Mestsk� cast Bratislava -Petr�alka, Kutl�kova 17, 852 12

Document Sample
Mestsk� cast Bratislava -Petr�alka, Kutl�kova 17, 852 12 Powered By Docstoc
					          Mestská časť Bratislava -Petrţalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V
                    Správa
 o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Budatínska 61
                za školský rok 2008/2009.
Predkladá:
Mgr. Eduard Štibravý
riaditeľ ZŠ
ZŠ Budatínska 61

Prerokované na Pedagogickej rade           Prerokované v Rade školy pri
ZŠ Budatínska 61 dňa: 7.10.2009            ZŠ Budatínska 61 dňa 19 .10.2009


Záver:                         Stanovisko rady školy:
Pedagogická rada ZŠ Budatínska 61           Rada školy odporúča
schvaľuje                       Mestskej časti Bratislava-Petrţalka
Správu o výsledkoch a podmienkach           schváliť
výchovno-vzdelávacej činnosti             Správu o výsledkoch a podmienkach
ZŠ Budatínska 61                    výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2008/2009                ZŠ Budatínska 61 za školský rok 2008/2009

.................................................   .......................................................
 podpis zástupcu pedagógov              Elena Kanisová
                           predseda Rady školy pri ZŠ Budatínska 61

                            Stanovisko zriaďovateľa:
                            Mestská časť Bratislava-Petrţalka
                            schvaľuje
                            Správu o výsledkoch a podmienkach
                            výchovno-vzdelávacej činnosti
                            ZŠ Budatínska 61 za školský rok 2008/2009

                            ................................................................
                            za zriaďovateľa
                                                             1
Vypracovali: Mgr. Eduard Štibravý-RŠ, Mgr. Jozef Ficek-ZRŠ, Mgr. Mária Valentová-ZRŠ
Spolupracovali: Elena Kanisová predseda RR a RŠ, vedúci MZ a PK, ekonómka školyVýchodiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
  1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ
    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
  2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005
  3. Koncepcia rozvoja ZŠ Budatínska 61 do roku 2010
  4. Plán práce ZŠ Budatínska 61 na školský rok 2008/2009.
  5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení a predmetových
    komisií.
  6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Budatínska 61
  7. Informácie o činnosti Rady rodičov pri ZŠ Budatínska 61
  8. Zasadanie Pedagogickej rady pri ZŠ Budatínska 61 , dňa 24.6. 2009 vyhodnotenie
    výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2008/2009. Analýza výchovno-vzdelávacích
    výsledkov za školský rok 2008/2009
                                               2
                    Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Budatínska 61
               za školský rok 2008/2009.

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1.Názov školy: Základná škola         2.Adresa školy: Budatínska 61
3. telefónne číslo: 02/63 531 173        faxové číslo: 02/63531 173
4.Internetová adresa: www.budatinska.wz.cz     e-mailová adresa: zsbud@atlas.sk
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petrţalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko               Funkcie
Eduard. Štibravý, Mgr.            riaditeľ školy
Mária Valentová, Mgr.             zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
Jozef Ficek, Mgr.               zástupca riaditeľa školy pre II. Stupeň
Alena Hronská                 vedúca vychovávateľka ŠKD
Darina Fazekašová               vedúca ŠK a ŠJ

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Budatínska 61 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov . Funkčné obdobie začalo dňom 1.04.2008 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

P.č.  Meno a priezvisko    Funkcia       Zvolený /delegovaný/ za
1.   Elena Kanisová      predseda      za rodičov

2.   Mgr.Vlasta Lejtrichová  podpredseda     za pedagogických zamestnancov

3.   Mgr.Zora Uhríková    člen        za pedagogických zamestnancov
4.   Marián Medveď      člen        za nepedagogických zamestnancov
5.   Mgr.Elena Poláková    člen        delegovaný za zriaďovateľa
6.   Michaila Szabová     člen        za rodičov
7.   Bronislava Remayová   člen        za rodičov
8.   Michaela Laučeková    člen        za rodičov
9.   Oľga Filáková      člen        delegovaný za organizáciu
10.  Miloš Čambal       člen        poslanec, delegovaný za zriaďovateľa
11.  RNDr.Viera Palková    člen        poslanec, delegovaný za zriaďovateľa
                                                3
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009:
   Počet zasadnutí rady školy pri ZŠ Budatínska 61 v šk. r. 2008/2009: - 3
   Problematika, ktorou sa Rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania školy:
   Na prvom zasadnutí rada školy prerokovala a vzala na vedomie informáciu riaditeľa školy
   o hodnotení plnenia plánu práce školy za školský rok 2007/2008. Riaditeľ školy informoval
   o dosiahnutých výsledkoch v hodnotení slovenského jazyka a matematiky v rámci
   celoplošného testovania ţiakov 9.ročníka.
   Na druhom zasadnutí rady školy v júni 2009 bola prerokovaná a vzatá na vedomie
   informácia riaditeľa školy o rozpočte školy za rok 2009-2012. Bolo konštatované
   rovnomerné čerpanie rozpočtu, rada školy tieţ prerokovala a vzala na vedomie informáciu
   riaditeľa školy o dosiahnutých výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku
   2008/2009.
   V auguste sa Rada školy stretla a prerokovala návrh Štatútu Rady školy.
   Na zasadnutí riaditeľ školy informoval o pripravenosti školy na školský rok 2009/2010.
   Rada školy vzala informáciu na vedomie.

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
    Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy.
    Metodické zdruţenie 1.-2.roč.
    Metodické zdruţenie 3.-4.roč.
    Metodické zdruţenie školského klubu detí
    Predmetová komisia cudzích jazykov
    Predmetová komisia slovenského jazyka, občianska výchova, etická výchova
    Predmetová komisia zemepisu, dejepisu
    Predmetová komisia matematiky, fyziky ,práca s počítačom
    Predmetová komisia telesnej výchovy + bazén
    Predmetová komisia prírodopis, chémia
    Koordinátor patologicko- psychologických javov
    Výchovný poradca
    Školský psychológ
    Pedagogická rada
                                               4
b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2008/2009 (§ 2 ods. 1 písm. b)

                Stav k 15. 9. 2008                  Stav k 15. 9. 2009

                              Počet
Ročníky Počet    Z toho      Z toho                Z toho      Z toho       Počet  Počet
               Počet     Z toho  Počet žiako Počet       Počet     Z toho
          špec.      v špec.               špec.      v špec.       odd.  žiakov
    tried         žiakov     integ. odd. ŠKD v v tried       žiakov     integ.
           tried.      tried.                tried.      tried.       ŠKD   v ŠKD
                               ŠKD

 1.     3         50            2      2        36             2    37
                               40

 2.     2         46            1,5  40  2        45             1,5   37


  3     2         50            1,5  40  2        46             1,5   38


 4.     2         47            1   25  2        42             1    25


 5.     2         40                  2        44


 6.     2         50                  2        39


 7.     2         45                  2        47


 8.     2         44                  2        41


 9.     3         65                  2        40


 Spolu    21        437           6   145  20        380            6    136c)Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§2 ods. 1 písm. c)
a d)

c1) Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka

    POČET
                   Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH                 POČET TRIED
    ŽIAKOV
             DIEVČATÁ       ODKLADY     NEZAŠKOLENÍ V MŠ
     SPOLU                                          SAMOSTATNÉ
              počet /%       počet /%      počet /%
      46      25 / 54,35%      3/ 6,52%         0                2


c2) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy
 c.2.1 ţiaci 9. ročníka
  Počet          Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
 ţiakov      Gymnáziá   Stredné odborné SOU-4. ročné     SOŠ-3. ročné    OU-2.ročné
  9. r.                školy*
         Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
    66     10    10   50    50    0    0    6    6
* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogická a sociálna akadémia,
                                                                5
c. 2.2. Ţiaci 5. ročníka

  Počet  Prehľad o počte ţiakov 5. ročníka prijatých na 8. ročné gymnáziá a iné školy
 ţiakov      osemročné gymnáziá                Na iné školy
5. ročníka Prihlásení   Úspešní    Prijatí   Prihlásení    Úspešní      Prijatí
          2        2        2        0          0           0
  40

c. 2.3. Ţiaci niţších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

 Počet           Prehľad o počte ţiakov 8. ročníka prijatých na SŚ
 ţiakov      bilingválné gymnáziá              Na iné školy*
  8.   Prihlásení   Úspešní   Prijatí  Prihlásení     Úspešní              Prijatí
ročníka
        1        0        0        2           2           2
  44
* športové školy, hudobno-tanečná škola atď.

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky
Umiestnenie ţiakov 9. ročníkov podľa zvoleného odboru: - štatistika

           šk.rok 2008/09   šk.rok 2007/08 šk.rok 2006/07    šk.rok 2005/06  šk.rok 2004/05
Gymnázia        10 ţiakov     6 ţiakov   12 ţiakov      12 ţiakov     16 ţiakov
Stredné odborné školy 50 ţiakov      36 ţiakov   42 ţiakov      45 ţiakov     43 ţiakov
SOŠ - 3-ročné      6 ţiakov
SOU – 3-ročné      zmena !      16 ţiakov   10 ţiakov     12 ţiakov      11 ţiakov

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
e.1. I. stupeň

                Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
       Trieda
Ročník          SJL   ANJ MAT Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy
                 NEJ      PRV    VLA     PRI
  1.   1.A,B,C    -    -   -    -      -      -       -
  2.    2.A    1,56     -    1,56    1,00        -        -          1,37
       2.B    1,59     -    1,36    1,09        -        -     1,35
       3.A    1,87    1,96   1,95     -        1,5      1,54          1,76
  3.
       3.B    1,67    1,57   1,92     -       1,25      1,46          1,57
       4.A    1,79    1,91   1,75     -       1,62      1,33          1,68
  4.
       4.B    2,00    1,72   2,00     -       1,54      1,54          1,76
Ø jedn.         1,75    1,79   1,76    1,05       1,48      1,47          1,55
predmet
                                                            6
 e.2. II. stupeň

             Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Ro                          CH
  Tr. SJ     AN NE DE GE OB MA FY          BI TC VY HU TS                    IN    Ø
č.                          E
    L      J J  J  O   V  T   Z     O HV V    V   V                 F   triedy
                           M
   5.A  1,85  2,25   -  2,25  2,20  1,50  2,30   -    -  2,45   -   1,10  1,00  1,10 1,10  1,73
5.                                          -   1,15
   5.B  2,86  2,90   -  2,48  2,48  1,33  2,48   -    -  2,71         1,10  1,15 1,19  1,98
   6.A  2,28  2,58  2,37  1,95  1,50  1,37  2,50  1,95   -  2,00  1,08  1,13  1,00  1,09     1,75
6.                                         1,00  1,08  1,00
   6.B  3,3  3,4  3,5  3,09  3,04  3,00  3,3   3,3   -  3,36             1,22     2,58
   7.A  2,29  2,29   -  1,76  2,29  1,43  2,43   1,9   -   1,9  1,0   1,1  1,00  1,33     1,72
7.                                          1,0  1,54
   7.B  2,96  3,44  3,25  3,29  3,28  2,92  3,42  3,21   -  3,50         1,00  1,26     2,62
   8.A  3,12  2,28   -  1,96  2,28  2,04  2,52  1,88  2,00  1,96  1,04  1,00  1,00  1,55     1,89
8.                                         1,53  1,88  1,00
   8.B  3,82  3,35   -  3,18  3,41  2,35  3,41  3,06  2,94  3,29             1,59     2,67
   9.A  2,22  2,08  2,55  2,09  2,83  2,52  2,74  1,78  2,35  2,65  1,17  1,17  1,00  1,22     2,02
9.  9.B  2,95  3,58  2,70  3,00  3,64  3,50  3,27  2,55  2,68  2,55  1,23  1,36  1,00  1,90     2,56
   9.C  2,52  2,68  3,00  2,86  3,24  2,95  2,86  2,33  2,76  3,00  1,33  1,43  1,00  1,48     2,38

Ø jedn.
predme 2,74 2,80 2,89 2,53 2,74 2,26         2,83  2,44  2,54 2,67 1,15 1,26 1,00       1,35 1,14  2,16
t.

   e 3.) Výsledky externých meraní – Celoplošné testovanie 2009

                                           Sj Ø
                        M Ø poč.        MØv           Sj Ø poč.
         Počet Z toho M Ø poč.            MØv           poč.          Sj Ø v Sj Ø v %
   Trieda                  bod.          %             bod.
         ţiakov písalo bod. v SR           % v SR         bod. v          % v SR  školy
                        školy         školy           školy
                                           SR
   Celkom    66   66    10,60    9,64     53,0   48,2    12,25     10,39   61,3   52,0
   Percentil                             36,4                      19,9

   Opatrenia: - vyuţiť ponuky celoročného overovania vedomostí testami
        - zapojenie ţiakov do riešenia podobných typových úloh
        - rozbor najčastejších chýb a ich odstránenie
        - zodpovednosť za vlastné výsledky, domáca príprava, aktivita v škole
        - ponuka krúţku matematiky, matematika zaujímavo
                                                                7
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2008/2009 ( §2 ods.1 písm. f)

I. stupeň                             II. stupeň

            Uplatňované učebné plány                      Uplatňované učebné plány
Ročník Trieda                            Ročník Trieda
                     NP
       1.A      ŠkVP     RegV                  5.A         ŠkVP
  1.                                 5.
       1.B      ŠkVP     RegV                  5.B         ŠkVP
       1.C      ŠkVP     RegV                  6.A       RVANJ/NEJ (5)
                                   6.
  2.    2.A     V1 základný    AJ                  6.B         V-3
       2.B     V1 základný    AJ                  7.A        RVANJ (5)
                                   7.
       3.A     V3 jazykový    AJ                  7.B          V-3
  3.                                                RVANJ (5)
       3.B     V3 jazykový    AJ                  8.A
       4.A     V3 jazykový    AJ             8.     8.B          V-3
  4.
       4.B     V3 jazykový    AJ
                               9.A   RVANJ/NEJ (5)
                           9.   9.B     V-3
                               9.C     V-3
Voliteľné hodiny, uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, pridelené povinným učebným
predmetom, voliteľnému predmetu a zaradili sme ich do učebného plánu.
ŠkVP 1. ročník :
Vzdelávacia oblasť         predmety                Počet hodín        Poznámky
                                        1. ročník

Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk a literatúra      8          +1  Rozšírenie

Matematika a práca s informáciami  Matematika               4
Príroda a spoločnosť        Prírodoveda              0,5        + 0,5  Rozšírenie

Človek a hodnoty          Etická výchova / náboženská výchova  0,5        +0,5   Rozšírenie

Umenie a kultúra          Výtvarná výchova            1         +1   Rozšírenie
                  Hudobná výchova            1

                  Regionálna výchova                     +1   Nový
Zdravie a pohyb           Telesná výchova            2          +1   Rozšírenie
Spolu ŠVP + ŠkVP                              17         +5


ŠkVP 5. ročník
Vzdelávacia oblasť            predmet                  Počet hodín   Poznámky
Jazyk a komunikácia            Slovenský jazyk              5
                     Cudzí jazyk                3   +1     Rozšírenie
Matematika a práca s informáciami     Matematika                3,5 +1,5     Rozšírenie
                     Informatika                0,5 + 0,5    Rozšírenie
Človek a spoločnosť            Dejepis                  1
                     Geografia                 1   +1     Rozšírenie
                     Občianska výchova             1
Človek a príroda             Biológia                 1   +1     Rozšírenie
Človek a hodnoty             Etická výchova /náboženská výchova    1
Umenie a kultúra             Výtvarná výchova             1   +1     Rozšírenie
                     Hudobná výchova              1
Zdravie a pohyb              Telesná a športová výchova        2
Spolu štátny vzdelávací program                           21
Voliteľné hodiny spolu                                  + 6
Spolu ŠVP + ŠkVP                                  27                                                          8
Posilnenie dotácie voliteľných hodín:
Cudzí jazyk – projektové spracovanie konverzačných tém, konverzácia v CJ
Matematika – úlohy z praxe, záţitkové vyučovanie
Informatika – grafický procesor, prezentácie, Office
Geografia – záţitkové vyučovanie, projekty
Biológia – projekty,environmentálna výchova
Výtvarná výchova - záţitkové vyučovanie, projekty


g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

     Základná škola         Počet      Školský klub detí       Počet
zamestnanci ZŠ -spolu        39        zamestnanci ŠKD        7
Z toho PZ*             30        Z toho PZ           6
Z počtu PZ                      Z počtu PZ
- kvalifikovaní           30        - kvalifikovaní        5
- nekvalifikovaní          0        - nekvalifikovaní       0
- dopĺňajú si vzdelanie       0        - dopĺňajú si vzdelanie    1
Z toho NZ**             9        Z toho NZ           1
Z počtu NZ                      Z počtu NZ
- školský psychológ         1        - upratovačky         1
- špeciálny pedagóg         0              ŠK a ŠJ
- upratovačky            4        zamestnanci ŠK a ŠJ- spolu   5
- školník              1
- strojník v bazéne         1
- úpravár vody           1 rozdel.
- ostatní (ekonóm, PaM, atď.)    2
                                        51
Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠKaŠJ
  Z celkového počtu zamestnancov školy
                                        36
         počet PZ

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci


g1) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009

     Predmet          Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
Dejepis             Ďurigová- 2 ,Malichová- 4
Špecifická príprava dievčat   Vargová- 1
Výtvarná výchova         Vargová- 7
                                                9
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
  ( uvádzané za školský rok 2008/2009)

                                     Priebeh vzdelávania/počet
 Forma vzdelávania          Počet vzdelávaných
                                    ukončilo pokračuje začalo
FIT učiteľa       Uhríková,Kotelecká,Ďurigová,Hronská        4
Informatická
výchova pre primáne   Kekeňáková,Ladányiová               2
vzdelávanie -seminár
ŠkVP-metodika      Chamulová,Uhríková                 1
výučby SJL
Tvorba ŠkVP chémia   Ficek                       1
Bezpečnostné
predpisy pri práci   Ficek                       1
v chem. laboratóriu
Enviro. a etická
výchova na školách-   Poláková                      1
konf.
Vzdel. SJL 5.roč    Uhríková                      1
            Jakubová,Janková,Kekeňáková,Ladányiová,
Školenie Inter. tab.  Lejtrichová,Zemánková,Ficek,Štibravý,Poláková   9
UTV UK-
            Poláková                           1
ţurnalistika 2.r
Budmerická krajina   Poláková                      1
Medzinárodná
konferencia kniţníc-  Lejtrichová                    1
Univerzitná kniţnica
Medzinárodný deň
kniţníc-dramatizácia  Lejtrichová                    1
rozprávky
Spolupráca
s Ekocentrom      Lejtrichová                    1
Daphné
Školenie        Jakubová,Kekeňáková,Ladányiová           3
Prvouka,prírodoveda
Školenie šlabikár,   Kekeňáková,Ladányiová               2
VV
Konkurz na       Janková                      1
učebnicu 1.roč
Výchova ,vývin
zdravej a tolerantnej  Kekeňáková,Fašungová                2
osobnosti ţiaka
Výchovné
problémové       Fašungová                     1
správanie ţiaka, jeho
zvládanie sem.
Logické dôsledky vo   Fašungová                     1
výchove sem.
Ľudské práva      Fašungová                     1


                                                10
Jazyk ako nástroj   Ďurigová                     1
komunikácie
Príprava ŠkVP-    Kvasničková                   1
biológia
Efektivizácia práce
školských kniţníc-  Ďurigová                     1
workshop
Výtvarné techniky v
           Fašungová,Orosiová,Hronská,Pernisová,Nygrínová  5
ŠKD
Anglický jazyk    Fašungová,Orosiová                  2
Výtvarný pedagóg   Poláková                     1
roka- SAPVEP
Výtvarný
sem.Galéria MB    Poláková                     1
Mirbachov palác
Výtvarný       Poláková                     1
salónučiteľov 2009
Kurz inštruktora   Kostelecká,Pyšová,Široký             3
lyţovania
Súčasné trendy vo   Pyšová, Široký                  2
výučbe plávania

Vzdelávanie školskej psychologičky.
1.Workshopy:
Práca s emóciami v poradenskom procese , Coaching plus, 26.-28.9.2008
Skupinová dynamika, Coaching plus, 21.-23.11.2008
Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi , Coaching plus, 27.-29.3.2009
Efektívny pomáhajúci rozhovor , Coaching plus, 3.-5.7.2009
Diagnostika sexuálneho zneuţívania –seminár CPPPaP + Centrum Nádej 30.06.2009
Stretnutia šk. psychológov v CPPPaP :Riešenie konfliktov –mediácia + metodicko-supervízne
stretnutia.
                                           11
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

                           Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ
 Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ
                                  zapojila

 Tvorivé dielne v ŠKD           96 ţ  Svetový deň ţivotného prostredia  41 ţ.
 Švihadlová škôlka v ŠKD         110 ţ.  Deň Zeme              21 ţ.
 Športové súťaţe – Dni Petrţalky     25 ţ.  Európsky deň melanómu       15 ţ.
 Módna prehliadka             60 ţ.  Deň narcisov            5 ţ.
 Miniplay back show            31 ţ.  Svetový deň bez tabaku       5 ţ.
 Rytmus v tele              30 ţ.  Bibiána + Bratislavský hrad    22 ţ.
 Valentín                135 ţ.  Výchova filmového diváka     130 ţ.
 Exkurzia starým mestom – vláčik     111 ţ.  Európske hviezdičky        50 ţ.
 Imatrikulácia prvákov          46 ţ.  Ekotopfilm 2008 - zrušili nás    0 ţ.
 Mikulášska disco            224 ţ.  Deň Eura             320 ţ.
 Karneval                130 ţ.  Akcia UNICEF -Vianočná pohľadnica 12 ţ.
 MDD                   398 ţ.          - Modrý gombík   16 ţ.
 Zber papiera 1x             128 ţ.  Medzinárodný deň kniţníc      22 ţ.
 Ples                  220 r.  Tvorivé dieľne- Ekocentrum Daphne  96 ţ.
 Plavecký výcvik a súťaţe        400 ţ.

Ďalšie informácie:.

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach

                Umiestnenie – dosiahnuté výsledky         Umiestnenie
                                        v medzinárodných
   Názov súťaţe,
                                          súťaţiach
   olympiády
                 regionálne     krajské celosloven.     Názov   Umiestn
                                         súťaţe    enie
Hviezdoslavov   Kubín 3.Kupková
1.stupeň+2.st.       3.Švantnerová
              4.Remayová,
              Č.u.Šavlík
Slávik Slovenska                  Šavlík č.u
„Na bicykli bezpečne“   2.druţstvo
Dopravná výchova      3.Reško,Vakoničová
Rétorika 2. stupeň     1.Kupková
              5.Beckerová
Olympiáda v anglickom   7.Kupková
jazyku – 2. stupeň
Olympiáda v nemeckom 4.Sóos
jazyku – 2. stupeň   5.Muškátová
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda – Úsp.r. Antl, Hrubá     1.Kupková  účasť
              5.Hrubá         10.Fajkus
              6.Baláţová
              1.Fajkus
              1.Kupková
Dejepisná olympiáda    1.Roth -F
Biologická olympiáda –   7. druţstvo                                                12
kat. E 4              1.Porazíková,Mišáková,Id
                  risová,Bagaeva,Moťovský
Kat E 5              2.Hrubá,Baláţová,Krištofí
                  k,Petro
Olympiáda SJL           4.Kupková
Celosloveská    súťaţ      72.m z 342 zapojených
Školských kniţníc
Plávanie         2.Bohunský, Bakočková
Cezpoľný beh/ Atletika  2.Baranová,
                  3.Bakočková
                  5.Soboňová
                  2.Fusek
Streľba zo vzduchovky –      1.druţstvo:Fajkus,
                  Olejník, Fusek, Chachaľák
                  1. Fajkus
Pytagoriáda kat P4         7.Remayová
                  4.Sěvský,Švantnerová
Slávik Slovenska          1.Šavlík
Minipenalta 2009          3.m
Volejbal              2. chlapci
- pláţový             2. deviataci
Pytagoriáda kat P5         ˇUsp. Rieš. Dzuriš,Hrubá
Klokan               Usp. Rieš. Fajkus
Klokanko              100% 16ţ.                    1.Martonka,
                                          Pausová
Matematická olympiáda Úsp.rieš. Šusta
Karate MS                                     8.Kivoň
Bratislava moje mesto                       1.Kulišovová,
                                  2.Vakoničová,
                                  Hrubá
Poznámka:

j)Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Projekty realizované školou v šk.r. 2008/2009
                                               časová
    Názov projektu            krátka charakteristika projektu               cieľová skupina
                                              realizácia
Škola podporujúca zdravie    Bezstresové prostredie, zdravé stravovanie,spolupráca  V siedmom    ţiaci školy
                s rodičmi...                      roku


Adamko zdravo-hravo       Adamko – bábka ţiak riešiteľ rôznych problémov,     šiesty rok   ţiaci 1. – 2. roč.
                pomocník a priateľ


Zdravý úsmev          Starostlivosť o chrup, spolupráca s Dr.Viskupovou    šiesty rok   ţiaci 1 – 4. roč.
                / viď www.zsbudatinska.sk/


INFOVEK             Moderné technológie vo vzdelávaní, vyuţívanie      šiesty rok   ţiaci školy

E –learning v partnerstve E -  E – learning v partnerstve E – twinning/2006/ -     2006 –     ţiaci školy
twinning            cieľom je uzatváranie partnerstiev           pokračuje
„Digitálna fotoškola Zoner                               od 2007     ţiaci školy
Olympus“
„Projekt estetizácie školy“   estetizácia jednotlivých tried s pravidelným mesačným  šiesty     ţiaci školy
                a záverečným vyhodnotením
                                                               13
„O najšportovejšiu triedu“  - pravidelne mesačne vyhodnocovaný, záverečné    šiesty     projekt roč.1.-4.
                vyhlásenie víťazov
Edukácia v ŠKD prostredníc-  - projektové vyučovanie v ŠKD            štvrtý     projekt roč.1.-4.
tvom hry“
„Záţitkové vyučovanie“
„Mladí záchranári Zeme“    - projektové vyučovanie v ŠKD            štvrtý     projekt roč.1.-4.

Správaj sa normálne      - spolupráca s miestnou políciou – oboznámenie s prá- šiesty    5.ročník
               cou polície, dopravná výchova, prevencia pred
               negatívnymi javmi v ţivote človeka
Modernizácia vzdelávacieho  - zmodernizovanie obsahu vzdelávania     a metód Od 12/2009-  Ţiaci ZŠ
procesu na základných     Moderná škola 21. storočia               do 11/2013
školách
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§
2 ods. 1 písm. k)
Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Bratislava, Ţehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
Závery z inšpekcie konanej v dňoch 24.02.2009 do 27.02.2009 v ZŠ Budatínska 61, Bratislava:
     Najväčším pozitívom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole bolo vytváranie
a podporovanie priaznivej atmosféry vyučovania na hodinách učiteľmi., posilňovanie sebadôvery
ţiakov, rozvíjanie poznávacích a učebných kompetencií ţiakov a rozvíjanie praktických návykov
a zručností ţiakov , čo malo priaznivý dopad na prácu ţiakov na sledovaných hodinách. Zlepšenie
si vyţaduje uplatňovanie súhrnného hodnotenia a podnecovanie ţiakov na hodnotenie svojich aj
spoluţiakových výkonov a diferencovanie úloh a činností s ohľadom na rozdielne vzdelávacie
potreby, zadávanie úloh, ktoré vyţadujú vyuţitie informačných a komunikačných technológií.
Úspešnosť ţiakov 4. ročníka bola v slovenskom jazyku a literatúre 84,0%, čo predstavuje dobrú
úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov, v matematike bola 76,2, čo predstavuje priemernú
úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov. Úspešnosť ţiakov 9. ročníka v slovenskom jazyku
a literatúre bola 58,4, v matematike 56,3 čo je málo vyhovujúca úroveň dosiahnutých vzdelávacích
výsledkov. Zamestnanci , ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami
a závermi oboznámení.
Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovil Mgr. Vladimír Dudík , školský inšpektor.

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

    Základná škola je vybavená projektovanými odbornými učebňami : chémia, cudzie jazyky,
fyziky, prírodopis, pracovné vyučovanie, ţiacka kuchyňa, počítačová učebňa, bazén, malá a veľká
telocvičňa, herne ŠKD . Učebné pomôcky boli zabezpečované z prostriedkov rozpočtu, ďalej
z prostriedkov rady rodičov. Škola si odkladá dokumentačný materiál priebeţného stavu budovy,
učební, areálu, činností školy . V tomto šk.r. 2008/2009 bola dobudovaná ţiacka kniţnica,
interaktívna učebňa pre 1.stupeň. Na celej budove boli vymenené okná za plastové plus úprava,
vymurovanie steny v bazéne. Boli spracované podklady na výmenu protišmykovej dlaţby
v školskej kuchyni.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods.
1 písm. m). Viď. Príloha č.1

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Priority na najbliţšie obdobie:


                                                           14
-  vyuţívať závery metodických zdruţení, predmetových komisií, výchovné poradenstvo,
  pedagogicko-psychologickú poradňu , ...
- zosúladiť a aktualizovať povinnú dokumentáciu školy s platnou legislatívou -priebeţne
- ŠVP a ŠkVP       -priebeţne
- spolupracovať s výborom RZ a RŠ -priebeţne
- realizovať závery kontrol a inšpekcií -priebeţne
- spracovanie a vízia zamerania školy na obdobie 2009-2012     -priebeţne
1. Ekonomicko – právna oblasť
  V tejto časti pouţijem skrátenú formu orientácie a zameranie v činnosti:
- realizovať ciele a úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy - priebeţne plnené
- vytvárať a realizovať podmienky pre nerušenú výchovno-vzdelávaciu činnosť – plní sa
- racionálne vyuţívať rozpočtové prostriedky so zameraním na príjmovú zloţku /ponuka
  nevyuţitej kapacity zariadení školy: telocvičňa, plaváreň, nebytové priestory, viď. metodika
  MČ Petrţalka/ - ešte sú rezervy
- ochrana, správa a údrţba majetku školy / opravy v strojovni bazénu, výmena poškodených
  dverí, návrh na výmenu okien za plastové, postupné vymaľovanie interiéru, likvidácia
  vonkajších – vnútorných grafitov, úprava areálu školy, prístupu do budovy, atď./ - splnené
- od 01.01.2009 realizovať kompletné spracovávanie účtovníctva ŠJ a ŠK ku konsolidácii
  v programe fy. Trimel - ŠK - priebeţne
- prechod na Euro - splnené
- sledovať prevádzkové výdavky ŠK, ŠKD, ZŠ / racionalizácia a šetrenie/ - realizuje sa
 2. Pedagogicko- organizačná oblasť
  Do profilácie školy zapojiť ţiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov,
  rodičov, sponzorov.
- poskytovať kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými učiteľmi /vzdelávacie štandardy,
  Monitor, Olympiády- MO, FO, BO, CHO, .../, literárne exkurzie / Modra, Piešťany,
  Bradlo/,dejepisné exkurzie ,exkurzie na súdne pojednávania ,exkurzie Policajné múzeum
  zemepisné exkurzie
- počítačovú gramotnosť poskytovať maximálnemu počtu ţiakov, pripojenie kabinetov,
  kniţnice, ŠKD, ŠK - splnené a ďalej sa rozširuje,
- podporovať činnosť ţiackeho parlamentu, vydávanie školského časopisu, športové,
  vedomostné súťaţe,
- venovať pozornosť protidrogovej prevencii
- výchovné poradenstvo rodičom detí s poruchami učenia ,správania /CPPPaP/- realizuje VP,
  ŠP
- pedagogickým zamestnancom bola poskytnutá moţnosť aktívne sa podieľať pri tvorbe
  materiálov školy -
- podporovať a umoţniť športovanie, voľno-časové aktivity: volejbal, tenis, futbal, plávanie,
  basketbal, stolný tenis
- poţiadavky pedagogicko-organizačných pokynov – realizujeme
3. Spolupráca školy s rodičovskou verejnosťou
- realizácia na zasadnutiach rodičovskej rady, školskej rady
- informovať o zásadných otázkach práce školy, jej organizácie, personálneho obsadenia
  ,hospodárenia, v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
  a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov
- v rámci spolupráce činnosť vo výchovnej komisii, stravovacej komisii
- spolupráca s rodičmi pri materiálno-technickom zabezpečovaní vyučovacieho procesu
- sponzorovanie
- škola má spracovaný projekt „ Zdravá škola“, „Tenisové prvky v hodinách TV“,
- e- Slovakia, INFOVEK, Spolupráca s MŠ , Adamko – hravo- zdravo, Zdravý úsmev, ...


                                               15
    Vo výchovno-vzdelávacom procese sme kládli dôraz na vyuţívanie netradičných,
aktivujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, prvkov z rôznych zahraničných koncepcií, ktoré
sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce).
Rozvoj komunikácie najrozličnejšími spôsobmi kreativity, spolupráce, riešenia problémov,
preberanie zodpovednosti za vlastné činy, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie je dôleţitým
a ťaţiskovým momentom pri výchove detí, pričom sme kládli dôraz na pouţitie získaných
komunikatívnych zručností v reálnom ţivote.
  Samozrejmosťou bolo vyuţívanie výpočtovej a kancelárskej techniky priamo vo vyučovaní
 i v organizovanom voľnom čase.
  V rámci projektu INFOVEK sa realizovalo aj vyučovanie nepovinného predmetu práca s
počítačom, predmetu informatika a vyuţívajú sa dostupné výukové programy v jednotlivých
predmetoch. Počas vyučovacieho procesu a v popoludňajších hodinách bol pre učiteľov, ţiakov
a ostatných pracovníkov školy prístupný Internet. Realizovať sa, efektívne a prospešne tráviť
voľný čas umoţňujú ţiakom záujmové krúţky (výtvarný, počítačový, zdravotnícky, internetový,
volejbalový, futbalový, basketbalový, anglický jazyk ), ktoré viedli učitelia školy. Bohatá a
príťaţlivá bola aj príleţitostná záujmová činnosť: diskotéky, karnevaly, vedomostné a zábavné
súťaţe, vystúpenia ţiakov pri rôznych príleţitostiach. Športovci si merali medzitriednych
i súťaţiach medzi školami, turnajoch a olympiádach.
K dispozícii boli dve telocvične, ktoré slúţili ţiakom na relaxáciu pod dozorom pedagógov a
školský športový areál. Raz polročne sa konal zber papiera, čím sme ţiakov viedli k ekologickému
cíteniu.
S cieľom skvalitnenia čitateľských schopností ţiakov, zlepšenia vzťahu k literatúre i umoţnenia
efektívne tráviť voľný čas bolo zriadená školská kniţnica.
  Vydávali sme školský časopis Leuško . Na jeho príprave sa podieľali ţiaci, ktorí radi tvoria rôzne
literárne diela, matematické súťaţe, hlavolamy, ponúkame čitateľom rôzne rady, ako si pomôcť v
 rôznych ţivotných situáciách, pripomíname si rôzne sviatky, ich zvyky a tradície, uverejňujeme
príspevky ţiakov , predstavujeme našich učiteľov, obľúbené sú rôzne ankety.
  Bola ponúknutá sa aj moţnosť absolvovať v našom školskom bazéne v dohodnutom rozsahu
plaveckú výuku pod odborným vedením učiteľov plávania. Výuka prebiehala v dopoludňajších
hodinách od 8.00 do 13.30 hod.
  Na základe záujmu prebiehali formou plávania aj hodiny základnej telesnej výchovy, prípadne
kondičnej prípravy alebo rehabilitačných cvičení pre športovcov s iným, ako plaveckým
zameraním.
  Nevýukové aktivity v bazéne sa realizovali v popoludňajších hodinách. Odborný dozor v
bazéne zaisťovala ZŠ Budatínska 61. Všetky aktivity boli určené len pre ţiakov.
V nasledujúcich rokoch máme záujem udrţať pribliţne takýto stav ţiakov. Snaţili sme sa
predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita,
záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.
Sústavne a cieľavedome sme sa podieľali na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického
prostredia školy. Zapájali sme sa do programov, súťaţí podporujúcich zdravie a zdravú školu.
V uvedenej súvislosti sa treba vyjadriť i na adresu zamestnancov školskej kuchyne, ktorí
pripravovali ţiakom kvalitnú stravu, obedy aj desiatu. Materiálnymi hodnotami sme sa podieľali
na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú atmosféru potrebnú pre prácu našich
ţiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
     Aktívne sme podporovali talentovaných ţiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do
súťaţí, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád . Zvýšenú pozornosť sme venovali
slabo prospievajúcim ţiakom v spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom sme
zvyšovali ich vzdelávaciu úroveň.                                                 16
Úzko sme spolupracovali s Radou školy, Rodičovskou radou, s Miestnym úradom MČ Bratislava -
Petrţalka

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
SWOT:
 Silné stránky školy:
  - projekt Športový areál MŠK ISKRA Petrţalka
  - obnova budovy školy – plastové okná – nový dizajn
  - bazén – ponuka plávania, zateplenie vybudovaním steny, plastová konštrukcia
  - ponuka tenisu, multifunkčný areál spolu s MŠK ISKRA Petrţalka
  - folklórny súbor Lúčka
  - v priestoroch školy 4.NP v B3 Súkromná stredná škola - moţnosť pre deviatakov
    pokračovať bez cestovania
  - ponuky aktivít v ŠKD
  - spolupráca školy a rodičov – spoločné akcie na prezentáciu školy – ples
  - kvalifikovaný pedagogický kolektív
  - ponuka dobrých stravovacích sluţieb aj pre cudzích stravníkov
  - spracovávanie ekonomickej agendy
  - v prefeminizovanom školstve je v škole 9 muţov t.j. 17 % všetkých zamestnancov
  - školský psychológ, výchovný poradca, koordinátori prevencií
  - pekné prostredie , blízkosť jazera, zeleň
  Slabé stránky školy:
  - 25 ročná budova vyţadujúca opravy a zvýšenú údrţbu, ale s prispením MČ Petrţalka
    v tomto šk. r. realizovaná výmena okien, čo zníţi energetickú náročnosť na vykurovanie
  - vandalizmus z okolia, grafity
  Príleţitosti:
  - prenájmy nebytových priestorov na obdobie šk.r. / na 5 r. so súhlasom zriaďovateľa /
  - zvýšenie počtu tried
  - získanie nových sponzorov
  - získanie finančných prostriedkov z projektov, grantov, výhier, zberov
  - pokračovať v realizovaní opráv, v modernizáciách
  - do ŠkVP zahrnúť poţiadavky doby na vzdelávanie ţiakov – reformovať výchovu a
    vzdelávanie
  Riziká:
  - nepriaznivý demografický vývoj
  - prijímanie ţiakov na osemročné gymnáziá z niţších ročníkov
  - zvýšená migrácia v dôsledku straty zamestnania, nesolventnosti pri úhradách za bývanie
  - rozpad rodinných väzieb a následná strata starostlivosti o dieťa

  Opatrenie:
  - spolupráca s MŠ Strečnianska 2 – Dni otvorených dverí, návštevy spoločných
   podujatí ...
  - pokračovať v spolupráci s folklórnym súborom „Lúčka“
  - ponuka športových aktivít pre 1.- 2. ročník ZŠ – basketbal, tenis
  - oznamy a ponuka školy vo vchodových dverách okolitých domov v rajóne

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)                                              17
Škola spolupracovala s CPPPaP Bratislava –Petrţalka. Vytvárala podmienky na odbúranie
stresových situácií. Zastávame názor, ţe neţiaducim javom treba predchádzať. Medzi kolegami
funguje vzájomná informovanosť o ţiakoch, ktorých učia a vychovávajú. V skutočnostiach
zachovávajú pedagogický takt. V prípade nesprávneho postupu sú upozornení na moţné úskalia vo
výchove, a to nie len kolegovia, ale i rodičia.

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm.b)
  - Krúţky
  - ŠKD divadelné a filmové predstavenia
  - 4x ročne diskotéky
  - Spolupráca s Miestnou kniţnicou na Lietavskej ulici pre deti aj pre dospelých /exkurzie,
   prednášky – 1. aj 2. stupeň/
  - Návštevy SND /balet, muzikál .../
  - Medzitriedne športové turnaje: vo futbale, stolnom tenise, v prehadzovanej, volejbale
   vybíjanej, beh cez prekáţkovú dráhu, na bicykli bezpečne – teoretická časť
   aktivity spojené s Challenge day
  - Spoločensko – kultúrne akcie : mikulášske aktivity + diskotéka
  - módna prehliadka
  - fašiangová diskotéka spojená s karnevalom
  - zábavná súťaţ „milionár“
  - play – back show

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom (§ 2 ods. 2
písm. c)
  - imatrikulácia prvákov v septembri
  - ples
  - úzka spolupráca s Rodičovskou radou
  - nákup pomôcok , hračiek
  V šk.r. 2008/2009 sa výbor Rodičovskej rady stretol na pracovných rokovaniach 10 krát.
  Výkonný výbor Rodičovskej rady pracoval v zloţení:
Predseda RZ – Elena Kanisová od 1.04.2008
Tajomníčka RZ – Mgr.Bronislava Remayová
Hospodárka RZ –Michaila Szabová
Člen RK –     Michaela Laučeková
Na svojich rokovaniach sa výbor zaoberal:
 - riešením a schvaľovaním hospodárskych otázok RZ
 - prípravou triednych aktívov
 - zabezpečovaním vyváţeného čerpania rozpočtu organizácie s dôrazom na pomoc záujmovej
   činnosti ţiakov
 - pedagogickými informáciami, ktoré výboru poskytol riaditeľ školy
 - riešením pripomienok z triednych aktívov, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania ţiakov
 - skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu (zakúpenie učebných pomôcok,
   materiálneho zabezpečenia školy)
 - zaregistrovaním RZ u notára na získanie dane na pomoc škole
 - organizovaním 5. školského plesu.
Ostatné aktivity vyvíjal výkonný výbor Rodičovskej rady v zmysle Štatútu RZ.

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.                                             18
    Konštatujem , ţe vzájomné vzťahy sú rozvíjané hlavne s rodičmi našich detí - ţiakov, ale
spolupracujeme aj so stomatologickou lekárkou školy v projekte Zdravý úsmev a na ţiadosť
rodičov sú zapojené ďalšie triedy. Študenti vysokých škôl mali moţnosť vykonať testy
k diplomovým prácam, pedagogickú prax (u p.uč. Argalášovej, Ďurigovej) .
Záver: Aktuálnu činnosť školy- ţivot školy prezentujeme na webovej stránke:
www.budatinska.wz.cz


                                Mgr. Eduard Štibravý
                                  riaditeľ
                                              19
20

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/25/2011
language:Slovak
pages:20