WYKAZ UCHWAL SEJMIKU WOJEW�DZTWA MAZOWIECKIEGO by 5SMUw1

VIEWS: 778 PAGES: 168

									 REJESTR UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                 ROK 1998
   Lp.  Numer   Data              Treść
      uchwały
1.     1/I/98  10.11.98  w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
2.     2/II/98  13.11.98  w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących
                 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
3.     3/II/98  13.11.98  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
4.     4/II/98  13.11.98  w sprawie wyboru     Marszałka   Województwa
                 Mazowieckiego
5.     5/II/98  13.11.98  w sprawie wyboru     Zarządu   Województwa
                 Mazowieckiego
6.     6/II/98  29.12.98  w sprawie utworzenia „Komisji doraźnej ds.
                 przygotowania projektu regulaminu obrad i projektu
                 uchwały w sprawie utworzenia komisji Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego”.
7.     7/II/98  29.12.98  w sprawie wyznaczenia składu osobowego „Komisji
                 doraźnej ds. przygotowania regulaminu obrad i
                 projektu uchwały w sprawie utworzenia komisji
                 Sejmiku Województwa Mazowieckiego”.
                 ROK 1999

   Lp.  Numer   Data              Treść
      uchwały
1.     IV/8/99  19.01.99  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
   2.  IV/9/99  19.01.99  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
   3.  IV/10/99  19.01.99  w sprawie powołania Skarbnika Województwa
                 Mazowieckiego
   4.  IV/11/99  19.01.99  w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
   5.  IV/12/99  19.01.99  w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Sejmiku
                 Województwa Mazowieckiego
   6.  IV/13/99  19.01.99  w sprawie komisji     Sejmiku   Województwa
                 Mazowieckiego
   7.  IV/14/99  25.01.99  w sprawie wyboru składu osobowego komisji
                 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
   8.  IV/15/99  29.01.99  w  sprawie   zasad   ustalania   wysokości


                                         1
               wynagrodzenia    Zarządu    Województwa
               Mazowieckiego
9.  IV/16/99   29.01.99  w sprawie diet radnych, zwrotu kosztów podróży
               oraz zasad finansowania klubów radnych i
               wykonywania mandatu radnego
10.  V/17/99   29.01.99  w sprawie delegowania przedstawicieli Sejmiku do
               Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
               Ochrony Środowiska
11.  VI/18/99   22.02.99  w sprawie trybu prac nad uchwalaniem budżetu
12.  VI/19/99   22.02.99  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego pana Michała
               Boszko
13.  VI/20/99   22.02.99  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego pana Tadeusza
               Wydry
14.  VII/21/99  15.03.99  w sprawie objęcia mandatu radnego województwa
               mazowieckiego
15.  VII/22/99  15.03.99  w sprawie objęcia mandatu radnego województwa
               mazowieckiego
16.  VII/23/99  15.03.99  w sprawie desygnowania przedstawiciela Sejmiku
               do  Komisji  Konkursowej  na   stanowisko
               Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
17.  VII/24/99  15.03.99  w sprawie desygnowania radnych Sejmiku na
               członków Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
18.  VII/25/99  15.03.99  w sprawie ustalenia wstępnego projektu wzoru
               herbu Województwa Mazowieckiego
19.  VIII/26/99  29.03.99  w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
               Mazowieckiego w sprawie uchwalenie Regulaminu
               Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
20.  VIII/27/99  29.03.99  w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej
               jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki
               Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
               Warszawie
21.  VIII/28/99  29.03.99  w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
               na 1999 rok
22.  IX/29/99   26.04.99  w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej
               jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki
               Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
23.  IX/30/99   26.04.99  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/99 z dnia 29
               stycznia 1999 r. w sprawie zasad ustalenia
               wysokości wynagrodzenia Zarządu Województwa
               Mazowieckiego
24.  IX/31/99   26.04.99  w sprawie skargi    do   Naczelnego  Sądu
               Administracyjnego
25.  X/32/99   17.05.99  w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-
               prawnej  działania Wojewódzkiej  Kolumny


                                       2
               Transportu Sanitarnego w Radomiu
26.  X/33/99   17.05.99  w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-
               prawnej  działania  Wojewódzkiej Kolumny
               Transportu Sanitarnego w Ciechanowie
27.  X/34/99   17.05.99  w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-
               prawnej  działania  Wojewódzkiej Kolumny
               Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
28.  X/35/99   17.05.99  w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-
               prawnej  działania  Wojewódzkiej Kolumny
               Transportu Sanitarnego w Siedlcach
29.  X/36/99   17.05.99  w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno-
               prawnej działania Stołecznej Kolumny Transportu
               Sanitarnego w Warszawie
30.  X/37/99   17.05.99  w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura
               Planowania   Przestrzennego i Rozwoju
               Regionalnego w Warszawie
31.  X/38/99   17.05.99  w sprawie Regulaminy pracy Komisji Rewizyjnej
               Sejmiku Województwa Mazowieckiego
32.  X/39/99   17.05.99  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia
               1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego
               komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
33.  X/40/99   17.05.99  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia
               1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad
               Sejmiku Województwa Mazowieckiego
34.  X/41/99   17.05.99  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia
               1999 r. w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej
               Sejmiku Województwa Mazowieckiego
35.  X/42/99   17.05.99  w sprawie opinii o projekcie rozporządzenia
               Prezesa Rady Ministrów
36.  XI/43/99   21.06.99  w sprawie pierwszych statutów wojewódzkich
               samorządowych jednostek kultury
37.  XI/44/99   21.06.99  w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego
38.  XI/45/99   21.06.99  w sprawie zasad powołania Rady Mazowieckiej
               Kasy Chorych oraz powoływania i odwoływania jej
               członków
39.  XI/46/99   21.06.99  w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych
               radnych
40.  XII/47/99  30.06.99  w sprawie zmian   w  budżecie  Województwa
               Mazowieckiego
41.  XIII/48/99  5.07.99  w  sprawie  zmiany   granic  województwa
               mazowieckiego
42.  XIII/49/99  5.07.99  w sprawie objęcia praw do akcji należących do
               Skarbu Państwa   w Warszawskim    Rolno-

                                      3
               Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Broniszach
               k/Warszawy
43.  XIII/50/99  5.07.99  w sprawie objęcia praw do akcji należących do
               Skarbu Państwa w Siedleckiej Centrali Materiałów
               Budowlanych PROBUD S.A. w Siedlcach, przy ul.
               Brzeskiej 12
44.  XIII/51/99  5.07.99  w sprawie objęcia praw do akcji należących do
               Skarbu Państwa w Radomskiej Giełdzie Rolnej
               S.A. z siedzibą w radomiu, przy ul. Lubelskiej 65
45.  XIII/52/99  5.07.99  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
               zasadniczego   w    pierwszej   kategorii
               zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla
               pracowników zatrudnionych w wojewódzkich
               samorządowych jednostkach organizacyjnych
46.  XIII/53/99  5.07.99  w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o
               przebiegu wykonania budżetu Województwa
               Mazowieckiego za I półrocze
47.  XIV/55/99  26.07.99  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
               celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
               finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz
               sposobu wykorzystania
48.  XIV/56/99  26.07.9  w  sprawie   utworzenia  Mazowieckiego
               Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
49.  XIV/57/99  26.07.99  w sprawie wydzielenia Gminnego Ośrodka Zdrowia
               w Przytyku ze struktury organizacyjnej i majątkowej
               Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
               Radomiu
50.  XIV/58/99  26.07.99  w sprawie wydzielenia Wiejskiego Ośrodka
               Zdrowia  we   Wrzeszczowie  ze struktury
               organizacyjnej i majątkowej Wojewódzkiego
               Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
51.  XIV/59/99  26.07.99  w sprawie wydzielenia Gminnego Ośrodka Zdrowia
               w Kowali ze struktury organizacyjnej i majątkowej
               Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
               Radomiu
52.  XIV/60/99  26.07.99  w sprawie przedstawienia kandydata do Rady
               Polskiej Organizacji Turystycznej
53.  XV/61/99   30.08.99  w sprawie skargi     do  Naczelnego   Sądu
               Administracyjnego
54.  XV/62/99   30.08.99  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia
               1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego
               komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
55.  XV/63/99   30.08.99  w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa
               Mazowieckiego do uzgodnienia tekstu dokumentu
               pod nazwą „Porozumienie między Województwem
               Mazowieckim a Regionem Lacjum o współpracy
               międzyregionalnej z ministrem właściwym do spraw


                                        4
               zagranicznych”.
56.  XV/64/99   30.08.99  w sprawie założeń do budżetu Województwa
               Mazowieckiego na 2000 rok
57.  XV/65/99   30.08.99  w sprawie powołania składu osobowego Rady
               Mazowieckiej Kasy Chorych
58.  XV/66/99   30.08.99  w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum
               Polityki Społecznej
59.  XVII/67/99  4.10.99  w sprawie skargi    do  Naczelnego   Sądu
               Administracyjnego
60.  XVII/68/99  4.10.99  w sprawie wygaśnięcia mandatu      radnego
               województwa mazowieckiego
61.  XVII/69/99  4.10.99  w sprawie zmian w budżecie    Województwa
               Mazowieckiego na 1999 rok
62.  XVII/70/99  25.10.99  w sprawie wszczęcia procedury przetargowej
               dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługi
               budżetu Województwa Mazowieckiego
63.  XVII/71/99  25.10.99  w sprawie objęcia mandatu radnego województwa
               mazowieckiego
64.  XIX/72/99  15.11.99  o zmianie uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia
               1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego
               Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
65.  XIX/73/99  15.11.99  w sprawie przejęcia Wojewódzkiego Programu
               Profilaktyki Problemów  Alkoholowych dla
               Wojewódzkiego Mazowieckiego
66.  XIX/74/99  15.11.99  w sprawie zasad wyłaniania i odwoływania przez
               Sejmik Województwa Mazowieckiego członków
               rady społecznej działającej przy publicznych
               zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim
               obszarze działania
67.  XIX/75/99  15.11.99  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac
               nad uchwalaniem budżetu
68.  XX/76/99   6.12.99  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku na
               członków Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyczno-
               Terapeutycznego „Petra”
69.  XX/77/99   6.12.99  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada
               1999 r. w sprawie zasad wybierania i odwoływania
               przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
               członków rady społecznej działającej przy
               publicznych zakładach zdrowotnej o wojewódzkim
               obszarze działania
70.  XX/78/99   6.12.99  w sprawie zmian w budżecie    Województwa
               Mazowieckiego na 1999 rok
71.  XX/79/99   20.12.99  w sprawie wydatków nie wygasających z upływem
               1999 roku                                      5
   72.  XX/80/99   20.12.99  w sprawie zmian w budżecie        Województwa
                   Mazowieckiego na 1999 rok
   73.  XX/81/99   20.12.99  w sprawie trybu prac nad uchwalaniem statutu
                   Województwa Mazowieckiego
   74.  XX/82/99   20.12.99  o zmianie uchwały Sejmiku Województwa
                   Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad
                   uchwalaniem budżetu
   75.  XX/83/99   20.12.99  w sprawie nabycia nieruchomości
                   ROK 2000
   Lp.  Numer     Data                Treść
      uchwały
1.     1/23/2000  31.01.2000  w sprawie utworzenia środka specjalnego przy
                   Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
                   Wodnych w Warszawie
2.     2/23/2000  31.01.2000  w sprawie wyboru członków rady społecznej
                   działającej przy publicznym zakładzie opieki
                   zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
3.     3/24/2000  14.02.2000  w sprawie porozumienia między Województwem
                   Mazowieckim a Regionem Veneto
4.     4/24/2000  14.02.2000  w sprawie zawarcia Porozumienia między
                   Województwem Mazowieckim a Regionem Lacjum
                   o współpracy międzyregionalnej
5.     5/24/2000  14.02.2000  w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa
                   Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej
                   Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
6.     6/25/2000  20.03.2000  w sprawie Porozumienia między Województwem
                   Mazowieckim a Regionem Ile-de-France
7.     7/25/2000  20.03.2000  W sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
                   na 2000 rok
8.     8/25/2000  20-03-2000  W sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru
                   Planowania   Przestrzennego  i  Rozwoju
                   Regionalnego w Warszawie
                   (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5.01.06 r. Nr 1, poz. 7)
9.     9/26/2000  17.04.2000  W sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa
                   Mazowieckiego  w   Regionalnym  Komitecie
                   Sterującym
10.    10/27/2000  27.04.2000  W sprawie udzielenie Zarządowi Województwa
                   Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania
                   budżetu za 1999 rok
11.    11/27/2000  27.04.2000  O zmianie uchwały w sprawie zasad wybierania i
                   odwoływania   przez  Sejmik  Województwa
                   Mazowieckiego   członków  rady  społecznej
                   działającej przy publicznych zakładach opieki
                   zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania


                                             6
12.  12/27/2000  27/04.2000  W sprawie zmian w budżecie Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
13.  13/28/2000  15.05.2000  W sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
14.  14/28/2000  15.05.2000  W sprawie zasad udzielania dotacji podmiotowych i
                przedmiotowych  z  budżetu   Województwa
                Mazowieckiego
15.  15/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora  Ośrodka   Metod  i  Szkoleń
                Psychospołecznych w Warszawie
16.  16/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i
                Zastosowań Komputerów w Warszawie
17.  17/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 3
                w Warszawie
18.  18/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w
                Ostrołęce
19.  19/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków
                Obcych w Radomiu
20.  20/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
21.  21/29/2000  29.05.2000  W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska
                Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
22.  22/29/2000  29.05.2000  W sprawie likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w
                Żyrardowie
23.  23/29/2000  29.05.2000  W sprawie likwidacji Medycznego     Studium
                Zawodowego Nr 1 w Warszawie
24.  24/29/2000  29.05.2000  W sprawie likwidacji Medycznego     Studium
                Zawodowego w Makowie Mazowieckim
25.  25/29/2000  29.05.2000  W sprawie likwidacji Medycznego     Studium
                Zawodowego w Garwolinie
26.  26/29/2000  29.05.2000  W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
                Województwa Mazowieckiego (Kalinowski)
27.  27/29/2000  29.05.2000  W sprawie delegowania przedstawiciela Sejmiku
                do udziału w pracach Komitetu Założycielskiego
                Związku Województw RP
28.  28/30/2000  12.06.2000  W sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i
                udzielania ulg w spłacie należności Terenowego
                Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
29.  29/30/2000  12.06.2000  W sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu
                Pracy
30.  30/30/2000  12.06.2000  W sprawie zasad postępowania kolumn transportu
                sanitarnego MEDITRANS przy dokonywaniu
                zakupu lub przyjęciu nieruchomości


                                        7
31.  31/30/2000  12.06.2000  W sprawie zasad i trybu postępowania kolumn
                transportu  sanitarnego   MEDITRANS   przy
                zbywaniu,  wynajmowaniu,    wydzierżawianiu,
                używaniu majątku trwałego oraz wnoszeniu
                majątku do spółek lub fundacji
32.  32/30/2000  12.06.2000  W sprawie obsadzenia mandatu       radnego
                Województwa Mazowieckiego
33.  33/30/2000  12.06.2000  W sprawie odwołania Aleksandry Sapieżyńskiej ze
                składu osobowego Rady Społecznej Ośrodka
                Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie
34.  34/30/200  12.06.2000  W sprawie powołania Haliny Ilcewicz do składu
                Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy i
                Lecznictwa w Warszawie
35.  35/30/2000  12.06.2000  W sprawie odwołania Urszuli Ciepielewskiej ze
                składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji
                Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
36.  36/31/2000  03.07.2000  W sprawie środków specjalnych przy jednostkach
                budżetowych Województwa Mazowieckiego
37.  37/31/2000  03.07.2000  W sprawie zasięgnięcia kredytu na pokrycie
                deficytu budżetu w 2000 roku
38.  38/31/2000  03.07.2000  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
39.  39/32/2000  28.08.2000  W sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
40.  40/32/2000  28.08.2000  W  sprawie  zmiany   granic  Województwa
                Mazowieckiego
41.  41/32/2000  28.08.2000  W sprawie statutu Ośrodka Metod i Szkoleń
                Psychospołecznych w Warszawie
42.  42/32/2000  28.08.2000  W sprawie statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej
                i Zastosowań Komputerów
43.  43/32/2000  28.08.2000  W sprawie wygaśnięcia mandatu      radnego
                Województwa Mazowieckiego
44.  44/33/2000  11.09.2000  W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

45.  45/33/2000  11.09.2000  W sprawie wskazówek do budżetu Woj. Na 2001
46.  46/33/2000  11.09.2000  W sprawie obsadzenia mandatu       radnego
                Województwa Mazowieckiego
47.  47/33/2000  11.09.2000  W sprawie zmiany uchwały SWM Nr IV/14/99 z dn.
                25.01.1999 r w sprawie wyboru składu osobowego
                komisji SWM
48.  48/33/2000  11.09.2000  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
49.  49/33/2000  11.09.2000  W sprawie wyboru banku do bankowej obsługi
                budżetu Województwa Mazowieckiego
50.  50/34/2000  25.09.2000  W sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu
                opracowania  Strategii Rozwoju Województwa
                Mazowieckiego


                                        8
51.  51/35/2000  16.10.2000  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
52.  52/35/2000  16.10.2000  W sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnienia z
                Prezesem Rady Ministrów projektu statutu
                Województwa Mazowieckiego
53.  53/35/2000  16.10.2000  W sprawie „Priorytetów współpracy zagranicznej
                Województwa Mazowieckiego”
54.  54/35/2000  16.10.2000  W  sprawie  zatrudniania i  wynagradzania
                Dyrektorów Kolumn Transportu Sanitarnego
55.  55/35/2000  16.10.2000  W sprawie porozumienia między Województwem
                Mazowieckim a Miastem Siedlce o przekształceniu
                Zespołu Szkół Medycznych w Siedlcach
56.  56/35/2000  16.10.2000  W sprawie projektu    statutu  Województwa
                Mazowieckiego
57.  57/36/2000  06.11.2000  W  sprawie  zmian   budżetu  Województwa
                Mazowieckiego
58.  58/36/2000  06.11.2000  W sprawie odwołania Barbary Rawińskiej ze składu
                Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego
                Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
                „Omega”
59.  59/36/2000  06.11.2000  W sprawie odwołania Krzysztofa Książka ze składu
                Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla
                Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”
60.  60/36/2000  06.11.2000  W sprawie odwołania Bogdana Jaskołda ze składu
                Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
                Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
                Warszawie
61.  61/36/2000  06.11.2000  W sprawie odwołania Jerzego Plusczyńskiego ze
                składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
                Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
62.  62/37/2000  27.11.2000  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
63.  63/37/2000  27.11.2000  W sprawie zwrotu kosztów podróży radnym
                Województwa Mazowieckiego
64.  64/37/2000  27.11.2000  W sprawie powierzenia zadań samorządu
                Województwa Mazowieckiego z zakresu ochrony
                zdrowia Samorządowi Powiatu Pruszkowskiego
65.  65/37/2000  27.11.2000  W sprawie „Wieloletniego Programu     Bazy
                Sportowej Województwa Mazowieckiego”
66.  66/37/2000  27.11.2000  W sprawie wygaśnięcia mandatu      radnego
                Województwa Mazowieckiego
67.  67/37/2000  27.11.2000  W sprawie nadania statutu kolumnie transportu
                sanitarnego w Ciechanowie
68.  68/37/2000  27.11.2000  W sprawie nadania statutu kolumnie transportu
                sanitarnego w Radomiu
69.  69/37/2000  27.11.2000  W sprawie nadania statutu kolumnie transportu


                                       9
                sanitarnego w Warszawie
70.  70/37/2000  27.11.2000  W sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu
                Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
                Warszawie
71.  71/37/2000  27.11.2000w W sprawie nadania statutu Zakładowi Usług
                Wodnych dla Potrze Rolnictwa w Mławie
72.  72/37/2000  27.11.2000  W sprawie przekształcenia Ostrołęckiej Kolumny
                Transportu Sanitarnego „Meditrans”
73.  73/37/2000  27.11.2000  W sprawie przekształcenia Siedleckiej Kolumny
                Transportu Sanitarnego „„Meditrans”
74.  74/38/2000  11.12.2000  W sprawie wysokości diet przysługujących radnym
                Województwa Mazowieckiego
75.  75/38/2000  11.12.2000  W sprawie wydatków nie wygasających z upływem
                2000 roku
76.  76/38/2000  11.12.2000  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
                Województwa Mazowieckiego
77.  77/38/2000  11.12.2000  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                Mazowieckiego na 2000 rok
78.  78/39/2000  28.12.2000  W sprawie zmian budżetu Woj. Na 2000 rok
79.  79/39/2000  28.12.2000  W sprawie dróg zaliczonych do kategorii
                wojewódzkich na obszarze miasta stołecznego
                Warszawy
80.  80/39/2000  27.12.2000  Zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków nie
                wygasających z upływem 2000 roku
                                      10
               ROK 2001
     Nr    Data
Lp.  Uchwały  podjęcia           Treść
 1.   1/01  29.01.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu       radnego
               Województwa Mazowieckiego
 2.   2/01   29.01.2001  W sprawie zmiany w składach osobowych komisji
               Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 3.   3/01   31.01.2001  W sprawie przyjęcia   Strategii  Województwa
               Mazowieckiego
 4.   4/01   31.01.2001  W sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu
               Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-
               2006 (I etap – Program Operacyjny na lata 2001-
               2002)
 5.   5/01   12.02.2001  W sprawie obsadzenia mandatu       radnego
               Województwa Mazowieckiego
 6.   6/01   5.03.2001  W sprawie upoważnienia Zarządu Województwa
               Mazowieckiego do wystąpienia do ministra
               właściwego o wyrażenie zgody na zawarcie
               porozumienia    między   Województwem
               Mazowieckim a Obwodem Smoleńskim o
               współpracy międzyregionalnej
 7.   7/01   5.03.2001  W sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/99 Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca
               1999 r. w sprawie zasad powołania Mazowieckiej
               Kasy Chorych oraz powoływania i odwołania jej
               członków
 8.   8/01   5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 9.   9/01   5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce
 10.  10/01  5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu   Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
 11.  11/01  5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu   Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
 12.  12/01  5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu   Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 13.  13/01  5.03.2001  W  sprawie  nadania   statutu  Ośrodkowi
               Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie
 14.  14/01  5.03.2001  W sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek
               Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie
 15.  15/01  5.03.2001  W sprawie nadania statutu Ośrodek Metod i
               Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
 16.  16/01  5.03.2001  W sprawie nadania statutu Ośrodkowi Edukacji
               Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
               Warszawie
 17.  17/01  26.03.2001  W sprawie zmian w składach osobowych komisji
               Sejmiku Województwa Mazowieckiego


                                      11
18.  18/01  26.03.2001  W sprawie przyjęcia Regionalnego Programu
              Restrukturyzacji Ochrony   Zdrowia  dla
              Województwa Mazowieckiego
19.  19/01  26.03.2001  W sprawie odwołania Jana Laskowskiego ze
              składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji
              Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
              w Płocku
20.  20/01  26.03.20001  W sprawie odwołania Ryszarda Zaborowskiego ze
              składu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego
              im. dr J. Psarskiego
21.  21/01  26.03.2001  W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
              dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
              Warszawie
22.  22/01  26.03.2001  W sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
              na 2001 rok
23.  23/01  26.04.2001  W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
              budżetu Województwa Mazowieckiego za 2000 rok
24.  24/01  26.04.2001  W sprawie udzielenia Zarządowi Województwa
              Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania
              budżetu za 2000 rok
25.  25/01  26.04.2001  W sprawie wyboru członków Rady Społecznej
              „Meditrans-Ostrołęka” Stacja  Pogotowia
              Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
              Ostrołęce
26.  26/01  26.04.2001  W sprawie delegowania przedstawiciela Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego do Rady Nadzorczej
              Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
              Gospodarki Wodnej w Warszawie
27.  27/01  7.05.2001  W sprawie upoważnienia do przekazywania w
              nieodpłatne    użytkowanie    nieruchomości
              Województwa    Mazowieckiego    na  rzecz
              samodzielnych publicznych zakładów opieki
              zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego
28.  28/01  21.05.2001  W sprawie wyboru członków Rady Społecznej „RM-
              Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
              Transportu Sanitarnego w Siedlcach
29.  29/01  21.05.2001  W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
              dyrektora Medycznego studium Zawodowego nr 6
              w Warszawie
30.  30/01  21.05.2001  W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
              dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr
              11 w Warszawie
31.  31/01  21.05.2001  W sprawie zmiany siedziby Medycznego Studium
              Zawodowego w Ostrołęce
32.  32/01  21.05.2001  W sprawie zmian w składach osobowych komisji
              Sejmiku Województwa Mazowieckiego
33.  33/01  21.05.2001  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów


                                      12
34.  34/01  11.06.2001  W sprawie likwidacji Kolegium nauczycielskiego w
              Płocku
35.  35/01  11.06.2001  W sprawie likwidacji Nauczycielskiego kolegium
              Języków Obcych w Płocku
36.  36/01  11.06.2001  W sprawie likwidacji Wojewódzkiego     Biura
              Geodezji i terenów Rolnych w Płocku
37.  37/01  11.06.2001  W sprawie likwidacji Medycznego     Studium
              Zawodowego Nr 2 w Warszawie
38.  38/01  11.06.2001  W sprawie likwidacji Medycznego     Studium
              zawodowego Nr 12 w Warszawie
39.  39/01  11.06.2001  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenia
              bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
              wieczystego gruntu     położonego przy ul.
              Koszykowej 26, Biblioteki Publicznej w Warszawie
40.  40/01  11.06.2001  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
              nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
              prowadzonych przez samorząd Województwa
              Mazowieckiego ubiegających się o awans na
              stopień nauczyciela mianowanego
41.  41/01  11.06.2001  W   sprawie  upoważnienia  Zarządu  Woj.
              Mazowieckiego do wystąpienia do ministra
              właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie
              zgody na zawarcie porozumienia między
              Województwem Mazowieckim a Komitatem Peszt o
              współpracy międzyregionalnej
42.  42/01  11.06.2001  W   sprawie upoważnienia  Zarządu  Woj.
              Mazowieckiego do wystąpienia do ministra
              właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie
              zgody na zawarcie porozumienia między
              Województwem Mazowieckim i Województwem
              Sztokholmskim o współpracy międzyregionalnej
43.  43/01  11.06.2001  O zmianie uchwały Sejmiku Województwa
              Mazowieckiego w sprawie utworzenia środków
              specjalnych jednostek budżetowych Województwa
              Mazowieckiego
44.  44/01  11.06.2001  W sprawie zmiany budżetu      Województwa
              Mazowieckiego na 2001 rok
45.  45/01  11.06.2001  W sprawie odwołania Mariana Rodzenia ze składu
              Rady Społecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego
              Ośrodka Medycyny Pracy
46.  46/01  11.06.2001  W sprawie odwołania Elżbiety Biłobran – Uberman
              ze składu Rady Społecznej Centralnego Szpitala
              Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu

47.  47/01  11.06.2001  W sprawie gospodarowania mieniem wchodzącym
              w  skład  inwestycji „Budowa  Wodociągu
              Północnego – II etap”

48.  48/01  25.06.2001  W  sprawie  zmiany  granic  Województwa


                                     13
Mazowieckiego
        14
49.  49/01  25.06.2001  W sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/99 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca
              1999 roku w sprawie zasad powołania Rady
              Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz
              powoływania i odwoływania jej członków
50.  50/01  25.06.2001  W sprawie Wojewódzkiego Programu na Rzecz
              Poprawy     Warunków   Życia   Osób
              Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim
              na lata 2001 – 2003
51.  51/01  25.06.2001  W sprawie powołania składu osobowego Rady
              Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
52.  52/01  25.06.2001  W   sprawie   zatwierdzenia  Kontraktu
              Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego
53.  53/01  02.07.2001  Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
              postępowania kolumn transportu sanitarnego
              Meditrans  przy   zbywaniu,  wynajmowaniu,
              wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz
              wnoszenia majątku do spółek lub fundacji
54.  54/01  02.07.2001  W sprawie odwołania Tomasza Lewandowskiego
              ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego
              Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
              Drewnica w Ząbkach
55.  55/01  02.07.2001  W sprawie odwołania Tomasza Lewandowskiego
              ze  składu   rady  Społecznej  Centrum
              Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i
              Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
56.  56/01  27.08.2001  W   sprawie   upoważnienia  Zarządu Woj.
              Mazowieckiego do wystąpienia do ministra
              właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie
              zgody na zawarcie porozumienia między
              Województwem Mazowieckim e Regionem Brukseli
              – Stolicy o współpracy międzyregionalnej
57.  57/01  27.08.2001  W sprawie zasad gospodarowania mieniem, zasad
              nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
              oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
              okres dłuższy niż 3 lata
58.  58/01  27.08.2001  W sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności
              nieruchomości na rzecz Wyższej Szkoły z siedzibą
              w Płocku
59.  59/01  27.08.2001  W sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Dyrekcji
              Inwestycji w Ostrołęce
60.  60/01  27.08.2001  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
              Mazowieckiego na 2001 rok
61.  61/01  27.08.2001  W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
              Społecznej „RM – Meditrans” Stacji Pogotowia
              ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
62.  62/01  27.08.2001  W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
              Społecznej „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia


                                     15
ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
                       16
   63.  63/01  27.08.2001  W sprawie szczegółowych zasad kierowania
                 pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i
                 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla których
                 organem założycielskim jest Sejmik Województwa
                 Mazowieckiego
   64.  64/01  27.08.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
                 pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Szpitala
                 Specjalistycznego w  Radomiu,  na  czas
                 nieokreślony
   65.  65/01  27.08.2001  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali
                 mieszkalnych położonych w Płocku
   66.  66/01  27.08.2001  W   sprawie  Komisji   Konkursowej  do
                 przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy
                 dyrektora  ds.  lecznictwa   Samodzielnego
                 Wojewódzkiego     Publicznego    Zakładu
                 Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary
                 Borzym w Radomiu
   67.  67/01  27.08.2001  W   sprawie   Komisji  Konkursowej   do
                 przeprowadzenia   konkursu  na  stanowisko
                 ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej Woj.
                 Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
   68.  68/01  27.08.2001  W sprawie zmiany w składzie Komisji Polityki
                 Społecznej i Prorodzinnej
   69.  69/01  24.09.2001  W sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego
                 Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
                 im. J. Psarskiego w Ostrołęce
   70.  70/01  24.09.2001  W sprawie statutu Szpitala im. Michała Okońskiego
                 samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
                 Zdrowotnej w Warszawie
   71.  71/01  24.09.2001  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
                 Mazowieckiego na 2001 rok
   72.  72/01  24.09.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
                 pomieszczeń w budynku Obwodu Lecznictwa
                 Kolejowego Nr 2 w Warszawie
73.     73/01  24.09.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
                 pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Szpitala
                 Bródnowskiego   Samodzielnego   Publicznego
                 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
74.     74/01  24.09.2001  W sprawie oddania Państwowej Wyższej Szkole
                 Zawodowej w Płocku w wieczyste użytkowanie
                 nieruchomości gruntowej i sprzedaży znajdujących
                 się na tej nieruchomości budynków
75.     75/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia   mandatu    radnego
                 Województwa Mazowieckiego
76.     76/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu      radnego
                 Województwa Mazowieckiego
77.     77/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu      radnego
                 Województwa Mazowieckiego


                                        17
78.  78/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
79.  79/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
80.  80/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
81.  81/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
82.  82/01  29.10.2001  W sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
83.  83/01  29.10.2001  W sprawie mandatu       radnego  Województwa
              Mazowieckiego
84.  84/01  29.10.2001  W   sprawie  przyjęcia   rezygnacji   Leszka
              Mizielińskiego
85.  85/01  29.10.2001  W sprawie    przyjęcia   rezygnacji   Zbigniewa
              Kuźmiuka
86.  86/01  29.10.2001  W  sprawie  przyjęcia rezygnacji      Zarządu
              Województwa Mazowieckiego
87.  87/01  29.10.2001  W sprawie nagrody Samorządu Województwa w
              dziedzinie sztuki im. Cypriana Kamila Norwida
88.  88/01  29.10.2001  W sprawie ustanowienia Dni Mazowsza
89.  89/01  29.10.2001  W sprawie objęcia przez Sejmik Województwa
              Mazowieckiego    patronatu nad wydaniem
              monografii Mazowsza
90.  90/01  29.10.2001  W  sprawie  przekształcenia Wojewódzkiego
              Szpitala Dziecięcego im. prof. J. P. Brudzińskiego
              Samodzielnego Publicznego Zakładu      Opieki
              Zdrowotnej   w Dziekanowie Leśnym oraz
              Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego im. Dzieci
              Warszawy Samodzielnego Publicznego Zakładu
              Opieki Zdrowotnej w Warszawie
91.  91/01  29.10.2001  W  sprawie przekształcenia Ciechanowskiej
              Kolumny Transportu sanitarnego „Meditrans” w
              Ciechanowie
92.  92/01  29.10.2001  W sprawie restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala
              Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
              Opieki Zdrowotnej w Warszawie
93.  93/01  29.10.2001  W sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki
              Zdrowotnej pod nazwą Zakład Opiekuńczy
              Lecznicy w Radomiu oraz przekształcenia
              Samodzielnego Wojewódzkiego     Publicznego
              Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im.
              Barbary Borzym w Radomiu i zatwierdzenia statutu
94.  94/01  29.10.2001  W sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego
              Szpitala Chirurgii Urazowej    św. Anny
              samodzielnego Publicznego   Zakładu  Opieki
              Zdrowotnej w Warszawie


                                        18
95.   95/01  29.10.2001  W sprawie składu Komisji Konkursowej na
               stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
               Samodzielnego   Wojewódzkiego   Publicznego
               Zakładu psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr
               Barbary Borzym w Radomiu
96.   96/01  29.10.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
               pomieszczeń magazynowych    na terenie
               Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc w
               Otwocku
97.   97/01  29.10.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
               powierzchni 60 m2 przez Samodzielny Zespół
               Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr.
               Józefa Psarskiego w Ostrołęce
98.   98/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
99.   99/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
100.  100/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
101  101/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
102.  102/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
103.  103/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
104.  104/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
105.  105/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
106  106/01  12.11.2001  W sprawie obsadzenia mandatu      radnego
               Województwa Mazowieckiego
107  107/041  12.11.2001  W sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu
               Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie
               Mazowieckim na lata 2001 – 2003
108  108/01  12.11.2001  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie
               nieruchomości Województwa Mazowieckiego o
               powierzchni  173  m2 na rzecz  Zakładu
               Energetycznego w Płocku
109  109/01  26.11.2001  W sprawie ustalenia wysokości    najniższego
               wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu
               w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
               Wodnych w Warszawie
110  110/01  26.11.2001  W sprawie ustalenia wysokości najniższego
               wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu
               w    mazowieckim   Biurze   Planowania
               Przestrzennego  i Rozwoju Regionalnego w
               Warszawie


                                      19
111  111/01  26.11.2001  W sprawie zatwierdzenia „Oświadczenia Stron
              Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
              Mazowieckiego zawartego dnia 19 czerwca 2001
              roku w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów
              reprezentowaną przez Jerzego Kropiwnickiego,
              Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a
              Samorządem   Województwa   Mazowieckiego,
              reprezentowanym przez Zbigniewa Kuźmiuka,
              Marszałka   Województwa    Mazowieckiego,
              dotyczące zmian w Kontrakcie Wojewódzkim”
112  112/01  26.11.2001  W sprawie zawarcia porozumienia między
              Województwem Mazowieckim i Regionem Brukseli
              – Stolicy o współpracy międzyregionalnej
113  113/01  26.11.2001  W sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania
              komisji konkursowej na stanowisko zastępcy
              dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
              Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
114  114/01  26.11.2201  W sprawie wydelegowania przedstawiciela Sejmiku
              do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora
              Oddziału Psychiatrycznego II Samodzielnego
              Wojewódzkiego     Publicznego    Zakładu
              Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
115  115/01  26.11.2001  W sprawie zatwierdzenia Statutu Mazowieckiego
              Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
              Otwocku
116  116/01  26.11.2001  Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad
              projektem  uchwały budżetowej Województwa
              Mazowieckiego oraz jej zmian
117  117/01  26.11.2001  W sprawie zmian budżetu na 2001 rok
118  118/01  10.12.2001  W sprawie wyboru    marszałka  Województwa
              Mazowieckiego
119  119/01  10.12.2001  W sprawie wyboru wicemarszałków i pozostały
              członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
120  120/01  10.12.2001  W sprawie zmiany regulaminu Obrad Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego
121  121/01  28.12.2001  W sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa
              Mazowieckiego w komisji konkursowej dla
              przeprowadzenia  konkursu   na stanowisko
              Komendanta Stołecznego Policji
122  122/01  28.12.2001  W  sprawie  zmian  budżetu  Województwa
              Mazowieckiego na 2001 rok

123  123/01  28.12.2001  W sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
              Mazowieckiego z dnia 16 października 2000 roku w
              sprawie  projektu   statutu  Województwa
              Mazowieckiego
124  124/01  28.12.2001  W sprawie zatwierdzenia Samodzielnego Zespołu
              Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
              dr J. Bogdanowicza w Warszawie


                                     20
125  125/01  28.12.2001  W sprawie wydatków nie wygasających z upływem
              2001 roku
126  126/01  28.12.2001  W sprawie powołania przedstawiciela Sejmiku do
              Składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu
              Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr
              Józefa Psarskiego w Ostrołęce
127  127/01  28.12.2201  W   sprawie   Komisji  Konkursowej  do
              przeprowadzenia konkursu     na stanowisko
              zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
              Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
              „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego
              i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
128  128/01  28.12.2001  Zmieniająca uchwałę Nr X/32/99 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999
              roku w sprawie zmiany nazwy i formy
              organizacyjno – prawnej działania wojewódzkiej
              Kolumny Transportu Sanitarnego w Radomiu
129  129/01  28.12.2001  Zmieniająca uchwałę Nr X/33/99 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999
              roku w sprawie zmiany nazwy i formy
              organizacyjno – prawnej działania Wojewódzkiej
              Kolumny Transportu Sanitarnego w Ciechanowie
130  130/01  28.12.2001  Zmieniającą uchwałę Nr X/34/01 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999
              roku w sprawie zmiany nazwy i formy
              organizacyjno – prawnej działania Wojewódzkiej
              Kolumny Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
131  131/01  28.12.2001  Zmieniająca uchwałę Nr X/35/98 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999
              roku  w sprawie zmiany nazwy     i formy
              organizacyjno – prawnej działania Wojewódzkiej
              Kolumny Transportu Sanitarnego w Siedlcach
132  132/01  28.12.2001  Zmieniającą Uchwałę Nr X/36/99 Sejmiku
              Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja
              1999 roku w sprawie zmiany nazwy i formy
              organizacyjno – prawnej działania Stołecznej
              Kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie
133  133/01  28.12.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
              gruntu o powierzchni 20 m2 przez Szpital Kolejowy
              im. dr med. Włodzimierza Roefla w Pruszkowie
              SPZOZ
134  134/01  28.12.2001  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
              pomieszczeń IV piętra budynku o powierzchni 591
              m2 przez Samodzielny Publiczny ZOZ Lecznicy
              Centrum w Warszawie u. Nowogrodzka 62a
135  135/01  28.12.2001  W   sprawie  wynagrodzenia     Marszałka
              Województwa Mazowieckiego
136  136/01  28.12.2001  W sprawie odwołania członków Rady Mazowieckiej
              Regionalnej Kasy Chorych


                                     21
137     137/01   28.12.2001  W sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa
                    Mazowieckiego w Konwencie Państwowej Wyższej
                    Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
138     138/01   28.12.2001  W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
                    Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
139     139/01   28.12.2001  W sprawie zmian w składach osobowych komisji
                    Sejmiku Województwa Mazowieckiego
                   ROK 2002

1   1/02  21.01.02  W sprawie porozumienia z powiatem Wyszkowskim
2   2/02  21.01.02  W sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Wojewódzkich
            Samodzielnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności
            pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
            sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w
            spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych
3   3/02  21.01.02  O projekcie uchwały w     sprawie  budżetu  Województwa
            Mazowieckiego na 2002 rok
4   4/02  25.02.02  W sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
            komisji konkursowej na stanowisko Mazowieckiego Kuratora
            Oświaty
5   5/02  25.02.02  W sprawie przedstawiciela Komisji Konkursowej powołanej dla
            przeprowadzenia  konkursu   na  stanowisko Komendanta
            Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
6   6/02  25.02.02  W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa
            Mazowieckiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
            Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7   7/02  25.02.02  W sprawie powołania członków Rady Mazowieckiej Regionalnej
            Kasy Chorych
8   8/02  25.02.02  W sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
            Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
9   9/02  25.02.02  W sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego
            Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
10  10/02 25.02.02  W sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            do składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu ZOZ im. dr J.
            Psarskiego w Ostrołęce
11  11/02 25.02.02  W sprawie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
            stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
            Publicznego ZOZ „Meditrans – Ostrołęka” – Stacja Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
12  12/02 25.02.02  W sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy
            dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego ZOZ „RM –
            MEDITRANS” – Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
            Sanitarnego w Siedlcach


                                           22
13  13/02 25.02.02  W sprawie Rady Społecznej Szpitala Kolejowego W. Roeflera w
           Pruszkowie SPZOZ
14  14/02 25.02.02  W sprawie Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia
           Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
15  15/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku
           Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów
           Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy
           Puławskiej 87/89, na czas nieokreślony
16  16/02 25.02.02  W sprawie Rady Społecznej Samodzielnego Psychiatrycznego
           Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w
           Pruszkowie
17  17/02 25.02.02  W sprawie Rady Społecznej Zakładów Ortopedycznych
           Samodzielnego Publicznego ZOZ w Konstancinie Jeziornej
18  18/02 25.02.02  W sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002
           rok
19  19/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu SPZOZ w
           Ciechanowie, na wydzierżawienie pracownikom gruntu pod garaże
           blaszane
20  20/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi
           Zespolonemu w Płocku na wynajem budynku technicznego o
           powierzchni 670 m2 przy ulicy Medycznej 19
21  21/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu w
           Ciechanowie na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 30
           m2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórz
22  22/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń o
           powierzchni 450 m2 w budynku przy ulicy Trawiastej 29 przez
           Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ z
           siedzibą w Warszawie przy Alejach jerozolimskich 57, na czas
           nieokreślony
23  23/02 25.02.02  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów o
           pozbawieniu dróg kategorii dróg krajowych
24  24/02 25.02.02  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Rady
           Ministrów o nadaniu kategorii drogi krajowej ulicom w Warszawie
25  25/02 25.02.02  W sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego
26  26/02 25.02.02  W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem
           Mazowieckim a Województwem Sztokholmskim o współpracy
           międzyregionalnej
27  27/02 25.02.02  W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem
           Mazowieckim a Komitatem Peszt o współpracy międzyregionalnej
28  28/02 18.03.02  W sprawie rady Społecznej centrum Leczenia Bólu i Akupunktury
           im. prof. Z. Garnuszewskiego SPZOZ
29  29/02 18.03.02  W sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego do składu rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
           dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewinica” w Ząbkach
30  30/02 18.03.02  W sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego

                                         23
           Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
31  31/02 18.03.02  W sprawie powołania przedstawiciela Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Centralnego Szpitala
           Kolejowego w Warszawie Międzylesiu
32  32/02 18.03.02  W sprawie powołania przedstawiciela Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji
           Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
33  33/02 18.03.02  W sprawie powołania przedstawiciela Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego do składu rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
           Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
34  34/02 18.03.02  W sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego
           Specjalistycznego Zespołu Zakładów Zdrowotnych w Rudce
35  35/02 22.04.02  W sprawie udzielenia Zarządowi Województwa absolutorium z
           tytułu wykonania budżetu
36  36/02 22.04.02  W sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego
           do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o
           wyrażenie zgody na zawarcie wspólnej deklaracji o współpracy
           między Woj. Maz. A Krajem Związkowym Saksonia – Anhalt
37  37/02 22.04.02  W sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego
           do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o
           wyrażenie zgody na zawarcie wspólnej deklaracji o współpracy
           między Woj. Maz. A Krajem Związkowym Branderburgia
38  38/02 22.04.02  W sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i
           Rozwiązywania problemów Alkoholowych
39  39/02 22.04.02  Zmieniająca uchwałę SWM Nr 57/01 z dn. 27.08.02. w sprawie
           zasad gospodarowania mieniem Woj. Maz., zasad nabywania,
           zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
           wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata
40  40/02 22.04.02  W sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Centrum Leczniczo –
           Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ
41  41/02 22.04.02  W sprawie zasad i trybu postępowania samodzielnych publicznych
           ZOZ i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu,
           wynajmowaniu i wydzierżawianiu majątku
42  42/02 22.04.02  W sprawie Statutu Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy
           SPZOZ w Warszawie
43  43/02 22.04.02  W sprawie składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy
           dyr. Ds. lecznictwa SPZOZ „MEDITRANS” Ostrołęka Stacja
           Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
44  44/02 22.04.02  W sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala
           Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
45  45/02 22.04.02  W sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do
           zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno –
           opiekuńczych dla których organem założycielskim jest SWM
46  46/02 22.04.02  W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu
           przez Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie
47  47/02 22.04.02  W sprawie nadania imienia Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach


                                          24
48  48/02 13.05.02  W sprawie Statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
            Ciechanowie
49  49/02 13.05.02  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bez przetargowej
            nieruchomości położonej w Ciechanowie na rzecz Skarbu Państwa
50  50/02 13.05.02  W sprawie wzoru Herbu Województwa Mazowieckiego
51  51/02 13.05.02  W sprawie zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na rok
            2002
52  52/02 03.06.02  W sprawie przekształcenia szkół ponad podstawowych w szkoły
            ponad gimnazjalne w CKU w Wyszkowie
53  53/02 03.06.02  W sprawie likwidacji Liceum Medycznego wchodzącego w skład
            ZSM w siedlcach oraz rozwiązania tego zespołu
54  54/02 03.06.02  W sprawie likwidacji Liceum Medycznego Nr 5 w Warszawie
55  55/02 03.06.02  W sprawie konkursu ekologicznego     dla  uczniów  szkół
            podstawowych i gimnazjów w Woj. Maz.
56  56/02 03.06.02  Zmieniająca uchwałę Nr XIII/49/99 SWM w sprawie objęcia praw
            do akcji S.P. w Broniszach k/W-wy
57  57/02 03.06.02.  Zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/99 SWM w sprawie objęcia praw z
            akcji należących do Skarbu Państwa w Radomiu
58  58/02 03.06.02  W sprawie „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego
            Mazowsza na lata 2001 – 2006”
59  59/02 01.07.02  W sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi
            wyborcze
60  60/02 01.07.02  W sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób
            mieszkaniowy Woj. Maz. lub własność wojewódzkich osób
            prawnych
61  61/02 01.07.02  W sprawie opinii o wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
            autostrady
62  62/02 01.07.02  W sprawie zmiany obszaru działania oraz zatwierdzenia statutu
            Szpitala Kolejowego im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie
63  63/02 01.07.02  W sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Centralnego Szpitala
            Kolejowego SPZOZ w Warszawie – Międzylesiu
64  64/02 01.07.02  W sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego
            Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz zatwierdzenia statutu
            Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Siedlcach
65  65/02 26.08.02  W sprawie przedstawiciela SWM w komisji konkursowej na
            stanowisko ordynatora II Oddziału Dermatologiczno – Kobiecego
            SWP ZOZ w Warszawie
66  66/02 26.08.02  W sprawie upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do
            ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażanie zgody na
            zawarcie Porozumienia między Woj. Maz. RP a Obwodem
            Smoleńskim Federacji Rosyjskiej o współpracy międzyregionalnej
67  67/02 26.08.02  W sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Woj.
            Maz. a Regionem Lombardia
68  68/02 26.08.02  W sprawie upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do
            ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażanie zgody na


                                          25
           utworzenie Biura przedstawicielskiego Woj. Maz. w Brukseli
69  69/02 26.08.02  W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie udziału we
           współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w
           Ciechanowie przy ul. Wodnej na rzecz Gminy Miejskiej w
           Ciechanowie
70  70/02 26.08.02  W sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2002 rok
71  71/02 26.08.02  W sprawie zatwierdzenia „Porozumienia w sprawie zmiany
           kontraktu wojewódzkiego dla Woj. Maz. zawartego dnia 19 czerwca
           2001 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem
           Województwa Mazowieckiego
72  72/02 26.08.02  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Woj. Maz.
           umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze
           środków UKFiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych
           środków
73  73/02 26.08.02  W sprawie wyboru delegatów    do Zgromadzenia     Ogólnego
           Związku Województw RP
74  74/02 26.08.02  Zmieniająca uchwałę w sprawie      podziału   Województwa
           Mazowieckiego na okręgi wyborcze
75  75/02 30.09.02  W sprawie odwołania członka Rady Społecznej SZPZOZ im. dr J.
           Psarskiego w Ostrołęce
76  76/02 30.09.02  W sprawie powołania przedstawiciela SWM do składu Rady
           Społecznej  Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego
           ZPZOZ im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie
77  77/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia zmian statutu SWPZZPOZ im. dr Barbary
           Borzym w Radomiu
78  78/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia statutu Zakładów Ortopedycznych
           SPZOZ w Konstancinie – Jeziornie
79  79/02 30.09.02  W sprawie statutu Wojewódzkiego     SZPZOZ   im.  prof.  E
           Wilczkowskiego w Gostyninie
80  80/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w
           Dziekanowie Leśnym
81  81/02 30.09.02  W sprawie zmian statutu Wojewódzkiej      Stacji   Pogotowia
           Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
82  82/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia zmian statutu        Wojewódzkiego
           Samodzielnego  Psychiatrycznego ZPZOZ      im.  prof. J.
           Mazurkiewicza w Pruszkowie
83  83/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w
           Ostrołęce
84  84/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładów
           Ortopedycznych SPZOZ w Konstancinie – Jeziornie
85  85/02 30.09.02  W sprawie podpisania Wspólnej Deklaracji o współpracy między
           Województwem Mazowieckim a Krajem Związkowym Saksonia –
           Anhalt
86  86/02 30.09.02  W sprawie podpisania Wspólnej Deklaracji o współpracy między
           Województwem   Mazowieckim  a   Krajem   Związkowym
           Brandenburgia


                                             26
87  87/02 30.09.02  W sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w
           Warszawie
88  88/02 30.09.02  W sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w
           Warszawie
89  89/02 30.09.02  W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli
           w Płocku
90  90/02 30.09.02  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
           położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego
91  91/02 30.09.02  W sprawie wydatków niewygasających z upływem 2002 roku
92  92/02 30.09.02  W sprawie zmian w statucie Muzeum Sportu i Turystyki w
           Warszawie
93  93/02 30.09.02  W sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 r.
94  94/02 30.09.02  W sprawie zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala
           Wojewódzkiego w Ciechanowie
95  95/02 30.09.02  W sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
                                         27
         Rok 2002 II kadencja
1  1/2002  26.11.02.  W sprawie wyboru Przewodniczącego SWM
2  2/2002  26.11.02.  W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących
              SWM
3  3/2002  26.11.02.  W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących SWM
4  4/2002  26.11.02.  W sprawie wyboru    Marszałka  Województwa
              Mazowieckiego
5  5/2002  26.11.02.  W sprawie wyboru Wicemarszałków i pozostałych
              Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
6  6/2002  26.11.02.  W sprawie wygaśnięcia mandatu       radnego
              Województwa Mazowieckiego
7  7/2002  16.12.02.  W sprawie obsadzenia mandatu        radnego
              Województwa Mazowieckiego
8  8/2002  16.12.02.  W sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2002 rok
9  9/2002  16.12.02.  Zmieniająca uchwałę w sprawie      wydatków
              niewygasających z upływem 2002 roku
10  10/2002  16.12.02.  W sprawie składów Komisji SWM
11  11/2002  16.12.02.  W sprawie Komisji Rewizyjnej SWM
12  12/2002  16.12.02.  W sprawie zmiany Regulaminu Obrad SWM
13  13/2002  16.12.02.  W sprawie wynagrodzenia Marszałka Woj.. Maz.
14  14/2002  16.12.02.  W sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa
              pracy dokonywanych przez Przewodniczącego
              SWM wobec Marszałka
15  15/2002  16.12.02.  W sprawie zaliczenia do kategorii wojewódzkich ,
              niektórych dróg na obszarze Woj. Maz.
16  16/2002  16.12.02.  W sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia
              Ogólnego Związku Województw RP
17  17/2002  16.12.02.  Zmieniająca uchwałę Nr VI/18/99 SWM w sprawie
              trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Woj.
              Maz. oraz jej zmian
              ROK 2003
1  1/2003  13.01.03.  W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego SWM
2  2/2003  13.01.03.  w sprawie przedstawiciela SWM do składu
              Konwentu PWSZ w Płocku
3  3/2003  13.01.03.  w sprawie zamiany nieruchomości położonej w
              Płocku przy ul. Szpitalnej na nieruchomość przy ul.
              Medycznej
4  4/2003  10.02.03.  w sprawie przedstawicieli w Radzie Nadzorczej
              WFOŚ i GW w Warszawie
5  5/2003  10.02.03.  w sprawie statutu Zakładów Naprawczych Sprzętu


                                      28
medycznego w Warszawie
             29
6  6/2003  10.02.03.  w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
              zaciąganej przez  SPZOZ  „MEDITRANS
              OSTROŁĘKA” w WFOŚ i GW w Warszawie
7  7/2003  10.02.03.  w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności
              wojewódzkich    samorządowych    jednostek
              organizacyjnych nie posiadających osobowości
              prawnej z tytułu należności pieniężnych
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 80, poz. 2094)
8  8/2003  10.02.03.  w sprawie zgody na wykorzystanie herbu
              Województwa Mazowieckiego na sztandarze
              Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w
              Radomiu
9  9/2003  10.02.03.  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji
              SWM
10  10/2003  10.02.03.  w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy
              Województwem Mazowieckim  a  Obwodem
              Smoleńskim
11  11/2003  24.02.03.  w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
              na 2003 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 127, poz. 3111)
12  12/2003  24.02.03.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny   nieruchomości położonej w
              miejscowości Zakrzew
13  13/2003  24.02.03.  w sprawie przedstawicieli w Radzie Nadzorczej
              WFOŚiGW w Warszawie
14  14/2003  24.02.03.  Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wybierania i
              odwoływania przez SWM członków rady społecznej
              działającej przy publicznych zakładach opieki
              zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
15  15/2003  10.03.03.  w sprawie zgody na wykorzystanie          herbu
              Województwa Mazowieckiego
16  16/2003  10.03.03.  w sprawie określenia kryteriów ustalania dla
              samorządów powiatowych kwot środków Funduszu
              Pracy na finansowanie programów aktywnego
              przeciwdziałania bezrobociu
17  17/2003  10.03.03.  w sprawie zmiany składu osobowego Rady
              Społecznej  przy  Wojewódzkim Szpitalu
              Bródnowskim SP ZOZ w Warszawie
18  18/2003  10.03.03.  w sprawie wyrażenia     zgody na rozwiązanie
              stosunku  pracy z     radnym Województwa
              Mazowieckiego
19  19/2003  10.03.03.  w sprawie przedstawicieli SWM w Wojewódzkiej
              Komisji Ochrony Przyrody
20  20/2003  24.03.03.  w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Woj.
              Zespołu Publicznych Zakładów Onkologicznej
              Opieki Zdrowotnej w W-wie oraz zatwierdzenia
              statutu


                                        30
21  21/2003  24.03.03.  w  sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj.
              Samodzielnego Psychiatrycznego ZP ZOZ im.
              Mazurkiewicza w Pruszkowie
22  22/2003  24.03.03.  w sprawie zasad postępowania samodzielnych
              publicznych zoz i kolumn transportu sanitarnego
              MEDITRANS przy zbywaniu, wydzierżawianiu ...
23  23/2003  24.03.03.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny   nieruchomości   położonej w
              miejscowości Kowala na rzecz gminy Kowala
24  24/2003  24.03.03.  w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Woj.
              Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
              Opieki Zdrowotnej w W-wie przy ul. Nowowiejskiej
              27 na udostępnienie oddziałów szpitalnych na
              rzecz Akademii Medycznej w W-wie
25  25/2003  24.03.03.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny   nieruchomości  położonych w
              miejscowości Olszewo – Borki i Nowa Wieś
              Zachodnia na rzecz gminy Olszewo – Borki
26  26/2003  24.03.03.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny  nieruchomości położonej w
              miejscowości Goworowo na rzecz gminy
              Goworowo
27  27/2003  28.04.03  w sprawie absolutorium dla Zarządu Woj. Maz. Z
              tytułu wykonania budżetu za 2002 rok
28  28/2003  28.04.03  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny nieruchomości położonej w Niedzborzu
              na rzecz gminy Strzegowo
29  29/2003  28.04.03  w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę SWM Nr
              57/01 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad
              gospodarowania mieniem Woj. Maz. Zasad
              nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
              oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
              okres dłuższy niż 3 lata
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 180, poz. 4474)
30  30/2003  28.04.03  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 180, poz. 4475)
31  31/2003  28.04.03  w sprawie zaciągnięcia kredytu      na  pokrycie
              deficytu budżetu w 2003 roku
32  32/2003  28.04.03  w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
              zaciąganej przez Woj. Sam. Psych. ZPZOZ im.
              Mazurkiewicza w Pruszkowie w WFOŚIGW w W-
              wie
33  33/2003  28.04.03  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Maz.
              Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
              Otwocku
34  34/2003  28.04.03  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
              Społecznej Maz. Centrum Leczenia Chorób Płuc i                                       31
Gruźlicy w Otwocku
           32
35  35/2003  28.04.03  w sprawie zatwierdzenia statutu Woj. Stacji Pog.
              Rat. i Transportu Sanitarnego w Płocku
36  36/2003  28.04.03  w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady
              Społecznej Woj. Sam. Psychiatr. ZPZOZ im.
              Mazurkiewicza w Pruszkowie
37  37/2003  28.04.03  w sprawie zmiany Regulaminu Obrad SWM
38  38/2003  28.04.03  w sprawie zasad i trybu używania herbu Woj. Maz.
39  39/2003  28.04.03  w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji
              SWM
40  40/2003  09.06.03.  w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady
              Społecznej przy SWZPZ Onkologicznej OZ w W-
              wie
41  41/2003  09.06.03.  w sprawie zmian w składzie osobowym Rady
              Społecznej   przy Wojewódzkim Centrum
              Stomatologii SPZOZ w W-wie
42  42/2003  09.06.03.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
              Specjalistycznego w Radomiu
43  43/2003  09.06.03.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej SWPZZ Psychiatrycznej
              OZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu
44  44/2003  09.06.03.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady
              Społecznej SWZPZ Psychiatrycznej OZ w W-wie
45  45/2003  09.06.03.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum
              Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w
              Zagórzu k/Warszawy
46  46/2003  09.06.03.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej SZPZOZ dla Szkół
              Wyższych w W-wie
47  47/2003  09.06.03.  w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków
              Rady Społecznej przy Mazowieckim Oddziale
              Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
48  48/2003  09.06.03.  w  sprawie  zmian  budżetu      Województwa
              Mazowieckiego na 2003 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 212, poz. 5393)
49  49/2003  09.06.03.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny nieruchomości położonej w Ciechanowie
              na rzecz Miasta Ciechanów
50  50/2003  09.06.03.  w sprawie wszczęcie procedury przetargowej
              dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługo
              budżetu Województwa Mazowieckiego
51  51/2003  09.06.03.  w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala
              Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy
              Al. Jerozolimskich 57
52  52/2003  09.06.03.  zmieniająca  uchwałę   Nr  88/01  w  sprawie


                                       33
               ustanowienia Dni Mazowsza
53  53/2003  30.06.03.   w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu
               Zdrowotnego
54  54/2003  30.06.03.   w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego
               Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
55  55/2003  30.06.03.   w  sprawie  zmian  budżetu     Województwa
               Mazowieckiego na 2003 rok
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 223, poz. 5821)
56  56/2003  30.06.03.   w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego
               Zespołu   Specjalistycznego   Rehabilitacji
               Niepełnosprawnych     i   Zaopatrzenia
               Ortopedycznego SPZOZ w W-wie
57  57/2003  30.06.03.   w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SPZZ
               Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym w Radomiu
58  58/2003  30.06.03.   w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SPZOZ
               „Lecznica Centrum” w Warszawie
59  59/2003  30.06.03.   w sprawie zmian w statucie Państwowego Zespołu
               Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w
               Karolinie
60  60/2003  30.06.03.   w sprawie upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do
               wystąpienia do ministra ds. zagranicznych o
               wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o
               współpracy między Woj. Maz. RP a Obwodem
               Smoleńskim FR
61  61/2003  30.06.03.   w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.
62  62/2003  30.06.03.   w sprawie diet radnych Woj. Maz.
63  63/2003  25.08.03 r.  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  statutu
               Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
64  64/2003  25.08.03 r.  w  sprawie   określenia zadań, na które
               przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu
               Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
65  65/2003  25.08.03 r.  w  sprawie  powołania Rady   Społecznej
               Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
               Radomiu
66  66/2003  25.08.03 r.  w sprawie komisji konkursowej do wyłonienia
               zastępcy   dyr. ds.  opieki   zdrowotnej
               Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia
               Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa
               ZSPZOZ w Konstancinie – Jeziornej
67  67/2003  25.08.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
               darowizny   nieruchomości  położonej  w
               miejscowości Czernice Borowe na rzecz Gminy
               Czernice Borowe
68  68/2003  25.08.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
               darowizny  nieruchomości  położonej  w
               miejscowości Gołymin Ośrodek na rzecz Gminy                                        34
Gołymin Ośrodek
         35
69  69/2003  25.08.03 r.  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia
               procedury przetargowej dotyczącej wyboru banku
               do bankowej obsługi budżetu Woj. Maz.
70  70/2003  25.08.03 r.  w sprawie zmian budżet Woj. Maz. na 2003 rok
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 233, poz. 6104)
71  71/2003  22.09.03 r.  w sprawie odwołania Członka Zarządu Woj. Maz.
72  72/2003  22.09.03 r.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok.
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 259, poz. 6827)
73  73/2003  20.10.03 r.  w sprawie wyboru Wicemarszałka i pozostałych
               Członków Zarządu Woj. Maz.
74  74/2003  20.10.03 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
               Społecznej Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury
               im. prof. Z. Garnuszewskiego SPZOZ w W-wie
75  75/2003  20.10.03 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
               Społecznej Szpitala Kolejowego im. dr W. Roeflera
               w Pruszkowie – SPZOZ
76  76/2003  20.10.03 r.  w sprawie nadania statutu dla Warszawskiego
               Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w W-wie
77  77/2003  20.10.03 r.  w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego
               Wojewódzkiego    Publicznego   Zakładu
               Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św.
               Łazarza w W-wie
78  78/2003  20.10.03 r.  w  sprawie  zatwierdzenia zmian  statutu
               Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
               Ciechanowie
79  79/2003  20.10.03 r.  w sprawie    likwidacji Wojewódzkiego      Biura
               Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu
80  80/2003  20.10.03 r.  w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji
               i Terenów Rolnych w Siedlcach
81  81/2003  20.10.03 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
               budżetowej Woj. Maz. oraz jej zmian
82  82/2003  20.10.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Kolejowemu
               im. dr W. Roeflera w Pruszkowie na podjęcie
               czynności zmierzających do zbycia prawa
               użytkowania wieczystego gruntu położonego przy
               ul. Warsztatowej 1
83  83/2003  20.10.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
               darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie
               na rzecz Skarbu Państwa
84  84/2003  20.10.03 r.  w  sprawie  powołania Rady  Społecznej
               Mazowieckiego   Centrum Neuropsychiatrii i
               Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
               k/Warszawy
85  85/2003  20.10.03 r.  w sprawie powołania Rady Społecznej SWPZZ
               Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym
86  86/2003  20.10.03 r.  w sprawie zmiany w składach osobowych komisji

                                         36
                SWM
87  87/2003  20.10.03 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicemarszałka
88  88/2003  20.10.03 r.  w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy
                między Woj. Maz. RP a Obwodem Moskiewskim
                FR
89  89/2003  20.10.03 r.  w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi
                budżetu Woj. Maz.
90  90/2003  20.10.03 r.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 278, poz. 7343)
91  91/2003  20.10.03 r.  w sprawie przystąpienia Woj. Maz. do projektu
                „Sieć Europejskich Regionów Chemicznych”
92  92/2003  20.10.03 r.  w sprawie wyboru Członka Zarządu Woj. Maz.
93  93/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
94  94/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
95  95/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
96  96/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
97  97/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie
98  98/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
                Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce
99  99/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Metod i
                Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
100  100/2003  17.11.03 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Edukacji
                Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
                Warszawie
101  101/2003  17.11.03 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu
                lokali mieszkalnych stanowiących zasób
                mieszkaniowych Woj. Maz. lub własność
                wojewódzkich osób prawnych
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 300, poz. 7936)
102  102/2003  17.11.03 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
                umarzania wierzytelności wojewódzkich
                samorządowych jednostek organizacyjnych nie
                posiadającej osobowości prawnej z tytułu
                należności pieniężnych, do których nie stosuje się
                przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –
                Ordynacja podatk.....
103  103/2003  17.11.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
                darowizny nieruchomości położonych w
                miejscowościach: Regimin, Ojrzeń, Sońsk,
                Opinogóra Górna                                         37
104  104/2003  17.11.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
                darowizny nieruchomości położonej w
                miejscowości Czernice Borowe na rzecz Gminy
                Czernice Borowe
105  105/2003  17.11.03 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/81/99 w
                sprawie trybu prac nad uchwalaniem statutu Woj.
                Maz.
106  106/2003  17.11.03 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu
                kosztów podróży radym Woj. Maz.
107  107/2003  17.11.03 r.  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji
                Sejmiku Woj. Maz.
108  108/2003  17.11.03 r.  w sprawie dodatku specjalnego dla Marszałka Woj.
                Maz.
109  109/2003  17.11.03 r.  w sprawie określenia harmonogramu prac nad
                uchwalaniem budżetu Woj. Maz. na 2004 rok
110  110/2003  17.11.03 r.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 300, poz. 7937)
111  111/2003  17.11.03 r.  uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia
                Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
                Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy Al. Jerozolimskich
                57
112  112/2003  17.11.03 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które
                przeznaczone będą środki PFRON
113  113/2003  15.12.03 r.  w sprawie projektu statutu Województwa
                Mazowieckiego
114  114/2002  15.12.03 r.  w sprawie wyrażenia zgody Centralnemu
                Szpitalowi Kolejowemu SPZOZ w Warszawie
                Międzylesiu przy ul. Bursztynowej na udostępnienie
                oddziału szpitalnego
115  115/2003  15.12.03 r.  w sprawie zmian w składzie osobowym Rady
                Społecznej SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w
                Ostrołęce
116  116/2003  15.12.03 r.  w sprawie powołania Rady Społecznej SWZPZ
                Psychiatrycznej OZ w Warszawie
117  117/2003  15.12.03 r.  w sprawie Rady Społecznej SZPZOZ dla Szkół
                Wyższych w Warszawie
118  118/2003  15.12.03 r.  w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu
                Ochrony Środowiska
119  119/2003  15.12.03 r.  w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu
                Gospodarki Odpadami
120  120/2003  15.12.03 r.  w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 320, poz. 10219)
121  121/2003  15.12.03 r.  w sprawie wydatków niewygasających z upływem
                2003 roku
122  122/2003  15.12.03 r.  w sprawie zmian w składach osobowych komisji


                                          38
                SWM
123  123/2003  15.12.03 r.  w sprawie zmiany przedstawiciela w Radzie
                Nadzorczej WFOŚiGW
124  124/2003  15.12.03 r.  w sprawie wystąpienia do Trybunału
                Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
                zgodności ustawy o dochodach j. s. t. z Konstytucją
                RP oraz rozporządzenia Ministra Finansów w
                sprawie sprawozdawczości budżetowej z ustawą o
                finansach publicznych
125  125/2003  15.12.03 r.  w sprawie opinii o projekcie rozporządzenia
                Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i
                zasięgu terytorialnego regionalnych izb
                obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb,
                liczby członków kolegium i trybu postępowania
                ROK 2004
Lp.  Numer    Data               Treść
   uchwały
                                        39
1  1/2004  26.01.04.  w  sprawie   zatwierdzenia   zmian  statutu
              Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego
              ZPZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie
2  2/2004  26.01.04.  w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady
              Społecznej Woj. Szpitala Specjalistycznego w
              Radomiu
3  3/2004  26.01.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj.
              Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie
4  4/2004  26.01.04.  w  sprawie  zatwierdzenia zmian statutu
              Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i
              Gruźlicy w Otwocku
5  5/2004  26.01.04.  w sprawie zmian w statucie Muzeum Kultury
              Kurpiowskiej w Ostrołęce
6  6/2004  26.01.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SPZOZ
              „Lecznica Centrum” w Warszawie
7  7/2004  26.01.04.  w sprawie zmiany obszaru działania SPZOZ im.
              prof. J. Bogdanowicza w Warszawie
8  8/2004  26.01.04.  w sprawie zmiany nazwy Centralnego Szpitala
              Kolejowego w W-wie – Międzylesiu oraz
              zatwierdzenia statutu Międzyleskiego Szpitala
              Specjalistycznego w W-wie
9  9/2004  26.01.04.  w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala
              Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy
              Al. Jerozolimskich 57
10  10/2004  26.01.04.  w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
              na 2004 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 33, poz. 1007)
11  11/2004  26.01.04.  w sprawie delegowania przedstawiciela Sejmiku do
              komisji konkursowej na stanowisko ordynatora
              Oddziału Ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim
              SPZPZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
12  12/2004  26.01.04.  w sprawie zmian w składach osobowych komisji
              Sejmiku
13  13/2004  26.01.04.  o zmianie uchwały SWM w sprawie utworzenia
              środków specjalnych jednostek budżetowych Woj.
              Maz.
14  14/2004  26.01.04.  W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny  nieruchomości    położonych w
              miejscowościach Krasne i Zielona
15  15/2004  26.01.04.  Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
              Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań
              Komputerów w Warszawie
16  16/2004  26.01.04.  W sprawie powołania komisji ds. oszacowania strat
              wojennych Mazowsza poniesionych w wyniku
              działań II wojny światowej i okupacji niemieckiej
17  17/2004  08.03.04.  w   sprawie   nadania   statutu   Ośrodkowi                                       40
              Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
18  18/2004  08.03.04.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu rad społecznych działających przy
              Publicznych ZOZ o wojewódzkim obszarze
              działania
19  19/2004  08.03.04.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej działającej przy Centrum
              Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z.
              Garnuszewskiego w W-wie
20  20/2004  08.03.04.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu Rady Społecznej działającej przy SPZOZ
              „Meditrans  Ostrołęka”  Stacja  Pogotowia
              Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
              Ostrołęce
21  21/2004  08.03.04.  w sprawie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego na
              2005 rok
22  22/2004  08.03.04.  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji
              SWM
23  23/2004  08.03.04.  w  sprawie  zatwierdzenia projektu planu
              finansowego Woj. Funduszu Gospodarki Zasobem
              Geodezyjnym i Kartograficznym
24  24/2004  08.03.04.  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
              celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
              finansów publicznych, sposobu rozliczania tych
              dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania
              zleconego zadania
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 85, poz. 2086)
25  25/2004  08.03.04.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 85, poz. 2087)
26  26/2004  08.03.04.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów
              PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z
              siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
27  27/2004  08.03.04.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w
              sprawie absolutorium dla Zarządu z tytułu
              wykonania budżetu
28  28/2004  08.03.04.  w sprawie skargi Stanisława Kowalika na uchwałę
              Nr 684/60/03 Zarządu Woj. Maz. w sprawie
              odwołania  Dyrektora  Stołecznej   Kolumny
              Transportu Sanitarnego „Meditrans Ostrołęka”.
29  29/2004  26.04.04.  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Woj.
              Maz. z tytułu wykonania budżetu za rok 2003
30  30/2004  26.04.04.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do
              składu rad społecznych działających przy
              publicznych zakładach opieki zdrowotnej o
              wojewódzkim obszarze działania
31  31/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ
              im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce


                                       41
32  32/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia statutu Woj. Szpitala
              Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
33  33/2004  26.04.04.  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  statutu
              Samodzielnego   Wojewódzkiego   Publicznego
              Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr
              B. Borzym w Radomiu
34  34/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Zakładów
              Ortopedycznych SPZOZ w Konstancinie –
              Jeziornie
35  35/2004  26.04.04.  w  sprawie   zatwierdzenia  zmian  statutu
              Samodzielnego     Wojewódzkiego     ZPZ
              Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
36  36/2004  26.04.04.  w  sprawie  zatwierdzenia   zmian statutu
              Wojewódzkiego   Szpitala  dla  Nerwowo   i
              Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ.
37  37/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj.
              szpitala Specjalistycznego w Radomiu
38  38/2004  26.04.04.  w sprawie wynagrodzenia Marszałka Woj. Maz. –
39  39/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia statutu Woj. Szpitala
              Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w W-wie.
40  40/2004  26.04.04.  w   sprawie  najniższego   wynagrodzenia
              zasadniczego  oraz  wartości  punktu  w
              Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
              Wodnych w W-wie
41  41/2004  26.04.04.  w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji
              i Terenów Rolnych w Ciechanowie
42  42/2004  26.04.04.  w sprawie skargi Rady Społecznej SPZOZ
              „Meditrans  Ostrołęka”   Stacji  Pogotowia
              Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
              Ostrołęce na Marszałka i Zarząd Woj. Maz.
43  43/2004  26.04.04.  w   sprawie   wyrażenia  zgody   SWZPZ
              Psychiatrycznej OZ w Warszawie przy ul.
              Nowowiejskiej 27 na udostępnienie oddziałów
              szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w W-wie
44  44/2004  26.04.04.  w sprawie Rady Społecznej przy Samodzielnym
              Wojewódzkim ZPZ Psychiatrycznej OZ w
              Warszawie
45  45/2004  26.04.04.  w sprawie zaciągnięcia kredytu   na  pokrycie
              deficytu budżetu w 2004 roku
46  46/2004  26.04.04.  w sprawie wyrażenia zgody CSKPZOZ na podjęcie
              czynności zmierzających do zbycia prawa
              użytkowania wieczystego gruntu i własności lokali
47  47/2004  26.04.04.  w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi im. M.
              Okońskiego SPZOZ na podjęcie czynności
              zmierzających do zbycia prawa użytkowania
              wieczystego gruntu i własności budynków
48  48/2004  26.04.04.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok


                                      42
49  49/2004  26.04.04.  zmieniająca   uchwałę   w   sprawie    trybu
              postępowania o udzielenie dotacji celowych dla
              podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
              publicznych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 133, poz.
              3275)
50  50/2004  26.04.04.  w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
              zaciąganej przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
              „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w
              Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w Warszawie
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 133, poz. 3276)
51  51/2004  26.04.04.  w  sprawie określenia  zadań,     na   które
              przeznaczone będą środki PFRON
52  52/2004  26.04.04.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
              wykonania planu finansowego WFGZGiK za 2003
              rok
53  53/2004  26.04.04.  w sprawie powołania Rad Społecznych przy
              samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
54  54/2004  26.04.04.  w sprawie powołania Rady Społecznej przy
              Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i
              Gruźlicy w Otwocku
55  55/2004  26.04.04.  w sprawie powołania Rady Społecznej przy CSK w
              Warszawie – Międzylesiu
56  56/2004  26.04.04.  w sprawie powołania Rady Społecznej        przy
              SZPZOZ im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce
57  57/2004  26.04.04.  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji
              SWM
58  58/2004  26.04.04.  w sprawie nadania statutu dla Woj. Biura Geodezji i
              Terenów Rolnych w Ostrołęce
59  59/2004  07.06.04.  w sprawie projektu      statutu  Województwa
              Mazowieckiego
60  60/2004  07.06.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj. Stacji
              Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
              w Płocku
61  61/2004  07.06.04.  w  sprawie  zmian  budżetu     Województwa
              Mazowieckiego na 2004 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 173, poz. 4482)
62  62/2004  07.06.04.  w sprawie skargi Rady Miejskiej w Ostrołęce
63  63/2004  07.06.04.  w sprawie trybu rozpatrywania skarg dotyczących
              zadań lub działalności Marszałka i Zarządu Woj.
              Maz.
64  64/2004  07.06.04.  w sprawie Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Maz
              na 2004 rok.
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 173, poz. 4483)
65  65/2004  07.06.04.  w   sprawie   Planu     Zagospodarowania
              Przestrzennego Woj. Maz.
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 217, poz. 5811)


                                        43
66  66/2004  07.06.04.  w sprawie powołania Rady Społecznej przy
              Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z.
              Garnuszewskiego w Warszawie
67  67/2004  5.07.04.  w sprawie przyjęcia rezygnacji       Wojciecha
              Wierzejskiego z funkcji Wicemarszałka
68  68/2004  5.07.04.  w sprawie wygaśnięcia mandatu         radnego
              Województwa Mazowieckiego
69  69/2004  5.07.04.  w sprawie w sprawie wygaśnięcia        mandatu
              radnego Województwa Mazowieckiego
70  70/2004  5.07.04.  w sprawie w sprawie wyboru Wicemarszałka
71  71/2004  5.07.04.  w sprawie w sprawie wyboru Członka Zarządu
              Województwa Mazowieckiego
72  72/2004  5.07.04.  w sprawie upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do
              wystąpienia do ministra właściwego do spraw
              zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie
              „Porozumienia między Woj. Maz. a Państwową
              Administracją Obwodu Lwowskiego o współpracy
              międzyregionalnej”.
73  73/2004  5.07.04.  w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu
              szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ przy ul.
              Kondartowicza 8 w Warszawie, na udostępnienie
              oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii
              Medycznej w Warszawie
74  74/2004  5.07.04.  w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu
              Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ przy ul.
              Kondratowicza 8 w Warszawie, na udostępnienie
              oddziałów  szpitalnych na  rzecz  Centrum
              Medycznego Kształcenia Podyplomowego w
              Warszawie.
75  75/2004  5.07.04.  W   sprawie   Wojewódzkiego    Programu
              Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2004-2006
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5421)
76  76/2004  5.07.04.  w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu
              Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych na lata 2004-2006
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5422)
77  77/2004  5.07.04.  w sprawie skargi Agencji Promocyjno-Wydawniczej
              „Unigraff”
78  78/2004  5.07.04.  w sprawie zamiaru likwidacji internatu       przy
              Medycznym Studium zawodowym w Płocku.
79  79/2004  5.07.04.  w sprawie wyłączenia szkół dla młodzieży z
              Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i
              utworzenia zespołu szkół ponadgimnazjalnych
80  80/2004  5.07.04.  w   sprawie    przekształcenia  szkół
              ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w
              Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
81  81/2004  5.07.04.  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa


                                        44
              drogowego dróg wojewódzkich, dla których
              zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5423)
82  82/2004  5.07.04.  w sprawie komisji konkursowej do wyłonienia
              zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SPZOZ
              im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
83  83/2004  5.07.04.  W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
              stosunku pracy z radnym województwa (M.
              Białecki)
84  84/2004  5.07.04.  w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 77/K/04
              Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w
              Warszawie z dnia 19 maja 2004 r. do sądu
              administracyjnego.
85  85/2004  5.07.04.  w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 78/K/04
              Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w
              Warszawie z dnia 19 maja 2004 r. do sądu
              administracyjnego.
86  86/2004  5.07.04.  w sprawie powołania rady społecznej przy SPZOZ
              „Meditrans  Ostrołęka”  Stacja   Pogotowia
              Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
              Ostrołęce
87  87/2004  5.07.04.  w  sprawie  zmian     budżetu   Województwa
              Mazowieckiego
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5424)
88  88/2004  5.07.04.  w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
              zaciąganej przez SPZOZ im. Dzieci Warszawy z
              siedzibą w Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w
              Warszawie
89  89/2004  19.07.04.  w sprawie  obsadzenia mandatu        radnego
              Województwa Mazowieckiego
90  90/2004  19.07.04.  w sprawie  obsadzenia mandatu        radnego
              Województwa Mazowieckiego
91  91/2004  19.07.04.  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady
              społecznej SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza w
              Warszawie
92  92/2004  19.07.04.  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia spółki
              prawa handlowego p.n. „Koleje Mazowieckie-KM”
              spółka z o.o.
93  93/2004  19.07.04.  w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu
              Inwestycyjnego na lata 2004-2006
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 212, poz. 5670)
94  94/2004  19.07.04.  w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

95  95/2004  19.07.04.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
              darowizny nieruchomości położonej w Ząbkach
              przy ul. Batorego 6
96  96/2004  19.07.04.  w  sprawie   wyrażenia   zgody   na  zamianę

                                       45
               nieruchomości   między    Województwem
               Mazowieckim a Miastem Garwolin.
97  97/2004  19.07.04.  w  sprawie  zmian     budżetu   Województwa
               Mazowieckiego
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 212, poz. 5671)
98  98/2004  19.07.04.  W sprawie udzielenia poręczenia kredytu
               długoterminowego    zaciąganego     przez
               specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia
               Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa
               SPZOZ w Konstancinie.
99  99/2004  19.07.04.  w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
               powołania  Mazowieckiego   Centrum  Polityki
               Społecznej
100  100/2004  19.07.04.  w sprawie wniosku Rady Gminy Łaziska o zmianę
               granic Województwa Mazowieckiego.
101  101/2004  19.07.04.  w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy
               samorządu  Woj.  Maz.  z  organizacjami
               pozarządowymi”
102  102/2004  19.07.04.  W sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Woj.
               Maz. do składu Konwentu Państwowej Wyższej
               Szkoły Zawodowej w Płocku.
103  103/2004  19.07.04.  w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku do
               Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora
               Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim
               Szpitalu „Drewnica’ Przy ul. Rychlińskiego 1
104  104/04  30.08.04  w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 232, poz. 6218)
105  105/04  30.08.04  w  sprawie  Regulaminu      Obrad   Sejmiku
               Województwa Mazowieckiego
106  106/04  30.08.04  w  sprawie  zatwierdzenia zmian statutu
               Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i
               Gruźlicy w Otwocku
107  107/04  30.08.04  zmieniająca uchwałę SWM w sprawie zawarcia
               porozumienia o współpracy pomiędzy Woj. Maz. A
               Regionem Lombardia
108  108/04  30.08.04  w sprawie zawarcia porozumienia między Woj.
               Maz. A Państwową Administracją Obwodu
               Lwowskiego (Ukraina)
109  109/04  30.08.04  w sprawie upoważnienia Zarządu Woj. Maz. Do
               wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o
               wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między
               Woj. Maz. a Samorządowym Województwem
               Bratysławskim (Republika Słowacka) o współpracy
               międzyregionalnej
110  110/04  30.08.04  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj.
               Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w
               Warszawie


                                        46
111  111/04  30.08.04  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ
             im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce
112  112/04  30.08.04  w sprawie zmian w składach osobowych komisji
             SWM
113  113/04  30.08.04  w sprawie opinii do projektu rozporządzenia
             Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia do
             kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg
             na obszarze Województwa Mazowieckiego
114  114/04  30.08.04  w sprawie opinii do projektu rozporządzenia
             Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia
             kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg
             na obszarze Województwa Mazowieckiego
115  115/04  30.08.04  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 232, poz. 6219)
116  116/04  30.08.04  w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
             zaciąganej przez SPZZOZ w Rudce w WFOŚiGW
             w Warszawie
117  117/04  07.10.04  w sprawie   przystąpienia Woj.  Maz.      do
             Zgromadzenia Regionów Europejskich
118  118/04  07.10.04  w sprawie Regulaminu służbowych wyjazdów za
             granicę radnych województwa
119  119/04  07.10.04  w  sprawie   Regulaminu   Organizacyjnego
             Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
             „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
120  120/04  07.10.04  w sprawie zatwierdzenia statutu Mazowieckiego
             Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i
             Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
121  121/04  07.10.04  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
             Społecznej Woj. Stacji Pog. Rat. SPZOZ w
             Warszawie
122  122/04  07.10.04  w sprawie skargi Federacji Organizacji Służebnych
             „MAZOWIA”
123  123/04  07.10.04  w sprawie Woj. Programu Wyrównywania Szans
             Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
             Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w
             Realizacji Zdań na Rzecz Zatrudniania Osób
             Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008
124  124/04  07.10.04  w sprawie przyjęcia dokumentu „Program polityki
             kulturalnej Woj. Maz. na 2004 – 2007
125  125/04  07.10.04  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 274, poz. 7485)
126  126/04  07.10.04  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  planu
             finansowego Woj. Funduszu Gospodarki Zasobem
             Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
127  127/04  07.10.04  Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
             Wieloletniego  Programu   Inwestycyjnego


                                       47
              Samorządu Woj. Maz. na lata 2004 – 2006
128  128/04  07.10.04  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
              wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach
              na obszarze Woj. Maz. z wyłączeniem ulic na
              terenie m.st. Warszawy
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 274, poz. 7485)
129  129/04  07.10.04  w sprawie wydatków niewygasających z upływem
              2004 roku
130  130/04  07.10.04  w   sprawie  zaciągnięcia     pożyczek   na
              prefinansowanie
131  131/04  07.10.04  w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego
              członka Kolegium RIO
132  132/04  07.10.04  w sprawie   udzielenia poręczenia kredytu
              zaciąganego przez SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w
              Ostrołęce
133  133/04  10.11.04.  w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy
              pomiędzy Woj. Maz. a Samorządowym Woj.
              Bratysławskim
134  134/04  10.11.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SWPZZ
              Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym w Radomiu
135  135/04  10.11.04.  w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady
              Społecznej Szpitala im. M. Okońskiego SPZOZ w
              W-wie
136  136/04  10.11.04.  w  sprawie  zatwierdzenia  statutu SWPZ
              Dermatologicznej OZ im. Św. Łazarza w W-wie
137  137/04  10.11.04.  w sprawie zmiany obszaru działania Woj. Stacji
              Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w W-wie oraz
              zatwierdzenia statutu .
138  138/04  10.11.04.  w sprawie likwidacji internatu przy Medycznym
              Studium Zawodowym w Płocku
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 297, poz. 8109)
139  139/04  10.11.04.  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Woj.
              Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w W-wie
140  140/04  10.11.04.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
              Społecznej Woj. Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w
              W-wie
141  141/04  10.11.04.  w sprawie powierzenia zadania Samorządu Woj.
              Maz. Miastu St. Warszawie
142  142/04  10.11.04.  w  sprawie  uczestnictwa  Woj.   Maz.  w
              międzynarodowym projekcie w zakresie gospodarki
              odpadami „RECO”
143  143/04  10.11.04.  Zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które
              przeznaczone będą środki PFRON
144  144/04  10.11.04.  w sprawie „Program Współpracy Samorządu Woj.
              Maz. z organizacjami pozarządowymi”                                       48
145  145/04  10.11.04.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
              zagospodarowania metropolitalnego Warszawy
146  146/04  10.11.04.  w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Rozwój
              rolnictwa ekologicznego na Mazowszu”
147  147/04  10.11.04.  w sprawie dokonania komercjalizacji Instytucji
              Filmowej „Max – Film”
148  148/04  10.11.04.  w sprawie zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 297, poz. 8110)
149  149/04  10.11.04.  w   sprawie  zaciągnięcia     pożyczek    na
              prefinansowanie
150  150/04  10.11.04.  w sprawie   przystąpienia Woj.      Maz.   do
              Zgromadzenia Regionów Europy
151  151/04  10.11.04.  w sprawie uchylenia uchwały Nr 45/04 SWM z dn.
              26.04.04 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
              pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku
152  152/04  10.11.04.  w sprawie udzielenia     poręczenia pożyczki
              zaciąganej przez Woj.     Centrum Stomatologii
              SPZOZ w W-wie
153  153/04  10.11.04.  w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu
              bankowego długoterminowego zaciąganego przez
              SCRiLSNR im. prof. M. Weissa ZSPZOZ w
              Konstancinie
154  154/04  10.11.04.  w sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej i
              statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i
              Zastosowań Komputerów w W-wie
155  155/04  10.11.04.  w sprawie przekazania przez Woj. Maz. Miastu St.
              Warszawie instytucji kultury „Centrum Sztuki Studio
              im. S.I. Witkiewicza”
156  156/04  10.11.04.  w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję
              Rewizyjną SWM
157  157/04  10.11.04.  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji
              SWM
158  158/04  20.12.04  w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
              na 2005 rok –
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 8, poz. 231)
159  159/04  20.12.04  w  sprawie  zmian  budżetu      Województwa
              Mazowieckiego na 2004 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 232)
160  160/04  20.12.04  w   sprawie   zmiany  planu        wydatków
              niewygasających z upływem 2004 roku
161  161/04  20.12.04  Zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa
              Mazowieckiego w sprawie środków specjalnych
              jednostek   budżetowych   Województwa
              Mazowieckiego
162  162/04  20.12.04  w   sprawie    zatwierdzenia    „Regulaminu


                                        49
             przyznawania i przekazywania stypendiów na
             wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
             Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 233)
163  163/04  20.12.04  w sprawie zmian statutu Zakładów Naprawczych
             Sprzętu Medycznego w Warszawie
164  164/04  20.12.04  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
             Społecznej   Samodzielnego   Wojewódzkiego
             Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki
             Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie
165  165/04  20.12.04  w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego
             Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
166  166/04  20.12.04  w  sprawie  zmiany  nazwy  „MEDITRANS
             OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i
             Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, zmiany
             obszaru działania i zatwierdzenia zmian statutu
             Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
             Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji
             Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
             w Ostrołęce
167  167/04  20.12.04  w  sprawie  zatwierdzenia zmian statutu
             Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
             Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
             Opieki Zdrowotnej w Warszawie
168  168/04  20.12.04  w sprawie składu komisji konkursowej na
             stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki
             zdrowotnej Samodzielnego Zespołu Publicznych
             Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
             w Dziekanowie Leśnym
169  169/04  20.12.04  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
             wojewódzkich odcinków drogi krajowej Nr 7 na
             obszarze województwa mazowieckiego
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 234)
170  170/04  20.12.04  w sprawie powołania Rady Mazowieckiego
             Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
             Zdrowia
171  171/04  20.12.04  w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
             2005 rok
172  172/04  20.12.04  w   sprawie   utworzenia      Mazowieckiego
             Stowarzyszenia Kultury i Sportu
173  173/04  20.12.04  w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie
             działań związanych z przejęciem/przekazaniem
             całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz
             porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania
             „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie”
174  174/04  20.12.04  O zmianie uchwały Nr 88/04 SWM z dnia 5 lipca
             2004 r. w sprawie uchwalenia poręczenia pożyczki
             zaciągniętej przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy


                                      50
             „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w
             Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w Warszawie
175  175/04  20.12.04  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego
             Programu    Inwestycyjnego    Samorządu
             Województwa Mazowieckiego na lata 2004 – 2006
176  176/04  20.12.04  w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
             Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata
             2005 – 2007
177  177/04  20.12.04  w sprawie    udzielenia poręczenia kredytu
             bankowego długoterminowego zaciąganego przez
             Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia
             Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa
             ZSPZOZ w Konstancinie
178  178/04  20.12.04  Zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które
             będą przeznaczone środki PFRON
179  179/04  20.12.04  w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału
             środków Funduszu Pracy dla samorządów
             powiatowych   woj. maz.   na  finansowanie
             programów na rzecz promocji zatrudnienia,
             łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
             zawodowej    oraz   finansowanie   innych
             fakultatywnych zadań
180  180/04  20.12.04  w sprawie wniosku do Powiatu Szydłowieckiego o
             przekazanie instytucji kultury „Muzeum Ludowych
             Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”
181  181/04  20.12.04  w  sprawie  zatwierdzenia zmian   statutu
             Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w
             Warszawie
182  182/04  20.12.04  w sprawie likwidacji internatu przy Medycznym
             Studiu Zawodowym w Płocku
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 235)
                                     51
            2005 ROK
 Nr   Data                W sprawie:
1/05  31.01.05.  Podjęcia stanowiska Nr 1/05 SWM
2/05  31.01.05.  Zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zespołu
          Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i
          Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie
3/05  31.01.05.  Zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Woj. Zespołu
          Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
          W-wie
4/05  31.01.05.  Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
5/05  31.01.05.  Zatwierdzenia statutu SPZOZ „Lecznica Centrum” w
          Warszawie
6/05  31.01.05.  Najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          punktu rozpiętościowego dla poszczególnych kategorii
          zaszeregowania w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb
          Rolnictwa w Mławie
7/05  31.01.05.  Zmian budżetu Woj. Maz. Na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1336)
8/05  31.01.05.  Dochodów własnych jednostek budżetowych Woj. Maz.
9/05  31.01.05.  Zmiany składu osobowego Rady Mazowieckiego Oddziału
          Wojewódzkiego NFZ
10/05  31.01.05.  Zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Średnich w Warszawie
          przy ul. Rakowieckiej 23
11/05  31.01.05.  Udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w
          Karolinie w WFOŚiGW w Warszawie
12/05  31.01.05.  Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI
          Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 –
          2007 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1337)
13/05  7.03.05.  Zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2723)
14/05  7.03.05.  Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu
          Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego
          na lata 2005-2007
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2724)
15/05  7.03.05.  Wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska
          Kolej Dojazdowa Sp. Z o.o. z siedzibą w Grodzisku
          Mazowieckim
16/05  7.03.05.  Podjęcia Stanowska (Nr 2/05) Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego (GMO)
17/05  7.03.05.  Zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana
          Bogdanowicza w Warszawie


                                        52
18/05  7.03.05.  Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej
          Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
          Płocku
19/05  7.03.05.  Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
          w Otwocku
20/05  7.03.05.  Zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla
          Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w
          Ząbkach
21/05  7.03.05.  Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
          Gostyninie
22/05  7.03.05.  Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu
          Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i
          zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie
23/05  7.03.05.  Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie
24/05  7.03.05.  Wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej
          działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
          Siedlcach
25/05  7.03.05.  Regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków:
          motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego za wysługę
          lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich
          przyznawania oraz sposób obliczania niektórych innych
          składników wynagrodzenia nauczycieli
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2725)
26/05  7.03.05.  Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
          wystąpienia do ministra właściwego do spraw
          zagranicznych o wyrażenie zgody na podpisanie „Wspólnej
          Deklaracji o Współpracy pomiędzy Województwem
          Mazowieckim (RP) a Krajem Związkowym Brandenburgii
          (RFN) i Regionem Ile-de-France (Republika Francuska)
27/05  7.03.05.  Zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie
28/05  7.03.05.  Uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia
          statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
          Siedlcach
29/05  7.03.05.  Zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów własnych
          jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
30/05  7.03.05.  Udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
          Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w
          Gostyninie w WFOŚiGW w Warszawie
31/05  7.03.05.  Wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
32/05  7.03.05.  Zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją
          Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego                                      53
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2726)
                         54
33/05  25.04.05.  Uczczenia przez Województwo Mazowieckie pamięci
          Największego Polaka, Papieża Jana Pawła II
34/05  25.04.05.  Udzielenia absolutorium Zarządowi Woj. Maz. z tytułu
          wykonania budżetu za 2004 rok
35/05  25.04.05.  Najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla
          poszczególnych kategorii zaszeregowania w Krajowym
          Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych
          na SM w Dąbku
36/05  25.04.05.  Udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej prze
          Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie w
          WFOŚiGW w Warszawie
37/05  25.04.05.  Zmian budżetu Woj. Maz. na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4081)
38/05  25.04.05.  Określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
          pochodzące z PFRON w 2005 roku
39/05  25.04.05.  O zmianie uchwały Nr 128/04 SWM z dnia 7 października
          2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
          wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na
          obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem ulic
          na terenie m.st. Warszawy
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4082)
40/05  25.04.05.  Wyrażenia opinii, zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 747 do
          kategorii dróg krajowych
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4083)
41/05  25.04.05.  Akceptacji treści porozumienia w sprawie działań
          związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji
          „Wodociąg Północny”
42/05  25.04.05.  Utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
          Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” i nadania jej statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2727)
43/05  25.04.05.  Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Niepodległości w
          Warszawie
44/05  25.04.05.  Skargi Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
          Płocku
45/05  25.04.05.  Inicjatywy utworzenia Mazowieckiej Medycznej Wyższej
          szkoły Zawodowej w Warszawie
46/05  25.04.05.  Rozwiązania Zespołu szkół Średnich w Warszawie przy ul.
          Rakowieckiej 23
47/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Ciechanowie w Medyczną Szkołę Policealną w
          Ciechanowie
48/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Mińsku Mazowieckim w Medyczną Szkołę Policealną w
          Mińsku Mazowieckim
49/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w

                                        55
          Otwocku w Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku
50/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Płocku w Medyczną Szkołę Policealną w Płocku
51/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Pruszkowie w Medyczną Szkołę Policealną w Pruszkowie
52/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Ostrołęce z siedzibą w Przasnyszu w Medyczną Szkołę
          Policealną w Przasnyszu
53/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Radomiu w Medyczną Szkołę Policealną w Radomiu
54/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Siedlcach w Medyczną Szkołę Policealną w Siedlcach
55/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w
          Sokołowie Podlaskim w Medyczną Szkołę Policealną w
          Sokołowie Podlaskim
56/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 w
          Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 3 w
          Warszawie
57/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 4
          im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie w Medyczną
          Szkołę Policealną Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w
          Warszawie
58/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 14
          w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 1 w
          Warszawie
59/05  25.04.05.  Przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 15
          w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w
          Warszawie
60/05  25.04.05.  Stanowiska SWM dotyczącego uruchomienia portu
          lotniczego w Modlinie
61/05  25.04.05.  Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu
          finansowego WFGZGiK w 2004 roku
62/05  25.04.05.  Wprowadzenia zmian do planu finansowego WFGZGiK na
          2005 rok
63/05  25.04.05.  Zaskarżenia uchwały Nr 52/K/05 Kolegium RIO w
          Warszawie z dnia 23 lutego 2005 roku do WSA w
          Warszawie
64/05  25.04.05.  Powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim szpitalu
          Specjalistycznym w Siedlcach
65/05  25.04.05.  Przyjęcia do realizacji programu „Praca i środowisko”
66/05   9.06.05  Rozwiązania Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli
          w Ciechanowie i Zespołu Placówek Doskonalenia
          Nauczycieli w Płocku
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 141, poz. 4405)
67/05   9.06.05  przekształcenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
          w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i w

                                      56
         Warszawie  oraz Ośrodka   Metod  i  Szkoleń
         Psychospołecznych w Warszawie – w Mazowieckie
         Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 141, poz. 4406)
68/05  9.06.05  Zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
         Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 –
         2007
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 160, poz. 5056)
69/05  9.06.05  Zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 160, poz. 5057)
70/05  9.06.05  Zatwierdzenia statutu SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala
         Zakaźnego w Warszawie
71/05  9.06.05  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
         Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
72/05  9.06.05  „Wezwania skierowanego przez Pana Bogdana
         Żmijewskiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego do
         usunięcia naruszenia prawa spowodowanego ustaleniami
         uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
         z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu
         Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
         Mazowieckiego”
73/05  9.06.05  Wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej
         działającej przy SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego i
         Transportu Sanitarnego w Siedlcach
74/05  9.06.05  Zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej
         przy Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia
         Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa
         ZSPZOZ w Konstancinie – Jeziornej
75/05  9.06.05  Zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej
         przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
         Chorych „Drewnica” w Ząbkach
76/05  9.06.05  Zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej
         przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
         Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
77/05  9.06.05  Zamiaru utworzenia Kolegium Pracowników Służb
         Społecznych w Warszawie
78/05  9.06.05  Zatwierdzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej
         o charakterze motywacyjnym w szkołach i kolegiach
         prowadzonych przez Samorząd Województwa
         Mazowieckiego”
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 145 poz. 4514)
79/05  9.06.05  Zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania
         stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
         uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego
         Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz
         Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla
         Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu


                                      57
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 145 poz. 4515)
80/05  9.06.05  Ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego
81/05  9.06.05  ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla
          Mazowsza”
82/05  9.06.05  Ustanowienia Medalu Pamiątkowego „Pro Mazoviae”
83/05  9.06.05  Nadania statutu Muzeum Ludowych Instrumentów
          Muzycznych w Szydłowcu
84/05  9.06.05  Zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod
          nazwą Warszawska Opera Kameralna w Warszawie
85/05  9.06.05  Przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego
86/05  9.06.05  Informacji o podjętych działaniach zmierzających do
          pozyskania używanych pojazdów szynowych oraz w
          sprawie akceptacji treści projektu Umowy ramowej o
          użytkowaniu pojazdów w Polsce
87/05  9.06.05  Uchwalenia „Mazowieckiego Programu Wyrównywania
          Rozwoju Obszarów Wiejskich”
88/05  9.06.05  Przyjęcia stanowiska SWM dotyczącego projektu
          rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego
          trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i
          oddziały wojewódzkiego NFZ z przeznaczeniem na
          finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla
          ubezpieczonych
89/05  9.06.05  Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
          dotyczącego zrównania akcyzy na olej opałowy i napędowy
          oraz podniesienia akcyzy na gaz płynny
90/05  4.07.05.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Psychiatrycznego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. dr J.
          Mazurkiewicza w Pruszkowie
91/05  4.07.05.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum
          Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
92/05  4.07.05.  założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          w Ciechanowie
93/05  4.07.05.  utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
          w Ciechanowie
94/05  4.07.05.  założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          w Pruszkowie
95/05  4.07.05.  utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
          w Pruszkowie
96/05  4.07.05.  założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          w Przasnyszu
97/05  4.07.05.  utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
          w Przasnyszu
98/05  4.07.05.  założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          w Siedlcach


                                       58
99/05  4.07.05.  utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
          w Siedlcach
100/05  4.07.05.  założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          w Warszawie
101/05  4.07.05.  utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
          w Warszawie
102/05  4.07.05.  przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
          kształcącej na podbudowie programowej szkoły średniej w
          Szkołę Policealną dla Dorosłych kształcącą na podbudowie
          szkoły ponadgimnazjalnej w Centrum Kształcenia
          Ustawicznego w Wyszkowie
103/05  4.07.05.  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego
          wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
          mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy,
          szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób
          obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia
          nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 179 poz. 5708)
104/05  4.07.05.  zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
          Wojewódzkiego Publicznego Zespołu ZOZ im. dr Barbary
          Borzym w Radomiu
105/05  4.07.05.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego
          Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
106/05  4.07.05.  przyjęcia Strategii Województwa w zakresie polityki
          społecznej na lata 2005 – 2013
107/05  4.07.05.  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
          wystąpienia do ministra właściwego ds. zagranicznych o
          wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między
          Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a
          Województwem Środkowo-Czeskim (Republika Czeska) o
          współpracy międzyregionalnej”
108/05  4.07.05.  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
          wystąpienia do ministra właściwego ds. zagranicznych
          o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między
          Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a
          Obwodem Akmolińskim (Republika Kazachstanu) o
          współpracy międzyregionalnej”
109/05  4.07.05.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 180 poz. 5724)
110/05  4.07.05.  zmieniająca  uchwałę  w   sprawie  zatwierdzenia
          Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu
          Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2007
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 179 poz. 5709)
111/05  4.07.05.  wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego
          dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006
112/05  4.07.05.  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
          Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-
          MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu


                                        59
          Sanitarnego w Siedlcach
113/05  4.07.05.  udzielenia poręczenia kredytu nieodnawialnego,
          długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital
          Specjalistyczny w Radomiu w Banku PKO BP S.A. II
          Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum
          Korporacyjne w Radomiu
114/05  4.07.05.  udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
          Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
          w WFOŚiGW w Warszawie
115/05  4.07.05.  udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej
          im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie w
          WFOŚiGW w Warszawie
116/05  4.07.05.  inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia „Mazowiecka
          Regionalna Organizacja Turystyczna”
117/05  5.09.05.  prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum
          Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7096)
118/05  5.09.05.  nadania statutu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
          w Warszawie
119/05  5.09.05.  przyjęcia regionalnego planu na rzecz zatrudnienia na 2005
          rok
120/05  5.09.05.  pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ulicy Armii
          Krajowej w m. Siedlce
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7097)
121/05  5.09.05.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w
          wysokości 2/3 części nieruchomości zabudowanej
          Ośrodkiem Zdrowia w Gąsocinie, Gmina Sońsk
122/05  5.09.05.  uchwalenia „Mazowieckiego Programu wsparcia rozwoju
          powiatowej infrastruktury drogowej”
123/05  5.09.05.  zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i pozbawienie tej
          kategorii, niektórych ulic na obszarze województwa
          mazowieckiego
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7098)
124/05  5.09.05.  stanowiska SWM dotyczącego przebudowy drogi krajowej
          nr 12 do kategorii drogi ekspresowej
125/05  5.09.05.  wyrażenia zgody na wniesienie do Instytucji Filmowej „MAX
          – FILM” S.A. nieruchomości położonej
          w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 2 jako wkładu
          niepieniężnego (aportu)
126/05  5.09.05.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7099)
127/05  5.09.05.  zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI na lata
          2005 – 2007


                                       60
128/05  5.09.05.  skargi pana Michała Papiernika
129/05  5.09.05.  utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w
           Warszawie
130/05  5.09.05.  ustalenia zasad przyznawania nagród nauczycielom
           zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych
           przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7100)
131/05  5.09.05.  uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w
           międzynarodowym projekcie – „Rola regionów i instytucji
           metropolitalnych w procesie odnowy miast” realizowanym w
           ramach programu URBACT
132/05  5.09.05.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
           Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ
           im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
133/05  5.09.05.  zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego
134/05  5.09.05.  Stanowiska dot. prywatyzacji i reprywatyzacji lasów
           państwowych
135/05  5.09.05.  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
           przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2005
           roku
136/05  5.09.05.  Zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych
           jednostek budżetowych Woj. Maz.
137/05  5.09.05.  Wyrażenia zgody na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na
           terenie Woj. Maz.
138/05  5.09.05.  Przyjęcia informacji z działalności spółki „Koleje
           Mazowieckie – KM” Sp z o.o. za I półrocze 2005 roku
139/05  5.09.05.  „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”
140/05  5.09.05.  stanowiska SWM w sprawie zamiarów prywatyzacji
           „Elektrowni Kozienice” i „Elektrowni Ostrołęka”
141/05  24.10.05.  Wyboru Wicemarszałka
142/05  24.10.05.  Wyboru Wicemarszałka
143/05  24.10.05.  Wyboru Członka Zarządu
144/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
145/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
146/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
147/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
148/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego


                                      61
149/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
150/05  24.10.05.  Wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
           Mazowieckiego
151/05  24.10.05.  przyjęcia   rezygnacji  Bogusława   Kowalskiego
           z funkcji Wicemarszałka
152/05  24.10.05.  przyjęcia   rezygnacji  Arkadiusza  Czartoryskiego
           z funkcji Wicemarszałka
153/05  24.10.05.  zawarcia  „Porozumienia między  Województwem
           Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem
           Akmolińskim (Republika Kazachstanu) o współpracy
           międzyregionalnej”
154/05  24.10.05.  zawarcia  „Porozumienia  między  Województwem
           Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem
           Środkowo-Czeskim (Republika Czeska) o współpracy
           międzyregionalnej”
155/05  24.10.05.  utworzenia spółki prawa handlowego „Agencji Rozwoju
           Mazowsza Spółki Akcyjnej”
156/05  24.10.05.  przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki
           prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. z
           siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
157/05  24.10.05.  zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia    Odznaki
           Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
158/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala dla
           Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w
           Ząbkach
159/05  24.10.05.  zatwierdzenia   zmian   statutu  Wojewódzkiego
           Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof.
           Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
160/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu
           Publicznych ZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
161/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu  Wojewódzkiego  Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
162/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu  Wojewódzkiego  Szpitala
           Zespolonego w Płocku
163/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego   Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
164/05  24.10.05.  zatwierdzenia   zmian   statutu   Samodzielnego
           Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej
           Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie
165/05  24.10.05.  zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr.
           med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – SPZOZ
166/05  24.10.05.  zatwierdzenia statutu Szpitala im. Michała Okońskiego -
           SPZOZ w Warszawie
167/05  24.10.05.  zatwierdzenia statutu  Specjalistycznego   Szpitala
           Wojewódzkiego w Ciechanowie


                                     62
168/05  24.10.05.  zatwierdzenia statutu Mazowieckiego      Wojewódzkiego
           Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
169/05  24.10.05.  przekształcenia Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu
           ZOZ w Rudce i zatwierdzenia zmian statutu SSZZOZ w
           Rudce
170/05  24.10.05.  zatwierdzenia Regulaminu    Rady   Społecznej
           Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny
           SPZOZ w Warszawie
171/05  24.10.05.  zatwierdzenia    Regulaminu Rady    Społecznej
           Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
           Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
172/05  24.10.05.  zatwierdzenia  Regulaminu     Rady   Społecznej
           Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
173/05  24.10.05.  zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w
           Dziekanowie Leśnym
174/05  24.10.05.  stanowiska Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego
           dotyczącego ustanowienia dnia 10 czerwca – Dniem
           Podlasia

175/05  24.10.05.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21 listopada Nr 255, poz. 8331)
176/05  24.10.05.  wyrażenia zgody na wniesienie przez Instytucję Filmową
           „MAX-FILM” S.A. prawa użytkowania wieczystego
           nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul.
           Jagiellońskiej 26 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do
           „Centrum Praha” Sp. z o.o.
177/05  24.10.05.  „Mazowieckiego  Programu   Modernizacji      Placówek
           Oświatowych na Terenach Wiejskich”
178/05  24.10.05.  składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym
           na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
           Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ
           im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
179/05  24.10.05.  stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej
           SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
180/05  24.10.05.  składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy
           dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
           Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
181/05  24.10.05.  zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej
           przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
           Chorych „Drewnica” w Ząbkach
182/05  24.10.05.  zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej
           przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
183/05  24.10.05.  Skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej na
           uchwałę Sejmiku
184/05  24.10.05.  zatwierdzenia WPI na lata 2005-2008
185/05  24.10.05.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa

                                         63
           Mazowieckiego
186/05  24.10.05.  wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
           wartości punktu w Mazowieckim Biurze Planowania
           Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie
187/05  24.10.05.  „Programu  współpracy  Samorządu  Województwa
           Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok
           2006”
188/05  24.10.05.  zmieniającej  uchwałę   w  sprawie    uchwalenia
           „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”
189/05  24.10.05.  przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Spółki PKP
           Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w
           Grodzisku Mazowieckim
190/05  24.10.05.  udzielenia  poręczenia   długoterminowego  kredytu
           bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital
           Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie w Banku
           Kommunallkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu
191/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
192/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
193/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
194/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz
195/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
196/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
197/05  21.11.05  obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
198/05  21.11.05  informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z
           udziałem kapitałowym Województwa Mazowieckiego oraz
           składów osobowych Zarządów i Rad Nadzorczych
199/05  21.11.05  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
           jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla
           Potrzeb Rolnictwa w Mławie
200/05  21.11.05  wyrażenia  zgody  na  uczestnictwo  Województwa
           Mazowieckiego w projekcie: „Rozwój zaplecza badawczo-
           szkoleniowego w zakresie optymalizacji opakowań oraz
           gospodarki odpadami opakowaniowymi w Województwie
           Mazowieckim” przewidzianym do realizacji w ramach
           dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
           Mechanizmu   Finansowego  Europejskiego  Obszaru
           Gospodarczego
201/05  21.11.05  skargi Związku   Nauczycielstwa  Polskiego  Okręgu
           Mazowieckiego
202/05  21.11.05  Wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego
203/05  21.11.05  zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku
204/05  21.11.05  zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
205/05  21.11.05  zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawicieli w Radzie
           Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


                                      64
          i Gospodarki Wodnej w Warszawie
206/05  21.11.05  wyrażenia   zgody    Wojewódzkiemu   Szpitalowi
          Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
          Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie,
          na udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum
          Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w
          Warszawie, przy ul. Marymonckiej 99
207/05  21.11.05  zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr
          med.  Włodzimierza  Roeflera  w  Pruszkowie  –
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
208/05  21.11.05  zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie inicjatywy
          utworzenia Mazowieckiej Medycznej Wyższej Szkoły
          Zawodowej
          w Warszawie
209/05  21.11.05  udzielenia pożyczki  zaciąganej przez SPZOZ
          „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
          Transportu Sanitarnego w Siedlcach w WFOŚiGW w
          Warszawie
210/05  21.11.05  udzielenia pożyczki  zaciąganej przez SPZOZ
          „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
          Transportu Sanitarnego w Siedlcach w WFOŚiGW w
          Warszawie
211/05  21.11.05  udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w
          Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
212/05  21.11.05  zmieniająca uchwałę Nr 32/05 Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie zasad,
          trybu
          i harmonogramu prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju
          Województwa Mazowieckiego”
213/05  21.11.05  zmian budżetu Woj. Maz. na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 2 grudnia Nr 264, poz. 8633)
214/05  21.11.05  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia         WPI
          Samorządu Woj. Maz. na lata 2005 – 2008
215/05  19.12.05  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 1)
216/05  19.12.05  wydatków niewygasających z upływem 2005 roku
217/05  19.12.05  budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 2)
218/05  19.12.05  zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
          Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 –
          2008
219/05  19.12.05  utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
          Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i
          nadania jej statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 3)                                         65
220/05  19.12.05  przystąpienia   Województwa  Mazowieckiego  do
          Stowarzyszenia   Gmin,  Powiatów  i  Regionów
          Nadbużańskich
221/05  19.12.05  przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony
          Środowiska Województwa Mazowieckiego za rok 2004 (z
          uwzględnieniem roku 2003)”
222/05  19.12.05  likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w
          Warszawie
223/05  19.12.05  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej
          SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
224/05  19.12.05  restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
          św. Anny SPZOZ w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 4)
225/05  19.12.05  zmiany nazwy Państwowego Teatru Żydowskiego im.
          Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie i prowadzenia, z
          ministrem właściwym do spraw kultury, Teatru Żydowskiego
          im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie – jako instytucji
          wspólnej oraz nadania jej statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 5)
226/05  19.12.05  w sprawie „Wojewódzkiego       Programu   Opieki   nad
          Zabytkami na lata 2004 – 2007”
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 6)
227/05  19.12.05  Regulaminu  Organizacyjnego  Muzeum       Ludowych
          Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
228/05  19.12.05  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
          przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego
          Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
229/05  19.12.05  zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży
          radnym Województwa Mazowieckiego
230/05  19.12.05  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
231/05  19.12.05  zmieniającej uchwałę  w   sprawie       uchwalenia
          Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
232/05  19.12.05  Umowy konsorcjalnej z Deutsche Bahn Regio AG
          dotyczącej rozbudowy i jakościowej poprawy kolejowej
          oferty  przewozowej  na  terenie  Województwa
          Mazowieckiego
233/05  19.12.05  „Samorządowego    Programu   Rozwoju  Mazowsza
          z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju
          Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program
          Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach
          Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju
          Obszarów Wiejskich”
234/05  19.12.05  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
          Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
235/05  19.12.05  utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy


                                         66
236/05  19.12.05  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
          Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i
          Rozwoju Regionalnego w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 5 stycznia 2006 r. Nr 1, poz. 8)
237/05  19.12.05  udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stołeczną
          Kolumnę Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w
          Warszawie
238/05  19.12.05  udzielenia poręczenia kredytu obrotowego w rachunku
          kredytowym w walucie polskiej zaciąganego przez SZPZOZ
          im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
239/05  19.12.05  przedłużenia terminu  spłaty  pożyczki  udzielonej
          Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny
          SPZOZ w Warszawie
240/05  19.12.05  stanowiska  Sejmiku   Województwa Mazowieckiego
          dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia
          Ogólnego Związku Województw RP w sprawie wyborów do
          samorządów terytorialnych
241/05  19.12.05  stanowiska  Sejmiku Województwa  Mazowieckiego
          dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia
          Ogólnego Związku Województw RP w sprawie rządowego
          projektu
242/05  19.12.05  zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
          Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2005 roku
          stwierdzającego nieważność uchwał Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego z dnia 24 października 2005 roku do
          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
                                         67
            2006 ROK
Nr   Data                 W sprawie:
1/06  06.02.06  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
         Mazowieckiego
2/06  06.02.06  w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na
         2006 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
         Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 17 marca 2006 r. Nr 53, poz.1696)
3/06  06.02.06  w sprawie restrukturyzacji Specjalistycznego Centrum
         Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof.
         Mariana Weissa – ZSPZOZ w Konstancinie-Jeziornie
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 lutego 2006 r. Nr 36, poz. 1177)

4/06  06.02.06  zmieniająca uchwałę w sprawie składu komisji konkursowej
         w postępowaniu konkursowym na stanowisko z-cy
         dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego
         Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
         Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
5/06  06.02.06  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady
         Społecznej działającej przy Wojewódzkim Samodzielnym
         Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
         Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
6/06  06.02.06  w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa
         Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra Spraw
         Zagranicznych z prośbą o akceptację uaktualnionego tekstu
         „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa
         Mazowieckiego”
7/06  06.02.06  w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania pomocy
         materialnej o charakterze motywacyjnym w szkołach i
         kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa
         Mazowieckiego”
         (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 lutego 2006 r. Nr 36, poz. 1178)

8/06  06.02.06  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla
         Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w
         Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
         Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy oraz włączenia
         go do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu
9/06  06.02.06  w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek
         dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego,
         za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich
         przyznawania, sposób obliczania niektórych innych
         składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb
         przyznawania nagród Marszałka Województwa
         Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału
         środków na nagrody Marszałka Województwa
         Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek
         oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa
         Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach                                       68
          nauczycieli
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 lutego 2006 r. Nr 36, poz. 1179)

10/06  06.02.06  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
          Płocku
11/06  06.02.06  w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
          zmiany nazwy Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji
          i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa –
          Zespołu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie oraz zatwierdzenia
          statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer”
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
12/06  06.02.06  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego
          Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
          w Zagórzu k/Warszawy
13/06  06.02.06  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego
          im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie -
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
14/06  06.02.06  w sprawie skargi Fundacji „Odys” dot. odmowy przyznania
          dotacji
15/06  06.02.06  w sprawie skargi pana Henryka Włodarczyka na działalność
          pracowników Departamentu Funduszy Strukturalnych i
          Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
          Mazowieckiego
16/06  06.02.06  w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w
          Warszawie
17/06  06.02.06  w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w
          Warszawie
18/06  06.02.06  w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
          WFOŚiGW w Warszawie
19/06  06.02.06  w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka
          Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia
          przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa
          Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 lutego 2006 r. Nr 36, poz. 1180)

20/06  06.02.06  w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego w komisji konkursowej do przeprowadzenia
          konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
21/06  06.02.06  w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 lutego 2006 r. Nr 36, poz. 1181)

22/06  06.02.06  w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków
          Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
          województwa mazowieckiego na finansowanie programów
          na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
          bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania
          innych fakultatywnych zadań
23/06  06.02.06  w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustanowienia


                                         69
          Flagi Województwa Mazowieckiego, Odznaki Honorowej
          „Zasłużony dla Mazowsza”, Medalu Pamiątkowego „Pro
          Masovia” oraz uchwały w sprawie zmian w uchwale
          dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony
          dla Mazowsza”
24/06  06.02.06  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego
          Centrum Polityki Społecznej
25/06  13.03.06  obsadzenia mandatu radnego Województwa
          Mazowieckiego
26/06  13.03.06  utworzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża
          Jana Pawła II
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24 kwietnia 2006 r. Nr 76, poz. 2513)
27/06  13.03.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24 kwietnia 2006 r. Nr 76, poz. 2514)
28/06  13.03.06  opinii o projekcie uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie
          likwidacji Szpitala Sióstr Elżbietanek Samodzielnego
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29/06  13.03.06  zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
          Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
          Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
30/06  13.03.06  zmian w składach osobowych komisji Sejmiku
31/06  13.03.06  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem
          uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa
          Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu
32/06  13.03.06  powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim
          Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana
          Mazurkiewicza w Pruszkowie
33/06  13.03.06  skargi pani Zofii Podsiadła
34/06  13.03.06  skargi pana Krzysztofa Albina
35/06  13.03.06  zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego
          Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami:
          Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej
          Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji
          Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki
          Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.”
36/06  13.03.06  przyjęcia list beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji
          celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju
          Mazowsza z komponentami w roku 2006
37/06  13.03.06  udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego
          przez Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie
          w Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu
38/06  13.03.06  udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego
          przez Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Dzieci
          Warszawy w Dziekanowie Leśnym w Dexia
          Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu                                         70
39/06  13.03.06  udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego
          przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
          w Warszawie w Banku Kommunalkredit Austria AG z
          siedzibą w Wiedniu
40/06  13.03.06  zmiany w Uchwale Nr 216/05 Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie
          wydatków niewygasających z upływem 2005 roku
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24 kwietnia 2006 r. Nr 76, poz. 2515)
41/06  13.03.06  podpisania „Wspólnej Deklaracji o Współpracy pomiędzy
          Województwem Mazowieckim (RP) a Krajem Związkowym
          Brandenburgia (RFN) i Regionem Ile-de-France (Republika
          Francuska)
42/06  13.03.06  wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie
          nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie
          użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny
43/06  13.03.06  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
          w Warszawie
44/06  13.03.06  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
          zabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Rodziny
          Ziętalów 13
45/06  13.03.06  stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
          dotyczącego przyszłości Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej
          S.A. „Cukrownia Mała Wieś” w Małej Wsi
46/06  13.03.06  przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego
47/06  24.04.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10 czerwca 2006 r. Nr 108, poz. 3557)
48/06  24.04.06  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia
          zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim
          Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
49/06  24.04.06  zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
          Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
          podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy
          Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
          Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
50/06  24.04.06  wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa
          Mazowieckiego w grupie partnerskiej europejskich regionów
          PURPLE
51/06  24.04.06  wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa
          Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie:
          „Centrum/Peryferie – Rozwój synergii w regionach”
          przewidzianym do realizacji w ramach dofinansowania z
          Norweskiego Mechanizmu Finansowego
52/06  24.04.06  skargi pana Ludwika Wrońskiego
53/06  24.04.06  zasad powoływania i odwoływania członków Rady
          Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


                                         71
          i Gospodarki Wodnej w Warszawie
54/06  24.04.06  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi
          Bródnowskiemu SPZOZ przy ul. Kondratowicza 8 w
          Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o
          udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Akademii
          Medycznej
          w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61
55/06  24.04.06  stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na
          stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
          Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ
          im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
56/06  24.04.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej
          działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób
          Płuc i Gruźlicy w Otwocku
57/06  24.04.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej
          działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med.
          Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
58/06  24.04.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI
          Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-
          2008
59/06  24.04.06  zmiany w składzie osobowym komisji Sejmiku
60/06  24.04.06  zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego
61/06  24.04.06  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
          przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
62/06  24.04.06  wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
63/06  24.04.06  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między
          Województwem Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
64/06  24.04.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Siedleckiej
          Kolumny Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w
          Siedlcach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
          Zdrowotnej pod nazwą: „RM-MEDITRANS” Stacja
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
          Siedlcach oraz zatwierdzająca zmiany statutu „RM-
          MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
          Sanitarnego w Siedlcach
65/06  24.04.06  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego
          Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana
          Mazurkiewicza w Pruszkowie
66/06  24.04.06  zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof.
          M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Zakładu Opieki
          Zdrowotnej
67/06  24.04.06  przyjęcia do realizacji programu „Praca i Środowisko”
68/06  24.04.06  zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z
          Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
          Niepełnosprawnych w 2006 roku


                                       72
69/06  24.04.06  zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie.
70/06  24.04.06  przyznania dotacji celowej gminie Joniec na pomoc w
          dokończeniu budowy Szkoły Podstawowej w Jońcu
71/06  24.04.06  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron
          Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
          Mazowieckiego na lata 2005-2006
72/06  24.04.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów
          i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach
          Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z
          komponentami, w roku 2006
73/06  24.04.06  przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji
          celowych w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju
          Mazowsza” – komponentu D w roku 2006
74/06  24.04.06  stanowiska w sprawie Młodzieżowego Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego
75/06  24.04.06  przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego dotyczącego algorytmu podziału środków w
          ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz
          sprzeciwu przeciwko pominięciu Województwa
          Mazowieckiego w programie Operacyjnym Rozwój Polski
          Wschodniej
76/06  24.04.06  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
          dotyczącego sytuacji finansowej w ochronie zdrowia w
          województwie mazowieckim w 2006 roku
77/06  29.05.06  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa
          Mazowieckiego
78/06  29.05.06  uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa
          Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4590)
79/06  29.05.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4591)
80/06  29.05.06  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie
          zobowiązania finansowego w formie długoterminowego
          kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
81/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych
          jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
82/06  29.05.06  ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
          budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz
          informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
          samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
          samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych
          osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych
          ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z
          wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa
          handlowego za I półrocze
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4592)
83/06  29.05.06  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia


                                        73
          zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz
          zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych dla
          pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w
          oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
          przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
84/06  29.05.06  trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla
          podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
          sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli
          wykonywania zleconego zadania
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4593)
85/06  29.05.06  zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
          rozkładania na raty wierzytelności Województwa
          Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych
          jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
          do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
          podatkowa,
          a także organów do tego uprawnionych
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4594)
86/06  29.05.06  przyznania dotacji celowej gminie Raciąż na pomoc w
          budowie infrastruktury
87/06  29.05.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
          działającej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im.
          prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SP ZOZ w Warszawie
88/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI
          Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 –
          2008
89/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu
          Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra
          Spraw Zagranicznych z prośbą o akceptację
          uaktualnionego tekstu „Priorytetów Współpracy
          Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”
90/06  29.05.06  wzoru herbu Województwa Mazowieckiego oraz zasad jego
          używania
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4595)
91/06  29.05.06  ustanowienia flagi Województwa Mazowieckiego
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4596)
92/06  29.05.06  ustanowienia Baneru Województwa Mazowieckiego
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4597)
93/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej
          instytucji kultury pod nazwą Mazowieckie Centrum Sztuki
          Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i nadania jej statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 lipca 2006 r. Nr 139, poz. 4598)
94/06  29.05.06  opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i
          Budownictwa w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
          krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze
          Województwa Mazowieckiego
95/06  29.05.06  opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i


                                        74
           Budownictwa w sprawie pozbawienia kategorii dróg
           krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze
           Województwa Mazowieckiego
96/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów,
           w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele
           społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w
           zamian nieściągalnej grzywny
97/06  29.05.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej
           Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
           Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
98/06  29.05.06  przyjęcia do realizacji „Programu ochrony
           i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego
           w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”
99/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do
           Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw
           Rzeczypospolitej Polskiej
100/06  29.05.06  przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem
           na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej
           Straży Pożarnej
101/06  29.05.06  powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum
           Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
102/06  29.05.06  powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Kolejowym im. dr.
           med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
103/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów
           i maksymalnych kwot dotacji celowych w ramach
           Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z
           komponentami, w roku 2006
104/06  29.05.06  udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu
           bankowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki
           Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im.
           św. Łazarza w Warszawie w BRE Bank Hipoteczny S.A.
105/06  29.05.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
           programu „Praca i Środowisko”
106/06  03.07.06.  zaskarżenia do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
           Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
           Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2006 roku
           stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku
107/06  03.07.06.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 września 2006 r. Nr 182 , poz. 7047)
108/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o
           udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych
           do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych
           dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
           zadania
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6052)                                           75
109/06  03.07.06.  uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na
           prefinansowanie
110/06  03.07.06.  wyrażenia zgody Zarządowi Województwa Mazowieckiego
           na nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego budynku
           przy Rue Victor Hugo 199 w Brukseli
111/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Centrum Stomatologii
           Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
           w Warszawie
112/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
113/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia
           Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitarnego
           „MEDITRANS” w Ostrołęce w Samodzielny Publiczny
           Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „MEDITRANS –
           Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
           Sanitarnego w Ostrołęce oraz zatwierdzająca zmiany
           statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia
           Ratunkowego
           i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
114/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala
           Specjalistycznego w Siedlcach
115/06  03.07.06.  utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki
           organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg
           Wojewódzkich w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6053)
116/06  03.07.06.  nadania Statutu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
           Urządzeń Wodnych w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6054)
117/06  03.07.06.  nowego brzmienia statutu Muzeum Historii Polskiego
           Ruchu Ludowego w Warszawie
118/06  03.07.06.  nowego brzmienia statutu Muzeum Regionalnego w
           Siedlcach
119/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
           Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu
           Opieki Zdrowotnej w Warszawie
120/06  03.07.06.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum
           Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
           k/Warszawy
121/06  03.07.06.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum
           Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
122/06  03.07.06.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego
           Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów
           Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w
           Radomiu
123/06  03.07.06.  zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie


                                          76
124/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
           w Płocku
125/06  03.07.06.  zatwierdzenia statutu Centrum Leczenia Bólu
           i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego
           Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
126/06  03.07.06.  nadania Statutu Urzędowi Marszałkowskiemu
           Województwa Mazowieckiego
127/06  03.07.06.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
           Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu
           Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana
           Mazurkiewicza w Pruszkowie
128/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
           Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu
           Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2008
129/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli
           przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego
130/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
           przyznawania i przekazywania stypendiów na
           wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu
           Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
           Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego
           Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci
           Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6055)
131/06  03.07.06.  zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania
           stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
           uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego
           Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz
           Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci
           Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w roku
           szkolnym 2006/2007”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6056)
132/06  03.07.06.  wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki „Koleje
           Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną
           odpowiedzialnością
133/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów
           i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach
           Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z
           komponentami, w roku 2006
134/06  03.07.06.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy
           Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w
           ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”
           komponentu D w roku 2006
135/06  03.07.06.  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb
           Społecznych w Warszawie                                          77
136/06  03.07.06.  przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy
           partnerskiej europejskich regionów PURPLE
137/06  03.07.06.  likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
           podbudowie programowej szkoły podstawowej w Zespole
           Szkół Specjalnych przy Mazowieckim Centrum
           Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
           k/Warszawy
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6057)
138/06  03.07.06.  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy
           Samorządem Województwa Mazowieckiego a m.st.
           Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od
           Województwa Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu
           regionalnych przewozów kolejowych na czas trwania
           remontu tunelu średnicowego
139/06  10.07.06  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa
           Mazowieckiego na okręgi wyborcze
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6058)
140/06  10.07.06  udzielenia dotacji celowej Miastu stołecznemu Warszawa
           na pomoc w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
           Miasta pn. „Budowa Pomnika Romana Dmowskiego”
141/06  10.07.06  ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla
           Mazowsza”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9.08.2006 r. Nr 155, poz. 6059)
142/06  10.07.06  ustanowienia Medalu Pamiątkowego „PRO MASOVIA”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 6060)
143/06  10.07.06  przyjęcia do realizacji „Samorządowego Programu
           Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie
           Mazowieckim OSP – 2006”
144/06  04.09.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 września 2006 r. Nr 199, poz. 7562)
145/06  04.09.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
           Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu
           Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2008
146/06  04.09.06  przekazania w formie pomocy rzeczowej drzew wyciętych w
           trakcie przebudowy dróg wojewódzkich nr 567 i nr 579
           Województwa Mazowieckiego
147/06  04.09.06  zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie przyznania dotacji
           celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie
           Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
148/06  04.09.06  przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki
           prawa handlowego „Lotnisko Sochaczew” Sp. z o.o. z
           siedzibą w Sochaczewie
149/06  04.09.06  wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy
           sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej
           Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 r.
150/06  04.09.06  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej


                                          78
          Gminie Wiązowna na remont drogi gminnej, stanowiącej
          dojazd do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i
          Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
151/06  04.09.06  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
          Gminie Miasta Radomia na budowę ulicy Nadrzecznej w
          Radomiu
152/06  04.09.06  zasad gospodarowania mieniem Województwa
          Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania
          nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
          na okres dłuższy niż 3 lata
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 września 2006 r. Nr 194, poz. 7411 )
153/06  04.09.06  uchwalenia Strategii e-Rozwoju Województwa
          Mazowieckiego na lata 2007-2013
154/06  04.09.06  zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą
          Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna
          Województwa Mazowieckiego
155/06  04.09.06  nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-
          Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie
          Rozsiane (SM) w Dąbku
156/06  04.09.06  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
          Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
157/06  04.09.06  zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala
          Wojewódzkiego w Ciechanowie
158/06  04.09.06  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana
          Mazurkiewicza w Pruszkowie
159/06  04.09.06  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
          w Płocku
160/06  04.09.06  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego
          Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów
          Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
161/06  04.09.06  przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia
          na 2006 rok dla Województwa Mazowieckiego
162/06  04.09.06  przyjęcia do realizacji „Mazowieckiego Programu Rozwoju
          Pszczelarstwa w latach 2006-2013”
163/06  04.09.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
          Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
164/06  04.09.06  zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego
          Programu Rozwoju Mazowsza”
165/06  04.09.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów
          i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach
          Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z
          komponentami, w roku 2006
166/06  04.09.06  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia listy

                                          79
          Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w
          ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” –
          komponentu D w roku 2006
167/06  04.09.06  przyjęcia listy beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji
          celowych w latach 2006 i 2007 na realizację projektów
          pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu
          szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich
168/06  04.09.06  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu
          Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza przy ul.
          Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, na zawarcie umowy
          cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na
          rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul.
          Żwirki i Wigury 6
169/06  04.09.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
          „Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży
          Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP – 2006”
170/06  04.09.06  powołania Rady Społecznej przy Centrum Leczenia Bólu i
          Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SPZOZ
          w Warszawie
171/06  04.09.06  powołania komisji konkursowej w postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego
          Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
172/06  04.09.06  „Programu przeciwdziałania wybranym problemom
          zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-
          2011”
173/06  04.09.06  przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie
          Zespołu Szkół Nr 3 i Centrum Kształcenia Ustawicznego
          w Wyszkowie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2 listopada 2006 r. Nr 222, poz. 8365)
174/06  04.09.06  likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb
          Społecznych w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 września 2006 r. Nr 194, poz. 7412)
175/06  04.09.06  udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu
          obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez
          Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów
          Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w
          Radomiu w Nordea Bank Polska S.A.
176/06  04.09.06  udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu
          bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Samodzielny
          Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. dr. Jana
          Mazurkiewicza w Pruszkowie
177/06  09.10.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 6 listopada 2006 r. Nr 224, poz. 8407)
178/06  09.10.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rady społecznej
          działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i


                                          80
          Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
179/06  09.10.06  zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr.
          med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie –
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
180/06  09.10.06  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala
          Specjalistycznego w Siedlcach
181/06  09.10.06  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
          Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
          Otwocku
182/06  09.10.06  zasad działania delegacji Województwa Mazowieckiego w
          Zgromadzeniu Regionów Europejskich
183/06  09.10.06  restrukturyzacji i zmiany nazwy Wojewódzkiej Stacji
          Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2006 r. Nr 221, poz.
          8329)
184/06  09.10.06  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki
          Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2006 r. Nr 221, poz.
          8330)
185/06  09.10.06  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
186/06  09.10.06  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
187/06  09.10.06  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
188/06  09.10.06  skargi pana Ryszarda Sasina
189/06  09.10.06  zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2006
          roku
190/06  09.10.06  wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia
          pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego
          a m.st. Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od
          Województwa Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu
          regionalnych przewozów kolejowych na czas trwania
          remontu tunelu średnicowego
191/06  09.10.06  wyrażenia zgody na zakup przez Województwo
          Mazowieckie nieruchomości położonej w Płocku
          stanowiącej własność Miejskiego Towarzystwa
          Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
192/06  09.10.06  wyrażenia zgody na zakup przez Województwo
          Mazowieckie nieruchomości położonej w Wyszkowie
          stanowiącej własność Powiatu Wyszkowskiego
193/06  09.10.06  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
          położonych w Szczytnie i Kroczewie na rzecz Gminy
          Załuski
194/06  09.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego
          Programu Rozwoju Mazowsza”
195/06  09.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów
          i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach


                                         81
          Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z
          komponentami, w roku 2006
196/06  09.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy
          Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w
          ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” –
          komponentu D w roku 2006
197/06  09.10.06  przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji
          celowych, w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju
          Mazowsza” – komponentu E w roku 2006
198/06  09.10.06  przyznania dotacji celowych Gminom
          z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
          Ochotniczych Straży Pożarnych
199/06  09.10.06  zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki
          organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro
          Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w
          Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2006 r. Nr 221, poz.
          8331)
200/06  09.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu
          Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i
          Rozwoju Regionalnego w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2006 r. Nr 221, poz.
          8332)
201/06  09.10.06  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron
          Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
          Mazowieckiego na lata 2005-2006
202/06  09.10.06  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla
          Potrzeb Rolnictwa w Mławie
203/06  09.10.06  zatwierdzenia WPI Samorządu Województwa
          Mazowieckiego na lata 2006-2009
204/06  09.10.06  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Chorób
          Płuc i Gruźlicy SPZOZ
205/06  09.10.06  przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie
          Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji
          w Konstancinie-Jeziornie
206/06  09.10.06  powołania komisji konkursowej w postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
          Siedlcach
207/06  09.10.06  „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody
          łowieckie”
208/06  09.10.06  uchwalenia „Programu Możliwości Wykorzystania
          Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
          Mazowieckiego” wraz z „Prognozą Oddziaływania na
          Środowisko do Programu Możliwości Wykorzystania
          Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
          Mazowieckiego


                                         82
209/06  09.10.06  udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez
          Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w
          Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
210/06  09.10.06  stanowiska w sprawie przyjęcia do realizacji „Ramowego
          Programu Odbudowy Niektórych Gatunków Zwierzyny
          Drobnej”
211/06  09.10.06  poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez SPZOZ
          „Lecznica Centrum” w Warszawie
212/06  09.10.06  poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez
          Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w
          Warszawie w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w
          Warszawie
213/06  09.10.06  „Programu współpracy Samorządu Województwa
          Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok
          2007”
214/06  09.10.06  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
          Miasta i Gminy Góra Kalwaria na budowę kolektora
          burzowego w celu odprowadzenia wody opadowej z drogi
          wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego
215/06  09.10.06  rozwiązania komisji konkursowej w postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          lecznictwa SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie
          Leśnym
216/06  09.10.06  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu
          na dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego
          Programu Rozwoju Pszczelarstwa 2006-2013”
217/06  09.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów
          i maksymalnych kwot dotacji celowych w latach 2006 i 2007
          na realizację projektów pilotażowych dotyczących
          rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do
          Internetu na terenie gmin wiejskich
218/06  27.10.06  wyrażenia zgody na podwyższenie przez Województwo
          Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce „Koleje
          Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz na zamianę Umowy
          spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
219/06  27.10.06  zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
220/06  27.10.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego do komisji konkursowej na stanowisko
          zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
          Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ w Warszawie
221/06  27.10.06  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego do komisji konkursowej na stanowisko
          zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZPZOZ im. prof. dr.
          Jana Bogdanowicza w Warszawie
222/06  27.10.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 listopada 2006 r. Nr 245, poz. 8850)
223/06  27.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia

                                          83
          Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu
          Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2009
224/06  27.10.06  udzielenia poręczenia kredytu odnawialnego
          w rachunku bieżącym zaciąganego przez Samodzielny
          Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
          dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
225/06  27.10.06  udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu
          bankowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr.
          Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład
          Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
226/06  27.10.06  wydatków niewygasających z upływem 2006 roku
227/06  27.10.06  zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala
          Specjalistycznego w Warszawie
228/06  27.10.06  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego
          Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej
          im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
229/06  27.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na
          prefinansowanie
230/06  27.10.06  wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa
          Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu – „Airport
          Regions Conference”
231/06  27.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu
          Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra
          Spraw Zagranicznych z prośbą o akceptację
          uaktualnionego tekstu „Priorytetów Współpracy
          Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”
232/06  27.10.06  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi
          Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
          Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie,
          na zawarcie umów cywilnoprawnych o udostępnienie
          oddziałów szpitalnych na rzecz Centrum Medycznego
          Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie przy
          ul. Marymonckiej 99
233/06  27.10.06  udzielenia poręczenia długoterminowego Bibliotece
          Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna
          Województwa Mazowieckiego
234/06  27.10.06  udzielenia długoterminowego kredytu bankowego
          zaciąganego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.
          Wilczkowskiego
          w Gostyninie
235/06  27.10.06  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Przychodni Chorób
          Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
          Zdrowotnej
236/06  27.10.06  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
          Starostwa Powiatu Pruszkowskiego na opracowanie
          Regionalnego Programu Rozwoju Gminy i Powiatu


                                        84
           Pruszkowskiego zlewni Utraty – Program Utrata
237/06  27.10.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które
           przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego
           Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006
           roku
238/06  27.10.06  przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na
           dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
               Rok 2006
             III kadencja
 Numer   Data                w sprawie:
uchwały
 1/06  24.11.06  Wyboru  Przewodniczącego      Sejmiku   Województwa
           Mazowieckiego
 2/06   24.11.06  Wyboru Wiceprzewodniczących      Sejmiku  Województwa
           Mazowieckiego
 3/06   24.11.06  Wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego
 4/06   24.11.06  Wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu
           Województwa Mazowieckiego
 5/06   4.12.06  Składów osobowych komisji SWM
 6/06   4.12.06  Powołania Komisji Rewizyjnej SWM
 7/06   4.12.06  Wygaśnięcia mandatu radnego Woj. Maz.
 8/06   4.12.06  Wygaśnięcia mandatu radnego Woj. Maz.
 9/06   4.12.06  Zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z
           PFRON w 2006 roku
 10/06  18.12.06  przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego
 11/06  18.12.06  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
 12/06  18.12.06  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
 13/06  18.12.06  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 17 stycznia 2007 r. Nr 16, poz. 302)
 14/06  18.12.06  określenia harmonogramu prac nad uchwalaniem budżetu
           Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
 15/06  18.12.06  wydatków niewygasających z upływem 2006 roku
 16/06  18.12.06  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
           zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Wolanowie gmina
           Wolanów
 17/06  18.12.06  wniosku Państwa Elżbiety i Janusza Komorowskich o
           uchylenie uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa


                                         85
          Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie
          uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego
          Województwa Mazowieckiego
18/06  18.12.06  powołania Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu
          Specjalistycznym w Warszawie
19/06  18.12.06  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
          Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego    w
          Siedlcach
20/06  18.12.06  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
          Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego    w
          Ostrołęce
21/06  18.12.06  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa
          Psarskiego w Ostrołęce
22/06  18.12.06  powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych
          zakładach opieki zdrowotnej
23/06  18.12.06  zaskarżenia uchwały Nr 144/K/06 Kolegium Regionalnej Izby
          Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 roku do
          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
24/06  18.12.06  wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
          Województw Rzeczypospolitej Polskiej
25/06  18.12.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży
          radnym Województwa Mazowieckiego
26/06  18.12.06  powołania  przedstawiciela do  Rady   Nadzorczej
          Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
          Wodnej w Warszawie
27/06  18.12.06  uchwalenia  „Priorytetów Współpracy        Zagranicznej
          Województwa Mazowieckiego”
28/06  18.12.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
          przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
          szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w
          Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
          w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
          Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii
          Grzegorzewskiej w Radomiu w roku szkolnym 2006/2007”
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 stycznia 2007 r. Nr 15, poz. 283)
29/06  18.12.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które
          przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego
          Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006
          roku
30/06  18.12.06  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
          Programu   Inwestycyjnego  Samorządu   Województwa
          Mazowieckiego na lata 2006 -2009
                                        86
                Rok 2007
 Numer   Data                 w sprawie:
uchwały
 1/07  15.01.07  budżetu  Województwa    Mazowieckiego   na  2007  rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 41, p. 854)
 2/07   15.01.07  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
           Programu   Inwestycyjnego    Samorządu   Województwa
           Mazowieckiego na lata 2006-2009
 3/07   15.01.07  powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum
           Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
           k/Warszawy
 4/07   15.01.07  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych
           Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w
           Warszawie
 5/07   15.01.07  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole
           Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
 6/07   15.01.07  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu
           Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
           przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umowy
           cywilnoprawnej o udostępnienie oddziału szpitalnego na
           rzecz Instytutu Żywności i Żywienia, z siedzibą w Warszawie
           przy ul. Powsińskiej 61/63
 7/07   15.01.07  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
           kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych
           i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, dla których
           organem   założycielskim  jest Sejmik  Województwa
           Mazowieckiego
 8/07   15.01.07  planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2007 roku
 9/07   15.01.07  wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o
           zbadanie zgodności przepisów ustawy o zasadach
           prowadzenia polityki rozwoju z Konstytucją Rzeczypospolitej
           Polskiej
 10/07  15.01.07  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji
           Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 11/07  15.01.07  wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia
           pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a m.st.
           Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od Województwa
           Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu regionalnych
           przewozów kolejowych na czas trwania remontu tunelu
           średnicowego
 12/07  15.01.07  stanowiska  Sejmiku   Województwa   Mazowieckiego
           dotyczącego korekty przebiegu drogi ekspresowej S8
 13/07  19.02.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
 14/07  19.02.07  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego                                         87
15/07  19.02.07  skargi pana Zdzisława Gajewskiego
16/07  19.02.07  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
          wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych
          o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia o współpracy
          między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita
          Polska) i Regionem Uusimaa (Republika Finlandii)”
17/07  19.02.07  zaskarżenia uchwały Nr 164/K/06 Kolegium Regionalnej Izby
          Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. do
          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
18/07  19.02.07  Programu zwiększania   lesistości    dla  Województwa
          Mazowieckiego do roku 2020

19/07  19.02.07  uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Województwa
          Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem
          perspektywy do 2014 roku
20/07  19.02.07  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko  zastępcy  dyrektora  ds.  medycznych
          Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
          Sanitarnego w Płocku
21/07  19.02.07  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum
          Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa
          Garnuszewskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
          Zdrowotnej w Warszawie

22/07  19.02.07  w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na
          2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 maja 2007 r. Nr 86, poz. 1985)
23/07  19.02.07  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
          Programu   Inwestycyjnego  Samorządu   Województwa
          Mazowieckiego na lata 2006-2009
24/07  19.02.07  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
          restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
          wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
          Województwa Mazowieckiego
25/07  19.02.07  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Państwowego
          Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w
          Warszawie i prowadzenia, z ministrem właściwym do spraw
          kultury, Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w
          Warszawie – jako instytucji wspólnej oraz nadania jej statutu
26/07  19.02.07  Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
          motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę
          lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich
          przyznawania, sposób obliczania niektórych innych
          składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb
          przyznawania   nagród   Marszałka   Województwa
          Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału
          środków  na   nagrody   Marszałka   Województwa
          Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych
          prowadzonych   przez   Samorząd    Województwa
          Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach                                       88
          nauczycieli
27/07  19.02.07  wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska
          Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
          Mazowieckim
28/07  19.02.07  przekazania w formie pomocy rzeczowej drewna
          pozyskanego z wymiany pomostu drewnianego, z
          remontowanego mostu drogowego przechodzącego przez
          rzekę Bzurę w miejscowości Kamion w ciągu drogi
          wojewódzkiej nr 575
29/07  19.02.07  zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w
          których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele
          społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w
          zamian nieściągalnej grzywny
30/07  19.02.07  zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
          Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
          Warszawie
31/07  19.03.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
32/07  19.03.07  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
          wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa
          mazowieckiego
33/07  19.03.07  ograniczenia  działalności  Wojewódzkiego   Szpitala
          Specjalistycznego w Radomiu
34/07  19.03.07  ograniczenia działalności Samodzielnego     Publicznego
          Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
35/07  19.03.07  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
          Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
          Warszawie
36/07  19.03.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
          Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
37/07  19.03.07  zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof.
          M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu
          Opieki Zdrowotnej
38/07  19.03.07  zatwierdzenia zmian statutu   Wojewódzkiego   Szpitala
          Specjalistycznego w Siedlcach
39/07  19.03.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
40/07  19.03.07  zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego   Szpitala
          Wojewódzkiego w Ciechanowie
41/07  19.03.07  powołania  komisji konkursowej  w   postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św.
          Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
          w Warszawie
42/07  19.03.07  powołania komisji konkursowej w      postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy     dyrektora ds.

                                     89
          lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
          Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w
          Warszawie
43/07  19.03.07  powołania  Rady   Społecznej  przy  Samodzielnym
          Wojewódzkim    Zespole   Publicznych  Zakładów
          Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
44/07  19.03.07  przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
          Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody
45/07  19.03.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 6 lipca 2007 r. Nr 127, poz. 3326)
46/07  19.03.07  zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa
          Mazowieckiego w ramach realizacji „Samorządowego
          Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2007” z
          komponentami
47/07  19.03.07  utworzenia Mazowieckiej   Jednostki       Wdrażania
          Programów Unijnych i nadania jej statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.04.07r. Nr 79, poz. 1788)
48/07  19.03.07  wyrażenia   zgody na  objęcie  nowych   udziałów
          w celu podwyższenia przez Województwo Mazowieckie
          kapitału zakładowego w spółce Port Lotniczy Modlin Sp. z
          o.o.
49/07  19.03.07  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole
          Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
          w Warszawie
50/07  19.03.07  Planu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac
          interwencyjnych przy wykonaniu robót konserwacyjnych
          urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa
          Mazowieckiego w 2007 roku pn. „Praca i Środowisko”
51/07  19.03.07  likwidacji Biura Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO
52/07  19.03.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli
          przez  Komisję  Rewizyjną Sejmiku  Województwa
          Mazowieckiego
53/07  19.03.07  powiadomienia Skarbnika Województwa Mazowieckiego o
          obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
54/07  19.03.07  skargi Elżbiety i Janusza Komorowskich na Uchwałę Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego Nr 17/06 z dnia 18 grudnia
          2006 roku
55/07  19.03.07  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu
          Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
          przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umowy
          cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na
          rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul.
          Żwirki i Wigury 61
56/07  19.03.07  zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z
          Państwowego    Funduszu   Rehabilitacji  Osób
          Niepełnosprawnych w 2007 roku
57/07  19.03.07  wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy

                                       90
          sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska          Kolej
          Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 roku
58/07  19.03.07  zmian w  składzie   osobowym  Rady Społecznej
          Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ
59/07  2.04.07  zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
          Warszawie  rozstrzygnięcia  nadzorczego   Wojewody
          Mazowieckiego z dnia 15 marca 2007 r. stwierdzającego
          nieważność uchwały Nr 30/07 Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
          Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
          Wodnej w Warszawie
60/07  2.04.07  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Województwa
          Mazowieckiego w grupie partnerskiej europejskich regionów
          PURPLE
61/07  2.04.07  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
          Sejmiku Województwa Mazowieckiego
62/07  24.04.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
63/07  24.04.07  absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z
          tytułu wykonania budżetu za 2006 rok
64/07  24.04.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10 lipca 2007 r. Nr 130, poz. 3421)
65/07  24.04.07  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej
          samorządowej  jednostki organizacyjnej pod  nazwą
          Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10 lipca 2007 r. Nr 130, poz. 3422)
66/07  24.04.07  w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ „Lecznica
          Centrum”
67/07  24.04.07  wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej
          działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ
68/07  24.04.07  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Centrum
          Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer” SP ZOZ
69/07  24.04.07  stanowiska  Sejmiku  Województwa    Mazowieckiego
          dotyczącego zmian programowych w telewizji publicznej
70/07  24.04.07  skargi Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
          Lekarzy oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
          Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej,
          działających przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym
          Zakładzie Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej
71/07  24.04.07  w sprawie skargi pana Krzysztofa Romańczaka
72/07  24.04.07  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
73/07  24.04.07  wyrażenia    zgody  Międzyleskiemu  Szpitalowi
          Specjalistycznemu w Warszawie SPZOZ przy ul.
          Bursztynowej 2, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o
          udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum
          Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w


                                        91
          Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103
74/07  21.05.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
75/07  21.05.07  ograniczenia  działalności    Wojewódzkiego     Szpitala
          Specjalistycznego w Siedlcach
76/07  21.05.07  zatwierdzenia zmian statutu     Wojewódzkiego    Szpitala
          Specjalistycznego w Radomiu
77/07  21.05.07  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
          działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
          Ostrołęce
78/07  21.05.07  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
          działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
          Radomiu
79/07  21.05.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 sierpnia 2007 r. Nr 159, poz. 4336)
80/07  21.05.07  połączenia Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego
          Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza
          w Warszawie z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w
          Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 sierpnia 2007 r. Nr 159, poz. 4337)
81/07  21.05.07  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
          przy SZPZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie
82/07  21.05.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w
          Pruszkowie
83/07  21.05.07  zatwierdzenia zmian statutu     Międzyleskiego   Szpitala
          Specjalistycznego w Warszawie
84/07  21.05.07  utworzenia Szkoły Policealnej w Specjalnym        Ośrodku
          Szkolno-Wychowawczym w Gołotczyźnie
85/07  21.05.07  zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
          Warszawie  rozstrzygnięcia   nadzorczego  Wojewody
          Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. stwierdzającego
          nieważność w części uchwały Nr 47/07 Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. w
          sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
          Programów Unijnych i nadania jej statutu
86/07  21.05.07  Przyznania    dotacji    celowych   Powiatom
          z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i
          Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
87/07  21.05.07  powołania  komisji  konkursowej w  postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
          Transportu Sanitarnego w Płocku
88/07  21.05.07  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
          położonej w Radomiu
89/07  21.05.07  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej


                                         92
          Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu
          Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary
          Borzym w Radomiu
90/07  21.05.07  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
          dotyczącego dokumentu pn. Projekt polityki rodzinnej, w
          zakresie odnoszącym się do jednostek samorządu
          terytorialnego
91/07  25.06.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 września 2007 r. Nr 181, poz. 5041)
92/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych
          jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
93/07  25.06.07  wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny
          nieruchomości położonych w Sońsku i Gąsocinie
94/07  25.06.07  Przyznawania nagród dla zawodników posiadających licencję
          zawodnika
95/07  25.06.07  Zatwierdzenia   zmian   statutu  Samodzielnego
          Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
          Rudce
96/07  25.06.07  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko  zastępcy  dyrektora  ds.  medycznych
          Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
          Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
97/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
          wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa
          mazowieckiego
98/07  25.06.07  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot
          dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego
          Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
99/07  25.06.07  pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich i zaliczenia do tej
          kategorii niektórych ulic na obszarze miasta Węgrowa i
          Sochaczewa
100/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum
          Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
101/07  25.06.07  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
          lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
          zabytków,  położonych   na  obszarze   Województwa
          Mazowieckiego
102/07  25.06.07  zawarcia   „Porozumienia   między   Województwem
          Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Uusimaa
          (Republika Finlandii) o współpracy międzyregionalnej”
103/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego
          wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
          mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy,
          szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania
          niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
          kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa
          Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału
          środków    na  nagrody  Marszałka   Województwa


                                          93
          Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych
          prowadzonych   przez   Samorząd    Województwa
          Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach
          nauczycieli
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 26 lipca 2007 r. Nr144, poz. 3901)
104/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji
          konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko
          zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
          Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego
          Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
105/07  25.06.07  Zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
          Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
          Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
106/07  25.06.07  powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych
          zakładach opieki zdrowotnej
107/07  25.06.07  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
          Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja
          Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
          Ostrołęce
108/07  25.06.07  powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu
          Specjalistycznym w Radomiu
109/07  25.06.07  poparcia inicjatywy utworzenia publicznej uczelni zawodowej
          w Ostrołęce
110/07  25.06.07  przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na
          2007 rok dla Województwa Mazowieckiego
111/07  25.06.07  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
          obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od
          obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
          godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
          kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem
          prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z26 lipca 2007 r. Nr 144, poz. 3902)
112/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
          Sejmiku Województwa Mazowieckiego
113/07  25.06.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli
          przez  Komisję  Rewizyjną Sejmiku  Województwa
          Mazowieckiego
114/07  25.06.07  przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku
          Województwa Mazowieckiego
115/07  25.06.07  stanowiska  Sejmiku   Województwa   Mazowieckiego
          dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia w Województwie
          Mazowieckim
116/07  16.07.07  wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego
          dla Województwa Mazowieckiego
117/07  16.07.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 8 października 2007 r. Nr 203, poz. 5750 )                                         94
118/07  16.07.07  zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
          Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend
          Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
119/07  10.09.07  w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na
          2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 listopada 2007 r. Nr 227, poz. 6577)
120/07  10.09.07  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
          celowej dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania
          „Kanalizacja deszczowa i modernizacja nawierzchni ul.
          Kolejowej w Skrzyńsku etap I-III”
121/07  10.09.07  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
          celowej dla Powiatu Piaseczno na realizację zadania
          „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi
          powiatowej – Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziorna na
          odcinku od ul. Bielawskiej, umożliwiającej odprowadzenie
          wód opadowych z drogi powiatowej – ul. Mirkowskiej, z drogi
          wojewódzkiej nr 724 – ul. Warszawskiej na odcinku od
          osiedla Konstancja do ul. Mirkowskiej oraz ulic gminnych
          przylegających do drogi powiatowej – ul. Mirkowskiej i drogi
          wojewódzkiej – ul. Warszawskiej”
122/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za
          zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich dla których
          zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego
123/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
          realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
          realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
          Mazowsza” z komponentami
124/07  10.09.07  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej
          Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej
          statutu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 listopada 2007 r. Nr 227, poz. 6578)
125/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
          Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju
          Regionalnego w Warszawie
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 listopada 2007 r. Nr 227, poz. 6579)
126/07  10.09.07  w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z
          przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych
          Straży Pożarnych
127/07  10.09.07  w sprawie doraźnej Komisji Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego ds. oszacowania strat wojennych Mazowsza,
          poniesionych w wyniku II wojny światowej i okupacji
          niemieckiej
128/07  10.09.07  w sprawie skargi pana Krzysztofa Albina
129/07  10.09.07  w sprawie skargi pana Janusza Rudnickiego
130/07  10.09.07  w sprawie skargi Zarządów      Organizacji Związkowych
          działających w Szpitalu im.     M. Okońskiego SPZOZ
          w Warszawie, ul. Brzeska 12
131/07  10.09.07  w  sprawie  uzgodnienia   projektu  uchwały   Sejmiku

                                          95
          Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału
          województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie w części
          dotyczącej obwodów łowieckich leżących jednocześnie na
          terenie województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego
132/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
133/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
134/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
135/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
136/07  10.09.07  zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w
          Warszawie oraz zatwierdzenia statutu Samodzielnego
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
          „PALMA”
137/07  10.09.07  zatwierdzenia   statutu  Wojewódzkiego    Szpitala
          Specjalistycznego w Siedlcach
138/07  10.09.07  zatwierdzenia zmian statutu „RM-Meditrans” Stacji Pogotowia
          Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
139/07  10.09.07  zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof.
          M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu
          Opieki Zdrowotnej
140/07  10.09.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
141/07  10.09.07  zatwierdzenia zmian statutu   Międzyleskiego  Szpitala
          Specjalistycznego w Warszawie
142/07  10.09.07  powołania  komisji  konkursowej   w  postępowaniu
          konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
          medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
          Transportu  Sanitarnego   „Meditrans” Samodzielnego
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
143/07  10.09.07  ograniczenia działalności Wojewódzkiego Samodzielnego
          Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
          Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
144/07  10.09.07  w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom Sierpc i
          Zawidz z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
          Ochotniczych Straży Pożarnych
145/07  10.09.07  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
          Gminy Mrozy na realizację zadania p.n. „Budowa nowych
          dróg   do  obsługi  komunikacyjnej  Samodzielnego
          Specjalistycznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w m.
          Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki
146/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej


                                      96
147/07  10.09.07  ograniczenia działalności Samodzielnego       Publicznego
          Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
148/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
149/07  10.09.07  zatwierdzenia   statutu Wojewódzkiego          Szpitala
          Specjalistycznego w Radomiu
150/07  10.09.07  zmian  w  składzie  osobowym   Rady  Społecznej
          Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
          „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach
151/07  10.09.07  udzielenia pełnomocnictwa
152/07  10.09.07  zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które
          przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego
          Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007
          roku
153/07  10.09.07  przekształcenia  Samodzielnego Zespołu  Publicznych
          Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w
          Ostrołęce i zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego
          Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr
          Józefa Psarskiego w Ostrołęce
154/07  10.09.07  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
          Gminie Stara Błotnica na zadanie „Naprawa dachu na
          budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”
155/07  15.10.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007
          rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 166)
156/07  15.10.07  wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny
          nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Wroniej i ul.
          Zubrzyckiego
157/07  15.10.07  nabycia przez Województwo Mazowieckie od GTC
          Konstancja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
          siedzibą w Warszawie nieruchomości położonej na terenie
          Gminy Konstancin-Jeziorna niezbędnej do przebudowy drogi
          wojewódzkiej nr 724
158/07  15.10.07  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
          Powiatowi Szydłowieckiemu na zadanie „Naprawa dachu na
          budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”
159/07  15.10.07  w sprawie nowego brzmienia statutu Państwowego Muzeum
          Etnograficznego w Warszawie
160/07  15.10.07  restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych SPZ ZOZ w
          Szydłowcu,   stanowiących  przychód  Wojewódzkiego
          Funduszu         Ochrony        Środowiska
          i Gospodarki Wodnej w Warszawie
161/07  15.10.07  w sprawie graniczenia działalności Szpitala Kolejowego im. dr
          med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - Samodzielnego
          Publicznego ZOZ
162/07  15.10.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
          Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ
          w Warszawie


                                          97
163/07  15.10.07  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
          Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
          Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
164/07  15.10.07  w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu
          Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z
          uwzględnieniem lat 2012-2015
165/07  15.10.07  uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału
          Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności
          przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z
          Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej
166/07  15.10.07  przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na
          dofinansowanie   Komend   Powiatowych  i Miejskich
          Państwowej Straży Pożarnej
167/07  15.10.07  skargi pana Zenona Witka
168/07  15.10.07  składów osobowych    Komisji  Sejmiku  Województwa
          Mazowieckiego
169/07  15.10.07  przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich
          przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na
          wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach
          „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”
          – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony
          Zdrowia i Pomocy Społecznej
170/07  15.10.07  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
          Gminie Kozienice na zadanie „Budowa sztucznego lodowiska
          w Kozienicach (I etap)”
171/07  15.10.07  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot
          dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego
          Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
172/07  15.10.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
          Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
          Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
173/07  15.10.07  przyznania    dotacji    celowej   Powiatom
          z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
          „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania
          programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy
          współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi –
          doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach
          powiatowych”
174/07  15.10.07  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
          Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn.
          „Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w
          Białobrzegach”
175/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
176/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
177/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
178/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
179/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego


                                     98
180/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
181/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
182/07  26.11.07  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
183/07  26.11.07  przyjęcia rezygnacji    Tomasza    Siemoniaka     z  funkcji
          Wicemarszałka
184/07  26.11.07  przyjęcia rezygnacji     Jacka   Kozłowskiego      z  funkcji
          Wicemarszałka
185/07  26.11.07  wyboru Wicemarszałka
186/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia
          kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciąganego
          przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
          Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie
187/07  26.11.07  udzielenia  poręczenia  kredytu  długoterminowego
          zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr med.
          Włodzimierza Roeflera Samodzielnego Publicznego Zakładu
          Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
188/07  26.11.07  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla
          Potrzeb Rolnictwa w Mławie
189/07  26.11.07  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
          działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym
          Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr
          Barbary Borzym w Radomiu
190/07  26.11.07  otwarcia procesu likwidacji Szpitala im. Michała Okońskiego –
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 grudnia 2007 r. Nr 262, poz. 8617)

191/07  26.11.07  restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
          Radomiu
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 grudnia 2007 r. Nr 262, poz. 8618)

192/07  26.11.07  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
          Wojewódzkiego    Zespołu   Publicznych Zakładów
          Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
193/07  26.11.07  rozszerzenia zakresu działalności Międzyleskiego Szpitala
          Specjalistycznego w Warszawie oraz zatwierdzenia zmian
          statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w
          Warszawie
194/07  26.11.07  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
          Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki
          Zdrowotnej w Warszawie
195/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wybierania i
          odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
          członków rady społecznej działającej przy publicznych
          zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze
          działania
196/07  26.11.07  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej
          przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki


                                             99
          Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
197/07  26.11.07  wyboru przedstawiciela Sejmiku do komisji konkursowej na
          stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego
          IVB w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
          Chorych „Drewnica” Samodzielnym Publicznym Zakładzie
          Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
198/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
          Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend
          Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
199/07  26.11.07  przyznania dotacji celowych Powiatom: Legionowskiemu i
          Sokołowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
          zakupu dwóch zestawów do ratownictwa wodnego dla
          Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w
          Legionowie i Sokołowie Podlaskim
200/07  26.11.07  skargi pani Ireny Komorowskiej
201/07  26.11.07  zmian budżetu    Województwa      Mazowieckiego  na
          2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 20 lutego 2008 r. Nr 19, poz. 764)
202/07  26.11.07  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania
          finansowego w formie długoterminowych kredytów z
          Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju
          Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na
          pokrycie deficytu w latach 2007-2009
203/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli
          przez  Komisję  Rewizyjną Sejmiku  Województwa
          Mazowieckiego
204/07  26.11.07  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
205/07  26.11.07  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
206/07  26.11.07  powiadomienia Skarbnika Województwa Mazowieckiego i
          obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
207/07  26.11.07  wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
          wartości punktu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
          Warszawie
208/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
          realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
          realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
          Mazowsza” z komponentami
209/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów,
          realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji
          celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych
          przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu
          Wsparcia rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki
          Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
210/07  26.11.07  uzgodnienia projektu „Podziału Województwa Podlaskiego na
          obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich
          leżących jednocześnie na terenie województwa podlaskiego i
          województwa mazowieckiego z przewagą na terenie                                        100
          województwa podlaskiego
211/07  26.11.07  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SPZOZ dla
          Szkół Wyższych „PALMA”
212/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych
          przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
213/07  26.11.07  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
          Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w
          Warszawie
214/07  26.11.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
          Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
          Ochotniczych Straży Pożarnych
215/07  26.11.07  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
          punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
          Warszawie
216/07  26.11.07  udzielenia  poręczenia  kredytu  zaciąganego  przez
          Samodzielny   Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki
          Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
217/07  26.11.07  udzielenia poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego
          zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
          Radomiu
218/07  26.11.07  udzielenia  poręczenia  kredytu   długoterminowego
          zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół
          Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
          Warszawie
219/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
220/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
221/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
222/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
223/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
224/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
225/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
226/07  20.12.07  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
227/07  20.12.07  wyboru Wicemarszałka
228/07  20.12.07  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 marca 2008 r. Nr 34, poz. 1266)
229/07  20.12.07  wydatków niewygasających z upływem 2007 rok
230/07  20.12.07  budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18 marca 2008 r. Nr 35, poz. 1279)
231/07  20.12.07  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez
          Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w
          formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku
          Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
          oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w
          latach 2007 – 2009


                                        101
232/07  20.12.07  „Programu   współpracy   Samorządu    Województwa
          Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
          podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
          pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”
233/07  20.12.07  skargi Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja
234/07  20.12.07  skargi pana Janusza Rudnickiego
235/07  20.12.07  Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
          motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę
          lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich
          przyznawania,    sposobu   obliczania   niektórych
          innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i
          tryb  przyznawania  nagród  Marszałka Województwa
          Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału
          środków    na   nagrody Marszałka   Województwa
          Mazowieckiego   i  nagrody  dyrektorów  jednostek
          oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa
          Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach
          nauczycieli
          (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 stycznia 2008 r. Nr 1, poz. 1)
236/07  20.12.07  wyboru   przedstawiciela  Sejmiku Województwa
          Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej Wyższej
          Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
237/07  20.12.07  stanowiska Sejmiku dotyczącego przekazania Ośrodków
          Doradztwa Rolniczego do kompetencji samorządów
          województw
238/07  20.12.07  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
          Sejmiku Województwa Mazowieckiego
239/07  20.12.07  uchwały Nr 01/2007 Komisji Rewizyjnej
240/07  20.12.07  planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2008 roku
241/07  20.12.07  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa
          handlowego
242/07  20.12.07  powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu
          Specjalistycznym w Radomiu
243/07  20.12.07  udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla
          Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju
          infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju
          Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu
          Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju
          Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG
244/07  20.12.07  ustalenia  wysokości    najniższego wynagrodzenia
          zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim
          Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
245/07  20.12.07  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
          realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
          realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
          Mazowsza” z komponentami
246/07  20.12.07  powierzenia Województwu Podlaskiemu części zadania
          własnego i przejęcia od Województwa Podlaskiego do

                                        102
          wykonania  części zadania  własnego  w zakresie
          organizowania i dotowania   regionalnych kolejowych
          przewozów pasażerskich
247/07  20.12.07  przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na
          dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
248/07  20.12.07  przyznania  dotacji  celowych  Gminom   Korczew
          i Tarczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
          Ochotniczych Straży Pożarnych
                                   103
               Rok 2008
 Numer    Data                 w sprawie:
uchwały
 1/08  28.01.08 r.  ograniczenia  działalności    Międzyleskiego   Szpitala
            Specjalistycznego
 2/08   28.01.08 r.  zatwierdzenia zmian    statutu  Wojewódzkiego   Szpitala
            Zespolonego w Płocku
 3/08   28.01.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
            Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
            Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
 4/08   28.01.08 r.  zatwierdzenia  statutu  Specjalistycznego       Szpitala
            Wojewódzkiego w Ciechanowie
 5/08   28.01.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu     Wojewódzkiego   Szpitala
            Specjalistycznego w Siedlcach
 6/08   28.01.08 r.  wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej
            działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
            Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „Palma”
 7/08   28.01.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
            stanowisko  zastępcy  dyrektora  ds.  medycznych
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
            „Meditrans Ostrołęka”  Stacji Pogotowia Ratunkowego i
            Transportu Sanitarnego
 8/08   28.01.08 r.  ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
 9/08   28.01.08 r.  przyjęcia Wojewódzkiego   Programu     Przeciwdziałania
            Narkomanii na lata 2007 – 2010
 10/08  28.01.08 r.  przyjęcia Wojewódzkiego   Programu   Profilaktyki i
            Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010
 11/08  28.01.08 r.  zmian budżetu Woj. Maz. na 2008 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 czerwca 2008 r. Nr 97, poz. 3465)
 12/08  28.01.08 r.  przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
            komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
            stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 13/08  28.01.08 r.  wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny
            nieruchomości położonej w Olszewie-Borkach

 14/08  28.01.08 r.  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
            wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych
            o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między
            Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a
            Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o
            współpracy międzyregionalnej”
 15/08  28.01.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Gminie Błędów na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania
            Wody w Dańkowie” i Gminie Stara Kornica na zadanie
            „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Kornica”
 16/08  28.01.08 r.  zaprzestania  działalności  przez  Radomską   Kolumnę

                                           104
           Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” w Radomiu
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 czerwca 2008 r. Nr 97, poz. 3466)
17/08  28.01.08 r.  wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy
           sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej
           Dojazdowa Sp. z o. o. z dnia 30 września 2005 r.
18/08  28.01.08 r.  przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej
           gruzu betonowego pozyskanego z przebudowy drogi
           wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 12+256 do km
           13+034 w miejscowości Gniewoszów
19/08  28.01.08 r.  zmian  w   składzie  osobowym   Rady   Społecznej
           Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
           Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
20/08  25.02.08 r.  wyboru Wiceprzewodniczącego      Sejmiku  Województwa
           Mazowieckiego
21/08  25.02.08 r.  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
           zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
           z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad
           zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
           w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego
           obowiązkowego   wymiaru   godzin  zajęć  nauczycieli,
           dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
           okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla
           których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
           Mazowieckiego
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 23 kwietnia 2008 r. Nr 57, poz. 2011)
22/08  25.02.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
           Wojewódzkiego    Publicznego   Zespołu   Zakładów
           Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr Barbary Borzym w
           Radomiu
23/08  25.02.08 r.  uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego
           Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
24/08  25.02.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu     Wojewódzkiego    Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
25/08  25.02.08 r.  zmiany nazwy SZPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w
           Warszawie oraz zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ im.
           prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
26/08  25.02.08 r.  powołania  Rady   Społecznej  przy  Samodzielnym
           Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej
           Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
27/08  25.02.08 r.  zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza
           Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
28/08  25.02.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 czerwca 2008 r. Nr 106, poz. 3797)
29/08  25.02.08 r.  wyrażenia zgody na wniesienie aportu na pokrycie kapitału
           zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce „Koleje
           Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


                                          105
30/08  25.02.08 r.  restrukturyzacji   zobowiązań     publicznoprawnych
           Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
           Zdrowotnej w Zwoleniu, stanowiących przychód WFOŚiGW w
           Warszawie
31/08  25.02.08 r.  restrukturyzacji   zobowiązań   publicznoprawnych
           Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu
           Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu,
           stanowiących przychód WFOŚiGW w Warszawie
32/08  25.02.08 r.  przekazania Gminie Jastrząb w formie pomocy rzeczowej
           prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu II
           etapu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727
           na odcinku od km 58 + 768 do km 59 + 337 w miejscowości
           Lipienice Górne
33/08  25.02.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Województwu
           Podlaskiemu części zadania własnego i przejęcia od
           Województwa Podlaskiego do wykonania części zadania
           własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych
           kolejowych przewozów pasażerskich
34/08  25.02.08 r.  określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu
           Pracy  dla  samorządów   powiatowych   województwa
           mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz
           promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
           aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
35/08  25.02.08 r.  zmian w składzie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
36/08  25.02.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej
           instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny
           „Operetka” i nadania jej statutu
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 kwietnia 2008 r. Nr 56, poz. 2012)
37/08  25.02.08 r.  w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki
           pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
           Niepełnosprawnych w 2008 roku
38/08  25.02.08 r.  powołania  komisji  konkursowej   w  postępowaniu
           konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
           medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia
           Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
39/08  25.02.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających
           z upływem 2007 roku
40/08  31.03.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 lipca 2008 r. Nr 124, poz. 4355)
41/08  31.03.08 r.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
           zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Podgajku Zachodnim
           gmina Przytyk
42/08  31.03.08 r.  udzielenia  poręczenia  kredytu  zaciąganego       przez
           Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
43/08  31.03.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
           Gminie Białobrzegi na zadanie „Remont budynku                                          106
           Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach”
44/08  31.03.08 r.  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot
           dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego
           Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
45/08  31.03.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu     Międzyleskiego   Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
46/08  31.03.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego      Szpitala
           Wojewódzkiego w Ciechanowie
47/08  31.03.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
           Wojewódzkiego    Zespołu   Publicznych   Zakładów
           Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
48/08  31.03.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko  zastępcy   dyrektora  ds.  lecznictwa
           Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
           „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej w Ząbkach
49/08  31.03.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
           stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
           Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
           Rudce
50/08  31.03.08 r.  przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Promocji Województwa
           Mazowieckiego”
51/08  31.03.08 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Azji i Pacyfiku
52/08  31.03.08 r.  przyjęcia dokumentu pn. „Strategia rozwoju       turystyki
           województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
53/08  31.03.08 r.  zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi
           na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i
           nauczycieli rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w
           jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
           jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 kwietnia 2008 r. Nr 56, poz. 1976)
54/08  31.03.08 r.  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla
           uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
           Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2008/2009 w
           ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla
           uczniów szczególnie uzdolnionych”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 kwietnia 2008 r. Nr 56, poz. 1977)
55/08  31.03.08 r.  skargi pani Ireny Komorowskiej
56/08  31.03.08 r.  zmiany rozporządzenia nr 66 Wojewody Mazowieckiego z
           dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu
           ochrony powietrza dla strefy miasto Radom
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 kwietnia 2008 r. Nr 56, poz. 1978)
57/08  31.03.08 r.  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu
           Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
           przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie, na zawarcie umowy
           cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na


                                          107
           rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul.
           Żwirki i Wigury 61
58/08  31.03.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady
           Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
59/08  31.03.08 r.  ustalenia  wysokości   najniższego   wynagrodzenia
           zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz
           zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych dla
           pracowników  niepedagogicznych   zatrudnionych  w
           oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
           przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
60/08  31.03.08 r.  przekazania Gminie Potworów, w formie pomocy rzeczowej,
           prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu
           przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740 na odcinku od km
           29+354 do km 30+772 w miejscowości Potworów
61/08  31.03.08 r.  wyrażenia zgody na współtworzenie i przystąpienie
           Województwa   Mazowieckiego  do  międzynarodowego
           zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących
           Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS)
62/08  31.03.08 r.  przekazania Gminie Kowala, w formie pomocy rzeczowej,
           drewna pozyskanego z drzew wyciętych przy przebudowie
           drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku od km 5+397 do km
           6+892 na terenie Gminy Kowala
63/08  31.03.08 r.  wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie
           nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie
           użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny
64/08  31.03.08 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
           Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w
           sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
           Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
65/08  31.03.08 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
           Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w
           sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
           Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
66/08  31.03.08 r.  udzielenia pełnomocnictwa
67/08  31.03.08 r.  udzielenia pełnomocnictwa
68/08  21.04.08 r.  absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z
           tytułu wykonania budżetu za 2007 rok
69/08  21.04.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 sierpnia 2008 r. Nr 145, poz. 5087)
70/08  21.04.08 r.  skargi pana Wojciecha Klima
71/08  21.04.08 r.  skargi pani Ireny Komorowskiej
72/08  21.04.08 r.  uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na
           lata 2007-2015
73/08  21.04.08 r.  wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa
           Mazowieckiego z Powiatem Żyrardowskim umowy na
           realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja
           istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej poprzez

                                           108
           dobudowanie nowego skrzydła budynku z dodatkowymi
           pokojami mieszkalnymi, częścią rehabilitacyjną wraz z windą,
           modernizację   części   pomieszczeń    mieszkalnych,
           dostosowanie ciągów pieszych oraz łazienek dla osób
           niepełnosprawnych w istniejącej części budynku”, na okres 2
           lat – 2008-2009
74/08  21.04.08 r.  zmieniająca chwałę w sprawie „Podziału Województwa
           Mazowieckiego na obwody łowieckie”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28 lipca 2008 r. Nr 127, poz. 4439)
75/08  21.04.08 r.  Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego
76/08  21.04.08 r.  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron
           Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego
           na lata 2007-2008
77/08  21.04.08 r.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie Województwa
           Mazowieckiego  do Europejskiej  Sieci Dziedzictwa
           Kulinarnego (European Network of Regional Culinary
           Heritage)
78/08  21.04.08 r.  udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku
           bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
           Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
79/08  21.04.08 r.  przekazania Miastu Ostrów Mazowiecka, w formie pomocy
           rzeczowej, prefabrykatów betonowych pozostałych po
           zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 (dawna
           627)
80/08  21.04.08 r.  skargi Pana Janusza Komorowskiego dotyczącej uchylenia
           uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z
           dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu
           Zagospodarowania    Przestrzennego  Województwa
           Mazowieckiego
81/08  21.04.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych
           działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o
           wojewódzkim obszarze działania
82/08  26.05.08 r.  Zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 1 października 2008 r. Nr 167, poz. 5944)
83/08  26.05.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
           Gminie Szydłowiec na zadanie „Przygotowanie terenów
           inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu –
           budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną
           (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem
           ulicznym)”
84/08  26.05.08 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych
           jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
85/08  26.05.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia      pomocy
           finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
           Białobrzeskiego na realizację zadania pn. ”Wykonanie
           wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”
86/08  26.05.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji
           celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru


                                         109
            województwa mazowieckiego realizującym program„Moje
            Boisko -Orlik 2012”.
87/08  26.05.08 r.  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Chorób
            Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
            Zdrowotnej
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28 czerwca 2008 r. Nr 108, poz. 3853)
88/08  26.05.08 r.  ograniczenia działalności Wojewódzkiego Samodzielnego
            Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
            Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28 czerwca 2008 r. Nr 108, poz. 3854)
89/08  26.05.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu
            Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa
            Psarskiego w Ostrołęce
90/08  26.05.08 r.  zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji      Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
91/08  26.05.08 r.  zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
            Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w
            Warszawie
92/08  26.05.08 r.  zmian statutu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
            „Elektrownia” w Radomiu
93/08  26.05.08 r.  wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na
            prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
            przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych
            na obszarze Województwa Mazowieckiego
94/08  26.05.08 r.  nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury
            pod nazwą Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w
            Płocku
95/08  26.05.08 r.  sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
            Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca –
            31 grudnia 2007 roku
96/08  26.05.08 r.  zawarcia   „Porozumienia  między   Województwem
            Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Państwową
            Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy
            międzyregionalnej”
97/08  26.05.08 r.  skargi pani Ireny Komorowskiej
98/08  26.05.08 r.  przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej na Uchwałę Nr
            71/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21
            kwietnia 2008 roku wraz z odpowiedzią
99/08  26.05.08 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
            Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r.
            w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
            dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
100/08  26.05.08 r.  skargi RED – Real Estate Development Alpha
            Sp. z o.o. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr
            50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru
            ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im.
            Fryderyka Chopina w Warszawie


                                           110
101/08  26.05.08 r.  wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
102/08  26.05.08 r.  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron
            Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego
            na lata 2007-2008
103/08  26.05.08 r.  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot
            dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego
            Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
104/08  26.05.08 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej
            Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
            „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
105/08  26.05.08 r.  powołania  komisji  konkursowej  w  postępowaniu
            konkursowym na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa
            Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki
            Zdrowotnej w Rudce
106/08  26.05.08 r.  powołania  komisji konkursowej   w   postępowaniu
            konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
            lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego
            Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr
            Barbary Borzym w Radomiu
107/08  26.05.08 r.  powołania  komisji  konkursowej  w  postępowaniu
            konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
            lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
            Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
108/08  26.05.08 r.  powołania  komisji konkursowej   w   postępowaniu
            konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
            lecznictwa  Samodzielnego   Wojewódzkiego   Zespołu
            Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
            Warszawie
109/08  26.05.08 r.  przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na
            dofinansowanie   Komend   Powiatowych  i Miejskich
            Państwowej Straży Pożarnej
110/08  26.05.08 r.  wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w celu
            podwyższenia przez Województwo Mazowieckie kapitału
            zakładowego w spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa
            – Modlin” Sp z o.o.
111/08  26.05.08 r.  powierzenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu części
            zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania
            regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku
            Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego
112/08  16.06.08 r.  przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
            na rok 2008 dla Województwa Mazowieckiego
113/08  16.06.08 r.  ograniczenia  działalności  Wojewódzkiego   Szpitala
            Specjalistycznego w Siedlcach
114/08  16.06.08 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
            działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc
            i Gruźlicy w Otwocku
115/08  16.06.08 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej


                                      111
            działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych
            Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w
            Ostrołęce
116/08  16.06.08 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
            działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr med. W. Roeflera
            w Pruszkowie
117/08  16.06.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 października 2008 r. Nr 180, poz. 6443)
118/08  16.06.08 r.  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
            wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych
            o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między
            Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Dumą Obwodu
            Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej”
119/08  16.06.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami
120/08  16.06.08 r.  przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na
            dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
121/08  16.06.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru podmiotów, którym
            zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie,
            restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
            wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
            Województwa Mazowieckiego
122/08  16.06.08 r.  wyrażenia   zgody  na  przystąpienie Województwa
            Mazowieckiego do prac nad międzynarodowym projektem w
            zakresie    gospodarki   odpadami   pn. „RECO
            Baltic 21 Technology”
123/08  16.06.08 r.  przekazania Miastu i Gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w
            formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych
            rozbiórkowych, pozostałych po zakończeniu przebudowy
            drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą –
            Odrzywół – Gielniów, na odcinku od km 33+900 do
            km 41+300
124/08  16.06.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
            finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom
            samorządu   terytorialnego z  obszaru   województwa
            mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko-Orlik
            2012”
125/08  16.06.08 r.  uczestnictwa     Województwa       Mazowieckiego
            w międzynarodowym projekcie „NODUS – Mieszkalnictwo i
            Planowanie – włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do
            ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego”, realizowanym
            w ramach programu URBACT 2
126/08  16.06.08 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
            Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r.
            w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
            dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
127/08  16.06.08 r.  powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych

                                          112
            zakładach opieki zdrowotnej
128/08  16.06.08 r.  przyjęcia stanowiska dotyczącego „Zasad Selekcji, Trybu i
            Kryteriów Oceny Projektów Inwestycyjnych” w ramach
            „Samorządowego   Programu  Finansowania   Rozwoju
            Mazowsza”
129/08  16.06.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
            finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
            Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie
            wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”
130/08  14.07.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2008 r. Nr 191, poz. 6919)
131/08  14.07.08 r.  stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
            autostrady A2 na obszarze metropolitalnym Warszawy
132/08  14.07.08 r.  utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w
            Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
            Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
133/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy
            Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami
            pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
            ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
            na rok 2008”
134/08  14.07.08 r.  zatwierdzenia   statutu  Międzyleskiego       Szpitala
            Specjalistycznego w Warszawie
135/08  14.07.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
            stanowisko   zastępcy   dyrektora  ds.  lecznictwa
            Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego
            Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie
136/08  14.07.08 r.  przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej na Uchwałę Nr
            97/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja
            2008 roku wraz z odpowiedzią
137/08  14.07.08 r.  przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej
138/08  14.07.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami
139/08  14.07.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Gminie Zwoleń na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m.
            Sycyna Południowa gm. Zwoleń”
140/08  14.07.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Powiatowi Zwoleńskiemu na „Przebudowa chodnika na ul.
            Żeromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni
            bitumicznej na parkingu w Sycynie”
141/08  14.07.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
            Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa
            Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu”
142/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek


                                           113
            Ochotniczych Straży Pożarnych
143/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji
            Sejmiku Województwa Mazowieckiego
144/08  14.07.08 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
            Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w
            sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
            Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
145/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
            finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom
            samorządu   terytorialnego z  obszaru   województwa
            mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik
            2012”
146/08  14.07.08 r.  powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych
            zakładach opieki zdrowotnej
147/08  14.07.08 r.  połączenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z
            Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla
            Szkół Wyższych „PALMA”
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 sierpnia 2008 r. Nr 146, poz. 5115)
148/08  14.07.08 r.  utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
            Radomiu oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół
            Policealnych w Radomiu
149/08  14.07.08 r.  utworzenia Liceum Ogólnokształcącego        w  Centrum
            Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
150/08  14.07.08 r.  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
            jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla
            poszczególnych kategorii zaszeregowania w Krajowym
            Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na
            Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku
151/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodków
            Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku,
            Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz Ośrodka Metod i
            Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – w Mazowieckie
            Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 sierpnia 2008 r. Nr 146, poz. 5116)
152/08  14.07.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
153/08  14.07.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu     Wojewódzkiego    Szpitala
            Specjalistycznego w Radomiu
154/08  14.07.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu
            Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci
            Warszawy
155/08  14.07.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
            przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
            „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
            Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
156/08  14.07.08 r.  zatwierdzenia  zmian   statutu  Mazowieckiego   Centrum


                                           114
            Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
157/08  14.07.08 r.  powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych
            zakładach opieki zdrowotnej
158/08  14.07.08 r.  wspólnego prowadzenia instytucji kultury pod nazwą „Pałac w
            Sannikach”
159/08  14.07.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu
            Maków Mazowiecki na zadanie „Budowa zbiornika
            retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 600 m3 wraz z
            przeróbką ciągów technologicznych”
160/08  14.07.08 r.  zawarcia „Porozumienia między Sejmikiem Województwa
            Mazowieckiego a Dumą Obwodu Moskiewskiego o
            współpracy międzyregionalnej”
161/08  8.09.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
162/08  8.09.08 r.  zasad wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do
            spółek prawa handlowego wkładów, a także obejmowania,
            nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 listopada 2008 r. Nr 194, poz. 7042)
163/08  8.09.08 r.  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania
            finansowego w formie długoterminowych kredytów z
            Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku
            Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji na
            pokrycie deficytu w latach 2007-2009
164/08  8.09.08 r.  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania
            finansowego w formie długoterminowych kredytów z
            Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku
            Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji
            komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007-2009
165/08  8.09.08 r.  emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku
            zagranicznym w 2008 roku
166/08  8.09.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
            Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
            Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
167/08  8.09.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala
            Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
            Zdrowotnej w Warszawie
168/08  8.09.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
            Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
            Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
169/08  8.09.08 r.  stanowiska  Sejmiku   Województwa   Mazowieckiego
            dotyczącego usprawnienia szkoleń lekarzy umożliwiających
            uzyskanie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach
            medycyny
170/08  8.09.08 r.  skargi pana Krzysztofa Knopa z dnia 3 kwietnia 2008 roku
171/08  8.09.08 r.  skargi pana Krzysztofa Knopa z dnia 26 czerwca 2008 roku
172/08  8.09.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend                                          115
           Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
173/08  8.09.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie       ustanowienia   Flagi
           Województwa Mazowieckiego
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 listopada 2008 r. Nr 194, poz. 7043)
174/08  8.09.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
           Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
           Ochotniczych Straży Pożarnych
175/08  8.09.08 r.  skargi pani Ireny Komorowskiej
176/08  8.09.08 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Radomskiej w
           Radomiu
177/08  8.09.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
           realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
           realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
           Mazowsza” z komponentami
178/08  8.09.08 r.  zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów
           opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi
           jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów
           trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie
           oraz użyczenie
179/08  8.09.08 r.  skargi Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus, na
           Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7
           sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia obszaru
           ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im.
           Fryderyka Chopina w Warszawie
180/08  8.09.08 r.  skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na
           Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7
           sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia obszaru
           ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im.
           Fryderyka Chopina w Warszawie
181/08  8.09.08 r.  skargi Pana Janusza Komorowskiego dotyczącej uchylenia
           uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z
           dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu
           Zagospodarowania    Przestrzennego  Województwa
           Mazowieckiego
182/08  8.09.08 r.  udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Godlewskiemu
183/08  8.09.08 r.  udzielenia pełnomocnictwa panu Tadeuszowi Wrońskiemu
184/08  8.09.08 r.  nowego brzmienia    statutu  Muzeum   Niepodległości   w
           Warszawie
185/08  8.09.08 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Mazowieckiego w Płocku
186/08  8.09.08 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w
           Sierpcu
187/08  8.09.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji
           celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
           województwa mazowieckiego realizującym program „Moje
           Boisko-Orlik 2012”
188/08  8.09.08 r.  planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2008 roku                                         116
189/08  8.09.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
            Sejmiku Województwa Mazowieckiego
190/08  8.09.08 r.  wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na
            prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
            przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych
            na obszarze Województwa Mazowieckiego
191/08  8.09.08 r.  zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z
            Państwowego    Funduszu   Rehabilitacji  Osób
            Niepełnosprawnych w 2008 roku
192/08  8.09.08 r.  wyrażenia zgody na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na
            terenie Województwa Mazowieckiego
193/08  13.10.08 r.  przekazania skargi pana Krzysztofa Knopa z dnia 19
            września 2008 roku na uchwałę Nr 170/08 Sejmiku
            Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku
            wraz z odpowiedzią
194/08  13.10.08 r.  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej
            przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole
            Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana
            Mazurkiewicza w Pruszkowie
195/08  13.10.08 r.  ograniczenia działalności Samodzielnego Wojewódzkiego
            Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki
            Zdrowotnej w Warszawie i restrukturyzacji Wojewódzkiego
            Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych
            Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza
            w Pruszkowie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 listopada 2008 r. Nr 205, poz. 7892)
196/08  13.10.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
            stanowisko  zastępcy   dyrektora   ds.  lecznictwa
            Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
197/08  13.10.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
            Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
            Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
198/08  13.10.08 r.  zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu
            Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz zatwierdzenia
            zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu
            Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce
199/08  13.10.08 r.  stanowiska  Sejmiku  Województwa    Mazowieckiego
            dotyczącego poparcia stanowiska Sejmu Rzeczypospolitej
            Polskiej w sprawie akceptacji transplantacji jako metody
            leczenia
200/08  13.10.08 r.  powołania  komisji  konkursowej w  postępowaniu
            konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
            lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
            Ciechanowie
201/08  13.10.08 r.  zatwierdzenia   Regulaminu    Rady    Społecznej
            Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
202/08  13.10.08 r.  sprawozdania   z  działalności  Mazowieckiej   Jednostki


                                          117
            Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30
            czerwca 2008 roku
203/08  13.10.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 13 stycznia 2010 r. Nr 10, poz. 163)

204/08  13.10.08 r.  stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
            przejęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
            spółki „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” Sp. z o. o.
205/08  13.10.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami
206/08  13.10.08 r.  udzielenia  pomocy   finansowej Gminie  Sanniki,
            w kwocie 200 000 zł., na dokończenie budowy ogrodzenia
            wokół Pałacu w Sannikach
207/08  13.10.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie otwarcia procesu likwidacji
            Szpitala im. Michała Okońskiego – Samodzielnego
            Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 listopada 2008 r. Nr 205, poz. 7893)
208/08  13.10.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w 2008
            roku w formie dotacji celowej jednostkom    samorządu
            terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
            realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
209/08  13.10.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
            Sejmiku Województwa Mazowieckiego
210/08  13.10.08 r.  zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
            „Państwowy Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego
            brzmienia statutu tej instytucji
211/08  13.10.08 r.  przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na
            dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
212/08  13.10.08 r.  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
213/08  13.10.08 r.  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
214/08  13.10.08 r.  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
215/08  13.10.08 r.  udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia
            zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez
            Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
216/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez
            Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w
            formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku
            Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
            oraz emisji euroobligacji
217/08  17.11.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
218/08  17.11.08 r.  wydatków niewygasających z upływem 2008 rok
219/08  17.11.08 r.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 989/4 o
            powierzchni 0,1289 ha, stanowiącej część drogi wojewódzkiej
            nr 694 Przyjmy-Brok-Ciechanowiec                                          118
220/08  17.11.08 r.  połączenia Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury
            im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielnego
            Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z
            Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla
            Szkół Wyższych „PALMA”
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9132)
221/08  17.11.08 r.  ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w
            Ostrołęce
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9133)
222/08  17.11.08 r.  ograniczenia   działalności   Mazowieckiego    Centrum
            Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
            k/Warszawy
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9134)
223/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia    statutu   Mazowieckiego    Centrum
            Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
            k/Warszawy
224/08  17.11.08 r.  „Programu  współpracy   Samorządu   Województwa
            Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
            podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
            na rok 2009”
225/08  17.11.08 r.  wniosku do Miasta i Gminy Bieżuń o przekazanie instytucji
            kultury „Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu”
226/08  17.11.08 r.  wniosku do Miasta Stołecznego Warszawy o przekazanie
            instytucji kultury „Teatr Praga”
227/08  17.11.08 r.  wniosku do Powiatu Węgrowskiego o przekazanie instytucji
            kultury „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”
228/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            ciechanowski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9135)
229/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            nowodworski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9136)
230/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            grodziski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9137)
231/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto
            Płock
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9138)
232/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            żuromiński
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9139)
233/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            otwocki
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9140)


                                           119
234/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            piaseczyński
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9141)
235/08  17.11.08 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            pruszkowski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9142)
236/08  17.11.08 r.  uzgodnienia „Projektu Podziału Województwa Lubelskiego
            Na Obwody Łowieckie” w części dotyczącej obwodów
            łowieckich graniczących z województwem mazowieckim, z
            przeważającym obszarem gruntów na terenie województwa
            lubelskiego
237/08  17.11.08 r.  uzgodnienia projektu „Podziału Województwa Warmińsko-
            Mazurskiego na obwody łowieckie” w części dotyczącej
            obwodów łowieckich graniczących z województwem
            mazowieckim z przeważającym obszarem gruntów na terenie
            województwa warmińsko-mazurskiego
238/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa
            Mazowieckiego na obwody łowieckie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9143)
239/08  17.11.08 r.  uzgodnienia „Projektu podziału województwa łódzkiego na
            obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich
            graniczących  z  województwem   mazowieckim,  z
            przeważającym obszarem gruntów na terenie województwa
            łódzkiego
240/08  17.11.08 r.  zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
            terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz
            przypadających    Województwu    Mazowieckiemu    i
            wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym
            należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
            ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego
            uprawnionych
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9144)
241/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami
242/08  17.11.08 r.  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron
            Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego
            na lata 2007-2008
243/08  17.11.08 r.  nadania  Statutu Mazowieckiemu      Biuru   Planowania
            Regionalnego w Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 grudnia 2008 r. Nr 216, poz. 9145)
244/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu „RM-MEDITRANS” Stacji
            Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
            Siedlcach
245/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu „Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego” w Płocku                                           120
246/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med.
            Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego
            Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
247/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego       Szpitala
            Wojewódzkiego w Ciechanowie
248/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu      Wojewódzkiego Szpitala
            Specjalistycznego w Siedlcach
249/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
            finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom
            samorządu   terytorialnego z  obszaru   województwa
            mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik
            2012”
250/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
            Warszawie
251/08  17.11.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego         Centrum
            Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
252/08  17.11.08 r.  przekazania Gminie Białobrzegi w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce
            chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 731 na odcinku od
            km 36+575 do km 36+703,12 i km 36+939 do km 37+391,11
            w miejscowości Białobrzegi
253/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
            finansowej w formie dotacji celowej Gminie Błędów na
            zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie” i
            Gminie Stara Kornica na zadanie „Budowa sieci
            wodociągowej na terenie gminy Stara Kornica”
254/08  17.11.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
            jednostek samorządu terytorialnego, które ucierpiały w
            wyniku sierpniowych nawałnic
255/08  17.11.08 r.  przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na
            dofinansowanie   Komend   Powiatowych  i Miejskich
            Państwowej Straży Pożarnej
256/08  17.11.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
            Ochotniczych Straży Pożarnych
257/08  17.11.08 r.  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
            jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla
            Potrzeb Rolnictwa w Mławie
258/08  22.12.08 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.02.2009 r. Nr 21, poz. 502)
259/08  22.12.08 r.  zmian wydatków niewygasających z upływem 2008 roku
260/08  22.12.08 r.  budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.02.2009 r. Nr 21, poz. 503)
261/08  22.12.08 r.  ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu
            Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci


                                           121
            Warszawy
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 19.01.2009 r. Nr 4, poz.104)
262/08  22.12.08 r.  ograniczenia  działalności Samodzielnego  Zespołu
            Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa
            Psarskiego w Ostrołęce
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 19.01.2009 r. Nr 4, poz.105)
263/08  22.12.08 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego
            Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
264/08  22.12.08 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala
            Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w
            Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
            Zdrowotnej
265/08  22.12.08 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
            Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr.
            Józefa Psarskiego w Ostrołęce
266/08  22.12.08 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
            Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
            w Warszawie
267/08  22.12.08 r.  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej
            przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer”
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
268/08  22.12.08 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na
            stanowisko  zastępcy   dyrektora  ds.  lecznictwa
            Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
            Warszawie
269/08  22.12.08 r.  wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia
            Regionów Europejskich
270/08  22.12.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami
271/08  22.12.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Gminie Jastrząb na zadanie „Odmulenie, pogłębienie oraz
            modernizacja infrastruktury czaszy zbiornika wodnego w m.
            Jastrząb”
272/08  22.12.08 r.  Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
            motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, ze wysługę
            lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich
            przyznawania, sposób obliczania niektórych innych
            składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb
            przyznawania   nagród   Marszałka   Województwa
            Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału
            środków   na  nagrody   Marszałka   Województwa
            Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych
            prowadzonych   przez   Samorząd    Województwa
            Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach
            nauczycieli                                        122
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.02.2009 r. Nr 11, poz. 242)
273/08  22.12.08 r.  rozwiązania umowy w sprawie prowadzenia z ministrem
            właściwym do spraw kultury, instytucji kultury pod nazwą
            Teatr Żydowski im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie –
            jako instytucji wspólnej
274/08  22.12.08 r.  przekazania przez Województwo Mazowieckie Miastu
            Stołecznemu Warszawie instytucji kultury „Teatr Żydowski im.
            Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie”
275/08  22.12.08 r.  określenia kryteriów ustalania podziału Funduszu Pracy dla
            samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na
            finansowanie programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia
            skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych
            fakultatywnych zadań
276/08  22.12.08 r.  zatwierdzenia zmian statutu     Wojewódzkiego     Szpitala
            Specjalistycznego w Radomiu
277/08  22.12.08 r.  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań
            finansowych w formie długoterminowych kredytów z
            Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku
            Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euro obligacji
278/08  22.12.08 r.  stanowiska   Sejmiku Województwa   Mazowieckiego
            dotyczącego obowiązku dokonywania wpłat do budżetu
            państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji
            ogólnej dla województw
279/08  22.12.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
            przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
280/08  22.12.08 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
            przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
            „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
            Transportu Sanitarnego w Siedlcach
281/08  22.12.08 r.  powołania  komisji  konkursowej w   postępowaniu
            konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
            lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
            Radomiu
282/08  22.12.08 r.  zmieniającej uchwałę     w sprawie    nadania Statutu
            Mazowieckiemu Biuru     Planowania    Regionalnego w
            Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 19.01.2009 r. Nr 4, poz.106)
283/08  22.12.08 r.  przyznania dotacji celowej Powiatowi Gostynińskiemu
            z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
            rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej
            Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
284/08  22.12.08 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
            Ochotniczych Straży Pożarnych
285/08  22.12.08 r.  powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
            Narodowego Funduszu Zdrowia
286/08  22.12.08 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Gminie Szreńsk na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej


                                           123
w Szreńsku w sprzęt sportowy”
                124
                Rok 2009
 Nr    data                  w sprawie:

1/09  09.02.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.03.2009 r. Nr 40, poz. 996)
2/09  09.02.09 r.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa
           Mazowieckiego
3/09  09.02.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
           Gminie Sanniki, w kwocie 200 000 zł, na dokończenie budowy
           ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach
4/09  09.02.09 r.  zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego
5/09  09.02.09 r.  rozstrzygnięcia  wezwania   do  utworzenia obszaru
           ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A.
           Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
6/09  09.02.09 r.  utworzenia  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii      w
           Gołotczyźnie oraz utworzenia Zespołu Placówek        w
           Gołotczyźnie
7/09  09.02.09 r.  powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania własnego w
           zakresie założenia i prowadzenia publicznego kolegium
           pracowników służb społecznych w Solcu nad Wisłą
8/09  09.02.09 r.  zamiaru likwidacji Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
           Pruszkowie
9/09  09.02.09 r.  zamiaru likwidacji Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
           Sokołowie Podlaskim
10/09  09.02.09 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole
           Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
11/09  09.02.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
           Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
           Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
12/09  09.02.09 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego
           Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu
           Opieki Zdrowotnej w Warszawie
13/09  09.02.09 r.  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie akcji Warszawskiego
           Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. od Skarbu
           Państwa przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
14/09  09.02.09 r.  przystąpienia   Województwa    Mazowieckiego do
           nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod
           firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.
15/09  09.02.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego
           Urzędu Pracy w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.03.2009 r. Nr 40, poz. 997)
16/09  09.02.09 r.  powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym


                                         125
           na  stanowisko zastępcy  dyrektora ds.  lecznictwa
           Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny
           Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
17/09  09.02.09 r.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  powołania Rady
           Mazowieckiego  Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego
           Funduszu Zdrowia
18/09  09.02.09 r.  planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2009 roku
19/09  09.02.09 r.  przekazania Gminie i Miastu Żuromin w formie pomocy
           rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce
           chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km
           31+500 do km 32+060 i od km 31+550 do km 32+080 w
           miejscowości Poniatowo
20/09  09.02.09 r.  przekazania Gminie Latowicz w formie pomocy rzeczowej
           materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie drogi
           wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 25+890 do km 27+403
           w miejscowości Latowicz
21/09  16.03.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
22/09  16.03.09 r.  emisji obligacji Województwa     Mazowieckiego     na  rynku
           zagranicznym w 2009 roku
23/09  16.03.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia            przez
           Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w         formie
           długoterminowych   kredytów z Europejskiego         Banku
           Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy        (CEB)
           oraz emisji euroobligacji
24/09  16.03.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu      Międzyleskiego    Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
25/09  16.03.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
           Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki
           Zdrowotnej w Warszawie
26/09  16.03.09 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego
           Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
27/09  16.03.09 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego
           Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”
           Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
           Ząbkach
28/09  16.03.09 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Sportu i Turystyki w
           Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.04.2009 r. Nr 56, poz. 1430)
29/09  16.03.09 r.  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla
           uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
           Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 w
           ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla
           uczniów szczególnie uzdolnionych”
30/09  16.03.09 r.  zadań,  na  które   przeznaczone  będą          środki
           z   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji         Osób
           Niepełnosprawnych w 2009 roku                                             126
31/09  16.03.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
           Sejmiku Województwa Mazowieckiego
32/09  16.03.09 r.  akceptacji treści nowego Wspólnego Porozumienia Między
           Partnerami dotyczącego Peri Urban Regions Platform Europe
           (PURPLE) [Peri Urban Europejska Platforma Regionów
           (PURPLE)]
33/09  16.03.09 r.  przekazania Gminie i Miastu Mogielnica w formie pomocy
           rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce
           chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km
           21+150 do km 23+100 w mieście Mogielnica
34/09  16.03.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
           przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
35/09  16.03.09 r.  powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części
           zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania
           regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku
           Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego
36/09  27.04.09 r.  absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z
           tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
37/09  27.04.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
38/09  27.04.09 r.  wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki „Uzdrowisko
           Konstancin – Zdrój” Sp. z o.o. i nieodpłatne przejęcie przez
           Województwo Mazowieckie udziałów Skarbu Państwa w
           Spółce „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój” Sp. z o.o.
39/09  27.04.09 r.  nowego brzmienia statutu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
40/09  27.04.09 r.  nowego   brzmienia  statutu  Państwowego   Muzeum
           Archeologicznego w Warszawie
41/09  27.04.09 r.  Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Literatury im. Adama
           Mickiewicza w Warszawie
42/09  27.04.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
           przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole
           Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana
           Mazurkiewicza w Pruszkowie
43/09  27.04.09 r.  zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad
           Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki
           zdrowotnej
44/09  27.04.09 r.  zmieniającej uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad
           Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki
           zdrowotnej
45/09  27.04.09 r.  przekazania Gminie Młodzieszyn oraz Gminie Bielsk w formie
           pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew
           w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy
           bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich
           Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
46/09  27.04.09 r.  nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr
           Praga”
47/09  27.04.09 r.  przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
           Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca – 31 grudnia


                                       127
           2008 roku
48/09  27.04.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek
           budżetowych Województwa Mazowieckiego
49/09  27.04.09 r.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od
           2009 r. do 2024 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z
           o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych
           kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa
           Mazowieckiego
50/09  27.04.09 r.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od
           2009 r. do 2024 r. ze spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa”
           sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania
           regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie
           Województwa Mazowieckiego
51/09  27.04.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Jedlińsk na zadanie „Budowa parkingu oraz infrastruktury
           towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”
52/09  27.04.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji
           celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
           województwa mazowieckiego realizującym program „Moje
           Boisko - Orlik 2012”
53/09  18.05.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
54/09  18.05.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu    Wojewódzkiego   Szpitala
           Specjalistycznego w Siedlcach
55/09  18.05.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego
           Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
56/09  18.05.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum
           Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
           k/Warszawy
57/09  18.05.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji treści nowego
           Wspólnego Porozumienia Między Partnerami dotyczącego Peri
           Urban Regions Platform Europe (PURPLE) [Peri Urban
           Europejska Platforma Regionów (PURPLE)]
58/09  18.05.09 r.  wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace
           konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
           zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
           obszarze Województwa Mazowieckiego
59/09  18.05.09 r.  nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Centrum Kultury i
           Sztuki
60/09  18.05.09 r.  zapewnienia    możliwości    udziału  społeczeństwa
           w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie
           „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów
           poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych nr 2, 7,
           8, 17, 60, 61, 79 i ekspresowej nr S7 z terenu województwa
           mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne
           oddziaływanie akustyczne, na lata 2008-2013”
61/09  18.05.09 r.  przekazania Gminom: Staroźreby, Radzanowo, Rybno oraz
           Łąck w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego
           z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i


                                        128
           poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg
           wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
62/09  18.05.09 r.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 22/2 o
           powierzchni 0,1430 ha, położonej przy ul. Reymonta 2 w
           Sokołowie Podlaskim
63/09  18.05.09 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
           utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall
           Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
64/09  15.06.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
65/09  15.06.09 r.  w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego
66/09  15.06.09 r.  Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
           motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i
           za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania,
           sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia
           nauczycieli, podziała środków oraz wysokość nagrody
           Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów
           placówek
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3499)
67/09  15.06.09 r.  wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu
           Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata
           2007-2008
68/09  15.06.09 r.  przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na
           dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej
           Straży Pożarnej
69/09  15.06.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3500)
70/09  15.06.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Gąbin
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3501)
71/09  15.06.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Nowe Grabie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3502)
72/09  15.06.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3503)
73/09  15.06.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Czarnolas
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.07.2009 r. Nr 120, poz. 3504)
74/09  15.06.09 r.  utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
           Otwocku oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół
           Policealnych w Otwocku
75/09  15.06.09 r.  utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
           Płocku oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół
           Policealnych w Płocku
76/09  15.06.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr med.
           Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego
           Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
77/09  15.06.09 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole

                                          129
           Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
78/09  15.06.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu
           Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa
           Psarskiego w Ostrołęce
79/09  15.06.09 r.  przekazania Gminie Grudusk w formie pomocy rzeczowej
           drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania
           zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i
           pieszego dróg wojewódzkich Nr 544 i Nr 616, przebiegających
           przez teren gminy Grudusk
80/09  15.06.09 r.  przekazania Gminie Maciejowice w formie pomocy rzeczowej
           materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika
           przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku od km
           0+000 do km 1+300 w miejscowości Maciejowice
81/09  15.06.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji
           Sejmiku Województwa Mazowieckiego
82/09  15.06.09 r.  wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości
           stanowiących własność Województwa Mazowieckiego
83/09  15.06.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Iłża na zadanie „rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej
           Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe –
           Iłża
84/09  15.06.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
           w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
           terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
           realizującym program „Moje Boisko -Orlik 2012”
85/09  6.07.09 r.  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
86/09  6.07.09 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
           Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego
           i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
87/09  6.07.09 r.  w sprawie likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie
           Podlaskim
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 06.08.2009 r. Nr 128, poz. 3817)
88/09  6.07.09 r.  rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
           w Pruszkowie oraz likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w
           Pruszkowie i Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
           Pruszkowie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 06.08.2009 r. Nr 128, poz. 3818)
89/09  6.07.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
90/09  6.07.09 r.  skargi Stowarzyszenia zwykłego „Augustówka - Małe Siekierki
           IV” na uchwały: Nr 5/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
           z dnia 9 lutego 2009 r. i Nr 63/09 Sejmiku Województwa
           Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009 r., odmawiające usunięcia
           naruszenia prawa i utworzenia obszaru ograniczonego
           użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni
           Siekierki w Warszawie                                          130
91/09  6.07.09 r.  udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia
            zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez
            Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
92/09  6.07.09 r.  restrukturyzacji   zobowiązań    publicznoprawnych
            Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
            Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych”
            z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, stanowiącym przychód
            Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
            Wodnej w Warszawie
93/09  6.07.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej
            samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki
            Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 06.08.2009 r. Nr 128, poz. 3819)
94/09  6.07.09 r.  przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na
            dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
95/09  27.07.09 r.  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
96/09  27.07.09 r.  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
97/09  27.07.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
98/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą Mazowieckie
            Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie
99/09  27.07.09 r.  przyjęcia  projektu   uchwały  Sejmiku   Województwa
            Mazowieckiego w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im.
            prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
            Zdrowotnej
100/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki
            Szpital Wojewódzki  w Siedlcach” Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością
101/09  27.07.09 r.  przyjęcia  projektu   uchwały   Sejmiku Województwa
            Mazowieckiego    w  sprawie  likwidacji samodzielnego
            publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki
            Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
102/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Szpital
            Mazowiecki   w Garwolinie” Spółka z  ograniczoną
            odpowiedzialnością
103/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie
            Centrum   Neuropsychiatrii” Spółka   z  ograniczoną
            odpowiedzialnością
104/09  27.07.09 r.  przyjęcia projektu   uchwały    Sejmiku   Województwa
            Mazowieckiego w sprawie likwidacji Mazowieckiego Centrum
            Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
105/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie
            Centrum   Stomatologii”   Spółka   z  ograniczoną
            odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
106/09  27.07.09 r.  projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
            sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki
            zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w


                                          131
            Warszawie
107/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki
            Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością
108/09  27.07.09 r.  przyjęcia  projektu  uchwały   Sejmiku Województwa
            Mazowieckiego   w  sprawie  likwidacji samodzielnego
            publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
            Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
109/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki
            Szpital Wojewódzki w Warszawie” Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością
110/09  27.07.09 r.  przyjęcia  projektu  uchwały   Sejmiku Województwa
            Mazowieckiego   w  sprawie  likwidacji samodzielnego
            publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki
            Szpital Bródnowski w Warszawie
111/09  27.07.09 r.  utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki
            Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością
112/09  27.07.09 r.  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji
            celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu
            Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 r.
113/09  27.07.09 r.  połączenia  Wojewódzkiego   Publicznego   Zakładu
            Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Centrum
            Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS”
            Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.08.2009 r. Nr 134, poz. 3998)
114/09  27.07.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Statutu Województwa
            Mazowieckiego
115/09  27.07.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych
            komisji
116/09  27.07.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie „Przebudowa drogi
            powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz, w
            odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Łyse”
117/09  27.07.09 r.  nowego brzmienia     statutu  Muzeum   Niepodległości  w
            Warszawie
118/09  27.07.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu
            Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
119/09  27.07.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
            przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych
            Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
120/09  27.07.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji
            Rewizyjnej w 2009 roku
121/09  7.09.09 r.  obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
122/09  7.09.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
123/09  7.09.09 r.  wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie


                                            132
           prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności
           budynku położonego na nieruchomości przy ul. J. Mireckiego
           10 w Radomiu
124/09  7.09.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
           Gminy Głowaczów na realizację zadania pod nazwą „Budowa
           kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rzeczna w
           miejscowości Głowaczów, umożliwiającej odprowadzenie wód
           opadowych z drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km
           44+544 do km 44+858”
125/09  7.09.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Bulkowo na zadanie „Remont dla modernizacji stacji
           uzdatniania wody w miejscowości Bulkowo i wymiana rur
           azbestowo-cementowych w miejscowości Osiek”
126/09  7.09.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Pilawana zadanie „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w
           Pilawie – II etap”
127/09  7.09.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Lutocinna zadanie „Rozwiązanie problemu degradacji
           środowiska w gminie Lutocin - budowa gminnej oczyszczalni
           ścieków i kanalizacji”
128/09  7.09.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
           Pniewyna zadanie „Adaptacja budynku na placówkę
           oświatowo-szkoleniową”
129/09  7.09.09 r.  zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy
           Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla
           Szkół Wyższych „PALMA”
130/09  7.09.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego          Centrum
           Stomatologii SPZOZ w Warszawie
131/09  7.09.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu      Wojewódzkiego     Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
132/09  7.09.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
           Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
133/09  7.09.09 r.  ograniczenia   działalności    Międzyleskiego     Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4474)
134/09  7.09.09 r.  Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób
           Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
           Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz
           Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 w
           Województwie Mazowieckim
135/09  7.09.09 r.  Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
           nauczycielom nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego
           i nagród dyrektora placówki
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4475)
136/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 79 na terenie województwa mazowieckiego”                                            133
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4479)
137/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 61 na terenie województwa mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4480)
138/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 60 na terenie województwa mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4481)
139/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 17 na terenie województwa mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4482)
140/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 8 na terenie województwa mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.09.2009 r. Nr 148, poz. 4486)
141/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 7 i ekspresowej nr S7 na terenie województwa
           mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.09.2009 r. Nr 148, poz. 4487)
142/09  7.09.09 r.  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
           terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej
           nr 2 na terenie województwa mazowieckiego”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.09.2009 r. Nr 148, poz. 4488)
143/09  7.09.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4476)
144/09  7.09.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Strzegowo
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4477)
145/09  7.09.09 r.  Statutu Województwa Mazowieckiego
           (Dz. Urz. z 16 września 2009 roku, Nr 144 poz. 4385)
146/09  7.09.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Kosów Lacki
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4478)
147/09  7.09.09 r.  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji
           celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu
           Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
148/09  7.09.09 r.  przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
           Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30
           czerwca 2009 roku
149/09  7.09.09 r.  określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu
           Pracy   dla  samorządów   powiatowych  województwa
           mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji
           zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji                                          134
            zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
150/09  7.09.09 r.  udzielenia pełnomocnictwa
151/09  7.09.09 r.  udzielenia pełnomocnictwa
152/09  7.09.09 r.  wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie
            50.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale
            zakładowym spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z
            siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
153/09  7.09.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego
            Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego  Szpitala
            Zakaźnego
            w Warszawie
154/09  7.09.09 r.  przekazania  Gminie   Garbatka  –  Letnisko pomocy
            w formie rzeczowej, drewna pochodzącego z wycinki 19 szt.
            drzew przy budowie drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku
            Tablice – Mazowszany w km 3 + 924 do km 5 + 500, na terenie
            gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie
155/09  7.09.09 r.  przekazania Miastu Sierpc w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych po remoncie chodnika
            na
            ul. Płockiej w Sierpcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 na
            odcinku od km 52+600 do km 53+250
156/09  7.09.09 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
            terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
            realizującym program „Moje Boisko-Orlik 2012”
157/09  7.09.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych
            komisji
158/09  12.10.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
159/09  12.10.09 r.  ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
            Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.11.2009 r. Nr 182, poz. 5120)
160/09  12.10.09 r.  wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi
            Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
            Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, na zawarcie umowy
            cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz
            Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą w
            Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61
161/09  12.10.09 r.  zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka
            Medycyny Pracy w Płocku
162/09  12.10.09 r.  zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych
            Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w
            Dziekanowie Leśnym
163/09  12.10.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
164/09  12.10.09 r.  skargi Urzędu Miasta Podkowa Leśna


                                          135
165/09  12.10.09 r.  wyboru Wiceprzewodniczącego SWM (M. Krupiński)
166/09  12.10.09 r.  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
167/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto
            Ostrołęka
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.11.2009 r. Nr 182, poz. 5121)
168/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            ostrowski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.11.2009 r. Nr 182, poz. 5122)
169/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            wołomiński
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.11.2009 r. Nr 182, poz. 5123)
170/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            makowski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.11.2009 r. Nr 182, poz. 5124)
171/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            mławski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.11.2009 r. Nr 182, poz. 5127)
172/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            pułtuski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.11.2009 r. Nr 182, poz. 5128)
173/09  12.10.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat
            legionowski
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.11.2009 r. Nr 182, poz. 5129)
174/09  12.10.09 r.  rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50
            Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie
            utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
175/09  12.10.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Rybno
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.11.2009 r. Nr 182, poz. 5130)
176/09  12.10.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Leoncin
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16.11.2009 r. Nr 182, poz. 5131)
177/09  12.10.09 r.  przekazania Gminie Jastrząb w formie pomocy rzeczowej
            destruktu asfaltowego pozyskanego po przebudowie drogi
            wojewódzkiej Nr 727 – ul. Szydłowieckiej w miejscowości
            Jastrząb na odcinku od km 53+376 do km 54+793
178/09  12.10.09 r.  przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych z rozbiórki chodników
            po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 – ul. Warszawskiej
            w Warce na odcinku od km 22+730 do km 22+952
179/09  12.10.09 r.  przedstawicieli Sejmiku Województwa      Mazowieckiego  w
            Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
180/09  12.10.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
            Sejmiku Województwa Mazowieckiego
181/09  12.10.09 r.  nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum

                                           136
            Zbrojownia na Zamku w Liwie”
182/09  12.10.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
            Powiatowi Starachowice na zadanie „rewitalizacji zabytkowej
            linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie
            Wąskotorowe - Iłża”
183/09  12.10.09 r.  przekazania Gminie Kuczbork - Osada w formie pomocy
            rzeczowej krawężników odzyskanych w trakcie prowadzonego
            remontu drogi wojewódzkiej Nr 563 w miejscowości Zielona na
            odcinku od km 38+920 do km 40+832
184/09  12.10.09 r.  skargi Pana Jerzego Świeckiego na rozporządzenie Wojewody
            Mazowieckiego Nr 13 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie
            ustanowienia  planu  ochrony   Mazowieckiego  Parku
            Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat
185/09  12.10.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
            Ochotniczych Straży Pożarnych
186/09  12.10.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
            terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
            realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
187/09  12.10.09 r.  nowego   brzmienia   statutu   Muzeum    Romantyzmu
            w Opinogórze
188/09  12.10.09 r.  zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
189/09  16.11.09 r.  Zmian budżetu Woj. Maz. na 2009 rok
190/09  16.11.09 r.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa
            Mazowieckiego
191/09  16.11.09 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa
            handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki
            Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
192/09  16.11.09 r.  w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
            konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
            zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
            obszarze Województwa Mazowieckiego
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5836 oraz z
            2010 r. Nr 31, poz. 450)
193/09  16.11.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala
            Specjalistycznego w Warszawie
194/09  16.11.09 r.  zatwierdzenia statutu Samodzielnego Specjalistycznego
            Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
195/09  16.11.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
            Warszawie
196/09  16.11.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum
            Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
            k/Warszawy
197/09  16.11.09 r.  „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa

                                            137
            Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
            podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
            rok 2010” oraz „Zasad i planu współpracy Samorządu
            Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
            oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
            publicznego na lata 2010-2011”
198/09  16.11.09 r.  skargi pana Krzysztofa Knopa z dn. 3 kwietnia 2008 roku
199/09  16.11.09 r.  skargi Miasta Sokołów Podlaski z dnia 10 sierpnia 2009 roku
200/09  16.11.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów,
            realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach
            realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
            Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
201/09  16.11.09 r.  połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej
            samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą
            „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego,
            Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda
            Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka
            i Nadbużańskiego” oraz nadania jej Statutu
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5837)
202/09  16.11.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5838)
203/09  16.11.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Łosice
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5839)
204/09  16.11.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5840)
205/09  16.11.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Niemojki
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11.12.2009 r. Nr 204, poz. 5841)
206/09  16.11.09 r.  przekazania Miastu i Gminie Iłża w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie drogi
            wojewódzkiej Nr 747 - ul. Podzamcze w mieście Iłża na
            odcinku od km 0+000 do km 0+494
207/09  16.11.09 r.  przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika
            przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km
            44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
208/09  16.11.09 r.  powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do
            realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i
            dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
            na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego, w
            okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 11 grudnia 2010 r.
209/09  16.11.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone
            będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu
            Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
210/09  16.11.09 r.  opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w
            sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
211/09  16.11.09 r.  stanowiska    Sejmiku    Województwa     Mazowieckiego


                                           138
            dotyczącego niekorzystnych dla województwa mazowieckiego
            zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki
            zdrowotnej w 2010 roku
212/09  16.11.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
            Ochotniczych Straży Pożarnych
213/09  16.11.09 r.  udzielenia pełnomocnictwa
214/09  21.12.09 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
215/09  21.12.09 r.  budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18 marca 2010 r. Nr 57, poz. 831)

216/09  21.12.09 r.  zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań
            finansowych w formie kredytu długoterminowego z
            Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
217/09  21.12.09 r.  wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa
            Mazowieckiego ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej
            Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce 3, umowy na realizację
            zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
            szkoły na ośrodek Dzieła Pomocy Chorym „Promień”
            w Mariówce – I etap, na okres 2 lat – 2009-2010
218/09  21.12.09 r.  zasad ustalania wysokości czynszu symbolicznego za grunty
            oddawane w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 ust. 1
            dekretu   z   dnia  26   października  1945   r.
            o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st.
            Warszawy oraz opłat rocznych za grunty oddawane w
            użytkowanie wieczyste na podstawie art. 214 ustawy z dnia 21
            sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.01 2010 r. Nr 13, poz. 200)
219/09  21.12.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia
            „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz
            wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd
            Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu
220/09  21.12.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2010 r. Nr 3, poz. 43)
221/09  21.12.09 r.  wyznaczenia aglomeracji Sadowne
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2010 r. Nr 3, poz. 44)
222/09  21.12.09 r.  określenia  programu  ochrony   powietrza dla strefy
            mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy
            ozonu w powietrzu
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.01.2010 r. Nr 2, poz. 37)
223/09  21.12.09 r.  określenia programu ochrony powietrza dla stref w
            województwie mazowieckim, w których został przekroczony
            poziom   docelowy benzo(α)pirenu  jako  wskaźnika
            wielopierścieniowych węglowodorów  aromatycznych   w
            powietrzu
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.01.2010 r. Nr 2, poz. 38)
224/09  21.12.09 r.  zatwierdzenia    zmian    Regulaminu     Rady    Społecznej


                                              139
            Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w
            Płocku
225/09  21.12.09 r.  przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego       w
            Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego
226/09  21.12.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych
            Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
            Ochotniczych Straży Pożarnych
227/09  21.12.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego
            Centrum Polityki Społecznej
228/09  21.12.09 r.  udzielenia pełnomocnictwa
229/09  21.12.09 r.  przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji
            celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu
            Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
230/09  21.12.09 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
            Pilawa na zadanie „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w
            Pilawie – II etap”
231/09  21.12.09 r.  szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
            stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i
            wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym
            należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2010 r. Nr 3, poz. 45)
232/09  21.12.09 r.  wydatków niewygasających z upływem 2009 roku
233/09  21.12.09 r.  wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy zawartej
            w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem
            Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
            sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum
            Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
234/09  21.12.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu      Wojewódzkiego   Szpitala
            Specjalistycznego w Siedlcach
235/09  21.12.09 r.  zatwierdzenia zmian   statutu  Szpitala  Kolejowego
            im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie –
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
236/09  21.12.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
            Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu
            Opieki Zdrowotnej w Warszawie
237/09  21.12.09 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
            terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
            realizującym program „Moje Boisko -Orlik 2012”
238/09  21.12.09 r.  ograniczenia   działalności Centrum   Rehabilitacji
            im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2010 r. Nr 3, poz. 46)
239/09  21.12.09 r.  ograniczenia  działalności     Wojewódzkiego    Szpitala
            Zespolonego w Płocku
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2010 r. Nr 3, poz. 47)                                          140
240/09  21.12.09 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
            Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
            Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
241/09  21.12.09 r.  przekazania  Gminie  Gostynin oraz Gminie  Łąck
            w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego
            pozyskanego po remoncie drogi wojewódzkiej Nr 573 na
            odcinku od km 0+850 do km 5+000
242/09  21.12.09 r.  przekazania Gminie Promna w formie pomocy rzeczowej
            materiałów pozostałych po rozbiórce chodników przy
            przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 731 na odcinku od km
            31+641,45 do km 33+034 w miejscowości Promna
243/09  21.12.09 r.  przekazania Gminie Szczawin Kościelny w formie pomocy
            rzeczowej materiałów pochodzących z remontu chodnika przy
            drodze wojewódzkiej Nr 573 na odcinku od km 31+245 do km
            31+442 w miejscowości Szczawinek
244/09  21.12.09 r.  przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej
            destruktu asfaltowego pochodzącego z przebudowy drogi
            wojewódzkiej Nr 544 – ul. Żwirki na odcinku od km 75+546 do
            km 76+262 w mieście Mława
                                       141
                 Rok 2010
 Nr    data                  w sprawie:

1/10  18.01.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 kwietnia 2010 roku Nr 72, poz. 1094)
2/10  18.01.10 r.  ograniczenia działalności Samodzielnego Wojewódzkiego
           Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki
           Zdrowotnej w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.03.2010 r. Nr 57, poz. 832)
3/10  18.01.10 r.  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i
           Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.03.2010 r. Nr 57, poz. 833)
4/10  18.01.10 r.  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w
           Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.03.2010 r. Nr 57, poz. 834)
5/10  18.01.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie skargi pana Krzysztofa Knopa
           z dnia 3 kwietnia 2008 roku
6/10  18.01.10 r.  stanowiska   Sejmiku   Województwa    Mazowieckiego
           dotyczącego inicjatywy nadania Akademii Podlaskiej nazwy
           „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach”
7/10  18.01.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
           przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
           dla Szkół Wyższych „PALMA”
8/10  18.01.10 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek
           budżetowych i utworzenia wojewódzkiej samorządowej
           jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół
           Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego,
           Kozienickiego   imienia Profesora Ryszarda  Zaręby,
           Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego” oraz
           nadania jej Statutu
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.03.2010 r. Nr 57, poz. 835)
9/10  18.01.10 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
           Województwu   Lubelskiemu na  realizację zadania
           inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m.
           Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi
           wojewódzkiej nr 747
10/10  22.02.10 r.  wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o
           zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2009
           roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o
           Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych
           innych ustaw oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o
           dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją
           Rzeczypospolitej Polskiej
11/10  22.02.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
12/10  22.02.10 r.  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie


                                           142
           Konstantynów Łódzki z przeznaczeniem na realizację
           przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika
           Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie
           Łódzkim”
13/10  22.02.10 r.  ograniczenia działalności Specjalistycznego       Szpitala
           Wojewódzkiego w Ciechanowie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22 kwietnia 2010 roku Nr 80, poz. 1268)
14/10  22.02.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej
           na  stanowisko  zastępcy   dyrektora  ds.   lecznictwa
           Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
15/10  22.02.10 r.  nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury
           pn. „Warszawska Opera Kameralna w Warszawie”
16/10  22.02.10 r.  nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.
           „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
17/10  22.02.10 r.  przekazania Stałej Wystawy Pomorskich Kolei Wąskotorowych
           w Gryficach będącej filią Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
           Województwu Zachodniopomorskiemu
18/10  22.02.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania Pani Barbary Kowerdan do usunięcia
           naruszenia prawa
19/10  22.02.10 r.  skargi pani Marleny Sójka dotyczącej       zarządu   drogą
           wojewódzką nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej
20/10  22.02.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego
           Urzędu Pracy w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22 kwietnia 2010 roku Nr 80, poz. 1269)
21/10  22.02.10 r.  udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji
           celowej jednostkom samorządu terytorialnego  z obszaru
           województwa mazowieckiego realizującym program „Moje
           Boisko – Orlik 2012”
22/10  22.02.10 r.  zatwierdzenia zmian    statutu  Wojewódzkiego    Szpitala
           Zespolonego w Płocku
23/10  22.02.10 r.  ograniczenia   działalności    Międzyleskiego    Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22 kwietnia 2010 roku Nr 80, poz. 1270)
24/10  22.02.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa
           Mazowieckiego na obwody łowieckie”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22 kwietnia 2010 roku Nr 80, poz. 1271)
25/10  22.02.10 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych komisji
           Sejmiku Województwa Mazowieckiego
26/10  22.02.10 r.  przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej
           gruzu betonowego pochodzącego z przebudowy dróg
           wojewódzkich Nr 738 na odcinku od km 13+034 do km 13+465
           oraz Nr 788 na odcinku od km 4+475 do km 5+000 w
           miejscowości Gniewoszów
27/10  22.02.10 r.  przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej
           materiałów pozostałych po rozbiórce chodnika przy
           przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km


                                           143
           44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
28/10  22.02.10 r.  przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej
           materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie
           skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 540 z drogą powiatową Nr
           5201W w miejscowości Zągoty
29/10  22.02.10 r.  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i
           Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach na
           sprzedaż dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy nowego
           obiektu Szpitala na rzecz firmy „Mazowiecki Szpital
           Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach
30/10  22.03.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.)
31/10  22.03.10 r.  likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer”
           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
           Konstancinie-Jeziornie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17 maja 2010 r. Nr 99, poz. 1794)
32/10  22.03.10 r.  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
           Siedlcach
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17 maja 2010 r. Nr 99, poz. 1795)
33/10  22.03.10 r.  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w
           Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17 maja 2010 r. Nr 99, poz. 1796)
34/10  22.03.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole
           Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
           Warszawie
35/10  22.03.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym
           Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr.
           Jana Mazurkiewicza
36/10  22.03.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i
           Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
37/10  22.03.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA”
38/10  22.03.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu      Wojewódzkiego      Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
39/10  22.03.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M.
           Weissa „Stocer” SPZOZ
40/10  22.03.10 r.  wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o
           zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra
           Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
           placówek  doskonalenia   nauczycieli  z  Konstytucją
           Rzeczypospolitej   Polskiej,   ratyfikowaną  umową
           międzynarodową i ustawami


                                            144
41/10  22.03.10 r.  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla
           uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
           Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 w
           ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla
           uczniów szczególnie uzdolnionych”
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 6 kwietnia 2010 r. Nr 70, poz. 1053)
42/10  22.03.10 r.  nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i
           Zastosowań Komputerów w Warszawie
43/10  22.03.10 r.  wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania
           finansowego Mazowieckiego ośrodka Doradztwa Rolniczego
44/10  22.03.10 r.  przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego         w
           Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego
45/10  22.03.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
           Zdrowotnej    „RM-MEDITRANS”    Stacja  Pogotowia
           Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
46/10  22.03.10 r.  wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23 kwietnia 2010 r. Nr 81, poz. 1287)
47/10  22.03.10 r.  skargi Państwa Ireny i Andrzeja Podbielskich z dnia 19 stycznia
           2010 r. na akt prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3
           Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w
           sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
48/10  22.03.10 r.  skargi Pani Maksymilii Wandel z dnia 19 stycznia 2010 r. na akt
           prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3 Wojewody
           Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie
           Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
49/10  22.03.10 r.  skargi Pana Michała Pełki z dnia 29 stycznia 2010 r. na akt
           prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3 Wojewody
           Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie
           Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
50/10  22.03.10 r.  skargi Pani Barbary Kowerdan na uchwałę Nr 18/10 Sejmiku
           Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010 r. w
           sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani Barbary Kowerdan do
           usunięcia naruszenia prawa
51/10  22.03.10 r.  powołania Rady Społecznej przy SPZOZ „RM – MEDITRANS”
           Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
           w Siedlcach
52/10  22.03.10 r.  określenia zadań, na które przeznaczone        będą  środki
           pochodzące z PFRON w 2010 roku
53/10  22.03.10 r.  stanowiska Sejmiku dotyczącego odwołania Pana Andrzeja
           Bogusławskiego od pisma Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
           Rolniczego z siedzibą w Warszawie, znak: MODR-EO.411-6/09
           z dnia 30 lipca 2009 r. uzupełnionego skargą na postępowanie
           Dyrektora Ośrodka z dnia 8 grudnia 2009 r.
54/10  22.03.10 r.  zatwierdzenia cennika usług Mazowieckiego         Ośrodka
           Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
55/10  22.03.10 r.  nadania   Statutu  Mazowieckiego    Ośrodka   Doradztwa


                                            145
           Rolniczego z siedzibą w Warszawie
56/10  14.04.10 r.  uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
57/10  26.04.10 r.  absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z
           tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
58/10  26.04.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
59/10  26.04.10 r.  wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa
           Mazowieckiego ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek
           Dusz Czyśćcowych z siedzibą w Sulejówku przy ul.
           Poprzecznej 1 umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja
           poddasza budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych
           fizycznie i starszych w Domu Pomocy Społecznej im. Natalii
           Nitosławskiej”, na okres 2 lat – 2010-2011
60/10  26.04.10 r.  nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego
           Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
61/10  26.04.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
62/10  26.04.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
           Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
63/10  26.04.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu       Międzyleskiego  Szpitala
           Specjalistycznego w Warszawie
64/10  26.04.10 r.  ograniczenia działalności SZPZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w
           Ostrołęce
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16 czerwca 2010 r. Nr 120, poz. 2595)
65/10  26.04.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
           Ratunkowego   i Transportu  Sanitarnego  „Meditrans”
           Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
           Warszawie
66/10  26.04.10 r.  zmiany    nazwy    Wojewódzkiego    Samodzielnego
           Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
           Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz
           zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Specjalistycznego
           Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
67/10  26.04.10 r.  nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
68/10  26.04.10 r.  skargi Pana Adama Bronisza i Pani Krystyny Bronisz z dnia 29
           listopada 2009 roku na akt prawa miejscowego –
           rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca
           1993 roku w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku
           Krajobrazowego
69/10  26.04.10 r.  planu pracy Komisji    Rewizyjnej   Sejmiku  Województwa
           Mazowieckiego
70/10  26.04.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w
           których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele
           społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w
           zamian nieściągalnej grzywny
71/10  26.04.10 r.  określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy
           maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji                                            146
           tych upraw w roku 2010
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 16 czerwca 2010 r. Nr 120, poz. 2596)

72/10  26.04.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
           w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
           terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego
           realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”
73/10  31.05.10 r.  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
74/10  31.05.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22 lipca 201 r. Nr 141, poz. 3357)

75/10  31.05.10 r.  utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia
           Ustawicznego w Wyszkowie
76/10  31.05.10 r.  zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu
           Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce
77/10  31.05.10 r.  zmian   statutu  Krajowego    Ośrodka    Mieszkalno-
           Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
           (SM) w Dąbku i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
78/10  31.05.10 r.  powołania   Rady  Społecznej   przy           Mazowieckim
           Specjalistycznym  Centrum  Zdrowia  im.          prof. Jana
           Mazurkiewicza w Pruszkowie
79/10  31.05.10 r.  rozwiązania  komisji  konkursowej   w  postępowaniu
           konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
           Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego
           Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie
80/10  31.05.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego
           Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
           Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
81/10  31.05.10 r.  przyjęcia sprawozdania z Działalności MJWPU za okres 1 lipca
           - 31 grudnia 2009 roku
82/10  31.05.10 r.  zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
           „Pałac w Sannikach” oraz nowego brzmienia statutu tej
           instytucji
83/10  31.05.10 r.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa
           Mazowieckiego
84/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
           utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
           Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
85/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
           utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
           Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
86/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
           utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
           Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
87/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
           utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
           Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
88/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i


                                               147
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
89/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
90/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
91/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
92/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
93/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
94/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
95/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
            utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
            Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
96/10  31.05.10 r.  stanowiska   Sejmiku   Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego sprzedaży przez Województwo Mazowieckie
            udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” spółka z
            ograniczoną odpowiedzialnością
97/10  31.05.10 r.  stanowiska   Sejmiku   Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego sprzedaży przez Województwo Mazowieckie
            udziałów w spółce „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z
            ograniczoną odpowiedzialnością
98/10  31.05.10 r.  zatwierdzenia „Planu finansowego po zmianach MODR w
            Warszawie na 2009 rok
99/10  31.05.10 r.  zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego
            za 2009 rok MODR w Warszawie”
100/10  31.05.10 r.  zatwierdzenia  „Projektu  planu   finansowego   MODR
            w Warszawie na 2010 rok”
101/10  31.05.10 r.  rozstrzygnięcia  wezwania   pani  Barbary   Kowerdan
            z dnia 30 kwietnia 2010 r. do usunięcia naruszenia prawa przez
            uchwałę 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
            22 lutego 2010 r.
102/10  31.05.10 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez
            Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie
            kredytu  długoterminowego z  Europejskiego  Banku
            Inwestycyjnego (EBI)
103/10  05.07.10 r.  rezygnacji Wicemarszałka
104/10  05.07.10 r.  wyboru Wicemarszałka


                                         148
105/10  05.07.10 r.  zmian budżetu Woj. Maz. na 2010 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29 września 2010 r. Nr 169, poz. 4184)

106/10  05.07.10 r.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009
            rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
            Warszawie
107/10  05.07.10 r.  zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu
            działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
            w Warszawie za 2009 rok”
108/10  05.07.10 r.  zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka
            Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2010 rok
109/10  05.07.10 r.  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego
            Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
110/10  05.07.10 r.  podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29 września 2010 r. Nr 169, poz. 4185)

111/10  05.07.10 r.  utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku
            Socjoterapii w Gołotczyźnie
112/10  05.07.10 r.  powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu
            Specjalistycznym w Siedlcach
113/10  05.07.10 r.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia
            Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
114/10  05.07.10 r.  ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
            Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu
            Opieki Zdrowotnej w Warszawie
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29 września 2010 r. Nr 169, poz. 4186)

115/10  05.07.10 r.  ograniczenia   działalności      Wojewódzkiego       Szpitala
            Specjalistycznego w Radomiu
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29 września 2010 r. Nr 169, poz. 4187)

116/10  05.07.10 r.  zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą
            Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” im. Jana Kiepury oraz
            nowego brzmienia statutu tej instytucji
117/10  05.07.10 r.  nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury
            pn. „Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”
118/10  05.07.10 r.  upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
            wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o
            wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między
            Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a
            Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego (Republika
            Białoruś) o współpracy międzyregionalnej”
119/10  05.07.10 r.  przekazania Gminie Szydłowiec w formie pomocy rzeczowej
            materiałów rozbiórkowych pozostałych po realizacji zadania
            „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr
            727 ze wzmocnieniem jezdni i budową kanalizacji deszczowej
            na odcinkach od km 48+383,95 do km 49+066,00 i od km
            49+450,00 do km 50+592,75 w miejscowości Szydłowiec
            i Szydłówek”
120/10  05.07.10 r.  wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum


                                               149
            Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na
            zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 11
            kwietnia 2007 r. z Akademią Medyczną w Warszawie, o
            udostępnienie oddziału klinicznego na potrzeby wykonywania
            zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z
            udzielaniem świadczeń zdrowotnych
121/10  05.07.10 r.  zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
            Ochrony Środowiska
122/10  05.07.10 r.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa
            Mazowieckiego
123/10  05.07.10 r.  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
            Województwa Mazowieckiego za I półrocze
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24 sierpnia 2010 r. Nr 155, poz. 3786)

124/10  05.07.10 r.  skargi pani Barbary Kowerdan na uchwałę Nr 101/10 Sejmiku
            Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010 r. w
            sprawie rozstrzygnięcia wezwania pani Barbary Kowerdan z
            dnia 30 kwietnia 2010 r. do usunięcia naruszenia prawa przez
            uchwałę Nr 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
            22 lutego 2010 r.
125/10  05.07.10 r.  uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowice na zadanie
            „Rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej
            Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża”
126/10  05.07.10 r.  skargi  Miasta  Milanówek  oraz  skargi  organizacji
            pozarządowych działających w ramach Porozumienia
            Społecznego w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na terenie
            Miasta Milanówka
127/10  05.07.10 r.  utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce
128/10  05.07.10 r.  powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum
            Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
            k/Warszawy
129/10  05.07.10 r.  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim
            Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki
            Zdrowotnej w Warszawie
130/10  05.07.10 r.  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
            Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
131/10  6.09.10 r.  stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
            finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 roku przez
            Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów
            odpowiedzialnych  za  zapewnienie   opieki zdrowotnej
            mieszkańcom województwa mazowieckiego
132/10  6.09.10 r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.

133/10  6.09.10 r.  odstąpienia od udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w
            formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z
            obszaru województwa mazowieckiego realizującym program
            „Moje Boisko – Orlik 2012”                                             150
134/10  6.09.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med. W. Roeflera w
           Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
           Zdrowotnej
135/10  6.09.10 r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i
           Gruźlicy w Otwocku
136/10  6.09.10 r.  opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
           w sprawie likwidacji SPZZOZ SOLEC
137/10  6.09.10 r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa
           Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
           z siedzibą w Warszawie
138/10  6.09.10 r.  zawarcia aneksu do „Porozumienia między Województwem
           Mazowieckim  (Rzeczpospolita Polska)  a Państwową
           Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy
           międzyregionalnej”
139/10  6.09.10 r.  uczestnictwa   Województwa   Mazowieckiego    w
           międzynarodowym projekcie „Rail Baltica Growth Corridor”,
           realizowanym w ramach programu Region Morza Bałtyckiego
           2007-2013
140/10  6.09.10 r.  uczestnictwa    Województwa   Mazowieckiego    w
           międzynarodowym projekcie pn. Improving Innovation Capacity
           in European Chemical Clusters – Poprawa zdolności
           innowacyjnych
           w europejskich klastrach    chemicznych”, (ChemClust)
           realizowanym   w  ramach   Programu   Współpracy
           Międzyregionalnej INTERREG IVC
141/10  6.09.10 r.  zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
142/10  6.09.10 r.  terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych
           gatunków roślin uprawnych na terenie województwa
           mazowieckiego, dla  celów  zachowania  uprawnień
           odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w
           2010 r.
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 13.12.2010 r. Nr 208, poz. 6595)

143/10  6.09.10 r.  zmian  w  składzie  Rady  Mazowieckiego  Oddziału
           Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
           zmieniająca  uchwałę  w  sprawie powołania  Rady
           Mazowieckiego  Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego
           Funduszu Zdrowia
144/10  6.09.10 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego
           do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
145/10  6.09.10 r.  przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej
           drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania
           zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i
           pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin-
           Płock
146/10  6.09.10 r.  likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Mazowieckie
           Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli” z siedzibą                                          151
           w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
147/10  6.09.10 r.  likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Edukacji
           Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, w
           celu przekształcenia w jednostkę budżetową
148/10  6.09.10 r.  stanowiska  Sejmiku   Województwa    Mazowieckiego
           dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa
           Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS-2 i NTS-3
149/10  6.09.10 r.  skargi pani Elżbiety Śledzik i pana Grzegorza Gugały na
           bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego
150/10  6.09.10 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
           bankowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład
           Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
151/10  11.10.10r.  Nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
152/10  11.10.10r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.

153/10  11.10.10r.  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
           Mazowieckiego
154/10  11.10.10r.  dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa
           Mazowieckiego
155/10  11.10.10r.  rachunków dochodów własnych         jednostek   budżetowych
           Województwa Mazowieckiego
156/10  11.10.10r.  upoważnienia biegłego rewidenta do wszczęcia postępowania
           o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru
           biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań
           finansowych Województwa Mazowieckiego
157/10  11.10.10r.  likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Warszawskie Biuro
           Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 28 pażdziernika 2010 r. Nr 183, poz. 4831)

158/10  11.10.10r.  likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro
           Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 28 października 2010 r. Nr 183, poz. 4832)

159/10  11.10.10r.  wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej
           działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
           Zdrowotnej   „Meditrans Ostrołęka”  Stacja  Pogotowia
           Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
160/10  11.10.10r.  zatwierdzenia zmian statutu „RM-MEDITRANS” Stacji
           Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
161/10  11.10.10r.  Zatwierdzenia zmian statutu        Wojewódzkiego     Szpitala
           Specjalistycznego w Ciechanowie
162/10  11.10.10r.  przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
           Wdrażania    Programów    Unijnych   za   okres
           1 stycznia – 30 czerwca 2010 roku
163/10  11.10.10r.  skargi organizacji związkowych działających w Wojewódzkim
           Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Św. Anny Samodzielny
           Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bezczynność                                               152
           Marszałka Województwa Mazowieckiego
164/10  11.10.10r.  przystąpienia  Województwa    Mazowieckiego             do
           międzynarodowego  Stowarzyszenia  Europejska            Sieć
           Regionów Chemicznych
165/10  11.10.10r.  przyjęcia dokumentu pn. „Ocena Planu Zagospodarowania
           Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”
166/10  11.10.10r.  przystąpienia  do       sporządzenia     zmiany  Planu
           Zagospodarowania        Przestrzennego      Województwa
           Mazowieckiego
167/10  11.10.10r.  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki
           Zarząd Nieruchomości w Warszawie”
168/10  11.10.10r.  zatwierdzenia zmian statutu        Wojewódzkiego     Szpitala
           Specjalistycznego w Radomiu
169/10  11.10.10r.  przekazania do uzgodnienia z Radą miasta stołecznego
           Warszawy i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
           Warszawie   projektu  uchwały   Sejmiku  Województwa
           Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie
           Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka
           (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1982, z późn. zm.)
170/10  11.10.10r.  likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzka
           Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce
           (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 28 października 2010 r. Nr 183, poz. 4833)

171/10  08.11.10r.  zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
172/10  08.11.10r.  udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji
           celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
           województwa mazowieckiego realizującym program „Moje
           Boisko - Orlik 2012”
173/10  08.11.10r.  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
           Wojewódzkiego    Zespołu   Publicznych Zakładów
           Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
174/10  08.11.10r.  wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do
           pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
           celem dokończenia budowy i utworzenia instytucji kultury „Dom
           Muzyki – Integracyjny Dom Pracy Twórczej”
175/10  08.11.10r.  „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa
           Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
           podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy        o
           działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”
176/10  08.11.10r.  Regulaminu    konsultowania   projektów aktów prawa
           miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku
           Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami
           wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
           publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących
           działalności statutowej tych organizacji
177/10  08.11.10r.  powierzenia  Województwu   Kujawsko-Pomorskiemu   do
           realizacji zadania własnego w zakresie organizowania
           i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku
           Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od


                                               153
           dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.
178/10  08.11.10r.  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie
           Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”
179/10  08.11.10r.  określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
           obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym
           powierzono  stanowiska   kierownicze  w  jednostkach
           oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
           Samorząd Województwa Mazowieckiego
180/10  08.11.10r.  przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna
           pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni
           przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i
           pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin –
           Płock
181/10  08.11.10r.  przekazania m. st. Warszawa w formie pomocy rzeczowej
           części dokumentacji projektowej na wykonanie robót
           budowlanych w związku z realizacją zadania rozbudowy drogi
           wojewódzkiej nr 724 w granicach m. st. Warszawy na odcinku
           od km 10+660 do km 10+750
182/10  08.11.10r.  skargi Pana Marka Radomskiego
183/10  08.11.10r.  skargi Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie postępowania
           Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zmierzającego do
           przeprowadzenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719
           na terenie miasta Milanówka
184/10  08.11.10r.  skargi Organizacji pozarządowych działających w ramach
           porozumienia  społecznego   w   sprawie rozwiązań
           komunikacyjnych na terenie miasta Milanówka
185/10  08.11.10r.  zatwierdzenia zmian w planie finansowym Mazowieckiego
           Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2010 rok
186/10  08.11.10r.  zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Mazowieckiego
           Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2011 rok”
187/10  08.11.10r.  zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka
           Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2011 rok
188/10  08.11.10r.  wyrażenia zgody Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa
           Rolniczego z siedzibą w Warszawie, na sprzedaż prawa
           użytkowania   wieczystego  nieruchomości gruntowych,
           położonych w Bielicach oraz praw własności do budynków
           położonych na tych nieruchomościach
189/10  08.11.10r.  zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Specjalistycznego
           Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
190/10  08.11.10r.  powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum
           Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
191/10  08.11.10r.  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
           Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja
           Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
192/10  08.11.10r.  zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
           Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu
           Opieki Zdrowotnej w Warszawie


                                       154
 193/10     08.11.10r.  powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Kolejowym im. dr.
               med. W. Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego
               Zakładu Opieki Zdrowotnej
 194/10     08.11.10r.  stanowiska   Sejmiku    Województwa      Mazowieckiego
               popierającego    przesłanie   Apelu       Województwa
               Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia       systemu opieki
               paliatywno-hospicyjnej w kraju
 195/10     08.11.10r.  wyznaczenia aglomeracji Żuków
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15 grudnia 2010 r. Nr 210, poz. 6744)
 196/10     08.11.10r.  wyznaczenia aglomeracji Lelis
               (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15 grudnia 2010 r. Nr 210, poz. 6745)
 197/10     08.11.10r.  wyrażenia woli podjęcia przez Samorząd Województwa
               Mazowieckiego działalności w zakresie telekomunikacji
 198/10     08.11.10r.  zaopiniowania Programu zawierającego zadania rządowe
               służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
               rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
 199/10     08.11.10r.  zatwierdzenia zmian      statutu  Wojewódzkiego   Szpitala
               Zespolonego w Płocku
KS – BSS.0007
                   IV KADENCJA
                    2010 rok
Lp.    Nr     Data                  w sprawie:
1.    1/10   02.12.10r. Wyboru Przewodniczącego Sejmiku Woj. Maz.
2.    2/10   02.12.10r. Wyboru Marszałka Woj. Maz.
3.    3/10   02.12.10r. Wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu
               Woj. Maz.
4.    4/10   02.12.10r. Wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Woj. Maz.
5.    5/10   02.12.10r. Wygaśnięcia mandatu radnego Woj. Maz.
   6.  6/10   20.12.10r. Obsadzenia mandatu radnego Woj. Maz.
   7.  7/10   20.12.10r. Składów osobowych Komisji Sejmiku Woj. Maz.
   8.  8/10   20.12.10r. Powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Woj. Maz.
   9.  9/10   20.12.10r. Zmian budżetu Woj. Maz. na 2010 rok
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.)
   10. 10/10   20.12.10r. Wydatków niewygasających z upływem 2010 roku
   11. 11/10   20.12.10r. Wynagrodzenia Marszałka Woj. Maz.
   12. 12/10   20.12.10r. Nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb
               Rolnictwa w Mławie
                (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.01.2011 r. Nr 1, poz. 1)
   13. 13/10   20.12.10r. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego


                                                155
             Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
14. 14/10  20.12.10r. Wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
            Województw Rzeczypospolitej Polskiej
15. 15/10  20.12.10r. Udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji
            celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
            województwa mazowieckiego realizującym program „Moje
            Boisko – Orlik 2012”
16. 16/10  20.12.10r. Zmiany nazwy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
            Transportu Sanitarnego w Płocku oraz zatwierdzenia statutu
            Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
            Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
            Sanitarnego w Płocku
17. 17/10  20.12.10r. Zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego
            Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
            im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
18. 18/10  20.12.10r. Zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
            Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
19. 19/10  20.12.10r. Powierzenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu do
            realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i
            dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
            na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego, w
            okresie od dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.
20. 20/10  20.12.10r. Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
            projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-
            2015”

                   2011
21.  1/11  31.01.11r. wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
            Mazowieckiego na lata 2011-2033
22.  2/11  31.01.11r. uchwały budżetowej Woj. Maz. na 2011 rok
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 marca 2011 r. Nr 32, poz. 1022)
23.  3/11  31.01.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu
            współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z
            organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
            w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
            wolontariacie na 2011 rok”
24.  4/11  31.01.11r. wyznaczenia aglomeracji Czosnów
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 marca 2011 r. Nr 32, poz. 1023)
25.  5/11  31.01.11r. wyznaczenia aglomeracji Zwoleń
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 marca 2011 r. Nr 32, poz. 1024)
26.  6/11  31.01.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa
            Mazowieckiego na obwody łowieckie”
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 marca 2011 r. Nr 32, poz. 1025)
27.  7/11  31.01.11r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
            w Warszawie


                                            156
28.  8/11  31.01.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów
            własnych jednostek budżetowych Województwa
            Mazowieckiego
29.  9/11  31.01.11r. terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych
            gatunków roślin uprawnych na terenie województwa
            mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień
            odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od
            2011 roku
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 9 marca 2011 r. Nr 32, poz. 1026)
30. 10/11  31.01.11r. zatwierdzenia statutu Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med.
            Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu
            Opieki Zdrowotnej w Warszawie
31. 11/11  31.01.11r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań
            finansowych w formie kredytu długoterminowego z
            Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
32. 12/11  31.01.11r. zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
            Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
33. 13/11  31.01.11r. uchylenia uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego
34. 14/11  21.03.11r. Wygaśnięcia mandatu radnego (i. Marszałkiewicz)
35. 15/11  21.03.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
            Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
             (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
36. 16/11  21.03.11r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
            rocznego sprawozdania finansowego Województwa
            Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za
            2010 rok
37. 17/11  21.03.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego wystąpienia Międzyzakładowego Związku
            Zawodowego Techników Analityki Medycznej z wezwaniem do
            usunięcia naruszenia prawa
38. 18/11  21.03.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego wystąpienia Ogólnopolskiego Związku
            Zawodowego Lekarzy Organizacja Terenowa Wojewódzki
            Szpital Specjalistyczny w Siedlcach z wezwaniem do usunięcia
            naruszenia prawa
39. 19/11  21.03.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego wystąpienia Zakładowej Organizacji Związkowej
            OZZPiP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
            Siedlcach z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
40. 20/11  21.03.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
            dotyczącego wystąpienia Niezależnego Samorządnego
            Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze,
            Międzyzakładowa Komisja Nr 1280 Pracowników Siedleckiej
            Służby Zdrowia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
41. 21/11  21.03.11r. nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego
42. 22/11  21.03.11r. nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


                                            157
43. 23/11  21.03.11r. wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego do Rady
            Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
            Gospodarki Wodnej w Warszawie
44. 24/11  21.03.11r. wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady
            Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
            Gospodarki Wodnej w Warszawie
45. 25/11  21.03.11r. powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
            Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
            Warszawie
46. 26/11  21.03.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
            kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i
            zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem
            założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego
47. 27/11  21.03.11r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod
            nazwą: „Teatr Polski w Warszawie”
48. 28/11  21.03.11r. ogłoszenia roku 2011 „Rokiem Ks. Władysława
            Skierkowskiego na Mazowszu”
49. 29/11  21.03.11r. Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
            motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat
            i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania,
            sposób obliczania niektórych innych składników
            wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość
            nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród
            dyrektorów placówek
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 6 kwietnia 2011 r. Nr 51 poz. 1657)
50. 30/11  21.03.11r. Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa
            Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2
            PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki
            Mazowsza – stypendia dla doktorantów
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 6 kwietnia 2011 r. Nr 51 poz. 1658)
51. 31/11  21.03.11r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego
            Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
52. 32/11  21.03.11r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy
            Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J.
            Mazurkiewicza w Pruszkowie
53. 33/11  21.03.11r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego
            Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
            Zakaźnego w Warszawie
54. 34/11  21.03.11r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji
            celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
            Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje
            Boisko - Orlik 2012”
55. 35/11  21.03.11r. „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla
            uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
            Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w
            ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla
            uczniów szczególnie uzdolnionych”
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 6 kwietnia 2011 r. Nr 51 poz. 1659)


                                            158
56. 36/11  21.03.11r. wyznaczenia aglomeracji Piaseczno
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 8 kwietnia 2011 r. Nr 53, poz. 1702)
57. 37/11  21.03.11r. wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
58. 38/11  21.03.11r. zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 14/11 Mazowieckiego
            Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
59. 39/11  21.03.11r. zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok
            Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
            Warszawie”
60. 40/11  21.03.11r. zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu
            działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
            w Warszawie w 2010 roku”
61. 41/11  21.03.11r. zaakceptowania odpowiedzi na skargę oraz udzielenia
            pełnomocnictwa procesowego
62. 42/11  21.03.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów
            własnych jednostek budżetowych Województwa
            Mazowieckiego
63. 43/11  21.03.11r. określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
            pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
            Niepełnosprawnych w 2011 roku
64. 44/11  18.04.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
65. 45/11  18.04.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
            Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033
66. 46/11  18.04.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
            Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
67. 47/11  18.04.11r. zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
            Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego
68. 48/11  18.04.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów
            własnych jednostek budżetowych Województwa
            Mazowieckiego
69. 49/11  18.04.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego
            Urzędu Pracy w Warszawie
70. 50/11  18.04.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w 2011 roku w formie dotacji celowej j.s.t. z obszaru
            Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje
            Boisko – Orlik 2012”
71. 51/11  18.04.11r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
            Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w
            Warszawie
72. 52/11  18.04.11r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy
            Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów
            Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w
            Radomiu
73. 53/11  18.04.11r. zainicjowania działań na rzecz utworzenia publicznej uczelni
            zawodowej w Ostrołęce                                             159
74. 54/11  18.04.11r. zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
            konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
            zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
            obszarze Województwa Mazowieckiego
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11 maja 2011 r. Nr 75, poz. 2340)
75. 55/11  18.04.11r. przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki
            Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca – 31 grudnia
76. 56/11  18.04.11r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
            rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka
            Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
77. 57/11  18.04.11r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku
78. 58/11  18.04.11r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa
            Mazowieckiego
79. 59/11  18.04.11r. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
            nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,
            oznaczonej jako działka nr 5316/6 o powierzchni 548 m2,
            położonej przy ul. Dr Huberta 39 w Mińsku Mazowieckim na
            rzecz najemcy
80. 60/11  18.04.11r. zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej
            Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu
            Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary
            Borzym w Radomiu
81. 61/11  18.04.11r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy
            maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku
            2011
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 11 maja 2011 r. Nr 75, poz. 2341)
82. 62/11  17.05.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych
            komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
83. 63/11  17.05.11r. przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na
            obszarze województwa mazowieckiego
84. 64/11  17.05.11r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa
            Mazowieckiego z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z siedzibą w
            Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 umowy na
            realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku tzw.
            pawilonu angielskiego na przedszkole specjalne im. Sue
            Ryder w Centrum TPD „Helenów”, na okres 2 lat – 2011-2012
85. 65/11  17.05.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady
            Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
            Gospodarki Wodnej w Warszawie
86. 66/11  17.05.11r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji
            o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
            Województwa Mazowieckiego
87. 67/11  17.05.11r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
            terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego
            realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
88. 68/11  20.06.11r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa


                                           160
              Mazowieckiego za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego
              Województwa Mazowieckiego za 2010 rok
  89. 69/11  20.06.11r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z
             tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
  90. 70/11  20.06.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
             Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
  91. 71/11  20.06.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
             Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033
  92. 72/11  20.06.11r. stanowiska na temat „Studium Planu Zagospodarowania
             Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”
  93. 73/11  20.06.11r. przyjęcia dokumentu pn. Monitoring Strategii Rozwoju
             Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Raport
  94. 74/11  20.06.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
             środków na aktywne formy ograniczenia bezrobocia
  95. 75/11  20.06.11r. nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej
             jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd
             Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  96. 76/11  20.06.11r. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu
             Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
  97. 77/11  20.06.11r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala
             Wojewódzkiego w Ciechanowie
  98. 78/11  20.06.11r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego
             Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
  99. 79/11  20.06.11r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.
             „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”
100.  80/11  20.06.11r. zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr
             Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie
             Centrum Kultury i Sztuki”
101.  81/11  20.06.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
             zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie
             spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w
             ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie
             2011 roku
102.  82/11  20.06.11r. skargi pani Ireny Komorowskiej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
103.  83/11  20.06.11r. skargi pani Anny Ronikier-Dolańskiej i pana Jana Ronikier-
             Dolańskiego na Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w
             szczególności na działającego z jego upoważnienia Dyrektora
             Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
             Urzędu Marszałkowskiego
104.  84/11  20.06.11r. zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii
             Rozwoju Województwa Mazowieckiego
105.  85/11  20.06.11r. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej
             Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek
             Ochotniczych Straży Pożarnych
106.  86/11  20.06.11r. przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej drewna
             pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni


                                           161
              przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i
              pieszego drogi wojewódzkiej nr 577
107.  87/11  20.06.11r. zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 15/11 Mazowieckiego
             Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
108.  88/11  20.06.11r. zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego
             za 2010 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
             siedzibą w Warszawie”
109.  89/11  20.06.11r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
             Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
             Warszawie
110.  90/11  20.06.11r. zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
             Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego
111.  91/11  20.06.11r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji
             celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
             Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje
             Boisko – Orlik 2012”
112.  92/11  20.06.11r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji
             celowej Miastu Stołecznemu Warszawa na przystosowanie
             boiska baseballowego przy Gimnazjum Nr 145 przy ul.
             Krasiczyńskiej 4/5 w Warszawie do przeprowadzenia finałów
             XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich -
             Mazowsze 2011
113.  93/11  11.07.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
             Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
114.  94/11  11.07.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu
             współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z
             organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
             i o wolontariacie na 2011 rok”
115.  95/11  11.07.11r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium
             Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu
             Warszawskiego
116.  96/11  11.07.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
             przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole
             Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary
             Borzym w Radomiu
117.  97/11  11.07.11r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do
             wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o
             wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy
             międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa
             Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego
118.  98/11  11.07.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
             w sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice
             Litewskiej
119.  99/11  11.0711r.  stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
              w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na
              Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej                                            162
120.  100/11 11.07.11r. wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie
             od spółki Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A. 100% udziałów w
             spółce „Centrum Praha” Sp. z o.o.
121.  101/11 11.07.11r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej
             Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.07.11r. Nr 131 poz. 4167)
122.  102/11 11.07.11r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
             Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
123.  103/11 11.07.11r. połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
             Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz Samodzielnego
             Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z
             Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy
             „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
             Zdrowotnej
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.08.11r Nr 149, poz. 4752)
124.  104/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
             Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
125.  105/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
             Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033
126.  106/11 05.09.11r. obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
             spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
127.  107/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
             budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w
             Warszawie”
128.  108/11 05.09.11r. powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania
             organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na
             planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich
             przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 31 Siedlce –
             Czeremcha w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 13
             grudnia 2014 r.
129.  109/11 05.09.11r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
             zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie
             polityki spójności za jeden z głównych priorytetów działań
             rządu w przygotowaniu perspektywy finansowej Unii
             Europejskiej na lata 2014-2020 a w tym uwzględnienie potrzeb
             rozwojowych regionów przejściowych oraz obszarów
             metropolitalnych
130.  110/11 05.09.11r. zmian w statucie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
131.  111/11 05.09.11r. zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im.
             dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
132.  112/11 05.09.11r. zmiany statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu
             Publicznych ZOZ im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w
             Gostyninie
133.  113/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Olgi Mularczyk do usunięcia
             naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku
             Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w
             sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla                                          163
              Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
134.  114/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wniosku Społecznej Inicjatywy
             Pokrzywdzonych przez PP Porty Lotnicze im. Fryderyka
             Chopina o usunięcie naruszenia prawa i zmianę treści uchwały
             Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20
             czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
             użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w
             Warszawie
135.  115/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Sąsiedzkiego
             Włochy do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr
             76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20
             czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
             użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w
             Warszawie
136.  116/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wniosku Pana Jerzego Choromańskiego o
             usunięcie naruszenia prawa i uchylenie uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
137.  117/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Anny Lemiszewskiej do
             usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
138.  118/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Krystyny Stasik do usunięcia
             naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku
             Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w
             sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
             Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
139.  119/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa Jana i Haliny Buzak do
             usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
140.  120/1  05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pana Waldemara Kozłowskiego do
             usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
141.  121/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa Barbary i Sławomira Szulc
             do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
142.  122/11 05.09.11r. rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców
             Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im.
             Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie do usunięcia
             naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku
             Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w
             sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla


                                         164
              Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
143.  123/11 05.09.11r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia
             nowej aglomeracji Płock
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.09.11r. Nr 164, poz. 5147)
144.  124/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady
             Działalności Pożytku Publicznego
145.  125/11 05.09.11r. wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Wojewódzkim
             Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
146.  126/11 05.09.11r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do
             międzynarodowej sieci ENCORE- Environment Conference of
             the Regions of Europe - Konferencji Środowiskowej Regionów
             Europy
147.  127/11 05.09.11r. przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej
             destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania drogi
             wojewódzkiej Nr 577 na odcinku od km 8+419 do km 9+619
148.  128/11 05.09.11r. skargi pani Aleksandry Mieleckiej na Marszałka Województwa
             Mazowieckiego
149.  129/11 05.09.11r. skargi pani Joanny Werstler i pana Andrzeja Werstlera na
             Marszałka Województwa Mazowieckiego
150.  130/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
             przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego
             Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
151.  131/11 05.09.11r. zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
             Ciechanowie
152.  132/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i
             przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół
             ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku
             szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program
             stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.09.11r. Nr 164, poz. 5148)
153.  133/11 05.09.11r. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
             Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego
             Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r.
             sygn. akt VII SA/Wa 621/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa
             procesowego
154.  134/11 05.09.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej
             w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na
             dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
155.  135/11 05.09.11r. zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
             Radomiu
156.  136/11 05.09.11r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium
             Pracowników Służb Społecznych w Warszawie do
             Uniwersytetu Warszawskiego
157.  137/11 05.09.11r. wyboru wniosków i udzieleniu dotacji na prace
             konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
             zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na                                           165
              obszarze Województwa Mazowieckiego
158.  138/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (M. Gosiewska)

159.  139/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (M. Kierwiński)

160.  140/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (Z. Kuźmiuk)

161.  141/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (M. Martynowski)

162.  142/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (J. Sasin)

163.  143/11 24.10.11r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (M. Święcicki)

164.  144/11 24.10.11r. przyjęcia rezygnacji Marcina Kierwińskiego z funkcji
             Wicemarszałka
165.  145/11 24.10.11r. wyboru Wicemarszałka (L. Ruszczyk)
166.  146/11 24.10.11r. wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
              (W. Raboszuk)

167.  147/11 24.10.11r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
             Mazowieckiego na lata 2011 – 2034
168.  148/11 24.10.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
             Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
169.  149/11 24.10.11r. terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki
             środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy
             zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu
             terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i
             dokonywania wpłat do budżetu
170.  150/11 24.10.11r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego
             wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań
             finansowych Województwa Mazowieckiego
171.  151/11 24.10.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Witomiły Wołk-Jezierskiej do
             usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
172.  152/11 24.10.11r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Władysławy Wandy Harań do
             usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11
             Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011
             r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
             dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
173.  153/11 24.10.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru
             ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im.
             Fryderyka Chopina w Warszawie
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.11.11r. Nr 206, poz. 6173)
174.  154/11 24.10.11r. powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu realizacji
             zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
             odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii


                                           166
              kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch. W okresie od dnia 11
              grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.
175.  155/11 24.10.11r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
              (A. Kolasa)

176.  156/11 24.10.11r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
              (P. Jaskanis)

177.  157/11 24.10.11r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
              (H. Samsonowicz)

178.  158/11 24.10.11r. nowego brzmienia Statutu Mazowieckiego Centrum Polityki
             Społecznej
179.  159/11 24.10.11r. wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum
             Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na
             zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów
             szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu
             Medycznego
180.  160/11 24.10.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania
             projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą
             Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami
             pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
             ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
             dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
             organizacji
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.11.11r. Nr 206, poz. 6174)
181.  161/11 24.10.11r. zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi
             na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po
             przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
             kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w
             jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
             jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.11.11r. Nr 206, poz. 6175)
182.  162/11 24.10.11r. przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej
             destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni
             jezdni drogi wojewódzkiej Nr 265
183.  163/11 24.10.11r. przekazania Gminie Radzanowo w formie pomocy rzeczowej
             destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy budowie
             ronda w miejscowości Rogozino w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
             567
184.  164/11 24.10.11r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.:
             „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
185.  165/11 24.10.11r. zainicjowania współpracy Województwa Mazowieckiego oraz
             członków Polskiego Konsorcjum Bioregionów z wybranymi
             partnerami Europy Środkowej w zakresie bio i nanotechnologii
186.  166/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (M. Gajewska)

187.  167/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (A. Górska)
188.  168/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (O. Łyjak)
189.  169/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (K. Piechota)


                                           167
190.  170/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (K. Skolimowski)
191.  171/11 21.11.11r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
              (A. Snarski)
192.  172/11 21.11.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
             Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034
193.  173/11 21.11.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
             Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
194.  174/11 21.11.11r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków
             dochodów samorządowych jednostek budżetowych
             prowadzących działalność oświatową
195.  175/11 21.11.11r. wydatków niewygasających z upływem 2011 roku
196.  176/11 21.11.11r. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
             Województwa Mazowieckiego
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
197.  177/11 21.11.11r. „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa
             Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
             podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
             pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”
198.  178/11 21.11.11r. wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa
             Mazowieckiego
199.  179/11 21.11.11r. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku
             Województwa Mazowieckiego
200.  180/11 21.11.11r. utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
201.  181/11 21.11.11r. skargi pani Sylwii Wnuk - Przewodniczącej Zakładowej
             Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku
             Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim
             Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
202.  182/11 21.11.11r. nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
             Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego
             Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
203.  183/11 21.11.11r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy
             finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem
             na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
204.  184/11 21.11.11r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dobre oraz wyznaczenia
             nowej aglomeracji Dobre
              (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
205.  185/11 21.11.11r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji
             celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru
             Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje
             Boisko – Orlik 2012”
206.  186/11 21.11.11r. przekazania Gminie Stare Babice w formie pomocy rzeczowej
             destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy przebudowie
             drogi wojewódzkiej Nr 898 – ul. Sikorskiego w Starych
             Babicach
                                          168

								
To top