Tarih ve Sayisi T C MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ

Document Sample
Tarih ve Sayisi T C MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ Powered By Docstoc
					                  T.C.
             MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI


   TEBLĠĞLER DERGĠSĠ

          YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA
              AYDA BĠR ÇIKARILIR
             Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939
 CĠLT: 69           OCAK 2006               SAYI: 2580
           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI

Karar Sayısı : 356                      Karar Tarihi : 06/12/2005
Konu     : Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği


        Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/07/2005 tarihli ve 10183
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüĢülerek uygun bulunan “Millî Eğitim Bakanlığı
Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği”nin ekli örneğine göre kabulü kararlaĢtırıldı.

                                 Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                  Millî Eğitim Bakanı

 Prof. Dr. Ziya SELÇUK
   Kurul BaĢkanı

 Nazım Ġrfan TANRIKULU        Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye              Üye             Üye

   Füsun KÖKSAL        Doç.Dr. Emin KARĠP      Ahmet Ergun BEDÜK
      Üye              Üye             Üye

   Necati CANBEK         Zübeyir YILMAZ        Ġbrahim BÜKEL
      Üye              Üye              Üye

  Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY       Hüseyin Alp BOYDAK
     Üye               Üye              Üye

  Dr. Muammer YILDIZ         Halil AġICI         Merdan TUFAN
     Üye              Üye              Üye
2            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
                   BĠRĠNCĠ KISIM
                   Genel Hükümler

                 BĠRĠNCĠ BÖLÜM
             Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç
   Madde 1- Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesinin
kuruluĢ, eğitim-öğretim, yönetim ve iĢleyiĢi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam
   Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesinin
eğitim-öğretim, yönetim, personel, sınav ve ders geçmeye iliĢkin esasları kapsar.

   Dayanak
   Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27
nci maddeleri ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında
Kanunun değiĢik 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.

   Tanımlar
   Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
   Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
   Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
   Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
   Lise: Açık Öğretim Lisesini,
   Müdür: Açık Öğretim Lisesi Müdürünü,
   Öğrenci: Açık Öğretim Lisesi öğrencisini,
   Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciyi,
   Kaydı DondurulmuĢ Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenciyi,
   Kaydı SilinmiĢ Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen ya da Açık
Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılmıĢ öğrenciyi,
   Öğretim Yılı: Ders yılının baĢladığı tarihten bir sonraki ders yılının baĢladığı tarihe
kadar geçen ve iki dönemden oluĢan süreyi,
   Dönem: Eğitim öğretimin baĢladığı tarihlerden, dönem sınavlarının yapıldığı
tarihlere kadar geçen süreleri,
   Uzaktan Öğretim: BiliĢim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız
olarak yapılan öğretimi,
   Orta Öğretim Kurumu: Her türlü genel ve meslekî orta öğretim kurumlarını,
   Merkezî Sistem Sınavı: Açık Öğretim Lisesi programlarında yer alan derslerin
sınavlarının bir merkezden yapılmasını,
   Açık Öğretim Bürosu: Ġllerde veya ilçelerde öğrencilerle ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerin
yürütüldüğü yeri,
   Alan: Öğrencinin tercih ettiği program türünü,
   Kredi: Öğretim programlarında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısını,
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          3


   Denklik: Yurt dıĢındaki okullardan alınmıĢ olan karne, transkript, öğrenim belgesi,
sertifika, ayrılma belgesi, diploma ve benzeri belgelerin incelenerek, Açık Öğretim
Lisesi’nde hangi alan, dönem ve kaç krediye eĢdeğer olduğunun belirlenmesini,
   Personel: Açık Öğretim Lisesi’nde aylık veya ücret karĢılığında çalıĢan kadrolu ve
sözleĢmeli eleman ile iĢçileri,
   ifade eder.

                   ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                  Amaçlar ve Ġlkeler

   Amaçlar
   Madde 5- Lise’nin amacı, geliĢmiĢ kitle iletiĢim araçları ve yeni teknolojileri
kullanarak;
   a) Ġlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta
öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı sağlamak.
   b) Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eĢitliğine, toplumun kültür düzeyinin
yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak.
   c) Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.

   Ġlkeler
   Madde 6- Lise’nin ilkeleri Ģunlardır:
   a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca,
ilköğretimini tamamlamıĢ her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim
imkânlarından yararlanma hakkı verilir.
   b) Programların uygulanmasında özellikle geliĢmiĢ kitle iletiĢim araçlarından etkin
bir biçimde yararlanılır.
   c) Program ve materyaller; biliĢim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer
araçlarla desteklenir.
   d) Eğitim öğretim çalıĢmalarında dönem bütünlüğü esastır.
   e) Ölçme ve değerlendirme, ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır.
    f) Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin      kazandırılması
hedeflenir.
   g) Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı,
dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.
   h) Öğrencilerin istemesi ve fizikî mekânın sağlanması durumunda, bazı derslerin
kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılması sağlanır.
    ı) Derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır.
    i) Öğrenci kayıtlarında yaĢ sınırı yoktur, öğrenim süresi sınırsızdır.
    j) Lise’de, örgün genel orta öğretim programları uygulanır.
4             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


                  ĠKĠNCĠ KISIM
          KuruluĢ, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

                  BĠRĠNCĠ BÖLÜM
               KuruluĢ, Personel ve Görevleri

   KuruluĢ ve personel
   Madde 7- Lise, uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak öğretim veren ve bu hizmeti
merkezî sistemle yürüten bir kurumdur.
   Lise’deki görevliler; müdür, müdür baĢyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve
diğer personelden oluĢur.

   Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 8- Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı
kalarak, Lise’nin amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli
kullanımından, yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim öğretim
lideridir.

   Müdür;
   a) Eğitim öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
genelge, emir ve çalıĢma plan ve programlarına uygun olarak yürütür.
   b) Personelin iĢ bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir.
   c) Öğretim programları ile ilgili kaynakların bulundurulmasını sağlar.
   d) ĠĢ ve iĢleyiĢiyle ilgili toplantılarda alınan kararları onaylayarak uygulamaya koyar
ve sonuçları hakkında amirlerini bilgilendirir.
   e) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, ihtiyaçları belirleyip gerekli
ödenek ve kaynakları temin eder, ilgili mevzuata göre ihale iĢ ve iĢlemlerini yaptırır, Lise
imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili birimlere bildirir.
    f) Eğitim öğretimle ilgili yayın, yazılım, doküman ve benzerlerinin geliĢtirilmesini,
üretilmesini, temin edilmesini, yayımlanmasını ve ulaĢtırılmasını sağlar.
   g) Hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarını yürütür, ulusal ve
uluslar arası alandaki geliĢmeleri takip eder, değerlendirir ve önerilerde bulunur.
   h) Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları zamanında ve etkili
bir Ģekilde uygular, personelin sicil ve disiplin ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini mevzuatına göre
yürütür.
    ı) ÇalıĢma takvimini hazırlatır, uygulamaya koyar, takip ve denetimini yapar.
    i) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulmasını, kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
    j) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının
duyurulmasını sağlar.
    k) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri onaylar.
    l) Yıllara göre akademik baĢarıyı takip ederek sonuçlarından yararlanır.
   m) Ġzinli veya görevli olarak ayrılırken müdür vekili olarak görev yapacak kiĢiyi
önerir.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           5


   n) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Lise’nin
bütçe, gelir-gider, ayniyat ile ilgili iĢ ve iĢlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.
   o) Adlî ve idarî yargı ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür.
   ö) Açık Öğretim bürolarıyla koordineyi sağlar.
   p) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.

   Müdür baĢyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 9- Müdür baĢyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim
iĢlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karĢı
sorumludur.
   Müdür BaĢyardımcısı;
   a) Kayıt-kabul, nakil ve geçiĢlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesini koordine eder.
   b) Toplantılarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapar.
   c) Sınavlarla ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesini sağlar.
   d) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir Ģekilde yürütmesini koordine eder,
aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.
   e) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve
çalıĢmaları hakkında müdüre bilgi verir, bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapar.
    f) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulması ve korunmasını sağlar.
   g) Müdürün ita amiri olması durumunda, tahakkuk memurluğu görevini yapar.
   h) Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna baĢkanlık eder, bu
konulardaki iĢlemleri mevzuatına göre yürütür.
    ı) BiliĢim teknolojisinden ve iletiĢim araçlarından yararlanarak yazıĢmaların
mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar.
    i) YazıĢma, evrak kayıt ve havale iĢlemlerinin kurallarına uygun olarak
yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve
çizelgelerin tutulmasını sağlar.
    j) Her türlü tebligat iĢlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleĢtirir.
   k) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.

   Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 10- Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim-öğretim iĢlerinin amaçlarına uygun
olarak yürütülmesinden Müdür ve Müdür BaĢyardımcısına karĢı sorumludur.
   Müdür yardımcısı:
   a) Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerin organizesini ve
koordinesini sağlar. Görülen aksaklık ve eksiklikleri Müdür BaĢyardımcısı ya da Müdüre
bildirir.
   b) Biriminin yaptığı iĢ ve iĢlemlerden diğer birimleri bilgilendirir, görüĢ alıĢ-
veriĢinde bulunur.
   c) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere iliĢkin iĢleri yapar.
   d) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.
6            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


   e) Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek Müdür
ile birlikte imzalar.
    f) Görevlendirildiği komisyon ve birimlere baĢkanlık eder.
   g) Ayniyat, demirbaĢ ve hesap iĢlerinin yürütülmesini sağlar.
   h) Personelinin devam durumunu kontrol eder, izin belgelerini ve hasta sevklerini
paraflar.
    ı) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.

                   ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                   Öğretmenler

  Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 11- Lise’de, görev alanına giren çalıĢmaların etkili, hızlı ve verimli
yapılabilmesi için, yeterli nitelik ve sayıda norm kadro esaslarına göre öğretmen
istihdam edilir.
   Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
   Öğretmenler, Lise’nin her tür ve seviyedeki eğitim öğretim çalıĢmalarının yerine
getirilmesinden yönetime karĢı sorumludur.
   Öğretmenler;
   a) Eğitim öğretim standartlarının yükseltilmesi, kurum-çevre iliĢkisinin kurulup
geliĢtirilmesi yönünde yönetime yardımcı olur.
   b) Ders programları ve açık öğretim uygulamalarının geliĢtirilmesi yönünde
inceleme ve araĢtırmalar yaparak sonuçlarını yönetime sunar.
   c) Ölçme ve değerlendirmeye yönelik soru ve test çalıĢmaları yapar.
   d) Uzaktan eğitime yönelik radyo ve televizyon programları, ders notları ve benzeri
çalıĢmaları yapar ve bu çalıĢmalarla ilgili önerilerde bulunur.
   e) Kayıt belgelerine göre öğrenci intibaklarını yapar.
    f) Sorumluluğu verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, kullanılmasını ve
her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar.
   g) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime iliĢkin duyuruları okur ve imzalar.
   h) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.


                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                   Diğer Personel

  Teknisyenler ve görevleri
  Madde 12- Teknisyenler, görevleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere müdür,
müdür baĢyardımcısı ve müdür yardımcılarına karĢı sorumludur.
  Teknisyenlerin görevleri Ģunlardır:
  a) Makine, araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım ve onarımını
yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak.
  b) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            7


   Mutemet
  Madde 13- Mutemedin görevleri Ģunlardır:
  a) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.
  b) Lise’nin malî iĢlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları
düzenlemek ve muhafaza etmek.
  c) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

   SözleĢmeli personel
    Madde 14- SözleĢmeli personelin görevleri Ģunlardır:
    a) Bilgisayar Mühendisi: BiliĢim alanındaki çalıĢmaları araĢtırır, değerlendirir,
planlar, koordineyi sağlar ve amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
    b) Bilgisayar Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iĢ ve iĢlemlerle
ilgili bilgisayar programlarını hazırlar, geliĢtirir, günceller ve programlara iliĢkin personeli
bilgilendirir ve amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
    c) ĠĢçi: Yöneticilerce verilecek tüm iĢ ve iĢlemleri yapar.

                  ÜÇÜNCÜ KISIM
              Kayıt-Kabul ve Öğrenci Hizmetleri

                   BĠRĠNCĠ BÖLÜM
                  Kayıt-Kabul ġartları

   Kayıt-kabul Ģartları
   Madde 15- Lise’ye;
   a) Ġlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
   b) Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan
ayrılanlar ile mezun olanlar,
   c) Bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar,
   d) Yurt dıĢında öğrenim görmüĢ olanlar, denklik belgelerinde belirtilen öğretim
düzeylerinin yukarıdaki Ģartlardan birisini taĢıması durumunda
   kayıt yaptırabilir.
   Ancak, zihinsel engelli olanların kayıtları yapılmaz, engeli sonradan anlaĢılanların
kayıtları silinir.

   Yabancı uyrukluların kayıtları
   Madde 16- Yabancı uyrukluların kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

   Kayıt için baĢvuru zamanı
   Madde 17- Lise’de öğrenim görmek isteyenlerin kayıtları, Müdürlükçe belirlenen
tarihler arasında yapılır.

   Kayıt için gerekli belgeler
   Madde 18- Kayıt için gerekli belgeler Ģunlardır:
   a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
   b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiĢ ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık
renkli fotoğraf,
8            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


   c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı (diploma, tasdikname, denklik belgesi;
ayrıca orta öğretim kurumları mezunlarından diplomasının onaylı fotokopisi; okullarından
alacakları onaylı not döküm çizelgesi/transkript belgesi),
   d) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı.

   Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti
   Madde 19- Lise’ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden, dönem
baĢlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen miktarda ücret alınır.

   Kaydı kabul edilen öğrenciler
   Madde 20- Lise’ye kaydı kabul edilen öğrenciler, kayıt için sundukları öğrenim
belgelerinin niteliğine göre aĢağıdaki esaslara uyarlar:
   a) Ġlköğretim okulu/ortaokul mezunları; Lise programındaki ortak dersler ile tercih
ettiği alandaki alan derslerinin tamamından sınava girmek ve mezuniyet kredisini
tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve seçmeli derslerden kredi almak zorundadırlar.
   b) Alan veya program değiĢtiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile
okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan
derslerinden sorumlu tutulurlar.
   c) Alanında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda
baĢarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu sınıflara sonradan konulan derslerden ve
takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.
   d) Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden
baĢarısız olanlar, bir alttaki baĢarısız oldukları dönem dersleri ile döneminin derslerini
birlikte alabilirler.
   e) Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup, alan veya program değiĢtirmek için
baĢvuranlarda dönem Ģartı aranmaz. Bu öğrenciler, birbirini takip eden dersleri birlikte
alabilirler.
    f) Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisidir. Dersi baĢaran
öğrenci o dersin kredisini alır.
   g) Öğrenciler, bir dönemde en fazla 30 kredilik ders alabilirler/seçebilirler.
   Liseye kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan derslerinden sınava
girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen kadar alan, ortak ve seçmeli ders
kredisini tamamlamak zorundadırlar. Ancak, üç kez sınava girilen ve baĢarısız olunan
ortak derslerin kredisi alınmaz, bu krediler seçmeli dersler alınarak tamamlanır.

   Kayıt baĢvuruları
   Madde 21- Lise’ye kayıt baĢvuruları elektronik ortamda veya açık öğretim
bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri, bürolar veya öğrenciler tarafından Lise’ye gönderilir.

                   ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                  Öğrenci Hizmetleri

   Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiĢ
   Madde 22- Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim kurumlarına nakil
ve geçiĢleri, Bakanlıkça belirlenen usul esaslara göre yapılır.

   Askerlik ertelemesi
   Madde 23- Öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmaz.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          9


   Öğrenci kiĢisel dosyası
   Madde 24- Öğrenci kiĢisel dosyaları, öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü
okullarda kalır. Ancak, okullar Lise’ye kayıt yaptıran öğrencilerin diploma veya
tasdikname örneğini Lise’ye gönderir.

                 DÖRDÜNCÜ KISIM
             Eğitim-Öğretim, Belge ve Defterler

                   BĠRĠNCĠ BÖLÜM
                   Öğretim Sistemi

   Öğretim sistemi
   Madde 25- Lise’de, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve
seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluĢur. Öğrenciler,
yapılan sınavlarda baĢarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
   Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri orta öğretim kurumlarında baĢarılı
oldukları ortak derslerin, alan derslerinin ve seçmeli derslerin kredisini almıĢ sayılırlar.

   Öğrenim süresi
   Madde 26- Öğrenciler, en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.
   Lise’ye kayıt yaptıran öğrencilerden;
   a) Ortaokul/Ġlköğretim okulu ve bunların dengi olan yurt dıĢı okullardan gelenler,
en çok 12 dönemde,
   b) Orta öğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dıĢı okulların ara
sınıflarından gelenler;
     1) Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem
haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde,
     2) Sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki dönem
kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde,
   öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenime devam ederler.
   Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler ile orta öğretim kurumları
mezunları, yükseköğretim mezunları ve yükseköğretimden ayrılarak gelen öğrenciler,
kayıt yenilemek Ģartıyla öğrenimlerine devam ederler. Ancak, bu durumda olanlar, paso
ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

   Program çeĢitleri
   Madde 27- Programlar, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde, bireysel
farklılıkları dikkate alınarak ve yönelecekleri alanın özelliklerini karĢılayacak nitelikte
ortak, alan ve seçmeli derslerden oluĢur.
   Alanlara göre ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerin her biri, bunların
haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul kararına bağlı olarak
belirlenir ve Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır. Bu kararda ortak dersler, alan dersleri ve
seçmeli derslerin sayıları ve haftalık saatleri dikkate alınarak, mezun olmak için gerekli
alan ve toplam kredinin ne kadar olacağı da belirtilir.
10            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


   Öğrenci baĢarısının belirlenmesi
   Madde 28- Öğrenci baĢarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlarda alınan notlara
göre belirlenir.
   Bir dersten baĢarılı olabilmek için, o dersten beĢlik not sisteminde en az iki almak
gerekir.
   Puanların not değeri ve derecesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
   Derece       Not     Puan
   Pekiyi        5     85 - 100
   Ġyi         4     70 - 84
   Orta         3     55 - 69
   Geçer        2     45 - 54
   BaĢarısız      1      0 - 44

   Ders alma ve baĢarısız olma halleri
   Madde 29- Ders çizelgelerinde yer alan;
   a) Herhangi bir ortak dersi baĢaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Bu
iki dönem sonunda da baĢarısız olan öğrenci, bu dersin kredisini alamaz. Mezuniyet
kredisini seçmeli derslerden tamamlar. Öğrenci baĢarısız oluğu ortak dersi tekrar alabilir.
   b) Herhangi bir seçmeli dersi baĢaramayan öğrenci, o dersin kredisini alıncaya
kadar o dersi seçebileceği gibi, bir baĢka seçmeli dersi de alabilir.
   c) Genel kültür alanı dıĢındaki bir alanda öğrenim gören öğrenci, öğrenim gördüğü
alana ait Kurulca belirlenen miktardaki kredileri almak zorundadır.

   Ders geçme
   Madde 30- Lise’de hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğu ve
kredileri, her dönem baĢında öğrencilere duyurulur ve elektronik ortamda yayımlanır.
   Öğrencinin bir dersten baĢarılı olabilmesi için merkezî sistem sınavında beĢlik not
sisteminde en az iki alması gerekir.

   Okul bitirme kredisi
   Madde 31- Lise’de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak ve seçmeli
ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir.
   Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredi,
öğrencinin baĢardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilir.

   Diploma notunun belirlenmesi
   Madde 32- Diploma notu, öğretim süresince alınan ve baĢarılı olunan derslerin
ağırlıklı kredi notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına
bölünmesiyle elde edilir. Diploma notu belirlenirken, bölme iĢlemi virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
   Orta öğretim kurumları mezunu ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Lise’ye
kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma notları kayıt esnasında sundukları
belgelerindeki diploma notu ile Lise’de öğrenim süresince baĢardığı derslerden aldığı
notların aritmetik ortalamasına göre hesaplanır.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          11


   Diploma tarihi
   Madde 33- Diploma tarihi, öğrencinin mezuniyet Ģartlarını tamamladığı sınavın
yapıldığı günü takip eden ilk iĢ günüdür.

                    ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                   Belge ve Defterler

   Kimlik ve paso
   Madde 34- Öğrencilere, Lise müdürlüğünce öğrenci kimlik belgesi verilir. Kimlik ve
paso ile ilgili giderler, öğrenci veya veliler tarafından karĢılanır. Paso ile ilgili iĢ ve
iĢlemler, yerel yönetimlerle iĢ birliği yapılarak yürütülür.

   Diploma
   Madde 35- Lise’den mezun olanlara, bitirdikleri alan türüne göre diploma verilir.
Diplomaların düzenlenmesinde aĢağıdaki esaslara uyulur:
   a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla
yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir.
   b) Bilgiler kısaltılmadan açık olarak yazılır.
   c) Diploma numaraları, Lise’nin açılıĢ tarihinden baĢlanarak sırayla verilir.
   d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcıları, müdür yardımcılarının
bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda ise görevlendirilen öğretmenler tarafından
imzalanır.
   e) Diplomalar, mezuniyet tarihinden sonra en kısa sürede düzenlenir ve soğuk
damga ile mühürlenir. Soğuk damga, diplomaların sağ üst kısmına yapılır.
    f) Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karĢılığında ödenir.
   g) Diploma, öğrenciye ya da vekiline imza karĢılığında verilir. Dilekçeyle
istendiğinde adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
   h) Ġlköğretim diplomaları, istenilmesi durumunda arkasına son öğrenim durumu
yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilebilir.
    ı) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması
durumunda yenisi düzenlenmez. Ancak, bu durumda olanlara, baĢvurduğunda bir
defaya mahsus olmak üzere Lise Müdürlüğünce diploma kayıp belgesi düzenlenir.

  Geçici mezuniyet belgesi
  Madde 36- Diplomaları düzenlenememiĢ olanlara gerektiğinde "Geçici Mezuniyet
Belgesi" verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.

   Tasdikname
   Madde 37- Lise’den ayrılan öğrencilere üç nüsha tasdikname düzenlenir. Aslı
öğrenciye, velisine ya da vekiline imza karĢılığı verilir. BaĢvurulması hâlinde iadeli
taahhütlü olarak da gönderilir.
   Tasdiknameye, öğrencinin kimlik bilgileri, Lise’den ayrılıĢ sebebi, okuma hakkını
kullanma dönemi, ortak dersleri, alan dersleri, seçmeli dersleri, yabancı dilleri ve
diplomaya esas not bilgileri yazılır.
   Tasdikname, baĢvuru tarihini izleyen en kısa sürede düzenlenir, müdür ve ilgili
müdür yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Tasdikname bilgileri, kütük defteri
12            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


ve tasdikname defterine yazılır. Tasdiknamesini kaybedenlere baĢvurmaları hâlinde
onaylı tasdikname örneği verilir ve durum kütük defterine yazılır.

   Öğrenim belgesi
   Madde 38- Lise’den ayrılan ya da diploma alanlardan, isteyen öğrenciye kimlik
bilgilerini, öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders saatleri ve notlarını, diploma
bilgilerini gösteren öğrenim belgesi verilir.
   Öğrenim durum belgelerini ve tasdikname örneklerini iki defadan fazla
kaybedenlere bu belge verilmez, durumları yazı ile ilgili kurum ya da kuruluĢlara bildirilir.

   Öğrenci belgesi
   Madde 39- Öğrencilere, baĢvurduklarında öğrencilik durumlarını gösteren öğrenci
belgesi verilir.

                   BEġĠNCĠ KISIM
               Sınavların ġekli, Tarihi ve Yeri

   Sınavlar
   Madde 40- Yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen tüm öğrenciler, dönemlerine uygun
olarak ortak, alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girerler. Sınavlar,
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

   Sınav Ģekli ve tarihi
   Madde 41- Sınavlar, yılda iki kez dönem sonlarında ve bir kez de Lise
müdürlüğünce belirlenen tarihte Ģartları uygun olan öğrenciler için yapılır.
   Sınavlar, tüm sınav merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezî sistem
ve test yöntemiyle yapılır.

   Sınav yeri
   Madde 42- Öğrenciler, yeni kayıt ya da kayıt yenileme sırasında belirttikleri il ve ilçe
veya yurt dıĢı temsilciliklerinde, Bakanlıkça belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara
girerler.

  Sınav sonuçlarının duyurulması
  Madde 43- Sınav sonuç bilgileri, elektronik ortamda yayımlanır ve öğrencilerin
adreslerine de gönderilir.

                   ALTINCI KISIM
            Bürolar, Kılık-Kıyafet, Personel ve Disiplin

   Açık öğretim büroları
  Madde 44- Ġl veya ilçe düzeyinde açık öğretim hizmetlerini yürütecek birimler,
Bakanlıkça belirlenir. Bu birimlerin görevleri Ģunlardır;
  a) Öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak.
  b) Öğrencilerin talepleri hâlinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul
veya kurumlarda kurs niteliğinde yüz yüze eğitimle ilgili önlemleri almak.
  c) Öğrencilere rehberlik ve danıĢmanlık yapmak.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          13


   Kılık-kıyafet
   Madde 45- Sınavlarda, kılık-kıyafetin öğrencinin rahatlıkla tanınmasını sağlayacak
Ģekilde sade ve temiz olması esastır.

   Disiplin
  Madde 46- Lise’de, örgün orta öğretim kurumlarında uygulanan disiplin hükümleri
uygulanmaz.
  Ancak, sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri
uygulanır.

                  YEDĠNCĠ KISIM
                ÇeĢitli ve Son Hükümler

   Hüküm bulunmayan hususlar
   Madde 47- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı örgün
orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan mevzuat
   Madde 48- 22/02/1993 tarihli ve 21504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.

  Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre Açık
Öğretim Lisesine kaydolmuĢ öğrencilerin kayıtları her hangi bir baĢvuru veya iĢleme
gerek kalmaksızın Açık Öğretim Lisesine devredilir ve kazanılmıĢ hakları korunur.

   Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre Açık
Öğretim Lisesinin kadrosunda bulunan personel, norm kadro sayıları dikkate alınarak
Lise’de görevlendirilir.

  Geçici Madde 3- Açık Öğretim okul/kurumlarının yeniden yapılandırma çalıĢmaları
sonuçlanana kadar Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlükleri açık öğretim büro
hizmetlerini yerine getirir.

   Geçici Madde 4- Orta öğrenim kurumu mezunu olup Lise’de alan veya program
değiĢtirmek için baĢvuran öğrenciler, 2008-2009 Öğretim Yılı sonuna kadar 3 yıllık ders
dağıtım çizelgelerine tâbi olurlar. Bu öğrencilerin sınava girecekleri dersler ve bu derslere
ait krediler Kurulca belirlenir.

   Yürürlük
   Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme
   Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
14             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 361                      Karar Tarihi : 21/12/2005
Konu     : Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
        Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28/11/2005 tarihli ve 16831
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüĢülerek uygun bulunan “Millî Eğitim Bakanlığ
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği”nin ekli örneğine göre kabulu kararlaĢtırıldı.
                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı
   Prof. Dr. Ziya SELÇUK
     Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU          Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye                Üye              Üye


    Füsun KÖKSAL         Doç.Dr. Emin KARĠP        Ahmet Ergun BEDÜK
       Üye               Üye               Üye


    Necati CANBEK          Zübeyir YILMAZ         Ġbrahim BÜKEL
       Üye               Üye               Üye


   Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY         Hüseyin Alp BOYDAK
      Üye               Üye               Üye


   Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI         Merdan TUFAN
      Üye                Üye              Üye
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          15


Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
                   BĠRĠNCĠ KISIM
                   Genel Hükümler

                 BĠRĠNCĠ BÖLÜM
             Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   Amaç
   Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Meslekî Açık
Öğretim Lisesinin kuruluĢ, eğitim-öğretim, yönetim ve iĢleyiĢi ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.

   Kapsam
   Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Meslekî Açık Öğretim
Lisesinin eğitim-öğretim, yönetim, personel, sınav ve ders geçmeye iliĢkin usul ve
esasları kapsar.

   Dayanak
   Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27
nci maddeleri ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında
Kanunun değiĢik 24 üncü maddesi ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa dayanılarak
hazırlanmıĢtır.

   Tanımlar
   Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
   Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
   Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
   Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
   Lise: Meslekî Açık Öğretim Lisesini,
   Müdür: Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürünü,
   Okul: Meslekî Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yüz yüze eğitim veren Ġmam Hatip
Liseleri ile Meslekî ve Teknik orta öğretim okul/kurumlarını,
   Öğrenci: Meslekî Açık Öğretim Lisesi öğrencisini,
   Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciyi,
   Kaydı DondurulmuĢ Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenciyi,
   Kaydı SilinmiĢ Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen ya da Meslekî
Açık Öğretim Lisesinden tasdikname ile ayrılmıĢ öğrenciyi,
   Öğretim Yılı: Ders yılının baĢladığı tarihten bir sonraki ders yılının baĢladığı tarihe
kadar geçen ve iki dönemden oluĢan süreyi,
   Dönem: Eğitim-öğretimin baĢladığı tarihlerden dönem sınavların yapıldığı tarihe
kadar geçen süreleri,
   Yüz Yüze Eğitim: Ġmam hatip liseleri ile meslekî ve teknik orta öğretim
okul/kurumlarda öğrencilere dersane ve atölyelerde yaptırılan eğitimi,
   Uzaktan Öğretim: BiliĢim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız
olarak yapılan öğretimi,
   Orta Öğretim Kurumu: Her türlü genel ve meslekî orta öğretim kurumlarını,
   Merkezî Sistem Sınavı: Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarında yer alan ortak,
alan ve bir kısım meslek derslerinin sınavlarının bir merkezden yapılmasını,
   Açık Öğretim Bürosu: Ġllerde veya ilçelerde öğrencilerle ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerin
yürütüldüğü yeri,
   Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri,
tutum, davranıĢ ve istihdam imkânı sağlayan alanı,
16           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


   Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaĢmaya
yönelik bilgi, beceri, tutum, davranıĢ gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan iĢ
kollarından her birini,
   Kredi: Öğretim programlarında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısını,
   Denklik: Yurt dıĢındaki okullardan alınmıĢ olan karne, transkript, öğrenim belgesi,
sertifika, ayrılma belgesi, diploma ve benzeri belgelerin incelenerek, Meslekî Açık
Öğretim Lisesinde hangi alan/dal/dönem ve kaç        krediye eĢdeğer olduğunun
belirlenmesini,
   ĠĢletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluĢ ve iĢ yerlerini,
   ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul veya kurumları
öğrencilerinin beceri eğitimlerini iĢletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik
eğitim okul ve kurumlarında ya da iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde
yaptıkları eğitim uygulamalarını,
   Personel: Meslekî Açık Öğretim Lisesinde aylık veya ücret karĢılığında çalıĢan
kadrolu ve sözleĢmeli eleman ile iĢçileri,
   Meslekî Eğitim Kurulu: Ġl Meslekî Eğitim Kurulunu,
   Değerlendirme ve YerleĢtirme Komisyonu: Meslekî Açık Öğretim Lisesine baĢvuran
öğrencilerin, öğrenim görecekleri meslek alan veya dal tercihlerine göre tasnifi ve
kontenjanlara göre yerleĢtirme iĢlemini yapan komisyonu
   ifade eder.
                  ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                  Amaçlar ve Ġlkeler
   Amaçlar
   Madde 5- Lise’nin amacı, geliĢmiĢ kitle iletiĢim araçları ve yeni teknolojileri
kullanarak;
   a) Ġlköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta
öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim-öğretim imkânı sağlamak.
   b) Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eĢitliğine, toplumun kültür düzeyinin
yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak.
   c) Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.
   Ġlkeler
   Madde 6- Lise’ nin ilkeleri Ģunlardır:
   a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca,
ilköğretimini tamamlamıĢ her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim
imkânlarından yararlanma hakkı verilir.
   b) Programların uygulanmasında özellikle geliĢmiĢ kitle iletiĢim araçlarından ve
yüz yüze eğitim imkânlarından etkin bir biçimde yararlanılır.
   c) Program ve materyaller; biliĢim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer
araçlarla desteklenir.
   d) Eğitim-öğretim çalıĢmalarında dönem bütünlüğü esastır.
   e) Ölçme ve değerlendirme ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır.
   f) Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin kazandırılması
hedeflenir.
   g) Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı,
dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.
   h) Uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır.
   ı) Öğrenci kayıtlarında yaĢ sınırı aranmaz, öğrenim süresi sınırsızdır.
   i) Lise’de örgün Ġmam Hatip Lisesi programları ile Meslekî Orta Öğretim
programları uygulanır.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           17


                  ĠKĠNCĠ KISIM
          KuruluĢ, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

                  BĠRĠNCĠ BÖLÜM
               KuruluĢ, Personel ve Görevleri

   KuruluĢ ve personel
   Madde 7- Lise, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak öğretim veren ve bu
hizmeti merkezî sistemle yürüten bir kurumdur.
   Lise’deki görevliler; müdür, müdür baĢyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve
diğer personelden oluĢur.

   Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 8- Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı
kalarak, Lise’nin amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli
kullanımından, yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim-öğretim
lideridir.
   Müdür:
   a) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
genelge, emir, çalıĢma plan ve programlarına uygun olarak yürütür.
   b) Personelin iĢ bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir.
   c) Öğretim programları ile ilgili kaynakların bulundurulmasını sağlar.
   d) ĠĢ ve iĢleyiĢle ilgili toplantılarda alınan kararları onaylayarak uygulamaya koyar
ve sonuçları hakkında amirlerini bilgilendirir.
   e) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, ihtiyaçları belirleyip gerekli
ödenek ve kaynakları temin eder, ilgili mevzuata göre ihale iĢ ve iĢlemlerini yaptırır, Lise
imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili birimlere bildirir.
    f) Eğitim-öğretimle ilgili yayın, yazılım, doküman ve benzerlerinin geliĢtirilmesini,
üretilmesini, temin edilmesini, yayımlanmasını ve ulaĢtırılmasını sağlar.
   g) Hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarını yürütür, ulusal ve
uluslararası alandaki geliĢmeleri takip eder, değerlendirir ve önerilerde bulunur.
   h) Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları zamanında ve etkili
bir Ģekilde uygular, personelin sicil ve disiplin ile ilgili iĢ ve iĢlemleri mevzuatına göre
yürütür.
    ı) ÇalıĢma takvimini hazırlatır, uygulamaya koyar, takip ve denetimini yapar.
    i) Bina, tesis ve araç gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulmasını, kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
    j) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının
duyurulmasını sağlar.
   k) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri onaylar.
    l) Yıllara göre akademik baĢarıyı takip ederek sonuçlarını değerlendirir ve
bunlardan yararlanır.
   m) Ġzinli veya görevli olarak ayrılırken müdür vekilliğini yapacak kiĢiyi önerir.
    n) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Lise’nin
bütçe, gelir-gider, ayniyat ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.
    o) Adlî ve idarî yargı ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür.
    ö) Açık öğretim bürolarıyla koordineyi sağlar.
    p) Amirlerince verilen diğer görevleri yapar.
18            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   Müdür baĢyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 9- Müdür baĢyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim
iĢlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karĢı
sorumludur.
   Müdür BaĢyardımcısı:
   a) Kayıt-kabul, nakil ve geçiĢlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesini koordine eder.
   b) Toplantılarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapar.
   c) Sınavlarla ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesini sağlar.
   d) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir Ģekilde yürütmesini koordine eder,
aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.
   e) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve
çalıĢmaları hakkında müdüre bilgi verir, bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapar.
   f) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulması ve korunmasını sağlar.
   g) Müdürün ita amiri olması durumunda, tahakkuk memurluğu görevini yapar.
   h) Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna baĢkanlık eder, bu
konulardaki iĢlemleri mevzuatına göre yürütür.
    ı) BiliĢim teknolojisinden ve iletiĢim araçlarından yararlanarak yazıĢmaların
mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar.
    i) YazıĢma, evrak kayıt ve havale iĢlemlerinin kurallarına uygun olarak
yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve
çizelgelerin tutulmasını sağlar.
    j) Her türlü tebligat iĢlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleĢtirir.
   k) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.

   Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 10- Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim-öğretim iĢlerinin amaçlarına uygun
olarak yürütülmesinden müdür ve müdür baĢyardımcısına karĢı sorumludur.
   Müdür Yardımcısı:
   a) Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerin organizesini ve
koordinesini sağlar. Görülen aksaklık ve eksiklikleri müdür baĢyardımcısı ya da müdüre
bildirir.
   b) Biriminin yaptığı iĢ ve iĢlemlerden diğer birimleri bilgilendirir, görüĢ alıĢ-
veriĢinde bulunur.
   c) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapar.
   d) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda
bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.
   e) Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek müdür
ile birlikte imzalar.
    f) Görevlendirildiği komisyon ve birimlere baĢkanlık eder.
   g) Ayniyat, demirbaĢ ve hesap iĢlerinin yürütülmesini sağlar.
   h) Personelinin devam durumunu kontrol eder, izin belgelerini ve hasta sevklerini
paraflar.
    ı) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           19


                    ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                    Öğretmenler

   Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları
   Madde 11- Lise’ de, görev alanına giren çalıĢmaların etkili, hızlı ve verimli
yapılabilmesi için, yeterli nitelik ve sayıda norm kadro esaslarına göre öğretmen istihdam
edilir.
   Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
   Öğretmenler, Lise’nin her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim çalıĢmalarının yerine
getirilmesinden yönetime karĢı sorumludur.
   Öğretmenler;
   a) Eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesi, kurum-çevre iliĢkisinin kurulup
geliĢtirilmesi yönünde yönetime yardımcı olur.
   b) Ders programları ve açık öğretim uygulamalarının geliĢtirilmesi yönünde
inceleme ve araĢtırmalar yaparak sonuçlarını yönetime sunar.
   c) Ölçme değerlendirmeye yönelik soru ve test çalıĢmaları yapar.
   d) Uzaktan eğitime yönelik radyo ve televizyon programları, ders notları ve benzeri
çalıĢmaları yapar ve bu çalıĢmalarla ilgili önerilerde bulunur.
   e) Kayıt belgelerine göre öğrenci intibaklarını yapar.
    f) Sorumluluğu verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, kullanılmasını ve
her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar.
   g) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime iliĢkin duyuruları okur ve imzalar.
   h) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.

                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                   Diğer Personel

  Teknisyenler ve görevleri
  Madde 12- Teknisyenler, görevleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere müdür,
müdür baĢyardımcısı ve müdür yardımcılarına karĢı sorumludur.
  Teknisyenlerin görevleri Ģunlardır:
  a) Makine, araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım ve onarımını
yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak.
  b) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

  Mutemet
  Madde 13- Mutemedin görevleri Ģunlardır:
  a) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.
  b) Lise’nin malî iĢlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları
düzenlemek ve muhafaza etmek.
  c) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

    SözleĢmeli personel
    Madde 14- SözleĢmeli personelin görevleri Ģunlardır:
    a) Bilgisayar Mühendisi: BiliĢim alanındaki çalıĢmaları araĢtırır, değerlendirir,
planlar, koordineyi sağlar ve amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
    b) Bilgisayar Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iĢ ve iĢlemlerle
ilgili bilgisayar programlarını hazırlar, geliĢtirir, günceller ve programlara iliĢkin personeli
bilgilendirir ve amirlerce verilen diğer görevleri yapar.
    c) ĠĢçi: Yöneticilerce verilecek tüm iĢ ve iĢlemleri yapar.
20            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


                  ÜÇÜNCÜ KISIM
              Kayıt-Kabul ve Öğrenci Hizmetleri
                  BĠRĠNCĠ BÖLÜM
                  Kayıt-Kabul ġartları
   Kayıt-kabul Ģartları
   Madde 15- Lise’ye; sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun
olanlardan;
   a) Ġlköğretim okulu / ortaokul mezunu olanlar,
   b) Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan
ayrılanlar ile mezun olanlar,
   c) Bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar,
   d) Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki Ģartlardan birisini
taĢıması durumunda, yurt dıĢında öğrenim görmüĢ olanlar,
   kayıt yaptırabilirler.
   Yabancı uyrukluların kayıt-kabulleri
   Madde 16- Yabancı uyrukluların kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
   Kayıt için baĢvuru zamanı
   Madde 17- Lise’de öğrenim görmek isteyenlerin kayıtları, Lise Müdürlüğünce
belirlenen tarihler arasında yapılır.
   Kayıt için gerekli belgeler
   Madde 18- Kayıt için gerekli belgeler Ģunlardır;
   a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
   b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiĢ ve 4,5 x 6 cm. ebadında bir adet
vesikalık renkli fotoğraf,
   c) Öğrenim durumunu gösteren diploma, tasdikname, denklik belgesi ve benzeri
belgelerin aslı; ayrıca orta öğretim mezunlarından diplomasının onaylı fotokopisi;
okullarından alacakları onaylı not döküm çizelgesi veya transkript belgesi,
   d) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı,
   e) Askerlik çağına girmiĢ olanlardan askerlik durum belgesi,
   f) Alan derslerini telâfi eğitimi yoluyla almak isteyen kalfa ve ustalar için telâfi
eğitimine katılacaklarına iliĢkin okul veya kurumlardan alacakları resmî yazı,
   g) Ġkili Meslekî Öğretim Programı mezunlarından (TAMEM) kalfalık belgelerinin
onaylı örneği ile baĢarı durum belgesinin aslı
   istenir.
   Askerlik çağına girmiĢ olanlar, (20 ve daha yukarı yaĢta olanlar) askerlik durum
belgesiyle, askerliğini yapmıĢ olanlar ise; Terhis Belgesinin onaylı örneği, askerlik
cüzdanının fotokopisi ya da bağlı bulunduğu askerlik Ģubesinden alınmıĢ belge ve kayıt
evrakıyla birlikte açık öğretim bürolarına veya Lise’ye baĢvururlar.
   Kayıt döneminde bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları kabul edilmez.
   Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti
   Madde 19- Lise’ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden dönem
baĢlarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen miktarda ücret alınır.
   Kaydı kabul edilen öğrenciler
   Madde 20- Kaydı kabul edilen öğrenciler, öğrenim belgelerinin niteliğine göre
aĢağıdaki esaslara uyarlar:
   a) Ġlköğretim okulu / Ortaokul mezunları; Lise programındaki ortak dersler ile tercih
ettiği alan/daldaki (uzaktan ve yüz yüze) derslerinin tamamından sınava girmek, staj
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           21


çalıĢmasını yapmak ve mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve
seçmeli derslerden kredi almak zorundadırlar.
    b) Alan / dal veya program değiĢtiren öğrenciler, okumadıkları ortak ve alan
dersleri ile okudukları hâlde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan
derslerinden sorumlu tutulurlar.
    c) Alan / dalında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda
baĢarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu sınıflara sonradan konulan derslerden ve
takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.
    d) Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem derslerinden
baĢarısız olanlar, bir alttaki baĢarısız oldukları dönem dersleri ile döneminin derslerini
birlikte alabilirler.
    e) Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup alan/dal veya program değiĢtirmek için
baĢvuranlarda dönem Ģartı aranmaz. Bu öğrenciler, birbirini takip eden dersleri birlikte
alabilirler.
    f) Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisidir. Dersi baĢaran
öğrenciler o dersin kredisini alır.
    g) Öğrenciler, birinci ve ikinci dönemlerde 35 kredilik ders, üçüncü ve daha sonraki
dönemlerde ise 40 kredilik ders alabilirler/seçebilirler.
    h) Lise’ ye kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan derslerinden
sınava girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen kadar alan, ortak ve
seçmeli ders kredisi tamamlamak zorundadır. Ancak üç kez sınavına girilen ve baĢarısız
olunan ortak dersin kredisi alınmaz. Mezuniyet kredisini seçmeli ders alınarak
tamamlar.Öğrenci baĢarısız olduğu ortak dersi tekrar alabilir.
    ı) Askerliğini yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde kayıt yaptırarak askerlik görevini
bitirinceye kadar, uzaktan öğretimle alınan ortak, alan ve seçmeli dersleri alabilirler.

   Kayıt baĢvuruları
   Madde 21- Kayıt baĢvuruları, elektronik ortamda veya açık öğretim bürolarına
yapılır. Kayıt belgeleri bürolar ve öğrenciler tarafından Lise’ye gönderilir.

   Kayıtların tutulması ve kesin kayıt
   Madde 22- Lise’ye ön kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt evrakı açık öğretim
bürolarınca teslim alınır. Bu belgelere göre, alan/dal tercihleri dikkate alınarak listeler
oluĢturulur.
   Ön kayıt yaptıran öğrencilere ait kayıt evrak ve listeleri, il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerince belirlenen okullara gönderilir. Yüz yüze eğitim verecek okullarda
oluĢturulan komisyonlar, ön kayıtları alınan öğrencilere ait öğrenim belgeleri
doğrultusunda denklik / intibak iĢlemlerini yapar.
   Denklik/intibak iĢlemleri yapılan öğrencilere ait kayıt evrakı ve her öğrenci için
düzenlenen Meslekî Açık Öğretim Lisesi GeçiĢ ve Muafiyet Belgesi ile öğrenci listeleri
açık öğretim bürolarına teslim edilir.
   Açık öğretim bürolarınca ön kayıtları yapılan öğrencilere ait GeçiĢ ve Muafiyet
Belgeleri ile listeler, değerlendirme ve yerleĢtirme komisyonuna teslim edilir.
   Değerlendirme ve yerleĢtirme komisyonunca ön kayıt baĢvurusunda bulunan
öğrencilere ait söz konusu belgeler dikkate alınarak, Lise alan/dalına göre öğrenci
tercihleri tasnif edilir ve kontenjanlara göre yerleĢtirme yapılır ve kesin kayıtları
yapılacakların listeleri oluĢturulur. GeçiĢ ve Muafiyet Belgeleri açık öğretim bürolarına
teslim edilir.
   Açık öğretim bürolarınca kayıtları yapılan öğrencilere ait listeler ilân edilir.
   Kayıt tarihleri arasında, bu listelerde yer alan öğrencilerin kesin kayıt baĢvuruları
açık öğretim bürolarınca alınır.
22            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Ocak 2006-2580


   Kayıtları alınan öğrenciler, kayıt defterine iĢlenir. Her öğrenci için iki adet kayıt zarfı
doldurulur. Açık öğretim bürolarınca kayıt evrakının asıllarının olduğu kayıt zarfları, Lise
Müdürlüğüne gönderilir. Ancak, kayıtları alınan öğrencilerin öğrenim belgesi ile GeçiĢ ve
Muafiyet Belgelerinin birer örneği diğer kayıt zarfında, Millî Eğitim Bakanlığı ArĢiv
Hizmetleri Yönergesi gereğince açık öğretim bürolarında saklanır.
   Lise’ye kayıtları yapılan öğrencilerin yüz yüze eğitime katılacakların listesi ile GeçiĢ
ve Muafiyet Belgesinin bir örneği, açık öğretim bürolarınca yüz yüze eğitim yapılacak
okullara gönderilir. (EK- 1)

   Kesin kayıt
   Madde 23- Kayıtlar, kayıt için gerekli belgelerin Lise Müdürlüğünce yapılan
inceleme sonucunda kesinleĢir. Kayıtları kabul edilmeyen öğrencilerin evrakı, açık
öğretim bürolarına veya öğrenci adreslerine iade edilir.
   Kayıt için baĢvuran öğrencilerce; kayıt yaptıracakları alan/dalla ilgili varsa
kalfalık/ustalık belge ya da diplomalarının onaylı bir örneğini kayıt evrakıyla birlikte Lise
Müdürlüğüne veya açık öğretim bürolarına teslim edilir.
   Kayıtlar sona erdikten sonra gönderilen veya teslim edilen kalfalık/ustalık belgeleri
ya da diplomaları ve benzeri belgeler, bir sonraki kayıt döneminde dikkate alınır.
   Öğrenciler ön kayıt için tasdikname, diploma, denklik belgesi ve benzeri belgelerin
aslı ile askerlik durum belgesini açık öğretim bürosuna verirler veya Liseye
gönderilir.Orta öğretim okul/ kurumu mezunları diploma fotokopisiyle baĢvurabilirler.

                    ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                   Öğrenci Hizmetleri

  Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiĢ
  Madde 24- Meslekî Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim
kurumlarına nakil ve geçiĢleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarına göre yapılır.

   Askerlik ertelemesi
   Madde 25- Yüz yüze eğitim gören öğrencilerden isteyenlerin askerlik ertelemelerinin
yapılabilmesi için, yüz yüze eğitim gördükleri okullardan alacakları resmî yazıyla açık
öğretim bürolarına baĢvurmaları gerekir. Açık öğretim büroları, askerlik teciline iliĢkin
belgeleri doldurarak ilgili askerlik Ģubesine gönderir.

   Öğrenci kiĢisel dosyası
   Madde 26- Öğrenci kiĢisel dosyaları, öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri
okullarda kalır. Ancak okullar, Lise’ye kayıt yaptıran öğrencilerin diploma veya
tasdikname örneğini Lise’ye gönderir.

                  DÖRDÜNCÜ KISIM
              Eğitim-Öğretim, Belge ve Defterler

                    BĠRĠNCĠ BÖLÜM
                    Öğretim Sistemi

   Öğretim sistemi
   Madde 27- Lise’de, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve
seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluĢur. Öğrenciler,
yapılan sınavlarda baĢarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
   Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri orta öğretim kurumlarında baĢarılı
oldukları ortak, alan ve seçmeli derslerin kredisini almıĢ sayılırlar.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          23


   Öğrenim süresi
   Madde 28- Öğrenciler, en erken dört yıl (sekiz dönem) sonunda mezun olabilirler.
   Lise’ye kayıt yaptıran öğrencilerden;
   a) Ġlköğretim Okulu /Ortaokul ve bunların dengi olan yurt dıĢı okullardan gelenler,
en çok 12 dönemde,
   b) Orta öğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dıĢı okulların ara
sınıflarından gelenler;
     1) Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem
haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde,
     2) Sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki
dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde
   öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenimlerine devam ederler.
   Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayanlar öğrenciler ile orta öğretim
kurumları mezunları ve yüksek öğretim mezunu veya yüksek öğretimden ayrılarak gelen
öğrenciler, kayıt yenilemek Ģartıyla öğrenimlerine devam ederler. Ancak bu durumda
olanlar, paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

   Program çeĢitleri
   Madde 29- Lise’de;
   a) Endüstri Meslek Lisesi,
   b) Kız Meslek Lisesi,
   c) Ticaret Meslek Lisesi,
   d) Ġmam Hatip Lisesi
   programları uygulanır.
   Bu programların alan/dallarında yer alan ortak dersler ile alan dersleri ve seçmeli
derslerin her biri, bunların haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul
kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kararda ortak,
alan/dal dersleri ve seçmeli derslerin sayıları ile haftalık ders saatleri dikkate alınarak
mezun olmak için gerekli olan ortak, seçmeli ve alan dersleri ile toplam kredinin ne kadar
olacağı da belirlenir.

   Yüz yüze eğitim
   Madde 30- Kurulca belirlenen ve yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal
dersleri en az sekiz kiĢilik grup oluĢtuğunda, millî eğitim müdürlüklerince il veya ilçelerde
belirlenen okul/kurumlarda verilir.
   Yüz yüze eğitimle verilecek alan/dal dersleri, yüz yüze eğitim veren okul/kurum
tarafından belirlenir.
   Okul/kurumlarda yüz yüze eğitim; akĢamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde
yapılabilir. Ancak dinî ve millî bayramlar ile mahallî kurtuluĢ günlerinde yüz yüze eğitim
yapılmaz.
   3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamındaki bölümlerde eğitim görmek
isteyenler, uygulamalı eğitimlerini iĢletmelerde yapabilirler.

   Staj çalıĢması
   Madde 31- Uygulama dersi, iĢletmelerde beceri eğitimi olarak verilir. Ancak uygun
iĢletme bulunmaması durumunda okul/ kurum atölyelerinde uygulamalı olarak yapılabilir.
   Uygulamalı alan derslerinin eğitimini okulda gören öğrenciler, meslek liselerinde en
az yapılması gereken süre kadar staj çalıĢması yapmak zorundadırlar.
   Beceri eğitimini iĢletmelerde gören öğrenciler ile ustalık veya kalfalık belgesine
sahip olanlar staj çalıĢmasından muaftır.
24            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


  Devam-devamsızlık ve iliĢik kesme
  Madde 32- Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur. Her öğretim
dönemi içinde özürsüz olarak bir dersin toplam saatinin 1/5 i kadar devam etmeyen
öğrenciler, dönem sonu notları ne olursa olsun o dersten baĢarısız sayılır.
  Kayıt yenilemeyen öğrenciler, yüz yüze eğitime devam edemezler.

   Sigorta primi
   Madde 33- Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sigorta primleri, sözleĢme
hükümlerine göre iĢletmelerde beceri eğitimine baĢladıkları tarihten itibaren eğitimin
sona ermesine kadar Bakanlıkça ödenir. Sigorta prim ödenekleri, yüz yüze eğitimin
yapıldığı okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe yüz yüze eğitimin yapıldığı
okul / kurum müdürlüklerine gönderilir.

   Öğrenci baĢarısının belirlenmesi
   Madde 34- Öğrenci baĢarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlarda alınan notlara
göre belirlenir.
   Bir dersten baĢarılı olabilmek için o dersten, beĢlik not sisteminde en az iki almak
gerekir.
   Puanların not değeri ve derecesi aĢağıda belirtilmiĢtir.

   Derece       Not      Puan
   Pekiyi        5     85 -100
   Ġyi         4     70 - 84
   Orta         3     55 - 69
   Geçer        2     45 - 54
   BaĢarısız      1      0 – 44

   Yüz yüze eğitimde öğrencinin baĢarısı, bir dönemde okuduğu derslerin her birinden
yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile belirlenir.

   Ders alma ve baĢarısız olma hâlleri
   Madde 35- Ders çizelgelerinde yer alan;
   a) Herhangi bir ortak dersi baĢaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Bu
iki dönem sonunda da baĢarısız olan öğrenci bu dersin kredisini alamaz. Mezuniyet
kredisini seçmeli derslerle tamamlar. Öğrenci baĢarısız olduğu ortak dersi tekrar alabilir.
   b) Herhangi bir seçmeli dersi baĢaramayan öğrenci, o dersin kredisini alıncaya
kadar o dersi seçebileceği gibi bir baĢka seçmeli dersi de alabilir.

   Ders geçme
   Madde 36- Lise’de hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğu ve
kredileri, her dönem baĢında öğrencilere duyurulur ve elektronik ortamda yayımlanır.
   Öğrencinin bir dersten baĢarılı olabilmesi için merkezi sistem sınavında ve yüz yüze
eğitimde alınan dersin not ortalamasının beĢlik not sisteminde en az iki olması gerekir.

   Okul bitirme kredisi
   Madde 37- Lise’de, programlara ve alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan,
ortak ve seçmeli ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir.
   Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredi,
öğrencinin baĢardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilir.
 Ocak 2006-2580         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            25


   Diploma notunun belirlenmesi
   Madde 38- Diploma notu, öğretim süresince alınan ve baĢarılı olunan derslerin
ağırlıklı kredi notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına
bölünmesiyle elde edilir. Diploma notu belirlenirken, bölme iĢlemi virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
   Orta öğretim kurumları mezunu ile bir yüksek öğretim kurumundan ayrılarak veya
mezun olarak Lise’ye kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma notları, kayıtta
sundukları orta öğretim diploma notu ile Lise’de öğrenim süresince baĢardığı derslerden
aldığı notların aritmetik ortalamasına göre hesaplanır.

   Diploma tarihi
   Madde 39- Diploma tarihi, öğrencinin mezuniyet Ģartlarını tamamladığı sınavın
yapıldığı günü takip eden ilk iĢ günüdür.

                    ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                   Belge ve Defterler

   Kimlik ve paso
   Madde 40- Öğrencilere, Lise Müdürlüğünce öğrenci kimlik belgesi verilir. Kimlik ve
paso ile ilgili giderler, öğrenci veya velî tarafından karĢılanır. Paso ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
yerel yönetimlerle iĢ birliği yapılarak yürütülür.

   Diploma
   Madde 41- Lise’den mezun olanlara, bitirdikleri program türüne göre diploma verilir.
Diplomaların düzenlenmesinde aĢağıdaki esaslara uyulur:
   a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla
yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir.
   b) Bilgiler, kısaltılmadan açık olarak yazılır.
   c) Diploma numaraları, Lise’nin açılıĢ tarihinden baĢlanarak sırayla verilir.
   d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcıları, müdür yardımcılarının
bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda ise görevlendirilen öğretmenler tarafından
imzalanır.
   e) Diplomalar, mezuniyet tarihinden sonra en kısa sürede düzenlenir ve soğuk
damga ile mühürlenir. Soğuk damga, diplomaların sağ üst kısmına yapılır.
    f) Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karĢılığında ödenir.
   g) Diploma, öğrenciye ya da vekiline imza karĢılığında verilir. Dilekçeyle
istendiğinde adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
   h) Ġlköğretim diplomaları, istenilmesi durumunda arkasına son öğrenim durumu
yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilebilir.
    ı) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması
durumunda yenisi düzenlenmez. Ancak bu durumda olanlara, baĢvurulduğunda bir
defaya mahsus olmak üzere Lise müdürlüğünce diploma kayıp belgesi düzenlenir.

  Geçici mezuniyet belgesi
  Madde 42- Diplomaları düzenlenememiĢ olanlara gerektiğinde Geçici Mezuniyet
Belgesi verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.

  Tasdikname
  Madde 43- Liseden ayrılan öğrencilere üç nüsha tasdikname düzenlenir. Aslı
öğrenciye, velisine ya da vekiline imza karĢılığı verilir. BaĢvurulması halinde iadeli
taahhütlü olarak da gönderilir.
26            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   Tasdiknameye; öğrencilerin kimlik bilgileri, Lise’ den ayrılıĢ sebebi, okuma hakkını
kullanma dönemi, ortak dersleri, alan dersleri, seçmeli dersleri, yabancı dilleri ve
diplomaya esas not bilgileri yazılır.
   Tasdikname, baĢvuru tarihini izleyen en kısa sürede düzenlenerek, müdür ve ilgili
müdür yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Tasdikname bilgileri, kütük defteri
ve tasdikname defterlerine yazılır. Tasdiknamesini kaybedenlere baĢvurmaları hâlinde
onaylı tasdikname örneği verilir ve durum kütük defterine yazılır.

   Öğrenim belgesi
   Madde 44- Lise’den ayrılan ya da diploma alanlardan isteyen öğrenciye kimlik
bilgilerini, öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders saatleri ve notlarını, diploma
bilgilerini gösteren öğrenim belgesi verilir.
   Öğrenim durum belgelerini ve tasdikname örneklerini iki defadan fazla
kaybedenlere bu belge verilmez, durumları yazı ile ilgili kurum ya da kuruluĢa bildirilir.

   Öğrenci belgesi
   Madde 45- Öğrencilere, baĢvurduklarında öğrencilik durumlarını gösteren öğrenci
belgesi verilir.

   BaĢarı durum belgesi
   Madde 46- Lise’ye kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden, nakil ve
tasdikname isteğinde bulunanlara okul müdürlüğü tarafından BaĢarı Durum Belgesi
düzenlenir.(EK- 2/a-b)

   Meslekî eğitimi tamamlama belgesi ve baĢarı durum belgesi
   Madde 47- Yüz yüze eğitimi baĢarı ile tamamlayan öğrencilere okul müdürlüğü
tarafından Meslekî Eğitimi Tamamlama Belgesi ve BaĢarı Durum Belgesi
düzenlenir.(EK-2-2/a-b)

                   BEġĠNCĠ KISIM
               Sınavların ġekli, Tarihi ve Yeri

   Sınavlar
   Madde 48- Yeni kayıt olan ve kayıt yenileyen tüm öğrenciler, dönemlerine uygun
olarak ortak, bazı alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girerler.
Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır, yüz yüze eğitimle verilen
alan derslerin sınavları ise eğitimin verildiği okul/ kurum müdürlüğünce yapılır.

   Sınav Ģekli ve tarih
   Madde 49- Sınavlar yılda iki kez dönem sonlarında ve bir kez de Lise Müdürlüğünce
belirlenen tarihte Ģartları uygun olan öğrenciler için yapılır. Sınavlar, tüm sınav
merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezî sistem ve test yöntemiyle yapılır.
   Yüz yüze eğitimde görülen derslerin sınavları ise; bir öğretim döneminde okuduğu
derslerin her birinden yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler
değerlendirilerek yapılır.

   Sınav yeri
   Madde 50- Öğrenciler, yeni kayıt ya da kayıt yenileme sırasında belirttikleri il veya
ilçede, Bakanlıkça belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara girerler.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         27


  Sınav sonuçlarının duyurulması
  Madde 51- Sınav sonuç belgeleri, elektronik ortamda yayımlanır ve öğrencilerin
adreslerine gönderilir.

                  ALTINCI KISIM
           Bürolar, Kılık-Kıyafet, Personel ve Disiplin

   Açık öğretim büroları
   Madde 52- Ġl veya ilçe düzeyinde açık öğretim hizmetlerini yürütecek birimler,
Bakanlıkça belirlenir.
   Bu birimlerin görevleri Ģunlardır;
   a) Öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak.
   b) Öğrencilere rehberlik ve danıĢmanlık yapmak.
   c) Kayıt olmak isteyenlerin baĢvurularını almak, varsa eksik evrakını tamamlatarak
baĢvuruları, Değerlendirme ve YerleĢtirme Komisyonuna sunmak.
   d) Meslekî eğitime kabul edilen öğrencilerin kayıtlarını tutmak, liste ve çizelgeleri
yüz yüze eğitimin yapılacağı okullara göndermek.
   e) Nakil talebinde bulunan öğrencilerin notlarını, diğer belgelerle birlikte nakil
istenen açık öğretim bürosuna göndermek
   f) Değerlendirme ve YerleĢtirme Komisyonunca yerleĢtirilen, naklen gelen
öğrencileri kayıt etmek, bunları Lise Müdürlüğüne süresi içinde bildirmek.
   g) Okullara yerleĢtirilen öğrencilerle ilgili her türlü bilgiyi tutmak ve Lise
Müdürlüğüne bildirmek.
   h) Öğrencilerin askerlik tecili ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.

   Kılık kıyafet
   Madde 53- Sınavlarda ve yüz yüze eğitimde kılık kıyafetlerin, öğrencilerin rahatlıkla
tanınmasını sağlayacak Ģekilde sade ve temiz olması esastır. Öğrenciler uygulamalı
derslere uygun iĢ giysileri ile girmek zorundadır.

   Disiplin
   Madde 54- Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitime devam
ettikleri okul müdürlüğünce belirlenen genel kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara
uymayan öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Öğretim Kurumlarında
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunlardan örgün eğitim dıĢına çıkarma
cezası gerektiren davranıĢta bulunanların yüz yüze eğitimle iliĢiği kesilir.
   Sınavlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri
uygulanır.

                 YEDĠNCĠ KISIM
         Yüz Yüze Eğitim Veren Okul / Kurum Müdürlükleri

   Yüz yüze eğitim veren okul / kurum müdürlükleri
   Madde 55- Yüz yüze eğitim yapılan okul / kurum müdürlüklerinin görevleri Ģunlardır;
   a) Okulun imkânlarını ve çevrenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, yüz yüze eğitim
yapabileceği bölüm ve kontenjanları millî eğitim müdürlüklerine bildirmek.
   b) Açık öğretim bürolarından gönderilen liste ve çizelgelere göre yüz yüze
eğitimde okutulacak meslek derslerini belirlemek.
   c) Yüz yüze eğitim gören öğrencilerle ilgili ders geçme defteri, devam- devamsızlık
defteri ile benzeri defter ve çizelgeleri tutmak.
   d) Dönem sonunda öğrencilerin yüz yüze eğitime ait baĢarı durumlarını gösteren
listeleri okulunda ilân etmek.
28            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   e) Yüz yüze eğitimi tamamlayan öğrencilere Meslekî Eğitimi Tamamlama Belgesi
ve BaĢarı Durum Belgesi düzenleyerek ders geçme defterinin bir örneği ile birlikte açık
öğretim bürolarına göndermek.
   f) Herhangi bir nedenle yüz yüze eğitimle iliĢiği kesilen öğrencileri, açık öğretim
bürolarına bildirmek.
   g) Nakil veya tasdikname isteğinde bulunan öğrencilerden; yüz yüze eğitime
devam edenlere BaĢarı Durum Belgesi, devam etmeyenlere ise yüz yüze eğitime devam
etmediğine dair yazı düzenlemek.

                   SEKĠZĠNCĠ KISIM
                  ÇeĢitli ve Son Hükümler

   Hüküm bulunmayan hususlar
   Madde 56- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı örgün
orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

   Geçici Madde 1- 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmeliğe göre Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Programlarına kayıtlı
öğrencilerin kayıtları, her hangi bir iĢleme gerek kalmaksızın Lise’ye devredilir ve
kazanılmıĢ hakları korunur.

   Geçici Madde 2- 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmeliğe göre Açık Öğretim Lisesinin kadrosunda bulunan personelden bir kısmı
norm kadro sayıları dikkate alınarak Lise’de görevlendirilir.

  Geçici Madde 3- Açık Öğretim okul/kurumlarının yeniden yapılandırma çalıĢmaları
sonuçlanana kadar Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlükleri, açık öğretim büro
hizmetlerini yerine getirir.

   Geçici Madde 4- Orta öğretim kurumu mezunu olup Lise’de alan veya program
değiĢtirmek için baĢvuran öğrenciler, 2008-2009 Öğretim Yılı sonuna kadar üç yıllık ders
dağıtım çizelgelerine tâbi olurlar. Bu öğrencilerin sınava girecekleri dersler ve bu derslere
ait krediler Kurulca belirlenir

   Yürürlük
   Madde 57- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme
   Madde 58- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
   Ocak 2006-2580                           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                                       29

                               T.C.
                         MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI                                                        Ek-1
                     Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
                MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ GEÇĠġ VE MUAFĠYET BELGESĠ

ÖĞRENCĠNĠN                                                               AYRILMA BELGESĠNĠN
Meslekî A.Ö.L. No        :                                                    Cinsi              :
Adı Soyadı           :                                                    Tarih ve Sayısı         :
Baba adı            :                                                    Varsa Muafiyet Belgesinin
                                                                    Cinsi              :
Doğum Yeri ve Tarihi      :                                                    Tarih ve Sayısı         :
Meslek Alanı          :                                        Meslek Dalı :                    Ġli :


                                             AĞIRLIKLI KREDĠ NOTU
                      ORTAK/SEÇMELĠ
                                                         ÖKK ĠLE GEÇTĠ
                              BAġARI NOTU

                                     ALDIĞI KREDĠ
                                                                       USTALIK VEYA KALFALIK
                                                                                        YÜZ YÜZE EĞĠTĠM
                                                                 MUAF
    BAġARILI OLDUĞU MESLEK                                                         BELGESĠ ĠLE MUAF
                                                                                       PROGRAMIYLA ALACAĞI
       DERSLERĠ (1)                                                            OLDUĞU MESLEK
                                                                                       MESLEK DERSLERĠ (3)
                                                                         DERSLERĠ (2)
   Sıra No    Adı                                                            Sıra No  Adı         Sıra No  Adı

    1                                                                    1                1

    2                                                                    2                2

    3                                                                    3                3

    4                                                                    4                4

    5                                                                    5                5

    6                                                                    6                6

    7                                                                    7                7

    8                                                                    8                8

    9                                                                    9                9

    10                                                                   10               10

    11                                                                   11               11

    12                                                                   12               12

    13                                                                   13               13

    14                                                                   14               14

    15                                                                   15               15

    16                                                                   16               16

    17                                                                   17               17

    18                                                                   18               18

    19                                                                   19               19

    20                                                                   20               20

    21                                                                   21               21

    22                                                                   22               22

    23                                                                   23               23

    24                                                                   24               24

    25                                                                   25               25

    26                                                                   26               26

    27                                                                   27               27

    28                                                                   28               28


1.     Meslek Lisesinin mevcut ders çizelgelerindeki derslere göre kredi uyarlaması yapılan dersler yazılır.
2.     Ustalık veya Kalfalık belgesi getirenlerin Bakanlıkça muaf sayılan dersleri yazılır.
3.     Meslek Liselerinin mevcut ders çizelgelerindeki derslerden baĢarılı ve muaf olanların dıĢındaki ortak dersler yazılır.
4.     Bu belge üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

           Üye                          Üye                              Üye             Tasdik Olunur
          Adı Soyadı                      Adı Soyadı                           Adı Soyadı           Adı Soyadı
                                                                                     Unvanı
                                                        Ek-2  30
        MESLEKÎ EĞĠTĠMĠ TAMAMLAMA BELGESĠ
ADI SOYADI:…………………………………. BABA ADI : …………………………M.A.Ö.L. NO:…………………………

OKULUN ADI : …………………………………………………………………ĠL/ĠLÇE : ……………………………………
YÜZ YÜZE EĞĠTĠM ALDIĞI MESLEK ALAN/DAL

MESLEKÎ EĞĠTĠM TOPLAM KREDĠSĠ           Rakamla              Yazıyla

MESLEK DERSLERĠNĠN BAġARI ORTALAMASI        Rakamla              Yazıyla
                                                            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YÜZ YÜZE EĞĠTĠMĠN BĠTTĠĞĠ TARĠH   Yukarıda adı soyadı yazılı ………………………. oğlu/kızı ………………………………….Meslekî Açık Öğretim
Lisesi kapsamında alması gereken alan/dal derslerine ait yüz yüze eğitim programını ve stajını tamamlamıĢtır.
   Adı geçen öğrenciye ait bilgiler kayıtlarımıza uygun olarak tarafımızdan tanzim edilmiĢtir. …./…./…….

         Müdür Yardımcısı                               Okul Müdürü
                                                            Ocak 2006-2580
   Ocak 2006-2580                 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                            31


                                                                        Ek 2/a
                               T.C.
                          MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
                       ……………………………. Lisesi Müdürlüğü
                     MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ YÜZ YÜZE EĞĠTĠM
                          BAġARI DURUM BELGESĠ

     Sayı :510/                                                           …./…./……

     ÖĞRENCĠNĠN :

     Adı ve Soyadı              : ………………………..            Okul No         : …….…………………………
     Baba Adı                : ………………………..            M.A.Ö.L. No       : …….…………………………
     Doğum Yeri ve Tarihi          : ………………………..
     Okulun Bulunduğu Ġl/Ġlçe        : ………………………..

     Yukarıda kimliği belirtilen öğrencinin okuduğu dersler ile baĢarı durumu aĢağıda gösterilmektedir.

     Meslek Alanı : .....................................................    Meslek Dalı : .....................................................

                                                            KREDĠLĠ SĠSTEM ĠÇĠN


 D                                       D
 Ö                    ALDIĞI NOT              Ö                  ALDIĞI NOT
              HAF.
 N                                 ALINAN   N          HAF.                   ALINAN
    DERSLER      DERS                           DERSLER
 E                                 KREDĠ    E          DERS                   KREDĠ
              SAATĠ
 M                                       M          SAATĠ
 Ġ                                       Ġ
                    RAKAM     HARF                            RAKAM     HARF
NOT: Bu belge üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

        Müdür Yardımcısı                                             Okul Müdürü
32                   Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                  Ocak 2006-2580


                                                                    Ek-2/b
                             T.C.
                        MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
                      ……………………………. Lisesi Müdürlüğü
                  MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ YÜZ YÜZE EĞĠTĠM
                           BAġARI DURUM BELGESĠ

    Sayı :510/                                                        …./…./……

    ÖĞRENCĠNĠN :

    Adı ve Soyadı           : ………………………..              Okul No        : …….…………………………
    Baba Adı              : ………………………..              M.A.Ö.L. No      : …….…………………………
    Doğum Yeri ve Tarihi        : ………………………..
    Okulun Bulunduğu Ġl/Ġlçe      : ………………………..

    Yukarıda kimliği belirtilen öğrencinin okuduğu dersler ile baĢarı durumu aĢağıda gösterilmektedir.
    Meslek Alanı : ..................................................... Meslek Dalı : .....................................................
                                                     SINIF GEÇME SĠSTEMĠ ĠÇĠN
                                  D   E   R   S   L   E   R

S
I
N     D Ö N E M
I
F

    1. Dönem Notu
    2. Dönem Notu
    Yıl Sonu Notu
 1
    Sorumluluk Sınavı
    Harfli Değeri
    Haftalık Ders Saati
    Aldığı Kredi
    1. Dönem Notu
    2. Dönem Notu
    Yıl Sonu Notu
 2
    Sorumluluk Sınavı
    Harfli Değeri
    Haftalık Ders Saati
    Aldığı Kredi
    1. Dönem Notu
    2. Dönem Notu
    Yıl Sonu Notu
 3
    Sorumluluk Sınavı
    Harfli Değeri
    Haftalık Ders Saati
    Aldığı Kredi
    1. Dönem Notu
    2. Dönem Notu
 4
    Yıl Sonu Notu
    Sorumluluk Sınavı
    Harfli Değeri
    Haftalık Ders Saati
    Aldığı Kredi

NOT: 1- Haftalık ders saatleri yoğunlaĢtırılmıĢ yapılsa dahi ders programındaki ders saati yazılır.
   2- Aldığı kredi hanesine haftalık ders saati iki ile çarpılarak yazılır.
   3- Bu belge üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

   Müdür Yardımcısı                                              Okul Müdürü
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            33


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 357                     Karar Tarihi : 16/12/2005
Konu     : Klasik Masaj Elemanı YetiĢtirme Kurs Programı
        Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 15/09/2005 tarih ve 56733
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüĢülen 120 saat süreli Klasik Masaj Elemanı
YetiĢtirme Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaĢtırıldı.
                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK
   Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU        Dr.Veli KILIÇ            Ömer ÖZCAN
      Üye              Üye                Üye


   Füsun KÖKSAL        Doç.Dr. Emin KARĠP          Ahmet Ergun BEDÜK
      Üye              Üye                 Üye


   Necati CANBEK         Zübeyir YILMAZ            Ġbrahim BÜKEL
     Üye              Üye                  Üye


  Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY           Hüseyin Alp BOYDAK
     Üye               Üye                  Üye


  Dr. Muammer YILDIZ         Halil AġICI            Merdan TUFAN
     Üye               Üye                 Üye
34             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 358                      Karar Tarihi : 21/12/2005
Konu     : Ġlköğretim 6. Sınıf Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve
        Teknoloji Dersi Öğretim Programlarına Göre Takım Hâlinde
        (Ders Kitabı, Öğrenci ÇalıĢma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı)
        Hazırlanacak Baskıya Hazır Nüshaların Ġncelenmesi Ġçin
        BaĢkanlığa Ġlk BaĢvuru Sürelerinin Uzatılması        Kurulumuzun 30/06/2005 tarih ve 186, 187, 188, 189 sayılı kararlarıyla
Ġlköğretim 6. Sınıf Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programlarına göre takım hâlinde (ders kitabı, öğrenci çalıĢma kitabı, öğretmen kılavuz
kitabı) hazırlanacak baskıya hazır nüshaların incelenmesi için BaĢkanlığa ilk
baĢvurularının, “2006 yılının Ocak ayı” yerine “2006 yılının Ocak ve ġubat ayı” içinde
yapılması kararlaĢtırıldı.                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı   Prof. Dr. Ziya SELÇUK
     Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU          Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye                Üye              Üye


    Füsun KÖKSAL         Doç.Dr. Emin KARĠP        Ahmet Ergun BEDÜK
       Üye               Üye               Üye


    Necati CANBEK          Zübeyir YILMAZ         Ġbrahim BÜKEL
       Üye               Üye               Üye


   Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY         Hüseyin Alp BOYDAK
      Üye               Üye               Üye


   Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI         Merdan TUFAN
      Üye                Üye              Üye
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            35


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 359                      Karar Tarihi : 21/12/2005
Konu     : Orta Öğretim 9. ve 10. Sınıf Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı,
        Coğrafya ve Matematik Dersi Öğretim Programlarına Göre
        Hazırlanacak Baskıya Hazır Nüshaların Ġncelenmek Üzere
        BaĢkanlığa Ġlk BaĢvuru Sürelerinin Uzatılması        Kurulumuzun 14/07/2005 tarih ve 197, 198, 200 sayılı kararlarıyla Orta
Öğretim 9. ve 10. Sınıf Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Coğrafya ve Matematik Dersi
Öğretim Programlarına göre hazırlanacak baskıya hazır nüshaların incelenmesi için
BaĢkanlığa ilk baĢvurularının, “2006 yılı Ocak ayı” yerine “2006 yılı Ocak ve ġubat ayı”
içinde yapılması kararlaĢtırıldı.                                     Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                      Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK
   Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU         Dr.Veli KILIÇ            Ömer ÖZCAN
      Üye               Üye                Üye


   Füsun KÖKSAL        Doç.Dr. Emin KARĠP          Ahmet Ergun BEDÜK
      Üye              Üye                 Üye


   Necati CANBEK         Zübeyir YILMAZ            Ġbrahim BÜKEL
      Üye              Üye                  Üye


  Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY           Hüseyin Alp BOYDAK
     Üye               Üye                  Üye


  Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI            Merdan TUFAN
     Üye               Üye                 Üye
36             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 364                      Karar Tarihi : 22/12/2005
Konu     : Orta Öğretim Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı (9, 10, 11 ve 12.
        Sınıflar) Dersleri Öğretim Programlarına Göre Hazırlanacak
        Ders Kitaplarının Forma Sayılarında ve Boyutlarında DeğiĢiklik
        Yapılması       Kurulumuzun 14/07/2005 tarih ve 197 sayılı kararlarıyla kabul edilen Orta
Öğretim Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersleri Öğretim
Programlarına göre hazırlanacak ders kitaplarının forma sayılarında ve boyutlarında, ekli
örneğine göre değiĢiklik yapılması kararlaĢtırıldı.                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı   Prof. Dr. Ziya SELÇUK
     Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU          Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye                Üye              Üye


    Füsun KÖKSAL         Doç.Dr. Emin KARĠP        Ahmet Ergun BEDÜK
       Üye               Üye               Üye


    Necati CANBEK          Zübeyir YILMAZ         Ġbrahim BÜKEL
       Üye               Üye               Üye


   Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY         Hüseyin Alp BOYDAK
      Üye               Üye               Üye


   Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI         Merdan TUFAN
      Üye                Üye              Üye
Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     37
  TÜRK EDEBĠYATI DERSĠ (9-12. SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMINA GÖRE
   HAZIRLANACAK KĠTAPLARIN FORMA SAYILARI VE BOYUTLARI                        DERS KĠTABI
         SINIFLAR
                   Kitap Boyutu       Forma Sayısı

       9. SINIF         19,5x27,5         12-14

      10. SINIF         19,5x27,5         12-14

      11. SINIF         19,5x27,5         12-14

      12. SINIF         19,5x27,5         12-14
  DĠL VE ANLATIM DERSĠ (9-12. SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMINA GÖRE
    HAZIRLANACAK KĠTAPLARIN FORMA SAYILARI VE BOYUTLARI                        DERS KĠTABI
         SINIFLAR
                   Kitap Boyutu       Forma Sayısı

       9. SINIF         19,5x27,5         12-14

      10. SINIF         19,5x27,5         12-14

      11. SINIF         19,5x27,5         12-14

      12. SINIF         19,5x27,5         12-14
38            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


               PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI    : B.08.0.PGM.0.23.01.02.6/4114-73714                06/12/2005
KONU    : Öğrencileri YetiĢtirme Kursları
       Yönergesi DeğiĢikliği
                 BAKANLIK MAKAMINA
        Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki ilköğretim ve orta öğretim
kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin derslerdeki baĢarılarını artırmak, bilgi
eksikliklerini gödermek, yeteneklerini geliĢtirmek ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarını
sağlamak amacıyla düzenlenecek kurslarla ilgili usul ve esaslar, Nisan 2004 tarihli ve
2559 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri YetiĢtirme
Kursları Yönergesi çerçevesinde belirlenmiĢti.

       Söz konusu Yönerge’nin uygulanmasından alınan geri bildirimler
sonucunda ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin yapılması ile değiĢin mevzuatla
uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri YetiĢtirme
Kursları Yönergesinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönerge” ekte sunulmuĢtur.

       Makamlarınızcada uygun görüldüğü takdirde söz konusu Yönerge’nin
yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

                                   Remz KAYA
                                   Genel Müdür


Uygun görüĢle arz ederim.
   23/11/2005


   Prof.Dr.Necat BĠRĠNCĠ
      MüsteĢar                     OLUR
                     06/12/2005

                 Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                  Millî Eğitim Bakanı
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           39


             Millî Eğitim Bakanlığı
       Öğrencileri YetiĢtirme Kursları Yönergesinin
          DeğiĢtirilmesine Dair Yönerge


  Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri YetiĢtirme Kursları Yönergesinin 5’inci
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
   “Madde 5- Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul
müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Millî eğitim müdürleri, bu
özellikleri taĢıyan okullarda okul müdürünün teklifi olmaksızın da kurs açılmasını
isteyebilir.
   Eğitim bölgesi oluĢturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en
az bir ilköğretim ve bir orta öğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda,
kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.”
   Madde 2- Aynı Yönergenin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
   “Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün baĢkanlığında, kadrosu
aynı okulda bulunan müdür baĢyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü
tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okul-aile birliği baĢkanından oluĢur.”
   Madde 3- Aynı Yönergenin 21’inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.


   “Kurs ve Personel Giderleri
   Madde 21- Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 1’inden oluĢan bir pay ayrılır.
   Personel giderleri; kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulu baĢkan ve
üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden
oluĢan giderlerdir.
   Kurs gelirlerinin % 5’i kurs merkezi müdürüne, % 6’sı kurs merkez yönetim
kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dıĢında kalan üyelerine, % 80’i
kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve
baskı iĢlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.
   Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en
yüksek devlet memuru brüt aylığının kurs merkezi müdürü için %100’ünü, kurs merkezi
yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 75’ini, memur ve hizmetlilerin her biri için %
50’sini geçemez.
   Artan miktar ve kurs giderleri için ayrılmıĢ bulunan %1’lik pay; kurslarda kullanılan
matbuat, kırtasiye, eğitim araç ve gereçleri ile benzeri malzemeler için harcanır. Bu
harcama sonucunda da kullanılamayan meblağlar, o öğretim yılı içerisinde olmak üzere
kurs merkezi yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kursun düzenlendiği okulun diğer
ihtiyaçlarında kullanılır.
40            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan
% 80’inin, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına
bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders
saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu iĢlem her ay için
müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan
öğretmenlerin müĢterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu iĢlemin
kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.
   Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini
yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim
kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.”
   Madde 4- Aynı Yönergenin 22’inci maddesinin sonuna aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
   “Kurs fonu gelir ve giderlerinin ayrıntılı dökümünü göstermek üzere, (c), (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen defter ve dosyalar kurs fonu yürütme kurulunca da tutulur.”
   Madde 5- Aynı Yönergenin 23’üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
   “Madde 23- Kurs merkezleri; yetiĢtirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve
dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı
öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili
görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar
bakımından millî eğitim müdürlüklerince sürekli olarak denetim altında bulundurulur.
   Denetim görevi, il ve ilçe millî eğitim müdürlerinin ortak sorumluluğunda olmak
üzere eğitim kurumlarının hiyerarĢik kademe içindeki üst amirleri tarafından yürütülür.
Üst amirlerden kurslar fonu yürütme kurulu üyesi olanlara denetim görevi verilmez.
   Birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki denetim görevi, il millî eğitim
müdürlerinin sorumluluğunda olmak üzere il ve merkez ilçe millî eğitim müdürlüklerinden
katılacak elemanlarca müĢtereken yürütülür. Bu illerde il millî eğitim müdürlüklerinden
katılacak denetim elemanlarının merkez ilçeler itibarıyla dağılımında ilçelerde açılan
kursların toplam sayısı dikkate alınır.
   Kurslar fonu yürütme kurulu üyesi olmayan ilçe millî eğitim müdürleri denetim
elemanı olarak görev alabilirler. Bu Ģekilde görev alacak ilçe millî eğitim müdürlerinin
denetleme yetkisi, aslî görevlerini yürüttükleri ilçeler ile sınırlıdır. Birden fazla merkez
ilçesi bulunan illerdeki ilçe millî eğitim müdürlerinin denetleme yetkisi de aynı
sınırlılıktadır.
   Denetim elemanları kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu
ve varsa gördükleri eksiklik, yanlıĢlık ve aksaklıkları çözüm önerileri ile birlikte yazarak
imzalar. Bir sonraki denetimde çözüm önerilerinin ne ölçüde dikkate alındığı da
değerlendirilir. Bu elemanlar, millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere ayrıca
rapor da düzenleyebilirler.
  Kurslar fonunun denetimi, millî eğitim müdürlüklerinin genel denetimi kapsamında
ve gerekli görülen hâllerde Bakanlık müfettiĢlerince yapılır. Bu denetim görevlileri
hakkında ek 2’nci madde hükmü uygulanmaz.”
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           41


   Madde 6- Aynı Yönergeye aĢağıdaki maddeler eklenmiĢtir.
   “Ek Madde 1- Her il ve ilçede ilgili millî eğitim müdürünün sorumluluğunda “kurslar
fonu” adıyla bir fon kurulur. Kurslar fonu, her bir kurs merkezindeki kurs gelirlerinden
ayrılan % 2’lik paylardan oluĢur. Birden fazla merkez ilçesi bulunan il merkezlerinde,
sadece il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurslar fonu kurulur.

   Kurslar fonunun gelir ve gider iĢlemleri kurslar fonu yürütme kurulunca yürütülür. Bu
kurul, millî eğitim müdürünün baĢkanlığında, müdürlük muhasebesinden sorumlu yeteri
kadar personelden oluĢur. Bu Ģekilde görevlendirileceklerin sayısı baĢkan dahil üç
kiĢiden az, yedi kiĢiden fazla olamaz. Birden fazla merkez ilçesi bulunan il merkezlerinde
kurulan kurslar fonunun iĢlemlerini yürütmek üzere oluĢturulacak kurslar fonu yürütme
kurulunda, her yıl alfabetik sıraya göre dönüĢümlü olarak merkez ilçe millî eğitim
müdürlerinden birine de yer verilir.”

   “Ek Madde 2- Kurslar fonu gelirinin % 50’si; maddî durumları yetersiz olan
öğrencilerin okul kıyafetine uygun olarak giydirilmesi, bu öğrencilerin ders kitabı ve çeĢitli
kırtasiye ihtiyaçları ile ders araç-gereç ihtiyacı bulunan okulların bu ihtiyaçlarının
karĢılanması için kullanılır.

   Kurslar fonunun geri kalan % 50’si; kurslar fonu yürütme kurulu baĢkan ve üyeleri
ile denetim amacıyla görevlendirilen personelin bu hizmetleri karĢılığında ödenecek
ücretlerin karĢılanmasında kullanılır.

   Kurslar fonu yürütme kurulu baĢkan ve üyeleri ile denetim amacıyla görevlendirilen
personele ödenecek ücretin hesabında; baĢkan için 5 (beĢ), üyeler için 4 (dört), denetim
elemanları için 3 (üç) gösterge rakamı uygulanır. Bunların her birine ödenecek ücret;
kurslar fonu hesabından ayrılan % 50’lik payın, görevli sayısı ile öngörülen gösterge
rakamları toplamı ortalamasının (5+4+3/3=4) çarpımı sonucu bulunacak rakama
bölünmesi suretiyle elde edilen rakamın, kendileri için öngörülen gösterge rakamı ile
çarpımı sonucunda bulunur.

   Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en
yüksek devlet memuru brüt aylığının kurslar fonu baĢkanı için %100’ünü, kurslar fonu
üyeleri için % 75’ini, denetim elemanları için ise % 50’sini geçemez.

   Artan miktar, o öğretim yılı içerisinde olmak üzere kurslar fonu yürütme kurulunun
alacağı karar doğrultusunda eğitim kurumlarının teknolojik ders araç-gereç ihtiyacının
karĢılanmasında kullanılır. Harcamalar, belgeye dayalı olarak ilgili millî eğitim müdürünün
onayı ile yapılır. Daha sonraki yıllara fon hesabından para aktarımı yapılamaz.

   Kurslar fonu yürütme kurulunda görev alan baĢkan, üyeler ve denetim
elemanlarından tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, bu kurul tarafından ilgili vergi
dairesine yatırılır.”

   “Ek Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmıĢ bulunan
kurslara iliĢkin iĢ ve iĢlemler, kursların açıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri
çerçevesinde sonuçlandırılır.”

   Madde 7- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
42             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI


Karar Sayısı : 360                      Karar Tarihi : 21/12/2005
Konu     : Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Ġçin
        Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi
        Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
21/10/2005 tarihli ve 4449 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüĢülerek uygun bulunan
“Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Ġçin Evde Eğitim Hizmetleri
Yönergesi”nin ekli örneğine göre kabulü kararlaĢtırıldı.
                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı   Prof. Dr. Ziya SELÇUK
     Kurul BaĢkanı Nazım Ġrfan TANRIKULU          Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye                Üye              Üye


    Füsun KÖKSAL         Doç.Dr. Emin KARĠP        Ahmet Ergun BEDÜK
       Üye               Üye               Üye


    Necati CANBEK          Zübeyir YILMAZ         Ġbrahim BÜKEL
       Üye               Üye               Üye


   Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY         Hüseyin Alp BOYDAK
      Üye               Üye               Üye


   Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI         Merdan TUFAN
      Üye                Üye              Üye
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          43


            Millî Eğitim Bakanlığı
     Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Ġçin Evde Eğitim
            Hizmetleri Yönergesi
                 BĠRĠNCĠ BÖLÜM
             Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
   Amaç
   Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim
gerektiren bireylerden eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak
durumda olanlara evde verilecek eğitim hizmetlerini planlamak ve yürütmekle ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.

   Kapsam
   Madde 2- Bu Yönerge; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren
bireylerden eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara
evde verilecek eğitim hizmetlerinin yürütülmesindeki usul ve esasları, uygulama ilkelerini,
hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.

   Tanımlar
   Madde 4- Bu Yönergede geçen;
   Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
   Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
   Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğini,
   Kurul: Ġl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluĢturulan özel eğitim hizmetleri kurulunu,
   RAM: Rehberlik ve AraĢtırma Merkezini,
   Ekip: Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde oluĢturulan eğitsel tanılama, izleme ve
değerlendirme ekibini,
   BEP Birimi: Özel eğitim gerektiren bireyin kayıtlı bulunduğu okulda oluĢturulan
“BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı” geliĢtirme birimini,
   Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen: Özel eğitim gerektiren bireyler için
destek eğitim hizmetlerini evde, okulda ve kurumlarda sürdüren öğretmeni,
   BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı: Özel eğitim gerektiren birey için geliĢtirilen,
bireyin ihtiyaçlarına yönelik, ailenin ve öğretmenlerin görüĢleri doğrultusunda hazırlanan
ve destek eğitim hizmetlerini içeren eğitim programını,
   Birey: Evde eğitim hizmeti alacak özel eğitim gerektiren bireyi,
   Aile: Evde eğitim alacak bireyin ailesini,
   Velî: Evde eğitim alacak bireyin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu
üstlenen kiĢiyi,
   Okul: Evde eğitim alacak bireyin kaydının yapılacağı/kayıtlı olduğu okul öncesi
eğitim kurumu, özel eğitim okulu ve ilköğretim okulunu,
   Destek Eğitim: Özel eğitim gerektiren bireylerin, tıbbî ve eğitsel ihtiyaçları
doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman
personel, araç gereç ve danıĢmanlık hizmetleri sağlanmasını,
   Evde Eğitim: Eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan
zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini evde tamamlaması
esasına dayanan eğitim Ģeklini,
   ifade eder.
44           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


                    ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                    Esaslar ve Süreç

   Esaslar
   Madde 5- Evde eğitim uygulamaları, aĢağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir ve
yürütülür:
   a) Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda
olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere evde eğitim
verilmesi esastır.
   b) Evde eğitim hizmetine karar verilmeden önce, bireyin bir eğitim öğretim
kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, soysal ve ekonomik bütün
önlemlerin alınıp alınmadığının değerlendirilmesi esastır.
   c) Evde eğitim hizmetleri kurul tarafından planlanır.
   d) Bu hizmetlerin, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından
sürdürülmesi esastır.
   e) Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı
hazırlanması esastır.
   f) Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her
aĢamasına katılımlarının sağlanması esastır.
   g) Evde eğitim sürecinin birey, aile ve öğretmenin iĢ birliğine dayalı olarak
planlanması esastır.
   h) Bireylerin geliĢim durumları ve yeterliklerinin sürekli değerlendirilmesi ve buna
göre eğitim sürecinde değiĢiklik ve düzenlemeler yapılması esastır.

   Evde eğitim süreci
   Madde 6- Eğitim süreci;
   a) Bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını/sakıncalı
olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun alınması,
   b) Sağlık kurulu raporuyla RAM’a baĢvurulması,
   c) Bireyin eğitsel tanılamasının yapılması,
   d) Eğitsel tanılama sonucuna göre yöneltme raporunun hazırlanması,
   e) Ev ortamının, eğitim öğretime uygunluğunun değerlendirilmesi,
   f) Evde eğitim alacak bireyle ilgili yerleĢtirme kararının alınması, bu kararın
RAM’a, okula ve veliye bildirilmesi,
   g) Bireyin okula yerleĢtirilmesi ve eğitiminin planlanması,
   h) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programının hazırlanması ve bu program
doğrultusunda eğitimin sürdürülmesi
   Ģeklinde gerçekleĢir.

                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                     Görevler

  Millî eğitim müdürlüğünün görevleri
  Madde 7- Ġl/ilçe millî eğitim müdürlüğünün görevleri Ģunlardır:
  a) Evde eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, eĢ güdümü,
değerlendirilmesi ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
  b) Evde eğitim kararı alınan öğrencilerin okula yerleĢtirilmesini sağlamak.
  c) Hizmetleri yürütecek öğretmenlerin görevlendirilmesini sağlamak.
  d) Öğretmen ihtiyacını karĢılamak amacıyla gerekli önlemleri almak.
  e) Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerinin sağlanması için gerekli
önlemleri almak.
   f) Kurulun önerileri doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          45


   Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri
   Madde 8- Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri Ģunlardır:
   a) Evde eğitim hizmetlerinden yararlanması gereken bireylere ve bunların
yerleĢtirilmelerine karar vermek.
   b) Evde eğitim hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve
geliĢtirilmesi için gerekli çalıĢmaların yürütülmesini sağlamak.
   c) Evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek öğretmenleri belirleyerek millî
eğitim müdürlüğüne.öneride bulunmak.
   d) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görev dağılımını ve görev
yerleriyle ilgili düzenlemeleri yapmak.
   e) Evde eğitim kararından önce, bireyin bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan
yararlanmasına imkân verecek fiziksel, sosyal ve ekonomik bütün önlemlerin alınıp
alınmadığını değerlendirerek varsa alınabilecek önlemler için ilgili kiĢi, kurum ve
kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak.
    f) Evde eğitim ihtiyacı olan bireylerin belirlenmesi için yapılacak tarama
çalıĢmalarında gerekli personel, araç gereç, taĢıt ve benzeri ihtiyaçların karĢılanması ile
eğitim programlarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak için millî eğitim
müdürlüğüne öneride bulunmak.
   g) Eğitim ortamına yönelik fizikî Ģartların aile tarafından karĢılanamadığı
durumlarda, okul aile birliği ve diğer kiĢi, kurum, kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak ailenin
desteklenmesini sağlamak.
   h) Personel yetiĢtirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi için
millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.

   Eğitsel tanılama izleme ve değerlendirme ekibinin görevleri
   Madde 9- Eğitsel tanılama izleme ve değerlendirme ekibinin görevleri Ģunlardır:
   a) Evde eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen ya da bu hizmetten yararlanması
gerektiği düĢünülen bireyleri tanılama sürecine almak.
   b) Bireyin yöneltme raporunu hazırlamak.
   c) Ev ortamının eğitim öğretime uygunluğunu değerlendirmek.
   d) Evde eğitim alan bireyleri izlemek, ilgili okul ile iĢ birliği yapmak, gerekli
durumlarda tanılama sürecini yenilemek.
   e) Okula, aileye, öğretmene, bireye rehberlik ve danıĢmanlık yapmak.
   f) Ailelerin ihtiyacı doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek. Diğer
kurum ve kuruluĢlarca düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek
ve yönlendirmek.

   Okul yönetiminin görevleri
   Madde 10- Okul yönetiminin görevleri Ģunlardır:
   a) Kurulun yerleĢtirme kararı doğrultusunda bireyin kaydını yapmak.
   b) Evde eğitim alan bireyin her türlü idarî iĢlemlerini yürütmek.
   c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda BEP birimini oluĢturmak.
   d) Kurulun planlamaları doğrultusunda evde eğitim hizmeti verecek öğretmenlerin
haftalık ders programını hazırlamak.
   e) Hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak kurulu bilgilendirmek.
   f) Evde eğitim hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili
hususlarda veliyi bilgilendirmek.
46            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


   BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı geliĢtirme biriminin görevleri
   Madde 11- BEP biriminin görevleri Ģunlardır:
   a) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programını hazırlamak, programların uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıĢmaların koordinasyonunu sağlayarak
uygulayıcılara rehberlik etmek.
   b) Evde eğitim sürecinin iĢleyiĢiyle ilgili olarak; kurul, ekip, aile ve öğretmenle iĢ
birliği yapmak.
   c) Bireyin geliĢim özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak gerektiğinde
bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programında değiĢiklik ve düzenlemeler yapmak.
   d) Eğitim materyallerinin sağlanmasında ve kullanımında kurul, ekip, aile ve
öğretmenle iĢ birliği yapmak.
   e) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında
birey ve aileye rehberlik ve danıĢmanlık yapmak.
    f) Ölçme değerlendirme araçlarının hazırlanması ve kullanılmasında öğretmene
rehberlik etmek.

   Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görevleri
   Madde 12- Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görevleri Ģunlardır:
   a) Kurulun planlaması dahilinde evde eğitim hizmetlerini sürdürmek.
   b) Okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenlerinin görevlendirilmelerine iliĢkin olarak
kurula öneride bulunmak.
   c) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programlarının ve ölçme değerlendirme araçlarının
hazırlanmasında BEP birimiyle iĢ birliği yapmak.
   d) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek.
   e) Evde eğitim hizmetleriyle ilgili olarak bireye, aileye, diğer öğretmenlere ve okula
danıĢmanlık yapmak.
   f) Aile eğitimi çalıĢmalarını planlamak ve yürütmek.
   g) Bireyin kullandığı teknik cihaz ve aletler hakkında evde eğitim hizmetini yürüten
diğer öğretmenlere bilgi vermek.
   h) Evde eğitim hizmetlerinin yürütüleceği ortamın düzenlenmesinde aileye
rehberlik etmek.

   Ailenin sorumlulukları
   Madde 13- Ailenin sorumlulukları Ģunlardır:
   a) Etkili bir eğitimin gerçekleĢmesi için ortama iliĢkin düzenlemeleri yapmak.
   b) Maddî imkânsızlıklar nedeniyle ortama iliĢkin fiziksel düzenlemelerin
gerçekleĢtirilemediği durumlarda kurulla iĢ birliği yaparak eğitim ortamının hazırlanmasını
sağlamak.
   c) Bireyin eğitim ihtiyaçları ile ilgili BEP birimine bilgi vermek ve bireyselleĢtirilmiĢ
eğitim programının hazırlanması sürecine katılmak.
   d) BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programının hedeflerinin gerçekleĢmesi ve eğitimin
devamlılığını sağlamak amacıyla evde eğitime katılan öğretmenlerle iĢ birliği yapmak.
   e) Aile eğitim programlarına katılmak.
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          47


                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
               Görevlendirme, ÇalıĢma Saatleri

   Görevlendirme
   Madde 14- Evde eğitim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin görevlendirilmesinde
aĢağıdaki hususlar dikkate alınır:
   a) Gezerek özel eğitim görevi yapmak üzere özel eğitim okullarına atanan özel
eğitim sınıf öğretmenleri, evde eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.
   b) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin önerileri doğrultusunda,
rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde görevli özel eğitim sınıf öğretmenleri ile bireyin
kayıtlı bulunduğu okuldaki okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de evde eğitim
hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir.
   c) Bireyin kayıtlı bulunduğu okulda, evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek
okul öncesi, sınıf ve alan öğretmeni bulunmaması hâlinde diğer okullardan da öğretmen
görevlendirilebilir.
   d) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, il/ilçede bulunan ihtiyaçlar
doğrultusunda birden fazla birey için evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilir.
   e) Öğretmenlerin görev planlamaları yapılırken evde eğitim alacak bireylerin
ikamet adresleri dikkate alınır.

   ÇalıĢma saatleri
   Madde 15- Evde eğitim hizmeti yapan öğretmenlerin çalıĢma saatleri planlanırken
aĢağıdaki hususlar dikkate alınır:
   a) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin haftalık çalıĢma saatleri, sınıf
öğretmenleri gibidir. Ancak, bu öğretmenlerin haftalık çalıĢma saatlerine,
bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı çalıĢmaları ile aile eğitimi programları da dahil edilir.
   b) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin çalıĢma saatleri okul/kurum ile
iĢ birliği yapılarak kurul tarafından planlanır.

                    BEġĠNCĠ BÖLÜM
                     Eğitim Öğretim

   Evde eğitim hizmeti için baĢvuru zamanı
   Madde 16- Eğitsel tanılama ve yöneltme amacıyla RAM’ lara baĢvurular ile kurul
tarafından verilecek yerleĢtirme kararları için tarih Ģartı aranmaz.

   Evde eğitim hizmetine karar verilebilmesi için gerekli belgeler
   Madde 17- Evde eğitim hizmetine karar verilmesi için gerekli belgeler Ģunlardır:
   a) Bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını/sakıncalı
olduğunu belirten ve tam teĢekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu,
   b) Velinin, evde eğitimle ilgili istek baĢvurusu,
   c) RAM’ın, bireyle ilgili düzenlediği yöneltme raporu,
   d) Ev ortamının eğitim öğretime uygunluğunun değerlendirildiği rapor,
   e) Öğrenci belgesi (herhangi bir okulda kayıtlı iken evde eğitim alması zorunluluğu
ortaya çıkan bireyler için),
   f) Ġkametgâh belgesi.
48            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


   Eğitsel tanılama yöneltme ve yerleĢtirme
   Madde 18- Evde eğitim hizmetinden yararlanması düĢünülen bireylerin eğitsel
tanılama, yöneltme ve yerleĢtirilmeleri aĢağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır:
   a) Eğitsel tanılama, yöneltme ve yönlendirme iĢlemleri özel eğitim gerektiren diğer
bireyler gibi yürütülür.
   b) Bireyin tanılama süreci gerektiğinde evde gerçekleĢtirilir ve yöneltme raporu
hazırlanır.
   c) Kurul, yöneltme raporu doğrultusunda bireyin evde eğitimine karar verir.
   d) Kurulun kararı, RAM’a, okula ve veliye bildirilir.

    Eğitim ortamının düzenlenmesi
    Madde 19- Eğitim ortamının düzenlenmesinde aĢağıdaki hususların yerine
getirilmesi esastır:
    a) Eğitim ortamı, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin önerileri
doğrultusunda bireyin özelliğine uygun olarak düzenlenmelidir.
    b) Eğitim ortamı; temizlik, ısınma, aydınlatma, havalandırma ve benzeri
bakımlardan sağlık Ģartlarına uygun olmalıdır.
    c) Eğitim ortamı, öğretmen ile bireyin etkileĢimini kolaylaĢtıracak ve dersin
etkililiğini sağlayacak biçimde düzenlemelidir. Bu amaçla, eğitimin yürütüleceği bir
çalıĢma odası bulunmalı ya da çalıĢma odası hâline getirilebilecek bir mekân bu amaçla
düzenlenmelidir.
    d) Evde bulunan araç gereç ve eĢyalar gerektiğinde eğitim materyali olarak
kullanılabilecek Ģekilde düzenlenmelidir.
    e) Eğitim ortamı dersin özelliğine göre yapılandırılmalıdır. Bu ortamda, eğitimi
kolaylaĢtıracak nitelikte materyaller ve eĢyalar bulundurulmalı, dikkat dağıtabilecek her
türlü uyarıcıdan kaçınılmalıdır.

   Kayıt iĢlemleri ve nakil
   Madde 20- Evde eğitim alacak bireylerin kayıtlarının yaptırılacağı okulların
belirlenmesi, kayıt ve nakil iĢlemleri yapılırken aĢağıdaki esaslara uyulur:
   a) Kayıt ve nakil iĢlemleri okula devam eden diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bu
bireylerin kayıt ve nakillerinde kurulun yerleĢtirme kararı da esas alınır.
   b) Kurul, okuldaki öğretmen sayısını, aynı okulda kayıtlı olup evde eğitim alan
birey sayısını ve bireyin ikamet adresini dikkate alarak bölgedeki en yakın okula
yerleĢtirilmesini sağlar.
   c) Herhangi bir okulda kayıtlı olup evde eğitim ihtiyacı ortaya çıkan bireyler ise
kurulun vereceği karar doğrultusunda bulunduğu okula devam edebileceği gibi bir baĢka
okula da nakledilebilir.
   d) Evde eğitim hizmeti alırken baĢka bir okula nakli gereken bireyin nakil bilgileri
yönetimince, iliĢiğinin kesildiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde kurula bildirir.

   Öğretim programları
   Madde 21- Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda
uygulanan öğretim programlarından sorumludur. Ancak BEP birimince, bu programlara
dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda
bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı hazırlanabilir.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         49


   Haftalık ders saati sayısı
   Madde 22- Evde eğitim alacak bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az
olmamak üzere kurul tarafından bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına iliĢkin Ģartlar dikkate
alınarak belirlenir. Ancak, evde eğitim hizmetlerinin etkililiği ve eğitimin devamlılığını
sağlamak için gerektiğinde ailelerin bilgilendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla
yapılacak çalıĢmalar da haftalık ders saati içinde planlanmalıdır.

   BaĢarının değerlendirilmesi
   Madde 23- Zorunlu eğitimin her tür ve kademesinde bireyin baĢarısı
değerlendirilirken temel ilkelerden biri bireylerin, programın amaçlarını birebir
gerçekleĢtirmelerinden ziyade ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliĢimlerini sağlamaktır.
Buna göre, evde eğitim alan bireylerin değerlendirilmesinde aĢağıdaki hususlara dikkat
edilir:
   a) Evde eğitim alan bireyin baĢarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu
okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre
değerlendirme Ģekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değiĢiklikler
yapılır ve özel önlemler alınır.
   b) Öğretmenler, değerlendirme sonucunu okul idaresine ve BEP birimine bildirirler.
   c) Değerlendirme sonuçları BEP birimi tarafından incelenerek gerektiğinde
bireyselleĢtirilmiĢ öğretim programında değiĢiklik ve düzenlemeler yapılır.
   d) Evde eğitim hizmetinden yararlanan bireylerin sınıf geçme ve diploma iĢlemleri,
kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrencilere uygulanan hükümler doğrultusunda
yürütülür.

   Evde eğitim hizmetinin sona erdirilmesi
   Madde 24- Bireyin evde eğitim almasını gerektiren Ģartların ortadan kalkması
durumunda bu hizmet sona erdirilir. Kurul, öğretim yılının baĢlamasından 30 gün önce
evde eğitimi gerekli kılan Ģartları yeniden değerlendirerek bireyin o öğretim yılında evde
eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verir.

                    ALTINCI BÖLÜM
                    ÇeĢitli Hükümler

   Denetim
   Madde 25- Evde eğitim hizmetlerinin denetiminde aĢağıdaki hususlara dikkat edilir:
   a) Öğretmenler her ders yılında en az bir defa olmak üzere eğitim hizmetinin
yürütüldüğü ortamda denetlenir.
   b) MüfettiĢ ya da okul yönetimi, evde yapılacak denetimle ilgili olarak veliyi
önceden bilgilendirir.
   c) Evde eğitim hizmetlerinin denetimi, özel eğitim ve /veya psikolojik danıĢma ve
rehberlik alanlarında yetiĢmiĢ müfettiĢlerce yapılır.
   d) Evde eğitim hizmetlerinin denetiminde öğretmen; bireyselleĢtirilmiĢ eğitim
programının amaçlarını gerçekleĢtirmesi, öğretim yöntem ve teknikleri ile değerlendirme
konularında bireyin özelliğine uygun düzenlemeler yapması, aile ile iĢ birliği içinde
çalıĢması konularında değerlendirilir.

   Yürürlük
   Madde 26- Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme
   Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
50             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Ocak 2006-2580


           TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI

Karar Sayısı : 4                       Karar Tarihi : 24/01/2006
Konu     : Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak
        ġartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması, Ġncelenmesi, Değerlendirilmesi
        ve Eğitim Araçlarının Seçimine ĠliĢkin Yönergede DeğiĢiklik Yapılmasına
        Dair Yönerge

        Kurulumuzda görüĢülerek uygun bulunan “Ders Kitaplarında Aranacak
Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak ġartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması,
Ġncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine ĠliĢkin Yönergede
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin ekli örneğine göre kabulü kararlaĢtırıldı.

                                    Doç.Dr.Hüseyin ÇELĠK
                                     Millî Eğitim Bakanı

   Prof. Dr. Ziya SELÇUK
     Kurul BaĢkanı

 Nazım Ġrfan TANRIKULU          Dr.Veli KILIÇ         Ömer ÖZCAN
      Üye                Üye              Üye

    Füsun KÖKSAL         Doç.Dr. Emin KARĠP        Ahmet Ergun BEDÜK
       Üye               Üye               Üye

    Necati CANBEK          Zübeyir YILMAZ         Ġbrahim BÜKEL
       Üye               Üye               Üye

   Mehmet Latif ÇĠÇEK        Sevinç ATABAY         Hüseyin Alp BOYDAK
      Üye               Üye               Üye

   Dr. Muammer YILDIZ          Halil AġICI         Merdan TUFAN
      Üye                Üye              Üye

 Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak ġartlar, Ders
 Kitaplarının Hazırlanması, Ġncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının
    Seçimine ĠliĢkin Yönergede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönerge


   Madde 1- Nisan 2004 tarih ve 2559 sayılı Ek Tebliğler Dergisinde yayımlanan
Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler Ġle Yayın Evlerinde Aranacak ġartlar, Ders
Kitaplarının  Hazırlanması, Ġncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının
Seçimine ĠliĢkin Yönergenin 6’ncı maddesinin (a) bendinin 1’inci alt bendinin sonuna
aĢağıdaki cümle eklenmiĢ; aynı maddenin (d) bendinde geçen “Ders kitaplarının son
bölümünde yer alan yapraklarda, sözlük, kronoloji (Sosyal Bilgiler-Tarih kitaplarında) ve
kaynakça,” ibaresi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
   “Ancak Türkçe Ders Kitabının okuma metinlerinden oluĢması esas olduğundan, bu
hususlar Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alır.”
   “Ders kitaplarının son bölümünde yer alan yapraklarda sözlük, kronoloji (Sosyal
Bilgiler-Tarih kitaplarında) ve kaynakça yer alır. Türk Edebiyatı Kitabının sonunda
edebiyat terimleri sözlüğü bulunur. Ancak öğrencilere sözlük kullanma alıĢkanlığı
 Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          51


kazandırmak ve farklı sözlüklere yönlendirmek için Türkçe, Türk Edebiyatı ile Dil ve
Anlatım ders kitaplarında sözlük bölümüne yer verilmez.”

   Madde 2- Aynı Yönergenin 8’inci maddesinin (d) bendinin 4’üncü alt bendinden
sonra gelmek üzere aĢağıdaki 5’inci alt bent; aynı maddenin (k) bendinden sonra gelmek
üzere ise aĢağıdaki (l) bendi eklenmiĢtir.
   “5) Türkçe dersinin dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik kazanımları
gerçekleĢtirmek üzere Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan dinleme metinlerinin doğru,
güzel ve etkili Türkçe ile seslendirildiği kaset, CD, VCD gibi materyaller Öğretmen
Kılavuz Kitabı ekinde verilir. Bu materyaller öğrenci çalıĢma kitabı ekinde yer alabilecek
materyallerin incelenmesinde belirtilen yöntemlerle incelenir.”
   “l) Öğretmen Kılavuz Kitabının baĢında, sonunda veya ünite/tema baĢlarında ait
olduğu dersin ünitelendirilmiĢ yıllık plan taslağı; Türkçe dersi için kazanımların
metinlere/temalara dağılım planı taslağı verilir.”

   Madde 3- Aynı Yönergenin Nisan 2005 tarih ve 2571 sayılı Tebliğler Dergisinde
yayımlanan değiĢik 15’inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:
   “Resmî/özel kurum, kuruluĢlar ve kiĢilerce eğitim amaçlı etkinliklerde yararlanılmak
üzere hazırlatılıp ücretsiz olarak dağıtılması planlanan veya Bakanlık Makamınca eğitim-
öğretim açısından incelenmesi istenen eğitim araçlarının incelemesi BaĢkanlıkça ücretsiz
yapılır.”

   Madde 4- Aynı Yönergenin 18’inci maddesinin sonuna aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
   “Daire BaĢkanlığının, Bakanlığımız personelinin kullanması/yararlanması için satın
almak istediği eğitim araçları, Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (b) bendinde sayılan ders
kitaplarının niteliklerine iliĢkin hükümler doğrultusunda üç kiĢiden oluĢan komisyonca
incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan eğitim araçları Daire BaĢkanlığına
bildirilir.”

   Madde 5- Aynı Yönergenin 19’uncu maddesinin sonuna aĢağıdaki fıkralar
eklenmiĢtir.
   “Uygun bulunmayan eğitim araçları, rapor örnekleri ile birlikte ilgilisine iade edilir.
Bu araçların yeniden düzenlenerek ilgili birimce BaĢkanlığa gönderilmesi hâlinde bu
baĢvuru, ilk müracaat gibi değerlendirilir ve materyal incelemeye alınır. 15 gün içinde
düzeltilmesi istenen basılı eğitim araçlarında, yeni baskı yapılmadan düzeltmeler sayfalar
hâlinde yapılabilir. Sayfalardan oluĢan bu düzenleme incelemeye alınır. Ġnceleme
sonucunda, uygun bulunan eğitim araçlarının baskısı ilgililerce yapılır. Ġlgili birimce satın
alınma aĢamasında son düzeltmeye uygun olan baskı esas alınır. Bu baskıdan bir örnek
de karĢılaĢtırılmak üzere BaĢkanlığa gönderilir.”

   Madde 6- Aynı Yönergeye aĢağıdaki Geçici 5’ inci madde eklenmiĢtir.
   “Geçici Madde 5- Bu Yönergenin 1’inci ve 2’nci maddelerinde         belirtilen
hükümler, Ġlköğretim 1-5. sınıf Türkçe ders kitapları için Haziran 2006 tarihinden itibaren
uygulanır. Kabul edilen kitaplar için ise bu tarihten sonra BaĢkanlıkça yeni düzenleme
istenir.”

   Yürürlük
   Madde 7- Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

   Yürütme
   Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
52                Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


              EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı     : B.08.0.ETG.0.21.05.02.00-530.1./17070
Konu     : Sınav Uygulama Plânı                             02/12/2005

                       BAKANLIK MAKAMINA

Ġlgi     : 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4359 sayılı Kanun’la
        değiĢik 24. maddesi.

        Bakanlığımızca merkezî sistemle yapılmakta olan resmî ve özel okullara yerleĢtirme ve bitirme
sınavlarıyla ilgili plânlama, uygulama ve değerlendirme yapmak görevi, ilgide kayıtlı Kanun’un 24. maddesi ile
Genel Müdürlüğümüze verilmiĢtir.
      2005-2006 Öğretim Yılında merkezî sistemle yapılacak olan sınavların, iliĢikte sunulan “Sınav
Uygulama Plânı”na göre yürütülmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
        Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, iliĢikte sunulan “Sınav Uygulama Plânı”nı olurlarınıza
arz ederim.
                                        Prof.Dr. Nizami AKTÜRK
                                           Genel Müdür
    Uygun görüĢle arz ederim.
         02/12/2005


    Prof.Dr. Necat BĠRĠNCĠ
         MüsteĢar
                            OLUR
                           02/12/2005


                        Doç.Dr. Hüseyin ÇELĠK
                         Millî Eğitim Bakanı


                          EĞĠTEK
           ÖLÇME DEĞERLENDĠRME VE AÇIK ÖĞRETĠM KURUMLARI DAĠRE BAġKANLIĞI
                2005-2006 ÖĞRETĠM YILI SINAV UYGULAMA PLÂNI

                                     BAġVURU
            S I N A V  A D I                            SINAV TARĠHĠ
                                     TARĠHLERĠ
AÇIK ĠLKÖĞRETĠM OKULU I. DÖNEM SINAVI                             07-08 OCAK 2006
AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ I. DÖNEM SINAVI                              28-29 OCAK 2006
MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/1)                          18 ġUBAT 2006
AÇIK ĠLKÖĞRETĠM OKULU II. DÖNEM SINAVI                             08-09 NĠSAN 2006
MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/2)                          22 NĠSAN 2006
DEVLET PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUK SINAVI              30 OCAK-28 ġUBAT   06 MAYIS 2006 SAAT :
(5, 6, 7. sınıflar ile 9, 10. ve 11. sınıflar)                2006          14:00
AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ II. DÖNEM SINAVI                              27-28 MAYIS 2006
ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ SEÇME ve YERLEġTĠRME
SINAVI
                                    30 OCAK-28 ġUBAT
DEVLET PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUK SINAVI                          11 HAZĠRAN 2006
                                       2006
(Ġlköğretim Okulu 8. sınıflar)
POLĠS KOLELJĠ ADAY TESPĠT SINAVI
AÇIK ĠLKÖĞRETĠM OKULU BÜTÜNLEME SINAVI                            24-25 HAZĠRAN 2006
MOTORLU TAġÜT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/3)                          01 TEMMUZ 2006
MOTORLU TAġÜT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/4)                         26 AĞUSTOS 2006
AÇIK ÖĞRETĠM LĠSESĠ NOT YÜKSELTME SINAVI                            09-10 EYLÜL 2006
MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/5)                           14 EKĠM 2006
MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (2006/6)                          09 ARALIK 2006
                                                 KURUMLARLA
                                                  YAPILACAK
                                                  PROTOKOL
GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI
                                                ÇERÇEVESĠNDE
                                                  TARĠHLER
                                               BELĠRLENECEKTĠR
Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                       53


  DUYURULAR
             .......................................................... VALĠLĠĞĠNDEN


       AĢağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karĢılarında belirtilen onay
   doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıĢtır.
       Ġlgililere duyurulur.


                                                    Adaylığın
                                                  Kaldırıldığına Dair
    ADI SOYADI                   GÖREV YERĠ                    Onayın
                                                   Tarih ve Sayısı

Gülhan KÖSELER        Bartın Merkez Akçalı ĠÖO                       25/11/2005-16848

Mahsun TAġDEMĠR        Bartın Ulus Zafer ĠÖO                         25/11/2005-16848

Azize KARAKÖZ         Burdur Özel Gölcük Dershanesi Burdur ġubesi              24/11/2005-14795

Yusuf ÇETĠN          Burdur Özel Gölcük Dershanesi Burdur ġubesi              24/11/2005-14795

Volkan ARNAZ         Burdur Yeni Kavram Dershanesi ġubesi                 24/11/2005-14795

Pakize KAYACAN        Burdur Özel Gölcük Dershanesi Gazi ġubesi               24/11/2005-14795

Arzu ÖĞÜT           Burdur Özel Gölcük Dershanesi Gazi ġubesi               24/11/2005-14795

Bilal AYVAZ          Burdur Özel Gölhisar Gölcük Dershanesi                29/09/2005-12067

Nuray KARADOĞAN        Burdur Özel Gölhisar Gölcük Dershanesi                29/09/2005-12067

Nazlı BERK          Burdur Özel Burdur Tutkum Dershanesi                 29/09/2005-12067

BarıĢ SERTTAġ         Burdur Özel Burdur Tutkum Dershanesi                 29/09/2005-12067

Mehmet SAYIM         Çankırı Eldivan Lisesi                        21/12/2005-16658

Seval AYIK          Malatya Kemal Özalper ĠÖO                       22/11/2005-54804

Ferda ÇELĠK          Malatya Kazım Karabekir ĠÖO                      22/11/2005-54804

YaĢar TÜRK          Malatya ġahnahan ĠÖO                         22/11/2005-54804

Hasan SARRAOĞLU        Malatya Yaygın ĠÖO                          22/11/2005-54804

M.Ali DANIġMAN        Malatya Arapgir ÇPL                          22/11/2005-54804

Serkan ġAHĠN         Malatya Hekimhan METEM                        22/11/2005-54804

Halil KARAGÖZ         Malatya Hekimhan Güzelyurt Lisesi                   22/11/2005-54804

Gökmen ÖZEN          Malatya Pütürge Mehmet Akif ĠÖO                    22/11/2005-54804

Özkan ÇOBAN          Malatya Pütürge Nohutlu ĠÖO                      22/11/2005-54804

Nurettin KAPLAN        Malatya Rehberlik AraĢtırma Merkezi                  22/11/2005-54804

Alparslan ÖZ         Sakarya Karasu Ġlçesi Meslekî ve Teknik Eğt.Mrk.           05/12/2005-36091

Ahmet ÖĞÜT          Samsun Alaçam Köseköy ĠÖO                       15/12/2005-74335

Ġsmail YILMAZ         Samsun Alaçam Gökçe Ağaç ĠÖO                     15/12/2005-74335

Mehmet KESKĠN         Samsun Alaçam Köseköy ĠÖO                       15/12/2005-74335

BarıĢ ALPCAN         Samsun Alaçam Pelitbükü KĠÖO                     15/12/2005-74335

Yusuf ÖZDEMĠR         Samsun Alaçam Vicikler ĠÖO                      15/12/2005-74335

Murat Hüseyin GENÇ      Samsun Alaçam Pelitbükü KĠÖO                     15/12/2005-74335
54          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Ocak 2006-2580


 Feyzullah DOĞRU     Samsun Alaçam Yukarıkoçlu ĠÖO       15/12/2005-74335

 Hakan KARAARSLAN     Samsun Alaçam Pelitbükü KĠÖO        15/12/2005-74335

 Volkan TÜMER       Samsun 19 Mayıs Cumhuriyet ĠÖO       15/12/2005-74335

 Eda KILIÇ        Samsun Asarcık Atatürk ĠÖO         15/12/2005-74335

 Ramazan KIYMAZ      Samsun Vezirköprü Lisesi          15/12/2005-74335

 Gürbüz GÜL        ġanlıurfa Halfeti Yk.Göklü Lisesi     02/12/2005-38671

 E.NeĢe KIRLANGIÇ     ġanlıurfa Mrk. And.KML ve Meslek Lisesi  02/12/2005-38671

 Halil AÇIK        ġanlıurfa Mrk. Ġkiağız Çamlıdere ĠÖO    02/12/2005-38671

 ġükrü ÖZDEMĠR      ġanlıurfa Birecik Ayran Atatürk ĠÖO    02/12/2005-38671

 Murat CANBAZ       ġanlıurfa Birecik Emin Saygın ĠÖO     02/12/2005-38671

 Bilal GÜZEL       ġanlıurfa ViranĢehir Mustafa Kemal ĠÖO   02/12/2005-38671

 Sinan YAVUZ       ġanlıurfa ViranĢehir Binekli ĠÖO      02/12/2005-38671

 Ġsmail OĞUZ       ġanlıurfa ViranĢehir M.Akif Ersoy ĠÖO   02/12/2005-38671

 Hatice KOBAT       ġanlıurfa Mrk. Osman Ertörer ĠÖO      05/12/2005-38843

 Gülce YÜCE        ġanlıurfa Mrk. Mehmet Saçlı ĠÖO      05/12/2005-38843

 Bilal FIRAT       ġanlıurfa Mrk. Mehmet Saçlı ĠÖO      05/12/2005-38843

 Bihter SALĠHOĞLU     ġanlıurfa Mrk. Koç ĠÖO           05/12/2005-38843

 Tayfun SARIBEYLER    ġanlıurfa Mrk. Koç ĠÖO           05/12/2005-38843

 Esra ÇEVĠK        ġanlıurfa Harran Pansiyonlu ĠÖO      05/12/2005-38843

 Fadime EKĠCĠ       ġanlıurfa Harran Pansiyonlu ĠÖO      05/12/2005-38843

 Hanife KAYAR       ġanlıurfa Harran Pansiyonlu ĠÖO      05/12/2005-38843

 Fatma KOÇ        ġanlıurfa Harran Pansiyonlu ĠÖO      05/12/2005-38843

 Melek AKYOL       ġanlıurfa Mrk. ĠsmetpaĢa ĠÖO        12/12/2005-39789

 Tayfun ARSLAN      ġanlıurfa ViranĢehir Kavurga ĠÖO      12/12/2005-39789

 Ali YAġAR        ġanlıurfa Halfeti Yk.Göklü ĠÖO       12/12/2005-39789

 Erkan FIRAT       ġanlıurfa Siverek Ġnanlı ĠÖO        12/12/2005-39789

 Feridun MALAY      ġanlıurfa Siverek Kayalı ĠÖO        12/12/2005-39789

 Garip TAġAR       ġanlıurfa Siverek Güvercin ĠÖO       12/12/2005-39789

 Cengiz ĠREN       ġanlıurfa Siverek Kalınağaç ĠÖO      12/12/2005-39789

 Cenk ARAS        ġanlıurfa Siverek Söylemez ĠÖO       12/12/2005-39789

 Cemal GÜRBAK       ġanlıurfa Siverek Uzunpınar ĠÖO      12/12/2005-39789

 Zeynel YILDIRIM     ġanlıurfa Siverek Nohut ĠÖO        12/12/2005-39789

 Satı YILMAZ       ġanlıurfa Siverek Ericik ĠÖO        12/12/2005-39789

 Ali TAġ         ġanlıurfa Siverek Değirmenoluk ĠÖO     12/12/2005-39789

 Köksal UYAR       ġanlıurfa Siverek Karakeçi ĠÖO       12/12/2005-39789

 Abbas BARUT       ġanlıurfa Siverek Karakeçi ĠÖO       12/12/2005-39789

 Ahmet ÇELEBĠ       ġanlıurfa Siverek TaĢıkara ĠÖO       12/12/2005-39789

 Ahmet ġEFLEK       ġanlıurfa Siverek Akçakent ĠÖO       12/12/2005-39789
Ocak 2006-2580   Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         55


Ersin KEMĠK     ġanlıurfa Siverek Avurtepe ĠÖO       12/12/2005-39789

Fatma PAKSOY    ġanlıurfa Harran Parapar ĠÖO        19/12/2005-40574

Turgay TUNÇ     ġanlıurfa Siverek Mustafa Kemal Lisesi   19/12/2005-40574

Özlem BOROZAN    ġanlıurfa Mrk. Eyyübiye ĠÖO        19/12/2005-40574

Mehtap AYDIN    ġanlıurfa ġanlıurfa Kız Lisesi       19/12/2005-40574

Aytaç BĠLGEN    ġanlıurfa Mrk. ġeri Özden ĠÖO       05/12/2005-38827

Ramazan KESKĠN   ġanlıurfa Akçakale Ahmet Yesevi ĠÖO    05/12/2005-38827

Mahmut ĠSPĠR    ġanlıurfa Akçakale Ahmet Yesevi ĠÖO    05/12/2005-38827

Ufuk ALTINÖZ    ġanlıurfa Akçakale Ahmet Yesevi ĠÖO    05/12/2005-38827

Hasan FĠDAN     ġanlıurfa Akçakale Ahmet Yesevi ĠÖO    05/12/2005-38827

Kubra AKGÜN     ġanlıurfa ViranĢehir M.Akif Ersoy ĠÖO   05/12/2005-38827

Mehmet GÖRMÜġ    ġanlıurfa Halfeti Argıl 75. Yıl ÇPL    23/12/2005-41379

M.Harun ÖZBAY    ġanlıurfa C.Pınar Cumhuriyet ĠÖO      23/12/2005-41379

Cemil ġENGÜL    ġanlıurfa Mrk. ĠMKB Çok Programlı Lisesi  23/12/2005-41379

Yalçın HANO     ġanlıurfa Mrk. Mağaracık ĠÖO        23/12/2005-41379

Mehmet YILMAZ    ġanlıurfa Mrk. Güçlü ĠÖO          23/12/2005-41379

Ġbrahim CÜRE    ġanlıurfa Mrk. MithatpaĢa ĠÖO       23/12/2005-41379

Hilal BOSTANCI   Yozgat Merkez Atatürk Lisesi        05/12/2005-18541

Meliha TEKĠN    Yozgat Merkez Erdoğan Akdağ ĠÖO      05/12/2005-18541

AyĢegül ANDAÇ    Yozgat Merkez Atatürk Lisesi        05/12/2005-18541

Ġpek GEZĠCĠ     Yozgat Merkez Büyükmahal ĠÖO        05/12/2005-18541

Emine ÖZEV     Yozgat Merkez Baltasarılar ĠÖO       05/12/2005-18541

AyĢegül YILDIRIM  Yozgat Merkez Vali Erdoğan Ersoy ĠÖO    05/12/2005-18541

Rahime KARAKUġ   Yozgat Merkez KuĢçu ĠÖO          05/12/2005-18541

Mehmet FĠDAN    Yozgat Merkez Sağlık ĠÖO          05/12/2005-18541

Hacer KORKMAZ    Yozgat Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü      05/12/2005-18541

Nilgün ARTUÇ    Yozgat Merkez Mehmet Akif Ersoy ĠÖO    05/12/2005-18541

Aslı SAKĠN     Yozgat Akdağmadeni Namık Kemal ĠÖO     05/12/2005-18541

Selma YAZGAN    Yozgat Akdağmadeni Yusuf Ziya ĠÖO     05/12/2005-18541

Filiz TERZĠOĞLU   Yozgat Akdağmadeni Cumhuriyet ĠÖO     05/12/2005-18541

Ufuk Sami ARSLAN  Yozgat Akdağmadeni Arpalık ĠÖO       05/12/2005-18541

Ayhan AVCI     Yozgat Akdağmadeni Belekçihan ĠÖO     05/12/2005-18541

Sinan TELLĠ     Yozgat Akdağmadeni Karacaören ĠÖO     05/12/2005-18541

Yasin ÇEVĠK     Yozgat Akdağmadeni Çaypınar ĠÖO      05/12/2005-18541

Soner YĠĞĠT     Yozgat Akdağmadeni Çevirme ĠÖO       05/12/2005-18541

Tuğba AYIK     Yozgat Akdağmadeni Pazarcık ĠÖO      05/12/2005-18541

Ramazan YAZGIOĞLU  Yozgat Akdağmadeni Örenkale ĠÖO      05/12/2005-18541

Hasan DOĞAN     Yozgat Akdağmadeni PaĢabey ĠÖO       05/12/2005-18541
56            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


 Mehmet AYGÜN          Yozgat Akdağmadeni SekikaĢı ĠÖO            05/12/2005-18541

 Erkan KAYGISIZ         Yozgat AkdağmadeniTarhana Mehmet Öğrt. ĠÖO      05/12/2005-18541

 Kadir ERBEK          Yozgat Akdağmadeni Uzakçay ĠÖO            05/12/2005-18541

 Ümit ÇELĠK           Yozgat Akdağmadeni Boyalık ĠÖO            05/12/2005-18541

 Yusuf ESAN           Yozgat Akdağmadeni Çampınar ĠÖO            05/12/2005-18541

 Dudu KARTAL          Yozgat Akdağmadeni Atatürk ĠÖO            05/12/2005-18541

 Fatih ÇELĠK          Yozgat Boğazlıyan Ovakent Namık Kemal ĠÖO       05/12/2005-18541

 Mustafa TATAR         Yozgat Çekerek Kamile Akbay ĠÖO            05/12/2005-18541

 Hakan GÜNGÖR          Yozgat Çekerek Bazlambaç ġehit H.K. ĠÖO        05/12/2005-18541

 Sinan DARICI          Yozgat Çekerek Endüstri Meslek Lisesi         05/12/2005-18541

 Serhat BAYDOĞAN        Yozgat Çekerek Endüstri Meslek Lisesi         05/12/2005-18541

 Bülent KÖK           Yozgat Çekerek Endüstri Meslek Lisesi         05/12/2005-18541

 Halis YILMAZ          Yozgat Çayıralan MenteĢe M.Öztürk ĠÖO         05/12/2005-18541

 Neslihan KALELĠOĞLU      Yozgat Çandır ġehit Halim Albay ĠÖO          05/12/2005-18541

 Bilal GÜNGÖR          Yozgat Çandır Cumhuriyet ĠÖO             05/12/2005-18541

 Dilek GÜNEġ          Yozgat Sorgun Oral ĠÖO                05/12/2005-18541

 YeĢim DOĞAN          Yozgat Sorgun Millî Egemenlik ĠÖO           05/12/2005-18541

 Olcay AKYOL          Yozgat Sorgun Millî Egemenlik ĠÖO           05/12/2005-18541

 Hasan Hüseyin ÜMÜT       Yozgat Sorgun Cumhuriyet ĠÖO             05/12/2005-18541

 Volkan KESKĠNKILIÇ       Yozgat Saraykent ġehit N.Binekçi ĠÖO         05/12/2005-18541

 Önder GÜLER          Yozgat Saraykent Saraykent Lisesi           05/12/2005-18541

 Ömer UĞUR           Yozgat KadıĢehri Derbent ĠÖO             05/12/2005-18541

 Ġsmet AYDUĞAN         Yozgat KadıĢehri Elmalıçiftliği ĠÖO          05/12/2005-18541

 Ġsmail ARSLAN         Yozgat KadıĢehri ġehit D.Özpolat ĠÖO         05/12/2005-18541

 Bülent KARAKAYA        Yozgat KadıĢehri ġehit A.Canpolat ĠÖO         05/12/2005-18541

 Recep MUTLU          Yozgat KadıĢehri Ahmet Yesevi ĠÖO           05/12/2005-18541

 AyĢe CANKURT          Yozgat KadıĢehri ġehit A.Canpolat ĠÖO         05/12/2005-18541

 Mehmet YANMIġ         Yozgat KadıĢehri Halıköy ĠÖO             05/12/2005-18541
 TĠCARET VE TURĠZM ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA GÖREVLĠ YÖNETĠCĠ VE
        ÖĞRETMENLERDEN 2005 YILINDA AYLIKLA ÖDÜLLENDĠRĠLENLER


Adı Soyadı      :  Görev Yeri-BranĢı                           :

KürĢat AYAZ        ADANA Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi

Ġ. Ethem SAYGILI     ADANA Seyhan Ġbrahim Atalı Çok Programlı Lisesi-Matematik

Mehmet ODUR        ADANA Seyhan Fatih Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Hasan Turgay YIKAR    ADANA Seyhan Ġbrahim Atalı Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Yücel KISA        ADANA Yüreğir Mobil Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                57


Mustafa KORKMAZ    ADANA Ceyhan Biliciler Anadolu Otl. ve Tur.Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Hakan DEMĠR      ADANA Kozan Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Recep UYANIK     ADANA Saimbeyli Çok Programlı Lisesi-Matematik

Nurgül BAKIR     ADIYAMAN Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

A. Haydar TUTUġ    ADIYAMAN Besni Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Osman SOLAKOĞLU    AFYON Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Nurettin TURAN    AFYON Çay Çok Programlı Lisesi-Muhasebe

Hasan ÖZTÜRK     AFYON Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe Md.Yrd.

Ali ÇAKAR       AFYON ġuhut Çok Programlı Lisesi-Matematik

Zafer KĠRĠK      AFYON Susuz Çok Programlı Lisesi-Muhasebe Md.Yrd.

Kamile YĠĞĠT     AĞRI Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

YaĢar BOZATLI     AMASYA Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-ĠĢ Eğitimi

Enver AYDIN      AMASYA Göynücek Çok Programlı Lisesi-Coğrafya/Md.Yrd.

Orhan ERTÜRK     AMASYA Suluova Ticaret Meslek Lisesi-Büro Yönetimi

Canan SERT      ANKARA Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Ahmet METĠN      ANKARA Çankaya Akdere Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Nisari AÇIKEL     ANKARA Çankaya ĠMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Tur.Otl./Md.BĢy

Mualla BOZKURT    ANKARA Çankaya Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Asya ARSLAN      ANKARA Çankaya Cumhuriyet Ticaret ve Anadolu Ticaret Mes.Lis.-Sekreterlik

Mustafa ARCAKLIOĞLU  ANKARA Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Çiğdem TUĞ      ANKARA Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Emre DEMĠR      ANKARA Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi/Md.Yrd.

Ö.Fuat SÖYÜNMEZ    ANKARA Sincan A.Andiçen Ticaret Meslek Lisesi-Büro Yönetimi

Seyami GÜZEL     ANKARA Mamak Kutludüğün ĠMKB Çok Programlı Lisesi-Tarih

Süleyman SAYIN    ANKARA Etimesgut Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Müdür Yardımcısı

Ramazan HARMANKAYA  ANKARA Polatlı Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Esen KESKĠN      ANKARA Kızılcahamam Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Biyoloji

Neslihan AKGÜN    ANKARA Haymana Oyaca Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Gül SĠPAHĠ      ANKARA Yenimahalle Batıkent ġevket Evliyagil Ticaret ve ATML-Türk Dili ve Edeb.

Yusuf ġAHĠN      ANKARA AyaĢ Naime Ali KarataĢ Çok Programlı Lisesi-Felsefe

BahtıĢen TURAN    ANKARA Yenimahalle Batıkent ġevket Evliyagil Ticaret ve ATML-Türk Dili ve Edeb.

Hulusi BURAN     ANKARA AyaĢ Naime Ali KarataĢ Çok Programlı Lisesi-Rehber Öğrt.

Yıldız LĠVAOĞLU    ANKARA Yenimahalle Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edeb.

Nurullah CEYLAN    ANKARA Kazan Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Nihal EREN      ANKARA Yenimahalle Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Mes.Der./Md.Yrd.

Nilüfer ASLAN     ANKARA Yenimahalle Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

ġenel KABAKÇI     ANKARA Altındağ Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Bilgisayar

Mehmet ÖZKAN     ANKARA Altındağ ĠMKB Ticaret Meslek Lisesi-Müdür
58           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Ömer DELĠBAġ      ANKARA Altındağ Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi-Müdür

Osman PĠġĠRĠCĠ     ANTALYA Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

AyĢe NeĢe BAġARAN   ANTALYA Merkez Anadolu Ote. ve Tur.Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Nuray YILMAZ      ANTALYA Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Ticaret

Nurseli MERĠH     ANTALYA Ticaret Borsası Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Yasemin KUL      ANTALYA Ticaret Borsası Anadolu Ticaret ve Tic.Mes.Lis.-Türk Dili ve Edebiyatı

Abdurrahman YILDIRIM  ANTALYA Avsallar Çok Programlı Lisesi-Tarih

Latif AVCI       ANTALYA Manavgat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Almanca

Nurdan CENGĠZ     ANTALYA KaĢ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Tijen ARIBAġ      ANTALYA Serik Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Cengiz BEKTAġ     ANTALYA Finike Turunçova Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Hafize ASMA      ARTVĠN Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Hülya KÖMÜR      AYDIN Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Harun CANDAR      AYDIN Merkez Umurlu Çok Programlı Lisesi-Muhasebe

Zehra DURAK      AYDIN Çine Muhsin Kalkan Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Aydın EROL       AYDIN Didim Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Sekreterlik

H.Hüseyin GÜNEġ    AYDIN KuĢadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Emin MASALCI      AYDIN Nazilli 50. Yıl Ticaret Meslek Lisesi-Bilgisayar

Turgut ATEġ      AYDIN Söke Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Halil BOZKURT     BALIKESĠR Manyas Adnan Hunca Çok Programlı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.

Umay KURTOĞLU     BALIKESĠR Ayvalık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Özgür ÖZEL       BALIKESĠR Dursunbey Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Ali Ġhsan ÖZCAN    BALIKESĠR Burhaniye Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya/Md.Yrd.

Serpil BOYAR      BALIKESĠR Merkez Hacı Ġlbey Ticaret Meslek Lisesi-Biyoloji

Abdülgazi AKBABA    BALIKESĠR Gönen Mirciler Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi/Md.Yrd.

Berrin GÜL       BALIKESĠR Kepsut Çok Programlı Lisesi-Muhasebe

Mehmet YILDIZ     BĠLECĠK Gölpazarı Ticaret Meslek Lisesi- Felsefe/Müdür

H.Ġbrahim YANĠÇ    BĠLECĠK Pazaryeri Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Emrah ERTAġ      BĠNGÖL Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

YaĢar ALBAYRAK     BĠTLĠS Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otel./Md.Yrd.

Berrin KORKMAZ     BOLU Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Emine GÜLEÇ      BOLU Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

RüĢtü KESKĠNTEPE    BOLU Gerede Ticaret Meslek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Ethem ERSOY      BURDUR Bucak Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Sibel YILMAZ      BURSA Nilüfer Ġslâm Uyar Ticaret ve Anadolu Tic.Mes.Lis.-Md.Yrd.

Cafer UYSAL      BURSA Mustafa KemalpaĢa Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Serdar ÇALI      BURSA Nilüfer Meriç Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Engin OTO       BURSA Osmangazi Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Matematik
 Ocak 2006-2580         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 59


Hakkı KORKMAZ       BURSA Osmangazi Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edeb.

Muhterem DURMUġ      BURSA Yıldırım Ticaret ve Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Biyoloji

YaĢar YENĠ         BURSA Yıldırım Ticaret ve Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Ahmet TÜRK         BURSA Karacabey Sadık Yılmaz Ticaret ve ATML-Md.Yrd.

Recep YALÇIN        BURSA Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Nusret ġAHĠN        BURSA Ġnegöl Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Erol TÜRKYILMAZ      BURSA Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Tarih

Mustafa GÖKTAġ       BURSA Böyükorhan Çok Programlı Lisesi-Metal ĠĢleri

Alaaddin SARI       BURSA Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Müdür

Mehmet BAġAY        BURSA Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Merih IġIK         ÇANAKKALE Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Fikret KURNAZ       ÇANAKKALE Ayvacık M.Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.

Cahit DURMAZ        ÇANAKKALE Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi-Müdür
Hatice ÇOLAKOĞLU(KAYBAġ)  ÇANAKKALE Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Mahir MARANCI       ÇANKIRI Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi

Yalçın CEBE        ÇANKIRI Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Hüseyin KIR        ÇORUM Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lis.-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.

Rasim KÜTÜK        ÇORUM Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Arif KIRTAY        ÇORUM Boğazkale Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyat

Orhan MUSLU        ÇORUM Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Matematik

Hüseyin ALBAYRAK      DENĠZLĠ Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Mustafa YÜKSEL       DENĠZLĠ Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Abdülkadir TOPCAN     DENĠZLĠ Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

ġükrü ÇEN         DENĠZLĠ Akköy Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Almanca

AyĢen BAġER        DENĠZLĠ Tavas Ticaret Meslek Lisesi-Büro Yönetimi

Hatice Serap ÇAL      DENĠZLĠ Honaz Çok Programlı Lisesi-Beden Eğitimi

Halil GÖKMEN        DENĠZLĠ Çivril Keriman Kamer Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya

Ahmet DAĞDELENLĠ      DENĠZLĠ Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Lisesi-Beden Eğitimi

Gencer DĠNÇER       DĠYARBAKIR Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Md.Yrd.

NeĢe ÜNDER         EDĠRNE Millî Piyango Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Alpaslan SELÇUK      EDĠRNE Uzunköprü Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otl./Md.Yrd.

Deniz HARDALAÇ       ELAZIĞ Merkez Ticaret ve Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Kimya

YaĢar MUSAL        ERZĠNCAN Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Ġlhami DURGUN       ERZURUM Oltu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Filiz ÖZBEYLĠ       ERZURUM Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Tuncer GÜNTAY       ERZURUM Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Sami BALIM         ESKĠġEHĠR Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Murat EROKUTAN       ESKĠġEHĠR Plevne Tiicaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe
60         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Mehmet HAYKIR    GAZĠANTEP ġahinbey Gönül Haskal Ticaret Meslek Lisesi-Kimya/Müdür

M.Ali DAĞDEVĠREN  GAZĠANTEP ġahinbey Gönül Haskal Ticaret Meslek Lisesi-Bilgisayar/Md.Yrd.

Esat AġKAR     GAZĠANTEP Nizip Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyat

Lütfi UZUN     GAZĠANTEP ġehitkamil A.Ġbrahim Akındal Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Turgut HENDEKÇĠ   GĠRESUN Bulancak Kovanlık Çok Programlı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Yurdagül KONYA   GĠRESUN Bulancak Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Hüseyin ÖZDEMĠR   GĠRESUN Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Mehmet ÇĠFTÇĠ    GÜMÜġHANE Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Md.BaĢyrd.

Turgut MEYDAN    GÜMÜġHANE Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edeb.

Hülya YILDIRIM   HAKKARĠ Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik/Md.Yrd.

Hasan ATEġ     HATAY Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Handan AHEN     HATAY Ġskenderun Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Nuran GALĠOĞLU   HATAY Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Ġngilizce

Ali DUMAN      HATAY Antakya Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Aysel AKDEMĠR    HATAY Antakya Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Ahmet CANTAġ    HATAY Altınözü Çok Programlı Lisesi-Almanca

Tahsin ġĠMġĠR    HATAY Dörtyol Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Fen Bilgisi

Sezgin CELEP    ISPARTA Atabey Hacı Naciye Kasap Ticaret ve Anadolu TML-Türk Dili ve Edeb.

Havva NeĢe UYAN   ISPARTA Gelendost Çok Programlı Lisesi-Fizik

Elif DOĞAN     ISPARTA Sütçüler Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyat

Osman KARASLAN   MERSĠN Silifke Atayurt Gazi Çok Programlı Lisesi-Din Kültürü/Müdür

ġahide Ġnci ERGÜN  MERSĠN Mersin Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Hüseyin GÜNAYDIN  MERSĠN Tarsus K.Ekenler Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Osman KUZU     MERSĠN Mut Çok Programlı Lisesi-Kimya/Md.BaĢyrd.

Mustafa SERĠN    MERSĠN Mersin Ticaret Meslek Lisesi-Fen Bilgisi

Ratip AYAZ     MERSĠN Ġsa Öner Çok Programlı Lisesi-Tarih/Md.Yrd.

Ġrfan MERGAN    MERSĠN Mersin Ticaret Meslek Lisesi-Bilgisayar

Serpil ĠYĠOĞLU   MERSĠN Mersin Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Figen KARA     ĠSTANBUL Avcılar Sahide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

GülĢen ÖZCAN    ĠSTANBUL Avcılar Ticaret Meslek Lisesi-Md.BaĢyrd.

Ziyaeddin UĞUZ   ĠSTANBUL Bağcılar Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Hüseyin KURT    ĠSTANBUL Bağcılar Ticaret Meslek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Murat AKDAġ     ĠSTANBUL Bahçelievler Türkiye Gaz Ticaret Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Önder ÖZDEMĠR    ĠSTANBUL Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Hakkı GENÇ     ĠSTANBUL Bakırköy Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

ġenol KARABULUT   ĠSTANBUL BayrampaĢa Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Serdar KARATAġ   ĠSTANBUL BeĢiktaĢ M.Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi- Kimya Öğrt.Md.Yrd.

Nuray SARIKAYA   ĠSTANBUL Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                61


Hülya ÜNALTEKĠN    ĠSTANBUL Beyoğlu Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu TML.-Sekreterlik

Evren KOZAN      ĠSTANBUL Çatalca Kestanelik Çok Programlı Lisesi-Matematik Öğrt.

Melike Ayda ÖZDAMAR  ĠSTANBUL Çatalca Hadımköy Ġbr.Özaydın ÇPL.-Coğrafya

Aslı SAZARA      ĠSTANBUL Eminönü Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi

Sergül BOZ       ĠSTANBUL Eminönü Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Enver ġEN       ĠSTANBUL Esenler Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Ethem KAHVECĠ     ĠSTANBUL Eyüp M.Fevzi Çakmak Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Vedat TETĠK      ĠSTANBUL Eyüp M.Fevzi Çakmak Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Hale KIZIL       ĠSTANBUL Fatih Alpaslan Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Emine GÜNEN      ĠSTANBUL Fatih Atatürk ÇağdaĢ YaĢam Çok Programlı Lisesi-Matematik

Gökhan DÜZDAR     ĠSTANBUL Gazi Osman PaĢa Fahrettin Özüdoğru TML Rehber Öğrt.

Elif TEZEL       ĠSTANBUL Güngören Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili/Md.Yrd.

Faruk GENÇTÜRK     ĠSTANBUL Güngören Tuncay Azaphan Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Beden Eğit.

Zehra Ġlkay AKÇAY   ĠSTANBUL Kadıköy Dilek Sabancı Ticaret ve Anadolu TML.-Ġngilizce

Hülya KARYAĞDI     ĠSTANBUL Kadıköy Dilek Sabancı Ticaret ve Anadolu TML.-Türk Dili ve Edebiyatı

Tülay TURANAY     ĠSTANBUL Kadıköy Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Bahattin FURUNCUOĞLU  ĠSTANBUL Kâğıthane ĠTO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Müdür

Osman KARA       ĠSTANBUL Kâğıthane Ekrem Cevahir ÇPL-Sekreterlik

Nihat POLAT      ĠSTANBUL Kartal Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi-Müdür

Sibel ÇĠFTÇĠ      ĠSTANBUL Küçükçekmece Z.Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Ġmral KIRLANGIÇ    ĠSTANBUL Küçükçekmece Halkalı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Ede.

Bestem ATAR      ĠSTANBUL Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Mahmut KERPETEN    ĠSTANBUL Maltepe Mehmet Salih Bal Ticaret Meslek Lis.-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.

Ferhat GÜCÜKOĞLU    ĠSTANBUL Pendik Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Abdullah ERYILMAZ   ĠSTANBUL Sarıyer Cevet Koçak Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Fatma ÖZDEMĠR     ĠSTANBUL ġiĢli Ahievran Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Esin YAPAR       ĠSTANBUL Sultanbeyli T.Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi-Kimya

Abdurrahman VAROL   ĠSTANBUL Tuzla Süleyman Demirel Ticaret ve Anadolu TML.-Almanca

Orhan YALÇINKAYA    ĠSTANBUL üsküdar Ticaret Meslek Lisesi-Fizik

Veli ġĠRĠN       ĠSTANBUL Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi

Tacim DURMUġ      ĠSTANBUL Üsküdar Esat PaĢa Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Veysel LORTOĞLU    ĠSTANBUL Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Özlem GÜNEġ      ĠSTANBUL Ümraniye 75. Yıl Cumhuriyet TML.-Türk Dili ve Edebiyatı

Mehmet NAĠR      ĠSTANBUL Ümraniye Hüseyin Avni Sipahi TML.-Din Kültürü/Md.Yrd.

Ali Tekin ATBAġI    ĠSTANBUL Ümraniye Asım Ülker Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Nuri EZBERCĠ      ĠSTANBUL Zeytinburnu Ġ.Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Md.

Reyhan YILDIZ     ĠSTANBUL Zeytinburnu Ġ.Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Ġng.

Tuncay ÖZVURAL     ĠZMĠR Konak Nevvar Salih ĠĢgören Anadolu Otel. ve Tur.Mes.Lis.-Din Kült./Md.V.
62         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Nüvit KIZILTAN   ĠZMĠR Seferihisar Asil Nadir Çok Programlı Lisesi-Fizik

Özden YILDIZ    ĠZMĠR Seferihisar Asil Nadir Çok Programlı Lisesi-Fizik

Mustafa ÖZERCAN   ĠZMĠR Konak Karabağlar ĠMKB Ticaret Meslek Lisesi-Din Kül./Md.Yrd.

ġ.Ali ERYILMAZ   ĠZMĠR Kiraz Çok Programlı Lisesi-Elektrik

YaĢar POLAT     ĠZMĠR Buca Ticaret Meslek Lisesi-Ticaret/Md.BaĢyrd.

Nurhan NAZMAN    ĠZMĠR Buca Ticaret Meslek Lisesi-Bilgisayar

Özlem BEKĠROĞLU   ĠZMĠR Buca Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya

Sevinç ULUSOY    ĠZMĠR Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Ümmü Gülsüm OFLAZ  ĠZMĠR Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi-Biyoloji

ġevket KAPLAN    ĠZMĠR Tire Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Betül AġMAZ     ĠZMĠR KarĢıyaka GümüĢpala Ticaret ve Anadolu TML.-Sekreterlik

Deniz ġENARISOY   ĠZMĠR KarĢıyaka M.Ali Lahur Ticaret ve Anadolu TML.-Muhasebe

F.Reyhan ġEKERCĠ  ĠZMĠR KarĢıyaka Necip Demir Ticaret ve ATML-Ġngilizce

Merih ÇETĠN     ĠZMĠR Gaziemir Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Hüseyin MUSLU    ĠZMĠR Foça H.Foçalı Anadolu Otelcilik ve Tur.Mes.Lis.-Ġngilizce

ÖkkeĢ NACAR     ĠZMĠR Bergama Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Gökhan ORDUKAYA   ĠZMĠR Menderes Tahir Çamur Anadolu Otel. ve Tur.Mes.Lis. Otelcilik

Songül AĞZIBÜYÜK  ĠZMĠR Balçova Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Nursel BAġ     ĠZMĠR Konak Atatürk Ticaret Meslek Lisesi-Felsefe

Serap ÖZKARABACAK  ĠZMĠR Konak Cumhuriyet ve Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Turan DEMĠR     ĠZMĠR Konak Ġzmir Ticaret Meslek Lisesi-Resim

Aysun TURAN     ĠZMĠR Konak Ġzmir Ticaret Meslek Lisesi-Biyoloji

Atilla SĠNAR    KARS Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Aydın DOĞMUġ    KASTAMONU Cide Bayram Y.Aslan And.Otl. ve Tur Mes.Lis.-Md.Yrd.

Özcan ĠREZ     KASTAMONU Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Mustafa YURDAKUL  KAYSERĠ Kocasinan Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Yusuf KÖKSAL    KAYSERĠ Kocasinan Atatürk Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Mutlu BAYINDIR   KAYSERĠ Felahiye Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Samet ÖZDOĞAN    KAYSERĠ Hacılar Çok Programlı Lisesi-Kimya/Müdür

Kemal ġAHĠN     KAYSERĠ Ġncesu Çok Programlı Lisesi-Coğrafya/Müdür

Emin UMAÇ      KAYSERĠ Sarıoğlan ġh.H.Bey Kaya Çok Programlı Lisesi-Biyoloji/Md.Yrd.

Nevin BEZĠRGAN   KIRKLARELĠ Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Mesut UÇAR     KIRKLARELĠ Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya

Nalan ġAHĠN     KIRKLARELĠ Babaeski ĠMKB Çok Programlı Lisesi-Resim

Hayati SÖNMEZ    KIRġEHĠR Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Necdet YAġA     KOCAELĠ Gölcük Ġhsaniye Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe/Müdür

Aytekin TEMĠZTAġ  KOCAELĠ Derince Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Hacı GÜZEL     KOCAELĠ Ġzmit Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe
 Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 63


Abdullah YAMAN    KONYA Meram Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Beden Eğitimi

Mustafa YALDIZ    KONYA Meram Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Fen Bilgisi

Muzaffer ACAR    KONYA Selçuklu Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya/Md.Yrd.

AyĢegül KARAMAN   KONYA Çumra Ticaret Meslek Lisesi-Sosyal Bilgiler

Kemal ALTAY     KONYA Ereğli Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Ġngilizce

Sevim UÇAN      KONYA AkĢehir Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Nesrin DEMĠR     KÜTAHYA Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

YeĢim BAġER     KÜTAHYA Gediz Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Mukaddes ATEġ    KÜTAHYA TavĢanlı Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Mehmet Serdar ĠNAN  MALATYA Merkez Hüseyin Kölük Ticaret ve Anadolu TML-Matematik

DerviĢ KILINÇ    MANĠSA Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe/Md.Yrd.

F.Tuba CĠNAN     MANĠSA Turgutlu Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Tarih/Md.Yrd.

ġenel GÜNAY     MANĠSA AlaĢehir Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya/Md.Yrd.

Harun ReĢit KOÇ   MANĠSA Soma Çok Programlı Lisesi-Matematik/Md.Yrd.

Nesrin ÖZBIYIK    MANĠSA Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Veysel GÜL      MANĠSA KöprübaĢı Çok Programlı Lisesi-Matematik

Nusret ALACA     MANĠSA Saruhanlı Çok Programlı Lisesi-Beden Eğitimi

Halim ATEġ      K.MARAġ Merket Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Mahir AMAÇ      K.MARAġ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Sadullah ACER    K.MARAġ Elbistan Demircilik Çok Programlı Lisesi-Matematik/Müdür

Hacı Veli KARAKUġ  K.MARAġ Türkoğlu Turgut Reis Çok Programlı Lisesi-Elektrik

Yusuf GÜNAY     MARDĠN Midyat Ticaret Meslek Lisesi-Müdür

Halis ÖZDEMĠR    MUĞLA Ula ġ.Öğrt.S.Keçeci Çok Programlı Lisesi-Muhasebe

Hüseyin ĠNCĠ     MUĞLA Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Sekreterlik

Yusuf ġAHĠN     MUĞLA Bodrum Turgut Reis And.Otl. ve Turizm Meslek Lisesi-Din Kül./Md.Yrd.

Osman DARICI     MUĞLA Fethiye Ticaret ve Anadolu Otl. ve Turizm Meslek Lisesi-Türk Dili/Md.Yrd.

Yılmaz ĠNAN     MUĞLA Fethiye Üzümlü Çok Programlı Lisesi-Tarih

CoĢkun KELEġ     MUĞLA Marmaris H.Narin Anadolu Otl. ve Turizm Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edeb.

C.Davut ġENEL    MUĞLA Milas Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya

Ali ÇAKIR      MUĞLA Ortaca Ahmet AteĢ Meslekî Teknik Eğitimi Merkezi-Ağaç ĠĢleri

Serkan YILDIZ    MUġ Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Fahri GÜNERĠ     NEVġEHĠR Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-ĠĢ Eğitimi

Erol AYGÜN      NEVġEHĠR Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Hilal TÜRKMEN    NĠĞDE Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Muharrem GÖNENÇ   NĠĞDE incli Hacıabdullah ġ.M.K. Çok Programlı Lisesi-Muhasebe

Hüseyin DEMĠR    ORDU Ünye A.Menderes Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe/Md.

Kemal TOPÇU     ORDU Aybastı Çok Programlı Lisesi-Coğrafya

Orhan VERGĠLĠ    ORDU Çatalpınar Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı
64          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Ersin CAMCI      ORDU Fatsa Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Halit ÖZ       ORDU PerĢembe Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Tarih

Sadri KARAÖMEROĞLU  RĠZE Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-ĠĢ Eğitimi

Filiz AKTÜKÜN     SAKARYA Adapazarı Serdivan Ġst.Kuyum. ve GümüĢçüler ÇPL-Müzik

ġüheda ALTIN     SAKARYA Karapürçek M.Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi-Fizik

Mustafa USTA     SAKARYA Adapazarı Prof.Dr. Tansu Çiller Ticaret Meslek Lisesi-Ticaret/Md.Yrd.

Ġsmail AKBAġ     SAMSUN Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Nuriye ARI      SAMSUN Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Coğrafya

Necdet ÇAKIR     SAMSUN ÇarĢamba Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Mustafa ġAHĠN     SAMSUN Havza Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Murat YĠĞĠT      SAMSUN Vezirköprü Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

A.Canan ANLAYIġLI   SĠĠRT Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Bülent ERGÜL     SĠNOP Boyabat Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

ġükran TAġÇI     SĠNOP Ayancık Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Ahmet KAYA      SĠVAS Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Akın ġemsettin MERT  SĠVAS Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Matematik

Musa KINIK      SĠVAS Ġmranlı Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Çetin ÇAVUġ      TEKĠRDAĞ Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Akın ÇEVLĠKLĠ     TEKĠRDAĞ Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Cevdet GÜNEYLĠ    TOKAT Pazar Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Mustafa GÜMÜġ     TOKAT Erbaa Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Mahmut ATĠK      TOKAT Merkez Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi-Bilgisayar

Birselman ER     TOKAT Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Ġngilizce

Resul KURTULUġ    TRABZON Sürmene Ticaret Meslek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Hasan ÇELĠK      TRABZON Merkez Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Cumali ÜSTÜNDAĞ    TRABZON Düzköy Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Remzi SARIOĞLU    TRABZON Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Meslek Dersleri

Metin ALTIN      TUNCELĠ Ġ.Ġnönü Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muh./Md.Yrd.

Kasım YÜKSEL     ġANLIURFA Birecik Ticaret Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Seyha ÖZTÜRK     UġAK Merkez S.Halil Yiğit Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Ġzzet ORHAN      VAN Bahçesaray Çok Programlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Mehmet YOZGATLI    YOZGAT Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı

Koray KAYMAK     YOZGAT Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Fizik

Hasan BÖLÜKBAġI    YOZGAT Sarıkaya Çok Programlı Lisesi-Tarih/Müdür

Emine YENĠLMEZ    ZONGULDAK Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Biyoloji

Seyrani EKĠM     ZONGULDAK Ereğli Ticaret Meslek Lisesi-Sekreterlik

Fadime AKYÜZ     AKSARAY Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Tarih

Yüksel HAKALMAZ    BAYBURT Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 65


Ahmet KürĢat TAN    KARAMAN Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Turizm

Metin ĠLHAN      KIRIKKALE Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Ġbrahim BABACAN    KIRIKKALE Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Nimet IġIK       BATMAN Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Turizm Otelcilik

Mehtap AYTAR      BARTIN Ulus AbdipaĢa Çok Programlı Lisesi-Matematik

Emel BAġTUĞ      BARTIN Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Nuriye AYGÜN      IĞDIR Merkez Ticaret Meslek Lisesi-Tarih

Osman CAMCI      YALOVA Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Sekreterlik/Müdür

Serap DOĞAN      YALOVA Altınova B.Ö. Çok Programlı Lisesi-Beden Eğitimi

Durali TÜKKAN     KARABÜK Safranbolu Ticaret Meslek Lisesi-Muh./Müdür

M.Recep DENĠZ     KĠLĠS Y.Aktürk Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Coğrafya/Md.Yrd.

Hakan DURMUġOĞLU    OSMANĠYE Kadirli Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

NurĢen KILDIRAN    DÜZCE Merkez Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe

Ahmet GÜLMEZ      DÜZCE Yığılca Çok Programlı Lisesi-Md.Yrd.


 ERKEK TEKNĠK ÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENDÜSTRĠYEL TEKNĠK ÖĞRETĠM OKUL VE
    KURUMLARINDA GÖREVLĠ YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERDEN 2005 YILINDA AYLIKLA
                ÖDÜLLENDĠRĠLENLER


Adı Soyadı     :  Görev Yeri-BranĢı                              :

Erdal GÜNDEN      ADANA Nurten Yetimoğlu Bilgisayar ATL-Fizik Öğrt.

Selma GÖKDEMĠR     ADANA Motor Meslek Lisesi-Kimya Öğrt.

ġükran DOĞAN      ADANA Motor Meslek Lisesi-Makine/Tesviye/Kalap Böl.Öğrt.

Recep GÖDE       ADANA Ġsmet Ġnönü EML-Yapı Böl.Öğrt.

Bedirhan KAPLAN    ADANA Ġsmet Ġnönü EML-Yapı Böl.Öğrt.

Mustafa SÖNMEZ     ADANA Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Halil YANMIġ      ADANA Merkez EML-Tekstil Böl.Öğrt.

Namık POLAT      ADANA Çukurova Elektrik EML-Md.Yrd.

Ünal ASLANYÜREK    ADANA YeĢilevler EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Fazlı TUNÇ       ADANA YeĢilevler EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Murat TOKALI      ADANA Akkapı EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Adem YÜCESAN      ADANA Nurten Yetimoğlu Bilgisayar ATL-Elektronik Böl.Öğrt.

Veysel GÖKTAġ     ADANA Kiremithane EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Gazi KORLU       ADANA KarĢıyaka EML-Kimya Öğrt.

Ali Mahmut BAĞCI    ADANA KarĢıyaka EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Bora ġEN        ADANA Yüreğir Köprülü iMKB EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Fatih AKÇAOZOĞLU    ADANA Yüreğir Köprülü ĠMKB EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Osman AKBĠLMEZ     ADANA Ceyhan Mustafabeyli ÇPL-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

ReĢit PIRNAZ      ADANA Ceyhan EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Bülent AYDIN      ADANA Kozan EML-Coğrafya Öğrt.
66            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Ocak 2006-2580


Bülent GÜNEY       ADANA Karaisalı ÇPL-Müdür

DerviĢ AĞCA        ADANA KarataĢ ĠMKB ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Adem KARSLI        ADANA Pozantı Türkan Ġrfan Akün ÇPL-Md.Yrd.

Teoman KIZILTEPE     ADANA Ġmamoğlu ÇPL-Beden Eğitimi Öğrt.

Ġsmail DOLAġ       ADIYAMAN Merkez EML-Md.Yrd.

Mustafa TAġAN       ADIYAMAN Besni EML-Md.Yrd.

A.Kadir ÖZÇĠFTÇĠ     ADIYAMAN Merkez EML-Yapı Res.Böl.Atl.ġefi

Önder KARAGÖZ       AFYONKARAHĠSAR Sultandağı Yunus Emre ÇPL-Md.Yrd.

Musa KIR         AFYONKARAHĠSAR Çay EML-Md.Yrd.

Mehmet MENTEġ       AFYONKARAHĠSAR Merkez EML-Md.Yrd.

Ahmet KAPLAN       AFYONKARAHĠSAR Merkez EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Hakan KÜÇÜK        AFYONKARAHĠSAR Çay EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Rafet ALKAYA       AFYONKARAHĠSAR ġuhut EML-Md.Yrd.

Ġsmail KAYA        AĞRI Merkez EML-Md.Yrd.

Erol USLU         AĞRI Merkez EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Yunis DURDU        AMASYA Merkez EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Osman DEMĠR        AMASYA GümüĢhacıköy ÇPL-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Kemal AYDAN        AMASYA Merzifon EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Zafer VURUR        AMASYA Suluova EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mehmet AY         ANKARA Ġskitler EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Zeki ALMUS        ANKARA Ġskitler EML-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

Ahmet ÖZDEMĠR       ANKARA Ġskitler ATL, AML, TL ve EML-Müdürü
Ebubekir Sıddık KORKMAZ  ANKARA Doğantepe ÇPL-Elektrik Böl.ġefi

Mustafa DALBAY      ANKARA Atatürk ATL, TL ve EML-Müdür

Pınar SARIALTUN      ANKARA Atatürk EML-Md.Yrd.

Muhammet KALKAN      ANKARA Atatürk EML-Bilgisayar Böl.Atl.ġefi

Ülkü ÖZET         ANKARA Yıldırım Beyazıt EML-Felsefe Öğrt.

Hacı Atakan DOĞAN     ANKARA Ulus EML-Md.Yrd.

Müjdat AKBULUT      ANKARA Ulus EML-Md.Yrd.

Yakup KARAGÖZ       ANKARA Dikmen EML-Makine Res.Böl.ġefi

Fatma DELĠALĠOĞLU     ANKARA Dikmen EML-Ġngilizce Öğrt.

Cemil TALU        ANKARA Balgat EML-Bilgisayar Böl.Lab.ġefi

Gülay SESKĠR       ANKARA Balgat EML-Ġngilizce Öğrt.

Emine ARSLAN       ANKARA Ġncirli EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Mehmet USTA        ANKARA Ġncirli EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Kubilay ÇAĞATAY      ANKARA Ġncirli EML-Mob.Dek.Böl.ġef

AyĢe YAġARTÜRK      ANKARA Ġncirli EML-Fizik Öğrt.

Hasan YILDIRIM      ANKARA AbidinpaĢa EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.
 Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            67


Gülçin MISIRLIOĞLU  ANKARA Türközü Oğuzhan EML-Matematik Öğrt.

Ethem KARAMAN    ANKARA Türközü Oğuzhan EML-Md.Yrd.

Hakan KILIÇOĞLU   ANKARA Battalgazi EML-Md.Yrd.

Ahmet Rufai SĠPAHĠ  ANKARA Battalgazi EML-Md.Yrd.

Yalçın ÖZDEMĠR    ANKARA Türk Telekom ATL-Md.Yrd.

Cengiz ÖZTÜRK    ANKARA Yapı Meslek Lisesi-Md.Yrd.

Harun BAġER     ANKARA Yapı Meslek Lisesi-Tesisat Tek.Böl.Atl.ġefi

Eyüp ġENEL      ANKARA Batıkent EML-Md.Yrd.

Yusuf SEVGĠLĠ    ANKARA M.RüĢtü Uzel Kimya ML-Kimya Öğrt.

Turhan YILMAZ    ANKARA Yenimahalle EML-Elektrik Böl.Lab.ġefi

Özer BAYRAKTAR    ANKARA Yenimahalle EML-Coğrafya Öğrt.

Sezia EKER      ANKARA Çiğdemtepe EML-Md.Yrd.

Ali GÜNGÖR      ANKARA Gazi EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ġlksen KÖYLÜ     ANKARA Gazi EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Ali DAĞDELEN     ANKARA Sincan EML-Biyoloji Öğrt.

Uğur AKAY      ANKARA Sincan EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Refik ġAFAK     ANKARA Sincan Fatih EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Mehmet ÖZDEMĠR    ANKARA Sincan Fatih-Elektronik Böl.Öğrt.

Ömer TOHUMCU     ANKARA Bala Atatürk EML-Md.Yrd.

Leyla SARIKAYA    ANKARA Beypazarı EML-Rehber Öğrt.

Ali ÇĠÇEK      ANKARA Çubuk EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Necat BOSTANCI    ANKARA Çubuk EML-Beden Eğitimi Öğrt.

Fatih CESUR     ANKARA Elmadağ METEM-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ümit KUNT      ANKARA Elmadağ METEM-Kimya Öğrt.

Ġlker ÇAKICI     ANKARA Güdül ÇPL-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Haydar ÇELEBĠ    ANKARA Kalecik ġehit Mehmet Yıldırım METEM-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

Ali ERGELEN     ANKARA Kızılcahamam EML-Motor Böl.Öğrt.

Murat SUCĠ      ANKARA Kızılcahamam EML-Fizik Öğrt.

Ali DĠKER      ANKARA Nallıhan Fettah Göngür TL ve EML-Müdürü

Mahmut KARAKAYA   ANKARA Nallıhan Fettah Güngör EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Ahmet Ali GÜMÜġ   ANKARA Kazan Efes EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Mustafa GÜDEN    ANKARA Polatlı Temelli ÇPL-Md.BaĢyrd.

Haris YILDIRIM    ANKARA Polatlı EML-Md.Yrd.

Ahmet ESEN      ANKARA ġereflikoçhisar EML-Teknik Md.Yrd.

Atila IġIK      ANKARA Etimesgut Güvercinlik EML-Md.Yrd.

Ahmet ZORLU     ANKARA Etimesgut Güvercinlik EML-Md.BaĢyrd.

Ahmet TUNCAY     ANKARA Akyurt ÇPL-Müdürü

Mustafa TAHTABAġ   ANTALYA Merkez EML-Elektronik Böl.Öğrt.
68           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Hasan ÇAKMAK      ANTALYA Merkez EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Süleyman MOĞUL     ANTALYA Merkez EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Aydın YÖRÜKOĞLU    ANTALYA Atatürk EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Vildan EKĠZ      ANTALYA Atatürk EML-Kimya Öğrt.

Serap YÖRÜR      ANTALYA Akseki ġahinler ÇPL-Giyim Böl.Öğrt.

Ergün GÖNCÜ      ANTALYA Alanya EML-Fizik Öğrt.

Ġrfan CARI       ANTALYA Elmalı Yusuf Önerboy ÇPL-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Yusuf KURT       ANTALYA Kumluca METEM-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Metin ÇETĠN      ANTALYA Manavgat TaĢağıl ÇPL-Md.Yrd.

Osman Oktay DEMĠRCĠ  ANTALYA Serik EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Yavuz DEMĠRTEPE    ANTALYA Korkuteli METEM-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Seda ġengül YILDIRIM  ARTVĠN Yusufeli ÇPL-Müzik Öğrt.

Adnan UZUN       ARTVĠN Merkez EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Erdinç YILDIRIM    ARTVĠN Merkez EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Necmettin YILMAZ    ARTVĠN Yusufeli ÇPL-Md.Yrd.

Engin DURSUN      ARTVĠN Hopa ÇPL-Müdürü

Ali KURT        AYDIN Mimar Sinan EML-Mak.Res.Böl.ġefi

Yusuf TÜRKMEN     AYDIN Mimar Sinan EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Emin Ethem KESEN    AYDIN Merkez EML-Matematik Öğrt.

Gazi DEMĠR       AYDIN Mimar Sinan EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Mehmet Faruk DOĞAN   AYDIN Mimar Sinan EML-Elektrik Böl.Lab.ġefi

Alaattin YALÇINKAYA  AYDIN Merkez EML-Elektronik Böl.ġefi

Nihat GÖNÜL      AYDIN Bozdoğan Ġsmet Sezgin METEM-MetaliĢleri Böl.ġefi

Ġsmet KEMER      AYDIN KuĢadası EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Ahmet OK        AYDIN Nazilli EML-Md.Yrd.

Ahmet ÖZTÜRK      AYDIN Nazilli EML-Md.Yrd.

Kamil SAĞLAM      AYDIN Söke EML-Md.Yrd.

DurmuĢ Ali HARMANCI  AYDIN Söke EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Atakan TAġATAR     BALIKESĠR 100.Yıl EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Yılmaz GÜVEN      BALIKESĠR 100. Yıl EML-Elektrik Böl.Öğrt.

ġevki ACAR       BALIKESĠR 100. Yıl EML-Yapı Böl.Öğrt.

Süleyman SUCU     BALIKESĠR Bandırma Edincik R.Gencer EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hilal AKINCI      BALIKESĠR Ayvalık EML-Tarih Öğrt.

Hüseyin DEDEOĞLU    BALIKESĠR Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ahmet KESKĠN      BALIKESĠR Merkez EMKB, EML-Elektronik/Telekominikasyon Böl.Öğrt.

Atilla ÖZCAN      BALIKESĠR Merkez AML-Sosyal Bilgiler Öğrt.

Cevat ġENYÜZ      BALIKESĠR Bandırma EMKB, EML-Motor Böl.Öğrt.

Ercan YÜRÜK      BALIKESĠR Gönen Sarıköy ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.
 Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          69


Ġrfan VAR      BALIKESĠR Susurluk EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Zeki ARIK      BALIKESĠR Burhaniye EML-Yapı Res.Böl.Öğrt.

Hüseyin SARAN    BALIKESĠR Edremit EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Süleyman KABLAN   BALIKESĠR Dursunbey EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Mustafa KAN     BĠLECĠK Merkez EML-Ġngilizce Öğrt.

Süleyman SEVĠNÇ   BĠLECĠK Merkez EML-Md.Yrd.

Kazım ÇELTĠK    BĠLECĠK Bozüyük EML-Md.Yrd.

AyĢegül DEMĠRKAYA  BĠLECĠK Osmaneli ÇPL-Giyim Böl.Öğrt.

Talip GÜL      BĠNGÖL Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Mehmet GEVREK    BĠTLĠS Hizan ÇPL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Hakan ALPASLAN   BĠTLĠS Ahlat ÇPL.-Ġngilizce Öğrt.

Berat UZUN     BOLU Mimar Ġzzet Baysal EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Süleyman YARDIMCI  BOLU Mimar Ġzzet Baysal EML-Md.Yrd.

Nevzat ÖMÜR     BOLU Merkez Ġzzet Baysal EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Metin ÖZBEK     BOLU Merkez Ġzzet Baysal EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Cem DENKER     BOLU Gerede EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mustafa AKDU    BURDUR Merkez EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Fahri KARĠP     BURDUR YeĢilova ÇPL-Müdürü

Ġsmail UYGUN    BURDUR Karamanlı METEM-Elektrik Böl.Öğrt.

Abdullah ÖZYURT   BURSA Karacabey EML-Elektrik Böl.ġefi

Selami ġAHĠN    BURSA Ġznik EML-Elektrik Böl.ġefi

Ġbrahim BAYRAM   BURSA Harmancık 75. Yıl ÇPL-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

ġefik DAL      BURSA Yıldırım YeĢilyaylı EML-Md.Yrd.

Abdurrahman ARI   BURSA M.KemalpaĢa EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Hüseyin KAYAN    BURSA Ovaakça TeaĢ EML-Md.Yrd.

Mehmet Ali AKĠġ   BURSA Hürriyet EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Mehmet NOĞMAN    BURSA Tophane EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

AyĢen AYDIN     BURSA Tophane EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Kerim YAMAK     BURSA Tophane EML-Beden Eğitimi Öğrt.

Sami ġENGÜL     BURSA Tophane EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

M.Cengiz AKSOY   BURSA Tophane EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Hakan ESEN     BURSA Ġnegöl Dörtçelik EML-Md.Yrd.

Ömür Mine AKARSU  BURSA Mimar Sinan EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Suat YĠĞĠT     BURSA Mimar Sinan EML-Mob.Dek.Böl.Atl.ġefi

Mehnur AKAN     BURSA Atatürk EML-Kimya Öğrt.

Fevzi ERGĠN     BURSA Atatürk EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Rıdvan AKBAY    BURSA Hürriyet EML-Md.Yrd.

Mustafa TOPÇU    BURSA Hürriyet EML-Motor Böl.Atl.ġefi
70           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Tahsin ALANYÜZ     BURSA Hürriyet EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Özçelik PAKMAN     BURSA DemirtaĢpaĢa EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

AyĢegül BĠRĠCĠK    BURSA DemirtaĢpaĢa EML-Ġngilizce Öğrt.

ġükran KARTAL     BURSA DemirtaĢpaĢa EML-Fizik Öğrt.

Murat CANGUSUZ     BURSA DemirtaĢpaĢa EML-Modb.Dek.Böl.ġefi

Metin KILIÇ      BURSA DemirtaĢpaĢa EML-Beden Eğitimi Öğrt.

Yılmaz KÜÇÜK      BURSA Ali Osman Sönmez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Ġncinur ÇEKMECELĠ   BURSA Ali Osman Sönmez EML-Boya-Apre Böl.Atl.ġefi

Aslı ÖCAL       BURSA Ali Osman Sönmez EML-Ġngilizce Öğrt.

Ġlhan DUġLU      BURSA Orhangazi EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.Öğrt.

Canan ÖZKAN      BURSA Mudanya Dörtçelik METEM-Tarih Öğrt.

Nihat BULAT      BURSA YeniĢehir EML-Md.Yrd.

B.Selim SĠLAHTAROĞLU  BURSA Gemlik EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Nihan KEMER      BURSA Ġnegöl Yenice A.Öztarhan ÇPL-Giyim Böl.Öğrt.

Mesut KAVCI      BURSA Ġnegöl Dörtçelik EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Mehmet YAVUZ      BURSA Orhaneli A.Necati Yılmaz ÇPL Elektrik Böl.-Öğrt.

Oğuz KAÇKAR      BURSA Hürriyet EML-Harita Kad.Böl.-Atl.ġefi

Ali MALERĠ       ÇANAKKALE Merkez EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.Öğrt.

Hamdi TAġKIN      ÇANAKKALE Bayramiç METEM-Md.Yrd.

Arif GÜLġEN      ÇANAKKALE Yenice METEM-Elektrik Böl.ġefi

Ömer Faruk AYDIN    ÇANAKKALE Çan EML-Md.Yrd.

Gürhan CEYLAN     ÇANAKKALE Biga EML-Md.Yrd.

Nermin ÇAKIR      ÇANAKKALE Ezine Geyikli ÇPL-Matematik Öğrt.

Hasan ERDOĞAN     ÇANKIRI Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

E.Ebru SARIKAYA    ÇANKIRI Merkez EML-Matematik Öğrt.

Ülkü ERDOĞDU      ÇANKIRI Ilgaz Atatürk ÇPL-Matematik Öğrt.

Bahtiyar AYDIN     ÇORUM Alaca METEM-MetaliĢleri Böl.ġefi

Yusuf ÖZCAN      ÇORUM Dodurga ÇPL-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Hamit KÜLAHÇI     ÇORUM Ġskilip EML-Yapı Res.Böl.ġefi

Hüseyin KANMAZ     ÇORUM Kargı Hacıhamza ġ.Nuri Yıldız ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

AyĢegül KARAKÜÇÜK   ÇORUM Laçin Çamlıca METEM-Hazır Giyim Böl.Öğrt.

Ġshak ÜNAL       ÇORUM Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Metin KELEġOĞLU    ÇORUM Merkez EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Serkan SEZER      ÇORUM Uğurludağ ÇPL-Tarih Öğrt.

Osman ACAR       DENĠZLĠ Tavas Kızılcabölük Cumhuriyet EML-Md.Yrd.

Aynur AKDAġ      DENĠZLĠ Çal METEM-Giyim Böl.Öğrt.

Abdülkadir ÖZKAYA   DENĠZLĠ ġehit Öğretmen Yusuf Batur EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Fazilet KOCAMAZ    DENĠZLĠ ġehit Öğretmen Yusuf Batur EML-Biyoloji Öğrt.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          71


Mahmut ÇETĠNKAYA    DENĠZLĠ ġehit Öğretmen Yusuf Batur EML-Kimya Öğrt.

ġahcihan KARADENĠZ   DENĠZLĠ ġehit Öğretmen Yusuf Batur EML-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

Selim AKKAġOĞLU    DENĠZLĠ Güney ÇPL-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

ġule DEMĠR       DENĠZLĠ Acıpayam EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Zafer AYAR       DENĠZLĠ Çivril EML-Tesisat Tek.Böl.ġefi

Bülent A. BATMAZOĞLU  DĠYARBAKIR Merkez EML-Yapı Böl.ġefi

Nihat KÖSEOĞLU     DĠYARBAKIR Merkez EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

Metin GÜZEL      DĠYARBAKIR Bismil METEM-Md.Yrd.

Murat SARIBAġ     DĠYARBAKIR Silvan METEM-Md.V.

Mustafa CAN      DĠYARBAKIR Silvan METEM-Elektrik Böl.Öğrt.

Birol ÖZCÜRE      EDĠRNE Merkez EML-Yapı Res.Böl.Öğrt.

Mustafa GÖÇER     EDĠRNE KeĢan EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.Öğrt.

Ahmet Kudret TABAK   EDĠRNE Uzunköprü EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Tufan KOCAMAN     EDĠRNE Ġpsala ġehit Er Mustafa Aydın ÇPL-Müdürü

Asım BALBAY      ELAZIĞ Palu METEM-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.Öğrt.

G. Gülay YILMAZER   ELAZIĞ Gazi EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Ġbrahim MENENGĠÇ    ELAZIĞ Gazi EML-Coğrafya Öğrt.

Halid ĠPEK       ELAZIĞ 100. Yıl EML-Yapı Böl.Öğrt.

Ġlhami OĞUZ      ELAZIĞ Palu METEM-Elektrik Böl.Öğrt.

Hatice YILMAZ     ELAZIĞ Merkez EML-Kimya Öğrt.

Suat KOLAT       ERZĠNCAN Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Harun HÖKEREK     ERZĠNCAN Üzümlü ÇPL-Md.Yrd.

Kemal GECĠKEN     ERZĠNCAN Fatih EML-Fizik Öğrt.

Hakan DAL       ERZURUM Atatürk EML-Mob.Dek.Böl.Atl.ġefi

Fetullah TABKĠ     ERZURUM Pasinler METEM-Md.Yrd.

Arif GÜLER       ERZURUM Kazım Karabekir EML-Coğrafya Öğrt.

Taner COġKUN      ERZURUM Tortum ÇPL-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Ġbrahim KAPTAN     ERZURUM Atatürk EML-Ġngilizce Öğrt.

Ahmet ġEKER      ERZURUM Kazım Karabekir EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Tuner ġAHĠN      ESKĠġEHĠR Atatürk EML-Md.Yrd.

Sakine Çıldır ÇAKMA  ESKĠġEHĠR Anadolu Teknik Lisesi-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Ali TURAN       ESKĠġEHĠR Atatürk EML-Kimya Öğrt.

Ġsmail SARICA     ESKĠġEHĠR Atatürk EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Uğur TEPE       ESKĠġEHĠR Atatürk EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Mustafa ÇAKIR     ESKĠġEHĠR TepebaĢı EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Aytekin META      ESKĠġEHĠR TepebaĢı EML-Elektronik Böl.ġef

Murat TANDOĞAN     ESKĠġEHĠR TepebaĢı EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Levent TOKOĞLU     ESKĠġEHĠR Yunus Emre EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi
72           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Ahmet SERTTAġ      ESKĠġEHĠR Yunus Emre EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.ġefi

Adem YÜKSEL       ESKĠġEHĠR Yunus Emre EML-Md.Yrd.

Veli KUTLU       ESKĠġEHĠR Çifteler ġehit Osman Genç EML-Müdürü

Orhan YALÇIN      ESKĠġEHĠR Sivrihisar EML-Motor Böl.ġefi

Serkan ÖZEÇOĞLU     ESKĠġEHĠR Turgut Reis EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mehmet SĠNCAR      GAZĠANTEP M.RüĢtü Uzel EML-Elektronik Böl.Atl.ġefi

ġahin ÖZATA       GAZĠANTEP M.RüĢtü Uzel EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Fatih ÖZYURT      GAZĠANTEP H.Sani Konukoğlu EML-Elektronik Böl.ġefi

Ġsmet Alper TANRIÖVER  GAZĠANTEP H.Sani Konukoğlu EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Yüksel BARAN      GAZĠANTEP Nizip EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Doğan BAKIR       GAZĠANTEP Araban ÇPL-Mob.Dek.Böl.Atl.ġefi

Metin Hayati ÖZTÜRK   GĠRESUN Bulancak EML-Md.Yrd.

Lokman YILMAZ      GĠRESUN KeĢap ÇPL-Md.Yrd.

Altan BAL        GĠRESUN Tirebolu ÇPL-Md.Yrd.

Süleyman KOSER     GĠRESUN Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.ġefi

Zekiye UZUNOĞLU     GĠRESUN Piraziz Ġsmail Yücel EML-Kimya Öğrt.

Selçuk ORAL       GÜMÜġHANE Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hasan BĠÇER       HAKKARĠ Merkez EML-Md.BaĢyrd.

Hatice Ġrem KILIÇLAR  HATAY Samandağ METEM-Matematik Öğrt.

Çiğdem KUTLUIġIK    HATAY Reyhanlı EML-Fizik Öğrt.

Halil BÖRKLÜ      HATAY Merkez EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Ġhsan ZEYTĠNELĠ     HATAY Merkez EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Ahmet ÖNALAN      HATAY Ġskenderun EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Ali POLAT        HATAY Kırıkhan TL ve EML-Müdürü

Ahmet Hüsnü EMEK    HATAY Dörtyol Payas METEM-Md.Yrd.

Mehmet GÜRFĠDAN     ISPARTA Merkez EML-Md.Yrd.

Emin TÜRKÖZ       ISPARTA ġ.Karaağaç METEM-Elektrik Böl.Öğrt.

Mustafa BĠLGĠN     ISPARTA Uluborlu EML-Md.Yrd.

Mehmet DEMĠRCAN     ISPARTA Eğirdir EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Ahmet ġAFAK       ISPARTA Merkez ĠMKB, EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Abdulkıyas ÖZER     ISPARTA Senirkent EML-Md.Yrd.

Mehmet KAġLI      ISPARTA Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Adem KAN        MERSĠN Atatürk EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Dilek DURUK       MERSĠN Mezitli ÇPL-Resim-ĠĢ Öğrt.

Mustafa TANER      MERSĠN Erdemli EML-Md.Yrd.

Atila KIRMAN      MERSĠN Atatürk EML-Md.Yrd.

Ahmet AYDIN       MERSĠN Erdemli EML-Md.Yrd.

Ö.Vedat TEZEL      MERSĠN Merkez EMLMod.Dek.Böl.Öğrt.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            73


Ahmet ġENOL      MERSĠN Tarsus EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Lab.ġefi

Yüksel AYDIN     MERSĠN Tarsus EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Mustafa ġAHĠN     MERSĠN Mut EML-Tek.Md.Yrd.

Nurettin KARASU    MERSĠN Merkez EML-Makine Res.Böl.Öğrt.

Asyalı Hakan OĞUZ   MERSĠN Yahya Günsur ATL-Bilgisayar Böl.Atl.ġefi

Ahmet SAKALLI     MERSĠN Atatürk EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Mehmet ATEġ      MERSĠN Gülnar ÇPL-Yapı Böl.Öğrt.

Bünyamin KOCABAġ   MERSĠN Silifke EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Durdu ÇEKĠÇ      MERSĠN Mezitli ÇPL-Elektronik Böl.Atl.ġefi

Ömer ĠLHAN      MERSĠN ĠMKB, EML-Elektrik Böl.ġefi

Murat POLAT      MERSĠN Tarsus Tic.San.Odası EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Fehmi TEPEDELEN    MERSĠN Tarsus EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Atilla ÇUHADAR    ĠSTANBUL Avcılar EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.ġefi

Çetin KAYA      ĠSTANBUL Avcılar EML-Fizik Öğrt.

Asude ATAN      ĠSTANBUL Avcılar Haydar Akın And.ML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Aydın ALBAYRAK    ĠSTANBUL Bağcılar A.Nermin Bilimli EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Serkan ÖZÜDOĞRU    ĠSTANBUL Bağcılar EML-Motor Böl.Öğrt.

Özer PEKMEZ      ĠSTANBUL Bahçelievler Kocasinan EML-Md.Yrd.

S.Fethiye KOCAPINAR  ĠSTANBUL Bahçelievler Kocasinan EML-Biyoloji Öğrt.

Deniz YAVAġ      ĠSTANBUL Bahçelievler Erkan Avcı EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ömer ÖZSOY      ĠSTANBUL Bahçelievler Erkan Avcı EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Gökay ERGÜN      ĠSTANBUL Ġnönü EML-Md.Yrd.

Ali HIġT       ĠSTANBUl Ġnönü EML-Elektrik Böl.ġefi

Ġsmail ġENGEL     ĠSTANBUL Ġnönü EML-Möb.Dek.Böl.Öğrt.

ġaban ġAYIK      ĠSTANBUL Ziya Kalkavan And.Den.ML-Beden Eğitimi Öğrt.

Belkıs BAYDAN     ĠSTANBUL Ziya Kalkavan And.Den.ML-Ġngilizce Öğrt.

Yusuf UYAR      ĠSTANBUL Beykoz ġahinkaya EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Erol SAMUR      ĠSTANBUL Beykoz ġahinkaya EML-Md.Yrd.

Ümit CEYLAN      ĠSTANBUL Den. ve Su Ürün.ML-Md.Yrd.

Serkan AKDOĞAN    ĠSTANBUL Den ve Su Ürün.ML-Felfese Öğrt.

Mümin BĠRĠNCĠ     ĠSTANBUl Beyoğlu EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Yalçın BĠLĠCĠ     ĠSTANBUL Büyükçekmece Kıraç ĠMKB EML-Müdürü

Ömer BÜYÜKBOĞA    ĠSTANBUL Kadırga EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

HaĢim ÖZER      ĠSTANBUl Kadırga EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Murat DEMĠR      ĠSTANBUL Matbaa ML-Resim Öğrt.

Ġsmail ġAHAN     ĠSTANBUL Sultanahmet EML-Md.Yrd.

Bünyamin TUTUġ    ĠSTANBUL Sultanahmet-Md.Yrd.

Aygün ÖZGÜR      ĠSTANBUL Matbaa ML-Kimya Öğrt.
74         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Ahmet SEVGĠN    ĠSTANBUL Alibeyköy EML-Elektrik Böl.ġefi

Saime GÜL      ĠSTANBUL Alibeyköy EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hasan DEMĠRCĠ    ĠSTANBUL Küçükköy EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hacı Salim SAY   ĠSTANBUL Küçükköy EML-Yapı Ressamlığı Böl.Öğrt.

Abdülaziz ADANUR  ĠSTANBUL Örfi Çetinkaya EML-Matematik Öğrt.

Osman GÖKYER    ĠSTANBUL Güngören EML-Elektrik Böl.ġefi

Olcay KISAKOL    ĠSTANBUL Gültepe EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Mükerrem EFE    ĠSTANBUL Gültepe EML-Tarih Öğrt.

Ġrfan ÇELĠK     ĠSTANBUL ġehit Öğrt.H.Ağırman EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Derya ÇETĠN     ĠSTANBUL ġehit Öğrt.H.Ağırman EML-Ġngilizce Öğrt.

Faruk GÜNDÜZ    ĠSTANBUL ġehit Öğrt.H.Ağırman EML-Elektrik Öğrt.

Muammer YAMAN    ĠSTANBUL Yakacık EML-Kimya Öğrt.

Doğan ALTINIġIK   ĠSTANBUL Yakacık EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Nuri DÜLGER     ĠSTANBUL ġehit Öğrt. H.Ağırman EML-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

Salih ġAHĠN     ĠSTANBUL Ġsmet Aktar EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Okan ġEN      ĠSTANBUL Küçükçekmece Dr.Oktay Duran Matbaa ML-Matbaa Böl.ġefi

Ġsmail ÇĠFTÇĠ    ĠSTANBUL Küçükyalı EML-Motor Böl.Öğrt.

Hülya YILDIRIM   ĠSTANBUL Maltepe Handan-Hayrettin Yelkikanat AML-Ġngilizce Öğrt.

Zülfiye BAYRAKTAR  ĠSTANBUL Küçükyalı EML-Yapı Ressamlığı Böl.Öğrt.

Ġbrahim ÇETĠN    ĠSTANBUL Pendik EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hayri FELEKTEN   ĠSTANBUL Silivri EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Recai OCAK     ĠSTANBUL ġiĢli EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Muzaffer YALÇIN   ĠSTANBUL ġiĢli EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Seyit YETĠM     ĠSTANBUL ġiĢli EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Erkan BORAN     ĠSTANBUL ġiĢli EML Motor Böl.Öğrt.

Suat ARIK      ĠSTANBUL ĠSOV Yapı ML Yapı Böl.Öğrt.

Müge BERKSOY    ĠSTANBUL ĠSOV Yapı ML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Yasemin YILDIZ   ĠSTANBUL Maçka A.Tuncel ATL-Felsefe Öğrt.

Aydın SOFU     ĠSTANBUL Maçka A.Tuncel ATL-Plastik San.Böl.ġefi

Ahmet ATEġ     ĠSTANBUL Maçka A.Tuncel ATL-Elektrik Böl.Öğrt.

Sevgi ġENGÜN    ĠSTANBUL Maçka A.Tuncel ATL-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Ġsmail KUTLU    ĠSTANBUL Tuzla EML-Elektrik Böl.ġefi

Osman TOSUN     ĠSTANBUL Ümraniye EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Uğur BUDAK     ĠSTANBUL Ümraniye EML-Model Böl.Öğrt.

Mahmut ÖZ      ĠSTANBUL Ümraniye Atatürk EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.ġefi

Tülin GÜRSOY    ĠSTANBUL Ümraniye Atatürk EML-Matematik Öğrt.

Selami ġĠġMAN    ĠSTANBUL Ümraniye TaĢdelen ĠMKB, EML-Motor Böl.ġefi

Fahrettin ÇAKMAK  ĠSTANBUL Ümraniye Atatürk EML-Matematik Öğrt.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             75


Salim AYDIN      ĠSTANBUL Ümraniye 75. Yıl DMO And.Bil. TL-Tarih Öğrt.

Abdullah ÇATAL     ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Seyfettin DOĞAN    ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Md.Yrd.

Osman ERMĠġ      ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Vedat VURAL      ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Elektronik Böl.ġefi

Engin ÖZBEK      ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Nilay ÇAKIR      ĠSTANBUL HaydarpaĢa EML-Resim-ĠĢ Öğrt.

Vahit HARPUTLUOĞLU   ĠSTANBUL Tekstil ML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Sahur ACAR       ĠSTANBUL Tekstil ML-Tekstil Böl.Öğrt.

Aydın KASAP      ĠSTANBUL Zeytinburnu EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Halil BORA       ĠSTANBUL Zeytinburnu EML-Mak.Res.Böl.Öğrt.

Ramazan KÜÇÜKALA    ĠZMĠR Bayındır EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Recep ÖNDER      ĠZMĠR Gaziemir EML-Elektrik Böl.ġefi

Nevzat EYRENCĠ     ĠZMĠR MithatpaĢa EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Emel TÜTÜNCÜ      ĠZMĠR MithatpaĢa EML-Coğrafya Öğrt.

Enver KAYA       ĠZMĠR Bornova Mazhar Zorlu Plas EML-Makine/Tesviye Kalıp Böl.Atl.ġefi

Lütfi KĠRER      ĠZMĠR Buca EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Ali ġANLI       ĠZMĠR Buca EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Hasan OVALI      ĠZMĠR Buca EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Ġpek TEKĠNAY      ĠZMĠR Atatürk EML-Coğrafya Öğrt.

Gülendam GÜNER     ĠZMĠR Atatürk EML-Ġngilizce Öğrt.

Osman BĠLĠR      ĠZMĠR Atatürk EML-Döküm Böl.Öğrt.

Zerrin TAMER      ĠZMĠR Mersinli EML-Kimya Böl.Lab.ġefi

BeĢir SÖNMEZOĞLU    ĠZMĠR Mersinli EML-Md.Yrd.

Fatma Semra TOSUN   ĠZMĠR KemalpaĢa Mopak EML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Hüseyin DEMĠRTAġ    ĠZMĠR Tire EML-Mak.Res.Böl.Öğrt.

Suat ĠRGĠ       ĠZMĠR Motor ML-Md.Yrd.

Haluk ĠġLER      ĠZMĠR Motor ML-Motor Böl.ġefi

Ahmet ALTINMAKAS    ĠZMĠR Motor ML-Motor Böl.Atl.ġefi

Hasan ÖZTÜRK      ĠZMĠR MithatpaĢa ATL, AML, TL ve EML-Müdürü

Kenan ÇELEBĠ      ĠZMĠR KemalpaĢa Mopak EML-Md.Yrd.

Yılmaz Naci ÖZYOL   ĠZMĠR KarĢıyaka EML Elektrik EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Nilay GÖKDENĠZ     ĠZMĠR KarĢıyaka Gazeteci Çeti Altan ATL-Md.Yrd.

Ferda SUCUOĞLU     ĠZMĠR Kınık METEM-Giyim Böl.Öğrt.

Recep ÇORUM      ĠZMĠR Çiğli 75. Yıl EML-Md.Yrd.

Hasan NALBANT     ĠZMĠR Torbalı EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Recep ġEN       ĠZMĠR Menemen EML-Yapı Böl.Atl.ġefi
Ramazan KOCABOZDOĞAN  ĠZMĠR Menemen EML-Yapı Böl.ġefi
76          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Altun ARIKAN     ĠZMĠR Bergama EML-Ġngilizce Öğrt.

Mehmet Tahsin USLU  ĠZMĠR Bornova Seyit ġanlı EML-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

Özgür ERSÖZ     ĠZMĠR ÖdemiĢ EML-Tesisat Tek.Böl.ġefi

Serpil KÖSEOĞLU   ĠZMĠR ÖdemiĢ EML-Ġngilizce Öğrt.

Levent CANBAY    ĠZMĠR Çınarlı EML-Yapı Böl.Atl.ġefi

Ġsmet GÜLÜNAY    ĠZMĠR Çınarlı EML-Tarih Öğrt.

Sebahattin BAL    ĠZMĠR Çınarlı EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Ufuk ġENAL      ĠZMĠR Bornova Mimar Sinan EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Ayhan CAN      ĠZMĠR Bornova Mimar Sinan EML-Elektronik Böl.ġefi

Ümit KARġIYAKA    ĠZMĠR Bornova Mimar Sinan EML-Telekominikasyon Böl.ġefi

Arzu ERDEMĠR     ĠZMĠR Selçuk YaĢar Boyacılık EML-Ġngilizce Öğrt.

Yıldız KURU     ĠZMĠR Selçuk METEM-Rehber Öğrt.

Özgür KUMRAL     ĠZMĠR Gaziemir EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Abdülkadir YALÇIN  KARS Kağızman METEM-Coğrafya Öğrt.

Okyay DEMĠR     KARS Gazi Ahmet Muhtar PaĢa EML-Md.Yrd.

Ali CESUR      KASTAMONU Azdavay ÇPL-Elektrik Böl.ġefi

Ahmet KARABACAK   KASTAMONU Ġnebolu METEM-Muhasebe Böl.Öğrt.

Fatih GÜVEN     KASTAMONU Ġnebolu METEM-Md.Yrd.

Mehmet AKMANOĞLU   KASTAMONU Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mehmet ÖZTÜRK    KASTAMONU Tosya EML-Elektrik Böl.Lab.ġefi

Muhittin GÜRLEK   KAYSERĠ Halil Ġlik EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Selami YEL      KAYSERĠ Seyyid Burhanettin EML-Matbaa Böl.ġefi

Nuh USLU       KAYSERĠ Bünyan EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Nihat GÜVEN     KAYSERĠ Yahyalı H.Hüseyin Arıkan ÇPL-Elektrik Böl.ġefi

Selim YAġAR     KAYSERĠ YeĢilhisar METEM-Tarih Öğrt.

ġahin ġARLI     KAYSERĠ Tomarza EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

Adem BENDEġ     KAYSERĠ Talas Atatürk ÇPL-Elektrik Böl.ġefi

Mehmet ÖZGÜL     KAYSERĠ PınarbaĢı EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Mehmet Hanifi KAYA  KAYSERĠ Ġncesu EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Cengiz BALCI     KAYSERĠ Develi EML-Md.Yrd.

Urfani DUMAN     KAYSERĠ Merkez EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Osman YÜCEL     KAYSERĠ Hürriyet EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Nevzat ATASOY    KAYSERĠ Hürriyet EML-Matematik Öğrt.

Salih ÖZAġLAMACI   KAYSERĠ Arif Molu EML-Dokuma Böl.Öğrt.

ġevket SEZER     KIRKLARELĠ Merkez EML-Tarih Öğrt.

Tezer ZĠNET     KIRKLARELĠ Merkez EML-Beden Eğitimi Öğrt.

ġafak KENAR     KIRKLARELĠ Babaeski EML-Boya Apre Böl.Öğrt.

Ersin GÖLGE     KIRKLARELĠ Lüleburgaz EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.
 Ocak 2006-2580         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             77


Murat GÜLDEZ        KIRġEHĠR Çiçekdağı METEM-Md.Yrd.

Leyla EYÜPOĞLU       KIRġEHĠR Merkez EML-Matematik Öğrt.

Bülent HELVACI       KIRġEHĠR Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Ramazan YILDIRIM      KIRġEHĠR Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Ali Rıza ÇETĠN       KOCAELĠ Atatürk EML-Kimya Öğrt.

Ferhat POLAT        KOCAELĠ Merkez EML-Motor Böl.Öğrt.

Mustafa KANIBOL      KOCAELĠ Atatürk EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ömer ALPAY         KOCAELĠ Merkez EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Osman GENÇ         KOCAELĠ Merkez EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Hasan AYBAġ        KOCAELĠ Sabancı And.TL. And.ML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Nurdane TAġTAN       KOCAELĠ Sabancı And.TL. And.ML-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.

Mustafa TOPAL       KOCAELĠ Köseköy EML-Motor Böl.Öğrt.

Artuğ BATIBEK       KOCAELĠ Köseköy EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ahmet ALTUNBAġ       KOCAELĠ Gebze Dilovası TL ve ÇPL-Müdürü

Kamil KAYIK        KOCAELĠ Gebze EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ġsmail ARICI        KOCAELĠ Gebze PAGEV And.ML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Süreyya YALÇINKAYA     KOCAELĠ Gebze Dilovası EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Yücel GÜNGÖR        KOCAELĠ Gebze Dilovası EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Olcan BALIKÇI       KOCAELĠ Gebze Laferge Aslan Çim EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ġpek SIR          KOCAELĠ Gölcük And. Denizcilik ML-Matematik Öğrt.

Naim YAġAR         KOCAELĠ Gölcük And.Denizcilik ML-Elektrik Böl.Öğrt.

DerviĢ TOPRAK       KOCAELĠ Karamürsel 100. Yıl ÇPL-Kimya Öğrt.

Rafet ÇETĠNTAġ       KOCAELĠ Karamürsel 100. Yıl ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Halil ÇELĠK        KOCAELĠ Körfez Nuh Çim EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ali Osman GÜLER      KOCAELĠ Körfez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Tacettin ÇIRACI      KOCAELĠ Körfez EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Melek TOTAN        KONYA Selçuklu Adil Karaağaç ATL-Elektronik Böl.Öğrt.

Yüksel ÇINAR        KONYA Selçuklu Adil Karaağaç ATL-Elektrik Böl.Öğrt.

M.Sadullah ÖZUYGUR     KONYA Karapınar Kayalı ÇPL-Müdürü

DurmuĢ AKDOĞAN       KONYA Selçuklu EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Kemal DURAN        KONYA Ereğili EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Ġsa SADE          KONYA Fatih EML-Yapı Böl.Öğrt.

A.Kemal BAġTÜRK      KONYA Kadınhanı METEM-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

A.Selçuk TOPRAK      KONYA Ilgın Argıthanı Mil.Eğt.Vakfı ÇPL-Matematik Öğrt.

AyĢe VAR          KONYA BeyĢehir EML-Hazır Giyim Böl.Öğrt.

Babacan ÇILMAN       KONYA Cihanbeyli S.Ali Fuat Belgin ÇPL-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Cihan ATASEVEN       KONYA Sarayönü EML-Elektrik Böl.Öğrt.
Ġ.Firuzan ABDÜLKADĠROĞLU  KONYA Meram EML-Ġngilizce Öğrt.
78          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Ġsmail CANAYAKIN   KONYA Selçuklu EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Kamil ERSOY      KONYA AkĢehir Ġsmet Ġnönü EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

M.Uğur EKEN      KONYA Kulu METEM-Müdürü

Metin ÖZ       KONYA Akören ÇPL-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Murat BAYRAKTAR    KONYA Çumra EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Nuri ĠZBUDAK     KONYA Meram EML-Matbaa Böl.Öğrt.

Osman TEZGĠDEN    KONYA AkĢehir Ġ.Ġnönü EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

S.Zeki TAHRA     KONYA Meram EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Yılmaz SAĞLAM     KONYA SeydiĢehir EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Mustafa GÜLMEZ    KÜTAHYA Merkez EML-Md.Yrd.

Mustafa ÖZÜNLÜ    KÜTAHYA Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ġsmail ELBAġ     KÜTAHYA Merkez EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Ġbrahim ÖLÇER     KÜTAHYA Atatürk EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Yüksel KAÇMAZ     KÜTAHYA AltındaĢ ÇPL-Müdürü

Hüseyin ARSLANBOĞA  KÜTAHYA Gediz EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ġzzettin MAZMAN    KÜTAHYA Simav EML-Md.Yrd.

Bülent UZUN      KÜTAHYA TavĢanlı EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Suat Sabri BĠTĠRMĠġ  MALATYA Hekimhan METEM-MetaliĢleri Böl.ġef

Nadir AYDOĞAN     MALATYA Darende METEM-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Haydar ÖZDEMĠR    MALATYA Arguvan ÇPL-Kimya Öğrt.

Murat DENKTAġ     MALATYA Yunus Emre EML-Elektrik Böl.Lab.ġefi

HaĢim MUNGAN     MALATYA Hasan Akbudak ĠMKB EML-Md.Yrd.

Arif ÇĠÇEKÇĠ     MALATYA ġ.Kemal Özalper EML-Motor Böl.Öğrt.

Hasan ESEN      MALATYA Pötürge EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

Aydın YURTSEVER    MALATYA Arapgir EML-Md.BaĢyrd.

Abidin CAN      MANĠSA Kırkağaç METEM-Beden Eğitimi Öğrt.

Sedat ÇELĠK      MANĠSA Kırkağaç METEM-Mob.Dek.Böl.ġefi

Faruk GÜR       MANĠSA Ahmetli ġehit Hakkı Erdoğan ÇPL-Matematik Öğrt.

Sami IġIK       MANĠSA Salihli EML-Md.Yrd.

Nadir KILINÇ     MANĠSA Soma EML-Türk Dili ve Edebiyatı

Eyüp Ersan SÜLÜN   MANĠSA Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği METEM-Elektronik Böl.Öğrt.

Sami DELĠBAY     MANĠSA Kula H.Ömer Özboyacı EML-Müdürü

Orhan BULGUR     MANĠSA Akhisar EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Serdar SELEKLER    MANĠSA Turgutlu EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

YaĢar GÜRSOY     MANĠSA Akhisar EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Damla SAVAġ      MANĠSA Akhisar EML-Matematik Öğrt.

Ġbrahim KARACA    MANĠSA Selendi ÇPL-Müdürü

Ahmet YILMAZ     MANĠSA Soma EML-Elektrik Böl.Öğrt.
 Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              79


Hüseyin CERĠTLĠ   KAHRAMANMARAġ Merkez EML-Bilgisayar Böl.ġefi

Duran AYCI      KAHRAMANMARAġ Göksun METEM-Md.BaĢyrd.

Mustafa ULAġ     KAHRAMANMARAġ Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Lab.ġefi

Ġhsan ACER      KAHRAMANMARAġ AfĢin EML-Md.Yrd.

Nurcihan ÇELĠK    KAHRAMANMARAġ Merkez EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

AyĢegül DEMĠRAY   KAHRAMANMARAġ Tekstil Meslek Lisesi-Kimya Öğrt.

Ahmet DERTLĠ     KAHRAMANMARAġ Tekstil Meslek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Seyfettin KAHRAMAN  KAHRAMANMARAġ Elbistan EML-Elektrik Böl.ġefi

Mehmet BAYDU     MARDĠN Derik ÇPL-Kimya Öğrt.

Ömer Faruk TÖRER   MARDĠN Merkez EML-Fizik Öğrt.

Fikret DENĠZLĠ    MUĞLA Milas EML-Motor Böl.Öğrt.

Ġsmail ATEġ     MUĞLA Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Yüksel CANGIR    MUĞLA Bodrum Mumcular S.Özkan ÇPL-Coğrafya Öğrt.

Ġlhan DANK      MUĞLA Fethiye EML-Md.Yrd.

Cavit OKUR      MUĞLA Köyceğiz METEM-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Metin KAHYA     MUĞLA Yatağan METEM-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Veysel BĠNGÖL    MUġ Varto EML-Md.Yrd.

Mümtaz BĠLGĠN    MUġ Korkut ÇPL-Müdür V.

Tevfik ULUDAĞ    NEVġEHĠR GülĢehir ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Ġhsan DOĞANAY    NEVġEHĠR Merkez EML-Fizik Öğrt.

Mesut ÇETĠN     NEVġEHĠR Kozaklı METEM-Müdürü

Savran YÜKSEL    NĠĞDE Faik ġahenk ATL-Md.Yrd.

Recep DENĠZ     NĠĞDE Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Ayhan YILDIZGÖZ   NĠĞDE Merkez EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Kerim SÜNEÇLĠ    NĠĞDE Bor EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi

Tuba DOĞRUÖZ     NĠĞDE UlukıĢla EML-Fizik Öğrt.

Hasan BORUZA     ORDU Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Süleyman ARAZ    ORDU Merkez EML-Motor Böl.Öğrt.

Banu MERZECĠ     ORDU Merkez EML-Ġngilizce Öğrt.

Abdullah YÜKSEL   ORDU Fatsa Atatürk And.Den.ML-Md.Yrd.

Nevzat AYDINLI    ORDU Ünye EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mühittin ESĠN    RĠZE Pazar EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

Demircan BĠLĠCĠ   RĠZE Mimar Sinan EML-Motor Böl.Öğrt.

Özlem SATIROĞLU   RĠZE Fındıklı EML-Matematik Öğrt.

Abdullah ÇALIġKAN  RĠZE Mimar Sinan EML-Tarih Öğrt.

Mahmut DEMĠR     RĠZE ArdeĢen METEM-Motor Böl.Öğrt.

Kemal AYYILDIZ    SAKARYA Hendek EML-Beden Eğitimi Öğrt.

AyĢe ÇETĠN      SAKARYA Karasu METEM-Elsanatları Böl.Öğrt.
80           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Ocak 2006-2580


Musa ÖZĠġ       SAKARYA Fatih EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Faruk DOĞRU      SAKARYA Akyazı EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Hasan UYSAL      SAKARYA Söğütlü ÇPL-Matematik Öğrt.

AyĢe AYIġIĞI      SAKARYA Sapanca METEM-Tic.ve Otelcilik Böl.Öğrt.

Nail BIÇAKÇI      SAKARYA Kaynaca ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Hasan Hüseyin KURġUN  SAKARYA Geyve METEM-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Uğur KARANFĠL     SAKARYA Merkez EML-Tarih Öğrt.

Feridun GÜLTEKĠN    SAKARYA Arifiye ÇPL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Ayhan KURT       SAKARYA Fatih EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Osman ÇELĠK      SAKARYA Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

AyĢe ġAHĠN       SAKARYA Sapanca METEM-Elsanatları Böl.ġefi

Zühal KANSUL      SAMSUN Atakum EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Hürriyet CANDAġ    SAMSUN Atakum EML-Beden Eğitimi Öğrt.

Kadir ASLAN      SAMSUN Atakum EML-Kimya Öğrt.

Mehmet AKYOL      SAMSUN Merkez EML-Matbaa Böl.Öğrt.

Hatice EROL      SAMSUN Merkez EML-Fizik Öğrt.

Bülent ÖZAKMAN     SAMSUN ÇarĢamba EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Metin APALI      SAMSUN ÇarĢamba EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Gökay GÜMÜġ      SAMSUN Havza EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mustafa DEMĠRHAN    SAMSUN Kavak YaĢardoğu ÇPL-Matematik Öğrt.

Sevgi ULUTAġ      SAMSUN Ladik ÇPL-Biyoloji Öğrt.

Ramazan ĠNAN      SAMSUN Terme EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Selim AYDIN      SAMSUN Tekköy Ali Emine Kahvecioğlu EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Burhan YAMAN      SAMSUN Vezirköprü EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Hüseyin ASAN      SAMSUN Bafra EML-Motor Böl.Öğrt.

Abdurrahim YAġA    SĠĠRT Kurtalan ÇPL-Müdürü

Oktay DEMĠRBAġ     SĠĠRT Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Yüksel KAYMAK     SĠNOP Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Serkan ĠġGÖREN     SĠNOP Boyabat EML-Matematik Öğrt.

Gökhan BAYRAM     SĠNOP Erfelek ÇPL-Tarih Öğrt.

Cemil KURT       SĠNOP Dikmen ÇPL-Matematik Öğrt.

Mehmet Akif KARSLI   SĠVAS SuĢehri Atatürk EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Edip HOROZ       SĠVAS Gemerek ġehit Ahmet Karahan EML-Mob.Dek.Böl.ġefi

Nihat KĠPER      SĠVAS ġarkıĢla EML-Coğrafya Öğrt.

Gazi YILMAZ      SĠVAS Atatürk EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Mehmet ASLANHAN    SĠVAS ġarkıĢla EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.ġefi

Gülcan DOĞAN      SĠVAS Atatürk EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Ahmet CEYLAN      TEKĠRDAĞ Merkez EML-Md.Yrd.
 Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                   81


Turgut KELLECĠ    TEKĠRDAĞ Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Serkan AġAN      TEKĠRDAĞ Merkez EML-Beden Eğitimi Öğrt.

Serdal ġĠMġEK     TEKĠRDAĞ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Halit Harin METEM-Mak./Tes./Kal. Böl.Öğrt.

Suat ASLAN      TEKĠRDAĞ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Halit Narin METEM-Motor Böl.Öğrt.

Ġlker ÇÜRÜKOVA    TEKĠRDAĞ Veliköy ÇPL-Elektrik Böl.-ġefi

Yüksel YAVUZ     TEKĠRDAĞ Çorlu MR Uzel EML-Yapı Böl.-Atl.ġefi

Ünal SARAÇ      TEKĠRDAĞ Çorlu MR Uzel EML-Md.Yrd.

Halil Ġbrahim AKYÜZ  TEKĠRDAĞ Hayranbolu E.Korkmaz EML-Md.Yrd.

Volkan ERGENE     TEKĠRDAĞ Saray METEM-Elektrik Böl.ġefi

Abdülkadir TÜRK    TOKAT Merkez And.Tek.Lis.And.Mes.Lis.Tek.Lis. ve EML-Müdürü

Saim Rıfat KARAKAġ  TOKAT Almus ÇPL-Fizik Öğrt.

Fatih ERBAY      TOKAT Turhal EML-Fizik Öğrt.

Hasan MUTLU      TOKAT Erbaa EML Elektrik Böl.Öğrt.

Fethi MAYDA      TOKAT Niksar EML-Md.Yrd.

Duran EKĠNCĠ     TOKAT Zile EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Naziye AYTEN     TOKAT Merkez EML-Matematik Öğrt.

Ahmet TOPAL      TRABZON Akçaabat ÇPL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Süleyman EYÜP     TRABZON KöprübaĢı ÇPL-Tarih Öğrt.

Sebahattin TOKA    TRABZON Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.

Ahmet GÜZELDAL    TRABZON Araklı ÇPL-Fen Bilgisi Öğrt.

Seydullah SEVĠM    TRABZON Merkez EML-Telekominikasyon Böl.Öğrt.

Hacı Fazlı ÖZLÜ    TRABZON ÇarĢıbaĢı ÇPL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Faruk BALTACIOĞLU   TRABZON Merkez EML-Matematik Öğrt.

Ercan DURAK      TRABZON Akçaabat ÇPL-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Sezai BĠLGĠÇ     TRABZON Of Hacı M.B.Ulusoy EML-Yapı Böl.Öğrt.

Kemal ARSLAN     TRABZON Düzköy Çayırbağ ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Mehmet HAġLAK     ġANLIURFA Merkez EML-Motor Böl.Öğrt.

Ġsmail ÖZTOPRAK    ġANLIURFA Merkez EML-Bilgisayar Böl.Öğrt.

Faruk YILDIZTEKĠN   ġANLIURFA Merkez EML-Motor Böl.Öğrt.

Ġhsan KIRKAN     ġANLIURFA Siverek EML-Md.Yrd.

Ġbrahim KOZAK     UġAK Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Hüseyin YILDIRIM   UġAK Sivaslı ÇPL-Elektrik Böl.Öğrt.

Galip AYKULTELĠ    UġAK Karahallı Veyis Turan ÇPL-Tekstil Böl.Öğrt.

ġahin AġAN      VAN BaĢkale ÇPL-Müdürü

Cengiz SÖNMEZ     VAN Merkez EML Elektronik Böl.Öğrt.

Ġsmet ĠġĠM      YOZGAT Merkez EML MetaliĢleri Böl.Öğrt.

Ġbrahim ġEKERCAN   YOZGAT Sorgun EML MetaliĢleri Böl.ġefi

Asım AYTAÇ      YOZGAT Yerköy EML-Md.Yrd.
82          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Tolga D.ÖZBĠLGĠN   YOZGAT Merkez EML-Türk Dili ve Edebayatı Öğrt.

Ġsmail DEMĠR     YOZGAT Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Mustafa Ali CEYLAN  ZONGULDAK Kozlu EML-Tarih Öğrt.

Ali Altay DAĞLI    ZONGULDAK Kozlu EML-Motor Böl.Atl.ġefi

Ġsmail AġKAR     ZONGULDAK Kilimli EML-Md.Yrd.

Tayfun YILMAZ     ZONGULDAK Merkez EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

Necdet YĠĞĠT     ZONGULDAK Alaplı ĠMKB EML-Elektronik Böl.Öğrt.

Ertuğrul YALINBAġ   ZONGULDAK Devrek METEM-Md.Yrd.

Selahattin ÇAKIRLAR  ZONGULDAK Ereğli EML-MetaliĢleri Böl.Öğrt.

H.Alparslan KÜTÜK   ZONGULDAK Ereğli Hatice Erdem Denizcilik ML-Fizik Öğrt.

Nizamettin ONATOĞLU  ZONGULDAK Çaycuma EML-Md.Yrd.

Ziya BURAN      ZONGULDAK Gökçebay ÇPL-Resim ĠĢ Böl.Öğrt.

AyĢe ERDOĞAN     AKSARAY Merkez EMLSosyal Bilgiler Öğrt.

Tayfun TEKSAR     AKSARAY Merkez EML-Tesisat Tek.Böl.Öğrt.

Ümit Fuat ÖZYAR    AKSARAY Merkez 75. Yıl EML-Fizik Öğrt.

Ġbrahim KILIÇ     AKSARAY Ağaçören ÇPL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Ömer GÖKALP      BAYBURT Merkez EML-Elektrik Böl.Atl.ġefi

Hayri IġGIN      KARAMAN Merkez EML-Elektrik Böl.ġefi

Ömer DĠNÇ       KARAMAN Merkez EML-Ġngilizce Öğrt.

Zafer KILINÇ     KARAMAN Temizel Ünlü Bilgisayar And.TL-Fizik Öğrt.

Melike ARSLAN     KIRIKKALE Merkez EML-Türk Dili ve Edebayatı Öğrt.

Murat ÜNAL      KIRIKKALE Merkez EML-Biyoloji Öğrt.

Uğur TEKĠNAY     KIRIKKALE Merkez EML-Md.Yrd.

Talat KOÇAK      KIRIKKALE Gazi EML-Md.Yrd.

Gülden ÖZER      KIRIKKALE Gazi EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Hasan PaĢa YILMAZ   KIRIKKALE Gazi Anadolu Meslek Lisesi ve EML-Müdürü

Fesih GÜN       BATMAN Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

ġaban TERZĠCĠK    ġIRNAK Merkez EML-Md.Yrd.

Tamer YILMAZ     BARTIN KurucaĢile ÇPL-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Muhsin KÖSE      BARTIN Ulus EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Vahit SÜRER      BARTIN Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Neslihan KILIÇ    ARDAHAN Merkez EML-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Hüseyin GÜNEġ     IĞDIR Merkez EML-Coğrafya Öğrt.

Süreyya BABAHASAN   YALOVA Merkez EML-Ġngilizce Öğrt.

Nasuf ÇALIġKAN    YALOVA Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

Erdoğan YILMAZ    YALOVA Aksa EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Emrullah KÜÇÜKALĠ   KARABÜK Merkez EML-Mob.Dek.Böl.Öğrt.

Salih GÖÇÜK      KARABÜK Merkez EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Öğrt.
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 83


 Ahmet Suat KARA     KARABÜK Eskipazar ÇPL-Matematik Öğrt.

 Tuğrul AKDEMĠR     KARABÜK Safranbolu EML-MetaliĢleri Böl.Atl.ġefi

 Ahmet ARI        KĠLĠS Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

 Cengiz TURAN      OSMANĠYE Bahçe EML-Elektrik Böl.ġefi

 Ali Sait ERDEMĠR    OSMANĠYE Merkez EML-Elektrik Böl.Öğrt.

 Niyazi ÖZER       OSMANĠYE Merkez EML-MetaliĢleri Böl.ġefi

 Sıddık DEMĠRTAġ     OSMANĠYE Merkez EML-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

 Bülent ATEġ       OSMANĠYE Kadirli EML-Fizik Öğrt.

 Hüseyin DEMĠRCAN    DÜZCE Gölkaya ÇPL-Md.BaĢyrd.

 Osman KUTLU       DÜZCE Merkez EML-Md.Yrd.

 Zekeriya YILMAZ     DÜZCE Merkez EML-Md.Yrd.

 Muhammet ġĠRĠN     DÜZCE Akçakoca EML-Makine/Tesviye/Kalıp Böl.Atl.ġefi   ORTA ÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA GÖREVLĠ
 YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERDEN 2005 YILINDA AYLIKLA ÖDÜLLENDĠRĠLENLER

Adı Soyadı      :  Görev Yeri – BranĢı                             :

Basri SÖĞÜT       ADANA Kozan 50. Yıl Lisesi- Felsefe Öğretmeni

Hanifi ATLI       ADANA Kozan Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Fatih KABAKLI      ADANA Kozan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet ÖZKAN       ADANA Seyhan Kız Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ahmet ÖZLER       ADANA Seyhan Kız Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mustafa HARPUT      ADANA Seyhan Turgut Özal Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.Yrd

M. Sırrı HUYLU      ADANA Seyhan Turgut Özal Lisesi-Felsefe Öğrt. ve Md.BaĢyrd.

Fevziye YILDIRIM KÖYLÜ  ADANA Aladağ Pınar Madencilik Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

M. Turgut GÜRBAZ     ADANA Ceyhan Lisesi Coğrafya Öğretmeni

AyĢegül DEMĠRCĠ     ADANA Ceyhan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Canan KAYA        ADANA Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Erhan ÜNLÜ        ADANA Ceyhan Kösreli Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Okul Müdürü

Mustafa BOZTEPE     ADANA Karaisalı SalbaĢ Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġsmet GÖZCAN       ADANA Seyhan A. Kadir Paksoy Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Bilal BAZ        ADANA Seyhan A. Kadir Paksoy Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Habip ġAHĠN       ADANA Seyhan Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Hüseyin ZEYBEK      ADANA Seyhan Ahmet Kurttepeli Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Engin ERKMEN       ADANA Seyhan Ahmet Kurttepeli Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet ÜNLÜ       ADANA Seyhan Borsa Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġlhan PARLATAN      ADANA Seyhan Borsa Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Burak Kaan SAYGILI    ADANA Seyhan Çukurova Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.
 84          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Mustafa SAÇLI    ADANA Seyhan DaniĢment Gazi Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Nebahat GÜVELĠOĞLU  ADANA Seyhan E. Nabi Menemencioğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Faruk AKTAġ     ADANA Seyhan E. Nabi Menemencioğlu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ahmet ARICI     ADANA Seyhan Erkek Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mehmet Ali YILMAZ  ADANA Seyhan M.Kemal Tuncel Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nezafet ÖZAYDIN   ADANA Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet DOĞAN     ADANA Seyhan Orhan Çobanoğlu Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet YARDIMCI   ADANA Seyhan Ramazan Atıl Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ömer Faruk DÖNMEZ  ADANA Seyhan Ramazan Atıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Altan ÖNCÜL     ADANA Seyhan ġehit Temel Cingöz Lisesi-Fizik Öğretmeni

Hülya YENER     ADANA Seyhan ġehit Temel Cingöz Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Talha DAL      ADANA Seyhan Tepebağ Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Hatice ÖZTÜRK    ADANA Seyhan Tepebağ Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Özden KARA      ADANA Tufanbeyli Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Sami BULUT      ADANA Yumurtalık Meryem Ali Öztürk Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Müdür Vekili

Fatma SÖNMEZ     ADANA Yüreğir Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı ÖğrT.

Mehmet AKHARMAN   ADANA Yüreğir Akif Palalı Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Tuncay FARSAK    ADANA Yüreğir Atatürk Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Seydi KARABULUT   ADANA Yüreğir Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı

Sinan GÜNEġER    ADANA Yüreğir Dadaloğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Galip BÜLBÜL     ADANA Yüreğir Enver Kurttepeli Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hasan GENÇOĞLU    ADANA Yüreğir Ġncirlik Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Bora KIR       ADANA Yüreğir Seyhan Rotary Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hakan TAVġANOĞLU   ADANA Yüreğir Sunar Nuri Çomu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Okul Müdürü

Zerrin ÇELĠK     ADANA Yüreğir Yakapınar Selahattin AvĢar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ertuğrul UYGUN    ADANA Seyhan Anafartalar Lisesi-Matematik Öğretmeni

YaĢar KARA      ADANA Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Hatice ġENGÜL    ADANA Seyhan DaniĢment Gazi Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Bilgehan KAHRAMAN  ADIYAMAN Besni M. Erdemlioğlu Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

M. Ali PEKTAġ    ADIYAMAN Merkez Anadolu Lisesi-Ġ.H.L.Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. BaĢyrd

Mustafa UÇAR     ADIYAMAN GölbaĢı Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet DAĞTEKĠN   ADIYAMAN Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

ġahin ÖZER      ADIYAMAN Besni Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ekrem GÜNEġ     ADIYAMAN Kahta Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mustafa AġIK     ADIYAMAN Çelikhan Lisesi-Matematik Öğretmeni

M. Zati KARABULUT  ADIYAMAN Merkez Erdemir Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Neslihan ERBĠL    ADIYAMAN Merkez Atatürk Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ebuzer DURMUġ    ADIYAMAN Merkez Rekabet Kurumu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              85


Hüseyin KESĠK      ADIYAMAN GölbaĢı Lisesi-Matematik Öğretmeni

Selahattin KURT     ADIYAMAN Turp Lisesi-Fizik Öğretmeni

Bedir KIZIL       ADIYAMAN Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Md.

Kemal ÇOCUK       ADIYAMAN Merkez Rekabet Kurumu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

NeĢet YAZAR       ADIYAMAN Merkez Atatürk Lisesi-Turizm Öğretmeni

Zuhal BOZKURT      ADIYAMAN Kahta Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni ve Md.Yrd.

Murat KAPLAN       AFYONKARAHĠSAR Ġsçehir M. Çakmak And.Lis.-Din Kül. ve Ah.Bil. Öğrt.Okul Md.

Fatih SÖNMEZ       AFYONKARAHĠSAR Bolvadin Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Baki TÜRKMEN       AFYONKARAHĠSAR Çay ĠMKB Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Halit ARSLAN       AFYONKARAHĠSAR Dazkırı Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hasan ġĠMġEK       AFYONKARAHĠSAR Dinar Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Celil SAĞLAM       AFYONKARAHĠSAR Emirdağ Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Murat MALKONDU      AFYONKARAHĠSAR Ġsçehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Özcan AKTOKLUK      AFYONKARAHĠSAR Merkez Millî Piyango Anadolu Lis.-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Yusuf ZENGĠN       AFYONKARAHĠSAR Sandıklı Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Rıfat OKUR        AFYONKARAHĠSAR Sandıklı Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Kasım Özhan SOĞUKPINAR  AFYONKARAHĠSAR Sultandağ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ahmet KUREġ       AFYONKARAHĠSAR Merkez Salar Lisesi-Fizik Öğretmeni

Caner AKSOY       AFYONKARAHĠSAR Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mehmet VURAL       AFYONKARAHĠSAR Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ġsa YILDIRIM       AĞRI Doğubezayıt Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hatice ÖZTÜRK      AĞRI Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet Akif DADAġ    AĞRI Patnos Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fehmi ERGÜL       AĞRI Diyadin Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Okul Müdürü

Münip TOK        AĞRI Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet Cevat KARAOĞLU  AĞRI Naci Gökçe Lisesi-Tarih Öğretmeni

Özgül BURAK       AĞRI Naci Gökçe Lisesi-Müzik Öğretmeni

Salih KÜÇÜKOSMAN     AMASYA TaĢova Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet ULUKAYA      AMASYA TaĢova Lisesi-Matematik Öğretmeni

Candan ER        AMASYA Merkez 12 Haziran Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hüseyin GÜNEġ      AMASYA Macit Zeren Fen Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. BaĢyrd.

Mehmet ABĠCAN      AMASYA Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ahmet KOġAR       AMASYA GümüĢhacıköy Lisesi-Matematik Öğretmeni

Bilge BAĞCACI      AMASYA Merzifon Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hayati GÜRBÜZ      AMASYA Suluova Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Hatice TOPLU       AMASYA Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Seyit Murat KĠTAPÇI   AMASYA Aydınca Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Abdurrahman YIĞMAN    AMASYA Lisesi-Tarih Öğretmeni
 86             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Davut ġAHĠN         AMASYA TaĢova Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Aslan ĠġLER         AMASYA GümüĢhacıköy Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat YILDIRIM       AMASYA Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Celal ERGĠN         ANKARA Altındağ Ulubey Lisesi-Ġnglice Öğretmeni ve Okul Müdürü

Mustafa KAHVECĠ       ANKARA Altındağ Gazi Lisesi-Din Kültür ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Okul Müdürü

Mehmet ÖZTÜRK        ANKARA Altındağ Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi-Fransızca Öğrt. ve Okul Müdürü

Gülay ZERDALĠ        ANKARA Altındağ YeĢilöz Lisesi-Matematik Öğretmeni

Cemil ÇAVUġ         ANKARA Altındağ Esenevler Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeynep KÜSMÜġ        ANKARA Altındağ Esenevler Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Erol ZEYREK         ANKARA Altındağ Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Orhan TOKUL         ANKARA Altındağ Ankara Anadolu Lisesi-Din Kültür ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Md. Yrd.

Cem KORKMAZ         ANKARA Altındağ Yıldırım Beyazıt Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Güzin CÖMERT        ANKARA Altındağ Ulubey Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Arzu Sunu GÖK        ANKARA Altındağ Ankara Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Murat YURTSEVEN       ANKARA Altındağ Ġnönü Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Yusuf KARAKURT       ANKARA Keçiören A.M.Özünenek Cum. 75 Yıl Lis.-Fransızca Öğrt. ve Md. Yrd.

Aysun ÖKSÜZ         ANKARA Keçiören Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Hasan ÖZDEMĠR        ANKARA Keçiören Kalaba Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Okul Müdürü

M. Celalettin DELĠALĠOĞLU  ANKARA Keçiören Kalaba Lisesi-Müzik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ersoy YILMAZ        ANKARA Keçiören Lisesi-Kimya Öğretmeni

Filiz GÜNEY         ANKARA Keçiören Lisesi/Matematik Öğretmeni

Dilek BAYINDIR       ANKARA Keçiören Kalaba Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

DilĢat AKÇAY        ANKARA Keçiören Bekir Gökdağ Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fatma ÖZGÜLER        ANKARA Keçiören Pursaklar Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Gökçen ERDOĞAN       ANKARA Keçiören Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġbrahim FIRTINA       ANKARA Keçiören Kanuni Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Okul Md.

Ġsmail KAYMAK        ANKARA Keçiören Rauf DenktaĢ Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Mehmet AKÇAY        ANKARA Keçiören Kalaba Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Recep TĠRYAKĠ        ANKARA Keçiören Fatih Sultan Mehmet Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

M. Said DERE        ANKARA Keçiören Kalaba Lisesi-Matematik Öğretmeni

Müberra ġAHĠN        ANKARA Keçiören Etlik Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sacit ÇITAK         ANKARA Keçiören Pursaklar Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Sadettin SÖĞÜT       ANKARA Keçiören Bağlum Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Yüksel GÜLTEKĠN       ANKARA Keçiören Kalaba Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ünal ÇAYIR         ANKARA Etimesgut Bilgi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Müdür V.

Yücel ÇETĠN         ANKARA Etimesgut Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Cevdet GÜNEġ        ANKARA Etimesgut Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Müdür V.

Gültekin TURAN       ANKARA Etimesgut Eryaman Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                87


Çetin TÜTÜNCÜ       ANKARA Etimesgut Eryaman Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Nail BÖLÜKBAġ       ANKARA Mamak AbidinpaĢa Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Okul Müdürü

Rafet MUMCU        ANKARA Mamak AbidinpaĢa Lisesi-Müzik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Yakup BĠLEN        ANKARA Mamak Ali Naili Erdem Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Okul Md.

ġemsettin DÜRMÜġ     ANKARA Mamak Ege Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Okul Müdürü

Yusuf SAYIN        ANKARA Mamak Nahit MenteĢe Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Okul Md.

AyĢen TEKEREK       ANKARA Mamak BaĢkent Lisesi-Sanat Tarihi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Recai AÇICI        ANKARA Mamak Tuzluçayır Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hatice Elif ÇORUM     ANKARA Mamak Niğbolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nurcan ġAMRUH       ANKARA Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Nurgül ALTINTAġ      ANKARA Mamak Anadolu Lisesi-Türkçe Öğretmeni

Ahmet AY         ANKARA Mamak Nahit MenteĢe Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Mükremin YILDIRIM     ANKARA Mamak Hurin Yavuzalp Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Md. Yrd.

Mustafa ARINAN      ANKARA Mamak Türközü ġehit Nuri Pamir Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ġ. Sabahattin TUNABOYLU  ANKARA Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi-Resim –ĠĢ Öğretmeni

Ceyda OFLAZ        ANKARA Polatlı Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mustafa ER        ANKARA Polatlı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Haki PEġMAN        ANKARA Polatlı Atatürk Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ercan TOY         ANKARA Kızılcahamam Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Turgut KOÇASLAN      ANKARA Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Muammer BABACAN      ANKARA Beypazarı Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Mansur COġKUN       ANKARA Elmadağ Hasanoğlan Fatih Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Kurban BENLĠCE      ANKARA Nallıhan ġehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Dursun ÖZDOĞAN      ANKARA ġereflikoçhisar Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Zehra ATAK        ANKARA Çubuk Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Fevzi MAMAN        ANKARA Çubuk Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hasan ÇELEBĠ       ANKARA GölbaĢı Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Emine TOZLUYURT      ANKARA Sincan Yunusemre Selahattin Akbilek Lisesi-Matematik Öğretmeni

Perihan DOĞAN       ANKARA Sincan Yunusemre Selahattin Akbilek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Meral DERĠN        ANKARA Sincan Yunusemre Selahattin Akbilek Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ünsal ARSLAN       ANKARA Sincan Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

NeĢe KAYA         ANKARA Sincan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nurettin ERDEM      ANKARA Sincan Yunusemre Selahattin Akbilek Lisesi-Tarih Öğretmeni

Münevver ġAHĠN      ANKARA Sincan Yunusemre Selahattin Akbilek Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Zehra YILDIZ       ANKARA Yenimahalle Prof. Dr. ġ. RaĢit Hatipoğlu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğrt. ve Md. Yrd.

Erol KALINSAZ       ANKARA Yenimahalle Prof. Dr. ġ.R.Hatipoğlu Lis.-Türk Dili ve Ede.Öğrt.ve Okul Md.

N. Nursel BEKTAġ     ANKARA Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Seher BAġARAN       ANKARA Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi-ĠĢ Teknik Öğretmeni ve Md. Yrd.
 88            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Ergün ELĠÇĠN       ANKARA Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeynep Lara LĠġESĠVDĠN  ANKARA Yenimahalle Alparslan Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Özden ASLAN       ANKARA Yenimahalle Demetevler Mimar Sinan Lisesi-Matematik Öğretmeni

Aysel EBĠL        ANKARA Yenimahalle Demetevler Mimar Sinan Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Aynur ÇATAK       ANKARA Yenimahalle Kaya Beyazıtoğlu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Mehmet DÜNDAR      ANKARA Yenimahalle Kaya Beyazıtoğlu Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Sevgi DEMĠRHAN      ANKARA Yenimahalle Gazi Çiftliği Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Celile TAÇ        ANKARA Yenimahalle Gazi Çiftliği Lisesi-Fransızca Öğretmeni

Özlem KALAY       ANKARA Yenimahalle 75. Yıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat AKÇAM       ANKARA Yenimahalle Mobil Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hacı Ali GÜLAY      ANKARA Yenimahalle Mobil Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Fatma Zehra POLAT    ANKARA Yenimahalle ġentepe Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet KARATAġ      ANKARA Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Janset FIRAT       ANKARA Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi-Ġngilizce Öğrt.

Müstecap HÜRSES     ANKARA Yenimahalle Alparslan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Tuğba Burcu GEDĠK    ANKARA Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Handan KINSUN      ANKARA Yenimahalle Batıkent Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nail ARIK        ANKARA Yenimahalle Batıkent Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ayfer ERKAYA       ANKARA Çankaya Anıttepe Lisesi-Müzik Öğretmeni

YaĢar SÖNMEZOĞLU     ANKARA Çankaya Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hülya ALAS        ANKARA Çankaya Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sema GĠRĠTLĠOĞLU     ANKARA Çankaya Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali YALÇIN        ANKARA Çankaya 50. Yıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

M. Recai YAVUZ      ANKARA Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nilsu ERKOÇ       ANKARA Çankaya Ġncesu Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Tufan ġAHĠN       ANKARA Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gülümser CERENOĞLU    ANKARA Çankaya Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Aysun COġKUN       ANKARA Çankaya Ömer Seyfettin LisesMatematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Zafer OĞUZ        ANKARA Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ferah DARÇIN       ANKARA Çankaya Kılıçarslan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Taner MEMĠġ       ANKARA Çankaya KurtuluĢ Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Ali GÜNEġ        ANKARA Çankaya Hacı Ömer Tarman And.Lis.-Mat. (Ġngilizce) Öğrt. ve Okul Md.

Ethem YILMAZ       ANKARA Çankaya Anıttepe Lisesi-Matematik Öğretmeni

Serpil ÖZYÜKSEL     ANKARA Çankaya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Müzik Öğretmeni

Abdurrahman YILMAZ    ANKARA Çankaya Cumhuriyet Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Saadet ÜSTÜNDAĞ     ANKARA Çankaya Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni

Gülhan MÜFTÜOĞLU     ANKARA Çankaya Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yasemin KAPTANOĞLU    ANKARA Çankaya Lisesi-Almanca Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                89


Metin ÇOLAK      ANKARA Çankaya Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege And. Lis.-Matematik Öğrt.

Recep ALPDOĞAN    ANKARA Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bekir ġĠRELĠ     ANKARA Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet ÜNVER     ANKARA Çankaya Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Fatma BERBEROĞLU   ANKARA Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Aysel SAĞAY      ANKARA Çankaya Ġncesu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mahmut AKTAġ     ANKARA Çankaya KurtuluĢ Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

IĢıl UYANIK      ANKARA Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Orhan KESKĠN     ANKARA Çankaya Ömer Seyfettin Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

F. Fülten MELĠK    ANKARA Çankaya Seyranbağları Lisesi-Kimya Öğretmeni

Fatih KAYMAZ     ANKARA Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ali Rıza KADĠM    ANKARA Çankaya Sokulu Mehmet PaĢa Lisesi-Tarih Öğretmeni

M. Ali KAYNAROĞLU   ANKARA Çankaya Atatürk Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Betül DOLUDENĠZ    ANKARA Çankaya Reha Alemdaroğlu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Özercan KARADAĞ    ANKARA Çankaya Ayrancı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sebahattin GĠDER   ANKARA Çankaya 50. Yıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Özlem Elif POLAT   ANKARA GölbaĢı Dr. ġerafettin Tombuloğlu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ġbrahim BĠRCAN    ANKARA Polatlı Lisesi-Fizik Öğretmeni

Hikmet TEKĠN     ANKARA Kızılcahamam Lisesi-Kimya Öğretmeni

Harika ÖZEREN     ANKARA ġereflikoçhisar Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hülya DERĠN      ANKARA Çubuk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sermin SEZER     ANKARA Beypazarı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġsmail YILDIZ     ANKARA Çubuk Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Emel ÖZBAY      ANKARA Çankaya Anıttepe Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Abdullah BERBEROĞLU  ANKARA Etimesgut Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

AyĢe AYDOĞAN     ANKARA Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hakan ÖÇAL      ANKARA Altındağ Uluğbey Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali Ekber KEVĠNÇ   ANKARA Yenimahalle Kaya Beyazıtoğlu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Selami KEPENEK    ANKARA Alanya Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

M.Turgut KĠBAR    Ankara Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi-Okul Müdürü

Mesut DĠNÇER     Ankara Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi-Müdür Yardımcısı

Gülsen KOCATÜRK    Ankara Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mustafa ÖZDEMĠR    ANTALYA Alanya Mahmutlar ġükrü Kaptanoğlu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Necla ULUKAPI     ANTALYA Alanya A. Fevzi Alaattinoğlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Selahattin YILDIZ   ANTALYA Alanya Lisesi-Fizik Öğretmeni

Gülay AKIN      ANTALYA Alanya A. Melahat Erkin Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Murat KAYACAN     ANTALYA Elmalı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ali HÜKÜMDAR     ANTALYA GazipaĢa Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni
 90         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Hüsamettin ġAHĠN  ANTALYA Serik Lisesi-Kimya Öğretmeni

Yunus Kemal KOÇ   ANTALYA Serik Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mustafa DURAN    ANTALYA Serik Gebiz Lisesi-Matematik Öğretmeni

Salih ÇOBAN     ANTALYA Korkuteli Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mahmut ATĠK     ANTALYA Korkuteli Lisesi-Kimya Öğretmeni

Emrah ÇAMBEL    ANTALYA Kumluca Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Hakan ENGĠNSEL   ANTALYA Kumluca Gül Çetin Kavur Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ercan KARAKOYUNLU  ANTALYA Demre Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hasan ÖZ      ANTALYA Manavgat Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hüseyin ÖZDEMĠR   ANTALYA Manavgat Lisesi-Matematik Öğretmeni

Necmi DOĞAN     ANTALYA Manavgat Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Akın ACAR      ANTALYA Kemer Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

M. Nesim KARAMAN  ANTALYA GündoğmuĢ Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

AyĢen HĠÇSANMAZ   ANTALYA KaĢ Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Burcu ġAHĠN     ANTALYA Bahaddin Güney Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Cengiz BÜYÜKGEBĠZ  ANTALYA Merkez H.D.M. Gebizli Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Müdür BaĢyrd.

Atilla METĠLĠ    ANTALYA Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mehmet ÖZTUNA    ANTALYA Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Kazım YILDIRIM   ANTALYA Lisesi-Tarih Öğretmeni

Filiz GÜNAL     ANTALYA Varsak Lisesi-Almanca Öğretmeni ve Md. Yrd.

Üzeyir AKSOY    ANTALYA M. Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mustafa ÜNAL    ANTALYA Mustafa Ayten Aydın Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Zeki ACAR      ANTALYA Konyaaltı Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ümit ULUSOY     ANTALYA Karatay Lisesi-Bilgisayar Öğretmeni

Mehmet YILDIZ    ANTALYA Çağlayan Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

ġerife ULUIġIK   ANTALYA Çağlayan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Galip UĞUZ     ANTALYA Çağlayan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġsmail YARBAġ    ANTALYA Yavuz Selim Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Zübeyde BEDEL    ANTALYA Kepez Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Mustafa MIH     ANTALYA 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Haluk HAPOĞLU    ANTALYA Hacı M.M. Bileydi Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Cengiz KARATAġ   ANTALYA Gazi Lisesi-Kimya Öğretmeni

Serpil TAġ     ANTALYA Adem Tolunay Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Bahri KURT     ANTALYA Saime Salih Konca Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Orhan POLAT     ARTVĠN Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

Metehan AVCI    ARTVĠN Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ömer Yavuz AKSOY  ARTVĠN Arhavi Lisesi-Matematik Öğretmeni

Erkan ALTUN     ARTVĠN Murgul Lisesi-Tarih Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 91


Burhan ERKUġ     AYDIN Lisesi-Beden Eğitim Öğretmeni

Figen CANTÜRK    AYDIN Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa ÖNAL     AYDIN Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Fatma YANAR     AYDIN Efeler Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Emine Güler TEKĠN  AYDIN Efeler Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali Ġhsan ÇAKICI   AYDIN Efeler Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mehmet DEMĠRBAġ   AYDIN Adnan Menderes Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mustafa AKSĠN    AYDIN Adnan Menderes Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ali ÇELĠK      AYDIN 80. Yıl Lisesi-Matematik Öğretmeni

Meral KAYA      AYDIN Bozdoğan Lisesi-Fizik Öğretmeni

Halil TANRIKULU   AYDIN Çine M. Tuncer Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

ġaban IġIK      AYDIN Çine Lisesi-Tarih Öğretmeni

Tuncay KIVRAK    AYDIN Karacasu Lisesi-Müzik Lisesi

Reyhan GÜMÜġ     AYDIN KuĢadası Kaya Aldoğan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Kemal ÇĠFTÇĠ     AYDIN KuĢadası Derici M. Gürbüz Anadolu Lisesi-Felsefe Öğrt. ve Müdür BaĢyrd.

Necati DEMĠRSĠZ   AYDIN Kuyucak Pamukören Lisesi-Matematik Öğretmeni

Servet AYAZ     AYDIN Nazilli Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sema AYSAN      AYDIN Nazilli Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Kadriye OVAYURT   AYDIN Nazilli Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Belkız KOCA     AYDIN Söke Yavuz Selim Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sami KOCAKAYA    AYDIN Söke Yavuz Selim Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Bilal DÜLGEROĞLU   BALIKESĠR Ayvalık Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Davut ÇENGEL     BALIKESĠR Ayvalık Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġsmail YAVAġ     BALIKESĠR Ayvalık Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Kadriye KANDEMĠR   BALIKESĠR Merkez Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Uğur DUYU      BALIKESĠR Burhaniye C. Toraman Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ayhan VARLIK     BALIKESĠR GaziosmanpaĢa Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mahir ĠNCE      BALIKESĠR Kadriye Kemal Gürel And.Gü.San.Lis.-Türk Dili ve Ede.Öğrt. ve Md.BaĢyrd.

Nimet DEMĠRÖZ    BALIKESĠR Rahmi Kula Anadolu Lisesi-Matematik (Ġngilizce) Öğretmeni

Mustafa ARSLAN    BALIKESĠR Adnan Menderes Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali SĠLCAN      BALIKESĠR Cumhuriyet Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Servet TEKTEN    BALIKESĠR Merkez Zühtü ÖzkardaĢlar Lisesi-Tarih Öğretmeni

Yalçın PEKKÜÇÜK   BALIKESĠR Bahçelievler Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mustafa GÜNEġ    BALIKESĠR Adnan Menderes Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

ġahap ATAġ      BALIKESĠR Muharrem Hasbi Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ünal ÖZENER     BALIKESĠR Ticaret Odası Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hüseyin DOĞANDEMĠR  BALIKESĠR Lisesi-Matematik Öğretmeni

Fikret UZUN     BALIKESĠR Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi-Kimya-Ġngilizce Öğretmeni
 92           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Basri KARAKOÇ     BALIKESĠR Muharrem Hasbi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Atilla DURMAZ     BALIKESĠR Bandırma Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mücevher ALDEMĠR    BALIKESĠR Bandırma Kemal Pireci Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Caner BANYOCU     BALIKESĠR Bandırma ġehit Mehmet Gönenç Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ali DANÇ        BALIKESĠR Bandırma ġehit Mehmet Gönenç Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeynep KÖMÜRCÜ     BALIKESĠR Edremit Altınoluk K. ÇavuĢoğlu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Hamdi KAPUCU      BALIKESĠR Edremit Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Müdür BaĢyrd.

Gavsi Geylani ZÜMRÜT  BALIKESĠR Edremit Lisesi-Matematik Öğretmeni

NurĢen EKĠTLĠ     BALIKESĠR Erdek Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ali UYGUN       BALIKESĠR Gönen Ömer Seyfettin Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali ÜĞÜDEN       BALIKESĠR Gönen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gürkan ACAR      BALIKESĠR Ġvrindi Korucu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Cemal EROL       BALIKESĠR SavaĢtepe Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Özgür ÇAM       BALIKESĠR Susurluk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gönül AYDOĞMUġ     BALIKESĠR Susurluk Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Fikret BAYRAK     BALIKESĠR Manyas Lisesi-Fizik Öğretmeni

Deniz UYSAL      BĠLECĠK Ertuğrulgazi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Selami KURNAZ     BĠLECĠK Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Md. Yrd.

Sinan PALA       BĠLECĠK Gölpazarı Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa DURMAZ     BĠLECĠK Söğüt Anadolu Lisesi-Din Kültürüve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Müdürü

Yüksel BAZENCĠR    BĠNGÖL Rekabet Kurumu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Nusrettin UÇAR     BĠNGÖL Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.BaĢ Yrd.

Hüsnü Hanbey ĠNCE   BĠNGÖL Karlıova Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ayhan ERSOY      BĠNGÖL Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ayhan TÜREL      BĠLGÖL Solhan Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ahmet KAYINTU     BĠNGÖL TBMM Fen Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Necati YAZICIOĞLU   BĠTLĠS Adilcevaz Lisesi-Müzik Öğretmeni

Rahmi ULUÇ       BĠTLĠS Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mesut TOPALOĞLU    BĠTLĠS Mutki Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġlhan TOPÇU      BĠTLĠS Hizan Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Muhammet BÖLÜKBAġI   BĠTLĠS Merkez Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hakan ULUĞ       BĠTLĠS BeĢ Minare Lisesi-Tarih Öğretmeni

Semra ÜNSAL      BOLU Ġzzet Baysal Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ferzan ATAY      BOLU Canip Baysal Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mine ÖDEMĠġ      BOLU Abant Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Turgut ÖZATAY     BOLU Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Selami KADAKAL     BOLU Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Salih KOYUNCU     BOLU Gerede Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               93


ġengül AY      BURDUR Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ramazan SÖZGEN    BURDUR Lisesi-Müzik Öğretmeni

Yavuz DOĞAN     BURDUR Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Fatih SELĠMOĞLU   BURDUR Karamanlı Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hasan ELÇĠ      BURDUR Çavdır Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Erhan YILMAZ     BURDUR Tefenni Ġ. Kafesoğlu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Emine EFE      BURDUR Gölhisar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Birsen ĠNCE     BURDUR Bucak ġ. Ayfer Gök Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mesure BAYRAKLI   BURSA Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Nadiye BAġARAN    BURSA Osmangazi Hürriyet Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Serap ÖREN      BURSA Osmangazi Kız Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Günay ÖZKILINÇ    BURSA Osmangazi Kız Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Oya GERGĠL      BURSA Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ayhan ERDOĞAN    BURSA Ġnegöl Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

M. Hanifi TĠK    BURSA Ġnegöl Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Neriman ERDEM    BURSA Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Erkut BAKICI     BURSA Karacabey Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sevgi GÜLDOST    BURSA Osmangazi Cem Sultan Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Hüseyin ONUR     BURSA Mudanya Ahmet RüĢtü Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Nesim YILDIZ     BURSA Osmangazi Cumhuriyet Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Fahri YILMAZ     BURSA Osmangazi ġükrü ġenkaya And.Lis.-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.ve Md. Yrd.

Canan CANLI     BURSA Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Hüseyin YILDIZ    BURSA Osmangazi Cumhuriyet Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Naim ÖZTÜRK     BURSA Osmangazi Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mustafa MAKASKIRAN  BURSA Osmangazi Malcılar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Zahide ġEN      BURSA Osmangazi Çınar Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Sevginar GÜNER    BURSA Osmangazi Atatürk Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ġsmet ÜÇÜNCÜ     BURSA Osmangazi Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Müdürü

Ercan UZUNOĞLU    BURSA Orhaneli T. Sait Yılmaz Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Erhan Vural DEMĠR  BURSA Osmangazi Çınar Lisesi-Tarih Öğretmeni

Nuri TUTAL      BURSA Osmangazi Erkek Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Meliha ÇADIR     BURSA Osmangazi Erkek Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Uygar UMUT      BURSA Yıldırım Nuri Erbak Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Adem DARICI     BURSA Osmangazi Hürriyet Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni ve Md. Yrd.

Tamer DEMĠR     BURSA Osmangazi Süleyman Çelebi Lisesi-Kimya Öğretmeni

Yücel SARIKLAR    BURSA Yıldırım Çelebi Mehmet Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nihan ALP      BURSA Yıldırım Emirsultan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Jülide SEYMEN    BURSA Osmangazi Bursa Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni
 94              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Tamazan TUNALI        BURSA Nilüfer Millî Piyango Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlyâk Bilgisi Öğretmeni

Abdullah KOÇAK        BURSA Osmangazi Bursa Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa DEMĠRLER       BURSA Nilüfer Millî Piyango Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Birgül NOYAN         BURSA YeniĢehir Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

ġenay LEBLEBĠCĠ        BURSA Yıldırım Ahmet VefikpaĢa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Serdar AYDIN         BURSA YeniĢehir Osmangazi Lisesi-Matematik Öğretmeni

Havva YAVAġ          BURSA Ġnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hatice Emel YÜCEL       BURSA Yıldırım Beyazıt Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Haluk ASUTAY         BURSA Ketsel Hasan CoĢkun Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

YaĢar BĠLĠR          BURSA Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Recep OKUR          BURSA Ġznik Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Fesih CENGĠZ         BURSA Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Emine DEVECĠOĞLU       BURSA Mustafa Kemal PaĢa Sedat Karan Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Zehra MUTLU          BURSA Yıldırım Emirsultan Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġsmet TAġ           BURSA Yıldırım Çelebi Mehmet Lisesi-Beden Eğitimi

Gürbüz ġAHĠN         BURSA Yıldırım Ahmet VefikpaĢa Lisesi-Beden Eğitimi

Mevlüt SEMERCĠ        BURSA Ġznik ġehit Sedat Pelit Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md. Yrd.

Nihal TURAN          ÇANAKKALE Gelibolu Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Safiye BAġARAN        ÇANAKKALE Lisesi-Resim Öğretmeni

Neslihan UĞUR         ÇANAKKALE Millî Piyango Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Necibe EKER          ÇANAKKALE Ġbrahim Bodur Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Fatma Banu ÜRÜT        ÇANAKKALE Kepez Avukat Ġbrahim Mutlu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ġbrahim SOSLU         ÇANAKKALE Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Nuray BALIKÇI         ÇANAKKALE Hasan Ali Yücel Lisesi-Tarih Öğretmeni
Halil Afet KARAVELĠOĞULLARI  ÇANAKKALE Yenice Mehmet Bodur Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Erdal KARASAÇ         ÇANAKKALE Bayramiç Atatürk Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ġmare KARAMAN         ÇANAKKALE Çan Ġbrahim Bodur Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa SARIOĞLU       ÇANAKKALE Ayvacık Gülpınar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Aylin ÇETMEN         ÇANAKKALE Bozcaada Gazi Lisesi-Müzik Öğretmeni

Ö. Seyfi KARAMAN       ÇANKIRI ġabanözü Lisesi-Matematik Öğretmeni

A. Nail EROL         ÇANKIRI Süleyman Demirel Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mustafa ATEġ         ÇANKIRI Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ayhan IġIK          ÇANKIRI KurĢunlu Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Adnan ÇELTĠK         ÇANKIRI Ilgaz ġehit N. Yaman Anadolu Lis.-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md. Yrd.

Yücel ÇALIġKAN        ÇORUM Alaca Mehmet Çelik Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ahmet ĠLHAN          ÇORUM Fen Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ġsmail Hakkı AKÇAL      ÇORUM Fen Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Orhan ERAY          ÇORUM Fatih Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                95


Ali DEMĠRBAġ     ÇORUM Eti Lisesi-Fizik Öğretmeni

Murat ERDEN     ÇORUM Alaca ġehit Nedim Tuğaltay Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Sedat ġAHĠN     ÇORUM Eti Lisesi-Matematik Öğretmeni

Erdem TURGUT     ÇORUM Mimar Sinan Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Selahattin KARACA  ÇORUM Atatürk Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Mustafa Nihat ARAS  ÇORUM Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim Öğretmeni

Mehmet Ali KURT   ÇORUM Ġnönü Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Yusuf FELEK     ÇORUM Sungurlu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Süleyman MOL     ÇORUM Ortaköy Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hasan ÜNLÜ      ÇORUM Bayat Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Müdürü

Ekrem ERÖZGÜN    ÇORUM Sungurlu H. ÖztaĢ Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Fatih ġAHĠN     ÇORUM Bayat Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Bekir YAZICI     ÇORUM Osmancık Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gülsüm ÖZKAN     ÇORUM Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüdayi ORHAN     DENĠZLĠ DurmuĢ Ali Çoban Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Muammer AYKUT    DENĠZLĠ Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Saadettin SARIÇALI  DENĠZLĠ Kazım Kaynak Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Erçin LENGERLĠOĞLU  DENĠZLĠ Kazım Kaynak Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Talip KONYALI    DENĠZLĠ Kazım Kaynak Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Kevser VARLIKER   DENĠZLĠ Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Metin DEMĠRHAN    DENĠZLĠ Lisesi-Resim Öğretmeni

Hasan AVCI      DENĠZLĠ Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġbrahim AYBAL    DENĠZLĠ Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni

Dilek SĠVAS     DENĠZLĠ Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ali Ġhsan AKOĞLU   DENĠZLĠ Anafartalar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Raziye AKSOY     DENĠZLĠ Anafartalar Lisesi-Fizik Öğretmeni

GülĢen SARISAKAL   DENĠZLĠ Hasan Tekin Ada Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ġsmail GÖKÇE     DENĠZLĠ Nevzat Erten Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bekir SORKUN     DENĠZLĠ Erbakır Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Gülay ÇÖLGEÇEN    DENĠZLĠ Erbakır Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Özcan ACUN      DENĠZLĠ Uzunpınar 70. Yıl Lisesi-Meslek Dersleri Öğretmeni ve Müdürü

Halil KARATAYLI   DENĠZLĠ Buldan Yenicekent Meliha Aktan Lis.-Din Kül. ve Ah.Bil.Öğrt. ve Md.Yrd.

Dilek TEKĠN     DENĠZLĠ Çal Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Melihat ALTINOĞLU  DENĠZLĠ Sarayköy Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Gürcan ERGENÇĠCEĞĠ  DENĠZLĠ Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Zekeriya GÜLCAN   DENĠZLĠ Tavas Lisesi-Türk Dili ve EdebiĢyatı Öğretmeni

Ömer BAġ       DENĠZLĠ Acıpayam Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ertuğrul ATMACA   DĠYARBAKIR Yunus Emre Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.
 96          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Hanifi GÜLTEKĠN    DĠYARBAKIR Nafiye Ömer ġevki Çizrelioğlu Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Halit CENGĠZ     DĠYARBAKIR Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mehmet Metin ABAKAY  DĠYARBAKIR Çınar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

M. Hanifi AKA     DĠYARBAKIR Namık Kemal Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ramazan EKEN     DĠYARBAKIR Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mehtap ÇAĞLA     DĠYARBAKIR Yunus Emre Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mensur KANDEMĠR    DĠYARBAKIR Bismil Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Yıldırım ARSLAN    DĠYARBAKIR Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Seval BARAN      DĠYARBAKIR Yunus Emre Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ramazan ÇEÇEN     DĠYARBAKIR 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet TUNCER     DĠYARBAKIR Fatih Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ebru ÖZDENĠZ     DĠYARBAKIR ÇüngüĢ Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

ġeref KATRAN     DĠYARBAKIR Güler ġevki Özbek Lisesi-Matematik Öğretmeni

Menav ĠLDENĠZ     DĠYARBAKIR Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Özkan OYMAN      DĠYARBAKIR Melik Ahmet Lisesi-Resim_ĠĢ Öğretmeni

Abdulhamit ÖZDEMĠR  DĠYARBAKIR Yunus Emre Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Mehmet AKGÖNÜL    DĠYARBAKIR Güler ġevki Özbek Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mesut DEMĠRCĠ     DĠYARBAKIR Güler ġevki Özbek Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Recep NAKÇI      DĠYARBAKIR Silvan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali ÇELĠK       DĠYARBAKIR Ergani Lisesi-Kimya Öğretmeni

Burhan DALÇIN     DĠYARBAKIR Süleyman Demirel Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md.BaĢ Yrd.

Ali Asım SUNKUR    DĠYARBAKIR Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Oktay ÖRNEK      DĠYARBAKIR Ergani Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

M. Nuri ARAS     DĠYARBAKIR Birlik Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġdiye ULAġ KORKMAZ  DĠYARBAKIR Namık Kemal Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ali BURAKÇI      DĠYARBAKIR Fatih Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Sıtkı YALÇIN     DĠYARBAKIR Birlik LisesTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hatice MURATAĞAOĞLU  DĠYARBAKIR Melik Ahmet LisesCoğrafya Öğretmeni

Kadriye KURT     DĠYARBAKIR Fatih Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Gürcan BUTAKIN    DĠYARBAKIR Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hülya YAYLA TOSUN   EDĠRNE Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gülcan YAKUT     EDĠRNE Süloğlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sezai ÇAKMAK     EDĠRNE 1. Murat Lisesi-Türkçe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Gökhan GÜRKAYNAK   EDĠRNE Ġlhami Ertem Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zaim BOSNALI     EDĠRNE 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Erdal Ziya KĠRAZ   EDĠRNE KeĢan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nevin ADA       EDĠRNE Havsa M. Kilimci Lisesi-Fizik Öğretmeni

Meral TUNA      EDĠRNE Meriç Küplü Lisesi-Tarih Öğretmeni
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             97


Mücahit GÜLER       EDĠRNE Uzunköprü Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġlhan KAPTAN       EDĠRNE Enez Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Aysun ATAY        ELAZIĞ Karakoçan Lisesi-Kimya Öğretmeni

CoĢkun ELBĠR       ELAZIĞ Palu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nazike YILDIRIM      ELAZIĞ Anadolu Lisesi-Kimya (Ġng) Öğretmeni

Yasin SARIGÜL       ELAZIĞ Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Öner YILMAZ        ELAZIĞ Hıdır Sever Lisesi-Fizik Öğretmeni

Sibel ORHAN        ELAZIĞ Org. Bedrettin Demirel Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretemeni

Nafiz PĠROL        ELAZIĞ Lisesi-Fizik Öğretmeni

Fuat DEMĠRCĠOĞLU     ELAZIĞ Baskil Lisesi-Fizik Öğretmeni

Hilal YILDIRIM      ELAZIĞ Korg. Hulusi Sayın Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

H. Murat ÇĠMEN      ELAZIĞ Gazi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Veysel GÜR        ELAZIĞ 75. Yıl Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

M. Yücel GENÇ       ELAZIĞ Anadolu Lisesi-Fizik (Ġng) Öğretmeni ve Md. BaĢ Yrd.

Kamber BATIK       ELAZIĞ KarĢıyaka Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mustafa EMĠR       ELAZIĞ Balakgazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ergün BULUT        ELAZIĞ Hankendi Lisesi-Kimya Öğretmeni

Vahit TURAK        ELAZIĞ 75. Yıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

O. YaĢar BULUT      ELAZIĞ Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ekrem GÜVERCĠN      ELAZIĞ 75. Yıl Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni ve Md.

Fikret ERTAN       ELAZIĞ Vali Muharrem Göktayoğlu Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Ġsmet YILDIRIM      ERZĠNCAN Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Murat ÇĠMEN        ERZĠNCAN Lisesi-Tarih Öğretmeni

Uğur ERÇETĠN       ERZĠNCAN Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Baha ÖZGÜN        ERZĠNCAN Atatürk Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Recep AĞCA        ERZĠNCAN Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Erol YAMAN        ERZĠNCAN Ġliç Seyda Fırat Lisesi-Fizik Öğretmeni

Necmettin KARABULUT    ERZURUM Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Yakup BĠLECAN       ERZURUM Lisesi-Fizik Öğretmeni

Yücel ARAS        ERZURUM Aras Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Servet DEMĠRCĠ      ERZURUM Olur Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Faik Mümtaz BAYRAKTUTAN  ERZURUM Nenehatun Kız Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yavuz KALĠ        ERZURUM Ġbrahim Hakkı Fen Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Vedat ASLAN        ERZURUM Yusuf Ziya Bey Lisesi-Matematik Öğretmeni

Abdurrahim DEMĠR     ERZURUM Ġbrahim Hakkı Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Selim ATMACA       ERZURUM Ġspir Lisesi-Tarih Öğretmeni

SavaĢ ATMACA       ERZURUM Sosyal Bilimler Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Abdurrahim KARACA     ERZURUM Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni
 98            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Sinan ÖNDER        ERZURUM Oltu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ömer COġKUN        ERZURUM Narman Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

YaĢar YAZICIOĞLU     ERZURUM Adnan Menderes Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Murat KACIROĞLU      ERZURUM Adnan Menderes Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Tekin ÖZGÜR        ERZURUM Ziya Gökalp Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ulvi KARABACAK      ERZURUM Ziya Gökalp Lisesi-Matematik Öğretmeni

Adnan GÖZÜM        ERZURUM ġükrüpaĢa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Enver ÇAKIR        ERZURUM Narman Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Adem Yavuz ÇELĠK     ESKĠġEHĠR Anadolu Lisesi-Fizik (ing) Öğretmeni

Hasan ÇAKMAK       ESKĠġEHĠR Anadolu Lisesi-Matematik (Ġng) Öğretmeni

Ahmet Tayfun YALAZ    ESKĠġEHĠR Atatürk Lisesi-Müzik Öğretmeni

Füsun ÖZDEMĠR       ESKĠġEHĠR Atatürk Lisesi-Resim Öğretmeni ve Md. Yrd.

Melike ÇAKMAK       ESKĠġEHĠR Cevat Ünügür Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

ġükran DEMĠR       ESKĠġEHĠR Fatih Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kadir KILIÇ        ESKĠġEHĠR Ġnönü Lisesi-Tarih Öğretmeni

Serkan SEZGĠN       ESKĠġEHĠR H. Ahmet Kanatlı Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sevil BAġÇI        ESKĠġEHĠR Kılıçoğlu Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bilal AKAN        ESKĠġEHĠR Muzaffer Çil Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Serpil ERDEN       ESKĠġEHĠR Muzaffer Çil Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

ġule CANBÜNBÜL YILMAZ   ESKĠġEHĠR Mustafa Kemal Lisesi-Tarih Öğretmeni

Süleyman AKDEMĠR     ESKĠġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Öğretmeni

Sermin DAYANGAÇ (ÇAKIR)  ESKĠġEHĠR Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nursima ÖZKAN       ESKĠġEHĠR Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Rana KILIÇ        ESKĠġEHĠR Salih Zeki Lisesi-Müzik Öğretmeni

Zerrin KOZAK       ESKĠġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Md.Yrd.

Özdemir ÇOLAK       ESKĠġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Md.Yrd.

Ümit TEK         ESKĠġEHĠR Yunus Emre Lisesi-Kimya Öğretmeni

Çetin VAR         ESKĠġEHĠR Alpu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Meral EREN        ESKĠġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Betül ULUÇAY       ESKĠġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Burhan CANKATAR      GAZĠANTEP ġehitkamil H.Sani Konukoğlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md.

Ziya DEMĠR        GAZĠANTEP Nurdağı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md.

Yasemin ALKAN       GAZĠANTEP Orhan Sevinç Lisesi-Matematik Öğretmeni

Adnan BUDAK        GAZĠANTEP ġehitkamil Hasan Süzer Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mustafa KĠRAZOĞLU     GAZĠANTEP Nigar Ertürk Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md.

Mehmet BESLEN       GAZĠANTEP ġehitkamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Erhan YAZICIOĞLU     GAZĠANTEP Hasan Ali Yücel Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Selahattin ÖZTÜRK     GAZĠANTEP ġahinbey Atatürk Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Md. Yrd.
  Ocak 2006-2580         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                99


Tekin ÖZGÜR        GAZĠANTEP ġahinbey Mimar Sinan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Deniz DĠKME        GAZĠANTEP ġahinbey Mimar Sinan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hülya ÖZTÜRK        GAZĠANTEP ġahinbey Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Osman ÇĠFTÇĠ        GAZĠANTEP ġahinbey Emine Konukoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mustafa ÖZGER       GAZĠANTEP ġehitkamil Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Erol BAYDAR        GAZĠANTEP ġahinbey Cumhuriyet Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Veysi ALTIOK        GAZĠANTEP ġahinbey Yavuz Sultan Selim Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Dilek BERK         GAZĠANTEP ġehitkamil Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hülya KARATAġ       GAZĠANTEP ġehitkamil Abdülkadir Konukoğlu Lis.-Türk Dili ve Ede. Öğrt.veMd. Yrd.

Ahmet ÜNVERDĠ       GAZĠANTEP ġehitkamil H.Sani Konukoğlu Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ertuğrul MENEVġE      GAZĠANTEP ġehitkamil Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Abdülkadir YILMAZ     GAZĠANTEP ġahinbey ĠsmetpaĢa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ġbrahim KAYGISIZ      GAZĠANTEP ġehitkamil Abdülkadir Konukoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Süleyman KARAHAN      GAZĠANTEP Nizip Türkan Ömer Okan Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüsnü YAġAR        GAZĠANTEP Nizip Hasan Çapan Lisesi-Matematik Öğretmeni

Adem DEMĠRBAġ       GAZĠANTEP ġehitkamil ĠsmetpaĢa Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ali DOĞAN         GAZĠANTEP ġahinbey Mehmet Uygun Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.ve Md. Yrd.

Ahmet BOZGEYĠK       GAZĠANTEP ġahinbey Gaziantep Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġbrahim Halil BÜYÜKÇAYIR  GAZĠANTEP ġahinbey 19 Mayıs Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Elif LOKMACIOĞLU      GAZĠANTEP ġahinbey Ġnci Konukoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ahmet KURT         GAZĠANTEP Islahiye Opet Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Abdullah ALKAN       GAZĠANTEP Islahiye Boğaziçi Atatürk Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ayhan YILDIZ        GAZĠANTEP ġehitkamil Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mehmet ERGÜL        GĠRESUN Tirebolu Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Müdürü

Zafer KIZILCI       GĠRESUN Bulancak Lisesi-Müzik Öğretmeni

Mehmet ELEVLĠ       GĠRESUN Atatürk Lisesi-Resim Öğretmeni

ġinasi YILMAZ       GĠRESUN Hamdi Bozbağ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Mehmet Celal GÜNGÖR    GĠRESUN Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali DEMĠR         GĠRESUN Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Sedat BĠġKĠN        GĠRESUN Görele Halil Gürel Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Sadi AKKUġ         GĠRESUN Çamoluk Arif Safi Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Tevfik MEMĠġ        GĠRESUN ġebinkarahisar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mesut TOMAR        GĠRESUN Doğankent Lisesi-Matematik Öğretmeni

Muharrem DEMĠR       GĠRESUN Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Özlem GEMĠCĠ        GĠRESUN Lisesi-Türk Dili ve Edrebiyatı Öğretmeni

Serdar Serkan SALANTUR   GÜMÜġHANE Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Abdulhaki TURHAL      GÜMÜġHANE Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Yılmaz ÇAKICI       GÜMÜġHANE Kelkit Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 100            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Abdulkadir AVCI      GÜMÜġHANE Fen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Seyfi Seydi SALANTUR    GÜMÜġHANE Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi-Resim Öğretmeni

Abdülmecit YILMAZ     HAKKARĠ Atatürk Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mevlüt YALÇINYĠĞĠT     HAKKARĠ Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Orhan YILDIZ        HAKKARĠ Yüksekova Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Zeynep ÖNAL        HAKKARĠ Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet MARANGOZOĞLU    HATAY Antakya Fevzi Çakmak Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fatma BOLGÜL        HATAY Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi-Matematik Öğretmeni

Meri HÜSEYĠNOĞLU      HATAY Antakyla Nemci Asfuroğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Havva ġükran TOHMA     HATAY Antakya Atatürk Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hülya ATMACA        HATAY Antakya Harbiye Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ahmet GÜLMEZ        HATAY Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.Öğrt.

Murat AZĠMLĠOĞLU      HATAY Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Nafi SELÇUK        HATAY Dr. Mustafa Gençay Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Ġffet Ġnci GÜNDÜZ     HATAY Antakya Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sadık ERKAN        HATAY Antakya Selim Nevzat ġahin Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ġbrahim ÇELEN       HATAY Antakya Hüseyin Özbuğday Lis.-Din Kül. ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Md. BaĢyrd.

Suat TÜLÜ         HATAY Belen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ġsmail ÜÇEL        HATAY Dörtyol Atatürk Lisesi-Kmya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Med DÜLDÜL         HATAY Dörtyol Süleyman Demirel Lisesi-Matematik Öğretmeni

Özlem Sezgin GÖZEN     HATAY Dörtyol Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hanifi ġĠMġEK       HATAY Dörtyol Payas Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni ve Md. Yrd.

Tayfur BĠLĠCĠ       HATAY Dörtyol Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ġsmail TÜRKMENOĞLU     HATAY Dörtyol Kuzuculu Kazım Karabekir Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Alaattin MART       HATAY Erzin B. Çelen Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Kemal CEYLAN        HATAY Hassa Aktepe Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ünzile ULUTAġ       HATAY Ġskenderun Ġstiklal Makzume Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mehmet KESKĠN       HATAY Ġskenderun ġemsettin Mursaloğlu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Mustafa KOCA        HATAY Ġskenderun Barbaros Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

NeĢet DAĞLI        HATAY Ġskenderun Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni
Halil Hakan SAMSATLIOĞLU  HATAY Ġskenderun Lisesi-Türk Dili ve Edebiyaktı Öğretmeni

Ġzzettin AKYILDIZ     HATAY Ġskenderun Körfez Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet Ali AKAY      HATAY Ġskenderun Ġbn-i Sina Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Serkan ġEN         HATAY Kırıkhan Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ömer HALK         HATAY Kırıkhan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Kamil ATLI         HATAY Kırıkhan N. AktaĢ Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ahmet SAĞLAM        HATAY Kumlu Ġsmet Mursaloğlu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Yücel ULUĞ         HATAY Reyhanlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               101


Esma Esra VURAL     HATAY Reyhanlı Ġsmet AyĢe Behzetoğlu AL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Süleyman KUH       HATAY Samandağ Lisesi-Kimya Öğretmeni

Yusuf ĠLĠ        HATAY Yayladağ Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Selim GĠDER       HATAY Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Aysu AKGÜN        ISPARTA Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Müzik Öğretmeni

Salih OGÜL        ISPARTA Gönen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Lütfi YILMAZ       ISPARTA Halıkent Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Esman DOĞAN       ISPARTA Millî Piyango Anadolu Lisesi-Almanca Öğretmeni

Hüsrev A. AKBULUT    ISPARTA Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeliha KARAHÜSEYĠNOĞLU  ISPARTA Keçiborlu Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hasan ALBAYRAK      ISPARTA YeniĢarbademli Lisesi-Tarih Öğretmeni

ġahin KINDIR       ISPARTA Yalvaç Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Mustafa AġKIN      ISPARTA ġarkikaraağaç Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Demir DĠNĠPAK      ISPARTA Süleyman Demirel Fen Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Mustafa BĠLĠR      ISPARTA Eğirdir Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Esen AKDAġ        ISPARTA Gazi Lisesi-Fizik Öğretmeni

Gültekin UZUNURGANCI   ISPARTA Mustafa Kaçıkoç Lisesi-Matematik Öğretmeni

Necmettin ÇULHA     MERSĠN Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yasemin ÇAVUġOĞLU    MERSĠN Salim Yılmaz Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Nurten AVTEPE      MERSĠN Erdemli 700. Yıl Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan SEYFĠOĞLU     MERSĠN Erdemli Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet DOĞANALP     MERSĠN Erdemli Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Celil ÇĠMEN       MERSĠN Anamur Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüseyin BAYRAKTAR    MERSĠN Tarsus Hayrettin Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

C. Celalettin CENGĠZ   MERSĠN Mut Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni ve Müdürü

Recep ÖZBĠLEN      MERSĠN Davultepe Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa ALTUNOK     MERSĠN Ġçel Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Haluk ATALAY       MERSĠN N. Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Müzik Öğretmeni

Ġbrahim SARGIN      MERSĠN Gazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ali KAYA         MERSĠN Tarsus Cengiz Topel Lisesi-Tarih Öğretmeni

Saniye Nazlı KILINÇ   MERSĠN Ġçel Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Raif UĞURELĠ       MERSĠN Hacı Sabancı Lisesi-Kimya Öğretmeni

Bilge ERZĠOĞLU      MERSĠN Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md. Yrd.

Yakup TAMER       MERSĠN Erdemli Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ġbrahim DEMĠR      MERSĠN Bozyazı Tekeli Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Necati TOPBAġOĞLU    MERSĠN Gülnar Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ferit AK         MERSĠN Silifke TaĢucu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Mehmet GÜRSOY      MERSĠN Pakize Kokulu Lisesi-Tarih Öğretmeni
 102          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


M. Ferit ÖZALP    MERSĠN Gazi Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Vedat ÖZDEMĠR     MERSĠN Atatürk Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hanifi DĠKMEN     MERSĠN Tarsus Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hayri TOPRAK     MERSĠN Bozyazı Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali ERMENEK      MERSĠN Silifke Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mehmet Zeki YĠĞĠT   MERSĠN Tarsus Akdeniz Lisesi-Fizik Öğretmeni

M. Nuri ÇIPLAK    MERSĠN Tevfik Sırrı Gür Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ahmet YILMAZ     MERSĠN Silifke Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Habib ÖZDEMĠR     MERSĠN Atatürk Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Fatma ARICI      MERSĠN Dumlupınar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yılmaz TEMELLĠ    MERSĠN H. Okan Merzeci Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Seniha BATAK     MERSĠN ġevket Pozcu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Faruk ALTINTAġ    MERSĠN ġevket Pozcu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Derya YILDIRAN    MERSĠN Tevfik Sırrı Gür Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hatice ÇAVDAR     MERSĠN Gazi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hasan KILIÇ      MERSĠN Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġmran YEġĠLKAYA    MERSĠN Mine GünaĢtı Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

M. BeĢir EVRENSEL   MERSĠN Ġçel Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Yusuf ÇETĠN      MERSĠN Fen Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ali YALÇIN      MERSĠN Hacı Sabancı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Güliz ĠKĠZ      MERSĠN Hacı Sabancı Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Makbule DÖLEKOĞLU   MERSĠN Cemile Hamdi Ongun Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hacer KURTULGAN    MERSĠN Mut Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Gönül KĠNAġ      MERSĠN Tarsus Lisesi-Fizik Öğretmeni

Benan Can KOÇ     MERSĠN Tarsus Ġclal Ekenler Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Aynur YAMAN      MERSĠN ġevket Pozcu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġsmail TEBELLEġ    MERSĠN Toroslar Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Sermin KILINÇARSLAN  MERSĠN Arslanköy Yahya Aydın Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ahmet ÖZKANACI    MERSĠN Tarsus Cumhuriyet Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Filiz AKINCI     MERSĠN Zühtü GünaĢtı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Nevin YALÇIN     MERSĠN Tarsus Atatürk Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Yusuf KOCAMAN     ĠSTANBUL Avcılar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Bahar ġafak YILMAZ  ĠSTANBUL Avcılar 50.Yıl ĠnĢa Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Halime ATAÇ      ĠSTANBUL Avcılar Süleyman Nazif Lisesi-Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.ve Md. Yrd.

Nebahat ġAHĠN     ĠSTANBUL Bağcılar AkĢemsettin Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

F.Nülifer DEMĠR    ĠSTANBUL Bağcılar Orhan Gazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ġ.Abdülkadir NAYIR  ĠSTANBUL Bağcılar Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Nazife TEKER     ĠSTANBUL Bağcılar Dr. Kemal Naci EkĢi Lisesi-Müdür Yardımcısı
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               103


Ġsmail SERTKAYA    ĠSTANBUL Bağcılar Barbaros Lisesi-Müdür Yardımcısı

Erdoğan TUNÇ     ĠSTANBUL Bağcılar M. Niyazi Altuğ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sema DÖKMECĠ     ĠSTANBUL Bağcılar Mahmutbey Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gülten AKDEMĠR    ĠSTANBUL Bahçelievler N. Fazıl Kısakürek Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nurten ÖNER      ĠSTANBUL Bahçelievler A. Menderes Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Akın TAYFUR      ĠSTANBUL Bahçelievler Bağlar Lisesi-Müdür Yardımcısı

Erol BAYRAK      ĠSTANBUL Bahçelievler ÇobançeĢme Lisesi-Müdür Yardımcısı

Nevin SAKALLI     ĠSTANBUL Bahçelievler Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Tülin GENÇ      ĠSTANBUL Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ersin Serdar KAPLAN  ĠSTANBUL Bahçelievler Kocasinan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Songül GÖLBAġI    ĠSTANBUL Bahçelievler Yenibosna Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ezgi SÖKMEN      ĠSTANBUL Bahçelievler Anadolu Lisesi-Müdür Yardımcısı

Abdullah KILIÇ    ĠSTANBUL Bakırköy Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mustafa ġENTÜRK    ĠSTANBUL Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ercan TOKER      ĠSTANBUL Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Serap BALMUMCU    ĠSTANBUL Bakırköy 50.Yıl Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

ElmasYĠĞĠT KADIOĞLU  ĠSTANBUL Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Nahit KARABULUTOĞLU  ĠSTANBUL Bakırköy Sabri ÇalıĢkan Lisesi-Okul Müdürü

Adem DÜZGÜN      ĠSTANBUL Bakırköy YeĢilköy Anadolu Lisesi-MüdürYardımcısı

Kutlu TEKĠN BAġ    ĠSTANBUL Bakırköy F. Tevfik Ercan Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

ġaban ÖZTÜRK     ĠSTANBUL BayrampaĢa Tuna Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hasan BĠLĠCĠ     ĠSTANBUL BayrampaĢa Tuna Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ali ÖZTÜRK      ĠSTANBUL BayrampaĢa Sabit Büyük Bayrak Lisesi-Tarih Öğretmeni

KürĢat ZORA      ĠSTANBUL BayrampaĢa Sağmalcılar Lisesi-Müdür Yardımcısı

Zeliha BÜYÜKġAHĠN   ĠSTANBUL BayrampaĢa Sağmalcılar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mete TÜRKMEN     ĠSTANBUL BayrampaĢa Hüseyin Bürge Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gökben DOĞAN     ĠSTANBUL BayrampaĢa Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Gülbahar YILMAZ    ĠSTANBUL BeĢiktaĢ KabataĢ Erkek Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Meral MERCAN     ĠSTANBUL BeĢiktaĢ KabataĢ Erkek Lisesi-Müdür BaĢyardımcısı

AyĢe Sema TATLI    ĠSTANBUL BeĢiktaĢ Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Birol ÖVENÇLOĞLU   ĠSTANBUL BeĢiktaĢ Bingül Erdem Lisesi-Fizik Öğretmeni

Yıldırım TÜKENMEZ   ĠSTANBUL BeĢiktaĢ Etiler Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Selma KELEġ      ĠSTANBUL BeĢiktaĢ Yiğit Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

NeĢe ġAHĠN      ĠSTANBUL BeĢiktaĢ Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Adem GĠġĠ       ĠSTANBUL Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Barbaros AKTAġ    ĠSTANBUL Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi-Matematik Öğretmeni

Menhel DĠRĠ      ĠSTANBUL Beykoz PaĢabahçe Ferit Ġnal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cihan DAMAR      ĠSTANBUL Beykoz PaĢabahçe Ferit Ġnal Lisesi-Matematik Öğretmeni
 104           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Gülay BAġTUĞ      ĠSTANBUL Esenler Ġbrahim Turhan Lisesi-Müdür Yardımcısı

Yusuf OCAK       ĠSTANBUL Büyükçekmece Mimarsinan Batıköy Lisesi-Müdür Yardımcısı

Ġsmail PALA       ĠSTANBUL Büyükçekmece Gürpınar 80.Yıl Lisesi-Müdür Yardımcısı

Mehmet BĠÇER      ĠSTANBUL Büyükçekmece 75.Yıl Cumhuriyet Lisesi-Kimya Öğretmeni

Sema AYDIN       ĠSTANBUL Büyükçekmece Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Ede. Öğrt.

Kenan YAPA       ĠSTANBUL Büyükçekmece Lisesi-TarihÖğretmeni

Zekeriya ÇAYHAN     ĠSTANBUL Büyükçekmece BahçeĢehir Atatürk Lis.-Türk Dili ve Ede.Öğrt. ve Md.Yrd.

Sevinç GÜNEġ      ĠSTANBUL Bahçelievler Ġncirtepe Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Burç DERMANLI      ĠSTANBUL Bahçelievler Esenyurt Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Gülay KAYA       ĠSTANBUL Büyükçekmece Lisesi-Müzik Öğretmeni

Nurgül KAYA       ĠSTANBUL Bahçelievler Çakmaklı Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

YaĢar KOÇAK       ĠSTANBUL Eminönü ÇemberlitaĢ Kız Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Aykut TURUNÇ      ĠSTANBUL Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Halil PARLAK      ĠSTANBUL Eminönü Lisesi-Müdür Yardımcısı

Sami ALTINBĠLEK     ĠSTANBUL Eminönü Vefa Lisesi-Müdür BaĢyardımcısı

Süleyman Sencer OLGÜN  ĠSTANBUL Eminönü Vefa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ahmet UÇAR       ĠSTANBUL Esenler AtıĢalanı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Emrullah AYDIN     ĠSTANBUL Esenler Ġbrahim Turhan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Yunus KOġAR       ĠSTANBUL Esenler Ġbrahim Turhan Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Halide KÖSE       ĠSTANBUL Esenler Amiral Vehbi Ziya Dümer Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Mehmet HAVUTLU     ĠSTANBUL Eyüp Otakçılar Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Sedef Seher SIĞINMIġ  ĠSTANBUL Eyüp Otakçılar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Aynur KENAN       ĠSTANBUL Eyüp Lisesi-Fizik Öğretmeni

Erdinç ERMĠġ      ĠSTANBUL Eyüp Lisesi-Tarih Öğretmeni

Nergis GÜLER      ĠSTANBUL Eyüp Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Emrah AYHAN       ĠSTANBUL Fatih Ahmet Rasim Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

U.Dündar DÖNMEZ     ĠSTANBUL Fatih Gelenbevi Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ġlhan YÖRÜK       ĠSTANBUL Fatih DavutpaĢa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hanife BATU       ĠSTANBUL Fatih DavutpaĢa Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Emine KANDEMĠR     ĠSTANBUL Fatih Kız Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Saliha ÇALIġKAN     ĠSTANBUL Fatih Kız Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

GülĢen G. ATĠLA     ĠSTANBUL Fatih KocamustafapaĢa Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Nurcan ÇAKAR      ĠSTANBUL Fatih ġehremeni Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Adnan TURHAN      ĠSTANBUL Fatih Gelenbevi Lisesi-Matematik Öğretmeni

Funda BAYRAK      ĠSTANBUL FatihVatan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Meryem UZUNOĞLU     ĠSTANBUL Fatih Yedikule Lisesi-Resim Öğretmeni

Banu DUYUCU       ĠSTANBUL Fatih Vatan Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Gönül SĠVRĠTAġ     ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Vefa Poyraz Lisesi-Biyoloji Öğretmeni
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                105


Nesrin CAN        ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Plevne Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nurbeyan BAKKAL     ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md.Yrd.

Erkan ÖZGÜR       ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Plevne Lisesi-Matematik Öğretmeni

Günay YILDIZ       ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md.Yrd.

Sami YORULMAZ      ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Halil AYDIN       ĠSTANBUL GaziosmanpaĢa Kadri Yörükoğlu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Özlem BAYRĠ       ĠSTANBUL Güngören Osman Ülkümen Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Fahri YILDIRIM      ĠSTANBUL Güngören Ġzzet Ünver Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Necdet EROL       ĠSTANBUL Güngören Ġzzet Ünver Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġhsan GÜMÜġ       ĠSTANBUL Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md.V.

Nermin ADA        ĠSTANBUL Kadıköy Erenköy Kız Lisesi-Almanca Öğretmeni

Esen GĠZER        ĠSTANBUL Kadıköy Erenköy Kız Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Üner KUYUMCU       ĠSTANBUL Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Cemile SAMANCI      ĠSTANBUL Kadıköy Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. V.

SavaĢ DURMUġ       ĠSTANBUL Kadıköy Ahmet Sani Gezici Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ertuğrul EKEMEN     ĠSTANBUL Kadıköy Lisesi-Resim Öğretmeni

Füsun KADIOĞLU      ĠSTANBUL Kadıköy Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

ÜrküĢ ARDALI       ĠSTANBUL Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Yılmaz DEMĠR       ĠSTANBUL Kadıköy Atatürk Fen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ġ.Müslüm AKALIN     ĠSTANBUL Kadıköy Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Rahime EKġĠ       ĠSTANBUL Kadıköy Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi-Fizik Öğretmeni

L.Pelin GERÇEKER     ĠSTANBUL Kadıköy Göztepe Ġhsan KurĢunoğlu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Türkay SAVAT       ĠSTANBUL Kadıköy Habire YahĢi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gülay YAĞIġ       ĠSTANBUL Kadıköy Habire YahĢi Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

BahtıĢen YILDIRIM    ĠSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesi-Almanca Öğretmeni

Oktay SEFEROĞLU     ĠSTANBUL Kadıköy Gözcübaba Lisesi-Matematik Öğretmeni

ġevket KARAKÜTÜK     ĠSTANBUL ġenesenevler Lisesi-Fizik Öğretmeni

Cevdet ÜNSAL       ĠSTANBUL ĠntaĢ Lisesi-Almanca Öğretmeni

Lale DUĞA        ĠSTANBUL 50.Yıl Tahran Lisesi-Müzik Öğretmeni

Haydar CERRAH      ĠSTANBUL Fenerbahçe Lisesi-Matematik Öğretmeni

Adnan ÇATAL       ĠSTANBUL Mehmed Beyazıd Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ġbrahim ġENYILDIZ    ĠSTANBUL Kadıköy General Ali Rıza Ersin Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet DEĞĠRMENCĠOĞLU  ĠSTANBUL Kağıthane Lisesi-Resim Öğretmeni ve Md. Yrd.
Nagihan KÖSEMEHMETOĞLU  ĠSTANBUL Kağıthane Gültepe Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hüsniye ENGĠN      ĠSTANBUL Kağıthane Dr.Sadık Ahmet Lisesi-Tarih Öğretmeni

Cüneyt YILMAZ      ĠSTANBUL Kağıthane Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Türkan KIRIMLIOĞLU    ĠSTANBUL Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hale TÜRKMEN       ĠSTANBUL Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni
 106           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Fehmi TAġTAN      ĠSTANBUL Kartal Süleyman Demirel Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Nakip HAġĠMOĞLU     ĠSTANBUL Kartal F.RüĢtü Zorlu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

ġener ARDIÇ       ĠSTANBUL Kartal Samandıra Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ö.Faruk ÖZOĞUL     ĠSTANBUL Kartal H.Hatice Bayraktar Lisesi-Resim Öğretmeni

Hakan AYTEKĠN      ĠSTANBUL Kartal M.Tayfur Sökmen Lisesi-Müdür Yardımcısı

Soner KARAKOÇ      ĠSTANBUL Kartal Yakacık Lisesi-Müdür Yardımcısı

Kemal AKSOY       ĠSTANBUL Kartal Semiha ġakir Lisesi-Fizik Öğretmeni

Gülistan ġENOL     ĠSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hande AKÇASU      ĠSTANBUL Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Arif ZOR        ĠSTANBUL K.Çekmece Halkalı Toplu Konut Lis.-Türk Dili ve Ede.Öğrt. ve Md.Yrd.

Ayvaz ġEN        ĠSTANBUL Küçükçekmece Lisesi-Müdür Yardımcısı

Hayati ġAHĠN      ĠSTANBUL Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Lisesi-Müdür Yardımcısı

Erol KÖMÜR       ĠSTANBUL Küçükçekmece ġehit BinbaĢı Bedir Karabıyık Lisesi-Müdür Yardımcısı

AĢkın SARIOĞLU     ĠSTANBUL Küçükçekmece EĢref Bitlis Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Müdürü

Zülküf SOYSAL      ĠSTANBUL Küçükçekmece Marmara Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Özel ÖZTOP       ĠSTANBUL Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Hülya ÇELĠK       ĠSTANBUL Küçükçekmece Lisesi-Kimya Öğretmeni

Müge SEVĠNÇ       ĠSTANBUL Küçükçekmece Halkalı Toplu Konut Lisesi-Müzik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġbrahim ÇENÇĠN     ĠSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Kısmet PEPEMEHMETOĞLU  ĠSTANBUL Maltepe Orhangazi Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġmdat YaĢar CANCA    ĠSTANBUL Maltepe Halit Armay Lisesi-Fizik Öğretmeni

Fatma DENĠZ       ĠSTANBUL Maltepe Rezzan Has Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Necati GÖKALP      ĠSTANBUL Maltepe Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ġlkay TUNCAY      ĠSTANBUL Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Özlem ĠÇLĠ       ĠSTANBUL Maltepe Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Halil Ġbrahim ÇAKMAK  ĠSTANBUL Maltepe Halit Armay Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Koray Yener GÖLBAġI   ĠSTANBUL Maltepe Hasan ġadoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nihal HACIRECEPOĞLU   ĠSTANBUL Maltepe Orhangazi Lisesi-Fransızca Öğretmeni

Nermin YENĠPAZARLI   ĠSTANBUL Pendik Lisesi-Matematik Öğretmeni

Cahit Ġzzet KABALAR   ĠSTANBUL Pendik Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Zehra AKÇAKAYA     ĠSTANBUL Pendik Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Selahattin YALVAÇ    ĠSTANBUL Pendik Kaynarca ġevket Sabancı Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Asuman BÜBER      ĠSTANBUL Pendik 80.Yıl Nuh Çimento Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hayri ARIKAN      ĠSTANBUL Pendik 80.Yıl Nuh Çimento Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ertan ÖZARĠ       ĠSTANBUL Pendik Rauf DenktaĢ Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Sahir ÜNAL       ĠSTANBUL Pendik Kaynarca ġevket Sabancı Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Temel BARUT       ĠSTANBUL Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Aynur CIVGIN      ĠSTANBUL Sarıyer YaĢar Dedeman Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 107


AyĢe BÜMEDĠEN     ĠSTANBUL Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Devrim ÖZATA     ĠSTANBUL Sarıyer Ö.Sabancı Emirgan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġlksen ARICAN     ĠSTANBUL Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

F.Sibel GÜNEYSU    ĠSTANBUL Silivri Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Onur ġENDUR      ĠSTANBUL Silivri H.S. GümüĢ Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Onur OkumuĢ GEDĠKLĠ  ĠSTANBUL Silivri Necip Sarıbekir Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan KUġ       ĠSTANBUL Silivri Necip Sarıbekir Lisesi-Tarih Öğretmeni

Naci ÜġDĠ       ĠSTANBUL Sultanbeyli Aydos Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

EĢref TIĞ       ĠSTANBUL Sultanbeyli GediktaĢ Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ergin ġENDAĞ     ĠSTANBUL Sultanbeyli GediktaĢ Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Necmi ÇOġKUN     ĠSTANBUL GediktaĢ Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Cemil YEġĠLYURT    ĠSTANBUL ġiĢli Halil Rıfat PaĢa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Gönül CANPOLAT    ĠSTANBUL ġiĢli Ahmet Buhan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

ġefaret ÖZTÜRK    ĠSTANBUL ġiĢli Lisesi-Tarih Öğretmeni

Tülin Pelin EKĠNCĠ  ĠSTANBUL ġiĢli Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Sinan YILDIRIM    ĠSTANBUL ġiĢli KurtuluĢ Lisesi-Resim Öğretmeni

Esin ESEN       Ġstanbul ġiĢli NiĢantaĢı Nuri Akın Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Zeki GEZER      ĠSTANBUL Tuzla Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sehel AYDOĞAN     ĠSTANBUL Tuzla Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ümit ÇAKIR      ĠSTANBUL Tuzla KaĢif Kalkavan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Fırat AYDIN      ĠSTANBUL Tuzla Yunus Emre Lisesi-Matematik Öğretmeni

Enbiya SANCAK     ĠSTANBUL Ümraniye Atakent Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Müdürü

Ġmren YILDIZ     ĠSTANBUL Ümraniye Atakent Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Uğur Yalçın DENĠZ   ĠSTANBUL Ümraniye Mehmetçik Lisesi-Müzik Öğretmeni

Hamit YILDIRIM    ĠSTANBUL Ümraniye Mevlana Lisesi-Kimya Öğretmeni

Emrullah ÇINAR    ĠSTANBUL Ümraniye Dudullu 75.Yıl Cumhuriyet Lisesi-ĠHL Mes.Ders.Öğretmeni

Zekeriya HAYIR    ĠSTANBUL Ümraniye Nevzat Ayaz Lisesi-Kimya Öğretmeni

Hakan SOLMAZ     ĠSTANBUL Ümraniye Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Cemil MOR       ĠSTANBUL Ümraniye Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ahmet DUMAN      ĠSTANBUL Üsküdar A.KeleĢoğlu Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

Necdet ÇAĞRICI    ĠSTANBUL Üsküdar Burhan Felek Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Aydın ENGĠN      ĠSTANBUL Üsküdar Cumhuriyet Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Zehra Ruçan AKÇORA  ĠSTANBUL Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Abdurrahman REĠS   ĠSTANBUL Üsküdar Hacı Sabancı Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

Duran ERDEM      ĠSTANBUL Üsküdar Halide Edip Adıvar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Erkan UZUNER     ĠSTANBUL Üsküdar HaydarpaĢa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Zekai ÇEVĠK      ĠSTANBUL Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Özlem BAYKAL     ĠSTANBUL Üsküdar Kandilli Kız Lisesi-Biyoloji Öğretmeni
 108           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


M.Fatih VARGELOĞLU   ĠSTANBUL Üsküdar Mehmet Rauf Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğrt. ve Md. Yrd.

Cihangül ATEġ      ĠSTANBUL Üsküdar ġeyh ġamil Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

F.Berrin TARANCI    ĠSTANBUL Üsküdar Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Nesimi ALPKILIÇ     ĠSTANBUL Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni ve Müdürü

D.Mustafa KORTĠKOĞLU  ĠSTANBUL Üsküdar Çengelköy Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mustafa ÇELĠK      ĠSTANBUL Zeytinburnu Zühtü KurtulmuĢ Lisesi-Sosyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fetti HAN        ĠSTANBUL Zeytinburnu Zühtü KurtulmuĢ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kenan KARACA      ĠSTANBUL Zeytinburnu Ġhsan Mermerci Lisesi-Tarih Öğretmeni

Nergis KĠTER      ĠSTANBUL Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Fatma YILMAZ      ĠSTANBUL Avcılar Süleyman Nazif Lisesi-Matematik Öğretmeni

Güzin BALCI       ĠSTANBUL Bahçelievler Dedekorkut Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Oktay DOKER       ĠSTANBUL Bakırköy F. Tevfik Ercan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Emine EYTÜRK      ĠZMĠR Konak Ġnönü Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Oya YILDIRIM      ĠZMĠR Balçova Salih Dede Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Melek YILDIZ      ĠZMĠR Buca Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Taner ġENER       ĠZMĠR Buca Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Özgür ERDOĞAN      ĠZMĠR Buca GürçeĢme Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Kadri ÖZKURU      ĠZMĠR Buca ġirinyer Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġzzettin GENÇOĞLU    ĠZMĠR Buca ġirinyer Lisesi-Tarih Öğretmeni

Serhat SÜRENOĞLU    ĠZMĠR Buca ġirinyer Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı

Engin ÖZTÜRK      ĠZMĠR Buca BetontaĢ Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hüseyin GÜZEL      ĠZMĠR Buca Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Rıfat TÜRKEL      ĠZMĠR Buca GürçeĢme Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Meral KARġU       ĠZMĠR Buca Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Güniz ISPARTA      ĠZMĠR Konak KarataĢ Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġzzet ÖZTÜRK      ĠZMĠR Menemen Haldun KoĢay Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Bülent KARABABA     ĠZMĠR Dikili Semih Tınay Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mahmut BOZOĞLU     ĠZMĠR Selçuk Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Bircan TÜREN      ĠZMĠR Konak 50.Yıl Lisesi-Matematik Öğretmeni

Esra ALTMIġYEDĠOĞLU   ĠZMĠR Konak Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mehmet KADER      ĠZMĠR Konak Selma Yiğitalp Lisesi-Matematik Öğretmeni

Seden YEġĠLTUNA     ĠZMĠR Konak ġehit Erkan Özcan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Sabahattin ALTIPARMAK  ĠZMĠR Konak ġehit Erkan Özcan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Güvenç SOYDAN      ĠZMĠR Gaziemir Lisesi-Kimya Öğretmeni

Cemil TOMBAZ      ĠZMĠR Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Yasin DERELĠ      ĠZMĠR Çiğli ġehit Ali Karaoğlan Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Nihat FIRAT       ĠZMĠR Çiğli Büyük Çiğli Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Soner SAĞLAM      ĠZMĠR Çiğli Ahmet Adnan Saygın Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md. Yrd.
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               109


Mustafa GÜZEL     ĠZMĠR Torbalı Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

AyĢe FIRAT      ĠZMĠR Torbalı Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Münübe BOZKURT    ĠZMĠR Tire ġehit Albay Ġbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi-Coğrafya Öğrt. ve Md. Yrd.

ġengül GÜLER     ĠZMĠR Tire Kutsan Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Mustafa KONUR     ĠZMĠR Tire Kutsan Anadolu Lisesi-Coğrafya

Mehmet Emin ÖZCAN   ĠZMĠR Konak Naci ġensoy Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Osman MINDIZ     ĠZMĠR Konak Ġnönü Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

ġule Sevim GÜZELER  ĠZMĠR Konak Hürriyet Lisesi-Tarih Öğretmeni

Serpil UĞRAġ     ĠZMĠR Konak Kenan Evren Lisesi-Tarih Öğretmeni

Abdurrahim ġENOCAK  ĠZMĠR Konak Nevvar Salih ĠĢgören Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Rahile ASLAN     ĠZMĠR Konak Nevvar Salih ĠĢgören Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Nesrin KIRDIġ     ĠZMĠR Konak Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

M.Sabri KARAÖZ    ĠZMĠR Kınık Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Aydın KARADAĞ     ĠZMĠR Kınık Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Gülden GÜNGELEN    ĠZMĠR Konak 50.Yıl Lisesi-Fizik Öğretmeni

Bekir KAHRAMAN    ĠZMĠR Beydağ Cumhuriyet Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Nebahat POLAT     ĠZMĠR Konak Karabağlar Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni

F.Pınar KARTAL    ĠZMĠR Konak KarataĢ Lisesi-Kimya Öğretmeni

Adem KIRMAN      ĠZMĠR Konak Kız Lisesi-Kimya Öğretmeni

Fahrettin POYRAZ   ĠZMĠR Konak Vali Nevzat Ayaz Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ġsmail KARAASLAN   ĠZMĠR Konak Selma Yiğitalp Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Yasemin KARADENĠZ   ĠZMĠR Konak Behçet Uz Lisesi-Resim Öğretmeni ve Md. Yrd.

Musa ÖZTÜRK      ĠZMĠR KarĢıyaka Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Gülsen ĠRĠZ      ĠZMĠR KarĢıyaka Atakent Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cumhur TOKAT     ĠZMĠR KarĢıyaka MaviĢehir Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi-Beden Eğitimi Öğrt.

Gülay GUCU      ĠZMĠR KarĢıyaka Gazi Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Zeynep ULUER     ĠZMĠR KarĢıyaka Bayraklı Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Atilla TUNCAY     ĠZMĠR KarĢıyaka Lisesi-Fizik Öğretmeni

Süheyla ESKĠCĠ    ĠZMĠR KarĢıyaka Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

F.Handan TÖRE     ĠZMĠR KarĢıyaka Cihat Kora Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ayhan KURAN      ĠZMĠR KarĢıyaka Havva ÖziĢbakan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Celal ĠNCE      ĠZMĠR KarĢıyaka Bayraklı Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Songül SOFU      ĠZMĠR Gaziemir Lisesi-Matematik Öğretmeni

M.Hayrettin ÖZÇELĠK  ĠZMĠR Bergama Cumhuriyet Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Murat DAĞ       ĠZMĠR Bergama Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġlter ÖZVER      ĠZMĠR Bergama Cumhuriyet Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Nedim ÖZKALKAN    ĠZMĠR ÖdemiĢ Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sevil ġENER      ĠZMĠR ÖdemiĢ Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni
 110           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Levent YILDIZ      ĠZMĠR ÖdemiĢ Prof. Dr. M. Kula Lisesi-Matematik Öğretmeni

Vildan ÖZTÜRKOĞLU    ĠZMĠR Konak Atatürk Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yavuz Uğur ÖZDEMĠR    ĠZMĠR Konak Selma Yiğitalp Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ertuğrul TATBUL     ĠZMĠR ÇeĢme Sıdıka Kelami Ertan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Birsen KÖSE       ĠZMĠR Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Semra GÖKGÖZ       ĠZMĠR Selçuk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet KURT       ĠZMĠR KemalpaĢa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Eylem TÖRE        ĠZMĠR KemalpaĢa Lisesi-Müzik Öğretmeni

IĢın BAġOĞLU       ĠZMĠR KemalpaĢa Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Müzik Öğretmeni

Nazike YAġIR       ĠZMĠR Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġlker EROĞLU       ĠZMĠR Aliağa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Gülsüm Hürriyet GÜLCAN  ĠZMĠR Aliağa 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Feridun ERZĠNCANLI    ĠZMĠR Karaburun Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Müdürü

Selhan YILDIRIM     ĠZMĠR Konak Atatürk Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mürgan ÖLMEZ       ĠZMĠR Balçova Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Berna CEYHAN       ĠZMĠR Menderes Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ġrfan URHAN       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Müdürü

Erdoğan SAĞDIÇ      ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Müdür BaĢyardımcısı

Mesut SOYASLAN      ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Müdür Yardımcısı

D.Seyfettin ALDAĞ    ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Müdür Yardımcısı

Hasan KORKMAZ      ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ayfer ERTAġ       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet UZUN       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Selver CENGĠL      ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Lütfi PEKTAġ       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Kazım TOYMUġ       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Engin DĠNÇER       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Enver ÇOġKUN       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Nevin BÜLBÜL       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ramazan ACAR       ĠZMĠR Bornova Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ömer ASLAN        ĠZMĠR Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi-Okul Müdürü

Turgay BAHÇELĠ      ĠZMĠR Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Rasim GÜMÜġ       KARS SarıkamıĢ Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ersoy DAġDEMĠR      KARS Akkaya Lisesi-Felsefe Grubu Öğretmeni ve Md.V.

Necdet KARA       KARS Akkaya Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Lütfi Ġhsan TOPTAġ    KARS Selim Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ġentürk ORHANGAZĠ    KARS Alpaslan Lisesi-Coğrafya Öğretmeni Md. Yrd.

Yasemin URHAN      KARS Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                111


AyĢe YILDIRIM     KARS SarıkamıĢ ġehit BinbaĢı B. Karabıyık AL-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Özlem GÜNSAL     KASTAMONU AbdurrahmanpaĢa Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yılmaz GÖMLEKLĠ    KASTAMONU Mustafa Kaya Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yakup AYDIN      KASTAMONU Doğanyurt Lisesi-Tarih Öğretmeni

Sait FAZLIOĞLU    KASTAMONU Ġnebolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Erkan BAYRAK     KASTAMONU Seydiler Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Turhan SALCI     KASTAMONU TaĢköprü Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nurdane ÇAKMAK    KASTAMONU ġenpazar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Okan DEMĠR      KAYSERĠ Bünyan Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ahmet GÜRSES     KAYSERĠ Develi Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Halil Fuat KALAY   KAYSERĠ Melikgazi Aydınlıkevler Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Alim ÖĞDEN      KAYSERĠ Kocasinan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bülent ÖZGAN     KAYSERĠ Kocasinan Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Figen ALÇI      KAYSERĠ Kocasinan Argıncık Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet AYMAN     KAYSERĠ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Lis.-Din Kül. ve Ahlâk Bil. Öğrt. ve Md. Yrd.

Mehmet ERBĠL     KAYSERĠ YeĢilhisar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ġerife ÇOBANLI    KAYSERĠ Yahyalı Yahyagazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ayhan TELTĠK     KAYSERĠ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Davut ÖCCÜ      KAYSERĠ Melikgazi ġeker Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Hasan Fehmi ÖZHAN   KAYSERĠ Kocasinan Sami Yangın Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ender ATALAY     KAYSERĠ Kocasinan Yenidoğan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa GÜRÜCÜ    KAYSERĠ Yenidoğan Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Sedat YAKUT      KAYSERĠ Kocasinan N. Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Osman Nuri GÖKGÖZ   KAYSERĠ Kocasinan N. Mehmet Küçükçalık AL-Ġngilizce Öğrt. ve Md. Yrd.

Mahmut DOĞRUSÖZ    KAYSERĠ Melikgazi Hisarcık Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md. Yrd.

Kadriye ÖZTÜRK    KAYSERĠ Melikgazi ġeker Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ahmet KALDIRIMCI   KAYSERĠ Talas Fatma Kemal Timuçin AL-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.

ġenol TURHAN     KAYSERĠ Talas Fatma Kemal Kimuçin Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gülay ÖZMEN      KAYSERĠ Melikgazi Hakkı Altop Lisesi-Kimya Öğretmeni

Pınar ÖZTAġ      KAYSERĠ Kocasinan Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Abdullah AYGÜN    KAYSERĠ Kocasinan Fevzi Çakmak Lisesi-Tarih Öğretmeni

Necmettin ÇUHARDAR  KAYSERĠ Ġncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi-Felsefe Grubu Öğretmeni

Türkan TÜRKMENÇALIK  KAYSERĠ Melikgazi Sema Yazar Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Erol GÖZÜNGĠ     KAYSERĠ Melikgazi Hakkı Altop Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Necdet CĠMġET     KAYSERĠ Melikgazi Ġstikbal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa ER      KAYSERĠ Melikgazi Aydınlıkevler Lisesi-Fizik Öğretmeni

Turgut GÜRSOY     KAYSERĠ Kocasinan F.M.G. Anadolu Güzel San.Lisesi-Resim-ĠĢ Öğrt. ve Md. Yrd.

Nusret DÜNDAR     KAYSERĠ Kocasinan F.M.G. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Almanca Öğretmeni
 112           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Vildan DURSUN      KAYSERĠ Melikgazi Kayseri Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ömer GÜVEN       KAYSERĠ Melikgazi Kayseri Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md.

Bülent DERGAN      KIRKLARELĠ Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hasan SARICI      KIRKLARELĠ Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Murat IġIKTAġ      KIRKLARELĠ Remzi Yapıcı Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fırat DĠZMAN      KIRKLARELĠ Babaeski Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Sevdağ IġIK       KIRKLARELĠ Demirköy Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ahmet Kamil HAYTA    KIRKLARELĠ Lüleburgaz Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hasan GENÇ       KIRKLARELĠ Lüleburgaz Lisesi-Fizik Öğretmeni

Muharrem YÖRÜKOĞLU   KIRKLARELĠ Pınarhisar Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Müdürü

Beril YILMAZ      KIRKLARELĠ Vize Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Aydın ÖZTÜRK      KIRġEHĠR Kaman Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ahmet DAĞISTAN     KIRġEHĠR Yusuf Sıddık Demir Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri ve Md.V.

Selçuk ALTUN      KIRġEHĠR Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Taner ACAR       KIRġEHĠR Lisesi-Fizik Öğretmeni

Murat Muhsin KAYA    KIRġEHĠR H.F. Erdemir Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Fatma ġAHĠN       KIRġEHĠR Mucur Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ramazan YILDIZ     KIRġEHĠR Akpınar Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Rıfat TANRIBUYURDU   KIRġEHĠR Çiçekdağı ġ. Bayram Tekin Lisesi-Matematik Öğretmeni

Elif Hülya SAYEL    KOCAELĠ BaĢöğretmen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hasan ÖZÜCAN      KOCAELĠ Gebze Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ġahin BULUT       KOCAELĠ Gebze Süleyman Demirel Lisesi-Tarih Öğretmeni

Abdullah Doğan KALKAN  KOCAELĠ Gebze Darıca Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Bekir YÜMNÜ       KOCAELĠ Gebze Atatürk Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Mehmet Ali ERDEM    KOCAELĠ Körfez Mustafa Kemal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sermin ÖZER       KOCAELĠ Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Leyla SĠVRĠ       KOCAELĠ Gölcük Hacı Halit Erkut Lisesi-Tarih Öğretmeni

TaĢkın UZUN       KOCAELĠ Muallim Naci Lisesi-Fizik Öğretmeni

Devrim AKBULUT     KOCAELĠ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Arsan SAVUR       KOCAELĠ Ġzmit Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gülbahar ÖZDEMĠR    KOCAELĠ Atılım Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Reyhan BÜNÜL      KOCAELĠ Ġnkilâp Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bülent MĠMTAġ      KOCAELĠ Namık Kemal Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Seyhun GÖÇMEN      KOCAELĠ Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Fatma Canan TAġERĠMEZ  KOCAELĠ 24 Kasım Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Derya ĠNCE       KOCAELĠ Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ġsmail Hakkı ÇOBAN   KOCAELĠ Gebze Ziya Gökalp Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ergin AKTOP       KOCAELĠ Ġzmit Çelik Halat Lisesi-Kimya Öğretmeni
  Ocak 2006-2580       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              113


Nurten PASĠN      KOCAELĠ Derince Lisesi-Kimya Öğretmeni

Cihannur ORAL      KOCAELĠ Derince Çocuk Dostları Lisesi-Matematik Öğretmeni

Osman KOÇ        KOCAELĠ Derince 19 Mayıs Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hüseyin ÇELĠK      KOCAELĠ Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Sevgi Ayar KAR     KOCAELĠ Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Tekin KÖHEN       KOCAELĠ Gölcük Ġhsaniye Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ġlhami YILDIZ      KOCAELĠ Karamürsel Lisesi-Tarih Öğretmeni

Rahim AVCI       KOCAELĠ Körfez Yarımca Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Sevtap KIRÇAK      KOCAELĠ Körfez Atatürk Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Küçük Mehmet GÜL    KOCAELĠ Gebze Fevzi Çakmak Lisesi-Kimya Öğretmeni

Neval Esen SOFUOĞLU   KOCAELĠ BaĢöğretmen Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Namık AKÇA       KOCAELĠ Atılım Lisesi-Matematik Öğretmeni

Zeki ASLAN       KOCAELĠ Gebze NeĢat Yalçın Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ahmet KAġIK       KONYA Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Tuba CEYLAN       KONYA Meram Konya Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Abdurrahman SÖNMEZ   KONYA BeyĢehir Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md.V.

Ali PEKPAK       KONYA Selçuklu Dumlupınar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Aysel AKKAYA      KONYA Ereğli Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ertan KURAR       KONYA Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hakan DURAN       KONYA Meram Fen Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüseyin GÜNGÖR     KONYA Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Muhammet DOĞAN     KONYA Karapınar Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mustafa ġAHĠN      KONYA Karatay Ġsmil Lisesi-Tarih Öğretmeni

Nejdet AKBUĞA      KONYA Selçuklu Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ramazan SEVĠNÇ     KONYA Selçuklu Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Matematik Öğretmeni

Serap BÖCÜ       KONYA Meram Zeki Özdemir Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Serpil KARAKURT     KONYA Selçuklu Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Serpil ÖĞÜTÇÜ      KONYA Karatay Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Seyit Ali ESER     KONYA Karatay Süleyman Demirel Milli Piyango AL-Türk Dili ve Ede.Öğrt.

ġerife ÇÖLMEK      KONYA Selçuklu Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Tuncay KARABULUT    KONYA Selçuklu Cumhuriyet Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Veli CEYLAN       KONYA Ereğli Atatürk Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Y.Dilek KARAMAN     KONYA Ereğli Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Abdurrahman BAYSANGUR  KONYA Meram Konya Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Abidin DEMĠRÖZ     KONYA Selçuklu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Berna BÜYÜKERDEM    KONYA AkĢehir Selçuklu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fahrettin ARSLAN    KONYA SeydiĢehir M.Esat Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Fahri ARI        KONYA Kulu TavĢançalı Lisesi-Biyoloji Öğretmeni
 114          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Fatime DUMAN      KONYA AkĢehir Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ġsmail HACIHASANOĞLU  KONYA Cihanbeyli Yeniceoba Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md.V.

Ġsmail KARAL      KONYA Selçuklu Dumlupınar Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kubilay KĠTAPÇIOĞLU  KONYA Ahırlı Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Latife AYDĠLEK     KONYA Ereğli Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Levent SÖZEN      KONYA AkĢehir Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

M.Ali TOKDEMĠR     KONYA Yunak Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

M.Emin GÜREL      KONYA Selçuklu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet ERDEĞER     KONYA Meram M.Güzelkılınç Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Mehmet TUTAL      KONYA SeydiĢehir Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md.V.

Musa SADEF       KONYA Ilgın Anadolu Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Mustafa ÇAĞLAR     KONYA Selçuklu Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mustafa ÖZDEMĠR    KONYA Meram Konya Lisesi-Matematik Öğretmeni

Osman SARI       KONYA Ilgın Anadolu Lisesi-Almanca Öğretmeni

Sinan KEZKĠÇ      KONYA Meram Zeki Özdemir Lisesi-Matematik Öğretmeni

ġengül KUMAġ      KONYA Çumra Cumhuriyet Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ümmü ĠġLER       KONYA Bozkır Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Zeki ORHAN       KONYA Karatay Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Ramazan GÖZEN     KÜTAHYA Merkez Nafi Güral Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ali ELDĠVEN      KÜTAHYA Merkez Nafi Güral Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Hüseyin ALKAN     KÜTAHYA Gediz M.Necip Alayeli Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.ve Md.

Muammer ERGĠN     KÜTAHYA Simav N.Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

YaĢar TEMEL      KÜTAHYA Gediz M.Necip Alayeli Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Ġbrahim UYGUN     KÜTAHYA Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. Yrd.

Semra SUNAR      KÜTAHYA Ali Güral Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat AKIN       KÜTAHYA Fatih Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mustafa TOKYAY     KÜTAHYA Hüsnü KüĢüoğlu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Berrin AYDINAT     KÜTAHYA Domaniç Lisesi-Matematik Öğretmeni

Metin KORKIN      KÜTAHYA Simav Cumhuriyet Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüseyin YILMAZ     KÜTAHYA TavĢanlı Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni ve Md.

Gülten KOVANCI     KÜTAHYA Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni ve Md.

Ahmet ALTINDAġ     KÜTAHYA Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Zehra MERAL      MALATYA Darende Lisesi-Tarih Öğretmeni

Canan NACAR      MALATYA Kuluncak Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Mehmet ÇALIġKAN    MALATYA Atatürk Kız Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Bilgi YAMAN      MALATYA Atatürk Kız Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Fırat YANGINER     MALATYA YeĢilyurt Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Eray SÖKMEN      MALATYA Turgut Özal Lisesi-Müzik Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                115


Erol ĠNAN       MALATYA Turgut Özal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hamit YILDIZ     MALATYA Atatürk Kız Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni ve Md.

Mustafa DELĠER    MALATYA Darende Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Habil DEMĠRALP    MALATYA Hacı Ahmet Akıncı Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Niyazi SEKENDĠZ    MALATYA Hacı Ahmet Akıncı Lisesi-Kimya Öğretmeni

Kadir ULUDAĞ     MALATYA Battalgazi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Vural BEKAR      MALATYA Sümer Lisesi-Matematik Öğretmeni

Aliseydi GÜLER    MALATYA Sümer Lisesi-Tarih Öğretmeni

Fikret UÇAR      MALATYA Hacı Ahmet Akıncı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Memet Ali TUNÇ    MALATYA 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Fatih PEKTAġ     MALATYA Dilek Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Aytekin ĠNAN     MALATYA 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. ve Md. Yrd.

Alime BELLEYĠCĠ    MALATYA Pütürge Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Vahap SUNA      MALATYA Merkez Malatya Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ahmet AKTAġ      MALATYA Kubilay Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet UYAN      MALATYA YeĢiltepe Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet TUTUK     MALATYA Doğanyol Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gökçen DURUKOĞLU   MALATYA Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gaye TOPAL      MALATYA Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Resul CANYURT     MALATYA Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ekrem ÖZÇELĠK     MALATYA Fatih Lisesi-Matematik Öğretmeni

Önder ġANLI      MALATYA Cumhuriyet Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Necmettin KARADUMAN  MALATYA DoğanĢehir Erkenek Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md. Yrd.

Mustafa KOCAKAYA   MALATYA Akçadağ Kozluca Ahmet Yesevi Lisesi-Tarih Öğretmeni

Muhsin TUNCER     MANĠSA Kula Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ġlhan KAYA      MANĠSA Kırkağaç Ecz.Engin Ümmetoğlu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali DEMĠR       MANĠSA Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Nalan KÖSE      MANĠSA Akhisar Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Banu GÖKÇE      MANĠSA Hasan Türek Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Adem KESKĠN      MANĠSA Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Faruk ATALAY     MANĠSA Fatih Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Mustafa YÖRÜK     MANĠSA Fatih Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mehmet BĠNĠCĠ     MANĠSA Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġsmail ÖZDEMĠR    MANĠSA Akhisar Zeytinliova Lisesi-Fizik Öğretmeni

Nevin KARAKAYA    MANĠSA Cumhuriyet Lisesi-Kimya Öğretmeni

Çetin ÖZMETĠN     MANĠSA Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Safiye YAREN     MANĠSA Salihli Türkbirliği Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Musa EMĠRCAN     MANĠSA AlaĢehir Ahmet Atlan Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni
 116           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Mustafa ÇETĠN      MANĠSA Akhisar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mucize GÖRGÜLÜ      MANĠSA Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ġ.Ender OĞUZ       MANĠSA Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi-Fizik Öğretmeni

Gülser ÖZKAN       MANĠSA Demirci Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ramazan CANGÜL      MANĠSA Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Müd.BĢ.Yrd.

Hüseyin AġIK       MANĠSA Demirci Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Metin ÖZGÜR       MANĠSA Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat KÜNEL       MANĠSA Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ahmet TAKIM       MANĠSA Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mustafa SONER      MANĠSA Gördes GüneĢli Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

M.Sinan AYGÜN      MANĠSA AlaĢehir Atatürk Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Hüseyin BATUR      MANĠSA Turgutlu Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Tayıf ÇEKĠM       MANĠSA Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Fahri KARAKAġ      MANĠSA Gördes Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ramazan AVCI       KAHRAMANMARAġ Çukurova Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġbrahim YILMAZ      KAHRAMANMARAġ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Duran DOĞAN       KAHRAMANMARAġ Andırın Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bayram TANIġ       KAHRAMANMARAġ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Fikret ÜN        KAHRAMANMARAġ Türkoğlu Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nevin Hülya TAġKIRAN   KAHRAMANMARAġ Kadriye Çalık Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Mine KILIÇ        KAHRAMANMARAġ Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Adnan KÜNĠLĠ       KAHRAMANMARAġ Elbistan Mükrimin Halil Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Eyup ERDOĞAN       KAHRAMANMARAġ AfĢin Atatürk Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğrt. ve Müdürü

Nadir YILDIRIM      KAHRAMANMARAġ Ġbrahim Çalık Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri ve Md. Yrd.

Kenan CERAN       KAHRAMANMARAġ Elbistan Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mustafa ÇOLAKOĞLU    KAHRAMANMARAġ Elbistan Gazi Mustafa Kemal Lisesi-Türk Dili ve Ede.Öğretmeni

Abdülhamit AYDEMĠR    KAHRAMANMARAġ Göksun Lisesi-Tarih Öğretmeni

Zülfikar TEKTAġ     KAHRAMANMARAġ Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat ULUSOY       KAHRAMANMARAġ Sütçü Ġmam Lisesi-Tarih Öğretmeni

Fatmagül UMURHAN     KAHRAMANMARAġ Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Cihan DEMĠR       KAHRAMANMARAġ AfĢin Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ali TEKEREK       KAHRAMANMARAġ Pazarcık Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hanifi ġĠġĠK       KAHRAMANMARAġ Nurhak Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Sait Nur KILIÇSALLAYAN  KAHRAMANMARAġ 19 Mayıs Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Süleyman ġĠMġEK     KAHRAMANMARAġ Gülizar ġamil AktaĢ Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Yasin SERT        KAHRAMANMARAġ AfĢin Anadolu Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

Mustafa MALKOÇ      KAHRAMANMARAġ Fatih Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat SARKUġ       KAHRAMANMARAġ Hoca Ahmet Yesevi Lisesi-Fizik Öğretmeni
  Ocak 2006-2580         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 117


Erdal ġAHĠNBAġ       MARDĠN Nusaybin Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġzzettin ÖZDEMĠR      MARDĠN Kızıltepe Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Serdar AYDIN        MARDĠN Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hasan Tankut ÇEVĠK     MARDĠN Nusaybin Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Abdulselam YILMAZ     MARDĠN Kızıltepe Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hüseyin ALKAN       MARDĠN Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Erdal TAN         MARDĠN YeĢilli Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet Emin KILINÇARSLAN  MARDĠN Ġ.M.K.B. Lisesi-Fizik Öğretmeni

Abidin GÜMÜġ        MARDĠN Midyat Aziz Önen Lisesi-Tarih Öğretmeni

Sinan ÇETĠN        MARDĠN Nusaybin Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ali ERTEM         MUĞLA Dalaman Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mehmet ÖZKAYA       MUĞLA Yatağan Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Özkan ÇAKIR        MUĞLA Turgutreis Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hüsniye GÜLGÜN       MUĞLA Turgutreis Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Nejdet GÜNDOĞAN      MUĞLA Turgutreis Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Cemal BASA         MUĞLA Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Erkan OĞUZ         MUĞLA Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

ġeref ERKEK        MUĞLA Bodrum Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ender ÇELĠKBĠLEK      MUĞLA Bodrum Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Havva GENCER        MUĞLA Dalaman Lisesi-Felsefe Öğretmeni

ġefika Nurdan BALLI    MUĞLA Marmaris Sabancı Lisesi-Matematik Öğretmeni

Garib DURDU        MUĞLA Marmaris H.A. Urkay Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mukaddes MORALI      MUĞLA Milas Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Mehmet KAYA        MUĞLA Milas Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet GÖKNER       MUĞLA Yatağan Lisesi-Fizik Öğretmeni

Abdulkerim AKDENĠZ     MUġ Sungu ġht.Ast. Türker Güçlütürk Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Nedim ÇELĠK        MUġ Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġmayettin DURAK      MUġ Lisesi-Tarih Öğretmeni

Bayram AKDENĠZ       MUġ Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ercan DEMĠR        MUġ Rekabet Kurumu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Serkan ÖZKAYA       NEVġEHĠR Avanos Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Necati YAĞMUR       NEVġEHĠR GülĢehir Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mustafa ĠNAL        NEVġEHĠR Ürgüp Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġzzet CANYURT       NEVġEHĠR Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Tekin ÖZCAN        NEVġEHĠR Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mahbup YALÇIN       NEVġEHĠR H.Avni Ġncekara Fen Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Osman CĠVCĠR        NEVġEHĠR Kaymaklı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hüseyin TAġÇI       NEVġEHĠR 2000 Evler Lisesi-Kimya Öğretmeni
 118          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Mustafa YĠĞĠT     NĠĞDE Atatürk Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Cemalettin EROĞLU   NĠĞDE Ġnönü Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mehmet YILMAZ     NĠĞDE Bor Akın Gönen Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Bilal KAHRAMANER   NĠĞDE Fatih Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Hilmi YÖRÜGER     NĠĞDE Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Rahmiye K.TEKELĠ   NĠĞDE Edikli Lisesi-Matematik Öğretmeni

E.Ferruh PĠROĞLU   ORDU Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ramazan AKÇAY     ORDU KabataĢ Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Hayrettin OTYILDIZ  ORDU Korgan Lisesi-Fizik Öğretmeni

Zabit YÖN       ORDU PerĢembe Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

NeĢe Nurgül AYAN   ORDU Ünye Anadolu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Mehmet ġEYHOĞLU    ORDU Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Levent YILMAZ     ORDU Fatih Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Tuna ESELĠOĞLU    ORDU Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

NeĢe MELĠKOĞLU    ORDU Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Gökhan ERGÜN     ORDU ÇamaĢ Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Özgür SEYREK     ORDU Fatsa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Musa ĠġLEYEN     ORDU Ulubey Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Gıyasettin KAVAK   ORDU AkkuĢ Lisesi-Tarih Öğretmeni

Recep KAġIKÇI     ORDU Fatsa Bolaman Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Mehmet GÜRBÜZ     ORDU Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Gültekin AKATIN    RĠZE ÇamlıhemĢin Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Abdullah KURT     RĠZE HemĢin Lisesi-Tarih Öğretmeni

Necdet BAYRAM     RĠZE Fen Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ġsmail KABĠL     RĠZE Hasan Sağır Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet KUNDURACI   RĠZE Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Seyfettin ġAHĠN    RĠZE Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nurettin ELMACI    SAKARYA Adapazarı Ali Dilmen Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Feyzullah KÖSTERELĠ  SAKARYA Hendek Atikehanım Anadolu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Yusuf YAVUZYILMAZ   SAKARYA Sapanca ġehit Albay Güner Ekici Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Celal KINIK      SAKARYA Adapazarı Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Nedim ÇALIK      SAKARYA Karasu Atatürk Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Nilgün ÇAVUġ     SAKARYA Hendek Lisesi-Coüğrafya Öğretmeni

Baki FURUNCUOĞLU   SAKARYA Akyazı ġehit YüzbaĢı Halil Ġbrahim Sert L-Din Kültürü ve Ahlâk Bil.Öğrt.

Necip KURAL      SAKARYA Adapazarı Sehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Lisesi-Mat.Öğrt. ve Md. Yrd.

Emine SAKLI      SAKARYA Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Selim AKTI      SAKARYA Adapazarı MithatpaĢa ġükrü Ayna Lisesi-Matematik Öğretmeni

Murat PEKASĠL     SAKARYA Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               119


Serkan YILMAZ      SAKARYA Yenikent Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Alaattin ÖZDĠN      SAKARYA Geyve Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Yusuf TEKE        SAKARYA Ferizli ġehit Hakan Bayram Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Seyfi BULUT       SAKARYA Yenikent Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Güler ARIBAġ       SAMSUN Gazi Lisesi-Resim Öğretmeni

Cabbar ERGÜL       SAMSUN KarĢıyaka Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Nebahat PEHLĠVANOĞLU   SAMSUN KarĢıyaka Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ahmet Ali TANRIVER    SAMSUN Gazi Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md.

Kebire MORAL       SAMSUN Terme Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Fikret AYDIN       SAMSUN Terme Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Yüksel ÇĠÇEK       SAMSUN Vezirköprü Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ahmet SĠNANOĞLU     SAMSUN Vezirköprü Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Metin ÇAKIR       SAMSUN Tekkeköy Büyüklü Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.V.

Güner EROĞUZ       SAMSUN MithatpaĢa Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dursun SAĞDIġ      SAMSUN Millî Piyango Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Sevil GENCEL       SAMSUN Bafra Kolay Lisesi-Fizik Öğretmeni

Aysel ĠMRAĞ       SAMSUN Bafra Kızılırmak Lisesi-Matematik Öğretmeni

Fatih BĠġGĠN       SAMSUN Bafra Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Nazmi KAġIKCI      SAMSUN Bafra Kızılırmak Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Havva BĠLGĠN       SAMSUN Bafra Kızılırmak Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Feride TORUN       SAMSUN ÇarĢamba Anadolu Lisesi-Resim Öğretmeni

Müzeyyen SEZER      SAMSUN ÇarĢamba Dikbıyık Lisesi-Matematik Öğretmeni

Zafer GÜNAYDIN      SAMSUN ÇarĢamba YeĢilırmak Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Ömer ÖZTÜRK       SAMSUN Havza Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Müdürü

Mustafa Hilmi ALPASLAN  SAMSUN Havza Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Erdal BAYRAKTAR     SAMSUN Fevzi Çakmak Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Emine ÖZÇELĠK      SAMSUN Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ġlyas SAĞIR       SAMSUN Cumhuriyet Lisesi-Resim Öğretmeni

Hülya KAHVECĠ      SAMSUN 100. Yıl Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ergül ġEN        SAMSUN 100. Yıl Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Sema KOSĠF        SAMSUN 19 Mayıs Lisesi-Matematik Öğretmeni

Gürbüz ÇELĠK       SAMSUN 19 Mayıs Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Mehmet Sururi CENGĠZ   SAMSUN Huriye Süer Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md.

Selim ÖZAN        SAMSUN Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Gazi ġAHĠN        SAMSUN Huriye Süer Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Uğur ÖZTÜRK       SAMSUN Cumhuriyet Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ali Rıza ÜN       SAMSUN Yeni Samsun Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cemal ÇAKIR       SAMSUN ÇarĢamba Lisesi-Matematik Öğretmeni
 120         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           Ocak 2006-2580


Nedim ALPER     SAMSUN Vezirköprü Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ertuğrul DANIġ   SĠĠRT Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hikmetullah TAġAN  SĠĠRT Yavuz Sultan Selim Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bülent ERDEMCĠ   SĠĠRT Yavuz Sultan Selim Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md.V.

H.Yıldız BEġTAġ   SĠĠRT ġirvan Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md.V.

Nuriye ÖNEN     SĠĠRT Atatürk Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

ġahin AKÇA     SĠNOP Fen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Özgür CEBECĠOĞLU  SĠNOP Atatürk Lisesi-Kimya Öğretmeni

Cihan DEMĠREL    SĠNOP Boyabat ġ.Gürsu Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Kerim EVCU     SĠNOP Gerze Lisesi-Tarih Öğretmeni

Vedat ÜN      SĠNOP Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Esra GÜRTUNCA    SĠNOP Türkeli Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Bülent ÇELĠKKOL   SĠNOP Ayancık Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Nuğman CANDAN    SĠNOP Durağan Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ekrem YURT     SĠVAS ġarkıĢla Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Celal AYDIN     SĠVAS YeniĢehir Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Erhan PAġAZADE   SĠVAS Halil Rıfat PaĢa Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet AKBULUT   SĠVAS SuĢehri K. Ayan Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Abdullah SERTTAġ  SĠVAS Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Yakup KÖSE     SĠVAS Halil Rıfat PaĢa Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġhsan BOLSU     SĠVAS Atatürk Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Arif PARLAK     SĠVAS Halil Rıfat PaĢa Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Seyit KARATAġ    SĠVAS Selçuk Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ö.Farut TAġTAN   SĠVAS Cumhuriyet Anadolu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġbrahim ÖÇ     SĠVAS Kongre Lisesi-Matematik Öğretmeni

ġeref ÇETĠNDAĞ   SĠVAS H.Mehmet Sabancı Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Süleyman SĠPAHĠ   SĠVAS ġarkıĢla Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Keziban AVCI    SĠVAS Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Rıfat ARSLAN    SĠVAS Gemerek Yeni Çubuk Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mutlu AKDENĠZ    SĠVAS ġarkıĢla Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Nazik SEVĠM     SĠVAS ġarkıĢla Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Adnan BAKIR     TEKĠRDAĞ Tekirdağ Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Gülferah GÜRAL   TEKĠRDAĞ Namık Kemal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bayram HALICI    TEKĠRDAĞ Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kadriye ÖKÇE    TEKĠRDAĞ Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ahmet GÜNDÜZ    TEKĠRDAĞ Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Nevzat GÜMÜġ    TEKĠRDAĞ Tuğlacılar Lisesi-Kimya Öğretmeni

Süreyya BAġBUĞ   TEKĠRDAĞ K.N.G. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                 121


Nesibe ÜNAL      TEKĠRDAĞ Çerkezköy H.F. Zünbül Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Filiz KOÇ       TEKĠRDAĞ Çerkezköy Pakize Narin Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Fatmanur GÖRGÜN    TEKĠRDAĞ Çorlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

YaĢar BAYINDIR    TEKĠRDAĞ Çorlu Ticaret Borsası Lisesi-Fizik Öğretmeni

Serpil ALTAY     TEKĠRDAĞ Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Güray GÜMÜġ      TEKĠRDAĞ Hayrabolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Muhsin ÇOLAK     TEKĠRDAĞ Malkara Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Arif YILMAZ      TEKĠRDAĞ Muratlı Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md. Yrd.

Halit ZENGĠN     TEKĠRDAĞ Saray Ali Naki Erenyol Lisesi-Matematik Öğretmeni

Lütfi KARADEMĠR    TOKAT Niksar Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kazım ELMAS      TOKAT ReĢadiye Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Osman YAVUZ      TOKAT Niksar DaniĢmendgazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Duran DĠKMEN     TOKAT Zile Dinçerler Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kamil ENGĠN      TOKAT Turhal Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Müdürü

Ali Celal ELMAS    TOKAT Zile Dinçerler 75. Yıl Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Metin FALAY      TOKAT Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Abdullah KARADENĠZ  TOKAT Turhal Cumhuriyet Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nurten ġAġAR     TOKAT Turhal Cumhuriyet Lisesi-Müzik Öğretmeni

Erkan ODABAġI     TOKAT Gazi Osman PaĢa Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Güngör SATANER    TOKAT Anadolu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Halime OKUDUCU    TOKAT Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hasan TĠLBE      TOKAT Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġsmet KÖKSAL     TOKAT Erbaa 75. Yıl Erbaa Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mehmet AKÇADAĞ    TOKAT Sulusaray Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Sezgin ERKOL     TRABZON Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim Öğretmeni

Hakan SÜMER      TRABZON Sürmene Lisesi-Resim Öğretmeni

Orhan ÇEBĠ      TRABZON Araklı Lisesi-Fizik Öğretmeni

Suat YAMAK      TRABZON Akçaabat Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Aynur TOKGÖZ     TRABZON Atatürk Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali ADANUR      TRABZON Affan Kitapçıoğlu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

CoĢkun ÇOLAK     TRABZON Maçka Esiroğlu Mehmet Akif Ersoy Lisesi     Fizik Öğretmeni

M.BarıĢ KAMBER    TRABZON Erdoğdu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Esra Gülcan BOZTEPE  TRABZON Akçaabat Lisesi-Matematik Öğretmeni

Sefer DEMĠRCĠ     TRABZON BeĢikdüzü Atatürk Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Ekrem ĠLYAS      TRABZON Yomra Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Adil KULEYĠN     TRABZON Akçaabat Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni ve Müdürü

Ertuğrul YILMAZ    TRABZON Yunus Emre Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Arzu YILDIRIM     TRABZON Arsin Lisesi-Kimya Öğretmeni
 122         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580


Ahmet ERTEN     TRABZON Fatih Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Numan TURHAL    TRABZON Çağlayan Adnan Menderes Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Semra BAL      TRABZON Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Fikret ÇOBANOĞLU  TRABZON Yunus Emre Lisesi-Matematik Öğretmeni

Hatice OVALI    TRABZON Lisesi-Fizik Öğretmeni

AyĢe DEMĠR     TRABZON Atatürk Lisesi-Resim Öğretmeni

Veda YARGIÇ     TRABZON Tevfik Serdar Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Pembe ATĠK     TRABZON Tevfik Serdar Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Göksel KESKĠNOĞLU  TRABZON Hayrat Lisesi-Tarih Öğretmeni

Bekir KARAġ     TRABZON Affan Kitapçıoğlu Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ali Ekber YAVUZ   TRABZON Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Sedat YOSLUN    TUNCELĠ Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Haydar ÇAKMAK    TUNCELĠ Pülümür Gazi Lisesi-Felsefe Gurubu Öğretmeni

Mahmut DEMĠR    ġANLIURFA Ceylan Pınar Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Ġbrahim HAN     ġANLIURFA Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nihat ALTUNDAĞ   ġANLIURFA Kız Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Eyüp BĠRKAN     ġANLIURFA Davut Zeki Akpınar Lisesi-Tarih Öğretmeni

Mehdi TURGUT    ġANLIURFA Orhangazi Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet YAZAR    ġANLIURFA ViranĢehir Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Zülfi GÜN      ġANLIURFA Bozova Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Müdür V.

Pınar ÇAPAN     ġANLIURFA Birecik Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Erhan Ayhan EROL  ġANLIURFA Birecik Lisesi-Matematik Öğretmeni

Remzi TURAN     ġANLIURFA Siverek Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nihat GÜRKAN    ġANLIURFA Fen Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Müdür V.

Müslüm KARABULUT  ġANLIURFA Lisesi-Biyoloji Öğretmeni ve Müdür V.

Bilal DUMRUK    ġANLIURFA Ceylanpınar Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Muhsin AYAZ     ġANLIURFA Gazi Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Emine ALTIN     ġANLIURFA ÇEAġ Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

A.Betül AKINCI   ġANLIURFA Hilvan Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ramazan GÜN     UġAK S.Sabri Ağaoğlu Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Yılmaz TAHTA    UġAK Hasan Zeki Boz Lisesi-Matematik Öğretmeni

MürĢit ÇĠFTÇĠ    UġAK Ġzzettin ÇalıĢlar Lisesi-Tarih Öğretmeni

Süleyman TURPÇULU  UġAK Orhan Dengiz Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Adem EROL      UġAK YaĢar Akar Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Serhat ÇIRAK    UġAK Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Öğretmen

Mahmut KIRCA    UġAK Ulubey Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Hatice ÇÜMEN    UġAK Necati Özen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ömer SÜMTER     UġAK Lisesi-Matematik Öğretmeni
  Ocak 2006-2580        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                    123


Haluk ġAHĠN       VAN Kazım Karabekir Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni

Fesih ATLI        VAN Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Hanifi TAġKIN      VAN Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yakup YILDIZ       VAN ġehit Koray Akoğuz Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeki ALKIġLAR      VAN Kazım Karabekir Lisesi-Kimya Öğretmeni

Deniz ALĞIN       VAN ErciĢ Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

M.Murat ĠġLER      VAN ErciĢ Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mehmet BALKAYA      VAN Edremit Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md.

Tahir KARAÇ       VAN ġ.Ġbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Hasan UMAR        VAN ġ.Ġbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Süphan CENGĠZ      VAN Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Harun MARAZ       VAN Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Essennur BAYRAKTAROĞLU  VAN Millî Piyango Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ömer ÖVÜNÇ        VAN Kazım Karabekir Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ramazan GÜNEġER     YOZGAT 75. Yıl Serpil Akdağ Lisesi-Fizik Öğretmeni

Ġdris GENÇTÜRK      YOZGAT Boğazlıyan Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Uğur ATCI        YOZGAT Boğazlıyan Ovakent Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. V.

Celal AKDOĞAN      YOZGAT Yerköy Mehmet Akif Ersoy Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md.

Faruk ÇOBAN       YOZGAT Yerköy ġehit Sedat Nezih Özok Lisesi-Fizik Öğretmeni

Harun ÇINAR       YOZGAT Akdağmadeni 75. Yıl Milli Piyango Anadolu Lisesi-Tarih Öğrt. ve Md.V.

Mehmet TEKĠN       YOZGAT Sorgun Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hasan KURTBEY      YOZGAT ġehitler Fen Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Hayriye ATEġ       YOZGAT Lisesi-Tarih Öğretmeni

Zeki ERKOÇ        YOZGAT Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Mehmet UYAR       YOZGAT Ġstiklal Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüseyin ÖKSÜZ      YOZGAT Sorgun Eymir Lisesi-Meslek Dersleri Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nihat ÖZTAġ       YOZGAT Sarıkaya Lisesi-Matematik Öğretmeni

Aydın ġAHĠN       YOZGAT Sorgun Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ayfer GÜNEġ       YOZGAT Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Tekin SOLAK       YOZGAT Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ersin ATLIHAN      ZONGULDAK Alaplı Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Musa YANMAZ       ZONGULDAK Alaplı Atalay Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Yıldız ÇAYIRCI      ZONGULDAK Ereğli Ġ.Yılmaz ve H. Kadri Yılmaz KardeĢler Lis.-Türk Dili ve Ede. Öğrt.

Mustafa KAPLAN      ZONGULDAK Ereğli Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Namık KARAYANIK     ZONGULDAK Devrek Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali ÇORAK        ZONGULDAK Devrek Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Ġrfan GÜVEN       ZONGULDAK Fener Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Aysun GÜNAYDIN      ZONGULDAK Mehmet Çelikel Lisesi-Fizik Öğretmeni
 124          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Süheyla ERTOP     ZONGULDAK Hasan Ali Yücel Lisesi-Fizik Öğretmeni

Aysel KESER      ZONGULDAK Atatürk Anadolu Lisesi-Biyoloji (Ġng) Öğretmeni

Özkan ARSLAN      ZONGULDAK Fen Lisesi-Coğrafya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Münir DĠLBAZ      ZONGULDAK Kilimli Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni ve Md. Yrd.

Zuhal YALÇIN      ZONGULDAK Merkez Kozlu Lisesi-Müzik Öğretmeni

Nesrin KOÇAK      ZONGULDAK Merkez Atatürk Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ertan ERBEK      ZONGULDAK Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Turan ORUÇ       ZONGULDAK Çaycuma Hisarönü Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Murat ÖZ        ZONGULDAK Çaycuma Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Murat ÇAKIR      ZONGULDAK Ereğli Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Yeter NeĢe ÇAġTABAN  ZONGULDAK Ereğli Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Osman TEKELĠ      AKSARAY Ortaköy Lisesi-Tarih Öğretmeni

Salih MUTLAY      AKSARAY Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ramis IRMAK      AKSARAY Atatürk Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Tarık AVAN       AKSARAY Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Vedat ALTINSOY     AKSARAY Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Timuçin AYDĠL     AKSARAY Helvadere Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġsmail KOÇAK      AKSARAY YeĢiltepe Lisesi-Matematik Öğretmeni

Orhan AVAN       AKSARAY Topakkaya Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Gökhan TÜRK      AKSARAY Gülağaç Demirci Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Nazif TEKBĠL      AKSARAY Hazım Kulak Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ayhan DURSUN      BAYBURT Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mürsel TEMÜR      BAYBURT Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Ali Hikmet KAMĠLOĞLU  BAYBURT Demirözü Lisesi-Tarih Öğretmeni

Hikmet BARUTCU     KARAMAN Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Nermin YILMAZ     KARAMAN Bifa Lisesi-Matematik Öğretmeni

Tunay ESER       KARAMAN Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

RuĢen OĞUZ       KARAMAN Fatih Lisesi-Kimya Öğretmeni

Ahmet AYDOĞDU     KARAMAN Yunuskent Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Md. Yrd.

Hüseyin BAĞIRGAN    KARAMAN Sudurağı Lisesi-Tarih Öğretmeni

Turan KAYACILAR    KARAMAN BaĢyayla Mehmet Akif Ersoy Lis.-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt.ve Md.

ġanver KAYA      KARAMAN Ermenek Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Duran DÜNDAR      KIRIKKALE Cumhuriyet Lisesi-Fen Bilgisi Öğretmeni

Üzeyir YILDIRIM    KIRIKKALE Keskin Köprü Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Müdür V.

Murat TOPKAYA     KIRIKKALE KurtuluĢ Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Recep ERENTÖZ     KIRIKKALE 17 Ağustos Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.BaĢyrd.

M.CoĢkun SEMĠZ     KIRIKKALE Anadolu Lisesi-Fizik (Ġng) Öğretmeni

Behzat ÖZDOĞAN     KIRIKKALE YahĢihan Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md.
  Ocak 2006-2580      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               125


Osman KARA      KIRIKKALE Süleyman Demirel Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Mustafa TÜRKER    KIRIKKALE Gülbeyaz Sümer Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md. Yrd.

Necdet BAĞCI     KIRIKKALE Fen Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Nihat KAYA      BATMAN GercüĢ Lisesi-Kimya Öğretmeni

Bilal ġEKER      BATMAN Yahya Kemal Beyatlı Lisesi-Matematik Öğretmeni

Enver SÖNMEZSOY    BATMAN Atatürk Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ersin TERAT      BATMAN Lisesi-Felsefe Öğretmeni

Lokman BAĞÇECĠ    BATMAN Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nurettin ġĠMġEK    BATMAN Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Zafer SAYIN      BATMAN Fatih Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġbrahim GÜNEġ     BATMAN Fatih Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Ebru ERGÜDER     BATMAN Cumhuriyet Lisesi-Resim Öğretmeni

Kadri KURT      BATMAN Fen Lisesi-Fizik Öğretmeni

Mesut ÖZBEK      BATMAN Anadolu Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Lokman KARAMAN    BATMAN Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Öğretmen Lisesi-Ġngilizce Öğretmeni

Salim ALTÜRK     ġIRNAK Anadolu Lisesi-Bilgisayar Öğretmeni ve Md. Yrd.

Aslıhan BERK     ġIRNAK Cizre Lisesi-Tarih Öğretmeni

Selim DURAN      ġIRNAK Cizre Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Hüseyin ĠLHAN     BARTIN Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Nazmi ÖZSEZER     BARTIN Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi-Matematik Öğretmeni

Kubilay SARIER    BARTIN Lisesi-Tarih Öğretmeni

Kezban SAVDIÇ     BARTIN Köksal Toptan Lisesi-Tarih Öğretmeni

Ahmet ÇADIRCI     ARDAHAN Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Erhan AKSAKAL     ARDAHAN Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Seyfettin ÇELĠK    IĞDIR Tuzluca 100. Yıl Lisesi-Müzik Öğretmeni

Kadir TURAN      IĞDIR Lisesi-Tarih Öğretmen ve Md.BaĢyrd.

ReĢat TALĠ      IĞDIR Atatürk Lisesi-Kimya Öğretmeni ve Md. Yrd.

Aziz AKSOY      IĞDIR Aralık Lisesi-Kimya Öğretmeni

Mustafa Derya ARICI  YALOVA ġehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi-Fizik Öğretmeni

Cengiz CEYLAN     YALOVA Lisesi-Tarih Öğretmeni ve Md.

Rıdvan DESTĠCĠ    YALOVA Fen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ertuğrul ġENGÜN    YALOVA Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Ġsmail ġENGELEN    YALOVA Fatih Sultan Mehmet Lisesi-Beden Eğitimi Öğretmeni ve Md. Yrd.

Mahmut KESKĠN     KARABÜK Cumhuriyet Lisesi-Matematik Öğretmeni ve Md.

Ahmet YILDIRIM    KARABÜK Cumhuriyet Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Zeki ÖZ        KARABÜK Demir Çelik Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ġsmail AKTAġ     KARABÜK Demir Çelik Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Muammer BOZKURT    KARABÜK Mustafa Yazıcı Lisesi-Matematik Öğretmeni
 126           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580


Vahit ERÇĠN       KARABÜK Safranbolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gülay CANBEK      KARABÜK Safranbolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cengiz GÖĞEBAKAN    KĠLĠS Ekrem Çetin Lisesi-Felsefe Öğretmeni ve Md. Yrd.

Salihiddin ATAKÖġKER  KĠLĠS Hacı Mehmet Koçarslan AL-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrt. ve Md. Yrd.

Hasan YILDIZ      KĠLĠS Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cumali TOGAR      OSMANĠYE Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ömer AKSAY       OSMANĠYE Düziçi ÇEAġ Anadolu Lisesi-Resim-ĠĢ Öğretmeni

Zübeyde KADIOĞLU    OSMANĠYE Kadirli ġehit Öğretmen Orhan Gök Lisesi-Matematik Öğretmeni

Elife ÜÇGÜL       OSMANĠYE Kadirli 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi-Tarih Öğretmeni

Zeynep YETĠġĠR     OSMANĠYE Kadirli Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Üzeyir KUġÇU      OSMANĠYE Kadirli ġehit Öğretmen Orhan Gök Lisesi-Matematik Öğrt. ve Md. Yrd.

Ayhan SARI       OSMANĠYE Bahçe Lisesi-Tarih Öğretmeni

Niyazi ÖMEROĞLU     OSMANĠYE Düziçi Atatürk Lisesi-Tarih Öğretmeni

Cemalettin ÇAKIR    OSMANĠYE Toprakkale Lisesi-Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Md. Yrd.

Önder Murat ULU     OSMANĠYE Anadolu Lisesi-Biyoloji Öğretmeni

Feridun ÖZDEMĠR     OSMANĠYE Cevdetiye Lisesi-Tarih Öğretmeni

Gülhan TABUR      OSMANĠYE TOBB Fen Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Abdulmecit AKARSU    OSMANĠYE Anadolu Lisesi-Tarih Öğretmeni

Abdurrahim ALPERTUNGA  OSMANĠYE Cevdetiye Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Talip ALAOĞLU      OSMANĠYE Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni

Yılmaz Kutlu SEMĠZ   OSMANĠYE Abdurrahman Keskiner Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Müzik Öğretmeni

Türkay KÜÇÜKDURMUġ   DÜZCE Atatürk Lisesi-Tarih Öğretmeni

Osman ÖZCAN       DÜZCE Cumhuriyet Lisesi-Ġ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

Ġsmail ALÇORBA     DÜZCE GümüĢova Lisesi-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Mustafa KAYIKÇI     DÜZCE Fen Lisesi-Matematik Öğretmeni

Ali KARAGÜZEL      DÜZCE Lisesi-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mecit TURAN       DÜZCE Akçakoca Anadolu Lisesi-Almanca Öğretmeni ve Md. Yrd.

Saadettin DEMĠR     DÜZCE KaynaĢlı Lisesi-Matematik Öğretmeni
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              127

               ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

      Durumu aĢağıda açıklanan özel öğretim kurumlarına kurum açma ve öğretime baĢlama izni verilmiĢtir.

      625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 18 inci maddesi gereğince duyurulur.

                                               Cemal TAġAR
                                               Genel Müdür V.

Tarih ve Sayısı   : 06/12/2005-20303
Kurumun Adı     : Özel Söğütözü Akademi Anlatım-ĠletiĢim ve Sahne Sanatları Kursu
Adresi       : EskiĢehir Yolu Ardama ĠĢ Merkezi No:6 A Blok Kat:5 No:4 Yenimahalle/ANKARA
Kurucusu      : Özel Akedemi Medya Kurs Eğt.Yay.Pro.Dan.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Lale TÜRESĠN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/12/2005-20254
Kurumun Adı     : Özel Pembe Kelebekler Anaokulu
Adresi       : 9 Eylül Mah. Bülbül Sk. No:14/A Gaziemir/ĠZMĠR
Kurucusu      : Füzyon Özel Eğt.Bil.Med.Özel Güv. ve Tem.Hiz.Tur.ĠnĢ. Gıda Yay.San. ve Tic.A.ġ
Kurucu Temsilcisi  : Rabia BAYKARA
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 06/12/2005-20319
Kurumun Adı     : Özel Bil Seçenek Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Yeni Mahalle Efe Sk. No:6 Bayat/ÇORUM
Kurucusu      : Tek Seçenek Eğt. Gıda Elekt.Nak.LPG.Haz.Ġht.Ġhr.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mustafa ġĠMġEK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20352
Kurumun Adı     : Özel Nimaz Topçam Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Gazi Osman PaĢa Bulvarı Cim Cim ĠĢ Merkezi Kat:4 TOKAT
Kurucusu      : Bahaddin MĠNAZ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20422
Kurumun Adı     : Özel Afyon Zafer Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Karaman Mah. Nergis Sok. No:18 AFYONKARAHĠSAR
Kurucusu      : Dokuk Özel Eğt.Hiz.San ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Sezayi KARAAĞAÇ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20382
Kurumun Adı     : Özel Iğdır Prizma Bilgisayar ve Yabancı Dil Kursu
Adresi       : Merkez Ġbrahim Bozyel Cad. Hasan Akan ĠĢ Merkezi No:19 Kat:1 IĞDIR
Kurucusu      : Salih ARTUT
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20508
Kurumun Adı     : Özel ġevkatevi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Kemer Mah. 943. Sk. Esenler Belediye Binası Esenler/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Verdam Sağlık Eğt.Bil.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Hacı ABDĠL UġAKLI
Kontenjanı     :
128              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20425
Kurumun Adı     : Özel Beyaz Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Erenköy Mah. BarıĢ Sk. No:26 Selçuklu/KONYA
Kurucusu      : Behlül SOĞANCI
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 13/12/2005-20534
Kurumun Adı     : Özel Biz Artı Anaokulu
Adresi       : 1388. Sk. No:9/A Alsancak-Konak/ĠZMĠR
Kurucusu      : Biz Özel Eğitim Hizmetleri ve Çocuk Kulübü Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Emi CELARDĠN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 13/12/2005-20544
Kurumun Adı     : Özel Etütsel GeliĢim Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Merkez Osmangazi Mah. Özkalekent No:5 Kat:Zemin 1-2-3 Yıldızkent/ERZURUM
Kurucusu      : Hülya BASTEM
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20521
Kurumun Adı     : Özel Uzmanlar Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Atatürk Mah. 372 Sk. Üzümlü Minübüs Durağı Yanı No:16 ERZĠNCAN
Kurucusu      : Özel Umanlar Doğu Anadolu Özel Eğt. ve Reh.Sağ.Tur.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Davut HAZIR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20504
Kurumun Adı     : Özel Yıldız Ġlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Alsancak 1357 Sk. No:3/A-B Konak/ĠZMĠR
Kurucusu      : Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Emine Zuhal TEMĠZKAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20500
Kurumun Adı     : Özel Mor Kedi Anaokulu
Adresi       : Sancak Mah. 12. Cad. 112. Sk. No:5/A Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Pelin KIZILGÜL
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20461
Kurumun Adı     : Özel BaĢoğlu Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Adnan Menderes Cad. Atagün ĠĢmerkezi No:1 Kat:4 Adapazarı/SAKARYA
Kurucusu      : Nazmiye BAġOĞLU
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20490
Kurumun Adı     : Özel Ari Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yıldırım ġubesi
Adresi       : Esenevler Mah. NeĢe Sk. No:24 Yıldırım/BURSA
Kurucusu      : Ari ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Murat AYDIN
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               129

Tarih ve Sayısı   : 14/12/2005-20572
Kurumun Adı     : Özel Engin Fikirler Yabancı Dil Kursu Bakırköy ġubesi
Adresi       : Ataköy Sahil Yolu Galleria AlıĢveriĢ Merkezi C Blok No:319/320 Kat:3 Bakırköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel Balgat Yabancı Dil Eğt.Mrk. ve Okul Gereçleri San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Zeynep GÜNDÜZYELĠ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 15/12/2005-20679
Kurumun Adı     : Özel Öz Egem Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Korutürk Mah. Kasırga Sk. No:33 Balçova/ĠZMĠR
Kurucusu      : Jülide OPUZ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20387
Kurumun Adı     : Özel Ferman Eğitim Metotları Dershanesi
Adresi       : Yukarı Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:6 Kat:1-2 Ġspir/ERZURUM
Kurucusu      : Palandöken Ġnsan Kay.Eğt. ve Dan.ĠnĢ.Taah.Gıda Tur.Tic. ve San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ġlyas BÖLÜM
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20374
Kurumun Adı     : Özel Yasemin Pakkan Dershanesi
Adresi       : Hacı Adil Cad. No:63 Kat:Zemin-1 Levent-BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Yasemin PAKKAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20390
Kurumun Adı     : Özel Oğuz Eksen Dershanesi
Adresi       : Yavuz Selim Mah. Yuva Sk. No:20 Kat:1-2-3-4 Turhal/TOKAT
Kurucusu      : Oğuz Eğt.Öğr.Yay. ve Eğt.Araç.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet AĞDAġ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20497
Kurumun Adı     : Özel Körfez Dershanesi Buca ġubesi
Adresi       : Forbes Yolu 313 Sk. No:165 Kat:1-2-3 Buca/ĠZMĠR
Kurucusu      : KarĢıyaka Özel Dershanecilik A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Erkan AYDIN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20386
Kurumun Adı     : Özel Konutkent Dershanesi
Adresi       : Konutkent Mah. 800. Sk. No:39 Yenikent-Çayyolu-Yenimahalle/ANKAR
Kurucusu      : Özel Konutkent Eğt.Öğrt. ve Yay.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Aynur YEġĠLTAġ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/12/2005-20389
Kurumun Adı     : Özel Sevgi Çiçeği Anafen Dershanesi Tuzla ġubesi
Adresi       : Yalla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:98 A Blok Kat:1-2 Teras, B Blok Kat:1-2 Teras Tuzla/ĠST.
Kurucusu      : Anadolu Fen Eğt.ĠĢl.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Birol TĠRYAKĠ
Kontenjanı     :
130              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20420
Kurumun Adı     : Özel Ġhlas Dershanesi Marmara Evleri ġubesi
Adresi       : Ġhlas Marmara Evleri 1. Kısım Fatih Cad. Büyük ÇarĢı Yanı Poliklinik Binası Kat:1
           Yakuplu-Büyükçekmece/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Ġhlas Eğt.Hiz.Kur.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Yavuz ÖZGÜN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 12/12/2005-20524
Kurumun Adı     : Özel ÇağdaĢ BileĢim Dershanesi
Adresi       : Selahaddini Eyyubi Bulvarı Polat Sitesi KarĢısı 6. Sk. Fırat Sitesi A Blok Kat:Zemin
           Bordum/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Ġhsan ELEFTOZ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/12/2005-20279
Kurumun Adı     : Özel Sakarya Eğitim Dershanesi Pamukova ġubesi
Adresi       : Elperek Mah. Ankara Cad. No:44 Pamukova/SAKARYA
Kurucusu      : TaĢtan Eğt.Hiz.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Hüseyin BULUT
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 13/12/2005-20549
Kurumun Adı     : Özel Atılımcı Zafer Dershanesi
Adresi       : 1379. Sk. No:53 Kat:2-3-4 Çankaya-Konak/ĠZMĠR
Kurucusu      : Ġzmir Özel Büyük Zafer Eğt.Öğrt.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ali DEMĠR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/12/2005-20224
Kurumun Adı     : Özel Artvin Zafer Fen Dershanesi ġavĢat ġubesi
Adresi       : Yeniköy Mah. Sağlık Cad. Kızılay Binası No:20 Kat:1-2-3 ġavĢat/ARTVĠN
Kurucusu      : Bilgi Eğt.Yay.San.Tic.veTur.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Doğan ATĠK
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 06/12/2005-20310
Kurumun Adı     : Özel Mevsim Dershanesi
Adresi       : Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No:228 Bordum-Zemin 1-2-3-4 Katlar Ümraniye/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Mevsim Eğt. ve Tur.Hiz.DıĢ Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Metin REĠS
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/12/2005-20264
Kurumun Adı     : Özel Sirus Yıldızı Dershanesi
Adresi       : Dr. Rıfat PaĢa Sk. No:19 Kat:Bodrum-Zemin 1 Göztepe-Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel Sağanak Eğt.ĠĢl. ve Paz.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Fatih TOPÇU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/12/2005-20225
Kurumun Adı     : Özel Bilge Sınav Dergisi Dershanesi (Kurs Bünyesinde)
Adresi       : Hasan Halife Mah. FevzipaĢa Cad. No:6 Kat:1-2-3-4 Fatih/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Öztülin Eğt.Mrk.Tur.TaĢ.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Fuat KUTLU
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              131

Tarih ve Sayısı   : 28/11/2005-20025
Kurumun Adı     : Özel Meltem Fen Dershanesi Sarayköy ġubesi
Adresi       : Bala Mah. Ġstasyon Cad. No:8 Kat:1-2-3 Sarayköy/DENĠZLĠ
Kurucusu      : Çağlar Özel Eğt.Mal.San. ve Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Hasan AKÇAY
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/12/2005-20207
Kurumun Adı     : Özel Kızılay Açı Dershanesi BaĢkent ġubesi
Adresi       : Atatürk Bulvarı No:84 Kat:2-3-4-5-6-7-8-9 Teras Kızılay-Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Mega-San Eğt.Yay. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Aydın HĠÇYILMAZ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/11/2005-20156
Kurumun Adı     : Özel Yeni Ufkum Dershanesi
Adresi       : GaziosmanpaĢa Bulvarı No:60 Kat.1-2-3 Çankaya-Konak/ĠZMĠR
Kurucusu      : Ferda Bilgisayar Eğt.Dan.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet ÖK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/11/2005-20159
Kurumun Adı     : Özel Öğrence Dershanesi
Adresi       : Prof.Ahmet Taner KıĢlalı Mah. 102. Cad. 1003 Sk. No:4 Nolu Bina Zemin Kat-6 Nolu Bina
           Çayyolu-Yenimahalle/ANKARA
Kurucusu      : Öğrence Eğt. ve Dan.Hiz.Bas.Yay.Dağ. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Cahide AÇIK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 15/12/2005-20671
Kurumun Adı     : Özel Erkent Merkez Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Çukur Mah. Hakim Mehmet Uygun Cad. No:31 ġahinbey/GAZĠANTEP
Kurucusu      : Erkent Merkez Eğt.Hiz.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Bayram BEÇET
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 29/11/2005-20067
Kurumun Adı     : Özel Mavi Umut Dershanesi
Adresi       : Telsiz Mah. G-11 Sk. No:1 Kat:3-4 Zeytinburnu/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Umut Eğt.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mukadder Aksoy TUNÇ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 14/12/2005-20609
Kurumun Adı     : Özel Ova Final Dergisi Dershanesi
Adresi       : Hürriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:113 Kat:1-2-3-4 MUġ
Kurucusu      : Bingöl Eğt.Tur.ĠnĢ. Gıda Mad.Ġhr.Ġth.Tic. ve San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Bayram DĠNLER
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20777
Kurumun Adı     : Özel ġakin Yürek Akademi ĠletiĢim Sanat ve Kültür Kursu
Adresi       : 82 Evler Mah. 3102 Sk. No:6 Tarsus/MERSĠN
Kurucusu      : Akademi Akdeniz Tarsus Özel Eğt.Sağ.Kül. ve Spor Hiz.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Orhan YÜREK
Kontenjanı     :
132              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20780
Kurumun Adı     : Özel Yeni Ġmaj Bilgisayar Kursu
Adresi       : Ġstasyon Cad. Tapınç Ünlü ĠĢhanı No:5 Kat:6 Kocasinan/KAYSERĠ
Kurucusu      : Süleyman ARIKOĞLU
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 14/12/2005-20651
Kurumun Adı     : Özel Öz Ġpek Yolu Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Hamidiye Mah. Girne Cad. Serdar Sk. No:17/2 Kağıthane/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Ġpekyolu Eğt.Sağ.Teks.Tur. Gıda San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Özdemir HERGÜL
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20783
Kurumun Adı     : Özel Fırat Bilge Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Güzelyalı Mah. 136 Sk. No:10/1-A Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Yasemin FIRAT
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20763
Kurumun Adı     : Özel Bayat Anadolum Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Yeni Mah. Çankırı Cad. No:13 Bayat/ÇORUM
Kurucusu      : Hüseyin AKGÖZLÜ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20757
Kurumun Adı     : Özel Ak-Pınar Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Tepecik Mah. Tepecik Sk. No:9 Kat:3-4 Ġzmit/KOCAELĠ
Kurucusu      : Haluk Tamer PINAR
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20755
Kurumun Adı     : Özel Öz Diyar Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Ekinciler Cad. Aksu Apt. No:1 Kat:1 Ofis/DĠYARBAKIR
Kurucusu      : Duray Özel Eğt.Tem.Hiz.Tur.Sey.ĠnĢ.Ġth.Ġhr.Taah.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Durdane YALAR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20745
Kurumun Adı     : Özel Derya Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Atatürk Bulvarı No:60 Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Ankara Derya Eğt.Yay.Mat.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet YULA
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 15/12/2005-20689
Kurumun Adı     : Özel Ahmet Orhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Yeni Mahalle Deniz Yolu Cad. CoĢkun Apt. No:5 Kumluca/ANTALYA
Kurucusu      : Server ORHAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               133

Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20921
Kurumun Adı     : Özel Erkan Bilgisayar-Yabancı Dil Kursu Sular ġubesi
Adresi       : CemalpaĢa Mah. 5. Sk. Sabancı Apt. No:37 D Blok Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Özel Erkan Eğt.Kur.Oto. ve Rek.Aja.Bil.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Abdurrahman HATĠPOĞLU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20764
Kurumun Adı     : Özel Öz ĠĢlem Açıköğretim ve Ġngilizce Kursu
Adresi       : Batıkent Mah. 13 Nolu Cad. Huzur Sitesi No:2 Kat:Zemin-Asma ġehitkamil/GAZĠANTEP
Kurucusu      : Tayfun KARAMAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20773
Kurumun Adı     : Özel GüneĢyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Yaka Mah. Sümer Sk. No:14 Urla/ĠZMĠR
Kurucusu      : Evren GÜLCAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 22/12/2005-21022
Kurumun Adı     : Özel Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Burhaniye Mah. Taksim Mevkii No:Bila Ġnegöl/BURSA
Kurucusu      : Ġnegöl Özel Eğt.Reh.Fizik Tedavi ve Sağ.Hiz.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Tahir ÖZBEK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20945
Kurumun Adı     : Özel Diyaroğlu Bale ve Dans Kursu
Adresi       : Çamlıca Mah. Eğitimciler Cad. Hanımeli Sk. No:12 Nilüfer/BURSA
Kurucusu      : Grazyna Ewa DĠYAROĞLU
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 26/12/2005-21075
Kurumun Adı     : Özel Yeni Urla Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Hacı Ġsa Mah. Necati Cumali Cad. No:12 Kat:2 Urla/ĠZMĠR
Kurucusu      : Urla Özel Eğt.Tes.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Hasan ÖZERGEN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 22/12/2005-21028
Kurumun Adı     : Özel Yeni Divan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Kadılar Mah. Yayla Sk. No:2 Kat:Zemin Dörtdivan/BOLU
Kurucusu      : Dörtdivan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Kurucu Temsilcisi  : Ahmet TAġDEMĠR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 22/12/2005-21020
Kurumun Adı     : Özel Yeni Egem Eğitim GeliĢtirme Kursu
Adresi       : Emniyet Evler Mah. Eski Büyükdere Cad. No:18 Kat:1 4. Levent-Kağıthane/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel Egem Eğt.Gel.Mrk.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Arif Yekta BERKSOY
Kontenjanı     :
134              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 26/12/2005-21076
Kurumun Adı     : Özel Ġngilizce Zamanı Dil Kursu BeĢiktaĢ ġubesi
Adresi       : Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:18 BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Vizyon Eğt. ve Dan.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Kazım KAHRAMAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 26/12/2005-21077
Kurumun Adı     : Özel Dört Divan Almanca Dil Kursu (Dershane Bünyesinde)
Adresi       : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Yayla Sk. No:4/10-11-12 Demirtepe-Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Yücel SOYKAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 27/12/2005-21127
Kurumun Adı     : Özel Yeni Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Kaledere Mah. 20 Temmuz Geçidi No:38/1 Ünye/ORDU
Kurucusu      : Uzman Özel Eğt.Hiz.Tur.ĠnĢ. Ġç ve DıĢ San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ali KAPICIOĞLU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21194
Kurumun Adı     : Özel Plato Sanat Kursu
Adresi       : PürtelaĢ Mah. Meclisi Mebusan YokuĢu No:51 Kat:Bodrum-Zemin 1-2-3-4-5
           Cihangir-Beyoğlu/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel Eğt.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Oğuzhan ÖZEL
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 13/12/2005-20543
Kurumun Adı     : Özel ġifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Deniz KöĢkler Mah. Salep (Karanfıl) Sk. No:7 Avcılar/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Hüma Eğt.Sağ.Spor Tur.Güv.ĠnĢ.Oto San ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Aslı ĠDĠKUT
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21197
Kurumun Adı     : Özel Yaprak Ġngilizce Dil Kursu
Adresi       : Merkez Mustafa Kemal PaĢa Cad. Ferit Yıldırım ĠĢhanı No:26 Kat:4 AMASYA
Kurucusu      : Mürsel ERDOĞAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21182
Kurumun Adı     : Özel Onur Sezen Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Mehmet Akif Ersoy Mah. Teyyareci Mehmet Ali Cad. No:27 Yıldırım/BURSA
Kurucusu      : Süleyman SEZEN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21200
Kurumun Adı     : Özel Kural Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Nilüfer ġubesi
Adresi       : Karaman Mah. Kültür Cad. Zafer Sk. No:34 Nilüfer/BURSA
Kurucusu      : Ermed Kural Med.Tur.ĠnĢ.Tek.Hay.Mot.Araç.Sür.Kur.Oto.San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Erhan DEĞĠRMENCĠ
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              135

Tarih ve Sayısı   : 29/12/2005-21276
Kurumun Adı     : Özel Ġstanbul Yeni GüneĢ Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Ethemefendi Cad. Fırın Sk. KöĢe Apt. B Blok No:22 Kat:1 Erenköy-Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Gürsoy Eğt.Tic. ve Tur.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Nuran GÜRSOY
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-21164
Kurumun Adı     : Özel Nuriye Balçık Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Sümer Mah. Bülent Angın Bulvarı No:51 Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Nuriye BALÇIK
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21219
Kurumun Adı     : Özel Sevgi Çiçekleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Girne Mah. DoğuĢkent Cad. No:5 Maltepe/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Sağlık-Ġstanbul Sağlık Yat. ve ĠĢl.San. ve Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Muhammet MĠSĠR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 29/12/2005-21264
Kurumun Adı     : Özel Yazıcı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adresi       : Dr. Sıtkı Göral Cad. Surkent Sitesi No:22-23 Huzurevleri/DĠYARBAKIR
Kurucusu      : Ayhan YAZICI
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/12/2005-21312
Kurumun Adı     : Özel Gülümseyen Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Dicle Kent Bulvarı Dicle Kent Dubleksleri 5. Sk. No:14 DĠYARBAKIR
Kurucusu      : ġahika Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hiz.Tic. ve San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Kadriye YEġĠLTEPE
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-81
Kurumun Adı     : Özel Darıcı Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Merkez Harıkçı Cad. No:7 Kat:4-5 ADIYAMAN
Kurucusu      : Ġzzet DARICI
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/01/2006-42
Kurumun Adı     : Özel Pelitköy Bilgi Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Merkez Pelitköy Toplu Konutları Ġznik Cad. No:2 SAMSUN
Kurucusu      : Aziz ÖZYURT
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-135
Kurumun Adı     : Özel Kıymet Kara Güzellik ve Estetik Kursu
Adresi       : 1. Murat Mah. 1. Sk. EkĢioğlu Apt. Kat:Zemin Daire:3 EDĠRNE
Kurucusu      : Kıymet KARA
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :
136              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-174
Kurumun Adı     : Özel Kimlik Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Bağlık Mah. Erdemir Cad. No:53/3-4-5 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Kurucusu      : Sena Sosyal Hiz.Tur. Gıda San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ġbrahim SAĞ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/12/2005-21314
Kurumun Adı     : Özel Sultan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi (Anaokulu Bünyesinde)
Adresi       : Ahmet Hamdi Sk. No:30/A Kat:Zemin Yenimahalle/ANKARA
Kurucusu      : Sultan Eğt.Öğr.Yay.Hiz.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Tamer KAYAALP
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-99
Kurumun Adı     : Özel Bayındır Anaokulu
Adresi       : 319. Sk. No:12 K:A Buca/ĠZMĠR
Kurucusu      : Ömer BAYINDIR
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/12/2005-21310
Kurumun Adı     : Özel Umut-Sel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Adresi       : Bulgurlu Mah. Aydın Sk. No:182/2 Kat:1 Üsküdar/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel Umut-Sel Eğt.Kur.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : CoĢkun BARDAKÇI
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21235
Kurumun Adı     : Özel Çamlıca CoĢkun Anaokulu
Adresi       : Bulgurlu Mah. Kısıklı Cad. No:22 Küçükçamlıca-Üsküdar/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Sema Eğt.Öğr.ĠĢl. ve Sağ.Hiz.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Fatih ELCĠK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20893
Kurumun Adı     : Özel Atakent Pamur ġekeri Anaokulu
Adresi       : Ġstiklal Mah. Olgun Sk. No:10 Atakent-Ümraniye/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Hamza CANGĠR
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20833
Kurumun Adı     : Özel Minik Yürekler Anaokulu
Adresi       : ġenlikköy Mah. Florya Cad. No:31 Bakırköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Avrasya Bartel Gıda Eğt.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Gönül DOĞANAY
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/01/2006-20
Kurumun Adı     : Özel Mini Minik Kalpler Anaokulu
Adresi       : Nalbantoğlu Mah. Nalbantoğlu Sk. No:11 Osmangazi/BURSA
Kurucusu      : Mefharet BĠLTEKĠN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               137

Tarih ve Sayısı   : 23/12/2005-21053
Kurumun Adı     : Özel Sevecen Anaokulu
Adresi       : 205/1 Sk. No:10 Halil Atila Sitesi Bornova/ĠZMĠR
Kurucusu      : Sevim ERIġIK
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-134
Kurumun Adı     : Özel Suyolcu Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : KemalpaĢa Mah. Arzu Sk. No:13 Kat:3 Söke/AYDIN
Kurucusu      : Suyolcu Eğt.Hiz.Tur.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Hasan Hüseyin ÖNAL
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 04/01/2006-214
Kurumun Adı     : Özel Gülce Anaokulu
Adresi       : 114/1. Sk. No:2 Bornova/ĠZMĠR
Kurucusu      : Burç Özel Eğt.Öğrt.Yay.Dağ.Hiz. ve Mal.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Fırat Gürkan KOÇYĠĞĠT
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 04/01/2006-215
Kurumun Adı     : Özel Ömer San Ankara Yıldız Anaokulu
Adresi       : Nenehatun Cad. Hereke Sk. No:6 GaziosmanpaĢa/ANKARA
Kurucusu      : Ömer MUSTAFAOĞLU
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/01/2006-290
Kurumun Adı     : Özel Erler Ġngilizce Dil Kursu
Adresi       : Atakent Mah. 14. Cad. No:12/4 Elvankent-Etimesgut/ANKARA
Kurucusu      : Üç-Er Dan.Bas.Yay.Eğt.Öğr.TaĢ.San. ve Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : ġuayip Ergün EREKLĠ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/01/2006-283
Kurumun Adı     : Özel YeĢil Marmara Açıköğretim ve Yabancı Dil Kursu (Dershane Bünyesinde)
Adresi       : Hatboyu Cad. Zeynep ĠĢ Merkezi No:30 Kat:1-2-3 Pendik/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Yeni Avrasya Eğt.Öğr.Yay.TaĢ. Gıda Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Orhan YAZILITAġ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/01/2006-288
Kurumun Adı     : Özel Büyük Atlas Açıköğretim Kursu (Dershane Bünyesinde)
Adresi       : AbidinpaĢa Cad. 9. Sk. BaĢerhan No:9 Kat:1-2-3-4-5 Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Büyük Atlas Eğt. ve Öğr.Hiz.Araç. ve Yay.Dan.Org.Tur.Sey.Paz.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Abdulmuttalip YILDIZ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 05/01/2006-287
Kurumun Adı     : Özel Canbulut Yabancı Dil Kursu
Adresi       : GMK Bulvarı Fevzi Çakmak-1 Sk. No:24 Kat:7 Daire:26-27 Kızılay-Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Canbulut Özel Eğt.Hiz. ve Org.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Çiğdem CANBULUT
Kontenjanı     :
138              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-142
Kurumun Adı     : Özel Elele Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Fırat Mah. Hastane Cad. 1. Sk. No:7 MALATYA
Kurucusu      : Filiz ÇĠLEDAĞ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 04/01/2006-216
Kurumun Adı     : Özel Deniz Yıldızı Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Ġstiklal Mah. Alemdağ Cad. Güleryüz Sk. No:11 Ümraniye/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özlem HAKAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20855
Kurumun Adı     : Özel Kısayol Dershanesi
Adresi       : MenekĢe 1 Sk. No:3/8-11 Kat:3-4 Kızılay-Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : BarıĢ AġCI
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20905
Kurumun Adı     : Özel Yeni Maltepe Dershanesi
Adresi       : Kemal GüneĢ Cad. No:141 Kat:1-2-3-4 Teras Merkezi/KARABÜK
Kurucusu      : Elmas Eğt.Yay ve Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Murat YETĠġĠR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 22/12/2005-20958
Kurumun Adı     : Özel Seviyem Dershanesi
Adresi       : Kızılay Cad. Hayriye Algan ĠĢhanı No:25/E Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Adana Özel Seviye Eğt.Kur.Dan.Yay.Hiz.San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Süleyman GÖNÜL
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/12/2005-21317
Kurumun Adı     : Özel Ferhat Eğitim Metotları Dershanesi
Adresi       : Yenimahale MeyvehoĢlar Sk. No:42 Kat:1-2 AĢkale/ERZURUM
Kurucusu      : Palandöken Ġnsan Kaynakları Eğt.ve Dan.ĠnĢ.Taah. Gıda Tur.Tic. ve San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ġlyas BÖLÜM
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 22/12/2005-20959
Kurumun Adı     : Özel Seviyem Dershanesi Kenan Evren Bulvarı ġubesi
Adresi       : Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı No:7/B Kat:3-4-5-6 Teras-Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Adana Özel Seviye Eğt.Kur.Dan.Yay.Hiz.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Süleyman GÖNÜL
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20812
Kurumun Adı     : Özel Eğitimde Garanti Dershanesi
Adresi       : Alemdağ Cad. Atatürk Mah. No:236 A Blok 1-2-3-4-5-6 Katlar Ümraniye/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Eğitimde Garanti Eğt.Bas. ve Yay.Hiz.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Gülbahar TOPAL
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                139

Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20778
Kurumun Adı     : Özel Yeni Birikim Dershanesi
Adresi       : Çınarlı Mah. ZiyapaĢa Cad. Dr. Zekeriya Özveren ĠĢ Hanı Kat:7-8-9 Teras Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Adana Özel Birikim Eğt.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Erdinç BELGE
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 19/12/2005-20762
Kurumun Adı     : Özel Diyar Zafer Dershanesi
Adresi       : Selahaddin-i Eyyübi Mah. Aydın Aslan Bulvarı Koçlardan 5 Apartmanı Bodrum-Zemin 1. Kat
           DĠYARBAKIR
Kurucusu      : Zeki KARAKOÇ
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 29/12/2005-21278
Kurumun Adı     : Özel Birlik Fem Dershanesi Nilüfer ġubesi
Adresi       : Doğu Mah. Papatya Sk. No:8 1. Bodrum-Zemin-5 Normal Kat Pendik/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Birlik Eğt.ĠĢl.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Hicret ġEN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/12/2005-21321
Kurumun Adı     : Özel Berk Kariyer Dershanesi (Kurs Bünyesinde)
Adresi       : Ankara Cad. Eski Kavukçuoğlu Pasajı Kat:2-3 Polatlı/ANKARA
Kurucusu      : Osman DOĞAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20884
Kurumun Adı     : Özel Dekor Dershanesi
Adresi       : Pınartepe Mah. Atatürk Cad. No:28 Kat:3 Gürpınar-Büyükçekmece/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özgüven Dershanecilik ve Eğt.Hiz.Müh.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Hayati ÖZTÜRK
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20847
Kurumun Adı     : Özel Seçkinler OluĢum Değerlendirme Merkezi Dershanesi Dicle Kent ġubesi
Adresi       : Diclekent Yolu Fırat Bulvarı K-AK-2 Konut Yapı Kooperatifi A Blok Bodrum-Zemin Kat
           DĠYARBAKIR
Kurucusu      : Seçkinler OluĢum Özel Eğt.Hiz.Bas.Yay.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : ġahin ARSLAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 21/12/2005-20920
Kurumun Adı     : Özel Yeni Tümay Dershanesi ÇarĢı ġubesi
Adresi       : Çankaya Mah. 4702 Sk. No:4/1-2-3-4 MERSĠN
Kurucusu      : Batu Eğt.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Sinan GEDĠKBAġ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 16/12/2005-20721
Kurumun Adı     : Özel Safa Dershanesi Anafen ġubesi
Adresi       : Ġncilipınar Mah. Kamil Ocak Cad. No:13 Kat:1-2-3-4 ġehitkamil/GAZĠANTEP
Kurucusu      : Safa Özel Öğr.Hiz. ve Eğt.Araç.San.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Ġmam Hüseyin ġAHAN
Kontenjanı     :
140               Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 28/12/2005-21227
Kurumun Adı     : Özel Yeniçağ Dershanesi Doğanhisar ġubesi
Adresi       : Pazar Mah. Otogar Yanı Eski Askerlik ġubesi No:84 Kat:Zemin-1 Doğanhisar/KONYA
Kurucusu      : Yeniçağ Eğt.Öğr.Hiz.Tic. ve San.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Vahit ARSLAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 04/01/2006-204
Kurumun Adı     : Özel Büyük Atlas Dershanesi
Adresi       : AbidinpaĢa Cad. 9. Sk. BaĢerhan No:9 Kat:1-2-3-4-5 Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Büyük Atlas Eğt. ve Öğr.Hiz.Araç. ve Yay.Dan.Org.Tur.Sey.Paz.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Abdulmuttalip YILDIZ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20810
Kurumun Adı     : Özel Öz Sınav Dergisi Dershanesi
Adresi       : Osmanağa Mah. HasırcıbaĢı Sk. No:2 Kat:1-2-3-4-5 Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Sınav ĠletiĢim Özel Eğt.Hiz.Tur.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Nusret TÜRKER
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 20/12/2005-20859
Kurumun Adı     : Özel Pınar Sevgi Çiçeği Anafen Dershanesi Sultançiftliği ġubesi
Adresi       : Uğur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfaltı No:636 Kat:3-4 GaziosmanpaĢa/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Pınar Eğt.ĠĢl.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Arif YORULMAZ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 16/12/2005-20720
Kurumun Adı     : Özel Safa Dershanesi ġehitkamil ġubesi
Adresi       : Ġncilipınar Mah. 1 Nolu Sk. No:10 Kat:1-2-3-4-5 ġehitkamil/GAZĠANTEP
Kurucusu      : Safa Özel Öğr.Hiz. ve Eğt.Araç.San.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Ġmam Hüseyin ġAHAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 29/12/2005-21263
Kurumun Adı     : Özel Öz Analitik Dershanesi Diclekent ġubesi
Adresi       : Diclekent Bulvarı GiriĢi Raba-1 Apt. Altıakyıl Petrol KarĢısı Tesisleri Civarı GiriĢ-1 Kat
           Huzurevleri/DĠYARBAKIR
Kurucusu      : A.ġ.M. Eğt.ĠnĢ. Gıda Tekstil Mob.San.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mazhar YILDIRIM
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 23/12/2005-21060
Kurumun Adı     : Özel Doğru Seçenek Dershanesi Dicle ġubesi
Adresi       : 27 Mayıs Mah. Ergani Cad. No:65 Dicle/DĠYARBAKIR
Kurucusu      : Diyarbakır Seçenek Özel Eğt.Hiz.Bas.Yay.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mahmut GEZGÖR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 23/12/2005-21065
Kurumun Adı     : Özel Artvin Zafer Fen Dershanesi Anafen Hüseyin Kaya ġubesi
Adresi       : Merkez Ġlçe ÇarĢı Mah. Ġnönü Cad. Ziraat Bankası KarĢısı Kat:1-2-3-4 Merkez/ARTVĠN
Kurucusu      : Bilgi Eğt.Yay.San.Tic. ve Tur.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Ahmet YILDIRIM
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         141

Tarih ve Sayısı   : 03/01/2006-151
Kurumun Adı     : Özel Fer Eğitim Metotları Dershanase
Adresi       : Yeni Mahalle Ġstasyon Altı No:56 Kat:1 Horasan/ERZURUM
Kurucusu      : Halib Özel Eğt. ve Yurt ĠĢl.DıĢ Tic.Paz. ve San.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Murat PAMUKÇU
Kontenjanı     :


              ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

      Durumu aĢağıda açıklanan özel öğretim kurumları kapanmıĢtır/kapatılmıĢtır.

      625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 18 inci maddesi gereğince duyurulur.

                                     Cemal TAġAR
                                     Genel Müdür V.


Tarih ve Sayısı   : 24/11/2005-19893
Kurumun Adı     : Özel KalamıĢ Lisesi
Adresi       : Erenköy Hamam Sk. No:88 ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel KalamıĢ Eğt.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Münevver DURU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 24/11/2005-19889
Kurumun Adı     : Özel KalamıĢ Fen Lisesi
Adresi       : Hamam Sk. No:88 Erenköy-Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel KalamıĢ Eğt.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Münevver YaĢar DURU
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 24/11/2005-19892
Kurumun Adı     : Özel KalamıĢ Ġlköğretim Okulu
Adresi       : Erenköy Hamam Sk. No:88 Ek Bina No:37/2 Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Özel KalamıĢ Eğt.Tic.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Münevver DURU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 23/11/2005-19880
Kurumun Adı     : Özel Sınav Dergisi Dershanesi (ÇarĢı ġubesi)
Adresi       : Çankaya Mah. 4702 Sk. No:4 MERSĠN
Kurucusu      : Deniz Eğt.Yay.Hiz. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : M.Süha ÖZGEN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 30/11/2005-20128
Kurumun Adı     : Özel Kurdoğlu Bilgisayar Kursu
Adresi       : Cumhuriyet Cad. Torunhanı No:11-12-13 YALOVA
Kurucusu      : Mustafa KURDOĞLU
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 29/11/2005-20066
Kurumun Adı     : Özel Ankara Murat Açıköğretim Kursu Necatibey ġubesi
Adresi       : Necatibey Cad. No:15/2-3 YeniĢehir-Çankaya/ANKARA
Kurucusu      : Ankara Murat Özel Eğt.Hiz.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Füsun BASKI
Kontenjanı     :
142              Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          Ocak 2006-2580

Tarih ve Sayısı   : 30/11/2005-20122
Kurumun Adı     : Özel KeĢif Eğitim Merkezi Kursu Kadıköy ġubesi
Adresi       : ViĢne Sk. No:13 Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Yakut Baycan Eğt.Hiz.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Salih BAYCAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/11/2005-20031
Kurumun Adı     : Özel Mehmet Oyal Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Piri Mehmet PaĢa Mah. Hasköy Cad. No:114 Beyoğlu/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Saygın Özel Eğt. ve Dan. ve ArĢ.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet KORKMAZ
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 24/03/2004-52162
Kurumun Adı     : Özel Yenisahra Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Yenisahra Koç Cad. No:57 Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Bahar ANIK
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 03/09/2003-56377
Kurumun Adı     : Özel Ġstikbal Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Kurfalı Mah. Abdi Ġpekçi Cad. Çelebi ĠĢ Merkezi No:50 Kartal/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Bahar ANIK
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 06/12/2005-20313
Kurumun Adı     : Özel ġöforler ve Otomobilciler Esnaf Derneği Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Adresi       : Yeni Mah. 100/3-4 BURDUR
Kurucusu      : Burdur ġöf. ve Oto.Esnaf Derneği
Kurucu Temsilcisi  : DurmuĢ CEYLAN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 02/12/2005-58662
Kurumun Adı     : Özel Okuyucular Bilgisayar Kursu
Adresi       : Atatürk Mah. Meltem Sk. No:18/5 Sincan/ANKARA
Kurucusu      : Okuyucular Kuyum.ĠnĢ.Tur.Em.Oto T.B. Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Bekir OKUYUCU
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 28/11/2005-58510
Kurumun Adı     : Özel FlaĢ Dizayn Bilgisayar Kursu
Adresi       : Büyükdere Cad. Daire:9 No:60 Mecidiyeköy-ġiĢli/ĠSTANBUL
Kurucusu      : FlaĢ Bilgi ĠĢ.Eğ.D.Hiz.San. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Hasan GÜLGÜN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-58846
Kurumun Adı     : Özel Ġstasyon Sanatevi Model, Stilistik Kursu Kadıköy ġubesi
Adresi       : Recep Peker Cad. No:6 Kat:1-2-3 Kızıltoprak Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Öz.Ġstasyon Moda ve Tek.Üretim A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Ferda DÜZENLĠ
Kontenjanı     :
 Ocak 2006-2580           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          143

Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20421
Kurumun Adı     : Özel Yeni Vizyon Bilgisayar Kursu
Adresi       : Meriç Sk. Toyak ĠĢ Merkezi Kat:1 Bahçelievler/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Demsan Özel Öğr.Kur.Yay.A.ġ.
Kurucu Temsilcisi  : Fethi ġĠMġEK
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 08/12/2005-20424
Kurumun Adı     : Özel Kızıltepe Kürtçe Kursu
Adresi       : Kızıltepe 1. Cad. Demirkaya Apt. No:3 Kat:1-2 Teras-Kızıltepe/MARDĠN
Kurucusu      : Seyinç BOZAN
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 07/10/2005-57320
Kurumun Adı     : Özel EriĢim Kursları
Adresi       : Doğu Cad. No:14/2 MANĠSA
Kurucusu      : Ġsmail AKDEMĠR
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 14/12/2005-58942
Kurumun Adı     : Özel Sevinç Abla Turgut Eraslan Özel Eğitim Kursu
Adresi       : Huzurevleri Mah. Mavi Bulvar Üzeri 32. Sk. No:1 Seyhan/ADANA
Kurucusu      : Sevinç Abla Özel Eğt.Kur.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Sevgi ÇINAR
Kontenjanı     :

Tarih ve Sayısı   : 30/11/2005-20134
Kurumun Adı     : Özel Yeni Atak Dershanesi
Adresi       : Turan Sk. B Blok Kat:1 ErciĢ/VAN
Kurucusu      : Mehmet Murat DEMĠR
Kurucu Temsilcisi  :
Kontenjanı     : 79


Tarih ve Sayısı   : 09/12/2005-20464
Kurumun Adı     : Özel Yeni Karanfil Dershanesi (Okul Bünyesinde)
Adresi       : Alibeyli Mah. Ġstasyon Cad. 63/B OSMANĠYE
Kurucusu      : OsimpaĢ Özel Eğt.Hiz.Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet PANAVUR
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 14/12/2005-20596
Kurumun Adı     : Özel Sınav Dergisi Dershanesi Ġstaklal ġubesi
Adresi       : CameĢerif Mah 5217 Sk. No:12 Kat:Zemin 1-2-3 MERSĠN
Kurucusu      : Deniz Eğt.Yay.Hiz. ve Tic.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Mehmet Süha ÖZGEN
Kontenjanı     :


Tarih ve Sayısı   : 25/11/2005-19948
Kurumun Adı     : Özel Ġçerenköy Dershanesi
Adresi       : Ali Nihat Tarlan Cad. Tellioğlu Apt. No:1/1 Ġçerenköy-Kadıköy/ĠSTANBUL
Kurucusu      : Ġçerenköy Eğt.Hiz.Ltd.ġti.
Kurucu Temsilcisi  : Binnaz DEMĠRCAN
Kontenjanı     :
144                        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                           Ocak 2006-2580


                                  ĠÇĠNDEKĠLER
                                                                                  Sayfa No


 1.    Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği .............................................................................               1

 2.    Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği ...............................................................                  14

 3.    Klasik Masaj Elemanı YetiĢtirme Kurs Programı .......................................................................................              33

 4.    Ġlköğretim 6. Sınıf Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarına
     Göre Takım Hâlinde (Ders Kitabı, Öğrenci ÇalıĢma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı) Hazırlanacak
     Baskıya Hazır Nüshaların Ġncelenmesi Ġçin BaĢkanlığa Ġlk BaĢvuru Sürelerinin Uzatılması ....................                           34

 5.    Orta Öğretim 9. ve 10. Sınıf Dil ve Anlatım, Türk Edebayatı, Coğrafya ve Matematik Dersi Öğretim
     Programlarına Göre Hazırlanacak Baskıya Hazır Nüshaların incelenmek üzere BaĢkanlığa Ġlk BaĢvuru
     Sürelerinin Uzatılması ................................................................................................................................     35

 6.    Orta Öğretim Dil ve Anlatım Ġle Türk Edebiyatı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersleri Öğretim Programlarına
     Göre Hazırlanacak Ders Kitaplarının Forma Sayılarında ve Boyutlarında DeğiĢiklik Yapılması ..............                            36

 7.    Öğrencileri YetiĢtirme Kursları Yönergesi DeğiĢikliği ................................................................................              38

 8.    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Ġçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi ..................                         42

 9.    Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak ġartlar, Ders Kitaplarının
     Hazırlanması, Ġncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine ĠliĢkin Yönergede
     DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönerge ........................................................................................................           50

10.    Sınav Uygulama Plânı ...............................................................................................................................       52

11.    Duyurular ....................................................................................................................................................  53

            BU DERGĠDEKĠ YÖNETMELĠKLER, KARARLAR, GENELGELER VE DUYURULAR
                     TARAFIMIZDAN OKUNMUġTUR.
   1                 16                 31                  46                 61

   2                 17                 32                  47                 62

   3                 18                 33                  48                 63

   4                 19                 34                  49                 64

   5                 20                 35                  50                 65

   6                 21                 36                  51                 66

   7                 22                 37                  52                 67

   8                 23                 38                  53                 68

   9                 24                 39                  54                 69

 10                   25                 40                  55                 70

 11                   26                 41                  56                 71

 12                   27                 42                  57                 72

 13                   28                 43                  58                 73

 14                   29                 44                  59                 74

 15                   30                 45                  60                 75

                                    ĠNTERNET ADRESĠ
                                   http:// yayim.meb.gov.tr
     Abone kaydının yapılabilmesi için abone bedeli olan 35 YTL. illerde Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüklerine, ilçelerde Mal Müdürlüklerine (ÇeĢitli gelirler faslına) yatırılarak vezne alındısının aslının açık
adresinizle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü Millî Eğitim Ankara Merkez
Yayın Evi. 1. Organize Sanayi Bölgesi Akhun Cad. No:1 Sincan/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

                             DEVLET KĠTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ĠSTANBUL 2006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1746
posted:11/25/2011
language:Turkish
pages:144