??????? 1

Document Sample
??????? 1 Powered By Docstoc
					           การกีฬาแห่ งประเทศไทย
       Sports Authority of Thailand
  การกีฬาแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ สถาบันกีฬาแห่ งสหรัฐอเมริกา
Sports Authority of Thailand & United States Sports Academy


        การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
     International Certification in Sports Coaching


                     ฝ่ ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน
                      รายละเอียด
               การอบรมผูฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
                     ้
             International Certification in Sports Coaching
     การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกี ฬาระดับนานาชาติ เกิดจากการที่ การกี ฬาแห่ งประเทศไทย
เล็ง เห็น ถึ ง ความส าคัญ ของผู้ฝึ กสอนกี ฬา ของสมาคมกี ฬาแห่ ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงานที่
                                                 ้
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งในบุ ค ลากรกี ฬ า ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาวงการกี ฬ า ทัง นี้ มี
วัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว คือ
   1. เพื่อยกระดับผูฝึกสอนกีฬา ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผูฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
             ้                        ้
          ู                             ั
   2. เพื่อให้ผ้ฝึกสอนกีฬาที่เข้ารับการอบรม นาความรู้ไปเผยแพร่ให้กบผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬา
และนาไปพัฒนานักกีฬา โดยให้เป็ นรูปแบบเดียวกันทัวประเทศ    ่
                            ั
   3. เพื่ อ พัฒนาผู้ฝึกสอนกี ฬาชาวไทยให้ มีศกยภาพเที ย บเท่ า ผู้ฝึกสอนกี ฬาต่ า งประเทศ และ
สามารถทาหน้ าที่ แทนผู้ฝึกสอนกี ฬาชาวต่ างประเทศได้ อี กทังเป็ นการลดค่ าใช้ จ่ายในการจ้าง
                                    ้
  ้
ผูฝึกสอนกีฬาชาวต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ ง
     ทังนี้ กกท. ได้ร่วมกับสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy)
       ้
ในความร่วมมือด้านวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยผูที่สอบผ่านจะได้รบประกาศนี ยบัตรผู้
                   ้               ้        ั
ฝึ กสอนกี ฬาระดับนานาชาติ ทังนี้ ในปี พ.ศ.2550 มี ผ้เข้าร่วมการอบรมจากสมาคมกี ฬาแห่ ง
                    ้            ู
ประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานจากองค์กรต่างๆ จานวน 39 คน
 การอบรมแบ่งออกเป็ น 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 สัปดาห์ ดังนี้

ภาคที่   ระหว่างวันที่           รายวิชา
 1   5-9 กุมภาพันธ์ 2550  Sports Coaching Methodology

 2   12-16 มีนาคม 2550   Sports Biomechanics

 3   23-27 เมษายน 2550   Seminar in Sports Medicine

 4   4-8 มิถนายน 2550
        ุ       Sports Strength & Conditioning

 5   2-6 กรกฎาคม 2550   Sports Psychology
 6   27-31 สิงหาคม 2550  Ethics in Sports
    เนื้ อหาโดยย่อของทัง 6 รายวิชา
              ้
 1. ระเบียบวิธีการฝึ กสอนกีฬา (Sports Coaching Methodology)
       เนื้ อหารายวิชานี้ เน้ นเรื่องการวางแผนให้เหมาะสมกับฤดูกาลแข่งขันกีฬา (ก่อนฤดูกาล
   แข่ ง ขัน ในฤดู ก าลแข่ ง ขัน และหลัง ฤดู ก าลแข่ ง ขัน ) และการวางแผนการฝึ กซ้ อ มที่ มี
   ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีหวข้ออื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องด้วย เช่ น การคัดเลือกนักกี ฬา และการ
                      ั
   จัดทาตารางการแข่งขันกีฬา
2. ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sports Biomechanics)
       เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย
   มนุษย์ในขณะที่เล่นกีฬา โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทนสมัย และสื่อการสอนต่างๆ
                                ั
 3. การสัมมนาด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Seminar in Sports Medicine)
       เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ภาพรวมของสาขาวิ ช าเวชศาสตร์ก ารกี ฬ า และบทบาทของ
   สาขาวิชานี้ ในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และความปลอดภัยสาหรับนักกีฬาที่ เข้าร่วม
   การแข่งขัน ซึ่ งมีประโยชน์ มากต่ อผู้ฝึกสอนกี ฬา และครูพลศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
   ทบทวนบทบาทของนั กเวชศาสตร์การกี ฬ าและผู้ฝึ กสอนกี ฬา ในการประเมิ นผลการรักษา
   อาการบาดเจ็บทัวไปที่ เกิดจากการเล่ นกี ฬา รวมถึ งความจาเป็ นที่ ผ้ฝึกสอนกี ฬาต้ องให้ การ
            ่                           ู
   สนับสนุนมาตรการในการพักฟื้ นของนักกี ฬา นอกจากนี้ ยังอาจมีการสาธิตเทคนิคการใช้ ผ้า
   เทป (Taping Techniques) อีกด้วย
 4. การปรับสภาพและความแข็งแรงในกี ฬาชนิดต่าง ๆ (Sports Strength & Conditioning)
      เนื้ อหาประกอบด้วย การตรวจสอบวิธีการของ Sports Conditioning จากมุมมองของ
   ผู้ฝึกสอนกี ฬา และวิเคราะห์ว่า Sports Conditioning ส่งเสริมความสามารถทางการกี ฬา
   โดยรวมอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการฝึ กความแข็งแรง การฝึ กความอดทน การ
   ฝึ กความเร็ว การฝึ กความอ่อนตัว การประเมินผล ความสาคัญ และการพัฒนาให้ส่วนต่าง ๆ
   ของร่างกายทางานสอดประสานกัน
5. จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology)
      เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย การทดสอบปั จ จัย ทางพฤติ ก รรมของการแข่ ง ขัน กี ฬ า และ
   ความสามารถทางการกี ฬา นอกจากนี้ ยังมี เรื่องของแรงจูงใจ/แรงกระตุ้น ที่ ทาให้ นักกี ฬา
   แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และที่ ทาให้ นักกี ฬาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมไม่พึงประสงค์
   เทคนิคการเตรียมจิตใจนักกีฬาให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน และการฟื้ นฟูตนเองจากอาการ
   บาดเจ็บ
6. จริยธรรมกับการกีฬา (Ethics in Sports)
      บุคคลบางท่าน มีอานาจในการตัดสินใจมากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งการตัดสินใจนัน บางครัง  ้ ้
   ต้ องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้ องมากกว่ าความเหมาะสม ทังนี้ เพื่อความเป็ นมืออาชี พ
                                       ้
   และเป็ นที่น่าเชื่อถือ เนื้ อหาในการเรียนวิชานี้ มุ่งเน้ นเรื่องจริยธรรมในทางการกีฬา
   การอบรมและสอบได้ประกาศนี ยบัตรผูฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ ประจาปี 2550
                    ้
       (2007 International Certification in Sports Coaching)
คุณสมบัติผเข้ารับการอบรม
       ู้
      1. เป็ นผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป
           ้             ้
          ั
      2. มีทกษะในการฟัง พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้
            ้
      3. เป็ นผูฝึกสอนกีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด หรือ กกท.
               ้
ให้การรับรอง, อาจารย์และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
วิทยากร
      สถาบันกี ฬาแห่ งสหรัฐอเมริกา จัดวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถจากสถาบัน
กีฬาฯจานวน 6 ท่าน เดินทางมาให้การอบรม
ค่าลงทะเบียน
      ผู้เข้ารับการอบรมชาระค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท โดยจ่ายเป็ นเงินสดในวัน
ส่ ง ใบสมัค ร ภายในวัน ที่ 29 ธัน วาคม 2549 ณ ห้ อ งกองพัฒ นาบุค ลากรกี ฬ า ฝ่ ายพัฒ นา
บุ ค ลากรกี ฬ าและการทะเบี ย น การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ราชมั ง คลากี ฬ าสถาน
โซนตะวันออก (โซน E) เพื่อเป็ นค่าเอกสารประกอบการเรียน 1 ชุด (6 วิชา) และค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็ น
ภาษาที่ใช้ในการอบรม
     ใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม โดยมีวิทยากรชาวไทยแปลเป็ นภาษาไทย ผู้เข้ารับ
          ั
การอบรมควรมีทกษะในการฟั ง พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้ เพื่อความเข้าใจในการ
เรียนการสอน
สถานที่อบรม
     ภาคทฤษฎี      โรงแรมเรดิสน พระราม 9
                     ั
     ภาคปฏิบติ  ั    ห้องทดสอบสมรรถภาพ, ห้องกายภาพบาบัด, ห้องวิจยและ
                                      ั
ฝึ กกล้ามเนื้ อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกกล้ามเนื้ อ
ภาคเอกชน
หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม


         
  2007 ICSC program instructors

  Subject: Sports Coaching Methodology
1
  Instructor: Dr. Sally Ford


2
   Subject: Sports Biomechanics
   Instructor: Dr. Brian Wallace


   Subject: Seminar in Sports Medicine
3
   Instructor: Dr. Leslie Dutko
  2007 ICSC program instructors

  Subject: Sports Strength & Conditioning
1
  Instructor: Dr. Michael Hahesy


   Subject: Sports Psychology
2
   Instructor: Dr. Peter Mathiesen


   Subject: Ethics in Sports
3
   Instructor: Dr. Stanley E. Drawdy
รายชื่อผู้เข้ ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
            รุ่นที่ 4/2550
           หมายเลขโทรศัพท์ ผู้เข้ ารับการอบรม ICSC รุ่ นที่ 4/2550
ลําดับ         ชื่อ - สกุล   ชื่อเล่น        สมาคม/สถาบัน        เบอร์ โทรศัพท์
 1   นายนพพร เอกสาตรา         นพ    สมาคมกีฬาไทย ฯ             081 686 2549
 2   นาวาอากาศเอก จําลอง นาเมือง  จําลอง   สมาคมกอล์ฟแห่ งประเทศไทย         081 3357467
 3   นายมหิธร จิตตเกษม        จรวด   สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย      089 667 8553
 4   นายสิ ทธิพร โรจนศิริ      แดง    สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย      081 347 9812
 5   นายวิชิต บัณฑุวงศ์       วิชิต   สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย      089 123 1271
 6   นายสั นติ ปันติ๊บ         ๊
                     อีด         ้
                          สมาคมกาบัดดีแห่ งประเทศไทย       089 961 3457
 7   นางสาวกฤดาคุณ กาญจนจุลจิตร     ้
                     ผึง   สมาคมคาราเต้ แห่ งประเทศไทย       089 104 5529
 8   นายทฤติ กาเดอร์         ชาญ    สมาคมคริกเกตแห่ งประเทศไทย       086 677 6466
 9   ร้ อยโท สนาม ลอยเมฆ       หนาม   สมาคมจักรยานแห่ งประเทศไทย ฯ      089 801 7604
 10   จ่ าเอก กรรชกร เมฆขลา      โจ้   สมาคมซอฟท์ เทนนิสแห่ งประเทศไทย     083 111 4466
 11   นายสมศักดิ์ สารวิทย์       เอก   สมาคมซอฟท์ บอลสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย  089 450 7848
 12   นายติณณ์ เผ่ าวงศากุล      ติณณ์   สมาคมเทควันโดแห่ งประเทศไทย       089 777 1149
 13   นายพิเชฐ พิบูลย์ คณารักษ์    เชฐ   สมาคมเทควันโดแห่ งประเทศไทย       081 928 7865
 14   นายธนากร ศรีชาพันธ์        ้
                     เบิม   ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ฯ     081 717 7270
ลําดับ          ชื่อ - สกุล    ชื่อเล่น        สมาคม/สถาบัน        เบอร์ โทรศัพท์
 15   นางสาวปรางทิพย์ ยุวานนท์      เป็ บ   ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ฯ      086 060 0600
 16   นางสาวปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์     ฝน    สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย  086 540 7303
 17   นายวิญํู ชุมพล            เล็ก   สมาคมเบสบอลสมัครเล่ นแห่ งประเทศไทย   081 573 5606
 18   พันโท ศักดิ์ระพี ทองสาริ      โอ๊ค   สมาคมแบดมินตันแห่ งประเทศไทย ฯ      081 459 8984
 19   นายชุมพล ลีลาเธียร         ชุมพล   สมาคมแบดมินตันแห่ งประเทศไทย ฯ      081 920 5728
 20   นายจําลอง ฉิมคล้าย         ลอง    สมาคมกีฬาปี นหน้ าผาแห่ งประเทศไทย    081 372 7633
 21            ิ
     นายการุณย์ มหุติวชเยศ        อ๋อง   สมาคมกีฬาปี นหน้ าผาแห่ งประเทศไทย    087 020 0707
 22            ั
     นายชัยนาท จันทร์ กน         เน็ก         ้
                            สมาคมมวยปลําสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย   084 017 7062
 23      ่
     ว่ าทีร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี  อ๊อด        ้
                            สมาคมยกนําหนักสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย  081 401 7201
 24   นายอธิก กิจเจริญ            ้
                       โรบิน   สมาคมยิงเป้ าบินแห่ งประเทศไทย      081 250 6800
 25   นางสาวนันท์ ปภัสร์ วีระไวทยะ     อู๋   สมาคมยิงเป้ าบินแห่ งประเทศไทย      086 983 7711
 26   พันจ่ าเอก สมเกียรติ พูนพัฒน์    ตึ๋ง   สมาคมแข่ งเรือใบแห่ งประเทศไทย ฯ     086 112 5959
 27                 ิ้
     พันจ่ าเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ ยม    จ้ อ   สมาคมแข่ งเรือใบแห่ งประเทศไทย ฯ     083 000 8469
 28   นายจําลอง สุ ดแก้ว          หมู         ้
                            สมาคมว่ ายนําแห่ งประเทศไทย       081 822 6653
 29   นายประภาส สั งข์ เงิน        เก่ง   สมาคมวินด์ เซิร์ฟแห่ งประเทศไทย     081 003 6990
ลําดับ         ชื่อ - สกุล     ชื่อเล่น         สมาคม/สถาบัน       เบอร์ โทรศัพท์
 30      ่
     ว่ าทีร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ  หนอม    สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย        086 919 5916
 31      ่
     ว่ าทีร้อยตรี อภิรมย์ จามพฤกษ์     ้
                       เบิม   สมาคมกีฬาจังหวัดลําพูน         089 854 3709
 32   นายไพฑูรย์ วงศ์ อนุการ        ทูน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         081 728 9946
 33   นางรัชนี ขวัญบุญจัน         รัชนี   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย         081 480 1167
 34   นายสาธิต หงษ์ ทอง           ตุ๊ก   ศู นย์ ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)  089 487 3876
 35   นายอุเทน หลงอุย           เทน    การกีฬาแห่ งประเทศไทย          081 373 4663
 36   นางสาวผกากรอง อุตสานนท์       กรอง   การกีฬาแห่ งประเทศไทย          089 787 8902
 37   นายสํ าอางค์ เบ้ าช้ างเผือก     อางค์   การกีฬาแห่ งประเทศไทย          085 015 2595
 38   นายวุฒิพร สุ วรรณกูล          ้
                       เจียบ   การกีฬาแห่ งประเทศไทย          081 541 7375
 39      ่
     ว่ าทีร้อยตรี สุ รพงษ์ กันสุ วรรณ  อ้วน   การกีฬาแห่ งประเทศไทย          081 976 2756
ICSC 01/2007  ICSC 02/2007  ICSC 03/2007  ICSC 04/2007  ICSC 05/2007
ICSC 06/2007  ICSC 07/2007  ICSC 08/2007  ICSC 09/2007  ICSC 10/2007
ICSC 11/2007  ICSC 12/2007  ICSC 13/2007  ICSC 15/2007  ICSC 16/2007
ICSC 17/2007  ICSC 18/2007  ICSC 19/2007  ICSC 20/2007
ICSC 21/2007  ICSC 22/2007  ICSC 23/2007  ICSC 24/2007  ICSC 25/2007
ICSC 26/2007  ICSC 27/2007  ICSC 28/2007  ICSC 29/2007  ICSC 30/2007
ICSC 31/2007  ICSC 32/2007  ICSC 33/2007  ICSC 34/2007  ICSC 35/2007
ICSC 36/2007  ICSC 37/2007  ICSC 38/2007  ICSC 39/2007
       ชื่อ     นายนพพร เอกสาตรา
       ชื่อเล่น   นพ
       สังกัด    สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด    1 มีนาคม พ.ศ. 2514 อายุ 36 ปี
       ที่อยู่    เลขที่ 4 หอพักโรงเรี ยนกีฬากรุ งเทพ ถ.มิตรไมตรี
              ดินแดง กทม. 10400
       โทรศัพท์ 081 686 2549, 0 2245 4756-7
       แฟกซ์     0 2245 4756
No. 01/2550
       E – mail: -
       ชื่อ    นาวาอากาศเอก จําลอง นาเมือง
       ชื่อเล่น  จําลอง
       สังกัด   สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด  16 ธันวาคม พ.ศ.2503 อายุ 47 ปี
       ที่อยู่  171/2509 ม.2 ซ.1 ถ.พหลโยธิน คลองถนน สายไหม
             กทม. 10220
       โทรศัพท์ 081 335 7467, 0 2572 1263
       แฟกซ์   0 2575 6423
No. 02/2550
       E – mail: erg_cogolf@hotmail.com , ji_namaung@yahoo.co.th
       ชื่อ    นายมหิ ธร จิตตเกษม
       ชื่อเล่น  จรวด
       สมาคม สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  18 กันยายน พ.ศ.2504 อายุ 46 ปี
       ที่อยู่  2/9 ม.1 ซ.เมืองทอง 1 ถ.แจ้งวัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง
             หลักสี่ กทม. 10210
       โทรศัพท์ 089 667 8553, 0 2982 5822
       E – mail: 48810298@buu.ac.th
No. 03/2550
       ชื่อ    นายสิ ทธิพร โรจนศิริ
       ชื่อเล่น  แดง
       สังกัด   สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  1 ตุลาคม พ.ศ.2493 อายุ 57 ปี
       ที่อยู่  144/187 หมู่บานนันทวัน ถ.รามอินทรา ซ.คูบอน 27
                   ้             ้
             ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10230
       โทรศัพท์ 081 347 9812, 0 2945 1852-3
       แฟกซ์   0 2945 1852
No. 04/2550
       E – mail: rules@tga.or.th
       ชื่อ    นายวิชิต บัณฑุวงศ์
       ชื่อเล่น  วิชิต
       สังกัด   สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  10 เมษายน พ.ศ.2491 อายุ 59 ปี
       ที่อยู่  52/91 ถ.กรุ งเทพกรี ฑา สะพานสู ง กรุ งเทพฯ 10250
       โทรศัพท์ 089 123 1271, 0 2736 0591-4
       แฟกซ์   0 2736 0595
       E – mail: aclassgolf@yahoo.or.th
No. 05/2550
       ชื่อ    นายสันติ ปั นติ๊บ
       ชื่อเล่น  อี๊ด
       สังกัด   สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
       วันเกิด  9 ตุลาคม พ.ศ.2519 อายุ 31 ปี
       ที่อยู่  อบจ. กําแพงเพชร ถ.ปิ่ นดําริ ห์ ต.ในเมือง อ.เมือง
             จ.กําแพงเพชร 62000
       โทรศัพท์ 089 961 3457, 055 717 822
       E – mail: santi.aeed19@gmail.com
No. 06/2550
       ชื่อ    นางสาวกฤดาคุณ กาญจนจุลจิตร
       ชื่อเล่น  ผึ้ง
       สังกัด   สมาคมคาราเต้แห่ งประเทศไทย
       วันเกิด  3 พฤษภาคม พ.ศ.2514 อายุ 36 ปี
       ที่อยู่  100/211 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
       โทรศัพท์ 089 104 5529, 034 515 007
       E – mail: maybee327@yahoo.co.th

No. 07/2550
       ชื่อ    นายทฤติ กาเดอร์
       ชื่อเล่น  ชาญ
       สังกัด   สมาคมคริ กเกตแห่ งประเทศไทย
       วันเกิด  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 อายุ 23 ปี
       ที่อยู่  112/99 ซ.อินทามระ 10 ถ.สุ ทธิสาร สามเสนใน พญาไท
             กทม. 10400
       โทรศัพท์ 086 677 6466, 0 2616 1155
       E – mail: shan@thailandcricket.com
No. 08/2550
       ชื่อ    ร้อยโท สนาม ลอยเมฆ
       ชื่อเล่น  หนาม
       สังกัด   สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด  29 กรกฎาคม พ.ศ.2495 อายุ 55 ปี
       ที่อยู่  สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 286 ถ.รามคําแหง
             หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
       โทรศัพท์ 089 801 7604, 0 2718 4580-1
       แฟกซ์   0 2718 4583
No. 09/2550
       E – mail: taca1959@yahoo.com
       ชื่อ    จ่าเอก กรรชกร เมฆขลา
       ชื่อเล่น  โจ้
       สังกัด   สมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  16 ธันวาคม พ.ศ.2517 อายุ 33 ปี
       ที่อยู่  810/841 ม.1 ถ.จรดลศึกษา ต.สัตหี บ
             อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี 20180
       โทรศัพท์ 083 111 4466
       E – mail: kanchakorn@msn.com
No. 10/2550
       ชื่อ     นายสมศักดิ์ สารวิทย์
       ชื่อเล่น   เอก
       สังกัด    สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    12 มกราคม พ.ศ.2518 อายุ 32 ปี
       ที่อยู่    ห้อง 100 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรี ย ์
              บางเขน กทม. 10220
       โทรศัพท์ 089 450 7848
       E – mail: -
No. 11/2550
       ชื่อ     นายติณณ์ เผ่าวงศากุล
       ชื่อเล่น   ติณณ์
       สังกัด    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    18 กันยายน พ.ศ.2513 อายุ 37 ปี
       ที่อยู่    78/39 ม.5 ถ.ลําลูกกา ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา
              จ.ปทุมธานี 12150
       โทรศัพท์ 089 777 1149, 0 2152 1639
       แฟกซ์     0 2152 1639
No. 12/2550
       E – mail: -
       ชื่อ    นายพิเชฐ พิบูลย์คณารักษ์
       ชื่อเล่น  เชฐ
       สังกัด   สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  26 เมษายน พ.ศ.2525 อายุ 25 ปี
       ที่อยู่  164/139 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 72 ถ.ประชาอุทิศ
             ทุ่งครุ กทม. 10140
       โทรศัพท์ 081 928 7865, 0 2871 5524
       E – mail: p_boygabb@hotmail.com
No. 13/2550
       ชื่อ    นางสาวปรางทิพย์ ยุวานนท์
       ชื่อเล่น  เป็ บ
       วันเกิด  21 เมษายน พ.ศ.2507 อายุ 43 ปี
       ที่อยู่  646 ซ.14 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว
               ั
             จตุจกร กทม. 10900
       โทรศัพท์ 086 060 0600
       แฟกซ์   0 2416 8832
       E – mail: pepkol@hotmail.com
No. 15/2550
       ชื่อ    นางสาวปรี ยาภรณ์ กุลศิริรัตน์
       ชื่อเล่น  ฝน
       สังกัด   สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  1 กันยายน พ.ศ.2525 อายุ 25 ปี
       ที่อยู่  68 ซ.วิภาวดีรังสิ ต 2 (หอการค้า) ดินแดง กทม. 10320
       โทรศัพท์ 086 540 7303
       E – mail: fonfon_rainny1@hotmail.com

No. 16/2550
       ชื่อ    นายวิญํู ชุมพล
       ชื่อเล่น  เล็ก
       สังกัด   สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  30 กรกฎาคม พ.ศ.2526 อายุ 24 ปี
       ที่อยู่  52/63 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
       โทรศัพท์ 081 573 5606, 036 424 164
       E – mail: mr.hehehe@hotmail.com

No. 17/2550
       ชื่อ     พันโทศักดิ์ระพี ทองสาริ
       ชื่อเล่น   โอ๊ค
       สังกัด    สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด    23 มิถุนายน พ.ศ.2505 อายุ 45 ปี
       ที่อยู่    9/130 หมู่บานลภาวัน ซ.8 ถ.คันแอต ต.ละหาร
                    ้
              อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
       โทรศัพท์ 081 459 8984, 0 2924 4027
       แฟกซ์     0 2255 3392
No. 18/2550
       E – mail: -
       ชื่อ    นายชุมพล ลีลาเธี ยร
       ชื่อเล่น  ขวด
       สังกัด   สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 อายุ 56 ปี
       ที่อยู่            ุ
             814/5 ซ.ทองหล่อ สุ ขมวิท 55 เขตวัฒนา กทม. 10110
       โทรศัพท์ 081 920 5728
       แฟกซ์   0 2711 4278
       E – mail: choomlee@yahoo.com
No. 19/2550
       ชื่อ     นายจําลอง ฉิ มคล้าย
       ชื่อเล่น   ลอง
       สังกัด    สมาคมกีฬาปี นหน้าผาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    18 กรกฎาคม พ.ศ.2501 อายุ 49 ปี
       ที่อยู่    49/8 ม.7 ซ.เอกชัย 57 บางบอน กทม. 10150
       โทรศัพท์ 081 372 7633, 0 2415 5689
       แฟกซ์     0 2415 0624
       E – mail: -
No. 20/2550
       ชื่อ    นายการุ นย์ มหุติวิชเยศ
       ชื่อเล่น  อ๋ อง
       สังกัด   สมาคมกีฬาปี นหน้าผาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  10 สิ งหาคม พ.ศ.2495 อายุ 55 ปี
       ที่อยู่  39/82 ม.3 ซ.เอกชัย 119 ถ.เอกชัย บางบอน
             กทม. 10150
       โทรศัพท์ 087 020 0707
       E – mail: karoon_ong@hotmail.com
No. 21/2550
       ชื่อ              ั
              นายชัยนาท จันทร์กน
       ชื่อเล่น   เน็ก
       สังกัด    สมาคมมวยปลํ้าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    4 สิ งหาคม พ.ศ.2525 อายุ 25 ปี
       ที่อยู่    415/61 โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร
              ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 24000
       โทรศัพท์ 084 017 7062, 045 315 098
       แฟกซ์     045 315 098
No. 22/2550
       E – mail: -
       ชื่อ     ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชย ธิตะจารี
                         ั
       ชื่อเล่น   อ๊อด
       สังกัด    สมาคมยกนํ้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    28 ตุลาคม พ.ศ.2503 อายุ 47 ปี
       ที่อยู่    111/17 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
              จ.ชลบุรี 20000
       โทรศัพท์ 081 401 7201, 038 794 875
       E – mail: -
No. 23/2550
       ชื่อ     นายอธิก กิจเจริ ญ
       ชื่อเล่น   โรบิ้น
       สังกัด    สมาคมยิงเป้ าบินแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    20 ตุลาคม พ.ศ.2501 อายุ 49 ปี
       ที่อยู่    175 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว สามเสนนอก
              ห้วยขวาง กทม. 10310
       โทรศัพท์ 081 250 6800, 0 2939 9963
       แฟกซ์     0 2939 9963
No. 24/2550
       E – mail: -
       ชื่อ     นางสาวนันท์ปภัสร์ วีระไวทยะ
       ชื่อเล่น   อู๋
       สังกัด    สมาคมยิงเป้ าบินแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    17 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 อายุ 43 ปี
       ที่อยู่    95 หมู่บานนวธานี ซอย 2 ถ.เสรี ไทย คันนายาว
                  ้
              กทม. 10230
       โทรศัพท์ 086 983 7711, 0 2937 9411
       E – mail: -
No. 25/2550
       ชื่อ     พันจ่าเอก สมเกียรติ พูนพัฒน์
       ชื่อเล่น   ตึ๋ง
       สังกัด    สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       วันเกิด    2 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 อายุ 42 ปี
       ที่อยู่    204/47 หมู่บานนริ นนวรรณ์แลนด์ ต.สัตหี บ อ.สัตหี บ
                    ้
              จ.ชลบุรี 20180
       โทรศัพท์ 086 112 5959, 038 438 594
       E – mail: -
No. 26/2550
       ชื่อ                  ิ้
              พันจ่าเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ยม
       ชื่อเล่น   จ้อ
       สังกัด    สมาคมแข่งเรื อใบแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    17 มิถุนายน พ.ศ.2510 อายุ 40 ปี
       ที่อยู่    189/99 หมู่ 2 ต.สัตหี บ อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี 20180
       โทรศัพท์ 083 000 8469, 038 305 438
       E – mail: -

No. 27/2550
       ชื่อ     นายจําลอง สุ ดแก้ว
       ชื่อเล่น   หมู
       สังกัด    สมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    24 กรกฎาคม พ.ศ.2488 อายุ 62 ปี
       ที่อยู่    1160 ม.3 ซ.ศรี บูรพา 6 ถ.ศรี บูรพา คลองจัน บางกะปิ
                                   ่
              กทม. 10240
       โทรศัพท์ 081 822 6653, 0 2374 0913
       แฟกซ์     0 2734 8824
No. 28/2550
       E – mail: -
       ชื่อ    นายประภาส สังข์เงิน
       ชื่อเล่น  เก่ง
       สังกัด   สมาคมวินด์เซริ์ ฟแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  29 กันยายน พ.ศ.2526 อายุ 24 ปี
       ที่อยู่                   ุ
             4/5 ม.12 ซ.วัดบุญกัญจนาราม ถ.สุ ขมวิท ต.หนองปรื อ
             อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
       โทรศัพท์ 081 003 6990
       E – mail: keng_miv@hotmail.com
No. 29/2550
       ชื่อ    ว่าที่ร้อยตรี หญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
       ชื่อเล่น  หนอม
       สังกัด   สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
       วันเกิด  7 กรกฎาคม พ.ศ.2512 อายุ 38 ปี
       ที่อยู่  ร.ร.ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
             อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
       โทรศัพท์ 086 919 5916, 053 711 450
       แฟกซ์   053 711 471
No. 30/2550
       E – mail: maloa777@hotmail.com
       ชื่อ    ว่าที่ร้อยตรี อภิรมย์ จามพฤกษ์
       ชื่อเล่น  เบิ้ม
       สังกัด   สมาคมกีฬาจังหวัดลําพูน
       วันเกิด  19 ธันวาคมพ.ศ.2508 อายุ 41 ปี
       ที่อยู่  214/3 ซ.พญาอินทร์ซอย 9 ถ.ลําพูน-ป่ าซาง ต.ในเมือง
             อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
       โทรศัพท์ 089 854 3709, 053 560 662
       แฟกซ์   053 535 498
No. 31/2550
       E – mail: agpgig@hotmail.com
       ชื่อ    นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
       ชื่อเล่น  ทูน
       สังกัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       วันเกิด  23 ธันวาคม พ.ศ.2518 อายุ 32 ปี
       ที่อยู่  59/139 ม.3 ซ.34 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
             อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
       โทรศัพท์ 081 728 9946
       แฟกซ์   0 2942 8675
No. 32/2550
       E – mail: feduptw@ku.ac.th
       ชื่อ     นางรัชนี ขวัญบุญจัน
       ชื่อเล่น   รัชนี
       สังกัด    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       วันเกิด    28 เมษายน พ.ศ.2486 อายุ 64 ปี
       ที่อยู่    100/220 ซ.3A ถ.กรุ งเทพกรี ฑา สะพานสู ง กทม. 10250
       โทรศัพท์ 081 480 1167
       แฟกซ์     0 2368 2039
       E – mail: -
No. 33/2550
       ชื่อ    นายสาธิ ต หงษ์ทอง
       ชื่อเล่น   ๊
             ตุก
       สังกัด   ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)
       วันเกิด  16 กรกฎาคม พ.ศ.2512 อายุ 38 ปี
       ที่อยู่  310/71 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 76 ถ.ประชุอาทิศ
             ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
             10290
       โทรศัพท์ 089 487 3876, 0 2873 9474

No. 34/2550  แฟกซ์   0 2873 9474
       E – mail: sathong@loxinfo.co.th
       ชื่อ    นายอุเทน หลงอุย
       ชื่อเล่น  เทน
       สังกัด   การกีฬาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  5 กันยายน พ.ศ.2518 อายุ 32 ปี
       ที่อยู่          ุ
             75/27 ม.2 ถ.สุ ขมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
             จ.ระยอง 21000
       โทรศัพท์ 081 373 4663, 038 614 929
       แฟกซ์   038 614 929
No. 35/2550
       E – mail: utssr1_@hotmail.com
       ชื่อ    นางสาวผกากรอง อุตสานนท์
       ชื่อเล่น  กรอง
       สังกัด   การกีฬาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 อายุ 41 ปี
       ที่อยู่  198/5 ม.4 ซ.หมู่บานวิรัชยา ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
                     ้
             จ.สุ พรรณบุรี 72000
       โทรศัพท์ 089 787 8902, 035 545 472
       E – mail: p_utsanon@hotmail.com
No. 36/2550
       ชื่อ    นายสําอางค์ เบ้าช้างเผือก
       ชื่อเล่น  อางค์
       สังกัด   การกีฬาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  16 สิ งหาคม พ.ศ.2515 อายุ 36 ปี
       ที่อยู่  สนามกีฬาเมืองหลัก 333 ปี ถ.ปั กธงชัย ต.ปรุ ใหญ่
             อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
       โทรศัพท์ 085 015 2595, 044 932 096
       E – mail: sam_ang_bao@hotmail.com
No. 37/2550
       ชื่อ    นายวุฒิพร สุ วรรณกูล
       ชื่อเล่น  เจี๊ยบ
       สังกัด   การกีฬาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด  9 พฤษภาคม พ.ศ.2516 อายุ 34 ปี
       ที่อยู่  34/14 หมู่ 1 ซ.บ่อรัก ถ.กาญจนวนิช ต.บ่อรัก อ.เมือง
             จ.สงขลา 90400
       โทรศัพท์ 081 541 7375, 074 334 991
       แฟกซ์   074 553 097
No. 38/2550
       E – mail: suwannakul_w@yahoo.com
       ชื่อ     ว่าที่ร้อยตรี สุ รพงษ์ กันสุ วรรณ
       ชื่อเล่น   อ้วน
       สังกัด    การกีฬาแห่งประเทศไทย
       วันเกิด    19 สิ งหาคม พ.ศ.2505 อายุ 45 ปี
       ที่อยู่    ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่
              ถ.ซี เกมส์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
       โทรศัพท์ 081 976 2756, 053 112 301-3
       แฟกซ์     053 112 299
No. 39/2550
       E – mail: -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:149
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:53