RENDAS PAGASTA PADOMES

Document Sample
RENDAS PAGASTA PADOMES Powered By Docstoc
					           RENDAS PAGASTA PADOMES
             SĒDES PROTOKOLS
                Nr.9

Rendā                        2008. gada 31. jūlijā
Sēdi sāk 13.30 un beidz 14.30.
Darba kārtība:
  1. Informācija par budţeta izpildi.
  2. Par budţeta grozījumiem.
  3. Par naudas izlietojumu sociālo pabalstu nodrošināšanai no
    pamatbudţeta piešķirtajiem līdzekļiem apstiprināšanu.
  4. Ēku – būvju īpašuma noteikšana un adreses piešķiršana.
  5. Par pagasta padomes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
  6. Par līguma slēgšanu.
  7. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabaliem.
  8. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
  9. Par pieslēgšanos Rendas ciema kanalizācijas sistēmai.
  10. Par maksas samazinājumu izpērkamai zemei.
  11. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
  12. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
  13. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parādiem.
  14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
    „Kauliņciems”, Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā.
  15. Par zemes ierīcības projektu.
  16. Par Rendas pagasta iedzīvotāju sociālo aprūpi.
  17. Par līguma slēgšanu.
  18. Par maksas samazinājumu izpērkamai zemei.
Sēdē piedalās deputāti:
I.Freiberga, I.Sarma, I.Valtmane, E.Bušers, V.Kancāns, J.Daģis
Nepiedalās attaisnojošu iemeslu (slimības) dēļ: Ē.Muša
Sēdē piedalās:
Rendas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja     A.Grīna
Rendas kultūras nama vadītāja           A.Guļevska
Rendas bibliotēkas vadītāja            I.Šarkovska
Pagasta padomes galvenā grāmatvede         I.Sarma
Komunālās un labiekārtošanas nodaļas vadītāja      D.Bergmane
Sēdi vada padomes priekšsēdētāja I.Freiberga
Protokolē sekretāre L.Rudovska

Sēdes vadītāja lūdz iekļaut dienas kārtībā 19. punktu.
Vienbalsīgi tiek apstiprināta sēdes dienas kārtība, iekļaujot punktu
  19. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu.
                    1.&
             Informācija par budžeta izpildi
                 (I.Freiberga)
      Sēdes vadītāja dod vārdu pagasta padomes galvenai
grāmatvedei, kura informē deputātus par pamatbudţeta izpildi uz 2008. gada
31. jūliju. Ieņēmumi izpildīti – 56% apmērā, izdevumi – 55,5% apmērā,
budţeta ekonomija 0,5%, kas naudas izteiksmē ir Ls 7709,-.
Informāciju deputāti pieņem zināšanai.
                    2.&
              Par budžeta grozījumiem
                  (I.Freiberga)
    Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 82.1 panta 2.p.,
46.pantu, LR likumu “Par pašvaldību budţetiem “, pagasta padome, atklāti
balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
  1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2008 „Grozījumi saistošajos
    noteikumos Nr. 1/2008 Rendas pagasta padomes pamatbudţets 2008.
    gadam”:
     - samazināt budţeta līdzekļu atlikumu un palielināt izdevuma daļu
     pārvaldei     – kods 2515 – Ls 4500,- (dabas resursu nodokļu
     izmaksai))
     - samazināt budţeta līdzekļu atlikumu un palielināt izdevumu daļu
    kods - 5239 - Ls 5000,- (bibliotēkai mēbeļu iegādei));
     - samazināt mērķdotācijas, sakarā ar iestāšanos novadā, līdzekļu
    atlikumu par Ls 5000,00
    - palielināt izdevumu daļu kods 2244 - Ls 5000,- (Rendas ciema
    katlumājas jumta remontam).
Deputāts Jānis Daģis nokavēja jautājuma izskatīšanu un tādēļ balsojumā
nepiedalās.
                    3.&
     Par naudas izlietojumu sociālo pabalstu nodrošināšanai no
      pamatbudžeta piešķirtajiem līdzekļiem apstiprināšanu
                  (I.Freiberga)
    Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.1/2005 “Par sociālās
  palīdzības sniegšanu Rendas pagasta iedzīvotājiem” un saskaņā ar
  likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, pagasta padome, atklāti
  balsojot
  “par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, I.Sarma, J.Daģis, I.Freiberga,
  “pret”- nav,
  “atturas”-nav,
  nolēma:
  1. Apstiprināt pārskatu par naudas izlietojumu sociālo pabalstu
    nodrošināšanai no pamatbudţeta piešķirtajiem līdzekļiem 2008. gada
    jūnija mēnesī
     Ls 371,82.
                    4.&
      Ēku – būvju īpašuma noteikšana un adreses piešķiršana
              (I.Freiberga, I.Valtmane)
    Ņemot vērā to, ka pašvaldības īpašumā ir nodotas ēkas Rendas
pagasta „Illītes” – ambulance, dzīvojamā māja „Novadnieki” (pārņemta no
Kuldīgas virsmeţniecības) un nepabeigtā būve – dzīvojamā māja „Ķesteri”
(pārņemta no paju sabiedrības „Renda), kuras atrodas uz citu īpašnieku
zemes, ir nepieciešams noteikt ēku – būvju īpašumu un jānosaka adreses
minētajām ēkām.
    Saskaņā ar     likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā” 35. pantu, MK noteikumu Nr. 384 „Adresācijas noteikumu” 7.5
punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, pagasta padome,
atklāti balsojot
    „par” – I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma,
I.Freiberga,
    „pret”- nav,
    „atturas”- nav,
nolēma:
  1. Noteikt ēku – būvju īpašumu „Illītes” ar aptuveno platību 95,1
    kvadrātmetri un noteikt adresi: Kuldīgas rajons, Rendas pagasts,
    Renda, Kuldīgas iela, Illītes, LV-3319.
  2. Noteikt ēku – būvju īpašumu „Novadnieki” ar aptuveno platību 864
    kvadrātmetri un noteikt adresi: Kuldīgas rajons, Rendas pagasts,
    Novadnieki, LV-3319.
  3. Mainīt nosaukumu nepabeigtās celtniecības būvei – dzīvojamai mājai
    „Ķesteri” uz „Dīķi”, noteikt ēku - būvju īpašumu „Dīķi” ar aptuveno
    platību 210,9 kvadrātmetri un noteikt adresi: Kuldīgas rajons, Rendas
    pagasts, Dīķi, LV-3319.
                     5.&
       Par pagasta padomes priekšsēdētājas atvaļinājumu
                   (I.Sarma)
Jautājuma izskatīšana ar rīkojumu uzdota deputātam Indulim Sarma.
    Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 1. panta 6. punktu un 11. panta pirmo daļu un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 14.` pantu, kurš nosaka, ka
„amatpersonas par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā” un Rendas pagasta padomes nolikuma 69.
punktu, kurš nosaka, ka „ja kāds no deputātiem nepiedalās balsojumā par
kādu lēmuma projektu, tas savu lēmumu paziņo pirms balsojuma
uzsākšanas”, Rendas pagasta padomes deputāte I.Freiberga paziņo, ka
nepiedalās lēmuma pieņemšanā, jo jautājums skar personīgās intereses.

    Pamatojoties uz pagasta padomes priekšsēdētājas I. Freibergas
iesniegumu 21.07.2008., un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 25. pantu,
pagasta padomes nolikumu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
  1. Apstiprināt pagasta padomes priekšsēdētājas Intas Freibergas,
    personas kods -------, atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas no 2008.
    gada 04. augusta līdz 2008. gada 17. augustam.
                    6.&
               Par līguma slēgšanu
                  (I.Freiberga)
    Pamatojoties uz veikto cenu aptauju par Rendas ciema katlu mājas
jumta renovāciju un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
  1. Apstiprināt 2008. gada 14. jūlija Rendas pagasta padomes Iepirkumu
    komisijas protokolu cenu aptaujai Nr.17.
  2. Slēgt līgumu par Rendas ciema katlu mājas jumta renovācijas darbu
    veikšanu ar SIA „NovaSafs”, reģistrācijas Nr. LV51203025781, par
    kopējo līguma cenu LVL 4994,60.
  3. Naudas līdzekļus paredzēt no dotācijas infrastruktūras attīstībai sakarā
    ar iestāšanos Kuldīgas novadā.
                    7.&
      Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabaliem
              (I.Freiberga, I.Valtmane)
    Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 17.06.2008. izdotiem noteikumiem Nr. 453 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
  1. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie zemes
    gabali, uz kuriem atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves,
    nav izmantojami zemes reformas pabeigšani un ir ierakstāmi
    zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:
  1) zemes vienība (Dzintari) ar kadastra apzīmējumu 62800 070 0203 0,3
    ha platībā;
  2) zemes vienība (Ziediņi) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0279 0,6 ha
    platībā;
  3) zemes vienība (Dzērves) ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0104 0,2
    ha platībā;
  4) zemes vienība (Klēts) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0315 0,3 ha
    platībā;
  5) zemes vienība (Ratnieki) ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0105 0,23
    ha platībā;
  6) zemes vienība (Riteņi) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0275 0,24 ha
    platībā;
  7) zemes vienība (Stūres) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0366 0,073
    ha platībā;
  8) zemes vienība (Sviras) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0365 0,074
    ha platībā;
  9) zemes vienība (Akas) ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0107 0,37 ha
    platībā;
  10) zemes vienība (Ozolgali) ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0106 0,28
    ha platībā;
  11) zemesvienība (Ozolu dziļurbums) ar kadastra apzīmējumu 6280 004
    0083 0,48 ha platībā.
2. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie zemes
  gabali, uz kuriem atrodas ēkas un būves, nav izmantojami zemes
  reformas pabeigšani:
1) zemes vienība (Gobas) ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0081 6,5 ha
  platībā;
2) zemes vienība (Augļi) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0364 0,126
  ha platībā;
3) zemes vienība (Senkapi) ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0399 0,04
  ha platībā;
4) zemes vienība (Vācu karavīru kapi) ar kadastra apzīmējumu 6280 007
  0276 0,2 ha platībā;
5) zemes vienība (Hidrometriskais postenis) ar kadastra apzīmējumu
  6280 007 0321 0,05 ha platībā.
3. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie zemes
  gabali nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir
  nepieciešami Rendas pašvaldības personīgo palīgsaimniecību
  vajadzībām, atbilstoši likuma „Par zemes reformu LR lauku
  apvidos” 7. pantam, un ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības
  vārda:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0274 0,8 ha platībā;
2) zemes vienība ar kadastra Nr. 6280 007 0310 1,0 ha platībā.
4. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie
  nekustamie īpašumi nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai
  un ir nepieciešami Rendas pašvaldības funkciju veikšanai
  saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0076 0,5 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu –kapsētu
  uzturēšanai);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 001 0084 8,1 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta – organizēt
  iedzīvotājiem siltumapgādi);
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0064 3,0719 ha
  platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu –
  kapsētu izveidošanai un uzturēšanai);
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0430 1,2 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu – laukuma
  ierīkošanai kompostējamo atkritumu savākšanai);
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0073 3,5 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu –
  pašvaldības ielu un ceļu uzturēšai);
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0109 platība 1,0 ha
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – dzīvnieku
  kapsētas ierīkošanai);
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0189 17,0 ha paltībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – ielu un
  ceļu uzturēšanai);
8) Centra dīķis kadastra apzīmējums 6280 007 0272 0,5 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – ūdens
  ņemšanas vieta);
9) Goskalns kadastra apzīmējums 6280 001 0067 3,7 ha platībā (saskaņā
  ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu – kultūras pieminekļu
  saglabāšana);
10) Gulbja ezers kadastra apzīmējums 6280 003 0007 24,9 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – tūrisma un
  rekreācijas objektu, sporta un atpūtas būvju ierīkošanu);
11) Sviriņu ezers kadastra apzīmējums 6280 001 0033 10,2 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu - tūrisma un
  rekreācijas objektu, sporta un atpūtas būvju ierīkošanu);
12) Usmas Grāveri kadastra apzīmējums 6280 001 0065 1,72 ha platībā
  (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – tūrisma un
  rekreācijas objektu, sporta un atpūtas būvju ierīkošanu).
    4.1. Sagatavot dokumentāciju un kopā ar lēmumu nosūtīt
  saskaņošanai Finanšu un Reģionālās Attīstības un Pašvaldību
  lietu ministrijām.
5. Noteikt, ka Rendas pašvaldības valdījumā esošās ielas nav
  izmantojamas zemes raformas pabeigšanai un ir nepieciešamas
  pašvaldībai satiksmes infrastruktūras vajadzībām un ierakstāmas
  zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:
1) Abavas iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0374 0,8 ha platībā;
2) Bruģa iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0413 0,2 ha platībā;
3) Centra iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0411 0,2 ha platībā;
4) Klučleju iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0415 0,4 ha platībā;
5) Kalna iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0409 0,2 ha platībā;
6) Kuldīgas iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0405 1,5 ha platībā;
7) Partiju iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0406 0,9 ha platībā;
8) Pļavas iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0408 0,4 ha platībā;
9) Skolas iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0414 1,3 ha platībā;
10) Mēmā iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0418 0,1 ha platībā;
11) Īvandes iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0412 0,1 ha platībā;
12) Baznīcas iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0410 0,2 ha platībā;
13) Atvaru iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0407 0,1 ha platībā;
14) Līvānu iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0438 0,2 ha platībā.
6. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie ceļi nav
  izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešami
  pašvaldības satiksmes un infrastruktūras vajadzībām, un ir
  ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:
1) Ezeru ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 007 0344 un 6280 003
  0013 ar kopējo platību 6,4 ha;
2) Āpu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 001 0080 ar kopējo platību 0,9
  ha;
3) Ogpurva ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 008 0097 un 6280 006
  0198 ar kopājo platību 2 ha;
4) Meţzīļu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 007 0420, 6280 007
  0419, 6280 007 0345, 6280 002 0034, 6280 002 0031, kopējā platība
  3,3 ha;
5) Jaunlanku ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 007 0341, 6280 007
  0343 kopējā platība 3,41 ha;
6) Kroju ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0377 platība 4,8 ha;
7) Ozoli – Ceļinieki ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0091 platība 1,5
  ha;
8) Cērpu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 012 0066 platība 2,2 ha;
9) Rogu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 010 0042 platība 1,8 ha;’
10) Leišu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 002 0030, 6280 001 0091,
  6280 001 0092 platība 0,9 ha;
11) Mazrenda – Jaunpērkoni ar kadastra apzīmējumiem 6280 006 0202,
  6280 006 0136 kopējā platība 1,9 ha;
12) Koļu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0101 platība o,7 ha;
13) Streiciema ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0081 platība 3,3 ha;
14) Vecais Kuldīgas ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 005 0097, 6280
  005 0115, 6280 005 0116, 6280 006 0201 kopājā platība 2,2 ha;
15) Dangu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 004 0089, 6280 005 0089
  kopējā platība 3,6 ha;
16) Ozolu kapu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 004 0133, 6280 004
  0090 kopējā platība 0,7 ha;
17) Ozolu muiţas ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0121 platība 0,1
  ha;
18) Rimzātu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 012 0067 platība 1,9 ha;
19) Jaunmeţu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 009 0095, 6280 010
  0053 kopējā platība 0,3 ha;
20) Dārznieku ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0435 platība 0,6 ha;
21) Mazrendas ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0135 platība 3,5 ha;
22) Tūrkalnu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0378 platība 0,5 ha;
23) Mazstrēļu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 004 0123, 6280 004
  0124, 6280 009 0098 kopējā platība 1,2 ha;
24) Tauru tilta ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 012 0068 platība 0,2 ha;
25) Apšenieku ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0203 platība 0,6;
26) Dūņu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0199 platība 0,2 ha;
27) Riteņu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 007 0443, 6280 007 0436
  kopējā platība 0,7 ha;
28) Āpu ceļš – Aizvēji ar kadastra apzīmējumu 6280 001 0078 platība 0,5
  ha;
29) Krūkļu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0200 platība 0,8 ha;
30) Kūdrīšu ceļš ar kadastra apzīmējumiem 6280 004 0146, 6280 004
  0144, 6280 004 0141 kopējā platība 0,68 ha;
31) Ozolu ceļš – mazvilmaņi ar kadastra apzīmējumiem 6280 009 0099,
  6280 009 0094, 6280 004 0125 kopējā platība 1,9ha
7. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esošie ceļi nav
  izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešami
  pašvaldības satiksmes un infrastruktūras attīstībai:
1) Arklēnu ceļš ar kadastra apzīmējumu 6280 009 0096 platība 0,1 ha;
2) Ceļš pie Apšiniekiem ar kadastra apzīmējumu 6280 012 0079 platība
   0,1 ha;
3) Ceļš pie birziņiem ar kadastra apzīmējumu 6280 003 0018 platība 0,1
   ha;
4) Ceļš pie Brūklenājiem ar kadastra apzīmējumu 6280 008 0104 platība
   0,05 ha;
5) Ceļš pie Grantiņiem ar kadastra apzīmējumu 6280 008 0106 platība
   0,1 ha;
6) Ceļš pie Leišiem ar kadastra apzīmējumu 6280 001 0101 platība 0,1
   ha;
7) Ceļš pie Martām ar kadastra apzīmējumu 6280 008 0103 platība 0,06
   ha;
8) Ceļš pie Meţsētām ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0208 platība
   0,3 ha;
9) Ceļš pie Paipalām ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0031 platība 0,2
   ha;
10) Ceļš pie Papardēm ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0451 platība
   0,2 ha;
11) Ceļš pie Rūšiem ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0448 platība 0,04
   ha;
12) Ceļš pie Sviriņiem ar kadastra apzīmējumu 6280 010 0056 platība 1,2
   ha;
13) Ceķlš pie Vecbērztiņiem ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0450
   platība 0,2 ha;
14) Ceļš pie Zvirgzdiņiem ar kadastra apzīmējumu 62800070449 platība
   0,04 ha;
15) Ceļš uz Rūšiem ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0440 platība 0,1
   ha;
16) Ģibuļu ceļš-Gaņas ar kadastra apzīmējumu 6280 003 0017 platība 1,2
   ha;
17) Iebrauktuve uz Kvintīm ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0098
   platība 0,05 ha;
18) Kabiles ceļš līdz Šķilteriem ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0098
   platība 0,6 ha;
19) Kuldīgas šoseja Jakši ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0204 platība
   0,3 ha;
20) Ozoli Rumbas pagasts ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0145 platība
   2,9 ha;
21) Šoseja Medņi ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0340 platība 0,6 ha;
22) Valki - Viļņi ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0109 platība 0,1 ha;
23) Zaļā iela ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0404 0,3 ha platībā.
8. Noteikt, ka sekojoši Rendas pašvaldības lietojumā esoši zemes
  gabali ir izmantojami zemes reformas pabeigšanai:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0134 platība 2,1 ha;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 004 0140 platība 1,5 ha;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 008 0102 platība 1,7 ha;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0113 platība 1,7 ha;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0369 platība 2,3 ha;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0055 platība 0,3 ha;
7) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 001 0025 platība 0,5 ha;
8) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0255 platība 0,2 ha;
9) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 009 0049 platība 0,9 ha;
10) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0094 platība 2,3 ha;
11) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0191 platība 1,1 ha;
12) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0394 platība 2,8 ha;
13) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0119 platība 0,6 ha;
14) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 009 0102 platība 3 ha;
15) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0261 platība 1,2 ha;
  16) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0392 platība 0,2 ha;
  17) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0426 platība 0,4 ha.
                    8.&
   Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
                  (I.Freiberga)
  1. Pagasta padome ir izskatījusi A/S „Latvijas Valsts meţi”, reģistrācijas
    Nr. 4000346681, iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu un noteikt
    lietošanas mēŗķi VAS „Latvijas Valsts meţi” valdījumā esošai valsts
    meţa vienībai Rendas pagastā.
  2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
    apstākļus, tika konstatēts:
    2.1. Rendas pagasta padome 2006. gada 30. marta padomes sēdē
      piešķīra nosaukumus un noteica lietošanas mērķus A/S „Latvijas
      Valsts meţi” lietojumā esošām zemes vienībām.
    2.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0066 nebija
      minēta A/S „Latvijas valsts meţi” sarakstā, un tādēļ minētai zemes
      vienībai nosaukums netika piešķirts, kā arī netika noteikts zemes
      lietošanas mērķis.
    2.3. Pēc salīdzināšanas ar VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas
      Kuldīgas iecirknī esošo informāciju zemes vienība ar kadastra Nr.
      6280 005 0066 ir A/S „Latvijas Valsts meţi” valdījumā.
  3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
    20. punktu, LR MK noteikumiem Nr. 344 „Nekustamā īpašuma
    lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pagasta
    padome, atklāti balsojot
  „par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
  „pret”- nav,
  „atturas”- nav,
  nolēma:
  3.1. Piešķirt A/S „Latvijas Valsts meţi” valdījumā esošai zemes vienībai ar
     kadastra apzīmējumu 6280 005 0066 2,8 ha platībā, nosaukumu
     „Valsts mežs Abava”.
  3.2. Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi – 0201 – fizisko un juridisko
     personu īpašumā esošie meţi un pārējā zeme, kuras galvenā
     ekonomiskā darbība ir meţsaimniecība.
                    9.&
      Par pieslēgšanos Rendas ciema kanalizācijas sistēmai
                  (I.Freiberga)
 1.Pagasta padome ir izskatījusi 18.07.2008. A. T. iesniegumu ar lūgumu
 atļaut dzīvojamās mājas Rendas pagasta „Kāļi” dzīvoklim Nr. 2 pieslēgties
 Rendas ciema kanalizācijas sistēmai.
 2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
    2.1.           Daudzdzīvokļu mājā „Kaļi” visi dzīvokļi ir
      privatizēti.
    2.2.           Pieslēgšanās Rendas ciema kanalizācijas
      sistēmai tiks veikta par personīgiem līdzekļiem.
    2.3.           Iesniegts komunālās un labiekārtošanas nodaļas
      vadītājas Daces Bergmanes atzinums ar ieteikumu atļaut
      dzīvojamās mājas „Kāļi”dzīvokli Nr.2 pieslēgt Rendas ciema
      kanalizācijas sistēmai.
 3. Ņemot vērā minēto un sakaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- - nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
    1. Atļaut A. T. pieslēgt pie Rendas ciema kanalizācijas sistēmas
      dzīvokli Rendas ciema „Kāļi” Nr.2.
    2. Pieslēgšanās darbus veikt par personīgiem līdzekļiem.
    3. Pēc pieslēgšanas darbu pabeigšanas noslēgt komunālo
      pakalpojumu līgumu.
    4. Atbildīgā par lēmuma izpildi komunālās un labiekārtošanas nodaļas
      vadītāja Dace Bergmane.
                    10.&
        Par maksas samazinājumu izpērkamai zemei
                   (I.Sarma)
Jautājuma izskatīšana ar rīkojumu uzdota deputātam Indulim Sarma.
    Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 1. panta 6. punktu un 11. panta pirmo daļu un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 14.` pantu, kurš nosaka, ka
„amatpersonas par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā” un Rendas pagasta padomes nolikuma 69.
punktu, kurš nosaka, ka „ja kāds no deputātiem nepiedalās balsojumā par
kādu lēmuma projektu, tas savu lēmumu paziņo pirms balsojuma
uzsākšanas”, Rendas pagasta padomes deputāte I.Freiberga paziņo, ka
nepiedalās lēmuma pieņemšanā, jo iesnieguma iesniedzējs ir radinieks.

  1. Pagasta padome, izskatīja A. S. 18.07.2008. iesniegumu ar lūgumu
    samazināt maksu izpērkamai zemei Rendas pagasta „Meţnieki” 2,9 ha
    platībā, par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā.
3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
  punktu un MK 306 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā
  piešķirto zemi lauku apvidos”, pagasta padome, atklāti balsojot
 „par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
3.1. Samazināt maksu izpērkamai zemei A. S., personas kods -----, par
zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā par 4 pilniem gadiem 8%
apmērā.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).
                  11.&
         Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
                (I.Freiberga)
1.Pagasta padome ir izskatījusi SIA „Apodziņi”, reģistrācijas Nr.
LV41202012716, 21.07.2008. iesniegumu ar lūgumu atteikties no
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rendas pagasta „Gaņas”.
----
3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.
punktu un 78. pantu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
3.1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rendas
pagasta „Gaņas”, kadastra apzīmējums 6280 003 0003, 9,69 ha platībā par
summu Ls 23 000,00.
                    12.&
          Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
                  (I.Freiberga)
1.Pagasta padome ir izskatījusi K. V. 20.06.2008. iesniegumu ar lūgumu
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rendas pagasta
„Lielsaldnieki”.
----
3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.
punktu un 78. pantu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, I.Sarma, J.Daģis, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
3.1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rendas
pagasta „Lielsaldnieki”, kadastra apzīmējums 6280 002 0005, 9,6 ha platībā
par summu Ls 4800,00.
                    13.&
       Par komunālo pakalpojumu maksājumu parādiem
               (I.Freiberga, I.Sarma)
    Pagasta padome izskatīja parādu piedziņas firmas CREDITREFORM
iesniegto atskaiti par veiktajiem pasākumiem komunālo pakalpojumu
maksājumu parādu piedziņā no V. V. - Ls 840,05 un K. L. - Ls 144,34.
Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka pašvaldība veikusi visus pasākumus lai
atgūtu minētās parāda summas, kā arī apstākļus, ka parādnieki vairs nedzīvo
Rendas pašvaldības teritorijā, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 27. punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
Nolēma:
   1. Dzēst K. L. parāda summu Ls 144,34, jo parāda piedziņa nav
    iespējama, persona nedzīvo Rendas pagastā, un nav informācijas par
    viņa dzīvesvietu.
   2. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu parāda piedziņai no V. V. Ls
    840,05 apmērā.
   3. Uzdot juristei sagatavot dokumentāciju prasību iesniegšanai Kuldīgas
    rajona tiesā.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).
                    14.&
  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
       „Kauliņciems”, Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā
            (I.Freiberga, I.Valtmane, I.Sarma)
    Izskatot pilnvarotās personas U. L. /pers. kods: -----/, dzīv. -----,
iesniegumu ar ierosinājumu uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam Kauliņciems, Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā ar kadastra
apzīmējumu 6280 001 0005 35,6 ha kopplatībā, lai varētu uzsākt ģimeņu
māju apbūvi saskaņā ar Rendas pagasta teritorijas plānojumu, detalizējot tajā
noteiktos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, un atbilstoši MK
19.10.2004. Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumu”
58.,59.,60. punktu prasībām, pagasta padome, atklāti balsojot
    „par”- I.Valtmane, V.Kancāns, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
    „pret”- nav,
    „atturas”- E.Bušers,
nolēma:
  1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Kauliņciems,
    Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā ar kadastra apzīmējumu 6280
    001 0005.
  2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Intu Freibergu –
    Rendas pagasta padomes priekšsēdētāju.
  3. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināt SIA „Damsijas”,
    reģistrācijas Nr. 40003875540 arhitekti Daci Bērziņu, sertifikāts Nr.10-
    0925.
  4. Apstiprināt izstrādājamā detālplānojuma darba uzdevumu (pielikums
    Nr. 1) un plānojamās teritorijas robeţas – 35,6 ha kopplatībā (pielikums
    Nr.2).
  5. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu pēc
    paziņojuma publicēšanas laikrakstos „Kurzemnieks” un „Latvijas
    Vēstnesis”.
  6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).
                   15.&
            Par zemes ierīcības projektu
              (I.Freiberga, I.Valtmane)
1.Pagasta padome ir izskatījusi L. B., personas kods -----, 22.07.2008.
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma Rendas pagasta
„Ūdriņi” zemes gabalu un piešķirt tam jaunu nosaukumu.
----
3. ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 20.
punktu un 27. punktu, kā arī saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5. panta 1.
daļu un 8. panta trešo daļu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
   1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ūdriņi”,
    kadastra apzīmējums 6280 007 0001 ar kopējo platību 2,6 ha,
    atdalāmajam zemes gabalam ar kopējo platību 1,2 ha.
  2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Vandes”.
  3. Noteikt atdalītajam zemes gabalam lietošanas mērķi: kods 0601 –
   individuālo dzīvojamo māju apbūve.
  4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).
                     16.&
        Par Rendas pagasta iedzīvotāju sociālo aprūpi
                   (I.Freiberga)
    Rendas pagasta padome 2008. gada 15. jūlijā saņēma vēstuli no
Skrundas biedrības „Ventas krasti” par to, ka tiks lauzts līgums par Rendas
pagasta iedzīvotājas J. G. aprūpi, sakarā ar aprūpes iestādes likvidāciju. J. G.
pati sevi aprūpēt nevar. Sociālā darbiniece iesniedza Kuldīgas rajona padomē
J.G. iesniegumu ar lūgumu ievietot viņu aprūpes iestādē „Venta”.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7.
punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
1. Lauzt 2008. gada 2. janvārī pārslēgto aprūpes līgumu ar Skrundas biedrību
„Ventas krasti”, reģistrācijas Nr. 40008074188, par J. G., personas kods -----,
aprūpi.
2. Slēgt līgumu ar Kuldīgas rajona padomi par J.G., personas kods -----,
aprūpi pansionātā „Venta”.
                     17.&
                Par līguma slēgšanu
                   (I.Freiberga)
    Iepirkumu komisija izsludinājusi cenu aptauju „Siltumapgādes
renovācija Ozolu ciemā”. Pēc pieteikumu saņemšanas tika izvērtēti
piedāvājumi, un ar iepirkumu komisijas 2008. gada 29. jūlija sēdes protokolu
Nr. 4 tika apstiprināts pretendents Ozolu ciema siltumapgādes renovācijas
darbu veikšanai.
    Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 21. panta
27. punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
 1. Apstiprināt 2008. gada 29. jūlija iepirkumu komisijas protokolu Nr. 4 cenu
   aptaujai „Siltumapgādes renovācija Ozolu ciemā”.
 2. Slēgt līgumu par siltumapgādes renovāciju Ozolu ciemā ar SIA „Sin N”,
   reģistrācijas Nr. 41203023878 par piedāvāto līgumcenu LVL 24 383,81
   (divdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs lati un 81 santīms) bez
   PVN un par kopējo līguma summu LVL 28 772,90 (divdesmit astoņi
   tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati un 90 santīmi) t.sk. 18% PVN,
   kas sastāda LVL 4389,09 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi lati
   un 09 santīmi).
                     18.&
         Par maksas samazinājumu izpērkamai zemei
                  (I.Freiberga)
1.Pagasta padome ir izskatījusi A. G., dzīvojoša ----, 29.07.2008. iesniegumu
ar lūgumu samazināt maksu izpērkamai zemei par zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā, par ģimenes stāvokli – ir divi nepilngadīgi bērni, un
par meţsaimniecībā nostrādāto laiku.
2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
----
3.Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu un MK 306 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto
zemi lauku apvidos”, pagasta padome, atklāti balsojot
 „par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, J.Daģis, I.Sarma, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
3.1. Samazināt maksu A. G., personas kods -----, lietojumā esošai zemei
Rendas pagasta „Dimanti” ar kopējo kadastra apzīmēju 6280 007 0117 11,4
ha pa zemes vienībām sekojoši:
  3.1.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6280 005 0041 3,1 ha,
novērtējums 28,924 rudzu vienībās:
     - par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā – 22%;
     - par diviem nepilngadīgiem bērniem – 9%;
     - par meţsaimniecībā nostrādāto laiku – 10%
     Kopā samazināt maksu 41% apmērā.
  3.1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0085 2,5 ha,
novērtējums 12,264 rudzu vienībās:
     - par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā – 22%;
     - par diviem nepilngadīgiem bērniem – 12%;
     - par meţsaimniecībā nostrādāto laiku – 12,5%
    Kopā samazināt maksu – 46,5% apmērā
  3.1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6280 006 0090 3,3 ha,
novērtējums 28,547 rudzu vienībās:
     - par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā – 22%;
     - par diviem nepilngadīgiem bērniem – 9%;
     - par meţsaimniecībā nostrādāto laiku – 10%
    Kopā samazināt maksu – 41% apmērā
 3.1.4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0117 0,6 ha,
novērtējums 10,453 rudzu vienībās:
      - par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā – 22%;
     - par diviem nepilngadīgiem bērniem – 12%;
     - par meţsaimniecībā nostrādāto laiku – 12,5%
    Kopā samazināt maksu – 46,5% apmērā
3.1.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6280 007 0118 1,9 ha,
novērtējums 13,981 rudzu vienībās:
     - par zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā – 22%;
     - par diviem nepilngadīgiem bērniem – 12%;
     - par meţsaimniecībā nostrādāto laiku – 12,5%
    Kopā samazināt maksu – 46,5% apmērā
                    19.&
           Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu
              (I.Freiberga, I.Valtmane)
    Izskatot I. P.–Ţ., personas kods ----, iesniegumu ar lūgumu atsavināt
personai izīrēto dzīvojamo telpu, pagasta padome konstatē:
 1.1. ----
 1.2. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar „Valsts un pašvaldību mantas
    atsavināšanas likuma” 45. pantu, piedāvāt pirmpirkuma tiesības
    dzīvokļa īrniecei I. P.– Ţ.. Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību
    mantas atsavināšanas likumu”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
    punktu, pagasta padome, atklāti balsojot
„par”- I.Valtmane, V.Kancāns, E.Bušers, I.Sarma, J.Daģis, I.Freiberga,
„pret”- nav,
„atturas”- nav,
nolēma:
 1. Noteikt dzīvokļa Rendas pagasta Ozolu ciema „Liepziedi” -10
   pārdošanas vērtību Ls 2 500,00.
 2. Noteikt maksāšanas veidu LVL.
 3. Noteikt pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumus Ls 104,00
   apmērā.
 4. Piedāvāt pirmpirkuma tiesības īrniecei I. P. – Ţ., personas kods ----.

Pielikumā Nr.1 pārskats par sociālo pabalstu izmaksu jūnija mēnesī;
Pielikumā Nr.2 Kauliņciema detālplānojuma izstrādes pielikumi Nr.1 un Nr.2.

   Sēdes vadītāja paziņo, ka dienas kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti
un pasludina sēdi par slēgtu. Nākošā pagasta padomes sēde tiek nozīmēta
2008. gada 28. augustā plkst.13.30.

Sēdi vadīja pagasta padomes priekšsēdētāja I.Freiberga
Deputāts I.Sarma
Protokolēja sekretāre L. Rudovska

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:11/25/2011
language:Latvian
pages:15