??????? 1

Document Sample
??????? 1 Powered By Docstoc
					   ความหมายในทางบัญชี หมายถึง เอกสาร หลักฐาน
ที่แสดงถึงการเป็นหนี้สินระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้
   ตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 898 บัญญัติว่า “อันว่า ตั๋วเงิน ตามความหมาย
แห่งประมวลกฎหมายนี้ มี 3 ประเภท ประเภทหนึ่งคือ
ตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประเภทหนึ่งคือ เช็ค”
          ประเภทของตั๋วเงิน
1.ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory note) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 มาตรา 983 หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตั๋ว (ลูกหนี้)
ให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคําสั่ง
ของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) ดังนั้นตั๋วสัญญาใช้เงิน
ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือฝ่ายแรกเป็นผู้ออกตั๋ว ซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเงิน
ตามตั๋วสัญญาใช้เงินและอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับเงิน
2.ตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 908 หมายถึงหนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่ายสั่ง
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือ
ให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
3.เช็ค (Cheque) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 987
หมายถึง หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย
สั่งธนาคารให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง
หรือให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน

    ดังนั้น ตั๋วแลกเงินมีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
        - ฝ่ายแรก คือ ผู้สั่งจ่าย (เจ้าหนี้)
        - ฝ่ายที่สอง คือ ผู้จ่าย (ลูกหนี้)
        - ฝ่ายที่สาม คือ ผู้รับเงิน
    การคํานวณวันครบกําหนดของตั๋วเงิน
1.เมื่อตั๋วเงินระบุวันครบกําหนดเป็นปี ดังนั้นวันที่ครบกําหนดของตั๋วเงิน
 จะเป็นวันที่และเดือนเดียวกันกับวันที่ระบุไว้ในตั๋วแต่ปีต่างกัน
2.เมื่อตั๋วเงินระบุวันครบกําหนดเป็นจํานวนเดือนการคํานวณ
 วันครบกําหนดจะนับวันที่เดียวกันกับวันที่ระบุในตั๋วจะแตกต่างที่เดือน
 โดยใช้วิธีนับเดือนชนเดือน
3.เมื่อตั๋วเงินระบุวันครบกําหนดเป็นจํานวนวัน การคํานวณ
 วันครบกําหนดจะไม่นับวันที่ออกตั๋วแต่จะนับวันครบกําหนด กล่าวคือ
 จะเริ่มนับจากวันที่ถัดจากวันที่ออกตั๋วไปจนถึงวันครบกําหนด
ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา
  (สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่นํามาคํานวณนั้นจะ
  เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ระบุไว้ในตั๋วเงิน)
 ตั๋วเงินที่กิจการออกหรือรับรองดังกล่าวข้างต้นนี้ เรียกว่า
          “ตั๋วเงินจ่าย
ตัวอย่างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 นายอารักษ์ได้ซื้อสินค้าจาก
นายสุพล จํานวน 20,000 บาท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินชําระค่าสินค้า
ให้นายสุพลในวันเดียวกันนี้ ตั๋วมีกําหนด 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12%
ต่อปีเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระเงิน นายอารักษ์ได้ชําระเงินให้
นายสุพลพร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว
การบันทึกบัญชีทางด้านนายอารักษ์
วันออกตั๋ว
มิ.ย. 24 ซื้อสินค้า    20,000
    ภาษีซื้อ      1,400
     ตั๋วเงินจ่าย     21,400
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชําระค่าสินค้า
วันครบกําหนดชําระเงิน
ส.ค. 24 ตั๋วเงินจ่าย       21,400
    ดอกเบี้ยจ่าย         428
       เงินสด/ธนาคาร        21,828
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการชําระหนี้
ของลูกหนี้ การบันทึกบัญชีจะบันทึกในวันที่ได้รับตั๋วและ
วันครบกําหนดรับเงินและในกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับตั๋วแลกเงิน ที่
ลูกหนี้เซ็นชื่อรับรองการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว การบันทึกบัญชี
ก็จะบันทึกในวันที่ได้รับตั๋ว และวันครบกําหนดรับเงิน
เช่นเดียวกันตั๋วเงินที่กิจการได้รับมาจากการชําระหนี้ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ เรียกว่า “ตั๋วเงินรับ”
ตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 เมษายน นายศักดิ์ชัยได้ขายสินค้าให้นายวันชัย
จํานวน 25,000 บาท โดยได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นค่าสินค้าใน
วันเดียวกันนี้ ตั๋วมีกําหนด 2 เดือน ดอกเบี้ย 12% ต่อปี เมื่อถึง
วันครบกําหนด นายศักดิ์ชัยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วการบันทึกบัญชี
ทางด้านนายศักดิ์ชัยจะเป็นดังนี้


วันที่ได้รับตั๋ว
เม.ย. 20ตั๋วเงินรับ       25,000
       ขายสินค้า        25,000
    รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการขายสินค้า
วันครบกาหนดรับเงิน
เม.ย. 20 เงินสด          25,500
       ตั๋วเงินรับ          25,000
       ดอกเบี้ยรับ            500
    รับชําระเงินเมื่อตั๋วถึงกําหนดพร้อมดอกเบี้ย
         ี่
      ในกรณีทกิจการจดทะเบียนเข้าสู่
       ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายศักดิ์ชัยได้ขายสินค้าให้
นายวันชัย จํานวน 25,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยได้
รับตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นค่าสินค้าในวันเดียวกันนี้ ตั๋วมี
กําหนด 2 เดือน ดอกเบี้ย12% ต่อปี เมื่อถึงวันครบกําหนด
นายศักดิ์ชัยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วการบันทึกบัญชีทางด้าน
นายศักดิ์ชัยจะเป็นดังนี้
วันที่ได้รับตั๋ว
เม.ย. 20 ตั๋วเงินรับ      26,750
         ขายสินค้า         25,000
         ภาษีขาย             1,750
    รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการขายสินค้า
วันครบกาหนดรับเงิน
มี.ย. 20เงินสด               27,285
         ตั๋วเงินรับ           26,750
         ดอกเบี้ยรับ            535
    รับชําระเงินเมื่อตั๋วถึงกําหนดพร้อมดอกเบี้ย
   การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ (Domestic Bill)

     ตั๋วแลกเงินจะมีบุคคลเกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย หรือ 3 ฝ่าย ถ้าเป็น
ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่าย ถ้ามีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้รับ
เงิน ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้สั่งจ่ายได้ระบุให้ผู้อื่นซึ่ง
เจ้าหนี้ของตนรับเงินแทน ถือเป็นการหักกลบลบหนี้กัน
     ในการบันทึกบัญชีทางด้านผู้จ่ายเงินจะบันทึกบัญชีในวัน
รับรองตั๋ว ส่วนผู้สั่งจ่ายและผู้รับเงินจะบันทึกบัญชีในวัน
เดียวกัน คือ วันที่ผู้รับเงินได้รับตั๋ว แต่พอถึงวันครบกําหนด ผู้
สั่งจ่ายไม่ต้องบันทึกบัญชี จะบันทึกเฉพาะผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน
เท่านั้น
  ชนิดของตั๋วแลกเงินต่างประเทศ

    1. ตั๋วแลกเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถาม (Sight Bill)

เมื่อได้รับชําระค่าสินค้าจากการส่งสินค้าไปขายกับต่างประเทศ เป็นตั๋ว-
แลกเงินแบบ Sight Bill ให้บันทึกบัญชีในวันที่ได้รับเงินจากธนาคาร โดย
ถือว่าเป็นการขายสินค้าด้วยเงินสด และใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันนี้
ในทางตรงกันข้าม เมื่อรับรองตั๋วแลกเงินจากการสั่งซื้อสินค้ากับต่างประเทศ
 เป็นตั๋วแลกเงิน Sight Bill ให้บันทึกบัญชีในวันที่ชําระเงินแก่ธนาคาร โดย
ถือว่าเป็นการซื้อสินค้าด้วยเงินสดและใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันนี้
   2.ตั๋วแลกเงินชนิดมีกําหนดระยะเวลา (Time Bills)

ตั๋วแลกเงินชนิดนี้จะระบุเวลาตามแต่จะตกลงกัน อาจจะกําหนดเป็นวันหรือ
เป็นเดือนก็ได้ การบันทึกบัญชีในวันซื้อสินค้าให้บันทึก เครดิตไว้ในบัญชี
ตั๋วเงินจ่าย ส่วนในวันขายสินค้าให้บันทึก เดบิตไว้ในบัญชีตั๋วเงินรับ โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันรับรองตั๋ว ต่อมาเมื่อตั๋วแลกเงินนี้ครบกําหนด ก็จะ
บันทึกจ่ายเงินหรือรับเงินซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไป จึงทําให้
เกิดผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน (Different In Rate of Exchange) ให้
บันทึกใน บัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน
         ตัวอย่าง

ร้านพรพรรณมีรายการซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศดังนี้
ก.พ. 3 ส่งสินค้าไปขายประเทศสหรัฐอเมริกา 4,000 ดอลลาร์ ได้รับชําระค่า
    สินค้าเป็นตั๋วแลกเงินแบบ Sight Bill และได้รับเงินจากธนาคาร
    เรียบร้อยแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 1 ดอลลาร์ = 39.63 บาท ราคา
    สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7% และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 200 บาท

ก.พ. 3 เงินสด/ธนาคาร (4,000x39.63)      158,522
       ขายสินค้า (158,520x100/107)        148,149.534
       ภาษีขาย (158,520x7/107)           10,370.47
     ขายสินค้าให้ประเทศสหรัฐอเมริกา
     ค่าธรรมเนียมธนาคาร           200
        เงินสด/ธนาคาร               200
     จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
ก.พ. 9 สั่งซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษ ราคา 2,000 ปอนด์ ชําระเงินค่า
   สินค้าเป็นตั๋วแลกเงินแบบ Sight Bill และธนาคารได้หักบัญชีเงิน
   ฝากเรียบร้อยแล้วอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ 1 ปอนด์ = 44.10 บาท ราคา
   สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว 7% และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร
   250 บาท

ก.พ. 9 ซื้อสินค้า (88,200x100/107)      82,429.91
   ภาษีซื้อ (88,200x7/107)     5,770.09
        ธนาคาร (2,000x44.10)         88,200
    ซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษ
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร        250
       เงินสด/ธนาคาร               250
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
ก.พ. 11 ส่งสินค้าไปขายประเทศสหรัฐอเมริกา 3,000 ดอลลาร์ ได้รับชําระ
    ค่าสินค้าเป็นตั๋วแลกเงิน กําหนด 1 เดือน อัตราและเปลี่ยน 1
    ดอลลาร์ = 39.66 บาท ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว 7%
    และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 200 บาท

ก.พ. 11 ตั๋วเงินรับ (3,000x39.66)              118,980
         ขายสินค้า (118,980x100/107)        111,196.26
         ภาษีขาย (118,980x7/107)               7,783.74
    ขายสินค้าที่ประเทศอังกฤษได้รับชําระเป็นตั๋วแลกเงิน กําหนด 1 เดือน

    ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    200
       เงินสด/ธนาคาร                        200
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
ก.พ. 17 สั่งซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษราคา 3,500 ปอนด์ ได้รับ ใบตราส่ง
    เรียบร้อยแล้ว และรับรองตั๋วแลกเงินกําหนด 2 เดือนอัตราแลกเปลี่ยน
    วันนี้ 1 ปอนด์ = 44.37 บาท ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%
    และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 250 บาท

ก.พ. 17 ซื้อสินค้า (155,295x100/107)        145,135.51
    ภาษีซื้อ (155,295x7/107)       10,159.49
         ตั๋วเงินจ่าย (3.500x44.37)    155,295
    ซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษ ชําระเงินเป็นตั๋วเงินกําหนด 2 เดือน


    ค่าธรรมเนียมธนาคาร              250
        เงินสด/ธนาคาร                    250
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
ก.พ. 28     ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก.พ. 28 ภาษีขาย (10,370.47+7,783.74) 18,154.21
      ภาษีซื้อ (5,770.09+10,159.49)  15,929.58
      เจ้าหนี้กรมสรรพากร        2,224.63
ปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย ผลต่างบันทึกด้านเครดิตในบัญชีเจ้าหนี้
กรมสรรพากร
เม.ย. 17 จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินจากการซื้อสินค้า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. อัตรา
     แลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 44.41 บาท

เม.ย. 17 ตั๋วเงินจ่าย                     155,295
     ผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน (3,500x0.04)           140
           เงินสด/ธนาคาร                    155,435

ธ.ค. 31 โอนปิดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน

ธ.ค. 31 ผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน (810-140)       670
        สรุปผลกําไรขาดทุน                      670
     โอนปิดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน
มี.ค. 11 รับชําระเงินตามตั๋วเงินจากการขายสินค้า เมื่อวันที่ 11 ก.พ.
         อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ = 39.93 บาท

มี.ค. 11 เงินสด/ธนาคาร (3,000x39.93)   119,790
       ตั๋วเงินรับ            118,980
       ผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน (3,000x27) 810
    รับเงินตามตั๋วเงินเมื่อถึงวันครบกําหนด


มี.ค. 15จ่ายชําระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร          2,224.63
            เงินสด           2,224.63
    นําเงินไปชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม
             ๋
 กรณีที่ 1 กู้เงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดมีดอกเบี้ย

กรณีนี้ฝ่ายผู้ขอกู้จะได้รับเงินจากการกู้เต็มตามจานวนเงินที่ขอกู้
และเมื่อตั๋วถึงวันครบกําหนด ฝ่ายผู้ขอกู้ก็ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่
ธนาคารเท่ากับจํานวนเงินตามตั๋วพร้อมกับดอกเบี้ย

ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2545 กิจการกู้เงินจากธนาคารโดย
ออกตั๋วสัญญาเงินจํานวน 40,000 บาท กําหนดเวลา 2 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย 12% ต่อปี
           การคํานวณ

- กิจการจะได้รับเงินจากการกู้ครั้งนี้ จํานวน 40,000 บาท
- ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเป็นวันครบกําหนด กิจการจะ
 ต้องจ่ายเงินให้กับธนาคาร ดังนี้
    จํานวนเงินในตั๋ว              40,000 บาท
    บวก ดอกเบี้ย (40,000 x 2/12 x 12/100)     800 บาท
    จํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ธนาคาร 40,800 บาท
              การบันทึกบัญชี
ในวันที่กู้เงิน
2545
มี.ค. 4 Dr. เงินสด/ธนาคาร                40,000
        Cr.ตั๋วเงินจ่าย                 40,000
     กู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดมีดอกเบี้ย
ในวันครบกำหนด
2545
มี.ค. 4 Dr.ตั๋วเงินจ่าย                 40,000
      ดอกเบี้ยจ่าย                  800
          Cr.เงินสด/ธนาคาร               40,800
     ชําระเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ย
             ๋          ี
กรณีที่ 2 กู้เงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดไม่มดอกเบี้ย


   ก. กรณีฝ่ายผู้ขอกู้จะได้รับเงินจากการกู้ไม่เต็มตามจานวนเงินที่ขอกู้
เพราะธนาคารจะหักส่วนลด (Bank Discount) ไว้ล่วงหน้าส่วนลดนี้ถือ
เป็นดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าของผู้ที่ขอกู้

ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2545 กิจการกูเ้ งินจากธนาคารโดยออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย จํานวน 40,000 บาท กําหนด
เวลา 2 เดือน ธนาคารคิดส่วนลด 12% ต่อปี
          การคํานวณ
-กิจการจะได้รับเงินจากการกู้ครั้งนี้เท่ากับ
   จํานวนเงินในตั๋ว               40,000 บาท
หัก ส่วนลดที่ธนาคารคิด (40,000X2/12X12/100)     800 บาท
   จํานวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร         39,200 บาท
 - ในวันที่ 4 พ.ค. 2545 ซึ่งเป็นวันครบกําหนด กิจการ
  จะต้องจ่ายเงินคืนให้
                   ๋
  แก่ธนาคารเท่ากับจํานวนเงินในตัว 40,000 บาท
             การบันทึกบัญชี
ในวันที่กู้เงิน
2545
มี.ค. 4 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร             39,200
         ดอกเบี้ยจ่าย                800
         Cr. ตั๋วเงินจ่าย                40,000
      กู้เงินจากธนาคารโดยออกตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย
 ในวันที่ครบกำหนด
2545
พ.ค. 4 Dr. ตั๋วเงินจ่าย                  40,000
         Cr. เงินสด/ธนาคาร                40,000
      ชําระเงินตามตั๋วเงินจ่าย

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:171
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:52