I- GIRIS - DOC 2 by 1wzKru

VIEWS: 0 PAGES: 40

									     T.C.
AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ
 TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
TÜRKMENĠSTAN'IN
GENEL EKONOMĠK
  DURUMU VE
  TÜRKĠYE ĠLE
TĠCARĠ-EKONOMĠK
  ĠLĠġKĠLERĠ
   MAYIS 2007
    AŞKABAT
            1
ĠÇĠNDEKĠLER                                                        SAYFA NO

BÖLÜM I

1. GĠRĠġ..............................................................................................................     4

2. SOSYAL VE EKONOMĠK GÖSTERGELER ..........................................                          5
  2.1. Ülke Kimliği
  2.2. Sosyal Göstergeler
  2.3. Ekonomik Göstergeler

3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ...................................................                      8
  3.1. Ülkenin Yakın Tarihçesi
  3.2. Siyasi ve Ġdari Durum
  3.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus

4. GENEL EKONOMĠK DURUMU ...............................................................                    10
  4.1. Genel Durum
  4.2. Tarım ve Hayvancılık
  4.3. Sanayi
  4.4. UlaĢtırma ve Telekomünikasyon
  4.5. Ticaret ve Hizmetler
  4.6. Doğal Kaynaklar ve Enerji
  4.7. Son Yılda Ekonomiyi Etkileyen Ġç ve DıĢ Olaylar

5. EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER......................................................                     14
  5.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
  5.2. DıĢ Ticaret
  5.3. DıĢ Ticaret Ġstatistikleri


BÖLÜM II

1.  TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġĠMĠ...                                  17
   1.1. Ekonomik ĠliĢkilerin Genel Durumu
   1.2. Ticari ĠliĢkilerin Genel Durumu
   1.3. DıĢ Ticaret Ġstatistikleri
   1.4. Ticari ĠliĢkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular
   1.5. Yıl Ġçinde Açılan Fuarlar
   1.6. Belli BaĢlı Ekonomik ve Ticari KuruluĢlar
   1.7. Diğer Bilgiler

2.  SORUNLAR, GÖRÜġLER VE ÖNERĠLER .............................................                       23
   2.1. Sorunlar
   2.2. GörüĢ ve Öneriler

EKLER :................................................................................................................    26

KAYNAKÇA :.......................................................................................................       41
                                                                   2
               METĠN ĠÇĠNDEKĠ TABLOLAR LĠSTESĠ
                                                   SAYFA NO1. Tablo-1 (Resmi Tatil ve Bayram Günleri)..............................................         5
2. Tablo-2 (BaĢlıca Ekonomik Göstergeler)................................................         7
3. Tablo-3 (Yıllara Göre Nüfus)...................................................................    10
4. Tablo-4 (BaĢlıca Tarım Ürünleri Üretimi).............................................         12
5. Tablo-5 (Yıllara Göre DıĢ Ticaret Değerleri).........................................         15
6. Tablo-6 (Ülke Gruplarına Göre DıĢ Ticaret Yüzdeleri)........................              15
7. Tablo-7 (Ġhracatın Sektörel Dağılımı).....................................................       16
8. Tablo-8 (Ġthalatın Sektörel Dağılımı)......................................................      16
9. Tablo-9 (Türkiye ve Türkmenistan Arasında ĠmzalanmıĢ AnlaĢmalar)                    17
10. Tablo-10 (Türkiye-Türkmenistan DıĢ Ticaret Değerleri)...................               17
11. Tablo-11 (BaĢlıca Maddelere Göre Ġhracat).........................................          18
12. Tablo-12 (BaĢlıca Maddelere Göre Ġthalat)..........................................          19
13. Tablo-13 (Yıl Ġçinde Açılan Fuarlar).....................................................       21
14. Tablo-14 (Yıllar Ġtibarıyle Türkmenistan’a TIR TaĢımaları).............                22
                                                        3
BÖLÜM I
1. GĠRĠġ
 Bu rapor, Türkmenistan’ın genel ekonomik durumu ve dıĢ ticareti ile, ülkemizle olan
 ekonomik ve ticari iliĢkilerinin 2006 yılındaki durumunu incelemek amacı ile
 hazırlanmıĢtır.
                                          4
2. SOSYAL VE EKONOMĠK GÖSTERGELER

  2.1. ÜLKE KĠMLĠĞĠ

   Devletin Adı                  : Türkmenistan
   BaĢkenti                    : AĢkabat
   Yönetim Biçimi                 : BaĢkanlık Sistemi
   Resmi Dili                   : Türkmence
   Dini                      : Ġslam
   Para Birimi                   : Manat (TMM)
   Üyesi olduğu uluslararası kuruluĢlar      : BM, AGĠT, IMF
   Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Bir dolar karĢılığı): 1 USD=5.200 manat (1998’den
                            bu güne resmi sabit kur)
                            1 USD=23.700 manat (serbest
                            piyasa 2006 yılı ortalaması)
   Yüzölçümü                    : 488.100 km²
   Nüfus                      : 6.746.500 (2005, resmi)
       Kadın                  : 3.393.500
       Erkek                  : 3.353.000
   Yıllık nüfus artıĢı (%)             : %3 (2005)
   Nüfus Yoğunluğu (km²/kiĢi)           : 13,82 kiĢi/km²
   Mesai Saatleri ve Günleri            : Pazartesi, Salı, ÇarĢamba,
                           PerĢembe, Cuma 09:00-18:00 (bazı
                           devlet daireleri Cumartesi günleri
                           öğlene kadar da çalıĢmaktadır)
   Vilayetler (ve BaĢkentleri)           : Ahal (AĢkabat), Balkan
                           (Balkanabat), DaĢoğuz (DaĢoğuz),
                           Lebap (Türkmenabat), Mari (Mari)
   Türkiye ile Saat Farkı             : Yaz saati+2 saat, KıĢ saati+3 Saat
   Haftalık ÇalıĢma Saati (Ortalama)        : 40 saat
   Resmi Tatil Günleri               :
   Tablo-1 (Resmi Tatil ve Bayram Günleri)
1 Ocak    Yeni Yıl Bayramı
12 Ocak    Rus ĠĢgaline KarĢı Direnenleri Anma Günü
19 ġubat   Bayrak Bayramı ve Devlet BaĢkanı’nın Doğum Günü
20-22 Mart  Milli Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
8 Mayıs    2. Dünya SavaĢında ġehit Olanları Anma Günü
9 Mayıs    Zafer Bayramı
18 Mayıs   Kalkınma, Milli Birlik ve ġiir Günü
6 Ekim    AĢkabat Depreminde Ölenleri Anma Günü
27-28 Ekim  Bağımsızlık Bayramı
12 Aralık   Tarafsızlık Bayramı
Not:     Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ve süreleri Hükümet kararı ile belirlenir

   Uluslararası Telefon Kodu             : +993
                                               5
2.2. SOSYAL GÖSTERGELER

Ortalama Ömür
    Kadın            : 65 yıl
    Erkek            : 58 yıl
Okuma Yazma Oranı (%)        : %98,8
Yüksek Öğretim Okul Sayısı     :16
Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı  :---
Hastane Sayısı           :120
Doktor BaĢına DüĢen KiĢi Sayısı   :---
Bin kiĢiye düĢen
    Otomobil           :---
    Telefon           :77 (2006 yılı için)
    Televizyon          :94 (2004 yılı için)
    Mobil Telefon        :8 (2005 yılı için)
    Bilgisayar          :---
    Internet Bağlantı Sayısı   :36.000 (2005 yılı için)
Gelen Turist Sayısı         :---
Giden Turist Sayısı         :---
Eğitim Harcamaları / GSMH      :---
Sağlık Harcamaları / GSMH      :---
Karayolu Uzunluğu          :24.000 km
Otoyol Uzunluğu           :---
Demiryolu Uzunluğu         :3.000 km (1992’de 2.000 km)
Yıllık Elektrik Üretimi       :14 milyar kW/h
Asgari Ücret            :2.250.000 manat (serbest piyasa
                  kuru ile yaklaĢık 95 USD)
                                  6
2.3. EKONOMĠK GÖSTERGELER
  Tablo-2 (BaĢlıca ekonomik göstergeler)
                                     2004   2005   2006
GSMH (trilyon manat)                          99.835  120.500   **
GSMH (milyar USD, piyasa kuruna göre)                  4.139   5.020   **
GSMH (SAGP göre)                              -    -     -
 Reel GSMH ArtıĢ Oranı (%, resmi)                     21,4   20,7   **
 KiĢi BaĢına MG(USD)(piyasa kuruna göre)                 2.930   3.430   **
Enflasyon Oranı
 Toptan EĢya Fiyat Ġndeksindeki Yıllık ArtıĢ (%)              -    -     -
 Tüketici Fiyat Ġndeksindeki Yıllık ArtıĢı (%)               -    -     -
ĠĢgücü (faal nüfus)                             -    -     -
ĠĢsizlik oranı (%)                             -    -     -
Yurt DıĢında ÇalıĢan ĠĢçi Sayısı                      -    -     -
GSMH – Sektörel Büyüme Hızları (%)
 Tarım                                  20,2   19,8    **
 Sanayi                                  22   19,6    **
 Hizmet                                  18,5   23,7    **
Sabit Sermaye Yatırımları (trilyon manat)
 Kamu                                  15.600  19.190   **
 Özel                                    -    -     -
DıĢ Ticaret (milyon USD)
 Ġhracat                                3.870   4.939   5.421
 Ġthalat                                3.320   3.638   3.936
 Denge                                  550   1.301   1.485
Dünya Ticareti Ġçindeki Payı (%)                      -    -     -
Türkiye ile Ticaret (bin USD) (*)
 Türkiye’ye Ġhracatı                          175.812  159.958  187.148
 Türkiye’den Ġthalatı                         214.848  180.415  281.194
 Denge                                -39.036  -20.457  -94.046
Ülke Toplamı Ġçinde Türkiye’nin Payı (%)
 Ġhracat                                  -    -     -
 Ġthalat                                  -    -     -
Cari ĠĢlemler Dengesi (USD)                         -    -     -
Borç Stokları
 Ġç Borç Stoku                               -    -     -
 DıĢ Borç Stoku                              -    -     -
 Orta ve Uzun Vadeli                            -    -     -
 Kısa Vadeli                                -    -     -
Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları (milyon USD)               -    -     -
Emisyon Hacmi (mahalli para)                        -    -     -
SeçilmiĢ Oranlar (%)
 Ġhracat/Ġthalat                             1,16   1,35   1,38
 Ġhracat/GSMH                               -    -     -
 Ġthalat/GSMH                               -    -     -
 Cari ĠĢlem Dengesi/GSMH                          -    -     -
 DıĢ Borç/GSMH                               -    -     -
 Ġç Borç/GSMH                               -    -     -
Enerji
 Petrol rezervi (milyon ton)                       400   400    400
 Petrol Üretimi (milyon ton)                       10,1   9,5    9,9
 Petrol ihracatı (milyon ton)                       4,0   5,7    5,0
 Doğalgaz üretimi (milyar m3)                      58,6   63,0   68,2
 Doğalgaz ihracatı (milyar m3)                      42,0   45,2    48
   Kaynak : Türkmenistan Ġstatistik Enstitüsü, (*) hariç: DTM
   **    : Türkmenistan Ġstatistik Enstitüsü 2006 için veri açıklamamıĢtır
                                                   7
3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
    3.1. ÜLKENĠN YAKIN TARĠHÇESĠ

    Türkmen adına tarihte ilk olarak 10. yüzyılda rastlanmaktadır. Bu ad, genel olarak
yerleĢik hayata geçmiĢ Türkler için, ağırlıklı olarak da Müslüman Oğuz boyları için
kullanılmaktadır. Uzun yıllar bölgede yaĢayan Türkmenler, Safevi Hükümdarı Nadir ġah’tan
sonra Ġranlılar ile Hivelilerin saldırılarına maruz kalmıĢ ve 1835’ten itibaren Merv
(günümüzde Mari) bölgesine doğru yayılmaya baĢlamıĢlardır. Türkmenler, 1856 ve 1860
yıllarında Ġranlılar ile savaĢmıĢ ve ağır kayıplar vermiĢtir. 1879 yılında ise Ruslar Türkmen
topraklarına girmiĢ ve Türkmenleri hakimiyetleri altına almıĢlardır. Çarlık Rusyası’nın iĢgali
altındaki Türkmenler zaman zaman ayaklanmıĢlarsa da baĢarılı olamamıĢ, 1924 yılında
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Türkmen lideri Cüneyt Han, 1927
yılında Sovyet kuvvetleri karĢısında son çatıĢmasını da kaybedince Türkmenistan’ı terketmek
zorunda kalmıĢtır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyeti altında kaldıkları
yaklaĢık 80 yıl boyunca kendi kimliğini ve kültürünü korumaya çalıĢan Türkmenler için 1990
yılı, yeniden doğuĢun tarihi olmuĢtur. Türkmenistan, 22 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini,
27 Ekim 1991’de ise bağımsızlığını ilan etmiĢ, Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye
olmuĢtur. 18 Mayıs 1992’de Parlamento tarafından oybirliği ile kabul edilen yeni Anayasa 21
Haziran 1992’de halkoyuna sunularak onaylanmıĢtır.

  3.2. SĠYASĠ VE ĠDARĠ DURUM

     3.2.1. Yasama

    Türkmenistan BaĢkanlık sistemi ile yönetilen Bağımsız ve Tarafsız bir ülke olup,
Devlet BaĢkanı Gurbanguly Berdimuhammedov’dur. Aralık 1999’da düzenlenen Halk
Maslahatı’nda ebedi devlet baĢkanı seçilen Saparmurat (Niyazov) TürkmenbaĢı’nın Aralık
2006’daki vefatından sonra 11 ġubat 2007 tarihinde yapılan seçimde %89 oy alan
Berdimuhammedov 5 yıllığına Devlet BaĢkanı seçilmiĢtir. Türkmenistan Meclisi’nde seçimle
belirlenmiĢ 50 üye görev yapmaktadır. Meclis üyeleri 5 yılda bir yapılan seçimlerle
yenilenmektedir. Devlet üst yönetim organizasyonunda Bakanlar Kurulu üyesi ve Bakan
olarak görev yapan 5 Devlet BaĢkanı Yardımcısı, 21 Bakan, 7 Bakan yetkisine haiz Komite
BaĢkanı bulunmaktadır.

     3.2.2. Yürütme

    Yürütmenin BaĢı Devlet BaĢkanıdır. Devlet BaĢkanı, aynı zamanda BaĢbakanlık
görevini de yürütmektedir. BaĢbakan’a bağlı 5 tane yardımcı ve bunlara bağlı olan Bakanlar
Kurulu üyeleri vardır. Türkmenistanda DıĢiĢleri Bakanlığı, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi ve
Mineral Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Sanayi Bakanlığı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı,
Tarım Bakanlığı, Su Ekonomi Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ekonomi
ve Maliye Bakanlığı, Ticaret ve Tüketiciler Birliği Bakanlığı, HaberleĢme Bakanlığı, Sağlığı
Koruma ve Tıp Bakanlığı, Çevre Koruma Bakanlığı, Kara UlaĢtırması ve Karayolları
Bakanlığı, ĠnĢaat ve ĠnĢaat Malzemeleri Sanayi Bakanlığı, Tekstil Sanayi Bakanı, Demiryolu
UlaĢım Bakanlığı olmak üzere 21 bakanlık mevcuttur.
    Türkmenistan’ın BaĢkenti AĢkabat’tır. Ülke, idari olarak 5 Vilayet’e ayrılmıĢtır.
Vilayetlerde üst yönetim görevi Hekimler (Belediye BaĢkanı ve Vali) tarafından yürütülür.
Vilayet sınırları içerisinde yerleĢen ġehir ve Etraflar da yine ġehir Hekimi ve Etraf Hekimi
tarafından Vilayet Hekimi’ne bağlı olarak yürütülür. Daha küçük yerleĢim yerleri GeneĢlikler
ve Obalar, Arçınlar ve Birlikler tarafından yine Vilayet Hekimi’ne bağlı olarak yürütülür.


                                              8
Ülkedeki beĢ vilayet Ahal, Balkan, DaĢoğuz, Mari ve Lebap vilayetleridir. BaĢkent AĢkabat,
Ahal’dan ayrı yönetilmektedir.

     3.2.3. Yargı

    Türkmenistan’da yargı gücü mahkemelere aittir. Yargı gücü, yüksek mahkeme, askeri
mahkemeler ve kanunda gösterilen diğer mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunları
denetleme yetkisi BaĢsavcıya ve ona tabi savcılara aittir. BaĢ savcıyı Devlet BaĢkanı 5 yıl için
tayin eder.

  3.3.COĞRAFĠ BĠLGĠLER VE NÜFUS

    3.3.1. Coğrafi Bilgiler

    Orta Asyada yer alan Türkmenistan, kuzeyde Özbekistan (1621 km.), kuzeybatıda
Kazakistan (3719 km.), batıda Hazar Denizi (1768 km.), güneyde Ġran (992 km.),
güneydoğuda Afganistan (744 km.) ile çevrilmiĢtir. Batıdan Doğuya 1100 km. Kuzeyden
Güneye 650 km’lik bir alana yayılmıĢtır. Ülkenin %80’ini Karakum çölü kaplamıĢtır. Geriye
kalan %20’sinin %3’ünü ekilebilir alanlar, %63’ünü çayır ve otlaklar, %8’ini ormanlar,
%26’sını diğer alanlar oluĢturmaktadır. Ülkenin Güneyinde Köpetdag ve Kugitang dağları en
önemli yükseltilerdir. Turan çukurluğu ise ülkenin en derin kısmını oluĢturur. Topraklarının
önemli bir kısmı çöl olan Türkmenistan’ın en önemli su kaynağı, Tacikistan ve Özbekistan
topraklarından da geçen Amuderya nehridir. Ülkenin orta ve batı kesiminde doğal su yolu
bulunmamakla beraber, dünyanın insan yapımı en büyük kanallarından olan Karakum Kanalı
Amuderya nehrinin sularını Mari ve AĢkabat bölgesine taĢımaktadır. Kanal, büyük kesimi çöl
olan ülke için hayatı önem taĢımakta, 950.000 hektarlık alanda sulama kanal vasıtası ile
yapılmakta, ayrıca AĢkabat Ģehrinin içme suyu da buradan karĢılanmaktadır. Hazar Denizine
dökülen Atrek, Karakum çölünde kaybolan Tecen ve Murgab önemli nehirlerdir. Ülkede
karasal iklim hakim olup, yazlar sıcak kıĢlar sert geçmektedir. Uzun geçen yaz aylarında
sıcaklık 30 ile 50 derece arasında değiĢmektedir. KıĢ aylarında ortalama sıcaklık –4 derece
civarında olup, kuzey bölgelerinde bazen –33 dereceye kadar düĢmektedir. YağıĢlar en çok
Mayıs ayında görülmektedir. Mevsim dönümlerinde Ġran ve Afganistan yönünde esen Ģiddetli
kum fırtınaları olmaktadır. Yeraltı sularının düzensiz yükseliĢi, sularda tuz oranının artıĢı,
kötü sulama yöntemleri sonucu su gölcüklerinin oluĢması, Hazar Denizinin kirlenmesi,
Amuderya Nehrinin büyük oranda sulamada kullanılması sonucunda Aral Gölünün
(Özbekistan) kuruması ve çölleĢme önemli çevre problemleri olarak gözükmektedir.

    3.3.2. Nüfus

    Tablo-3 (Yıllara Göre Nüfus)
       Dönem       2001      2002      2003      2004       2005
   Nüfus          5.640.000   5.936.800    6.298.800   6.550.000     6.746.500
   Erkek          2.804.100   2.952.400    3.116.700   3.253.500     3.353.000
   Kadın          2.835.900   2.984.400    3.182.100   3.296.500     3.393.500
   Yıllık ArtıĢ        %2,8       %5      %6,1      %6,2        %3
   Erkek Oranı         49,7      49,7      49,7      49,7       49,7
   Kadın Oranı       50,3       50,3      50,3       50,3       50,3
    Kaynak: Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü (2006 yılı için veri açıklanmamıĢtır)
                                                      9
    3.3.3. ÇalıĢma ve ĠĢgücü

    Ülkede genel olarak ücretler oldukça düĢüktür. Asgari ücret, serbest piyasa kuruna
göre yaklaĢık 95 USD civarında olup, iĢletme bazında bazı çalıĢanlara asgari ücretten daha az
bazılarına daha fazla ücret vererek çalıĢan sayısı ile asgari ücret aritmetik ortalamasının
tutturulması yeterlidir. Haftalık çalıĢma saati 40 saattir. Ülkede iĢsizlik sigortası uygulaması
yoktur.

     3.3.4. Eğitim ve kültür

    Türkmenistan’da eğitime baĢlama yaĢı 7 olup, ücretsiz olan zorunlu eğitim 10 yıldır.
Daha önce 9 yıla düĢürülen eğitim süresinin uzatılması, yeni Devlet BaĢkanı’nın 2007
yılındaki ilk icraatlarından birisi olmuĢtur.

     3.3.5. Sosyal Güvenlik

    2006 yılı baĢında kabul edilen yeni sosyal güvenlik yasasına göre Türkmenistan’da
emeklilik sistemi gönüllüdür. Emekli olmak isteyen kiĢilerin ücretlerden %2’lik bir kesinti
yapılmakta olup, emeklilik yaĢı erkekler için 62, kadınlar için 57’dir ve emekli olabilmek için
erkeklerin 25 yıl, kadınların 20 yıl çalıĢmıĢ olması gereklidir. Emekli olanlara bir emekli
maaĢı kadar prim verilmektedir. Emekli maaĢları ise, 50 USD civarındadır.

4. GENEL EKONOMĠK DURUMU

    4.1.GENEL DURUM

     4.1.1. Genel Ekonomik Yapı

     SSCB döneminde diğer Orta Asya Cumhuriyetleri gibi Türkmenistan'ın ekonomik
yapısı da, SSCB döneminin ekonomik ihtisaslaĢma politikaları gereğince iĢlenmemiĢ tarım
ürünleri ile pamuk sağlama ve elde edilen hammaddeleri Rusya’ya aktarmak üzere
ĢekillendirilmiĢtir. Ekonominin hammadde üretimi üzerinde yoğunlaĢması ve bu
hammaddelerin diğer Cumhuriyetlerdeki sanayilerde kullanılması diğer sektörlerin geri
kalmasına neden olmuĢ ve bunun sonucunda Türkmenistan, SSCB döneminde en geri kalan
ve fert baĢına milli geliri en düĢük cumhuriyetlerden biri olmuĢtur. Bağımsızlıktan hemen
sonraki dönemde ise Türkmenistan tarafından izlenen ekonomik strateji, büyük ölçüde dıĢ
piyasalardan borçlanarak, enerji sektörünün geliĢtirilmesi ve yenileĢtirmek için yatırım
yapılması, yine borçlanarak elde edilen kaynakların tarımsal sanayi sektörünün
geliĢtirilmesinde kullanılması olarak özetlenebilir. Ġzlenen bu strateji ile petrol ve gaz arzı ile
pamuk ve tahıl üretimi arttırılmıĢtır.
     Ülkede gayri safi milli hasıla 2005 yılında 120 trilyon manat (resmi kura göre yaklaĢık
23 milyar USD) olmuĢtur. GSMH’da bir önceki yıla oranla resmi verilere göre %20,7'lik bir
artıĢ gözlenmektedir (IMF verilerine göre %7). Resmi açıklama yapılmamasına rağmen, 2006
yılı için büyümenin %6, enflasyon oranının ise %11,5 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
(IMF, EIU, EBRD)
     Toplam iĢgücünün yaklaĢık yarısının istihdam edildiği tarım sektöründe, üretimin
%83,2’si özel sektör tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 2006 yılında (resmi verilere göre) 825
bin ton pamuk üretimi gerçekleĢtirilerek bir önceki yıla oranla %12 artıĢ sağlanmıĢtır. Biri
gıda politikası bağlamında temel gıda niteliğinde, diğeri ise son yıllarda geliĢen ülke tekstil
sektörüne ham madde sağladığından, özellikle buğday ve pamuk üretimine büyük önem
verilmekte ve durum bizzat Devlet BaĢkanı’nca takip edilmektedir.                                                10
    Bağımsızlığın kazanılmasından sonra piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde
gerçekleĢtirilmesi gereken özelleĢtirme faaliyetleri aradan 15 yıl geçmesine rağmen çok yavaĢ
ilerleme kaydetmektedir. Orta ve büyük ölçekli kuruluĢların özelleĢtirilmesini hızlandırmak,
yabancı yatırımcıyı çekmek için Türkmenlerle aynı hakları sağlamak üzere 1997 yılında
yeni yasal düzenlemelere gidilerek Devlet BaĢkanına bağlı Yabancı Yatırımlar Ajansı
kurulmuĢ, 1998 Ocak ayında Ajansın içinde ÖzelleĢtirme Merkezi oluĢturulmuĢtur. Bütün bu
çabalara rağmen özelleĢtirilecek kuruluĢların eski teknolojiye sahip olması ve satıĢ için
saptanan baĢlangıç fiyatlarının çok yüksek tutulması nedenleriyle istenilen sonuca
ulaĢılamamıĢtır. 2001 yılından itibaren özelleĢtirme sorumluluğu Ekonomi ve Maliye
Bakanlığına geçtiğinden bu yana özelleĢtirme amaçlı bir satıĢ yapılmamıĢtır. Önemli
iĢletmelerde devletin ortaklık payı %50 olarak devam etmektedir. Ticaret ve hizmet
sektöründe faaliyet gösteren tesislerin ise genellikle Belediyelere ait olduğu görülmektedir.

(Not: Türkmenistan’da çoğu zaman istatistiki bilgilere ulaĢmak mümkün olmamaktadır.
Resmi olarak yayımlanan kısıtlı konulardaki istatistiki bilgilerin ise çoğu zaman abartılı
olduğu ve ülkenin gerçeğini yansıtmadığı tüm uluslararası kuruluĢlar tarafından da
belirtilmektedir. Bu nedenle, uluslararası örgütler tarafından Türkmenistan hakkında
yayınlanan istatistikler dahi tahminlere dayanmaktadır.)

    4.1.2. Kalkınma Planları

     2000-2010 dönemini kapsayan Sovyet tarzı bir “Sosyal ve Ekonomik DönüĢüm
Stratejisi” uygulamakta olan Türkmenistan, 2003 yılında bu stratejiye 2020 yılına kadar olan
dönemi de içine alan yeni bir uzun vadeli kalkınma programını eklemiĢtir. Bu stratejiye göre
ithal ikamesine dayalı ve belli sektörler için yüksek üretim hedeflerinin konulduğu bir plan
benimsenmiĢtir. Bununla birlikte yapıcı reformların yetersizliği ve ülkedeki siyasi durum
nedeniyle ülkeye giren yabancı yatırım da kısıtlı seviyelerde kalmıĢtır. Sözkonusu kalkınma
planına göre 2010 yılına kadar Türkmenistan’da yapılması planlanan yatırımların listesi (Ek-
1)’de verilmiĢtir.

    4.2.TARIM VE HAYVANCILIK

    Türkmenistan, Sovyetler Birliği’nden kollektif çiftlik sistemini devralmıĢ ve bugüne
kadar yapılan reformlar asgari düzeyde kalmıĢtır. Devlet halen tarım ürünlerinin dağıtımını ve
pazarlamasını kontrol etmektedir. Ülkenin en büyük gelir kaynaklarından olan pamuk ihracatı
da Tarım Bakanlığı’nın tekeli altındadır. Bununla birlikte ülke topraklarının kalitesinin düĢük
olması, sulama sistemlerinin yetersizliği ve ülkenin ikliminin tarıma elveriĢli olmaması tarım
sektörünün gelĢmesini engelleyen diğer faktörlerdir.
    Ülkedeki tarım alanlarının yarısından fazlasında pamuk yetiĢtirilmektedir.
Türkmenistan, Orta Asya’da Özbekistan’dan sonra ikinci önemli pamuk üreticisidir. Dünya
sıralamasında 14’üncü üretici olan ülkenin pamuk üretimi toplam tarım sektörünün %70’ini
oluĢturmaktadır. Pamuk üretimi devlet tarafından sübvanse edilmekte ve üreticinin tohum,
gübre ve makine giderlerinin %50’si devlet tarafından karĢılanmaktadır. Buna karĢılık
üreticiler, topladıkları pamukları devlete belli bir fiyattan satmak zorundadırlar. Ekonomik
plana göre 2020 yılına gelindiğinde tahıl üretiminin 2000 yılına göre 3 kat, pamuk üretiminin
ise 5 kat artması planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda zirai makineler yenilenmekte ve
girdilerin kalitesi yükseltilmektedir.
    Türkmenistan’da üretilen diğer önemli ürünleri buğday, arpa, mısır, çeltik, susam,
kavun, karpuz, üzüm ve meyan köküdür.
                                              11
    Tablo-4 (BaĢlıca Tarim Ürünleri Üretimi)
  Ürünler (ton)       2003        2004    2005         2006
Buğday           2.535.500      2.844.100  3.111.100        -
Pamuk            713.700       731.000   737.000       825.000
Üzüm            246.000       276.200   323.000         -
    Kaynak: Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü

    4.3 SANAYĠ

     Türkmenistan’a Sovyetler Birliği’nden önemli bir sanayi altyapısı kalmamıĢtır.
1970’lerden itibaren Moskova, Türkmenistan’da sadece petrol ve doğalgaz ile pamuk iĢleme
alanlarında yatırımlar yapmıĢ ve bu nedenle sanayi altyapısı bu sektörler ile kısıtlı kalmıĢtır.
Bağımsızlıktan sonra Türkmenistan’da sanayinin ağırlığı enerji sektörüne kaymıĢsa da, pamuk
iĢlemesi ekonomi içerisindeki önemini korumaktadır. Üretilen pamuk, büyük ölçüde ülke
içerisinde iĢlenmektedir. Ülkenin tekstil altyapısı büyük ölçüde Türk yatırımları ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Aynı Ģekilde son yıllarda çimento, gübre, plastik boru gibi ülkenin
ihtiyacı olan malları üreten tesisler birer birer açılmaya baĢlanmıĢtır.

  4.4. ULAġTIRMA VE TELEKOMÜNĠKASYON

      Ülkede genel olarak ulaĢtırmada benzinin ucuzluğunun da etkisi ile karayolu tercih
edilmektedir. Karayolu ağı yaygın olmakla beraber, altyapı eksiklikleri mevcuttur. Ayrıca,
1000 km.’si son 15 yılda yapılmıĢ olan toplam 3000 km.’lik demiryolu ağı ülkenin büyük
Ģehirlerini birbirine bağlamakta ve genellikle yük taĢımacılığında kullanılmaktadır. 90’lı
yıllarda demiryolunun Ġran’a da bağlanması ile Ġstanbul-Beijing arasında kesintisiz bir tren
hattı kurulmuĢ olsa da, Türkmenistan ile Ġran arasındaki hat aktif olarak kullanılmamaktadır.
Modern bir filo ile donatılmıĢ olan Türkmenistan Havayolları, iç hatlarda çok düĢük ücretler
ile tüm Ģehirler arası uçuĢlar düzenlemektedir. Ayrıca, birçok önemli uluslararası noktaya da
uçuĢlar mevcuttur.
      Ülkede telefon altyapısı, eski teknoloji olmasına rağmen yeterlidir. ġehiriçi
görüĢmeler ücretsiz olup, diğer hizmetler ise oldukça ucuzdur. Ancak ülkede internet hizmeti
çok kısıtlı bir kitleye verilmekte olup, halkın internete eriĢimi hemen hemen imkansızdır.
Yeni BaĢkan’ın seçilmeden önceki vaatlerinden birisi interneti yaygınlaĢtırmak olmakla
beraber, bu belli baĢlı Ģehirlerde açılan birkaç internet-kafeden öteye gidememiĢtir. Verilen
internet hizmeti sadece dial-up olup, yetersizdir. Ülkede en önemli kuruluĢların bile web sitesi
bulunmamakta, ya da güncellenmemektedir. Ülkede biri devlete ait 3 mobil telefon Ģirketi
(diğerleri Rus ve Çin firmalarıdır) faaliyette olup, kapsama alanı sadece belli baĢlı Ģehirler ile
kısıtlıdır.

  4.5. TĠCARET VE HĠZMETLER

     Bankacılık sektörü, Türkmenistan’da oldukça zayıf kalmaktadır. Sektör eski Sovyet
sisteminin karakteristiklerini taĢımakta ve yukarıdan kontrol edilmeye devam etmektedir.
Kredilerin tamamına yakını kamu sektörüne gitmekte olup, özel sektöre mali aracılık
minimum düzeydedir. Küçük özel bankalar dahil olmak üzere ticari bankacılığın geliĢimi
ülkenin makroekonomik çevresi, özel sektörün geliĢmemesi ve hepsinden önemlisi devletin
ekonomide fazlası ile kontrolü tarafından sınırlandırılmıĢtır. Devlet BaĢkanı’na bağlı olan
Merkez Bankası, banka kurma ve dıĢ operasyonlar için lisansları vermekte, bankaların
mevzuat kapsamında hareket etmelerini denetlemekte, döviz kurunu ve faiz oranlarını da
belirlemektedir. Ülkede borç, iflas, teminat, kefil ve ipotek gibi konularda yeni düzenlemelere
ihtiyaç vardır. Sigorta sistemi ise henüz ülkeye yerleĢmemiĢtir.                                                12
     Ziraat Bankası’nın bir iĢtiraki olan Türkmen-Türk Ticaret Bankası, Türkmenistan’da
faaliyet gösteren çok az sayıdaki yabancı bankadan birisidir.

  4.6. DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJĠ

    Türkmenistan’ın en büyük gelir kaynağı olan doğalgaz üretimi, bir devlet kuruluĢu
olan “Türkmengaz” tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Türkmenistan’ın resmi kaynaklara göre
doğalgaz rezervleri 2 trilyon m³, petrol rezervleri ise 400 milyon ton seviyelerindedir. 2005
yılında 63 milyar m³ doğalgaz ve 9,5 milyon ton ham petrol üretilmiĢtir. Türkmenistan, 2020
yılına kadar enerji sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım yaparak yıllık üretim kapasitesini 240
milyar m³ doğalgaz ve 100 milyon ton petrol seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir.
Türkmenistan’ın 1989 yılında 90 milyar m³ olan doğalgaz üretimi, ilerleyen yıllarda pazar
bulunamaması ve nakil hatlarının yetersizliği nedeniyle 1998 yılında 13 milyar m³’e düĢmüĢ,
ancak Rusya ve Ukrayna ile yapılan anlaĢmalar ile tekrar bugünkü seviyelere gelmiĢtir.
    Türkmenistan, 2006 yılında sattığı doğalgazın bin m³’ünün önce 44 USD’den 65
USD’ye daha sonra ise 100 USD’ye artırmıĢtır. Eylül 2006 yılında Rusya Federasyonu’na
2007-2009 yılları için bin metreküpü 100 USD’dan 162 milyar metreküp doğalgaz satma
anlaĢması imzalamıĢtır.
    Türkmenistan’ı Afganistan üzerinden Pakistan ve Hint Okyanusu’na bağlayacak olan
TAP Boru Hattı Projesi de gündemde olan projelerden olup, 1600 km. uzunluğunda ve 33
milyar m³ kapasiteli olması planlanan bu hat ile Türkmen gazı Uzak Doğu pazarlarına da
ulaĢabilecektir.
    Bunun yanısıra Türkmenistan son yıllarda yakın iliĢkiler geliĢtirdiği Çin Halk
Cumhuriyeti ile, 2006 yılı baĢında 30 yıl süreyle yılda 30 milyar m³ doğalgaz alımını içeren
bir anlaĢma imzalamıĢtır. AnlaĢmaya göre nakil hattı inĢaatı 2006 yılı sonuna kadar
baĢlayacaktır. (2007 yılı baĢı itibarı ile henüz inĢaat baĢlamamıĢtır)
    Türkmenistan, doğalgazın yanısıra petrol endüstrisini de geliĢtirmek için çeĢtli
giriĢimlerde bulunmaktadır. 1990’lı yıllarda 3 milyon ton seviyelerinde olan petrol üretimi,
2000’li yıllarda 10 milyon ton seviyelerine çıkmıĢtır. Sektöre daha fazla yabancı yatırım
çekilmesi hedeflenmekte, ancak üretim-paylaĢım anlaĢmalarının içerdikleri yabancı ortaklara
getirilen Ģartlar ve genel olarak ülkedeki yatırım ortamının yetersizlği buna engel teĢkil
etmektedir. Ülkenin iki rafinerisi olan Hazar kıyısındaki TürkmenbaĢı Rafinerisi ve
Özbekistan sınırındaki Seydi Rafinerisi, Türk firmalarının da yer aldığı projeler ile son
yıllarda yenilenmiĢlerdir.
    Bunların yanısıra, ülkede sodyum sülfat, krom sülfür, kurĢun, brom, bentonit, tuz,
kükürt, potasyum, kaya tuzları, baz ve nadir metaller, sülestin, maden suları, yapı malzemeleri
vb. değiĢik türden maden yatakları da bulunmaktadır.

  4.7. SON YILDA EKONOMĠYĠ ETKĠLEYEN ĠÇ VE DIġ OLAYLAR

    Yeni Devlet BaĢkanı Gurbanguly Berdimuhammedov yaptığı ilk açıklamalarda kendi
döneminde de önceki dönemde takip edilen ekonomi politikalarının izleneceğini belirtmiĢ
olmasına rağmen, uluslarası çevreler doğal kaynak zengini ülkenin daha açık bir ekonomiye
geçmesi halinde çok daha baĢarılı olacağını belirtmektedirler. Küçük giriĢimciliğin gözle
görülür bir harekete geçmiĢ olması, bu yönde bir iĢaret olarak algılanabilir.
    2006 yılında, Türkmenistan’ın önemli gelir kaynaklarından biri olan doğalgazın
ödemeleri konusunda Ukrayna ile bazı anlaĢmazlıklar gözlemlenmiĢ olup, bu gelirin kesintiye
uğraması ile Türkmenistan’ın iç ödeme dengeleri bozulabilmekte ve ülkede iĢ yapan Türk
müteahhitlik firmalarının da istihkak ve hakediĢlerinin gecikmesine dolaylı olarak etki
edebilmektedir.
                                              13
5. EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER
  5.1. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

    Türkmenistan’da özellikle enerji sektörü yabancı yatırımcılar için önemli bir
potansiyel arzetmesine rağmen, bu sektörde bile ülkeye giren yabancı sermaye oldukça kısıtlı
kalmaktadır. Bu durumun baĢlıca sebepleri yatırım ortamının yetersizliği, komĢu ülkelerin
daha cazip alternatifler sunması ve altyapının ihtiyacı karĢılamaktan uzak olmasıdır. Bununla
birlikte Türkmenistan tekstil alanında ülkeye yabancı sermaye çekme konusunda daha baĢarılı
olmuĢtur. Türkmen makamlarının her fırsatta yabancı sermayeye destek verdiğini ifade
etmesine rağmen, bugüne kadar olumlu bir yatırım ortamı yaratmak için gerekli olan siyasi ve
makroekonomik reformlar yapılabilmiĢ değildir. Enerji, telekomünikasyon ve ulaĢtırma
sektörleri özelleĢtirme kapsamı dıĢında bırakılmıĢ olup sadece perakende ve hizmet
sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesi gerçekleĢmiĢtir.
    Türkmenistan, yatırım ortamının henüz belirtilen nedenlerle yeterince geliĢmemiĢ
olmasına rağmen, Türk doğrudan yatırımlarının Orta Asya’da en fazla gittiği ülkelerdendir.
Türk firmaları Türkmenistan’a genellikle “joint-venture” kurarak girmekte, ancak ülkede
özelleĢtirmenin yeterince yapılmamıĢ olması nedeniyle yerel ortaklar genellikle bir kamu
kuruluĢu olmaktadır. Türk firmaları, özellikle tekstil alanında büyük projelere imza atmıĢlar
ve kurdukları modern tekstil tesisleri ile Türkmenistan’da tekstil sanayinin temelni
oluĢturmuĢlardır.

  5.2. DIġ TĠCARET

    5.2.1. Genel Durum

    2006 yılında dıĢ ticaret hacmi, %9,1 oranında artarak 9,357 milyar USD olarak
gerçekleĢmiĢtir. Ülkenin ihracatında ise, geçen yıla göre %9,7 artıĢ meydana gelmiĢ ve 2005
yılında 4,939 milyar USD olan ihracat, 2006 yılında 5,421 milyar USD olarak gerçekleĢmiĢtir.
Ġhracattaki en önemli payı doğalgaz ihracatı oluĢturmaktadır.
    Ġthalat 2005 yılında 3,638 milyar USD seviyesinde iken, 2006 yılında %8,2 artıĢla
3,936 milyar USD olarak gerçekleĢmiĢtir. BaĢlıca ithal ürünleri makina-teçhizat, hazır gıda
ürünleri ile alkollü ve alkolsüz içecekler dahil tüketim malları, ulaĢım araçları ve kimya
sanayi ürünleridir.
    Türkmenistan Ġstatistik Enstitüsü ülkeler bazında dıĢ ticaret verilerini açıklamamasına
rağmen, ülkenin 2006 yılında Türkiye’nin ithalat yapılan ülkeler arasında 1., ihracat yapılan
ülkeler arasında ise 4. olduğunu bildirmiĢtir.

    5.2.2. DıĢ Ticaret Mevzuatı

     BDT Gümrük Birliği’ne üye olmayan ve hiç bir ülke ile serbest ticaret anlaĢması
bulunmayan Türkmenistan, daha çok üçlü ticaret anlaĢmaları ile dıĢ ticaretine yön vermeye
çalıĢmaktadır. Ülkedeki yüksek gümrük vergisi tarifeleri hükümet tarafından uygulanan en
önemli ticari engelleme olarak göze çarpmaktadır. Ülkeye ithal edilen mallara uygulanan
gümrük vergisi oranları, Merkez Bankası günlük döviz kuru baz alınarak Manat üzerinden,
ağırlık, miktar ya da sözleĢme doğrultusunda hesaplanmaktadır.

    5.2.3. Tarife DıĢı Engeller

  Türkmenistan’da çok sayıda Tarife DıĢı Engel uygulanmaktadır. Bunların arasında en
önemlileri Ticaret AnlaĢması ve Yatırım Projeleri kayıt zorunluluğudur. Bunların dıĢında                                              14
Belediye Ofisi Vergi MüfettiĢliği ve bazı sektörel bakanlıktaki ilgili birimlere de kayıt
yaptırılması zorunluluğu bir engel teĢkil etmektedir. Ayrıca değiĢik kuruluĢ yetkililerinin
iĢletmeleri basit bahanelerle sık sık sözde denetimlere tabi tutmaları da önemli engeller
arasındadır.

    5.2.4. Çok Taraflı Ticaret AnlaĢmaları ve Preferanslar

    Türkmenistan herhangi bir serbest ticaret düzenlemesine katılmamıĢ olup, BDT
Gümrük Birliği’nin de üyesi değildir. 1993 yılında ABD ile “En Çok Kayırılan Ülke” ticaret
anlaĢmasını imzalamıĢ ancak bunu takip eden ikili vergi ve yatırım anlaĢmaları
imzalanmamıĢtır. Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayıp, gözlemci statüsü de
yoktur.

  5.3. DIġ TĠCARET ĠSTATĠSTĠKLERĠ (ÜLKE ĠSTATĠSTĠKLERĠNE GÖRE)

    (Not: Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü, ülke veya madde bazında dıĢ ticaret
rakamı açıklamamaktadır. Bu bölümde sadece resmi açıklamalardan temin edilebilen veriler
esas alınmıĢtır.)

    5.3.1. Yıllara Göre DıĢ Ticaret Değerleri

        Tablo-5 (Yıllara Göre DıĢ Ticaret Değerleri)

   Yıl        2003           2004         2005        2006
  Ġhracat     3.632.000.000      3.870.000.000     4.939.000.000   5.421.000.000
  Ġthalat     2.512.000.000      3.320.000.000     3.638.000.000   3.936.000.000
  Denge      1.120.000.000       550.000.000     1.301.000.000   1.485.000.000

         Kaynak: Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü

    5.3.2. BaĢlıca Ülkelere Göre DıĢ Ticaret

    Bu konuda istatistiki veri temin edilememiĢtir.

    5.3.3. Ülke Grupları veya Ekonomik Topluluklara Göre DıĢ Ticaret

        Tablo-6 (Ülke Gruplarına Göre DıĢ Ticaret Yüzdeleri)
         Yıl     2001    2002      2003     2004    2005
       BDT Ülkeleri   46     45       45      40     39
       Diğerleri    54     55       55      60     61
        Kaynak: Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü
                                                   15
    5.3.4. DıĢ Ticaretin Sektörel Dağılımı

                         Ġhracat (%)

    Tablo-7 (Ġhracatın Sektörel Dağılımı)
                    2000  2001    2002     2003  2004   2005
                                            (tahmini)
   Doğal Gaz ve Petrol ürünleri    81   85     83.6     78,7  78,7    85
   Pamuk ve Tekstil ürünleri     15   10     13.2     8,4   9,6   8
   Diğerleri             4    5      3.2     12,9  11,7   7
                           Ġthalat (%)

Tablo-8 (Ġthalatın Sektörel Dağılımı)
                                  2003     2004     2005
 Teknoloji donanımı, Ham Madde, UlaĢtırma araçları         73,6     78,5     72,4
 Tüketim malları                          26,4     21,4     27,6
                                                   16
BÖLÜM II
1. TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġĠMĠ
  1.1. EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠN GENEL DURUMU

    1.1.1. Ekonomik ĠliĢkilerin GeliĢimi

    Türkmen tarafı, Türkiye-Türkmenistan ticari ve ekonomik iliĢkilerini 2000-2010
yıllarını kapsayan bir iĢbirliği programı çerçevesinde düzenleyen bir Çerçeve AnlaĢması
metnini, 28 Eylül 1999 tarihinde Türkiye’ye sunmuĢtur. Genel nitelikte, temel ilkeleri
saptayan ve esasen mevcut yoğun ekonomik ve ticari iliĢkileri sürdürmeyi amaçlayan bir
iyi niyet belgesi görünümündeki metin üzerinde tam mutabakata varılamamıĢ ve sözkonusu
anlaĢma bugüne kadar yapılan karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢlerine ve tevdi olunan taslaklara
rağmen pürüzlü birkaç nokta dolayısıyla imzalanamamıĢtır. 1999 yılında tarafımıza sunulan
metinden oldukça değiĢik, beĢ yıl süreli bir anlaĢma taslağı üzerinde 4-6 ġubat 2002 tarihinde
iki ülke yetkililerinin AĢkabat’ta yaptıkları görüĢme ve sonrasındaki yazıĢmalarla metin
üzerinde mutabakata varılmıĢ ve Türkmen tarafına I. Dönem KEK toplantısının Aralık 2002
ayında Ankara veya AĢkabat’ta yapılması ve anlaĢmanın toplantı sırasında imzalanması
önerilmiĢtir. Ancak Türkmenistan tarafından bu öneriye daha sonra yanıt verilmemiĢtir.

    1.1.2. Sermaye Hareketleri

     Türkmenistan, yatırım ortamının yeterince geliĢmemiĢ olmasına rağmen, Türk
doğrudan yatırımlarının Orta Asya’da en fazla gittiği ülkelerdendir. Türk firmaları
Türkmenistan’a genellikle “joint-venture” kurarak girmekte, ancak ülkede özelleĢtirmenin
yeterince yapılmamıĢ olması nedeniyle yerel ortaklar genellikle bir kamu kuruluĢu olmaktadır.
Türk firmaları, özellikle tekstil alanında büyük projelere imza atmıĢlar ve kurdukları modern
tekstil tesisleri ile Türkmenistan’da tekstil sanayinin temelni oluĢturmuĢlardır. Üretim
tesislerinin yanısıra, hizmet sektöründe de Türk sermayesi ile açılmıĢ bir alıĢveriĢ merkezi ve
bir hastane mevcuttur. Türkmenistan’da Türk firmalarının ve vatandaĢlarının yaptığı
yatırımların toplamı yaklaĢık 260 milyon USD civarındadır.

  1.2. TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GENEL DURUMU

    1.2.1. Ġkili AnlaĢma ve protokoller, KEK Toplantıları
 Tablo-9 (Türkiye ve Türkmenistan Arasında ĠmzalanmıĢ AnlaĢmalar)
                AnlaĢma adı                 Ġmza Tarihi  Ġmza Yeri
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ekonomik ve Ticari ĠĢbirliğine Dair    2 Aralık   Ankara
 AnlaĢma                                    1991
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Türkmenistan’dan Türkiye’ye        1 Mayıs   AĢkabat
 Doğalgaz Gönderilmesi Hakkında AnlaĢma                    1992
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve    2 Mayıs   AĢkabat
 Korunması AnlaĢması                              1992
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi       3 Mayıs   AĢkabat
 GeliĢtirme Protokolu                             1992
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Turizm Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması   19 Ağustos  AĢkabat
                                        1992
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Karma Ekonomik Komisyon         17 Ağustos  AĢkabat
 Kurulmasına Dair AnlaĢma                           1995
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme       17 Ağustos  AĢkabat
 AnlaĢması                                   1995
 Türkiye ile Türkmenistan Arasında Uzun Vadeli ĠĢbirliğinin Esas GeliĢme   13 ġubat   Ankara
 Yönleri Hakkında Memorandum                          1996                                                   17
     1.2.2. Temas ve GörüĢmeler ve Temas Sonuçlarının Değerlendirilmesi

     Ġki ülke arasında ticari iliĢkilerin artırılması için gerekli temas ve görüĢmeler
sürdürülmektedir. 2005 yılında düzenlenen ve baĢkent AĢkabat’ada uğrayan “Ġpekyolu Treni”
projesi iki ülke arasındaki ticarete belli bir hareket getirmiĢse de, ülkedeki ticaret ve yatırım
ortamının yetersizliği nedeniyle ticaret hacminin önceki yılların üzerine çıkmasına faydası
olmamıĢtır. Ġleriki yıllar için Türkmenistan’da Türk ihraç ürünleri fuarının düzenlenmesi ile
ilgili temas ve görüĢmeler ile Türkmenistan yetkililerinden oluĢturulucak alım heyetinin
incelemeler ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet edilmesiyle ilgili
görüĢmeler önem arzetmektedir.

     1.3. DIġ TĠCARET ĠSTATĠSTĠKLERĠ

    Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü’nün ülke bazında dıĢ ticaret rakamı
açıklamaması sebebiyle, bu bölümde DTM verileri esas alınmıĢtır.

     1.3.1. Türkiye Ġle DıĢ Ticaret Durumu

 Tablo-10 (Türkiye-Türkmenistan DıĢ Ticaret Değerleri) (1000 USD)

      Dönem        2002       2003       2004   2005        2006
İHRACAT            110.021      170.347    214.848    180.415     281.194
İTHALAT            106.348      123.693    175.812    159.958     187.148
DIŞ TİCARET HACMİ       216.369      294.040    390.660    340.373     468.342
DENGE              3.673      46.654     39.036    20.457       94.046
Kaynak: DTM      1.3.2. 2006 Yılı Ġçin BaĢlıca Maddelere Göre Türkiye’ye Ġhracat

 Tablo-11 (BaĢlıca Maddelere Göre Ġhracat)
                                      ĠHRACAT
  FASIL  MADDE ADI                                  ORANI
                                       (USD)
   52   PAMUK                             141,464,121  %75,58
      MĠNERAL YAKITLAR,MĠNERAL YAĞLAR VE
   27                                  31,638,113  %16,90
      MÜSTAHSALLARI,MUMLAR(*)
   39   PLASTĠK VE PLASTĠKTEN MAMUL EġYA                4,944,245  %2,64

   41   HAM POSTLAR,DERĠLER (KÜRKLER HARĠÇ) VE KÖSELELER        3,688,527  %1,97

   60   ÖRME EġYA                            2,276,161  %1,21

 Kaynak: DTM,
 (*)18,624,328 USD’lik kısmı elektrik enerjisidir.
                                                   18
     1.3.3. 2006 Yılı Ġçin BaĢlıca Maddelere Göre Türkiye’den Ġthalat

 Tablo-12 (BaĢlıca Maddelere Göre Ġthalat)
                                   ĠTHALAT
  FASIL  MADDE ADI                                ORANI
                                    (USD)
      NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKĠNA VE
  84                                 44,174,199  %15,70
      CĠHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI
  85   ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI      40,632,358  %14,45

  73   DEMĠR VEYA ÇELĠKTEN EġYA                  28,578,105  %10,16

  39   PLASTĠK VE PLASTĠKTEN MAMUL EġYA              17,246,275  %6,13

  76   ALUMĠNYUM VE ALUMĠNYUM EġYA                15,998,111  %5,68

 Kaynak: DTM

      1.3.4. Maddelere Göre Ġhracat Değerleri

    Türkmenistan’dan Türkiye’ye yapılan ihracatın son 3 yıllık durumu (Ek-2)’de
verilmiĢtir.

      1.3.5. Maddelere Göre Ġthalat Değerleri

    Türkmenistan’a Türkiye’den yapılan ithalatın son 3 yıllık durumu (Ek-3)’de
verilmiĢtir.

  1.4. TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKLĠ GENEL KONULAR

     1.4.1. Ticari Engeller

    Ġki ülke arasındaki ticareti engelleyen hususlar arasında nakliye maliyetlerinin
yüksekliği, vize ve çalıĢma izinleri konusunda sıkıntı ve ticaret yapmak isteyen kiĢi ve
kuruluĢların Türkmenistan’a giriĢlerinde sıkı ve katı kuralların yer almasıdır.

     1.4.2. Ġthalat Mevzuatı

    Türkmenistan’a ithal edilecek ürün, malzeme ve mamüllerin Türkmenistan’ın hukuk
kaidelerine uygun olması gerekmektedir. Türkmenistan’a ithal edilmesi istenen gıda
ürünlerinin kullanma tarihi, üretildiği tarihten itibaren %70’den az kalmıĢ ise, ithal etmek
yasaktır. Ürünlerin ambalajında belirtilen kullanma, üretim tarihleri ve muhafazası
uluslararası takvim sistemine uygun olmalıdır. Genetik kaynakları kullanarak hazırlanan gıda
ürünlerin Türkmenistan’a ithalatı yasaktır. Ġthal edilen ürünler, malzemeler ve mamül
maddeler Türkmenistan kanununda öngörülen sertifikaya uygun olmalıdır.

       1.4.2.1. Genel Olarak Gümrük Vergileri
    Genel olarak, Türkmenistan’da üretimi olan malların gümrük vergileri, henüz
baĢlangıç aĢamasında bulunan sanayii koruma amacı ile çok yüksek tutulmaktadır. Örneğin,
2005 yılında gübre ve çimento fabrikalarının üretime geçmesi ile, aynı yılın Nisan ayı itibarı
ile bu ürünlerin ithalatına %100 oranında gümrük vergisi konmuĢtur.

       1.4.2.2. KDV ve Diğer Vergileri
   Türkmenistan’da KDV, üretilen ürünlere, ihracata ve ithalata uygulanır ve ithalatta
KDV bedeli gümrükte yerli para birimi bazında ödenir. Türkmenistan’da ticari faaliyette                                               19
bulunan yerli ve yabancı tüzel kiĢiler, ayrıca, ticari faaliyetlerinden elde ettikleri geliri asgari
ücretin 10 katını aĢan özel kiĢiler (giriĢimciler) KDV mükellefidirler. Diğer yandan,
yardımlar, miras bırakılan mallar, hibeler, kamulaĢtırılan mülkiyetler, kamu kurumlarına ve
yerel yönetimlere sunulan hizmetler KDV vergisinden muaftır. KDV’nin uygulanacağı yer,
malın satıĢının yapıldığı ve hizmetin sunulduğu yerdir ve vergi oranı, malın piyasadaki fiyatı
baz alınarak tespit edilir. Malların fiyatlarının listesi Halk Maslahatı, Devlet BaĢkanı,
Bakanlar Kurulu, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.
Türkmenistan’a ithal edilen mallara % 20 oranında, malların satıĢ iĢlemlerine ve hizmetlere
%16,67 oranında KDV uygulanmaktadır.

       1.4.2.3. Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları

           1.4.2.3.1. Etiketleme
    Ülkede, etiketleme hususunda kısıtlayıcı bir mevzuat bulunmaktadır.

          1.4.2.3.2. Markalama
    Ülkede,markalama hususunda kısıtlayıcı bir mevzuat bulunmamaktadır.

         1.4.2.3.3. Paket ve Ambalajlama
   Ülkede, paketleme ve ambalajlama hususlarında          kısıtlayıcı  bir  mevzuat
bulunmamaktadır.

           1.4.2.3.4. Ticarette Uygulanan Standartlar
    Ülkedeki ürün standartları, Türkmenistan Standartlar Enstitüsü tarafından
belirlenmekte olup, pamuk haricindeki ihraç ve ithal edilen tüm mamüller sözkonusu
kurumun onayını almak zorundadır. Ülkeden ihraç edilecek olan pamuğun standartlara uygun
olup olmadığı ise Devlet Pamuk Birliği tarafından belirlenmektedir. Tüm BDT ülkelerin
üzerinde çalıĢarak oluĢturduğu “Devletler Arası Genel ve Teknik Standartlar”ı kabul eden
Türkmenistan ayrıca Uluslararası Standartlar KuruluĢu (ISO) üyesidir.

           1.4.2.3.5. Diğer Hususlar
    Türkmenistan’da kredi kartları yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sadece bazı yeni
oteller kredi kartı ile ödemeyi kabul etmektedir. Bununla birlikte ülkenin her yerinde
Amerikan Doları (yeni ve temiz olması koĢulu ile) ile alıĢveriĢ yapmak mümkündür. Banka
kuru çok düĢük olduğundan döviz bozdurmada serbest piyasa tercih edilmektedir.

     1.4.3. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı
    Türkmenistan’da, Mari-Bayramali Serbest Bölgesi, Okarem-Cheleken Serbest
Bölgesi, Kızılsu-Seidi Serbest Bölgesi, DaĢoğuz Havaalanı Serbest Bölgesi, AĢgabat-Annau
Serbest Bölgesi, AĢgabat-Büzmein Serbest Bölgesi ve Serahs Serbest Bölgesi isimleri altında
toplam sekiz adet serbest bölge bulunmaktadır. Serahs Serbest Bölgesi 1996 yılında, diğerleri
ise 1992 yılında kurulmuĢlardır.
    Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüm giriĢimciler ilk üç yıllık süre zarfında kar
vergisinden muaftır. Ġlk üç yılın sonunda ise, yabancı sermaye payı %30’a kadar olan
iĢletmeler tarafından on yıl, %30’dan fazla olan iĢletmeler tarafından ise üç yıl süresince kar
vergisi %50 oranında ödenir. GiriĢimcilerin serbest bölgelerde fiyatları istedikleri gibi
belirleme, karlarını maksimuma çıkarabilme ve elde ettikleri karları tekrar değerlendirebilme
gibi hakları bulunmaktadır. Ayrıca serbest bölgelerde, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında
fark gözetilmemesi kanun ile garanti altına alınmıĢtır. Ancak, pratikte hükümetin finans
yetersizliği, yapısal sorunlar ve altyapı yetersizliği gibi nedenlerden dolayı sözkonusu serbest
bölgelerin aktif olarak iĢlediklerini söylemek mümkün değildir.                                                 20
     1.4.4. Pazarlama ve hizmetler

         1.4.4.1. Perakende Piyasası

     Türkmenistan, genel üretim ve tüketim belirsizliği itibariyle diğer BDT ülkelerinden
pek farklı değildir. Son bir kaç yılda yabancı giriĢimciler tarafından açılan özel mağazalar
genelde birkaç ürünü birarada pazarlama gayreti içerisinde bulunmalarına rağmen halkın alım
gücü de göz önüne alındığında sözkonusu mağazalardaki mallara olan talebin düĢük olduğu
görülmektedir. Pazar, önemli ölçüde fiyata endeksli olduğundan pazarlarda satılan yabancı
mallar genelde menĢe ülkede rekabet olanağı olmayan düĢük kalitedeki (Çin veya Dubai
menĢeli) ürünlerden oluĢmaktadır. Ülkede market zincirleri henüz yoktur. Yiyecek-içecek
satıĢları, genellikle geleneksel açık pazarlarda yapılmaktadır. Ticari hakları koruyan yasalar
henüz yerleĢmemiĢ olduğundan, dünya markalarından hiçbiri kendi isimleri ile
Türkmenistan’da mevcut değildirler. Sadece bazı mağazalarda “bavul ticareti” Ģeklinde
getirilen ürünler bulunabilmektedir.

         1.4.4.2. Dağıtım, SatıĢ Kanalları ve BaĢlıca Medya KuruluĢları

    Ġç ve dıĢ ticareti düzenlemekle yükümlü olan Türkmenistan Ticaret Borsası 1991’de
kurulmuĢtur. Sözkonusu borsanın en önemli görevi, ülkenin serbest piyasa ekonomisine
geçtiği bu dönemde, iç piyasaya yabancı rekabetten korumaktır. Türkmenistan Ticaret
Borsası’nda açık arttırma ile mal alıĢ ve satıĢları yapılmakta, devlet de satıĢa çıkardığı
mallarını bu borsa aracılığı ile satmaktadır.
    Ülkede yazılı ve görsel basın tamamı ile devlet elindedir. Ülkede yayın yapan 4 TV ve
2 radyonun hepsi devlet kuruluĢudur.

  1.5. YIL ĠÇĠNDE AÇILAN FUARLAR
 Tablo-13 (Yıl Ġçinde Açılan Fuarlar)
             ADI                   TARĠHĠ

    5. Uluslararası Sergi “Ak ġehrim AĢkabat
                               15-17 Mayıs 2006
         ġehir Forumu–2006”

  11. Uluslararası “Türkmenistan’ın Doğal Gazı ve
    Petrolü” Sergisi ile Petrol ve Gaz Projeleri      19-21 Eylül 2006
         Uluslararası Konferansı
 Kaynak: Türkmenistan DıĢiĢleri Bakanlığı
                                              21
  1.6.   BELLĠ BAġLI EKONOMĠK VE TĠCARĠ KURULUġLAR

    1.6.1   Türkmenistan Devlet Kurum ve KuruluĢları

      Türkmenistan Devlet Kurum ve KuruluĢlarının listesi (Ek-4)’de gösterilmiĢtir.

    1.6.2.  Ülkede YerleĢik Olarak Faaliyette Bulunan Türk Sermayeli ġirketler ve
         Firma Temsilcilikleri

    Türk firmaları ve T.C. vatandaĢları, bağımsızlığın kazanıldığı 1991 yılından beri
Türkmenistan’da faaliyet göstermektedirler. Önceki yıllarda sayıca daha fazla olmakla
beraber, günümüzde 150’yi aĢkın Türk firması ağırlıkla inĢaat olmak üzere, inĢaat
malzemeleri, tekstil, beyaz eĢya, kırtasiye, nakliye, oto satıĢ-tamir gibi sektörlerde faaliyette
bulunmaktadır. Ayrıca Türkler tarafından açılmıĢ bir hastahane ile alıĢveriĢ merkezi de
mevcuttur. Türk sermayeli veya T.C. vatandaĢlarının kurduğu firma ve iĢletmelerin listesi
(Ek-5)’te gösterilmiĢtir.

  1.7.   DĠĞER BĠLGĠLER

    Türkmenistan ile Türkiye arasında yapılan taĢımalar karayolu, demir yolu, deniz yolu
ve hava yoluyla yapılabilmektedir. Karayolu ile yapılan taĢımalar Gürbulak (Türkiye çıkıĢ
gümrüğü)-Bazargan (Ġran giriĢ)-Lütfüabat (Ġran çıkıĢ)-Artık ve Gudrolim (Türkmenistan giriĢ)
veya Hopa-Gürcistan-Azerbaycan-Hazar denizi üzerinden TürkmenbaĢı güzergahı üzerinden
yapılmaktadır. 2. güzergahın %200 pahalı olması ve Hazar Denizi’nde meydana gelebilen
yoğunluk ve 1.güzergahın daha güvenli, ucuz ve az zahmetsiz olması nedeniyle karayolu
taĢımalarında Ġran güzergahı tercih edilmektedir. Deniz taĢımacılığı Karadeniz-Volga Nehri-
Hazar Denizi–TürkmenbaĢı Limanı güzergahindan yapılmaktadır. Ancak Volga Nehri kıĢ
Ģartları nedeniyle sadece yılda 6-7 ay kullanılabildiğinden, tercih edilmemektedir. Demir
yoluyla yapılan taĢıma Van-Tebriz-Tahran-Seraks güzergahından yapılmaktadır. Hem
Türkmenistan demiryollarının hem de Ġran demiryollarının yeterli olmaması, vagon temininde
zorluk olması nedenleriyle bu hattın henüz tam olarak faaliyette olduğunu söylemek güçtür.
Hava yolu ile taĢima, hava yolu ile taĢınacak malların sınırlı olması ve ücretlerin yüksek
olması nedeniyle tercih edilmemektedir.
    Türkmenistan’a yıllar itibarı ile Türk menĢeli TIR’lar ile yapılan ihraç taĢımaların
sayısı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

Tablo-14 (Yıllar Ġtibarıyle Türkmenistan’a TIR TaĢımaları)
          2001      2002      2003   2004     2005       2006
  TaĢıma     2,411      3,671      6,720  5,751    4,808      5,505
  Ġhracat
          105,2      110,0      170,3  214,8    180,4      281,2
(milyon USD)
 Kaynak: UND verileri
                                                  22
2. SORUNLAR, GÖRÜġLER VE ÖNERĠLER

  2.1. Sorunlar

     Türkmenistan’da faaliyette bulunan ve sayısı 150’yi aĢan Türk iĢletmeleri genel olarak
aĢağıdaki Ģekilde gruplanabilir:
   Tekstil sektörü: Ġplikten konfeksiyona kadar her çeĢit üretim yapılmaktadır. Tekstil
  sektöründe Türk firmaları lider konumundadır.
   Müteahhitlik hizmetleri: YaklaĢık 20 firma faaliyette bulunmaktadır. Bunun yanısıra
  birçok ufak firma da alt-üstlenici olarak iĢler almaktadır. Türk müteahhitlik firmaları
  günümüze kadar Türkmenistan’da altyapı, havaalanı, otel, sosyal ve idari tesisler, konutlar,
  yollar, fabrikalar ve birçok mimari yapıları gerçekleĢtirmiĢ olup, bu alanda faaliyetlerine
  yoğun biçimde devam etmektedirler. Özellikle AĢkabat'ın çehresini değiĢtiren anıtlar,
  müzeler, Ertuğrul Gazi Cami, alıĢveriĢ merkezleri, devlet kurumları binaları, çok katlı
  konutlar, parklar ve Ģehir içi protokol yolları Türk firmaları tarafından yapılmıĢtır.
   Ticari faaliyette bulunan firmalar: Sayı olarak en fazla iĢletmenin bulunduğu grup
  olmakla beraber ticaret hacminde önemli bir yer tutmamaktadır. Bu firmalar toptan ve
  perakende satıĢ Ģeklinde faaliyette bulunmakta ve daha çok gıda, inĢaat malzemeleri,
  mobilya, konfeksiyon-ayakkabı, elektrik-elektronik ürünler, beyaz eĢya ve otomobil ticareti
  yapmaktadırlar.
   UlaĢtırma sektörü: TIR araçlarıyla uluslararası taĢımacılık yapılmaktadır.
   Tarım Sektörü: Pamuk, buğday üretimi, bahçe ve çiçekçilik faaliyetlerinde
  bulunulmaktadır.
   Hizmet sektörü: Otel, restoran, market iĢletmeciliği yapılmaktadır.
   Sağlık sektörü: Bir adet uluslararası standartta özel hastane Türkler tarafından
  iĢletilmektedir.
   Eğitim sektörü: Türk firmaları, ilk ve orta dereceli okullar, üniversite, dil ve bilgisayar
  kursları ile faaliyet göstermektedir.

    Yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan müteĢebbislerimizin sorunlarını 6
ana baĢlık altında değerlendirmek mümkündür;

  Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarında en önemli sorun vizelerde ve
 çalıĢma izinlerinde yaĢanmaktadır. Vize alınmasındaki zorluklar, vize süresinin en fazla 6
 ay olması, ve uzatmada çok sıkı kurallar getirilmesi ve vize ücretlerinin yüksek olması,
 giriĢmcilerimizi zor durumda bırakmakta, çalıĢma ve yatırım yapma azimlerini
 kırmaktadır. Vize süresinin uzatılmaması sonucu yatırımlarını bırakarak ülkeden gitme
 zorunda kalan iĢadamları olmuĢtur.
  Resmi kur (1USD=5200 manat) ile serbest piyasa kuru (1USD=23.700 manat) arasında
 yaklaĢık 5 kat fark olması buradaki ticaret ve yatırımcı firmalarımızı zor durumda
 bırakmakta ve ticaret ve yatırım yapmaya engel teĢkil etmektedir. 5 yıl öncesine kadar
 uygulanan bankaların kendi muhabir hesaplarından döviz transferinin kanun gereği
 kapatılarak Türkmen Merkez Bankası üzerinden yapılması uygulamasına geçilmesi zaman
 kaybına ve komisyon oranların artmasına neden olmaktadır.
  Ülkede yaĢanan konvertibilite (ülkede kazanılan Manat'ın yabancı paraya çevrilmesi)
 sıkıntısı Türk iĢadamlarının Türkmenistan'a yapmayı planladığı yatırımlar önünde engel
 teĢkil etmekte ve yatırım yapmıĢ iĢadamlarının iĢlerini kapatarak Türkmenistan'dan ayrılma
 yolunu seçmelerine dahi neden olabilmektedir.
  Ġhracat ve ithalatta nakliyeye ödenen ücret, malın maliyetini önemli ölçüde
 etkilemektedir.


                                               23
  Ġki ülke arasındaki ihracat ve ithalat rakamları arasında % 100’e varan farklılıklar
 bulunmakta,bu da dıĢ ticaret rakamlarının sağlıklı değerlendirilmesine engel teĢkil
 etmektedir. Ġstatistiski rakamlarda büyük fark olmasının nedenleri arasında; çifte
 faturalandırma, serbest piyasa ile resmi kur arasindaki 5 kata yakın fark, Türkmenistan’ın
 hammadde borsası kurumunca bazı malların fiyatlarının yeniden tespit edilmesi,
 Türkiye’deki herhangi bir serbest bölgeye giden malın Türkiye’ye gitmiĢ gibi görünmesi
 v.b hususlar bulunmaktadır

    2.2. GörüĢ ve Öneriler

 Bir önceki bölümde belirtilen sorunlarla ilgili olarak ise aĢağıdaki öneriler getirilebilir:
  Vize konusunda yaĢanan sıkıntıların giderilmesi için üst düzeyde temaslarda
 bulunulması gerekmektedir.
  Bankaların kendi muhabir banka hesaplarının yeniden kullanıma açılması ya da bunun
 mümkün olmaması halinde ise Türkmen Merkez Bankasının Türkiye’de herhangi bir devlet
 bankası ile muhabirlik anlaĢması yapması için, Merkez bankası nezdinde üst düzeyde
 giriĢimlerde bulunulması gerekmektedir.
  Karayoluyla yapılan taĢımalarda Avrupa’ya uygulanan kolaylıkların Asya ülkelerine
 yapılan taĢımalarda da sağlanması, demir yollarındaki güzergahların rehabilitasyonu ve
 vagon sağlanması için UlaĢtırma Bakanlığının ilgili hükümetler nezdinde giriĢimlerde
 bulunması, tarifeli demiryolu seferlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ġhracat ve ithalatta
 nakliye, zaman ve maliyet açısından çok büyük bir öneme sahip bulunmakta olup,
 taĢımacılığın teĢvik edilmesi önem arzetmektedir.
  Türkmenistan’da ithalatın büyük bir bölümü kamu kuruluĢları tarafından yapılmaktadır.
 Bu nedenle ilgili kamu kuruluĢları yetkililerinden oluĢacak Alım Heyetinin incelemeler ve
 temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye davet edilerek toplantılar düzenlenmesi ve büyük
 sanayi kuruluĢlarının gezdirilmesinde büyük yarar olacaktır. Ancak, Türkmen yetkililer
 genel olarak çok seyrek yurtdıĢı gezilere katılım sağlamaktadırlar.
  Türkmenistan’dan 2003 yılından itibaren elektrik enerjisi alınmaya baĢlanmıĢ olup,
 bunun artarak devam edeceği anlaĢılmaktadır. Hazar Denizi üzerinden Türkmen doğal
 gazının alımı ve Avrupaya nakli konusu da 1992’den beri gündemde bulunmaktadır.
 Elektrik ve olası doğal gaz alımlarının bir kısmının mal karĢılığı ödenmesi (offset)
 konusunda DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı olarak Enerji Bakanlığı nezdinde giriĢimlerde
 bulunulması gerekmektedir. Bunun sağlanması halinde Türkmenistan’a yapılan ihracatta
 sürdürülebilir ve önemli bir artıĢ getirilebilecektir.
  Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlar ikili iliĢkilerin ve dolayısıyla ticaretin
 artırılmasında önemli rol oynamaktadir. Ancak Türkmenistan’da ticari manada uluslararası
 herhangi bir fuar düzenlenmemektedir. Türkmenistan’da özellikle Bağımsızlık veya benzeri
 bir bayramın kutlandığı bir dönemde Türk Ġhraç ürünleri fuarının düzenlenmesi için yeniden
 giriĢimlerde bulunulması gerekmektedir. 2005 yılında ülkeye uğrayan Ġpekyolu Treni Fuarı,
 Ģimdiye kadar ülkede düzenlenmiĢ en önemli etkinlik olmuĢtur.

    Bağımsızlığın kazanıldığı 1992 yılından itibaren ülkemiz açısından büyük bir
potansiyel arzeden Türkmenistan’da, büyük yatırımlarda bulunan Türk giriĢimcileri, bugün
de sözkonusu yatırımları azalarak da olsa devam ettirmektedir. Bu itibarla Türk giriĢimcileri
için özellikle inĢaat, inĢaat malzemeleri, iĢlenmiĢ gıda, giyim eĢyası, ev ve mutfak ürünleri
gibi sektörler yatırım yapmak için daha uygun sektörlerdir. Ancak Türkmenistan’da yatırım
ortamının daha cazip hale gelmesi de önemli unsurların baĢında gelmektedir.
    Türkmenistan piyasasında baĢarılı olabilmek için gerekli olan nitelikler kısaca, sabır,
devamlılık ve kiĢisel iletiĢim olarak açıklanabilir. Her ne kadar Türkmenistan Hükümeti
yabancı yatırımları destekliyor olsa da, ülkedeki mevcut durum uluslararası ticaret


                                                 24
standartlarına uymamaktadır. Ayrıca, resmi yetkililerin batı uygulamalarına ve uluslararası
kabul edilen normlara yabancı olmaları, ülkedeki ticareti kiĢisel etkileĢim ve politikaya daha
çok bağımlı hale getirmektedir. Türkmenistan’da ikili iliĢkiler, ihale alımında ve ticari alanda
çok önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden, Türkmenistan’da baĢarıya ulaĢmıĢ yabancı
giriĢimciler daha çok ülkede açtıkları temsilcilikler yoluyla hükümet ile iyi iliĢkiler kuran
giriĢimcilerden oluĢmaktadır. Ayrıca ülkeye üst düzeyde ziyaret yapıldıktan sonra ziyaret
yapan ülke vatandaĢları ve firmalar için olumlu bir hava oluĢmaktadır.
    Sonuç olarak, Orta Asya ülkeleri arasında stratejik öneme sahip olan ve zengin yeraltı
kaynaklarına sahip Türkmenistan, ülkemiz açısından önemli bir ülke konumundadır. Bu ülke
ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eski tecrübelerden de yararlanmak suretiyle her
alanda iĢbirliğinin artarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen
öneriler ile birlikte BaĢbakan ya da Bakan düzeyinde bir heyetin yılda en az bir kere ülkeyi
ziyaret etmesi iliĢkilerin ve ticaretin daha da arttırılmasında büyük yarar sağlayacaktır.
                                               25
EKLER :

Ek-1: Türkmenistan’ın 2010 Yılına Kadar Olan Yatırım Programı

1.ENERJĠ SEKTÖRÜ:
   2002-2003 Doğalgaz Çevrim Ġstasyonu (AĢkabat)
   2006-2007 Doğalgaz Çevrim Ġstasyonu (DaĢoğuz)
   2003-2004 500 kV’lık Transformatör donatımı (DaĢoğuz)
   2003-2004 500 kV’lık Transformatör donatımı (Lebap)
   2001-2002 Enerjiblok No:2 (Lebap).
   2003-2004 Elektrik Ġstasyonun Yenilenmesi ĠĢleri (Ahal-Büzmeyin)
   2006-2007 Elektrik Ġstasyonun Yenilenmesi ĠĢleri (Nebitdag)
   2006-2008 500 kV’lık elektrik hattı (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan)

2.MADEN ĠġLEME SEKTÖRÜ:
   1999-2004 Haddehane (Mari)
   1993-2003 Boru Üretim Fabrikası Yenilenmesi ĠĢleri (Büzmeyin)
   2004-2008 Alüminyum Üretim Fabrikası (Marı)

3.KĠMYA SEKTÖRÜ:
   1998-2003 Gübre Üretim Fabrikası. (Marı)
   2006-2009 Gübre ve Amonyak Üretim Fabrikası. (Türkmenabat)
   2000-2002 Kostik Soda Üretim Fabrikası. (Lebap)
   1999-2000 Ġyot Üretim Fabrikası. (Balkan)
   1999-2000 Potasyum Sülfat Üretim Fabrikası. (Balkan)
   2000-2001 Defoliyant Üretim Fabrikası (Balkan)

4.MAKĠNE SEKTÖRÜ:
   2003-2007 Makine Fabrikası Tamir ve GeniĢletme ĠĢleri (Marı)

5.ELEKTROTEKNĠK SEKTÖRÜ:
   2000-2001 Elektrik lambası Üretim Fabrikası (AĢkabat)
   2001-2002 Kablo Fabrikası GeniĢletme ĠnĢaatı (AĢkabat)

6.SELÜLÖZ-KAĞIT SEKTÖRÜ:
   1999-2002 Selülöz Kağıt Fabrikası (AĢkabat)

7.GIDA SEKTÖRÜ:
   2003-2004   ġeker Üretim Fabrikası (Ahal)
   2005-2006   ġeker Üretim Fabrikası (DaĢoğuz)
   2008-2009   ġeker Üretim Fabrikası (Lebap)
   2002-2003   Tuz Üretim Fabrikası (Marı)

8.ĠNġAAT MALZEMELERĠ SEKTÖRÜ:
   2006-2009 Elektrod Üretim Fabrikası
   2006-2007 Cam Üretim Fab.Rekonstrüksiyon ĠĢleri (AĢkabat)
   2006-2010 Cam Üretim Fab.teknik teçhizatlarla Donatılması (AĢkabat)
   2004-2005 Tuğla Üretim Fab. (AĢkabat).
   2003   Tuğla PiĢirme Fab.Rekonstrüksiyon ĠĢleri (AĢkabat).
   2000   Kiremit Üretim Fab. (AĢkabat).
   2001-2002 Kiremit Üretim Fab. (Ahal-Büzmeyin).
   1999-2000 Kiremit Üretim Fab. (Balkan).


                                        26
    2005-2007   Kiremit Üretim Fab. (Marı).
    2009-2010   Kiremit Üretim Fab. (DaĢoğuz).
    2000-2001   Kiremit Üretim Fab. (Türkmenabad).
    2006-2008   Çimento Fab. (Lebap).
    1999-2005   Çimento Fab. (Kelete).
    2001-2005   Sıhhi Tesisler Fab. (Büzmayin).
    2007-2009   YıkanmıĢ Çakıl üretimi (DaĢoğuz).
    1999-2003   Maden olmayan ĠnĢaat malzemelerin Üretimi. (DaĢoğuz).

9.PETROL VE GAZ SEKTÖRÜ:
   1999-2005 Gaz Yatağının Tamiratı (Balkan-Körpece).
   2000-2002 Kompresör Ġstasyonu (Balkan-Çeleken).
   2000-2007 Petrol ve Gaz Yatağının yeniden yapımı (Balkan).
   2000-2002 Kompresör Ġstasyonu (Balkan-Körpece).
   2002-2010 Çölde petrol yatağının yapısının incelenmesi (Balkan).
   1999-2003 Petrol nakli boru hattı (Balkan-Okarem-VıĢka).
   2009-2010 Ana petrol nakli boru hattı (Balkan-Koturtepe-Cebel).
   2002-2010 Denizde Petrol Yatağının Yapısın incelenmesi (Balkan).

10.GAZ SEKTÖRÜ:
   Çölde Gaz Yatakları aranması (Balkan).
   Denizde Gaz Yatakları aranması (Balkan).

11.PETROL ĠġLEME SEKTÖRÜ:
   2005-2006 Petrol ĠĢleme.
   1999-2003 Petrol Rafine Donatımı (Balkan).
   2003-2006 Dizel Yakıtın Hidro Temizlik Donatımı (Balkan).
   2000-2003 Bitum Donatımı.
   1997-2000 Petrol ĠĢleme Fab. (TürkmenbaĢı)
   2005-2006 Petrolü ilk iĢleme tabi tutma ve katalitik kreking tesisatı
   1997-2001 Petrolu ilk iĢleme tabi tutma
   1998-2001 Yağ makinesinin tesisatı
   1999-2002 Poliporpilen Üretim Tesisatı
   2005-2007 Petrol ve Mazot ĠĢletmede atmosfer ve vaakum tesisatı
   2005-2007 Gaz yağı ĠĢleme tesisatı.
   2005-2008 “Hidrokreking” Tesisatı.
   1989-2000 Petrol ĠĢletme Fabrikası (Seydı Ģ.)
   2000-2003 Bitum Tesisi
   2000-2003 Hidrotemizlik donatımı
   2002-2005 “Amuderya” üzerinden oto köprüsü.

12.GAZ BORU HATTININ DONATIMI SEKTÖRÜ:
   2000-2005 Ahal-Kahka-Büzmeyin Gaz Boru Hattı.
   1998-2000 Bamı-Gızılarbat Gaz Boru Hattı.
   2000-2001 Kerkı-Murzabekalla Gaz Boru Hattı.
   2000-2002 BeĢir-Burdalık Gaz boru hattı
   2005-2010 Lebap-Farap-Burdalık Gaz Boru Hattı.
   2005-2010 Samantepe-Zerger Lebap Gaz Boru Hattı.
   1999-2002 Marı Gaz Boru Hattı.
   2005-2010 Sovetabad-Tahtabazar Gaz Boru Hattı.
   2000-2005 Mazot Parkı.                                       27
13.GAZ ENDÜSTRĠ SEKTÖRÜ:
   2003-2005 Gaz Yatağının Tamirat ĠĢleri (Ahal).
   1997-2000 BaĢkızıl Gaz yatağının Tamiratı. (Marı).
   2005-2006 Gaz Yatağının Tamirat ĠĢleri (Marı).
   2000-2002 Lebap Gaz ĠĢletme Fabrikası.

14.KĠMYA SEKTÖRÜ:
   2004-2007 Polietilen Üretim Fab. (Seydi).

15.HAFĠF SANAYĠ SEKTÖRÜ:
   2002-2004  Tekstil Fab. (Marı).
   1994-2001  Lebap Pamuk Ġplik Fabrikası.
   1993-2002  Ahal Dikin Fabrikası.
   1994-2000  Marı Trikotaj Fabrikası.
   1997-2000  AĢkabat Tekstil Fabrikası.
   1999-2001  Marı Tekstil Fab.
   2005-2010  Tekstil Fab. (DaĢoğuz).
   2006-2010  Tekstil Fab. (Lebap).
   2000-2006  Pamuk-Ġplik Fab. (Ahal).
   2006-2010  Ayyakkab üretim Fab.
   2006-2010  Deri ĠĢleme Fab.
   2006-2010  Ayyakkabı Üretim Fab. (Lebap).
   2005    Halı Fab. Rekonstrüksiyon ĠĢleri (Marı).

16.TĠCARET SEKTÖRÜ:
   2001-2005 Soğuk Hava Deposu.
   2006-2010 Soğuk Hava Deposu. (DaĢoğuz).

17.ULAġTIRMA SEKTÖRÜ:
   2006-2010 Tahtapazar-Saragt Demir Yol Hattı.
   1997-2001 Tecen-Saragt Demir Yolu Hattı.
   2000-2002 Tecen-Babadayhan Demir Yolu Hattı.
   1994-2002 Türkmenabad-KerkKerkiçi Demir Yolu Hattı
   2000-2003 Kazancık-Kızılatrek Demir Yolu Hattı.
   2006-2010 TürkmenbaĢı-BekdaĢ Demir Yol Hattı.
   2000-2005 Bami-AĢkabat-DuĢak Demir Yol Hattı.
   2006-2010 Türkmenistan’da Amuderya üzerinden Oto Yol Köprüsü ile demir
        yolun birleĢmesi.
   2001-2006 AĢkabat-Marı Kara Yolu.
   2000-2005 Göktepe-TürkmenbaĢı Kara Yolu
   2002-2010 AĢkabat-DaĢoğuz Karayolun Rekonstrüksiyon ĠĢleri.
   2006-2010 Lebap,Balkan,DaĢoğuz, Marı,TürkmenbaĢı Havaalanları Yenilenmesi
   2000-2005 Tecen, Nebitdag,DaĢoğuz Otogar inĢaatı

18.ĠLETĠġĠM SEKTÖRÜ:
   2002-2010 Radyoröle hattı donatımı.
   2001-2010 Otomat Telefon Ġstasyonu.

19.TARIM SEKTÖRÜ:
   1996-2010 Su Deposu ĠnĢaatı (Seydi).
   1994-2010 Havuz-Han Su Deposunun Tamirat ve GeniĢletme ĠĢleri.
   2000-2010 Su Kollektörünün Rekonstrüksiyon ĠĢleri (Lebap).


                                         28
    1992-2003  Borular üzerinden pompalanarak iĢletilen sulama sistemleri. (Ahal).
    2000-2005  Ahal Su Deposu.
    2006-2010  Kopetdag Su Deposunun GeniĢletme ĠĢleri.
    2005-2010  DaĢoguz Su Deposu ĠnĢ.
    2000-2010  Lebap Genel Su Kollektörünün Rekonstrüksiyon ĠĢleri.
    1986-2003  Lebap Kanalin ĠnĢ.
    2001-2005  Karakum Kanalın GeniĢletme ĠĢleri.
    1979-2010  Karakum Kanalın ĠnĢ.

20.ET VE SÜT ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ:
   2000-2002 Et ĠĢletme küçük fabrika. Balkan,Marı,Lebap,DaĢoğuz.
   2000-2002 Süt ĠĢletme küçük Fabrika Balkan,Marı,Lebap,DaĢoğuz.
   2001-2004 Balkan,DaĢoğuz,Lebap, Marı Süt Fabrikası ĠnĢaatı.

21.GIDA SEKTÖRÜ:
   2006-2007 ġekerleme Fab.ĠnĢaatı (Marı).
   2005-2009 ġekerleme Fab.ĠnĢaatı (Blkan).
   2004-2005 Deterjan Fab.Tamiratı ve geniĢletme ĠĢleri.
   2006-2007 Bira Fab.ĠnĢaatı (Garrıkale).
   2009-2010 Bira Fab.Rekonstrüksiyon ĠĢleri ( Marı).
   2006-2007 Plastik Sert ġiĢe Üretim Fab. ĠnĢ. (Ahal).
   2000-2006 Et ĠĢletme Fab. ĠnĢ.
   2004-2005 Et ĠĢletme Fab. ĠnĢ. (Ahal-Tecen).
   1999-2000 Alkollü Ġçkiler Üretim Fab. Ahal .
   2002-2003 Bira Fabrikası ĠnĢaatı. (Ahal).
   2003-2004 Çocuk Besin Üretim Fab. Rekonstrüksiyon ĠĢleri.

22.UN VE BUĞDAY SEKTÖRÜ:
   2000-2005 Ahal,Lebap,Marı,DaĢoğuz buğday silo inĢaatı.
   2006-2007 Ahal,Balkan,DaĢoğuz,Lebap Un elevatörü.
   2006-2010 Ahal,Balkan,Marı Değirmen Kompleksi ĠnĢaatı.
   2003   Makarna Fab. (Nebitdag)
   2001   AĢkabat Ekmek Fab.
   1999-2000 Marı Makarna Fab.
   2006   Marı Ekmek Fab.
   2000   AĢkabat pirinç , mısır kuru kahvaitı yemeği için ürünlerin üretimi
        Fab.
   2005-2006 Mari, DaĢoğuz, Türkmenabad pirinç , mısır kuru kahvaitı yemeği
        için ürünlerin üretim Fab.
   2002   DaĢoğuz Pirinç Fab.

23.BALIKÇILIK SEKTÖRÜ:
   2000    Marı Balık ĠĢletme Fab.
   2008-2010  Balık ĠĢletme Fabrikası ĠnĢaatı. (Büzmeyin).
   1994-2001  AĢkabat havuz balıkları iĢletme Fab.rekonstrüksiyonu.
   2006-2010  DaĢoğuz balık havuzun komple sistemleĢtirme ĠĢleri.
   2005-2009  Marı balık havuzun komple sistemleĢtirme ĠĢleri.
   2001-2003  Zeydi Balık Çiftliği. Lebap Vilayatı.

24.PAMUK SEKTÖRÜ:
   2003-2010 Pamuk Temizleme Fabrikaları                                             29
25.SAĞLIK SEKTÖRÜ:
   2000    DikiĢ malzemelerin üretim Fab.
   2000-2003 Enjeksiyon için polietilen Ģiselerde enfüzvar eritici üretim Fab ĠnĢ.
   2003    Hammeddenin yağlarını iĢletme mini fab. Ġlaç otlarının ekilen
        ekilen sahanın geniĢletme iĢleri.
   1999-2005 Kimya ve Ġlaç Üretim Fabrikası ĠnĢaat.
   2001    Meyan kökü ĠĢletme fab. Lebap vilayatı.
   2000-2010 Okullar.
   2000-2004 Vilayetlerde Diagnostik Merkezler ĠnĢaatı.
   2003-2004 Hastahane (AĢkabat).
   2004-2005 Doğum Evi. (Büzmeyin).
   2005-2009 Marı,DaĢoğuz,Balkan Sağlık Evi Hastahaneleri.
   2004-2005 Sağlık Tedavi Evi. (Ahal).

26.KONUT ĠNġAATLARI:
   2000-2005 Türkmenistan içerisinde muhtelif konut inĢaatları.

27.KAMU ĠNġAATLARI:
   1999-2000 TürkmenbaĢı’nda deniz suyu arıtma tesisi.
   2003-2004 Yashan-Nebitdag su boru hattının inĢaatı.
   2000-2002 Kanalizasyon ĠnĢaatı.
   1999-2000 Karakum derya tunel geçiti.
   2000-2001 DaĢoğuz su tesisin sağlamlaĢtırma iĢleri.
   2001-2003 Türkmenabat kanalizasyon ĠnĢaatı.
   2006-2008 Su arıtma tesisi.

28.EĞĠTĠM:
   2000-2010    Türkmenistan içerisinde muhtelif okul inĢaatları.

29.SPOR:
   2006-2007    “TÜRKMENBAġI” adındeki Spor Kompleksi.
   2007-2008    Spor Evi.
   2008-2010    Spor Stadyumu (Marı,DaĢoğuz,Balkan).

30.TURĠZM:
   2000-2010    Oteller (Marı,DaĢoğuz,Lebap).
   2003-2004    “SIYAHAT” Otelin GeniĢletme ĠĢleri (AĢkabat).
   2004-2007    Gençler Turizm Merkezi (Çeleken).
   2005-2007    Hazar Denizinde Turizm Kompleksi. (Balkan).
   2007-2009    Turistik Kompleksler. (Lebap,Balkan).

31.KÜLTÜR:
   2001-2003    Opera ve Bale Tiyatrosu.
   2000-2002    AĢkabat Drama Tiyatrosu.
   2000-2001    AĢkabat Disney Parkı.
   2000-2001    AĢkabat Hayvanat Bahçesi.

32.DĠĞER:
   2006-2010    Ġdari Yönetim ve ĠĢ Merkezi .(AĢkabat).
   1999-2000    Savunma Bakanlığı
   1999-2000    Adalet Evi.
   2000-2001    DıĢ ĠĢleri Bakanlığı


                                            30
 2000-2002  Teleradyo Devlet ġirketi Ġdari Bina ĠnĢaatı.
 2001-2003  ĠçiĢleri Bakanlığı.
                               31
Ek-2: Türkmenistan’a Türkiye’den yapılan ithalatın son 3 yıllık durumu

                                      2004      2005      2006
                                     DOLAR     DOLAR      DOLAR
 ĠKĠLĠ  ĠKĠLĠ ADI
 01   CANLI HAYVANLAR                           4,000
 02   ETLER VE YENĠLEN SAKATAT                     338,183    573,277     0
 03   BALIKLAR,KABUKLU HAYVANLAR,YUMUġAKÇALAR,DĠĞER OMURGASIZLAR            13,812    20,905
 04   SÜT VE SÜT MAMULLERĠ,KUġ VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB.     307,621    378,541    296,566
 05   TARĠFENĠN BAġKA YERĠNDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHSALLAR             3,900     0
 06   CANLI BĠTKĠLER VE ÇĠÇEKÇĠLĠK MÜSTAHSALLARI            1,674,437    946,305   2,177,139
 07   YENĠLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR             226,408    119,058    235,530
 08   YENĠLEN MEYVALAR,KABUKLU YEMĠġLER,TURUNÇGĠL VE KAVUN KABUĞU    13,906     72,377    59,151
 09   KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT                 81,486     80,604    104,601
 10   HUBUBAT                              33,443     2,066    4,830
 11   DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ,MALT,NĠġASTA,ĠNÜLĠN,BUĞDAY GLUTENĠ     106,765     49,495    34,038
 12   YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR,SANAYĠ BĠTKĠLERĠ,SAMAN,HAYVAN YEMĠ    248,075     62,762    240,107
 13   LAKLAR,SAKIZLAR,BĠTKĠSEL ÖZSU VE HÜLASALAR             8,754     6,832     161
 14   ÖRÜLMEYE ELVERĠġLĠ BĠTKĠSEL MADDELER,BĠTKĠSEL MÜSTAHSALLAR     1,144           15,627
 15   HAYVANSAL VE BĠTKĠSEL YAĞLAR VE BUNLARIN MÜSTAHSALLARI      3,602,601   4,522,752   3,902,680
 16   ET,BALIK,KABUKLU HAYVAN,YUMUġAKÇA VB HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR    54,033     82,569    53,943
 17   ġEKER VE ġEKER MAMULLERĠ                     1,331,449    983,184   1,305,139
 18   KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI                   2,425,900   2,061,899   2,341,949
 19   ESASINI HUBUBAT,UN,NĠġASTA,SÜT TEġKĠL EDEN MÜSTAHZARLAR     1,582,153   1,551,836   1,689,578
 20   SEBZE,MEYVA,BĠTKĠ PARÇALARI,SERT KABUKLU YEMĠġ KONSERVELERĠ    677,074    1,533,057   570,892
 21   YENĠLEN ÇEġĠTLĠ GIDA MÜSTAHZARLARI                502,210    642,999    718,156
 22   MEġRUBAT,ALKOLLÜ ĠÇKĠLER VE SĠRKE                1,296,612   1,386,485   1,373,594
 23   GIDA SANAYĠĠ KALINTI VE DÖKÜNTÜLERĠ,HAZIR HAYVAN GIDALARI     130,812    139,144    117,625
 25   TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAġLAR,ALÇILAR VE ÇĠMENTO          2,637,495   2,660,160   4,110,345
 26   METAL CEVHERLERĠ,CÜRUF VE KÜL                    7,689     2,911    10,239
 27   MĠNERAL YAKITLAR,MĠNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR     1,903,324   1,784,388   2,011,772
 28   ĠNORGANĠK KĠMYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGANĠK,ĠNORGANĠK BĠLEġĠKLER   1,463,687   1,329,850   847,194
 29   ORGANĠK KĠMYASAL MÜSTAHSALLAR                   286,417    322,053    648,439
 30   ECZACILIK ÜRÜNLERĠ                        129,601    192,359    502,291
 31   GÜBRELER                             104,453     78,662    30,287
 32   DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR   4,606,861   4,250,063   5,630,104
 33   UÇUCU YAĞLAR,REZĠNOĠTLER,PARFÜMERĠ,KOZMETĠKLER VB        1,167,710   1,818,012   2,582,225
 34   SABUNLAR,YÜZEY AKTĠF ORGANĠK MADDELER,YIKAMA-YAĞLAMA MADDE.   3,462,863   3,622,000   3,921,495
 35   ALBÜMĠNOĠD MADDELER,TUTKALLAR,ENZĠMLER VB            1,169,750    993,743   1,577,708
 36   BARUT,PATLAYICI MADDELER,PĠROTEKNĠ MAMULLERĠ,KĠBRĠT VB       96,900     53,054    147,951
 37   FOTOĞRAFÇILIKTA,SĠNEMACILIKTA KULLANILAN EġYA           72,544    107,501    160,737
 38   MUHTELĠF KĠMYASAL MADDELER                    7,087,611   6,105,157   6,758,272
 39   PLASTĠK VE PLASTĠKTEN MAMUL EġYA                12,736,403   15,745,632   17,246,275
 40   KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EġYA                     1,848,745   1,111,097   1,505,233
 41   HAM POSTLAR,DERĠLER (KÜRKLER HARĠÇ) VE KÖSELELER         113,177        991   440
 42   DERĠ EġYA,SARACĠYE EġYASI,SEYAHAT EġYASI,BAĞIRSAKTAN EġYA     422,203    163,880    182,753
 43   POSTLAR,KÜRKLER,TAKLĠT KÜRKLER VE MAMULLERĠ               660    1,449     0
 44   AĞAÇ VE AĞAÇTAN MAMUL EġYA;ODUN KÖMÜRÜ              2,744,887   5,102,966   9,841,609
 45   MANTAR VE MANTARDAN EġYA                      1,838     4,525    6,341
 46   HASIR;SAZ VE BENZERĠ ÖRÜLEBĠLEN MADDELERDEN MAMULLER        4,414     34,779    36,938
 47   ODUN HAMURU;LĠFLĠ SELÜLOZĠK MADDELERĠN HAMURLARI,HURDALAR      1,560            247
 48   KAĞIT VE KARTON;KAĞIT HAMURUNDAN KAĞIT VE KARTONDAN EġYA     4,738,668   4,529,306   3,592,626
 49   BASILI KĠTAP,GAZETE,RESĠM VB BASKI SANAYĠ MAMULU,EL YAZMALARI   332,056    224,810    134,175
 50   ĠPEK                                13,261     8,515    19,170
                                                        32
51  YÜN,KIL,AT KILI;BUNLARIN ĠPLĠK VE DOKUMALARI             2,448    11,354    1,180
52  PAMUK                               1,052,904   299,743   537,360
53  DOKUMAYA ELVERĠġLĠ BĠTKĠSEL LĠFLER,KAĞIT ĠPEĞĠ VE DOKUMALARI    10,786    15,392   12,243
54  DOKUMAYA ELVERĠġLĠ SUNĠ VE SENTETĠK LĠFLER             470,519   1,004,567  1,425,036
55  SENTETĠK VE SUNĠ DEVAMSIZ LĠFLER                 3,063,282   2,231,020  1,958,070
56  VATKA,KEÇE,DOKUNMAMIġ MENSUCAT,ÖZEL ĠPLĠK,SĠCĠM VE MAMULLERĠ    446,077    482,772   381,167
57  HALILAR VE DĠĞER DOKUMAYA ELVERĠġLĠ MADDEDEN YER KAPLAMALARI   2,989,558   3,189,610  4,308,757
58  ÖZEL DOKUNMUġ MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI,ĠġLEMELER      1,903,193   1,833,487  1,552,124
59  EMDĠRĠLMĠġ,SIVANMIġ,KAPLANMIġ MENSUCAT,BUNLARDAN TEKNĠK EġYA    393,096    247,336   150,603
60  ÖRME EġYA                             142,759    57,472   44,824
61  ÖRME GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI                 188,438    300,778   935,019
62  ÖRÜLMEMĠġ GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI              1,803,700   1,591,372  1,491,152
63  MENSUCATTAN MAMUL DĠĞER EġYA,KULLANILMIġ EġYA,PAÇAVRALAR      513,640    612,411   1,147,876
64  AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EġYA VE AKSAMI          1,765,224   1,350,734  1,776,339
65  BAġLIKLAR VE AKSAMI                         31,371    18,287   28,295
66  ġEMSĠYE,BASTON,KAMÇI,KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI           17,913    18,529   34,680
67  HAZIR KUġ TÜYÜ VE ĠNSAN SAÇI MAMULLERĠ,YAPMA ÇĠÇEKLER        12,888    11,424    3,749
68  TAġ,ALÇI,ÇĠMENTO,AMYANT,MĠKA VB MADDELERDEN EġYA         5,188,459   6,381,498  12,879,980
69  SERAMĠK MAMULLERĠ                         1,604,131   1,654,737  3,044,017
70  CAM VE CAM EġYA                          1,525,913   2,774,113  4,573,892
71  ĠNCĠLER,KIYMETLĠ TAġ VE METAL MAMULLERĠ,MADENĠ PARALAR       77,524     7,028   19,622
72  DEMĠR VE ÇELĠK                          14,945,518   2,533,289  9,743,714
73  DEMĠR VEYA ÇELĠKTEN EġYA                     33,491,751  19,165,745  28,578,105
74  BAKIR VE BAKIRDAN EġYA                       307,279    377,827   1,108,984
75  NĠKEL VE NĠKELDEN EġYA                       24,626     9,051   10,200
76  ALUMĠNYUM VE ALUMĠNYUM EġYA                    7,212,191   9,963,327  15,998,111
78  KURġUN VE KURġUNDAN EġYA                             72,605    0
79  ÇĠNKO VE ÇĠNKODAN EġYA                       689,440    44,663   20,111
80  KALAY VE KALAY MAMULLERĠ                       3,220     490    608
81  DĠĞER ADĠ METALLER,SERMETLER,BUNLARDAN EġYA             28,449     2,174   39,175
82  ADĠ METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EġYASI,SOFRA TAKIMLARI      1,276,762   1,294,804  1,988,893
83  ADĠ METALLERDEN ÇEġĠTLĠ EġYA                   1,953,842   1,560,123  3,068,036
84  NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKĠNA VE CĠHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI  27,707,886  18,351,176  44,174,199
85  ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI         23,291,760  19,698,997  40,632,358
86  DEMĠRYOLU ULAġIM ARAÇLARI VB,AKSAM VE PARÇALARI            3,720    44,213   42,138
87  MOTORLU KARA TAġITLARI,TRAKTÖR,BĠSĠKLET,MOTOSĠKLET VE DĠĞER    4,761,799   1,891,849  2,896,344
88  HAVA TAġITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI            753      100    0
89  GEMĠLER,SUDA YÜZEN TAġIT VE ARAÇLAR                  111    62,127    6,149
90  OPTĠK,FOTOĞRAF,SĠNEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR CĠHAZLARI,TIBBĠ ALET.   1,000,038   1,519,473  1,241,267
91  SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI               34,912    84,345   329,489
92  MÜZĠK ALETLERĠ;BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI          11,091     8,027   1,762
93  SĠLAHLAR VE MÜHĠMMAT,BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARLARI              2,484   340
94  MOBĠLYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABRĠK YAPILAR     10,979,117  11,988,323  15,818,629
95  OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELERĠ,AKSAM VE PARÇALARI       76,184    232,671   596,842
96  ÇEġĠTLĠ EġYA                           1,222,239   920,042   1,071,856
97  SANAT ESERLERĠ,KOLEKSĠYON EġYASI,ANTĠKALAR              1,959     3,600   3,648
98  HARP SĠLAHLARI                           817,653   1,224,708  750,092
                                   214.847.966  180.610.714  281.194.112
                                                     33
Ek-3: Türkiye’ye Türkmenistan’dan yapılan ithalatın son 3 yıllık durumu

                                      2004      2005      2006
                                     DOLAR     DOLAR      DOLAR
 ĠKĠLĠ  ĠKĠLĠ ADI
 01   CANLI HAYVANLAR
 04   SÜT VE SÜT MAMULLERĠ,KUġ VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB.
 05   TARĠFENĠN BAġKA YERĠNDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHSALLAR
 06   CANLI BĠTKĠLER VE ÇĠÇEKÇĠLĠK MÜSTAHSALLARI
 07   YENĠLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR
 08   YENĠLEN MEYVALAR,KABUKLU YEMĠġLER,TURUNÇGĠL VE KAVUN KABUĞU
 09   KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT
 10   HUBUBAT
 12   YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR,SANAYĠ BĠTKĠLERĠ,SAMAN,HAYVAN YEMĠ
 13   LAKLAR,SAKIZLAR,BĠTKĠSEL ÖZSU VE HÜLASALAR
 14   ÖRÜLMEYE ELVERĠġLĠ BĠTKĠSEL MADDELER,BĠTKĠSEL MÜSTAHSALLAR
 17   ġEKER VE ġEKER MAMULLERĠ
 22   MEġRUBAT,ALKOLLÜ ĠÇKĠLER VE SĠRKE                            240
 23   GIDA SANAYĠĠ KALINTI VE DÖKÜNTÜLERĠ,HAZIR HAYVAN GIDALARI
 25   TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAġLAR,ALÇILAR VE ÇĠMENTO                      529
 27   MĠNERAL YAKITLAR,MĠNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR     26,677,006   33,523,181   31,638,113
 28   ĠNORGANĠK KĠMYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGANĠK,ĠNORGANĠK BĠLEġĠKLER                   13,687
 30   ECZACILIK ÜRÜNLERĠ
 32   DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR            20,179
 39   PLASTĠK VE PLASTĠKTEN MAMUL EġYA                 23,144,733   20,457,329   4,944,245
 40   KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EġYA                                     8,293
 41   HAM POSTLAR,DERĠLER (KÜRKLER HARĠÇ) VE KÖSELELER         1,272,176   1,353,574   3,688,527
 42   DERĠ EġYA,SARACĠYE EġYASI,SEYAHAT EġYASI,BAĞIRSAKTAN EġYA      18,383        700
 44   AĞAÇ VE AĞAÇTAN MAMUL EġYA;ODUN KÖMÜRÜ
 46   HASIR;SAZ VE BENZERĠ ÖRÜLEBĠLEN MADDELERDEN MAMULLER           701
 48   KAĞIT VE KARTON;KAĞIT HAMURUNDAN KAĞIT VE KARTONDAN EġYA                     7,917
 49   BASILI KĠTAP,GAZETE,RESĠM VB BASKI SANAYĠ MAMULU,EL YAZMALARI              274
 50   ĠPEK                                       143,540     4,845
 51   YÜN,KIL,AT KILI;BUNLARIN ĠPLĠK VE DOKUMALARI            190,971    223,751    78,693
 52   PAMUK                              116,994,359   96,895,740   141,464,121
 54   DOKUMAYA ELVERĠġLĠ SUNĠ VE SENTETĠK LĠFLER                        199
 55   SENTETĠK VE SUNĠ DEVAMSIZ LĠFLER                                 79,757
 56   VATKA,KEÇE,DOKUNMAMIġ MENSUCAT,ÖZEL ĠPLĠK,SĠCĠM VE MAMULLERĠ    26,008     2,823
 57   HALILAR VE DĠĞER DOKUMAYA ELVERĠġLĠ MADDEDEN YER KAPLAMALARI    120,461     58,061    165,862
 58   ÖZEL DOKUNMUġ MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI,ĠġLEMELER      338,165    1,572,344   1,097,631
 59   EMDĠRĠLMĠġ,SIVANMIġ,KAPLANMIġ MENSUCAT,BUNLARDAN TEKNĠK EġYA               573
 60   ÖRME EġYA                             1,252,375   3,519,184   2,276,161
 61   ÖRME GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI                 275,228    436,466     333
 62   ÖRÜLMEMĠġ GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI               40,578    968,418    1,201,588
 63   MENSUCATTAN MAMUL DĠĞER EġYA,KULLANILMIġ EġYA,PAÇAVRALAR      314,245    256,653    327,860
 64   AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EġYA VE AKSAMI              667
 68   TAġ,ALÇI,ÇĠMENTO,AMYANT,MĠKA VB MADDELERDEN EġYA
 69   SERAMĠK MAMULLERĠ
 70   CAM VE CAM EġYA
 72   DEMĠR VE ÇELĠK                          3,650,992    835,751
 73   DEMĠR VEYA ÇELĠKTEN EġYA                      243,977     22,922     452
 74   BAKIR VE BAKIRDAN EġYA                                      3,176
 76   ALUMĠNYUM VE ALUMĠNYUM EġYA                    896,034
 82   ADĠ METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EġYASI,SOFRA TAKIMLARI          565    3,843
                                                       34
83  ADĠ METALLERDEN ÇEġĠTLĠ EġYA                            4,229
84  NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKĠNA VE CĠHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI   157,975    148,155   14,306
85  ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI          108,129    21,601   24,854
86  DEMĠRYOLU ULAġIM ARAÇLARI VB,AKSAM VE PARÇALARI            565     4,253
87  MOTORLU KARA TAġITLARI,TRAKTÖR,BĠSĠKLET,MOTOSĠKLET VE DĠĞER            45,523   63,651
88  HAVA TAġITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI           39,071
89  GEMĠLER,SUDA YÜZEN TAġIT VE ARAÇLAR
90  OPTĠK,FOTOĞRAF,SĠNEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR CĠHAZLARI,TIBBĠ ALET.    31,834    13,420   43,700
91  SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI
94  MOBĠLYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABRĠK YAPILAR              7,046
95  OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELERĠ,AKSAM VE PARÇALARI
96  ÇEġĠTLĠ EġYA
                                   175.795.198  160.540.501  187,147,772
                                                   35
Ek-4: Türkmenistan Devlet KuruluĢları


        KURULUġ            TELEFON            FAKS


                       (00 99 312)
     TĠCARET VE SANAYĠ ODASI                   (00 99 312)35 53 81
                      35 55 94-35 45 94


  ĠNġAAT VE ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ  (00 99 312) 35 15 60/
                                   (00 99 312) 39 35 90
         BAKANLIĞI           51 15 03


                       (00 99 312)
      TĠCARET BAKANLIĞI                     (00 99 312) 39 51 08
                      35 10 47-35 32 56


                       (00 99 312)
      GIDA SANAYĠ BĠRLĠĞĠ                    (00 99 312) 35 70 89
                        51 07 48


                       (00 99 312)       (00 99 312) 35 54 42
      TEKSTĠL BAKANLIĞI
                     40 70 11 – 21 03 03      tekstil@online.tm


                       (00 99 312)
       BĠLĠM BAKANLIĞI                     (00 99 312) 35 66 72
                        35 58 03


                       (00 99 312)
     YABANCI YATIRIM AJANSI                    (00 99 312) 35 04 11
                        39 02 61


                       (00 99 312)
       GÜMRÜK DAĠRESĠ                      (00 99 312) 48 23 17
                        48 23 07


                       (00 99 312)
      SAVUNMA BAKANLIĞI                     (00 99 312) 40 24 15
                        40 20 20/


                       (00 99 312)       (00 99 312) 35 51 37
     TÜRKMENHALI BĠRLEġĠĞĠ
                        35 39 44       turkmenhali@online.tm


                       (00 99 312)
      TARIM BAKANLIĞI                      (00 99 312) 35 05 18
                      35 66 91-35 19 95


    ENERJĠ VE SANAYĠ BAKANLIĞI       (00 99 312)       (00 99 312) 39 61 20
                        35 38 70
                                    kuwwat@online.tm

                       (00 99 312)
 GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEKLEME FONU (HEMAYAT)                (00 99 312) 35 21 10
                      35 25 79/35 44 88


                       (00 99 312)         (00 99 312)
   SAĞLIK VE TIP SANAYĠ BAKANLIĞI
                      35 10 63-35 68 72        35 03 31


 PETROL-GAZ SANAYĠ VE MADEN KAYNAKLARI    (00 99 312)       (00 99 312) 40 30 44
        BAKANLIĞI          40 30 01/40 31 01    ministryoilgaz@online.tm


                       (00 99 312)     (00 99 312) 21 04 19/39 60 55
      ĠLETĠġĠM BAKANLIĞI
                      21 07 19/35 44 10     mincom@telecom.tm


                       (00 99 312)         (00 99 312)
       SU BAKANLIĞI
                        39 06 15          39 85 39
                                                 36
                   (00 99 312) 39 56 77
  MAL HAMMADDE BORSASI (BĠRJA)                 (00 99 312) 51 03 04
                      35 43 21


                     (00 99 312)
     BALIK KOMĠTESĠ                    (00 99 312) 27 38 60
                      27 10 66


                     (00 99 312)
   TURĠZM VE SPOR KOMĠTESĠ                  (00 99 312) 39 77 71
                      35 47 77


  “TÜRKMENAVTOYOLLARI” DEVLET      (00 99 312)
     KONSORSĠYUMU                     (00 99 312) 28 01 65
                     28 61 05


                     (00 99 312)        (00 99 312)
    TÜRKMENHAVAYOLLARI
                      39 14 03          35 44 02


                     (00 99 312)      (00 99 312) 39 28 74
    TÜRKMENDEMĠRYOLLARI
                   35 55 45-35 66 73      tde@online.tm


                      (99 312)
    TÜRKMENDENĠZYOLLARI
                   21 01 21/ 35 35 11


                     (00 99 312)
     TÜRKMENMALLARI                     (00 99 312) 34 87 98
                      34 82 97


                     (00 99 312)
TÜRKMENOBAHIZMAT (KÖY HĠZMETLERĠ)              (00 99 312) 27 40 14/27 06 20
                   42 80 34-42 80 33


                     (00 99 312)        (00 99 312)
 TÜRKMENGALLAÖNÜMLERĠ (HUBUBAT)
                      34 82 40          34 81 07


                     (00 99 312)
   TÜRKMENPAGTA (PAMUK)                   (00 99 312) 32 30 24
                   32 47 44/32 46 01


                     (00 99 312)
TÜRKMENDOKUNKĠMYA (GÜBRE VE KĠMYA)               (00 99 312) 43 59 34
                      43 20 55


                     (00 99 312)        (00 99 312)
   ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI
                      35 43 17          39 31 84


      TÜRKMENGAZ          (00 99 312)
                                (00 99 312) 40 30 44
      (GAZ ÜRETĠM)        40 30 0/40 31 01


   TÜRKMENNEFTEGAZSTROY
                       “             “
    (PETROL-GAZ ĠNġAAT)


      TÜRKMENNEFT
                       “             “
     (PETROL ÜRETĠM)


     TÜRKMENNEFTEGAZ
                       “             “
    (PETROL GAZ TĠCARET)


  TURKMENGEOLOGĠYA ENSĠTÜSÜ
                   (00 99 312) 40 34 01    (00 99 312) 40 34 39
    (GAZ PETROL ARAMA)
                                              37
Ek-5: Türkmenistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmaları Listesi
   FİRMA                    SEKTÖRÜ      TLF                    FAKS
 1  ABKA YAPI SANAYĠ DIġ.TĠC.LTD.ġTĠ      ĠnĢaat       43 88 18       86633 6615     438818
 2  AGRI                    Mobilya      44 50 20       44 90 60      44 86 58
 3  AKYÜZ ĠNġAAT TĠC.LTD.ġTĠ.          ĠnĢaat       43 74 30                 43 74 30
 4  AKĠġ (AKNUR)                Gıda/Tem. Mlz   27 44 85       27 44 97      27 44 81
 5  AK YÜREK GIDA                Gıda        39 76 73
 6  AKTĠF PETROL                Petrol       45 60 60       45 20 00      45 58 05
 7  ALP-SAN ĠNġAAT               ĠnĢaat       45 85 11       45 85 13      45 80 81
 8  ALTIN DAĞ                  Reklam/Sağlık   22 58 30       22 58 35      22 58 40
 9  ALSAN YAPĠ TASARĠM SAN.ve TĠC.LTD      ĠnĢaat       39 09 03                 39 13 43
 10  ARGUN                    ĠnĢaat       32 97 89       32 99 57      32 97 91
 12  ALTIN KAPI                 Mobilya/ĠnĢ.mlz  28 02 56/57/58              32 63 55
 13  AVRASYA ĠNġAAT               ĠnĢaat       48 92 43
 14  ASE EXPRESS                 Nakliyat      36 34 58       36 34 59
 15  ASĠST ĠNġ. ve TAAHUT A.ġ.          ĠnĢaat       32 98 05       32 75 20      32 00 51
 16  ASYA AYNA MOZAĠK VE MALZ.LTD.        ĠnĢaat mlz.    22 26 50       22 26 90
 17  ASYA TRADĠNG LTD.              Tem.Mlz/Kimya   34 49 83                 34 49 51
 18  ATAYURT ĠNġ.LTD.              ĠnĢaat       39 36 13                 39 76 16
 19  ATK TÜRKMEN                 Tekstil      80013221867/68/69             30 61 30
 20  AY YILDIZ                  ĠnĢ.mlz      35 02 60       39 18 48      39 61 71
 21  BAHAR ĠNġ. SAN. ve TĠC A.ġ.         ĠnĢaat       28 01 45                 32 75 92
 22  BAġYAZICIOĞLU ĠNġAAT GIDA ve TĠC.LTD.ġTĠ.  ĠnĢaat       480901-02       480903-04      48 09 05
 23  BAġGAR                   Boya (üretim)   48 10 16                 47 17 81
 24  BAġKENT BILIM MERKEZI            Eğitim       35 28 00       39 27 08      42 53 30
 25  BEKO                    Beyaz eĢya     39 72 88                 35 46 65
 26  BELDA ĠNġ.TAAH.TĠC.LTD.           ĠnĢaat       32 40 11                 32 40 14
 27  5M ĠNġAAT                  Ġnsaat       48 86 68       30 72 47
 28  BĠL TAT (Hilal Tavuk)            Gıda        36 39 91                 36 45 34
 29  BĠM ĠNġ.MÜH.MĠMARLIK TĠC.SAN.LTD.      ĠnĢaat       48 93 38       48 93 39      48 93 38
 30  BOZDEMĠR ĠNġAAT               ĠnĢaat       32 40 74       32 77 90      32 77 91
 31  BURAK MEDĠKAL                Sağlık       45 30 52       45 26 15
 32  BURÇ TÜRKMEN LTD.              Mobilya/elektrik  32 95 15       23 01 56      32 95 45
 33  BURÇAK - TÜRKMENĠSTAN            ĠnĢaat mlz.               45 57 96
 34  BVT. YAPI SĠST.ĠNġ.SAN.TĠC.         ĠnĢaat                            43 13 81
 35  ÇALIK HOLDĠNG                Genel       39 23 14/39 23 89   39 22 56      39 24 10
 36  ÇALIK ENERJĠ SAN.TĠC.A.ġ.          Enerji       39 23 65       39 23 17      35 49 90
 37  ÇERÇĠ GRUP PETROL              Petrol       45 51 21 45 61 27   45 47 52
 38  CENTRAL HOSPĠTAL              Sağlık       45 03 03                 45 03 31
 39  CALĠCAT                   Eğitim       49 48 46                 49 48 79
 40  CEYHAN ĠNġAAT TĠCARET LTD ġTĠ        ĠnĢaat       43 30 03 43 40 04   43 93 33      43 93 30
 41  CEMRE                    ĠnĢaat       45 66 83       45 66 84      45 23 50
 42  COġKUN TEKSTĠL               Tekstil      42 76 00;
 44  DAY DIġ TĠC.TURĠZM             ĠnĢaat       23 11 23
 45  DELTA ĠNġ.TEKSTĠL.TURĠZM.LTD.        ĠnĢaat       325662        32 38 14      32 25 21
 46  DEMĠR GÜZELLĠK SALONU            Hizmet       35 11 32                 39 79 41
 47  DĠġ LUKMANI ( STOMADENT)          Sağlık       43 74 60       43 74 61      43 74 62
 48  D.I.I.P. DENĠZCĠLĠK EKĠPMAN ETÜD PROJE   Petrol
 49  DOGAN AY                  Tem.Mlz./Kimya   22 11 04       cep:308326     22 24 84
 50  DORUK TURĠZM ĠNġAAT             ĠnĢaat       39 35 34                 39 35 33
 51  DOST ĠNġAAT SAN. DIġ.TĠC.LTD.        Mobilya      32 44 03       32 77 03
 52  EFES PĠLSENER                Hizmet       43 86 15       43 86 16      43 83 30
 53  EFOR ĠNġ.                  ĠnĢaat                            48 04 98
 54  EKOL ĠHR.ĠTH.LTD.              ĠnĢaat       39 65 67       39 65 68/43 41 42  39 62 35
 55  EKOL MÜH.ĠNġ.TĠC.ve SAN.LTD.        ĠnĢaat       45 55 65       48 01 19      45 55 95
 56  EKOVĠTRĠN                  Reklam ajans    45 46 97
 57  EKSEN ĠNġAAT                ĠnĢaat       26 08 67                 26 28 21
 58  EMPERYAL ġĠRKETLER GRUBU          Turizm       45 50 93                 45 00 62
 59  EREK CO                   Boya (üretim)   32 15 32                 32 10 79
 60  ERKU MÜT.ĠNġ.LTD.              ĠnĢaat       43 59 60/43 59 61   43 59 62      43 59 63
 61  ESER A.ġ.                  ĠnĢ.mlz      30 72 88
 62  ETA ELEKTRĠK TESĠSAT            ĠnĢaat       48 19 49                 48 02 44
 63  GAMA                    ĠnĢaat       45 47 57                 44 99 06
 64  GAP ĠNġAAT                 ĠnĢaat       42 51 37       42 55 43      42 51 40
 65  GAP-TÜRKMEN                 Tekstil      51 00 07/349505    51 00 08      51 00 06
 66  GENÇ TÜRKMEN ĠNġAAT             ĠnĢaat/petrol   45 65 12       45 50 88      45 41 19
 67  GOLD TECHNOLOGY               Elektronik     39 42 46       39 51 74
 68  GLOBAL LTD.CO.               Tekstil      36 45 44                 36 45 43
 69  GÖKDELEN ĠNġAAT               ĠnĢaat       452248 05/ 32 85 96  28 08 84      28 08 83
 70  GÜNEYKAYA SAN.TĠC.A.ġ (FORD-TOFAġ)     Otomobil      34 22 77       35 08 58      35 06 39
 71  YÜZBAġIOĞLU ĠNġAAT             ĠnĢaat       22 56 57
 72  HALĠTA                   Temizlk/Kim    27 45 18
 73  HAYAT ĠNġ.SAGLIK PEYZAJ           ĠnĢaat       32 89 27                 28 02 15
 74  HAZAR EKSPORT ĠMPORT            Deri        39 14 78                 35 20 30
 75  HERKÜL ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR        Temizlk/Kim    41 06 62       41 07 10      32 60 33
 76  ĠÇKALE ĠNġAAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ        ĠnĢaat       47 78 55/58/80    47 78 81      47 78 82
 77  ĠLK ĠNġAAT                 ĠnĢaat       32 03 17                 32 03 16
 78  ĠMEKS ĠNġAAT                ĠnĢaat       43 85 08       45 42 65      43 85 07
 79  ĠPC MOTORC                 Otomobil      43 70 57                 43 42 63
 80  ĠPS AGRĠ                  Tarım Makinaları  43 21 31       43 21 41      43 19 22
 81  ĠPEK                    Mobilya      28 01 79                 28 01 86
 82  ĠSTANBUL ĠNġ.TĠC.LTD.            ĠnĢaat       28 61 91
 83  ĠSTANBUL MAĞAZA               ĠnĢ.mlz      800522 37833/22305
 84  ĠSTĠKBAL ( KISMAT)             Mobilya      22 83 63
 85  IġIK GROUP                 Kozmetik      454547/5747                45 21 91
 86  TECEN GÜBRE FABRĠKASI            Kimya       39 40 21
 87  KEVSER TÜRKMEN-TÜRK (Best Sabun)      Temizlk/Kim    800138 54674               34 24 14
 88  KILIÇ ĠNġAAT ĠTH.ĠHRCĠ SAN VE TĠC.A.ġ.   ĠnĢaat       488613        48 86 14
 89  KIPÇAK TEKSTĠL               Tekstil      33 67 05       33 67 06
 90  KOKA KOLA                  Gıda        434571/72       43 45 70      43 36 92
 91  KOTAM                    Tekstil      35 63 06/39 48 24   39 48 25      39 36 06
 92  KUHNE&NAGEL                 Nakliyat      33 10 09 /13     33 04 79      33 10 19
 93  KÜMÜġ AY(FLORĠDA)              Hizmet       39 33 36 /51/52              51 12 27
 94  LETAFET DAHĠLĠ TĠC.PAZARLAMA LTD.      ĠnĢ.mlz      45 76 56       45 76 55      45 18 18
                                                             38
 95  LĠNKWAY ĠNVESTMENTS            Tekstil      27 14 42              cep:866 31 75 01
 96  MACC ĠNġAAT YATIRIM ve Ticaret Ltd.ġti.  ĠnĢaat      45 08 23              39 69 20      30 70 86
 97  MAIN ÇELĠK Ltd.(Kelebek)         Mobilya      44 9010               44 90 70      45 51 63
 98  MED SÖWDA , AKMET TRADĠNG         Tekstil      36 04 77
 99  MELĠSSA DĠġ KLĠNĠGĠ            Sağlık      22 14 13;
100  MENSEL J.V.A.ġ.              ĠnĢaat                        32 67 00
101  MERV                   ĠnĢaat      45 68 07              45 68 66
102  METAL YAPI SĠSTEMLERĠ A.ġ.        ĠnĢaat      80066 31 02 64                     39 13 43
103  MĠR YAPI ĠHR.ĠTH.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.     Temizlik/Kimya  32 97 89              32 99 57      32 94 89
104  NEBO (FOLGER) ENGĠN GROUP         Tekstil      39 66 45              39 43 68      39 18 26
105  NESĠM (BALKAYMAK)             Gıda       32 97 88                        34 14 14
106  NORSEL                  Tekstil      27 36 55              27 37 55      27 37 88
107  NORSEL BAHERDEN              Tekstil      37 54 71/72/73/74
108  OGUZ CAN                 ĠnĢaat      28 02 56/ 28 02 57         28 02 58      32 63 55
109  ÖNER                   ĠnĢ.mlz.boya   32 08 09
110  ÖZ DĠYARIM                ĠnĢ.mlz      45 25 60
111  ÖZAYLAR EV ALETLERĠ HIRDAVAT       ĠnĢ.mlz      42 92 00              42 05 64      42 04 38
112  ÖRNEKLER ĠNġAAT LTD.ġTĠ.         ĠnĢaat      37 52 15
113  PENTA DIġ.TĠC.A.ġ.            Tekstil      43 66 60              43 68 78      43 66 88
114  PERME GRUP                Nakliyat     45 66 69                        45 66 70
115  POLĠMEKS ĠNġAAT              ĠnĢaat      326390               32 49 11      32 73 29
116  PRĠZMA DEKOR               Mobilya      39 40 30              39 40 70      35 38 74
117  RÖNTGENSAN MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ LTD.  Müh-MüĢavirlik  35 69 05
118  ġAHĠN ĠNġAAT               ĠnĢaat      32 44 00                        32 67 00
119  ġAHTÜRKMEN ĠNġAAT             ĠnĢaat      32 99 65              32 03 88      32 03 89
120  SECE ĠNġAAT                ĠnĢaat      48 93 36              48 81 49      48 81 56
121  SEHĠL ĠNġAAT               ĠnĢaat      32 00 72              32 00 18      32 95 58
122  SELCUK TÜRKMEN              PlastikeĢya    23 14 05                        23 14 13
123  SENA                   ĠnĢ.mlz      42 54 60                        42 93 12
124  SERAP                   Kırtasiye     45 50 20              39 00 70
125  SERDAR PAMUK ĠPLĠK FAB.          Tekstil      51 14 69
126  SERHAT LTD.                Kırtasiye     47 28 66              47 28 65      47 29 18
127  SOM PETROL A.ġ.              Petrol      48 90 55              48 84 31      48 01 31
128  STEP TÜRKMEN ( BOSCH-SPECTRUM)      Elektronik    42 72 01/02/03           42 74 80      42 72 04
129  STFA                   ĠnĢaat      45 59 01                        45 36 13
130  SÜVARĠ TEKSTĠL EKSPORT          Tekstil      44 02 53
131  TEKFEN ĠNġAAT               ĠnĢaat      48 03 07                        48 18 21
132  TEKNOTES                 ĠnĢaat      48 85 25
133  TRT TV                  Hizmet/Medya   27 36 72                        27 35 34
134  TÜRKMEN MARKETĠNG (RENAULT)        Otomotiv     32 74 75              32 74 45      32 84 00
135  TÜRKMEN TÜRK TĠCARET BANKASI       Hizmet      51 10 13              51 10 77      51 11 23
136  TRANS AVRASYA ĠNġ.MÜġ.DENZC.DIġ.TĠC.LTD  Petrol       39 11 31              39 11 38      35 68 47
137  TÜRK HOVA YOLLARI             Hizmet      39 29 19              35 66 12      38 28 43
138  TPAO                   Petrol      27 35 36                        27 35 39
139  TÜRKMEN - KAHRAMANLI           Nakliyat     51 08 02              32 88 78      28 04 54
140  TÜRKMEN KALKAN              Ayakkabı     35 74 33              21 09 94      21 09 52
141  TÜRKMENBAġI JEANS KOMPLEKSĠ        Tekstil      51 00 05              51 00 07      51 00 06
142  TÜRKMENBAġI TEKSTĠL KOMPLEKSĠ       Tekstil      42 83 05                        42 83 24
143  TURSEN TURĠZM VE TĠC.LTD.A.ġ.       Turizm      48 04 38/41/43           51 07 87      51 07 88
144  TURKUM ĠNġAAT               ĠnĢaat      45 47 18
145  TOTAL ĠNġAAT               ĠnĢaat      45 30 39                        45 30 29
146  TOPRAK AMBALAJ              Ambalaj      800138 5 14 05/06/07/08 f:5 14 09
147  ULTEK GROUP (KAREL)            Elektronik mlz.  36 11 46              36 15 21      37 51 95
148  USSAT PLASTĠK               Plastik,kimya   32 78 26              28 02 08      32 84 73
149  UNOVA HOLDĠNGS LLC            ĠnĢaat      32 97 15              32 97 16      32 97 19
150  ÜSTAY ĠNġAAT               ĠnĢaat      42 51 37
151  YANBAġ SU                 Gıda       51 00 95              51 04 75
152  YAPI MAĞAZA                ĠnĢ.mlz      43 53 02                        43 53 03
153  YĠLMAZ ĠNġAAT               ĠnĢ.mlz      35 38 06                        39 47 57
154  YĠMPAġ KST                Hizmet      45 42 66                        45 42 59
155  YILDIRIM                 Konfeksiyon    800558 22183
156  ZAMAN GAZETESĠ TÜRKMENĠSTAN        Hizmet      41 14 05              41 14 06      41 14 07
157  ZÜHAL AġKABAT               ĠnĢ.mlz      35 18 92                        39 52 00
                                                                  39
KAYNAKÇA :

T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı verileri
Türkmenistan Milli Ġstatistik Enstitüsü verileri
DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni
KOSGEB Türkmenistan Ülke Raporu
Dünya Bankası web sitesi
CIA web sitesi
EBRD (Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası) kaynakları
UND
T.C. AĢkabat Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği arĢivi
Muhtelif internet kaynakları
                            40

								
To top