INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOCI (IPA) by otvrKE6

VIEWS: 15 PAGES: 21

									   INSTRUMENT PRETPRISTUPNE
       POMOĆI (IPA)

            “Provedba Operativnog programa
           Razvoj ljudskih potencijala 2007 - 2009”
               IV. Komponenta IPA-e
                 Marica Misir, voditeljica odsjeka

             Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
              Uprava za meĎunarodnu suradnju u području
                   rada i socijalne sigurnosti


                Zagreb, 19. studenoga 2009. godine
19. studenog 2009.                             Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                             Strossmayera 10
IPA - komponente
1. Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija
2. Prekogranična suradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih potencijala
5. Ruralni razvoj
19. studenog 2009.            Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                            Strossmayera 10
Raspodjela sredstava iz IPA-e (shema)
19. studenog 2009.        Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                        Strossmayera 10
Sredstva namijenjena RH prema
komponentama za razdoblje od 2007- 2012
Komponente IPA
  programa
           2007  2008  2009  2010  2011      2012

Pomoć u tranziciji  49,6  45,4  45,6  39,5  39,9       40,9
  i jačanje
  institucija

 Prekogranična    9,7  14,7  15,9  16,2  16,5       16,9
  suradnja

 Regionalni     45,0  47,6  49,7  56,8  58,2       59,3
  razvoj

Razvoj ljudskih   11,4  12,7  14,2  15,7  16,0       16,0
 potencijala

Ruralni razvoj    25,5  25,6  25,8  26,0  26,5       27,3

  Ukupno      141,2  146,0  151,2  154,2  157,1      160,4


19. studenog 2009.                  Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                  Strossmayera 10
         IPA implementacijska struktura

                      Nacionalni IPA koordinator
                      Hrvoje Dolenec, drţavni tajnik
                           SDURF Strateški koordinator za komponente III i IV           Duţnosnik nadleţan za akreditaciju,
Nataša Mikuš Ţigman, zamjenica drţavnog tajnika              Ivan Šuker, ministar
           SDURF                        Ministarstvo financija
               Nacionalni fond         Nacionalni duţnosnik za ovjeravanje
            Dubravka Flinta, načelnica       Ivana Maletić,drţavna tajnica,
             Ministarstvo financija          Ministarstvo financija
  19. studenog 2009.                                 Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                  Strossmayera 10
             IPA IV. komponenta –
            implementacijska struktura


                         MINGORP
                       Vera Babić,HOS
      Vera BABIĆ            Dorica NIKOLIĆ        Želimir JANJIĆ
       Državna tajnica           Državna tajnica
                                        Državni tajnik
        MINGORP                 MZSS
                                          MZOŠ
Uprava za međunarodnu suradnju u području   Uprava za socijalnu skrb
                                     Uprava za srednje obrazovanje
    rada i socijalne sigurnosti
  Ankica PAUN Jarallah,          Ankica PAUN Jarallah,      Ivan ŠUTALO,
        ravnateljica             ravnateljica          ravnatelj


         HZZ                 HZZ              ASO19. studenog 2009.                                  Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                  Strossmayera 10
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
2007-2009

   za razdoblje od 2007 - 2009
   područje zapošljavanja, socijalne uključenosti i obrazovanja
   Europska komisija odobrila u prosincu 2007. godine
   Struktura - 4 prioriteta i 7 mjera

Sadržaj Operativnog programa:
1) Procjena srednjoročnih potreba i ciljeva
2) Strategija programa
3) Financijske tablice
4) Provedbene odredbe
5) Dodaci ili Annexi OP-a


   Financijska sredstva – više od 45 m EUR za trogodišnje razdoblje
   85% iz proračuna EU
   15% nacionalno su-financiranje

19. studenog 2009.                          Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                         Strossmayera 10
Tijela uključena u upravljanje i
provedbu OP RLJP-a
Akreditacija Operativne strukture – Decentralizirani sustav upravljanja
Odluka Europske komisije o prijenosu upravljačkih ovlasti – 1. prosinca 2008. godine

Operativna struktura – tri razine – pet institucija:
-    Tijelo nadležno za Operativni program
    MINGORP
-    Tijela nadležno za Prioritet/Mjeru
    MINGORP, MZSS i MZOŠ – sektorska nadležnost
-    Provedbena tijela
    Hrvatski zavod za zapošljavanje (CES DFC) i Agencija za strukovno obrazovanje (AVET DEFCO)

Korisničke institucije – izrada projektne dokumentacije (Opis poslova, Upute za prijavitelje, Tehničke
    specifikacije)

Sektorski nadzorni odbor za IV. komponentu IPA-e
-    sjednice dva puta godišnje
-    predstavnici Europske komisije, državne/javne uprave, socijalni partneri, organizacije civilnog društva,
    predstavnik nacionalnih manjina…
-    slijedeća sjednica će se održati 25.11. 2009. godine u Zagrebu
-    Usvojene bilješke dostupne na www.mingorp.hr

IPA nadzorni odbor – za sve komponente IPA-e19. studenog 2009.                                          Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                         Strossmayera 10
Podjela prioriteta i mjera unutar OP-a

Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište
       rada
Mjera 1.1. Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada
Mjera 1.2. Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Prioritet 2. - Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan
        pristup tržištu rada
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju
Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju

Prioritet 3. – Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te
         njihovih partnera

Prioritet 4. – Tehnička pomoć
Mjera 4.1. Priprema projekata
Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti


19. studenog 2009.                                Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                Strossmayera 10
Uloga svih dionika


   KORISNIČKE INSTITUCIJE - priprema projektne dokumentacije / Smjernica za prijavitelje, praćenje
   provedbe projekata s razine ostvarenja indikatora

   TIJELA NADLEŽNA ZA PRIORITET / MJERU
   verificiranje Smjernica za prijavitelje na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava koje izrađuje
   korisnička institucija i ostale projektne dokumentacije prije njenog dostavljanja provedbenom tijelu,
   ovjeravanje i odobrenje zahtjeva za prijenos sredstava kojeg je izdalo provedbeno tijelo, daljnje praćenje
   projekata i svoje nadležnosti, kontrole na licu mjesta, itd.

   PROVEDBENA TIJELA
   pripremanje natječajne dokumentaciju i potvrđivanje projektne dokumentaciju primljene od tijela
   nadležnog za prioritet/mjeru, provođenje postupake natječaja, ugovaranja i plaćanja na temelju PRAG-a,
   kontrole na licu mjesta/praćenje implementacije, itd.

   TIJELO NADLEŽNO ZA OP
   sveobuhvatna koordinacija i praćenje svih projekata iz OP-a, suradnja s Nacionalnim fondom u razmjeni
   informacija koje se odnose na procjenu plaćanja, zahtjeve za prijenos sredstava i provedbu „n+3“pravila
   na razini prioriteta pojedinog Operativnog programa itd.

   KRAJNJI KORISNICI (GRANT BENEFICIARIES) - provedba pojedinačnih ugovora, izvještavanje

   DELEGACIJA EK - ex-ante kontrola / odobrenje EK prije početka projekta - DIS19. studenog 2009.                                      Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                      Strossmayera 10
PRAG – osnove


   Republika Hrvatska je zemlja kandidatkinja te se stoga nacionalno
   zakonodavstvo ne primjenjuje
   U primjeni je PRAG (eng.) - Praktični vodič Europske komisije kroz procedure i
   pravila za nabavu i ugovaranje
   Primjenjuje se na ugovore koje EU sklapa sa trećim zemljama
   Namijenjen je korisnicima proračuna Europske komisije (EC General Budget) i
   Europskog razvojnog fonda (European Development Fund)
   Važno: ne odnosi se na tzv. Twinning ugovore, za njih postoji poseban vodič
   PRAG - u primjeni od siječnja 2001. - ažurirane verzije
   Priručnik sa svim dodacima dostupan na slijedećoj web stranici
   http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_g
   uide/index_en.htm
19. studenog 2009.                          Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                          Strossmayera 10
Nove mogućnosti za Vas …

   Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava                 (grant
   scheme)
     Mogućnost dodatnoga financiranja za Vaše ustanove/škole/udruge…
     Ukupno 8 grant shema unutar OP RLJP
     Širok krug potencijalnih prijavitelja i partnera (npr. Poduzeća/institucije
     koje se bave razvojem ljudskih potencijala i službe koje pružaju usluge na
     području tržišta rada (obrazovanje, treninzi), socijalni partneri, komore,
     nevladine organizacije, međunarodne organizacije, lokalna i regionalna
     uprava, lokalne i regionalne razvojne agencije, škole, otvorena učilišta,
     veleučilišta….)
     Natječaji su već objavljeni i otvoreni do kraja 2009/početak 2010
     Priprema za korištenje budućih strukturnih fondova (kad postanemo EU
     članica) – još veća financijska sredstva19. studenog 2009.                           Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                           Strossmayera 10
Grant sheme iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje kao provedbenog tijela – objavljeni natječaji

     Prioritet 1, Mjera 1.1. - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 - 2 600 000€
    –   natječaj je objavljen 11. studenog 2009. i otvoren je do 11. veljače 2010.

      Prioritet 1, Mjera 1.1. - Mladi na tržištu rada - 1 846 000€
    –    natječaj je objavljen 09. studenog 2009. i otvoren je do 08. ožujka 2010.

      Prioritet 2, Mjera 2.1. - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom
      na tržište rada - 1 235 000€
    –    natječaj je objavljen 02. studenog 2009. i otvoren je do 02. ožujka 2010.

      Prioritet 2, Mjera 2.1. – Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i
      zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina - 1 500 000€
    –    natječaj je objavljen 15. listopada 2009. i otvoren je do 18. siječnja 2010.
    –    ispravak natječaja objavljen je 06. studenog 2009.

      Prioritet 2, Mjera 2.1. - Žene na tržištu rada - 2 000 000€
    –    natječaj je objavljen 31. kolovoza 2009. i otvoren je do 30. studenog 2009.
    –    Ispravak natječaja objavljen je 03. studenog 2009.
19. studenog 2009.                                       Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                       Strossmayera 10
Grant sheme iz nadležnosti Agencije za strukovno
obrazovanje kao provedbenog tijela – objavljeni natječaji     Prioritet 2, Mjera 2.2. - Uključivanje učenika s teškoćama u
      obrazovanje za zapošljavanje - 1 320 000€
    –    natječaj je objavljen 10. kolovoza 2009. i otvoren je do 04. prosinca 2009.


     Prioritet 3, Mjera 3.1. – Implementacija novih kurikuluma –
      4 000 000€
    –    natječaj je objavljen 10. kolovoza 2009. i otvoren je do 18. prosinca 2009.


     Prioritet 3, Mjera 3.2. - Regionalna mreža lokalnih obrazovnih
      ustanova - 3 500 000€
    –    natječaj je objavljen 01. rujna 2009. i otvoren je do 28. siječnja 2010.
19. studenog 2009.                                      Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                      Strossmayera 10
Što možete odmah…

        Okupiti nekoliko motiviranih osoba u svom kolektivu i
        razgovarati s njima o mogućim projektima

        Osigurati u timu barem jednu osobu s aktivnim znanjem engleskog

        Upoznavati se sa strateškim dokumentima i procedurama
        Koristan dokument: Operativni Program Razvoj Ljudskih Potencijala 2007-
        2009http://www.strategija.hr/Default.aspx

        Stavite naše Internet adrese u vaš “favorites”:
        www.mingorp.hr;
        www.aso.hr/defco;
        www.hzz.hr/dfc;
        www.mzss.hr;
        www.mzos.hr
        tako da možete stalno pratiti novosti vezane za IPA-u i objavljene natječaje

        Sudjelovati na informativnim radionicama
        I najvažnije PRIJAVITI SE NA NATJEČAJ!!!

19. studenog 2009.                                    Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                                    Strossmayera 10
Najave informativnih radionica –
aktualno
   Informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za dvije grant
   sheme “Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada” i
   “Mladi na tržištu rada” će se održati tijekom prosinca 2009. prema slijedećem
   rasporedu:

-   4. prosinca 2009. u Splitu
-   7. prosinca 2009. u Rijeci
-   9. prosinca 2009. u Zagrebu
-   11. prosinca 2009. u Osijeku

   Svrha: pružanje informacija o procedurama natječaja i načinu popunjavanja natječajne
   dokumentacije
   Poziv (kao i Prijavni obrazac) s naznakom točnog mjesta i vremena je objavljen na
   web stranicama www.hzz.hr/dfc/ i www.mingorp.hr.
   Organizator - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i
   ugovaranje projekata EU (CES DFC)

19. studenog 2009.                             Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                             Strossmayera 10
Informativne radionice - nastavak

   Informativne dvodnevne radionice
- Za natječaje objavljene unutar obrazovnog sektora organizirane su dvodnevne
radionice za sve potencijalne prijavitelje zainteresirane za natječaje, kako bi kroz
radionice sudjelovali i naučili ispunjavati slijedeće:
   - Logičku matricu,
   - Prijavni obrazac i
   - Proračun
u svrhu prijave na IPA-ine natječaje - s naglaskom na konkretne primjere i praktične
vježbe
- Radionice su održane 16. i 17. studenoga u prostorima Prirodoslovne škole
Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb.
- Organizator: Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa Agencije za
strukovno obrazovanje – ASO DEFCO

19. studenog 2009.                         Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                        Strossmayera 10
Informativne aktivnosti

  Javne partnerske konzultacije održane 13. srpnja 2009. godine u Zagrebu

  Regionalne partnerske konzultacije održane od 17. rujna do 2. listopada
  2009. godine u Zadru, Splitu, Rijeci, Čakovcu, Bjelovaru i Osijeku

  Informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava – za
  svaku Grant Shemu
  Kroz Phare 2006 Twinning light projekt je izraĎena Brošura (eng.
  Elaborating and managing a project within IPA) koja sadrži:
  1.   informacije o IPA IV. komponenti - općenito
  2.   informacije o svim grant shemama
  3.   upute za ispunjavanje dokumentacije prilikom prijavljivanja na
      natječaj
  Ista je dostupna na web stranicama svih tijela Operativne strukture Razvoj
  ljudskih potencijala

19. studenog 2009.                         Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                        Strossmayera 10
Bitno je pratiti slijedeće web stranice…

2 provedbena tijela u okviru IV komponente IPA-e Razvoj ljudskih potencijala:
1.    ODJEL ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EU
     HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE (CES DFC) - za
     projekte iz područja zapošljavanja i socijalne uključenosti

           www.hzz.hr/dfc - najave i objave natječaja
           cesdfc@hzz.hr
           e – mail:defco@aso.hr

1.    ODJEL ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE IPA PROGRAMA
     AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE (ASO DEFCO) - za
     projekte iz obrazovanja

           www.aso.hr - najave i objave natječaja
           Uskoro na www.aso.hr/defco
           defco@aso.hr – odgovori na pitanja
19. studenog 2009.                        Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                        Strossmayera 10
             Korisni linkovi:
   Europska komisija:
   http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.htm
   http://www.delhrv.cec.eu.int/en
   Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
   http://www.strategija.hr
   Ministarstvo financija
   http://www.mfin.hr

   Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
   http://www.mingorp.hr
   Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa
   http://www.mzos.hr
   Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
   http://mzss.hr
   Hrvatski zavod za zapošljavanje
   http://www.hzz.hr
   Agencija za strukovno obrazovanje
   http://www.aso.hr
19. studenog 2009.                               Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                               Strossmayera 10
            Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
                 2007HR05IPO001
           IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala
               Hvala na pažnji!
           Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
            Uprava za meĎunarodnu suradnju u području
                 rada i socijalne sigurnosti

               Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

              dodatne informacije na www.mingorp.hr
19. studenog 2009.                           Zagreb, Hotel Palace, Trg J. J.
                                           Strossmayera 10

								
To top