UPRAVNI SUD CRNE GORE

Document Sample
UPRAVNI SUD CRNE GORE Powered By Docstoc
					UPRAVNI SUD CRNE GORE
   ZBIRKA
 ODLUKA UPRAVNOG SUDA
     2008.

      II Dio
Podgorica, decembar 2008. godine
                  SADRŢAJ


   X. Pomorostvo, saobraćaj, telekomunikacije .......................... 3

  XI. Poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda ............................ 29

  XII. Oblast ekonomskog razvoja (prostorno planiranje, izgradnja
    objekata,stambena oblast, etaţna svojina, privredna
    djelatnost, putevi, morsko dobro, energetika, prostorni
    planovi, zaštita potrošaća i dr.) ......................................... 49

 XIII. Slobodan pristup informacijama....................................... 135

 XIV. Konflikt interesa................................................................ 315

  XV. Javne nabavke, tenderi...................................................... 343

 XVI. Drţavni sluţbenici.............................................................. 393

 XVII. Inspekcijski nadzor........................................................... 459

XVIII. Biraĉki spisak..................................................................... 509

 XIX. Oblast lokalne samouprave............................................... 525

  XX. Druge stvari....................................................................... 615

 XXI. Vanredna pravna sredstva protiv odluka u prekršajnom
    postupku............................................................................ 633

 XXII. Privremene mjere ............................................................. 647

XXIII. Nadleţnost upravnog suda................................................ 693

XXIV. Ponavljanje upravnog spora.............................................. 705

 XXV. Odluke Vrhovnog suda povodom zahtijeva za vanredno
    preispitivanje odluka Upravnog suda................................ 715
2
     3
     X
POMORSTVO, SAOBRAĆAJ,
 TELEKOMUNIKACIJE
                       4

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. broj 222/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikaciju i
poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-2742/4 od 30.01.2007.godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 06.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenom odlukom tuţene usvojen je zahjev B. P., iz Podgorice, za preispitivanje
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006.godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe navedenom u stavu 2.
dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke. Predmetno
rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o
numeraciji i adresiranju u telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio
duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. S toga smatra da je osporena
odluka donijeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na
osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi
da je tuţena predmetno rješenje      stavila van snage rješenjem broj 01-1007/13 od
12.01.2007.godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom usvojen je zahtjev B. P., za preispitivanje visine iznosa
telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006. godine, i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju
spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih impulsa
konekcijom sa brojevima 045881777 i 044800800, a ovo s toga što je tuţena Agencija
rješenjem broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i upotrebu
navedenih brojeva.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do
12.01.2007.godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za mjesec novembar
2006.godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana upotrebe
navedenih telefonskih brojeva.
     Sto je navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl.11.stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
                       5

prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-207/1 od 16.10.2006. godine.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 06.02.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.

                     ***UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 225/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikaciju i poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-2753/4 od 24.01.2007.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenom odlukom tuţene usvojen je zahjev G. J., iz Podgorice, za preispitivanje
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006.godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe navedenom u stavu 2.
dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke. Predmetno
rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o
numeraciji i adresiranju u telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio
duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. S toga smatra da je osporena
odluka donijeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na
osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi
                       6

da je tuţena predmetno rješenje stavila van snage rješenjem broj 01-1007/13 od
12.01.2007.godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom usvojen je zahtjev G. J. za preispitivanje visine iznosa
telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006. godine, i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju
spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih impulsa
konekcijom sa brojevima 045881881 i 045881888, a ovo s toga što je tuţena Agencija
rješenjem broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i upotrebu
navedenih brojeva.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do
12.01.2007.godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za mjesec novembar
2006.godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana upotrebe
navedenih telefonskih brojeva.
     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl.11.stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 13.02.2008.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović, s.r.                 Branislav Radulović, s.r.

                     * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. br.254/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca C.
G., iz Berana, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost -
Podgorica, broj 02-2345/5 od 18.01.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
12.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.
                        7


                   O b r a z l o ţ e nj e


     Osporenim odlukom odbijena je zahtjev tuţioca za preispitivanje odluke Promontea,
broj 0504-3766 od 7.11.2006.godine, kojom je odbijen njegov prigovor na ispostavljeni
telefonski raĉun za avgust mjesec 2006.godine.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost odluke tuţene, zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi istiĉe, da je sa Promonteom dana 5.06.2006.godine
zakljuĉio ugovor o kupovini mobilnog telefona pod povlašćenim uslovima, koji je odmah
nakon aktiviranja zahvatio "virus", što je uslovilo da telefon sam šalje poruke neprekidno i to
prema inostranstvu na isti broj, te da je ovlašćeni serviser konstatovao da je u pitanju
softverska greška, a što znaĉi da mu je prodat telefon sa softverskom greškom. Navodi, da je
pogrešno shvatanje tuţenog, da je korisnik telefona bio duţan da onemogući instaliranje
neţeljenih programa upotrebom programa za zaštitu, jer ta obaveza nije bila predvidjena
ugovorom i da tuţena nije ocijenila dokaze, a samim tim ni utvrdila kako je i zašto došlo do
instaliranja "virusa". Smatra da je tuţena, s obzirom da je telefon bio sa greškom, trebala
uvaţiti njegov zahtjev i naloţiti Promonteu da stornira raĉun. Predlaţe da Sud uvaţi tuţbu i
osporenu odluku poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţena predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba nije osnovana.


     Naime, iz spisa predmeta, spornog raĉuna za avgust mjesec 2006.godine i detaljnog
raĉuna za navedeni mjesec, a imajući u vidu navode tuţbe, s tim u vezi, Sud nalazi da je
izdati raĉun opravdan. Ovo sa razloga što je isti formiran na osnovu ostvarenih
telekomunikacionih usluga, što tuţilac i ne spori. S obzirom na to, Sud nalazi da odbijanjem
zahtjeva tuţioca, osporenom odlukom nije povrijedjeno materijalno pravo na njegovu štetu.
     Navodi tuţbe da je visina telefonskog raĉuna za predmetni mjesec posljedica
softverske greške telefonskog aparata, sa kojom greškom mu je isti prodat po ugovoru od
5.06.2006.godine, bez znaĉaja su na drugaĉiju odluku Suda kod ocjene pravilnosti osporene
odluke. Ovo sa razloga što prema ĉlanu 23.st.4.Pravilnika o zaštiti korisnika javnih
telekomunikacionih servisa ("Sl.list RCG",br.63/03), pruţalac servisa u postupku po prigovoru
na izdati telefonski raĉun nije duţan vršiti provjeru korisniĉke opreme i instalacija. Da li je
telefonski aparat tuţiocu prodat sa greškom ili ne, bez znaĉaja je za odluĉivanje u ovoj stvari,
jer je to stvar ugovornog odnosa izmedju tuţioca i Promontea, a po tom osnovu tuţilac ima
mogućnost da u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, tuţbom kod
redovnog suda traţi zaštitu svojih prava.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 12.02.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                       Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                     * * *
                        8

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1724/07


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od predsjednika suda Gordane Pog, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca DOO
''Marić prevoz'' Nikšić, protiv rješenja tuţenog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i
telekomunikcije - Podgorica, Up.broj 10-26/07 od 20.08.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 27.03.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješeje Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikcija, Up.broj 10-
26/07 od 20.08.2007. godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem usvojena je ţalba D.O.O. ''Stanišić'', iz Nikšića, i poništeno rješenje
Direkcije za saobraćaj broj 05-3479/1 od 29.05.2007. godine, kojim je tuţiocu izdata licenca za
linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju.
     Tuţilac tuţbom, preko svog punomoćnika Milana Vojinovića, advokata iz Nikšića, pobija
rješenje tuţenog zbog bitnih povreda odredaba upravnog postupka i pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da je tuţeni postupio suprotno odredbama ĉlana
219 Zakona o opštem upravnom postupku, time što je odluĉivao o ţalbi DOO ''Stanišić'', kao
zainteresovanog lica, a da prethodno nije utvrdio da li je ţalba blagovremena. Takodje istiĉe da
je tuţeni pogrešno primijenio Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, kada je zakljuĉio da
tuţilac ne ispunjava uslove iz ĉlana 17. pomenutog zakona. Naime, tuţilac posjeduje dva
autobusa, kao što je to propisano navedenim ĉlanom, dok je ĉlanom 39. stav 3. i 4. istog zakona
propisano da se medjumjesni prevoz putnika obavlja i malim autobusima usled ograniĉavajućih
saobraćajno tehniĉkih ograniĉenja puta i na osnovu saglasnosti organa uprave. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu, u bitnom, navodi da je postupao u skladu sa
Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju. Istiĉe da
tuţba nije osnovana, pa predlaţe da se odbije.
     Zainteresovano lice DOO ''Stanišić'' u odgovoru na tuţbu, u bitnom, navodi da je njihova
ţalba izjavljena 02.07.2007. godine, na prvostepeno rješenje blagovremena, budući da je isto
donijeto 29.06.2007. godine, a ne kako to u istom stoji 29.05.2007. godine. Takodje istiĉe da
tuţilac ne ispunjava uslove za dobijanje licence za prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju,
jer posjeduje samo dva mala autobusa. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnovano se tuţbom ukazuje da u postupku nije          raspravljeno pitanje
blagovremenosti ţalbe D.O.O. ''Stanišić'', kao zainteresovanog lica, a imajući pri tom u vidu
odredbe ĉlana 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom sporu (''Sl. list CRG'', broj 60/03), kojim
propisom je predvidjeno pod kojim uslovima zainteresovano lice moţe izjaviti ţalbu.
     Kako se u spisima predmeta ne nalazi ţalba D.O.O. ''Stanišić'', niti dokaz o tome da je isti
traţio dostavljanje prvostepenog rješenja, kao ni dokaz kada mu je isto dostavljeno, to Sud nije
mogao ispitati zakonitost osporenog rješenja u tom dijelu. S obzirom da ovo procesno pitanje
predstavlja ''prethodno pitanje'', za upuštanje u drugostepeni postupak i donošenje odluke o
predmetu ove upravne stvari, to Sud nije mogao ulaziti u ocjenu osporenog rješenja u ostalom
dijelu.
                        9

      Pored toga, za ukazati je da postoji nesaglasnost u pogledu datuma donošenja
prvostepenog rješenja (29.05.2007. godine), i datuma koji je oznaĉen u licenci kao dan njegovog
donošenja (29.06.2007.godine). Takodje se iz spisa predmeta utvrdjuje da pojedini dokazi koji su
priloţeni uz zahtjev tuţioca, nose kasniji datum od datuma donošenja prvostepenog rješenja.
      Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
      U ponovnom postupku tuţeni organ će, u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu
(''Sl. list RCG'', broj 60/03), donijeti novo rješenje kojim će otkloniti propuste na koje je ukazano
ovom presudom.
      Sa izloţenog, a na osnvu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.03.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                     *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 663/2006
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, iz Podgorice,     protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikacije - Podgorica, br.01-652/4 od 18.04.2006 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 16.04.2008 godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenom odlukom utvrdjeno je da je tuţilac zloupotrijebio dominantni poloţaj u
obavljanju javnih telekomunikacionih servisa ponudom biznis paketa "SME" korisnicima
servisa Telekom grupe (malim i srednjim preduzećima), ĉime se pojedini uĉesnici na trţištu
telekomunikacija   dovode u neravnopravan poloţaj nelojalnom konkurencijom i
subvenconiranjem pojedinih servisa, pa mu se nalaţe da obustavi primjenu paketa "SME".
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da procedura koja je prethodila donošenju konaĉne odluke nije sprovedena u skladu sa
Zakonom o opštem upravnom postupku i posebnom licencom, jer mu nije ostavljen rok od 60
dana, koji je propisan taĉkom 20. posebne licence, te je tuţena je bila duţna shodno ĉlanu
142. stav 1. taĉka 1. navedenog zakona voditi usmenu raspravu, pa smatra da dokazni
postupak nije pravilno sproveden niti mu je data mogućnost da se u zakonom propisanom
roku izjasni o spornim ĉinjenicama. Nadalje, smatra da je u konkretnom sluĉaju pogrešno
primijenjen ĉlan 42. taĉka 1. Zakona o zaštiti konkurencije jer kada nadleţni organ utvrdi da
sporazum spreĉava, ograniĉava ili narušava konkurenciju, odnosno da zloupotrebljava
                       10

dominantan poloţaj, rješenje moţe odrediti mjere, tj. privremeno zabraniti vršenje prometa
robe ili usluga na relevantnom trţištu, koje ne moţe trajati duţe od 3 mjeseca, a tuţena
sporni servis nije zabranila privremeno. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉlana 12. Zakona o telekomunikacijama ("Sl.list RCG", br.59/00 i 58/02),
propisano je, izmedju ostalog da je Agencija za telekomunikacije nadleţna da odredjuje tarife
i kontroliše primjenu utvrdjenih nepravilnosti u skladu sa ovim zakonom, dok iz odredbe ĉlana
29. navedenog zakona proizilazi, izmedju ostalog, da Agencija utvrdjuje, u konsultaciji sa
pojedinim operatorom ili pruţaocem servisa, posebni reţim za regulaciju cijena koji se moţe
primijeniti na javne telekomunikacione operatore ili pruţaoce javnih telekomunikacionih
servisa u sluĉaju kada postoji samo jedan javni telekomunikacioni operator ili pruţalac javnih
telekomunikacionih servisa ili kada pruţalac javnih telekomunikacionih servisa ima znaĉajnu
trţišnu poziciju, za neki servis i da Agencija odredjuje tarife koje se primjenjuju u posebnom
reţimu za regulaciju cijena, tako da ne budu diskriminatorne, odnosno da nivo i struktura
budu povezani sa troškovima pruţanja servisa.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da tuţilac ponudom biznis paketa "SME" nudi
odredjene pogodnosti za korišćenje ADSL M paketa, uz mjeseĉnu cijenu od 25,00 € bez
inicijalne i prikljuĉne takse i Monet prepaid paket za 2 - 5 korisnika, sa popustom u grupi od
25%, uz dodatne servise tamo nabrojane. Pravilan je zakljuĉak tuţenog da se podnosioci
zahtjeva za preispitivanje ovog paketa, na trţištu telekomunikacija dovode u neravnopravan
poloţaj nelojalnom konkurencijom i subvencioniranjem pojedinih servisa, ĉime se posebno
stavljaju u neravnopravan poloţaj pruţaoci javnih internet servisa (osim Interneta Crne Gore
d.o.o.) kao i krajni korisnici (fiziĉka lica), zbog ĉega je nemoguće oĉekivati pravu konkurenciju
na trţištu pruţanja javnih Internet servisa. Pravilan je i zakljuĉak tuţenog da se ponudom
Monetovog prepaid paketa u okviru ovakvog biznis paketa utiĉe na smanjenje broja korisnika
Promontea u odnosu na Monetove korisnike, ĉime se narušava princip fer poslovanja na
trţištu telekomunikacija.
     Ĉinjenica je da tuţilac, kao pruţalac javnih telekomunikacionih servisa ima pravo da
ponudi popust na usluge koje daje korisnicima, ali kako proizilazi iz Pravilnika o tarifama
javnih telekomunikacionih servisa ("Sl.list RCG",br.73/04), prije primjene popusta, duţan je o
tome obavijestiti tuţenu (Agenciju), uz neophodno obrazloţenje, iz koga će tuţena moći da
sagleda da li je predloţeni popust na odredjenu vrstu usluge u skladu sa zakonom. Tuţilac
nije dostavio tuţenoj obrazloţenje odluke o formiranju predmetnog paketa i naĉin u
obrazovanja cijena, ni informaciju u vezi broja zasnovanih pretplatniĉkih odnosa primjenom
predmetnog paketa. Kako se taĉkom 25 Posebne licence date tuţiocu ustanovljava obaveza
korisnika licence da tuţenoj pruţi sve informacije neophodne za obavljanje njenih zakonskih
funkcija, na naĉin i u vrijeme koje odredi tuţena, neosnovani su navodi tuţbe s tim u vezi.
     Sud je cijenio navode tuţbe, da tuţilac nije imao na raspologanju rok od 60 dana
propisan taĉkom 20. Posebne licence, ali je našao da su neosnovani. Ovo sa razloga što je
tuţena utvrdila zloupotrebu dominantnog poloţaja od strane tuţioca, iz same sadrţine paketa,
tako da nije bilo potrebno odrţavanje usmene rasprave radi utvrdjivanja novih ĉinjenica.
     Sa iznijetih razloga, sud je našao da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na
štetu tuţioca, pa je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno kao u
dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.04.2008. godine


Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Vesna Aćimić,s.r.                           Biserka Bukvić,s.r.

                     *  *  *
                       11

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 321/2007                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikacije i poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-10/4 od 09.02.2007. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.05.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenom odlukom tuţene djelimiĉno je usvojen zahtjev M. B, iz Berana, za
preispitivanje visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za oktobar mjesec 2006.
godine i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe
navedenom u stavu 2. dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006. godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke. Predmetno
rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o
numeraciji i adresiranju u telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio
duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. S toga smatra da je osporena
odluka donijeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na
osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi
da je tuţena predmetno rješenje     stavila van snage rješenjem broj 01-2007/13 od
12.01.2007. godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom djelimiĉno je usvojen zahtjev M. B., za preispitivanje
visine iznosa telefonskog raĉuna za oktobar mjesec 2006. godine, i naloţeno tuţiocu da izvrši
korekciju spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih impulsa
konekcijom sa brojevima 045881777 i 045800800, a ovo s toga što je tuţena Agencija
rješenjem broj 01-2007/1 od 16.10.2006. godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i upotrebu
navedenih brojeva.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do 12.01.2007.
godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za period od 16.10.
do 31.10.2006. godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana
upotrebe navedenih telefonskih brojeva.
     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl. 11. stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
                        12

na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 13.05.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.

                      *  *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 209/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca I. G., iz Podgorice, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikaciju i poštansku
djelatnost - Podgorica, broj 02-280/4 od 08.02.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 15.05.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje

     Osporenom Odlukom tuţene usvojen je zahtjev I. G. iz Podgorice za preispitivanje
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006.godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe navedenom u stavu
2.dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija zakonitost Odluke tuţene Agencije, iz razloga što nije koristio
pozive na navedene brojeve iz njegove kuće, jer je prikljuĉak na telefonskom stubiću udaljen
od njegove kuće preko 200 m.Tvrdi da je bilo ko mogao da se prikaĉi na tako otvoren stubić i
koristi brojeve za "Hot line". Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom Odlukom usvojen je zahtjev I. G., za preispitivanje visine iznosa
telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006. godine, i naloţeno TK Centru da izvrši
korekciju spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih impulsa
konekcijom sa brojevima 045881881, a ovo iz razloga što je tuţena Agencija rješenjem broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine, zabranila, pored ostalih, upotrebu navedenog broja.
                       13

    Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do
12.01.2007.godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
    Kako se osporena Odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za mjesec
novembar 2006.godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana
upotrebe telefonskih brojeva 044 800 800, 045 881 881, 045 881 777 i 045 881 888.
    S obzirom da se navedena Odluka ne odnosi na konekciju utrošenih impulsa za
telefonski broj 045 800 800, koji impulsi su nesporno utrošeni sa telefonskog broja tuţioca, to
je neosnovana tuţba, pa je Sud istu odbio, nalazeći da je osporena Odluka pravilna i zakonita.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 15.05.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.

                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1309/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Babović Miloša, iz Podgorice, protiv odluke tuţenog Telekoma Crne Gore AD Centar
Podgorica, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.06.2008. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je dana 26.09.2007. godine, podnio ovom sudu tuţbu protiv tuţenog
Telekoma Crne Gore AD Centar Podgorica, radi poništaja odluke tog organa.
    Kako je tuţba bila neuredna, jer se iz sadrţine iste nije mogao utvrditi broj i datum
odluke ĉije se poništenje traţi, to je Sud shodno ĉlanu 21. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
dopisom od 20.05.2008. godine, pozvao tuţioca da uredi tuţbu ukazujući mu u kom pravcu to
treba da uradi i istovremeno upozorio tuţioca na posledice propuštanja.
    Tuţilac je dana 04.06.2008. godine, dostavio ovom sudu podnesak, ali istim nije
otklonio nedostatke tuţbe, pa je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o upravnom sporu,
podnijetu tuţbu odbacio kao neurednu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 10.06.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Gordana Pot, s.r.


                *  *  *
                       14UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 625/2008
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
DOO "NIKŠIĆ PREVOZ" iz Nikšića,     protiv rješenja tuţenog Ministarstva saobraćaja,
pomorstva i telekomunikacija, br. 0703-10/08 od 14.04.2008 godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 06.06.2008. godine, donio je                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija
Podgorica, broj 0703-10/08 od 14.04.2008. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direkcije za
saobraćaj Vlade Crne Gore broj 05-468/1 od 14.02.2008. godine kojim se brišu iz evidencije
registrovanih i ovjerenih redova voţnje u medjumjesnom linijskom saobraćaju redovi voţnje
registrovani na tuţioca kako je navedeno u rješenju od 14.02.2008. godine.
     Tuţilac u tuţbi navodi da mu nije data mogućnost da provjeri sve ĉinjenice na kojima
se zasniva rješenje Direkcije za saobraćaj, jer nijesu dostavljani dokazi o kojima bi se tuţilac
mogao izjasniti. Istiĉe da inspekcija za saobraćaj iz Podgorice nije utvrdila da je tuţilac
obustavio prevoz na dodjeljenim linijama tri dana uzastopno, odnosno sedam dana ukupno a
tuţiocu nije dostavio dokaz o tim ĉinjenicama. Kako tuţiocu nije omogućeno uĉešće u
postupku pred prvostepenim organom a tu povredu nije otklonio ni tuţeni to je osporeno
rješenje nezakonito obzirom da je donijeto uz bitnu povredu pravila postupka. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Pravilno se ukazuje tuţbom da je u postupku donošenja osporenog rješenja poĉinjena
bitna povreda pravila postupka, jer tuţiocu nije bilo omogućeno uĉešće u postupku. Naime,
prema ĉlanu 226 st. 2 taĉ. 2 i 3 Zakona o opštem upravnom postupku, bitne povrede pravila
upravnog postupka postoje ako licu koje je trebalo da uĉestvuje kao stranka, nije bila data
mogućnost da uĉestvuje u postupku i da se izjasni o svim ĉinjenicama i okolnostima koje su
bitne za donošenje rješenja.
     Ĉlanom 8. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se prije donošenja
rješenja stranci mora omogućiti da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima koje su od znaĉaja
za donošenje rješenja, pa su stoga neosnovani navodi prvostepenog i osporenog rješenja da
nije bilo potrebno saslušanje stranke, obzirom da je evidentno da tuţiocu nisu dostavljeni
nikakvi dokazi na osnovu kojih je doneseno prvostepeno i osporeno rješenje.
     Iz naprijed izloţenih razloga proizilazi da je osporeno rješenje donijeto uz bitnu
povredu pravila postupka zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ispitati zakonitost osporenog
                       15

rješenja, pa je na osnovu ĉlana 37 st.1 u vezi ĉlana 33 stav 4. Zakona o upravnom sporu,
riješeno kao u dispozitivu ove presude.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će postupiti u skladu sa primjedbom iz ove
presude (ĉl.57 ZUS-a) te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.06.2008. godine


Zapisniĉar,                    PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Biserka Bukvić, s.r.

                *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 327/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Milović Rajke, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikaciju i
poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-51/5 od 20.02.2007.godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.06.2008.godine, donio je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje


     Osporenom odlukom tuţene usvojen je zahjev M. K., iz Podgorice, za preispitivanje
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006.godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe navedenom u taĉki 2.
dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke, a koje je rješenje
konaĉno. Navedeno rješenje nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u
telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio duţan da prestane sa daljom
upotrebom dodijeljenih brojeva. S toga smatra da je osporena odluka donijeta suprotno
Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na osnovu rješenja koje nije
bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi da je tuţena predmetno
rješenje stavila van snage rješenjem broj 01-1007/13 od 12.01.2007.godine. Predlaţe da se
osporena odluka poništi.
                        16

     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom usvojen je zahtjev M. K., iz Podgorice, u dijelu koji se
odnosi na iznos telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006.godine, i naloţeno tuţiocu da
izvrši korekciju spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih
impulsa konekcijom sa brojem 045881777, a ovo s toga što je tuţena Agencija rješenjem broj
01-2007/1 od 16.10.2006.godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i upotrebu navedenog
broja.
     Uvidom u rješenje broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, utvrdjuje se da je u
dispozitivu istog naznaĉeno da stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006.godine, te
da je isto vaţilo do 12.01.2007.godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno
van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za mjesec novembar
2006.godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana upotrebe
navedenih telefonskih brojeva.
     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl.11.stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 13.06.2008.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.

                   *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1001/2007


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca "Rokšped" DOO Podgorica, protiv rješenja tuţenog Ministarstva saobraćaja,
pomorstva i telekomunikacija - Podgorica, broj Up 10-6/1-07 od 23.04.2007.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.06.2008.godine, donio je


                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.
                       17


                  Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direkcije za
saobraćaj br.02-268/1 od 18.01.2007.godine, kojim je tuţiocu odredjena visina godišnje
naknade za obavljanje prateće djelatnosti za benzinsku stanicu koja se nalazi pored drţavnog
- magistralnog puta M2, dionica Kolašin-Bakovići, u iznosu od 3000 eura, kao i visina godišnje
naknade za korišćenje prilaza navedenom komercijalnom objektu u iznosu od 9000,00 eura.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, navodeći da magistralni putevi ne
prolaze kroz gradove, već da idu van granice gradskih zona, radi ĉega se na objekte
benzinskih pumpi koje se nalaze u zahvatu detaljnih urbanistiĉkih planova ne primjenjuju
odredbe koje se odnose na odredjivanje visine naknade za objekte locirane pored drţavnih -
magistralnih puteva. Istiĉe da predmetna benzinska pumpa ima status gradske pumpe.
Predlaţu da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da tuţba nije osnovana.
     Osporenim rješenjem, po ocjeni Suda, nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, pa se
zbog toga neosnovano osporava tuţbom. U obrazloţenju rješenja, tuţeni je dao potpune i
valjane razloge kojima se rukovodio kod odbijanja ţalbe tuţioca.
     Ĉlanom 22.st.1.taĉ.14.Zakona o putevima ("Sl.list RCG",br.42/04), je propisano da se
plaćaju naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta dok
je odredbom ĉlana 6.Pravilnika o korišćenju putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada
drţavnom putu ("Sl.list RCG",br.73/04), utvrdjena visina godišnje naknade za zakup, odnosno
za korišćenje odredjenih djelova putnog zemljišta, zavisno od kategorije drţavnog puta i
površine korišćenog putnog zemljišta i iznosi za magistralne puteve 5,0 eura/m2.
     Iz spisa predmeta proizilazi da je tuţiocu prvostepeni organ odredio visinu godišnje
naknade za obavljanje prateće djelatnosti za benzinsku pumpu, a koja se nalazi pored
drţavnog - magistralnog puta M2 dionica Kolašin-Bakovići u iznosu od 3000,00 eura, kao i
visinu godišnje naknade za korišćenje prilaza komercijalnom objektu-benzinskoj pumpi u
iznosu od 9000,00 eura.
     Kako su rješenja upravnih organa donijeta u skladu sa naprijed citiranim zakonskim
odredbama, to su neosnovani navodi tuţioca da se u konkretnoj stvari radi o objektu koji se
nalazi u zahvatu detaljnog urbanistiĉkog plana, da objekat ima status gradske pumpe i da se
u konkretnoj stvari ne mogu primijeniti navedene odredbe. Ovo sa razloga što je odredbom
ĉlana 42.Zakona o putevima propisana mogućnost prolaţenja drţavnog puta kroz naseljeno
mjesto, a što nije od uticaja na promjenu kategorije puta.
     Sud je cijenio i ostale navode iznijete u tuţbi, ali je našao da su bez uticaja na
drugaĉiju odluku Suda u ovoj upravnoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 19.06.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                  Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.


                    *  *   *
                       18UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 326/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikaciju i poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-138/4 od 15.02.2007.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.09.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenom odlukom tuţene usvojen je zahjev Vladimira Koruţića, iz Podgorice, za
preispitivanje visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za novembar mjesec
2006.godine i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe
navedenom u stavu 2. dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke. Predmetno
rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o
numeraciji i adresiranju u telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio
duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. S toga smatra da je osporena
odluka donijeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na
osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi
da je tuţena predmetno rješenje stavila van snage rješenjem broj 01-1007/13 od
12.01.2007.godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom usvojen je zahtjev Vladimira Koruţića, za preispitivanje
visine iznosa telefonskog raĉuna za novembar mjesec 2006. godine, i naloţeno tuţiocu da
izvrši korekciju spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih
impulsa konekcijom sa brojevima 045881777 i 045881881, a ovo s toga što je tuţena
Agencija rješenjem broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i
upotrebu navedenih brojeva.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do
12.01.2007.godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za mjesec novembar
2006.godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana upotrebe
navedenih telefonskih brojeva.
                        19

     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl.11.stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 10.09.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.

                 *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 324/2007


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikacije i poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-2719/4 od 12.02.2007.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.09.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenom odlukom tuţene djelimiĉno je usvojen zahtjev Vidaka Šturanovića, iz
Nikšića, za preispitivanje visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za oktobar mjesec
2006.godine i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna, na naĉin i u iznosu bliţe
navedenom u stavu 2. dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţene Agencije zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke pozvala na rješenje te
Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, o zabrani upotrebe odredjenih brojeva
dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke. Predmetno
rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa Pravilnikom o
numeraciji i adresiranju u telekomunikcijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je tuţilac bio
duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. S toga smatra da je osporena
odluka donijeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, a na
osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen. Pored toga, navodi
                       20

da je tuţena predmetno rješenje     stavila van snage rješenjem broj 01-2007/13 od
12.01.2007. godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom djelimiĉno je usvojen zahtjev Vidaka Šturanovića, za
preispitivanje visine iznosa telefonskog raĉuna za oktobar mjesec 2006.godine, i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu
utrošenih impulsa konekcijom sa brojem 045881777, a ovo s toga što je tuţena Agencija
rješenjem broj 01-2007/1 od 16.10.2006.godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih, i upotrebu
navedenog broja.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do 12.01.2007.
godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za period od 16.10.
do 31.10.2006. godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana
upotrebe navedenih telefonskih brojeva.
     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama
(ĉl. 11. stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od tri mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 10.09.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Branislav Radulović,s.r.


                    *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1000/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,       kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca ''Rokšped'' doo Podgorica, protiv rješenja tuţenog Ministarstva saobraćaja, pomorstva
i telekomunikacije - Podgorica, broj 10-4/1-07 od 15.04.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 23.10.2008. godine, donio je
                       21

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena ja ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direkcije za
saobraćaj, broj 02-266/1 od 18.01.2007. godine, kojim je tuţiocu odredjena visina godišnje
naknade za obavljanje prateće djelatnosti za jednu benzinsku pumpu lociranu pored drţavnog
- magistralnog puta M-2 dionica Tivat-Budva, u iznosu od 3.000,00 €ura i visina godišnje
naknade za korišćenje prilaza komercijalnom objektu, pomenutoj benzinskoj pumpi, u iznosu
od 11.100,00 €ura.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuţbi navodi, da prema
Zakonu o putevima, nema osnova da mu se odredi obaveza plaćanja naknade za obavljanje
prateće djelatnosti i za korišćenje prilaza komercijalnom objektu. Ovo s toga, što se
predmetna benzinska pumpa nalazi u zahvatu detaljnog urbanistiĉkog plana Opštine Budva,
pa se ne moţe smatrati da se nalazi pored magistralnog puta, jer magistralni put ne prolazi
kroz gradove, već ide van granica gradsih zona. Zato smatra, da se na benzinske pumpe koje
se nalaze u zahvatu detaljnog urbanistiĉkih planova, ne primjenjuju zakonske odredbe o
plaćanju naknada na koje je tuţilac obavezan. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi u svemu kao u obrazloţenju osporenog
rješenja, nalazeći da tuţba niije osnovana, pa predlaţe da se ista odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, neosnovano se tuţbom tvrdi da se put Tivat - Budva oznake M-2 pored kojeg
se nalazi predmetna benzinska pumpa, ne moţe smatrati magistralnim putem, zato što prolazi
kroz naseljena mjesta, budući da kategoriju puta ne opredjeljuje okolnost prolaţenja kroz
naseljena mjesta, već znaĉaj puta s obzirom na taĉke povezivanja. Tako je odredbama ĉlana
4. stav 1. taĉka 4. Zakona o putevima (''Sl. list RCG'', broj 42/04), na koji se tuţilac poziva u
tuţbi, propisano da je magistralni put, drţavni put koji povezuje gradove ili vaţnija privredna
podruĉja Republike Crne Gore.
     Prema tome, za ovaj Sud je nesporno, da je tuţeni organ pravilno našao i detaljno
obrazloţio, da se predmetna benzinska pumpa tuţioca nalazi pored magistralnog puta, te da
je isti s toga obveznik plaćanja pomenutih naknada po tom osnovu, a saglasno Zakonu o
putevima i Pravilniku o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog
zemljišta koje pripada drţavnom putu (''Sl. list RCG'', broj 73/04).
     Iz navedenih razloga Sud smatra da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'',
broj 60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 23.10.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.


                    *  *  *
                       22


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 588/2007

                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca Crnogorski Telekom AD Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za
telekomunikacije i poštansku djelatnost - Podgorica, broj 02-949/4 od 05.04.2007. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.11.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenom odlukom djelimiĉno je usvojen zahtjev I. S. iz Podgorice, za preispitivanje
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za januar mjesec 2007. godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna na naĉin i u iznosu bliţe navedenom u stavu 2.
dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost odluke tuţene Agencije zbog povrada pravila
postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţena u obrazloţenju svoje odluke
poziva na rješenje te Agencije broj 01-2007/1 od 16.10.2006. godine, o zabrani upotrebe
odredjenih brojeva dodijeljenih tuţiocu, nalazeći to kao razlog za donošenje osporene odluke.
Predmetno rješenje, u pogledu izvršenja, tj. postupanja po istom, nije donijeto u skladu sa
Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama, jer isto ne sadrţi rok u kome je
tuţilac bio duţan da prestane sa daljom upotrebom zabranjenih brojeva. Stoga smatra da je
osporena odluka donjeta suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i pomenutom
Pravilniku, a na osnovu rješenja koje nije bilo izvršno za period za koji je zahtjev usvojen.
Pored toga, navodi da je tuţena predmetno rješenje stavila van snage rješenjem broj 01-
2007/13 od 12.01.2007. godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, osporenom odlukom djelimiĉno je usvojen zahtjev I. S., za preispitivanje
visine iznosa telefonskog raĉuna za januar mjesec 2007. godine, i naloţeno tuţiocu da izvrši
korekciju spornog raĉuna tako što će eliminisati iznos po osnovu utrošenih inpulsa konekcijom
sa brojevima 045 881 881 i 045 881 777 a ovo s toga što je tuţena Agencija rješenjem broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine, zabranila tuţiocu, pored ostalih i upotrebu navedenih
brojeva.
     Uvidom u predmetno rješenje utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno da
stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine te da je isto vaţilo do 12.01.2007.
godine, kada je rješenjem tuţene broj 01-2007/13 stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju telefonskog raĉuna za period od
01.01.2007. godine do 12.01.2007. godine, to je nesumljivo da se radi o periodu za koji je
vaţila zabrana upotrebe navedenih telefonskih brojeva.
     Stoje navodi tuţbe da je Pravilnikom o numerizaciji i adresiranju u telekomunikaci
(ĉlan 11. stav 3.), propisano da rješenje o oduzimanju dodijeljenih brojeva mora sadrţati rok,
koji ne moţe biti kraći od 3 mjeseca, u kojem je operater ili pruţalac servisa obavezan
prestati sa korišćenjem brojeva koji su mu oduzeti, ali je to u konkretnom sluĉaju bez uticaja
                        23

na odluĉivanje, jer predmet ovog spora nije rješenje tuţene o zabrani upotrebe brojeva, već
sasvim drugi pravni akt, tj. odluka o usvajanju zahtjeva za korekciju telefonskog raĉuna. S
obzirom na to Sud se u ovom postupku nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti rješenja broj
01-2007/1 od 16.10.2006. godine.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.11.2008. 1godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                      Branislav Radulović,s.r.

                      *  *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 789/2007                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca DOO "Euro pact" - Podgorica, koga zastupa Dejan Vujanović, advokat iz
Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija,
UP.br.10-15/07 od 22.02.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.11.2008.godine,
donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija,
UP.br.10-15/07 od 22.02.2007.godine.
    Svaka stranka snosi svoje troškove.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv taĉ.2.rješenja
Direkcije za saobraćaj br.02-330/1 od 22.01.2007.godine, kojim je tuţiocu utvrdjena visina
godišnje naknade za korišćenje prilaza komercijalnom objektu - benzinskoj pumpi lociranoj
pored drţavnog - magistralnog puta M - 18 dionica Danilovgrad - Podgorica u iznosu od
13.776,00 eura.
     Tuţilac osprava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog bitne povrede odredaba
postupka, pogrešne primjene materijalnog prava i pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U
tuţbi, u bitnom istiĉe da je pogrešno utvrdjena površina putnog zemljišta koje tuţilac koristi
za prilaz benzinskoj pumpi, od koje površine zavisi visina godišnje naknade. Istiĉe da se
sluţbena zabilješka, na osnovu koje je utvrdjena ova ĉinjenica, ne moţe prihvatiti kao isprava
na osnovu koje se utvrdjuje ĉinjenica od odluĉnog znaĉaja za utvrdjivanje visine obaveza
plaćanja. Osim toga istiĉe da mu nije pruţena mogućnost da uĉestvuje u postupku radi
                        24

izjašnjenja o ĉinjenicama i okolnostima bitnim za donošenje rješenja. Predlaţe da Sud usvoji
tuţbu i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je predloţio da Sud tuţbu odbije, kao
neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     U postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja tuţiocu nije omogućeno
uĉešće u postupku, ĉime su povrijedjene odredbe ĉlana 135.st.3.Zakona o opštem upravnom
postupku kojim je propisano da organ ne smije donijeti rješenje prije nego što se stranci pruţi
mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje.
Ukoliko postupi suprotno, upravni organ ĉini bitnu povredu pravila postupka iz ĉlana
226.st.2.taĉ.3.ZUP-a. Na tu povredu pravila postupka drugostepeni organ pazi po sluţbenoj
duţnosti - ĉlan 236.st.3.ZUP-a.
     Uĉešće tuţioca u postupku bilo je nuţno sa razloga što je prvostepeno rješenje
donijeto na osnovu podataka iz sluţbene zabilješke sadrţane u izvodu iz glavnog projekta,
koji su posluţili kao dokaz o površini putnog zemljišta. Tu ĉinjenicu tuţilac je u ţalbi i tuţbi
osporavao, istiĉući da su uzeti podaci iz zabilješke netaĉni.
     Polazeći od navedenog Sud nalazi da je osporeno rješenje donijeto uz bitnu povredu
pravila postupka, pa je tuţbu usvojio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti navedenu povredu nakon ĉega će
donijeti novo, zakonito rješenje u smislu ĉlana 57.Zakona o upravnom sporu.
     Odluka o troškovima spora donijeta je u skladu sa ĉlanom 56.st.1.ZUS-a.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.u vezi ĉlana 33.st.4.Zakona o upravnom
sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.11.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                    Branislav Radulović,s.r.                      *  *  *
    UPRAVNI SUD CRNE GORE
       U br. 488/2007
                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenice suda
Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Crnogorski telekom a.d.
Podgorica, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost RCG, 02-
247/4 od 20.02.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.12.2008. godine, donio je

                      PRESUDU

                     Tuţba se odbija.
                       25                    Obrazloţenje

     Osporenom odlukom tuţene djelimiĉno je usvojen zahtjev M. P., iz Tivta, za preispitivane
visine iznosa ispostavljenog telefonskog raĉuna za oktobar mjesec 2006. godine i naloţeno
tuţiocu da izvrši korekciju spornog raĉuna na naĉin i u iznosu bliţe oznaĉenim u stavu 2.
dispozitiva odluke.
     Tuţilac tuţbom pobija zakonitost odluke tuţene Agencije zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, navodi da je tuţena spornu odluku, kako se navodi u njenom obrazloţenju, donijela
na osnovu rješenja te Agencije br. 01-2007/1 od 16.10.2006. godine o zabrani upotrebe odredjenih
brojeva dodijeljenih tuţiocu, koje nije donijeto u skaldu sa Pravilnikom o numeraciji i adresiranju u
telekomunikacijama, pošto isto ne sadrţi rok u kojem je tuţilac bio duţan da prestane sa daljom
upotrebom zabranjenih brojeva.     Smatra da je osporena odluka donijeta suprotno Zakonu o
opštem upravnom postupku i pomenutom Pravilniku, jer je odluka donijeta na osnovu rješenja koje
u vrijeme njenog donošenja nije bilo izvršno i koje je stavljeno van snage rješenjem tuţene
Agencije br. 01.2007/13 od 12.01.2007. godine. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţena je u odgovoru na tuţbu predloţila da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijanu oodluku i ostale spise predmeta, pa je
našao da tuţba nije osnovana.
     Osporenom odlukom je djelimiĉno usvojen zahtjev P. M. za preispitivanje iznosa
telefonskog raĉuna za oktobar mjesec 2006. godine i naloţeno tuţiocu da izvrši korekciju spornog
raĉuna tako što će iz raĉuna eliminisati iznos po osnovu utrošenih inpulsa konekcijom sa brojem
045881777 u periodu od 16.10.do 31.10.2006. godine, u iznosu od 23,50 €, a ovo zbog toga što je
tuţena Agencija rješenjem br. 01-2007/1 od 16.10.2006. godine zabranila tuţiocu, pored ostalih,
upotrebu i navedenog broja.
     Uvidom u rješenje od 16.10.2006. godine utvrdjuje se da je u dispozitivu istog naznaĉeno
da ono stupa na snagu danom donošenja, tj. 16.10.2006. godine, te da je isto vaţilo do
12.01.2007. godine, kada je pomenutim rješenjem stavljeno van snage.
     Kako se osporena odluka odnosi na korekciju naznaĉenog telefonskog raĉuna za mjesec
oktobar 2006. godine, to je nesumnjivo da se radi o periodu za koji je vaţila zabrana upotrebbe
navedenog telefonskog broja.
     Sud je cijenio navode tuţbe-da rješenjem o zabrani upotrebe pomenutih brojeva od
16.10.2006. godine nije, saglasno Pravilniku o numeraciji i adresiranju u telekomunikacijama, bio
odredjen rok za izvršenje obaveze tuţioca u pogledu prestanka korišćenja nazaĉenih brojeva, pa je
našao da su ti navodi bez uticaja, pošto predmet spora nije to rješenje, već sporna odluka, pa se
nije mogao upuštati u ocjenu zakonitosti istog rješenja.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao u
dispozitivu presude.

                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 03.12.2008. godine.

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                            Biserka Bukvić,s.r.
                       *  *  *
    UPRAVNI SUD CRNE GORE
       U br. 1041/2007


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenice suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca K. V.,
                        26

iz Bijelog Polja protiv zakljuĉka tuţenog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija
Podgorica br. 10-3/1 od 15.06.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.12.2008.
godine, donio je                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija –
Podgorica, br. 10-3/1-07 0d 15.06.2007. godine.


                   Obrazloţenje


     Osporenim zakljuĉkom prekinut je drugostepeni postupak kod tuţenog do rješavanja
prethodnog pitanja.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog zbog povrede pravila postupka.
U tuţbi navodi da vlasništvo nad zemljom na kojem je izgradjen put nije neriješeno prethodno
pitanje jer je ono njegova svojina, zbog ĉega je osporeni zakljuĉak nezakonit. Ukazuje da je u
proljeće 2005. godine postignut dogovor medju seljanima tako da tuţilac i lica koja su protiv
njega podnijela prijavu dozvole izgradnju puta preko svoje nepokretne imovine uz uslov da i
on dobije prikljuĉni put preko njihove imovine, ali su oni, kada je put probijen preko njegovog
imanja, zabranili probijanje puta preko njihovih imanja za njegove potrebe. Smatra da se ne
radi o javnom nekategorisanom putu preko njegovog zemljišta, već o privatnim odnosima
izmedju njega i podnosilaca prijave, koji su, kada su ostvarili svoje interese, prekršili dogovor.
Smatra da je za razrešenje nastalog spora nadleţan Osnovni sud u Bijelom Polju. Predlaţe da
se zakljuĉak poništi.
     Tuţeni je podnio odgovor na tuţbu u kojem navodi da je tuţilac dobrovoljno u
dogovoru sa seljanima ustupio dio svojih nepokretnosti za izgradnju predmetnog
nekategorisanog puta pa je nakon toga postavio prepreke preko toga puta, da isti put nije
proglašen lokalnim nekategorisanim putem, da nijesu riješena imovinsko pravna pitanja, od
kojih zavisi rješavanje po ţalbi tuţioca protiv prvostepenog rješenja. Dalje je istaknuto, pošto
je za sudjenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima i u
sporovima o smetanju posjeda iskljuĉivo nadleţan sud, to je prekinut postupak do rješavanja
prethodnog pitanja.
     Sud je razmotrio spise predmeta, pobijani zakljuĉak, tuţbu i odgovor na tuţbu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Spornim zakljuĉkom je u predmetnoj stvari prekinut postupak do rješavanja
prethodnog pitanja, ali dispozitivom zakljuĉka nije odredjena njegova sadrţina, niti naĉin
njegovog rješavanja, iako je od toga zavisilo rješavanje predmeta postupka.
     Prema ĉl. 139 st. 1 Zakona o opštem upravnom postupku, ako se postupak za
rješavanje prethodnog pitanja moţe voditi samo po sluţbenoj duţnosti, a isti još nije pokrenut
pred nadleţnim organom, organ koji vodi postupak zatraţiće da nadleţni organ povede
postupak po tom pitanju. U stavu 2 iste odredbe je propisano da, ukoliko se postupak za
rješavanje prethodnog pitanja pokreće povodom zahtjeva stranke, organ koji vodi postupak
moţe zakljuĉkom naloţiiti jednoj od stranaka da, u cilju rješavanja prethodnog pitanja, traţi
od nadleţnog organa pokretanje postupka, odredjujući joj rok u kome je duţna da to uĉini i
da mu o tome podnese dokaz i upozoravajući je na posledice propuštanja. Tuţeni organ nije
pri donošenju pobijanog zakljuĉka postupio u skladu sa prednjim odredbama.
     U obrazloţenju zakljuĉka je navedeno da rješenje predmetne stvari, a samim tim i
nadleţnost organa, zavisi od toga da li se radi o nekategorisanom putu ili privatnom
vlasništvu na zemljištu koja predstavljaju samostalnu pravnu cjelinu. Prije odredjivanja
ovakve sadrţine prethodnog pitanja, tuţeni je bio obavezan da tuţiocu i drugim
zainteresovanim licima omogući da uĉestvuju u postupku i da se u tom postupku izjasne o
                       27

ĉinjenicama koje su bitne za odluku na koji naĉin se ima rješavati prethodno pitanje u smislu
prednjih odredbi, jer od toga zavise njihove obaveze i pravni interesi za rješavanje ove stvari.
Stoga je tuţeni, propuštanjem ove obaveze uĉinio bitnu povredu pravila postupka iz ĉl. 226
st. 2 taĉ. 2 i 3 Zakona o opštem upravnom postupku, koje pobijani zakljuĉak ĉine
nezakonitim, pa je isti valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u smislu ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu otkloniti
propuste na koje je ovom presudom naprijed ukazano, nakon ĉega će biti u mogućnosti da
donese pravilno i zakonito rješenje.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl.33 st. 4 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 03.12.2008. godine.Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.

                     *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1394/2008


                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Gordane Pot i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi Opštinskog sindikalnog povjereništa - Mojkovac, koga zastupa Predsjednica povjereništa
Bosiljka Pejović, protiv odluke tuţene Agencije za telekomunikaciju i poštansku djelatnost broj
02-2354/4 od 02.09.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.12.2008.godine, donio
je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenom odlukom odbijen je, kao neblagovremen, zahtjev tuţioca izjavljen protiv
odluke Crnogorskog telekoma broj 012-13421 od 24.07.2008.godine, kojim je odbijen
prigovor tuţioca na ispostavljeni telefonski raĉun za jun mjesec 2008.godine.
    Tuţilac osporava zakonitost odluke iz svih zakonom predvidjenih razloga. U bitnom je
istakao da je dispozitiv odluke sam sebi suprotan i u suprotnosti sa obrazloţenjem tako da
nije moguće ispitati njenu zakonitost. Nadalje istiĉe da je zahtjev odbijen kao neblagovremen,
dok obrazloţenje odluke ne sadrţi ni jedan razlog koji bi ukazivao na neblagovremenost.
Navodi da je podnijeti zahtjev blagovremen što proizilazi iz dokaza priloţenih uz tuţbu, pa
predlaţe da Sud tuţbu osvoji i poništi osporenu odluku.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni je naveo da je u utuţenoj odluci napravljena štamparska
greška pa je umjesto rijeĉi "neblagovremen" trebalo da stoji rijeĉ "neosnovan". Istiĉe da je
oĉigledno da se radi o štamparskoj grešci jer na to upućuje obrazloţenje utuţene odluke zbog
                       28

ĉega je donijet zakljuĉak o ispravci odluke broj 02-2354/8 od 12.10.2008.godine, koji je
dostavljen tuţiocu i sudu uz odgovor na tuţbu. Predloţio je da se tuţba odbije, kao
neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
    Odredbom ĉlana 213.st.1.Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03) je propisano da organ koji je donio rješenje moţe u svako vrijeme ispraviti
greške u imenima i brojevima, u pisanju ili raĉunanju, kao i druge oĉigledne netaĉnosti u
rješenju, ili njegovom ovjerenom prepisu, dok je stavom III istog ĉlana propisano da je protiv
zakljuĉka kojim se već doneseno rješenje ispravlja ili kojim se odbija predlog za ispravljanje
dopuštena posebna ţalba.
    Nije sporno da je dispozitiv osporene odluke u suprotnosti sa njenim obrazloţenjem.
Medjutim, po ocjeni Suda, u konkretnom sluĉaju razlog takve kontradiktornosti je u oĉiglednoj
štamparskoj grešci prilikom pisanja koja je poĉinjena na naĉin što je umjesto rijeĉi
"neblagovremen", trebala da stoji rijeĉ "neosnovan", a na šta ukazuje dato obrazloţenje
osporene odluke. Po mišljenju Suda ovakva greška u osporenoj odluci nije razlog za
uvaţavanje tuţbe, a ovo sa razloga što je tuţeni organ donio zakljuĉak o ispravci greške u
odluci koji je dostavljen tuţiocu, o ĉemu u spisima predmeta postoje odgovarajući dokazi, pa
predmetni zakljuĉak o ispravci greške u odluci proizvodi pravno dejstvo od dana njegovog
dostavljanja stranci.
    Prema tome, osporenom odlukom nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, zbog ĉega
je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 12.12.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.

                     *  *  *
      29
      XI
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,
   VODOPRIVREDA
                       30

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. br. 980/2006     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Veterinarske ambulante "D.O.O." Danilovgrad, iz Danilovgrada, protiv tuţenog Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede CG - Podgorica, zbog ćutanja administracije -
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23.01.2008. godine, donio je

                    R J E Š E Nj E

                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 05.08.2006. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede CG - Podgorica, zbog
ćutanja administracije - nedonošenja rješenja.
     U toku trajanja postupka po tuţbi, tuţeni je dostavio odgovor na tuţbu u kojem
navodi da je u zakonskom roku, tj. 10.07.2006. godine, a prije podnošenja tuţbe odluĉio o
ţalbi tuţioca i donio rješenje broj UP II 060-323/06-1201-18 koje je preko prvostepenog
organa uruĉeno tuţenom.
     Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, pozvao tuţioca da se
izjasni da li je zadovoljan donijetim rješenjem na adresu koju je tuţilac dostavio Sudu dana
08.02.2007. godine, te upozorio tuţioca na štetne posljedice.
     Tuţilac je dana 24.11.2007. i 01.12.2007. godine, odbio prijem dopisa Suda, pa je
Sud u smislu ĉlana 26. stav 3. ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 23.01.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Maja Ulićević,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                       * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 922/2006


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
Veterinarske ambulante ''D.O.O.'' iz Ulcinja, koju zastupa Naser Barjaktari, iz Ulcinja, protiv
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU
                    Tuţba se odbija.
                       31


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je sudu podnio tuţbu, zbog ćutanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Crne Gore, da odluĉi po njegovoj ţalbi, koju je izjavio protiv konkursa
Veterinarske uprave, od 02.02.2006. godine.
    Nakon podnošenja tuţbe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore, obavijestilo je sud, da je zakljuĉkom broj UP II 060-323/06-1201-9 od 29.08.2006.
godine, odluĉilo o ţalbi tuţioca od 21.03.2006. godine.
    U smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, sud je tuţiocu dostavio
primjerak zakljuĉka, traţeći da se u odredjeom roku izjasni, da li je zadovoljan naknadno
donijetim zakljuĉkom, ili ostaje pri tuţbi, odnosno da li tuţbu proširuje i na taj zakljuĉak.
    Tuţilac se u aktu od 14.12.2007. godine, izjasnio da ostaje pri podnijetoj tuţbi.
Obzirom na takvo izjašnjenje i ĉinjenicu da je tuţeni zakljuĉkom od 29.08.2006. godine,
odluĉio po ţalbi tuţioca od 21.03.2006. godine, u konkretnom sluĉaju nema ćutanja
administracije, da bi sud eventualno u smislu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
naloţio donošenje akta u tom pravcu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,01.02.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Branislav Radulović,s.r.

                     * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 862/2007                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, sudija Dragana Djuretića i Ljubinke Popović Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće struĉnog saradnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Z. M. iz Plava, protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, - Podgorica, broj Up-II-060-327/05-0403-3 od 27.11.2006. godine u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 24.01.2008. donio je ,


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem djelimiĉno je uvaţena ţalba tuţioca, na naĉin što se u
dispozitivu rješenja Odjeljenja za privredu, razvoj i finansije, opštine Plav, broj 02-175 od
16.12.2004. godine, kojim su investitorima M. E., M.H. i M.N., iz Plava, utvrdjeni
vodoprivredni uslovi, poslije rijeĉi "tehniĉke dokumentacije" dodaju rijeĉi " i pribavljanje
sanitarne saglasnosti od strane nadleţnog Ministarstva", dok je u ostalom dijelu ţalba
odbijena.
                       32

     Tuţilac u tuţbi osprava zakonitost rješenja tuţenog organa istiĉući da tuţeni u
ponovnom postupku nije postupio po primjedbama Suda datim u presudi, već je donio
istovjetno rješenje. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Osporeno rješenje donijeto je u izvršenju presude ovog Suda U.br.1029/05 od
16.11.2006. godine kojom je poništeno ranije rješenje tuţenog organa donijeto u istoj stvari.
Tom presudom je ukazano tuţenom da je dispozitiv osporenog rješenja nepotpun, jer ne
sadrţi odluku po ţalbi tuţioca.
     U ponovnom postupku, po nalaţenju suda, tuţeni je u skladu sa primjedbama iz
presude, donio pravilno i zakonito rješenje. Naime, isti je odluĉujući po ţalbi tuţioca pravilno
našao da u dispozitivu prvostepenog rješenja u stavu 1. alineji 9. poslije rijeĉi: "tehniĉke
dokumentacije" treba da stoji "i pribavljanje sanitarne saglasnosti od strane nadleţnog
ministarstva", dok je u ostalom dijelu ţalbu odbio, za što je u obrazloţenju dao valjane i
ubjedljive razloge.
     U prethodnom postupku vodoprivredni uslovi u svemu su utvrdjeni shodno
odredbama ĉlana 10 i 11 Zakona o vodama ("Sl.list RCG",br.16/95), pri ĉemu je vodjeno
raĉuna i o odredbi ĉlana 13 navedenog zakona, a u smislu toga da investitori nemaju
racionalnijeg i ekonomiĉnijeg naĉina za rješavanje pitanja svog vodosnadbijevanja sem sa
predmetnog izvora.
     Dokaz o tome je nalaz vještaka hidrogradjevinske struke koji ne ostavlja ni najmanju
sumnju u pravilnost utvrdjenih vodoprivrednih uslova i na raspodjelu vode sa predmetnog
izvora. U ovom nalazu koji je vještak dao nakon izlaska na lice mjesta uz prisustvo stranaka
suprotnih interesa navedeno je da podnosioci zahtjeva za utvrdjivanje vodoprivrednih uslova
nemaju riješeno pitanje vodosnadbijevanja, a da izvor zvani " Izvor na glavi potoka" koji se
nalazi na nekretninama u vlasništvu tuţioca moţe zadovoljiti njihove potrebe sa jednim
dijelom koliĉine vode, na naĉin kao u nalazu, jer mu je utvrdjena izdašnost od 14400 L/ na
dan, a da preostalu koliĉinu treba ostaviti slobodno da teĉe. Sa druge strane utvrdjeno je da
tuţilac ima riješeno pitanje vodosnadbijevanja sa izvora koji se nalazi na njegovom imanju, pa
Sud smatra da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na njegovu štetu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st.1 Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao
u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 24.01.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Mirjana Bogdanović, s.r.                     Gordana Pot, s.r.


                     * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.981/2006    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi Veterinarske
ambulante DOO Danilovgrad, iz Danilovgrada, koga zastupa izvršni direktor Budimir Aprcović,
iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.02.2008.godine, donio je
                      33                    RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.

                  Obrazloţenje

    Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu, zbog nedonošenja rješenja po ţalbama
podnijetim protiv nezakonitog rada i postupanja Veterinarske uprave.
    Kako se iz tuţbe nije moglo zakljuĉiti da li je tuţilac podnio konkretan zahtjev zbog
nezakonitog rada i postupanja Veterinarske uprave, odnosno da li postoji ćutanje
prvostepenog i drugostepenog organa, to je Sud dopisom od 12.02.2008.godine traţio da se
podnijeta tuţba uredi u smislu ĉlana 7.st.3. i ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu. U dopisu je
tuţiocu ostavljen rok od 8 dana od dana prijema istog, za uredjenje tuţbe.
     Tuţilac je dana 18.02.2008.godine odbio prijem dopisa upućenog na adresu koju je u
aktu od 8.02.2007.godine, oznaĉio, što se vidi iz povratnice koja se nalazi u spisima
predmeta.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 21.st.2.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu ovog rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 27.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović, s.r.                 Vladimir Radulović, s.r.

                  * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.254/2006                   U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Lj.
Š., iz Danilovgrada, protiv rješenja tuţenog ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede - Podgorica, broj UP-II-060-327/05-0403-22 od 29.12.2005.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 05.03.2008.godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
broj UP-II-060-327/05-0403-22 od 29.12.2005.godine.

                  Obrazloţenje
                       34


     Osporenim rješenjem po ţalbi tuţioca, izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - vodoprivrednog inspektora sa sjedištem u Podgorici,
broj 060-327/05-0703-33 od 20.06.2005.godine, tom rješenju dodat je novi stav 6, kojim je
navedenim rješenjem zamijenjeno rješenje Vodoprivrednog inspektora, sa sjedištem u
Podgorici, br.UP-I-0406-539 od 29.12.1995.godine. Tim rješenjem naloţeno je tuţiocu da, u
tamo ostavljenom roku, ukloni prepreku na lijevom rukavcu Rimanića potoka, odnosno da
dovede u prvobitno stanje tok potoka.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da dispozitiv osporenog rješenja nije dat u skladu sa ĉlanom 202. u vezi sa ĉlanom
240.Zakona o opštem upravnom postupku, jer se istim ne odluĉuje o njegovoj ţalbi, a nijesu
cijenjeni ni navodi ţalbe, pa je dispozitiv tog rješenja u suprotnosti sa obrazloţenjem.
Nadalje, istiĉe da je jedino pravosnaţno rješenje u predmetnoj stvari rješenje broj UP-I-0507-
251 od 25.03.1997.godine, kojim je naredjeno Radović Milodarki da obaloutvrdu na lijevoj
obali Rimanić potoka vrati u prvobitno stanje. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Odgovor na tuţbu nije dostavilo zainteresovano lice Radović Milodarka, iz Spuţa.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Osporenim rješenjem povrijedjena je odredba ĉlana 202.Zakona o opštem upravnom
postupku, kojom je, izmedju ostalog, propisano da se dispozitivom rješava o predmetu
postupka u cjelini i da dispozitiv mora biti kratak i odredjen.
     Naime, dispozitivom osporenog rješenja nije odluĉeno o ţalbi tuţioca izjavljenoj protiv
rješenja vodoprivrednog inspektora br.060-327/05-0703-33 od 20.06.2005.godine, već se
dispozitivu rješenja protiv koga je izjavljena ţalba dodaje novi stav 6, kojim se tim rješenjem
zamjenjuje rješenje vodoprivrednog inspektora sa sjedištem u Podgorici, br.UP-I-0406-539 od
29.12.1995.godine. Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da je ţalba odbijena, ali
nedostaci dispozitiva rješenja ne mogu se zamijeniti obrazloţenjem rješenja, koje izmedju
ostalog, treba da sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, pravne propise i razloge koji, s obzirom
na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
     Nadalje, osnovano se tuţbom ukazuje da osporenim rješenjem nijesu cijenjeni svi
dokazi koji se nalaze u spisima predmeta. Naime, tuţeni uopšte ne cijeni pravosnaţno
rješenje UP-I-0507-251 od 25.03.1997.godine, kojim je naredjeno R. M. i R. S., da
obaloutvrdu (potpornu pregradu) na lijevoj obali Rimanić potoka vrate u prvobitno stanje,
koje je, po nalaţenju Suda, odluĉni dokaz za rješenje spornog pitanja u ovoj stvari.
     Na osnovu naprijed izloţenog, Sud nalazi da je osporeno rješenje donijeto uz povrede
pravila upravnog postupka i da se isto zasniva na nepotpuno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju,
zbog ĉega je nezakonito, pa je isto poništeno.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti navedenu povredu, odnosno odluĉiti
o ţalbi tuţioca i pri tom ocijeniti sve navode ţalbe, kao i dokaze priloţene uz ţalbu i shodno
obavezi iz ĉlana 57.Zakona o upravnom sporu, donijeti novo na zakonu osnovano rješenje u
ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.03.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                     * * *
                       35
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1104/2006                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
"13.jul-Plantaţe" a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede - Podgorica, broj UP-II-060-327/06-1101-22 od 21.07.2006.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 07.03.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj UP-
II-060-327/06-1101-22 od 21.07.2006.godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave za
vode o konaĉnom obraĉunu i uplati naknade za iskorišćenu vodu u oblasti primarne
poljoprivredne proizvodnje za 2005.godinu u iznosu od 51.508,22 eura, broj 060-327/06-
0101-57 od 27.04.2006.godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţene, zbog svih zakonom propisanih uslova. U
tuţbi, u bitnom, istiĉe da prvostepeni organ nije pokrenuo i vodio postupak po odredbama
Zakona o opštem upravnom postupku, već je dopisom traţio da mu dostavi podatke o koliĉini
iskorišćene vode u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koja se koristi za
navodnjavanje za 2005.godinu i koliĉini zahvaćene vode za sopstvene potrebe za
2005.godinu, po kojem dopisu je tuţilac postupio i dostavio odgovarajuće podatke, nakon
ĉega je prvostepeni organ pismom predloţio sastanak, a zatim i obavijestio tuţioca da će
donijeti rješenje prema podacima kojima raspolaţe. Rješenje je donijeto na osnovu podataka
o kapacitetu pumpi i aproksimativno uzete duţine perioda navodnjavanja za 2005.godinu, a
izvedeni zakljuĉak o korišćenju vode od 11.660.000 m3, je neodrţiv, o ĉemu su razlozi dati u
ţalbi. Na osnovu navedenog predlaţe da Sud usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je istakao da ostaje pri razlozima datim u obrazloţenju
osporenog rješenja i da iz cjelokupnog postupka proizilazi da tuţilac izbjegava obavezu
plaćanja zakonom predvidjene naknade, pa predlaţe da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Osnovano tuţilac ukazuje u tuţbi na povrede pravila postupka iz ĉlana 126. i
196.Zakona o opštem upravnom postupku, prema kojima upravni organ mora utvrditi sve
odluĉne ĉinjenice i omogućiti strankama da zaštite svoja prava i pravne interese i na osnovu
utvrdjenih ĉinjenica u postupku donijeti rješenje o stvari koja je predmet postupka.
     Prvostepeni organ je, bez uĉešća tuţioca u postupku, utvrdio istom obavezu plaćanja
predmetne naknade, na osnovu podataka kojima je raspolagao, iako je za pravilno
utvrdjivanje iznosa te naknade u smislu ĉlana 43.st.1.alineja 4.Zakona o vodama ("Sl.list
RCG",br.16/95), bitna stvarna, a ne pretpostavljena koliĉina iskorišćene vode.
                       36

     U podnijetoj ţalbi tuţilac je istakao razloge kojima osporava pravilnost utvrdjene
koliĉine zahvaćene vode, koje na valjan naĉin tuţeni organ nije ocijenio, ĉime je povrijedjena
odredba ĉlana 240.st.2.Zakona o opštem upravnom postupku.
     Zbog poĉinjenih povreda pravila postupka, osporeno rješenje je kao nezakonito
valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku otkloniće se navedene nepravilnosti i donijeti novo, zakonito
rješenje u ovoj stvari.
     Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1. u vezi sa ĉl.33.st.6.Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.03.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Vladimir Radulović,s.r.

                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1458/2006                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca D.O.O. "PV Kompanija" - Pljevlja, protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede broj UP-II-060-322/06-1101-34 od 24.10.2006.godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 05.03.2008.godine, donio je


                     PRESUDU


                    Tuţba se odbija.


                   Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direktora
Uprave za šume broj 1875 od 09.08.2005.godine, kojim su date šume u 13 gazdinskih
jedinica DOO "Vektra-Jakić" - Pljevlja, na korišćenje i ustupljeni poslovi na uzgoju šuma,
izgradnji i odrţavanju šumskih saobraćajnica i poslovi na zaštiti šuma, shodno konkursu
br.1559 od 10.07.2006.godine.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog povrede pravila
upravnog postupka, pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Istiĉe da osporeno rješenje nema utemeljenja u zakonu, jer tuţeni organ nije
obrazloţio po kom zakonskom propisu se daje koncesija na 30 godina. Navodi da koncesionar
DOO "Vektra-Jakić" na dan zakljuĉenja konkursa nije imao imovinu upisanu u posjedovnom
                       37

listu već samo rješenje kojim mu se dozvoljava upis bivše korporacije Jakić, što znaĉi da nije
raspolagao imovinom i tehniĉko-tehnološkim i kadrovskim kapacitetima za preradu šume, što
je i bio glavni kriterijum za bodovanje po konkursu. Smatra da je pogrešno bodovan po
navedenom kriterijumu, jer je podnio svu neophodnu dokumentaciju, a za razliku od "Vektra-
Jakić", koja je favorizovana na konkursu.
     Dalje istiĉe, da je ponudio bolju cijenu od prvorangirane "Vektra-Jakić", pa je i po tom
kriterijumu bio u prednosti. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku donošenja osporenog rješenja nijesu poĉinjene povrede pravila postupka,
a ĉinjeniĉno stanje je u istom potpuno i pravilno utvrdjeno i na tako utvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje pravilno je primijenio materijalno pravo, pa tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca, osporenim
rješenjem nije povrijedio zakon na njegovu štetu.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je, prilikom odluĉivanja o izboru koncesionara za
davanje šuma na korišćenje po konkursu od 10.07.2006.godine, Komisija vrednovanje
ponuda izvršila u skladu sa kriterijumima utvrdjenim predmetnim konkursom. Jedan od
kriterijuma, koji je ujedno i vrednovan sa najviše bodova je kriterijum kadrovska i tehniĉko-
tehnološka opremljenost, koji je i ujedno garancija za uspješno obavljanje djelatnosti koje su
predmet koncesije.
     Uz zahtjev za prijavu na konkurs propisano je da pravna lica podnose, izmedju
ostalog, i dokaz o posjedovanju kapaciteta za primarnu i finalnu preradu drveta u iznosu od
100.000 m3 i više drvne mase (bilans stanja imovine).
     Iz spisa predmeta proizilazi da je DOO "Velimir Jakić", podnijela sve potrebne dokaze
o vlasništvu nad zemljištem - rješenje o dozvoli upisa od 05.07.2006.godine, kojim se
dozvoljava upis prava svojine u korist "Vektra-Montenegro" ukupne površine zemljišta 183
784 m3, umjesto ranijeg vlasnika korporacije "Jakić", kao i ovjeren prepis l.n. od
20.07.2006.godine. Stoga su neosnovani tuţbeni navodi koji se odnose na vlasništvo nad
imovinom, jer se iz spisa predmeta vidi da je DOO "Vektra - Jakić" podnijela sve dokaze o
vlasništvu.
     Kod ĉinjenice da tuţilac, uz zahtjev nije priloţio dokaz o kadrovskoj osposobljenosti i
broju zaposlenih kao i dokaze iz kojih se moţe vidjeti da raspolaţe kapacitetima za preradu
drveta u koliĉini kako je to traţeno i konkursom, a iz dostavljenih rješenja o odobravanju rada
u poslovnim objektima se vidi da se većinom radi o privremenim odobrenjima to je, po ocjeni
Suda, pravilno postupila Komisija za vrednovanje ponude kada je predloţila da se
koncesionaru DOO "Vektra-Jakić" - Pljevlja, daju šume na korišćenje, a ovo sa razloga što je
navedeni kriterijum ujedno i vrednovan sa najviše bodova.
     Na osnovu navedenog, Sud nalazi da tuţeni organ odbijanjem ţalbe nije povrijedio
zakon na štetu tuţioca.

    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je kod izloţenog našao da su bez uticaja na
drugaĉiju odluku Suda u ovoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.03.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                       Biserka Bukvić,s.r.

                     *  * *
                       38
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 230/2006

                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S.
M., iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Pavićević Obrad, advokat iz Bijelog Polja,
protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, br.Up - II-060-
327/05-0403-18 od 12.01.2006 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.04.2008.
godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osprenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za finansije, privredu i razvoj Opštine Bijelo Polje, broj Up. 03/4-11/05 od 18.04.2005. godine,
kojim su investitorima Ć. V. i Ć. F., iz Kukulja, Opština Bijelo Polje, utvrdjeni vodoprivredni
uslovi bliţe opisani dispozitivom tog rješenja, u postupku pripreme tehniĉke dokumentacije,
za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora zv."Vranešica", lociranog u istom selu, na privatnom
posjedu tuţioca.
     Tuţilac osporava zakonitost osporenog rješenja istiĉući da su podaci koji se tiĉu
kapaciteta izvora, slobodnog pada i udaljenosti od njegove kuće, dati proizvoljno. Nadalje,
navodi da vještak u svom nalazu nije objasnio na koji naĉin je došlo do podataka o izdašnosti
odredjenih izvora, te na osnovu ĉega se došlo do podatka da je prosjeĉnom seoskom
domaćinstvu navodno potrebno ĉak 100.000 litara vode, dnevno, što je apsurdno. Predlaţe
da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Po ocjeni suda, postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja proveden je
u skladu sa propisanim pravilima postupka, ĉinjeniĉno stanje u njemu je pravilno utvrdjeno i
na isto pravilno primijenjen materijalni propis. To se sa sigurnošću moţe zakljuĉiti iz
obrazloţenja rješenja upravnih organa i iz cjeline spisa predmeta.
     S toga, sud nalazi da su vodoprivredni uslovi u svemu utvrdjeni shodno odredbama
ĉlana 10. i 11. Zakona o vodama ("Sl.list RCG",br.16/95). Prilikom utvrdjivanja tih uslova
vodjeno je raĉuna i o odredbi ĉlana 13. navedenog zakona, a u smislu toga da investitori
nemaju racionalnijeg i ekonimiĉnijeg naĉina za rješavanje pitanja svog vodosnabdijevanja
gravitacionim putem, osim sa predmetnog izvora. Dokaz o tome je nalaz vještaka hidro struke
od 24.02.2005. godine, koji ne ostavlja ni malo sumnji u pravilnost utvrdjenih vodoprivrednih
uslova i na raspodjelu vode sa predmetnog izvora, jer njegov kapacitet od 28.800 litara na
dan, sa poštovanjem vodoprivrednog minimuma od 30%, moţe da zadovolji potrebe za
vodom ĉak skoro 20 domaćinstava, a odvodjenjem vode za potrebe investitora u koliĉini od
2.000 litara, dnevno i omogućava da na izvoru ostane dovoljno vode za postojeće i buduće
potrebe za vodom na podruĉju izvorišta i za vodoprivredni minimum. Kod tog utvrdjenja
pravilno je prvostepeni organ utvrdio investitorima Ć. V. i Ć. F., vodoprivredne uslove, a
tuţeni odbio ţalbu izjavljenu protiv prvostepenog rješenja.
                        39

     Sud je cijenio navode tuţbe da je nalaz angaţovanog vještaka dat proizvoljno,
pogotovo ĉinjenicu da je prosjeĉnom seoskom domaćinstvu potrebno ĉak 100.000 litara vode
dnevno, ali je našao da su neosnovani. Ovo sa razloga, što je vještak hidro struke dao jasan i
potpun nalaz i mišljenje, koji je dovoljno obrazloţen i ne dovodi u sumnju utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje. S tim u vezi, angaţovani vještak je u dopuni mišljenja od 07.04.2005.
godine, otklonio štamparsku grešku da je za potrebe prosjeĉnog seoskog domaćinstva
potrebno 100.000 litara vode na dan, jer je po vaţećim normativima potrebno 1.000 litara
dnevno.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉiju
odluku suda u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.04.2008. godine


Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                    Biserka Bukvić, s.r.

                 *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1078/2006
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca A.
K., iz Bijelog Polja,  protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, br. Up-II-060-327/06-1101-3 i 6 od 17.07.2006 godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 16.04.2008. godine, donio je                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za finansije, privredu i razvoj opštine Bijelo Polje, broj Up-03/4-17/05 od 21.12.2005. godine,
kojim su tamo nabrojanim investitorima - grupi gradjana, iz sela Zminac - Opština Bijelo Polje,
                       40

utvrdjeni vodoprivredni uslovi bliţe odredjeni dispozitivom tog rješenja, u postupku pripreme
tehniĉke dokumentacije, za izgradnju seoskog vodovoda za potrebe njihovog
vodosnabdijevanja, sa izvora zv. "Ogradjenik", lociranog u selu Šipovice. Istovremeno su tim
rješenjem kao neosnovani odbijeni zahtjevi podnosilaca iz sela Godijeva, jer isti mogu riješiti
pitanje vodosnabdijevanja na racionalniji i ekonomiĉniji naĉin sa izvorišta zv. "Pepeljsko Vrelo
- Glava", koji je locirano u selu Godijevo.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da su rješenja upravnih organa saĉinjena suprotno ĉlanu 201. stav 1. Zakona o
upravnom postupku, te da je povrijedjena i odredba ĉlana 206. stav 1. navedenog zakona,
kao i odredba ĉlana 202. stav 5. tog zakona. Smatra da je dispozitivom imenovan samo dio
onih uĉesnika u postupku kojima je zahtjev usvojen i da dispozitivom nije riješeno o
troškovima postupka niti je u istom navedeno da će se o njima donijeti poseban zakljuĉak.
Nadalje, navodi da se obrazloţenjem osporenog rješenja priznaje da Uprava za nekretnine
nije bila u mogućnosti da izda kopiju plana ili skicu lokacije izvora "Ogradjenik" i da je
potrebno izvršiti terensku identifikaciju predmetne lokacije, pa je nejasno na osnovu ĉega je u
postupku utvrdjena lokacija pomenutog izvora. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovouru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Po ocjeni suda, postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja proveden je
u skladu sa propisanim pravilima postupka, ĉinjeniĉno stanje u njemu je pravilno utvrdjeno i
na isto pravilno primijenjen materijalni propis. To se sa sigurnošću moţe zakljuĉiti iz
obrazloţenja rješenja upravnih organa i iz cjeline spisa predmeta.
     Prema ĉlanu 1. Zakona o vodama ("Sl.list RCG",br.16/95 i 22/95), vode, kao prirodno
bogatstvo su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na naĉin kojim se
obezbjedjuje njihovo racionalno korišćenje, zaštita i drugi opšti interesi propisani zakonom.
     Iz odredbe ĉlana 14. stav 1. Zakona o vodama, proizilazi da se u postupku
utvrdjivanja vodoprivrednih uslova mora voditi raĉuna i o odredbi ĉlana 13. istog zakona,
kojom su bliţe propisani uslovi pod kojima se kasnije izdaje vodoprivredna saglasnost. Uslovi
za izdavanje te saglasnosti su, da se moţe zahvatiti i koristiti samo dio raspoloţivih koliĉina
vode, ako se time ne ugroţavaju postojeće i buduće potrebe za vodom na podruĉju izvorišta i
ako se snabdijevanje vodom podnosilaca zahtjeva ne moţe riješiti na drugi, racionalniji i
ekonomiĉniji naĉin.
     U pogledu okolnosti bitnih za pravilnu primjenu pomenutih propisa, vještak
hidrogradjevinske struke se u nalazu i mišljenju od 20.10.2005. godine, izjasnio o svim bitnim
okolnostima od znaĉaja za utvrdjivanje vodoprivrednih uslova i na raspodjelu vode sa
predmetnog izvora, jer investitori od tog izvora nemaju bliţeg, koji bi mogao da zadovolji
njihove potrebe, kao i da kapacitet predmetnog izvora moţe da zadovolji njihove potrebe za
vodom, a da na izvoru ostane dovoljno vode za postojeće i buduće potrebe i za vodoprivredni
minimum. Takodje, angaţovani vještak je utvrdio da podnosioci zahtjeva iz sela Godijeva
mogu pitanje svog vodosnabdijevanja riješiti na racionalniji i ekonomiĉniji naĉin sa izvorišta
"Pepeljsko Vrelo - Glava", a koji je lociran u njihovom selu, jer ukupni broj domaćinstava u
sva tri zaseoka Godijeva broji 65, a minimalna izdašnost tog izvora je 60 l/min., odnosno
dnevna 86.400 litara. Kod tog utvrdjenja pravilno je prvostepeni organ investitorima iz sela
Zminac utvrdio vodoprivredne uslove, a tuţeni odbio ţalbu tuţioca izjavljenu protiv
prvostepenog rješenja.
     Nakon datih vodoprivrednih uslova, slijedi postupak izdavanja vodoprivredne
saglasnosti u kojem će se riješiti i druga pitanja, u skladu sa odredbama Zakona o vodama,
medju kojima i pitanje troškova.
     Sud je cijenio navode tuţbe, da dispozitiv rješenja nije dat u skladu sa odredbom
ĉlana 202. stav 6. Zakona o opštem upravnom postupku, jer isti nije odredjen i jasan, ali je
našao da su neosnovani. Ovo sa razloga što su shodno ĉlanu 206. stav 1. navedenog zakona,
dispozitivom prvostepenog rješenja sva lica, kojima su utvrdjeni vodoprivredni uslovi,
imenovana u istom, a to rješenje je shodno navedenoj odredbi, kako proizilazi iz spisa
predmeta, dostavljeno svakom od njih.
                        41

    Sud je cijenio navode tuţbe, da se predmetni izvor nalazi na imovini tuţioca, ali kod
odredbe ĉlana 1. Zakona o vodama oni su bez uticaja na drugaĉiju odluku suda u ovoj stvari.
Ta okolnost će biti od znaĉaja u postupku realizacije vodoprivredne saglasnosti.
    Ni ostali navodi tuţbe nisu od uticaja na izreĉenu ocjenu suda u pogledu zakonitosti
osporenog rješenja zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.04.2008. godine


Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                    Biserka Bukvić, s.r.

                 *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1571/2007

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca
Veterinarske ambulante DOO Danilovgrad, iz Danilovgrada, koju zastupa zakonski zastupnik
Budimir Aprcović, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva poljoprivrede šumarstva i
vodoprivrede - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.09.
2008. godine, donio je


                     PRESUDU


     Nalaţe se Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Podgorica da bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema ove presude, odluĉi po
ţalbi tuţioca od 22.03.2007. godine.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac u tuţbi istiĉe, da je Veterinarska uprava Crne Gore, raspisala konkurs za
ustupanje zainteresovanim pravnim licima javnih poslova iz ĉlana 64. stav 1. taĉka 2. Zakona
o veterinarstvu. Navodi da je konkurs raspisan protivno odredbama Zakona o veterinarstvu,
ĉime su povrijedjena prava tuţioca, zbog ĉega je Veterinarskoj upravi za Ministarstvo
poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede podnio ţalbu 22.03.2007. godine. Po ţalbi nije
donijeta odluka u zakonskom roku, a ni nakon urgencije podnijete 25.05.2007. godine.
Smatra da su ispunjeni uslovi za podnošenje tuţbe, zbog ćutanja administracije.
                         42

     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da Sud, prekine postupak po ovoj tuţbi, u
skladu sa ĉlanom 24. Zakona o upravnom sporu.
     Nakon razmatranja predmetnih spisa i ocjene navoda tuţbe Sud je našao da je tuţba
osnovana.
     Iz priloga podnijetih uz tuţbu utvrdjuje se, da je tuţilac podnio ţalbu Veterinarskoj
upravi, za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dana 22.03.2007. godine, kao
i urgenciju dana 25.05.2007. godine, i da po ţalbi nije donijeta odluka pa su se stekli uslovi iz
ĉlana 18. stav 3. Zakona o      upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije.
     Iz navedenih razloga Sud je tuţbu usvojio i naloţio tuţenom organu, da odluĉi po
ţalbi tuţilaca odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 10.09.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Vladimir Radulović,s.r.

                  *  *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1755/2007


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Veterinarske
ambulante ''DOO Danilovgrad'', iz Danilovgrada, koju zastupa zakonski zastupnik Budimir
Aprcović, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede -
Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.09. 2008. godine,
donio je


                      PRESUDU


     Nalaţe se Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Podgorica da bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema ove presude, odluĉi po
ţalbi tuţioca od 14.09.2007. godine.


                    Obrazloţenje

     Tuţilac u tuţbi navodi da je Veterinarska uprava Crne Gore, podijelila teren za
obiljeţavanje stoke bez tendera i konkursa i sa veterinarskim ambulantama u Crnoj Gori
sklopila ugovore o dodjeli poslova identifikacije i registracije ţivotinja, koji veterinarske
ambulante već odradjuju, a da tuţilac nije obaviješten, niti dati poslovi. Dodaje da je podnio
svu potrebnu dokumentaciju sa prijavom na konkurs, raspisan od Veterinarske uprave, dana
31.01.2007. godine i da nije dobio nikakav odgovor, te je stoga podnio ţalbu tuţenom, kao
                         43

nadleţnom organu, zbog ćutanja administracije, kao i urgenciju za postupanje po podnijetoj
ţalbi od 14.09.2007. godine.
     Kako tuţeni organ u zakonskom roku nije odluĉio po ţalbi, a ni u daljem roku od 7
dana, po ponovljenom traţenju to su se stekli uslovi za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije. Predlaţe da Sud uvaţi tuţbu i naloţi nadleţnom organu da donese upravni akt.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da Sud, postupak po ovoj tuţbi prekine.
     Nakon razmatranja predmetnih spisa i ocjene navoda tuţbe Sud je našao da je tuţba
osnovana.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje, da tuţilac podnio ţalbu tuţenom dana 14.09.2007.
godine, kao i ponovljeni zahtjev za odluĉivanje po ţalbi dana 22.11.2007. godine i da tuţeni
nije odluĉivao po ţalbi tuţioca, ĉime su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, zaa posnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
     Iz navedenih razloga Sud je tuţbu prihvatio i naloţio tuţenom organu, da odluĉi po
ţalbi tuţilaca odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 10.09.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Biserka Bukvić

                    *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1371/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Odbora stanovnika sela Sustaš - Bar, protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede-Podgorica, broj 060-327/03-0601-272 od 19.01.2004. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 21.10.2008. godine, donio je


                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem, po zahtjevu JP ''Vodovod i kanalizacija'' Bar, data je
vodoprivredna dozvola za korišćenje voda i objekata sa izvorišta ''Sustaš'', za
vodosnabdijevanje grada Bara, sa prigradskim naseljima, industrije, luke i instalacija, pod
uslovima bliţe navedenim u dispozitivu rješenja.
    Tuţilac tuţbom od 11.10.2007. godine, osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući,
u bitnom, da je izvorište ''Sustaš'' oduvijek sluţilo stanovništvu sela Sustaš, za zadovoljavanje
potreba za vodom ovog sela i da nije bilo mjesta davanju vodoprivredne saglasnosti u smislu
ĉlana 13. Zakona o vodama, jer je odvodjenjem vode sa ovog izvorišta ugroţeno
                       44

vodosnabdijevanje mještana Sustaša, ĉije se potrebe zbog proširenja naselja stalno
uvećavaju, o ĉemu nadleţni organ nije vodio raĉuna. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba je neblagovremena.
     Ĉlanom 16. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj 60/03), propisano
je da se tuţba podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja akta stranci, dok je stavom 2.
istog ĉlana propisano da rok iz stava 1. ovog ĉlana vaţi i za organ, odnosno lice koje je
ovlašćeno za podnošenje tuţbe, ako mu je akt dostavljen, a ako mu akt nije dostavljen, tuţbu
moţe podnijeti u roku od 60 dana od dana dostavljanja akta stranci u ĉiju je korist akt
donijet.
     Predmetni upravni postupak vodjen je po zahtjevu JP ''Vodovod i kanalizacija'' Bar,
kome je osporeno rješenje dostavljeno 29.01.2004. godine. Tuţilac nije uĉestvovao u
upravnom postupku, niti mu je osporeno rješenje dostavljeno, pa njemu rok za podnošenje
tuţbe poĉinje teći od dana dostavljanja akta stranci u ĉiju korist je akt donijet.
     Kako je osporeno rješenje stranci u ĉiju je korist donijeto, dostavljeno 29.01.2004.
godine, to je rok od 60 dana, iz ĉlana 16. stav 2. Zakona o upravnom sporu, u kojem je
tuţilac mogao podnijeti tuţbu istekao znatno prije 11.10.2007. godine, kada je predmetna
tuţba predata pošti preporuĉeno.
     Sa iznijetih razloga, a s pozivom na ĉlan 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 21.10.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                    *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 505/2007


                   U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Veterinarske ambulante D.O.O. Ulcinj, iz Ulcinja, koju zastupa zakonski zastupnik Bajraktari
Naser, iz Ulcinja protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -
Piodgorica , broj UPII 060-323/06-1201-11 od 12.02.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 24.09.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem poništen je zakljuĉak Veterinarske uprave Crne Gore, broj
11/06-0401-798/2 od 15.06.2006. godine, i odbijena ţalba izjavljena na obavještenje
Veterinarske uprave Crne Gore, broj 11/00-0101-455/31 od 08.02.2006. godine.
                        45

     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. Istiĉe da tuţeni nije postupio po
presudi Upravnog suda U.br.1158/2006 od 20.12.2006. godine, ĉime jej ponovo poĉinio istu
grešku kao u predhodnom postupku, ne dajući nikakve druge predloge i dokaze. Predloţio je
da sud poništi osporeno rješenje tuţenog.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţbu odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Osporeno rješenje tuţeni je donio u izvršenju presude ovog suda U.br.1158/2006 od
20.12.2006. godine, a shodno ĉlanu 235. kojim je izmedju ostalog propisano, da će
drugostepeni organ odbiti ţalbu, i kada nadje da je u prvostepenom postupku bilo
nedostataka, ali da oni nijesu mogli imati uticaja na rješavanje upravne stvari, i ĉlana 238.
istog zakona, kojim je propisano da ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvosepenom
rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da je iz utvrdjenih ĉinjenica izveden pogrešan zakljuĉak u
pogledu ĉinjeniĉnog stanja, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti
upravnu stvar.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je Veterinarska uprava Republike Crne Gore,
raspisala konkurs dana 02.02.2006. godine, za ustupanje zainteresovanim pravnim licima o
izvršavanju javnih poslova iz ĉlana 64. stav 1. taĉkaa 2. Zakona o veterinarstvu (''Sl. list
RCG'', broj 11/04), kojim su precizirani kriterijumi za ocjenu i izbor prijava, rok podnošenja,
kao i da vršenje javnih poslova moţe da obavlja pravno lice koje je dobilo dozvolu za
obavljanje veterinarske djelatnosti od Veterinarske uprave, u skladu sa ĉlanom 61. Zakona o
veterinarstvu, i uslova iz ĉlana 26. stav 1. taĉka 3. Pravilnika o uslovima koje moraju
ispunjavati veterinarske ambulante za kućne ljubimce (''Sl. list RCG'', broj 73/05), te da se
nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati. Tuţilac na pomenuti konkurs nije
dostavio dozvolu za obavljanje veterinarske djelatnosti za 2006. godinu, izdatu od strane
Veterinarske uprave, niti ispunjava uslove propisane citiranim ĉlanom Pravilnika, što se
potvrdjuje i zapisnikom Veterinarske uprave, broj 323/06-0203-31 od 08.02.2006. godine.
Tuţilac je podnio prijavu na pomenuti konkurs dana 14.02.2006. godine, što potvrdjuje i sam
tuţilac u ţalbi na obavještenje Veterinarske uprave od 08.02.2006. godine, to je prijava
tuţioca na konkurs, podnijeta nakon isteka propisanog roka.
     Kod ovako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i preciziranih uslova konkursa Veterinarske
uprave Podgorica, od 02.02.2006. godine,pravilno je tuţeni postupio kada je odbio ţalbu
tuţioca kao i poništio zakljuĉak Veterinarske uprave Crne Gore, broj 11/06-0401-798/2 od
15.06.2006. godine.
     Polazeći od naprijed navedenih zakonskih odredbi, i utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja,
Sud nalazi da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, pa je tuţbu valjalo
odbiti kao neosnovanu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 24.09.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.


                   *   *    *
                       46


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1668/2007

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca T. M. iz
Mojkovca, protiv rješenja tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -
Podgorica, broj Up.-II-060-327/07-1201-28 od 31.07.2007. godine u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 12.11.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -
Podgorica, broj Up.-II-060-327/07-1201-28 od 31.07.2007. godine.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodoprivredenog inspektora, broj 327/06-0703-243/3
od 25.05.2007. godine, kojim je naredjeno M. N. da u odredjenom roku pribavi vodoprivredne
uslove i vodoprivrednu saglasnost za odvodjenje vode sa rijeke Bistrice u mjestu Donja Polja i
zabranjeno mu je da do pribavljanja vodoprivredne saglasnosti na bilo koji naĉin odvodi vodu
sa sliva te rijeke.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povreda pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi, u bitnom istiĉe da je još 25.04.2005. godine njegov otac traţio da mu se omogući
dotadašnji naĉin korišćenja predmetnog jaza koji mu je onemogućen postavljanjem betonske
prepreke na istom od strane M. N. U postupku koji se vodio po tom zahtjevu na donijeto
prvostepeno rješenje br.03/103 od 12.05.2006. godine, uloţena je ţalba koja je usvojena
rješenjem tuţenog broj Up.II-060-327-1101-27 od 26.10.2006. godine, u ĉijem obrazloţenju
se navodi da se nesporno radi o jazu koji je izgradjen još u 1878. godini, a za njegovo
korišćenje nije potrebno pribavljati vodoprivrednu dozvolu. U prvostepenom rješenju od
25.05.2007. godine vodoprivredeni inspektor ne odluĉuje o zahtjevu, već naredjuje N.
izvršenje radnji koje nijesu u vezi sa zahtjevom. Tuţeni organ je odbio ţalbu, dajući nejasne i
kontradiktorne razloge, pa zbog navedenog predlaţe da sud tuţbu usvoji i poništi rješenje
tuţenog.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovor na tuţbu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Osporenim rješenjem poĉinjena je bitna povreda pravila postupka iz ĉlana 226. stav
2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku, jer je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa
obrazloţenjem tako da nije moguće utvrdjivanje zakonitosti u upravnom sporu.
     U obrazloţenju osporenog rješenja, se navodi da je N. M. svojim ĉinjenjem povrijedio
Zakon o vodama ("Sl.list RCG", br.16/95), jer je bez vodoprivrednih akata odveo vodu
betonskim kanalom do svog ribnjaka, a zatim se konstatuje "neosnovanost ţalbe odnosno
zahtjeva tuţioca da je prvostepeni organ duţan da postupa po njegovom zahtjevu", pri ĉemu
se ne navodi o kojem zahtjevu se radi. Tuţeni organ navodi u rješenju da zaraslost starog
jaza ukazuje da isti nije korišćen, te da se logiĉno "opredijelio prvostepeni organ da ne traţi
vraćanje jaza u prvobitno stanje", jer to spada u nadleţnost organa lokalne uprave.
     Iz naprijed navedenog moglo bi se zakljuĉiti da je postojao zahtjev tuţioca koji se
odnosi na mogućnost korišćenja "spornog" jaza, a na što tuţilac ukazuje u ţalbi, u kojoj istiĉe
                       47

i to da je prvostepeni organ morao postupati po rješenju tuţenog Up-II-060-327/06-1101-27
od 26.10.2006. godine. Iz razloga datih u obrazloţenju osporenog rješenja nejasno kakav je
zahtjev tuţilac podnio u postupku, da li o istom postoji odluka nadleţnog organa, i da li je
postupljeno po ĉlanu 23. Zakona o opštem upravnom postupku, koja odredba se odnosi na
obavezu organa da u toku postupka posebno pazi na svoju stvarnu nadleţnost.
     S obzirom na navedene nejasnoće, sud nije mogao ispitati zakonitost osporenog
rješenja, pa je isto poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti navedenu nepravilnost i donijeti novo,
zakonito rješenje u ovoj stvari, (ĉlan 57. ZUS-a).
     Sa iznijetih razloga a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.11.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.               Vladimir Radulović, s.r.


               *   *  *
48
         49
         XII
   OBLAST EKONOMSKOG RAZVOJA
 (PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJA
 OBJEKATA, STAMBENA OBLAST, ETAŢNA
SVOJINA, PRIVREDNA DJELATNOST, PUTEVI,
MORSKO DOBRO, ENERGETIKA, PROSTORNI
  PLANOVI, ZAŠTITA POTROŠAĈA I DR.)
                       50

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. broj 1257/2006


                    U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda
Branislava Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući
upravni spor po tuţbi Ţ. R. i J. B., iz Herceg Novog, koje zastupa punomoćnik Slobodan
Vujović, advokat iz Igala, radi poništaja rješenja Ministarstva zaštite ţivotne sredine i
uredjenjaj prostora - Podgorica, broj 070502-280/06 i 281/06 od 17.07.2006. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem po ţalbama AD ''Novi prvoborac'' iz Herceg Novog,
drugostepeni organ je poništio zakljuĉke Sekretarijata za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine
Herceg Novi, broj 02-3-Up/1-579/2005-3 od 28.02.2006. godine i broj 02-3-Up/1-579/2005-4
od 28.02.2006. godine, kojim je taj organ odbio zahtjev zainteresovanog lica za priznavanje
stvojstva stranke, i predlog za ponavljanje postupka oko izdavanja odobrenja za gradjenje na
urbanistiĉkoj parceli broj 110, na dijelu koja ĉini dio kat. parcele broj 1306/4 KO Topla -
Herceg Novi, i predmet vratio na ponovni postupak i odluku.
     Tuţioci osporavaju zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, navode da
prvostepeni organ nije bio nadleţan da raspravlja o interesu imovinskog karaktera, pa je
takav zahtjev trebalo odbaciti nezavisno od procesnih odredbi koje regulišu pravo nekog lica
da bude stranka u postupku. Tuţioci su, kao investitori, pravo vlasništva na zemljištu, koje im
zainteresovano lice osporava, stekli na valjan naĉin i zemljište je upisano u kat. operat. Iz
dokaza koje su podnijeli uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta, nesumnjivo
proizilazi da su bili savjesni u sticanju vlasništva, zbog ĉega su legitimni graditelji po datom
odobrenju. Neodrţivo je rezonovanje tuţenog organa o prekidu postupka, jer bi to imalo
velike materijalne posljedice po tuţioce. Predloţili su da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno
rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Odgovor na tuţbu dostavio je i AD ''Novi prvoborac'' iz Herceg Novog, koji u cjelosti
osporava tuţbene navode, tvrdeći da prvostepeni organ nezakonitim radom ţeli da tuţiocima
omogući izgradnju apartmanskog objekta na tudjem zemljištu i sticanje velike koristi.
Predloţio je da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Tuţba je neosnovana.
     Prema ĉlanu 39. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'' broj 60/03),
pravo da uĉestvuje u postupku ima svako lice koje iskaţe pravni interes, a smatra se da je
takav interes iskazan, ako lice tvrdi da se ukljuĉuje u postupak radi zaštite svojih prava ili
pravnog interesa.
     Odredbom ĉlana 130. Zakona o opštem upravnom postupku, predvidjeno je da ako
se u toku postupka pojavi lice koje do tada nije uĉestvovalo u postupku kao stranka, sluţbeno
lice koje vodi postupak moţe, u posebnoj usmenoj raspravi, ispitati njegovo pravo da bude
stranka i o tome donijeti zakljuĉak.
     U svakom sluĉaju obaveza prvostepenog organa bila je da zahtjev zainteresovanog
lica razmotri u smislu navedenih zakonskih odredbi, odnosno ispita njegovo pravo da bude
stranka u postupku i to prije nego što je postupak oko izdavanja odobrenja za gradnju
okonĉan, i donese odgovarajući zakljuĉak, što drugostepeni organ u osporenom rješenju
pravilno nalazi.
                       51

    Nezakonitost zakljuĉka kojim je odbijen zahtjev zainteresovanog lica da mu se prizna
svojstvo stranke povlaĉi za sobom i nezakonitost zakljuĉka kojim je odbaĉen, kao
neblagovremen, predlog tog lica za ponavljanje postupka, u kojem je tuţiocima dato
odobrenje za gradnju.
    Prvostepeni organ je u obavezi da shodno ĉlanu 237. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema predmeta,
donese novi akt u pogledu zahtjeva za priznavanje svojstva stranke u postupku, protiv kojeg
je dozvoljena ţalba. Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli biti od uticaja na
drukĉije opredjeljenje suda.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u izreci presude.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
                Podgorica,01.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Branislav Radulović,s.r.

                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1280/2006


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće struĉnog
saradnika Tatjane Cerović Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
K. V. iz Virpazara, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja
prostora, br. 070503-645/05 od 17.02.2006 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
06.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem, po ţalbi K. V. iz Virpazara, poništeno je rješenje Sekretarijata
za gradjevinarstvo i komunalno - stambene poslove Opštine Bar broj 032-07-u1-1067 od
24.06.2005. godine, kojim je investitoru I. I. iz Virpazara izdata gradjevinska dozvola za
rekonstrukciju dijela postojećeg objekta, oznake broj 32 po urbanistiĉkom projektu Virpazar,
na kat. parceli broj 228/3 KO Virpazar upisane na ime I. I. u listu nepokretnosti broj 156 s tim
da će se rekonstrukcija predmetnog objekta izvršiti u okviru postojećeg gabarita, a u svemu
prema tehniĉkoj dokumentaciji koju je uradio DOO za inţenjering i planiranje "Inkoplan" iz
Podgorice, zavedenoj pod brojem 032-04-ul-1067 od 05.05.2000. godine i na koju je data
urbanistiĉka saglasnost pod brojem 032-04-1067/9 od 24.06.2005. godine od strane
Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora Opštine Bar. Osporenim rješenjem predmet je
vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak.
     Tuţilac osporava zakonitost osporenog rješenja istiĉući da je drugostepeni organ
trebao da ţalbu na prvostepeno rješenje odbaci, jer je postupak bespredmetan, obzirom da je
našao da prvostepeni organ nije ispoštovao odredbu ĉl. 34 Zakona o izgradnji objekta, što se
prvenstveno odnosi na dostavljanje neophodnih saglasnosti utvrdjenih propisima. U tuţbi
dalje navodi, da je investitor I. I., izvodjenjem gradjevinskih radova na postojećem objektu
onemogućila prilaz njegovom objektu, odnosno suzila prolaz sa sjeverne i juţne strane i time
nanijela veliku štetu. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
                       52

     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocijena navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉl. 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da ako
drugostepeni organ nadje da će nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomiĉnije
otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti
predmet prvostepenom organu na ponovni postupak, u kom sluĉaju drugostepeni organ je
duţan da svojim rješenjem ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba da dopuni
postupak, a prvostpeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju.
     Po nalaţenju ovog Suda, tuţeni organ je postupio u smislu citiranog propisa, jer je
našao da se u spisima ne nalazi sva dokumentacija, propisana ĉlanom 34 Zakona o izgradnji
objekta ("Sl.list RCG",br.55/00), odnosno da nedostaju neophodne saglasnosti utvrdjene
propisima, kao i dokaz o uredjivanju medjusobnih odnosa sa nadleţnim organom u pogledu
plaćanja naknade za uredjenje gradjevinskog zemljišta, zbog ĉega je poništio prvostepeno
rješenje i vratio predmet prvostepenom organu na ponovni postupak u kojem će se otkloniti
navedeni nedostaci.
         Sa iznijetih razloga, tuţilac neosnovano osporava zakonitost rješenja tuţenog,
pa je Sud na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉio kao u dispozitivu ove
presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.02.2008. godine


Zapisniĉar,                    PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović Krpović, s.r.           Vladimir Radulović, s.r.


                   * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U.br.1639/07


                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţilaca B. S. i V. S., iz Herceg Novog, protiv rješenja tuţenog, Ministarstva za ekonomski
razvoj - Podgorica, br. 01-7079/1-07 od 15.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 31.01.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


    Rješenjem Ministarstva za ekonomski razvoj br.01-7179/1-07 od 15.10.2007. godine,
odobrena je Privrednom društvu "PBS" DOO iz Podgorice, lokacija za rekonstrukciju objekta
na urbanistiĉkoj parceli koja se sastoji od kat. par. broj 1130 KO Topla, u zahvatu Detaljnog
urbanistiĉkog plana Topla u Herceg Novom.
                        53

     Protiv tog rješenja tuţbu su podnijeli S. B. i S. V. iz Herceg Novog. U tuţbi navode da
su Detaljnim urbanistiĉkim planom "Topla" na kat. parceli br.1130 evidentirana dva postojeća
objekta, da se rješenjem o lokaciji predvidja njihova prenamjena i da iz tog rješenja nije
jasno, da li se rekonstruiše jedan objekat, ili se planira objedinjavanje ovih objekata u jedan.
Predlaţu da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odogovoru na tuţbu navodi da je osporeno rješenje donijeto u skladu
sa ĉl. 59. Zakona o planiranju i uredjenju prostora.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta pa
je našao da istu treba odbiti.
     Naime, rješenje o lokaciji donijeto je u skladu sa odredbama ĉl.59.st.2.Zakona o
planiranju i uredjenju prostora.
     Tuţioci u tuţbi nisu naveli da je osporenim rješenjem povrijedjeno neko njihovo pravo
ili na zakonu zasnovani interes, niti bili koji razlog iz kojeg bi proizilaza povreda njihovog
prava, odnosno interesa.
     Ocjenjujući postojanje interesa tuţilaca za podnošenjem tuţbe u ovoj stvari, sud je,
uvidom u spise predmeta, i to list nepokretnosti br. 498 KO Topla, utvrdio je kat. parcela broj
1130, za koju je izdato rješenje o lokaciji, svojina Privrednog društva"PBS" DOO Podgorica,
kao i objekti koji se nalaze na istoj, odnosno da tuţioci nisu ni vlasnici ni korisnici predmetnih
nepokretnosti. Takodje je utvrdjeno da na navedenim nepokretnostima nije upisan bilo kakav
teret u korist tuţilaca.
     Na osnovu navedenog Sud je našao da osporenim rješenjem nije povrijedjeno neko
pravo tuţilaca, niti njihov na zakonu zasnovani interes, pa je tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37 st.1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
                Podgorica, 31.01.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                       Gordana Pot, s.r.


                   * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 541/2006


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca M. Ć., iz Nikšića, koga zastupa punomoćnik Danilo Kovaĉević, advokat iz Nikšića, radi
poništaja rješenja Ministarstva ekonomije - Podgorica, broj UP 14-21/1 od 13.03.2006.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.02.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Ministarstva ekonomije, broj UP 14-21/1 od 13.03.2006.
godine.
                       54

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv akta - potvrde o
registraciji, Centralnog registra Privrednog suda Podgorica, broj 5-0257654/001 od
22.07.2005. godine, kojim se potvrdjuje da je Društvo sa ograniĉenom odgovornošću
''Monteprom plus'', registrovano dana 22.07.2005. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, navodi da je
provjerom kod Centralnog registra, utvrdjeno da u spisima predmeta nedostaje ugovor o
osnivanju društva od 19.04.2005. godine. Taj ugovor ne postoji, jer prema usmenom
objašnjenju registratora, nije bio nephodana za registraciju. Osnivaĉki akt ne moţe biti odluka
o restruktuiranju, jer u društvu postoje udjeli dva lica, pa se ono nije moglo registrovati kao
jednoĉlano društvo. U aktu o registraciji navedeno je da je tuţilac jedan od osnivaĉa društva,
iako nije potpisao bilo kakav ugovor o osnivanju, statut društva, niti prijavu registracije.
Imenovanje izvršnog direktora je izvršeno suprotno Zakonu o privrednim društvima, a takav
je bio i postupak oko usvajanja Statuta društva. Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi
osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organa je ostao pri razlozima datim u osporenom
rješenju i predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Odgovor na tuţbu nije dostavio D.O.O. ''Monteprom plus''- Nikšić.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud
je našao da je tuţba osnovana.
     U skladu sa odredbom ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl.
list RCG'' broj 60/03), obrazloţenje rješenja treba da sadrţi potrebno objašnjenje o tome na
koji naĉin i na osnovu kojih dokaza su utvrdjene ĉinjenice koje su od vaţnosti za rješenje
predmetne stvari.
     U obrazloţenju osporenog rješenja se konstatuje da je, obzirom na predmet prijave
za registraciju Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, pravilno primijenio materijalni
propis iz ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o privrednim društvima (''Sl. list RCG'' broj 6/02).
Odredbe ĉlana 23. istog zakona, po mišljenju Ministarstva, nijesu se mogle primijeniti na
konkretan sluĉaj, jer se one odnose na promjenu oblika akcionarskog društva u društvo sa
ograniĉenom odgovornošću.
     Medjutim, u obrazloţenju rješenja nema komentara o ţalbenim navodima, koji se tiĉu
tvrdnje tuţioca o nepostojanju ugovora o osnivanju Društva, o neskladu koji postoji izmedju
podataka o registraciji, objavljenih u Sluţbenom listu RCG i onih koji postoje kod Centralnog
registra, o naĉinu usvajanja Statuta i imenovanju izvršnog direktora i drugim nepravilnostima
koje su po mišljenju tuţioca, uĉinjene u postupku registracije društva. Drugostepeni organ je
bio duţan da se o svemu tome izjasni, shodno obavezi koje ima po ĉlanu 240. stav 2. Zakona
o opštem upravnom postupku, jer je valjano obrazloţenje rješenja, neophodna pretpostavka
bez koje nije moguće cijeniti pravilnost utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u ţalbenom postupku,
niti zakonitost osporenog rješenja u upravnom sporu.
     Prema tome, drugostepeni organ je uĉinio povrede postupka, koje osporeno rješenje
ĉine nezakonitim, što je i razlog da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku otkloniće se povrede na koje je ukazano (ĉl. 57. ZUS-a), te
donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,01.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Branislav Radulović,s.r.

                    * * *
                       55

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.588/2006                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N.
M., iz Herceg Novog, koga zastupa punomoćnik Tamara Marić, advokat iz Herceg Novog,
protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora - Podgorica,
broj 0705-470/05 od 26.10.2005.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
06.02.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e


     Osporenim rješenjem, po ţalbi D. M., iz Igala, poništeno je rješenje Sekretarijata za
urbanizam i gradjevinarstvo Herceg Novi, broj 42-Up/I-506/2000-10 od 01.06.2005.godine,
kojim se poništava rješenje Sekretarijata za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi
broj 42-UP/I-239/2003 od 20.05.2003.godine, kojim se odobrava rekonstrukcija stambenog
objekta, pa se odbija zahtjev D. M., iz Igala, od 14.05.2003.godine za izdavanje odobrenja za
rekonstrukciju postojećeg objekta na urbanistiĉkoj parceli koja se sastoji od
kat.parc.br.2697/5 KO Topla u Igalu, kao neosnovan.
     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je drugostepeni organ uvaţio ţalbu D. M., bez ijednog
pruţenog dokaza na okonosti koje su u ţalbi istaknute, bez da je ţalilac svoje navode
potkrijepio valjanim dokazima o ĉinjenicama koje su u ţalbi iznijete. Prvostepeni organ
pravilno je postupio kada je poništio odobrenje za rekonstrukciju stambenog objekta
kat.parce.2697/5 KO Topla u Igalu investitora D. M., iz razloga što prilikom izdavanja rješenja
o lokaciji i urbanistiĉko-tehniĉkih uslova za ovu rekonstrukciju nije traţena saglasnsot
vlalsnika susjedne parcele, a s obzirom da se novosagradjeni objekat pribliţava na manje od
2,50 metara od susjedne parcele na kojoj je tuţilac u vrijeme izdavanja ovih dokumenata bio
suvlasnik 1/2 idealnog dijela, a bio je i vlasnik stanova u objektu izgradjenom na tom objektu.
Tuţilac je sada vlasnik ove parcele u cjelini. U vrijeme izdavanja rješenja o lokaciji i
odobrenja za gradnju bila je na snazi opštinska odluka o izgradnji gradjevinskih objekata koja
izriĉito predvidja udaljenost za objekte spratnosti P + 1 do ukupne visine do 10 m ne mogu
biti manje od 2,50 m prema susjednim urbanistiĉkim parcelama. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud smatra da tuţba nije
osnovana.
     Ĉlanom 237.st.2.ZUP-a, propisano je da ako drugostepeni organ nadje da će
nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomiĉnije otkloniti prvostepeni organ, on će
svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na
ponovni postupak. U tom sluĉaju drugostepeni organ je duţan svojim rješenjem da ukaţe
prvostepenom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ je duţan
u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od
30 dana donese novo rješenje.
     Po nalaţenju Suda tuţeni organ je postupio u smislu navedene zakonske odredbe i
ukazao prvostepenom organu na ĉinjenicu da Zakonom o izgradnji objekata nije predvidjena
mogućnost postojanja saglasnosti zainteresovane stranke za gradjenje susjednih
                        56

gradjevinskih objekata, kao neophodan uslov u postupku izdavanja gradjevinskih dozvola za
iste.
    Osporenim rješenjem ukazano je i na rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne i
inspekcijske poslove Opštine Herceg Novi broj 45-UP/1-286-17/1 od 1.07.2004.godine.
    U ponovnom postupku kod prvostepenog organa tuţilac će biti u mogućnosti da
iznošenjem ĉinjenica, kao i onih iz tuţbe, štiti svoja prava i interese.
    Iz naprijed navedenih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37.stav 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉio kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica 06.02.2007.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 53/2008     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Lj.
R., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 22.02.2008. godine, donio je

                     RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.


                   Obrazloţenje

      Dana 18.01.2008. godine, tuţilja je podnijela ovom sudu tuţbu protiv Ministarstva za
ekonomski razvoj - Podgorica.
      Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 1. Zakona
o upravnom sporu, dopisom U.br. 53/2008 od 22.01.2008. godine, pozvao tuţilju da u roku
od 10 dana od dana prijema istog, uredi tuţbu, ukazujući joj na nedostatke iste i u kom
pravcu tuţba treba da se uredi - u smislu ĉlana 19. Zakona o upravnom sporu. Istovremeno
je tuţilji ukazano na posledice nepostupanja.
      Budući da tuţilja u ostavljenom roku nije otklonila nedostatke tuţbe, a oni su takvi da
sprijeĉavaju rad suda po istoj, to je na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o upravnom sporu,
tuţbu valjalo odbaciti kao neurednu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.02.2008. godine

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                          Biserka Bukvić, s.r.

                      * * *
                       57UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.575/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Ć. R., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica, broj 1701-32/07 od 06.03.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
05.02.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem poništen je Zakljuĉak Sekretarijata za komunalne poslove i
saobraćaj Glavnog grada Podgorica, broj Up.I.04-1-371-2097/06 od 25.12.2006.godine, kojim
je prekinut postupak po zahtjevu S. J. za iseljenje tuţioca iz stana koji se nalazi u stambenoj
zgradi u ulici Bratstva i jedinstva broj 4 u Podgorici i odredjeno da prekid postupka traje do
okonĉanja sudskog postupka za utvrdjivanje pravne valjanosti ugovora o korišćenju stana
zakljuĉenog dana 1.12.1966.godine, izmedju Stambenog preduzeća Titograd broj 8/III i S.
J., koji je duţna da pokrene Direkcija za imovinu - Odjeljenje za zaštitu imovinskih prava i
interesa - Glavnog grada Podgorica. Istovremeno je osporenim rješenjem predmet vraćen
prvostepenom organu na ponovni postupak i odluĉivanje.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉe da je postupak prekinut
zakljuĉkom Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj broj Up.I.04-1-371-
2097/06 od 25. 12.2006.godine, po zahtjevu S. J. za iseljenje tuţioca iz stana koji se nalazi u
stambenoj zgradi u Ulici Bratstva i jedinstva broj 4, do okonĉanja sudskog postupka za
utvrdjivanje pravne valjanosti ugovora o korišćenju stana. U obrazloţenju osporenog rješenja
tuţeni je naveo da je prvostepeni organ bio duţan iskazati stav u odnosu na Agenciju za
stanovanje d.o.o.Podgorica, jer predmetni stan nije evidentiran kao vlasništvo Opštine
Podgorica. Navodi tuţenog su apsolutno zasnovani na pogrešno i nepotpuno utvrdjenom
ĉinjeniĉnom stanju, jer je jasno da je prvostepeni organ od strane Agencije za stanovanje
pribavio izjašnjenje - spisak vlasnika stanova iz koga je utvrdjeno da je stan koji je predmet
spora evidentiran kao vlasništvo Opštine Podgorica, a da S. J. nije upisana kao korisnik stana.
Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉlana 237.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da
ako drugostepeni organ nadje da će nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomiĉnije
otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti
predmet prvostepenom organu na ponovni postupak, u kom sluĉaju drugostepeni organ je
duţan da svojim rješenjem ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba da dopuni
postupak, a prvostepeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju.
     Po nalaţenju Suda, tuţeni organ je postupio u svemu u skladu sa citiranim propisom,
s obzirom da je našao da prvostepeni organ nije pravilno utvrdio ĉinjeniĉno stanje i da
obrazloţenje prvostepenog rješenja nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.Zakona o
opštem upravnom postupku, što predstavlja razlog za poništaj istog, budući da nije moguće
                       58

ispitati njegovu pravnu valjanost. Takodje, tuţeni pravilno nalazi da je prvostepeni organ bio
duţan iskazati svoj stav u odnosu na Agenciju za stanovanje d.o.o. Podgorica, kao i da je
morao imati u vidu ĉinjenicu da je predmet postupka ocjena korišćenja predmetnog stana od
strane tuţioca sa aspekta odredbe ĉlana 60.Zakona o etaţnoj svojini.
     Svi navodi iznijeti u tuţbi biće predmet ocjene kod prvostepenog organa u ponovnom
postupku, pa donošenjem osporenog rješenja nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.02.2008.godine

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Gordana Pot,s.r.

                     * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.778/2007
                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Vojina Lazovića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  S. N., L. G. i J. N., svi iz Budve, koje zastupa punomoćnik Milorad Ivanović, advokat iz
  Podgorice, protiv odluke tuţenog Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne
  Gore broj 0206-1103/8 od 27.04.2007.godine, nakon odrţane usmene i javne rasprave
  15.02.2008.godine u prisustvu punomoćnika tuţilaca i punomoćnika tuţenog Monike
  Sladić-Roganović, a u odsustvu zainteresovanog lica, dana 19.02.2008.godine, donio je
                     PRESUDU


                    Tuţba se odbija.


                   Obrazloţenje
    Osporenom odlukom odbijen je prigovor tuţilaca izjavljen na obavještenje tuţenog
  broj 0206-799/2 od 12.04.2007.godine, o izboru najpovoljnijeg ponudjaĉa za ustupanje
  na korišćenje plaţe Mali pijesak, na lokaciji Jaz, oznaĉene brojem 2D po pozivu za
  prikupljanje ponuda za ustupanje djelova morskog dobra na korišćenje br.0206-631/1 od
  13.03.2007.godine.
    Tuţioci tuţbom i rijeĉju na raspravi, preko svog punomoćnika Milorada Ivanovića,
  advokata iz Podgorice, pobijaju odluku tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno
  i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
  bitnom istiĉu da odluka nema razloga o odluĉnim ĉinjenicama, da nije donijeta po
                       59

  postupku propisanom Zakonom o javnim nabavkama, da odluka ne sadrţi uputstvo o
  pravnom lijeku, te da je istu donio nenadleţni organ. Takodje navode da nijesu pravilno
  bodovani po osnovu podkriterijuma: iskustvo u korišćenju kupališta i kvalitetno
  izvršavanje ugovorenih obaveza. Ovo posebno s toga, što su tuţioci predmetno kupalište
  rentirali 12 godina i u isto uloţili znatna sredstva. Predlaţu da se osporena odluka poništi.
    Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu i rijeĉju na raspravi, preko svog
  punomoćnika Monike Sladić - Roganović, u bitnom, istiĉe da su neosnovani navodi tuţbe
  da je odluku trebalo donijeti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer se u ovom
  sluĉaju ne radi o javnoj nabavci, o ĉemu se izjasnila i Komisija za kontrolu javnih nabavki.
  Osnovani su navodi tuţioca da su dugo godina bili zakupci dijela morskog dobra i ulagali
  sredstva, i isti su prihvaćeni, te bodovani po kriterijumu "referenci". Takodje je nesporno
  da tuţioci ispunjavaju uslove poziva, ali je izabrani ponudjaĉ, ponudio bolje uslove kada
  je u pitanju cijena, pa je po tom osnovu dobio maksimalni broj bodova, dok za ostale
  podkriterijume u okviru kriteriuma "reference", nije dobio ni jedan bod. Predlaţe da se
  tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
  pa je, nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
    Naime, neosnovani su navodi tuţbe da je osporena odluka nezakonita, zato što nije
  donijeta po postupku propisanom Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list RCG",br.46/06),
  budući da se u konkretnom sluĉaju ne radi o javnoj nabavci, pa se i ne primjenjuje
  pomenuti Zakon, a što se nesumnjivo utvrdjuje na osnovu zakljuĉka Komisije za kontrolu
  postupka javnih nabavki br.681-3/2007 od 14.06.2007.godine, koji se nalazi u spisima
  predmeta.
    Kako se ovdje radi o ustupanju na korišćenje dijela morskog dobra, to se postupak
  sprovodi po odredbama: Zakona o morskom dobru ("Sl.list RCG", br.14/97), Odluke o
  uslovima, vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra ("Sl.list
  RCG",br.27/99) i Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
    Saglasno navedenim propisima, i to: ĉl.8.st.2.Zakona i ĉl.3.st.1.Odluke, tuţeni je
  raspisao poziv za prikupljanje ponuda za davanje djelova morskog dobra i izvršio izbor
  najpovoljnijeg ponudjaĉa, a odluku o prigovoru tuţioca na izvršeni izbor, donio Upravni
  odbor tuţenog, kao organ koji je na to ovlašćen ĉl.22.st.1.taĉ.8.Statuta preduzeća, pa su
  navodi tuţbe u vezi sa sprovedenim postupkom i nadleţnošću Upravnog odbora,
  neosnovani.
    Što se tiĉe prigovora na naĉin bodovanja pri izboru najpovoljnijeg ponudjaĉa, tuţeni
  je u svojoj odluci dao jasno i potpuno obrazloţenje u vezi sa tim, koje ovaj sud prihvata i
  ne smatra za potrebnim da ga ovdje ponavlja.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporena odluka pravilna i zakonita pa je
  tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
  RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.


           UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 19.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                           Gordana Pot,s.r.

                        * * *
                       60

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 845/2007

                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R.
B., iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Dragan Garić, advokat iz Podgorice, protiv
rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, br. 1701-7/07 od 21.02.2007.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.02.2008. godine, donio je                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada Podgorica, broj 04-1-371-2320/06 od
13.12.2006. godine, kojim mu je naloţeno da u ostavljenom roku oslobodi od lica i stvari stan
br.70/4 u ul. Moskovskoj br.56 površine 39,00 m2, u Podgorici.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka i
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. Navodi da u postupku nije saslušan i da nije
utvrdjeno da je predmetni stan bio predmet raspodjele i da je Odluka o raspodjeli stanova
poništena presudom Osnovnog suda u Podgorici, P.br.18052 od 30.06.2003. godine, kojom je
naloţeno da mu se prizna pravo da konkuriše za stan i istovremeno naloţeno školi da svojom
Odlukom na pravno valjan naĉin riješi njegovo stambeno pitanje. Smatra da su upravni organi
dovedeni u zabludu da odluĉuju u ovoj stvari koja je već u ingerenciji redovnog suda, te da se
odredba ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini, koristi samo u situacijama hitnog karaktera gdje
je oĉigledna povreda propisa, a ne u sluĉaju kada je on po odobrenju nadleţnih organa
koristio pravo koje mu pripada. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku koji je proveden bez povrede pravila postupka utvrdjene su sve odluĉne
ĉinjenice i na isto pravilno primijenjeno materijalno pravo. Neosnovano se, zato, tuţbom
osporava predmetno rješenje.
     Odredbom ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG", br.71/04), propisano je
da ako se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog
osnova ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne
uprave da zahtijeva njegovo iseljenje.
     Iz spisa predmeta proizilazi da tuţilac predmetni stan koristi bez zakljuĉenog ugovora
o zakupu. Na tako utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno su upravni organi primijenili odredbu
ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini, kada su našli da se tuţilac ima iseliti iz predmetnog stana.
     Sud je cijenio navode tuţbe da stranke nijesu saslušane u postupku, ali je našao da
su neosnovane. Ovo sa razloga, što iz zapisnika sa javne rasprave odrţane u prostorijama
Sekretarijata za komunalno - stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine od 04.12.2006.
godine, proizilazi da su u postupku uĉestvovali i tuţilac i punomoćnik JU OŠ "Niko Maraš", koji
traţi njegovo iseljenje.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉiju
odluku Suda, kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
                       61

    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 27.02.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                         Biserka Bukvić, s.r.


                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 631/2007                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca ZU Apoteka ''M-Medikard'' Nikšić, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski
razvoj - Podgorica, broj UP 14-109/1 od 19.03.2007. godine, nakon odrţane usmene javne
rasprave dana 20.02.2008. godine, u odsustvu stranaka, dana 21.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj UP 14-109/1 od
19.03.2007. godine.


                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Republiĉkog
trţišnog inspektora - Podruĉne jedinice Podgorica, broj 0502/294 od 08.02.2007. godine,
kojim je tuţiocu naredjeno da za apoteku pribavi: rješenje nadleţnog organa, da moţe
obavljati promet u dijelu parafarmacije i da potrošaĉima za prodatu robu uredno izdaje kasa
blokove.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, neutvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da mu
je Ministarstvo zdravlja izdalo odobrenje za rad, pa je smatrao da to odobrenje obuhvata i
pravo prometa artikala tzv. parafarmacije. Prilikom izdavanja odobrenja       pomenuto
Ministarstvo nije obavijestilo tuţioca da mu je za promet navedene robe potrebno posebno
odobrenje, što je svakako njihov propust. Inaĉe tuţilac je naknadno obezbijedio pomenuto
odobrenje. Takodje istiĉe, da je tuţeni organ povrijedio pravila postupka, jer mu nije
omogućio saslušanje u postupku. Predlaţe da Sud odrţi usmenu raspravu i poništi osporeno
rješenje.
     Postupajući po tuţbi, Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'', broj 60/03), aktom od 09.05. i 06.10.2007. godine, zatraţio od tuţenog da dostavi
                        62

spise predmeta i odgovor na tuţbu, uz upozorenje na posledice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to, ispunjeni su uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da
se ova upravna stvar riješi i bez spisa.
     Sud je razmotrio tuţbu i pobijano rješenje, primjerak kojeg je dostavljen uz istu, pa je
nakon odrţane usmene rasprave, u odsustvu uredno pozvanih stranaka, našao da tuţbu treba
usvojiti.
     Naime, tuţilac spori ĉinjeniĉno stanje i istiĉe da nije uĉestvovao u postupku. Kako
tuţeni organ nije dostavio spise predmeta, to Sud nije mogao ispitati navode tuţbe, a time ni
zakonitost osporenog rješenja.
     S obzirom na to Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje po ţalbi tuţioca, vodeći raĉuna
o navodima tuţioca da je pribavio traţeno odobrenje.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 21.02.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.

                     * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 455/2006                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
P. V., P. D., P. M., Dţ. S., Dţ. J. i Dţ. B., svi iz Pljevalja, koje zastupa punomoćnik Kneţević
Andrija, advokat iz Pljevalja, radi poništaja rješenja Ministarstva zaštite ţivotne sredine i
uredjenja prostora, broj 070501-662/05 od 07.02.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 01.02.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilaca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za imovinu, pravnu zaštitu i prekršaje Opštine Pljevlja, broj 06-215-77/2 od 30.11.2005.
godine, kojim je u cilju privodjenja planiranoj namjeni po DUP-u ''Golubinja'', za potrebe
Opštine Pljevlja, a u cilju izgradnje pješaĉke staze, od tuţilaca i pod uslovima bliţe utvrdjenim
istim rješenjem izuzeto neizgradjeno gradsko gradjevinsko zemljište, oznaĉeno kao dio
parcele broj 2500/1 iz lista nepokretnosti 425 KO Pljevlja, i dio parcele broj 1503 iz lista
nepokretnosti broj 583 KO Pljevlja.
                        63

     Tuţioci osporavaju zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, navode da
se izuzimanjem zemljišta vrijedjaju njihova svojinska prava, jer su onemogućeni da zemljište
koriste i njime raspolaţu. Ne moţe se neizgradjenim gradskim gradjevinskim zemljištem
smatrati ono zemljište, ako nijesu na tom zemljištu formirane urbanistiĉke parcele. Obzirom
da se od predmetnih parcela oduzima manji dio, u postupku nije dat odgovor na pitanje, šta
sa preostalim dijelom parcela. Urbanistiĉka parcela, kao uslov privodjenja zemljišta namjeni
podrazumijeva i poštovanje uslova predvidjenih iz oblasti planiranja i uredjenja prostora, a u
smislu obezbjedjenja pristupa sa gradske saobraćajnice ili javnog puta, te davanja parceli
površine i oblika koji omogućava izgradnju i korišćenje parcele u skladu sa planskom
dokumentacijom. Predloţili su da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Tuţba je neosnovana.
     Iz spisa predmeta se sa sigurnošću utvrdjuje, da je predmetno zemljište izuzeto u
skladu sa odredbom ĉlana 33. Zakona o gradjevinskom zemljištu (''Sl. list RCG'', broj
55/2000). Izuzimanju zemljišta prethodio je postupak u kojem je tuţiocima omogućeno da se
izjasne o svim okolnstima od znaĉaja za postupak izuzimanja, tako da u tom pogledu nije
uĉinjena povreda iz ĉlana 226. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'',
broj 60/03). Kod utvrdjivanja o kakvom je gradjevinskom zemljištu rijeĉ ( izgradjeno ili
neizgradjeno), pravilno je po mišljenju suda, prvostepeni organ pošao od odredbe ĉlana 20.
stav 4. Zakona o gradjevinskom zemljištu, kojom je jasno definisano šta se smatra
neizgradjenim gradjevinskim zemljištem. Donošenjem Detaljnog urbanistiĉkog plana
''Golubinja'', utvrdjen je javni interes za izgradnju planiranih objekata i uredjenja prostora tim
planom, u skladu sa kojim se i formiraju urbanistiĉke parcele, tako da ne stoji prigovor
tuţilaca u tom pravcu. Tuţioci su duţni da trpe promjene granica urbanistiĉke parcele, a
naknada im se utvrdjuje i plaća po zakonu kojim je uredjena eksproprijacija. Kod takvog
stanja stvari, propust drugostepenog organa, da u rješenju navede da je rješenjem odluĉio o
obje ţalbe tuţilaca, nije takve prirode, da bi mogao uticati na izraţenu ocjenu suda u pogledu
zakonitosti osporenog rješenja.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,01.02.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Branislav Radulović,s.r.

                      * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1524/2006
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca R. B., iz Bara, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i
                       64

uredjenja prostora, br. 070501-421/06 od 23.10.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 05.03.2008. godine, donio je                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba J. Š., iz Sutomora, izjavljena protiv rješenja
Sekretarijata za gradjevinarstvo i komunalno-stambene poslove broj 032-07-U1-2500 od
18.09.2006. godine, kojim je ţaliocu naloţeno da u roku od tri dana od dana prijema rješenja
oslobodi od lica i stvari kuću površine 123 m2 koja se nalazi u Baru, naselje "Ilino" broj 162
na kat. parceli broj 3900/3 upisanu u listu nepokretnosti 2064 KO Novi Bar. Istovremeno je
predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak i odluku.
     Tuţilac podnijetom tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi u
bitnom istiĉe da je odluka drugostepenog organa da poništi prvostepeno rješenje donijeta
radi odugovlaĉenja postupka, jer je drugostepeni organ prilikom odluĉivanja imao na
raspolaganju sve ĉinjenice, pa ĉak i mogućnost da utvrdi da li je predmetna kuća u etaţnoj
svojini. U tuţbi dalje navodi da je Š. J., ohrabrena odlukom drugostepenog organa, ucijenila
tuţioca da neće napustiti kuću dok joj se ne isplati iznos od 10.000,00 € na ime navodnog
duga koji je otac tuţioca imao prema njoj. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao u svemu pri razlozima iz osporenog
rješenja i predloţio Sudu da tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉlana 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da
ako drugostepeni organ nadje da će nedostatke prvostepenog postupka, koji se tiĉu povreda
pravila postupka i pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, brţe i ekonomiĉnije
otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti
predmet prvostepenom organu na ponovni postupak, u kom sluĉaju drugostepeni organ je
duţan da svojim rješenjem ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba da dopuni
postupak, a prvostepeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju.
     Po nalaţenju ovog suda tuţeni organ je donio odluku u skladu sa citiranom odredbom
jer je našao da u prvostepenom postupku nijesu utvrdjene sve odluĉne ĉinjenice koje bi
upućivale na pravilnost primjene ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG",br.71/04).
     Neosnovano se zato tuţbom osporava predmetno rješenje. Svi navodi tuţbe koji se
odnose na ĉinjeniĉno utvrdjivanje biće predmet ocjene kod prvostepenog organa u ponovnom
postupku.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.03.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović - Krpović,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.


                     * * *
                       65UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1253/2006                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Lj. Đ, iz Beograda, koju zastupa punomoćnik Boško Grgurević, advokat iz
Kotora, protiv zakljuĉka tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora -
Podgorica, broj 070501-254/04 od 25.07.2006 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
25.03. 2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim zakljuĉkom odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja
Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i stambeno - komunalne poslove Opštine Kotor
broj 0303-1805/2002 od 02.12.2002. godine, kojim je U. B. iz Dobrote - Kotor, odobrena
adaptacija I sprata i dogradnja potkrovlja nad postojećim stambenim objektom, koji se nalazi
na urbanistiĉkoj parceli koju ĉini kat. parcela 1766 KO Dobrota I u Dobroti.
     Tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da
nije zainteresovano lice, već stranka koja je suvlasnik predmetnog prostora zbog ĉega je bilo
neophodno njegovo uĉešće u postupku. Smatra da mu rok za ţalbu ne moţe teći od dana
dostavljanja rješenja protivnoj stranci nego od dana kada je rješenje njemu dostavljeno.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉlana 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03), propisano je da pravo na ţalbu ima i lice kome nije bila data mogućnost da
uĉestvuje u prvostepenom postupku, ako se rješenje odnosi na njegova prava i pravne
interese (zainteresovano lice). Ako zahtijeva dostavljanje rješenja u roku koji stranka ima za
ţalbu to lice ima pravo da izjavi ţalbu do roka za odluĉivanje o ţalbi stranke.
     Po ocjeni ovog suda, tuţeni organ pravilno nalazi da je ţalba tuţioca izjavljena protiv
prvostepenog rješenja Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i stambeno - komunalne
poslove broj UP/I 0303-1805/2002 od 02.12.2002. godine, neblagovremena, jer nije
izjavljena u roku za ţalbu koji vaţi za stranku po ĉijem zahtjevu je donijeto prvostepeno
rješenje. Ovaj rok za stranku U. B. istekao je 03.12.2002. godine.
     Sud je cijenio navode tuţbe da tuţiocu rok za ţalbu teĉe od dana dostavljanja
rješenja - 21.05.2004. godine, ali je našao da su neosnovani. Ovo sa razloga što tuţilac u
roku za ţalbu stranke koja je uĉestvovala u postuku nije zahtijevao dostavljanje rješenja, a
ţalbu je izjavio po proteku roka za ţalbu stranke koja je uĉestvovala u postupku. Inaĉe,
tuţilac ima mogućnost da traţi ponavljanje postupka ukoliko su za to ispunjeni zakonski
uslovi.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno kao u dispozitivu.
                       66


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                     Branislav Radulović, s.r.

                      * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1416/2006                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
"Gramata"d.o.o., iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Ministarstva ekonomije Podgorica, broj UP
14-69/3-05 od 24.10.2006.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.03.2008.godine,
donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva ekonomije,       broj  UP  14-69/3-05   od
24.10.2006.godine.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za privredu i finansije Opštine Nikšić UP/10 br 05-867/2 od 13.01.2006.godine, kojim je
odbaĉen njegov zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehniĉke
opremljenosti, zaštite na radu i unapredjenja ţivotne sredine, kao i drugih propisanih uslova
za obavljanje administrativnih poslova iz okvira rada, društva i obavljanje usluţne djelatnosti -
štampanje i promet na veliko i malo predmeta iz procesa proizvodnje i repromaterijala
namijenjenog za grafiĉku industriju u poslovnim prostorijama koje se nalaze u Nikšiću,
ul.Njegoševa br.12, kao nepotpun.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉe u bitnom da
prvostepeni i tuţeni organ, kao razlog za odbacivanje zahtjeva navode nedostavljanje
ugovora o zakupu sa vlasnicima, poslovnog prostora (Mitropolije Crnogorsko-primorske
Cetinje i još 20 suvlasnika), zanemarujući pri tom ĉinjenicu da je Mitropolija Crnogorsko-
primorska Cetinje jedini osnivaĉ tuţioca sa 98,46% suvlasniĉkih djelova na predmetnom
prostoru. Taj suvlasniĉki dio ustupljen je tuţiocu u cilju obavljanja grafiĉko - štamparske
djelatnosti izjavom od 25.08.2005.godine i ugovorom od 20.10.2005.godine. Razlog tuţenog
zbog kojeg smatra da zahtjev treba odbaciti, nema pravnog osnova, jer bi ugovor o zakupu
tuţilac trebao da zakljuĉi "sam sa sobom". Prema ĉlanu 14.st.2. i 15.st.2.Zakona o osnovnim
svojinsko-pravnim odnosima, suvlasnik moţe raspolagati sa svojim dijelom bez saglasnosti
ostalih suvlasnika ĉiji djelovi zajedno ĉine manje od polovine vrijednosti stvari. U konkretnom
sluĉaju nije se promijenila djelatnost koja se obavlja u predmetnom prostoru, pa se tuţeni
pogrešno poziva na ĉl.15.st.4.navedenog zakona. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i poništi
osporeno rješenje, kao i da odluĉi o troškovima spora po AT.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
                       67

     Po ocjeni Suda, osporeno rješenje je donijeto uz povredu pravila postupka iz
ĉl.203.st.2.Zakona o opštem upravnom postupku. Tom odredbom je propisano da
obrazloţenje rješenja sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, razloge zbog kojih nije uvaţen koji
od zahtjeva stranke, materijalne propise i razloge koji, s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
     Tuţeni organ nalazi da je pravilno prvostepeni organ rješenjem odbacio zahtjev
tuţioca i istiĉe da tuţilac nije tom organu dostavio dokaze o vlasništvu objekta, odnosno
ugovor o zakupu sa vlasnicima poslovnog prostora, shodno ĉlanu 15. st. 4. Zakona o
osnovama svojinsko-pravnih odnosa kojim je propisano da je za preduzimanje poslova koji
prelaze okvir redovnog upravljanja stvarima potrebna saglasnost svih suvlasnika.
     Ovakvo obrazloţenje, po nalaţenju Suda nije jasno i potpuno, u smislu navedene
odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, jer dati razlozi ne upućuju na pravilnost
odluke iz dispozitiva rješenja. Tuţilac je, što se vidi iz spisa predmeta, podnijetim zahtjevom
traţio odobrenje za rad, jer u poslovnom prostoru namjerava da obavlja grafiĉku djelatnost.
Tuţeni i prvostepeni organ ne navode propis po kojem je tuţilac u obavezi da dostavi ugovor
o zakupu predmetnog poslovnog prostora, kao neophodnog uslova za odluĉivanje o njegovom
zahtjevu koji se, kako prvostepeni organ navodi, odnosi na donošenje rješenja o ispunjenosti
uslova u pogledu tehniĉke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje djelatnosti -
štampanje i promet na veliko i malo. Pri ovome se ne cijene navodi tuţioca iznijeti u ţalbi da
posjeduje izjavu suvlasnika, sa obimom prava na predmetnom prostoru od 98,46% koji je i
jedini osnivaĉ tuţioca kao privrednog društva, kojom se odobrava tuţiocu da u cilju
obavljanja grafiĉke djelatnosti u poslovnom prostoru koristi isti, a što se potvrdjuje i
ugovorom o ustupanju tog prostora zakljuĉenog izmedju Mitropolije Crnogorsko-primorske,
kao većinskog suvlasnika i tuţioca. Takodje, tuţilac je ukazao da se prema odredbama ĉlana
15.st.2.Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa u konkretnom sluĉaju radi o poslovima
redovnog upravljanja predmetnom nepokretnosti, zbog ĉega nije potrebna saglasnost
suvlasnika ĉiji su djelovi manji od polovine vrijednosti te nepokretnosti, što se, suprotno ĉlanu
240.st.2.Zakona o opštem upravnom postupku, ne cijeni u obrazloţenju osporenog rješenja.

    Sa iznijetih razloga, Sud nalazi da se u ovoj stvari osporeno rješenje zasniva na
povredi pravila postupka koje su od uticaja na rješavanje, pa je isto poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti navedene nepravilnosti i donijeti novo,
zakontio rješenje u ovoj stvari (ĉl.57.ZUS-a).
    S obzirom da je Sud odluku u ovoj stvari donio na nejavnoj sjednici, to je prema
ĉlanu 56.st.2.Zakona o upravnom sporu, odluĉio da svaka stranka snosi svoje troškove spora.
    Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1. u vezi sa ĉl.33. st. 6.Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.03.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                       Vladimir Radulović,s.r.

                         * * *
                       68UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. broj 276/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca F.
N., iz Podgorice, koga zastupaju punomoćnici Ţeljko Sekulović i Sava Popović, advokati iz
Podgorice, protiv rješenja tuţen Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 070501-
508/06 od 28.12.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.03.2008. godine, donio
je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica, broj 04-1-371-
458/06 od 19.10.2006. godine, kojim je naloţeno tuţiocu da u ostavljenom roku oslobodi od
lica i stvari stan u Bulevaru Save Kovaĉevića broj 113 sprat 3, stan broj 8, površine 71,00m2
u Podgorici
      Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Istiĉe da je u toku parniĉni
postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici, koji je pokrenut po tuţbi tuţioca , radi
ostvarivanja prava na zakup predmetnog stana, koja ima karakter utvrdjujuće tuţbe, što
znaĉi da se traţi utvrdjivanje prava koje je on već ostvario, tj. da je naslednik I naslednog
reda iza smrti N. M., svoga djeda i da sasvim legitimno polaţe pravo za nastavak korišćenja
predmetnog stana. Dodaje da se nije uselio u predmetni stan bez pravnog osnova, kako to
zakljuĉuje tuţeni, a pogrešnom primjenom materijalnog prava, osporeno rješenje je donijeto
na štetu tuţioca. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje kao nezakonito.
      U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se ista odbije kao neosnovana.
      Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud
je našao da je tuţba neosnovana.
      U postupku, koji je proveden bez povreda pravila postupka, utvrdjene su sve
odluĉne ĉinjenice i na iste je pravilno primijenjeno materijalno pravo, pa je tuţeni donio
pravilno i na zakonu osnovano rješenje. Zbog toga se isto neosnovano osporava predmetnom
tuţbom.
      Ĉlanom 60. stav 1. Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG", br. 71/04) propisano je
da ako se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog
osnova ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne
uprave da zahtijeva njegovo iseljenje.
      Iz spisa predmeta se utvrdjuje, da je u postupku nesumnjivo utvrdjeno, da je
ugovorom o korišćenju stana, broj 3418/73 od 30.05.1974. godine, Komanda garnizona
Titograd, dala na korišćenje predmetni stan u stambenoj zgradi Bloka 14 S-99, ulaz VII na III
spratu, broj 8, u površini od 71m2 N. M., sa ĉlanovima porodice, suprugom N. J., sinovima N.
D. i ocem tuţioca, R. Da je ugovorom o zakupu stana broj 66-1 od 01.02.1999. godine, Vojna
pošta Podgorica, predala u zakup trosoban stan u ul. Jerevanska broj 2. sprat 3 u površini od
71,00 m2, N. M., majci tuţioca i ĉlanovima domaćinstva tuţiocu N. F. i N. L., i kao i da je
majka tuţioca, izjavom ovjerenom od nadleţnog organa Opštine Herceg Novi, broj 1046 od
02.02.1999. godine, izjavila da ne posjeduje nikakav drugi stan, kao ni ĉlanovi njene
porodice, ĉiji je ĉlan tuţilac i da tuţilac ima prijavljeno prebivalište u Podgorici, u ulici
                        69

Jerevanskoj broj 2/93, na adresi stana kojeg je majka tuţioca N. M. dobila u zakup od strane
Vojne pošte Podgorica.
      Kod ovakvog ĉinjeniĉnog stanja pravilno su upravni organi primjenili odredbu ĉlana
60. Zakona o etaţnoj svojini, kada su našli da se tuţilac ima iseliti iz predmetnog stana, jer i
po nalaţenju Suda tuţilac nije dostavio dokaz kojim bi potvrdio pravni osnov svojine,
korišćenja ili useljenja predmetnog stana.
      Sud je cijenio i ostale navode iz tuţbe, ali je našao da su neosnovani i bez uticaja
na drugaĉiju odluku Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
      Sa iznijetih razloga, Sud nalazi da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na
štetu tuţilje, pa je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u
dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.03.2008. godine

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1423/2006


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca "INGROSSO" DOO iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva
ekonomije - Podgorica, broj UP-14-53/5 - 05 od 31.10.2006. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.03.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka
Sekretarijata za razvoj preduzetništva Opštine Podgorica, broj 07-040/05-1127/2 od
17.07.2006. godine, kojim je odbaĉen zahtjev tuţioca za produţenje privremenog rješenja
br.07-040/04-3196 od 10.01.2005. godine, o ispunjenosti minimalno-tehniĉkih uslova u
pogledu uredjaja i opreme, kao i drugih propisani uslovi za obavljanje privredne djelatnosti u
prostoru, pov.164 m2, u ul. Proleterska br.7 u Podgorici, kao neuredan.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da prvostepeni organ tri puta ne postupa po primjedbama datim u ukidnim rješenjima
tuţenog od 20.09.2005. godine, 24.01.2006. godine i 16.05.2006. godine i ne usvaja stav
tuţenog da Pravilnikom o minimalno-tehniĉkim uslovima za obavljanje prometa roba i vršenje
usluga u prometu robe nije predvidjen, kao uslov za dobijanje rješenja o ispunjenosti
minimalno - tehniĉkih uslova, u pogledu uredjaja i opreme za obavljanje poslovne djelatnosti,
izjašnjenje nadleţnog organa oko statusa poslovnog prostora, odnosno, da li poslovni prostor
posjeduje upotrebnu dozvolu. Navodi da se ispunjenost minimalno - tehniĉkih uslova u
                       70

postupku, utvrdjuje putem komisija koje obrazuju starješine organa. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku koji je proveden bez povrede pravila postupka, pravilno je utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje i na isto pravilno primijenjeno materijalno pravo. Neosnovano se, zato
tuţbom osporava predmetno rješenje.
     Naime, prema odredbi ĉlana 3. Uredbe o postupku i kriterijumima za pretvaranje
posebnih i zajedniĉkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije ("Sl.list RCG",br.30/02),
odobrenje za pretvaranje posebnog ili zajedniĉkog dijela stambene zgrade u poslovnu
prostoriju izdaje nadleţni organ lokalne uprave shodno propisima o gradjenju i navedenoj
uredbi dok prema odredbi ĉlana 51. Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list RCG",br.55/00),
izmedju ostalog, proizilazi da se objekat moţe koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj
dozvoli, koju izdaje organ nadleţan za izdavanje gradjevinske dozvole.
     Tuţilac se nije odazvao pozivu prvostepenog organa od 29.05.2006. godine, za
uĉešće u postupku. Kod ĉinjenice da tuţilac obavlja djelatnost u stambenom prostoru u
prizemlju nelegalno sagradjenog objekta, a isti nije dostavio dokaz da je to prizemlje
pretvoreno u poslovni prostor u skladu sa Uredbom o postupku i kriterijumima za pretvaranje
posebnih i zajedniĉkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije, kao ni upotrebnu
dozvolu za objekat, pravilno su upravni organi našli da nakon što je isteklo privremeno
rješenje broj 07-040/04-3196 od 10.01.2005. godine o ispunjenosti minimalno - tehniĉkih
uslova u pogledu uredjaja i opreme, kao i drugi propisani uslovi za obavljanje privredne
djelatnosti, nijesu ispunjeni zakonski uslovi da se odborenje produţi.
     Sud je cijenio sve navode tuţbe, ali je našao da su neosnovani i bez uticaja na
drugaĉiju odluku suda u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                        Branislav Radulović, s.r.

                    * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1300/2006


                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca M. S. iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine
i uredjenja prostora - Podgorica, broj 070501-592/05 od 30.01.2006. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 25.03.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.
                        71

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalno - stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica, broj Up.I.04-1-
371-1726/05 od 11.10.2005. godine, kojim je prekinut postupak, pokrenut po zahtjevu
tuţioca, za iseljenje Š. M. iz stana broj 30, površine 65,38 m 2, na lokaciji Stari Aerodrom u
Podgorici, do okonĉanja sudskog postupka po tuţbi Š. M. od 22.04.2005. godine, radi
poništaja odluke o raspodjeli stanova.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da lice ĉije se iseljenje traţi je bespravno useljeno lice, što je osnov i uslov da se
sprovede njegovo iseljenje iz predmetnog stana i da spor po tuţbi M. Š. nije prethodno
pitanje za postupanje po zahtjevu za njegovo iseljenje, te da je nejasno na osnovu ĉega je
organ izveo takav zakljuĉak. Ukazuje da je obrazloţenje zakljuĉka prvostepenog organa
nepotpuno, jer nedostaju razlozi o odluĉnim ĉinjenicama dok su dati razlozi nejasni i
protivurjeĉni, kao i to da je Telekom Milanu Škeroviću otkazao ugovor o korišćenju stana,
ĉime je otpao osnov za njegovo dalje stanovanje u istom. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i
poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je istakao da je tuţba neosnovana. Sud je razmotrio
tuţbu, odgovor na istu i ostale spise predmeta, pa je našao da tuţba nije osnovana.
     Odredbom ĉlana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da
ako organ koji vodi postupak naidje na pitanje bez ĉijeg se rješavanja ne moţe riješiti sama
upravna stvar, a to pitanje ĉini samostalnu pravnu cjelinu za ĉije je rješavanje nadleţan Sud
ili drugi organ (prethodno pitanje), on moţe, pod uslovima iz ovog Zakona, sam raspraviti to
pitanje ili postupak prekinuti dok nadleţni organ to pitanje ne riješi.
     Iz spisa predmeta se vidi da je tuţilac zahtjevom traţio iseljenje M. Š. iz predmetnog
stana koji koristi bez pravnog osnova. Prvostepeni organ je nakon odrţane usmene rasprave
utvrdio da je Telekom Crne Gore sa M. Š., ĉije se iseljenje traţi zakljuĉio ugovor o zakupu
predmetnog stana broj 04-6021 od 02.10.2000. godine i to na neodredjeno vrijeme (ĉlan 15.
Ugovora), da je presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br. 16700/00 od 09.05.2002. godine,
naloţeno Telekomu da izvrši ponovnu raspodjelu, izmedju ostalih i predmetnog stana, da je
Odlukom Telekoma Crne Gore broj 04-3158 od 31.03.2005. godine, predmetni stan dodijeljen
tuţiocu i da je M. Š. podnio tuţbu Osnovnom sudu u Podgorici, kojom traţi poništaj te
odluke.
     Kod takvog ĉinjeniĉnog utvrdjena, pravilno je postupio prvostepeni organ kada je
zakljuĉkom prekinuo postupak pokrenut po zahtjevu tuţioca, do okonĉanja sudskog postupka
po tuţbi M. Š., budući da to i po nalaţenju Suda predstavlja prethodno pitanje bez ĉijeg se
rješavanja ne moţe riješiti ova upravna stvar, a što je u skladu sa citiranom zakonskom
odredbom. Prema tome, tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca osporenim rješenjem nije povrijedio
zakon na njegovu štetu.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţioca iz tuţbe, ali je našao da su bez osnova i uticaja
na drugaĉiju odluku Suda u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                        Branislav Radulović, s.r.

                    * * *
                        72


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 866/2006


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţilje P. J., iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i
uredjenja prostora - Podgorice broj 0701-227/06 od 26.06.2006 godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 25.03.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija

                     O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Seretarijata za
uredjenje prostora i komunalno stambene poslove Opštine Nikšić broj 03-1474 od
26.04.2006. godine, kojim je naloţeno tuţilji da u ostavljenom roku oslobodi od lica i stvari
stan koji se nalazi u ul. Dalmatinskoj S-72, u Nikšiću i preda vlasniku stana B. P. iz Nikšića,
pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
     Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog bitne povrede odredaba upravnog
postupka pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi da je ugovor, na osnovu kojeg je sadašnji vlasnik upisan, fiktivan i zelenaški jer
njegov predmet nije bila kupoprodaja već garancija za vraćanje duga. Istiĉe da je pred
nadleţnim sudom pokrenut postupak za utvrdjivanje ništavosti predmetnog ugovora, te da je
i dalje zakoniti drţalac stana pa ne moţe biti lišena drţavine. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
     U ogovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku koji je proveden bez povrede pravila postupka utvrdjene su sve odluĉne
ĉinjenice i na iste pravilno primijenjeno materijalno pravo, pa se neosnovano tuţbom
osporava predmetno rješenje.
     Rješenja upravnih organa donijeta su uz primjenu odredbe ĉlana 60. Zakona o
etaţnoj svojini ("Sl.list RCG",br.71/04). Tom odredbom je propisano da ako se neko lice useli
u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov
prestane, svako lice koji ima pravni interes moţe kod organa lokalne uprave da zahtijeva
njegovo iseljenje.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je B. P. vlasnik stambenog prostora upisanog u
listu nepokretnosti broj 2740 KO Nikšić, te da je tuţilji prestao osnov daljeg korišćenja
predmetnog stana njegovom prodajom, pa su na tako utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno
upravni organi primijenili navedenu odredbu ĉlana 46. Zakona o etaţnoj svojini, kada su našli
da se tuţilja ima iseliti iz predmetnog stana.
     Sud je cijenio sve navode tuţbe, ali je našao da su neosnovani i bez uticaja na
drugaĉije rješavanje uravne stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.
                       73


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                     Vojin Lazović, s.r.


                   * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1259/2006

                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Z. Z., iz Bijelo Polja, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne
sredine i uredjenja prostora - Podgorica, broj 070502-311/06 od 12.08.2006.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.03.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za urbanizam, stambeno - komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Bijelo Polje
broj 032-352-04/4-62/3 od 26.06.2006. godine, kojim je odbijen zahtjev tuţioca za izdavanje
rješenja o lokaciji za rekonstrukciju - dogradnju postojećeg prizemnog objekta i nadogradnju
sprata i potkrovlja, na dijelu kat. parcele br.179/1 KO Resnik u naselju Resnik, u Bijelom
Polju.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila postupka,
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉe da je
priloţio odobrenje za gradjenje za postojeći objekat od 53 m2, koji je izgradjen još 1991.
godine, te da su se stekli uslovi da mu se odobri traţena dogradnja i nadogradnja. Predlaţe
da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku koji je proveden bez povrede pravila postupka, pravilno je utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje i na isto pravilno primijenjeno materijalno pravo. Uz to, obrazloţenje
osporenog rješenja sadrţi valjane razloge kojima se tuţeni organ rukovodio prilikom odbijanja
ţalbe.
     Odredbom ĉlana 58. Zakona o planiranju i uredjenju prostora ("Sl.list RCG",
br.28/05), propisano je da se svako izvodjenje radova kojima se izazivaju promjene u
prostoru vrši u skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdjenom lokacijom. Lokacija je
mjesto izgradnje objekta i uredjenja prostora na kome se izvode radovi kojima se prostor
privodi namjeni predvidjenoj planskim dokumentom. Lokacija moţe biti jedna urbanistiĉka
parcela, više urbanistiĉkih parcela ili dio jedne urbanistiĉke parcele i utvrdjuje se na osnovu
prostornog plana posebne namjene, detaljnog prostornog plana, studije lokacije, generalnog
urbanistiĉkog plana, detaljnog urbanistiĉkog plana, urbanistiĉkog projekta i lokalne studije
lokacije.
     Odredbom ĉlana 11. Odluke o donošenju GUP-a Bijelo Polje do 2001. godine -
izmjene i dopune GUP-a 1981. godine ("Sl.list RCG - opštinski propisi", br. 26/92), propisano
                       74

je da se intervencije na objektima unutar njihovih gabarita - adaptacija, rekonstrukcija,
promjena namjene, odobravaju na osnovu smjernica za realizaciju plana.
    Tuţilac je zahtjevom traţio odobrenje za rekonstrukciju - dogradnju postojećeg
objekta i nadogradnju sprata i potkrovlja tog objekta upisanog u l.n. broj 88 u površini od 53
m2.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da se predmetni objekat nalazi na kat. parceli broj
179/1 KO Resnik, te da je isti dogradjen tako da ukupna površina osnove objekta sa
dogradnjom iznosi 186 m2. Kod tog utvrdjenja i ĉinjenice, koja proistiĉe iz spisa predmeta, da
se predmetna lokacija nalazi na podruĉju za koje je planirano donošenje detaljnog
urbanistiĉkog plana i da je prema smjernicama GUP-a za ta podruĉja propisana moguća
izmjena horizontalnog gabarita do 120 m2 bruto površine, pravilno je prvostepeni organ
našao da predmetni objekat nije moguće privesti namjeni predvidjenoj planskim dokumentom
i Generalnim urbanistiĉkim planom, a tuţeni odbio ţalbu.
    Sud je cijenio navode tuţbe da tuţilac posjeduje upotrebnu dozvolu za privremeni
objekat površine 186 m2 i da ispunjava uslove da mu se odobri traţena nadogradnja, ali je
našao da su neosnovani. Ovo sa razloga što smjernicama Plana za izgradnju u podruĉjima za
koje će se donositi DUP-ovi do njihovog donošenja propisana je izmjena horizontalnog
gabarita postojećih objekata, a ne vertikalnog.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉiju
odluku u ovoj pravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                        Branislav Radulović, s.r.

                     * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 855/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
D.D. ''Obnova'' iz Podgorice, protiv rješenja Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica,
broj 070504-497/06 od 24.01.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 18.04.2008.
godine, donio je

                    RJEŠENJE

                  Postupak se obustavlja.

                  Obrazloţenje


   Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv rješenja Ministarstva za
ekonomski razvoj, broj 070504-497/06 od 24.01.2007. godine, kojim je odbijena njegova
                       75

ţalba izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za planiranje i uredjenjej prostora Opštine
Podgorica, broj UP II-08-363/06-455 od 19.10.2006. godine, kojim je tuţiocu naredjeno da
zbog dotrajalosti, poruši objekat - hangar, na podruĉju DUP-a ''Servisno-skladišna zona'', -
Stari Aerodrom Podgorica.
    Podneskom od 15.04.2008. godine, tuţilac je obavijestio sud da povlaĉi tuţbu, zbog
ĉega je sud na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, obustavio dalji postupak.
    Sa iznijetih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 18.04.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Branislav Radulović,s.r.

                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1285/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni ispor po tuţbi tuţioca
Lj. R., iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj, dana 28.03.2008. godine, donio je

                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je ovom sudu dana 21.09.2007. godine, podnio tuţbu, kao i dana 24.09.2007.
godine, dopunu tuţbe, protiv tuţenog, zbog nedonošenja rješenja povodom izjavljene ţalbe
tuţioca od 16.06.2007. godine, na zakljuĉak Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj
Glavnog grada Podgorice, broj 04-Ul-371-2247/06 od 16.05.2007. godine. U tuţbi, u bitnom,
navodi da je strankama, K., R., N. i M., prestalo pravo korišćenja podrumskog prostora u
dijelu kojeg su koristile voljom tuţioca. Presudom Vrhovnog suda, riješeno je prethodno
pitanje upisa R. S., na podrumskim prostorijama, koje pravo je tuţilja naslijedila. Predlaţe
iseljenje istih iz predmetnih prostorija.
     Kako je tuţba bila neuredna, Sud je pozvao tuţioca da istu uredi, dopisom od
06.03.2008. godine, koji mu je uredno dostavljen, što se potvrdjuje povratnicom od
07.03.2008. godine. Tuţilac je upozoren na posljedice propuštanja.
     Tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju Suda, a nedostaci tuţbe su takvi
  da spreĉavaju rad Suda po istoj, zbog ĉega je sud na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o
            upravnim sporovima, tuţbu odbacio kao neurednu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,28.03.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                     *  * *
                        76

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1547/2007

                     U IME NARODA

  Upravni sud Republike Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
  predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
  uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
  tuţbi tuţioca Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, koju zastupa punomoćnik Dejan
  Pejović, dipl.pravnik, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj-Podgorica
  broj: 01-3061/1 od 02.10.2007.godine, nakon odrţane usmene rasprave u prisustvu
  punomoćnika tuţioca i punomoćnika zainteresovanog lica "Lovćeninvest" AD, Nika
  Nikĉevića, a u odsustvu tuţenog, dana 10.04.2008.godine, donio je


                      PRESUDU


                      Tuţba se odbija.


                    Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem odobrena je "Lovćeinvestu" - AD lokacija za rekonstrukciju -
  nadogradnju poslovnog objekta na kat.parc.br.1330/5 KO Podgorica I, u zahvatu
  detaljnog urbanistiĉkog plana - "Poslovni centar Kruševac - zona A" - izmjene i dopune u
  Podgorici.
    Protiv tog rješenja tuţilac je podnio tuţbu zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
  nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi,
  i na raspravi, preko svog punomoćnika Dejana Pejovića, u bitnom, navodi da je
  "Lovćeinvest" postigao povoljno rješenje suprotno ĉl.11.Zakona o opštem upravnom
  postupku, jer isti uz zahtjev nije priloţio kompletan list nepokretnosti o vlasništvu na
  ĉitavoj katastarskoj parceli, kako je to propisano ĉl.59.Zakona o planiranju i uredjenju
  prostora. Naime, u predmetnom objektu postoji 130 posebnih djelova - poslovnih
  prostora, ĉiji su vlasnici ili korisnici preko stotinu pravnih i fiziĉkih lica, medju koje spada i
  tuţilac, a tim licima nije omogućeno da uĉestvuju u postupku. Predlaţe da se osporeno
  rješenje poništi.
    Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu, navodi da u svemu ostaje kod razloga
  iz osporenog rješenja.
    Zainteresovano lice u pismenom odgovoru na tuţbu i na raspravi preko svog
  punomoćnika Nika Nikĉevića, istiĉe da je u postupku koji je prethodio donošenju
  osporenog rješenja dostavio sve potrebne dokaze propisane ĉl.59.Zakona o planiranju i
  uredjenju prostora, pa prema tome i dokaz da je vlasnik kat.parc.na kojoj se odobrava
  lokacija za nadogradnju objekta. Nasuprot tome, tuţilac nema nikakvo vlasniĉko pravo na
  predmetnoj parceli. Predlaţe da se tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovore na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
  pa je nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţbu treba odbiti.
    Naime, odredbama ĉlana 59.st.2.Zakona o planiranju i uredjenju prostora ("Sl.list
  RCG",br.28/05), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje rješenja o lokaciji, pored
  ostalog, podnosi i dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na gradjevinskom
  zemljištu.
    Na osnovu dokaza u spisima predmeta i to lista nepokretnosti br.1225 KO Podgorica I
  od 18.04.2007.godine, utvrdjuje se da je "Lovćeinvest", vlasnik u obimu 1/1
                        77

  kat.parc.br.1330, tj.parcele na kojoj se nalazi poslovni objekat za koji je izdato rješenje o
  lokaciji radi rekonstrukcije - nadogradnje.
     Prema tome neosnovani su navodi tuţbe da je osporeno rješenje donijeto bez
  valjanih dokaza o vlasništvu "Lovćeinvesta", na predmetnoj katastarskoj parceli, kao i
  navodi da je isti postigao povoljno rješenje u ovoj upravnoj stvari suprotno ĉl.11.Zakona
  o opštem upravnom postupku.
     Što se tiĉe navoda tuţbe, da u predmetnom poslovnom objektu imaju svoje prostore
  više pravnih i fiziĉkih lica, te da su isti trebali uĉestvovati u postupku donošenja
  osporenog rješenja, navedena okolnost ne predstavlja povredu postupka, budući da isti
  nije od znaĉaja u postupku donošenja rješenja o lokaciji.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
  tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
  RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 10.04.2008.godine

ZAPISNIĈAR                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                           Gordana Pot,s.r.

                      * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1284/2007


                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţilaca Vlasnika etaţnih stanova ulaza Ivana Vujoševića br.56, osim R. S., koje zastupa
upravnica skupštine stanara H. D., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj broj 1701-266/07 od 24.09.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
15.04.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada Podgorica broj 04-Ui-371-352/06 od
10.05.2007. godine, i broj 04-U1-371/06 od 30.05.2007. godine, kojima je odbaĉen zahtjev
tuţilje za iseljenje tamo navedenih lica iz podrumskih prostorija u ul. Ivana Vujoševića br. 56
u Podgorici, odnosno odbijen predlog tuţilje za izuzeće M. V..
     Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog organa kao nezakonito. Razlozi tuţbe su
nerazumljivi. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
                       78

    Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list -RCG",br.60/03),
zatraţio od tuţenog, aktom od 24.12.2007.godine, i 01.04.2008. godine, da dostavi odgovor
na tuţbu i spise predmeta, ali isti nije postupio po zahtjevu Suda, pa su se stekli uslovi iz
ĉlana 27.stav 3. istog zakona, da se ova stvar riješi i bez spisa.
    Razmotrivši osporeno rješenje, koje je dostavljeno uz tuţbu, utvrdjuje se da je u
upravnom postupku raspravljeno procesno pitanje, tj. pitanje nadleţnosti prvostepenog
organa za postupanje po zahtjevu tuţilje.
    Sud smatra da je ovakav zakljuĉak upravnih organa pravilan , budući da se u
konkretnom sluĉaju ne radi o situaciju propisanoj ĉl.60. Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list
RCG", br.71/04).
    Što se tiĉe zahtjeva za izuzeće sluţbenog lica, Sud takodje nalazi da je pravilna
odluka o odbijanju istog jer zato nisu ispunjeni uslovi iz ĉlana 30. i 32. Zakona o opštem
upravnom postupku ("Sl.list RCG",br.60/03).
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu
odbio, kao neosnovanu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 15.04.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                        Gordana Pot,s.r.

                    *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1641/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić , kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, u upravnom sporu po tuţbi D. O., iz
Berana, protiv rješenja tuţenog Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora, zaštitu
ţivotne sredine i stambeno-komunalne poslove Opštine Berane, broj 05-1742 od 07.09.2007.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.04.2008. godine, donio je


                    R J E Š E NJ E

                  Tuţba se odbacuje.

                  O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je dana 14.11.2007. godine, podnio tuţbu ovom Sudu protiv Sekretarijata za
planiranje i uredjenje prostora, zaštitu ţivotne sredine i stambeno-komunalne poslove Opštine
Berane, a radi poništaja rješenja tog organa broj 05-1742 od 07.09.2007. godine.
     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku Sud je našao da je ista neuredna, pa je u
smislu ĉlana 21. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), aktom od
22.11.2007. godine, zatraţio od tuţioca da istu uredi, tako što će, kao tuţeni organ oznaĉiti
drugostepeni organ koji je donio odluku po ţalbi. Istovremeno tuţilac je upozoren na
posljedice propuštanja.
     O zahtjevu suda za uredjenje tuţbe tuţilac je obaviješten preko oglasne table Suda
dana 25.01.2008. godine, shodno ĉlanu 142. stav 5. Zakona o parniĉnom postupku, u vezi sa
ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu, jer se prethodno upućeni dopis vratio Sudu sa
konstatacijom dostavljaĉa da je tuţilac nepoznat na adresi iz tuţbe.
                       79

    Kako tuţilac nije otklonio nedostatke tuţbe u ostavljenom roku, a nedostaci tuţbe su
takvi da se po istoj ne moţe postupati, to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o
upravnom sporu, tuţbu odbacio.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,02.04.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.

                    *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 450/2008
     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi ''Blue
laguna resorts'' DOO Petrovac, iz Petovca, protiv potvrde o registraciji, tuţenog Centralnog
registra Privrednog suda reg.broj 5-0361311/003 od 12.03.2008. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 16.04.2008. godine, donio je


                    RJEŠENJE

    Tuţba se odbacuje.
    Spise predmeta dostaviti Ministarstvu ekonomije radi odluĉivanja po ţalbi.

                  Obrazloţenje

     Osporenom potvrdom tuţenog reg. broj 5-0361311/003 od 12.03.2008. godine,
registrovana je promjena podataka ''Blue developments'' D.O.O. Kotor.
     Tuţilac osporava akt tuţenog zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da
zahtijeva brisanje podataka iz zvaniĉne evidencije tuţenog i potvrde o registraciji kojom su
registrovane navedene promjene, s obzirom da je tuţeni pobijanu potvrdu o registraciji broj
reg.broj 5-0361311/003 od 12.03.2008. godine, zasnovao na pogrešnim ĉinjenicama, akoje
nemaju svoju ĉinjeniĉnu podlogu i uĉinio bitnu povredu pravila postupka, te je istim
pogrešno i nepotpuno utvrdio ĉinjeniĉno stanje i pogrešno primijenio materijalno pravo.
     Tuţba je nedozvoljena.
     Ĉlanom 7. stav 1. Zakona o upravnom sporu je propisano da se upravni spor moţe
pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu dok je stavom 2.
istog ĉlana propisano da se upravni spor moţe pokrenuti i protiv prvostepenog upravnog ili
drugog akta protiv kojeg nije dozvoljena ţalba u upravnom postupku.
     Ĉlanom 12. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku je propisano da protiv
rješenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo ţalbe, dok prema stavu 2. istog ĉlana
se samo Zakonom moţe propisati da u pojedinim upravnim stvarima ţalba nije dopuštena i
to, ako je na drugi naĉin obezbijedjena zaštita prava i pravnih interesa stranke, odnosno
zaštita zakonitosti.
     Zakonom o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/2002), kojim je propisan
postupak registracije, nije iskljuĉena ţalba, niti propisan drugi naĉin obezbjedjenja zaštite
prava i pravnih interesa stranke, odnosno zaštite zakonitosti.
                        80

    Polazeći od naprijed navedenih zakonskih odredbi ovaj sud nalazi da je protiv
predmetnog akta dozvoljena ţalba zbog ĉega je predmetna tuţba nedozvoljena, pa je istu s
pozivom na ĉlan 22. stav 1. taĉka 4. Zakona o upravnom sporu odbacio.
    Spisi predmeta dostavljaju se Ministarstvu ekonomije, da kao drugostepeni organ, ĉija
nadleţnost proizilazi iz odredbe ĉlana 223. Zakona o opštem upravnom postupku, odluĉi o
predmetnoj tuţbi kao o ţalbi na osporeni akt tuţenog organa, s tim što će njenu
blagovremenost cijeniti prema datumu predaje tuţbe Privrednom sudu Podgorica.
    Sa iznijetih razloga i navedenih zakonskih odredbi, odluĉeno je kao u dispozitivu
rješenja.

                UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
                 Podgorica,16.04.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.

                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 853/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca D.D.''Obnova'' u steĉaju, iz Podgorice, koju zastupa punomoćnik Dragan Smolović,
advokat iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, radi
poništaja rješenja tuţenog, broj 070504-498/06 od 24.01.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 16.04.2008. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje

    Tuţbom od 22.06.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv
tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, radi poništaja rješenja tuţenog broj
070504-498/06 od 24.01.2007. godine.
    Tuţilac je podneskom od 15.04.2008. godine, obavijestio Sud da povlaĉi podnijetu tuţbu,
sa razloga što je spor riješen poravnanjem P.br.560/07 od 27.02.2008. godine.
    Sa iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, obustavio
postupak u ovoj pravnoj stvari.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,16.04.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.


                        *  *  *
                       81


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 748/2007                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Djuretića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
  Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N. Ţ. iz Herceg-
  Novog, koga zastupa punomoćnik Milorad Ivanović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
  Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 070503-432/06 od 07.12.2006.
  godine, nakon odrţane usmene rasprave, 18.03.2008. godine, u prisustvu punomoćnika
  tuţioca i punomoćnika zainteresovanih lica, Dragomira Vukovića, advokata iz Herceg-
  Novog, a u odsustvu punomoćnika tuţenog, dana 25.03.2008. godine, donio je
                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 070503-432/06 od
  07.12.2006. godine.


                   Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem, odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenja Sekretarijata za
  urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg-Novi, broj 02-3-Up/1-28/2005-6 od
  04.08.2006. godine i broj 02-3-Up/1-28/2005-7 od 05.08.2006. godine, kojim su u
  obnovljenom postupku poništena rješenje o lokaciji broj 42-Up/1-249/2004 od
  20.05.2004. godine i rješenje o rekonstrukciji broj 02-3-Up/1-28/2005 od 11.02.2005.
  godine, te odbijen zahtjev tuţioca da mu se odobri lokacija za rekonstrukciju objekta na
  kat. parceli 366 KO Herceg-Novi i izda odobrenje za rekonstrukciju postojećeg objekta na
  urbanistiĉkoj parceli koja se sastoji od kat. parcela 366 i 367 KO Herceg-Novi.
     Tuţilac je u tuţbi, i preko svog punomoćnika na raspravi istakao, da upravni organi
  nijesu na pouzdan i siguran naĉin utvrdili da li je tuţilac suvlasnik na stambenom objektu,
  ili se radi o iskljuĉivom vlasništvu tuţioca na posebnom dijelu zgrade. Saglasnost
  zainteresovanih lica nije potrebna za rekonstrukciju, jer se radi o posebnom dijelu
  stambenog objekta, na kojem tuţilac, uz prethodnu dozvolu organa uprave, moţe
  nesmetano vršiti svojinska prava. Drugostepeni organ nije cijenio i dao razloge zašto je
  prvostepeni organ, bez zakljuĉka, kao procesnog akta, priznao svojstvo stranke
  zainteresovanim licima. Iz rješenja upravnih organa ne moţe se ni utvrditi osnov za
  ponavljanje postupka. Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju
  i predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    U odgovoru na tuţbu i rijeĉi na raspravi, punomoćnik zainteresovanih lica K. D. i K.
  S., je istakao, da se dogradnjom i rekonstrukcijom objekta nastoji udovoljiti iskljuĉivo
  interesima tuţioca, usmjerenim na proširivanje dijela objekta koji se koristi za
  ugostiteljsku namjenu. To bi bilo na štetu ostalih vlasnika posebnih djelova na istoj zgradi
  i na štetu njihove zajedniĉke svojine koje imaju na zajedniĉkim dijelovima zgrade.
  Drugostepeni organ se u obrazloţenju rješenja pravilno pozvao na odgovarajuće
                        82

  materijalne propise, tako da ne stoje navodi tuţbe u tom pravcu. Predloţio je da sud
  tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
  našao da je tuţba osnovana.
    Ponavljanje postupka je vanredno pravno sredstvo u upravnom postupku. Cilj
  ponavljanja je da se, pod odredjenim zakonskim uslovima i pretpostavkama, ponovi već
  sprovedeni i okonĉani upravni postupak, kako bi se u njemu eventualno mogla donijeti
  nova odluka, razliĉita od one koja je bila donijeta konaĉnim rješenjem.
     U ĉlanu 247. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'' broj 60/03),
  utvrdjeni su rokovi za ponavljanje postupka, zavisno od osnova ponavljanja. Iz rješenja
  upravnih organa, kako prvostepenih, tako i drugostepenog, odnosno njihovih
  obrazloţenja koja ne sadrţe sve obavezne podatke predvidjene ĉlanom 203. pomenutog
  zakona, sud nije mogao utvrditi osnov, odnosno uzrok ponavljanja postupka. Taj osnov je
  naveden u zakljuĉku kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka (novi dokazi), ali kako
  protiv zakljuĉka nije bila dozvoljena posebna ţalba, osnov je bilo neophodno navesti i u
  rješenjima koja su donijeta u ponovljenom postupku, zbog pitanja blagovremenosti
  podnijetog predloga. To pitanje je bitno, jer se redovna, a ni vanredna pravna sredstva,
  ne mogu koristiti bez obzira na protek vremena i kad se hoće. S toga je sud, ne ispitujući
  pravilnost primjene materijalnih propisa kojim je upravna stvar riješena, tuţbu uvaţio i
  poništio osporeno rješenje.
    Drugostepeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom (ĉl. 57.ZUS-a), te
  donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
  upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu ove presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                       Biserka Bukvić,s.r.
                 *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1045/2007


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilaca
Gordane Babić, iz Podgorice i DOO za proizvodnju promet i usluge ''Optika fokal''-Podgorica,
koje zastupa punomoćnik Velimir Kljajević, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministrarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 1701-44/07 od 05.03.2007. godine, nakon
odrţane usmene rasprave dana 18.04.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţilaca, a u
odsustvu tuţenog, dana 19.04.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministrarstva za ekonomski razvoj, broj 1701-44/07 od
05.03.2007. godine.
                        83

    Obavezuje se tuţeni organ, da tuţiocima naknadi troškove spora u iznosu od 200,00
€ura, u roku od 15 dana od dana prijema presude.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca DOO ''Optika fokal'', izjavljena protiv
rješenja Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu ţivotne sredine Glavnog
grada Podgorica, broj 08-352/06-1505 od 17.01.2007. godine, kojim je odbijen kao
neosnovan zahtjev DOO ''Optika fokal'', za izdavanje urbanistiĉko-tehniĉkih uslova i rješenja o
lokaciji za rekonstrukciju fasadnog zida, radi otvaranja ulaza u poslovni prostor i izvodjenje
stepeništa za isti, koji se nalazi u podrumu stambene zgrade u ul. Vasa Raiĉkovića, broj 9A u
Podgorici.
     Tuţioci u tuţbi, i na raspravi preko svog punomoćnika osporavaju zakonitost rješenja
tuţenog. Istiĉu, da su i prvostepeni i tuţeni organ povrijedili odredbe ĉlana 37. Zakna o
opštem upravnom postupku i da se zahtjev odnosio na legalizaciju već postojećeg ulaza i
stapeništa u poslovni prostor, a rješenjem upravnih organa odluĉeno je o ''rekonstrukciji
fasadnog zida, radi otvaranja ulaza u poslovni prostor i izvodjenje stepeništa za isti''. Predlaţu
da se osporeno rješenje poništi i traţi troškove spora.
     U pismenom odgovoru na tuţbu, tuţeni navodi da ostaje u svemu pri razlozima iz
osporenog rješenja i predlaţe da se tuţba odboje kao neosnovana.
     Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je
nakon odrţane usmene rasprave, našao da je tuţba osnovana.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je upravni postupak u konkretnoj stvari pokrenut
po zahtjevu tuţioca B. G., kojim je traţila legalizaciju ulaznih vrata i stepeništa u poslovni
prostor u ul. Vasa Raiĉkovića 9A u kojem obavlja djelatnost u okviru DOO ''Optika fokal''.
Medjutim, prvostepeni organ svojim rješenjem nije odluĉio o zahtjevu iste, niti o
postavljenom zahtjevu, već odbija zahtjev DOO ''Optika fokal'' za izdavanje urganistiĉko-
teniĉkih uslova i rješenja o lokaciji za rekonstrukciju fasadnog zida, radi otvaranja ulaza u
poslovni prostor i izvodjenje stepeništa za isti.
     Dakle, upravni organ nije odluĉio o zahtjevu stranke koja je pokrenula postupak, niti
je odluĉio o postavljenom zahtjevu. Na taj naĉin poĉinjene su povrede iz ĉlana 202. Zakona o
opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'' broj 60/03). Uz to podnosiocu zahtjeva nije u
skladu sa odredbama ĉlana 8. i 126. navedenog zakona, omogućeno da se u postupku prije
donošenja rješenja izjasni o ĉinjenicama i okolnostima koje su od znaĉaja za donošenje
rješenja.
     Navedene nedostatke prvostepenog rješenja, tuţeni nije otklonio osporenim
rješenjem, zbog ĉega je nezakonito, pa je isto valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, otkloniće se nedostaci na koje je ukazano ovom pesudom, i
donijeti novo zakonito rješenje u ovoj stvari.
     Odluka o troškovima zasniva se na odredbama ĉlana 153. Zakona o parniĉnom
postupku u vezi ĉlana 57. stav 2. Zakona o upravnom sporu, i isti se odnose na ime sastava
tuţbe i prisustva punomoćnika tuţilaca na raspravi, u iznosu od po 100,00 €ura.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
urpavnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 19.04.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                     *  *  *
                       84


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 416/2006                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni ispor po tuţbi tuţioca
Slobodana Vujovića, iz Igala, koga zastupa Igor Stijović, adv. iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora -Podgorica, broj 070502-
399/05 i 399/05-1 od 25.10.2005. godine, nakon odrţane usmene javne rasprave dana
31.03.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca i punomoćnika zainteresovanih lica M.
D. i A., iz Igala, Vojislava Djurišića, adv. iz Podgorice, a u odsustvu uredno pozvanog tuţenog
i punomoćnika zainteresovanih lica Miroslava Delića, adv. iz Herceg-Novog, dana 08.04.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora, broj
070502-399/05 i 399/05-1 od 25.10.2005. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem, po ţalbama zainteresovanih lica, D. i A. M., poništava se
rješenje Sekretarijata za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg-Novi, broj 42-Up/1-
217/2 od 01.06.2005. godine, kojim je poništeno rješenje kojim je izdato odobrenje o lokaciji
zainteresovanim licima, broj 42-Up/1-626/2001 od 18.01.2002. godine, i poništeno rješenje
istog organa broj 42-Up/1-217/2002-13 od 13.06.2005. godine, kojim je zainteresovanim
licima odobreno uredjenje parterne terase na kat. parceli broj 670 KO Topla u Igalu, i
odbijen zahtjev od 18.04.2002. godine, za izdavanje odobrenja za uredjenje terena, dok je u
stavom II dispozitiva osporenog rješenja ostajeu na snazi rješenja Sekretarijata za
urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg-Novi broj 42-Up/1-626/2001 od 18.01.2002.
godine i broj 32-Up/1-217/2002 od 21.05.2002. godine.
     Tuţilac tuţbom i na raspravi preko punomoćnika osporava zakonitost rješenja
tuţenog. Istiĉe da na parceli zainteresovanih lica, kao i na parceli tuţioca nije predvidjena
izgradnja bilo kakvog objekta. Pod paravanom ''uredjenje parterne terase'' zainteresovanih
lica izgradjena su dva poslovna prostora i isti su sagradjeni protivno svrsi za koju je dato
rješenje o lokaciji i urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima. Urbanistiĉka saglasnost nije data u
skladu sa odredbama ĉlana 57. stav 2. Zakona o planiranju i uredjenju prostora (''Sl. list RCG''
broj 16/95), jer se ista daje na svaki poseban dio tehniĉke dokumentacije sa štambiljem na
kojem je upisan broj, datum i potpis ovlašćenog lica. Tuţeni je u toku rješavanja po ţalbi
zainteresovanih lica, kao investitora, pribavio Izvod izmjena i dopuna urbanistiĉkog projekta
telefonskim putem, što se potvrdjuje iz dopisa prvostepenog organa od 28.11.2005. godine,
a da tuţiocu nije data mogućnost da se izjasni na te dokaze, ĉime je poĉinjena povreda
pravila postupka. Obrazloţenje osporenog rješenja je suprotno ĉlanu 203. Zakona o opštem
upravnom postupku, jer isto ne sadrţi razloge zbog kojih nije uvaţen koji od dokaza iz
zahtjeva tuţioca istaknuti u ţalbi, kao što su navodi da je glavni projekat u suprotnosti sa
izdatim prvostepenim rješenjima i da na glavnom projektu na strani jedan stoji klauzula da je
tehniĉka dokumentacija uredjena u skladu sa urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima od 18.01.2002.
godine, što je apsolutno pogrešna tvrdnja. Tuţeni nije rješavao po zahtjevu tuţioca koji se
odnosi na mišljenje Republiĉkog urbanistiĉkog inspektora, kao predhodnog pitanja koje je
                        85

odluĉujuće za rješavanje glavne stvari. Kako tuţeni nije cijenio sve dokaze kao i ne dajući
jasne razloge u obrazloţenju, dispozitiv osporenog rješenja je suprotan sa obrazloţenjem, te
je stoga izostalo utvrdjivanje zakonitosti u ţalbenom postupku, što predstavlja bitnu povredu
pravila postupka. Tuţeni nije cijenio ni jedan od navoda i dokaza koje je tuţilac ponudio koji
dokazi potvrdjuju nesaglasnost urbanistiĉko-tehniĉkih uslova i glavnog projekta, kao i
generalnog Urbanistiĉkog plana, koji je plan najvišeg reda sa kojim drugi planovi moraju biti
usaglašeni. Osporeno rješenje je nezakonito, jer izgradnjom spornog objekta, koji po svemu
predstavlja odstupanja od tekstualnog obraazloţenja DUP-a i to u dijelu distance od 1,5 m. od
objekta tuţioca, tako i u dijelu gradnje, jer predstavlja jedan zatvoreni prostor izgradjen od
ĉvrstog materijala i eloksirane bravarije, suprotno urbanistiĉkim uslovima na koji naĉin tuţilac
trpi štetu. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Zainteresovana lica D. i A. M. , su u odgovoru na tuţbu i na raspravi preko
punomoćnika, istakli da je tuţeni osporeno rješenje donio zakonito, kao i prvostepeni organ,
bez bitnih povreda pravila postupka uz potpuno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje i pravilnu
primjenu materijalnog prava. Tuţilac je podnio zahtjev za priznavanje svojstva stranke poslije
pravosnaţnosti prvostepenog rješenja, a nakon priznavanja svojstva stranke isti je mogao
izjaviti ţalbu do roka odluĉivanja po ţalbi stranke koja je uĉestvovala u postupku shodno
ĉlanu 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Tuţeni, kao i prvostepeni organ su
pravilno primijenili detaljni plan na spornoj lokaciji prilikom donošenja osnovnih rješenja od
18.01.2002. i 21.05.2002. godine, jer se planom predvidja izgradnja objekata u vidu
postojećeg višeetaţnog objekta i njegovu rekonstrukciju, kao i da je u tekstualnim dijelom
DUP-a predvidjena mogućnost uredjenja tzv. ''parterne terase''. Dodaju i to da prvostepeni
organ nije mogao poništiti svoja rješenja koja su bila pravosnaţna u smislu ĉlana 260. Zakona
o opštem upravnom postupku, kao i to da je tuţilac izgradio privremeni objekat, sa dva luka i
dvije tende ispred svog objekta prema ulici u istoj liniji objekta koji su sagradila zainteresovna
lica. Predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Nakon odrţane usmene, javne rasprave, razmatranja spisa predmeta, ocjenom
navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 227. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da ako su u
ţalbi iznijete nove ĉinjenice i novi dokazi, a u postupku uĉestvuju dvije stranke ili više
stranaka sa suprotnim interesima, ţalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sve
stranke. U tom sluĉaju, organ dostavlja svakoj stranci primjerak ţalbe, i ostavlja joj rok da se
o novim ĉinjenicama i dokazima izjasni. Taj rok ne moţe biti kraći od 8 i duţi od 15 dana od
dana dostavljanja.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je po ţalbama D. i A. M., tuţeni donio osporeno
rješenje, kao i da je tuţiocu priznato pravo stranke zakljuĉkom prvostepenog organa br.42-
Up/1-217/02 od 08.04.2003. godine,te ovaj spor ima karakter višestranaĉke upravne stvari.
Tuţeni primjerak ţalbi nije dostavio tuţiocu na izjašnjavanje, niti dokaze koje je tuţeni u toku
postupka po ţalbama zatraţio i dobio od prvostepenog organa, i to Izvod iz grafiĉkog dijela -
generalno rješenje, parcelacija, preparcelacija i regulacije, kao i Izvod iz tekstualnog dijela
plana koji se odnosi na uslove izgradnje individualnih objekata i Izmjene i dopune
urbanistiĉkog projekta ''Šetalište pet Danica'' grafiĉki i tekstualni dio, koji dokazi su bitno
uticali u donošenju odluke tuţenog. Navedeni propust, po ocjeni Suda, od uticaja je na
zakonitost rješenja, pa je tuţeni poĉinio povredu postupka koja osporeno rješenje ĉini
nezakonitim.
     Osporenim rješenjem povrijedjena je i odredba ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku, kojim je propisano da obrazloţenje rješenja, izmedju ostalog sadrţi
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, materijalne propise i razloge koji s obzirom na utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješavanje kako je dato u dispozitivu.
     Naime, razlozi dati u obrazloţenju osporenog rješenja su nejasni i nerazumljivi. Iz
datih razloga se ne vidi na ĉemu tuţeni temelji svoj zakljuĉak da je na predmetnoj parceli
predvidjena mogućnost uredjenja parterne terase ispod stambenog objekta u okviru
uredjenja terena, kada se iz tekstualnog dijela navedenog urbanistiĉkog projekta, po ocjeni
suda, ne moţe zakljuĉiti da je na predmetnoj parceli predvidjena izgradnja spornog objekta.
Ovo posebno sa razloga, što se u spisima predmeta nalazi odgovor IPG Zavoda za
projektovanje i urbanizam Herceg-Novi br.74/2004 od 06.05.2004. godine, da na predmetnoj
                        86

kat. parceli br. 670 KO Topla u vaţeći urbanistiĉki projekat ''Šetališe pet Danica'', nije ucrtan,
odnosno nije predvidjena izgradnja bilo kojeg objekta, i uputstvo Sekretarijata za urbanizam i
gradjevinarstvo Opštine Herceg-Novi, broj 42-Sl. od 24.01.2003. godine, kojim se prilikom
izdavanja urbanistiĉko-tehniĉkih uslova za izgradnju objekata prilikom pribliţavanja granica
parcela na manjoj udaljenosti od 2,5 m., traţi saglasnost susjeda, kao i ostalih uslova za
izgradnju i izdavanje urbanistiĉkotehniĉke saglasnosti. Ove dokaze tuţeni po ocjeni suda, nije
cijenio, niti je o istim u obrazloţenju dao razloge, a isti su bitni za donošenje odluke u ovoj
stvari.
     Iz navedenih razloga, a zbog povreda odredaba ĉlana 203. stav 2. i ĉlana 227. stav 3.
Zakona o opštem upravnom postupku, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo zakonito rješenje, kojim će otkloniti lpropust na koji je ukazano ovom
presudom.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 08.04.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                  *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1645/2007
                    U IME NARODA    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca R. R., iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica, broj 070501-498/06 od 22.01.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
09.05.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 070501-498/06 od
22.01.2007. godine.


                  O b r a z l o ţ e nj e
                       87

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka
Sekretarijata za uredjenje prostora, zaštitu ţivotne sredine, stambeno-komunalne poslove
i saobraćaj Mojkovac, broj 09-307 od 26.10.2006. godine, kojim se prekida postupak
pokrenut po zahtjevu tuţioca u upravnoj stvari prinudnog iseljenja V. R., po osnovu
rješenja Direkcije za nekretnine - Podruĉna jedinica Mojkovac, broj 116-954-10/04 od
21.05.2004. godine, do okonĉanja sudskog postupka - rješavanja prethodnog pitanja kod
Vrhovnog suda RCG.
     Tuţilac osporeno rješenje pobija zbog pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja,
pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešne primjene Zakona o etaţnoj svojini RCG,
pogršne primjene ĉlana 14. Uredbe o organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave, pogrešne
primjene Zakona o opštem upravnom postupku, pogrešne primjene Zakona o osnovama
svojinskopravnih odnosa, pogrešne primjene Zakona o upravnim sporovima, pogrešne
primjene Zakona o drţavnom premjeru, katastru i upisima prava na nepokretnosti. U
tuţbi istiĉe, da tuţeni nije cijenio, a bio je u obavezi da cijeni sve predloţene i priloţene
dokaze, kupoprodajni ugovor Ov.br. 26071/2003 od 12.01.2003. godine. Tuţeni nije
cijenio ĉinjenicu da tuţilac ne posjeduje ni nepokretnosti iz ugovora, ni isplaćenu
kupoprodajnu cijenu, koju prodavac neće svojevoljno da vrati kupcu i da se vratimo u
poĉetno predjašnje stanje. Tuţeni odbijanjem ţalbe i dopune ţalbe nanosi veliku
materijalnu i nematerijalnu štetu tuţiocu, koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odbijanje
je protivno javnom interesu. Tuţilac je podstanar sa porodicom u Nikšiću i korisnik je
liĉne invalidnine, a pored navedenog je i lošeg zdravstvenog stanja. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Zainteresovano lice V. R., nije dostavilo odgovor na tuţbu.
     Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je
tuţba osnovana.
     Zakljuĉak Sekretarijata za uredjenje prostora, zaštitu ţivotne sredine, stambeno-
komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Mojkovac, broj 09-307 od 26.10.2006. godine, je
suprotan odredbi ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, kojim je
izmedju ostalog propisano da obrazloţenje rješenja sadrţi propise i razloge koji upućuju
na rješenje kako je dato u dispozitivu. Naime, razlozi dati u obrazloţenju osporenog
zakljuĉka su nejasni i nerazumljivi. U obrazloţenju zakljuĉka navedeno je da iz razloga
postojanja prethodnog pitanja - sudskih postupaka, na strani podnosioca zahtjeva
tuţioca nije do izvjesnosti utvrdjen pravni osnov za podnošenje zahtjeva za iseljenje, pa
će postupak biti nastavljen kad nadleţni organi, sud riješi prethodno pitanje i utvrdi
zakonskog vlasnika predmetne porodiĉno-stambene zgrade. Iz obrazloţenja navedenog
zakljuĉka ne moţe se utvrditi koji su razlozi za prekid postupka. Navodi da nije do
izvjesnosti utvrdjen pravni osnov za podnošenje zahtjeva za iseljenje ne moţe biti osnov
za prekid postupka u smislu ĉlana 141. Zakona o opštem upravnom postupku. Da bi se
postupak prekinuo u smislu ĉlana 141. stav 1. taĉka 4. navedenog Zakona, potrebno je
taĉno navesti koje to prethodno pitanje treba riješiti, koji to organ ili sud treba da riješi
prethodno pitanje, te navesti broj predmeta pod kojim se rješava prethodno pitanje.
     Ne moţe se samo paušalno navesti da će se postupak nastaviti kada nadleţni
organ - sud, riješi prethodno pitanje, bez navodjenja organa ili suda koji rješava to
pitanje i navodjenja broja predmeta.
     S toga ovakvo obrazloţenje ne upućuje na dispozitiv u kojem takodje nije
navedeno o kom predmetu se radi, pa je i dispozitiv suprotan odredbi ĉlana 202. taĉka 5.
Zakona o opštem upravnom postupku. Tuţeni organ nije otklonio navedene povrede
pravila postupka, shodno svojoj obavezi iz ĉlana 237. ZUP-a, već se pozvao na razloge
zakljuĉka, pa je i njegovo rješenje nezakonito.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi otkloniti
propuste na koje je ukazano istom i nakon toga, shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o
uprvnom sporu, donijeti zakonitu odluku u ovoj stvari.
     Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav
6. Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.
                       88


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, 09.05.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Biserka Bukvić,s.r.

                     *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1570/2006                    UIME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca DOO "Edin i Tanja - Minimarket Tanja" - Podgorica, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva ekonomije broj 14-13/5 od 24.10.2006. godine, nakon odrţane usmene i javne
rasprave odrţane 24.04.2008.godine u odsustvu stranaka, dana 24.04.2008. godine, donio
je                    P R E S U D U


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva ekonomije broj 14-13/5 od 24.10.2006.godine.

                   Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
razvoj preduzetništva Opštine Podgorica, broj 07-040/05-2470/2 od 26.07.2006.godine, o
odbacivanju zahtjeva, kao neurednog, kojim je tuţilac       traţio izdavanje rješenja o
ispunjenosti minimalno-tehniĉkih uslova u pogledu uredjaja i opreme, kao i drugi propisani
uslovi za obavljanje privredne djelatnosti u prostoru, površine 48 m2, lociran u naselju Donja
Gorica.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da
mu nije data mogućnost da se kao stranka u postupku izjasni o svim ĉinjenicama, te da mu je
uskraćeno zakonsko pravo da se o okolnostima bitnim za odluĉivanje izjasni prije donošenja
rješenja. Uskraćivanje prava tuţiocu da se izjasni predstavlja apsolutno bitnu povredu
postupka koja ĉini rješenje ništavim, jer je tuţilac bukvalno iskljuĉen kao stranka iz postupka,
na naĉin što mu je onemogućeno da uĉestvuje u postupku izvodjenja dokaza i izjašnjavanja o
njima. Tuţiocu je upućen poziv za raspravu u predmetu 07-04/05-2470/1 od
16.06.2006.godine za dana 26.06.2006.godine u 9,15 ĉasova, radi saslušanja kao stranke o
                         89

odluĉnim ĉinjenicama u vezi izdavanja rješenja o ispunjenosti minimalno-tehniĉkih uslova u
pogledu uredjaja i opreme za obavljanje poslovne djelatnosti, ali poziv nije blagovremeno
poslat, jer je tuţilac kao stranka primio poziv dana 26.06.2006.godine u 11 ĉasova. Iz ovog
proizilazi netaĉna konstatacija tuţenog da je prvostepeni organ uredno pozvao tuţioca da
priloţi dokaz da je podnijet zahatjev za legalizaciju objekta i izdavanje rješenja o pretvaranju
dijela porodiĉne stambene zgrade u poslovni prostor. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi
i predmet vrati prvostepenom organu na ponovni postupak i odluku.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon odrţane usmene i javne rasprave, u odsustvu stranaka Sud je razmotrio tuţbu,
 odgovor na istu i ostale spise predmeta, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 134. st.1.Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se poseban
ispitni postupak sporovodi kada je to potrebno radi utvrdjivanja odluĉnih ĉinjenica i okolnosti
koje su od znaĉaja za razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da
ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese, dok je ĉl. 135. st. 3. istog Zakona propisano da
organ ne smije donijeti rješenje prije nego što stranci pruţi mogućnost da se izjasni o
ĉinjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. Ukoliko postupi suprotno,
upravni organ ĉini bitnu povredu pravila upravnog postupka iz ĉl. 226.st.2.taĉ.3. Zakona o
opštem upravnom postupku. Na tu povredu postupka drugostepeni organ pazi po sluţbenoj
duţnosti u smislu ĉl.236.st.3.Zakona o opštem upravnom postupku.
     U postupku donošenja prvostepenog rješenja nijesu poštovane naprijed navedene
odredbe Zakona o opštem upravnom postupku na koju povredu pravila postupka tuţilac je
ukazao u ţalbi, medjutim, tuţeni organ nije otklonio navedenu bitnu povredu postupka, pa je
sam poĉinio povredu pravila postupka iz ĉl. 236. st. 3. Zakona o opštem upravnom postupku,
što osporeno rješenje ĉini nezakonitim.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom presudom
(ĉl. 57. Zakona o upravnom sporu) i donijeti novo, zakonito rješenje.
     Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉl. 37. st. 1. u vezi ĉl. 33. st. 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 24.04.2008.godine

ZAPISNIĈAR                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                             Gordana Pot,s.r.


                 *   *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 179/2006

                      U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Sekulić Nataše, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca T.
R., Z. D., M. B., P. M. i Z. I., svi iz Herceg Novog, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite
ţivotne sredine i uredjenja prostora, br. 070502-4-464/05 od 11.10.2005. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 18.04.2008. godine, donio je
                       90

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba Z. D. i M. B. iz Heceg Novog, izjavljene na
rješenje Sekretarijata za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi br.42-UP/1-634/03-
10 od 06.05.2005. godine, kojim se ostavlja na snazi rješenje o lokaciji broj 42-UP/1-
634/2003 od 12.09.2003. godine. Tim rješenjem odobrava se Skupštini stanara stambene
zgrade u Herceg Novom u ul. Mika Vavića br.10 rekonstrukcija postojećeg kolektivnog
stambenog objekta 1 radi nadgradnje potkrovlja na ravnom krovu na urbanistiĉkoj parceli
koje se sastoji od kat. parcela br.1136/1 KO Topla u Herceg Novom sa urbanistiĉko-tehniĉkim
uslovima br.42-UP/1-634/2003 od 12.09.2003. godine, koja sa skicom plana lokacije
predstavlja sastavni dio tog rješenja.
     Tuţioci u tuţbi osporavaju rješenje tuţenog zbog pregrešno i nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanje i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉu da je predmetni stambeni
objekat imao 8 stanova i 8 vlasnika, te da više od polovine vlasnika stanova nije dalo
saglasnost podnosiocima zahtjeva za dogradnju navedenog potkrovlja i da je Zakonom o
etaţnoj svojini ĉlan 27. stav 4. za donošenje ovakve odluke potrebna saglasnost više od
polovine ukupne površine posebnih djelova zgrade ĉlanova Skupštine stanara. Medjutim,
tuţioci se ne protive donošenju rješenja o lokaciji jer je isto donijeto u skladu sa ĉlanom 49.
Zakona o planiranju i uredjenju prostora jer je i detaljnim urbanistiĉkim planom "Topla"
predvidjena mogućnost nadogradnje na predmetnom objektu i tuţioci ne spore da je
prvostepeni organ pravilno postupio kada je donio rješenje o lokaciji. Dodaju da su u
saznanju da se vodi upravni postupak izdavanje odobrenja za gradnju vlasnika stanova K. S. i
G. M. po njihovom zahtjevu te da se u tom postupku ne poštuje zakonsa procedura za
donošenje odluke kojim se K. S. i G. M. u cilju proširenja stambenog prostora dozvoljava
gradnja stanova na ploĉi spornog objekta, jer je problem objekta zbog njegove statiĉke
stabilnosti, niti su se investitori obavezali da će prethodne radove za problem tog pitanja
izvršiti, kao i druge sanacije zgrade i odrţavanje krova. Predlaţu da sud poništi osporeno
rješenje.
     Tuţeni u ogovoru na tuţbu predlaţe da sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Zainteresovana lica K. S. i G. M., su u odgovoru na tuţbu istakli da je tuţeni bez
povrede pravila postupka potpuno i istinito utvrdio odluĉne ĉinjenice i neutvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje i pravilno primijenio odredbe materijalnog prava. Tuţioci u tuţbi jasno istiĉu da se ne
protive donošenju rješenja o lokaciji kao prvostepenog spornog rješenja jer je isti donijet u
skladu sa zakonom. Dodaju da je prvostpeno rješenje Sekretarijata za urbanizam i
gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi br.42-UP/1-634/2003 od 12.09.2003. godine bilo
pravosnaţno i da je Vrhovni sud po tuţbi Z. D. donio rješenje od 24.09.2004. godine kojim je
postupak obustavljen, kao i da je nakon ponavljanja postupka izvršeno i posebno geotehniĉko
istraţivanje za koje je data saglanost od strane nadleţnog organa i potvrdjeno struĉno
mišljenje prethodnog vještaka Mr.Mirka Malabušića dip.ing. gradjevine. Istiĉu i to da su se
prihvatili svih sanacionih radova na predmetnom objektu, saĉinili ugovor o ustupanju prava
na nadogradnju, ugovor o kupoprodaji zajedniĉkog dijela zgrade koji su ovjerili kod Osnovnog
suda u Herceg Novom. Predlaţu da sud odbije tuţbeni zahtjev kao neosnovan.
     Sud je nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu,
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku donošenja osporenog rješenja nijesu povrijedjena pravila postupka, a na
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno je primijenjeno materijalno pravo. Uz to osporeno
rješenje sadrţi dovoljno razloga kojima se tuţeni organ rukovodio prilikom odbijanja ţalbe.
     Odredbom ĉlana 49. stav 1. Zakona o planiranju i uredjenju prostora ("Sl.list
RCG",br.16/95), lokacija za izgradnju, odnosno rekonstrukciji, nadogradnju i dogradnju
objekata i izvodjenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru, utvrdjuje se na
osnovu prostornog plana posebne namjene, Generalonog urganistiĉkog plana, urbanistiĉkog
plana naselja, detaljnog prostornog plana i urbanistiĉkog projekta.
                        91

     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je zakljuĉkom Sekretarijata za urbanizam i
gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi broj 42-Up/I-634/2003-7 od 07.02.2005. godine, po
zahtjevu tuţioca M. B. dozvoljeno ponavljanje postupka po izdatom rješenju o lokaciji od
strane prvostepenog organa i odloţeno izvršenje istog rješenja, s razloga što u spisima ne
postoji Elaborat o geološkoj stabilnosti zgrade koji je trebao da bude sastavni dio
urbanistiĉko-tehniĉkih uslova. Prvostepeni organ je u ponovnom postupku je razloge za
ponavljanje postupka otklonio nedostatke, na naĉin što je pribavio Izvještaj o izvedenim
geodetskim istraţivanjima za potrebe nadogradnje potkrovlja na predmetnoj stambenoj
zgradi, a što se potvrdjuje iz Izvještaja o izvedenim geotehniĉkim istraţivanjima od aprila
2005. godine saĉinjenog od strane "Geotehnika" Nikšić kao i struĉnog lica nadleţnog organa
Poznanović Slobodana koji je dao tumaĉenje geološkog elaborata da postojeći temelji mogu
izdrţati opterećenje nadogradnje te da se moţe dati saglasnost na glavni projekat
nadogradnje investitorima. Iz zapisnika sa Skupštine vlasnika stanova predmetne zgrade od
17.01.2001. godine se utvrdjuje da je većinom glasova vlasnika stanova donijeta odluka
kojom se odobrava nadogradnja predmetnog potkrovlja K. S. i G. M.. Ugovorom o
kupoprodaji zajedniĉkog dijela zgrade Ov.I-2976/2005. od 24.05.2005. godine zakljuĉenim
izmedju Stambene zagrade kao prodavca i K. R. i G. M. kao kupca radi nadogradnje
predmetnog potkrovlja izvršena prodaja zajedniĉkih prostorija radi izgradnje predmetnog
potkrovlja. Ugovorom o ustupanju prava na nadogradnju zakljuĉenim izmedju Skupštine
vlasnika stanova predmetne zgrade i G. M. i K. S. odobrena je nadogradnja predmetne zgrade
uz navedne uslove u ĉlanu 2. Ugovora, koji je ugovor ovjeren dana 01.03.2005. godine
Ov.br.-I-880/2005 kod Osnovnog suda Herceg Novi. U spisima predmeta se nalazi i
prostorno-planska dokumantacija kao i projektna dokumenatacija za dogradnju predmetnog
objekta na osnovu koje su izdati urbanistiĉko-tehniĉki uslovi koji su uslov za izdavanje
rješenja o lokaciji što tuţioci i ne spore tuţbom.
     Polazeći od citirane zakonske odredbe i naprijed navedenog ĉinjeniĉnog stanja, po
ocjeni suda prvostepeni organ je pravilno postupio kad je ostavio na snazi rješenje o lokaciji a
tuţeni odbio ţalbu, pa odlukom tuţenog nije povrijedjen zakon na štetu tuţilaca, zbog ĉega je
sud tuţbu odbio kao neosnovanu.
     Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stava 1. Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 18.04.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                         Biserka Bukvić, s.r.

                   *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 667/2006                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića, Vojina Lazovića, Fadila Kardovića i Dragana
Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara,
rješavajući po zahtjevu za ponavljanje postupka, zainteresovanog lica ''Zetatrans'' AD
Podgorica, koga zastupa punomoćnik Tamara Durutović, advokat iz Podgorice, po tuţbi
tuţioca Lj. U. , iz Podgorice, koju zastupa punomoćnik Novak - Bego Laković, advokat iz
Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenje prostora,
                       92

broj 0901-538/03 od 04.11.2003. godine, nakon odrţane usmene i javne rasprave dana
13.05.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca i punomoćnika zainteresovanog lica, a u
odsustvu tuţenog, dana 16.05.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Dozvoljava se ponavljanje postupka i stavlja van snage presuda Upravnog suda Crne
Gore, U.br.124/2004 od 07.04.2005.godine.
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenje prostora, broj
0901-538/03 od 04.11.2003.godine.


                   Obrazloţenje

     Presudom Upravnog suda Republike Crne Gore, U.br. 1124/2004 od
07.04.2005.godine, usvojena je tuţba tuţilje i poništeno rješenje tuţenog broj 0901-538/03
od 04.11.2003.godine, kojim je odbijena ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica, broj 04-08-1216
od j05.08.2003. godine, kojim je naloţeno tuţilji, da u ostaljenom roku isprazni od lica i stvari
stan u naselju Pobreţje, zgrada S-98, blok 14, ulaz V- Bulevar Save Kovaĉevića broj 105 u
Podgorici, površine 25,50m2.
     Zainteresovano lice podnijelo je tuţbu za ponavljanje postupka, koji je okonĉan ovom
presudom zbog povrede pravila postupka u upravnom sporu. Predloţilo je da se dozvoli
ponavljanje postupka, stavi van snage pobijana presuda i tuţba odbije.
     Tuţilac u odgovoru na tuţbu za ponavljanje postupka predlaţe da se predlog odbije.
     Tuţeni nije podnio odgovor na tuţbu.
     Prema odredbi ĉlana 27.stav 1.Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj 60/03),
propisano je, izmedju ostalog, da se prepis tuţbe sa prilozima dostavlja na odgovor tuţenom
i zainteresovanim licima, ako ih ima.
     Iz spisa se utvrdjuje da prepis tuţbe nije dostavljen na odgovor zainteresovanom licu
''Zetatrans'' AD.
     Kako tuţba nije dostavljena zainteresovanom licu, to mu nije bila data mogućnost da
uĉestvuje u upravnom sporu, što znaĉi da postoji razlog za ponavljanje postupka iz ĉlana 47.
stav 1. taĉka 6. Zakona o upravnom sporu, zbog toga je valjalo dozvoliti ponavljanje
postupka i staviti u cjelini van snage raniju odluku, saglasno odredbi ĉlana 52. stav 2. Zakona
o upravnom sporu.
     Što se tiĉe odluke o glavnoj stvari, ovaj sud je odluĉio kao u stavu II izreke, a ovo iz
sljedećih razloga:
     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica broj 04-08-1216
od 05.08.2003.godine, kojim je naloţeno tuţilji da u ostavljenom roku isprazni od lica i stvari
stan u naselju Pobreţje, zgrada S-98, blok 14, ulaz V- Bulevar Save Kovaĉevića broj 105 u
Podgorici.
     Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući da tuţeni i prvostpeni organ u
svojim rješenjima polaze od ĉinjenice da je tuţilja nosilac stanarskog prava na dva stana -
jednog u Podgorici, jednog u Beogradu, te da je duţna da u smislu ĉlana 18. i 19. Zakona o
stambenim odnosima, izvrši izbor jednog stana, što je u suprotnosti sa materijalnim pravom
koje reguliše ovu oblast. Navodi da je zbog udaje prešla da ţivi u Beograd u stan njenog
supruga koji je nosilac stanarskog prava, a da su u Podgorici nastavili da ţive majka i sestre,
koje su u zajednici sa njom više od 10 godina, zbog ĉega se njima, shodno ĉlanu 29.Zakona o
stambenim odnosima, kao ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva garantuje pravo korišćenja
stana. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi kao nezakonito.
     Zainteresovano lice osporava zakonitost donijete presude, jer Upravni sud u
predmetu U.124/04, pogrešno tumaĉi odredbe 8. i 29. Zakona o stambenim odnosima, kada
je našao da se napuštanjem stana od strane tuţilje podvodi ''i drugi sluĉaj kada prestaje
                         93

svojstvo nosioca stanarskog prava'', jer u konkretnom sluĉaju, tuţilji je prestalo svojstvo
nosioca stanarskog prava udajom i useljenjem u stan supruga. Takodje, Sud je morao imati u
vidu odredbe ĉlana 25. istog zakona, koji kaţe, drugi supruţnik ismedju ostalog, nakon smrti
supruţnika koji je nosilac stanarskog prava, ostaje nosilac tog stanarskog prava. Ĉinjenica da
je zainteresovana strana dala saglasnost za zamjenu stana je bila rezultat dobre volje
davaoca stana na korišćenje, da tuţilji riješi stambenu situaciju u Beogradu, jer je podnijela
zahtjev za zamjenu stana, ĉime je pokazala svoju volju, da uopšte nije zainteresovana da
zbrine lica za koja kasnije tvrdi da su bili korisnici predmetnog stana, odnosno ĉlanovi
domaćinstva, što potvrdjuje da nijesu ĉlanovi ekonomske zajednice.
      Nakon odrţane usmene i javne rasprave, ocjene predmetnih spisa, kao i navoda
tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
      Što se tiĉe ponovne odluke o glavnoj stvari, ovaj Sud nalazi da je rješenje
Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora broj 0901-538/3 od 04.11.2003.
godine, trebalo poništiti sa razloga navedenih u pomenutoj presudi, jer je u konkretnom
sluĉaju sporno, da li je tuţilja duţna da u smislu ĉlana 19. Zakona o stambenim odnosima
(''Sl. list SRCG'' broj 21/85), izvrši izbor stana koji će koristiti i iseli iz drugog stana, ali upravni
organi nijesu imali u vidu odredbu ĉlana 28. pomenutog zakona, koji se ima u konkretnom
sluĉaju primijeniti, te da je neophodno ispitati i ocijeniti, da li su ispunjeni uslovi iz navedenog
ĉlana da nastavi sa korišćenjem spornog stana, odnosno da tuţilja oslobodi od lica i stvari
sporni stan.
      Sud je cijenio i druge navode u tuţbi, ali je našao da su oni bez uticaja na drugaĉije
rješenje u ovoj upravnoj stvari.
      Sa izloţenih razloga na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o uprvnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 16.05.2008. godine

Zapisniĉar,                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                             Vladimir Radulović,s.r.

                       *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1546/2006                      U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi Mjesne zajednice Djenovići- Herceg-Novi, radi poništaja rješenja Ministarstva zaštite
ţivotne sredine i uredjenja prostora - Podgorica, broj 05-3471/06 od 23.11.2006. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

     Tuţba se odbija.
     Svaka stranka snosi svoje troškove.
                        94


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odobreno je Akcionarskom društvu Zelenika ''PKB Heraceg-
Novi'', lokacija za izgradnju stambenog poslovnog objekta broj 15, na dijelu urbanistiĉke
parcele broj 179, koju ĉini kat. parcela broj 657 KO Djenovići, u zahvatu Detaljnog
urbanistiĉkog plana ''Kumbor-Djenovići'', u Opštini Herceg-Novi.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, navodi da u
obrazloţenje rješenja ne sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje ni razloge koji su bili odluĉni za
ocjenu dokaza. Iz rješenja se ne vidi koji su vlasniĉki odnosi na parceli za koju je odobrena
lokacija. Mišljenja je, da onaj koji traţi rješenje o lokaciji, mora pribaviti ugovor o korišćenju
Morskog dobra u poslovne svrhe, a time predhodno i njegovu saglasnost na urbanistiĉko-
tehniĉke uslove. Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je istakao, da su kod davanja odobrenja za
lokaciju ispoštavani svi propisi iz oblasti planiranja i uredjenja prostora, tako da ne stoje
tvrdnje tuţioca iznijete u tuţbi. Predloţio je da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Odgovor na tuţbu, kao zainteresovano lice Akcionarskom društvu Zelenika ''PKB
Heraceg-Novi'', koje je u cjelosti osporilo tuţbene navode. Sva procedura kada je u pitanju
Preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a vezano za ovu upravnu stvar provedena je u
skladu sa zakonskim propisima. Predloţio je da sud tuţbu odbije kao neosnovanu i obaveţe
tuţioca da snosi sve troškove upravnog spora.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu sud
je našao da je tuţba neosnovana.
     Ĉlanom 63. Zakona o planiranju i uredjenju prostora (''Sl. list RCG'' broj 28/05),
predvidjen je sadrţaj rješenja o lokaciji za izgradnju objekta. Sastavni dio rješenja o lokaciji
su urbanistiĉko tehniĉki uslovi koje propisuje organ koji donosi rješenje.
     Po nalaţenju suda, u urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima, koji se sastoje od tekstualnog
dijela i grafiĉkih priloga, dati su svi raspoloţivi podaci iz Plana, koji se odnose na predmetnu
lokaciju. Uz to, u postupku su pribavljeni svi neophodni dokazi koji se tiĉu prava vlasnika,
odnosno korisnika prava, na parceli broj 657 KO Djenovići, tako da ne stoji prigovor tuţioca u
tom pravcu.    Zakon o planiranju i uredjenju prostora, na osnovu kojeg se odobrava
lokacija za izgradnju objekta, ne predvidja davanje saglasnosti od strane Javnog preduzeća za
upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, prije donošenja rješenja o lokaciji, a investitor je,
prema datim urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima duţan da od tog preduzeća pribavi saglasnost
na glavni projekat, bez koje investitor ne moţe dobiti urbanistiĉku saglasnost na tehniĉku
dokumentaciju. Ova urbanistiĉka saglasnost, koju daje organ koji je odobrio lokaciju,
neophodna je kasnije za izdavanje odobrenja za gradjenje. Prema tome, odobrenje za
lokaciju dato je u zakonom predvidjenoj proceduri, zbog ĉega je sud našao da tuţbu valja
odbiti kao neosnovanu.
     Odluku u ovom predmetu sud je donio na nejavnoj sjednici, tako da prema ĉlanu 56.
Zakona o upravnom sporu, svaka stranka snosi svoje troškove.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u izreci presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,07.05.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Branislav Radulović,s.r.

                      *  *  *
                       95UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 643/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Glavnog grada Podgorica, koga zastupa Direkcija za imovinu - Odjeljenje za zaštitu imovinskih
prava i interesa Glavnog grada, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica, broj 070504-536/06 od 01.02.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
15.04.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 070504-536/06 od
01.02.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem, po ţalbi G. V., iz Podgorice, poništeno je, zbog stvarne
nenadleţnosti, rješenje Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora - Gradjevinske
inspekcije Opštine Podgorica, Up II- 08-363/06-469/2 od 01.11.2006. godine, i predmet
dostavljen Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i saobraćaj Glavnog grada Podgorica.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog ,sa svih zakonskih razloga. U
tuţbi, u bitnom, istiĉe da je prvostepeni organ, kao stvarno nadleţan donio zakonito rješenje,
da je pogrešan zakljuĉak tuţenog da se prvostepeni organ nije mogao pozvati na Zakon o
urbanistiĉkoj i gradjevinskoj inspekciji i da taj zakon i Uredba o povjeravnju dijela poslova
Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora lokalnoj samoupravi, nijesu mogli biti
osnova za postupanje Gradjevinske inspekcije u konkretnoj stvari. Dalje istiĉe da je ograda
po Zakonu o izgradnji objekata ''objekat'' za koji odobrenje za gradjenje izdaje organ
nadleţan za poslove urbanizma, da je gradnja predmetne ograde vršena bez odobrenja
nadleţnog organa za poslove urbanizma, pa je za preduzimanje mjera nadleţna Gradjevinska
inspekcija, te da tuţeni, kao drugostepeni organ, nije uzeo u obzir ĉinjenicu da se u
predmetnom sluĉaju radilo o gradnji trajnog objekta - ograde od ĉvrstog materijala, a ne
postavljanju pokretne ograde. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni nije podnio odgovor na tuţbu.
     U odgovoru na tuţbu, G. V., kao zainteresovano lice, preko svog punomoćnika Zorana
Vukĉevića, advokata iz Podgorice, navodi da njoj rješenje tuţenog nikada nije dostavljeno i
predlaţe da se tuţba odbije.
     Tuţeni nije dostavio spise predmeta, ni poslije drugog zahtjeva Suda, pa su se stekli
uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da se spor riješi bez spisa.
     Prema odredbi ĉlana 33. stav 5. Zakona o upravnom sporu, sud odluku donosi na
osnovu ĉinjeniĉnog stanja utvrdjenog u spisima predmeta, pa je s toga, ĉlanom 27. stav 3.
navedenog zakona, predvidjena obaveza tuţenog organa da sudu dostavi sve spise koji se
odnose na predmet. Medjutim, kako tuţeni nije dostavio spise predmeta, to je Sudu
onemogućeno da ispita ĉinjeniĉno stanje, a samim tim i zakonitost osporenog rješenja.
                        96

     Kako Sud bez spisa predmeta nije mogao ispitati zakonitost osporenog rješenja, to je
isto valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će donijeti novo rješenje po ţalbi.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 27. stav 3.
Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 15.04.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                 *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1001/2006                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće struĉnog
saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
D.O.O. Markus & Co, iz Ulcinja, koga zastupa punomoćnik Vlado Bjeković, advokat iz
Podgorice, protiv zakljuĉka tuţenog Ministarstva turizma - Podgorica, broj 05-782/05 od
20.07.2006.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.05.2008.godine, donio je

                      PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenim zakljuĉkom prekinut je postupak, pokrenut po zahtjevu tuţioca, radi
izdavanja odobrenja za rad hotela "Markus" - Ulcinj, dok nadleţni organ ne riješi pitanje
svojine nad predmetnim objektom.
     Tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog organa istiĉući da je za izdavanje
odobrenja za rad hotela priloţio svu neophodnu dokumentaciju pa stoga postupak koji je
pokrenut kod Osnovnog suda - Ulcinj, radi utvrdjivanja prava svojine i privremena mjera koja
je izdata od strane Osnovnog suda, nijesu razlog da se pomenuti postupak prekine. Navodi da
je i ranijih godina dobijao godišnje rješenje za rad, pa stoga, nema smetnji da se izda
odobrenje za rad. Predlaţe da se osporeni zakljuĉak poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeni zakljuĉak i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba neosnovana.
     Odredbom ĉlana 136.st.1.Zakona o opštem upravnom postupku, je propisano da ako
organ koji vodi postupak naidje na pitanje bez ĉijeg se rješavanja ne moţe riješiti sama
upravna stvar, a to pitanje ĉini samostalnu pravnu cjelinu za ĉije je rješavanje nadleţan sud ili
drugi organ (prethodno pitanje), on moţe sam raspraviti to pitanje ili postupak prekinuti dok
nadleţni organ to pitanje ne riješi.
     Iz spisa predmeta, proizilazi da su zainteresovana lica T. M. i M. M., u postupku
dostavila pravosnaţno rješenje Osnovnog suda u Ulcinju P.br.172/02 od 19.05.2006.godine,
kojim je izdata privremena mjera zabrane obavljanja djelatnosti ugostiteljskog objekta - hotel
"Markus" i odredjeno prinudno zatvaranje i peĉaćenje istog, do rješavanja pitanja svojine nad
predmetnim objektom, koji postupak je u toku kod istog suda.
                         97

     Kod navedenih ĉinjenica, a u skladu sa citiranom zakonskom odredbom, proizilazi da
je tuţeni organ pravilno postupio, kada je zakljuĉkom prekinuo postupak, dok nadleţni sud ne
riješi pitanje svojine. Stoga zakljuĉkom tuţenog, nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, zbog
ĉega je tuţbu valjalo odbiti, kao neosnovanu.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţioca iz tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na
drugaĉiju odluku Suda, u ovoj upravnoj stvari.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 14.05.2008.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.

                    *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1058/2006                      U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće struĉnog
saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
"Sloles Inţenjering" d.o.o, iz Podgorice, koga zastupa Zorica Dedeić, advokat iz Podgorice,
protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora, broj 070501 -
224/06 od 21.06.2006.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.05.2008. godine, donio je

                      PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica, broj 04-1-371-
528/06 od 28.04.2006.godine, kojim je odbijen zahtjev tuţioca za iseljenje DOO "Mi moderni
interijeri" iz poslovnog prostora koji se nalazi u Ulici Oktobarske revolucije broj 74 u Podgorici.

    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog bitne povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi da je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa obrazloţenjem rješenja. Osim toga, istiĉe da
nije ocijenjena ĉinjenica da je tuţilac nosilac prava svojine nad predmetnim poslovnim
prostorom kao i da je to pravo svojine upisano u listu nepokretnosti. Dalje istiĉe da je osnov
korišćenja poslovnog prostora od strane DOO "Mi moderni interijeri", prestao da postoji, pa je
duţnost upravnih organa da izbrišu iz evidencije pravo korišćenja. Predlaţe da se osporeno
rješenje kao nezakonito poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije, kao neosnovana.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba neosnovana.
    Odredbom ĉlana 60.Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG",br.71/2004), propisano je
da ako se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog
                       98

osnova ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne
uprave da zahtijeva njegovo iseljenje.
     Iz spisa predmeta - lista nepokretnosti broj 5697 KO Podgorica III od
11.01.2006.godine, proizilazi da tuţilac ima pravo svojine nad predmetnim poslovnim
prostorom, dok je u dijelu lista nepokretnosti, tereti i ograniĉenja, DOO "Mi Moderni
interijeri", upisan sa pravom korišćenja navedenog poslovnog prostora.
     Kod tako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i naprijed citirane zakonske odredbe, Sud
nalazi da nema uslova za iseljenje po osnovu ĉlana 60.Zakona o etaţnoj svojini, jer je lice,
ĉije se iseljenje zatjevom traţi, upisano je kao korisnik poslovnog prostora. Kod te ĉinjenice
ne moţe biti rijeĉi o bespravnom korišćenju poslovnog prostora. Stoga, rješenjem tuţenog
kojim je odbijena ţalba nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, zbog ĉega je tuţbu valjalo
odbiti, kao neosnovanu. Obrazloţenje rješenja sadrţi jasne i potpune razloge pa nijesu
osnovani navodi tuţbe da je tuţeni poĉinio bitnu povredu pravila postupka.
     Sud je cijenio ostale navode tuţioca iz tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na
drugaĉiju odluku Suda u ovoj upravnoj stvari.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 14.05.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                Vladimir Radulović,s.r.

                 *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 792/2008                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
DOO ''Kips'' Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog
ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da u roku od 30 dana od dana
dostavljanja presude, odluĉi o ţalbi tuţioca od 15.07.2005. godine.


                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac u tuţbi navodi da je    presudom Upravnog suda U.br.1083/2005 od
28.12.2006. godine, poništen zakljuĉak tuţenog, broj 070501-400/05 od 07.11.2005. godine i
predmet vraćen na ponovno odluĉivanje.
     Kako tuţilac nije u zakonskom roku odluĉivao po ţalbi, to je dana 18.04.2007. godine,
tuţilac urgirao da se postupi po njegovoj ţalbi, odnosno da se postupi po presudi Upravnog
suda i odluĉi o ţalbi, smatrajući da su se stekli uslovi za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije i predloţio da Sud postupi u smislu ĉlana 58. Zakona o upravnm sporu.
                        99

     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da je u izvršenju navedene presude, a
imajući u vidu ĉinjeniĉni i pravni aspekt predmetne stvari od Direkcije za imovinu Glavnog
grada zatraţio izjašnjenje o pitanjima na koja je, kao sporna uputio Sud, odnosno da li je za
lokalitet na kome se nalazi parcela ĉije se kompletiranje traţi donijet detaljni urbanistiĉki plan,
što bi znaĉilo da je ovo pitanje već definisano, o ĉemu je Direkcija za imovinu Glavnog grada
Podgorice aktom, broj 13-460/07-145 od 28.03.2007. godine, informisala tuţenog i iskazala
svoje mišljenje u odnosu na sporna pitanja, nakon ĉega je tuţeni proslijedio predmet na dalji
postupak prvostepenom organu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 59. Zakona o upravnom sporu, propisano je da ako nadleţni organ, poslije
poništenja akta, ne donese odmah, a najkasnije u roku od 30 dana novi akt, ili akt u izvršenju
presude donesene na osnovu ĉlana 37. stav 4. ovog zakona, stranka moţe, posebnim
podneskom, traţiti donošenje takvog akta. Ako nadleţni organ ne donese akt ni za 7 dana od
ovog traţenja, stranka moţe traţiti donošenje takvog akta od suda koji je donio presudu u
prvom stepenu.
     Iz spisa predmeta proizilazi da je tuţeni organ, djelimiĉno postupio po nalozima iz
presude ovog suda, suda U.br.1083/2005 od 28.12.2006. godine, kojom je naloţeno tuţenom
da prije zauzimanja stava, da se o ovom pitanju ne odluĉuje u upravnom postupku, potrebno
je provjeriti navode tuţioca, pa tek onda odluĉiti o ţalbi. Stoji ĉinjenica da je tuţeni organ
preduzeo odredjene radnje, kako je to navedeno u podnesku od 11.09.2007. godine, s tim
što je, nakon toga trebao odluĉiti o ţalbi. S obzirom da je tuţeni organ dostavio obavještenje,
Sud je ocijenio razloge zbog kojih nije donijet akt, pa je ostavio tuţenom organu novi rok, da
odluĉi po ţalbi tuţioca.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će odluĉiti o ţalbi tuţioca u smislu ĉlana 241.
Zakona o opštem upravnom postupku.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.05.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.

                *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 642/2006                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi D. J., i D. J., koje zastupa punomoćnik Zoran Samardţić, advokat iz Kotora, radi
poništaja rješenja Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora - Podgorica, broj
070503-8/06 od 23.02.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 30.05.2008. godine,
donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                       100

    Poništava se rješenje Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenja prostora, broj
070503-8/06 od 23.02.2006. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilaca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg-Novi, broj 02-3-Up/1-757/2005 od
11.10.2005. godine, kojim je K. V. odobrena rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta,
odnosno boĉna dogradnja i nadogradnja sprata na urbanistiĉkoj parceli koja se sastoji od
kat. parcela broj 694/1 i 694/2 KO Topla.
     Tuţioci osporavaju zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, navode da
su suvlasnici kat. parcele broj 694/1 KO Topla i stana u prizemlju objekta 1 na toj parceli. Nije
sporno da je investitor vlasnik samo polovine predmetne zgrade, ali nema dokaza da je on
vlasnik parcele na kojoj se nalazi taj objekat, te samim tim nije imalo zakonskog osnova da
mu se odobri rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta. Prigovaraju i na valjanost
ugovora o ustupanju potkrovlja investitoru, a posebno istiĉu nedostatak njihove saglasnosti,
koja je neophodna po propisima iz oblasti izgradnje objekata. Drugostepeni organ nije cijenio
bitne ţalbene navode, zbog ĉega su predloţili da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju
i predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Odgovor na tuţbu dostavio je Kalajdţić Vasilije, iz Igala, koji je u cjelosti osporio
tuţbene navode, tvrdeći da je nadleţnom organu priloţio sve potrebne dokaze. Uloţio je
znatna finansijska sredstva i izveo je sve odobrene radove, tako da u upravnom sporu o tome
treba voditi raĉuna. Predloţio je da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Prema naĉelima iz ĉlana 7. i 9. Zakona o upravnom postupku (''Sl. list RCG'' broj
60/03), u postupku se moraju utvrditi pravilno sve ĉinjenice i okolnosti koje su od znaĉaja za
donošenje zakonitog rješenja, a koje će ĉinjenice uzeti kao dokazane odluĉuje ovlašćeno
sluţbeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i briţljive ocjene svakog dokaza
posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.
     Odredbom ĉlana 240. stav 2. istog zakona, predvidjeno je da se u obrazloţenju
rješenja moraju ocijeniti svi navodi ţalbe.
     Obzirom, da su tuţioci u ţalbi ukazali, da u postupku pred prvostepenim organom nije
na nesumnjiv naĉin utvrdjeno, ko je korisnik kat. parcele broj 694/1 KO Topla, obaveza
drugostepenog organa bila je, da ocijeni taj ţalbeni navod, posebno što u spisima predmeta
postoje razliĉiti podaci o toj okolnosti. Zbog tog propusta drugostepenog organa, sud nije
mogao provjeriti da li su pravilno primijenjeni propisa iz oblasti gradjenja, shodno kojima je
dato odobrenje za rekonstrukciju. S toga sud nalazi da se osporeno rješenje ne zasniva na
pravilnom ĉinjeniĉnom utvrdjenju, a uĉinjene su i povrede postupka koje to rješenje ĉine
nezakonitim. To je i razlog zbog kojeg je sud tuţbu uvaţio i poništio osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku, drugostepeni organ će otkloniti povrede na koje je ukazano
ovom presudom (ĉl.57.ZUS-a), te donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 28.05.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Branislav Radulović,s.r.

                 *  *  *
                       101


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.626/2008
     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Vladimira
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca "TOP ART"
DOO - Podgorica, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj
01-8808/1 od 20.03.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 31.05.2008.godine,
donio je


                     RJEŠENJE

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje


    Podnijetom tuţbom od 23.04.2008.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni
spor protiv tuţenog, radi poništaja rješenja broj 01-8808/1 od 20.03.2008.godine, kojim je
odbijen njegov zahtjev za izdavanje rješenja o lokaciji sa urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima,
radi projektovanja i izgradnje poslovnog objekta na urbanistiĉkoj parceli koju ĉine kat.parcele
br.4556, 4558 i 4559/1 KO Tološi, u prostornoj cjelini, br.4-Mala privreda, u okviru Prostornog
plana Opštine Podgorica.
    Podneskom od 30.05.2008.godine, tuţilac je obavijestio Sud da povlaĉi tuţbu, pa je
Sud na osnovu ĉlana 20.Zakona o upravnom sporu, obustavio dalji postupak.
    Iz iznijetih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 31.05.2008.godine

ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                       Vladimir Radulović.s.r.


                 *   * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 463/2008


                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N.
O., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj Podgorica, br.
1701-422/07 od 18.12.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.06.2008. godine,
donio je
                       102


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj Podgorica, br. 1701-422/07 od
18.12.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu ţivotne sredine Glavnog grada Podgorica, broj UP
08-362/97-662/sl. od 11.10.2007. godine kojim se oglašava ništavim rješenje broj 08-362/97-
662 od 16.05.1997. godine kojim je tuţiocu odobrena upotreba poslovnog prostora koji se
nalazi u ul. Vasa Raiĉkovića br. 9 u Podgorici.
     Tuţilac u tuţbi istiĉe da tuţeni u oblazloţenju rješenja preteţno citira navode
obrazloţenja iz svog rješenja od 07.09.2007. godine, što nije uobiĉajeno u upravnoj praksi a
u suprotnosti je sa pravilima Zakona o opštem upravnom postupku o sadţaju obrazloţenja
rješenja. U tom dijelu obrazloţenje rješenje je najasno i nerazumljivo. Tuţilac je u ţalbi jasno
istakao da mu rješenje Up. 08-361/97-315 od 21.11.1997. godine nikada nije dostavljeno te
da je to za njega nova ĉinjenica, koja nije zasnovana na dokazima, a u pogledu koje mu nije
omogućeno da se izjasni, u postupku kod prvostepenog a ni drugostepenog organa. Smatra
da je tuţeni poĉinio bitnu povredu pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o
opštem upravnom postupku. Tuţeni organ nije cijenio ni navode ţalbe koji se odnose na
nepravilnu primjenu ĉlana 260. stav 1. taĉka 3. ZUP-a, na kojem prvostepeni organ zasniva
ništavost rješenja, s obzirom na nespornu ĉinjenicu da je rješenje od 26.03.1997. godine u
cjelosti izvršeno prije više od 10 godina. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu sud je našao da je tuţba
osnovana.
     Osporeno i prvostepeno rješenje doneseni su uz bitnu povredu pravila upravnog
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o opštem u pravnom postupku.
     Kao osnov za donošenje prvostepenog rješenja posluţile su odredbe ĉlana 260. stav
1. taĉka 3. u vezi sa ĉlanom 261. stav 1. i 2. ZUP-a, a glavni razlog je što se sveobuhvatnom
provjerom sluţbene evidencije arhive Glavnog grada Podgorice, došlo u posjed rješenja broj
UP 08-361/97-315 od 21.11.1997. godine kojim je već oglašeno ništavim rješenje tog
sekretarijata broj Up.08-361/97-315 od 26.03.1997. godine kojim je tuţiocu odobrena
rekonstrukcija stana u ul. Vasa Raiĉkovića broj 9 u Podgorici.
     U ţalbi na prvostepeno rješenje tuţilac je istakao da navodi koji se odnose na
rješenje koje je pronadjeno njemu nijesu poznati i da je to za njega nova okolnost te da mu
nije data mogućnost da se na njih izjasni u postupku, pa je poĉinjena bitna povreda pravila
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Tuţilac je u
ţalbi takodje istakao da nije upoznat sa rješenjem od 21.11.1997. godine niti mu je isto ikada
dostavljeno.
     Navodi tuţenog istaknuti u osporenom rješenju da tuţilac nije saslušan u konkretnoj
predmetnoj stvari, budući da je već ranije saslušan u ponovnom postupku su neosnovani,
obzirom da u spisima predmeta postoji zapisnik o saslušanju od 14.05. 2007. godine iz kojeg
se vidi da je tuţilac saslušan kao stranka, ali po uputama iz rješenja Ministarstva za
ekonomski razvoj broj 1701-90/07 od 04.04.2007. godine. Tuţilac je dao izjavu koja se
odnosi na sasvim druge okolnosti a ne na ĉinjenicu da je pronadjeno rješenje broj Up. 08-
361/97-315 od 21.11.1997. godine koje je posluţilo kao razlog za donošenje prvostepenog
rješenja od 11.10.2007. godine.
     Kako je osporeno rješenje doneseno uz bitnu povredu pravila upravnog postupka iz
ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. ZUP-a to je isto valjalo poništiti.
      U ponovnom postupku, tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. Zakona o upravnom sporu) i donijeti novo zakonito rješenje.
     Iz naprijed navedenih razloga u smislu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 4.
Zakona o upravnom postupku odluĉeno je kao u dispozivitu presude.
                       103


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 25.06.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                          Biserka Bukvić, s.r.

               *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1166/2006


                      U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće struĉnog
saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca DOO
za preradu aluminijuma "Prerada" - Podgorica, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite
ţivotne sredine i uredjenje prostora, broj 070501-189/06 od 13.06.2006.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 24.05.2008.godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva zaštite ţivotne sredine i uredjenje prostora, broj
070501-189/06 od 13.06.2006.godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka
Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Podgorica broj
04-1-371-176/06 i 224/06 od 04.04.2006.godine, kojim je prekinut postupak pokrenut po
zahtjevima B. M. i DOO za preradu aluminijuma "Prerada" iz Podgorice za iseljenje N. M. iz
stana na Starom aerodromu, bliţe oznaĉenog u navedenom zakljuĉku, do okonĉanja sudskog
spora.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, istiĉući da podnošenje tuţbe
Osnovnom sudu od strane lica koje koristi stan i ĉije se iseljenje traţi ne moţe predstavljati
razlog za prekid postupka u skladu sa ĉlanom 136.Zakona o opštem upravnom postupku.
Navodi da je zahtjevu za iseljenje prethodio sudski spor koji je okonĉan pravosnaţnom
presudom kojom je poništena prethodna raspodjela i tuţilac obavezan na ponovnu
raspodjelu. Dalje istiĉe da je stan, iz koga se traţi iseljenje, dodijeljen drugom uĉesniku
oglasa. Predlaţe da Sud meritorno riješi ovu upravnu stvar ili da poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 60.Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG",br.71/04), propisano je da
ako se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade, bez pravnog osnova
ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne uprave
da zahtijeva njegovo iseljenje.
     Iz spisa predmeta proizilazi da je tuţilac konaĉnom odlukom broj 1548 od
05.10.2001.godine, dodijelio u zakup N. M. stan na lokaciji Stari aerodrom, bliţe oznaĉen u
dispozitivu rješenja, a koji je bio predmet raspodjele, da je isti zakljuĉio ugovor o zakupu stan
broj 1603/1 od 25.10.2002.godine na neodredjeno vrijeme. Presudom Osnovnog suda u
Podgorici P.br.29504/01 od 10.12.2003.godine, poništena je kao nezakonita Odluka broj 1548
                        104

od 05.10.2001.godine, i naloţena ponovna raspodjela stanova po predmetnom oglasu, nakon
ĉega je Komisija za zaštitu prava zaposlenih DOO za preradu aluminijuma "Prerada",
postupajući po navedenoj presudi, koja je pravosnaţna, izvršila dodjelu predmetnog stana B.
M., konaĉnom odlukom broj 914 od 10.10.2005.godine.
     Kod ovako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i naprijed citirane zakonske odredbe, Sud je
našao da su upravni organi pogrešno primijenili odredbu ĉlana 136.Zakona o opštem
upravnom postupku i prekinuli postupak iseljenja do okonĉanja sudskog spora.
     Ovo sa razloga jer je u konkretnoj stvari prestao da postoji pravni osnov (rješenje o
zakupu stana) na osnovu kojeg je i zakljuĉen ugovor o zakupu sa N. M.
     Sud je cijenio ĉinjenicu da je kod Osnovnog suda u Podgorici pokrenut sudski spor
protiv Odluke kojom je izvršena ponovna raspodjela, kao i da je odredjena privremena mjera
- zabrane za DOO "Preradu" da otudji stan, optereti i raspolaţe predmetnim stanom, ali je
našao da je navedeno bez uticaja na drugaĉiju odluku Suda kod ocjene zakonitosti osporenog
rješenja.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će, u smislu ĉlana 57.Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo rješenje vodeći raĉuna o pravnom shvatanju iznijetom u ovoj presudi.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 24.05.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.

                   *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1818/2007

                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, sudija Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca V. Z., iz Bijelog Polja, radi poništaja rješenja Ministarstva za ekonomski razvoj broj
070502-424/06 od 11.09.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.06.2008.godine,
donio je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Bijelo Polje broj
Up.br. 032-352-06/4-18/6-40/3 od 21.06.2007.godine, kojim je B. I. iz Bijelog Polja odobrena
lokacija za izgradnju stambeno-poslovnog objekta gabarita u osnovi prizemlja 9,90 x 6,80 m,
bruto površine, osnove P=67,32 m2 spratnosti, prizemlje i sprat, na urbanistiĉkoj parceli broj
59, koja je formirana od katastarske parcele broj 1629/2 KO Bijelo Polje, u ulici NeĊeljka
Merdovića, u naselju Nikoljac, u Bijelom Polju.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom
navodi, da u postupku koji je prethodio donošenju rješenja nije utvrdjena odluĉna ĉinjenica,
da nije formirano radno tjelo koje treba da ĉine predstavnici mjesne zajednice nadleţnog
                        105

opštinskog sekretarijata i predlagaĉa projekta u saradnji oba gradjanina tuţioca i Bubanja
Ilije, koji je bespravno podigao objekat, za koje je donešeno rješenje o uklanjanju. Organ
lokalne uprave djelimiĉno je prihvatio faktiĉko stanje objekta i do donošenja rješenja o
lokaciji, odnosno rješenja o gradjenju predloţio da se formira komisija radi izvršenja
intervencija na objektu koji je predvidjen planom, po kome organ nije postupio već je donio
osporeno rješenje. Predloţio je da Sud osporeno rješenje poništi.
      U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
        Odgovor na tuţbu kao zainteresovano lice dostavio je Bubanja Ilija, koji je u
 cjelostiosporio tuţbene navode, tvrdeći da je odobrenje o lokaciji dato u skladu sa pozitivnim
 propisima i niije ugroţen bilo kakav interes tuţioca, pa je predloţio da sud tuţbu odbije kao
                       neosnovanu.
      Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud
je našao da je tuţba neosnovana.
      Prvostepeno rješenje donijeto u izvršenju rješenja tuţenog, broj 070502-424/06 od
10.11.2006.godine i shodno datom nalogu, prvostepeni organ je utvrdio da je urbanistiĉkim
projektom dijela naselje Nikoljac - sporni objekat zadrţan u postojećim gabaritima, dok je
tekstualnim dijelom urbanistiĉkog projekta predvidjena obaveza postojanja postojeće
gradjevinske linije.
      Rješenjem prvostepenog organa odobrena je lokacija za gradjenje predmetnog
objekta u skladu sa odredbama ĉlana 59.,61. i 63.Zakona o planiranju i uredjenju prostora
(''Sl. list RCG'' broj 28/05) ĉiji sastavni dio ĉine urbanistiĉko-tehniĉki uslovi broj 032-352-06/4-
18/06-40/4 od 21.06.2007.godine.
      Po nalaţenju ovog suda, pravilno je tuţeni odbio ţalbu tuţioca, nalazeći da je
predmetna lokacija izdata u skladu sa urbanistiĉkim projektom dijela naselja Nikoljac i u
pogledu gabarita objekta, namjene i spratnosti, dok je gradjevinska linija i odnos prema
susjednom objektu steĉena obaveza za objekat koji se zadrţava, tj.predmetni objekat,
urbanistiĉkim projektom dijela naselja Nikoljac je zadrţan u postojećim gabaritima (grafiĉki
prilog plana, parcelacija i regulacija sa prikazom novo planiranih objekata i objekata koji se
zadrţavaju i nadzidjuju), što znaĉi da je i poloţaj objekta, odnosno njegova udaljenost od
regulacione linije - gradjevinska linija i odstojanje od susjednih parcela prihvaćeno kao
steĉena urbanistiĉka obaveza. Takodje tekstualnim prilogom urbanistiĉkog projekta
(6.3.3.Gradjevinska linija) propisano je da se poštuje postojeća gradjevinska linija, tj. na
parcelama sa postojećim objektima gdje nije dozvoljena promjena postojećeg gabarita
objekta, pa je u konkretnom sluĉaju zadrţano postojeće stanje.
      Iz ovoga proizilazi da u postupku nije uĉinjena ni jedna od povreda iz ĉlana 226.stav
2.Zakona o opštem upravnom postupku, (''Sl. list RCG'' br. 60/03), a takodje ne stoji ni
tvrdnja tuţioca, da nije pravilno formirano radno tijelo - Komisija za utvrdjivanje postojećeg
stanja na objektu B. I., jer je to bio predmet ocjene tuţenog organa po zakljuĉku broj
070503-269/06 od 19.07.2007.godine, jer se ne radi o upravnom aktu, već se radi o
utvrdjivanju sastava radnog tijela i saĉinjavanju zapisnika, koji po ĉlanu 67.Zakona o opštem
upravnom postupku predstavlja javnu ispravu.
      Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.06.2008.godine

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                           Gordana Pot,s.r.

                    *  *  *
                       106


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 872/2008                    U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući u ponovnom postupku
upravni spor po tuţbama tuţilja G. B. i O. N., obje iz Podgorice, koje zastupa punomoćnik
Velimir Kljajević, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski
razvoj - Podgorica, broj 05-3745/06 od 24.07.2007. godine, nakon odrţane usmene javne
rasprave dana 11.07.2008. godine u prisustvu punomoćnika tuţilja, punomoćnika tuţenog
Milorada Kaludjerovića, advokata iz Podgorice, i u odsustvu punomoćnika zainteresovanog lica
DOO "Popović elektro sistem", dana 12.07.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

     Tuţbe se usvajaju.
     Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj br.05-3745/06 od 24.07.2007.
godine.
    Obavezuje se tuţeni da tuţiljama naknadi troškove spora u iznosu od 450,00 €, u
roku od 15 dana od dana dostavljanja ove presude.

                   Obrazloţenje

     Presudom Vrhovnog suda Crne Gore Uvp. br.11/2008 od 28.05.2008. godine, ukinuta
je presuda ovog suda U.br.1072/2007 od 28.12.2007. godine i predmet vraćen ovom sudu na
ponovni postupak.
     U ponovnom postupku utvrdjeno je sledeće.
     Rješenjem Ministarstva za ekonomski razvoj broj 05-3745 od 24.07.2007. godine,
odobrena je "Popović elektro sistem"-u DOO lokacija za izgradnju kolektivnog stambeno-
poslovnog objekta na urbanistiĉkoj parceli broj 34 u zahvatu Detaljnog urbanistiĉkog plana
"Novi Grad 1 i 2" izmjene i dopune u Podgorici.
     Protiv tog rješenja podnijete su dvije tuţbe, pa je Sud spojio postupak i isti vodio kao
jedinstveni.
     Tuţilje, preko svog punomoćnika Velimira Kljajevića, advokata iz Podgorice, tuţbama,
podneskom od 30.06.2008. godine i rijeĉju na raspravi pobijaju rješenje tuţenog zbog:
povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne
primjene materijalnog prava. U bitnom navode da tuţeni ni u ovom postupku nije otklonio
nepravilnosti na koje je ukazano presudom Upravnog suda, budući da u novim urbanistiĉko-
tehniĉkim uslovima nije utvrdjen sadrţaj propisan ĉlanom 63 stav 2 Zakona o planiranju i
ureĊenju prostora, kao i da uz zahtjev za izdavanje rješenja o lokaciji nijesu podnijeti svi
dokazi predvidjeni ĉlanom 59 stav 2 pomenutog zakona. Istiĉu, da nije jasno da li investitor
ima pravo svojine ili neko drugo pravo, na zemljištu za koje je dobio rješenje o lokaciji
objekta. Takodje navode da im nije bila data mogućnost uĉešća u postupku radi izjašnjenja
na dokaze koje je, kako proizilazi iz osporenog rješenja, pribavio investitor i to: rješenje br.
Up.08-361/97 od 21.11.1997. godine i rješenje br. 1701-44/07 od 05.03.2007. godine.
Predlaţu da se osporeno rješenje poništi i da im tuţeni naknadi troškove spora.
     Tuţeni organ, u svom pismenom odgovoru na tuţbu i preko svog punomoćnika na
raspravi Milorada Kaludjerovića, advokata iz Podgorice, u bitnom, navodi da je tuţeni u svemu
postupio po ranijoj presudi Upravnog suda, pa su u rješenju sadrţani svi elementi iz ĉlana 63
Zakona o planiranju i uredjenju prostora. Kako je u ovoj stvari rješenje donijeto na osnovu
zakonom propisanih pismenih dokaza, to je iskljuĉeno naĉelo saslušanja stranke, pa ne moţe
biti bilo kakve povrede postupka. Što se tiĉe navoda iz presude Vrhovnog suda, u vezi sa
                      107

rješenjima od 21.11.1997. godine i 05.03.2007. godine, istiĉe da ista nisu provedena kao
dokaz u upravnom postupku niti ĉine dokaze na kojima se zasniva osporeno rješenje. No, i da
je tuţiljama bila pruţena mogućnost da se izjasne o ovim rješenjima to ne bi dovelo do
drugaĉije odluke tuţenog u ovoj stvari. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Zainteresovano lice "Popović elektro sistem", u svom pismenom izjašnjenju na tuţbu,
u bitnom, navodi da je tuţeni organ osporenim rješenjem otklonio nedostatke na koje je
ukazano ranijom presudom Upravnog suda, što se ni tuţbama ne spori. Tuţilje sada insistiraju
na nekim drugim navodnim nedostacima rješenja, odnosno urbanistiĉko-tehniĉkih uslova, što
medjutim uopšte ne stoji, a što je detaljno obrazloţeno u podnesku zainteresovanog lica.
Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbe, odgovore na iste, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je nakon odrţane usmene rasprave, našao da su tuţbe osnovane.
     Naime presudom Vrhovnog suda ukazano je da je poĉinjena bitna povreda pravila
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03), u postupku donošenja osporenog rješenja, iz razloga što tuţiljama nije
pruţena mogućnost da se izjasne o provedenim dokazima i to: rješenjima UI br.08-361/97-
315 od 21.11.1997. godine i br.1701 od 05.03.2007. godine.
     Cijeneći navedene okolnosti Sud je našao da su tuţbe osnovane, pa je iste usvojio i
osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti navedenu bitnu povredu postupka,
imajući u vidu navode iz presude Vrhovnog suda, nakon ĉega će donijeti novo zakonito
rješenje.
     Na osnovu ĉlana 152. stav 1. Zakona o parniĉnom postupku ("Sl.list RCG",br.22/04),
a u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), tuţiljama se
priznaju troškovi spora i to: za sastav tuţbe u iznosu od po 100,00 €, za sastav podneska
100,00 € i za zastupanje na raspravi 150,00 €, što ukupno iznosi 450,00 €, koje troškove je
tuţeni obavezan naknaditi tuţiljama u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 12.07.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                  Gordana Pot, s.r.

               *   *  *
                        108


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 844/07
     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi M.
I., iz Podgorice, koga zastupa Vesna Raiĉević i Velibor Marković, advokati, iz Podgorice, radi
poništaja rješenja Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 070501-122/05 od
19.03.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.09.2008. godine, donio je


                     R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv rješenja tuţenog, kojim je
poništen zakljuĉak Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine
Opštine Podgorica, broj 04-1-371-3175 /04 od 10.02.2005. godine, i predmet vraćen istom
organu na ponovni postupak i odluĉivanje
    Podneskom od 10.09.2008. godine, punomoćnici tuţioca su obavijestili sud da tuţilac
odustaje od tuţbe, zbog ĉega je sud na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu,
obustavio dalji postupak.
    Sa iznijetih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 11.09.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.

                *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1028/08     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
''Nikić'' D.O.O. Podgorica, koga zastupa Vojislav M.Djurišić, advokat iz Podgorice, protiv
zakljuĉka Regulatorne agencije za energetiku - Podgorica, broj 08/66-6 od 28.03.2008.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.09.2008. godine, donio je


                     R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.
                        109


                    Obrazloţenje

    Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv zakljuĉka Regulatorne
agencije za energetiku - Podgorica, broj 08/66-6 od 28.03.2008. godine, kojim je prekinut
postupak pokrenut po ţalbi L. M. od 28.12.2007. godine, do rješavanja prethodnog pitanja od
strane nadleţnog suda.
    Podneskom tuţioca od 29.08.2008. godine, tuţilac je obavijestio sud da odustaje od
tuţbe, zbog ĉega je sud na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, obustavio dalji
postupak.
    Sa iznijetih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 06.09.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot ,s.r.


                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.781/2008                     U IME NARODA

  Upravni sud Republike Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
  predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
  uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
  tuţbi tuţilje V. N., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
  Podgorica, broj: 1208-15/08 od 04.02.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  11.09.2008.godine, donio je
                       PRESUDU


                       Tuţba se odbija.


                     Obrazloţenje
    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada - Podgorica, broj 04-U1-371-315/07 od
06.12.2007.godine, kojim je odbaĉen zahtjev tuţilje za iseljenje AD "Metalac" - Gornji
Milanovac, iz poslovnog prostora u ulici Ilije Milaĉića broj 25 u Podgorici.
                        110

    Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonit. U tuţbi, u bitnom, navodi da se
prvostepeni organ neosnovano poziva na ĉlan 7.aneksa ugovora o zakupu, kao razlog za
odbacivanje zahtjeva. Ovo s toga, što aneks ugovora nije ovjeren kod suda, pa ne moţe
predstavljati zakonit osnov za drţanje nepokretnosti od strane AD "Metalac". Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi, i da tuţeni naknadi troškove postupka.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da tuţba nije osnovana.
    Naime, tuţilja je podnijela zahtjev za iseljenje AD "Metalac" iz poslovnog prostora, sa
razloga navedenih u ĉlanu 60.Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG",br.71/04).
    U postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja utvrdjeno je, da u
konkretnom sluĉaju, ne stoje razlozi predvidjeni ĉlanom 60.navedenog zakona, tj.da AD
"Metalac", ne koristi predmetni poslovni prostor bez pravnog osnova.
    U vezi sa tim tuţeni organ je u svom rješenju dao valjano, potpuno i jasno
obrazloţenje, koje ovaj Sud prihvata i ne smatra za potrebno da ga ovdje ponavlja.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 11.09.2008.godine

ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.

                   *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.431/2008


                     U IME NARODA

  Upravni sud Republike Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
  predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
  uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
  tuţbi tuţioca G. S., iz Ulcinja, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i
  ureĊenja prostora - Podgorica, broj 07-657/04 od 17.08.2006.godine, u nejavnoj sjednici
  odrţanoj dana 06.09.2008.godine, donio je
                       PRESUDU


                      Tuţba se odbija.


                     Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Sekretarijata za urbanizam i uredjenje
prostora Opštine Ulcinj broj 06-3404/2-2003 od 3.08.2004.godine, kojim je poništeno rješenje
                        111

istog organa broj 06-3404/1-2003 od 20.04.2004.godine, kojim je tuţiocu izdato privremeno
odobrenje za gradnju II sprata stambenog objekta.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: bitne povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉno stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, navodi da tuţeni organ nije postupio po pravnom shvatanju Upravnog suda i
nije otklonio nepravilnosti. Istiĉe, da ne postoje razlozi za poništavanje rješenja kojim mu je
izdato privremeno odobrenje za gradnju, budući da je predmetni objekat već izgradjen.
Takodje navodi da za lokaciju na kojoj se nalazi objekat nije donijet prostorni plan. Predlaţe
da Sud poništi osporeno rješenje.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, uvidom u spise utvrdjuje se da je osporeno rješenje donijeto u postupku po
ţalbi koju je izjavio tuţilac, a u izvršenju presude ovog suda U.br.457/2005 od
22.06.2006.godine, kao i da je tim rješenje usvojen ţalbeni predlog tuţioca i poništeno
prvostepeno rješenje broj 06-3404/2-2003 od 3.08.2004.godine.
     Ocjenjujući osporeno rješenje Sud je našao da je isto pravilno i zakonito, te da je
tuţeni organ u svemu postupio po nalozima iz pomenute presude ovog suda.
     S obzirom na to potpuno su neosnovani navodi tuţbe da je tuţeni poĉinio bitne
povrede postupka, te pogrešno utvrdio ĉinjeniĉno stanje i pogrešno primijenio materijalno
pravo, pa je istu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 06.09.2008.godine

ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Gordana Pot,s.r.

                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.420/2008                    U IME NARODA

  Upravni sud Republike Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
  predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
  uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
  tuţbi tuţilaca S. B., B. S. i S. S., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za
  ekonomski razvoj Podgorica, broj 01-8637/4 od 22.02.2008.godine, u nejavnoj sjednici
  odrţanoj dana 06.09.2008.godine, donio je
                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 01-8637/4 od
  22.02.2008.godine.
                       112

                    Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca za izdavanje rješenja o lokaciji na
kat.parc.broj 997/1 KO Motiĉki Gaj - Opština Ţabljak.
     Tuţioci tuţbom pobijaju rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navode da se kat.parc.br.997/1, 997/6 i 997/5, za koje je traţeno odobrenje za
lokaciju, nalaze u trećoj zoni Nacionalnog parka "Durmitor" u kojoj je, prema Zakonu o
nacionalnim parkovima i Prostornom planu podruĉja posebne namjene, dozvoljena izgradnja
objekata za stanovanje, budući da u ovoj zoni vaţi reţim liberalne zaštite. Tuţioci su podnijeli
zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje planinske kuće u skladu sa zahtjevima iz
Prostornog plana. Navedene ĉinjenice, medjutim, tuţeni organ nije utvrdio, a iste su bitne za
donošenje odluke. Takodje istiĉu, da je pomenuti Prostorni plan donijet 1997.godine, pa ako
je isti zahtijevao dodatnu razradu, a ona do sada nije izvršena, to ne moţe biti razlog za
odbijanje zahtjeva. Predlaţu, da se osporeno rješenje poništi.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), dostavio tuţenom organu tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktima od 3.04. i 9.07.2008.godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
riješi spor i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu, osporeno rješenje i dokaze dostavljene uz tuţbu, Sud je našao da
je ista osnovana.
     Naime, uvidom u osporeno rješenje utvrdjuje se da obrazloţenje istog ne sadrţi jasne
i potpune razloge na kojima se zasniva odluka, a zbog kojih je odbijen zahtjev tuţilaca. U
obrazloţenju se samo citira ĉlan 58.st.4.Zakona o planiranju i uredjenju prostora, na osnovu
ĉije sadrţine, po nalaţenju Suda, ne bi mogla proizići odluka kakvu je donio tuţeni u ovoj
stvari.
     S obzirom na to, a budući da osporeno rješenje nije saĉinjeno u skladu sa ĉlanom
203.st.2.Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03), pa se s toga ne moţe
ispitati, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će, u skladu sa ĉlanom 57.Zakona o upravnom
sporu, donijeti novo zakonito rješenje kojim će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 27.st.3. i 37.st.1.Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 06.09.2008.godine

ZAPISNIĈAR                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.

                  *  *  *
                      113UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1807/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M.
O., iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik MeĊedović Sefer, advokat iz Berana, protiv
rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 07-83/05 od
02.11.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 20.06.2008.godine, donio je


                    PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 07-83/05 od
02.11.2007.godine.

                   Obrazloţenje


     Osporeno rješenje donijeto je po ţalbi tuţioca, a u izvršenju presude ovog suda
U.br.508/05 od 30.05.2006.godine, kojom se nalaţe tuţenom da u roku od 30 dana donese
odluku po ţalbi tuţioca izjavljenoj 29.12.2004.godine, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu
tuţioca od strane Sekretarijata za urbanizam i uredjenje prostora Opštine Bijelo Polje.
Rješenjem tuţenog nalaţe se Sekretarijatu za urbanizam i uredjenje prostora Opštine Bijelo
Polje, da u roku od 7 dana donese upravni akt, po zahtjevu tuţioca, koji se odnosi na
uspostavljanje sluţbenosti puta do kuće tuţioca, na kat.parceli 214/1 koja vodi od ulice Voja
Lješnjaka prema štampariji, od ograde štamparije prema Lipniĉkom potoku i rušenje
bespravno podignutih objekata - garaţa na tom putnom pravcu.
     Tuţilac je podnio tuţbu radi izvršenja presude ovog suda U.br.508/05 od
30.05.2006.godine. Tuţeni je nakon podnošenja tuţbe donio osporeno rješenje, na koje je
tuţilac proširio tuţbu.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U bitnom istiĉe, da je tuţilac za
osporeno rješenje tuţenog saznao tek kada ga je dobio od strane ovog suda, što znaĉi da je
proteklo više od 6 mjeseci od dana donošenja istog. Dodaje da je u ovoj stvari došlo do
oĉiglednog sukoba nadleţnosti upravnih organa Opštine Bijelo Polje. Presudom ovog suda
U.br.508/05 je jasno naloţeno da po zahtjevu tuţioca odluĉi Sekretarijat za urbanizam i
uredjenje prostora Opštine Bijelo Polje, što se potvrdjuje i presudom Vrhovnog suda RCG, a
koji organ ni do dana podnošenja tuţbe nije postupio po rješenju tuţioca, već isti prvostepeni
organ obavještenjem br.06/1-4509/1 od 09.01.2008.godine dostavljeno tuţiocu, istiĉe da isti
nije nadleţan da postupi po zahtjevu tuţioca, već Sekretarijat za inspekcijske poslove i
prekršajni postupak, odnosno komunalna policija Opštine Bijelo Polje. Kako već više godina
opštinski organi ne postupaju po zahtjevu tuţioca, a osporenim rješenjem tuţenog tuţilac nije
zadovoljan, to predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     Odgovor na tuţbu tuţeni nije dostavio Sudu.
     Nakon razmotranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i osporenog rješenja, Sud
nalazi da je tuţba osnovana.
     Obrazloţenje osporenog rješenja, po nalaţenju Suda, nije dato u skladu sa ĉlanom
203.st.2.Zakona o opštem upravnom postupku. Tom odredbom propisano je da obrazloţenje
                       114

rješenja, izmedju ostalog, sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, materijalne propise i razloge
koji, s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, upućuju na rješavanje kakvo je dato u
dispozitivu.
     Osporeno rješenje tuţeni je donio, s pozivom na odredbu ĉlana 241.Zakona o
upravnom postupku, ne dajući pri tom jasne razloge niti pojašnjenje zbog ĉega se tuţeni
opredijelio da po predmetnom zahtjevu tuţioca odluĉuje prvostepeni organ, a ne tuţeni,
kojem upravo pomenuta odredba dopusta da sam rješava predmetni spor, nakon pribavljanja
obavještenja o razlozima nedonošenja rješenja po zahtjevu tuţioca.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da tuţeni nije postupao po ţalbi tuţioca od
29.12.2004.godine, kao i to da se iz akta Sekretarijata za uredjenje prostora, stambeno-
komunalne poslove, gradjevinarstvo i zaštita ţivotne sredine Opštine Bijelo Polje, br.06/1-
3879/2 od 20.11.2007.godine, dostavljen tuţenom, potvrdjuje da je po zahtjevu tuţioca
stvarno nadleţan Sekretarijat za inspekcijske poslove - komunalna policija Opštine Bijelo
Polje, a taj Sekretarijat donosi Zakljuĉak broj 06/4-2-22 od 05.05.2005.godine, kojim se
oglašava nenadleţnim za rješavanje po zahtjevu tuţioca, a što potvrdjuje i obavještenjem
UP.br.06/4-2-10/05 od 11.03.2005.godine, dostavljeno tuţenom, te je stoga odluka tuţenog
organa da naloţi donošenje rješenja prvostepenom organu po zahtjevu tuţioca kod naprijed
iznijetog, nejasna.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po primjedbama iz ove presude,
otkloniti poĉinjene nepravilnosti, shodno obavezi iz ĉlana 57.Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 20.06.2008.godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.


                 *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1271/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića,
kao predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući
upravni spor po tuţbi tuţilaca Z. I., J. F. i NBO Društvo za zaštitu i unapredjenje prostora i
ţivotne sredine, iz Sutomora, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica, broj 1701-41/07 i 1701-11/07 od 02.08.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 09.07.2008.godine, donio je


                     PRESUDU

                   Tuţba se odbija.
                       115

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijene su ţalbe tuţilaca izjavljene protiv rješenja
Sekretarijata za uredjenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine
Opštine Bar broj 032-04-U1-4829/2 od 16.04.2007.godine, kojim je M. J., iz Sutomora
odobrena lokacija za izgradnju stambenog objekta S-59 na dijelu urbanistiĉkih parcela 63 koja
obuhvata dio kat.parcele br.785/2 KO Sutomore u zoni C3 po izmjenama i dopunama DUP-a
"Sutomore" - Prošireni centar. Istovremeno je utvrdjeno da su podaci o vrsti, veliĉini i
namjeni objekta i ostali podaci od znaĉaja za izradu tehniĉke dokumentacije dati u
urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima broj 032-04-41-4829/1 od 26.12.2006.godine, te da rješenje
o lokaciji, prestaje da vaţi ako se u roku od godinu dana od dana dostavljanja ne zatraţi
odobrenje za gradjenje.
     Tuţioci u tuţbi osporavaju rješenje tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, povrede materijalnog prava i bitnih povreda pravila postupka.
U tuţbi, u bitnom, istiĉu da je predmetno zemljište obuhvaćeno restitucijom i da je taj
postupak u toku, kao i da tuţilac nije stekao pravo svojine, pravnim poslom kojim se stiĉe
svojina. Navode, da niţestepeni organi nijesu ispitali ĉinjenicu, da li se izgradnjom objekta za
koji se odobrenje traţi narušava urbanistiĉki koncept usvojen Detaljnim urbanistiĉkim planom.
Predlaţu da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     U odgovoru na tuţbu, koji je dostavilo i zainteresovano lice Mladen Jelić, iz Sutomora,
navodi se da su neosnovani tuţbeni navodi i predlaţe da se tuţba tuţilaca odbije, kao
neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da tuţba nije osnovana.
     Odredbom ĉlana 58.Zakona o planiranju i uredjenju prostora ("Sl.list RCG",br.28/05),
propisano je da se svako izvodjenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vrši u
skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdjenom lokacijom. Lokacija je mjesto izgradnje
objekta i uredjenja prostora na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni
predvidjenoj planskim dokumentom, a moţe biti jedna urbanistiĉka parcela, više urbanistiĉkih
parcela ili dio jedne urbanistiĉke parcele. Lokacija se utvrdjuje na osnovu prostornog plana
posebne namjene, detaljnog prostornog plana, studije lokacije, generalnog urbanistiĉkog
plana, detaljnog urbanistiĉkog plana, urbanistiĉkog projekta i lokalne studije lokacije.
     Iz spisa predmeta, Detaljnog urbanistiĉkog plana "Sutomore - Prošireni centar"
("Sl.list RCG - Opštinski propisi" br.4/01), utvrdjuje se da je na dijelu urbanistiĉke parcele
br.63 predvidjena izgradnja stambenog objekta S-59 spratnosti P+2 horizontalnih gabarita
8,00 x 11,00 m, zbog ĉega je prvostepeni organ odobrio lokaciju za izgradnju stambenog
objekta. Imajući u vidu citiranu odredbu Zakona o planiranju i uredjenju prostora, tuţeni je
pravilno postupio kada je odbio ţalbu tuţilaca, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti, kao
neosnovanu.
     Sud je cijenio navode tuţbe, da tuţilac nije stekao pravo svojine pravnim poslom, kao
i da je za predmetno zemljište podnijet zahtjev za povraćaj od strane ranijeg vlasnika, ali je
našao da su isti bez uticaja na rješavanje ove upravne stvari.
     Osim toga, tuţioci su ovom sudu dostavili prilog uz tuţbu dana 14.01.2008.godine i
17.01.2008.godine, kojim su traţili da Sud u predmetnoj stvari odrţi usmenu raspravu.
     Odredbom ĉlana 28.st.2.Zakona o upravnom sporu, je propisano da je Upravni Sud
obavezan sprovesti usmenu raspravu ako to stranka zahtijeva u tuţbi ili u odgovoru na tuţbu.
Kod takvog zakonskog odredjenja ima se u vidu rok od 30 dana u okviru kojeg tuţilac moţe
izjaviti tuţbu, jer je to rok u kojem su blagovremeni i svi podnesci koji predstavljaju dopunu
tuţbe. Medjutim, ako se takav zahtjev stavi poslije proteka roka u kojem se moţe izjaviti
tuţba, takav predlog Sud neće uzeti u razmatranje. Kako su tuţioci, u konkretnoj stvari,
podnijeli tuţbu 17.09.2007.godine a "prilozi" uz tuţbu dostavljeni ovom sudu 14.01. i
17.01.2008.godine, poslije proteka roka u kojem se moţe izjaviti tuţba, to Sud takav predlog
nije razmatrao.
     Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu.
                       116


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 09.07.2008.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                   Vojin Lazović,s.r.

                  *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 691/2008                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,         kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţilaca A. K., A. K., M. K., svi iz Budve, protiv rješenja tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne
sredine i uredjenja prostora - Podgorica, broj 1208-76/8 od 11.03.2008. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 28.10.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Sekretarijata za investicije i komunalno-
stambene poslove Opštine Budva, br. 05-2-U-82/3 od 26.12.2007. godine, kojim je naloţeno
K. S., iz Budve, da isprazni od lica i stvari dio stana u površini od 25 m2, koji se nalazi u
objektu površine 81 m2, 1 u ul. Dositejeva br. 23 u Budvi, kat. parcela 1750/1 KO Budva, u
roku od tri dana, od dana prjema rješenja, jer će se u protivnom sprovesti prinudno
administrativno izvršenje.
     Tuţioci tuţbom pobijaju rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuţbi, u bitnom, navode
da je prvostepeni organ donio rješenje shodno presudi Vrhovnog suda RCG, Rev.br. 463/05
od 28.12.2006. godine, kojom je odluĉeno da su tuţioci nosioci prava korišćenja - stanovanja,
na dijelu stana u površini od 25m2 u potkrovlju objekta broj 1. na kat. parceli broj 1750/1
KO Budva. Tuţeni organ, medjutim, poništio je ovu odluku iz procesnih razloga, ne vodeći
raĉuna o presudi Vrhovnog suda. Predlaţu da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, pravilno je našao tuţeni organ, da obrazloţenje prvostepenog rješenja nije
potpuno, te da njime nijesu objašnjeni svi djelovi dispozitiva, u smislu ĉlana 203. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'', broj 60/2003). Ovo posebno kod
ĉinjenice da je ovdje u pitanju dvostranaĉka upravna stvar.
     Pored toga, valja ukazati da ni dispozitiv prvostepenog rješenja nije dovoljno
precizan, jer se iz istog ne vidi na kom dijelu predmetnog stana su tuţioci stekli pravo
sluţbenosti stanovanja.
                       117

    Iz spisa predmeta se zakljuĉuje da je u pitanju potkrovlje zgrade u ul. Dositejeva br.
23 u Budvi, kat. parcela broj 1750/1 KO Budva (presuda Vrhovnog suda RCG, Rev.br. 634/95
od 27.11.1996. godine), a što je i u tuţbi navedeno.
    Kako je dispozitivom prvostepenog rješenja naloţena odredjena radnja, to ista mora
biti precizno definisana, da bi se mogla izvršiti, o ĉemu će prvostepeni organ, prilikom
donošenja novog rješenja voditi raĉuna, kao i o primjedbama datim u osporenom rješenju.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG''
broj 60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 28.10.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.

                  *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1702/2007                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca L.
M., iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj Podgorica, broj 1701-
262/07 od 07.08.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.10.2008. godine, donio
je


                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem po ţalbi K. D., iz Nikšića, poništeno je rješenje Sekretarijata za
uredjenje prostora i komunalno-stambene poslove Opštine Nikšić, broj 03-931 od 25.03.2007.
godine, kojim je tuţiocu odobrena lokacija za izvedene radove na rekonstrukciji - pretvaranju
dijela zajedniĉke prostorije - terase u stan stambene zgrade, okvirnih gabarita 13,50 x 2,50
na kat. parceli 1498 KO Nikšić, u ulici Njegoševoj broj 16 u Nikšiću, u svemu prema
urbanistiĉko-tehniĉkim uslovima od 15.05.2007. godine.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući da je kao etaţni vlasnik
dva stana izvršio pretvaranje zajedniĉke prostorije - terase u stambeni prostor, a to na
osnovu urbanistiĉko-tehniĉkih uslova, rješenja o lokaciji i odobrenja za gradjenje izdatih od
strane prvostepenog organa. Dalje istiĉe, da je Skupština etaţnih vlasnika predmetne
stambene zgrade donijela odluku kojom mu je data saglasnost da moţe izvršiti pretvaranje
zajedniĉke terase u stambeni prostor, a koja terasa je u funkciji stambenog prostora u
njegovom vlasništvu, dok K. D. nema potrebe za korišćenjem iste. Navodi, da to što je
pravosnaţnim rješenjem prvostepenog organa odbijen njegov ranije podnijeti zahtjev za
izdavanje rješenja o lokaciji za rekonstrukciju dijela terase, nije smetnja da on ponovo
podnese zahtjev za legalizaciju rekonstruisanog dijela terase i da je sam tuţeni trebao da
                       118

razmotri pitanje primjene odredbe ĉlana 116. stav 2. taĉka 4. Zakona o opštem upravnom
postupku. Smatra da je tuţeni pogrešno primijenio odredbe Zakona o opštem upravnom
postupku, pa predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Odgovor na tuţbu podnijela je i Koprivica Danica, kao zainteresovano lice, istiĉući u
bitnom, da tuţba nije osnovana i predlaţe da Sud tuţbu odbaci.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da tuţba nije osnovana.
     Neosnovani su navodi tuţioca da je tuţeni pogrešno primijenio odredbe Zakona o
opštem uprvnom postupku. Naime, prvosepeni organ u obrazloţenju rješenja konstatuje ''da
je utvrdjeno da su ispunjeni uslovi predvidjeni odredbama Zakona o planiranju i uredjenju
prostora i Zakona o etaţnoj svojini za odobravanje lokacije za izvodjenje radova na
rekonstrukciji - pretvaranju dijela zajedniĉke prostorije - terase u stan stambene zgrade''.
Medjutim, u obrazloţenju istog se ne navodi koji uslovi i iz kojih odredaba navedenih zakona
su ispunjeni za izdavanje rješenja o lokaciji, a u tom pravcu ne sadrţi ni utvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje. Samim tim rješenje prvostepenog organa donijeto je uz povredu postupka iz ĉlana
203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, koja povreda je od uticaja na rješavanje,
kako je to pravilno našao tuţeni u osporenom rješenju.
     S obzirom na izloţeno, pravilno je tuţeni osporenim rješenjem, po ţalbi
zainteresovanog lica, poništio prvostepeno rješenje i predmet vratio tom organu na ponovni
postupak i odluĉivanje, postupajući na taj naĉin u svemu u skladu sa ovlašćenjima iz ĉlana
237. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
     U ponovnom postupku kod prvostepenog organa tuţilac će biti u mogućnosti da
iznošenjem ĉinjenica, kao i onih iz tuţbe, da štiti svoja prava i interese.
     Sa iznijetih razloga, Sud nalazi da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na
štetu tuţioca, pa je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u
dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 07.10.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                  *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1758/2007


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
''Ĉelebić'' D.O.O. Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.10.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 30
dana, po prijemu presude, donese rješenje po ţalbi tuţioca od 18.06.2007. godine.
                        119

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi od 18.06.2007. godine, koju je podnio zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu od 10.05.2006. godine. Navedenim zahtjevom traţeno je
od Sekretarijata za razvoj preduzetništva Opštine Podgorica, izdavanje rješenja o ispunjenju
minimalno -tehniĉkih uslova za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru u (proizvodnoj
hali L1C u Donjoj Gorici - Sitnica). Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o ţalbi, a ni nakon
ponovljenog traţenja od 14.11.2007. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom
da odluĉi o podnijetoj ţalbi
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da o zahtjevu tuţioca prvostepeni
organ nije donio odluku, pa je tuţilac podnio tuţenom ţalbu, kao da je njegov zahtjev
odbijen, shodno ĉlanu 212. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Kako tuţeni nije
odluĉio o podnijetoj ţalbi, ni nakon urgencije, da u daljem roku od 7 dana donese odluku, to
su se stekli uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj
60/03), za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije''. Stoga je Sud naloţio tuţenom da
u ostavljenom roku donese rješenje po ţalbi tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.10.2008.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.

                    *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.100/2007


    Upravni Sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Rudnik uglja Ad Pljevlja, iz Pljevalja, protiv odluka tuţene Regulatorne agencije za energetiku
- Podgorica, br. 06/30-12 od 22.12.2006.godine i br.07/1520-3 od 31.10.2007.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.11.2008.godine, donio je


                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje


    Tuţbom od 24.01.2007.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor,
protiv odluke tuţene Regulatorne agencije za energetiku - Podgorica, br. 06/30-12 od
22.12.2006.godine, dok je podneskom od 14.11.2007.godine proširio tuţbu i na odluku o
izmjeni Odluke o utvrdjivanju cijena uglja za proizvodnju elektriĉne energije, br.07/1520-3 od
31. 10. 2007.godine.
                      120

     Podneskom od 05.11.2008.godine, tuţilac je izjavio da odustaje od predmetne tuţbe,
koji podnesak je dostavljen i tuţenom, pod brojem 08/1856-3 od 4.11.2008.godine. Kako je
tuţilac izjavio da odustaje od tuţbe, to je Sud na osnovu ĉlana 20.Zakona o upravnom sporu
obustavio postupak u ovoj pravnoj stvari.
     Iz iznijetih razloga odluĉeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.11.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.


                  *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 799/2008


                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca V. J., iz Bara, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj Podgorica, br.
1701-179/07 od 09.08.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.09.2008. godine,
donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, br. 1701-179/07 od
09.08.2007. godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za uredjenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Bar,
broj 032-07-u1-4696/1/06 od 27.03.2007. godine, kojim je odbijen zahtjev tuţioca za
odredjivanje lokacije za rekonstrukciju postojećeg objekta, na urbanistiĉkoj parceli broj 208 u
zoni III "Mirošice I" po DUP "Sutomore - prošireni centar" - izmjene i dopune.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povreda pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navodi da tuţeni organ u rješenju nije dao razloge za odbijanje ţalbe i ako ga zakon
na to obavezuje. Istiĉe da je zahtjevom traţio odobrenje za dogranju, a ne za lokaciju.
Veliĉina gradjevinskog placa iznosi 591 m2 i na istom je data mogućnost podizanja garaţe
kao posebnog objekta. Takodje istiĉe, da mu nije data mogućnost da zaštiti svoja prava i
interese, zbog ĉega je došlo do propusta u vodjenju postupka. Predlaţa da se osporeno
rješenje poništi.
     Tuţeni organ u ogovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i ostale spise predmeta, pa je našao da je
tuţba osnovana.
     Naime, osnovano se tuţbom ukazuje da tuţiocu nije bila data mogućnost da
uĉestvuje u postupku, pa time ni da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima u vezi sa
                        121

podnijetim zahtjevom, što predstavlja bitnu povredu postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3.
Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
     Na navedenu povredu tuţilac je ukazivao i u ţalbi, ali tuţeni organ istu nije otklonio,
niti je u osporenom rješenju dao bilo kakve razloge o tome, ĉime je povrijedio odredbe ĉlana
204. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će, u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG",br.60/03), donijeto novo zakonito rješenje kojim će otkloniti propuste na koje je
ukazano ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.09.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Gordana Pot, s.r.


                 *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1172/2007

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, u rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca "Was impex"
DOO iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj
Up. 14-249/1 od 06.07.2007. godine, nakon usmene javne rasprave odrţane dana
29.10.2008. godine, u prisustvu punomćnika tuţioca Seada Salkovića, diplomiranog pravnika
iz Podgorice, a odsustvu uredno obaviještenog tuţenog, dana 05.11.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj broj Up. 14-249/1 od
06.07.2007. godine.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka
Sekretarijata za razvoj preduzetništva Podgorica, broj 07-040/07-554 od 21.05.2007. godine,
kojim je odbaĉen njegov zahtjev kojim je traţio produţenje privremenog rješenje o
utvrdjivanju minimalno tehniĉkih uslova, u poslovnim prostorijama u ul. Djoka Miraševića -
Ruska kula B1-M2, kao neuredan.
     Tuţilac u tuţbi i na raspravi preko punomoćnika osporava zakonitost rješenja tuţenog
zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Navodi da je vlasnik poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi, da je deset
godina Sekretarijat za privredu Opštine Podgorica izdavao tuţiocu privremenu dozvolu za rad
uz obrazloţenje da zgrada u kojoj se poslovni prostor nalazi nema upotrebnu dozvolu. Nakon
što je privremenoj dozvoli od 28.12.2006. godine istekao rok obratio se prvostepenom organu
za izdavanje dozvole, ali je dobio odgovor da ne moţe dobiti ni privremenu dozvolu, dok ne
                       122

dostavi upotrebnu dozvolu za predmetni poslovni prostor. Tuţilac istiĉe da nije lice koje moţe
traţiti takav akt, već je to po Zakonu o izgradnji objekata investitor. Dalje navodi da se
obratio investitoru "Industriaimport - Industrija - impex" A.D. sa zahtjevom da on pribavi
upotrebnu dozvolu, ali je obaviješten od istog da i pored brojnih pokušaja nije uspio da
pribavi dozvolu. Predmetni poslovni prostor predstavlja kancelarijski prostor, funkcionalno je
nezavistan od stambenog dijela zgrade tako da ispunjava sve uslove za obavljanje
administrativno tehniĉkih poslova, o ĉemu svjedoĉi elaborat broj 137/05/06 koji je izdao
"Monteinspekt" DOO 31.03.2006. godine. Zbog navedenog predlaţe da Sud poništi osporeno
rješenje.
     U pismenom odgovoru na tuţbu tuţeni je naveo da ostaje pri razlozima iz osporenog
rješenja i predlaţe da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Obrazloţenje tuţenog organa nije donijeto u skladu da odredbom ĉlana 203. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku. Navedenom odredbom propisano je da obrazloţenje
rješenja, izmedju ostalog sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, razloge zbog kojih nije uvaţen
koji od zahtjeva stranka, materijalne propise i razloge koji, s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje upućuju na rješavanje kakvo je dato u dispozitivu.
     Tuţeni organ u svom rješenju nalazi da je pravilno prvostepeni organ odbacio zahtjev
tuţioca kojim je traţio produţenje privremenog rješenja o utvrdjivanju minimalno-tehniĉkih
uslova u pogledu uredjaja i opreme za obavljanje administrativno-tehniĉkih poslova u
predmetnim poslovnim prostorijama, jer za taj prostor nije dostavio upotrebnu dozvolu. U
obrazloţenju se ne navodi propis kojim je regulisana obaveza dostavljanja upotrebne dozvole,
kao uslova za izdavanje odobrenja za rad, odnosno utvrdjivanja da su ispunjeni minimalno-
tehniĉki uslovi za obavljanje administrativno-tehniĉkih poslova u prostorijama koje su
vlasništvo tuţioca. Odredbom ĉlana 35. Pravilnika o minimalno tehniĉkim uslovima za
obavljanje prometa robe i vršenja usluga u prometu robe ("Sl.list RCG", br.1/02; 24/03),
propisano je da prostorije u kojima se obavljaju administrativno tehniĉki poslovi moraju imati
odredjenu površinu, potrebnu opremu, obezbijedjenu upotrebu vode i pribora za higijenu.
Tuţilac tvrdi i o tome prilaţe dokaz u postupku da predmetni prostor ispunjava sve naprijed
propisane uslove što je konstatovano u privremenim rješenjima prvostepenog organa, pa i u
rješenju br. 07-040/06-2815 od 28.12.2006. godine.
     Prema odredbi ĉlana 51. Zakona o izgradnji objekata investitor podnosi zahtjev za
izdavanje upotrebne dozvole za cio objekat ili dio objekta i uz zahtjev podnosi potrebnu
dokumentaciju, a nijednom odredbom zakona nije utvrdjena obaveza vlasnika poslovnog
prostora kao dijela stambeno-poslovnog objekta da traţi izdavanje upotrebne dozvole, pa nije
bilo uslova da se zahtjev tuţioca odbaci kao neuredan.
     Polazeći od naprijed iznijetih razloga sud je našao da su osporenim rješenjem
povrijedjena pravila postupka što je dovelo do povrede zakona na štetu tuţioca, pa je to
rješenje kao nezakonito poništio.
     U ponovom postupku tuţeni će otkloniti navedene nepravilnosti i donijeti novo,
zakonito rješenje u ovoj stvari (ĉlan 57. ZUS-a).
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1., u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu riješeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.11.2008. godine


Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                    Vladimir Radulović, s.r.

                 *  * *
                      123


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1143/2007
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Privredno društvo Kings&Co DOO, iz Podgorice, koga zastupa Ortaĉko advokatsko društvo
IUSTITIA, protiv rješenja tuţenog Ministarstva turizma i zaštite ţivotne sredine - Podgorica,
br. Up.01-14/2 od 04.07.2007. godine, nakon odrţane usmene javne rasprave, dana
27.11.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca advokata Vladana Bojića i punomoćnika
tuţenog Budimira Ivanovića, donio je dana 28.11.2008. godine,                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva turizma i zaštite ţivotne sredine - Podgorica, br.
Up.01-14/2 od 04.07.2007. godine.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za razvoj i preduzetništvo Glavnog grada Podgorica br.07-UII-040/07-750 od 20.04.2007.
godine kojim prestaje vaţnost rješenja "KINGS & CO" Podgorica, broj 07-040/03-206/3 od
04.12.2003. godine kojim je Sekretarijat za privredu utvrdio da su u poslovnim prostorijama u
ul. Slobode broj 15 u Podgorici površine 142 m2 uzetim u zakup od Agencije za izgradnju i
razvoj Podgorice DOO, ispunjeni minimalno tehniĉki uslovi u pogledu poslovnih prostorija,
uredjaja i opreme za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kafe-bar jer je istekao rok
zakupa poslovnih prostorija i isti nije produţen.
     Tuţilac u tuţbi navodi da ne postoji zakon ili drugi propis koji predvidja da zbog
imovinsko pravnog spora izmedju ugovornih strana u ugovoru o zakupu prestaju minimalno
tehniĉki uslovi za rad tog zakupljenog objekta i povredi nekakvog javnog interesa. U bitnom
istiĉe, da prvostepeni organ svoj stav svodi na odredbu ĉlana 28. Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice, kojom je predvidjeno da će se
ugovori o zakupu poslovnog prostora zakljuĉenih prije stupanja na snagu te odluke
primjenjivati do isteka roka na koji su zakljuĉeni, osim u odnosu na cijenu zakupa koja se će
se uskladiti sa odlukom iz ĉlana 13. navedene odluke. To nije u nadleţnosti Sekretarijata za
preduzetništvo već suda. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu i na raspravi istiĉe da se tuţba kod Privrednog suda nije
odnosila na valjanost ugovora o zakupu već je to bila druga stvar i da tuţilac u ţalbi nije
naveo da se u vezi predmetnog poslovnog prostora vodi spor kod Privrednog suda za
utvrdjivanje valjanosti ugovora. Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Osporenim rješenjem poĉinjena je bitna povreda pravila postupka iz ĉlana 226. stav
2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku jer je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa
obrazloţenjem, tako da nije moguće utvrdjivanje zakonitosti u upravnom sporu.
                         124

     U obrazloţenju osporenog rješenja navodi se da je ugovor o zakupu poslovnog
prostora zakljuĉen na odredjeno vrijeme te da je isti istekao 28.02.2007. godine, a da je
ĉlanom 28. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada
Podgorice, propisano da će se ugovori o zakupu poslovnog prostora zakljuĉeni prije stupanja
na snagu ove odluke primjenjivati do isteka roka na koji su zakljuĉeni, osim u odnosu na
cijenu zakupa koja će se uskladiti sa odredbama iz ĉlana 13. Odluke.
     Nejasno je kako su upravni organi zakljuĉili da istekom ugovora o zakupu poslovnog
prostora moţe prestati vaţnost rješenja Sekretarijata za privredu Opštine Podgorica, broj 07-
040/03-206/3 od 04.12.2003. godine, kojim je utvrdjeno da su u poslovnim prostorijama
tuţioca ispunjeni minimalno-tehniĉki uslovi u pogledu uredjaja i opreme za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti, kada je navedeno rješenje doneseno u skladu sa pravilnikom o
klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i na osnovu mišljenja
Ministarstva zdravlja, Instituta za tehniĉka istraţivanja i drugih dokumenata koja su bila
potrebna za donošenje rješenja. U navedenom rješenju nije nigdje navedeno da će
ispunjenost minimalno-tehniĉkih uslova prestati sa istekom ugovora o zakupu poslovnih
prostorija.
     Obzirom na navedene nejasnoće sud nije mogao ispitati zakonitost osporenog
rješenja pa je isto poništio.
     U ponovnom postupku sud će otkloniti navedene nepravilnosti i donijeti novo zakonito
rješenje u ovoj stvari. (ĉlan 57. Zakona o upravnom sporu).
     Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33.
stav 6. ZUS-a, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 27.11.2008. godine


Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović, s.r.                      Biserka Bukvić, s.r.

                  *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 416/2007                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca D. T., iz Podgorice, protiv Odluke Regulatorne agencije za energetiku - Podgorica, broj
07/92-3 od 19.02.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.10.2008.godine, donio
je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se Odluka Regulatorne agencije za energetiku - Podgorica, broj 07/92-3 od
19.02.2007.godine.

                    Obrazloţenje
                       125

     Osporenom Odlukom Regulatorne agencije za energetiku oglašeno je ništavim
rješenje Elektroprivrede Crne Gore AD - Nikšić - FC Snabdijevanje, broj 50-00-12495 od
18.12.2006.godine, kojim je odbijen zahtjev tuţioca da mu se otpiše dug za utrošenu
elektriĉnu energiju.
     Tuţilac osporava zakonitost Odluke tuţenog organa, istiĉući da je mnogim
potrošaĉima otpisan dug, a da je shodno Zakonu o obligacionim odnosima, njegov dug
zastario. Predlaţe da Sud tuţbu usvoji i poništi osporenu odluku.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da Sud tuţbu odbije, kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Naime, u obrazloţenju osporene Odluke, tuţeni organ navodi da zahtjev tuţioca za
oprost duga Elektroprivreda moţe odbiti ili uvaţiti, dok u dispozitivu osporene Odluke se
oglašava ništavim rješenje kojim je odbijen zahtjev tuţioca, da mu se otpiše dug za utrošenu
elektriĉnu energiju.
     Iz prednjeg proizilazi da je osporenom odlukom tuţeni poĉinio bitnu povredu
postupka iz ĉlana 226.st.2.taĉ.7.Zakona o opštem upravnom postupku, budući da je dispozitiv
rješenja u suprotnosti sa obrazloţenjem. Razlozi dati u obrazloţenju su nejasni medjusobno
protivrjeĉni, tako da onemogućavaju stranku da sazna zbog ĉega je njen zahtjev neosnovan.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti navedenu povredu pravila postupka i
donijeti zakonito rješenje (ĉl.57.ZUS-a).
     Sa iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37.st.1., a u vezi sa ĉlanom
33.st.6.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u izreci rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 29.10.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.

                 *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 739/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Elektroprivreda Crne
Gore AD Nikšić - Snabdijevanje - Podgorica, protiv rješenja tuţene Regulatorne agencije za
energetiku - Podgorica, broj 07/212-3 od 16.03.2007.godine, nakon usmene javne rasprave
odrţane dana 29.10.2008.godine u prisustvu punomoćnika tuţioca Kristine Jovović, punomoćnika
tuţenog Nataše Vojvodić - Perić i zakonskog zastupnika zainteresovanog lica Ad "Higijena" -
Podgorica, u steĉaju, koga zastupa izvršni direktor Predrag Bracović, donio je dana
05.11.2008.godine,


                       R J E Š E NJ E

                      Tuţba se odbacuje.

                      O b r a z l o ţ e nj e


        Tuţilac je tuţbom traţio poništaj odluke tuţene broj 07/212-3 od
  16.03.2007.godine, kojom je usvojena ţalba AD "Higijena" Podgorica i poništen zakljuĉak
                        126

  tuţenog broj 50-00-12504 od 18.12.2006.godine, kojim je odbaĉen prigovor Ad "Higijena"
  Podgorica, kao neblagovremen i naloţeno tuţenom da izvrši korekciju spornih raĉuna za
  utrošenu elektriĉnu energiju izdatih AD "Higijena" Podgorica, na naĉin predloţen u zapisniku o
  kontroli mjernog mjesta broj 2751 od 21.06.2006.godine.
        Na raspravi punomoćnik tuţenog istakao je da je podnijeta tuţba
  neblagovremena, sa razloga što je tuţilac osporenu odluku primio 19.03.2007.godine, a tuţba
  je podnijeta 25.05.2007.godine, o ĉemu je kao dokaz priloţio propratni akt uz koji je
  dostavljena osporena odluka tuţiocu i povratnicu sa peĉatom Pošte 81402 Nikšić.
        Ĉlanom 16. stav 1. Zakona o upravnom sporu propisano je da se tuţba podnosi u
  roku od 30 dana od dana dostavljanja akta stranci.
        Kako se iz priloţenih dokaza nesumnjivo utvrdjuje da je tuţilac osporenu odluku
  primio 19.03.2007.godine, a tuţbu Sudu podnio 25.05.2007.godine, oĉigledno je da je tuţba
  neblagovremena.
        Polazeći od naprijed navedenog, Sud je našao da podnijetu tuţbu treba odbaciti,
  na osnovu ĉlana 22.st.1.taĉ.1.Zakona o upravnom sporu.
        Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.11.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                       Vladimir Radulović,s.r.

                 *  *   *

    UPRAVNI SUD CRNE GORE
       U br. 1567/07                      U IME NARODA     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenice suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca H. I.,
iz Bijelog Polja, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj – Podgorica, br.
1701-80/07 od 26.09.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.12.2008. godine,
donio je                      PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za uredjenje prostora, stambeno-komunalne poslove, gradjevinarstvo i zaštitu ţivotne sredine
Opštine Bijelo Polje Up. br.032-362-06/6-28/2 od 04.06.2007. godine, kojim mu nije izdata
upotrebna dozvola za izgradjeni stambeni objekat po rješenju istog organa Up. 032-361-06/6-
79/2-06 od 17.04.2007. godine i tehiniĉke dokumentacije koju je uradio d.o.o. „0rto Projekt“
iz Bijelog Polja, gabarita u osnovi 11,20x7,00 m, P=78,00 m2, spratnosti Po+Pr+1 na
                        127

urbanistiĉkoj parceli br. 010622/1     koja je formirana od katastarske parcele br. 419 KO
Bijelo Polje, ul. S. Penezića u Bijelom Polju.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da mu je od od strane opštinskih organa stalno
vršena opstrukcija gradnje kuće ali da je on ipak istu gradio. Ukazuje da je traţio izdavanje
gradjevinske dozvole za taj ovjekat pa da je njegov zahtjev odbijen, a da mu je traţena
dozvola izdata tek 17.04.2007. godine nakon što je prvostepeno rješenje bilo poništeno po
njegovoj ţalbi. U vrijeme izdavanja te dozvole on je već bio završio izgradnju objekta, a
izdatom dozvolom praktiĉno je izvršeno verifikovanje uĉinjenih odstupanja. Smatra da je
ĉudno da je rješenjem od 04.06.2007. godine odbijen njegov zahtjev za izdavanje upotrebne
dozvole za predmetni objekat, kada je isti organ nedavno prije toga izdao gradjevinsku
dozvolu. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na tuţbu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da tuţba nije osnovana.
     Prema ĉl. 51 st. 1 Zakona o izgradnji objekata („Sluţbeni list RCG“, br. 55/2000),
upotrebna dozvola se izdaje kad se utvrdi da je objekat, odnosno dio objekta podoban za
upotrebu. U stavu 2 iste odredbe, propisano je da je objekat podoban za upotrebu ako je
izgradjen u skladu sa tehniĉkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata gradjevinska
dozvola, ako je obezbijedjen dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradjenog
materijala, instalacije i opreme, izdatih od ovlašćene organizacije i ako su ispunjeni drugi
propisani uslovi.
     Tuţeni organ je utvrdio da objekat tuţioca, za koji on traţi izdavanje upotrebne
dozvole, nije uradjen u skladu sa tehniĉkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata
gradjevinska dozvola za isti.
     Naime, u postupku koji je prethodio donošenju prvostepenog rješenja, prvostepeni
organ je imenovao komisiju za tehniĉki pregled toga objekta. Komisija je, prema njenom
zapisniku od 30.05.2007. godine, konstatovala odstupanja u vertikalnim i horizontalnim
gabaritima koja se sastoje u tome da je izgradjena jedna etaţa više u odnosu na izdatu
dozvolu, a suteren-podrum ima površinu od 82,48 m2, što u odnosu na projektnu
dokumentaciju, po kojoj ta površina treba da iznosi 67,02 m2, ĉini više 15,46 m2, a što vaţi i
za etaţe. Takodje je komisija konstatovala da je tim objektom narušena i gradjevinska linija
koja je odobrena izdatim rješenjem o lokaciji i ostalom projektnom dokumentacijom, na
osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola, tako da je umjesto rastojanja od ivice kolovoza
do gradjevinske linije 7,50 m, to rastojanje objekta do ivice kolovoza iznosi 5,90 do 6,20 m.
Prema daljoj konstataciji komisije, rastojanje objekta do ivice susjedne parcele po projektu
treba da iznosi 3,95 m, a objekat je postavljen na rastojanju od te parcele za 1,40 do 1,60 m.
Pošto, prema prednjem, objekat nije izgradjen prema projektu i odobrenju, komisija je
predloţila da se ne izda upotrebna dozvola za predmetni objekat tuţioca.
     Kod takvog ĉinjeniĉnog stanja, a imajući u vidu navedene zakonske odredbe, pravilno
je postupio tuţeni kada je pobijanim rješenjem odbio ţalbu tuţioca, dajući u rješenju
potpune i osnovane razloge razloge koje ovaj sud prihvata. Stoga je tuţba neosnovana, pa ju
je valjalo odbiti.
     Sud je cijenio navode tuţbe i našao da oni kod navedenih zakonskih odredbi i
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, nijesu mogli uticati na drukĉiju odluku suda.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao u
dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 03.12.2008. godine.


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                   *  *  *
                       128


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 614/2007                    U IME NARODA    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca AD "Ljetopis" Podgorica, koga zastupa Ortaĉko advokatsko društvo Iustituia advokat
Vladan S. Bojić iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica, broj 070501-556/06 od 22.01.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj, dana
25.12.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena na rješenje Sekretarijata za
komunalne poslove i saobrćaj opštine Podgorica, broj 04-1-371-2139/06 od
05.12.2006.godine, kojim je tuţiocu naloţeno da u roku od tri dana od dana prijema rješenja
oslobodi od lica i stvari poslovni prostor u vanprivredi površine 248m2, oznaĉen kao PD4,
spratnosti P , koji se nalazi u stanbenoj zgradi br.2 na kat. parceli 4109 iz lista nepokretnosti
4073 KO Podgorica II u ul. Marka Miljanova u Podgorici.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. U bitnom istiĉe da tuţeni
pogrešno zakljuĉuje da je tuţilac traţio izuzeće sluţbenog lica u prvostepenom postupku
ukoliko prvostepeni organ nerješi predmetnu stvar,naprotiv tuţilac je izuzeće traţio, ukoliko
sluţbeno lice ne odluĉi o tri prdhodna pitanja od kojih zavisi da li je prvostepeni organi
nadleţan za rješavanje u ovom postupku. Prvostepeni organ nije odluĉio o zahtjevu za
izuzeće sluţbenog lica koje je vodilo postupak a što je bio u obavezi da to odluĉi na roĉištu
odrţanom 03.11.2006.godine, ĉime je poĉinjena povreda postupka. Dodaje da je tuţeni
pogrešno primjenio odredbe ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini, u korist nadleţnog upravnog
organa, jer se u predmetnom postupku radi o poslovnom prostoru a ne stambenom, što
potvrĊuje i stav suda da promjena prava svojine na poslovnom prostoru nije mogla dati
ovlašćenje upravnim organima da u smislu citiranog ĉlana Zakona, raspravljaju o pitanju
bespravnog useljnja tuţioca. Predlaţe da sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku donošenja osporenog rješenja nijesu poĉinjene povrede postupka, a
ĉinjeniĉno stanje je u istom potpuno i pravilno utvrĊeno i na takvo utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje
pravilno je primjenjeno materijalno parvo, pa tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca nije povrjedio
zakon na njegovu štetu.
     Odredbom ĉlana 60 Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list RCG", br.71/04) propisano je da
ako se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova
ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne
upravne da zahtijeva njegovo iseljenje.
     Iz spisa predmeta se utvrĊuje da tuţilac, predmetnu nepokretnost koristi bez pravnog
osnova i da je ista na osnovu pravosnaţne presude Osnovnog suda u Podgorici P.br.1567/03
od 25.05.2004.godine, kod nadleţnog organa upisana sa pravom svojine na Opštinu
                       129

Podgorica, koja je prvostepenom organu podnijela predlog za iseljenje tuţioca iz predmetnih
prostorija. Iz lista nepokretnosti 4703 br.101-956-11-22930/2006 od 06.10.2006.godine, KO
Podgorica II se utvrĊuje da se predmetni poslovni prostor u vanprivredi, površine 248m2
nalazi u stambenoj zgradi oznaĉenoj pod brojem 2 u kojoj se nalze i stambeni prostor fiziĉkih
lica.
     Kod takvog ĉinjeniĉnog utvrĊenja, pravilno su upravni organi primjenili naprijed
citiranu odredbu Zakona, a tuţeni je dao jasne i potpune razloge kojim je odbio ţalbu tuţioca
a koje navode prihvata i ovaj sud.
     Sud je cijenio navode tuţbe koji se odnose da je u postupku bio nadleţan za izvršenje
presude sud koju je istu donijo, a ne prvostepeni organ, ali iste nije prihvatio sa razloga što
je citiranom odredbom Zakona o etaţnoj svojini nadleţan organ lokalne uprave, kao i to što
dispozitivom presude Osnovnog suda u Podgorici P.br.1561/03 do 25.05.2004.godine, nije
obuhvaćen postupak iseljenja. Neosnovani su navodi tuţbe koji se odnose i na to da upravni
organi nijesu odluĉili o izuzeću koje je tuţilac traţio na roĉištu      odrţanom dana
03.11.2006.godine. Ovo sa razloga što tuţilac u zahtjevu za izuzeće nije naveo okolnosti
zbog kojih postoje razlozi propisani ĉlanom 30 Zakonom o opštem upravnom postupku, a
koje razloge je i tuţeni cijenio prilikom donošenja osporenog rješenja. Sud je cijenio i navode
tuţbe koji se odnose na to da je predmetna nepokretnost nezakonito upisana kod nadleţnog
organa, i da postupak kod upravnih organa treba prekinuti, ali iste nije prihvatio sa razloga
što se u smislu ĉl.68 Zakona o drţavnom premjeru, katastru i upisima prava na
nepokretnostima,    podaci o nepokretnostima i pravima na njima, upisanim u skladu
odredbama ovog zakona, smatraju taĉnim i niko ne moţe trpjeti štetne posledice u prometu
nepokretnosti i drugim odnosima u kojima se ovi podaci koriste. Sud je cijenio i ostale
tuţbene navode ali je kod izloţenog našao da su bez uticaja na drugaĉiju odluku Suda kod
ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.12.2008. godine


Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Dedić Danijela,s.r.                       Gordana Pot,s.r.

                  *  *  *
                       130


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 323/2008


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od     sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca "Ejendomsselskabet Zinnsgade 4" Vanlose, Danska, koje posluje preko svog
predstavništva u Kotoru "Matković Montenegro Property" iz Kotora, koje zastupa Ivana
Matković, iz Kotora, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica,
br.1701-358/07 od 01.11.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.12.2008.
godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, br.1701-358/07
od 01.11.2007.godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem stavom I dispozitiva, poništen je zakljuĉak Sekretarijata za
urbanizam, gradjevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštine Kotora, broj 0303-
2247/07 od 29.06.2007.godine, kojim je odbaĉen, kao podnijet od neovlašećnog lica, zahtjev
kompanije "Ljuta Holding" I.T.D. iz Ljute - Kotor, za prizvanvanje svojstva stranke u postupku
koji se vodi kod pomenutog sekretarijata za izdavanje odobrenja o lokaciji za izgradnju
stambenog objekta društvu "Ejendomsselskabet Zinnsgade 4" iz Danske - predstavništvo
Kotor na kat. br. 13 KO Dobrota, dok je stavom II istog rješenja odbijena ţalba izjavljena na
rješenje Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštine
Kotor broj 0303-2247/07 od 28.03.2007.godine, kojim je Kompaniji "Ljuta Holding" priznato
svojstvo stranke u postupku izdavanja rješenja o lokaciji za izgradnju stambenog objekta
društva "Ejendomsselskabet Zinnsgade 4" iz Danske predstavništvo Kotor na kat. br. 13 KO
Dobrota.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi da prvostepeni organ nije sproveo ispitni postupak zbog ĉega se nije izjasnio o svim
okolnostima i ĉinjenicama bitnim za rješavanje ove upravne stvari, pošto se radi o strankama
suprotnih interesa, radi utvrdjivanja svih ĉinjenica i okolnosti od znaĉaja za donošenje
rješenja, ĉime je povrijedjeno naĉelo materijalne istine i naĉelo saslušanja stranaka. Takodje
nijesu utvrdjene odluĉne ĉinjenice (definisan objekat) na urbanistiĉkoj parceli, rastojanje
izmedju objekata Kompanije "Ljuta Holding LTD" i lokacije od preko 50 m2 i neutvrdjuje
neposredan pravni interes Kompanije "Ljuta Holding" da uĉestvuje u postupku. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Odgovor na tuţbu dalo je zainteresovano lice, osporavajući navode tuţbe i predloţilo
da Sud odbaci tuţbu kao neblagovremenu, odnosno da odbije tuţbeni zahtjev kao neosnovan.
     Tuţba je osnovana.
     Ĉlanom 134. st. 1. ZUP-a, je propisano da se poseban ispitni postupak sprovodi kada
je to potrebno radi utvrdjivanja odluĉnih ĉinjenica i okolnosti koje su od znaĉaja za
razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja
prava i pravne interese, dok je ĉlanom 135. st. 3. istog Zakona, propisano da organ ne smije
donijeti rješenje prije nego što stranci pruţi mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i
okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. Ukoliko postupi suprotno, upravni organ
ĉini bitnu povredu pravila upravnog postupka iz ĉlana 226. st. 2. taĉ. 3. ZUP-a. Na tu povredu
                       131

pravila postupka drugostepeni organ pazi po sluţbenoj duţnosti – ĉlan 236. st. 3. ZUP-a. Uz
to drugostepeni organ je shodno ĉlanu 240. st. 2. ZUP-a duţan ocijeniti i sve ţalbene navode.
         U postupku donošenja prvostepenog rješenja nijesu ispoštovane naprijed
navedene odredbe ZUP-a o pravima stranke i duţnostima sluţbenog lica. Na te povrede
pravila postupka ukazano je u ţalbi. Medjutim, tuţeni osporenim rješenjem iste nije ocijenio
ĉime je poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 236. st. 3. i ĉl. 240. st. 2. ZUP-a, što
osporeno rješenje ĉini nezakonitim.
     Pored toga dispozitiv osporenog rješenja je nepotpun, pa time i nejasan, jer se na
osnovu istog ne moţe zakljuĉiti po ĉijoj ţalbi je poništen zakljuĉak Sekretarijata za urbanizam,
gradjevinarstvo i stambeno-komunalne poslove odnosno ĉija ţalba je odbijena na rješenje
istog sekretarijata, a što je suprotno odredbama ĉlana 202. stav 6. Zakona o opštem
upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
     Sa iznijetih razloga a s pozivom na ĉlan 37. st. 1. u vezi ĉl. 33. st. 6. ZUS-a, riješeno
je kao u dispozitivu ove presude.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 25.12.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.

               *  * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.987/2008


                     U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
  Radulovića, kao predsjednika vijeća i sudija Dragana Đuretića i Ljubinke Popović –
  Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara,
  rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. G., iz Berana, protiv rješenja tuţenog
  Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj: 1701-261/07 od 15.10.2007.godine, u
  nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.01.2009.godine, donio je
                      PRESUDU


                     Tuţba se odbija.


                     Obrazloţenje
    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Gradjevinskog
inspektora Opštine Berane broj 06-410/4 od 12.06.2007.godine, kojim je tuţiocu naredjeno
da poruši bespravno zapoĉeti objekat koji se nalazi u ul.Milana Kuĉa br.3, na podruĉju DUP-a
Berane.
                        132

     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navodi da su radovi koje je izveo u stvari rekonstrukcija, tj. dogradnja već postojećeg
objekta i isti su neznatni i ne utiĉu na bezbijednost susjednih objekata. Takodje navodi da nije
mogao pribaviti gradjevinsku dozvolu jer Opština Berane nije blagovremeno pristupila izradi
izmjena i dopuna vaţećeg DUP-a. Smatra da se izvršena dogradnja objekta moţe lako uklopiti
kroz izmjene i dopune DUP-a. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da ista nije osnovana.
     Naime, na osnovu dokaza u spisima predmeta, i to zapisnika o inspekcijskoj kontroli
od 4.06.2007.godine, utvrdjuje se da je tuţilac, srušio stari pomoćni objekat i na njegovom
mjestu zapoĉeo izgradnju novog objekta, a bez prethodno pribavljene gradjevinske dozvole.
     Prema tome, neosnovani su navodi tuţbe da se u konkretnom sluĉaju radi o
rekonstrukciji, a ne izgradnji objekta.
     Odredbama ĉlana 32.st.1.Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list RCG",br.55/00),
propisano je da se izgradnji objekta moţe pristupiti kada se pribavi gradjevinska dozvola, a
ĉlanom 16.st.1.taĉ.3.Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl.list RCG",br.39/03), da je
inspektor, kada ocijeni da je povrijedjen zakon, obavezan da preduzme upravne mjere i
radnje, tj.naredi rušenje objekta.
     S obzirom na to, pravilno je postupio prvostepeni organ kada je donio odluku o
rušenju bespravno zapoĉetog objekta, a tuţeni kada je odbio ţalbu tuţioca.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), Sud je tuţbu odbio kao neosnovanu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 14.01.2009.godine

ZAPISNIĈAR                        PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Branislav Radulović,s.r.


                 *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.131/2008    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Nevenke Boljević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca B. S. , koga zastupa punomoćnik Bjeković Vlado, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 1701-192/07 od
12.09.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.12.2008.godine, donio je


                      RJEŠENJE

                   Postupak se obustavlja.
                       133

                    Obrazloţenje


    Tuţbom od 08.02.2008.godine, tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv rješenja
tuţenog broj 1701-192/07 od 12.09.2007.godine.
    Podneskom od 25.12.2008.godine,tuţilac je izjavio da odustaje od tuţbe u ovoj
pravnoj stvari.
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 25.12.2008.godine

Zapisniĉar                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nevenka Boljević, s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.

                  *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1940/2008
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Trţišnog inspektora R. O. , iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski
razvoj - Podgorica, Up. 14-121/07 od 21.10.2008. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 19.12.2008. godine donio je


                    R J E Š E NJ E

                  Tuţba se odbacuje.

                  O b r a z l o ţ e nj e

     Rješenjem tuţenog, po ţalbi DOO ''Okov'', iz Podgorice, stavom I dispozitiva,
poništeno je rješenje Republiĉke trţišne inspekcije PJ Podgorica, broj 0502/286 od
07.02.2007. godine, a stavom II dispozitiva konstatovano, da se preko registar kase
evidentira cjelokupni dnevni promet u prodavnici broj 2 u Nikšiću, Preduzeća ''Okov'' DOO i
redovno izdaju kasa bolokovi, te stavom III dispozitiva konstatovano da je trgovaĉka knjiga
za poslovnu 2007. godinu, do 07.02.2007. godine, vodjena taĉno i aţurno.
     Protiv rješenja tuţenog, tuţbu je podnio trţišni inspektor, koji je postupao u
prvostepenom postupku, osporavajući zakonitost istog, zbog nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja, sa predlogom da Sud isto poništi.
     Tuţba je nedozvoljena.
     Prema ĉlanu 3. stav 1. Zakona o uprvnom sporu, pravo pokretanja upravnog spora
ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno
neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
     Tuţilac u tuţbi ne navodi, koje mu je pravo ili na zakonu zasnovani interes
povrijedjen rješenjem tuţenog. Kod te ĉinjenice i citirane zakonske odredbe, Sud nalazi da
trţišni inspektor, koji je postupao u prvostepenom postupku, nije aktivno ligitimisan za
pokretanje upravnog spora protiv rješenja drugostepenog organa, donijetog po ţalbi
stranke, jer je oĉigledno da se istim ne dira u prava tuţioca ili u njegov na zakonu
                     134

zasnovani interes. Naime, tuţeni je postupao u svemu u skladu sa ovlašćenjima datim
Zakonom o opštem upravnom postupku.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.

               UPRAVNI SUD CRNE GORE,
              Podgorica, 19.12.2008. godine

Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                *  * *
       135
       XIII
SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
                      136

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. br. 1404/2006
    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva
zaštite ţivotne sredine i ureĊenja prostora - Podgorica, zbog ćutanja administracije -
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23.01.2008. godine, donio je


                    R J E Š E Nj E

                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 17.11.2006. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog Ministarstva zaštite ţivotne sredine i ureĊenja prostora, zbog ćutanja
administracije - nedonošenja rješenja.
     U toku trajanja postupka po tuţbi, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
broj 03-07-10-83/06-4 od 04.12.2006. godine, kojim je dozvolilo Mreţi za afirmaciju
nevladinog sektora MANS, pristup traţenoj informaciji, pa je Sud nakon toga na osnovu ĉlana
26. stav 2. ZUS-a, pozvao tuţioca da se izjasni da li je zadovoljan naknadno donesenim
rješenjem.
     Tuţilac je podneskom od 13.12.2007. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog broj 03-07-10-83/06-4 od 04.12.2006. godine, pa je Sud shodno ĉlanu 26.
stav 3. ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 23.01.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Maja Ulićević,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

              ***
UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. broj 914/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv tuţenog Skupštine Republike Crne Gore - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23. 01.2008. godine, donio je
                      137

                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se tuţenom, Skupštine Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
04.05.2007. godine.


                   Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 04.05.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije Elektronskog dnevnika za kompletnu sjednicu Skupštine od 22.03.2007. godine,
koji vodi kompanija ''EMI-COM''.Kako nakon isteka odredjenog roka za donošenje rješenja tuţeni
nije postupio, to je dana 28.05.2007. godine, podnijet ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije
donio rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu
za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje
rješenja.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
29.11.2007. godine.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 04.05.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 28.05.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

             UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 23.01.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.                   ***
UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. broj 617/2007    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora -MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
                       138

Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23.01.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţbom od 26.04.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od
05.02.2007. godine - ćutanja administracije.
    U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj 01-876/8 od 1l.12.2007.
godine, obavijestio ovaj sud da je rješenjem Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo,
stambene i komunalne poslove Opštine Ţabljak, donio rješenje broj 362-07-04-644/1 i broj
360/07-04-645/1 od 28.02.2007. godine, kojim se dozvoljava pristup traţenim informacijama.
    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 14.12.2007.
godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom
tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi
akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis je dostavljen tuţiocu 19.12.2007.
godine. Tuţilac je dopisom broj 07/3148-3153 od 25.12.2007. godine, obavijestio sud da je
zadovoljan rješenjem tuţenog, pa je sud na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu,
obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica,23.01.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r


                    * * *


UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U. broj 1383/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv tuţenog Skupštine Republike Crne Gore - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23. 01.2008. godine, donio je                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
                      139

    Nalaţe se tuţenom, Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
17.08.2007. godine.


                    Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 17.08.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju politiĉkih partija,
kao i kopije akta kojim je formirana radna grupa za izradu Nacrta zakona , Nacrta zakona o
konfliktu interesa, kao i kopije akta kojim je formirana radna grupa za izradu Nacrta zakona i
predloga Zakona o ratifikaciji gradjansko-pravne konvencije SE o korupciji.Kako nakon isteka
odredjenog roka za donošenje ješenja tuţeni nije postupio, to je dana 13.09.2007. godine, podnijet
ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa
ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije donio rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
29.11.2007. godine.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 17.08.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 13.09.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 23.01.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.


                   ***


UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
    U.broj 718/2007                    U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda, Rajke Milović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po zahtjevu Z.
K., iz Podgorice, za donošenje rješenja u izvršenju presude U.br.1469/2006 od
30.03.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 30.01.2008.godine, donio je
                      140

                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio zahtjev Sudu dana 23.05.2007.godine, s pozivom na odredbe ĉlana
59. stav 2. Zakona o upravnom sporu, jer Ministarstvo pravde RCG nije u zakonskom roku, po
prijemu presude U.br.1469/2006 od 30.03.2007.godine, donijelo rješenje po zahtjevu tuţioca
za dostavljanje informacija od 20.11.2006. godine, a što mu je bilo naloţeno oznaĉenom
presudom. Tuţilac dalje istiĉe da je dana 20.04.2007.godine, tuţenom podnio zahtjev da u
roku od 7 dana donese rješenje u izvršenju presude Upravnog suda, pa kako tuţeni nije
postupio po presudi U.br.1469/2006 od 30.03.2007.godine, i zahtjevu tuţioca, smatra da su
se stekli uslovi da Sud, shodno ĉlanu 59. stav 2. Zakona o upravnom sporu, donese rješenje
koje u svemu zamjenjuje akt nadleţnog organa.
     Sud je dana 16.06.2007.godine, pozvao tuţenog da obavijesti Sud o razlozima
nepostupanja po presudi Upravnog suda U.br.1469/2006 od 30.03.2007.godine.
     Tuţeni je dopisom broj 01-4294/07 od 25.06.2007.godine, obavijestio Sud da je u
izvršenju naprijed oznaĉene presude Upravnog suda donio rješenje broj 01-5604/06 od
09.05.2007. godine, i uruĉio ga strankama.
     Cijeneći navode tuţbe i dokaze koji se nalaze u spisima predmeta, Sud je našao da
tuţba nije osnovana.
     Uvidom u rješenje Ministarstva pravde, broj 01-5604/06 od 09.05.2007.godine, Sud
je utvrdio   da je to rješenje donijeto u izvršenju presude Upravnog suda RCG,
U.br.1469/2006 od 30.03.2007.godine, i da je istim usvojena ţalba tuţioca i naloţeno
Osnovnom sudu Podgorica, da odmah, a najkasnije u roku 8 dana od prijema rješenja odluĉi
o zahtjevu tuţioca od 20.11.2006.godine, za dostavljanje informacija.
     Kako je tuţeni, shodno naprijed iznijetom, postupio po odluci Suda i donio rješenje
prije podnošenja zahtjeva tuţioca da Sud donese rješenje, shodno ĉlanu 59.stav 2.Zakona o
upravnom sporu, to je zahtjev valjalo odbiti kao neosnovan.
     Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom
sporu, riješeno je kao u dispozitivu ove presude.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 30.01.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Vladimir Radulović,s.r.


                   ***


UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
    U.broj 1457/2007                   U IME NARODA

     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv tuţenog Skupštine Republike Crne Gore-Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.02.2008. godine, donio je
                      141


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po
prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
22.08.2007.godine.

                    Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 22.08.2007.godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje informacija, dostavljanjem kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon poslanika M. I.,
za mjesec decembar 2006.godine.
    Kako nakon isteka odredjenog roka za donošenje rješenja tuţeni nije postupio, to je dana
18.09.2007.godine, podnijet ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20.stav 1.Zakona o slobodnom
pristupu informacijama, pa ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije donio rješenje. Zbog
navedenog smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe
zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
    Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
29.11.2007.godine.
    Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 16.stav 1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
    U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 22.08.2007.godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 18.09.2007.godine.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 01.02.2008.godine

   Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.

                    * **

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
    U.broj 1428/2007                    U IME NARODA

     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv tuţene Skupštine Republike Crne Gore-Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.02.2008. godine, donio je
                      142

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po
prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
22.08.2007.godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 22.08.2007.godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje informacija, dostavljanjem kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon Predsjednika
Skupštine R. K., za mjesec april 2007.godine.
    Kako nakon isteka odredjenog roka za donošenje rješenja tuţeni nije postupio, to je dana
18.09.2007.godine, podnijet ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20.stav 1.Zakona o slobodnom
pristupu informacijama, pa ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije donio rješenje. Zbog
navedenog smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe
zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
    Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
29.11.2007.godine.
    Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 16.stav 1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
    U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 22.08.2007.godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 18.09.2007.godine.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

             UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
               Podgorica, 01.02.2008.godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Biserka Bukvić,s.r.


                   * * *
                       143UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
   U.broj 1185/2007


                     U IME NARODA

     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić,
kao predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Sekulić Nataše, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni
direktor Vanja Ćalović, protiv rješenja tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave
- Podgorica, broj 051/07-7296 od 25.07.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
30.01.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica,
broj 051/07-7296 od 25.07.2007. godine,

                     O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem dozvoljava se tuţiocu pristup svim aktima koji sadrţe podatke o
broju registrovanih motornih vozila u vlasništvu H. R. i H. H., dostavljanjem fotokopije akata
putem pošte u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja i odredjeni troškovi postupka u
iznosu od 2,00 € (dva eura) koje je tuţilac duţan platiti prije isteka roka iz stava 2 rješenja.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Istiĉe da su troškovi postupka
nerealni i utvrdjeni suprotno ĉlanu 19 st. 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim
je propisano da se troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove. Stvarni troškovi
kopiranja u konkretnom sluĉaju ne mogu biti veći od 0.01. € po stranici. Ove navode sud
moţe utvrditi uvidom u traţenu dokumentaciju i troškove nabavke papira, tonera, tonera za
kopir aparat i cijene odrţavanja. Predlaţe da sud poništi osporeno rješenje.
     Tuţeni nije dostavio spise predmeta i odgovor na tuţbu, niti nakon traţene urgencije
Suda od 29.11.2007. godine.
     Tuţba je osnovana.
     Odredbom ĉl. 33 st. 5 Zakona o upravnom sporu propisano je da Sud donosi odluku
na osnovu utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u spisima predmeta, pa je stoga u smislu ĉl. 27 st.3
ZUS-a, predvidjena obaveza tuţenog da sudu dostavi sve spise koji se odnose na predmet.
     Kako tuţeni nije dostavio spise predmeta ni na ponovljeno traţenje, to je takvim
postupkom onemogućio sud da ispita ĉinjeniĉno stanje u vezi visine troškova postupka, sa
kojih razloga tuţilac osporava rješenje tuţenog.
     Kako se osporeno rješenje ne moţe ispitati, Sud je u smislu ĉl. 27 st.3 ZUS-a riješio
stvar bez spisa.
     Iz naprijed navedenog a na osnovu ĉl. 37 st.1 u vezi sa ĉl. 33 st.6 ZUS-a odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.


              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE,
               Podgorica, 30.01.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sekulić Nataša, s.r.                         Biserka Bukvić, s.r.
                  * * *
                      144

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1406/2007


                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Podgorica, protiv tuţene Skupštine
  Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  12.02.2008.godine, donio je
                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, da donese rješenje po
  zahtjevu Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, od 20.08.2007.godine, u roku
  od 15 dana od dana prijema ove presude.
                    Obrazloţenje


     Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora MANS, podnio je tuţbu ovom sudu protiv
Skupštine Republike Crne Gore, zbog nedonošenja rješenja po njihovom zahtjevu od
20.08.2007.godine, za pristup informaciji - izvještaj delegacije Skupštine RCG koja je boravila
u SAD-u od 11. do 22.02.2007.godine.
     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉl.18.st.2.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije, pa je od tuţenog zatraţeno da dostavi spise predmeta i odgovor na
tuţbu (22.10.2007.i 18.01.2008.godine), uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni
nije postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to ispunjeni su uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
riješi spor i bez spisa.
     Tuţilac u tuţbi navodi da je dana 20.08.2007.godine, uputio zahtjev tuţenom za
dostavljanje odredjenih informacija, ali isti nije u zakonskom roku donio rješenje po ovom
zahtjevu, pa je tuţilac uputio urgenciju dana 13.09.2007.godine, ali tuţeni ni nakon toga nije
udovoljio njihovom zahtjevu, ĉime je prekršio odredbe ĉl.16.Zakona o slobodnom pristupu
informacijama ("Sl.list RCG",br.68/05). Predlaţe da Sud tuţbu usvoji i naloţi tuţenom da
donese rješenje po njihovom zahtjevu.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnovao se tuţbom ukazuje da tuţeni nije odluĉio o zahtjevu tuţioca u
zakonom propisanom roku, a ni nakon ponovljenog traţenja, što je suprotno
ĉl.16.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa su s toga ispunjeni uslovi da Sud
tuţbu usvoji i naloţi tuţenom da donese rješenje po zahtjevu tuţioca u roku od 15 dana, od
dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 12.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                Gordana Pot,s.r.


                    * * *
                      145
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1429/2007


                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Podgorica, protiv tuţene Skupštine
  Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  14.02.2008.godine, donio je


                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, da donese rješenje po
  zahtjevu Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, od 22.08.2007.godine, u roku
  od 15 dana od dana prijema ove presude.


                    Obrazloţenje


     Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora MANS, podnio je tuţbu ovom sudu protiv
Skupštine Republike Crne Gore, zbog nedonošenja rješenja po njihovom zahtjevu od
22.08.2007.godine, za pristup informaciji - telefonski raĉun za mobilni telefon poslanika R. N.
za mjesec oktobar 2006.godine.
     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉl.18.st.2.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije, pa je od tuţenog zatraţeno da dostavi spise predmeta i odgovor na
tuţbu (26.10.2007.i 18.01.2008.godine), uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni
nije postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to ispunjeni su uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
riješi spor i bez spisa.
     Tuţilac u tuţbi navodi da je dana 22.08.2007.godine, uputio zahtjev tuţenom za
dostavljanje odredjenih informacija, ali isti nije u zakonskom roku donio rješenje po ovom
zahtjevu, pa je tuţilac uputio urgenciju dana 18.09.2007.godine, ali tuţeni ni nakon toga nije
udovoljio njihovom zahtjevu, ĉime je prekršio odredbe ĉl.16.Zakona o slobodnom pristupu
informacijama ("Sl.list RCG",br.68/05). Predlaţe da Sud tuţbu usvoji i naloţi tuţenom da
donese rješenje po njihovom zahtjevu.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnovao se tuţbom ukazuje da tuţeni nije odluĉio o zahtjevu tuţioca u
zakonom propisanom roku, a ni nakon ponovljenog traţenja, što je suprotno
ĉl.16.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa su s toga ispunjeni uslovi da Sud
tuţbu usvoji i naloţi tuţenom da donese rješenje po zahtjevu tuţioca u roku od 15 dana, od
dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                      146

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 14.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Gordana Pot,s.r.


                   * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1194/2007                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Podgorica, protiv tuţenog Glavnog
  administratora Grada Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
  dana 05.02.2008.godine, donio je
                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorica, da donese odluku po
  ţalbi tuţioca od 3.07.2007.godine, u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.


                   Obrazloţenje


     Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora MANS, podnio je tuţbu ovom sudu protiv
Glavnog administratora Grada Podgorice, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi
izjavljenoj zbog nedonošenja rješenja od strane Sekretarijata za lokalnu samoupravu, po
njegovom zahtjevu za pristup informacijama.
     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉl.18.st.3.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije.
     S toga je Sud zatraţio od tuţenog, aktom od 8.09.2007.godine i 16.01.2008.godine,
da dostavi spise predmeta i odgovor na tuţbu, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali
tuţeni nije postupio po ovom zahatjevu.
     S obzirom na to stekli su se uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
riješi ovu stvar i bez spisa.
     Tuţilac je u tuţbi naveo da je 11.06.2007.godine, podnio zahtjev, Sekretarijatu za
lokalnu samoupravu grada Podgorice, za pristup odredjenm informacijama. Kako pomenuti
organ u zakonskom roku nije odluĉio po ovom zahtjevu, to je tuţilac dana 3.07.2007.godine,
podnio ţalbu zbog ćutanja administracije Glavnom administratoru, te ponovljenu ţalbu, dana
24.07.2007.godine, ali tuţeni ni nakon toga nije donio rješenje po ţalbi. Predlaţe da Sud
naloţi tuţenom da donese rješenje po ţalbi i omogući slobodan pristup informacijama.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da tuţbu treba usvojiti.
                      147

     Naime, odredbama ĉl.18.st.3. Zakona o upravnom sporu, propisano je da, ako
prvostepeni organ nije u zakonom propisanom roku donio rješenje po zahtjevu, stranka ima
pravo da podnese zahtjev, odnosno ţalbu, drugostepenom organu, a ako ni drugostepeni
organ ne donese rješenje u zakonskom roku, a ni po ponovljenom traţenju, stranka moţe
pokrenuti upravni spor.
     Kako tuţeni organ nije postupio na ovaj naĉin, to je Sud tuţbu prihvatio i tuţenom
naloţio da odluĉi o ţalbi tuţioca, u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl.37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 05.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Gordana Pot,s.r.

                   * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1499/2006                   U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Vesne Aćimić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Z. K., iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Skupština Republike Crne Gore, br. SU-KGS
br.198/06 od 28.11.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.02.2008. godine,
donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Skupštine Republike Crne Gore, SU - KGS br.198/06 od
28.11.2006. godine.

                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informacijama iz zahtjeva
upućenog tuţenoj dana 24.11.2006. godine, a koji se odnosi na vršenje uvida u: dokument -
zakletve predsjednika i svih predsjednika Skupštine RCG kji su poloţili zakletvu nakon
konstituisanja Skupštine u novom sazivu (na konstitutivnoj sjednici) dokumente - zakletve
svih ĉlanova Vlade RCG koji su poloţili zakletvu koa ĉlanovi novoformirane Vlade RCG ĉiji je
premijer Ţ. Š.. Istim rješenjem odredjeno je da će se pristup informacijama ostvariti
neposredno uvidom u prostorije pisarnice Skupštine Republike Crne Gore, dana 30.11.2006.
godine, u vremenu od 10 do 11 sati.
    Tuţilac u tuţbi osporeva zakonitost rješenja tuţenog istiĉući da nije odluĉeno o
njegovom zahtjevu koji se odnosi na neposredno fotokopiranje traţene informacije, već mu je
dozvoljen samo uvid u traţenu informaciju. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
                       148

    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.

    Ĉlanom 12. stav 1. taĉka 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",broj 68/05), propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na
koji se ţeli ostvariti pristup informaciji. Naĉin na koji se moţe ostvariti pristup informaciji
propisano da se rješenjem, kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje,
izmedju ostalog, i na naĉin pristupa informaciji.
    Polazeći od navedenih zakonskih odredaba, po nalaţenju Suda, podnosilac zahtjeva
se opredjeljuje za naĉin na koji ţeli ostvariti pristup informaciji, a organ vlasti je duţan da mu
na treţeni naĉin omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi
drugaĉiji naĉin pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
    U konkretnom sluĉaju, tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji neposrednim
uvidom i neposrednim fotokopiranjem, a tuţeni je osporenim rješenjem odredio pristup
informaciji neposredno uvidom. Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije
obrazloţio zašto nije dozvoljen pristup informacijama i neposrednim fotokopiranjem. Time je
poĉinjena povreda postupka iz ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, zbog
ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti zakonitost osprenog rješenja, pa je isto valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi , otkloniti
propuste na koje je ukazano istom i donijeti novo zakonito rješenje u smislu ĉlana 57.
Zakona o upravnom sporu.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.02.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Vesna Aćimić, s.r.                         Gordana Pot, s.r.

                    * * *
                       149


UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1193/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.02.2008. godine,
donio je                    PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
03.07.2007. godine.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 03.07.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije analize efekata realizacije Akcionog plana za realizaciju strategije
energetske efikasnosti u 2006. godini. Kako tuţeni u zakonom odredjenom roku nije donio
odluku po zahtjevu tuţioca, to je podnijet ponovljeni zahtjev, dana 24.07.2007. godine, po
kojem ni nakon proteka roka od sedam dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra
da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu i
obezbijedi tuţiocu traţeni pristup informaciji.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je istakao, da se za traţene podatke, za sprovodjenje
navedene aktivnosti, još uvijek nijesu stekli neophodni uslovi, tako da ne postoji mogućnost
kvalitetnog kvalifikovanja postignutih rezultata u oblasti energetske efikasnosti, a ĉija
realizacija zavisi od sprovodjenja opštedruštvenih reformi u svim oblastima. Predloţio je da
Sud odbije tuţbu.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na tuţbu i spise predmeta, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br. 68/05 ) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup
informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetom zahtjevu tuţioca od 03.07.2007. godine, donio rješenje u zakonom
odredjenom roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 24.07.2007. godine, što tuţeni u
odgovoru na tuţbu i ne spori.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'',pa je naloţio tuţenom
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje.
                       150

    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 13.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 962/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a, iz Podgorice, protiv tuţenog Republiĉkog zavoda za
katastar i imovinsko-pravne poslove- Odjeljenje Kotor, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.02.2008. godine, donio je


                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv tuţenog Republiĉkog zavoda
za katastar i imovinsko-pravne poslove- Odjeljenje Kotor, zbog neodluĉivanja po njegovom
zahtjevu od 05.06.2006. godine, kojim je traţio od dostavljanje informacija i to kopiju akata:
koji sadrţe podatke o tome ko je kontakt osoba za rad sa gradjanima u Sekretarijatu; akta
koji sadrţi podatke o radnom vremenu Sekretarijata i terminima koji su rezervisani za prijem
stranaka; akata koji sadrţe spisak obaveza i prava gradjana u Sekretarijatu; akata kojima se
definiše procedura ostvarivanja prava gradjana; akata kojima se definiše postupak prilikom
izdavanja potrebne dokumentacije za svako pravo koje se moţe ostvariti u Sekretarijatu i
akata koji sadrţe podatke o visini iznosa taksi, koje se naplaćuju prilikom procesuiranja
zahtjeva gradjana
     Podnijeta tuţba bila je neuredna, jer je tuţilac pogrešno oznaĉio tuţenog, kao organ
pod nazivom Republiĉki zavod za katastar i imovinsko-pravne poslove - Odjeljenje Kotor,
zbog ĉega je sud u smislu ĉlana 18. i 21.stav 1. Zakona o upravnom sporu, od tuţioca
traţio aktom broj 962/2006 od 20.11.2007. godine, da u naznaĉenom roku uredi tuţbu na
naĉin bliţe oznaĉen naznaĉenim aktom suda, te ga upozorio na posljedice propuštanja.
     Kako tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju suda, i dostavio traţene
dokaze a nedostaci tuţbe su takvi da spreĉavaju rad po tuţbi, Sud je na osnovu ĉlana 21.
stav 2. Zakona o upravnom sporu, odbacio tuţbu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,13.02.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *
                       151UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 727/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a, iz Podgorice, protiv tuţenog Glavnog administratora
Grada Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.02.2008.
godine, donio je


                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv tuţenog Glavnog
administratora Grada Podgorica, zbog neodluĉivanja po njegovom zahtjevu kojim je traţio od
Sluţbe za zajedniĉke poslove grada Podgorice, da mu u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama dostave kopiju zakljuĉka Predsjednika Opštine Podgorica, broj 01-
031/00-4230 od 07.04.1999. godine, broj 01033/00-15034 od 24.10.2000. godine, broj 01-
033/01-628 od 15.03.2001. godine, broj 01-031/04-5091 od 23.07.2004. godine i broj 01-
031/05-6571 od 12.09.2005. godine.
     Podnijeta tuţba bila je neuredna, jer tuţilac uz tuţbu nije dostavio dokaz da je podnio
ţalbu, zbog ćutanja prvostepenog organa, drugostepenom, odnosno organu koji vrši nadzor
nad radom Sluţbe za zajedniĉke poslove Grada Podgorice, zbog ĉega je Sud u smislu ĉlana
18. i 21.st.1. Zakona o upravnom sporu, od tuţioca traţio aktom broj 727/06 od 16.12.2007.
godine, da u naznaĉenom roku uredi tuţbu i dostavi traţene dokaze, te ga upozorio na
posljedice propuštanja.
     Kako tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju suda, i dostavio traţene
dokaze a nedostaci tuţbe su takvi da spreĉavaju rad po tuţbi, Sud je na osnovu ĉlana 21.
stav 2. Zakona o upravnom sporu, odbacio tuţbu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,13.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1339/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, u upravnom sporu po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Regulatorne
                       152

agencije za energetiku - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana    31.01.2008. godine, donio je


                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, podnijela je tuţbu ovom sudu, protiv
Regulatorne agencije za energetiku, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi od
23.04.2007. godine, izjavljene protiv Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, a radi ne
postupanja po zahtjevu tuţioca od 01.04.2007. godine, za dostavljanje odredjenih
informacija. Navodi da je nakon proteka roka za odluĉivanje po ţalbi, uputio tuţenom
ponovljenu ţalbu u skladu sa ĉlanom 18. Zakona o upravnom sporu, ali ni nakon toga tuţeni
nije donio rješenje. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje i obezbijedi pristup
informacijama.
    Postupajući po ţalbi Sud je od tuţenog zatraţio spise i odgovor na tuţbu, na šta je
tuţeni, aktom broj 07/1432-2 od 19.10.2007. godine, obavijestio ovaj sud da mu ţalba
tuţioca uopšte nije dostavljana ni od strane tuţioca niti od strane Elektroprivrede Crne Gore,
pa s toga nema pravnog osnova za podnošenje tuţbe zbog nedonošenja rješenja u
zakonskom roku. Predlaţe da se tuţba odbije.
    Odredbama ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03),
propisano je da, ako prvostepeni organ nije donio rješenje po zahtjevu stranke u zakonom
propisanom roku, stranka ima pravo da podnese zahtjev drugostepenom organu, a ako ni taj
organ ne donese rješenje u zakonskom roku, stranka moţe pokrenuti upravni spor.
    Kako tuţilac uz tuţbu nije dostavio dokaz o tome da je tuţenom, kao drugstepenom
organu, podnio zahtjev, a ovaj dokaz nije dostavio ni na traţenje Suda, te imajući u vidu
navode odgovora na tuţbu, Sud je našao da nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona
o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
    Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu
odbacio.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,31.01.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.


                    * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1186/2007                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija     Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS-a, iz Podgorice, protiv tuţenog
                       153

Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 05.02.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj da odluĉi o zahtjevu tuţioca od
04.07.2007. godine, u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.


                   Obrazloţenje

    Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, podnio je tuţbu ovom Sudu protiv
Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu za
pristup informacijama od 06.07.2007. godine. U tuţbi navodi da je, po isteku zakonom
propisanog roka za donošenje rješenja, uputio tuţenom ponovni zahtjev dana 24.07.2007.
godine, ali da isti ni nakon toga nije odluĉio o njegovom zahtjevu. Predlaţe da Sud naloţi
tuţenom da donese rješenje u ovoj stvari i obezbijedi pristup traţenim informacijama.
    Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz ĉlana
18. stav 3. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije, pa je od tuţenog zatraţio spise predmeta i odgovor na tuţbu
(08.09.2007. i 16.01.2008. godine), uz upozorenje na posledica propuštanja, ali isti nije
postupio po tom zahtjevu. S obzirom na to, ispunjeni su uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, da Sud riješi spor i bez spisa.
    Razmotrivši tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, osnovano se tuţbom istiĉe da je tuţilac, zahtjev od 04.07.2007. godine, traţio
od tuţenog da mu dozvoli pristup informaciji - gradjevinske dozvole izdate V. L. za stambeni
objekat na urbanistiĉkoj parceli 2 KO Tološi, u zahvatu DUP-a ''Blok 6 Kruševac'', te da tuţeni
nije, u zakonskom roku, odluĉio o ovom zahtjevu. Tuţilac je istom uputio urgenciju dana
26.07.2007. godine, ali tuţeni ni nakon toga nije donio rješenje po zahtjevu tuţioca.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu usvojio i naloţio tuţenom da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca od 04.07.2007. godine, u roku od 15 dana, od dana prijema ove presude.
    Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.02.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.


                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 785/2007


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. Ć.,
iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Savjeta za privatizaciju - Podgorica, broj Up 108/4, od
28.06.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.02.2008.godine, donio je
                       154


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
  Poništava se rješenje Savjeta za privatizaciju, broj Up 108/4, od 28.06.2007.godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informacijama - svim izvještajima o
realizovanim privatizacijama za posljednje 4 godine koje je Savjet za privatizaciju dostavio
Vladi Republike Crne Gore i odredjeno da će se pristup informacijama ostvariti neposrednim
uvidom u prostorijama Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja,
kancelarija broj 209, zgrada Vlade RCG, radnim danima od 15 do 17 ĉasova, uz prethodnu
najavu.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama, jer je zahtjevom traţio dostavljanje kopija ili omogućavanje
skeniranja njegovom opremom akata navedenih u dispozitivu osporenog rješenja, a
osporenim rješenjem dozvoljen pristup informacijama vršenjem neposrednog uvida u iste.
Dalje navodi, da prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama pravo na slobodan
pristup ukljuĉuje i pravo podnosioca zahtjeva na korišćenje i širenje informacije, kojoj je
pristup odobren, što je u sluĉaju odobravanja neposrednog uvida, a bez mogućnosti
fotokopiranja, skeniranja, fotografisanja i snimanja, nemoguće. Smatra da je osporenim
rješenjem povrijedjen zakon na njegovu štetu i predlaţe da se isto poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je istakao da, s obzirom na to da se radi o ogromnom
materijalu, a nijesu postojali tehniĉki uslovi za umnoţavanje i fotokopiranje istog, to se iz
razloga praktiĉnosti i ekonomiĉnosti tuţeni opredijelio da pristup informaciji po podnijetom
zahtjevu dozvoli neposrednim uvidom u istu. Predloţio je da Sud odbije tuţbu kao
neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 12.stav 1.taĉka 2.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",broj 68/05), propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na
koji se ţeli ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji
propisani su ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18.stav2. navedenog zakona
propisano da se rješenjem, kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje,
izmedju ostalog, i naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredaba, po nalaţenju Suda, podnosilac zahtjeva
se opredjeljuje za naĉin na koji ţeli ostvariti pristup informaciji, a organ vlasti je duţan da mu
na traţeni naĉin i omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi
drugaĉiji naĉin pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavljanjem
kopija ili omogućavanje skeniranja njegovom opremom, a tuţeni je osporenim rješenjem
odredio pristup informaciji neposrednim uvidom, obrazlaţući to razlozima praktiĉnosti i
ekonomiĉnosti, jer se radi o ogromnom materijalu za ĉije kopiranje nema ni tehniĉkih uslova
ni vremena.
Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto tuţiocu nije
dozvoljeno skeniranje traţene dokumentacije. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉlana
203.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku, zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti
zakonitost osporenog rješenja, pa je isto valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi, otkloniti
propuste na koje je ukazano istom i donijeto novo zakonito rješenje u smislu ĉlana 57.
Zakona o upravnom sporu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.
                      155

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.02.2008.godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

               * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1179/07
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, br. 051/07-7290/2 od 25.07.2007 godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.02.2008. godine, donio je                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup traţenim informacijama, putem
dostavljanja fotokopije akata putem pošte, preporuĉenom pošiljkom i odredjeni troškovi
postupka u iznosu od 3,50 €.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu odluke o troškovima, a zbog pogrešne
primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi da nije bilo pravnog osnova za obraĉun troškova
postupka, budući da nije donesen poseban propis iz ĉl. 19 Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, po kome bi trebalo da se obraĉunavaju troškovi postupka. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Na traţenje suda (08.09.2007. i 16.01.2008. godine), tuţeni nije dostavio spise
predmeta ni odgovor na tuţbu, pa su se stekli uslovi iz ĉl. 27 st.3 Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG",br.60/03), da se ova upravna stvar riješi i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i osporeno rješenje, koje je dostavljeno uz istu, Sud je našao da
tuţba nije osnovana.
     Naime, stoje navodi tuţbe da do donošenja osporenog rješenja nije bio donijet
poseban propis o troškovima postupka za slobodan pristup informacijamaa, ali ne stoje
navodi da su troškovi oredjeni bez pravnog osnova.
     Ovo s toga što je ĉl. 19 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), pripisano da troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva, u ovom sluĉaju
tuţilac, kako je to obrazloţio i tuţeni organ.
     Kako se postupak za slobodan pristup informacijama vodi po pravilima opšteg
upravnog postupka, a ĉlanom 107 st.1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03), propisano je da se u rješenju kojim se postupak završava odredjuje ko snosi
troškove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku moraju isplatiti, to je tuţeni pravilno
postupio kada je odluĉio o troškovima postupka.
                      156

    Napomenuti je da su troškovi od 3,50 €, s obzirom obim traţenih informacija i
odobreni naĉin pristupa, pravilno odredjeni.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37. st. 1 Zakona o upravno sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.02.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                   Gordana Pot, s.r.

                   * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 256/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje Z.
K., iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.02.2008. godine, donio je


                    R J E Š E Nj E

                 Postupak se obustavlja.

                  Obrazloţenje

     Tuţbom od 19.02.2007. godine, tuţilja je kod ovog suda pokrenula upravni spor
protiv tuţenog Ministarstva pravde, zbog nedonošenja rješenja po ţalbi od 22.01.2007.
godine, izjavljenoj zbog ćutanja Osnovnog suda u Podgorici po zahtjevu za pristup
informacijama, od 05.01.2007. godine.
     Tuţilja je podneskom od 08.02.2008. godine, obavijestila Sud da je Osnovni sud u
Podgorici donio rješenje o pristupu traţenoj informaciji, zbog ĉega odustaje od podnijete
tuţbe.
     Zbog navedenog, Sud je na osnovu ĉlana 20 Zakona o upravnom sporu odluĉio kao u
dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 13.02.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                  Biserka Bukvić, s.r.


                   * * *
                       157

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 397/2007                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Z. K., iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore, radi
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.02.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu pravde Crne Gore, da u roku od 15 dana, po prijemu
presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 07.02.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao, da je dana 26.01.2007. godine, Upravnom sudu Crne Gore,
podnio zahtjev za pristup informacijama, traţeći da mu se dostavi Izvještaj o radu Upravnog
suda Crne Gore, za 2006. godinu. Upravni sud je svojim rješenjem Su.br.V-7/07 od
29.01.2007. godine, dozvolio tuţiocu pristup informacijama, i dostavio mu primjerak traţenog
izvještaja. Dana 07.02.2007. godine, tuţilac je tuţenom podnio ţalbu na rješenje Upravnog
suda Crne Gore, po kojoj ţalbi tuţeni nije postupao. Kako tuţeni, u zakonom odredjenom
roku, nije odluĉio o podnijetoj ţalbi, to je tuţilac ponovo dana 28.02.2007. godine, podnio
zahtjev, po kojem ni nakon proteka roka od 7 dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog
smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe
zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po podnijetoj
ţalbi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni istiĉe prigovor pasivne ligitimacije, jer prema Vodiĉu za
pristup informacijama u pogledu Ministarstva pravde Crne Gore, Ministarstvo pravde postupa
kao druogostepeni organ, jedino kada ZIKS i Uprava za kadrove odluĉuju u prvostepenom
postupku. Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i spise predmeta, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Ĉlanom 20. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list RCG'' broj 68/05),
izmedju ostalog, propisano je da protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup
informacijama, moţe se izjaviti ţalba organu vlasti koji vrši nadzor nad radom prvostepenog
organa.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetoj ţalbi tuţioca oc 07.02.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom
roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 28.02.2007. godine, što tuţeni u odgovoru na tuţbu i
ne spori.
     Sud je cijenio navode odgovora na tuţbu tuţenog, koji se odnose na prigovor pasivne
legitimiacije, te iste nije prihvatio, imajući u vidu odredbe ĉlana 104. Zakona o sudovima (''Sl.
list RCG'' broj 49/04) i ĉlana 3. Uredbe o organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave (''Sl. list
RCG'' broj 54/04), kojom je, izmedju ostalog, propisano da Ministarstvo pravde vrši poslove
uprave koji se odnose na organizaciju i rad sudova i vrši upravni nadzor u oblasti za koju je
osnovano.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom
da odluĉi o ţalbi tuţioca.
                       158

    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                  Gordana Pot,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.471/2007                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Z. K., iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore, radi
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.02.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se tuţenom Ministarstvu pravde Crne Gore da u roku od 15 dana, po prijemu
ove presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 28.02.2007.godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e


     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 14.02.2007.godine, Upravnom sudu Crne Gore
uputio zahtjev, za dostavljanje fotokopija 6 odluka po zahtjevima za vanredno preispitivanje
odluka Upravnog suda iz 2006.godine. Kako Upravni sud o zahtjevu nije donio rješenje,
tuţilac je dana 28.02.2007.godine podnio ţalbu tuţenom zbog nedonošenja rješenja
Upravnog suda Crne Gore, po kojoj tuţeni nije postupao.Kako tuţeni u zakonom odredjenom
roku nije donio rješenje, to je tuţilac, ponovo dana 16.03.2007.godine podnio zahtjev, po
kojem ni nakon proteka roka od 7 dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su
se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni istiĉe prigovor pasivne legitimacije, jer prema Vodiĉu za
pristup informacijama u posjedu Ministarstva pravde Crne Gore, Ministarstvo pravde postupa
kao drugostepeni organ, jedino kada ZIKS i Uprava za kadrove odluĉuju u prvostepenom
postupku. Predlaţe da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i spise predmeta, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 20.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), izmedju ostalog, propisano je da protiv akta prvostepenog organa vlasti o
zahatjevu za pristup informacijama, moţe se izjaviti ţalba organu vlasti koji vrši nadzor nad
radom prvostepenog organa.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba budući da tuţeni nije
po podnijetom zahtjevu tuţioca od 14.02.2007.godine donio rješenje u zakonom odredjenom
                       159

roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 16.03.2007.godine, što tuţeni u odgovoru na tuţbu i
ne spori.
     Sud je cijenio navode odgovora na tuţbu tuţenog koji se odnose na prigovor pasivne
legitimacije, te iste nije prihvatio, imajući u vidu odredbe ĉlana 104.Zakona o sudovima
("Sl.list RCG",br.49/04) i ĉlana 3. Uredbe o organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave ("Sl.list
RCG",br.54/04), kojom je, izmedju ostalog, propisano da Ministarstvo pravde vrši poslove
uprave koji se odnose na organizaciju i rad sudova i vrši upravni nadzor u oblasti za koju je
osnovan.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.st.3.Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je naloţio tuţenom
da odluĉi o ţalbi tuţioca i donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, dana 05.02.2008.godine

ZAPISNIĈAR                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.               Gordana Pot,s.r.


                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1341/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Regulatorne
agencije za energetiku - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 12.02.2008. godine, donio je


                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, podnijela je tuţbu ovom sudu, protiv
Regulatorne agencije za energetiku, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi od
17.08.2007. godine, izjavljene protiv Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, a radi ne
postupanja po zahtjevu tuţioca od 28.07.2007. godine, za dostavljanje informacije-kopije
akta, kojim je ustanovljena taksa od 30,00 €ura za ponovno ukljuĉenje struje. Navodi da je
nakon proteka roka za odluĉivanje po ţalbi, uputio tuţenom ponovljenu ţalbu u skladu sa
ĉlanom 18. Zakona o upravnom sporu, ali ni nakon toga tuţeni nije donio rješenje. Predlaţe
da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje i obezbijedi pristup informacijama.
    Postupajući po tuţbi Sud je od tuţenog zatraţio spise i odgovor na tuţbu, na šta je
tuţeni, aktom broj 07/1432-2 od 19.10.2007. godine, obavijestio ovaj sud da mu ţalba
tuţioca uopšte nije dostavljana ni od strane tuţioca niti od strane Elektroprivrede Crne Gore,
pa s toga nema pravnog osnova za podnošenje tuţbe zbog nedonošenja rješenja u
zakonskom roku. Predlaţe da se tuţba odbije.
                      160

    Odredbama ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03),
propisano je da, ako prvostepeni organ nije donio rješenje po zahtjevu stranke u zakonom
propisanom roku, stranka ima pravo da podnese zahtjev drugostepenom organu, a ako ni taj
organ ne donese rješenje u zakonskom roku, stranka moţe pokrenuti upravni spor.
    Kako tuţilac uz tuţbu nije dostavio dokaz o tome da je tuţenom, kao drugstepenom
organu, podnio zahtjev, a ovaj dokaz nije dostavio ni na traţenje Suda, te imajući u vidu
navode odgovora na tuţbu, Sud je našao da nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 18. Zakona o
upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
    Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu
odbacio.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,12.02.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1581/2006    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski
razvoj - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
20.02.2008.godine, donio je


                   RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.

                  Obrazloţenje

    Dana 28.12.2006.godine, tuţilac je podnio tuţbu protiv Opštine Budva, zbog ćutanja
administracije.
    Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉl. 21. st. 1. ZUS-a,
dopisom U.br.1581/06 od 02.02.2008.godine, pozvao tuţioca da u roku od 8 dana uredi
tuţbu, ukazujući mu na nedostatke tuţbe i u kom pravcu tuţba treba da se uredi - u smislu
ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu. Tuţiocu je ukazano da je Opština teritorijalna jedinica a
ne organ nadleţan za odluĉivanje pa ne moţe biti oznaĉena kao tuţeni organ. Istovremeno je
tuţiocu ukazano na posljedice nepostupanja.
    Podneskom od 15.02.2008.godine, tuţilac je izjavio da je tuţeni organ u navedenom
predmetu Ministarstvo za ekonomski razvoj ali da ne postoji dokaz koji bi potvrdio obraćanje
tom organu, kao nadleţnom za postupanje u smislu ĉlana 7.Zakona o upravnom sporu.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da u konkretnom sluĉaju nijesu ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, pa je
stoga na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom sporu, tuţbu valjalo odbaciti
kao preuranjenu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 20.02.2008.godine
                      161

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1040/2006


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Odjeljenje gradjevinske
inspekcije Opštine Podgorica, zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
20.02.2008.godine, donio je


                    RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.

                  Obrazloţenje

     Dana 15.08.2006.godine, tuţilac je podnio tuţbu protiv tuţenog Odjeljenja
gradjevinske inspekcije Opštine Podgorica, zbog nedostavljanja informa cija. Tuţilac je ţalbu
zbog ćutanja uprave izjavio Opštini Podgorica.
     Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉl. 21. st. 1. ZUS-a,
dopisom U.br.1040/06 od 02.02.2008.godine, pozvao tuţioca da u roku od 8 dana uredi
tuţbu, ukazujući mu na nedostatke tuţbe i u kom pravcu tuţba treba da se uredi - u smislu
ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu. Tuţiocu je ukazano da je Opština teritorijalna jedinica a
ne organ nadleţan za odluĉivanje pa ne moţe biti oznaĉena kao tuţeni organ. Istovremeno je
tuţiocu ukazano na posljedice nepostupanja.
     Podneskom od 15.02.2008.godine, tuţilac je izjavio da je tuţeni organ u navedenom
predmetu Ministarstvo za ekonomski razvoj.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da u konkretnom sluĉaju nijesu ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
obzirom da tuţilac nije pruţio dokaz da je Ministarstvu za ekonomski razvoj izjavljivao ţalbu
niti da je u roku od 7 dana urgirao donošenje rješenja, pa je stoga na osnovu ĉlana 22.stav
1.taĉka 1.Zakona o upravnom sporu, tuţbu valjalo odbaciti kao preuranjenu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 20.02.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Biserka Bukvić,s.r.


                   * * *
                       162


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 621/2007


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore, zbog nedonošenja akta po ţalbi
tuţioca od 27.02.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 20.02.2008.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu pravde Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude donese odluku po ţalbi tuţioca za dostavljanje informacije od
27.02.2007.godine.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 07.02.2007.godine, od Vrhovnog suda RCG zatraţio
kopije izvještaja upravne inspekcije o kontroli sprovedenoj u Vrhovnom sudu kojom je provjeravan
akt o sistematizaciji radnih mjesta u odnosu na stvarno zaposlene. Kako Vrhovni sud u zakonskom
roku nije dostavio informaciju, to je tuţilac dana 27.02.2007.godine podnio ţalbu zbog ćutanja
uprave. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu.
     Sud je razmotrio tuţbu, zahtjev za pristup informacijama, ţalbu zbog ćutanja uprave, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG", br.
68/05 ), propisano je da je organ vlasti duţan po ţalbi donijeti rješenje i dostaviti ga podnosiocu
ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije o
podnijetoj ţalbi tuţioca od 27.02.2007.godine, odluĉio u zakonom odredjenom roku, a ni nakon
ponovnog traţenja od 29.03.2007.godine.      Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18.stav 3. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je naloţio tuţenom da odluĉi po ţalbi tuţioca, s tim što će tuţeni ukoliko traţene
informacije nijesu u njegovom posjedu, postupiti u skladu sa odredbama ĉlana 55.stav 4.Zakona o
opštem upravnom postupku, tj.zahtjev dostaviti nadleţnom organu i o tome obavijestiti tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 20.02.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *
                      163UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1181/07
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović - Kustudić
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, br. 051/07-7293/2 od 25.07.2007
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 21.02.2008. godine, donio je                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup traţenim informacijama, putem
dostavljanja fotokopije akata putem pošte, preporuĉenom pošiljkom i odredjeni troškovi
postupka u iznosu od 2,50 €.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu odluke o troškovima, a zbog pogrešne
primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi da nije bilo pravnog osnova za obraĉun troškova
postupka, budući da nije donesen poseban propis iz ĉl. 19 Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, po kome bi trebalo da se obraĉunavaju troškovi postupka. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Na traţenje suda (04.09.2007. godine i 25.01.2008. godine), tuţeni nije dostavio
spise predmeta ni odgovor na tuţbu, pa su se stekli uslovi iz ĉl. 27 st.3 Zakona o upravnom
sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), da se ova upravna stvar riješi i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i osporeno rješenje, koje je dostavljeno uz istu, Sud je našao da
tuţba nije osnovana.
     Naime, stoje navodi tuţbe da do donošenja osporenog rješenja nije bio donijet
poseban propis o troškovima postupka za slobodan pristup informacijama, ali ne stoje navodi
da su troškovi odredjeni bez pravnog osnova.
     Ovo s toga što je ĉl. 19 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), pripisano da troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva, u ovom sluĉaju
tuţilac, kako je to obrazloţio i tuţeni organ.
     Kako se postupak za slobodan pristup informacijama vodi po pravilima opšteg
upravnog postupka, a ĉlanom 107 st.1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03), propisano je da se u rješenju kojim se postupak završava odredjuje ko snosi
troškove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku moraju isplatiti, to je tuţeni pravilno
postupio kada je odluĉio o troškovima postupka.
     Napomenuti je da su troškovi od 2,50 €, s obzirom na obim traţenih informacija i
odobreni naĉin pristupa, pravilno odredjeni.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37. st. 1 Zakona o upravno sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                      164

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 21.02.2008. godine

Zapisniĉar,                  PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović Krpović, s.r.       Ljubinka Popović - Kustudić, s.r.

                    * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1233/07


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca D. D., iz Kotora, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Kotor, br.
UP/II-0901-24/07 od 26.06.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.02.2008.
godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Kotor br. UP/II-0901-24/07 od
26.06.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Sekretarijata za
opštu upravu Opštine Kotor broj UP/I 02-24/07 od 30.05.2007. godine, kojim je dozvoljen
pristup informacijama, odnosno izdavanje ovjerenih kopija tamo navedenih dokumenata.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu troškova postupka, a zbog pogrešno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi navodi da je Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama, propisano da se troškovi postupka odnose samo na stavrne troškove organa
vlasti, dok je tuţeni ovdje zaraĉunao znatno veće troškove. Takodje istiĉe, da tuţeni nije
sproveo ispitni postupak i ako je tuţilac ţalbom to predlagao. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi i tuţeni obaveţe da tuţiocu vrati iznos od 90,40 €.
     Tuţeni organ u ogovoru na tuţbu navodi da su troškovi postupka pravilno obraĉunati
u skladu sa Vodiĉom za pristup informacijama, odnosno u skladu sa aktom organa lokalne
uprave Opštine Kotor. Istiĉe da tuţba nije osnovana, pa predlaţe da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac podnio, Sekretarijatu za
opštu upravu Opštine Kotor, zahtjev za "izdavanje ovjerene kopije glavnog projekta zgrade L-
10.., tj. projekat vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacije".
     Prvostepeni organ je o ovom zahtjevu odluĉio rješenjem u kojem, u stavu 1.
dispozitiva navodi: "dozvoljava se pristup informaciji tj. izdavanje ovjerene kopije
dokumenata", i obraĉunao troškove prema Uputstvu o naĉinu rada, organizaciji i uslovima za
korišćenje gradje, arhivskog depoa Opštine Kotor.
     Drugostepeni organ, odluĉujući po ţalbi tuţioca, prihvata da je ovakvo rješenje
prvostepenog organa pravilno.
     Sud, medjutim, nalazi da je dispozitiv prvostepenog rješenja nejasan, te sam sebi
kontradiktoran, budući da se iz istog ne moţe utvrditi da li je tuţiocu dozvoljen pristup
                       165

informaciji, što se zahtjevom i ne traţi, ili je u pitanju izdavanje ovjerenih kopija tamo
navedenih dokumenata, koje izdavanje se ne vrši po Zakonu o slobodnom pristupu
informacijama ("Sl.list RCG",br. 68/05).
    Ove nedostake prvostepenog rješanja , iz ĉl. 202 st.3 Zakona o opštem upravnom
postupku ("Sl.list RCG",br.60/03), bio je duţan otkloniti tuţeni, u smislu ĉlana 238 stav 1
pomenutog zakona, što isti nije uĉinio.

     Naime, prema odredbama ĉl. 4 stav 1 taĉka 1. Zakona o slobodnom pristupu
inforamacijama, pod pravom pristupa informaciji podrazumijeva se: pravo traţenja, primanja,
korišćenja i širenja informacija, a ne i "izdavanje ovjerenih kopija dokumenata", što je
traţeno u konkretnom sluĉaju.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će u smislu ĉl.57 Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br. 60/03), donijeti novo rješenje, vodeći raĉuna da otkloni kontradiktornosti na koje je
ukazano ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37. stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 12.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekullić                        Gordana Pot

                * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1460/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.02.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku
od 8 dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 21.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 21.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 21.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
                       166

informacija - kopija svih akata na osnovu kojih je odluĉeno da se licima navedenim u
zahtjevu plaćaju raĉuni za mobilne telefone iz budţeta Skupštine Crne Gore. Tuţeni nije u
zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 19.09.2007. godine.
Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 21.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 19.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1386/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
19.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 17.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 17.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 17.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacija - kopija podnijetih zahtjeva za izdavanje gradjevinskih dozvola, izdatih
gradjevinskih dozvola za stambene objekte, izdatih gradjevinskih dozvola za poslovne
                       167

objekte, ţalbi upućenih na izdate gradjevinske dozvole i poništenih gradjevinskih dozvola, a to
sve za mjesece jun i jul, na teritoriji grada - Ţabljak za 2007. godinu. Tuţeni nije u
zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 12.09.2007. godine.
Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 17.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 19.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                    * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1394/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.02.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku
od 8 dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 20.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 20.08.2007. godine, za dostavljanje
informacije. U tuţbi navodi, da je tuţenom 20.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopije izvještaja delegacije skupštine Crne Gore, koja je boravila u Njemaĉkoj,
od 25.02. do 02.03.2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni
                      168

nakon ponovljenog traţenja od 13.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 20.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 19.02.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 906/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.02.2008.
godine, donio je


                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi. U tuţbi navodi da je
zahtjevom od 26.03.2007. godine, traţio dostavljanje odredjenih informacija od Odjeljenja
gradjevinske inspekcije, koje medjutim, u zakonskom roku nije donijelo rješenje po ovom
zahtjevu. Iz tih razloga tuţilac je, dana 17.04.2007. godine, podnio ţalbu zbog ćutanja
administracije, a kako o istoj nije odluĉeno, tuţilac je podnio ponovljenu ţalbu, dana
29.05.2007. godine, ali ni o ovoj ţalbi nije odluĉeno. Predlaţe, da Sud naloţi donošenje
rješenja.
     Obzirom da je tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 1.Zakona o
upravnom sporu, dopisom broj 906/07 od 14.12.2007.godine, pozvao tuţioca da u roku od 8
dana, uredi tuţbu, ukazujući mu da je u tuţbi kao tuţeni oznaĉeno Ministarstvo za ekonomski
razvoj, a uz tuţbu se prilaţe ţalba zbog "ćutanja uprave" od 17.04.2007. godine, i ponovljenu
ţalbu od 29.05.2007. godine, koja nije dostavljena tuţenom, kao organu koji vrši nadzor nad
                       169

radom organa kome je zahtjev i ţalba dostavljena. Istovremeno je tuţiocu ukazano na
posljedice nepostupanja.
     Podneskom od 27.12.2007. godine, tuţilac je obavijestio Sud da ne moţe dostaviti
dokaze o obraćanju tuţenom organu iz razloga što su i ţalba i ponovljena ţalba upućene
Gradu Podgorici, te navodi da je Odjeljenje gradjevinske inspekcije Grada Podgorice bilo
duţno da u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku proslijedi nadleţnom
drugostepenom organu.
     Kako tuţilac uz tuţbu, a ni nakon dostavljenog podneska od 27.12.2007. godine, nije
pruţio dokaze da je ţalbu, zbog ćutanja administracije, podnio tuţenom, kao nadleţnom
organu, to na taj naĉin nije postupio po traţenju Suda. S obzirom na iznijeto, kako nedostaci
tuţbe sprjeĉavaju rad po istoj, to je sud na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o upravnom
sporu, odluĉio kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,13.02.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Biserka Bukvić,s.r.

                  * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. br. 1415/2006                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Z. K. iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva rada i socijalnog staranja,
iz Podgorice, br. 0301-57 od 24.10.2007 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
13.02.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva rada i socijalnog staranja - Podgorica, broj 0301-57
od 24.10.2006. godine u stavu ĉetvrtom dispozitiva.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem dozvoljava se tuţiocu, na osnovu zahtjeva od 17.10.2006.
godine pristup u pojedinaĉne akte, u posjedu tuţenog organa, rješenja donijeta u
drugostepenom upravnom postupku, bliţe navedena u stavu prvom dispozitiva odluke, dok se
u stavu ĉetvrtom dispozitiva odluke ne dozvoljava tuţiocu, po osnovu istog zahtjeva pristup u
pojedinaĉne akte, u posjedu tuţenog organa, bliţe navedene u stavu ĉetvrtom dispozitiva
odluke.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog pogrešne
primjene materijalnog prava. U tuţbi u bitnom navodi da tuţeni organ pogrešno tumaĉi
odredbu ĉlana 9 stav 1 taĉka 6 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijama, kojom se
                      170

reguliše naĉin postupanja sa podacima kojima je pristup ograniĉen, osim za potrebe sudskog
ili upravnog postupka. Dalje istiĉe da joj se treba dozvoliti pristup informacijama, kojima je
pristup ograniĉen jer kod tuţenog organa vodi upravne postupke, koji još uvijek nijesu
okonĉani. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje u stavu ĉetvrtom dispozitiva.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je istakao da su navodi tuţbe neosnovani i da u
svemu ostaje pri razlozima iz osporenog rješenja, pa predlaţe da Sud tuţbu odbije.
     Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovor na istu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br.68/05) propisano je da je objavljivanje informacija u posjedu organa vlasti u javnom
interesu, dok je ĉlanom 8 navedenog zakona propisano da je organ vlasti duţan da omogući
podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluĉajevima predvidjenim
ovim zakonom. Ograniĉenja za pristup informacijama, propisana su ĉlanom 9 istog zakona,
dok je ĉlanom 18 stav 3 navedenog zakona propisano da je organ vlasti duţan da obrazloţi
akt kojim odbija zahtjev i da navede razloge zbog kojih ograniĉava pristup informaciji.
     Tuţeni nalazi da nijesu ispunjeni uslovi za objelodanjivanje traţenih informacija,
sadrţanih u rješenjima tuţenog donijetim u drugom stepenu, a koja su bliţe oznaĉena u stavu
ĉetiri dispozitiva osporenog rješenja, jer se te informacije odnose na podatke o zaposlenju,
zaradi, pomoći po osnovu materijalnog obezbjedjenja ili drugih socijalnih primanja lica, kao i
informacije o privatnom ţivotu stranke, i pri tom se pozvao na ĉlan 9 stav 1 taĉka 6 alineja 1
i 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ovako dato obrazloţenje tuţenog nije u
skladu sa odredbom ĉlana 18 stav 3 navedenog zakona, jer u istom nema razloga o tome da
li bi liĉna prava i privatnost lica na koja se rješenja odnose, bila znaĉajno ugroţena
objelodanjivanjem traţenih informacija, odnosno da li bi po te interese nastala šteta znaĉajno
veća od javnog interesa za objavljivanjem tih informacija.
     Iz navedenih razloga Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje, u stavu ĉetvrtom
dispozitiva, poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će voditi raĉuna o primjedbama iz ove presude
(ĉlan 57 ZUS-a), i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 i ĉlana 33 stav 2 Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 13.02.2008. godine


Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović Krpović,s.r.                  Biserka Bukvić , s.r.

                     * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.432/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, Podgorica, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 20.02.2008.godine, donio je


                    R J E Š E Nj E

                  Postupak se obustavlja.
                       171

                  Obrazloţenje

     Tuţbom od 20.03.2007.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţenog Ministarstva pravde, zbog nedonošenja rješenja po po zahtjevu od 25.01.2007.
godine, kojim je traţio od tuţenog dostavljanje kopije Pravilnika o unutrašnjem poslovanju
drţavnog tuţioca. Kako ni po ponovljenom zahtjevu od 15.02.2007. godine tuţeni nije odluĉio
to smatra da su se stekli uslovi za podnošenje tuţbe po ĉlanu 18 Zakona o upravnom sporu, u
vezi sa ĉlanom 16 Zakona o slobodnom pristupu inoformacijama.
     U toku postupka po tuţbi, tuţilac je podneskom od 14.02.2008.godine, obavijestio
Sud da je tuţeni rješenjem broj 01-3282/07 od 14.05.2007. godine, dozvolio pristup traţenoj
informaciji, kojim rješenjem je zadovoljan, pa tuţbu ne proširuje na to naknadno donijeto
rješenje.
     Zbog navedenog, Sud je na osnovu ĉlana 26. stav 3 Zakona o upravnom sporu
odluĉio kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 20.02.2008.godine


Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                   Vladimir Radulović,s.r.

                   * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1473/2007

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
26.02.2008. godine, donio je

                    R J E Š E Nj E

                 Postupak se obustavlja.

                  Obrazloţenje

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţene Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja
rješenja.
     Dopisom od 02.11.2007. godine, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
SU- KGS br.322/7-07 od 01.11.2007. godine, kojim se zahtjev Mreţe za afirmaciju nevladinog
sektora - MANS odbija kao neosnovan, sa razloga što tuţeni ne posjeduje traţenu informaciju.
     Sud je u skladu sa ĉlanom 26. st. 2 Zakona o upravnom sporu pozvao tuţioca da se
izjasni u roku od 10 dana od dana prijema akta, da li je naknadno donesenim rješenjem
zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi akt. U
prilog akta dostavljeno je tuţiocu i naprijed oznaĉeno rješenje.
     Tuţilac je podneskom od 22.02.2008. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog SU - KGS br.322/7-07 od 01.11.2007. godine, pa je Sud shodno ĉlanu 26.
stav 3. ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 26.02.2008.godine
                       172

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                       Gordana Pot,s.r.

                     * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 960/2006                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora MANS- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv akta tuţenog Vrhovnog drţavnog tuţioca Crne Gore - Podgorica, broj 326/06 od
18.07.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.02.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se akt Vrhovnog drţavnog tuţioca Crne Gore, broj 326/06 od 18.07.2006.
godine.


                   Obrazloţenje

     Osporenim aktom tuţeni obavještava tuţioca, povodom njegovog zahtjeva od
10.07.2006. godine, kojim je traţio kopiju akta koji sadrţi imena svih sudija, za koje je
podnešen zahtjev za skidanje imuniteta, zbog osnovane sumnje, da su poĉinili kriviĉno djelo
zloupotrebe sluţbenog poloţaja, da mu ne moţe dostaviti kopije akata, jer isti, pored imena
sudija za koje se traţi skidanje imuniteta, sadrţe i ĉinjeniĉni opis kriminalne radnje, što u ovoj
fazi postupka nije moguće dostavljati javnosti na uvid, jer je to suprotno odredbama Evropske
konvencije o ljudskim pravima. U aktu se navodi da podatke o imenima sudija, tuţilac moţe
traţiti od Mandatno-imunitetske komisije Skupštine CG.
     Tuţilac podnijetom tuţbom osporava zakonitost akta tuţenog organa, jer je tuţeni bio
duţan da o zahtjevu odluĉi rješenjem, kao što je to propisano u ĉlanu 18. stav 1. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama. Takodje, ukazuje da ni razlozi dati u aktu, zbog kojih se
odbija pristup traţenim informacijama, nijesu u skladu sa zakonom. Predlaţe da sud poništi
osporeni akt i naloţi tuţenom da mu omogući pristup traţenim informacijama, kao i kazni
maksimalnom novĉnom kaznom tuţenog i odgovorno lice, shodno ĉlanu 27. stav 3. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama.
     Sud je u dva navrata traţio od tuţenog da dostavi odgovor na tuţbu, ali isti to nije
uĉinio.
     Tuţba je osnovana.
     Odredbom ĉlana 18. stav 1. Zakona o slobodnom pristupi informacijama (''Sl. list RCG''
br. 68/05), propisano je da organ vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odluĉuje rješenjem.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, jer tuţeni nije o
zahtjevu podnijetom 10.07.2006. godine, odluĉio rješenjem. Tuţeni u osporenom aktu navodi
da ne postoji mogućnost dostavljanja na uvid akata u kojima su imena sudija za koje se traţi
ukidanje imuniteta, zbog toga što isti sadrţe i ĉinjeniĉni opis kriminalne radnje, što po ocjeni
Suda nije razlog da se ne uvaţi zahtjev, a ovo shodno odredbama ĉlana 13. stav 2., 3. i 4.
Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojima je propisano, da ako je dijelu informacije
                      173

pristup ograniĉen, organ vlasti omogućava pristup informaciji nakon brisanja dijela te
informacije. Ograniĉenja pristupu informacijama propisana su odredbama ĉlana 9. navedenog
zakona i to samo u sluĉaju ako bi objelodanjivanjem informacija bliţe navedenih u taĉkama od
1. do 7. nastala šteta po zaštićene interese, znaĉajno veća od interesa za objavljivanjem tih
informacija.
    U ponovnom postupku tuţeni će o predmetnom zahtjevu tuţioca odluĉiti rješenjem,
vodeći raĉuna o odredbi ĉlana 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema kojoj je
organ vlasti duţan da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, osim u sluĉajevima
propisanim u ĉlanu 9.Zakona.
    Što se tiĉe tuţbenog zahtjeva da se maksimalnom novĉanom kaznom kazni tuţeni i
odgovorno lice, shodno ĉlanu 27. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ovaj sud
nije nadleţan da odluĉuje o prekršajnoj odgovornosti i u vezi sa tim kaţnjavanjem tuţenog.
    Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.02.2008.godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Vladimir Radulović,s.r.

                   * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 755/2006                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca, Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora MANS- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv akta tuţenog Gradonaĉelnika Glavnog grada Podgorica, broj 01-031/06-3927 od
15.05.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.02.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt Gradonaĉelnika Glavnog grada Podgorica, broj 01-031/06-3927 od
15.05.2006. 2006. godine.


                   Obrazloţenje

     Osporenim aktom tuţeni obavještava tuţioca, povodom njegovog zahtjeva od
05.05.2006. godine, kojim je traţio kopije odluka kojima su zaposlenima u Opštini Podgorica i
ĉlanovima lokalnog parlamenta, tokom posljednja dva mandata Skupštine, dodijeljeni stanovi,
poslovni prostori ili krediti u iznosu većem od 5.000,00 €ura, da je više puta, po zahtjevima
tuţioca dostavljao traţene podatke i isti su više puta objavljivani u javnim nastupima, pa
cijeneći navedeno smatra da ponovno dostavljanje istih podataka nije neophodno.
     Tuţilac podnijetom tuţbom osporava zakonitost akta tuţenog organa, jer je tuţeni bio
duţan da o zahtjevu odluĉi rješenjem, kao što je to propisano u ĉlanu 18. stav 1. Zakona o
                       174

slobodnom pristupu informacijama. Dalje istiĉe da nijesu taĉni navodi iz akta, jer o brojnim
zahtjevima za dostavljanje traţenih informacija, tuţeni nije donio rješenje niti bilo kakav drugi
akt, osim osporenog akta. Navedeno se moţe utvrditi uvidom u evidenciju svih dokumenata
tuţenog, koji su po bilo kom osnovu dostavljeni tuţiocu. Predlaţe da sud poništi osporeni akt i
naloţi tuţenom donošenje rješenja kojim će se dozvoliti pristup traţenim informacijama i kazniti
odgovorno lice maksimalnom novĉnom kaznom, shodno ĉlanu 27. stav 3. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama.
     Tuţeni organ nije dostavio odgovor na tuţbu na zahtjeve Suda od 17.06. i 10.10.2006.
godine.
     Tuţba je osnovana.
     Odredbom ĉlana 18. stav 1. Zakona o slobodnom pristupi informacijama (''Sl. list RCG''
br. 68/05), propisano je da organ vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odluĉuje rješenjem.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, jer tuţeni nije o
zahtjevu podnijetom 05.05.2006. godine, kojim je tuţilac traţio kopije odluka kojima su
zaposlenima u Opštini Podgorica i ĉlanovima lokalnog parlamenta, tokom posljednja dva
mandata Skupštine, dodijeljeni stanovi, poslovni prostori ili krediti u iznosu većem od 5.000,00
€ura, odluĉio rješenjem. Tuţeni u osporenom aktu navodi, izmedju ostalog, da su traţene
informacije objavljivane u javnim nastupima, ali ne navodi taĉan naziv nosaĉa traţene
informacije (sluţbeni list, ili drugo sluţbeno glasilo, publikaciju, štampane medije isl.), što
predstavlja njegovu obavezu propisanu ĉlanom 14. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama.
     U ponovnom postupku tuţeni će o predmetnom zahtjevu tuţioca odluĉiti rješenjem,
vodeći raĉuna o odredbi ĉlana 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema kojoj je
organ vlasti duţan da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, osim u sluĉajevima
propisanim u ĉlanu 9.Zakona, kao i o odredbi ĉlana 14. Zakona.
     Što se tiĉe tuţbenog zahtjeva da se maksimalnom novĉanom kaznom kazni odgovorno
lice, shodno ĉlanu 27. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ovaj sud nije
nadleţan da odluĉuje o prekršajnoj odgovornosti i u vezi sa tim kaţnjavanjem ogovornog lica.
     Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.02.2008.godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Vladimir Radulović,s.r.

                    * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 657/2006


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Savjeta
radio televizije Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.02.2008. godine, donio je


                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.
                      175

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu protiv Savjeta radio televizije Crne Gore, zbog
ćutanja tog organa da odluĉi po ţalbi tuţioca u postupku po zahtjevu za pristup informaciji,
kojim je od Radio televizije Crne Gore, traţena kopija svih ugovora, koje je RTCG, u
posljednje tri godine, sklopila sa Agencijom ''MAPA''-Podgorica.
     U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da nijesu ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, jer je
tuţilac po mišljenju suda, obzirom na ćutanje prvostepenog organa-Radio televizije Crne
Gore, ţalbu i urgenciju ili bar urgeniju, morao da preda neposredno Savjetu Radio televizije
Crne Gore, da bi sud mogao cijeniti opravdanost podnijete tuţbe. Dokaze u tom pravcu
tuţilac nije dostavio sudu, zbog ĉega je tuţba zbog ćutanja administracije preuranjena.
     Sa iznijetih razloga, na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,13.02.2008. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.

                * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1330/2007

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće struĉnog saradnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv rješenja
tuţenog Generalnog sekretarijata Vlade RCG - Podgorica, radi nedonošenja rješenja - ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.02.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E
                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 01.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor,
protiv tuţenog Generalnog sekretarijata Vlade RCG, radi nedonošenja rješenja - ćutanja
administracije.
     U toku trajanja postupka po tuţbi, Generalni sekretarijat Vlade RCG, obavijestio je
Sud da je rješenjem broj Up 31/3 od 24.09.2007. godine, odluĉio o podnijetom zahtjevu
tuţioca. Sud je primjerak rješenja dostavio tuţiocu i dopisom U.br.1330/2007 od 05.02.2008.
godine, traţio da se tuţilac u odredjenom roku izjasni da li je zadovoljan donijetim rješenjem,
ili ostaje pri podnijetoj tuţbi, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.
     Kako je tuţilac u podnesku od 22.02.2008. godine, izjavio da je zadovoljan naknadno
donijetim rješenjem, to je Sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
obustavio dalji postupak.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 29.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Mirjana Bogdanović,s.r.                    Branislav Radulović,s.r.

                      * * *
                       176UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1596/2007

                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica,  zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 28.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
donese rješenje po zahtjevu, Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, od 13.09.2007.
godine.


                   Obrazloţenje

      Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, podnio je tuţbu, ovom Sudu, protiv
Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog nedonošenja rješenja po njihovom zahtjevu za pristup
informacijama. U tuţbi navodi da je tuţenom podnio zahtjev 13.09.2007. godine, ali isti po
njemu nije postupio, pa je tuţilac, dana 02.10.2007. godine, uputio urgenciju, ali ni nakon
toga tuţeni nije donio rješenje po podnijetom zahtjevu. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da
donese rješenje u ovoj stvari.
      Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku Sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi iz ĉlana
18. stav 2. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije, pa je, u smislu ĉlana 27. stav 1. pomenutog zakona, dostavio tuţenom
tuţbu na odgovor. Tuţeni je u odgovoru na tuţbu naveo, da nije u mogućnosti da pruţi
traţenu informaciju, zbog toga što zahtjev nije dovoljno preciziran, odnosno ne sadrţi sve
potrebne podatke u vezi sa traţenom informacijom. Predlaţe da se tuţba odbije.
      Ovakvo stanovište tuţenog organa je suprotno zakonu.
      Tuţeni je na osnovu ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
(''Sl. list RCG'', broj 68/05), bio duţan donijeti rješenje po zahtjevu tuţioca i to u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva. U koliko je zahtjev nepotpun, kako to tuţilac navodi u
odgovoru na tuţbu, isti je bio duţan, da u smislu ĉlana 17. stav 1. pomenutog zakona u roku
od osam dana, od prijema zahtjeva, zatraţi od tuţioca da isti uredi.
      Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvtio i naloţio tuţenom da odmah, a najkasnije
u roku od 8 dana, donese rješenje po zahtjevu tuţioca.
      Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 28.02.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.

                     * * *
                       177
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 523/2007

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
stuĉnog saradnika Tatjane Cerović Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni
direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva turizma i zaštite ţivotne sredine -
Podgorica, zbog ćutanja administracije u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 04.03.2008. godine,
donio je
                     R J E Š E Nj E

                   Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 03.04.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od
05.02.2007. godine - ćutanje administracije.
     U toku trajanja postupka kod ovog suda, tuţeni organ je podneskom, broj 01-304/11
od 30.01.2008. godine obavijestio Sud da je po zahtjevu tuţioca za pristup traţenim
informacijama donio rješenje broj 01-304/11 od 18.04.2007. godine, kojim se dozvoljava
tuţiocu pristup traţenim informacijama.
     Sud je u smislu ĉlana 26 stav 3 Zakona o upravnom sporu, dopisom od 15.02.2007.
godine, pozvao tuţioca da se u roku od 15 dana od dana prijema istog izjasni da li je
naknadno donesenim aktom zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu
proširuje i na novi akt.
     Tuţilac je podneskom od 27.02.2008. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog organa broj 01-304/11 od 18.04.2007. godine, pa je Sud na osnovu ĉlana
26 stav 3 Zakona o upravnom sporu, obustavio postupak.
     Sa izloţenih razloga, riješeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 04.03.2008. godine


Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović - Krpović, s.r.   Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.

                     * * *
                       178


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 433/2007

                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju navladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva prosvjete i nauke iz Podgorice, zbog nedonošenja akta po zahtjevu
tuţioca od 25.01.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 21.02.2008. godine, donio
je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu prosvjete i nauke, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude donese odluku po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacije od
25.01.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 25.01.2007. godine tuţenom podnio zahtjev za
dostavljanje više informacija, bliţe navedenih u istom. Tuţeni nije u zakonom odredjenom
roku donio rješenje po podnijetom zahtjevu, kao ni u daljem roku od sedam dana po
ponovljenom zahtjevu od 06.02.2007. godine pa su se stekli uslovi iz ĉlana 18 Zakona o
upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi
tuţenom donošenje rješenja po podnijetom zahtjevu.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je istakao da nije odluĉivao o zahtjevu tuţioca, jer
je smatrao da nije u zakonskoj obavezi, obzirom da postoje drugi subjekti koji posjeduju
traţene informacije, a na koje subjekte je tuţeni organ ukazivao tuţiocu u svojim dopisima.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na tuţbu i spise predmeta, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br.68/05) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup
informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije o podnijetom zahtjevu tuţioca od 25.01.2007. godine, odluĉio u zakonom odredjenom
roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 06.02.2007. godine, što tuţeni u odgovoru na tuţbu i
ne spori.
     Polazeći od navedenog Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18 stav 3 Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je Sud istu uvaţio i
naloţio tuţenom da u ostavljenom roku odluĉi po zahtjevu tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4 Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 21.02.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović - Krpović, s.r.             Gordana Pot, s.r.

                       * * *
                       179UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1380/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj -Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
07.03.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

               Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 17.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 17.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 17.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopija podnijetih zahtjeva za izdavanje upotrebnih dozvola za mjesec jun i jul,
na teritoriji grada - Ţabljak, za 2007. godinu, izdatih upotrebnih dozvola za stambene objekte
za mjesec jun i jul na teritoriji grada - Ţabljak za 2007. godinu, izdatih upotrebnih dozvola za
poslovne objekte za mjesec jun i jul, na teritoriji grada - Ţabljak za 2007. godinu i ţalbi
upućenih na izdate upotrebne dozvole za mjesec jun i jul, na teritoriji grada Ţabljak, za 2007.
godinu. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od
12.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom
zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 17.08.2007.godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                     * * *
                       180UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1592/2007


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
unutrašnjih poslova i javne uprave -Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 07.03.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u
roku od 8 dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 06.09.2007.
godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne
uprave, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 06.09.2007. godine, za
dostavljanje informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 06.09.2007. godine, podnio zahtjev za
dostavljanje informacije - za dostavljanje kopije svih potpisanih sporazuma iz oblasti borbe
protiv korupcije sa zemljama iz okruţenja, zemljama EU i EUROPOL-om u avgustu 2007.
godine, svih akata, kojima se definiše postupak za podnošenje prijava i prituţbi gradjana na
rad policije, broj i priroda prijava i prituţbi gradjana i kopije akata kojima se opisuje naĉin na
koje su procedure promovisane u avgustu 2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku
odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 03.10.2007. godine. Predlaţe da Sud
usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 06.09.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *
                       181


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 298/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj -Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
07.03.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 05.12.2006. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 02.12.2006. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 06.12.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - dostava akta koji sadrţi imena inspektora Republiĉke gradjevinske inspekcije,
kome je dodijeljen predmet za postupanje po inicijativi za sprovodjenje mjera iz nadleţnosti
Republiĉke inspekcije za gradjevinarstvo, podnešene od strane ''MANS-a''. Tuţeni nije u
zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 19.12.2006. i
26.01.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom
zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 05.12.2006. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *
                      182
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1475/2007     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora -MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţene Skupštine Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 06.03.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                 Postupak se obustavlja.

                  O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţene, zbog ćutanja administracije -nedonošenja rješenja po zahtjevu za pristup
informacijama, od 22.08.2007. godine.
     Nakon dostavljanja tuţbe na odgovoru, tuţena je, obavijestila Sud da je po zahtjevu
tuţioca donijeto rješenje, SU-KGS br.322/4-07 od 01.11.2007. godine, pa je Sud shodno ĉlanu
26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 25.02.2008. godine, pozvao tuţioca da se
u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom tuţene zadovoljan ili ostaje
pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi akt.
     Tuţilac je podneskom od 05.03.2008. godine, izjavio da je zadovoljan rješenjem
tuţenog, pa je Sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu, obustavio
postupak.
     Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,06.03.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 560/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog, Minsitarstva
prosvjete i nauke zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.03.2008.
godine, donio je
                      183

                    R J E Š E NJ E

                 Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 11.04.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog Ministarstva prosvjete i nauke, zbog ćutanja administracije - nedonošenja
rješenja.
     Dopisom od 19.02.2008. godine, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
br.04-1-36/2 od 15.02.2008. godine, kojim je dozvolio Mreţi za afirmaciju nevladinog sektora
- MANS pristup traţenoj informaciji.
     Sud je u skladu sa ĉlanom 26. st. 2 Zakona o upravnom sporu pozvao tuţioca da se
izjasni u roku od 15 dana od dana prijema akta, da li je naknadno donesenim rješenjem
zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi akt. U
prilogu akta dostavljeno je tuţiocu i naprijed oznaĉeno rješenje.
     Tuţilac je podneskom od 04.03.2008. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog br.04-1-36/2 od 15.02.2008. godine, pa je Sud shodno ĉlanu 26. stav 3.
ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.03.2008.godine


Zapisniĉar,                   PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.              Biserka Bukvić, s.r.

               * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1595/2007


                   U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.02.2008. godine,
donio je                    PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
13.09.2007. godine.
                       184


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 13.09.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije Gradjevinske dozvole za stambeno poslovni objekat koji se gradi na
lokaciji u Bulevaru Revolucije, u dvorištu već postojećih stambeno - poslovnih objetaka. Kako
tuţeni u zakonom odredjenom roku nije donio odluku po zahtjevu tuţioca, to je podnijet
ponovljeni zahtjev, dana 03.10.2007. godine, po kojem ni nakon proteka roka od sedam
dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona
o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi
tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu i obezbijedi tuţiocu traţeni pristup informaciji.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu je istakao da nije u mogućnosti dostaviti traţene
informacije iz razloga što podnosilac zahtjeva nije naveo naziv investitora za stambeni objekat
koji je izradjen na lokaciji Bulevar Revolucije, predlaţe da Sud odbaci tuţbu kao neosnovanu.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br. 68/05 ) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup
informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetom zahtjevu tuţioca od 13.09.2007. godine, donio rješenje u zakonom
odredjenom roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 03.10.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.02.2008. godine


Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                   Biserka Bukvić, s.r.

                    * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1780/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.03.2008. godine,
donio je
                       185

                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
02.10.2007. godine.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 02.10.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije Gradjevinske dozvole za stambeno poslovni objekat koji se gradi na
lokaciji na "Ćemonskom polju". Kako tuţeni u zakonom odredjenom roku nije donio odluku po
zahtjevu tuţioca, to je podnijet ponovljeni zahtjev, dana 09.11.2007. godine, po kojem ni
nakon proteka roka od sedam dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su se
stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu i obezbijedi
tuţiocu traţeni pristup informaciji.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu.
     Tuţba je osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br. 68/05 ) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup
informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetom zahtjevu tuţioca od 02.10.2007. godine, donio rješenje u zakonom
odredjenom roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 09.11.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                   PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.              Biserka Bukvić, s.r.

                 * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1404/2007

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija     Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora -MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni
direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave -
Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.03.2008.
godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.
                       186


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţbom od 16.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od
22.08.2007. godine - ćutanja administracije.
    U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj 051/07-11401/1, 11402/1,
11403/1, 11404/1 i 11405/1 od 25.10.2007. godine, obavijestio da nije nadleţan za rad po
podnesku, te da je isti proslijedio Upravi policije, na nadleţnost.
    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 28.02.2008.
godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom
tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi
akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis je dostavljen tuţiocu 04.03.2008.
godine. Tuţilac je dopisom broj 08/5501-5505 od 12.03.2008. godine, obavijestio sud da je
zadovoljan rješenjem tuţenog, pa je sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom
sporu, obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE,
                Podgorica,13.03.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.

                * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1584/2006


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a, iz Podgorice, protiv tuţene Opštine Podgorica, zbog
ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.02.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor, protiv tuţene, Opštine Podgorica,
zbog neodluĉivanja po njegovom zahtjevu kojim je traţio od Sekretarijata za finansije Opštine
Podgorica, da mu u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavi kopije
svih ugovora i aneksa tih ugovora sa firmama za postavljanje bilborda na teritoriji Opštine
Podgorica i postavljanje City Linhts-a.
     Podnijeta tuţba bila je nepotpuna, jer tuţilac uz tuţbu nije dostavio dokaz da je
podnio ţalbu, zbog ćutanja prvostepenog organa, drugostepenom, odnosno organu koji vrši
nadzor nad radom Sekretarijata za finansije Opštine Podgorica, zbog ĉega je Sud u smislu
ĉlana 18. i 21.stav 1. Zakona o upravnom sporu, od tuţioca traţio aktom od 06.12.2007. i
12.02.2008. godine, da u naznaĉenom roku uredi tuţbu i dostavi traţene dokaze, te ga
upozorio na posljedice propuštanja.
     Kako tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju suda, i dostavio traţene
dokaze a nedostaci tuţbe su takvi da spreĉavaju rad po tuţbi, Sud je na osnovu ĉlana 21.
stav 2. Zakona o upravnom sporu, odbacio tuţbu.
                       187

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 22.02.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.

                       * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1461/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.03.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 21.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 21.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 21.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopije svih akata koji sadrţe informacije o iznosu plate generalnog sekretara
Skupštine za decembar 2006. godine, svih akata koji sadrţe informacije o iznosu koji je
potrošen iz budţeta Skupštine RCG za plaćanje telefonskih raĉuna generalnog sekretara
Skupštine za decembar 2006. godine, svih akata koji sadrţe informacije koliki je iznos na ime
paušala primio generalni sekretar Skupštine za decembar 2006. godine, svih akata koji sadrţe
informacije koliki je iznos na ime troškova prevoza primio generalni sekretar Skupštine za
decembar 2006. godine, svih akata koji sadrţe informaciju koliki je iznos na ime troškova
smještaja primio generalni sekretar Skupštine, za decembar 2006. godine, svih akata koji
sadrţe informaciju koliki je iznos po osnovu stimulacije za rad primio generalni sekretar
Skupštine za decembar 2006. godine, svih akata koji sadrţe informacije, koliki je iznos po
svim drugim osnovama primio generalni sekretar Skupštine za decembar 2006. odine. Tuţeni
nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 19.09.2007.
godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 21.08.2007.godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
                       188

administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Biserka Bukvić,s.r.

                    * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1395/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.03.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 20.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 20.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 20.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopiju izvještaja delegacije Skupštine Republike Crne Gore, koja je boravila u
Bledu-Slovenija, od 16-18.05.2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu,
a ni nakon ponovljenog traţenja od 13.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 20.08.2007.godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
                       189

    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Biserka Bukvić,s.r.

                   * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1781/2007                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Branislava Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 21.03.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku 8 dana,
od dana prijema presude, donese rješenje po zahtjevu tuţiocaa od 02.10.2007. godine.

                  Obrazloţenje

     Tuţilac je dana 19.12.2007. godine, podnio tuţbu ovom Sudu protiv Ministarstva za
ekonomski razvoj, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 02.10.2007. godine.
U tuţbi navodi da je od tuţenog traţio pristup informaciji – Gradjevinska dozvola za
stambeno-poslovni objekat koji se gradi na lokaciji na uglu ulice Ulcinjske i Bulevara Ivana
Crnojevića, medjutim tuţeni organ nije postupio po ovom zahtjevu, tj. nije donio rješenje u
zakonom propisanom roku, a ni nakon isteka roka. Tuţilac je stoga, istom uputio urgenciju
dana 09.11.2007. godine, ali tuţeni ni nakon ponovljenog traţenja nije donio rješenje.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom organu da donese rješenje po predmetnom zahtjevu.
     U postupku po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
List RCG'' br. 60/03), dostavio tuţbu na odgovor tuţenom i zatraţio spise predmeta, i to:
aktom od 24.12.2007. godine i 13.02.2008. godine, uz upozorenje na posledice propuštanja,
ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to, ispunjeni su uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da
se ova stvar riješi i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu, i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
pa je tuţbu prihvatio i naloţio tuţenom da donese rješenje po zahtjevu tuţioca u roku
odmah, odnosno najkasnije za 8 dana, od dana prijema ove presude.
                      190

    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 21.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDA,
Marina Nedović,s.r.                   Branislav Radulović,s.r.
                        * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1253/2007

                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje Z.
K., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva pravde - Podgorica, br.01-5790/07 od
09.11.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva pravde broj br. 01-5790/07 od 09.11.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Višeg suda u
Podgorici, III Su br.40/07 od 27.07.2007. godine, kojim je odbijen njen zahtjev za pristup
informacijama u posjedu Višeg suda u Podgorici - odlukama tog suda bliţe navedenim u
dispozitivu rješenja.
     Tuţilja u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe, da je
osporenim rješenje povrijedjeno njeno pravo na slobodan pristup informacijama u posjedu
organa vlasti, jer pojedinaĉne odluke suda predstavljaju informacije kojima je pristup
dozvoljen shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Dalje istiĉe, da Zakon o
slobodnom pristupu informacijama predstavlja osnovni zakon koji reguliše pitanje ostvarivanja
prava na slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti, pa organ vlasti ne moţe
odluĉivati o pravu na pristup informacijama u svom posjedu na osnovu nekog drugog zakona,
te da se pristup informaciji moţe ograniĉiti samo u sluĉajevima propisanim ĉlanom 9. zakona.
Predlaţe da sud osporeno rješenje poništi i meritorno odluĉi.
     Tuţeni nije dao odgovor na tuţbu, niti je na zahtjev Suda, u skladu sa obavezom iz ĉl.
27. Zakona o upravnom sporu dostavio spise predmeta, pa su se stekli uslovi iz ĉl. 27. st 3.
navedenog zakona, da Sud spor riješi bez spisa.
     Tuţba je osnovana.
     Prema ĉlanu 1. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), pristup informacijama u posjedu organa vlasti ostvaruje se na naĉin propisan
ovim zakonom. Organ vlasti je, prema odredbama ĉlana 4. stav 1. taĉka 3. istog zakona,
izmedju ostalog, drţavni organ (zakonodavni, izvršni, sudski), a prema ĉlanu 1. stav 2.
navedenog zakona, pristup informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano
pravno i fiziĉko lice.
     Ĉlanom 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisano je da je organ
vlasti duţan omogućiti podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u
sluĉajevima predvidjenim ovim zakonom, a ograniĉenja za pristup informacijama propisana su
ĉlanom 9. navedenog zakona.
                      191

     Uvidom u prvostepeno i osporeno rješenje utvrdjuje se da tuţeni, kao i prvostepeni
organ, osnov za odbijanje zahtjeva tuţilje za pristup informacijama, odnosno ţalbe, nalaze u
odredbama ĉlana 122. stav 1. Zakona o sudovima. Tom odredbom je propisano da je Sud
duţan da omogući strankama i njihovim zastupnicima razgledanje, prepisivanje i kopiranje
sudskih spisa odmah po obraćanju, a najkasnije u roku od tri dana. Dakle, ovom odredbom
regulišu se prava stranaka i njihovih zastupika u sudskom postupku, a Zakon o slobodnom
pristupu informacijama daje pravo za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama svim
gradjanima bez ograniĉenja. Kako se u konkretnom sluĉaju radi o pristupu informacijama,
koja pitanja, kao i ograniĉenja pristupu informacijama su regulisana Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama, to po nalaţenju suda u konkretnoj stvari nije bilo mjesta primjeni
odredaba Zakona o sudovima.
     Na osnovu izloţenog, Sud nalazi da su prvostepeno i osporeno rješenje donijeta uz
pogrešnu primjenu materijalnog prava, zbog ĉega su nezakonita. Sa tih razloga Sud je tuţbu
uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     Sud je cijenio predlog tuţilje za donošenje meritorne odluke, ali je našao da za to
nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi pravilno
primijeniti materijalno pravo i shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu donijeti
novo, zakonito rješenje u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 19.02.2008. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić                     Ljubinka Popović-Kustudić

                  * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 917/2007
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.96/2-07 od 08.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 07.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.96/2-07 od 08.10.2007.
godine.
                      192

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
elektronskog dnevnika za kompletnu sjednicu Skupštine odrţane 24.04.2007. godine, i to
dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od 159,10 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu.Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
dnevnika sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja elektronskog dnevnika za jednu
sjednicu iznose 135,00 €ura, bez uraĉunatog PDV-a''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga
o tome, da li je od strane pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski
dnevnik, a s tim u vezi ni o troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo
neophodno obrazloţiti sa razloga što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog
dnevnika'', već kopiju istog, a i osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji dnevnika.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 07.02.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                    * * *
                      193


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1525/2007
                    U IME NARODA


        Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-
Kustudić, kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.270/2-07 od 01.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.03.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.270/2-07 od
01.10.2007. godine.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o amandmanu poslanika M. Ć. na Predlog prostornog plana
podruĉja posebne namjene za Morsko dobro sa sjednice Skupštine, odrţane 15.05.2007.
godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana
dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od 69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu.Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog
reda iznose 67,28 €ura''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni listing elektronskog glasanja, a s tim u vezi
                      194

ni o troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa
razloga što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''listinga elektronskog glasanja'', već
kopiju istog, a i osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 13.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović                     Ljubinka Popović-Kustudić

                * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1540/2007
                    U IME NARODA


        Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-
Kustudić, kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.251/2-07 od 02.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.03.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.251/2-07 od
02.10.2007. godine.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu Administrativnog odbora da se ne da odobrenje za
vodjenje kriviĉnog postupka protiv poslanika P. P., sa sjednice Skupštine, odrţane
15.05.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku od 8
dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od
69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
                      195

rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu.Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog
reda iznose 67,28 €ura''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni listing elektronskog glasanja, a s tim u vezi
ni o troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa
razloga što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''listinga elektronskog glasanja'', već
kopiju istog, a i osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 13.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1583/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora-MANS-Podgorica, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG, SU-KGS broj 277/2-07 od 08.10.2007. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 28.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 277/2-07 od
08.10.2007. godine.
                       196

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup traţenoj informaciji- kopiji listinga
elektronskog glasanja za stav Administrativnog odbora da se da odobrenje za pokretanje
kriviĉnog postupka protiv sudije B. Z., , dana 13.06.2007. godine, i odredjeni troškovi
postupka u iznosu od 69,28 €ura.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu obraĉunatih troškova, a zbog
pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi, da se prema ĉlanu 19. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na osnovu posebnog
propisa, koji medjutim nije donijet, pa nije bilo pravnog osnova za obraĉun troškova. Takodje
istiĉe da su troškovi visoko obraĉunati. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da elektronsku podršku za vodjenje
skupštinske procedure, obavlja preduzeće EMI-COM. Ovo preduzeće, na zahtjev Skupštine,
vrši dostavljanje listinga elektronskog glasanja, što znaĉi da se pomenuti listing ne dostavlja
za svaku odrţanu sjednicu. Troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog reda iznose
67,28 €ura, o ĉemu je tuţeni obaviješten prije donošenja rješenja. Prilikom odluĉivanja o
troškovima postupka primijenjen je ĉlan 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnov za obraĉun troškova, u konkretnom sluĉaju predstavljaju odredbe
ĉlana 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list RCG'', broj 68/05), te
ĉlana 104. stav 1. i ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG''
broj 60/03), a budući da u vrijeme donošenja osporenog rješenja nije bio donijet poseban
propis o obraĉunavanju troškova po zahtjevu za pristup informacijama.
     S obzirom na to, pravilno je postupio tuţeni kada je svojim rješenjem odluĉio o
troškovima postupka.
     Medjutim, što se tiĉe obraĉunatih troškova postupka, bez troškova dostavljanja,
nejasno je kako su isti obraĉunati na iznos od 67,28 €ura.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga za jednu taĉku dnevnog
reda iznose 67,28 €ura''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski dnevnik, a s tim u vezi ni o
troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga
što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog dnevnika'', već kopiju istog, a i
osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji dnevnika.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će u smislu ĉlana 57 Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'' broj 60/03), donijeti novo rješenje kojim će otkloniti nepravilnost na koju je ukazano
ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 28.02.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                       * * *
                      197


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.904/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Opštine Budva, zbog
nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.02.2008.godine, donio je


                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Dana 02.07.2007.godine, tuţilac je podnio tuţbu protiv tuţene Opštine Budva, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu od 26.03.2007. godine kojim je od Odjeljenja gradjevinske
inspekcije Opštine Budva traţio informacije bliţe navedene u tuţbi. U tuţbi je istakao da je
zbog ćutanja prvostepenog organa podnio ţalbu 29.05.2007. godine, pa smatra da su se
stekli uslovi da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom donošenje rješenja kojim će se obezbijediti
pristup traţenim informacijama.
     Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉl. 21. st. 1. Zakona o
upravnom sporu, dopisom U.br.904/2007 od 01.02.2008.godine, pozvao tuţioca da u roku od
10 dana uredi tuţbu, ukazujući mu na nedostatke tuţbe koji su se odnosili na to da nije
pravilno oznaĉen tuţeni organ, kome se tuţilac obratio sa ţalbom zbog ćutanja prvostepenog
organa.
     Podneskom od 22.02.2008.godine, tuţilac je izjavio da je tuţeni organ u predmetnom
sporu Ministarstvo za ekonomski razvoj, ali da istom nije podnio ţalbu zbog ćutanja
prvostepenog organa.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da u konkretnom sluĉaju nijesu ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
obzirom da tuţilac nije podnio dokaz da je Ministarstvu za ekonomski razvoj, kao nadleţnom
organu izjavio ţalbu, niti da je u roku od 7 dana urgirao za donošenje rješenja po ţalbi, pa je
podnijeta tuţba preuranjena.
     Sud je, na osnovu ĉlana 22.stav 1.taĉka 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉio kao u
dispozitivu rješenja.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 27.02.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.

                         * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1491/2007

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
                      198

Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine Crne
Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.04.2008. godine,
donio je

                    R J E Š E Nj E

                 Postupak se obustavlja.

                  Obrazloţenje

         Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni
spor protiv tuţene Skupštine Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja rješenja.
    Dopisom od 11.02.2008. godine, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
SU - KGS broj 293/2-07 od 29.01.2008. godine, kojim je dozvolilo Mreţi za afirmaciju
nevladinog sektora MANS, pristup traţenim informacijama, pa je Sud nakon toga na osnovu
ĉlana 26. stav 2. ZUS-a, pozvao tuţioca da se izjasni da li je zadovoljan naknadno donesenim
rješenjem.
    Tuţilac je podneskom od 19.03.2008. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog SU - KGS broj 293/2-07 od 29.01.2008. godine, pa je Sud shodno ĉlanu
26. stav 3. ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 02.04.2008.godine


Zapisniĉar,                   PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.              Biserka Bukvić, s.r.

                * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1476/2007

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine Crne
Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.04.2008. godine,
donio je

                    R J E Š E Nj E

                 Postupak se obustavlja.

                  Obrazloţenje

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţene Skupštine Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja rješenja.
     Dopisom od 02.11.2007. godine, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
SU- KGS br.322/3-07 od 01.11.2007. godine, kojim se zahtjev Mreţe za afirmaciju nevladinog
sektora - MANS odbija kao neosnovan, sa razloga što tuţeni ne posjeduje traţenu informaciju.
     Sud je u skladu sa ĉlanom 26. st. 2 Zakona o upravnom sporu pozvao tuţioca da se
izjasni u roku od 15 dana od dana prijema akta, da li je naknadno donesenim rješenjem
zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi akt. U
prilog akta dostavljeno je tuţiocu i naprijed oznaĉeno rješenje.
                      199

    U ostavljenom roku, tuţilac se nije izjasnio, pa je Sud na osnovu ĉlana 26. stav 3.
Zakona o upravnom sporu, obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 02.04.2008.godine


Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                  Biserka Bukvić, s.r.

              * * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1531/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora-MANS-Podgorica, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 245/2-07 od 10.10.2007. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 26.02.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 245/2-07 od
10.10.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup traţenoj informaciji- kopiji listinga
elektronskog glasanja za stav Administrativnog odbora, da se ne skine imunitet Z. D., dana
15.05.2007. godine, i odredjeni troškovi postupka u iznosu od 69,28 €ura.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu obraĉunatih troškova, a zbog
pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi, da se prema ĉlanu 19. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na osnovu posebnog
propisa, koji medjutim nije donijet, pa nije bilo pravnog osnova za obraĉun troškova. Takodje
istiĉe da su troškovi visoko obraĉunati. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da elektronsku podršku za vodjenje
skupštinske procedure, obavlja preduzeće EMI-COM. Ovo preduzeće, na zahtjev Skupštine,
vrši dostavljanje listinga elektronskog glasanja, što znaĉi da se pomenuti listing ne dostavlja
za svaku odrţanu sjednicu. Troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog reda iznose
67,28 €ura, o ĉemu je tuţeni obaviješten prije donošenja rješenja. Prilikom odluĉivanja o
troškovima postupka primijenjen je ĉlan 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnov za obraĉun troškova, u konkretnom sluĉaju predstavljaju odredbe
ĉlana 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list RCG'', broj 68/05), te
ĉlana 104. stav 1. i ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG''
                       200

broj 60/03), a budući da u vrijeme donošenja osporenog rješenja nije bio donijet poseban
propis o obraĉunavanju troškova po zahtjevu za pristup informacijama.
     S obzirom na to, pravilno je postupio tuţeni kada je svojim rješenjem odluĉio o
troškovima postupka.
     Medjutim, što se tiĉe obraĉunatih troškova postupka, bez troškova dostavljanja,
nejasno je kako su isti obraĉunati na iznos od 67,28 €ura.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga za jednu taĉku dnevnog
reda iznose 67,28 €ura''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski dnevnik, a s tim u vezi ni o
troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga
što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog dnevnika'', već kopiju istog, a i
osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji dnevnika.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će u smislu ĉlana 57 Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'' broj 60/03), donijeti novo rješenje kojim će otkloniti nepravilnost na koju je ukazano
ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 26.02.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1389/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.03.2008.
godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 20.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 20.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija, kojim je zatraţena kopija Izvještaja delegacije Skupštine Republike Crne Gore,
                       201

koja je boravila u Parizu, Francuska, od 18.-20.12.2006. godine. U tuţbi navodi, da tuţeni
nije donio rješenje u zakonom predvidjenom roku, pa je podnio ponovljeni zahtjev dana
13.09.2007. godine, po kojem takodje nije donijeta odluka. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i
naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 20.08.2007.godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za usvajanje tuţbe, pa je Sud naloţio
tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.03.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.

                     * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
 U. broj 1628/2007


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladino sektora - MANS, iz Podgorice, protiv akta tuţenog
Ministarstva turizma i zaštite ţivotne sredine, broj 01-3023/3 od 08.10.2007. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.03.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţeni je svojim aktom broj 01-3023/3 od 08.10.2007. godine, obavijestio tuţioca da
nije nadleţan za postupanje po podnijetom zahtjevu za dostavljanje informacija, te da je isti
upućen Ministarstvu za ekonomski razvoj na odluĉivanje, kao nadleţnom organu.
    Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 03.10.2007. godine, tuţenom podnio zahtjev za
slobodan pristup informacijama i traţio kopiju ugovora o lokaciji i dozvola za lokaciju za
odlaganje opasnog otpada za potrebe Kombinata Aluminijuma Podgorica. Dana 11.10.2007.
godine, tuţiocu je dostavljen akt tuţenog organa, kojim ga obavještava da nije nadleţan za
postupanje po podnijetom zahtjevu, već je isti upućen Ministarstvu za ekonomski razvoj, kao
nadleţnom organu. Tuţilac navodima tuţbe pobija zakonitost akta tuţenog istiĉući da je
prema Zakonu o ţivotnoj sredini i Uredbi o organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave,
Ministarstvo turizma i zaštite ţivotne sredine duţno da posjeduje traţene informacije jer ono
izmedju ostalog, vrši poslove uprave koji se odnose na sistem zaštite ţivotne sredine, pa
                       202

mora posjedovati i podatke o zagadjenjima od strane Kombinata aluminijuma koje su
sadrţane u traţenim due diligence analizama. Predlaţe da se poništi osporeni akt i naloţi
donošenje rješenja u skladu sa zakonom.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu istiĉe da je nesporno da Ministarstvo prikuplja i
koordinira informacije o stanju ţivotne sredine Crne Gore, ali ne posjeduje traţenu
informaciju jer je Zakonom o planiranju i uredjenju prostora ("Sl.list RCG",br.28/05),
precizirano da organ uprave nadleţan za poslove urbanizma donosi, izmedju ostalog, rješenje
o lokaciji za sanitarne doponije otpadaka i postrojenja za tretman ĉvrstog i otpalog materijala,
pa smatra da nije nadleţno za postupanje po podnijetom zahtjevu. Predlaţe da se tuţba
odbije kao neosnovana.
     Tuţba je neosnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 4. stav 1. taĉka 3. Zakona o slobodnom pristupu
informacijima ("Sl.list RCG",br.68/05), propisano je da je za postupanje po zahtjevu za pristup
informacija nadleţan organ vlasti u ĉijem se posjedu traţena informacija nalazi.
     U konkretnom sluĉaju, tuţeni organ je našao da nije nadleţan za postupanje po
podnijetom zahtjevu, pa je aktom broj 01-3023/3 od 08.10.2007. godine obavijestio tuţioca
da je zahtjev za dostavljanje informacija upućen Ministarstvu za ekonomski razvoj na
odluĉivanje, kao nadleţnom organu.
     Na taj naĉin tuţeni organ je pravilno postupio u skladu sa odredbom ĉlana 55. stav
4. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG",br.60/03), pa donošenjem takvog akta
nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţioca iznijetih u tuţbi, pa je našao da su oni, kod
naprijed iznijetog neosnovani i bez uticaja na drugaĉiju odluku suda u ovoj stvari.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, 13.03.2008.2008. godine


Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                     Vojin Lazović, s.r.

                     * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 163/2008


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora -MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni
direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva finansija - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 08.04.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţbom od 18.02.2008. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od
14.11.2007. godine - ćutanja administracije.
                       203

    U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj 02-1409/2 od 14.03.2008.
godine, obavijestio sud da je po zahtjevu tuţioca postupljeno i donijeto rješenje broj 02-
4597/4 od 11.03.2008. godine.
    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 19.03.2008.
godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom
tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi
akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis je dostavljen tuţiocu 24.03.2008.
godine. Tuţilac je dopisom broj 08/6781 od 03.04.2008. godine, obavijestio sud da je
zadovoljan rješenjem tuţenog, pa je sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom
sporu, obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 08.04.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.

              * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 15/2008     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi Novog sindikata Radio
Televizije Crne Gore, protiv tuţene Radio Televizije Crne Gore (pred. Upravnog odbora Goran
Bulajić), u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.03.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je dana 11.01.2008. godine, podnio ovom sudu tuţbu, radi pokretanja
urpavnog spora protiv tuţene Radio Televizije Crne Gore, zbog ćutanja administracije-
nedonošenja rješenja po zahtjevima za pristup informacijama podnijetim generalnom
direktoru, Savjetu Radio Televizije Crne Gore i Upravnom odboru Radio Televizije Crne Gore.
     Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 1. Zakona
o upravnom sporu, dopisom od 03.03.2008. godine, pozvao tuţioca da uredi podnijetu tuţbu,
ukazujući mu na nedostatke tuţbe i u kom pravcu istu treba da uredi, a to sa upozorenjem na
posljedice nepostupanja.
     Postupajući po traţenju Suda, tuţilac je Sudu dostavio podnesak od 11.03.2008.
godine, ali istim nijesu otklonjeni nedostaci tuţbe.
     Kako navedenim podneskom tuţilac nije otklonio nedostatke tuţbe, a oni su takvi da
sprjeĉavaju postupanje Suda po istoj, to je tuţba odbaĉena kao neuredna, na osnovu ĉlana
21. stav 2. Zakona o upravnom sporu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,13.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.           Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
            *  * *
                       204


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 919/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene Skupštine Republike
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, nakon odrţane usmene javne rasprave, dana
31.03.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca Milene Deletić, i punomoćnika tuţene
Jelene Radonjić, dana 02.04.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 07.05.2007. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 07.05.2007. godine, za dostavljanje
informacija, kojim je zatraţena kopija više listinga elektronskog glasanja 24.04.2007. godine.
U tuţbi i na raspravi navodi da tuţeni nije u zakonom odredjenom roku donio rješenje, a ni
nakon ponovljenog zahtjeva od 28.05.2007. godine. Predlaţe da, Sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     U pismenom odgovoru na tuţbu i na raspravi, tuţeni istiĉe da je aktom SU-
KGS.br.19/2/07 od 23.05.2007. godine, obavijestio tuţioca o tome da elektronsku podršku za
vodjenje skupštinske procedure u vrijeme odrţavanja sjednica Skupštine obavlja Preduzeće
EMI-COM, da isto na zahtjev Skupštine vrši dostavljanje traţenog listinga elektronskog
glasanja i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog reda iznose 67,28 €ura.
Predloţio je da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Nakon odrţane usmene javne rasprave Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio
navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), donio rješenje po zahtjevu tuţioca od 07.05.2007. godine, a ni nakon
ponovljenog traţenja tuţioca od 17.05.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz
ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za
podnošenje predmetne tuţbe, zbog ĉega je Sud istu usvojio i naloţio tuţnom da u
ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu tuţioca.
     Navodi tuţenog iz odgovora na tuţbu su neosnovani, kod ĉinjenice da tuţeni nije o
predmetnom zahtjevu tuţioca, odluĉio u zakonom propisanom roku.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 02.04.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.

                * * *
                       205


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1328/2007

                    U IME NARODA

   Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke
Bukvić, kao predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića,
kao članova vijeća, uz učešće službenika Suda Marine Nedović, kao
zapisničara, rješavajući upravni spor po tužbi tužioca Mreže za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja
Ćalović, protiv tužene Komisije za stambena pitanja Vlade RCG, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici održanoj dana
28.03.2008. godine, donio je
                       PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se tuţenom, Komisiji za stambena pitanja Vlade RCG, da odmah, a najkasnije u roku
od 8 dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
14.09.2007. godine.
                    Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 14.09.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije rješenja o dodjeli 90.000,00 Maraka V. K. iz 2000. godine, za rješavanje
stambenog pitanja, kopije zahtjeva V. K. za rješavanje stambenog pitanja iz 2006. godine, rješenje
o dodjeli 20.000,00 €ura V. K. iz 2006. godine i zapisnik sa sastanka Komisije za stambena ptianja
na kojoj je V. K. dodijeljeno 20.000,00 €ura, kao i da je dana 29.08.2007. godine, podnijet
ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa
ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije donio rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
06.03.2008. godine.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 14.08.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 29.08.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
   Sa iznijetih razloga, a na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o upravnom
sporu, odlučeno je kao u dispozitivu presude.
                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 28.03.2008. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                Biserka Bukvić,s.r.

                *  *  *
                      206


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1464/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog
Skupštine Republike Crne Gore - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 28.03.2008. godine, donio je

                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se tuţenom, Skupštine Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od
21.08.2007. godine.

                    Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 21.08.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev, za
dostavljanje kopije svih akata koji sadrţe informacije o iznosuma koje je primio generalni sekretar
Skupštine: plate, telefonskih raĉuna, paušala, troškova prevoza, troškova smještaja, stimulacije za
rad i po svim drugim osnovama, za februar 2007. godine, kao i da je dana 19.09.2007. godine,
podnijet ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanom 20. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, pa ni nakon proteka roka od 7 dana tuţeni nije donio rješenje. Zbog navedenog
smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
    Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgenciju ovog suda od
29.11.2007. godine.
    Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
    U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 21.08.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 19.09.2007. godine.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 28.03.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Biserka Bukvić,s.r.

                  * * *
                       207


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1196/2007


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Savjeta Radio-
Televizije Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 10.04.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, podnijela je ovom sudu tuţbu, dana
29.08.2007. godine, radi pokrtanja upravnog spora, zbog ćutanja administracije, oznaĉivši u
istoj kao tuţeni organ Savjet Radio-Televizije Crne Gore, a uz tuţbu podnijela zahtjev za
dostavljanje informacija upućen Radio - Televiziji Crne Gore, ţalbu zbog ćutanja
administracije izjavljenu Savjetu za Radio-difuziju i ponovljenu ţalbu podnijetu Savjetu Radio -
Televizije Crne Gore.
     Kako je podnijeta tuţba bila neuredna, to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 1. Zakona
o upravnom sporu, aktom od 21.12.2007. godine, pozvao tuţioca da podnijetu tuţbu uredi,
ukazujući mu u kom pravcu to treba da uradi.
     Postupajući po traţenju Suda, tuţilac je dostavio podnesak 09.01.2008. godine,
medjutim, istim nijesu otklonjeni nedostaci tuţbe na koje je ukazano, a oni su takvi da
sprjeĉavaju postupanje suda po istoj.
     Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 2. Zakona o upravnom sporu, Sud
je tuţbu odbacio.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 10.04.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.             Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                * * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1188/2007


                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 10.04.2008. godine, donio je
                       208


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u
roku od 8 dana, po prijemu presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca od 05.07.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva unjtrašnjih poslova i javne
uprave, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 05.07.2007. godine, za
dostavljanje informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 05.07.2007. godine, podnio zahtjev za
dostavljanje informacija - kopija svih akata koji sadrţe informaciju koliko ukupno automobila
posjeduje MUP Crne Gore, koliko je automobila MUP-a za sluţbene potrebe proslijedjeno
drugim institucijama RCG, kopije svih akata koji sadrţe informacije o tipovima, markama i
brojevima registarskih tablica za svaki od automobila u vlasništvu MUP-a, koliko je vozila
MUP-a dato na korišćenje Skupštini Crne Gore, sa podacima o tipovima, markama i brojevima
registarskih tablica, za svaki automobil pojedinaĉno i kopiju akta koji sadrţi informaciju koliko
sluţbenih automobila, po kom osnovu i za koji period je dodijeljeno Poslaniku M. Đ. Tuţeni
nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 24.07.2007.
godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 05.07.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku odluĉi o zahtjevu tuţioca za
dostavljanje informacija
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 10.04.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 80/2007     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, protiv tuţene Elektroprivrede Crne Gore a.d.
Nikšić, zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 18.04.2008.godine,
donio je
                      209

                    RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.

                  O b r a z l o ţ e nj e


    Tuţilac je ovom sudu dana 20.01.2007.godine, podnio tuţbu protiv tuţene, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od 06.12.2006.godine, kojim je
traţio dostavljanje informacije koliko je kriviĉnih prijava podnijeto protiv gradjana zbog
neovlašćenog korišćenja elektriĉne energije, kao i pravnih lica od poĉetka 2006.godine do
6.12.2006.godine.
    Kako je tuţba bila neuredna, Sud je pozvao tuţioca da istu uredi u smislu ĉlana
18.Zakona o upravnom sporu, te mu za to ostavio primjeran rok i upozorio ga na posljedice
propuštanja.
    Tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju Suda, a nedostaci tuţbe su takvi
da spreĉavaju rad Suda po istoj, zbog ĉega je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o
upravnim sporovima, tuţbu odbacio kao neurednu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 18.04.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.

                  * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 123/2007                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj broj 03-08-132/06-3 od 27.12.2006.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 14.03.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj broj 03-08-132/06-3 od
27.12.2006.godine.

                  O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup informacijama da izvrši neposredan
uvid u nacrt prostornog plana Republike Crne Gore, koji je bio dat u ministarstvima u RCG i
akta koja sadrţe komentare svih ministarstava na nacrt prostornog plana Republike Crne
Gore. Istim rješenjem odredjeno je da će se pristup informacijama ostvariti neposrednim
uvidom u prostorijama tuţenog, radnim danima od 15-17 ĉasova, uz prethodnu najavu.
    Tuţilac podnijetom tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući da isto nije
u skladu sa odredbama ĉlana 12.stav 1.taĉka 2. kao i ĉlana 4.stav 1.taĉka 1.Zakona o
                       210

slobodnom pristupu informacijama. Neposredan uvid u informaciju ne omogućava korišćenje i
širenje informacije koja se nalazi u posjedu organa vlasti, a što je suprotno medjunarodnim
dokumentima o ljudskim pravima i slobodama. Kako nema zakonom odredjenih ograniĉenja
za dostavljanje kopija traţene dokumentacije, to predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je dostavio spise predmeta.
     Tuţba je osnovana.
     Ĉlanom 12.st.1.taĉka 2.Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da
zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na koji se ţeli ostvariti pristup
informacijama. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji propisani su ĉlanom
13.st.1.istog zakona, dok je ĉlanom 18.st.2.navedenog zakona, propisano da se rješenje
kojim se dozvoljava pristup informaciji, ili njenom dijelu, odredjuje, izmedju ostalog, i naĉin
pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredbi, po nalaţenju Suda, naĉin pristupa
informaciji odredjuje podnosilac zahtjeva, a organ vlasti je duţan da mu na traţeni naĉin i
omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi drugaĉiji naĉin
pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavom kopije
dokumenata, a tuţeni osporenim rješenjem odredio pristup informaciji neposrednim uvidom.
Pri tome u rješenju ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto pristup informaciji ne dozvoljava na
traţeni naĉin. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉl.203.st.2.Zakona o opštem upravnom
postupku, zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti zakonitost osporenog rješenja, pa je isto
valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti povredu na koju je ukazano presudom i
donijeti novo, zakonito rješenje u ovoj stvari (ĉlan 57. ZUS-a).
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1. u vezi sa ĉlanom 33.st. 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 14.03.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

                * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1526/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, i Vojina Lazovića i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS - Podgorica, radi poništaja
rješenja Skupštine Republike Crne Gore, broj SU-KGS br.269/2-07 od 01.10.2007. godine,
nakon odrţane usmene i javne rasprave dana 18.03.2008. godine, u prisustvu punomoćnika
tuţioca Milene Deletić, a u odsustvu punomoćnika tuţenog, dana 25.03.2008. godine, donio
je


                     PRESU DU


    Tuţba se usvaja.
                       211

    Poništava se rješenje Skupštine Republike Crne Gore, broj SU-KGS br.269/2-07 od
01.10.2007.godine.


                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup traţenoj informaciji -dostavljanjem
kopije listinga elektronskog glasanja o 4 amandmana poslanika M. B. na predlog prostornog
plana podruĉja posebne namjene za Morsko dobro, sa sjednice Skupštine odrţane
15.05.2007. godine. Troškovi postupka odredjeni su u iznosu od 271,12 eura, koje je tuţilac
duţan uplatiti prije dostavljanja traţene informacije.
     Tuţilac je u tuţbi i na raspravi osporio zakonitost rješenja tuţenog organa. U bitnom
je istakao da osporeno rješenje nije donijeto u skladu sa odredbama ĉlana 19. stav 1. i 2.
Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u dijelu u kojem su odredjeni troškovi postupka.
Skupština je po ugovoru sa preduzećem "Emi kom", od tog preduzeća duţna da obezbijedi
listing za svoje potrebe, a za dalje širenje informacije podnosioci zahtjeva mogu snositi samo
stvarne troškove.Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je u cjelosti osporio njene navode i istakao da elektronsku
podršku za vodjenje skupštinske procedure odrţava preduzeće "Emi kom".To preduzeće na
zahtjev Skupštine vrši dostavljanje traţenog listinga elektronskog glasanja što znaĉi da
poslovanje sa tim preduzećem ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje listinga sa svake
odrţane sjednice.Troškovi dostavljanja
listinga su odredjeni u skladu sa vaţecim propisom u vrijeme donosenja rjesenja. Traţio je
usmenu raspravu i predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon odrţane usmene javne rasprave, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu,
sud je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje ne sadrţi sve obavezne podatke predvidjene
ĉlanom 203.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku, sud nije mogao sa sigurnošću
utvrditi, da li su troškovi odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni
organ imao u vezi sa dostavljanjem tuţiocu traţene informacije. Istina, u spisima predmeta
postoji obavještenje, koje nosi datum 11.09.2002. godine, o strukturi troškova prilikom
sastavljanja izvještaja o elektronskom glasanju po pojedinim taĉkama dnevnog reda, koje bi
imalo preduzeće koje pruţa elektronsku podršku za vodjenje skupštinske procedure za
dostavljanje tuţenom organu listinga elektronskog glasanja. Po tom obavještenju, odnosno
obraĉunu, troškovi skidanja listinga iznose 67,28 €ura.
     Medjutim, u tuţbi i na usmenoj raspravi, punomoćnik tuţioca je tvrdio da se ugovor
izmedju Skupštine i ''EMI-COM''-a, ne odnosi na podnosioce zahtjeva za pristup
informacijama, zbog ĉega se na osnovu tog ugovora nijesu mogli odredjivati troškovi, i da isti
mogu snositi samo troškove kopiranja i dostavljanja listinga. Obzirom da je u odgovoru na
tuţbu, tuţeni organ tvrdio suprotno, odnosno da njegovo poslovanje sa tim preduzećem ne
podrazumijeva obavezno dostavljanje listinga sa svake odrţane sjednice, izostanak
punomoćnika tuţenog organa sa javne rasprave, koju je on sam inicirao, onemogućio je sud
da provjeri iznijete tvrdnje stranaka i time na nesumnjiv naĉin raspravi pitanje stvarnih
troškova u vezi sa zahtjevom za pristup traţenoj informaciji. To je i razlog zbog kojeg je sud
tuţbu uvaţio i poništio osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupiti po primjedbama iz presude (ĉl. 57.
ZUS-a), te donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci presude.
                      212


              UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE,
               Podgorica, 25.03.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.

               * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1587/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 289/2-07 od 09.10.2007. godine, nakon odrţane
usmene rasprave dana 31.03.2008. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca Milene Deletić i
punomoćnika tuţene Jelene Radonjić, dana 02.04.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 289/2-07 od
09.10.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu odluke Administrativnog odbora o razrješenju Dr.
M. D. i izboru M. D., za ĉlana Odbora za politiĉki sistem, pravosudje i upravu, sa sjednice
Skupštine odrţane 12.06.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom
pošiljkom u roku od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova
postupka u iznosu od 69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi i na raspravi, preko punomoćnika, istiĉe da osporava zakonitost
rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na osnovu posebnog propisa, a kako taj
propis još nije donijet, smatra da je svako obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se
prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove, a da
stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći od 0,01 € po stranici, i da je spreman da o svom
trošku izvrši fotokopiranje ili skeniranje traţene dokumentacije u prostorijama tuţenog.
Dodaje da se ugovor izmedju tuţenog i EMI-COM-a, ne odnosi na tuţioca, te se na osnovu
tog ugovora i nijesu mogli odredjivati troškovi, pa su troškovi odredjeni protivno ĉlanu 19.
Zakona. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni je u pismenom odgovoru na tuţbu, i na raspravi, preko punomoćnika, istakao
da elektronsku podršku za vodjenje skupštinske procedure u vrijeme odrţavanja sjednica
Skupštine, obavlja preduzeće EMI-COM, koje na zahtjev Skupštine vrši dostavljanje traţenog
listinga elektronskog glasanja, što znaĉi da poslovanje sa EMI-COM-om ne podrazumijeva i
obavezno dostavljanje elektronskih listinga sa svake odrţane sjednice. Troškovi dostavljanja
listinga po jednoj taĉki dnevnog reda iznose 67,28 €ura, što se vidi i iz priloţenog dopisa tog
preduzeća upućenog Skupštini, broj 207 od 14.02.2008. godine i obavještenja o strukturi
troškova, od 11.09.2002. godine. Predloţio je da sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
                      213

     Nakon odrţane usmene i javne rasprave, Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio
navode tuţbe i odgovora na tuţbul, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG"
broj 68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na
pristup informaciji u skladu sa posebnim propisom. U stavu 2. istog ĉlana propisano je da se
troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove organa vlasti u pogledu prepisivanja,
fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Predmetnim zahtjevom tuţilac je traţio dostavljanje kopije listinga elektronskog
glasanja - stav Administrativnog odbora o imenovanju M. D. za ĉlana Odbora za politiĉki
sistem, pravosudje i upravu, umjesto M. D. dana 12.06.2007. godine
     Tuţeni organ u osporenom rješenju nalazi da su troškovi postupka dostavljanja
traţene informacije u visini od 69,28 €ura, pravilno odredjeni, jer se na dostavljeni listing
elektronskog glasanja, od strane Preduzeća EMI-COM tuţenom odnosi 67,28 €ura, a na
troškove dostave kopije listinga tuţiocu, preporuĉenom pošiljkom 2,00 €ura. Troškove
postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno ĉlanu 107. stav 1.
Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da u vrijeme
donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Po nalaţenju Suda, obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa odredbom
ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, jer iz razloga datih u obrazloţenju
Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni
troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa dostavljanjem traţene informacije tuţiocu, ovo
imajući u vidu odredbu ĉlana 19. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema
kojoj se stvarni troškovi organa vlasti odnose izriĉito na prepisivanje, fotokopiranje,
prevodjenje i dostavljanje informacija. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga što je
tuţilac zahtjevom jasno traţio dostavljanje kopije listinga elektronskog glasanja, a osporenim
rješenjem je upravo dozvoljen pristup informaciji na naĉin koji je tuţilac i traţio.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje nezakonito, zbog ĉega je
tuţbu uvaţio i isto poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 02.04.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.               Biserka Bukvić,s.r.

               * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 151/2008
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţa za afirmaciju naveladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje i strana ulaganja, Up.193/4 od 25.01.2008 godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 08.05.2008. godine, donio je
                        214                      PRESUDU

    Tuţba se odbija.
    Poništava se rješenje Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana
ulaganja Up.193/4 od 25.01.2008. godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informacijama iz       zahtjeva
upućenog tuţenom dana 31.08.2007. godine, a koji se odnosi na dostavljanje kopija ili
omogućavanje skeniranja njihovom opremom ugovora o prodaji "HK Ţeljezara Nikšić AD" -
Nikšić, akata koji sadrţe podatke o ĉlanovima tenderske komisije za privatizaciju "HK
Ţeljezara Nikšić AD" - Nikšić, zapisnika i izvještaja tenderske komisije saĉinjenih u postupku
privatizacije "HK Ţeljezara Nikšić AD" - Nikšić, komplente korespodencije izmedju drugih
subjekata i tenderske komisije u postupku privatizacije "HK Ţeljezara Nikšić AD" - Nikšić. Istim
rješenjem odredjeno je da će se pristup informacijama ostvariti neposrednim uvidom u
prostorijama tuţenog organa.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi da je tuţeni, po istom zahtjevu tuţioca ranije donio rješenje Up.193/1 od 06.09.2007.
godine koje je po tuţbi tuţioca poništeno presudom Upravnog suda, ali je tuţeni ponovo
donio istovjetno rješenje. Takodje    u tuţbi istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, jer je zahtjevom traţio dostavljanje kopija ili
omogućavanje skeniranja njegovom opremom akata navedenih u dispozitivu osporenog
rješenja, a osporenim rješenjem dozvoljen pristup informacijama vršenjem neposrednog
uvida u iste. Dalje navodi, da prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama pravo na
slobodan pristup ukljuĉuje i pravo podnosioca zahtjeva na korišćenje i širenje informacije,
kojoj je pristup odobren, što je u sluĉaju odobravanja neposrednog uvida, a bez mogućnosti
fotokopiranja, skeniranja, fotografisanja i snimanja, nemoguće. Smatra da je osporenim
rješenjem povrijedjen zakon na njegovu štetu i predlaţe da se isto poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ostaje pri navodima iz obrazloţenja
rješenje, pa predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, uvidom u spise predmeta utvrdjeno je da je ovaj sud već jednom odluĉivao u
ovoj upravnoj stvari i presudom U.br.1254/2007 od 24.12.2007. godine, poništio rješenje
tuţenog Up.193/1 od 06.09.2007. godine i naloţio tuţenom da u novom rješenju otkloni
nedostatke zbog kojih je isto poništeno.
     Tuţeni organ, medjutim nije postupio po navedenoj presudi niti je otklonio propuste
na koje u ukazano istom, ĉime je postupio suprotno odredbama ĉlana 57. Zakona o
upravnom sporu ("Sl.list RCG",br.60/03), kojim je propisana obaveznost presuda Upravnog
suda, kao i da je organ vezan pravnim shvatanjem suda.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će donijeti novo rješenje, kojim će postupiti po
presudi ovog Suda U.br.1254/2007 od 24.12.2007. godine.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 08.05.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                  Gordana Pot,s.r.

                *   * *
                      215

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 720/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće Sekulić Nataše kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Opštine Budva, zbog
ćutanja administracije u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06. 03. 2008 godine, donio je


                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                  Obrazloţenje

    Tuţilac je dana 23.05.2007. godine, podnio ovom sudu tuţbu radi pokretanja
upravnog spora protiv Opštine Budva - Komunalne inspekcije, zbog ćutanja administracije -
nedonošenja rješenja po njegovom zahjtevu od 26.03.2007. godine, odnosno po ponovljenom
zahtjevu od 17.04.2007. godine, istiĉući da po tom zahjtevu nije odluĉeno u zakonskom roku,
kao ni po ponovljenom zahtjevu. Predlaţe da Sud naloţi donošenje rješenja po njegovom
zahtjevu i obezbijedi slobodan pristup informacijama.
    Prema ĉlanu 7. Zakona o upravnom sporu, upravni spor se moţe pokrenuti protiv
upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu, a protiv prvostepenog upravnog ili
drugog akta samo ako protiv istog nije dozvoljena ţalba i u sluĉaju kad nadleţni organ o
zahtjevu, odnosno ţalbi stranke nije donio odgovarajući upravni ili drugi akt, pod uslovima
predvidjenim ĉlanom 18. navedenog zakona.
    Tuţilac je podnio tuţbu zbog ćutanja tuţenog organa, Opštine Budva - Komunalne
inspekcije, a uz istu nije podnio dokaz o podnijetom zahtjevu za dostavljanje informacija
tuţenom organu, kao ni dokaz o podnijetoj urgenciji za odluĉivanje po zahtjevu. Kako je
podnijeta tuţba bila neuredna to je Sud na osnovu ĉlana 21. stav 1. Zakona o upravnom
sporu, dopisom od 26.02.2008. godine, pozvao tuţioca da u ostavljenom roku uredi tuţbu
ukazujući mu na nedostatke tuţbe i u kom pravcu treba da se ista uredi. Istovremeno je
tuţiocu ukazano na posledice nepostupanja.
    Postupajući po traţenju Suda, tuţilac je dostavio Sudu podnesak od 04.03.2008.
godine, kojim nijesu otklonjeni nedostaci tuţbe.
    Budući da tuţilac u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke tuţbe, a oni su takvi da
spreĉavaju rad Suda po istoj, to je na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno kao u dispozitivu rješenja.                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.03.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Gordana Pot, s.r.


                *  * *
                        216

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.305/2007


                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserka Bukvić i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koju zastupa
izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica,
zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2008.godine, donio je


                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj - Podgorica, da odmah, a najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema presude odluĉi po ţalbi tuţioca od 19.12.2006. godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 06.12.2007.godine, Republiĉkoj inspekciji za
gradjevinarstvo podnio zahtjev za pristup odredjenim informacijama, bliţe preciziranih u
zahtjevu. Kako prvostepeni organ nije donio i dostavio rješenje u roku propisanim ĉlanom
16.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izjavio je ţalbu tuţenom zbog ćutanja
administracije dana 19.12.2006.godine, o kojoj tuţeni nije odluĉio, pa je dana
26.01.2007.godine podnio ponovljenu ţalbu, po kojoj ni nakon proteka roka od 7 dana nije
donijeto rješenje. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po ţalbi.
     Po prijemu tuţbe Sud je aktom od 09.03.2007.godine, dostavio tuţenom tuţbu na
odgovor i zatraţio mu, da u roku od 10 dana dostavi spise predmeta. Kako tuţeni nije
postupio na traţeni naĉin, to je Sud istom, dana 17.11.2007.godine, uputio urgenciju sa istim
zahtjevom i rokom od 10 dana, uz upozorenje da će u suprotnom riješiti spor bez spisa.
     Tuţeni organ, medjutim, na ponovljeno traţenje Suda nije dostavio odgovor na
tuţbu, niti spise predmeta, pa su se stekli uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da se
odluĉi po tuţbi i bez spisa predmeta.
     Sud je na osnovu priloga dostavljenih uz tuţbu našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), propisano je da je organ vlasti, nadleţan za rješavanje po ţalbi, duţan da po
ţalbI donese rješenje i dostavi ga podnosiocu ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja
ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po ţalbi tuţioca od 19.12.2006.godine i ponovljenom traţenju od 26.01.2007.godine,
donio rješenje u zakonom odredjenom roku.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom
sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je naloţio tuţenom da donese
odluku po ţalbi tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 07.05.2008.godine

ZAPISNIĈAR                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Vojin Lazović,s.r.

                *  *  *
                       217

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.910/2007                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserka Bukvić i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koju zastupa
izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica,
zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj - Podgorica, da odmah, a najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema presude odluĉi po ţalbi tuţioca od 04.05.2007.godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 11.04.2007.godine, Sekretarijatu za planiranje i
uredjenje prostora - Grad Podgorica podnio zahtjev za dostavljanje kopije svih akata koji
sadrţe informacije o broju i kategoriji objekata ĉije je širenje planirano u cilju privodjenja
namjeni prostora u zahvatu UP "Kliniĉki centar" u Podgorici, rješenja o rušenju donijetih za
objekte koji se nalaze u zahvatu UP "Kliniĉki centar i akata koji sadrţe informacije o naĉinu
rješavanja stambenog pitanja porodica ĉiji će objekti biti porušeni u procesu privodjenja
namjeni prostora u zahtjevu UP "Kliniĉki centar" u Podgorici. Kako prvostepeni organ nije
donio i dostavio rješenje u roku propisanim ĉlanom 16.st.1.Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, izjavio je ţalbu tuţenom zbog ćutanja administracije dana 09.05.2007.godine,
o kojoj tuţeni nije odluĉio, pa je dana 29.05.2007.godine podnio ponovljenu ţalbu, po kojoj i
nakon proteka roka od 7 dana nije donijeto rješenje. Predlaţe da sud naloţi tuţenom
donošenje rješenja po ţalbi.
     Po prijemu tuţbe Sud je aktom od 06.07.2007.godine, dostavio tuţenom tuţbu na
odgovor i zatraţio mu, da u roku od 15 dana dostavi spise predmeta. Kako tuţeni nije
postupio na traţeni naĉin, to je Sud istom, dana 19.11.2007.godine, uputio urgenciju sa istim
zahtjevom i rokom od 10 dana, uz upozorenje da će u suprotnom riješiti spor bez spisa.
     Tuţeni organ, medjutim, na ponovljeno traţenje Suda nije dostavio odgovor na
tuţbu, niti spise predmeta, pa su se stekli uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da se
odluĉi po tuţbi i bez spisa predmeta.
     Sud je na osnovu priloga dostavljenih uz tuţbu našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), propisano je da je organ vlasti, nadleţan za rješavanje po ţalbi, duţan da po
ţalbI donese rješenje i dostavi ga podnosiocu ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja
ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po ţalbi tuţioca od 04.05.2007.godine i ponovljenom traţenju od 29.05.2007.godine,
donio rješenje u zakonom odredjenom roku.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom
sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je naloţio tuţenom da donese
odluku po ţalbi tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.
                         218


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 07.05.2008.godine

ZAPISNIĈAR                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                            Vojin Lazović,s.r.


                  *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1197/2007

                      U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS - Podgorica, protiv Savjeta Radio - Televizije Crne Gore
- Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
09.05.2008.godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Savjetu Radio-Televizije Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 15
dana, od dana prijema ove presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca za pristup informacijama od
11.04.2007.godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv tuţenog, zbog ćutanja tog organa da odluĉi o
njegovom zahtjevu za pristup informacijama i dostavi kopije akta kojim se uredjuje odnos
Radio-Televizije Crne Gore i provajdera koji obavlja satelitski prenos signala prvog programa
radija i prvog programa televizije.
     U tuţbi istiĉe da je zahtjev za dostavljanje informacije tuţenom uputio
11.04.2007.godine, a kako tuţeni u odredjenom roku nije dostavio informaciju, to je dana
24.07.2007.godine podnio ponovljenu ţalbu. Predlaţe da se tuţenom naloţi dostavljanje
informacije.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu i spise predmeta.
     Tuţba je osnovana.
     Iz dokaza priloţenih uz tuţbu proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni organ
nije u zakonom propisanom roku, a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o
njegovom zahtjevu od 11.04.2007.godine, ĉime su se stekli uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana
18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije''. Iz tog
razloga, Sud je na osnovu raspoloţivih spisa predmeta i ovlašćenja koje ima po ĉlanu 27.
Zakona o upravnom sporu, obavezao tuţenog da u ostavljenom roku odluĉi po zahtjevu
tuţioca za dostavu informacije.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,09.05.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.

              *  *  *
                      219


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1340/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, protiv tuţene Regulatorne
agencije za energetiku, zbog nedonošenja rješenja-ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 13.02.2008.godine, donio je

                     RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom podnijetom ovom sudu tuţilac je u bitnom istakao da je podnio zahtjev
Elektroprivredi Crne Gore a.d. Nikšić dana 01.08.2007.godine, za dostavljanje informacija i to
kopija odluke o donacijama sportskim društvima u 2006.godini i za prvih 6 mjeseci u
2007.godini. Istiĉe da je, budući da rješenje nije dostavljeno u zakonski predvidjenom roku,
dana 23.08.2007.godine, podnio ţalbu zbog ćutanja uprave, kao i ponovljenu ţalbu
04.09.2007.godine. Navodi da ni nakon ponovljene ţalbe nije dostavljeno rješenje, pa
predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja i obezbijedi slobodan pristup
informacijama.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni istiĉe da mu predmetna ţalba nikad nije dostavljena, pa
nema pravnog osnova za podnošenje tuţbe zbog nedonošenja rješenja. Predlaţe da Sud
tuţbu odbaci.
     Sud nalazi da u konkretnom sluĉaju nijesu ispunjeni uslovi iz ĉl.18.Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, jer je tuţilac po mišljenju
Suda trebao pruţiti dokaze o dostavljanju ţalbe i urgenciji tuţenom (datum i broj pod kojim
su isti zavedeni), da bi Sud mogao cijeniti opravdanost tuţbe zbog ćutanja administracije.
     Kod takvog stanja stvari, podnijeta tuţba je preuranjena, zbog ĉega je tuţbu na
osnovu ĉlana 22.st.1.taĉ.1.Zakona o upravnom sporu, valjalo odbaciti.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 13.02.2008.godine

Zapisniĉar                   PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Mirjana Bogdanović,s.r.             Branislav Radulović,s.r.

              *  *  *


  UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U.br.793/2006    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović–Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora-MANS, iz Podgorice, protiv rješenja
                        220

tuţenog Ministarstva turizma i zaštite ţivotne sredine, zbog ćutanja adminsitracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 01.04.2008.godine, donio je


                      RJEŠENJE

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje


     Tuţbom od 20.06.2006.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor,
zbog ćutanja adminsitracije - nedonošenja rješenja.
     U toku sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj 01-286/2 od 20.02.2008.godine,
obavijestio ovaj sud da je donio rješenje po ţalbi tuţioca broj 070501-203/06 od
13.06.2006.godine, kojim je ista odbijena, kao i to da je Upravni sud CG, svojom presudom
U.br.914/06 od 7.11.2006.godine poništio navedeno rješenje, nakon ĉega je u izvršenju
navedene presude tuţeni poništio rješenje JU Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore,
broj 00-23-2777 od 19.04.2006.godine i predmet vratio na ponovni postupak.
     Sud je u smislu ĉlana 26.st.3.Zakona o upravnom sporu, dopisom od
05.03.2008.godine, pozvao tuţioca da se u roku od 15 dana od dana prijema istog, izjasni da
li je zadovoljan postupanjem tuţenog. Ovaj dopis dostavljen je tuţiocu dana
10.03.2008.godine (dostavnica u spisima predmeta).
     U ostavljenom roku, tuţilac se nije izjasnio, pa je Sud, na osnovu ĉlana
26.st.3.Zakona o upravnom sporu, obustavio postupak.
     Sa izloţenih razloga, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 01.04.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mirjana Bogdanović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.

               *  *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 444-2008
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
NVO ''Institut za politiĉke i ekonomske analize'' Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
unutrašnjih poslova i javne uprave Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 23.04.2008. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.
                       221

                  Obrazloţenje

    Tuţilac je podnio tuţbu protiv tuţenog dana 02.04.2008. godine, zbog ćutanja
administracije, jer tuţeni nije postupio po zahtjevu tuţioca za pristup informacijama, od
28.01.2008. godine.
    Podneskom od 22.04.2008. godine, tuţilac je obavijestio sud da povlaĉi tuţbu u ovoj
pravnoj stvari, jer je tuţeni donio rješenje broj 1199/1 od 03.04.2008.godine, kojim je
dozvolio slobodan pristup informacijama po zahtjevu tuţioca od 28.01.2008. godine i
ponovljenom zahtjevu od 06.02.20087. godine.
    Kako je tuţilac povukao tuţbu, Sud je shodno ĉlanu 20. Zakona o upravnom sporu
obustavio postupak.
    Na osnovu izloţenog odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 23.04.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.

                *  * *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 682/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv
tuţenog Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, radi poništaja akta broj UP-15 od
11.03.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 08.04.2008. godine, donio je

                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu, protiv akta-obavještenja Generalnog sekretarijata
Vlade Crne Gore broj UP-15 od 11.03.2007. godine. U tuţbi, u bitnom, istiĉe da je podnio
zahtjev za pristup informacijama i zatraţio kopije akata u kojim preduzećima je u toku i nakon
privatizacije, otpisan dug za elektriĉnu energiju. Tuţeni je dostavio tuţiocu akt dana
13.03.2007. godine, u kome je naveo da se traţene informacije ne nalaze u posjedu tuţenog,
te da iste posjeduje Savjet za privatizaciju. Istiĉe da ne postoji ni jedan zakonski propis koji
reguliše ĉinjenicu da se traţene informacije nalaze u posjedu Savjeta za privatizaciju, tj.
odobravanje niţe cijene struje od zvaniĉne cijene (subvencioniranje odredjenih tarifnih
potrošaĉa), koja je u iskljuĉivoj nadleţnosti Vlade Republike Crne Gore, i u koliko je ovo
pitanje drugaĉije regulisano, predstavlja grubo kršenje Zakona o energetici. Predloţio je da
sud tuţbu uvaţi i poništi osoreni akt.
     Tuţeni je u odgovoru na tuţbu naveo da je svojim aktom od 11.03.2007. godine,
obavijestio Sud o radnjama preduzetim u skladu sa ĉlanom 55. stav 3. u vezi zatraţene
informacije tuţioca.
                        222

     Prema ĉlanu 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. List RCG'' broj 60/03), Sud u
upravnom sporu odluĉuje o zakonitosti upravnog akta i drugog pojedinaĉnog akta kada je to
zakonom odredjeno.
     Upravni akt, u smislu ĉlana 2. istog zakona, je akt kojim drţavni organ, organ lokalne
samouprave, kao i ustanove i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odluĉuje o
upravnim i drugim pravnim stvarima o obavezama, pravima ili pravnim interesima fiziĉkog ili
pravnog lica.
     Po nalaţenju suda, akt - obavještenje, nije upravni ili drugi pojedinaĉni akt, da bi se
protiv njega mogao voditi upravni spor.
     Obavještenjem tuţenog, Generalnog sekreterijata Vlade Crne Gore, broj UP - 15 od
11.03.2007. godine, nije odluĉeno o bilo kakvoj obavezi, pravu ili pravnom interesu tuţioca,
jer obavještenje sadrţi samo radnje u postupku tuţenog iz ĉlana 55. stav 3. Zakona o opštem
upravnom postupku, sa dokazima da kod ĉinjenice da nije u posjedu informacija iz podnijetog
zahtjeva, dostavio na dalji postupak i odluĉivanje organu koji je za to nadleţan, te kao takav
akt ne moţe uţivati pravnu zaštitu u upravnom sporu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 2. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 08.04.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Gordana Pot,s.r

                *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 149/2008    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv
tuţenog Saveza sindikata Crne Gore, radi poništaja akta broj 13-70/2 od 29.01.2008. godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.04.2008. godine, donio je

                      RJEŠENJE

                     Tuţba se odbacuje.

                     Obrazloţenje

     Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu, protiv akta-obavještenja Saveza sindikata Crne
Gore broj 13-70/2 od 29.01.2008. godine. U tuţbi, u bitnom, navodi da je podnio zahtjev za
pristup informacijama i od tuţenog zatraţio kopiju akata koji sadrţe podatke o svim
sklopljenim ugovorima izmedju Saveza sindikata Crne Gore i Štamparije ''Obod'' - Cetinje,
poĉev od 01.01.2004. godine, do danas. Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osoreni akt.
     U postupku predhodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
                       223

     Prema ĉlanu 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. List RCG'' broj 60/03), Sud u
upravnom sporu odluĉuje o zakonitosti upravnog akta i drugog pojedinaĉnog akta kada je to
zakonom odredjeno.
     Upravni akt, u smislu ĉlana 2. istog zakona, je akt kojim drţavni organ, organ lokalne
samouprave, kao i ustanove i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odluĉuje o
upravnim i drugim pravnim stvarima o obavezama, pravima ili pravnim interesima fiziĉkog ili
pravnog lica.
     Po nalaţenju suda, akt - obavještenje, nije upravni ili drugi pojedinaĉni akt, da bi se
protiv njega mogao voditi upravni spor.
     Obavještenjem tuţenog Saveza sindikata Crne Gore, broj 13-70/2 od 29.01.2008.
godine, nije odluĉeno o bilo kakvoj obavezi, pravu ili pravnom interesu tuţioca, jer
obavještenje sadrţi samo obavijest da je tuţeni konstituisan po principu dobrovoljnosti
zaposlenih ĉlanova sindikalnih organizacija, Opštinskih sindikalnih povjereništava i Sindikata
djelatnosti, i da nije osnovan od strane niti jedne drţavne institucije i da nije u obavezi
dostavljati bilo kakve informacije, te kao takav akt ne moţe uţivati pravnu zaštitu u
upravnom sporu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 2. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 10.04.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.

                *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 299/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca, Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora MANS- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović,
protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2008. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je kod ovog suda pokenuo upravni spor protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od
07.12.2006. godine
    U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je obavijestio Sud da je donio rješenje broj
07-126/06-3 od 13.03.2007. godine, kojim je dozvolio tuţiocu pristup traţenim informacijama.
    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 18.04.2008.
godine, pozvao tuţioca da se u roku od 15 dana, od dana prijema istog, izjasni da li je
naknadno donesenim aktom tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li
tuţbu proširuje i na novi akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.
                      224

    Tuţilac je aktom od 05.05.2008. godine, obavijestio sud da je zadovoljan donijetim
rješenjem tuţenog, pa je Sud, na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
obustavio postupak u ovoj stvari.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.05.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Vladimir Radulović,s.r.

                *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1538/2006
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi
tuţioca Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorice, protiv Elektroprivrede
Crne Gore A.D. Nikšić, zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
07.05.2008. godine, donio je


                    RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.

                  Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio tuţbu, protiv Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu za pristup informacijama. U tuţbi, u bitnom istiĉe, da je
tuţenom organu podnio zahtjev, da mu se dostavi kopija svih akata koji sadrţe podatke o
cijeni elektriĉne energije za Kombinat aluminijuma Podgorica, koliko je struje potrošio KAP u
2005. odini, i za prvo polugodište 2006. godine, zatim podatke o koliĉini uvezene energije za
2005. godinu i prvo polugodje 2006. godine, te novĉane iznose koji su plaćeni za taj uvoz.
Tuţeni organ je dostavio obavještenje, kao odgovor na predmetni zahtjev, ali tuţilac smatra
da je time povrijedjen zakon, te je predloţio da sud naloţi donošenje rješenja u skladu sa
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni istiĉe da nije organ vlasti iz ĉlana 4. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, koji su duţni da postupaju po tom zakonu. Predlaţe da
sud tuţbu odbaci ili odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud
je našao da istu valja odbaciti.
     Prema odredbama ĉlana 20. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", broj 68/2005), protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup informaciji
moţe se izjaviti ţalba organu vlasti koji vrši nadzor nad radom prvostepenog organa, ukoliko
takvog organa nema, protiv navedenog akta moţe se pokrenuti upravni spor, a prema
odredbama ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br. 60/03), ako
prvostepeni organ protiv ĉijeg akta je dozvoljena ţalba nije u roku od 60 dana ili u zakonom
odredjenom kraćem roku donio rješenje po zahtjevu, stranka ima pravo da podnese zahtjev
drugostepenom organu, a protiv rješenja drugostepenog organa stranka moţe pokrenuti
                       225

upravni spor, a moţe ga, pod uslovima iz stava 1. ovoga ĉlana pokrenuti i ako ovaj organ ne
donese rješenje.
     Po nalaţenju suda, ako tuţilac nije bio zadovoljan aktom - obavještenjem tuţenog u
vezi zahtjeva za pristup informacijama, tuţilac je mogao, u skladu sa odredbama ĉlana 20.
Zakona o slobodnom pristupu informacijama i ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
izjaviti ţalbu drugostepenom organu vlasti - Regulatornoj agenciji za energetiku, koja vrši
nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata. On to nije uĉinio, zbog ĉega sud
nalazi da nijesu ispunjeni uslovi za podnošenje predmetne tuţbe.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.05.2008. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.

                 *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 874/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Skupštine
Republike Crne Gore, SU-KGS br. 97/07/2 od 04.06.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 12.05.2008. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca podnijet Skupštini Republike Crne
Gore, broj 07-4234 od 28.05.2007. godine, kojim je traţeno dostavljanje kopije liste prisutnih
poslanika za sjednicu Skupštine odrţane 25.04.2007. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog pogrešne primjene materijalnog
prava -odredaba ĉlana 4. i ĉlana 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Predlaţe da
se osporeno rješenje poništi i naloţi tuţenom donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o
slobodnom pristupu informacija.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, Sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
    Odredbom ĉlana 22. stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj
60/03), propisano je da će Upravni sud rješenjem odbaciti tuţbu ako utvrdi da već postoji
pravosnaţna sudska odluka donesena u upravnom ili drugom sporu o istoj stvari.
    Presudom Upravnog suda RCG U.br.918/2007 od 21.11.2007. godine, poništeno je
rješenje Skupštine Republike Crne Gore broj SU-KGS br. 97/07/2 od 04.06.2007. godine. To
znaĉi, da već postoji pravosnaţna sudska odluka donijeta u istoj stvari, pa je s obzirom na to
predmetnu tuţbu valjalo odbaciti.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                       226


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 12.05.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.            Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

              *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 678/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi tuţioca Mreţa za
afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorice, protiv tuţenog Elektroprivrede Crne Gore
A.D. Nikšić, zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.04.2008.
godine, donio je


                     RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv tuţene Elektroprivrede Crne Gore A.D.
Nikšić, zbog nedonošenja rješenja po zahtjeu za pristup informacijama. U tuţbi istiĉe da je
19.03.2007. godine, podnio tuţenom zahtjev za pristup informacijama i od istog zatraţio
kopije akata koji sadrţe podatke o iznosu obraĉunate i naplaćene elektriĉne energije za KAP u
januaru 2007. godine, o iznosu ukupnih gubitaka EP CG na kraju 2006. godine, o iznosu
gubitaka EP CG na kraju 2006. godine, nastalih po osnsovu ispuruke struje KAP-u po cijeni
manjoj od trţišne i kopiju ugovora o snabdijevanju KAP-a elektriĉnom energijom. Tuţeni nije
odluĉio o zahtjevu u zakonskom roku, kao ni po ponovljenom zahtjevu. Predlaţe da Sud
naloţi tuţenom donošenje rješenja po zahtjevu.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni istiĉe da nije organ vlasti iz ĉlana 4. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama,koji su duţni da postupaju po tom zakonu. Predlaţe da
Sud tuţbu odbaci ili odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud
je našao da istu valja odbaciti.
      Naime, prema odredbama ĉlana 20. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", broj 68/2005), protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup
informaciji moţe se izjaviti ţalba organu vlasti koji vrši nadzor nad radom prvostepenog
organa, ukoliko takvog organa nema, protiv navedenog akta moţe se pokrenuti upravni spor,
a prema odredbama ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br. 60/03),
ako prvostepeni organ protiv ĉijeg akta je dozvoljena ţalba nije u roku od 60 dana ili u
zakonom odredjenom kraćem roku donio rješenje po zahtjevu, stranka ima pravo da podnese
zahtjev drugostepenom organu, a protiv rješenja drugostepenog organa stranka moţe
pokrenuti upravni spor, a moţe ga, pod uslovima iz stava 1. ovoga ĉlana pokrenuti i ako ovaj
organ ne donese rješenje.
     Tuţilac je, kako to navodi i u tuţbi,tuţenom podnio zahtjev za pristup informacijama i
ponovljeni zahtjev. Medjutim, tuţilac nije u skladu sa odredbama ĉlana 20. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama i ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu, izjavio ţalbu
drugostepenom organu vlasti - Regulatornoj agenciji za energetiku, koja vrši nadzor nad
                       227

radom i poslovanjem energetskih subjekata. S obzirom na to nijesu ispunjeni uslovi iz
navedenih zakonskih odredaba za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


                UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 15.04.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1068/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Z. K., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0603-5166/06 od
09.11.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.05.2008. godine, donio je

                     PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva pravde, broj 0603-5166/06 od 09.11.2007. godine.
                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem usvojena je ţalba tuţilje i naloţeno Osnovnom sudu u
Podgorici, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema istog, odluĉi o zahtjevu
tuţilje od 30.09.2006. godine, u dijelu koji se odnosi na personalni dosije predsjednika suda
Z. P. i donese rješenje.
     Kako je tuţilja, na osnovu ĉlana 59. Zakona o upravnom sporu, Sudu podnijela
zahtjev za donošenje akta u izvršenju presude ovog suda U. br. 1487/06 od 31.05.2007.
godine, koji je zaveden pod brojem U.1068/2007 i tuţbu protiv rješenja tuţenog, broj 0603-
5166/06 od 09.11.2007. godine, donijetog u izvršenju navedene presude, koja je zavedena
pod brojem U. 1690/2007, to je Sud na osnovu ĉlana 192. stav 1. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 57. stav 2. Zakona o upravnom sporu, radi ekonomiĉnosti postupka,
spojio postupak po istima, radi donošenja jedinstvene odluke pod brojem U. 1068/2007.
     Tuţilja u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući da Osnovni sud u
Podgorici kao prvostepeni organ, nije u roku od 8 dana od dana donošenja osporenog
rješenja odluĉio o njenom zahtjevu od 30.09.2006. godine, za dostavljanje informacija, kako
je to bilo naloţeno osporenim rješenjem, kao ni po njenoj urgenciji od 27.11.2007. godine.
Smatra da je njoj, ne postupanjem prvostepenog organa po nalogu tuţenog, onemogućeno
pravo na slobodan pristup informacijama, a to ne samo od prvostepenog organa, već i od
tuţenog, kao drugostepenog organa, koji je imao mogućnost da meritorno riješi ovu upravnu
stvar, shodno ĉlanu 241. Zakona o opštem upravnom postupku, a što je ţalbom i traţila.
Predlaţe da sud donese meritornu odluku i dozvoli joj pristup traţenoj informaciji po zahtjevu
od 30.09.2006. godine, u dijelu koji se odnosi na personalni dosije predsjednika suda Z. P.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni navodi da tuţilja od tuţenog ne zahtijeva preduzimanje
ni jedne radnje, već izraţava nezadovoljstvo zbog nepostupanja Osnovnog suda po nalogu iz
osporenog rješenja.
                       228

     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Iz spisa predmeta se vidi da je presudom ovog suda U.br. 1487/2006 od 31.05.2007.
godine, naloţeno tuţenom da odluĉi o ţalbi tuţilje od 31.10.2006. godine, koja ţalba je
izjavljena na rješenje Osnovnog suda u Podgorici Su.VIII br. 196-2/2006 od 21.10.2006.
godine. Ovim rješenjem, po zahtjevu tuţilje od 30.09.2006. godine (uredjen podneskom
tuţilje od 13.10.2006. godine), tuţilji je dozvoljen pristup informacijama neposrednim uvidom
u dosije predsjednika suda Z. P. i sudije V. Š., prepisivanjem ili kopiranjem ukoliko se bude
imalo potrebe za tim.
      Takodje se iz spisa predmeta utvrdjuje da je tuţeni rješavajući u izvršenju navedene
presude po ţalbi tuţilje izjavljene na pomenuto rješenje Osnovnog suda, kako je to i
navedeno u uvodu osporenog rješenja, naloţio Osnovnom sudu Podgorica, kao prvostepenom
organu da odluĉi o zahtjevu tuţilje od 30.09.2006. godine.
     Iz naprijed navedenog, proizilazi da je osporenim rješenjem odluĉeno kao da je ţalba
podnijeta zbog ''ćutanja administracije'', a ne na rješenje prvostepenog organa kojim je
odluĉeno o zahtjevu tuţilje. S obzirom na to, osporenim rješenjem poĉinjena je povreda
postupka iz ĉlana 202. stav 1. u vezi ĉlana 240. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku,
jer dispozitivom nije riješeno o predmetu postupka.
     Iz navedenih razloga osporeno rješenje je valjalo poništiti.
     Sud je cijenio predlog tuţilje za donošenje merotirne odluke, ali je našao da za to
nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će postupajući po primjedbama iz ove presude,
shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, donijeti novo zakonito rješenje po
ţalbi tuţilje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 12.05.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 437/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi tuţioca Mreţa za
afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorice, protiv tuţenog Elektroprivrede Crne Gore
A.D. Nikšić, zbog nedonošenja rješenja po ţalbi, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
15.04.2008. godine, donio je


                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv tuţene Elektroprivrede Crne Gore A.D.
Nikšić, zbog nedonošenja rješenja po ţalbi, tj. zbog ćutanja administracije. Istiĉe da je
13.09.2006. godine, podnio zahtjev za pristup informacijama i od FC Distribucija Podgorica,
zatraţio kopije svih akata donijetih u toku 2005. i 2006. godine, kojima se preciziraju mjere
                        229

koje će EP CG preduzeti prema nelegalnim potrošaĉima, akata koji sadrţe podatke o
ukupnom broju evidentiranih nelegalnih potrošaĉa i koji sadrţe podatke o broju nelegalnih
potrošaĉa koji su prikljuĉeni na elektro merţu, da o tom zahtjevu nije odluĉeno u zakonskom
roku, pa je 28.09.2006. godine, podnio ţalbu tuţenom, o kojoj isti nije odluĉio kao ni po
ponovljenom traţenju. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po ţalbi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni istiĉe da nije organ vlasti iz ĉlana 4. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama,koji su duţni da postupaju po tom zakonu. Predlaţe da
Sud tuţbu odbaci ili odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud
je našao da istu valja odbaciti.
      Naime, prema odredbama ĉlana 20. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", broj 68/05), protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup
informaciji moţe se izjaviti ţalba organu vlasti koji vrši nadzor nad radom prvostepenog
organa, ukoliko takvog organa nema, protiv navedenog akta moţe se pokrenuti upravni spor,
a prema odredbama ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br. 60/03),
ako prvostepeni organ protiv ĉijeg akta je dozvoljena ţalba nije u roku od 60 dana ili u
zakonom odredjenom kraćem roku donio rješenje po zahtjevu, stranka ima pravo da podnese
zahtjev drugostepenom organu, a protiv rješenja drugostepenog organa stranka moţe
pokrenuti upravni spor, a moţe ga, pod uslovima iz stava 1. ovoga ĉlana pokrenuti i ako ovaj
organ ne donese rješenje.
     Tuţilac je, kako to navodi i u tuţbi, zahtjev za pristup informacijama podnio tuţenom
- Organizacionoj jedinici tuţenog, a ţalbu i urgenciju tuţenom. Medjutim, tuţilac nije u skladu
sa odredbama ĉlana 20. Zakona o slobodnom pristupu informacijama i ĉlana 18. stav 3.
Zakona o upravnom sporu, ţalbu podnio drugostepenom organu vlasti - Regulatornoj agenciji
za energetiku, koja vrši nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata. S obzirom na
to nijesu ispunjeni uslovi iz navedenih zakonskih odredaba za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije.
     Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 15.04.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.

                 *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 913/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog, Minsitarstva
prosvjete i nauke zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.03.2008.
godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.
                        230


                    Obrazloţenje

     Tuţbom od 11.04.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog Ministarstva prosvjete i nauke, zbog ćutanja administracije - nedonošenja
rješenja.
     Dopisom od 19.02.2008. godine, tuţeni je obavijestio ovaj Sud da je donio rješenje
br.04-1-36/2 od 15.02.2008. godine, kojim je dozvolio Mreţi za afirmaciju nevladinog sektora
- MANS pristup traţenoj informaciji.
     Sud je u skladu sa ĉlanom 26. st. 2 Zakona o upravnom sporu pozvao tuţioca da se
izjasni u roku od 15 dana od dana prijema akta, da li je naknadno donesenim rješenjem
zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi akt. U
prilog akta dostavljeno je tuţiocu i naprijed oznaĉeno rješenje.
     Tuţilac je podneskom od 04.03.2008. godine, obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog br.04-1-36/2 od 15.02.2008. godine, pa je Sud shodno ĉlanu 26. stav 3.
ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.03.2008.godine


Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                Biserka Bukvić, s.r.

               *  *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1279/2007


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv
tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 21.03.2008.godine, donio je


                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje

     Tuţbom od 20.09.2007.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog ćutanja administracije.
     U toku trajanja postupka tuţeni je obavijestio Sud da je svojim aktom broj 01-161/1,
31.10. 2007.godine, odluĉio o podnijetom zahtjevu tuţioca. Sud je primjerak akta dostavio
tuţiocu i traţio da se tuţilac u odredjenom roku izjasni da li je zadovoljan donijetim aktom, ili
ostaje pri podnijetoj tuţbi, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.
     Kako je tuţilac u podnesku od 19.03.2008.godine, izjavio da je zadovoljan naknadno
donijetim aktom, to je Sud na osnovu ĉlana 26. st. 3. Zakona o upravnom sporu, obustavio
dalji postupak.
                            231

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 21.03.2008.godine

ZAPISNIĈAR                        PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Branislav Radulović,s.r.

                *    *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.519/2007     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv
tuţenog Komisije za javne nabavke - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 21.03.2008.godine, donio je


                      R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje


    Tuţbom od 03.04.2007.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţene Komisije za javne nabavke, zbog ćutanja administracije.
    U toku trajanja postupka tuţeni je obavijestio Sud da je svojim aktom broj 261-1,
168-1/2006 od 6.03.2007.godine, odluĉio o podnijetom zahtjevu tuţioca. Sud je primjerak
akta dostavio tuţiocu i traţio da se tuţilac u odredjenom roku izjasni da li je zadovoljan
donijetim aktom, ili ostaje pri podnijetoj tuţbi, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.

     Kako je tuţilac u podnesku od 19.03.2008.godine, izjavio da je zadovoljan naknadno
donijetim aktom, to je Sud na osnovu ĉlana 26. st. 3. Zakona o upravnom sporu, obustavio
dalji postupak.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 21.03.2008.godine

ZAPISNIĈAR                        PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Branislav Radulović,s.r.

                  *    *    *
                      232


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 1255/2007


     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, protiv rješenja tuţenog Savjeta za
privatizaciju - Podgorica, broj UP 166/1 od 18.07.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 28.05.2008.godine, donio je


                    RJEŠENJE

                  Tuţba se odbacuje.
.
                  O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem dozvoljava se tuţiocu pristup informacijama kojim je traţena
dostava kopija svih odluka Savjeta za privatizaciju kojima se imenuju ĉlanovi tenderskih
komisija u skladu sa ĉlanom 3.Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera.
     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je osporeno rješenje nezakonito, iz razloga što podnosilac
zahtjeva odredjuje pristup informacijama, a pristup informacijama kako je to odredio tuţeni u
osporenom rješenju, predstavlja znaĉajno ograniĉenje slobodnom pristupu informacijama.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, Sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
     Presudom Upravnog suda CG U.br.1190/2007 od 4.04.2008.godine, koju je tuţilac
primio 12.05.2008.godine, poništeno je rješenje Savjeta za privatizaciju Podgorica, UP 166/1
od 18.07.2007.godine.
     Obzriom da već postoji pravosnaţna sudska odluka donijeta u upravnom sporu o istoj
stvari, to je tuţbu valjalo odbaciti.
     Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22.st.1.taĉ.5.Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 28.05.2008.godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.

              *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 60/2008


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Skupštine Crne Gore, br. 111/2-2007 od 21.12.2007 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 13.05.2008. godine, donio je
                       233                      PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Skupštine Crne Gore SU-KGS br.111/2-07 od 21.12.2007.
godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca od 16.04.2007. godine, za pristup
informacijama bliţe navedenim u istom. Zahtjev je odbijen jer tuţeni ne posjeduje traţene
informacije.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u odnosu na jednu od traţenih informacija i
to - ugovor sa preduzećem EMI-COM iz Podgorice o elektronskoj podršci za vodjenje
skupštinske procedure u vrijeme odrţavanja sjednica Skupštine, a zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi navodi da, bez obzira na to što je poslovna saradnja tuţene i
preduzeća EMI-COM, uspostavljena prije stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama, ista
mora biti zasnovana na nekom ugovornom odnosu tj. ugovoru koji reguliše naĉin plaćanja i
cijenu usluga, kao i druge odnose izmedju ovih subjekata. Smatra da se taj dokument mora
nalaziti u posjedu Skupštine u smislu ĉl. 4 stav 1. taĉka 4. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama. Predlaţe da se osproreno rješenje poništi.
     U postupku po tuţbi, Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom
sporu("Sl.list RCG", br.60/03), zatraţio od tuţene, dopisom od 22.01.2008. godine i ponovo
17.04.2008. godine, da dostavi odgovor na tuţbu i spise predmeta, uz upozorenje na
posledice propuštanja, ali ista nije postupila po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉl. 27. stav 3. pomenutog zakona, da Sud riješi
stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu, i osporeno rješenje Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, tuţena je osporenim rješenjem odbila zahtjev tuţioca za pristup
informacijama, bliţe navedenim u istom, a koje se odnose na postupak angaţovanja
preduzeća EMI-COM da pruţa elektronsku podršku za vodjenje skupštinske procedure u
vrijeme odrţavanja sjednica Skupštine, iz razloga što ne posjeduje traţene informacije. Ovo s
toga, kako se u obrazloţenju navodi, što je sistem za praćenje skupštinske procedure izradjen
i stavljen u funkciju 1996. godine tj. prije donošenja Zakona o javnim nabavkama, kojim je
regulisan postupak javne nabavke.
     Navedene razloge tuţilac je prihvatio u odnosu na traţene informacije koje se tiĉu
postupka koji je prethodio zakljuĉenju ugovora izmedju tuţene i preduzeća EMI-COM, ali nije
u odnosu na ugovor prema kome pomenuto preduzeće pruţa gore navedene usluge tuţenoj.
     Kako je nesporno da preduzeće EMI-COM kontinuirano pruţa tuţenoj usluge
elektronskog vodjanja skupštinske procedure i iste naplaćuje prema utvrdjenom cjenovniku,
to Sud nalazi da je u odnosu na postojanje ugovora koji reguliše ova pitanja, izmedju tuţene i
pomenutog preduzeća, tuţba osnovana tj. da bi tuţeni morala imati isti u svom posjedu, pa
prema tome i dozvoliti pristup istom.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku , tuţeni će, u smislu ĉlana 57. Zakona o uravnom sporu
("Sl.list RCG",br.60/03), donijeti novo rješenje vodeći raĉuna da otkloni propust na koji je
ukazano ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 13.05.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                   Gordana Pot, s.r.
               *  *  *
                       234UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 80/2008                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,        kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
Strukovnog sindikata zaposlenih u stomatološkoj sluţbi - Podgorica, protiv tuţenog
Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.05.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja, da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca od 20.12.2007. godine, u roku od 8 dana od dana prijema ove presude.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu, protiv Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog
staranja, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 20.12.2007. godine. U tuţbi
navodi da je zahtjevom traţio pristup informaciji pod nazivom - Nacrt reforme stomatološke
sluţbe u Crnoj Gori, medjutim, tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a nije to
uĉinio ni nakon ponovnog traţenja od 16.01.2008. godine. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da
odluĉi o zahtjevu tuţioca.
     U postupku po tuţbi, Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'', broj 60/03), aktom od 30.01.2008. godine, i ponovo 08.05.2008. godine, zatraţio
od tuţenog organa odgovor na tuţbu i spise predmeta, uz upozorenje na posljedice
propuštanja, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Naime, osnovani su navodi tuţbe da tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu
tuţioca od 20.12.2007. godine, kojim je traţen pristup odredjenoj informaciji, ĉime je
postupio suprotno ĉlanu 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'', broj 68/05). Tuţeni nije , ni nakon isteka roka po ponovljenom traţenju tuţioca od
16.01.2008. godine, donio rješenje po pomenutom zahtjevu.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 18. stav 1. i 2. Zakona o upravnom sporu,
za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je Sud tuţenog obavezao da u
ostavljenom roku odluĉi o zahtjevu tuţioca.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluiĉeno je
kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.05.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                        235


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 948/2006                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Gradonaĉelnika grada Podgorice, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 14.05.2008. godine, donio je


                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Gradonaĉelniku grada Podgorice, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca od 09.06.2006. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio sudu tuţbu, protiv tuţenog Gradonaĉelnika grada Podgorice, zbog
ćutanja da se odluĉi po njegovom zahtjevu od kojim je traţio - kopiju akata kojim je
Gradonaĉelnik imenovao tijelo za struĉnu ocjenu planskog dokumenta - izmjene i dopune
DUP-a ''Nova-Varoš'' i kopiju akata kojim su planirana sredstva za izradu nadzemnih garaţa u
dvorištu zgrada na uglu ul. Marka Miljanova i Novaka Miloševa, u zahvatu DUP-a ''Nova-
Varoš'' - Podgorica. Kako tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o njegovom zahtjevu, a ni
nakon ponovljenog traţenja od 22.06.2006. godine, predloţio je da sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog traţenja suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni nije u
roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu, od
09.06.2006.. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona
o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku odluĉi o zahtjevu tuţioca za
dostavljanje informacija
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 14.05.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.

                 *  *   *
                        236UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1409/2007


                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa
izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv rješenja tuţenog Ministarstva za ekonomski razvoj -
Podgorica - zbog nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 28.05.2008.
godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se tuţenom, Ministarstvu za ekonomski razvoj - Podgorica, da odmah, a
najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za
dostavljanje informacije od 17.08.2007. godine.

                      O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 17.08.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev za
dostavljanje kopije podnijetih zahtjeva za izdavanje upotrebnih dozvola za mjesec jun i jul na
teritoriji grada Podgorica za 2007. godinu, izdatih upotrebnih dozvola za poslovne objekte za
mjesec jun i jul na teritoriji grada Podgorica za 2007. godinu, ţalbi upućenih na izdate
upotrebne dozvole za mjesec jun i jul na teritoriji grada Podgorica za 2007. godinu. Kako
tuţeni nije u zakonskom roku, a ni po urgenciji donio rješenje po zahtjevu tuţioca, smatra da
su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije. Predlaţe da sud naloţi tuţenom donošenje rješenja.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je odgovorio na urgencije ovog suda od
11.12.2007. godine i 05.05.2008. godine.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba
neosnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br.68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup
informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8
dana od dana podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetom zahtjevu tuţioca od 17.08.2007. godine, donio rješenje u zakonom
predvidjenom roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 12.09.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je naloţio tuţenom
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,28.05.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                   Vojin Lazović, s.r.
               *  *  *
                          237UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1468/2007     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserka Bukvić i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene
Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 28.05.2008. godine, donio je

                       R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                       O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog Suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţene Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja
rješenja.
     U toku trajanja postupka po tuţbi, tuţena je obavijestila ovaj sud da je donijela
rješenje SU KGS br.322/1/2-07 od 07.05.2008. godine kojim je Mreţi za afirmaciju nevladinog
sektora - MANS dozvoljen pristup traţenoj informaciji, pa je Sud nakon toga na osnovu ĉlana
26. stav 2. ZUS-a, pozvao tuţioca da se izjasni da li je zadovoljan naknadno donesenim
rješenjem.
     Tuţilac je podneskom od 20.05.2008. godine, obavijestio ovaj sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog SU KGS br.322/1/2-07 od 07.05.2008. godine, pa je Sud shodno ĉlanu 26.
stav 3. ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 28.05.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                      Vojin Lazović, s.r.

                 *   *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.27/07


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţa za
afirmaciju navladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv tuţenog Gradonaĉelnika Glavnog
Grada Podgorica, radi ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.06.2008.
godine, donio je
                        238

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Gradonaĉelniku Glavnog Grada Podgorica, da odmah, a najkasnije u roku
od 8 dana, po prijemu presude donese odluku po zahtjevu tuţioca od 31.10.2006. godine.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 31.10.2006. godine podnio zahtjev za dostavljanje
informacija bliţe navedenih u istom. Kako taj organ nije u zakonom odredjenom roku donio
rješenje po podnijetom zahtjevu, to je tuţilac podnio ponovljeni zahtjev od 14.11.2006. godine, po
kome tuţeni nije donio odluku, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za
podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja
po zahtjevu.
     Tuţeni nije dao odgovor na tuţbu, niti je dostavio spise predmeta koji se odnose na ovaj
spor, i ako je Sud dva puta traţio dostavljanje odgovora na tuţbu i spisa predmeta, pa su ispunjeni
uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da sud moţe rješavati i bez spisa predmeta.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloge dostavljene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG", br.
68/05 ) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje
i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja
zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije o
podnijetom zahtjevu tuţioca od 31.10.2006. godine, odluĉio u zakonom odredjenom roku, a ni
nakon ponovnog traţenja od 14.11.2006. godine.       Polazeći od navedenog, Sud nalazi da su
se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud istu uvaţio i naloţio tuţenom da u ostavljenom roku odluĉi po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.06.2008. godine


Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                 Vladimir Radulović, s.r.

                 *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.24/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţa za
afirmaciju navladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski
                        239

razvoj Podgorica, radi ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.06.2008.
godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude donese odluku po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacije od
23.11.2006. godine.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 23.11.2006. godine tuţenom podnio zahtjev za dostavljanje
više informacija bliţe navedenih u istom. Tuţeni nije u zakonom odredjenom roku donio rješenje
po podnijetom zahjtevu, kao ni u daljem roku od sedam dana po ponovljenom zahtjevu od
08.12.2006. godine, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje
tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja po
podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni organ nije dao odgovor na tuţbu, niti je dostavio spise predmeta koji se odnose na
ovaj spor, i ako je Sud dva puta traţio dostavljanje odgovora na tuţbu i spisa predmeta, pa su
ispunjeni uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da sud moţe rješavati i bez spisa
predmeta.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloge dostavljene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG", br.
68/05 ) propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje
i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja
zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije o
podnijetom zahtjevu tuţioca od 23.11.2006. godine, odluĉio u zakonom odredjenom roku, a ni
nakon ponovnog traţenja od 08.12.2006. godine.       Polazeći od navedenog, Sud nalazi da su
se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud istu uvaţio i naloţio tuţenom da u ostavljenom roku odluĉi po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.06.2008. godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                 Vladimir Radulović, s.r.


                 *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.215/2007


                    U IME NARODA
                       240

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţa za
afirmaciju navladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva za ekonomski
razvoj Podgorica, radi ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.06.2008.
godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 15
dana, po prijemu presude donese odluku po ţalbi tuţioca od 29.11.2006. godine.


                    Obrazloţenje

    Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 10.11.2006. godine Odjeljenju gradjevinske inspekcije
Grada Podgorica, podnio zahtjev za dostavljanje informacija bliţe navedenih u istom. Kako taj
organ nije u zakonom odredjenom roku donio rješenje po podnijetom zahjtevu, to je tuţilac podnio
ţalbu 29.11.2006. godine, a a zatim i urgenciju od 11.01.2007. godine, po kojoj tuţeni nije donio
odluku, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog
"ćutanja administracije". Predlaţe da Sud naloţi donošenje rješenja po podnijetoj ţalbi.
    Tuţeni organ nije dao odgovor na tuţbu, niti je dostavio spise predmeta koji se odnose na
ovaj spor, i ako je Sud dva puta traţio dostavljanje odgovora na tuţbu i spisa predmeta, pa su
ispunjeni uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, da sud moţe rješavati i bez spisa
predmeta.
    Sud je razmotrio tuţbu i priloge dostavljene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Iz priloga dostavljenih uz tuţbu, nesumljivo se utvrdjuje da tuţeni nije u zakonom
propisanom roku, a ni nakon ponovljenog traţenja odluĉio o ţalbi tuţioca podnijetoj 29.11.2006.
godine.
    S obzirom na to stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu,
za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je sud obavezao tuţenog da u ostavljenom
roku odluĉi po ţalbi tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.06.2008. godine


Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                 Vladimir Radulović, s.r.


                  *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 144/2008
                        241                    U IME NARODA    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,       kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.05.2008. godine, donio je                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odluĉi o ţalbi tuţioca od
14.12.2007. godine, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ove presude.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio tuţbu ovom Sudu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi izjavljenoj zbog ćutanja administracije,
tj. nedonošenja rješenja, od strane Uprave policije po zahtjevu za za pristpu informacijama.
U tuţbi navodi da se obratio Upravi policije zahtjevom od 20.11.2007. godine, za dostavljanje
odredjenih informacija, ali da ovaj organ nije u zakonskom roku riješio zahtjev. S toga je
tuţilac, dana 14.12.2007. godine, podnio tuţenom ţalbu zbog ćutanja administracije, a kako
tuţeni o istoj nije odluĉio, to je tuţilac podnio urgenciju, dana 10.01.2008. godine, ali ni
nakon toga nije donijeto rješenje. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje u ovoj
stvari.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'' broj 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 21.02. i 23.04.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to, a cijeneći dokaze dostavljene uz tuţbu, Sud je našao da su ispunjeni
uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije, pa je istu prihvatio i naloţio tuţenom da u ostavljenom roku, odluĉi o ţalbi
tuţioca.
     Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 29.05.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.

                   *  *  *
                        242


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 186/2008                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,       kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.06.2008. godine, donio je                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca od 20.11.2007. godine, u roku od 8 dana, od dana dostavljanja ove
presude.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je podnio tuţbu ovom Sudu protiv Ministarstva unjutrašnjih poslova i javne
uprave, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu za pristup      tamo navedenim
informacijama. U tuţbi navodi da je tuţenom dana 20.11.2007. godine, podnio zahtjev za
pristup odredjenim informacijama, ali da isti nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, pa je
tuţilac dana 17.01.2008. g
odine, uputio urgenciju, ali ni nakon toga tuţeni nije donio rješenje. Predlaţe, da Sud naloţi
tuţenom da odluĉi o zahtjevu.
     Postupajući po tuţbi Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'', broj 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 26.02.2008. godine, i ponovo 17.04.2008. godine, uz upozorenje na posljedice
propuštanja, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 2. Zakona o upravnom sproru, za podnošenje        tuţbe zbog ćutanja
administracije, pa je istu usvojio i tuţenog obavezao da donese rješenje po zahtjevu tuţioca
u ostavljenom roku.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.06.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.

                *  *   *
                       243


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 157/2008                    U IME NARODA    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,        kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 29.05.2008. godine, donio je                    PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da donese rješenje po zahtjevu tuţioca
od 02.11.2007. godine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja ove presude.


                   Obrazloţenje

    Tuţilac je podnio tuţbu ovom Sudu protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu za pristup informacijama. U tuţbi navodi da je
dana 02.11.2007. godine, podnio tuţenom zahtjev za pristup odredjenim informacijama, ali
da tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o istom, pa je tuţilac, dana 11.01.2008. godine,
uputio urgenciju, ali ni nakon toga tuţeni nije donio rješenje. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom
da donese rješenje u ovoj stvari.
    Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'' broj 60/03), tuţenom dostavio tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 21.02. i 17.04.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
    S obzirom na iznijeto, a cijeneći dokaze koji su priloţeni uz tuţbu, Sud je našao da su
ispunjeni uslovi iz ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije, pa je tuţbu prihvatio i naloţio tuţenom da u ostavljenom roku donese
rješenje po zahtjevu tuţioca.
    Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 29.05.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.

                     *  *  *
                      244


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1506/2007                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 264/2-07 od 27.09.2007. godine, nakon odrţane
usmene rasprave u prisustvu punomoćnika tuţioca Milene Deletić, a odsustvu uredno
obaviještenog tuţbenog, dana 30.06.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 264/2-07 od
27.09.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem, putem
pošte, preporuĉenom pošiljkom, kopije listinga elektronskog glasanja o Predlogu za
imenovanje T. B. za zamjenika Višeg drţavnog tuţioca u Podgorici, sa sjednice Skupštine
odrţane 15.05.2007. godine, u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja, a nakon uplate
troškova postupka u iznosu od 69,28 €.
     Tuţilac u tuţbi i na raspravi, preko punomoćnika, istiĉe da osporava zakonitost
rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema stavu 2. ĉlana 19. Zakona, troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da troškovi kopiranja ne mogu biti veći od 0,01
€ po stranici, i da je spreman da o svom trošku izvrši fotokopiranje ili skeniranje traţene
dokumentacije u prostorijama tuţenog. Dodaje da se ugovor izmedju tuţenog i EMI-COM-a,
ne odnosi na tuţioca, te se na osnovu tog ugovora i nijesu mogli odredjivati troškovi, pa su
troškovi odredjeni protivno ĉlanu 19. Zakona. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno
rješenje poništi.
     Tuţeni je u pismenom odgovoru na tuţbu, istakao da elektronsku podršku za
vodjenje skupštinske procedure u vrijeme odrţavanja sjednica Skupštine, obavlja preduzeće
EMI-COM, koje na zahtjev Skupštine vrši dostavljanje traţenog listinga elektronskog glasanja,
što znaĉi da poslovanje sa EMI-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje
elektronskih listinga sa svake odrţane sjednice. Troškovi dostavljanja elektronskog listinga po
jednoj taĉki dnevnog reda iznose 67,28 €. Smata da je pravilno prilikom odluĉivanja o
troškovima primijenio odredbe ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon odrţane usmene i javne rasprave, Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio
navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG"
broj 68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na
pristup informaciji u skladu sa posebnim propisom. U stavu 2. istog ĉlana propisano je da se
troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove organa vlasti u pogledu prepisivanja,
fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanje informacija.
                         245

     Predmetnim zahtjevom tuţilac je traţio dostavljanje kopije listinga elektronskog
glasanja o predlogu za imenovanje T. B. za zamjenika Višeg drţavnog tuţioca u Podgorici, sa
sjednice Skupštine od 15.05.2007. godine.
     Tuţeni organ u osporenom rješenju nalazi da su troškovi postupka dostavljanja
traţene informacije u visini od 69,28 €ura, pravilno odredjeni, jer se 67,28 €ura odnosi na
pribavljanje traţenog listinga radi njegovog dostavljanja, a 2,00 €ura se odnose na troškove
dostave preporuĉenom pošiljkom. Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni
organ je odredio shodno ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list
RCG" broj 60/03), obzirom da u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji
bi regulisao to pitanje.
     Po nalaţenju Suda, obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa odredbom
ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, jer iz razloga datih u obrazloţenju
Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni
troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa dostavljanjem traţene informacije tuţiocu, ovo
imajući u vidu odredbu ĉlana 19. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema
kojoj se stvarni troškovi organa vlasti odnose izriĉito na prepisivanje, fotokopiranje,
prevodjenje i dostavljanje informacija. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga što je
tuţilac zahtjevom jasno traţio dostavljanje kopije listinga elektronskog glasanja, a osporenim
rješenjem je upravo dozvoljen pristup informaciji na naĉin koji je tuţilac i traţio.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje nezakonito, zbog ĉega je
tuţbu uvaţio i isto poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 30.06.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Vladimir Radulović, s.r.

                  *  *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1513/2007                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 112/2-07 od 11.07.2007. godine, nakon odrţane
usmene rasprave u prisustvu punomoćnika tuţioca Milene Deletić, a odsustvu uredno
obaviještenog tuţbenog, dana 30.06.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS broj 112/2-07 od
11.07.2007. godine.
                      246


                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem, putem
pošte, preporuĉenom pošiljkom, elektronskog dnevnika za kompletnu sjednicu Skupštine,
odrţanu 22.03.2007. godine, koji vodi Kompanija "EMI-COM", u roku od 8 dana od dana
dostavljanja rješenja, a nakon uplate u iznosu od 154,10 €.
     Tuţilac u tuţbi i na raspravi, preko punomoćnika, istiĉe da osporava zakonitost
rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema stavu 2. ĉlana 19. Zakona, troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da troškovi kopiranja ne mogu biti veći od 0,01
€ po stranici, i da je spreman da o svom trošku izvrši fotokopiranje ili skeniranje traţene
dokumentacije u prostorijama tuţenog. Dodaje da se ugovor izmedju tuţenog i EMI-COM-a,
ne odnosi na tuţioca, te se na osnovu tog ugovora i nijesu mogli odredjivati troškovi, pa su
troškovi odredjeni protivno ĉlanu 19. Zakona. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno
rješenje poništi.
     Tuţeni je u pismenom odgovoru na tuţbu, istakao da elektronsku podršku za
vodjenje skupštinske procedure u vrijeme odrţavanja sjednica Skupštine, obavlja preduzeće
EMI-COM, koje na zahtjev Skupštine vrši dostavljanje traţenog elektronskog dnevnika, što
znaĉi da poslovanje sa EMI-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
dnevnika sa svake odrţane sjednice. Troškovi dostavljanja elektronskog dnevnika za jednu
sjednicu iznose 135,00 €, bez uraĉunatog PDV-a. Smata da je pravilno prilikom odluĉivanja o
troškovima primijenio odredbe ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon odrţane usmene i javne rasprave, Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio
navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG"
broj 68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na
pristup informaciji u skladu sa posebnim propisom. U stavu 2. istog ĉlana propisano je da se
troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove organa vlasti u pogledu prepisivanja,
fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanje informacija.
     Predmetnim zahtjevom tuţilac je traţio dostavljanje kopije elektronskog dnevnika za
kompletnu Sjednicu skupštine odraţane dana 22.03.2007. godine.
     Tuţeni organ u osporenom rješenju nalazi da su troškovi postupka dostavljanja
traţene informacije u visini od 154,10 €ura, pravilno odredjeni, jer se 152,10 €ura odnosi na
troškove dostavljanja dokumentacije u kojoj su sadrţane traţene informacije, a 2,00 €ura se
odnose na troškove dostave preporuĉenom pošiljkom. Troškove postupka u vezi sa
predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem
uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da u vrijeme donošenja rješenja nije
postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Po nalaţenju Suda, obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa odredbom
ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, jer iz razloga datih u obrazloţenju
Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni
troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa dostavljanjem traţene informacije tuţiocu, ovo
imajući u vidu odredbu ĉlana 19. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema
kojoj se stvarni troškovi organa vlasti odnose izriĉito na prepisivanje, fotokopiranje,
prevodjenje i dostavljanje informacija. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga što je
tuţilac zahtjevom jasno traţio dostavljanje kopije elektronskog dnevnika, a osporenim
rješenjem je upravo dozvoljen pristup informaciji na naĉin koji je tuţilac i traţio.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje nezakonito, zbog ĉega je
tuţbu uvaţio i isto poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                      247


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 30.06.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                 Vladimir Radulović, s.r.

                *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1610/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.284/2-07 od 10.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 01.07.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.284/2-07 od
10.10.2007. godine.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu Administrativnog odbora da se da odobrenje za
vodjenje kriviĉnog postupka, odnosno skine imunitet V. Š., predsjedniku Osnovnog suda u
Herceg Novom (po zahtjevu privatnog tuţioca Lj. N.), sa sjednice Skupštine odrţane
13.06.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku od 3
dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od
69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
                      248

informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog
reda iznose 67,28 €ura,''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski listing, a s tim u vezi ni o
troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga
što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog listinga'', već kopiju istog, a i
osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 01.07.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1562/2007
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.242/2-07 od 03.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 01.07.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.242/2-07 od
03.10.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu zakona o drţavnim i drugim praznicima u naĉelu, sa
sjednice Skupštine odrţane 16.05.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte,
                       249

preporuĉenom pošiljkom u roku od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon
uplate troškova postupka u iznosu od 69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog
reda iznose 67,28 €ura,''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski listing, a s tim u vezi ni o
troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga
što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog listinga'', već kopiju istog, a i
osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 01.07.2008. godine

Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.

                *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1585/2007
                     U IME NARODA
                      250

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.279/2-07 od 08.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 01.07.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ustavotvorne Skupštine RCG SU-KGS br.279/2-07 od
08.10.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu Administrativnog odbora da se da odobrenje za
vodjenje kriviĉnog postupka, odnosno skine imunitet poslaniku H. Š., sa sjednice Skupštine
odrţane 13.06.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku
od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od
69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EM-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje elektronskih
listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj taĉki dnevnog
reda iznose 67,28 €ura,''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li je od strane
pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski listing, a s tim u vezi ni o
troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa razloga
što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog listinga'', već kopiju istog, a i
osporenim rješenjem dozvoljen mu pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu
                        251

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 01.07.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.              Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.

                  *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 239/2008


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,      kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, , rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
23.06.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštine Crne Gore, da donese rješenje po zahtjevu tuţioca od
20.11.2007. godine, u roku od 8 dana, od dana dostaljanja ove presude.


                    O b r a z l o ţ e nj e

      Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu, protiv Skupštine Crne Gore, zbog nedonošenja
rješenja po njegovom zahtjevu za pristup informaijama. U tuţbi navodi, da je 20.11.2007.
godine, podnio tuţenom zahtjev za pristup tamo navedenoj informaciji, ali isti u zakonom
propisanom roku nije donio rješenje po tom zahtjevu. S toga je tuţilac uputio tuţenom
urgenciju dana 23.01.2008. godine, ali isti ni nakon toga nije odluĉio o zahtjevu. Istiĉe da je
tuţeni ovakvim postupanjem prekršio ĉlan 1. i 16. Zakona o slobodnom pistupu
informacijama. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje po njegovom zahtjevu.
      Postupajući po tuţbi, Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
(''Sl. list RCG'', broj 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to
aktom od 04.03. i 09.06.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
      Razmotrivšti tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
kao i da tuţeni nije postupio u skladu sa obavezom iz ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama (''Sl. list RCG'' broj 68/05), prema kome je bio obavezan da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje u roku od 8 dana.
      Iz navedenih razloga Sud je tuţbu usvojio i tuţenom naloţio da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca u ostavljenom roku.
      Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
      +
                         252


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 23.06.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                       Gordana Pot, s.r.

                 *  *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 232/2008                      U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot,       kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, , rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
za ekonomski razvoj-Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 23.06.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da donese rješenje po zahtjevu tuţioca
od 05.12.2007. godine, u roku od 8 dana, od dana dostaljanja ove presude.


                   O b r a z l o ţ e nj e

      Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu za pristup informacijama. U tuţbi navodi, da je
tuţenom podnio zahtjev 05.12.2007. godine, za pristup tamo navedenoj informaciji, ali da
tuţeni po ovom zahtjevu nije donio rješenje u zakonskom roku, pa je tuţilac dana
24.01.2008. godine, istom uputio urgenciju, ali ni nakon toga tuţeni nije odluĉio o
navedenom zahtjevu. Istiĉe da je tuţeni na ovaj naĉin povrijedio odredbe ĉlana 1. i 16.
Zakona o slobodnom pistupu informacijama. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da odluĉi o
podnijetom zahtjevu.
      Postupajući po tuţbi, Sud je u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
(''Sl. list RCG'', broj 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to
aktom od 04.03. i 09.06.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni nije
postupio po ovom zahtjevu.
      Razmotrivšti tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
kao i da tuţeni nije postupio u skladu sa obavezom propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list RCG'' broj 68/05), prema kome je bio obavezan
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje u roku od 8 dana.
      Iz navedenih razloga Sud je tuţbu usvojio i tuţenom naloţio da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca u ostavljenom roku.
      Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                         253


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 23.06.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                        Gordana Pot, s.r.
                 *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 272/2008                      U IME NARODA


  Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
  tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora-MANS, iz Podgorice, radi poništaja akta
  tuţenog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 060-11/08-0401-18 od
  01.02.2008. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.06.2008. godine, donio je


                       PRESUDU


                      Tuţba se odbija.


                    Obrazloţenje


     Tuţilac je podnio tuţbu ovom Sudu, protiv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
  vodoprivrede, radi poništaja akta tuţenog broj 060-11/8-0401-18 od 01.02.2008. godine.
  U tuţbi navodi da je od tuţenog traţio informacije - akt kojim se utvrdjuje rok vaţenja
  tamo navedenih propisa - naredbi, koje je donio tuţeni i koje su objavljene u Sluţbenom
  listu RCG. Tuţeni je na ovaj zhtjev odgovorio obavještenjem, a tuţilac smatra da je
  trebalo da isti donese rješenje. Predlaţe da Sud poništi osporeni akt i naloţi tuţenom da
  donese rješenje o pristupu informacijama.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da su naredbe, u vezi sa kojima su traţene
  informacije, javno objavljene i još uvijek su na snazi, pa prema tome tuţeni nema
  informaciju o roku njihovog vaţenja. Predlaţe da se tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijani akt i ostale spise predmeta, pa je
  našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac, zahtjevom od 24.01.2008.
  godine, traţio od tuţenog pristup informacijama i to: akt kojim se utvrdjuje rok vaţenja
  Naredbe Ministarstva o zabrani uvoza u RCG i provoza pošiljki ţivine, divljih ptica,
  proizvoda, sirovina, i otpadaka porijeklom od ţivine i divljih ptica radi spreĉavanja
  unošenja influence ptica od 22.02.2006. godine (''Sl. list RCG'', br. 10/06), i akt kojim se
  utvrdjuje rok vaţenja Naredbe Ministarstva o zabrani uvoza u RCG i provoza pošiljki
  ţivine, divljih ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ţivine i divljih ptica radi
  spreĉavanja unošenja Newcastle bolesti od 18.12.2006. godine (''Sl. list RCG'', br.
  77/06).
     Tuţilac je, u skladu sa ĉlanom 14. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijma
  (''Sl. list RCG'', br. 68/05), aktom od 01.02.2008. godine, obavijestio tuţioca da će sve
                       254

  promjene koje nastanu po pitanjima sadrţanim u Naredbama, biti na isti naĉin objavljene
  u Sluţbenom listu Crne Gore.
    Uvidom u pomenute Naredbe, utvrdjuje se da u istima nije propisan rok njihovog
  vaţenja, kao i da su iste još uvijek na snazi.
    Prema tome, tuţilac je traţio pristup informaciji koju tuţeni, kao ni bilo koji drugi
  organ vlasti, ne posjeduje, pa Sud smatra da je tuţeni pravilno postupio kada je na
  zahtjev tuţioca odgovorio osporenim obavještenjem.
     Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu
  ("Sl.list RCG", br.60/03), Sud je tuţbu odbio kao neosnovanu.


                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,12.06.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.

                *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 225/2008                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine
Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
10.06.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore da odluĉi o zahtjevu tuţioca od 20.11.2007. godine, u
roku od 8 dana, od dana dostavljanja ove presude.


                    Obrazloţenje

     Tuţilac, je podnio tuţbu ovom Sudu, protiv Skupštine Crne Gore, zbog nedonošenja
rješenja po njegovom zahtjevu. U tuţbi navodi da je 20.11.2007. godine, podnio zahtjev
tuţenoj, za pristup informaciji - telefonski raĉun za mobilni telefon poslanika R. N. za
mjesec avgust 2007. godine, ali da tuţena nije, u zakonskom roku, donijela rješenje po ovom
zahtjevu. Tuţilac je s toga podnio tuţenoj urgenciju dana 23.01.2008. godine, ali tuţena ni
nakon toga nije odluĉila o zahtjevu. Smatra da je, ovakvim postupkom, tuţena povrijedila
odredbe ĉlana 1. i 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa predlaţe da Sud
tuţenoj naloţi donošenje rješenja u ovoj stvari.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'' 60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to aktom od
                       255

04.03. i 17.04.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţena nije
postupila po ovom zahtjevu.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije,
kao i da tuţena nije postupila u skladu sa obavezom propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona
o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list RCG'' 68/05), kojim je predvidjeno da je organ
vlasti duţan donijeti rješenje o zahtjevu za pristup informacijama u roku od 8 dana.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvtio i naloţio tuţenom da donese rješenje po
zahtjevu tuţioca, u ostavljenom roku.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 10.06.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Gordana Pot,s.r.

                 *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 13/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
struĉnog saradnika Nevenke Boljević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Asocijcije mladih novinara Crne Gore, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 070501-501-06 od 04.12.2006. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.06.2008. godine, donio je


                    PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 070501-501-06 od
04.12.2006. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem tuţiocu se dozvoljava pristup informacijama - kopija odluka o
rješavanju stambenih potreba zaposlenih u toku 2005. i 2006. godine i odredjeno da se
pristup informaciji moţe ostvariti neposrednim uvidom u kopiju traţenog dokumenta, bez
prava fotokopiranja ili snimanja na bilo koji naĉin, u prostorijama JU centra za
ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore kancelarija pomoćnika direktora za ekonomske i
pravne poslove dana 09.11.2006.godine u 12,00 ĉasova, uvidom u traţenu dokumentaciju
koje će ostvariti   preko ovlašćenog predstavnika podnosioca zahtjeva, uz obavezno
dostavljanje na uvid ovlašćenja izdatog od strane podnosioca zahtjeva.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. Istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama, jer je zahtjevom traţio dostavljanje kopija odluka donesenih u toku
                        256

2005. 2006. godine, a u vezi rješenja stambenih potreba zaposlenih, a osporenim rješenjem
dozvoljava se pristup informaciji, vršenjem neposrednog uvida, ne dajući u istom razloge
zbog ĉega nije dozvoljen pristup na naĉin kako je to zahtjevom traţeno. Smatra da je
osporenim rješenjem povrijedjen zakon na njegovu štetu. Predloţio je da se osporeno
rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranjaj spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 12. stav 1. taĉka 7. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'', broj 68/05), propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na
koji se ţeli ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup propisani su
ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18. stav 2. navedenog zakona, propisano da
se rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje, izmedju
ostalog i naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredaba, po nalaţenju Suda, podnosilac zahtjeva
se opredjeljuje za naĉin na koji ţeli ostvariti pristup informaciji, a organ vlasti je duţan da mu
na traţeni naĉin i omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi
drugaĉiji naĉin pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti
razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavom kopija
dokumenta, a tuţeni je osporenim rješenjem odredio pristup informaciji neposrednim
uvidom. Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto pristup
informaciji ne dozvoljava na traţeni naĉin. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti
zakonitost osporenog rješenja, pa je isto valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi, otkloniti
propuste na koje je ukazano istom i nakon toga shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o
upravnom sporu, donijti novo zakonito rješenje u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.06.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nevenka Boljević,s.r.               Biserka Bukvić,s.r.                 *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 724/2006
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, protiv akta tuţene Skupštine
RCG, SU-KGS br. 54/06 od 29.03.2006. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
01.04.2008. godine, donio je
                        257


                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu 05.04.2006. godine, protiv akta Skupštine RCG broj
SU-KGS 30/06. od 03.03.2006. godine i akta SU-KGS 54/06 od 29.03.2006. godine. Nakon što
je pozvan dopisom od 13.04.2006. godine, od strane Upravnog suda da uredi tuţbu, na naĉin
što će oznaĉiti jedan upravni akt koji osporava, tuţilac je 08.06.2006. godine, uredio tuţbu i
kao akt koji osporava oznaĉio akt SU-KGS 54/06 od 29.03.2006. godine.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu obavještava sud da je odgovor na tuţbu dostavio nakon
što je od strane ovog suda dopisom U.br.532/05 od 23.05.2006. godine, obaviješten o
podnošenju tuţbe protiv akta SU-KGS broj 54/06 od 29.03.2006. godine.
     U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe Sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
     Presudom ovog suda U.br.532/06 od 21.07.2006. godine, odluĉeno je o istoj stvari o
kojoj je tuţilac podnio tuţbu i istom naloţeno generalnom sekretaru Skupštine RCG da donese
rješenje po zahtjevu tuţioca da mu omogući uvid u komlpletnu dokumentaciju koja je
dostavljena Skupštini, povodom formiranja Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije
odnosno po prijemu presude, a najkasnije u roku od 8 dana.
     To znaĉi da već postoji pravosnaţna sudska odluka donijeta u upravnom sporu o istoj
stvari, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbaciti.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 01.04.2008. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Mirjana Bogdanović,s.r.                  Gordana Pot,s.r.


                 *  *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1446/2007


                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Gordane Pot i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, koga zastupa izvršni direktor
Vanja Ćalović, protiv akta tuţene Skupštine Crne Gore, broj SU-KGS 296/2-07 od
06.05.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.06.2008.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt Skupštine Crne Gore, broj SU-KGS 296/2-07 od 06.05.2008.godine.
                       258

                    Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 22.08.2007.godine Skupštini Republike Crne
Gore uputio zahtjev za dostavljanje informacije kojim je traţena kopija telefonskog raĉuna za
mobilni telefon poslanika Dragana Kujovića, za mjesec mart 2007.godine. Kako o zahtjevu
nije riješeno u zakonom predvidjenom roku, to je dana 18.09.2007.godine podnio ponovljeni
zahtjev, o kojem tuţeni nije odluĉio, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom
sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
     U toku trajanja postupka, tuţeni je obavijestio Sud da je donio akt SU-KGS br.296/2-
07 od 06.05.2008.godine, kojim je odluĉeno o zahtjevu tuţioca.
     Na traţenje Suda da se izjasni da li je zadovoljan naknadno donijetim aktom, tuţilac
je obavijestio Sud da tuţbu proširuje na novi akt.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 3.Zakona o slobodom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), propisano je da je objavljivanje informacije u posjedu organa vlasti u javnom
interesu, dok je ĉlanom 8.navedenog zakona, propisano da je organ vlasti duţan da omogući
podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluĉajevima predvidjenim
ovim zakonom. Ograniĉenja za pristup informacijama propisana su ĉlanom 9.istog zakona,
dok je ĉlanom 18.st.3.navedenog zakona, propisano da je organ vlasti duţan da obrazloţi akt
kojim odbija zahtjev i da navede razloge zbog kojih ograniĉava pristup informaciji.
     U konkretnom sluĉaju, tuţilac je zahtjevom za pristup informaciji traţio dostavljanje
kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon poslanika Dragana Kujovića za mjesec mart
2007.godine. Po tvrdnji tuţioca, taj raĉun, kao i ostalim poslanicima izmiruje tuţeni organ.
      Tuţeni organ u obrazloţenju osporenog akta - obavještenja, kao razlog da ne dostavi
traţenu informaciju, navodi da nije nadleţan za postupanje po zahtjevu tuţioca, obzirom da
se radi o ugovornom odnosu izmedju poslanika - korisnika usluga mobilne telefonije i
Telekomunikacione kompanije, te tuţioca upućuje da zahtjev podnese toj kompaniji.
     U spisima predmeta nema dokaza da se u konkretnom sluĉaju radi o ugovornom
odnosu izmedju poslanika i Telekomunikacione kompanije T-mobile, tako da sud nije mogao
da provjeri te tvrdnje, odnosno stav tuţenog organa da nije nadleţan da postupi po zahtjevu
tuţioca, a samim tim i pravilnost primjene ĉlana 55.Zakona o opštem upravnom postupku
("Sl.list RCG",br.60/03). Iz tog razloga sud je tuţbu uvaţio i poništio osporeni akt.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57.ZUS-a), i u zakonskom roku odluĉiti o zahtjevu tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 25.03.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Vojin Lazović,s.r.


                  *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 121/2007                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća i sudija Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća,
uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
                       259

tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, protiv rješenja tuţenog Ministarstva
za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 03-08-10-124/06-3 od 27.12.2006.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 19.06.2008.godine, donio je

                    PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 03-08-10-124/06-3 od
27.12.2006.godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup traţenoj informaciji, vršenjem
neposrednog uvida u akte, bliţe navedene u dispozitivu rješenja i odredjeno da će se pristup
informaciji ostvariti u prostrorijama tuţenog svakog radnog dana u vremenu od 15 do 17
ĉasova.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene
materijalnog propisa. Istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama, jer mu nije omogućen pristup informaciji na naĉin kako je on to
traţio. Smatra da je osporenim rješenjem povrijedjen zakon na njegovu štetu. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ nije, ni nakon dvije urgencije, postupio shodno obavezi koju ima po
ĉlanu 27.Zakona o upravnom sporu, ali je sud našao da se ovaj sporni odnos moţe riješiti bez
spisa predmeta.
     Tuţba je osnovana.
     Ĉlanom 12.stav 1.taĉka 2.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br. 68/05) propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na koji se
ţeli ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji propisani
su ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18. stav 2. navedenog zakona, propisano
da se rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje, izmedju
ostalog i naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredaba, po nalaţenju Suda, podnosilac zahtjeva
se opredjeljuje za naĉin na koji ţeli ostvariti pristup informaciji, a organ vlasti je duţan da mu
na traţeni naĉin i omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi
drugaĉiji naĉin pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavom kopija
dokumenata, a tuţeni je osporenim rješenjem odredio pristup informaciji neposrednim
uvidom. Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto pristup
informaciji ne dozvoljava na traţeni naĉin. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG",br.60/03), zbog ĉega je Sud tuţbu
uvaţio i poništio osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.06.2008.godine

Zapisniĉar,                   PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Branislav Radulović,s.r.
                 *  *  *
                       260UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.218/2008

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine
Crne Gore, zbog ćutanja administracije-nedonošenja rješenja, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 05.06.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da donese rješenje po zahtjevu tuţioca od
20.11.2007.godine, u roku od 8 dana, od dana dostavljanja ove presude.
                  O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu protiv Skupštine Crne Gore, zbog nedonošenja
rješenje po njegovom zahtjevu za pristup informaciji - telefonski raĉun za mobilni telefon
potpredsjednika Skupštine Rifata Rastodera za mjesec septembar 2007.godine. U tuţbi navodi
da je zahtjev podnio dana 20.11.2007.godine, a kako o istom nije odluĉeno u zakonskom
roku, to je tuţilac, dana 23.01.2008.godine, podnio urgenciju, ali tuţena ni nakon toga nije
donijela rješenje. Predlaţe da Sud naloţi tuţenoj da donese rješenje u ovoj stvri.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to aktom od
04.03. i 17.04.2008.godine, uz upozorenje na posljedice propuštaja, ali tuţena nije postupila
po zahtjevu.
     S obzirom na to, a kako su ispunjeni uslovi iz ĉlana 18.st.2.Zakona o upravnom
sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, Sud je tuţbu prihvatio i tuţenu
obavezao da odluĉi o zahtjevu tuţioca u ostavljenom roku.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.06.2008.godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.


                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 982/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
                       261

Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja - Podgorica, broj 150/2, od
05.06.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.05.2008.godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
  Poništava se rješenje Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja -
  Podgorica, broj 150/2, od 05.06.2007.godine.
                   O b r a z l o ţ e nj e


     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informacijama iz zahtjeva
upućenog Agenciji Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja od
28.05.2007.godine, koji se odnosi na kopije zapisnika, izvještaje Tenderske komisije Savjeta
za privatizaciju Vlade RCG i kompletne korespodencije izmedju drugih subjekata i Tenderske
komisije u postupku privatizacije AD "Polimka" - Berane. Pristup informacijama iz zahtjeva
ostvariće se neposrednim uvidom, shodno ĉlanu 13.taĉ.1.Zakona o slobodnom pristupu
informacijama u prostorijama Agencije CG za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja,
kancelarija broj 209, Zgrada Vlade CG, radnim danima od 15 do 17 ĉasova, uz prethodnu
najavu.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama, jer je zahtjevom traţio dostavljanje kopija ili omogućavanje
skeniranja njegovom opremom akata navedenih u dispozitivu osporenog rješenja, a
osporenim rješenjem dozvoljen pristup informacijama vršenjem neposrednog uvida u iste.
Dalje navodi, da prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama pravo na slobodan
pristup ukljuĉuje i pravo podnosioca zahtjeva na korišćenje i širenje informacije, kojoj je
pristup odobren, što je u sluĉaju odobravanja neposrednog uvida, a bez mogućnosti
fotokopiranja, skeniranja, fotografisanja i snimanja, nemoguće. Smatra da je osporenim
rješenjem povrijedjen zakon na njegovu štetu i predlaţe da se isto poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je istakao da, s obzirom na to da se radi o ogromnom
materijalu, a nijesu postojali tehniĉki uslovi za umnoţavanje i fotokopiranje istog, to se iz
razloga praktiĉnosti i ekonomiĉnosti tuţeni opredijelio da pristup informaciji po podnijetom
zahtjevu dozvoli neposrednim uvidom u istu. Predloţio je da Sud odbije tuţbu kao
neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Ĉlanom 12.stav 1.taĉka 2.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",broj 68/05), propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na
koji se ţeli ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji
propisani su ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18.stav2. navedenog zakona
propisano da se rješenjem, kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje,
izmedju ostalog, i naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredaba, po nalaţenju Suda, podnosilac zahtjeva
se opredjeljuje za naĉin na koji ţeli ostvariti pristup informaciji, a organ vlasti je duţan da mu
na traţeni naĉin i omogući pristup informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi
drugaĉiji naĉin pristupa informaciji, ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavljanjem
kopija ili omogućavanje skeniranja njegovom opremom, a tuţeni je osporenim rješenjem
odredio pristup informaciji neposrednim uvidom, obrazlaţući to razlozima praktiĉnosti i
ekonomiĉnosti, jer se radi o ogromnom materijalu za ĉije kopiranje nema ni tehniĉkih uslova
ni vremena.
                       262

Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto tuţiocu nije
dozvoljeno skeniranje traţene dokumentacije. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉlana
203.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku, zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti
zakonitost osporenog rješenja, pa je isto valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi, otkloniti
propuste na koje je ukazano istom i donijeto novo zakonito rješenje u smislu ĉlana 57.
Zakona o upravnom sporu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 27.05.2008.godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.


                *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.436/2007                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, Gordane Pot i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, protiv tuţene Opštine Budva,
zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 20.06.2008.godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Opštini Budva, da donese rješenje po zahtjevu tuţioca za pristup
informacijama od 20.12.2006.godine - odmah, a najkasnije u roku od 8 dana.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 20.12.2006.godine, tuţenom uputio zahtjev za
dostavljanje informacija o ukupnom broju obavljenih inspekcijskih pregleda za mjesece
novembar i decembar, na teritoriji Opštine Budva, o ukupnom broju obavljenih inspekcijskih
pregleda po inicijativama gradjana i trećih lica, za mjesece novembar i decembar na teritoriji
Opštine Budva, o ukupnom broju donijetih rješenja o uklanjanju objekata za mjesece
novembar i decembar na teritoriji Opštine Budva i o ukupnom broju izvršenih rješenja o
uklanjanju objekata za mjesece novembar i decembar na teritoriji Opštine Budva. Kako tuţeni
nije donio rješenje u zakonom predvidjenom roku, to je tuţilac dana 10.01.2007.godine
podnio ţalbu zbog ćutanja uprave, ali pošto po ovoj ţalbi nije odluĉeno, tuţilac je dana
16.01.2007.godine, ponovo podnio ţalbu, medjutim, ni po ponovljenoj ţalbi nije postupljeno.
Zbog navedenog tuţilac smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu za
podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, pa predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje
rješenja, kojim će odluĉiti o njegovom zahtjevu.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu istiĉe da je Komunalna policija Opštine Budva svojim
dopisima broj 08-10600/1 od 22.12.2006.godine i broj 08-10600/2 od 15.01.2007.godine
odgovorila na zahtjev Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS za dostavljanje
                       263

informacije u vezi sa inspekcijskim pregledima za mjesece novembar i decembar 2007.godine.
Predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Sud je razmotrio tuţbu, priloţene dokaze uz tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 16.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
    U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni
nije po podnijetom zahtjevu tuţioca od 20.12.2006.godine, donio rješenje u zakonom
odredjenom roku, a ni nakon ponovnog traţenja od 10.01.2007.godine.
    Polazeći od izloţenog Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18.st.3.Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog "ćutanja administracije", pa je naloţio tuţenom
da po zahtjevu tuţioca donese rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, dana 20.06.2008.godine

ZAPISNIĈAR                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.              Branislav Radulović,s.r.


                *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1483/2007                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Biserke Bukvić i Predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući
upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, koga zastupa
izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv akta tuţene Skupštine Crne Gore broj SU-KGS 294/2-07
od 06.05.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 09.07.2008.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt Skupštine Crne Gore broj SU-KGS 294/2-07 od 06.05.2008.godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 22.08.2007.godine, Skupštini Crne Gore uputio
zahtjev za dostavljanje informacije kojim je traţena kopija telefonskog raĉuna za mobilni
telefon potpredsjednika Skupštine Crne Gore Rifata Rastodera za mjesec februar
2007.godine. Kako o zahtjevu nije riješeno u zakonom predvidjenom roku, to je dana
18.09.2007.godine podnio ponovljeni zahtjev, o kojem tuţeni nije odluĉio, pa su se stekli
uslovi iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
U toku trajanja postupka, tuţeni je obavijestio Sud da je donio akt SU-KGS broj 294/2-07 od
06.05.2008.godine kojim je odluĉeno o zahtjevu tuţioca.
     Na traţenje Suda da se izjasni da li je zadovoljan naknadno donijetim aktom, tuţilac
je obavijestio Sud da tuţbu proširuje na novi akt.
                       264

     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 3.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG", broj
68/05), propisano je da je objavljivanje informacije u posjedu organa vlasti u javnom
interesu, dok je ĉlanom 8.navedenog zakona, propisano da je organ vlasti duţan da omogući
podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluĉajevima predvidjenim
ovim zakonom. Ograniĉenja za pristup informacijama propisana su ĉlanom 9.istog zakona,
dok je ĉlanom 18.st.3.navedenog zakona propisano da je organ vlasti duţan da obrazloţi akt
kojim odbija zahtjev i da navede razloge zbog kojih ograniĉava pristup informacijama.
     U konkretnom sluĉaju, tuţilac je zahtjevom za pristup informaciji traţio dostavljanje
kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon potpredsjednika Skupštine Crne Gore za mjesec
februar 2007.godine. Po tvrdnji tuţioca taj raĉun svim poslanicima, pa i potpredsjedniku
Skupštine izmiruje tuţeni organ.
     Tuţeni organ u obrazloţenju osporenog akta - obavještenja, kao razlog da ne dostavi
traţenu informaciju, navodi da nije nadleţan za postupanje po zahtjevu tuţioca obzirom da se
radi o ugovornom odnosu izmedju potpredsjednika Skupštine Crne Gore - korisnika usluga
mobilne telefonije i Telekomunikacione kompanije, te tuţioca upućuje da zahtjev podnese toj
kompaniji.
     U spisima predmeta nema dokaza da se u konkretnom sluĉaju radi o ugovornom
odnosu izmedju potpredsjednika Skupštine Crne Gore i Telekomunikacione kompanije T-
mobile, tako da Sud nije mogao da provjeri te tvrdnje, odnosno stav tuţenog organa da nije
nadleţan da postupi po zahtjevu tuţioca, a samim tim i pravilnost primjene ĉlana 55.Zakona o
opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG",br.60/03). Iz tog razloga Sud je tuţbu uvaţio i
osporeni akt poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57.ZUS-a) i u zakonskom roku odluĉiti o zahtjevu tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.st.1.Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, dana 09.07.2008.godine

ZAPISNIĈAR                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                Vojin Lazović,s.r.

                *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1705/2007
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca D.
K. iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Jugoslav Krpović, advokat iz Podgorice, zbog
ćutanja administracije tuţenog Ministarstv finansija - Podgorica, nakon odţane usmene i
javne rasprave, dana 08.07.2008. godine, u prisustvu punomćnika tuţioca, a u odsustvu
tuţenog, dana 11.07.2008. godine donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                       265

     Nalaţe se Ministarstvu finansija, da odluĉi o ţalbi tuţioca od 31.10.2007. godine,
izjavljenoj na rješenje Uprave za nekretnine RCG broj 02-3945/3 od 22.10.2007. godine, u
roku od 15 dana od dana prijema ove presude.
     Obavezuje se tuţeni da na ime troškova spora isplati iznos od 250,00 € tuţiocu u roku
od 15 dana od dana prijema ove presude.


                   Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi i na raspravi istakao da je u zakonskom roku izjavio ţalbu
Ministarstvu finansija, na rješenje Uprave za nekretnine RCG broj 02-3945/3 od 22.10.2007.
godine kojim je odluĉeno o zahtjevu za pristup informacijama tuţioca, ali da tuţeni nije
odluĉio po ţalbi tuţioca
     Kako tuţeni nije u zakonskom roku odluĉivao o ţalbi, to je dana 19.11.2007. godine,
tuţilac urgirao da se o njegovoj ţalbi odluĉi pa smatra da su se stekli uslovi za podnošenje
tuţbe «zbog ćutanja administracije».
     Tuţba je osnovana.
     Na zahtjev Suda od 05.12.2007. godine, tuţeni nije dao odgovor na tuţbu niti
dostavio spise predmeta. Sud je dopisom od 04.03.2008. godine, od tuţenog ponovo zatraţio
spise predmeta, kako bi mogao postupiti po tuţbi tuţioca i na osnovu ĉinjeniĉnog stanja
utvrdjenog u spisima predmeta odluĉiti o tuţbenom zahtjevu (ĉlan 33. stav 5. ZUS-a).
     Tuţeni nije postupio po zahtjevu Suda, pa je Sud našao da su ispunjeni uslovi iz ĉlana
27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, za rješavanje spora bez spisa i obavezao tuţenog da u
roku iz stava 2. dispozitiva presude, odluĉi po ţalbi tuţioca i donese zakonitu odluku. Kako se
iz priloga dostavljenih uz tuţbu nesumnjivo utvrdjuje da tuţeni nije odluĉio po ţalbi tuţioca i
nakon urgencije tuţioca od 19.11.2007. godine, to su ispunjeni su uslovi iz ĉlana 18. stav 1.
Zakona o upravnom sporu za pokretanje upravnog spora.
     Sud je shodno ĉlanu 56. stava 2. Zakona o upravnom sporu, ĉlana 149. Zakona o
parniĉnom postupku i tarifnog broja 6,7 i 8 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad
advokata ("Sl.list RCG",br.12/05), obavezao tuţenog na naknadu troškova postupka koji se
odnose na ime pristupa punomoćnika tuţioca na raspravi i sastava tuţbe u iznosu od 250,00
€.
     Sa iznijetih razloga i navedenih zakonskih odredbi, na osnovu ĉlana 27. stav 3. i ĉlana
37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 11.07.2008. godine


Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                   Biserka Bukvić, s.r.


                 *  *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 186/2007
                     U IME NARODA
                       266

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva finansija br. 04-11/1-2007 od 23.01.2007. godine, nakon odrţane usmene
rasprave 01.07.2008. godine u prisustvu punomoćnika tuţioca Milene Deletić, a u odsustvu
uredno obaviještenog tuţenog, dana 07.07.2008. godine, donio je                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva finansija br. 04-11/1-2007 od 23.01.2007. godine.

                   Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Poreske
uprave Podgorica, broj 03/1-25824/2-6 od 14.12.2006. godine kojim je odbijen zahtjev
tuţioca za pristup informacijama.
     Tuţilac u tuţbi istiĉe da je dana 14.12.2006. godine podnio zahtjev za dostavljanje
informacija kojim je od Poreske uprave zatraţene kopije poreske prijave Ţ. Š., predsjednik
Vlade Crne Gore, G. Dj., potpredsjednika Vlade Crne Gore, V. L., potpredsjednika Vlade Crne
Gore, A. L., ministra saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija u Vladi Crne Gore, P. N.,
ministra turizma i zaštite ţivotne sredine u Vladi Crne Gore, I. L., ministra finansija u Vladi
Crne Gore, M. R., ministra inostranih poslova u Vladi Crne Gore, P. S., ministra kulture, sporta
i medija u Vladi Crne Gore, B. V., ministra odbrane u Vladi Crne Gore, M. S., ministra
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Crne Gore, M. R., ministra pravde u Vladi
Crne Gore, S. B., ministra prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore, J. K., ministra unutrašnjih
poslova i javne uprave u Vladi Crne Gore, B. G., ministra za ekonomski razvoj u Vladi Crne
Gore, F. N., ministra za zaštitu ljudskim i manjinskih prava u Vladi Crne Gore i M. R., ministra
zdravlja, rada i socijalnog staranja.
     Istiĉe da dispozitiv osporenog rješenja nije u skladu sa zakonom. Prema zakonu o
slobodnom pristupu informacijama, sve informacije u posjedu drţavnih organa, su javne,
osim u sluĉaju izuzetaka propisanih ĉlanom 9. Zakona. Ograniĉenju pristupa informacijama, u
svakom konkretnom sluĉaju mora da prethodi spovodjenje testa štetnosti objavljivanja
odredjene informacije, tj. odredjivanje da li će objavljivanjem traţene informacije po
odredjeni i zaštićeni interes nastati šteta znaĉajno veća od štete po javni interes zbog
neobjavljivanja te informacije. Poreska uprava u obrazloţenju rješenja navodi da je ĉlanom 9.
taĉka 1. alineja 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da se pristup
informacijama ograniĉava ako su obuhvaćene posebnim zakonom o tajnosti podataka,
odnosno ĉlanom 16. stav 1. taĉka 2. Zakona o poreskoj administraciji, a poznato je da Zakon
o tajnosti podataka ne postoji. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
     Po nalaţenju suda razlozi dati u obrazloţenju prvostepenog i osporenog rješenja su
nejasni i nepotpuni i ne upućuju na nepravilnost rješenja datog u dispozitivu, što predstavlja
povredu pravila postupka iz ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
     Prvostepeni i drugostepeni organ kao razlog za odbijanje zahtjeva za pristup
informacijama nalaze u ĉlanu 9. stav 1. taĉka 3. Zakona o slobodnom pristupu informacija i
ĉlanu 16. stav 1. taĉka 2. Zakona o poreskoj administraciji.
     U ĉlanu 26. stav 1. taĉka 1. Zakona o poreskoj administraciji propisano je da je
poreski obveznik duţan da podnese prijavu radi registracije nadleţnom poreskom organu, a
ĉlanom 27. stav 3. istog zakona propisano je da će o izvršenoj registraciji nadleţni poreski
organ, poreskom obvezniku izdati rješenje o registraciji i dodijeliti PIB. Ĉlanom 16. stav 1.
taĉka 4. Zakona o poreskoj administraciji je propisano da nije poslovna tajna informacija o
                        267

registraciji poreskog obveznika, PIB, nazivu (ime) i glavnom mjestu poslovanja, pa je nejasno
zašto je tuţeni kao razlog da ne dostavi informaciju našao u ĉlanu 16. stav 1. taĉka 2. Zakona
o poreskoj administraciji. Ukoliko je tuţeni smatrao da pojedini djelovi informacije
predstavljaju poresku tajnu iz ĉlana 16. stav 1. taĉka 2. Zakona o poreskoj administraciji
trebao je postupiti u skladu sa odredbama ĉlana 13. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama.
     Zbog navedenog, osporeno rješenje je valjalo poništiti kao nezakonito.
     U ponovnom postupku, otklonit će se nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57. Zakona o upravnom sporu).
     Iz naprijed izloţenog a na osnovu ĉlan 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.07.2008. godine


Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović, s.r.                       Biserka Bukvić, s.r.

               *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1779/2007


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija     Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS-a, protiv tuţene Centralne depozitarne
agencije - Podgorica, koju zastupa Ortaĉko društvo Iustitia- advokati Vladan S. Bojić i
Dragana Vukĉević, iz Podgorice, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 29.05.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Mreţa za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je tuţbu protiv Centralne
depozitarne agencije - Podgorica. U tuţbi tuţilac navodi da je od tuţenog traţio informaciju -
kopiju akta koji sadrţi podatke o vlasništvu nad svim akcijama svih privrednih društava na
ime Veselina Vukotića. Tuţena nije donijela rješenje u zakonom predvidjenom roku, pa je
tuţilac podnio ponovljeni zahtjev u skladu sa ĉlanu 20. stav 1. Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama u vezi sa ĉlanom 18. stav 2. Zakonom o upravnom sporu. Rok po
osnovu ponovljenog zahtjeva je istekao a tuţna nije donijela rješenje u skladu sa zakonskom
obavezom, to je povrijedjen ĉlan 1. i ĉlan 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje kojim će dozvoliti pristup traţenim
informacijama.
    U odgovoru na tuţbu tuţena je navela da nije organ vlasti, već privredno društvo, te
da tuţbu treba odbaciti.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i ostale spise predmeta i ocijenio da je tuţba
neosnovana.
                       268

     Uvidom u spise predmeta sud je utvrdio da je tuţilac dana 18.10.2007. godine, traţio
od tuţene dostavljanje informacija - kopije akata koji sadrţe podatke o vlasništvu nad svim
akcijama svih privrednih društvava na ime Veselina Vukotića, i da tuţena nije postupila ni po
ponovljenom zahtjevu od 09.11.2007. godine.
     Odredbom ĉlana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, opredijeljen je naĉin
pristupa informacijama koje su u posjedu organa vlasti, a odredbama ĉlana 4. stav 1. taĉka 3.
istog zakona, odredjeno je da se pod terminom ''organ vlasti'' podrazumijeva: drţavni organ
(zakonodavni, izvršni, sudski); organ lokalne samouprave; organ lokalne uprave; javna
ustanova; javno preduzeće ili drugo pravno lice kome je povjereno vršenje javnih ovlašćenja,
koje osniva drţava ili organ lokalne samouprave, ili koje se finansira iz javnih prihoda.
     Po nalaţenju ovog suda tuţena nije organ vlasti, već privredno društvo, koje je
obrazovano kao akcionarski privredni subjekat. Takodje, tuţena nije ni drugo pravno lice
kome je povjereno vršenje javnih ovlašćenja koje osniva ili je osnovala drţava ili organ
lokalne uprave, niti se finansira iz javnih prihoda. Tuţena obavlja poslove registrovanja
dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, poslove kliringa i saldiranja sklopljenih transakcija s
tim hartijama i druge poslove u vezi sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti, a njeni
osnivaĉi mogu biti republika, berza, banke i druga pravna lica, s tim što pojedini akcionar
tuţene moţe imati sa pravom glasa akcije najviše do 35% od ukupnog broja glasova, shodno
ĉlanu 89.Zakona o hartijama od vrijednosti (''Sl. list RCG'' broj 59/00,10/01,43/05, 28/06).
     Kako je nesumnjivo da tuţeni ne spada ni u jednu od navedenih kategorija iz ĉlana
4.stav 1.taĉka 3.Zakona o slobodnom pristupu informacijama, to se na istog ne moţe odnositi
citirani zakon, pa ne postoji obaveza tuţenog na pruţanje traţenih informacija.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu
odbio kao neosnovanu.

                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,29.05.2008.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                       Gordana Pot,s.r.                *    *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 730/2007
                      U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv zakljuĉka tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, broj 01-1287/13 od 23.04.2007. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.06.2008. godine donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                       269

    Poništava se zakljuĉak Ministarstva za ekonomski razvoj, broj 01-1287/13 od
23.04.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim zakljuĉkom odbaĉen je zbog nenadleţnosti zahtjev tuţioca, kojim je
traţeno dostavljanje kopije akta koji sadrţi podatke o ukupnom iznosu sredstava koje je Vlada
isplatila KAP-a, zbog kršenja ugovora kojim se garantuje stalno snabdijevanje elektriĉnom
energijom.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakljuĉak tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog
prava. U tuţbi istiĉe da je prema ĉlanu 4. stav 1. taĉka 3. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, informacija u posjedu organa vlasti, faktiĉko posjedovanje informacije od
strane organa vlasti, bez obzira na osnov i naĉin sticanja, da tuţeno ministarstvo, kao resorno
ministarstvo za oblast energetika mora posjedovati traţene informacije i da je tuţeni, u skladu
sa ĉlanom 55. Zakona o opštem upravnom postupku, bio duţan obvijestiti tuţioca o tome,
koji je organ nadleţan za postupanje po predmetnom zahtjevu. Predlaţe da se osporeni
zakljuĉak poništi.
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlna 27.
Zakona o upravnom sporu, Sudu dostavio spise predmeta, ni nakon ponovljenog zahtjeva, pa
su se stekli uslovi za rješavanje ovog spora bez spisa predmeta.
     Sud je razmotrio tuţbu i osporeni zakljuĉak, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Osporeni zakljuĉak donijet je na osnovu odredaba ĉlana 55. stav 4. Zakona o opštem
upravnom postupku (''Sl. list RCG'', broj 60/03), kojim je propisano da, kad organ poštom
dobije podnesak za ĉiji prijem nije nadleţan, a nesumnjivo je koji je organ nadleţan za
prijem, poslaće podnesak, bez odlaganja, nadleţnom organu, odnosno sudu i o tome će
obavijestiti stranku, a ako organ koji je dobio podnesak ne moţe da utvrdi koji je organ
nadleţan za rad po podnesku, donijeće, bez odlaganja, zakljuĉak kojim će odbaciti podnesak
zbog nenadleţnosti i zakljuĉak odmah dostaviti stranci.
     Medjutim, po nalaţenju Suda, tuţeni nije pravilno primijenio citirani propis. Naime, isti
je trebalo, nakon što je našao da je nenadleţan, da zahtjev tuţioca dostavi nadleţnom
organu, odnosno ukoliko nije mogao da utvrdi koji je organ nadleţan, da o tome da razloge u
obrazloţenju zakljuĉka, a što tuţeni nije uĉinio, pa obrazloţenje osporenog zakljuĉka nije u
skladu sa odredbom ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio kao osnovanu i osporeni zakljuĉak
poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nedostatke, na koje je ukazano
ovom presudom i shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, donijeti novu,
zakonitu odluku u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 31. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 12.06.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.             Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.


              *   *  *
                      270


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1397/2007

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine
Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.09.2008.
godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

     Tuţbom od 16.10.2007. godine, tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv tuţene
Skupštine Crne Gore, zbog ćutanja administracije.
     U toku trajanja postupka, tuţeni organ je dopisom od 29.10.2007. godine obavijestio
Sud da je postupio po zahtjevu tuţioca i donio rješenje SU - KGS broj 235/2-07 od
16.10.2007. godine.
     Sud je u skladu sa ĉlanom 26. st. 2 Zakona o upravnom sporu, dopisom od
08.04.2008. godine pozvao tuţioca da se u roku od 8 dana od dana prijema dopisa, izjasni da
li je naknadno donijetim rješenjem zadovoljan, ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da
li tuţbu proširuje na novi akt. Dopis Suda dostavljen je tuţiocu 10.04.2008. godine
(dostavnica u spisima).
     U ostavljenom roku tuţilac se nije izjasnio pa je sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. ZUS-
a, obustavio postupak.
     Sa izloţenih razloga odluĉeno je kao dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.09.2008. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                      Gordana Pot,s.r.


              *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1183/2007


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, protiv rješenja tuţenog Ministarstva unutrašnjih
poslova i javne uprave, br.051/07-7298/2 od 25.07.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 05.09.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                         271

    Poništava se rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica,
broj 051/07-7298/2 od 25.07.2007. godine,

                      O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup traţenim informacijama dostavom
fotokopije akata, putem pošte, preporuĉenom pošiljkom na adresu tuţioca u roku od 3 dana
od dana dostavljanja rješenja, a nakon uplate troškova postupka. Istim rješenjem odredjeni
su troškovi postupka u iznosu od 2,50 € koje je tuţilac duţan platiti prije isteka roka iz stava
2 rješenja.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Istiĉe da su troškovi postupka
nerealni i utvrdjeni suprotno ĉlanu 19 st. 1 i 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Obzirom da poseban propis po osnovu kojeg se obraĉunavaju troškovi postupka nije donijet,
to nema osnova propisanog u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama za obraĉun
troškova. Stvarni troškovi kopiranja u konkretnom sluĉaju ne mogu biti veći od 0.01. € po
stranic što se moţe utvrditi uvidom u traţenu dokumentaciju i troškove nabavke papira,
tonera za kopir aparat i cijene odrţavanja. Predlaţe da sud poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu i spise predmeta, na zahtjeve suda od
04.09.2007. i 22.01.2008. godine.
    Tuţba je osnovana.
    Odredbom ĉl. 33 st. 5 Zakona o upravnom sporu propisano je da Sud donosi odluku
na osnovu utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u spisima predmeta, pa je stoga u smislu ĉl. 27 st.3
ZUS-a, predvidjena obaveza tuţenog da sudu dostavi sve spise koji se odnose na predmet.
    Kako tuţeni nije odgovorio na tuţbu niti je dostavio spise predmeta, to je takvim
postupkom onemogućio sud da ispita pravilnost osporenog rješenja sa stanovišta osnova
kojima se ono osporava. S toga je osporeno rješenje valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje u predmetnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st.1 u vezi sa ĉlanom 27. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.09.2008. godine


Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                        Vladimir Radulović, s.r.

                  *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1426/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Opštine Budva,
zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.09.2008.godine, donio je
                        272

                      R J E Š E Nj E

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje

    Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv tuţene Opštine Budva, zbog
nedonošenja rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od 14.11.2007.godine.
    U toku postupka po tuţbi tuţena je podneskom od 23.11.2007.godine, obavijestila
Sud da je po zahtjevu tuţioca rješenjem br.06-sl od 27.02.2007. godine dozvoljen pristup
traţenim informacijama.
    Sud je pozvao tuţioca da se izjasni da li je naknadno donijetim rješenjem zadovoljan.
    Tuţilac je aktom od 31.07.2008. godine obavijestio sud da je zadovoljan naknadno
donijetim rješenjem, pa je sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu, odluĉio
kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 05.09.2008.godine


Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                   Vladimir Radulović, s.r.


               *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1477/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
05.09.2008.godine, donio je

                      R J E Š E Nj E

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje

     Tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv tuţene, zbog nedonošenja
rješenja po zahtjevu za dostavljanje informacija od 22.08.2007.godine.
     U toku postupka po tuţbi tuţena je u odgovoru na tuţbu istakla da je po zahtjevu
tuţioca donijela rješenje SU-KGS br.322/6-07 od 01.11.2007. godine, kojim je odbijen kao
neosnovan zahtjev za pristup traţenoj informaciji.
     Sud je, u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, pozvao tuţioca da se
izjasni da li je naknadno donijetim rješenjem zadovoljan.
     Tuţilac je dopis suda primio 30.07.2008. godine, što se vidi iz povratnice koja se
nalazi u spisima predmeta, ali se u ostavljenom roku nije izjasnio, pa je sud na osnovu ĉlana
26. stav 3. Zakona o upravnom sporu, odluĉio kao u dispozitivu rješenja.
                       273


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.09.2008.godine


Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić, s.r.                  Vladimir Radulović, s.r.


                 *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1444/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene
Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 03.09.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 22.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 22.08.2007. godine, za dostavljanje
informacije. U tuţbi navodi, da je tuţenom 22.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon poslanika D. K., za mjesec oktobar
2006. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog
traţenja od 18.09.2007. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o
podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 22.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                       274

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 03.09.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Branislav Radulović,s.r.

                 *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1430/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţene
Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 03.09.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 22.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 22.08.2007. godine, za dostavljanje
informacije. U tuţbi navodi, da je tuţenom 22.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon poslanika R. N., za mjesec
novembar 2006. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon
ponovljenog traţenja od 18.09.2007. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom
da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 22.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                        275


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 03.09.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.


               *   *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1323/2007                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog
Ministarstva pravde - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 10.09.2008. godine, donio je


                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu pravde Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca od 03.08.2007. godine.


                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio sudu tuţbu, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore, zbog
ćutanja da se odluĉi po njegovom zahtjevu kojim je traţio odredjene informacije. Te
informacije su navedene u zahtjevu i tuţbi. Kako tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o
njegovom zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 29.08.2007. godine, predloţio je da
sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je naveo da je u svemu postupio po zahtjevima
tuţioca, i sudu dostavio odredjene akte - obavještenja, kao dokaz u tom pravcu, te predloţio
da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i priloţene dokaze, pa je našao da je tuţba
osnovana.
     Iz spisa predmeta nesumnjivo proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni nije u
roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu, od
29.08.2007. godine, na naĉin predvidjen ĉlanom 18. istog zakona.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom
sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je sud
naloţio tuţnom da u ostavljenom roku odluĉi o zahtjevu tuţioca za dostavljanje traţenih
informacija.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.
                        276


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,10.09.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.

               *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1195/2007                      U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Radio
Televizije Crne Gore - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 10.09.2008. godine, donio je


                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Radio Televiziji Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po
prijemu presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca od 11.04.2007. godine.


                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio sudu tuţbu, protiv tuţenog Radio Televizije Crne Gore, zbog
ćutanja da se odluĉi po njegovom zahtjevu kojim je traţio odredjene informacije. Te
informacije su navedene u zahtjevu i tuţbi. Kako tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o
njegovom zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 04.05.2007. godine, predloţio je da
sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, ni nakon urgencije nije dostavio spise predmeta i odgovor na tuţbu.
     Sud je razmotrio tuţbu i priloţene dokaze uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Iz spisa predmeta nesumnjivo proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni nije u
roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu, od
11.04.2007. godine, na naĉin predvidjen ĉlanom 18. istog zakona.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom
sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je sud
                       277

naloţio tuţnom da u ostavljenom roku odluĉi o zahtjevu tuţioca za dostavljanje traţenih
informacija.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,10.09.2008. godine

Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Branislav Radulović,s.r.

                *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1474/2007


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudije Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Nevenke Boljević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv
tuţene Skupštine Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja rješenja, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 03.09.2008.godine, donio je


                    RJEŠENJE

                  Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje


     Tuţbom od 23.10.2007.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţene Skupštine Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije - nedonošenja rješenja.
     U toku sudskog postupka, tuţeni je dopisom Su-KGS br.322/5-07 od
2.11.2007.godine, obavijestio ovaj sud da je svojim rješenjem Su-KGS br.322/5-07 od
1.11.2007.godine, odbio kao neosnovan ponovljeni zahtjev tuţioca, kojim se traţi pristup
informaciji koja se odnosi na dostavljanje kopije svih odluka i akata koje je donio kolegijum
Generalnog sekretara Skupštine u mjesecu maju 2007.godine, jer Skupština ne posjeduje
traţenu informaciju.
     Sud je u smislu ĉlana 26.stav 2.Zakona o upravnom sporu, dopisom od
24.07.2008.godine, pozvao tuţioca da se u roku od 15 dana od prijema istog izjasni da li je
naknadno donesenim aktom zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu
proširuje i na novi akt.
     Tuţilac je podneskom od 31.07.2008.godine obavijestio Sud da je zadovoljan
rješenjem tuţenog SU-KGS br.322/5-07 od 1.11.2007.godine, pa je Sud shodno ĉlanu
26.st.3.ZUS-a, odluĉio kao u dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 03.09.2008.godine

Zapisniĉar                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Nevenka Boljević,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.


                  *   *  *
                       278UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1184/2007                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, radi poništaja rješenja
tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, broj 051/07-7297/2 od
25. 07.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.09.2008.godine, donio je

                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e


    Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup traţenoj informaciji i odredjeno da
  će se pristup informaciji ostvariti dostavljanjem fotokopije akta putem pošte,
  preporuĉenom pošiljkom, te odredjeni troškovi postupka, u iznosu od 2,5 €ura.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog, zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
  U tuţbi navodi da troškovi postupka nijesu obraĉunati u skladu sa Zakonom o slobodnom
  pristupu informacijama. Ovo s toga, što je ĉlanom 19. pomenutog zakona propisano da
  se troškovi postupka odnose samo na stvarne troškove, tj. troškove kopiranja koji ne
  mogu biti veći od 0,01 euro po stranici. Predlaţe, da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ na traţenje suda od 06.09.2007. godine, nije dostavio spise predmeta
  ni odgovor na tuţbu, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu
  ("Sl.RCG",br.60/03), da se ova upravna stvar riješi i bez spisa.
    Tuţba je neosnovana.
     Naime, nesporno je da troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
  informaciji snosi podnosilac zahtjeva.    Takodje je nesporno da je tuţeni organ
  obraĉunao samo stvarne troškove koji su za njega nastali prilikom pruţanja traţene
  informacije, u skladu sa ĉlanom 19. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama,
  ali ne stoje navodi da su troškovi odredjeni bez pravnog osnova.
     Ovo s toga što je ĉl. 19 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG",br.68/05), pripisano da troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva, u ovom sluĉaju
tuţilac, kako je to obrazloţio i tuţeni organ.
     Kako se postupak za slobodan pristup informacijama vodi po pravilima opšteg
upravnog postupka, a ĉlanom 107 st.1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG",br.60/03), propisano je da se u rješenju kojim se postupak završava odredjuje ko snosi
troškove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku moraju isplatiti, to je tuţeni pravilno
postupio kada je odluĉio o troškovima postupka.
     Napomenuti je da su troškovi od 2,50 €, s obzirom na obim traţenih informacija i
odobreni naĉin pristupa, pravilno odredjeni.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
                         279

    Sa izloţenog, a na osnovu ĉl. 37. st. 1 Zakona o upravno sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 16.09.2008.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović, s.r.                         Gordana Pot, s.r.

                 *   *  *UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. br.1047/2007                       U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Generalnog
Sekretarijata Vlade Republike Crne Gore, br.UP 5/2 - 07 od 27.07.2007.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 16.09.2008.godine, donio je


                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Generalnog Sekretarijata Vlade Republike Crne Gore, br.UP 5/2 -
07 od 27.07.2007.godine.

                      Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem dozvoljen je pristup informaciji tuţiocu: Ugovoru o prodaju Vojne
ustanove Mornariĉko-tehniĉki remontni zavod "Sava Kovaĉević" - Tivat. Pristup informaciji iz
taĉke I dispozitiva ovog rješenja tuţilac će ostvariti neposrednim uvidom u zgradi Vlade
Republike Crne Gore, Jovana Tomaševića broj 2., u kancelariji broj 118 u periodu od 29.avgusta
do 5.septembra 2007.godine, u vremenu od 11 do 15 ĉasova.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešne primjene
materijalnog prava. Istiĉe da rješenje tuţenog nije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama. Ovo zbog toga što je odredbama ĉlana 12. stav 1. taĉka 2. Zakona propisano da
zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na koji se ţeli ostvariti pristup informaciji.
Kako je, u konkretnom sluĉaju, tuţilac zahtjevom traţio dostavljanje kopija odredjenih
informacija, smatra da je tuţeni trebalo da dozvoli pristup informacijama na taj naĉin. Predlaţe
da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu je naveo da tuţilac nije izvršio neposredan uvid u
predmetnu dokumentaciju u naznaĉenom roku koji je odredjen rješenjem o pristupu, pa je
predloţio da Sud tuţbu odbije, kao neosnovanu.
     Ĉlanom 12. stav 1. taĉka 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br. 68/05) propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na koji se ţeli
ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji propisani su
ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18. stav 2. navedenog zakona, propisano da se
                      280

rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje, izmedju ostalog i
naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredbi, po nalaţenju Suda, naĉin pristupa informaciji
opredjeljuje podnosilac zahtjeva i organ vlasti je duţan da mu na traţeni naĉin i omogući pristup
informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi drugaĉiji naĉin pristupa informaciji,
ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavom kopije
dokumenta, a tuţeni je osporenim rješenjem odredio pristup informaciji neposrednim uvidom.
Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom rijeĉju nije obrazloţio zašto pristup informaciji ne
dozvoljava na traţeni naĉin. Time je poĉinjena povreda postupka iz ĉlana 203. stav 2. Zakona o
opštem upravnom postupku, zbog ĉega Sud nije u mogućnosti ocijeniti zakonitost osporenog
rješenja, pa je isto valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi, otkloniti propuste
na koje je ukazano istom i nakon toga shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo zakonito rješenje u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 16.09.2008.godine


Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović s.r.                    Gordana Pot s.r.

               *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 470/2007
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić , kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Z. K., iz
Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva pravde Crne Gore - Podgorica, zbog nedonošenja
rješenja po ţalbi, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 20.06.2008. godine, donio je


                    RJEŠENJE


                  Postupak se obustavlja.


                   Obrazloţenje

    Tuţilac je, predmetnu tuţbu podnio zbog nedonošenja rješenja tuţenog po ţalbi od
19.02.2007.godine, i ponovljenom traţenju od 15.03.2007. godine.
    Podneskom od 13.06.2008.godine, tuţilac je obavijestio Sud da odustaje od
predmetne tuţbe, pa je Sud na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, obustavio dalji
postupak.
    Sa iznijetih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                       281

                 Podgorica, 20.06.2008.godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                Vladimir Radulović,s.r.

                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1597/2007                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv Ministarstva za
ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
06.11.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstva za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana
od prijema presude, odluĉi o zahtjevu tuţioca od 17.09.2007. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 17.09.2007. godine, kojim je traţena
odredjena informacija. U tuţbi navodi, da tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a
ni nakon ponovljenog traţenja od 03.10.2007. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ se pozvao na nemogućnost davanja traţene
informacije iz razloga što podnosilac zahtjeva nije naveo naziv investitora za stambeni
objekat, koji je izgradjen na lokaciji u ul. Radosava Burića, u okviru DUP-a ''Pobreţje''.
    Tuţba je osnovana.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe, da tuţeni nije u
roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl. list
RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu, od
17.09.2007. godine. Obzirom da razlozi iz odgovora na tuţbu ne mogu da opravdavaju
nedonošenje akta po zahtjevu tuţioca, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je tuţeni u obavezi da po zahtjevu tuţioca odluĉi u ostavljenom roku, na
neki od naĉina predvidjenih ĉlanovima 17. i 18. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                      282


                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.11.2008. godine

Zapisniĉar,                     PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                Branislav Radulović,s.r.


             *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1584/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Skupštine RCG SU-KGS broj 278/2-07 od 08.10.2007. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 06.11.2008. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Skupštine RCG SU-KGS broj 278/2-07 od 08.10.2007. godine.

                  Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu Administrativnog odbora da se da odobrenje za
vodjenje kriviĉnog postupka, odnosno skine imunitet poslaniku E. L., sa sjednice Skupštine
odrţane 13.06.2007. godine, i to dostavljanjem putem pošte, preporuĉenom pošiljkom u roku
od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a nakon uplate troškova postupka u iznosu od
69,28 €ura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
                       283

     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom
da u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EMI-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje
elektronskih listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj
taĉki dnevnog reda iznose 67,28 €ura,''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li
je od strane pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski listing, a s tim u
vezi ni o troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa
razloga što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog listinga'', već kopiju istog,
a i osporenim rješenjem dozvoljen mu je pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.11.2008. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                  Branislav Radulović,s.r.

                *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.535/2008                     U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv akta Skupštine Crne
  Gore SU-KGS br.294/2-07 od 13.03.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  30.09.2008.godine, donio je


                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt Skupštine Crne Gore SU-KGS br.294/2-07 od 13.03.2008.godine.
                       284

                    Obrazloţenje


     Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu protiv akta - obavještenja tuţenog SU-KGS
  br.294/02-07 od 13.03.2008.godine, upućenog tuţiocu povodom zahtjeva za pristup
  informaciji - telefonskom raĉunu za mobilni telefon potpredsjednika Skupštine R. R., za
  mjesec oktobar 2007.godine. U tuţbi, u bitnom, navodi da su neprihvatljivi navodi iz
  obavještenja da tuţena nije nadleţna za postupanje po zahtjevu. Ovo s toga, što tuţena
  izmiruje telefonske raĉune poslanika, pa samim tim se traţena informacija nalazi u
  njenom posjedu. Predlaţe da Sud naloţi tuţenoj da donese rješenje u skladu sa Zakonom
  o slobodnom pristupu informacijama.
    Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
  RCG",br.60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, aktom od
  16.04. i 16.09.2008.godine, ali ista nije postupila po zahtjevu Suda.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
  riješi stvar i bez spisa.
    Razmotrivši tuţbu i osporeni akt, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, Sud je obavještenje koje se tuţbom osporava, prihvatio kao rješenje, jer iz
  sadrţine istog proizilazi da je zahtjev tuţioca odbijen. Razlozi dati u istom su nerazumljivi.


    Ovo s toga, što je tuţilac traţio pristup informaciji, telefonskom raĉunu
  potpredsjednika Skupštine, tj.raĉunu koji plaća tuţena, a ne privatnom telefonskom
  raĉunu R. R., koji on eventualno plaća telefonskoj kompaniji Pro Monte.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeni akt poništio.
    U ponovnom postupku tuţena će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu i
  ĉlanom 18.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",br.68/05),
  donijeti rješenje po zahtjevu tuţioca, vodeći pri tom raĉuna o odredbama ĉlana
  16.st.1.pomenutog zakona.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 27.st.3.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
  dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 30.09.2008.godine

ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.


               *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 614/2008


                     U IME NARODA

     Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS - Podgorica, protiv Ministarstva
unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 04.10.2008.godine, donio je
                       285                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u
roku od 8 dana od dana prijema ove presude odluĉi po ţalbi tuţioca od 12.09.2007.godine.

                  O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave, zbog ćutanja tog organa da odluĉi o njegovoj ţalbi podnijetoj zbog nedonošenja
rješenja od strane Uprave policije po zahtjevu tuţioca za pristup informacijama od
22.08.2007.godine.
     U tuţbi, u bitnom navodi, da je tuţeni organ povrijedio odredbe ĉlana 16.Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, time što nije donio rješenje po ţalbi tuţioca. Tuţilac je,
nakon proteka roka za ţalbu, uputio tuţenom urgenciju, 20.03.2008.godine, ali tuţeni ni
nakon toga nije donio odluku.
    Postupajući po tuţbi Sud je u smislu ĉlana 27.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG"
br.60/03), uputio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to aktom od 05.05. i
16.09.2008.godine, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
    Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.

    Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
organ nije u zakonom propisanom roku, pa ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o
njegovoj ţalbi od 12.09.2007.godine, ĉime su se stekli uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije''.
    Iz navedenih razloga, Sud je na osnovu raspoloţivih spisa predmeta i ovlašćenja koje
ima po ĉlanu 27.Zakona o upravnom sporu, obavezao tuţenog da u ostavljenom roku odluĉi
po ţalbi tuţioca.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 04.10.2008.godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.

                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 606/2008


                   U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca NVO Institut za politiĉke i ekonomske analize - Podgorica, protiv Ministarstva za
ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije - nedonošenja rješenja, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 04.10.2008.godine, donio je
                       286


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana
od dana prijema ove presude odluĉi o ţalbi tuţioca od 25.02.2008.godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Ministarstvu za ekonomski razvoj, zbog
ćutanja tog organa da odluĉi o njegovoj ţalbi izjavljenoj na rješenje Sekretarijata za razvoj
preduzetništva Glavnog grada Podgorica broj 07-U I-040/08-199 od 19.02.2008.godine, kojim
je u stavu II dispozitiva odbaĉen zahtjev tuţioca za pristup informacijama.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
U tuţbi navodi da je protiv rješenja Sekretarijata za razvoj preduzetništva Glavnog grada
Podgorica broj 07-U-I-040/08-199 od 09.02.2008.godine, izjavio blagovremeno ţalbu, ali da
tuţeni o istoj nije odluĉio u zakonom propisanom roku, a ni nakon dostavljanja urgencije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da odluĉi po njegovoj ţalbi.
     Postupajući po tuţbi Sud je u smislu ĉlana 27.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), uputio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to aktom od
23.04. i 16.09.2008.godine, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.

     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
organ nije u zakonom propisanom roku, odluĉio o njegovoj ţalbi od 25.02.2008. godine, kao
ni nakon ponovljenog traţenja od 17.03.2008.godine, ĉime su se stekli uslovi iz ĉlana 7. stav
3. i ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije''.
     Iz navedenih razloga, Sud je na osnovu raspoloţivih spisa predmeta i ovlašćenja koje
ima po ĉlanu 27.Zakona o upravnom sporu, obavezao tuţenog da u ostavljenom roku odluĉi
po ţalbi tuţioca.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,04.10.2008.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.


               *  *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.542/2008                    U IME NARODA

  Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao predsjednika
  vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
  sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
  Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, protiv akta Skupštine Crne
  Gore SU-KGS br.296/2-07 od 18.03.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  30.09.2008.godine, donio je
                       287

                       PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt Skupštine Crne Gore SU-KGS br.296/2-07 od 18.03.2008.godine.


                     Obrazloţenje
     Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu protiv akta - obavještenja tuţenog SU-KGS
  br.296/2-07 od 18.03.2008.godine, upućenog tuţiocu povodom zahtjeva za pristup
  informaciji - telefonskom raĉunu za mobilni telefon poslanika D. K. za mjesec maj
  2007.godine. U tuţbi, u bitnom, navodi da su neprihvatljivi navodi iz obavještenja da
  tuţena nije nadleţna za postupanje po zahtjevu. Ovo s toga, što tuţena izmiruje
  telefonske raĉune poslanika, pa samim tim se traţena informacija nalazi u njenom
  posjedu. Predlaţe da Sud naloţi tuţenoj da donese rješenje u skladu sa Zakonom o
  slobodnom pristupu informacijama.
    Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
  RCG",br.60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, aktom od
  16.04. i 16.09.2008.godine, ali ista nije postupila po zahtjevu Suda.
     S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
  riješi stvar i bez spisa.
    Razmotrivši tuţbu i osporeni akt, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, Sud je obavještenje koje se tuţbom osporava, prihvatio kao rješenje, jer iz
  sadrţine istog proizilazi da je zahtjev tuţioca odbijen. Razlozi dati u istom su nerazumljivi.


     Ovo s toga, što je tuţilac traţio pristup informaciji, telefonskom raĉunu poslanika,
  tj.raĉunu koji plaća tuţena, a ne privatnom telefonskom raĉunu D. K., koji on eventualno
  plaća telefonskoj kompaniji Pro Monte.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeni akt poništio.
    U ponovnom postupku tuţena će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu i
  ĉlanom 18.st.1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",br.68/05),
  donijeti rješenje po zahtjevu tuţioca, vodeći pri tom raĉuna o odredbama ĉlana
  16.st.1.pomenutog zakona.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 27.st.3.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
  dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 30.09.2008.godine

ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.

                *  *  *
                       288


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1629/2007


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva finansija - Podgorica, broj 02-6989/1 od 12.10.2007.godine, u u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 03.10.2008.godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva finansija - Podgorica, broj 02-6989/1 od
12.10.2007.godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave za
spreĉavanje pranja novca broj 0401-19/95/07 od 10.09.2007.godine, kojim se odbija zahtjev
tuţioca kojim je traţena kopija svih akata koje je Uprava dostavila nadleţnim institucijama
Velike Britanije, u vezi sa provjerom kreditnog zaduţenja poslanika M. Đ., i kopija svih akata
dobijenih od strane nadleţnih institucija Velike Britanije, u vezi kreditnim zaduţenjem
poslanika M. Đ.
     Tuţilac u tuţbi navodi da je ĉlanom 8.Zakona o slobodnom pristupu informacijama
propisano da je organ vlasti duţan da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informacijama ili
njenom dijelu osim u sluĉajevima predvidjenim tim zakonom. Ĉlanom 3.istog zakona
propisano je da je objavljivanje informacija u posjedu vlasti u javnom interesu, pa
objavljivanje informacija ima višestruki znaĉaj. Ĉlanom 9.Zakona o pristupu informacijama,
ograniĉenju pristupa informacijama u svakom sluĉaju prethodi sprovodjenje testa štetnosti
objavljianja odredjene informacije, tj.utvrdjivanje da li će objavljivanjem traţene informacije
po odredjeni zaštićeni interes nastati šteta znaĉajno veća od štete po javni interes zbog
neobjavljivanja te informacije. U rješenju nema dokaza da je organ u postupku donošenja
predmetnog rješenja sproveo zakonom propisani test štetnosti. Ĉlanom 10.istog zakona
ustanovljen je tzv.prevashodni (apsolutni) javni interes, tj. predvidjeni su sluĉajevi u kojima
se pristup informacijama mora omogućiti bez obzira na visinu štete koja zbog toga moţe
nastati po predvidjene legitimne interese. Ĉlanom 13.istog zakona propisano je da ako je
dijelu informacije pristup ograniĉen, organ je duţan omogućiti pristup informaciji nakon
brisanja dijela informacije kojem je pristup ograniĉen. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi i naloţi donošenje rješenja u skladu sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije, kao neosnovana.
     Cijeneći navode tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Tuţeni kao osnov za odbijanje ţalbe, u osporenom rješenju, nalazi u odredbama
ĉlana 9.st.1.taĉ.3.alineja 3.Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odredbama ĉlana
36.st.2.i ĉlana 38.Zakona o spreĉavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
     Ĉlanom 9.st.1.taĉ.3.alineja 3.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ograniĉava
se slobodan pristup informacijama koje su obuhvaćene posebnim zakonom o tajnosti
podataka.
     Ĉlanom 36.st.2.Zakona o spreĉavanju pranja novca i finansiranju terorizma,
propisano je da je podatak o zahtjevu, dostavljanju podataka, informacija ili dokumentacije
privremeno, obustavljanje transakcije, odnosno dato upustvo iz stava 1.ovog ĉlana sluţbena
tajna.
                        289

     Ĉlanom 38.istog zakona propisano je da organ uprave nadleţan za spreĉavanje
pranja novca, drţavni organi, organizacije, organizacija sa javnim ovlašćenjima, advokati,
advokatske kancelarije i društva za reviziju, samostalni revizori i pravna i fiziĉka lica, koja
obavljaju raĉunovodstvene ili druge sliĉne usluge i njihovi zaposleni, podatke, informacije i
dokumentaciju koju su pribavili po ovom zakonu mogu koristi samo u svrhe utvrdjene ovim
zakonom.
     Odredba ĉlana 9.st.1.taĉ.1.alineja 3.Zakona o slobodnom pristupu informacijama koja
je tuţenom posluţila kao osnov da se informacija ne dostavi, mogla je posluţiti samo ako bi
bila u vezi sa ĉlanom 36. i 38.Zakona o spreĉavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Medjutim, odredba ĉlana 36.ovog zakona, ne moţe se uopšte odnositi na traţenu informaciju,
obzirom da se odnosi na podatke iz ĉlana ĉlana 13., 19., 22. i 31. navedenog zakona, a
navedeni ĉlanovi sadrţe odredbe o potpuno drugim transakcijama, pa samim tim pozivanje
tuţenog u osporenom rješenju na odredbe ĉlana 36.st.2.navedenog zakona, je pogrešno.
Takodje, pozivanje tuţenog na odredbe ĉlana 38.Zakona o spreĉavanju pranja novca i
finansiranje terorizma, ni u kom sluĉaju ne moţe predstavljati osnov za nedostavljanje
inforamcija, obzirom da se ne odnose na traţene informacije. Odredbe navedenog ĉlana
mogle bi se primijeniti ukoliko bi bile u vezi sa nekim informacijama iz zakona gdje je pristup
informacijama ograniĉen.
     Po nalaţenju Suda, razlozi dati u obrazloţenju nijesu u skladu sa odredbom ĉlana
203.st.2.ZUS-a i ne upućuju na dispozitiv osporenog rješenja, pa je osporeno rješenje valjalo
poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti propuste na koje je ukazano ovom
presudom - ĉlan 57.ZUS-a i donijeti novo zakonito rješenje.
     Iz naprijed navedenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
ZUS-a, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 03.10.2008.godine

Zapisniĉar                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović, s.r.              Biserka Bukvić, s.r.

              *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1493/2007


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS - Podgorica, protiv Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
04.11.2008. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog, zbog ćutanja administracije
     U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj SU-KGS broj 293/3-07 od
18.09.2008. godine, obavijestio Sud da je po zahtjevu tuţioca donio rješenje broj SU-KGS-
293/2-07 od 29.01.2008. godine.
                       290

    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 15.09.2008.
godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom
tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi
akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis je dostavljen tuţiocu 10.10.2008.
godine. Kako se tuţilac u ostavljenom roku, nije izjasnio, da li je zadovoljan naknadno
donijetim aktom tuţenog, Sud je na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 04.11.2008. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Gordana Pot,s.r.

               *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 621/2008


                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
29.10.2008. godine, donio je                       PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u roku
od 15 dana, po prijemu presude donese rješenje po ţalbi tuţioca izjavljenoj dana 16.10.2007.
godine.


                     Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 21.09.2007. godine, tuţenom uputio zahtjev za
dostavljanje akta koji sadrţi informaciju o broju obuka sluţbenika Uprave policije, iz oblasti borbe
protiv korupcije i organizovanog kriminala u avgustu 2007. godine, kopiju koja sadrţi informaciju o
nivou osposobljenosti sluţbenika u avgustu 2007. godine i kopiju akta koji sadrţi informaciju o
nabavljenoj tehniĉkoj i komunikacionoj opremi za borbu protiv organizovanog kriminala, sa
raĉunima za nabavljenu opremu u avgustu 2007. godine. Kako tuţeni u zakonom odredjenom roku
nije donio rješenje, tuţilac je podnio ţalbu zbog ćutanja administracije tuţenog dana 16.10.2007.
godine, kao nadleţnom drugostepenom organu. Kako tuţeni nije odluĉio po ţalbi, tuţilac je dostavio
ponovljeni zahtjev - ţalbu od 20.03.2008. godine tuţenom, preko uprave policije, po kojem ni
nakon proteka roka od sedam dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti spise predmeta.
                        291

     Sud je razmotrio tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG", br.
68/05 ) propisano je da organ vlasti nadleţan za rješavanje po ţalbi duţan je da po ţalbi donese
rješenje i dostavi ga podnosiocu ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
ţalbi tuţioca od 16.10.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a ni nakon
ponovnog traţenja od 20.03.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
ţalbi tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,29.10.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.


               *    *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 548/2008


                      U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
29.10.2008. godine, donio je


                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u roku
od 15 dana, po prijemu presude donese rješenje po ţalbi tuţioca izjavljenoj dana 05.09.2007.
godine.


                     Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 15.08.2007. godine, uputio zahtjev za dostavljanje
kopije akata Upravi policije Crne Gore, koji sadrţe informacije: o obezbjedjenju funkcionalnog
radnog prostora za odjeljenje koje se bavi medjunarodnom policijskom saradnjom u periodu od
septembra 2006. godine do 31.07.2007. godine; akta koji sadrţi informaciju o nabavci i stavljanju
u funkciju neophodne opreme za rad odjeljenja koje se bavi medjunarodnom policijskom
saradnjom i kopiju raĉuna za nabavljenu opremu; akta koji sadrţi informaciju o sprovedenim
specijalistiĉkim kursevima interpola (broj polaznika, broj sluţbenika koji su završili obuku u
                      292

periodu od septembra 2006. do 21.07.2007. godine; akta koji sadrţi informacije o broju
sprovedenih obuka za korišćenje analitiĉkog programa I-2. Broju polaznika i broju sluţbenika koji
su završili obuku u periodu od septembra 2006. godine, do 31.07.2007. godine i akata koji sadrţe
informacije o broju sprovedenih obuka za korišćenje informacionog sistema I-24/7; broj polaznika
i broj sluţbenika koji su završili obuku u periodu od septembra 2006. godine do 31.07.2007.
godine. Kako organ kome je zahtjev tuţilac podnio, nije postupio u zakonom odredjenom roku, to
je tuţilac podnio ţalbu tuţenom, zbog ćutanja administracije, dana 05.09.2007. godine, kao
nadleţnom drugostepenom organu. Kako tuţeni nije odluĉio po ţalbi, tuţilac je dostavio
ponovljeni zahtjev - ţalbu od 06.03.2007. godine tuţenom, preko uprave policije, po kojem ni
nakon proteka roka od sedam dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti spise predmeta.
     Sud je razmotrio tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br. 68/05 ) propisano je da organ vlasti nadleţan za rješavanje po ţalbi duţan je da po ţalbi
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
ţalbi tuţioca od 16.10.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a ni nakon
ponovnog traţenja od 06.03.2007. godine.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da
po ţalbi tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,29.10.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.


                *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 59/2008


                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
15.10.2008. godine, donio je


                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
                       293

    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u roku
od 15 dana, po prijemu presude donese rješenje po ţalbi tuţioca izjavljenoj dana 18.09.2007.
godine.


                    Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 29.08.2007. godine, uputio zahtjev za dostavljanje
kopije akata Upravi policije Crne Gore, koji sadrţe informacije: akta koji sadrţio informacije o
broju razmijenjenih zaštićenih svjedoka sa sluţbama drugih drţava u periodu od septembra 2006.
godine do 31. jula 2007. godine; akta koji sadrţi informacije o svim kriviĉnim prijavama za
korupciju carinskih sluţbenika koji je podnijelo Ministarstvo finansija na osnovu nadzora nad
radom uprave carina u periodu od septembra 2006. godine do 31.jula 2007. godine;, akta koji
sadrţi informaciju o broju novih kadrova u odnosu na izvedenu analizu kadrovskih kapaciteta
policije u periodu od septembra 2006. godine do 31. jula 2007. godine; izvještaja GRCO-a
ispunjavanje obaveza i preporuka koje proizilaze iz izvještaja GRCO-a, procjeni antikorupcijskih
mjera i i aktivnosti u Republici Crnoj Gori u periodu od septembra 2006. do 31.07.2007. godine i
akata koji sadrţi informacije o Stvaranju uslova za poboljšanje regionalne saradnje u oblasti borbe
protiv korupcije i organizovanog kriminala u periodu od septembra 2006. godine, do 31.07.2007.
godine. Kako organ kome je zahtjev tuţilac podnio, nije postupio u zakonom odredjenom roku, to
je tuţilac podnio ţalbu tuţenom, zbog ćutanja administracije, dana 18.09.2007. godine, kao
nadleţnom drugostepenom organu. Kako tuţeni nije odluĉio po ţalbi, tuţilac je dostavio
ponovljeni zahtjev - ţalbu od 11.12.2007. godine tuţenom, preko Uprave policije, po kojem ni
nakon proteka roka od sedam dana nije donijeto rješenje. Zbog navedenog smatra da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije.
Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje rješenja
     Tuţeni je u odgovoru na tuţbu predloţio da Sud odluĉi u smislu ĉlana 37. stav 1. taĉka 4.
Zakona o upravnom sporu.
     Sud je razmotrio tuţbu i odgovor na tuţbu pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br. 68/05 ) propisano je da organ vlasti nadleţan za rješavanje po ţalbi duţan je da po ţalbi
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu ţalbe u roku od 15 dana od dana podnošenja ţalbe.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
ţalbi tuţioca od 18.09.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a ni nakon
ponovnog traţenja od 11.12.2007. godine, što tuţeni u odgovoru na tuţbu i ne spori.
     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da
po ţalbi tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 15.10.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.


                *    *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 185/2008
.
                       294


                      U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju
nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv tuţenog Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
29.10.2008. godine, donio je


                      PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u roku
od 15 dana, po prijemu presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 20.11.2007. godine.


                    Obrazloţenje

     Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 20.11.2007. godine, uputio zahtjev za dostavljanje
kopije akata, koji se odnose na sprovodjenje kampanje, sa ciljem povećanja uĉešća gradjana u
borbi protiv korupcije u oktobru 2007. godine; akta promotivnim materijala, kao i kopije budţeta
utrošenih na izradu istih u oktobru 2007. godine; akata koji sadrţe informacije o broju
distribuiranih letaka i ostalog informativnog materijala, kao i kopiju budţeta utrošenih na izradi
istih u oktobru 2007. godine i akata koji sadrţe informacije o broju projekata koji se odnose na
korupciju i organizovani kriminal podnijetim stranim donatorima i ukupnom iznosu obezbijedjenih
sredstava u oktobru 2007. godine. Kako organ kome je zahtjev tuţilac podnio, nije postupio u
zakonom odredjenom roku, to je tuţilac podnio ponovljeni zahtjev tuţenom dana 17.08.2008.
godine. Zbog navedenog smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. Zakona o upravnom sporu za
podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom donošenje
rješenja
     Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu, niti spise predmeta.
     Sud je razmotrio tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, odredbom ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informacije
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasniije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
     U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
zahtjevu tuţioca od 20.11.2007. godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a ni nakon
ponovnog traţenja od 17.01.2008. godine.     Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli
uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je naloţio tuţenom da po ţalbi tuţioca donese rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,29.10.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Biserka Bukvić,s.r.


                 *  *   *
                       295UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 681/2007                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za
afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv akta tuţenog Generalnog
sekretarijata Vlade Crne Gore, broj UP-15 od 11.03.2007.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 15.10.2008. godine                     PRESUDU


    Tuţba se usvaja.
    Poništava se akt tuţenog Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore Up-15 od
11.03.2007. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim aktom tuţeni je obavijestio tuţioca, u vezi njegovog zahtjeva, broj 07/3526,
da nije u posjedu traţene informacije i da je u skladu sa ĉlanom 55.stav 3.Zakona o opštem
upravnom postupku, zahtjev proslijedio Savjetu za privatizaciju, koji je u posjedu iste.
     Tuţilac osporava navedeni akt-obavještenje, zbog toga što smatra da se traţene
informacije nalaze u faktiĉkom posjedu Vlade Crne Gore uzimajući u obzir odredbu ĉlana
18.stav 1.taĉka 7.Zakona o energetici, a da ne postoji propis koji reguliše ĉinjenicu da se
informacije nalaze u posjedu Savjeta za privatizaciju. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i poništi akt
tuţenog, broj Up-15 od 11.02. 2007.godine.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je istakao da je predmetni zahtjev proslijedio
Savjetu za privatizaciju uz dopis, broj Up-15/2 od 11.03.2007. godine, jer nije u posjedu
traţene informacije. Predlaţe da Sud odbije tuţbu.
     Tuţba je osnovana.
     Osporenim aktom tuţeni obavještava tuţioca da nije u posjedu informacija traţenih
zahtjevom - kopije akata kojima je Vlada Republike Crne Gore privrednim društvima odobrila
(garantovala) niţu cijenu struje od zvaniĉne cijene, već da je u posjedu iste Savjet za
privatizaciju kome je proslijedjen zahtjev. Po nalaţenju Suda u aktu nijesu navedeni razlozi koji
upućuju na pravilnu primjenu odredbi ĉlana 55.stav 3. i 4.Zakona o opštem upravnom
postupku, odnosno u konkretnom sluĉaju nije bilo nesumnjivo da je Savjet za privatizaciju
nadleţan organ za prijem podneska - zahtjeva i rješavanje po istom. Ovo posebno zbog
odredbe ĉlana 18. stav 1. taĉka 7.Zakona o energetici (''Sl. list RCG'', broj 39/03), koja upućuje
na obaveze Vlade kada je u pitanju direktno subvencioniranje tarifnih kupaca ili kupaca po
ugovoru.
     Zbog navedenog, Sud smatra da su u ovoj stvari postojali uslovi da se u skladu sa
ĉlanom 16.Zakona o slobodnom pristupu informacijama odluĉi o zahtjevu tuţioca, pa je
osporeni akt poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će odluĉiti o predmetnom zahtjevu rješenjem, vodeći
raĉuna o odredbi ĉlana 8. Zakona, prema kojoj je organ vlasti duţan da omogući podnosiocu
zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluĉajevima predvidjenim ovim zakonom.
                       296

    Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33.stav 6.Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.10.2008.godine

Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović, s.r.                      Vladimir Radulović, s.r.


                 *   *   *UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1199/2007


                      U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
za ekonomski razvoj, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
08.10.2008. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 15
dana, po prijemu presude, donese rješenje po ţalbi tuţioca od 03.05.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi izjavljenoj zbog nedonošenja rješenja od strane
Republiĉke inspekcije za gradjevinarstvo, po njegovom zahtjevu za pristup informacijama od
11.04.2007. godine.
     U tuţbi navodi, da je dana 11.04.2007. godine podnio zahtjev za dostavljanje
informacija, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, i od Republiĉke inspekcije
za gradjevinarstvo, zatraţio - kopije zapisnika u vezi obavljanja inspekcijskih pregleda za
mjesec april i maj na teritoriji grada Podgorica za 2007. godinu, zapisnika u vezi obavljenih
inspekcijskih pregleda o inicijativama gradjana i trećih lica za mjesec april i maj na teritoriji
grada Podgorica, za 2007. godinu, donijetih rješenja o zabrani radova za mjesec april i maj na
teritoriji grada - Podgorica, za 2007. godinu, donijetih rješenja o peĉaćenju objekata za
mjesec april i maj, na teritoriji grada - Podgorica za 2007. godinu, donijetih rješenja o rušenju
objekata za mjesec april i maj na teritoriji grada - Podgorica, za 2007. godinu, zvršenih
rješenja o rušenju objekata za mjesec april i maj na teritoriji grada - Podgorica 2007. godine,
donijetih rješenja o pokretanju prekršajnog postupka protiv izvodjaĉa radova za mjesec april i
maj na teritoriji grada - Podgorica, za 2007. godinu i donijetih rješenja o pokretanju
prekršajnog postupka, protiv investitora za mjesec april i maj, na teritoriji grada - Podgorica
2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o ţalbi tuţioca, a ni nakon ponovljene
ţalbe. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetoj ţalbi.
                      297

     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉl.18.st.3.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br.60/03), za podnošenje tuţbe zbog
ćutanja administracije.
     Sud je od tuţenog zatraţio dostavu spisa predmeta i odgovor na tuţbu, aktima od
06.09.2007. godine i 10.09.2008. godine, uz upozorenje na posljedice propuštanja, ali tuţeni
nije postupio po ovim zahtjevima, pa su se stekli uslovi iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, da Sud riješi ovu stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze priloţene uz istu, Sud je našao da tuţbu treba usvojiti.
     Iz spisa predmeta proizilazi da je tuţilac, 11.04.2007. godine, podnio zahtjev,
Republiĉkoj inspekciji za gradjevinarstvo - Podgorica, za pristup odredjenm informacijama.
Kako pomenuti organ u zakonskom roku nije odluĉio po ovom zahtjevu, to je tuţilac dana
03.05.2007. godine, podnio ţalbu zbog ćutanja administracije, te ponovljenu ţalbu, dana
24.07.2007.godine, ali tuţeni ni nakon toga nije donio rješenje po ţalbi.
     Odredbom ĉlana 18.stav 3. Zakona o upravnom sporu, propisano je da, ako
prvostepeni organ nije u zakonom propisanom roku donio rješenje po zahtjevu, stranka ima
pravo da podnese zahtjev, odnosno ţalbu, drugostepenom organu, a ako ni drugostepeni
organ ne donese rješenje u zakonskom roku, a ni po ponovljenom traţenju, stranka moţe
pokrenuti upravni spor.
     Kako tuţeni organ nije postupio na ovaj naĉin, to je Sud tuţbu prihvatio i tuţenom
naloţio da odluĉi o ţalbi tuţioca, u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Gordana Pot,s.r.


                *   *   *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1486/2007                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
08.10.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 22.08.2007. godine.


                  O b r a z l o ţ e nj e
                        298


     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 22.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 22.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacija - kopije telefonskog raĉuna za mobilni telefon Potpredsjednika Skupštine R. R., za
mjesec mart 2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon
ponovljenog traţenja od 18.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom
da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 22.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Gordana Pot,s.r.

                *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1427/2007    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija    Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS - Podgorica, protiv Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
08.10.2008. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţbom od 23.10.2007. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor
protiv tuţenog, zbog ćutanja administracije.
     U toku trajanja sudskog postupka, tuţeni je dopisom broj SU-KGS broj 293/3-07 od
18.09.2007. godine, obavijestio Sud da je po zahtjevu tuţioca donio rješenje broj SU-KGS-
293/2-07 od 29.01.2008. godine.
     Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od 19.09.2008.
godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno donesenim aktom
tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu proširuje i na novi
akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis je dostavljen tuţiocu 24.09.2008.
                       299

godine. Kako se tuţilac u ostavljenom roku, nije izjasnio, da li je zadovoljan naknadno
donijetim aktom tuţenog, Sud je na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
obustavio postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Gordana Pot,s.r.

                *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1463/2007                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
08.10.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 21.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 21.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 21.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacija - kopiju svih akata koji sadrţe informaciju o iznosu plate Generalnog sekretara
Skupštine za april 2007. godine, svih akata koji sadrţe informaciju o iznosu koji je potrošen iz
budţeta Skupštine RCG za plaćanje telefonskih raĉuna Generalnog sekretara Skupštine za
aparil 2007. godine, svih akata koji sadrţe informacije koliki je iznos na ime paušala primio
Generalni sekretar Skupštine za april 2007. godine, svih akata koji sadrţe informaciju koliki je
iznos na ime troškova prevoza primio Generalni sekretar Skupštine za april 2007. godine, svih
akata koji sadrţe informacije koliki je iznos na ime troškova smještaja primio Generalni
sekretar Skupštine za april 2007. godine, svih akata koji sadrţe informaciju koliki je iznos po
osnovu stimulacije za rad primio Generalni sekretar Skupštine za april 2007. godine i svih
akata koji sadrţe informaciju koliki je iznos po svim drugim osnovima primio Generalni
sekretar Skupštine za april 2007. godine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a
ni nakon ponovljenog traţenja od 19.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi
tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
    Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
                       300

     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 21.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.

               *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1471/2007

                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Skupštine
Republike Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
08.10.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Skupštini Republike Crne Gore, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana,
po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 21.08.2007. godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Skupštine Republike Crne Gore, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 21.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 21.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacija - kopiju svih akata koji sadrţe informaciju koje sve beneficije ima Generalni
sekretar Skupštine. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog
traţenja od 19.09.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o
podnijetom zahtjevu.
     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 21.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
                        301

Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Gordana Pot,s.r.


               *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1327/2007                      U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Komisije za
stambena pitanja RCG - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 08.10.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za stambena pitanja RCG, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 14.08.2007. godine.


                    O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Komisije za stambena pitanja RCG, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 14.08.2007. godine, za dostavljanje
informacija. U tuţbi navodi, da je tuţenom 14.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacija - kopija rješenja o formiranju Komisija za stambena pitanja (sastav, trajanje
mandata) Pravnih akata (pravilnika, kriterijuma za dodjelu) po osnovu kojih komisija vrši
rangiranje i raspodjelu sredstava, zahtjeva S. N. za dodjelu stana, rješenja sa obrazloţenjem
o dodjeli stana S. N., u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog Podgorica, zapisnik sa sastanka
Komisije za stambena pitanja na kojoj je S. N. dodijeljen stan , dokaze o vraćanbju stana u
Bijelom Polju Vladi Crne Gore i rješenja o dodjeli bivšeg stana S. N. drugom licu u Bijelom
Polju u dogovoru na poslaniĉko pitanje je navedeno da je pomenuti stan u Bijelom Polju S. N.
vratio Komisiji ĉiji je predsjednik. Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon
ponovljenog traţenja od 29.08.2007. godine. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom
da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
    Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
    Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
                       302

     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 14.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 08.10.2008. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.

                 *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1593/2007                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva
unutrašnjih poslova i javne uprave - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 29.09.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, da odmah, a najkasnije u
roku od 8 dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 06.09.2007.
godine.


                   O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave, zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 06.09.2007. godine, za
dostavljanje informacije. U tuţbi navodi, da je tuţenom 06.09.2007. godine, podnio zahtjev za
dostavljanje informacije - kopija svih memoranduma o saradnji izmedju resornih
ministarstava i NVO u domenu borbe protiv trgovine ljudima, svih analiza o nivou i kvalitetu
saradnje sa NVO u domenu borbe protiv trgovine ljudima, akta koji sadrţi informaciju o broju
medjuinstitucionalnih sastanaka sudstva, tuţilaštva, policije, broju razmotrenih predmeta,
broju tumaĉenja zakonskih odredbi, broju preporuka po sastanku kao i kopije svih preporuka,
svih akata koji sadrţe analize o uskladjenosti zakonodavstva sa medjunarodnim standardima
iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala utvrdjenih u avgustu 2007. godine. Tuţeni nije
u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od 03.10.2007.
godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom zahtjevu.
                        303

     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 06.09.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 29.09.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Vladimir Radulović,s.r.

               *  *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1396/2007                      U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv tuţenog Ministarstva za
ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
29.09.2008. godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odmah, a najkasnije u roku od 8
dana, po prijemu presude, donese rješenje po zahtjevu tuţioca od 17.08.2007. godine.


                    O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio ovom sudu tuţbu, protiv Ministarstva za ekonomski razvoj, zbog
nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu od 17.08.2007. godine, za dostavljanje
informacije. U tuţbi navodi, da je tuţenom 17.08.2007. godine, podnio zahtjev za dostavljanje
informacije - kopija podnijetih zahtjeva za izdavanje upotrebnih dozvola, izdatih upotrebnih
dozvola za stambene objekte, izdatih upotrebnih dozvola za poslovne objekte, ţalbi upućenih
na izdate upotrebne dozvole za mjesece jun i jul, na teritoriji grada - Budva za 2007. godinu.
Tuţeni nije u zakonskom roku odluĉio o zahtjevu, a ni nakon ponovljenog traţenja od
12.09.2007. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o podnijetom
zahtjevu.
                        304

     Tuţeni, nije dao odgovor na tuţbu, niti je u skladu sa obavezom iz ĉlana 27. Zakona o
upravnom sporu, dostavio spise predmeta ni poslije drugog zahtjeva suda.
     Sud je razmotrio tuţbu i dokaze priloţene uz istu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani navodi tuţbe da tuţeni
nije u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.
list RCG'' broj 68/05), a ni nakon ponovljenog traţenja tuţioca, odluĉio o njegovom zahtjevu,
od 17.08.2007. godine. S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i ĉlana 18.
Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'' broj 60/03), za ponošenje tuţbe zbog ''ćutanja
administracije'', pa je Sud naloţio tuţnom da u ostavljenom roku donese rješenje po zahtjevu
tuţioca.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 29.09.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                 Vladimir Radulović,s.r.


                *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.150/2008


                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS - Podgorica, protiv rješenja tuţenog Savjeta za
privatizaciju - Podgorica, broj Up 232/1 od 24.01.2008.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 15.10.2008.godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Savjeta za privatizaciju, broj Up 232/1 od 24.01.2008.godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem dozvoljen je tuţiocu pristup informacijama za dostavljanje
informacija iz zahtjeva upućenog tuţenom dana 18.01.2008.godine, za godišnji izvještaj
Savjeta za privatizaciju za 2006.godinu, sa posebnim osvrtom na izvještaje tenderskih
komisija, na naĉin što će izvršiti neposredan uvid u prostorijama Agencije Crne Gore za
prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, radnim danima od 15 do 17 ĉasova.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U bitnom, istiĉe da je traţene
informacije traţio na naĉin što će tuţeni dostaviti kopije traţenih informacija ili omogućavanje
skeniranje opremom tuţioca, što tuţeni nije prihvatio, ĉime je poĉinio povredu zakona na
štetu tuţioca. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je istakao da, s obzirom na to da se radi o
ogromnom materijalu, a nijesu postojali tehniĉki uslovi za umnoţavanje i fotokopiranje istog,
to se iz razloga praktiĉnosti i ekonomiĉnosti tuţeni opredijelio da pristup informaciji po
podnijetom zahtjevu dozvoli neposrednim uvidom u istu. Predloţio je da Sud odbije tuţbu.
                       305

     Tuţba je osnovana.
     Odredbama ĉlana 13.Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisani su naĉini
na koje se moţe ostvariti pristup informaciji u posjedu organa vlasti. Organ, po nalaţenju
suda, ne odredjuje po svom nahodjenju naĉin pristupa informaciji, već ima obavezu da
sagleda mogućnost ostvarivanja tog prava na naĉin naveden u zahtjevu. Ovo posebno sa
razloga što pravo pristupa informaciji obuhvata pravo primanja, korišćenja i širenja
informacije - ĉlan 4.stav 1. taĉka 1.Zakona.
     Ĉlanom 12. stav 1. taĉka 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG",
br. 68/05) propisano je da zahtjev za pristup informacijama treba da sadrţi naĉin na koji se ţeli
ostvariti pristup informaciji. Naĉini na koje se moţe ostvariti pristup informaciji propisani su
ĉlanom 13. stav 1. istog zakona, dok je ĉlanom 18. stav 2. navedenog zakona, propisano da se
rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odredjuje, izmedju ostalog i
naĉin pristupa informaciji.
     Polazeći od navedenih zakonskih odredbi, po nalaţenju Suda, naĉin pristupa informaciji
opredjeljuje podnosilac zahtjeva i organ vlasti je duţan da mu na traţeni naĉin i omogući pristup
informaciji, sem ako postoje opravdani razlozi da se odredi drugaĉiji naĉin pristupa informaciji,
ali u rješenju moraju biti navedeni i obrazloţeni ti razlozi.
     U konkretnom sluĉaju tuţilac je zahtjevom traţio pristup informaciji dostavom kopije
dokumenta ili omogućavanjem skeniranja opremom tuţioca, a tuţeni je osporenim rješenjem
odredio pristup informaciji neposrednim uvidom. Pri tome u obrazloţenju rješenja ni jednom
rijeĉju nije obrazloţio zašto pristup informaciji ne dozvoljava na traţeni naĉin. Time je poĉinjena
povreda postupka iz ĉlana 203.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku. Navodi odgovora
na tuţbu tuţenog nijesu mogli uticati na poĉinjene povrede postupka, pa je Sud osporeno
rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će postupajući po ovoj presudi, otkloniti propuste
na koje je ukazano istom i nakon toga shodno obavezi iz ĉlana 57.Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo zakonito rješenje u ovoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 15.10.2008.godine


Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Biserka Bukvić,s.r.

                  *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 233/2008                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke
Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog
sektora - MANS, iz Podgorice, koga zastupa izvršni direktor Vanja Ćalović, protiv tuţenog
Ministarstva odbrane - Podgorica, zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 15.10.2008.godine, donio je


                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                       306

    Nalaţe se Ministarstvu odbrane, da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, po prijemu
presude donese rješenje po zahtjevu tuţioca za dostavljanje informacija od 06.12.2007.godine.

                    Obrazloţenje

    Tuţilac je u tuţbi istakao da je dana 06.12.2007.godine, tuţenom uputio zahtjev za
dostavljanje kopija ili omogući skeniranje opremom tuţioca akata koji sadrţe podatke o broju
zaposlenih u Vojnoj obavještajnoj sluţbi budţeta planiranog za aktivnosti vojno - obavještajne
sluţbe za 2008.godinu i akata koji sadrţe podatke o ukupnom broju praćenih i prisluškivanih osoba
u 2006.godini. Kako tuţeni nije donio rješenje u zakonskom roku, tuţilac je podnio ponovljeni
zahtjev dana 24.01.2008.godine, po kojem zahtjevu tuţeni nije postupio, a što je bio u obavezi u
smislu ĉlana 1. i 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Predlaţe da Sud naloţi donošenja
rješenja po zahtjevu tuţioca.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni je istakao da ne postoji vojno obavještajna sluţba, pa traţene
podatke tuţeni nije mogao dostaviti tuţiocu, kao ni to da akt koji sadrţi podatke o ukupnom broju
praćenih i prisluškivanih osoba u 2006.godini, ne postoji, niti da postoje posebna sredstva za isplatu
aktivnosti mjera tajnog praćenja i tajnog nadzora.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu i spise predmeta, pa je našao da je tuţba
osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 16.stav 1.Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list
RCG", br. 68/05), propisano je da je organ vlasti duţan da po zahtjevu za pristup informaciji
donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
    U konkretnom sluĉaju povrijedjena je citirana zakonska odredba, budući da tuţeni nije po
podnijetom zahtjevu tuţioca od 06.12.2007.godine, donio rješenje u zakonom odredjenom roku, a
ni nakon ponovnog traţenja od 24.01.2008.godine, što tuţeni u odgovoru na tuţbu i ne spori.
    Sud je cijenio navode odgovora na tuţbu tuţenog koji nijesu mogli uticati na donošenje
drugaĉije odluke ovog suda, jer je tuţeni shodno citiranoj zakonskoj odredbi bio u obavezi da odluĉi
po zahtjevu tuţioca.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 3. Zakona o
upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ''ćutanja administracije'', pa je naloţio tuţenom da po
zahtjevu tuţioca donese rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 15.10.2008.godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.


                 *  * *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.716/2008                    U IME NARODA

  Upravni sud Republike Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao
  predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća,
  uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
  tuţbi tuţioca NVO Institut za politiĉke i ekonomske analize, protiv tuţenog Ministarstva za
                       307

  ekonomski razvoj, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
  04.11.2008.godine, donio je


                      PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj, da odluĉi o ţalbi tuţioca od
  17.03.2008.godine, u roku od 15 dana, od dana dostavljanja ove presude.


                    Obrazloţenje


     Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj ţalbi
izjavljenoj tuţenom organu, a zbog nepostupanja Sekretarijata za razvoj preduzetništva
Glavnog grada, po njegovom zahtjevu za pristup tamo navedenim informacijama. U tuţbi
navodi da je dana 25.02.2008.godine, podnio Sekretarijatu za razvoj preduzetništva Glavnog
grada zahtjev za pristup odredjenim informacijama, ali da isti po ovom zahtjevu nije postupao
u zakonom propisanom roku. S toga je tuţilac podnio tuţenom ţalbu zbog ćutanja
administracije, dana 17.03.2008.godine, po kojoj tuţeni nije odluĉio, pa je tuţilac, dana
07.04.2008.godine, istom uputio urgenciju, ali ni nakon toga tuţeni nije donio odluku po
njegovoj ţalbi. Predlaţe da Sud naloţi tuţenom da donese rješenje po podnijetoj ţalbi.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉl.27.st.1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, aktom od
14.05. i 16.09.2008.godine, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu.
     S obzirom na to stekli su se uslovi iz ĉl.27.st.3.Zakona o upravnom sporu, da Sud
riješi stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da je ista osnovana.
     Naime, odredbama ĉl.18.st.3.Zakona o upravnom sporu propisano je, da ako
drugostepeni organ nije u roku od 60 dana ili u zakonom odredjenom kraćem roku donio
rješenje po ţalbi stranke, a ne donese ga ni u daljem roku od sedam dana po ponovljenom
traţenju, stranka moţe pokrenuti spor kao da je ţalba odbijena.
     Kako su u konkretnom sluĉaju ispunjeni uslovi propisani citiranim ĉlanom za
podnošenje tuţbe zbog ćutanja administracije, to je Sud istu usvojio i tuţenom naloţio da
odluĉi o ţalbi tuţioca u roku iz dispozitiva, u skladu sa odredbama ĉl.22.Zakona o slobodnom
pristupu informacijama.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.st.4.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 04.11.2008.godine

ZAPISNIĈAR                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                   Gordana Pot,s.r.


                *  *  *
                      308


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 729/2008
                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Skupštine Crne Gore, SU - SPI broj 45/2-08 od 11.04.2008 godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 04.11.2008. godine, donio je                    PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Skupštine Crne Gore SU - SPI broj 45/2-08 od 11.04.2008.
godine.

                   Obrazloţenje     Osporenim rješenjem dozvoljen je pristup informaciji po zahtjevu tuţioca broj
08/8109 od 07.04.2008. godine, tako što je navedeno da zarada poslanika sa poslaniĉkim
dodatkom iznosi 1.130,28 €, bez uvećanja po osnovu minulog rada.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede postupka i pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi navodi da je zahtjevom traţeno dostavljanje kopije platne liste
poslanika Skupštine Crne Gore za februar 2008. godine, a ne samo mjeseĉno primanje
poslanika. Smatra da na ovaj naĉin nije data traţena informacija, jer platne liste poslanika
sadrţe i podatke o putnim troškovima, naknade za rad u odborima, nagrade i druge naknade.
Predlaţe da se osporeno rješneje poništi.
     Postupajući po tuţbi, Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG", br.60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 16.05. i 16.09.2008. godine, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu. S obzirom
na to stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona, da Sud rijeĉi stvar bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, nesporno je, a što se vidi iz rješenja tuţenog, da je tuţilac traţio pristup
informaciji i to: platnoj listi poslanika Skupštine Crne Gore za februar 2008. godine. Tuţeni,
medjutim, nije postupio po ovom zahtjevu, tj. nije odluĉio da se tuţiocu dostavi kopija
traţene informacije, već je u osporenom rješenju samo naveo iznos zarade poslanika sa
poslaniĉkom dodatkom i bez uvećanja po osnovu minulog rada.
     Prema tome, tuţeni nije odluĉio u cjelosti o zahtjevu tuţioca, ĉime je povrijedio
odredbe ĉlana 202. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03), na
što se osnovano tuţbom ukazuje.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom
sporu ("Sl.list RCG", br.60/03) donijeti novo rješenje kojim će odluĉiti o zahtjevu tuţioca u
cjelini.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                        309                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 04.11.2008. godine


Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                     Gordana Pot, s.r.


               *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 657/2008
                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Skupštine Crne Gore SU - KGS broj 259/4-07 od 21.04.2008. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 04.11.2008. godine, donio je                      PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                     Obrazloţenje


     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup traţenoj informaciji, dostavljanjem
listinga elektronskog glasanja o predlogu za imenovanje dr. Z. Dj. za predsjednika Komisije
za hartije od vrijednosti, sa sjedince Skupštine odrţane 15.05.2007. godine, i obraĉunati
troškovi postupka u iznosu 69,28 €.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog u dijelu obraĉunatih troškova postupka. U
tuţbi navodi da troškovi nisu obraĉunati u skladu sa Uredbom i ĉlanom 19. stav 1. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, te da su isti nerealno visoki. Smatra da cijena usluga koje
tuţena plaća preduzeću EMI - COM, ne moţe da se odnosi na tuţioca. Takodje istiĉe, da je
ovaj sud presudom U.br.1551, po ranijoj tuţbi tuţioca, poništio identiĉno rješenje tuţenog.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG", br.60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to
aktom od 08.05. i 16.09.2008. godine, ali tuţena nije postupila po ovom zahtjevu. S obzirom
na to stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona, da sud riješi stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i osporeno rješenje Sud je našao da tuţba nije osnovana.
     Naime, u obrazloţenju osporenog rješenja tuţena je navela da ne posjeduje traţenu
informaciju već je ista pohranjena u posebnoj bazu podataka kod preduzeća EMI - COM, koje
tuţenoj pruţa elektronske usluge prilikom odrţavanja sjednica Skupštine. Zbog toga,
pribavljanje traţene informacije zahtijeva posebnu procedu koja uzrokuje znatne troškove.
                       310

    S tim u vezi, tuţena je dala detaljno obrazloţenje u svom rješenju, koje ovaj sud
prihvata i na osnovu istog ocjenjuje da su obraĉunati troškovi stvarni troškovi koje bi tuţena
imala u ovom postupku, kako je to propisano ĉlanom 19. stav 1. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama ("Sl.list RCG",br.68/05).
    Stoje navodi tuţbe, da troškovi nisu obraĉunati na osnovu Uredbe o naknadi troškova
u postupku za pristup informacijama ("Sl.list RCG" br.2/07), ali isti, u konkretnom sluĉaju,
nisu ni mogli biti obraĉunati po navedenom propisu. Ovo s toga, što ni pomenuti zakon, kao
ni uredba, ne poredvidjaju troškove koji se odnose na poseban postupak pribavljanja ovdje
traţene informacije, koji je sasvim specifiĉan jer se radi o podatku koji se odnosi na glasanje
poslanika.
    Što se tiĉe navoda tuţbe, da je ovaj sud presudom U.br.1551/2007, poništio identiĉno
rješenje tuţene, isti su neosnovani, budući da se navedena presuda ne odnosi na pristup
informacijama, niti je u tom postupku MANS bio tuţilac.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 04.11.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.               Gordana Pot, s.r.

                  *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 583/2008


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - Mans, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Skupštine Crne Gore, br. SU - KGS 322/19/2-07 od 19.03.2008. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 30.09.2008. godine, donio je                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se stav 2. dispozitiva rješenja Skupštine Crne Gore SU KGS br.322/19/2-07
od 19.03.2008. godine.

                    Obrazloţenje


    Osporenim rješenjem u stavu 2. dispozitiva, odbijen je zahtjev tuţioca za pristup
informaciji - telefonskom raĉunu generalnog sekretara Skupštine za mjesec decembar 2006.
godine.
    Tuţilac tuţbom osporava rješenje tuţene u dijelu stava 2 dispozitiva a zbog pogrešne
primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom navodi da Skupština Crne Gore izmiruje
                        311

mjeseĉne iznose telefonskih raĉuna generalnog sekretara, pa s toga mora imati u posjedu
traţenu informaciju. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
     Postupajući po tuţbu Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG", br.60/03), dostavio tuţenoj tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 23.04. i 16.09.2008. godine, ali tuţena nije postupila po zahtjevu Suda.
     S obzirom na to stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona, da Sud
riješi stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i osporeno rješenje, u dijelu koji se pobija tuţbom, Sud je našao da
je ista osnovana.
     Naime, razlozi iz obrazloţenja osporenog rješenja, koji se odnose na odluku iz stava 2
dispozitiva, da Skupština nije nadleţna za postupanje po zahtjevu, nijesu razumljivi pa tako ni
prihvatljivi. Ovo s toga, što je tuţilac traţio informaciju o iznosu telefonskog raĉuna
generalnog sekretara koji je platila Skupština, a ne iznos telefonskog raĉuna koji generalni
sekretar, kao fiziĉko lice, eventulano plaća telefonskoj kompaniji Pro-Monte.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje u dijelu taĉke 2.
dispozitiva, poništio.
     U ponovnom postupku tuţena će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu,
donijeti novo zakonito rješenje, vodeći raĉuna o pravilnoj primjeni odredaba Zakona o
slobodnom pristupu informacijama.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.


                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 30.09.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Gordana Pot, s.r.


                *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 835/2008
                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv tuţene Vlade Crne
Gore, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.11.2008. godine,
donio je                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Vladi Crne Gore da donese odluku po zahtjevu tuţioca od 13.02.2008.
godine, u roku od osam dana, od dana dostavljanja ove presude.
                        312

                   Obrazloţenje


     Tuţilac je podnio tuţbu protiv Vlade Crne Gore, zbog nedonošenja rješenja po
njegovom zahtjevu za pristup informacijama. U tuţbi navodi da je dana 13.02.2008. godine,
uputio zahtjev tuţenom kojim je traţio pristup informaciji - kopija svih komentara
medjunarodnih organizacija i Evropske Komisije dostavljenih na predlog Prostornog plana
Crne Gore do 2020. godine. Kako tuţeni, u zakonom propisanom roku, nije donio rješenje po
ovom zahtjevu to je tuţilac istom uputio urgenciju dana 17.04.2008. godine, ali tuţeni ni
nakon toga nije odluĉio po zahtjevu tuţioca. Predlaţe, da Sud naloţi tuţenom da donese
rješenje po njegovom zahtjevu.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG", br.60/03), dostavio duţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 03.06., 16.09. i 09.10.2008. godine, ali tuţeni nije postupio po ovom zahtjevu. S
obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona, da Sud riješi stvar i
bez spisa.
     Razmotrivši tuţbi i dokaze dostavljene uz istu, Sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 1. i 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i tuţenom naloţio da odluĉi o zahtjevu
tuţioca u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
("Sl.list RCG", br.68/05).
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 06.11.2008. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.             Gordana Pot, s.r.

                *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 828/2008


                     U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva za ekonomski razvoj - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 11.11.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Ministarstvu za ekonomski razvoj da donese odluku po zahtjevu tuţioca
od 07.02.2008. godine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja ove presude.
                        313


                    Obrazloţenje

Tuţilac je podnio tuţbu protiv Ministarstva za ekonomski razvoj zbog nedonošenja rješenja po
njegovom zahtjevu za pristup informacijama. U tuţbi navodi da je zahtjevom od 07.02.2008.
godine, traţio od tuţenog pristup informacijama i to: svih komentara koji su dostavljeni
Ministarstvu od strane Revizorne komisije na poslednju verziju Nacrta Prostoranog plana Crne
Gore i svih komentara koji su dostavljeni Ministarstvu od strane ostalih ministarstava na
poslednju verziju Nacrta Prostornog plana Crne Gore. Tuţeni, medjutim, nije u zakonskom
roku donio odluku po ovom zahtjevu, pa je tuţilac istom uputio urgenciju dana 17.04.2008.
godine, ali tuţeni ni nakon toga nije odluĉio o pomenutom zahtjevu. Predlaţe da sud naloţi
tuţenom da donese rješenje po podnijetom zahtjevu.
     Postupajući po tuţbi sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG", br.60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta, i to
aktom od 03.06. i 28.10.2008. godine, ali tuţeni nije postupio po ovom traţenju. S obzirom
na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona, da sud riješi stvar i bez spisa.
     Razmotrivši tuţbu i dokaze dostavljene uz istu, sud je našao da su ispunjeni uslovi iz
ĉlana 18. stav 1. i 2. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje tuţbe zbog ćutanja
administracije.
     Iz navedenih razloga, sud je tuţbu prihvatio i tuţenom naloţio da donese odluku po
zahtjevu tuţioca od 07.02.2008. godine, u roku propisanom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG "br,68/05).
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 11.11.2008. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                 Gordana Pot, s.r.

                  *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1510/2007


                       U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Biserke Bukvić i Vojina Lazovića, kao ĉlanova
vijeća, uz uĉešće struĉnog saradnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca Mreţe za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, protiv
rješenja tuţene Skupštine RCG -SU-KGS broj 260/2-07 od 27.09.2007.godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 06.11.2008. godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Skupštine RCG-SU-KGS broj 260/2-07 od 27.09.2007.godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem tuţiocu je dozvoljen pristup informaciji dostavljanjem kopije
listinga elektronskog glasanja o Predlogu za imenovanje B. K. za ĉlana odbora Regulatorne
                       314

agencije za energetiku, sa sjednice Skupštine odrţane 15.05.2007.godine, i to dostavljanjem
putem pošte, nakon uplate troškova postupka u iznosu od 69,28 eura.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi da se prema ĉlanu 19.
stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, troškovi postupka obraĉunavaju na
osnovu posebnog propisa, a kako taj propis još nije donijet, smatra da je svako
obraĉunavanje troškova nezakonito. Istiĉe, da se prema pomenutom ĉlanu Zakona troškovi
postupka odnose samo na stvarne troškove, a da stvarni troškovi kopiranja ne mogu biti veći
od 0,01 € po stranici. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da se odluka o troškovima zasniva na
odredbama ĉlana 107. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da su osporenim
rješenjem obraĉunati samo stvarni troškovi. U prilog svojih navoda tuţeni je uz odgovor
dostavio troškovnik. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
pa je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" broj
68/05), podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup
informaciji u skladu sa posebnim propisom, a troškovi se odnose samo na stvarne troškove
organa vlasti u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja informacije.
     Troškove postupka u vezi sa predmetnim zahtjevom, tuţeni organ je odredio shodno
ĉlanu 107. stav 1. Zakona o opštem uprvnom postupku ("Sl. list RCG" broj 60/03), obzirom da
u vrijeme donošenja rješenja nije postojao poseban propis koji bi regulisao to pitanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja, koje nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Sud nije mogao ispitati, da li su troškovi
odredjeni osporenim rješenjem, zaista stvarni troškovi koje bi tuţeni organ imao u vezi sa
dostavljanjem traţene informacije tuţiocu. Naime, tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja
navodi ''da poslovanje sa EMI-COM-om ne podrazumijeva i obavezno dostavljanje
elektronskih listinga sa svake odrţane sjednice i da troškovi dostavljanja listinga po jednoj
taĉki dnevnog reda iznose 67,28 €ura,''. Medjutim, u obrazloţenju nema razloga o tome, da li
je od strane pomenutog preduzeća tuţenom dostavljen traţeni elektronski listing, a s tim u
vezi ni o troškovima dostavljanja kopije istog tuţiocu. Prednje je bilo neophodno obrazloţiti sa
razloga što tuţilac zahtjevom nije traţio dostavljanje ''elektronskog listinga'', već kopiju istog,
a i osporenim rješenjem dozvoljen mu je pristup kopiji listinga.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama iz ove presude
(ĉl.57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.11.2008.godine

Zapisniĉar,                    PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.              Branislav Radulović,s.r.

                   *  *  *
    315
    XIV
KONFLIKT INTERESA
                      316

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 881/2007                    U IME NARODA


     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca,
Mreţe za afimaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice, radi poništaja odluke Komisije za
utvrdjivanje konflikta interesa - Podgorica, broj 1528/7 od 25.05.2007. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 13.02.2008. godine, donio je


                    PRESUDU

                   Tuţba se odbija.

                  Obrazloţenje

     Osporenom odlukom odbijen je zahtjev tuţioca za preispitivanje odluke istog organa,
broj 1528/4 od 27.04.2007. godine, kojom je utvrdjeno da Dr. G. Đ., potpredsjednik Vlade
RCG, ne krši Zakon o konfliktu interesa time što, kao potpredsjednik Vlade, obavlja i duţnost
predsjednika Nacionalne komisije za    implementaciju Akcionog plana za sprovodjenje
Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
     Tuţilac tuţbom pobija odluku tuţenog zbog: pogrešne primjene materijalnog prava i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi, u bitnom, navodi da Nacionalnu komisiju
za implementaciju Akcionog plana za sprovodjenje Programa borbe protiv korupcije i
organizovanog kriminala imenuje Vlada, pa s obzirom na to, G. Đ. obavlja javnu funkciju kao
predsjednik ove Komisije. Istiĉe, da Ustav Crne Gore u ĉlanu 93. i Zakon o konfliktu interesa,
zabranjuju ĉlanovima Vlade da vrše bilo koju drugu javnu funkciju, pa potpredsjednik Vlade
krši Ustav i Zakon. Dalje navodi da je odredbama ĉlana 2. stav 2. Zakona o konfliktu
interesa, propisano da se javnim funkcionerom smatra i lice koje imenuje ili postavlja Vlada,
zbog ĉega tuţena nezakonito nalazi da imenovanjem na funkciju predsjednika Nacionalne
komisije G. Đ. ne stiĉe status javnog funkcionera. Predlaţe da se osporena odluka poništi.
     Tuţena Komisija u odgovoru na tuţbu navodi da pobijana odluka nije upravni ili drugi
pojedinaĉni akt u smislu ĉlana 2. Zakona o upravnom sporu, niti je tuţilac lice iz ĉlana 3.
stav 1. istog Zakona, pa se u ovoj stvari ne moţe voditi upravni spor. Predlaţe da se tuţba
odbaci.
     Odgovor na tuţbu dala je Prof. dr. G. Đ., kao zainteresovano lice u ovoj stvari. U
odgovoru navodi da je Nacionalna komisija za implementaciju Akcionog plana za sprovodjenje
Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala obrazovana kao privremeno radno
tijelo Vlade Crne Gore i da ona, sve poslove iz nadleţnosti Komisije, obavlja kao radovnu
aktivnost. Smatra da, u ko