literatuurwajong

Document Sample
literatuurwajong Powered By Docstoc
					Literatuur Wajong versie 22-7-2011Aarts, L., Hout, C van, Thijs, C. en Visscher, K., 2008, Evaluatie jobcoaching,
Den Haag, Aarts Public Economics ( APE).Achterberg, T.J., Boer, A.G.E.M. de, Frings-Dresen, H.W. en Wind, H, 2009, Factors

that promote or hinder young disabled people in work participation; a systematic

review, Journal  of Occupational Rehabilitation.Adviesraad Diversiteit en Integratie Gemeente Amsterdam, 2007, „Het vmbo werkt!-

Wat er nodig is om voor de toekomst een sterk vmbo te ontwikkelen, Amsterdam,

Adviesraad Diversiteit en Integratie.Algemene Rekenkamer, 2006, Werklozen zonder startkwalificatie, Den Haag, Tweede
Kamer/ Algemene Rekenkamer.Algemene Rekenkamer, 2005, Zorgleerlingen    in het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs, Den Haag, Tweede Kamer/ Algemene Rekenkamer.Algemene Rekenkamer, 2008,  Op weg naar vraag in zorg en onderwijs; een verkennend

onderzoek naar de transitie van aanbod naar vraagsturing, Den Haag, Tweede Kamer/

Algemene Rekenkamer.Andriessen, S., 2006, informatie voor werkgevers van jongeren met een
lichamelijke-, psychische of verstandelijke beperking; in opdracht van Nizw,
hoofddorp/ Otrecht, TNO-arbeid/ NIZW.
Andriessen, S., Besseling, J., Crone, M., Hagen, B., Kok, L. Peele,

A te en Vos, E de, 2008, Toename gebruik ondersteuning voor jongeren

met een gezondheidsbeperking, Amsterdam/ Hoofddorp, SEO/ TNO-arbeid.
Andriessen, S.,  Besseling,  J., Vos, E.de en Wevers, C., 2008 m.m.v.

Boer, W. de, Hooftman, W.,   Marini, S El, Sonneveld, H.,  en Zwaan,

M van, 2008, Participatiemogelijkheden   van Wajongers, Hoofddorp,

TNO-Arbeid.Andriessen, S.,  Fermin, B., Genabeek, J van  Klerkx, M. en Ooms, D.,

2008, Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige

scholingsbelemmeringen;  volumeontwikkelingen   en  effectiviteit,

Hoofddorp, TNO-Arbeid.Andriessen, S. en Vos, E de, 2008, werkdocument 1 : Expetmeeting en
gesprekken re-inegratiebedrijven, Hoofddorp, TNO-arbeid.Andriessen, S, Besseling, J., wevers,, C. m.m.v. Blijswijk, M van en

Vogels, T., 2010, Contourennotitie Wajongrisicomodel, Hooffdorp,

TNO-arbeid.APE, 2008, Wat werkt? Buitenlanse ervaringen met
arbeidsvoorzieningen voor gehandicapten, Den Haag, A.P.E.Arichi, K., en Meerman, M., 2003, De functie   van de I-/ D baan voor

de arbeidsmarkt” in onder redactie van Heuvel, N. van den, Lippe, T.

van en Schippers, J., s‟Gravenhage, Reed Business Information b.v.
Astri, 2007, Arbeidsparticipatie van iedereen……lukt dat?, Leiden,

Astri.Bakker, F. en Janssen, M., 2008, 2008, “Herkeurd……………en heeft u al

een  baan?;  der  evaringen  van   arbeidsongeschikten  die  na  een

herbeoordeling op zoek gingen naar een baan”- onderzoek in opdracht

van het Steunpunt Werk en Handicap, Amsterdam, Adsearch.Bakker, R.C., Engelen , M.W.H., Haeften, M.C.C., Hons, M.A., Velzen,

J.H. Visser, S.M., 2008, Hobbels en kruiwagens; knelpunten en

succesfactoren    bij  de  overgang  van  school  naar  naar    door

Wajongers-eindrapport, Zoetermeer, Research voor Beleid.Bakker, R.C., Engelen, M.W.H., Klaveren, S.M. van, Velzen, J.H. van
en Visser de, S.M., 2008, Met coach naar de job; vooronderzoek naar
de job, draaiboek plot & advies monitoring en evaluatie, Zoetermeer,
Resarch voor Beleid.Becker, F. , Berg, J van den en Sie Dhian Ho, M., 2008, “Vraagstuk

arbeid hoort hoog op politieke agenda”in de Volkskrant van        14 juni

2008,.Beek, F van, Cuijpers, M., Lieshout, H van en Spierenburg, M., 2007,

Met  eigen  kracht   naar  een   baan-Experment     met  Eigen

Kracht-conferenties bij de start van de loopbaan van jongeren met een
beperking, Utrecht, Vilans.Beer, P. de, 1996, Het onderste kwart van de arbeidsmarkt, Den Haag,

Sociaal- en cultureel Planbureau.Berendsen, L., 2007, Bureaucratische dramaas; publieke managers in
verhouding tot verzekeringsartsen, Utrecht, Loes Berendsen;
www.bureaucratischedramaas.nl.Berendsen , E., 2011, Wajong monitor; tweede rapportage een analyse van de nieuwe Wajong in 2010,
Amsterdam, UWV.Berkers, P. en Toorn, M van, 2002, Verborgen talenten; korte
inventarisatie van het project verborgen talenten-investeren in
verborgen talenten (essay prof.dr.J.Veenman), Rotterdam, Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam-Sociaal
Wetenschappelijke Afdeling.Berg, M van den, Jager-Vreugdenhil, M., Reekum, R van, Tiemeijer, W.
en Winsemius, P, 2008, Niemand houdt van ze……, Den Haag,
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.Berg, N van den, Brukman, M., Groenewoud, M., Mallee, L. en Wajer,
S., 2008, Werk moet lonen-onderzoek uitgevoerd door Regioplan
Beleidsonderzoek in opdracht van Chronisch Zieken en
gehandicaptenraad, Amsterdam, Regioplan-Beleidsonderzoek b.v.Berrety, T., Gravestein-Ligthelm, J., Koning, J de, Rezai, S.,
Saveriens, S., Tanis, O. en Wolff, R, 2009, Sutderen met een
functiebeperking; Resultaten van een onderzoek onder eerste
jaarsstudenten-Beleidsgerichte studies Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek, Rotterdam/ Den Haag, Risbo/ SEOR/
Ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap.Besseling, J. en Wevers, C., 5 september 2007, Strengere keuring
jonggehandicapten zinloos, Rotterdam, NRC-Handelsblad.Blok, N.,   2008, Wajongers in dienst van reguliere werkgevers; een
empirisch   onderzoek naar de belangrijkste factoren die leiden tot
reguliere   banen voor mensen met een Wajong uitkering, Utrecht,
Doctoraal   opleiding Economie aan de Universiteit Utrecht.Blok, N. [ red], april 2011, Het wassende weten; opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie
van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt en vanuit verschillende disciplines
en verschillende opvattingen, Nieuwegein, Kennis- en innovatiecentrum Crossover.Blok, H., Karsten, S. en Schooten, E van, 2008, Achterblijven in
Amsterdam?; verslag van het onderzoek naar de leerlingen met een
LWOO- en Pro-verwijzing, Amsterdam, Breed Bestuurlijk Overleg
Amsterdam ( BBOAmsterdam)/ gemeente Amsterdam Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling.).Blommesteijn. M., Brukman, M. en Horssen, C. (Regioplan
Beleidsonderzoek), 2009, De Wajongér als werknemer; een onderzoek
naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongérs, Amsterdam,
Stichting FNV-pers.
Blommesteijn, M., Horssen, C.P. van en Rosing F.A., 2011, Een Wajonger in mijn bedrijf?; een
onderzoek naar attutude, ervaringen en bereidheid van werkgevers om een Wajonger in dienst te
nemen en te houden-eindrapport, Amsterdam, Regioplan.
Blonk, R.W.J., Huijs, J.J.J.M. en Oomens, P.C.J. 2009, effectiviteit
n de richtlijn “Werk en psychische klachten ”voor psychologen,
Hooffdorp, TNO-arbeid.Boer, P den, Rovers, N en Sentjens,, M., 2010, Klaar voor hyet werk?;
onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in Vso en
Praktijkonderwijs, Tilburg, IVA.Borghouts- van de Pas en Pennings, F.J.L., 2008, Arbeidsparicipatie
van jonggehandicapten-een studie naar Europese systemen en
praktijken; bijlagen landenstudies over 1. Duitsland 2. Belgie 3.
Groot-Brittanie 4. Denemarken 5. Ierland en 6. Tjechie, Tilburg,
O.S.A.-Institute for Labour Studies Tilburg/ Vakgroep Sociaal Recht
Universiteit van Tilburg.Bosch, L., Spierenburg, M., Wielen, H van der, 2001,
Arbeidstoeleiding binnen het VSO-onderwijs,- resultaten van een
inventarisatie onder scholen, Utrecht, NIZW/ Werk en handicap.Bosch, L., Mulder, A. en Timmer, J., 2002, Arbeidstoeleiding voor
mensen met autisme, Utrecht, NIZW.Bosch, L., Overnars-Marx, L. (Vilans en Ooms, D. en Awinkels, W
(TNO-arbeid), 2009, Wajongers en werkgevers; over omvang en omgang
in dienst van Wajongers en behoud van werk, Utrecht/ Hoofddorp,
Vilans/ TNO-arbeid.
Brink-Muinen, A van den, Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P. en Heijmans,
M.W.J,M., 2009, Kergegegevens Maatschappelijke situatie 2008;
Nationaal Panel Chronisch Ziken en Gehandicapten, Utrecht. NIVEL.
Brok, Y den en Lammerts, R., 2008, Gehandicapt en geemancipeert;
emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap- stand van
zaken, Utrecht, Verwey-Jonkerinstituut.Brouwer, P, en Smit, A., 2006, Evaluatie van het project „Duurzaam
aan de slag”van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten,
Hooffdorp, T.N.O.-arbeid.Brouwer, , P. en Giesen, F.B.M., 2009, De meerwaarde van Emma at Work,
Hoofddorp, TNO-arbeid.Brouwer, S., Cuppen, A., Dekker, F., Hoverda, A., Groothoff J.W. en Klink, J.J.L., 2010, Voorspellende
factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met autismespectrum stoornis, Groningen UmcG,
AKC onderzoekscahier 1.;professionalisering arbeidsdeskundsig handelen.Brukman, M., Horssen, C van en Mallee, L., 2009, Nieuw denken, nu doen,
Amsterdam, Regioplan-Inzending Nderlandse Arbeidsmarktdag 2009
Arbeid in Crisis 14 oktober 2009 Thema ”Sociale Zekerheid en
re-integratie;Doelgroepen.Brummelman, , G., Doorten, I., Kraan, W van der en Jeurissen, P, 2009,
“Nieuwe ziektebeelden, medicalisering in het onderwijs en de groei
van de Wajong” in “Beperkt maar niet begrensd; etc”, Den Haag, Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
Buro Obol, 2008, Wajong; inspirerend of verdovend?, Gouda, Bureau
OBOL;reintegratie, training en advies voor mensen met een individuele
handicap.Cardol, M. (NIVEL), Emmen, M. (NIVEL), Rijken, M. (NIVEL) m.m.v.
Campen, C van (SCP), 2008, Werk en tevredenheid onder chronisch
zieken met een langdurige lichamelijke beperking; de rol van
individuele competenties, Den Haag/ Utrecht, Sociaal- en cultureel
Planbureau/NIVEL.Cardol (NIVEL), M., Klerk, M. (SCP), Marangos, A.M. (SCP), 2008,
Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke
beperking; WMO-evaluatie- een jaar na de invoering van de WMO, Den
Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Centrum voor Beleidsstatistiek Goedhuys, M., Hagoort, K en
Schreven, L), 2007, Samenloop in zorg en sociale zekerheid, Voorburg/
Heerlen.Chronisch Zieken- en gehandicaptenraad, 2008, Reactie Chronisch
Zieken en gehandicaptenraad op de Kabinetsplannen m.b.t. de Wajong,
Utrecht, Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad.Commissie Gelijke Behandeling ( CGB), 2007, De toegankelijkheid
van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken,
Den Haag, Commissie Gelijke Behandeling.Commissie Het Werkend perspectief, 5 mei 2004, “Een werkend
perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap, Den Haag,
Commissie het Werkend Perspectief.
Commissie Het Werkend Perspectief, 2007, Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikt- een gat in de markt, Den Haag, Commissie Het werkend
perspectief.Commissaris mensenrechten van de Raad voor Europa, 2009 Report by the
commissioner for human rights mr.Thomas Hammerberg on his visit to
the Netherlands 21-25 september 2008, Strassbourg, Commissioner for
Human Rights.Commissie Werkscholen, 2010, Advies Comssie Werkscholen.Cuijpers, M, Spierenburg, M. en Timmer, J., 2003, Arbeidsinegratie

van mensen met een verstandelijke beperking, Utrecht, NIZW.Cuijpers, M., Spierenburg, M. en Timmer, J., 2004, Talent moet je
benutten; Meer doen met mogelijkheden van deelnemers in
doorstroomtrajecten van dagbesteding naar werk- Rapportage van het
ontwikkelingstraject Mogelijkheden deelnemers, Utrecht, N.I.Z.W./
Werk en Handicap.C.V.Z./ mevr.J.Knollema, 2009, aanbiedingsbrief bij het rapport van
Research voor Beleid over onderzoek PGB-bemiddelingsbureaus, Diemen
,College voor Zorgverzekeraars.Dalrymple, T., 2004, Leven aan de onderkant- het systeem dat de
onderklasse in stand houdt, Utrecht, Uitgeverij Het Spectrum.Dekkers., L., D‟have, C. en Scholt, E., 2009, Goed werknemersschap,
schoolverlaters paktijkondwerwijs en voorgezet onderwijs,
s-Hertogenbosch, PSW.Department of Labour United States of America-Office of Disability
Employment Policy, 2009, Employer Perspectives on Employment of
People with Disabilities, Washington, Department of Labour United
States of America.
Diepenhorst. M., Hollander, M.L. en Vijfvinkel, D., 2009, Ondernemend

betrokken bij zorg?- Aard en kwaliteit van dienstverlening door

PGB-bemiddelingsbureaus-Eindrapport; Een onderzoek in opdracht  van

het College voor Zorgverzekeraars, Zoetermeer, Research voor Beleid.Divosa, 24 maart 2009, Brief aan de leden van de vaste kamercommissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Utrecht, Divosa.Doorn, E van, Mallee, L., en Timmerman, J.P.H.K., 2006, Hoogopgeleide
jonggehandicapten aan het werk; succes- en faalfactoren bij het
behouden van werk, Amsterdam, Regioplan b.v.
Duinkerken, G., Wesdorp, P en Woude, S van der, 2009, Tussen nieu

denken en nieuw doen; verkenning attitues rond de Wajong; in opdracht

van  het  Minsterie  van  S.Z.W.  Programma  Cultuuromslag  Wajong,

Zoetermeer, What Works; consultancy    & projectmanagement.Echteld, P. en Hoff, S., 2008, Wel of niet aan het werk; achtergronden

van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en

arbeidsongeschikten, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Egging, E., Pomeer, E., en Woitiez, 2008, De ontwikkeling van de
AWBZ-uitgaven; een analyse van de AWBZ-uitgaven 1985-2005 en een
raming van de uitgaven voor verpleging en verzorging 2005-2030, Den
Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Egmond, J van, Molenaar-Cox, P. en Rijenga, F., met dank aan Deursen,
C van, 2007, Evaluatie van het maatjesproject van de commissie het
werkend Perspectief; onderzoek naar effecten en leerervaringen
van een project waarbij jongegehandicapten samen met een manager op
pad gaan naar werk, Leiden, Bureau Astri.Engbersen, G.,Kroft, H.K.A., Schuyt, K., en Waarden, F van, 1989, Een
tijd zonder werk; een onderzoek naar de levenswereld van langdurig
werklozen, Leiden/ Leuven, Stenfert Kroese b.v.Engbersen, G., Schuyt, K., Timmer, J. en Waarden F van, 2006, Cultures
of unemployment; a comparative look at long term unemployment, and
Urban Poverty, Amsterdam University Press.Engbersen, G., 1990/ 2006, Publieke bijstandsgeheimen; het ontstaan
van  een  onderklasse  in  Nederland,  Leiden/  Leuven/  Amsterdam,

Uitgeverij Stenfert Kroese/Amsterdam University Press.Ester,, P., Muffels , R. en Schippers, J., 2006, Dynamiek en
levensloop- de arbeidsmarkt in transitie, Assen, Uitgeverij van
Gorcum.Fermin, B. en Piek, P., 2009, Het regionale domein en het functioneren
van pooortwachterscentra, Hooffdorp, TNO-arbeid.Feenstra, H. en Wansink., W., 2008, Zo gaat het in de zorg; de burger
als klant, speelbal of koning, mondig of monddood.Ferber, T. (CBS), Jehoel- Gijsbers, G (SCP) m.m.v. Hut, R, 2010,
Wajong; ontwikkelingen in de Wajong in “Beperkt aan het werk;
rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en
arbeidsparticipatie (Jehoel-Gijsbers, G [ red]), De Haag, Sociaal-
en cultureel Planbureau.FNV, 2009, Wajongwijzer “Wajong; tips en informatie voor werkgevewrs,
ledinggevenden en collega‟s”. Amsterdam, Stichting FNV-pers.GGD-Amsterdam/ UvA, 2008, Zware bagage; psychische problemen en
verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam- een
inventariserend onderzoek, Amsterdam, GGD-Amsterdam/ UvA.
Gilsing, R., Kempen, H van, Keuzenkamp, S., Pommer, E., Sadiraj. K.,
Stevens, J., Woitiez, I. Zeijl, E., 2009, De jeugd een zorg; ramings-
en verdeelmodel jeugzorg 2007, Den Haag, Sociaal- en cultureel
Planbureau.Gode, P de, 2009, Wajong en wederkerigheid. Uitvoeringsdilemaas
tussen solidariteit en burgerschap‟in “Beperkt maar niet begrensd;
etc”, Den Haag, Raad voor maatschappelijke Ontwikkeling.Goudswaard, K.P., Kamps, J.A. en Linschoten, R.L.O., 2009, Verkeerd
verbonden; naar houdbare voorzieningen in de jeugdzorg, Den Haag,
Taskforce invoering maatregelen AWBZ-zorg voor jeugd-LVG en
jeugd-GGZ.Graaf-Zijl, M., Heyma, A., en Hoop, T., 2006, Van bijstand naar werk
in Amsterdam, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek; in
opdracht van de Dienst Werk en Inkomen. (D.W.I).Graaf-Zijl, M, Groot, I. en Hop, J.P., 2006, De weg naar werk;
onderzoek naar de doorstroom tussen WW, bijstand en werk, voor en na
de Suwi operatie, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek
(SEO).Inspectie Werk en Inkomen, 2009, Met begeleiding meer werk, Den Haag,
Inspectie Werk en Inkomen.Inspectie voor het Onderwijs, 2009, De staat van het onderwijs;
onderwijsverslag 2007/ 2008, Inspectie van het Onderwijs.Inspectie werk en Inkomen, 2009, Jaarverslag 2008, Den Haag,
Inspectie Werk en Inkomen.Jagmohansingh, S., 2009, werken en leren, een goede
combinatie?-Evaluatie ID-Leerwerktrajecten, Rotterdam, Sociaal
Wetenschappelijke Afdeling (SWA)- Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gemeente Rotterdam.Jehoel-Gijsbers, G.J. [ red], 2007, Beter aan het werk;
Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en
werkhervatting, Den Haag, S.C.P./ C.B.S./ T.N.O.-Kwaliteit van
Leven.Jehoel-Gijsbers, G., 2009, Kunnen alle kinderen meedoen-Onderzoek
naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen;NULMETINg,
Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Jehoel-Gijsbers, 2010, Beperkt aan het werk; Rapportage
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie, Den
Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Hagen, B., 2008, Hoe de wereld door draait; een nadere blijk op de
Ag-problematiek en gemeenten, Utrecht, Vilans Werk en Handicap/
Divosa.Hagen, B., Mogendoff, K., Overmars,-Marx, T. en Smit, B., 2008, Meer
werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking; betere
ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking
tussen gemeente, opvang en UWV, Utrecht, Vilans.Hagen, B, , Mogendorff, K., Overmars-marx, T en Smit, B., 2009, Meer
werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking; betere
ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking
tussen gemeente, opvang en UWV, Utrecht, Vilans.Hal, L van, Joling, C., Meershoek, A.., Nijhuis, F., Rijk, A de, 2009,
Een rol om op te bouwen?; zelfbeeld, levenstrategieen en
re-integratietrajecten van langdurig arbeidsongeschikten,
Maastricht, Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and
Life Sciences.Harchaoui, S., 2009, “De wereld achter de Wajong. Een essay over de
positie van allochtone leerlingen”in “Beperkt maar niet begrensd;
etc”, Den Haag, Raad voor maatschappelijke Ontwikkeling.Hassink, J., 2010, Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en
eigen kracht deelnemers, Wageningen Plant Research International
Wageningen UR.St.Herstelling (Vrooland, V.), 2011, Methodiekontwikkeling Stichting herstelling, Amsterdam,
St.Herstelling.Herweijer, L., 2008, Gestruikeld voor de start. De school verlaten
zonder startkwalificatie, Den Haag, Sociaal- en cultureel
Planbureau.Hilberink, S., 2009, Niks economische zelfstandigheid. Duurzame
economische zelfstandigheid- lezing voor de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling ( R.M.O.), Nieuwegein, webside
Kenniscentrum Crossover.Hilberink, S., 2009, Niks economische zelfstandigheid in “R.M.O.
“Beperkt maar niet begrensd; etc”, Den Haag, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Hortulanus, R.F., Machielse, A.. en Meeuwesen, L., 2003, Sociaal
isolement; een studie over sociale contacten en sociaal isolement in
Nederland, Den Haag, Elsevier-overheid.Horssen, C van en Mallee, L., 2008, Van WWB naar Wajong; tussen wal
en schip, Amsterdam, Regioplan.Ham, M., Tonkens, E., en Uitermark, 2006, Handboek moraliseren,
Utrecht, Tijdschrift voor de Sociale Sector.Hop, P. en Kok. L., 2008, In en uit de Wajong; analyse van stromen
en de samenloop met betaald werk- onderzoek uitgevoerd door SEO in
opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen.Houten, M van en Spierenburg, M., 2006, Wederzijds Genoeg(en)?;
onderzoek naar uitruil van diensten tussen organisaties voor begeleid
werk en vrijwillig werk, Utrecht, N.I.Z.W.Hut, R. (CBS), 2010 Arbeidsdeelname van Wajongers in “Beperkt aan het
werk; rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en
arbeidsparticipatie ( Jehoel.Gijsbers, G. [ red]), Den Haag, Sociaal-
en cultureel planbureau.Huvenaars, N., 2005, Jonggehandicapten aan het woord; inventarisatie
van de informatiebehoefte op het gebied van wek en inkomen, Amsterdam,
Breed Platform Verzekerden en werk.Inspectie Werk en Inkomen, 2008, Verbetering re-integratie tweede
spoor; rol UWV belicht, Den Haag, Inspectie werk en Inkomen.
Jehoel-Gijsbers, G.,  (SCP) m.m.v. Ferber (CBS) en Hut, R. (CBS),
2010, Inkomen van werkende- en niet werkende Wajongers in “Beperkt
aan het werk; rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en
arbeidsparticipatie (Jehoel-Gijsbers, G. [ red], Den Haag, Sociaal-
en cultureel Planbureau.Kabinet Balkenende IV, 2007, Kabinetsstandpunt Participatie van
jongeren met een beperking, Den Haag, Ministerie van Algemene Zaken.Kamps, H., 2009, “Wie de jeugd heeft…….” In “Beperkt maar niet
begrensd; etc”, Den Haag, Raad voor maatschappelijke Ontwikkeling.Kempen, P. van, 2008, “Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Jonggehandicapten (Wajong), vangnet of afvoerputje”; een
literatuuronderzoek naar de bijdrage van de Wajong aan de
arbeidsparticipatie van Wajongers in het sociaal maatschappelijk
verkeer, Utrecht, Hogeschool Utrecht; faculteit Maatschappij en
Recht- afstudeerscriptie.Kennisscentrum Crossover, 2009, Wat vinden bedrijven?; een peiling
onder HRM-érs en P & O-érs over het in dienst nemen van een Wajongere,
Nieuwegein, Kenniscentrum Crossover.Klerk. M. de [ red], 2007, Meedoen met beperkingen; rapportage
gehandicapten 2007, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Kloosterman, R., 1987, Achteraan in de rij- een onderzoek naar de
factoren die (her)intreding van langdurig werklozen belemmeren, Den
Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (= OSA),
Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (= OSA)
werkdocument W-38.

KplusV organisatiesadvies, 2011, Eindrapport ; inspelen op de wet
werken naar vermogen-opdrachtgever Cedris, Arnhem, KplusV
organisatiesadvies.
Kolenberg, A., 2009, Werk in behandeling:onderzoek naar aandacht voor
arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een
psychiatrische handicap, Utrecht/ Nieuwegein, Landelijk Platform
GGz/ Kenniscentrum Crossover.Koopal, J.A., 1993, Profijt van de arbeidsmarkt?; een beschrijving
op kernpunten van het in de periode 1981- 1992 publiekelijk verschenen
evaluatieonderzoek van arbeidsmarktbeleid, Amsterdam, Universiteit
van Amsterdam; afdeling sociologie.Koopal, J.A., 1994, Maatwerkbeleving; een onderzoek naar de
ervaringen van werknemers in de Amsterdamse banenpool; een
onderzoek in samenwerking met de Ondernemingsraad banenpool
Amsterdam, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam/ vakgroep
sociologie.Koopmanschap, C., 2005, Meer kleur; zoektocht Naar Turken en
Marokkanen met een lichamelijke handicap of functiebeperking in
Utrecht, Utrecht, Stichting Josh.Kwartel, A.J.J. van der, 2010, Brancherapport Gehandicaptenzorg
2009, Utrecht, Prismant.Kwekkeboom, R. en Weert, C van, 2008, Meedoen en gelukkig zijn, Den
Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Lammerts, J. en Stavenuiter, M, 2005, Jonggehandicapten aan de slag;
knelpunten en good-practices bij de overgang school-werk van
Wajonggerechtigden; , Utrecht, Verwey-Jonker Instituut.
Lammerts, R. en Stavenuiter. M. 2010, Wajongers op de werkvloer;
inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven-
Onderzoek uitgevoerd door Verwey-Jonker Instituut in opdracht van
de Raad voor werk en Inkomen, Den Haag, Raad voor Werk en Inkomen.Landelijke Cliëntenraad, 2008, Vergroting participatie jongeren met
een beperking, Den Haag, Landelijke Cliëntenraad.Lankhorst, A. en Vos de E de m.m.v. Andriesssen, S., Besseling, J.,
Huijs, J., Marini, S el, Oomens, S. Paagman, H., Sonneveld, H., en
Zwaan, M van der, 2008, Werkdocument 2; Routekaart naar werk voor
jongeren met ernstige gedragsproblemen- beschrijving van
deelnemers aan het jongerenpanel, Hoofddorp, TNO-arbeid.Lempens, P., 2008, “Een parel zonder glans”- de sociale
Werkvoorziening volgens WSW-ers; Met voorstellen tot verbetering,
Rotterdam, SP.Libregts, I., Poolshoogte; een onderzoek naar de ervaringen van
banenpoolmedewerkers, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid/ Sociaal Wetenschappelijke Afdeling.Lierop, B van en Reichrath, E., 2007, stilstaan biij voortgang;
begeleiding van jongeren met een functiebeperking in het
middelbaar beroepsonderwijs, Utrecht, Kenniscentrum Crossover.
Machielse, A., 2003, Niets doen niets kennen; de leefwereld van
sociaal geïsoleerde mensen, S‟Gravenhage, Elsevier overheid.Machielse, A., 2006, Onkundig en onaangepast- een theoretisch
perspectief op sociaal isolement, Utrecht, Uitgeverij Jan van Arkel.
Mallee, L. en Timmerman, J.P.H.K., 2006, Reïntegratie Hoogopgeleid
Jonggehandicapten-eindrapport, Amsterdam, Regioplan
publicatienr.1342.Ministerie van Algemene zaken, 2009, werken aan toekomst, een
aanvullend beleidsaccoord bij “Samen werken, samen leven”, Den Haag,
Secretariaat Ministerraad.Ministerie Jeugd en Gezin, 2009, Adviesaanvraag S.E.R.
Jeugdproblematiek adviesaanvraag aan de S.E.R. over de
voorbereiding op participatie van jongeren met ontwikkelings- of
gedragsstoornissen, Den Haag, Ministerie voor Jeugd- en Gezin.Ministerie van O.C. en W, 25 juni 2008, Brief aan de Tweede Kamer
Uitwerking Passend Onderwijs, Den Haag, Ministerie van O.C. en W.Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2001, Aan de slag;
eindverslag rapport van het I.B.O. over “Toekomst
Arbeidsmarktbeleid, Den Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/ Ministerie van
Jeugd en Gezin, 4 juni 2009, Kabinersreactie op het WRR-rapport
“Vertrouwen in de school; over de uitval van „overbelaste‟
leerlingen”, Den Haag, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.Ministerie van O.C. en W., 5 juni 2009, Voortgang passend Onderwijs,
Den Haag, Ministerie van O.C. en W.

Ministerie van O.C. en W., juni 2009, Derde voortgangsrapportage
Passend Onderwijs, Den Haag, Ministerie van O.C.W.
Ministerie van S.Z.W., 31 oktober 2006, Adviesaanvraag over de
bevordering van de arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden, De
Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van S.Z.W., mei-2008, Beleidsnota Participatie jongeren
met een beperking, Den Haag, Ministerie van S.Z.W.

Ministerie van S.Z.W., 2009, Plan van aanpak programma cultuuromslag
Wajong, Den Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van S.Z.W., 2009, Nieuwsbrief 1. Cultuuromslag Wajong, Den
Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van S.Z.W, 15 juli 2009, Plan van aanpak Werk voor
Wajongers, Den Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008, Zeker van
zorg, nu en straks, Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.Ministerie van S.Z.W., 2008, Wetsvoorstel + Memorie van Toelichting
tot wijziging van de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong) i.v.m. het bevorderen van de participatie
van jongehandicapten door werk en arbeidsondersteuning, Den Haag,
Ministerie van S.Z.W.Ministerie van S.Z.W., 2008, Vergroting participatie Jongeren met een
beperking, Den Haag, Ministerie van S.Z.W.Ministerie van S.Z.W., 24 maart 2009, Brief Relatie  tussen Wajong
en W.S.W., Den Haag, Ministerie van S.Z.W.
MKB-Nederland en MO-groep Jeugdzorg, 2008, Focus op een zelfstandige
toekomst-Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in
jeugdzorginstellingen, Utrecht, MO-groep Jeugdzorg en
MKB-Nederland.Mollee, L., Leer, M van en Wissink, C.E., 2009, Ervaringen van
werkgevers met Wajongers; onderzoek onder werkgevers naar de
mogelijkheden voor verbetering van de arbeidsparticipatie van
Wajongers- Onderzoek door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van
de Raad voor Werk en Inkomen, Den Haag, Raad voor Werk en Inkomen.Muller, L., Pranger, R., Schilt-Mol, T van, Sontag, L, Vijeijken, M.
en Vloet, A. m.m.v. Oosterling, M., en Uerz, D. 2009, Stand van
zaken koplopers Passend Onderwijs 2008-2009; Onderzoek uitgevoerd in
opdracht van de Evaluatie- en adviescommssie Passend Onderwijs,
Tilburg, Universiteit van Tilburg.Nagelkerke, A., Poppel, J van en Wersch, F van, 2008, een kleine
bijdrage- evaluatie van effecten van de no-risk polis, Tilburg, IVA-
beleidsonderzoek en advies.N.I.B.U.D., 2009, Inkomsten en uitgaven van mensen die wonen in een
AWBZ-instelling; onderzoek in opdracht van Cg-raad e.a., Utrecht,
N.I.B.U.D.
Nijhuis, F., 31 mei 2008, Donner bedoeld het goed met de Wajong, maar
komt  met de verkeerde oplossing, Rotterdam, NRC-Handelsblad.Ojen, Q.H.J.M. van en Schellekens, A.C.J. ( MO-groep Jeugdzorg) en
Slagmolen, R en Drongelen, D van ( MKB-Nederland), 2008, Focus op
zelfstandige arbeidstoeleiding van jongeren in
jeugdzorginstellingen, Utrecht/ Delft, MO-groep/ MKB-Nederland.
Oudenampsen, D. en Tierolf, B, Gehandicapte kinderen in tel. Utrecht
Verwey Jonker Instituut.Paul, J, 2008, Organisatienetwerken rond jongeren met een
arbeidshandicap of beperking, Nieuw Gein, Kenniscentrum Crossover.Platform VG, 25 maart 2009, Brief reactie Veranderingen  in de Wajong
en aanpassingen in de WSW, Utrecht, Platform VG.Post, M.W.M. en Witte, LP.de, `Wetenschappelijk Onderzoek met
betrekking tot mensen met lichamelijke Functiebeperkingen; een
plaatsbepaling, Hoensbroeck, iRv; Kenniscentrum voor Revalidatie en
Handicap.Programma Cultuuromslag Wajong Ministerie van S.Z.W., 2009, Plan van
aanpak programma cultuuromslag Wajong versie januari 2009, Den
Haag, Ministerie van S.Z.W. programma cultuuromslag Wajong.P.v/d.A- Tweede Kamer fractie, 2008/ decem,ber 2010, Kansen geven
kansen grijpen- Voor iedereen een baan die past, Den Haag, Tweede
Kamerfraktie P.v/d.A.
P.v/d.A- Tweede Kamerfraktie, 2009, VMBO: Ruim Baan voor Talent, Den
Haag, Tweede Kamerfraktie P.v/d.A.Prins, R. en Reijenga, F., 2008, Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt
voor jongeren met een beperking; onderzoek naar leerpunten uit de
experimenten en projecten gefinancieerd uit de Verburggelden
(2004-2008), Leiden, Bureau Astri.
Prins, R., 2008, „Good practices, wat kan de Sociale Zekerheid er
mee?‟-ProgresSZ-Hogeschool voor Sociale Zekerheid-maidenspeech
dr.Rienk Prins als lector Sociale zekerheid, Apeldoorn, ProgreSZ/
Hogeschool voor Sociale Zekerheid.Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008, De ontkokering
voorbij; slim organiseren voor meer regelruimte, Den Haag, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.Raad voor Werk en Inkomen, 2005, “Omdat iedereen nodig
is”-voorstellen voor een aanpak van de problematiek aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, Den Haag, Raad voor Werk en Inkomen.Raad voor Werk en Inkomen, 2008,  Analyse Wajong en werk, Den Haag,
Raad voor Werk en Inkomen.Raad voor Werek en Inkomen, 2009, Kansrijk met Wajongers; advies om
de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te
verbeteren, Den Haag, Raadvoor Werk en Inkomen.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ( red.)., 2009, Beperkt
maar niet begrensd; negenessays over participatie van jongeren met
een beperking. Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (
R.M.O.).Rinnooy Kan, A., 2009, “Geef jonggehandicapten regie over eigen
leven” in “Beperkt maar niet begrensd; etc”, Den Haag, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Sadirai, K. en Woittiez, I., 2010, Wie zijn de  clienten  van de langdurige  AWBZ-thuiszorg, Den
Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.Schabel, P, “de schaduw en schimmen in het Wajong spel” in “Beperkt
maar niet begrensd; et”, Den Haag, Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling.Scholten, C., Visser, S de en Vijfvinkel, D., 2009, Over grenzen; een
verkennend onderzoek naar aanknopingspunten voor een „glasheldere‟
AWBZ-polis-Eindrapport; Een onderzoek in opdracht van het
Ministerie van VWS, Zoetermeer, Research voor Beleid.Schuyt, K, 1995, Kwetsbare jongeren en hun toekomst; beleidsadvies
geschreven in opdracht van het Ministerie van V.W.S., Den Haag,
Ministerie van V.W.S.Schuyt, K., 1995, Tegendraadse ontwikkelingen, Amsterdam, Amsterdam
University Press.Schuyt, K., 1997, Tussen sociale cohesie en sociaal beleid 3 april,
Amsterdam, de Balie.
Schuyt, K., 2006, Steunberen           van de samenleving, Amsterdam,

Amsterdam University Press.Schoonhoven, R van en Vreuls, J. m.m.v. Heijnens, D en Vollaard, april
2009, Passend onderwijs naar niveau; verslag eenmeting volgsysteem
voorjaar 2009, Rotterdam.
S.E.R., 2007, Meedoen zonder beperkingen; meer
participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten, Den Haag,
Ser-advies 07-06.S.E.R., 2008, Samenvatting advies toekomst A.W.B.Z., Den Haag, S.E.R.SER, 2009, De winst van maatwerk; je kunt er niet vroeg genoeg bij
zijn- advies over de participatie van jongeren met ontwikkelings- of
gedragsstoornissen”. Den Haag, S.E.R.Smit, a., 2009, Sociaal- en slim ondernemen; werken naar vermogen in
reguliere bedrijven, Hoofddorp, TNO-arbeid.Snel, N. en Wensveen, D., 2011, Het eerste jaar nieuw Wajong; kwantitatief onderzoek onder
Wajongers t.b.v. de monitor nieuwe Wajong, Amsterdam, TNS-Nipo.Soest, K van, 2009, Verstandig ondernemen; over begeleid werken met
een verstandelijke beperking, Utrecht, Vilans.Sociaal- en cultureel Planbureau, 1992, Sociaal- en cultureel Rapport
1992, Rijswijk, Sociaal- en cultureel Planbureau.Sociaal- en cultureel Planbureau, 2002, Sociaal- en cultureel Rapport
2002, Rijswijk, Sociaal- en cultureel Planbureau.Suijker, F., 2007, Verdubbeling van de instroom in de Wajong;
oorzaken en beleidsopties, Den Haag, CPB-document no.156.Terpstra, O., 2009, Wat werkt voor Wajongeren?- een verkennend
onderzoek van START-Foundation naar de wekzame bestanddelen van haar
Wajong-projecten ( stageverslag), Eindhoven, Startfoundation.Tiemeijer, T., 2009, Presentatie WRR-rapport tijdens miniconferentie
in Den haag over WRR “Vertrouwen in de school; over de uitval van
„overbelaste‟ leerlingen, Den Haag, WRR.Tillemans, G. (directeur SMZ), 2010, Project SMBA-innovatieve
voorstellen voor Sociaale Medis Beoordeling van Arbeidsvermogen,
Hilversum/ Amsterdam, Stichting Instituut GAK / UWV.Toorn, M van, 2003, Verborgen talenten- de eerste twee jaar in kaart
gebracht, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gemeente Rotterdam-Sociaal Wetenschappelijke Afdeling.Universiteit van Tilburg, 2007, Empirisch onderzoek naar de
toegankelijkheid van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het
universitair onderwijs voor chronisch zieken en gehandicapten, door
Universiteit van Tilburg in opdracht de CGB, Tilburg, Universiteit
van Tilburg.U.W.V., 2006, Ontwikkeling en bij gemeenten na invoering van de WWB,;
kennismemo 06/29, Amsterdam, UWV.U.W.V., 2007, Atlas SV 2007; Regionale informatie sociale
verzekeringen, Amsterdam, U.W.V.U.W.V. (Berendsen, E. en Stoutjesdijk, M.), 2007, Kenniscahier 07-01;
De groei van de Wajonginstroom, Amsterdam, U.W.V.U.W.V., 2007, U.W.V. Kennisagenda 2008-2009, hoofdlijnen, Amsterdam,
Kenniscentrum UWV Directie SBK.
U.W.V., 2008, UWV Kwartaal Verkenning UKV 2008-I, Amsterdam,
Kenniscentrum UWV-directie SBK.U.W.V., 2008, Kenniscahier 08-01; de participatiemogelijkheden
van de Wajonginstroom- een onderzoeksrapport in het kader van het
dossieronderzoek Wajong 2007, Amsterdam, U.W.V.U.W.V., 2008, Feiten en cijfers; statistisch zakboekje   2007,
Amsterdam, U.W.V.U.W.V. 2008, U.W.V. Kwartaalverkenning 2008-II, Amsterdam, U.W.V.
kenniscentrum-directie SBK.U.W.V., 2009, Ontwerp Jaarplan met begroting 2010, Amsterdam, U.W.V.U.W.V., 2010, Kennismemo 10/ 08; Regionale verschillen bij het beroep
op de Wajong, Amsterdam, U.W.V.-kenniscentrum.
U.W.V., 2010, Atlas SV 2009; Regionale informatie sociale
verzekeringen, Amsterdam, U.W.V.U.W.V., 2010, Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2010,
Amsterdam, U.W.V.Velden, N van der, 2007, Arbeidsparticipatie en reïntegratie van
chronisch zieken en gehandicapten, Kerkdriel, iResearch.
Verlaan, W., 2009, het BOTSBOEK- oplossingen voor tegenstrijdigheid
in regels en wetten, Nieuwegein, Kenniscentrum Crossover.Vlek, R.J.J., 1997, Inactieven actief; belangenbehartiging van
groepen uitkeringsgerechtigden, Groningen, Uitgeverij
Wolters-Noordhoff.Vonk, G, 2008, inaugurale rede hoogleraar aan de R.U.G., “Recht op
sociale zekerheid; van identiteitscrisis naar hernieuwd
zelfbewustzijn”, Groningen Rijksuniversiteit Groningen.Vos, E de, 2010, Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige
gedragsmoeilijkheden-eindrapportage, Hoogddorp, TNO-arbeid.Welder ( voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk), 2008, Gewoon
een kans; ervaringen van jongehandicapten op de arbeidsmarkt,
Amsterdam, Welder ( voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk).Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1996, Tweedeling in
perspectief, Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009, Vertrouwen in
de school; over de uitval van “overbelaste” kinderen, Amsterdam,
Amsterdam University Press.Wijngaart. M van m.m.v. Knipping, C., Sombekke, E., Stoltz, S. en
Wijers, M., 2007, De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs
voor gehandicapten en chronisch zieken; een onderzoek onder
beroepsonderwijsinstellingen, Nijmegen, I.T.S.
Weijden, R van der en Witte, L., 2008, Zo werkt het; begeleiding  van
jongeren van school naar werk, Bussum, Uitgeverij Coutinho.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004, Bewijzen van
goede Dienstverlening, Amsterdam , Amsterdam University Press.Wijnen, A van, 2008, En nu de Wa-jongere zelf aan het woord;
onderzoek in opdracht van Zorgbelang Drenthe.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:135
posted:11/25/2011
language:Dutch
pages:30