T C Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü saydam hızlı güvenilir say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistem by D7z7HQX

VIEWS: 0 PAGES: 9

									        T.C.
     Maliye Bakanlığı
   Muhasebat Genel Müdürlüğü
       saydam hızlı güvenilir
        say2000i
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi


     Devlet Memurlarının
  Personel ve Maaş Bilgi Formları İçin
       Açıklamalar
        Haziran 2000
                            T.C.
                         Maliye Bakanlığı
                   Muhasebat Genel Müdürlüğü
                          say2000i
              Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi
      Devlet Memurlarının Personel ve Maaş Bilgi Formları İçin Açıklamalar
Devlet memurlarına ait personel ve maaş bilgilerinin, otomasyon çalışmalarına temel oluşturması amacıyla,
merkezde ilgili kuruluşların ortak kullanıma açık bir veri tabanında tutulması hedeflenmektedir.
Bu doküman ve eklerinde yer alan belgelerde, devlet memurlarının personel ve maaş bilgilerini içeren formların
doldurulması için gerekli açıklamalar bulunmaktadır.
Banka kodlarının yer aldığı Ek-5 dokümanı 54 sayfadan oluştuğundan sadece il koordinatörlerine gönderilmiştir.
Her saymanlık, ihtiyaç duyduğu takdirde, birlikte çalıştığı bankaların kodunu il koordinatörlerine sorarak
öğrenebilir.
Tasarruf teşvik uygulaması kaldırıldığından Form 1’in 18 ve 48 nolu satırları doldurulmayacaktır.
Ayrıca, gizlilik nedeniyle kadro ve aylık kartları tutulmayan personel için bu formlar doldurulmayacaktır.


                          İçindekiler

         Devlet Memurlarının Personel ve Maaş Bilgi Formları İçin Açıklamalar
         Form-1
         Form-2
         Ek-1   Saymanlık Kodları
         Ek-2   Daire Kodları
         Ek-3   Hizmet Sınıf Kodları
         Ek-4   Unvan Kodları
         Ek-5   Banka Kodları
         Ek-6   Ülke Kodları
         Ek-7   İcra Dairesi Kodları
         Ek-8   Kesinti Kodları
         Ek-9   Tazminat Kodları
         Ek-10 Sendika Kodları
Muhasebat Genel Müdürlüğü
                    DEVLET MEMURLARININ
               PERSONEL ve MAAŞ BİLGİ FORMLARI için
                        AÇIKLAMALAR


Genel Açıklamalar :

Devlet memurlarına ait personel ve maaş bilgilerinin, otomasyon çalışmalarına temel oluşturması amacıyla,
merkezde ilgili kuruluşların ortak kullanıma açık bir veri tabanında tutulması hedeflenmektedir. Bu amaçla :
     Her saymanlık, ekteki Personel ve Maaş Bilgi Formlarının, kendilerine bağlı tahakkuk daireleri
     tarafından, maaş alan tüm devlet memurları için eksiksiz doldurulmasını sağlayacaktır.Formların
     doldurulması esnasında, tahakkuk dairelerinin karşılaştığı sorunların giderilmesi hususunda
     saymanlıklarca gerekli yardım yapılacaktır.
     Tahakkuk dairelerinden gelen formlarda yer alan bilgileri say2000i sisteminin Personel ve Maaş modülü
     içinde yer alan bilgi giriş formlarını kullanarak merkezi veri tabanına gireceklerdir.
Sözleşmeli ve kadro karşılığı sözleşmeli personel ile iş kanununa göre çalışan personel için benzer bilgi formları
projenin ikinci aşamasında düzenlenecek ve ilgili birimlere ayrıca yollanacaktır.
Personel ve Maaş bilgileri iki ayrı form halinde düzenlenmiştir :
   1. Personel ve Maaş Temel Bilgileri (Form 1)
   2. Kesinti, tazminat ve terfilerle ilgili bilgiler ile sağlık giderleriyle ilgili olarak bakmakla yükümlü olduğu
    yakınlarına ait bilgiler, nüfus cüzdanı ve adres bilgileri (Form 2)
Veri girişlerinin yapılacağı bu formlar aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır :
  1. Her memur için bir form doldurulmalıdır.
  2. Formlardaki alanların, bilgi girişi yapılan memurla ilgili olanları, eksiksiz doldurulmalıdır.
  3. Formlardaki bilgiler gerçek durumu yansıtmalıdır.
  4. Tahakkuk dairesi bazında dosyalanmalıdır.
  5. Formlardaki bilgilerin güncelliği korunmalıdır.     Önemli Not
     Saymanlıklar, bilgi girişi yapılacak her memur için tahakkuk dairelerince bir sıra numarası
     verilmesini temin edeceklerdir.Bu numaralar tahakkuk dairelerine ait bordrolardaki sırayı
     takip edecek ve bu bordrolardaki numaralar ile aynı olacaktır. Aynı personel için her iki
     forma aynı numara verilecektir.  6. Bilgi girişi yapılırken, formlarda verilerin girileceği kutuların sınırları içinde kalarak, her kutuya bir
    harf veya rakam gelecek şekilde, yazı olan alanlar sola , sayısal alanlar sağa dayalı olarak,
    okunaklı ve büyük harflerle giriş yapılmalıdır.
  7. Bu dokümanda yer alan açıklamalarda, veri girişi formatı için kullanılan kısaltmaların anlamları
    aşağıdaki gibidir :
    N(3)  : en çok 3 rakamlı bir sayısal (nümerik) değer girilebileceğini gösterir ( Örnek : 358 )
    C(10) : en çok 10 karakterden oluşan bir veri girilebileceğini gösterir ( Örnek : BİLGİSAYAR )
Personel ve Maaş Bilgileri                                       1/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Personel ve Maaş Bilgi Formu ( Form 1) Açıklamaları :


   Memur Sıra No.     Bilgi girişi yapılacak her memur için tahakkuk dairesince verilen sıra numarasıdır.
                     Memur Sıra No. her tahakkuk dairesi için 1’ den başlar ve o tahakkuk
                     dairesinden maaş alan bütün memurları kapsayacak şekilde birer birer
                     artar. N(6)


1.  Saymanlık Kodu         Muhasebat Genel Müdürlüğünce saymanlığınıza verilmiş kod numarası
                   N(5)
2.  Kurum Kodu           Memurun bağlı bulunduğu dairenin bütçe kanununda tanımlanmış kod
                   numarası N(2) , N(2) , N(2) , N(2)
3.  Birim Kodu           Memurun bordrosunu hazırlayan tahakkuk dairesi için merkez tarafından
                   verilmiş olan birim kodu. N(3)
4.  İşlem Kodu           Aşağıdaki seçeneklerden biri girilir : N(2)
                    1   İlk İşe Başlama
                    2   İşten Ayrılma (İstifa, Emeklilik, Vefat)
                    3   Naklen Başka Birime veya Kuruma Geçme/Ayrılma
                    4   Ücretsiz İzine Ayrılma (Doğum veya İsteğe Bağlı)
                    5   Askere Gitme Sebebi İle Ayrılma
                    6   Açığa Alınma
                    7   Terfi
                    8   Ücretsiz İzin Dönüşü(Askerlik dönüşü, açıktan göreve iade, vb)
                    9   Bilgilerin İlk Kez Girişi veya Bilgilerdeki Değişiklikler
                       (Her ay maaş alan personelin değişiklik bilgilerinin girişi).
5.  Adı               Memurun adı. Eğer memurun ön adı da varsa, ön adının açık hali, adı ile
                   birlikte bu alana yazılır (Örnek : Ahmet Rıfat Çelik adında bir personel için
                   Adı alanına AHMET RIFAT yazılır). C(18)
6.  Soyadı             Memurun soyadı. C(18)
7.  Cinsiyeti            Sunulan seçeneklerden (Erkek/Kadın) birine uygun kutuyu işaretleyiniz.
8.  Medeni Hali           Sunulan seçeneklerden (Bekar/Evli) birine uygun kutuyu işaretleyiniz.
9.  Aile Yar.Yararlanan 0-6 Yaş Çocuk Sayısı (72 ay dahil) Varsa çocuk sayısı yazılır. Yoksa boş bırakılır.
                   N(1)
10. Aile Yard.Yar. 6 Yaş Büyük Çoc Sayısı Aile yardımı ödeneğinden yararlanan 6 yaşından büyük çocuk
                 sayısı yazılır. N(1)
11. Çocuklar için Aile Yardımı    Eşlerden ikisi de çalışıyor ve memur olmayan eşe, çocukları için ödenen
                   aile yardımı tutarı memur olan eşe çocukları için öngörülmüş aile yardımı
                   tutarından az olduğu durumlarda; memur olmayan eşe ödenen tutar bu
                   alana yazılır. Eş çalışmıyor veya ödenen tutar daha fazla ise bu alan boş
                   bırakılır.
12. Eş Durumu             Aşağıdaki seçeneklerden biri sadece evli memurlar için girilir : N(1)
                    1   Eşi çalışmıyor
                    2   Eşi çocuk yardımı alıyor
                    3   Eşi çocuk yardımı almıyor
13. Hizmet Sınıfı Kodu        Sahip olduğu kadronun hizmet sınıfı kod cetvelindeki (Ek-3) kodu N(2)
14. Şube Kodu             Memurun bağlı olduğu şubenin, kendi kuruluşu tarafından verilmiş olan
                   kodu varsa yazılır. Yoksa 0 yazılır. N(3)
                   (Örnek : Memur eğer Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel
                   Müdürlüğü içindeki Saymanlık Otomasyon şubesinde çalışıyorsa ve bu
                   şubenin kodu 15 ise bu alana 15 yazılır.)
15. Unvan / Rütbe Kodu        Unvanının Unvan kod cetvelindeki (Ek-4) kodu. N(7)
16. Emekli Sicil No.         Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilen sicil numarası bu
                   alana yazılır. N(8)

Personel ve Maaş Bilgileri                                      2/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü
17. Memuriyet Sicil No.       Bağlı olduğu kuruluş tarafından verilen memuriyet sicil numarası bu
                  alana yazılır. N(10)
18. Tasarruf Teşvik No.       Bu alan boş bırakılacaktır.
19. Kadro Derecesi         Memurun kendisine tahsis edilen kadronun derecesi. N(2)
20. Ödemeye Esas Derece       Memurun maaşını aldığı derece. N(2)
21. Ödemeye Esas Kademe       Memurun maaşını aldığı kademe. N(1)
22. Emekliliğe Esas Derece     Ödenen aylık ne olursa olsun emekli keseneğine esas derece. N(2)
23. Emekliliğe Esas Kademe     Ödenen aylık ne olursa olsun emekli keseneğine esas kademe. N(1)
24. Askeri Personel Grup Kodu    Bu alan boş bırakılacaktır.
25. Öd. Esas Ek Gösterge Puanı   Varsa, sahip olduğu kadronun ek gösterge puanı. Yoksa 0 yazılır. N(6)
26. Em. Esas Ek Gösterge Puanı   Varsa, emekliliğe esas olan ek gösterge puanı. Yoksa 0 yazılır. N(6)
27. Kıdem Süresi (Toplam Olarak) Formun doldurulduğu tarihe kadar memurun fiilen çalışılan (askerlikte
                 geçen süre dahil) hizmet süresi toplam olarak, ay N(2) ve yıl N(2) olarak
                 iki ayrı alana yazılır.
                 Örneğin, memurun toplam 12 yıl, 7 ay kıdemi varsa :
                   Ay 07   Yıl 12      yazılır.
28. Hizmet Tazminatı Oranı     Hizmet tazminatı ödeniyor ise tazminat oranı yazılır. N(5,2)
                  Bu alana Hizmet tazminatı özelliği taşıyan diğer tazminat oranları toplam
                  olarak yazılır. (Denetim, Adalet, Din Hizmetleri vb.)
                   Tazm. puanı tam sayı ise (% 15)      15    yazılır .
                   Tazm. puanı ondalık sayı ise (% 43.25) 43.25 yazılır.
29.  Makam Tazminat Puanı     Yararlandığı makam tazminatı puanı yazılır. N(9)
30.
31. Yurt Dışı Kodu         Yurt dışı görevliler için memurun çalıştığı ülkenin Ülke kodları
                  cetvelindeki (Ek-6) kodu. N(3)
32. Öğrenim Durumu         Aşağıdaki seçeneklerden biri sayısal olarak girilir : N(2)
                   0    İlköğrenim
                   1    Lise
                   2    2 yıllık Yüksek Öğrenim
                   3    3 yıllık Yüksek Öğrenim
                   4    4 yıllık Yüksek Öğrenim
                   5    5 yıllık Yüksek Öğrenim
                   6    6 yıllık Yüksek Öğrenim
                   7    Lisans Üstü - Master veya eşdeğeri öğrenim
                   8    Lisans Üstü Öğrenim – Doktora
33. Dil Tazm. Düzeyi- İngilizce   Yararlandığı İngilizce dil tazminatı düzeyi (A1, A2, B, C, DA, DB veya
                  DC seçeneklerinden biri). Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
                  Yabancı Dil Bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele her bir dil
                  karşılığı olarak :
                   A1    düzeyi ( 96 - 100 puan) için 1200 gösterge
                   A2    düzeyi ( 90 - 95 puan) için 900 gösterge
                   B     düzeyi için 600 gösterge
                   C     düzeyi için 300 gösterge
                  Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personele :
                   DA   düzeyi için 750 gösterge
                   DB   düzeyi için 500 gösterge
                   DC   düzeyi için 250 gösterge
Personel ve Maaş Bilgileri                                     3/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü


34. Dil Tazm. Düzeyi- Almanca   Yararlandığı Almanca dil tazminatı düzeyi (A1, A2, B, C, DA, DB veya
                  DC seçeneklerinden biri). Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
35. Dil Tazm. Düzeyi- Fransızca  Yararlandığı Fransızca dil tazminatı düzeyi (A1, A2, B, C, DA, DB veya
                  DC seçeneklerinden biri). Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
36. Dil Tazm. Düzeyi - İtalyanca  Yararlandığı İtalyanca dil tazminatı düzeyi (A1, A2, B, C, DA, DB veya
                  DC seçeneklerinden biri). Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
37. Dil Tazm. Düzeyi- İspanyolca  Yararlandığı İspanyolca dil tazmin. düzeyi (A1, A2, B, C, DA, DB veya
                  DC seçeneklerinden biri). Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
38. Dil Tazm. Düzeyi - Diğer    Yukarıdakiler dışında yararlandığı yabancı dil tazminatı düzeyi varsa
                  yazılır (A1, A2, B, C, DA, DB veya DC seçeneklerinden biri).
                  Yararlanmıyorsa bu alana 0 girilir. C(2)
39. Dil Tazminatı Tutarı      Bulgaristan göçmeni ve Teknik Hizmet sınıfı için dil tazminatı tutarı
                  yazılır. N(12)
40. Sakatlık Vergi İndirim Katı  Sakatlık indiriminden yararlanacaksa vergi indirim katı yazılır. N(1)
                   Derecesi     Sakatlık Oranı     Vergi İndirim Katı
                     1        % 80             4
                     2        % 60             2
                     3        % 40             1
41. Tayın Bedeli Kodu       Aşağıdaki seçeneklerden biri sayısal olarak girilir : N(1)
                   0    Tayın bedeli almıyor
                   1    Tayın bedeli alıyor
                   2    Kuvvetli Tayın Bedeli alıyor
                   3    Hemşire Tayın Bedeli alıyor
42. OYAK Kesintisi Kodu      Bu alan boş bırakılır.
                   0    Oyak kesintisi yapılmıyor
                   1    Yedek subaylar için yapılan kesinti
                   2    Diğer subaylardan yapılan kesinti(Yedek subay dışında)
43. Disiplin Para Cezası Tutarı  Maaştan kesilmesi gereken disiplin (inzibati) para cezası kesintisi varsa
                  bu alana tutarı yazılır. N(12)
44. Banka ve Şube Kodu       Biliniyorsa maaşın ödeneceği banka şubesinin Banka ve Şube kod
                  cetvelindeki (Ek-5) kodu (ayrıca perdata.xls    dosyasındaki
                  Banka_Subeleri sayfasında yer alır). N(12)
45. Banka Hesap Numarası      Biliniyorsa maaşın yatırılacağı banka hesap numarasıdır. C(18)
46. T.C. Kimlik No         Personelin Nüfus ve Vatandaşlık İdaresinden alınan kimlik numarası C(18)
47. Vergi Kimlik No        Personelin Vergi Dairesinden alınan kimlik numarası N(10)
48. Baba Adı            Personelin Babasının Adı C(18)
49. Personelin Doğum Tarihi    Personelin doğum tarihi gün N(2), ay N(2) ve yıl N(4) olarak yazılır.
                  Örneğin, 8 Şubat 1959 tarihinde doğmuşsa :
                  Gün 08   Ay 02   Yıl 1959   yazılır.
50. Kefalet Aidatı         Seçeneklerden (Kesiliyor/Kesilmiyor) birine uygun kutuyu işaretleyiniz.
51. Bireysel Emeklilik Pirimi   Bireysel Emeklilik Pirimi tutarı yazılır. (aylık tutar)
52. Şahıs Sigorta Primi      Kendisi veya eşi ile çocukları için yaptırılan özel sigorta primi
                  ödemelerinin aylık tutarı bu alana yazılır. N(12).
53. Kira Kesintisi         Lojmanda oturan memurun aylık kira kesintisi bu alana yazılır. N(12)
54. Diğer Kira Kesintisi      Başka kira kesintisi    varsa  bu  alana  yazılır.  (Garaj  vb.  kira
                  ödemeleri).N(12)
55. İş Güçlüğü Zammı Puanı     Yararlandığı iş güçlüğü zammı puanı yazılır. N(6)
56. Elem. Tem. Güçl. Zam. Puanı  Yararlandığı eleman temininde güçlük zammı puanı yazılır. N(6)
57. İş Riski Zammı Puanı      Yararlandığı iş riski zammı puanı yazılır. N(6)
58. Mali Sorumluluk Zammı Puanı  Aldığı mali sorumluluk zammı puanı yazılır. N(6)

Personel ve Maaş Bilgileri                                      4/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü
59. Raporlu Gün Sayısı        Memurun mali yıl başından itibaren bir yıl içerisinde heyet raporu dışında
                   raporlu olduğu toplam gün sayısı (ayrı ayrı olsa dahi) 7 günü aştığı
                   taktirde 7 günden fazlası bu alana yazılır. N(2)
                   Örneğin, 13 gün raporlu olan kişi için 13 – 7 = 6 gün olarak yazılır.
                   Takip eden ay veya aylarda raporlu olunan gün sayısı, formda değişiklik
                   olarak ve herhangi bir indirim yapılmaksızın olduğu gibi yazılır.
60. Memuriyete İlk Başlama Tarihi Memuriyete ilk başlama tarihi gün N(2), ay N(2) ve yıl N(4) olarak yazılır.
                 Örneğin, 23 Eylül 1987 tarihinde memuriyete başlamışsa :
                    Gün 23   Ay 09   Yıl 1987   yazılır.
61. Çalıştığı Birimde İşe Baş. Tar. Çalıştığı birimde işe başlama tarihi gün N(2), ay N(2) ve yıl N(4) olarak
                  yazılır.
                  Örneğin, 8 Şubat 1993 tarihinde işe başlamışsa :
                    Gün 08   Ay 02   Yıl 1993   yazılır.
62. Çalıştığı Birimden Ayr. Tarihi  Bu bölüm tahakkuk birimince ; işten ayrılma işlem türlerinden 2,3,4,5,6
                   kodlu işlemlerden birinin doldurulması halinde girilir. Gün N(2), ay N(2) ve
                   yıl N(4) olarak yazılır.
                   Örneğin, 30 Kasım 1995 tarihinde işten ayrılmışsa :
                    Gün 30   Ay 11   Yıl 1995   yazılır.
63. Toplam Vergi Matrahı       Bilgilerin girişi sırasındaki süregelen toplam vergi matrahı yazılır.


   Bu Bilgilerin Girildiği Tarih  Formun düzenlendiği tarih gün N(2), ay N(2) ve yıl N(4) olarak yazılır.
                   Örneğin, 15 Nisan 1999 tarihinde bilgiler girilmişse :
                    Gün 15   Ay 04   Yıl 1999   yazılır.
Personel ve Maaş Bilgileri                                      5/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü


Kesinti, Tazminat, Terfi, ile İlgili Bilgi Formu (Form 2) :

   Saymanlık Kodu             Genel Müdürlükçe daha önce verilmiş kod numarası. N(5)

   Memur Sıra No.             Bilgi girişi yapılacak her memur için tahakkuk dairesince verilen sıra
                       numarasıdır. Memur Sıra No. her tahakkuk dairesi için 1’ den başlar
                       ve o tahakkuk dairesinden maaş alan bütün memurları kapsayacak
                       şekilde birer birer artar.N(6)


   Önemli Not : Formların kime ait olduğunun belirlenmesi açısından, bir memurun saymanlık kodu ve
         memur sıra numarası, o memurla ilgili olarak doldurulacak her form sayfası üzerinde
         mutlaka yer almalıdır.(Form 1’de girişi yapılanlar dışında kalan kesintiler.)Diğer Kesinti Bilgileri için Açıklamalar :

   Önemli Not : Bir memur için genel olarak uygulanan maaş kesintileri dışında birden fazla kesinti
         yapılması durumunda, her kesinti için aşağıdaki detay bilgiler ayrı birer kayıt satırı
         oluşturacak şekilde girilir.


1.  Kesinti Kodu              Kesinti kod cetveline (Ek-8) göre yazılır. N(3)
2.  Kesinti Toplam Tutarı         Yapılacak kesintinin toplam tutarı. N(18)
3.  Taksit Sayısı             Toplam taksit sayısı yazılır. N(2)
4.  Karşı Saymanlık Kodu          Söz konusu kesinti bir başka saymanlık adına yapılacaksa , adına kesinti
                       yapılan saymanlık kodu bu alana yazılır. N(5)
5.  Taahhüt Tut./Sendika Aidatı       Girilen kesinti koduna göre bu alana Taahhüt tutarı veya Sendika Aidatı
                       tutarı yazılır. N(18)
6.  İcra Daire Kod/Sendika Kodu      Girilen kesinti koduna göre bu alana İcra Dairesi kodu (Ek-7) veya
                       Sendika kodu (Ek-10) yazılır. N(8)
7.  İcra Dosya No/Sendika Üye No Girilen kesinti koduna göre bu alana İcra Dosya Numarası veya Sendika
                  üye numarası yazılır. C(12)


Tazminat Bilgileri için Açıklamalar :


   Önemli Not :    Bir memur için birden fazla tazminat olması durumunda, her tazminat için aşağıdaki detay bilgiler
            ayrı birer kayıt satırı oluşturacak şekilde girilir.(Form1’de girişi yapılanlar dışında kalan
            tazminatlar.)


1.  Tazminat Kodu             Tazminat kod cetveline (Ek-9) göre yazılır. N(2)
2.  Tazminat Puanı ve Tutarı        Tazminatın hesabına esas gösterge puanı veya tutarı bu alana yazılır.
                       N(10)
3.  Oran_1                 Tazminat kod cetvelinde (Ek-9) belirtildiği şekilde bu alanlara
                       tazminatın türüne göre Oran 1 için bilgi girişi yapılır.
4.  Oran_2                 Tazminat kod cetvelinde (Ek-9) belirtildiği şekilde bu alanlara
                       tazminatın türüne göre Oran 2 için bilgi girişi yapılır.
5.  İlk 15 Gün               Tazminat gün hesaplamasını gerektiriyor ise ayın 1-15 günleri arasındaki
                       çalışma gün sayısı yazılır.
6.  Son 15 Gün               Tazminat gün hesaplamasını gerektiriyor ise ayın 16-30 günleri
                       arasındaki çalışma gün sayısı yazılır.Personel ve Maaş Bilgileri                                            6/7
Muhasebat Genel Müdürlüğü


Terfi Bilgileri için Açıklamalar :

1.  Hesaplamanın Yap. Zaman   Terfili maaş ödemesinin yapılacağı ay N(2) ve yıl N(4). Örneğin, Mayıs
                  1999 itibariyle maaş hesabı yapılacaksa :
                   Ay 05   Yıl 1999    yazılır.
2.  Öd. Esas Terfi Derecesi   Terfi edilen derece. N(2)
3.  Öd. Esas Terfi Kademesi   Terfi edilen kademe. N(1)
4.  Öd. Esas Ek Gösterge Puanı  Varsa, terfi ile sahip olunan kadronun ek gösterge puanı. N(6)
5.  Emek.Kes. Esas Terfi Der.  Terfiden sonra Emekli keseneğine esas derecesi. N(2)
6.  Emek.Kes. Esas Terfi Kad.  Terfiden sonra Emekli keseneğine esas kademesi. N(1)
7.  Em.Kes. Esas Ek Gös. Puanı  Varsa, terfiden sonra emekli keseneğine esas ek gösterge puanı. N(6)
8.  Terfinin Yapılacağı Tarihi  Terfinin uygulanacağı gün N(2), ay N(2) ve yıl N(4) olarak yazılır.
                  Örneğin, 15 Nisan 1999 tarihinden itibaren terfi uygulanacaksa :
                   Gün 15   Ay 04   Yıl 1999    yazılır.
9.  Özel Hizmet Tazm. Oranı   Özel hizmet tazminatı ödeniyor ise terfiden sonraki tazminat oranı yazılır.
                  N(5,2)                           Tazm. puanı
                  tam sayı ise (% 15)        15    yazılır .    Tazm. puanı
                  ondalık sayı ise (% 43.25) 43.25 yazılır.
10. Makam Tazminat Puanı      Terfiden sonra, varsa yararlandığı makam tazminatı puanı yazılır. N(9)
11. İş Güçlüğü Zammı Puanı     Terfiden sonra, varsa yararlandığı iş güçlüğü zammı puanı yazılır. N(6)
12. Elem. Tem. Güçl. Zam. Puanı  Terfiden sonra, varsa yararlandığı eleman temininde güçlük zammı
                  puanı yazılır. N(6)
13. İş Riski Zammı Puanı      Terfiden sonra, varsa yararlandığı iş riski zammı puanı yazılır. N(6)
14. Mali Sorumluluk Tazm. Puanı  Terfiden sonra, varsa aldığı mali sorumluluk tazminatı puanı yazılır N(6)
Personel ve Maaş Bilgileri                                    7/7

								
To top