Toimintakertomus2002

Document Sample
Toimintakertomus2002 Powered By Docstoc
					SISÄLLYSLUETTELO                                 Sivu

   A.   TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN
       SISÄLTÖ                                1
   B.   TOIMINTAKERTOMUS                            2
   1.   OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA            2
   1.1.  Kaupunginjohtajan katsaus                       2
   1.2.  Kaupungin taloudellinen kehitys                    3
   1.3.  Luottamushenkilöorganisaatio                      4
   1.4.  Kaupungin hallinto                           6
   2.   TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN             7
       TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN

   2.1.  Keskusvaalilautakunta                         8
   2.2.  Tarkastuslautakunta                          9
   2.3.  Kaupunginhallitus                           10
   2.4.  Maaseutulautakunta                          17
   2.5.  Sosiaalilautakunta                          20
   2.6.  Sivistyslautakunta                          30
   2.7.  Opistolautakunta                           38
   2.8.  Vapaa-ajan lautakunta                         40
   2.9.  Tekninen lautakunta                          44
   2.10. Ympäristölautakunta                          48
   2.11. Liikelaitokset                             53
   3.   KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN            56
       KÄYTTÄMISEKSI
   C.   TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA LIITETIEDOT                57
       Taulukko 1: Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut             58
       Taulukko 2: Tase ja sen tunnusluvut                  59
       Taulukko 3: Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut            61
       Taulukko 4: Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia            62
       Taulukko 5: Tase ilman liikelaitoksia                 63
       Taulukko 6: Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia           65
       Taulukko 7: Talousarvion toteutuminen (käyttötalous, tuloslaskelma  66
       ja rahoituslaskelma)
       )
       Taulukko 8: Talousarvion investointiosan toteutuminen         71
       Taulukko 9: Vesilaitoksen tuloslaskelma                73
       Taulukko 10: Vesilaitoksen tase                    74
       Taulukko 11: Vesilaitoksen rahoituslaskelma              76
       Taulukko 12: Vuokra-asuntopalvelun tuloslaskelma           77
       Taulukko 13: Vuokra-asuntopalvelun tase                78
Taulukko 14: Vuokra-asuntopalvelun rahoituslaskelma            80
Taulukko 15: Pysyvien vastaavien erittely                 81
Taulukko 16: Lainakanta 2002                       83
Taulukko 17: Liikelaitosten lainakanta 2002                84
Taulukko 18: Lainakannan muutos ja jakauma 2002              85
Taulukko 19: Verotulot 2001-2002                     86
Taulukko 20: Veroprosentit 2001-2002                   86
Taulukko 21: Käyttötalouden valtionosuudet 2001-2002           86
Taulukko 22: Henkilöstömäärä 31.12.2002                  87
Taulukko 23: Työllistämistuella työllistetyt 2002             87
Taulukko 24: Henkilöstömenot 2002                     88
Taulukko 25: Toimintatuotot ja –kulut toimielimittäin           88
Taulukko 26: Satunnaiset tuotot ja kulut                 88
Taulukko 27: Kokonaistulot ja –menot                   89
Taulukko 28: Takausvastuut 31.12.2002                   90
Taulukko 29: Huollettavien varat ja pääomat 31.12.2002          90
Taulukko 30: Tilinpäätöksen liitetiedot                  91
Taulukko 31: Keuruun kaupungin konsernirakenne 31.12.2002         95
Taulukko 32: Konsernitase ja sen tunnusluvut               96
Taulukko 33: Konsernitaseen liitetiedot                  98
Taulukko 34: Konsernin takausvastuut                   98
Taulukko 35: Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista  99
Tilinpäätöksen allekirjoitus                       100
Tilintarkastusmerkintä                          100
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                 1


A.
TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ

Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö

Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa ja kuntalaissa. Kuntalain säädökset koskevat kunnan
tilikautta, tilinpäätöksen käsittelyä ja sisältöä, konsernitilinpäätöksen laadintaa sekä tilinpäätöksen
allekirjoittamista. Kirjanpitolaki määrää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yksityiskohtaisemmin. Kauppa- ja
teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa lisäksi sitovia ohjeita kirjanpidon
järjestämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta.

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätös koostuu seuraavista osista:

  tuloslaskelma
  tase
  tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  talousarvion toteutumisvertailu
  toimintakertomus
  konsernitase

Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli
tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä Laatimisella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätös on
hallituksen hyväksymä ja allekirjoittama. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja
kunnanjohtaja. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun mennessä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä mm. selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta.

Kuntalain 70 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Vuoden 2002 tilinpäätös

Vuoden 2002 tilinpäätösasiakirja on laadittu siten, että alussa esitettävä toimintakertomus (B-osa) muodos-
taa oman kokonaisuuden. Sen lopussa (kohta 3. sivulla 56) on kaupunginhallituksen esitys tilikauden
tuloksen käyttämiseksi.

Asiakirjan C-osa sisältää numeraalisen aineiston, johon sisältyvät tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot.

Kyseessä on ensimmäinen euroina laadittu tilinpäätös. Vertailuvuoden (2001) markkaluvut on muunnettu
euroiksi muunnoskertoimella 5,94573.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                   2


B.
TOIMINTAKERTOMUS

1.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.
Kaupunginjohtajan katsaus

KEURUU 2002

Keuruun kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan (Kuntalaki
1§).

Keuruun kaupungin palvelut ovat erittäin hyvät ja niitä tuotettiin ilman suurempia ongelmia.

Investointien osalta vuosi oli maltillinen. Jatkoimme keskustan koulukeskuksen peruskorjausta ja avasimme
uuden Kipinä-nuorisotalon. Nyyssänniemen kaupunginosassa avattiin uusia tonttialueita. Kivelän ulkoilureitti
valaistiin, varuskunnan liikuntareittiä perusparannettiin ja Kurkisaaren ympäristöä ruopattiin.

Yritysten ja muiden työnantajien kehitys oli varsin tasaista maailmantalouden taantumasta huolimatta.
Kuitenkin väkiluku laski edelleen johtuen sekä muuttotappiosta että alhaisesta syntyvyydestä. Vapaa-ajan
asukkaiden määrä on selvässä nousussa. Keuruun kaupunki-konsernin rakennemuutokseen joudumme
edelleen käyttämään paljon aikaa, mutta siitä huolimatta kaikenlainen kehittämistyö on syytä nostaa vuoden
2003 aikana tärkeimmäksi kiinnostuksen kohteeksi, jotta pääsemme parempaan väestökehitykseen.

Aluehallinnon muutospaineet lisääntyivät vuoden aikana. Valtio aikoo suurentaa yksikkökokojaan, jolloin
Keuruun on harkittava sopivia yhteistyöalueita pidemmällä tähtäimellä. Keuruu oli edelleen aloitteellinen
alueellisen yhteistyön osalta moniin ilmansuuntiin. Yhteistyöasioiden etenemisvauhtiin ei voi olla tyytyväinen,
kun vertaa sitä nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Ylä-Pirkanmaan seutukunnan ja Keuruun toimijat valmistelivat
alueellisen pääomarahaston perustamista, joka toteutuu vuonna 2003. Keuruu ja Multia tekivät laajenevaa
yhteistyötä muun muassa sosiaalipalveluiden osalta.

Kaupungin taloudellinen tulos muodostui ennakoitua paremmaksi edellisiltä vuosilta siirtyneiden verotulojen
ja emoyhtiön tarkan talouden takia. Vesilaitos teki suurista investoinneista huolimatta positiivisen tuloksen.
Vuokra-asuntopalvelu sen sijaan jäi tavoitteista ja oli tappiollinen. Perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kustannukset jatkoivat kovaa nousuaan. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat
miljoona euroa yhdessä sovittua tilausta suuremmat. Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymän
taloudellinen kehitys ei ole tyydyttävä. Keuruun Sähkö Oy:n vuosi sujui erittäin hyvin.

Vuosi oli säiden puolesta erikoinen ja suosi lomailijoita, mutta ei vesihuoltoa. Pitkäjänteisesti vesihuoltoon
tehdyt investoinnit osoittivat viimeistään syksyllä olleensa oikeaan osuneita.

Kiitän Keuruun kaupunki-konsernin työntekijöitä hyvästä työpanoksesta Keurusseudun hyväksi.


Timo Louna
kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                   3


1.2.
Kaupungin taloudellinen kehitys

Keuruun kaupungin taloudellinen kehitys vuonna 2002 oli parempi kuin talousarviossa oletettiin.
Toimintamenot (ilman liikelaitoksia) jäivät 580.965 € alle talousarvion. Toimintatulot ylittivät talousarvion
490.240 €. Vertailupohjana on käytetty marraskuussa 2002 muutettua talousarviota, jossa toimintamenoja
korotettiin lähinnä terveydenhoitomenojen ennakoitua suuremman kasvun vuoksi 1.559.000 €. Budjetoidut
toimintamenot alitettiin lähes jokaisella tulosalueella. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 270.000 € ilman
liikelaitoksia ja 295.000 € liikelaitokset huomioituna. Erityisen merkillepantava talousarvion alitus tapahtui
sosiaalityön tulosalueella, jonka määräraha alittui yli 300.000 €. Tästä toimeentulotuen osuus oli 200.000 €.
Toimeentulotukimenot vähentyivät edellisvuodesta 240.000 € eli lähes 24 %. Muutos on erittäin merkittävä.
Muita talousarvionsa alittaneita tulosalueita ovat mm. kotipalvelu ja vanhustyö (alitus bruttona 84.000 € ja
nettona 206.000), kunnallistekniikka (20.000/53.000 €) ja pelastustoimi (33.000/40.000 €).

Talousarvion muutoksen yhteydessä verotuloarviota korotettiin 1.559.000 €. Korotettukin verotuloarvio ylittyi
240.000 €. Tämä aiheutui suurelta osin siitä, että kunnallisverotuksessa kuntasektorin jako-osuutta
korotettiin takautuvasti. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 66.000 €. Tällöin on huomioitava se, että
kuntasektorin osuutta yhteisöveron tuotosta alennettiin 35,29 %:sta 23,2 %:iin. Tämä aiheutui siitä, että
kunnilta poistettiin arvonlisäveron palautuksen takaisinperintä, jonka kustannukset vuonna 2001 Keuruun
kaupungille olivat noin 2.000.000 €. Yhteisöveron jako-osuuden muutos vähensi Keuruun yhteisöverotuloja
noin 700.000 €. Muutoksen nettovaikutus Keuruun kaupungille oli siten noin 1.300.000 € myönteinen.

Vuosikatteeksi muodostui 2.338.559,33 € ilman liikelaitoksia ja 3.192.588,69 € liikelaitokset mukaan lukien.
Tilikauden ylijäämää kertyi 547.912,11 €. Ylijäämä ilman liikelaitoksia oli 425.865,01 €. Liikelaitoksista
vesilaitos kirjasi 216.034,23 € ylijäämää. Vuokra-asuntopalvelun tulos jäi 93.987,13 € miinukselle. Tämä
aiheutui tyhjillään olevista asunnoista.

Lainakanta väheni 0,4 M€ ollen 9,9 M€ ilman liikelaitoksia ja 18,5 M€ liikelaitokset mukaan lukien. Vastaavat
luvut asukasta kohti olivat 860 €/as ja 1.607 €/as.

Ennen vuoden 2002 tilinpäätöstä kaupungin kumulatiivinen alijäämä oli 1,7 M€. Vuoden 2002 ylijäämä
vähentää kumulatiivisen alijäämän 1,2 M€:oon. Kertyneen alijäämän kattamiseksi kaupunginvaltuusto
hyväksyi 18.6.2001 talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelman, joihin liittyvät päätökset on merkittävältä
osin tehty. Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2002 olla toteuttamatta sopeuttamisohjelmaan sisältynyttä
Liesjärven koulun lakkauttamista.

Tuloslaskelman tunnusluvut heikentyivät hieman. Toimintatuottojen osuus –kuluista aleni 21,5 %:sta 20,9
%:iin. Vuosikate oli 120,3 % poistoista, kun vastaava luku vuonna 2001 oli 145,2 %. Vuosikate asukasta
kohti aleni 340 €:sta 277 euroon.

Taseen tunnusluvut paranivat jonkin verran: omavaraisuusaste parani 58,0 %:sta 59,3 %:iin. Suhteellinen
velkaantuneisuus aleni 49,9 prosentista 48,2 prosenttiin.

Konsernin tunnusluvut paranivat jonkin verran. Konsernin lainakanta asukasta aleni 2.199 €:sta 2.137 €:oon.
Omavaraisuusaste parani 46,8 %:sta 48,8 %:iin.

Taseen loppusumma 31.12.2002 oli 62.014.586,16 € ja konsernitaseen loppusumma 82.335.970,12 €.Tero Mäkelä
kaupunginkamreeri
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                 TILINPÄÄTÖS 2002       4


1.3. Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupungin varsinaiset luottamustoimielimet 2002 ilman varajäseniä

Kaupunginvaltuusto (35 jäsentä):
Oinonen Lauri, pj.      Keskinen Martti       Pohjonen Antero
Lähteenmäki Topi, I vpj.   Kosonen Timo         Puro Ville
Kankaanpää Matti, II vpj.  Kärmeniemi Pekka       Pänkäläinen Pertti
Ahonen Merja         Lamminmäki Valto       Ritola Markku
Asunmaa Kaija        Lampinen Seppo        Salminen Vuokko
Haapamäki-Syrjälä Johanna  Lihjamo Pirkko        Sipponen Hellevi
Harjula Päivi        Matomäki Tommi        Teiskonen Johanna
Hietala Pekka        Nurminen Kaarina       Tulonen Antero
Hirvenlahti Kauko      Paappanen Tapio       Träff Henry
Houhala Leo         Palola Eero         Vehmaskoski Kyösti
Huisman Jukka        Pihlaja Mika         Välimäki Tuulikki
Kaijanmäki Timo       Pihlajamies Pauli

Kaupunginhallitus (9 jäsentä):
Välimäki Tuulikki, pj.     Harjula Päivi       Ritola Markku
Pänkäläinen Pertti, I vpj.   Houhala Leo        Salminen Vuokko
Teiskonen Johanna, II vpj   Lamminmäki Valto      Tulonen Arto

Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä):
Nurmela Eino, pj.       Hyytiälä Erkki       Mäkelä Anja
Niemi Reino, vpj.       Matilainen Terttu

Tarkastuslautakunta (5 jäsentä):
Paappanen Tapio, pj      Ikäläinen Leena       Perälä Seppo
Nurminen Kaarina, vpj     Oksa Hannu

Maaseutulautakunta (5 jäsentä):
Lintula Jouni, pj.      Lintula Tapani        Viitanen Anita
Jartti Pertti, vpj.     Sauna-aho Aila

Sosiaalilautakunta (7 jäsentä):
Ahonen Merja, pj.        Lampinen Seppo      Pihlajamies Pauli
Mikkonen Leena, vpj.      Länkinen Marja
Huisman Jukka          Pihlaja Mika

Sivistyslautakunta (7 jäsentä):
Kosonen Timo, pj.        Keskinen Martti      Yltiö Maija-Leena
Pohjonen Antero, vpj.      Lihjamo Pirkko
Asunmaa Kaija          Pusa Paula

Opistolautakunta (5+2+2 jäsentä):
Pihlajamaa Kauko, pj.    Pulli Pirjo         Yltiö Maija-Leena
Pessinen Timo        Salminen Vuokko

Vapaa-ajan lautakunta (7 jäsentä):
Träff Henry, pj.       Kaijanmäki Timo       Niinilampi Veijo
Kärmeniemi Pekka, vpj.    Kajosmäki Salli
Hämäläinen Katja       Lihjamo Sanna

Tekninen lautakunta (7 jäsentä):
Haapamäki-Syrjälä Johanna, pj Lahtikallio Tiina      Sipponen Hellevi
Hietala Pekka, vpj.      Lakiasuo Teppo
Kuusisto Timo         Murtomäki Esko

Ympäristölautakunta (5 jäsentä):
Vehmaskoski Kyösti, pj.    Loikas Airi         Tolppa Hilkka
Palola Eero, vpj.       Puro VilleKaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002           5


Kaupunginvaltuuston valitsemat edustajat muissa luottamuselimissä 2002 ilman varajäseniä

Käräjäoikeuden lautamiehet
Hyytiälä Erkki         Lindström Taisto       Palola Eero
Kuusimäki Kalle        Miilunpohja Riitta      Tienaho Eila
Leppänen Kaarina        Moisio-Rusila Tiina     Vuorela Sari

Maanjakotoimitusten uskotut miehet
Jokela Päivi        Laakso Erkki          Pusa Paula
Jämsén Raija        Lappi Matti           Yltiö Pertti
Kallio Jukka        Niinilampi Veijo
Kivi-Mannila Hannu     Pohjonen Antero

Poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta
Hyytiälä Erkki         Lahtinen Helge        Pietarinen Tuula

Keski-Suomen sosiaalialan kuntayhtymän (Suojarinne) valtuusto
Kaijanmäki Timo       Koivisto Tuija

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto
Tirkkonen Pekka

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
Lintula Paavo        Lähteenmäki Topi        Tolppa Hilkka

Keski-Suomen liiton edustajainkokous
Kankaanpää Matti       Koivisto Tuija        Teiskonen Johanna

Keski-Suomen konservatorion säätiön valtuuskunta
Ritola Markku
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                   6


1.4.
Kaupungin hallinto

Keuruun kunta katsotaan tulleen perustetuksi vuonna 1776. Vuoden 1969 alusta Keuruuseen on kuulunut
entinen Pihlajaveden kunta. Kaupungiksi Keuruu tuli 1.1.1986.

Keuruun kaupunki sijaitsee läntisessä Keski-Suomen maakunnassa. Naapurikuntina ovat Mänttä, Vilppula,
Virrat, Ähtäri, Multia, Petäjävesi, Jämsänkoski ja Jämsä.
                    2                   2              2
Keuruun maapinta-ala on 1.260,65 km sekä vesipinta-ala noin 170,71 km eli yhteensä 1.431,36 km .
Asukkaita 1.1.2002 oli 11.716 ja vuoden 2002 lopussa 11.519. Vuoden 2002 tuloveroprosentti oli 19,00,
kiinteistöveroprosentit 0,70 (yleinen), 0,30 (vakituiset asuinrakennukset) ja 0,90 (muut asuinrakennukset).

Hallinnolliset yhteydet

Länsi-Suomen lääni             Keski-Suomen Sotilaslääni
Keuruun kihlakunta             Keski-Suomen työsuojelupiiri
Jyväskylän käräjäoikeus           Keski-Suomen ympäristökeskus
Keuruun veropiiri              Länsi-Suomen vesioikeus
Keski-Suomen liitto             Länsi-Suomen sairausvakuutuspiiri
Keski-Suomen maanmittaustoimisto      Keski-Suomen maatalouskeskus
Keski-Suomen metsäkeskus          Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, TE-keskus

Valtuusto ylimpänä päättäjänä

Vuonna 2002 valtuusto kokoontui 5 kertaa. Valtuusto käsitteli mm. seuraavia asioita:

28.1.2002:
 puheenjohtajaksi valittiin Lauri Oinonen, I varapuheenjohtajaksi Topi Lähteenmäki ja II
  varapuheenjohtajaksi Matti Kankaanpää
 vahvistettiin pelastustoimen palvelutason määritys ohjeellisena valtuustokaudeksi 2001-2004
 asetettiin tavoitteeksi kertyneen alijäämän kattaminen vuoden 2004 loppuun mennessä

22.4.2002:
 saatettiin tiedoksi asumisen markkinaselitys-raportti
 päätettiin yhdistää Keuruun keskustan pohjoinen ja läntinen äänestysalue

17.06.2002:
 merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan antama arviointikertomus ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta
  2001
 tarkennettiin koulujen minimioppilasmäärärajoja

11.11.2002:
 merkittiin tiedoksi ensimmäinen henkilöstötilinpäätös
 hyväksyttiin talousarvion muutos vuodelta 2002
 vahvistettiin vuoden 2003 tuloveroprosentiksi 19,00 % sekä kiinteistöveroprosenteiksi 0,70 (yleinen),
  0,30 (vakituiset asuinrakennukset) ja 0,90 % (muut asuinrakennukset)
 hyväksyttiin Keski-Suomen alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
 hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2003 ja taloussuunnitelma vuosille 2003-2005

Varsinaisten kokousten lisäksi valtuusto yhdessä kaupunginhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien ja
johtavien viranhaltijoiden kanssa pohti seminaarimuotoisesti seuraavia asiakokonaisuuksia:
 talouden tasapainottaminen 11.3.2002
 sosiaali- ja terveysasiat 9.9.2002
 vanhustyö 30.9.2002
 sivistystoimi 28.10.2002
Syyskuussa pidettyyn vanhustyön seminaariin oli kutsuttu myös seuraavien sidosryhmien edustajia:
vanhusneuvosto ja vanhaintukisäätiö. Alustajana toimi gerontologi Satu Helin.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                  7


2. TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN JA
TULOSALUEITTAIN

Seuraavassa tarkastellaan talousarviossa asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista tulosalueittain eli valtuuston asettamalla tasolla. Kunkin tulosalueen alussa on lyhyt kuvaus
tulosalueen toiminnasta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kertoo talousarvion tulosaluekohtaisen
määrärahan ja tuloarvion toteutuman.

Talousarviota vahvistaessaan kaupunginvaltuusto vahvisti suurimmalle osalle tulosalueista ns. mitattavia ta-
voitteita. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumat perustuvat näiden mitattavien tavoitteiden toteutumiin.

Taloudellisten tavoitteiden osalta on ilmoitettu myös vuoden 2001 menot ja tulot. Vertailuluvuissa on
huomioitu eräät budjettirakenteeseen tehdyt muutokset. Varsinaisten menojen ja tulojen alapuolella on
informaatiotietona ilmoitettu ko. tulosalueen suunnitelmanmukaiset poistot (sumu-poistot). Jos lautakunnalla
on useampi kuin yksi tulosalue, lautakunnan yhteissummat on ilmoitettu ennen tulosalueita.

Kukin toimielin (kaupunginhallitus ja lautakunnat) sisältävät yhden tai useampia tulosalueita. Kunkin tulosalu-
een nimi ja numero on merkitty kursivoituna kehykseen, kuten esimerkiksi Vaalit (100 1010.

Mikäli toimielimellä on enemmän kuin yksi tulosalue, toimielimen kaikkien tulosalueiden menojen ja tulojen
yhteissummat on esitetty omassa taulukossaan ennen tulosaluekohtaista erittelyä.

Käyttötalous         TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
yhteensä             €       €    muutokset €   €      €
         Menot    43.033.687  44.283.400  1.616.620  45.380.898   -519.122   98,9
         Tulot     8.403.057   7.883.900   57.620  8.493.603   552.083   107,0
         Netto    34.630.630  36.399.500  1.559.000  36.887.295  -1.071.206   97,2
Nettomenot €/asukas        2.959     3.160     135     3.202      -93
Poistot ja arvonalentumiset   2.030.639                1.921.397
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                     82.1.
Keskusvaalilautakunta

Vaalit (100 1010)

Toiminnan kuvaus:

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toimeenpanna valtiolliset ja kunnalliset vaalit kunnan alueella.

Vuonna 2002 ei järjestetty vaaleja.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002    Poikkeama    Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €       €
1001 010     Menot         0       0      0       0        0
         Tulot         0       0      0       0        0
         Netto         0       0      0       0        0
Nettomenot €/asukas           0       0      0       0        0
Poistot ja arvonalentumiset       0                    0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Talousarviossa ei asetettu mitattavia tavoitteita.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                92.2.
Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus (1002 010)

Toiminnan kuvaus:

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Audiator Ab ja tilintarkastajana JHTT Seppo Lindholm, syyskauden
alusta JHTT Jarmo Jäspi.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2002 aikana 10 kertaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1002 010     Menot      10.307    13.330      0    12.127    -1.203   91,0
         Tulot         0      0      0      0      0
         Netto      10.307    13.330      0    12.127    -1.203   91,0
Nettomenot €/asukas          1       1      0      1      0
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Talousarviossa ei asetettu mitattavia tavoitteita.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  102.3.
Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuonna 2002 kaikkiaan 22 kertaa.

Kaupunginhallitus jatkoi aikaisempien vuosien tapaan aktiivista talousseurantaa          siten,  että
kaupunginhallitukselle esiteltiin talousarvion toteutumisvertailut sekä kolmannesvuosiraportit.

Kaupunginhallitus       TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1003       Menot     2.725.558  2.841.130    7.000  2.763.959   -84.171   97,0
         Tulot     1.073.319   870.700    30.000  1.012.123   111.423   112,4
         Netto     1.652.239  1.970.430   -23.000  1.751.837   -195.593   90,0
Nettomenot €/asukas         141     171      -2      152      -17
Poistot ja arvonalentumiset   704.367                 278.059Hallintopalvelut (1003 010)

Toiminnan kuvaus:

Hallintopalveluyksikkö on vastannut kaupunginhallituksen ja valtuuston asioitten valmistelusta,
puhelinvaihteen ja yhteispalvelupisteen toiminnasta, koko organisaation henkilöstöhallinnosta,
työllistämistuella palkattavan henkilöstön palkkaamisesta, yhteistoiminnasta sekä mm. joukkoliikenteestä.
Em. tehtäviä suorittamassa on 5 viranhaltijaa. Hallintopalvelun henkilöstömäärä on kuntien keskimääräistä
vähäisempi.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen seutulipun käyttö Jyväskylän ja Mäntän suuntaan on pysynyt suunnilleen vuoden 2001
tasolla. Joukkoliikenteen bruttokustannukset alenivat edellisvuodesta 11 %. Nettokustannuksien alenema oli
13 %.

Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan menokohtaan kirjautuu kustannuksia, joita ei budjetin laadintavaiheessa tarkasti tiedetä.
Merkittävimmät menoerät kohdentuvat Suomen Kuntaliiton (27.142 €) ja Keski-Suomen liiton (122.357 €)
jäsenmaksuihin. Yhteistoiminnan kustannuksiin on kirjattu myös tekijänoikeuksista aiheutuneet
kustannukset.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstön määrä (ilman työllistämistuella palkattuja) oli vuoden lopussa 517, mikä on 17 vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Vähennys on kohdistunut perhepäivähoidon (-12) ja teknisen toimen (-5) henkilöstöön.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1003 010     Menot      581.415   744.290   -112.000   588.636   -43.654   93,1
         Tulot      98.026    84.000      0   121.377    37.377   144,5
         Netto      483.389   660.290   -112.000   467.259   -81.032   85,2
Nettomenot €/asukas          41      57     -10      41      -7
Poistot ja arvonalentumiset    4.937                  5.021
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002          11


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite               Toteutuma             Syy poikkeamaan
Talousarviossa erityisesti      Joukkoliikenteen
seurataan              bruttokustannukset alenivat
joukkoliikennekustannusten      edellisvuodesta 11 %.
kehitystä. Seutulipun myötä     Nettokustannuksien alenema oli 13
käyttöön tullut älykortti vähentää  %.
työmatkaliikenteen kustannuksia.
Henkilöstöhallinnossa mitataan    Vuoden 2002 palkkasumma kasvoi
henkilöstön             noin 2 % edellisvuodesta.
kokonaismääriä/asukas. Vuonna    Sivukulujen suuremman kasvun
2000 kuukausipalkkaisia henkilöitä  vuoksi henkilöstömenojen kasvu
oli asukasluvusta 6,2 % (koko maa  oli yhteensä noin 3,5 %.
6,5 %). Heidän kokonaisansionsa   Sairaspoissaoloista raportoidaan
olivat 11 422 mk/kk ( koko maa 11  henkilöstötilinpäätöksessä.
575 ). Seurattavia asioita ovat
henkilöstökustannukset
tulosalueittain ja henkilöstön
sairaspoissaolot.
Seurataan seutulippujen myynnin   Joukkoliikenteen seutulipun käyttö
kehitystä seutulippualueittain.   Jyväskylän ja Mäntän suuntaan on
                   pysynyt suunnilleen vuoden 2001
                   tasolla.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002               12


Talouspalvelut (1003 020)

Toiminnan kuvaus:

Tulosalue kattaa lähinnä seuraavat toiminnot:

  taloussuunnittelu
  rahoitus
  laskentatoimi
  palkanlaskenta
  tietohuolto

Tulosalueen menoista 30 % on verohallinnolle maksettavia verotuskustannusosuuksia.

Vuoden 2002 aikana valmisteltiin terveyskeskuskuntayhtymän taloushallinnon siirtoa Keuruun kaupungin
hoidettavaksi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €     €      €
1003 020     Menot      715.890    745.620   12.000     766.002    8.382   101,1
         Tulot      16.347    17.570      0     22.087    4.517   125,7
         Netto      699.543    728.050   12.000     743.915    3.865   100,5
Nettomenot €/asukas          60      63       1       65     0
Poistot ja arvonalentumiset    59.736                   105.027


Talousarvion määrärahan ylittyminen aiheutui ennakoitua suuremmista posti- ja telepalveluista sekä
koulutuspalveluista.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                 Toteutuma               Syy poikkeamaan
Talousarvion valmistelu siten, että   Tavoite toteutunut
se on mahdollista käsitellä valtuus-
tossa kuntalain edellyttämässä ai-
kataulussa
Kirjanpidon järjestäminen        Tavoite toteutunut
kirjanpitolain ja muun
lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Tilinpäätöksen laatiminen lain     Tavoite toteutunut
edellyttämässä ajassa (maaliskuun
loppuun mennessä)
Kaupunkikonsernin taloushallinnon    Valmisteltu
yhtenäistämismahdollisuuksien      terveyskeskuskuntayhtymän
selvittäminen.             taloushallinnon siirto kaupungin
                    hoidettavasi 1.1.2003 lukien.
                    Ratkaisevia päätöksiä ei ole tehty.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                     13


Strateginen kehittäminen (1003 045)

Toiminnan kuvaus:

Osallistuimme kehittämishankkeiden rahoittamiseen 160.000 eurolla. Suurimmat rahoitetut hankkeet olivat
KeuLink oy:n toteuttamat Knoppi (koulutus), Pellettikylä (energia), Keunet (metalli), TOJ (metalli),
Mediafaktori (viestintä), e-Keuruu (tietoverkko) ja Eks-art (käsiteollisuus) sekä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Kehä (maaseutuyritykset).

Keuruun strategisen kehittämisohjelman täydentäminen jatkuu vuoden 2003 aikana.

Keuruun kaupunki osti palveluita KeuLink oy:ltä 130.000 eurolla, josta 101.000 euroa oli sopimuksen
mukaista rahoitusta.

Keuruun markkinointi oli pääasiassa matkailun ja muiden palveluiden markkinointia yhdessä yrityksien
kanssa sekä yleismarkkinointia virkatyönä. KeuLink oy markkinoi Keuruuta yritysten sijoittumiskohteena
osittain kaupungin rahoittamana.


Yleiset tavoitteet

työpaikkojen määrä
myönteisen imagon rakentaminen

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €     €      €
1003 045     Menot      448.152   482.110    7.000    452.199   -36.911   92,5
         Tulot      248.662   258.130   -20.000    214.800   -23.330   90,2
         Netto      199.490   223.980    27.000    237.399   -13.581   94,6
Nettomenot €/asukas          17      19       2       21       -1
Poistot ja arvonalentumiset   237.118                   16.538


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
100 uutta työpaikkaa v. 2002      Tilastokeskuksen mukaan vuonna    Tavoitetta pienempi tulos selittyy
                    2001 työpaikkojen määrä oli 4.295   osittain maailmantalouden
                    ja työllisten 4.473. Tilasto vuoden  taantumalla. Toisaalta
                    2002 työpaikkojen ja työllisten    yritystoiminnan edistämisen
                    määrästä valmistuu myöhemmin,     voimavaroja on syytä lisätä vielä
                    mutta voimme arvioida, että      vuoden 2003 aikana, jotta
                    kokonaistilanne pysyi ennallaan.   saavuttaisimme enemmän
                    Työpaikkojen määrä lisääntyi     myönteisiä tuloksia.
                    metalli-, viestintä- ja
                    elintarviketoimialoilla. Vuonna
                    2002 T&E-keskuksen tilastojen
                    mukaan työvoiman ja työttömien
                    määrän erotus oli 4.651, jossa on
                    nousua edellisvuoteen 126.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002             14


Metsät (1003 046)

Toiminnan kuvaus:

Kaupungin metsien metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 1998-2007. Kestävä puuntuotanto tarkoittaa
myöskin oikea-aikaisesti suoritettuja metsätaloudellisia hoitotoimenpiteitä. Puuston määrä on kaupungin
metsissä jonkin verran kasvanut, koska viime vuosina hakkuiden pääpaino on ollut harvennusmetsiköissä.
                            3
Talouskauden kattava hakkuusuunnite oli noin 5000 m . Suositeltava hakkuumäärä on noin 3 % kaupungin
metsien kokonaismäärästä. Myytävä puumäärä kasvoi jonkin verran arvioitua suuremmaksi, koska jouduttiin
korjaamaan pois myrskytuho- ja katualueilta poistettava puusto. Myöskin hoitotoimenpiteiden kustannukset
nousivat hieman arvioitua suuremmaksi myrskytuhojen vuoksi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1003 046     Menot      35.428    35.760      0    37.523    1.763   104,9
         Tulot      176.130    150.000      0   155.406    5.406   103,6
         Netto     -140.702   -114.240      0   -117.883    -3.643   103,2
Nettomenot €/asukas         -12       -10     0     -10      0
Poistot ja arvonalentumiset      0                    0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tulosalueelle ei määritelty mitattavia tavoitteita.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002              15


Luottamusmieshallinto (1003 050)

Toiminnan kuvaus:

Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa ja kaupunginhallitus          22  kertaa.
Kaupunginhallituksen tulosalueelle on kirjattu kaupunginjohtajan palkkauskulut.

Sekä valtuuston että kaupunginhallituksen menot pysyivät talousraamissa. Kaupunginhallituksen nettotulosta
paransivat olennaisesti käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1003 050     Menot      205.839    174.570      0   144.776   -29.794   82,9
         Tulot      114.763       0      0    83.648    83.648
         Netto      91.076    174.570      0    61.128   -113.442   35,0
Nettomenot €/asukas          8       15     0      5     -10
Poistot ja arvonalentumiset   402.576                 151.472


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tulosalueelle ei määritelty mitattavia tavoitteita.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                 16


Työllisyystyöt (1003 060)

Toiminnan kuvaus:

Vuonna 2002 työllistämistuella työllistettiin keskimäärin 45 henkilöä, mikä on neljä henkilöä enemmän kuin
asetettu tavoite oli. Erityisesti yhdistelmätyöntekijöitten lisääminen mahdollisti ylimääräisten henkilöiden
palkkauksen siten, ettei nettokustannukset olennaisesti lisääntyneet. Työllisyysmäärärahasta käytettiin
100.000 mk kesäaikana 161 keuruulaisen koululaisen ja muun nuorten työllistämiseen kesätyökampanjan
yhteydessä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1003 060     Menot      738.834   658.780   100.000    774.825   16.045   102,1
         Tulot      419.391   361.000   50.000    414.805    3.805   100,9
         Netto      319.443   297.780   50.000    360.020   12.240   103,5
Nettomenot €/asukas          27      26      4      31      1
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma             Syy poikkeamaan
Tavoitteena on             Työllistettyjen määrä oli
työllisyysmäärärahalla työllistää   keskimäärin 45 henkilöä. Nettokulu
keskimäärin 40 henkilöä. Vuoden    700 €/hlö/kk. Yhdistelmätuella
2002 tavoitteena on saada       työllistettiin keskimäärin 12
kaupungin nettokulu/ hlö/kk alle    henkilöä.
757 €. Yhdistelmätuella
palkattavien määrätavoitteeksi
asetetaan keskimäärin 20
henkilöä, jolloin tuki on
enimmillään 908 €/hlö/kk.
Työllisyysasioissa tavoitteena on   Talousarvion
vaikuttaa eri tulosalueiden      henkilöstömenomäärärahat ovat
henkilöstömenojen kasvuun sekä     alittuneet. Toimeentulotukimenot
projektikohtaisesti tuke        ovat alentuneet merkittävästi
toimentulotukimenojen         edellisvuodesta.
alentamista.
Koululaiskampanjassa tavoitellaan
200 koululaisen työllistämistä.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                 172.4.
Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta      TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1005       Menot     1.291.723  1.205.110   10.000   1.225.149    10.039   100,8
         Tulot     1.226.642  1.141.760   10.000   1.171.864    20.104   101,7
         Netto      65.081    63.350      0    53.286   -10.064   84,1
Nettomenot €/asukas          6      5       0      5      -1
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0Maaseututoimen hallinto (1005 010)

Toiminnan kuvaus:

Maaseutulautakunta vastaa maaseutuelinkeinoja koskevien säädösten ja päätösten täytäntöönpanosta,
maaseudun kehittämisestä sekä lomituspalvelujen järjestämisestä.

Maatalouden tukihakemuksia käsiteltiin yhteensä 1140 kappaletta. Tukea maksettiin 3.172.670,31€.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1005 010     Menot      37.478    39.240      0    38.511    -729    98,1
         Tulot        259     240      0     242      2   101,0
         Netto      37.219    39.000      0    38.269    -731    98,1
Nettomenot €/asukas          3      3       0      3      0
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma             Syy poikkeamaan
EU-tukihakemuksia 1.300        1.140               Tukihakemuksia on yhdistetty
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                18


Maaseudun kehittäminen (1005 020)

Toiminnan kuvaus:

Maaseudun kehittämistoimenpiteinä tuettiin uusien tuotantorakennusten suunnittelua sekä osallistuttiin
kuntarahoitusosuuksilla seutukunnallisiin maaseutuhankkeisiin.

Tilakohtaista tuotantorakennusten suunnittelutukea myönnettiin kolmelle tilalle. Seutukunnallisia hankkeita,
joihin lautakunta myönsi kuntarahoitusosuutta olivat Parivaljakko –hanke johon lähti uusi hevostila mukaan
sekä marjatilojen kehittämishanke MARKE sekä valtakunnallinen Hyvä Porsas hanke.

Lautakunta teki päätöksen lähteä mukaan maatilojen sukupolvenvaihdoshankkeeseen.

Viljelijöille suunnattuja koulutustilaisuuksia järjesteltiin EU tuista.

Keuruun 4H yhdistykselle myönnettiin 8.410 €:n avustus.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n      TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €     €      €
1005 020     Menot      29.796     13.340      0     11.806    -1.534   88,5
         Tulot         0       0      0        0      0
         Netto      29.796     13.340      0     11.806    -1.534   88,5
Nettomenot €/asukas           3       1       0      1      0
Poistot ja arvonalentumiset       0                     0


Tilakohtaisten kehittämistoimenpiteiden tuen karsiminen vähensi määrärahan käyttöä arvioitua enemmän.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                    Toteutuma            Poikkeaman syy
4H-toiminnan tukeminen (8.410 €)       8.410 €
Muu kehittämistoiminta: (4.930 €)       3.396 €
 Tuotantorakennusten suunnittelu
 Tuotannolliset suunnitelmat
 Koulutustuki yrityksille
 Uustuotannon käynnistystuki
 Yleiset koulutustilaisuudet
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                   19


Lomituspalvelut (1005 030)

Toiminnan kuvaus:

Toiminnan tehtävänä on järjestää alueen maatalousyrittäjille lain tarkoittamat lomituspalvelut. Keuruun
kaupungin maataloustoimistossa on hoidettu 1.1.2000 lähtien Keuruun, Multian ja Vilppulan alueen
maatalousyrittäjien lomituspalvelutoiminta.

Palvelujen piirissä oli tällä alueella 237 maatalousyrittäjää. (Keuruu 135, Multia 45, Vilppula 57). Lomitettuja
päiviä oli 8.085,5 päivää, josta vuosilomapäiviä 4.941,5 ja sijaisapupäiviä 3.144. Ostotunteja edellisten
päivien lisäksi tehtiin 5301 tuntia. Maatalousyrittäjistä 222 kuului kunnallisen lomituspalvelun piiriin ja 15
yrittäjää itsejärjestetyn piiriin.

Henkilöstöä oli 31.12.2002 lomitustoiminnassa lomasihteeri, johtava maatalouslomittaja, vakinaisessa
työsuhteessa olevia maatalouslomittajia 27 kpl ja määräaikaisia 10 kpl. Lisäksi vuoden aikana oli lomituksia
tehnyt tilapäisesti 60 henkilöä.

Lomituspäivän hinnaksi muodostui alueella on 110 €. Ilman matkakuluja päivän hinta oli 98 €.

Ostotuntien käyttöä tuettiin kunnittain seuraavilla määrärahoilla: Keuruu 9.870,67 €, Multia 4.603,20 € ja
Vilppula 1.713,60 €.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1005 030     Menot     1.224.449   1.152.530   10.000   1.174.832   12.302   101,1
         Tulot     1.226.383   1.141.520   10.000   1.171.621   20.101   101,7
         Netto       -1.934    11.010      0    3.210    -7.800   29,2
Nettomenot €/asukas          0      1       0       0      -1
Poistot ja arvonalentumiset      0                    0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma              Syy poikkeamaan
Päiväkustannushinnan pysyminen    110 €                Lomittajien pitkät sairaslomat
seutukunnan tasossa (n. 100 €
tuntumassa).
Jätetyt sijaisapupyynnöt/lomitetut  92,4 %                Työvoimapula loppuvuodella
sijaisapupäivät (lomitusaste) 93-95 %
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  202.5.
Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta      TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1009       Menot    24.114.654  24.624.060  1.524.820  25.755.774   -393.106   98,5
         Tulot     2.311.469  2.207.160      0  2.452.849   245.689   111,1
         Netto    21.803.185  22.416.900  1.524.820  23.302.926   -638.794   97,3
Nettomenot €/asukas        1.863    1.946     132    2.023      -55
Poistot ja arvonalentumiset    13.734                 21.325


Sosiaalilautakunta      TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
ilman terveydenhoitoa      €      €    muutokset €    €      €
1009      Menot     11.281.410  11.566.060   54.820  11.232.013   -388.867   96,7
        Tulot      2.311.469  2.207.160      0  2.452.849   245.689   111,1
        Netto      8.969.941  9.358.900   54.820   8.779.164   -634.556   93,3
Nettomenot €/asukas         766     812      5     762      -55
Poistot ja arvonalentumiset    13.734                 21.325


Sosiaalitoimen hallinto (1009 010)

Toiminnan kuvaus:
Sosiaalilautakunta kokoontui 12 kertaa käsitellen 191 §:ää, joista muutoksenhakuja viranhaltijapäätöksiin oli
44 (v.2002 40). Muutoksenhaut koskivat 32 tapauksessa toimeentulotukea ia kuudessa vammaispalvelua.
Asiakkaiden yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen oli 15 erihenkilön toimesta yhteensä 42. Yhteydenotot
koskivat useimmin toimeentulotukea. Sosiaalitoimessa otettiin käyttöön asiakaspalautejärjestelmä. Erilaisia
palautteita käsiteltiin 17, joista seitsemän koski toimeentulotukea ja seitsemän vanhustyötä.

Multian kunnan aloitteesta Keuruun      ja  Multia solmivat ostopalvelusopimuksen sosiaalitoimen
hallintopalvelujen myynnistä Multialle 1.9.2002 alkaen. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan maaliskuussa
2003.

Ns. perintövaroin Keski-Suomen Harava –hankkeen osana käynnistyi sosiaalitoimen hallinnoima Keuruun
lasten ja nuorten palvelujen kehittämishanke KEULA. Hanke toteutetaan vuosina 2002 – 2003 ja mukana on
yli 50 lasten kanssa työskentelevää sosiaali-, terveys- ja sivistystoimesta sekä järjestöjen edustajia.
Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia toimintamalleja lasten ja nuorten palveluihin.
Kehittämisprosessi etenee yhteisinä kehittämispäivinä sekä neljän työryhmän työskentelynä.

Sosiaalilautakunta hyväksyi 17.9.2002 laaja-alaisena yhteistyönä valmistellun Keuruun huumestrategian ja
lähetti edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Yleisen edunvalvonnan piirissä oli vuoden lopussa 92 asiakasta. Edunvalvonnan 1,25 henkilön työpanos on
asiakasmäärän kasvaessa riittämätön.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1009 010     Menot      268.119   268.870      0   271.057    2.187   100,8
         Tulot      59.139    50.820      0    72.302    21.482   142,3
         Netto      208.980   218.050      0   198.755   -19.295   91,2
Nettomenot €/asukas          18      19      0      17      -2
Poistot ja arvonalentumiset    9.007                 5.981
Sosiaalitoimen hallintopalvelujen myynti Multialle kasvatti menoja ja tuloja. Edunvalvonnassa päämiesten
määrä arvioitua suurempi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
Tavoite              Toteutuma               Syy poikkeamaan
Edunvalvontojen määrä 85      92Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI       TILINPÄÄTÖS 2002  21
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                 22


Päivähoito (1009 020)

Toiminnan kuvaus:

Kaikille alle kouluikäisille pystyttiin järjestämään hoitopaikka lähes tarpeen
mukaan. Päivähoidossa / esiopetuksessa oli keskimäärin 377 lasta kuukaudessa. Syyskaudella lapsia oli
hoidossa kuukausittain keskimäärin 49 vähemmän kuin keväällä. Läsnäolopäiviä kertyi koko vuonna 64 231,
kun tavoite oli 63 500. Osapäivähoidon käyttö lisääntyi: v. 2001 hoitopäiviä oli 10 162, v. 2002 11 189.
Päiväkotien käyttöaste oli 72,5 % ja esiopetuksen 86,8 %. Käyttöaste suhteuttaen lasten ja työntekijöiden
määrä oli 80 %.

Esiopetusta on järjestetty yhteistyössä sivistystoimen kanssa elokuusta 2000 alkaen. Päivähoitoa
tarvitsevien lasten esiopetus on toteutettu päiväkodeissa. Sosiaalitoimen esiopetuksen piirissä on ollut
kevätkaudella 92 lasta ja syyskaudella 86. Esiopetuspäiviä kertyi 14 245. Kuuselanrinteen, Mannilan ja
Seipon päiväkodeissa toimivat omat esiopetusryhmät, muissa päiväkodeissa esiopetus järjestettiin 3 - 6-
vuotiaiden ryhmissä. Esiopetusta ostettiin myös päiväkoti Mesikämmenestä vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Perhepäivähoitajien määrä on edelleen vähentynyt. Omassa kodissa tai lastenkodissa työskenteli vuoden
vaihteessa 29 perhepäivähoitajaa.
Kaupungin tukemia seurakunnan päiväkerhoja on järjestettiin syyskaudella Karimolla, Lavikossa ja
Pohjoislahdella. Koululaisia oli päivähoidossa 11

Varhaiskasvatuksen suunnitelmaa ei ryhdytty laatimaan, koska valtakunnallinen suunnitelma ei valmistunut.
Sosiaalilautakunta nimesi kesäkuussa edustajat esiopetuksen arviointityöryhmään, joka on kokoontunut
säännöllisesti. Työryhmän tehtävänä on laatia 30.4.2003 mennessä Keuruun kaupungin esiopetuksen
arviointisuunnitelma.
Alle kouluikäisten lasten palveluihin keskittynyt KEULA –työryhmä ajoi sinnikkäästi kaupunkiin
erityislastentarhanopettajan virkaa. Vuoden 2003 talousarviossa viran perustamiseen on varauduttu 1.8.
alkaen. Talousarviossa varauduttiin myös Mannilan päiväkodin toisen osaston sulkemiseen 1.8.2003
alkaen.

Lasten kotihoidontuen arvioitu väheneminen pysähtyi ja käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla. Yksityisen
hoidon tuen käyttö oli edelleen vähäistä.

0 – 6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt seuraavasti: 1.1.2000 876, 1.1.2001 813, 1.1.2002 784.
Vuonna 2002 Keuruulla syntyi ennakkotietojen mukaan 102 lasta siis onneksi arvioitua (90) enemmän.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1009 020     Menot     3.255.478  3.241.080   61.000   3.316.784    14.704   100,4
         Tulot      453.635   460.050      0   485.671    25.621   105,6
         Netto     2.801.843  2.781.030   61.000   2.831.113   -10.917   99,6
Nettomenot €/asukas         239     241      5      246      -1
Poistot ja arvonalentumiset    2.583                  3.410


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma              Syy poikkeamaan
Läsnäolopäivät: päiväkodit 36.400,   36 057 päiväkodit, 28 174      Haapamäen päiväkoti toiminut 21
esiopetus 13.920, perhepäivähoito   perhepäivähoito, yhteensä 64 231,  paikkaisena 1.8.2003 alkaen.
27.100, yhteensä 63.500        esiopetuspäiviä 14 245.
Lasten lukumäärä päivähoidossa     377                 Ajajalla tammi-toukokuu lapsia
380, joista esiopetuksessa 89                       hoidossa keskimäärin 419, elokuu-
                                      joukukuu 370. Lasten määrä päi-
                                      vähoidossa vähentynyt huomatta-
                                      vasti syyskaudella.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                   23Tavoite               Toteutuma              Syy poikkeamaan
Päiväkotien käyttöaste 80 %,    Päiväkotien oman toiminnan      Päivähoitolapsilla erittäin paljon
esiopetuksen käyttöaste 80 %    käyttöaste 72,50% , Lapsia /     osahoidon tarvetta, ryhmäkokoja ei
                  hoitaja toteutuu 80 %,        voi kuitenkaan kohtuuttomasti
                  Esiopetuksen käyttöaste 86,6%    ylittää. Sijaisten tarve sairaslomien
                                     ja vuosilomien ajaksi harkitaan
                                     aina tarkoin. Syyskaudella päivä-
                                     kotipaikat täyttyivät vähitellen,
                                     yleensä paikat täyttyvät jo kevään
                                     päivähoitohaun yhteydessä.
Päiväkotien vakanssit 36      Päiväkodeissa tammi-heinä 36     Lasten määrä päivähoidossa vä-
viran/toimenhaltijaa+ 2       viran/toimenhaltijaa + 2       hentynyt, näkyy perhepäivähoita-
määräaikaista. Perhepäivähoitajia  määräaikaista ja ajalla elo-joulu 36 jien työn vähenemisenä. Haapa-
ryhmäperhepäivähoitokodeissa 8   viran/toimenhaltijaa + 1       mäen päiväkoti toiminut tammi-
ja omassa tai lasten kotona     määräaikainen.            heinäkuussa 28-, elo-joulukuussa
työskenteleviä noin 35.       Perhepäivähoitajia ryhmäperhe-    21 paikkaisena, jolloin 1
                  päivähoitokodeissa 8. Omassa tai määräaikainen työntekijä jäi sieltä
                  lasten kotona työskenteleviä     pois.
                  kevätkaudella 32, syyskaudella 29
Lasten kotihoidontuen piirissä   perheitä 131, lapsia 205       V. 2001 syntyvyys ennakoitua
olevat perheet 124 ja lapset 196                     suurempi.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002               24Sosiaalityö (1009 030)

Toiminnan kuvaus:

Sosiaalityössä merkittävin muutos oli toimeentulotukimenojen huomattava lasku, mikä alkoi jo v. 2001
syksyllä. Talousarviossa oli varauduttu 960 000 €:n määrärahaan, mistä käytettiin 762 060 €.
Toimeentulotukea sai vuonna 2001 756 kotitaloutta ja vuonna 2002 enää 671. Tärkeimmät syyt
vähenemiselle olivat kunnasta muutto, työllistyminen ja muiden etuuksien nousu. Ystäväntupa ry:n
työllistämisprojekti ja työvoimahallinnon Mahku-projekti ovat tarjonneet pitkäaikaistyöttömille erilaisia
työllistymismahdollisuuksia. Yhteistyö työvoimatoimiston kanssa on lisääntynyt.

Sosiaalityöntekijät ovat toimineet aktiivisesti KEULA –hankkeen työryhmissä, joissa on moniammatillisesti
suunniteltu ala-asteikäisten sekä yläasteikäisten ja nuorten palveluja sekä luotu kaupunkiin uutta
perhetyönmallia. Hankkeeseen on sisältynyt perhetyöntekijän palkkaaminen 1.9.2002 alkaen.
Lasten huostaanottoja oli kaksi.

Keuruun vammaisneuvosto on jatkotyöstänyt        Keuruun vammaispoliittisen  ohjelman 2001 – Tie
täysivaltaistumiseen -  kehittämisehdotuksia.      Liikuntaesteiden kartoitus  tehtiin uudelleen ja
vammaispalveluopasta valmisteltiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €     €      €
1009 030     Menot     3.511.505  3.530.760      0   3.218.333   -312.427   91,2
         Tulot      569.964   475.570      0    552.439    76.869   116,2
         Netto     2.941.541  3.055.190      0   2.665.894   -389.296   87,3
Nettomenot €/asukas         251     265       0     231     -34
Poistot ja arvonalentumiset      0                  7.482


Määräraha alittui, koska varsinaiseen toimeentulotukeen käytettiin suunnitellun 960.000 €:n sijaan 762.061
€. Myös lastensuojelun laitoshoidon kustannukset jäivät arvioitua alhaisemmaksi ja suurten kustannusten
tasausmaksua ei peritty suunnitellusti. Säästöä myös vammaisten asumispalvelujen ostossa. Perintövaroin
toteutettu toiminta (Keula) kirjattu menoksi ja tuloksi.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                TILINPÄÄTÖS 2002                25


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tunnusluku                   Tavoite  Toteutuma Syy poikkeamaan
Lastensuojelu:                            Päättyneitä sijoituksia
Sijoitetut lapset 31.12.               15      14 vuoden aikana, uusia
Perhehoito-vuorokaudet              4.500    4.630 vasta loppuvuodesta.
Laitoshoito-vuorokaudet              1.000     339 Satunnaisvaihtelua.
Päihdehuolto:                            Asumispalveluita ei ole
Asumispalveluasiakkaat                8       5 tarvittu asunnottomuuden
Asumispalveluvuorokaudet              400      197 perusteella ja Ystäväntu-
Laitoskuntoutusasiakkaat              15       8 van asumisen tukiprojekti
Laitoskuntoutusvuorokaudet             350      600 vaikuttaa. Laitoshoidot
                                   pidentyneet päihdeongel-
                                   man vaikeutumisen vuoksi.
Vammaishuolto:                            Asumispalveluasukkaita
(Vammaispalveluasiakkaat):                      poistunut palvelujen
Palveluasumisasiakkaat               16      15 piiristä.
Kuljetuspalveluasiakkaat              180      190
Asunnon muutostyöt                 30      32
Tulkkipalvelut                   18      19

Kotihoidonohjauksen asiakkaat            30      28
Kotihoidonohjauksen käynnit            170     165

Työ- ja toimintakeskussuoritteet         7.500    7.531
Työ- ja toimintakeskusasiakkaat           45      52

Vanamon päivätoiminnan asiakkaat           8      5
Vanamon päivätoiminnan hoitopäivät         650     741

Asuntolan asiakkaat                  9      5
Asuntolan vuorokaudet               1.800    1.015

Perhehoidon pitkäaikaiset asiakkaat          6      7
Perhehoidon lyhytaikaiset asiakkaat         15      19
Perhehoidon hoitovuorokaudet           2.800    3.254

Asumispalvelujen ostopalveluasiakkaat        15      16

Laitoshoidon pitkäaikaiset asiakkaat         1      1
Laitoshoidon hoitopäivät              400     391
Toimeentuloturva:                          Muuttoliike, työllistyminen,
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet    760     671 muiden etuuksien kohoa-
Elatustuen piirissä olevat lapset         260     235 minen vähentäneet toi-
                                  meentulotuen tarvetta.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                   26


Kotipalvelu ja vanhustyö (1009 040)

Toiminnan kuvaus:

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkaisivat v. 2001 Ikäihmisten hoitoa ja palveluja
koskevan laatusuosituksen. Suosituksen mukaan kunnassa tulee olla ajantasainen vanhuspoliittinen
strategia, joka sisältää palvelurakenteen kehittämisohjelman. Keuruulla valtuusto on hyväksynyt v. 1999
vanhuspoliittisenohjelman vuoteen 2010. Vanhustyössä toteutettiin v. 2001- 2002 kaksi hanketta, jotka
sivusivat  palvelurakenteen  kehittämisohjelmaa.   Vanhustyöntekijöiden    jaksamishanke   sisältäen
henkilöstösuunnitelman v. 2002-2004 toteutettiin Jyväskylän Koulutuskeskuksen vetämänä. Vanhustyön
palvelukriteerien määrittely tapahtui Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK palvelujen toimesta yhdessä
koko henkilöstön kanssa ja sosiaalilautakunta hyväksyi palvelukriteerit 20.8.2002. Kehittämisohjelmaa ei
kuitenkaan koottu, vaan v. 2003 talousarviotavoitteisiin sisältyy koko vanhuspoliittisen ohjelman tarkistus.

Ostopalvelusopimus Keuruun Vanhaintukisäätiön kanssa uusittiin ajalle 1.6.2002-31.12.2003. Sopimusta
muutettiin siten, että kaupunki maksaa säätiölle yleisavustuksen, jolla katetaan noin 5,5 työntekijän palkkaus
sekä muut palvelutoiminnan kulut. Muutoksen jälkeen Tuurilakodissa työskentelee vain Säätiön
henkilökuntaa.

Lehtiniemen vanhainkodin käyttöaste oli 101,47 % . Kotipalvelun piirissä oli 174 taloutta tavoitteen ollessa
190. Palveluja annettiin siis selkeästi arvioitua pienemmälle ja huonokuntoisemmalle asiakaskunnalle.
Yksityistä kotipalvelua olisi ostettu enemmän, mikäli tarjontaa olisi ollut. Määrärahaa säästyi
palkkausmenoista ja palvelujen ostoista mm. Tuurilakodin ostopalvelusopimus, ravintopalvelujen osuus ja
uusi 5 %:n alv-palautus selittävät säästöä. Tulot ylittyivät kauttaaltaan, merkittävästi maksukyvyn mukaan
määräytyvät maksut ja tapaturmaviraston korvaukset. Oppisopimuskorvauksia ja perintövarojen käytön
tuloutusta ei ollut budjetoitu.

Sotainvalidien Veljesliiton avustajaprojekti laajeni Keuruulle. Kaupungin tukemana projekti on työllistänyt
kaksi työntekijää avustamaan sotainvalideja, -veteraaneja ja heidän leskiään arjen askareissa.
Avustajatoiminta on saanut hyvin myönteisen vastaanoton.

Keuruun vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa. Vanhusneuvosto oli mukana järjestämässä KELAn
geriatrisen kuntoutushankkeeseen osallistuville kuntapäivän. Vanhusneuvosto järjesti myös ikäihmisten
asumista ja rakennettua ympäristöä koskevan yleisötapahtuman vanhusten viikolla lokakuussa.

Ikääntymisen kysymyksiä käsittelevä valtuustoseminaari pidettiin syyskuussa. Seminaariin osallistui myös
valtuuston ja sosiaalilautakunnan luottamushenkilöiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat
sekä vanhusneuvoston ja vanhaintukisäätiön edustajat.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1009 040     Menot     4.232.007  4.508.350    -6.180   4.414.072   -88.098   98,0
         Tulot     1.228.731  1.220.720      0   1.342.437   121.717   110,0
         Netto     3.003.276  3.287.630    -6.180   3.071.636   -209.814   93,6
Nettomenot €/asukas         257     285      -1      267      -18
Poistot ja arvonalentumiset    2.144                  4.452
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI               TILINPÄÄTÖS 2002               27


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tunnusluku                  Tavoite  Toteutuma Syy poikkeamaan
Lehtiniemen päiväkeskus:                      Ateriapalvelun asiakasmää-
Päivähoito                   3.600    3.428 rä 10 asiakasta vähemmän
Ateriapalvelu                 10.600    8.416 kuin vuonna 2001, palvelu-
                                  asunnoissa asuvien sairaa-
                                  lahoitojaksot vähentävät
                                  myös Lehtiniemen ateriapal-
                                  velun käyttöä.
Palvelukoti Metsätähti:                      Ateriapalvelun asiakkaita
Päiväkeskuskäynnit:                        ollut arvioitua enemmän
Päivähoito                   1.100    1.312
Ateriapalvelu                  1.900    2.316
Pihlajaveden päivätoiminta:                    Päiväkeskusasiakkaita ollut
Käynnit                      90      104 arvioitua enemmän.
Kotipalvelu:                            Käynti määristä vähennetty
Kotipalvelun piirissä olevat kotitaloudet     190     174 Lehtiniemen palveluasunto-
Kotipalvelun piirissä olevat lapsiperheet     15      20 jen asiakaskäynnit ( 17145
Tehostetun kotipalvelun piirissä olevat      12      17 käyntiä), koska ne kuuluvat
Kotipalvelun käynnit              54.000    33.708 palveluasumiseen.
Tukipalvelut:
Ateriapalvelun ateriat             27.000    31.462
Turvapalvelun asiakkaat              120     132
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12.          39      37 Koko vuonna omaishoidon-
                                  tuen saajia yhteensä 52.
                                  Joulukuussa yksi omaishoi-
                                  dontuen piirissä ollut koko
                                  joulukuun laitoshoidossa.
Tukipalveluasiakkaat, kaikki           450     482
Tulosalueen vakanssit yhteensä          84,5     82,5 Kodinhoitoavusta on kahden
                                  työntekijän palkkaraha
                                  siirretty Tuurilakodin
                                  avustukseen 1.6.2002
                                  alkaen. Sosiaalilautakunnan
                                  päätös § 81 21.5.2002.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002               28Kuntoutuskorvaukset (1009 070)

Toiminnan kuvaus:

Keuruulla on yli 300 tunnuksen omaavaa veteraania. Avustuksena maksettiin 127 €/veteraani joko
kuntoutukseen tai hammashoitoon. Etuutta käytti 100 hakijaa, kun edellisenä vuonna126 .Lisäksi
veteraaneilla on ollut vuoden 2002 alusta maksuton uimahallinkäyttöoikeus.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1009 070     Menot      14.301    17.000      0    11.767    -5.233   69,2
         Tulot         0       0      0      0      0
         Netto      14.301    17.000      0    11.767    -5.233   69,2
Nettomenot €/asukas           1      1       0      1      0
Poistot ja arvonalentumiset       0                   0


Määrärahaa jäi käyttämättä, koska tukea haki vain 100 veteraania, vuonna 2001 hakijoita oli 126.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mitattavia tavoitteita ei määritelty.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002               29


Kansanterveystyö (1009 050)

Toiminnan kuvaus:

Perusterveydenhuollon palvelut Keuruun kaupungille tuottaa Keuruu-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä,
josta Keuruun kaupunki omistaa noin 82 % ja Multian kunta loput.

Terveydenhuolto   elää   voimakkaissa  muutospaineissa.  Erikoissairaanhoidon  saatavuutta   ja
perusterveydenhuollon toimivuutta parantamaan valmistui ns. kansallisen terveysprojektin raportti. Raportin
hengen mukaista on pyrkiä perusterveydenhuollon toiminnan vakauttamiseksi nykyistä suurempiin
yksiköihin. Yhtenä –mallina olisi seutukunnallinen yhteistyö. terveydenhuollon yhteistyö Mäntän seudun
terveydenhuoltoalueen kanssa on jatkunut mm. yöpäivystyksessä ja erikoissairaanhoidon palveluissa.
Keuruun kaupunki ja Multian kunta ovat tiivistäneet yhteistyötään mm. sosiaalitoimessa. Kuntayhtymän
talous- ja tietohallinnon siirtämisestä keuruun kaupungin hoidettavaksi tehtiin suunnitelma, mutta
yhtymähallitus halusi vielä valmistelun yhden vuoden lisäajan.

Keuruun kaupungin ostot Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymältä 2001 ja 2002

               Käynnit/hoitopäivät      Maksuosuudet €
                 2.001     2.002      2.001   2.002
Avohoito            127.978   125.072    2.676.286 2.763.694
Dialyysi              301      328     58.999  70.570
Hammashoito           16.659    16.684     597.012  633.860
Sairaala            22.583    26.028    2.170.445 2.604.870
Mielenterveystyö         9.562     9.365     435.555  452.181
Rahoitus                             712   2.530
Investoinnit                         255.309     0
Yhteensä                          6.194.319 6.527.704

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001     TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €        €    muutokset €    €      €
1009 050     Menot     5.939.010    6.358.000   70.000   6.527.704   99.704   101,6
         Tulot         0        0      0      0      0
         Netto     5.939.010    6.358.000   70.000   6.527.704   99.704   101,6
Nettomenot €/asukas           507     552      6     567      9
Poistot ja arvonalentumiset                           0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mitattavia tavoitteita ei määritelty.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                     30Sairaalahoito (1009 060)

Toiminnan kuvaus:

Keuruun kaupunki ostaa erikoissairaanhoidon palvelut pääosin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän ylläpitämästä keskussairaalasta. Lisäksi palveluja ostetaan Mäntän aluesairaalasta
(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), Jokilaakson sairaalasta (Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä)
sekä Ähtärin aluesairaalasta (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Tulosalueen menoiksi
kirjataan lisäksi mielenterveystyön ostopalvelujen kustannuksia sekä palvelujen ostoja muista kuin edellä
mainituista sairaaloista.

Keuruun kaupungin ostamat palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä:

                     Toteutunut   Tilaus 2002   Toteutunut    Toteutumis-
                       2001              2002      prosentti
DRG-hoitojaksot (jaksoa)             1.519     1.570       1.641     104,5 %
Laskutus; DRG-hoitojaksot (euroa)       2.895.632   2.828.255     3.411.574     120,6 %
Avohoitokäynnit (käyntiä)             7.738     7.736       8.235     106,5 %
Hoitopäivät, psyk, (päivää)            5.725     4.961       5.411     109,1 %

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001     TA 2002    TA:n        TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €        €    muutokset €       €      €
1009 060     Menot     6.894.234    6.700.000  1.400.000      7.996.057   -103.943   98,7
         Tulot         0        0      0          0      0
         Netto     6.894.234    6.700.000  1.400.000      7.996.057   -103.943   98,7
Nettomenot €/asukas           589      582        122        694       -9
Poistot ja arvonalentumiset        0                         0


Erikoissairaanhoidon kustannukset jakautuvat seuraavasti:

                    Toteutunut   TA 2002      Ta:n   Toteutunut      Poikke-  Toteutumis-
                     2001            muutos 2002   2002         ama   prosentti
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri      6.097.607    5.868.000   1.400.000  7.075.020      -192.980    97,3 %
Mänttä                   327.788     385.000       0   327.068       -57.932    85,0 %
Jämsä                   313.603     317.000       0   330.142       13.142   104,1 %
Ähtäri                   35.798      20.000       0   35.526       15.526   177,6 %
MTT-ostopalvelut              95.456      85.000       0   181.511       96.511   213,5 %
Muu erikoissairaanhoito           23.982      25.000       0   46.790       21.790   187,2 %
Yhteensä                 6.894.234    6.700.000   1.400.000  7.996.057      -103.943    98,7 %

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mitattavia tavoitteita ei määritelty
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  312.6.
Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta      TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1010       Menot     9.223.887  9.639.180   51.000   9.688.467    -1.713   100,0
         Tulot      229.802   204.020      0   260.787    56.767   127,8
         Netto     8.994.085  9.435.160   51.000   9.427.680   -58.480   99,4
Nettomenot €/asukas         768     819      4     818       -5
Poistot ja arvonalentumiset   129.601                 143.091


Sivistystoimen hallinto (1010 010)

Toiminnan kuvaus:

Kouluvirasto johtaa, suunnittelee ja koordinoi koulujen palvelutuotantoa (12 peruskoulua, 1 erityiskoulu, 2
lukiota). Hallinnon ja kehittämistyön lisäksi hoidetaan siivous- ja ruokapalvelut. Sivistyslautakunnan
tulosalueelle kuluu myös kirjastolaitos.

Peruskoulujen ala-asteilla on koulukohtaiset johtokunnat ja yläasteilla ja lukioilla yhteiset johtokunnat sekä
Haapamäellä että Keuruulla. Kouluvirasto avustaa sivistyslautakuntaa sen toimialaan kuuluvissa valmistelu-,
valvonta- ja toimeenpanotehtävissä.

Sivistyslautakunnalla oli toimintavuonna 13 kokousta, joissa käsiteltiin 166 pykälää. Lisäksi sivistystoimen
päällikön viranhaltijapäätöksiä oli 133 kpl.

Sivistyslautakunta toteutti kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman mukaisesti tuntikehysleik-
kaukset (84vkt = n.4 henkilötyövuotta) sekä esitti kaupunginvaltuustolle Liesjärven ala-asteen lakkauttamista
1.8.02 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti myöhemmin, että koulua ei lakkauteta.

Opettajien työssä jaksamiseen liittyvä selvitys valmistui 13.12.2001 yhteistyössä Tampereen yliopiston
kanssa. Koulujen kehittämisohjelmana ”Opin, kasvan, kehityn” saatiin valmiiksi ja sen on lautakunta
hyväksynyt. Esiopetuksen suunnittelu ja järjestäminen toteutettiin sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1010 010     Menot      137.530   137.530      0   144.039    6.509   104,7
         Tulot         0      0      0     242     242
         Netto      137.530   137.530      0   143.797    6.267   104,6
Nettomenot €/asukas          12      12      0      12       1
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002            32


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
Tuntikehysresurssien         Tunnit on kohdennettu niin, että
kohdentaminen olennaiseen       oppimistulokset ovat optimaaliset.
                   Rehtorit avainasemassa
Koulutoimen              Erityisopetus, uudet opsit, uusi
kehittämissuunnitelman        tuntijako ovat olleet tarkastelun alla
painopistealueiden etsintä ja     loppuvuodesta 2002. Päätökset
arviointi               tehty alkuvuodesta 2003. Opin-
                   kasvan-kehityn hyväksytty sivistys-
                   lautakunnassa
Kouluverkkoa koskeva         Oppilasennusteet käydään lävitse
kokonaistarkastelu/oppilasennuste   erityisen tarkasti koulun alkaessa
et                  sekä 20.9., joka on tilastointipäivä
Esiopetuksen uudelleen tarkastelu   Esiopetus järjestetty edellisvuosien
yhdessä sosiaalitoimen kanssa     tapaan yhdessä sosiaalitoimen
                   kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvin
Siivoustoimen organisoinnin      Organisointia seurattu. Se on
seuranta               toiminut hyvin
Keuruun yläasteen ja lukion      Hankinnat tehty
rakennushankkeen
kalustehankinnat
Erityisopetuksen           Asiaa tutkittu kiivaasti koko syksy.
kokonaistarkastelu          Tuloksia ollaan saatu. Konkretia
                   tulee tapahtumaan vuoden kahden
                   aikana
Keuruun yläasteen ja lukien III- ja  Asiaa käsitetellään ja todennäköi-
IV- vaiheen jatko           sesti joudutaan vaiheistamaan uu-
                   delleen mm. löydettyjen kosteus-
                   vaurioiden vuoksi
kansalaiskoulukiinteistön       Etenee teknisen toimen toimesta
kunnostaminen/ilman laatu
opettajien              Työnohjausta annettu
työssäjaksaminen/selvitys
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                  33


Peruskoulu- ja lukio-opetus (1010 020)

Toiminnan kuvaus:

Koulujen toiminnan tarkoituksena on antaa oppilaille nykyaikaisin menetelmin heidän omien edellytystensä
mukaista ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot
saavuttaneina pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä
saavat perusvalmiudet työelämää varten. Koko kaupungin koulutoimen kehittämiseksi on laadittu
suunnitelma, josta johdetaan kehittämisen painopisteet. Koulutoimen tilaa ja toimintaa arvioidaan entistä
järjestelmällisemmin. Arviointi on kehittävää. Se tähtää koulupidon laadun varmistamiseen mm. siten, että
voimavarat ja resurssit kohdistetaan oikein.

Keskeisin ja tärkein koulujen opetukseen liittyvä kehittämisen alue on ollut koulujen opetussuunnitelmat sekä
arviointi. Koulujen pedagogista ohjausta ja toimintaa säädellään opetussuunnitelmilla. Jokaisella koululla on
oma opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmien pohjalta jokainen koulu laatii vuosittain koulun
toimintasuunnitelman, millä täsmennetään ja painotetaan koulun toimintaa. Opetukseen ja kasvatukseen
liittyvät erilaiset kehittämishankkeet jatkuvat kouluilla toimintasuunnitelmien mukaisesti. Koulujen
itsearviointisuunnitelmat on käsitelty johtokunnissa. Alkuopettajien työryhmä on aloittanut alkuopetuksen
opetussuunnitelmien laadinnan ja työtä jatketaan seuraavina vuosina.

Esiopetus

Esiopetusta on annettu vuodesta 1995 lukien Karimon, Lavikon, Liesjärven, Pihlajaveden ja Valkealahden
ala-asteilla. Keuruun ala-asteella on annettu esiopetusta lv-2000-01 ja Haapamäen ala-asteella esiopetus
aloitettiin 1.8.01 alkaen. Esioppilaita on lv. 2002-2003 yhteensä 41.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tarve on kasvanut. Erityisopetuksen työryhmä on jatkanut erityisopetuksen kokonaissuun-
nitelman valmistelua. Tarkastelun alla ovat erityisopetuksen ja erityisluokkaopetuksen uudelleenjärjestelyt
sekä resurssien kohdentaminen uudella tavalla. Dysfasialuokka on jatkanut toimintaansa Keuruun ala-
asteella. Aromaan erityiskoulu on ollut mukana erityisopetuksen Eu-kehittämishankkeessa.

Lukio-opiskelu

Lukio-opiskelu on jatkunut Haapamäen yhteiskoulussa ja Keuruun lukiossa. Lukiot ovat kehitelleet yhteis-
toimintaa keskenään sekä kansalaisopiston kanssa. Lisäksi Keuruun lukiolla on yhteinen kurssitarjotin ja
toiminta-aika Jyväskylän aikuiskoulutuksen, paikallisen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kanssa. Myös
muita kursseja on tarjolla. Knoppi -hankkeessa (ammattiyrittäjyyslukio) ovat mukana Keulink Oy, Keuruun
kaupunki (Haapamäen yhteiskoulun lukio ja Keuruun lukio), Jaiko, yritysten edustajat. Hankkeen tarkoi-
tuksena on mm. oppilaitosten ja työelämän välisten yhteyksien hakeminen sekä yrittäjyysopintojen
lisääminen lukiolaisille. Projekti kestää vuoteen 2003. Eu-yhteistyöhankkeita on ollut sekä Haapamäen että
Keuruun lukioissa. Hankkeet ovat olleet ympäristöön, kieliin sekä kulttuureihin liittyviä projekteja.
Haapamäen lukio tarjoaa jatkossa myös elokuvapainotteisia kursseja.

Koulurakennukset ja piha-alueet

Keuruun yläasteen ja lukion peruskorjauksen I ja II vaihe valmistui joulukuussa 2001. Yläasteen ja lukion
kuvaamantaidon ja äidinkielen opetus on ollut Tele-talolla mm. tilapuutteen takia. Vuoden 2002 aikana on
valmisteltu koulukeskuksen muutoksen 3-4-vaiheita sekä laajennusta. Hankkeille on haettu valtionosuutta.
Korjaus/laajennushankkeet tulevat tarpeeseen. Koulukeskuksessa on tehty toimintavuoden aikana useita
korjaustoimenpiteitä. Auditorio varustettiin niin ikään AV-tekniikalla.

Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteena on ollut kiinnittää huomiota työyhteisön ilmapiiriin, työmotivaatioon ja työkyvyn tukemiseen.
Edelleen tavoitteena on ollut koulutusresurssien kohdentaminen avain- ja painopistealueisiin. Työyksikkö-
kohtaisesti henkilöstöpolitiikan kehittämistä on jatkettu. Työterveyshuollon kautta on ollut mahdollisuus
osallistua työkykyä ylläpitävälle Aslak-kurssille.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002               34


Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €     €      €
1010 020     Menot     7.659.435  8.017.770   31.580    8.075.385    26.035   100,3
         Tulot      95.080    81.180      0    126.237    45.057   155,5
         Netto     7.564.355  7.936.590   31.580    7.949.148   -19.022   99,8
Nettomenot €/asukas         646     689       3      690    -2
Poistot ja arvonalentumiset    54.256                   67.897


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
Esiopetuksen kokonaistarkastelu    Erityisopetuksen tarkastelu jatkuu
ja organisointi saatetaan       mm. Latu-projektin muodossa.
mahdollisuuksien mukaan        Hanke päättyy 2004
päätökseen
Esiopetuksen järjestely keväällä    Valmistelut tehty yhteistyössä sosi-
2002 sosiaalitoimen kanssa       aalilautakunnan kanssa
yhteistyössä
Työnohjaus tarpeen mukaisesti    Työnohjausta tehty ja tullaan teke-
                   mään
Oppilasennusteet           Tilannetta seurataan, erityisesti
                   laskentapäivä 20.9. tärkeä
Koulutuksen arviointijärjestelmät ja Opin-kasvan-kehityn ohjelma hy-
kohteet               väksytty sivistyslautakunnassa
                   alkuvuonna 2003
Keuruun yläasteen ja lukion     Suunnittelu jatkuu. Hankeasiakirjat
rakennushankeasiakirjojen      valmiit. Aikataulutukset menossa
jatkovalmistelu           lautakuntaan
Keuruun yläasteen ja lukion kalus- Tehty
tehankinnat
Kansalaiskoulun ilman laadun     Tekninen toimi hoitaa
tarkastelu yhdessä teknisen
viraston kanssa
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                  35


Tukipalvelut (1010 021)

Toiminnan kuvaus:

Keskuskeittiöt

Ruokahuollon perusselvitys valmistui tammikuussa 2000. Keuruun keskuskeittiö toimittaa ateriapalveluita
Keuruun keskustan kouluille, virastotalolle, työ- ja toimintakeskukselle sekä palvelutaloille. Keittiöhenkilökun-
nalle on järjestetty tuote- ja omavalvontakoulutusta. Eu-maitotuet on haettu ja saatu.

Siivouskeskus

Siivoustoimen uudelleenorganisointi tapahtui vuonna 1998. Siivoojat koulutettiin yhden vuoden koulutuksella
yhteistyössä oppisopimuskeskuksen ja Jaikon kanssa vuonna 1999. Siivoustyön uudelleenorganisointi on
onnistunut. Siivoustaso on osittain hyvä, osittain tyydyttävä. Kustannuksissa Keuruu sijoittuu osin
keskiarvokuntiin ja niiden alapuolelle.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1010 021     Menot      924.644    958.130   19.420    956.381   -21.169   97,8
         Tulot      108.600    104.040      0   110.086    6.046   105,8
         Netto      816.044    854.090   19.420    846.295   -27.215   96,9
Nettomenot €/asukas           70      74      2      73       -2
Poistot ja arvonalentumiset    1.814                   1.662


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite               Toteutuma               Syy poikkeamaan
Keskuskeittiöt: Ruuan laatu     Hinta-laatu suhde kunnossa
Keskuskeittiöt: Ruokahuollon     Keskuskeittiön emäntä huolehtii
koulutuspalvelut eri hallintokunnillesiitä, että keittiötyöntekijät saavat
                   riittävästi alansa koulutusta
Keskuskeittiöt: Asiantuntijapalvelut Kilpailutettu määräajoin
hankinnoissa
Keskuskeittiöt: Eu-maitotukeen liit- Keskuskeittiön emäntä huolehtii
tyvä koordinointi
Keskuskeittiöt: Henkilökunnan kou- Emäntä huolehtii tarpeen mukaan
lutus
Siivouskeskus:            Siivoustyön ohjaaja huolehtii
Siivouskustannusten vertailu eri
kuntiin
Siivouskeskus: siivousalan      Vierailut, tutustumiskäynnit, siivo-
kehittymisen seuranta        usmessut jne
Siivouskeskus: Henkilöstön      Palaverit ja henkilökohtaiset kes-
jaksamisen seuranta         kustelut
Siivouskeskus: Henkilöstön koulu- Koulutusta tarpeen mukaan. Työn-
tus ja joustava käyttö        tekijöitä käytettään joustavasti eri
                   kohteissa tarpeen mukaan
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002               36


Ulkopuoliset oppilaitokset (1010 030)

Toiminnan kuvaus:

Ulkopuolisten oppilaitosten osuus on muotoutunut lähinnä kehitysvammaisten sekä myös sairaalakoulussa
olleiden keuruulaisten oppilaiden opetuksesta aiheutuneista lakisääteisistä kotikuntakorvauksista.
Ulkopuolisia oppilaitospalveluja ovat antaneet Jyväskylässä Haukkalan ja Kukkumäen sairaalakoulut sekä
Huhtarinteen koulu (vammautuneiden opetus) ja Suojarinne (Suolahti).

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €    €      €
1010 030     Menot      30.280    23.100      0    36.697   13.597   158,9
         Tulot        987       0      0     987     987
         Netto      29.293    23.100      0    35.711   12.611   154,6
Nettomenot €/asukas           3      2       0      3      1
Poistot ja arvonalentumiset       0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mitattavia tavoitteita ei määritelty.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  37


Kirjastopalvelut (1010 050)

Toiminnan kuvaus:

Keskeiset muutokset tulosalueen toimintaympäristössä

Kirjastopalvelut määritellään vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa lainsäädännössä peruspalveluiksi, jotka
ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Uusi pääkirjasto on kahden toimintavuoden aikana osoittautunut käytännölliseksi. Käsikirjasto on tarjonnut
v.2002 hyvät tilat paitsi koululaisten kirjastonkäytön opetukselle myös tarpeen vaatiessa oppituntien
pitämiselle. Kansalaisopiston kirjoittajapiiri on kokoontunut pääkirjastossa samoin kuin Keuruun seurakunnan
ja kirjaston yhteinen kirjallisuuspiiri. Vuoden aikana on järjestetty myös useita kirjallisuusiltoja.
Sukututkimusseura on yhdessä Kansalaisopiston kanssa järjestänyt luentoja historiaan ja sukututkimukseen
liittyvistä aiheista. Musiikkiopiston on pitänyt konsertin. Järjestöille on tarjottu kokoontumismahdollisuuksia
sekä varastotilaa arkistoille Kipinän tultua nuorison käyttöön.

Käyttölukujen kehitys:

Opetusministeriön työryhmä on asettanut kirjastotoiminnalle indikaattorit ja vähimmäistavoitteet, joihin on
verrattu Keuruun kirjastolaitoksen toimintaa.

Lainaukset: vähimmäistavoite 18 lainaa asukasta kohti. Keuruulla tämä tavoite selvästi ylitettiin. Lainauksia
oli 19.6 asukasta kohti, kun se edellisvuonna oli 18.9. Nousua tapahtui erikoisesti uusien aineistotyyppien,
cd-rom levyjen ja dvd levyjen kohdalla. Mutta myös kirjojen lainaaminen oli noususuuntaista. Ilahduttavaa oli
nuorten tietokirjojen lainauksien lisääntyminen.

Valtakunnallinen lainaajaprosentti asukkaista on 45 %. Tavoite ylitettiin selvästi, sillä lainaajia oli 54 %
asukkaista .

Kirjastokäynnit: vähimmäistavoite 10 käyntiä asukasta kohti. Keuruun kirjastossa käyntejä oli 11,5 asukasta
kohti. Käyntitiheys oli hieman laskenut. Tähän vaikuttanee se, että pääkirjastossa ei enää käynyt uuteen
taloon tutustujia yhtä paljon kuin edellisvuosina.

Kirjastopalveluja on edelleen rajoittanut henkilökunnan vähyys. Kun vähimmäistavoitteen mukaan
henkilötyövuosia tulisi olla yksi tuhatta asukasta kohti, oli Keuruun kirjastolaitoksessa     vain 8,5
henkilötyövuotta v. 2002. Siitä johtuen aukiolotunteja oli koko kirjastolaitoksessa 5 599, kun tavoite olisi
5.700 tuntia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1010 050     Menot      471.998   502.650      0   475.965   -26.685   94,7
         Tulot      25.135    18.800      0    23.235    4.435   123,6
         Netto      446.863   483.850      0   452.729   -31.121   93,6
Nettomenot €/asukas          38      42      0      39       -3
Poistot ja arvonalentumiset    73.531                 73.531
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002               38


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma            Syy poikkeamaan
Palvelupaikka enintään 2        Tavoitteen mittaaminen on
kilometrin päässä tai kirjastoauton  osoittautunut käytännössä
pysäkki enintään 1 kilometrin     mahdottomaksi.
päässä 80 %:lla asukkaista.
Lainaajia 45 % asukkaista       54,0 %
Kirjastokäyntejä 10/asukas       11,5
Lainauksia 18/asukas          19,6
Kirjahankinta 350/1.000 asukasta    347
Muun aineiston hankinta 50/1.000    47
asukasta
Sanoma- ja aikakauslehtiä 15      26 vsk             Sivukirjastoilla on omia
vsk/1.000 asukasta                           lehtikokoelmia
Internet-koneita asiakkaille 1/5.000  2,9
asukasta
Täydennyskoulutus 4 vp/htv       2,8               Eläkkeelle jääneet eivät enää
                                    osallistuneet koulutuksiin
Toimintamenot             40,7              Länsi-Suomen lääninhallituksen
asutusrakenneryhmän                          syksyllä 2002 ilmoittama tavoite on
yksikköhinnan tasolla 39 €/as                     40,02
Toimitilat 100 m2/1.000 asukasta    125 m2/1.000 as.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                    392.7.
Opistolautakunta

Opistot (1012 010)

Toiminnan kuvaus:

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on pääasiassa yleissivistävää koulutusta järjestävä kunnallinen oppilaitos, jonka tehtävänä
on edistää elinikäistä inhimillistä kasvua ja kulttuuria järjestämällä mahdollisuuksia monipuoliseen
oppimiseen. Kansalaisopisto on järjestänyt oppimismahdollisuuksia lapsille, nuorille, aikuisille ja varttuneille.

Ohjelmassa on ollut yliopistollisia arvosanaopintoja, ikääntyvien yliopistotoimintaa, kotiseutuhistoriaa,
monenlaisia atk-kursseja, kymmentä eri kieltä, taideaineiden opintoja kirjoittamisesta kuvataiteisiin,
keramiikkaan, posliiniin ja tiffanylasiin sekä näytelmistä tanssiryhmiin, orkestereita, yhtyeitä, kuoroja, liikunta-
ja terveysryhmiä, puu- metalli- ja tekstiilitöitä, taiteen perusopetusta jne.

Opisto toimii Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueella. Toimintapisteitä oli 60 kpl toimintavuonna 2002.
Opetustunteja pidettiin 9.449,8, mikä on hieman enemmän kuin valtionosuuden perustana oleva määrä.
Taiteen perusopetusta oli 309,5 tuntia eli yhteensä 9.759,3 tuntia.

Opiskelijamäärä (erillisiä opiskelijoita) oli 2.740 Eri oppiaineisiin osallistuvia opiskelijoita oli kalenterivuonna
2002 yhteensä 3.630. Eniten opiskelijoita oli taideaineissa (sisältäen musiikin) ja käytännön taidoissa 1.484
(41,6 %), liikunta- ja terveysryhmissä 661 (18,5 %) , kielissä 426 (11,9 %), atk:ssa 258 (7,2 %) ja
kasvatusalan opinnoissa 172 (4,8 %). Muissa aineissa oli 629 opiskelijaa.

Kyläkuntien (ml. Haapamäki) osuus opetuksesta oli 27 % (2.550,5 h), kun tavoitteeksi oli asetettu 25 %.
Kyläkuntien väestömäärä näyttää kuitenkin koko ajan vähenevän.

Keuruulla täyttyi 39. toimintavuosi, Multialla 37:s ja Petäjävedellä 32. toimintavuosi. Petäjäveden
osastonjohtaja Sirkka Palola luopui tehtävistään. Uutena osastonjohtajana aloitti Mirja Räty. Petäjäveden
kunta suunnittelee liittymistä Jyväskylän maalaiskuntaan. Kolmissa kevätjuhlissa ja -näyttelyissä oli kussakin
taas satamäärin väkeä.

Musiikkiopisto

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on säveltaiteen ja syksystä 2002 alkaen myös tanssin perusopetusta
antava oppilaitos, joka toimii Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueella. Sopimuskuntien lisäksi Vilppulan
kunta osti opistolta musiikin perusopetusta 31.7.2002 saakka.

Vuonna 2002 oppilaita oli kouluikäisille suunnatussa perusopetuksessa 105 ja ainoastaan Keuruulla
toimivassa 0-6-vuotiaiden musiikkileikkikoulussa 36. Lisäksi puhaltimien ryhmäopetukseen osallistui 20 ja
tanssinopetukseen 10 ulkopuolista oppilasta. Opetusta annettiin yhteensä 5.047 tuntia, josta
musiikkileikkikoulun osuus oli 165 tuntia.

Musiikkiopisto järjesti toimialueellaan vuoden aikana 25 julkista musiikkitilaisuutta, joissa oli kuulijoita
yhteensä noin 1.750. Opiston 10-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 26.5.2002. Uudenlaisia yleisötilaisuuksia olivat
koululaiskonsertit.

Vuonna 2002 koko perusopetus oli valtionosuuden piirissä. Musiikkileikkikoulu toimi omakustanteisesti, eli
valtionosuustunteja ei siihen käytetty. Sopimuskuntien maksuosuuksien perusteena oleva opetustunnin
nettohinta oli 6,92 € / tunti.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                   40


Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n       TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €       €      €
1012 010     Menot      760.994   801.220      0      781.991   -19.229   97,6
         Tulot      193.004   189.850      0      190.625     775   100,4
         Netto      567.990   611.370      0      591.366   -20.004   96,7
Nettomenot €/asukas          49      53       0       51      -2
Poistot ja arvonalentumiset     978                    5.865


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma                Syy poikkeamaan
Kansalaisopiston opetustuntimäärä   Kansalaisopiston opetustuntimäärä    Opetustuntimäärää on vuosittain
9.400, josta Keuruulla 6.000.     oli 9.449,8 h v. 2002. Taiteen     kasvatettava, jotta
Kyläkuntien opetustuntimäärien     perusopetusta oli 309.5 h.       valtionosuustunnit pysyvät
osuus 25 %               Kyläkuntien osuus oli 27 %.       ennallaan.
Musiikkiopiston vuotuinen       Perusopetuksen tunnit 4.882,      Perusopetuksen tuntimäärä
opetustuntimäärä 5.000         lisäksi musiikkileikkikoulu 165,    aiempaa pienempi, koska
                    yhteensä 5.047             Vilppulassa ei enää annettu
                                        opetusta syyskaudella 2002.
Musiikkiopiston oppilasmäärä 110    Varsinaiset 105,            Vilppulan opetuksen päättyminen
(varsinaiset opiskelijat) ja 180    kokonaisoppilasmäärä 171        31.7.2002.
(kokonaisoppilasmäärä)
Musiikkiopiston julkisten       Tilaisuuksia 25, kuulijoita 1.750    Kuulijoita oli tavallista enemmän
musiikkitilaisuuksien lukumäärä                        opiston 10-vuotisjuhlakonsertissa.
24/vuosi, joissa kuulijoita 950.                        Lisäksi järjestettiin kaksi
                                        koululaiskonserttia.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                   41


2.8.
Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta     TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1014       Menot      642.995   694.360   -12.610   696.901   15.151   102,2
         Tulot      143.328   118.130      0   126.012    7.882   106,7
         Netto      499.667   576.230   -12.610   570.889    7.269   101,3
Nettomenot €/asukas          43      50      -1      50       1
Poistot ja arvonalentumiset    88.865                 86.855


Vapaa-aikatoimen hallinto (1014 010)

Toiminnan kuvaus:

Tiedotustoiminta tehostui ja vapaa-aikatoimen kotisivut valmistuivat keväällä. Julisteiden ja esitteiden
ulkoasua parannettiin. Dynastia-ohjelman käyttöönoton myötä vapaa-aikatoimen hallintotöiden
yhteensovittaminen    helpottui ja   voimavaroja  voitiin ohjata  muuhun    kehittämistoimintaan.
Sidosryhmäyhteistyö oli tiivistä ja useimmat hankkeet toteutettiin nimenomaan yhteistyöprojekteina. Näin
saatiin sitoutettua toimintaan ulkopuolisia resursseja. Vapaa-aikatoimen strategiaselvitys hyväksyttiin vapaa-
ajanlautakunnassa, mutta se osalta ei muihin toimenpiteisiin ryhdytty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1014 010     Menot      92.641    76.090   -14.010    60.753    -1.327   97,9
         Tulot      12.060     400      0     378     -22   94,6
         Netto      80.581    75.690   -14.010    60.375    -1.305   97,9
Nettomenot €/asukas          7      7      -1      5       0
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma             Syy poikkeamaan
Yhteistyöprojekteja 20 kpl       35                 Yhteistyö järjestöjen kanssa oli
                                     poikkeuksellisen vireää
Uusia esitteitä 5 kpl         Toteutui
Tilojen käytön organisointi: 60    Toteutui
ryhmää
Asiakaspalvelukontaktit 60 as/pv    Toteutui
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                   42


Liikuntatoimi (1014 020)

Toiminnan kuvaus:

Liikuntatoimenjohtaja oli koko vuoden osa-aikaeläkkeellä ja sijaisuutta hoiti vapaa-aikasihteeri Virva Asp.
Tavoitteet toteutuivat pääpiirteittäin. Merkittävien valtakunnallisten liikuntatapahtumien järjestäminen;
Keuruu-Multia laturetki, yösuunnistuksen SM-kisat ja 19-vuotiaiden tyttöjen jalkapallon EM-
karsintaturnaukset toivat seuroihin lisää aktiivisia toimijoita ja kaupunki sai positiivista julkisuutta runsaasti.
Uimahallin kävijämäärissä jäätiin tavoitteesta, joka vaikutti tulopuolen kertymään. Saatiin uusi merkittävä
liikuntapaikka, kun Kivelän valolatu valmistui ennen joulua. Kunnallisen liikuntatoimen 50-vuotisjuhlanäyttely
Kamanassa onnistui erinomaisen hyvin. Erityisryhmien liikuntaryhmät uimahallissa olivat menestys.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001    TA 2002    TA:n      TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €       €    muutokset €      €      €
1014 020     Menot      430.637    441.380      0     451.220    9.840   102,2
         Tulot      122.417    113.360      0     111.892    -1.468   98,7
         Netto      308.220    328.020      0     339.328   11.308   103,4
Nettomenot €/asukas          26       28       0       29      1
Poistot ja arvonalentumiset    88.865                    86.670


Määrärahan ylitys aiheutui seuraavista syistä:

Liikuntapalvelut
Valtakunnallisen laturetken painatus- ja ilmoituskustannukset, ostopalvelusopimukset kansliapalveluista,
ensiavusta ja lasten laturetken kustannuksista oli budjetoitu liian alhaisiksi. Samoin nuoria SM-tasolla
menestyneitä nuoria oli tavallista enemmän stipendin saajina. Myös liikuntatoimen 50 -vuotisjuhla aiheutti
yllättäviä ylimääräisiä kustannuksia kuten kuljetus ja tilan vuokra.

Liikunta-alueet reitit/kentät
Palkat ja sosiaalikulut olivat mitoitettu liian alhaisiksi.. Jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia aiheutti
tyttöjen EM-karsintaturnauksen ja yösuunnistuksen SM-kisojen järjestäminen teknillisen asiantuntemuksen ja
välineistön muodossa.

Uimahalli
Palkka- ja sosiaalikulut olivat mitoitetut liian alhaisiksi. Yhden siistijän pitkä sairasloma.

Tulokertymää pienesi uimahallin arvioitua pienempi kävijämäärä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                 Toteutuma              Syy poikkeamaan
Toimivia liikuntajärjestöjä 27 kpl,   Ylittyi               Merkittävien valtakunnallisten
joissa 480 aktiivista toimijaa                       tapahtumien järjestäminen on
                                      tuonut lisäystä toimijoiden
                                      määrään.
Uimahallin/kuntosalin käyntikerrat   Jäi alle arvion. Kävijämäärä 49.000 Väestöpohjan kaventuminen,
54.000                 henkilöä.              muiden aktiviteettien lisääntyminen
                                      paikkakunnalla.
Liikuntapaikkojen (88) käyntikerrat   Toteutui
200.000
Osallistujamäärä Keuruu-Multia-   Ylittyi. Osanottajaia 2.377
laturetkelle 1.500
Osallistujia kuntotapahtumissa 400 Ylittyi, osanottajia 540.          Kuntoliikunnan suosion
                                        lisääntyminen.
Erityisryhmien liikuntaryhmiä 8 kpl Toteutui
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  43


Nuorisotoimi (1014 030)

Toiminnan kuvaus:

Nuorisotoimen vuodelle 2002 asettamat tavoitteet toteutuivat. Nuorisokeskus Kipinän suunnittelu ja
rakentamisprojekti eteni yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja syksyllä varsinainen talotoiminta saatiin
käynnistymään. Kävijämäärät ja toimintaryhmät lisääntyivät edellisvuosista merkittävästi. Nuorisovaltuusto
toimi aktiivisesti ja NuPo:n seurantaryhmä antoi raporttinsa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
toteutettiin Kasvuprojekti 6. luokkalaisille, ryhmä Rämä 5-6. luokkalaisille sekä huumevalistukseen
suuntautuva Kytöpalo-projekti. Järjestöjä tuettiin avustusten muodossa ja kohdeavustuksia myönnettiin myös
nuorten vapaille toimintaryhmille. Nuorisotoimi osallistui aktiivisesti poikkihallinnolliseen yhteistyöhön mm.
koulu-, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Myös tapahtumia, retkiä ja
kursseja järjestettiin pitkin vuotta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1014 030     Menot      95.513    98.730    1.400    104.710    4.580   104,6
         Tulot       4.236    2.690      0    8.252    5.562   306,8
         Netto      91.277    96.040    1.400    96.457    -983    99,0
Nettomenot €/asukas          8      8       0      8       0
Poistot ja arvonalentumiset      0                  185


Menot ylittyivät, koska iltaohjaajien palkkamenot olivat arvioitua suuremmat. Tulot olivat ennakoitua
suuremmat, koska tapahtumien tuottoarviot ylittyivät. Nettomenojen osalta budjetti pysyi raamissaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma             Syy poikkeamaan
3 ostopalveluna toteutettavaa     Toteutui
retkeä
3 uuden nuorten aktiivisuutta     Toteutui
parantavan kerhon perustamista
3 laajalla yhteistyöllä laadittua   Toteutui
hanketta/projektia
2 nuorisotilan toiminnan        Toteutui
organisointi
1 nuorten työleiri           Toteutui
4 sisällöltään eri kohderyhmälle    Toteutui
järjestettävää kaikille nuorille
suunnattua nuorten tapahtumaa
suunnitella toimiva, tulevaisuuteen  Toteutui
tähtäävä, laaja-alainen YOUTH
CENTER
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                  44


Kulttuuritoimi (1014 040)

Toiminnan kuvaus:

Kulttuuritoimen suunnitelmat vuodelle 2002 tapahtumien osalta toteutuivat erittäin hyvin. Soiton paikka –
tapahtuman järjestäminen yhteistyössä Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistyksen kanssa oli
merkittävin yksittäinen hanke. Sidosryhmäyhteistyö järjestöjen kanssa oli tiivistä ja useimmat tapahtumat
järjestettiin yhteistyöprojekteina. Sijaisena toimineen kulttuuri- ja nuorisoasianhoitajan resurssit eivät
riittäneet kulttuuritoimen strategian ja Einari Vuorela –runopalkinnon toimintasuunnitelman laatimiseen.
Yhdistelmäviran hoidosta aiheutui huomattavia ongelmia niin nuoriso- kuin kulttuuritoimenkin tehokkaalle
hoidolle.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1014 040     Menot      24.204    78.160      0    80.218    2.058   102,6
         Tulot       4.615    1.680      0    5.489    3.809   326,7
         Netto      19.589    76.480      0    74.729    -1.751   97,7
Nettomenot €/asukas          2      7       0      6       0
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Tapahtumia järjestettiin ennakoitua enemmän, jolloin käyttömenot lisääntyivät mutta tapahtumista saatavat
pääsylipputulot vastaavasti kasvattivat tulopuolta ja budjetti pysyi raamissaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma             Syy poikkeamaan
Konsertit 2 kpl            17                Kulttuuritoimi järjesti yhteistyössä
                                     konsertteja mm. seurakunnan, mu-
                                     siikkileiriyhdistyksen ja järjestöjen
                                     kanssa arvioitua enemmän
Kesätapahtumat 4 kpl          Toteutui
Kulttuurin huomionosoitukset 2 kpl   Toteutui
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 1   Toteutui
kpl
Yhteistyöhankkeet 5 kpl        Toteutui
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002              452.9.
Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta       TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                  €       €    muutokset €    €      €
1016       Menot      3.612.233   3.778.480   36.410   3.766.248   -48.643   98,7
         Tulot      3.017.995   2.974.750   17.620   3.036.302    43.932   101,5
         Netto       594.238    803.730   18.790    729.945   -92.575   88,7
Nettomenot €/asukas           51       70      2      63     -8
Poistot ja arvonalentumiset    1.093.094                1.382.550


Teknisen toimen hallinto (1016 010)

Toiminnan kuvaus:

Tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden hallinnolliset ja toimistotehtävät.
Tulosalueen henkilöstön määrä on kolme. Tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön:

  Lautakunta ja hallinto
  Yleiset toimistopalvelut

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

                TP 2001    TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                  €       €    muutokset €    €      €
1016 010     Menot       140.094    142.540      0   142.155     -385   99,7
         Tulot       14.564    14.000      0    14.719     719   105,1
         Netto       125.530    128.540      0   127.436    -1.104   99,1
Nettomenot €/asukas           11       11      0      11     0
Poistot ja arvonalentumiset       0                    0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                  Toteutuma             Syy poikkeamaan
Teknisen lautakunnan           Toteutunut
vastuualueen kotisivut internetissä
päivitetään säännöllisesti (mm.
teknisen lautakunnan pöytäkirjat)
Saatavien laskutus ja perintä       Toteutunut
pidetty kaupungin talouden
edellyttämällä tasolla
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                 46


Kunnallistekniikka (1016 020)

Toiminnan kuvaus:

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon edellyttämät
kunnallistekniset palvelut sekä vastaa jätehuollosta, oman ja kaupungin muun sisäisen käytön tarvitsemista
konepalveluista. Keskitetystä varasto- ja konevuokrauspalvelusta luovuttiin vuoden 2001 lopussa.

Tulosalueen ydinpalvelut ovat tarvittavien ja turvallisten liikenneväylien sekä viihtyisien ja riittävien
viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen/rakennuttaminen ja kunnossapito sekä jätehuollon
tasokas järjestäminen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n        TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €       €      €
1016 020     Menot      869.243   970.270   40.000       990.088   -20.182   98,0
         Tulot      392.230   412.190   40.000       486.004    33.814   107,5
         Netto      477.013   558.080      0       504.084   -53.996   90,3
Nettomenot €/asukas          41      48        0       44     -5
Poistot ja arvonalentumiset   461.915                    449.482


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma                Syy poikkeamaan
Haapamäen keskustan          Haapamäen keskustan ilmettä
viheralueiden ja ympäristön      kohennettiin kiveyksillä ja
kohottaminen              istutuksilla. Istutuksia jatketaan
                    vuonna 2003.
Vanhan kirkon ympäristön sekä     Toteutunut
kirjasto-Kamana reitin ylläpito I-
hoitoluokan vaatimisten mukaisesti
Pääväylien viheralueiden hoito I- Toteutunut
hoitoluokan vaatimisten mukaisesti
Konekeskuksen tulos > 0 mk     Toteutunut kaluston poistot
                  mukaan laskien.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                     47


Tilapalvelu (1016 040)

Toiminnan kuvaus:

Tilapalvelun toimintaan kuuluu tuottaa ja ylläpitää käyttäjille tarpeelliset tilat sekä ylläpitää kaupungin
omistuksessa olevat koulujen asunnot.
                           3
Ylläpidettävien kiinteistöjen tilavuus on 261.065 m .

Tilapalvelu jakautuu hallintoon (3 henkilöä), keskitettyyn kiinteistönhoitoon (12 henkilöä), toimi- ja
vuokratilojen ylläpitoon (5 henkilöä).

Teknisessä päivystyksessä vuorottelee 5 henkilöä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n      TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €      €      €
1016 040     Menot     1.668.859  1.708.450    -3.590    1.704.719     -141   100,0
         Tulot     2.235.421  2.178.450   -22.380    2.158.257    2.187   100,1
         Netto     -566.562   -470.000    18.790     -453.538    -2.328   100,5
Nettomenot €/asukas         -48      -41       2       -39      0
Poistot ja arvonalentumiset   571.271                    874.115


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma                Syy poikkeamaan
Kiinteistökohtaisten huoltokirjojen  Työ aloitettu, mutta huoltokirjoja ei  Kiinteistöpäällikön puuttuminen
luonti ja käyttöönotto         ole saatu käyttöön.
Lämmön ja sähkön kulutuksen      Seuranta on toteutettu, mutta      Kiinteistöpäällikön puuttuminen.
tarkempi seuranta sekä         raportointi ei ole tarvittavalla
seurantaraporttien teko        tasolla.
Energiakatselmusten          Ei ole hyödynnetty            Kiinteistöpäällikön puuttuminen.
täysimääräinen hyödyntäminen ja    täysimääräisesti.
tulosten raportointi
Ilmastoinnin toiminta-aikojen     Toteutunut vain osittain.        Kiinteistöpäällikön puuttuminen.
selkeyttäminen kiinteistökohtaisesti
sekä sisälämpötilojen säätö (20-21
o
 C, max. ja seuranta
Energian säästöön ja          Toteutunut vain osittain.        Kiinteistöpäällikön puuttuminen.
ilmanvaihtoon liittyvän
lisäkoulutuksen järjestäminen
Toteutetaan investointiohjelman    Pääosin toteutunut.
mukaiset talonrakennuskohteet
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                 48


Pelastustoimi (1016 050)

Toiminnan kuvaus:

Pelastuslaitos vastaa kaupunkilaisten suojelu- ja turvallisuuspalveluista kaikissa olosuhteissa, ennalta
ehkäisee onnettomuuksien syntyä valvomalla ympäristöä, ohjaamalla rakentamista, antamalla kuntalaisille
turvallisuuskoulutusta sekä tuottamalla kunnalliset fyysiset turvallisuuspalvelut.

Pelastustoimen tehtäväkenttään kuuluvat erilaisten onnettomuuksien aiheuttamat toimenpiteet (sammutus/
pelastus/avunanto), koulutus- ja valistustoiminta sekä palotarkastus- toiminta.

Lisäksi Keuruun pelastuslaitoksen toimenkuvaan kuuluvat sairaankuljetus,         vesisukellustoiminta,
ensivastetoiminta, turvapuhelinhälytykset, sekä erilaiset myyntipalvelut.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001     TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €        €    muutokset €    €      €
1016 050     Menot      934.037     957.220      0   929.285   -27.935   97,1
         Tulot      375.780     370.110      0   377.322    7.212   101,9
         Netto      558.257     587.110      0   551.963   -35.147   94,0
Nettomenot €/asukas          48       51      0     48      -3
Poistot ja arvonalentumiset    59.908                  58.953


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                 Toteutuma              Syy poikkeamaan
Palotarkastusten määrä 600       325                 Osa-aikaeläke
Koulutus ulkopuolisille 1.000 tuntia  400                 Henkilöstöpula
Sisäinen koulutus 2.200 tuntia     1.200                Henkilöstöpula
Sammutinhuolto 900 kpl         1.006                Sopimusten mukaisten
                                      sammuttimien lisääntyminen
Vss-organisaation koulutus 200     50                 Kouluttajan ja koulutettavien puute
tuntia
Peruslähdöt (3 yksikköä) 60 kpl ja   251                 Päivittäisonnettomuuksien
osalähdöt (1-2 yksikköä) 100 kpl                      lisääntyminen
Evy-tehtävät 40 kpl           88                 Toisen sair.kulj. yksikön
                                      puuttuminen 22.00 – 07.00
                                      välisenä aikana ja
                                      kuljetusmatkojen pidentyminen
Sairaankuljetustehtävät 1.900 kpl    2.160                Väestön ikääntyminen ja sair.kulj.
                                      käytön kynnyksen madaltuminen
                                      sekä vakiokäyttäjien lisääntyminen
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                492.10.
Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta      TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1020       Menot      651.336   686.530      0   690.282    3.752   100,5
         Tulot      207.498   177.530      0   243.042    65.512   136,9
         Netto      443.838   509.000      0   447.239   -61.761   87,9
Nettomenot €/asukas          38      44      0     39      -5
Poistot ja arvonalentumiset      0                 3.652Ympäristölautakunta (1020 010)

Toiminnan kuvaus:

Ympäristölautakunta piti vuoden aikana kymmenen kokousta, joista pöytäkirjaan kertyi kaikkiaan 153
pykälää. Pääosa käsitellyistä asioista liittyi maankäyttö- ja mittaus tulosalueelle eli lähinnä kaavojen
valmisteluun, maa-aineslupiin sekä erilaisiin poikkeamislupa-asioihin (suunnittelutarveratkaisuja 2,
poikkeamispäätöksiä 5 sekä poikkeamislupalausuntoja ympäristökeskukselle 19). Ympäristön- ja
terveydensuojelun tulosalueen asioista olivat tärkeimpiä ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
Rakennusvalvonnan tulosalueen asioina mm. uhkasokkomenettelyyn liittyvät pakkokeinot ja suurten
kohteiden rakennuslupa-asiat.

Tulosalueen määräraha sisältää lautakunnan kokouspalkkiot ja muut vastaavat menot.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n    TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1020 010     Menot       9.232    11.200      0    9.574    -1.626   85,5
         Tulot         0      0      0      0      0
         Netto       9.232    11.200      0    9.574    -1.626   85,5
Nettomenot €/asukas          1      1       0      1      0
Poistot ja arvonalentumiset      0                   0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Mitattavia tavoitteita ei asetettu.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                    50


Rakennusvalvonta (1020 020)

Toiminnan kuvaus:

Rakennusvalvonta edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan muodostumista sekä yhteiskunnan
taloudellisen tuen tehokasta hyödyntämistä tuottamalla lain- ja oikeudenmukaiset sekä tasapuoliset julkiset
rakennusvalvontapalvelut.

Rakennusvalvonta toimii kunnan asuntoviranomaisena, valmistelee talokohtaiset lainahakemukset, päättää
omistusasuntojen korkotukilainojen hyväksymisestä sekä korjausavustusten myöntämisestä, ylläpitää
rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä tuottaa ympäristölautakunnan toimistopalvelut.

Rakennusvalvonnan henkilöstö:

         rakennustarkastaja  1.1 – 2.6.2002    1,00      3.6. – 31.12.2003       1,55
         kanslisti        ”        1,00         ”           1,00
         yhteensä         ”        2,00         ”           2,55


Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €     €      €
1020 020     Menot      108.634   113.930      0    104.744    -9.186   91,9
         Tulot      47.152    46.000      0     44.748    -1.252   97,3
         Netto      61.482    67.930      0     59.996    -7.934   88,3
Nettomenot €/asukas          5      6       0      5        -1
Poistot ja arvonalentumiset      0                    0


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma              Syy poikkeamaan
Myönnetyt rakennusluvat 215 kpl,    Toteutuma: 230 kpl, 17.187 m2,   Rakennuskohteet arvioitua
kerrosala 21.500 m2 ja tilavuus    60.624 m3              pienempiä.
65.000 m3.
Valmistuvat rakennukset 300 kpl,    223 kpl, 28.259 m2, 113.1881 m3 Rakentajat eivät ilmoita
kerrosala 30.000 m2 ja tilavuus                    rakennusten valmistumisista.
90.000 m3.
Valmistuvia asuntoja 30 kpl     Valmistuneet uudet rakennukset
                  19 kpl, peruskorjatut asunnot 25
                  kpl
Myönnetyt arava- ja korkotukilainat ARA osoittanut kaupungille       Ei hakijoita, alhainen korkotaso,
168.000 €.             hyväksymisvaltuutta 238.000 €,     korkohyöty "olematon".
                  hyväksytty 2 kpl/161.000
                  €/94,70%, peruuntuu 77.000 €.
Myönnetyt korjausavustukset     ARA osoittanut kaupungille       Myöntämisvaltuutta saatiin
33.000 €.              myöntämisvaltuutta 53.890 €,      arvioitua enemmän.
                  avustuksia myönnetty 53.690 €,
                  peruuntuu 200 €, toteutuma
                  tavoitteeseen 178,97 %.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                    51


Maankäyttö ja mittaus (1020 030)

Toiminnan kuvaus:

Tulosalueen henkilöstöresurssit olivat kertomusvuonna: osa-aikainen kaavoitusarkkitehti (55%), osa-aikai-
nen maankäyttöpäällikkö (55%), mittausteknikko, kaksi kartanpiirtäjää, joista toinen toimi ATK-systeemi-
koordinaattorin varahenkilönä (20 %), sekä yhteispalvelupisteessä toimiva palvelusihteeri (50 %).
Kenttämittausryhmässä on ollut mittaustyönjohtaja ja kaksi mittamiestä. Loppuvuodesta mittaustyönjohtajan
siirryttyä osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle on mittausryhmän johtajaksi siirtynyt vesilaitoksen
palveluksessa aiemmin ollut kartoittaja.

Tulosalueen tehtävät maanhankinnan ja -luovutuksen sekä -vuokrauksen osalta samoin kuin
maanmittaustoimen ja lainhuudatusten, metsienhoidon, yksityisteiden järjestelyjen ja avustusten osalta sekä
maa-aineslupien valmistelussa ja valvonnassa kyettiin tyydyttävästi hoitamaan. Samoin lisääntyneet, akuutit
mittaus-, kiinteistötieto-, kartta- ja piirustuspalvelut kaupungin omalle organisaatiolle ja ulkopuolisille kyettiin
kohtuullisesti antamaan. Samoin vireille tulleet poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset kyettiin
kohtuullisessa ajassa käsittelemään. Merkittävän työpanoksen vuoden alussa vaati vielä osoitekarttojen
uusiminen. Uusi, erikseen taajamat ja haja-asutusalueen kattava osoitekartta saatiin painosta alkukesästä.
Jonkin verran työpanosta käytettiin edelleen kaupungin kotisivujen uusimiseen ja tonttimarkkinointiin liittyviin
tehtäviin.

Edellä mainitut akuutit palvelutehtävät vaikuttivat omalta osaltaan siihen, että tulosalueen eräiden tehtävien,
kuten kaavoituksen pohjakarttojen ajantasallapidon, omien rekistereiden ylläpidon sekä kaavoitustehtävien
osalta jäätiin jälkeen asetetuista tavoitteista. Kaavoituksen osalta voidaan todeta, että uuden lainsäädännön
vaatimukset kaavojen valmisteluprosessin suhteen näyttävät edelleen aiheuttavan kaavaprosessien
pitkittymistä aikaisempaan verrattuna.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n      TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €      €      €
1020 030     Menot      278.643   296.300      0     286.897    -9.403   96,8
         Tulot      89.753    79.460      0     105.568    26.108   132,9
         Netto      188.890   216.840      0     181.329   -35.511   83,6
Nettomenot €/asukas          16      19       0       16       -3
Poistot ja arvonalentumiset      0                    3.652
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                    52


Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
Seuraavat yleiskaavoitustehtävät:   1) Keurusselän länsiosan ranta-    Keuruun keskustan ympäristön
1) Keurusselän länsiosan        osayleiskaavan suunnittelu- ja     rantayleiskaavoituksen
rantaosayleiskaavan tavoitteet     mitoitusperiaatteet hyväksytty jou-  käynnistämiseen ei ollut muiden
sekä suunnittelu- ja          lukuussa 2002 kaup.hallituksessa,   tehtävien takia riittävästi
mitoitusperiaatteet hyväksytyksi, 2)  joskin mitoitukseen on ymp.ltk     asiantuntemuksen omaavaa
Keuruun keskustan ympäristön      esittänyt vielä tarkistuksia tammi-  työvoimaa. Vaikka rahallisia
rantaosayleiskaavan tavoitteita    kuussa 2003. 2) Keuruun keskus-    resursseja olisi ollut, ei tärkeää
sekä suunnittelu- ja          tan ympäristön rantaosayleiskaa-    tehtävää haluttu antaa myöskään
mitoitusperiaatteita koskeva      voitusta ei ehditty edes aloittaa v.  ulkopuolisen konsultin tehtäväksi.
ehdotus valmiiksi, 3) Pihlajaveden   2002. 3) Pihlajaveden osayleis-
osayleiskaavan muutos         kaavan muutos Haukkaniemessä
haukkaniemessä hyväksytyksi.      on hyväksytty valtuustossa
                    22.4.2002.
Seuraavat               1) Läntisten saarten kaavanmuu-    Syynä muiden kuin kohdassa 2)
asemakaavoitustehtävät: 1)       tosasia ei edistynyt. 2) Otavan alu-  mainitun kaavan siirtymiseen tai
Keuruun kirkonseutu: läntisten     een kaavaehdotus valmistui ja oli   viivästymiseen ovat: a) Tavoitteis-
saarten kaavanmuutos          nähtävillä, mutta sen jatkokäsittely  sa mainitsemattomat, samanaikai-
hyväksytyksi, 3) Keuruun        keskeytettiin Otavan ja seurakun-   sesti vireillä olleet muut kaavoitus-
kirkonseutu: korttelien 94       nan pyynnöstä lisäselvityksien te-   tehtävät ( mm. Pihlajaveden kylä-
(Pappilanniemi), 201 (Kurkiniemi)   kemiseksi. Lisäselvitykset eivät ole  kaavan lopputoimenpiteet, Nyys-
ja 411-413 (Nyyssänniemi)       kaavoittajan tehtäviä. 3) Pappilan-  sänniemen keskiosan asemakaa-
muutokset hyväksytyiksi, 4)      niemen korttelin 94 muutosehdotus   va, Ratatien kaava, Lapinmäen
Keuruun kirkonseutu: Haitto-      hyväksyttiin ymp.ltk:ssa        korttelin 144 kaavanmuutoksen
Pöyhölä: Hietalanmäen alueen      28.12.2002, mutta kaup.hallituksen   lopputoimenpiteet) ovat vieneet
kaavaehdotus valmiiksi.        ja valtuuston käsittely siirtyi vuo-  henkilöresursseja. b) Uuden lain-
                    delle 2003. Kuirkiniemen ja Nyys-   säädännön mukainen kaavan
                    sänniemen muutokset hyväksyttiin    valmisteluprosessi vaatii monine
                    v. 2002. 4) Hietalanmäen alueen    kuulemisvaiheineen arvioitua
                    kaavaluonnokset olivat nähtävillä   enemmän aikaa c) Poikkeamis-
                    vuoden vaihteessa, lopullisen eh-   lupahakemusten, joita v. 2002 tuli
                    dotuksen laatiminen ja hyväksy-    runsaasti, käsittely vei kohtuutto-
                    minen siirtyivät vuodelle 2003.    man paljon aikaa. d) Asiantun-
                                       tevaa lisähenkilöstöä oli vaikea
                                       saada palkatuksi, vaikka rahaa
                                       siihen olisi jonkin verran ollutkin.
Muu maankäytön suunnittelu: Ns.    1) Antilan alueen maankäytön
Antilan alueen             yleissuunnitelmaehdotuksen saa-
maankäyttösuunnitelmien        man laajan ristiriitaisen palautteen
aloittaminen              johdosta ja eräistä muistä syista
(suunnittelutarveratkaisuja varten)  ympäristölautakunta päätti
Valkealahden ja Jukojärven       3.7.2002 lopettaa suunnitelman
kyläkeskuksissa niiden         enemmän laatimisen. 2) Kyläkun-
maanomistajien maille, jotka      tien taholta ei tullut maankäyttö-
sitoutuvat luovuttamaan        suunnitelmien laatimiseen johtavia
tonttialueita.             esityksiä.
Mittaus: Pohja- ja johtokartat     Kenttätöiden osalta tavoite      ATK-piirtäjien työaika meni
pidetään ajan tasalla enintään     saavutettiin, mutta "piirtämisen"   kiireisemmiksi katsottuihin
vuoden viiveellä.           osalta tavoitteista jonkin verran   tehtäviin.
                    jäätiin.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                   53


Ympäristön- ja terveydensuojelu (1020 040)

Toiminnan kuvaus:

Ympäristön- ja terveydensuojelutoimi tuottaa viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja luonnontaloudeltaan
kestävän elinympäristön, edistää ympäristönsuojelua ja terveydensuojelua, sekä huolehtii
kuluttajaneuvonnan järjestämisestä.

Multian kunta ostaa ostopalveluna palvelut Keuruun kaupungilta ja maksaa nettomenoista Keuruulle 14,69%.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

               TP 2001   TA 2002    TA:n     TP 2002  Poikkeama Toteutuma-%
                 €      €    muutokset €    €      €
1020 040     Menot      254.827   265.100      0    289.067    23.967   109,0
         Tulot      70.593    52.070      0    92.727    40.657   178,1
         Netto      184.234   213.030      0    196.340   -16.690   92,2
Nettomenot €/asukas          16      18      0      17       -1
Poistot ja arvonalentumiset      0                    0


Ympäristönsuojelun tulosyksikön määräraha ylittyi palkkojen osalta johtuen ympäristönsuojelusihteerin
tehtävien myynnistä Uuraisille ja Korpilahdelle. Toisaalta samasta syystä myös tulot ylittyivät huomattavasti.
Muun toiminnan osaltakin tulot toteutuivat oletettua paremmin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite                Toteutuma              Syy poikkeamaan
Terveydensuojelu: kaikissa       Suoritettava talviaikana, josta
Keuruun ja Multian päiväkodeissa    johdosta osa käynnestä siirtynyt
ja kouluissa ilmanvaihdon laadun    vuoden 2003 puolelle. Toteutuu
kartoitus saadaan valmiiksi vuoden   talven aikana kokonaisuudessaan.
2002 aikana.
Terveydensuojelu: Laaditaan      Toteutunut
suunnitelma erityistilanteiden ja
poikkeustilanteiden varalle
yhteistyöprojektina naapurikuntien
kanssa.
Terveydensuojelu: Omavalvonnan     Toteutumisaste lähes 100%.     Yksittäisiä kohteita vielä kesken.
toteutumisasteen nosto 100 %
elintarvikeyrityksissä.
Terveydensuojelu: Kaikki        Toteutunut
kemikaaleja käsittelevät, myyvät ja
varastoivat kohteet kartoitetaan v.
2002 loppuun mennessä.
Ympäristönsuojelu: Keuruun       Ei toteutunut.           Ympäristönsuojelumääräyksien
kaupungin                                 tarve harkitaan, kun haja-asutus-
ympäristönsuojelumääräysten                        alueen talousjätevesien käsittelyä
laatiminen                                 koskeva asetus on annettu.
Ympäristönsuojelu: Jätevesien     Ei toteutunut.           Haja-asutusalueen talousjätevesi-
käsittelyoppaan uudistaminen                        en käsittelyä koskevaa asetusta ei
                                      ennakkotiedoista huolimatta
                                      annettu vielä vuonna 2002.
Ympäristönsuojelu:           Toteutui pääosin.          Yss Jaana Leppänen on tehnyt
Ympäristönsuojeluohjelmaan                         työtä käytettävissä olleiden
liittyvän kuntalaisesitteen                        resurssien puitteissa
tekeminen
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                    542.11.
Liikelaitokset

Liikelaitokset (vesilaitos ja vuokra-asuntopalvelu) vastaavat niille asetettujen tehtävien hoitamisesta muita
hallintokuntia itsenäisemmin. Ne eivät ole itsenäisiä juridisia yksiköitä, vaan osa Keuruun kaupunkia.
Liikelaitokset toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Taloudelliset tavoitteet asetetaan
tulostavoitteen kautta. Kummankin liikelaitoksen johtokuntana toimii kaupungin tekninen lautakunta.

Liikelaitoksilla on kaupungin muita hallintokuntia enemmän ratkaisuvaltaa; ne päättävät mm. lainanotosta
valtuuston vahvistamiin enimmäismääriin saakka. Kaupungin toimintasäännön mukaan liikelaitokset
noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin kaupungin muussa taloudenhoidossa sovellettavia ohjeita,
määräyksiä ja periaatteita.

Liikelaitosten taloutta kuvaavat taulukot ovat tilinpäätöksen numeraalisessa osassa jäljempänä.

Vesilaitos

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos on kaupungin liikelaitos, jonka menot ja tulot eivät sisälly kaupungin varsinaiseen talousarvioon.

Vesilaitos huolehtii sille määrätyllä toiminta-alueella hyvälaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta sekä
jätevesien viemäröinnistä ja riittävästä puhdistuksesta. Lisäksi laitos vastaa omistamaansa vesi- ja
viemäriverkostoon liitettävien kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennustarkastuksesta.

Vesilaitoksen kehittäminen, toimintakunnon ylläpito korjausinvestoinneilla ja uuden verkoston rakentaminen
kuuluvat laitoksen ohjelmaan. Liikelaitoksen henkilökunnan vahvuus on 1+8.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

  Vesilaitos on omalla tulorahoituksellaan kattanut käyttötalous, korjaus- ja uusinvestointien menot ja
  vastannut myös toiminnallisesta maksuvalmiudesta..
  Suunnitelmallisella toiminnalla vesilaitos on pitänyt asiakkailta perittävät käyttömaksut valtakunnallisesti
  kilpailukykyisenä.
  Asiantuntevalla käytöllä ja kunnossapidolla on varmistettu laitoksen tekninen käyttövarmuus.
  Vuosikate 598.176 €, liikeylijäämä 295.878 € ja ylijäämä 217.020 €
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 303.894 €
  Käyttöomaisuusinvestoinnit 758.118 €

Mitattavat tavoitteet

Tavoite                  Toteutuma            Syy poikkeamaan
             3             3
Veden myynti > 530.000 m         542.146 m
                  3
Käyttömaksut: käyttövesi 1,04 €/ m ,   Toteutuneet
         3
jätevesi 1,67 €/ m , sis. alv 22 %
Asiakassopimusten uudistaminen     Sopimusten uudistaminen
                    aloitettu.
Uusien vesilaitoksen toiminta-alueiden Toiminta-alueiden          Toiminta-alueiden vahvistaminen
vahvistaminen             uudistaminen aloitettu.       vuonna 2003. Resurssipula.
Valkealahden kylän toiminta-alueen   Valkealahti liitetty alkuperäisen  Toiminta-alue vahvistetaan vuonna
vahvistaminen ja liittäminen      suunnitelman mukaan vesi- ja    2003. Resurssipula.
viemäriverkostoon           viemäriverkostoon.
Pohjoislahden vesihuoltoverkoston   Verkoston laajentaminen
laajentaminen koulun ympäristöön    toteutunut.
Maksaa kaupungin pääoman korko 3,5 Toteutunut.
% eli 87.000 €
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                 55


Vuokra-asuntopalvelu

Toiminnan kuvaus:

Yleistä

Keuruun Vuokra-asuntopalvelu on kunnallinen liikelaitos, joka on perustettu 1.1.1994. Liikelaitoksen
perustamissuunnitelman mukaan Vuokra-asuntopalvelu omistaa, tuottaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja sekä
tuottaa muita erikseen yksilöitäviä asuntotoimen palveluita.

Keuruun asuntopoliittinen ohjelma on hyväksytty v. 2000 ja siinä määritellään asuntopolitiikan perustehtävä
seuraavasti: Asuntopolitiikan perustehtävä on tarjota jokaiselle keuruulaiselle ja tänne muuttavalle
mahdollisuus kooltaan ja laadultaan tyydyttävään asuntoon kohtuullisin kustannuksin viihtyisässä,
terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Hallinto

Vuokra-asuntopalvelun johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Toimintavuosi 2002 oli vaalikauden toinen.

Johtokuntaan ovat kuuluneet:
Haapamäki-Syrjälä Jonna   pj        varalla    Järvinen Erkki
Hietala Pekka        vpj       varalla    Lahtinen Helge
Lahtikallio Tiina      jäsen      varalla    Loikas Airi
Lakiasuo Teppo       jäsen      varalla    Heinonen Petri
Kuusisto Timo        jäsen      varalla    Pessinen Timo
Murtomäki Esko       jäsen      varalla    Salminen Vuokko
Sipponen Hellevi      jäsen      varalla    Asunmaa Kaija

Vuoden 2002 aikana on johtokunta pitänyt kuusi kokousta.

Henkilöstö

Vuokra-asuntopalvelun vakinainen henkilöstö vuonna 2002:
Maija Jämsä, toimistonhoitaja
Aira Kumpulainen, kanslisti
Matti Autio, remonttimies
Anssi Kaakkomäki, huoltomies
Toni, Leppänen, huoltomies
Tuula Hauta-aho, siivooja
Pirjo Riihinen, siivooja

Määräaikainen henkilöstö:
Markku Koivuranta, isännöitsijä
Seppo Kaijanniemi, huoltomies
Jari Saarinen, huoltomies työllistetty; 16.4. alkaen
Pekka Kärkkäinen, remonttimies sairaslomasijainen; 1.1 – 31.3.
Tarja Katajanheimo, siivooja, vuosilomasijainen, 13.2. – 21.3. ja 27.5. – 16.8.
Lisäksi on kiinteistöhuollon tehtävissä toiminut Keuruun työ- ja toimintakeskuksen työntekijä Janne
Suominen, tehden kuuden tunnin työpäivää.

Toiminta ja muutokset toimintaympäristössä

Toimintaympäristössä ei vuoden 2002 aikana tapahtunut muutoksia.

Ketvellahdessa jatkettiin huoneistokohtaisten varastojen kunnostamista seinärakenteiden osalta, myös
huoneistojen väliset pihaseinät uusittiin, työn teki Keurusseudun työpajayhdistys.
Lukitusjärjestelmät uusittiin Haapamäellä Aittokankaassa ja Kaskikankaassa sekä Kivelässä
Kivelänhakassa.
Muita merkittäviä korjauksia on tehty Haaratie ll:ssa lämmönvaihtimen uusiminen, sekä piha-alueiden
kunnostuksia Mäyrälänrinteessä, Kivilouhoksentiellä ja Haapamäellä, Kaskikankaassa ja Aittokankaassa.Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                 56


Kiinteistöhuollon työt on tehty omana työnä, ainoastaan kerrostalokiinteistöjen lumitöissä on ollut
ulkopuolinen urakoitsija.

Vuokraustoiminta

Uusia vuokrasopimuksia VAP:n hallinnoimiin asuntoihin tehtiin vuonna 2002 209 kpl, näistä 102
aravavuokra-asuntoihin.

Huoneistojen vuokria korotettiin 01.04.2002 lukien aravarahoitteisissa asunnoissa keskimäärin 4,6 % ja
vapaarahoitteisissa 5,0 %. Edullisin m2 –vuokra vuonna 2002 oli Aittokankaan 5,47 € (32,55 mk ) ja kallein
Laajalanrannan 7,75 € (46,10 mk ).

Vuokra-asuntopalvelu hoitaa, laitosasumista lukuun ottamatta asukasasiat myös kaupungin muissa
kiinteistöissä sijaitsevien asuntojen osalta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tilikauden 2002 tulos muodostui tappiolliseksi 93.987,13 € ollen 71.987,13 € alle talousarvion. Tulot jäivät
yhteensä 85.988,00 € suunniteltua pienemmiksi, johtuen luottotappioista ja asuntojen tyhjänä olosta.
Asuntojen käyttöaste vuonna 2002 oli 94,2%.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
Edulliset vuokrat: vuokratason    1.4.2002 toteutetun
kohtuullisuus niin          vuokrankorotuksen jälkeen oli
aravavuokrataloissa kuin       keskimääräinen kuukausivuokra
vapaarahoitteisissakin asunnoissa.  arava-asunnoissa 6,35 €/m2 ja
Toteutuneita keskimääräisiä      vapaarahoitteisissa 6,51 €/m2.
neliövuokria verrataan muiden     Tilastokeskuksen mukaan ovat
vastaavan kokoisten kuntien      vastaavat vuokrat
vuokratasoon ja maan         pääkaupunkiseudun ulkopuolella
keskiarvovuokriin           keskimäärin 6,57 €/m2 ja 7,29
                   €/m2

Tavoite                Toteutuma               Syy poikkeamaan
Hyväkuntoiset, terveelliset      Vuonna 2002 tehtiin          Osassa Korpiruohon asunnoista
asunnot: koko asuntokannan      ilmastointikanavien puhdistus ja   on huoneistoremontteja siirretty
asuttavassa kunnossa pitäminen.    ilmastoinnin perussäädöt       myöhemmin tehtäväksi, asuntojen
Asuinhuoneistojen sisäilman      Laajalanrantaa lukuun ottamatta    heikon kysynnän johdosta
laatua parannetaan jatkamalla     kaikissa rivitaloissa sekä
kiinteistöjen ilmastointikanavien   Ketvelportissa, joka jäi edellisenä
puhdistusta ja ilmastoinnin      vuonna tekemättä. Korpiruohon
perussäätöjen tekemistä siten, että  kaikkia asuntoja ei ole pidetty
työ tulee tehtyä vuoden 2002     asuttavassa kunnossa.
aikana kaikissa rivitaloissa
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002               57


3.
KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISEKSI

Kumulatiivinen alijäämä vuosilta 1997-2002 on muodostunut seuraavasti:

Kumulatiivinen alijäämä vuosilta 1997-2002 on muodostunut seuraavasti:

Vuosilta 1997-1999                 -530.254,68 €
Siirto muusta omasta pääomasta yli- ja
alijäämien tilille (Kvalt 19.12.2000/81 §)     1.501.415,94  €
Vuodelta 2000                   -3.966.732,49  €
Vuodelta 2001                   1.249.192,88  €
Kertynyt yli-/alijäämä 1997-2001         -1.746.378,35  €

Vuodelta 2002                    547.912.11 €

Kertynyt yli-/alijäämä vuosilta 1997-2002
= katettava määrä                 -1.198.466,24 €Kaupunginvaltuusto on 18.6.2001 hyväksynyt talouden ja toiminnan sopeuttamisohjelman. Tavoitteena on
kumulatiivisten alijäämien kattaminen vuoden 2004 loppuun mennessä. Ohjelma perustuu sekä tulojen
lisäämistä että menojen vähennystä aikaansaaviin toimenpiteisiin. Menojen vähennys on merkittävältä osalta
tarkoitus toteuttaa lähivuosien eläköitymisratkaisuja hyödyntäen. Kaupungin henkilöstöstä jää muutaman
seuraavan vuoden aikana useita kymmeniä henkilöitä eläkkeelle.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja
rahastojen muutoksia 539.205,87 € (ml. liikelaitokset) käytetään siten, että poistoeron muutoksena
tuloutetaan 8.706,24 € ja tämän jälkeen ylijäämäksi muodostuva 547.912,11 € jätetään taseeseen yli-
ja alijäämän tilille aiemmin syntynyttä alijäämää kattamaan.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                58


C.
TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA LIITETIEDOT

Seuraavassa esitetään tilinpäätöksen numeraalinen osa, johon kuuluvat seuraavat laskelmat ja liitetiedot:

  virallinen (ulkoinen) tuloslaskelma ja tunnusluvut
  virallinen (ulkoinen) tase ja tunnusluvut
  virallinen (ulkoinen) rahoituslaskelma ja tunnusluvut
  tuloslaskelma ilman liikelaitoksia
  tase ilman liikelaitoksia
  rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia
  talousarvion toteutumisvertailut
  liikelaitosten tuloslaskelmat
  liikelaitosten taseet
  liikelaitosten rahoituslaskelmat
  käyttötalous tulosalueittain
  pysyvien vastaavien erittely
  lainojen erittely
  verotulot
  valtionosuudet
  henkilöstömäärä
  henkilöstömenot
  toimintatuotot ja -kulut toimielimittäin
  kokonaistulot ja -menot
  takausvastuut
  muut liitetiedot
  konsernirakenne
  konsernitase
  konsernitaseen liitetiedot
  konsernin takausvastuut
  luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
  tilinpäätöksen allekirjoitus
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                    59


Taulukko 1: TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2002 (virallinen, ulkoinen tuloslaskelma) JA SEN TUNNUSLUVUT
Kaupunki ml. liikelaitokset

                       Tilinpäätös 2002           Tilinpäätös 2001
 Toimintatuotot:

 Myyntituotot             3.450.537,48             3.369.095,45
 Maksutuotot              2.134.466,03             2.214.153,62
 Tuet ja avustukset           742.749,85              538.996,35
 Muut tuotot              2.994.611,40    9.322.364,76   2.999.502,87    9.121.748,29
 Valmistus omaan käyttöön                  59.215,06               42.834,95

 Toimintakulut:

 Henkilöstökulut:
  Palkat ja palkkiot         -14.682.110,29            -14.389.573,97
  Henkilösivukulut
  Eläkekulut             -3.653.009,01            -3.156.658,31
  Muut henkilösivukulut        -1.098.468,44            -1.230.042,67
 Palvelujen ostot           -19.664.417,79            -17.910.520,85
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana       -2.595.189,66            -2.533.199,57
  Varastojen lisäys(+) tai väh. (-)    -11.617,44              -15.637,73
 Avustukset              -2.498.473,71            -2.660.762,43
 Muut toimintakulut           -661.949,31  -44.865.235,65    -662.966,66   -42.559.362,19

 Toimintakate                      -35.483.655,83            -33.394.778,95

 Verotulot                        26.538.705,98             26.472.680,14
 Valtionosuudet                      12.753.738,00             13.416.308,49
 Arvonlisäveron takaisinperintä                  0,00             -2.040.690,03
 Rahoitustuotot ja -kulut
 Korkotuotot               69.373,71              137.050,05
 Muut rahoitustuotot           236.969,47              401.169,83
 Korkokulut               -769.269,32             -943.320,88
 Muut rahoituskulut           -153.273,32    -616.199,46    -62.909,09     -468.010,09

 Vuosikate                         3.192.588,69             3.985.509,56

 Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelmanmukaiset poistot     -2.538.269,32            -2.408.646,97
 Arvonalentumiset            -115.113,50   -2.653.382,82    -336.375,85    -2.745.022,82
 Satunnaiset tuotot ja kulut:
 Satunnaiset tuotot              0,00                 0,00
 Satunnaiset kulut               0,00        0,00       0,00        0,00

 Tilikauden tulos                      539.205,87             1.240.486,74

 Poistoeron lisäys(-) tai                    8.706,24               8.706,15
 Varausten lisäys(-) tai
 vähennys(+)                             0,00                 0,00
 Rahastojen lisäys(-) tai
 vähennys(+)                             0,00                 0,00
 vähennys(+)
 Tilikauden yli- tai alijäämä                547.912,11             1.249.192,89


 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT                    2002                 2001

  Toimintatuotot/Toimintakulut, %                20,91                21,53
  Vuosikate % poistoista                    120,32                145,19
  Vuosikate, €/asukas                       277                 340
  Asukasmäärä                          11.519                11.705
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                60Taulukko 2: TASE 31.12.2002
Kaupunki ml. liikelaitokset

 VASTAAVAA                       31.12.2002            31.12.2001

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet        199.258,84             196.374,77
   Muut pitkävaikutteiset menot    58.753,78             98.354,27
   Ennakkomaksut              0,00     258.012,62            294.729,04

 Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet        6.697.251,77            6.728.662,95
   Rakennukset           22.967.247,55           23.895.364,14
   Kiinteät rakenteet ja laitteet  8.493.047,96            8.229.511,09
   Koneet ja kalusto         1.452.555,03            1.516.175,23
   Muut aineelliset hyödykkeet     105.785,07             105.785,07
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat         394.940,84   40.110.828,22    78.733,12  40.554.231,60

 Sijoitukset
   Osakkeet ja osuudet       13.743.376,90           13.827.375,63
   Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
   Muut lainasaamiset            0,00                0,00
   Muut sijoitukset             0,00   13.743.376,90       0,00  13.827.375,63

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

 Valtion toimeksiannot         1.307.954,46            1.585.052,00
 Lahjoitusrahastojen er.katteet     389.431,07             389.130,18
 Muut toimeksiannot            22.445,18   1.719.830,71    21.230,49  1.995.412,67

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet        93.808,05             87.607,92
   Keskeneräiset tuotteet          0,00                0,00
   Valmiit tuotteet          42.443,15             53.074,74
   Muu vaihto-omaisuus           0,00                0,00
   Ennakkomaksut              0,00     136.251,20      0,00    140.682,66

 Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset:
  Myyntisaamiset              0,00                0,00
  Lainasaamiset            346.408,15             436.811,44
  Muut saamiset               0,00                0,00
  Siirtosaamiset              0,00     346.408,15      0,00    436.811,44

   Lyhytaikaiset saamiset:
   Myyntisaamiset           900.163,73             874.084,05
   Lainasaamiset            64.257,76             68.544,36
   Muut saamiset            662.282,22             720.550,17
   Siirtosaamiset          1.725.152,38   3.351.856,09   1.676.410,12  3.339.588,70

 Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet            0,00                0,00
  Sijoitukset raham.instrumentt.       0,00                0,00
  Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
  Muut arvopaperit              0,00       0,00       0,00      0,00

 Rahat ja pankkisaamiset                 2.348.022,27           1.810.033,31
                            62.014.586,16          62.398.865,05
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002                61 VASTATTAVAA                          31.12.2002            31.12.2001

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma                 37.446.231,18            37.446.231,18
 Liittymismaksurahasto             213.892,93             134.462,48
 Arvonkorotusrahasto                 0,00                0,00
 Muut omat rahastot                  0,00                0,00
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä    -1.746.378,35            -2.995.571,20
 Tilikauden yli-/alijäämä            547.912,11   36.461.657,87   1.249.192,88  35.834.315,34

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
 VARAUKSET

 Poistoero                    180.749,30            189.455,54
 Vapaaehtoiset varaukset                0,00    180.749,30      0,00    189.455,54

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Eläkevaraukset                    0,00                0,00
 Muut pakolliset varaukset            40.000,00     40.000,00       0,00      0,00

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

 Valtion toimeksiannot             1.242.903,24            1.524.170,02
 Lahjoitusrahastojen pääomat           364.985,03             425.019,41
 Muut toimeksiantojen pääomat           23.449,30   1.631.337,57    22.241,67  1.971.431,10

 VIERAS PÄÄOMA

 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Joukkovelkakirjalainat              0,00                0,00
   Lainat rahoitus -ja vakuutus-
   laitoksilta               11.412.195,86            10.730.459,22
   Lainat julkisyhteisöiltä         5.236.115,42            5.421.384,65
   Lainat muilta luotonantajilta          0,00                0,00
   Saadut ennakot               229.475,55             125.145,42
   Ostovelat                    0,00                0,00
   Muut pitkäaikaiset velat          145.232,33             145.232,34
   Siirtovelat                   0,00   17.023.019,16       0,00  16.422.221,63

 Lyhytaikainen vieras pääoma
  Joukkovelkakirjalainat               0,00            750.000,00
  Lainat rahoitus -ja vakuutus-
  laitoksilta                1.673.005,50            1.476.423,07
  Lainat julkisyhteisöiltä           187.526,38             164.812,89
  Lainat muilta luotonantajilta           0,00             390.000,00
  Saadut ennakot                62.724,41             41.486,15
  Ostovelat                 2.042.421,25            2.349.094,31
  Muut lyhytaikaiset velat           777.260,93             742.431,71
  Siirtovelat                1.934.883,79   6.677.822,26   2.067.193,31  7.981.441,44
                                62.014.586,16          62.398.865,05


 TASEEN TUNNUSLUVUT                           2002               2001
  Omavaraisuusaste-%                         59,37              57,89
  Rahoitusvarallisuus, €/asukas                   -1.507              -1.593
  Suhteellinen velkaantuneisuus-%                   48,15              49,86
  Lainat, €/asukas, ilman liikelaitoksia                860               887
  Lainat, €/asukas, ml. liikelaitokset                1.607              1.618
  Lainakanta 31.12., 1.000 €, ilman liikelaitoksia          9.910              10.378
  Lainakanta 31.12., 1.000 €, ml. liikelaitokset           18.509              18.933
  Lainasaamiset 31.12., 1.000 €                     411               505
  Asukasmäärä                            11.519              11.705
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                62Taulukko 3: RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2002 (virallinen, ulkoinen rahoituslaskelma) JA SEN TUNNUS-
LUVUT
Kaupunki ml. liikelaitokset

                                 TP 2002     TP 2001

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta:
Tulorahoitus
   Vuosikate                     +/-  3.192.588,69  3.985.509,55
   Satunnaiset erät                 +/-      0,00      0,00
   Tulorahoituksen korjauserät            +/-   -31.034,32   -117.553,15
Investoinnit
   Käyttöomaisuusinvestoinnit            -   -2.159.920,37  -4.807.784,34
   Rahoitusosuudet investointimenoihin        +     32.062,87   545.271,28
   Käyttöomaisuuden myyntituotot           +    109.627,53   255.453,15
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta:      1.143.324,40   -139.103,51

Rahoitustoiminnan kassavirta:

Antolainauksen muutokset
   Antolainojen lisäykset              -    -1.952,00   -38.337,43
   Antolainojen vähennykset             +    96.641,89   263.273,79

Lainakannan muutokset
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys          +   2.345.681,85  3.221.906,14
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys         -   -1.629.918,52  -1.730.295,93
   Lyhytaikaisten lainojen muutos          +/-  -1.140.000,00   -60.000,00
Oman pääoman muutokset                 +/-    79.430,45   100.568,65
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiantojen varojen lisäys(-)/vähennys(+)   +/-   275.581,96   378.903,34
   Toimeksiantojen pääomien lisäys(+)/vähennys(-)  +/-  -340.093,53   -385.446,72
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)      +/-    4.431,46    24.006,50
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+)  +/-      0,00      0,00
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+)  +/-   -16.553,99   -832.185,27
   Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
   lisäys(+)/vähennys(-)               +/-  -278.585,01   -542.829,73
Rahoitustoiminnan nettokassavirta               -605.335,44   399.563,34

Nettokassavirta yhteensä                    537.988,96   260.459,83

Kassavarojen muutos:

Kassavarat 31.12.                      2.348.022,27  1.810.033,29
Kassavarat 1.1.                       1.810.033,31  1.549.573,46
Kassavarojen muutos                      537.988,96   260.459,83

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT                    2002      2001

   Investointien tulorahoitus-%                 150,04      93,50
   Pääomamenojen tulorahoitus-%                  87,16      69,10
   Lainanhoitokate                         1,65      1,84
   Kassastamaksut, 1.000 €                    49.520     52.140
   Kassan riittävyys (pv)                     17,31      12,67
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                   63


Taulukko 4: TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2002
Kaupunki ilman liikelaitoksia

                         Tilinpäätös 2002           Tilinpäätös 2001
 Toimintatuotot:

  Myyntituotot              2.653.394,95             2.665.287,95
  Maksutuotot              2.176.442,81             2.247.941,61
  Tuet ja avustukset            742.749,85              552.460,63
  Muut tuotot              2.678.257,53    8.250.845,14   2.732.370,05     8.198.060,24
  Valmistus omaan käyttöön                   59.215,06               42.834,95

 Toimintakulut:

  Henkilöstökulut:
   Palkat ja palkkiot         -14.290.805,59            -14.038.181,40
   Henkilösivukulut
    Eläkekulut             -3.560.176,20            -3.075.215,43
    Muut henkilösivukulut        -1.069.365,78            -1.200.302,73
  Palvelujen ostot           -19.799.898,12            -17.983.938,01
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana       -2.084.121,84            -1.991.257,45
   Varastojen lisäys(+) tai väh. (-)    -10.631,59              -15.977,71
  Avustukset               -2.500.091,59            -2.674.391,64
  Muut toimintakulut           -1.882.263,99  -45.197.354,70   -1.885.256,78   -42.864.521,15

 Toimintakate                        -36.887.294,50             -34.623.625,96

 Verotulot                          26.538.705,98             26.472.680,14
 Valtionosuudet                       12.753.738,00             13.416.308,49
 Arvonlisäveron takaisinperintä                    0,00             -2.040.690,03
 Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot                208.835,13              264.207,11
  Muut rahoitustuotot            225.762,47              394.463,86
  Korkokulut                -347.991,42             -514.094,72
  Muut rahoituskulut            -153.196,33     -66.590,15    -62.885,81       81.690,44

 Vuosikate                          2.338.559,33              3.306.363,08

 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelmanmukaiset poistot      -1.806.287,06            -1.694.264,98
  Arvonalentumiset             -115.113,50   -1.921.400,56    -336.375,85    -2.030.640,83
 Satunnaiset tuotot ja kulut:
  Satunnaiset tuotot               0,00                 0,00
  Satunnaiset kulut                0,00        0,00       0,00         0,00

 Tilikauden tulos                        417.158,77              1.275.722,25

 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)                8.706,24               8.706,15
 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)                  0,00                 0,00
 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)                  0,00                 0,00

 Tilikauden yli- tai alijäämä                  425.865,01              1.284.428,40
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                64


Taulukko 5: TASE 31.12.2002
Kaupunki ilman liikelaitoksia

 VASTAAVAA                  31.12.2002             31.12.2001

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet        190.149,57             184.532,74
   Muut pitkävaikutteiset menot    58.753,78             98.354,27
   Ennakkomaksut              0,00     248.903,35      0,00     282.887,01

 Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet        6.707.492,47            6.728.662,95
   Rakennukset           13.209.241,03           13.787.466,40
   Kiinteät rakenteet ja laitteet  4.311.068,12            4.507.674,47
   Koneet ja kalusto          722.603,03             769.778,52
   Muut aineelliset hyödykkeet     105.785,07             105.785,07
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat         343.337,04   25.399.526,76    14.198,69  25.913.566,10

 Sijoitukset
   Osakkeet ja osuudet       15.719.446,95           15.803.445,68
   Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
   Muut lainasaamiset        4.152.644,53            4.157.865,09
   Muut sijoitukset             0,00   19.872.091,48       0,00  19.961.310,77

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

 Valtion toimeksiannot         1.307.954,46            1.585.052,00
 Lahjoitusrahastojen er.katteet     389.431,07             389.130,18
 Muut toimeksiannot            22.445,18   1.719.830,71    21.230,49  1.995.412,67

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet        67.794,51             71.420,35
   Keskeneräiset tuotteet          0,00                0,00
   Valmiit tuotteet          42.443,15             53.074,74
   Muu vaihto-omaisuus           0,00                0,00
   Ennakkomaksut              0,00     110.237,66      0,00     124.495,09

 Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset:
  Myyntisaamiset              0,00                0,00
  Lainasaamiset            346.408,15             436.811,44
  Muut saamiset               0,00                0,00
  Siirtosaamiset              0,00     346.408,15      0,00     436.811,44

   Lyhytaikaiset saamiset:
   Myyntisaamiset           581.478,15             623.631,46
   Lainasaamiset            69.478,31             73.764,91
   Muut saamiset            768.169,22             758.372,01
   Siirtosaamiset          1.718.746,84   3.137.872,52   1.671.044,08  3.126.812,46

 Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet            0,00                0,00
  Sijoitukset raham.instrumentt.       0,00                0,00
  Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
  Muut arvopaperit              0,00                0,00

 Rahat ja pankkisaamiset                 1.675.731,44           1.377.280,90
                            52.510.602,07          53.218.576,44
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                65 VASTATTAVAA                  31.12.2002             31.12.2001

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma              37.446.231,18           37.446.231,18
 Liittymismaksurahasto              0,00                0,00
 Arvonkorotusrahasto               0,00                0,00
 Muut omat rahastot               0,00                0,00
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  -1.793.881,73           -3.078.310,11
 Tilikauden yli-/alijäämä         425.865,01   36.078.214,46   1.284.428,38  35.652.349,45

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
 VARAUKSET

 Poistoero                180.749,30             189.455,54
 Vapaaehtoiset varaukset            0,00     180.749,30      0,00     189.455,54

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Eläkevaraukset                 0,00                0,00
 Muut pakolliset varaukset         40.000,00     40.000,00       0,00       0,00

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

 Valtion toimeksiannot          1.242.903,24            1.524.170,02
 Lahjoitusrahastojen pääomat        364.985,03             425.019,41
 Muut toimeksiantojen pääomat        23.449,30   1.631.337,57    22.241,67  1.971.431,10

 VIERAS PÄÄOMA

 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Joukkovelkakirjalainat           0,00                0,00
   Lainat rahoitus -ja vakuutus-
   laitoksilta             8.143.154,42            7.645.229,75
   Lainat julkisyhteisöiltä       256.188,89             279.847,90
   Lainat muilta luotonantajilta        0,00                0,00
   Saadut ennakot            229.475,55             125.145,42
   Ostovelat                  0,00                0,00
   Muut pitkäaikaiset velat          0,00                0,00
   Siirtovelat                 0,00   8.628.818,86       0,00  8.050.223,07

 Lyhytaikainen vieras pääoma
  Joukkovelkakirjalainat            0,00            750.000,00
  Lainat rahoitus -ja vakuutus-
  laitoksilta             1.502.076,50            1.301.954,70
  Lainat julkisyhteisöiltä         8.959,37             10.910,78
  Lainat muilta luotonantajilta        0,00             390.000,00
  Saadut ennakot              1.819,14              1.009,13
  Ostovelat              1.846.732,30            2.240.656,59
  Muut lyhytaikaiset velat        815.096,73             754.425,95
  Siirtovelat             1.776.797,84   5.951.481,88   1.906.160,13  7.355.117,28
                             52.510.602,07          53.218.576,44
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002            66


Taulukko 6: RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2002
Kaupunki ilman liikelaitoksia

                                 TP 2002     TP 2001

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta:
Tulorahoitus
   Vuosikate                     +/-  2.338.559,33  3.306.363,07
   Satunnaiset erät                 +/-      0,00      0,00
   Tulorahoituksen korjauserät            +/-   -31.034,32   -117.553,15
Investoinnit
   Käyttöomaisuusinvestoinnit            -   -1.360.034,91  -3.888.215,15
   Rahoitusosuudet investointimenoihin        +     32.062,87   545.271,28
   Käyttöomaisuuden myyntituotot           +    109.627,53   257.304,60
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta:      1.089.180,50   103.170,65

Rahoitustoiminnan kassavirta:

Antolainauksen muutokset
   Antolainojen lisäykset              -    -1.952,00   -38.337,43
   Antolainojen vähennykset             +    101.862,45   386.225,89

Lainakannan muutokset
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys          +   2.000.000,00  2.481.879,26
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys         -   -1.327.563,95  -1.440.394,81
   Lyhytaikaisten lainojen muutos          +/-  -1.140.000,00   -60.000,00
Oman pääoman muutokset                 +/-      0,00      0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiantojen varojen lisäys(-)/vähennys(+)   +/-   275.581,96   378.903,34
   Toimeksiantojen pääomien lisäys(+)/vähennys(-)  +/-  -340.093,53   -385.446,72
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)      +/-   14.257,43    23.482,57
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+)  +/-      0,00      0,00
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+)  +/-   -15.346,66   -720.879,71
   Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
   lisäys(+)/vähennys(-)               +/-  -357.475,66   -451.150,10
Rahoitustoiminnan nettokassavirta               -790.729,96   174.282,29

Nettokassavirta yhteensä                    298.450,54   277.452,94

Kassavarojen muutos:

Kassavarat 31.12.                      1.675.731,44  1.377.280,90
Kassavarat 1.1.                       1.377.280,90  1.099.827,94
Kassavarojen muutos                      298.450,54   277.452,96
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI              TILINPÄÄTÖS 2002                  67Taulukko 7: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA)
Ilman liikelaitoksia

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN         TA 2002     TA:N     TP 2002 POIKKEAMA    K-%/
Ilman liikelaitoksia                 MUUTOKSET
1               Menot   44.283.400   1.616.620  45.380.897,74   -519.122  98,9
KÄYTTÖTALOUS         Tulot   7.883.900    57.620  8.493.603,24   552.083  107,0
               Netto   36.399.500   1.559.000  36.887.294,50  -1.071.206  97,2
1001             Menot       0       0      0,00      0
Keskusvaalilautakunta     Tulot       0       0      0,00      0
               Netto       0       0      0,00      0
1001 010           Menot       0       0      0,00      0
Vaalit            Tulot       0       0      0,00      0
               Netto       0       0      0,00      0
1002             Menot     13.330       0    12.126,86    -1.203  91,0
Tarkastuslautakunta      Tulot       0       0      0,00      0
               Netto     13.330       0    12.126,86    -1.203  91,0
1002 010           Menot     13.330       0    12.126,86    -1.203  91,0
Tilintarkastus        Tulot       0       0      0,00      0
               Netto     13.330       0    12.126,86    -1.203  91,0
1003             Menot   2.841.130     7.000  2.763.959,38   -84.171  97,0
Kaupunginhallitus       Tulot    870.700    30.000  1.012.122,86   111.423  112,4
               Netto   1.970.430    -23.000  1.751.836,52   -195.593  90,0
1003 010           Menot    744.290   -112.000   588.635,53   -43.654  93,1
Hallintopalvelut       Tulot     84.000       0   121.377,03    37.377  144,5
               Netto    660.290   -112.000   467.258,50   -81.032  85,2
1003 020           Menot    745.620    12.000   766.001,53    8.382  101,1
Talouspalvelut        Tulot     17.570       0    22.086,54    4.517  125,7
               Netto    728.050    12.000   743.914,99    3.865  100,5
1003 045           Menot    482.110     7.000   452.198,56   -36.911  92,5
Strateginen kehittäminen   Tulot    258.130    -20.000   214.799,96   -23.330  90,2
               Netto    223.980    27.000   237.398,60   -13.581  94,6
1003 045           Menot     35.760       0    37.523,10    1.763  104,9
Metsät            Tulot    150.000       0   155.406,36    5.406  103,6
               Netto    -114.240       0   -117.883,26    -3.643  103,2
1003 050           Menot    174.570       0   144.775,98   -29.794  82,9
Luottamusmieshallinto     Tulot       0       0    83.648,41    83.648
               Netto    174.570       0    61.127,57   -113.442  35,0
1003 060           Menot    658.780    100.000   774.824,68    16.045  102,1
Työllisyystyöt        Tulot    361.000    50.000   414.804,56    3.805  100,9
               Netto    297.780    50.000   360.020,12    12.240  103,5
1005             Menot   1.205.110    10.000  1.225.149,12    10.039  100,8
Maaseutulautakunta      Tulot   1.141.760    10.000  1.171.863,57    20.104  101,7
               Netto     63.350       0    53.285,55   -10.064  84,1
1005 010           Menot     39.240       0    38.511,42     -729  98,1
Maaseututoimen hallinto    Tulot      240       0     242,40      2  101,0
               Netto     39.000       0    38.269,02     -731  98,1
1005 020           Menot     13.340       0    11.806,18    -1.534  88,5
Maaseudun kehittäminen    Tulot       0       0      0,00      0
               Netto     13.340       0    11.806,18    -1.534  88,5
1005 030           Menot   1.152.530    10.000  1.174.831,52    12.302  101,1
Lomituspalvelut        Tulot   1.141.520    10.000  1.171.621,17    20.101  101,7
               Netto     11.010       0    3.210,35    -7.800  29,2
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI             TILINPÄÄTÖS 2002                 68TALOUSARVION TOTEUTUMINEN        TA 2002     TA:N     TP 2002 POIKKEAMA   K-%/
Ilman liikelaitoksia                MUUTOKSET
1009             Menot  24.624.060   1.524.820  25.755.774,47  -393.106  98,5
Sosiaalilautakunta      Tulot  2.207.160       0  2.452.848,52  245.689  111,1
               Netto  22.416.900   1.524.820  23.302.925,95  -638.794  97,3
1009 010           Menot   268.870       0   271.056,61   2.187  100,8
Sosiaalitoimen hallinto    Tulot    50.820       0    72.301,81   21.482  142,3
               Netto   218.050       0   198.754,80  -19.295  91,2
1009 020           Menot  3.241.080    61.000  3.316.783,65   14.704  100,4
Päivähoito          Tulot   460.050       0   485.670,87   25.621  105,6
               Netto  2.781.030    61.000  2.831.112,78  -10.917  99,6
1009 030           Menot  3.530.760       0  3.218.332,85  -312.427  91,2
Sosiaalityö          Tulot   475.570       0   552.438,89   76.869  116,2
               Netto  3.055.190       0  2.665.893,96  -389.296  87,3
1009 040           Menot  4.508.350    -6.180  4.414.072,48  -88.098  98,0
Kotipalvelu ja vanhustyö   Tulot  1.220.720       0  1.342.436,95  121.717  110,0
               Netto  3.287.630    -6.180  3.071.635,53  -209.814  93,6
1009 050           Menot  6.358.000    70.000  6.527.704,39   99.704  101,6
Kansanterveystyö       Tulot      0       0      0,00     0
               Netto  6.358.000    70.000  6.527.704,39   99.704  101,6
1009 060           Menot  6.700.000   1.400.000  7.996.057,42  -103.943  98,7
Sairaalahoito         Tulot      0       0      0,00     0
               Netto  6.700.000   1.400.000  7.996.057,42  -103.943  98,7
1009 070           Menot    17.000       0    11.767,07   -5.233  69,2
Kuntoutuskorvaukset      Tulot      0       0      0,00     0
               Netto    17.000       0    11.767,07   -5.233  69,2
1010             Menot  9.639.180    51.000  9.688.466,84   -1.713  100,0
Sivistyslautakunta      Tulot   204.020       0   260.786,81   56.767  127,8
               Netto  9.435.160    51.000  9.427.680,03  -58.480  99,4
1010 010           Menot   137.530       0   144.038,77   6.509  104,7
Sivistystoimen hallinto    Tulot      0       0     242,16    242
               Netto   137.530       0   143.796,61   6.267  104,6
1010 020           Menot  8.017.770    31.580  8.075.385,05   26.035  100,3
Peruskoulu- ja lukio-opetus  Tulot    81.180       0   126.236,57   45.057  155,5
               Netto  7.936.590    31.580  7.949.148,48  -19.022  99,8
1010 021           Menot   958.130    19.420   956.381,08  -21.169  97,8
Tukipalvelut         Tulot   104.040       0   110.086,24   6.046  105,8
               Netto   854.090    19.420   846.294,84  -27.215  96,9
1010 030           Menot    23.100       0    36.697,30   13.597  158,9
Ulkopuoliset oppilaitokset  Tulot      0       0     986,62    987
               Netto    23.100       0    35.710,68   12.611  154,6
1010 050           Menot   502.650       0   475.964,64  -26.685  94,7
Kirjastotoimi         Tulot    18.800       0    23.235,22   4.435  123,6
               Netto   483.850       0   452.729,42  -31.121  93,6
1012             Menot   801.220       0   781.990,83  -19.229  97,6
Opistolautakunta       Tulot   189.850       0   190.625,25    775  100,4
               Netto   611.370       0   591.365,58  -20.004  96,7
1012 010           Menot   801.220       0   781.990,83  -19.229  97,6
Opistot            Tulot   189.850       0   190.625,25    775  100,4
               Netto   611.370       0   591.365,58  -20.004  96,7
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI               TILINPÄÄTÖS 2002                69TALOUSARVION TOTEUTUMINEN         TA 2002     TA:N    TP 2002 POIKKEAMA  K-%/
Ilman liikelaitoksia                 MUUTOKSET
1014               Menot   694.360    -12.610   696.901,06  15.151  102,2
Vapaa-ajan lautakunta       Tulot   118.130       0   126.011,80   7.882  106,7
                 Netto   576.230    -12.610   570.889,26   7.269  101,3
1014 010             Menot   76.090    -14.010   60.753,34  -1.327  97,9
Vapaa-aikatoimen hallinto     Tulot     400       0     378,46    -22  94,6
                 Netto   75.690    -14.010   60.374,88  -1.305  97,9
1014 020             Menot   441.380       0   451.219,72   9.840  102,2
Liikuntatoimi           Tulot   113.360       0   111.892,02  -1.468  98,7
                 Netto   328.020       0   339.327,70  11.308  103,4
1014 030             Menot   98.730     1.400   104.709,52   4.580  104,6
Nuorisotoimi           Tulot    2.690       0    8.252,32   5.562  306,8
                 Netto   96.040     1.400   96.457,20   -983  99,0
1014 040             Menot   78.160       0   80.218,48   2.058  102,6
Kulttuuritoimi          Tulot    1.680       0    5.489,00   3.809  326,7
                 Netto   76.480       0   74.729,48  -1.751  97,7
1016               Menot  3.778.480    36.410  3.766.247,50  -48.642  98,7
Tekninen lautakunta        Tulot  2.974.750    17.620  3.036.302,23  43.932  101,5
                 Netto   803.730    18.790   729.945,27  -92.575  88,7
1016 010             Menot   142.540       0   142.155,42   -385  99,7
Teknisen toimen hallinto     Tulot   14.000       0   14.719,08    719  105,1
                 Netto   128.540       0   127.436,34  -1.104  99,1
1016 020             Menot   970.270    40.000   990.088,17  -20.182  98,0
Kunnallistekniikka        Tulot   412.190    40.000   486.004,18  33.814  107,5
                 Netto   558.080       0   504.083,99  -53.996  90,3
1016 040             Menot  1.708.450    -3.590  1.704.718,99   -141  100,0
Tilapalvelu            Tulot  2.178.450    -22.380  2.158.256,74   2.187  100,1
                 Netto  -470.000    18.790  -453.537,75  -2.328  100,5
1016 050             Menot   957.220       0   929.284,92  -27.935  97,1
Pelastustoimi           Tulot   370.110       0   377.322,23   7.212  101,9
                 Netto   587.110       0   551.962,69  -35.147  94,0
1020               Menot   686.530       0   690.281,68   3.752  100,5
Ympäristölautakunta        Tulot   177.530       0   243.042,20  65.512  136,9
                 Netto   509.000       0   447.239,48  -61.761  87,9
1020 010             Menot   11.200       0    9.573,83  -1.626  85,5
Ympäristölautakunta        Tulot      0       0      0,00     0
                 Netto   11.200       0    9.573,83  -1.626  85,5
1020 020             Menot   113.930       0   104.743,73  -9.186  91,9
Rakennusvalvonta         Tulot   46.000       0   44.747,57  -1.252  97,3
                 Netto   67.930       0   59.996,16  -7.934  88,3
1020 030             Menot   296.300       0   286.896,94  -9.403  96,8
Maankäyttö ja mittaus       Tulot   79.460       0   105.567,84  26.108  132,9
                 Netto   216.840       0   181.329,10  -35.511  83,6
1020 040             Menot   265.100       0   289.067,18  23.967  109,0
Ympäristön- ja terveydensuojelu  Tulot   52.070       0   92.726,79  40.657  178,1
                 Netto   213.030       0   196.340,39  -16.690  92,2
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI            TILINPÄÄTÖS 2002                   70TALOUSARVION TOTEUTUMINEN       TA 2002     TA:N      TP 2002 POIKKEAMA   K-%/
Ilman liikelaitoksia               MUUTOKSET

TULOSLASKELMA

Toimintatulot:
Myyntitulot             2.569.270     75.000   2.653.394,95    9.125  100,3
Maksutulot             2.064.220       0   2.176.442,81   112.223  105,4
Tuet ja avustukset          454.970     25.000    742.749,85   262.780  154,7
Muut toimintatulot         2.655.240    -42.380   2.678.257,53   65.398  102,5
Toimintatulot yhteensä       7.743.700     57.620   8.250.845,14   449.525  105,8
Valmistus omaan käyttöön        18.500       0    59.215,06   40.715  320,1

Toimintamenot:
Henkilöstömenot          -19.080.340    -110.000  -18.920.347,57  269.992   98,6
Palvelujen ostot          -18.477.620   -1.522.000  -19.799.898,12  199.722   99,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat     -2.158.120       0  -2.094.753,43   63.367   97,1
Avustukset             -2.574.840     -7.000  -2.500.091,59   81.748   96,8
Muut toimintamenot         -1.870.780     22.380  -1.882.263,99  -33.864  101,8
Toimintamenot yhteensä       -44.161.700   -1.616.620  -45.197.354,70  580.965   98,7

Toimintakate            -36.399.500   -1.559.000  -36.887.294,50  1.071.206  97,2

Verotulot             24.740.000   1.559.000  26.538.705,98   239.706  100,9
Valtionosuudet           12.800.000       0  12.753.738,00   -46.262  99,6
Arvonlisäveron takaisinperintä       0       0       0,00      0
Korkotuotot              230.000       0    208.835,13   -21.165  90,8
Muut rahoitustuotot          330.000       0    225.762,47   -104.238  68,4
Kokokulut              -561.000       0   -347.991,42   213.009  62,0
Muut rahoituskulut          -50.000       0   -153.196,33   -103.196  306,4

Vuosikate              1.089.500       0   2.338.559,33  1.249.059  214,6

Poistot ja arvonalentumiset     -1.800.000       0   -1.921.400,56  -121.401  106,7
Satunnaiset tuotot              0       0       0,00      0
Satunnaiset kulut              0       0       0,00      0

Tilikauden tulos           -710.500       0    417.158,77  1.127.659  -58,7

Poistoeron lisäys(+)/vähennys(-)    10.000       0     8.706,24    -1.294  87,1
Varausten lisäys(+)/vähennys(-)       0       0               0
Rahastojen lisäys(+)/vähennys(-)      0       0               0

Tilikauden yli- tai alijäämä     -700.500       0    425.865,01  1.126.365  -60,8
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                  71TALOUSARVION TOTEUTUMINEN               TA 2002     TA:N     TP 2002 POIKKEAMA   K-%/
Ilman liikelaitoksia                       MUUTOKSET


RAHOITUSLASKELMA


Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta:
Tulorahoitus:
Vuosikate                      1.089.500       0  2.338.559,33  1.249.059  214,6
Satunnaiset erät                       0       0      0,00      0
Tulorahoituksen korjauserät                 0    40.000   -31.034,32   -71.034  -77,6
Investoinnit:
Käyttöomaisuusinvestoinnit              -2.847.000   959.200  -1.360.034,91   527.765  72,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin          664.000    -517.000   32.062,87   -114.937  21,8
Käyttöomaisuuden myyntituotot              27.000       0   109.627,53    82.628  406,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien
kassavirta                      -1.066.500   482.200  1.089.180,50  1.673.481 -186,4

Rahoitustoiminnan kassavirta:

Antolainauksen muutokset:
Antolainojen lisäykset                 -80.000       0    -1.952,00   78.048    2,4
Antolainojen vähennykset                80.000       0   101.862,45    21.862  127,3

Lainakannan muutokset:
Pitkäaikaisten lainojen lisäys            2.861.500       0  2.000.000,00   -861.500  69,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys           -1.540.000      0  -1.327.563,95   212.436  86,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos                0    -987.200  -1.140.000,00  -152.800  115,5
Oman pääoman muutokset                    0       0      0,00       0
Muut maksuvalmiuden muutokset             -255.000    505.000  -423.076,46   -673.076 -169,2
Rahoitustoiminnan nettokassavirta          1.066.500    -482.200  -790.729,96  -1.375.030 -135,3

Nettokassavirta yhteensä                   0       0   298.450,54   298.451

Kassavarojen muutos:
Kassavarat 31.12                                1.675.731,44
Kassavarat 1.1.                                 1.377.280,90
Kassavarojen muutos                                298.450,54
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                         TILINPÄÄTÖS 2002                      72


Taulukko 8: TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN


                Talousarvio 2002 + muutos           Toteutuma 2002         Poikkeama
                Menot   Tulot   Netto        Menot   Tulot   Netto  Menot  Tulot  Netto
INVESTOINNIT YHTEENSÄ     2.847.000  691.000 2.156.000      1.360.035  70.656 1.289.379 -527.765 -103.344 -424.421
        Ta:n muutos -959.200 -517.000 -442.200
     Muutettu talousarvio 1.887.800  174.000 1.713.800

KAUPUNGINHALLITUS            287.000   20.000  267.000   115.382  36.396   78.986 -181.618   16.396 -198.014
        Ta:n muutos       10.000     0  10.000
     Muutettu talousarvio      297.000   20.000  277.000

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS          70.000     0   70.000   72.945    0   72.945   2.945     0   2.945

Hallintopalvelut:            10.000     0   10.000   5.803    0    5.803  -4.197     0   -4.197
* Kaupungintalon kalusto         10.000        10.000   5.803        5.803  -4.197     0   -4.197

Talouspalvelut:             60.000     0   60.000   67.142    0   67.142   7.142     0   7.142
* Atk-laitteet ja ohjelmistot      60.000     0   60.000   67.142    0   67.142   7.142     0   7.142

KIINTEÄ OMAISUUS:            170.000   20.000  150.000      0  36.396   -36.396 -170.000  16.396 -186.396
* Kiinteän om. hank. ja myynti     170.000   20.000  150.000      0  36.396   -36.396 -170.000  16.396 -186.396

AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS         47.000     0   47.000   42.437    0   42.437  -14.563     0  -14.563
           Ta:n muutos    10.000     0   10.000
       Muutettu talousarvio    57.000     0   57.000
* Arvopap.hankinta ja myynti       30.000     0   30.000   31.115    0   31.115  -8.885     0   -8.885
           Ta:n muutos    10.000     0   10.000
       Muutettu talousarvio    40.000     0   40.000

* Vesiosuuskunt. invest.avust.      17.000     0   17.000   11.322    0   11.322  -5.678     0   -5.678

SIVISTYSLAUTAKUNTA           213.000     0  213.000   193.522    0   193.522  -19.478     0  -19.478

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS          213.000     0  213.000   193.522    0   193.522  -19.478     0  -19.478
* Kirjaston ATK-järjestelmän uus.    21.000     0  21.000   20.789        20.789   -211     0    -211
* Koulujen kalustot           42.000     0  42.000   69.337        69.337  27.337     0   27.337
* Koulukesk. pk:n kalusteet, I-II    150.000     0  150.000   103.396       103.396  -46.604     0  -46.604

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA          12.000     0   12.000   10.649    0   10.649  -1.351     0   -1.351

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS          12.000     0   12.000   10.649    0   10.649  -1.351     0   -1.351
* Pallokentän kelaleikkuri        12.000     0   12.000   10.649    0   10.649  -1.351     0   -1.351

TEKNINEN LAUTAKUNTA    2.335.000        671.000 1.664.000  1.040.482  34.261  1.006.221 -325.318  -119.739 -205.579
        Ta:n muutos -969.200        -517.000 -452.200
        Ta + muutos 1.365.800        154.000 -452.200

TALONRAKENNUS:             1.605.000  529.000 1.076.000  523.478    0   523.478  -95.523  -12.000  -83.523
            Ta:n muutos   -986.000  -517.000 -469.000
        Muutettu talousarvio   619.000   12.000  607.000

Tilapalvelu:              123.000   12.000  111.000   112.020    0   112.020  -30.980  -12.000  -18.980
            Ta:n muutos    20.000     0  20.000
        Muutettu talousarvio   143.000   12.000  131.000
* Automaatio/kulunvalvonta        32.000     0  32.000   36.087    0   36.087   4.087     0   4.087
* Mäkisenranta+keskusta, kulunv.     25.000   12.000  13.000      0    0      0  -25.000  -12.000  -13.000
* Teollisuushallien peruskorjaukset   34.000     0  34.000   34.601    0   34.601    601     0    601
* Muut pienkohteet            32.000     0  32.000   41.332    0   41.332  -10.668     0  -10.668
            Ta:n muutos    20.000     0  20.000
        Muutettu talousarvio   52.000     0  52.000
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                         TILINPÄÄTÖS 2002                      73                     Talousarvio 2002 + muutos      Toteutuma 2002           Poikkeama
                     Menot   Tulot   Netto   Menot   Tulot   Netto   Menot    Tulot   Netto
Sivistystoimi:             1.383.000  505.000  878.000  337.146     0  337.146  -55.854      0  -55.854
            Ta:n muutos   -990.000 -505.000 -485.000
        Muutettu talousarvio    393.000     0  393.000
* Koulujen pienet korjaukset        60.000     0  60.000  49.807    0   49.807  -10.193     0  -10.193
* Koulukeskus, vaiheet I-II        96.000     0  96.000  96.955    0   96.955    955     0    955
* Koulukeskus, III-IV, suunnittelu     75.000     0  75.000  26.920    0   26.920  -48.080     0  -48.080
* Koulukeskus, III           1.010.000  505.000  505.000     0    0     0     0     0     0
            Ta:n muutos  -1.010.000 -505.000 -505.000
        Muutettu talousarvio       0     0     0

* Kansalaiskoulu: IV ja kuivatus     142.000     0  142.000  163.464    0  163.464   1.464     0   1.464
            Ta:n muutos    20.000     0  20.000
       Muutettu talousarvio    162.000     0  162.000

Vapaa-aikatoimi              99.000   12.000   87.000  74.312    0   74.312  -8.688     0   -8.688
           Ta:n muutos    -16.000  -12.000   -4.000
        Muutettu talousarvio    83.000     0   83.000
* Urheilupuiston konevarasto       33.000   12.000   21.000     0    0     0     0      0     0
           Ta:n muutos    -33.000  -12.000  -21.000
        Muutettu talousarvio      0     0     0

* Uimahallin perusparannus        21.000     0  21.000   11.989    0   11.989  -9.011     0   -9.011
* Kipinän muutos nuorisotaloksi      45.000     0  45.000   62.323    0   62.323    323     0    323
           Ta:n muutos     17.000     0  17.000
        Muutettu talousarvio    62.000     0  62.000

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS:          77.000     0  77.000   80.542   2.553  77.989   3.542    2.553    989
Pelastuslaitos:              77.000     0  77.000   80.542   2.553  77.989   3.542    2.553    989
* Viranomaisradiot            10.000     0  10.000   7.053     0   7.053  -2.947      0  -2.947
* Ambulanssi               67.000     0  67.000   73.490     0  73.490   6.490      0   6.490
* Muu pelastuslaitoksen kalusto        0     0     0     0   2.553  -2.553     0    2.553  -2.553

MUU KÄYTTÖOMAISUUS            653.000  142.000  511.000  436.462  31.708  404.754 -233.338   -110.292 -123.046
         Ta:n muutos       16.800     0  16.800
     Muutettu talousarvio      669.800  142.000  527.800

Kaavatiet ja liikennealueet:       379.000   11.000  368.000  265.785  18.208  247.578 -113.215    7.208 -120.422
* Kangasmannilantie            34.000     0  34.000   31.452     0  31.452  -2.548      0  -2.548
* Uusien kohteiden suunnittelu      16.000     0  16.000   9.609     0   9.609  -6.391      0  -6.391
* Nyyssänniemi IV: Lestitien jatko    37.000     0  37.000   40.811     0  40.811  3.811      0  3.811
* Nyyssänniemi IV: Yleiset alueet     24.000   11.000  13.000     0     0     0 -24.000    -11.000 -13.000
* Nyyssänniemi IV: Värjäri        55.000     0  55.000   55.189     0  55.189   189      0   189
* Hirvenlahdentie             10.000     0  10.000   9.737     0   9.737   -263      0   -263
* Liikenneturvallisuuskohteet       10.000     0  10.000   10.630     0  10.630   630      0   630
* Sysivuori: teoll. al. tien jatkam.   75.000     0  75.000     0     0     0 -75.000       0 -75.000
* HT-Laserin tieyhteys          88.000     0  88.000   74.997  16.010  58.987 -13.003    16.010 -29.013
* Vanhojen kohteiden viimeistely     10.000     0  10.000   12.779   2.198  10.582  2.779    2.198   582
* Kaavatiet                20.000     0  20.000   20.580     0  20.580   580      0   580

Ympäristötyöt:              274.000  131.000  143.000  170.677  13.500  157.177 -120.123   -117.500  -2.623
            Ta:n muutos    16.800     0  16.800
        Muutettu talousarvio   290.800  131.000  159.800
* Kurkisaari-Kurkilahti-projekti     202.000  117.000  85.000   71.203     0  71.203 -130.797   -117.000  -13.797
* Leikkikentät              20.000     0  20.000   19.651     0  19.651   -349      0   -349
* Maastoliikuntakeskus          10.000     0  10.000   29.974   1.500  28.474  3.174    1.500   1.674
            Ta:n muutos    16.800     0  16.800
        Muutettu talousarvio    26.800     0  26.800

* Kivelän valaistu ulkoilureitti     42.000   14.000  28.000   49.848  12.000  37.848   7.848   -2.000   9.848
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                        74


Taulukko 9: VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2002


                        Tilinpäätös 2002               Tilinpäätös 2001

 Liikevaihto                         1.329.321,05                 1.188.215,31
 Valmiiden ja keskener. tuotteiden
 varastojen lisäys(+) tai väh.(-)                  0,00                      0,00
 Valmistus omaan käyttöön                     660,00                     339,98
 Liiketoiminnan muut tuotot                    242,40                     242,19
 Tuet ja avustukset kunnalta                     0,00                      0,00
 Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana       -192.159,33                 -230.736,22
   Varastojen lis.(+) tai väh.(-)      -985,85                     0,00
  Palvelujen ostot            -177.268,03     -370.413,21       -201.186,64      -431.922,86
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot           -195.973,80                 -176.947,90
  Henkilösivukulut
   Eläkekulut               -46.604,78                  -40.213,59
   Muut henkilösivukulut         -14.955,10     -257.533,68        -15.493,69      -232.655,18
 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot     -381.156,26                 -374.307,35
  Arvonalentumiset               0,00     -381.156,26           0,00      -374.307,35
 Liiketoiminnan muut kulut                   -26.227,99                   -31.876,70

 Liikeylijäämä (-alijäämä)                   294.892,31                   118.035,39

 Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot                2.851,96                   2.878,08
  Rahoitusavustus kunnalta            0,00                     0,00
  Muut rahoitustuotot            6.083,70                   3.685,56
  Kunnalle maksetut korkokulut       -87.169,88                  -99.622,72
  Muille maksetut korkokulut         -546,87                  -3.310,49
  Korvaus peruspääomasta             0,00                     0,00
  Muut rahoituskulut              -76,99     -78.858,08          -29,23       -96.398,80

 Ylijäämä (alijäämä) ennen
 satunnaisia eriä                       216.034,23                    21.636,59

 Satunnaiset tuotot ja kulut:
  Satunnaiset tuotot              0,00                     0,00
  Satunnaiset kulut               0,00         0,00          0,00          0,00

 Ylijäämä ennen varauksia                   216.034,23                    21.636,59

 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)      0,00                     0,00
 Vapaaehtoisten varausten            0,00                     0,00
 lisäys(-) tai vähennys(+)            0,00         0,00          0,00          0,00

 Tilikauden yli- tai alijäämä                 216.034,23                    21.636,59
Vertailu talousarvioon         Toteutuma    Talousarvio   Poikkeama
                       2002       2002

Liikevaihto               1.329.321     1.267.000      62.321
Liikeylijäämä               294.892      148.700     146.192
Poistot ja arvonalentumiset        -381.156     -374.280      -6.876
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)     216.034      44.900     171.134
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002               75


Taulukko 10: VESILAITOKSEN TASE 31.12.2002


 VASTAAVAA                  31.12.2002            31.12.2001

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet        9.109,27             11.842,03
   Muut pitkävaikutteiset menot      0,00               0,00
   Ennakkomaksut              0,00      9.109,27      0,00     11.842,03

 Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet            0,00               0,00
   Rakennukset            369.837,56            394.787,05
   Kiinteät rakenteet ja laitteet  4.181.979,84           3.721.836,62
   Koneet ja kalusto         729.952,00            746.396,71
   Muut aineelliset hyödykkeet       0,00               0,00
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat            0,00    5.281.769,40   39.054,04   4.902.074,42

 Sijoitukset
   Osakkeet ja osuudet           0,00               0,00
   Joukkovelkakirjalainasaamiset      0,00               0,00
   Muut lainasaamiset           0,00               0,00
   Muut sijoitukset            0,00        0,00      0,00       0,00

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

 Valtion toimeksiannot            0,00               0,00
 Lahjoitusrahastojen er.katteet       0,00               0,00
 Muut toimeksiannot             0,00        0,00      0,00       0,00

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet        26.013,54             16.187,57
   Keskeneräiset tuotteet         0,00               0,00
   Valmiit tuotteet            0,00               0,00
   Muu vaihto-omaisuus           0,00               0,00
   Ennakkomaksut              0,00     26.013,54            16.187,57

 Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset:
  Myyntisaamiset              0,00               0,00
  Lainasaamiset              0,00               0,00
  Muut saamiset              0,00               0,00
  Siirtosaamiset              0,00        0,00      0,00       0,00

   Lyhytaikaiset saamiset:
   Myyntisaamiset          159.638,67             78.792,79
   Lainasaamiset              0,00               0,00
   Muut saamiset           36.830,52             12.481,11
   Siirtosaamiset             0,00     196.469,19    1.482,06     92.755,96

 Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet           0,00               0,00
  Sijoitukset raham.instrumentt.      0,00               0,00
  Joukkovelkakirjalainasaamiset      0,00               0,00
  Muut arvopaperit             0,00               0,00

 Rahat ja pankkisaamiset                 540.054,95           290.841,69
                            6.053.416,35          5.313.701,67
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002               76 VASTATTAVAA                  31.12.2002            31.12.2001

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma              1.891.976,09           1.891.976,09
 Liittymismaksurahasto          224.133,63            134.462,48
 Arvonkorotusrahasto              0,00               0,00
 Muut omat rahastot               0,00               0,00
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä   248.478,78            226.842,19
 Tilikauden yli-/alijäämä         216.034,23   2.580.622,73    21.636,59  2.274.917,35

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
 VARAUKSET

 Poistoero                   0,00               0,00
 Vapaaehtoiset varaukset            0,00       0,00      0,00      0,00

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Eläkevaraukset                0,00               0,00
 Muut pakolliset varaukset           0,00       0,00      0,00      0,00

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

 Valtion toimeksiannot             0,00               0,00
 Lahjoitusrahastojen pääomat          0,00               0,00
 Muut toimeksiantojen pääomat         0,00       0,00      0,00      0,00

 VIERAS PÄÄOMA

 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Joukkovelkakirjalainat          0,00               0,00
   Lainat rahoitus -ja vakuutus-
   laitoksilta             351.939,10             47.933,56
   Lainat julkisyhteisöiltä      2.649.229,64           2.658.801,51
   Lainat muilta luotonantajilta       0,00               0,00
   Saadut ennakot               0,00               0,00
   Ostovelat                 0,00               0,00
   Muut pitkäaikaiset velat       181.097,67            181.097,68
   Siirtovelat                0,00   3.182.266,41      0,00  2.887.832,75

 Lyhytaikainen vieras pääoma
  Joukkovelkakirjalainat           0,00               0,00
  Lainat rahoitus -ja vakuutus-
  laitoksilta              25.994,46             3.994,46
  Lainat julkisyhteisöiltä       24.269,52             36.809,31
  Lainat muilta luotonantajilta       0,00               0,00
  Saadut ennakot               0,00               0,00
  Ostovelat              157.727,41             50.955,26
  Muut lyhytaikaiset velat         566,43               0,00
  Siirtovelat              81.969,39     290.527,21   59.192,54    150.951,57
                             6.053.416,35          5.313.701,67
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002          77


Taulukko 11: VESILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2002


                                  TP 2002    TP 2001

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
   Liikeylijäämä                     +/-  294.892,31  118.035,40
   Poistot ja arvonalentumiset              +   381.156,26  374.307,35
   Rahoitustuotot ja -kulut               +/-  -78.858,08  -96.398,81
   Satunnaiset erät                   +/-     0,00     0,00
   Muut tulorahoituksen korjauserät           +/-     0,00     0,00
Investoinnit
   Käyttöomaisuusinvestoinnit              -   -758.118,48  -367.083,93
   Rahoitusosuudet investointimenoihin          +      0,00     0,00
   Käyttöomaisuuden myyntituotot             +      0,00     0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta        -160.927,99   28.860,01

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset
   Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys      +      0,00      0,00
   Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys       +   345.681,84      0,00
   Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys     -      0,00      0,00
   Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys      -   -41.787,96   -53.419,85
   Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-     0,00     0,00
   Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-     0,00     0,00
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoman lisäys(+)/vähennys(-)          +/-     0,00     0,00
   Liittymismaksujen lisäys(+)/vähennys(-)        +/-  89.671,15  100.568,65
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)        +/-   -9.825,97    523,93
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) kunnalta  +/-     0,00     0,00
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) muilta   +/-     0,00     0,00
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) kunnalta  +/-  -24.349,41   -5.385,21
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) muilta   +/-  -79.363,82   7.790,42
   Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-  130.115,42  -138.382,90
Rahoitustoiminnan nettokassavirta                410.141,25   -88.304,96

Nettokassavirta yhteensä                     249.213,26   -59.444,95

Kassavarojen muutos:

Kassavarat 31.12.                        540.054,95  290.841,69
Kassavarat 1.1.                         290.841,69  350.286,65
Kassavarojen muutos                       249.213,26   -59.444,96
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002                        78


Taulukko 12: VUOKRA-ASUNTOPALVELUN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2002


                        Tilinpäätös 2002               Tilinpäätös 2001

 Liikevaihto                         2.015.035,21                 1.945.459,30
 Valmiiden ja keskener. tuotteiden
 varastojen lisäys(+) tai väh.(-)                   0,00                      0,00
 Valmistus omaan käyttöön                       0,00                      0,00
 Liiketoiminnan muut tuotot                      0,00                      0,00
 Tuet ja avustukset kunnalta                      0,00                      0,00
 Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana       -392.243,55                  -444.019,67
   Varastojen lis.(+) tai väh.(-)       0,00                     0,00
  Palvelujen ostot            -307.877,63     -700.121,18        -217.148,82      -661.168,49
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot           -195.330,90                  -174.444,68
  Henkilösivukulut
   Eläkekulut               -46.228,03                  -41.229,29
   Muut henkilösivukulut         -14.147,56     -255.706,49        -14.246,25      -229.920,22
 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot     -350.826,00                  -340.074,64
  Arvonalentumiset               0,00     -350.826,00           0,00      -340.074,64
 Liiketoiminnan muut kulut                   -331.617,44                   -317.866,32

 Liikeylijäämä (-alijäämä)                   376.764,10                    396.429,63

 Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot                 416,56                   3.167,36
  Rahoitusavustus kunnalta            0,00                     0,00
  Muut rahoitustuotot            5.123,30                   3.095,08
  Kunnalle maksetut korkokulut       -54.335,06                  -25.711,73
  Muille maksetut korkokulut       -421.956,03                  -433.852,43
  Korvaus peruspääomasta             0,00                     0,00
  Muut rahoituskulut               0,00     -470.751,23           0,00      -453.301,72

 Ylijäämä (alijäämä) ennen
 satunnaisia eriä                        -93.987,13                    -56.872,09

 Satunnaiset tuotot ja kulut:
  Satunnaiset tuotot              0,00                     0,00
  Satunnaiset kulut               0,00         0,00          0,00          0,00

 Ylijäämä ennen varauksia                    -93.987,13                    -56.872,09

 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)      0,00                     0,00
 Vapaaehtoisten varausten            0,00                     0,00
 lisäys(-) tai vähennys(+)            0,00         0,00          0,00          0,00

 Tilikauden yli- tai alijäämä                  -93.987,13                    -56.872,09
Vertailu talousarvioon         Toteutuma    Talousarvio   Poikkeama
                       2002       2002

Liikevaihto               2.015.035     2.076.350      -61.315
Liikeylijäämä               376.764      485.420     -108.656
Poistot ja arvonalentumiset        -350.826     -353.490       2.664
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)     -93.987      -22.000      -71.987
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                79


Taulukko 13: VUOKRA-ASUNTOPALVELUN TASE 31.12.2002 VASTAAVAA                  31.12.2002            31.12.2001

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet          0,00               0,00
   Muut pitkävaikutteiset menot      0,00               0,00
   Ennakkomaksut              0,00        0,00      0,00        0,00

 Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet            0,00               0,00
   Rakennukset           9.424.034,30           9.748.976,03
   Kiinteät rakenteet ja laitteet      0,00               0,00
   Koneet ja kalusto            0,00               0,00
   Muut aineelliset hyödykkeet       0,00               0,00
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat         51.603,80    9.475.638,10   25.480,39   9.774.456,42

 Sijoitukset
   Osakkeet ja osuudet           0,00               0,00
   Joukkovelkakirjalainasaamiset      0,00               0,00
   Muut lainasaamiset           0,00               0,00
   Muut sijoitukset            0,00        0,00      0,00        0,00

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

 Valtion toimeksiannot            0,00               0,00
 Lahjoitusrahastojen er.katteet       0,00               0,00
 Muut toimeksiannot             0,00        0,00      0,00        0,00

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet          0,00               0,00
   Keskeneräiset tuotteet         0,00               0,00
   Valmiit tuotteet            0,00               0,00
   Muu vaihto-omaisuus           0,00               0,00
   Ennakkomaksut              0,00        0,00               0,00

 Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset:
  Myyntisaamiset              0,00               0,00
  Lainasaamiset              0,00               0,00
  Muut saamiset              0,00               0,00
  Siirtosaamiset              0,00        0,00      0,00        0,00

   Lyhytaikaiset saamiset:
   Myyntisaamiset          160.645,46            173.288,14
   Lainasaamiset              0,00               0,00
   Muut saamiset              0,00               0,00
   Siirtosaamiset           6.405,54     167.051,00    3.884,00     177.172,14

 Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet           0,00               0,00
  Sijoitukset raham.instrumentt.      0,00               0,00
  Joukkovelkakirjalainasaamiset      0,00               0,00
  Muut arvopaperit             0,00               0,00

 Rahat ja pankkisaamiset                 132.235,88           141.910,72
                            9.774.924,98          10.093.539,28
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                80 VASTATTAVAA                  31.12.2002            31.12.2001

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma                84.093,96             84.093,96
 Liittymismaksurahasto             0,00               0,00
 Arvonkorotusrahasto              0,00               0,00
 Muut omat rahastot               0,00               0,00
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  -200.975,40            -144.103,29
 Tilikauden yli-/alijäämä         -93.987,13    -210.868,57   -56.872,11    -116.881,44

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
 VARAUKSET

 Poistoero                   0,00               0,00
 Vapaaehtoiset varaukset            0,00        0,00      0,00        0,00

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Eläkevaraukset                0,00               0,00
 Muut pakolliset varaukset           0,00        0,00      0,00        0,00

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

 Valtion toimeksiannot             0,00               0,00
 Lahjoitusrahastojen pääomat          0,00               0,00
 Muut toimeksiantojen pääomat         0,00        0,00      0,00        0,00

 VIERAS PÄÄOMA

 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Joukkovelkakirjalainat          0,00               0,00
   Lainat rahoitus -ja vakuutus-
   laitoksilta            2.917.102,34           3.037.295,91
   Lainat julkisyhteisöiltä      6.483.341,42           6.640.600,33
   Lainat muilta luotonantajilta       0,00               0,00
   Saadut ennakot               0,00               0,00
   Ostovelat                 0,00               0,00
   Muut pitkäaikaiset velat          0,00               0,00
   Siirtovelat                0,00   9.400.443,76      0,00  9.677.896,24

 Lyhytaikainen vieras pääoma
  Joukkovelkakirjalainat           0,00               0,00
  Lainat rahoitus -ja vakuutus-
  laitoksilta             144.934,54            170.473,91
  Lainat julkisyhteisöiltä       159.518,04            122.313,35
  Lainat muilta luotonantajilta       0,00               0,00
  Saadut ennakot            60.905,27             40.477,02
  Ostovelat               37.961,54             57.482,46
  Muut lyhytaikaiset velat       60.855,37             13.565,15
  Siirtovelat             121.175,03     585.349,79   128.212,59    532.524,48
                             9.774.924,98          10.093.539,28
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002          81


Taulukko 14: VUOKRA-ASUNTOPALVELUN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2002                                  TP 2002    TP 2001

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
   Liikeylijäämä                     +/-  376.764,10  396.429,63
   Poistot ja arvonalentumiset              +   350.826,00  340.074,64
   Rahoitustuotot ja -kulut               +/-  -470.751,23  -453.301,72
   Satunnaiset erät                   +/-     0,00     0,00
   Muut tulorahoituksen korjauserät           +/-     0,00     0,00
Investoinnit
   Käyttöomaisuusinvestoinnit              -   -52.007,68  -552.485,25
   Rahoitusosuudet investointimenoihin          +      0,00      0,00
   Käyttöomaisuuden myyntituotot             +      0,00      0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta        204.831,19  -269.282,70

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset
   Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys      +      0,00     0,00
   Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys       +      0,00  740.026,88
   Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys     -    -5.220,56   -5.220,55
   Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys      -   -260.566,60  -238.332,71
   Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-     0,00  -117.731,55
   Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-     0,00     0,00
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoman lisäys(+)/vähennys(-)          +/-     0,00     0,00
   Liittymismaksujen lisäys(+)/vähennys(-)        +/-     0,00     0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)        +/-     0,00      0,00
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) kunnalta  +/-     0,00      0,00
   Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) muilta   +/-     0,00      0,00
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) kunnalta  +/-     0,00      0,00
   Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/väh(+) muilta   +/-  10.121,14   -44.961,44
   Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
   lisäys(+)/vähennys(-)                 +/-   41.159,99  -22.046,06
Rahoitustoiminnan nettokassavirta                -214.506,03  311.734,57

Nettokassavirta yhteensä                      -9.674,84  42.451,87

Kassavarojen muutos:

Kassavarat 31.12.                        132.235,88  141.910,72
Kassavarat 1.1.                         141.910,72   99.458,86
Kassavarojen muutos                        -9.674,84  42.451,86
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                  TILINPÄÄTÖS 2002                    82


Taulukko 15: PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY 2002


KAUPUNKI ML. LIIKELAITOKSET     Menojäännös    Lisäykset  Vähennykset     Poistot  Menojäännös
Sisäiset erät eliminoitu         1.1.2002                         31.12.2002


Aineettomat hyödykkeet        294.729,04   71.891,09      0,00  108.607,51   258.012,62
Aineettomat oikeudet         196.374,77   53.817,33      0,00   50.933,26   199.258,84
Muut pitkävaikutteiset menot      98.354,27   18.073,76      0,00   57.674,25    58.753,78


Aineelliset hyödykkeet       40.564.681,81  2.054.683,67   78.875,45  2.429.661,81  40.110.828,22
Maa- ja vesialueet          6.728.662,95     0,00    31.411,18     0,00   6.697.251,77
Rakennukset             23.905.814,35  341.126,65    4.984,35  1.274.709,10  22.967.247,55
Kiinteät rakenteet ja laitteet    8.229.511,09  994.986,18      0,00  731.449,31   8.493.047,96
Koneet ja kalusto          1.516.175,23  359.883,20      0,00  423.503,40   1.452.555,03
Muut aineelliset hyödykkeet      105.785,07      0,00      0,00     0,00   105.785,07
Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat           78.733,12   358.687,64    42.479,92     0,00   394.940,84


Osakkeet ja osuudet         13.827.375,63   31.114,77      0,00  115.113,50  13.743.376,90


Pysyvien vastaavien lainasaamiset      0,00     0,00      0,00     0,00       0,00


PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     54.686.786,48  2.157.689,53   78.875,45  2.653.382,82  54.112.217,74
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA    Menojäännös    Lisäykset  Vähennykset     Poistot  Menojäännös
Ml. sisäiset erät            1.1.2002                         31.12.2002


Aineettomat hyödykkeet        282.887,01   71.891,09      0,00  105.874,75   248.903,35
Aineettomat oikeudet         184.532,74   53.817,33      0,00   48.200,50   190.149,57
Muut pitkävaikutteiset menot      98.354,27   18.073,76      0,00   57.674,25    58.753,78


Aineelliset hyödykkeet       25.913.566,10  1.226.194,38   39.821,41  1.700.412,31  25.399.526,76
Maa- ja vesialueet          6.728.662,95   10.240,70    31.411,18     0,00   6.707.492,47
Rakennukset             13.787.466,40  325.692,59    4.984,35  898.933,61  13.209.241,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet    4.507.674,47  279.116,37      0,00  475.722,72   4.311.068,12
Koneet ja kalusto           769.778,52   278.580,49      0,00  325.755,98   722.603,03
Muut aineelliset hyödykkeet      105.785,07      0,00      0,00     0,00   105.785,07
Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat           14.198,69   332.564,23    3.425,88     0,00   343.337,04


Osakkeet ja osuudet         15.803.445,68   31.114,77      0,00  115.113,50  15.719.446,95


Pysyvien vastaavien lainasaamiset  4.157.865,09     0,00    5.220,56     0,00   4.152.644,53


PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     46.157.763,88  1.329.200,24   45.041,97  1.921.400,56  45.520.521,59
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                  TILINPÄÄTÖS 2002                  83VESIHUOLTOLAITOS          Menojäännös   Lisäykset  Vähennykset    Poistot  Menojäännös
Ml. sisäiset erät            1.1.2002                        31.12.2002


Aineettomat hyödykkeet         11.842,03     0,00      0,00   2.732,76    9.109,27
Aineettomat oikeudet          11.842,03     0,00      0,00   2.732,76    9.109,27
Muut pitkävaikutteiset menot        0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


Aineelliset hyödykkeet       4.902.074,42  797.172,52   39.054,04  378.423,50  5.281.769,40
Maa- ja vesialueet             0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Rakennukset              394.787,05     0,00      0,00  24.949,49   369.837,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet   3.721.836,62  715.869,81      0,00  255.726,59  4.181.979,84
Koneet ja kalusto           746.396,71   81.302,71      0,00  97.747,42   729.952,00
Muut aineelliset hyödykkeet         0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat           39.054,04     0,00   39.054,04     0,00      0,00


Osakkeet ja osuudet             0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


Pysyvien vastaavien lainasaamiset      0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     4.913.916,45  797.172,52   39.054,04  381.156,26  5.290.878,67
VUOKRA-ASUNTOPALVELU        Menojäännös   Lisäykset  Vähennykset    Poistot  Menojäännös
Ml. sisäiset erät            1.1.2002                        31.12.2002


Aineettomat hyödykkeet           0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Aineettomat oikeudet            0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Muut pitkävaikutteiset menot        0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


Aineelliset hyödykkeet       9.774.456,42   52.007,68      0,00  350.826,00  9.475.638,10
Maa- ja vesialueet             0,00                           0,00
Rakennukset             9.748.976,03   25.884,27      0,00  350.826,00  9.424.034,30
Kiinteät rakenteet ja laitteet       0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Koneet ja kalusto              0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Muut aineelliset hyödykkeet         0,00     0,00      0,00     0,00      0,00
Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat           25.480,39   26.123,41      0,00     0,00   51.603,80


Osakkeet ja osuudet             0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


Pysyvien vastaavien lainasaamiset      0,00     0,00      0,00     0,00      0,00


PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     9.774.456,42   52.007,68      0,00  350.826,00  9.475.638,10
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                       84


Taulukko 16: LAINAKANTA 2002


Kaupunki ilman liikelaitoksia  Lainamäärä   Lyhennykset   Nostot            Lainamäärä 31.12.2002
                31.12.2001                    Lyhytaik.   Pitkäaik.   Yhteensä


Nordea Pankki Suomi Oyj     4.632.898,77   518.896,95  2.000.000,00  718.896,94   5.395.104,88  6.114.001,82
Osuuspankit            19.186,04     983,90      0,00    1.106,89     17.095,25     18.202,14
Svenska Handelsbanken      3.689.622,64   714.798,68      0,00   714.798,67   2.260.025,29  2.974.823,96
Sampo Pankki Oyj             0,00      0,00      0,00      0,00       0,00        0,00
Kuntarahoitus Oyj         605.477,00    67.274,00      0,00   67.274,00    470.929,00   538.203,00
Valtiokonttori          274.094,61    8.946,35      0,00    8.959,37    256.188,89   265.148,26
Kuntien eläkevakuutus       16.664,07    16.664,07      0,00      0,00       0,00        0,00
Tilapäislainat          1.140.000,00                     0,00       0,00        0,00


Yhteensä            10.377.943,13  1.327.563,95  2.000.000,00  1.511.035,87   8.399.343,31  9.910.379,18


Kaupunki ml. liikelaitokset   Lainamäärä   Lyhennykset   Nostot            Lainamäärä 31.12.2002
Ilman sisäisiä lainoja     31.12.2001                    Lyhytaik.   Pitkäaik.   Yhteensä


Nordea Pankki Suomi Oyj     4.955.178,43   567.034,68  2.330.000,00  790.590,72   5.927.553,03  6.718.143,75
Osuuspankit            154.802,70    21.437,48      0,00   19.206,04    114.159,18   133.365,22
Svenska Handelsbanken      4.405.196,00   761.609,08      0,00   761.609,07   2.881.977,85  3.643.586,92
Sampo Pankki Oyj          19.442,52    2.960,11      0,00    2.960,11     13.522,30     16.482,41
Kuntarahoitus Oyj        2.672.262,64   98.639,58      0,00   98.639,56   2.474.983,50  2.573.623,06
Valtiokonttori          5.364.490,52   123.780,00      0,00   163.256,86   5.077.453,66  5.240.710,52
Kuntien eläkevakuutus       221.707,02    54.457,58   15.681,84   24.269,52    158.661,76   182.931,28
Tilapäislainat          1.140.000,00                     0,00                 0,00


Yhteensä            18.933.079,83  1.629.918,51  2.345.681,84  1.860.531,88  16.648.311,28  18.508.843,16
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                     85


Taulukko 17: LIIKELAITOSTEN LAINAKANTA 2002


Vesihuoltolaitos       Lainamäärä   Lyhennykset   Nostot          Lainamäärä 31.12.2002
ilman sisäisiä lainoja    31.12.2001                  Lyhytaik.   Pitkäaik.   Yhteensä


Nordea Pankki Suomi Oyj        0,00      0,00  330.000,00  22.000,00    308.000,00   330.000,00
Osuuspankit              0,00      0,00     0,00             0,00        0,00
Svenska Handelsbanken      51.928,02    3.994,46     0,00   3.994,46    43.939,10     47.933,56
Sampo Pankki Oyj           0,00      0,00     0,00             0,00        0,00
Kuntarahoitus Oyj           0,00      0,00     0,00             0,00        0,00
Valtiokonttori            0,00      0,00     0,00             0,00        0,00
Kuntien eläkevakuutus      205.042,95   37.793,51   15.681,84  24.269,52    158.661,76   182.931,28
Tilapäislainat            0,00                   0,00                0,00


Yhteensä            256.970,97   41.787,97  345.681,84  50.263,98    510.600,86   560.864,84


Vuokra-asuntopalvelu     Lainamäärä   Lyhennykset   Nostot          Lainamäärä 31.12.2002
ilman sisäisiä lainoja    31.12.2001                  Lyhytaik.   Pitkäaik.   Yhteensä


Nordea Pankki Suomi Oyj     322.279,66   48.137,73     0,00  49.693,78    224.448,15   274.141,93
Osuuspankit           135.616,66   20.453,58     0,00  18.099,15    97.063,93   115.163,08
Svenska Handelsbanken      663.645,34   42.815,94     0,00  42.815,94    578.013,46   620.829,40
Sampo Pankki Oyj         19.442,52    2.960,11     0,00   2.960,11    13.522,30     16.482,41
Kuntarahoitus Oyj       2.066.785,64   31.365,58     0,00  31.365,56   2.004.054,50  2.035.420,06
Valtiokonttori        5.090.395,91   114.833,65     0,00  154.297,49   4.821.264,77  4.975.562,26
Kuntien eläkevakuutus         0,00                            0,00        0,00
Tilapäislainat            0,00                   0,00                0,00


Yhteensä           8.298.165,73   260.566,59     0,00  299.232,03   7.738.367,11  8.037.599,14
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                     86


Taulukko 18: LAINAKANNAN MUUTOS JA JAKAUMA 2002


Kaupunki ilman liikelaitoksia  Lainamäärä   Lainamäärä    Lainamäärän muutos      %-osuus lainoista
                31.12.2001   31.12.2002      €       %      31.12.2001 31.12.2002


Nordea Pankki Suomi Oyj     4.632.898,77  6.114.001,82   1.481.103,05   31,97      44,64   61,69
Osuuspankit            19.186,04    18.202,14      -983,90    -5,13     0,18     0,18
Svenska Handelsbanken      3.689.622,64  2.974.823,96   -714.798,68   -19,37     35,55   30,02
Sampo Pankki Oyj             0,00      0,00       0,00           0,00     0,00
Kuntarahoitus Oyj         605.477,00    538.203,00    -67.274,00   -11,11      5,83     5,43
Valtiokonttori          274.094,61    265.148,26    -8.946,35     -3,26     2,64     2,68
Kuntien eläkevakuutus       16.664,07       0,00    -16.664,07   -100,00      0,16     0,00
Tilapäislainat          1.140.000,00      0,00  -1.140.000,00   -100,00     10,98     0,00


Yhteensä            10.377.943,13  9.910.379,18   -467.563,95     -4,51    100,00   100,00


Kaupunki ml. liikelaitokset   Lainamäärä   Lainamäärä    Lainamäärän muutos      %-osuus lainoista
                31.12.2001   31.12.2002      €       %      31.12.2001 31.12.2002


Nordea Pankki Suomi Oyj     4.955.178,43  6.718.143,75   1.762.965,32   35,58      26,17   36,30
Osuuspankit            154.802,70    133.365,22    -21.437,48   -13,85      0,82     0,72
Svenska Handelsbanken      4.405.196,00  3.643.586,92   -761.609,08   -17,29     23,27   19,69
Sampo Pankki Oyj          19.442,52    16.482,41    -2.960,11   -15,22      0,10     0,09
Kuntarahoitus Oyj        2.672.262,64  2.573.623,06    -98.639,58     -3,69    14,11   13,90
Valtiokonttori          5.364.490,52  5.240.710,52   -123.780,00     -2,31    28,33   28,31
Kuntien eläkevakuutus       221.707,02    182.931,28    -38.775,74   -17,49      1,17     0,99
Tilapäislainat          1.140.000,00      0,00  -1.140.000,00   -100,00      6,02     0,00


Yhteensä            18.933.079,83  18.508.843,16   -424.236,67     -2,24    100,00   100,00
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002              87


Taulukko 19: VEROTULOT 2001-2002


                           2002     2001   Muutos   Muutos
Kunnallisvero:                     €      €      €     %

  Tilitykset talousarviovuodelta        19.663.406  18.583.126  1.080.280    5,8
  Tilitykset aiemmilta vuosilta         4.330.583  3.649.888   680.695    18,6
  Maksuunpanotilitys               -709.565   -897.840   188.275   -21,0
  Muut erät                       0     -193     193   -100,0

  Kunnallisvero yhteensä            23.284.424  21.334.981  1.949.443    9,1

Yhteisövero:

  Tilitykset talousarviovuodelta        1.325.971  3.835.762  -2.509.791   -65,4
  Tilitykset aiemmilta vuosilta          663.638  1.792.289  -1.128.651   -63,0
  Jako-osuuden oikaisu               1.261   -699.912   701.173  -100,2

  Yhteisövero yhteensä             1.990.870  4.928.139  -2.937.269   -59,6

Kiinteistövero:

  Tilitykset talousarviovuodelta        1.257.141   978.044   279.097    28,5
  Tilitykset aiemmilta vuosilta           6.271   12.131    -5.860   -48,3

  Kiinteistövero yhteensä            1.263.412   990.175   273.237    27,6

Verotulot yhteensä               26.538.706  27.253.295  -714.589    -2,6


Taulukko 20: VEROPROSENTIT 2001-2002


                           2002     2001

Tuloveroprosentti (kunnallisvero)          19,00    18,50

Kiinteisöveroprosentit:

  Yleinen kiinteistövero               0,70     0,70
  Vakituiset asuinrakennukset            0,30     0,30
  Muut asuinrakennukset               0,90     0,90


Taulukko 21: KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET 2001-2002


                           2002     2001   Muutos   Muutos
                                         €     %
  Yleinen valtionosuus              238.819   283.152   -44.333   -15,7
  Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus  8.006.073  7.410.983   595.090    8,0
  Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus    2.143.246  1.973.106   170.140    8,6

  Toiminnalliset valtionosuudet yhteensä    10.388.138  9.667.241   720.897    7,5

  Verotulojen tasaus              2.365.600  2.353.108    12.492    0,5
  Harkinnanvarainen rahoitusavustus           0  1.395.960  -1.395.960  -100,0

  Valtionosuudet yhteensä           12.753.738  13.416.309  -662.571    -4,9
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002                   88Taulukko 22: HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.2002


Ilman työllistämistuella palkattuja   Henkilöstö    %-osuus        Henkilöstö     Muutos
                    31.12.2002               31.12.2001

Yleis- ja taloushallinto             15,0      2,9           15,0      0,0
Maatalous- ja lomatoimi             31,5      6,1           32,5      -1,0
Sosiaalitoimi:
   Kotipalvelu + palveluasuminen       38,0      7,4           40,0      -2,0
   Perhepäivähoito              39,0      7,5           51,0     -12,0
   Päiväkodit                 37,0      7,2           37,0      0,0
   Sosiaalitoimisto              14,5      2,8           13,0      1,5
   Lehtiniemen vanhainkoti          45,0      8,7           45,5      -0,5
   Kehitysvammahuolto             9,5      1,8           9,5      0,0
Sosiaalitoimi yhteensä             183,0     35,4          196,0     -13,0
Koulutoimi:
   Hallinto                  3,0      0,6           3,0      0,0
   Ala-asteet                 81,3     15,7           80,5      0,8
   Esiopetus                  2,4      0,5           3,0      -0,6
   Yläasteet + lukiot             65,3     12,6           65,6      -0,3
   Keskuskeittiöt               10,5      2,0           10,5      0,0
   Siivouskeskus               16,6      3,2           17,8      -1,2
Koulutoimi yhteensä               179,1     34,6          180,4      -1,3
Kansalais- ja musiikkiopisto           10,3      2,0           10,3      0,0
Kirjasto                     8,5      1,6           8,5      0,0
Vapaa-aikatoimi                 13,0      2,5           13,0      0,0
Tekninen toimi:
   Palotoimi                 13,0      2,5           14,0      -1,0
   Muu tekninen toimi             30,0      5,8           34,0      -4,0
   Liikelaitokset               17,0      3,3           16,0      1,0
Tekninen toimi yhteensä             60,0     11,6           64,0      -4,0

Ympäristötoimi                  16,5      3,2           15,0      1,5

YHTEENSÄ                    516,9     100,0          534,7     -17,8

Taulukko 23: TYÖLLISTÄMISTUELLA TYÖLLISTETYT 2002


           Harkinnan- Yhdistelmä-    Oppi-   55-59 v.   Mahku-   Yhteensä    Tukipv:t   Keski-
            var. tuella   tuella  sopimus          projekti                määrin
                pv     pv     pv       pv     pv      pv           hlöä

Tammikuu            394    270       39      146    119     968        23  42,09
Helmikuu            381    280       31      116    115     923        20  46,15
Maaliskuu           417    326       34      85    144    1.006        21  47,90
Huhtikuu            435    312       40      104    154    1.045        22  47,50
Toukokuu            617    311       29      110    183    1.250        23  54,35
Kesäkuu            390    120       40      60    152     762        20  38,10
Heinäkuu            456    124       35      13    107     735        23  31,96
Elokuu             488    205       49      14    135     891        22  40,50
Syyskuu            653    275       52      70    111    1.161        21  55,29
Lokakuu            607    320       41      69    86    1.123        23  48,83
Marraskuu           448    290       37      63    100     938        21  44,67
Joulukuu            453    307       44      45    108     957        22  43,50

Yhteensä v. 2002       5.739  3.140      471      895   1.514    11.759       261  45,05

Yhteensä v. 2001       5.332  4.434      492      753    325    11.336       261  43,43
Yhteensä v. 2000       4.730  6.484      353      46     0    11.613       260  44,67
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                         TILINPÄÄTÖS 2002               89


Taulukko 24: HENKILÖSTÖMENOT 2002


Tuloslaskelman henkilöstömenot:         Ilman liike-   Vesihuolto- Vuokra-asunto-   Yhteensä    V. 2001
                          laitoksia     laitos    palvelu

Palkat ja palkkiot                14.474.349     198.366     196.859   14.869.574  14.561.501
Eläkekulut                    3.560.176      37.157     48.228   3.645.561  3.156.658
Muut henkilösivukulut               1.069.366      24.403     14.148   1.107.917  1.230.043
./. Henkilöstökorvaukset              -183.543      -2.392     -1.529    -187.464   -171.927

Tuloslaskelman henkilöstömenot          18.920.348     257.534     257.706   19.435.588  18.776.275

Taseeseen aktivoidut
investointiosan henkilöstömenot           81.287        0        0    81.287   137.747

Luontoisedut                     60.763        0        0    60.763     57.126

HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ             19.062.397     257.534     257.706   19.577.637  18.971.148


Taulukko 25: TOIMINTATUOTOT JA –KULUT TOIMIELIMITTÄIN 2002


Ulkoiset + sisäiset erät           Toimintatuotot   Toimintakulut  Toimintakate

Keskusvaalilautakunta                 0,00       0,00       0,00
Tarkastuslautakunta                  0,00     12.126,86    -12.126,86
Kaupunginhallitus               1.012.122,86   2.763.959,38  -1.751.836,52
Maaseutulautakunta               1.171.863,57   1.225.149,12    -53.285,55
Sosiaalilautakunta               2.452.848,52   25.755.774,47  -23.302.925,95
Sivistyslautakunta                260.786,81   9.688.466,84  -9.427.680,03
Opistolautakunta                 190.625,25    781.990,83   -591.365,58
Vapaa-ajan lautakunta              126.011,80    696.901,06   -570.889,26
Tekninen lautakunta              3.036.302,23   3.766.247,50   -729.945,27
Ympäristölautakunta               243.042,20    690.281,68   -447.239,48

Kaupunki ilman liikelaitoksia         8.493.603,24   45.380.897,74  -36.887.294,50

Vesihuoltolaitos                1.330.223,45    653.162,19   677.061,26
Vuokra-asuntopalvelu              2.015.035,21   1.287.445,11   727.590,10

Kaupunki ml. liikelaitokset          11.838.861,90   47.321.505,04  -35.482.643,14

Sisäiset erät                 2.273.739,04   2.273.739,04      0,00

Ulkoiset erät (ml. liikelaitokset)       9.565.122,86   49.595.244,08  -35.482.643,14


Taulukko 26: SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 2002


Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei kirjattu
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                90


Taulukko 27: KOKONAISTULOT JA –MENOT 2002


KOKONAISTULOT:                          2002          2001

Varsinainen toiminta
   Toimintatuotot                    9.322.364,76      9.121.748,29
   Verotulot                      26.538.705,98     26.472.680,14
   Valtionosuudet                   12.753.738,00     13.416.308,49
   Korkotuotot                       69.373,71       137.050,05
   Muut rahoitustuotot                  236.969,47       401.169,83
   Satunnaiset tuotot                      0,00          0,00
   Tulorahoituksen korjauserät:
   - Käyttöomaisuuden myyntivoitot            -71.034,32      -117.553,15
                             48.850.117,60     49.431.403,65
Investoinnit
   Rahoitusosuudet investointimenoihin           32.062,87       545.271,28
   Käyttöomaisuuden myyntitulot              109.627,53       255.453,15
                              141.690,40       800.724,43
Rahoitustoiminta
  Antolainasaamisten vähennykset              96.641,89       263.273,79
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys            2.345.681,85      3.221.906,14
  Lyhytaikaisten lainojen lisäys                0,00          0,00
  Oman pääoman lisäykset                  79.430,45       100.568,65
                             2.521.754,19      3.585.748,58
Kokonaistulot yhteensä                  51.513.562,19     53.817.876,66

KOKONAISMENOT:

Varsinainen toiminta
   Toimintakulut                    44.865.235,65     42.559.362,19
   - Valmistus omaan käyttöön               -59.215,06       -42.834,95
   Arvonlisäveron takaisinperintä                0,00      2.040.690,03
   Korkokulut                       769.269,32       943.320,88
   Muut rahoituskulut                   153.273,32       62.909,09
   Satunnaiset kulut                      0,00          0,00
   Tulorahoituksen korjauserät
   +/- Pakollisten varausten muutos            -40.000,00          0,00
   - Käyttöomaisuuden myyntitappiot               0,00          0,00
                             45.688.563,23     45.563.447,24
Investoinnit
   Käyttöomaisuusinvestoinnit              2.159.920,37      4.807.784,34

Rahoitustoiminta
  Antolainasaamisten lisäykset               1.952,00       38.337,43
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys           1.629.918,52      1.730.295,93
  Lyhytaikaisten lainojen vähennys           1.140.000,00       60.000,00
  Oman pääoman vähennykset                   0,00          0,00
                             2.771.870,52      1.828.633,36
Kokonaismenot yhteensä                  50.620.354,12     52.199.864,94

Kokonaistulo = ulkoisen varsinaisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet


Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002                   91


Taulukko 28: TAKAUSVASTUUT 31.12. 2002


                                            Annettu     Jäljellä
Konserniyhteisöt:         Lainanantaja       Lainan numero        takaus

Keuruun Lämpö Oy          Keuruun Op.        476210-82009505     672.751,71      0,00
Keuruun Voima Oy          Nordiska Invest.bank.   L 94/1         1.345.503,41      0,00
Keuruun Voima Oy          If Vahinkovakuutusyhtiö  10-1084231        399.446,33   63.070,45
Kiinteistö Oy Linturaitti     Kuntien eläkevakuutus   9560154         100.912,76   58.213,20
Keulink Kiinteistöt Oy       Sampo           800503-1908156     1.513.691,34  1.392.112,96
Keulink Kiinteistöt Oy       Nordea          105020-6031978      999.036,00   999.036,00
Keulink Kiinteistöt Oy       Handelsbanken       313130-7092257      336.375,85   260.579,00
Keulink Kiinteistöt Oy       Handelsbanken       313130-7369879      672.751,71   594.720,39

Konserniyhteisöt yhteensä 31.12.2002                        6.040.469,11  3.367.732,00

Muut yhteisöt:

Keuruun Kuljetus Oy        Nordea          216015-72541       62.229,53   19.448,57
Keski-Suomen Näkövamm. ry     Ilmarinen         V41682K          26.846,33   13.563,63
Lomakoti Kouluranta        Varma-Sampo        E 6437-3          7.736,64    3.565,94
Keuruun Vanhaintukisäätiö     OIP            599003-89812695     370.013,44   340.412,36
Lapinperän vesiosuuskunta     Keuruun Op.        476210-82028521      84.093,96   64.471,99
Asunta Kaleton vesiosuusk.     Sampo           800509-2133865      75.684,57   63.860,96
Asunta Kaleton vesiosuusk.     Sampo           80050-2123493       23.546,31   21.864,43
Pappilan Juusto Oy         Keuruun Op.        476210-82027705      33.637,59   25.228,19
Orasenniemen vesiosuusk.      Keuruun Op.        476210-82041490      50.456,38   43.945,89
Ristin Voitto ry          Nordea          105020-6038304     1.009.127,00  1.009.127,00

Muut yhteisöt yhteensä 31.12.2002                          1.743.371,75  1.605.488,96

Takausvastuut yhteensä 31.12.2002                          7.783.840,86  4.973.220,96

Edellä mainituista takausvastuista vuonna 2002 annetut:                   0,00      0,00


Taulukko 29: HUOLLETTAVIEN VARAT JA PÄÄOMAT 31.12.2002


Elatustukisaamiset 31.12.2002                        2002     2001

Kunnalle tilitettävää elatustuen korvausta              645.283,00   612.450,64
Lapsille tilitettävää elatusapua                   77.512,00    77.996,17

Yhteensä                               722.795,00   690.446,81

Huollettavien varat ja pääomat 31.12.2002

Eläkkeiden selvittelytili                       21.712,68    20.323,33
Muut huollettavien varat ja pääomat                  3.690,45    4.101,81

Huollettavien varat ja pääomat yhteensä                25.403,13    24.425,14
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                     92


Taulukko 30: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT


TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaisena vähennettynä rahoitusosuuksilla ja suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Osakkeiden tasearvoihin on tehty 113.115,50 €:n arvonalennukset, jotka on kohdistettu pääosin
seuraavien yhtiöiden osakkeisiin: Keuruun Matkailu Oy 83.093,96 € ja Kiinteistö Oy Linturaitti 28.985,78 €

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintahinnan mukaisena

Rahoitusomaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuus on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tulos ja tase ovat vertailukelpoisia edellisvuoteen. Taseen ja konsernitaseen vertailulukuja vuodelta 2001 on korjattu
eräiden, vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen havaittujen virheiden osalta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilikauden tietojen kanssa

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
Ei ole

Valuuttamääräiset erät
Valuuttamääräisiä saatavia tai velkoja ei ole

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT:

Toimintatuotot toimielimittäin
Ks. taulukko 25 sivulla 88.

Selvitys verotulojen oikaisusta

Verovuotta 2001 koskevien yhteisöverojen jako-osuuksien muutoksista aiheutuneet tilitysten oikaisut
on vuoden 2002 tilinpäätöksessä huomioitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaan
seuraavasti:

Kertynyt ja tilitysten perusteella kirjattu yhteisövero              1.989.610
Jako-osuuksien muutosten vuoksi tehty oikaisu verovuodelta 2001            1.261

Vuodelle 2002 kirjattu yhteisövero yhteensä                    1.990.871

Verotuloista tarkempi erittely taulukossa 19 sivulla 86.

Satunnaiset erät
Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei ole kirjattu

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta, josta on vähennetty rahoitusosuudet.

Poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät:

Atk-ohjelmistot                  5 v.    Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot           3 v.    Tasapoisto
Rakennukset                    15-40 v.  Tasapoisto
Kadut, tiet, torit ja puistot           20 v.   Tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet        15-20 v.  Tasapoisto
Koneet ja kalusto                 3-12 v.  Tasapoisto
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                93


Pakollisten varausten muutokset
Muodostettu 40.000 € varaus kattamaan kaatopaikan sulkemisesta myöhemmin aiheutuvia kustannuksia.
varausta kerrytetään tulevina vuosina.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja –tappiot
Kaikki myyntivoitot (71.034,32 €) on kirjattu toimintatuottoihin. Myyntitappioita ei syntynyt.

Rahoitustuotot ja –kulut

Muihin rahoitustuottoihin kirjatut osingot         2002       2001

Keuruun Sähkö Oy:ltä                  161.977     161.965
Koillis-Satakunann Sähkö Oy:ltä             38.152     60.790
Novogroup Oyj:ltä                      345       173
Neomarkka Oyj:ltä                       8        8
Suomen Asiakastieto Oy:ltä                 120       101
Muut                             18
Yhteensä                        200.620     223.037

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Arvonkorotukset
Ei ole

Aktivoidut korkomenot
Ei aktivoitu

Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti eriteltynä
Ks. taulukko 15 sivulla 81.

Saamiset:                                 Lyhyt-      Pitkä- Yhteensä
                                    aikaiset     aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä:
      Myyntisaamiset                        49.527        0    49.527
      Lainasaamiset                         82.357     210.505   292.862
      Muut saamiset                           0        0      0
      Siirtosaamiset                         2.743        0    2.743

Saamiset kuntayhtymiltä:
     Myyntisaamiset                         28.765         0  28.765
     Lainasaamiset                            0         0     0
     Muut saamiset                            0         0     0
     Siirtosaamiset                                     0     0

Saamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä:
     Myyntisaamiset                            0        0    0
     Lainasaamiset                             0        0    0
     Muut saamiset                             0        0    0
     Siirtosaamiset                            0        0    0


Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät:
Ei ole
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002            94


Oma pääoma:

                                        2002    2001

      Peruspääoma 1.1.                       37.446.231  37.446.231
      Lisäykset tilikaudella                        0       0
      Vähennykset tilikaudella                       0       0
      Peruspääoma 31.12.                      37.446.231  37.446.231

      Liittymismaksurahasto 1.1                    134.462    33.894
      Lisäykset tilikaudella                     224.134   100.569
      Vähennykset tilikaudella                    -144.703      0
      Liittymismaksurahasto 31.12.                  213.893   134.462

      Arvonkorotusrahasto 1.1.                       0      0
      Lisäykset tilikaudella                        0      0
      Vähennykset tilikaudella                       0      0
      Arvonkorotusrahasto 31.12.                      0      0

      Muut omat rahastot                          0      0
      1.1.
      Lisäykset tilikaudella                        0      0
      Vähennykset tilikaudella                       0      0
      Muut omat rahastot 31.12.                       0      0

      Ylijäämä 1.1.                        -1.746.378  -2.995.571
      Lisäykset tilikaudella                     547.912   1.249.193
      Vähennykset tilikaudella                              0
      Ylijäämä 31.12.                       -1.198.466  -1.746.378

      Oma pääoma yhteensä 31.12                  36.461.658  35.834.315

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velan osat, jotka erääntyvät maksettavaksi 1.1.2008 tai sen      2002     2001
jälkeen (vuoden 2001 osalta 1.1.2007 tai sen jälkeen)

      Joukkovelkakirjalainat                        0       0
      Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta            5.829.897   5.596.382
      Lainat julkisyhteisöiltä                   4.770.815   4.875.544
      Lainat muilta luotonantajilta                     0       0
      Saadut ennakot                            0       0
      Ostovelat                               0       0
      Muut pitkäaikaiset velat                       0       0
      Siirtovelat                              0       0
      Yhteensä                           10.600.712   10.471.926

Pakolliset varaukset
Muodostettu 40.000 € varaus kattamaan kaatopaikan sulkemisesta myöhemmin aiheutuvia kustannuksia.
Varausta kerrytetään tulevina vuosina.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                     TILINPÄÄTÖS 2002             95


Velkojen erittely

Velkojen erittely:                        Lyhyt-    Pitkä-  Yhteensä
                                aikaiset   aikaiset

Velat tytäryhteisöille:
      Saadut ennakot                      0       0      0
      Ostovelat                     151.705       0   151.705
      Muut velat                        0       0      0
      Siirtovelat                       0       0      0

Velat kuntayhtymille:
      Saadut ennakot                      0       0      0
      Ostovelat                      872.680       0   872.680
      Muut velat                        0       0      0
      Siirtovelat                        0       0      0

Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille:
      Saadut ennakot                       0      0     0
      Ostovelat                         0      0     0
      Muut velat                         0      0     0
      Siirtovelat                        0      0     0


Sekkilimiitti
Mäntän seudun osuuspankki 168.188 €; ei käytetty tilikauden aikana.

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasing-vastuiden yhteismäärä 31.12.2002
66.934 € (31.12.2001: 89.170 €)

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

                                 2002     2001
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset
      Alkuperäinen pääoma                6.040.469   6.040.469
      Jäljellä oleva pääoma               3.367.732   4.150.797

Takausvastuut eritelty taulukossa 28 sivulla 90.
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                        TILINPÄÄTÖS 2002                     96


Taulukko 31: KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2002


                  100,00 %   Asunto Oy    33,33 %   Keuruun
                         Puskuri         Jäähalli Oy *)
                         (tytäryht.)        (tytäryht.)

Tytäryhtiö = yhtiö, jossa
Keuruun kaupungilla on
määräysvalta joko omis-            Kiinteistö Oy        Kiinteistö Oy         Asunto Oy
tuksen kautta tai muulla
                        Kurkihaka          Linturaitti         Korpiruoho
perusteella, kuten esimer-
kiksi yhtiöjärjestyksessä            (tytäryht.)         (tytäryht.)          (tytäryht.)
olevan määräyksen mukaan

                        100,00 %              100,00%   93,40 %                           KEURUUN KAUPUNKI
                              Ml. liikelaitokset
                         (Vesilaitos ja vuokra-asuntopalvelu)
                         64,20 %          92,90 %
           99,01 %          Keulink Oy          Keuruun           Keuruun
                        Sähkö Oy **)        Matkailu Oy
           (tytäryht.)         (emoyhtiö)         (tytäryht.)

           10,18 %
     89,82 %                100,00%           **) yhdistelty
           Keulink                         alakonsernina
          Kiinteistöt Oy                60,00 %
           (tytäryht.)
                         Keuruun    40,00 %   Keuruun
                        Lämpö Oy **)        Voima Oy **)
                        (tytäryht.)         (tytäryht.)

                        100,00 %                   *) Keuruun Jäähalli Oy
                                               on kaupungin
                        Kurenkoski                  määräysvallassa
                          Oy **)                  yhtiöjärjestyksen
                                               määräyksen perusteella
                         (tytäryht.)

Kuntayhtymät:                               Osuus perus-
                                      pääomasta %
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri                           4,38
Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä                   82,28
Suojarinteen kuntayhtymä                              4,84
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä                           4,18
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä                17,83
Keski-Suomen liitto                                4,60
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                   TILINPÄÄTÖS 2002                97


Taulukko 32: KONSERNITASE


 VASTAAVAA                  31.12.2002             31.12.2001

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet        391.804,77             517.683,67
   Konserniliikearvo         151.917,61             198.661,73
   Muut pitkävaikutteiset menot    333.287,11             435.407,45
   Ennakkomaksut            2.897,36     879.906,85    45.205,73   1.196.958,58

 Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet        6.992.069,05            7.035.402,49
   Rakennukset           36.229.953,12           37.239.757,52
   Kiinteät rakenteet ja laitteet  14.906.236,87           14.470.618,58
   Koneet ja kalusto         4.867.318,77            4.978.723,49
   Muut aineelliset hyödykkeet     141.323,34             145.823,86
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat         656.150,78   63.793.051,93   420.533,14  64.290.859,08

 Sijoitukset
   Osakkuusyhteisösakkeet       120.517,91             82.703,70
   Muut osakkeet ja osuudet     2.045.231,13            2.142.152,39
   Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
   Muut lainasaamiset            0,00                0,00
   Muut sijoitukset             0,00   2.165.749,04       0,00  2.224.856,09

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

 Valtion toimeksiannot         1.590.145,76            1.809.642,07
 Lahjoitusrahastojen er.katteet     393.323,44             393.186,10
 Muut toimeksiannot            22.445,18   2.005.914,38    21.230,49  2.224.058,66

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet        920.798,30             863.754,81
   Keskeneräiset tuotteet        5.380,42                0,00
   Valmiit tuotteet          45.796,17             56.471,41
   Muu vaihto-omaisuus           0,00                0,00
   Ennakkomaksut            1.705,12     973.680,01    3.407,01     923.633,23

 Saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset:
  Myyntisaamiset              0,00                0,00
  Lainasaamiset            150.198,52             236.515,00
  Muut saamiset            84.642,24             82.807,11
  Siirtosaamiset              0,00     234.840,76      0,00     319.322,11

   Lyhytaikaiset saamiset:
   Myyntisaamiset          3.625.941,30            3.741.836,31
   Lainasaamiset            60.310,36             64.714,80
   Muut saamiset            986.005,81            1.318.551,97
   Siirtosaamiset          2.442.462,43   7.114.719,90   2.304.570,79  7.429.673,87

 Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet            0,00                0,00
  Sijoitukset raham.instrumentt.   293.572,72             360.374,51
  Joukkovelkakirjalainasaamiset       0,00                0,00
  Muut arvopaperit             0,00     293.572,72      0,00     360.374,51

 Rahat ja pankkisaamiset                 4.874.534,53           3.848.813,35
                            82.335.970,12          82.818.549,48
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                    TILINPÄÄTÖS 2002                98 VASTATTAVAA                  31.12.2002             31.12.2001

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma              38.720.709,94           38.565.010,11
 Osuus kuntayhtymien oman
 pääoman lisäyksestä            374.202,59              1.026,04
 Liittymismaksurahasto           174.701,30             95.270,85
 Arvonkorotusrahasto            22.910,56             22.910,56
 Muut omat rahastot            105.342,04            1.001.652,60
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  -5.435.177,35           -6.784.831,09
 Tilikauden yli-/alijäämä         624.958,41   34.587.647,49    739.408,36  33.640.447,43

 VÄHEMMISTÖOSUUDET                      729.254,25             686.283,96

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
 VARAUKSET

 Poistoero                4.772.583,45            4.626.557,05
 Vapaaehtoiset varaukset          424.703,02   5.197.286,47    350.020,61  4.976.577,66

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Eläkevaraukset               3.005,05              3.636,58
 Muut pakolliset varaukset        267.211,67     270.216,72   201.451,61     205.088,19

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

 Valtion toimeksiannot          1.525.094,54            1.748.760,10
 Lahjoitusrahastojen pääomat        372.689,02             432.667,30
 Muut toimeksiantojen pääomat        25.755,82   1.923.539,38    24.511,16  2.205.938,56

 VIERAS PÄÄOMA

 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Joukkovelkakirjalainat           0,00                0,00
   Lainat rahoitus -ja vakuutus-
   laitoksilta            16.214.298,18           16.143.342,78
   Lainat julkisyhteisöiltä      6.242.780,16            6.508.939,20
   Lainat muilta luotonantajilta        0,00                0,00
   Saadut ennakot            236.846,60             125.644,42
   Ostovelat                  0,00                0,00
   Muut pitkäaikaiset velat      5.449.406,83            5.440.935,94
   Siirtovelat                     28.143.331,77       0,00  28.218.862,34

 Lyhytaikainen vieras pääoma
  Joukkovelkakirjalainat            0,00            750.000,00
  Lainat rahoitus -ja vakuutus-
  laitoksilta             1.970.006,48            2.150.931,55
  Lainat julkisyhteisöiltä        187.526,96             180.376,85
  Lainat muilta luotonantajilta        0,00                0,00
  Saadut ennakot             73.266,74             55.469,84
  Ostovelat              3.450.376,65            3.336.776,01
  Muut lyhytaikaiset velat       1.494.025,42            2.010.724,98
  Siirtovelat             4.309.491,79   11.484.694,04   4.401.072,11  12.885.351,34
                             82.335.970,12          82.818.549,48


 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT                    2002                2001

   Omavaraisuusaste-%                      48,83               46,78
   Konsernin lainakanta €                 24.614.612             25.733.590
   Konsernin lainat €/asukas                  2.137               2.199
   Konsernin lainasaamiset €                 210.509              301.230
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                      TILINPÄÄTÖS 2002                       99


Taulukko 33: KONSERNITASEEN LIITETIEDOTYhdistelyperiaatteet:

Kaupungin ja tytäryhteisöjen välinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Alipariarvolla
on lisätty osakkeiden arvoa ja peruspääomaa. Ylipariarvolla on vähennetty osakkeiden arvoa ja edellisten
tilikausien ylijäämää. Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin
omasta pääomasta. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu kaupungin
poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhtiöiden edellisten tilikausien
voittoa vähentämällä.

Konserniin yhdistetyt yhteisöt, joissa kaupungilla on yksin tai tytäryhteisönsä kautta enemmistö tai
määräysvalta:
                           Osakepääoma/     Kaupungin Kaupungin        Tilikauden
                            peruspääoma       osuus   omistus-         tulos
                                             osuus %
Keuruun kaupunki (ml. liikelaitokset)           37.446.231    37.446.231   100,00        547.912
Keulink Oy                          203.844     201.826    99,01        18.107
Keulink Kiinteistöt Oy                    196.275     179.457    91,43        15.507
Keuruun Sähkö Oy (konserni)                 252.282     161.965    64,20        571.625
Keuruun Matkailu Oy                    1.166.340    1.083.530    92,90       -113.146
Keuruun Jäähalli Oy                     151.369      50.456    33,33         1.627
Asunto Oy Korpiruoho                       3.364     3.142    93,40          19
Kiinteistö Oy Linturaitti                   42.047     42.047   100,00           0
Kiinteistö Oy Kurkihaka                    87.122     87.121   100,00           0
Asunto Oy Puskuri (yhdistelty v. 2001 tiedoilla)         6.728     6.728   100,00

Kuntayhtymät:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri               47.956.215  2.100.718,98      4,38     -922.777
Keuruun-Multian terveydenhuollon ky.             3.948.515    3.248.838     82,28     -352.860
Suojarinteen kuntayhtymä                   3.393.458     164.243      4,84     -537.348
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen ky.          3.279.665     584.860     17,83        130
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä               10.810.351     451.873      4,18     1.698.439
Keski-Suomen liitto                     1.249.435     57.474      4,60         0

Laskennalliset verovelat

Konsernin vapaaehtoisia varauksia vastaavat laskennalliset verovelat 31.12.2002 olivat 1.275.557,34 €.

Taulukko 34: KONSERNIN TAKAUSVASTUUT 31.12.2001= kaupungin ja muiden konserniyhteisöjen antamat takaukset ja muut vastuut konserniin
kuulumattomien yhteisöjen puolesta

Muut yhteisöt:          Lainanantaja       Takaaja         Annettu takaus       Jäljellä

Keuruun Kuljetus Oy        Nordea          Keuruun kaupunki       62.229,53     19.448,57
Keski-Suomen Näkövamm. ry     Ilmarinen        Keuruun kaupunki       26.846,33     13.563,63
Lomakoti Kouluranta        Varma-Sampo       Keuruun kaupunki        7.736,64      3.565,94
Keuruun Vanhaintukisäätiö     OIP           Keuruun kaupunki       370.013,44     340.412,36
Lapinperän vesiosuuskunta     Keuruun Op.       Keuruun kaupunki       84.093,96     64.471,99
Asunta Kaleton vesiosuusk.    Sampo          Keuruun kaupunki       75.684,57     63.860,96
Asunta Kaleton vesiosuusk.    Sampo          Keuruun kaupunki       23.546,31     21.864,43
Pappilan Juusto Oy        Keuruun Op.       Keuruun kaupunki       33.637,59     25.228,19
Orasenniemen vesiosuusk.     Keuruun Op.       Keuruun kaupunki       50.456,38     43.945,89
Ristin Voitto ry         Nordea          Keuruun kaupunki      1.009.127,00    1.009.127,00

Takaukset 2 yritykselle                  Keulink Oy            50.456     27.669,29

Konsernin takausvastuut 31.12.2002                          1.793.828,13    1.633.158,25
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002             100


Taulukko 35: LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTAKirjanpitokirjat:

        Tasekirja                 Käyttöomaisuuskirjanpito
        Tase-erittelyt               Palkkaluettelot
        Päiväkirja                 Laskutuspäiväkirjat
        Pääkirja

Tositelajit:
        Kaupunki ilman liikelaitoksia:
        001 Taseen alkusaldot              603  Asuinhuoneistojen vuokrat
        002 Muistiotositteet               604  Sosiaalitoimen laskutus
        005 Kanttiinin tilit               606  Liikehuoneistojen vuokrat
        006 Pegasos-antolainat              607  Tekninen palvelukeskus
        007 Kustannuslaskennalliset erät/alv       609  Työ- ja toimintakeskus
        034 Avaussaldojen siirto             610  Jätehuollon laskutus
        101 Ostoreskontran maksut            611  Kaavoitus- ja mittaustoimisto
        151 Myyntireskontran viitteet          612  Lomituspalvelumaksut
        201 Rahatili-istunto               613  Sivistystoimen laskutus
        202 Rahatili-istunto 2              614  Virkaholhoojan laskut
        203 Rahatili-istunto 3              615  Pelastustoimen laskutus
        204 Rahatili-istunto/anteeksiantolainat     616  Kansalaisopiston laskutus
        301 Kuukausipalkat                617  Venepaikat
        302 Tuntipalkat                 618  Rakennusvalvonnan laskutus
        303 Luottamustoimipalkat             619  Vapaa-aikatoimen laskutus
        304 Eläkkeet, sosiaalietuudet          621  Uimahallin laskutus
        395 Ei ennakkoperintärek./yksityiset       623  Yl.terveydenhuollon laskutus
        399 Ei ennakkoperintärek./yhtiöt         624  Vammaishuollon laskutus
        400 Sosiaalityö                 628  Vanhainkodin muut laskut
        401 Talouspalvelut                629  Sosiaalitoimen asunnot
        402 Tekniset palvelut              631  Opistolaskutus/Hellewi
        403 EU-projektit                 640  Tilapalvelun laskutukset
        404 Sosiaalitoimi                649  Kosrkolaskut
        405 Ottolainat                  654  Päivähoitolaskutus
        406 Muut maksut                 682  Vanhustenhuolto
        501 Sosiaalityö                 703  Päivähoitolaskutus
        550 Välitystilit/sisäinen            704  Vanhustyölaskutus
        601 Talouspalvelun laskutus           999  Yli-/alijäämän kirjaus
        602 Työpaikkaruokailu

        Vesilaitos:

        001  Taseen alkusaldot             203  Rahatili-istunto/käteiskassa
        002  Muistiotositteet              301  Kuukausipalkat
        100  Ostoreskontran palauteaineisto       400  Ostolaskut
        150  Myyntireskontran viitteet         601  Yleislaskutus
        201  Rahatili-istunto              643  Vesilaskutus
        202  Rahatili-istunto/myntti          999  Yli-/alijäämän kirjaus

        Vuokra-asuntopalvelu:

        1-9999    Kiinteistökohtaiset tositenumerosarjat
        10000-19999 Yhteiset tositenumerosarjat
        30000-39999 Hallinnon tositenumerosarjat
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI                       TILINPÄÄTÖS 2002               101
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Keuruulla 31.3.2003 KEURUUN KAUPUNGINHALLITUS
 Pertti Pänkäläinen, I varapuheenjohtaja             Johanna Teiskonen, II varapuheenjohtaja
 Päivi Harjula, jäsen                       Leo Houhala, jäsen
 Markku Ritola, jäsen                       Vuokko Salminen, jäsen
 Arto Tulonen, jäsen                       Asta Laulainen, varajäsen
 Antero Pohjonen, varajäsen                    Timo Louna, kaupunginjohtajaTILINTARKASTUSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta
 on tänään annettu kertomus. Keuruulla ____.____.2003 Oy Audiator Ab
 JHTT-yhteisö
 Jarmo Jäspi
 tilintarkastaja JHTT
Kaupunginhallitus 31.3.2003
KEURUUN KAUPUNKI       TILINPÄÄTÖS 2002  102
Kaupunginhallitus 31.3.2003

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:91
posted:11/25/2011
language:Finnish
pages:104