที่ 74

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 32     0008-0032 นางสาววีระยา จะสาร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 33     0008-0033 นางสาวอภิญญา แสงงาม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 34     0008-0034 นางสาวสมจิตร พันธ์ผลไร่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 35     0008-0035 นางศศิวิภา เฮียงหล้ า             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 36     0008-0036 นางสาวพจนีย์ กุลกัลยา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 37     0008-0037 นางสาวกมลรัตน์ ไฮโสภา           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 38     0008-0038 นางสาวนงนุช ชุมมณเทียร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 39     0008-0039 นางสุริยาพร อัคครินทร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 40     0008-0040 นายธนชาต เจริ ญสุข               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 41     0008-0041 นางสาวมนต์ชิตา กฤษณะโยธิน         *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 42     0008-0042 นางสาวสุภาวดี แก้ วสุริยาภรณ์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 43     0008-0043 นางสาวจันทิมา หมู่เมี่ยง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 44     0008-0044 นายกฤตพล สารเถื่อนแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 45     0008-0045 นายอรรณพ บัวเขียว             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   1
 46     0008-0046 นางคมคาย พูลสมบัติ             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 47     0008-0047 นางสาวศิริญญา ช่างทาร่อง          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 48     0008-0048 นางสาวน ้าอ้ อย ขัดวงษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 49     0008-0049 นางสาวสุวภัทร นกเทศ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 50     0008-0050 นางเกษม สินทรัพย์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 51               ั
       0008-0051 นายอภินนท์ อ่าสอาด               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 52     0008-0052 นายเจษฎาภรณ์ สุขยัง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 53     0008-0053 นางสาวรัศมี หล้ ามี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 54     0008-0054 นายทรงกลด หิรัญเกิด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 55     0008-0055 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 56     0008-0056 นางปั ญญา ภูครองตา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 57     0008-0057 นางสาวศิริพร เข็มทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 58     0008-0058 นางสาวนุชนา ไชยศรีรัมย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 59                ั
       0008-0059 นางสาวศิริกญญา โรมศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 60     0008-0060 นางสาวภาวิณี ดีสข ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 61     0008-0061 นางสาวดรุณี แจ่มกระจ่าง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 62     0008-0062 นางสาวศุภลักษณ์ ตัวแฮ้             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 63     0008-0063 นางสาวเนตรชนก นงค์ภา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 64     0008-0064 นางสาวรัชนีกร รุทธโชติ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 65              ั
       0008-0065 นางสิริลกษณ์ นวลรักษา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
                          หน้ าที่ 75

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 66     0008-0066 นางสาวกมลพร โพธิ์ช่วย             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 67     0008-0067 นางสาวน ้าผึ ้ง กรอบทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 68     0008-0068 นางสาวขวัญฤดี ผาริโน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 69     0008-0069 นายอริ ยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 70     0008-0070 นางสาวสายสุดา คาโคตร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 71     0008-0071 นางสาววิภาวรรณ จุลมุสก  ิ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 72     0008-0072 นายอัษฎาวุธ จินพล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 73     0008-0073 นายธงชัย น้ อยมะโน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 74     0008-0074 นางสาวอรุนณี พวนกิ่ง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 75     0008-0075 นางบุบผา แทนสูงเนิน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 76     0008-0076 นายกิตติกร เย็นกล่า              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 77     0008-0077 นายธเนศพล แทนสูงเนิน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 78     0008-0078 นางวนิดา ตะนุมาตย์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 79     0008-0079 นายสมชาย ไล้ ทองคา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 80     0008-0080 นางสาวเยาวลักษณ์ โสภาจันทร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 81     0008-0081 นางสาววนารี สุมาลัย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 82     0008-0082 นางฐากูร อนุกล  ู              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 83     0008-0083 นางสาวสมจิตร อินทร์ เพ็ง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 84     0008-0084 นางพัยวัน จันดา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 85     0008-0085 นายกิตติศกดิ์ จันทร
                  ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 86                  ั
       0008-0086 นางสาวศิริลกษณ์ นะพุทธะ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 87     0008-0087 นางจิณารี ชมจินดา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 88     0008-0088 นายสุภวรรษ ดาราศาสตร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 89     0008-0089 นางสาวเปรมิกา ราชโคตร           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 90     0008-0090 นายเพชรบูรณ์ ศรี ธรรม           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   2
 91                 ี
       0008-0091 นางสาวชุลกร พวงแก้ ว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 92     0008-0092 นางสาววรกมล เจริ ญทรัพย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 93     0008-0093 นางอภิสมา แจ้ งยุบล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 94     0008-0094 นางฐปนีย์ บุญแย้ มวงษ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 95     0008-0095 ว่าที่ รต.อภิชาต ขันธชัย          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 96     0008-0096 นางสาวกาญจนา ศรีวงศ์จรรยา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 97     0008-0097 นางสาวรัตนา พูลจันทร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 98     0008-0098 นางสาวปราณี ชอบธรรม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 99              ั
       0008-0099 นางสุกญญา พานเมือง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
                             หน้ าที่ 76

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 100     0008-0100 นางสาวอมรัตน์ กองยอด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 101     0008-0101 นายสิทธิพงษ์ แท่งหิน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 102     0008-0102 นางปรี ยารัฐ แสงสิงห์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 103     0008-0103 นางสาวพัทธวรรณ คาดบัว              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 104     0008-0104 นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 105     0008-0105 นางปั ทมา พืชสอน                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 106     0008-0106 นางสาวยุภา แก่นท้ าว                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 107     0008-0107 นางสาวลาไพร สุขใจ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 108     0008-0108 นายพหล พิมพ์ปราโมทย์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 109     0008-0109 นางสุวรรณี ทิพย์ศรี หา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 110     0008-0110 นางสาวดวงใจ กมลรัตน์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 111     0008-0111 นางสาวธนษา ศรีสข    ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 112               ั
       0008-0112 นายอนุวฒน์ เหลืองชมภู                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 113     0008-0113 นางสาวพักตร์ วิภา พรมมา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 114     0008-0114 นายวิรัตน์ บุญลี ้                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 115     0008-0115 นายซันวา สุดตา                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 116     0008-0116 นางสาวนุชรา อุดมกัน                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 117     0008-0117 นายชินิสรรค์ ทองสอาด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 118     0008-0118 นางสาวจารุวรรณ ปล้ องทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 119     0008-0119 นางสาวจงจิต คาฟอง                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 120                    ุ
       0008-0120 นางสาวทรัพย์สคนธ์ คามุง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 121     0008-0121 นายเศวต สุวรรณสนธ์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 122     0008-0122 นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 123     0008-0123 นางสาวพรวิณี เฉานอก                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 124                 ั    ่
       0008-0124 ว่าที่ รต.อนุพนธ์ คุยจาด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 125     0008-0125 นางสาววิไลวรรณ บัวผัน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 126     0008-0126 นายประเสริ ฐ ครุฑจันทร์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 127     0008-0127 นางสาวกัญญารัตน์ ขยันงาน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 128     0008-0128 นางบุษบากร คงวัน                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 129     0008-0129 นางสาวจิราภรณ์ ทาฤทธิ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 130     0008-0130 นางสาวเข็มทอง ธนะสิงห์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 131     0008-0131 นายทินกร พิมพัฒน์นนทกุล  ั             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 132     0008-0132 นางนิตยา สูชยยะ  ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 133     0008-0133 นายปรี ชา สูชยยะั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
                              หน้ าที่ 77

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 134     0008-0134 นางสาวณัฐนันท์ พวงเกตุ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 135                  ั
       0008-0135 นางสาวสุภกดี บุญประคม                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   3
 136     0008-0136 นางสาวกรณิการ์ ไชยคาน                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 137     0008-0137 นายวัฒนะ รอนไพริ น                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 138     0008-0138 นางสาวกาญจนา แก้ วรักษา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 139     0008-0139 นายภานุพงษ์ สุภาวอ                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 140     0008-0140 นางสาวภัทิรา สอาด                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 141     0008-0141 นางสางนิตยา ยศรุ่ งเรือง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 142     0008-0142 นางสาวมณีวรรณ พรมเกตุ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 143     0008-0143 นายศักดิ์ดา ปั นหยวก   ้               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 144     0008-0144 นายดิถี เหมือนแม้ น                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 145     0008-0145 นางสาวสายสมร เรื องยุบล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 146     0008-0146 นายชัชวาลย์ กาจหาญ                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 147     0008-0147 นางลาดวน อูสงเนิน   ๋ ู               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 148     0008-0148 นางสาวศรีประไพ อวธานนท์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 149     0008-0149 นางสาวอัญชัญ ขงขันมณีเวช                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 150     0008-0150 นางวรนุช อินทสินธิ์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 151     0008-0151 นางอัสมา มหากลัน      ่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 152     0008-0152 นางริ ต้า สงกระสิน                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 153               ั
       0008-0153 นายขันธ์ ชย บุตรดี                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 154     0008-0154 นางสาววันทนา ศรีมารักษ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 155     0008-0155 นางสาวจุฑามาส มุขวิมล                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 156     0008-0156 นางสาวศิวาลัย บารุงนอก                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 157                 ั
       0008-0157 นางสาวสุลกขณา ปวะภูตา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 158     0008-0158 นางสาวสมฤดี บารุงนอก                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 159     0008-0159 นางสาวสมจิตร มาตทะวงษ์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 160     0008-0160 นายสุริน เลพล                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 161     0008-0161 นางสาวรัศมี ชื่นงาม                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 162                ิ
       0008-0162 นางสาวธิตมา ปาปั ดเข                *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 163     0008-0163 นางกิ่งเพชร มังมี  ่                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 164     0008-0164 ว่าที่ รต.ทวีศกดิ์ สาแก้ ว
                     ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 165     0008-0165 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวดี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 166     0008-0166 นายวรชัย ประเสริ ฐสิน                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 167     0008-0167 นางสาววันดี หินซุย                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
                            หน้ าที่ 78

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 168     0008-0168 นางสาวศุภกร นามบุญลา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 169     0008-0169 นางวิไลลักษณ์ กิจนิมิตร์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 170     0008-0170 นางสาวช่อทิพย์ วิบลย์  ู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 171     0008-0171 นางสาวอาภา หงษ์ คามี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 172     0008-0172 นางสาวพาโชค บานเย็น                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 173     0008-0173 นางสาวทัศนีย์ ขันธ์ คู่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 174     0008-0174 นางสาวทิพย์วรรณ พวงมณี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 175     0008-0175 นางสาวจินตนา ยะตะโคตร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 176     0008-0176 นางสาวสุดคนึง อยูดี ่               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 177     0008-0177 นางรัชนี วัดบุญเลี ้ยง             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 178     0008-0178 นางสาวประยูร คาพุม   ่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 179     0008-0179 นายอดิศกดิ์ ไทยภักดี
                ั                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 180     0008-0180 นางธัญลักษณ์ ศรีกาพล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   4
 181     0008-0181 นายวิทยา ม่วงจินดา               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 182     0008-0182 นางสาวชลธร ถามะพันธ์              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 183     0008-0183 นางสาวสอาด ทองคูณ               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 184     0008-0184 นางสาวชฎาพร กาญจนเกษม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 185     0008-0185 นายสาร สุภารัตน์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 186     0008-0186 นางพัชริ นทร์ พงษ์ ประเสริฐ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 187     0008-0187 นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 188     0008-0188 นางปิ ยะพร ศิลาอ่อน              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 189     0008-0189 นายวินิจ เกิดไทย                *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 190     0008-0190 นางจุฑาธิบดิ์ ศรี วรัญํุตานนท์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 191     0008-0191 นางสาววันดี วิสทธิ์สงเนิน
                    ิ ู                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 192     0008-0192 นางสาวนวลละออ นาจันถม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 193             ั
       0008-0193 นายสุภทร วัชราภรณ์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 194     0008-0194 นายกฤษณะ เทพจิตร                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 195     0008-0195 นางสาวสมบัติ ระยะ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 196                ั
       0008-0196 นางสาวสุภค ควงขุนทด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 197     0008-0197 นางสาวจารุณี เจริ ญสกุล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 198     0008-0198 นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 199     0008-0199 นางสาวปิ ยวรรณ แก่นจาปา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 200     0008-0200 นางสาวอารี การินทร์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 201     0008-0201 นายภาคิน เหลื่อมรัมย์             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
                            หน้ าที่ 79

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 202     0008-0202 นางสาวลาพันธ์ มีผล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 203     0008-0203 นางสาวกนกอร กวานสุพรรณ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 204     0008-0204 นางสาวสมถวิล ภูกองไชย               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 205     0008-0205 นางสาวพุทธรักษ์ กุตน ั              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 206     0008-0206 นางสาวจริ ญญา สุริสาร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 207             ั
       0008-0207 นายสุวฒน์ โยธะคง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 208     0008-0208 นายไพรัตน์ บุญตา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 209     0008-0209 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ เพ็ญ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 210     0008-0210 นายพิชิตพล มิ่งรอด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 211     0008-0211 นายสิทธิพร วัดถัง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 212     0008-0212 นางสาวภิญญารัตน์ ศรี พงษ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 213     0008-0213 นางสาวอินทิรา กิ่งกุล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 214     0008-0214 นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 215     0008-0215 นายปรี ดา โพธิ์ลลา
                    ี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 216     0008-0216 นายไกรยง ทวีชีพ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 217     0008-0217 นายเกียรติพงษ์ เยาะแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 218     0008-0218 นางสาวเพ็ญสุดา ดวงมณี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 219     0008-0219 นางสิริญา นัยวิกล ุ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 220     0008-0220 นางสมพร ประเสริ ฐสงค์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 221     0008-0221 นางสาวพัชริ นทร์ พิมณฑา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 222     0008-0222 นายเพทาย พันธุ์ครุฑ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 223     0008-0223 นางสาวสุดาพร ไข่แก้ ว             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 224     0008-0224 นางสาวอมรรัตน์ ทับทิมศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 225     0008-0225 นางประนอม เฉื่อยฉ่า                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   5
 226     0008-0226 นายวรวุฒิ อินทรา               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 227     0008-0227 นางสาวสิริวรรณ บังคม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 228     0008-0228 นายสัณห์ พิมพาพรหม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 229     0008-0229 นายเอนก ทองโทน                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 230     0008-0230 นางสาวสุวิมล ญาทันกาศ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 231     0008-0231 นายยอดรัก วันนา                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 232     0008-0232 นางบุญหมาย วันนา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 233     0008-0233 นางพัชรี ผาสุขรูป                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 234     0008-0234 นายสมภพ ผ่องราษี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 235     0008-0235 นางสาวสิริวรรณ ฉ่ามณี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
                           หน้ าที่ 80

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 236     0008-0236 นางสาวสมจิตร์ ช่อดอกรัก             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 237     0008-0237 นางสาววัชรา บุตรทรัพย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 238     0008-0238 นายเสน่ห์ กระจ่างพัฒน์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 239     0008-0239 นายชานาญ หิรัญคา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 240     0008-0240 นางสาวสุภาพร เมืองพิล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 241     0008-0241 นางสาวศิริพร จันทร์ ดา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 242     0008-0242 นางจีรนันท์ กุดแก้ ว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 243     0008-0243 นางสาวดวงนภา ภูเงินขา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 244     0008-0244 นางสาวสุนทรี ทวีเขตต์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 245     0008-0245 นายอุดมศักดิ์ บุญเรื อง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 246     0008-0246 นายอิทธิพล กมลสินธุ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 247     0008-0247 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมยิ่ง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 248     0008-0248 นางสาวชวัลลักษณ์ กรุดเพ็ชร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 249     0008-0249 นางสาววิไลรัตน์ ธนภัทราภรณ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 250     0008-0250 นางสาวแพงศรี รุ้ งแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 251     0008-0251 นายศราวุธ ขาขุนทด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 252     0008-0252 นายประหยัด หาญดี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 253     0008-0253 นางสาวปทิตตา มณีรอด               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 254     0008-0254 นางสาวสุธามาส ปอมภกรรณสวัสดิ์
                      ้              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 255     0008-0255 นายฉัตร์ พงศ์ กิจวิถี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 256     0008-0256 นายสุริยา ปลื ้มศิลป ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 257     0008-0257 นางสาวสลิตตา นวกวงษ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 258     0008-0258 นางสาวแจ่มนภา ชาญชานิ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 259     0008-0259 นางสาวกัลธิวา เขียวขา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 260     0008-0260 นายนาโชค มีชานาญ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 261     0008-0261 นายวาทิน รังสุย ่                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 262     0008-0262 นายบรรจง โพธิ์เกตุ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 263     0008-0263 นางสาวสุรีรัตน์ ชัยฤทธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 264     0008-0264 นางวันฉัตร ไพรัง ้             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 265     0008-0265 นางสาวธัญมน สายราม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 266     0008-0266 นางสาววิรญา เทวิญญา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 267               ุ
       0008-0267 นางสาวอุทมพร อุทมภา   ุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 268     0008-0268 นายพรเทพ เศษบุบผา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 269     0008-0269 นายชัยยา สาริ น                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
                           หน้ าที่ 81

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 270     0008-0270 นางสาวรุ่งนภา ภาแก้ ว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   6
 271     0008-0271 นางสาวกัลทิมา ไม้ เท้ าแก้ ว          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 272     0008-0272 นางสาวประภาพร ไชยบุญทัน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 273     0008-0273 นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 274                 ั
       0008-0274 นางสาวอรภิวลย์ ชัชชวพันธ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 275     0008-0275 นางสาวศศิรักษ์ พิมพ์ดี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 276     0008-0276 นางสาวศศิกานต์ สิงห์โท             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 277     0008-0277 นางสาวเนาวรัตณ์ ฉิมพาลี           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 278     0008-0278 นายเวียงมล หล้ าอ่อน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 279     0008-0279 นางสาวศิริพร จึงรัศมีพานิช           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 280     0008-0280 นางสาวสายชล บุตรภักดี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 281     0008-0281 นางสาวรัชฎากร คุมมงคล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 282     0008-0282 นางสาวปทิตตา วงศ์ธรรมนันท์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 283     0008-0283 นายธนชัย ฤทธิ์สยาม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 284     0008-0284 นางสาวนรารัตน์ โฉมศรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 285     0008-0285 นางสาวปรารถนา พลห้ า            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 286     0008-0286 นางปราณี สุวรรณาจารย์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 287     0008-0287 นางพรหมพักตร์ พัวพันธ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 288     0008-0288 นางสาวสมพร อินอ่อน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 289     0008-0289 นายสุรพันธ์ จงกลฐากร            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 290     0008-0290 นางสาวมัลลิกา ธงศิลา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 291     0008-0291 นายกิตติศกดิ์ สายยศ
                 ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 292     0008-0292 นางสาวจินตนา เย็นทรวง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 293     0008-0293 นางสมศรี กล่าเชย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 294                ิ
       0008-0294 นางสาววิลกา บุญมาไชย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 295     0008-0295 นางสาววิลาสินี มีกล้ า             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 296     0008-0296 นางทภัคกร สายนันท์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 297     0008-0297 นายสมพงษ์ มัวจะบก                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 298                   ่
       0008-0298 นายรักษ์ เกียรติ พึงพิมาย            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 299     0008-0299 นางพรรณกร นนทะการ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 300     0008-0300 นางสาวปราณี วงศาเคน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 301     0008-0301 นายจิตติ พลไพรินทร์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 302     0008-0302 นางสาวกาญจนา ลือจันดา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 303     0008-0303 นางจิราพร ศักดิ์แดนไพร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
                          หน้ าที่ 82

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 304     0008-0304 นายกาพลศักดิ์ ศักดิ์แดนไพร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 305     0008-0305 นายไพสิน เจริญวงศ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 306             ิ    ั
       0008-0306 นายพิสษฐ์ ทวีวฒน์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 307     0008-0307 นางประภัสสร ดวงสินธ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 308     0008-0308 นางสาวกฤตยา เทพศัทธา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 309     0008-0309 นางสาวศิริพร ชาติดาดี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 310     0008-0310 นางสาวจิราพร พรไตร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 311     0008-0311 นางสาวพรพิทยา คอกขุนทด             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 312     0008-0312 นางวันวิสาข์ แสงดาว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 313     0008-0313 นางสาวพนิดา ลักษณะงาม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 314     0008-0314 นางธนัญญา มหาภาพ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 315     0008-0315 นางจงนิตย์ โพธิ์สงค์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   7
 316     0008-0316 นายเสถียร นาคทน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 317     0008-0317 นางสาวอรุณ บุญล้ อม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 318     0008-0318 นายไพรัตน์ ทวีลาภ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 319     0008-0319 นายศักดิ์ดา สีพะรัง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 320     0008-0320 นางสาววันดี ฤทธิ์เรืองรอง         *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 321     0008-0321 นายเรวัต จรรยาสิงห์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 322     0008-0322 นางสาวจิตติมา แช่มจันทึก            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 323     0008-0323 นายเบญจพล มีญาณวงศ์            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 324     0008-0324 นางสาวศิริขวัญ จงรอบคอบ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 325     0008-0325 นางสาวศาสนันท์ พวงขจร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 326     0008-0326 นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 327     0008-0327 นางสมพร จ่องสละ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 328     0008-0328 นายจรัญ วงพิมล                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 329     0008-0329 นางณิตติญา ชูวงษ์             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 330     0008-0330 นางสาวณัฐณิสา อุดมศรี           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 331     0008-0331 นางสาวจารุพร โสมประโคน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 332     0008-0332 นางสาวจันทภา หลิมสวัสดิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 333               ั
       0008-0333 นางสาวสุกญญา วีระพันธ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 334                ั
       0008-0334 นางสาวศิริลกษณ์ ศิลากุล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 335     0008-0335 นางธารารัตน์ ทองลอย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 336     0008-0336 นายเพชรศักดิ์ พานย้ อย             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 337     0008-0337 นางสาวสมฤดี เพ็งโพธิ์ทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
                            หน้ าที่ 83

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 338     0008-0338 นางจิรัญญา สิงหนาท               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 339     0008-0339 นางสาววิไลลักษณ์ ศรี วิชย   ั        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 340     0008-0340 นายสุรพล เสียงหวาน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 341     0008-0341 นางสาวอิสรีย์ อัมพุธินีวรรณ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 342     0008-0342 นายประยงค์ ศิริศรี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 343     0008-0343 นางสาวผกาพรรณ ลุนลี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 344     0008-0344 นางสาวเรณู ทัพทวี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 345                    ั
       0008-0345 นายนิตเิ วช สุทธิวฒนาการ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 346     0008-0346 นางสาวสุภาวดี นนฤาชา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 347     0008-0347 นายปิ ยะพงษ์ ยนต์ชย   ั           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 348                   ั
       0008-0348 ว่าที่ รต.หญิง สุพตตรา บุษราคัม        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 349     0008-0349 นางสาวสุภาวดี นานไธสา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 350     0008-0350 นางสาวยุภาภรณ์ ชาลี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 351     0008-0351 นางพีรดา โพกะชา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 352               ั
       0008-0352 นายศิริวฒน์ สารมาศ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 353     0008-0353 นางสาวสายรุ่ง ดงอุทิศ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 354     0008-0354 นางวิไลลักษณ์ โคตรเวียง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 355     0008-0355 นางสาวนวรัตน์ ทัพณรงค์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 356     0008-0356 นางสาวณฐมน เมฆอิ่ม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 357     0008-0357 นายเทพพร พิมพ์แน่น               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 358     0008-0358 นางสาวดรุณี หาญกระโทก             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 359     0008-0359 นางจุฬารัตน์ รักษาพันธ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 360     0008-0360 นางสาวสุนิสา น้ อยเมืองคุณ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   8
 361     0008-0361 นางชาณา มิ่งขา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 362     0008-0362 นางสาวอมรรัตน์ กุลโชติ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 363     0008-0363 นางเรวดี สีดารอด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 364     0008-0364 นางสาวจิราภรณ์ สีชมภู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 365     0008-0365 นางอังคณา โชติอาภรณ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 366     0008-0366 นางสาวพรพรรณ เสมทับ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 367              ่
       0008-0367 นายเพิมพูณ กุลชาติ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 368     0008-0368 นายวรรณทนา ศรี สวรรณ์ ุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 369     0008-0369 นายอาทิตย์ อ่อนตา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 370     0008-0370 นายสุนิน สีพน ั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 371     0008-0371 นางสาวจรรยา มีโหมด               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
                            หน้ าที่ 84

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 372               ั
       0008-0372 นางสาวสุกญญา ดีประเสริฐ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 373     0008-0373 นางสาวแสงเทียน วรชิน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 374     0008-0374 นางฤทัย หมื่นสะท้ าน             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 375     0008-0375 นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 376     0008-0376 นายสมชาย พุทธศรี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 377     0008-0377 นางสาวนุชนาฏ ศรีสข  ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 378             ั ั
       0008-0378 นายพิทกษ์ สน บัวภา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 379     0008-0379 นางสาวพรวัฒนา ศรี คาภา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 380                   ่
       0008-0380 นางสาวพรสุดา พึงเป็ นสุข             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 381     0008-0381 นางสาวพรสวรรค์ ทองศรี นวล             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 382     0008-0382 นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 383     0008-0383 นางสาวจิระพันช์ ศรีนวลจันทร์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 384     0008-0384 นางสาวเมตตา ลาสี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 385     0008-0385 นางอุบลรัก สุภาพรหม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 386     0008-0386 นางอุทิศา มากฤทธิ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 387     0008-0387 นางสาวอัญชลี อุปกรณ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 388     0008-0388 นางสาวเจษฎาภรณ์ เทียบพิมพ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 389     0008-0389 นางสาวปิ ยะรัตน์ พวงเกตุ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 390     0008-0390 นางสาวธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 391     0008-0391 นางสาวเรณู คานุ่น                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 392     0008-0392 นางสาวสมครวญ ศรเชื ้อ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 393     0008-0393 นางสาวอุษา ปิ่ นทอง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 394     0008-0394 นายสุรพงษ์ เจริ ญสุข               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 395     0008-0395 นางสาวสุพตรา คชฤทธิ์
                  ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 396     0008-0396 นางสาวจนัญญา เขางาม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 397     0008-0397 นางสาวธนาลักษณ์ เวทย์จรัส             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 398     0008-0398 นางสาวนุจรี ย์ อรรคฮาตศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 399     0008-0399 นางสาวดาวนภา นามมหานวล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 400     0008-0400 นางถวิล สุขบท                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 401     0008-0401 นางสาวแสงจันทร์ โพธิ์โพน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 402     0008-0402 นางสาวชิดชนก เข็มมะลัง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 403     0008-0403 นางสาวน ้าผึ ้ง ภูศรี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 404     0008-0404 นางสาวจีรพัชร หนูบงกุฎ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
 405     0008-0405 นางรัศมี ปั ญยาง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์   9
                            หน้ าที่ 85

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 406     0008-0406 นางสาวจันทนา ศรีเมืองกาญจนา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 407     0008-0407 นางสาวสมจิตร ทองดา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 408     0008-0408 นางประริ ญาพร แสนธาตุ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 409     0008-0409 นางสมบุญ พงษ์ หสบรรณ์ ั            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 410     0008-0410 นางอนงค์ ธรรมมะ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 411     0008-0411 นายจักรกริ ศน์ บารุงนา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 412     0008-0412 นายไพโรจน์ พงษ์ บผา   ุ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 413     0008-0413 นายกฤษณ กาวาท                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 414     0008-0414 นางณัฐญา ปากจัน   ่             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 415     0008-0415 นางมาลีวรรณ มนุษย์จนทร์   ั        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 416     0008-0416 นางสาวกรนิกา จันทร์ บว     ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 417     0008-0417 นางสาวศศิธร มูลละ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 418     0008-0418 นางสาวจตุพร ปั นโญใหญ่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 419     0008-0419 นางสาวสังวร ชัยมงคล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 420     0008-0420 นายสกล ทองดี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 421     0008-0421 นายอนุรักษ์ เลขมาศ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 422     0008-0422 นางสาวรุ่งทิพย์ จิตรักษา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 423     0008-0423 นายบัณฑิต เรืองสุทธิ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 424     0008-0424 นางสาวอัจฉรา แก้ งคา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 425     0008-0425 นางสาวน ้าฝน ปิ ดตานัง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 426     0008-0426 นางสาวมะลิ ใบศรี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 427     0008-0427 นางอภิญญา เจริ ญไวย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 428     0008-0428 นางสุธาลักณ์ คงสมทบ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 429     0008-0429 นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 430     0008-0430 นายประเดิมชัย รัจเจริญ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 431                  ั
       0008-0431 นายจตุพร สุวฒนาภิรมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 432     0008-0432 นายพรอนันต์ มาตย์สร้ อย            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 433     0008-0433 นางสาวภคมน เสาร์ ห้า             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 434     0008-0434 นายชายันต์ กาญจนวณิชย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 435                       ุ
       0008-0435 ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร ศรี บญเรื อง       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 436                ั
       0008-0436 นางสาวสุนนทา คงประพัฒน์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 437     0008-0437 นางสาวกนกกาญจน์ โพธิ์รัตน์โส         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 438               ั
       0008-0438 นายวุฒิชย สาตร์ นอก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 439     0008-0439 นางสาวทิพวรรณ น่วมไธสง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
                             หน้ าที่ 86

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 440     0008-0440 นายบรรลุศกดิ์ สมภักดี
                   ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 441     0008-0441 นางสาวนิตยา ประทุมเวียง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 442     0008-0442 นายจีรยุทธ กลีบบัว               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 443     0008-0443 นายสมพร วงษ์ แสง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 444     0008-0444 นางสาวปิ ยธิดา พฤกษชัต             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 445     0008-0445 นางสาววลัญช์รัตน์ ทีโย             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 446     0008-0446 นางสาวศิรินาถ ปั ญญาวุฒิ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 447     0008-0447 นายมานะ วรรณม่วง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 448     0008-0448 ว่าที่ ร.ต.ชีวิน กรีธาทรัพย์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 449     0008-0449 นางสาวโสรยา กลีบเกษร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 450     0008-0450 นางสาวชมภูนช ผุดผ่อง  ุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 10
 451     0008-0451 นายสุพรรณ ทองภู                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 452     0008-0452 นางสาววาสนา ศิริมงคล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 453     0008-0453 นายพิชิต มีสข    ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 454     0008-0454 นางสาวมยุรา สุทธิพิบลย์   ู         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 455     0008-0455 นางสาววันทนา แย้ มเผื่อน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 456                  ั
       0008-0456 นางสาวศิริลกษณ์ สีลาโส             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 457     0008-0457 นางยุวภา ลาเสือ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 458     0008-0458 นางสาวจุฑามาศ ตันติรัตนโอภาส          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 459     0008-0459 นายฐิ ติ ศรี พน  ู               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 460     0008-0460 นายกฤษฏิ์ ศรี พน     ู           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 461     0008-0461 นางสาวเมตตา ทองใบ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 462     0008-0462 นางสาวเถาวัลย์ คาแสน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 463     0008-0463 นางสาวกฤษณา กัลปหา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 464     0008-0464 นางสมหมาย ภูมิเกาะ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 465     0008-0465 นางสาวเพ็ญศรี ยืนสุข              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 466                     ู
       0008-0466 นางสาวรักติบล เกียงไกรชัยพร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 467     0008-0467 ว่าที่ร้อยตรี หญิงเกศธิดา กิจจาไกร       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 468     0008-0468 นางสาวสุวรรณี ทองแดง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 469     0008-0469 นายสรศักดิ์ ซุนเฮงกุล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 470     0008-0470 นาสาวรุจิราพร สังข์ทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 471     0008-0471 นางนันทนา เรื องสม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 472     0008-0472  นายโกสินทร์ อาคาศักดิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 473     0008-0473 นางสาวกณิการ์ วิเชียร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
                           หน้ าที่ 87

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 474     0008-0474 นายสมบูรณ์ พรมบุญเรือง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 475     0008-0475 นางสาวสมปอง เดียวสูงเนิน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 476     0008-0476 นาสาวนิยม ปั ดตา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 477                 ั
       0008-0477 นางสมทรง ภู่ฉตร์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 478     0008-0478 นางมัฐรีญา เชียงเกตุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 479     0008-0479 นางสุนิษา ตันติมาลา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 480     0008-0480 นายธวัช บุตรศรี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 481     0008-0481 นางสาวกรกนก บัวศิลา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 482     0008-0482 นางสาวพูนสุข จันทร์ แจ่ม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 483     0008-0483 นายปริ ญญา พิมพ์อบล ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 484     0008-0484 นายก้ าน เทียมโคกกรวด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 485     0008-0485 นางสาวจิรัฐติกาล สอนสนาม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 486     0008-0486 นางสมศักดิ์ ติณเวช               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 487     0008-0487 นางสาวนงค์เยาว์ นวลดี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 488     0008-0488 นางสาวรุ่งทิพย์ สุกใส              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 489     0008-0489 นายชาญชัย วันนา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 490     0008-0490 นางสาวพรรณี ปั กษา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 491     0008-0491 นางศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 492     0008-0492 นางสาวสุภาภรณ์ เกิดแดง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 493     0008-0493 นางสาวกัญญารัตน์ วานิชกูล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 494                ุ
       0008-0494 นางสาวอุทมพร พูลหมี่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 495     0008-0495 นางสาวพนิดา อุนใจ่               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 11
 496     0008-0496 นายโฆษิ ต อิ่มกมล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 497     0008-0497 นางสาวปราราณี สิงห์เริ งฤทธิ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 498     0008-0498 นางสาวปรี ดากมล ภู่สงห์ิ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 499     0008-0499 นางสาววงศ์ปราณี ชายใหม่           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 500     0008-0500 นายพันธ์ ศกดิ์ คาทองยศ
                 ั                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 501     0008-0501 นางดวงใจ จารัสแนว                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 502     0008-0502 นางจิราพร สุขทรัพย์ศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 503     0008-0503 นางสาวชาริ ณี เตรี ยมวิจารณ์กล ุ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 504     0008-0504 นางสาวศศิธร แท่นพุดซา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 505     0008-0505 นางสาวสุจิราวดี อุดมสุข           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 506     0008-0506 นางสาววัลศุ์วดี แถบทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 507     0008-0507 นายอานาจ เพลาะกระโทก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
                          หน้ าที่ 88

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 508     0008-0508 นายสุรพัน ศรี แก่น            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 509     0008-0509 นางสาวดรุณี เหลารื่ น             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 510     0008-0510 นายวีรพล จันทร                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 511     0008-0511 นางสาวกาญจนา ศรีษะใบ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 512     0008-0512 นางสาวจริ ยา วะราบุตร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 513     0008-0513 นางสาวทิพย์วรรณ นพรัตน์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 514             ิ
       0008-0514 นายพิสฏฐ์ สินธุวงศาสานนท์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 515     0008-0515 นางสาวชนนิกานต์ วงษ์ ปอม ้          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 516     0008-0516 นางสาวรัตนาพร ศรี สโนุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 517     0008-0517 นายชวาทิก สุทธิประภา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 518     0008-0518 นางสุภาพร ศรีสโน ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 519     0008-0519 นางสาวนิตยา ไชยราช              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 520     0008-0520 นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ศรีดี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 521     0008-0521 นางสาวอริ ส อุดมฤทธิ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 522                   ั
       0008-0522 นางสาวพินใจ บุริขนธ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 523     0008-0523 นายสุภารัตน์ ศรศิริ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 524              ั
       0008-0524 นายศิริพนธ์ ชาวนา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 525     0008-0525 นายพิชิต พันทะสี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 526     0008-0526 นายเชิดชัย ระดาชัย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 527     0008-0527 นายจีระ บุญจันทร์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 528     0008-0528 นายโกมล เลิศไทร                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 529     0008-0529 นายดิลก แดงโสภา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 530     0008-0530 นางสาวกรรณิการ์ จิตรรักมณีเลิศ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 531     0008-0531 นางสาวจารี ยา รัตนใหม่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 532     0008-0532 นางสาวรักนทิก จงศิริ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 533     0008-0533 นายวิเชียร เชียวขุนทด             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 534     0008-0534 นางสาวรัตติกาล โขนกระโดก           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 535                 ่
       0008-0535 นายบัญชา พุมพฤกษ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 536     0008-0536 นางสาวแววลี วิเศษศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 537     0008-0537 นายสุรศักดิ์ ภูพรรณา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 538     0008-0538 นางสาวปิ ยธิดา ลาทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 539               ิ
       0008-0539 นางสาวกุลสรา นพบูรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 540     0008-0540 นางสาวอังคนา บรรจมาตย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 12
 541     0008-0541 นายพนัสชัย อุบลวัตร            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
                            หน้ าที่ 89

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 542     0008-0542 นายธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 543     0008-0543 นายอนุรักษ์ กาษร                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 544     0008-0544 นายพจนา ละมุนเมือง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 545     0008-0545 นายศตวรรษ เอื่อมสาอางค์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 546     0008-0546 นายวิเชียร รักสูงเนิน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 547     0008-0547 นายเทพอมร ประยูรชาญ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 548     0008-0548 นายเชาวฤทธ์ รัตน์พินิจ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 549     0008-0549 นางสาววรรณะษา พรหมศรี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 550     0008-0550 นายณัฐวุฒิ รักขินี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 551                     ่
       0008-0551 นางสาววราภรณ์ เพิมพูนศรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 552               ั
       0008-0552 นายพุฒินนท์ วันทา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 553     0008-0553 นางลัดดา ตุ้มนิลการ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 554     0008-0554 นายตรี เมษฐ์ ศิริเรื อง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 555     0008-0555 นายอภิชาติ จอดนอก                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 556     0008-0556 นางรุ้งนภา อินฉุย                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 557     0008-0557 นางสาววันธิสา เฉลิมจิรารัตน์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 558     0008-0558 นางกัญญาวีร์ ติวงษา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 559     0008-0559 นางสาวเยาวรัตน์ สวัสดี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 560     0008-0560 นางสาวสุชาดา เช่นพิมาย             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 561     0008-0561 นางสาวศรินารถ คาสด                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 562              ั
       0008-0562 นางสุทกษิ ณา สอนดี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 563     0008-0563 นางสาวพนารัตน์ เบ้ าแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 564     0008-0564 นางสาวดาวรินทร์ ช่างฆ้ อง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 565                ั
       0008-0565 นางสาวสุนนทา น ้าผึ ้ง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 566     0008-0566 นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชู              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 567     0008-0567 นางสาวรุจิณี กาญจนะสมบัติ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 568     0008-0568 นางจิราพร ทัศนสุวรรณ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 569     0008-0569 นายยุทธศักดิ์ สุภกดี
                     ั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 570     0008-0570 นางสาวธัญวลัย พงษ์ ไสว               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 571     0008-0571 นายนพดล โตอดิเทพย์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 572     0008-0572 นางณัฐนันท์ สรรคพงษ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 573     0008-0573 นางสาวสุขฤทัย นพศิริ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 574     0008-0574 นายวีรชัย ขอพรกลาง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 575     0008-0575 นางสาวพัทธยา สุพรรณพงค์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
                             หน้ าที่ 90

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 576     0008-0576 นางสาวศุภวรรณ เจริญสุข                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 577     0008-0577 นางสาวทิพรัตน์ เจริ ญพันธ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 578     0008-0578 นางสาวอังคณา ทิพชัย                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 579     0008-0579 นางสาวจารุณี อุปดิษฐศรี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 580     0008-0580 นางสาววิภาพร เพ็ชรกิจ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 581     0008-0581 นางสาวชไมพร มุสธรรม  ิ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 582     0008-0582 นางสาวปรี ยา อินทกาศ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 583     0008-0583 นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 584     0008-0584 นางสาวปิ ยะนาถ สุขภิบาล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 585             ิ
       0008-0585 นายวิศษฐ์ แช่วน ุ่                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13
 586     0008-0586 นายจุมพล อนุรักษ์ ตระกูล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 587     0008-0587 นางประภัสสร นาดี                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 588     0008-0588 นางสาวิภา นงค์พรหมมา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 589     0008-0589 นางสาวมยุรี ดงแสง                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 590     0008-0590 นางธันย์ชนก บริ สทธ์ุ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 591     0008-0591 นางมานิตา หิ ้นเตี ้ยน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 592     0008-0592 นางสาวสรานุช แก้ วบุญมี             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 593     0008-0593 นางสาววันดี พลอยเพชร                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 594     0008-0594 นายสมนึก สาระบูรณ์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 595     0008-0595 นางดวงจันทร์ สุวรรณทา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 596     0008-0596 นางจรวยพร ท่องน ้าเพ็ญ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 597     0008-0597 นางเอมจิตต์ สนธิคณ    ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 598     0008-0598 นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 599     0008-0599 นางสาวมัสริ น นาราษฎร์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 600     0008-0600 นางยุพาพร ดีด้วยชาติ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 601     0008-0601 นางสาวนงลักษณ์ ศรีสงห์     ั           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 602     0008-0602 นางสาวไนรฤดี ศรี เสวต                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 603     0008-0603 นางสาวจินตนา นนท์ออ่น                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 604     0008-0604 นางมณฑิตา โสชาติ                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 605     0008-0605 นางสาวสายใจ สุวฒถิกล ั ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 606     0008-0606 นายสุวิทย์ บุญยงค์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 607     0008-0607 นางสาวพิไลพร มหาวังสวัสดิ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 608     0008-0608 นายเฉวิน สุริวิทย์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 609     0008-0609 นายไชยวัฒน์ อุดมศิล                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
                            หน้ าที่ 91

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 610     0008-0610 นางสาวผกาวงศ์ สุมมาตย์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 611     0008-0611 นางสาวกวีรญา มีบข   ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 612     0008-0612 นางปราณี สุขทอง                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 613     0008-0613 นายชัยยศ อุไรล ้า                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 614     0008-0614 นางสาวนงลักษณ์ พุทธิธีรมาศ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 615     0008-0615 นางสาวอุมาพร เมืองโคธาร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 616     0008-0616 นางสาวกานต์ธีรา แจ่มใส              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 617     0008-0617 นายบดินทร์ พานชมภู                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 618     0008-0618 นางจงกล อาจหาญ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 619     0008-0619 นางอรวรรณ สุดกล้ า              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 620     0008-0620 นายอภิเชษฐ์ แก้ วใส                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 621     0008-0621 นายสุระ ทบรมย์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 622     0008-0622 นางจริ ยา แก้ วใส                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 623     0008-0623 นางสาวณัฐสุดา ขันเชียง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 624             ู   ่
       0008-0624 นายวิสตร อยูสมพงษ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 625     0008-0625 นายวชิรา แก้ วบุตรดี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 626     0008-0626 นางสาวยุภาวดี พันธัง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 627     0008-0627 นายยม ดารงเชื ้อ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 628     0008-0628 นางพิมพ์ใจ สาระสนธิ              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 629               ั       ุ
       0008-0629 นางสาวสุกญญา ศรี บญเลี ้ยง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 630     0008-0630 นางสาวปิ ยนันท์ บุญเกื ้อ           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 14
 631     0008-0631 นางสาวทณา พลจันทึก              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 632     0008-0632 นางไพรวรรณ พิชพันธ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 633     0008-0633 นางสาวอรวรรณ ทองคล้ าย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 634     0008-0634 นางวิลาวัลย์ โพธิ์นิ่มแดง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 635     0008-0635 นางสาวสาราญ การนอก                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 636                  ุ
       0008-0636 นางราตรี สิงห์อดม                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 637     0008-0637 นางสาวปฐวี กรองมะเร็ง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 638     0008-0638 นางสาวละไมล์ ทองเรือง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 639     0008-0639 นางสาวพจนา พิมพ์เชื ้อ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 640     0008-0640 นางสาวยุพินพร นาพิมพ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 641     0008-0641 นายเกรี ยงไกร โมราบุตร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 642     0008-0642 นางสาวรวีวรรณ พาชัย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 643     0008-0643 นายสุริยา สร้ อยแสง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
                            หน้ าที่ 92

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 644     0008-0644 นายชริ น สมทรง                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 645     0008-0645 นางสาวสมศรี ด้ อมกลาง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 646     0008-0646 นางศิริธร ถ ้ากลาง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 647               ิ
       0008-0647 นางสาวชุตกาญจน์ กุลประชา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 648     0008-0648 นางสาวขวัญใจ ศรี ทรัพย์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 649     0008-0649 นางสาวภิรดา ธรรมโส                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 650     0008-0650 นางสาวศรินญา คาภาปั ตน์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 651     0008-0651 นางสาวณิภาภรณ์ ฟั กฉิม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 652     0008-0652 นางฤดี บุญธรรม                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 653                     ั
       0008-0653 นางสาวอัญชัน ศศิวจน์ไพสิฐ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 654     0008-0654 นางสาวมธุกร แสงพินิจ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 655     0008-0655 นางสาวพิชามญชุ์ ริ มราง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 656     0008-0656 นางสาวเบญจมาศ เนื่องสมศรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 657     0008-0657 นายชาญวิทย์ ศรีเปารยะ             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 658     0008-0658 นางสาวอพิรดี พินิจมนตรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 659     0008-0659 นายปริ ญญา ศรีอดม ุ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 660     0008-0660 นายวีราชาติ วิกิตวุฒินนท์  ั           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 661     0008-0661 นางสาวสุภาพร กิ ้มสุวรรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 662     0008-0662 นายคุณากร ยงยุทธ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 663     0008-0663 นางสาวปราณี สุวรรณดวง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 664     0008-0664 นายแสนยากร ร้ อยศรี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 665     0008-0665 นายรัตนศักดิ์ เถื่อนช้ าง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 666     0008-0666 นางสาววันเพ็ญ จาปาทอง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 667     0008-0667 นายธันยา ร้ อยดี                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 668     0008-0668 นางสาวศรีไพร คัมภิรานนท์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 669     0008-0669 นางสาวสมพร ครุฑรัมย์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 670     0008-0670 นางสาวสุวคนธ์ คาเสียง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 671     0008-0671 นางสาวสุมาลี ผิวอ่อน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 672     0008-0672 นายพัฒนนันต์ มีชย  ั               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 673     0008-0673 นายธงชัย พลทา                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 674     0008-0674 นายณัฐนนท์ คาปลิว                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 675     0008-0675 นางสาวกนก เขียวลอย               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 15
 676     0008-0676 นางพัลลภา เจียมถ้ วย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 677     0008-0677 นายภิภพ เวฬุกานนท์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
                          หน้ าที่ 93

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 678     0008-0678 นายฤทธิ์ณรงค์ ซาปา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 679     0008-0679 นางสาววารุณี เพ็งพินิจ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 680     0008-0680 นางสาววัชรี รักษาสระน้ อย         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 681             ั
       0008-0681 นายวิชย ควรมูล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 682     0008-0682 นางสาวนิธิมา รัตนประเสริ ฐศรี       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 683     0008-0683 นางดุษฎี หอมจันทร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 684     0008-0684 นายกิตติศกดิ์ ม่อมพะเนาว์
                  ั               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 685     0008-0685 นางสาวสดสี เสริฐวาสนา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 686     0008-0686 นางสาวสุพิชญา สิทธิศาสตร์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 687               ั
       0008-0687 นายกิตติชย ก้ อนใหม่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 688     0008-0688 นายณรงค์ จันทะธรรม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 689     0008-0689 นายขวัญชัย พยัฆโค             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 690     0008-0690 นางสาวเตือนใจ โกรัมย์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 691     0008-0691 นายภักดี พันธุโพธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 692     0008-0692 นางสาวนภาพร ขันตี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 693     0008-0693 นางสาวสุทิน บุญสูงเพ็ชร          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 694     0008-0694 นางสาวหทัยชนก พวงเพชร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 695     0008-0695 นางนวิยา พงษ์ สระุ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 696     0008-0696 นางสาวหนูกรานต์ สมน้ อย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 697     0008-0697 นางสาวดอกรัก เทียบอาไพ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 698     0008-0698 นายอดิศกดิ์ สุวรรณพันธ์
                ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 699     0008-0699 นางสาวเจรจิฬา ปุมสันเทียะ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 700     0008-0700 นางวริ นทร์ ฉัตรปิ ยานนท์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 701     0008-0701 นางเสาวนีย์ ผลเลขา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 702     0008-0702 นายกาพล แซ่เฮ้ ง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 703     0008-0703 นางสาวขวัญเรื อน รี วงษ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 704     0008-0704 นางสาวสุวรรณา หมวกสังข์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 705     0008-0705 นางสาวปิ ยวรรณ สินประเสริฐ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 706     0008-0706 นางสาวกนกวรรณ พรหมมา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 707     0008-0707 นางสาวมิ่งขวัญ บุญราช           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 708     0008-0708 นางสาวกัลยารัตน์ วงศ์เดือน         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 709     0008-0709 นางสาวอัญชลี ศรี ผดุง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 710     0008-0710 นางภิญญดา นิลน้ อย             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 711     0008-0711 นายวรพล แก้ วจรัส             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
                          หน้ าที่ 94

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 712     0008-0712 นางสาววาสนา สอาดโฉม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 713     0008-0713 นายณัฐพงษ์ นาพิมพ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 714     0008-0714 นางเปรมมิกา สิมาขันธ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 715     0008-0715 นางสาวฉวีวรรณ โสสีหา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 716     0008-0716 นายอนันต์ สุรวิทย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 717     0008-0717 นางสาวไพลิน ลือธิสาร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 718     0008-0718 นางสาวอัมพา คุ้มสุวรรณ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 719     0008-0719 นางสาวจันทิมา สมัตถะ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 720     0008-0720 นายมงคล เพประโคน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 16
 721     0008-0721 นางสาวอุมาพร ไพชนม์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 722     0008-0722 นางสาวบุญหมาย พันธ์ ศรี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 723     0008-0723 นายนิสทธิ์ แก่นทอง
                ิ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 724     0008-0724 นายสมร กล้ าหาญ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 725     0008-0725 นางสาวเมตตา ลือกิจนา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 726               ั
       0008-0726 นายอุทย หอมคุณ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 727     0008-0727 นายชาญณรงค์ นามวิชย   ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 728     0008-0728 นายวุฒิ สุขมี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 729     0008-0729 นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 730     0008-0730 นายเกษม สุทิสาร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 731                  ุ
       0008-0731 นางนุชนาถ ศรี ชบร่วง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 732     0008-0732 นางสาวนัฐชาภรณ์ เถาว์ชาลี         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 733     0008-0733 นายกริ ชเรศ สุวรรณราชัย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 734     0008-0734 นางสาวกาไรทอง อรุณหอม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 735                   ั
       0008-0735 นางบังเอิญ สุทิสงข์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 736     0008-0736 นางสาววาสนา ปั กษี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 737     0008-0737 นางพิรทิพย์ ใจเจริ ญ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 738     0008-0738 นายจิตพล รอนไพริ น             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 739     0008-0739 นายสว่าง ประดับคา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 740     0008-0740 นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 741                     ุ
       0008-0741 นางสาวบัวจันทร์ ศรี บบผา          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 742     0008-0742 นางสาวลักษ์ คณา คามา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 743     0008-0743 นางสาวปริ ญญา ส่งกลิ่น           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 744     0008-0744 นางศิริวรรณ์ คาตา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 745     0008-0745 นางสาวชวิศา เชื ้อขาดี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
                                หน้ าที่ 95

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 746     0008-0746 นางสาวกรรณิการ์ สุขกรม                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 747     0008-0747 นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 748     0008-0748 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญภา                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 749     0008-0749 นางสาวธนัชนันท์ ทูลคาเตย               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 750     0008-0750 นางรุ่งทิวา อัลเบรชท์                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 751                  ิ
       0008-0751 นางสาวฐิ ตยา เติมรัมย์                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 752     0008-0752 นางบุญธรรม แก้ วนาค                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 753     0008-0753 นางสาวอาภรณ์ กัวพิจิตร     ้             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 754     0008-0754 นายเกียรติศกดิ์ นะธี  ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 755     0008-0755 นายยุทธ์ ศกดิ์ กิจจนศิริ
                   ั                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 756                      ุ
       0008-0756 นางสาวสิรินช ซื่อประเสริ ฐ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 757     0008-0757 ว่าที่ ร.ต. ศุภรักษ์ ลิ ้มถาวรรักษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 758     0008-0758 นางสาวอุษา เศรษฐะ                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 759     0008-0759 นางสาวจันจิรา จงรักษ์                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 760                ั
       0008-0760 นางมะลิวลย์ มีสนทรี     ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 761     0008-0761 นางสาวกิดารัตน์ แก้ วทุมลา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 762     0008-0762 นางสาวแขไข จันทร์ บวร                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 763     0008-0763 นางสาวสุพฒน์ ราษอาษา ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 764     0008-0764 นางสาววิลาวัณย์ ทดไทย                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 765              ุ
       0008-0765 นายวิบญ หลักคา                      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 17
 766     0008-0766 นางบุษยากร ต้ นกูล                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 767     0008-0767 นางสาวสมศรี ประพาฬ                  *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 768     0008-0768 นายปั ญญกิจ มณีโชติ                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 769     0008-0769 นายเดชา ไม้ เนียม                     ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 770     0008-0770 นางจาปี เนือนวม      ้             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 771     0008-0771 นายจักริ นทร์ สุขชัย                 *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 772     0008-0772 นางสายรุ้ง ขนุนใหญ่                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 773               ั
       0008-0773 นายสิทิชย สุนทรพินิจ                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 774     0008-0774 นายสิริชาย พันธ์โกศล                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 775     0008-0775 นายรัฐพล ใจหวัง                      ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 776                   ั
       0008-0776 นางสาวสุนนทา คงแก้ ว                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 777     0008-0777 นางสาวกฤติกา ศรี ชาย                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 778     0008-0778 นางสาวเรณู อินณรงค์                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 779     0008-0779 นายอภิชาติ ศรี เทพ                  *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
                           หน้ าที่ 96

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 780     0008-0780 นายประสาท อัครัง               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 781                ิ   ่
       0008-0781 นางสาวฐิ ตรัตน์ ชุมดอนไพร          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 782     0008-0782 นางสาวจิราพร โนรา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 783     0008-0783 นางสาวสุภาพรรณ ฮวบหุ่น              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 784     0008-0784 นางสาวทองคา คาศิลา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 785              ิ
       0008-0785 นายพิศษฎ์ ศรี วิเศษ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 786     0008-0786 นายสุจริต บารุง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 787     0008-0787 นางสาวพัชรี ยา แซ่โง้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 788     0008-0788 นายธวัชชัย เสนาใจ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 789     0008-0789 นายคงศักดิ์ เนาไธสง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 790     0008-0790 นายสนอง ฉาบไธสง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 791     0008-0791 นางสาววันเพ็ญ สวนงาม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 792                 ั
       0008-0792 นางสาวสุภทร ซุยจันทึก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 793     0008-0793 นายจิรายุทธ แก้ วเพ็ชร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 794     0008-0794 นางสิริรัตน์ ฉาบไธสง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 795     0008-0795 นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 796               ั
       0008-0796 นายพิทกษ์ ศุภเลิศ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 797                       ่
       0008-0797 นางสาวจิตราพรรณ อุนศิริวงศ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 798     0008-0798 นางสาวอรอนงค์ พลสุวรรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 799     0008-0799 นางสาวปาณิสรา กตะศิลา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 800     0008-0800 นางสาวนพพร ลาภักษร                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 801     0008-0801 นางจันทร์ ทิพย์ โมคกุล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 802     0008-0802 นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์ พลงาม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 803     0008-0803 นางสาวจุฑารัตน์ หารสระคู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 804     0008-0804 นางสาวรุ่งฤดี สังกะสิงห์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 805     0008-0805 นางสาววนิดา แก้ วบุญเรือง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 806     0008-0806 นางสาวขนิษฐา งานไว                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 807     0008-0807 นางอมร เพียซ้ าย                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 808     0008-0808 นางสุปรี ยา ศิริดาพล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 809     0008-0809 นายสมัย วิลาจันทร์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 810     0008-0810 นายยอดรัก ทองมีคา  ่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 18
 811     0008-0811 นางแสงอรุณ ธีรศาสตร์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 812     0008-0812 นางสุนีย์รัตน์ โสนาคา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 813     0008-0813 นางพรรณี แก่นแก้ ว                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
                          หน้ าที่ 97

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 814     0008-0814 นางสาวสไบพร สว่างโคตร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 815     0008-0815 นางสาวประภาพร วงค์หาจักร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 816     0008-0816 นายวัชรพล ดลภักดี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 817     0008-0817 นางสาวพิชญพัฒน์ สุวรรณศรี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 818     0008-0818 นางสาวอรทัย พิมวัน             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 819     0008-0819 นางสาวสังวร โสรถาวร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 820     0008-0820 นายสิทธิพล รักษา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 821     0008-0821 นางสาวณิชกมล วรรณูปถัมภ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 822     0008-0822 นางมทิรา วิโรจน์พงศ์พนธุ์ั           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 823     0008-0823 นางสาวดวงกมล สูงพล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 824     0008-0824 นายกิตติพิชญ์ ทองปั ญญา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 825     0008-0825 นายอานาจ งามประสิทธิ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 826     0008-0826 นางสาวพรธิพา รอดคลองตัน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 827     0008-0827 นางสาวศิริวรรณ ขาวปากช่อง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 828     0008-0828 นายไพฑูณร์ จุ้ยอานวย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 829     0008-0829 นางสาวอิสรินยา วาระรัมย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 830     0008-0830 นายอัธชัย เหลืองพล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 831     0008-0831 นายสุรเชษฐ มะธิตะโน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 832     0008-0832 นายเกรี ยงไกร สุรสิทธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 833     0008-0833 นางสาวชฎิลรัตน์ วิศษรัมย์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 834     0008-0834 นางเครือนภา ขุนวิเศษ            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 835     0008-0835 นางสาวจรัสศรี บุญด้ วง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 836     0008-0836 นางบังอร พรมประดิษฐ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 837     0008-0837 นางสาวพีรยา ธานี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 838     0008-0838 นายสราวุธ พัฒนะมาศ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 839                   ิ
       0008-0839 นายสมเกียรติ สมุตรัมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 840     0008-0840 นางสาวธนิตา แบบรัมย์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 841     0008-0841 นางแสงจันทร์ แว่วบุตร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 842     0008-0842 นางสาวอรอนงค์ เพ็ญประจัญ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 843     0008-0843 นางสมจิตร ไชยรัมย์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 844     0008-0844 นางสาวสุภาพ ปะโนรัมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 845     0008-0845 นางรัชฎา แคนสา               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 846               ั
       0008-0846 นางสาวสุนนท์ หอมจิตต์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 847     0008-0847 นางสาวนุชรี บุญลี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
                           หน้ าที่ 98

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 848     0008-0848 นายวิโนทัย พรหมนิมิตร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 849     0008-0849 นางสาวศุภลักษณ์ ตุ้มสูงเนิน         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 850     0008-0850 นางสาวบังอร วงศ์อารี ย์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 851     0008-0851 นางจิรัฐติกาล รจพจน์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 852     0008-0852 นายไพโรจน์ รจพจน์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 853     0008-0853 นางสาวเนตรชนก คนหาญ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 854     0008-0854 นายผุดผาด บูรณ์เจริญ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 855     0008-0855 นางสาวปรี ยาพร หงส์พิสา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 19
 856     0008-0856 นางสาววาสนา ศรี ชย ั            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 857     0008-0857 นายมานะ แรตกระโทก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 858                ั
       0008-0858 นางสาวสุธินนท์ สุทธิโภชน์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 859     0008-0859 นางสาวบุษกร โอฬารฤทธินนท์   ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 860     0008-0860 นางสาวนิภาพร กลวุฒิ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 861     0008-0861 นายธีรพงศ์ สุจริ ตปฏิภาณ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 862     0008-0862 นายไพโรจน์ ประสงค์ผล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 863     0008-0863 นางสาวละมุล สีหานู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 864     0008-0864 นางรุ่งนภา จงสาราญ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 865     0008-0865 นายชัยชนะ ไพรวรรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 866     0008-0866 นายสรรเพชญ นิลผาย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 867     0008-0867 นายสันติรัฐ ไชยโย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 868     0008-0868 นางสุดารัตน์ จอมแก้ ว            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 869     0008-0869 นางสาวทองเติม ธาราพรหม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 870     0008-0870 นางสาวพุทธชาด นัยวิกล   ุ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 871     0008-0871 นางเพ็ญจันทร์ รู้ ชอบ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 872                 ุ
       0008-0872 นางสาวพิมพ์สดาพร แก้ วเทพ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 873     0008-0873 นางเตือนจิตร ต๊ ะวิไชย           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 874     0008-0874 นางสาวเจนจิรา แสงหล้ า           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 875     0008-0875 นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ เวียงจันทร์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 876     0008-0876 นางสาวน ้าอ้ อย บุญรุ่ ง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 877     0008-0877 นางสาวกชนิกา เทพวงค์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 878     0008-0878 นายนิพนธ์ เทพเรี ยน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 879     0008-0879 นายอิทธิพล แดนทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 880     0008-0880 นายนิรุตต์ มีลาภ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 881     0008-0881 นางสาวช่อชะบา ลือนาม            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
                         หน้ าที่ 99

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล         สนามสอบ      ห้ องสอบ
 882     0008-0882 นางสาวอาทิตา วิริยายุทธังกูร      *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 883     0008-0883 นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 884     0008-0884 นางณัฐชไม สายสุทธิ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 885                 ั
       0008-0885 นางสาวสิริลกษณ์ บุญมาก           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 886     0008-0886 นางอนัญชิตา สมศรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 887     0008-0887 นางสาวสมพร สังสี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 888     0008-0888 นางสาวเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 889     0008-0889 นางสาววราภรณ์ หินแก้ ว           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 890     0008-0890 นางสาวอตินาถ ทองก้ อน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 891     0008-0891 นายสมประสงค์ แสงสว่าง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 892     0008-0892 นางสาวอัจฉราพร ศิริเมืองจันทร์       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 893                  ่
       0008-0893 นายยุทธนา ชุมนาเสียว            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 894     0008-0894 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพงศ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 895     0008-0895 นางสาวชัยเภรี วอนกล่า            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 896     0008-0896 นางพนัสวรรณ สมบูรณ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 897     0008-0897 นางสาวนิตยา คงสมอรรถ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 898     0008-0898 นางสาวอุมาพร อมรพันธุ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 899     0008-0899 นายจานันท์ เสาศิริ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 900               ั
       0008-0900 นายอภินนต์ เพิมศรี  ่           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 20
 901     0008-0901 นายบุญชอบ พานอะนันต์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 902     0008-0902 นายอดิศกดิ์ โพธิสาขา
                ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 903                   ้
       0008-0903 นางบุศริ นทร์ ปั นกันอินทร์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 904     0008-0904 นางสาวธฤตมล จดชัยภูมิ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 905     0008-0905 นางสาวทิพย์วรรณ สืบเสน           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 906     0008-0906 นางมาลัย วัฒนกูล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 907     0008-0907 นางสาวกานดา วงศาทิพย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 908     0008-0908 นายวิมล บุรีแสง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 909     0008-0909 นายวีระยุทธ แก้ วสุวรรณ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 910     0008-0910 นางสาวบุญมี ชะนะนิล             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 911     0008-0911 นายอภิชาติ เบ็ญจะศิลป   ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 912                ั
       0008-0912 นางสาวสุกนยา มะละโยธา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 913     0008-0913 นางสาวจันทร์ ทิมา ไชยศรี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 914     0008-0914 นางปี ยานนท์ น้ อยเจริ ญ        *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 915     0008-0915 นางสาวนุชนารถ สุนทรวัฒน์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
                          หน้ าที่ 100

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 916     0008-0916 นายธวัช ลาโภ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 917     0008-0917 นางสาวสุราณีย์ ปาจารย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 918     0008-0918 นายไพรัช ศรี ชยั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 919     0008-0919 นางอรพินท์ จันทร์ หล้ า            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 920     0008-0920 นางสาวชริ นรัตน์ ไชยริ นทร์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 921     0008-0921 นายสุนทร เผือกพงษ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 922              ั
       0008-0922 นายศิริชย คาฟู                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 923     0008-0923 นายศักดา การเพียร             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 924     0008-0924 นางสาวรัชดาภรณ์ แสนจันทร์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 925     0008-0925 นางสาวหนูพร หาญอาษา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 926               ั
       0008-0926 นายสิทธิชย มหามูล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 927     0008-0927 นางสาววิภาดา สินงามประเสริ ฐ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 928     0008-0928 นายวิทาน สุธรรมวิจิตร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 929     0008-0929 นายวิชิรพรจ์ ประเมโท              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 930     0008-0930 นายนิกร เพชรเรื อนทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 931     0008-0931 นายสมทบ แก่นจันทึก               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 932                  ุ
       0008-0932 นายบุญส่ง วงค์สวรรณ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 933     0008-0933 นางณัฎฐากรณ์ ชมภูสลุง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 934     0008-0934 นางสาวขวัญตา หุ้มทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 935     0008-0935 นางสาวฉัตรจิรา ภาสดา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 936     0008-0936 นายสุระศักดิ์ โปยขุนทด           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 937                ิ
       0008-0937 นางสาวกิตยวดี ปั ตตาเท ศา           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 938     0008-0938 นางสาวปาจรี ย์ นนทวงษ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 939     0008-0939 นายอมร วิเศษกุล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 940     0008-0940 นางสาวนิตยา พยัคฆะ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 941     0008-0941 นางสาววรรณา ภูปาทา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 942     0008-0942 นายภิญโญ แก้ วเมืองปั ก            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 943     0008-0943 นางสาวคนึงนิจ การประกอบ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 944     0008-0944 นางพูนศิริ ศรพรหมมาศ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 945     0008-0945 นางวราภรณ์ นามบุตร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 21
 946     0008-0946 น.ส.นิภาภัทร วรรณาลัย             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 947             ั
       0008-0947 นายสุพฒน์ เจือจุล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 948     0008-0948 นายวสันต์ คุ้มพล                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 949     0008-0949 นายสุรเชษฐ์ น้ อยมิ่ง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
                          หน้ าที่ 101

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 950     0008-0950 นางสาวสายฝน สมเพ็ชร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 951     0008-0951 นายพรศักดิ์ มีสนเทียะ
                    ั               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 952     0008-0952 นายจิโรจน์ ศรี สว่าง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 953     0008-0953 นายสายลม ศิลาศิลป   ์          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 954     0008-0954 นายอนุรักษ์ สารางคา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 955     0008-0955 นายรังสรรค์ สุทธิศกดิ์ไพบูลย์
                      ั             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 956     0008-0956 นายสมคิจ ถวิลมาตย์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 957     0008-0957 นางสาวนวลปราง โคตรตะ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 958     0008-0958 นางสาวยุวธิดา พลเสนา            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 959     0008-0959 นายทนงศักดิ์ สมหมาย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 960     0008-0960 นายสุทิน หูตาชัย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 961     0008-0961 นายประยูร กองแก้ ว               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 962     0008-0962 นายณัฐพงศ์ มะลิงาม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 963     0008-0963 นางสาวผกาทิพย์ ศรีปัญญา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 964     0008-0964 นางสาวพรรณพร สืบสมุทร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 965     0008-0965 นางสาวนพมาส ราชูการ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 966     0008-0966 นางสาวนนนที บุญประเสริ ฐ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 967     0008-0967 นางสาวธวัลรัตน์ กะระโสภณ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 968     0008-0968 นายศักดิ์ชย คายืน
                 ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 969     0008-0969 นางสาวกาญจนา สาเหนียก             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 970                 ั
       0008-0970 นางสาวพาณุลกษณ์ ปฏิทศน์   ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 971     0008-0971 นางสาวพรพรรณ วิเจดีย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 972     0008-0972 นายอภิชาต ไกรทอง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 973     0008-0973 นายสราวุฒิ ศิลารวม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 974     0008-0974 นายธวัชชัย เกษามา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 975     0008-0975 นายสาโรช ดิษฐใจ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 976     0008-0976 นางอุไร บุญธรรม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 977     0008-0977 นางสาวศศิกร บุญศรี             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 978     0008-0978 นางแสงโฉม นิลดา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 979     0008-0979 นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 980     0008-0980 นางสาวเบญจวรรณ พวงกุหลาบ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 981     0008-0981 นางสาวสมนึก ส้ มเกลี ้ยง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 982     0008-0982 นางพัชราภรณ์ วันทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 983     0008-0983 นางสาวลลิตา แสงสี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
                          หน้ าที่ 102

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 984    0008-0984 นางสาวชญาภา สมโสภาพ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 985    0008-0985 นางสาวสุพรรษา เสาทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 986    0008-0986 นายสมาท จันมะโฮง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 987    0008-0987 นายมนตรี กะรัมย์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 988    0008-0988 นางสาวทัศยากร คาลือชา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 989    0008-0989 นายกตัญํู อินทยุง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 990    0008-0990 นางสาวปริ ศนา มุณีชย   ั           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 22
 991    0008-0991 นางสาวภานุมาศ อ่างแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 992              ิ
       0008-0992 นางสาวทิตกรณ์ สุวรรณทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 993    0008-0993 นางสาวดวงจันทร์ ควรนาม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 994    0008-0994 นายนพดล อมรชัย                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 995    0008-0995 นายธนวินท์ ไวฉลาด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 996    0008-0996 นางสาวพรวลัย รักชาติ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 997    0008-0997 นางสาวแพรวนภา ชุอมดี  ุ่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 998    0008-0998 นางสาวเมธปิ ยา ชูศรีทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 999    0008-0999 นางพิมพ์ลภัส มูลเทียรทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1000                   ั
       0008-1000 นางสาวภัณฑิรา วิชยรัมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1001    0008-1001 นางสาวธนภร จาปาไทย               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1002    0008-1002 นางวาสนา ชมภูเพ็ชร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1003    0008-1003 นางสาวกรรณิการ์ ตาลาน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1004    0008-1004 นายเอกภัชรพณฑ์ ศรี อดม   ุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1005    0008-1005 นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1006                  ื
       0008-1006 นายศิรการ จันทร์ ลอแสง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1007    0008-1007 นายทรงพล เสลานอก                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1008    0008-1008 นางสาวพวงเพ็ชร ชนะเพียร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1009    0008-1009 นายชัยยะ กางกัน้                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1010    0008-1010 นางสาวชฎาพร มาตรโคกสูง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1011    0008-1011 นางสาวกฤฆณพร ไตรธรรม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1012    0008-1012 นางสมปอง เพ็ชรพราว               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1013    0008-1013 นางสาวลักษณา ภักดี             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1014    0008-1014 นางสาวอภิญญา แสนสุข               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1015    0008-1015 นางสายชล นาคน้ อย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1016    0008-1016 นางสาวเข็มอักษรณ์ หอมพิลา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1017    0008-1017 นายพงศ์ปรมศวร์ ฤทธิธรรม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
                          หน้ าที่ 103

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1018    0008-1018 นางสาวพัชริ นทร์ ศรี กระแจะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1019    0008-1019 นางสาวอิสรีภรณ์ แก้ วใส            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1020    0008-1020 นายจักรกริ ช จากกิ่งเรื องโรจน์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1021    0008-1021 นางสาวทัศนวดี คูณเที่ยงธรรม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1022    0008-1022 นางนนทวรรณ โชติพ่วง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1023    0008-1023 นางอัมพร อานุภาพแสนยากร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1024    0008-1024 นางสาวอรุณี ขันขา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1025                 ั
       0008-1025 นางสาวพงษ์ ลดดา สิงขรอาจ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1026    0008-1026 นางคมเนตร วิถาทานัง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1027    0008-1027 นางสาวเพ็ญศรี ไหดงยาง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1028    0008-1028 นางสาวประภาพันธ์ ประกาสิทธิ์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1029    0008-1029 นางพรเพ็ญ สนมะเร็ ง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1030    0008-1030 นายพิชิตพล วงค์ตะวัน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1031    0008-1031 นางสาวกมลลักษณ์ ประศรี           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1032                  ั
       0008-1032 นางกิ่งทอง ดีอนกอง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1033    0008-1033 นายสายันต์ เพียรธานี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1034    0008-1034 นายสุชาติ เกตุแก้ ว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1035    0008-1035 นางโสภาพรรณ ภาดี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 23
 1036    0008-1036 นางสาวประไพศรี สุทน              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1037    0008-1037 นางฉันทนา ชาติเผือก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1038    0008-1038 นางสาวศิรินา จินดามาตย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1039    0008-1039 นางสาวชลรล สาราญสุข              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1040    0008-1040 นางสาวประภาพร ประสงค์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1041    0008-1041 นางสาวสุจิน คาวงศ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1042    0008-1042 นางแก้ วกัลยา โพนทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1043    0008-1043 นายปิ ยบุตร อ่อนทรวง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1044    0008-1044 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1045    0008-1045 นางสาวศศิธร หอมยามเย็น             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1046    0008-1046 นายไกรสิทธิ์ ทวินนท์
                     ั              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1047    0008-1047 นายวรพงษ์ วรภู                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1048    0008-1048 นางฉัตรนารี เสนาวงษ์            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1049                ั
       0008-1049 นางสาวศิริลกษณ์ ศรทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1050    0008-1050 นางชลาลัย เฉลิมฤกษ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1051    0008-1051 นางาสาวสุดาวรรณ ภูมิเวียง         *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
                           หน้ าที่ 104

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1052    0008-1052 ว่าที่ รต.ธวัชชัย สายแสน           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1053    0008-1053 นางสาวบุญหนุน ซาเสน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1054    0008-1054 นายรัฐพล อนันตภูมิ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1055    0008-1055 นางชะอ้ อน เจริ ญตาม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1056    0008-1056 นางสาววาสนา สุทธ์ เสงี่ยม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1057    0008-1057 นายอานาจ บริ บรณ์ ู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1058    0008-1058 นายสายันต์ ศรี เสมอ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1059    0008-1059 นางสาวสุมาลี ทิพย์สงห์ ิ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1060    0008-1060 นายสุรชัย สุขหมัน  ่            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1061    0008-1061 นางสาวจันธิมาศ มาตรา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1062    0008-1062 นายประวิทย์ อินทนนท์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1063    0008-1063 นางสาวประไพรภรณ์ ไชยมี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1064    0008-1064 นางสุวนีย์ นอกสนิท              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1065    0008-1065 นางสาวณัฐธยาน์ ศักดี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1066    0008-1066 นางนภา เส็งสาย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1067    0008-1067 นางสาวมณีวรรณ กาแดง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1068    0008-1068 นางสุรีรัตน์ ทับไพรี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1069    0008-1069 นางสาวน ้าทิพย์ ขาวผ่อง           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1070    0008-1070 นางกาญจนาวดี โครตทอง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1071    0008-1071 นางมลฤทัน พันรอบ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1072    0008-1072 นางสาวนุสราพร ผิวขุนทด            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1073    0008-1073 นางดวงแข โหตกษาปนิกล    ุ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1074    0008-1074 นายอดิศกดิ์ ตะเคียนเกลี ้ยง
                 ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1075    0008-1075 นางสาวสมพร แก้ วสีขาว            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1076    0008-1076 นายบุญหนา พากเพียร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1077    0008-1077 นางสาวฉันทนา ทองคา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1078    0008-1078 นายแคล้ ว ภิญโญวัย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1079    0008-1079 นายอนุชิต อ่อนนวล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1080    0008-1080 นายประมาณ จันโท               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 24
 1081    0008-1081 นายธชัยชัย พัดชา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1082                  ่
       0008-1082 นายทิวาห์ กลันประโคน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1083    0008-1083 นายเกรี ยงชัย สดีวงษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1084    0008-1084 นางอาพันธ์ รัศมี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1085    0008-1085 นางสาวทิพวัลย์ ทนเสถียร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
                          หน้ าที่ 105

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1086    0008-1086 นางสาวภาวดี ศรีหาญ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1087    0008-1087 นายชวาล อ่อนแสง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1088    0008-1088 นางศุภวรรณ เงินอิน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1089    0008-1089 นายมนูล เสริ มศรี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1090                  ิ
       0008-1090 นายชูชาติ ตรี สนธุ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1091    0008-1091 นางสาววรัญญา เทศนา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1092    0008-1092 นางสาวบุษลี บุรีมาตร์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1093    0008-1093 นางสาวอัญธิยา คาวิสทธิ์ ิ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1094    0008-1094 นางสาวพันธ์ ทอง คาสียา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1095    0008-1095 นางพรทิพย์ ฐานเจริ ญ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1096    0008-1096 นางสาวสุวรรณลักษณ์ เสียงเย็น        *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1097    0008-1097 นางสาวนงลักษณ์ ศรี ละพันธ์         *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1098    0008-1098 นางสาวจุทาทิพย์ เทียนวรรณ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1099    0008-1099 นายโกศล คนใหญ่                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1100    0008-1100 นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1101    0008-1101 นางสาวพรฐิ ภา ทุยเวียง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1102                   ่
       0008-1102 นางสาวจันทรัตน์ เพิมพูล             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1103    0008-1103 นางสาวสุภาพร บุญอิ ้ง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1104    0008-1104 นางสาวศศิวิมล เอี่ยมสะอาด            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1105    0008-1105 นางสาวโสภา เสือสิงห์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1106                 ุ
       0008-1106 นายอุทิศ ตรี คณา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1107    0008-1107 นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1108    0008-1108 นายวิทยา ศรี สมุทร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1109    0008-1109 นายปิ ยะรุจ ปั กวะลา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1110    0008-1110 นางสาวญาณิศา เทิงขุนทด             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1111    0008-1111 นายศรี ปราโมทย์ ปริ เตนัง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1112    0008-1112 นายนิคม จันทบ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1113              ั
       0008-1113 นายสิทธิชย โกจินอก               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1114    0008-1114 นายมงคล นิพรรัมย์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1115                    ุ
       0008-1115 ยางสาวธิดารัตน์ ศรีบญเรื อง         *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1116    0008-1116 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยชนะ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1117    0008-1117 นางสาววันเพ็ญ จันสระบัว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1118    0008-1118 นายเอกสิทธิ์ พิราราช              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1119    0008-1119 นางสาวภัคนันท์ ชานาญ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
                          หน้ าที่ 106

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1120    0008-1120 นายวิรัตน์ ผดุงชีพ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1121    0008-1121 นางสาวณิชากานต์ พิมสิม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1122    0008-1122 นางศศิธร อุดชาชน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1123    0008-1123 นางอัชรา ไชยดี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1124    0008-1124 นางสาวสุภาพ สวายพล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1125    0008-1125 นายสุภาษิ ต เหมนิธิ            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 25
 1126    0008-1126 นางสาวชมอุษา ใจแสน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1127    0008-1127 นางสาวยุภาพร แสงดารา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1128                 ้
       0008-1128 นายประดิษฐ์ ปองเขตร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1129    0008-1129 นายหงษ์ บุตรงาม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1130    0008-1130 นางนุชชิตา บุตรงาม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1131    0008-1131 นายเทพฤทธิ์ บุญผาง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1132    0008-1132 นางภณิตา เกื ้อกระโทก             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1133    0008-1133 นางสาวละเอียด วันศร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1134    0008-1134 นางมุนินทร์ สุขสาราญ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1135    0008-1135 นางสาวพวงเพชร กองทรัพย์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1136    0008-1136 นางสาวอังคณา กิวะขุนทด             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1137    0008-1137 นางสาวรัตนา บุญพรม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1138    0008-1138 นางพรหมชนก สุชีเพ็ชร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1139    0008-1139 นางพัชรี คงโนนกอก               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1140    0008-1140 นายสมยศ เพชรมงคลกุล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1141    0008-1141 นางจรรยา บุพลับ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1142    0008-1142 นางพีละมัย หมื่นหาวงศ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1143    0008-1143 นายโกมล สอื ้นรัมย์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1144    0008-1144 นางสาวญาณาวดี ดัดธุยาวัตร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1145    0008-1145 นายโภคิน บุราสิทธิ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1146    0008-1146 นางสุมาลี แพนลา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1147    0008-1147 นายนเรศ ไชยมิน                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1148    0008-1148 นายสถิตย์ คงไข่                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1149    0008-1149 นางสาวอรอุมา คาประกอบ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1150    0008-1150 นายไพบูลย์ แย้ มสัจจา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1151    0008-1151 นายกิตติศกดิ์ สุรินทร์
                 ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1152    0008-1152 นายจิระศักดิ์ ปานกลาง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1153    0008-1153 นายชัชวาลย์ ไวสู้ศกึ            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
                          หน้ าที่ 107

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล        สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1154    0008-1154 นางวาสนา ช่างปรุง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1155    0008-1155 นยไกรวุฒิ เสทะ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1156    0008-1156 นายกรี ฑา แก้ วโชติ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1157               ิ
       0008-1157 นางสาวฐิ ตมา บุญเกิด            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1158    0008-1158 นางอรษา อ่างแก้ ว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1159    0008-1159 นางสาวดารินทร์ โตคีรี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1160    0008-1160 นายไชยอนันต์ อยูเ่ ลี ้ยง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1161    0008-1161 นางสาวยุภา จะรัมย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1162                 ั้
       0008-1162 นายพีโย วงษ์ ตนหิ ้น            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1163    0008-1163 นายกรกช สุดแสวง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1164                ุ
       0008-1164 นางสาวพิกล บุญที              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1165    0008-1165 นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1166    0008-1166 นางสาวนัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่ อง        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1167    0008-1167 นางสาวปนัดดา เสาร์ ชชวาลย์ ั        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1168    0008-1168 นางสาววันทนี มีสมบัติ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1169    0008-1169 นางสาวเพ็ญนภา บุญเปี ยก           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1170    0008-1170 นายภัควัฒน์ วิบลย์ ู            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 26
 1171    0008-1171 นายศุภฤกษ์ จันทร์ น่ม ุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1172    0008-1172 นางสาวละอองดาว แสงเพชร           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1173    0008-1173 นางสาวอุมาพร บุญเปี ยก           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1174    0008-1174 นางสาวบานย็น บุญจันทร์ นายโกวิ       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1175    0008-1175 นายโกวิทย์ หลาชุม  ่           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1176    0008-1176 นางสาววัฑฒิกา นามวงษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1177    0008-1177 นางสาวบุญตา โฉมแจง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1178    0008-1178 นายเทวกุล วังคิรี              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1179    0008-1179 นางสาวนันทิยา จันทร์ เตือย         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1180    0008-1180 นางสาวฐิ ตาภา ชิมจันทร์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1181    0008-1181 นางสาวกรุณา ทองสวัสดิ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1182    0008-1182 นายปณิธาน ดังคนึก              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1183    0008-1183 นางอัมริ นทร์ ชินโคตร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1184             ั
       0008-1184 นายนิวฒน์ โสพันนา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1185    0008-1185 นายชวลิต พลเรื อง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1186    0008-1186 นางสาวยุวดี ไพสาลี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1187    0008-1187 นางสาวฉวีวรรณ ออสันเทียะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
                           หน้ าที่ 108

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1188    0008-1188 นยายภานุพงศ์ สอนสาโรง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1189    0008-1189 นายธรรมการ โสดา               *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1190    0008-1190 นายพินิจ ทองเพชร                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1191    0008-1191 นางสาวจีววรรณ นาคสระน้ อย          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1192    0008-1192 นางสาวรัศมี มีสะอาด               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1193    0008-1193 นางสาวณัฐริ กา ทาเชาว์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1194    0008-1194 นางสาวสุภาพร เพียรเพ็ชร             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1195    0008-1195 นางมัชญาณ แสนทวีสข    ุ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1196    0008-1196 นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1197    0008-1197 ว่าที่ร้อยตรี หญิงอัมพร โสมาศรี         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1198                  ิ
       0008-1198 นางสาวกานต์ตมา ประทุมวงษ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1199    0008-1199 นางชาวินี สังสหชาติ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1200    0008-1200 นางธนิปา ดิลกเมธานนท์            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1201    0008-1201 นายจรัญ ตาลสุกเรื อง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1202    0008-1202 นายสิทธิพร พูนลัน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1203    0008-1203 นายแสงจันทร์ วิเศษสัตย์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1204    0008-1204 นายสมบูรณ์ มังคะละ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1205               ิ
       0008-1205 นายนิตนนท์ ท้ วมศิริ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1206    0008-1206 นายวิรัช เลิกคง                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1207    0008-1207 นางธิดาวรรณ สุนิมิตร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1208    0008-1208 นางสาวรุจี เบียดนอก               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1209    0008-1209 นางสาวสายใจ บูรณะจันทร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1210    0008-1210 นายประวิทย์ พลสมัคร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1211    0008-1211 นายธวัชชัย กองโชค                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1212    0008-1212 นางสาวชัฏฎาวรรณ สร้ อยทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1213              ั
       0008-1213 นายวิชย สันลักษณ์              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1214                   ั
       0008-1214 นางวันทนา ศรี ขดเค้ า              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1215    0008-1215 นายจรัช ศรีนวล                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 27
 1216    0008-1216 นายกันหา เกิดน้ อย                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1217    0008-1217 นายพรนิมิตร พิลาเดช               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1218    0008-1218 นายชาญชัย สมบูรณ์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1219    0008-1219 นายจตุรงค์ เรื องฤทธิกล ุ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1220    0008-1220 นางสาวยุวดี วรรณสิงห์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1221    0008-1221 นายเสถียร มหานาม                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
                          หน้ าที่ 109

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1222    0008-1222 นายธีรศักดิ์ อาษา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1223    0008-1223 นางสาวบัวเรี ยน บุญเนตร          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1224    0008-1224 นายบุญจันทร์ เพ็งสันต์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1225    0008-1225 นางสาวเอื ้อมพร อนุตรี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1226    0008-1226 นางสาวไพพรรณี พงค์พนธ์  ั         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1227    0008-1227 นางสาวพนิดา ม่วงซอ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1228    0008-1228 นางสาวเยาวลักษณ์ มีมงคลชัย         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1229    0008-1229 นางคาพันธ์ สุพร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1230    0008-1230 นายพงศธ ร รุ่งประเสริ ฐ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1231    0008-1231 นางสาวนิดาวรรณ เค้ าสงค์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1232    0008-1232 นางสาวศิริปิน หมายลึกดี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1233                ั
       0008-1233 นางสาวสิริลกษณ์ พูนล้ น          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1234    0008-1234 นายบุญญฤทธิ์ จันทาราม           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1235    0008-1235 นางสาวนริ ศรา นาเมืองรักษ์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1236    0008-1236 นางสาววนิดา จักรแก้ ว           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1237    0008-1237 นางสาคร ศิริเขตต์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1238    0008-1238 นางสาวสุภาวดี ไปลานนท์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1239    0008-1239 นายดงมาลา กุลสกัง ้            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1240    0008-1240 นางสาวสุรณิตา บุริมาศ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1241    0008-1241 นางสาววิลาวัลย์ หาระมี           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1242    0008-1242 นายวิทยา เต็มพุทธ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1243    0008-1243 นางสมร สะและหมัด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1244    0008-1244 นางสาวกาญจนา ตรีมณี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1245    0008-1245 นางสาวอโนทัย สาลี             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1246             ั
       0008-1246 นายนิวตร คามี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1247    0008-1247 นางสาววีณา ภูผาสุข             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1248    0008-1248 นางสาวชาดา หงษ์ ทอง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1249    0008-1249 นางสาวกชกร อุยตระกูล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1250    0008-1250 นางสาวสุภาพ พินิจ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1251                 ั
       0008-1251 นางสาวมะลิวลย์ สมรูป            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1252    0008-1252 นายปริ ญญา ชุมพล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1253    0008-1253 นางอรทัย ทามา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1254    0008-1254 นายรณยุทธ์ ทามา              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1255    0008-1255 นางสาวจรรยาภรณ์ กล่อมเกลา         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
                           หน้ าที่ 110

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1256    0008-1256 นางสาวพิศมัย ไม้ งาม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1257    0008-1257 นางกัญจนา โพธิขา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1258    0008-1258 นายสมเกียรติ สุขปลัง ่              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1259    0008-1259 นางศรัญญา สุขปลัง ่               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1260    0008-1260 นายภูชนะ อุดมเวช                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 28
 1261    0008-1261 นายภราดร สังขรัตน์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1262    0008-1262 นางสาวกัญญาภัทร คาดบัว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1263    0008-1263 นางนาฏยา ทัพซ้ าย                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1264    0008-1264 นายสุริยา เพลินหัด                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1265    0008-1265 นางสาวนาสุข พงษ์ แสวง             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1266    0008-1266 นางสาวศรินทิพย์ ขุมทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1267    0008-1267 นางสาวลาดวน บ่อจักรพันธ์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1268    0008-1268 นายประสาน กาหล่า                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1269    0008-1269 นายพีรเกษตร จิณรักษ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1270    0008-1270 นางทัศนีย์ บุญชู                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1271    0008-1271 นางสาววรัญญา ปรามแสง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1272    0008-1272 นายศักริ นทร์ สามเตี ้ย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1273    0008-1273 นายศราวุธ สัจจาสิทธิ์             *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1274    0008-1274 นายสุภาพ อัฐนาค                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1275    0008-1275 นางสาวสายพิณ กลิ่นเกษร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1276    0008-1276 นางสาวปาจรี ย์ แก้ วจินดา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1277    0008-1277 นางสาวกาญจน์วรุณ พงษ์ นช    ุ         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1278    0008-1278 นายชัยวัฒน์ เสกขุนทด               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1279    0008-1279 นางสาววิยะดา แก้ วก่อง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1280    0008-1280 นางสาวมณีวรรณ จิตจักร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1281    0008-1281 นางสาวสุภา4รณ์ เบียดขุนทด           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1282    0008-1282 นายชาญชัย ผิวอ่อน                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1283    0008-1283 นางสาวดวงใจ สมจิตรไตรรัตน์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1284               ั
       0008-1284 นายนรุตม์ชย กาเนิดกลาง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1285    0008-1285 นางนิสรา จันทร์ สว่าง               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1286    0008-1286 นางสาวแม้ นวาส ไชโยบัว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1287    0008-1287 นายจักรชัย เสภานนท์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1288    0008-1288 นายทรงพล นู                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1289    0008-1289 นายธันวา บงแก้ ว                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
                          หน้ าที่ 111

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1290    0008-1290 นายทวี หงันเปี่ ยม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1291    0008-1291 นายพรชัย มณีฉาย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1292    0008-1292 นางสาวดารูณี หมีนแดง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1293                 ั
       0008-1293 นายสุเวช ศรี บวรินทร์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1294    0008-1294 นายกาพล โสนาค               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1295    0008-1295 นางสาวทัศน์ชลี ภูเจริ ญ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1296    0008-1296 นางสาวจริ ญญา พรมอ่อน           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1297    0008-1297 นางสาวนฤมล ทับศฤงฆรา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1298    0008-1298 นางสาวมลฤดี ศรี สะอาด           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1299    0008-1299 นางสาวแววนภา เติบจันทึก          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1300    0008-1300 นางสาวจิตติรัตน์ แหย่งบุดา         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1301    0008-1301 นางสาววิภาพร ประมวล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1302    0008-1302 นางสาวรัตนา ดิงเกษ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1303    0008-1303 นางสาวปิ ยมาศ ปิ่ นสัมฤทธิ์        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1304    0008-1304 นางสาวลัดดาวรรณ พาลี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1305    0008-1305 นายมณเฑียร อินทรสิทธิ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 29
 1306    0008-1306 นางสาวลาไพ ค ้าชู             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1307    0008-1307 นางสาวภัทรมน อินทร์ ต๊ะ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1308    0008-1308 นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1309                  ่
       0008-1309 นางสาววิจิตรา มันใจ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1310    0008-1310 นายธีระยุทธ มอญขาม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1311    0008-1311 นางสาววรรณภา นินนันท์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1312    0008-1312 นายศุภชัย เลาหพูนรังษ์           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1313    0008-1313 นางสาววราวรณ์ ท่าหิน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1314    0008-1314 นางสาวผุสชา ศักดิ์ดา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1315    0008-1315 นางสาวดุจดาว จินกลาง            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1316    0008-1316 นายนรา ปั ญญาแก้ ว             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1317    0008-1317 นายเกียรติศกดิ์ คูณประทุม
                  ั               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1318    0008-1318 นายกฤษณะพล คชสิทธิ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1319              ั
       0008-1319 นางสาวสุกญญา ลุนใต้            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1320    0008-1320 นางสาวพลับพลึง อิสระ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1321    0008-1321 นายปราณัท รุจิชยากูร            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1322    0008-1322 นางอนงค์ ขอนประเสริ ฐดี          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1323    0008-1323 นายมนูญ คุณพรม               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
                            หน้ าที่ 112

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1324              ั
       0008-1324 นางสุภทรา พรรณเกตุ                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1325    0008-1325 นางสาวสุกานดา แสนลัง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1326    0008-1326 นางสาวอุมาพันธ์ตรี จิกจักร์             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1327    0008-1327 นายศรัณย์ พงษ์ รัตนานุกล      ู        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1328    0008-1328 นางสาวสรินยา อุบลบาน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1329    0008-1329 นายวิเชียร ชาวชายโขง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1330    0008-1330 นางสาวแก่นตะวัน กาญจนนันทวงศ์            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1331    0008-1331 นางสาวจตุพร โสดารัตน์                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1332    0008-1332 นางนิตยา ภูสงห์   ิ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1333    0008-1333 นางสาวดารา บุญโท                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1334    0008-1334 นางสาวกองกาญจน์ ภู่สกุล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1335                ุ
       0008-1335 นางสาวพิกลทอง ศรี บญเรือง   ุ          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1336    0008-1336 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1337    0008-1337 นายบุญเหลือ สีทิศ                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1338    0008-1338 นางสาวปริ ศนา แสงตา                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1339    0008-1339 นางพิกล โพธิ์พยัคฆ์
                 ุ                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1340    0008-1340 นางสาวสมพิศ ดุจเฉลิม                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1341    0008-1341 นายณรงค์ศกดิ์ เทพธานี
                    ั                  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1342    0008-1342 นางสาวปิ ยะมาศ ประพฤติบติ       ั       ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1343                  ั
       0008-1343 ว่าที่ ร.ต. วิสนต์ น้ อยเมือง          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1344    0008-1344 นางสาวบุญนาฏ ด้ วงมีผล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1345    0008-1345 นางสาวไพรวัลย์ จันเสถียร              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1346    0008-1346 นางสาวราพึง พิงผักแว่น               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1347    0008-1347 นางสาวเดือนฉาย ศรวิเศษ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1348    0008-1348 นางอรัญญา ทองชู                   ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1349    0008-1349 นางสาววิไลพร เงินดี                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1350    0008-1350 นางสาวทัศน์วรรณ รักใคร่               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 30
 1351    0008-1351 นายสุภาพ ลามี                    ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1352    0008-1352 นายสาราญ ชื่นอารมย์                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1353    0008-1353 นางศิริรัตน์ พันธ์ ยิ ้ม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1354    0008-1354 นายวรวิทย์ กิจจาไกร                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1355    0008-1355 นายบัญชา ศรี สธรรม    ุ             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1356    0008-1356 นางมนัสนันท์ พันธ์ มฆวาฬ  ั            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1357    0008-1357 นายภัทระ มุสกล    ิ ุ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
                          หน้ าที่ 113

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ          ชื่อ - สกุล            สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1358    0008-1358 นายประภารักษ์ นกศิริ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1359    0008-1359 นายอรุณทิพย์ กุสโล               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1360    0008-1360 นางกาญจนา โสรักนิษฐ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1361    0008-1361 นางสาวสงวน แก้ วพิมพา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1362    0008-1362 นางนฤมล เพ็งภักดี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1363    0008-1363 นางสาวมณีรัตน์ รอดเสวก             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1364             ั
       0008-1364 นายสุทศน์ จันทร์ เต็ม             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1365    0008-1365 นางสาวศิริพร รักงาม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1366    0008-1366 นางนวลจันทร์ กองกระโทก           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1367    0008-1367 นางพัทยา มัจฉาฉ่า               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1368    0008-1368 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1369    0008-1369 นางลายอง ประสิทธิ์ผล              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1370    0008-1370 นางสาวบุญนาภา นนสันเทียะ            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1371    0008-1371 นางญาณิศา พลแดง                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1372    0008-1372 นางสาวจุรีพร จงรักกลาง             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1373    0008-1373 นายกษดิ์เดช ตระการศิริวฒน์ ั          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1374    0008-1374 นางโสภา พยคฆเดช                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1375              ั
       0008-1375 นางสาวสุพตรา อักษรเดช             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1376                 ่
       0008-1376 นางสาวมาลัย พึงเจริญ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1377    0008-1377 นางพรหมชนก เสถียร               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1378    0008-1378 นายแสงบุญ รี พิมพ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1379    0008-1379 นางสาวมนทิชา ประเสริฐศรี            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1380    0008-1380 นางสาวลาไพร สังสะอาด              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1381    0008-1381 นางฉันทนา เลิศประกายหงส์          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1382    0008-1382 นางกิตติมา สุขมา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1383    0008-1383 นายทองสุข คล่องดี               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1384    0008-1384 นายชนคุณ สืบทรัพย์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1385    0008-1385 นายชลาฎล บุญศรี                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1386    0008-1386 นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1387    0008-1387 นายฐานะ ศรี มหา              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1388                    ั
       0008-1388 นายสุพรรณรักธ์ ศรีชยวาน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1389    0008-1389 นางสุรีภรณ์ ชูวงษ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1390    0008-1390 นางสาววนิดา ราชรักษ์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1391    0008-1391 นายชัยวัฒน์ คณโทมุข              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
                          หน้ าที่ 114

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ           ชื่อ - สกุล           สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1392                      ้
       0008-1392 ว่าที่ ร.ท. นนทวัฒน์ ปั นทองคา         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1393    0008-1393 นายสุพจน์ มูลจันทร์              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1394                  ั
       0008-1394 ว่าที่ ร.ต. กิตติวฒน์ ทองจุนเจือ        ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1395    0008-1395 นายศรเพชร งานยางหวาย              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 31
 1396    0008-1396 นางจารุวรรณ เต้ าทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1397    0008-1397 นายวันชัย งามประดับ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1398    0008-1398 นายณรงค์ศกดิ์ เลี ้ยงถนอม
                   ั                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1399    0008-1399 นางกัญชลีกร ชัยชาญ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1400    0008-1400 นางสาวศุทรรษชา ล้ อมวัง          *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1401              ุ
       0008-1401 นางกุสมา งามเลิศ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1402    0008-1402 นางพัชราภา ก้ องเสียง           *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1403    0008-1403 นายธีรพงษ์ โอชารส               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1404    0008-1404 นายเมธี เจริญวิเศษ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1405    0008-1405 นายชัยยา ตองอ่อน                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1406    0008-1406 นางสาวบุศราทิพย์ แพงแสนทรัพย์         ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1407    0008-1407 นางสาวเสาวคนธุ์ ศิริภกดิ์ ั          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1408    0008-1408 นายวีรพงษ์ จุลสอน               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1409    0008-1409 นายบัณฑิต บรรธุปา               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1410    0008-1410 นางสาวสายพิณ ห้ องกระจก            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1411    0008-1411 นายประสิทธิ์ สุขประเสริ ฐ           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1412    0008-1412 นายกิตติศกดิ์ โสวงษ์
                  ั                 ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1413    0008-1413 นางสาวชนานันท์ วิบลย์ ู            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1414    0008-1414 นางสาวปั ญญดา ชุมทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1415    0008-1415 นายภิรายุ ปิ ดตาละเพ              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1416    0008-1416 นางสาวสุรัตดา ลมไชสง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1417    0008-1417 นายภาณุพงศ์ แก้ ววรรณา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1418    0008-1418 นายธนาวุธ สายุทธ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1419    0008-1419 นายธนกฤต ศุภเลิศ                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1420    0008-1420 นายสุรชัย นามวงษ์               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1421    0008-1421 นายธนภฤณสมจิตร ทุพรม              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1422    0008-1422 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1423    0008-1423 นางสาวปรางค์ทิพย์ โลเชียงสาย          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1424    0008-1424 นางสาวยุพิน สังข์ทอง            *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1425    0008-1425 นายอุทิศ นิลแสง              *  ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
                           หน้ าที่ 115

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          สนามสอบ      ห้ องสอบ
 1426    0008-1426 นางสาวอมรรัตน์ ดาอาษา             ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1427    0008-1427 นางนาธี กลประจวบ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1428    0008-1428 นางกัลญา ใจกล้ า               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1429    0008-1429 นางสาวทับทิม เที่ยงนนดา            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1430    0008-1430 นางสาวพรหมทอง ซิวประโคน            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1431    0008-1431 นายจิรศักดิ์ อินทร์ เอี่ยม          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1432    0008-1432 นายชุมพล ศุภเลิศ               ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1433    0008-1433 นางสาวอุบล คงจันทร์ แก้ ว           ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1434             ั
       0008-1434 นายรพีพฒน์ ตะเภาทอง              ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1435    0008-1435 นายกรี ฑา พัดชา                ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1436    0008-1436 นางสาวธัญญารัตน์ ศรี สว่าง          ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32
 1437    0008-1437 นางศรีวดี วีระภรณ์พิมล            ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 32

      * หมายเหตุ   - เอกสารไม่ครบ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1091
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:115