MAT 231 ???????????? by X237Vbwn

VIEWS: 119 PAGES: 36

									    MAT 231
  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)


    ดร.ธนา สุขวารี
    ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
 SPU, Computer Science Dept., 2/2553

                    1
         Outline
• Instructor Info.
• Course Information
 – Prerequisites
 – Course Description
 – Evaluation
• Course Outline
• CH-1:Number System & Based Number

                   2
             Instructor Info.

• ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
  – คุณวุฒิ : D.Eng. (Computer Science).
  E-mail: surasak.mu@spu.ac.th
       mungsing@gmail.com
  - ห้องพัก: 5-801 (ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)




                                 3
            ความต่อเนื่องของวิชา
          หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิชาบังคับก่อน MAT 115: แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรม 1
 • วิชาต่อเนื่อง
   – CSE221 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
   – CSE431 ทฤษฎีการคานวณ
   – CSE483 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

             CSE431  CSE322  วิศวกรรมส่วนชุดคาสั่ง
   ศึกษาก่อน
MAT115      MAT231       CSE323  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   เรียนร่วม      CSE221

             CSE483
                  CSE331  หลักการภาษาชุดคาสั่ง  4
          ความต่อเนื่องของวิชา
       หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • วิชาบังคับก่อน MAT 115: แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรม 1
 • วิชาต่อเนื่อง
  – ICT221 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
  – MAT115 แคลคูลัสสาหรับวิศกร 1
                 ICT305 พื้นฐานการโปรแกรม
                 CSE325
                     ระบบฐานข้อมูล
                  ICT410
MAT115   MAT231  ICT221        คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
                  ICT421
                     สถาปัตยกรรมการบริการเว็บ
                 ICT413 การเขียนโปรแกรมเกม
                 ICT412 การออกแบบและพัฒนาเกมฯ
               ICT430 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5
           คาอธิบายรายวิชา
• ศึกษากราฟ ต้นไม้ และการค้นหา โดยต้นไม้ทวิภาค วิธีของปริม
 และดัจคสทรา ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์พีช คณิตแบบบูลี น
 และวงจรตรรก พีชคณิตของเซ็ต และสายอักขระ กลุ่ม และกลุ่ม
 ย่อย แบบชนิดของข้อมูลที่เป็น โครงสร้างพีชคณิต ความสัมพันธ์
 สมมู ล และการแบ่ ง กั้ น สมการผลต่ า ง และฟั ง ก์ ชั น ปรากฎซ้ า
 คณิตศาสตร์สาหรับ เครื่องสถานะจากัด เครื่องที่มีความจา และ
 เครื่องทัวริ่ง

                                6
                การประเมินผล
 • คะแนนเก็บระหว่างภาค 40 %
   – โครงงาน(การบ้าน) 20%
   – ทดสอบย่อย (quiz) 20% ( จานวน 6 ครั้ง )
 • สอบกลางภาค 20 %
 • สอบปลายภาค 40%
  รวม       100%

ข้อแนะนานักศึกษา
1 นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์สอบไล่
2 เข้าเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 ศึกษาค้นคว้า และทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอ
                                          7
         รูปแบบการเรียนการสอน
• การบรรยาย โดยใช้ Power Point + white board

• Lecture note : เอกสารประกอบการสอน


• ตาราหลัก โดย Kenneth H. Rosen Discrete
 Mathematics And Its Application. Sixth Edition
 McGraw - Hill, 2007.
 http://www.mhhe.com/math/advmath/rosen/


• หนังสืออ่านนอกเวลา “คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง”
                          8
          ลาดับบทเรียน
1 แนะนาวิชา (คาอธิบายรายวิชา โครงการสอน แผนการ
 สอน) ระบบเลขฐาน และการคานวณ
2 ระบบเลขฐาน และการคานวณ(ต่อ)
3 ขั้นตอนวิธี(Algorithm) และการเขียนขั้นตอนวิธีโดยใช้
 รหัสเทียม(Pseudo Code)
4 การเติบโตของฟังก์ชั่น( The Growth of Functions )
 และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
                          9
          ลาดับบทเรียน

• 5 ความสัมพันธ์(Relations) การพิสูจน์สมบัติของ
 ความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์กับปัญหา
 ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์

• 6 ทฤษฎีกราฟ ประเภทต่างๆของกราฟ กราฟถอดแบบ


                         10
         ลาดับบทเรียน

• 7 การเชื่อมโยงของกราฟ(graph connectivity) และ
 กราฟแบบ Euler, Hamilton

• 8 การหาระยะทางที่สั้นที่สุด(Short-Path Problems)
 กราฟระนาบ(Planar Graph) และการให้สีในกราฟ
 (Graph Coloring)

                        11
         ลาดับบทเรียน

• 9 แผนภาพต้นไม้(Tree diagram), การค้นหาแบบ
 ทวิภาค, การท่องไปให้ทั่วบนแผนภาพต้นไม้

• 10 ต้นไม้แบบทอดข้าม(Spanning)และการหาต้นไม้
            ุ
 แบบทอดข้ามที่สั้นที่สด (Minimum Spanning
 Trees)

                        12
         ลาดับบทเรียน
• 11 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)และการลดรูป
 พีชคณิตบูลีน

• 12 พื้นฐานลอจิกเกต (Logic Gate)และวงจรตรรกเชิง
 จัดหมู่(Combinational Logic)


                        13
         ลาดับบทเรียน

• 12 การลดรูปวงจรตรรกโดยใช้วิธี K-Map

• 13 ภาษา(Language) ,ภาษาแบบไม่พึ่งบริบท
 (Context Free Language)




                      14
            ลาดับบทเรียน

• 14 เครื่องสถานะจากัด (Finite-State Machine)และ
 การรู้จาสายอักขระ

• 15 ทบทวนและ ทดสอบเก็บคะแนนก่อนสอบปลายภาค
 บรรยายและทดสอบ
สอบกลางภาค วันที่ 02/08/2010 เวลา 0900-1200 น.
สอบปลายภาค วันที่ 01/10/2010 เวลา 1330-1630 น.
                         15
ระบบเลขฐาน และการคานวณ




             16
    (1) ความเป็นมาของคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง , เลขฐาน
      และ การคานวณเลขฐานในระบบคอมพรีเมนต์

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุถึงสาระสาคัญต่อไปนี้
  1.เข้าใจข้อแตกต่างระหว่างคณิตศาสตร์เชิงคานวณ กับคณิตศาสตร์ไม่
   ต่อเนื่อง
  2.สามารถคิดคานวณระบบตัวเลขในฐานตัวเลขต่างๆ และการแทนค่าข้อมูลที่มี
   การใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์



                                17
   ระบบตัวเลข
 (Number Systems)

    จานวนเต็ม
     จานวนจริง  ชนิดข้อมูล
data
     ตัวอักษร
           (data
    บูลีน     types)

    อื่นๆ

                  18
Based Number System
 Decimal  Binary  Octal  Hexa
  0    0000   000   00
  1    0001   001   01
  2    0010   002   02
  3    0011   003   03
  4    0100   004   04
  5    0101   005   05
  6    0110   006   06
  7    0111   007   07
  8    1000   010   08
  9    1001   011   09
  10   1010   012   A
  11   1011   013   B
  12   1100   014   C
  13   1101   015   D
  14   1110   016   E
                  19
  15   1111   017   F
        การคานวณเลขฐาน สอง
   0+     0+    1+    10 +
   0      1     1     1
   0      1    10     11
      การคานวณเลขฐาน แปด

0+    0+   1+  2+   3+   7 +
0     1    1   1    1    1
0     1    2   3    4    10
                       20
    Positional Number
Binary number      Decimal number

 1011         121
      1 x 20 = 1      1 x 100 = 1
      1 x 21 = 2      2 x 101 = 20
      0 x 22 = 0      1 x 102 = 100
      1 x 23 = 8
         11           121

                      21
  Signed Magnitude number
sign bit     1 x 24 = 16  1 x 22 = 4  1 x 20 = 1
      +21   0 00010101
      -21   1 00010101
      +32   0  00100000
      -32   1  00100000
      +4    0  00000100      magnitude =  29-1
      +0    0  00000000              22
    การแปลงเลขฐาน

1. แปลงเลขฐาน 10 ---> เลขฐาน 2
2. แปลงเลขฐาน 2 ---> เลขฐาน 10
3. แปลงเลขฐาน 16 ---> เลขฐาน 2
4. แปลงเลขฐาน 16 ---> เลขฐาน 10


                 23
   แปลงเลขฐาน 10 ---> เลขฐาน 2
• (13)10 --- > ( ? )2

วิธีการ : นาฐานตัวเลขที่ต้องการแปลงไปหารตัวเลขที่ต้องการแปลง

    2    13   1
      2   6     0    (13)10 = (1101)2
        2 3       1
         1

                                24
    แปลงเลขฐาน 2 ---> เลขฐาน 10
• (101101)2 --- > ( ? )10
วิธีการ: หาค่าของตัวเลขใดๆขึ้นอยู่กับตาแหน่งที่ตัวเลขนั้นวางอยู่
              543210         ตาแหน่ง
            ( 1 0 1 1 0 1 )2
        32   +   8 + 4 +     1    =  (45)10



                                  25
    แปลงเลขฐาน 16 ---> เลขฐาน 2
• (1F)16 --- > ( ? )2
วิธีการ: แจงเลขฐานสิบหกหนึ่งหลัก ด้วยเลขฐานสองสี่หลัก
 (0000)2 = 0
 (0001)2 = 1       ( 1 F )16     = (0001 1111)2
 (0010)2 = 2
 (0011)2 = 3     (0001)2 (1111)2

          การแปลเลขฐานแปดไปเป็นเลขฐานสองก็ใช้หลักการเดียวกัน
 (1110)2 = 14
 (1111)2 = 15                           26
   แปลงเลขฐาน 16 ---> เลขฐาน 10
• (1F)16 --- > ( ? )10
วิธีการ: 1. แปลงเลขฐานสิบหก ไปสู่ เลขฐานสอง   3
   2. แปลงเลขฐานสอง ไปสู่ เลขฐานสิบ      2

 ( 1 F )16  => (0001 1111)2     => (31)10

        16 + 8 + 4 + 2 + 1

                           27
          โจทย์ท้ายบท
1. จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้เข้าสู่เลขฐานที่ต้องการ
   1.1 (0705)8 => ฐานสอง
   1.2 (3F49)16 => ฐานแปด
   1.3 (0132)10 => ฐานสิบหก
   1.4 (3A15)16 => ฐานสิบ

                         28
  การคานวณนิพจน์ผลต่างด้วยวิธีทาคอมพรีเมนต์
• วัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้วงจรตรรกสาหรับการลบ

          a – b => c
         a + (– b) =>
                c
   ให้ x แทน (-b) เราจะเรียก x ว่าเป็นคอมพรีเมนต์ของ b



                              29
          1’s complement    & 2’s
         complement representation
        Number 1's complement 2's complement
         +127   0 111 1111   0 111 1111
         +126   0 111 1110   0 111 1110
8-bits number



          ...     ...       ...
         +3    0 000 0011   0 000 0011
         +2    0 000 0010   0 000 0010
         +1    0 000 0001   0 000 0001
         +0    0 000 0000   0 000 0000
          -0    1 111 1111   Undefined
          -1    1 111 1110   1 111 1111
          -2    1 111 1101   1 111 1110
          -3    1 111 1100   1 111 1101
          ...     ...       ...
         -126   1 000 0001   1 000 0010
         -127   1 000 0000   1 000 0001
                             30
         -128   undefined    1 000 0000
     การคานวณผลต่างของเลขจานวนเต็ม
• EX: จงคานวณหาค่าผลต่างของ 20 – 15 ด้วยระบบ หนึ่งและสอง
 คอมพรีเมนต์ ในระบบการแทนตัวเลข 8-bits แบบคิดเครื่องหมาย

        20 – 15 = 20 + (-15)
             1’s complement
 (15)10 = (0 000 1111)2        (1111 0000)2


                              31
1’s complement computing


 20 +   0 001 0100
           +
-15    1 111 0000
 +5  1  0 000 0100
           +
      0 000 0001
      0 000 0101
   signed bit   magnitude
                32
    2’s complement computing


 20 +         0 001 0100
                 +
-15          1 111 0001
 +5         1 0 000 0101
         sign bit   magnitude
      ทิ้ง


                      33
             โจทย์ท้ายบท

2. จงแสดงการคานวณหาผลต่างของนิพจน์ -5 + 8 บนระบบคอมพิวเตอร์ 8-
   bits แบบคิดเครื่องหมาย ด้วยวิธีการทา หนึ่งและสองคอมพรีเมนต์
3.  จงแสดงวิธีการคานวณหาผลลัพธ์ของนิพจน์ (4F)16 –(25)8 ในระบบ
                          ี
   การแทนตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย 9-bits , ด้วยวิธการทา หนึ่งและสอง
   คอมพรีเมนต์



                                 34
       Quiz-(1)


ความรู้เกี่ยวกับเลขฐานและการคานวณคอมพรีเมนต์
          จานวน 2 ข้อ
          ใช้เวลา 20 นาที



                        35
             Quiz-(1)
• (1) จงแสดงวิธีการแปลตัวเลขที่กาหนดให้(ด้านซ้ายมือ) ให้อยู่ในระบบ
 เลขฐานที่ต้องการ (ด้านขวามือ)
   1.1 (3B47)16 => ฐานแปด
   1.2 (0234)10 => ฐานสิบหก
• (2) จงแสดงการคานวณหาผลต่างของนิพจน์ 12 - 7 บนระบบ
                       ี
 คอมพิวเตอร์ 8-bits แบบคิดเครื่องหมาย ด้วยวิธการทา หนึ่งคอม
 พรีเมนต์
                                36

								
To top