Dato: - DOC

Document Sample
Dato: - DOC Powered By Docstoc
					                                        Dato: 6. juni 2009


                                     Byrådssak   240/09


Byrådet1. Tertialrapport 2009

                          RUHN       SARK-121-200900321-11Hva saken gjelder:
Tertialrapport 1/2009 viser økonomisk status pr. 30. april og årsprognose 2009 for
byrådsavdelingene, bystyrets organer og de sentrale postene. Videre er status for årsmål
vedtatt i budsjettet for 2009, innarbeidet i rapporten under respektive tjenesteområder.
I byrådsavdelingene er det et forventet negativt avvik på 208,95 mill. Årsprognose for 2009
viser et samlet negativt avvik på 131,49 mill.

Forslag til justeringer av drifts- og investeringsbudsjettet samt tilleggsbevilgninger legges
frem i egen sak til bystyret – Bksak nr. 200900321 – 12. Når en tar høyde for forhold i
justeringssaken som gjelder forpliktelser også oppstått etter 1. tertial, er korrigert årsprognose
for 2009 ut fra byrådsavdelingenes rapporterte forutsetninger på minus 145,41 mill.

                                      April
    Byrådsleders avdeling                         -1,50
    Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling          1,60
    Byrådsavdeling for helse og omsorg                 -123,30
    Byrådsavdeling for barnehage og skole                -62,40
    Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling            -9,50
    Byrådsavdeling for byggesak og bydeler                -7,40
    Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett              -7,25
    Bystyrets organer                           0,80
    A: Sum tjenesteområdene                       -208,95
    Sentrale poster:
    Skatt og rammetilskudd                        59,30
    Eiendomsskatt                             -3,10
    Merinntekt Integreringstilskudd for bosetting av flyktninger      8,80
    Renter og avdrag                           -22,30
    Utbytte fra selskaper                         9,82
    Merutgifter pensjon                          -8,20
    Merinntekt fra Bergen Parkering KF                   4,50
    Merinntekter -Toppfinans. ressurskrevende brukere 2008        42,80
    Øvrige sentrale poster                        -14,16
    B: Sum sentrale poster                        77,46
    Sum                                -131,49


                          1
For å møte utfordringen med det prognostiserte budsjettavviket for 2009 har byrådet allerede
satt i gang en rekke tiltak for å bringe budsjettet i balanse. Det er etablert arbeidsgrupper med
klare mandater, kort tidshorisont og den nødvendige autoritet og kompetanse.
Arbeidsgruppene skal jobbe med et begrenset antall områder som skal analyseres grundig,
med sikte på å finne potensial for innsparinger. Som eksempler på områder som gruppene
arbeider med kan nevnes: Vikar- og overtidsbruk samt turnusplanlegging i hele kommunen og
konsulentbruk og reisevirksomhet. I tillegg brukes arbeidsgruppen som høsten 2008 og
vinteren 2009 jobbet med å finne innsparinger sitt arbeid som utgangspunkt. Gruppene vil
også være sentrale i arbeidet med gjennomføring og oppfølging av de tiltak som blir besluttet
vedtatt.

Byrådet har også bestilt en gjennomgang av tjenesteområdet eldre og særlig
omsorgstrengende. Rapporten er utarbeidet av Agenda Utredning & Utvikling og skal belyse
om tjenestene er effektive nok sammenliknet med andre kommuner. I tillegg til
effektiviseringstiltak må det vurderes å dempe ambisjonsnivået når det gjelder tjenestenivået.
Rapporten vil bli fremlagt medio juni og vil inneholde forslag til konkrete tiltak.
Bergen kommune vil i inneværende år oppnå full barnehagedekning og dette er et resultat av
et langsiktig arbeid som kommunen har hatt i bygging av nye barnehageplasser. Dette
arbeidet har medført at det i perioden fra 2003 til 2008 er etablert over 4300 barnehageplasser
i Bergen, i godt samarbeid med private utbyggere.

I barnehageavtalen i Stortinget fra 2003 og barnehagereformen av 2004 ble det forutsatt at
staten skulle fullfinansiere alle merutgifter, mens kommunene skulle opprettholde sin
egenfinansiering av barnehagene basert på 2003-nivå. Oppfølgingen av disse vedtakene fra
statens side er ikke i tråd med de forutsetninger som Stortinget la til grunn i 2003 og 2004, og
kostnadene ved denne storstilte barnehageutbyggingen er således ikke fullfinansiert. KS-
rapport ”Rammefinansiering av barnehager” viser en gjennomsnittlig underfinansiering av
barnehageplassene for storbyene på omtrent 20 000 krone pr barnehageplass i 2008, og
medfører en underdekning for Bergen kommunes del på anslagsvis 27 millioner kroner av
salderingsutfordringen for 2009 på 39, 2 millioner kroner.

Gjennom KS Storbynettverk har byrådsleder tatt opp denne skjevdelingen og utfordringen
bekreftes av de øvrige bykommunene i nettverket; Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
Tromsø og Bærum. I august vil den statlige underfinansieringen og den kommunale
merfinansieringen være eneste tema i KS konsultasjonsmøte med regjeringen, da løsningen på
sektorens salderingsutfordring er avhengig av at staten oppfyller forutsetningene om
fullfinansiering av barnehageforliket gjennom de årlige statsbudsjettene.

I 2009 har et vært store problemer med å få refundert kommunens forskutteringer til personer
som har søkt trygdeytelser som en følge av problemene i NAV. Det er etablert rutiner som
skal sikre dette og byrådet forutsetter å få refundert disse forskutteringene fra NAV i løpet av
året.

Byrådet har iverksatt tiltak for å øke saksbehandlingshastigheten og redusere gebyrtapene
innenfor områdene byggesak og private planer. Byrådet vil sikre effektiv saksbehandlingstid
og prioritering av ressurser for å oppfylle tiltak i tiltakspakken vedtatt av bystyret.                        2
Med de tiltakene byrådet har satt i gang forutsettes det at de resterende
budsjettoverskridelsene skal bringes i balanse i løpet av året. Som et ledd i å skape
økonomisk balanse vil det være nødvendig med en kritisk gjennomgang og en mulig
reduksjon av kommunens vedtatte målsetninger for 2009 og den gjeldende
økonomiplanperioden


Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:
Saken legges frem for bystyret til behandling i henhold til Bergen kommunes
økonomireglement kap. III pkt. 1.5.Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering
   pr.1. tertial 2009 til orientering.


  2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende
   målformuleringer (tekstforslag) med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for
   2009 - side 74 i dokumentet.


  3. Bystyret tar til orientering statusmelding om tiltakspakken - side 73 i dokumentet samt
   vedlegg 1 til saken.
Monica Mæland
byrådsleder       Henning Warloe
    byråd for finans, kultur og idrettVedlegg 1: Statusmelding pr. 1. juni for prosjekter innenfor statlig tiltakspakke.
                        3
Saksutredning:

ØKONOMISK SITUASJON TJENESTEOMRÅDENE – ÅRSPROGNOSE 2009
Rapporten baserer seg på prognoser utarbeidet av byrådsavdelingene på bakgrunn av
resultatenhetsledernes egne årsprognoser samt sentrale forhold i de enkelte avdelingene.
I prognosene forutsetter avdelingene at merutgifter til lønnsoppgjøret blir dekket av sentral avsetning.

Økonomisk status pr 1. tertial ekskl. sentrale poster, viser et negativt avvik sammenlignet med justert
budsjett på 209 mill.


Prognoseavviket pr. 1. tertial fordeler seg som følger på tjenesteområdene:


                                            Prognose Avvik i % av
                          Vedtatt   Justert  Regnskap    avvik pr. justert netto
Byrådsavdeling (tall i mill)            budsjett  budsjett   pr. april  april 2009 driftsbudsjett
Barnehage og skole                2941,8    2991,0    944,6     -62,7     -2,1 %
Barnevern                     355,2    355,2    129,7     -22,0     -6,2 %
Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende    3454,7    3510,5   1 301,2     -45,6     -1,3 %
Sosialtjenester                  674,4    674,4    254,7     -55,3     -8,2 %
Helsetjenester                   353,0    352,6    139,8     -0,9     -0,3 %
Samferdsel                     138,4    138,5    53,2     -13,5     -9,8 %
Kultur                       286,4    273,3    134,6     -1,5     -0,5 %
Idrett                       199,7    202,2    80,3     -2,8     -1,4 %
Øvrige tjenesteområder               773,2    802,6    259,9     -4,7     -0,6 %
SUM                       9 176,7   9 300,3   3 298,2    -209,0     -2,2 %
NÆRVÆR
For å styrke det helhetlige arbeidet knyttet til reduksjon av sykefravær i Bergen kommune, ble det i
2008 opprettet et Nærværsprosjekt. Prosjektet har som målsetting å styrke, utvikle og koordinere
nærværsarbeidet i kommunen. Målet er å øke nærværet med 2 prosentpoeng i prosjektperioden som
går fram til utgangen av 2011.

Formålet med nærværsprosjektet er å gi bedre tjenester til våre innbyggere, legge til rette for satsing
på ledere og medarbeidere og sikre bedre utnyttelse av de økonomiske rammene. Bergen kommune
har et sykefravær som ligger i øvre sjikt sammenliknet med andre kommuner. Slik der er i dag utløser
nye tiltak i kommunen et stort behov for tilførsel av økonomiske ressurser. I fremtiden må en betydelig
større andel av veksten skje gjennom produktivitetsforbedring. Det vil si veksten i tjenestene skal være
høyere enn veksten i antall ansatte.

Nærværsprosjektet har iverksatt flere aktiviteter og delprosjekter i første tertial 2009. De viktigste
tiltakene har rettet seg mobilisering av nærværsarbeidet i resultatenhetene. Nærværsprosjektet har
hatt fokus på generell kompetanseheving innen nærværsfremmende arbeid og har avholdt flere kurs
og samlinger og i løpet av høsten 2009 vil alle arbeidsmiljøgrupper få opplæring i nærværsarbeid.
I tillegg har det vært satset på kunnskaps- og erfaringsutveksling via Nærværsprosjektet sin
hjemmeside på kommunens intranett. 01.februar ble det ansatt en jordmor. Jordmorens oppgave er å
følge opp friske gravide arbeidstakere, slik at de kan stå så lenge som mulig i jobb. I april gikk det ut
invitasjon til samtlige arbeidsplasser om å melde seg på "Kontaktprosjektet". Dette er et delprosjekt
om har som hovedmålsetting å prøve ut tettere oppfølging av sykemeldte medarbeidere.
Sykefraværsstatistikken for første kvartal 2009 viser en nedgang i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng.
Tallene baserer seg på en ny kjøring av fraværsstatistikken for 2008. I fjor ble fraværsstatistikkene tatt
ut umiddelbart etter at kvartalene var over og vi har nå gått tilbake til å kjøre statistikkene ut på et
senere tidspunkt. Dette gjør at årets tall er sammenlignbare med de historiske tallene. Den nye
kjøringen av fraværstall for 2008 gir oss også korrekte sammenligningstall for fjoråret.


                          4
Forskjellen mellom den opprinnelige sykefraværsprosenten for 1. kvartal 2008 (10,2 %) og den som
nå er etterkjørt (10,6 %) er på 0,4 prosentpoeng. Det er også 0,4 prosentpoeng reduksjon i
sykefraværet fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Spesielt positivt er nedgangen innen
tjenesteområder under byrådsavdeling for helse og omsorg hvor den samlede nedgangen var på 1,3
prosentpoeng fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.

 Sykefraværsprosent          1.kvartal      2.kvartal          3.kvartal           4.kvartal
     2004              11,6         9,9             8,4              9,3
     2005               9,8         9,2             9,1              10,1
     2006              10,8         9,3             9,0              9,6
     2007              10,7         9,2             9,1              10,1
     2008              10,6         9,9             8,2              9,1
     2009              10,2

Korttidsfraværet har holdt seg ganske så stabilt de siste kvartalene. Det kan se ut som om fraværet
innenfor fraværslengden 17-56 dager har øket noe, men det absolutt mest gledelige er at
langtidsfraværet > 56 dager har gått ned med 0,7 prosentpoeng etter korrigeringen.
Langtidsfraværet > 56 dager er nå på 5,2 % for 1. kvartal 2009. Langtidsfraværet > 56 dager nærmer
seg ved dette nivået det var på 1. kvartal 2005.


              Utvikling av sykefravær 1. kvartal - Fraværslengde


    12


    10


    8             5,8       5,6      5,9         5,2         > 56 dager
         5,1
                                                     17-56 dager
  %
    6
                                                     4-16 dager

                          1,8                          1-3 dager
    4    1,6        2               1,6         1,9

         1,3       1,4       1,5      1,3         1,3
    2
         1,8       1,6       1,8      1,8         1,8
    0
       1. kv.2005    1.kv.2006    1.kv.2007    1.kv.2008    1.kv.2009Det vises for øvrig HAMUsak 13/09 "Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2009"
som ble lagt frem for hovedarbeidsmiljøutvalget 26. mai 2009.

ØKONOMISK SITUASJON AVDELINGENE – ÅRSPROGNOSE 2009
Tabellen viser budsjett og regnskapstall samt prognose for 2009 på avdelingsnivå.


                                                      Prognose Avvik i % av
                               Vedtatt    Justert     Regnskap     avvik pr. justert netto
Byrådsavdeling (tall i mill)                budsjett    budsjett      pr. april   april 2009 driftsbudsjett
Byrådsleders avdeling                    190,8    190,3        86,6       -1,5     -0,8 %
Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling     141,2    205,9        400,2       1,6     0,8 %
Byrådsavdeling for helse og omsorg             4 870,1   4 898,7       1 762,6      -123,3     -2,5 %                               5
 Byrådsavdeling for barnehage og skole      2 947,4  2 968,2   800,1    -62,4    -2,1 %
 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling   231,4   240,6   -23,1    -9,5    -3,9 %
 Byrådsavdeling for byggesak og bydeler       208,5   208,6    47,4    -7,4    -3,5 %
 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett    492,0   492,6   195,4    -7,3    -1,5 %
 Bystyrets organer                  95,4   95,4    28,9     0,8    0,8 %
 SUM                       9 176,7  9 300,3  3 298,2   -209,0    -2,2 %
Byrådsleders avdeling (forventet avvik - 1,5 mill)


Tjenesteområde 2 – Barnevernstjeneste (forventet avvik - 0,5 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           2,52
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    3,43
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           36 %

Tjenesteområdet omfatter Kommuneadvokaten og Erstatningssekretariatet. Kommuneadvokaten ser
ut til å få et merforbruk på barnevernstjenester i størrelsesorden 0,5 mill.
Erstatningssekretariatet er omtalt under kap. Sentrale poster..


Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn (forventet balanse)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                          121,6
 Tjenesteområdets ramme 2009                                   132,0
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                          8,5 %

Det er ikke noe som på nåværende tidspunkt tyder på budsjettavvik.

Bergen kirkelige fellesråd - BKF har i innspill til 1. tertial på en rekke områder bedt om styrking av
rammen for 2009. Jf. Vedlegg 1 (brev fra BKF til Byrådsleders avdeling) til sak om budsjettjusteringer
etter 1. tertial. I saken er det også gitt en omtale av innspillet.
Tjenesteområde 16 – Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet avvik 1,0 mill)Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           42,8
 Tjenesteområdets ramme 2009                                   45,2
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                          5,6 %

Det ser ut til å bli et merforbruk hos kommuneadvokaten og stabsavdeling på til sammen 1 mill.
Avviket skyldes bl.a. flytteutgifter samt noe økte drifts- og reiseutgifter.
                          6
Byrådets tilleggsbevilgningkonto er pr 30.04.09 belastet med kr. 965.000,- av en samlet ramme for
2009 på kr. 2 861 100,-.


Status måloppnåelse
                              Tallfesting
                              av mål for
Målformulering -               Forrige    budsjettåre Status etter
budsjett 2009                resultat    t (2009)  1. Tertial 09
STAB OG INTERNASJONALT ARBEID
Profilere Bergen internasjonalt.                    Det arbeides på flere områder i kommunen
                                    med disse målene og gjennom ulike
                                    policyorganer. Vil ha mer konkret å melde
                                    til 2 tertialrapport.
Styrke Europakompetansen i                       Det arbeides på flere områder i kommunen
organisasjonen.                             med disse målene og gjennom ulike
                                    policyorganer. Vil ha mer konkret å melde
                                    til 2 tertialrapport.

Videreutvikle storbysamarbeidet i KS under               2 møter i storbysamarbeidet samt at det er
Bergens ledelse                             avholdt møte med Kommunal og regional
                                    dept./statsråd.
Etablere mal for lobbydrøfting i byråd og                Sak under arbeid
ledergrupper
INFORMASJON
Bergenserne skal vite alt om kommunen                  Gjennomføre undersøkelser om infoarbeidet
sin.                                   gjennom meningsmåling og RAM-analyse av
                                     Kommunetorget
Profesjonalisere kommunens                        Måles gjennom PR-barometer samfunn. Årets
informasjonsarbeid.                           gjennomføring høsten 2009
Forbedre brukervennligheten i                      Omfattende portalforbedringsprosjekt og
kommuneportalen.                             navigasjonsprosjekt iverksatt. Sluttføres høsten
                                     2009.
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
Sikre god krisehåndtering i kommunen.                  Øvelser gjennomført. ROS-analyser i BBS,
                                     BKNI og BKMB (2)
                            7
Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling (forventet avvik + 1,6 mill)


Tjenesteområde 16 – Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet avvik + 0,4 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                            399,2
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    396,7
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           -0,06%


Utfordringer/Status i tjenestene
I tråd med vedtak i Byrådssak 35/2009 "Organisering av IKT Drift som et aksjeselskap - etablering av
et utredningsprosjekt" pågår en omfattende prosess med formål å klargjøre rammebetingelsene for å
omgjøre IKT Drift til et aksjeselskap. Målet er en større grad av profesjonalisering gjennom spissing av
roller, ansvar og myndighet på IKT-området.

For IKT Drift medfører dette at fokus og prioriteringer i betydelig grad må være på denne omfattende
og krevende prosessen, samtidig som en selvsagt ikke må la dette gå ut over brukerne.

IKT Drift jobber målbevisst videre med å effektivisere og forenkle struktur og kostnadsbase. Det har
vært et stort fokus på å effektivisere driften av kommunens PC.arbeidsstasjoner ut fra målet om å
levere tjenestene til en gunstig pris samtidig som en tilbyr tilfredsstillende kundeservice og support.

For Vikarservice er det en utfordring at det planlagte vikarsystemet ikke er kommet i drift. Til høsten
igangsettes imidlertid pilot for nytt system. Sykefraværet blant vikarene ligger på ca. 2-4 %. Det er stor
mangel på faglærte vikarer innen helsesektoren.

Hovedutfordringen for Kemneren er knyttet til funksjonalitet og stabilitet i det statlige skattesystemet
SOFIE, som er utviklet for en gjennomsnittskommune mht antall skatteytere og selskaper. Systemet
anses av direktoratet som ferdig utviklet, og forbedringene består i feilretting og forbedring av
eksisterende funksjonalitet. De store kommunene har behov for ny funksjonalitet spesielt når det
gjelder masseregistrering av lønns- og trekkoppgaver og avstemming av terminer. I dag løses dette
ved at Kemneren har tatt inn midlertidig arbeidskraft i de 6 første mnd av 2009, samtidig som andre
avdelinger har avgitt kapasitet for å komme i mål med arbeidet. Noen av de store kommunene gått
sammen for å få utviklet nødvendig funksjonalitet tilpasset større kommuner. Bergen har forpliktet seg
til å være med på samarbeidet.

Ut fra målsettingen om å gi skatteyterne i Bergen bedre service og kortere saksbehandlingstid er flere
prosjekter igangsatt med sikte på bedre samhandling mellom Kemner og Skatt Vest. Etter
samlokaliseringen i september-08 har Kemneren og Skatt Vest etablert felles publikumsmottak for alle
spørsmål vedrørende skatt og avgifter.
                          8
Status måloppnåelse
                     Tallfesting av
                     mål for
Målformulering -        Forrige  budsjettåret  Status etter
budsjett 2009         resultat  (2009)     1. Tertial 09
KONKURRANSE OG UTVIKLING
Følge opp vedtatt             100 % av     I Bystyresak 56/09 er det fattet vedtak
Innkjøpsstrategi og sikre at       anskaffelser   om midlertidig unntak fra regelen om
kommunen overholder Lov          over       kunngjøring på Doffin av alle
om offentlige anskaffelser.        kr 100 000    anskaffelser over 100.000. Videre
                     skjer gjennom   oppfølging på dette punktet utsettes
                     Doffin      derfor inntil vedtaket er opphevet:
                              "1.Terskelverdien for forenklet utlysning
                              av anskaffelser heves inntil videre fra
                              100.000 til 500.000. og blir derved på
                              linje med den praksis staten og andre
                              kommuner har i forhold til regelverket."


Gjennom bruk av E-handel    Ca. 10 % 100 %        Etablering av eHandel som eneste
oppnå enklere innkjøp,                   tillatte bestillingskanal er foreløpig utsatt
reduserte                          til høsten 2009 pga. fortsatt mangler i
transaksjonskostnader og                  Bestillingsverktøyet (Agresso).
bedre oppfølging av                     Foreløpig er det derfor ingen økning i
rammeavtaler                        antall eBestillinger.

Spare miljø, tid og      Nytt mål           Anbud på ny leverandør av
reisekostnader gjennom økt                 videokonferanse utstyr samt anbud på
bruk av videokonferanser.                  transportnett tjenester er under
                              sluttføring. Legger grunnlaget for
                              satsning og utvikling på området som
                              skal starte opp i løpet av høsten 2009.

Døgnåpen kommune - 30     17     40        Det er levert 9 nye elektroniske tjenester
nye elektroniske tjenester i  (2007)            i portalen så langt i 2009. Tjenestene er
kommuneportalen                       tilgjengelig via selvbetjeningssiden
                40              www.bergen.kommune.no/selvbetjening
                (2008)            Tjenestene er spredt innenfor flere
                              byrådsavdelinger men den største
                              leveransen så langt i 2009 er tjenesten
                              som gir skolene mulighet å publisere i
                              portalen som erstatning for dagens
                              www.bergensskolen.no. I tillegg
                              klargjøres det for tjenester som er
                              personsensitive (kryptering) og tjenester
                              mot næringslivet via Altinn.
Effektivisering av            Vedtak i     Arbeid med IKT Strategi er under
arbeidsprosesser gjennom         bystyret og    utvikling. Skal fremmes for bystyret i 3.
bruk av IKT                implementert   Kvartal.
Balansert målstyring (BMS)        100 % av alle   Alle resultatenhetene på
brukes aktivt i hele           resultatenheter  Byrådsavdelingene for helse og omsorg
kommunen                 på nivå 2     og barnehager og skoler har
                     bruker BMS    styringskort. Det samme gjelder
                              Byrådsavdelingene byggesak og
                              bydeler og klima, miljø og byutvikling,
                              men de sistnevnte er ennå ikke fullt inne
                              i datasystemet Corporater. Til sammen
                              utgjør dette 267 resultatenheter, eller 92                         9
                             % av alle resultatenhetene på nivå 2.
                             Ingen avdelinger på nivå en har ennå
                             fått et fullt operativt styringskort, men
                             seksjonene på Byrådsavdeling for
                             finans, konkurranse og omstilling er inne
                             i en prosess for å lage kort.
Sikre en mer enhetlig og                 Datasystemene MsProject og
systematisk styring av                  Sharepoint Server er oppe og går og
prosjekter                        rutiner rundt bruken er laget. Pr. 1.
                             tertial er det 139 aktive lisenser. Det
                             jobbes med å lage rapportering som
                             viser den faktiske bruken. Det er også
                             laget en prosjekthåndbok og opprettet et
                             prosjektkontor som bl.a. skal bistå
                             prosjektledere i sin rolle, herunder med
                             bruk av MsProject.
HR-området
Implementere ny HR-strategi Nytt mål  Strategien skal Byrådet legger frem sak for bystyret 3.
                    være kjent i  kvartal 09.
                    hele
                    organisasjonen
Bevisstgjøre kommunens   Nytt mål   Kurs for 140   Etikkampanje (plakat og button til
ledere og medarbeidere ift       ledere      ansatte og folkevalgte) er gjennomført.
kommunens etiske standard.                Kurs for tils 60 deltakere holdes i juni.
                             Kurs for resterende 80 holdes høst 09.
Implementere         Resultat  Iversetting av  Underveisevaluering gjennomføres høst
handlingsplanen Mangfold i  ihht mål  tiltak innen   09, jf vedtak i b-sak 139-07. Av
praksis                 angitte     gjennomførte og påbegynte tiltak
                    tidsfrister   nevnes: Mangfoldspris er opprettet,
                             Jobbsøkerveiledning er utarbeidet, to
                             traineer med innvandrebakgrunn er
                             tilsatt gjennom Trainee Vest, samarbeid
                             med bl.a NAV gjennomføres for
                             kvalifisering til helsefagarbeider,
                             eksternt samarbeidsforum for
                             rekruttering av arbeidstakere med
                             innvandrerbakgrunn er etablert (SaRI),
                             informasjonsmøter med ledere i
                             bydelene er holdt, prosjekt for
                             parksisplasser og vikarbruk er under
                             oppretting.
Redusere uønsket deltid   Nytt mål  10%       Arbeidet med dette vil starte høst 2009,
med 10 %                         samtidig som det settes i gang piloter for
                             nytt vikar/turnus system. Det vil da bli
                             iverksatt en kartlegging ute på
                             tjenestestedene
ØKONOMI
Drift: Utvikle og forbedre  3,8 (av  4 poeng     Måles etter avsluttet 2009-regnskap.
kommunens løpende      totalt 6
økonomistyring        poeng)
                        10
Budsjettrammene som      Nytt mål         0,7 Nye tildelingsmodeller for
tildeles kommunens                      hjemmesykepleie og forvaltnings-
resultatenheter skal være:                  enhetene. Forvaltningsenhetene som
Forutsigbare og realistiske,                 fatter vedtakene - har nå også
gi incitamenter til                     budsjettansvar for antall vedtakstimer.
måloppnåelse, i den grad det                 Hjemmesykepleien får ressurser ut fra
er mulig; skille mellom                   antall utførte oppdrag (timer). Evalueres
produktivitet (pris) og omfang                ved årsslutt.
(mengde).
Investering: Tettere       Nytt mål           Prosjekt igangsatt med involvering fra
oppfølging og rapportering                  berørte byrådsavdelinger og Bergen
av kommunens                         kommunale bygg. Evalueres ved
investeringsprosjekter                    årsslutt.
gjennom året.Vurdering av økonomisk situasjon (drift)

Økonomiseksjonen melder om 0,2 mill i negativt avvik knyttet til feilført inntekt i 2008.

IKT Drift melder om en overskuddsprognose på 1,5 mill i forbindelse med at enheten ikke har
nok kapasitet til å få utført løpende videreutvikling av teknisk infrastruktur, da mye tid må benyttes på
AS'fiseringen. På kort sikt kan dette være positivt i den forstand at en utsetter utgifter, men på litt
lengre sikt kan dette få uheldige følger.

Seksjon for konkurranse og utvikling forventer underskudd med ca. 0,7 mill. Dette som følge av økt
husleie og økte lønnsutgifter.

Lønns- og regnskapssenteret anslår et midlertidig overskudd med ca 2 mill. Hovedårsaken er mer-
inntekter knyttet til avskrivingskostnader for investering i Agresso som viderefaktureres til selvkost-
områdene. Merinntekten vil avta raskt de kommende år fordi avskrivingstiden på systemet er 5 år.

Byarkivet melder om et merforbruk på 0,45 mill i forbindelse med ubudsjetterte stillinger knyttet til
historisk elektronisk arkiv. Bystyret vedtok i desember 2007 å stille investeringsmidler i budsjett og
økonomiplan 2008 - 2011 til Bergen Byarkiv i bero, og at midlene ikke kan disponeres før bystyret har
behandlet helhetlig ABM-plan, sannsynligvis på høstparten. Det forventes at det ikke vil bli benyttet
midler fra investeringsbudsjettet til formålet i år.

Fellesposter
Forutsatt effektivisering med 2 mill på grunn av ny avtale for drift av telefonisentraler forventes ikke
oppnådd i 2009. Tiltaket ble utsatt våren 2008 da byrådet vedtok å utlyse ny konkurranse for telefoni,
transportnett mm, og ta driften av telefonisentralene med som del av ny utlysning. Målet er ny avtale
underskrevet primo juni. Det er nødvendig med en overgangsperiode før ny leverandør er i gang. Det
vil derfor i beste fall bli en liten virkning av ny avtale i 2009. Konkrete tall for innsparinger på denne
avtalen - og for hele komplekset den nye avtalen omfatter - vil foreligge i forbindelse med sak til
byrådet. Forutsatt effektivisering som følge av sentralt inngåtte innkjøpsavtaler 2,5 mill forventes ikke
realisert i 2009. Effektiviseringen må fordeles berørte byrådsavdelinger når beslutning er fattet.

Det orienteres om at bevilgning med ca 0,2 mill i 2009 til rasismefri sone, jf. bystyresak 74-09. ikke kan
prioriteres i 1. tertialrapport pga kommunens økonomiske situasjon.


Tjenesteområde 17 – Sentrale forvaltningstjenester (forventet avvik -0,6 mill)
Tjenesteområdet består av driften av Overformynderiet, samt diverse tilskottsposter.

Utfordringer/Status i tjenestene
Hovedutfordringen for overformynderiet er å tilpasse organisasjonen for å imøtekomme pågang av
lovpålagte oppgaver knyttet til saker som vedrører personer i kommunen som ikke kan eller er i stand                          11
til å ivareta egne interesser. En opplever mer kompleksitet og større variasjonsbredde i saksmengden,
samt et økende fokus fra bla pårørende, tilsynsmyndigheter, og presse. Overformynderiet vil bli styrket
med en ny juridisk rådgiver fra 17/8-09.

Status måloppnåelse
                              Tallfesting av
                              mål for
Målformulering -               Forrige    budsjettåret   Status etter
budsjett 2009                 resultat   (2009)      1. Tertial 09
OVERFORMYNDERIET
Konkurransedyktig avkastning på        5,23     Vil avhenge av Brutto rente til innskyterne 6 % i
forvaltede midler.              % brutto   renteutvikling i perioden 1/1-31/3, 5 % fra 1/4.
                       4,92 %    pengemarkedet. Gj. Snitt 1. tertial 5,75 % brutto
                       netto i            og 5,4 % netto. I følge SSB sin
                       2008.             statistikk over bankinnskudd 1.
                                       kvartal 2009 var gjennomsnittlig
                                       innskuddsrente 2,86 %.

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Forventet merforbruk ca kr 0,55 mill er i hovedsak relatert til økning i utgifter ved kjøp av juridisk
bistand. Merutgiften gjelder innbyggere i kommunen som har krav på å få oppnevnt hjelpeverge, men
selv ikke har midler til å dekke dennes honorar.


Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak (forventet avvik + 1,8 mill)
Tjenesteområdet omfatter arbeidsmarkedstiltak for prioriterte grupper og lønnsutgifter/tilskudd for
kommunens lærlinger, samt administrasjonsutgifter. Nettobudsjettet er på 25 mill.

Utfordringer/Status i tjenestene
Yrkesopplæringsavdelingen arbeider med inntak og oppfølging av lærlinger frem til fagbrev.
Lærlingordningen skal bidra til rekruttering av kvalifiserte medarbeidere i førstelinjetjeneste.
Yrkesopplæringsavdelingen har 3 faste ansatte, 1 på prosjekt og faglige ledere i hver enkelt lærefag
som er avdelingens forlengede arm. En er i dialog med Nav om å få tilført ekstra ressurs for bedre å
kunne ivareta lærlinger med spesielle behov. Det arbeides i samarbeid med Byrådsavdeling for helse
og omsorg med å utvikle en ordning med utdanning av interne voksne helsefagarbeidere.

Status måloppnåelse

                               Tallfesting
                               av mål for
Målformulering -               Forrige    budsjettåret  Status etter
budsjett 2009                 resultat    (2009)     1. Tertial 09
YRKESOPPLÆRING
Flere lærlinger blir i Bergen kommune etter  43 %     50 %      Yrkesopplæringen vil først kunne
endt læretid.                                gi tallfesting av dette målet etter
                                       at lærlingkullet (2007 - 2009) har
                                       avlagt fagprøve, dvs. i oktober.


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
For lærlingområdet forventes pr 1. tertial mindreforbruk på ca 1,5 mill. Pr medio mai har en 189 aktive
lærlinger (om lag som i 2008), hvorav 71 skal avlegge fagprøven før 31.7.09. Det er tatt inn 75
lærlinger som er bekreftet. 40 helse, 30 barne- og ungdomsarbeiderfaget og 5 i andre fag. Det
arbeides fortsatt med inntaket av lærlinger fra høsten. Målet er 162 nye lærlinger totalt, men det kan
se vanskelig ut når det gjelder helsefagarbeidere.

For arbeidsmarkedstiltakene forventes mindreforbruk med 0,3 mill i 2009. Noen tiltak er utsatt i
påvente av endret organisering. Det vurderes å legge ansvaret for oppfølging av psykiske


                          12
utviklingshemmede arbeidstakere til yrkesopplæring. Når avklaring foreligger vil tiltakene komme i
normal drift.


Bergen kommunale Bygg – BKB

Utfordringer/Status i tjenesteproduksjonen
BKB står overfor store utfordringer i 2009. Opprustning av skolenes fasader, ekstraordinær
rehabilitering av skolebygg (415-prosjektet), tiltakspakken og innføring av nytt system for forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV)skal gjennomføres på samme tid. I tillegg opplever BKB at det stilles stadig
høyere krav fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til for eksempel helsevern, brannvern og
universell utforming. Dette medfører press både på både økonomiske og personellmessige ressurser.
Etter flere år med reduksjon i antall ansatte signaliserer BKB nå behov for økt bemanningen for å
håndtere pålagte oppgaver. I 2009 vil BKB ansette 3 ingeniører på utbyggingsavdelingen. Stillingene
finansieres over investeringsprosjekter. BKB har leid inn 2 brannvernkonsulenter for å håndtere
utfordringene knyttet til brannvern. Disse finansieres over vedlikeholdsbudsjettet.

Oversikt over BKB sine vedlikeholdsutgifter pr kvm senere år.
         R-2005     R-2006      R-2007      R-2008     Anslag-09
Eid areal      858 967     887 131     888 354     897 805     897 805
Vedlikeholds
utgifter     85 800 000    93 600 000   94 000 000   115 200 000   102 100 000
Vedlikeholds
utgifter pr
kvm         100       106       106       128       120

Hovedforklaringen på det høye vedlikeholdsnivået i 2008 er at BKB sitt driftsoverskudd fra 12,5 mill fra
2007 ble tilført vedlikeholdsbudsjettet i -08. Dette tilsvarer økt vedlikehold pr. kvm i 2008 med 14
kroner. BKB sine økte husleieinntekt benyttes i all hovedsak til økt vedlikehold.

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
BKB har en netto utfordring på knappe 3 mill. For å komme i balanse i 2009 må vedlikeholdsbudsjettet
reduseres. I hovedsak er avviket pr. april knyttet til tapsføring av leieinntekt med 0,8 mill der en i
forhold til fylkestannlegen og inngåelse av ny leieavtale har forutsatt at ubetalte krav frafalles. Videre
har Fjordkraft fakturert strømutgifter i 2009 som tilhører 2008 i størrelsesorden 0,6 mill.


Status - investeringer BFKO
Investeringsprosjekter i regi av BKB

Prosjekt "415" - Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg
BKB har nå fått inn tilbud på de første 13 skolene, BKB hadde kalkulert kostnadene til å være 76,8 mill
på disse skolene. Tilbudene summerer seg til 74,8 mill. Arbeidet vil starte opp i juni 2009 og de
forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2009.

Fase 2, som inkluderer 18 skoler, er utlyst med tilbudsfrist 8 juni. Disse prosjektene vil starte opp i
2009 men vil først ferdigstilles i 2010. En forventer at ca 25 mill vil medgå i 2009 til disse prosjektene.
Totalt forventer vi at en vil bruke ca 100 mill til 415 - prosjektet i 2009.

Det er behov for ytterligere to faser med utlysinger. Disse vil komme til utførelse i 2010.

Øvrige investeringsprosjekt:
Pr. 30.04.09 er det brukt ca 100 mill på ordinære investeringsprosjekter. BKB forventer en noe større
aktivitet resten av året og anslår at det i 2009 vil medgå mellom 350 og 400 mill til
investeringsprosjekter utenom 415-prosjektet og tiltakspakken.
                          13
Salg av eiendom
Det er hittil i år solgt eiendommer for ca 34 mill. Salgspotensialet er på ca 110 mill. Det forutsettes da
at Nygård skole blir solgt i løpet av året. Investeringsbudsjett i BFKO (ex BKB) er på 108 mill, som i all
hovedsak gjelder IKT-området. Totalt anslår resultatenhetene forventede investeringsutgifter med 95
mill i 2009.

Det er foretatt gjennomgang investeringsutgiftene i 2009 med sikte på å begrense driftsutgiftene.
Prosjektene "Etablering av hjemmekontor" og "Skadeforebyggende system" foreslås å utgå. Det
legges også opp til å overføre ubrukte investeringsmidler som er bevilget til videreutvikling av vårt
gamle lønns- og personalsystem (NLP) til nytt HR-system. Investeringsmidler samlet ca. 3,2 mill
forslås overført til pågående prosjekt: "Nytt HR-system", som er underfinansiert. Det legger opp til
fullfinansiering av prosjektet i IKT handlingsplan/Budsjett 2010. Samlede investeringskostnader for nytt
HR-system anslås til vel 30 mill.

IKT-prosjektet: "Kontinuitetsløsninger (KBP)" er et nytt prosjekt som er svært viktig i tilfelle Bergen
kommune skulle komme ut for katastrofelignende hendelser. Det er på nåværende tidspunkt ikke
mulig å frigjøre ressurser og kapasitet til å starte slikt omfattende prosjekt og investeringsutgifter med
1,5 mill av total budsjettert 2 mill kan derfor utsettes til neste år. En er også avhengig av avklaringer
knyttet til roller, ansvar og eierskap som følge av IKT Drift sin overgang til AS.

IKT-prosjekt "Utbygging og vedlikehold av infrastruktur" består av en rekke underprosjekter som alle er
knyttet til fornyelse og utskiftning av gammelt utstyr som benyttes i driften av alle fagsystemer.
Prosjektene gjelder felles teknisk infrastruktur som nettverksutstyr, servere, sikkerhet, brannmurer og
lignende, som benyttes av samtlige brukere. 6 mill av avsatte midler i 2009 kan utsettes til neste år, da
en er avhengig av avklaringer knyttet til roller, ansvar og eierskap. Kortsiktige og akutte tiltak vil bli
prioritert. På sikt vil imidlertid utsettelsen kunne føre til økt teknisk ustabilitet.
Byrådsavdeling for helse og omsorg (forventet avvik – 123,3 mill)
Byrådsavdeling for helse og omsorg har de siste par årene opplevd et nytt og særlig press innenfor
pleie- og omsorgstjenestene som har gitt store driftsmessige utfordringer og negative budsjettavvik.
En forklaring på dette kan være at behovene for tiltak, begrunnet i befolkningsutviklingen og
forventninger om samme tjenestenivå, ikke i samme grad har blitt gjenspeilet i rammene for
byrådsavdelingen. De økte rammene byrådsavdelingen har fått kan synes å være for knappe til å
håndtere særlig tjenester til de eldste eldre.

                                      Om tjenestene er effektive
           Prosentvis vekst 2006 - 2008              nok vurderes av Agenda
                                      Utredning & Utvikling AS
  9,0 %                                  innenfor tjenestene til
  8,0 %                                  utviklingshemmede og
  7,0 %                                  hjemmesykepleie. Dette
  6,0 %                                  analyseprosjektet vil gi svar
  5,0 %                                  på om Bergen tildeler mer
  4,0 %
                                      eller mindre tjenester enn
  3,0 %
                                      andre kommuner, og i hvilken
                                      grad det kan påvises
  2,0 %
                                      effektivitetsforskjeller mellom
  1,0 %
                                      tjenestene, og i forhold til
  0,0 %
                                      andre kommuner.
            er
            er
            er
            år
             år
             år
             lt
            ia
           ov
           ov
           ov
          79
          89
          67
                                      Om utredningen og
          e
         og
         og
         og
         7-
         0-
         gd
         er
       ll 6
       ll 8
       nd       år
       år
       år       en
                                      vurderingen av den vil føre til
      ta
      ta
     ll u
    em
      7
      0
      0
    An
    An
   ll 6
   ll 8
   ll 9
   ta
                                      noen organisatoriske
   lk
  ta
  ta
  ta
  An
  Fo
 An
 An
 An
                                      endringer er for tidlig å si. Det
                                      vil imidlertid ganske sikkert
                          14
føre til nødvendig omstillingsarbeid særlig innenfor tjenester til utviklingshemmede, der det er behov
for en ny og mer fundert budsjettmodell, samt mulig omfordeling og bedre utnyttelse av ressursene.

I tillegg til effektiviseringstiltak må det vurderes å dempe ambisjonsnivået når det gjelder tjenestenivået
i Bergen. Dette kommer blant annet til uttrykk i dekningsgradene i KOSTRA. Kostnadene kan sees på
som funksjon av befolkning og dekningsgrad, der forventninger og kommunenes evne til effektivisering
også inngår i regnestykket.

Nærværsprosjektet har i vår hatt fokus på aldersinstitusjonene og barneverntjenestene, med
oppfølging av ekstern veileder i relasjonsledelse. Det vil bli fordelt midler etter søknad til gode
nærværstiltak i enhetene for øvrig. I tillegg er det en hovedstrategi å satse arbeidsmiljøgruppene i den
enkelte resultatenhet. Videre er det en hovedmålsetting at alt fokus på kompetanseheving også skal
bidra til økt nærvær.

Resultatene etter 1.kvartal 2009 viser at sykefraværet var 11,4 % mot 12,6 % samme periode i fjor.
For aldersinstitusjoner og tjenester til utviklingshemmede er reduksjonen 1,2 prosentpoeng, for
hjemmesykepleien 0,2 prosentpoeng. Barneverntjenesten er reduksjonen 3,6 prosentpoeng, men med
store variasjoner mellom tjenestene.

Når det gjelder kompetansetiltakene kan nevnes at i løpet av juni tar ca 150 personer
helsefagteorieksamen, mens 142 personer har eller er i ferd med å avslutte praksisløpet som fører
fram til helsearbeiderfagbrev. I løpet av året starter teoriutdanningen opp for ytterligere ca 100
ufaglærte. 25 ansatte skal opp til hjelpepleiereksamen i juni, mens 28 personer arbeider fram mot
eksamen i januar 2009. I tillegg vil det i løpet av året være 2 sykepleierklasser med til sammen 63
personer som tar sykepleierutdanning som deltidsstudium.

Som ledd i miljøarbeidet vil 80 personer som bruker bil i arbeidet i løpet av juni gjennomgå individuell
miljøkjøreopplæring og teorikurs (ecodrive).


Tjenesteområde 2 - Barnevernstjeneste (forventet avvik –21,5 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           338,6
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    353,1
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                            4%


Utfordringer / status i tjenestene
Det har siste året vært en vesentlig økning i antall barn som får tiltak fra barneverntjenesten. Tabellen
under viser at ved årsskiftet fikk om lag 150 flere barn hjelp fra barneverntjenesten, sammenlignet
med året før. Dette har sammenheng med økt antall meldinger, en større økning i antall
undersøkelser, og som en konsekvens av dette, flere tiltak, hovedsakelig innenfor familien. Følgende
tabell med statistikk for 2008 viser denne utviklingen:

Nøkkeltall -                           Endring
Barneverntjeneste        2005  2006  2007  2008  07 - 08
Antall meldinger pr. år     1 225  1 405  1 478  1 709  15,6 %
Antall undersøkelser pr. år   1 049  1 181  1 244  1 480  19,0 %
Barn med tiltak i familien pr.  1 146  1 169  1 183  1 308  10,6 %
31.12.
Barn med tiltak utenfor      531   594   548   579   5,7 %
familien pr. 31.12.

Økt antall tiltak i 2008 får helårsvirkning i 2009, og gir dermed et økonomisk press i
barneverntjenestene som vi ser i form av det meldte merforbruket i resultatenhetene. I tillegg til
bydelsbarnevernets merforbruk på 9 mill. er det lagt en sentral minuspost sentralt i byrådsavdelingen                          15
på ca. 8 mill. for at resultatenhetene, og særlig tiltaket for enslige mindreårige flyktninger i skulle få et
mer realistisk budsjett i 2009.

Det statlige tilskuddet i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i
Kommuneproposisjonen foreslått økt med 100.000 pr bosatte barn i 2009. Dette vil utgjøre en ikke
budsjettert engangsinntekt på 3,0 mill (forutsatt at Bergen når bosettingsmålet på 30 barn
inneværende år). Merinntekten blir realisert i Bykassen på tjeneste 85020, ansvar 900030.

Utviklingen for det ordinære barnevernet så langt i 2009 viser et færre antall meldinger igjen.
Prognosen for første halvår basert på statistikk pr 1. tertial tilsier et meldingstall på 810, som i så fall vil
være en reduksjon på ca 13 % ift samme periode i fjor. Tilsvarende reduksjon ser vi også i antall
undersøkelser. Statistikk pr 1. tertial tilsier et halvårsvolum på 480, som vil være 14,5 % færre enn 1.
halvår 2008. Antall barn med hjelpetiltak er økt med 13 %, mens antall plasserte barn er økt med 3 %.
Dette henger sammen med økningen som vi så i løpet av 2008.

Status måloppnåelse
                                Tallfesting
                                av mål for
Målformulering -                Forrige     budsjettåret Status etter
budsjett 2009                 resultat    (2009)    1. Tertial 09
BARNEVERN
Dekningsgraden skal stabiliseres på 3,9    3,9 % (2007)      3,9 % Dekningsgraden er 4,3 % pr
%.                                      31.12. 2008(foreløpige KOSTRA-
                                       tall).
Barneverntjenesten skal sikre tidlig      29 % (2007)      35,0 % 34 % av meldinger registrert i
innsats i sakene slik at barns problemer                   2008 gjaldt på barn 0-6 år.
ikke blir omfattende før tiltak iverksettes.
Øke andel barn med tiltak i familien som    36 % (2007)      40,0 % 36,6 % av barna fikk
mottar omfattende utviklingsstøttende                    utviklingsstøttende tiltak i 2008.
forebyggende tiltak.
Alle barn med hjelpetiltak skal ha          74,3 %     100,0 % 80,7 % av barn med hjelpetiltak
tiltaksplan og det skal gjennomføres         (2007)         hadde lovpålagt tiltaksplan pr.
periodevis evaluering av tiltaksplanen.                   31.12.08.
Styrke brukermedvirkning og samarbeid.       68 (2007)       120 73 barn fikk gjennomført
                                       familieråd i 2008.Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Barneverntjenesten er presset økonomisk som følge av at flere barn er vurdert å ha behov for
barnevernstiltak. Dette er utgifter en ikke kommer fra. Barnevernets strategi er av langsiktig karakter,
og har som mål å fokusere på tiltak i familien, som når de lykkes har lavere kostnader og som regel er
bedre for barnet enn plasseringene utenfor familien.


Tjenesteområde 3 - Eldre og Særlig omsorgstrengende (forventet avvik –45,6 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             3 215,1
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     3 472,7
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                               8%


Utfordringer/Status i tjenestene
Innenfor tjenesteområde 3 går det mot et merforbruk på ca 46 mill. Merinntekter i forbindelse med
statlig toppfinansiering av særlig ressurskrevende tjenester, som gjelder fjoråret (42,9 mill) er da holdt


                           16
utenfor, selv om det vil bli bokført i byrådsavdelingens regnskap. Det er videre tatt hensyn til
innsparing av engangskarakter når det gjelder oppstart av nytt bofellesskap, som vil stå ferdig i
desember.

Det er pr 1. tertial lagt ut om lag 37 mill. i styrking til resultatenhetene utover vedtatt bruttobudsjett.
Dette er finansiert av forventet merinntekt på om lag 49 mill som gjelder statstilskudd til
ressurskrevende tjenester i 2009. Sistnevnte inntektspost baserer seg på beregning av det endelige
nivået i 2008 på individnivå som samlet viste seg å ligge betydelig over det beløpet som ble estimert i
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008. Forventet tilskudd i 2009 er korrigert for lønnsvekst
og reduserte pensjonsutgifter.

Det er resultatenhetene innenfor hjemmesykepleien som har rapportert de største
budsjettproblemene. Det har vært en betydelig aktivitetsvekst fram til januar 2009, som i stor
grad er finansiert gjennom oppbudsjettering av Forvaltningsenhetene der budsjettansvaret for
bestilte hjemmetjenester er lagt fra og med januar 2009. De fire siste månedene har aktiviteten
imidlertid blitt redusert når det gjelder bestilte tjenester. Dette innebærer at utførerenhetene i
hjemmesykepleien må tilpasse driften ettersom det gis finansiering bare for bestilte tjenester.
Følgende figur viser utviklingen innenfor hjemmesykepleie de fire siste månedene:


 1,1                       Timer  Besøk  Brukere
  1
 0,9
 0,8
 0,7
 0,6
 0,5

       200901          200902          200903          200904


Forvaltningsenhetene melder et merforbruk på ca 7 mill. Det alt vesentligste er knyttet til tjenesten
brukerstyrt personlig assistent. Det er ikke budsjettrom for en ytterligere aktivitetsvekst, verken på BPA
eller ordinære hjemmetjenester, noe som er et risikopunkt ift. at antall eldre, særlig de aller eldste,
øker uten at det er kapasitet i aldersinstitusjonene til å ta imot et høyere antall brukere totalt sett.
Presset vil da komme i hjemmetjenestene.

Det kan altså se ut som om budsjettutfordringen først og fremst gjelder utførerenhetene for
hjemmesykepleie. Samlet melder resultatenhetene et forventet merforbruk på 28 mill. Det er store
forskjeller mellom resultatenhetene når det gjelder forventet avvik. Forutsatt at tjenesten er prissatt
riktig ift de enkelte kostnadsdriverne, vil avviket på utførerenhetene være knyttet til effektivitet. Det er
flere forhold som påvirker effektiviteten, herunder sykefravær, og kompetansenivå. Det er et mål å få
belyst problemstillingene knyttet til utmålingspraksis og effektivitet i utførerleddet gjennom den
eksterne gjennomgangen av tjenesteområde 3.
                           17
Tjenester for utviklingshemmede rapporterer et merforbruk på ca 24 mill. Tjenestene er betydelig
oppbudsjettert ift 2008. Det meldes om tiltak der det er behov for ekstra bemanning som følge av
regelverket om bruk av tvang, helsemessig forverring av enkeltbrukere (aldring, atferd, somatiske
sykdommer), samt bortfall av dagtilbud for eldre utviklingshemmede.

Institusjonene melder merforbruk på 18 mill. 7 av institusjonene melder forventet budsjettbalanse.
Øvrige institusjoner er pålagt å iverksette tiltak med henblikk på å oppnå budsjettbalanse.
Referansekostnad pr plass ble oppjustert med 9.000 kroner i budsjettfordelingen for 2009. Enkelte
institusjoner vil få aksept for merutgifter knyttet til særlig ressurskrevende tjenestemottakere.

Rapportert merforbruk i resultatenhetene er korrigert som forventet følge av en strammere
budsjettoppfølging resten av året. Blant annet forventes effekt av redusert bruk av eksterne
vikartjenester i en tid der resultatenhetene opplever bedret rekruttering av ansatte og samtidig ser en
utflating i bestilte tjenester.


Status måloppnåelse

                                 Tallfesting av mål
Målformulering -               Forrige       for budsjettåret  Status etter
budsjett 2009                resultat      (2009)       1. Tertial 09
ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE
Antall institusjonsplasser avsatt til    60% (2007)           80,0 % 70 % av totalt 141 opprettede
rehabilitering skal benyttes til formålet.                     plasser er i bruk per 30.04.09.
Heve kompetansen innenfor pleie- og     80% (2007)           85,0 % *)
omsorgstjenestene.

Heve kompetansen innenfor pleie- og     72% (2007)           77,0 %  *)
omsorgstjenestene.

Sikre selvbestemmelse og                   -  100 % tilbud. Må avvente
brukermedvirkning for                              kvalitetsrapportering for 2009 -
utviklingshemmede i bofellesskap.                        rapporteringsst 1. mai 2009.
Øke andelen heltidsstillinger i pleie- og        -     10% økning. 36 % heltidsstillinger pr 1.
omsorgssektoren.                                 tertial 2009 (648), og 64 %
                                         deltidsstillinger (1.141).
Bedre oppfølging av personer som har         Ingen           8 Alle 8 bydelene har
forsøkt å begå selvmord.                             implementert ny rutine om
                                         oppfølging etter
                                         selvmordsforsøk.
Bedre hjelp til personer som opplever       1 bydel       8 bydeler 1 av 8 bydeler har gitt tilbud
gjentatte depresjoner.                              om KID kurs i vår. De andre 7
                                         planlegger slikt tilbud til
                                         høsten.
Brukere innen psykisk helse med       79,6% for   90 % av brukere    80 % av de som er i
Individuell plan               Bergen    innen psykiske    målgruppen for IP har fått
                       totalt.    helsetjenester bør tilbud. Det jobbes aktivt med å
                       Varierer   ha fått tilbud om   øke denne andelen innen
                       mellom    Individuell plan   utgangen av året.
                       bydelene.
                            18
Boliger for utviklingshemmede              Det skal i løpet av  I rulleringsplan Tiltak for
                            2009/10        utviklingshemmede skisseres
                            utarbeides en     det behov for ytterligere 33
                            fullstendig oversikt  boliger utover de som ligger
                            over behov,      inne i vedtatt økonomiplan for
                            kostnader og      perioden fram til 2012.
                            lokalisering for
                            bygging av boliger
                            for
                            utviklingshemmede
Sykehjem                        I løpet av 2009/10   Tomt på Åstveit i Åsane
                            skal det        vurderes til formålet.
                            planlegges og
                            reserveres tomt for
                            bygging av nytt
                            sykehjem med 110
                            plasser

*) Det arbeides fremdeles med å beregne andel faglærte innenfor hjemmesykepleie og tjenester til
utviklingshemmede, jfr. mål 2 og 3 over.


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
En enkel beregning viser at tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende må redusere
driftsnivået med nærmere 100 årsverk for å gå i balanse. Realisering av en slik reduksjon må særlig
knyttes til effektivitetsavviket i hjemmesykepleien (omstilling av årsverk utover det som kreves for å
utføre bestilte tjenester) og tjenester til utviklingshemmede (særlig bemanning på dagtid i ukedagene).
Konkrete tiltak må utarbeides i etterkant av den eksterne evalueringen av tjenesteområde 3.


Tjenesteområde 4 – Sosiale tjenester (forventet avvik - 55,3 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           635,4
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    677,6
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                            7%


Utfordringer/Status i tjenestene
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er svært konjunkturavhengige, og stiger nå kraftig først og
fremst som en følge av økt arbeidsledighet, jf. følgende figur:
                          19
                                    Helt arbeidsledige versus utbetalinger til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad

                        40                                                                             4 000
                  Millioner
                                        Utbetalt kvalifiserings-stønad
                        35                                                                             3 500
                                        Utbetalt sosialhjelp
                                        Helt ledige
                        30                                                                             3 000
 Mill. kr økonomisk sosialhjelp
                                                                                                         Helt arbeidsledige i Bergen
                        25                                                                             2 500                        20                                                                             2 000                        15                                                                             1 500                        10                                                                             1 000                        5                                                                             500                        0                                                                             0
                          08

                              09

                                 10

                                     11

                                         12

                                             01

                                                02

                                                    03

                                                         04

                                                            05

                                                                06

                                                                   07

                                                                       08

                                                                          09

                                                                              10

                                                                                 11

                                                                                     12

                                                                                        01

                                                                                            02

                                                                                               03

                                                                                                   04
                         07

                              07

                                 07

                                     07

                                         07

                                             08

                                                08

                                                    08

                                                       08

                                                            08

                                                                08

                                                                   08

                                                                       08

                                                                          08

                                                                              08

                                                                                 08

                                                                                     08

                                                                                        09

                                                                                            09

                                                                                               09

                                                                                                   09
                        20

                             20

                                20

                                    20

                                        20

                                            20

                                               20

                                                   20

                                                      20

                                                           20

                                                               20

                                                                  20

                                                                      20

                                                                         20

                                                                             20

                                                                                20

                                                                                    20

                                                                                       20

                                                                                           20

                                                                                              20

                                                                                                  20
Det tar tid før arbeidsledige melder seg som nye sosialhjelpsmottakere. Effekten på utgiftene er først
og fremst at det er mye vanskeligere for sosialhjelpsmottakere å få innpass på arbeidsmarkedet.

Utgiftene til sosialhjelp har økt med 24 mill. første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor
(26 %). Det er registrert kun 1 % flere mottakere. Økningen inkluderer utgiftene til kvalifiseringsstønad
med 15 mill hittil i år som følge av en ønsket sterk økning i antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.
Dette skal hjelpe tidligere langtidsmottakere av sosialhjelp over i arbeid. Pr. 30. april 2009 var det 395
deltakere i kvalifiseringsprogrammet, noe som er godt i rute i forhold til måltallet på 600 deltakere i
løpet av 2009.

Følgende momenter har stor betydning for den videre utviklingen av sosialhjelpsutgiftene:

                          Arbeidsledigheten. Økt ledighet fører både til nye sosialhjelpsmottakere og at det er
                          vanskeligere for de som allerede er sosialhjelpsmottakere å komme ut i arbeid.
                          Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan dette vil utvikle seg gjennom året.
                          Prognosen kan derfor forverres.

                          Tilgang på statlige tiltak i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). For deltakere i KVP
                          med statlige tiltak som del av programmet får kommunen individstønad (ca. 6.000 pr.
                          mnd). Det er sterkt fokus på å øke andelen deltakere med individstønad fra staten.

                          Refusjoner for forskotterte trygdeytelser. Det har hittil i år vært betydelige
                          problemer med å få refundert kommunens forskotteringer til personer som har søkt
                          trygdeytelser. Det er nå etablert rutiner som skal sikre dette, og sammen med redusert
                          saksbehandlingstid i NAV stat vil dette være tiltak som skal sikre kommunens
                          inntekter.

I prognosen for tjenesteområde 4 Sosialtjeneste inngår et merforbruk på MOKS tilsvarende 8,6 mill.
knyttet til bosetting av flyktninger i henhold til bystyresak 226/ 08. I bystyresaken er kostnadene ved
bosetting underestimert i forhold til reelle kostnader.

I Kommuneproposisjonen foreslår Regjeringen å øke det statlige integreringstilskuddet for nyankomne
flyktninger med 5.000 fra 1. juli 2009, dvs. med en delårseffekt som forutsettes å være 2.500 på 1.
bosettingsår. Effekten av dette på årets integreringstilskudd er beregnet til 300.000. En oppdatering av
prognosen for integreringstilskudd viser imidlertid at forventet tilskudd kan oppjusteres med 6 500 000
i forhold til årets bosetting, samt ytterligere 2 000 000 knyttet til bosetting i desember 2008, som først
ble inntektsført i januar / februar 2009.


                                                                  20
Prognosen til byrådsavdelingen forutsetter kompensasjon for økt introduksjonsstønad og
kvalifikasjonsstønad. Disse stønadene reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp, som øker med
3,7 % fra 1. mai 2009. Dette håndteres hvert år sammen med lønnsoppgjør for øvrig.


Status måloppnåelse
                                       Tallfesting
                                       av mål for
Målformulering -                       Forrige     budsjettåret    Status etter
budsjett 2009                        resultat    (2009)       1. Tertial 09
SOSIALTJENESTE
Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.             668    695 (+4 %) 445
Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.            2 577   2.474 (- 4 %) 1 835
Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.            50 %        53 % Ikke målt
Flere skal få oppfølging i bolig og færre skal            606     Redusere 342
bruke midlertidig botilbud.                             med 5%.
Flere skal få oppfølging i bolig og færre skal            250         275 242
bruke midlertidig botilbud. Antall personer med
individuell oppfølging i egen bolig
Rett tjeneste og stønad til rett tid.                 920         920 395
Brukere innen LAR med individuell plan                    100 % av      80 % av brukerne i LAR
                                       brukere av     har pr. 1. tertial fått
                                       LAR skal få     informasjon om individuell
                                       tilbud om      plan.
                                       Individuell
                                       plan


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Sosialtjenesten må i samarbeid med NAV ha et hovedfokus på kvalifisering for arbeidsliv, samt
utredning for varige trygdeytelser, dersom arbeidsevnen ikke er tilstede. Denne strategien motvirkes
av det stramme arbeidsmarkedet, som nå synes å være mer stengt enn tidligere for brukerne i
sosialtjenesten, og særlig de med lange sosialhjelpskarrierer bak seg.

Det valg en som kommune står overfor er i hvilken grad ytelsesnivået kan opprettholdes som tidligere,
                                           1
herunder sosialhjelpsnivået og 80 % - regelen som i dag gjelder overfor varig trygdede .


Tjenesteområde 5 - Helsetjenester (forventet avvik - 0,9 mill)


Tall i mill
  Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                                  337,0
  Tjenesteområdets ramme 2009                                           353,7
  Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                                   5%


Utfordringer/Status i tjenestene
Det har vært usikkert om Helsedirektoratets tilskudd til helsetjenestene i Bergen og Bjørgvin fengsler i
2009. Byrådsavdelingen legger på bakgrunn av melding om tilsagn til grunn et statstilskudd som kan
opprettholde tilbudet om lag på nivået i 2008.

Det meldes et merforbruk i helsestasjonstjenestene på om lag 0,3 mill.

1
 Varig trygdede kan i Bergen søke om supplerende sosialhjelp som sikrer 80% av folketrygdens minstepensjon disponibelt etter
at boutgiftene er betalt.                              21
0,6 mill. av merforbruket gjelder krav om ekstra innbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning
som følge av høye utbetalinger på nasjonalt nivå i 2008. Disse utgiftene faktureres
kommunene direkte basert på antall innbyggere.


Status måloppnåelse
                               Tallfesting
                               av mål for
Målformulering -              Forrige     budsjettåret Status etter
budsjett 2009                resultat     (2009)    1. Tertial 09
HELSETJENESTE
Det anbefalte programmet i             75 %       90 % 78 % (varierer fra 50% til 88%
helsestasjons-, skolehelse-tjenesten og                  mellom resultatenhetene.
svangerskaps-omsorgen skal
gjennomføres.

Bedre samarbeidet mellom fastlegene     Ikke målt        90 %                  60*%
og de kommunale helse- og          tidligere.
omsorgstjenestene.

Sunnere oppvekstmiljø for barn og unge.        144      160                  62 %

Bedre tilgjengelighet til fastlegene.       3,2 %      4,0 %                 4,0 %

Styrke beredskapskompetansen.         3 øvelser    3 øvelser 0 øvelser (3 øvelser er forberedt til
                                     høsten 2009).
Redusere antall fallulykker i hjemmene.        554   Redusere Data tilgjengelig først mot slutten
                                med 10%. av året.

Helsetjenester for ungdom og studenter            Økt tilbud på  Tilbudet i Bergenhus til studenter
                               kveldstid    videreføres i 2009 med
                               flere dager i  kommunale midler. Det skal
                               uken skal    etableres ungdomshelsestasjon i
                               vurderes    Arna og Årstad. I Arna er tilbudet
                                       under etablering.Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
I det store og hele vurderes tjenesteområdet å være under kontroll ift økonomi. Enkelte resultatenheter
vil få oppfølging ift forventet merforbruk.


Tjenesteområde 16 - Administrasjon (forventet balanse)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             33,0
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     42,4
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             29%


Utfordringer/Status i tjenestene
Det forventes ikke avvik innenfor tjenesteområde 16 – Administrasjon.
                          22
Tjenesteområde 17 – Kontor for skjenkesaker (forventet balanse)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             1,7
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     0,5
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           - 72%

Utfordringer/Status i tjenestene
Det forventes ingen avvik innenfor tjenesteområde 17, Kontor for skjenkesaker og det ansees ikke å
være noen vesentlig økonomiske utfordringer på dette området i 2009.


Status - investeringer BHO
En gjennomgang av investeringsprosjektene viser at en i hovedsak er i rute i forhold til vedtatt
framdrift. BBB KF har ansvar for nybygg og ekstraordinært vedlikehold og utbedringer av boliger for
utviklingshemmede, mens BKB har ansvar for nybygg og rehabilitering av aldersinstitusjoner, både
innenfor ordinært investeringsprosjekt og de justeringer som er vedtatt som følge av statlig
tiltakspakke.

I forhold til forventede investeringskostnader melder BBB og BKB at de avsatte midler i øyeblikket ser
ut til å være tilstrekkelig dimensjonert.

Det største prosjektet, Kompetansesenter for demente og korttidssykehjem i Fyllingsdalen, som skal
stå ferdig ved utgangen av 2011 er i rute gjennom at forprosjekt for korttidssykehjemmet er avsluttet.
Det vil bli byggestart i løpet av 2009.

Ett bofellesskap for utviklingshemmede med 8 boenheter (Nedre Nattland) ferdigstilles i desember.
Det vil være byggestart på to bofellesskap i høst med ferdigstillelse tidlig høst i 2010 (Hylkje og Johan
Berentsens vei). I tillegg er ytterligere to bofellesskap finansiert av tiltakspakkemidler, samt økte frie
inntekter under prosjektering.

Det foregår tomtesøk i forhold til nytt omsorgsboliganlegg som i henhold til vedtatt økonomiplan skal
stå ferdig i 2011.

Det pågår ca 10 IKT - prosjekter i byrådsavdelingen, som innebærer enten nye eller tilpassede
fagsystemer på alle områder. Eksempelvis er e-læringsmodul på plass når det gjelder fagsystemet
Profil i pleie- og omsorgstjenesten. Flere pilot-prosjekter med håndholdte dataenheter i
hjemmetjenesten er avsluttet, og skal vurderes for full implementering.

Når det gjelder utvikling av nye tekniske løsninger i hjemmesykepleien er en ikke kommet så langt
som ønskelig.
Byrådsavdeling for barnehage og skole (forventet avvik – 62,4 mill)
I statsbudsjettet for 2009 er midler fra Kunnskapsløftet (bokpenger) videreført i rammen til
kommunene. Midlene skal prioriteres til økning av voksentettheten på 1. til 4. årstrinn. Dette vil gi
bedre tilpasning og tilrettelegging av undervisningen og forhåpentligvis kunne bidra til et redusert
press på spesialundervisning for disse årstrinnene. Midlene fordeles til skolene etter elevtall og også
vurdert opp mot resultater fra Levekårsundersøkelsen i Bergen kommune. Skolene er i 1. tertial i
gang med et forberedende tilsettingsarbeid og vurdering av sitt stillingsbehov. Det antas at mulige
omstillingsutfordringer og overtallighet i enkeltskoler vil bli små.
                          23
Tjenesteområde 1 – Barnehage og skole (forventet avvik - 62,7 mill)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           2 836
 Tjenesteområdets ramme 2009 (justert budsjett)                          2 968
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           4,7 %


Utfordringer/Status i tjenestene

Barnehageutbygging
Lovfestet rett til barnehageplass betyr at barn som har fylt ett år innen utgangen av august 2009 og
som søker plass innen fristen for hovedopptaket, skal ha rett til barnehageplass i Bergen kommune
innen utgangen av august i år.

Da søknadsfristen for hovedopptaket gikk ut 1. mars, var det 3265 søkere med lovfestet rett til plass.
128 av disse ønsker plass innen utgangen av 2009. I tillegg var det 299 søkere som fyller ett år i løpet
av 2009 og som ikke har rett til barnehageplass etter loven.

Rundt 3400 plasser blir ledige i løpet av 2009. I mars så det dermed ut til at alle søkere med
barnehagerett får tilbud om plass fra august, i tillegg til en del søkere uten lovfestet rett.

Det er store variasjoner i behovet for barnehageplasser i bydelene. I Fana og Arna er behovet lavest
med henholdsvis 79,2 prosent og 78,8. prosent. I Ytrebygda bydel er behovet for barnehageplasser
122, 5 prosent.

De fleste søkerne vil få plass i den bydelen de har søkt. I august vil det være nok plasser i bydelene
Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda og Åsane. Kommunen vil gjøre alt for at søkerne i de andre
bydelene får et tilbud om barnehageplass nærmest mulig området der det er ønsket plass.

Først når hovedopptaket er ferdig ved utgangen av august ser vi hvordan bildet ser ut for den enkelte
barnehage i den enkelte bydel. Noen barnehager melder om at det kan se ut til at det blir vanskelig å
få fylt opp alle plassene, mens det i andre barnehager vil være en rekke barn som står i kø.


Se egen statusbeskrivelse under ”Status og prognose – investeringer”


Det er behov for oppgradering av de kommunale barnehagenes bygningsmasse, og det er flere
barnehager som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Det er bevilget 22 mill. kr. til
vedlikehold av kommunale barnehager i 2009, og dette arbeidet er startet opp. Barnehager i
Bergenhus og Årstad er prioritert i første omgang, og det forventes at arbeidet starter i løpet av våren
2009. Parallelt arbeides det for at alle kommunale barnehager godkjennes etter forskrift om miljørettet
helsevern innen utgangen av 2009.


Barnehagens kvalitet
En daglig lunsjservering i kommunale barnehager som vil sikre barn variert og ernæringsmessig godt
sammensatt måltid ble igangsatt fra januar 2009. Flere barnehage har meldt om behov for kjøkken og
kjøkkenutstyr, og Byrådsavdeling for barnehage og skole er i ferd med å vurdere søknadene etter at
bystyret har bevilget midler til dette i 2009.

Barns muligheter for læring, utvikling og aktiv deltakelse er det fokus på gjennom:
 realfagsatsing gjennom pedagogiske utviklingsprosjekt, utviklingsarbeid og matematikkstudie
 utviklingsarbeid i språk og språkkartlegging
 kompetanseheving av personale (kompetansekartlegging)
 prosjektet "den kulturelle bæremeisen"
 utvikling og tilrettelegging av det faglige tilbudet til de yngste barna
 bedring av språkforståelsen blant minioritetsspråklige barn


                          24
  Videreutvikling og kvalitetssikring av det helhetlige system for kvalitetsutvikling med fokus på plan,
  dokumentasjon og vurdering

Sammenlignet med andre ASSS-kommuner er andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter med
barnehageplass lav i Bergen, selv om det har vært en økning fra 2007 til 2008 på 221 barn. Det er en
utfordring å få minoritetsspråklige foresatte til å søke barnehageplass for sine barn.

Når det gjelder sykefraværet viser tall fra 1. kvartal 2008 at BBS har en oppgang i fraværet fra 9,7 % i
1/08 til 10,0 % i 1/09. Barnehagene har stort sett uendret fravær mens skolene har en oppgang på
0,5%.

Brukerundersøkelse foresatte 2009 - Barnehage
Brukerundersøkelsen for barnehage er gjennomført, og vi venter på resultatene fra denne
undersøkelsen. Resultatene forventes å foreligge i mai/juni.


Skole
Å kunne finansiere driftskonsekvensene av skolebyggsatsingen uten at dette går på bekostning av
kjernevirksomheten, er en hovedutfordring som i økende grad vil gjøre seg gjeldende de kommende
år.

Elevkompetanse - rammer for læring
I 2009 er en av målsettingene å øke læringsutbytte i basisfagene. Bergenselevene gjør det bedre på
de nasjonale prøvene i 2008 enn i 2007 og elevene i Bergen scorer høyest av storbyene i Norge når
det gjelder grunnskolepoeng.
Byrådsavdeling for barnehage og skole har i 2008 styrket oppfølging av læringsarbeidet på skolene
gjennom en økning av kapasitet og kompetanse på fagoppfølging av skolene. Fagoppfølgingen er et
redskap for bedre styring med kvalitetsutviklingen i bergenskolen. Det er i denne forbindelse
utarbeidet kvalitetsstandarder for skolene på satsingsområdene lesing, realfag og IKT og opprettet en
oppfølgingsgruppe som skal arbeide sammen med skolene om faglig kvalitet innenfor
satsingsområdene. Dialogmøter mellom skole og fagoppfølgingsgruppe er gjennomført på alle skolene
i perioden januar-mars 2009. Det er fremdeles en utfordring å øke læringsutbyttet og det er for store
ulikheter i læringsutbytte mellom skolene.

Bergen kommune har som mål å styrke lærerens rolle i bergensskolen. Dette gjøres blant annet
gjennom å satse på kompetanseheving av lærere. Sammenlignet med de andre store byene har
Bergen kommune nest høyest andel lærerårsverk med godkjent pedagogisk utdanning og det er stor
aktivitet og deltakelse i kompetanseutvikling blant lærerne i bergensskolen.
Bergen kommune har nylig tatt i bruk et elektronisk kompetansekartleggingsverktøy som er et viktig
verktøy for å registrere og oppdatere personalets kompetanse i skoler, og høsten 2008 ble det gjort en
omfattende registrering av bergenslærernes kompetanse.

Videre er skolene gjennom handlingsplanen utfordret til å ha fokus på å styrke lærerens rolle. I
handlingsplanen formulerer og konkretiserer hver skole hva som må være på plass for å nå dette
målet og hvordan de arbeider på sin skole med denne utfordringen

Særlig er det en utfordring å øke lærernes realfagskompetanse. På småskoletrinnet har 59 % av
matematikklærerne mindre enn 30 studiepoeng i matematikk, på mellom trinnet har 56 % av
matematikklærerne mindre enn 30 studiepoeng. På ungdomstrinnet har 68 % av matematikklærerne
mindre enn 60 studiepoeng i matematikk.

I bergensskolen er det et mål å øke motivasjonen, trivsel og læringsutbytte, med særlig fokus på
gutter. Skolen kan gi viktige bidrag til å redusere prestasjonsgapet mellom ulike grupper av elever, om
det gjelder kjønn, etnisitet eller klasse, men her finnes det ikke enkle løsninger og nyere forskning
peker på at tiltak rettet mot bare en gruppe kanskje ikke er veien å gå, men at det her kreves et
langsiktig arbeid rettet mot å øke læringsmulighetene til alle elevene i skolen. Gjennom
handlingsplanen er alle skolene utfordret til å sette fokus på dette, og til å formulere og konkretisere
hvordan de vil jobbe med dette.
                          25
Elevundersøkelsen viser som tidligere at det er forskjeller når det gjelder gutter og jenters motivasjon
og trivsel, jentene er gjennomgående mer motiverte og trives bedre på skolen. Resultatene i
skoleprestasjoner viser også som tidligere at det er ulikheter mellom gutters- og jenters
skoleprestasjoner. Jentene oppnår bedre resultater enn guttene i alle standpunktkarakterer utenom i
kroppsøving.

Kvalitetsmeldingen viser som i fjor at det er for mange som synes det er for mye uro i skolen, og for
mange som blir forstyrret i arbeidsøktene. Det er forskjeller mellom trinn på hvor mye uro elevene
opplever, flere på 10.trinn enn på 7.trinn synes at læreren ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen,
flere som oppgir at de forstyrrer andre elever og flere som oppgir å bli forstyrret av andre elever. Det
er også store forskjeller mellom skoler.

Skoleutbygging
I 2009 og 2010 er det bevilget 415 mill. kr. til utbedring av skolenes fasader. Prosjektet er kommet
godt i gang, og arbeidet ved de første skolene er startet opp.

Målsettingen om av alle skoler skal være inneklimagodkjent i løpet av 2009, kan bli vanskelig å
realisere. Pr. dags dato er 61 av grunnskolene i Bergen godkjent. Tiltak for å få resten godkjente er
under planlegging. I perioden 2007-2009 er det avsatt 91 mill. kr til formålet. Det tas sikte på at en vil
være i gang med tiltak ved samtlige skoler i 2009 og at tiltak ferdigstilles i 2010.

Se egen statusbeskrivelse under ”Status og prognose – investeringer”

Foresattes tilfredshet med skoletilbudet:
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. februar til 15. mars 2009. Totalt ble det
gjennomført 4156 intervju (gj.snitt ca 50 intervju pr. skole), med et tilfeldig utvalg av foresatte til elever
i 4-10.klasse. Foreldreundersøkelsen gir en status i forhold til opplevd kvalitet på tjenesten. Nedenfor
vises oppsummering pr. temaområde for 2007, 2008 og 2009:


              Alle kompetanseområdene samlet – Bergen total
Her legges det inn kommentarer til resultatene fra brukerunderøkelsen på skole.
                           26
Resultatene er svært stabile og gir et godt bilde av de foresattes syn. De foresatte er svært godt
fornøyde med at barn og unge synes å trives godt og er trygge i skolesammenheng. Årets
brukerundersøkelse viser en fremgang på samtlige områder, utenom fysisk aktivitet hvor en ser en
svak nedgang.

Når en betrakter 2009-resultatene samlet, framstår et tydelig bilde av at foreldrene er mer fornøyde
med bergensskolen nå enn tilfellet var i 2007 og 2008. De områdene som tidligere har hatt lav score
på fornøydhet, eks: "Digital kompetanse" og "Matematikk og naturfag" - viser den største fremgangen i
fornøydhet i 2009.

Gjennomgående er foreldrene til elever på barnetrinnet (4-7.trinn) mer fornøyde enn foreldre til elever
på ungdomstrinnet (8-10. trinn). Kvinner som blir spurt i undersøkelsen er mer fornøyde enn menn.

Resultatene viser imidlertid forskjeller mellom bydeler, årets resultater viser nedgang i flere områder
for bydelen Bergenhus.


                             Tallfesting
                             av mål for
Målformulering -               Forrige   budsjettåre Status etter
budsjett 2009                resultat  t (2009)  1. Tertial 09
BARNEHAGE
Realisere full barnehagedekning             Søkerliste  332 barn har rett til plass, og innen
                             pr. 1.3.   utgangen av august ser det ut til å bli
                             2009     etablert tilsvarende antall nye
                                   barnehageplasser.
Få alle barnehager               78,5 %    100,0 % 49 barnehager er godkjent, og 23 er
inneklimagodkjente                          ikke godkjent.
Styrke barns muligheter for læring,                  Se verbal omtale av delmål nedenfor:
utvikling og aktiv deltakelse,
gjennom: (se verbal omtale
nedenfor)


Realfagsatsing gjennom pedagogiske                   Gjennomført kurs og nettverksamlinger
utviklingsprosjekt                           i følge aktivitetsplan for barnehagene
                                    2009
Prosjektet "språk og tallforståelse"                  Gjennomført kurs og nettverksamlinger
                                    i følge aktivitetsplan for barnehagene
                                    2009
Kompetanseheving -                           Kontakt med leverandør, møte i mai
kartleggingsverktøy
Den kulturelle bæremeisen                       15 barnehager deltar,
Faglig utvikling i tråd med vedtatt felles               Oppstart pilotprosjekt 31.mars 2009
profil                                 med 1 barnehage fra hver bydel.
                                    Første opplæringsrunde med ICDP er
                                    gjennomført.
Utvikling og tilrettelegging av det                  Oppstart pilotprosjekt 31.mars 2009
faglige tilbudet til de yngste barna                  med 1 barnehage fra hver bydel.
Videreutvikle og kvalitetssikre helhetlig               Oppstart pilotprosjekt 31.mars 2009
system for kvalitetsutvikling med fokus                med 1 barnehage fra hver bydel
på plan, dokumentasjon og vurdering
Bedring av språkforståelsen blant                   Gjennomført kurs og nettverksamlinger
minoritetsspråklige barn ved å tilby                  i følge aktivitetsplan for barnehagene
flere barnehageplass                          2009
                             27
Redusere sykefraværet         12,3 %     10,3 % Lokale arb.miljøgrupper er i startfasen.
                   (2008)        Ser på lokale tiltak. 2,5 mill foreslås
                              tildelt til nærmiljøprosjektet, som får
                              ansvar for tildeling til konkrete tiltak i
                              våre enheter.
Øke antall minoritetesspråklige    10,3 %     15,0 % Økt med 221 barn fra 2007 til 2008.
barn i barnehagene          (2007)        Tallrapportering for 2009 skjer i juni og
                              desember.
SKOLE
Øke læringsutbytte i basisfagene    3,12          Sentralt gitt eksamen 2008
(realfag)               (2007)          gjennomsnitt 3,3. Landsgjennomsnitt
                                for 2008: 3,2. Vår standard: bedre enn
                                landsgj.sn. Mål oppnådd
Øke læringsutbytte i basisfagene  75,4%,    77,1%,     Matematikk:Ferdig med
(realfag)             mestrings  mestrings-   oppfølgingsarbeid på alle skolene pr
                  nivå 2 og  nivå 2 og 3  3.april. Mestringsninå for 2008: 77,4%.
                  3 (2007)   (2008)     Mål oppnådd Resultater 2009 vil bli
                                lagt frem etter nasjonale prøver til
                                høsten.
Øke læringsutbytte i basisfagene  73,7%,    84,4%,     Mestringsnivå 3,4 og 5 oppnådd
(realfag)             mestrings  mestrings-   resultat gj.sn: 75,4. Fortsatt noe under
                  nivå 4 og  nivå 4 og 5  vår målsetning men over nasjonalt
                  5 (2007)   (2008)     gjnsnt (74,7). Ferdig med
                                oppfølgingsarbeid på alle skolene pr
                                3.april. Resultater 2009 vil bli lagt frem
                                etter nasjonaleprøver til høsten.
Øke læringsutbytte i basisfagene  3,4 (2008)   3,6 (2009)  Brukerundersøkelsen foresatte
(realfag)                           (læring-realfag): Matematikk og
                                naturfag: Resultatet for 2009 viser en
                                fremgang, hvor 83 % av foresatte er
                                godt eller middels fornøyd med
                                elevenes opplæring i matematikk og
                                naturfag.
Øke læringsutbytte i basisfagene  3,9 (2008)   4,0 (2009)  Elevundersøkelsen (læring realfag):
(realfag)                           Resultatene foreligger om kort tid.
Øke læringsutbytte i basisfagene  4,8 (2008)   3,5 (2009)  Gj.snitt: Ungdomsskolen: 2,8
(IKT)                             elever/pc. Kombinerte skoler 3,7
                                elever / pc, barneskoler 4,1 elever / pc.
                                Forøvrig gjennomføres Bergensprøven
                                IKT (digital prøve) i mai 2009 for
                                5.trinn.
Øke læringsutbytte i basisfagene  3,0 (2008)   3,0 (2009)  Ref. resultater fra
(IKT)                             brukerundersøkelsen 2009 - digital
                                kompetanse. Klar fremgang i forhold til
                                forrige måling.
Øke læringsutbytte i basisfagene     3,9   3,9 (2009)  Elevundersøkelsen viser at de (elever i
(IKT)                 (2008)          7. og 10.trinn) som bruker PC til arbeid
                                i skolen flere ganger i uken er 77 %.
                                Fremgang fra 2007, da var det 67 %.
                                Bruk av PC hjemme: økt fra 55 % (07)
                                til 62 % (08). Størst skår hos jenter i
                                10.trinn med 82 %. Forskjell mellom
                                gutter og jenter 10.trinn er hhv 82 %
                                og 75 %.
Øke læringsutbytte i basisfagene  80 %     100 %     Gjennomsnitt: Mestringsnivå 2og 3:
(lesing)              mestrings  mestrings-   78,8. Landsgj.snitt: 75,4. Over
                  nivå 2 og  nivå 2 og 3  landsgj.snitt.
                  3
Øke læringsutbytte i basisfagene  85 %     100 %     Gj.snitt 74,5. Landsgj.snitt: 72,9.
(lesing)              mestrings  mestrings-   Framgang fra 2007, over


                        28
                  nivå 3, 4  nivå 3, 4 og landsgjennomsnittet, men under
                  og 5     5       Bergen sitt mål
Øke læringsutbytte i basisfagene       3,8  4,0 (2009) Brukerundersøkelsen foresatte:
(lesing)                 (2008)        "Leseopplæring og lesestimulering".
                                Resultatet for 2009 viser en fremgang,
                                hvor 89 % av foreldrene er godt eller
                                middels fornøyd med leseopplæringen
                                og lesestimuleringen.
Øke læringsutbytte i basisfagene  Lesetester         Gj.snitt Bergen: 20,9 % i kritisk sone.
(lesing)              gjennomf          Svakere enn standard
                  ørt vår
                  2008.
                  Avventer
                  resultater.
Øke læringsutbytte i basisfagene    84,9 %         Gj.snitt 17,6 i kritisk sone. Svakere
(lesing)                 (2007)        enn standard
Få alle skoler inneklimagodkjente    67,0 %    100,0 % 37 skoler mangler
                                inneklimagodkjenning, hvorav 12
                                krever store rehabiliteringsarbeider.
Styrke lærernes rolle            150        152 lærere deltar i kompetanse og
                   (2008/200         videreutd. + ca 20 morsmålslærere.
                       9)        Målet var 150 lærere.
Styrke lærernes rolle        3,0 (2008)         Bergen: 3,4. Landsgj.sn: 3,5. Over
                                vårt mål, noe under landsgj.sn.
Minske uroen i skolen        3,9 (2008)         Elevundersøkelsen: "Må lærerne
                                bruke mye tid på å få ro i klassen?"
                                Framgang for 7. trinn fra 51 til 56 %
                                som sier Av og til, sjelden eller aldri,
                                dvs forbedring fra 07 til 08, spesielt
                                gledelig framgang for guttene, der
                                forskjellen er 10 % poeng fra 50 til
                                60%.
                                For 10. trinn er det ingen forskjell, 54
                                % i tre beste svaralt. begge år.

                               "Blir du forstyrret av at andre elever
                               lager bråk og uro i arbeidsøktene?"
                               Omtrent ingen forskjell fra 07 til 08
                               samlet sett. For 7. trinn svarer 73 % Av
                               og til, sjelden eller aldri, for 10. trinn
                               64%. Små forskjeller mellom kjønn,
                               guttene både 7. og 10. trinn har svak
                               forbedring, mens jentene, begge trinn,
                               har tilbakegang.
Øke særlig gutters motivasjon,   2,8          4,2 Gutter: 4,2 Jenter: 4,3. Samme resultat
trivsel og læringsutbytte      (gutter)         som i 2007.
                  3,7
                  (jenter)
                  (7.trinn
                  2008)
Øke særlig gutters motivasjon,   4,2          4,5 Bergen: 4,3. Landsgj.sn: 4,3. Noe
trivsel og læringsutbytte      (gutter)         under mål.
                  4,3
                  (jenter)
                  (7.trinn
                  2008)
Øke særlig gutters motivasjon,   4,0            Grunnskolepoeng: Begge kjønn: 4,1.
trivsel og læringsutbytte      (gutter)          Gutter: 3,94 Jenter 4,27. Noe lavere
                  4,3            enn i 2007. Samlet sett er det bedre
                  (jenter)          enn i 2007.                        29
                    (2007)

Rehabilitere/bygge nye skoler                   Realiseres i tråd med vedtatt
                                  økonomiplan.
Øke læringsutbytte i basisfagene      75,6 %         Kritisk sone 13,49. Mål:13. Noe
(realfag)                 (2008)         svakere enn mål


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Byrådsavdeling for barnehage og skole melder en årsprognose pr. 30.04.09 på -62,4 mill. Avviket
fordeler seg slik på tjenesteområdene:


         1A Barnehage                        - 53,6 mill.
         1B Skole                           - 9,1 mill.
         16 Administrasjon                        0,3 mill.
         Sum                             -62,4 mill.


Barnehage
Samlet avvik innenfor barnehageområdet er - 53,6 mill. Resultatenhetene melder pr. april 2009 en
negativ prognose på -1,8 mill. Sentralt er det satt av omfordelingsmidler på 3 mill, som skal fordeles på
resultatenhetene etter søknad, og som bedrer prognosen tilsvarende.

Underdekning skjønnsmidler 2009
Som tidligere meldt dekker ikke skjønnsmidlene alle kostnadene ved etablering av nye
barnehageplasser. For å kunne oppfylle barnehageretten fra 1. august vil det i 2009 etableres nye
barnehager i første halvår. Skjønnsmidler til aktivitetsvekst det enkelte år, gis for bare fem måneder,
uavhengig av etableringstidspunkt, og dette innebærer en vesentlig underfinansiering av
barnehagesatsingen.

Videre er satsene for skjønnsmidler basert på gjennomsnittskostnader (for et utvalg kommunale og
private barnehager) og tar ikke hensyn til kostnadsvariasjoner mellom kommunene. Bergen og de
øvrige storbyene har høyere tomte- og utbyggingskostnader enn de øvrige kommunene. Satsene for
skjønnsmidler fanger heller ikke opp kapitalkostnader i tilstrekkelig grad. Avskrivingskostnadene er
basert på historisk lavere kostnader ved tidligere barnehageutbygging, og renteutgiftene til nye
barnehagebygg inngår ikke i tilstrekkelig grad.
I tillegg har investeringstilskuddet ligget fast over flere år. I dagens ordning avkortes investerings-
tilskuddet mot momskompensasjonen. I en situasjon med høye investeringskostnader i forbindelse
med realisering av full barnehagedekning, vil momskompensasjonen overstige investeringstilskuddet.

Barnehageavtalen i Stortinget av 2003 og barnehagereformen i 2004 forutsatte at staten skulle
fullfinansiere alle merutgifter, mens kommunen skulle opprettholde sin egenfinansiering av
barnehagene på samme nivå som i 2003. Barnehagereformens forutsetninger om statlig
fullfinansiering var i stor grad innfridd for årene fram til 2006, men fra 2007 var kommunenes netto
driftsutgifter vesentlig høyere enn fastsatt i forliket. Dette har medført statlig underfinansiering og
kommunal egenfinansiering. Den gjennomsnittlige underfinansieringen for storbyene i forhold til
kommunaldepartementets skjønnsmiddelsatser for 2008 er beregnet til om lag 20 000 kroner pr.
heldagsplass pr. år (jf. KS-rapport "Rammefinansiering av barnehager").

Med bakgrunn i planlagte barnehageplasser 2009 utgjør et realistisk anslag på tildeling av
skjønnsmidler 2009 kr. 311,9 mill (budsjetterte skjønnsmidler 2009). I byrådsavdelingens ramme for
2009 er det budsjettert med inntekter på 350,2 mill. Dette innebærer en manglende budsjettdekning
knyttet til skjønnsmidler på 39,2 mill som utgjør et betydelig uløst salderingsbehov i rammen for 2009.
27 mill av beløpet skyldes statlig underfinansiering av barnehageplasser i storbyene.


Høye kostnader ved etablering av barnehager i midlertidige lokaler:
                          30
Den sterke barnehagesatsingen, og etableringen av de midlertidige barnehagene, har medført økt
press på rammen for husleiekostnader, og gjør seg gjeldende i 2009 med følgende budsjettutfordring:

                                     Aktivitet 2009  Manglende
                                     (leie jan.09 x budsjettdekning
Husleiekostnader - barnehage 2009           Ramme 2009        12)      2009
119000 Husleiekontrakter                 2 814 600      10 549 600   -7 735 000
119001 Internhusleie                  41 952 700      44 834 200   -2 881 500
SUM                           44 767 300      55 383 800  -10 616 500

Spesielt har etableringen av de midlertidige barnehagene gitt negativt budsjettavvik, og for 2009 gjør
den manglende budsjettdekningen seg gjeldende med - kr. 10,6 mill. De høye kostnadene ved
etablering av barnehager i midlertidige lokaler dekkes ikke av skjønnsmidlene eller
investeringstilskuddet til midlertidige lokaler.

I 2008 ble det bevilget 6 mill til etablering av Rådalslien midlertidige barnehage, som en
engangsbevilgning over driftsbudsjettet. På slutten av året ble det avklart med BKB at alle
kostnadene ikke var klare for fakturering i 2008, på grunn av forskjøvet ferdigstillelse av
prosjektet. Restbeløp for fakturering i 2009 utgjør 5 mill. Avviket er ikke inkludert i prognosen for
avdelingen.

Det knytter seg noe usikkerhet til prognosen innenfor barnehagesektoren, bl.a. når det gjelder
nøyaktig tidspunkt for oppstart av de nye barnehagene i 2009.


Skole
Samlet avvik på skoleområdet er - 9,1 mill. Resultatenhetene inkl. PPT og byomfattende tjenester
melder pr. april 2009 en negativ prognose på - 2,3 mill.

Sentralt i byrådsavdelingen har en et avvik på - 5,5 mill som kan tilskrives satsøkning for
vaktmestertjenester, gjesteelever og spesialundervisning i friskolene.

I tillegg er det i prognosen lagt til grunn en utfordring på -1,3 mill knyttet til kommunens egenandel til
statlig initiert videreutdanningstilbudet til lærere i bergensskolen.


Tjenesteområde 16 – Administrasjon (forventet avvik +0,3 mill)

Det forventes et positivt avvik innenfor administrasjon med 0,3 mill.
Status - investeringer BBS

Barnehage
Prosjekter som er ferdigstilt
Radiostasjonen naturbarnehage- ferdigstillelse august 2008
Øyjorden barnehage - ferdigstillelse oktober 2008
Mulesvingen barnehage- ferdigstillelse november 2008
Mulighetsstudie av tre kommunale tomter med tanke på midlertidig bruk - ferdig september 2009
Rådalslien midlertidige barnehage- ferdigstillelse lokaler og utomhus- desember-08/januar-09

Prosjekter under bygging
Oppveksttun- Lyshovden og Løvås oppvekstun forventes ferdig- august 2009.

Prosjekter med oppstart av byggearbeider i høst:
Oppveksttun- Gimle oppveksttun - forventes ferdig desember 2009.                          31
Tiltakspakke I og II vedlikehold og rehabilitering- Forventes ferdigstilt desember 2009.

Prosjekter med oppstart av tilretteleggingsarbeider/byggearbeide
Krybbesmauet oppveksttun - forventes ferdigstillelse 2010.
Årstad brannstasjon barnehage- tilrettelegging for permanent drift.


Prosjekter under planlegging
 Rådalslien midlertidige barnehage- Avvikling av barnehagearealer planlegges gjennomført vår
  2010. Midler til gjennomføring av avvikling må beregnes.
 Regulering av tomter: a) Ravnebjerget forventes ferdig regulering i 2009 og ferdig bygg 2010.
  b)Solheimslien- forventes ferdig regulering i 2010, c) Skansemyrsveien forventes ferdig regulering
  2010.
 Avvikling av midlertidige barnehageplasser i Storetveit, Kristianborg, Olsvik. Nygårdsparken,
  Montana og Ytrebygda barnehage
 Apeltun barnehage - Utvidelse av barnehagen. Forventes ferdigstilt 2010
 Utvidelse Gyldenpris barnehage. Forventes ferdigstilt 2010
 Valheim skole. Forventes ferdigstilt 2010/11
 Minde barnehage- utvidelse innarbeide midler til gjennomføring.


Skole
Under følger status for de kommunale utbyggingsprosjektene i vedtatt økonomiplan 2009-2012.


Prosjekter som er ferdige eller under ferdigstilling:
 Paviljonger på Skeie skole. Ferdig mai 2009.
 Kyrkjekrinsen. Det meste er ferdig mai 2009. Trafo flyttes sommer 2009.
 Tveiterås skole. Miljørettet helsevernprosjekt. Planlegges ferdig før sommeren 2009

Prosjekter under bygging:
 Rå skole, diverse ombygging og rehabilitering. Mye ferdig. Resten utføres i 09/10 og koordineres
  med inneklima/fasader.
 Storlia skole, 1. btr. Byggearbeider startet i november 2008. Planlagt ferdig høsten 2010.
 Oppveksttun på Løvås. Planlagt ferdig august 2009
 Oppveksttun på Lyshovden. Planlagt ferdig september 2009.

Prosjekter med oppstart av byggearbeider i inneværende år:
 Ådnamarka, utvidelse og ombygging. Byggestart mai 2009. Ferdig årsskiftet 2010/11.
 Søråshøgda, utvidelse og ombygging. Byggestart juni 09. Ferdig årsskiftet 2010/11.
 Hop basketballhall. Oppstart vår 2009. Ferdig august 2010.
 Midtun uteområde. Planlagt ferdig høsten 2009.
 Gimle. Oppveksttun og nytt skolekjøkken. Oppstart i sommer. Planlagt ferdig desember 2009.
 Minde, mindre tiltak, bl.a. i vaktmesterbolig. Oppstart i sommer. Planlagt ferdig des. 2009
 Avlastningsskole for NyKrohnborg og Landås. Prosjekt ikke avklart. Ønsket ferdig til årsskiftet
  2009/10.
 Lone. Krisepakke. Paviljong til erstatning for Gamleskolen. Planlagt ferdig i 2009.
 Mjølkeråen. Krisepakke. Erstatte to av skolens eldste paviljonger. Planlagt ferdig i 2009.
 Garnes barneskole. Liten arealutvidelse/ombygging. Planlagt ferdig i 2009.

Andre prosjekter under planlegging:
 NyKrohnborg bydelssenter; skole, barnehage, kultur og idrett. Planlagt ferdig årsskiftet 2011/12.
 Bønes flerbrukshall. Planlagt ferdig 2010. Ut fra midlene på investeringsbudsjettet blir hallen
  prosjektert som en idrettshall av håndballstørrelse (uten black-box areal).
 Alvøen, trafikkløsning. Planlagt ferdig 2011.
 Nattland/Hunstad, samlokalisering, utvidelse og rehabilitering. Planlagt ferdig i 2012.
 Hellen skole, utvidelse og rehabilitering. Planlagt ferdig i 2012.                          32
  Garnes ungd.skole, ny skole eller utvidelse og rehabilitering. Planlagt ferdig 2012.
  Ny skole Søreide. OPS-prosjekt. Planlagt ferdig 2012.
  Leikvang, ny ungdomsskole og idrettshall, OPS-prosjekt. Planlagt ferdig 2012.
  Ulsmåg, rehabilitering og utvidelse. Planlagt ferdig i 2012
  Landås bydelssenter; skole og barnehage + ?. Planlagt ferdig 2012/13 (bygges etter
  NyKrohnborg)
  Ny barneskole Tunesflaten, 1.btr. + flerbrukshall. Planlagt ferdig 2012.

Miljørettet helsevern:
Planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak på ca. 35 skoler for å få alle skoler godkjent etter
forskrift om miljørettet helsevern.

I denne forbindelse er det i tidligere og gjeldende investeringsprogram avsatt i alt 63 mill. I noen
tilfeller er det behov for avlastningslokaler i utførelsesfasen. Pr i dag er det 6 skoler som er så
omfattende å rehabilitere at behovet for avlastningslokaler vil være til stede. De skolene det gjelder er
Ytrebygda, Møhlenpris, Vadmyra, Midtun, Minde og Åstveit. På Lone og Mjølkeråen har en konkludert
med at arbeidene kan gjennomføres uten avlastningslokaler.

Med avlastningslokaler forstår vi i denne forbindelse paviljonger som kommunen skal leie.

I tråd med anbefalinger fra Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) er det
regnskapssjefens vurdering at denne typen utgifter ikke kan klassifiseres som investeringer, men skal
føres i driftsregnskapet. Det kan da gjøres en balansert budsjettjustering hvor investeringsbudsjettet
reduseres på utgifts- og inntektssiden med det nødvendige beløp. I driftsbudsjettet gjøres det en
balansert justering av lik størrelse ved at overføring til investeringsregnskapet reduseres og erstattes
med tilsvarende beløp til leie av paviljonger.

I vedtatt budsjett for 2009 er det budsjettert med ca. 105,9 mill. i ubunden generell overføring fra
driftsregnskapet.

Utgiftene til avlastingslokaler som vil påløpe i 2009 er pr i dag estimert til mellom 10 og 12 mill. kr.
Grunnet usikkerhet omkring fremdrift av inneklimaprosjektene må en imidlertid på det nåværende
tidspunkt ta visse forbehold, og en vil komme tilbake med et mer nøyaktig estimat - med forslag til
inndekking - i 2. tertialrapport.

415 (BKB-prosjekt):
Planlegging og gjennomføring av fasadearbeid på alle skoler som har behov for oppgradering.
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (forventet avvik -9,5 mill)
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) er en stor produsent av viktige tjenester, som
har avgjørende betydning i bergensernes dagligliv. Byrådsavdelingen ivaretar den overordnede
planleggingen av Bergen kommunes fysiske utvikling, hvor målet er å gjøre byen stadig mer
spennende og velfungerende. Byutviklingen er krevende. I byrådsavdelingens arbeidsfelt møtes
motstridende interesser, som alle skal ivaretas på en tillitvekkende måte. For å møte disse
utfordringene arbeider vi for å oppfylle følgende overordnede mål:

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling vil i samspill med andre skape en bærekraftig og
velfungerende by, bygget på Bergens tradisjon og egenart.

Byrådsavdelingen består av sentral stab inndelt i 4 seksjoner, samt 6 fagetater (resultatenheter).

Ved utgangen av 1. tertial 2009 melder BKMB om et forventet merforbruk (underskudd) ved årets slutt
på kr 9,5 mill. Prognosen er basert på en forutsetning om at driften holdes på dagens nivå.                           33
Tjenesteområde 8 – Samferdsel (forventet avvik -13,5 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             135,4
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      139,0
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             2,6 %


Utfordringer – status i tjenestene
I 2009 og 2010 er det avsatt et ekstraordinært investeringsbudsjett til rehabilitering av kommunale
veier, fordelt med kr 40 mill. i inneværende år, og kr 35 mill. i 2010. Sammen med det årlige budsjettet
på kr 6 mill. har en dermed tilgjengelig kr 46 mill. rehabilitering i 2009. Konkurranse om dette
oppdraget er gjennomført, og arbeidet blir utført i det kommende sommerhalvåret.

Årets vintersesong (januar – mars/april) forløp med kostnader til vinterveihold omtrent som budsjettert:
I alt kr 15 mill. var avsatt til snørydding og forbruk av kjemikalier, regnskapsmessig forbruk utgjør
mellom kr 14 og 15 mill. Vårrengjøringen av veiene startet medio april da vinteraktivitetene var ferdig.

Skisseprosjekt for broen over Damsgårdssundet er mottatt fra konsulent. Prosjektet bearbeides med
tanke på utforming og kostnader. Avklaring ventes ferdigstilt i løpet av mai/juni. Tilbud for
grunnundersøkelser er innhentet.

Samferdselsetaten i har skissert en anbefalt løsning for finansiering og videre organisering / framdrift
for å få på plass opplysningsskilt som viser ledig parkering i de enkelte parkeringshus i Bergen
sentrum. BKMB anbefaler at Bergen kommune tar ansvar for detaljprosjektering og innhenting av
tilbud på nytt visningssystem i samsvar med prinsipp i foreliggende forprosjektrapport, og at utgifter til
dette på ca kr 700.000 dekkes inn gjennom tertialrapport 1-2009.

Bergen kommune har etter søknad fått tildelt kr 1,5 mill. til kartlegging av fremkommelighet til / fra
bussholdeplasser på sentrale busstraséer (BRA-prosjekter). Tilsagnet krever 25 prosent
egenfinansiering.


Status måloppnåelse
Status pr. 1. tertial er tilfredsstillende for de fleste budsjettmål innen samferdselsområdet. Trafikk-
sikringsprosjekter gjennomføres så raskt som bl.a. markedssituasjonen i anleggsbransjen tillater.

                                 Tallfesting
                                 av mål for
Målformulering -                Forrige     budsjettåret   Status etter
budsjett 2009                  resultat     (2009)      1. Tertial 09
SAMFERDSEL
Tilfredsstillende og forutsigbar        Ingen (0) ikke  Ingen (0) ikke  Ingen (0) ikke planlagte
fremkommelighet for veifarende         planl.      planlagte    veistegninger.
                        veistenginger  veistenginger
Innbyggere og tilreisende skal oppleve     Under 100    Under 100    4 klager på forsøpling i 1. tertial.
Bergen som en ren by              klager i 2007  klager pr. år
Gjennomføre trafikksikrings-prosjekter på    Gjennomført   Gjennomføre   Ca. kr 3,4 mill. er anvendt hittil i
kommunale veger iht. prioriteringer i      tiltak for 6   tiltak for 9   år av budsjettposter på kr 9 mill.
Trafikksikkerhetsplan og vedtatt budsjett    millioner i   millioner i   Arbeidet er i rute ift. prioritering i
                        2007       2009       TS planen.
Sentrumsbussen er i drift            -        Start      Startet opp igjen 3. november
                                 Sentrumsbuss   2008. Drift med nye miljøbusser
                                         fra 1.juli 2009.
Bybanen: Strekningen Sentrum –         -        Testkjøring   Arbeidet på strekningen Sentrum
Wergeland skal være klar for testkjøring             klar       – Wergeland er pr. 1. tertial i
ved utløpet av 2009                                henhold til plan.                          34
Bybanen: Verkstedlokaliteter på Kronstad    -        Verksted     Arbeidet med verksteds-
skal være ferdigstilt                     ferdig      lokalitetene på Kronstad er pr.
                                        1. tertial i henhold til plan.


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)

Forholdet til Bergen Bydrift AS
Driftskontraktene på samferdselsområdet ble fornyet i april 2009. Nye driftsavtaler med hhv. Bydrift,
Løvaas AS og Rivenes AS har en årskostnad som ligger 24,7 mill. høyere enn Samferdselsetatens
rammer i 2009. Delårsvirkningen for 2009 utgjør kr 15,5 mill. Byrådet vil frem mot 2. tertialrapport,
vurdere om innsatsen på området kan reduseres.

Ifm. sak om omdanning av Bydrift Bergen KF til aksjeselskap, fattet bystyret følgende vedtak
(vedtakspunkt 6, bystyresak 36/09, møte 23/2-2009):

  Bergen Bydrift AS får i en periode på 3 år fra 01.01.2009 tildelt kontrakter fra Bergen kommune,
  fortrinnsvis fra Samferdsels- og VA-etaten, for et beløp på anslagsvis MNOK 80 – 90 pr. år.
  Samferdselsetaten kompenseres for ekstrakostnader knyttet til eksisterende veivedlikeholdsavtale
  med Bydrift Bergen KF, og som utløper den 15.04.2009. Disse merkostnadene estimeres til
  MNOK 5, og vil bli dekket etter endelig avregning. I 1. tertialrapport 2009 vil byrådet komme
  tilbake til endelig finansiering av dette beløpet ved å øke opp Samferdselsetatens budsjett.

Samferdselsetaten har mottatt en foreløpig oversikt over Bydrift sitt underskudd på samferdsels-
kontrakten for perioden fra 1.1.2009 – 15.4.2009, der foretakets merforbruk for perioden er stipulert til
10,4 mill – med andre ord et høyere beløp enn 5,0 mill som var antydet i bystyresaken. BKMB
oppfatter bystyrets intensjon slik at foretakets merforbruk vil bli dekket ved at Samferdselsetaten
utbetaler et tilleggskrav fra Bydrift, og hvor etatens merkostnader til dette kompenseres ”krone for
krone” i budsjettet. Det innmeldte behovet (NB: foreløpig anslag fra Bydrift, ikke endelig avregnet) er
imidlertid mye høyere enn kostnadsanslaget på 5,0 mill i bystyresaken. I denne tertialrapporten har
derfor BKMB forholdt seg til bystyrevedtaket, og meldt inn behov for en budsjettjustering på 5,0 mill for
dette forholdet. Samferdselsetaten vil da inntil videre kunne utbetale et ekstra krav fra Bergen Bydrift
på 5 mill, mens endelig avregning og kompensasjon til Bydrift evt. må sluttføres ifm. tertialrapport 2 til
høsten.

Dette forholdet mellom Samferdselsetaten og Bergen Bydrift KF er ikke innarbeidet som en
underskuddsprognose i BKMB. Årsaken til dette er at det foreligger et eksplisitt bystyrevedtak om at
forholdet skal kompenseres i Samferdselsetatens budsjett. For BKMB er det videre ikke aktuelt å
utbetale en ekstra kompensasjon til Bydrift uten at dette først kompenseres budsjettmessig, og
dermed er det heller ikke grunn til å innarbeide forholdet som et prognostisert underskudd.

Piggdekkordningen
Brutto inntekter fra piggdekkgebyrordningen ble i 2009-budsjettet nedjustert fra 30,0 mill til 25,0 mill,
basert på nye tall som viste at piggfriandelen har økt til ca. 90 %. Vintersesongen 2008/2009 viser en
ytterligere inntektssvikt med 5,0 mill ift. budsjettforutsetningene. Årsaken er sannsynligvis en
kombinasjon av høy piggfriandel, og en høy andel bilister som unnlater å betale gebyr (målinger viser
at ca. 30 % av piggdekkbilistene ikke betaler gebyr). Tiltak er iverksatt i form av hyppigere kontroller,
men det må påregnes en varig nedgang i inntekten.

Inntektsføring av tidligere avsetning
Ved årsskiftet 2007/2008 ble det ført en avsetning i regnskapet på 7,0 mill for å møte et evt. krav fra
Tide AS ifm. sluttoppgjøret av kollektivavtalene (den økonomiske virkningen av bl.a. innføring av
enhetstakst i 2007). Dette oppgjøret er ikke endelig avsluttet, og partene har ført langvarige
forhandlinger. Det er fremdeles uklart om oppgjøret kan løses utenom en rettstvist. BKMB finner det
imidlertid overveiende sannsynlig at Tide ikke vil ha et krav mot Bergen kommune i dette oppgjøret, og
finner derfor å kunne inntektsføre avsetningen i 2009-regnskapet. Dette vil redusere merforbruket
knyttet til samferdselskontraktene og piggdekkordningen med de nevnte 7 mill. Samlet under-
skuddsprognose for samferdselsområdet utgjør da 13,5 mill.
                          35
Tjenesteområde 9 – Bolig (forventet avvik + 4,5 mill)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           57,1
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    57,6
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           0,8 %

Utfordringer – status i tjenestene
Endringer i den statlige bostøtteordningen med tilhørende endringer i fagsystemer og rutiner gir store
arbeidsmessige utfordringer for Boligetaten våren 2009.


Status måloppnåelse
                               Tallfesting av
                               mål for
Målformulering -                Forrige   budsjettåret   Status etter
budsjett 2009                  resultat   (2009)      1. Tertial 09
BOLIG
”Fra leie til eie” – ut av kommunal bolig    8,0 %    10,0 %      10,50 %
Øke bruken av startlånet            -      kr 300 mill.   kr 100 mill.
Øke bruken av statlig bostøtte         kr 120    kr 140 mill.   kr 53,1 mill.
                        mill.
Redusere ”boligkøen” ved å etablere flere    435     420       400 husstander i køen.
utleieboliger                                 Nye boliger i 1. tertial = 24
                                       (Storhaugen - 3, Leirvikåsen - 18,
                                       konverterte trygdeboliger - 3).
Brukerne skal være fornøyd med         69 %     > 72 % svært   Brukerundersøkelse gjennomføres
Boligetatens tjenester             Svært    fornøyd/fornø  i september.
                        fornøyd/   yd
                        fornøyd

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Det er regnet med noe underforbruk av lønnsmidler i Boligetaten som følge av stillingsvakanser våren
2009. For overføringer ligger det an til et netto mindreforbruk: Merforbruk på bostøtte til boligbyggelag
utgjør 2 mill. Bostøtte til BBB viser imidlertid et mindreforbruk på 2,6 mill, slik at sum blir et
mindreforbruk på 0,6 mill. Det ligger an til en merinntekt på 0,4 mill på rentemargin. Økt utlån i 2009
forklarer dette.

Øvrige inntekter: Her ser det ut til at byrådsavdelingen får en merinntekt på tapslån, 0,2 mill på
årsbasis. Dette skyldes at det i 2008 ble tapsført en del lån som nedbetales i 2009. Nye tapslån gir
høyere innbetaling enn gamle tapslån. Videre har bostøtte fra Husbanken gitt en merinntekt, som på
årsbasis vil utgjøre 3 mill. Samlet sett oppsummeres forholdene over til et forventet mindreforbruk på
4,5 mill i 2009.

Ordningen med statlig bostøtte er under omlegging, med virkning fra sommeren 2009. Den endrede
bostøtteordningen kan gi Bergen kommune lavere netto utgifter til kommunal bostøtte (høyere statlige
refusjoner). Samtidig skal deler av omleggingen finansieres gjennom trekk i kommunenes
rammetilskudd. Den endelige effekten av omleggingen for Bergen kommunes del er ikke klar, men
kostnadene kan komme til å bli redusert – og dermed gi ytterligere mindreforbruk på boligområdet.
Forholdet vil evt. bli innarbeidet i prognosene på et senere tidspunkt.

Boligfinansiering

Budsjettmidlene for dette ansvarsområdet finnes hos BFKO. Boligetaten har ikke kommentarer til
inntektene hittil i 2009 utover det som fremgår av regnearket utlån/rente/avdrag (vedlegg).
                          36
   Utlån: Utlånet hittil i 2009 ligger omtrent på nivå med 2008. Boligetaten registrerer imidlertid en
   økning i antall søknader, og forventer på bakgrunn av det at utlånet økes i 2. og 3. tertial. Total
   regner en med et utlån på om lag 400 mill i 2009.
   Tap: Hittil er det ikke bokført tap i 2009. I 2008 ble det bokført 2,2 mill, og Boligetaten forventer et
   tap som er minst like stort i 2009. Tapsfond utgjør 25 mill.
   Rente: Hittil i 2009 er det innbetalt om lag 25 mill. i rente. Renten synker fra 5,65 til 3,35 % fra 1.
   juli, og ligger an til å synke ytterligere 1. oktober. Ut fra dette regner ten med lavere innbetalinger i
   2. halvår. På årsbasis anslås renteinntekten å utgjøre om lag 56 mill. Av dette vil 3 mill være
   rentemargin, slik at ordinære renteinnbetalinger utgjør 53 mill for 2009.
   Avdrag: Basert på innbetalingene hittil i år, anslås det å komme inn 37,3 mill som avdrag.
   Budsjettet er 37 mill, slik at det her ser ut til å bli balanse ift. budsjett.
   Xavdrag: Basert på innbetalingene hittil i år, anslås det å komme inn 111 mill som xavdrag.
   Budsjettet er 215 mill, slik at det her ser ut til å bli en mindreinntekt på 104 mill.


Tjenesteområde 10 – Fysisk byplanlegging (forventet balanse)


Tall i mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                              121,9
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      138,7
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             13,7 %Klima og miljø

Utfordringer – status i tjenestene
Byrådet i Bergen har klima- og miljøarbeidet som et viktig satsingsområde for valgperioden. Sentrale
mål og strategier er lagt gjennom flere byråds- og bystyresaker i 2007 og 2008. Arbeidet med
miljøsertifisering av interne enheter i Bergen kommune er nå i god gjenge, og en intern
prosjektkoordinator ble tilsatt vinteren 2009. 23 skoler og barnehager har vært pilotvirksomheter for
miljøledelse i oppvekstsektoren, og 3 av disse enhetene er sertifisert pr. utløpet av april måned.
Arbeidet med sertifisering av de sentrale stabsenhetene er startet opp.

Arbeidet med det nasjonale prosjektet Fremtidens byer er startet opp, og en rekke undergrupper er
etablert. De fleste av disse har klima- og miljørelaterte problemstillinger som hovedfokus, men
Fremtidens byer dekker også andre områder innenfor byutviklingen. Også handlingsplanen for
luftkvalitet følges opp tett, og rullering planlegges.

Status måloppnåelse
                                 Tallfesting
                                 av mål for
Målformulering -                 Forrige     budsjettåret   Status etter
budsjett 2009                   resultat    (2009)      1. Tertial 09
KLIMA OG MILJØ
Klima- og energihandlingsplan           -        Arbeidet skal  Fremdriftsplanen overholdes.
                                 være sluttført
                                 og klar til
                                 politisk
                                 behandling
Implementering av miljøstyringssystemer i     35       200 (sum     Arbeidet med intern sertifisering
alle kommunens enheter, miljøfyrtårn i              interne og    er startet opp, koordinert av en
private og offentlige virksomheter                eksterne)    egen prosjektleder. 3 enheter var
                                          ferdig sertifisert i 1. tertial.
                                          Sertifiserte enheter totalt: 51
Miljøinformasjon - oppfylle            -                Arbeidet er startet opp.
miljøinformasjonsloven
                            37
Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Tiltak i 2009 dekkes delvis av avsatte prosjektmidler mv. innenfor byrådsavdelingens eget budsjett,
delvis av midler fra klimafondet. På sikt ser byrådsavdelingen økonomiske utfordringer blant annet
knyttet til fullskala innføring av miljøledelse / miljøsertifisering i hele organisasjonen. Lønnsmidler og
personalrelaterte kostnader til klimaseksjonen føres under tjenesteområde 16, mens tiltaksmidler
delvis ligger under tjenesteområde 10. Arbeidet med opprensking av miljøgifter i Byfjorden er startet
opp (forprosjekt). Prosjektet er delvis finansiert av støtte fra SFT, som har innvilget kr 10 mill. til dette
arbeidet. Kommunal egenandel må finansieres i 2009 og 2010. En mindre andel av
egenfinansieringen dekkes av midler fra vann- og avløpsområdet.
Plan og geodata

Utfordringer – status i tjenestene
Som oppfølging av Kommuneplanens arealdel 2006 – 2017 (KPA) pågår det arbeid med en rekke
planer og utredninger. Etat for plan og geodata har et hovedfokus på fortetting og transformasjon
gjennom planer for senterområder og næringsområder. Videre reguleres en rekke strandsoneområder
for friluftsformål. Overordnete utredninger for bybane, hovedveisystem og gods- og havneterminaler vil
gi viktige innspill til rullering av KPA. Arkitektkonkurranser / parallelle oppdrag brukes i flere store
prosjekt for å få kreative innspill til gode planer. Etat for plan og geodata bidrar tungt i
Bergensprogrammet, - her er opprusting av gater i sentrum, Sykkelstrategien og oppfølgingen av
denne, samt fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken spesielle satsingsområder i 2009. Alle kart-
og geodatabaser skal holdes à jour og gjøres fortløpende tilgjengelig for brukerne. Det rapporteres ca.
14 % økning i antall oppslag på Bergenskart.no i forhold til 3. tertial 2008. Konvertering fra GAB til
Matrikkel ble gjennomført som planlagt.

Status måloppnåelse
                                 Tallfesting
                                 av mål for
Målformulering -                 Forrige     budsjettåret   Status etter
budsjett 2009                  resultat    (2009)      1. Tertial 09
PLAN OG GEODATA
Samordnet og helhetlig arealutvikling      -       Landbruks-     Landbruksanalysen er fullført og
                                analyse for     orientringssak oversendt til politisk
                                Flesland-      behandling.
                                Rådal og      KDP Espeland - Liland;
                                oppstart KDP.    plankonsulentarbeid utlyst på
                                          Doffin med frist 6. juni.
                                Område-
                                          Områdeanalyse Kokstad vest er
                                analyse for     ferdig.
                                Kokstad og     Planprogram og oppstartsmelding
                                oppstart      RP Kokstad vest forventes klar i
                                reg.plan.      juni.
                                Småbåt-       Utredning småbåthavner er i rute
                                utredning      og vil være klar i juni.
Samordnet og helhetlig arealutvikling      -       Rullering av    Planprogram for KPA ventes
                                KPA:        vedtatt i september 2009.
                                Planprogram     Delutredninger i forbindelse med
                                          rullering av KPA er igangsatt.
Samordnet og helhetlig arealutvikling      -       Prioritet til    Oppstart RP Wergeland oversendt
                                bybane-       fra fagetat til byrådsavd.
                                korridoren og    Oppstart RP Paradis oversendes
                                Mindemyren     fra fagetat i mai.
                                          Forespørsel til konsulenter for
                                          øvrige bybanestopp sendt i mai.
                                          Parallelle oppdrag Mindemyren er
                                          mottatt.
                                          Oppstart områdeplan Mindemyren
                                          i sommer.                           38
Samordnet og helhetlig arealutvikling: Plan -    Vedtak      Parallelle oppdrag Lagunen er i
for laguneområdet                  planprogram    gang.Valg av plankonsulent i mai.
                                    Oppstartmelding og planprogram
                                    RP Lagunen 3. kvartal 2009.
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Bergen Indre   KDP Indre havn til sluttbehandling
                           havn,       høsten 2009.
                           Puddefjords-   I tertialperioden vedtok byrådet ny
                           broen og     høring KDP Puddefjorden –
                           Damsgård-     Damsgårdssundet.
                                    Rullering KDP Sandviken; arbeid
                           sundet
                                    med planforslag pågår (i egen
                                    regi).
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Bl.a. Sykkel-   Fagnotat om høring
                           strategi,     sykkelstrategien leveres 2. kvartal
                           Reisevane-    og endelig vedtak forventes høsten
                           undersøk.     2009.
                                    Reisevaneundersøkelsen;
                                    avventer endelig rapport.
                                    RP Totlandsvegen levert til 2.
                                    g.beh. mai 2009.
                                    Sak om Natlandsvegen er i
                                    prosess
                                    Kollektivtiltak; forslag til "nye" tiltak
                                    utarbeides.
                                    Videreutvikling av sambruksfelt i
                                    Bergen avventer evaluering fra 3+
                                    til 2+ på Flyplassvegen. Evaluering
                                    forventes høsten 2009.
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Utrede      Overordnet bybanenett,
                           overordnet    rapporterer i september.
                           bybanenett.    Forprosjektene for bybanen mot
                           Planprogram    sør og nord; kontrakt inngås i
                           Rådal-      mai/juni.
                           Flesland og
                           Sentrum-NHH
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Vedtak 4   RP Nygårdstangen til 1. g. beh.
                           reg.planer  sensommer 2009.
                                    RP Møllendal øst til 1. g. beh.
                                    sommer 2009.
                                    RP Møllendal vest til 1. g. beh.
                                    høsten 2009. For SiB-tomten, som
                                    er et delområde i planen, leveres
                                    forenklet RP til 1.g.beh. juni 09.
                                    RP Åsane sentrum til 1.g.beh.
                                    tidlig høst 2009.
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Vedtak 3     RP Ulset vest oversendt til
                           reg.planer    byrådsavd for 2.g.beh.
                                    Planforslag RP Åsheim til 1.g.beh.
                                    høsten 2009.
                                    Planforslag RP Almåshaugane er
                                    lagt ut til høring og offentlig
                                    ettersyn.
                                    Planforslag RP Nøttveit til 1.g.beh.
                                    mai/juni 2009.
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Vedtak      RP Søreide til 1.g.beh. tidlig høst.
                           Søreide og ny   Prinsippsak lokalisering av
                           Rå skole (B    skoletomt Søreide, del av
                           og U)       planarbeidet, ble politisk behandlet
                                    april 09.
                                    Oppstart/planprogram RP
                                    Fagerheim/Tunesflaten leveres
                                    sommer 09.
Samordnet og helhetlig arealutvikling    -    Vedtak 9     RP Herøy til 2.g.beh. mai 2009.
                           reg.planer    RP Haukås våtmarkspark til
                                    2.g.beh. høst 2009.


                        39
                                     4 planforslag er levert til 1.g.beh
                                     april/mai 2009;
                                     RP Bønesholmen, RP
                                     Steinsvikneset, RP Grimstadneset,
                                     RP Tangavika.
                                     3 planforslag forventes levert til
                                     1.g.beh. mai/juni 2009; RP
                                     Lyreneset, RP Skogvikneset, RP
                                     Steingardsvikane.
Holde kart- og geodatabaser løpende ajour -     ca. 60-70      I rute - kontrakter inngått.
                          km2;         Fotografering kartlegging
                          Bergensdalen     gjennomført. Signalering ortofoto
                          mm          gjennomført.
Holde kart- og geodatabaser løpende ajour -     Nye adresser     Konvertering fra GAB til Matrikkel
                          tilgjengelig     gjennomført som planlagt, alt i
                          samme dag      rute.
                          som vedtak
                          fattes. Nye
                          eiendommer
                          registreres
                          innen 10
                          dager etter
                          tinglysing.
                          Nybygg
                          registrert
                          innen 25
                          dager etter
                          godkjenning,
                          tilbygg innen
                          35 dager etter
                          godkjenning
Tilby flere karttjenester over internett  -    Kommune-       Arbeidet godt i gang, prosjektleder
                          planen og      tilsatt.
                          kommunedel-
                          planer
Tilby flere karttjenester over internett  -    Videreutvikle    I planleggingsfasen - ingen
                          planinforma-     konkrete resultater så langt i år.
                          sjonen
Kvalitetsheving og teknologiforbedringer  -    Klargjort for    Matrikkelen er i drift, rutiner og
                          innføring av     fullmakter gjenstår.
                          Matrikkelen i    Første versjon av felles
                          09. Innføre     prosjektstyringssystem er klar til
                          felles prosjekt-   bruk i juni. Alle i
                                     planleggergruppen har deltatt i
                          styringssyst.    arbeidet.
                                     Ny programvare for produksjon av
                                     digitale planer (GIS-line) er tatt i
                                     bruk og opplæring er gjennomført.

Kvalitetsheving og teknologiforbedringer  -    Videreutvikle  I planleggingsfasen.
                          bruken av 3d i
                          forbindelse
                          med
                          presentasjon
                          av
                          regulerings-
                          planer, min
                          brukt på 3 nye
                          planområder,
                          Nygårds-
                          tangen m.fl.
                        40
Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Den 1. juli 2009 trer plandelen av ny Plan- og bygningslov i kraft. Denne vektlegger sterkere enn
gjeldende lov kommunens rolle i arealplanleggingen, bl.a. gjennom innføring av plantypen
”områderegulering”. Diskusjoner omkring rammer for by- og tettstedsutvikling, funksjoner og utforming,
høyder, veisystem, kollektivtransport og grønnstruktur er forutsatt hjemmehørende i områdeplaner.
For plan og geodata betyr lovendringen at etaten må utarbeide flere områdeplaner for å fremskaffe
plangrunnlag for private detaljreguleringer.


Landbruk, skog, natur og friluftsliv, grønn prosjektering

Utfordringer – status i tjenestene
Vårarbeidet for parkvedlikeholdet er i rute. Tilføring av ekstra sysselsettingsmidler medfører at Grønn
etat vil få ryddet i oppslag og i rododendronbeplantingen langs Fjellveien, prisforespørsler knyttet til
dette er nå ute i markedet. Tiltak under prosjektet "Barnetråkk Damsgård" er delvis ferdigstillet.
Gjennomføringsfasen vedrørende ekstramidler knyttet til oppjustering av ballbaner og turveier tas til
høsten. Nasjonenes Park ferdigstilles og åpnes i juni.

Sikring av områder for friluftsliv ved erverv er i rute. Innsatsen er sterkt rettet mot områder i
strandsonen og arealer som må sikres for gjennomføring av Friluftsmeldingens handlingsplan.
Arbeidet med forvaltningsplaner for byfjellene følges i år opp ved å igangsette registreringsarbeid for
byfjellene nord, Veten - Tellevikfjell - Geitanuken. Arbeidet med vassdrag er fokusert mot oppfølging
av arbeidet med forvaltnings- og tiltaksplan for Nordåsvatnet vannområde.

Status måloppnåelse
                               Tallfesting av
                               mål for
Målformulering -                Forrige    budsjettåret Status etter
budsjett 2009                 resultat   (2009)     1. Tertial 09
GRØNN PROSJEKTERING MV.
Bygge følgende anlegg: Ny Årstad alle del   -       Anleggene     Nye Årstad allé er ferdigstilt.
II | Ballastbryggen | Nærmiljø Thorsvei |          ferdig       Ballastbryggen bygges først i
Øyrane, Løvstien veistrekk II | Turvei og                    2010, grunnerverv OK,
badeplass Gjeddevann | Badeplass                        undersøkelse av kulturminner
Toppesanden                                   pågår.
                                        Løvstien del I ferdigstilles høsten
                                        2009, del 2 prosjekteres.
                                        Øvrige tiltak har byggestart i
                                        2009, ferdigstillelse primo 2010.

Rehabilitere Fredens bolig, Olsvikparken    -       Ferdig       Prosjektering og byggestart
                               rehabiliterte   2009, ferdigstillelse vår 2010.
                               anlegg
25 nye anlegg tas inn for drift        -       Anleggene     Anleggene tas inn for drift i løpet
                               driftes      av vår/sommer 2009.
Tildele 0,45 mill til skjøtsel av       -       Konkrete tiltak  Søknadsfristen for midlene er 1.
kulturlandskap statlige midler                utført       juni. Annonse er sendt.
Minimum 1 nytt "Inn på tunet" tiltak      -       Antall nye     Tiltakskonsulent ansatt i februar
                               tiltak iverksatt  2009. Har hatt 2 møter med ”Inn
                                        på tunet”.
Sikre 10 nye friområder            -       Bruksretts-    5 avtaler sluttført. Måloppnåelse
                               avtale eller    sannsynlig.
                               kjøpekontrakt
                               foreligger
Utarbeide faktaark for 5 vassdrag       -       Faktaarkene  Ikke påbegynt ennå, vil ha
                               er utarbeidet prioritet i siste halvår.
                               og
                               implementert i


                          41
                              arcview-vissit

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Noe manglende lønnsdekning på prosjektering av nye anlegg finansieres ved interne omprioriteringer.

Tjenesten er budsjettert med et inntektskrav på i overkant av 1,2 mill i 2009. Dette vil ikke kunne
innfris, en vedvarende trend fra 2008 gir færre større arrangementer med leieinntekter. Inntjeningen
på utleie til sirkus og tivoli er en vesentlig del av inntekstposten. Denne tomten bortfaller etter
sommeren grunnet regulering av området til annet bruk. Forventet avvik (inntektssvikt) utgjør 0,5 mill
for 2009. Arbeidet med å lokalisere ny tivolitomt er igangsatt.


Kulturminnevern

Utfordringer – status i tjenestene
Fagområdet ivaretas av Byantikvaren, som er fagetat for antikvariske spørsmål i Bergen kommune.
Byantikvaren utarbeider faguttalelser til bygge- og plansaker med henblikk på ivaretakelse av historisk
kulturlandskap og kulturminnevern. Byantikvarens uttalelser er rådgivende for plan- og bygningsloven.
Byantikvaren koordinerer også verdiskapingsprosjektet ”Prosjekt Sandviken”.


Status måloppnåelse
                              Tallfesting av
                              mål for
Målformulering -               Forrige    budsjettåret Status etter
budsjett 2009                 resultat   (2009)     1. Tertial 09
KULTURMINNEVERN
Videreutvikle kulturminnegrunnlagene som   -       3.000        2.544 kulturminner er registrert
saksbehandlingsverktøy                   kulturminner    inn.
                              legges inn i
                              kulturminne-
                              databasen
Videreføring av Prosjekt Sandviken i     -       Ett synlig tiltak  Tekster til skilt er ferdig
henhold til oppsatt prosjektplan              ferdigstilles    utarbeidet.
Videreføre arbeidet med tilrettelegging av  -       Ruinen av      Ruinen er ferdig konservert.
Bergens middelalderruiner                  Bergens
                              eldste rådhus
                              skal være
                              tilgjengelig for
                              publikum

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Det forventes økonomisk balanse for tjenesten i 2009.


Tjenesteområde 16 – Administrasjon (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                            27,5
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     27,2
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           -1,1 %


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Administrasjonsdelen av byrådsavdelingens budsjett forventes å balansere ved årets slutt.
                         42
Tjenesteområde 18 – Vann og avløp (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                              2,7
 Tjenesteområdets ramme 2009                                       0
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                               -

Utfordringer – status i tjenestene
Det arbeides aktivt med å redusere vannforbruket, ned mot det langsiktige målet på 41 mill m3 pr. år.
Forbruket i 1. tertial 2009 er noe lavere enn på samme tid i fjor. Avviket skyldes en generell økning i
reelt vannforbruk og at innsatsen på tiltak av betydning for hygienisk sikker vannkvalitet har blitt
prioritert framfor innsatsen på lekkasjereduksjon. Det er et krav at arbeidet med lekkasjereduksjon skal
intensiveres i 2009. Det er gjennomført organisatoriske endringer i Bergen Vann KF som har ført til økt
fokus på lekkasjereduksjon. Kontraktsforholdet vurderes.

Ledningsfornyelsen for vannledninger opptrappes gradvis til 9 km pr. år i tråd med vedtatte
hovedplaner. Oppgradering av avløpsrenseanlegg: Tilbud på totalentreprise for renseprosesser er
hentet inn, og disse er under evaluering. Arbeid med avskjærende avløpsanlegg i Indre Jordalen er
igangsatt.

Universitetet i Bergen ved Institutt for biologi ble tildelt den nasjonale utdanningskvalitetspris for beste
emne, BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett. Innholdet i kurset er lagt opp og gjennomført
i nært samarbeid med VA-etaten.

Status måloppnåelse
Brukerundersøkelsene viser stor grad av tilfredshet med vann- og avløpstjenestene i Bergen.

                                Tallfesting av
                                mål for
Målformulering -                Forrige    budsjettåret Status etter
budsjett 2009                  resultat    (2009)     1. Tertial 09
VANN OG AVLØP
Publikum skal være fornøyde med         I 2007    80,0 %      Brukerundersøkelse gjennomført
standarden på tjenestene som leveres og     svarte             april 2009. Her svarer 84 % at
den behandling de får.             79,1 % at            de har svært stor/ganske stor
                        de hadde            tiltro.
                        svært god            92 % av forhåndsuttalelsene ble
                        eller ganske          behandlet innen fristen på 3
                        god tiltro.           uker. Forespørsler om
                        Målet var 75          grunnlagsinformasjon besvares
                        %.               innen 3 dager eller over disk.
Det skal ytes god service ved rask og      I 2007 ble  95,0 %      Fristene er overholdt. 1071
korrekt besvarelse av henvendelser       93 % av             bestillinger fra Infoland. Alle
innenfor gitte frister             forhånds-            levert innen frist satt av Infoland
                        uttalelsene           på 5 dager. De fleste levert på
                        behandlet            kortere tid. Totalt 997
                        innen fristen          henvendelser om
                        på 3 uker.           grunnlagsinformasjon. 751 av
                                        disse levert over disk samme
                                        dag/påfølgende dag. Øvrige
                                        bestillinger stort sett innenfor
                                        frist. 96,2 %.
Abonnenter skal forsynes fra vannverk      I 2007 ble   100,0 %     Alle abonnenter forsynes med
med hygienisk sikker vannkvalitet og god    Svartediket           drikkevann iht.
bruksmessig vannkvalitet (PH og farge) iht.   vannbe-             drikkevannsforskriften.
drikkevannsforskriften             handlings-
                        anlegg satt i
                        drift. Da fikk


                          43
                        alle
                        innbyggere
                        god bruks-
                        messig
                        vann-
                        kvalitet.
Totalt årlig vannforbruk skal reduseres til  Vannfor-  41 mill. m3     Basert på forbruk hittil i år er
41 mill. m3                  bruket i            prognose for vannproduksjon
                        2007 var            43,2 mill m3. Tiltak er i gang for
                        44,1 mill.           å begrense lekkasje fra nettet.
                        m3.
Alle offentlige badeplasser skal ha      I 2007   100,0 %       Prøvetaking startet opp i slutten
badevannskvalitet               hadde 18 av           på april. Alle badeplassene har
                        20 utvalgte           så langt hatt badevannskvalitet,
                        bade-              med unntak av Hordvik havn.
                        plasser
                        badevannsk
                        valitet
Innholdet av miljøgifter i avløpsvannet skal  -      95,0 %       På Knappen RA er det registrert
være så lav at det ikke representerer noen                   for høy sinkverdier i januar og
fare for det økologiske mangfold i                       februar, tilsvarende klasse III.
vannforekomster eller reduserer                        Dette gjelder to av tre prøver.
anvendelsesmuligheter for slam                         Krav til tilstandsklasse II
                                        tilfredsstilles altså i 33 % av
                                        prøvene.
                                        Arbeid med kildesporing
                                        intensiveres.

Avløpsrensingen skal være           Grunnlag for  5 % skal være Tilbud på totalentreprise for
resipientorientert og ligge på et nivå som   utlysing av  ferdig ved  renseprosesser hentet inn, og
sikrer vannkvaliteten i hovedfjordssystemet  prosjektet   utgangen av  disse er under evaluering.
og hindrer nedslamming av bunnen i       under     2009.
nærsonen rundt utslippet.           utarbeid.


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Vann og avløp er et selvkostområde hvor mer- eller mindreforbruk salderes mot områdets selvkost-
fond ved årets slutt. Tjenesteområdet fremkommer derfor med en prognose i balanse.


Tjenesteområde 19 – Overføring til/fra bedrifter | Renovasjon (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             1,9
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     2,0
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             5%

Utfordringer – status i tjenestene
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling krever inn renovasjonsgebyrer fra husholdningene i
Bergen, og formidler disse midlene videre til BIR som står for innsamlingen og behandlingen av
husholdningsavfallet. Brutto inntekter fra renovasjonsgebyrene utgjør ca. 230 mill. Etterdrift av tidligere
avfallsdeponier ivaretas av Grønn etat, jf. 4 av 5 mål under.

Status måloppnåelse
                          44
                                 Tallfesting
                                 av mål for
Målformulering -                Forrige     budsjettåret  Status etter
budsjett 2009                  resultat     (2009)     1. Tertial 09
RENOVASJON
Årlige målinger av gjennomførte tiltak på    Utslipp er    Alle målinger  Alle målinger pr. 1. tertial er
Kollevåg avfallsdeponi (Askøy) skal vise at   innenfor     innenfor    innenfor utslippskrav.
utslipp er innenfor krav.            krav (2007)   utslippskrav
Tiltak på Slettebakken avfallsdeponi      Tiltaksplan   Tiltak     Tiltak ikke påbegynt pr. 1. tertial.
(Landås) skal være påbegynt           foreligger pr.  Slettebakken  Avventer endelig beslutning om
                        2008       påbegynt i   hvordan arbeidet skal utføres.
                                 budsjettåret


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Renovasjon av husholdningsavfall er et selvkostområde, der mer- eller mindreforbruk salderes mot
selvkostfond ved årets slutt. I de gamle nedlagte avfallsdeponiene er det en blanding av
husholdningsavfall og næringsavfall. Kostnader knyttet til etterdriften av deponiene blir derfor fordelt
med 50 % på selvkostområdet for husholdningsavfallet og 50 % på bykassen for næringsavfallet.
Pågående prosjekter ifm. etterdrift av avfallsdeponier blir finansiert over avsatte fondsmidler. Når
andre store investeringsprosjekter kommer til utførelse (for eksempel Slettebakken), vil bykassens
kostnader på området kunne øke. Dette er imidlertid ikke hensyntatt i 2009-prognosen.
Status investeringer BKMB

Samferdsel
Rassikring:
Rassikring pågår. Kr 9,2 mill. av budsjettpost på 10 mill. er anvendt. Ferdigstilles ventelig i mai. Det er
utført en del ad-hoc-arbeider i tillegg til det som var lagt til grunn i behovslisten, og det er kommet til
nye steder med behov for rassikring. Følgende arbeider fra behovslisten er ikke ferdigstilt og / eller
utsatt: Kalfarvegen 3A, Forskjønnelsen, Rundemannen, Sandalsvegen, Bellevuebakken,
Romslovegen, Osbanen v/Rådalen, Georgernes Verft. Ny oversikt over rasutsatte områder utarbeides
i juni. Samferdselsetaten vil da sende oppdatert fagnotat med tilhørende anbefalinger.

Innfartsparkering
Aktuelle områder for innfartsparkering er kartlagt, og under prioritering. Gjennomføringen vil bli vurdert
gjennom en egen byrådssak i 2. tertial 2009.

Ekstraordinær rehabilitering av kommunale veger
Rehabilitering av vegdekke startet opp i mai.

Aksjon skoleveg
Samferdselsetaten er i rute ift. prioritering i trafikksikkeerhetsplanen. Totalt med tidligere års
bevilgninger er kr 34,8 mill. av totale budsjettposter på ca. kr. 47,5 mill. anvendt.

Bro over Damsgårdssundet
Skisseprosjekt er mottatt fra konsulent. Prosjektet bearbeides med tanke på utforming og kostnader.
Avklaring ventes ferdigstilt i løpet av mai/juni. Tilbud for grunnundersøkelser er innhentet.

Gang - og sykkelveger
Prosjektering pågår på Midttun skole. Kontrahering av konsulent pågår for Gaupåsvegen (2). Tiltak
mellom Skranevannet og Sandslivegen vil startes i løpet av høsten.
                           45
Bolig
Nye boligprosjekter

  Årstad – ombygging, tre enheter. Levert i 1. tertial.
  Fagerdalen i Olsvik: Anlegg tidligere leiet av Storbergen boligbyggelag. Omregulering til
  boligformål vedtatt inneværende år. 18 boliger levert i 1. tertial.
  ”Dikterkvartalet”: Rehabiliteringstiltak i samarbeid med Husbanken videreføres. HB har finansiert
  utvikling av arkitektoniske løsninger. Totalkostnad kr 43,5 mill. Finansiering som over (BBB,
  Husbanktilskudd og Låneramme (kr 2 mill. + kr 3 mill.)
  Etter utlysning på DOFFIN er det inngått kontrakt med Blink Gravdal Bygg A/S for bygging av et
  utleieboligprosjekt på 16 enheter i Sædalen. Levering medio 2010.
  Nytt anlegg på BKB-tomt på Nyparadis: Mulighetsanalyse igangsatt. Prosjektet videreføres.

Arbeidet med å realisere nye boliger etter ny samarbeidsmodell (Husbanken – Bergen kommune –
boligbyggelagene) pågår for fullt.


Grønn sektor
 Nesttun torg: Ferdigstilt i mai 2009. Kostnad 12,5 mill.
 Årstadallèen: Ferdigstilt mai 2009. Kostnadsramme 2,4 mill.
 Løvstakkvann turvei og badeplass: Ferdigstilt mai 2009. Kostnad 4,1 mill.
 Løvstien turvei, etappe 1: Fra Langegården til Grønnestølen. Ferdigstilles høsten 2009. Kostnad
  3 mill.
 Løvstien turvei, etappe 2: Forprosjekt med sårbarhetsanalyser mm som beskriver trasevalg
  innefor regulert område. Ferdig i løpet av 2009. Kostnad 0,4 mill.
 Høyspenten: Ferdigstilles juni 2009. Kostnad 1,2 mill
 Festplassen del II, trapp: Ferdig august 2009. Kostnad 8 mill.
 Mannsverk nærmiljøanlegg: Ferdigstilles vår 2010. Kostnadsramme 3 mill.
 Turvei Tarlebø: Ferdigstilles vinter 2009. Kostnadsramme 2,5 mill.
 Markusplassen: Prosjektering skal sees i sammenheng med bro over Damsgårdssundet.
  Prosjektering skjer våren 2010.
 Nøstetorget: Parallelle oppdrag høsten 2009. Kostnad 0,3 mill
 Andre prosjekter: Lekeplasser Meyermarken og Tveiteparken: Ferdigstilles mai 2009. Kostnad
  2,3 mill.


Vann og avløp
Budsjett 2009 er på 255,3 mill. Hertil kommer ubrukte lånemidler fra tidligere år 275,6 mill. Herav er
110 mill i ubrukte lånemidler fra tidligere år og 70 mill fra årets budsjett bundet opp i
gjennomføringsbevilgning for budsjettpost Oppgradering av avløpsrenseanlegg, iht. Byrådets vedtak i
sak 1367/08, møte 24 sept. 2008.

Budsjettpost Omlegging VA-ledninger Bybanetrase forventes å ikke få avvik. Aktiviten innen andre
budsjettposter forventes å bli trappet opp i andre halvår. Årets prognose blir etter dette et
mindreforbruk på 72 mill, herav Oppgradering av avløpsrenseanlegg med 68 mill og Dam Svartevatnet
med 4 mill.
                         46
Byrådsavdeling for byggesak og bydeler (forventet avvik –7,4 mill)
Byrådsavdeling for byggesak og bydeler er en utfører i byutviklingen. Her behandles søknader og
forvaltes tjenester av stor betydning for bergensernes trygghet, sikkerhet og velferd. Avdelingen har
ansvar for å legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir best mulig for den enkelte og samfunnet.

Kvalitet, sikkerhet, effektivitet og forutsigbarhet er felles mål for de tjenestene avdelingene leverer.
Byrådsavdelingen har tre underliggende etater. Disse er Brannvesenet, Etat for byggesak og private
planer og Byggvedlikehold. I tillegg har avdelingen et oppfølgingsansvar overfor bydelene.

Krisen i finansmarkedene fikk fra siste tertial 2008 direkte innvirkning på byggeaktiviteten i kommunen
som igjen har påvirket mengden av nye saker til Etat for byggesak og private planer. Den økonomiske
situasjonen i markedet har så langt i 2009 ført til færre saker enn de foregående år, men det er
foreløpig tidlig å konkludere med hvordan driftsåret vil løpe med tanke på saks- og gebyrinngang til
etaten, og i hvor stor grad vi vil merke "finanskrisen" i tiden fremover.


Tjenesteområde 7 – Brann (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                                   189
 Tjenesteområdets ramme 2009                                            189
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                                  0,0 %

Utfordringer/Status i tjenestene
Driften av brannvesenet er i henhold til plan.Måloppnåelse/resultat pr. 1. tertial 2009:
                              1. tertial    mål 1. tertial  1. tertial  1. tertial
  Nøkkeltall/Resultat                             2009
                               2009               2008     2007
  Antall tilsyn i særskilte brannobjekt             219         400     430     373
  Antall tilsyn i boenheter                  6 407       7 876    4 051    4 216
  Antall uanmeldte nattkontroller av utesteder          70         50      52      60
  Antall feiinger av røykløp                11 228        10 096   15 385    17 929
  Antall bygningsbranner                     23        < 30      27      30
  Antall omkomne i bygningsbranner                   1        0      0      1
  Antall utrykningsoppdrag                    834         900     796     840


 Virkemidler for å nå målene:                    Status etter 1. tertial:
  Gjennomføre 1 340 tilsyn i særskilte brannobjekter, herav 150    Grunnet for lav bemanning og personell
  som uanmeldte nattkontroller                    under opplæring, er kun ca 55 % av
                                    tilsynene som var planlagt i 1. tertial
                                    gjennomført.

  Gjennomføre tilsyn i 25 % av alle registrerte boenheter med     Årsmålet vil bli nådd
  ildsteder

  Gjennomføre behovsprøvd feiing i henhold til gjeldende       Årsmålet vil bli nådd                           47
   forskrift

  Utføre samtlige utrykningsoppdrag i henhold til forskriftskrav   Samtlige utrykningsoppdrag er utført i
                                    henhold til forskriftskrav

  Gjennomføre alle utalarmeringer for 28 kommuner i          Alle utalarmeringer for 28 kommuner i
  Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane             Hordaland og 2 kommuner i Sogn og
                                    Fjordane er gjennomført


Status måloppnåelse


                               Tallfesting av
                               mål for
Målformulering -              Forrige      budsjettåret     Status etter
budsjett 2009                resultat     (2009)        1. Tertial 09
BRANN
Antall bygningsbranner i Bergen skal 60 % lavere       Lavere enn      1. tertial 2009: 23 bygningsbranner.
fortsatt være lavere enn       enn lands-        landsgjennom-    Dette er ca. 40 % lavere enn
landsgjennomsnittet målt etter    gjennomsnitt       snittet målt etter  landsgjennomsnittet målt etter
innbyggertall                         innbyggertall    innbyggertall.

Antall personer omkommet i brann i     50 % lavere    Lavere enn      1. tertial 2009: 1 person omkommet i
Bergen skal fortsatt være lavere enn    enn lands-    landsgjennom-    brann. Dette er lavere enn
landsgjennomsnittet målt etter       gjennomsnitt   snittet målt etter  landsgjennomsnittet målt etter
innbyggertall                         innbyggertall    innbyggertall.


Bergen Brannvesen skal fortsatt       Bergen      Bergen       Bergen Brannvesen er fortsatt
være ansvarlig for drift av 110-      Brannvesen    Brannvesen skal ansvarlig for drift av 110-
alarmsentralen i Hordaland         driftansvarlig  fortsatt være    alarmsentralen i Hordaland.
                               ansvarlig for drift
                               av 110-
                               alarmsentralen i
                               Hordaland


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Der er ingen spesielle hendelser som skulle tilsi at der for brannvesenet totalt vil bli vesentlige avvik
fra budsjettert netto driftsutgift ved årsslutt.


Tjenesteområde 10 – Fysisk byplanlegging, byggesak mm. (forventet avvik – 6,0 mill)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                                26
 Tjenesteområdets ramme 2009                                        20
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             -23,1 %


Saksbehandlingstid for seksjoneringssaker, kart- og delingsforretninger og byggesaker
(førstegangsbehandling), begynner å bli meget gode, jf. tabell.

Antall klagesaker pr. måned har vært sterkt økende til og med første tertial. Til tross for god
produksjon, har restansene og saksbehandlingstiden økt. Det er imidlertid for tidlig å si om antall
klagesaker vil fortsetter å stige, eller om dette er et forbigående fenomen som skyldes ryddingen i
eldre førstegangssaker.
                            48
Førstegangsbehandling av plansaker har i første tertial ligget innenfor 12 uker (nettotid) der ikke annet
er avtalt. Dette er i tråd med eller bedre enn lovens krav for denne typen saker. For annen gangs
behandling, som også omfatter forslagsstillers bearbeidelse og politisk behandling (bruttotid), ligger
situasjonen dårligere an.

Etaten har også så langt i 2009 brukt betydelige ressurser på oppfølging av ulovligheter. Blant annet
er kartlegging av tiltak i strandsonen kommet i gang. Kartleggingen av rasutsatte områder og
håndtering av bekymringsmeldinger har videre pågått som forutsatt.

Etatens kvalitetssikringssystem har vært i drift i hele 2009 og synes å fungere i henhold til intensjonen;
lettere tilgjengelige rutiner og oppdaterte, felles maler for sikring av best mulig kvalitet og
likebehandling i sakene. Det arbeides videre med kobling til internett, slik at publikum og andre
kommuner gradvis kan ha nytte av det som legges inn.

Scanning av byggesaksarkivet er i full gang. Vi har tro på at dette, i tillegg til bedre og raskere service
til kundene, skal gi effektiviseringsgevinster i saksbehandlingen.Nøkkeltall pr. 1. tertial 2009                      2008   Mål 2009 1. tertial

Antall private planer vedtatt i bystyret                 14           0

Antall behandlede klager på plansaker                   10           2

Saksbehandlingstid for private planer – førstegangsbehandling (uker)   18     12     11
Saksbehandlingstid for private planer – anndregangsbehandling (uker)   90     24     96

Antall plansaker med overskredet saksbehandlingstid iht. forskrift
1. gang: Frist – 12 uker                         9      0     0
2. gang: Frist – 24 uker                         15           8

Saksbehandlingstid for klager på plansaker (uker)             22          19

Antall førstegangsbehandlede byggesaker (Ekskl. avslag og endring
                                     3240          990
av tillatelse)
Saksbehandlingstid for byggesaker – førstegangsbehandling (dager)     68          63
Antall delingssaker                                       98
Antall behandlede klager på byggesaker                  521          230
Saksbehandlingstid for klager på byggesaker (antall saker i kø i
                                     57     0     119
forhold til alder) >3 mnd
Antall klagesaker med overskredet saksbehandlingstid i forhold til 6 -
                                     0      0     0
ukersfrist
Antall dispensasjoner i LNF-områder                    32          10

Antall dispensasjoner i 100 metersbeltet til sjø             18           5

Kart og delingsforretninger
                                     801     640    165
Antall saker behandlet
Kart og delingsforretninger
                                     192          110
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)
Seksjonering
                                     241          68
Antall saker behandlet
Seksjonering: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)         109     100    92
Branntilsyn/brannprosjekt                         55     60     4
Antall foretakstilsyn                           29     40     24
Antall tilsyn barnehager                         52          5
Antall øvrige tilsyn                           367          161                            49
Antall stoppordre og sikring
                                     122           35
Se neste rad)
Antall pålegg retting og tvangsmulkt                   64           46Status måloppnåelse
                             Tallfesting av
                             mål for
Målformulering -            Forrige      budsjettåret     Status etter
budsjett 2009             resultat     (2009)        1. Tertial 09
BYGGESAK OG PRIVATE PLANER, OPPMÅLING
Etaten har et tilbud om å behandle   Status: I 2007  Tilbud        Tilbud opprettholdes
kurante byggesaker fortløpende     ble 405 saker   opprettholdes
over disk.               behandlet over
                    disk.

Økning i andel elektroniske      Status: i 2007  150 søknader     96 søknader
søknader, for mer effektiv       kom 99
saksbehandling             søknader inn
                    elektronisk.
Søknader som krever ett trinns     Status: i 2007  Gjennomsnittlig    Gjennomsnittlig
behandling, og som er fullstendige,  var        saksbehandling    saksbehandlingstid pr 1. tertial
skal ha en gjennomsnittlig       gjennomsnittlig  stid maks 12     var 102 dager. I februar, mars
behandlingstid som ikke        saksbehandling  uker. 0 saker     og i april holdes 12-ukers-fristen.
overskrider 12 uker, jf. Pbl. §95-1.  stid 99 dager.  eldre enn 12
                    Ingen tall for  uker.
                    overskridelse

Søknad om tillatelse til enkle tiltak Saksbeh.tid 41   Gjennomsnittlig    Frist holdes (gj.sn. 16, 5 dager)
skal avgjøres innen 3 uker, dersom dager. Ingen tall saksbehandling
det ikke foreligger protester fra   for overskridelse stid maks 3
naboer eller gjenboere, og                uker. 0 saker
ytterligere tillatelse, samtykke eller          skal overskride
uttalelse fra annen myndighet ikke            3-ukersfristen
er nødvendig, jf. Pbl. §95b.
Fortsatt fokus på oppfølging av    57 Branntilsyn,  60 branntilsyn,    4 Branntilsyn
ulovlig utførte tiltak og andre    26        40 foretakstilsyn   24 fortakstilsyn
tilsynsfunksjoner           foretakstilsyn,  350 øvrige tilsyn   161 øvrige tilsyn
                    351 øvrige    Strandsoneprosj    Strandsoneprosjektet er
                    tilsyn, 294    ekt skal være     igangsatt
                    vedtak om     igangsatt
                    pålegg eller
                    tvangsmulkt
Eiendomsoppmåling:           Status 2007: 89  Gjennomsnittlig    92 dager
Gjennomsnittlig saksbehandling-    dager.      saksbehandling
stid for seksjoneringssaker skal             stid mindre enn
være mindre enn 100 dager.                100 dager
Saksbehandlingstiden i kart- og    Status 2007:   Gjennomsnittlig 52 dager
delingssaker skal overholde fristen  Gjennomsnittlig  saksbehandling
i ny lov om eiendomsregistrering    behandlingstid  stid i nye saker
på 12 uker.              244 dager.    skal overholde
                             12- ukersfristen.
                          50
Fristene på 12 uker for        Status 2007: 12-  Gjennomsnittlig  Ingen saker (hverken 1. eller 2.
førstegangsbehandling og 24 uker    ukersfrist     saksbehandling   gangssaker) var i tråd med
for andregangsbehandling av      overskredet i 7   stid maksimalt   overordnet plangrunnlag.
reguleringsplaner skal holdes for   av 30 saker.    hhv 12 og 24    Der annen frist ikke er avtalt, er
saker som er i samsvar med       24-ukersfrist    uker. 0 saker   alle 1. g. sakene behandlet
gjeldende overordnet          overskredet i 26  skal overskride  innen 12 uker. 2. gangssaker:
plangrunnlag.             av 29 saker.    fristene.     gj.sn. 96 uker (ikke fastsatt frist i
                                       lov).
Omsetningen av kart,          Status: Årsvekst 15 % økning      Status 1. tertial 2009: ca 17 %
eiendomsinformasjon og geodata     i omsetning var            nedgang i Infoland-inntektene
til bedrifter og private gjennom    23 % fra 2006 til           for seksjon for Arealinformasjon.
infoland skal økes. Dette vil gi    2007.
bedre informasjon til publikum,
bedre søknadsgrunnlag og mer
effektiv saksbehandling.

Administrativ frist på 6 uker i     Status 2007: 6   Gjennomsnittlig  Bystyrets frist på 6 ukers
klagebehandling av planavklarte    ukers fristen ble  administrativ   behandling i fagetat av
byggesaker overholdes. Øvrige     overholdt og    saksbehandling   planavklarte saker ble overholdt
klagesaker skal ved utgangen av    behandlingstide   stid skal ikke   med unntak av 5 saker.
2009 ha en behandlingstid i etaten   n på de øvrige   overskride hhv 6  Målsetting om
på under 3 måneder.          under 5 mnd.    uker og 3     saksbehandlingstid for øvrige
                    Ikke tall for    måneder. Ingen   klagesaker på 3 måneder eller
                    gjennomsnittlig   saker skal være  kortere er ikke fullt ut oppfylt for
                    tid         eldre enn 6    1. tertial. Det er 119 saker som
                              uker/3 mndr.    er 3 mnd eller eldre, av en
                                       restanse på 216 saker.
Gjennomføring av pilotprosjekt i    Ros I        Ros II igangsatt  Igangsatt og i rute.
form at kartlegging av to større,   gjennomført
rasutsatte områder samt en rekke    ang.
spredte lokaliteter. Disse skal    rasproblematikk
resultere i en handlingsplan.Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Prognosen for 2009 er i hovedsak uforandret sammenlignet med forrige prognose. Prognose: netto
utgifter på 25,6 mill mot en prognose på 25,6 mill pr. mars. Dette tilsvarer et negativt avvik ift. budsjett
2009 på 6 mill.

Alle tjenester i Etat for byggesak og private planer er sterkt konjunkturavhengige. Det er foreløpig
usikkert hvordan ny plan- og bygningslov vil påvirke inntekstgrunnlaget..

Gebyrtap: Etaten opplever fremdeles å tape gebyr på noen plan- og byggesaker. Effektiviseringstiltak,
nytt kvalitets- og rutinesystem og prioritering for å unngå gebyrtap i den enkelte sak, har gitt en bedre
situasjon nå i 2009, selv om tap ikke helt er til å unngå. Vi anslår at gebyrtapet i 2009 vil ligge på ca.
2,0 mill. Ser en bort fra gebyrtapet forventes byggesaks-behandlingen å gå i balanse.

Private planer: Prognosen for 2009 er netto utgift 6,5 mill; et negativt avvik på 2,8 mill sammenlignet
med budsjett. Det er imidlertid mange saker klar for 1 g. behandling innen 1. juli når ny lov trer i kraft,
som vil kunne snu prognosen. Usikkerheten med den nye loven gjør det vanskelig å anslå ny
prognose, men man forventer -1,5 mill i avvik i forhold til budsjett.

Kart og deling: Prognosen for 2009 er netto utgift 2 mill; et negativt avvik på 2 mill. Da etatens
gebyrregulativ ble revidert for 2009, ble gebyrene for kart- og delingsforretninger kun justert for vanlig
prisstigning. Dette fordi man ventet på føringer i ny matrikkellov, som var ventet å tre i kraft fra 01.03.
2009. Loven er nå foreløpig utsatt til 01.01.10., og nytt gebyrregulativ vil bli fremmet i forbindelse med
budsjettbehandlingen 2010. Forventet prognose -2 mill.
                           51
Arealinformasjon: Prognosen for 2009 er på netto utgift 3,5 mill; et negativt avvik på 1,2 mill
sammenlignet med budsjett Trenden med stadig økning av produktsalg (eiendomsinformasjon, kart,
nabolister mm) snudde siste tertial 2008, og har fortsatt i 2009. Forventet prognose årsavvik - 0,5 mill i
forhold til budsjett.Investeringer
Tall i hele tusen
Tjenesteområde 16 – Administrasjon (forventet avvik -1,4 mill)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             12
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      9
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           -25 %


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
I kommunaldirektørens stab forventes et merforbruk på 1,4 mill ved årets slutt. Dette skyldes en
manglende oppbudsjettering av tjenesteområdet etter omorganiseringen og etablering av den nye
byrådsavdelingen.

Ressursene som er avsatt til betjening av bydelsstyrene går som planlagt og ligger i dag innenfor
budsjetterte rammer. Etterspørselen etter faglig bistand er økende.


Tjenesteområde 17 – Sentrale forvaltningstjenester (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             1
 Tjenesteområdets ramme 2009                                     1
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                            0%

Utfordringer/Status i tjenestene
Tjenesten omfatter lagring og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell og er kommunens ansvar etter
Sivilforsvarsloven.

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Sivilforsvaret forventes å gå i balanse ved utgangen av året.Tjenesteområde 20 Interne tjenester (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             -1
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      -2                          52
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                            100 %

Tjenesteområdet inneholder tjenester som enten i sin helhet fordeles på andre tjenesteområder, eller
omfatter fellesutgifter for bykasseområde som byggvedlikehold, renhold, parkdrift, teknisk drift av bygg
og andre driftstjenester.

Utfordringer/Status i tjenestene
   Drive kostnadseffektivt og ha konkurransedyktige priser.
   Oppnå budsjetterte resultater
   Være en foretrukket leverandør innen alle tjenestetyper etaten har i dag.
   Få parkdriftsenheten på plass i henhold til økonomi, tjenester og bemanning.
   Rekruttering av unge arbeidstakere
Status måloppnåelse
                             Tallfesting av
                             mål for
Målformulering -             Forrige     budsjettåret Status etter
budsjett 2009               resultat    (2009)     1. Tertial 09
INTERNE TJENESTER - BYGGVEDLIKEHOLD
Innfri resultatkravet på 1,990 mill.   2007: 1,107 Innfri        Resultat for 1. tertial er bedre enn
                     mill over  resultatkravet   budsjett
                     resultatkrav
Vaktmestertjenesten skal tilfredsstille          0 avvik     Det er gjennomført 52
kundens forventninger                           servicerunder. Ingen avvik mottatt.
Postdistribusjon av internpost skal            0 avvik     Ingen avvik
gjennomføres i henhold til avtale
Parkdrift skal være selvfinansierende           Økonomisk    Parkdrift er i balsne i forhold til
                             balanse     budsjett i 1. tertial.
Renholdstjenesten skal tilfredsstille           0 avvik     Det er gjennomført 30
kundens forventninger                           servicerunder. Her var 2 avvilk
                                      som umiddelbart ble rettet opp.

Personell som ivaretar teknisk drift           Gjennomført i  7 personer har avlagt eksamen
skal gjennom en omfattende                2009       hos NKI -vaktmesterskolen
kompetanseheving
Håndverkstjenesten skal kvalifiseres i          Gjennomført   2 totalentrepriser er gjennomført
totalentrepriser                     opplæring    og 2 er under gjennomføring.
                             Gjennomføre 5 Opplæring gis underveis.
                             totalentrepriser

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Byggvedlikehold er pr. utgangen av april i rute i forhold til inntjeningskravet og forventer balanse ved
årets slutt.


Tjenesteområde 21 – Sentrale budsjettposter (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                              -10
 Tjenesteområdets ramme 2009                                       -9
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             -10 %                           53
Utfordringer/Status i tjenestene
Tjenesteområdet omfatter motpost for avskrivninger i Byrådsavdeling for byggesak og bydeler.

Status - investeringer BBOB
Tall i hele tusen
Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett (forventet avvik - 7,25 mill)
I byrådsavdelingens sentraladministrasjon har man i 1. tertial startet et arbeid med fokus på
forebyggende helsearbeid. Gjennom en systematisk kartlegging av kontorarbeidsplassene i
avdelingen og veiledning av ansatte, ønsker man å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for de ansatte.
Muskel- og skjelettplager er ofte årsak til sykefravær, og BKNI prøver å forebygge den type skader. I
første kvartal 2009 utgjorde sykefraværet for hele BKNI 5,3 %, en nedgang på 0,3 prosentpoeng i
forhold til tilsvarende periode i 2008. I 2008 ble det inngått avtale om utlån av 2 ansatte innen
Næringskontorets Etablerertjeneste. Pr. 1. juni 2009 vil Etablerertjenesten og de ansatte bli overført
permanent til BRB as. Fra det samme tidspunkt er næringssjefen den eneste ansatte ved kommunens
Næringskontor.


Tjenesteområde 12– Kultur (forventet avvik - 1,5 mill)


Tall i hele mill (eksl avskrivninger)
Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                           263
Tjenesteområdets ramme 2009                                    275
Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           4,6%

Utfordringer/Status i tjenestene
Prognose for resultatenhetene på kulturområdet viser balanse for 2009. Overføringen av tilskudd til
tredje sektor følger bystyrets vedtak. Prognosen for måloppnåelse er positiv. Fana og Ytrebygda
kulturkontor flytter inn i nye lokaler 1 juli, og Fana kulturhus forventes åpnet 1 oktober.

Status måloppnåelse
                          Tallfesting av
                          mål for
Målformulering -            Forrige  budsjettåret Status etter
budsjett 2009              resultat  (2009)     1. Tertial 09
KULTUR
Ny kunstformidlingsplan for barn    Ny     0,2 mill    Planarbeidet påbegynt. Det er sendt ut
                                 spørreskjema til 35 kunst- og
                                 kulturinstitusjoner i Bergen med spørsmål
                                 om deres målformuleringer og satsing på
                                 barnekunstformilding. Dette vil danne
                                 grunnlag for det videre planarbeidet.
                          54
"Ung 09" - årsprosjekt for digitale  Ny  Minst 1000   Nettside Ung 09 www.ung09.no ble lansert
medier og internasjonalt          deltagende   11. mars 09. Ung 09 har tre
samarbeid.                 ungdommer,   hovedarranagement hvor digital Lyd var
                      EU       første fokus. Det deltok total 377 aktive
                      finansiering,  ungdommer og et totalt antall unge
                      innovasjonsgr  publikummere på 1688. Hovedarrangment
                      ad       foregikk parallelt med samtidsfestivalen
                              Borealis, som var samarbeidspart. I tillegg
                              av å være aktive formidlere fikk ungdom
                              opplæring av profesjonnelle i bla.
                              Seratomixing , musikkproduksjo nog h
                              vordan lage egne elektroniske
                              instrumenter. Nintendo Storband er en
                              nyskaping som følge av Ung09 og
                              lydfokuset.
3% flere deltagere, og 10 nye     Ny  3% flere    Pr dd er det 2 nye kulturtilbud i
tilbud med særlig vekt på barn og     deltagere, 10  Fana/ytrebygda, 7 nye i Bergenhus/Årstad,
unge. Vekt på bydelene Laksevåg      nye tilbud   8 nye i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler
og Fyllingsdalen                      og 26 nye band som øver i Musikkens
                              Hus. Bare i de to sistnevnte bydeler er det
                              en økning i deltakelse på 310 barn og
                              unge.
Økt synlighet og gjennomslag for   Ny  Kvalitativ   Etablering av digital kulturkatalog i den
amatørkulturlivet. Vekt på Fana og     evaluering,   kommunale Portalen og
Ytrebygda.                 informasjonst  sluttføring av arbeidet før ferien
                      all med     Det er avholdt 3 store " folkemøter" i Fana
                      utgangspunkt  /Ytrebygda om amatørkulturlivets tilbud i
                      i bydelsvise  tillegg til egne møter i alle bydeler om ulike
                      data fra    tilskuddsordninger.
                      amatørkultur-
                      plan.
                      55
2% av profesjonelle         Ny  Omdisponere  Innenfor visuelt felt er kr. 300 000 av
tilskuddsmidler skal omprioriteres    2 mill.    stipendmidler omdisponert til tilskudd til
til nyskapende kunstprosjekt.              etablering av "Trykkeriet", et
                            kunstnerinitiert senter for samtidsgrafikk.
                            Utløste kr. 0,9 mill. over 3 år (0,3 pr. år) fra
                            Norsk kulturråd.
                            - kr. 200 000 til etablering av
                            kunstneratelierer for nyutdannete i
                            Dokken, kunstnerinitiert. Midler
                            omdisponert fra prosjekttilskudd.
                            - kr. 150 000 til etablering av
                            Produsentenhet for Visuell kunst, en
                            nyskaping som følges med stor interesse
                            fra bl a Norsk kulturråd og det visuelle
                            kunstfeltet nasjonalt. Produsentleddet
                            innen Visuell kunst har nærmest ikke hatt
                            fokus tidligere
                            - kr. 75 000 i internasjonale midler til
                            etablering av kunstnerutveksling til New
                            York
                            - kr. 40 000 i internasjonale midler til
                            etablering av internasjonal nettsidetjeneste
                            i regi av litteraturtidsskriftet "Vagant", et
                            tiltak for å innlemme utenlandske
                            perspektiver og strømninger i
                            kulturdebattene.
                            Generelt er vektlagt: Nyskapende
                            kunstprosjekter samt drift og lokaler, som
                            mulighetsbetingelse for nyskapende kunst.
                            Nyskapende prosjekter innen kulturnæring:
                            Bergen Fashion Week, Spillmotor Fuzz,
                            Buzz og Norsk publikumsutvikling
                            Prioritert nyskapende prosjekter i
                            tildelinger innenfor musikk og scenekunst-
                            blant annet til BEK over internasjonal
                            kunst- og kulturutveksling. Proscen og
                            Ekko er andre tiltak som er inne på
                            budsjettet for 2009, som representerer
                            nyskapende prosjekter. Generelt er
                            nyskaping og nye samarbeid prioritert i
                            tildelinger. Innenfor kunstnerisk
                            utsmykking er satsingen på utsmykking
                            langs Bybanetraseen nyskapende og det
                            er gitt 0,7 mill foreløpig fra KORO.
                     56
5% flere internasjonale      Ny            Fordobling av internasjonalt tilskudd til
kunstprosjekter med finansiering               Bergen Kunsthall og 3,14 (fra 100 000 til
fra nordiske og europeiske                  hver i 2008 til 200 000 hver i 2009), begge
programmer og eksterne partnere.               med betydelige internasjonale samarbeid
                               og muligheter for støtte internasjonalt.
                               Har ellers fokus på tilskudd til de
                               prosjektene som er av en slik kvalitet at en
                               kan forvente f eks nordiske tilskudd. Mht
                               EU-midler gjelder det mer langsiktighet.
                               Noen tilskuddsmottakere, f eks Audiatur,
                               har mistet nordiske midler i år fordi de har
                               lagt mer vekt på ytterligere
                               internasjonalisering enn på det nordiske
                               samarbeidet, selv om dette fremdeles er til
                               stede.

                               Det jobbes videre med "Artist as
                               Neighbour" både ut fra lokalt, nordisk og
                               videre internasjonalt perspektiv
                               Bergen Media By - Interreg prosjektet har
                               Eu finansiering.
                               BEK og BIT20 ensemble mottar støtte fra
                               EU finansierte programmer, mens mange
                               aktører deler på kostnader med
                               internasjonale co-produsenter - dette
                               gjelder aktører innen scenekunst og
                               musikk. Prosentvis beregning kan gjøres
                               ved årsslutt.
2% flere publikummere til byens  1 mill. kr.  Økning 20  Kommunisert til aktørene i tilskuddsbrev
kunstopplevelser                 000     og budsjettmøter. Tilskudd til profilering og
                               markedsføring hatt prioritet i samlesakene.
                               Den vanskelige lokalsituasjonen for
                               aktører innen scenekunst, riving av
                               Teatergarasjen, medfører en dramatisk
                               nedgang i antall personer, mindre
                               kapasitet på spillesteder. Mediedagene
                               meldte om en lite nedgang i deltakerantall.
                               Det endelige tallet kan ikke rapporteres før
                               ved årsslutt.
                         57
Gjennomføre en internasjonal     Ny      Kvalitativ   Arbeidet er kommet svært langt, nettsiden
kunstkonferanse                  evaluering   www.bbc2009.no er lansert, og elektronisk
                                  påmeldingsmulighet kommer i løpet av
                                  mai. De aller fleste bidragsytere er klare,
                                  men det arbeides med å få inn noen flere
                                  fra utenfor vestlig kontekst, da dette er
                                  viktig for fremtidsperspektivet til
                                  biennalene. Det planlegges en publikasjon
                                  som vil være et vesentlig bidrag til
                                  internasjonal kunstdiskurs, for utgivelse er
                                  en i dialog med det amerikanske forlaget
                                  MIT og det tyske Hatje Cantz, begge med
                                  stor internasjonal distribusjon. En åpen
                                  "call for biennial knowledge" har resultert i
                                  150 artikler fra hele verden, og det
                                  arbeides nå med utvalg og oversettelse av
                                  disse. Det er gjort avtale med Sao Paolo-
                                  biennalen om lån av deres arkiv til utstilling
                                  i tiden under og rundt konferansen.
                                  Utredning om organisasjonsmodeller for
                                  biennalene blir klar i løpet av mai, og
                                  en utgivelse med lokalt
                                  kunstnerperspektiv, i regi av det
                                  kunstnerdrevene forlaget Ctrl+Z, vil være
                                  klar i august.
                                  Internasjonale kuratorer og andre
                                  bidragsytere har vært i Bergen
                                  for å bli kjent med den lokale kunstscenen
                                  i forbindelse med
                                  planleggingen av konferansen.

Etablere eventspolitikk og      Ny      Avtaler med   Markering ev av Ole Bull jubileet er godt
gjennomføre bydekkende               gjennomføring  igang, Kulturnatt 09 er under planlegging
arrangementer                   sorganisasjon  og markering av 100 års jubileet for
                          er       Bergensbanen. Eventspolitikk etableres til
                                  høsten.
Institusjonene skal ha økt publikum 365 000    Kvalitativ   Det arbeides systematisk med til rette-
og tilgjengelighet.         besøk     evaluering,   legging for grupper som tidligere har hatt
                  konsolid.   publikumsutvi  vanskelig med museumsbesøk, særlig er
                  Museer.    kling.     bymuseet og kunstindustrimuseet igang
                  BoB 1,28            med prosjekter. Publikumstallet ventes
                  mill.             ikke å øke, mens bypublikummet fortsatt
                                  ventes økt for mange aktører, tyder
                                  signalene om en vanskelig sommer for
                                  turistbesøket. Det er imidlertid usikkerheter
                                  her, med sterk euro og dollar, men svak
                                  pund.

Ny ABM plan for Bergen        Ny              ABM plan er under arbeid med møter og
                                  dialoger som sikrer bred deltagelse i
                                  prosessen.


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
Fana kulturhus åpner 1 oktober 2009. Husleie vil utgjøre kr 4,8 mill i 2010. Det er i vedtatt budsjett
2009 avsatt midler til å dekke forventet delårsvirkning av husleie og driftskonsekvenser i 2009. Det er i
denne sammenheng foretatt en gjennomgang av kulturkontorets kompetanse og omstilling av egne
ressurser, herunder reduserte kostnader knyttet til avvikling av aktivitet i eksisterende lokaler. Utfra
dette er det på bemanningssiden kun behov for inntil ett årsverk knyttet til driftsoppgaver ved
kulturhuset. Oppdaterte tall for husleie og øvrige driftsutgifter ved kulturhuset er noe høyere enn


                          58
forutsatt i budsjettet for 2009. I sum forventes netto merutgift å utgjøre kr 0,75 mill i 2009, hvorav kr
0,25 mill dekkes innenfor budsjettet.

Det er iverksatt et arbeid mellom en rekke kultur- og utdanningsinstitusjoner og Bergen kommune om
utvikling av et Grieg forskningssenter i Bergen. Fra 1 januar har BKNI kunnet benytte en medarbeider
som kom tilbake fra permisjon som prosjektleder for å få etablert og utvikle et nasjonalt senter for
Griegforskning ved Universitetet i Bergen. Det vises i denne sammenheng til byrådssak 1361/05.
Merkostnad er estimert til kr 1 mill.

Manglende kulturlokaler/verksteds/ øvings - og produksjonslokaler er den største kulturpolitiske
utfordringen i Kulturbyen Bergen. Etterslep på investering/realisering av kulturarenaer og redusert
kapasitet som følge av bla. branner, reguleringsplaner etc på den ene siden og vekst i
kunstnerpopulasjon og økt produksjon har skapt en vanskelig situasjon.
Det er en budsjettutfordring så vel på investerings- som på driftssiden, men særlig i forhold til
driftsbudsjettet. Ulike løsninger har vært vurdert, og det foreligger planer om innleie av lokaler.
Husleiekostnad utgjør ca kroner 1, 5 mill for 2010. Dersom det bevilges midler til formålet, kan kontrakt
inngås med en delårsvirkning på kr 0,75 mill inneværende år.

Det er ikke varslet øvrige avvik fra resultatenhetene innenfor tjenesteområde 12 - kultur.


Tjenesteområde 13– Idrett (forventet avvik -2,75 mill)


Tall i hele mill (eksl avskrivning, overf til inv)
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                                    181
 Tjenesteområdets ramme 2009                                            174
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                                    4%


Utfordringer/Status i tjenestene
Fysak-enheten som gir tilbud til uorganisert ungdom, melder om god oppslutning og høy aktivitet.
Flere nye tiltak er satt i verk.

Idrettservice melder om økning i den betalte bruk av is- og badeanlegg, men økningen er lavere enn
årsmålet på 5 %. Vi vil i denne sammenheng påpeke to forhold. Antall betalende påvirkes av økt
etterspørsel fra den organiserte idretten om brukstid til arrangement i bade - og isanleggene. Iskanten
tilbyr gratis bruk på dagtid. Dette reduserer antall besøkende i Bergenshallen.


Status måloppnåelse
                                   Tallfesting av
                                   mål for
Målformulering -                   Forrige     budsjettåret Status etter
budsjett 2009                    resultat     (2009)     1. Tertial 09
IDRETT
Økt allsidige idrettstilbud for barn         Åpen hall i   Øke åpen hall  Åpen hall 15 idrettshaller (barn)
og familier i SFO tiden og helg/           15 idretts-   med 1 hall,   NY:Åpen hall 2 idrettshaller (ungdom)
ferie                        haller og 5   utvide med   Besøkende åpen hall : 51 000
                           større tiltak  tiltak i    NY:Skidager vinterferie (2dager)
                                   høstferie og  Ny: kveldskjøring Eikedalen ( 7 kvelder)
                                   vinterferie
                                   59
Økt antall ungdommer som driver   29161    FYSAK:       Besøkende fysak: 33 700
idrett og egenorientert fysisk   ungdommer  70 000 besøk,
aktivitet.             mellom 13- 30 arrange-     Ant. arrangement i Fysak: 12stk
                  25 år i   ment.
                  organisert 1 brukerevalu-   Brukerevalering ikke påbegynt
                  idrett.   ering,
                  Status på  1 000 flere     Totalt antall ungdommer i organisert
                  uorganisert ungdommer i     ungdom har økt til 29 725.
                  uklar    organisert
                        idrett
Økt anleggs fleksibilitet for økt  Ny     6 romprogram    Under arbeid
egenorganisert bruk               (fleksible) i
                        skolebrukspla
                        nen
5% flere betalende brukere og    Bergenshall Totalt 9300     Besøkende pr 1.tertial:
bedre kvalitet/ service i      en: 28 000 flere brukere,   Bergenshallen: 12.082
kommunale anlegg          Slåtthaug  1 bruker-      Slåtthaug kunstisb.: 44.870
                  kunstisbane undersløkelse    Svømmeanlegg: 46.384
                  64 000   .          Pr. første kvartal er det en liten økning i
                  Svømme-             betalende både i bade- og isanleggene.
                  anlegg:             Økningen er lavere enn 5%
                  94 000             Brukerundersøkelse er planl. høst 09
Etablere avtaler for utdanning og  Ny       1 avtale om  Igangsettes høsten 2009 med
idrett for utøvere på alle nivå.          skole/     pilotprosjektet skole/idrett på Lynghaug
                          studieplasser. ungdomskole. 160 elever fysisk aktivitet
                          Oppstart 1   2-3 ganger pr. uke i tillegg til
                          pilotprosjekt kroppsøvingsfaget. Er et
                                 samarbeidsprosjekt mellom Idrett, Skole
                                 og Olympiatoppen Vest-Norge.
Etablere kompetansesenter for    Ny       Inngå     Igansatt og etablert kompetansenettverk
toppidrett/ talentutvikling.            samarbeidsav for toppidrett og talentarbeid. Inngått
                          tale med    samarbeidsavtale med Olympiatoppen
                          Olympia-    Vest-Norge i forhold til fordeling av
                          toppen     "talentmillionen"
Prioriterte idretter/miljøer og   Ny       Liste over   Igansatt en dialog med idrettens
anlegg som skal være ledende i           utvalgte    organisasjoner i forhold til
Norge.                       idrettsmiljøer satsningsidretter i Bergen og
                          og anlegg   bergensregionen.
                          som har
                          prioritet
Flere nasjonale og internasjonale Status      Flere     Gjennomførte NM i Bergen 1. tertial:
topp- og breddeidrettsarrangement pågår      attraktive   - NM - sportsdrill
i Bergen.                     arrangemente - NM - volleyball
                          r enn ved   - NM junior - basketball
                          forrige    - NM - benkpress
                          resultat. 1  - NM - fekting
                          brukerevalueri - NM veteran - bordtennis
                          ng for NM i  - Nasjonalt stevne troppsgymnastikk
                          skating    I tillegg: Bergen swim festival, Varegg
                                 cup, kretslagsturnering ishockey,
                                 nasjonale turneringer i basketball.
                         60
Sikre Bergen økt andel statlige    Andel     Nærmiljøanle    Det har vært gjennomført møter med
anleggsmidler             Hordalands   gg 40 % av     KKD for å sikre programsatsingsmidler til
                    ramme:     Hordaland      hovedanlegget for svømming og stup, og
                    Nærmiljøanl  fylkeskommun    friidrettshallen på Leikvang.
                    egg 30 %    es andel.
                    Ordinære    Ordinære
                    anlegg 37 %  anlegg, 45 %
                    "Signal" om  av Hordaland
                    30 mill. fra  fylkeskommun
                    KKD til    es andel.
                    svømmeanl   Statlige tilsk.
                    egg      anlegg i
                           pressområder,
                           minst 25 % av
                           ramme KKD.
                           Tilskudd til
                           særlig
                           kostnads-
                           krevende
                           anlegg, tilsagn
                           for minst to
                           anlegg.Minst
                           15% bygge-
                           kostnad
                           svømme-
                           anlegg
Gjennomføre planlagt utbygging            1. ferdigstille 4  Vadmyra kunstgressbane ferdig april 09
og rehabilitering av idrettsanlegg.          nye         Åstveit Garderobebygg ferdig mars 09
                           idrettsanlegg.   Kringlebotnen kunstgressbane forventes
                           2. starte      ferdigstilt månedskifte mai/juni 09
                           arbeidet med    Nytt skateanlegg Fysak ferdigstilles i mai
                           5 nye anlegg.    09
                           3. etablere     Fridrettshall Leikvang prosjekterings-
                           minst 4 nye     arbeid pågår. PL ved BKB Rådalslia
                           nærmiljøanleg    ballbane prosjekteringsarbeid pågår.
                           g i tilknytning   Sentralidrettsanlegg Indre Arna
                           til skolenes    Gressbane ferdigstilles sommeren 09
                           uterom.       Ballbane på Nygårdslia skole
                           4.gjennomføre    oppgradert- samarbeidsprosjekt idrett-
                           rehabilitering/   skole
                           opprustning     Sandslihallen. Prosjektledelse overført
                           av 7 drettsanl.   BKB. Tilbudsgrunnlaget er i hovedsak
                                     utarbeidetVurdering av økonomisk situasjon (drift)
I budsjett 2009 er det lagt opp til effektivitetskrav og økt inntektskrav. For å klare dette må det
gjennomføres en streng økonomistyring, blant annet vil stillinger holdes vakant mv.

Søknad om EM-fotball
Byrådet har tidligere signalisert at Bergen kommune har interesse av å delta i en søkerprosess for å
bli vurdert som vertsby for EM i fotball 2016. Dette er fulgt opp i byrådssak 1107/09 hvor Byrådet bl.a.
vedtok å bevilge inntil kr 1 mill til dekning av kostnadene med utarbeiding av søknad om å bli
vertskapsby for fotball EM 2016. Det er sendt søknad til Hordaland fylkeskommune om å dekke kr
250.000.

Brann Stadion - overdragelse av kommunal eiendom til Sportsklubben Brann
Bystyret behandlet i møte 08.12.08 (234/08)) sak om Brann Stadion - overdragelse av kommunal
eiendom til Sportsklubben Brann. Eiendommen ble vedtatt solgt til Sportsklubben Brann med en


                           61
avkortning av pris på 200.000 euro. Denne avkortningen kan likestilles med en gave/tilskudd. Det er pt
ikke avklart hvordan gavelementet skal håndteres regnskapsmessig. Problemstillingen er oversendt til
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk for prinsippavklaring, men vi kan ikke forvente noen
tilbakemelding før i september. I påvente av dette legger BKNI til grunn at dette kan bli en driftsutgift i
2009 regnskapet som det ikke er budsjettdekning for. Ut fra gjeldene eurokurs utgjør beløpet 1,75 mill.
og BKNI vil eventuelt komme tilbake med behov for inndekning i forbindelse med 2. tertialrapport.


Tjenesteområde 14 – Næring (forventet avvik -3,0 mill)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                              21
 Tjenesteområdets ramme 2009                                       20
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             -5%


Utfordringer/Status i tjenestene
Næringskontoret har siden årsskiftet bestått av ett årsverk. Drift og tilskudd forventes gjennomført iht
bystyrets budsjettvedtak.

Status måloppnåelse
                           Tallfesting av
                           mål for
Målformulering -           Forrige     budsjettåret     Status etter
budsjett 2009            resultat     (2009)        1. Tertial 09
NÆRING
BRB AS: - Samordne og styrke     Utenlands-    3 avtaler.10     Arbeidet med etablering av avtaler
nettverkene med nabokommuner     prosjekt 7.   utenlandsprofilerin  med nettverksorganisasjonene (NVO)
og bransjenes organisasjoner. -   84% fornøyd   ger350        er kommet godt i gang. Det er avhold
Øke profileringen av regionens    med GROW.    bedriftsrådgivning  både individuelle møter mellom BRB
næringsliv. - Øke innsatsen for   300 bedrifts-  er og 140       og den enkelte NVO, samt 2
entreprenørskap og          rådgivninger   kursdeltakere     fellesmøter med alle NVO'ene.
bedriftsrådgivning.         og 120 kurs-              Utenlandsprofilering: BRB har hatt
                   deltagere.               prosjektansvar for Oljemessen OTC i
                                      Houston. Grow 09 er gjennomført med
                                      god tilbakemelding (80 % fornøyd).
                                      Antall personer som har vært på
                                      Etableringskurs er 47 hittil i år. Antall
                                      veiledningstimer er ikke målt, men det
                                      har vært stor aktivitet hos
                                      Etablerertjenesten.
Økt medlemstall i          220       11 flere       Ikke målt p.t. Vil følge av
nettverksorganisasjoner.       medlemmer    medlemmer       årsmeldingene som er i ferd med å
                   totalt                 komme inn.
Formalisert forpliktende       Ingen avtaler  Avtaler med alle   Avtaler med NVO'ene er godt i gang.
samarbeid mellom nettverks-
organisasjoner og BRB as
Reiselivet i Bergen skal ha større          Offisielle      Foreligger ikke tall hittil i år. Bergen
vekst i omsetning og overnatting           reiselivstall     hadde en svak nedgang på antall
enn det nasjonale                              overnattingsdøgn i 2008 sammenlignet
gjennomsnittet                               med 2007.
Minst 4              Nytt mål      Utredning       Prosjektet GROW 09 og OTC Houston
produktutviklingsprosjekter,                        er gjennomført. Aqua Nor er under
særlig for barnefamilier.                          arbeid.
                           62
Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
I bystyremøte 30.03.09 sak nr. 56/09 ”Lokal Krisepakke” fikk BKNI/Næring en tilleggsbevilgning på 3
millioner, fordelt med 1 million hver til Bergen Reiselivslag, Etablerertjenesten og Connect Vest-Norge.
Tiltakene er beskrevet og påbegynt. Beløpene utbetales i løpet av mai 2009. Tilskuddene meldes
som et merforbruk på næring. Det vises i denne sammenheng til vedtakspunkt 6 i bystyresaken: "De
økonomiske konsekvenser av de tiltak som skisseres i saken, vil for øvrig bli dekket inn i forbindelse
med behandling av de tertialvise budsjettrapporter."

På representantskapsmøte til Hordaland Olje og Gass (HOG) 17. april 2009, ble rollen til Bergen
kommune endret fra å være en "partner", til å være et ordinært medlem og med en
medlemskontingent på kr 100.000,- per år. Den samme endring ble gjort gjeldende for Hordaland
Fylkeskommune. På samme møte ble det også besluttet å endre organisasjonsnavnet til HOG Energi.
Dette innebærer at HOG Energi ikke lenger vil motta fast tilskudd fra Bergen Kommune, med unntak
av medlemskontingenten. Kommunen vil imidlertid opprettholde støtten til ”energisektoren” ved at et
beløp tilsvarende tidligere fast tilskudd til HOG, fratrukket medlemskontingenten, overføres til
Business Region Bergen AS. Beløpet vil være på kr 580.000,- og overføringen øremerkes
”energisektoren”.

HOG Energi            100.000,-
BRB/Energisektor         580.000,-

Inneværende år effektueres endringen ved at vedtatt tilskudd på kr 680.000 deles med hhv kr 394.000
til HOG og kr 186.000 til BrB øremerket "energisektoren".


Tjenesteområde 16 – Administrasjon (forventet balanse)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                             10,2
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      9,4
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             -5%

Budsjettendringen er relatert til tilpasninger som følge av KOSTRA.

Utfordringer/Status i tjenestene
Det forventes ikke avvik innenfor tjenesteområde 16 - administrasjon


Status - investeringer BKNI
Ny Krohnborg
Skisseprosjektet for Ny-Krohnborg skole indikerer en høyere kostnad på 11 mill for BKNI i forhold til
forutsetningene i vedtatt økonomiplan. Den samlede kostnadsøkningen på 46 mill gjelder både skole,
idrett og kultur, og må innarbeides i økonomiplan 2010-2013.
For BKNI vil investeringene på hhv, 4 mill, og idrett 7 mill søkes omdisponert innenfor vedtatt
økonomiplan. Tilsvarende gjelder økte driftskonsekvenser som følger av økt investeringskostnad.

Fana kulturhus inventar
Det er totalt avsatt kroner 6 mill på investeringsbudsjettet til innredning og anskaffelse av teknisk
utstyr, inventar mv. på kulturhuset. Prosess knyttet til anbudsutlysning og kostnadsanslag pågår.
Budsjettert beløp vil ikke være tilstrekkelig. Det estimeres at manglende finansiering ligger i intervallet
kr 2-3 millioner. BKNI vil komme tilbake til økt finansieringsbehov, og be om inndekning i tertialrapport
II.

Omdisponering av midler til fordel for dekning av utgifter på Edv. Griegsplass:
Det er avsatt 12 mill merket "Rehabilitering Hanseatisk museum" i ekstraordinære vedlikeholdsmidler
("krisepakken"). Dette er midler avsatt til Finnegården og Tasken, og er knyttet til pågående utredning
av yttervegg som siger ut. Det er stor usikkerhet om de endelige kostnader, fordi utredningen er                          63
fortsatt ikke ferdig for å avklare omfang og årsak til problemet. Foreløpige utregninger har lagt 5 mill til
utredning/ sikring, og 7 mill til å løse problemet. De siste 7 mill kan utsettes til 2010. Kapasitet hos
BKB og utredningstid innebærer at det er usikkerhet knyttet til om man rekker å bruke disse midler i
2009.


Oppbudsjettering
Innenfor tjenesteområde 12 - kultur søkes ubenyttet investeringsbudsjett på kr 20,8 mill videreført
gjennom "oppbudsjetteringssaken".


IDRETT

Sentralidrettsanlegget i Indre Arna, Seimsmyrane
De innkomne anbudene for utbyggingen av Sentralidrettsanlegget i Indre Arna, Seimsmyrane, viser at
kostnadene overstiger vedtatte budsjettrammer. I og med at det er anbud med forhandlinger vil vi
umiddelbart gjennomgå prosjektet og innlede forhandlinger med tilbyderne for å barbere kostnader,
vurdere tiltak og se hva vi kan kutte for å få realisert utbyggingen i tråd med vedtatte planer.

I henhold til foreliggende fullmakter er det BKNIs vurdering at prosjektet kan løses innenfor gjeldende
investeringsramme ved å disponere midler fra den generelle posten garderobebygg.

Det vil etter BKNIs vurdering ikke være midler til overs i prosjektet for å løse andre prosjekter i
bydelen.

Oppbudsjettering
Innenfor tjenesteområde 13 - idrett søkes ubenyttet investeringsbudsjett på kr 77,3 mill videreført
gjennom "oppbudsjetteringssaken".


Øvrige investeringsprosjekter
Samlet forventes investeringsrammene overholdt under forutsetning av at ubenyttede
investeringsmidler videreføres gjennom "oppbudsjetteringssaken".

Kringlebotnen kunstgressbane får en merkostnad pga flytting av en hovedvannleding og fjellsikring.
Dette dekkes av gjenstående midler fra tidligere år fra andre kunstgressbaneprosjekt.

Reguleringsarbeidet og kostnadene ved flytting av vei mv medfører at kostnadene blir høyre enn kr
700.000 som i utgangspunkt var avsatt til "Cornersaken". Dette løses med omdisponering av midler fra
samleposten mindre rehabiliteringsprosjekt

Rådalslien Volleyballhall stod ferdig ved årsskiftet. Hallen mangler diverse fast idrettsutstyr/inventar.
BKNI foreslår å bruke deler av ubenyttede midler på kr 0,4 mill som gjenstår fra oppgradering av
Olsvikhallen i 2008, til dette formålet.
                          64
Bystyrets organer (forventet avvik +0,8 mill)

Tjenesteområde 15 – Bystyrets organer (forventet avvik +1,5 mill)
Foreløpig prognose ettersom det er mye variabel lønn. Antatt mindre forbruk bydelsstyrene,
kommunerevisjonen og sekretariat for kontrollutvalget.

Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                            54,6
 Tjenesteområdets ramme 2009                                    55,7
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                           2,0 %


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)

Bystyret og komiteene
Prognosen er noe usikker på grunn av mye variabel lønn. Det er vanskelig å forutsi antall
varamedlemmer, tapt arbeidsfortjeneste, antall møter, underutvalg og andre uforutsette utgifter.
Honorar og annen variabel lønn til varamedlemmer og krav om tapt arbeidsfortjeneste er forskjellig fra
møte til møte. Honorar og tapt arbeidsfortjeneste utbetales hvert kvartal.
50 % partistøtte ble utbetalt i februar – resten blir utbetalt i oktober.

Heltidspolitikerne
Det vil bli merutgifter som følge av kommunalrådsskifte fra 1. juni 2009 (etterlønn mv).

De 5 bystyrekomiteene
Merforbruk fordi flere av komiteene skal på studietur i 2009.

Representasjon
Prognose = budsjett. Aktiviteten er størst fra mai og utover.

8 Bydelsstyrer
Prognosen er foreløpig på grunn av mye variabel lønn. Honorar og tapt arbeidsfortjeneste utbetales
hvert kvartal. Vanskelig å forutsi antall varamedlemmer, tapt arbeidsfortjeneste, antall møter,
underutvalg og andre uforutsette utgifter.

Sekretariat for Kontrollutvalget
2. februar 2009 begynte Ole Hopperstad som leder i sekretariatet og Gudny Spjeld som rådgiver.
Lønnsbudsjett overført fra Kommunerevisjonen.

Byombudet
Korrigert refusjon sykepenger resten av året ettersom vedkommende er tilbake i jobb.

Kommunerevisjonen
Utfordringer/Status i tjenestene

Videre organisasjonsutvikling med fokus på effektivisering, ytterligere kvalitetsutvikling og ikke minst
formidling av revisjonen fremstår som hovedutfordringer, herunder bl.a.:
     - ferdigstilling HR-prosjekt
     - revidering av plansystemet
     - kompetanseutvikling                          65
Revisjonsverktøyet Descartes er implementert, og videreutvikling og effektivisering blir sentralt innen
regnskapsrevisjon.

Med flere i avgang fremstår forvaltningsrevisjon som noe sårbar. Sårbarheten reduseres ved:
    - At en jobber på tvers mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
    - Bruk av rammeavtale reduserer denne sårbarheten.
    - Det kan være behov for å ansette en erfaren forvaltningsrevisor.

Status måloppnåelse
Målsetningene for kommunerevisjonen er ikke uten videre målbare, og vi vil derfor knytte noen
kommentarer til måloppnåelsen.
                                Tallfesting av
                                mål for
Målformulering -                  Forrige  budsjettåret Status etter
budsjett 2009                    resultat  (2009)     1. Tertial 09
KOMMUNEREVISJONEN
Bidra til at regnskapsinformasjonen er korrekt og               Gjennomført revisjon av
av høy kvalitet.                               årsregnskap ihht
                                       revisjonsstandarder, herunder
                                       kontrollert regnskap mot lov, forskrift
                                       og regnskapsstandarder
Bidra til at kommunal virksomhet drives                    Gjennomføring av forvaltnings-
fornuftsmessig og i tråd med lover og regler.                 revisjoner og andre
                                       revisjonsprosjekt.
Gjennom kompetanseoverføring bidra til                    Tilbakemeldinger og rapporter til
utvikling i virksomhetene vi reviderer.                    reviderte enheter.
Bidra til å realisere kundenes strategiske                  Vurdering av intern kontroll og fokus
utfordringer.                                 på RS 315.
Være en naturlig samarbeidspartner og fremstå                 Jf ovenfor. Legges mer vekt på
som kundeorientert.                              utadvent revisjon. Service ovenfor
                                       kunder og brukere.
Være en konkurransedyktig arbeidsplass.                    Flatere organisasjons struktur gir
                                       mer fleksible løsninger og
                                       muligheter for å utvikle seg.

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)
I forbindelse med omorganiseringen har kjøp av varer og tjenester økt betydelig, blant annet pga
innleid kommunerevisor. Det er også noen vakanser som kompenseres delvis ved hjelp av innleie. Det
ser allikevel ut som kommunerevisjonen vil ha et mindre forbruk på ca 300.000 inneværende år, alt
etter hvor lang tid stillinger står ledige. En gjennomgang av regnskap og planlagte aktiviteter viste at
p.t. forventes ingen store endringer på nettonivå for kommunerevisjonen, men det kan bli noe
omfordeling mellom lønn og kjøp av tjenester.


Tjenesteområde 16 – Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet avvik ca. + 1,8 mill)
Mesteparten av avviket skyldes mindre forbruk til kjøp av varer og tjenester i bydelsstyrene (bl.a.
husleie).

Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                              27,4
 Tjenesteområdets ramme 2009                                      28,7
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             4,7 %

Vurdering av økonomisk situasjon (drift)

Bydelsstyrene administrasjon
Prognosen viser mindre forbruk kjøp av varer og tjenester (bl.a. husleie).
                            66
Tjenesteområde 17 – Sentrale forvaltningstjenester (forventet avvik -2,5 mill)


Tall i hele mill
 Tjenesteområdets netto driftsbudsjett i 2008                               1,4
 Tjenesteområdets ramme 2009                                       10,9
 Endring BUDSJETT fra 2008 til 2009 i prosent                             679 %


Vurdering av økonomisk situasjon (drift)

Valget
2009 er valgår (Stortings- og sametingsvalg). Dette forklarer veksten i tjenesteområdets
budsjettramme.

Bystyrets kontor har ingen egne erfaringstall fra Stortings- og Sametingsvalg, men for å kunne
stipulere utgifter for Valget 2009 har vi gått ut fra regnskapstallene fra Kommune- og fylkestingsvalget
2007.
Med utgangspunkt i ovennevnte valg, kan det bli et negativt avvik på ca. 2,5 mill.kr.
Stipulerte utgifter til kjøp av tjenester utgjør ca. 2,5 mill. - og vi vet at det blir mye variabel lønn.

Ut fra historiske tall har valget alltid vært underbudsjettert.
Det var negativt avvik i årene i 2003 (-2,4 mill.kr), 2005 (-0,6 mill.kr.) og i 2007 (-2,3 mill.kr.)

Valgstyret behandlet saken i møtet 190309 sak 14-09 Budsjettprognose for Stortings- og
sametingsvalget 2009 og fattet følgende vedtak:

1. Valgstyret slutter seg til forslag til opplegg for og organiseringen av valgarbeidet for
Stortings - og sametingsvalget slik det fremgår av utsatt sak 8-09 (valgstyret 230209).
2. Valgstyret tar redegjørelsen for budsjettprognosen for Stortings- og sametingsvalget
2009, til orientering.
3. Valgstyret ber byrådet ta stilling til hvordan "Kjøp av interne tjenester" på kr. 2.5 mill
til valggjennomføringen, skal dekkes inn.
4. Merutgifter til IKT etter gjennomført anbudsprosess søkes innarbeidet i
tertialrapporten.

I sak 125-09 Budsjett 2009 - oppgavegjennomgang og ressurser behandlet i forretningsutvalget
190509 ble det vedtatt enstemmig å foreta en budsjettjustering på 1,0 mill.kr. fra bydelsstyrene til
Valget 2009 på kjøp av tjenester.

Om denne budsjettjusteringen vil være tilstrekkelig til å gå i balanse, vurderes på nytt etter valget.
                           67
SENTRALE POSTER
Tabellen gir en aggregert oversikt over sentrale poster med anslag på årsavvik.


TEKST                                               BELØP
Skatt og rammetilskudd                                    59 300 000
Eiendomsskatt                                         -3 100 000
Merinntekt Integreringstilskudd for bosetting av flyktninger                  8 800 000
Renter og avdrag                                       -22 300 000
Utbytte fra selskaper                                     9 822 619
Merutgifter pensjon                                      -8 200 000
Merinntekt fra Bergen Parkering KF                               4 496 620
Merinntekter - Toppfinansiering ressurskrevende brukere 2008                 42 800 000
Øvrige sentrale poster                                    -14 163 000
SUM sentrale poster                                      77 456 239Skatt og rammetilskudd - Frie inntekter m.m.
Etter fremlegget av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2009 prognostiseres det samlet
merinntekter på frie inntekter på 59,3 mill, der det regnes med merinntekter på rammetilskudd (inkl.
inntektsutjevning) på ca 45 mill og nærmere 15 mill i merinntekter på skatt.
Følgende oversikt viser detaljer i den månedsvise skatteinngangen i 1. tertial 2009 (og akkumulert
etter 1. tertial) for Bergen og for landet som helhet:

Skat t einngang ut løp april 2 0 0 9
                                 Bergen             Landet
( beløp i mill kr)                           Beløp   Endr f ra 0 8        Beløp   Endr f ra 0 8
Månedsinngang januar 2 0 0 9                     7 7 2 ,3   1 0 ,3 5 %     13  1 3 2 ,3    9 ,2 7 %
Månedsinngang f ebruar 2 0 0 9                     1 9 ,1   -5 7 ,9 7 %     1  2 9 3 ,0   -2 6 ,5 4 %
Månedsinngang mars 2 0 0 9                     1 0 0 9 ,2    9 ,1 3 %     17  5 0 5 ,0    7 ,1 8 %
Månedsinngang april 2 0 0 9                      1 9 4 ,2  1 3 5 ,3 9 %     3  8 2 4 ,5   5 7 ,2 0 %
Akkumulert hit t il i år ( ut løp april 2 0 0 9 )          1 9 9 4 ,7   1 3 ,8 2 %     35  7 5 4 ,7    9 ,8 7 %

Skat t eanslag et t er revidert nasjonalbudsjet t 2 0 0 9      6 0 7 5 ,2    6 ,8 7 %    1 0 8 0 6 0 ,0    5 ,5 1 %
Skat t eanslag i JB 0 9 - et t er " Tilt akspakke" -saken      6 0 6 7 ,2    6 ,7 3 %    1 0 7 8 0 0 ,0    5 ,2 6 %
Skat t eanslag i VB 0 9                       6 1 6 8 ,6    8 ,5 1 %    1 0 9 4 8 0 ,0    6 ,9 0 %


Etter regjeringens forslag til nasjonalbudsjett 2009 er det foreløpig lagt til grunn en helårs
vekstprognose for Bergen på 6,87 % i forhold til 2008-regnskapet, mens en for landet som helhet er
satt til 5,51 %. I disse anslagene er det tatt hensyn til at Bergens andel av total skatteinngang i 2008
var unormalt lav. Akkumulert vekst etter april 2009 er i Bergen 13,82 %, mens veksten for landet som
helhet var på 9,87 % etter april 2009.
Den løpende skatteinngangen for årets fire første måneder er altså betydelig høyere enn siste
nasjonale prognoser fra RNB2009 på årsbasis (5,5 % for kommunene samlet). Denne
skattestatistikken bygger altså på fire måneder, hvorav kun èn måned har i seg det nye skattøre for
2009 med forskuddstrekk for januar/februar i år (mars 09). Eventuelle konsekvenser av nedgangen i
norsk økonomi er nok fortsatt ikke inne og påvirker den løpende skatteinngangen i noen særlig grad.
Først når tallene for mai blir kjent ca 20. juni (for landet som helhet), vil man vite noe mer om den
løpende utviklingen.
Det foreslås imidlertid å justere opp budsjettet for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med totalt
59,3 mill, og at beløpet benyttes til sentral saldering.


Eiendomsskatt
Prognose for eiendomsskatten nedjusteres med ca 3,1 mill – med inndekning i sentral saldering. ?
                              68
Integreringstilskudd flyktninger
I Kommuneproposisjonen foreslår Regjeringen å øke det statlige integreringstilskuddet for nyankomne
flyktninger med 5.000 fra 1. juli 2009, dvs. med en delårseffekt som forutsettes å være 2.500 på 1.
bosettingsår. Effekten av dette på årets integreringstilskudd er beregnet til 300.000. En oppdatering av
prognosen for integreringstilskudd viser imidlertid at forventet tilskudd kan oppjusteres med 6.500.000
i forhold til årets bosetting, samt ytterligere 2.000.000 knyttet til bosetting i desember 2008, som først
ble inntektsført i januar / februar 2009. Samlet sett mener byrådet det er grunnlag for å oppbudsjettere
integreringstilskuddet med 8,8 mill.

Renter, avdrag, utbytte fra selskaper, pensjonskostnader, overføring fra Bergen Parkering KF
Renter – eksklusive utbytte/overføring fra selskaper/KF-er - viser en netto mindreinntekt på 22,3 mill i
forhold til vedtatt budsjett 2009.

Renteutgifter
Utgiftssiden viser forventede mindreutgifter på 67,7 mill. Dette skyldes i hovedsak reduserte
renteutgifter på kommunens innlån som følge av et fallende rentenivå. I forbindelse med med
Innstilling II til budsjett 2009, så en for seg en gjennomsnittlig flytende rente på 5,5 % for 2009.
Dagens markedsrenter tilsier en nedjustering med ca 3 %, noe som er innarbeidet i de nye
prognosene.

Driftsinntekter (eksklusive utbytte fra selskaper)
Inntektssiden viser forventede mindreinntekter på 90,1 mill. Som følge av det sterkt fallende
rentenivået nedjusteres følgende inntekstposter:

  a) Renteinntekter knyttet til formidlingslån Husbanken (Startlån mv.) forventes å bli redusert med
    kr 35 mill i forhold til vedtatt budsjett. Referanserenten for denne typen lån er renten i
    Husbanken.
  b) Konsernkontorenter og renter på plasseringsbeholdningen (ihendehaverobligasjoner)
    reduseres med ca 11 mill.
  c) Byggelånsrenter reduseres med 17,6 mill.
  d) Inntekter av rentesikring reduseres netto med 24,6 mill.
  e) Kalkulatoriske renteinntekter fra selvkostområdet reduseres med 17,1 mill. Referanserenten
    som benyttes er 3-års statsobligasjonsrenter med et påslag på 1 %. Budsjettrenten var på 5,5
    %. Prognosen nå er på 3,5 %.
  f) Avsetning renter til selvkostfond reduseres med 4,9 mill i følge ny prognose.

Som følge av salg og innløsning av ihendehaverobligasjoner er det realisert kursgevinster på kr 6,8
mill. I tillegg skal en i 2009 inntektsføre ca kr 4,2 mill som gjelder obligasjonslån som er tatt opp til
overkurs og hvor overkursen periodiseres over lånets løpetid. Merinntektene i forhold til vedtatt
budsjett er ca kr 10,5 mill.

Forutsetninger:
Beregningene er basert på markedsrenter pr 30.04.09, opplysninger fra byrådsavdeling for byutvikling
om kalkulatoriske renteinntekter som del av vann- og avløpsgebyrene og beregninger av renter og
avdrag for formidlingslån. Budsjett for utbytte fremgår av tabellen, da det er en del av tjeneste 87010.
Ansvaret for oppfølgingen tilhører imidlertid bedriftsseksjonen.

Budsjettmessige tilpasninger innenfor rente og avdragsområdet som følge av avvikling av Bydrift
Bergen KF og opprettelse av Bergen Bydrift AS er ikke foretatt. Dette vil en komme tilbake til i
tertialrapport 2-09.

Utbytte fra selskaper
I vedtatt budsjett 2009 lå det til grunn et utbytte fra BKK på 336 mill, mens beløpet som blir overført er
på i underkant av 350 mill, en merinntekt på knappe 14 mill. For øvrig gir følgende oversikt over
detaljer i prognosen over utbytte fra selskaper, der som viser 9,8 mill i netto merinntekt:
                          69
                      I           II         III
                    Budsjettert       Utbytte/      Differanse
                   beløp - 2009    overføringer - 2009  Kolonne II - I
Utbytte
BKK AS                  336 000 000       349 925 375    13 925 375
BKK AS (ekstraord.utbytte) (1)      162 500 000       162 500 000        0
Bergen tomteselskap AS          30 000 000        30 000 000        0
Fløibanen AS                3 000 000        4 731 264    1 731 264
BIR AS                   6 000 000            0    -6 000 000
Bro & Tunnelselskapet AS           100 000         265 980     165 980
Sum utbytte               537 600 000       547 422 619    9 822 619

Bergen kommune har tilskrevet BKK AS og bedt styret vurdere egen sak om ekstraordinært utbytte til
eierne (for Bergens vedkommende 162,5 mill).

Samlet viser renter/utbytte/avdrag en negativt budsjettavvik på 12,5 mill., og det foreslås å justere
budsjettet tilsvarende med dekning i sentral saldering.

Pensjonskostnader
På bakgrunn av brev fra KLP av 29.4.09 er anslaget for pensjonspremie redusert med 11 mill
sammenlignet med vedtatt budsjett. Pensjonskostnadene er økt med 7 mill, slik at
premieavviksanslaget reduseres med kr 18 mill kr. I tillegg kommer 2,5 mill i arbeidsgiveravgift slik at
samlet premieavvik må reduseres med 20,5 mill. Imidlertid kan ca 12, 3 mill dekkes inn av lavere
premiebudsjett i byrådsavdelingene, slik at negativ avviksprognose samlet blir på ca 8,2 mill.

Finansavdelingen har ikke holdepunkter for å endre budsjettallene knyttet til Statens Pensjonskasse
og BKP.

Det er usikkerhet knyttet til budsjettallene. Det er betydelig vekst i innbetalt premie pr. mai
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Om dette varer ved resten av året, er avhengig av utfallet
av årets lønnsoppgjør. Selv små variasjoner i lønnsvekst kan gi relativt store endringer i premie knyttet
til årets lønnsoppgjør

Pensjonsreformen skal innføres i 2011 slik at endringer i regelverket får ikke konsekvenser for årets
budsjett. Pga usikkerhet i tallene, vil en ikke foreslå budsjettjusteringer i denne omgang.

Bergen kirkelige fellesråd - BKF har i sitt innspill til 1. tertialrapport bedt om budsjettstyrking som følge
av forventede merutgifter vedr. pensjon. Dette vil bli håndtert etter at Bystyret har behandlet
"Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse" - Byrådssak 178/09. I saken er det foreslått å nytte
premiefondet til å dekke forsikringsteknisk underdekning. BKFs underdekning på 21,5 mill omfattes av
ordningen.

Overføring fra Bergen Parkering KF
Budsjettert overføring fra Bergen Parkering KF til Bykassen i 2009 er kr. 36 500 000,-. Ut over dette er
det lagt opp til en ekstraoverføring for regnskapsåret 2008 på kr. 4 496 620,-. Samlet overføring i 2009
vil bli kr. 40 996 620,-. 36 500 000 blir overført ved at 18 250 000 innbetales hhv. 01.07.2009 og
31.07.2009. Den ekstraordinære overføringen innbetales etter at bystyret har behandlet foretakets
årsregnskap og årsberetning for 2008 i junimøtet.


Merverdiavgiftskompensasjon (MVA-refusjon)
Dette er inntektsposter som er sterkt avhengig av investeringsaktiviteten, og som det er krevende å gi
prognoser på. P.g.a. relativt lav investeringsaktivitet mot slutten av 2008, ble det mindreinntekter i
regnskapet i 2008. Også i januar-april 2009 (1. tertial) er det inntektsført relativt lave beløp. Imidlertid
forventes det at merinntekter resten av året - bl.a. som følge av tiltakspakken og "prosjekt 415" - i stor
grad vil kunne kompensere for den lave inngangen i begynnelsen av året. I denne omgang føres det
opp et nullavvik ved årsslutt, og denne prognosen bygger i hovedsak på følgende forutsetninger:

    Registrert mva-refusjonsinntekt pr 31.04.2009 (vel 41 mill)                           70
    Helårs investeringsprognose fra BKB mht ordinært investeringsbudsjett (350-400 mill),
    Prosjekt 415 (ca 100 mill) og investeringsbudsjett i sak om tiltakspakken (ca 35 mill).
    Investeringsnivå i bykassen for øvrig (utenom BKB) i tråd med budsjett 2009, inklusive
    investeringsbudsjett i sakk om tiltakspakken
    Investeringsnivå i BBB KF i tråd med budsjett 2009, inklusive tiltakspakken
    Investeringsnivå øvrige enheter (bl.a. Bergen kirkelige fellesråd) i tråd med budsjett 2009

Disse forutsetningene baseres på at det ikke regnes med en vesentlig økning av
investeringsetterslepet i 2009. Inngangen videre fremover må imidlertid følges fortløpende, og det
legges opp til en sikrere prognose i forbindelse med tertialrapport 2-2009 til høsten.


Lønnsoppgjøret
Lønnsoppgjøret for 2009 er fortsatt uavklart og oppgjøret er gått til mekling.
I forbindelse med lønnsforhandlingene for 2008 gjenstod et mindre oppgjør i forhold til en gruppe
arbeidstakere som var i brudd. Det er nå enighet mellom partene og merutgifter i forbindelse med
oppgjøret på ca 4,8 mill vurderes å være innenfor rammen av avsetningene til lønnsoppgjøret for
2009. Byrådet vil komme tilbake vedrørende lønnsoppgjør for 2009 i 2. tertialrapport.


Toppfinansiering ressurskrevende brukere 2008
I tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet er forventet tilskudd vedrørende
toppfinansiering av ressurskrevende brukere inntektsført på bakgrunn av beste estimat fra
Byrådsavdeling for helse og omsorg(BHO) i regnskapet for 2008 med 163 mill. BHO har nå
utarbeidet grunnlag for kommunens krav og dette beløper seg til 205,8 mill. Altså 42,8 mill
høyere enn det som var regnskapsført i 2008. Midlene er ikke hensyntatt i byrådsavdelingens
(BHO) årsprognose 2009.


Øvrige sentrale poster
Storbymidlene til psykisk helse
Reversering av innlemming av storbymidlene til psykisk helse: I forbindelse med behandling av St.prp.
nr. 1 (2008-2009) fattet Stortinget anmodningsvedtak nr. 137 (2008-2009), jf. Budsjett-innst. S. nr. 5
(2008-2009): ”Stortinget ber Regjeringen sørge for at storbymidlene til psykisk helse ikke innlemmes i
inntektssystemet fra 2009.” På bakgrunn av dette har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2009
foreslått å overføre 56,1 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementets budsjett kapittel
571 Rammetilskudd, post 60 Innbyggertilskudd til kapittel 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk
helse, post 62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner på Helse- og omsorgsdepartementets
budsjett. I det vedtatte bykassebudsjettet for 2009 er det - i tråd med opplegget i KRDs brev av
25.11.2008 - ført opp et beløp på kr. 9.830.000,- i rammetilskuddet for dette forholdet. Bergen
kommunes antatte andel av det samlede øremerkede tilskudd på 56,1 mill anslås til 13,167 mill. Netto
merinntekt 3.337.000 foreslås i justeringssaken benyttet til sentral saldering.

Forslag om tilleggsbevilgning på 5 mill over driftsbudsjettet til Rådalslien midlertidige barnehage.
I 2008 ble det bevilget 6 mill. til etablering av Rådalslien midlertidige barnehage. På slutten av året ble
det avklart med BKB at alle kostnadene ikke var klare for fakturering i 2008, på grunn av forskjøvet
ferdigstillelse av prosjektet. Dette ble avklart helt på slutten av året og ble således ikke meldt inn i
felles avsetningssak for 2008. Det ble fakturert for kr. 1 022 000 fra BKB på prosjektet i 2008.
Restbeløp kr 4 978 000 ble avsatt på fond på slutten av året, men ble forskriftsmessig strøket ved
regnskapsavslutningen. Underdekningen knyttet til ferdigstillelse av barnehagen i 2009 beløper seg til
5 mill.

Erstatningsutvalget - barnevernsbarn
Behandling av erstatningsutbetalinger i henhold til bystyresak 98/07 ble ikke ferdigstilt i 2008.
Søknadsfristen løp ut i 2008 - og det ble i regnskapet for 2008 avsatt 20,9 mill som kortsiktig gjeld for
å dekke estimerte påløpte utgifter til erstatningsutbetalinger i de resterende sakene. jf. note 4 til
årsregnskapet. Utgifter til sekretariatsfunksjonen for 2009 - anslått til 7,5 mill - er pt ikke budsjettert.

Veivedlikeholdsavtale - Bergen Bydrift AS  for perioden 1.1.09 – 15.4.09                           71
Ifm. sak om omdanning av Bydrift Bergen KF til aksjeselskap, fattet bystyret vedtak om at foretaket
skulle få dekket merforbruk iht. samferdselskontrakten stipulert til kr 5 mill. i 2009 (for perioden
1.1.2009 – 15.4.2009). Samferdselsetaten har mottatt en foreløpig oversikt over Bydrift sitt
underskudd for perioden stipulert til kr 10,4 mill. I denne tertialrapporten meldes det inn behov for en
budsjettjustering på 5 mill. for dette forholdet. Samferdselsetaten vil da inntil videre kunne utbetale et
ekstra krav fra Bergen Bydrift på kr 5,0 mill., i tråd med bystyrets vedtak, mens endelig avregning og
kompensasjon til Bydrift evt. må sluttføres ifm. tertialrapport 2 til høsten.

Sentrale salderingsutfordringer
Effektiviseringsmål - bystyrets budsjettvedtak         -15 000 000
Ufordelt innsparingskrav - innkjøpsavtaler           -11 710 000
Effekt - gruppe for oppgavegjennomgang             -25 000 000
Sum sentrale salderingutfordringer               -51 710 000

Det knytter seg noe usikkerhet hvorvidt det vil være mulig å realisere ovennevnte sentrale
salderingsutfordringer fullt ut i 2009.
INVESTERINGER
Investeringer i Bergen kommune gjennomføres både av Bergen bolig og byfornyelse KF (BBB),
Bergen kommunale bygg (BKB) og den enkelte byrådsavdeling. Årets investeringsaktivitet bestemmes
både av vedtatt investeringsbudsjett for 2009 samt av ubrukte investeringsmidler fra tidligere år. Disse
blir tillagt årets budsjett i en egen justeringssak etter at bystyret har vedtatt regnskapet for 2008.


Kapitalfrigjøring/Salg av eiendom
Det er hittil i år solgt eiendommer for ca 34 mill. Salgspotensialet er på ca 110 mill. Det forutsettes da
at Nygård skole blir solgt i løpet av året (65-70 mill). Bergen kommune har for 2009 budsjettert med
eiendomssalg for 100 mill.


"Prosjekt 415" - Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg
Bystyret har vedtatt å bruke 215 mill. kr i 2009 og 200 mill. kr i 2010 til ekstraordinær rehabilitering av
skolebygg. Prosjektet er populært blitt kalt "prosjekt 415". Bergen kommunale bygg (BKB) har etablert
en egen prosjektorganisasjon til å drive arbeidet.

Det er nå kommet inn tilbud på de første 13 skolene. Tilbudene summerer seg til 74,8 mill., som er 2
mill. lavere enn BKB's kalkyler i utgangspunktet. Arbeidet vil starte opp i juni 2009 og forventes
ferdigstilt i løpet av høsten 2009.

Fase 2, som inkluderer 18 skoler, er utlyst med tilbudsfrist 8. juni. Disse prosjektene vil starte opp i
2009, men vil først ferdigstilles i 2010. En forventer at ca 25 mill. vil medgå i 2009 til disse prosjektene.
Totalt forventer en at det vil brukes ca 100 mill. til "415-prosjektet" i 2009.

Det er behov for ytterligere to faser med utlysinger. Disse vil komme til utførelse i 2010.


Øvrige investeringsprosjekt:
Pr. 30.04.09 er det brukt ca 100 mill på ordinære investeringsprosjekter. BKB forventer en noe større
aktivitet resten av året og anslår at det i 2009 vil medgå mellom 350 og 400 mill. til
investeringsprosjekter utenom 415-prosjektet og tiltakspakken. Det vises for øvrig til omtale under de
respektive tjenesteområder.
                           72
TILTAKSPAKKEN
I forbindelse med regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting ga bystyret i februar grønt lys for
oppstart av i alt 72 større og mindre rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter.
Av disse er det 56 prosjekter med en totalramme på 200,4 mill. kr som i henhold til departementets
tildelingsvilkår skal fullføres eller påbegynnes i 2009. Flesteparten av prosjektene er av driftsmessig
karakter, og prosjektene er finansiert av statlig øremerket vedlikeholdstilskudd (167,4 mill.) samt av
økt merverdikompensasjon (ca.33 mill.).

For disse prosjektene har staten bedt om en statusrapport pr. 1. juni. Bystyret har bedt om at det blir
fremlagt en statusmelding i løpet av 4. kvartal 2009, men på grunn av den statlige rapporteringen kan
en foreløpig rapport legges frem for bystyret allerede i 1. tertialrapport.


    <SE VEDLEGG 1 - TABELL OVER FOR STATUS PROSJEKTER I TILTAKSPAKKEN>


Tiltakspakken - omklassifisering av prosjekter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet
Etter at de ulike prosjektene i tiltakspakken er nærmere utredet av Bergen kommunale bygg, foreslås
det at en del prosjekter omklassifiseres fra driftsprosjekter til investeringsprosjekter. Grunnen er at
arbeidene vurderes som påkostning eller oppgradering av investeringsobjektenes eksisterende
kvaliteter. Omklassifiseringen gjelder følgende prosjekter.

TP3680 - Uteområde Midtun - fjerning/deponering av forurenset jord
TP4250 - Midtbygda sykehjem; brannteknisk oppgradering
TP4600 - Soltun aldershjem - rehabilitering av kjøkken
TP4650 - Storetveit sykehjem - utbedring bad, medisinrom
TP4660 - Enkers aldershjem/Frieda Fasmer -utbedring av kjøkken
TP7540 - Sandviksboder 20 - tak og sprinkling
TP7550 - Sandviksboder kystkultursenter-gulv Søndre bodgruppe.

I tråd med dette må det gjøres balanserte budsjettjusteringer (uten salderingsvirkning)
i drifts- og investeringsbudsjettet. Det vises til den parallelle saken om budsjettjusteringer etter 1.
tertial - pkt 6.5.


Omdisponering av lånefinansierte investeringer ifm tiltakspakken
En del av prosjektene som ble vedtatt i forbindelse med krisepakken er større lånefinansierte
prosjekter hvor det ikke er krav om at prosjektet skal påbegynnes eller ferdigstilles i 2009. De årlige
låneutgiftene til disse prosjektene forutsettes saldert ved en økning av frie inntekter.

Ett av disse prosjektene gjelder rehabilitering av Hanseatisk museum, hvor det er avsatt 12 mill knyttet
til pågående utredning av yttervegg som siger ut. Det vil ikke kunne påregnes at rehabiliterings-
arbeidet kan starte opp i 2010. Byrådet har derfor i møte 3. juni sak 1171/09 vedtatt å omdisponere
7 mill av disse midlene til fullføring av arbeidet med å ferdigstille Edvard Griegs Plass og det øvrige
område rundt Grieghallen. Dette prosjektet vil gi en umiddelbar sysselsettingseffekt i byggebransjen
og vil således gi en bedre anvendelse av midlene i 2009 i forhold til intensjonen i regjeringens
tiltakspakke. Fullfinansiering av rehabiliteringsprosjektet vil bli foreslått innarbeidet i økonomiplanen for
2010-2013.
                           73
STATUS PR. 1. TERTIAL MÅLFORSLAG/TEKSTFORSLAG
Tabellen viser status for de målforslag som ble vedtatt med flertall i forbindelse med bystyrets
behandling av Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 - 2012.


Målforslag/tekstforslag med flertall i Bystyret - Budsjett 2009

Nr. Målforslag                      Status pr. 1. tertial
 1  Generell effektivisering/økonomistyring       Prosess iverksatt. Eventuelle tiltak vil bli fremmet i
   Bystyret er bekymret for den økonomiske       forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2010.
   situasjonen for Bergen og resten av kommune-
   Norge. Bystyret ber byrådet iverksette tiltak
   som sikrer fortsatt økonomisk god styring, og
   gjennomgå stillingsstruktur, oppgavefordeling,
   vikar og konsulentbruk.
 2  a) Effektivisering bystyrets kontor         Se sak 125-09 Budsjett 2009 -
   Bystyret ber om en gjennomgang av          oppgavegjennomgang og ressurser behandlet i
   stillingsstruktur og oppgavefordeling innen     Forretningsutvalgets møte 19.05.09.
   bystyrets kontor - hvor man spesielt ser på
   mulighetene av effektivisering av
   administrasjon tiltenkt bydelsstyrene. Saken
   fremmes for Forretningsutvalget
   b) Valg                       Se sak 14-09 Budsjettprognose for Stortings- og
   Bystyret viser til strategidokumentet for      Sametingsvalget 2009 behandlet i Valgstyrets
   Bystyrets kontor som beskriver en rekke       møte 19.03.09 og sak 125-09 Budsjett 2009 -
   områder innenfor valg som vil koste mindre i     oppgavegjennomgang og ressurser behandlet i
   2009 enn i 2007 grunnet de erfaringer man da     Forretningsutvalgets møte 19.05.09
   har fått, samt at valget 2009 er et
   Stortingsvalg. Bystyret mener derfor at
   byrådets forslag til Bystyrets organer er
   realistisk
   c) Sekretærtjenester Bergen Kommunale        Det er så langt ikke meldt inn noe behov for
   Foreldreutvalg                    sekretærtjenester.
   Behov for sekretærtjenester for Bergen
   Kommunale Foreldreutvalg skal dekkes av
   Bystyrets kontor.
 3  Utbytte fra Fløibanen AS økes fra kr 1 mill. til   Byrådet har fulgt opp dette gjennom utøvelsen av
   kr 3 mill.                      eierskapet i selskapet, og på årets ordinære
   Bystyret er skeptisk til Fløybanen AS sine      generalforsamling ble det eksempelvis vedtatt å
   planer om et nytt attraksjonstilbud/nybygg ved    utbetale et utbytte til aksjonærene på anslagsvis
   øvre stasjon. I tillegg viser bystyret til      MNOK 10, hvorav kommunens andel ble på
   selskapets høye driftsmargin, og den meget      MNOK 4,7.
   betydelige egenkapitalandelen i selskapet. Ut
   fra dette anser bystyret det som ønskelig at
   selskapet utbetaler et høyere utbytte i årene
   fremover. Det vises til at selskapet i
   eierskapsmeldingen er gitt et finansielt formål.
   Bystyret forutsetter at byrådet om nødvendig
   benytter kommunens aksjonærmakt i selskapet
   til å gjennomføre overnevnte.
 4  Strategi og eierskap i BIR AS.            Dette er en sak byrådet vil måtte komme tilbake til.
   Bystyret ber byrådet fremme sak vedrørende      Det må bl.a. her settes i gang en del prosesser
   kommunens eierskap og strategi for BIR AS.      som BIRs øvrige eierkommuner også forventes å
   Bystyret ber om utredning av muligheten for     ha bestemte oppfatninger til.
   kapitalfrigjøring ved salg av BIR. Det må også
   utredes alternativer til et rent salg, eksempelvis
   innfusjonering i andre selskaper, eksempelvis
   BKK AS. Det pekes i denne sammenheng på


                          74
  det omfattende samarbeidet som allerede er
  etablert mellom BIR og BKK knyttet til
  fjernvarmesatsningen.
5  Bykassens eiendommer.                 Havneeiendommene er gjennomgått, dels ved
  Bystyret ber om at prosjektet vedrørende       befaringer. Eiendommene er definert og sortert ut
  overføring av eiendommer fra havnekassen til     fra reguleringsmessig status og annen tilgjengelig
  bykassen gis prioritet og forseres. Bystyret ber   informasjon. Havnevesenet har definert dagens
  om at det fremlegges sak i løpet av 2009.       bruk, og har gitt sin vurdering av eiendommene
                             sin betydning for havnevirksomheten. Nevnte
                             informasjon er brukt som underlagsmateriale i
                             Interpro AS rapport om "Håndtering av
                             eiendomsmasse ifm ny havnelov" datert 27. mars
                             2009. Foreliggende utkast til ny havnelov tilsier at
                             aktivitetene som omfattes av loven skal skilles ut
                             fortrinnsvis i egen juridisk enhet. Enheten skal
                             opptre selvstendig så vel forvaltnings- som
                             forretningsmessig innenfor lovens virkefelt. Viser
                             også til til Ot.prp. nr 75, 2007 - 2008 - der det er
                             renonsert på det absolutte kravet til juridisk
                             utskillelse. Departementet opplyser at det legges
                             opp til behandling av ny havnelov i vårsesjonen.
                             Dette tilsier at loven trolig vil tre i kraft fra
                             01.01.2010.
                             Det anbefales at det nå startes planlegging av
                             fremtidig håndtering
                             av berørte eiendommer. Ny havnelov legger opp
                             til et skille mellom drift og forvaltning av
                             havnevirksomheten.
                             Dette underbygger kommunal styring med
                             sjønære offentlige
                             eiendommer som ikke er direkte knyttet til
                             havnevirksomheten.
                             Eventuell tilbakeføring av de eiendommer som
                             ikke fremstår som rene havnedriftsmessige
                             eiendommer vil i stor grad implisere Havnestyret
                             og Havnerådet.
6  Bergen kommunens tomteportefølje           Sak er under planlegging og vil bli lagt frem for
  Bystyret ber om at det igangsettes en         bystyret i løpet av 2009.
  gjennomgang av Bergen kommunes egen
  tomteportefølje. Formålet skal være å bidra til
  økt kapitalfrigjøring, samt å få tilrettelagt flere
  tomter som kan egne seg til boligbygging,
  næringsarealer og offentlige formål. I
  utredningen må det vurderes om forvaltningen
  av porteføljen bør skje i et tettere samarbeid
  med Bergen Tomteselskap AS, om
  kommunens egen tomteforvaltning bør
  samlokaliseres med tomteselskapet, hvordan
  kompetansen er fordelt, og om hele eller deler
  av porteføljen bør overføres/selges til
  Tomteselskapet. Det fremlegges sak for
  bystyret i løpet av 2009.
7  Nye frivillighetssentraler              Saken utredes og er under planlegging.
  Bystyret forutsetter at Byrådet, ved eventuell
  nyetablering av frivillighetssentraler i Åsane og
  Laksevåg, søker statlig støtte/medvirkning til
  realisering av slikt tiltak.
                          75
8  Nettverksråd for brukere i sosialtjenesten    Det har blitt gjennomført 32 nettverksråd pr. 1.
   Bystyret forutsetter at familieråd og      tertial.
  nettverksråd søkes brukt der dette er til beste
  for barnet og familien.
9  Espeland Fangeleir                Det er påbegynt en prosess med dialog mellom
  Bystyret mener Espeland Fangeleir må søkes    aktuelle aktører om hvorvidt Espeland Fangeleis
  konsolidert i en større museumsenhet.       kan konsolideres i enheten Museum Vest.

10 Nærkirke / allaktivitetshus Sædalen        Det er ikke avsatt investeringsmidler til
  Bystyret ser positivt på en samlokalisering av   Allaktivitetshus i Sædalen i gjeldende
  nærkirke og allaktivitetshus i Sædalen, dersom   økonomiplanperiode. BKNI v/ Idrettseksjonen har
  det lar seg gjennomføre.              imidlertid igangsatt arbeidet med en flerbrukshall i
                           tilknytning til skole og som kan nyttes til fritids- og
                           kulturformål.
11 "Fondet for Kunstnerisk utsmykking"        Byrådet vil legge frem slik sak tidlig høst 2009
  Bystyret ber byrådet fremlegge sak om
  prinsipper / økonomi vedr. "Fondet for
  Kunstnerisk utsmykking" i planperioden
12 Kultur / aktivitetshus Fyllingsdalen        Byrådet vil rullere nåværende Kulturarenaplan
  Byrådet bes om å ha fokus på betydningen av    2006-2016 og legge frem sak til bystyret i 4.
  et bedre kultur / aktivitetshus i Fyllingsdalen.  kvartal 2009. Kulturbygg i Fyllingsdalen vil bli
  Det bør i økonomiplanperioden konkretiseres    behandlet i denne saken.
  planer om og plassering av et kulturhus /
  flerbrukshus som OPS samarbeid for
  Fyllingsdalen / Bønes området.
13 Fysak                       Fysak aktivitetsbygg i Fyllingsdalen/Laksevåg vil
  Bystyret bes om å se nærmere på mulighetene    bli vurdert som en del av prosjektene rundt
  for et OPS samarbeid for å få bygget et      Fyllingsdalen og /eller Laksevågshallen
  FYSAK - anlegg i bydelen Fyllingsdalen /      jfr pkt 8.4.3 i forslag til idrettsplan
  Bønes området, og fremvise dette i
  idrettsplanen i økonomiplanperioden
14 Amatørkulturplanen                 Amatørkulturplanen ble iverksatt 2008 med et
  Byrådet bes om å rullere amatørkulturplanen i   budsjett på 1 mill. I inneværende år er det avsatt
  2009                        3,070 mill. I 2008 ble det iverksatt totalt 35 nye
                           tiltak / org. /grupper med vel 985 flere deltakere.
                           Amatørkulturrådet er etablert med 1. årsmøte
                           21.2.09 Nytilsatt markeds- informasjonskonsulent i
                           nov.08. Påbegynt arbeidet m/ nettside/logo og
                           database. Oppstart kursvirksomhet om
                           organisasjonskompetanse. Nytilsatt leder av
                           fellesenheten i søndre bodgruppe styrker
                           kystrelaterte kulturvernaktiviteter.
                           Det er økt ramme 2009 for 16 aktører innenfor
                           ulike kulturytringer og det er laget lokale
                           handlingsplaner i hver bydel. Kulturbygg i Fana
                           åpner 31.10.Byrådet ser at det etter kun vel 1 års
                           realisering av Amatørkulturplanen er realisert
                           mange gode tiltak og at planens ambisjon er godt
                           ivaretatt såvel budsjettmessig som resultatmessig.
                           Byrådet vil derfor avvente å rullere planen, men
                           påse at bystyret gjennom bla. kulturårboken blir
                           oppdatert på utvikling innen dette feltet.
15 Tilskudd kirkemusikk                Sak om kirkemusikk, herunder tilskudd,
  Byrådet bes legge frem en sak om          organisering og finansiering vil bli fremlagt 3.
  evalueringen av organisering og finansiering    kvartal 09.
  av ulike kirkemusikktiltak i Bergen                         76
KOMMUNALE FORETAK
Prognosen 2009 for de kommunale foretakene er ikke innarbeidet i prognosen for bykassen.
Eventuelle avvik i 2009 vil bli håndtert i tråd med forskriftene. I merknad til forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, heter det:

   ”Dersom foretakets regnskap fastsettes med et merforbruk skal det samtidig tas stilling til
   hvordan inndekningen skal skje. Dersom foretaket ikke fullt ut dekker inn merforbruket i løpet av
   det første året etter regnskapsavleggelse, skal det resterende beløpet føres opp til dekning på
   kommunens budsjett for det påfølgende år.”

Kommunalt foretak               Årsregnskap 2008 Avvik         Avvik 1.Tert 2009
Bergen Hjemmetjenester KF                      - 3,60 mill        -6,80 mill
Gullstølen Kjøkken FK                        +0,50 mill         -0,26 mill
Bergen bolig og byfornying KF                    +18,3 mill        +15,00 mill
Bergen Vann KF                            +4,80 mill         Balanse
Bergen Parkering KF                         +9,00 mill        +3,07 mill
Bydrift Bergen KF                           -25,1 mill      A/S fra 2009
SUM                                              +11,01 millBERGEN HJEMMETJENESTER KF (forventet avvik - 6,80 mill)
Bergen Hjemmetjeneste KF melder om et forventet negativt avvik på 6,80 mill basert på en
fremskriving av avvik pr. 1. tertial.

Foretaket melder at det er ikke samsvar mellom personalkostnader og salgsinntekter og at det
gjennom flere år har vært høyere lønnsøkning enn det som er avspeilet i timepris til bestiller.

Foretakets styre vedtok den 26.05.09 et årsbudsjett i balanse. I tråd med premissene for budsjettet vil
styret henstille til kommunen å innføre en ordning med prisdifferensiering av hjemmehjelpstjenestene,
samt vurdere en økning av den ordinære timeprisen slik at denne kan kompensere for foretakets
lønnsutvikling siden etableringen i 2005.

GULLSTØLEN KJØKKEN KF (forventet avvik -0,26 mill)
Gullstølen Kjøkken KF melder ikke om vesentlige avvik og per 1. tertial viser årsprognosen et forventet
negativt avvik på ca 0,26 mill.

BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF - BBB (forventet avvik +15 mill)
Økonomisk status pr første tertial 2009
Sum driftsinntekter er budsjettert til kr. 399 657 000, sum driftsutgifter (ex avskrivninger og bruk av
fond) kr. 281.496.800 og netto finans kr. 115.500.000. Budsjettert regnskapsmessig overskudd for
2009 er 2,6 mill. Det budsjetterte overskudd forutsettes avsatt til disposisjonsfond og anvendt til
reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Overføring fra BBB KF til bykassen er kr. 11.397.800,- for 2009.
Dette er en økning på 5 mill fra 2008.

Regnskap pr 30 april 2009
Regnskap etter fire måneder viser et overskudd på 12 mill. Årsakene til det positive resultat i forhold til
budsjettert årsoverskudd på 2.6 mill skyldes i hovedsak følgende forhold:

Inntektsposter
                           77
Husleieinntekter (inkl bostøtte) som er budsjettets største post, er budsjettert med 305,1 mill. på
årsbasis. På bakgrunn av at det er lagt til grunn en for lav kpi- og gjengsleie effekt i budsjettet
forventes nå husleieinntektene å overstige budsjett med ca 8 mill.

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken forventes å være ca 3 mill lavere enn budsjettert som følge av
redusert flytende rente.

Driftsgenerert mva kompensasjon forventes ca 3 mill høyere enn budsjett som følge av et utvidet
refusjonsgrunnlag.

Utgiftsposter
Forvaltning, drift og vedlikehold viser etter første tertial relativt lavt forbruk, men forventes på årsbasis
å være iht budsjett.

Finansposter
Netto renteutgifter forventes ca 3 mill lavere enn budsjett som følge av lavere rentenivå.
BBB har i hovedsak fastrentelån. Avdrag forventes iht budsjett.

På årsbasis forventes det for BBB Kf et overskudd i størrelsesorden 15 mill.


BERGEN VANN KF (forventet balanse)
Bergen Vann KF inngår årlig en driftsavtale med Vann- og avløpsetaten på drift av vann- og
avløpsanleggene. Driftsavtalen danner grunnlaget for vedtatt budsjett.

Vann- og avløpsetaten bestiller også tilleggsprosjekter på arbeid som koster mer enn
kr. 100.000,- å utføre. I tillegg utfører Bergen Vann KF oppdrag for andre aktører.

Økonomisk statusrapport VA baserer seg på to rapporter.

  1. Driftsavtale Mellom Bergen Vann KF og VA-etaten som viser fakturerte driftsutgifter og -
    inntekter ifht. avtale inngått ved årsskiftet 2008/2009
  2. Fakturerte tilleggsarbeider VA-etat . Viser hvilke tjenester som er utført og fakturert på det
    enkelte anlegg etter avtale.
  3. Fakturerte tilleggsarbeider for andre, viser hvilke tjenester som er utført og fakturert for andre
    aktører enn VA-etaten.
Regnskapet viser et merforbruk på 1,7 mill på driftsavtalen i forhold til periodisert budsjett. Dette må
sees i sammenheng med tilleggsarbeider. Bergen Vann KF forventer å gå i balanse ved årets slutt.


BERGEN PARKERING KF (forventet avvik + 3,07 mill)
Bergen Parkering KF melder en positiv årsprognose på vel 3 mill.                           78
I prognosen er det tatt hensyn til overføring til bykassen på 36,5 mill i hht. vedtatt budsjett -
driftsutgifter. Som følge av renteutviklingen er finansutgiftene redusert med 1,6 mill.

                       Budsjett
               Budsjett   fordelt pr. Regnskap     Avvik pr.   Prognose   Avvik 2009
                2009    30.04.09 pr. 30.04.09    30.04.09     2009    prognose

Driftsinntekter       122 760 000   41 703 334   44 726 355   -3 023 021  124 700 000   -1 940 000


Driftsutgifter       106 310 000   34 315 000   34 915 245    600 245  106 660 000    350 000


Brutto driftsresultat    16 450 000   7 388 334   9 811 110   -2 422 776  18 040 000   -1 590 000


Finansinntekter        2 700 000    675 000    847 562    -172 562   2 700 000       0
Finansutgifter        21 575 000   6 950 000   6 882 315    -67 685   20 000 000   -1 575 000
Res. Eksterne
finanstr.          -18 875 000  -6 275 000   -6 034 753   -240 247  -17 300 000   -1 575 000


Motpost avskrivninger     7 995 000       0       0       0   7 995 000       0


Netto driftsresultat     5 570 000   1 113 334   3 776 357   2 663 023   8 735 000   -3 165 000


Bruk av avsetninger          0       0       0       0       0       0
Ovf. investeringsregn.        0       0     97 315     97 315    100 000    100 000
Avsatt piggdekkfond          0       0       0       0       0       0
Avsatt
disposisjonsfond       5 570 000       0       0       0   5 570 000       0

Regskapsm.
Overskudd               0   1 113 334   3 679 042   2 565 708   3 065 000   -3 065 000
                           79

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:11/25/2011
language:Danish
pages:79