S p r � v a

Document Sample
S p r � v a Powered By Docstoc
					                    Správa
       o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
    Základnej školy, Pri Podluţianke 6 v Leviciach za školský rok 2008/2009

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: Pri Podluţianke 6, 934 01 Levice
3. telefónne číslo: 036/6305 260        faxové číslo: 036/6305 261
4. Internetová adresa: www.zspodle.edu.sk   e-mailová adresa: zspripodl.lv@post.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Levice

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko         Funkcie
Mgr. Mária Čuková         riaditeľka školy
Mgr. Alţbeta Adamiová       zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň
RNDr. Eva Karasová         zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň
Gabriela Gazdíková         vedúca školskej jedálne
Mária Rypáková           vedúca vychovávateľka ŠKD

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Levice, Pri Podluţianke 6 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 16.04.2008. Funkčné
obdobie začalo dňom 17.04.2008 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

P.č.  Meno a priezvisko       Funkcia      Zvolený /delegovaný/ za
 1.  Klaudia Halamová       predseda      za nepedagogických zamestnancov
 2.  Mgr. Alţbeta Dianovská    podpredseda    za pedagogických zamestnancov (5.-9.)
 3.  Mgr. Eva Nilašová       tajomník      za pedagogických zamestnancov (1.-4.)
 4.  JUDr. Daniela Sussová     člen        delegovaný za zriaďovateľa
 5.  RNDr. Ján Krtík        člen        delegovaný za zriaďovateľa
 6.  Ing. Alexander Bačík     člen        delegovaný za zriaďovateľa
 7.  MUDr. Karol Zátopek      člen        za rodičov
 8.  Mgr. Jana Hollá        členka       za rodičov
 9.  Ivan Miko           člen        za rodičov
 10.  Mgr. Jana Kosorínová     členka       za rodičov
 11.  Ing. Alica Holeksová     člen        delegovaný za zriaďovateľa
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009:
    Rada školy sa zišla na svojich zasadnutiach 3-krát. Rada školy sa podieľala na riešení
nasledovných úloh:
     - Vyhodnotenie školského roka 2007/2008, plán práce 2008/2009,
     - Pomoc pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy,
     - Plán výkonov pre školský rok 2009/2010
     - Výberové konanie na funkciu riaditeľky školy
     - RŠ dávala podporné stanovisko k vypracovaným projektom
     - Riešenie iných naliehavých situácii školy podľa potreby
    V školskom roku 2008/2009 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľky školy.
Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka – Mgr. Mária Čuková, ktorá sa stala
úspešnou. Výberové konanie sa konalo 26.5.2009

    Rada školy spolupracuje s vedením školy pri vytváraní dobrých podmienok pre našich
ţiakov aj zamestnancov. V tomto školskom roku neprišli na radu školy ţiadne sťaţnosti.

b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Základná škola
            Stav k 15. 9. 2008                Stav k 31. 8. 2009

Ročník            Z toho   Počet  Počet            Z toho   Počet  Počet
     Počet  Počet                  Počet  Počet
              Integro-   odd.  žiakov           Integro-   odd.  žiakov
     tried  žiakov                  tried  žiakov
              vaných    ŠKD   v ŠKD            vaných    ŠKD   v ŠKD


 1.    3   66      0      3  81    3   64      0      3  80


 2.    3   71      2      3  81    3   72      3      3  79


 3    4   93      5      2  55    4   95      5      2  52


 4.    3   73      5      1  30    3   72      6      1  28


 5.    4   71      0      0   0    4   68      1      0   0


 6.    4   92      3      0   0    4   91      7      0   0


 7.    3   74      3      0   0    3   73      2      0   0


 8.    4   86      2      0   0    4   89      1      0   0


 9.    3   84      0      0   0    3   83      0      0   0


Spolu   31   710     20      9  247   31   708     25      9  239
c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1
písm2. c))
c1) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV          Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH                POČET TRIED

           DIEVČATÁ      ODKLADY      NEZAŠKOLENÍ V MŠ
   SPOLU                                         SAMOSTATNÉ
           počet / %      počet / %       počet / %
     82      47,56        7,3          1,21               3c2) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy

c.2.1 ţiaci 9. ročníka

 Počet       Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
ţiakov     Gymnáziá  Stredné odborné SOU-4. ročné     SOU-3. ročné   OU-2.ročné
9. roč.            školy*

      Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
 83
       21    21   60    60    1    1    -    -    -    -
* priemyslovky, zdruţené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké
školy
Pozn.: 1 ţiak deviateho ročníka sa vzdeláva mimo územia SR, nepodal si prihlášku na strednú školu.

c.2.2. ţiaci 5. ročníka

Počet Prehľad o počte ţiakov 5. ročníka prijatých na 8 – ročné gymnáziá a iné školy
ţiakov
         osemročné gymnáziá               Na iné školy
5. roč.
    Prihlásení   Úspešní    Prijatí   Prihlásení   Úspešní     Prijatí
 68
         3        3        3        -        -          -

c.2.3. ţiaci niţších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

  Ročník     Počet ţiakov            Stredná škola, na ktorú bol ţiak prijatý
         prijatých na SŠ
8. ročník         -      -
7. ročník         -      -
6. ročník         -      -
5. ročník         -      -
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
d.1.) I. stupeň základnej školy


 Ročník     Trieda
                SJL     ANJ     MAT    PRI     VLA     Ø triedy
         I.A      1,00           1,00    1,00           1,00
   1.
         I.B     1,04           1,00    1,00           1,01
         I.C     1,14           1.04    1.04           1,07
         II.A     1,12           1,16    1,04           1,11
   2.     II.B     1,09           1,22    1,17           1,16
         II.C     1,00           1,04    1,08           1,04
        III.A     1,28     1,08    1,20    1,08     1,00     1,13
        III.B     1,35     1,35    1,62    1,27     1,19     1,35
   3.
        III.C     1,77     1,57    1,68    1,32     1,09     1,50
        III.D     1,41     1,82    1,45    1,09     1,14     1,38
        IV.A      1,50     1,25    1,34    1,00     1,28     1,28
   4.     IV.B      2,00     1,68    1,35    1,04     1,43     1,51
        IV.C      2,13     1,85    1,67    1,13     1,73     1,71


d.2.) II. stupeň základnej školy

R     Tr.                                           Ø
        SJL AJ NJ       D   Z   On  M   F  Ch   P  INF  Vv  Hv Tv
                                                 triedy
   V.A    1,77  1,36     1,05  1,23 1,0 1,82      1,14 1  1  1,09  1    1,22
    V.B   2,53  1,93     1,27  1,47 1,27 2,04      1,93 1,27 1,27 1,2   1    1,59
5.
   V.C    2,15  2,08      1   1,38 1 2,08       1,85 1,15 1  1,54  1    1,48
   V.D    2,53  1,63     1,24  1,59 1 2,41       1,88 1,18 1,29 1,06  1    1,53
   VI.A   1,72  1,69     1,24  1,28   1,86 1,28   1,21              1,47
   VI.B   2,47  2,4     2,12  2,00   2,00 1,71   1,53              2,03
6.
   VI. C   2,48  2,09     2,39  1,91   2,48 2,13   1,57              2,15
   VI.D.   2,27  2,05     2,14  2,18   1,73 2,00   1,95              2,06
   VII.A   1,93  1,69  1,59  1,38  1,03   1,69 1,48   1,14              1,49
7.  VII.B   3,27  3,15     2,27  1,77   2,73 2,91   2,23              2,62
   VII.C   2,64  2,41     2,00  1,50   2,32 2,27   1,82              2,14
   VIII.A   1,63  1,38  1,57  1,08  1,08   1,38 1,17 1,08 1,08              1,27
   VIII.B   1,70  1,75  1,75  1,35  1,15   2,15 1,65 1,1 1,40              1,56
8.
   VIII.C   2,67  2,30     2,24  2,00   2,43 2,67 2,48 2,00              2,35
   VIII.D   2,29  2,29     2,08  2,00   2,67 2,42 1,71 1,83              2,15
   IX.A   1,84  1,88  1,44  1,94  1,53   2,09 1,63 1,66 1,22              1,69
9.
   IX.B   3,46  2,64     2,58  1,65   3,08 2,23 2,31 1,92              2,49
   IX. C   3,13  2,74     2,61  1,43   2,91 2,83 2,57 1,57              2,47
d.3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9

                                 Slovenský   Slovenský
      Počet   Z toho  Matematika   Matematika
9. roč.                              jazyk     jazyk
      ţiakov   písalo  Ø SR v %     Øv%
                                 Ø SR v %    Øv%
       83     82     53.0      60,7      62.3      67,7

Opatrenia prijaté v súvislosti s Testovaním 9: V obidvoch predmetoch škola dosiahla
priemernú úspešnosť vyššiu ako celoslovenský priemer. Naďalej budeme príprave ţiakov na
Testovanie 9 venovať zvýšenú pozornosť( zapojenosť do Kompara, nepovinné predmety
Cvičenia z matematiky, Cvičenia zo SJL, opatrenia na zvýšenie funkčnej gramotnosti
v jednotlivých predmetoch ).

d 4.) Prospech a dochádzka
Prospech
Prospeli: 707
Neprospeli:0
Neklasifikovaní: 1
Zníţené známky zo správania
1. – 4. ročník  0
5. -9. ročník   2 ţiaci na stupeň 2
Výchovné opatrenia
Pochvaly riaditeľkou školy    Pochvaly triednym učiteľom
1. – 4. ročník 84         1. – 4. ročník   26
5.-9. ročník  103        5.- 9. ročník   42
Pokarhania riaditeľkou školy   Pokarhania triednym učiteľom
1. – 4. ročník  0        1. – 4. ročník 0
5.-9. ročník   7        5.- 9. ročník   21
Dochádzka
Spolu: 57445      priemer na 1 ţiaka :   81,25
Ospravedlnených : 57 271            80,77
Neospravedlnených 174              0,24

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2008/2009 ( §2 ods.1 písm. f)
   Pri určovaní učebných variantov sme vychádzali :
    z UP pre 1. – 9. ročník ZŠ, schválených MŠ SR 14. mája 2003 pod číslom 520/2003-4
    s platnosťou od 1. septembra 2003.
    z UP pre zavedenie vyučovania informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ a informatiky
    pre 2. stupeň ZŠ č. CD-2007-10761/30121-3:091 s platnosťou od 1.9.2007
   Pri integrácii intelektovo nadaných ţiakov sme postupovali podľa učebných plánov
    č. CD-2005-19373/26374-1:091 s platnostou od 1. septembra 2005.
   Pri integrácii ţiakov s vývinovými poruchami učenia sme postupovali v zmysle
    nasledovných materiálov:
    - Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s VPU v základných
      a stredných školách schválené MŠ SR dňa 31. augusta 2004 rozhodnutím č. CD
      2004-12003/23597-1:095 s platnosťou od 2. septembra 2004 postupovali sme do
      20.1.2009
    - Metodické usmernenie MŠ SR č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej
      integrácie ţiakov so ŠVVP na základných a stredných školách
    Vo vyučovacích predmetoch sme sa sústredili na implementáciu a overovanie
    úspešnosti vzdelávacích štandard povinného učiva s exemplifikačnými úlohami
    schválených MŠ SR po experimentálnom overovaní.
   Vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali a uvádzali do praxe Všeobecno-
    záväzné právne predpisy a koncepčné materiály uvedené v Pedagogicko-
    organizačných pokynoch na šk. rok 2008/2009.
   Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uvádzali do praxe Školský vzdelávací
    program v prvom a piatom ročníku.
I. stupeň - ZŠ                 II. stupeň - ZŠ

Trieda Uplatňované učebné plány      Trieda    Uplatňované učebné plány
  I.A  Podľa ŠkVP ISCED1             V.A Podľa ŠkVP ISCED 2
  I.B  Podľa ŠkVP ISCED1             V.B Podľa ŠkVP ISCED 2
  I.C  Podľa ŠkVP ISCED1             V.C Podľa ŠkVP ISCED 2
 II.A  Variant 3-jazykový            V.D Rozšírené vyuč. so šport. prípravou
 II.B  Variant 3-jazykový            VI.A Rozšírené vyuč. jazykov roč.3.-9.
 II.C  Variant 4 (s infor.výchovou)       VI.B Variant 4 s informatikou
 III.A  Variant 3-jazykový            VI.C Variant 4 s informatikou
 III.B  Variant 3-jazykový            VI.D Rozšírené vyuč. so šport. prípravou
 III.C  Variant 3-jazykový            VII.A Rozšírené vyuč. jazykov roč.3.-9.
 III.D  Variant 3-jazykový            VII.B Variant 3
 IV.A   Rozšírené vyuč .jazykov roč.3.-9.    VII.C Rozšírené vyuč. so šport. prípravou
 IV.B   Variant 3-jazykový           VIII.A Rozšírené vyuč. jazykov roč.3.-9.
 IV.C   Variant 3-jazykový           VIII.B Rozšírené vyuč. jazykov roč.3.-9.
                         VIII.C Variant 3
                         VIII.D Rozšírené vyuč. so šport. prípravou
                         IX.A rozšírené vyuč. jazykov roč. 3.-9.
                         IX.B Variant 3
                         IX.C Rozšírené vyuč. so šport. prípravou
f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
   Základná škola     Počet     Školský klub detí  Počet
zamestnanci ZŠ          64 zamestnanci ŠKD         9
Z toho PZ*            46 Z toho PZ            9
Z počtu PZ               Z počtu PZ
- kvalifikovaní          45 - kvalifikovaní         9
- nekvalifikovaní         1 - nekvalifikovaní        -
- dopĺňajú si vzdelanie      1 - dopĺňajú si vzdelanie     -
Z toho NZ**            18 Z toho NZ
Z počtu NZ               Z počtu NZ
- školský psychológ***         - upratovačky
- špeciálny pedagóg        2
- upratovačky           4
- ostatní             12
Spolu počet zamestnancov                         73
ZŠ + ŠKD
Z celkového počtu                             55
zamestnancov školy počet PZ

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou
f 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia

    vedenie školy
1.   Mgr. Mária Čuková           riaditeľka školy ANJ - RUJ
2.   Mgr. Alţbeta Adamiová         zástupkyňa roč. 1.-4 učiteľstvo pre I. st.
3.   RNDr. Eva Karasová           zástupkyňa roč. 5.-9 MAT - ZEM
    ročníky 1.- 4.
P.č.  Meno a priezvisko           trieda
1.   Mgr. Mariana Ďurčíková         I.A učiteľstvo pre I. st.
2.   Mgr. Alena Krekovičová         I.B učiteľstvo pre I. st.
3.   Mgr. Monika Maruškinová        I.C učiteľstvo pre I. st.
4.   Mgr. Soňa Belániová          II.A učiteľstvo pre I. st.
5.   Mgr. Anna Košíková           II.B učiteľstvo pre I. st.
6.   Mgr. Zuzana Uramová          II.C učiteľstvo pre I. st.
7.   Mgr. Monika Trpíšková         III.A učiteľstvo pre I. st., ANJ
8.   Mgr. Andrea Maďarová          III.B učiteľstvo pre I. st.
9.   Mgr. Zuzana Oravcová          III.C učiteľstvo pre I. st.
10.  PaedDr. Boţena Dudášiková       III.D učiteľstvo pre I. st.
11.  Mgr. Eva Nilašová           IV.A učiteľstvo pre I. st.
12.  Mgr. Lucia Csendesová         IV.B učiteľstvo pre I. st.
13.  Mgr. Danica Lokšová          IV.C učiteľstvo pre I. st.
14.  Mgr. Ivana Hajková            špec. pedagóg
15.  Mgr. Martina Broškovičová         špec. pedagóg
    ročníky 5. – 9.
16.  PHDr. Katarína Šulovská        V.A    SJL - NAV
17.  Mgr. Petra Halamová          V.B    učiteľstvo pre I. st., ANJ
18.  Mgr. Milada Menyhárová         V.C    História
19   Mgr. Vladimír Mosijenko        V.D    učiteľstvo pre I. st., ANJ
20.  Mgr. Katarína Slušná          VI.A   MAT - ZEM
21.  Mgr. Alena Kováčová          VI.B   SJL – OBN, ETV
22.  Ing. Andrea Škúciová          VI.C    CHEM- BIO
23.  Mgr. Peter Spišák           VI.D    TEV - ŠPP
24.  PaedDr. Anna Pobešková         VII.A   MAT - VYV
25.  Mgr. Ivana Horniaková        VII. B  SJL - NV
27.  Mgr. Hedviga Burínová        VII. C  MAT - CHEM
28.  Mgr. Ľudmila Kušnírová       VIII.A  SJL - DEJ
29.  Mgr. Miroslava Bernátová      VIII.B  SJL - ETV
30.  Mgr. Gabriela Štefanková      VIII.C  ZEM - BIO
31.  Mgr. Terézia Sumeghová       VIII.D  RUJ – TEV, ETV
32.  Mgr. Eduard Mráz          IX.A    FYZ - TCHV
33.  PaedDr. Darina Hlinčíková      IX.B   MAT - VYV
34.  Mgr. Oľga Betinová         IX. C   RUJ - TEV


   Netriedni
35.  Mgr. Marian Fliega         TEV- ŠPP - hokej
36.  Mgr. Július Beňuš          TEV- ŠPP - hokej
37.  Mgr. Nataša Havranová-       PRI - Eko
   Panfilovová
38.  Mgr. Etela Géciová         SJL
39.  RNDr. Miroslav Belák        MAT - INF
40.  p. Makovicová Jolana        NAV - evanjelická
41.  Mgr. Ruţena Mäsiarová        NAV - katolícka
42.  Bc. Lucia Strelková         Bakalárske štúdium ANJ
43.  Mgr. Alţbeta Dianovská       HUV
44.  Mr. Alex Elwood           Lektor ANJ
45.  Mgr. Júlia Lehocká         SJL - VYV
   vychovávateľky
46.  Mária Rypáková           vedúca vychovávateľka
47.  Emília Nováková           vychovávateľka
48.  Agáta Trhanová           vychovávateľka
49.  Eva Siváková            vychovávateľka
50.  Zuzana Némethová          vychovávateľka
51.  Mgr. Karol Konopka         učiteľstvo pre I. st , vychovávateľ
52.  Gabriela Bieliková         vychovávateľka
53.  Soňa Hrncsárová           vychovávateľka
54.  Mgr. Tibor Hancko          vychovávateľ


f 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009

Predmet       Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
Nemecký jazyk                2
Matematika                  0
Občianska výchova              5
Technická výchova              3
Anglický jazyk                2
Prírodoveda                 1
Fyzika                    1
Etický výchova                5
Dejepis                   1
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
  ( uvádzať za školský rok 2007/2008)
                 Počet      Priebeh vzdelávania/počet
   Forma vzdelávania
               vzdelávaných  ukončilo   pokračuje     začalo
Špecializačné štúdium IKT       1        -        1        -
Funkčné štúdium            1        -        1        -
Doktorandské štúdium         1        -        1        -
Magisterské štúdium          1        -        1        -
Externé štúdium - AJ a literatúra   1        -        1        -
Externé štúdium - AJ         3        -        -        3
Externé štúdium - NJ         2        -        -        2
h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) (uvádzať
aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí, Deň
chleba, atď. aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.) – tu
neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti.
                 Názov podujatia
VÝSTAVY, NÁVŠTEVA KULTÚRNYCH A INÝCH INŠTITÚCIÍ V MESTE
Návšteva poľovníckej výstavy v DK Druţba
Organizovanie výstav kníh (slovenské, anglické)
Návšteva Tekovského múzea
Návštevy výstav s výtvarnou tematikou v CVČ JUNIOR
Návšteva Tekovskej kniţnice
Návšteva Tekovskej hvezdárne
Deň otvorených dverí Mesta Levice
Deň otvorených dverí v kasárňach
Rôzne súťaţe a kvízy organizované CVČ
Účasť ţiakov 9. ročníka na Levickej burze informácií
Besedy so spisovateľmi
AKTIVITY K SVIATKOM , VÝZNAMNÝM DŇOM
Hodina s eurom – kvíz ku Dňu eura
Vianočný ekokvíz, Vianočný Milionár - medzitriedne súťaţe
Modrý sen – plnenie snov a prianí našich ţiakov
Rozhlasové relácie k významným dňom
Deň matiek, Deň otcov Úcta k starším
Tvorivé dielne –vianočné pozdravy, zdobenie perníkov
Stretnutie s Mikulášom a Luciou
Vianočná trţnica
VÝCHOVNÉ KONCERTY
Koncert s protidrogovou tematikou v CVČ Junior
Koncert skupiny DAMIAL
Škola hrou / I. stupeň/
Dni jari / kultúrny program k veľkonočným sviatkom/
Morena / kultúrny program k tematike: Jar a ľudové tradície/
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Návšteva divadelného predstavenia v DK Druţba „Hľadá sa nový manţel“
Šermiari a sokoliari na IV. ZŠ
Návšteva DJP Trnava „Ostrov objavov“
Vystúpenie českého mága
Návšteva muzikálu Hair SND Bratislava
Divadlo bez opony: O vlkovi, ktorého rozboleli zuby /I. stupeň/
PREZENTÁCIA ŠKOLY PRE VEREJNOST
Imatrikulácia prvákov
15. Reprezentačný ples rodičov a pedagógov školy
Prezentačné dni ţiakov piateho ročníka
Detský karneval
Školská akadémia - Talentárium
Prezentácia folklórnych zvykov a tradícií - folklórny súbor Podluţianka
Účasť na Drama festivale v Nitre - vystúpenie anglického divad. krúţku
Dni otvorených dverí pre škôlkarov, rodičov
AKTIVITY K ZDRAVÉMU ŢIVOTNÉMU ŠTÝLU, ENVIROAKTIVITY
Týţdeň zdravej stravy (ovocie, zelenina)
Dotazníky - šikanovanie, fajčenie
Besedy s pracovníčkami CPPPaP - Sebapoznanie a sebapercepcia
Deň Zeme
Prednášky s lekárom, aktivity s Červeným kríţom
Svetový Deň vody
Týţdeň mliečnej desiaty
Deň narcisov – v spolupráci s Úniou Ligy proti rakovine
Zber papiera
Brigády v okolí školy
ŠvP / Taliansko- ozdravovací pobyt pri mori, Tatranská Lesná- Detský raj/
Beseda s členom horskej sluţby
AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU PROTI KRIMINALITE
Účasť na akcii „ Deň s políciou“
Návšteva súdneho pojednávania
Prednášky s právnikom, policajtom
Besedy s pracovníčkami CPPPaP na tému šikanovanie, agresivita
EXKURZIE A VÝLETY
Dejepisná exkurzia Nitra
Zemepisná exkurzia do Hvezdárne M. Hella v Ţiari nad Hronom
Exkurzia do závodu Cocacola Piešťany – chemický proces výroby
Národopisná exkurzia Martin
Exkurzia - premena Trenčína
Exkurzia – Bratislava včera a dnes
Poznávací zájazd do Londýna
Náučná jazda vláčikom – mesto Levice
Modrý Kameň- výstava hračiek a div. s profesionálnou bábkarkou
Brhlovce, Bohunice – skalné obydlia
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Návštevy plavárne, zimného štadióna
Vianočné korčuľovanie
Lyţiarsky výcvik Oravská Lesná
Plavecký výcvik Štúrovo
Mestská olympiáda
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Projekt SME v škole - dopravná výchova 2. stupeň
Účasť ţiakov I. stupňa na prenosnom dopravnom ihrisku
Bezpečne do školy a zo školy
   Všetky uvedené aktivity prispeli vysokou mierou na rozvoj vzdelanostnej a výchovnej úrovne
   ţiakov. Uvedenými aktivitami sa u ţiakov formovali jednotlivé výchovné zloţky: ENV, EV,
   výchova k národ. povedomiu, PDP, VMR, práva dieťaťa, prevencia šikanovania, rasizmu a
   xenofóbii, zdravý ţivotný štýl, atď.


   h 1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach

                      Umiestnenie – dosiahnuté výsledky
  Názov súťaţe
                                          v medzinárodných
  a olympiády    Regionálne kolo   Krajské kolo   Celoslovenské kolo
                                            súťaţiach
              1.miesto
Olympiáda v SJL    1 x 2. miesto
              5. miesto
Svätoplukovo
                               2. miesto
kráľovstvo oţíva -
                               3. miesto
lit.súť.
            3 x 1.miesto
                     1x 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín    2. miesto
                     2 x 3. miesto
              3. miesto
              1. miesto
Olympiáda v AJ              4. miesto
              6. miesto
Hláskovacia súťaţ
o Cenu E.       2 x 1. miesto
Sahlingerovej
              1. miesto
Matematická
            2 x 5. miesto
olympiáda
              6. miesto
              1. miesto
Pytagoriáda
              2.-3.miesto
Klokanko – matem.
                               9 úspeš.  rieš.
súťaţ
Klokan – matem. súť.                     10 úspeš. rieš.
MAKS – matem.               2. miesto
                               9 úspeš. rieš.
súťaţ                   6. miesto
              2. miesto
Fyzikálna olympiáda            10. miesto
              6. miesto
Dejepisná olympiáda    2. miesto   4. miesto
              2. miesto
Geografická      2 x 4. miesto
                     10. miesto
olympiáda         5. miesto
              9. miesto
              2. miesto
              3. miesto   2. miesto
Biologická olympiáda  2 x 5. miesto   4. miesto
              9. miesto
                     2 x 1.-2. miesto
                                4. miesto
Liečivé rastliny             v internetovej
                                6. miesto
                     časti súť.
Hypericum                   2. miesto       8. miesto

Okresná počítačová   1. miesto druţstvo
súťaţ         l. miesto jednotliv.
              1.  miesto
Logické hlavolamy     2.  miesto
              3.  miesto
Ukáţ, čo vieš - CVČ    1.  miesto
              1.  miesto
              2.  miesto
Slnečná sústava
              3.  miesto

              1. miesto
              2. miesto
Záhady vesmíru
              3. miesto

              1. miesto
              2. miesto
Čo vieš o hviezdach              3 x úspeš. rieš.
              3. miesto

Pátranie po predkoch                        9. miesto
Slávik 2009        1. miesto       3. miesto
Internetová
vedomostná                            4 ţiaci v prvej 25-ke
olympiáda
Výtvarné súťaţe
Moje mesto         2. miesto
Poľovnícka súťaţ      1. miesto                           postup
Pueri Fabri                                         2 x 2. miesto
              1. miesto
Príroda očami detí
              2. miesto
            9 ocenených
Mestské výtvarné
            jednotliv.
súťaţe         3 tr. kolektívy
Športové súťaţe
Basketbal chlapci     3. miesto
Hokejbal medz.
                                             3. miesto
Turnaj Jaromer
Volejbal - chlapci     2.  miesto
              1.  miesto
Hádzaná                      5. miesto
              3.  miesto
Mc Donald Cup       3.  miesto
                          2.miesto
Kinderiáda
                        2 x 3. miesto
Hádzaná dievčatá      3. miesto
Vybíjaná          3. miesto
Volejbal - dievčatá    1. miesto       1. miesto      6. miesto
Minimax - dievčatá     1. miesto       1. miesto      6. miesto
                2 x 1. miesto
                  2. miesto     2 x 3. miesto
Lˇahká atletika
                3 x 3. miesto       4. miesto

                4 x 2. miesto
Plávanie
                4 x 3. miesto
Mestská športová
                 1. miesto
olympiáda
Hokejový turnaj
o Pohár primátora                    1. miesto
mesta
Beh primátora mesta        1. miesto

     i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
     Prehľad plnenia národných programov:
 P.č.    Názov/Koordinátor        Spolupráca s:
                                            Forma
                     RÚVZ
                     v Leviciach
      Primárna prevencia NP-
                     Mestská polícia,   projekty, besedy, pohovory, koncerty, súťaţe cez
     1. BPD
                     PPP         internet, monitor o ľudských právach
      Mgr. Škúciová
                     OZ-Liga proti
                     rakovine
                     RÚVZ; SČK;
                     vedúca ŠSZ; RR;
       Zdravá škola                  Deň zdravia, Deň športu, zbery, tvorba centier učenia,
     2.               SŠZ-Levice;
       p. Nováková, Trhanová              školenia, výstavy, besedy, dotazníky
                     Mesto Levice;
                     CVČ;ZUŠ
      Výchova k manţelstvu
      a rodičovstvu        RR; ÚP-SvaR;     stretnutia, vystúpenia, dotazníky, terapie v skupinách,
     3.
      Mgr. Mgr. Kováčová,     PPP; SČK;      programy, výroba darčekov
      Ďurčíková
                  Úrady ţivotného
                  prostredia, Lesný
                               súťaţe, zbery, výsadba zelene, projekty, kvízy, dotazníky,
      Environmentálna výchova závod Levice
     4.                          Deň Zeme, Deň vody, stromu, stretnutia mimo regiónu,
      Mgr. Štefanková     ,poľovnícke
                               výstavy, Envirootázniky, Ekooko, turistika, exkurzie
                  zväzy,
                   Mesto Levice
      Správaj sa normálne
     5.             Mestská polícia      Prednášky, besedy, pracovné hárky
      p. Adámik
      Spolupráca s Tekovskou
     6. kniţnicou        Tekovská kniţnica     súťaţe, kvízy, zábavné popoludnia, projekty, internet

                     Microsoft      semináre, školenia, tvorba programov, súťaţí, prezentácie,
       RNDr. Belák
     7.               CVČ         národné i medzinárodné projekty, známky na internete,
       Mgr. Trpíšková
                     E-twinning      školský elektronický časopis, atď
       Projekt Modernizácia              semináre, školenia, tvorba programov, prezentácií pre
     8.               UIPS
       vzdelávania na ZŠ                vyučovací proces
Podporné aktivity na realizáciu úloh školy – realizácia projektov:

  Projekt: Zdravá škola
  Koordinátor Mgr. Nováková, Trhanová
  Projekt: Phare – Kontrola, hodnotenie a klasifikácia učebných výsledkov ţiakov
  v matematike.
  Koordinátor: RNDr. Karasová
  Projekt: Zdravý úsmev
  Koordinátor: Mgr. Lokšová
  Projekt: Zdravé mesto
  Koordinátor: Mgr. Kováčová
  Projekt : Známky na internete
  Koordinátor: RNDr. Belák
  Projekt : ESF – II – Kariérne poradenstvo
  Koordinátor: Mgr. Dianovská
  Projekt ESF: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Pri Podluţianke 6, Levice - ROP
  Koordinátor: Mgr. Mária Čuková v spolupráci so zriaďovateľom
  Projekt ESF: Premena tradičnej školy na modernú
  Koordinátor: Mgr. Hedviga Burínová, RNDr. Eva Karasová
  Projekt : e-časopis :Školský elektronický časopis
  Koordinátor: Mgr. Maďarová, Mgr. Kušnírová
  Projekt: E –Twinning – zameranie: Ľudské práva,
                    Kultúrne tradície jednotlivých krajín
  Koordinátori: Bc. Strelková, Mgr. Trpíšková
 ● Projekt: Multimediálna čítanka
  Koordinátor: Mgr. Maruškinová
 ● Projekt: Otvorená škola – oblasť športu
  Koordinátor: Mgr. Sumeghová, Mgr. Betinová
  Projekt: Dotácia na podporu športu / NSK/
  Koordinátor: RNDr. Karasová
  Projekt: Dotácia na podporu kultúry :
  Detský folk. súbor Podluţianka
  Koordinátor: PaedDr. Dudášiková
  Projekt: Kontoorange : Škola pre budúcnosť –realizovaný v predmete matematika
  Koordinátor: Mgr. Burínová
  Projekt: Kontoorange : Škola pre budúcnosť –spracovaný pre ANJ
  Koordinátor: Mgr. Halamová


j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní škola len v tom prípade, ak v nej bola vykonaná
komplexná inšpekcia po roku 2000.
Komplexná inšpekcia bola vykonaná v termíne od 7.2.2008 do 15.2.2008. Predmet školskej
inšpekcie: kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania v ZŠ.
Závery zistenia:
   Celkové výsledky školy sú veľmi dobré, výrazne lepšie v porovnaní s výsledkami
základných škôl v SR a v pôsobnosti Školského inšpekčného centra v školskom roku
2006/2007.


k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
{Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov
a učebných osnov.} Moţnosť vyuţitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali
v súvislosti s prípravou správy o vybavení škôl UP, vybavení učební, telocviční atď. pre
školskú komisiu


Priestorové podmienky v zmysle nariadenia vlády č. 362/2006 sú nasledovné:
  - učebne vyuţívané na teoretické vyučovanie kapacitne prevyšujú stanovený koeficient
    na ţiaka (poţadovaná plocha 1,65 m2 – pouţívaná plocha 2,30 m2 na ţiaka). Uvedené
    číslo je relatívne vzhľadom na multifunkčnosť teoretických učební. Okrem
    špeciálnych učební (4) niektoré teoretické učebne slúţia podľa potreby na vyučovanie
    odborných predmetov.
  - Plochy vnútorných priestorov určené na vyučovanie telesnej výchovy nezodpovedajú
    stanovenej norme (4m2 – stanovená plocha, pouţívaná plocha 0,7 m2), pretoţe ako
    jediná ZŠ v Leviciach máme iba jednu telocvičňu. Vzhľadom na to, ţe škola má triedy
    s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, na športovú činnosť sa po dohode so
    Správou športových zariadení vyuţívali zariadenia patriace do ich kompetencie – Hala
    T-18, zimný štadión, plaváreň.

  Nedostatočné vnútorné priestory pre šport sú čiastočne kompenzované vyuţívaním
  multifunkčného ihriska s umelou trávou a multifunkčného ihriska so zameraním na
  hokejbal .

V školskom roku 2008/2009 bolo na škole 31 tried s priemerným počtom ţiakov 22,9. Okrem
klasických tried sa ţiaci vzdelávali v odborných učebniach – multimediálnej I, multimediálnej
II, počítačovej, Net klube, fyzikálnej učebni, učebni technickej výchovy, 4 multifunkčných
učebniach s priemerným počtom PC 20 a multifunkčnej učebni roč. 1.-4. s 15 PC a
s interaktívnou zostavou. Pre špeciálnu športovú činnosť (hokej, volejbal, plávanie) sa
vyuţíval športový štadión, hala T18, plaváreň, sauna.


V materiálno-technickom vybavení školy sa zaznamenal výrazný kvalitatívny posun,
zabezpečilo sa:
  - školský a kancelársky nábytok v hodnote 23.501,- € (708tis SK)
  - vitríny – nástenné a skrinkové 5.245 € (158 tis SK)
  - oprava podlahovej krytiny – laminátová v kanceláriách a 2 kabinetoch 4.500,- € (135
    tis. SK)
  - koberce v ŠKD 1.261,- € (38 tis SK)
  - kamerový systém v interiéri školy 5.949,- € (179 tis. SK) – (100 tis.SK zriaďovateľ
    a 79 tis. sponzorsky Rodičovské zdruţenie)
  - multimediálna technika (PC, notebooky, videoprojektory, dataprojektor, meotar,
                 e-beam system v hodnote 9.900,- € (301 tis SK)
  - interaktívna tabuľa s príslušenstvom    6 000 € (180 000 Sk)
  - prenosné jazykové laboratórium 9.626,- € (290 tis.SK)
  - Ostatné nadštandardné učebné pomôcky (interaktívny atlas sveta, mapy) 6.000,- €
   (200 tis. SK)
  - Športové potreby v rámci projektu „Športové triedy“ – 13.277,- € (400 tis. SK)
  - Športové potreby v hodnote 1.660,- € (50 tis. SK)
  - Vybavenie pre ŠKD – hračky, učebné pomôcky 820,- € (25 000 SK)

  Škola toho času disponuje nadštandardným vybavením       IKT -   144 PC,   8
dataprojektorov, videoprojektorov – 2, 3- eBeam tabule s príslušenstvom, interaktívne tabuľa
– 1, 22 notebookov, 3 multifunkčné zariadenia, 2 digitálne kamery, 3 digitálne fotoaparáty
a 100 výukových programov pre jednotlivé predmety.

   Uvedená technika slúţila na skvalitnenie a výraznú modernizáciu vyučovacieho procesu,
(vyučovanie prostredníctvom výukových programov, multimediálne prezentácie vyučujúcich
i ţiakov, spracovanie projektov prostredníctvom digitálnej techniky, vytvorenie videokaziet
a DVD o škole a meste Levice) zvýšenie informačnej gramotnosti ţiakov, pracovníkov školy
a aj rodičov. Nadštandardne sú vybavené učebnými pomôckami kabinety pre jednotlivé
predmety.

  Pracovné prostredie všetkých pracovníkov je vylepšované inovovaním nábytku, PC
s príslušenstvom napojené na internet, intranet a multifunkčné zariadenie (kopírovanie a tlač
učebného materiálu).

  Pracovné prostredie ţiakov bolo vylepšené doplnením nadštandardného školského
nábytku – výškovo nastaviteľné stoly a stoličky s moderným dizajnom z kvalitného materiálu,
modernými učebným pomôckami a vysoko kvalitnou hygienickou podlahou.


Materiálno-technické vybavenie školskej jedálne:
V školskej jedálni sa stravovalo 596 stravníkov čomu zodpovedá príslušný počet pracovníčok
školskej jedálne. Technické vybavenie kuchyne je prevaţne opotrebované a zastaralé, jeho
obnova sa realizuje priebeţne podľa finančných moţností.
Z vlastných prostriedkov sa realizovalo:
  - Oprava elektroinštalácie ŠJ - 342,50 € (10 tis. SK)
  - Zakúpenie pracovných stolov do kuchyne - 7.269,- € (219 tis. Sk)
  - Zakúpenie vozíkov, stojanov z plechmi, kotlíkov – 1.634,- € (49 tis. SK)
  - Zakúpenie plexiskla na stoly v jedálni – 1.892,- € (57 tis SK)
  - Dostatočné mnoţstvo čistiacich a kancelárskych potrieb, tlačív ako aj pracovného
    ošatenia 5.000,- € (150 tis. Sk)

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
V období od 9.-12/2008 a 1.-8/2009 (školský rok 2008/2009) boli poskytnuté dotácie
nasledovne:
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov:

Poloţka:   Dotácia 9.-12/08   Čerpanie: 9.-12/08  Dotácia 1.-8/09  Čerpanie 1.-8/09
610+620    241 tis. €      241 tis. €      428.662.€     348.805 €
       (7.282tis SK)     (7.282tis SK)     (12.914 tis.SK)  (10.508 tis. SK)
630      57 tis €       57 tis €       94.446 €     63.724 €
       (1.733 tis. SK)    (1.733 tis. SK)    (2.845 tis SK)  (1.920 tis SK)
2. Dotácia na originálne kompetencie:
Originálne kompetencie patria do pôsobnosti zriaďovateľa a v školskom roku ich financoval
nasledovne:

ŠKD:
Poloţka:     Dotácia 9.-12/08  Čerpanie: 9.-12/08  Dotácia 1.-8/09 Čerpanie 1.-8/09
610+620      29.709 €       29.709 €      60.404 €    47.523 €
         (895 tis. SK)    (895 tis. SK)    (1.819 tis SK) (1.432 tis. SK)

630        2 tis €       2 tis €       1.892 €      927 €
         (65 tis. SK)    (65 tis. SK)     (57 tis. SK)   (28 tis. SK)
Vlastné príjmy:                      4.561 €      2.761 €
                              (137 tis. SK)   (83 tis. SK)
ŠJ:
Poloţka:      Dotácia 9.-12/08  Čerpanie: 9.-12/08  Dotácia 1.-8/09  Čerpanie 1.-8/09
610+620      17.327tis €     17.327tis €     45.804 €     31.589 €
         (570 tis. SK)    (570 tis. SK)    (1.380 tis. SK)  (951 tis. SK)
Réţie:                           4.975 €      4.675 €
                              (150 tis SK)   (140 tis SK)


3. Vzdelávacie poukazy
V školskom roku 2008/2009 bolo na školu prijatých 648 vzdelávacích poukazov.
Dotácia na mesiac 9.-12.2008 bola 6660 € (200.640 Sk). K 31.12.2008 boli vyčerpané všetky
finančné prostriedky.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov
K materiálnemu vylepšeniu vybavenia školy prispeli rodičia sponzorsky celkovou hodnotou
13 033 € -391.000,- Sk. 7.432,- €, 224 tis. Sk 2% z daní, 167 tis.- 5566,€ – kamerového
systému, soc. výpomoc pre deti v hmotnej núdzi, odmeny pre úspešných ţiakov, na lyţiarsky,
plavecký výcvik, ŠvP, poznávací zájazd do Londýna a k rôznym príleţitostiam ŠKD)
5. Sponzorstvo
Hodnota získaných prostriedkov od sponzorov činí 4.042,- € (122.tis Sk).
Materiálne vybavenie školy bolo výrazné modernizované a zveľadené aj vďaka získaným
finančným prostriedkom z realizovaných projektov školy v hodnote 42.800,- € (1.287 tis.
Sk). Celková finančná hodnota získaná od rodičov , sponzorov a z projektov činí :
59.875 € (1.796 tis.Sk)


n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). Informácia o stanovenom cieli
v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie
jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.
Koncepčný zámer rozvoja školy – posilniť a rozvinúť tvorivo-humanistické zameranie
školy sa realizoval plnením hlavných úloh plánu práce školy, v 1. a 5. ročníku podľa
štátneho a školského vzdelávacieho programu. Hlavné úlohy sa orientovali na rozvoj
osobnosti ţiaka, a to rozvojom kľúčových kompetencií, zavádzaním inovácií, modernizáciou
metód a foriem vyučovania s efektívnym vyuţitím najmodernejšej didaktickej techniky
a pomôcok , aktivity školy s významným vplyvom na výchovnovzdelávaciu činnosť,
starostlivosť o ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, začlenených
i intelektovo nadaných ţiakov, zapájanie a úspešnosť ţiakov v ţiackych súťaţiach
a predmetových olympiádach . Na formovanie osobnosti ţiakov je orientovaný aj školský
vzdelávací program, ktorý rešpektuje poţiadavky a potreby ţiakov podľa ich individuálnych
schopností. V rámci tohto programu boli na 1. stupni posilnené SJL – s dôrazom na čitateľskú
gramotnosť, matematika a cudzí jazyk. Na 2. stupni sa posilnili hlavné predmety – SJL, MAT
a cudzie jazyky, aplikoval sa voliteľný predmet multimediálna výchova. Citeľným prínosom
bolo realizovanie prierezových tém formou prezentačných dní .
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a rozvoj osobnosti ţiakov, sa uskutočňoval rozvíjaním
modernizačných prvkov a trendov vyučovania, aplikovaním vyučovacích metód a foriem
práce, ktoré prepájajú učenie so ţivotom a rozvíjajú kompetencie ţiakov. Stanovený cieľ sa
plnil uplatňovaním interaktívneho, záţitkového, skúsenostného, projektového vyučovania
a iných moderných prvkov vo vyučovaní, čo sa kladne prejavilo sebavzdelávaním ţiakov
a väčším záujmom o získavanie poznatkov z rôznych zdrojov.
 Cieľ zvýšiť počítačovú a informačnú gramotnosť bol aplikovaný u všetkých ţiakov
 školy a to zavedením nepovinného i voliteľného predmetu práca s počítačom , variantu č. 4
 s informatickou výchovou ako aj formou krúţkovej činnosti. Všetci vyučujúci disponujú
 počítačovou gramotnosťou a sú drţiteľmi certifikátov na rôznej úrovni. Výrazne vzrástol
 počet pedagogických pracovníkov zapojených do rôznych foriem štúdia zameraných na
 zvýšenie počítačovej gramotnosti. Výrazne sa vylepšili podmienky na celkovú informatizáciu
 školy doplnením modernej multimediálnej techniky. (viď. materiálne podmienky školy)
 a zapojením internetu a zavedením intranetu do kaţdého kabinetu vyučujúcich a učební.
Rozvinutie systému vyučovania cudzích jazykov – kvalita vyučovania cudzích jazykov
 bola upevnená nadštandardnými formami vyučovania – aplikáciou moderných výukových
 programov, multimediálnych prezentácií vyučujúcich i ţiakov vyuţívaním interaktívnych
 tabúľ, uplatňovaním cudzojazyčných aktivít (show program v anglickom jazyku, divadielko,
 dopisovanie ţiakov z rôznych krajín Európy. Ţiaci on-line spolupracovali s 5 zahraničnými
 školami, vymieňali si skúsenosti a nadväzovali priateľstvá. Bol vypracovaný a schválený
 projekt Comenius za účelom medzinárodnej spolupráce s 10 krajinami EÚ. Zvýšila sa
 odbornosť vyučovania anglického jazyka k čomu prispieva aj pôsobenie lektora z Veľkej
 Británie. Začlenení talentovaní ţiaci boli vedení špeciálnym intenzívnym programom vo
 vyučovaní cudzích jazykov.
 Osobitná pozornosť sa venovala začleneným ţiakom so špecifickými výchovno-
 vzdelávacími potrebami, ktorým sa venovali dve špeciálne pedagogičky podľa osobitného
 harmonogramu a úrovne intelektu. Starostlivosť bola zabezpečená vypracovaním
 individuálnych výchovnovzdelávacích plánov tak pre intelektovo nadané deti ako aj deti
 s hendikepom. Pomoc ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytnutá
 formou štipendií, zakúpením učebných pomôcok a poskytnutím stravy v zmysle Výnosu
 č.1757/04 – II/1 o poskytovaní dotácie deťom v hmotnej núdzi. Rešpektované boli aj
 poţiadavky aj zdravotne znevýhodnených ţiakov.
 Práva dieťaťa a ľudské práva boli osobitne sledované a uplatňované u ţiakov
 z národnostných menšín a etnických skupín.
 Ţivot školy sa riadi školským poriadkom s vyváţene stanovenými právami a povinnosťami
 ţiakov, ktorí sú vedení k dodrţiavaniu pravidiel medziľudským vzťahom, humanistickým
 a demokratickým tradíciám a k úcte k človeku .
 Osobitná pozornosť sa venovala nadaným, talentovaným a tvorivým ţiakom.
 Pokračovalo sa vo vzdelávaní v špecializovaných triedach s rozšíreným vyučovaním
 cudzích jazykov, športovej prípravy (volejbal, ľadový hokej, plávanie) a realizovala sa
 úspešná príprava a reprezentácia vo všetkých oblastiach. (viď Prehľad o dosiahnutých
 výsledkoch v súťaţiach a predmetových olympiádach )
 Zapojenie a príprava ţiakov na súťaţe a predmetové olympiády tvorí neoddeliteľnú súčasť
 výchovno-vzdelávacej práce školy, ciele a úlohy sú súčasťou plánu práce školy, plánu
 metodických orgánov, sú predmetom kontrolnej činnosti. Kvalita plnenia a dosiahnuté
 výsledky sú súčasťou kritérií hodnotenia a oceňovania ţiakov i pedagogických
 zamestnancov. Veľmi dobré výsledky dosiahnuté v tejto oblasti zaraďujú školu na popredné
 miesta v rámci kraja.
 Voľnočasové aktivity sa realizovali činnosťou v 9 oddeleniach ŠKD, v krúţkovej činnosti
 (45) v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
 Ponuka záujmových útvarov bola široká a pestrá, ktorá umoţňovala naplnenie záujmov
 ţiakov v oblasti športu, kultúry a umenia, literatúry a histórie, rozvoja cudzích jazykov,
 informatiky a prírodných vied.
Výchovná oblasť bola orientovaná na:
    - osvojovanie si štátneho jazyka, pestovanie národného povedomia
    - koncepciu environmentálnej výchovy
    - program na prevenciu proti drogám
    - zdravý ţivotný štýl
    - výchovu k manţelstvu a rodičovstvu
    - ochranu človeka a prírody
    - deklaráciu OSN a výchovu k ľudským právam
    - boj proti kriminalite
    - starostlivosť o telesne postihnutých
    - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
    - esteticko-etická výchovu
    - dopravnú výchovu
    - záujmovú, telovýchovnú a športovú činnosť
    (viď. uskutočnené aktivity v školskom roku)
Koncepčný zámer školy bol v hlavných ukazovateľoch splnený, stále ťaţšie sú však
realizovateľné úlohy týkajúce sa formovania mravných hodnôt, vnútornej disciplíny,
zodpovednosti, ako aj emocionálnej inteligencie vzhľadom na narastajúce celospoločenské ale
aj rodinné negatívne vplyvov.
Ani očakávaná reforma školstva nedáva dostatočný priestor na riešenie týchto problémov .
Okrem toho chýba väčšia moţnosť integrácie jednotlivých predmetov za účelom získania
komplexnejších poznatkov pre reálny ţivot.
 Na komplexné a objektívne porovnanie úrovne vedomostí a zručností ţiakov chýbajú
 štandardné testy na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Jedným z najťaţšie
 realizovateľných a merateľných úloh je celkové zmapovanie výchovných situácií, nakoľko
 takisto na mnohé ukazovatele chýbajú merateľné výstupy.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o). Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné
stránky školy, slabé stránky školy, príleţitosti a riziká.
SILNÉ STRÁNKY                     SLABÉ STRÁNKY
   vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov     obmedzené    priestorové
   korektné vzťahy na pracovisku             podmienky        pre
   výrazná práca s talentovanými ţiakmi a ich      telovýchovnú činnosť
   popredné umiestnenia v rámci okresu i kraja     obmedzené    priestorové
   vysoká zapojenosť a úspešná realizácia projektov   podmienky pre vyšší počet
   nadštandardné vybavenie s IKT             odborných učební
   nadštandardné vybavenie kabinetov vyučujúcich    vysoké finančné náklady na
   – PC, internet, multifunkčná tlač, scanovanie    teplo a energie v dôsledku
   vyučovanie prostredníctvom multimediálnej       vysokého   úniku   tepla
   techniky v multimediálnych a multifunčných      (nefunkčné tesnenie okien
   učebniach                      a dverí,     chýbajúce
   výrazné zvýšenie informačnej gramotnosti       zateplenie budovy) ako aj
   ţiakov a pedagogických zamestnancov         zastaranému
   individuálna integrácia ţiakov so špeciálnymi     vykurovaciemu systému
   potrebami, starostlivosť o ţiakov s poruchami
   učenia a správania – pomocou špeciálneho
   pedagóga I
   individuálna integrácia ţiakov s nadpriemernou
   inteligenciou – starostlivosť špeciálneho
   pedagóga II
   kvalitné vyučovanie cudzích jazykov
   úspešná spolupráca so zahraničnými školami
   prostredníctvom IKT – E-twinning
   uplatňovanie inovačných metód a foriem práce
   vysoká angaţovanosť pracovníkov školy pri
   prezentáciách ţivota školy
   výrazná orientácia na voľbu povolania – pilotný
   projekt
   kariérne poradenstvo – profesionalizácia
   pedagogických pracovníkov školy aj iných škôl
   regiónu
   dlhodobo rastúci záujem ţiakov a rodičov
   o školu
   výrazná sponzorská pomoc

PRÍLEŢITOSTI                     RIZIKÁ
   Revitalizácia ROP – modernizácia, rekonštrukcia   nepriaznivý demografický
   školy                        vývoj
   Uţšia spolupráca so správou športových        nedostatok kvalifikovaných
   zariadení                      vyučujúcich cudzích
   Spracovanie projektu za účelom vybudovania      jazykov, ale i vyučujúcich
   novej telocvične                   matematiky, fyziky
                             vytváranie výhodnejších
                             priestorov iným školám
                             nedostatočné finančné
                             ohodnotenie pracovníkov v
                             školstve
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať:

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§2 ods. 2 písm. a)
Prvoradým úsilím vedenia školy je zabezpečiť optimálne psychohygienické podmienky
pre výchovu a vzdelávanie, a to prísnym sledovaním psychohygienických zásad pri tvorbe
rozvrhu hodín, delením vyučovacích hodín a dodrţiavaním času prestávok, pobytom detí
na čerstvom vzduchu v zmysle príslušných metodických pokynov ako aj úpravou
a modernizáciou všetkých priestorov i okolia školy. Vysoká angaţovanosť detí je aj
v popoludňajších hodinách v rámci ŠKD a krúţkov, kde je činnosť zameraná
predovšetkým na výchovnú, záujmovú a regeneračnú a relaxačnú činnosť detí.
 Zdravý telesný vývoj detí sa zabezpečoval aj prostredníctvom poskytovania obedov
v školskej jedálni s celkovým počtom stravníkov 596. Opatrenia za účelom skvalitnenia
školského stravovania mali za následok nutnosť personálnych zmien v tejto oblasti.

b) Voľnočasové aktivity školy (§2 ods. 2 písm. b)
Voľnočasové aktivity sa orientovali na záujmovú činnosť ţiakov, ktorá sa realizovala
formou záujmových krúţkov v celkovom počte 45        (jazykové, športové, IKT,
prírodovedné, tanečné, umelecké, atď.). Výsledky týchto voľnočasových aktivít boli
prezentované pri rôznych príleţitostiach v rámci školy, mesta, humanitárnych akcií a na
rôznych súťaţiach. K výraznej prezentácii školy i mesta prispeli nasledovné podujatia:
Imatrikulácia ţiakov I. ročníka, , detský karneval, Talentárium – prezentácia výsledkov
školy, prezentačné dni ţiakov 5. ročníka , večierky a posedenia k rôznym príleţitostiam,
Tvorivé dielne , prehliadka country tanečníc a folklórneho súboru na aktivitách
organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami, reprezentácia školy na
prehliadke detských folklórnych súborov „Čriepky“ a iné športové aktivity – hokejové,
volejbalové turnaje v rámci školy, kraja i Slovenska.

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom
  (§2 ods.2 písm. c)
V spolupráci s rodičmi sa vytvárali vhodné podmienky pre kvalitnú výchovno-
vzdelávaciu činnosť. Vzájomnou spoluprácou sa organizovali triedne, mimotriedne,
mimoškolské výchovné akcie detí s rodičmi a pedagógmi, športové a spoločenské
udalosti, čím sa aktívne podieľali na činnosti školy (organizovanie besied a prednášok
s odborníkmi z radov rodičov, výletov a exkurzií, organizovaním plaveckého
a lyţiarskeho kurzu, školy v prírode doma i v zahraničí, poznávacieho zájazdu do
Londýna.)
Škola pravidelne zabezpečovala pre ţiakov predpísané školské potreby a pomôcky,
pracovné zošity k jednotlivým predmetom, encyklopédie, výukové programy a iný
doplňujúci učebný materiál.
Rodičia aktívne napomáhali upevňovať slovenské tradície prostredníctvom účasti na
tvorivých dielňach z príleţitosti významných sviatkov a výročí.
Organizovali v spolupráci s vyučujúcimi a vychovávateľkami ţiacke burzy, boli
spolutvorcami príleţitostných večierkov a posedení k rôznym tradičným sviatkom
a príleţitostiam. Aktívne napomáhali rozvoj rôznych športových činností, turnajov
sponzorskou a osobnou zainteresovanosťou.
Profesionálne vypomáhali vyučujúcim pri plaveckých, lyţiarskych kurzoch a exkurziách.
Projekt internetová ţiacka kniţka slúţil na priame prepojenie rodičov na školu so
zámerom sledovať aktuálny stav výchovno-vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa.
Úroveň a modernizáciu vyučovacieho procesu mali rodičia moţnosť sledovať na
otvorených hodinách z jednotlivých predmetov, ako aj účasťou na Dňoch otvorených
dverí a prezentačných dňoch.

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole
podieľajú
Vedenie školy priamo informovalo zriaďovateľa a predstaviteľov mesta o dianí školy a
verejnosť prostredníctvom okresných, miestnych novín a iných periodík, lokálnej televízie
a internetovej stránky školy. Nadviazalo kontakty s predstaviteľmi podnikov za účelom
spolupráce a pomoci škole - Levické pekárne, Ovocie zelenina - Henţel, Unicom Melek
– mäsovýroba., Levické mliekárne, Istrobanka a fyzickými osobami ako, Ing. Mesároš, p.
Vlačuha – Grand resort, p. Novotný, JUDr. Školník, p. Kertész. Na veľmi dobrej úrovni
je spolupráca s Hokejovým klubom Levice, jeho predstaviteľmi, prostredníctvom ktorých
sa riešia úlohy a problémy športových tried veľmi promptne a k spokojnosti. Na veľmi
dobrej úrovni je dlhodobá spolupráca s PaSA Levice. Študenti tejto školy vykonávali
pedagogickú prax v dvoch oddeleniach ŠKD, čím prispeli k pestrejšej a bohatšej činnosti
ŠKD a zároveň získavali schopnosti a zručnosti pre svoje budúce povolanie.
Veľmi častá odborná spolupráca je s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a špeciálno-pedagogickými poradňami za účelom skvalitnenia práce so
ţiakmi vyţadujúcimi špeciálnu starostlivosť.
Úzka spolupráca je s materskými školami hlavne na ulici Okruţnej, Tekovskej,
Dopravnej. Počas celého školského roka sa organizujú metodické dni a tvorivé dielne.
Z oblasti mimovládnych organizácií je najuţšia spolupráca s SČK Levice, ktorí sú
nápomocní pri poskytovaní sluţieb pri rôznych súťaţiach a športových podujatiach,
odborných prednáškach. Škola spätne finančne a vecne prispieva na rôzne charitatívne
účely.
  Vedenie školy počas celého školského roka venovalo značnú pozornosť odmeňovaniu
pracovníkov, a to morálne i finančne diferencovane v nadtarifných zloţkách na základe
úlohovo motivovaných spracovaných kritérií pre pedagogických i nepedagogických
pracovníkov školy.
  Snahou vedenia školy a pedagogického kolektívu školy je vytvoriť modernú
vzdelávaciu inštitúciu európskeho formátu , ktorá otvára mladým ľuďom brány do
celoeurópskeho procesu vytvárania spoločného domu pre všetkých Európanov.
                 Správa
      o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
          Základnej školy, Pri Podluţianke 6 v Leviciach
               za školský rok 2008/2009Predkladá:
Mgr. Mária Čuková
riaditeľka školy

                      Prerokované v pedagogickej rade
                         dňa .....................

                      Vyjadrenie rady školy:
                      Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                      schváliť–neschváliť
                      Správu o výsledkoch a podmienkach
                      výchovno-vzdelávacej činnosti
                      za školský rok 2008/2009


                      Klaudia Halamová
                      meno a priezvisko
                      predseda Rady školy


                      Stanovisko zriaďovateľa:


                      Mesto Levice

                      schvaľuje–neschvaľuje
                      Správu o výsledkoch a podmienkach
                      výchovno-vzdelávacej činnosti
                      za školský rok 2008/2009
                      Základnej školy, Pri Podluţianke 6,
                      934 01 LEVICE

                      ..................................................
                            za zriaďovateľa
Vypracovali:

Mgr. Mária Čuková, riaditeľka školy
Mgr. Alţbeta Adamiová, ZRŠ I. stupeň
RNDr. Eva Karasová, ZRŠ II. stupeň
Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:
  1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
    vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
  2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
  3. Koncepcia školy na roky 2004 – 2009.
  4. Plán práce Základnej školy Pri Podluţianke 6, Levice na školský rok 2008/2009
  5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení
    a predmetových komisií.
  6. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Pri Podluţianke 6, Levice.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:11/25/2011
language:Slovak
pages:24