PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMU PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINU

Document Sample
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMU PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINU Powered By Docstoc
					 PAGRINDINIO UGDYMO
PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR
BRANDOS EGZAMINŲ RAIDA
   2008 – 2012 m.

        Arūnas Plikšnys,
 Bendrojo ugdymo departamento direktorius,
         2007 08 24
      PHARE HERIL PROGRAMA
       1997 – 1999 (2)
Tikslas: padėti ŠMM jos ilgalaikiame darbe kuriant patikimą brandos egzaminų sistemą, kuri
  būtų pripaţįstama tiek Lietuvos AM, tiek kitų ES šalių
Uždaviniai:
 Padėti NEC sukurti patikimą VBE sistemą
 Parengti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką ir 4 dalykų – istorijos,
  matematikos, biologijos ir lietuvių kalbos – BE programas ir uţduotis
 Sudaryti sąlygas NEC vėliau didinti BE skaičių
 Vykdyti BE taip, kad garantuoti rezultatų objektyvumą ir patikimumą
 Parengti ir platinti BE ataskaitas ir analizes, parengti pasiekimų tyrimo specialistus

Rezultatai:
 Parengti 24 specialistus, galinčius tęsti NEC pradėtą BE kaitą
 Veikiantis NEC
 Įvykdyti bandomieji BE Panevėţio apskrityje
 Įvykdyti matematikos ir istorijos VBE, bandomasis lietuvių kalbos egz. ir biologijos BE
  uţduotys
 Paruošta NEC specialistų grupė, galinti padėti rengti BE ir atlikti analizę
 Sudaryta galimybė plėsti VBE sistemą
  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS
   EGZAMINŲ IR DIAGNOSTINIO
   TESTAVIMO PLĖTROS GAIRĖS (1)
  Kolegijos nutarimas 1999 08 26, ministro įs. 08 31 Nr.987
  Uždavinys – keisti vidurinės mokyklos egz. turinį ir
  administravimą, atkurti pasitikėjimą brandos egzaminais,
  profiliuoti vidurinį mokslą. Perėjimas prie VBE sistemos
  leistų objektyviai, atvirai ir demokratiškai atrinkti
  abiturientus tolimesnėm studijoms universitetuose bei
  pagerintų vidurinio mokslo kokybės kontrolę.
  Greta egzaminų turi būti sukurta diagnostinių testų
  sistema, leidţianti stebėti ir analizuoti visų svarbiausių
  švietimo procesų etapų rezultatus, galimybė moksleiviui
  paţinti save, mokytojui – palyginti mokinio mokymosi
  rezultatussu šalies švietimo standartais ir reikalavimais.
  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS
   EGZAMINŲ IR DIAGNOSTINIO
   TESTAVIMO PLĖTROS GAIRĖS (2)
  Diagnostinis testavimas: tikslai, rezultatai,
  paskirtis, 2001-2002 4 ir 8 klasių testavimas
  Pagrindinės mokyklos baigiamieji egzaminai:
  Tikslas, privalomumas, paţymėjimas išduodamas ir
  neišlaikius egz., 1999-2000 du egz.: lietuvių
  (gimtosios ir valstybinės) ir matematikos
  (nelietuvių dėstomąja kalba – gimtosios kalbos
  papildomai), ateityje papildyti sąrašą paskelbus
  prieš 2 m., uţduotys centralizuotai, vertinama
  mokykloje 10 balų sistema, vyksta birţely.
     BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS
      EGZAMINŲ IR DIAGNOSTINIO
     TESTAVIMO PLĖTROS GAIRĖS (3)
  BE tikslai – patvirtinti pasiektą abituriento brandą, tarnauti švietimo monit.
  tikslams, teikti informaciją centralizuotam priėmimui į AM
  Moksleivis laiko ne mažiau kaip 5 egzaminus
  Lietuvių k. (g. ir v.) privalo visi, kitus pats abiturientas: ne mažiau 2 iš pr. d.
  sąrašo
  2000 m. org.: lietuvių (g. ir v.), gimtosios (balt., rusų, lenkų) k., mat., 4 užsienio
  k., istorijos, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos, muzikos, dailės,
  informatikos
  Vykdant profesinio mokymo reformą – profesinės (mechanikos, technologijos,
  verslo ir kt. ir akademinės (filosofijos, menų, kūno kultūros) pakraipos
  egzaminais
  Vieno dalyko egz.: mokykliniai, valstybiniai, B lygio, A ir be lygio
  Mokyklinių – kriterinis vertinimas (10), valstybinių – norminis (100)
  2001/2002 Visi MBE ir VBE, tipą renkasi abiturientas
  Pagrindinė sesija 05 – 07 mėn., pakartotinė 06 – 07 mėn.
  2000 – 5 egz., 2001 – 7 egz., 2002 – 11 egz., 2002 - MBE užduotys tik lietuvių
  kalba, spec. poreikių mokiniams egz. užduoties ir vykdymo tvarkos
  adaptavimas
        BRANDOS EGZAMINAI
  ŠMM 1999 08 31 d. Įsakymas Nr.987 “Dėl Lietuvos bendrojo
  lavinimo mokyklų egzaminų ir diagnostinio testavimo plėtros
  gairių
  1999 m. VBE matematikos ir istorijos 5 egz. reikia išlaikyti, 3
  privalomi, 2 pasirenkami
  2000 m. fizika, chemija, biologija, 5egz. 1 priv.
  2001 m. lietuvių kalba, 5 egz. 1 priv., laiko 6
  2002 m. 4 uţsienio klb., ţodinės dalys –įskaitos, lietuvių egz. 2
  dalys, 4 egz. 1 priv., laiko 6
  2002 m. LAMA BPO, visos universitetinės AM dalyvavo
  2005 m. muzikologijos MBE, 2006 IT VBE
  1999 m. gairių neįgyvendinta – diagnostinis testavimas 4 ir 8
  kl.ir technologijų BE
    KAS PAVYKO 1999-2005?

  Brandos egzaminų reforma iš esmės įvyko taip,
  kaip buvo planuota
  Tėvai, vadovai ir mokytojai šią reformą įvardina
  kaip geriausiai pavykusią
  Egzaminų reforma privertė sparčiau keisti ugdymo
  turinį
  AM pasitiki VBE rezultatais
  Funkcionuoja bendrasis priėmimas į AM
  Informacija apie VBE uţduotis per 6 m.
  “nenutekėjo”
      KAS NEPAVYKO 1999-2005?
  Išvengti klaidų BE uţduotyse
  Garantuoti vienodą BE uţduočių kokybę
  BE uţduočių atitikimas BE egzaminų programai ir suderinimas
  su išsilavinimo standartais ir bendrąja programa kartais
  problemiškas
  Nepakankamas kvalifikuotų uţduočių rengėjų skaičius
  Kai kurių vertintojų kvalifikacija nepakankama, mokymai ir
  sklaida dar neefektyvi ir nepakankamai koordinuojama
  AM ir toliau nepasitiki MBE
  MBE vertinimas neobjektyvus, administravimas
  nepakankamas
  Tėvai, mokytojai, politikai ir iš dalies mokiniai nepatenkinti
  per ilga BE sesija ir per ilgai trunkančiu rezultatų paskelbimu
      Ką toliau reikia daryti?
  Konferencija: “Brandos egzaminų kaita”. 2005 m. sausio 27d.


Parengti 2006 – 2008 m. BE plėtros gaires:
 Kokie nauji VBE turi atsirasti: informatikos, technologijų, ...

 Apsispręsti dėl pakartotinės BE sesijos

 Apsispręsti dėl MBE reikalingumo, vertinimo ir
 administravimo tobulinimo
 2007 m. vienas lietuvių kalbos VBE (testas)

 Ar reikalingas Vertinimo komitetas VBE išlaikymo ribai
 nustatyti
 BE rezultatų analizės panaudojimas ugdymo turinio kaitai

 Uţduočių rengėjų, vertintojų ir administratorių kvalifikacijos
 tobulinimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
 Įvairių paskatų sukūrimas rengėjams, vertintojams ir
 administratoriams
     MOKINIŲ PASIEKIMŲ IŠORINIO
     VERTINIMO IR TYRIMO GAIRĖS
         2006-2012 m.

ŠMM 2005 liepos 11 d. Įsakymas Nr. ISAK-1358 (projektas - 2005
 spalio 15 d., 2006 vasario 15 d., svarstymas kovo 1-30 d.):
 Arūnas Plikšnys, ŠMM BUD direktorius;
 Alfonsas Daniūnas, VGTU prorektorius;
 Algirdas Zabulionis, Anglia Assessment vyr. konsultantas;
 Edmundas Grigaliūnas, gimnazijos direktorius;
 Elena Motiejūnienė, ŠPC direktoriaus pavaduotoja;
 Eugenijus Stumbrys, SKVC direktorius;
 Jolita Dudaitė, NEC padalinio vadovė;
 Nijolė Lazauskienė, NEC skyriaus vedėja;
 Loreta Ţadeikaitė, ŠMM PVUS vedėja;
 Pranas Gudynas, ŠPC direktorius;
 Raimundas Zabarauskas, NEC direktoriaus pavaduotojas;
 Vidmantas Jurgaitis, NEC direktorius;
 Vytautas Dumčius, pagrindinės mokyklos direktorius
     Kodėl gairių projektas
      reikalingas?(1)

  Valstybinė švietimo strategijos 2003-2012
  metų nuostatų įgyvendinimo programa – IV
  krypties 1.2.2 priemonė
  LRV programos įgyvendinimo 571 priemonė:
  “Įdiegti vienodo turinio lietuvių kalbos
  brandos egzaminą visiems vidurinio ugdymo
  programas baigiantiems mokiniams”
  Nėra mokinių pasiekimų išorinio vertinimo
  sistemos, objektyviai vertiname tik 12 kl. Ir
  tik tada, jei mokinys pasirenka VBE
       Kodėl gairių projektas
         reikalingas?(2)
  Vienas iš svarbiausių BL tikslų – teikti kokybišką
  pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tačiau
  neturime pakankamai patikimų duomenų, kaip
  BLM vykdomi BP tikslai ir IS reikalavimai
  Įvairios interesų grupės turi galimybę
  manipuliuoti nepagrįstais argumentais ir
  dezinformuoti visuomenę
  Daugelyje išsivysčiusių šalių objektyvi
  informacija apie BLM teikiamo išsilavinimo
  kokybę ir pedagogų darbo efektyvumą gaunama
  iš centralizuoto ir standartizuoto mokinių
  pasiekimų vertinimo rezultatų
        MOKINIŲ PASIEKIMŲ IŠORINIS
         VERTINIMAS IR TYRIMAI


 PASIEKIMŲ IŠORINIS VERTINIMAS     PASIEKIMŲ TYRIMAI
 BENDROJO RAŠTINGUMO
VERTINIMAS IV IR VIII KLASĖSE

                 NACIONALINIAI  TARPTAUTINIAI
  PAGRINDINIO UGDYMO       MOKINIŲ     MOKINIŲ
  PASIEKIMŲ VERTINIMAS      PASIEKIMŲ    PASIEKIMŲ
                  TYRIMAI     TYRIMAI

  BRANDOS EGZAMINAI
                      Lietuvių kalbos testų rezultatai ir trimestro
                       paţymių vidurkis atskirose mokyklose

217 ir 244 mokykla, 808 ir 812 mokykla
                  70
                                      SF mokyklų lietuvių kalbos rezultatai (%)

                  60

                  50
   SF rezultatų %
                  40

                  30

                  20

                  10

                    0
                      57


                         128


                            189


                                217


                                   244


                                        317


                                           434


                                               454


                                                   465


                                                       517


                                                          521


                                                              722


                                                                 779


                                                                     808


                                                                        812


                                                                           819


                                                                              836


                                                                                 846
                                                  Mokyklos ID


                 10
                               SF mokyklų mokinių lietuvių kalbos trimestro pažymių vidurkis
                 9
   Trimestro pažymių vidurkis
                 8
                 7
                 6
                 5
                 4
                 3
                 2
                 1
                      57


                        128


                            189


                               217


                                   244


                                       317


                                           434


                                              454


                                                   465


                                                      517


                                                          521


                                                             722


                                                                 779


                                                                    808


                                                                        812


                                                                           819


                                                                              836


                                                                                 846
                                                  Mokyklos ID
                    Grupės Nacionaliniame mokinių pasiekimų
                     tyrime dalyvavusių mokyklų rezultatai
                   180,00                                               6.042          6.589
                   160,00
sf_APR visi*_strukturiniu Simetriz
                   140,00
                   120,00
                   100,00
                   80,00


                                                     6.248
                   60,00
                                 5.481


                   40,00


                       57  128 189 217 244 317 434 454 465 517 521 722 779 808 812 819 836 846
                                     MOKYKLOS ID
          PUPP
  1999 m. pagrindinės mokyklos baigiamieji
  egzaminai – privalomi, būtina išlaikyti
  2000 m. pagrindinės mokyklos baigiamieji
  egzaminai privalomi, paţymėjimas
  išduodamas turint patenkinamus dalykų
  metinius paţymius – matematika, lietuvių
  kalba ir tautinių maţumų gimtoji kalba
  2003 m. PUPP - ŠĮ 10 str. 4 dalis –
  pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus
  pagrindinio ugdymo programą.
  2004 m. PUPP dalyvavo 84%, 2005 – 75 %
             Kas keičiasi
  4 ir 8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas – 2009 m.
  PUPP tampa privalomas 2007 m., 2009 m. – uţsienio kalba
  Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai 4, 6, 8, 10 kl. kas du
  arba keturi metai – skaitymas, matematika, gamtamokslinis ir
  socialinis raštingumas ir kt.
  Tarptautiniai tyrimai – 2006 m. PISA ir PIRLS, 2007 – TIMSS
            Brandos egzaminai :
  2007 m. nėra pakartotinės sesijos neišlaikiusiems VBE
  2007 m. VBE nustatomos dvi išlaikymo ribos
  2007 m. maţinamas egz. skaičius iki 2 (3), kurių reikia
  brandos atestatui gauti, lietuvių kalbos – privalomas
  2008(7) – vienodo turinio lietuvių kalbos egzaminas visiems
  2008 – technologijų MBE
         GAIRIŲ PROJEKTO
          SVARSTYMAI
  2004 m. “2005-2008 m. Brandos egzaminų raidos gairės”
  2005 sausio 27 konferencija”Brandos egzaminų raida”
  2005 11 23 BLE ir moksleivių pasiekimų tyrimų taryba
  projektui nepritarė(5 prieš, 4 už)
  2006 kovo 1 paskelbta www.pedagogika.lt ,
  www.egzaminai.lt
  FORUMAS: www/egzaminai.lt
  Kovo 7 d. ŠMM ir žiniasklaidai
  Kovo 14 apie 40 žmonių ”Šarūno” viešbutyje
  Kovo 21 egzaminų taryba teikia BUT projektą su nuomone
  Kovo 23 LU Rektorių konferencija
  Kovo 24 Bendrojo ugdymo taryba nepritarė
  Kovo 28 darbo grupė projektą redagavo
  2006 kovo 30 ŠMM kolegija gairių projektui NEPRITARĖ
 Pagrindinio ugdymo
ir brandos egzaminų
  raidos gairių tezės
     2008-2012 metai
              Šiuo metu...

  Moksleivis, neišlaikęs pagrindinės mokyklos baigiamojo matematikos
  egzamino, sėkmingai gali tęsti mokslą universitete;
  Kodėl abiturientas laiko pasirenkamąjį fizikos mokyklinį brandos egzaminą?
  Koks yra individualizuoto ugdymo baigiamosiose 11-12 klasėse prioritetai?
  Neįmanoma trumpu egzaminu patikrinti abituriento bendruosius
  (tarpdalykinius) gebėjimus/kompetenciją;
  Sudėtinga suderinti vienoje egzaminų sistemoje mokinio ugdymosi
  pasiekimų patvirtinimą su poreikiu patikimos informacijos AM priėmimo
  konkursams;
  Egzaminų sesijos metu labai didelė bendroji įtampa visuomenėje iškreipia
  NEC darbų prioritetus;
  Kaip suderinti egzaminų sistemos skaidrumo ir slaptumo reikalavimus?
          Pagrindinė mokykla:
       Problemos ir sprendimai

  Pagrindinio išsilavinimo devalvacija (neprivalomas
  PUPP’as);
  Vidurinio ugdymo profiliavimas/individualizavimas
  neužtikrina pagrindinės mokyklos standartų apibrėžto
  išsilavinimo “minimumo” pasiekimo.

Siūlomi sprendimai:
 sustiprinti pagrindinės mokyklos egzaminų reikšmę

 švietimo kokybei užtikrinti;
 susieti pagrindinės mokyklos ir brandos egzaminus;
 Dabartinė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
(PUPP) ir vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos brandos
      egzaminų (BE) struktūrinė schema

      Trys skirtingos egzaminų sistemos


     MOKYKLINIS         VALSTYBINIS
   BRANDOS EGZAMINAS      BRANDOS EGZAMINAS
             PUPP
         Pagrindinė egzaminų raidos idėja
              SERTIFIKAVIMAS     ATRANKA


                BE darbas
Sertifikavimas  Atranka
   MBE      VBE

                          Pasirenkamieji
               Privalomasis      brandos
                           egzaminai
               LK egzaminas     PUPPas                Privalomi pagrindinės mokyklos
                    baigimo egzaminai
        Pagrindinės mokyklos egzaminai
            (privalomieji)


  Lietuvių kalba (valstybinė lietuvių kalba tautinių mažumų
  mokyklose)
  Matematika
  Istorija ir pilietiškumo pagrindai
  Informacinis kompiuterinis raštingumas (įskaita)

  Mokyklos mokomosios kalbos egzaminas (tautinių
  mažumų Mokyklos Tarybos sprendimu)
     Pagrindinės mokyklos egzaminai
          (privalomieji)


  Egzaminų sesija vykdoma birželio mėnesį;
  Pakartotinė sesija TIK negalėjusiems egzaminų
  laikyti;
  Neišlaikęs egzamino (įskaitos) mokinys gali tęsti
  mokymąsi 11 klasėje, (parengiamoji klasė);
  Neišlaikytą pagrindinės mokyklos egzaminą
  mokinys perlaiko po metų, jo vėl neišlaikęs
  mokinys į 12 klasę nekeliamas;
  Egzaminai yra kriteriniai su aiškia Išsilavinimo
  standartų minimalių reikalavimų projekcija į
  egzamino užduotį;
  Egzaminų vykdymas iš dalies centralizuotas
          Brandos Darbas (privalomasis)Moko rinkti, analizuoti informaciją, kurti rišlų argumentuotą
 tekstą, gebėti pateikti išvadas per žodinį darbo
 pristatymą. Jo tikslai yra sudaryti galimybes:
   ugdyti ilgalaikius savarankiško darbo įgūdžius;

   parodyti patinkančio mokiniui dalyko žinias ir
   gebėjimus;
   giliau pažinti mokomojo dalyko atskiras temas;

   ugdyti gebėjimą ieškoti ir rinkti informaciją iš skirtingų
   šaltinių;
   atlikti darbą pagal aiškiai nurodytus kriterijus ir
   reikalavimus.
   Lietuvių kalbos brandos egzaminas (privalomasis)
  Privalomasis lietuvių kalbos egzaminas vykdomas gegužės
  pabaigoje – birželio pradžioje;
  Rezultatai paskelbiami birželio pabaigoje, jie įrašomi
  brandos atestate;
  Vertinimas kriterinis (centralizuotai įvedama skalė:
  neišlaikyta, 4, 5, ....10) su aiškia Išsilavinimo standartų
  reikalavimų (išlaikyta/neišlaikyta) projekcija į egzamino
  užduotį;
  Egzamino rengimas, vykdymas ir vertinimas dalinai
  centralizuotas;
  “Technologinė” brandos egzamino užduotis (viena visiems
  abiturientams);
  Abiturientas turi galimybę matyti savo darbo kopiją,
  vertinimo instrukciją ir detalų įvertinimą (bei vertinimo
  instrukcijas). Apeliacija priimama konkretiems klausimams;
     Pasirenkamasis egzaminas
            Pasirenkamasis egzaminas
    (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                  Pasirenkamasis egzaminas
          (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                       Pasirenkamasis egzaminas 1
                (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                      (pagal abituriento AM pasirinkimą)  Tikslai – realizuoti mokomojo dalyko išplėstinio kurso
  reikalavimus bei teikti objektyvią informaciją aukštųjų
  mokyklų priėmimo konkursams;
  NEC vykdomų pasirenkamųjų brandos egzaminų skaičius
  priklauso nuo AM reikalavimų:
    siūlomi vykdyti šiuos pasirenkamuosius brandos
    egzaminus: užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų,
    vokiečių), lietuvių kalbos, matematikos, istorijos,
    chemijos, biologijos, fizikos, informacinių technologijų;
    diskutuotini (atsižvelgiant į tai, kad dalis šių mokomųjų
    dalykų pasiekimų gali būti įvertinti per Brandos
    egzamino darbą) šie egzaminai: geografijos, muzikos,
    dailės, tautinių mažumų kalbų;
  Pasirenkamųjų egzaminų vertinimas norminis su kriteriniu
  išlaikymo reikalavimu, vykdymo procedūros artimos VBE;
      Pasirenkamasis egzaminas
            Pasirenkamasis egzaminas
    (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                  Pasirenkamasis egzaminas
          (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                       Pasirenkamasis egzaminas 2
                (pagal abituriento AM pasirinkimą)
                      (pagal abituriento AM pasirinkimą)
  Pasirenkamieji brandos egzaminai vykdomi birželio mėn.;
  Pakartotinė šių pasirenkamųjų brandos egzaminų sesija
  skirta TIK negalėjusiems laikyti šio egzamino dėl
  pateisinamų priežasčių, ji vykdoma 3-5 centruose liepos
  mėn.;
  Abiturientai gauna NEC sertifikatą apie išlaikytų
  pasirenkamųjų brandos egzaminų rezultatus; brandos
  atestate įrašo apie juos nėra;
  Pasirenkamųjų brandos egzaminų rezultatai elektroniniu
  formatu perduodami LAMA BPO sistemai;
  “Technologinė” užduotis, leidžianti abiturientui pamatyti
  savo darbą ir jo detalų įvertinimą
  Dabartinių problemų siūlomi sprendimai 1

  Didinti PUPP'o reikšmę, diskutuoti dėl PUPP’o statuso (dabartiniu metu
  PUPP'o prasmė yra sunkiai suvokiama ir neaiški).
     Atsiţvelgta: pagrindinės mokyklos egzaminai tampa svarbiu išsilavinimo
     kokybės matu.

  Ugdymo proceso trikdymas dėl egzaminų vykdymo laiko – brandos
  egzaminai negali vykti mokykloje, kai joje vyksta pamokos.
     Egzaminai (gal tik išskyrus privalomąjį lietuvių kalbos brandos egzaminą, kurį
     dėl labai didelio abiturientų skaičiaus pageidautina vykdyti geguţės
     pabaigoje) vyksta birţelio mėn. Brandos atestatai gali būti išduodami birţelio
     pabaigoje (nelaukiant pasirenkamųjų brandos egzaminų rezultatų).

  Dvi egzaminų sistemos trukdo objektyviai palyginti abiturientų
  pasiekimus (dabartiniu metu iš mokyklinio egzamino gauti 10 balų yra
  maţiau negu iš valstybinio egzamino gautas 1 balas), tai daro įtaką,
  skaičiuojant konkursinius priėmimo balus, stojant į aukštąsias mokyklas.
     Nėra vieno mokomojo dalyko dviejų tipų egzaminų; egzaminų rezultatų
     perskaičiavimo ar palyginimo nelieka.
    Dabartinių problemų siūlomi sprendimai 2


  Silpnas BE uţduoties ryšys su valstybiniais išsilavinimo standartais. Egzaminų
  uţduotys nematuoja, kokia dalimi pasiekti išsilavinimo standartai. Dviejų tipų
  egzaminų buvimas neuţtikrina pakankamai objektyvumo, nustatant valstybinio
  egzamino išlaikymo ribą.
    Aiški Išsilavinimo standartų reikalavimų projekcija į egzamino uţduotis
    (teorinis pagrindas: modifikuotas Angoff’o metodas). Neišlaikius
    pasirenkamojo brandos egzamino brandos atestatas išduodamas (reikalavimas
    - privalomasis brandos egzaminas ir brandos egzamino darbas).

  Reikalingas abiturientų egzamino darbų viešinimas. Apeliacijos ir pasitikėjimo
  vertinimu problema.
    Abiturientas turi galimybę matyti savo brandos egzaminų (privalomojo ir
    pasirenkamųjų) darbų elektronines kopijas ir detalų įvertinimą (bei vertinimo
    instrukcijas). Apeliacija priimama ne visam darbui, o konkretiems
    klausimams/uţdaviniams.

  Vertintojų pasirengimo stoka.
    Darbų vertinimas gali tapti labiau specializuotas (vertintojas vertina tik
    atitinkamą dalį uţduoties), Vertinama darbo kopija (galimas vertinimas
    kompiuteriniame tinkle).
    Dabartinių problemų siūlomi sprendimai 3  Neuţtikrinamas kokybiškas mokyklinių brandos egzaminų
  administravimas ir objektyvus rezultatų vertinimas, todėl kyla
  abejonių dėl mokyklinių brandos egzaminų reikalingumo.
    Nėra mokyklinių pasirenkamųjų brandos egzaminų.

  Egzistuoja egzaminų rezultatų panaudojimo ir interpretavimo ne pagal
  paskirtį problema (mokyklų/mokytojų reitingavimas).
    Sumaţėja egzaminų, tinkamų mokyklų palyginimui, skaičius. Pagrindinės
    mokyklos egzaminus ir lietuvių kalbos brandos egzaminą laiko visi
    mokiniai. Mokyklų rezultatų palyginimas (jei toks reikalingas) tampa
    objektyvesnis.

  Mokytojų darbo krūvio didėjimas be papildomo atlyginimo.
    Sumaţėja mokyklose vykdomų brandos egzaminų skaičius.
  PAGRINDINIO UGDYMO IR BRANDOS
  EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO RAIDOS
    GAIRIŲ ĮGYVENDINIMAS (1)
  2008 m. PUPP nėra privalomas, tačiau, mokiniams, kurie laiko PUPP,
  rezultatai įskaitomi į jų metinį įvertinimą. Nuo 2009 m. pradedamas
  vykdyti privalomas PUPP baigiantiems pagrindinę mokyklą.
    2008 m. mokiniai, baigiantys vidurinio ugdymo programą, atestatui
  gauti laiko 3 brandos egzaminus (toliau BE): vieną privalomą – lietuvių
  kalbos (gimtosios arba valstybinės). Lietuvių gimtosios kalbos egzaminas
  vykdomas pagal 2006 m. balandţio 25 d. švietimo ir mokslo ministro
  įsakymu Nr. ISAK-756 patvirtintą brandos egzamino programą, kuri
  numato vieną lietuvių gimtosios kalbos egzaminą. Egzamino tipą
  (mokyklinis ar valstybinis) mokiniai renkasi.
    2009 m. planuojama įvesti mokyklinį technologijų egzaminą.
    2010 m. planuojama organizuoti PUPP uţsienio kalbos įskaitą, o į VBE
  pasiūlą įvedamas specializuotas lietuvių kalbos egzaminas ir, esant
  poreikiui, gali būti įvedamas geografijos egzaminas.
    PAGRINDINIO UGDYMO IR BRANDOS
  EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO RAIDOS GAIRIŲ
       ĮGYVENDINIMAS (2)
  2009 ir 2010 metais brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2
  BE: vieną privalomą – lietuvių kalbos (gimtosios arba
  valstybinės) ir vieną pasirenkamą. Perlaikyti leidţiama tik
  mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą neišlaikiusiems VBE. Kitų
  dalykų BE perlaikymas nevykdomas. Pakartotinė sesija
  organizuojama tik dėl svarbių prieţasčių nelaikiusiems
  egzaminų pagrindinės sesijos metu. Mokinys galės laikyti iki
  6 BE. Pagrindinė sesija planuojama nuo geguţės 29 d. iki
  birţelio 30 d.
    2011 m. į PUPP siūloma įvesti istorijos ir pilietiškumo
  pagrindų patikrinimą. Tai galėtų būti įskaita, projektas,
  egzaminas. BE vykdomi taip, kaip numatyta gairėse.
   2012 m. lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos BE
  planuojamas vykdyti pagal bendrą egzamino programą.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:342
posted:11/25/2011
language:Lithuanian
pages:34