sprava2010 by 4V0Cwa89

VIEWS: 0 PAGES: 47

									     Základná škola vo Veľkom Záluţí, Školská 851
           SPRÁVA
   o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch
        a podmienkach školy


        Školský rok: 2009/2010
Vo Veľkom Záluţí dňa: 29. 9. 2010    Mgr. Mária Kollárová
                      riaditeľka školy
                    Správa
       o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
             Základnej školy vo Veľkom Záluţí
                za školský rok 2009/2010


Predkladá:


------------------------------
 Mgr.Mária Kollárová
   riaditeľka školy
                    Prerokované v pedagogickej rade školy
                    dňa 22. septembra 2010


                    Vyjadrenie Rady školy:
                    Rada školy odporúča zriaďovateľovi
                         schváliť
                    Správu o výsledkoch a podmienkach
                    výchovno-vzdelávacej činnosti
                    ZŠ vo Veľkom Záluţí
                    za školský rok 2009/2010


                    -------------------------------------------
                         Mgr.Edita Hambalková
                         predseda Rady školy
                         pri ZŠ Veľké Záluţie


                    Stanovisko zriaďovateľa:
                    Obec Veľké Záluţie
                      schvaľuje
                    Správu o výsledkoch a podmienkach
                    výchovno-vzdelávacej činnosti
                    ZŠ vo Veľkom Záluţí
                    za školský rok 2009/2010                    --------------------------------------------
                        Jozef Moravčík
                    starosta Obce Veľké Záluţie
Identifikačné údaje o škole


  1.  Názov školy:         Základná škola vo Veľkom Záluţí,Školská 851
  2.  Adresa školy:        Základná škola, Školská 851,951 35 Veľké Záluţie
  3.  Telefónne číslo školy:    037/6592203
  4.  Elektronická adresa školy:  zsvzaluzie@post.sk, www.zszaluzie.sk
  5.  Zriaďovateľ školy:      Obec Veľké Záluţie
  6.  Vedúci zamestnanci školy:  Mgr.Mária Kollárová – riaditeľka školy,
                   Mgr.Janka Hutlasová - zástup. riaditeľky školy
               .    Mgr.Eva Sollosyová - zástup. riaditeľky školy
  7. Rada rodičov:          Mária Bédiová –   predseda
  8. Rada školy:           Mgr. Edita Hambalková - predseda


Vyučovací jazyk: slovenský
Variant učebného plánu: 3. – 4. roč. variant 1 základný
             7. – 9. roč. variant 2
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
  pedagogických zamestnancov školy.

  Základná škola     Počet  Školský klub detí     Počet
zamestnanci ZŠ       35  zamestnanci ŠKD         2
              28
Z toho PZ*             Z toho PZ
Z počtu PZ             Z počtu PZ
- kvalifikovaní      28   - kvalifikovaní       0
- nekvalifikovaní      0   - nekvalifikovaní      1
- dopĺňajú si vzdelanie   2   - dopĺňajú si vzdelanie   0

Z toho NZ**            Z toho NZ
Z počtu NZ         8   Z počtu NZ         1
- školský psychológ***   0   - upratovačky        1
- asistent učiteľa     1
- upratovačky        2   Školská kuchyňa a jed.
- ostatní          4   zamestnanci -spolu     2,5


Počet ţiakov spolu :     391    z toho chlapci : 188      dievčatá : 203
ročníky 1. – 4.  :     173    z toho chlapci : 78      dievčatá : 95
ročníky 5. – 9.       218    z toho chlapci : 110      dievčatá : 108
            Organizácia školy v školskom roku 2009/2010

Riaditel'ka ZŠ                            Mgr.Mária KOLLÁROV ÁZástupkyne riaditeľky školy                     Mgr. Janka Hutlasová
                                   Mgr. Eva SzöllösyováTriedni učitelia: 1.A Mgr. Zlata Sopúchová            1.B Mgr. Ľudmila Prepelicová
         2.A Mgr.Dagmar Jankušíková           2.B Mgr. Igor Vašš
         3.A Mgr. Eva Prekopová             3.B Mgr. Eva Škodová
         4.A Mgr.A1ena Bírová              4.B Mgr. Eva Števíková

         5.A Mgr. Helena Michalková           5.B Mgr. Iveta Lisyová
         6.A Mgr. Gabriela Ostertágová         6.B Mgr. Martina Nittnaus
         7.A Ing. Karin Leţatková            7.B Mgr. Eva Ostertágová
         8.A Mgr.Milada Čambalová            8.B Mgr. Miloslava Salanciová
         9.A Mgr.Denisa Talárová            9.B Mgr. Edita Hambalková –
                                       výchovná poradkyňa


Netriedni učitelia:  Mgr.Eva Hujerová
            Mgr.Darina Lahučká
            Mgr.A1ena Pánska
            Mgr. Peter Roman
            Bc. Radomíra Komárňanská - asistent učiteľa

Vychovávateľky:    Mgr.Daniela Sokolová
            Mgr. Mária Hrašková


Ekonomické práce:    Elena Horská

Vedúca školskej jedálne:  Mgr. Darina Lahučká

Kuchárky:       Jana Cesneková
           Melánia Bírová

Školník:       Karol Bíro

Upratovačky:     Mária Bírová
           Darina Omelinová – ½ úväzok
           Júlia Kyselová

Kronikárka:      Mgr. Dagmar Jankušíková
  Činnosti, ktoré vykonávajú pedagogickí pracovníci počas školského roka

  Počas školského roka 2009/2010, v čase zavádzania nových právnych predpisov, sme boli
  nútení zvládať rôzne prekáţky a preniesť sa cez uskutočňované zmeny, ktoré so sebou
  priniesol nový zákon o výchove a vzdelávaní. Našou snahou bolo vytvárať otvorené
  a podnetné školské prostredie, v ktorom sme našich ţiakov a pedagógov viedli
  k tvorivosti, zodpovednosti, zmyslu pre povinnosť a spoločné hodnoty. Nebolo to
  jednoduché, ale výsledky hovoria, ţe máme za sebou veľmi úspešný školský rok.


            1. Činnosti súvisiace so základným úväzkom:


        nevyhnutný kontakt s rodičmi
        nevyhnutný kontakt so ţiakmi
        plánovanie a vyhodnocovanie v predmete
        práca so skupinami ţiakov v mimoriadnom reţime
        príprava na vyučovanie (oprava testov, pracovných listov, laboratórnych
        protokolov, diktátov, písomných práca...)
        príprava materiálu na cvičenia
        príprava na vyučovacie hodiny
        príprava na výučbu s integrovanými ţiakmi
        príprava učebných pomôcok a didaktickej techniky
        realizácia opravných a komisionálnych skúšok, účasť na klasifikačnej porade
        účasť na plaveckom výcviku, v ŠVP, OČAP
        zápis známok do katalógov a klasifikačného hárku
        zvyšovanie odbornosti učiteľa
        príprava exkurzií, ktoré sú súčasťou učebného plánu
        nevyhnutné administratívne práce súvisiace so základným úväzkom

          2. Ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou

      Činnosti súvisiace s triednickou prácou

        príprava a vedenie triednických hodín
        nevyhnutná triednická agenda (triedne knihy, klasifikačný hárok, katalógy,
        vysvedčenia, osobné listy)
        sledovanie dochádzky a vyučovacích výsledkov ţiakov – oznamovanie
        záškoláctva, komunikácia so sociálnym odborom obecných úradov...
        riešenie výchovných problémov
        činnosti súvisiace s diagnostikou ţiakov
        konzultácie s ostatnými vyučujúcimi v triede
        účasť na rodičovských zdruţeniach, kontakt s rodičmi počas celého školského
        roka
~
• činnosti súvisiace s prípravou programov k sviatkom a významným
udalostiam, Vianočná akadémia, Deň matiek, Uvítanie detí do ţivota, Mesiac
úcty k starším, MDD, Deň učiteľov, Petropavlovský jarmok ...
Činnosti vyplývajúce z práce člena v komisii (PK, MZ ...)
-, • účasť na zasadnutiach PK, MZ, RŠ
• účasť na vzájomných hospitáciách, otvorených hodinách
• práca v projektovom tíme
• príprava ţiakov na prijímacie pohovory
Činnosti súvisiace s kariérnym postom v škole
• koordinátor prevencie, koordinátor – enviro, rodičovstvo ...
• výchovný poradca
• zástupca pedagogických zamestnancov v Rade rodičov a v Rade školy
• predseda PK, MZ a iných komisií v škole
• správca PC siete, www.zszaluzie.sk
• špecialista - metodik, manaţér projektov, uvádzajúci učiteľ
• propagácia školy (odborné publikácie, články, odborné a vedomostné
vystúpenia, kde učiteľ reprezentuje školu)
Činnosti súvisiace so záujmovou prácou ţiakov
• vedenie krúţku, školského časopisu
• príprava ţiakov na súťaţe (vedomostné, olympiády, športové, umelecké,
príprava kultúrnych programov ...)
• vedenie ţiackeho parlamentu ...
• organizátor kultúrnych podujatí, športových podujatí, akcií v spolupráci
s miestnou komunitou, Dňa otvorených dverí, charitatívnych akcií...
Činnosti súvisiace s beţným reţimom školy
• tlmočenie a preklady pre potreby zriaďovateľa
• vlastná publikačná činnosť
• pomoc pri organizovaní fotografovania ţiakov
• pomoc pri organizovaní odberu školských a metodických časopisov
• dozory, pohotovosti
• dozory na športových, kultúrnych a iných akciách, kurzoch usporiadaných
školou za účasti ţiakov, dozory na súťaţiach ţiakov
• účasť na poradách (klasifikačných, pedagogických radách, úsekových
poradách ...), na slávnostnom začiatku a ukončení školského roka
• účasť na hodnotiacich rozhovoroch s nadriadeným
• správca fondu učebníc, zbierok pomôcok, špeciálnych učební
Ostatné činnosti
• práce z poverenia vedenia školy (operatívne úlohy)
• vypracovanie odborných posudkov na ţiaka
• vypracovávanie projektov
Úväzky pedagogických pracovníkov


 1. Bc. R.Komárňanská   23             asistent učiteľa
 2. Mgr. M.Čambalová    23   M -Bio       triedna učiteľka 8.A
 3. Mgr. E.Hambalková   21   ChE - BIO     triedna učiteľka 9.B,
                           výchovný poradca
 4.  Mgr. E.Hujerová   23   RUJ- ZEM
 5.  Mgr. J.Hutlasová   12   SJL - História   zástupca riad. školy
 6.  Mgr. D.Lahučká    22   NBV - ETV
 7.  Ing. K.Leţatková   23   Pest. práce    triedna učiteľka 7.A
 8.  Mgr. I.Lisyová    23   FYZ - TEH     triedna učiteľka 5.B
 9.  Mgr. H.Michalková  23   NEJ – RUJ     triedna učiteľka 5.A
10.  Mgr. M.Nittnaus   23   ANJ - ETV     triedna učiteľka 6.B
11.  Mgr. E.Ostertágová  23   SJL-HUV- ZEM    triedna učiteľka 7.B
12.  Mgr. M.Salanciová  23   MAT - VYV     triedna učiteľka 8.B
13.  Mgr. E.Szöllösyová  12   SJL - HUV     zástupca riad. školy
14.  Mgr. D.Talárová   23   TEV- Pg      triedna učiteľka 9.A
15.  Mgr. M.Kollárová   5    ETV – RUJ -Pg   riaditeľka školy
16.  Mgr. A.Pánska    23   SJL - NEJ
17.  Mgr. G.Ostertágová  23   MAT - Zt     triedna učiteľka 6.A
18.  Mgr. E.Prekopová   23   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 3.A
19.  Mgr. Z.Sopúchová   22   apr. 1.-4. + TEV triedna učiteľka 1.A
20.  Mgr. E.Škodová    23   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 3.B
21.  Mgr. M.Hrašková   27   apr. 1.-4.    vychovávateľka v
                          ŠKD
22. Mgr. D. Sokolová    27   vychovávatelstvo Vychovávateľka v
                          ŠKD
22.  Mgr. E.Števíková   23   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 4.B
23.  Mgr. A.Bírová    23   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 4.A
24.  Mgr. D.Jankušíková  23   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 2.A
25.  Mgr. Ľ.Prepelicová  22   apr. 1.-4.    triedna učiteľka 1.B
26.  Mgr. Peter Roman   20    RUJ - ZEM
26.  Mgr. I.Vašš     23   apr. 1.-5.    triedny učiteľ 2.B


Odbornosť podľa vyučovacích predmetov 1. – 4. ročník 94,11%
  SJL     100%
 MAT     100%
  IFV     0%
  PDA     100%
  VLA     100%
 VYV     100%
 HUV     100%
  TEV     100%
 RGV     100%
  PVC     100%
  NBV     100%
  ETV     100%
  DOV      0%
  ANJ      0%
  NEJ      0%

Odbornosť podľa vyučovacích predmetov 5. – 9. ročník 90,97%
  SJL    100%
  NEJ    78,57%
  ETV    100%
  DEJ    12,5%
  INF    0%
  CHE    100%
ZEM/GEG    100%
  VYV    100%
  Pest.   100%
Rod. prípr.  100%
  TEV    100%
  ANJ    95,23%
 OBV/OBN    0%
  NAV    100%
  MAT    100%
  FYZ    100%
 Pri/BIO   100%
  HUV     90%
  TEH    100%
  RUJ    100%
  ENV    100%
  RGV    100%
Školský rok: 2009/2010
Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kollárová                   Aprobácia: RJ-Pg-EV

Zástupcovia riad. školy:                 Aprobácia:
Mgr. Janka Hutlasová                   SJL a história
Mgr. Eva Szöllösyová                   SJL a hudobná výchova

Výchovný poradca:
Mgr. Edita Hambalková                  BIO - CHE

Katechétka:
Mgr. Darina Lahučká                   Katechétika

Asistent učiteľa:
Bc. Radomíra Komárňanská

Počet pracovníkov školy:                35
z toho 2 pracovníci vykonávajú dve ďalšie funkcie ( kurič, ved. školskej jedálne)

Počet pedag. prac. ZŠ:            28
Funkciu kuriča vykonáva p.Bíro – školník na 25% úväzok
Funkciu vedúcej školskej jedálne vykonáva Mgr.D. Lahučká – 25% úväzok

Z toho: 1. – 4. roč.:                8 triednictvo
     5. – 9. roč.:               10 triednictvo, 5 bez triednictva
       ŠKD :                 2
Administratívno-ekonomické práce: Elena Horská
Správca počítačovej siete: Andrej Pavlík – dohoda o pracovnej činnosti

Počet nepedag. pracovníkov:     8

Počet ţiakov spolu :     391   z toho chlapci : 188      dievčatá : 203

ročníky 1. – 4.  :     173    z toho chlapci : 78     dievčatá: 95
ročníky 5. – 9.  :     218    z toho chlapci : 110     dievčatá : 108
Počet oddelení ŠKD :      2
Hodnotiaca správa
                       školský rok 2009/2010


                         1. – 9. ročník


1.Štatistické údaje

Počet ţiakov celkom: 389

1.-4.roč.    chlapci: 77    dievčatá: 95   Spolu: 172
5.-9.roč.:    chlapci: 109    dievčatá: 108   Spolu: 217
             _______________________________________
Spolu:          186         203      389b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Základná škola
           Stav k 15. 9. 2008                 Stav k 31. 8. 2009
Ročník           Z toho   Počet   Počet            Z toho   Počet  Počet
     Počet  Počet                   Počet  Počet
              Integro-   odd.   žiakov           Integro-   odd.  žiakov
     tried  žiakov                  tried  žiakov
              vaných    ŠKD   v ŠKD            vaných    ŠKD  v ŠKD

 1.   2    39     1     -     16    2


 2.   2    46     1     -     18    2


 3    2    45     1     -     8    2


 4.   2    43     2     -     8    2


 5.   2    49     1     -     -    2


 6.   2    47     4     -     -    2


 7.   2    38     1     -     -    2


 8.   2    40     -     -     -    2


 9.   2    44     1     -     -    2


Spolu   18   391    12     2     50    18
Dochádzka:
Vymeškané hodiny                  II.polrok    celý šk.rok

                    1.-4.roč.  7068 hod.    13042 hod.

z toho róm. ţ.                    3407hod.     758 hod.

                    5.-9.roč.  13573 hod.    25441 hod.

z toho róm. ţ.                   2690 hod.    4899 hod.

             spolu:          20641 hod.    38483 hod.

         priemer na ţiaka:          53,06hod.     98,92hod.

z toho neospravedlnených

                    1.-4.roč.    5 hod.       5 hod.

                    5.-9.roč.   766 hod.      1391 hod.

         spolu:                771 hod.     1425 hod.

         priemer na ţiaka za II.polrok     1,98hod.

Prospeli                1.-4.roč.   171 ţiakov
                    5.-9.roč.   213 ţiakov
         spolu:                384 ţiakov

Neprospeli               1.-4.roč.     1 ţiak
                    5.-9.roč.     4 ţiaci
         spolu                  5 ţiakov


Správanie

Riaditeľské pokarhanie         1.-4.roč.     0 ţiakov
                    5.-9.roč.     7 ţiaci

         spolu:                 7 ţiaci

Zníţená známka zo správania      1.-4.roč.     0 ţiakov
                    5.-9.roč.     5 ţiakov

       spolu:                   5 ţiakov
2.stupeň – Dana Stojková,V.B
3.stupeň – Lukáš Novomeský,V.A
      Tomáš Vindiš,V.A
      Tina Stojková,V.A
      Vlasta Stojková,VI.B
4.stupeň – Michal Vágai,VI.B

Počet pochvál             1.-4.roč.    73 ţiakov
                   5.-9.roč.    27 ţiakov
Najlepšia ţiačka školy – Dajana HRNKOVÁ,IX.A

Počet ocenení riaditeľkou školy vecnou cenou      75

Počet integrovaných ţiakov                14ţiakov
Počet ţiakov riešených políciou              6 ţiakov

Počet ţiakov riešených odborom soc. vecí a kurátormi
                 1.-4.roč.        1
                 5.-9.roč.        5
       spolu:                   6 ţiakov
Počet ţiakov v školskom klube              50 ţiakov

Počet stravujúcich sa v školskej jedálni        135 ţiakov

Slovné hodnotenie                      0 ţiakov
Všetky predmety                       0 ţiakov
Trieda                            0 ţiakov
Počet ţiakov                         0 ţiakov
Ţiaci zo ŠVVP
Počet a druh vydaných prvostupňových rozhodnutí       86
Počet riaditeľských pokarhaní                24
Rozhodnutie o prijatí z iných škôl              7
Rozhodnutie o úplnom oslobodení od vzdelávania sa
v predmete TEV/TSV                      7
Organizačná zmena v počte a štruktúre zamestnancov      1
Odklad školskej dochádzky                   6
Riaditeľské voľno                       1
Rozhodnutie o prijatí do 1.ročníka              37
Rozhodnutie o príspevku zák. zástupcu do ŠK          1
Rozhodnutie o plnení PŠD v inom štáte             0
Rozhodnutie o povolení vykonať opravnú skúšku         2

Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ

POČET ŽIAKOV       Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH          POČET TRIED

         DIEVČATÁ     ODKLADY   NEZAŠKOLENÍ V MŠ
  SPOLU                                SAMOSTATNÉ
         počet / %    počet / %    počet / %
   43
         16/37%      6/13%       0/0%          2
Zapísaných do 1.ročníka v šk. roku 2010/2011    43
Odklad školskej dochádzky              6
e.1.) I. stupeň základnej školy

Hodnotenie žiakov 1.,2. ročníka podľa Školského vzdelávacieho programu


                                                Ø
ročník  trieda   INV       SJL   HUV MAT     VLA      TEV   PDA
               VYV                              triedy
  1.   1.A    ------  1,00  1,58  1,00  1,32   --------    1,00  1,00   1,15
      1.B    ------  1,00  1,45  1,00  1,15   --------    1,00  1,00   1,10
  2.   2.A    1,00   1,00  1,32  1,00  1,32   1,14     1,00  1,14   1,12
      2.B    1,04   1,00  1,39  1,00  1,35   1,04     1,00  1,04   1,11
Ø jedn.            1,00
    --------- 1,02        1,435  1,00  1,285   1,09     1,00  1,045   -
predmet


Hodnotenie žiakov 3. – 4. ročníka podľa variantu A

           Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa
ročník  trieda               tried
           SjL   MAT    VLA    PDA   Ø triedy
      3.A    1,39   1,61    1,18   1,10    1,16
  3.
      3.B    1,45   1,54    1,09   1,18    1,16
      4.A    1,82   1,64    1,50   1,32    1,29
  4.
      4.B    1,62   1,76    1,38   1,40    1,27
Ø jedn.
     --------  1,57   1,637    1,287   1,25       ---------
predmet
         e.2. II. stupeň základnej školy

          Hodnotenie žiakov 5.,6.ročníka podľa Školského vzdelávacieho programu

                                                          CJ2
                 Cj1   Cj1          Ob          CH        CJ2 CJ2           HU        Ø
Roč. Tr. Inf       SJL            D   Geg      M    F        BIO        RU    Vv       TSV
                 Aj   Nj           n           E        ANJ NEJ           V       triedy
                                                          J
      5.A  1,20  2,47   2,00  2,75  2,00  1,96  1,30  1,95  ------  ------  2,13  ----- ---- ----   1,13  1,26  1,00  1,76
 5.
      5.B  1,00  2,00   1,84  3,17  1,72  1,68  1,36  2,08  ------  ------  1,72  ----- ---- ----   1,04  1,04  1,00  1,64
      6.A  1,00  2,39   2,92  2,90  2,52  2,04  1,00  2,56  2,30   2,26   2,21  1,67 1,28 2,00    1,13  1,04  1,00  1,89
 6.
      6.B  1,00  2,22   2,25  2,81  1,56  2,04  1,43  2,61  1,96   2,08   2,26  2,75 1,25 2,09    1,13  1,08  1,00  1,85
Ø jedn.
         1,05 2,27 2,25 2,91 1,95 1,93 1,27 2,30 2,13 2,17               2,08  2,21 1,26 2,05 1,11 1,11      1,00  ------
Predmet.

         Hodnotenie žiakov 7. – 9. ročníka podľa 2.variantu


 Roč.      Tr.           Cj    Cj                              Tch               Ø
              SjL              D    Z   Ov   M     F    Ch    P      Vv   Hv   Tv
                     Aj    Nj                              v.              triedy
         7.A    2,42     2,64   2,87  1,37  1,94  1,05  2,89   2,26   ----  1,84  1,05  1,05  1,00  1,00   1,80
   7.
         7.B    2,63     2,75   2,85  2,37  2,26  1,47  2,78   2,21   -----  2,52  1,05  1,00  1,00  1,00   2,15
         8.A    2,71     2,79   3,00  1,66  1,95  1,24  2,90   2,05   2,38  2,33  1,52  1,09  1,00  1,00   1,98
   8.
         8.B    2,94     2,67   2,38  2,82  2,37  1,32  2,84   2,74   2,84  2,63  1,84  1,00  1,31  1,00   2,24
         9.A    2,45     2,58   1,90  1,73  1,63  1,00  3,04   2,27   2,68  2,27  1,18  1,09  1,00  1,00   1,84
   9.
         9.B    3,05     3,42   2,87  3,14  2,57  1,20  3,45   3,05   2,85  2,85  1,55  1,55  1,30  1,00   2,42
       1
 Ø
       , 2,70
 jednotlivých              2,81   2,64 2,18 2,12 1,21 2,98       2,43 2,69    2,41  1,37 1,13 1,10    1,00  ---------
       3
 predmetov
       1

         Výsledky externých meraní – Testovanie 9-2009

                                                       Slovenský     Slovenský
                  Počet      Z toho    Matematika Matematika
          Trieda                                           jazyk     jazyk    Ø
                 ţiakov      písalo    Ø SR v % Ø triedy v %
                                                       Ø SR v %     triedy v %
          9. A,B      42         41       60,1         48,9        67,6         62,3

         Umiestnenie v okrese Nitra: matematika 38.miesto, slovenský jazyk 36.miesto zo 47škôl.

         Celoslovenské testovanie ţiakov 6. a 8.ročníka – KOMPARO 2009/2010
                            Výsledky školy
         Vyhodnotenie KOMPARO 6.ročník
            zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 13 007 ţiakov zo 409 ZŠ

         Zapojených ţiakov ZŠ Veľké Záluţie – 6.ročník 34 ţiakov
           Test zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov vašej školy         43,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov SR             47,5 %
Percento zúčastnených škôl s horším priemerným výsledkom ako vaša      31,3 %
škola


                 Test z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov vašej školy         45,6 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov SR             45,0 %
Percento zúčastnených škôl s horším priemerným výsledkom ako vaša      57,9 %
škola

Vyhodnotenie KOMPARO 8.ročník
   zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 13 007 ţiakov zo 409 ZŠ

Zapojených ţiakov ZŠ Veľké Záluţie – 8.ročník 39 ţiakov

           Test zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov vašej školy         43,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov SR             47,5 %
Percento zúčastnených škôl s horším priemerným výsledkom ako vaša      31,3 %
škola


                 Test z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov vašej školy         45,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných ţiakov SR             45,0 %
Percento zúčastnených škôl s horším priemerným výsledkom ako vaša      57,9 %
škola
Vyhodnocovacia správa výchovného poradcu za školský
rok 2009/2010
Výchovný poradca si plnil úlohy stanovené plánom v danom školskom roku .
Riadil sa pokynmi CPPP a P v Nitre , realizuje ich nariadenia .
Pravidelne sa zúčastňoval porád a školení , kde čerpá informácie a získava nové vedomosti
v rámci profesijnej orientácie ţiakov.
V mesiaci január bolo pracovné stretnutie výchovných poradcov , k termínom prijímacích
pohovorov a zaslaniu prihlášok na Gymnáziá a SOŠ .

Ţiaci majú moţnosť získať si informácie o školách na nástenke , kde ich pravidelne
výchovná poradkyňa mení a aktualizuje .
Zapoţičaním propagačných materiálov škôl , CD o školách .
Ţiaci a rodičia majú moţnosť získať informácie o školách na webových stránkach , kde
nájdu aktivity v školskom a vyučovacom procese i v mimoškolskej činnosti .
Ţiaci majú moţnosť sa cez internet dozvedieť sa všetky informácie o školách na ktorých
majú záujem študovať .
Rodičia ţiakov deviateho ročníka boli bliţšie informovaní na osobitnom rodičovskom
zdruţení , ktoré je zamerané na profesijnú orientáciu ( 8. februára 2010 ).
Rodičia a ţiaci piateho a ôsmeho ročníka boli informovaní o moţnostiach štúdia na
vybraných školách .
Ţiaci mali moţnosť počas :
Dní otvorených dverí , navštíviť niektoré školy, utvoriť si obraz o škole , povolaní a
rozhodnúť sa pre štúdium na škole.

Chlapci aj dievčatá deviateho ročníka mali moţnosť ísť pozrieť do firmy Nirotech so
zameraním na spracovanie výrobkov z nerezového materiálu a do firmy Skippi so zameraním
na výrobu nábytku . Tieto firmy sídlia vo Veľkom Záluţí a ponúkajú vyučeným odborníkom
i pracovné príleţitosti .

Školu navštívili aj pedagógovia so SOŠ a informovali ţiakov o moţnostiach štúdia .
Ţiaci boli oboznámení s kritériami na prijatie do škôl .
V mesiaci marec ( 10.3. 2010 ) sa uskutočnilo Celoplošné hodnotenie deviatakov , zúčastnili
sa ho všetci deviataci, t.j. 43 žiakov . V celoslovenskom priemere sa umiestnili niţšie , ako je
priemer.
Vyplnené a skompletizované prihlášky boli v mesiaci marec , apríl spolu s odkontrolovaním
vedenia rozoslané na gymnáziá a SOŠ .

V dňoch 10. a 13. mája 2010 sa uskutočnili prijímacie pohovory na SOŠ .
Všetci ţiaci , ktorí sa prijímacích pohovorov zúčastnili boli v prvom kole prijatí .

V mesiaci jún 2010 sa realizoval predbeţný zber záujmov ţiakov ôsmeho ročníka , ktorý sa
zasielal na výpočtové stredisko do Piešťan Mgr . Kaláčovej .

Ţiaci ôsmeho ročníka mali moţnosť v rámci programu „ Cesta k povolaniu „ v sprievode
výchovného poradcu navštíviť Úrad práce v Nitre a oboznámiť sa s moţnosťou štúdia na
SOŠ . Informácie , ktoré získali, im ľahšie pomôţu rozhodnúť sa pre školu a odbor
v deviatom ročníku .
V tomto školskom roku opúšťa našu školu 43 deviatakov .

Ţiaci piateho ročníka mali moţnosť prihlásiť sa na štúdium na osemročné gymnáziá, čo
vyuţilo 7 žiakov. Všetci ţiaci piateho ročníka robili prijímacie pohovory, ktoré sa konali 10.
a 13. mája 2010 na všetkých osemročných gymnáziách.

V tomto školskom roku opúšťajú našu školu 4 piataci, ktorí odchádzajú na osemročné
gymnáziá.

Ţiačka 5.A triedy Tina Stojková opúšťa našu školu , končí s plnením povinnej desaťročnej
školskej dochádzky .

Ţiačka 6. B triedy Vlasta Stojková končí ôsmy rok povinnej školskej dochádzky a pokračuje
deviatym rokom povinnej školskej dochádzky.

Ţiačka 5.B triedy Dana Stojková končí ôsmy rok povinnej školskej dochádzky a pokračuje
deviatym rokom povinnej školskej dochádzky.

Ţiak 7.B triedy Boris Daniš končí deviaty rok povinnej školskej dochádzky a pokračuje
desiatym rokom povinnej školskej dochádzky .

Ţiaci, ktorí opakujú ročník:
Tomáš Vindiš – 5. A trieda
Lukáš Novomeský – 5.A trieda
Michal Vágai – 6.B trieda
Dana Stojková - 5.B trieda
Vlasta Stojková – 6.B trieda

S pomocou OÚ a Úradu práce –oddelením kurátorov a Obvodným oddelením PZ vo
Veľkom Záluţí boli riešené váţne problémy záškoláctva , šikanovania a priestupky ţiakov :

 Ţiak Hrimut Miroslav bol počas školského roku 2009/ 2010 umiestnený do
 Reedukačného domova pre mládeţ , Košice – Horný Bankov , kde ukončil povinnú školskú
dochádzku. Prihlášku na SOŠ si posielal do Nitry na SOŠ Levickú – odbor kuchár , kde bol
aj prijatý.

Ţiak 6.B triedy Michal Vágai počas školského roku 2009/2010 zanedbával povinnú školskú
dochádzku, nakoľko vymeškal 1026, z toho 931 bolo neospravedlnených hodín. Po pohovore
s rodičmi a kurátorkou bolo navrhnuté jediné riešenie a to nástup Michala Vágaia do
Reedukačného ústavu pre mládeţ, prípadne do Nápravno-výchovného ústavu v Bratislave
s nástupom od 3.9. 2010, t.j. od začiatku školského roka 2010/2011.


Práca výchovného poradcu je bez spolupráce s s vedením školy , pedagógmi , obecným
úradom , Úradom práce –kurátormi , CPPP a P , Políciou , lekárkou je formálna , fiktívna
a neúčelná .
Preto veľmi pekne ďakujem za spoluprácu všetkým zainteresovaným osobám a menovaným
inštitúciám .
       Úspešnosť na prijímacích pohovoroch – vyhodnotenie
Rozmiestnenie ţiakov deviateho ročníka na SOŠ v školskom roku 2009/2010

prijatí na:
         Gymnázium – Piaristická 6        2
         Gymnízium – sv. Cyrila a Metoda     1
         OA Nitra                6
         Animus                 3
         SZŠ Nitra zdravot. asistent       4
         SPŠ stavebná - Cabajská         2
         SPŠ Mlynárce              2
         SOŠ d.o.s.Nitra Cintorínska       3
         SPŠP potrv. Slančíkova         1
         SPŠ dopravná - Trnava          1
         OA Sereď                1
                        Spolu: 26 ţiakov

SOŠ 4 ročné:
         SOŠ Dvorčianska              2
         SOŠ stavebná Nábr.mládeţe         1
         SOŠ Levická                1
         SOŠ potr. Cabajská            1
         SOŠ L. Bielika – Levice, odevný diz.   1
                        Spolu : 6 ţiakov

SOŠ 3 ročné:
         SOŠ d.o.s.Nitra Cintorínska        4
         SOŠ Levická                2
         SOŠ Dvorčianska              3
         SOŠ stavebná Nábr.mládeţe         1
         SOŠ potr. Cabajská             1
                        Spolu:  11 ţiakov

   Rozmiestnenie ţiakov piateho ročníka na osemročné gymnáziá v školskom roku
                   2009/2010

       Gymnázium – Párovská 1            0
       Gymnázium – Golianova 68           2
       Gymnázium – Piaristická 6          0
       Gymnázium – sv. Cyrila a Metoda       0
       Gymnázium – Slančíkovej 2 (franc. jaz.)   2
                         Spolu:  4 ţiaci
V niţších ročníkoch:

3 pokračujú v plnení školskej dochádzky                 Vlasta Stojková     6.B
                                    Dana Stojková      5.B
                                    Boris Daniš       7.B
1 odchádza zo školy, končí povinnú desaťročnú školskú          Tina Stojková      5.A
dochádzku


V školskom roku 2009/2010 sa prijímacieho konania zúčastnilo :

  43 ţiakov z 9. ročníka

  1 ţiačka ukončila povinnú 10 ročnú školskú dochádzku Tina Stojková 5.A trieda.
  3 ţiaci Vlasta Stojková
      Dana Stojková
      Boris Daniš
    zostávajú na škole a pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky


Ţiaci, ktorí opakujú ročník:
Tomáš Vindiš – 5.A trieda
Lukáš Novomeský – 5.A trieda
Michal Vágai – 6.B trieda
Dana Stojková - 5.B trieda
Vlasta Stojková – 6.B trieda

Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy

c.2.1 ţiaci 9. ročníka

 Počet          Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
ţiakov   Gymnáziá     Stredné odborné   SOŠ-4. ročné    SOŠ-3. ročné    OU-2.ročné
9. roč.              školy*

     Prihlás. Prijatí Prihlás.   Prijatí  Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí  Prihlás.  Prijatí
 43
       3    3    26     26     6    6    11   11     0     0
* priemyslovky, zdruţené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké
školy

c. 2.2. ţiaci 5. ročníka

Počet Prehľad o počte ţiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
ţiakov
          osemročné gymnáziá                Na iné školy
5. roč.
    Prihlásení   Úspešní     Prijatí    Prihlásení   Úspešní        Prijatí
 48
        7        4        4       0       0         0


.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky. (tu uviesť stručnú analýzu - porovnanie s minulým
školským rokom, napr. prijatie ţiakov 9. ročníka na SŠ, uviesť akí ţiaci boli prijatí so
zreteľom na dosiahnutý prospech, podobne aj u ţiakov – absolventov 5. ročníka a ich prijatí
na osemročné gymnáziá, porovnať akí ţiaci boli prijatí so zreteľom na prospech a prípadne aj
ďalšie porovnania, analýzy).
Akcie organizované školou
 OKTÓBER
Deň otvorených dverí na SPŠ poľnohospodárskej pre ţiakov 3.ročníka– október 2009
(Mgr.Prekopová)
Vyrezávanie tekvíc – október 2009 ( ŠP + Mgr.Sopúchová )
Svetový deň výţivy – október 2009 (Mgr.Števíková,tr.učitelia)
Nitriansky hrad ( regionálna exkurzia) – október 2009(Mgr. Roman, Mgr. Hujerová,
Mgr.Nittnaus)
Viktor – škola hrou (kultúrne predstavenie)
Mineralogická exkurzia Banská Štiavnica – október 2009 (Mgr. Čambalová, Mgr.Salanciová)
Plavecký výcvik – Šaľa – október – december 2009 ( 1.-4.ročník MZ )
Nitrianske kariérne dni – ţiaci 9.ročníkov – október 2009 ( Mgr.Hambalková,Mgr.Talárová )
Včelárstvo / projekt ţiakov 6.ročníka z biológie/ - október 2009 (Mgr.Hambalková)
Môj strom /projekt ţiakov 5.ročníka z biológie/ - október 2009 (Mgr.Čambalová)
 NOVEMBER
Tvorba projektov o ţivotnom prostredí – november 2009 ( MZ 1.-4.ročník)
Exkurzia – Hvezdáreň Hlohovec – november 2009 ( Mgr.Bírová,Mgr. Števíková )
Výstava jesenných plodov prírody – november 2009 (1. - 4. ročník MZ)
Aladinova čarovná lampa – divadelné predstavenie
Finančná zbierka pre útulok opustených psov – november 2009 (Mgr.Sopúchová + ŠP)
Hydraulické zariadenia /projekt ţiakov 6.ročníka z fyziky/ - november 2009 (Mgr.Lisyová)
 DECEMBER
Vianočné obrázky/okresná výtvarná súťaţ/ – december 2009 (Mgr.Salanciová)
Vianočná Viedeň – exkurzia – december 2009(Mgr. Kollárová, Mgr.Lahučká,
Mgr.Prekopová)
Svätý Mikuláš /mikulášske balíčky pre ţiakov/ - december 2009 (Mgr.Sopúchová, Rada
rodičov, ŠP)
Vianočný zvonček – december 2009 (Mgr.Szöllösyová)
Súťaţ o najkrajšiu triedu v predvianočnom období (Mgr.Sopúchová ŠP)
Dejepisná olypiáda /školské kolo/ - december 2010 (Mgr.Hutlasová)
Geografická olypiáda /školské kolo/- december 2010 (Mgr.Roman)
Deň boja proti obezite ( Mgr.Števíková, triedni učitelia)
 JANUÁR
Hviezdoslavov Kubín/školské kolo II. a III.kategória/ – január 2010 (Mgr.E.Ostertágová)
Škola v minulosti a dnes – beseda s p.Rauszovou v rámci regionálnej výchovy v 6.ročníku
(Mgr.Hujerová)
Uvítanie novorodencov (Mgr.Ostertágová Eva )
 FEBRUÁR
Lyţovanie Jasenská dolina – 37 ţiakov ( Mgr.Ostertágová, Mgr.Bírová, Mgr.Sopúchová)
Korčuľovanie – ţiaci 1. - 4. ročníka ( Mgr.Bírová, Mgr.Jankušíková, Mgr.Prepelicová,
Mgr.Sopúchová )
Výjazd za snehom - ( Mgr.Bírová, Mgr.Sopúchová)
Výchovný koncert – Ľudové nástroje pána Budínskeho z Očovej
Zápis do 1.ročníka
 MAREC
Uvítanie novorodencov ( Mgr.Ostertágová)
Cirkus Jacko z Moskvy
Historická exkurzia do Bratislavy – 30 ţiakov, IX.A, IX.B ( Mgr.Hambalková,
Mgr.Hutlasová, Mgr. Talárová )
 APRÍL
Sedem divov sveta – projekty z dejepisu, 6.A ( Mgr.Michalková )
Model kvetu – projekty z biológie, 6.A + 6.B ( Mgr.Hambalková )
Zber papiera
Súťaţ „Čo vieš vytvoriť z papierovej rolky?“(Mgr.Hujerová)
MÁJ
Deň matiek - 9 ţiakov, ( Mgr.Pánska, Mgr.Prekopová )
Základný plavecký výcvik – Štúrovo, VI.A + VI.B (Mgr. Talárová, Mgr.Sopúchová,
Mgr.Nittnaus )
Deň otvorených dverí
Návšteva detí z MŠ – budúcich prvákov
Exkurzia ZOO Dvur Králové (Mgr.Kollárová,Mgr.Lahučká)
 JÚN
MDD – výchovný koncert, p.Miroslav Fančovič, Monika Agrebi
Exkurzia – Bojnice , III.A + IV. A (Mgr. Prekopová, Mgr.Bírová )
Ochrana človeka a zdravia ( Mgr.Hutlasová, Mgr.Habalková )
Biologicko – historická exkurzia do Bratislavy, VII.A + IX.B ( Ing.Leţatková,
Mgr.Hambalková, Mgr.Hutlasová )
Biologická exkurzia – Tesárske Mlyňany, V.A + V.B ( Mgr.Čambalová,Mgr. Lisyová,
Mgr.Michalková )
Biologická exkurzia – Bojnice, VIII.A+ VIII.B ( Mgr.Čambalová, Mgr.Salanciová,
Mgr.Pánska )
Geografická exkurzia – Nové Zámky, VII.B ( Mgr.Ostertágová ,Mgr. Lisyová )
Výchovný koncert proti šikanovaniu

Vyhodnotenie úspešnosti súťaží a olympiád
SEPTEMBER 2009
   Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – zúčastnení :T.Tkáč,VII.B, T.Ševčík,VIII.B,
    L.Bírová,IX.B, M.Forrová,IX.B – pripravovala Mgr.Talárová
OKTÓBER 2009
   Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo, zúčastnení:9ţiakov 9.ročníka
    (zorganizovala Mgr.Hutlasová),
umiestnenie: Dajana Hrnková.IX.A –úspešná riešiteľka obvodného kola OSJL/11.miesto/-
pripravovala Mgr.Szöllösyová
   Malé majstrovstvá sveta – veľký futbal, 2.miesto v skupine /bez postupu do ďalšieho
    kola/ (Mgr.Talárová)
NOVEMBER 2009
   Technická olympiáda – okresné kolo , zúčastnení: úspešní riešitelia M.Števík,VIII.A,
    M.Zabák,VIII.A, N.Hrdlica,IX.A, A.Fogada,IX.A- pripravovala Mgr.Lisyová
   KOMPARO – prípravné testovanie ţiakov 9.ročníka zo slovenského jazyka
    a z matematiky (Mgr.Čambalová, Mgr.G.Ostertágová,Mgr.Pánska)
   Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat – 4.miesto v skupine /bez postupu do
    ďalšieho kola/ - (Mgr.Talárová)
DECEMBER 2009
   Matematická olympiáda – školské kolo 5. a 9. ročník- zúčastnení K.Balala,V.A,
    K.Mikulová,V.A, S.Halvelandová,V.B, P.Patúc,V.B; M.Patúcová,IX.A,
    R.Lehoťák,IX.A
     (zorganizovali Mgr.Čambalová,Mgr.G.Ostertágová,Mgr.Salanciová)
   Pytagoriáda /5.-8.ročník/ – školské kolo zúčastnení: 27 ţiakov ( zorgan. Mgr.
    Čambalová, Mgr.G.Ostertágová, Mgr.Salanciová)
   školské kolo Pytagoriády 3.-4.ročník, zúčastnených 68 ţiakov, v OK bude
    reprezentovať 3.roč. Patrik Kriţan z III.A triedy a 4.roč. Kristián Ťapušík zo IV.A
    triedy
   Mgr. Škodová zorganizovala vedomostnú súťaţ pre 3. a 4. roč. Všetkovedko –súťaţe
    sa zúčastnilo 27 ţiakov (9 ţiakov z tretieho ročníka, 18 ţiakov zo štvrtého ročníka)-
    úspešní boli traja ţiaci z našej školy zo 4.ročníka : Ťapušík Kristián zo 4.A triedy,
 Štréerová Veronika zo 4.B triedy a Ţáčik Michal zo IV .B triedy –boli odmenení diplomom,
 získali titul „Všetkovedko“ a plyšový prívesok, ostatní zúčastnení ( 24 ţiakov) získali titul
„Všetkovedkov učeň“
   Geografická olympiáda – školské kolo, zúčastnení:11 ţiakov 5.-7.ročníka (zorgan.
    Mgr.Roman)
   Dejepisná olympiáda – školské kolo, zúčastnení:5 ţiakov 7.ročníka (zorganiz.Mgr.
    Hutlasová)
JANUÁR 2010
   Biologická olympiáda – školské kolo D.Hrnková,IX.A (pripravovala
    Mgr.Hambalková)
   Hviezdoslavov Kubín – školské kolo I.kategória (2.-4.roč.) pripravovalo Metodické
    zdruţenie
    výsledky:
I.kategória – POÉZIA
1.miesto Tereza KUBIČKOVÁ,IV.B
2.miesto Paula Baláţiová,III.B
3.miesto Adam Kriţanovič,III.A

       PRÓZA
1.miesto  Naďa HUTLASOVÁ,IV.B
2.miesto  Tamara Andrášiková,III.B
3.miesto  Terézia Bédiová,IV.B

    Hviezdoslavov Kubín – školské kolo II.kategória (5.-6.roč.) a III.kategória (7.-
    9.ročník), súťaţilo 11 ţiakov (pripravila predmetová komisia Slovenský jazyk a
    literatúra)
    výsledky:
II. kategória – POÉZIA
1.miesto neudelené
2.miesto Veronika Vlčeková,VI.A
3.miesto Gabriela Baláţiová, V.A

        PRÓZA
1.miesto   Mária ZAUJECOVÁ, VI.B
2.miesto   Nina Ovčíková, V.B
3.miesto   Michaela Blašková,V.A; Katarína Ščasná,VII.B

III. kategória – POÉZIA
1.miesto   Simona DEÁKOVÁ, VIII.B
2.miesto   Matej Števík, VIII.A
2.miesto   Adam Bédi,IX.A


       PRÓZA
1.miesto  Dajana HRNKOVÁ, IX.A
2.miesto  neudelené
3.miesto  neudelené
   Matematická olympiáda pre 5.ročník – obvodné kolo, zúčastnení: K.Balala,V.A,
    S.Halvelandová V.B, P.PatúcV.B (pripravovala Mgr.Salanciová)
 FEBRUÁR 2010
     Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo, zúčastnení: 4 ţiačky T.Kubičková,IV.B,
    N.Hutlasová,IV.B, M.Zaujecová,VI.B, D.Hrnková,IX.A
umiestnenie: Dajana Hrnková,IX.A – 2.miesto (pripravila Mgr.Szöllösyová)
     Biologická olymiáda – obvodné kolo, zúčastnení: D.Hrnková,IX.A
umiestnenie: Dajana Hrnková, IX.A projektová časť – 5.miesto, praktická časť –
4.miesto(pripravovala Mgr.Hambalková)
     Geografická olympiáda – obvodné kolo, zúčastnení: K.Balala,V.A,
    K.Jakubčinová,VII.A, M.Barantal,VI.B
umiestnenie: Kristián Balala,V.A , 6.miesto
 MAREC 2010
   Testovanie T9 – 2010, celoplošné testovanie deviatakov z matematiky a slovenského
    jazyka
Testovania sa zúčastnilo 42 ţiakov s týmito výsledkami:
    priemerný počet bodov školy:            12,45
    priemerný počet bodov v rámci SR:         13,52
    priemerná percentuálna úspešnosť školy:      62,3%
    priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 67,6%
   Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo, zúčastnení: B.Jakubčinová,VIII.A,
    D.Hrnková,IX.A (pripravovala Mgr.Lisyová)
   Chemická olympiáda – obvodné kolo, zúčastnení: D.Hrnková,IX.A
umiestnenie: Dajana Hrnková, úspešná riešiteľka (pripravovala Mgr.Hambalková)
    Biblická olympiáda – dekanátne kolo, zúčastnení: Š.Mego,VII.B, M.Bírová,VII.B,
    K.Ščasná,VII.B
umiestnenie: 5.miesto, ţiakov pripravilaMgr.Lahučká
    Story – súťaţ v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy – školské kolo, zúčastnení:
19 ţiakov 4.-9.ročníka
   Story – súťaţ v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy – obvodné kolo, umiestnenia:
G.Barantal,VI.B – 9.miesto v anglickom jazyku, S.Bozáňová,VI.A – 2.miesto v nemeckom
jazyku, K.Ţáčiková,VI.B – 4.miesto v nem.jazyku, K.Jakubčinová,VII.A – 4.miesto v
nem.jazyku
 APRÍL
   Majstrovstvá okresu v orientačnom behu, zúčastnení: T.Tkáč,VII.B, T.Ševčík,VIII.B,
    L.Tirpák,VIII.B
umiestnenie: 15.miesto v súťaţi druţstiev (pripravovala Mgr.Talárová
   Jarné aranţovanie – obvodné kolo, zúčastnení: T.Kubičková,IV.B (pripravila
    Ing.Leţatková)
   KOMPARO – testovanie ţiakov 6.,8.ročníka (pripravili: Mgr.Hutlasová, Mgr.Pánska,
    Mgr.G.Ostertágová, Mgr.Salanciová, Mgr.E.Ostertágová, Mgr.Szöllösyová)

MÁJ 2010
  Dejepisný milionár v VII.A zúčastnení ţiaci VII.A, pripravilaMgr.Hutlasová
  Ručne robená hračka – súťaţ organizovaná Ministerstvom kultúry Egyptskej arabskej
   republiky, pripravila Mgr.Hujerová
  Na bicykli bezpečne – obvodné kolo, zúčastnení: P.Nemeček,VI.B, B.Mateáš,VI.B,
   K.Zuščáková,VI.B, K.Ţáčiková,VI.B
   umiestnenie: 2.miesto, ţiakov pripravila Mgr.Sopúchová
  základný plavecký výcvik – kúpalisko VADAŠ Štúrovo, zúčastnení ţiaci VI.A,VI.B
   pripravila Mgr.Talárová
  Zdravé nepečené prekvapenie – obvodné kolo, zúčastnení: D.Tehlárová,VII.A,
   M.Komárňanská,VII.A, umiestnenie 3.miesto (pripravovala Ing.Leţatková)
Projekty, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2009/2010

Názov projektu           Vypracoval         Organizátor

„Správaj sa normálne“-5.ročník   PZ             NSK + PZ
Čierny havran            Mgr.Lahučká        PZ
E-vzdelávanie ţiakov        Bc.Komárňanská       ZŠ
Stavba kvetu            Mgr.Hambalková       ZŠ
Sedem divov sveta          Mgr.Michalková       ZŠ
Včely, včelárstvo          Mgr.Hambalková       ZŠ

Počet pedagogických zamestnancov: 28

Iné formy vzdelávania (rozširujúce kvalifikačné, inovačné)

    Mgr.Miloslava Salanciová – lektorovanie učebnice Výtvarná výchova pre 7.r., expert
    pre digitalizáciu obsahu predmetu výtvarná výchova pri ŠPÚ
    Bc.Radomíra Komárňanská – štúdium Poradenstvo a pedagogika mentálne
    postihnutých (kvalifikačné, pokračuje)
    Mgr.Hrašková,Jankušíková,Sopúchová – anglický jazyk(kvalifikačné - pokračuje)
    Mgr. Prepelicová,Števíková,Škodová – nemecký jazyk ( kvalifikačné – pokračuje)
    Mgr.Prekopová, Mgr.G.Ostertágová – Modernizácia vzdelávacieho procesu ( inovačné
    - pokračuje)

Práca metodických orgánov

Na pravidelných stretnutiach p.uč. riešia aktuálne problémy, vymieňajú si skúsenosti, plánujú
činnosť, vyhodnocujú prácu pedagógov a ţiakov.
Vyhodnotenie programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a výchovy k právnemu vedomiu
    - závaţné priestupky ţiakov sú riešené v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkom
      Záluţí, s kurátormi a OO PZ
    - besedy ţiakov 5.ročníka s príslušníkom polície

Prevencia rizikového správania v rámci dospievania: besedy, rozhovory na triednických
hodinách, voľno časové aktivity, krúţky, exkurzie


Vyhodnotenie realizácie environmentálnej činnosti a ŠPZ, plnenie učebných osnov env.
výchovy pre ZŠ:

    -  dátum zaradenia do siete škôl zapojených do projektu ŠPZ: rok 1999
    -  koordinátor projektu ŠPZ: Mgr. Mária Kollárová
    -  zdravotnícka výchova: Mgr.I.Vašš
    -  koordinátor zodpovedný za env.výchovu: Mgr.E.Števíková
    -  environmentálne zameranie v : - krúţkoch
                      - iných projektoch
                      - akciách školy

Zapájanie sa do výtvarných súťaţí – Vesmír očami detí – ceny získali
D.Komárňanská,VI.B, T.Pospišová,VI.B, K.Balala,V.A, D.Móciková,II.A
                    Záluţská paleta, Zelený svet , Komenský a my –
2.miesto a cenu získala K.Zuščáková,VI.B, Mgr.Salanciová získala Cenu rektora UKF v
Nitre za vynikajúcu prácu so ţiakmi a študentmi,
                   Správaj sa normálne – cenu získala D.Današová,V.A
                   Európa v škole, Bienále fantázie Martin 2010,
                   Dúha, Slovensko moje, Dielo tvojich rúk – 2.miesto
a cenu získala T.Pospišová,VI.B,
                    Farebný svet – cenu získala M.Bangová,VII.B


    Vyhodnotenie práce koordinátorov prevencie drogovej závislosti a iných
    sociálne- patologických javov II. polroku 2009/2010

  V školskom roku koordinátori Mgr. Vašš a Mgr. Lahučká pracovali podľa celoročného
plánu práce. Pravidelne sa zúčastňovali porád, seminárov a školení organizovaných
krajskou pedagogicko .psychologickou poradňou , ktorou sú riadení a usmerňovaní .
Spolupráca s Mgr. Bírovou je veľmi dobrá , plodná a obohacujúca .
Pedagógovia na triednických hodinách vyuţívali dostupné materiály na bliţšie oboznámenie
ţiakov s drogovou problematikou .Ţiaci majú moţnosť vo svojom voľnom čase vypoţičať si
od koordinátorov rôznu literatúru a videokazety . V spolupráci s rodinou a s vedením školy
sme sa snaţili vštepovať ţiakom základné morálne a etické hodnoty, ktoré môţu naplniť ich
ţivot šťastím a radosťou .
Poukazovali sme na pekne preţité detstvo v rodinách , na skraty vo výchove. Nepochopenie
v rodine , i v škole môţe viesť dieťa do rovesníckej skupiny , ktorá mu venuje väčšiu
pozornosť ako rodina . Navonok mu ponúka pomocnú ruku na vyriešenie jeho problémov.
Táto pomoc však môţe mať aj negatívny účinok , ak je ponúkaná v podobe drogy .
Keďţe drogy a váţne dôsledky ich šírenia sú celospoločenský problém , zaslúţi si táto téma
publicitu a priestor pre verejné zviditeľnenie .
Na zahnanie nudy je veľmi dôleţité stretávanie sa detí v krúţkoch a na mimoškolských
akciách . Nemoţno však zabúdať na skutočnosť , ţe škola nemôţe suplovať rodinu , len jej
môţe vo výchove pomáhať, ak je záujem zo strany rodičov .
Pedagógovia a ţiaci sa zapájali do akcií organizovaných obcou , centrom voľného času
Domino v Nitre, CVČ Slniečko, KPPP v Nitre .
Polícia v tomto roku realizuje projekt ,, Správaj sa normálne“.
V rámci odpútavacích akcií sa ţiaci zúčastňovali : kultúrnych vystúpení , koncertov ,
exkurzií, výletov, olympiád , kvízov , výtvarných súťaţí , športových a hasičských súťaţí .
Základná škola spolupracuje v prevencii :
        MUDr. Krčmáriková - obvodná dorastová lekárka
        KPPP v Nitre ,
        Obecný úrad vo Veľkom Záluţí
        Obvodné oddelenie PZ vo Veľkom Záluţí
       

Vyhodnotenie výchovy k manţelstvu a rodičovstvu

Pani učiteľky v rámci predmetov BIO/PRI, OBV, NBV, ETV a triednických hodín venovali
pozornosť výchove ţiakov k manţelstvu, rodičovstvu, k vzájomnej úcte a láske.

Vyhodnotenie výchovy k dopravnej disciplíne
 V Štátnom vzdelávacom programe –ISCD 1 – primárne vzdelávanie je dopravná výchova
zaradená ako prierezová téma, ktorá sa prelína cez obsahové oblasti a je povinnou súčasťou
obsahu vzdelávania.
 Naša škola sa rozhodla predmet dopravná výchova v šk .roku 2009/2010 zaradiť do
školského vzdelávacieho predmetu ako samostatný predmet s časovou dotáciou 1 hodina
týţdenne v 1.a 2. ročníku.
 Cieľom predmetu dopravná výchova je naučiť ţiakov základné pravidlá cestnej premávky
(platné predovšetkým pre chodcov a cyklistov), naučiť pravidlá bezpečného pohybu v cestnej
premávke, pravidlá slušného správania v dopravných prostriedkoch. Dôleţitou úlohou je
pripraviť ţiakov na samostatný pohyb cestnej premávke , pretoţe iba z dobrého chodca bude
dobrý vodič
  Na hodinách TEV ,DOV, OBV počas vychádzok ,exkurzií si preverujú dodrţiavanie
pravidiel cestnej premávky a prvú pomoc pri nehodách.

Účasť pedagógov na školeniach, seminároch, metodických dňoch....

Pedagogickí pracovníci sa zúčastňujú seminárov podľa ponúk:
 Mgr. Nittnaus – seminár z anglického jazyka
Mgr.Hutlasová – Inovačné trendy vo vyučovaní dejepisu
Mgr.Michalková – seminár z nemeckého jazyka
Mgr.G.Ostertágová – Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií, seminár k projektu
KEGA
Ing.Leţatková – seminár pre učiteľov pracovného vyučovania
Mgr. Kollárová – seminár pre učiteľov pracovného vyučovania
Mgr.Hambalková – seminár z biológie
Mgr.Lahučká – seminár protidrogových koordinátorov
Mgr.Hambalková – zasadnutia výchovných poradcov
Mgr.Pánska – seminár z nemeckého jazyka

Plnenie uznesenia vlády SR č.590/2001 bod 1.3.13 – zvyšovať uvedomenie detí a mládeţe
v oblasti problematiky ţivota občanov so zdravotným postihnutím, vplývať na prosociálne
správanie detí a ţiakov, zlepšovať komunikáciu a medziľudské vzťahy.


Ďalšie činnosti

Vyuţívanie počítačovej učebne, školskej kniţnice, audiovizuálnej techniky a mini ihriska
v rámci vyučovacieho procesu, mimo neho a tieţ pri krúţkovej činnosti.

Akcia s rodičmi, spolupráca

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri príleţitosti Dňa detí RZ pri ZŠ vo Veľkom
Záluţí zakúpilo pre kaţdé dieťa sladkosť. Počas celého školského roka preplácalo RZ
cestovné ţiakom, ktorí sa zúčastňovali rôznych súťaţí , finančne podporili aj plavecký výcvik
ţiakov 6. ročníka, rozlúčkovú ţiakov 9.ročníka.

Školský parlament – pracuje pod vedením p. uč. Sopúchovej a v tomto školskom roku sa
podieľal na viacerých úspešných akciách školy.

Členovia školského parlamentu:

5.A  Ema Mozníková, Klára Mikulová
5.B  Lenka Mošaťová
6.A  Sofia Bozáňová
6.B  Adam Bédi
7.A  Klaudia Jakubčinová
7.B  Tomáš Tkáč
8.A  Matej Števík
8.B  Daša Zabáková
9.A  Dajana Hrnková
9.B  Alica Zaujecová
Ďalšie aktivity školy

Medzitriedne futbalové turnaje a súťaţ vo vybíjanej ţiakov.

Škola a verejnosť

Účasť na výstave ovocia a zeleniny v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluţí – september
2009
Mesiac úcty k starším – október 2009
Uvítanie detí do ţivota
Výstava s veľkonočnou tematikou – apríl 2010
Deň otvorených dverí pre rodičov – máj 2010
Návšteva detí z MŠ – máj 2010
Deň detí – jún 2010
Deň ochrany človeka a zdravia – jún 2010
Petropavlovský jarmok – júl2010
Výtvarná súťaţ – „Záluţská paleta 2010“ - jún 2010

Základná škola uskutočňuje rôzne výstavy prác ţiakov, zasiela ich do súťaţí, zverejňuje práce
ţiakov a príspevky pedagógov vo Veľkozáluţských novinách. Telocvičňu našej ZŠ a školské
ihrisko majú moţnosť navštevovať organizácie i obyvatelia obce.
Spolupráca s inštitúciami, podnikmi, obecným úradom, CVČ Slniečko i s rodičmi je na dobrej
úrovni.
        Analýza plnenia vytýčených cieľov za uplynulé obdobie

               KAM PUTUJÚ NASE KROKY?

               Za vzdelaním,
               Zdravím životom a
               Láskou k rodnej vlasti

      Základná škola vo Veľkom Záluží so zameraním na
         environmentálnu a regionálnu výchovu
  Základná škola vo Veľkom Záluţí povaţuje výchovu a vzdelanie ţiakov za základný
prostriedok jej ďalšieho rozvoja. Dôraz kladie na kvalitu výchovy a vzdelania. V mimo
vyučovacom čase umoţňuje ţiakom zmysluplne vyuţívať voľný čas, vytvárať priaznivé
podmienky na rozvoj ich záujmov nadväzujúc na tradície školy, profiláciu a regionálne
špecifiká. '
Budova základnej školy bola postavená v r. 1940. Za tieto roky došlo k značnému
opotrebeniu, čo si vyţadovalo rôzne rekonštrukcie a úpravy.
Za náš úspech v posledných rokoch povaţujeme: plynofikáciu školy, odstránenie
dvoj zmenného vyučovania zrekonštruovaním budovy bývalého pohostinstva, čím sme získali
štyri triedy, herňu a dielňu. Ţiaci sa potešili zriadeniu učebne výpočtovej techniky, učebni na
špecifickú prípravu dievčat, ktoré sme získali rekonštrukciou kabinetov. Nutnosťou bola
rekonštrukcia sociálnych zariadení, školskej jedálne a jej vybavenie elektrospotrebičmi,
športovcov potešilo vybudovanie futbalového mini ihriska s umelým trávnikom. Za významný
úspech povaţujeme výmenu okien, sklobetónových stien a zateplenie fasády severnej steny
budovy základnej školy, rekonštrukciu osvetlenia v telocvični, vybudovanie archívu,
modernizáciu rozhlasovej ústredne, doplnenie a výmenu školského nábytku v triedach,
vybavenie kabinetov pomôckami.za čo vďačíme rodičom našich detí. S vybavením tried
nie sme úplne spokojní, nakoľko nám chýbajú finančné prostriedky na nákup a modernizáciu
školského nábytku. Z ušetrených finančných prostriedkov sa nám podarilo vytvoriť jednu
vzorovú triedu, ktorá nie je ešte úplne vybavená.
V školskom roku 2009/2010 Základnú školu vo Veľkom Záluţí navštevuje 391
ţiakov. Súčasťou školy je školský klub, ktorý navštevuje 50 ţiakov a zariadenie školského
stravovania. 93 % kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov sa odzrkadľuje na dobrých
výchovno-vyučovacích výsledkoch ţiakov. Škola v rámci Slovenskej republiky pravidelne
dosahuje nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka - MONITOR9
a KOMPARO. Našou spoločnou snahou je vytvárať pre ţiaka, rodičov a učiteľov také
spoločenstvo, kde vládne atmosféra istoty, tolerancie, spokojnosti a zmysluplnej aktivity. Na
škole od 3. ročníka vyučujeme tri cudzie jazyky. Jazyk anglický, jazyk nemecký a ruský.
Dôraz kladieme na environmentálnu a regionálnu výchovu a prácu s počítačom.
V popoludňajších hodinách ţiaci navštevujú 21 krúţkov pod vedením pedagógov.
Ministerstvo školstva SR vybralo našu školu na overovanie učebných osnov z výtvarnej
výchovy, ktoré prebiehalo dva roky. Umelecké nadanie našich ţiakov môţeme vidieť aj na
opornom múre pri vstupe do budovy pošty, ktoré výrazne skrášlilo okolie. Výtvarné
schopnosti a estetické cítenie pedagógov môţeme vidieť v celom interiéry školy. Naši ţiaci sa
pravidelne zúčastňujú na výstavách výtvarných projektov v KOS Nitra - projekt Priestor, na
celoslovenských a medzinárodných súťaţiach s dobrými výsledkami. Kladne môţeme
hodnotiť prácu školského parlamentu, ktorý tvoria ţiaci 5.-9. ročníka a aktívne spolupracujú
na činnostiach podľa plánu, ktorý si iniciovali sami. Uţ niekoľko rokov škola vydáva časopis
Záluţiačik, ktorého úroveň sa z roka na rok zlepšuje. S týmto časopisom sme sa zapojili do
celoštátnej súťaţe časopisov PROSLAVIS. Práca s talentovými deťmi je na veľmi dobrej
úrovni. Ţiaci dosahujú veľmi dobré výsledky na olympiádach, rôznych vedomostných,
hudobných a športových súťaţiach, čím zviditeľňujú našu školu a zároveň jej robia dobré
meno.
Na dosahovanie lepších výsledkov si aj pedagogický pracovníci zlepšujú a zvyšujú
kvalifikáciu ďalším vzdelávaním cudzích jazykov, špeciálnej pedagogiky, etickej výchovy,
práce s počítačom. Koordinátori drogovej prevencie aktívne spolupracujú s OOPZ vo Veľkom
Záluţí, s CPPP a P v Nitre a dorastovou lekárkou.
Ţiaci 9. ročníka navštevujú kurz spoločenského tanca a vyvrcholením je venček, na
ktorom predvedú rodičom a pedagógom svoje tanečné umenie. Počas školského roka sa ţiaci
zúčastňujú rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí ako je divadlo, koncerty váţnej
a modernej hudby, vystúpenie artistov, atď. Aktívne sa zapájajú aj do kultúrneho
a spoločenského diania v obci. Svojimi vystúpeniami na Petropavlovskom jarmoku,
Vianočnej akadémii, Dni matiek, Úcte k starším, Uvítaní\ detí do ţivota, Fašiangových
slávnostiach. Kultúrnym programom spríjemňujú tieto podujatia.
Kaţdoročne škola uskutočňuje plavecký výcvik pre ţiakov 6. ročníka, školu v prírode
a rekreačné plávanie v Šali pre ţiakov 1.-4. ročníka.
V máji 2008 sme na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR podali projekt
na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy s rozpočtom 44,5 mil. Sk. Bol nám
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 23,1 mil. Sk. Za tento úspech sa chcem
poďakovať starostovi obce Veľké Záluţie Jozefovi Moravčíkovi.
Toto všetko iba v krátkosti poukazuje na veľmi široké spektrum práce celého
pedagogického a nepedagogického kolektívu ,ale i ţiakov. Ich práca je na veľmi dobrej úrovni
a ako riaditeľka školy som na ich výsledky hrdá.


Ďalšie strategické ciele:
~ dostať materiálno-technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu poţiadavkám
doby
~ vo výchovno-vzdelávacom procese škola dosahuje v rámci okresu, kraja a aj
Slovenska dobré výsledky., na tieto výsledky treba nadviazať a ďalej ich rozvíjať
~ budovať pozitívny imidţ školy
~ získať sponzorov z lokálnych a celoslovenských zdrojov a získavať peniaze pre
potreby školy zapájaním sa a vypracovávaním projektov
Úlohy vyplývajúce z cieľov
Cieľ 1:
• rekonštrukcia rozvodov elektriny, vody, kúrenia a kanalizácie
• zateplenie ďalších častí budovy školy s rekonštrukciou vonkajších stien, oprava
fasády školy
• úprava vonkajších priestorov školy - oddychové zóny a športoviská
• pri postupnom zniţovaní počtu ţiakov a získaní priestorov vytvoriť oddychové
miestnosti na čítanie, prácu s počítačmi, kútik ţivej prírody, hudobnú miestnosť
Cieľ 2:
• postupne podľa potreby prijímať mladých perspektívnych učiteľov
• zabezpečiť kvalifikačný rozvoj pedagogických pracovníkov formou inovačného
a priebeţného vzdelávania
• pravidelne aktualizovať novovytvorenú internetovú stránku školy
• vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie v rámci MZ a PK
• pre pedagogických a výchovných pracovníkov školy zabezpečiť tréningové semináre
z oblastí:
pedagogiky a psychológie
ako odolávať stresu
ako efektívne komunikovať
ako hodnotiť ţiakov
• postupne zavádzať informačné technológie do jednotlivých predmetov a v tomto
smere zabezpečiť vzdelávanie učiteľov a materiálové vybavenie
• zabezpečiť a rozšíriť učebné pomôcky a didaktickú techniku
• rozširovať učiteľskú kniţnicu o tituly s odbornou problematikou
• prehodnocovať vnútro školské odmeňovanie, aby bolo čo najviac motivačným
• uskutočňovať premyslenú, dôslednú a sústavnú kontrolu a hodnotenie práce
jednotlivcov i celého kolektívu
• aktivizovať prácu školského parlamentu tak, aby sa spolupodieľal na procese riadenia
školy
• zapájať školu do projektov z oblasti environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu
a rodičovstvu a z oblasti prevencie drogových závislostí
• naďalej rozvíjať mimo školskú činnosť ţiakov, ponuka bohatej krúţkovej činnosti,
práca školského parlamentu, ŠKD
• prehlbovať spoluprácu s RR a RŠ
• úzko spolupracovať s miestnou samosprávou vo výchovno-vzdelávacej aj materiálnej
oblasti
• plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia
• vytvárať pre ţiakov, rodičov, učiteľov také spoločenstvo, kde vládne atmosféra istoty,
tolerancie, spokojnosti a zmysluplnej aktivity
• rozvíjať talent, nadanie, odborno-technické zručnosti, schopnosti ţiakov všetkými
moţnými dostupnými formami a metódami práce
• náleţitú pozornosť venovať fyzickému a duševnému zdraviu ţiakov
• dôraz klásť na čítanie s porozumením a osvojovanie si metód individuálneho štúdia
a vyuţívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie
• ~ vyuţívať poradenské sluţby v oblasti prevencie sociálne patologických javov
Cieľ 3:
• propagovať školu a jej výsledky prostredníctvom lokálnych a globálnych médií
• podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom projektov
• rozvíjať spoluprácu so zahraničnými školami
• zúčastňovať sa rôznych súťaţí a podujatí miestneho, okresného, krajského
a celoslovenského významu
KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY
Analýza plnenia vytýčených ciel'ov a ďalšie strategické ciele

l. ANALÝZA PROSTREDIA
aj Charakteristika školy
Zriaďovacia listina:
Základná škola vo Veľkom Záluţí, Školská 851,951 35 Veľké Záluţie je samostatnou
rozpočtovou organizáciou od 1.mája 2002. Súčasťou školy s právnou subjektivitou je aj
školský klub detí a školská jedáleň.
Základná škola poskytuje základné vzdelanie v pôsobnosti Obce Veľké Záluţie, zabezpečuje
rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva,
humanity a demokracie. Poskytuj e mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú,
ekologickú a náboţenskú výchovu vo vzdelávacej, výchovnej, personálnej, materiálno-technickej,
mimoškolskej a verejnoprospešnej oblasti.
Počet ţiakov na škole je 391 v 18 triedach. V dvoch oddeleniach školského klubu je 50
ţiakov.
b) Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov
Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na naplnenie
nasledovných cieľov, úloh:
chceme byt' školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy
postavené na demokratických zásadách a princípoch,
v popredí nášho záujmu je náš ţiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických
 nepedagogických zamestnancov ,úspešnosť ţiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce
povaţujeme za výsledok našej práce ,sme a chceme byt' aj naďalej školou otvorenou pre ţiakov i
verejnosť, veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného
prostredia poznáme svoje moţnosti, ale poznávame aj moţnosti okolitých škôl, našich konkurentov,
veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu,
podporujeme výučbu cudzích jazykov, matematiky, informatiky a rodného jazyka
podporujeme talentovaných a nadaných ţiakov zapájaním do rôznych súťaţí na
konfrontáciu ich schopností so svojimi rovesníkmi veľmi citlivo reagujeme na moţnosť integrácie
ţiakov, hľadáme moţnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov,
ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku výsledkami svojej práce môţeme povedať, ţe máme svoj imidţ
v okolí.
o plnení uvedených cieľov svedčia nasledovné skutočnosti:
V škole vyučujeme 3 cudzie jazyky s moţnosťou výberu od tretieho ročníka: jazyk ruský,
jazyk nemecký a jazyk anglický. Odbornosť podľa vyučovací ch predmetov pre ročníky 1.-4.
Je100 %, pre ročníky 5.-9. je 94,88 %. V škole aktívne pracuje 20 krúţkov. Ţiacky parlament
zloţený zo zástupcov kaţdej triedy z ročníkov 5.-9.
Škola kaţdoročne dosahuje nadpriemerné výsledky v TESTOVANÍ 9 /predtým známym
ako MONITOR 9/ v porovnaní s celoslovenským priemerom:
rok 2009 M - 60,1 % škola 48,9 %
      SjL - 67,6 % škola 62,3 %
Úspešnosť na prijímacích pohovoroch našich ţiakov je veľmi dobrá a referencie škôl
o našich ţiakov zo stredných škôl sú tieţ veľmi dobré. MŠ SR vybralo našu školu na
overovanie učebných osnov z výtvarnej výchovy a zároveň naša škola bola zapojená v 10
výtvarných projektoch 4 základných škôl pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja
a Krajského osvetového strediska v Nitre.
Záujmová činnosť v ŠK je zameraná na pracovno-technickú, prírodovednú, esteticko -výchovnú,
spoločensko-vednú, rekreačnú a športovo- turistickú činnosť.
Nadaní ţiaci reprezentujú školu v rôznych súťaţiach, olympiádach - okresných, krajských
i celoslovenských - s dobrými výsledkami.
1. Silné stránky
c) Určenie silných a slabých stránok školy, SWOT analýza
Naša škola disponuje hlavne silnými ľudskými zdrojmi:
práca triedneho učiteľa má najväčšiu dôveru ţiakov aj rodičov zaťaţenosť ţiakov sa hodnotí ako
primeraná kvalita a úroveň školy sa v ostatných rokoch mierne zvyšuje jestvuje vysoká ochota ţiakov
urobiť niečo pre spríjemnenie prostredia dobré spolunaţívanie a dobrá spolupráca medzi ţiakmi
ţiaci majú silný pocit bezpečia a spravodlivého hodnotenia v škole vysoký stupeň spokojnosti
zamestnancov v škole, dobré medziľudské vzťahy, vzájomná spolupráca, bezkonfliktné prostredie,
dobré schopnosti riaditeľa riadiť, o veciach nerozhoduje sám, podporuje iniciatívu a tvorivosť
zamestnancov, je objektívny a spravodlivý pestrosť variantov učebného plánu vyuţívanie
viacúčelového ihriska na rôzne športy uskutočňovanie plaveckých kurzov, škôl v prírode, lyţiarskych
výjazdov, plávanie, korčuľovanie, rôznych exkurzií medzinárodná spolupráca - riaditeľka školy spolu
so starostom Obce Veľké Záluţie nadviazala druţobné kontakty so slovenskými školami v Srbsku. So
školou v Maglici, Kulpine a slovenským gymnáziom v Báčskom Petrovci.
2. Slabé stránky
Najslabšou stránkou sú priestorové a technické podmienky školy. Nepostačujúce vybavenie
školy od nábytku aţ po vyučovacie pomôcky v jednotlivých kabinetoch. Chýbajú odborné učebne na
cudzie jazyky a laboratóriá.
3. Moţnosti
za pomoci získaných finančných prostriedkov z fondov EÚ zmodernizovať školu úprava športového
ihriska za školou vybudovanie dopravného ihriska a oddychovej zóny pre ţiakov vybudovať špeciálne
triedy na odborné vyučovanie cudzích jazykov a IKT
4. Obavy
pokles reálnej hodnoty štátnej podpory zvyšovanie výdavkov na prevádzku (2 budovy ZŠ)
nedostatok finančných prostriedkov na investície a kapitálové výdavky
       URČENIE VÍZIE ŠKOLY, Z KTOREJ SÚ NAČRTNUTÉ
       STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY. KONKRÉTNE ÚLOHY
          V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH
Vízia školy
Chceme pokračovať v tradíciách školy, vyuţiť jej silné stránky a budovať ju v smere
zvyšovania kvality ponuky, v ktorej vzdelávanie bude súčasťou výchovy. Nositeľmi zmien
budú učitelia podporovaní rodičovskou verejnosťou a priateľmi školy.
Cieľom výchovy a vzdelávania bude celkový rozvoj ţiaka pri rešpektovaní jeho jedinečnosti a
vytvorenie kladne pôsobiacej klímy. Škola sa tak stane učiacou inštitúciou, otvorenou svojim klientom
a bude schopná trvalo zlepšovať svoje pracovné výsledky.
Strategické ciele školy
1. Vychádzať z tradície školy a korekciou pedagogickej koncepcie školy skvalitniť
výchovne -vzdelávací proces, výchovné pôsobenie školy.
2. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace
motivačné prostredie.
3. Aspoň stabilizovať, alebo mierne zvýšiť 'počet ţiakov školy v nasledujúcich rokoch.
4. Budovať školu ako "otvorený systém" schopný počúvať a reagovať na hlasy zvonku
a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím.
5. Zaviesť IKT do edukačného procesu.
6. Dostať materiálno-technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu poţiadavkám
doby.
7. Vo výchovne- vzdelávacom procese škola dosahuje v rámci okresu, kraja a aj
Slovenska dobré výsledky., na tieto výsledky treba nadviazať a ďalej ich rozvíjať.
8. Budovať pozitívny imidţ školy.
9. Získať sponzorov z lokálnych a celoslovenských zdrojov a získavať peniaze pre
potreby školy zapájaním sa a vypracovávaním projektov.
10. Pokračovať v druţbe so slovenskými školami v Srbsku. Výmena ţiakov a pedagógov
s druţnou školou v Maglici v Srbsku - výmena skúseností.
Úlohy vyplývajúce z ciel'ov
CIEĽ 1:
rekonštrukcia rozvodov elektriny, vody, kúrenia a kanalizácie zateplenie ďalších častí budovy školy s
rekonštrukciou vonkajších stien, oprava fasády školy, úprava vonkajších priestorov školy - oddychové
zóny a športoviská priestory na čítanie, prácu s počítačmi, kútik ţivej prírody, hudobnú miestnosť
dať škole novú, modernú podobu aj prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ
CIEĽ 2:
vo vzdelávacom procese uplatňovať nové postupy a formy práce, aby aktivita ţiakov v škole
mala prevahu nad aktivitou učiteľa ţiakom dopriať viac tvorivosti a viac radosti zo získavania
vedomostí, dodrţiavať školský zákon z r.2008 a školský vzdelávací program pre l. stupeň ISCEDl
a pre 2.stupeň ISCED2 so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu
zvýšenú pozornosť venovať počítačovej gramotnosti ţiakov a výučbe cudzích jazykov naučiť ţiakov
vyjadrovať svoje myšlienky, postoje, motivovať ich k aktivite ţiaka brať ako partnera
osobitnú pozornosť venovať ţiakom so ŠVVP, ţiakom so sociálne menej podnetného prostredia
vyučujúcim vytvárať väčší priestor na vlastnú tvorivosť, aby naša škola bola originálna, zaujímavá,
najmä pre našich ţiakov zavádzať nové inovujúce vyučovacie metódy ,postupne podľa potreby
prijímať mladých perspektívnych učiteľov zabezpečiť učiteľov s úplnou odbornou kvalifikáciou
zabezpečiť kvalifikačný rozvoj pedagogických pracovníkov formou inovačného a priebeţného
vzdelávania pravidelne aktualizovať novovytvorenú internetovú stránku školy
vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie v rámci MZ a PK pre pedagogických a výchovných
pracovníkov školy zabezpečiť tréningové semináre
z oblastí: - pedagogiky ako odolávať stresu a ako efektívne komunikovať,
ako hodnotiť ţiakov postupne zavádzať informačné technológie do jednotlivých predmetov a v tomto
smere zabezpečiť vzdelávanie učiteľov a materiálové zabezpečenie
zabezpečiť a rozšíriť učebné pomôcky a didaktickú techniku ,rozširovať učiteľskú kniţnicu o tituly s
odbornou problematikou ,prehodnocovať vnútro školské odmeňovanie, aby bolo čo najviac
motivačným ,uskutočňovať premyslenú, dôslednú a sústavnú kontrolu a hodnotenie práce
jednotlivcov i celého kolektívu aktivizovať prácu školského parlamentu tak, aby sa spolupodieľal na
procese riadenia
školy zapájať školu do projektov z oblasti environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu
a rodičovstvu a z oblasti prevencie drogových závislostí, naďalej rozvíjať mimo školskú činnosť
ţiakov, ponuka bohatej krúţkovej činnosti, práca školského parlamentu, ŠKD
prehlbovať spoluprácu s RR a RŠ úzko spolupracovať s miestnou samosprávou vo výchovne-
vzdelávacej aj materiálnej oblasti plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia
tolerancie, spokojnosti a zmysluplnej aktivity rozvíjať talent, nadanie, odborno-technické zručnosti,
schopnosti ţiakov všetkými moţnými dostupnými formami a metódami práce
náleţitú pozornosť venovať fyzickému a duševnému zdraviu ţiakov dôraz klásť na čítanie s
porozumením a osvojovanie si metód individuálneho štúdia a vyuţívania rôznych zdrojov informácií v
príprave na vyučovanie vyuţívať poradenské sluţby v oblasti prevencie sociálno-patologických javov
aktívne sa zúčastňovať športových podujatí v rámci obce , pomáhať pri kultúrno-spoločenských
akciách v obci
CIEĽ 3:
propagovať školu a jej výsledky prostredníctvom lokálnych a globálnych médií podieľať sa na
získavaní prostriedkov prostredníctvom projektov , rozvíjať spoluprácu so zahraničnými školami
zúčastňovať sa rôznych súťaţí a podujatí miestneho, okresného, krajského a celoslovenského významu
• NÁVRH REALIZÁCIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV
Premena cieľov na úlohy bude zabezpečená vypracovaním konkrétnych operatívnych
plánov činnosti doplnených určením zodpovednosti a časovým horizontom následne ihneď po
prijatí koncepcie.
V koncepcii dlhodobého rozvoja školy sa v prvej fáze zameriame na vytváranie
a stabilizáciu pedagogického zboru.
Celkové zameranie školy sa bude uberať tým smerom, aby sme našim ţiakom poskytli
moţnosti vzdelania poţadované súčasným vývojovým trendom európskej spoločnosti.
   ČINNOSŤ KOORDINÁTORA PREVENCIE DROGOVÝCH
  ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Koordinátori prevencie : Mgr. Darina Lahučká
             Mgr. Igor Vašš

Náplň práce koordinátora:
· Plní úlohy školského poradenstva v otázkach drogových a iných závislostí.
· Postupuje podľa preventívneho plánu vychádzajúceho z Národného programu boja proti
drogám
 a zo Stratégie prevencie kriminality.
· Iniciuje preventívne aktivity (besedy s odborníkmi, súťaţe, ankety, zapájanie ţiakov do
 projektov, športových, výtvarných, literárnych súťaţí, rovesnícke programy a ďalšie.).
· Koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť.
· Monitoruje aktuálny stav výskytu sociálne patologických javov a priebeţne informuje
ţiakov,
 ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o moţnostiach spolupráce
 s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným
deťom
· V rámci prevencie poskytuje preventívno-výchovne konzultácie ţiakom a ich rodinným
 zástupcom.


Moţnosť kontaktu:
· osobne po vzájomnej dohode
 Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a iných
         sociálne patologických javov

A.HLAVNÉ ÚLOHY KPDP
Poradie úlohy Úloha

  1.   Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných
      závislostí.


  2.   Zvyšovať odolnosť ţiakov voči sociálne patologickým javom.

  3.   Spolupracovať s vedením školy, VP, ŠP a ostatnými pedagógmi.


      Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-
  4.   výchovné konzultácie ţiakom a ich rodinným zástupcom.


      Monitorovať aktuálny stav zneuţívania návykových látok a priebeţne
  5.   informovať ţiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov
      o preventívnych aktivitách školy, o moţnostiach spolupráce s poradenskými
      a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným
      deťom.


      Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálne patologických
  6.   javov
           B. PLÁN PRÁCE (preventívny program)

Dohodnúť spoluprácu s:                   Termíny cyklického
- preventistami Policajného zboru              vzdelávania a prednášok
- Štátnym zdravotným ústavom

Príhovor na RZ


Poskytnúť pomocný materiál pre triednych učiteľov – materiál
príznaky zneuţívania návykových látok


Inovácia dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň dotazník
návyk. látok

Účasť vzdelávaní pre koordinátorov             záverečná práca


Vytvorenie súboru záţitkových aktivít preventívneho
charakteru


Pripraviť školskú kampaň „November- mesiac boja proti
závislostiam“                        súťaţ, tvorba projektov, nástenka,
                              výtvarné    a literárne   práce
   súťaţ    tried  o najzaujímavejšiu    nástenku s protidrogovou tematikou
    s protidrogovou tematikou pod názvom „Normálne
    je nefajčiť“
   triednické hodiny preventívneho charakteru
   tvorba prác výtvarného charakteru k téme mesiaca
  - Tvorba projektov pri príleţitostí Medzinárodného
    dňa boja proti drogovej závislosti (26.jún)C: Iné aktivity:
   pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s výchovnou poradkyňou
   individuálne pohovory so ţiakmi, ktorí v priebehu šk. roka porušia šk. poriadok
    v súvislosti s výskytom sociálne patologických javov
   zapojiť jednotlivé PK do preventívnych aktivít cez vedúcich PK
   poskytovať ţiakom odbornú pomoc pri vypracovávaní prác s problematikou závislostí
   zúčastňovať sa inovačného štúdia určeného KPDP.
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Vel'ké Záluţie, Školská 851
Vyhodnocovacia správa za školskú jedáleň za druhý polrok v školskom roku 2009/2010

V školskom stravovacom zariadení pracujú:

Vedúca :
Hlavná kuchárka:
Mgr. Darina Lahučká
pani Jana Cesneková Pomocná kuchárka: pani Melánia Bírová Stravovacia komisia pracuje v
zloţení: Mgr. Prekopová Eva
                   Mgr. Ostertágová Gabriela

Zariadenie vydáva denne obedy pre 157 stravníkom .
Výdaj sa realizuje v čase:
Od 11,00 hod do 14,15 hod.
Pri tvorbe jedálneho lístku sa kladie dôraz na:
     dodrţiavanie HCCP
     dodrţiavanie pitného reţimu
     zaraďovanie mlieka a mliečnych výrobkov
     podávanie čerstvého ovocia a zeleniny
     na zdravú výţivu
     dodrţiavanie predpísaných receptúr
     zavádzanie nových jedál do jedálneho lístka
     na estetickú úpravu jedálne
Nakoľko priestory kuchyne sú nedostačujúce, niektoré pokrmy sa nedajú v tomto zariadení
pripravovať. Kuchyňa je priestorovo nevyhovujúca. Snaţíme sa do jedálneho lístka zaraďovať
jedlá z hydiny a rýb a tým nahrádzať bravčové a hovädzie mäso. Ako doplnok ku strave
podávame ovocie, jogurty, čerstvé šaláty, cereáliové tyčinky aj napolitánky .
Stravu sa snaţíme spestrovať aj mliečnymi výrobkami ako dodatok k hlavnému jedlu.
V zimnom období sa stravníkom pripravujú rôzne čaje: ovocné a bylinkové.
Do kuchyne boli postupne doplnené pracovné zariadenia elektrický robot, krájač na chlieb
Chladnička s mrazničkou, elektrická rúra .
Ďalej sme zakúpili nové: misky, dosky na krájanie mäsa, vedrá, vandlíky PVC
               varechy, nôţ, košíky na chlieb ...
 Postupne sa dokupujú potrebné kuchynské náradia.

Vo Veľkom Záluţí dňa: 25 .6.2010
Vypracovala: Mgr. Darina Lahučká ,vedúca ŠJ
Príloha
      VYHODNOCOVACIA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE

          SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

            ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2009/2010


 Predmetová komisia slovenský jazyk – dejepis pracovala v . polroku šk. roka 2009/2010
podľa schváleného plánu práce. Zasadnutia sa konali pravidelne podľa plánu zasadnutí
predmetovej komisie. Spolupracovali sme s Metodickým zdruţením 1. – 4. ročníka.

  Členky predmetovej komisie pripravili tieto kultúrne programy:
  - 02.09.2009 slávnostné otvorenie šk. roka 2009/2010
  pripravila Mgr. E. Ostertágová
  - 25.09.2009 privítanie novonarodených detí do ţivota
  pripravila Mgr. E.Ostertágová
  22.10.2009 Október – mesiac úcty k starším, program pre starších občanov obce
  pripravili Mgr. E. Ostertágová
  29.10.2009 privítanie novonarodených detí do ţivota
  pripravila Mgr. E. Ostertágová
  22.01.2010 privítanie novonarodených detí do ţivota
  pripravila Mgr. E. Ostertágová


     12.10.2009 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka
     pripravila Mgr. Hutlasová
  zúčastnení : 7 ţiačok deviateho ročníka
  školská komisia : Mgr. Janka HUTLASOVÁ, predsedníčka
            Mgr. Eva SZÖLLÖSYOVÁ
            Mgr. Eva OSTERTÁGOVÁ
  priebeh : súťaţiace riešili 1. a 2. časť písomne, časový limit bol 60 minút
                3. časť ústne, časový limit bol 30 minút /príprava prejavu/
  hodnotenie úloh :
    1.časť – forma testu max. 10 bodov
    2.časť – transformácia textu /báseň na rozprávanie/ max.10 bodov
    3.časť – Násilie okolo nás. Urob niečo proti tomu! max.10 bodov
   výsledková listina :
   1. Dajana Hrnková, IX.A         37 b.
   2. Lucia Moravčíková, IX.A       36 b.
   3. Michaela Patúcová, IX.A       32 b.

      04.11.2009 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka v
      KOS Nitra, zúčastnila sa Dajana Hrnková,IX.A / 11.miesto/
      stala sa úspešnou riešiteľkou obvodného kola
      pripravovala Mgr. Szöllösyová
     Ţiaci 9. ročníka písali KOMPARO dňa 05.11..2009. Cvičné testovanie
      vedomostí ţiakov 9. ročníka z materinského jazyka, ktoré je prípravou na
      Celoplošné testovanie deviatakov 2009. Testovania sa zúčastnilo 41 ţiakov
      priemerná úspešnosť testovaných ţiakov našej školy        50,1%
      priemerná úspešnosť testovaných ţiakov v SR           51,9%
    V 1.polroku osnovami predpísané učivo nezvládli a nedostatočný prospech dosahujú
    títo ţiaci:
 slovenský jazyk
Tomáš VINDIŠ, V.A
Dana STOJKOVÁ,V.B
Tina STOJKOVÁ, V.A
Vlasta STOJKOVÁ, VI.B
Mária STOJKOVÁ, VI.A
Michal VÁGAI, VI.B – neklasifikovaný pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
Vo Veľkom Záluţí 25.1.2010
Zapísala Mgr .E.Ostertágová, vedúca predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra
Vyhodnocovacia správa PK
              ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
    (dejepis, geografia/zemepis, občianska náuka/výchova, regionálna výchova)

               II. polrok šk. roka 2009/2010

  Vyučujúci daných predmetov v II. polroku šk. roka 2009/2010 prebrali učivo podľa
schválených časovo-tematických plánov. Venovali špeciálnu pozornosť ţiakom so ŠVVP
a integrovaným ţiakom.
  Vedomosti všetkých ţiakov overovali a dopĺňali v rozhovoroch , projektoch a
prezentáciách, testoch, opisoch obrázkov a rôznych predmetov, orientácii na mapách ,
súťaţiach a počas exkurzií.

  V obvodnom kolo Georgafickej olympiády sa na 6.mieste umiestnil Kristián Balala
z 5.A triedy.

  Mgr.Janka Hutlasová zorganizovala pre 9.ročník dejepisnú exkurziu do Bratislavy.
31.3. navštívili Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Múzeum zbraní
a Michalskú veţu.

  18.mája 2010 Mgr. Janka Hutlasová pripravila so ţiakmi 7.A opakovanie učiva
zábavno– -súťaţnou formou pod názvom Dejepisný milionár . Ţiaci si takto zopakovali
tematické celky učiva z dejepisu 7.ročníka – zámorské objavy a Turci na Slovensku.

  Ţiaci 6.A a 7.A sa spolu s pani učiteľkou Evou Hujerovou zúčastnili medzinárodnej
súťaţe Ručne robená hračka s motívom našej kultúry. Dve ručne šité bábiky v ľudových
krojoch cestovali na Ministerstvo kultúry v Egyptskej arabskej republike. Cieľom bola
propagácia regionálnych prvkov našej kultúry v zahraničí (regionálna výchova).

  15.6. 2010 ţiaci 7.A a 9.B navštívili v rámci biologicko-historickej exkurzie Slovenské
národné múzeum v Bratislave, kde si prezreli expozície Oslobodenie Slovenska, Cesty
slovenskej knihy a Turci na Slovensku. Pripravila Mgr.Janka Hutlasová a Mgr.Edita
Hambalková.  V II. polroku šk. roka 2009/2010 dosiahli nedostatočný prospech v predmetoch:
dejepis ţiaci: V.A Novomeský Lukáš
        V.A Stojková Tina
        V.A Vindiš Tomáš
        VI.B Stojková Vlasta

geografia/ zemepis ţiaci: V.A Novomeský Lukáš
             V.A Stojková Tina
             V.A Vindiš Tomáš
             VI.B Stojková Vlasta
  Ţiaci dosiahli nedostatočný prospech z dôvodu nepripravovania sa na vyučovacie hodiny,
nevnímania preberaného učiva a vymeškania vyučovacích hodín. Neovládajú tak osnovami
predpísané učivo.
  Neklasifikovaný bol M. Vágai VI.B z dôvodu zanedbania povinnej základnej školskej
dochádzky. Opakuje ročník.


 Vo Veľkom Záluţí dňa 23.6.2010

           Zapísala Mgr. Eva Hujerová, vedúca PK  ........................................
VYHODNOCOVACIA SPRÁVA PK ČLOVEK A HODNOTY , ZDRAVIE A
POHYB ZA ROK 2009/2010


Hlavné úlohy rozpracované v pláne sa plnili v súlade so zásadami a pedagogickými pokynmi
MŠ a SR , učebnými osnovami a plánmi školy .

Členovia PK a pedagogický pracovníci vedú ţiakov :
  - rozvíjaniu dobrých medziľudských vzťahov
  - rozvíjaniu vzťahu k ochrane prírody
  - zlepšiť vyjadrovanie ţiakov a klásť dôraz na spisovnú výslovnosť
  - k osvojovaniu morálnych , etických a mravných hodnôt
  - k samostatnosti , zodpovednosti
  - vštepujú ţiakom zásady slušného správania v škole i mimo školy
  - k zdravému spôsobu ţivota
  - k objavovaniu pravých hodnôt
  - k úcte rodičom , pedagógom , spoluţiakom , spoluobčanom
  - zabraňujú ţiakom v šírení šikany a rasovej a náboţenskej neznášanlivosti

Škola pokračuje v programe : Národného programu boja proti drogám
               Škola podporujúca zdravie
               Enviromentálnej výchovy

Škola kladie dôraz na dobrú spoluprácu :
- s rodinou
- Obecným úradom vo Veľkom Záluţí
- Krajskou pedagogicko -psychologickou poradňou v Nitre
- dorastovou lekárkou MuDr. Krčmárikovou
- s príslušníkmi Policajného oddelenia vo Veľkom Záluţí
- Futbalovým a Hasičským oddielom vo Veľkom Záluţí

Ţiaci sa zapájajú do rôznych akcií organizovaných školou , Centrom voľného času vo
Veľkom Záluţí a tak môţu aktívne vyuţiť svoj voľný čas , rozširovať svoj obzor , získavať
nové vedomosti , nových priateľov a prezentovať svoj talent .
Ţiaci sa zapájajú do olympiád , výtvarných súťaţí , literárnych súťaţí , športových i
tanečných súťaţí . Ţiaci dosahujú na súťaţiach pekné umiestnenia , čim robia dobré meno
pedagógom , škole i obci Veľké Záluţie .
Pre ţiakov bol v spolupráci s rodičovským zdruţením organizovaný Mikuláš a kaţdé dieťa
dostalo balíček , divadelné predstavenie a hudobné predstavenie , zber papiera , navštívili
predvianočnú Viedeň . Zúčatnili sa tunajov vo futbale , vybíjanej , hádzanej
Členovia PK priebeţne plnili a plnia úlohy rozpracované v ročnom pláne školy .
Vo Veľkom Záluţí dňa : 22 . 1 . 2010       Vypracovala : Mgr. Darina Lahučká
Vyhodnocovacia správa PK matematika a práca s informáciami + človek
a svet práce v šk.r. 2009/2010


PK sa dôsledne venovala plneniu úloh vyplývajúcich z plánov práce. Dodrţiavala plnenie
učebných osnov v jednotlivých predmetoch v súlade s poţiadavkami vzdelávacích
štandardov. Individuálne pracovali s nadanými aj slaboprospievajúcimi ţiakmi. Vyučovací
proces o ţiakoch so ŠVVP konzultovali s asistentom učitel'a:. Maximálnu pozornost' venovali
prípravám na prijímacie pohovory. Zvyšovali kvalitu vyučovacích hodín medzipredmetovou
spoluprácou. Nezabúdali ani na uplatňovanie enviromentálnej výchovy vo vyučovaní
matematiky. Pripravovali ţiakov na sút'aţe. Členovia PK motivovali ţiakov aj v krúţkoch.
Vyučujúca matematiky Mgr. ,G, Ostertágová absolvovala seminár- písomné práce
z matematiky pre 5. ročník a tieţ je zapojená do projektu "Ďalšieho vzdelávania učiteľov
v predmete informatika".
Vo Veľkom Záluţí, 22.6.2010 Vedúca PK: Mgr. M. Čambalová
Vyhodnotenie práce PK cudzie jazyky -2. polrok
školský rok 200912010
PK cudzie jazyky pracovala v 2. polroku školského roka 2009/ 2010 v nasledovnom zloţení:
vedúca PK - Mgr. A. Pánska
členky PK - Mgr. E. Hujerová
Mgr. H. Michalková
Mgr. M. Nittnaus
Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov sa postupovalo podľa vypracovaných časovo-
- tematických plánov.V tomto školskom roku pribudol aj druhý cudzí jazyk v šiestom ročníku.
Ţiaci mali moţnosť vybrať si z troch jazykov: anglického, nemeckého a ruského. V piatom
i v šiestom ročníku sa vyučujúce riadili ŠVP.
Hodiny cudzích jazykov boli zamerané predovšetkým na rozvoj komunikatívnych zručností
ţiakov. K základným vyučovacím metódam a formám patrili dialógy, monológy, reprodukcia
textov, práca s obrázkovým materiálom, tvorba projektov. Hodiny boli spestrované doplnkovým
čítaním z cudzojazyčných časopisov, dramatizáciou textov,didaktickými hrami a prácou
s internetom.Pani učiteľky pri práci vyuţívali aj individuálny prístup k ţiakom. Ťaţšie zadania
úloh riešili nadaní ţiaci. Slaboprospievajúci ţiaci v spolupráci s pedagógom plnili jednoduchšie
cvičenia.
V druhom polroku nedostatočný prospech mali nasledovní ţiaci:
z nemeckého jazyka - L. Novomeský, T. Stojková - V.A
V. Stojková - VI.B
z anglického jazyka - T. Vindiš - V.A
z ruského jazyka - V. Stojková - VI.B
Ţiak M. Vágai zo VI.B nebol klasifikovaný ani z nemeckého, ani z ruského jazyka z dôvodu
zanedbávania školskej dochádzky.
Uvedení ţiaci nepracovali na hodinách, zanedbávali domácu prípravu, odmietali pomoc pedagógov.
PK zorganizovala v marci školské kolo súťaţe v prednese cudzojazyčnej prózy a poézie,ktorá
nesie názov STORY. Školské kolo malo veľmi peknú úroveň, zapojilo sa doň 19 ţiakov.
Víťazi dôstojne reprezentovali školu v okresnom kole.
Anglický jazyk - G. Barantal, VI.B - 9. miesto
Nemecký jazyk - S. Bozáňová, VI.A - 2. miesto
K. Ţáčiková, VLB - 4. miesto
K. Jakubčinová, VILA - 4. miesto
Poďakovanie patrí pani učiteľkám Nittnaus a Michalkovej, ktoré uvedených ţiakov na súťaţ
pripravovali.
Pani učiteľky Nittnaus, Michalková a Pánska sa počas školského roka zúčastňovali seminárov
ktoré sa zaoberali problematikou výučby cudzích jazykov na ZŠ.

Veľké Záluţie 22.06.2010 Vypracovala: Mgr. A. Pánska, ved.PK

								
To top