2008 - Get as Excel

Document Sample
2008 - Get as Excel Powered By Docstoc
					               Лице за
      Възложител:
Досие №           контакти:     Инвестиционно предложение
      Име/фирма: Адрес
               телефон

      Минко Динев гр.
                        Изграждане на садково
      Нова Загора, ул.   Минко Динев
СЗ-1/2008                    стопанство във водите на яз.
      Народни будители   0888100002
                        Жпебчево
      № 21, ет. 2, ап. 4

      "Стралджа БГ"
                        Изграждане на вятърен парк с
      ЕООД гр. Пловдив   Емил Киров
СЗ-2/2008                    мощност 5 мВт с. Мараш, общ.
      ул. нестор      0888496636
                        Стралджа
      Абаджиев № 37

                        Ползване на повърхностен воден
                        обект за регулиране оттока,
      "ТРОН" ООД с.
                        защита от вредното въздействие
      Дунавци, общ.    Валери Илиев
СЗ-3/2008                    на водите и изземване на наносни
      Казанлък, ул.    0899888407
                        отложения от р. Куру дере с.
      Изгрев № 25
                        Търничане и с. Скобелево общ.
                        Павел баня

                        Ползване на повърхностен воден
                        обект за регулиране оттока,
      "ТРОН" ООД с.
                        защита от вредното въздействие
      Дунавци, общ.    Валери Илиев
СЗ-4/2008                    на водите и изземване на наносни
      Казанлък, ул.    0899888407
                        отложения от р. Габровница с.
      Изгрев № 25
                        Асен и с. Горно Сахране общ.
                        Павел баня

                        Ползване на повърхностен воден
                        обект за регулиране оттока,
      "КАЛМАР" ООД гр.          защита от вредното въздействие
                Валери Илиев
СЗ-5/2008  Казанлък, ул. Драва         на водите и изземване на наносни
                0899888407
      № 16                отложения от р. Тъжа с.
                        Търничане и с. Тъжа общ. Павел
                        баня

                        Ползване на повърхностен воден
                        обект за регулиране оттока,
      "КАЛМАР" ООД гр.
                Валери Илиев  защита от вредното въздействие
СЗ-6/2008  Казанлък, ул. Драва
                0899888407   на водите и изземване на наносни
      № 16
                        отложения от р. Тунджа с.
                        Габарево общ. Павел баня

      Светослав Славов   Светослав
                        Изграждане на два вятърни
СЗ-7/2008  гр.Сливен ул. Цар  Славов
                        генератора с. Раково общ. Сливен
      Симеон № 35     0887235034


      "Агро макс 2006"          Система за капково напояване на
СЗ-8/2008  ООД гр.       Петя Тонева  бадемова градина с.Капитан
      Тополовград             Петко войвода, общ. Тополовград
       "МОБИСТАР" ООД
                 Димитър
       гр. Стара Загора ул.        МВЕЦ "Устрем" с. Устрем общ.
СЗ-9/2008             Димитров
       Евлоги Георгиев №          Тополовград
                 042/660088
       68 ап. 20


       "УИНДПАУЪР БГ"    Васил Вълков  Изграждане на два вятърни
СЗ-10/2008
       АД гр. Сливен    0887470409   генератора с. Лесово общ. Елхово       "УИНДПАУЪР БГ"   Васил Вълков  Изграждане на два вятърни
СЗ-11/2008
       АД гр. Сливен    0887470409   генератора с. Лесово общ. Елхово
       ЕТ "Тодор Живков-
                 Юлиян      Площадка за изкупуване на черни
       Юлиян Тодоров",
22                Тодоров",    и цветни метали в гр. Чирпан
       гр. Чирпан, ул. Гео
                 088787952    УПИ II кв. 210
       Милев № 1


                Тодор
                         Изграждане на оранжерия със
       Тодор Димитров   Димитров
                         система за капково напояване и
23      Бойчев, гр. Ямбол, Бойчев, гр.
                         ветрогенератори в землището на
       ул. М. Вълев № 1  Ямбол, ул. М.
                         гр. Стралджа имот № 050019
                Вълев № 2
                 ТД
       ТД "Фишкомерс"   "Фишкомерс"   Изграждане на паркинг, заведение
       ЕООД, гр. Сливен,  ЕООД, гр.    за бързо хранене и автосервиз в
24
       ул. Кирил Ботев №  Сливен, ул.   имот № 000136 в землището на с.
       21         Кирил Ботев №  Малко Чочовени, общ. Сливен
                 22
                 Христо
       Христо Станимиров  Станимиров
       Радевски, гр    Радевски, гр  Крайпътен мотел в имот №
25
       Казанлък ул. "В.  Казанлък ул.  000758 в землището на гр. П. Баня
       Левски" бл. 25   "В. Левски" бл.
                 26
             Ервант Етварт
   Ервант Етварт
             Канчелян гр.   Къмпинг от преместваеми
   Канчелян гр.
             Сливен, жк.   дървени бунгала в имот № 027004
26  Сливен, жк.
             "Република" ,  в землището на с. Ичера, общ.
   "Република" , бл.
             бл. 31, вх. А,  Сливен
   31, вх. А, ап. 4
             ап. 5

   ТД "Фишкомерс"            Къмпинг от преместваеми
   ЕООД, гр. Сливен, Мария Косева    дървени бунгала и палатки в имот
27
   ул. Кирил Ботев № 0888440980     № 000116 в землището на с.
   21                  Малко Чочовени, общ. Сливен

             Иван Иванов,
   Иван Иванов, гр.
             гр. Павел Баня, Балнеохотел в имот № 000450
28  Павел Баня, ул. "Г.
             ул. "Г. Делчев" землище на гр. Павел Баня
   Делчев" № 6
             №7
                     Площадка за изкупуване на черни
   "Кондор-Николай Николай
                     и цветни метали и
   Димов" ЕООД, гр. Иванов Димов,
29                    разкомплектоване на автомобили
   Чирпан, ул. "Арда" гр. Чирпан, ул.
                     в гр. Чирпан УПИ V кв. 1
   №3         "Арда" №3
                     промишлена зона

   Илия Димитров    Илия Димитров
                    Цех за производство на мед, цех
   Вандов, гр.     Вандов, гр.
30                   за преработка на плодове и
   Казанлък, ул.    Казанлък, ул.
                    складове за дълбоко замразяване
   Преслав № 15    Преслав № 15
       "Винд Енерджи"  Станилав
                        Изграждане на два вятърни
СЗ-49/2008  ООД гр. Ямбол ул. Козловски
                        генератора гр. Ямбол
       Граф Игнатиев 147 0887539999

                        Почистване коритото на р. Явез
       "ДИ - ЕВ" ООД гр.         дере и осигуряване проводимост
                 Димо Тополски
СЗ-50/2008  Ямбол ул. Антим І         чрез изнасяне на наносни
                 0897975161
       № 28               материали с. доброселец общ.
                        Тополовград

       Ради Радев гр.           Система за капково напояване на
                 Ради Радев
СЗ-51/2008  Сливен кв. Дружба         насаждения от праскови с.Жельо
                 0888661918
       36, вх. Г, ап. 13         войвода, общ. Сливен

       Иванка Маркова с.  Иванка
                        Кравеферма за 40бр. Млечни
СЗ-52/2008  Сборище общ.    Маркова
                        крави с. Оризари общ. Твърдица
       Твърдица      0887568090

       "Паралел електрик"
                  Валентин
       ООД гр. Бургас к-с         МВЕЦ "Мелник" р. Воденична с.
СЗ-53/2008             Костадинов
       Изгрев бл. 39, вх. 2,       Срем общ. Тополовград
                  0888206990
       ет. 7

       "СИТИГАЗ
       БЪЛГАРИЯ" ЕАД   Тодо Тодоров  Разпределителен газопровод от
СЗ-54/2008
       гр. София ул. Адам 0897853442   гр. Казанлък до гр. Павел баня
       Мицкевич № 4

       Марин Маринов гр.
                       Система за капково напояване на
       Стара Загора бул. Марин Маринов
СЗ-55/2008                  овощна градина с.Подслон, общ.
       Патриарх Евтимий 0887512810
       № 178 вх.б, ап. 10       Стара Загора

       "ПЕТЕКС 96" ЕООД          Изграждане на бензиностанция с
               Петър Динев
СЗ-56/2008  гр. Пловдив ул.          търговско-обслужваща част с.
               0886983503
       Полет № 1             Хаджи Димитрово общ. Тунджа

       Граничен комплекс         Изграждане на пречиствателна
       Изгрев АД с.   Петър Петров   станция за отпадъчни води
СЗ-57/2008
       Лесово, общ.   0889627229    Контактна зона с. Лесово, общ.
       Елхово               Елхово

       "ДЖИ ЕН ЕЙ"
       ЕООД гр. Ямбол жк Петър Динев   ТИР паркинг с. Бояново общ.
СЗ-58/2008
       Възраждане бл. 21, 0886983503   Елхово
       вх. В, ап. 15

       Иван Михайлов гр.
       Стара Загора ул. Г.
СЗ-59/2008            Иван Михайлов Балнеохотел гр. Павел баня
       С. Раковски № №
       59
       Васил Иванов гр.
       Стара Загора ул.    Соня Драгова
СЗ-60/2008                     Балнеохотел гр. Павел баня
       Парчевич № 46вх.    042600409
       Б ап. 11
       Радостин
       Господинов гр.     Радостина
                          Хотелски Комплекс с. Сулица,
СЗ-61/2008  СТара Загора ул.    Рачева
                          Стара Загора
       Атанас Кожухаров    0888934303
       № 13 ет. 3, ап. 24
                          Инсталация за приемане,
                          временно съхранение и физико-
                          химична обработка на оводнени
       "ЕВРОТРАНС"
                  Радослав    нефтени продукти, течни и
СЗ-62/2008  ЕООД с. Войника,
                  Венев     полутечни петролни и биологични
       общ. Стралджа
                          отпадъци с цел производство на
                          петролни и биогорива с. Войника,
                          общ. Стралджа

       ЕТ "ВИЧВАН - Вичо           МВЕЦ на р. Тунджа, сгради и
                Вичо Ванев
СЗ-63/2008  Ванев" гр. Бургас,          развлечение за почивка с. Срем
                056823004
       ул. Д-р Нидер № 26          общ. Тополовград


       Димитър Джурков    Димитър    Бензиностанция с газстанция,
СЗ-64/2008  гр. Пловдив ул.    Джурков    мотел, паркинг и бистро
       Тракия № 53      0888626861   с.Осетеново, общ. Павел баня

       "МКМ - БГ ГРУП"
                          Еднофамилни жилищни сгради
       ООД гр. Бургас, жк   Петър Динев
СЗ-65/2008                     обществено обслужващ център с.
       Изгрев бл. 3, вх. А,  0886983503
                          Търнава общ. Тунджа
       ап. 30
                          Изграждане на система за капково
       "Еньо Бончев"
                 Дончо Петков   напояване на насаждения от
       ООД, гр. София, ул.
СЗ - 66             Радев  тел.   лавандула и закупуване на
       "Арх. Миланов" №
                 0887 544 530   земеделска техника в с.
       50
                          Търничане.
                Маринета
       "И Ар Джи Капитал
                Рудницка      Изграждане на търговски център
СЗ - 67   - 3" АДСИЦ, гр.
                тел. 0888 316    Айко в гр. Стара Загора.
       София
                955
       Димитър Славов  Димитър
                          Изграждане на жилищни сгради,
       Керемидчиев и   Славов
                          помещения за търговска и
СЗ - 68   Тодор Славов   Керемидчиев
                          обществена дейност и паркинг в
       Керемидчиев, гр. тел. 0887 939
                          землището на с. Победа.
       Ямбол       390
                         Реконструкция на съществуващо
     "Скът" ООД, гр.            котелно помещение и интеграция
                Дойчо Дойчев
     София, кв. "Стоян           на газов ко - генерационен модул
СЗ - 69            тел. 044/624
     Заимов", бл. 51, вх.          за комбинирано производство на
                222
     А, ап. 15               топлинна и електрическа енергия
                         в землището на гр. Сливен.


     "Евро Груп -
                Станимир     Изграждане на птицекланица с
     Колев" ЕООД, гр.
                Димитров     разфасовъчен цех до 6 тона
СЗ - 70  Стара Загора, ул.
                Колев   тел.  трупно месо дневно в землището
     "Св. Княз Борис" №
                0888 921 980   на с. Хрищени.
     136, ет. 5, ап. 16

     "ИЛДИ" ЕООД, гр.
               Илия Николов Изграждане на МВЕЦ на р.
     Бургас, к - с
СЗ - 71           Пандев   тел. Боровдолска в землището на с.
     "Зорница", бл. 39,
               0878 661 312  Боров дол.
     ет. 2, ап. 6

     "Екопродукти"     Драго Колев   Изграждане на система за капково
     ООД, гр. Сливен,   Димитров     напояване на трайнни насаждения
СЗ - 72
     ул. "Х. Димитър" №  тел. 044/625   и закупуване на земеделска
     16, офис 5      124       техника в с. Старо село.

     "Кълвача
                Петър Атанасов  Добив на инертни материали от
     Инвестмънт" АД,
                Пепелешков    коритото на р. Тунджа в
СЗ - 73  Казанлъшки
                тел. 0431/66   землището на с. Розово и с.
     минерални бани, ул.
                555       Овощник.
     "Изворна" № 2
     Областно пътно
     управление -              Сторителство на път III - 555
     Сливен, Фонд              /Нова Загора - Млекарево -
               Валя Рачкова
     "Републиканска             Омарчево - Кермен - Бозаджии -
СЗ - 74           Модева   тел.
     пътна                 Безмер - о.п. Ямбол/, участък
               044/625 242
     инфраструктура",            "Бозаджий - Безмер от км. 28+800
     ул. "Х. Димитър" №           до км. 32+000.
     41
     ЕТ "Мими -
                Стоянка
     Стоянка
                Миткова     Площадка за събиране, временно
     Хаджиева", с.
СЗ - 75             Хаджиева     съхранение и транспортиране на
     Жельо войвода, ул.
                тел. 0896 992  ОЧЦМ в с. Жельо войвода.
     "Съби Димитров"
                536
     № 14
     Община Стара
                Ангел
     Загора, гр. Стара
                Стоманярски
СЗ - 76  Загора, бул. "Цар           Изграждане на ПСОВ на с. Загоре.
                тел. 042/614
     симеон Велики" №
                614
     107
     "Гардън" ЕООД, гр.
                Мария Косева   Изграждане на логистична база и
     Сливен, кв.
СЗ - 77             тел. 0888 440   паркинг в землището на гр.
     "Клуцохор" 11 - В -
                980        Сливен.
     11
     "Гардън" ЕООД, гр.
                Мария Косева   Изграждане на логистична база и
     Сливен, кв.
СЗ - 78             тел. 0888 440   паркинг в землището на гр.
     "Клуцохор" 11 - В -
                980        Сливен.
     11

     "МНН - Груп"              Създаване на масив от трайни
     ООД, гр. Казанлък,           насаждения череши със система за
СЗ - 79           Милен Батаков
     ул. "Сан Стефано"            капково напояване в землището на
     № 16                  с. Манолово.

                         Създаване на масив от трайни
                Митко
                         насаждения /круши, праскови,
     "Митак" ЕООД, с.   Димитров
СЗ - 80                      кайсии и вишни/ със система за
     Ястребово       тел. 0888 373
                         капково напояване в землището на
                550
                         с. Васил Левски.

                Елена Иванова
     Елена Иванова            Създаване на лозов масив със
                Вълкова
СЗ - 81  Вълкова, с.             система за капково напояване в
                тел. 0897 953
     Опълченец              землището на с. Гранит.
                278

     Радослав Христов
                Радослав
     Христов, гр.              Изграждане на система за капково
                Христов
СЗ - 82  Чирпан, ул. "Пейо            напояване на овощна градина в
                тел. 0884 100
     Яворов" № 27, вх.            землището на с. Държава.
                158
     А, ап. 12
     Иван Милев
                Иван Милев
     Иванов, гр. Стара           Кравеферма за 196 броя крави в
СЗ - 83             Иванов   тел.
     Загора, ул. "Иван           землището на с. Гита.
                0888 935 303
     Вазов" № 5

     Али Хасан       Константин
     Коджали, с.      Александров  Ваканционно селище в землището
СЗ - 84
     Скобелево, ул.    Ершов   тел. на с. Долно Изворово.
     "Явор" 2       0889 292 109

     "Тера Инвест Груп"
                Николай      Изземване на динамични запаси
     ООД, гр. Стара
                Тодоров      от коритото на р. Тунджа в
СЗ - 85  Загора, ул.
                Манчев   тел.  землището на с. Елхово и с. Нова
     "патриарх
                0888 541 173   Махала.
     Евтимий" № 12 А
                Иванка
     ЕТ "Канев - 95 -            Изграждане на ТИР паркинг,
                Георгиева
     Красимир Канев",            автосервиз, модулна дизелова
СЗ - 86             Дунчева
     гр. Сливен, ул.             колонка и офис сграда в
                тел. 0888 600
     "Козлодуй" № 14             землището на с. Тополчане.
                126
                        Изграждане на система от малки
       "ТРОН" ЕООД с.          водни огледала за
                Неждет Яшар
СЗ87/2008  Дунавци, общ.           риборазвъждане и създаване
                0888762438
       Казанлък             местообитания и хранителна база
                        с. Копринка общ. Казанлък
                        Изграждане на система от малки
       "ТРОН" ЕООД с.          водни огледала за
                Неждет Яшар
СЗ-88/2008  Дунавци, общ.           риборазвъждане и създаване
                0888762438
       Казанлък             местообитания и хранителна база
                        с. Копринка общ. Казанлък

       Атанас Пъдев гр.         Изграждане комплекс за
                Атанас Пъдев
СЗ-89/2008  Павел баня ул. Хан        обществено обслужване гр. Павел
                0889813792
       Аспарух № 14           баня


       Атанас Пъдев гр.
                Атанас Пъдев  Изграждане на паркинг гр. Павел
СЗ-90/2008  Павел баня ул. Хан
                0889813792   баня
       Аспарух № 14


       Антон Хаджиев с.
                Иванка Дунчева Площадка за ОЧЦМ с. Желю
СЗ-91/2008  Желю войвода,
                0888600126   войвода, общ. Сливен
       общ. Сливен


       "Галерия Стара          Многофункционален търговско
                Евгений Спиров
СЗ-92/2008  загора" АД ул.          развлекателен комплакс гр. Стара
                0898686855
       Радецки № 4            Загора


       "ТРОН" ЕООД с.          Почистване коритото на р. Тунджа
                Неждет Яшар
СЗ-93/2008  Дунавци, общ.           от наносни материали с.
                0888762438
       Казанлък             Копринка, общ. Казанлък

                        Изграждане на пречиствателно
       ЕТ "Булмакс ДМ" с.
                Димитринка   съоръжение и отоплително
       Воденичане, общ.
СЗ-94/2008           Маринова    стопанство с гориво биогаз към
       Стралджа ул. Ю.
                0896803866   свинеферма с. Воденичане общ.
       Гагарин №11
                        Стралджа

       Тодор Тодоров с.         Изграждане на микроязовир
                Стоян Тодоров
СЗ-95/2008  Омарчево, общ.          рибарник с. Омарчево общ. Нова
                0898418262
       Нова Загора           Загора


       "БУЛ АКС" ЕООД
                Ваньо Канев  Площадка за ОЧЦМ гр. Стара
СЗ-96/2008  гр. Раднево, ул.
                0899112230   загора
       Загоре 6

                        Реконструкция на сгради за
                        нуждите на фабрика за
       "Идеал Форма"
                Константин   производство на аксесоари за
       ООД гр. Казанлък
СЗ-97/2008           Ершов     баня, машиностроене с
       ул. Стоан
                0889292100   галванично и пречиствателна
       Михайловски 6
                        станциа с. Александрово общ.
                        Павел баня
СЗ-98/2008
                          Кравеферма за 100дойни
       Людмил Георгиев
                  Людмел      животни, ветеринарна
       гр. Стара Загора ул.
СЗ-99/2008             Георгиев     амбулатория, битови и складови
       Сава Силов № 106
                  0889267056    помещения с. Коларово, общ.
       вх- 0, ет- 4, ап. 7
                          Раднево
                          Монтаж на котли в съществуващи
                  Боянка
       Керамична къща            помещения за производство на
СЗ-100/2008             Атанасова
       Стралджа ЕООД             пара, водогреен котел Керамична
                  04761/5111
                          къща гр. Стралджа

                          Изграждане на защинта дясна
                  Петьо Вълчев
СЗ-102/2008  общ. Чирпан              дига и корекция на р. Старата
                  04162122
                          река с. Целина общ. Чирпан

       Иванка Желязкова
                  Елена      Изграждане на паркинг, ресторант
       гр. Варна ул. Отец
СЗ-103/2008             Борисова    и мотел с. Подслон, общ. Стара
       паисий 39, ет. 3, ап.
                  042/605113   Загора
       5

       "ВДЦ" ООД гр.             Оранжерии с отоплително
                  Слав Славов
СЗ-104/2008  Ямбол ул. Граф            стопанство с гориво биогаз с.
                  0889621621
       Игнатиев 76-д-94           Скалица, общ. Тунджа


       Татяна Пенева гр.           Мотел и заведение за бързо
СЗ-105/2008  Сливен ул. Алеко   Мария Косева  хранене с. Злати войвода общ.
       Богориди 13              Сливен       "Сирена" ЕООД гр.
СЗ-106/2008  Сливен ул. Панайот Пенчо Вичев    Площадка за ОЧЦМ гр. Стралджа
       Волов 11
       "Кълвача
                  Ивелин
       Инвестмънт" АД,
                  Недялков    Вилно селище в землището на с.
СЗ - 112   Казанлъшки
                  тел. 0431/65  Розово.
       минерални бани, ул.
                  629
       "Изворна" № 2
                          Изграждане на система за капково
       Радка Христова    Радка Колева  напояване и надкоренно
СЗ - 113   Колева, с. Голям   тел. 0887 886  оросяване за отглеждане на
       дол.         619       маслодайна роза в землището на с.
                          Голям дол.
      "Пиринска
      Консултанска     Цветомир
                         Реконструкция и разширение на
      Компания" ЕООД,   Йорданов
СЗ - 114                     рекреационна зона в землището на
      гр. София, ул.    тел. 02/965 43
                         с. Крън.
      "Неофит Рилски" №  24
      55

      ЕТ "Люпилня
      Мартиво - Румен
                Мария Косева
      Кирчев", гр.             Изграждане на птицекомплекс в
СЗ - 115            тел. 0888 440
      Сливен, ул.              землището на с. Тополчане.
                980
      "Христо Ботев", бл.
      25, вх. Ж, ап. 11

      Костадин
                         Изграждане на
      Климентов      Радостина
                         млекопреработвателно
СЗ - 116  Костадинов, гр.   Рачева тел.
                         предприятие в землището на гр.
      София, ул. "Сирак  0888 934 303
                         Гурково.
      Скитник" № 9
                      Реконструкция и модернизация на
               Димитър Чилов
      "Бисер Олива" АД,        предприятие за преработка на
СЗ - 117           тел. 0888 491
      гр. Стара Загора        маслодайни култури в гр. Стара
               211
                      Загора.
      ЕВН "България
      Електроразпределе  Стефан      Изграждане на въздушен
      ние" АД, гр.     Георгиев     електропровод 20 kV от с.
СЗ - 118
      Пловдив, ул.     тел. 0894 334  Свелина до Военно поделение с.
      "Христо Г. Данов"  800       Полски градец.
      № 36
      "Марвет" ЕООД,    Антон
      гр. Стралджа, ул.  Димитров     Изграждане на вятърни
СЗ - 119  "Ал.         Андонов     генератори в землището на гр.
      Стамболийски" №   тел. 0898 622  Стралджа.
      42 А         292
      "Петгруп -
                Димка      Изграждане на площадка за
      Гълъбово" ЕООД,
                Атанасова    събиране, временно съхранение и
СЗ - 120  гр. Гълъбово", ул.
                Нолева  тел.  транспортиране на ОЧЦМ в гр.
      "Съединение", бл.
                0887 306 009   Гълъбово.
      29, ап. 20
      Николай Стоянов   Иванка
      Катевски, гр.    Дунчева     Изграждане на метан станция в гр.
СЗ - 121
      Сливен, ул.     тел. 0888 660  Сливен.
      "Харкан" № 15    451
      Чавдар Христов
      Стефанов, гр.    Иван Стоянов
                         Изграждане на крайпътен мотел в
СЗ - 122  София, ж.к.     тел. 0887 813
                         землището на с. Долно Сахране.
      "Люлин", бл. 122,  520
      вх. Б, ет. 14
                        Изграждане на ТИР паркинг,
      "Шанс Минвест"    Николай
                        автосервиз, бензиностанция,
      ООД, гр. Пловдив,  Съртоманлиев
СЗ - 123                    газстанция, мотел, ресторант и
      ул. "Хан Кубрат" №  тел. 032/275
                        магазин в землището на с. Горно
      1          433
                        Александрово.
      Кирил Божидаров
      Георгиев, гр.   Кирил Георгиев
                      Изграждане на хотел в землището
СЗ - 124  Казанлък, ул.   тел. 0886 762
                      на гр. Павел Баня.
      "Добри Кехайов" № 287
      11, вх. А.
      "Драфтекс" ЕООД,
               Светла Бонева
      гр. София, ул.            Изграждане на балнеохотел в
СЗ - 125           тел. 0885 084
      "Розова долина" №          землището на гр. Павел Баня.
               471
      36 А

      Димитър Георгиев           Изграждане на фотоволтаични
                Мария Косева
      Куртев, гр. Сливен,         системи, заведение за обществено
СЗ - 126            тел. 0888 440
      ул. "Хр.               хранене и мотел в землището на с.
                980
      Смирненски" № 14           Тополчане.

      Петър Иванов
                Кръстинка
      Стефанов, с.             Изграждане на сгради за търговия
                Дечева
СЗ - 127  Крушаре, ул.             и обществено обслужване в
                тел. 044/662
      "Георги Стоянов"           землището на гр. Сливен.
                490
      № 72
      Петър Иванов
                Кръстинка
      Стефанов, с.             Изграждане на сгради за търговия
                Дечева
СЗ - 128  Крушаре, ул.             и обществено обслужване в
                тел. 044/662
      "Георги Стоянов"           землището на гр. Сливен.
                490
      № 72
                        Изграждане на система за капково
      "Геоленд" ЕООД,   Лили Кирилова
                        напояване и дъждуване на
      гр. София, ул.    Димова
СЗ - 129                    разсадници и маточници в
      "Неофит Рилски" №  тел. 02/400 12
                        землището на с. Воденичане и с.
      5, ет. 1       12
                        Зимница.

      "Сън Шайн Трейд"   Илиана     Изграждане на система за капково
      ООД, гр. София,   Стефанова    напояване и дъждуване на овощна
СЗ - 130
      бул. "Тотлебен" №  тел. 0885 771  градина в землището на с.
      85 - 87, ет. 2    822       Воденичане и с. Иречеково.

      "Тракия       Наско
      Екоенерджи"     Димитров
                        Изграждане на ветропарк в
СЗ - 131  ЕООД, гр. Стара   Стоянов
                        землището на с. Гъбарево.
      Загора, бул.     тел. 0888 526
      "Славянски" № 12   266
               Валентин
                         Изграждане на система за капково
      "Сел. КО" ЕООД, с. Кавалджиев
СЗ - 132                     напояване на лозов масив в
      Хаджидимитрово тел. 0887 589
                         землището на с. Хаджидимитрово.
               870
               Валентин
                         Изграждане на система за капково
      "Сел. КО" ЕООД, с. Кавалджиев
СЗ - 133                     напояване на лозов масив в
      Хаджидимитрово тел. 0887 589
                         землището на гр. Николаево.
               870

      Стоянка Димитрова           Изграждане на бензиностанция,
      Калинова, гр.    Дойчо Дойчев   заведение за бързо хранене,
СЗ - 134  Сливен, кв.     тел. 044/624   вятърен генератор и
      "Дружба", бл. 12 - Б 222       фотоволтаична система в
      - 14                 землището на с. Блатец.

      "ЕВН България             Изграждане на въздушен
      Електроразпределе           електропровод 20 kV между
               Дочка Тенева
      ние" АД, гр.             изводи "Самуилово" и "Свобода"
СЗ - 135           тел. 0894 331
      Пловдив, ул.             в землищата на с. Самуилово,
               328
      "Христо Г. Данов"           общ. Ст. Загора и с. Осларка, общ.
      № 36                 Чирпан.

      "АТМ България"    Кръстинка
                         Изграждане на два вятърни
      ООД, гр. Ямбол, пл.  Михалева
СЗ - 136                     генератора в землището на с.
      "Освобождение" 2,   тел. 0887 812
                         Бяла.
      ап. 2         904

      "Победа 777"     Ангел Данчев
      ЕООД, гр. Стара    Симеонов    Площадка за събиране на ОЧЦМ в
СЗ - 137
      Загора, ул.      тел. 0876 191  землището на гр. Стара Загора.
      "Стрема" № 12     952

      Васил Тихомиров
                П. Влахов     Площадка за изкупуване на
      Тодоров, гр. София,
СЗ - 138            тел. 0888 611   ОЧЦМ в землището на с.
      ж.к. "Младост" №
                168        Богданово.
      4, 460 - 1 - 22

      Васил Тихомиров
                П. Влахов     Площадка за изкупуване на
      Тодоров, гр. София,
СЗ - 139            тел. 0888 611   ОЧЦМ в землището на с.
      ж.к. "Младост" №
                168        Богданово.
      4, 460 - 1 - 22

      Ариф Мустафа     Ивелин
                         Изграждане на търговски
      Ахмед, с.       Недялков
СЗ - 140                     комплекс в землището на с.
      Бузовград, ул. "Хр.  тел. 0431/656
                         Черганово.
      Смирненски" № 42   29
      "Пи Ес Ай" АД, гр.  Весела Танева  Добив на инертни материали от
      Стара Загора, бул.  Сарнук     почистване на коритото на р.
СЗ - 141
      "П. Евтимий" №    тел. 0889 069  Марица в землището на с.
      190         770       Зетьово.

                       Изграждане на туристическа
      Милко Апостолов Милко Купенов
                       гребна база и ваканционен
СЗ - 142  Купенов, гр. Обзор, тел. 0888 447
                       комплекс в землището на с. Малко
      ул. "Козяк" № 7   631
                       Шарково.
                Кольо Славов
      Илия Димитров
                Колев     Изграждане на животновъдна
СЗ - 143  Илиев, с. Ягода, ул.
                тел. 0431/258 ферма в землището на с. Ягода.
      "Бреза" № 4
                71
      Гочо Иванов
                Кольо Славов Изграждане на съоръжения със
      Петров, гр. Стара
                Колев     селскостопанско предназначение -
СЗ - 144  Загора, ул. "Цар
                тел. 0431/258 оранжерии в землището на с.
      Симеон Велики" №
                71      Дъбово.
      282, ап. 1

      Капка Димитрова
                Кольо Славов  Изграждане на съоръжения със
      Петрова, гр. Стара
                Колев      селскостопанско предназначение -
СЗ - 145  Загора, ул. "Цар
                тел. 0431/258  оранжерии в землището на с.
      Симеон Велики" №
                71       Дъбово.
      282, ап. 1

                       Изграждане на бензиностанция,
      Георги Стоянов
                Георги Христов газстанция, обществено
      Христов, гр. Ямбол,
СЗ - 146            тел. 0886 983 обслужваща част, ТИР паркинг и
      ул. "Търговска" №
                503      детска площадка в землището на
      26, вх. А, ап. 3
                       с. Лесово.

      Тотьо Тотев Тотев,  Ивелин
                        Изграждане на търговски
      гр. Казанлък, ул.  Недялков
СЗ - 147                    комплекс в землището на гр.
      "Ал.         тел. 0431/656
                        Казанлък.
      Стамболийски" № 1  29

      Цонка Атанасова   Ивелин     Изграждане на търговски
      Василева, гр.    Недялков    комплекс - търговия със
СЗ - 148
      Казанлък, ул. "Ал.  тел. 0431/656  зеленчуци и промишлени стоки в
      Стамболийски" № 1  29       землището на с. Крън.

      СД "Агросинч -
                Радостина
      Синчанов Сие", гр.          Изграждане на склад за препарати
                Рачева
СЗ - 149  Стара Загора, ул.          за растителна защита в с.
                тел. 0888 93 43
      "Отец Паисий" №           Дълбоки.
                03
      85 А, ап. 49
       ЕТ "ГЕ - Петров -
       Димитър Петров",    Димитър     Изграждане на крайпътен
       гр. Ямбол, ул.     Иванов Петров  комплекс - бензиностанция с
СЗ - 150
       "Крали Марко", бл.   тел. 0888 242  обслужващи дейности в
       80, вх. В, ет. 8, ап.  050       землището на гр. Елхово.
       169
       "ДОМЕЙН
                           Изграждане на комплекс с
       МЕНАДА" ЕООД гр.
                Игнат Игнатов     обществено обслужващи,
СЗ-151/2008  Стара Загора, ул.
                0888647423      производствени и жилищни сгради
       Хаджи Димитър
                           и паркинг гр. Стара Загора
       Асенов" № 1
       ЕТ "Дана 39 -
                   Христо
       Карагьозов" гр.
СЗ-152/2008              Карагьозов   Площадка за ОЧЦМ гр. Елхово
       Елхово ул. Г.
                   0478/88368
       Бенковски 15

       "Красиди Комерс"
                  Красимир
       ЕООД гр. Казанлък,           Площадка за ОЧЦМ с. Бузовград
СЗ-153/2008            Кръстев
       "Ген Гурко" № 2, ап.          общ. Казанлък
                  0885332029
       2

       "Брикет Груп" ООД            Изграждане на линия за
                   Христо Бонев
СЗ-154/2008  гр. Твърдица ул.            брикетиране на въглища гр.
                   0887662227
       Хан Аспарух 21             Твърдица

                           Изграждане на цех за
       "МАСТЕРПЛАСТ"      Симеон
                           производство на растителна
СЗ-155/2008  ЕООД гр. Стара     Димитров
                           мазнина чрез топло-пресов метод
       Загора         0889373737
                           гр. Стара Загора

       "КАОЛИН" АД гр.     Валентина    Разширение на хвостохранилище
СЗ-156/2008  Сеново, обл. Русе,   Добрева     "Устрем 3" с. Устрем, общ.
       ул. Дъбрава 8      084/612500   Тополовград


       "АГРОМАКС" ООД             Система за капково напояване на
                   Делчо Жеков
СЗ-157/2008  с. Яворово общ.             овощна градина с. Яворово, общ.
                   0888688913
       Чирпан                 Чирпан

       "МАРВЕТ" ЕООД
       гр. Стралджа ул.    Антон Андонов Изграждане на два вятърни
СЗ-158/2008
       Ал. Стамболийски    0898622292  генератора гр. Стралджа
       42а
                           Изграждане на база за
                           произвдоство на захарни изделия
       "Иностар" ЕООД гр.
                           и селскостопанска продукция,
       Стара Загора ул.  Борис Ненов
СЗ-159/2008                      съвместно реализирана с
       Ген. Гурко 57 ет. 2 0885403666
                           фотоволтаично производство на
       ап. 2
                           електроенергия с. Хрищени общ.
                           Стара Загора
       Танчо Михайлов гр. Ивелин
                         Изграждане на производствен
СЗ-160/2008  Казанлък, ул. Ген. Недялков
                         комплекс гр. Казанлък
       Гурко 27 ап. 10  0431/65629


                 Милена      Изграждане на пречиствателна
       Община Стралджа
СЗ-161/2008           Йорданова    станция за отпадъчни води с.
       ул. Хемус 12
                 04761/5500    Воденичане, общ. Стралджа

       "Металтрейд"
                Людмила
       ЕООД гр. София жк
СЗ-162/2008           Тренчева     Площадка за ОЧЦМ гр. Стралджа
       Хаджи Димитър бл.
                0888312081
       120, вх. Б, ет. 2

       "Сел.Ко" ЕООД с.  Валентин     Система за капково напояване на
СЗ-163/2008  Хаджи Димитрово,  Кавалджиев    овощна градина с. Хаджи
       общ. Тунджа    04714570     Димитрово общ. Тунджа

       "ПИВОИМПЕКС"
       АД гр. Ямбол ул.  Иван Начев    Изглаждане на завод за малц гр.
СЗ-164/2008
       Обходен път -   0888664855    Ямбол
       запад 33

       "Кремък" ЕООД гр.
                        Изграждане на два вятърни
       Стара Загора ул. Гроздан Грозев
СЗ-165/2008                  генератора с. Сборище, общ.
       Новозагорско шосе 0888373469
                        Твърдица
       №6

       Община Гълъбово  Пламен      Изграждане на пречиствателна
СЗ-166/2008  ул. "Цар Симеон  Бараков     станция за отпадъчни води гр.
       Велики" № 59    0418/64060    Гълъбово

       "Джино Верея"
       ЕООД гр. София р-
       н Пдуяне бул.           Изграждане на търговски център
СЗ-167/2008            Гергана Митева
       Ботевградско шосе         гр.Стара Загора
       бл. 51 вх.а, ет. 6,
       ап. 21
       "Джино Верея"
       ЕООД гр. София р-
       н Пдуяне бул.           Изграждане на търговски център
СЗ-168/2008            Гергана Митева
       Ботевградско шосе         гр.Стара Загора
       бл. 51 вх.а, ет. 6,
       ап. 21
       "ИВОГРУП" ЕООД           Площадка изкупуване на вторични
       гр. Сливен кв.    Мария Косева  суровини от черни и цветни
СЗ-169/2008
       Българка, бл. 70 вх. 0888440980   метали, рециклиране на ИУМПС
       Б, ап. 6              гр. Сливен
                          Изграждане на инсталация за
      "Еко Еу         Мартин
                          производство на електрическа
      Технолоджи" ГД,     Георгиев
                          енергия от газоотвеждащата
СЗ - 172  гр. Сливен, ул.     Стефанов
                          система при рекултивацията на
      "Старозагорско     тел. 0894 499
                          депо за твърди битови отпадъци в
      шосе"          630
                          землището на с. Сотиря.

      "Александър Уинд"    Чавдар
      ООД, гр. София,     Михайлов
                          Изграждане на вятърен генератор
СЗ - 173  ж.к. "Хиподрума",    Георгиев
                          в землището на с. Попово.
      бл. 134 А, вх. Б, ап.  тел. 02/859 67
      103           54

                  Огнян     Разкриване на кариера за добив на
      "Инмат" ООД, гр.
                  Арабаджиев  земни богаства - варовици от
СЗ - 174  Раднево, ул. "Тачо
                  тел. 0893 332 находище "Ливадата" в землището
      Даскалов" № 7
                  545      на с. Богомилово.
                         Изграждане на логистична база -
      Желязко Тодоров     Желязко
                         сгради и съоръжения за
      Фотев, гр. София,    Тодоров Фотев
СЗ - 175                     производствени и складови
      ул. "Връбница" №    тел. 0888 689
                         дейности в землището на с.
      3, ет. 2, ап. 6     961
                         Дражево.
      "Геотранс                Концесия за добив на подземни
                  Росица
      Инженеринг" ООД,             богаства - строителни материали -
                  Михайлова
СЗ - 176  гр. Нова Загора, ,            доломити от находище
                  тел. 0895 441
      хотел "Яница", ст.            "Мандрата" в землището на с.
                  830
      108                   Паничерево.

                          Кариера за добив на подземни
      "Арко Импорт"      Росица
                          богаства - строителни материали -
      ЕООД, гр. Раднево,   Михайлова
СЗ - 177                      доломити от находище "Дългия
      ул. "Тачо Даскалов"   тел. 0895 441
                          рид" в землището на с. Полско
      №7           830
                          Пъдарево.

      "Арко Импорт"      Росица      Кариера за добив на подземни
      ЕООД, гр. Раднево,   Михайлова    богаства - строителни материали -
СЗ - 178
      ул. "Тачо Даскалов"   тел. 0895 441  доломити от находище "Бе баир" в
      №7           830       землището на с. Омарчево.

      ДГС Сливен, гр.     Емилия Боева   Изграждане на третокласен горски
СЗ - 179  Сливен, ул.       тел. 044/62 27  автомобилен път "Въглен - Сухото
      "Орешак" № 15 А     42        дере" в землището на с. Въглен.

      Община Тунджа,     Светозар
      гр. Ямбол, пл.     Грозев      Изграждане на канализационна
СЗ - 180
      "Освобождение" №    тел. 046/666   мрежа и ПСОВ на с. Кабиле.
      1            853
      ЕТ "Мухтаров -     Николай     Осигуряване на проводимост чрез
      Николай Колев", гр.   Пенчев      изнасяне (добив) на наносни
СЗ - 181  Сливен, кв. "Даме    Мухтаров     материали от коритото на р.
      Груев", бл. 4, вх. А,  тел. 0888 337  Тунджа в землището на с. Злати
      ап. 3          899       войвода.
      Йосиф Иванов
      Йосифов, гр. Стара Антон Тонев      Изграждане на мотел, заведение за
СЗ - 182  Загора, ул.    тел. 0889 983     бързо хранене и паркинг в
      "Зюмбюля      533          землището на гр. Стара Загора.
      Талимова" № 45
      Община Раднево,     Александър
                          Строителство и рехабилитация на
      гр. Раднево, ул.    Иванов
СЗ - 183                      В и К мрежата в с. Сърнево и
      "Митьо Станев" №    тел. 0417/8 33
                          изграждане на ПСОВ.
      1            39
      Община Раднево,     Александър
      гр. Раднево, ул.    Иванов      Изграждане на ГПСОВ на гр.
СЗ - 184
      "Митьо Станев" №    тел. 0417/8 33  Раднево.
      1            39      "Максум Инвест"
      ООД гр. Казанлък    Кольо Колев   Хотелски комплекс с. Виден, общ.
СЗ-/2008
      ул. Цар         0888385204    Павел баня
      Освободител 46
      Евгений Илиев
      Александров гр.  Евгени         Балнеохотели и къща за гости гр.
      Стара Загора ул. Александров      Павел баня
      Сърнена гора № 17


      Йордан Борисов
                       Изграждане на 10 бр. Къщи за
      Кръстев гр. Нова  Иванка Дунчева
                       гости с детска площадка и тенис
      Загора ул. Изворна 044622107
                       кортове с. Баня, общ. Нова Загора
      13 А
      "Веко Агро" ЕООД
      гр. София бул.     Кольо Колев   Рекреационен комплекс с.
      Васил Левски №     0888385204    Търничени, общ. Павел баня
      126 вх. А
                         Трансформиране на Обединени
                         северни насипища в Депо ОБС за
     "Мини Марица
                         смесено насипване на материали
     Изток" ЕАД гр.   Иван Марков
                         от откривката при добива на
     Раднево , ул. Кирил 0417/82354
                         въглища от Мини Марица Изток
     и методий 13
                         ЕАД и сгуропепелина и гипс от
                         СОИ на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
                       Разширение на предприятие за
     "Еко Фарм 2005"
                       интензивно отглеждане на стокови
     ЕООД гр. Сливен   Иванка Дунчева
                       носачки за производство на яйца с
     ул. Бр. Миладинови 044622107
                       капацитет над 40 000 бр. птици с.
     бл. 1, вх. А, ап. 3
                       Панаретовци, общ. Сливен
     "Декотекс" АД, гр.  Георги Иванов   Изграждане на ко - генерационна
СЗ - 18  Сливен, бул.     Господинов    система за комбинирано
     "Хаджи Димитър"    тел. 044 624   производство на топлинна и
     "Ен Би Ей Стиил"   Мирослав     Изграждане на площадка за
СЗ - 19  ООД, гр. София,    Величков     събиране, временно съхранение и
     ж.к. "Илиянци",    Борисов      транспортиране на отпадъци от
     "Уинд Енерджи     Тодор Георгиев  Присъединяване на новозакупени
СЗ - 20  2007" ЕООД, гр.    Иванов тел.    имоти и разширяване на утвърден
     Сливен, ул.      0896 719 114   ветроенергиен парк на с. Бяла.
     "Билла        Костадин     Изграждане на хипермаркет Билла
СЗ - 21  Недвижимости"     Терзиев      в гр. Нова Загора.
     ЕООД, гр. София,   тел. 0886 667
     "Евросервиз АС"    Пенка       Изграждане на три броя вятърни
СЗ - 22  ООД, гр. Варна, ул.  Николова     генератори и фотоволтаични
     "Клокотница" № 3,   Атанасова     панели в землището на с. Лесово
     Община Раднево,    Валентин     Подмяна на водопроводна мрежа,
СЗ - 23  гр. Раднево, ул.   Герасимов     изграждане на нова
     "Митьо Станев" №   тел. 0417/82072  канализационна система и
     Община Раднево,    Валентин     Подмяна на водопроводната
СЗ - 24  гр. Раднево, ул.   Герасимов     мрежа, изграждане на нова
     "Митьо Станев" №   тел. 0417/82072  канализационна система и
     Илия Иванов      Илия Ангелов   Изграждане на площадка за
СЗ - 25  Ангелов, с.      тел. 0888 377   събиране, временно съхранение на
     Еленино        809        ОЧЦМ в землището на гр. Стара
     "Нови Лозя -     Иван Динев    Изграждане на система за капково
СЗ - 27  Еленово" ЕООД, с.   тел. 0888 227   напояване на лозово насаждение в
     Еленово, ул.     169        землището на с. Еленово.
     "Уиндброкер"     Светослав     Изграждане на два вятърни
СЗ - 28  ЕООД, гр. Несебър,  Златев Славов   генератора и фотоволтаична
     ул. "Иван Вазов" №  тел. 044/662   система в землището на гр.
     "Бул - Кънекшън"   Светослав     Изграждане на три вятърни
СЗ - 29  ЕООД, гр. Несебър,  Златев Славов   генератора и фотоволтаична
     ул. "Отец Паисий"   тел. 044/662   система в землището на гр.
     "Агро Фама"      Петя Стайкова   Изграждане на система за капково
СЗ - 30  ЕООД, гр. София, р  Петкова      напояване на лозово на саждение
     - н "Триадица", ул.  тел. 041335225  в землището на с. Дълбоки.
     "ТД" ООД, с.     Петя Стайкова   Изграждане на система за капково
СЗ - 31             Петкова      напояване на лозово насаждение в
     Могилово
                тел. 041335225  землището на с. Могилово
     "Фоур Френдс"     Ганчо       Изграждане на система за капково
СЗ - 32             Николаев     напояване на лозово насаждение в
     ООД, с. Младиново
                Далаков      землището на с. Горно Ботево
     "Аглика Холидей"   Борис Ненов    Садково риборазвъждане в яз.
СЗ - 33             тел. 0885 403   Жребчево в землището на с. Баня,
     ООД, гр. Твърдица
                666        общ. Нова Загора
     Петко Тонев      Василка      Изгараждане на кланница за
СЗ - 34  Петков, гр. Ямбол,  Ангелова     месодобив от едър рогат добитък
     ул. "Димитър     Георгиева     и свине с транжорна в змлището
     "Шато Шивачево"    Румен Велинов   Изграждане на система за капково
СЗ - 35  ЕООД, гр.       тел. 0885 145   напояване на лозово насаждение в
     Шивачево       061        землището на гр. Шивачево.
     Община        Евтимия      Изграждане на площадка за
СЗ - 36  Тополовград, гр.   Карачолова    съхранение на 56 броя контейнери
     Тополовград, пл.   тел. 0470/21 40  тип "Б - Б куб" запълнени с
     "Агро - Вик"     Николай      Изграждане на ферма за
СЗ - 37  ЕООД, гр. Ямбол,   Кисьов      аквакултури - садкова база в яз.
     ул. "Цар Самуил"   тел. 0888 352   Бояново в землището на с.
     Община Стралджа,   Милена      Подготовка на интегриран проект
СЗ - 38  гр. Стралджа, ул.   Стоянова     за изграждане ПСОВ, разделна
     "Хемус" № 12     Йорданова     канализация и водопроводна
     "СЕТ" ЕООД, с.    Димитър      Преструктуриране на лозя - смяна
СЗ - 39  Богутево, общ.    Семков      на сорта, увеличаване броя на
     Чепеларе.       тел. 0897 96 78  лозите на хектар и изграждане на
     "Камер Селект"    Добрин Колев   Изграждане на система на капково
СЗ - 40  ЕООД, гр. Ямбол,   тел. 0898 429   напояване на винени лозя в
     ул. "Д - р Кръстев"  212        землището на с. Челник.
     МРРБ и Община     Мария       Корекция на река Новоселска в гр.
СЗ - 41             Парапанова
     Сливен                 Сливен.
                тел. 02/ 94 05
     "Ел Комерс" ООД,   Лъчезар Колев   Изграждане на център за
СЗ - 42  гр. Варна, ул.    Лазаров      разкомплектоване на ИУМПС и
     "Никулицел" № 10,   тел. 052/730   складова база за търговска
     Петър Митков     Жана Димова    Изграждане на козеферма за 500
СЗ - 43  Митков, гр. Ямбол,  Михайлова     бр. кози, кравеферма за 100 бр.
     ул. "Търговска" 138  тел. 0888 697   карави и мандра за 2 тона мляко в
     "Контакт Консул"   Николай      Изграждане на девет броя вятърни
СЗ - 44  ООД, гр. София, р -  Спасов Иванов   генератори в землищео на с.
     н "Триадица", ул.   тел. 02/98 111  Енина
     "Рубикон" ЕООД,    Иван Ченов    Изграждане на система за капково
СЗ - 45  гр. Раковски, ул.   Лачев       напояване на лозов масив в
     "Иван Йошков" №    тел. 0889 100   землището на с. Горно Белево.
     ЗП Чавдар Танев    Чавдар Танев   Изграждане на система за капково
СЗ - 46  Коев, с. Братя    Коев       напояване на лозов масив в
     Даскалови, ул.    тел. 0889 888   землището на с. Горно Белево.
     ЗП Надежда Танева   Янка Петкова   Изграждане на система за капково
СЗ - 47  Коева, с. Братя    тел. 0885 399   напояване на лозов масив в
     Даскалови, ул.    763        землището на с. Братя Даскалови.
     Община Нова      Данка Иванова   Изграждане на път IV - 66014 от с.
СЗ - 48  Загора, гр. Нова    тел. 0457/ 6 21  Научен до с. Съдийско поле.
     Загора, ул. "Петко   21
     "Ен Ди Си" ЕООД,    Иванка      Площадка за ИУМПС в
СЗ - 62  гр. Сливен, ж.к.    Дунчева      землището на гр. Сливен.
     "Дружба", бл. 4, вх.  тел. 0888 600
     "Петрос - 2001"    Петър Янев    Разработване на находище за
СЗ - 63  ООД, гр. Ямбол, ул.  Петров      стрителни материали - мергели -
     "Ямболен" № 13,    тел. 0887 660   "Могила" в землището на с.
     "Ел Мигел" ООД,    Димитър      Изграждане на вятърен генератор
СЗ - 64  гр. Стара Загора,   Георгиев     в землището на с. Пчелиново.
     бул. "Цар Симеон    Димитров
     "Ел Мигел" ООД,    Димитър      Изграждане на плаващо село в
СЗ - 65  гр. Стара Загора,   Георгиев     язпвир Жребчево на територията
     бул. "Цар Симеон    Димитров     на с. Паничерево.


     "Ситигаз България"   Васил Василев   Изграждане на разпределителен
СЗ - 67  АД, гр. София, ул.   тел. 038/662   газопровод преминаващ през
     "Адам Мицкевич"    305        селата Пет могили, Новоселец,
     "Елина АД" ЕООД,    Галина      Установяване на смесена
СЗ - 68  гр. Стара Загора,   Нефтянова     устройствена зона за обществено
     ул. "Райна Кандева"  Нефтянова     обслужващи дейности и жилищни
     "ТВ - МЕТ" ЕООД,    Петър Иванов   Изграждане на два вятърни
СЗ - 69  гр. София, Мл - 3,   Янков       генератора в землището на с.
     № 380, ет. 2, ап. 8.  тел. 0888 958   Иречеково.
     "Тракия - РМ"     Георги Иванов   Изграждане на система за капково
СЗ - 70  ЕООД, гр. Пловдив,   Ганчев      напояване на лозово насаждение в
     ул. "Братя Бъкстон"  тел. 0889 600   землището на с. Съединение.
     ЗП Кристина      Георги Иванов   Изграждане на система за капково
СЗ - 71  Димитрова       Ганчев      напояване на лозово насаждение в
     Пейчева, гр.      тел. 0889 600   землището на с. Съединение.
     "Билла         Тодор Тодоров   Изграждане на хипермаркет
СЗ - 72  Недвижимости"     тел. 0886 620   "Билла" в гр. Стара Загора.
     ЕООД, гр. София,    890


     "Хидро Пауър"     Петър Петров   Изграждане на МВЕЦ "Скобелево -
СЗ - 85  ООД, гр. Стара     тел. 0885 044   1" на р. Габровница в землището
     Загора, ул. "Средна  557        на с. Скобелево.
     "Хидро Пауър"     Петър Петров   Изграждане на МВЕЦ "Скобелево -
СЗ - 86  ООД, гр. Стара     тел. 0885 044   2" на р. Габровница в землището
     Загора, ул. "Средна  557        на с. Скобелево.
     Община Ямбол, гр.   Надежда      Изграждане на ГПСОВ на гр.
СЗ - 87  Ямбол, ул. "Г. С.   Горанова     Ямбол.
     Раковски" № 7     тел. 046/681
     Община Болярово,    Пенка       Изграждане на фотоволтаичен
СЗ - 88  гр. Болярово и     Николова     парк, ел. подстанция и надземен
     "Ойро Билдинг     Атанасова     електропровод в землището на с.
     ЕТ "Хриса -      Иван Вълчев    Изграждане на животновъдна
СЗ - 89  Димитър Иванов",    Иванов      ферма за отглеждане на 100 броя
     с. Енина, ул. "Осми  тел. 0899 137   говеда в землището на с Енина.
     Община Стралджа,    Милена      Изграждане канализация и ПСОВ
СЗ - 90  гр. Стралджа, ул.   Стоянова     на с. Зимница.
     "Хемус" № 12      Йорданова
      ЧЗП Русен Донев    Русен Донев   Закупуване на земеделска техника,
СЗ - 91  Хекимов, с. Тъжа,   Хекимов     създаване на насаждения от
      ул. "Дружба" № 4    тел. 0878 344  малини и монтаж на система за
      "Овергаз Изток"    Красимира    Газификация на с. Веселиново,
СЗ - 92  АД, гр. Бургас, ул.  Кирева      общ. Тунджа.
      "Фердинандова" №    тел. 056/876
      "РПР Груп" ЕООД,    Димо Петров   Почистване на коритото на р.
СЗ - 93  гр. Ямбол, ул.     Тополски     Тунджа от наносни отложения в
      "Васил Априлов" №   тел. 0897 975  участък с дължина 3,5 км. в
      "Балджиеви - 91"    Цветан Цанков  Преустройство на съществуващи
СЗ - 96  ООД, гр. Севлиево,   тел. 0887 651  сгради във високопалетизиран
      ул. "Гочо Москов"   258       склад за съхранение на семена и
      Диньо Колев      Елена Борисова  Изграждане на кравеферма в
СЗ - 97  Динев, гр. Стара    тел. 042/605   землището на гр. Стара Загора.
      Загора, ул.      113
      Кристиян Николаев   Борис Ненов   Изграждане на комплекс за селски
СЗ - 98  Коев, гр. София,    тел. 0885 403  туризъм, рехабилитация и почивка
      ж.к. "Зона Б - 5" №  666       в змлището на с. Зетьово.
      Димитър Славов     Димитър     Изграждане на система за капково
СЗ - 99  Керемидчиев, гр.    Славов      напояване на лозов масив в
      Ямбол, ул. "Хан    Керемидчиев   землоището на с. Победа.
      Тодор Славов      Тодор Славов   Изграждане на трайно насаждение
СЗ - 100  Керемидчиев, гр.    Керемидчиев   от лешник и система за капково
      Ямбол, ул. "Малко   тел. 0888 525  напояване в землоището на с.
      "Бул - Гейт" ЕООД,   Мартин      Изграждане на инсталация за
СЗ - 101  гр. Стралджа, ж.к.   Георгиев     преработка на автомобилни гуми в
      "Дружба", бл. 30,   Стефанов     землището на с. Тополчане.
      "Пи Ес Синове"     Петър Димов   Почистване на ляв ръкав на р.
СЗ - 102  ЕООД, гр. Ст.     Данев      Марица от наносни отложения в
      Загора, ул. "Гурко"  тел. 0895 676  участък с дължина 1 км. в
      "АГ ЕКО" ООД, гр.   Грозьо Генчев  Изграждане на екологино чиста
СЗ - 103  Стара Загора, бул.   Грозев      система за оползотворяване на
      "М. Методи Кусев,   тел. 042/641   стари автомобилни гуми и
      Община Николаево,   Петя Гангалова  Изграждане на ПСОВ на гр.
СЗ - 104  гр. Николаево, ул.   тел. 04330/20  Николаево.
      "Георги Бенковски"   40
      "Силтех" ЕООД, гр.   Дончо Колев   Площадка за търговия с ОЧЦМ в
СЗ - 105  Стара Загора, ул.   тел. 0888 314  гр. Стара Загора.
      "Граф Игнатиев" №   515
      "Био - Рек" ЕООД,   Донка      Изграждане на инсталация за
СЗ - 106  гр. Сливен, ж.к.    Радостинова   преработка на болнични отпадъци
      "Дружба", бл. 9, вх.  Русенова     в землището на с. Тополчане.
      "Геогруп" АД, гр.   Моньо Тодоров  Изграждане на свинеразвъден
СЗ - 107  Ямбол, ул.       тел. 046/663   център за 500 свине - майки в
      "Ормана" № 34     223       землището на гр. Ямбол.
      Венелин Георгиев    Венелин     Изграждане на паркинг за леки
СЗ - 108  Грунов, гр. Сливен,  Георгиев     коли в землището на гр. Сливен.
      ул. "Г. Обретенов"   Грунов тел.
      Иван Георгиев     Венелин     Изграждане на мотел, завадение за
СЗ - 109  Грудев, гр. Сливен,  Георгиев     хранене и паркинг в землището на
      ул. "Хемус" № 53 -   Грунов тел.   с. Зимница.
      Б - 28         0888 440 980
      "Пътна Компания"   Здравко     Добив на строителни материали
СЗ - 110  ЕАД, гр. Ямбол, ул.  Стоянов     от находище "Карачола" в
      "Преслав" № 275    Георгиев тел.  землищата на селата Гълъбинци и
      Община Тунджа,    Светозар
                 046/662 305   Бояджик.
                         Индустриална зона в землището
СЗ - 111  гр. Ямбол, пл.    Грозев тел.   на с. Кабиле.
      "Освобождение" №   046/661 565
      "Проект" ЕООД, с.
                 Иван Динев   Изграждане на система за капково
      Еленово, ул.
СЗ - 112             Иванов тел.   напояване на лозов масив в
      "Лозарски стан" №
                 0888 227 169  землоището на с. Еленово.
      1
                  Точка от      Приложима
Уведомление за   Отговор на
                  Приложение 1 или  процедура по
инвестиционното   компетентния
                  Приложение 2 на  глава шеста от
предложение, дата  орган: дата
                  ЗООС        ЗООС
                           преценяване
                           необходимостта от
                  Приложение 2 т. 1е
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
26.05.2007г.    01.06.2007г.  Приложение 2 т. 3и
                           извършване на
                           ОВОС


                           преценяване
                           необходимостта от
08.03.2007г.    23.03.2007г.  Приложение 2 т. 2в
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
08.03.2007г.    23.03.2007г.  Приложение 2 т. 2в
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
08.03.2007г.    23.03.2007г.  Приложение 2 т. 2в
                           извършване на
                           ОВОС                           преценяване
                           необходимостта от
08.03.2007г.    23.03.2007г.  Приложение 2 т. 2в
                           извършване на
                           ОВОС

                           преценяване
                           необходимостта от
                  Приложение 2 т. 3и
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
                  Приложение 2 т. 1в
                           извършване на
                           ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
30.11.2007г.  05.12.2007г.  Приложение 2 т. 3з
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
                Приложение 2 т. 3и
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
                Приложение 2 т. 3и
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т. 11 необходимостта от
25.01.2008 г.  29.01.2008 г.
                д         извършване на
                          ОВОС                          преценяване
                          необходимостта от
06.11.2007 г.  14.11.2007 г.  Приложение 2 т. 3 и
                          извършване на
                          ОВОС


                          преценяване
                Приложение 2 т. 10 необходимостта от
25.01.2008 г.  05.02.2008 г.
                б         извършване на
                          ОВОС                          преценяване
                Приложение 2 т. 12 необходимостта от
17.01.2008г.  29.01.2008 г.
                в         извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т. 12 необходимостта от
20.12.2007 г.  13.02.2008 г.
                г         извършване на
                          ОВОС


                          преценяване
                Приложение 2 т. 12 необходимостта от
25.01.2008 г.  05.02.2008 г.
                г         извършване на
                          ОВОС

                          преценяване
                Приложение 2 т. 11 необходимостта от
16.01.2008 г.  25.01.2008 г.
                д         извършване на
                          ОВОС

                          преценяване
                Приложение 2 т. 12 необходимостта от
25.01.2008 г.  29.01.2008 г.
                в         извършване на
                          ОВОС

                          преценяване
                          необходимостта от
26.11.2007 г.  04.12.2007 г.  Приложение 2 т. 7б
                          извършване на
                          ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
27.02.2008г.  06.03.2008г.  Приложение 2 т. 3и
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
12.03.2008г.  18.03.2008г.  Приложение 2 т. 2в
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
06.03.2008г.  12.03.2008г.  Приложение 2 т. 2в
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
16.07.2007г.  19.07.2007г.  Приложение 2 т. 1д
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
30.10.2007г.  07.11.2007г.  Приложение 2 т. 3з
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
14.03.2008г.  27.03.2008г.  Приложение 2 т. 3б
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
08.04.2008г.  15.04.2008г.  Приложение 2 т. 1в
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
28.03.2008г.  03.04.2008г.
               10б        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
27.03.2008г.  01.04.2008г.
               11в        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
28.03.2008г.  01.04.2008г.
               10б        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
20.02.2008г.  27.02.2008г.
               12в        извършване на
                         ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
14.02.2008г.  15.04.2008г.
                12в        извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
13.03.2008г.  18.03.2008г.
                12в        извършване на
                          ОВОС                          преценяване
                          необходимостта от
09.01.2008г.  08.02.2008г.  Приложение 2 т. 6а
                          извършване на
                          ОВОС


                          преценяване
                          необходимостта от
27.01.2008г.  01.02.2008г.  Приложение 2 т. 3з
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
28.03.2008г.  01.04.2008г.
                10б        извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
28.03.2008г.  16.04.2008г.
                10б        извършване на
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
29.04.2008 г.  12.05.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
09.04.2008 г.  15.04.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
19.02.2008 г.  28.02.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
21.03.2008 г.  03.04.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 7
06.03.2008 г.  12.03.2008 г.           необходимостта от
                е
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
25.01.2008 г.  01.02.2008 г.           необходимостта от
                з
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
                          необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
12.12.2007 г.  09.01.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
02.05.2008 г.  03.05.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
25.04.2008 г.  10.05.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
27.05.2008 г.  27.05.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
21.05.2008 г.  27.05.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
21.05.2008 г.  27.05.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
20.05.2008 г.  04.06.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
21.04.2008 г.  22.04.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
02.06.2008 г.  04.06.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
29.05.2008 г.  04.06.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
30.05.2008 г.  02.06.2008 г.           необходимостта от
                д
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
14.03.2008 г.  25.03.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
30.04.2008 г.  10.05.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
23.11.2007 г.  04.12.2007 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
22.05.2008г.  02.06.2008г.
                10з        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
22.05.2008г.  02.06.2008г.
                10з        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
03.06.2008г.  10.06.2008г.
                12в        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
03.06.2008г.  10.06.2008г.
                10б        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
03.06.2008г.  10.06.2008г.
                12в        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
04.06.2008г.  10.06.2008г.
                10б        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
22.05.2008г.  02.06.2008г.-  Приложение 2 т. 2в
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
08.04.2008г.  29.04.2008г.  Приложение 2 т. 3а
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
25.04.2008г.  17.04.2008г.
                10з        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
03.06.2008г.  04.06.2008г.
                11д        извършване на
                         ОВОС

                         преценяване
                         необходимостта от
21.02.2008г.  27.02.2008г.  Приложение 2 т. 4д
                         извършване на
                         ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
25.04.2008г.  17.05.2008г.  Приложение 2 т. 1д
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
18.04.2008г.  25.04.2008г.  Приложение 2 т. 3а
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
17.05.2008г.  12.06.2008г.  Приложение 2 т. 1з
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
15.04.2008г.  08.05.2008г.
                10б        извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                          необходимостта от
04.06.2008г.  10.06.2008г.  Приложение 2 т. 3а
                          извършване на
                          ОВОС
                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
30.06.2008г.  07.07.2008г.
                12в        извършване на
                          ОВОС

                          преценяване
                Приложение 2 т.  необходимостта от
17.06.2008г.  23.06.2008г.
                11д        извършване на
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
25.01.2008 г.  11.02.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
24.07.2008 г.  29.07.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
24.07.2008 г.  25.07.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
09.07.2008 г.  11.07.2008 г.           необходимостта от
                д
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 7
07.07.2008 г.  08.07.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 7
01.07.2008 г.  02.07.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
05.06.2008 г.  12.06.2008 г.           необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
21.07.2008 г.  29.07.2008 г.           необходимостта от
                и
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
05.08.2008 г.  12.08.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
31.07.2008 г.  05.08.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
25.07.2008 г.  01.08.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
13.12.2007 г.  17.12.2007 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
13.08.2008 г.  19.08.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
13.08.2008 г.  19.08.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
04.08.2008 г.  07.08.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
11.06.2008 г.  17.06.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
11.06.2008 г.  17.06.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
27.05.2008 г.  29.05.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
28.05.2008 г.  29.05.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
                          необходимостта от
                и
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
09.06.2008 г.  16.06.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
09.06.2008 г.  16.06.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
14.07.2008 г.  23.07.2008 г.           необходимостта от
                и
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
14.07.2008 г.  23.07.2008 г.           необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
15.04.2008 г.  22.04.2008 г.           необходимостта от
                и
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
03.09.2008 г.  04.09.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
09.06.2008 г.  16.06.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
09.06.2008 г.  12.06.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
30.07.2008 г.  11.08.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
22.04.2008 г.  13.05.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
04.04.2008 г.  16.04.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
07.08.2008 г.  12.08.2008 г.           необходимостта от
                д
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
06.08.2008 г.  12.08.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
06.08.2008 г.  12.08.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
01.09.2008 г.  04.09.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
21.07.2008 г.  12.08.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
30.07.2008 г.  11.08.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
07.08.2008 г.  11.08.2008 г.            необходимостта от
                л
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
11.07.2008 г.  23.07.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС


                           преценяване
                Приложение 2 т.   необходимостта от
22.08.2008г.  27.08.2009г.
                10б         извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                Приложение 2 т.   необходимостта от
30.07.2008г.  04.08.2008г.
                11д         извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                Приложение 2 т.   необходимостта от
09.09.2008г.  12.09.2008г.
                11д         извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
26.08.2008г.  09.09.2008г.  Приложение 2 т. 3е
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
14.08.2008г.  19.08.2008г.  Приложение 2 т. 7а
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                Приложение 2 т.   необходимостта от
22.08.2008г.  09.09.2008г.
                10з         извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
25.09.2008г.  02.10.2008г.  Приложение 2 т. 1в
                           извършване на
                           ОВОС
                           преценяване
                           необходимостта от
17.09.2008г.  02.10.2008г.  Приложение 2 т. 3и
                           извършване на
                           ОВОС

                           преценяване
                Приложение 2 т. 7  необходимостта от
19.08.2008г.  21.08.2008г.
                б, д         извършване на
                           ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
18.03.2008г.  25.03.2008г.
               10б        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
15.08.2008г.  19.08.2008г.
               11в        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
23.10.2008г.  30.10.2008г.
               11д        извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
23.10.2008г.  31.10.2008г.  Приложение 2 т. 2в
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
23.07.2008г.  01.08.2008г.  Приложение 2 т. 7г
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
                         необходимостта от
07.10.2008г.  13.10.2008г.  Приложение 2 т. 3и
                         извършване на
                         ОВОС
                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
18.08.2008г.  19.08.2008г.
               11в        извършване на
                         ОВОС

                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
18.09.2008г.  25.09.2008г.
               10б        извършване на
                         ОВОС

                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
18.09.2008г.  25.09.2008г.
               10б        извършване на
                         ОВОС

                         преценяване
               Приложение 2 т.  необходимостта от
10.11.2008г.  19.11.2008г.
               11д        извършване на
                         ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
11.11.2008 г.  18.11.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 3
                          необходимостта от
                и
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
30.10.2008 г.  11.11.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
10.05.2008 г.  22.05.2008 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
01.12.2008 г.  02.12.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
                          необходимостта от
                а
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
01.12.2008 г.  02.12.2008 г.           необходимостта от
                а
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
29.10.2008 г.  05.11.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
                          необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
11.11.2008 г.  18.11.2008 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС                          Преценяване
                Приложение 2, т. 12
14.11.2008 г.  18.11.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС


                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
09.12.2008 г.  16.12.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС

                          Преценяване
                Приложение 2, т. 11
09.12.2008 г.  16.12.2008 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Задължително
                Приложение 1 т.
29.06.2007г.  11.07.2007г.            извършване на
                37а
                          ОВОС
                          Задължително
                Приложение 1 т.
14.11.2007г.  26.11.2007г.            извършване на
                37а
                          ОВОС                          Задължително
                Приложение 1 т.
23.11.2007г.  11.12.2007г.            извършване на
                37а
                          ОВОС
                          Задължително
                Приложение 1 т.
23.03.2007г.  03.04.2007г.            извършване на
                37а
                          ОВОС
                          Задължително
20.10.2006г.  18.01.2008г.  Приложение 1 т. 26 извършване на
                          ОВОС
                          Задължително
                Приложение 1 т.
17.10.2007г.  25.10.2007г.            извършване на
                21а
                          ОВОС
2009

                Приложение 2, т. 3 Преценка
13.11.2008 г.  25.11.2008 г.            необходимоста от
                а
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценка
28.01.2009 г.  04.02.2009 г.            необходимоста от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценка
22.01.2009 г.  05.02.2009 г.            необходимоста от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценка
21.01.2009 г.  04.02.2009 г.            необходимоста от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценка
18.11.2008 г.  02.12.2008 г.            необходимоста от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценка
19.02.2009 г.  25.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценка
19.02.2009 г.  25.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценка
21.01.2009 г.  29.01.2009 г.            необходимоста от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценка
24.02.2009 г.  27.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценка
30.01.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимоста от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценка
30.01.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимоста от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценка
03.02.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценка
03.02.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценка
03.02.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимоста от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценка
19.12.2008 г.  30.12.2008 г.            необходимоста от
                е
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 7 Преценка
29.09.2008 г.  02.10.2008 г.            необходимостта от
                е
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
13.03.2009 г.  14.03.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
11.02.2009 г.  25.02.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
20.03.2009 г.  23.03.2009 г.            необходимостта от
                е
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
25.02.2009 г.  12.03.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
17.03.2009 г.  23.03.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
23.03.2009 г.  03.04.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
                3          необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
21.10.2008 г.  31.10.2008 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
06.02.2009 г.  18.02.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
31.03.2009 г.  01.04.2009 г.            необходимостта от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
16.01.2009 г.  26.01.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
16.01.2009 г.  26.01.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
16.01.2009 г.  26.01.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценяване
06.02.2009 г.  19.02.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
31.03.2009 г.  07.04.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 2 Преценяване
10.10.2008 г.  21.10.2008 г.            необходимостта от
                а
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
18.03.2009 г.  31.03.2009 г.            необходимостта от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 12 Преценяване
09.02.2009 г.  09.02.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС                Приложение 2, т. 3 Преценяване
16.04.2009 г.  29.04.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценяване
26.05.2009 г.  10.06.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
08.05.2009 г.  14.05.2009 г.            необходимостта от
                и
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
12.06.2009 г.  15.06.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
12.06.2009 г.  15.06.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценяване
19.05.2009 г.  26.05.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС                Приложение 2, т. 3 Преценяване
                з          необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
                з          необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
22.05.2009 г.  27.05.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
22.06.2009 г.  26.06.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
18.06.2009 г.  23.06.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
22.06.2009 г.  24.06.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
05.08.2009 г.  10.08.2009 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 3 Преценяване
27.05.2009 г.  01.06.2009 г.           необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 2 Преценяване
30.06.2009 г.  13.07.2009 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
                л          необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
11.06.2009 г.  16.06.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 12 Преценяване
01.06.2009 г.  10.06.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
12.08.2009 г.  17.08.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
12.08.2009 г.  17.08.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
13.08.2009 г.  13.08.2009 г.  Приложение 2, т. 9 необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 2 Преценяване
20.08.2009 г.  24.08.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                          Преценяване
10.08.2009 г.  18.08.2009 г.  Приложение 2, т. 9 необходимостта от
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
28.08.2009 г.  31.08.2009 г.            необходимостта от
                в
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
21.08.2009 г.  25.08.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 11 Преценяване
11.09.2009 г.  23.09.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 1 Преценяване
28.08.2009 г.  28.09.2009 г.            необходимостта от
                д
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценяване
31.08.2009 г.  04.09.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 10
31.08.2009 г.  01.09.2009 г.            необходимостта от
                б
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 2
19.06.2009 г.  24.06.2009 г.            необходимостта от
                а
                          ОВОС
                Приложение 2, т. 10 Преценяване
07.09.2009 г.  10.09.2009 г.            необходимостта от
                а
                          ОВОС
                          Преценяване
                Приложение 2, т. 1
14.10.2009 г.  21.10.2009 г.           необходимостта от
                в
                          ОВОС
Компетентен  Лице за контакти Искане за преценяване Поискана
орган:    от компетентния на необходимостта от  допълнителна
МОСВ/РИОСВ  орган      ОВОС, дата      информация, дата


       МИЛЕНА
РИОСВ             27.12.2007г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ             19.10.2007г.     02.11.2007г.
       ПЕНЕВА
       МИЛЕНА
РИОСВ             20.11.2007г.
       ПЕНЕВА
       МИЛЕНА
РИОСВ             20.11.2007г.
       ПЕНЕВА
       МИЛЕНА
РИОСВ             20.11.2007г.
       ПЕНЕВА
       МИЛЕНА
РИОСВ             20.11.2007г.
       ПЕНЕВА
       МИЛЕНА
РИОСВ             17.12.2007г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ             17.12.2007г.
       ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ        20.12.2007г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ        12.12.2007г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ        12.12.2007г.
    ПЕНЕВА
РИОСВ  М. Пенева  07.02.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  27.11.2007 г.  11.12.2007 г.
РИОСВ  М. Пенева  07.02.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  04.02.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  12.02.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  07.02.2008г.  не
РИОСВ  М. Пенева  31.01.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  07.02.2008 г.  не
РИОСВ  М. Пенева  05.02.2008 г.  не
    МИЛЕНА
РИОСВ      21.03.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      20.03.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      18.03.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      28.03.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      22.01.2008г.  08.02.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      14.03.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      11.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      09.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      04.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      09.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      02.04.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          09.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          21.04.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          10.04.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          08.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          17.04.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          11.04.2008г.
    ПЕНЕВА
РИОСВ  Милена Пенева  08.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  29.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  18.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  18.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  14.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  18.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  10.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  23.04.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  17.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  12.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  28.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  27.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  03.06.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  04.06.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  05.06.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  09.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.05.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  03.06.2008 г.
    МИЛЕНА
РИОСВ      04.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      04.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      06.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      06.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      06.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      19.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      04.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      29.05.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      30.05.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      16.06.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      06.06.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          17.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          14.07.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          27.06.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          01.07.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          01.07.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          01.07.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          16.07.2008г.
    ПЕНЕВА
РИОСВ  Милена Пенева  09.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  29.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  28.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  22.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  04.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  25.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  17.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  29.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  07.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  11.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  13.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  17.06.2008 г.  10.07.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  20.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  20.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  18.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  21.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  21.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  21.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.08.2008 г.
РИОСВ  Милена Пенева  26.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  08.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  08.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  25.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  28.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  27.08.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  03.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  22.08.2008 г.  17.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  03.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  11.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  11.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  11.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  10.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  12.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  12.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  17.09.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  18.09.2008 г.
    МИЛЕНА
РИОСВ          16.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          17.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          19.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          19.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          02.09.2008г.  09.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          24.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          25.09.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ          06.10.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ          17.09.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      22.08.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      03.10.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      30.10.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      03.11.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      23.10.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      17.10.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      06.11.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      06.11.2008г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      06.11.2008г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      18.11.2008г.
    ПЕНЕВА
РИОСВ  Теодор Иванов  21.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  27.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  01.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  02.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  25.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  02.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  27.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  28.11.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  04.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  12.12.2008 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  12.12.2008 г.
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ
    ПЕНЕВА
РИОСВ  Теодор Иванов  06.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  28.01.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  11.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  16.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  03.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  24.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  24.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  23.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  06.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  18.02.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  18.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  10.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  10.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  10.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  27.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  18.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  17.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  26.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  20.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  20.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  25.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  27.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  14.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  24.03.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  02.04.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  09.04.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  07.04.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  07.04.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  07.04.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  16.04.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  13.05.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  30.01.2009 г.  05.02.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  26.05.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  26.05.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  02.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  12.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  15.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  16.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  16.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  16.06.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  26.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  26.06.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  26.07.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  28.07.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  30.07.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  06.08.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  13.08.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  28.07.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  29.07.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  09.12.2008 г.  30.12.2008 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  21.08.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  28.08.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  04.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  27.08.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  01.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  23.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  09.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  25.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  01.10.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  15.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  15.09.2009 г.
РИОСВ  Теодор Иванов  30.09.2009 г.


РИОСВ  Теодор Иванов  16.10.2009 г.РИОСВ  Теодор Иванов  04.11.2009 г.
Внесена    Издадено решение за
допълнителна  преценяване на     Характер на   Справка за проведени
информация,  необходимостта от    решението    консултации от възложителя
дата      ОВОС, дата


                    Да не се
        СЗ-1-ПР/03.01.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
29.11.2007г.  СЗ-2-ПР/07.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-3-ПР/07.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-4-ПР/07.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-5-ПР/07.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-6-ПР/07.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-7-ПР/11.01.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-8-ПР/11.01.2008 г.
                    извършва ОВОС
                     Да не се
        СЗ-9-ПР/11.01.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да се извършва
        СЗ-10-ПР/11.01.2008 г.
                     ОВОС                     Да се извършва
        СЗ-11-ПР/07.01.2008 г.
                     ОВОС
                     Да не се
не       СЗ-22-ПР/12.02.2008 г.
                     извършва ОВОС
                     Да не се
18.12.2007 г.  СЗ-23-ПР/11.02.2008 г.
                     извършва ОВОС
                     Да не се
не       СЗ-24-ПР/14.02.2008 г.
                     извършва ОВОС
                     Да не се
не       СЗ-25-ПР/14.02.2008 г.
                     извършва ОВОС
               Да не се
не  СЗ-26-ПР/14.02.2008 г.
               извършва ОВОС
               Да не се
не  СЗ-27-ПР/15.02.2008 г.
               извършва ОВОС               Да не се
не  СЗ-28-ПР/14.02.2008 г.
               извършва ОВОС               Да не се
не  СЗ-29-ПР/14.02.2008 г.
               извършва ОВОС
               Да не се
не  СЗ-30-ПР/15.02.2008 г.
               извършва ОВОС
                    Да не се
        СЗ-49-ПР/01.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-50-ПР/01.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-51-ПР/02.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-52-ПР/02.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
12.03.2008г.  СЗ-53-ПР/10.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-54-ПР/29.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-55-ПР/16.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-56-ПР/15.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-57-ПР/17.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-58-ПР/16.04.2008 г.
                    извършва ОВОС                    Да не се
        СЗ-59-ПР/18.04.2008 г.
                    извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-60-ПР/18.04.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-61-ПР/22.04.2008 г.
             извършва ОВОС
СЗ-62-ПР/14.07.2008 г.;
            Да не се
отменено от Министъра
            извършва ОВОС
на ОСВ
             Да не се
СЗ-63-ПР/08.05.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-64-ПР307.04.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-65-ПР/30.04.2008 г.
             извършва ОВОССЗ - 66 - ПР/09.05.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 67 - ПР/10.05.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 68 - ПР/10.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 69 - ПР/12.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 70 - ПР/14.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 71 - ПР/15.05.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 72 - ПР/15.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 73 - ПР/07.07.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 74 - ПР/23.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 75 - ПР/21.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 76 - ПР/28.05.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 77 - ПР/02.06.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 78 - ПР/02.06.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 79 - ПР/04.06.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 80 - ПР/04.06.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 81 - ПР/04.06.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 82 - ПР/06.06.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 83 - ПР/06.06.2008  Да не се
г.            извършваСЗ - 84 - ПР/06.06.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 85 - ПР/09.06.2008  Да не се
г.            извършва
СЗ - 86 - ПР/09.06.2008  Да не се
г.            извършва
             Да не се
СЗ-87-ПР/13.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-88-ПР/13.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-89-ПР/11.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-90-ПР/11.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-91-ПР/11.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-92-ПР/23.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-93-ПР/13.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-94-ПР/16.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-95-ПР/16.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-96-ПР/17.06.2008 г.
             извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-98-ПР247.06.2008 г.
             извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-100-ПР/25.06.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ101-ПР/01.07.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-102-ПР/02.07.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-103-ПР/02.07.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-104-ПР/03.07.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-105-ПР/07.07.2008 г.
             извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-106-ПР/07.07.2008 г.
             извършва ОВОС
СЗ - 112 - ПР/29.07.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 113 - ПР/30.07.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 114 - ПР/31.07.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 115 - ПР/14.08.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 116 - ПР/05.08.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 117 - ПР/05.08.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 118 - ПР/06.08.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 119 - ПР/07.08.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 120 - ПР/11.08.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 121 - ПР/13.08.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 122 - ПР/18.08.2008 Да не се
г.            извършва
        СЗ - 123 - ПР/19.08.2008 Да не се
14.08.2008 г.
        г.            извършва
        СЗ - 124 - ПР/21.08.2008 Да не се
        г.            извършва        СЗ - 125 - ПР/22.08.2008 Да не се
        г.            извършва        СЗ - 126 - ПР/22.08.2008 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 127- ПР/26.08.2008 Да не се
        г.           извършва
        СЗ - 128 - ПР/26.08.2008 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 129 - ПР/25.08.2008 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 130 - ПР/28.08.2008 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 131 - ПР/29.08.2008 Да не се
        г.            извършва
СЗ - 132 - ПР/02.09.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 133 - ПР/02.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 134 - ПР/04.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 135 - ПР/04.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 136 - ПР/05.09.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 137 - ПР/05.09.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 138 - ПР/08.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 139 - ПР/08.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 140 - ПР/09.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 142 - ПР/18.09.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 143 - ПР/15.09.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 144 - ПР/17.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 145 - ПР/17.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 146 - ПР/18.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 147 - ПР/19.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 148 - ПР/19.09.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 149 - ПР/19.09.2008 Да не се
г.            извършва
        СЗ - 150 - ПР/19.09.2008 Да не се
        г.            извършва
                     Да не се
        СЗ-151-ПР/25.09.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да не се
        СЗ-152-ПР/07.01.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да не се
        СЗ-153-ПР/30.09.2008 г.
                     извършва ОВОС        СЗ-154-ПР/0730.09.2008 Да не се
        г.           извършва ОВОС                     Да не се
15.09.2008г.  СЗ-155-ПР/03.10.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да не се
        СЗ-156-ПР/01.10.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да не се
        СЗ-157-ПР/08.10.2008 г.
                     извършва ОВОС                     Да не се
        СЗ-158-ПР/08.10.2008 г.
                     извършва ОВОС
                     Да не се
        СЗ-159-ПР/14.10.2008 г.
                     извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-160-ПР/16.10.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-161-ПР/07.01.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-163-ПР/06.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-164-ПР/06.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-165-ПР/06.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-166-ПР/28.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-167-ПР/18.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-168-ПР/20.11.2008 г.
             извършва ОВОС
             Да не се
СЗ-169-ПР/20.11.2008 г.
             извършва ОВОС             Да не се
СЗ-169-ПР/25.11.2008 г.
             извършва ОВОС
СЗ - 172 - ПР/01.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 173 - ПР/05.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 174 - ПР/04.12.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 175 - ПР/05.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 176 - ПР/08.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 177 - ПР/08.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 178 - ПР/08.12.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 179 - ПР/09.12.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 180 - ПР/10.12.2008 Да не се
г.            извършва
СЗ - 181 - ПР/18.12.2008
             Да се извърши
г.
СЗ - 182 - ПР/19.12.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 183 - ПР/23.12.2008 Да не се
г.            извършваСЗ - 184 - ПР/23.12.2008 Да не се
г.            извършва


                     Общ. Павел баня; кметсво с.
                     Виден, Държвно лесничейство
                     гр. Павел баня; ОД Земеделие
                     и гори Стара загора; РИОКОЗ
                     Стара Загора; Исторически
                     музей гр. Казанлък; РУГ Стара
                     Загора
                     Общ. Павел баня;
                     общ. Нова Загора
                     Общ. Павел баня; кметсво с.
                     Търничени, ОД Земеделие и
                     гори Стара загора; РИОКОЗ
                     Стара Загора; Исторически
                     музей гр. Казанлък; РУГ Стара
                     Загора
                      МОСВ, РИОСВ; общ. Раднево,
                      общ. Нова Загора, кметства с.
                      Ново село, Ковачево, Пет
                      могили; ТЕЦ Марица Изток 2;
                      Басейнова Дирекция Пловдив;
                      РИОСВ, общ. Сливен, с.
                      Панаретовци, Басейнова
                      Дирекция Пловдив
              Да не се
СЗ - 18 ПР/17.02.2009 г.
              извършва
              Да не се
СЗ - 19 ПР/18.02.2009 г.
              извършва
СЗ - 20 - ПР/23.02.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 21 - ПР/23.02.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 22 - ПР/27.02.2009
              Да се извърши
г.
СЗ - 23 - ПР/27.02.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 24 - ПР/27.02.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 25 - ПР/05.03.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 27 - ПР/13.03.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 28 - ПР/12.06.2009  Да не се
г.             извършва
СЗ - 29 - ПР/12.06.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 30 - ПР/19.03.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 31 - ПР/19.03.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 32 - ПР/19.03.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 33 - ПР/21.05.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 34 - ПР/23.03.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 35 - ПР/25.03.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 36 - ПР/03.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 37 - ПР/07.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 38 - ПР/07.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 39 - ПР/07.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 40 - ПР/08.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 41 - ПР/08.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 42 - ПР/09.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 43 - ПР/14.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 44 - ПР/14.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 45 - ПР/14.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 46 - ПР/14.04.2009  Да не се
г.            извършва
СЗ - 47 - ПР/14.04.2009  Да не се
г.            извършва
        СЗ - 48 - ПР/22.04.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 62 - ПР/27.05.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 63 - ПР/25.05.2009  Да не се
16.05.2009 г.
        г.            извършва
        СЗ - 64 - ПР/05.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 65 - ПР/08.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 67 - ПР/09.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 68 - ПР/16.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 69 - ПР/19.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 70 - ПР/19.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 71 - ПР/19.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 72 - ПР/19.06.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 85 - ПР/27.07.2009
                     Да се извърши
        г.
        СЗ - 86 - ПР/27.07.2009
                     Да се извърши
        г.
        СЗ - 87 - ПР/27.07.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 88 - ПР/05.08.2009
                     Да се извърши
        г.
        СЗ - 89 - ПР/06.08.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 90 - ПР/12.08.2009  Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 91 - ПР/17.08.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 92 - ПР/18.08.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 93 - ПР/24.08.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 96 - ПР/25.08.2009  Да не се
24.08.2009 г.
        г.             извършва
        СЗ - 97 - ПР/02.09.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 98 - ПР/08.09.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 99 - ПР/11.09.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 100 - ПР/11.09.2009 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 101 - ПР/15.09.2009  Да не се
        г. - обжалвано пред    извършва
        Министъра
        СЗ - 102 - ПР/23.09.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 103 - ПР/28.09.2009 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 104 - ПР/29.09.2009 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 105 - ПР/05.10.2009 Да не се
        г.            извършва
        СЗ - 106 - ПР/06.10.2009  Да не се
        г. - обжалвано пред    извършва
        Министъра
        СЗ - 107 - ПР/06.10.2009  Да не се
        г.             извършва
        СЗ - 108 - ПР/07.10.2009 Да не се
        г.            извършва

        СЗ - 109 - ПР/07.10.2009 Да не се
        г.            извършва
СЗ - 110 - ПР/26.10.2009
г. - обжалвано пред   Да се извърши
Министъра
СЗ - 111 - ПР/02.11.2009 Да не се
г.            извършва


СЗ - 112 - ПР/09.11.2009 Да не се
г.            извършва
Представяне
        Списък на регистрираните експерти, автори
на доклада за                       Декларации по чл.
        на доклада за ОВОС, в т.ч.: трите имена на
ОВОС на                          12, ал. 1, т. 5 от
        експерта, № и дата на издаденото
компетентния                        наредбата
        удостоверение/ удостоверения
орган, дата,
        Славейка Иванова Гочева - Удостоверение №
        689/09.10.2007г.; Димчо Господинов Димов -
        Удосоверение № 951/25.03.2003г.; Добромир
        Георгиев Ганев - Удостоверение №
19.11.2007г.  1697/28.11.2006г.; Кольо Славов Колев -   налични
        Удостоверение № 570/31.01.2002г.; Таня
        Костадинова Мирчева - Удостоверение №
        304/28.02.2007г.; Пламена Колева Колева -
        консултант

        Димо Стойков Урумов № 374/28.02.2007г.;
        Борис Георгиев Здравков № 373/06.12.2006г.;
21.01.2008г.                         налични
        Калинка Христова Стойкова № 427/16.05.2007г.;
        Иванка Куманова Кънева № 1699/16.12.2007г.

        Димо Стойков Урумов № 374/28.02.2007г.;
        Борис Георгиев Здравков № 373/06.12.2006г.;
12.02.2008г.                         налични
        Калинка Христова Стойкова № 427/16.05.2007г.;
        Иванка Куманова Кънева № 1699/16.12.2007г.
        Славейка Иванова Гочева - Удостоверение №
        689/09.10.2007г.; Димчо Господинов Димов -
        Удосоверение № 951/25.03.2003г.; Добромир
        Георгиев Ганев - Удостоверение №
10.03.2008г.  1697/28.11.2006г.; Кольо Славов Колев -   налични
        Удостоверение № 570/31.01.2002г.; Таня
        Костадинова Мирчева - Удостоверение №
        304/28.02.2007г.; Пламена Колева Колева -
        консултант
        Стела Любенова Иванова № 274/26.06.2006г-;
        Иван георгиев Пиронков № 382/06.11.2006г.;
        Мирослава Гунева Николова № 552/16.05.2007г.;
        румяна Георгиева Николова №
        1460/23.08.2007г.; Нели Илиева Гаджалска №
                               налични
        03.10.2007г.; диньо Тодоров Кючуков №
        2/07.04.2006г.; богдан Ангелов Богданов № 76/
        27.03.2006г.; Елена Иванова Желева №
        9/29.12.2005г.; Асенка Левчева Чальова №
        645/10.07.2007г.

        Димо Стойков Урумов № 374/28.02.2007г.;
        Борис Георгиев Здравков № 373/06.12.2006г.;
        Калинка Христова Стойкова № 427/16.05.2007г.;
29.07.2008г.                         налични
        Пенка Николова Атанасова № 1748/03.12.2007г.;
        Иванка Куманова Кънева № 1699/06.12.2006г.; д-
        р Никола Груев Груев № 213/29.08.2006г.
Оценка на    Обществено обсъждане; дата, място, час, достъп до
качеството на  документацията, място за предоставяне на писмени
ДОВОС, резултати становища, лице и телефон за контакти
      09.01.2008г.; заседателна зала на к-с "Маркони" гр.
Степен Б
      Павел баня от 11,00 часа ; достъп - общината и РИОСВ
      26.02.2008г. Зала Младост гр. Павел баня от 11,00 часа;
Степен В
      достъп - общината и РИОСВ
      23.04.2008г. Клуб на дейците на културата гр. Нова
Степен В
      Загора от 17,00 часа достъп - общината и РИОСВ
      08.05.2008г.; заседателна зала на к-с "Маркони" гр.
степен А
      Павел баня от 11,00 часа ; достъп - общината и РИОСВ
      02.09.2008г. Читалище Н. Вапцаров с. пет могили от
      10,00 часа и от 14,00 часа в читалище Хр. Ботев с.
степен А  Ковачево; на от 3.09.2008г. 10,00 гр. Нова Загора - Клуб
      на Културните дейци и от 14,00 часа гр. Раднево зала 1
      на общината
      6.11.2008г. В Дом на водата гр. Сливен от 10,30 часа;
степен В
      достъп - общината и РИОСВ
Резултати от общественото
обсъждане; протокол;                      Оповестяване на
              Заседание на   Решение по ОВОС,
постъпили становища и                     решението - дата,
              ВЕЕС/РЕЕС, дата  № , дата
предложения по ДОВОС; други                  място
депозирани документи
                               05.03.2008г. В гр.
                               Павел баня и
протокол без възражения и                   кметство с. Виден;
              20.02.2008г.  1-1/27.02.2008г.
становища                           интернетстраницата
                               на РИОСВ Стара
                               Загора


                               21.03.2008г. В гр.
                               Павел баня;
протокол без възражения и
              12.03.2008г.  2-2/19.03.2008г.  интернетстраницата
становища
                               на РИОСВ Стара
                               Загора
                               17.06.2008г. В гр.
                               Нова Загора и
протокол без възражения и                   кметство с. Баня
              03.06.2008г.  4-3/09.06.2008г.
становища                           интернетстраницата
                               на РИОСВ Стара
                               Загора

                               17.06.2008г. В гр.
                               Павел баня и
                               кметство с.
протокол без възражения и
              03.06.2008г.  5-3/09.06.2008г.  Търничени;
становища
                               интернетстраницата
                               на РИОСВ Стара
                               Загора
представени протоколи,
възражения, становища на
гражданите; становище на   17.10.2008г  6-4/5.11.2008г.
възложителя по повдигнатите
въпроси
                                23.12.2008г. Общ.
                                Сливен и км. с.
протокол без възражения и                    Панаретовци;
               09.12.2008г.  7-5/18.12.2008г.
становища                            интернетстраницата
                                на РИОСВ Стара
                                Загора
               Контрол по изпълнение на решението
Обжалване на решението по
               по ОВОС; представени данни от
ОВОС дата, жалбоподател;
               възложителя; извършени проверки по
решение/определение на съда
               изпълнението; наложени глоби
       Възложител:       Лице за контакти:
Досие №                        Инвестиционно предложение
       Име/фирма: Адрес    телефон


       "ДЖИ ЕС" ЕООД гр.              Площадка за събиране и
                   Георги Славов тел.
СЗ-1/2009  Ямбол, ул.                  временно съхранение на ОЧЦМ
                   0886990000
       "Железничарска" № 65             гр. Стралджа

       НСР
                             ТИР паркинг, митнически склад,
       "ДИВЕЛОПМЕНТ"      Пенка Атанасова
СЗ-2/2009                         мотел, ресторант с. Лесово, общ.
       ЕООД гр. Бургас, ул.  тел. 0895552436
                             Елхово
       "Мара Гидик" № 8, ет. 2

       Иван Металов гр.               Център за обществено и делово
                   Борис Ненов
СЗ-3/2009  Банско, ул. "Стефан             обслужване с. Тулово, общ.
                   0885403666
       Стамболов" № 66               Мъглиж

       ЕТ "СОТИБИ - СОТИР
       КОМИТОВ" ГР.    Сотир Комитов тел. Производство на биодизел с.
СЗ-4/2009
       СЛИВЕН УЛ. "Иларион 0898620384     Селиминово, общ. Сливен
       Драгостинов" № 7

       "Мегаполис имоти"             Система за капково напояване на
                   Ивайло Иванов тел.
СЗ-5/2009  ЕООД гр. София, ул.            лозов масив с. Иречеково, общ.
                   0899908471
       "Искърско шосе" № 7            Стралджа

       "ВИНД ЕНЕРДЖИ"    Станислав       Изграждане на два вятърни
СЗ-6/2009  ООД гр. Ямбол, ул.  Козловски тел.     генератора с. Победа, общ.
       "Граф Игнатиев" № 147 0887539999       Тунджа

       "ГЕОТРАНС
                             Добив на строителни материали
       ИНЖЕНЕРИНГ" ООД     Росица Михайлова
СЗ-7/2009                         от находище "Баалък тепе" с.
       гр. Нова Загора хотел  тел. 0895441830
                             Долно изворово, общ. Казанлък
       Яница офис № 108

       община Тунджа, гр.
                   Светлозар Грозев   Канализационна мрежа и ПСОВ
СЗ-8/2009  Ямбол, пл.
                   тел. 046/666853   на с. Калчево, общ. Тунджа
       "Освобождение" № 1
                            Обновяване и модернизация на
       община Павел баня ул.  Станимир Радевски
СЗ-9/2009                       водния цикъл на с. Габарево,
       "Освобождение" № 15   тел. 04361/3260
                            общ. Павел баня
                            Канализационна мрежа,
       община Твърдица ул.   Катя Дойчева тел.
СЗ-10/2009                       довеждащ колектор и ПСОВ гр.
       "Свобода" № 1      0454/4049
                            Твърдица

       Живко Вълчанов гр.
                  Динев тел.       База за отдих с. Срем, общ.
СЗ-11/2009  Елхово, ул. "Св. Св.
                  0886983503       Тополовград
       Кирил и Методий" № 12
       "ТРОН" ЕООД с.                Почистване коритото на р.
                  Неждет Яшар тел.
СЗ-12/2009  Дунавци, общ. Казанлък            Тунджа от наносни материали с.
                  0888762438
       ул. "Изгрев" № 25               Бузовград, общ. Казанлък
       "ЕКО ЕНЕРГИЯ 07"             Изграждане на 22 броя вятърни
                  Николай Петков тел.
СЗ-13/2009  ООД ГР. Сливен, кв.            генератора с. Шарково, общ.
                  0888804179
       Кольо фичето № 26-Ж-3           Болярово       "НОВ ФОРУМ" ЕООД               Изграждане на крайпътен
                    Петър Динев тел.
СЗ-14/2009  ГР. Пловдив, ул.Полет             обслужващ комплекс с. Дражево,
                    0886983503
       №1                      общ. Тунджа
                              Интегриран проект за
                    Емил Янчев     подобряване инженерната В и К
СЗ-16/2009  община Мъглиж
                    04321/2221     инфраструктура на с. Ягода,
                              общ. Мъглиж

                    Емил Янчев     Пречистване на отпадъчните
СЗ-17/2009  община Мъглиж
                    04321/2221     води на гр. Мъглиж и с. Тулово

       Мулти Трейдинг ЕООД
                    Ал. Тонев     Кравеферма за 150 крави с.
СЗ-49/2009  гр. Ямбол к-с Златен рог
                    046/661014     Дряново общ. Тунджа
       № 29
       ЕТ Лена - Еленка
                              Извършване на ремонт на МПС и
       Василева с. Крушаре,    Божидар Георгиев
СЗ-50/2009                         разкомплектоване на части с.
       общ. Сливен ул. Васил   0885766982
                              Крушаре, общ. Сливен
       Левски № 27
       Таня Христова гр.
                    Таня Христова
СЗ-51/2009  Ямбол, ул. Граф                Хотелски комплекс гр. Ямбол
                    0888697417
       Игнатиев № 86 вх. Е
       Сакар Винеярдс ЕООД              Система за капково напояване на
                    Петя Петкова
СЗ-52/2009  гр. Любимец ул. Шар              лозов масив с.Могилово, общ.
                    041335225
       планина № 3                  Чирпан
                              Система за капково напояване на
                    Петя Петкова
СЗ-53/2009  "ТД" ООД с. Могилово             лозов масив с.Могилово, общ.
                    041335225
                              Чирпан

       Менада Винеярдс ЕООД             Система за капково напояване на
                   Георги Георгиев
СЗ-54/2009  гр. Стара Загора ул. Х.            лозов масив с.Могилово, общ.
                   042/604191
       Д. Асенов № 1                 Чирпан

       Христофор Славов гр.
       Стара Загора ул. Цар    Кольо Колев    Почивна база с. Селце общ.
СЗ-55/2009
       Иван Шишман № 87ет.    0888385204     Мъглиж
       5, ап. 13
                            Разпределителен газопровод -
       "Ситигаз България" АД
                  Тодор Тодоров    Клон 3 от гр. Казанлък до с.
СЗ-56/2009  гр. Казанлък, ул.
                  0897853442     Бузовград и клон - 2 от гр.
       "Розова долина" 0 6
                            Казанлък до с. Розово

       "ИОА - Интензивно
                            Изграждане и експлоатация на
       отглеждане на
                   Пламен Маринов  ферма за интензивно отглеждане
СЗ-57/2009  аквакултури" ад ГР.
                   055122127     на калкан в изкуствена среда с.
       Бургас, кв. Ветрен, ул.
                            Юлиево, общ. Мъглиж
       Ал. Стамболийски № 34

       "Лодос" ООД гр. Ямбол, Румен       Изграждане на два вятърни
СЗ-58/2009  ул. "Джон Атанасов" № Чорбаджийски    генератора с. Войника, общ.
       8, офис 402      0898714790     Стралджа

       "ЕКОМЕТАЛ -                Център за събиране, временно
       МИНКОВ" ЕООДС.     Теодора Добрева  съхранение и разкомплектоване
СЗ-59/2009
       Кирилово, общ. Елхово, 0889443546     на ИУМПС с. Кирилово, общ.
       ул. "Съби Колев" № 7           Елхово

       "М. О. Стара Загора"
                           Смесен многофункционален
       ООД гр. Стара Загора  Владимир Димитров
СЗ-60/2009                      развлекателен център гр. Стара
       кв. Индустриален,   0886646966
                           Загора
       Птицекланица Градус

       "ХИДРО ПАУЪР" ООД
       гр. Стара Загора ул.  Петър Петров    МВЕЦ "Селце" на р. Селченска
СЗ-61/2009
       "Средна гора" № 2А ет. 042/252102     с. Селце, общ. Мъглиж
       1, ап. 36
       ЕТ "Автосвят - Живко           Разширение на туристическа
       Вълчанов" гр. Елхово  Мария Косева   хижа и изграждане на спортни
СЗ-73/2009
       ул. Св. Св. Кирил и   0888440980    съоръжения с. Мелница общ.
       Методий № 12               Елхово

                            Изграждане на търговска база за
                            селскостопанска техника,
       "Вария" АД гр. Бургас
                   Антон Тонев    заведение за бързо хранене,
СЗ-74/2009  ул. Индустриална № 3
                   0889983533    паркинг, и административна
       ет. 10
                            сграда с. Хрищени общ. Стара
                            Загора

                            Реконструкция на
       Община Болярово гр.            водопроводната, доизграждане
                   Пенка Атанасова
СЗ-75/2009  Болярово ул. Дим.             на канализационната мрежа и
                   04741/6250
       Благоев № 7                пречиствателно съоръжение с.
                            Мамарчево, общ. Болярово

       ЕТ "Автосвят - Живко           Разширение на туристическа
       Вълчанов" гр. Елхово  Мария Косева   хижа и изграждане на спортни
СЗ-76/2009
       ул. Св. Св. Кирил и   0888440980    съоръжения с. Гранитово общ.
       Методий № 12               Елхово
                            Изграждане на рибарници за
       "МИНИВЕСТ" гр.
                   Тинко Василев   отглеждане на риба в
СЗ-77/2009  Казанлък, кв. В. Левски
                   0885222967    сладководни води с. Дунавци,
       бл. 21, вх. В, ап. 39
                            общ. Казанлък
       "НЮ УОТЪР
       ЕНЕРДЖИ" ЕООД с.             МВЕЦ "Жребчево-2" с. баня
СЗ-78/2009              Румяна Спасова
       Лесново, общ. Елин            общ. Нова загора
       Пелин
                            разработване на находище за
       "ИСА - 2000" ЕООД гр.
                  Юлиян Инджов     строителни материали -гранити -
СЗ-79/2009  София, бул. Петко
                  02/9516311      Помощник с. Помощник, общ.
       Каравелов № 46
                            Гълъбово
       "УИН ЕНЕРДЖИ
       ГРУП" ООД гр. Варна, р-          Изграждане на вятърен
                    Живко Желязков
СЗ-80/2009  н Младост, жк               генератор и фотоволтаична
                    0898484251
       Възраждане, бл. 5, вх. 3,         централа с. Чарган общ. Тунджа
       ет. 2, ап. 51

                            Преустройство на сград в цех за
       "Братя Краеви" ООД гр.
                  Краю Краев     производство на животински
СЗ-81/2009  Тополовград, ул.
                  0470/54734     мазнини с техническа цел гр.
       Йордан Йовков № 40
                            Тополовград

                            Изграждане на фотоволтаична
                            инсталация и система за
       Община Гълъбово гр.
                  Пламен Бараков   преобразуване на енергия от
СЗ-82/2009  Гълъбово ул. Цар
                  0418/64060     биомаса за производство на
       Симеон Велики 59
                            електрическа енергия с.
                            Обручище общ. Гълъбово

                            Изграждане на база за
       "Рая Импорт Енд              пакетирани строителни
                   Антон Тонев
СЗ-83/2009  Експорт" ЕООД гр.             материали, складове, паркинг и
                   0889983533
       София бул. В. Левски 84          административна сграда
                            с.Маджерито общ. Стара Загора

       "РИДЖЪНТ        Радостин
                            Изграждане на фотоволаичен
СЗ-84/2009  КЕПИТАЛ" АД гр.    Хасърджиев 0889
                            парк с. капитан Петко войвода
       София ул. Цар Самуил  229 299
Уведомление за  Отговор на  Точка от Приложение Приложима процедура
инвестиционното компетентния  1 или Приложение 2 на по глава шеста от
предложение, дата орган: дата  ЗООС         ЗООС

                           преценяване
20.11.2008г.  28.11.2008 г.  Приложение 2 т. 11д  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
07.10.2008г.  13.10.2008 г.  Приложение 2 т. 10б  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
19.08.2008г.  27.08.2008 г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
27.11.2008г.  05.12.2008 г.  Приложение 2 т. 6а  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
20.12.2008г.  27.12.2008 г.  Приложение 2 т. 1в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
03.12.2008г.  10.12.2008 г.  Приложение 2 т. 3и  необходимостта от
                           извършване на ОВОС


                           преценяване
19.01.2009г.  26.01.2009 г.  Приложение 2 т. 2а  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
                Приложение 2 т. 11в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
14.08.2008 г.  19.08.2008г.  Приложение 2 т. 11в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
02.12.2008 г.  05.12.2008г.  Приложение 2 т. 11в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
10.01.2009 г.  10.01.2009г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
18.12.2008 г.  22.12.2008г.  Приложение 2 т. 2в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
                Приложение 2 т. 3и
07.01.2009г.1  15.01.2009г.             необходимостта от
                           извършване на ОВОС                           преценяване
10.01.2009г.  19.01.2009г.  Приложение 2 т. 10б  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
                           необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
                Приложение 2 т. 11в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
14.04.2009г.  15.04.2009г.  Приложение 2 т. 1д  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
21.05.2008г.  10.06.2008 г.  Приложение 2 т. 11д  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
05.08.2008г.  07.08.2008г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
17.04.2009г.  23.04.2009г.  Приложение 2 т. 1в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
17.04.2009г.  23.04.2009г.  Приложение 2 т. 1в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
17.04.2009г.  23.04.2009г.  Приложение 2 т. 1в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС

                           преценяване
24.03.2009г.  02.04.2009г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                           преценяване
14.04.2009г.  21.04.2009г.  Приложение 2 т. 3б  необходимостта от
                           извършване на ОВОС                           преценяване
11.03.2009г.  12.03.2009 г.  Приложение 2 т. 1е  необходимостта от
                           извършване на ОВОС                           преценяване
11.03.2009г.  21.03.2009г.  Приложение 2 т. 3и  необходимостта от
                           извършване на ОВОС


                           преценяване
19.03.2009г.  25.03.2009г.  Приложение 2 т. 11д  необходимостта от
                           извършване на ОВОС


                           преценяване
                Приложение 2 т. 10б  необходимостта от
                           извършване на ОВОС                           преценяване
29.04.2009г.  29.04.2009г.  Приложение 2 т. 3з  необходимостта от
                           извършване на ОВОС
                          преценяване
25.05.2009г.  29.05.2009г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                          извършване на ОВОС                          преценяване
30.05.2009г.  10.06.2009г.  Приложение 2 т. 10б  необходимостта от
                          извършване на ОВОС
                          преценяване
26.05.2009г.  29.05.2009г.  Приложение 2 т. 11в  необходимостта от
                          извършване на ОВОС                          преценяване
25.05.2009г.  29.05.2009г.  Приложение 2 т. 12в  необходимостта от
                          извършване на ОВОС

                          преценяване
18.05.2009г.  18.05.2009г.  Приложение 2 т. 10з  необходимостта от
                          извършване на ОВОС

                          преценяване
10.07.2009г.  13.07.2009г.  Приложение 2 т. 3з  необходимостта от
                          извършване на ОВОС
                          преценяване
25.03.2009г.  06.04.2009г.  Приложение 2 т. 2а  необходимостта от
                          извършване на ОВОС


                          преценяване
26.03.2009г.  02.04.2009г.  Приложение 2 т. 3и  необходимостта от
                          извършване на ОВОС                          преценяване
23.04.2009г.  28.04.2009г.  Приложение 2 т. 7а  необходимостта от
                          извършване на ОВОС                          преценяване
11.06.2009г.  15.06.2009г.  Приложение 2 т. 3а  необходимостта от
                          извършване на ОВОС
                          преценяване
30.05.2009г.  10.06.2009г.  Приложение 2 т. 10б  необходимостта от
                          извършване на ОВОС


                          преценяване
21.05.2009г.  09.06.2009г.  Приложение 2 т. 10д  необходимостта от
                          извършване на ОВОС
Компетентен  Лице за    Искане за
орган:    контакти от  преценяване на   Поискана допълнителна
МОСВ/РИОС   компетентни  необходимостта от  информация, дата
В       я орган    ОВОС, дата

       МИЛЕНА
РИОСВ            12.12.2008 г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            09.12.2008 г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            02.12.2008 г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            16.12.2008 г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            02.01.2009 г.
       ПЕНЕВА


       МИЛЕНА
РИОСВ            05.01.2009 г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            22.01.2009 г.    20.02.2009г.
       ПЕНЕВА       МИЛЕНА
РИОСВ            20.01.2009 г.
       ПЕНЕВА

       МИЛЕНА
РИОСВ            26.01.2009 г.
       ПЕНЕВА

       МИЛЕНА
РИОСВ            29.01.2009 г.
       ПЕНЕВА


       МИЛЕНА
РИОСВ            23.01.2009 г.
       ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      30.12.2008 г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      28.01.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      23.01.2009г.
    ПЕНЕВА


    МИЛЕНА
РИОСВ      30.01.2009г.
    ПЕНЕВА


    МИЛЕНА
РИОСВ      03.02.2009г.
    ПЕНЕВА

    МИЛЕНА
РИОСВ      22.04.2009г.
    ПЕНЕВА


    МИЛЕНА
РИОСВ      10.04.2009г.
    ПЕНЕВА


    МИЛЕНА
РИОСВ      02.04.2009г.
    ПЕНЕВА

    МИЛЕНА
РИОСВ      27.04.2009г.
    ПЕНЕВА

    МИЛЕНА
РИОСВ      27.04.2009г.
    ПЕНЕВА


    МИЛЕНА
РИОСВ      27.04.2009г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      16.04.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      14.04.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      30.04.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      16.04.2009г
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      22.04.2009г
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      28.04.2009г
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      29.04.2009г
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      15.06.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      24.06.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      25.06.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      15.06.2009.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      09.07.2009г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      10.07.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      10.07.2009г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      29.07.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      15.07.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      14.07.2009г.
    ПЕНЕВА
    МИЛЕНА
РИОСВ      17.07.2009г.
    ПЕНЕВА    МИЛЕНА
РИОСВ      25.06.2009г.
    ПЕНЕВА
            Издадено решение            Справка за
Внесена допълнителна  за преценяване на Характер на     проведени
информация, дата    необходимостта  решението      консултации от
            от ОВОС, дата             възложителя

            СЗ-1-ПР/06.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-2-ПР/10.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-3-ПР/16.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-4-ПР/16.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-5-ПР/21.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС


            СЗ-6-ПР/26.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-7-ПР/20.03.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС            СЗ-8-ПР/29.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС

            СЗ-9-ПР/30.01.2009 Да не се извършва
            г.         ОВОС

            СЗ-10-       Да не се извършва
            ПР/30.01.2009 г.  ОВОС


            СЗ-11-       Да се извършва
            ПР/03.02.2009 г.  ОВОС
СЗ-12-       Да не се извършва
ПР/10.02.2009 г.  ОВОС

                    общ. Болярово,
                    "Напоителни
                    системи" ЕООД,
СЗ-13-       Да се извършва   РИОСОЗ Ямбол,
ПР/22.04.2009 г.  ОВОС        Кметство с.
                    Шарково, ОД
                    Земеделие и гори
                    Ямбол,

СЗ-14-       Да не се извършва
ПР/12.02.2009 г.  ОВОС


СЗ-16-       Да не се извършва
ПР/17.02.2009 г.  ОВОС


СЗ-17-       Да не се извършва
ПР/17.02.2009 г.  ОВОС

СЗ-49-       Да не се извършва
ПР/22.04.2009 г.  ОВОС


СЗ-50-       Да не се извършва
ПР/24.04.2009 г.  ОВОС


СЗ-51-       Да не се извършва
ПР/28.04.2009 г.  ОВОС

СЗ-52-       Да не се извършва
ПР/30.04.2009 г.  ОВОС

СЗ-53-       Да не се извършва
ПР/30.04.2009 г.  ОВОС


СЗ-54-       Да не се извършва
ПР/30.04.2009 г.  ОВОССЗ-55-       Да не се извършва
ПР/30.04.2009 г.  ОВОС
СЗ-56-       Да не се извършва
ПР/08.05.2009 г.  ОВОС
СЗ-17-       Да не се извършва
ПР/17.02.2009 г.  ОВОС
СЗ-58-       Да не се извършва
ПР/13.05.2009 г.  ОВОССЗ-59-       Да не се извършва
ПР/13.05.2009 г.  ОВОССЗ-60-       Да не се извършва
ПР/13.05.2009 г.  ОВОС

СЗ-61-
ПР/15.04.2009 г.;
обжалвано по    Да не се извършва
административен   ОВОС
ред и отменено от
Министъра
СЗ-73-       Да не се извършва
ПР/30.06.2009 г.  ОВОС
СЗ-74-       Да не се извършва
ПР/02.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-75-       Да не се извършва
ПР/06.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-76-       Да не се извършва
ПР/08.07.2009 г.  ОВОССЗ-77-       Да не се извършва
ПР/16.02.2009 г.  ОВОССЗ-78-       Да не се извършва
ПР/17.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-79-       Да не се извършва
ПР/20.07.2009 г.  ОВОССЗ-80-       Да не се извършва
ПР/21.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-81-       Да не се извършва
ПР/20.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-82-       Да не се извършва
ПР/22.07.2009 г.  ОВОС
СЗ-83-       Да не се извършва
ПР/23.07.2009 г.  ОВОССЗ-84-       Да се извършва
ПР/24.07.2009 г.  ОВОС
          Списък на регистрираните експерти,
Представяне на                       Декларации    Оценка на
          автори на доклада за ОВОС, в т.ч.:
доклада за ОВОС на                     по чл. 12,    качеството на
          трите имена на експерта, № и дата на
компетентния орган,                    ал. 1, т. 5 от  ДОВОС,
          издаденото удостоверение/
дата, платена такса                    наредбата    резултати
          удостоверения
            Димо Стойков Урумов №
            374/28.02.2007г.; Борис Георгиев
06.07.2009г.; документ Здравков № 373/06.12.2006г.; Калинка         20.07.2009г.
                                представени
за платена такса    Христова Стойкова № 427/16.05.2007г.;         Степен Б
            Пенка Николова Атанасова №
            1748/03.12.2007г.
Обществено обсъждане; дата,  Резултати от
място, час, достъп до     общественото
                       Заседание на  Решение по ОВОС,
документацията, място за   обсъждане;
                       ВЕЕС/РЕЕС, дата № , дата
предоставяне на писмени    протокол;
становища, лице и телефон   постъпили
21.08.2009г. От 10,30 часа в
залата на профсъюзния дом в   не са постъпили
гр. Болярово; достъп в общ.   писмени становища
                         25.09.2009г.  5-4/29.09.2009г.
Болярово, кметсво с. Шарково,  и предложения по
РИОСВ Стара Загора; Николай   ДОВОС
Петков 0888804179
         Обжалва  Контрол
Оповестяване на не на    по
решението - дата, решение  изпълне
място       то по   ние на
         ОВОС   решение
30.09.2009г. В
сградата и
интернет
         не
страницата на
РИОСВ Стара
Загора

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:412
posted:11/25/2011
language:Bulgarian
pages:187