Programski alati za matematicko modeliranje by CBnfls

VIEWS: 83 PAGES: 39

									Programski alati za matematičko modeliranje  1


     FORTRAN
     BASIC
     EXCEL
     PASCAL
     C++
     JAVA
     MATLAB
     W.R. Mathematica
     GPSS
     ...
      Pristup programiranju    2
1.) ALGORITAMSKI PRISTUP

 FORTRAN
 QBASIC            dio
              računalnih
  MATLAB          vježbi
2.) OBJEKTNI PRISTUP
   PASCAL
  VBASIC
  C++
  JAVA
      Pristup programiranju  3
1.) ALGORITAMSKI PRISTUP
2.) OBJEKTNI PRISTUP
        ALGORITAMSKI PRISTUP             4

Matematički algoritam:
Niz matematičkih operacija kojima se od početnih podataka
dolazi do rješenja nekog zadatka.
Računalni algoritam:
Niz programskih naredbi kojima se od početnih podataka dolazi
do rješenja nekog zadatka.

 Primjer: rješenje kvadratne jednadžbe
               ulazni podaci: a,b,c
potprogram
“subroutine”      Algoritam
“procedure”
               izlazni podaci: x1 , x2
Struktura algoritamskog programa  5


  GLAVNI PROGRAM
  Podaci i parametri modela
    baza podataka
    regresijski modeli

  Rješavanje jednadžbi modela
      bilance
    numeričke metode

    Statistička analiza
    analiza varijance
      grafika
       Značajke algoritamskih programa          6
Kod algoritamskog pristupa programiranju podaci i metode se
povezuju u cjelinu na osnovu logičnog slijeda koji određuje
postupak računanja.
Na primjer: prvo podaci, zatim definicije funkcije modela, primjena
numeričke metode, grafički prikaz rezultata, analiza varijance,
pisanje izvješća, itd….
Algoritamski pristup programiranju je najbliži uobičajenom
inženjerskom pristupu rješavanja problema. Program se izvodi od
“vrha” prema “dnu”
Dobra značajka algoritamskih programa je modularnost algoritama
koja omogučava jednostavnost primjene, modifikaciju modula,
unapređenje itd..
Negativna značajka je nestrukturiranost podataka koja ne
omogućava jednostavnost za njihovu nadogradnju.
         Objektno programiranje ( OOP )           7

Osnovna misao kod objektnog programiranja je povezivanje
podataka i metoda u objekte.
Objekti mogu biti fizički, npr. tehnološke jedinice, ili računarski
objekti kao što su datoteke, slike, tekst itd..
                        P2
Primjer objekta: pumpa      P 1
Podaci o pumpama su u klasi PUMPA
varijable: Qmin , Qmax, , tlak P1 , P2
metode : uključeno, isključeno
parametri: gustoća, viskoznost, temperatura kapljevine
             Značajke OOP               8


Podaci i metode čine cjelinu koju nazivamo objekt.
Objekti su svrstani u klase.
Klase se svrstavaju u više klase i time program ima hijerarhijsku
organizaciju, od cjeline do detalja.
Složeni objekti se tvore iz jednostavnih objekata operacijom
nasljeđivanja značajki nižih objekata.
Objekti mogu imati generičke i višestruke značajke (polimorfnost)
koja omogućuje jednostavno definiranje specifičnih tipova objekata.

Objekti sadrže (encapsulate) metode kojima se njima manipulira.
Objekti se lagano povezuju u nove programe, i prenose iz jednog
programa u drugi.
         Osnove programiranja u QBASIC-u          9
QBASIC je algoritamski računalni jezik koji omogućava složenu
primjenu potprograma (subroutine), ima bogatu bazu numeričkih i
statističkih funkcija, omogućava rad s vektorima, matricama,
tekstom, i brojne grafičke funkcije za prikaze rezultata i podataka.
Omogućava strukturno programiranje ali nema mogućnosti
strukturiranja podataka.
Program ima izgled teksta koji se sastoji iz slova engleske abecede,
brojeva, i posebnih znakova, npr:  *,+ - / “ itd..
Program se satoji od varijabli opisanih riječima i
brojeva.Brojevi se pridružuju varijablama s znakom       =
 protok = 16.7

     pridruživanje
Smisao pridruživanja:                    10

Nazivu varijable je dodjeljena (pridružena znakom = )
lokacija u memoriji računala, a na lokaciji je pohranjena
vrijednost varijable.


                       memorija
                       matrica lokacija
            16.7


                       adresa
                       lokacije je:
  sadržaj lokacije             protok
  je 16.7
          Primjer pridruživanja            11

A = 3.5
A=A+ 2
Koja je vrijednost pohranjena u memorijskoj lokaciji s
adresom A ?
Odgovor: 5.5
ili
A=5.5


Pridruživanje je s lijeva na desno. Izraz na desnoj strani se
izračuna i pridružuje imenu varijable na lijevoj strani!
Programska naredba: A+B = 10 nema smisla
                      12

       Izgled osnovnog izbornika


A=4
B=2
C=A*B
          Operacije s programom
          biramo iz izbornika

Ovdje pišemo programske naredbe
          Operacije s programom            13
Operacije za manipuliranje s programom izvode se aktiviranjem
pojedine funkcije iz izbornika.
Najčešće operacije su:

RUN     za izvršenje programa

SAVE     za pohranu programa

EDIT     za upis naredbi i ispravljanje teksta programa

OPEN     za otvaranje postojećeg programa

NEW     za početak pisanja novog programa

HELP     za pomoć
………. i.t.d. …. vježbati s programom!
            Matematičke operacije            14


   +  zbrajanje

   -  oduzimanje

   *  množenje

   /  dijeljenje

Poredak izvođenja matematičkih operacija je isti kao u matematici.
Poredak se mijenja uporabom zagrada. Postoje samo okrugle
zagrade ( ), a može ih se više kombinirati u matematičkom izrazu.
   Logički operatori  15
<>  različito

>
<
<=
>=
       Matematičke funkcije       16


Neke od mnogobrojnih matematičkih funkcija su
SQR(x)
LOG(x)
SIN(x)
COS(x)
TAN(x)
ABS(x)
           Programske naredbe  17Neke od najčešćih naredbi su:
READ     čitaj
PRINT    piši
DATA    podatak
IF     ako
THEN     tada
ELSE     drugo
END     kraj
vježbati s programom !!!
                                 18
          Prikaz izvođenja programa
            “ FLOW CHART”

Organizacija i tijek programa može se prikazati grafički s nekoliko
osnovnih grafičkih elemenata (flow chart).
Objektno i strukturno programiranje zatno pojednostavljuju
“koncipiranje” programa i eliminiraju potrebu za složenim
grafičkim prikazima.
Grafički prikazi izvođenja programa su pomoć u radu i preporučuju
se početnike u programiranju.
Elementi grafičkog prikaza programa      19

     smjer prijenosa informacije


     unos ( čitanje) podataka

     izlaz (pisanje) podataka


     pridruživanje podataka i varijabli      logičko ispitivanje tvrdnje


      kraj
           Primjer programa           20


Zadatak: Napišite program za proračun protoka za izmjerni
pad tlaka na suženju.

                  P  P2
           Q    A0   1
                   


 Zadani su slijedeći podaci:
  = 0,75
 R = 0,125
 P1 = 250 000  P2 = 210 000
  = 1520
          21
 “Flow chart” za
računanje protoka


   čitaj
 alfa = 0.75
 R = 0.125
 P1 = 250 000
 P2 = 210 000
 ro = 1520  A=3.14*R^2
       PROGRAMSKE STRUKTURE          221. Linijski niz naredbi


2. Program s granama i povratnim tokom (petljom)


3. Struktura s potprogramima ( vektori i matrice )
      Dijagram toka programskih struktura  23


           GRANE
           PETLJA
Linijska struktura
Struktura s potprogramima         24

 call
         potprogram
            1

    return          potprogram
              2              paket potprograma
     GLAVNI
     PROGRAM
        VEKTORI I MATRICE        25


a = ( a1 ,a2 , a3 ……an )T
ai u QBASIC-u se piše kao a(i)


 a = ( 2 ,-1.5 , 3.1 ……7.4 )T

          matrica Ai,j je u QBASIC-u
 u QBASIC-u je
 a(1) = 2
          A(i,j)

 a(2) = -1.5
 a(3) = 3.1
 ……….
         Primjer: srednja vrijednost    26


Rezultati mjerenja veličine x su:
4.3, 5.1, 4.8, 4.9, 5.2, 4.85, 5.01, 4.95


Prvo ćemo napisati grafički prikaz tijeka naredbi
a zatim program u QBASIC-u
       čitaj N                 27
         i=1
       čitaj x(i)

         ako
         i=N        i   i+1
      da      ne
petlja    suma=0
“loop”    i=1

     suma=suma+x(i)
       i  i+1
                ne
         ako
         i=N          ii+1
      da

     srednjix = suma/N           kraj
         Programiranje petlje          28
                  i=1


               naredbe koje se
               ponavljaju


For i = 1 TO N STEP korak
                       ne
                 ako
naredba1                      i=i+korak
                 i=N
naredba2
NEXT i                  da

       učitati program srednjiX
      W.R. Mathematica srednjiX       29
   8 @8< <
    D
Npodataka = 8;
x=
    D
    @D
    @D
   4.3, 5.1, 4.8, 4.9, 5.2, 4.85, 5.01, 4.95 ;


   @
srednjiX = Sum x   i  , i, 8
Print "srednji x= ", srednjiX
                  Npodataka;
srednji x= 4.88875
      Kvadratna jednadžba         30

    Zadatak: riješite kvadratnu jednadžbu
            a*x2+b*x+c=0


Rješenje može biti:
1) realna i različita
2) realna i identična
3) konjugirano kompleksna


Rješenje zavisi od diskriminante D=b2-4*a*c
            Dijagram toka              31
             čitaj a,b,c

              D=b2-4*a*c

           ne         da
              ako D>0      x1=(-b+sqr(D))/(2a)
      ako D<0
  ne
                       x2=(-b-sqr(D))/(2a)
         da
            realx= -b/(2a)       piši x1,x2
x1=x2=-b/(2a)     imx=sqr(-D)/(2a)
                           kraj
 piši x1,x2     piši realx,imx


   kraj         kraj   učitaj program kvadj.bas
     W.R. Mathematica kvadratna jednadžba            32

a = 2;
b = 3;


   @D
    @D@
c = 10;


   @@ @
Clear x, R


   @ DD D
     D
     D
R = x . Solve a * x^ 2 + b * x + c = = 0, x ;
   I I
Print "rješenje1= ", R      1  ,"  rješenje2= ", R    2    M
rješenje1=M 1
       4
         -  3- I  71    rješenje2=
                         1
                         4
                           -  3+ I  71
          Vektori i matrice  33


vektor a= (a1,a2,………….an)T
QBASIC A(i)     A(1)a1

       a11 a12   a1m 
               
       a21 a22
matrica A  
             a2 m 
             
               
      a      anm 
       n1 an 2     

 QBASIC A(i,j)  ai,j
 Potprogrami    “subroutine”, “procedure”,  ”function” 34

glavni program            potprogram

  unos podataka


                     potprogram
  blok naredbi
                      lokalne
                      varijable

  blok naredbi    kraj
            Primjer: norma vektora         35
Zadatak: odrediti norme vektora

a = ( 1, -2, 2.5, 4)T   b= (-3 ,2 , 1) T
                            X
     čitaj a
                         norma
    poziv norma                   iN
                         
   piši norma(a)
                         x    xi2
                            i 1


     čitaj b
                            ||X||

    poziv norma
    piši norma(b)
                 učitaj program norma.bas
      kraj
        Potprogrami iz linearne algebre     36množenje vektora      VEKTMNOZ(N,a(),b(),p
zbrajanje matrica     MATZBROJ(N,M,A(),B(),C())
množenje matrica      MATMNOZ(N,P,M,A(),B(),C())
rješavanje sustava     GAUSL(N,NS,A())
linearnih jednadžbi
            Potprogram GAUSL                  37

           NS sustava s N nepoznanica

 a11 a12   a1n   x11  x12  x1ns   a1,n 1 a1,n 2   a1,n  ns 
                                     
 a21 a22   a2 n   x21  x22  x2 ns   a2,n 1 a2,n 2   a2,n ns 
                               
                                     
a      ann   xn1  xn 2  xnns   an,n 1 an,n  2   an,n  ns 
 n1 an 2                                         A=
               Vježbe  !!!
W.R. Mathematica : vektori i matrice       38


          8<
  Skalarno množenje dva vektora
       A=
       B=  8< 1, 2, - 3 ;
            -  2, 1, 4 ;
       p = A. B

       -  12
  8< 8 <
  8< < <
  8
  A=
  B=
   8      Množenje matrica
     1, - 1, 2 , 0, 4, - 3 , 1, 1, - 2
    2, - 1, 1 ;
                       ;
  8<
  P = A. B

   5, - 7, - 1
     Rješavanje sustava linearnih jednadžbi  39
 8< 8 <
  8
 8< < <
 8@
A=
            A*x=B
     2, 1, 1 , - 1, 2, 1 , 3, 2, - 1   ;
B=
 D  1, 2, - 1 ;
x = Inverse A . B: >
A.x - B
   3    5    15


8<
 -    ,    ,
   14    14    14

 0, 0, 0

								
To top